Деркач О. П. - Машино-дослідні станції – осередок наукових досліджень землеробських машин і знарядь (2011)
Фостолович В. А. - Інноваційний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами шляхом впровадження системи екологічного менеджменту (2011)
Венедіктов О. М - Шляхи вдосконалення механізму трансферу інноваційної продукції з кормовиробництва, Рибаченко О. М., Задорожна І. С. (2011)
Присяжнюк М. В. - Сільськогосподарська дослідна справа на Поділлі в 20-тих рр. ХХ ст. (2011)
Задорожна І. С. - Передумови становлення сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (2011)
Бігусяк М. - Динамічні фонетико-морфологічні діалектні процеси в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідках", зібраних І. Франком на Гуцульщині та Покутті (2016)
Білінська Л. - Релігійна лексика у мікротопонімії Покуття (2016)
Вакалюк І. - Синтетичні та аналітичні засоби вираження достатньої інтенсивності дії в сучасній українській мові (на матеріалі творів Івана Франка) (2016)
Вирста Н. - Німецькі прізвища, мотивовані іменами (2016)
Волянюк І. - Специфіка функціонування суфіксів -ів, -ин, -к в українському апелятивному та ойконімному словотворенні (на матеріалі ойконімії Північної Тернопільщини) (2016)
Гірняк С. - Ідейний зміст та мовні особливості есе Івана Франка "Дещо про себе самого" (2016)
Гутиряк О. - Семантичні характеристики термінів бізнесу: зв’язок з моpфолого-синтаксичними та термінотвірними моделями, Павлішак О. (2016)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика в збірці оповідань М. Яновського "Танець дараби", Ґрещук В. (2016)
Дидик-Меуш Г. - Прикметник-атрибутив в українській мові XVI – XVII ст. як когнітивно-дискурсивне явище (2016)
Коновалова О. - Віддієслівні іменники з суфіксом -ство на позначення дії/процесу і стану в художніх текстах І. Франка (2016)
Котович В. - Відображення службової (професійної) сфери життя галичан в ойконімах (2016)
Кульбабська О. - Процеси неодіалектизації в cучасній українській прозі Буковини (2016)
Огар А. - Вербалізація концептуальної опозиції небо-земля в українській поезії ХХ ст. (2016)
Патен І. - Лінгвокультурологічні засади зіставлення фразеологічного складу української, російської, польської та англійської мов (2016)
Скварок О. - Специфіка формування типової словотвірної парадигми локативного іменника у когнітивному аспекті (2016)
Смерчко А. - Соматизми як мотиваційна і дериваційна база слов’янських фразеологізмів: лексикографічний аспект, Смерчко А. (2016)
Тищенко О. - Реактивована лексика "Російсько-українського словника" за ред. А. Ю.Кримського та С. О. Єфремова, Поздрань Ю. (2016)
Тупиця О. - Явище безеквівалентності в лексичній системі мови: проблеми іншомовного відтворення (2016)
Федурко М. - Українські морфонолого-словотвірні явища в контексті категорії експресивності (на матеріалі поеми Івана Франка "Лис Микита") (2016)
Fedurko O. - Functioning of adverbs in -o (-e) // -ly in a simple nonelementary sentence (2016)
Філь Г. - Флористичний компонент у структурі фразеологічних одиниць східнослов’янських мов (2016)
Фінів В. - Лексичний повтор у вербалізації інтенцій комунікантів (на матеріалі сучасної української малої прози) (2016)
Шатілова Н. - Художні означення як виразники етнічних стереотипів в ідіостилі Сидора Воробкевича (2016)
Шульган О. - Утрачена етнічна ойконімія Південно-Західної України ХХ ст. (у межах Галичини) (2016)
Яцків Р. - Номен Бог в ономастичному просторі поезії Маріанни Кіяновської (2016)
Гоцинець І. - Поняття "асоціативно-семантичне поле" у різних галузях лінгвостилістики (2016)
Гулевич Л. - Жіночі образи у прозі Миколи Устияновича (2016)
Карабович Т. - Стан досліджень над творчим феноменом Нью-Йоркської групи (1959 - 1991) (2016)
Кравченко-Дзондза О. - Репрезентація національної ідентичності в дитячій літературі діаспори (2016)
Лемак О. - Лев Лепкий – оберіг стрілецької слави (2016)
Melnyk O. - Romantic concept of nature in ukrainian and polish literature (2016)
Остапенко С. - Аналіз відтворення герундія та герундіальних конструкцій і їх трансформацій в українському перекладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі" (2016)
Пристай Б. - Іван Франко: дрогобицький період, Пристай Г. (2016)
Стефанский Е. - Роль бинарных оппозиций легкость – тяжесть, сила – слабость, пустой – полный в создании образов Сабины и Франца в романе М. Кундеры "Невыносимая легкость бытия" (2016)
Федурко М. - Комунікативні бар’єри художнього дискурсу в розрізі комунікативної компетентності, Огар А. (2016)
Яворська О. - Багатокультурне місто: палімпсест чи поле бою пам’яті (2016)
Жигайло О. - Розвиток та шляхи удосконалення математичного мовлення молодших школярів (2016)
Ковальчук В. - Підготовка вчителів початкової школи до впровадження компетентнісного підходу під час вивчення математики в контексті сучасних вимог до мовної освіти (2016)
Ковальчук В. - Взаємозв’язок мислення і мовлення учнів початкової школи у процесі вивчення математики, Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. (2016)
Kozhan R. - "Research-led teaching" within social science disciplinary context (2016)
Лужецька Л. - Особливості використання мовних одиниць різних рівнів у професійному мовленні вчителя початкової школи (2016)
Луців С. - Розвиток літературно-творчих здібностей учнів початкової школи засобами ТРВЗ (2016)
Савшак Т. - Історія як засіб виховального навчання в українських галицьких гімназіях від середини ХІХ ст. – до початку Другої світової війни в аспекті національно-мовної освіти (2016)
Абросов Ю. Ю. - Деформування довгої тонкої циліндричної оболонки еліптичного перерізу, Максимюк В. А., Тарасюк В. С. (2015)
Акуленко Л. Д. - Эволюция вращений волчка Лагранжа, близких к псевдорегулярной прецессии, Лещенко Д. Д., Козаченко Т. А. (2015)
Будак В. Д. - Про вільні коливання циліндричних оболонок кругового та некругового поперечного перерізу при різних граничних умовах, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2015)
Ветров О. С. - Динамика тонких оболочек с учетом демпфирования под действием локальных нагрузок, Шевченко В. П., Русаков В. Ф. (2015)
Гачкевич О. Р. - Про вплив періодичного за часом магнітного поля на термопружний стан електропровідного шару, Солодяк М. Т., Махоркін М. І., Торський А. Р., Станік-Беслер А. (2015)
Глухов Ю. П. - Динамическая задача для двухслойного сжимаемого полупространства с начальными напряжениями (2015)
Григоренко А. Я. - О распространении осесиметричных электроупругих волн в полом слоистом цилиндре из металлических и пьезокерамических слоев, поляризованных в осевом направлении, Лоза И. А. (2015)
Григоренко А. Я. - Расчет свободных колебаний изотропных пологих оболочек на основе классической и уточненной моделей, Пархоменко А. Ю., Васильева Л. Я. (2015)
Ємець О. О. - Програмна реалізація точних і наближених методів відсікання для розв’язування лінійних оптимізаційних задач на перестановках, Ольховський Д. М. (2015)
Зеленський А. Г. - Про розв’язування основних рівнянь згину варіанта математичної теорії нетонких пластин (2015)
Кагадій Т. С. - Застосування методу збурення до двомірних задач фізично нелінійної теорії пружності, Білова О. В. (2015)
Калоеров С. А. - Решение задач об изгибе многосвязных плит под действием распределенных по основанию усилий, Занько А. И., Кошкин А. А. (2015)
Кононов Ю. Н. - Осесимметричные колебания упругих оснований и идеальной жидкости в жестком цилиндрическом резервуаре, Русаков В. Ф., Джуха Ю. А. (2015)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние клеевого соединения. Упрощенная двумерная модель (2015)
Лавінський Д. В. - Пружно-пластичне деформування систем тіл при дії електромагнітних полів, Морачковський О. К. (2015)
Михлин Ю. В. - Резонансные колебания в системе с ограниченным возбуждением, содержащей гаситель колебаний, Клименко A. А., Плаксий Е. Ю. (2015)
Новиков А. В. - Проблемы и пути совершенствования инженерного образования специалистов космической промышленности Украины, Потапович Л. П. (2015)
Новікова Ю. В. - Стабілізація коливань механічної системи з пружною пластиною, Зуєв О. Л. (2015)
Ободан Н. И. - Потеря устойчивости цилиндрической оболочки, ослабленной вертикальным разрезом, при действии равномерного внешнего давления, Громов В. А. (2015)
Онищенко И. С. - Конечная вязкопластическая деформация тонкостенной трубки, Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною контактуючою тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах та зміцнення матеріалу, Николишин М. М., Слободян М. С., Альфавіцька С. О. (2015)
Проценко В. С. - Применение обобщенного метода Фурье к решению первой основной задачи теории упругости в полупространстве с цилиндрической полостью, Украинец Н. А. (2015)
Romanuke V. V. - Finite approximation of unit-hypercubic infinite noncooperative game via dimension-dependent irregular samplings and reshaping the player’s payoffs into line array for simplification and speedup (2015)
Сенченков И. К. - Расчет усталостной долговечности цилиндра при многослойном наращивании жидким металлом по боковой поверхности и последующем циклическом термомеханическом нагружении, Червинко О. П., Доля Е. В. (2015)
Склепус С. Н. - Исследование ползучести многослойных пластин сложной формы (2015)
Черняков Ю. А. - Локализация пластической деформации в форме ограниченной полосы разрыва перемещений, Шевченко А. Г. (2015)
Щербакова Ю. А. - Сравнительный анализ НДС многосвязных трансверсально-изотропных тел с различными упругими характеристиками, Шехватова Е. М. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Господаренко Г. М. - Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В., Кривда Ю. І. (2015)
Кравчук М. М. - Негуміфікована органічна речовина ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів Полісся, Кропивницький Р. Б., Кравчук Т. В. (2015)
Кропивницький Р. Б. - Регулювання забур’яненості посадок картоплі в агротехнологіях з елементами біологізації (2015)
Мыслыва Т. Н. - Медь в почвах агроландшафтов Житомирского Полесья, Белявский Ю. А., Надточий П. П. (2015)
Надточий П. П. - Оптимизация физико-химических свойств дерново-подзолистой почвы в кормовом севообороте, Белявский Ю. А., Вышневский Ф. А. (2015)
Цюк О. А. - Контролювання забур’яненості посівів буряків цукрових в умовах екологізації землеробства (2015)
Валерко Р. А. - Екологічна оцінка змін клімату на території м. Коростень Житомирської області (2015)
Герасимчук Л. О. - Роль нітратного забруднення овочевої продукції та питної води у формуванні неканцерогенного ризику для населення с. Лука Житомирського району (2015)
Ковальова С. П. - Моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського використання Житомирського району, Ільніцька О. В., Рубан І. М. (2015)
Піціль А. О. - Формування поверхневого стоку з різних ландшафтів Полісся України, Буднік І. П., Поліщук О. Є. (2015)
Подрезенко І. М. - Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливу, Остапенко Н. С., Тяпкін О. К., Крючкова С. В., Кириченко В. А., Джежулей О. В., Ярошенко Н. А. (2015)
Тогачинська О. В. - Екологічна оцінка річок Сумської області за санітарно-гігієнічними показниками, Тимощук Т. М. (2015)
Kluchevіch M. М. - Efficiency of biological preparations for winter triticale against fungous diseases in Ukrainian Polissia (2015)
Піковський М. Й. - Вплив метеорологічних факторів на динаміку поширення та розвитку сірої гнилі петунії гібридної (2015)
Пугачев Р. М. - Эффективность спороношения фитопатогенных грибов земляники садовой при культивировании на питательных средах, Пугачева И. Г., Камедько Т. Н., Сандалова М. В. (2015)
Саюк О. А. - Вплив передсадивної обробки бульб на продуктивність і якість картоплі, Плотницька Н. М. (2015)
Чайка О. В. - Ефективність комплексних обробок посівів ячменю озимого проти хвороб, Шеремет Ю. В., Чайка Т. В., Капралюк М. П. (2015)
Маєвський К. В. - До питання застосування живих мохоподібних у фітодизайні закритого середовища (2015)
Розенфельд В. В. - Особливості технологій підтримання декоративності газонів у ландшафтному озелененні (2015)
Алексєєвич Т. М. - Реалізація адаптивного потенціалу безнасінних сортів винограду Русбол та Ромулус в умовах центрального Полісся України (2015)
Гойсюк Л. В. - Наукове обгрунтування технології вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного (2015)
Лимар В. А. - Ефективність вирощування цибулі ріпчастої за інтенсивною промисловою технологією на чорноземах супіщаних осолоділих (2015)
Марценюк І. М. - Оцінка врожайності сортів цибулі батун (allium fistulosum l.) в умовах Миколаївської області (2015)
Пелехата Н. П. - Агроекономічна оцінка вирощування відсадків клонової підщепи УУПРОЗ-6 у маточнику, Пелехатий В. М. (2015)
Antal T. V. - Nytrogen feeding influence on forming winter rape productivity, Garbar L. A., Kulyk V. S. (2015)
Гамаюнова В. В. - Динаміка наростання надземної біомаси рослин сортів пшениці озимої залежно від фону живлення, Смірнова І. В. (2015)
Гамаюнова В. - Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність гороху, Туз М. С. (2015)
Господаренко Г. М. - Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму, Лисянський О. Л. (2015)
Гончар Л. М. - Польова схожість та густота стояння рослин пшениці твердої ярої залежно від ширини міжряддя і норми висіву насіння, Каленський В. П., Шутий О. І. (2015)
Гончар Л. М. - Польова схожість і виживаність рослин нуту за передпосівної обробки насіння, Щербакова О. М. (2015)
Джемесюк О. В. - Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої, Новицька Н. В., Свистунова І. В. (2015)
Дмитришак М. Я. - Урожайність тритикале ярого залежно від глибини загортання насіння (2015)
Завірюха П. Д. - Селекція картоплі у Львівському НАУ: результати і перспективи (2015)
Каленська С. М. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність пшениці м’якої ярої в умовах північної частини Лісостепу України, Антал Т. В., Максименко О. А. (2015)
Каленська С. М. - Формування врожайності сортів коріандру посівного залежно від елементів технології, Жовтун М. В. (2015)
Каленська С. М. - Компенсаційна здатність структурних компонентів урожайності сортів пшениці озимої, Ташева Ю. В. (2015)
Квасніцька Л. С. - Короткоротаційні сівозміни з бобовими культурами в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу, Молдован В. Г., Тимощук Т. М. (2015)
Клименко Т. В. - Вплив альтернативного удобрення на продуктивність картоплі на ясно-сірому лісовому ґрунті (2015)
Ковбасюк П. У. - Урожайність бобово-злакових травосумішок залежно від співвідношення бобових і злакових видів в умовах Лісостепу України, Маслов Ю. А. (2015)
Маційчук В. М. - Застосування окремих концепцій теорії ігор для оцінювання елементів технології вирощування льону олійного (2015)
Мойсієнко В. В. - Наукові основи виробництва якісних кормів та ефективного використання лукопасовищних угідь в умовах Полісся України (2015)
Молдован В. Г - Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Молдован Ж. А., Собчук С. І. (2015)
Носевич М. А. - Продуктивность различных сортов льна-долгунца в зависимости от площади питания и инокуляции семян биопрепаратами, Новохацкая Д. М. (2015)
Осокіна Н. М. - Борошномельні показники якості зерна спельти залежно від сорту, Любич В. В., Возіян В. В., Пертернко В. В. (2015)
Панчишин В. З. - Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-капустяних сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Мойсієнко В. В. (2015)
Писаренко П. В. - Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин гібриду кукурудзи Крос 221м в умовах Південного Степу України, Пілярський В. Г., Пілярська О. О. (2015)
Поліщук В. О. - Вплив мікродобрив та біопрепаратів на розвиток кореневої системи жита озимого (2015)
Рудік О. Л. - Загальна та біоенергетична оцінка подвійного використання льону олійного, Мринський І. М. (2015)
Сладковська Т. А. - Вплив елементів технології вирощування на формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної (2015)
Сучек М. М. - Екологічно безпечні елементи технології вирощування проса в умовах Поділля, Дерев’янський В. П., Степанчук Т. В. (2015)
Борисевич Б. В. - Особливості пухлинного росту при аденокарциномі молочної залози кішок, Лісова В. В., Кравченко А. В. (2015)
Ільніцький М. Г. - Озонотерапія як безпечний та перспективний метод у ветеринарній практиці, Підборська Р. В. (2015)
Слюсаренко Д. В. - Диференціальна епідуральна блокада розчином бупівакаїну у великої рогатої худоби в експерименті, Ільніцький М. Г. (2015)
Шадура Ю. М. - Доклінічні дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду церію, Бітюцький В. С., Співак М. Я., Мельниченко О. М., Щербаков О. Б., Демченко О. А., Жолобак Н. М. (2015)
Голуб Г. А. - Технологічна схема виробництва комбікормів та дизельного біопалива, Павленко М. Ю., Ачкевич О. М. (2015)
Кухарець С. М. - Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження, Голуб Г. А., Скидан О. В., Осипчук О. Ю. (2015)
Любич В. В. - Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикале, Новіков В. В., Полянецька І. О. (2015)
Омельчук В. В. - Аналіз ринку матеріалів космічного радіолокаційного знімання, Рассохіна І. В., Фомін М. П. (2015)
Іванов І. А. - Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь (2015)
Ковальчук О. Д. - Можливості та ризики вітчизняного агровиробництва на європейському ринку (2015)
Лазебна М. Є. - Проблеми розвитку нормативного забезпечення у сфері якості ґрунтів та шляхи ї вирішення (2015)
Бігула С. М. - Вплив окремих агротехнічних прийомів на кількісні і якісні показники сіянців Pinus Silvestris L., які вирощуються в умовах постійних розсадників (2015)
Саврасих Л. Д. - Структура рослинних угрупувань техногенних ландшафтів Житомирської області (2015)
Токар Б. Ю. - Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту (2015)
Чередниченко І. В. - Вміст і запаси гумусу в чорноземах типових за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства (2015)
Фещук О. М. - Біологія та взаємовідносини збудника сріблястої парші картоплі зі збудниками сухої фузаріозної та мокрої бактеріальної гнилей (2015)
Черній В. П. - Урожайність проса за умов біологізації його вирощування в Правобежному Лісостепу України (2015)
Шовкова О. В. - Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну та насіннєву продуктивність посівів сої (2015)
Анотації (2015)
Вимоги (2015)
Жаба В. І. - Апроксимація хвильової функції та поляризаційні характеристики дейтрона для потенціалів Неймегенської групи (2016)
Симулик В. М. - Вибір хвильової функції основного стану Не для прецизійних обчислень параметрів квазістаціонарних станів, Заяць Т. М., Тимчик Р. В. (2016)
Virko V. F. - Coupling of helicon antennas to plasma near the electron cyclotron resonance, Slobodyan V. M., Virko Yu. V. (2016)
Соломенко О. В. - Дослідження мікророзрядної системи з тангенціальною подачею газу, Присяжна О. В., Черняк В. Я., Лендєл В. В., Гамазін Д. К., Мартиш Є. В., Калустова Д. О., Присяжневич І. В. (2016)
Klishevich G. V. - Conformational effects and photoluminescence spectra of nanocomposites 5CB liquid crystals–carbon nanotubes, Curmei N. D., Lebovka N. I., Melnyk V. I. (2016)
Romanyuk B. - Stationary multistar-shape patterns of water drops in the presence of a temperature gradient, Melnik V., Popov V. (2016)
Войтович В. В. - Вплив олова на структурні перетворення тонкоплівкової субоксидної матриці кремнію, Руденко Р. М., Юхимчук В. О., Войтович М. В., Красько М. М., Колосюк А. Г., Поварчук В. Ю., Хацевич І. М., Руденко М. П. (2016)
Rasulov V. R. - Polarization-dependent photocurrent in p-GaAs (2016)
Horichok I. V. - Semiempirical energies of vacancy formation in semiconductors, Hurhula H. Ya., Prokopiv V. V., Pylyponiuk M. A. (2016)
Tonkoshkur A. S. - Effects in electrical properties of carbon-polypropylene composites, Lyashkov A. Yu., Degtyaryov A. V. (2016)
Moklyak V. V. - Morphological characteristics of hydrothermally synthesized iron trifluorides with various hydration degrees, Kotsyubynsky V. O., Yaremiy I. P., Kolkovskyy P. I., Hrubyak A. B., Zbihley L. Z. (2016)
Академік НАН України Марат Терентійович Шпак (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Юрія Олександровича Рєзнікова (1953–2016) (2016)
Васютинський В.О. - Позиції мешканців сходу і заходу України щодо подій на Донбасі як основа майбутнього ціннісного порозуміння (2017)
Гонтаренко Л. О. - Викривлення інформації як вплив на громадські уявлення про війну, Парфьонов Г. А. (2017)
Грищук Е. Ю. - Tериторіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв’язку (2017)
Danilyuk I. V. - Maintenance of cultural identity through ethnocentrism, Kurapov A. О. (2017)
Коваленко А. Б. - Соціальна ідентичність як механізм адаптації особистості під час суспільної кризи, Безверха К. С. (2017)
Осьодло В. І. - Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи, Зубовський Д. С. (2017)
Пахоль Б. Є. - Суб’єктивне та психологічне благополуччя: сучасні і класичні підходи, моделі та чинники (2017)
Піхало Я. І. - Використання новин з мережі інтернет як спосіб підвищення екологічності сприймання інформації про воєнні дії (2017)
Романова Ю. В. - Cтійкість особистості майбутніх медичних працівників як основа психологічного захисту від маніпулятивних впливів, Настай Д. А. (2017)
Romaniuk К. O. - Psychosocial features of management volunteer team (2017)
Титаренко Т. М. - Kритерії відновлення психологічного здоров’я в умовах довготривалої травматизації (2017)
Траверсе Т. М. - Oсобливості розуміння політичних задач різних типів (2017)
Удовенко Ю. М. - Oрганізація соціально-психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій (2017)
Хачатурян Ю. Р. - Tеоретичний аналіз проблеми соціальної адаптації дітей вимушених мігрантів (2017)
Чуйко О. В. - Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною (2017)
Щербатюк Б. А. - Гідність як особистісна і соціальна цінність, Стахмич О. В. (2017)
До 100 річниці з дня народження Марисової Людмили Йосипівни (2017)
Содержание (2016)
Гузь А. Н. - Модель волокон конечных размеров в трёхмерной теории устойчивости композитных материалов (обзор), Декрет В. А. (2016)
Григоренко Я. М. - Влияние кривизны на напряженное состояние полых цилиндров с поперечным сечением в виде выпуклых полугофров, Рожок Л. С. (2016)
Мольченко Л. В. - Деформирование гибкой ортотропной сферической оболочки переменной жесткости в магнитном поле, Лоос И. И., Федорченко Л. Н. (2016)
Луговой П. З. - Нестационарное деформирование продольно-поперечно подкреплённых цилиндрических оболочек на упругом основании, Мейш Ю. А. (2016)
Семенюк Н. П. - К устойчивости двухслойных углеродных нанотрубок (2016)
Беспалова Е. И. - Колебания оболочек вращения с разветвлённой формой меридиана, Урусова Г. П. (2016)
Ларин В. Б. - О компенсации погрешностей датчиков навигационной системы (2016)
Хорошун А. С. - Об устойчивости горизонтального движения самолёта (2016)
Didukh M. І. - Use of natural minerals as sorbents of radiocaesium in agricultural production, Lazaryev М. М. (2015)
Герасимчук Л. О. - Канцерогенний і неканцерогенний ризики від споживання овочевих культур, вирощених на території агроселітебних ландшафтів м. Житомир (2015)
Полінкевич В. А. - Радіологічна оцінка продукції лісу в межах північних районів Житомирської області, Катковський А. В., Саюк О. А. (2015)
Надточій П. П. - Еколого-економічна оцінка впливу діяльності, пов’язаної з незаконним видобуванням бурштину, на стан довкілля Житомирщини (2015)
Андрушків Б. М. - Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (адаптація методичних підходів до планування відповідно вимог ЄС, Погайдак О. Б., Слободян Н. О. (2015)
Андрушків Б. М. - Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства, Мельник Л. М. (2015)
Веремеєнко С. І. - Прогноз зміни теплозабезпеченості темно-сірого опідзоленого грунту Західного Лісостепу України, Фурманець О. А. (2015)
Заполовський С. А. - Ефективність механічних заходів знищення амброзії полинолистої, Плотницька Н. М. (2015)
Ключевич М. М. - Вплив елементів мінерального живлення тритикале озимого на розвиток хвороб та продуктивність агроценозу в умовах Західного Полісся України, Плакса В. М. (2015)
Левченко В. Б. - Основні аспекти технології лісовідновлення в умовах корабельного лісництва ДП "Житомирське ЛГ", Шульга І. В. (2015)
Mислива T. М. - Мідь у грунтах природних, агро- і урболандшафтів Житомирського Полісся, Білявський Ю. А., Мартенюк Г. М. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології й шкідливості вічкової галиці та захист від неї саджанців груші в розсаднику, Сухомуд О. Г., Гричанюк В. П. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології суничного кліща та захист промислових насаджень суниці, Ящук В. У., Чепернатий Є. В. (2015)
Гамаюнова В. В. - Удосконалення окремих агротехнічних прийомів вирощування розторопші плямистої в умовах Півдня України, Дьомін О. В. (2015)
Гамаюнова В. - Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України, Іскакова О. Ш. (2015)
Безвіконний П. В. - Вплив строків сівби на нагромадження маси коренеплодів буряка столового (2015)
Желязков О. І. - Ефективність застосування азотних добрив при вирощуванні пшениці озимої в умовах Північного Степу (2015)
Каленська С. М. - Формування листкової поверхні коріандру посівного залежно від елементів технології вирощування, Жовтун М. В. (2015)
Козіна Т. В. - Показники якості насіння гірчиці білої залежно від строків сівби, норм висіву та обробки посівів регулятором росту "Вермибіомаг" (2015)
Лазарчук Л. А. - Ефективність елементів системи захисту картоплі від хвороб і колорадського жука (2015)
Маційчук В. М. - Особливості проведення експертизи сортів вівса посівного (Avena sativa L.) і голого (A. sativa nuda L.) на відмінність, однорідність та стабільність (2015)
Мойсієнко В. В. - Пріоритетність та шляхи підвищення продуктивності зернової та силосної кукурудзи (2015)
Стоцька С. В. - Вплив елементів технології вирощування Trifolium pratense L. на фітосанітарний стан травостою та розвиток кореневої системи (2015)
Потапський Ю. В. - Вплив стимуляторів росту на енергію проростання, схожість насіння та густоту рослин моркви (2015)
Черенков А. В. - Вплив агротехнологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої, Козельський О. М. (2015)
Шваб С. Б. - Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Айсберг (2015)
Горальський Л. П. - Морфологія деяких органів статевозрілих кролів, Левківський Л. О., Марков З. Ф., Волківський І. А. (2015)
Брошков М. М. - Гендерні відмінності у кількості лімфоцитів та їх субпопуляцій у собак залежно від віку (2015)
Дудка В. Б. - Репаративний адаптогенез колінного суглоба після однобічної меніскектомії (2015)
Нездвецька І. В. - Експериментальні дослідження параметрів процесу сушіння цикорію кореневого (2015)
Бурлака В. А. - Барда у раціонах коропа, Вербельчук Т. В., Меленівський О. М. (2015)
Огородник Н. З. - Процеси пол і активність ензимів саз у поросят при відлученні та за дії комплексного ліпосомального препарату (2015)
Пелехата Н. П. - Розмноження універсальної підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями (2015)
Федоренко І. В. - Прояв основних кількісних ознак продуктивності гібридів F1 пшениці м’якої ярої (2015)
Федоренко М. В. - Характер успадкування морфологічних показників стійкості до вилягання у гібридів F1 пшениці твердої ярої (2015)
Антону Станіславовичу Малиновському – 75 (2015)
Анотації (2015)
Вимоги (2015)
Петриченко В. Ф. - Наукові основи виробництва та використання сої у тваринництві (2012)
Бабич А. О. - Світові та вітчизняні тенденції розміщення виробництва і використання сої для розв’язання проблеми білка, Бабич-Побережна А. А. (2012)
Тимченко В. Н. - Стан і перспективи розвитку виробництва сої в Україні, Пилипченко А. В. (2012)
Іванюк С. В. - Формування сортових ресурсів сої відповідно до біокліматичного потенціалу регіону вирощування (2012)
Колісник С. І. - Основні технологічні прийоми вирощування сої на насіння (2012)
Задорожний В. С. - Бур’яни в агроценозах сої та методи боротьби з ними (2012)
Венедіктов О. М. - Хвороби і шкідники сої та заходи боротьби з ними (2012)
Обертюх Ю. В. - Анти поживні речовини сої, їх інактивація та технології переробки соєвих бобів на промисловій основі й в умовах господарства (2012)
Кулик М. Ф. - Використання продуктів переробки сої в молочному скотарстві та у птахівництві, Тучик А. В., Стасюк О. К., Скоромна О. І. (2012)
Овсієнко А. І. - Використання кормів з соєвих бобів у годівлі свиней (2012)
Жуков В. П. - Екструдована соя в замінниках незбираного молока для телят молочного періоду вирощування, Данилишен І. В. (2012)
Чорнолата Л. П. - Необхідність контролю показників якості насіння сої і продуктів її переробки (2012)
Полякова Г. П. - Особливості становлення майбутніх наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у процесі деонтологічної підготовки в аспірантурі (2011)
Хижняк О. А. - Психологічні основи самовдосконалення військових педагогів (2011)
Бенера В. Є. - Самостійна робота студентів у навчальному процесі вищої школи (друга половина 19-го - початок 20-го ст.) (2011)
Сторож В. В. - Обґрунтування сутності педагогічної соціоніки в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2011)
Пилипюк К. М. - Сутність та структура феномена "критичне мислення особистості майбутнього вчителя-філолога" (2011)
Листопад О. А. - Творчість як складова підготовки педагогічних кадрів (2011)
Коростіянець Т. П. - Теоретичні питання професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2011)
Кернас А. В. - Особенности психологического сопровождения спортивной деятельности в различных видах единоборств (2011)
Загоруйко М. О - Ефективність управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи (2011)
Койчева Т. І. - Фактори інноваційного розвитку педагогічного університету як вищого навчального закладу (2011)
Василенко О. А. - Використання нетрадиційних прийомів графічної інтерпретації результатів емпіричних досліджень при підготовці фахівців-практиків (2011)
Козловський Ю. М. - Кількісні та якісні показники наукової діяльності працівників вищого навчального закладу (2011)
Карпова С. М. - Принцип індивідуалізації навчання у практиці художньої підготовки майбутніх архітекторів (2011)
Серпіонова Е. Н. - Критеріальний підхід у визначенні готовності випускника до розвиваючого аспекту педагогічної діяльності (2011)
Малецька І. В. - Комплекс заходів педагогічного впливу на формування художньо-творчих якостей студентів-філологів (2011)
Богуш А. - Розвиток мовленнєвих жанрів активного мовлення у дітей раннього віку (2011)
Коростіянець Т. П. - Мета та завдання фахової підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін в умовах інновацій в освіті (2011)
Князян М. О. - Науково-дослідницька діяльність як засіб формування критичного мислення студентів (2011)
Єрмакова С. С. - Адаптивна, випереджаюча, відкрита освіта як засіб розвитку професійної свідомості майбутніх викладачів (2011)
Уткина А. Д. - Соціально-психологічна адаптація іноземних студентів у вищих навчальних закладах (2011)
Караева Т. В. - Автономія навчальної діяльності студентів (2011)
Одарій Т. В - Індивідуально-типові прояви суб'єктної залежності (2011)
Харченко І. І. - Психологічні особливості ігрової й інтернет-залежності як загрозливі фактори сучасної молоді (2011)
Хижняк О. А. - Напрямки сприяння особистісному становленню майбутнього офіцера як захисника країни у військовому інституті (2011)
Мушинська Н. С. - Формування компетентності саморозвитку майбутніх економістів на заняттях з дисциплін гуманітарного циклу (2011)
Марусинець М. М. - Стан сформованості особистісної складової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів (2011)
Швецова І. В. - Використання ідей В. О. Сухомлинського щодо виховання поваги до батьків у сім'ї (2011)
Світлична С. П. - Реалізація емоційного напряму технології виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини (2011)
Балабуха К. В. - Основні положення навчання іншомовної фразеології (2011)
Баштовенко О. А. - Спрямованість на формування здорового способу життя у майбутніх вчителів фізичного виховання (2011)
Долженко І. В. - Педагогічна установка в професійній підготовці Майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту (2011)
Костенко Р. В. - Підготовка майбутніх економістів до аналізу результатів тестування торгових систем на основі звітів комп'ютерної програми Metastock (2011)
Лунгу Л. В. - Інтелектуальна ініціатива майбутніх філологів: критерії, показники, рівні сформованості (2011)
Бершадська Н. С. - Експериментальна модель формування англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей (2011)
Павелко І. І. - Методы коррекции посттравматических расстройств у сотрудников ОВД (2011)
Олейникова Ю. В. - Творческий портрет Ф. Шуберта в контексте стилистики немецко-австрийского Бидермайера (2011)
Велитченко Л. К. - Принципи організації психологічної лабораторії (2011)
Саражинська В. В. - Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2011)
Кравцов В. О. - Акмеологічні засади формування методологічної культури майбутнього вчителя (2011)
Костенко Р. В. - Визначення сутності понять "комп'ютерні технології" та "інформаційні технології" у науково-педагогічній Літературі (2011)
Яцій О. - Модель педагогічної підтримки особистісної самореалізації студентів ВНЗ, Савчук О. (2011)
Соцька О. П. - Принцип культуродоцільного виховання особистості дитини дошкільного віку: теоретичний аспект (2011)
Алтухова Г. - Подготовка учащихся к межкультурному взаимодействию: анализ государственных программ Украины и России (2011)
Наші автори (2011)
Петриченко В. Ф. - Агробіологічне обґрунтування вирощування конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного, Забарна Т. А. (2012)
Аралов В. І. - Мінливість кількісних ознак горошку посівного (вики ярої) Vicia sativa L. (2012)
Бабич А. О. - Вплив густоти рослин на індивідуальну кормову та насіннєву продуктивність горошку (вики ярої), Аралов О. В. (2012)
Климчук О. В. - Характеристика вихідного матеріалу при створенні простих гібридів кукурудзи для умов монокультури (2012)
Окрушко С. Є. - Вивчення впливу іонів свинцю на проростки ярого ячменю (2012)
Плотніков В. В. - Ефективність застосування мікродобрив "Росток" у сучасній технології вирощування ярого ячменю в умовах центрального Лісостепу України, Гончар Т. М., Гуменна Н. І. (2012)
Протопіш І. Г. - Багаторічні бобові трави – безальтернативний попередник пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу, Квітко Г. П., Гетман Н. Я. (2012)
Плотніков В. В. - Сучасні технології вирощування ярої пшениці, Чернелівська О. О., Гильчук В. Г., Наконечний В. О. (2012)
Ткачук О. П. - Особливості росту козлятнику східного в рік сівби за різних способів вирощування (2012)
Маткевич В. Т. - Урожайність зеленої маси еспарцету в рік сівби, Резніченко В. П., Міценко Н. П., Андрощук С. Т. (2012)
Чоловський Ю. М. - Фотосинтетична та зернова продуктивність сортів люпину вузьколистого залежно від внесення мінеральних добрив (2012)
Чинчик О. С. - Вплив удобрення на урожайність зернобобових культур в умовах Лісостепу Західного (2012)
Дерев’янський В. П. - Ефективність вапнякових добрив, мікробних препаратів та макро- і мікроелементів на стійкість рослин до захворювань та продуктивність сої (2012)
Мартинюк І. В. - Кормова цінність коренеплодів однонасінних буряків кормових вирощених за інтенсивними технологіями (2012)
Чернелівська О. О. - Ефективність позакореневого підживлення цукрових буряків мікродобривами, Деркач В. С., Дзюбенко І. М. (2012)
Демидась Г. І. - Урожайність та якість гички буряків кормових залежно від елементів технології вирощування, Бурко Л. М. (2012)
Макаренко П. С. - Формування двокомпонентних бобово-злакових травостоїв, Пастушенко В. О. (2012)
Молдован Ж. А. - Продуктивність люцерно-стоколосових травосумішок залежно від способів обробітку ґрунту та удобрення (2012)
Фещуп О. В. - Продуктивність післяжнивних сидератів та їх роль у покращанні мінерального живлення польових культур (2012)
Сеник І. І. - Урожайність бобово-злакової травосумішки залежно від удобрення, Сидорук Г. П. (2012)
Чепур С. С. - Мінливість ботанічного складу врожаю сіяних лук під впливом частоти відчужень зеленої маси і органічних добрив в умовах гірсько-лісового поясу Карпат, Моспан Г. М. (2012)
Оліфірович В. О. - Ефективність збагачення сіяних та природних лучних ценозів бобовими компонентами (2012)
Деркач В. С. - Формування злакових травостоїв при пасовищному і пасовищно-укісному використанні (2012)
Ковтун К. П. - Вплив позакореневого підживлення та інокуляції на формування видового складу козлятнику східного в одно видових та сумісних посівах, Векленко Ю. А., Онищенко М. А., Самохвал Т. П. (2012)
Драбик В. Ф. - Вплив післяжнивних посівів на родючість ґрунту і урожайність наступної культури польової сівозміни (2012)
Кулаковская Т. В. - Теоретические и практические аспекты производства и использования биомассы на сельскохозяйственных землях (2012)
Скоромна О. І. - Нова система оцінки кормів у продукції молока, Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В. (2012)
Курнаєв О. М. - Вплив консервованого вологого зерна кукурудзи на молочну продуктивність корів та якість молока, Хрипливий В. В. (2012)
Мандрик М. О. - Вплив бугаїв – плідників лінії Зеніта 618 української чорно-рябої молочної породи на формування продуктивних, відтворювальних, екстер’єрно – конституційних ознак корів, Бігас О. В., Заєць А. П. (2012)
Бугайов В. Д. - З історії дослідження люцерни в Україні, Задорожна І. С. (2012)
Ряба О. І. - Питання удосконалення і заміни парової системи землеробства в періодичних вітчизняних виданнях другої половини XVIII ст. (2012)
Титул, зміст (2016)
П’ять пріоритетів-2016 (2016)
Беккер І. - Тактичний бюджет (2016)
Кудря І. - Українська мрія (2016)
Романюк Т. - Новели конституційних змін (2016)
Стадільна Я. - Прогноз від тих, хто робить погоду (2016)
Стадільна Я. - Хто може допомогти нашій країні? Бог! (2016)
Романюк Т. - Держслужбовець: яким йому бути? (2016)
Стадільна Я. - Чинник кривої Кози (2016)
Стадільна Я. - Чи вистачить смiливостi поставити загальне благо вище за особисте? (2016)
Батлер У. - Деякі роздуми щодо звернення віце-президента США Байдена до Верховної Ради України 8 грудня 2015 року (2016)
Butler W. - Some Reflections on the Address of Vice President Biden to the Verkhovna Rada of Ukraine (2016)
Биков О. - Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності (2016)
Зернецька О. - Глобальні соціальні мережі та кібербезпека особистості (2016)
Zernetska O. - Global Social Network and Cybersecurity of an Individual (2016)
Стадільна Я. - Нація має майбутнє, якщо в неї є план на завтра (2016)
Саква О. - Богдан ПІХ: "Оксамитових реформ не буває" (2016)
Саква О. - Наступність кращих – "Прогрес" у спадок, Корнієнко О. (2016)
Михайленко О. - Космічна Україна: статус зберігається, а програма оновлюється (2016)
Петриченко В. - Не так уже й погано "сидіти на бобах" (2016)
Карпенко М. - Володимир Семистяга: "Я просто божеволів від того, що бачив!" (2016)
Скобельський В. - Паісій Величковський — Родимець Полтавський (2016)
Малієнко О. - "Донбас і Крим: ціна повернення" (2016)
Кудря І. - Свобода слова, свобода віросповідання, свобода від злиднів і свобода від страху (2016)
Марчук Л. - Мирослав Маринович: "Ми переконалися, що знання, які не спираються на солідний фундамент цінностей, стають небезпечними для суспільства" (2016)
Малієнко О. - Якісні адміністративні послуги – основа сервісної держави (2016)
Трохименко О. - Децентралізація на тлі боротьби світоглядів (2016)
Бориспільський М. - Ключове слово: спроможність (2016)
Славинський М. - "Усе життя боявся однієї речі…" (2016)
Дубровін С. - Фестиваль "Різдвяний Арсенал" (2016)
Дубровін С. - Стелла Захарова: "Ніколи і нікому, за жодних обставин я не даватиму хабарів і, тим паче, "відкатів" (2016)
Дубровін С. - Уболіваймо за Україну (2016)
Тищук Є. - Андрій ЗВЄРЄВ: "Словом, фільмом, кіно можна й потрібно здобувати перемоги" (2016)
Тищук Є. - Формула успіху Бориса Барського: "Не боятися поразок, жити граючи!" (2016)
Марчук Л. - Театр про свободу, рабство й планетарне єднання народів (2016)
Баринова-Кулеба В. - Микола Компанець. Глибока духовна криниця, до якої стежини ведуть звідусіль (2016)
Альошина О. А. - Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. 20-го ст. (2016)
Ганзуленко В. П. - Соціальне служіння римо-католицької церкви на Півдні України у 20-30-х рр. 20-го ст. (2016)
Гончарук В. В. - Специфіка навчально-виховного процесу в Свято-Володимирській семінарії Православної церкви в Америці (2016)
Кащук О. Я. - Дії пронікейських мирян 4-го століття як захист власної релійної ідентичності (2016)
Пархонюк Т. М. - Релігійне телебачення в Україні: еволюція та перспективи (2016)
Скиба І. - Московська патріархія проти адміністратора Автокефальної православної церкви Полікарпа (Сікорського): обставини та інструментарій спроби дискредитації (2016)
Стоколос Н. Г. - До питання становища кліриків – вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) (2016)
Хоркава І. І. - Греко-католицька семінарія у Львові (1783–1929 рр.) як попередниця Греко-католицької богословської академії (2016)
Цап М. - Роль архієпископа Волинсько-Ровенського Мефодія (Мензака) в діяльності Волинської духовної семінарії (1959–1964 рр.) (2016)
Шевчук В. М. - Історія церкви "Слово життя" на Сході України (2016)
Шеретюк Р. М. - "Записки Иосифа, митрополита Литовского" (1883 р.) як унікальне джерело з історії скасування Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні (2016)
Гуцалюк Ю. С. - Феномен екуменізму та його роль у релігійному житті (2016)
Іценко О. Г. - Філосфсько-богословські ідеї у гомілетичній спадщині митрополита Алексія (Громадського) (2016)
Мельник А. І. - Концепція реінкарнації у світлі християнського світогляду (2016)
Халецький О. В. - Екуменізм на стежках теономної сакралізації, Голубовська О. В. (2016)
Hanson K. - "Зникаючі "богобоязливі" або чому тексти такі важливі? (2016)
Щепанський В. В. - Тексти магічного змісту східних слов’ян у ранньомодерну добу (15-го–17-го ст.) (2016)
Титул, зміст (2016)
Дубровін С. - Шевченківські лауреати (2016)
Володимир Гройсман: Парламент має відновити контроль над виконавчою владою (2016)
Стадільна Я. - Час і зусилля (2016)
Дорожня карта внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (2016)
Спільне комюніке бюро Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (2016)
Костров В. - Чи здатні "Мінські домовленості" принести мир на Донбас? (2016)
Підоричева І. - Як відродити промисловий потенціал Донбасу (2016)
Як переселенцю отримати виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (2016)
Корнієнко О. - Древлянський мер – володар часу, Саква О. (2016)
Стадільна Я. - Децентралізація. Момент сили реформи (2016)
Беккер І. - Не проспати ІТ-революцію. Цифрова країна реальна, а не віртуальна (2016)
Помазанов А. - Суддівське самоврядування за новим законодавством України: виклики та перспективи (2016)
Кудря І. - Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах (2016)
Вечурко С. - Колізійні питання співвідношення прав та обов'язків працівника і роботодавця за новим трудовим законодавством: досвід ЄС (2016)
Третьяков В. - До питання про формування європейської уніфікованої системи технічного регулювання та стандартизації (2016)
Tretiakov V. - On the Question of Formation of European Unified Technical Regulation and Standartization System (2016)
Халін О. - Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Khalin O. - Need for Legislative Changes in the Mechanism of Ensuring the Effectiveness of the Investigation of Legalization of Proceeds from Crime (2016)
Потєхін О. - Чинник ядерного стримування у військово-політичних стратегіях НАТО та України (2016)
Гусєв В. - "Не дозвольмо подіям іти самопливом, поки не буде занадто пізно" (2016)
Скобельський В. - Чому американці вважають операцію "Френтік" провальною (2016)
Марчук Л. - У Львові Грушевський писав і творив нам нашу історію (2016)
Костров В. - "Кримська весна": невідоме про відоме (2016)
Тищук Є. - Бойове братерство об’єднало портовиків і військових моряків (2016)
Яніна І. - Національна гвардія. Стандарти НАТО й повернення Криму (2016)
Стадільна Я. - Переломний рік в історії "Білого слона" (2016)
Осадча Я. - Діти – посли миру (2016)
Стадільна Я. - Гражда у стилі хай-тек, живий газон на даху (2016)
Тищук Є. - Міжнародний дитячий кінофестиваль "NEXT" набирає обертів (2016)
Орлова Н. - Оселя Тараса Шевченка на Козиному болоті (2016)
Дубровін С. - Ретроспектива "Марія Примаченко. Неосяжне" в Мистецькому Арсеналі стала справжнім вибухом кольору, емоцій, гумору й... смутку (2016)
Марчук Л. - Дефіле політики та моди, або "Мода в Україні ХХ століття" (2016)
Грень Т. - У домі мамина молитва (2016)
Тищук Є. - Ніндзюцу – бої без правил, або Як захиститися від нападника (2016)
Год Б. В. - "Тиранічні збочення" і пошук способів утілення концепції "Граду Божого" в суспільно-політичній думці іспанського ренесансу другої половини XVI − початку XVII ст., Лобода Д. О. (2017)
Задунайський В. В. - Військове мистецтво запорожців часів хотинської війни 1621 р. та його аналоги в "Мистецтві війни" Сунь-Дзи: універсальність і самобутність (2017)
Пятницькова І. В. - Землеробські артілі М. В. Левитського: антропологічний вимір (2017)
Кузіна К. В. - Радянська топоніміка міст як спосіб переписування історичної пам’яті (на прикладі Вінниці 1920–30-х рр.) (2017)
Малярчук Н. Г. - Російське населення Східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року) (2017)
Полуденко С. В. - Преломление эпохи в истории рода Гончаренко (2017)
Лаврут О. О. - Вивчення гуманітарних і природничих дисциплін у школах УРСР у другій половині 40-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. (2017)
Яковлєв А. В. - Радянський варіант сатири як засіб боротьби з внутрішніми та зовнішніми ворогами тоталітарного режиму середини XX ст. (2017)
Сацький П. В. - Діяльність постійного представництва Ради Міністрів УРСР у Москві у 1950–1954рр. і процес інтеграції Криму з Україною (2017)
Докашенко В. М. - Профспілки та пенсійне забезпечення в СРСР (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2017)
Остапчук О. Г. - Виробнича культура інженерно-технічних робітників: машинобудівники Донбасу у 1960–1970-х рр. (2017)
Салагуб Л. І. - Політичне становище Гетьманщини ХVІІІ ст. в мемуарних джерелах російського походження (2017)
Петрова І. В. - Описи Київського (1869 р.), Одеського (1871 р.) та Харківського (1871 р.) військових округів: історія створення та джерельна основа документів, Петров О. О. (2017)
Коваль О. В. - Внесок польських дослідників другої половини XIX – початку XX ст. у вивчення Поділля (2017)
Ломако Л. І. - Дореволюційна література про проблему підготовки вчителя в університетах в українських землях (2017)
Бараненко С. М. - Дворянство в радянській історіографії другої половини 1960-х– першої половини 1980-х рр. (2017)
Стоберська Н. А. - Польське землеволодіння в правобережній Україні у працях Даніеля Бовуа (2017)
Прилипко Р. Д. - Джерела до вивчення соціального захисту населення УСРР у 1920-х рр. (2017)
Гудзь В. В. - The first two decades of research famine in Ukraine: peculiarities of sources and historiography (2017)
Зуб С. В. - Міжнародно-правовий механізм регулювання сучасних відносин між Україною і В4 (2017)
Мєлєкєсцев К. І. - Polish-Ukrainian relations and the issue of historical grievances in the societies of two countries (2017)
Мачітідзе І. Ю. - Українські іммігранти в Іспанії: основні характеристики та виклики на шляху до інтеграції у приймаюче суспільство (2017)
Титул, зміст (2016)
Камперо Е. - Методика швидкісно-силової підготовки кваліфікованих бігунів на короткі дистанції: теоретичні аспекти (2016)
Приймак С. - Ефективність використання спеціально-підготовчих вправ важкоатлеток 14–16 років (2016)
Сушко Р. - Тенденції розвитку баскетболу з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень (на матеріалі національної збірної Литви) (2016)
Тракалюк Т. - Особливості вдосконалення фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки, Єременко О. (2016)
Устенко Б. - Організаційні зміни в структурі європейських професійних футбольних клубів під впливом комерціалізації (2016)
Андрєєва О. - Cоціально-психологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентської молоді з вадами слуху, Оріховська А. (2016)
Баннікова Р. - Вертебральний больовий синдром у фехтувальників: чинники виникнення та можливості реабілітації, Лопатенко А., Андруська О. (2016)
Васюк О. - Розвиток фізичних і морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання засобами хортингу у дітей середніх класів (2016)
Євстратова І. - Фізична реабілітація при резистентній артеріальній гіпертензії, Ал-Джадо А. (М. Т.) Х. (2016)
Марченко О. - Теоретичні обґрунтування до застосування ­засобів фізичної реабілітації при синдромі хронічної втоми, Манжуловський В., Куценко В. (2016)
Рідковець Т. - Сучасні аспекти фізичної реабілітації хворих з есенційною гіпертензією, Пархотик І., Білий В. (2016)
Коробейнікова Л. - Особливості прояву нейродинамічних функцій борців високої кваліфікації в динаміці тренувального процесу, Коробейніков Г., Ричок Т., Данько Т., Шацьких В. (2016)
Футорний С. - Особливостi розвитку імунного дистресу у спортсменів у динаміці тренувального процесу, Осадча О., Шматова О., Маслова О. (2016)
Бабушко С. - Пріоритетні напрями формування іншомовної компетентності професійного спрямування студентів НУФВСУ – майбутніх фахівців сфери туризму (2016)
Перегінець М. - Мотиви та інтереси старшокласників до організації процесу фізичного виховання в загальноосвітніх закладах різного типу, Долженко Л. (2016)
Сутула В. - Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом (2016)
Ібрагімов М. - Українське товариство філософів спорту: предметне поле діяльності, Саїнчук М. (2016)
Кандаева И. В. - Исследование надежности железобетонных пролетных строений автодорожного путепровода, Бородай Д. И. (2017)
Гайворонский Е. А. - Роль территориально-географических и геополитических факторов в формировании и развитии региональных особенностей архитектуры зданий, сооружений и их комплексов в городах Донецкого региона, Югов A. М. (2017)
Лесной В. И. - Интенсификация работы водозаборных скважин Донбасса пневмоимпульсным воздействием совместно с затрубной системой регенерации прифильтровой зоны, Жибоедов А. В., Григоренко Н. И., Зятина В. И. (2017)
Югов А. М. - Классификация методов монтажа элементов транспортерных галерей в условиях действующего предприятия, Игнатенко Р. И., Вольський М. М. (2017)
Писаренко А. В. - Влияние частично закрепленного просадочного грунта на напряженно-деформируемое состояние конструкций (2017)
Яркин В. В. - Определение просадочных деформаций по нормативным документам России и Украины, Кухарь А. В. (2017)
Котляр С. М. - Оптимізація хімічного складу сплаву АК5М2 (2015)
Кулініч А. А. - Механічні та ливарні властивості сплаву АМг6л з домішками кремнію (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку, Почка К. І. (2015)
Федоров М. М. - Формувальні суміші для ювелірного лиття (2015)
Ямшинський М. М. - Термостійкість жаростійких сталей для роботи в екстремальних умовах, Федоров Г. Є., Радченко К. С. (2015)
Грибков Э. П. - Математическое моделирование профилирования полос, Завгородний А. В., Горохов В. А. (2015)
Иванов А. В. - Математическое моделирование напряженного состояния металла при горячей прокатке крупных заготовок с подстуживанием их поверхностей (2015)
Квитницкий А. М. - Анализ методов и устройств вывода кривошипных горячештамповочных прессов из состояния заклинивания, Корчак Е. С. (2015)
Сатонін О. В. - Математичне забезпечення систем автоматичного регулювання товщини холоднокатаних штаб, Присяжний А. Г., Коренко М. Г., Коробко Т. Б. (2015)
Тищенко К. О. - Анализ рабочих характеристик механизма ножниц гильотинных с верхним резом усилием 1 000 кН с помощью программы ibaAnalyzer, Шеремет А. И. (2015)
Семенов В. М. - Влияние способа изготовления заготовок под ЭШС на свойства сварных соединений при производстве деталей подъемно-транспортных машин , Иванык А. В., Марков О. Е. (2015)
Семенов В. М. - Технологические особенности изготовления днищ реакторов с использованием электрошлаковой сварки, Кабацкий А. В., Красовский С. С., Хорошайло В. В. (2015)
Тулупов В. І. - Інженерія поверхні деталей машин комбінованою обробкою на основі точіння з електроімпульсним нагріванням, Онищук С. Г., Міранцов С. Л. (2015)
Орел О. В. - Визначення мінімально припустимого значення коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів (2015)
Гаврильченко О. А. - Анализ замкнутого двухподвижного манипулятора робота, Ладыга Е. В., Буханцов Д. А. (2015)
Гавриш П. А - Технологические особенности ремонта дефектных участков грузоподъемных машин, Шепотько В. П., Мартыновская Е. В. (2015)
Гаврюков А. В. - Определение производительности питателя трубчатого крутонаклонного конвейера, Гололобов Б. Д., Иванов Н. Н. (2015)
Гуденко А. М. - Методи утворення ущільненням технологічних порожнин у ґрунті під короткі буро набивні палі, трапецієподібні палі і палі оболонки, Главацький К. Ц. (2015)
Ковалевский С. Г. - Определение рациональных параметров седельного рычажного устройства полуприцепного скрепера (2015)
Обухов А. Н. - Математическое моделирование системы "тележка – груз" мостового крана, Паламарчук В. А., Бережная Е. В. (2015)
Ракша С. В. - Про необхідність врахування впливу динаміки приводу та канатної системи на нормативне значення швидкості руху вагонів підвісної канатної дороги , Куроп’ятник О. С., Суржиков О. В. (2015)
Хожило М. Е. - Алгоритм визначення параметрів різально-метального робочого органу для будівельно-дорожніх машин (2015)
Цыганаш В. Е. - Модель для мощного энергопотребителя на основе вариационных принципов (2015)
Щукин А. В. - Рациональные параметры нанесения ионно-плазменного покрытия на поверхность ножей землеройно-транспортных машин (2015)
Аксенов В. П. - Компенсация гармонических колебаний в современных электроприводах, Шеремет А. И. (2015)
Жартовский А. В. - О взрывной электронной эмиссии в электрических контактах (2015)
Квашнин В. О. - Модернизация кинематической схемы стенда статических нагрузок и определение ее параметров, Хрипливый О. С. Подлипаев С. П. (2015)
Наливайко А. М. - Методика модульного программирования системы векторного управления асинхронным двигателем в среде разработки CCSv4 на базе учебного стенда TMDSHVMTRPFCKIT, Чебаненко А. В., Катрушенко Н. А. (2015)
Подлесный С. В. - Моделирование динамики электромеханических систем, Стадник А. Н., Ларичкин А. В. (2015)
Шеремет А. И. - Потенциал энергосбережения и пути его реализации в асинхронных электроприводах, Климченкова Н. В., Климченков А. Г. (2015)
Атаманчук Л. О. - Особливості обліку виплат звільненим працівникам при ліквідаційній процедурі підприємств-банкрутів (2015)
Бившева Л. О. - Реструктуризація підприємства як форма організаційних змін в умовах транзитивної економіки, Кондратенко О. О. (2015)
Волкогон С. А. - Концептуальный подход к налоговому стимулированию малого бизнеса регионов Украины (2015)
Волошина Е. А. - Инновационные направления совершенствования системы управления качеством на машиностроительных предприятиях Украины (на примере ПАО "НКМЗ") , Шубная Е. В. (2015)
Гаврікова А. В. - Теоретичні основи регулювання банківської діяльності (2015)
Гитис Т. П. - Тенденции и перспективы профессионального развития персонала предприятий в Украине, Гитис В. Б. (2015)
Грозный И. С. - Анализ влияния российско-украинского конфликта на промышленность Украины, Прокопенко Р. В. (2015)
Клопов І. О. - Механізми фінансування енергоефективних проектів (2015)
Луценко О. М. - Впровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Михайличенко Н. М. - Координаційно-інтеграційна функція контролінгу (2015)
Половян О. В. - Тенденції розвитку міста та їх оцінка в довгостроковому періоді , Половян Н. С. (2015)
Рагуліна Н. В. - Інвестиційні гранти, як інструмент стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні (2015)
Шевченко О. М. - Стратегія формування регіональної інноваційної системи і фінансові інструменти її реалізації (2015)
Шевченко О. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств України: інституціональний аспект аналізу (2015)
Анотації (2015)
Автори (2015)
Скорочення (2015)
Герасимов Т. Ю. - Продовольча ситуація в містах Правобережної України в початковий період "Великої війни" (серпень 1914 – перша половина 1915 рр.) (2016)
Бистра М. О. - Матеріали державного архіву Одеської області про життя представників науково-педагогічної інтелігенції періоду німецько-румунської окупації (1941–1944 рр.) (2016)
Касьянова Н. М. - Соціально-демографічні наслідки радянської переселенської політики в УРСР (1940–1960-ті рр.) (2016)
Яковлєв А. В. - Трансформація сміхової культури в умовах радянської пропаганди (2016)
Лаврут О. О. - Створення підручників в УРСР у 1940-х – 1960-х рр.: методологічні та організаційні аспекти (2016)
Мартинчук І. І. - Творчі здобутки педагогів Вінниччини, Савчук Н. І. (2016)
Родигіна О. М. - "Другий обіг" як феномен альтернативної культури в Польщі другої половини ХХ ст. (2016)
Скоков О. Д. - Луцька і Татарська надбрамні башти у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ ст. (2016)
Бараненко С. М. - Дворянство пореформеної доби в дореволюційній літературі (2016)
Власюк С. О. - Законодавство у сфері збереження пам’яті про учасників Української революції 1917-1921 рр. (2016)
Мєлєкєсцев К. І. - Сучасні польсько-українські відносини: історіографічний аналіз (2016)
Отземко О. В. - Мемуарні джерела в українській історіографії ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2016)
Маргулов А. Х. - Візуалізація повсякденності ассирійців в Україні у 1920-1930-х рр.: "фотоправда" (2016)
Богінська І. В. - Динаміка образу країни в президентському дискурсі (за матеріалами щорічних послань Президента РФ) (2016)
Киштымов А. Л. - В поисках своего лица: украинская буржуазия XIX – начала ХХ вв. И ее представительские организации |рец. На кн.: ШАНДРА І. О. Представницькі організації буржуазії українських губерній (1861–1919 рр.): Монографія. – Харків: Майдан, 2016. – 316 с.|, Шибеко З. В. (2016)
Лягуша А. О. - Про вовка промовка |рец. На кн.:Давлєтов О. Підготовка "покоління вовків": вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр.). – Дніпропетровськ: Інститут "ТКУМА", 2015. – 280 с.| (2016)
Іваницька О. П. - История внешней политики Испании / Н. Е. Аникеева, В. А. Ведюшкин, О. В. Волосюк, И.Ю. Медников, С. П. Пожарская. – М.: Международные отношения, 2013. – 504 с., Бойко Н. І. (2016)
Іваницька О. П. - Самая влиятельная женщина. "Железная леди" Маргарет Тэтчер / Сергей Перегудов, Александр Терентьев. – М.: ЭКСМО, 2014. – 384 с., Пунько В. М. (2016)
Содержание (2000)
Kirejtshuk A. G. - On origin and early evolution of the superfamily Cucujoidea (Coleoptera, Polyphaga). Comments on the family Helotidae (2000)
Куликова Н. А. - Характеристика функциональной активности зоны фильтрации орального диска мускоидного хоботка (Diptera: Muscidae, Calliphoridae, Tachinidae), Ратыни А. И., Стаковецкая О. К. (2000)
Гильденков М. Ю. - Новый подрод и семь новых для науки видов рода Thinodromus из Эфиопской зоогеографической области (Coleoptera: Staphylinidae) (2000)
Гильденков М. Ю. - Новый подрод и семь новых для науки видов рода Thinodromus из Эфиопской зоогеографической области (Coleoptera: Staphylinidae) (2000)
Перепечаенко В. Л. - Обзор родов трибы Dacnusini (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) Палеарктики (2000)
Мартынов В. В. - Редкий случай симметричной патологии у Aphodius erraticus (L.) (Coleoptera, Scarabaeidae) (2000)
Дмитриев Д. А. - Цикадовые (Homoptera, Cicadina) Воронежского государственного биосферного заповедника (2000)
Бригадиренко В. В. - Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) зказника "Булаховский Лиман" (Днепропетровская область) (2000)
Касаткин Д. Г. - Материалы к изучению фауны жуков-зерновок (Coleoptera: Bruchidae) юга Европейской части России и Северного Кавказа (2000)
Пак О. В. - О бражниках (Lepidoptera: Sphingidae) Донецкой области (2000)
Назаренко В. Ю. - К биологии редких и малоизученных видов жуков- долгоносиков Donus buсоvinensis и Donus nidensis (Coleoptera, Curculionidae) в Украине (2000)
Русина Л. Ю. - Перемещения самок на соседние гнезда в фазе основания семьи у ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Херсонской области (2000)
Штирц А. Д. - Структура и динамика сообществ панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) заповедника "Каменные могилы" Донецкой области (2000)
Наглов В. А. - Особенности экологии клеща Ixodes ricinus L. (Ixodidae) в лесопарковой зоне Харькова, Ткач Г. Е., Симоненко О. Б. (2000)
Гнелица В. А. - Фауна пауков семейства Linyphiidae лесостепной зоны Украины: 1. Подсемейство Linyphiinae (2000)
Чумак В. А. - Цикадка Selenocephalus pallidus Kbm. (Homoptera: Cicadellidae) – новый вредитель лаванды в Крыму (2000)
Евтушенко Н. Д. - Массовые размножения основных вредителей яблони в Украине (2000)
Фурсов В. Н. - Применение видов рода Trichogramma Westwood (Hymenoptera, Trichogrammatidae) в биологическом методе защиты растений в Китае (2000)
Алексеницер М. Л. - Токсичность гербицидов радазин-Т, херботреф и дикоцид для медоносной пчелы Apis mellifera L., Кубайчук В. П., Боднарчук Л. И. (2000)
Немкова С. Н. - Влияние варроатозной инвазии на биохимические показатели организма медоносной пчелы (Apis mellifera L.), Кобзарь А. И., Руденко Е. П. (2000)
Суханова И. П. - Генетические различия показателей клеточного иммунитета тутового шелкопряда разных пород и гибридов в зависимости от условий выкормок, Шахбазов В. Г., Кириченко И. А. (2000)
Литвин В. М. - Новые возможности повышения жизнеспособности и продуктивности дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.), Шаламова О. А., Шахбазов В. Г., Маркина Т. Ю., Кандыба В. Н., Злотин А. 3. (2000)
Ляшенко Ю. В. - Удосконалення методів добору високо життєздатного вихідного матеріалу в селекційній роботі з шовковичним шовкопрядом (Bombyx mori L.), Браславський М. Ю., Лютенко В. С., Ляшенко В. В. (2000)
Остапенко Л. Н. - Новый способ отбора высоко жизнеспособных гусениц тутового шелкопряда по реакции хемотаксиса, Злотин А. 3. (2000)
Некрасова А. В. - Генетический контроль спонтанного мутирования при старении у Drosophila melanogaster Meig., Золотых И. В., Лаврик А. А. (2000)
Страшнюк В. Ю. - Влияние генотипа на степень политении гигантских хромосом Drosophila melanogaster Meig. в связи с различиями по приспособленности, Белоусова И. Б., Леонова И. С. (2000)
Белецкий Е. Н. - 75 лет сельскохозяйственной авиации Украины, Агарков В. А., Дибир А. Г., Копычко В. П., Халилов С. А., Хоменко И. И. (2000)
Правила для авторов (2000)
Содержание (2017)
Бабенко М. Н. - Категория безопасности как элемент эффективности отечественных гражданских самолетов, Гайдачук А. В., Кондратьев А. В. (2017)
Долматов А. И. - Об одном направлении решения проблемы применения керамики в авиационных газотурбинных двигателях, Карпов Я. С., Тараненко И. М. (2017)
Планковский С. И. - Перспективы создания прецизионной системы управления временем термоимпульсной обработки, Шипуль О. В., Ходак Р. А., Красовский С. А., Тевзадзе Г. С. (2017)
Вамболь А. А. - Методика снижения затрат при изготовлении композитных конструкций, Пургина С. М. (2017)
Андреев А. В. - Исследование пастообразных клеев фирмы 3М для склеивания и ремонта композитных панелей, Нитка В. С. (2017)
Бычков А. С. - Формирование служебных свойств монослойных ионно-плазменных покрытий нитрида титана, Моляр А. Г. (2017)
Попова Е. Г. - Влияние параметров структуры нанокомпозитов на их свойства (2017)
Неділько В. М. - Комплексний фактор "умови посадки" як складова при визначенні оптимального місця посадки, Стратонов В. М. (2017)
Титов М. Ю. - Оптимизация магнитной системы СПД-70 путем максимизации градиента индукции магнитного поля, Лоян А. В. (2017)
Прохорова О. М. - Задачи на экстремум в работах киевского математика Б.Я. Букреева (2017)
Реферати (2017)
Сведения об авторах (2017)
Бохонько Є. О. - Моделювання технологічного процесу перевезення вантажів майбутніми інженерами-педагогами галузі автотранспорту (2016)
Волкова Н. В. - Системний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (2016)
Мирончук Н. М. - Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності на засадах проблемно-ситуаційного підходу (2016)
Плачинда Т. С. - Шляхи підвищення якості професійної освіти (2016)
Ребуха Л. З. - Методологічне обґрунтування соціальної роботи як виду професійної діяльності за сучасних умов суспільного розвитку (2016)
Смагіна О. О. - Обґрунтування системи забезпечення науково-педагогічної діяльності університетської кафедри засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Переяславська С. О. (2016)
Вовк Н. В. - Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців-технологів у процесі вивчення креативних технологій навчання (2016)
Гаркуша Г. Г. - Рабочее место судоводителя как развивающийся программный комплекс, Ходаріна К. В., Гаркуша О. М. (2016)
Керницький О. М. - Продуктивне навчання майбутніх інженерів-педагогів застосуванню суб’єктсуб’єктної взаємодії: методичний аспект (2016)
Коваленко В. С. - Питання термодинаміки на курсах природничих дисциплін, Стець Н. В. (2016)
Марко М. М. - Сутність навчально-ігрових технологій (2016)
Пономарьова Н. О. - Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів, Білоусова Л. І. (2016)
Одайський С. І. - Особливості та структура управління інноваційною діяльністю професійно-технічного навчального закладу в ринкових умовах (2016)
Помаран П. І. - Організація профорієнтаційної роботи в закладах професійно-технічної освіти (2016)
Рудевіч Н. В. - Методика формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Величко В. Є. - Умови формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики як складової професійної компетентності (2016)
Горленко В. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів: вітчизняний досвід (2016)
Овчаренко Л. Р. - Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2016)
Теплова О. Ю. - Педагогічні орієнтири формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до творчої самореалізації (2016)
Білоусова Н. А. - Професійна підготовка медичних маркетологів: європейський контекст (2016)
Бородієнко О. В. - Система забезпечення якості професійного навчання персоналу підприємств: зарубіжний досвід (2016)
Пуховська Л. П. - Європейські керівні принципи підготовки і розвитку педагогів професійної освіти (2016)
Почепцов Г. - Методи створення пафосу: від єзуїта Ігнатія Лойоли до режисера Сергія Ейзенштейна (2008)
Лендьєл М. - Теоретико-методологічні засади аналізу локальної політичної культури (2008)
Іванілов О. - Принцип альтернативності як чинник функціонування сучасних політичних систем (2008)
Стьопін А. - Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії (2008)
Васильчук Є. - Особливості соціально-економічної доктрини російської націоналістичної ідеології (2008)
Рагімов Е. - Особливості політичної модернізації в Азербайджані (2008)
Туленков М. - Соціально-управлінське механізми організаційної впорядкованості демократичної держави (2008)
Ярошенко В. - Роль історизації у становленні раціональної громадянськості особистості (2008)
Котигоренко В. - Бути чи не бути етнічним конфліктам в Україні? (2008)
Зерній Ю. - Взаємозв’язок історичної пам’яті та національної ідентичності (2008)
Зернецька О. - Гендерна політика у сфері академічної науки, Мирончук О. (2008)
Тукаленко І. - Від рівності прав до рівності можливостей (2008)
Троцько В. - Політико-економічний аспект професіоналізації Збройних Сил України, Малюта О., Терещук В., Троцько Л. (2008)
Шульга М. - Геополітичні інтенції російських цивілізаційних концепцій (2008)
Шепелєв М. - Політична система мондіалізму (2008)
Логвиненко С. - Суть терористичних загроз в сучасному світі (2008)
Петкова О. - Методичні аспекти дослідження іміджу країни (2008)
Кан Ден Сік - Проблема роз’єднання Кореї в історичній ретроспективі (2008)
Кальян С. - Єврейська громада України в політичному процесі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2008)
Книжкова полиця (2008)
Вийшов у світ № 5 (31) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Чупринін О. О. - Ползучесть и долговечность железобетонных элементов конструкций, Середа Н. В. (2017)
Жиляков В. Я. - Повышение сейсмостойкости зданий, имеющих дефекты несущих конструкций (2017)
Лусь В. І. - До розрахунку коефіцієнтів жорсткості стиків, як пружних елементів, в динамічній моделі пресо-гвинтового з’єднання (2017)
Гапонова Л. В. - Исследование огнестойкости плиты архитектурно-строительной системы "Монофант", Резник П. А. (2017)
Рубаненко О. І. - Особенности собственных форм поперечных колебаний стержня с гасителем (2017)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України (2017)
Смілка В. А. - Зміст моніторингу забудови (2017)
Вінтаєв Д. Ю. - Малюнок як засіб дослідження навколишнього середовища, Вінтаєва Н. С. (2017)
Єрошкіна О. О. - Архітектурний розвиток сакрального образу міста Харкова (2017)
Назарук А. А. - Умови формування хоспісів у просторі сучасного міста (2017)
Орленко М. І. - Методологія дослідження архітектурно-конструктивних систем об’єктів реставрації (2017)
Авербах М. Я. - Вплив комерціалізованих просторів на візуальні якості архітектурного середовища (2017)
Шаталюк Ю. В. - SWOT-аналіз як метод дослідження перспектив розвитку адаптивної архітектури (2017)
Данилов С. М. - Соціо-економічні аспекти організації "розумного міста" (2017)
Криворучко Н. І. - Архітектура соціально-ділових комплексів: від аналізу проблем до підходу їх вирішення, Лисянський М. І. (2017)
Ярошенко Ю. В. - Опыт эксплуатации гидротехнических сооружений, Злидень І. В., Приходько Г. В., Тимошенко А. В., Шевченко Т. О. (2017)
Маляренко В. А. - Режимно-технологічні параметри для оцінки вірогідності розрахунку балансу газу в газотранспортній системі, Ільченко М. Б. (2017)
Зайцева І. С. - Спектроскопія ядерного магнітного резонансу у аналізі об’єктів довкілля, Комихов С. О., Чебанов В. А., Десенко С. М. (2017)
Вергелес Ю. І. - Принципи та перспективи впровадження фіто технологій для інтегрованого управління якістю води в Україні, Дмитренко Т. В. (2017)
Фаренюк Г. Г. - Енергоефективність громадських будинків з врахуванням ергономіки теплового середовища, Філоненко О. І., Тимофєєв М. В. (2017)
Муха А. М. - Аналіз стану робочої поверхні контактного проводу за результатами експериментальних досліджень на ділянках Львівської залізниці, Устименко Д. В., Балійчук О. Ю., Куриленко О. Я. (2017)
Єсаулов С. М. - Исследование и разработка зарядного устройства суперконденсатора при рекуперации энергии торможения электропривода на транспорте, Бабічева О. Ф., Лукашова Н. П. (2017)
Сабадаш В. В. - Деякі проблеми сучасного стану безпеки дорожнього руху та шляхи їх вирішення, Джигалюк М. В. (2017)
Галкін А. С. - До питань ефективності транспортного обслуговування декількох маршрутів однотипними транспортними засобами, Доля К. В., Олійникова А. О., Жигилій М. О. (2017)
Доля В. К. - Моделювання пішоходних потоків у містах, Бугайов І. С., Прасоленко О. В. (2017)
Калиновський А. Я. - Статистичне дослідження характеру небезпечних подій, які виникають в місті Харкові, Коваленко Р. І. (2017)
Метешкін К. О. - Сравнительный анализ земельного администрирования в Украине и Европейском Союзе, Кухар М. А. (2017)
Грек М. О. - Визначення стейкхолдерів у системі земельних відносин міст (2017)
Титул, зміст (2016)
Abdullaev F. G. - On the some properties of the orthogonal polynomials over a contour with general Jacobi weight, Abdullaev G. A. (2016)
Ananieva A. Yu. - 1-D Schrodinger operators with local interactions on a discrete set with unbounded potentia (2016)
Бахтин A. К. - Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей, Выговская Л. В., Денега И. В. (2016)
Чуйко С. М. - О регуляризации матричной дифференциально-алгебраической краевой задачи (2016)
Gutlyanskii V. Y. - On a model semilinear elliptic equation in the plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2016)
Koroliouk D. V. - Adapted statistical experiments (2016)
Pogorui A. A. - Solutions of some partial differential equations with variable coefficients by properties of monogenic functions, Rodriguez-Dagnino R. M. (2016)
Салимов Р. Р. - Метрические свойства классов Орлича-Соболева (2016)
Титул, зміст (2016)
Романюк Т. - Парламент стає електронним (2016)
Романюк Т. - Зміни до Конституції. Перезавантаження (2016)
Беккер І. - Конституційний Суд. Свіжі сили (2016)
Сищук О. - Закон про місцеві вибори: що робити далі? (2016)
Беккер І. - 10 мільярдів доларів від міжнародних партнерів (2016)
Скобельський В. - "Цукерки" та аеропорт "Полтава" (2016)
Дубровін С. - Високого польоту й надійних крил! (2016)
Тищук Є. - Олександр Сєнкевич: "Я – за прозорість у роботі міської влади" (2016)
Костенко О. - Яким "каменем" зневажили "будівничі" вітчизняної антикорупційної політики? (2016)
Революція гідності. Лютий 2014. Як це було (2016)
Петриченко В. Ф. - Стратегія розвитку кормовиробництва в Україні, Корнійчук О. В. (2012)
Лавренюк Т. - Плине кача… (2016)
Косолапов В. М. - Инновационные пути увеличения производства кормового белка в России (2012)
Беккер І. - Сіль на освітянські рани (2016)
Бабич А. О. - Вплив хімічних мутагенів на виживаність рослин сої, Іванюк С. В., Вільгота М. В. (2012)
Беккер І. - Медична реформа без перспектив? (2016)
Гратило О. Д. - Оцінка кормової продуктивності сортів і колекційних сортозразків посухостійких видів злакових багаторічних трав в умовах богарного землеробства півдня України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І., Бугайов В. Д., Щербина Л. П. (2012)
Реабілітація коштом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2016)
Привалов Ф. И. - Пути решения проблемы производства собственного растительного белка в республике Беларусь, Васько П. П., Клыга Е. Р. (2012)
Публіцист, журналіст, сповідник добра і порядності (2016)
Переправо Н. И. - Становление, современное состояние и перспективы семеноводства многолетних трав в России (2012)
"...Щоб стаття не викликала небажаної реакції, зокрема в північного сусіда…" (2016)
Боженко А. І. - Підсумки, проблеми та перспективи селекційної роботи з багаторічними травами на Носівській селекційно-дослідній станції (до 100-річчя Носівської селекційно-дослідної станції) (2012)
Пирожков С. - Національні інтереси України (2016)
Коник Г. С. - Успадкування господарсько-цінних ознак (f2) тимофіївки лучної (2012)
Марищенко Л. - Референдум і пограбування музею, або Як політтехнології поєднали непоєднуване (2016)
Чернуський В. В. - Закономірності векторно-градієнтного добору при створенні сортів пелюшки різних напрямів господарського використання (2012)
Марищенко Л. - Куди блокада приведе Крим? (2016)
Білявська Л. Г. - Сорт сої Антрацит (2012)
Костров В. - Сирійська Герніка Путіна (2016)
Іванюк С. В. - Тривалість вегетаційного періоду сої – основа формування сортових ресурсів регіону, Темченко І. В., Семцов А. В. (2012)
Марищенко Л - ПАРЄ. Виклик прийнято (2016)
Григорчук Н. Ф. - Вихідний матеріал сої для створення ранньостиглих сортів, Якубенко О. В. (2012)
Стадільна Я. - "Стратегія реформ і модернізації: чи відбувся прорив?" (2016)
Сереветник О. В. - Сортова реакція сої на спосіб передпосівної обробки насіння в умовах правобережного Лісостепу України (2012)
Гусєв В. - Україна в Раді Безпеки ООН: обрання за географічною ознакою та з огляду на міжнародний авторитет держави (2016)
Климчук О. В. - Аналіз реципрокних гібридів кукурудзи за врожайністю та стійкістю до шкідників (2012)
Дівак В. - Сепаратизм як геополітична зброя: виникнення нових квазідержав на карті світу. Пошук критеріїв міжнародного визнання невизнаних державних утворень (2016)
Аралов В. І. - Методи і результати селекції горошку (вики ярої) Viciasativa L, Аралов О. В., Аралова Т. С., Гуменна Н. І. (2012)
Федоренко В. - Новий Закон України "Про державну службу" – "дорожня карта" для формування європейської моделі державної служби, Малюга А. (2016)
Іванюк С. В. - Використання коефіцієнта повторюваності для характеристики кількісних ознак та індексів генотипів квасолі звичайної, Глявин А. В. (2012)
Корнієнко-Зєнкова Н. - Право знати свої права та обов’язки в контексті співвідношення прав людини і їх юридичних гарантій (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Взаємозв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами у сортозразків конюшини лучної (2012)
Пономарьова М. - Деякі питання родового об’єкта злочину "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення, вироку, ухвали або постанови" (2016)
Молдован В. Г. - Стан та перспективи розвитку кормовиробництва в Хмельницькій області, Молдован Ж. А. (2012)
Третьяков В. - Крок до інтеграції з ЄС, Пасічний А., Третьякова В. (2016)
Квітко Г. П. - Багаторічні бобові трави – основа природної інтенсифікації кормовиробництва та поліпшення родючості ґрунту в Лісостепу України, Ткачук О. П., Гетман Н. Я. (2012)
Беккер І. - Хто відповідає за безпеку на дорозі? (2016)
Гетман Н. Я. - Люцерна посівна в польовому кормовиробництві, Циганський В. І., Коваленко В. П. (2012)
Скобельський В. - "Виправдати за недостатністю доказів…" (2016)
Сацик М. І. - Продуктивність жита озимого залежно від способу обробітку та удобрення на осушуваних торфових ґрунтах Лісостепу (2012)
Славинський М. - "В серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає…" (2016)
Дзюбайло А. Г. - Урожайність тритикале ярого залежно від строків сівби і норм висіву в умовах гірської зони Карпат, Гудим В. С. (2012)
Малієнко О. - Львів здійснив бажання королеви (2016)
Ковтун К. П. - Зернова продуктивність гетерогенних ценозів з участю пелюшки залежно від удобрення в умовах Полісся, Вишневська О. В., Маркіна О. В. (2012)
Славинський М. - Столичний дебют розпочався у "Вічі" (2016)
Бахмат М. І. - Формування сортової врожайності сої в умовах Лісостепу західного, Бахмат О. М. (2012)
Тищук Є. - Почуватися одеситами (2016)
Колісник С. І. - Бактеріальні добрива для оптимізації азотного і фосфорного живлення сої, нуту, гороху, чини і сочевиці, Кобак С. Я., Дідович С. В., Саєнко М. П. (2012)
Дубровін С. - "Генотип вольності" (2016)
Рихлівський І. П. - Вплив строків сівби на продуктивні властивості сорго зернового та рисозерного, Бурдига В. М. (2012)
Полтавська Ю. - Марія Котляревська. Відродження духу (2016)
Молдован В. Г. - Вплив обробки насіння та посівів на продуктивність сортів соризу, Сучек М. М., Дерев’янський В. П. (2012)
Стадільна Я. - Офіцер Його Величності Мистецтва (2016)
Молдован В. Г. - Сівозміни для господарств різної спеціалізації Хмельницької області, Квасніцька Л. С. (2012)
Борона В. П. - Вплив біопрепаратів на шкідливі організми та продуктивність зернобобових та зернових культур, Дерев'янський В. П., Карасевич В. В. (2012)
Мащак Я. І. - Вміст амінокислот у багаторічних лукопасовищних травах, Сметана С. І., Тимчишин С. М. (2012)
Сидорук Г. П. - Порівняльна оцінка впливу способів удобрення та режимів використання на поживність сінокісного корму бобово-злакової травосумішки, Глова В. С., Сеник І. І. (2012)
Котяш У. О. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність багаторічного лучного травостою, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т. (2012)
Деркач В. С. - Якість корму травосумішок при насиченні верховими та низовими видами злакових трав різних строків випасання (2012)
Клименко В. П. - Использование козлятника восточного для приготовления силоса и сенажа (2012)
Епишко Т. И. - Генетико-популяционный анализ крупного рогатого скота черно-пестрой породы по str- локусам (2012)
Танана Л. А. - Зависимость продуктивного долголетия коров черно-пестрой породы, разводимых в СПК "Прогресс – Вертелишки", от генотипических факторов, Коршун С. И., Климов Н. Н., Комендант Т. М. (2012)
Кулик М. Ф. - Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Березовський П. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. (2012)
Заєць А. П. - Порівняльна оцінка зерна тритикале та пшениці при відгодівлі свиней, Ліцький О. Ф., Лілик Т. В. (2012)
Кулик М. Ф. - Вплив емістиму на якість та перетравність поживних речовин силосу з кукурудзи, Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Деревенько І. В., Безпалько А. В. (2012)
Панахид Г. Я. - Економічна ефективність поверхневого та докорінного поліпшення лучних угідь тривалого використання, Котяш У. О., Ярмолюк М. Т. (2012)
Андрєєв А. М. - Організаційно-змістовий компонент самостійної роботи майбутніх учителів фізики у контексті їх підготовки до інноваційної педагогічної діяльності, Мікаелян Г. Р. (2017)
Барканов А. Б. - Професійно спрямовані лабораторні роботи з фізики в агротехнологічних коледжах (2017)
Благодаренко Л. Ю. - Методичні можливості тестових завдань у напрямі підвищення наукового рівня навчання фізики, Семенишена Р. В. (2017)
Венгер Є. Ф. - Моделювання спектрів ІЧ-відбивання оксиду цинку при виконанні лабораторного практикуму, Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В., Савченко В. Ф. (2017)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: роль учителів-новаторів у розбудові шкільної фізичної освіти (1920-1930-ті рр. ) (2017)
Грохольський Я. М. - Фізична сутність поняття "електричний заряд", Сусь Б. А., Сусь Б. Б. (2017)
Дьяконенко Н. Л. - Традиційні та новітні методи контролю рівня знань студентів технічного університету, Любченко О. А., Петренко Л. Г. (2017)
Євтушенко Н. В. - Культурологічний потенціал історії науки щодо розвитку загальнокультурної компетентності вчителя математики (2017)
Килимник С. М. - Особистісно орієнтоване навчання фізики в професійній підготовці студентів коледжів, Кух А. М. (2017)
Козацька І. В. - Реформування шкільної математичної освіти і процесу підготовки майбутнього учителя математики в системі педагогічної освіти україни (1970 – 1983 рр. ) (2017)
Кух А. М. - Компетентність і світогляд: побудова моделі (2017)
Кух О. М. - Дидактичні можливості он-лайн сервісів інфографіки, Кух А. М. (2017)
Меняйлов С. М. - Історичні аспекти в дидактиці stem рієнтованого навчання фізики, Сліпухіна І. А., Чернега П. І. (2017)
Мисліцька Н. А. - Вивчення загальних питань методики навчання фізики в умовах сучасної парадигми освіти, Заболотний В. Ф. (2017)
Муравський С. А. - Використання компетентнісно-орієнтованих задач в курсі фізики (2017)
Оленюк І. В. - Особливості контролю у компетентнісному підході навчання фізики (2017)
Орищин Ю. М. - Інноваційна природа навчання або нетрадиційний підхід до опрацювання традиційної теми, Савош В. О., Голуб М. Д. (2017)
Петруньок Т. Б. - Формування у майбутніх інженерів-будівельників продуктивних способів пізнання на практичних заняттях з фізики, Благодаренко Л. Ю. (2017)
Семакова Т. О. - Інформаційно-діяльнісний підхід до формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів, Сафонова Г. Ф. (2017)
Семещук І. Л. - Оптимізація вивчення окремих питань курсу фізики шляхом реалізації міжпредметних зв’язків, Приходчук Ю. М., Тищук В. І. (2017)
Спичак Т. С. - Шляхи формування математичної компетентності курсантів вищих морських навчальних закладів (2017)
Філон Л. Г. - Маловідомі сторінки історії фізико-математичного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (1916-1941), Ященко О. М. (2017)
Фоменко В. В. - Відображення фундаментальних фізичних властивостей природи в курсі загальної фізики на ґрунті ідеальних навчальних фізичних моделей (2017)
Чернявський В. В. - Зростання ролі дисципліни "Фізика" у підготовці майбутніх фахівців річкового та морського транспорту в умовах імплементації компетентнісного підходу (2017)
Чижська Т. Г. - Використання розрахунково-графічних робіт з фізики в професійній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів, Подласов С. О. (2017)
Атаманчук П. С. - Інноваційні технології об’єктивного контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, Форкун Н. В. (2017)
Горєв В. М. - Сучасний математичний апарат у курсі шкільної фізики як засіб підвищення компетентності учнів, Лягушин С. Ф., Соколовський О. Й. (2017)
Грудинін Б. О. - Проекти з фізики: сторінками науково-методичних журналів (2017)
Давиденко С. М. - Визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення твердого тіла за допомогою цифрового товщиноміра dt156, Кнорозок Л. М., Руденко М. П. (2017)
Закалюжний В. М. - Оновлений підхід до вивчення прикладних питань теми "Електричний струм у різних середовищах" (2017)
Зикова К. М. - Формування наукового світогляду учнів у процесі розв’язання якісних задач, Шишкін Г. О. (2017)
Косогов І. Г. - Практико-орієнтовані задачі з фізики в навчальному процесі загальноосвітньої школи, Шишкін Г. О. (2017)
Кремінський Б. Г. - Дистанційне навчання як педагогічна технологія: переваги та недоліки (2017)
Мінаєв Ю. П. - Наочне пояснення деяких парадоксів жорстких пружин, Лозовенко О. А., Ліпський А. С. (2017)
Опачко М. В. - Підготовка студентів-майбутніх вчителів фізики до діагностики навчальних досягнень учнів (2017)
Орлянський О. Ю. - Сучасні технології у фізичній освіті як базова складова освіти в цілому (2017)
Остапчук М. В. - Методика теоретичного вивчення перетворення атомних ядер в класах природничо-математичного профілю (2017)
Попова Т. М. - Використання відомостей з історії вимірювання маси і ваги на уроках фізики (2017)
Правда М. І. - Щодо визначення прискорення вільного падіння у лабораторному практикумі з фізики (2017)
Савченко В. Ф. - Формування логічного мислення учнів основної школи при вивченні теми "Теплові явища" на уроках фізики (2017)
Терещук С. І. - Змішане навчання як нова парадигма системи фізичної освіти (2017)
Ткаченко Ю. А. - Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій, Мороз І. О. (2017)
Халімон Н. М. - Погляди С. Русової та Л. Деполович на вимоги до професійної етики педагога (2017)
Черченко О. А. - Реалізація синергетичного підходу в процесі організації позакласної роботи з фізики (2017)
Шут М. І. - Значення астрономії у формуванні системи природничонаукових знань та підвищенні рівня їх узагальнення, Благодаренко Л. Ю. (2017)
Супрун Э. В. - Роль эндотелиальной дисфункции в формировании осложнений сахарного диабета и перспективы ее коррекции рецепторным антагонистом интерлейкина-1, Терещенко С. В. (2017)
Рибаков С. Й. - Первинний гіперальдостеронізм – як його діагностувати, Шідловський В. О., Шідловський О. В. (2017)
Романів М. П. - Онкогінекологічна патологія в структурі захворюваності та смертності населення України (2017)
Бідзіля П. П. - Обмін адипоцитокінів та імунопатологічні зміни при хронічній серцевій недостатності з надмірною масою тіла, ожирінням та супутньою фібриляцією передсердь (2017)
Бойко Т. В. - Особливості метаболізму кістково-хрящової тканини у хворих із коморбідною патологією органів травлення (2017)
Бочар О. М. - Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки залежно від гендерних особливостей (2017)
Господарський І. Я. - Медсестринська оцінка якості життя хворих на бронхіальну обструкцію різного генезу (2017)
Гоженко А. И. - Влияние прогрессирования фибрилляции предсердий на уровень матриксной металлопротеиназы-9, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Кушниренко В. И. (2017)
Кобітович І. М. - Вплив загострення хронічного бронхіту на перебіг алкогольного цирозу печінки (2017)
Кошель І. В. - Генотипові особливості пацієнтів із поліпозним риносинуситом (2017)
Соломенчук Т. М. - Характеристика морфофункціонального стану коронарного кровообігу в перименопаузальних жінок, госпіталізованих з приводу гострого коронарного синдрому без підйому сегмента ST, Процько В. В. (2017)
Теренда Н. О. - Вплив терміну госпіталізації пацієнтів з інфарктом міокарда на ефективність медичної допомоги (2017)
Шеремет М. І. - Частота поліморфних варіантів генів у хворих на автоімунний тиреоїдит і аденому щитоподібної залози, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Левицький А. В. (2017)
Гудима А. А. - Медсестринська оцінка особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку (2017)
Герасимчук П. О. - Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, Дейкало І. М., Запорожан С. Й., Фіра Д. Б., Господарський А. Я., Сидоренко В. М. (2017)
Герасимюк М. І. - Стан субпопуляційного складу лімфоцитів крові та його співвідношення із апоптозом і некрозом до і після різних методів лікування хронічного тонзиліту (2017)
Гриценко С. Й. - Економічне обґрунтування понесених втрат з державного бюджету україни та особистих витрат пацієнтів, які перенесли операцію Гартмана (2017)
Дзигал О. Ф. - Формування полісиндромної недостатності у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією (2017)
Захарко В. П. - Порівняння традиційного та лапароскопічного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків за даними кореляційного аналізу структурно-функціонального стану яєчка (2017)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих із нижньопоперековим больовим синдромом, де домінували прояви спондило­артрозу з використанням радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з періартикулярним введенням місцевих анестетиків та стероїдних препаратів (2017)
П’ятночка В. І. - Особливості динаміки системних показників цитокінів на імплантацію "легких” і "важких” сіток за умов ретромускулярної пластики у пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Джерела формування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (варикоз вен пахового каналу) за даним дуплексного сканування, Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Геряк С. М. - Особливості перебігу гестації у жінок із гіпертензивними розладами (ретроспективний аналіз), Гуменна І. Є., Швед М. І. (2017)
Корниенко С. М. - Вегетативные нарушения на фоне патологии эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Мунтян О. А. - Діагностика патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням (2017)
Рожковська Н. М. - Прогнозування рецидиву міоми матки під час вагітності, Желeзов Д. М., Коссей Т. В. (2017)
Смоленко Л. В. - Характерні риси тимчасової непрацездатності гірників із захворюваннями хребта та периферійної нервової системи (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру, Белов О. О. (2017)
Мардыева Г. М. - Рентгенологической оценке степени тяжести синдрома дыхательных расстройств у новорожденных, Абдуллаева М. Н. К (2017)
Яновська Г. О. - Амінокислоти в патогенезі перинатальної гіпоксично-ішемічної енцефалопатії, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2017)
Мандзюк Т. Б. - Основні аспекти профілактики захворювань порожнини рота в дітей, які проживають у м. Чернівці, Кіцак Т. С. (2017)
Зубачик В. М. - Дослідження макро- і мікроелементного складу слини наркозалежних пацієнтів, хворих на хронічний генералізований пародонтит, Федун І. Р. (2017)
Гнатюк М. С. - Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2017)
Фурдичко Л. О. - Вплив препарату "тіотриазолін” на стан ендогенної інтоксикації у пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка в умовах експериментальної пневмонії (2017)
Давидович О. В. - Ко-амлесса – органопротективна комбінація препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії пацієнтів похилого віку з ко- та поліморбідністю, Стаднюк Л. А., Давидович Н. Я., Лихацька В. О., Вишневецька І. І., Ніку І. В., Ясенівка В. В. (2017)
Дутка І. Ю. - Проблеми радіологічної діагностики в контексті медичної послуги у різних галузях охорони здоров’я (2017)
Ткачук І. М. - Інформаційне забезпечення фахівців військової первинної медичної допомоги з питань профілактики серцево-судинних захворювань (2017)
Барна М. М. - Морфогенез генеративних органів ранньої (Var. praecox Czern.) і пізньої (Var. tardiflora Czern.) форм дуба звичайного (Quercus robur L.), Барна Л. С., Карплюк Н. А. (2017)
Буняк В. І. - Динаміка заростання боліт Передкарпаття, Гнєзділова В. І., Неспляк О. С., Маховська Л. Й. (2017)
Красовський В. В. - Інтродукція та плодоношення Ficus carica L. у Лісостепу України (2017)
Маляренко В. М. - Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A. L. Juss. за вмістом білків та оводненістю, Нужина Н. В. (2017)
Марущак О. Ю. - Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кропивницька область, Василюк О. В., Оскирко О. С. (2017)
Мельничук О. А. - Оцінка якості насіннєвого матеріалу Lophanthus anisatus Adans. під час інтродукції в умовах Кременецького ботанічного саду, Кубінська Л. А. (2017)
Настека Т. М. - Зміни фіторізноманіття лучних угруповань заплави річки Сула в результаті запровадження природозахисних заходів, Лагутенко О. Т., Михайленко М. В. (2017)
Трохимчук І. М. - Дослідження раритетних видів флори в умовах радіаційно забруднених територій (2017)
Авксентьєва О. О. - Активність та вміст фітогормонів-антагоністів у первинних калюсах ізогенних ліній сої з контрастною фотоперіодичною реакцією, Васильченко М. С., Гаврилюк А. В. (2017)
Горшкова О. Г. - Біотехнологічні властивості штаму Pseudomonas сepacia ONU-327 – деструктора фенольних і важко окиснювальних сполук, Гудзенко Т. В., Волювач О. В. (2017)
Потрохов А. О. - Оцінка противірусної активності екстратів із трансгенних рослин тютюну з геном інтерферону α-2b людини, Зубр З. В., Трохименко О. П., Матвєєва Н. А. (2017)
Бондаренко О. С. - Структура та багаторічна динаміка таксоцену поліхет Одеського морського регіону (Чорне море) (2017)
Василенко О. М. - Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники ставковиків підроду Peregriana (2017)
Заморов В. В. - Поліморфізм біохімічних маркерів бичка-пісочника Neogobius fluviatilis (Pallas) в придунайському озері Котлабух, Радіонов Д. Б., Христофорова І. О., Кучеров В. О. (2017)
Коваль В. О. - Сукцинатдегідрогеназна активність в тканинах коропа в умовах зимового голодування за дії токсикантів різної хімічної природи (2017)
Крот Ю. Г. - Резистентность Pontogammarus robustoides (S A R S) (Crustacea: Amphipoda) к изменению солености воды, Леконцева Т. И., Подругина А. Б., Гончарова М. Т., Бабич Г. Б. , Мирошниченко М. В. (2017)
Курейшевич А. В. - Вплив екстремально високих концентрацій неорганічного азоту на продукційні характеристики фітопланктону, Яровий О. О., Мантурова О. В. (2017)
Паперник В. В. - Динамика гідрохімичних показників річок Чернігівської області, Жиденко А. О. (2017)
Пасічна О. О. - Накопичення міді та мангану водяними макрофітами Київської ділянки Канівського водосховища, Горбатюк Л. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Годлевська О. О. (2017)
Теренько Г. В. - Динамика цветений пресноводно-солоноватоводной динофитовой Peridiniopsis penardii в Одесском заливе Черного моря (Украина) (2017)
Бондаренко Е. Ю. - Оценка степени антропогенной трансформации локальных флор низовий междуречья Днестр – Тилигул (2017)
Волошина Н. О. - Екологічні передумови поширення емерджентних хвороб в Україні, Волошин О. Г. (2017)
Гуменюк Г. Б. - Види моделювання довкілля та особливості їх використання, Хоменчук В. О., Зіньковська Н. Г. (2017)
Жиліна Т. М. - Таксономічна структура угруповань нематод річки Стрижень (Чернігівська область), Шевченко В. Л. (2017)
Карпенко Ю. О. - Регіональна екологічна мережа Чернігівської області: основні структурні елементи та її роль у збереженні біологічного різноманіття і ландшафтів північного сходу України, Яковенко О. І. (2017)
Клименко М. О. - Вплив комбінованого забруднення річки Іква на стабільність розвитку представників іхтіофауни, Бєдункова О. О., Троцюк В. С. (2017)
Климнюк С. І. - Деякі аспекти епідеміології та діагностики лайм-бореліозу, Романюк Л. Б., Кравець Н. Я., Ткачук Н. І., Дронова О. Й. (2017)
Константиненко Л. А. - Сезонна динаміка щільності поселення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) ріки Уж, Міхеєва Г. М. (2017)
Лихацький П. Г. - Ендогенна інтоксикація у старечих щурів, одночасно уражених тютюновим димом та нітритом натрію, Фіра Л. С. (2017)
Назарчук Ю. С. - Вплив препарату радіфарм на подолання спокою насіння кипариса аризонського (Cupressus arizonica Parl.) та кипарисовика лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene), Паузер О. Б. (2017)
Портянко В. В. - Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) верхньої субліторалі Одеського морського регіону (2017)
Рогач В. В. - Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів в органах рослин томатів за дії регуляторів росту, Кур᾽ята В. Г., Буйна О. І., Буйний О. В. (2017)
Волошин О. С. - Особливості обробки сенсорної інформації та вплив погодних умов на реактивність осіб юнацького віку (2017)
Гулька О. В. - Фізіологічна адаптація організму студенток з різними типами вегетативної регуляції (2017)
Барна М. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Тернопільські біологічні читання — Ternopil biosciense — 2017, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання України "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія", Барна Л. С. (2017)
Чорна О. А. - Особливості сучасної підготовки вчителів-філологів у великій Британії (2011)
Уткіна А. Д. - Змістові характеристики я-концепції релігійної особистості фахівця (2011)
Велитченко Л. К. - Програмний довідник із загальної психології для студентів-психологів (2011)
Камінська О. М. - Чинники впливу на розвиток ціннісних орієнтацій студентів архітектурного профілю (2011)
Колбіна Л. А. - Залучення студентів до діяльності з оцінювання та само-оцінювання власної підготовки щодо формування соціально-ціннісних орієнтації у молодших школярів (2011)
Литвиненко С. А. - Професійне самоусвідомлення у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (2011)
Малецька І. В. - Формування моделі художньо-творчих якостей вчителя літератури (2011)
Панченко М. О. - Презентація/захист проекту "outlook for nuclear power after Fukushima's tragedy", Голубенко Л. М., Караваева Т. Л. (2011)
Ивасюк Н. - К обучению профессионально ориентированному английскому языку морского профиля высшей квалификации (2011)
Панченко М. О. - Розширення світогляду і формування громадянської позиції учнів при проведенні проектної роботи в старшій школі, Голубенко Л. М., Коляда В. П. (2011)
Серпіонова Е. Н. - Проектно-художній підхід до організації навчально-творчої діяльності студентів хгф (2011)
Кириченко Н. А. - Психологічний зміст категорії "життєвий проект" (2011)
Соцька О. П. - Психолого-педагогічні засади художньо-естетичного розвитку дошкільників (2011)
Джуринський П. Б. - Вивчення змісту дисциплін професійної та практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбереження учнів (2011)
Соцкая Е. П. - Эмоционально-эстетическое развитие ребенка (2011)
Монке О. С. - Пріоритети формування духовної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти у контексті ціннісного змісту культурологічних дисциплін (2011)
Джуринський П. Б. - Аналіз навчальних модулів підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності (2011)
Чебыкин А. Я. - Становление метода визуального наблюдения в исследовании особенностей личности, Ясинская А. В. (2011)
Ногінська А. О. - Роль самостійної роботи в процесі формування корпоративної культури в майбутніх виноробів у процесі фахової підготовки (2011)
Міляєва В. Р. - Змістовно-структурна модель психологічного забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (2011)
Кожбахтєєва Н. Ф. - Формування інструментально-виконавської компетенції майбутнього вчителя хореографії у класі гри на бандурі, Підмазко О. В. (2011)
Старинська О. В. - Збагачення інтелектуально-ініціативного потенціалу першокласника засобами імпровізації (2011)
Костенко Р. В. - Методологічні основи професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій (2011)
Ткачук О. В. - Взаємозв'язок чисел Фібоначчі із процесом становлення творчої особистості (2011)
Береза В. О. - Сучасні підходи до освіти філологів в умовах оптимізації системи навчання (2011)
Шапошникова Н. П. - Сущность педагогической деятельности преподавателя профессионального лицея в контексте современных исследовательских подходов (2011)
Єрмакова С. С. - Організація позитивної взаємодії у підсистемі "викладач-науковець - майбутній викладач", як домінанти запровадження коуч-педагогіки у ВНЗ (2011)
Сакалюк О. О. - Мотиваційний компонент готовності майбутніх менеджерів освіти до реалізації державної мовної політики в полікультурному навчальному середовищі (2011)
Труфкіна А. М. - Аналіз проблеми альтруїзму у вітчизняній та зарубіжній психології (2011)
Черненко Н. М. - Проблеми діалогової комунікації у сучасному освітньому процесі (2011)
Уліщенко В. - Реалізація функціональних особливостей художнього тексту в методиці інтерсуб'єктного навчання української літератури (2011)
Дубініна Н. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-будівників засобами нових інформаційних технологій (2011)
Дідусь Н. І. - Педагогіка - психотерапія – психоаналіз (2011)
Добіжа Н. В. - Роль самовизначення у формуванні індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього учителя іноземної мови в процесі педагогічної практики (2011)
Балахтар В. В. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення становлення і розвитку дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.) (2011)
Балахтар В. В. - Історія та розвиток засобів передачі власних назв, Балахтар К.С. (2011)
Пастир І. В. - Узагальнена характеристика закономірностей сприйняття мистецтва в процесі образотворчої діяльності особистості (2011)
Голубова Г. В. - Роль освітньо-виховного простору вищого навчального закладу в розвитку педагогічної обдарованості студентів (2011)
Долинський Б. Т. - Цілісний підхід у підготовці майбутнього вчителя молодших класів (2011)
Ноздрова О. П. - Значення гри у педагогічній діяльності майбутніх вчителів (2011)
Павелко І. І. - Емпатія як складова комунікативної компетентності майбутніх юристів (2011)
Осипова Т. Ю. - Профорієнтаційна діяльність педагога-наставника зі старшокласниками (2011)
Наші автори (2011)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Uchitel A. D. - Improving the accuracy of servo drives of metalworking machines, Osadchuk Yu. G., Kozakievich I. A. (2016)
Sorochinskaya O. L. - Analysis of ways of improving the conditions of labor protection at the enterprise (2016)
Kulbovsky I. I. - Development of main strategies of project management of productiontechnological potential usage by divisions of underground, Agarkov A. V., Blizniuk K. P., Kiyashko V. T. (2016)
Dashchenko A. F. - Methods of measuring stress and strain of massive engineering designs taking into account operational factors, Kolomiets L. V., Limarenko A. M. (2016)
Fomin O. V. - Continuation of pellet cars service life based on the technology of overall repair, Fomin V. V., Obuhovskij V. V. (2016)
Taraevskyy O. S. - Research on exploitation of gas pipelines at areas crossing the natural and artificial obstacles by the method of natural pulse of electromagnetic field of the Earth (NPEMFE) (2016)
Wu Yun-long - Mathematical analysis on influence of fan regulation in diagonal mine ventilation system (2016)
Shadrunova I. V. - Resource-saving technologies and technical means for processing raw materials difficult for concentration, Kolodezhnaya E. V., Gorlova O. E., Chekushina T. V., Orekhova N. N., Lyashenko V. I. (2016)
Balakin V. F. - Methods (procedure) and results of testing lubricants for determination of applicability in the process of rolling the copper tubes in the Cold Tube Rolling mills, Salej A. Yu., Koshul’ V. V. (2016)
Pavlenko А. М. - Research of effective thermal conductivity and its parts in porous metallic materials with different parameters of porosity, Koshlak H. V., Cheilytko A. O., Nosov M. A., Syzonenko A. V. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Sobechko I. - Thermodynamic Properties of 2-Cyano-3-, Chetverzhuk Y., Horak Y., Serheyev V., Kochubei V., Velychkivska N. (2017)
Aliyev I. - Phase Equilibria in the As2Se3-Tl3As2S3Se3 Sysytem and Properties of Alloys, Ahmedova G., Farzaliyev A. (2017)
Kashi E. - Effective Parameters Interaction Study for Cerium Extraction from Sulfuric Media Using Di-(2-ethylhexyl) Phosphoric Acid, Habibpour Z., Maleki A., Gorzin H. (2017)
Sachuk O. - Influence of Ultrasonic Treatment on the Properties of ZnO-MoO3 Oxide System, Kopachevska N., Kuznetsova L., Zazhigalov V., Starchevskyy V. (2017)
Khovanets G. - Thermal Stability of Organic-Inorganic Composites Based on Dimethacrylate-Tetraethoxysilane System, Makido O., Kochubei V., Sezonenko T., Medvedevskikh Y., Voloshynets V. (2017)
Kharaev A. - Synthesis and Properties of Halogen Containing Simple and Complex Block Copolyethers, Oshroeva R., Zaikov G., Bazheva R., Sakhtueva L., Kumykov V. (2017)
Skorokhoda V. - Film Hydrogels on the Basis of Polyvinylpyrrolidone Copolymers with Regulated Sorption-Desorption Characteristics, Melnyk V., Semenyuk N., Ortynska N., Suberlyak O. (2017)
Solodovnik T. - Study of Heat Treatment Effect on Structure and Solubility of Chitosan Films, Stolyarenko H., Slis A., Kultenko V. (2017)
Bratychak M. - Crosslinking of Epoxy-Oligoesteric Mixtures in the Presence of Dioxydiphenylpropane Diglycidyl Ether Modified with Adipic Acid, Zubal O., Bashta B., Ivashkiv O., Shyshchak O., Haponiuk J. (2017)
Jumadilov T. - Auez Akimov Mutual Activation and Sorption Ability of Rare Cross-linked Networks in Intergel System Based on Polymethacrylic Acid and Poly-4-vinylpyridine Hydrogels in Relation to Lanthanium Ions, Abilov Z., Grazulevicius Z., Zhunusbekova N., Kondaurov R., Agibayeva L. (2017)
Shurshina A. - Peculiarities of Medicinal Substance Release Under the Conditions of Interface Diffusion Process and Hydrolysis of a Polymeric Matrix, Galina A., Elinson M., Kulish E. (2017)
Aneli J. - Polymer-Silicate Composites with Modified Minerals, Shamanauri L., Markarashvili E., Tatrishvili T., Mukbaniani O. (2017)
Bogdanovich N. - Magneto Susceptible Adsorbents Obtained by Thermochemical Activation of Hydrolytic Lignin with Iron(III) Hydroxide, Arkhilin M., Menshina A., Kuznetsova L., Kanarskii A., Voropaeva N., Figovsky O. (2017)
Savvova O. - Development of Glass-Ceramic High-Strength Material for Personal Armor Protection Elements, Bragina L., Voronov G., Sobol Y., Babich O., Shalygina O., Kuriakin M. (2017)
Babatunde O. - Comparing Physico-Chemical Properties of Oil Fields of Nigeria and Ukraine, Boichenko S., Topilnytskyy P., Romanchuk V. (2017)
Nagurskyy A. - Bitumen Compositions for Cold Applied Roofing Products, Khlibyshyn Y., Grynyshyn O. (2017)
Martinez-Flores R. - Mesophase Microspheres from Distillation and Thermal Treatment of Coal Tar, Camporredondo-Saucedo J. E., Moreno-C H. A., Gonzalez-Zamarripa G., Corona-Romo M., Brostow W., Haley E. (2017)
Shved M. - Effect of Oxidant Relative Flow Rate on Obtaining Raw Material for Pulverized Coal Production from High-Sulfuric Low Grade Coal, Pyshyev S., Prysiazhnyi Y. (2017)
Shmandiy V. - Methods of Salt Content Stabilization in Circulating Water Supply Systems, Bezdeneznych L., Kharlamova O., Svjatenko A., Malovanyy M., Petrushka K., Polyuzhyn I. (2017)
Luskan K. - Synthesis and Physicochemical Properties of Ammonium Tetravanadate for Obtaining VO2, Gyrenko A., Bubel T., Mysov O. (2017)
Nazari G. - Fixed-Bed Adsorption of Cephalexin onto Walnut Shell-Based Activated Carbon, Abolghasemi H., Esmaieli M. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Tkachuk V. - Controlled Switched Reluctance Motors with Energy Capacitor, Kasha L., Bilyakovskyy P., Haj M. (2016)
Lys S. - Determination of Wood Fractional Composition EȀect on Gasìcation Process, Mysak Y., Kravets T. (2016)
Fedoryshyn R. - Investigation of DiȀerential Pressure Flowmeters Accuracy in Pulsating Flows, Matiko F., Kostyk I., Pistun Y. (2016)
Tykhan M. - Peculiarities of Non-Stationary Pressure Measurement in Real Time (2016)
Romaniuk O. - Algorithmic Method for Precision Enhancement of Paper Pulp Blade ConsistometerI, Kril B., Kril O. (2016)
Preparation of Papers for the Journal EECSV (2016)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2016)
Содержание (2014)
Алиева Л. И. - Анализ влияния размера очага деформации на параметры комбинированного выдавливания, Гончарук К. В., Шкира А. В., Гнездилов П. В. (2014)
Андронов О. Ю. - Управління рівнем надійності експлуатації збірних різців важких верстатів, Кузнецова К. О. (2014)
Бережная Е. В. - Структура системы управления микроконтроллером электроконтактной наплавки, Чепель Ю. А., Кассов В. Д. (2014)
Волков Д. А. - Выбор оптимальных режимов электроконтактной наплавки износостойкого сплава с использованием порошковых материалов (2014)
Гущин О. В. - Синергетический подход к процессам движения структурированных аэросмесей материалов порошковой металлургии в пневмотранспортном трубопроводе (2014)
Кинденко Н. И. - Физическая сущность и классификация методов магнитной обработки режущих инструментов из быстрорежущей стали (2014)
Клименко Г. П. - Повышение точности обработки деталей на станках с ЧПУ, Полонников С. А. (2014)
Мартынов А. П. - Менеджмент и оценка организационно- технического уровня сборки изделий единичного и мелкосерийного производства, Дячкин Б. А. (2014)
Обухов А. Н. - Поперечные перемещения подвешенной нити в случае, когда точка подвеса движется горизонтально по заданному закону, Паламарчук В. А. (2014)
Попивненко Л. В. - Установка для смешивания порошковых материалов с бесступенчатым приводом, Ерёмкин Е. А., Бочанов П. А. (2014)
Семенов В. М. - Изготовление сварных изделий из среднеуглеродистых сталей с применением электрошлаковой сварки, Кабацкий А. В., Малыгина С. В. (2014)
Федотьева Л. П. - Визначення поведінки пружної системи шпиндельних опор шліфувальної бабки (2014)
Чигарев В. В. - Исследование влияния режима наплавки на химический состав наплавленного металла, Голуб Д. М., Волков Д. А. (2014)
Шейко С. П. - Определение сопротивления деформации низколегированной стали для колесного производства (2014)
Васюткіна Н. В. - Моделювання сталого розвитку підприємства в контексті формування його потенціалу (2014)
Дасив А. Ф. - Концептуальные положения и механизм экономического реагирования промышленных предприятий (2014)
Жуков С. А. Федурця В. П. - Державно-приватне партнерство: теорія і практика реалізації в авіабудівному секторі промисловості України (2014)
Іваницька Т. Є. - Забезпечення ефективності управління ресурсами будівельного підприємства (2014)
Исикова Н. П. - Анализ моделей размещения дилеров промышленных предприятий при освоении новых рынков сбыта (2014)
Князєва Т. В. - Критерії міжнародної ефективності еколого-економічних відносин та їх інтерпретація (2014)
Лепа Р. М. - Організаційне забезпечення формування програми економічного і соціального розвитку міста, Руссіян О. А. (2014)
Мадих А. А. - Систематизація функцій та оптимізація взаємодії учасників процесу формування програми соціального-економічного розвитку міста (2014)
Машика Ю. В. - Проблеми та перспективи працевлаштування молоді на ринку праці в Україні (2014)
Мироненко Е. В. - Профессионально-управленческа компетентность менеджера, Савельева В. С. (2014)
Муталимов В. А. - Политико-экономическая природа внешних заимствований и их влияние на макроэкономическую стабильность (2014)
Турлакова С. С. - Разработка структуры системы поддержки принятия решений для распределения бюджетных средств города, Варламова Я. Н. (2014)
Аннотации (2014)
Анотації (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2016)
І боротьба триває… (2016)
Стадільна Я. - Угору сходами, що ведуть… униз? (2016)
Яніна І. - Повернути Надію! (2016)
Пасова Т. - Крим: життя в атмосфері залякування та репресій (2016)
Стадільна Я. - Філософія замку (2016)
Содержание (2014)
Ус І. - Альтернативний маршрут Шовкового шляху (2016)
Алиева Л. И. - Оценка технологической деформируемости при штамповке деталей с фланцем, Деревенько И. А., Мартынов С. В., Гончарук К. В. (2014)
Кудря І. - Захист та відновлення прав внутрішньо переміщених осіб: міжнародні стандарти та національний досвід (2016)
Василенко Н. П. - Структура і властивості нітридних покриттів, отриманих реактивним розпиленням мішеней титану і хрому на підкладках інструментальних сталей, Васецька Л. О., Костенко І. Г. (2014)
Волобуєва О. - Звитяжний шлях вишу-переселенця, Сабельникова Т. (2016)
Грушко А. В. - Определение наклепа при деформирующем протягивании толстостенных труб (2014)
Беккер І. - Чорнобиль. Час діяти! (2016)
Дихтяренко В. Н. - Алгоритм настройки весовых коэффициентов нейроконтроллера при управлении динамическими объектами, Козуб А. Н., Кучеров Д. П. (2014)
Бобро Д. - Як нам жити з Чорнобилем? (2016)
Каховский Н. Ю. - Исследование влияния компонентов-стабилизаторов шихты порошковой проволоки на стабильность горения дуги при мокрой подводной сварке, Максимов С. Ю., Фадеева Г. В., Супрун С. А., Олейник Ю. В. (2014)
Перга Т. - Нові акценти екологічної безпеки: політика ЄС з адаптації до змін клімату (2016)
Клочко А. А. - Применение высокоскоростных тяжелонагруженных зубчатых цилиндрических передач (2014)
Третьяков В. - До питання про право Європейського Союзу як самостійної галузі права (2016)
Лютая А. В. - Исследование влияния изменения задания импеданса на величину длины дуги дуговой сталеплавильной печи, Картамышев Д. А. (2014)
Нестерович В. - Іноземне мовлення США в системі американської публічної дипломатії (2016)
Мана О. М. - Виявлення етапності руйнування неметалевого композиційного матеріалу на основі математичного моделювання (2014)
Бризіцький М. - Доцільність прийняття в Україні спеціального закону про лобіювання (2016)
Мироненко Е. В. - Оптимизация конструкции сборных резцов на крупных токарных станках (2014)
Малиновська О. - Зарубіжний досвід реалізації виборчого права громадян за кордоном та можливості його застосування в Україні (2016)
Олеярник О. В. - Технічні задачі, як умова розвитку професійних якостей майбутніх інженерів, Марилов М. Г. (2014)
Савчин М. - Конституційні інновації та вірність конституції (2016)
Равська Н. С. - Дослідження багатозубих інструментів з використанням комп'ютерних систем (2014)
Потєхін О. - Чинник ядерного стримування у військово-політичних стратегіях НАТО та України (2016)
Роганов Л. Л. - Установка ударного стенда на основе гидроупругого привода, Еремкин Е. А., Попивненко Л. В., Бочанов П. А. (2014)
Тютюнник В. - Засади демократичного цивільного контролю у сфері національної безпеки і оборони України: стан та напрями оновлення, Горовенко В. (2016)
Скрябин С. А. - Влияние внеконтактных зон на уширение при вальцовке цилиндрических заготовок из алюминиевых сплавов в овальных калибрах, Чайка Д. С. (2014)
Шморгун О. - Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці (2016)
Федотьєв О. М. - Дослідження підбиття магнітного поля в зону різання при точінні, Миронов Я. В. (2014)
Кудря І. - "Корупція: роздуми після Майдану" (2016)
Абазіна О. А. - Методичний підхід до матеріального стимулювання діяльності з енергозбереження працівників авіатранспортних підприємств (2014)
Костров В. - Про перспективи впровадження цифрового радіо в Україні (2016)
Ареф’єв С. О. - Підхід до вибору чинників та критеріїв при обґрунтуванні типу реструктуризації підприємств авіаційної галузі (2014)
Брюховецька Л. - Вiльний та безстрашний (2016)
Гриценко Н. В. - Формування гнучкої моделі управління персоналом на залізничному транспорті, Яковенко В. Г. (2014)
Осадча Я. - "Якби Георгій був живий, він теж воював би" (2016)
Дорофеева А. А. - Анализ мотивационной классификации персонала, Самуйлов В. О. (2014)
Марчук Л. - У каварні "Монополь" вони мали свій столик, пили каву, переглядали часописи і дружньо між собою розмовляли… (2016)
Каминский П. Д. - Анализ развития крупных промышленных комплексов в условиях неоиндустриализации (2014)
Тищук Є. - Ветерани вимагають перерахунку пенсій (2016)
Касьянова Н. В. - Комплексна модель оцінки енергоспоживання в регіоні, Левшова Ю. О. (2014)
Марчук Л. - Кава, шахи і шляхетність (2016)
Михайличенко Н. М. - Адаптивне бюджетування – ефективний інструмент управління в кризових умовах (2014)
Малієнко О. - Грають усі, а виграє одна (2016)
Ольховская О. Л. - Разработка web-сайта для предприятий ресторанного бизнеса, Лихович Р. А. (2014)
Тищук Є. - А перлина біля моря веселиться і жартує, зазиваючи гостей (2016)
Пілецька С. Т. - Антикризове управління як інструмент запобігання кризи (2014)
Малієнко О. - Галопом по Одесі (2016)
Тульчинська С. О. - Стан сформованості державного та ринкового регулювання науково-інноваційної діяльності в Україні (2014)
Бараневич Л. - Фантазія і реальність — усе на полотні, Кулеба-Баринова В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського