Остроухов В. - До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України, Петрик В. (2008)
Скворцов В. - Європейський вибір України як фактор впливу на її цивільно-військові відносини (2008)
Іщенко М. - Імідж України в контексті глобальних трансформаційних процесів, П’єцух О. (2008)
Юсеф Н. - Політичні пріоритети розвитку Близького Сходу в контексті глобальних процесів (2008)
Бебик В. - Інглінги: скіфські королі Європи? (2008)
Іванов М. - Ольвійський форум про стратегії України в сучасному світі (2008)
Шайгородський Ю. - Партійний чинник формування політичної еліти (2008)
Кудряченко А. - Об’єктивно про політику, політичні процеси і політичне життя суспільства (2008)
Книжкова полиця (2008)
Гайдар Г. П. - Вплив термообробки на параметр анізотропії термоЕРС захоплення трансмутаційно легованих кристалів кремнію, Баранський П. І. (2016)
Ніколаєва А. А. - Вплив розмірів, магнітного поля і пружних деформацій на термоелектричну ефективність ниток топологічних ізоляторів напівпровідникових ниток Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Хубер Т., Бодюл П. П., Попов І., Молошник Е., Гергішан І. (2016)
Дорошенко А. Н. - Термоелектричні властивості полікристалічних твердих розчинів Bi1-xSbx в інтервалі концентрацій x = 0 – 0.25, Рогачова О. І., Дроздова А. А., Мартинова К. В., Меньшов Ю. В. (2016)
Алієв Ф. Ф. - Термоелектрична добротність TlIn1-xYbxTe2 (0х0.10), Юзбашов Є. Р., Махаррамов А. Б., Агаєва У. М., Зарбалієв М. М., Велієва Б. А. (2016)
Ромака В. А. - Дослідження механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу на основі n-ZrNiSn, легованого Ga, Ромака Л. П., Стадник Ю. В., Крайовський В. Я., Ромака В. В., Горинь А. М. (2016)
Шафранюк В. П. - Дослідження глибини пошкодженого шару в термоелектричних матеріалах методом рентгенівської дифракційної інтерферометрії (2016)
Кобилянський Р. Р. - Комп’ютерне моделювання показів термоелектричного сенсора медичного призначення (2016)
Прибила А. В. - Термоелектричний кондиціонер для людини з рівномірно розподіленими модулями (2016)
Анатичук Л. І. - Експериментальні дослідження термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на дизельному паливі, Михайловський В. Я., Максимук М. В., Андрусяк І. С. (2016)
Петриченко В. Ф. - Наукові основи сталого соєсіяння в Україні (2011)
Бабич А. О. - Стратегічна роль сої в розв’язанні глобальної продовольчої проблеми, Бабич-Побережна А. А. (2011)
Дзюбенко Н. И. - Коллекция сои ВИР в начале ХХІ-го века: состав и потенциал селекционного использования, Сеферова И. В. (2011)
Лукомец В. М. - Селекционно-генетическое улучшение сои на юге европейской части России (обзор), Кочегура А. В., Зеленцов С. В. (2011)
Синеговская В. Т. - Итоги координации научно-исследовательских работ по сое зоны Дальнего Востока и Сибири, Наумченко Е. Т. (2011)
Січкар В. І. - Методи створення сортів сої з покращеним біохімічним складом насіння (2011)
Іванюк С. В. - Математико-статистичні методи оцінки вихідного матеріалу сої за елементами продуктивності, Темченко І. В. (2011)
Бабич А. О. - Вплив хімічних мутагенів на мінливість ознак рослин сої, Іванюк С. В., Вільгота М. В., Дульнєв П. Г. (2011)
Алабушев А. В. - Влияние морфо-биологических признаков сои на содержание масла в семенах, Ермолина О. В. (2011)
Михайлов В. Г. - Створення вихідного матеріалу для селекції сої з використанням багатоквіткових форм, Щербина О. З. (2011)
Каленська С. М. - Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових, Новицька Н. В., Андрієць Д. В. (2011)
Черенков А. В. - Ефективність передпосівної інкрустації насіння сої, Крамарьов С. М., Краснєнков С. В., Артеменко С. Ф. (2011)
Мікус В. Є. - Створення вихідного матеріалу для селекції сортів сої з підвищеною адаптивною здатністю (2011)
Савранчук В. В. - Високопродуктивні сорти сої, створені в Кіровоградському інституті АПВ НААН, Медведєва Л. Р. (2011)
Білявська Л. Г. - Становлення, стан та перспективи селекції сої на Полтавщині, Пилипенко О. В., Діянова А. О. (2011)
Кобизєва Л. Н. - Інтегральна оцінка селекційної цінності вихідного матеріалу сої за комплексом макроознак, Літун П. П., Петренкова В. П. (2011)
Бабич А. О. - Стан та перспективи вирощування сої в умовах Волино-Подільського Лісостепу , Молдован В. Г., Молдован Ж. А. (2011)
Бабич А. О. - Теоретичне обґрунтування та шляхи оптимізації сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу України, Колісник С. І., Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Венедіктов О. М., Балан М. О. (2011)
Бахмат О. М. - Агробіологічні основи формування врожаю насіння сої в умовах західного Лісостепу України (2011)
Дзюбайло А. Г. - Формування продуктивності сортів сої залежно від норм висіву насіння, удобрення та інокулювання, Мигаль І. Б. (2011)
Панасюк Р. М. - Вплив норм висіву на формування симбіотичної та зернової продуктивності сортів сої в умовах західного Лісостепу України, Лихочвор В. В., Панасюк О. В. (2011)
Сереветник О. В. - Вплив строків проведення позакореневого підживлення на урожайність сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Шевніков М. Я. - Особливості технології вирощування сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України (2011)
Демидась Г. І. - Зміна продуктивності злаково-бобових сумішок на зелену масу залежно від густоти їх посівів, Ямкова В. В. (2011)
Шевченко А. М. - Мікрохвильова обробка – екологічно безпечний метод передпосівної стимуляції насіння сої (2011)
Григорчук Н. Ф. - Использование сои в вопросе совершенствования структуры посевных площадей (2011)
Борона В. П. - Агроекологічне обґрунтування хімічного контролю бур'янів у агроценозі сої, Задорожний В. С., Карасевич В. В., Шевчук В. І. (2011)
Лебідь Є. М. - Вплив систем обробітку ґрунту і добрив на урожайність сої в умовах північного Степу, Льоринець Ф. А., Коцюбан А. І., Ліб І. М. (2011)
Мойсієнко В. В. - Продуктивність та кормова оцінка зернобобових культур в агрофітоценозах Полісся України (2011)
Гуртовий Ю. А. - Основи екологічно врівноваженої інтенсифікації технології вирощування сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Жуков В. П. - Технологічні особливості сумісного силосування кукурудзи та сої, Кулик М. Ф., Підлубна Т. О., Олійник І. А. (2011)
Чорнолата Л. П. - Насіння сої цінне джерело амінокислот для тваринного організму, Запарнюк В. І., Галемба Т. М., Герасименко З. І. (2011)
Килимнюк О. І. - Використання в годівлі свиней повножирової екструдованої сої в поєднанні з АВМКК "Живина" (2011)
Заєць А. П. - Кулінарні та органолептичні якості свинини при згодовуванні термохімічно обробленого зерна сої і кормових бобів (2011)
Бабич-Побережна А. А. - Соя і соєві продукти на світовому ринку (2011)
Рибаченко О. М. - Особливості концентрації виробництва сої в Україні (2011)
Аннотации (2011)
Annotations (2011)
Содержание (2016)
Гайдар Г. П. - Влияние термообработки на параметр анизотропии термоЭДС увлечения трансмутационно легированных кристаллов кремния, Баранский П. И. (2016)
Николаева А. А. - Влияние размеров, магнитного поля и упругих деформаций на термоэлектрическую эффективность нитей топологических изоляторов полупроводниковых нитей Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Хубер Т., Бодюл П. П., Попов И., Молошник Е., Гергишан И. (2016)
Дорошенко А. Н. - Термоэлектрические свойства поликристаллических твердых растворов Bi1-xSbx в интервале концентраций x = 0 – 0.25, Рогачова Е. И., Дроздова А. А., Мартынова К. В., Меньшов Ю. В. (2016)
Алиев Ф. Ф. - Термоэлектрическая добротность TlIn1-хYbхTe2 (0 - х - 0.10), Юзбашов Е. Р., Махаррамов А. Б., Агаева У. М, Зарбалиев М. М., Велиева Б. А. (2016)
Ромака В. А. - Исследование механизмов электропроводности термоэлектрического материала на основе n-ZrNiSn, легированного Ga, Ромака Л. П., Стаднык Ю. В., Крайовский В. Я., Ромака В. В., Горынь А. М. (2016)
Шафранюк В. П. - Исследование глубины поврежденного слоя в термоэлектрических материалах методом рентгеновской дифракционной интерферометрии (2016)
Кобылянский Р. Р. - Компьютерное моделирование показаний термоэлектрического сенсора медицинского назначения (2016)
Прибыла А. В. - Термоэлектрический кондиционер для человека с равномерно распределенными модулями (2016)
Анатычук Л. И. - Экспериментальные исследования термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на дизельном топливе, Михайловский В. Я., Максимук Н. В., Андрусяк И. С. (2016)
Афтаназів І. С. - Оптимізація територіального розміщення логістичних центрів та технопарків, Струтинська Л. С., Андрусів С. В. (2017)
Бек О. М. - LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом, Петецький І. (2017)
Ванькович Л. Я. - Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств (2017)
Вербицька Г. Л. - Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин, Пшик-Ковальська О. О. (2017)
Горбаль Н. І. - Основні проблеми функціонування ПАТ "Укрзалізниця” та рекомендовані шляхи їх вирішення, Заремба М. М., Романишин С. Б. (2017)
Гронська Н. С. - Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності (2017)
Захарчин Г. М. - Професійна мобільність персоналу як складова адаптаційної політики підприємства, Гладун О. С. (2017)
Казарян А. А. - Аналіз особливостей фінансової звітності на підприємствах малого та мереднього бізнесу, Сударкіна С. П. (2017)
Капраль О. Р. - Вплив банківської системи на економіку країни (2017)
Касян С. Я. - Взаємодія е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції цінностей до споживачів (2017)
Кіндій М. В. - Проблема масштабування та персоналізації PR-заходів підприємства, Гринів Н. Т., Білоконний І. О. (2017)
Кіржецький Ю. І. - Функції галузевого лобіювання як елемент організаційно економічного механізму взаємодії бізнесу та влади, Ріжко Л. І., Кіржецька М. С. (2017)
Копець Г. Р. - Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці, Дзюбіна А. В., Урікова О. М. (2017)
Косар Н. С. - Напрями реалізації концепції екологічного маркетингу в умовах соціалізації економіки, Гап’як Т. М., Федунь М. Р. (2017)
Крикавський Є. В. - Відповідальне поводження з твердими побутовими відходами: парадигми та контраверсії, Костюк О. С., Шандрівська О. Є. (2017)
Леонова С. В. - Дослідження впливу людського чинника на ефективність робочого процесу, Довба М. О., Сопільник Л. І. (2017)
Мамчин М. М. - Підхід до раціоналізації регіонального розвитку продуктивних сил України, Патора Р. (2017)
Маргіта Н. О. - Інноваційні інструменти ідентифікації потужності логістичної системи виробничого підприємства, Криницька М. Ю. (2017)
Нейчук-Хрущ М. Б. - Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств, Гнилянська Л. Й., Притула О. М., Шеремета Б. О. (2017)
Петрик І. В. - Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок (2017)
Потапова Н. А. - Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств (2017)
Рикованова І. С. - Вітрова електрогенерація: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні, Таранський І. П., Донець Д. М. (2017)
Руда М. В. - Роль електронного обміну даними у розвитку міжнародної логістики: глобальні тренди, Боднар Т. О. (2017)
Русановська О. А. - Прийняття стратегічних логістичних рішень у стохастичних ринкових умовах, Висоцький М. (2017)
Савченко Ю. Т. - Дослідження маркетингових каналів розподілу на ринку систем протипожежного захисту (2017)
Ситник Й. С. - Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління (2017)
Стець О. М. - Створення цінності для клієнта (2017)
Фалович В. А. - Структурування ланцюга поставок у контексті ідентифікації джерел формування емерджентних властивостей (2017)
Юськів В. М. - Системи матеріального забезпечення діяльності автосервісного підприємства вантажних автомобілів, Сороківський О. І., Соколовський І. Б. (2017)
Якимишин Л. Я. - Формування ланцюга поставок на основі ідентифікації споживчих потреб (2017)
Moroz M. - Reason, methods and effects of online ad blocking (2017)
Raganowicz K. - Marketing the investment potential of the city. Case of Lublin, Poland, Sklodowska M. (2017)
Buczyńska N. - Social media as an element in the communication process of brands (2017)
Kudlak I. - CSR influence on modern corporations – examples from Poland, Ogórek W. (2017)
Maryniak A. - Economic, environmental, marketing and logistic effects of intellectual capital resulting from the implementation of green supply chains (2017)
Smalej O. - Styles of making purchasing decisions by consumers from Z generation and Y generation – comparative analysis (2017)
Биргеу М. М. - Види, форми і принципи координації профілактики злочинів (2004)
Грохольський В. Л. - Контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю) (2004)
Юрченко А. Ф. - Боротьба з торгівлею людьми в Німеччині (стан, динаміка, проблеми) (2004)
Возна Т. І. - Захист свідків як одна з важливих умов боротьби з торгівлею людьми (2004)
Полуляхов О. В. - Типові версії розслідування торгівлі людьми (2004)
Заяць Д. Д. - Тактика перевірки показань на місці в умовах конфліктної ситуації (2004)
Малярова В. О. - Ситуаційні основи тактики затримання підозрюваного (2004)
Тітов Є. Б. - Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 року в системі заходів по боротьбі з міжнародним тероризмом (2004)
Симов’ян С. В. - Фінансовий моніторинг на прикладі Росії: система і механізми реалізації (2004)
Буткевич С. А. - Міжнародно-правовий досвід протидії легалізації "брудних" грошей (2004)
Мартиненко О. А. - Проблеми дотримання законності у діяльності поліції США (2004)
Морквін Д. А. - Історичний аспект кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2004)
Хряк А. П. - Використання снайпера в спеціальній операції, Акіменко Д. О. (2004)
Мезенцева І. Є. - Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від суміжних складів (2004)
Бандурка О. О. - Правовий статус державної податкової служби України: поняття та структура (2004)
Развадовський В. Й. - Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері (2004)
Слінько С. В. - Проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі (2004)
Ніколаєв І. С. - Проблема державного імунітету України як учасниці міжнародних приватноправових відносин (2004)
Каткова А. Г. - Відповідальність слідчих за результати своєї діяльності, Сивуляк П. М. (2004)
Макаренко О. М. - Особливості правового регулювання профілактики правопорушень (2004)
Кислиця Н. В. - Шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі (2004)
Краснокутський С. В. - Правовий статус приватного детектива та охоронця за законодавством Російської Федерації (2004)
Манюгіна О. Є. - Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України (2004)
Литвак О. М. - Теоретичні основи попередження злочинності (2004)
Ортинський В. Л. - До поняття "організована злочинність" (2004)
Куркін М. В. - Деякі поняття категоріального базису інформаційної безпеки (2004)
Теличкін О. О. - Суб’єкти правоохоронної діяльності міжнародних місій на користь миру (2004)
Хміль М. М. - Види зловживань правом за законодавством України (2004)
Миронова В. О. - Класифікація злочинів проти миру і безпеки людства (2004)
Шатрава С. О. - Адміністративно-правовий статус працівника спеціального підрозділу міліції (2004)
Резанов С. А. - Адміністративний розсуд: поняття, ознаки та проблема застосування (2004)
Васильєв А. А. - До питання про презумпцію осудності в кримінальному праві (2004)
Храмцов О. М. - Честь та гідність особи як об’єкт кримінально-правової охорони (2004)
Любович А. О. - Суб’єкти адміністративного процесу (2004)
Бордюгов Л. Г. - Об’єкти судової гірничотехнічної експертизи (2004)
Кашкаров О. О. - Цінні папери як предмет злочину (2004)
Лєонтьєва Л. В. - Міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок (2004)
Головко О. М. - Фінансовий контроль у Російській імперії у першій половині ХІХ століття (2004)
Єрмолаєв В. М. - Українська Центральна Рада – перший український парламент (2004)
Логвиненко О. І. - Матеріальне забезпечення лісової охорони України: 1917–1927 рр. (2004)
Юрченко В. М. - Відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки непу (2004)
Миронова Г. В. - Історія розвитку видавничої справи в Україні (кінець XIX – поч. XX) (2004)
Макарчук В. С. - Розширення статусу союзних республік, входження Української РСР до складу держав – засновниць ООН та проблема західного кордону СРСР (питання міжнародної політики та міжнародного права в оцінках вітчизняних та зарубіжних науковців) (2004)
Рудой К. М. - Адаптація законодавства України (2004)
Аметка Ф. А. - Сучасні тенденції трансформації форм державного устрою (2004)
Тузов Ю. В. - Місце Рахункової палати у механізмі державної влади України (2004)
Марчук М. І. - Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща (2004)
Ващенко О. М. - Деякі питання класифікації норм, що регулюють діяльність керівництва районних, обласних рад (2004)
Турута О. В. - Генезис ідей реальності прав людини в теоріях правової держави (2004)
Клюєв О. М. - Органи внутрішніх справ як складна соціальна система (2004)
Арістова І. В. - Органи державного управління інформаційною сферою: концепція розвитку (2004)
Юнін О. С. - Актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України (2004)
Тодуа Г. А. - Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів МВС України: сутність та особливості управління (2004)
Виноградов А. К. - Використання методології управління проектами в системі органів внутрішніх справ (2004)
Грица Т. Г. - Організація підготовки і виховання персоналу ОВС України (історико-правовий аспект) (2004)
Городянко С. В. - Сутність та юридична природа безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ (2004)
Синявська О. Ю. - Проблеми правового захисту працівників органів внутрішніх справ як суб’єктів правоохоронної діяльності (2004)
Перцев Л. В. - Соціальний працеохоронний капітал як предмет владних відносин у сфері державного управління людськими ресурсами (2004)
Яковлева Н. Г. - Особливості "української" моделі корпоративного управління (2004)
Сліпченко С. О. - Проблемні питання позитивного змісту особистих немайнових прав (2004)
Романенко Н. А. - Розвиток права власності на землю у дорадянський період (2004)
Перунова О. М. - Судове рішення як процесуальний документ (2004)
Кройтор В. А. - Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект (2004)
Гетманець О. П. - Зміст та значення категорії "бюджетне законодавство" в бюджетному праві (2004)
Ульянченко Ю. О. - Забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2004)
Бабіч І. В. - Давальницькі договори в Україні. Критерії визнання давальницького договору (2004)
Іншин М. І. - Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі (2004)
Рибницький Г. В. - Роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки (2004)
Сичов Д. В. - Трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин (2004)
Яценко Т. П. - Порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ (2004)
Шаша І. К. - Стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів (2004)
Калашникова Л. В. - Соціальний генезис поняття "громадська думка" (2004)
Білоконь М. В. - Пріоритетні напрямки удосконалення процесу формування суспільної думки щодо охорони громадського порядку (2004)
Фесенко Н. С. - Державна культурна політика: закордонний досвід (2004)
Вострокнутов Л. Д. - Виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як один із напрямків реформування відомчої освіти (2004)
Комзюк А. Т. - Новий підручник з адміністративного права (рец. на: Адміністративне право України: підручник / за заг. ред.. С. В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с. (2004)
Петрова Л. - Полеміка щодо відгуку Б. Чміля і О. Гвоздіка (2004)
Наші автори (2004)
Шинкаренко В. Г. - Управление конкурентоспособностью предприятия: уточнение понятий (2016)
Федотова І. В. - Модель життєздатної системи управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Никоненко А. В. - Маркетинговий підхід до визначення понять "конкурентоспроможність робочої сили" та "конкурентоспроможність персоналу" (2016)
Шинкаренко В. Г. - Інноваційна діяльність підприємства як об’єкт управління, Малов В. С. (2016)
Догадайло Я. В. - Методи бюджетного планування в підприємстві (2016)
Криворучко О. М. - Розробка стратегій управління персоналом методом концептуального абстрагування, Водолажська Т. О. (2016)
Криворучко О. Н. - Основы логистического управления качеством транспортных услуг (2016)
Легкий С. А. - Аналіз цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту (2016)
Ачкасова Л. М. - Експрес-оцінка ефективності управління підприємством (2016)
Водолажська Т. О. - Вибір рішень з реалізації стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства (2016)
Кичко І. - Інновації в управлінні персоналом та сучасний ринок праці: аспекти взаємодії, Горбаченко М. (2017)
Пепа Т. - Економіка знань у контурі модернізаційного поступу (2017)
Демченко М. - Товарний імпорт України за період 2011-2015 рр.: тенденції та пріоритети, Верецун М. (2017)
Паливода О. - Франчайзингові мережі в економіці України: особливості та перспективи розвитку, Селіверстова Л. (2017)
Махненко М. - Економічна теорія та актуальність економічного націоналізму (2017)
Ilchuk V. - Innovative development of the production enterprises by increasing competitiveness of the national economy, Sadchykova I. (2017)
Романова А. - Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору (2017)
Шевченко Г. - Форсайт-прогнозування розвитку рекреації в Україні: методологія досягнення рівноваги (2017)
Nykyforovych O. - Economic failures in heating service: Case of Ukraine during the 1991–2015 period, Voloshchuk V. (2017)
Щурик М. - Водні ресурси Карпатського макрорегіону: збереження та охорона (2017)
Абакуменко О. - Особливості міжнародних правових режимів експортного контролю, Лук’яшко П. (2017)
Шкарлет С. - Ідентифікація сутності інформаційної економіки, Дубина М. (2017)
Кальченко О. - Оцінка фінансової стійкості підприємств промисловості Чернігівського регіону, Михайленко І. (2017)
Островська Н. - Аналіз стану грошово-кредитного ринку України у кризовий період, Швець О. (2017)
Панченко О. - Розвиток агрострахування в Україні: проблеми та перспективи, Шоломій А. (2017)
Мартинова Л. - Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу (2017)
Len V. - Accounting policy and its impact on the cost of finished products, Glivenko V. (2017)
Галушка Н. Б. - Принципи виховання дітей в культурі українців як можливість міжпоколінної передачі етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля та Південно-Східного Поділля) (2013)
Кожолянко О. Г. - Історико-етнологічні дослідження народної медицини в календарній обрядовості українців Буковини (2013)
Кожухар В. Г. - Регіональна своєрідність українських поселень та житла в Республіці Молдова (2013)
Кушнір В. Г. - Традиції колективної праці українців Степу в середині ХІХ ст. (2013)
Челноков М. - Проблема диференціації прабалто-слов’янського масиву: можливості міждисциплінарного підходу (2013)
Вінцковський Т. С. - Український керівничий комітет в громадсько-політичному і освітньому житті Одеси (1917 р.) (2013)
Македон В. В. - Документи з фондів Державного архіву Одеської області як джерело для дослідження розвитку національно-культурних товариств Одеси ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Мисечко А. І. - До взаємостосунків української та єврейської громади в Одесі в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Погорєлов А. А. - Криваві жнива 1930-х: НКВС проти миколаївської педагогічної інтелігенції (2013)
Ботіка Т. С. - Англо-французькі та англо-німецькі зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінках російських часописів (2013)
Дубчак І. В. - Режим економії та кадрова політика в державній промисловості СРСР (1925-1927 рр.) (2013)
Калякіна К. А. - Становлення О. О. Кочубинського як славіста та початок його викладацької діяльності у Новоросійському університеті (2013)
Ковальчук С. В. - Діяльність Євгена Миколайовича Щепкіна у Державній Думі Російської імперії І скликання (27 квітня 1906 р. – 8 червня 1907 р.) (2013)
Добролюбський А. О. - Знахідки монет другої половини XIV – початку XІХ ст. на території Ізмаїла (за матеріалами колекції Ізмаїльського історико-краєзнавчого музея Придунав’я), Янов Д. М. (2013)
Конта Р. М. - Етнографічні дослідження в Науковому товаристві ім. Шевченка на початку ХХ ст. (на матеріалах "Хроніки НТШ") (2013)
Лісунець Л. І. - Матеріали про родину Браницьких на сторінках часопису "Русский архив" (2013)
Урсу Д. П. - Річниця науковця (2013)
Дьомін О. Б. - Відданість науці та історичному факультету (2013)
Дьомін О. Б. - Професору Федіру Олександровичу Самойлову – 65 років (2013)
Дьомін О. Б. - Пам’яті доктора історичних наук, професора Олександра Васильовича Гонтаря (1934 -2012) (2013)
Кульчицька Г. О. - Така складна наука мінералогія, Павлишин В. І., Черниш Д. С. (2016)
Вишневський О. А. - (Fe, Mn)-гранати, турмалін, ставроліт і епідот із білокоровицьких конгломератів (морфологія, хімічний склад, мінеральні включення), Квасниця В. М., Жук О. М., Гурненко І. В. (2016)
Возняк Д. К. - Отеніт Полохівського петалітового родовища (Український щит) (2016)
Квасниця В. М. - Циркон із білокоровицьких протерозойських конгломератів (Український щит), Вишневський О. А., Степанюк Л. М., Жук О. М. (2016)
Квасниця І. В. - Ромбоедр /011‾2/ на кристалах мармароських "діамантів" (Українські Карпати) (2016)
Кичань Н. В. - Скульптура поверхні зерен нікелистого заліза хондрита Грузьке (Н4) (2016)
Ковальчук М. С. - Золото, срібло та мідь у корі вивітрювання Юріївського родовища, Крошко Ю. В., Шестаков О. Ю. (2016)
Ковальчук М. С. - Типоморфні особливості самородного золота з кори вивітрювання рудоносних порід Сурської зеленокам’яної структури, Сукач В. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Нові дані з мінералогії маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В. (2016)
Криницька М. В. - Історія досліджень поліського бурштину, Мельничук В. Г. (2016)
Крошко Ю. В. - Ільменітоносність кори вивітрювання та нижньокрейдяних континентальних відкладів верхньої палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодолини (центральна частина Українського щита) (2016)
Лупашко Т. М. - Флюорит з рідкіснометалевих відкладів Сущано-Пержанської тектонічної зони (Український щит): кристалохімія та генетичні особливості, Ільченко К. О., Гречановська О. Є. (2016)
Матковський О. І. - Гентгельвін і петаліт — яскравий приклад можливого залучення нових мінералів у практичне використання, Павлунь М. М. (2016)
Матковський О. І. - Розвиток мінералого-генетичних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка в роки незалежності України, Павлунь М. М. (2016)
Мельничук В. Г. - Застосування цеоліт-смектитових туфів Волино-Поділля в екологічно чистому виробництві, Мельничук Г. В., Поліщук А. М. (2016)
Петруняк Г. М. - Вуглеводні та морфологія агрегатів і кристалічних індивідів (2016)
Поліщук А. М. - Мінеральні ресурси нижньовендських трапів північної частини Волино-Подільської монокліналі (2016)
Прокопець В. В. - Каменесамоцвітні вузли Паміру (Таджикистан), Шоєва Т. В., Юшицина Я. О. (2016)
Яценко Г. М. - Флюїдизатно-експлозивні прояви і особливості мінерагенії Передкарпаття, Бекеша С. М., Яценко І. Г., Федчун Г. С. (2016)
Ювілей Євтєхова Валерія Дмитровича (2016)
10-ті Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка (2016)
Привітання (2016)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2016)
Квасниця В. М. - Кристали граутиту із Заваллівського родовища графіту (Український щит), Науменко Є. В. (2016)
Биргеу М. М. - Охорона громадського порядку як складова частина комплексної профілактичної діяльності підрозділів та служб МВС Республіки Молдова (2004)
Симов’ян С. В. - Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ (2004)
Новікова Л. В. - Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за фінансування тероризму (2004)
Богословська Л. О. - Взаємодія органу дізнання зі слідчим при провадженні у кримінальних справах, Мазан В. Б. (2004)
Краснокутський С. В. - Ознаки та цілі недержавної правоохоронної діяльності (2004)
Юртаєва К. В. - Злочини міжнародного характеру: з чого все почалося (2004)
Сингаївська І. В. - Сучасний погляд "на обман, що розтягнувся на віки" (2004)
Поліщук Г. С. - Кримінологічна характеристика браконьєрства (2004)
Колесніков В. В. - Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних із пожежами (2004)
Рудик М. В. - Засоби попередження настання суспільно небезпечних наслідків від порушення правил експлуатації АЕОМ (2004)
Власенко І. В. - Вплив носіння засобів бронезахисту на ефективність стрільби з вогнепальної зброї, Федоров В. В., Чміль М. О. (2004)
Клюєв О. М. - Проблеми з’ясування громадського порядку у широкому та вузькому його розумінні (2004)
Бараш Є. Є. - Зарубіжний досвід пенітенціарної діяльності (2004)
Цикалевич В. М. - Взаємодія міліції та громадськості в сфері охорони громадського порядку (2004)
Тучак М. О. - До питання про вдосконалення Закону України "Про боротьбу з корупцією" (2004)
Лактіонова Т. В. - Жертві злочину – реальну допомогу (2004)
Пашнєв Д. В. - Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп’ютерних технологій (2004)
Ревака В. М. - Участь фахівця у проведенні окремих слідчих дій та розмежування компетенції слідчого, фахівця й експерта (2004)
Хилько Ю. Ю. - Законність у діяльності адміністративної служби міліції (2004)
Казначеєва Д. В. - Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2004)
Удіна О. С. - Чи має значення розмір обману покупців та замовників для вирішення питання про відповідальність винного? (2004)
Щербаковський С. М. - Межі використання спеціальних знань суб’єктами кримінального судочинства (2004)
Мальцева Т. В. - Проблема визначення розмірів компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення особистих немайнових прав фізичної особи (2004)
Колесник М. О. - Проблеми правового захисту дітей від експлуатації (2004)
Фіночко Ф. Д. - Адміністративне право: від статики – до динаміки (2004)
Міронова В. О. - Універсальний (космополітичний) принцип чинності закону про кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (2004)
Ноздріна М. О. - Концептуальні підходи до визначення принципів кримінального процесу України (2004)
Бугайчук К. Л. - Щодо сутності адміністративно-правового захисту прав громадян та юридичних осіб (2004)
Сіроштан О. А. - Визначення власності як об’єкта адміністративного проступку (2004)
Луценко А. А. - Історіографічні особливості розбудови кримінально-процесуального законодавства України через призму юридичної техніки (2004)
Гарна І. О. - Особи, які потребують міжнародного захисту, як особливий різновид мігрантів (2004)
Бордюгов Л. Г. - Особливості огляду місця події при розслідуванні аварій на підприємствах гірничої промисловості (2004)
Смелік В. Б. - Поняття технології злочинної діяльності (2004)
Фесюнін В. М. - Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю (2004)
Волкович О. Ю. - Порядок управління акціонерними товариствами (2004)
Самойлова О. С. - Конфіденційна інформація, що є власністю держави, як предмет злочину (2004)
Любар М. Г. - Кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст. (2004)
Греченко В. А. - Основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст., Ярмиш О. Н. (2004)
Головко О. М. - Загальна адміністрація українських губерній і питання управління фінансами Російської імперії у кінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2004)
Коломієць О. Ю. - Харківське юридичне товариство (1900–1905 рр.) (2004)
Мазур Г. П. - Погляди І. І. Петрункевича на проблему прав та свобод людини (2004)
Крейберт Р. В. - Брест-Литовська мирна угода УНР з Центральними державами 1918 року (історико-правовий аспект) (2004)
Мазур Д. В. - Правові акти президентів України і Росії та їх класифікація: теоретико-правовий аспект (2004)
Гробова В. П. - Деякі аспекти діяльності фракцій в Бундестазі (2004)
Гапотій В. Д. - Вплив глобалізаційних процесів на теорію та практику державного суверенітету (2004)
Благовісний С. Г. - Проблема визначення компетенції вищого органу виконавчої влади у конституційних актах УНР (травень–листопад 1920 р.) (2004)
Білоконь М. В. - Концепція державного управління у сфері охорони громадського порядку (2004)
Бандурка О. О. - Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління державною податковою службою (2004)
Арістова І. В. - Компетенція та роль органів державної влади України у сфері правового забезпечення європейської інтеграції, Курко М. Н. (2004)
Денисюк С. Ф. - Правове регулювання правоохоронної діяльності в Україні стосовно забезпечення цивільного демократичного контролю (2004)
Теличкін О. О. - Дисциплінарна відповідальність персоналу міжнародної цивільної поліції (2004)
Пальчиков В. І. - До питання про правове вдосконалення системи управління та організації освіти в Україні (2004)
Зозуля І. В. - Модернізація, трансформація чи реформування системи МВС України? (2004)
Остапчук В. В. - Основні принципи державної служби та їх зміст і значення (2004)
Синявська О. Ю. - Роль професійної культури особового складу у забезпеченні життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2004)
Момот М. Ф. - Щодо розмежування понять "управління персоналом" та "управління людськими ресурсами" в теорії та практиці управлінської діяльності (2004)
Макаренко О. М. - Напрямки підвищення ефективності управлінської діяльності в сфері організації профілактики правопорушень (2004)
Звєрєва О. В. - Регламентація прав споживачів на безпеку і якість товарів, робіт, послуг (аналіз зарубіжного законодавства) (2004)
Мельник О. М. - Інтелектуальна власність як прояв інтелектуальної культури (2004)
Апанасюк М. П. - Юридична природа права на ренту (2004)
Сергієнко В. В. - Правове регулювання відношень у сфері теплопостачання (2004)
Перунова О. М. - Поняття і значення процесуальних актів – документів з цивільних справ (2004)
Дьяченко А. В. - До питання про державну реєстрацію правочинів за новим Цивільним кодексом України (2004)
Мирза С. С. - Щодо питання про визначення поняття житлово-комунальної послуги (2004)
Бутенко Д. В. - Джерела формування державних позабюджетних соціальних фондів (2004)
Ніколаєв І. С. - Участь держави Україна в трудових відносинах з іноземним елементом (2004)
Нікіфоров В. Ю. - Профспілки як суб’єкт трудового права (2004)
Сухомлин Ю. В. - Трудоправовий статус державних службовців (2004)
Сердюк Ю. О. - Соціальний захист – історичний аспект еволюції (2004)
Глазько С. М. - Основні засади припинення трудових правовідносин (2004)
Сичов Д. В. - Трудова правосуб’єктність працівника (2004)
Городянко С. В. - Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ (2004)
Рибницький Г. В. - Порядок вирішення розбіжностей та підписання колективного договору (2004)
Мельник Р. С. - Яким бути циклу адміністративно-правових дисциплін у юридичному навчальному закладі? (2004)
Перцева В. А. - Впровадження модульно-рейтингової системи у вузівський культурологічний цикл (2004)
Почуєва В. В. - Роль самостійної роботи в професійній підготовці фахівців у системі вищої освіти США (2004)
Сіда Ю. С. - Соціальне значення діяльності ЗМІ у сфері правової комунікації (2004)
Наші автори (2004)
Титул, зміст (2017)
Гасанов С. С. - Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності (2017)
Радіонов Ю. Д. - Інституційні зміни в бюджетних відносинах як чинник зростання економіки (2017)
Ковалів І. Р. - Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами (2017)
Гернего Ю. О. - Скандинавська модель підтримки інноваційної діяльності: досвід Фінляндії (2017)
Богдан О. Д. - Концептуальна модель інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України (2017)
Мануілов О. В. - Посилення координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності (2017)
Терещенко Г. М. - Глобальна інноваційна гіперконкуренція та її вплив на діяльність вітчизняних страхових компаній, Лис Н. П. (2017)
Клименко К. В. - Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні, Колосов І. П. (2017)
Мельников О. В. - Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств, Сірик М. В. (2017)
Бичихін Є. В. - Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство України на партнерських засадах в умовах децентралізації (2017)
Гайдук І. С. - Стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2017)
Колеснік О. О. - Персоніфіковане лікування хворих на рак яєчників, Рибін А. І.. (2017)
Шеремет М. І. - Поліморфізм генів APO-1/Fas, CTLA-4 та BCL-2 у пацієнтів, оперованих із приводу вузлової патології щитоподібної залози, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Левицький А. В. (2017)
Боброва А. О. - Обгрунтування показань і вибір способу хірургічного лікування хво­рих на рецидив варикозної хвороби нижніх кінцівок (2017)
Венгер І. К. - Реваскуляризація аорто-стегно-підколінного сегмента в пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому, Колотило О. Б., Костів С. Я., Шкробот Л. В., Гусак М. О., Зварич Р. В. (2017)
Захарко В. П. - Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків (2017)
Параняк М. Р. - Ефективність хірургічного лікування хворих із респіраторними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Грубник Вікт. Вол. (2017)
П’ятночка В. І. - Визначення специфічних ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини в пацієнтів на післяопераційну вентральну грижу з обґрунтуванням вибору оптимального способу операційного втручання і типу протеза (2017)
Саволюк С. І. - Степлерна гемороїдектомія при комбінованому геморої III–IV стадії в поєднанні з хронічною анальною тріщиною, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Зуєнко В. В., Хкірі Хассен. (2017)
Кополовець І. І. - Особливості хірургічного лікування пацієнтів із синдромом підключично-хребтового обкрадання, Франковічова М., Берек П., Кубікова М., Болдіжар П. О., Русин В. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Ендоскопічна папілосфінктеротомія у хворих на цироз печінки з наявністю холестазу (2017)
Гриценко С. Й. - Оцінка якості життя у хворих, прооперованих із приводу колоректального раку, ускладненого обтураційною кишковою непрохідністю, з різними типами завершення операційного втручання (2017)
Пасічник С. М. - Оцінка впливу різних видів ішемії в хірургічному лікуванні раку єдиної нирки на прогресію хронічної хвороби нирок (2017)
Галайчук І. Й. - Cаркоми грудної залози: ад’ювантні методи лікування, Нітефор Л. В. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Парадуоденальний (groove) панкреатит. Термінологія, етіопатогенез, патоморфологія, Булик І. І., Назарко Л. Р., Горбунов А. А., Колесник А. В. (2017)
Лисюк Ю. С. - Тяжкий псевдомембранозний коліт – особливості перебігу, діагностики і лікування: опис клінічного випадку, Когут Л. М., Романчак Д. Л. (2017)
Ян Сяо. - Инцидентность венозных тромбозов в европейской популяции: роль хирургических вмешательств (2017)
Десятерик В. І. - Випадок успішного консервативного лікування шлункової нориці як одного з багатьох ускладнень виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Доронін В. Г., Бурик О. В., Аскеров А. А., Стародубцев І. С., Агеєнко Л. П., Мірошниченко В. М. (2017)
Шульга Д. Ф. - Клінічний випадок ускладненого перебігу дивертикульозу товстої кишки, Ткачук О. А., Чепіль І. В. (2017)
Кичкина Е. И. - Прогнозирование развития транспортно-технологической системы морского порта в условиях дерегуляции, Хлопецкая Л. Ф., Хлестова О. А. Зинченко С. Г. (2017)
Dizo J. - Computer analysis of influence of the flexible body in multibody system of the rail vehicle bogie on outputs parameters, Blatnicky M., Nozhenko O., Kravchenko K. (2017)
Hauser V. - Modification of the wheel profile to improve vehicle efficiency during ride in small-radius curves, Loulova M., Nozhenko O. S., Kravchenko K. O. (2017)
Loulova M. - Analysis of tramway vehicle derailment safety during ride in curves with small radius, Hauser V., Nozhenko O. S., Kravchenko K. O. (2017)
Loulova M. - Calculation methods of suspension stiffness determination, Suchanek A., Hauser V., Nozhenko O. S., Kravchenko K. O. (2017)
Suchanek A. - The downhill braked railway wheel structural analysis, Harusinec J., Loulova M. (2017)
Zvaigzne A. - Optimal criteria for the governmental multifunctional special ship (2017)
Андрієвська В. О. - Роль проектного потенціалу при формуванні конкурентних переваг стивідорної компанії, Павловська Л. А. (2017)
Берневек Т. И. - Характеристика основных видов проектов пополнения флота (2017)
Боряк К. Ф. - Особливості атестації сучасного стенду для випробування редукторів приводу генератора пасажирського вагону, Перетяка Н. О. (2017)
Василенко Н. А. - Поверхностное упрочнение деталей транспортных машин и механизмов с помощью высокодозной ионной имплантации, Гончаров В. В., Климаш А. А. (2017)
Войцеховський В. С. - Реалізація системи управління завантаженням мережевим авіаперевізником, Габріелова Т. Ю., Григорак М. Ю. (2017)
Гатченко В. О. - Прогнозування експлуатаційних показників модернізованих тепловозів М62, Іванченко Д. А., Фалендиш А. П. (2017)
Горбунов М. І. - Оцінка методів підвищення експлуатаційних характеристик залізничних гальмових систем , Герліці Ю., Кравченко К. О., Лак Т., Просвірова О. В. (2017)
Горбунов М. І. - Аналіз методів покращення фрикційних характеристик залізничних гальм, Герліці Ю., Просвірова О. В., Кравченко К. О. (2017)
Гюлєв Н. У. - Про вплив часу реакції водія на ймовірність скоєння дорожньо-транспортної пригоди (2017)
Дрожжин О. Л. - Форми й методи викладання академічної дисципліни "Технологія морських перевезень" для бакалаврів, Тихоніна І. І. (2017)
Єфименко О. В. - Моделювання робочого обладнання малогабаритного навантажувача за допомогою сучасних програмних засобів, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Заверкін А. В. - Новітні тенденції оптимізації транспортного облуговування машинобудівних підприємиств, Кузьменко С. В., Чередниченко С. П. (2017)
Іщенко В. М. - Підвищення ефективності роботи гідравлічних гасителів коливань пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ шляхом конструктивних змін, Щербина Ю. В. (2017)
Кічкін О. В. - Методика удосконалення інформаційного забезпечення діяльності автоперевізника на ринку Північної Америки, Водолазський О. О., Кічкіна О. І. (2017)
Кравченко О. П. - Надійність систем активної безпеки автомобілів-тягачів, Зубачик С. Л., Мухін Р. Г. (2017)
Шибаєв О. Г. - Classification of technical tools that facilitate production and transportation of hydrocarbons in the Black and Azov seas, Акімова О. В., Кравченко О. А. Класифікація технічних засобів, що забезпечують процес видобутку і транспортування вуглеводнів в шельфах Чорного та Азовського морів (2017)
Кузьменко С. В. - Моделювання конвективної течії повітря уздовж двох нагрітих пластин, Чередниченко С. П., Заверкін А. В. (2017)
Куш Є. І. - Розробка алгоритму формування розвізних маршрутів в логістичній системі (2017)
Лапкин А. И. - Эффективность отфрахтования судна на условиях рейсового тайм-чартера, Лапкина И. А. (2017)
Ловська А. О. - Особливості моделювання динамічної навантаженості вагона-платформи зчленованого типу з контейнерами (2017)
Маслієв В. Г. - Пневматичні ресори на транспортних засобах, Дущенко В. В., Маслієв А. О. (2017)
Мацюк В. І. - Дослідження стану та тенденцій розвитку технологічної надійності пасажирських перевезень, Горбатюк В. О., Горецький О. А. (2017)
Мелешенко Е. С. - Разрешение конфликта и обеспечение устойчивого взаимодействия между судовладельцем и менеджерской компанией (2017)
Мілянич А. Р. - Оптимальне управління стохастичними системами технологічних процесів ремонтних робіт вантажних вагонів (2017)
Могила В. И. - Жалюзийные аппараты охлаждающего устройства тепловоза: новое поколение, Светличный К. А., Алдокимов М. Г. (2017)
Немчук О. О. - Розробка статистичного метода оцінки конкурентоспроможності портового терміналу, Остапчук А. А. (2017)
Нєженцев О. Б. - Оптимізація параметрів частотного керування при гальмуванні кранів мостового типу, Збітнєв П. В. (2017)
Дубравін Ю.Ф. - Застосування композиційних гальмівних колодок з чавунними вставками для колісних пар з бандажем, Пилипенко А.Є. (2017)
Постранський Т. М. - Щодо впливу умов руху на функціональний стан водія автобуса (2017)
Потапенко О. О. - Систематизація та класифікація конструкційних особливостей фрикційних клинів гасителів коливань візків вантажних вагонів, Могила В. І. (2017)
Равлюк В. Г. - Дослідження кінематики відведення гальмівних колодок від коліс у візках вантажних вагонів (2017)
Рудковський О. В. - Формалізація оцінки ремонтної складової життєвого циклу маневрового тепловоза, Калабухін Ю. Є. (2017)
Сільванська Г. М. - Морський туризм як сукупність багатофункціональних діяльностей (2017)
Ткаченко В. П. - Критерії оцінки керованості рейкових екіпажів, Сапронова С. Ю., Малюк С. В. (2017)
Фалендиш А. П. - Перспективи енергозбереження для електрифікованих транспортних засобів, Володарець М. В., Артеменко О. В. (2017)
Фомін О. В. - Систематизація конструктивно-технологічного впровадження попередньо напружених і/або деформованих складових вантажних вагонів за критерієм діючих навантажень на етапах життєвого циклу, Стецько А. А., Коваленко В. В. (2017)
Фомін О. В. - Наукове обґрунтування вибору геометричних параметрів зон нагріву при термічній правці елементів несучих систем вантажних вагонів, Логвіненко О. А., Бурлуцький О. В. (2017)
Цейко Б. О. - Напрямки впровадження автоматичних систем на залізницях України та Європи (2017)
Чигирик Н. Д. - Методи діагностування технічного стану елементів колісно-моторних блоків тягового рухомого складу, Возненко С. І., Вихопень І. Р., Клецька О. В. (2017)
Шкрегаль А. Н. - Влияние режимов работы дизельного двигателя на интенсивность изнашивания деталей кривошипно-шатунного механизма, Пархоменко Л. А., Ареф’єва К. В. (2017)
Щербина О. В. - Определение типоразмера барже буксирного состава (2017)
Михайлов Е. В. - Анализ технических решений колесных пар, направленных на снижение сопротивления движению рельсового экипажа, Семенов С. А. (2017)
Вишневський Д. О. - Критерії відбору альтернативних варіантів доставки зовнішньоторгівельних вантажів, Вишневська О. Д. (2017)
Гріччіна А. В. - Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень (2017)
Князь Т. М. - Фразеологічні перифрази в тексті сучасної української публіцистики (2017)
Kozka I. K. - Semantic relations in the system of adjectives to portray a person (2017)
Лисенко О. М. - Метафора як об’єкт наукових студій (2017)
Мішеніна Т. М. - Фітонімний код ідіостилю Миколи Вінграновського (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле) (2017)
Піддубна Н. В. - До питання про статус біблеїзмів у сучасній українській мові (2017)
Шишкіна К. І. - Перифрастичні евфемістичні номінації соціокультурних табу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вікторіанського художнього дискурсу) (2017)
Глуховська М. С. - Асоціативність як чинник виникнення новотворів суспільно­політичного дискурсу (2017)
Заоборна М. С. - Структурно­семантичні параметри складнопідрядних порівняльних речень в ідіолекті Марка Вовчка (2017)
Космеда Т. А. - Поетична граматика: інтимізувальні смисли займенникових форм у художньому тексті В. Симоненка (2017)
Лепетюха А. В. - Компресовані адвербіальні монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Мізіна О. І. - Складнонульсуфіксальні деривати як об’єкт документної лінгвістики (на прикладі технічної метамови), Чередник Л. А. (2017)
Мокляк О. І. - Морфологічні засоби посилення впливового ефекту афектонімів (2017)
Новікова Є. Б. - Неологізм, оказіоналізм, потенційне слово: проблеми розмежування (2017)
Терещенко В. М. - Місце конструкцій із пояснювальним відношенням у класифікаціях складного сполучникового речення (2017)
Плотнікова Н. В. - Концепт святвечір у міфологічній картині світу (2017)
Черненко О. І. - Вербалізація концепту любов / кохання як духовної цінності в поетичному мовленні Віктора Бойка (на матеріалах збірки "Пролог") (2017)
Івашенюк Д. М. - До питання про мовні засоби сміхотворення в текстах українських анекдотів (2017)
Коваленко Ю. В. - Мовленнєвий жанр осуду в українській публіцистиці: до проблеми про особливості вербального вираження (2017)
Лю Юйин - Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации в китайской культуре, Быкова И. А. (2017)
Ramírez L. M. - Reading on paper and digital screening in students of journalism and foreign languages of universities of manizales, Colombia and Kharkiv, Ukraine, Konstantinova L. V. (2017)
Чевичелова О. О. - Мовні особливості пісні Семена Климовського "Їхав козак за Дунай" (2017)
Шкіцька І. Ю. - Реалізація конфліктогенного потенціалу прямих і непрямих звертань (2017)
Маленко О. О. - Український лінгвопоетичний досвід у науковій інтерпретації Юрія Шевельова (2017)
Пуряєва Н. В. - Літургійна церковнослов’янська мова в мовно­культурній ситуації галичини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2017)
Бугаєвська Ю. В. - Професійна лексика як складова фахової мови студентів економічних спеціальностей (2017)
Волошина Ю. Є. - Орфографія лінгвістичних термінів у працях Юрія Шевельова (2017)
Гаврилова О. В. - Місце комп’ютерної термінології в українській мові (2017)
Книшенко Н. П. - Зіставний аналіз дорожньо­будівельних термінів, репрезентованих у перекладних технічних словниках 30­х років ХХ століття (2017)
Романова О. О. - Синонімія як мовне явище в термінології (2017)
Зосімова О. В. - Способи перекладу назв американських і британських мультфільмів українською мовою (2017)
Гусєв М. О. - Феномен відкритого міського простору як соціального утворення (2017)
Лещенко Н. А. - Збереження "духу місця" при ревалоризації забудови історичного малого міста (2017)
Башинская О. Ю. - Численное моделирование циклического температурного режима эксплуатации в ПК "ЛИРА-САПР", Барабаш М. С., Пикуль А. В. (2017)
Гриньова І. І. - Методика проведення та результати експериментального дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених кам`яних стовпів (2017)
Діодрієнко Л. Д. - Дослідження трубчатих центрифугованих елементів з бетонів на слабких карбонатних заповнювачах Українських родовищ, Семчук П. П. (2017)
Кіріченко Д. О. - BIM: історія розвитку і перспективи впровадження, Шиляєв О. С. (2017)
Клименко Е. В. - Экспериментально-статистическое моделирование работы железобетонных колонн, поврежденных в процессе эксплуатации, Довгань А. Д., Кос Желько (2017)
Настоящий В. А. - Сравнительная оценка износостойкости стальных и резиновых покрытий поверхностей конструкций предприятий горно-металлургического комплекса при ударных нагрузках, Яцун В. В. (2017)
Олейник Н. В. - Влияние технологической поврежденности бетона на моменты трещинообразования железобетонных балок, Бичев И. К., Лукашенко Л. Э. (2017)
Савін О. Б. - Змішаний варіаційний функціонал в задачах повзучості та пошкоджуваності осесиметричних тіл, Соболь В. М. (2017)
Смоляр А. М. - Теорія вісесиметричних просторових тіл, Мірошкіна І. В. (2017)
Томашевський А. В. - Методика моделювання геодезичного купола в Аutodesk Revit та передачі моделі в ПК ЛІРА-САПР, Люльченко Є. В. (2017)
Чибіряков В. К. - Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми, Станкевич А. М., Краснєєва А. О., Шорін О. А. (2017)
Вєтох О. М. - Моделювання процесу структуроутворення пінобетону та методи оцінювання характеру його структури, Мартинов В. І., Антонюк Н. Р. (2017)
Колесников А. В. - Исследование некоторых системных механизмов формирования структурных ансамблей в строительных композитных материалах, Дмитренко М. П., Кириленко Г. А. (2017)
Мішутін А. В. - Довговічність бетонів на вапняковому щебені, обробленому цементною суспензією, Кровяков С. О., Полторапавлов А. О. (2017)
Мозговий В. В. - Аналіз термомеханічних процесів в асфальтобетонних шарах автомобільних доріг, Заєць Ю. О., Шевчук Л. В., Куцман О. М., Баран С. А., Бондар В. М., Гайдайчук В. В. (2017)
Блажко А. П. - Еколого-іригаційне оцінювання якості поверхневих вод Сасикського водосховища (2017)
Рогачко С. И. - Концептуальная конструкция островного морского нефтегазопромыслового гидротехнического сооружения (2017)
Рогачко С. И. - Универсальное гидротехническое сооружение, Слободяник А. В., Казмирук О. В. (2017)
Слободянюк В. П. - Сопоставление внутренних усилий в элементах причала эстакадного типа при основном и аварийном сочетаниях нагрузок, Анисимов К. И., Адамов О. В. (2017)
Кушнерук В. И. - Исследование эффективности работы локальной приточно-вытяжной системы вентиляции, Панов В. Г., Исаев В. Ф., Бурдыка Л. Ф., Панов А. В. (2017)
Небеснова Т. В. - Флотационная установка для очистки сточных вод, образующихся при мойке емкостей, загрязненных органическими веществами (2017)
Новский А. В. - Экспериментальное обоснование несущей способности буронабивных свай при строительстве многоэтажного жилого комплекса в г. Одессе, Новский В. А., Чайковский Р. Э. (2017)
Титаренко В. А. - Нові державні будівельні норми та стандарти щодо інженерного захисту територій, будівель та споруд від небезпечних геологічних процесів та в складних інженерно-геологічних умовах, Домбровський Я. І., Шумінский В. Д. (2017)
Якушев Д. И. - Численное моделирование работы сваи на горизонтальную нагрузку, Дмитриев С. В. (2017)
Беспалова А. В. - Интеграция программного обеспечения для управления строительными процессами, Себова А. Ю., Равинов В. И. (2017)
Данелюк В. І. - Захист підземної частини будівель та споруд за допомогою екранів-фундаментів з дрібнозернистих наджорстких бетонних сумішей, Гострик А. М., Главацький І. О. (2017)
Менейлюк А. И. - Выбор технологических решений штукатурной гидроизоляции известняка–ракушечника, Дмитриева Н. В., Гострик А. Н. (2017)
Глущенко В. А. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у працях М. О. Максимовича, Рябініна І. М. (2017)
Тищенко К. А. - Дослідження гіпотези М. П. Погодіна – О. І. Соболевського в студіях А. Ю. Кримського (2017)
Ніколайчук А. С. - Дослідження сурядності в межах когнітивного підходу (2017)
Маторіна Н. М. - Про співвідношення членів речення з частинами мови (лінгвоісторіографічний аспект) (2017)
Маторін Б. І. - Виділення другорядних членів речення (лінгвоісторіографічний аспект) (2017)
Луковенко Т. О. - Особливості формування термінології гомеопатії (2017)
Решетняк О. В. - Парадигма бібліонімів як вербалізаторів концепту життя в сакральному дискурсі (2017)
Чугаєва В. В. - Символьна парадигма архетипу світло в біблійному вимірі (2017)
Soroka T. V. - Stages of empirical studying lexico-semantic peculiarities of the ukrainian and english axionomens (2017)
Ледняк Ю. В. - Специфіка темпоральної організації оповідання М. Л. Кашніц "Примари", Ледняк Г.В. (2017)
Спічка А. Г. - Використання синтаксичних трансформацій у процесі перекладу іншомовних текстів (2017)
Швидка Н. В. - Лінгвальні деформації мовлення мешканців слов’янська, Швидка В. С. (2017)
Коротяєва І. Б. - Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції у студентів мовних спеціальностей (2017)
Маторина Н. М. - Слова категории состояния как часть речи (лингвометодический аспект). Статья 1 (2017)
Годунова Н. Б. - Особливості застосування форм позакласної роботи з іноземної мови в середній школі, Капніна Г. І. (2017)
Роман В. В. - Методичні основи та особливості навчання іншомовного письма у ВНЗ, Куренна К. Д. (2017)
Беличенко О. Л. - Мир повседневной культуры в воспоминаниях Екатерины Мещерской (2017)
Ткаченко К. А. - Литературный историзм А. С. Пушкина (на материале "Капитанской дочки") (2017)
Рубан А. А. - Образна система роману Ч. Айтматова "Коли падають гори (вічна наречена)" (2017)
Казаков И. М. - Постмодернистские "игры разума" на пути к любви в романе ДЖ. Фаулза "Волхв", Лещенко С. А. (2017)
Карабльова О. В. - Дискредитація батьківського міфу як фактор зміни гендерних ролей у малій прозі Ірини Вільде (2017)
Сіробаба М. В. - Концептуальні риси лірики Василя Борового (2017)
Тищенко О. О. - Світ цивілізації в поезії Юрія Тарнавського: екзистенціалістський вимір (2017)
Гаврилюк М. М. - Реакція нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на вплив екологічних чинників в умовах Південного Лісостепу України, Каленич П. Є. (2017)
Кривошеєва Л. М. - Високоволокнистий сорт льону-довгунця "Есмань", Чучвага В. І., Йотка О. Ю., Верещагін І. В. (2017)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 9. Написання назв сортів рослин як об’єктів наукової і сільськогосподарської діяльності, Якубенко Н. Б. (2017)
Волкова Н. Е. - Технологія генотипування KASPTM та її використання в генетико-селекційних програмах (на прикладі кукурудзи), Соколов В. М. (2017)
Єременко О. А. - Вплив регулятора росту на ріст, розвиток рослин і формування врожаю гібридів соняшнику (F1) в умовах Південного Степу України, В. В. Калитка, Каленська С. М. (2017)
Каражбей Г. М. - Формування продуктивності залежно від стабільності та пластичності сортів сорго зернового, Шпак П. І., Козловська М. С., Мельниченко Т. П., Карпич М. К. (2017)
Кременчук Р. І. - Оцінка морозостійкості лаванди вузьколистої, О. І. Китаєв (2017)
Лещук Н. В. - Особливості формування показників якості товарної продукції салату посівного(Lactuca sativa var. capitata L.) залежно від способу вирощування , Барбан О. Б., Башкатова О. П. (2017)
Присяжнюк О. І. - Прогнозування фенотипової продуктивності середньоранніх сортів сої, Димитров В. Г., Мартинов О. М. (2017)
Прус Л. І. - Реакція сої на застосування агротехнічних заходів за різних погодних умов року (2017)
Худолій Л. В. - Ефективність позакореневих підживлень пшениці озимої (2017)
Байдюк Т. О. - Факторна модель формування продуктивності насіння і зеленої маси у рослин люпину білого , Левченко Т. М. (2017)
Демидов О. А. - Рівень прояву та кореляція врожайності, морфологічних ознак і елементів структури врожаю ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Гудзенко В. М., Васильківський С. П., Мельник С. І., Українець С. Л. (2017)
Холод С. М. - Потенціал інтродукованих зразків вівса в умовах південної частини Лісостепу України (2017)
Мельник C. І. - Функціонування ринку картоплі в Україні, Ковчі А. Л., Стефківська Ю. Л., Кравчук О. О., Горицька Т. В. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Bodnarсhyk O. N. - Dynamic of primary school age pupils’ physical fitness, Stefanyshyn V. M., Malanchuk G. G. (2017)
Bondarenko S. V. - Adaptive characteristics of main muscular groups’ static endurance in 6 years children in initial school period (2017)
Ivaskiene V. P. - Self-assessment and aggression’s manifestation of Judo wrestlers in age and qualification aspects, Skyriene V. V., Markevičius V. Z. (2017)
Javad Mahdiabadi - Central hemodynamic response to interval aerobic jogging in healthy male students (2017)
Kolumbet A. N. - Dynamic of kayak rowing technique in the process of competition activity (2017)
Liashenko V. M. - Special aspects of 12-14 yrs children’s psychological protection, Tumanova V. M., Gnutova N. P., Gnutov E. I. (2017)
Podrigalo L. V. - Analysis of adaptation potentials of kick boxers’ cardio-vascular system, Volodchenko A. A., Rovnaya O. A., Ruban L. A., Sokol K. M. (2017)
Priymak S. G. - Somatologic characteristics of biathlon students’ body constitution in predicting of their successfulness, Terentieva N. O. (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Кофанова О. В. - Роль автотранспортного комплексу в забезпеченні еколого-орієнтованого розвитку економіки країни (2016)
Карпенко Н. В. - Роль рекламних посередників у розвитку регіонального ринку, Захаренко-Селезньова А. М. (2016)
Балабан М. П. - Оптова торгівля України: етапи та тенденції розвитку в економіці ринкового типу, Балабан П. Ю. (2016)
Ващук О. В. - Стан та проблеми розвитку агровиробництва (2016)
Hrublyak O. - Government support of Ukraine's corporate sector international lending, Molodovskyi A. (2016)
Гросул В. А. - Використання багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу для оцінки ефективності діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації, Іщейкін Т. Є. (2016)
Вергал К. Ю. - Передумови інтеграції торговельних підприємств (2016)
Мілаш І. В. - Концепція контролінгу в управлінні витратами підприємств торгівлі (2016)
Крилов Д. В. - Складові методи організаційно- економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах (2016)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Механізм управління майновим потенціалом підприємства, Богиня І. В. (2016)
Битий А. В. - Тенденції та фактори розвитку потенціалу машинобудівних підприємств України (2016)
Гончар М. В. - Сучасні аспекти управління ресурсним потенціалом підприємства (2016)
Жук Є. О. - Нейтралізація ризиків – шлях підвищення ефективності управління виробничим потенціалом підприємства (2016)
Ковальчук О. І. - Сучасні концепції організації офісного простору (2016)
Кулик В. А. - Розрахунки готівкою в інтернет-магазині: документальне оформлення та облік (2016)
Фірсова Н. В. - Удосконалення обліку витрат підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України, Желізняк Р. Є. (2016)
Любимов В. И. - Внедрение механизмов ипотечного рынка с целью обеспечения финансовой безопасности государства (2016)
Педченко Н. С. - Фінансова політика залучення боргових зобов язань держави, Стрілець В. Ю., Лугівська Л. А. (2016)
Гудзь Т. П. - Матричний аналіз фінансової рівноваги підприємства (2016)
Коваленко Г. В. - Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2016)
Михайлова Н. В. - Теоретичні основи державного регулювання страхової діяльності України, Кравцова А. І. (2016)
Замула І. В. - Екологічні зобов’язання споживачів обліковий і маркетинговий аспекти (2016)
Бервено О. В. - Качество жизни в системе управления общественным воспроизводством, Броницкая В. В. (2016)
Trofimov A. - Tourism and sustainable development − an encouraging perspective for the Republic of Moldova, Mereniuc T. (2016)
Гафіяк А. М. - Використання систем комп'ютерної алгебри для забезпечення якості підготовки фахівців економічного профілю, Кропивницький С. В. (2016)
Загірняк Д. М. - Ознаки споживання послуг вищої освіти: закордонний досвід (2016)
Шкурупій О. В. - Міжнародна економіка глобалізаційної епохи. Про книгу Д. Лук’яненка, А. Поручника, Я. Столярчук "Міжнародна економіка" (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Alpaslan Gorucu - The effects of three different type of exercises on aerobic and anaerobic power, Bekır Tokay, Adela Badau (2017)
Badau Adela - Study of somatic, motor and functional effects of practicing initiation programs in water gymnastics and swimming by students of physical education and sports (2017)
Kolumbet A. N. - Modeling of kayak athletes’ competition activity, Dudorova L. Y., Babina N. A., Bazulyuk T. A., Chernovsky S. M. (2017)
Mehmet Soyal - Comparison of maximal oxygen uptake and anaerobic threshold in soccer and handball players, Selcen Korkmaz Eryılmaz, Metin Polat, Sami Aydoğan (2017)
Osipov A. Yu. - Comparative analysis of effectiveness of some students’ physical culture training methodic, Kudryavtsev M. D., Iermakov S. S., Yanova M. G., Lepilina T. V., Plotnikova I. I., Dorzhieva O. S. (2017)
Podrigalo L. V. - Analysis of martial arts athletes’ goniometric indicators, Volodchenko A. A., Rovnaya O. A., Stankiewicz B. (2017)
Polevoy G. G. - Training of motor rhythm in students, practicing football (2017)
Zuzda Jolanta Grażyna - Risk assessment and level of physical activity of students in Poland, Latosiewicz Robert, Augustyńska Beata (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Балашова С. П. - Науково-дослідницька робота як засіб творчої діяльності студентів, Головко Н. І. (2016)
Бахмач Л. А. - Значення самостійної роботи студентів у науковому доробку А. М. Алексюка (2016)
Буркова Л. В. - Структура і зміст базових професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій (2016)
Зварич І. М. - Вимірювання якості освіти у вищих навчальних закладах США (2016)
Кошечко Н. В. - Профілактика синдрому "емоційного професійного вигорання" викладача ВНЗ (2016)
Крапчатова Я. А. - Комп’ютерне тестування в організації самоконтролю рівня сформованості англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів (2016)
Кузьменко Н. М. - Метод творчого проекту у педагогічній діяльності Б. Грінченка (2016)
Макеєва О. А. - Стан сформованості професійної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Марушкевич А. А. - Значення якості вищої освіти для професійного становлення висококваліфікованих фахівців (2016)
Mariuts I. - The prospects of university education development in Ukraine using Romanian experience (2016)
Плахотнік О. В. - Iмплементація в Україні процедур та інструментів зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2016)
Постоюк Н. В. - Вплив соціально-історичних чинників на формування Д. Л. Сергієнка як педагога та науковця (2016)
Сатановська Л. А. - Формування цінностей та ціннісних професійних орієнтацій студентської молоді у вищих навчальних закладах України (2016)
Спіцин Є. С. - Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей ВНЗ як необхідна умова забезпечення права на академічну мобільність, Кирикилиця В. В. (2016)
Тупікова Г. А. - Реалізація моделі підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва (2016)
Кичко І. - Інноваційні методи підбору та оцінки персоналу, Горбачова О. (2017)
Ільчук В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України, Деркач А., Пчельнікова К. (2017)
Дубина М. - Наукові підходи до визначення сутності неформальних чинників (2017)
Іванова Т. - Зовнішня трудова міграція в Україні: проблеми та наслідки, Болуто А. (2017)
Гонта С. - Науково-концептуальні засади реалізації структурної політики держави (2017)
Мельник О. - Ключові аспекти трудової соціалізації інвалідів в Україні (2017)
Махненко М. - Сучасний аспект економічного націоналізму (2017)
Ilienko R. - Comparative characteristics of staff motivating at the enterprises of Ukraine and Poland, Kozynets Yu. (2017)
Lumpova Т. - Metainformation components of the classifier of economic indicators in information systems (2017)
Shyshkina O. - Theoretic and methodological basis of the functioning and development of the subjects of entrepreneurship of the real sector of economics, Sadchykova I. (2017)
Барабаш Н. - Аудит економічної безпеки підприємств торгівлі: необхідність та особливості проведення, Баранюк Ю. (2017)
Лісіца В. - Омніканальні продажі: тенденції, проблеми та перспективи розвитку в українському ритейлі (2017)
Сич О. - Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та середнього підприємництва, Нітман І. (2017)
Шпомер Т. - Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування (2017)
Shastun S. - The legal regulation of energy efficiency of enterprises in Ukraine (2017)
Bondarchuk M. - Status and trends of the world market of caviar (2017)
Худолей В. Ю. - Напрями дії організаційно-економічного механізму на забезпечення розвитку регіональних АПК (2017)
Дергалюк М. О. - PEST-аналіз факторів зовнішнього впливу на розвиток АПК регіонів (2017)
Rybchuk A. - Prospects for forming the investment potential of global infrastructure projects, Levkivskyi V. (2017)
Zharii Ya. - Problems and prospects of modernization of the deposit base of the banking system of Ukraine, Krasnianska Yu. (2017)
Zelensky S. - Venture financing in Ukraine Венчурне фінансування в Україні, Kovinko D., Pedorenko D. (2017)
Povna S. - Institutional foundations for successful implementation of innovation and investment projects (2017)
Янкович О. І. - Навчання учнів молодшого шкільного віку засобами освітньо-рухової методики у загальноосвітніх школах Польщі та України (2016)
Болбас В. С. - Педагогическая мысль Беларуси X - XVIII вв. о роли нравственного воспитания в жизни общества (2016)
Войцехівський М. Ф. - Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення, Івашньова С. В. (2016)
Дегтярьова Г. А. - Особливості організації експериментальної апробації теоретичних і методичних основ розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти (2016)
Зеленський Р. М. - Шляхи оптимізації викладання навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у ВНЗ (2016)
Kazachiner O. S. - Content and structure of foreign language teacher's inclusive competence (2016)
Курінний Я. В. - Авторська проектна програма як засіб розвитку "Я"-економічного у дітей 5 - 7 років (2016)
Ступак О. Ю. - Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників як показник якості освітніх послуг (2016)
Фомін В. В. - Питання опіки й піклування про дітей та молодь в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами журналу "Тюремний вісник") (2016)
Чжан Лун - До питання періодизації становлення системи особистісно-професійного розвитку вчителів у Китайській Народній Республіці (2016)
Юр'єва К. А. - Модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки (2016)
Юткало С. Ю. - Відображення авторитету вчителя в суспільному житті громадян радянського союзу другої половини XX століття (2016)
Прокопенко І. Ф. - Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку, Мельникова О. В. (2017)
Гайдученко Ю. О. - Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності, Рядинська І. А. (2017)
Гончаров Д. О. - Соціальний капітал в контексті ефективного державного управління, Тукан В. К. (2017)
Губанова Н. Н. - Альтерглобалізм та глобальна трансформація світової економіки, Климова С. О. (2017)
Гура А. О. - Зелена економіка: сутність, чинники та перспективи розвитку в Україні, Гуцан Т. Г. (2017)
Дзюба С. Г. - Зарубіжний та український досвід диверсифікації джерел фінансування системи освіти, Плотнікова Н. В. (2017)
Зеленько О. О. - Особливості процесу прямого іноземного інвестування в національній економіці, Ночвіна І. О. (2017)
Олійник О. В. - Інноваційна діяльність: особливості розвитку і активізації в аграрному виробництві, Сідельнікова І. В. (2017)
Поплавський М. В. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної активності підприємств України на сучасному етапі (2017)
Радченко Л. П. - Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як умова входження в глобальний економічний простір (2017)
Сідельнікова В. К. - Маркетинг інновацій як головна функція ведення бізнесу (2017)
Синиця Т. В. - Шляхи оптимізації закупівельної діяльності підприємств, Осьмірко І. В. (2017)
Соляр В. В. - Фіскальне середовище діяльності підприємств в Україні, Ломейко Ю. А. (2017)
Терно А. В. - Ринок праці України в умовах глобалізації економіки (2017)
Шиловцева Н. В. - Основні детермінанти розвитку людського капіталу в умовах формування економіки інноваційного типу (2017)
Nazarenko O. - Social focus of business: theoretical and practical aspects, Popadynets O., Reshetniak N. (2017)
Вихідні дані (2017)
Верлань А. Ф. - Алгоритмизация методов точностной параметрической редукции математических моделей, Верлань А. А., Положаенко С. А. (2017)
Кобозева А. А. - Усовершенствование стеганографического алгоритма, основанного на sign-нечувствительности сингулярных векторов блоков матрицы изображения, Мокрицкий В. А., Батиене Л. Е. М., Бобок И. И. (2017)
Касянчук М. М. - Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення, Якименко І. З., Паздрій І. Р., Івасьєв С. В. (2017)
Задерейко А. В. - Проблемные аспекты деперсонализации цифровых изображений, Троянский А. В., Логинова Н. И., Трофименко Е. Г. (2017)
Дубчак Л. О. - Нечітка система діагностування патологічних станів молочної залози на основі гістологічних зображень, Вербовий С. О., Максимів Н. А., Дацко Т. В. (2017)
Бобриков С. А. - Синтез и моделирование регулятора для объекта с изменяющимися параметрами, Пичугин Е. Д., Кысса С. И. (2017)
Рыбальский О. В. - Применение инструментального средства экспертизы цифровых фонограмм и аппаратуры цифровой звукозаписи "Фрактал" для проведения экспертиз аналоговых фонограмм и аналоговой аппаратуры магнитной записи, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2017)
Положаєнко С. А. - Моделі розподілених систем із запізнюючим аргументом (2017)
Лебедєва О. Ю. - Розробка інтерфейсу адміністратора в системі управління салоном краси, Бирченко Т. О. (2017)
Калабухін Ю. Є. - Аналіз часових рядів споживання палива маневровим тепловозом в експлуатації, Рудковський О. В. (2017)
Ахмаметьєва Г. В. - Порівняльний аналіз ефективності стеганоаналітичних алгоритмів виявлення наявності вкладень конфіденційної інформації у цифрових відео, Єфименко А. О. (2017)
Лендюк Т. В. - Нечітка модель формування індивідуальної траєкторії навчання та побудова онтології на її основі, Васильків Н. М. (2017)
Grishin S. - Possibility of obtaining functional dependences from database structure, Timoshenko L. (2017)
Романюков М. Г. - Дослідження оптимального коефіцієнту витрат на технічний захист інформації об’єкту інформаційної діяльності (2017)
Гунченко Ю. О. - Система підтримки прийняття рішень при плануванні та дистанційному керуванні рухом мобільних об’єктів, Ковалець І. В., Шворов C. А., Комарчук Д. С., Лукін В. Є. (2017)
Tynynyka A. N. - Submission of algorithm for works sequences finding with Petri net (2017)
Сегін А. І. - Визначення оцінки сумарного кореляційного взаємовпливу періодичних процесів з багатократним повторенням та представленням в полярній системі координат (2017)
Лебедєва О. Ю. - Розробка системи для формування звітності про наукову та методичну роботу кафедри, Тимошенко Л. М., Семенченко В. М. (2017)
Технічна сторінка (2017)
Апихтіна О. Л. - Динаміка накопичення кадмію у внутрішніх органах щурів після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру, Козлов К. П. (2017)
Родинський О. Г. - Гальмівний механізм впливу тиреоїдних гормонів на когнітивні функції мозку, Демченко О. М., Кондратьєва О. Ю., Голубка А. Ю., Ярошенко Д. С. (2017)
Спіріна І. Д. - Особливості психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання дизайнерських наркотиків серед молодого населення та проблеми ранньої діагностики (огляд літератури), Рокутов С. В., Феденко Є. С., Шорніков А. В., Холопченко О. Е. (2017)
Чорна Ю. В. - Актуальні підходи до організації навчального процесу (2017)
Перцева Т. О. - Особливості лабораторних показників перебігу тяжкої негоспітальної пневмонії у пацієнтів, Авраменко І. В. (2017)
Абатуров О. Є. - Оцінка якості життя у підлітків з ожирінням, асоційованим з поліморфізмами гена лактази, Нікуліна А. А. (2017)
Курята О. В. - Частота факторів ризику серцево-судинних захворювань та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь, Мухаммад Мухаммад, Митрохіна О. С. (2017)
Замковий А. Д. - Удосконалення системи забезпечення гемотрансфузійними препаратами Збройних Сил України, Тимченко А. С. (2017)
Лоскутов О. Є. - Вплив ожиріння на структуру остеоартрозу великих суглобів нижньої кінцівки, Курята О. В., Черкасова Г. В. (2017)
Возіанов С. О. - Механізм утворення оксалатних конкрементів за наявності уреазопродукуючих збудників у сечі (концепція), Коваль Д. В., Руденко А. В., Желтовська Н. І. (2017)
Кутовой А. Б. - Этапная изоляция брюшной полости при разлитом перитоните, Косульников С. О., Завизион Е. Н., Степанский Д. А. (2017)
Хмель О. С. - Варіабельність ритму серця у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом під впливом антігіпертензивної терапії, Родіонова В. В. (2017)
Cтепанський Д. О. - Вивчення біологічної дії аутоштамів аерококів на моделях стафілококової інфекції, Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. (2017)
Ільченко С. І. - Роль поліморфізму генів I та II фази біотрансформації ксенобіотиків у розвитку рецидивуючого та хронічного бронхіту в підлітків-курців, Фіалковська А. О., Крамаренко Н. М., Макух Г. В. (2017)
Кривопустов О. С. - Дослідження прогестерон індукованого блокуючого фактора при лікуванні жінок із загрозливим абортом з урахуванням поліморфізму гена рецептора прогестерону (2017)
Гударьян А. А. - Особенности лечения различных клинических вариантов генерализованного катарального гингивита, Кузняк Н. Б., Шостенко А. А. (2017)
Гударьян А. А. - Клинико-лабораторная эффективность системной энзимотерапии у больных хроническим генерализованным пародонтитом, осложненным гнойными очагами в мягких тканях пародонта, Кузняк Н. Б., Дроник И. И. (2017)
Гударьян А. А. - Комплексное лечение генерализованного катарального гингивита с предвестниками раннего формирования деструктивных явлений в костных структурах пародонта, Струк В. И., Ватаманюк Н. В. (2017)
Stavnichenko P. V. - Stavnichenko P.V., Novohatska L.O., Antonenko A.M., Vavrinevych O.P. Assessment of ecotoxicological hazard and risk of groundwater contamination with different groups of pesticides, Novohatska L. O., Antonenko A. M., Vavrinevych O. P. (2017)
Гребняк М. П. - Гігієно-дидактичні критерії адаптації до початкового етапу навчання у вищих навчальних закладах, Щудро С. А., Федорченко Р. А. (2017)
Вежновець Т. А. - Провідні чинники впливу на стан соціально-психологічного клімату в колективі медичних працівників (2017)
Писаренко Ю. Г. - Він жив заради людей. До 180-річчя катеринославського земського лікаря В.Т. Скрильникова (1837–1898) (частина 2) (2017)
Антоненко П. П. - Сумісна дія фітодобавок та селеніту натрію на продуктивність курей-несучок та якість продукції за техногенного навантаження, Ковальова І. В. (2016)
Kachalova O. - Dynamics of protein metabolism in draft dogs under influence of herbal feed additive "Gastroatsyd" (2016)
Кузьменко П. І. - Ріст і розвиток поросят-сисунів та якість молозива і молока свиноматок під впливом згодовування ПАБК і мінеральних брикетів, Фесенко В. Ф., Бількевич В. В., Каркач П. М., Машкін Ю. О. (2016)
Романчук А. С. - Обмін неестерифікованих жирних кислот у рідкому вмістимому рубця та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2016)
Сметаніна О. В. - Використання органічного Кобальту для виробництва високоякісного молока, Ібатулін І. І., Бомко В. С. (2016)
Соболєв О. І. - Розвиток органів шлунково-кишкового тракту у каченят, що вирощуються на м'ясо, за різного рівня Селену в комбікормах (2016)
Токарчук Т. С. - Білковий обмін у організмі поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів (2016)
Чернадчук М. М. - Вплив bypass сої на рубцевий метаболізм високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2016)
Adamchuk L. - Morphological characteristics of Corylus avellana L. bee pollen, Samoilenko V., Nikolaieva N. (2016)
Вовкогон А. Г. - Порівняння показників сорбції носіїв – желатину та крохмалю, Мерзлов С. В. (2016)
Водяніцький О. М. - Вплив коливань температурного режиму водойми на вміст білків в ембріонах та передличинках окуня звичайного (Perca fluviatilis, L.), Потрохов О. С., Гриневич Н. Є., Куновський Ю. В., Присяжнюк Н. М., Михальський О. Р. (2016)
Войцехівська Л. І. - Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні, Скоромна О. І., Голубенко Т. Л. (2016)
Гейсун А. А. - Дослідження впливу Гуміліду на контамінацію важкими металами продуктів вермитехнології, Степченко Л. М. (2016)
Мерзлов С. В. - Дослідження впливу високих доз пекарських дріжджів у складі поживного середовища на стан личинок Chironomus, Король-Безпала Л. П. (2016)
Недашківський В. М. - Вплив гідролізату соєвого молока на виробництво бджолиними сім’ями воску та гомогенату трутневих личинок (2016)
Олешко М. О. - Формування природної кормової бази за рахунок планктонних угруповань на дослідних ставах ВАТ "Сквираплемрибгосп" за вирощування цьоголіток помісних коропів, Олешко О. А., Мельниченко О. М., Бітюцький В. С., Гейко Л. М. (2016)
Палій А. П. - Дослідження процесу утворення забруднень на доїльно-молочному обладнанні (2016)
Піщан І. С. - Рівень продуктивності швіцьких корів у другу лактацію, як показник адаптації до промислової технології виробництва молока в Степовій зоні України (2016)
Поплавська О. С. - Випробування різних стимуляторів нерестового стану плідників стерляді (Acipenser ruthenus L.) в умовах штучного відтворення, Коваленко В. О., Шумова В. М. (2016)
Шевчук Т. В. - Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання (2016)
Даншин В. О. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників молочних порід, Рубан С. Ю., Федота О. М., Мітіогло Л. М., Борщ О. О. (2016)
Плівачук О. П. - Сиропридатність молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами капа-казеїну, бета-лактоглобуліну та пролактину, Димань Т. М., Облап Р. В. (2016)
Ставецька Р. В. - Вплив типу конституції на розвиток вим’я і молочну продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи, Динько Ю. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бушин М. І. - Рецепція образу Т. Шевченка українською діаспорою у післявоєнний період, Тихоненко Ю. М. (2015)
Чубіна Т. Д. - Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка як осередок утвердження національної ідентичності на Черкащині, Спіркіна О. О. (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Становлення національного стилю в творчості митців України на початку ХХ ст., Таран Є. О. (2015)
Скрипник Л. В. - Використання пам'яток археології в культурно-пізнавальному туризмі (2015)
Чепурда Г. М. - Висвітлення в історіографії радянської практики впливу на природно-кліматичні процеси (2015)
Ярославська Л. П. - Становлення і розвиток українського сокільського спортивно-гімнастичного руху в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., Загородній В. В. (2015)
Фрей Л. В. - Розвиток етнічного туризму в Україні: проблеми та перспективи (2015)
Лисенко А. І. - Дослідження становища жінки в українському суспільстві в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографічний вимір, Стадник І. Ю. (2015)
Ілляшенко Ю. Ю. - До історіографії питання зародження, розвитку та функціонування дитячих громадських організацій України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., Яшан О. О. (2015)
Голуб О. О. - Соціально-економічний розвиток Черкаської області (2009 – 2014 рр.) (2015)
Калініченко К. С. - Легендарні постаті українського козацтва (2015)
Тептюк Л. М. - Науковий шлях відомого українського історіографа В. С. Іконникова (1841 – 1923 рр.), Худолей О. С. (2015)
Киридон П. В. - Номенклатурний апарат радянських органів Української РСР повоєнного двадцятиліття (2015)
Тимошенко Ю. О. - Союз Українського Сокільства за кордоном (СУСЗАК) (2015)
Гуржій І. О. - Купецтво Києва та Київщини нового часу в сприйнятті сучасників (2015)
Богун Л. В. - Професійна підготовка майбутніх рятувальників у системі відомчої освіти (на прикладі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ) (2015)
Волкова І. В. - Внесок Олеся Гончара в розбудову української державності в перші роки незалежності, Тептюк Л. М. (2015)
Киридон А. М. - Травмоцентрична культура українського суспільства ХХ століття: пам’яттєвий дискурс (окреслення проблеми) (2015)
Кивгила І. Г. - Внесок українських економістів у розвиток селянського підприємництва в роки НЕПу (2015)
Лазуренко В. М. - Внесок Ю. М. Вовкотруба в українську історичну науку (2015)
Про авторів (2015)
Титар О. - Культурна традиція та ментальність: від "духу народу" до психоаналітичних концепцій ідентичності (2017)
Кондратюк Л. - Філософська рефлексія над українською історією як чинник формування національної ідентичності (2017)
Tsymbalyuk D. - Reluctance of self-identification with the name "displaced" and the question of agency (2017)
Вакуленко О. - До питання педагогічних стратегій ідентичності в сучасній Україні (2017)
Пірен М. - Сучасна українська політико-владна еліта і проблеми національної самоідентифікації (2017)
Шитова О. - Ідентичність чужого і "чужі" ідентичності в Європі (2017)
Яковлева Е. - Размышляя над идентичностью в условиях современных трансформаций: формат электронного кочевничества (2017)
Годзь Н. - Ідентичність та культурні стереотипи під час самозбереження індивіда та держави: поміж минулим та майбутнім (2017)
Запорожець М. - Демографічні та міграційні процеси в культурологічному зрізі (2017)
Сандрович Т. - Національна та інтернаціональна ідея в літературі (на матеріалі статей Б. Грінченка) (2017)
Андрійченко Ю. - Особливості гендерно маркованих лексичних одиниць у сучасній іспанській мові (2017)
Гусак П. - Філософська герменевтика як науковий підхід до дослідження біблійних текстів (2017)
Студницька М. - Дискурс національної ідентичності в церковному мистецтві Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2017)
Ogurek A. - Tozsamosc lokalna i regionalna a procesy integracyjne i globalizacyjne (2017)
Шевчук С. - Національно-культурна ідентичність у глобалізованому світі (2017)
Przyklenk J. - Od identycznosci do roznicy – uwagi o pojeciu tozsamosci w najnowszej historii polszczyzny (2017)
Коршун Т. - Глобалізація гуманітарної освіти як виклик національній ідентичності (2017)
Іщук Є. - "Своє в чужому, чуже у своєму" або найчастіші граматичні помилки (на матеріалі чеської та української мов) (2017)
Казакевич О. - Роль мови у формуванні національної ідентичності (2017)
Щекотова Е. - Общественная травма как способ формирования национальной идентичности Японии (2017)
Костюк Л. - Індивідуалізм української ментальності: проблема ідентичності і культурна традиція (2017)
Свириденко О. - Українська національна ідентичність та її характеристика в епістолярній спадщині О. Стороженка (2017)
Скляр А. - Трансперсональные основания идентичности "я" в антропологической доктрине С. Л. Франка и христианская религиозно-философская концепция личности (2017)
Izak S. - Identity of terrorist and victim (image of Sub-Saharan Africa in the Slovak media) (2017)
Stryzhak S. - Religion influence on contemporary Ukrainian youth consciousness, Podolkova S., Sakhno P. (2017)
Костюк І. - Міфологічні змістові парадигми як засоби ідентифікації людини в сучасній культурі (2017)
Сидор В. - Актуалізація культурних традицій українців через призму ландшафтної культової скульптури Галичини кінця ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Воронюк О. - Жертовна "ідентичність" (2017)
Лизанчук В. - Культурно-національна ідентичність українців у концепції Івана Франка (2017)
Радзик Р. - Между Россией и Польшей: историческо-культурные предпосылки формирования обществ Центральной и Восточной Европы (2017)
Moscicka D. - Wyzwania i zagrozenia bezpieczenstwa kulturowego w XXI wieku (2017)
Oyeshile O. A. - Ethnic conflict resolution and development in Africa: the ontological, ethical and political imperatives (2017)
Zuber M. - Partia Prawo i Sprawiedliwosc jako reprezentacja polityczna swiatopogladu tradycjonalistycznego we wspolczesnej Polsce (2017)
Векуа О. - Притягальна сила української національної культури для неетнічних українців (2017)
Kaluzinska E. - Tozsamosc w kontekscie zmian cywilizacyjnych. Przyblizenia (2017)
Терешкевич Г. - Проблеми ідентичності особистості людини, цінності, гідності та недоторканості людського життя в ситуації сучасного діалогу культур (2017)
Kazmierczak A. - "Hej koleda, koleda…" przeksztalcenia tozsamosci kulturowo-religijnej w miescie na przykladzie pastoralki (2017)
Левкович Н. - Модель землі обітованої в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII – першої третини ХХ ст.: проблема ідентичності і культурна традиція (2017)
Sujkowska-Sobisz K. - O tozsamosci gracza. Mozliwosci i ograniczenia w kreowaniu jazni oraz budowaniu relacji spolecznych (2017)
Костянтин Т. - Проблема релігійної ідентичності: пошук взаємозв’язку між євангельськими протестантами україни і протестантизмом реформації (2017)
Стеценко В. - Ментальна ідентичність української традиції філософування про релігію, бога і людину (2017)
Бродецкая Ю. - Дар как механизм формирования событийной идентичности (2017)
Костенко Г. - Національна ідентичність і відновлення концепту "національного" (філософсько-культурологічне осмислення наукової спадщини Кліфорда Гірца) (2017)
Лукаш Г. - Мовна ідентичність, мовна особистість і мовна свідомість (2017)
Цимбал Т. - Проблема ідентичності в контексті міграційних викликів гібридної війни (2017)
Георгієва Ц. - Ідентичність і засоби масової інформації: на прикладі болгарської реклами (2017)
Гніт Ю. - Взаємні образи соціальних груп у текстах медіа в дослідженні ідентичності, Малес Л., Мотузенко Б., Фреїк Н. (2017)
Бричка А. - Тенденції формування релігійної ідентичності особистості на сучасному етапі (2017)
Соболєвська С. - Український аматорський театр як засіб збереження культурної ідентичності (2017)
Лисовець Н. - Обман як елемент формування ідентичності (2017)
Врадий С. - Уникальный источник XIX в. о начальном периоде формирования корейской диаспоры на ДВ России (2017)
Попова О. - Роль освіти у формуванні сучасної національної ідентичності (2017)
Кущ О. - Космогонічні уявлення українців у контексті етнонаціональної педагогічної системи (2017)
Попов В. - Нацистський weltanschauung та переформатування німецької ідентичності (2017)
Нагаївська Д. - Шляхи досягнення гендерної рівності в освітніх установах у галузі інформаційних систем і технологій (2017)
Іванюк І. - Античний "топос" і топологія ідентичності (2017)
Процак С. - Дискурс української ідентичності в контексті постколоніальних студій (2017)
Шляхова О. - Тілесна ідентичність як самоідентичність у контексті культури повсякдення (2017)
Гаєвська С. - Діалог як культурна комунікація (2017)
Балахтар В. - Професійна ідентичність особистості-фахівця соціальної роботи (2017)
Тимофеєнко А. - Японська політика із збереження культурної ідентичності та традиції в умовах глобалізації (2017)
Скиба Е. - Гендерна ідентичність як прояв владних відносин (2017)
Антонова-Колесник К. - Вплив М. В. Лисенка на усвідомлення національної та культурної ідентичності українців у Києві другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Самчук О. - Традиція та інновація у філософії мистецтва (2017)
Мініч А. - Проблема запозичення українськими селянами ефективних практик господарювання в національних меншин Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Михальська В. - Фактор ідентичності в постконфліктній політиці (2017)
Самчук Р. - Криза ідентичності в контексті сучасної суспільно-політичної ситуації в Європі (2017)
Почепцов Г. - Інструментарій для роботи з сакральними об’єктами: від античних до радянських часів (2008)
Кармазіна М. - Політична наука в Україні: дисертаційний аспект (2008)
Рубанов В. - Методологічна сутність політичної аналітики (2008)
Титаренко О. - Перспективи становлення політичної філософії (2008)
Кремень В. - Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого, Ткаченко В. (2008)
Бульбенюк С. - Проблеми демократизації України: теоретичний і прикладний аспекти (2008)
Черкашин К. - Стабільність електоральної географії великих міст (2008)
Бурмака М. - Політично-правовий аспект діяльності земляцтв (2008)
Дрожжина С. - Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти (2008)
Дівак В. - Косово, боротьба за незалежність: історія питання та його наслідки (2008)
Соколов В. - Тенденції гендерної політики в Європі та Україні, Саприкіна М. (2008)
Ященко В. - Гендер і "держава загального добробуту" в країнах Західної Європи (2008)
Саганюк Ф. - Сектор безпеки України: аспекти трансформації, Романов І., Троцько В., Вещицький І. (2008)
Шеретюк О. - Україно-російські відносини в контексті євроінтеграційної політики України (2008)
Бурдяк В. - Перспективи співробітництва "Україна – НАТО" і роль у ньому польського фактора, Мороз І. (2008)
Рудницька Н. - Проблема бюрократії в неоконсервативній концепції (2008)
Політичні технології: інструмент управління чи маніпуляцій? (2008)
Кудряченко А. - Тенденції розвитку виборчих технологій в сучасній Україні (2008)
Михальченко М. - Етнополітологічний вимір української полонії (2008)
Медвідь Ф. - Праця ексклюзивного характеру, Гордієнко М. (2008)
Книжкова полиця (2008)
Бойко І. - Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність, Коссак В., Кахнич В. (2017)
Греченко В. - Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр., Ярмиш О. (2017)
Яцишин М. - Структура та компетенція мирових судів Волинської губернії у період правління Української Центральної Pади (березень 1917 – квітень 1918) (2017)
Булавіна С. - "Захист" та "охорона": теоретичні аспекти юридичних термінів, Давидова Т. (2017)
Кравчук В. - Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) на теренах радянської України (2017)
Крисюк Ю. - Злочин і покарання в релігійній доктрині християнства (2017)
Кудін С. - Синергетичний підхід в структурі методології історико-правових досліджень (2017)
Юхимюк О. - Значення загальних принципів права у правозастосовчій діяльності міжнародних судів (2017)
Glamazda P. - General Characteristics of the Judicial System of Ukraine – Cossack Hetmanate (1722-1760) (2017)
Банк Р. - Сучасна правова парадигма інформаційної безпеки України (2017)
Гороть А. - Характеристика джерел регіонального співробітництва України в рамках Єврорегіону "Буг" (2017)
Колодяжна В. - Становлення та розвиток інституту "право притулку" у міжнародному праві, Трофимчук М. (2017)
Конончук І. - Історичні та політико-правові аспекти виникнення і розвитку інституту конституційного контролю (2017)
Хатнюк Ю. - Основи організації діяльності органів Національної поліції України у боротьбі з рейдерством, Кіцул Ю. (2017)
Біленчук П. - Правовий захист комп’ютерних програм, Борисова Л. (2017)
Starchuk O. - Сoncept of Discrimination in Family Law of Ukraine: Problems of Definition, Yatsyniak O. (2017)
Василевич В. - Персонал органів та установ виконання покарань як об’єкт кримінально-виконавчої діяльності та наукових досліджень, Ліховицький Я. (2017)
Воробей П. - Про деякі теоретичні напрями удосконалення діяльності персоналу органів та установ виконання покарань, Колб С. (2017)
Кваша О. - Реалізація права особи на самооборону в контексті захисту основ національної безпеки України (2017)
Коваленко В. - Про деякі теоретичні підходи щодо сутності діяльності персоналу органів та установ виконання покарань в Україні, Колб І. (2017)
Колб О. - Про деякі сутнісно-змістовні ознаки поняття "персонал органів та установ виконання покарань", Ремега В. (2017)
Яковець І. - Про зміст поняття "персонал органів та установ виконання покарання" та його системоутворюючі ознаки, Новосад Ю. (2017)
Бабанли Р. - Аналіз практики призначення покарання при множинності злочинів (на прикладі окремих злочинів проти власності) (2017)
Гусак А. - Основні положення криміналістичної комп’ютерної візуалізації (2017)
Журавська З. - Заходи оперативно-розшукового характеру щодо запобігання посяганням на особисту безпеку засуджених в установах виконання покарань України (2017)
Карпінська Н. - Окремі питання проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи у кримінальному судочинстві, Крикунов О. (2017)
Кондратішина В. - Щодо деяких шляхів підвищення ефективності індивідуального запобігання злочинам в Україні (2017)
Саско О. - Щодо поняття латентної злочинності та причин її виникнення (2017)
Чупринський Б. - Проблеми призначення покарання неповнолітнім (2017)
Горупа Т. - Республика Беларусь как субъект международных организаций постсоветского пространства: историко-правовой аспект (2017)
Kosińska A. - Applying Alternatives to Detention of Foreigners in Poland (2014-2015), Sieniow T. (2017)
Shulha A. - Zakaz dyskryminacji w stosunku do rzeczy jako podstawa sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (2017)
Скуба Г. - Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів терористичного характеру (2017)
Смолярчук Р. - Правовий режим селянських лісів на території України за часів Російської імперії (XVIII – початок ХХ століття) (2017)
Бабань О. А. - Гістоструктура яєчників різних розмірів від корів за анафродизії, Папченко І. В., Вельбівець М. В., Лотоцький В. В. (2016)
Kasimanickam R. - Postpartum uterine diseases in dairy cows, Kasimanickam V., Koziy V., Lototskiy V. (2016)
Сідашова С. О. - Вплив пробіотичного захисту слизових на функцію яєчників лактуючих корів, Гуменний О. Г. (2016)
Shpilevska V. - Effective modern methods of stimulation farrowing for sows, Gumenny O. (2016)
Богатко Н. М. - Застосування удосконалених методів визначення якості солених та маринованих грибів за їх ветеринарно-санітарної оцінки, Букалова Н. В., Богатко Л. М. (2016)
Гриневич Н. Є. - Сезонні зміни гідрохімічних показників води за використання установок замкнутого водопостачання для вирощування райдужної форелі, Димань Т. М. (2016)
Тишківська Н. В. - Зміни технологічних властивостей молока корів за субклінічного маститу, Тишківський М. Я. (2016)
Хіцька О. А. - Критерії оцінки показників якості та безпечності мороженої риби, Ковалівський В. В. (2016)
Курдеко А. П. - Совершенствование диагностики и лечения язвенной болезни желудка лошадей (2016)
Максимович І. А. - Поширення та діагностика серцевих аритмій у спортивних коней (2016)
Мацинович А. А. - Эффективность комплексной минеральной добавки Хеламакс в профилактике неонатальной патологии телят, Белко А. А., Петров В. В., Мацинович М. С., Головаха В. И., Пиддубняк О. В., Слюсаренко С. В. (2016)
Підборська Р. В. - Озонотерапія – безпечна альтернатива антибіотикотерапії, Шаганенко В. С. (2016)
Антіпов А. А. - Вивчення люмбрицид – проміжних живителів метастронгіл, Гончаренко В. П., Бахур Т. І. (2016)
Volosyanko O. - Cytological characterization of thimus in rabbits immunized with a live vaccine against myxomatosis from strain B-82 in combination with an immunomodulator – ribotan, Popova I. (2016)
Джміль В. І. - Морфологічні зміни внутрішніх органів товстолобиків як діагностичний критерій їх загибелі, Папченко І. В. (2016)
Полтавченко Т. В. - Моніторинг протозойних захворювань ставкової риби та її ветеринарно-санітарна оцінка у рибницьких господарствах Рівненської області, Парфенюк І. О., Богатко Н. М. (2016)
Рубленко І. О. - Визначення чутливості bacillus anthracis до антибіотиків та антибактеріальних препаратів (2016)
Столярова Ю. А. - Клинические и гематологические показатели коров, больных гиподерматозом, при лечении акарибилом, Антипов А. А., Бахур Т. И. (2016)
Тімченко О. В. - Значення піролідонілпептидази в ідентифікації сальмонел та цитробактерій, ізольованих із харчових продуктів та кормів (2016)
Ніщеменко М. П. - Активність деяких ферментів сироватки крові перепілок за впливу лізину, метіоніну та треоніну в поєднанні з вітаміном Е, Шмаюн С. С., Стовбецька Л. С., Порошинська О. А. (2016)
Положення про порядок формування збірника наукових праць "Науковий вісник ветеринарної медицини" (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2017)
Абдулов А. Р. - Анализ влияния геометрических параметров крупных кузнечных слитков на их качество, Жбанков Я. Г. (2017)
Zhbanova O. M. - Effect of electrical action during crystallization on physical and mechanical properties of steel 110H13L, Saithareyev L. N., Bialik G. A. (2017)
Ефременко В. Г. - Технологические схемы термической обработки низколегированной стали на основе Q&P принципа, Зурнаджи В. И., Гаврилова В. Г. (2017)
Руденко Н. О. - Дослідження основних структурних характеристик високопористих порошкових матеріалів (2017)
Семенов В. М. - Исследование сварных соединений днищ реакторов, выполненных с использованием электрошлаковой сварки, Кабацкий А. В., Малыгина С. В. (2017)
Размышляев А. Д. - Методика расчета индукции поперечного магнитного поля в зоне ванны при дуговой сварке, Агеева М. В. (2017)
Подлєсний С. В. - Динаміка електромагнітного і електростатичного підвісів ротора, Єрфорт Ю. О., Жук Я. А. (2017)
Васильева Л. В. - Автоматизированное проектирование ударных стендов на базе гидроупругого привода, Грановский А. Е., Алексеева К. Г. (2017)
Ловейкін В. С. - Реалізація оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2017)
Гаврюков А. В. - Определение нагруженности ленты во время неравноускоренного изменения длины транспортирования конвейера (2017)
Kondratenko M. N. - Condition analysis of belt conveyors roller-carriages and drums on mathematical model of operation starting modes basis (2017)
Тарасов А. Ф. - Применение комбинированных статистических алгоритмов для формирования рефератов и оценки релевантности научно-технических публикаций, Васильева Л. В., Морозов Д. А. (2017)
Онищенко Я. С. - Розробка програмно-методичного комплексу для автоматизації обліку даних про роботу науково-технічної бібліотеки на машинобудівному підприємстві, Богданова Л. М. (2017)
Плотніков В. В. - Перспективи утилізації цинквмісних промислових відходів, Саітгареєв Л. Н. (2017)
Фесенко А. Н. - Влияние влажности и зернистости песка на основе кварца на свойства песчано-глинистой формовочной смеси, Фесенко М. А., Федоров Н. Н. (2017)
Берсуцька С. Я. - Соціальна роль системи бюджетування на промислових підприємствах України, Жуков С. А. (2017)
Венжега Р. В. - Теоретичні аспекти стратегічного розвитку промислових підприємств (2017)
Галгаш Р. А. - Передумови встановлення меж кластерів та їхньої стратегічної координації в регіоні (2017)
Грибкова С. М. - Огляд сучасного стану прямих інвестицій в українську промисловість, Матернюк Т. Е. (2017)
Драчук Ю. З. - До напрямів підвищення ефективності інтелектуального потенціалу підприємств, Снітко Є. О., Завгородній Є. Є. (2017)
Драчук Ю. З. - Реалізація механізму публічно-приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку промисловості: світова практика, Трушкіна Н. В. (2017)
Загребельний С. Л. - Адаптивне тестування як один із способів перевірки знань студентів у технічному вузі, Брус М. В. (2017)
Мальцев М. М. - Вплив приватизаційних процесів на інноваційний розвиток підприємств морського транспорту (2017)
Минц А. Ю. - Выбор программного обеспечения для решения экономических задач средствами нечеткой логики (2017)
Михайличенко Н. М. - Проблеми та перспективи впровадження контролінгу як сучасного інструменту управління підприємством, Токарева А. О. (2017)
Попова Г. Ю. - Удосконалення викладання економічних дисциплін: практичне опрацювання креативної ідеї на підставі міждисциплінарних компетентністних зв’язків (2017)
Сердюк Е. Н. - Сравнительный анализ моделей бухгалтерского учета, применяемых в мировой практике, Пилипенко Е. Э. (2017)
Філіпішина Л. М. - Напрями розвитку стратегії взаємодії держави і бізнесу (2017)
Черната Т. М. - Применение методов экономического анализа в системе ситуационного управления экономическими процессами (2017)
Ящишина Ю. М. - Особливості розвитку ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх управлінців, Мироненко Є. В. (2017)
Gladysheva O. V. - Analysis of the global english-language publications in the field of press-forging equipment and the application of advanced technologies of metal working by pressure (2017)
Аннотации (2017)
Анотації (2017)
Abstracts (2017)
Титул, зміст (2017)
Шпильчак В. О. - Кореляція стратонів зеленокам’яних структур Західноприазовської мегаструктури у складі осипенківської серії, Ісаков Л. В. (2017)
Васильєва І. В. - Проблеми інтерпретації даних вуглерозвідувальних робіт на Донбасі, Іконніков В. М. (2017)
Рудько Г. І. - Родовища бурштину України та перспективи їх освоєння (2017)
Аббасов О. Р. - Закономірності розподілу й геохімія горючих сланців Азербайджану (2017)
Зінчук М. М. - Особливості алмазів із сучасних розсипів на територіях передбачуваного поширення давніх постачальників продуктивного матеріалу, Коптіль В. І. (2017)
Шевченко О. Л. - Чинники формування та алгоритми розрахунку техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод (2017)
Калашник Г. А. - Радіоекологічна ситуація в місті Кропивницькому – центрі уранодобувної промисловості України (2017)
Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України (2017)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог-разведчик Павел Иванович Василенко (к 125-летию со дня рождения) (2017)
Шемшученко Ю. С. - Методологічні проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства в сучасній Україні, Скрипнюк О. В. (2017)
Бондарук Т. І. - Українська правова традиція як предмет історико-правового дослідження (2017)
Іванова А. Ю. - Проблема юридичного оформлення історико-культурної спадщини УНР (2017)
Андрусяк Т. Г. - До питання про українську правову думку та наступність української державності (2017)
Ромінський Є. В. - Пам’ятки права Давньої Русі княжої доби: загальна характеристика (2017)
Худояр Л. В. - Правове регулювання статусу населення Гетьманщини актами гетьмана Івана Мазепи (2017)
Губар К. А. - Дослідження поглядів на церковне право у працях Петра Олександровича Лашкарьова (2017)
Самойленко О. О. - Звід законів Російської імперії – пам’ятка юридичної думки XIX століття (2017)
Музика І. В. - Нормативні акти ЦК КПРС та ЦК КПУ в системі джерел права Української РСР повоєнного періоду (2017)
Малишев О. О. - Історичний розвиток законодавства Італії про охорону археологічної спадщини (2017)
Оніщенко Н. М. - Держава, громадянське суспільство та громадське життя: деякі аспекти розгляду (2017)
Ющик О. І. - Діалектика в методології пізнання права (2017)
Пархоменко Н. М. - Соціальний діалог в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Бобровник С. В. - Юридична антропологія: становлення та науковий статус (2017)
Тарахонич Т. І. - Методологічний інструментарій наукового пізнання (2017)
Львова О. Л. - Ідеї великих реформаторів про державну владу та їх відлуння у правовій системі України (2017)
Макаренко Л. О. - Основні підходи у дослідженні правової культури в сучасній юридичній науці (2017)
Сунєгін С. О. - Право, мораль і релігія як соціальні регулятори: об’єктивний та суб’єктивний виміри (2017)
Васецький В. Ю. - Забезпечення прав і свобод людини як основний чинник прогресу суспільства на сучасному етапі його розвитку (2017)
Скрипнюк В. М. - Конституційні принципи організації державної влади: теоретичні аспекти (2017)
Батанов О. В. - Муніципальні служби захисту прав людини: тенденції становлення в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2017)
Костецька Т. А. - Актуальні питання взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (комунікативні аспекти) (2017)
Батанова Н. М. - Конституційно-правова відповідальність політичних партій у світлі міжнародного досвіду (2017)
Тимченко Г. П. - До питання про цивільну процесуальну відповідальність (2017)
Шумило М. М. - Рішення Європейського Суду з прав людини у сфері соціального захисту та їх наслідки для України (2017)
Бабаскін А. Ю. - Проблеми правового регулювання реклами споживчого кредиту в законодавстві України (2017)
Венецька М. В. - Втілення принципів європейського договірного права в українському цивільному законодавстві (2017)
Вишновецька С. В. - Поняття та критерії службового твору, створеного у зв’язку з виконанням трудового договору (2017)
Севрюкова І. Ф. - Формування системи речових прав у цивільному праві України та деяких країн Європи: порівняльний аналіз та проблемні питання (2017)
Сімутіна Я. В. - Стандарти ЄС та законодавство України у сфері зайнятості населення: проблеми адаптації (2017)
Гаращенко Л.П. - Теорія трудових відносин в західній юридичній науці (2017)
Малишева Н. Р. - Європейський принцип субсідіарності та децентралізація управління в сфері охорони довкілля Україні (2017)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правові засади стратегічного планування децентралізації в екологічній та природоресурсній сферах (2017)
Кулинич П. Ф. - Правове регулювання природокористування в Україні: єдність диференціації та інтеграції (2017)
Костенко С. О. - Трансформація предмету аграрного права України (2017)
Андрійко О. Ф. - Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади (2017)
Дерець В. А. - Особливості адміністративно-правових відносин органів публічної адміністрації та громадян (2017)
Кисіль Л. Є. - Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав учасників АТО (2017)
Банчук О. А. - Діяльність Національної поліції України: прозорість та підзвітність громадськості (2017)
Кваша О. О. - Значення філософської категорії причинності у кримінально-правових дослідженнях: традиції та сучасність (2017)
Нерсесян А. С. - Правові аспекти видачі особи на підставі європейського ордеру на арешт (2017)
Ландіна А. В. - Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції в Україні (2017)
Денисов В. Н. - Міжнародне співтовариство як правова реальність функціонування міжнародних відносин (2017)
Кресіна І. О. - Правоздатність народів у міжнародному праві, Кресін О. В. (2017)
Кресін О. В. - Формування порівняльної історії права як наукової та навчальної дисципліни у другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. (2017)
Товт М. М. - Нові засади мовного регулювання або нове конституювання держави? (2017)
Кубальський В. Н. - Особливості поняття "державний суверенітет" в сучасному міжнародному праві (2017)
Савчук К. О. - Елементи принципу територіальної цілісності держави у працях деяких представників вітчизняної науки міжнародного права ХІХ – початку ХХ сторіччя (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Механізми консультацій у рамках військово-політичного та людського вимірів ОБСЄ (2017)
Проценко І. М. - Принцип автономії сторін та окремі проблеми його правового регулювання законодавством України (2017)
Явір В. А. - Реінтеграція тимчасово окупованих територій як завдання етнонаціональної політики України (2017)
Кукуруз О. В. - Інститут звернень громадян в Республіці Польща: політико-правові аспекти (2017)
Горбайчук Л. В. - Міжбюджетний трансфер як інструмент фінансово-господарського регулювання доходів місцевих бюджетів (2017)
Нікітенко В. М. - Визначення предмета злочинів, пов’язаних із фальсифікацією злочинів (2017)
Неколяк Р. В. - Зарубіжний досвід регулювання наукової діяльності (2017)
Хороша Т. С. - Проблеми застосування нотаріусом норм іноземного права в рамках міжнародного спадкового права (2017)
Тарасюк В. М. - Державне регулювання інформаційних технологій (2017)
Гурова А. М. - Законодавче закріплення видобування та привласнення ресурсів космосу: перспектива чи авантюра (2017)
Бойко О. В. - Основні моделі конституційно-правового забезпечення наукової діяльності у сучасному світі (2017)
Кужелєв О. М. - Правові послуги: до визначення сутності та змісту (2017)
Гавриленко В. В. - Основні властивості механізму захисту прав людини (2017)
Шашенок Я. В. - До питання щодо методів державного фінансового контролю (2017)
Левіна Г. М. - Регіональні "червоні" переліки (у контексті регіональної охорони рідкісних видів диких тварин) (2017)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2016 році (2017)
Шумило М. М. - VII Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність норм права" до 140-річчя професора Василя Синайського (17.11.2016 р.) (2017)
Кваша О. О. - Протидія корупції має ґрунтуватись на науковому підході: думки експертів, Костенко О. М. (2017)
Рудницький С. В. - Демографічні зміни і проблеми національних меншин у центрально-східній Європі і на Балканах (2017)
Кресін О. В. - Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти (2017)
Бондарук Т. І. - Питання наступності та безперервності як вихідна методологічна проблема історико-правового дослідження (2017)
Малишев О. О. - XXXIV Міжнародна історико-правова конференція "Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки" (2017)
Ромінський Є. В. - XXXV Міжнародна історико-правова конференція "Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського" (2017)
Бондарук В. О. - Міжнародна наукова конференція "25 років незалежної України – спроба підбиття підсумків" (2017)
Стеценко С. Г. - Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні (2017)
Сіренку Василю Федоровичу – 75 років (2017)
Ювілей Наталії Миколаївни Оніщенко (2017)
Привітання професорові І. Б. Усенку із 60-річним ювілеєм (2017)
Вітання із ювілеєм Ірини Володимирівни Музики (2017)
Шаров О. М. - Місце України в глобальній економічній системі: потенціал та перспективи (2017)
Бегма В. М. - Переорієнтація діяльності оборонної промисловості України через агресію з боку РФ, Шемаєв В. М., Онофрійчук А. П., Оболенська Т. Є. (2017)
Vasyltsiv T. - Realization of institutional mechanisms of providing innovative security in Ukraine, Voloshyn V., Shekhlovych A. (2017)
Венцковський Д. Ю. - Забезпечення національних інтересів в умовах імпортозалежності внутрішнього товарного ринку (2017)
Власюк О. С. - Банківська криза в Україні: втрати, помилки та пріоритети посткризового відновлення (2017)
Касперович Ю. В. - Фіскальні аспекти функціонування державних підприємств у контексті фінансово-економічної стратегії України (2017)
Коваленко В. В. - Достатність капіталу у забезпеченні стабільного розвитку банків України (2017)
Корень Н. В. - Бюджетна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку (2017)
Олійник Д. І. - Системні проблеми в реалізації технічного регулювання та захисту прав споживачів на енергетичному ринку України: вплив на енергетичну безпеку держави (2017)
Бараннік В. О. - Енергетична безпека як стратегічний пріоритет НАТО, Брежнєва Т. В. (2017)
Власюк Т. О. - Зовнішня торгівля енергоносіями як чинник економічної безпеки України (2017)
Шемаєв В. В. - Від Антверпена до Роттердама: європейський досвід управління розвитком портової інфраструктури для морегосподарського комплексу України (2017)
Мігущенко Ю. В. - Дисбаланси та механізми розвитку національного туристичного ринку в умовах анексії та тимчасової окупації частини території України (2017)
Григоренко Я. О. - Оцінка регіональних особливостей аграрного потенціалу України в системі забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Степико М. Т. - Національний інститут стратегічних досліджень: 25 років наукового поступу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Шинкарук В. И. - Использование методики расчета времени существования исз при проектировании систем увода с околоземных орбит, Щербак Д. В., Дронь Н. М. (2016)
Пікенін О. О. - Реалізація польоту групи безпілотних літальних апаратів, Мариношенко О. П., Прохорчук О. В. (2016)
Михальчишин Р. В. - Применение ампулизации для космических ступеней ракет-носителей (2016)
Chernyak N. G. - Temperature calibration of navigational accelerometer unit, Vidiakina K. R. (2016)
Рычагов В. В. - Влияние температурно-деформационных параметров тмко на изменение структуры аустенита и механических свойств микролегированных сталей (2016)
Хомінич О. О. - Дослідження якості моделювання пограничного шару при виконанні CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарата замкненої схеми в середовищі ANSYS FLUENT (2016)
Мозговой Д. К. - Мониторинг вырубок лесов по космоснимкам, Васильев В. В. (2016)
Туз Ю. М. - Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв, Козир О. В. (2016)
Олишевская В. Е. - Автомобильные защитные наноматериалы, Олишевский Г. С., Медянцев А. Е. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського