V міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2014)
Круглий стіл на тему: "Останні тенденції юридичної практики у вирішенні кредитних спорів в Україні” (2014)
До уваги авторів (2014)
Завацька Н. Є. - Визначення рівнів адаптаційного потенціалу осіб зрілого віку в процесі соціальної реадаптації (2013)
Азарова Л. Н. - Телесность в развитии гендерного самосознания будушего педагога (2013)
Афанасенко Л. А. - Аналітико-теоретичний аспект соціально-психологічних засобів оптимізації розвитку професійної самоідентифікації майбутнього фахівця сільськогосподарської галузі (2013)
Афоніна І. Ю. - Стратегії комунікативної поведінки в професійно значущих ситуаціях міжкультурного спілкування (2013)
Безсмертна В. В. - Специфіка та ключові методи соціального аудиту в сучасних умовах господарювання (2013)
Блискун О. О. - Систематизований аналіз теорій, конструктів та моделей агресії (частина 1) (2013)
Борисюк А. С. - Дослідження професійної спрямованості студентської молоді соціономічних професій (2013)
Боровська В. С. - Соціально-психологічні особливості впевненої поведінки особистості в умовах дії стресогенних чинників (2013)
Боярин Л. В. - Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі (2013)
Василега О. Ю. - Вступ до спеціальності: особливості реалізації діагностичної функції практичного психолога (на прикладі характеристики пріоритетних форм і методів діагностики дитячих страхів) (2013)
Vereina L. V. - Features of the psychological counseling and psychological correction on the problems of development of femininity at women (2013)
Волченко Л. П. - Особливості соціально-психологічної детермінації соціально-нормативної поведінки учнівської молоді (2013)
Гамага О. О. - Молодий керівник в організації: переваги та недоліки (2013)
Garkavet’s S. - The influence of political advertising on students preferences and their political choice, Zhadan O. Kushnarenko V. (2013)
Гарькавець С. О. - Паблік рилейшнз та імідж внз: соціально-психологічний аналіз поблеми (2013)
Додонова О. А. - Обґрунтування психологічної сутності поняття "мотиваційна активність особистості" (2013)
Єргакова Ю. Г. - Місце конфлікту у період формування особистості підлітка в умовах виховання в інтернатних установах (2013)
Завацька Н. Є. - Об’єктивні та суб’єктивні критерії оцінки ефективності процесу соціальної адаптації особистості, Дроговоз І. В. (2013)
Карамушка Л. М. - Вплив організаційного розвитку комерційних організацій на плинність персоналу, Ліплянська О. В. (2013)
Каюмова Р. Р. - Развитие и способы активации креативного мышления у менеджеров высшего и среднего звена (2013)
Кіян А. П. - Психологічні особливості структурних компонентів готовності до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками (2013)
Ковалева Ю. В. - Социально-психологические детерминанты просоциального поведения личности (2013)
Кононенко А. О. - Створення шкали для оцінки рівня самопрезентації викладачів соціогуманітарного профілю (2013)
Кононенко О. И. - Проблема перфекционизма личности в современной психологической науке (2013)
Kotilevskaya E. S. - Conditions and factors which have influence on the development of individual management style (2013)
Крупенко О. В. - Психолого-педагогічний аспект проведення занять із it-студентами (2013)
Магдисюк Л. І. - Теоретико-емпіричні межі поняття ейджизму у психології (2013)
Микитюк Н. М. - Соціально-психологічні та соціокультурні чинники формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2013)
Mitichkina О. А. - Specificity of organizational culture of university students and analysis of approaches to its forming (2013)
Назаревич В. В. - Анализ психологических характеристик гандикапной личности (2013)
Павлін Д. О. - Філософсько-психологічний аналіз феномену екзистенційної свободи (2013)
Підбуцька Н. В. - Індивідуально-характерологічні особливості студентів технічних та гуманітарних спеціальностей (2013)
Пілецька Л. С. - Професійна мобільність особистості: психологічний аспект аналізу (2013)
Посохова В. В. - Стилі он-лайн спілкування інтернет - користувачів в повсякденній мережній діяльності (2013)
Провоторова Н. В. - Емпіричне вивчення та формування системи професійної мотивації та самоідентифікації майбутніх представників соціономічних професій (2013)
Пчельникова Е. И. - Специфика оказания социально-психологической помощи людям, пережившим клиническую смерть (2013)
Самойлов О. А. - Характеристика соціально-психологічного аспекту безпеки особистості у студентській групі (2013)
Святоха Н. А. - Вплив управлінської культури керівника вищого навчального закладу на ефективність менеджменту (2013)
Сидоренко А. В. - Чинники, що обумовлюють готовність студентської молоді до сімейного життя (2013)
Сидоренко О. А. - Соціально-психологічний портрет випускників інтернатних закладів (2013)
Соловьев О. В. - О смене парадигмы в теоретической психологии: от субъективного отражения реальности к субъективным моделям объективного будущего (2013)
Ткач Т. В. - Методологічні засади психології професійного розвитку (2013)
Tretyachenko V. A. - Linear and nonlinear features of self-identity (2013)
Chaikina S. V. - The formation of child’s self-esteem in one-parent family (2013)
Черкашин А. І. - Методологічні підходи до формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України (2013)
Czernikova A. O. - Social and psychological factors increasing egocentrism in adolescence (2013)
Черних Л. А. - Характеристика професійної спрямованості старшокласників (2013)
Чхаідзе А. О. - Взаємозв’язок особистісної зрілості з мотивацією створення шлюбу (2013)
Шебанова В. І. - Психокорекція екстернальної харчової поведінки методом аутогенного тренування (2013)
Шевченко О. В. - Соціально-психологічні проблеми адаптації дорослих з вадами зору (2013)
Шкраб’юк В. С. - Відмова від материнства як психологічна проблема (2013)
Шугурова Т. Л. - Тренінг "оптимізація культурно-дозвіллєвої діяльності як чинника соціалізації студентської молоді": зміст та структура (2013)
Щербак Т. І. - Системний підхід як засіб вивчення особливостей образу я у період репрезентації інтелекту особистості (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2017)
Чернюк В. І. - Особливості умов праці особового складу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, Соловйов О. І., Смоланов С. М., Пилипенко А. А., Никифорук О. І., Кудієвський Я. В., Апихтін К. О. (2017)
Басанець А. В. - Деформуючий остеоартроз як професійне захворювання працівників гірничодобувної промисловості: сучасний стан проблеми, Булавко М. М. (2017)
Кальниш В. В. - Профессиональная деятельность в экстремальных условиях среды: определение, классификация (2017)
Варивончик Д. В. - Умови праці та ризики виникнення офтальмологічної патології в підземних працівників вугільних шахт, Вітовська О. П., Благун І. В. (2017)
Шидловська Т. А. - Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2017)
Єрмакова О. В. - Клінічний випадок професійного синдрому Коліне­Каплана, Басанець А. В. (2017)
Apykhtina o. L. - Micro­ and macroelements content in rats’ liver and kidneys after exposure to cadmium sulfide nanoparticles and cadmium chloride, kozlov k. P. (2017)
Стасишин Р. О. - Експертні оцінки характеристик професійної діяльності електромонтерів оперативно­виїзних бригад у віковому аспекті (2017)
Орєхова О. В. - Професійні ризики здоров’ю працюючих як сучасна концепція медицини праці, Павленко О. І. (2017)
Басанець А. В. - Рецензія на монографію академіка НАМН України Д. Д. Зербіно "Екологічна патологія: проблема превентивної медицини. Концепція первинної профілактики" (2017)
Хроніка життя та діяльності Юрія Ілліча Кундієва.До 90­річчя від дня народження (2017)
Титул, содержание (2017)
Демченко В. Ф. - Действующие значения электродинамических характеристик процесса сварки неплавящимся электродом с импульсной модуляцией тока дуги, Бои У., Кривцун И. В., Шуба И. В. (2017)
Максимова С. В. - Припой без бора и кремния для пайки жаропрочного никелевого сплава, Воронов В. В., Ковальчук П. В. (2017)
Гайворонский А. А. - Повышение сопротивляемости хрупкому разрушению металла зоны термического влияния при наплавке железнодорожных колес, Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Шишкевич А. С., Ящук В. А., Клапатюк А. В. (2017)
Борисов Ю. С. - Исследование процесса получения структуры и свойств магнетронных нанослойных FeAl-покрытий, Кузнецов М. В., Ткаченко Б. Т., Волос А. В., Задоя В. Г., Капитанчук Л. М., Гудыменко А. И., Горбань В. Ф. (2017)
Лобанов Л. М. - Разработка технологии и оборудования для снижения остаточных напряжений и правки сварных конструкций с использованием электродинамической обработки, Пащин Н. А. (2017)
Качинский В. С. - Формирование соединений при сварке толстостенных труб из высокопрочных сталей дугой, управляемой магнитным полем, Кучук-Яценко С. И. (2017)
Рябцев И. А. - Оборудование и технология антикоррозионной электрошлаковой наплавки двумя лентами, Бабинец А. А., Коржик В. Н., Ситко А. И., Чжан Ю. (2017)
Троицкий В. А. - Современные достижения в радиационном контроле (Обзор), Михайлов С. Р., Пастовенский Р. О. (2017)
Международная конференция "Роботизация и автоматизация сварочных процессов" (2017)
Встреча в ИЭС с руководством Украинско-Арабского Делового Совета (2017)
Титул, содержание (2017)
Дегтярев В. А. - Влияние соотношения динамических и статических напряжений на сопротивление сварных соединений низколегированных сталей хрупкому разрушению (2017)
Шелягин В. Д. - Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда, Бернацкий А. В., Хаскин В. Ю., Шуба И. В., Сиора А. В. (2017)
Ефременко Б. В. - Исследование формирования структуры износостойкого сплава при наплавке порошковой лентой ПЛ-АН-111, Белик А. Г., Чейлях Я. А., Аламдарло М. Б. (2017)
Григоренко Г. М. - Особенности структуры плазменно-дуговых покрытий, полученных при использовании порошковых проволок со стальной оболочкой и наполнителем из B4C и нанопорошка ZrO2, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Коржик В. Н., Капитанчук Л. М. (2017)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры на свойства покрытий из механических смесей порошков Al2O3 и Al (или Ti), полученных методом многокамерного детонационного напыления, Тюрин Ю. Н., Колисниченко О. В., Бердникова Е. Н., Кушнарева О. С., Половецкий Е. В., Титков Е. П. (2017)
Борисов Ю. С. - Структура и свойства легированных порошков на основе интерметаллида Fe3Al для газотермического напыления, полученных методом механохимического синтеза, Борисова А. Л., Бурлаченко А. Н., Цымбалистая Т. В., Сендеровски Ц. (2017)
Жеманюк П. Д. - Результаты внедрения орбитальной сварки при изготовлении и ремонте тонкостенных трубопроводов, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. (2017)
Рябцев И. А. - Классификация и характеристика дефектов наплавленных слоев по международному стандарту ISO 6520-1:2007, Розерт Р., Турык Е., Рябцев И. И. (2017)
Молтасов А. В. - Расчет радиуса перехода шва к основному металлу стыкового сварного соединения по нормируемым параметрам (2017)
Киричок В. В. - Інженерний підхід до визначення коефіцієнта інтенсивності напружень та параметрів росту осьової тріщини в кільцевому зварному шві трубопроводу, Тороп В. М. (2017)
Высокие технологии мирового уровня от RFA Robotics (2017)
Компания Fronius на крупнейшей международной выставке по сварке и резке "Schweissen & Schneiden 2017" — сварка в цифровом мире (2017)
Булах О. Ю. - Аналіз співвідношення окремих статистичних показників діяльності медичної служби військової та госпітальної ланок Збройних сил України, Халік С. В., Лопін Є. Б. (2013)
Голик Л. А. - Аналіз економічної діяльності клініки амбулаторної допомоги Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" в період з 2009 по 2012 рік, Бібік Т. А., Романюк Ю. А. (2013)
Дехтяр Л. С. - Чинники ризику серцево-судинних подій та оптимізація заходів вторинної профілактики у хворих з артеріальною гіпертензією у військових лікувальних закладах, Сидорова Н. М., Мороз Г. З., Антоненко Л. П. (2013)
Іващенко С. М. - Значення рівня розвитку фізичних якостей у осіб молодого віку для вирішення проблеми формування людського резерву для потреб Збройних Сил України (2013)
Казмірчук А. П. - Відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації. До 25-річчя від дня заснування, Кішко Р. М., Горошко В. Р. (2013)
Мороз Г. З. - Розроблення та впровадження індикаторів якості оцінки медичної допомоги військовослужбовцям з артеріальною гіпертензією, Бібік Т. А., Ткачук І. М. (2013)
Мороз Г. З. - Поширеність у військовослужбовців чинників ризику, пов’язаних зі способом життя, Ткачук І. М., Коваль С. Б., Ушко В. В. (2013)
Семенів І. П. - Основні напрями досліджень у галузі безпеки пацієнтів (огляд літератури), Котуза А. С., Отрошко А. А. (2013)
Спаська Г. О. - Підсумки виконання цільових відомчих програм з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії у 1999–2010 рр. , Мірошніченко Н. В., Кудренко М. В. (2013)
Базика Д. А. - Вплив щитовидної залози на формування і протікання дисгормональних захворювань і раку молочної залози, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г., Сафонов В. Є. (2013)
Бугай О. О. - Анестезія при радикальних втручаннях в торакальній хірургії. Досвід Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ", Комарова М. А., Онищенко А. К. (2013)
Жабоедов Г. Д. - Особенности эпидемиологии псевдоэксфолиативного синдрома у больных с возрастной катарактой в Украине, Петренко О. В., Жабоедов Д. Г., Третьяк В. В. (2013)
Жабоедов Г. Д. - Опыт лечения миопической макулопатии при близорукости высокой степени, Петренко О. В., Пархоменко О. Г., Ткачук М. А. (2013)
Константинова В. К. - Физиотерапевтические методики, используемые для лечения глазных болезне (2013)
Лакша А. М. - Хірургічна тактика лікування постраждалих з переломами дистального метаепіфізу кісток гомілки (огляд літератури), Ярмолюк Ю. О., Будник О. Д. (2013)
Лурин И. А. - Редкий клинический случай желудочно-кишечного кровотечения из лейомиомы тонкой кишки. Собственное наблюдение, Слободяник В. П., Хохлова В. В., Дужа Т. В., Слободенюк Л. Л. (2013)
Любченко М. М. - Випадок лікування гострого порушення мозкового кровообігу, ускладненого важкою дисфагією, Атаманчук І. М., Куниця С. М. (2013)
Мельник В. М. - Использование продленной искусственной вентиляции легких у хирургических больных. Итоги 2012 года, Бугай А. А., Комарова М. А. (2013)
Роговський В. М. - Ефективність лікування телеангіектазій вен нижніх кінцівок за допомогою діодного лазера, Борківець О. М., Яцун В. В., Гачківський В. В., Родінов О. С., Коваль Б. М. (2013)
Савка И. С. - Место хронического компартмент-синдрома в патогенезе стрессовых повреждений костей нижней конечности (2013)
Страфун С. С. - Патоморфологічне обґрунтування застосування операції Angalides при гангліонектомії кистьового суглоба, Лакша А. М., Григоровський В. В., Цівина С. А., Шипунов В. Г. (2013)
Тхоревський О. В. - Оптимізація періопераційного ведення хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою при хірургічному лікуванні колоректального раку (2013)
Федірко І. В. - Аналіз результатів малоінвазивних втручань у хворих з одонтогенни-ми запальними захворюваннями верхньощелепних пазух, Козловський С. М., Шмідт П. А. (2013)
Шевченко Р. С. - Фагоцитарна активність та загальноклінічні дослідження при гострій кишковій непрохідності пухлинного ґенезу, Мищан С. А. (2013)
Шудрак А. А. - Выбор метода хирургического лечения пациентов с хроническим геморроем в зависимости от стадии, Уманец Е. И., Нечай В. С., Оссовский А. В. (2013)
Юлдашев А. Х. - Причины кровотечения при лапароскопической холецистэктомии (2013)
Ярмолюк Ю. О. - Алгоритм етапного відновного лікування постраждалих із полісегментарними переломами довгих кісток нижніх кінцівок (2013)
Бондаренко Н. В. - Эпидемиологические особенности артериальной гипертензии у лиц молодого возраста в Украине и Одесском регионе (2013)
Голод А. Г. - Випадок успішної черезстравохідної електрокардіостимуляції, Москвічов М. О. (2013)
Гончаров К. А. - Пневмонія в організованих колективах (огляд літератури) (2013)
Кужко М. М. - Особенности локализации и течения туберкулёзного процесса у военнослужащих с сахарным диабетом, Линник Т. В., Гречанык Л. И. (2013)
Матвеєва С. Л. - Влияние селена на исходы химиотерапии у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких с тиреопатиями, Шевченко О. С., Гречанык Л. И., Гречанык Е. И. (2013)
Матяш В. І. - Характеристика компенсаторно-адаптивних механізмів залежно від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту, Ралець Н. В., Панасюк О. Л., Трихліб В. І. (2013)
Осьодло Г. В. - Коморбідний перебіг хронічного панкреатиту і гастроезофагеальної хвороби у військовослужбовців: епідеміологічні та терапевтичні аспекти (2013)
Попенко Н. В. - Биохимические маркеры диагностики и эффективности лечения остеопороз (2013)
Прокопчук С. Н. - Опыт применения ферментных препаратов при лечении функциональной диспепсии (2013)
Ралець Н. В. - Клінічна характеристика порушень вегетативної нервової системи у хворих на менінгоенцефаліт, Матяш В. І., Борщов С. П., Трихліб В. І. (2013)
Сапожніков А. Р. - Інсомнічні розлади у літніх людей з артеріальною гіпертензією, Бакун Т. В. (2013)
Сапожнікова О. В. - Особливості перебігу та лікування гіпомоторної дискінезії жовчовивідних шляхів у військовослужбовців строкової служби (2013)
Славушевич А. П. - Практичні аспекти застосування непрямого антикоагулянту варфарину у відділенні кардіології (2013)
Спасская А. А. - Изменения функционального состояния желудочков сердца у больных с реактивными артритами (2013)
Ткачов А. В. - Клініко-діагностичні особливості перебігу шийно-грудного больового синдрому при застосуванні в комплексному лікуванні методу підводного вертикального витягування, Суничук М. М., Лисак І. В., Веремеєнко Є. Л. (2013)
Трихлеб В. И. - Соотношение уровней температуры тела и паразитемии у больных малярией, Сморгунова В. Ф., Вишнягов А. Н., Дижа И. Н. (2013)
Федорич П. В. - Аналіз сексуальної поведінки сучасних молодих осіб з вищою освітою, Філіпішин В. П., Федорич Л. Я., Миколюк І. Г., Багчі М. Б. (2013)
Чопорова О. І. - Патогенетичний вплив коморбідної патології печінки на ефективність антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз легень, Шевченко О. С., Гречаник Л. І. (2013)
Шамугія Б. К. - Застосування препарату Убіхінон композитум у хворих з серцевою недостатністю, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2013)
Шамугія Б. К. - Застосування препарату Коензим композитум у хворих з серцевою недостатністю, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2013)
Ярош Я. О. - Клініко-патогенетичне обґрунтування ураження окорушійних нервів при ідіопатичному полірадикулоневриті Гійена-Барре-Штроля (2013)
Бондарчук В. В. - Рівень антимюллерового гормону у жінок з ендометріомами яєчників перед оперативним лікуванням, Шевченко О. М. (2013)
Головко С. В. - HPS-фотоселективна вапоризація передміхурової залози (120 Вт) у пацієнтів із високим ризиком гострої затримки сечі: результати одно-річного спостереження, Савицький О. Ф. (2013)
Дяченко В. В. - Вплив силденафілу на толерантність до фізичного навантаження та показники ендотеліальної дисфункції у хворих із синдромом Ейзенменгера, Кричинська І. В., Пастушенко С. В. (2013)
Заруцький Я. Л. - Клінічний досвід застосування гемостатичного препарату "CELOX” в хірургії, Асланян С. А., Савка І. С., Сапа С. А. , Собко І. В., Горєлов С. В., Коваленко В. М., Сотников А. В., Купченко Я. В., Галиневський С. А. (2013)
Казмирчук А. П. - Ренокардиальный и кардиоренальный синдромы, Мясников Г. В., Сидорова Л. Л. (2013)
Корж А. Н. - Динамика симптомов внебольничной пневмонии и качество жизни у больных с хронической сердечной недостаточностью и без нее при использовании разных режимов антибактериальной терапии, Березняков В. И. (2013)
Лурін І. А. - Оцінка ефективності ультразвукового кюретажу пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В., Мазур С. М., Попенко Г. О., Москаленко В. С. (2013)
Москвичьов М. О. - Трансрадіальний доступ при коронарній ангіографії: досвід початкового етапу освоєння методики, Гангал І. І. (2013)
Мясников Г. В. - Раннє ремоделювання лівого шлуночка серця в гострому періоді інфаркту міокарда з зубцем Q на електрокардіограмі, Левшова З. В. (2013)
Сотніков А. В. - Вибір методу аутодермопластики дефектів м’яких тканин, що утворюються внаслідок неклостридіальних флегмон таза, Лурін І. А., Сапа С. А. (2013)
Софієнко С. В. - Вплив бетаксололу на толерантність до фізичного навантаження у хворих з артеріальною гіпертензією (2013)
Францевич К. А. - Актуальність соноеластографії в алгоритмі променевої діагностики дифузної фіброзно-кістозної мастопатії (2013)
Цвигун Г. В. - Сравнительный клинико-МРТ анализ при болевом синдроме в нижней части спины, Хеда Н. И., Цыбенко Л. Д., Ткачев А. В., Кротова Л. Н. (2013)
Чобан В. І. - Діагностичне значення гепатосцинтіграфії в оцінці холединаміки у хворих на виразкову хворобу, Цвігун Г. В. (2013)
Ярош О. О. - Топіко-патогенетичне обґрунтування рубрифікації пірамідних рефлексів і ротових автоматизмів, Ткачев А. В., Ярош Я. О., Суничук М. М. (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2017)
Лагутін В. - Економічна політика держави та ефекти її реалізації (2017)
Федулова Л. - Інформаційно-технологічна інфраструктура рітейлу (2017)
Ніколаєць К. - Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Макаренко І. - STEEPLE-аналіз звітності зі сталого розвитку в Україні (2017)
Мазаракі А. - Детермінанти ревеню-менеджменту в готельному бізнесі, Бойко М., Кулик М. (2017)
Гуляєва Н. - Економічна безпека та стабільне функціонування підприємства, Вавдійчик І. (2017)
Федулова І. - Ідентифікація господарських ризиків (2017)
Головко Т. - Планування грошових потоків підприємства: нова парадигма (2017)
Бура В. - Системно важливі банки у розвитку економіки України (2017)
Салайчук О. - Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні (2017)
Уманців Г. - Облік об’єктів права інтелектуальної власності, Мартинів І. (2017)
Колупаєва І. - Податок на прибуток у стимулюванні інвестиційної активності підприємств, Непран А. (2017)
Левашов С. П. - Перспективы обнаружения промышленных скоплений газа в херсонской области по данным исследований мобильными прямопоисковыми методами, Самсонов А. И., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2017)
Лубков М. В. - Моделювання продуктивного тиску в неоднорідних нафтоносних пластах (2017)
Хачай О. А. - Определение поверхности иерархического пластического включения в слоисто-блоковой среде по данным акустического мониторинга, Хачай А. Ю., Хачай О. Ю. (2017)
Нагорний В. П. - Дослідження в’язкості рідини у процесі руху в плоскій тріщині за хвильового навантаження, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2017)
Козловський Е. - Вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма на час пробігу сейсмічних хвиль, Малицький Д., Парфенюк А., Грицай О., Тимощук В., Ярема І., Асташкіна О., Махніцький М. (2017)
Пігулевський П. Г. - Дослідження геоелектричними методами інженерно-геологічного стану Південно-Західного Кривбасу. Частина 4. Використання потенціальних полів при вивченні сучасної тектоніки, Свистун В. К., Кирилюк О. С. (2017)
Краковська С. В. - Загальна хмарність в Україні до середини ХХІ ст. за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей, Паламарчук Л. В., Білозерова А. К., Шпиталь Т. М. (2017)
Гебрин-Байди Л. В. - Визначення та оцінювання кількісних показників родючості ґрунтів методами дистанційного зондування Землі (2017)
79-та щорічна конференція Європейської асоціації геовчених та інженерів (12–15 червня 2017 р., Париж, Франція) (2017)
Страничка редактора (2014)
Павлов О. О. - Місце α2-агоністів у комплексі схеми знеболювання, Подрез Е. В. (2014)
Вінник Ю. О. - Етіопатогенез нирково-клітинного раку, Зеленський Р. О. (2014)
Вінник Ю. О. - Сучасні методики лікування нирково-клітинного раку, Зеленський Р. О. (2014)
Рудь О. А. - Профілактика постуральних змін гемодинаміки під час черезшкірної нефролітотрипсії при різних схемах загальної анестезії, Науменко О. В. (2014)
Айварджи А. А. - Декcмедетомидин как компонент анестезиологического обеспечения в хирургии лор-органов, Ковырев В. Н., Бородуля В. Л., Бондарь Н. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2014)
Дмитрієв Д. В. - Нутритивна підтримка в періопераційному періоді у дітей, Касперович Т. А. (2014)
Макаренко О. В. - Фармакоекономічна оцінка використання кардіологічного препарату Тіотриазолін® (2014)
Коркунда С. В. - Клинические результаты применения инъекционного имплантата гиалуроновой кислоты и сукцината натрия в комбустиологии, Григорьева Т. Г., Олейник Г.А. (2014)
Сериков К. В. - Диагностика и коррекция мультиорганных нарушений у критических пациентов с геморрагическим инсультом, Голдовский Б. М., Поталов С. А., Светлицкий А. А., Левкин О. А., Сидь Е. В. (2014)
Карпович Д. И. - Динамика ультраструктурных изменений миосимпластов скелетных мышц больных с критической ишемией нижних конечностей после реваскуляризации, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2014)
Засаднюк О. П. - Фактори ризику розвитку післяпологових гнійно-запальних ускладнень у жінок із рубцем на матці після операції кесарського розтину (2014)
Дацюк О. І. - Протективний вплив препарату L-аргініну гідрохлориду на гемодинаміку та ендотеліальну функцію в ранній фазі гострого панкреатиту (2014)
Пушкар М. Б. - Рівень глікемії як показник адекватності анестезії при аденотомії в дітей, Георгіянц М. А. (2014)
Мазуренко О. В. - Тактична медицина як основна складова екстреної медичної допомоги при проведенні антитерористичних операцій, Рощін Г. Г., Волошин В. О. (2014)
Страничка редактора (2012)
Лоскутов О. А. - Анестезиологическое обеспечение пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией, Шлапак И. П., Пархоменко А. Н., Иркин О. И., Тодуров Б. М., Пивоварова О. А. (2012)
Курсов С. В. - Острое отравление этанолом, Михневич К. Г., Кривобок В. И. (2012)
Косарев В. В. - Фармакотерапия ишемической болезни сердца: место статинов, Бабанов С. А. (2012)
Иркин О. И. - Применение бета­адреноблокаторов в периоперационном периоде (2012)
Richard P. Dutton - Щадящая анестезия (2012)
Чернишов В. І. - Рефлекторні ускладнення регіонарної анестезії (Несистематичний огляд) (2012)
Климович Л. В. - История и научное обоснование гирудотерапии (обзор литературы) (2012)
Тарабрин О. А. - Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза у больных миомой матки, Галич С. Р., Гавриченко Д. Г., Мазуренко А. И., Кирпичникова Е. П., Салех Е. Н., Лёшенко И. А. (2012)
Серветник А. Ф. - Комбинированная антибиотикотерапия хирургического сепсиса, Козаченко А. В., Нудьга А. Н., Ковалева Е. А. (2012)
Волкова Ю. В. - Клініко-­патогенетичні аспекти стану гемодинаміки й гемостазу при травматичній хворобі в геронтологічних хворих (2012)
Скибо Ю. Н. - Изучение патогенетических механизмов развития нарушений сердечно-­легочной гемодинамики при обширных резекциях легких в эксперименте (2012)
Царев А .В. - Декасан в профилактике и лечении вентилятор-­ассоциированной пневмонии у пациентов с политравмой (2012)
Костырной А. В. - Изучение эффективности клинического применения ингибитора протонной помпы Геердина с целью профилактики стресс-­язв желудочно-­кишечного тракта у больных с перитонитом, Воронков Д. Е., Каракурсаков Н. Э., Суляева О. А., Караманова Д. Н., Шестопалов Д. В. (2012)
Бабанов С. А. - Прогнозирование сердечно-­сосудистых осложнений при профессиональных заболеваниях легких, Глазистов А. В., Аверина О. М. (2012)
Бєлая І. Є. - Структурно-­функціональні зміни серця у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки (2012)
Целуйко В. И. - Высокий остаточный риск как фактор, влияющий на прогноз больных, перенесших инфаркт миокарда, Строкова С. А. (2012)
Черний В. И. - Применение нейропротекторов методом экстракорпоральной фармакотерапии в остром периоде ишемического инсульта, Колесников А. Н., Стасюк В. Н., Дергунов Д. В., Чернуцкий С. О. (2012)
Міщук В. Р. - Порівняльна характеристика ефективності каудальної епідуральної анестезії та блокади клубово-­підчеревного і клубово-­пахвинного нервів у дітей (2012)
Хуторська Л. А. - Порівняльний аналіз структури смертності хворих на цукровий діабет 1-­го та 2-­го типів (2012)
Черний В. И. - Стратегия двухэтапной нейропротекции при черепно-­мозговой травме и церебральном ишемическом инсульте, Андронова И. А., Черний Т. В., Городник Г. А. (2012)
Сайко О. В. - Випадки виявлення сторонніх тіл гортанної частини глотки та гортані у хворих із цереброваскулярною патологією, Гвоздович А. М., Гербіш Ю. О., Семчишин І. М. (2012)
Никонов В. В. - Влияние фактора времени на исход при активном инфекционном эндокардите на примере острейшей формы, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Петков А. В. (2012)
Курочкин М. Ю. - Случай успешной терапии тяжелого синегнойного сепсиса у ребенка раннего возраста, Давыдова А. Г., Капуста В. Н., Пришутов Д. В., Комаров Д. Л., Капустин С. А., Хальзева М. И., Михайлов Б. В., Лятуринская О. В., Довбыш О. В. (2012)
Зенгер В. Г. - Инородные тела гортани и трахеи у детей (2012)
Рекомендации общества по проблемам трудных дыхательных путей (Великобритания) (2012)
Потейко П. И. - Туберкулез кожи, Крутько В. С., Шевченко О. С., Ходош Э. М. (2012)
Данилов А. Б. - Офисный синдром, Курганова Ю. М. (2012)
Симпозиум "Острая почечная недостаточность" (2012)
Title (2012)
Content (2012)
Babenko C. - On the combination of singular and hypersingular boundary integral equations for the Neumann boundary value problem for an elliptic equation with variable coefficients, Chapko R. (2012)
Bulatsyk O. - Rigorous vanishing solutions of a nonlinear hammerstein integral equation related to problems with free phase, Tupychak I., Topolyuk Y. (2012)
Dyyak I. - Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition, Savula Y., Styahar A. (2012)
Gnativ L. - Exact three-point difference scheme for second order nonlinear ordinary differential equations with boundary conditions of the third kind, Krol M., Kutniv M. (2012)
Horlatch V. - Formulation and well-posedness of the variational problem of viscous heat-conducting fluid acoustics, Klymenko I., Shynkarenko G. (2012)
Myleiko G. - Balancing principle for iterated Tikhonov method of severely ill-posed problems, Solodky S. (2012)
Rostamy D. - Streamline Diffusion Schemes for solving a nonlinear hyperbolic boundary value problem, Zabihi F. (2012)
Shakhno S. - Two-step method for solving nonlinear equations with nondifferentiable operator, Yarmola H. (2012)
Sharipov K. - On the recovery of continuous functions of two variables from noisy Fourier coefficients (2012)
Solodky S. - On accuracy of solving semidiscrete ill-posed problems in Sobolev spaces with v-methods, Volynets E. (2012)
Sybil Y. - The mixed Dirichlet-Neumann problem for the elliptic equation of the second order in domain with thin inclusion (2012)
Vasylyk V. - Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space (2012)
Титул, зміст (2014)
Іванченко Д. Ф. - Планування прибутку підприємств виноробства на основі моделі життєвого циклу (2014)
Касьянова В. А. - Аналіз та прогнозування обсягів випуску продукції харчової промисловості Одеської області, Гурська О. А., Гончарова О. М. (2014)
Агєєва І. Н. - Вдосконалення цінової стратегії на продукт цукрових підприємств, Юффа С. С. (2014)
Ангелов Г. В. - Духовний капітал сучасної організації, Козак К. Б., Тодорова С. М. (2014)
Гончарук А. Г. - Управління ефективністю діяльності підприємств виноробної галузі, Аслаханов І. А. (2014)
Заєць М. А. - Специфіка розвитку та управління підприємствами харчової галузі, Андрейченко А. В. (2014)
Миронюк Т. І. - Сучасні проблеми та методи оцінки конкурентоспроможності, Цьома В. І. (2014)
Монтик О. Н. - Розробка і реалізація товарної політики промислового підприємства (2014)
Потьомкін Л. М. - Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва (2014)
Антонюк О. П. - Аналіз тенденції виробництва та переробки насіння соняшнику в Україні (2014)
Басюркіна Н. Й. - Особливості розвитку зернового господарства України (2014)
Ліпанова О. А. - Національна споживча політика в контексті наближення до Європейських вимог (2014)
Нікішина О. В. - Концептуальні засади державного регулювання інтегрованого зернового ринку України (2014)
Піх М. З. - Безпека споживання продуктів в моделі стратегії розвитку держави (2014)
Редькін Д. О. - Агрегована оцінка динамічних характеристик посткризового аграрного виробництва (2014)
Слатвінська М. О. - Проблеми становлення органічного сільського господарства, Немченко Г. В. (2014)
Іванченков В. С. - Інноваційна модель розвитку та фактори сповільнення інноваційної діяльності (2014)
Каламан О. Б. - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості, Братковська О. О. (2014)
Непочатенко В. О. - Потоковий підхід дослідження інвестиційного забезпечення підприємств харчової промисловості (2014)
Славута О. Ю. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва курячого м’яса (2014)
Сафонова О. Д. - Сучасний стан страхового ринку України та основні проблеми його розвитку (2014)
Титул, зміст (2014)
Куликова О. - Активні методи навчання в підготовці фахівців книгознавчого профілю (2014)
Партико З. - Акцидентна продукція та її типологія (2014)
Воронка Г. - Формування реєстру загального перекладного словника (2014)
Стамбол І. - Шлях націєтворця: від небуття до уславлення (2014)
Добровольська В. - Комунікаційний підхід до вдосконалення системи керування документацією (2014)
Коваленко С. - Бібліографічна зведена база даних дисертацій — складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2014)
Зозуля С. - Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Бурківська Л. - Економічна тематика в українському регіональному медіапросторі, Романишин Ю. (2014)
Карпінчук Г. - Видання творів Тараса Шевченка у 1920—1960-х роках за редакцією Михайла Новицького (2014)
Свістельник І. - Особливості випуску медичних видань для галузі фізичної культури і спорту у 20—30-х роках ХХ століття (2014)
Кароєва (Соломонова) Т. - Українська лубочна книга як різновид масової літератури: книгознавчий погляд (2014)
Шумілова А. - Проблеми збереження фонду газетних видань 1917—1925 років Державного архіву друку (2014)
Дубова С. - Проблеми функціонування наукових співтовариств в умовах становлення глобального інформаційного суспільства (2014)
Маркова В. - Методологічні засади вивчення книжкової комунікації (2014)
Моісєєва Н. - Гуманістичний сенс філософії спілкування та її реалізації в комунікаційній практиці (2014)
Крайнікова Т. - Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень) (2014)
Бабійчук Л. О. - Вплив синтетичного антиоксиданта мексидолу на форму еритроцитів у дослідах in vitro, Важнича О. М., Савельєва О. В., Мокляк Є. В. (2010)
Баскевич О. В. - Морфофункціональні зміни фільтраційного бар’єру нирок дорослих щурів у ранні терміни після впливу загальної глибокої гіпотермії (2010)
Бєлочкіна І. В. - Молекулярно-масовий розподіл пептидів в екстрактах тканин R. Ridibunda після перебування в різних температурних умовах, Семенченко О. Ю., Михайлова І. П., Тининика Л. М., Сандомирський Б. П. (2010)
Гладких Д. П - Експериментальні аутоімунні захворювання щитоподібної залози – плацдарм оцінки терапевтичного потенціалу кріоконсервованих продуктів фетоплацентарного комплексу, Гольцев А. Н. (2010)
Глодан О. Я. - Особливості структурних змін в яєчку після тимчасового утримування сім’яного канатика у трималці (2010)
Гребеник І. М. - Ультраструктурна характеристика ксенотрансплантатів рогівки за різних умов зберігання, Волков К. С. (2010)
Єрмакова Н. Ю. - Вплив екстрактів тваринного походження на загоєння холодових ран, Шиндер А. В., Рошаль О. Д., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2010)
Ларичева О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс в легенях при моделюванні короткочасної гіпомелатонінемії (2010)
Літус В. І. - Вплив мікромеркуріалізму та протекторної терапії на структуру селезінки білих щурів (2010)
Пташник Г. І. - Вплив венозної гіпоксії на сперматогенез в експерименті (2010)
Сілкіна Ю. В. - Щодо міграційних та адгезійних характеристик клітин провідної системи серця людини (2010)
Соловйова Н. В. - Морфологічні та морфометричні зміни в сім’яниках щурів за умов тривалої дії на організм відпрацьованого моторного масла, Стецук Є. В. (2010)
Степаненко О. Ю. - Клітини пуркін’є в корі мозочка та їхній взаємозв’язок з капілярами у людей юнацького віку (2010)
Стецук О. О. - Морфофункціональний стан сітківки щурів при підшкірній трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного ретиніту (2010)
Твердохліб І. В. - Морфометрична оцінка стану строми міокарду щурів в умовах підгострої дії сиднокарба та у його сполученні з нейролептиками, Дроздов О. Л., Демченко О. М. (2010)
Цвєткова Я. А. - Морфологічні зміни в печінці щурів при хронічної інто-ксикації пестицидом амінної сіллю 2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти та корекція їх комплексом антиоксидантів, Костиленко Ю. П. (2010)
Цвях О. О. - Вплив стрессу на показники прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку щурів та їх корекція мелатоніном (2010)
Шерстюк О. А. - Стереоморфологічні особливості, що сприяють просуванню та виділенню секрету по вивідних протоках малих слинних залоз людини, Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О., Солдатов О. К. (2010)
Біловол А. М. - Активність антиоксидантної системи у хворих на псоріатичну хворобу (2010)
Гараев З. И. - Спеціальні клінічні методи дослідження при ортопедичному лікуванні дефектів зубного ряду, ускладнених пародонтитом, Алієв В. И. (2010)
Дембицький А. В. - Показання до збереження придатних для протезування поодиноко стоячих коренів та зубів (2010)
Іщенко В. В. - Захворюваність на злоякісні новоутворення порожни-ни рота в Полтавському регіоні (2010)
Капустник В. А. - Показники клітинного та гуморального імунітету у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі, Полякова Л. А. (2010)
Капустянська А. А. - Застосування препарату "кріоцелл – кріоекстракт плаценти" в комплексному лікуванні загострення подагричного артриту (2010)
Ковальова О. М. - Аналіз Взаємозв’язку між летальністю та матеріально-технічним забезпеченням відділень інтенсивної терапії новонароджених дитячих лікарень України (2010)
Кучерявченко В. В. - Гепатопротекція як структурний елемент інтенсивної терапії посттравматичного гепатиту (2010)
Насібуллін Б. А. - Особливості клітинного складу мазків із вмісту ротової порожнини у осіб з патологією лор-органів, Тагунова І. К. (2010)
Ніколішин А. К. - Зміни мікрофлори пародонтальних кишень в процесі комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Мошель Т. М., Ганчо О., Боброва Н. (2010)
Опарін А. Г. - Роль мелатоніну та гастріну у формуванні секреторно-рухо-вих розладів при гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з урахуванням психосоматичного статусу у студентів, Опарін О. А., Шаповалова О. Э. (2010)
Орленко В. Л. - Застосування нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні діабетичних артропатій (2010)
Потяженко М. М. - Ефективність макролідів в терапії інфекційно-залежних гострих та хронічних бронхообструктивних захворювань, Соколюк Н. Л., Шепітько К. В., Гаєвский С. О., Потяженко В. М. (2010)
Рудь В. О. - Психологічний статус підлітків з гострим гнійним лімфаденітом у доопераційному періоді, Гуржій О. В., Фисун О. Ю. (2010)
Хижняк А. А. - Вплив гострої крововтрати на баланс іонів головного моску в періопераційному періоді, Серебрякова Т. М., Ткачук О. Ю. (2010)
Шейко В. Д. - Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу, Дем’янюк Д. Г., Ляховський В. І., Крижановський О. А., Калюжка А. С. (2010)
Шиленко Д. Р. - Функціонально обґрунтоване протезування беззубих щелеп, Лифар П. К., Денисов О., Іванов Б. В. (2010)
Шиленко Д. Р. - Аналіз способів фіксації непрямих реставрацій, Лифар П., Косовский Р., Шиленко Р. (2010)
Шешукова О. В. - Сучасні погляди на роль імунологічного апарату періодонту в перебігу запального процесу, його характер та кінцеві наслідки, Шинкевич В. І., Кайдашев І. П. (2010)
Шейко В. Д. - Дидактичні засади викладання хірургічного розділу на передатестаційному циклі спеціалістів з медицини невідкладних станів, Панасенко С. І. (2010)
Авраменко А. О. - Виявлення гелікобактерної інфекції у хворих, які страждають нажовчнокам’яну хворобу, Короленко Р. М., Немировска Е. С. (2010)
Андруша А. Б. - Патогенетичні особливості перебігу хронічного коліту у хворих на гіпертонічну хворобу, Пасієшвілі Т. М., Паровіна Г. В. (2010)
Багрій В. М. - Ефективність лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2010)
Берегова Т. В. - Профілактика негативних наслідків тривалої гіпоацидності шлункового соку, Цирюк О. І., Кухарський В. М., Янковський Д. С. (2010)
Боброннікова Л. Р. - Вплив імунометаболічних порушень на перебіг хронічного холециститу у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Бойко Т. Й. - Хронічних запальних захворювань кишечнику (2010)
Вахненко А. В. - Інтоксикації у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу в динаміці лікування (2010)
Вірстюк Н. Г. - Ефективність комплексної терапії у хворих на стеатогепатит за наявності метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу, Сенютович Н. Р., Нейко В. Є. (2010)
Вороніна О. К. - Ультраструктурні зміни в слизовій оболонці товстого кишечника при введенні агоніста pparγ піоглітазону на тлі гіпергастринемії, Берегова Т. В., Дзержинський М. Е. (2010)
Гончарук Л. М. - Зміни інтенсивності плазмового фібринолізу та протеолізу та їх корекція при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, Федів О. І. (2010)
Гречанина Е. Я. - Эхографические характеристики больных с наследственными заболеваниями поджелудочной железы, Озерова Л. С., Здыбская Е. П., Гречанина Ю. Б., Васильева О. В. (2010)
Гуцаленко О. О. - Обтяження: поєднана патологія органів травлення та супутній дуоденогастральний рефлюкс (2010)
Дєльцова О. І. - Корекція морфо-функціонального стану печінки глутаргіном при пестицидній інтоксикації 2,4-д, Геращенко С. Б., Кулинич Г. Б. (2010)
Дворщенко К. О. - Мультипробіотику "апібакт®" на перекисне окиснення ліпідів у підшлунковій залозі щурів за умов тривалої гіпоацидності, Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2010)
Дерпак Ю. Ю. - Показники агрегації еритроцитів і тромбоцитів периферичної венозної крові у донорів крові (2010)
Дзвонковська В. В. - Ефективність лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним безкам'яним холециститом ліпіном, Макойда І. Я. (2010)
Ждан В. М. - Еффективність комбінації антацидів та н2-блокаторів гістаміна при лікуванні гастроезофагальної рефлюксної хвороби, Бабаніна М. Ю., Китура Е. М., Гурина Л. І., Ткаченко М. В. (2010)
Ждан В. М. - Корекція порушень гомеостазу у хворих на остеоартроз у поєднанні з метаболічним синдромом і атеросклерозом, Кайдашев І. П., Ткаченко М. В. (2010)
Журавльова Л. В. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії на тлі виразкової хвороби з урахуванням порушень мікроциркуляції, Александрова Н. К., Хворостінка В. М, Ільченко І. А. (2010)
Зак М. Ю. - Стан слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит після ерадікації h. Рylori, дворічне спостереження. (2010)
Іваннікова О. Є. - Порушення в тромбоцитарній ланці гемостазу у вагітних з хронічним гепатитом С (2010)
Карая О. В. - Проблеми остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб. Механізми його формування у хворих хронічним безкам’яним холециститом із супутньою гіпертонічною хворобою (2010)
Копчак Л. М. - Імуномодулюча дія мілдронату у хворих з гострим інфарктом міокарда (2010)
Котенко О. Г. - Трансплантация печени от живого родственного донора в Украине (2010)
Крючко Т. О. - Особливості перебігу гастроезофагальної рефлюксної хвороби у дитячому віці, Пєший М. М., Несіна І. М., Рум'янцева М. О. (2010)
Лавро З. Я. - Роль факторів ангіогенезу в розвитку виразкових кровотеч, Угрин О. М., Лаповець Л. Є. (2010)
Лобунец О. А. - Коррекция эндотелиальной дисфункции при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей нейроциркуляторной дистонией у студентов (2010)
Мандрика Л. Ю. - Функціональний стан печінки та особливості реґіонарного печінкового кровотоку у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Манько А. М. - Застосування мультипробіотика "симбітер® ацидофільний” для корекції патологічних змін в тканинах пародонта при тривалому введенні омепразолу, Непорада К. С. (2010)
Маркова О. О. - Профілактика стресіндукованих порушень функціональної активності ядер гепатоцитів (2010)
Марчук Ю. Ф. - Кореляційні особливості ліпідного спектру крові та жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит та цукровий діабет 2 типу, Федів О. І. (2010)
Мигович І. І. - Частота позастравохідних проявів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дебрецені К. О., Ніколайчук М. В. (2010)
Михалко Я. О. - Клініко-ендоскопічні особливості уражень стравоходу при метаболічному синдромі, Братасюк А. М., Маді Ю. І., Дебрецені К. О., Мигович І. І. (2010)
Міщук В. Г. - Ефективність тівортіну аспартату при цирозах печінки токсичної етіології, Боцюрко Ю. В., Маковецька Т. І. (2010)
Мороз Л. В. - Функціональні зміни стану печінки у хворих з синдромом імунодефіциту людини, Андросова О. С., Давидюк І. О. (2010)
Муренець Н. О. - Показники клітинного імунітету у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Орловский В. Ф., Прокопішек М. В., Орловський О. В. (2010)
Настрога Т. В. - Особливості виявів дуоденальної виразки залежно від психосоматичних співвідношень і ефективність диференційованої психотропної терапії, Казаков Ю. М., Настрога В. С., Петров Є. Є., Нікітіна І. В. (2010)
Оліник О. Ю. - Вплив цукрового діабету на якість життя у хворих з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, Федів О. І., Білоока І. О. (2010)
Опарин А. Г. - Механізми формування залізнодефіцитної анемії при гастроезофагальної рефлюксної хвороби, Опарин А. А., Лобунец О. А., Шаповалова О. Е. (2010)
Орловський В. Ф. - Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією helicobacter pylor, Кириченко Н. М. (2010)
Осьодло Г. В. - Про стан вегетативної нервової системи у військовослужбовців із різними варіантами ГЕРХ (2010)
Рихліцька К. В. - Особливості корекції порушень мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих на хронічну ішемічну хворобу кишечника, Руснак -Каушанська О. В., Бабина О. А. (2010)
Самогальська О. Є. - Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки, Лобанець Н. В. (2010)
Сірчак Є. С. - Визначення ендотеліальної дисфункції судин у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією та гепаторенальним синдромом ІІ типу, Футько Х. В., Русин В. І., Архій Е. Й. (2010)
Сірчак Є. С. - Дисбіотичні порушення при синдромі поздразненого товстого кишківника у хворих із патологією щитоподібної залози, Архій Е. Й., Коваль В. Ю., Москаль О. М., Брич Н. І. (2010)
Скрипник І. М. - Пантопразол як ефективний засіб профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на лейкемії, Маслова Г. С., Кудрявцев Є. Д., Гусаченко Ю. О., Філоненко І. А. (2010)
Сорочан О.В. - "Іберогаст" в лікуванні функціональних розладів травної системи (2010)
Сухомлин А. А. - Експериментальна корекція мультипробіотиком "симбітер® ацидофільний" оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії, Непорада К. С. (2010)
Омельченко О. Є. - Деполімеризуючий вплив гострого стресу на слизовий гель шлунка залежно від типологічних особливостей організму (2010)
Тарасенко Л. М. - Механізми розвитку ішемії слизової оболонки шлунка та її роль у патогенезі стресорних виразок шлунка, Омельченко О. Є. (2010)
Телекі Я. М. - Зміни показників фібринолітичної та протеолітичної активності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом у динаміці лікування (2010)
Ткаченко Л. А. - Ураження шлунково-кишкового тракту при остеоартрозі, Катеренчук І. П., Ярмола Т. І., Пустовойт Г. Л., Єрмалінський Ф. О. (2010)
Траверсе Г. М. - Профілактика дисбіотичних порушень у дітей раннього віку на фоні антибіотикотерапії, Цвіренко С. М., Ананевич О. І., Зюзіна Л. С. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Вплив проліновмісних пептидів pro-gly-pro та його метаболітів gly-pro та pro-gly на шлункову секрецію кислоти у щурів, Самоніна Г. Є., Берегова Т. В., Кучеренко М. І., Андрєєва Л. А. (2010)
Філіппова О. Ю. - Клінічні особливості стеатозу печінки у хворих з патологією жовчовивідних шляхів (2010)
Христич Т. М. - Показники с-реактивного білку у хворих на хронічний панкреатит, Гонцарюк Д. О., Телекі Я. М. (2010)
Хухліна О. С. - Зміни ліпідного спектру крові та жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит із супровідними ішемічною хворобою серця та гіпертонічною хворобою, Горбатюк І. Б., Антонів А. А. (2010)
Цубер В. Ю. - Вплив психоемоційного стресу на концентрацію окиснювально модифікованих білків та малонового діальдегіду в ротовій рідині молодих людей (2010)
Чабан Т. В. - Клінічна ефективність біфілакт екстра® у хворих на гострі кишкові захворювання, Майстренко О. М., Герасименко О. А., Совірда О. С., Бондаренко В. М. (2010)
Чабан Т. В. - Зміни вмісту адф в еритроцитах крові за умов хронічного перебігу вірусного гепатиту B, Совірда О. С., Герасименко О. А., Майстренко О. М., Ковальська Г. Ф. (2010)
Пелішенко А.Г. - Порівняльна характеристика різних методів діагностики хелікобатеріозу на курорті Моршин, Половинко Н.Ф., Баєв І.О. (2010)
Гомза Я. Ю. - Оцінка стану структур слухового аналізатора за Короткова-тентними слуховими викликаними потенціалами при контрлатеральній стимуляції у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2010)
Гуцаленко О. О. - Поліморбідність як міждисциплінарна проблема, Кострікова Кострікова, Ю. А., Сало Л. М., Манойло О. В., Фалько В. П. (2010)
Костюкова Н. І. - Зміни кісткової системи у хворих на множинну мієлому (2010)
Кудря І. П. - Стан цитокінового обміну в залежності від ремоделювання серця, циркадних хронотропно-інотропних, пресорних ритмів, аритмогенності міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Мизгіна Т. І. - Організація лікувального харчування дітей першого року життя, які мають високий ризик розвитку атопії (2010)
Пустовойт Г. Л. - Роль бактеріальної транслокації у патогенезі хронічного пієлонефриту, Кострікова Ю. А., Ярмола Т. І., Циганенко І. В., Овчаренко Л. К. (2010)
Рева О. А. - Якість життя хворих на туберкульоз при поєднанні з ВІЛ/СНІД-інфекцією, Бондаренко В. Г., Сабініна О. В. (2010)
Потяженко М. М. - Особливості лікування хворих на хронічні обструктивні зайво-рювання легень в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Соколюк Н. Л., Шепітько К. В., Гаєвський С. А., Потяженко В. М. (2010)
Сергієнко О. В. - Особливості гліколізу в еритроцитах активних донорів крові (2010)
Слободяник Н. М. - Особливості розвитку стресіндукованих ушкоджень підшлункової залози щурів в залежності від стресотійкості, Непорада К. С. (2010)
Усенко Л. В. - Динаміка змін шкіри після проведення відкритого та ендоскопічного фейсліфтингу з використанням перфторану у пацієнтів з супутньою патологією, Макарчук О. І. (2010)
Ярошевский А. А. - Динаміка психофізіологічного статусу пацієнтів, які страж-дають на церві кальні рефлекторні міотонічні синдроми під впливом комплексної не медикаментозної терапії (2010)
Шешукова О. В. - Особливості лікування періодонтитів тимчасових зубів (2010)
Власова Е. В. - Стереоморфологічна характеристика реактивних змін люмінальної поверхні ендотелію аорти кроликів при експериментальній фтористій інтоксикациї (2010)
Гетманюк І. Б - Ультраструктурні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі, Волков К. С. (2010)
Горлачова П. М. - Експериментальна ефективність глутаргіну для корекції ушкоджень рогівки ока, Непорада К. С., Насонов П. І. (2010)
Городницька Н. І. - Вивчення протективних властивостей альгінопротеїдного антигену p. Aeruginosa 66-16 (2010)
Дмитренко А. С. - Зміни ангіоархітектоніки литкового м’язу щура після дії загальної глибокої гіпотермії, Cаган О. В., Перцович В., Жураківський В. М. (2010)
Левицький В. А. - Морфофункціональні зміни гіпофізарно-гонадної системи при експериментальному цукровому діабеті, Жураківська О. Я., Якимів Ю. М., Петрі Р. Б. (2010)
Пастернак Ю. Б. - Вплив термічної травми м’яких тканин на рівень концентрації циркулюючих імунних комплексів та його корекція 2% засобом "кротозин” (2010)
Степанчук А. П. - Особливості конфігурації внутрішньопорожнинних утворів правого шлуночка серця людини (2010)
Торяник І. І. - Структурно-функціональні особливості судин головного мозку лінійних щурів у разі модельованого ішемічного інсульту, Колесник В. В. (2010)
Ухаль О. М. - Структурно-функціональні зрушення в тканинах сечового міхура при експериментальному хронічному простатиті, Костєв Ф. І., Ухаль М. І., Ульянов В. О., Горянова Н. О. (2010)
Фрич Н. І. - Оцінка цитогенетичної активності водно-етанольних екстрактів рослин родини ericaceae за допомогою кореневої меристеми allium cepa, Ковальчук Л. Є., Телюк П. М. (2010)
Шепітько В. І. - Морфофункціональна характеристика селезінки щура в нормі, Кацай В. В., Стецук Є. В. (2010)
Шнайдер С. А. - Особливості перебігу пародонтиту у щурів з різною активністю n-ацетилтрансферази, Ульянов В. О. (2010)
Якушко О. С. - Корегуюча дія трансплантації кріоконсервованої плаценти на перебіг гострого асептичного невриту зорового нерва щурів у віддалені терміни спостереження (2010)
Петрушов А. В. - Корекція мікроциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2010)
Селькіна А. Б. - Структурна характеристика слизової оболонки язика при експериментальному гострому асептичному стоматиті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2010)
Шамало С. М. - Регенерація периферійного нерва щурів за умов короткотривалого мікромеркуріалізму та фармакологічної корекції тіотриазоліном, Чайковський Ю. Б., Шпонька В. І. (2010)
Жураківський В. М. - Підходи до консервативного лікування гіперпластичних процесів матки у жінок репродуктивного віку, Дрінь Т. М. (2010)
Пікуль К. В. - Проблема сніду у дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К., Полторапавлов В. А. (2010)
Шиленко Д. Р. - Індивідуальний підбір штифтової системи залежно від клінічної ситуації, Шиленко Р. В., Кривда М., Рогов І. (2010)
Свінцицька Н. Л. - Труднощі, що виникають при викладанні дисципліни "анатомія людини" іноземним студентам, та шляхи їх вирішення, Солдатов О. К., Солдатова І. М. (2010)
Шепітько В. І. - Використання інноваційних освітніх технологій на кафедрі гістології, цитології та ембріології, Лисаченко О. Д., Єрошенко Г. А., Пирог-Заказ-нікова А. В., Білаш С. М., Єрьоміна Н., Стецук Є. В., Гасюк Н. В. (2010)
Шепітько В. І. - Роль тестового контролю в оцінюванні рівня знань студентів за умови кредитно-модульної системи, Єрошенко Г. А., Стецук Є. В. (2010)
Масловський Сергій Юрійович (2010)
Скрипніков Микола Сергійович (2010)
Вітаємо з ювілеєм! (2016)
Бакіров В. - Ціннісний вимір цивілізаційної трансформації суспільства (2016)
Головаха Є. - Українське суспільство: шляхи трансформації (2016)
Sokuryanska L. - Perspectives of Development of Ukraine's Situation in Perception of Ukrainian and Polish Students: the Factor Determinance (2016)
Лисеенко Е. - Возможности и проблемы теоретического и эмпирического исследования ментальности (2016)
Куклин В. - Богатство и социальное развитие наций, Сиренькая А. (2016)
Ромененко C. - Жизненные планы старшеклассников Одессы (по результатам мониторингового исследования (2016)
Голиков А. - Право как форма общественного сознания: знание, практики, доверие (2016)
Зубарєв О. - Бахтін про "дійсний світ життя": від соціології життєвого світу до естетики словесної творчості (2016)
Струченков О. - Динаміка бідності в Україні в 2005-2015 роках (2016)
Артьомов П. - Суспільно-політична активність навколофутбольних субкультур: особливості сприйняття в сучасному українському суспільстві (2016)
Щербак І. - Конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства (2016)
Lazhe O. - Formation Factors of Reproductive Practices of Young Families (2016)
Про проведення 3-го Конгресу Соціологічної асоціації України (2016)
Москаленко В. Ф. - Шестирічний досвід підготовки лікарів за кредитно-модульною системою: досягнення, проблеми, завдання, Яворовський О. П., Остаток Л. I., Стеченко О. В. (2011)
Апихтіна О. Л. - Гетатопротекторна дія екстракту S. Coronata при свинцевій інтоксикації (експериментальне дослідження), Коцюруба А. В., Коркам Ю. П., Скибінська Т. Р. (2011)
Горчакова Н. О. - Залежність фармакологічного ефекту від навантаження наносфер со-полімером молочно- гліколевої кислоти, Макарчук С. Д., Чекмап І. С. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №5 та №6), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2011)
Черкасов Е. В. - Ультраструктура макрофагів і дендритних клітин тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів (2011)
Яременко Л. М. - Функціональна активність лімфоцитів при моделюванні судинних уражень головного мозку, Грабовий О. М. (2011)
Пузанова О. Г. - Доказовий підхід як методологічна основа прийняття рішень в охороні здоров’я (2011)
Рыков С. О. - Моніторинг та клінічний аудит якості хірургічних офтальмологічних послуг у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні "Центр мікрохірургії ока”, Черемухіна О. М. (2011)
Антоненко А. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового оксазолового гербіциду топрамезону, Коршун М. М. (2011)
Єфименко В. П. - Помилки в лікуванні ран щелепно-лицевої ділянки у дітей (2011)
Комісаренко Ю. І. - Особливості перебігу поєднаної ендокринної патології (2011)
Напреєнко О. К. - Комплексний підхід до лікування депресій при невротичних та соматоформних розладах, Бабич В. В., Ветров С. Д., Юнда Л. І., Поладко Г. О. (2011)
Нетяженко В. З. - Помірні когнітивні порушення: актуальність проблеми, визначення, особливості проявів при артеріальній гіпертензії, Плєнова О. М., Таранчук В. В. (2011)
Викула Т. Д. - Оцінка показників системного запалення та ліпідного обміну у хворих на ессенціальну гіпертензію у поєднанні з остеоартрозом, Бичков О. А. (2011)
Свінціцький А. С. - Алергічні реакції на цефалоспорини: особливості виникнення, перебігу, ведення хворих, Дорошенко А. М., Багрій А. П. (2011)
Свінціцький А. С. - Електрична нестабільність міокарду: вплив метаболітної терапії на тривалість та дисперсію інтервалу QT у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку, Сікорська Т. А. (2011)
Селюк М. М. - Порушення когнітивних функцій та сну у хворих на артеріальну гіпертензію, що працюють в умовах надмірного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти, Хайтович М. В., Потаскалова В. С. (2011)
Стеценко Н. Д. - Стрес-індуковані зрушення вмісту гормонів, вітамінів та біологічно активних амінів у плазмі крові спортсменів на тлі аеробного енергозабезпечення (2011)
Теплий В. В. - Оцінка впливу ліпосакції та абдомінопластики тулуба на кількість підшкірної та вісцеральної жирової тканини методом трьохвимірного моделювання (2011)
Філоненко М. М. - Залежність рівня особистішої тривожності від типу особистішої адаптації за теорією транзактного аналізу , Головань Г. О. (2011)
Якимов А. К. - Результати застосування методу фіксації капсульного мішка в хірургії підвивиху кришталика (2011)
Марушко O. В. - Обмін магнію у дітей та роль дефіциту магнію у клінічній практиці, Гищак Т. В., Злобинець А. С. (2011)
Ткаченко М. М. - Індетерміністичні ефекти опромінення: канцерогенні аспекти проблеми, Любарець Т. Ф. (2011)
Бондур В. В. - Науково-методичні основи викладання фармакології пероральних гіпоглікемічних засобів студентам медичного факультету (2011)
Дячук Д. Д. - Досвід та перспективи розвитку безперервної професійної освіти на прикладі державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” Державного управління справами, Ласиця Т. С. (2011)
Никуда Т. Д. - Європейський освітній курс з нефрології вперше в Україні, Мойсеєнко В. О. (2011)
Черкасов В. Г. - Наукова та культурно-просвітницька спадщина професора В.О.Беца, Бідна Л. П. (2011)
Жабоедов Г. Д. - К истории развития офтальмопластики в Украине, Петренко О. В. (2011)
Маланчук В. А. - Черепно-челюстно-лицевая травма в поэме "Илиада" Гомера, Киселева Е. Г., Рыбачук А. В. (2011)
Мельник В. В. - Медичний факультет Київського Державного Українського Університету та його роль у формуванні Інституту охорони здоров'я (За матеріалами Державного архіву міста Києва), Широбоков В. П., Яворовський О. П. (2011)
Свінціцький А. С. - Внесок школи професора А. П. Пелещука у розвиток вітчизняної терапевтичної науки, Дземан М. І. (2011)
Москаленко В. Ф. - Василь Іванович Мілько: захисник Вітчизни, учений, лікар, педагог, особистість (до 90-річчя від дня народження), Ткаченко М. М., Топчій Т. В. (2011)
Професор Бобрик І. І. (06.10.1925—14.06.2011) (2011)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне діагностування корозійних пошкоджень матеріалів (Огляд). Ч. 1. Виявлення електрохімічної корозії та корозійної втоми, Назарчук З. Т., Долінська І. Я., Ярема Р. Я., Селівончик Т. В. (2017)
Завалій І. Ю. - Синтез, структура та воденьсорбційні властивості субнітридів (Ti,Zr)4Ni2Nx, Вербовицький Ю. В., Березовець В. В., Штендер В. В., Печарський В. К., Лютий П. Я. (2017)
Слободян З. В. - Особливості контактної корозії алюмінію та міді у розчинах NaCl, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Яцюк Р. А., Зінь Я. І. (2017)
Байрачний Б. І. - Корозійна поведінка електродних матеріалів для отримання водню, Желавський C. Г., Майзеліс А. О., Вороніна О. В. (2017)
Герцик О. М. - Вплив легування на корозійну тривкість об’ємних аморфних сплавів на основі заліза, Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М., Переверзєва Т. Г., Решетняк О. В. (2017)
Герасименко Р. Ю. - Підвищення достовірності корозійного моніторингу маловуглецевої сталі у водогінній воді, Васильєв Г. С., Герасименко Ю. С. (2017)
Стечишин М. С. - Вплив іонного азотування сталей в тліючому розряді на структуру і властивості покривів, Мартинюк А. В., Білик Ю. М., Олександренко В. П., Стечишина Н. М. (2017)
Криштопа С. І. - Поверхневе зміцнення сталі 40Х електроіскровим легуванням, Петрина Д. Ю., Богатчук І. М., Прунько І. Б., Мельник В. М. (2017)
Студент М. М. - Фрикційна поведінка залізовуглецевих сплавів у парі із ПЕО шарами, синтезованими на сплаві Д16Т, Довгуник В. М., Посувайло В. М., Ковальчук І. В., Гвоздецький В. М. (2017)
Соколова Г. М. - Енергетичні аспекти моделювання азотування у тліючому розряді, Пастух І. М. (2017)
Сахненко М. Д. - Фізико-механічні властивості композиційних електрохімічних покривів і фольг на основі нікелю, армованих Al2O3, Ведь М. В., Овчаренко О. О. (2017)
Левицький В. Є. - Вплив полівінілхлориду на хімічну та термічну тривкість високонаповнених поліестерних композитів, Катрук Д. С., Кочубей В. В., Гуменецький Т. В., Білий Л. М., Масюк А. С. (2017)
Суберляк О. В. - Фізико-механічні властивості плівок на основі сумішей поліаміду з полівінілпіролідоном, Баран Н. М., Яцульчак Г. В. (2017)
Кіт Г. С. - Термопружний стан півпростору із закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї круговій області, Андрійчук Р. М. (2017)
Антоненко Н. М. - Плоска термопружна деформація пружно зчепленої з жорсткою півплощиною багатошарової плити (2017)
Rozumek D. - Influence of notch radius on fatigue crack propagation in beam specimens of 2017A-T4 alloy, Faszynka S. (2017)
Козак Л. Ю. - Дослідження нестійкості кристалічної ґратки на дискретних моделях (2017)
Титул, Зміст (2017)
Бондарєва М. - Спадковий нотаріальний процес та спадкові нотаріальні провадження (2017)
Буяджи Г. - Трасти в Італії та Швейцарії (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Критерії розумності строку процесу за європейською конвенцією та українські правозастосовні реалії (частина 2) (2017)
Панькевич Р. - Майнові права та інтереси держави і територіальних громад: цивільно-правові аспекти (2017)
Возняковська К. - Щодо проблем капіталізації банківських установ в умовах економіко-правових реформ в Україні (2017)
Деркач Е. - Щодо концептуальних засад кодифікації транспортного законодавства України (2017)
Подцерковний О. - Реформування порядку арешту суден за морськими вимогами (в контексті адаптації до положень Брюссельської конвенції 1952 року), Опанасенко О. (2017)
Новосельська І. - Кодифікація законодавства України із соціального забезпечення, Руше М. (2017)
Кірін Р. - Правовий режим корисних копалин місцевого значення: генеза, проблеми, перспективи (2017)
Блоха К. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту державного управління у сфері екології (2017)
Бодак О. - Місце альтернативних джерел енергії в системі об’єктів екологічного права України (2017)
Ємець Л. - Адміністративно-правові форми управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Різак М. - Практика країн Європейського Союзу та України у сфері судочинства щодо гарантування безпеки обігу та обробки персональних даних (2017)
Сокуренко О. - Презумпція невинуватості як елемент захисту прав особи в адміністративній діяльності (2017)
Пєшков В. - Врегулювання прав віруючих, відносин між державою та релігійними організаціями та актуальність цього питання в умовах АТО (2017)
Полозенко А. - Громадський контроль в організації виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аналіз (2017)
Браславський Р. - Трансформація підгалузі податкового права в самостійну галузь права (2017)
Дорошенко Д. - Компаративистское исследование правового регулирования налогового принуждения (2017)
Овсянніков Є. - Внутрішня будова стадії виконання бюджету за видатками та функції її елементів (2017)
Пащенко К. - Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют (2017)
Сіренко М. - Співвідношення податкового обліку та податкової звітності (2017)
Шинкар М. - Базельські рекомендації в контексті підвищення стабільності функціонування банківської системи як правові заходи попередження банкрутства банківських установ (2017)
Діордіца І. - Система забезпечення кібербезпеки: сутність та призначення (2017)
Кіндрат П. - Концепція оцінювання ефективності законодавства в інформаційній сфері (2017)
Міхайліна Т. - Системні якості правової реальності та місце в ній правосвідомості (2017)
Іскендеров Ф. - Дуалізм правового визначення ознак індивідуалізації покарання: компаративний аналіз (2017)
Олійник О. - Обставини, що обтяжують відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ч. 2 ст. 2391 КК України): теоретичний аспект (2017)
Турчина О. - Роль громадського впливу в запобіганні вчиненню постпенітенціарних рецидивів (2017)
Хильченко А. - Реалізація правил призначення покарання у судовій практиці (2017)
Капніст Г. - Віктимність інвестора як чинник фінансового шахрайства на первинному ринку житла: характеристика та шляхи зниження (2017)
Топорецька З. - Позапланові перевірки в кримінальному провадженні (за матеріалами судової практики 2017 року) (2017)
Іваниця А. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивств через необережність (2017)
Селезньов В. - Організація роботи сучасної прокуратури України – вимоги сьогодення, Курганський О. (2017)
Самойленко Є. - Особливості правового регулювання річкового судноплавства в епоху докласичного міжнародного права (2017)
Чернадчук В. Д. - Рецензія на монографію Бліхар М. М. "Фінансово-правова природа інвестиційних відносин" (2017)
Титул, Зміст (2017)
Буяджи Г. - Специфіка трастів у Японії та Китаї (2017)
Великанова М. - Співвідношення ризику з інтересом та правовідношенням (2017)
Верес І. - Поняття та ознаки електронних грошей (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського Суду з прав людини. Окремі практичні питання щодо чинників, які зумовлюють недотримання розумних строків розгляду справи (частина 3) (2017)
Карнаух В. - Деякі аспекти динаміки переддоговірних правовідносин (2017)
Кожевникова В. - Обмеження права чоловіка та жінки на укладення шлюбу без наміру створити сім’ю (2017)
Колосов Р. - Поняття та зміст корпоративних правовідносин: теоретико-правовий аспект (2017)
Мельник М. - Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно (2017)
Пасайлюк І. - Особливості участі іноземців та осіб без громадянства як сторін у цивільному процесі України (2017)
Ткаченко М. - Мирова угода як складова частина переговорного процесу: матеріальні та процесуальні основи (2017)
Тур О. - Особливості охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок делікту у сфері надання консультаційних послуг органами державної фіскальної служби (2017)
Цибань А. - Поняття та окремі види меж виконання суб’єктивного цивільного обов’язку (2017)
Бітюк П. - До питання про співвідношення добросовісності та свободи договору (2017)
Гончаренко О. - Співвідносний аналіз дерегулювання та саморегулювання господарської діяльності в Україні (2017)
Колесник Р. - Щодо порядку перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами (2017)
Кологойда О. - Дисциплінарна відповідальність аудиторів та аудиторських фірм (за матеріалами судової практики), Горяєва О. (2017)
Величко Л. - Світові тенденції експансії трудового права (2017)
Березіна Н. - Правове регулювання відносин у сфері користування мисливськими угіддями: окремі аспекти й особливості суб’єктного складу (2017)
Данилів С. - Порушення провадження в адміністративних справах щодо порушення присяги публічним службовцем (2017)
Денисюк І. - Суб’єкти екологічних адміністративних правопорушень: поняття та види (2017)
Діденко І. - Неопотизм, фаворитизм та кронізм як причини виникнення конфлікту інтересів (2017)
Капля О. - Забезпечення права на правову допомогу як принцип адміністративного судочинства України (2017)
Панова Г. - Адміністративно-правові відносини як критерій втручання адміністративного суду в розсуд субʼєкта публічної адміністрації (2017)
Пузирний В. - Принципи контролю в адміністративній діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України, Зливко С. (2017)
Сокуренко О. - Встановлення адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності (2017)
Ткаля О. - Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх (2017)
Циганов О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохорони (2017)
Швець Ю. - Зміст конституційного права особи на охорону здоров’я (2017)
Кравчук О. - Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (2017)
Петровський О. - Проблемні питання формування єдиного інформаційного простору правоохоронних органів (2017)
Безсусідня Ю. - Соціальна зумовленість криміналізації кібернетичних атак як суспільно небезпечного діяння проти національної безпеки України (2017)
Кушнір Я. - Порівняльний кримінально-правовий аналіз системи призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків України та Франції в умовах сучасності, Смирнова А. (2017)
Пузирьов М. - Фундаментальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Канаді: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Хуторянський О. - Деякі особливості кримінального законодавства зарубіжних країн про відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані: порівняльний аналіз (2017)
Велиев Э. - Противодействие даче взятки в Азербайджанской Республике на специально-криминологическом уровне: анализ проблемы и пути усовершенствования (2017)
Задорожко Ю. - Речові докази та документи у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення, пов’язані з наданням медичної допомоги (2017)
Лоскутова М. - Основні критерії визначення законності відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2017)
Бєляєва К. - Відтворюваність психологічного експерименту в досудовому розслідуванні як критерій об’єктивності його результату (2017)
Поляруш А. - Можливості деяких судових експертиз, що призначаються у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів (2017)
Шевелюк Л. - Вплив конституційно-правової реформи в Україні на адвокатуру (2017)
Важна К. - Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики (2017)
Майданик Р. А. - Рецензія на інавгуральну монографію (2017)
Валах Н. - Проблематика та поетика комедії Григорія Цеглинського "Торгівля жемчугами" (2014)
Кара Т. - Людмила Старицька-Черняхівська як історичний повістяр (2014)
Музичук В. - Співвідношення історичної та художньої правди у драмі Гната Хоткевича "Рогнідь" (2014)
Костенко О. - Владне тіло в художньому світі малої прози Володимира Винниченка (2014)
Золотюк Л. - Чудні та чужі персонажі в оповіданнях Володимира Винниченка (2014)
Крикун Л. - "Шлях до себе" як провокативна стратегія адаптації особистості в "дискордистському" світі (за романом Володимира Винниченка "Лепрозорій") (2014)
Матвєєва О. - Концепція "визволення праці" у романі Володимира Винниченка "Хочу!" (2014)
Левицький В. - Міський текст у літературі для дітей: особливості репрезентації Києва (2014)
Олефір В. - Український роман доби "розстріляного відродження": жанровий аспект (2014)
Іщенко В. - Сучасна рецепція творчості Валер’яна Поліщука (2014)
Костиря Б. - Духовні пошуки та емоційний світ людини у символістській ліриці Клима Поліщука (2014)
Рубан Я. - Синестезійні константи в образотворенні Б.-І. Антонича (2014)
Городнюк Н. - "Місто" В. Підмогильного як "роман культури" (2014)
Губарєва С. - "Патетична ніч" Ґео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць (2014)
Цимбал Я. - Нове місто для "Нової генерації": урбанізм і футуристи (2014)
Жигун С. - Роман Бориса Антоненка-Давидовича "За ширмою": постколоніальне прочитання (2014)
Волощук Ю. - Модифікації історичного жанру в романній прозі Володимира Гжицького (2014)
Куцевол О. - Тема соціалістичного будівництва у творчості Юрія Шовкопляса (повість "Проєкт електрифікації") (2014)
Савела Ю. - Образ Богдана Хмельницького в українській соцреалістичній літературі 1930 - 1950-х років (2014)
Саприкіна А. - Рецепція кольору в поезії Галі Мазуренко (2014)
Гарматюк С. - Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду Мистецького українського руху (1946 - 1948) (2014)
Пресіч О. - Фантастична повість Юрія Тиса "К-7" як зразок жанрових і тематичних шукань повоєнної діаспорної прози (2014)
Музика Т. - Релігійна природа творчого мислення Василя Барки: ціннісний аспект (на матеріалі роману "Спокутник і ключі землі") (2014)
Мукан А. - Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах Ю. Косача "Ноктюрн b-moll" та І. Костецького "Тобі належить цілий світ" (2014)
Веретюк Т. - Історичний час як домінантна категорія у збірці Ігоря Муратова "Розчахнута брама" (2014)
Ксьондзик Н. - Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950 - 1960) (2014)
Григорчук Ю. - Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк "Каравела": їх авторське осмислення та художнє втілення (2014)
Ушневич С. - Модифікації та новаторство у художньому мисленні Григора Тютюнника (на матеріалі повісті "День мій суботній") (2014)
Гречаник І. - Філософська антропологія як стратегічний код української фантастики другої половини ХХ століття (на прикладі творчості Олеся Бердника) (2014)
Частакова Н. - Цілісність як знак еліти: до проблеми осягнення творчості шістдесятників у працях Івана Дзюби (2014)
Князєва В. - Архетипний образ землі у прозі Івана Чендея (2014)
Кривопишина К. - Драматичний модус художності у новелістиці Василя Захарченка (на матеріалі збірки "На відстані зойку") (2014)
Гладир Ю. - Постать Тараса Шевченка у творчості Івана Драча (2014)
Яручик В. - Україномовна література Холмщини (2014)
Левків К. - Автор як іронічний суб’єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича (2014)
Юрчук О. - "Рекреації" - "Московіада" - "Перверзія": Блазень у пошуках ідентичності (2014)
Гутнікова Т. - Феномен постмодерністської гри (на прикладі романів Василя Кожелянка, Юрія Андруховича, Юрія Іздрика) (2014)
Кулінська Я. - Категорії часу і простору у постмодерній прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака (2014)
Сахарчук Н. - Реалізація суб’єктивно-авторського начала у постмодерних автокоментарях Ю. Андруховича та Ю. Іздрика (2014)
Кірячок М. - Сюжетно-композиційні особливості роману Юрія Іздрика "Воццек" (2014)
Букіна Н. - "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу (2014)
Артюх А. - Моделювання образу Парижа у романі Галини Пагутяк "Біограф Леонтовича" (2014)
Бахтаров А. - Рецепція радянського минулого в романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" (2014)
Скуртул Г. - Дим Вітчизни: міграційні маркери в романі С. Жадана "Ворошиловград" (2014)
Захарчук Н. - Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" (2014)
Галушка Н. - Проблематика і поетика роману "Ґудзик" Ірен Роздобудько (2014)
Кривопишина А. - Специфіка мелодрами "Мати все" Люко Дашвар у контексті масової літератури (2014)
Косинська Н. - Міф як спроба порятунку у повісті Марії Матіос "Москалиця" (2014)
Korycka A. - Kobieta zdradzająca i zdradzana (na podstawie feministycznej prozy Oksany Zabużko) (2014)
Шаф О. - "Синдром самозакоханості" у феміноцентричній ліриці рубежу ХХ - ХХІ ст. (на матеріалі поезії Оксани Забужко, Теодозії Зарівної, Мар’яни Савки) (2014)
Мислива В. - Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко (2014)
Щербаченко Т. - Соціальна марґінальність як рушій розгортання сюжету в сучасній прозі для дітей (2014)
Кушнерюк Ю. - Екзистенціальна концепція суб’єкта в українській жіночій прозі кінця ХХ - початку ХХІ століть (2014)
Ставнича О. - Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації/міфологізації (2014)
Савицька Н. - Основні аспекти вивчення сучасної української наукової фантастики (2014)
Про авторів (2014)
Turaeva B. - Dynamic study of physiologically active substances synthesized by micromycetes included in biopreparation "Microustirgich", Zukhritdinova N., Azimova N., Karimov Kh., Tokhtakhunova A., Khamidovа Kh. (2017)
Добіна Т. Г. - Діяльність як вирішальний чинник реалізації потенціалу творчої особистості (2017)
Vergun A. - Onychomycosis with nail incarnation: complex surgical treatment (clinical analysis), Chulovskyj Ya., Shalko I., Kit Z., Moshchynska O., Lytvynchuk M., Marko O., Kultchyckyj V., Tsybukhovska V., Krasnyj M. (2017)
Виставкіна Д. О. - Методологічні проблеми української соціології кіно (2017)
Baghinyan M. - Solving imperfect information game models by applying differential transform method (2017)
Якимів Й. В. - Дослідження енергоефективних режимів експлуатації системи нафтопроводів Кременчук–Снігурівка–Одеса у реверсному напрямі транспортування нафти з альтернативних джерел постачання, Бортняк О. М. (2017)
Ліщинська В. М. - Мікроскопічна теорія надплинності М. М. Боголюбова (2017)
Мартынюк О. В. - Адаптивные возможности женщин 21–35 лет к физическим нагрузкам, Печеная В. М. (2017)
Реслер М. В. - Теоретичні аспекти інновації як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку, Ліба Н. С. (2017)
Токар Я. І. - Особливості інституціональної інфраструктури в сфері зайнятості населення, Гоблик В. В., Реслер М. В. (2017)
Чукаєва І. К. - Інституціональні особливості функціонування вуглеводневого сектора України (2017)
Савченко Д. С. - Проблемні аспекти захисту банківської таємниці в Україні та їх адаптація до європейських стандартів (2017)
Федчишин Ю. Ю. - Суб’єкт злочинів, що виявляються у перевищенні влади або службових повноважень, за законодавством зарубіжних країн (2017)
Бевзенко Л. - Социальная самоорганизация и механизмы регуляции социального поведения (2014)
Мусиездов А. - "Общий язык тротуара"?: Критика дискурса публичных пространств (2014)
Podolskaya E. - Social security: essence, threats and ways of maintenance, Nazarkina V. (2014)
Nikolayevskyy V. - Conceptualization of social security in the context of sociological knowledge (2014)
Голиков А. - Эвристические возможности социологии знания в анализе идентичностей: от топологии к типологии (2014)
Хижняк А. - Коллективная идентичность, солидарность и доверие как конструкты массовой мобилизации на Восточноевропейском пограничье (2014)
Коваліско Н. - Соціальний ліфт як чинник структурування сучасного українського суспільства (2014)
Михайлева Е. - Интегрирующая роль классических университетов в современной Украине (2014)
Борисов Р. - Учебные практики школьников Харьковщины: показатели, динамика, факторы актуализации, Шеремет И. (2014)
Шатохін А. - Соціально-професійна кар’ера випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох, Вуйченко М. (2014)
Owczarzak J. - Nongovernmental organizations as agents of HIV-prevention service provision in Ukraine, Phillips S., Filippova O. (2014)
Амбарова П. - Темпоральные стратегии поведения бизнес-сообщества: опыт качественного исследования (2014)
Малес Л. - Романтичні та неотрадиціоналістські мотиви культури в реакції на урбанізаційні процеси в українському суспільстві (2014)
Даниленко О. - Жизненный мир IT-специалистов: возможности и проблемы исследования в контексте социологии повседневности и визуальной социологии (2014)
Sociology of one town: An interview with Polish sociologist professor Jacek Kurczewski (2014)
Чаплик М. - Руйнування "кримінального суспільства" як запорука єдності України (2014)
Український виклик: соціологічні інтерпретації ("круглий стіл", проведений в рамках XVIII Міжнародної наукової конференції "Харківські соціологічні читання") (2014)
Мартынюк И. - Рецензия на книгу Л. В. Сохань Жизнетворчество как искусство. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба, Соболева Н. (2014)
Сенчук І. - Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса "Дейрдре" (2014)
Горлач М. - Проблема відмінності у мультикультурному просторі художніх творів Доріс Лессінг (2014)
Заїковська О. - Образ "Іншого" у збірці оповідань канадського письменника Д. Коупленда "Життя після Бога" (2014)
Шуба Ю. - Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" (2014)
Никифоров А. - Стихотворение "Больше света! Больше света!" Энтони Хекта в контексте американской поэзии холокоста (2014)
МакЛафлін О. - Націоналізм в літературній критиці американських індіанців (2014)
Олійник І. - Топос suburb у новелістиці Джона Чівера (2014)
Яремчук В. - Жанрова своєрідність "Космічної трилогії" К. С. Льюїса (2014)
Івануна Є. - Хроніка як структурний принцип "Хронік Нарнії" К. С. Льюїса (2014)
Варецька С. - "Мовчання і письмо" у творчості Герти Мюллер (2014)
Стороха Б. - Бажаний некликаний гість: Колоніальний дискурс у подорожніх записках Г. Г. Еверса "Індія та я…" (2014)
Баринова Е. - Музыка в творчестве Томаса Манна (на примере романа "Волшебная гора") (2014)
Кирилова Т. - Мотив травми в сучасній прозі німецьких письменниць (2014)
Мельник Д. - Нова мова як нове буття: мовна проблематика у збірці оповідань Інґеборґ Бахман "Синхронно" (2014)
Чертенко О. - "Летючі собаки" Марселя Баєра: ситуація мовлення (2014)
Тарасюк Я. - Еволюція французького католицького роману та творчість Ф. Моріака (2014)
Біляшевич Т. - Металепсис як прийом наративної ідентифікації у романі Альбера Камю "Чума" (2014)
Бабарика М. - Очікування як поетикальний лейтмотив у романі Жульєна Грака "До замку Арголь" (2014)
Романова О. - "Словник закоханого у Росію" Домініка Фернандеса: спроба аналізу (2014)
Кобчінська О. - До проблеми мета-наративної оповіді у прозі Тагара Бен Джеллуна: мультикультурний аспект (2014)
Собченко І. - Трансмодальність мінімалістичного письма Аготи Крістоф: від драматургічного діалогу до романної оповіді (2014)
Сквіра Н. - Другий том "Мертвих душ" Миколи Гоголя як об’єкт літературної рецепції спалення тексту (2014)
Заровна І. - Б. Варнеке про психологізацію дії в комедіях І. С. Тургєнєва як чинник визрівання "Нової драми" (2014)
Мацієвська В. - Образ Звіра як персоніфікація жаху (на матеріалі історичної прози Дмитра Мережковського) (2014)
Корнєєва Х. - Любов як форма існування Бога у ліриці Зінаїди Гіппіус (2014)
Герлянд Н. - Биография П. П. Шмидта в творческом осмыслении К. Г. Паустовского: евангельские параллели (2014)
Гогуля М. - Міський простір у прозі Данила Кіша (2014)
Сайковська О. - Трилогія про "Ніщо" Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму (2014)
Boruszkowska I. - Ukrainska Arkadia i inferno: wizje Ukrainy (2014)
Романишин В. - Світ нової реальності Дебори Фоґель (2014)
Жулинська-Яручик О. - "Biuletyn Polsko-Ukrainski" (1932 - 1938) про Тараса Шевченка (2014)
Лукінова В. - Трансформація світу античності в трагедіях В. Шекспіра "Антоній і Клеопатра" та Г. фон Клейста "Пентесілея" на рівні центральних жіночих образів (2014)
Лиденкова О. - Флористическая символика в белорусских и английских литературных балладах (2014)
Венгринюк Х. - Маргінальне/центральне в творах Едгара По "Людина без дихання" та Олекси Стороженка "Вуси" (2014)
Колупаєва О. - Нетрадиційний метрико-ритмічний репертуар англомовного та україномовного сонета кінця ХІХ - початку ХХ століття (2014)
Дуброва О. - Міфосимволіка часопростору у ліриці Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Скрипник І. - Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б. І. Антонича та Б. Шульца (2014)
Пазняк Н. - Урбаністычная паэзія 20-х гг. ХХ стагоддзя: беларуска-украінскія паралелі (2014)
Цимбал Я. - Футуристи на кінофабриці: література і кіно в "Новій генерації" (2014)
Урбан О. - Екзистенціальні проблеми у філософській поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко: компаративний аспект (2014)
Хохель Д. - Міфологізація простору епітетами (на матеріалі роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл") (2014)
Філоненко О. - Ренесансна магія і літературні маги: Фауст versus Просперо (2014)
Буркут І. - Співвідношення фантастичного та реального у різдвяних оповіданнях (на матеріалі англійської, російської та української літератур) (2014)
Шавокшина Н. - Карнавал як наслідок реалізації архетипів тіні, трикстера та матері (на матеріалі російської й української постмодерністської прози) (2014)
Комісаренко К. - Проблема науково-технічного прогресу у фантастичній прозі Олеся Бердника та Аркадія і Бориса Стругацьких (2014)
Рущак О. - Художній час у системі засобів моделювання дійсності історичного роману-проекції (на основі творів Н. Королевої "1313" та М. Юрсенар "Філософський камінь") (2014)
Дроздовський Д. - Рецепція В. Шекспіра в українській еміграційній літературі: стратегії МУРу (2014)
Про авторів (2014)
Кулик Т. О. - Конституційне реформування правосуддя в Україні: перший погляд на недоліки та переваги (2017)
Мищак І. М. - Основні напрямки законопроектної роботи щодо удосконалення охорони культурної спадщини в Україні (2017)
Турчинов К. О. - Політична корупція. Причини виникнення та правові механізми її подолання (2017)
Цибка А. А. - Конституційно-правове поняття енергетичної безпеки України (2017)
Мул А. М. - Підстави звільнення від обов’язку з відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій (2017)
Барабаш Т. М. - Дія ухвали суду про тримання особи під домашнім арештом у кримінальному провадженні України (2017)
Щербакова Г. В. - Досудове розслідування злочинів, учинених із використанням платіжних інструментів (2017)
Островська Б. В. - Евтаназія vs права на життя: проблема прав людини (2017)
Hryshova I. Yu. - The institutional provision of the development of the consumerism in Ukraine: challenges and perspectives, Shestakovska T. L. (2017)
Ігнатенко О. П. - Адаптація вимог директив ЄС у законодавстві України щодо розвитку біоенергетичних технологій (2017)
Криштоф Н. С. - Державні механізми формування інвестиційної політики в сучасних умовах трансформації національної економіки (2017)
Matviienko R. V. - The state adjustment of the agricultural economy: theoretical aspect (2017)
Проців О. Р. - Організація рибальського господарства у Східній Галичині на початку ХХ ст.: політико-етнічний аспект (2017)
Ткач Д. І. - Політико-правовий аспект становища української національної меншини в Угорщині (2017)
Fedorkin D. V. - State adjustment of the environmental safety: foreign experience (2017)
Шаульська Г. М. - Реформи та оновлення механізмів взаємодії громадськості з органами публічної влади (2017)
Шевченко А. В. - Правові основи організації державного управління в Україні (2017)
Копиленко О. Л. - Рецензія на монографію Т. Е. Тєлькінєної "Зміни у правовому статусі станів в контексті відносин лобіювання: друга половина XIX – початок XX століття (українські губернії у складі Російської імперії)" (2017)
Корнієнко І. - Шарль Бодлер і Ежен Делакруа: становлення інтермедіальної критики (2014)
Цар Ю. - Поняття "слово" у літературознавчій концепції Олександра Потебні та його подальша трансформація (2014)
Забіяка І. - Роль поетизму в еволюції чеського та українського літературознавства (2014)
Коваленко Т. - Проблема взаємодії формалізму і соціологізму у літературознавчому доробку Бориса Якубського (2014)
Сінченко О. - Методологічна реконструкція теоретико літературних поглядів Бориса Якубського (2014)
Цимбал Я. - Функція versus емоція: трансформації жанру балади у творчості "Нової генерації" (2014)
Дуркалевич В. - "…менше теорій, менше загальностей…" (до проблеми парадигматизації франкознавчого дискурсу постколоніального типу) (2014)
Карпа Р. - Проблема автора у французькій тематичній критиці (2014)
Стріха Я. - На східному фронті без змін: вплив жанру на структурування авторепрезентації у британських мемуарах зі Східного фронту Першої світової війни (2014)
Порохняк Н. - "Оплот" Т. Драйзера як роман-сімейна хроніка (2014)
Кицак Л. - Художня природа інтриги в детективах (2014)
Гаврилюк Н. - Новітня українська поезія: критичний вимір (2014)
Михед О. - Антиутопія як один із генологічних факторів формування реаліті-роману (2014)
Бербенець Л. - Філологічний роман із постмодернізмом ("Фабулянт" Анни Бужинської) (2014)
Любецкая В. - Музыкальный лад и лад в теории словесности (2014)
Опря Е. - Персонажное течение и его специфика (2014)
Бабенко М. - Філософські модуси рефлективної лірики (2014)
Борщ С. - Стратегії й тактики дискурсу української середньовічної літератури в "Історії української літератури" Івана Франка (на прикладі пам’яток домонгольського періоду) (2014)
Лукьяненко Д. - Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди (2014)
Руссова В. - Барокові акценти Дмитра Кременя (2014)
Коржовська О. - Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби (2014)
Герасимчук С. - Художні смисли алегоричних образів у "Слові на Вербну неділю" Кирила Турівського (2014)
Ткачук О. - Тварини у західноєвропейські християнській літературній традиції (2014)
Малинка М. - Тема семи Вселенських соборів в українському хронографі ХVІ століття (2014)
Ткачук Р. - Habent sua fata libelli. Втрачені твори митрополита Іпатія Потія (2014)
Ларін Ю. - Поетика контрасту у "Книзі о вірі єдиной" Захарії Копистенського (2014)
Мелих Б. - Проповідь Кирила Транквіліона Ставровецького на Благовіщення (2014)
Турчин О. - Тема пияцтва у творчості Данила Братковського у дискурсі барокової концепції універсалізму (2014)
Підмогильна Ю. - "Бароковий історичний роман" Григорія Грабянки та його героїні (2014)
Меркулов М. - Ідея дуалістичної будови світу у філософській поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних пісень") (2014)
Трофимук М. - "Краткое географическое описание Венгрии" Іринея Фальковського (2014)
Дюкова Э. - Своеобразие жанра ходжений в восточнославянских литературах и "Перегринация…" Николая Криштофа Радзивилла (Сиротки) (2014)
Гудзь Л. - Авторська молитва та її роль у поезії Бароко (на прикладі поеми Іоанна Максимовича "Богородице Дъво, радуйся") (2014)
Боронь О. - Художня своєрідність повісті Тараса Шевченка "Несчастный" (2014)
Регуш Ю. - Романтичні тенденції у розкритті теми смерті в творчості Якова Щоголева (2014)
Рогозянська Т. - Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) (2014)
Лапій М. - Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка (2014)
Левченко Г. - "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти (2014)
Баранова І. - Рецепція європейської літературної традиції Лесею Українкою: перекладацька діяльність, літературно-критичні праці, художня творчість (2014)
Салій О. - Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини (2014)
Лях Т. - Філософія Фрідріха Ніцше в новелістичному циклі Марка Черемшини "Парасочка" (2014)
Wróblewska M. - Elementy bajkowe i basniowe we wspomnieniach Piotra Karmańskiego - "Bohema ukrainska" (2014)
Цимбал Б. - Авторство Марка Вовчка (історія питання) (2014)
Єрмак В. - "У воздухах плавають ліси…" В. Стефаника: історія тексту (2014)
Єсипенко Д. - До історії створення та читацької рецепції повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" (2014)
Про авторів (2014)
Косович В. М. - Логічні засоби правозастосовної техніки (2017)
Луцький А. І. - Правова ідеологія в українській правовій думці міжвоєнних десятиліть (1920-1930-ті роки) (2017)
Бородін І. Л. - Зміст правових засобів в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні, Моісєєнко Л. М. (2017)
Луцький М. І. - Інститут повітових комісарів в ЗУНР (2017)
Андрухів О. І. - Правова політика радянської влади у сфері подолання дитячої безпритульності напередодні та в роки Другої світової війни (1920-1945 рр.) (2017)
Зварич Р. В. - Правове регулювання правосуб’єктності осіб у рабовласницькому праві доантичного періоду (2017)
Луцька Г. В. - Проблематика права інтелектуальної власності у наукових дослідженнях правничої комісії НТШ (2017)
Ілин Л. М. - Правові шляхи розв’язання польсько-українського політичного протистояння у Галичині (2017)
Книш В. В. - Теоретико-правовий аналіз законодавства України про конституційно-правову відповідальність (2017)
Федик Л. Б. - Проблема цінності права у правовій думці України (XIX – початок XX ст.) (2017)
Бутенко С. С. - Вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток права приватної власності: проблемні питання (2017)
Полатайко І. В. - Формування правової ідеології романо-германської правової сім’ї в Античну добу та у період Середньовіччя (2017)
Середюк В. Ю. - Правовий зміст "українського питання" під час загальноєвропейської революції 1848-1849 рр. (2017)
Давидов Д. О. - Різноманіття значень категорії "правовий режим" (2017)
Gurkova A. - The law-making process in local governments (2017)
Стечишин А. В. - Кость Левицький – творець національного інституту жандармерії ЗУНР (2017)
Короєд С. О. - Інститут спрощеного позовного провадження за проектом нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України (2017)
Волощук О. Т. - Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки (2017)
Бойчук І. М. - Правове регулювання засобів масової інформації в Україні, Копистинська І. М. (2017)
Кармаза О. О. - Поняття та зміст цивілістичного юридичного процесу (2017)
Кушерець Д. В. - Цивільно-правова охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України (2017)
Зозуляк О. І. - Система непідприємницьких юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз (2017)
Бабецька І. Я. - Співвідношення "інтерес" та "право особи" як категорії цивільного права (2017)
Турчак І. О. - Договірні відносини у медіації (2017)
Грицкевич С. Г. - Модернізація цивільного ризику на прикладі зміни вектору розвитку світової фінансової системи (2017)
Фомінова А. О. - Проблема галузевої належності інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством України (2017)
Шулятицький С. І. - Правові аспекти реформування статусу юридичних клінік у сфері надання безоплатної правової допомоги в Україні (2017)
Йосипенко С. Т. - Перспективи інституціоналізації сімейної медіації у приватно-правових відносинах (2017)
Ревуцька І. Е. - Підстави створення сім’ї за сімейним законодавством України: спірні питання (2017)
Басиста І. В. - Окремі аспекти діяльності підрозділів кіберполіції щодо виявлення кримінальних правопорушень (2017)
Острогляд О. В. - Ефективність реалізації кримінально-правової політики: вплив окремих факторів (2017)
Шведова Г. Л. - Актуальні питання запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів в Україні (2017)
Огерук І. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції (2017)
Благодир С. М. - Закриття кримінального провадження під час досудового слідства у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення, Благодир В. С. (2017)
Гулкевич В. Д. - Формування системи кримінально-правової охорони культурної спадщини у церковній державі у ХІХ столітті (2017)
Ліховіцький Я. О. - Про деякі змістовні аспекти принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України (2017)
Желік М. Б. - Овідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (2017)
Ломотько Д. В. - Напрямки підвищення рівня сервісу в умовах транспортно-пересадочних вузлів швидкісних залізничних магістралей, Листопад М. С. (2017)
Шелехань Г. І. - Удосконалення процесу взаємодії сортувальної та припортової станцій при обслуговуванні експортних вагонопотоків, Продащук М. В. (2017)
Каменєв О. Ю. - Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу, Сіроклин І. М., Змій С. О., Щебликіна О. В. (2017)
Бабанін О. Б. - Аналіз методів діагностування паливної апаратури дизелів, Буцький О. В. (2017)
Громов В. І. - Дослідження поверхонь відгуку показників міцності тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу профілів зубців (2017)
Задорожный А. А. - Анализ процесса движения бингамовских жидкостей по трубопроводам круглого сечения, Ковревский А. П. (2017)
Шумська Л. П. - Особливості перехідних тепловологісних процесів будівлі (2017)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності будівель ГЕС за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2017)
Волкова А. С. - Обзор методов технической мелиорации грунтов, применяемых в дорожном строительстве, Лоцман К. П. (2017)
Karpyuk F. R. - Taking note of the form of section on the bearing ability of inclined sections in norm of design, Karpyuk F. R., Krantovska O. M., Ksenshkevich L. M. (2017)
Козлова О. Н. - Методика экспериментальных исследований трубчатых стержней на устойчивость с регулированием остаточного напряженного состояния (2017)
Ромашко В. М. - Основи розрахунку залізобетонних елементів та конструкцій за деформаційно-силовою моделлю їх опору (2017)
Мірошніченко С. В. - Визначення потрібної міцності прокладного шару безбаластного мостового полотна на етапах монтажу та експлуатації, Звєрєва А. С. (2017)
Коробко О. А. - Взаимосвязь структур изделия и материала (2017)
Кондращенко В. І . - Нова постановка оптимізаційних задач бетонознавства, Кондращенко О. В., Цзин Гоцин, Ван Чжуан, Єрохіна А. В. (2017)
Керш В. Я. - Описание водостойкости гипсосодержащих композиций с помощью комбинированного критерия, Фощ А. В., Колесников А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Коржовська О. - Особливості моделювання художнього світу у "Слові о полку Ігоревім" (2015)
Марчук К. - Композиція літописних повістей у "Повісті врем’яних літ" (2015)
Малинка М. - Тема османської загрози в українському хронографі ХVІ століття (2015)
Питюр О. - Богородиця у системі василіянського світосприйняття (2015)
Зінченко О. - Наратив батальних сторінок "Щоденника" генерального підскарбія Якова Марковича ХVIII століття (2015)
Добоні М. - Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" як новаторський твір першої третини ХІХ століття (2015)
Мельник К. - Урбаністичний простір Волинської губернії доби романтизму в "Записках" Миколи Мамаєва (2015)
Стасюк Г. - Особливості літературного таланту Драгоманових: психогенетичний аспект (2015)
Зайцева А. - Рецепція творчості Олени Пчілки в літературно-критичній думці (2015)
Лишак Г. - Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка (2015)
Єрмак В. - Історія першодруків і видань ранніх поезій у прозі Василя Стефаника (2015)
Волощук Г. - Україноцентричність релігійної збірки "Caritas" Уляни Кравченко (2015)
Pszczoła K. - Od lamentu do teatru absurdu. Intertekstualnosc (hybrydycznosc) gatunkowa sztuki "Narodnyj Małachij" Mykoly Kulisza (2015)
Костиря Б. - Емоційна сфера в символістській прозі Клима Поліщука (2015)
Стребкова І. - Топос Бога у творчості Тодося Осьмачки (2015)
Коломієць І. - Образ блазня: динаміка розвитку в романному доробку Олександра Копиленка (2015)
Рега А. - Художня функція образу маски в повісті Ольги Мак "Чудасій" (2015)
Жигун С. - Концепція людини у неореалістичній прозі (2015)
Цимбал Б. - Вірш Михайла Драй-Хмари "Провесінь": питання датування (2015)
Опришко Т. - Літературний процес в УСРР на шпальтах журналу "Молодняк" (2015)
Дубініна В. - Часопросторовий вимір повісті Бориса Тенети "Гармонія і свинушник" (2015)
Сабадош Г. - Тема мистецтва в романі "Голяндія" Дмитра Бузька (2015)
Матвєєва О. - Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" (2015)
Щербей О. - Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка (2015)
Переяслов В. - Мала проза Василя Мисика: теоретико-критична рецепція (2015)
Шимоняк К. - Поетичний календар людського життя у збірці Івана Ірлявського "Моя весна" (2015)
Григорчук Ю. - Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк (2015)
Чирук З. - Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) (2015)
Ксьондзик Н. - Сюрреалізм як один із стильових дезінтеграторів соцреалізму (2015)
Пресіч О. - Модель "нового героя" в українській прозі Канади ІІ половини ХХ століття (2015)
Коновалова О. - Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) (2015)
Талабірчук О. - Тема батьковбивства у новелі "Графік смерті" Івана Яцканина (зі збірки "Тіні й шрами") (2015)
Усова А. - Естетичні домінанти драматургії Г. Штоня 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Бахтаров А. - Тоталітарна семіосфера роману Володимира Діброви "Бурдик" (2015)
Цокол О. - Нові текстові стратегії драматичного письма в українському контексті 1980-2000 рр. (2015)
Випасняк Г. - Елементи кітчу в романі "Усі кути трикутника: апокриф мандрів Григорія Сковороди" Володимира Єшкілєва (2015)
Про авторів (2015)
Титул, зміст (2017)
Стеренбоген М. Ю. - Гігієнічні особливості умов праці при виробництві біопалива із відходів сільськогосподарської сировини, Чудновець А. Я. (2017)
Пашковський С. М. - Особливості змін психофізіологічних якостей у військових льотчиків (2017)
Апихтіна О. Л. - Гематологічні показники експериментальних тварин після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру (2017)
Яворовський О. П. - Оцінка здоров’я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації "Оболонь" за даними періодичних медичних оглядів, Брухно Р. П., Шидловська Т. А., Бойчук М. А. (2017)
Костишин Н. М. - Оцінка структурно­функціонального стану кісткової тканини щурів під впливом загальної вібрації, Гжегоцький М. Р., Серветник М. І. (2017)
Зайцев Д. В. - Ефективність застосування методу об’ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції, Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю. (2017)
Demetska A. V. - Risk assessment and control in using modern dental materials, Kopaсh K. D., Tkachenko T. Yu. (2017)
Лукьяненко А. О. - Методы определения степени цитотоксичности промышленных пылей "in vitro" (2017)
Никифорук О. І. - Гіпогеомагнітне поле та його вплив на біологічні об’єкти (2017)
Реферати (2017)
Валентин Григорович Цапко. До 80­річчя від дня народження (2017)
Пам’яті Петра Миколайовича Вітте (2017)
Калініченко М. - Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо (2015)
Росстальна О. - Особливості конструювання жіночих образів у збірці оповідань Томаса Гарді "Група шляхетних дам" (2015)
Михайлюк Н. - Позиція оповідача в романі Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" (2015)
Яремчук В. - Творчість гуртка "Інклінгів" в контексті християнського романтизму (2015)
Токарєва Л. - Епістолярна та публіцистична спадщина Володимира Набокова: імагологічний аспект (2015)
Бежан О. - Традиції А. П. Чехова у літературі США ХХ століття (огляд драматургії) (2015)
Узлова О. - (Тексто)терапія як шлях до примирення з "хворим тілом" (на матеріалі романів Девіда Лоджа "Терапія" та "Глухота як вирок") (2015)
Іванова Н. - Ондаатжі "Родинне виховання": у пошуках національно-родинної ідентифікації, Роман М. (2015)
Swietlicki M. - Kiedy "Inny" staje sie nieosiągalna norma: spoleczna niewidzialnosc i idea piekna w powiesci Toni Morrison "The Bluest Eye" (2015)
Дроздовський Д. - Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом (2015)
Koszela A. - Obrazy kobiet w "Sluzacych" Katryn Stockett (2015)
Ивинский А. - Русская литературная журналистика 1760 - 1770-х годов: проблема плагиата и новая концепция литературного творчества (2015)
Сухоева Д. - Самоидентификация лирического героя В. Ф. Ходасевича в культуре и социуме Европы (2015)
Szmidt O. - Podmiotowosc wylowiona. Kilka uwag o "We mlynie, we mlynie, moj dobry panie" Slawomira Mrozka (2015)
Гогуля М. - Стратегія документа в прозі Данила Кіша (2015)
Виолентова Л. - Особенности создания образов героев литературной сказки Владислава Крапивина (на материале цикла "Сказки и были Безлюдных пространств") (2015)
Кузнецова Л. - Философия симметрии в киносценарии Владимира Сорокина "4" (2015)
Лиденкова О. - Герметические мотивы в белорусской исторической прозе (2015)
Мельник Д. - Інтерпретація образу femme fatale у новелістиці Пауля Гейзе (2015)
Маєвська О. - Релігійна ідентичність: конфлікт віри і сумніву в романах Міґеля де Унамуно (2015)
Кіт О. - Інтерпретація образу Жанни д’Арк у французькій драматургії першої половини ХХ століття (2015)
Павленко Ю. - Голос в мовчанні, щирість в брехні: "Балакун" Луї-Рене Дефоре в контексті письма про Себе героя французького роману (2015)
Ільчук М. - Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" (2015)
Оглоблина Е. - Художественное пространство и время в романе М. Петросян "Дом, в котором..." (2015)
Gorny T. - Polifonicznosc (literatury) (2015)
Смулькевич А. - Традиция повествовательного сборника в "Книге благой любви" Хуана Руиса и "Кентерберийских рассказах" Джеффри Чосера (2015)
Скрипник І. - Основні моделі катастрофізму в есхатологічному міфі текстів Б. І. Антонича та Б. Шульца (2015)
Ковальчук Г. - Репрезентації історії про Войнаровського у творах Кондратія Рилєєва та Людмили Коваленко (2015)
Trzeciak K. - Alberto Giacometti i Tahar Ben Jelloun. O zwiazkach rzezby i literatury (2015)
Баринова Е. - Образы Германии и немцев в поэзии Сильвии Плат (2015)
Михайлова Т. - Проза Василя Стуса та Андрія Платонова: до проблеми мотивної структури (на матеріалі сценарію В. Стуса "Ожидание" та повісті А. Платонова "Котлован") (2015)
Давиденко І. - Міфологізація постаті Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській прозі другої половини ХХ століття (2015)
Клюйкова Е. - Ориентальная образность в ранней прозе Анатолия Кима (2015)
Білоножко Л. - Відображення атмосфери гарлемського ренесансу у романі Тоні Моррісон "Джаз" засобами вербальної музики (2015)
Бугаев Д. - Проблема недоедания, или Что будет, если герой мало каши ел (2015)
Хохель Д. - Наскрізний епітет в романних текстах Г. Пагутяк і С. Кларк (2015)
Пухонська О. - Реінтерпретація sacrum у художній літературі: інтертекстуальна перспектива (2015)
Горват Б. - Діалектна поезія та історія літератури (на прикладі єгипетської, італійської та карибської літератур) (2015)
Dauksza A. - Afektywna teoria sztuki awangardowej (2015)
Коваленко Т. - Формалізм як полівимірний дискурс: вектори реалізації (2015)
Юсипенко М. - Міні-роман як сучасний прозовий жанр: до проблеми жанроутворення (2015)
Куценко М. - Літературознавчий дискурс Жака Лакана й досвід його адаптації: спроба осмислення проблеми (2015)
Koza M. - "Mysl slaba" a granice interpretacji literatury (2015)
Ковінько М. - Два підходи до тлумачення авторської маски (2015)
Починок Ю. - Артґейм зорового артеґраунду в українській літературі (2015)
Boruszkowska I. - Mapowanie kobiecego terytorium albo proba kartografii feministycznej (2015)
Про авторів (2015)
Залужна А. - Морально-етичні засади буття людини у світі культури у проблемному полі феноменологічно орієнтованого дискурсу (2017)
Гаєвська С. - Ціннісні виміри соціокультурного буття людини в контексті аксіологічного дискурсу (2017)
Дротенко В. - Суб’єктність як модальний оператор особистості, Гуйда Ю. (2017)
Ковальчук М. - Діалогізм Мартіна Бубера та місце "Іншого" в ньому (2017)
Пашинська А. - Стійкість самоідентичності в бутті людини (2017)
Філяніна Н. - Екологічна герменевтика як методологія пошуку ідентичності (2017)
Носова Г. - Ідентичність та семантика етнічності (2017)
Шляхова О. - Тілесна ідентичність як самоідентичність у контексті культури повсякдення (2017)
Гук О. - Конструкт національної пам’яті та його вплив на формування української культурної ідентичності (2017)
Зборовська К. - Спрямованість на іншого як визначальна риса антропології Corpus Areopagiticum (2017)
Колісник М. - Філософська спадщина Аврелія Августина та Томи Аквінського як джерело місіонерських ідей католицизму (2017)
Царенок А. - Естетосфера християнського монотеїзму (2017)
Бодак В. - Етнорелігійна свідомість як стратегія ідентичності особистості та спільноти (2017)
Будько М. - Від ксенофобії до філоксенії: метаморфози Чужого в біблійній етиці (2017)
Стеценко В. - Релігійно-богословські ідеї у філософуванні І. Франка (2017)
Гуцалюк Ю. - Значення екуменічного діалогу в контексті єдності та співраці релігійного світу (2017)
Ганаба С. - Методологічні стратегії критичної педагогіки в модернізації сучасної освіти (2017)
Шумка М. - Танатологічна проблема в історії філософії (2017)
Туренко О. - Ранньохристиянське самовизначення людини – життєстверджуючі сенси самореалізації (2017)
Квік Л. - Екологічний імператив у контексті глобальних загроз сьогодення у вченні папи Бенедикта XVI (2017)
Мініч А. - Етика відповідальності: релігійний вимір (2017)
Шевчук К. - Художні цінності і естетичні цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст. (2017)
Eliopoulos P. - Philosophical studies as a precondition for an education of humanism and critical thinking in the university (2017)
Хвесик М. А. - Розвиток продуктивних сил сільських територій (2010)
Дідора В. Г. - Удобрення льону-довгунця в системі землеробства, Суханюк Н. О. (2010)
Гаврилюк М. М. - Сучасні напрями досліджень у луківництві, Кургак В. Г. (2010)
Роїк М. В. - Апоміксис у цукрових буряків, Ковальчук Н. С., Яцева О. А. (2010)
Мельник П. О. - Міжнародні фітосанітарні вимоги до сертифікації продукції, Деревенко О. С. (2010)
Моргун О. В. - Ростові процеси фундука в умовах Північного Лісостепу (2010)
Шевчук Л. М. - Кореляція якості і біометричних показників плодів суниці (2010)
Лазаревич А. П. - Премікси для новотільних корів на основі кримських вапняків, Іванов В. Ю., Радченко В. О., Салига С. В. (2010)
Рєзникова Н. Л. - Динаміка запасів білкового корму в бджолосім’ях протягом активного сезону, Івченко В. М. (2010)
Ткачук С. А. - Динаміка лінійних параметрів трубчастих кісток (2010)
Жукорський О. М. - Фізіологічні та гормональні індикатори чутливості й толерантності бичків м’ясних порід до впливу спеки (2010)
Козир В. С. - Селекційний процес молочної худоби відповідно до умов ICAR, Мовчан Т. В. (2010)
Шпак Л. В. - Генетичний взаємозв’язок створених в Україні м’ясних порід худоби (2010)
Голуб Г. А. - Проблеми використання соломи в якості палива (2010)
Гогіташвілі Г. Г. - Оцінювання професійного ризику в галузях сільсько-господарського виробництва України, Камінський В. Ф., Лапін В. М., Войналович О. В. (2010)
Ківер В. Х. - Вплив фертигації на продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи, Онопрієнко Д. М. (2010)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату на сірих лісових ґрунтах (2010)
Шляпников В. О. - Оптимізація морфологічного складу ефіроолійної сировини у процесі збирання, Ейдельман М. П., Шляпников М. О. (2010)
Тищенко Л. М. - Температурний режим дозрівання вершків для кисловершкового масла, Прокопчук О. В., Король О. В. (2010)
Кондратенко П. В. - Оцінка продовольчого забезпечення населення України плодами та ягодами, Сало І. А. (2010)
Бурцева Г. В. - Визначення наявності коагулази у стафілококів, виділених з ферментованих м’ясних продуктів (2010)
Байструк-Глодан Л. З. - Успадкування господарсько цінних ознак (F1) конюшини лучної (2010)
Борівський А. Ф. - Заходи контролю бур’янів на насінниках цукрових буряків (2010)
Розкриття і регулювання екологічних основ забур’яненості агрофітоценозів (2010)
П. І. Гайдуцькому - 60 (2010)
М. І. Полупану — 75 (2010)
Бабій Б. - Шляхи впровадження єдиної системи збору, обробки і доведення даних про інженерні загородження у польовій автоматизованій системі керування військами, Ситнік О. (2017)
Баратюк В. - Актуальні питання навчання прикордонників діям по застосуванню заходів і засобів впливу на правопорушників, Лазоренко О. (2017)
Василишин О. - Проблеми взаємодії складових сектору безпеки і оборони України на тактичному рівні у ході першого етапу антитерористичної операції (2017)
Віхтюк А. - Сучасні механізми профілювання ризиків у Державній прикордонній службі України, Мушинський С., Потапчук А. (2017)
Демідчик Ф. - Проблемні питання польового водопостачання військ і шляхи їх вирішення, Ситнік В., Івах А. (2017)
Дзюба П. - Моделювання оперативно-службової діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України (2017)
Івашков Ю. - Модель зміни режимів функціонування Державної прикордонної служби України, Онищук С. (2017)
Катеринчук І. - Модель спільних дій підрозділів військових формувань та правоохоронних органів під час виконання завдань територіальної оборони, Мисик А., Горбатюк А. (2017)
Куліш Р. - Компаративний аналіз підходів до алгоритмізації діяльності офіцерів відділу прикордонної служби з підготовки пропозицій та прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності (2017)
Купрієнко Д. - Аналіз досвіду впровадження інтегрованого підходу у забезпеченні прикордонної безпеки Республіки Молдова, Магась Г., Зубаль В. (2017)
Курашкевич А. - Рекомендації щодо організації матеріально-технічного забезпечення дій прикордонного підрозділу швидкого реагування під час загострення воєнно-політичної обстановки, Лемешко В. (2017)
Лазоренко О. - Тактичне прикордонне навчання як інноваційний вид підготовки курсантів-прикордонників (2017)
Мартинюк В. - Шляхи удосконалення системи управління мобільними органами та підрозділами охорони державного кордону під час виконання завдань з охорони державного кордону України, Олешко Д. (2017)
Михайлишин О. - Проблеми організації і підтримання взаємодії органом охорони державного кордону із підрозділами (частинами) інших військових формувань та правоохоронними органами (2017)
Петров В. - Оцінка ефективності оперативно-службової діяльності пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення в системі інтегрованого управління кордонами (2017)
Саган В. - Аналіз особливостей логістичного забезпечення провідних держав світу, Василевський В. (2017)
Серватюк В. - Особливості умов виконання завдань прикордонного контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, Кириленко В., Ковальов Д. (2017)
Цигикал П. - Модель розпізнання злочинів оперативно-розшуковим відділом Державної прикордонної служби України, Фаріон О. (2017)
Черненко А. - Аналіз методичних підходів до визначення ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України (2017)
Андрощук О. - Аналіз можливостей управління мережею інтернет у сучасних умовах, Буяло О., Пилипчук В. (2017)
Андрощук О. - Аналіз підходів щодо управління ризиками проектів, Меленчук В. (2017)
Бабарика А. - Дослідження алгоритмів розпізнавання в системі оптико-електронного спостереження охорони державного кордону, Прокопенко Є., Бабій Ю. (2017)
Бабенко Б. - Стандартизація митного контролю в контексті фіксації зображень, відсканованих скануючими системами і їх збереження в інтегрованих базах (2017)
Баранов Ю. - Аналіз існуючих наукових підходів щодо управління технічним станом об’єктів та шляхи їх удосконалення (2017)
Блінніков Г. - Використання дифракційних явищ для поліпшення якості оптичних приладів, Шевчук В. (2017)
Боровик О. - Програмно-алгоритмічна реалізація методу геомоделювання функціонування системи оптико-електронного спостереження, Собченко В., Дармороз М., Барчук Д.. (2017)
Боровик О. - Моделювання зміни характеристик гравітаційного поля на межі двох середовищ, Трасковецька Л., Боровик Л. (2017)
Жиров Г. - Алгоритмічна модель адаптивного технічного обслуговування за станом озброєння і військової техніки, Лєнков Є., Толок І. (2017)
Осташевський С. - Удосконалення методу оцінки гальмівних властивостей автомобіля, Шаша І., Полтавський Е. (2017)
Стрельбіцький М. - Аналіз загроз інформаційної безпеки при використанні у Державній прикордонній службі України геоінформаційних систем, Рачок Р., Мул Д., Прокопенко Є. (2017)
Вихідні дані (2017)
Білик Р. М. - Авторська програма вивчення навчальної дисципліни "Основи соціально-педагогічної роботи в інтернатних закладах", Тверезовська Н. Т. (2014)
Варлан О. Ю. - Специфіка профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітньої школи в сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Васюк О. В. - Критерії та показники сформованості професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Венгер О. П. - Методичні рекомендації суб’єктам активізації пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу (2014)
Вовк Н. П. - Детермінанти бар’єрів професійного саморозвитку курсантів – майбутніх працівників ДСНС України в умовах ВНЗ (2014)
Гаріна С. М. - Медіа та освітні технології: пошук шляхів конвергенції через аналіз змісту понять (2014)
Гаркавцев Є. І. - Освітньо-виховне середовище вищого навчального закладу МВС України як умова формування професійної надійності майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2014)
Глазунов С. І . - Особливості фахової підготовки викладачів фізичного виховання і спеціальної фізичної підготовки у системі післядипломної освіти (2014)
Голь Р. М. - Динаміка експериментального дослідження методики оцінювання готовності до педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів (2014)
Дёмкина Е. В. - Теоретическое обоснование проблемы организации образовательного процесса в ВУЗе с учетом менталитета современной студенческой молодежи (2014)
Жембровский С. М. - Застосування активних методів навчання у процесі підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня з дисципліни "Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка" (2014)
Зайченко Н. І. - Організація соціального захисту дітей у Чілі (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Замотаєва Н. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку культуротворчої компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського