Трофименко О. М. - Патогенетична значущість порушень обміну оксиду азоту при стеатозі печінки, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2012)
Фролов В. М. - Вплив противірусного препарату нуклексу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Соцька Я. А., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Черкасова В. С. - Вплив імуноактивного препарату лікопіду на цитокіновий профіль крові хворих на герпетичну інфекцію (2012)
Шаповалова І. О. - Ліпідний спектр крові у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2012)
Шерстюк О. А. - Пространственная организация кровеносного русла поджелудочной и предстательной желез человека, Устенко Р. Л., Свинцицкая Н. Л. (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни тимусу статевонезрілих білих щурів після інгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції тіотриазоліном (2012)
Волошина І. С. - Вплив тіотриазоліну на морфометричні показники передміхурової залози та сім’яних пухирців статевонезрілих щурів після інгаляційної дії на організм толуолу (2012)
Лузин В. И. - Особенности химического состава нижней челюсти белых крыс различного возраста в условиях применения тимогена, Кочубей А. А. (2012)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия дольки VIII червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2012)
Тимошенко О. П. - Варианты анатомической изменчивости строения и формы черепа (2012)
Лузин В. И. - Особенности прочности нижней челюсти белых крыс разного возраста нижней челюсти белых крыс различного возраста после введения им циклоферона, Левченко Н. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Кіндрат І. Р. - Формування у дошкільників основ світобачення в умовах інтегрованого освітнього процесу (2012)
Бабіна В.В. - Дослідження щодо виявлення професійної спрямованості та результати її формування у майбутніх економістів сфери житлово-комунального господарства (2012)
Драгнєв Ю. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з упровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2012)
Кожушко С. П. - До питання про сутність, види, причини появи бар’єрів професійної взаємодії (2012)
Корж О. Ю. - Формування ціннісного ставлення майбутніх лікарів до набуття професійно значущих якостей у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (2012)
Окуневич Т. Г. - Формування образності мовлення студентів-філологів у процесі професійної підготовки (2012)
Яблонська Т. М. - Основні функції принципу рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів (2012)
Прошкін В. В. - Університетська наука як найважливіша умова професійного росту майбутнього педагога (2012)
Щука Г. П. - Методологічні основи порівняльно-педагогічних досліджень (2012)
Виговская М. Е. - Профессиональная подготовка специалистов индустрии сервиса и туризма. Взаимодействие высших учебных заведений и бизнес-сообщества (2012)
Міхо О. І. - Естетизація процесу професійної підготовки фахівців сфери туризму (2012)
Сокол Т. Г. - Компетентнiсний пiдхiд до визначення змiсту освiти майбутнiх фахiвцiв сфери туризму (2012)
Фастовець О. О. - Інтерактивна модель викладання професійно-орієнтованих дисциплін майбутнім менеджерам туризму (2012)
Барна Х. В. - Характеристика педагогічних підходів до роботи із дитячою книгою (2012)
Капінус О. Л. - Використання комп'ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ (2012)
Гончаренко Г. В. - Соціально-історичний контекст виникнення й розвитку шкіл-інтернатів для дітей з обмеженими можливостями в Україні (2012)
Ковальчук І. В. - Короткий огляд розвитку середньої освіти на Буковині. 1940 – 1960 рр. (2012)
Міняйлова А. В. - Еволюція поглядів на проблему гуманістичного виховання особистості в історико-педагогічному контексті (2012)
Безлюдний О. І. - Теоретико-педагогічні концепції виховання дітей в американському суспільстві (2012)
Боголюбов В. С. - Анализ регионального кадрового потенциала сферы туризма и системы подготовки специалистов для отрасли в г. Санкт-Петербурге, Боголюбова С. А. (2012)
Горбачева Д. А. - Развитие поликультурного образования в туризме и культурно-досуговой деятельности на Юге России, Горбачев А. А., Горбачева В. А. (2012)
Польова Л. В. - Професійна освіта фахівців туристичної галузі в країнах Європейського Союзу та України у перспективних вимірах (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Соціальні функції баянно-акордеонної школи Сербії (2012)
Чорна Л. В. - Підготовка фахівців з туризму в США (2012)
Дикань В. Л. - Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки (2013)
Губанова Н. Н. - Развитие финансового рынка в условиях информационной экономики: макроэкономический аспект (2013)
Толстова А. В. - Антикризова модель економічного розвитку сучасної України та її інвестиційне забезпечення (2013)
Фещенко Л. В. - Забезпечення конкурентоспроможності економіки України на шляху інтеграції до Євросоюзу, Гарапко М. І. (2013)
Якименко Н. В. - Внутрішнє виробництво як основа розвитку економіки України, Нурмірадов Г. А. (2013)
Бакалінський О. В. - Детермінанти споживчої цінності перевезень пасажирів (2013)
Божок Н. О. - Методичний підхід щодо визначення перспективних обсягів пасажирських перевезень (2013)
Єлагін Ю. В. - Сутність та роль інноваційно-логістичних підходів в підвищенні ефективності обслуговування пасажирів (2013)
Компанієць В. В. - Впровадження компетентнісного підходу в систему підготовки, оцінки та відбору кадрів залізничного транспорту, Польова В. В. (2013)
Кондратюк М. В. - Формування системи логістичного сервісу на залізничному транспорті України (2013)
Корінь М. В. - Напрямки збереження та розвитку інтелектуального капіталу залізничного транспорту (2013)
Лук’янова О. М. - Напрямки розвитку залізничного транспорту в умовах його реформування (2013)
Михайличенко К. М. - Інновації як чинник модернізації транспортно-дорожнього комплексу України (2013)
Назаренко І. Л. - Оцінка та оптимізація кадрового потенціалу дирекції залізничного транспорту (2013)
Чередниченко О. Ю. - Щодо проблемних питань функціонування об’єктів цивільного захисту (на прикладі ДП "Південна залізниця") після реформування залізничної галузі, Чередниченко А. О. (2013)
Чеховська М. М. - Перспективи впровадження в Україні бюджетних пасажирських залізничних перевезень (2013)
Шраменко Е. В. - Стратегическое партнерство как путь укрепления производственного потенциала локомотивного хозяйства , Монакова У. В. (2013)
Аманова М. В. - Интеграция транспортной системы казахстана во всемирную экономическую систему (2013)
Божанова О. В. - Аналіз стану грошової маси в Україні (2013)
Божидай І. І. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "стратегія" (2013)
Єфіменко Т. І. - Проблеми застосування категоріального апарату амортизаційної політики (2013)
Калініченко Л. Л. - Банківське право в системі національного права, Гуня Н. (2013)
Розит Т. В. - Основные средства в свете гармонизации национальных и международных стандартов финансовой отчетности, Мрыхина Л. А. (2013)
Чернявський І. Б. - Розвиток філіальної мережі банків: досвід країн Європи та України (2013)
Андрєєва Є. Л. - Роль та місце організаційного та управлінського потенціалів у забезпеченні конкурентостійкості підприємства (2013)
Ареф’єв С. О. - Стратегії реалізації змін на підприємстві (2013)
Булгакова О. О. - Дослідження поняття та структури інтелектуального капіталу підприємств залізничного транспорту (2013)
Васюренко В. О. - Інтелектуальний потенціал розвитку ЗЕД підприємств: сутність та структура (2013)
Воловельская И. В. - Процессы мотивации в системе обеспечения экономической безопасности предприятия (2013)
Гурьянов А. Б. - Трансформационные аспекты смены структурных конфигураций , Гетьман О. А. (2013)
Каличева Н. Є. - Обґрунтування доцільності застосування дивізіонної структури управління на підприємствах в умовах глобалізації (2013)
Кірдіна О. Г. - Стратегічне управління якістю діяльності підприємства, Федорко І. П. (2013)
Колмакова O. M. - Системи управління непродуктивними витратами в позаштатних ситуаціях на підприємстві, Білоножко М. М. (2013)
Косарєва І. П. - Методичні підходи ціноутворення на промислових підприємствах, Сукрушева Г. О. (2013)
Кузьменко А. В. - Дослідження взаємозв’язку та функцій маркетингу і логістики в діяльності підприємств (2013)
Обруч Г. В. - Сутність та значення логістичної концепції в діяльності підприємства (2013)
Озерська Г. В. - Інтелектуально-виробнича система в процесах інноваційного розвитку залізничного транспорту (2013)
Пєтухова Т. О. - Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічною діяльністю підприємств залізничного комплексу (2013)
Саленко О. В. - Теоретичне обґрунтування взаємозв’язку категорій фінансового стану, економічного потенціалу і ефективності діяльності підприємства (2013)
Сластяникова А. І. - Визначення рівня ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства (2013)
Ступіна Ю. Ю. - Етапи здійснення процесу управління змінами на підприємстві (2013)
Сумец А. М. - Экономическое обоснование выбора транспортных средств – основа эффективной логистической деятельности и безопасности агропредприятий (2013)
Тимошенко К. В. - Аналіз методик оцінки людського капіталу на підприємстві (2013)
Чала О. В. - Врахування когнітивної дистанції у знання-орієнтованій теорії фірми (2013)
Челядінова Н. Г. - Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційних проектів на залізницях України (2013)
Янченко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності будівельних організацій (2013)
Альошин С. Ю. - Контролінг в управлінні інноваційним розвитком підприємства: теоретико-методичне забезпечення (2013)
Геращенко І. О. - Модель прийняття адаптивних рішень щодо управління гнучкістю підприємства, Мірєйчік І. А. (2013)
Гусаров О. О. - Управління професійним розвитком спеціалістів з управління персоналом на підприємстві, Найдьонова М. В. (2013)
Дружиніна Ю. О. - Формування механізму управління функціонуванням інтегрованою бізнес – структурою підприємств машинобудування (2013)
Зубенко В. О. - Використання методів та принципів економічної діагностики при стратегічному управлінні підприємствами залізничного транспорту (2013)
Кобець С. П. - Складові управління конкурентною стійкістю підприємств машинобудування (2013)
Кузьминчук Н. В. - Роль регіонального маркетингу у розвитку територій (2013)
Малиш Г. А. - Сучасні тенденції управління регіональною мережею банків в Україні (2013)
Сенько О. В. - Особенности управления адекватностью развития торгового флота (2013)
Харчук Т. В. - Складові управління конкурентоспроможністю у системі економічного управління підприємством (2013)
Чурилов С. В. - Принципи та функціональні ознаки логістичного управління (2013)
Андрєєва О. В. - Напрями подальшого розвитку інвестиційної діяльності залізничного транспорту (2013)
Кроленко О. Є. - Обґрунтування доцільності створення позабюджетного цільового інвестиційного фонду модернізації та розвитку газотранспортної системи України (2013)
Мушников О. О. - Вплив життєвого циклу підприємства на його інноваційно-інвестиційний розвиток (2013)
Конопліна Ю. С. - Соціальне страхування в Україні: можливості застосування іноземного досвіду (2013)
Куделя В. І. - Теоретичний підхід до проблеми мотивації персоналу на залізничному транспорті, Яковенко В. Г. (2013)
Побулавець Н. Л. - Заходи заохочення та ефективного використання грошових переказів трудових мігрантів (2013)
Полякова О. М. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні (2013)
Сухорукова Т. Г. - Характеристика зовнішніх факторів, що визначають рівень стресовості та конфліктності колективу, Гасанли Х. (2013)
Токмакова І. В. - Мотивація трудової поведінки працівників підприємств залізничного транспорту в умовах реформування (2013)
Титул, зміст (2012)
Бєкрєшева Л. О. - Методичні електронні засоби навчання іноземній мові (2012)
Гетьман І. А. - Методика навчання розв'язанню задачі міжгалузевого балансу в післядипломній освіті, Васильєва Л. В. (2012)
Капінус О. Л. - Інтернет-ресурси у навчанні вокабуляру англійської мови (2012)
Чередніченко Г. А. - Термінологічний словник як різновид сучасного електронного словника, Ковальчук О. С. (2012)
Смойловська Г. П. - Кіберпростір та система дистанційного навчання, Гречана О. В., Мазулін О. В., Єренко О. К. (2012)
Дуніна І. М. - Функції тьютора в дистанційному навчанні Франції (2012)
Іванов І. Ю. - Підготовка до ЗНО з української мови та літератури за допомогою дидактичної комп'ютерної розробки "Новий крок” (2012)
Попова Л. О. - Урок як основна форма вдосконалення монологічного мовлення учнів (2012)
Драгнєв Ю. В. - Суб'єкт і об'єкт системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2012)
Іванніков С. І. - Педагогічні умови підготовки вчителів до індивідуально-диференційованого підходу навчання учнів в контексті розвитку сучасної школи (2012)
Нестеренко В. В. - До проблеми персоналізації освітнього процесу у вищій школі (2012)
Семенець С. П. - Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів математики до керівництва дослідницькими роботами учнів (2012)
Сейко Н. А. - Університетська модель благодійності в Україні (перша половина ХІХ століття) (2012)
Степанова Т. М. - Педагогічні ідеї С. Ф. Русової щодо виховання мовленнєвої особистості дошкільників (2012)
Долгов І. - Конструктивне партнерство Україна – НАТО: оборонні аспекти, Корендович В. (2013)
Затинайко О. - Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Словаччини, Павленко В., Бочарніков В., Свєшніков С. (2013)
Байдак Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку винищувальної авіації Збройних Сил України, Дроздов С., Коваль В., Жарик О. (2013)
Телелим В. - Військова освіта в системі безпеки та оборони держави, Тимошенко Р., Приходько Ю. (2013)
Ващенко І. - Проблеми планування та формування оборонного бюджету в сучасних умовах, Марко Є. (2013)
Гусак Ю. - Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991–2013 роки, Кліщевський М. (2013)
Дихановський В. - Критичні технології: сутність поняття та підходи до формування їх переліків, Заклевський Д., Юрченко О. (2013)
Одноралов І. - Погляди на загальну структуру науково-методичного апарату формування програм розвитку озброєння та військової техніки на сучасному етапі, Чепков І., Борохвостов І. (2013)
Пащенко С. - Забезпечення справності авіаційних силових установок бойових літальних апаратів – основа боєздатності військової авіації, Лобунько О., Самулєєв В. (2013)
Ланецький Б. - Структура і тенденції розвитку технологічного базису сучасного зенітного ракетного озброєння середньої та великої дальності, Чепков І., Лук’янчук В., Ніколаєв І. (2013)
Резюме (2013)
Автори випуску 4’2013 (2013)
Тітул (2010)
Буняева И. В. - Сравнительный анализ бистатических радиометров (2010)
Оранская Д. А. - Мини-ТЭЦ на базе паровой радиальной турбины юнгстрема и оценка ее эффективности при сжигании различных видов топлива, Яковлев А. И. (2010)
Сарамолки А. Р. - Оценка информационной эффективности узкополосного случайного процесса при частотно-временной дискретизации (2010)
Узленков А. В. - Инфракрасный полупроводниковый сенсор капиллярного волнения в жидкости (2010)
Мазорчук М. С. - Разработка информационно-аналитической системы оценки качества подготовки специалистов в техническом вузе, Добряк В. С., Гончарова К. А. (2010)
Еремеев О. И. - База данных для верификации метрик визуального качества изображений при отсутствии эталона, Пономаренко Н. Н. (2010)
Дорохов О. В. - Кортежний підхід до класифікації комп’ютерних імітаційних моделей обслуговування покупців в аптечному закладі, Удовиченко І. К., Дорохова Л. П. (2010)
Коваленко Ю. Н. - Локально-адаптивная фильтрация изображений с использованием робастных индикаторов негауссовых распределений, Лукин В. В., Февралев Д. В. (2010)
Кортунов В. И. - Методы оценки параметров пространственных деформаций изображений в задачах дистанционного зондирования земли, Кравчук А. С., Бондарь В. В., Акулиничев А. А. (2010)
Кошевой Н. Д. - Применение метода ветвей и границ для оптимизации многофакторных планов эксперимента, Бурлеев О. Л., Костенко Е. М. (2010)
Кузнецова Н. В. - Информационная технология для системы поддержки принятия решений по отбору кадров при выполнении работ повышенной опасности (2010)
Павленко В. Н. - Создание учебных планов в системе единого информационного пространства университета, Ерохин Р. Г., Визиряко С. П. (2010)
Селякова С. М. - Розв’язання задачі розподілу збиральної техніки по полям методами штучного інтелекту (2010)
Соколов А. Ю. - Модель направленного обучения на основе онтологического подхода, Морозова О. И., Иванов В. Г. (2010)
Чухрай А. Г. - Разработка комплекса интерактивных WEB-тестов по математике, Вагин Е. С., Педан С. И. (2010)
Shekhovtsov V. A. - Towards negotiating QOS requirements originated from stakeholder assessments of simulated service qualities (2010)
Сироджа И. Б. - Принятие решений средствами инженерии квантов знаний для защиты от мошенничества и дебиторской задолженности в телекоммуникационных сетях, Постернакова В. А., Волобуева Л. А. (2010)
Спиридонов В. Н. - Методика создания модели сложной системы методом переходных функций (2010)
Кравченко А. И. - Использование метода декомпозиции при практической реализации автоматизированной радиотехнической системы информационной поддержки регулирования движением судов (2010)
Лещенко А. Б - Построение подсистемы контроля качества продукции приборостроительного производства, Лещенко Ю. А., Селютин Д. А. (2010)
Федорович О. Е. - Оценка затрат на реинжиниринг комплексной информационной системы предприятия, которое создает новую технику, Котляров А. В., Западня К. О. (2010)
Gubka A. S. - Method of role assignment between participants in project management team using three-dimensional information matrix of roles, Nosova N. Yu. (2010)
Котов А. С. - Иерархическая теоретико-множественная модель задачи выбора технологических решений, Шевченко О. Ю. (2010)
Илюшко В. М. - Системное представление проектов предприятия, Латкин М. А., Прончаков Ю. Л. (2010)
Попов В. А. - Обоснование состава средств обеспечения информационной поддержки системы управления энергогенерирующего предприятия, Костюк В. С., Еременко Н. В. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Кириченко В. В. - Селекція і насінництво – суттєвий чинник підвищення продуктивності олійних культур , Коломацька В. П., Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Лещук Н. В. - Актуалізація методологічно-джерелознавчої бази бінарних назв інтродукованих культиварів з елементами екстраполяції, Костенко Н. П., Павлюк Н. В., Павлюк В. А. (2013)
Козлова Е. А. - Особенности развития основных вредоносных объектов смородины черной (Ribes nigrum L.) в условиях абиотического стресса 2010 г. (2013)
Галашева А. М. - Фракционный состав воды в листьях у сортов яблони (Malus Mill), Красова Н. Г., Янчук Т. В. (2013)
Долматов Е. А. - Апомиксис и проблема получения гаплоидов и гомозиготных диплоидов у груши (Pyrus communis L.), Джафарова В. Е. (2013)
Джафарова В. Е. - Ауксиновая активность пиклорама в каллюсо-и морфогенезе пыльников яблони (Malus domestica Borkh) (2013)
Рихтер А. А. - Вклад Никитского ботанического сада – Национального научного центра в селекцию на качество плодов косточковых растений рода Prunus L. (2013)
Лейбович А. С. - Нові гібриди буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell) та методика їх селекції, Борисов Д. В., Борисова Т. О., Борисова Л. В., Шрамко Л. П. (2013)
Горина В. М. - Особенности аромата цветков абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) и алычи (Prunus cerasifera Ehrh.), Рихтер А. А., Виноградов Б. А. (2013)
Лещук Н. В. - Методичні аспекти застосування гістограми і варіаційної кривої морфологічних ознак гібридів кукурудзи (Zea mays L.), Таганцова М. М., Стадніченко О. А. (2013)
Бобось І. М. - Інтродукція малопоширених овочевих культур родини Гарбузові, Лаврентьєва Н. О. (2013)
Завадська О. В. - Придатність коренеплодів моркви (Daucus carota L.) різних сортів для переробки , Бобось І. М., Дяденко Т. В. (2013)
Стригун В. М. - Уніфікація добору за кількісними ознаками унасінництві гороху овочевого (Pisum sativum L. partim) (2013)
Василюк П. М. - Дослідження морфоагробіологічних властивостей нових сортів пшениці озимої м'якої (Triticum aestivum L.) (2013)
Лещук Н. В. - Морфобіологічні та господарсько-цінні параметри типової моделі сорту салату ромен (Lactuca sativa: var. Longifolia) (2013)
Жук О. Я. - Кореляційні зв'язки між кількісними ознаками у капусти савойської (Brassika olleccae L. var.sabauda Lizg) i червоноголової (Brassika olleccae L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell), Федосій І. О., Волошина О. І. (2013)
Каражбей Г. М. - Дослідження морфологічних ознак жита посівного (Secale cereale L.) та сорго звичайного (двокольорового) (Sorghum bicolor L.), Гринів С. М., Безручко О. І., Камінська Л. В. (2013)
Подгаєцький А. А. - До питання кваліфікаційної експертизи сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) (2013)
Герасименко Л. А. - ріст і розвиток рослин сорго цукрового (Sorghum saccharatum L. Pers.) за різних строків сівби та глибини загортання насіння в умовах центрального лісостепу україни (2013)
Седов Е. Н. - Итоги 60-летней работы по селекции яблони (Malus domestica Borkh.), Серова З. М. (2013)
Ювілей директора Українського інституту експертизи сортів рослин (2013)
Анотації (2013)
Скорик В. В. - Донор короткостеблості жита озимого (Secale cereale L.) Гном 1 (2013)
Василюк П. М. - Динаміка сортів картоплі (Solanum tuberosum L.), придатних для поширення в Україні, за період 1991-2013 років, Подгаєцький А. А., Кравченко Н. В., Києнко З. Б. (2013)
Кутовенко В. Б. - Агробіологічна оцінка сортименту редиски (Raphanus sativus L. var.radicula Pers.) в Київській області, Тиха Н. В., Мержій Н. М. (2013)
Горган Н. О. - Стійкість колекційних зразків цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) різного еколого-георгафічного походження проти пероноспорозу в умовах Чернігівської області, Горган М. Д. (2013)
Смыков А. В. - Засухоустойчивость и поражаемость грибными болезнями гибридных форм персика (Prunus persica (L.), Федорова О. С., Сучкова Ж.. Э. (2013)
Хохлов С. Ю. - Содержание некоторых ассенциальных элементов в плодах хурмы (Diospyros kaki L.) коллекции Никитского ботанического сада, Дунаевская Е. В. (2013)
Сіленко В. О. - Якісні та товарні ознаки ягід чорниці щиткової (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Київської області, Марченко С. В. (2013)
Корнєєва М. О. - Комбінаційна здатність тетраплоїдних ліній запилювачів буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell) за елементами продуктивності, Чемерис Л. М., Мацук М. Б. (2013)
Лещук Н. В. - Основні напрями трансгенозу в овочівництві та баштанництві: теорія та практика, Шаюк Л. В., Майстер Н. В. (2013)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів: соя культурна (Glycine max. (L.) Merrill), Колесніченко О. В., Лазоренко Т. М. (2013)
Костенко Н. П. - Значення сортів еталонів для проведення кваліфікаційної експертизи, Стадніченко О. А. (2013)
Василюк П. М. - Етапи формування національних сортових рослинних ресурсів в системі державного законодавчого регулювання України (1923–2013 рр.) (2013)
Ювілей Левченка Віталія Панасовича (2013)
Авраменко О. О. - Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема (2013)
Андрощук О. С. - Розробка комп’ютерних підручників щодо навчання слухачів оперативно-тактичного рівня (2013)
Балагур Л. О. - Підготовка майбутніх офіцерів до управління основними підрозділами охорони державного кордону як актуальна професійно-педагогічна проблема (2013)
Барташук О. Ю. - Особливості організації самостійної роботи з "Етнології” в системі підготовки українських філологів (2013)
Безрученков Ю. В. - Педагогічні умови формування професійної культури фахівців ресторанного господарства (2013)
Бендяк К. І. - Організаційно-правовий компонент системи мовної підготовки іноземних громадян в Україні у другій половині ХХ ст. (2013)
Гончар Н. П. - Результати формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій (2013)
Дерев’янко О. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисциплін (2013)
Козубцов І. М. - Генезис філософсько-психолого-педагогічного поняття категорії розвитку та формування компетентності в сучасній педагогічній науці (2013)
Костиніч О. С. - Процесуально-діяльнісний компонент моделі розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання фізики (2013)
Кришмарел В. Ю. - Забезпечення в Україні свободи совісті та віросповідання на уроках з предметів духовно-морального спрямування (2013)
Куца О. І. - Модель процесу формування толерантності майбутніх перекладачів (2013)
Лагодинський О. С. - Стратегії викладання англійської мови майбутнім магістрам військового управління в міжнародних відносинах (2013)
Лисенко С. А. - Здатності до науково-дослідницької діяльності у майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (теоретичний аспект) (2013)
Логвіна С. А. - Синергія видів мовленнєвої діяльності у навчальному процесі (2013)
Маріонда І. І. - Удосконалення професійно-практичної складової підготовки фахівців фізичної реабілітації (2013)
Мацишин М. О. - Загальні підходи до методики проектування навчального процесу майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Мацюк О. О. - Комп’ютерні симуляції як засіб формування професійної компетентності майбутніх перекладачів в умовах інформаційного суспільства (2013)
Павлюк Є. О. - Аналіз світового та вітчизняного досвіду організації фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищому навчальному закладі (2013)
Петрук Н. К. - Комунікативні засади професійно-творчого розвитку особистості у процесі педагогічної діяльності (2013)
Поліщук В. А. - Особливості використання інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації (2013)
Примак В. П. - Використання досвіду громадянської освіти та виховання при формуванні громадянської компетентності офіцерів-правоохоронців (2013)
Романюк С. З. - Особливості функціонування рідної мови діаспорних українців у поліетнічному середовищі (2013)
Сєргєєва О. В. - Основні етапи професійної підготовки перекладачів у Великій Британії (2013)
Тимчук Л. І. - Питання освіти дорослих у теорії позашкільної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Тогочинський О. М. - Місце і роль соціальної компетентності у структурі готовності до професійної діяльності офіцерів Міністерства внутрішніх справ України (2013)
Торічний О. В. - Загальні методичні аспекти формування особистісно-функціонального критерію військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Тушко К. Ю. - Формування професійних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання логіки, Гончаренко О. А. (2013)
Шалигіна Н. П. - Комунікативна компетентність військових фахівців як психолого-педагогічна проблема (2013)
Школа О. В. - Методичні рекомендації до доведення та аналізу теореми Ліувілля в статистичній термодинаміці (2013)
Андрощук О. Ю. - Вплив внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів майбутніх офіцерів-прикордонників на їх підготовку до професійної діяльності (2013)
Базилівська Ю. О. - Психологічні аспекти психосексуального розвитку дитини в неповній сім’ї (2013)
Вознюк А. В. - Зміст і структура психологічної підготовки керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Гордиенко-Митрофанова И. В. - "Игривость” в дискурсивном поле психологии, Хомуленко Т. Б. (2013)
Карпілянський Д. А. - Модель психологічної готовності керівників до управління організаційними змінами у Державній прикордонній службі України, Король А. С. (2013)
Карпілянський Д. А. - Особистісні якості офіцера оперативно-розшукового підрозділу, що зумовлюють успішність професійного становлення на стадії професійної адаптації, Лук’янець О. В. (2013)
Климків Р. І. - Формування просоціальної поведінки осіб, які відбувають покарання з випробуванням (2013)
Лебідь Н. К. - Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості, Бреус Ю. В. (2013)
Махлай О. М. - Психосемантична діагностика мотивації молодих офіцерів оперативно-розшукових підрозділів до професійної діяльності, Лопата В. В. (2013)
Михальська Ю. А. - Психологічний профіль стратегій психологічного захисту в професійній діяльності медичних сестер (2013)
Олешко Д. О. - Про взаємозв’язок локусу контролю як показника психологічної бар’єростійкості з індивідуально-психологічними властивостями офіцера-прикордонника (2013)
Пирлик М. А. - Структурно-динамічна модель самооцінки (2013)
Поздишев С. О. - Дослідження психологічного супроводження підготовки офіцерів до управлінської діяльності (комунікативний аспект) (2013)
Сердюк Н. І. - Формування атракції до однолітків у підлітковому віці: сутність та механізм (2013)
Тирон О. М. - Чинники формування успішного повсякденного спілкування серед моряків міжнародних екіпажів (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Титул, зміст (2012)
Караман О. Л. - Характеристика змісту соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2012)
Коношенко С. В. - Загальні засади роботи соціального педагога з сім'єю (2012)
Чернуха Н. М. - Інноваційні виховні технології – пріоритетний напрямок ефективного формування бережливого ставлення до здоров'я у дітей притулків для неповнолітніх, Крупник З. І. (2012)
Цибулько Л. Г. - Види та етапи соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім'єю (2012)
Бенера В. Є. - Трансформування самостійної роботи студентів у вищій школі періоду національно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.) (2012)
Коляда Н. М. - Становлення та розвиток дитячого руху в Україні: історіографічний аналіз проблеми (2012)
Кочубей Т. Д. - Розуміння людини крізь призму натуралістичних ідей професорів Києво-Могилянської академії (2012)
Мушка О. В. - Позакласна діяльність закладів комерційної освіти Київського учбового округу на поч. ХХ ст. (2012)
Пироженко Л. В. - Основні положення теорії структури змісту освіти у педагогічній науці 70-х рр. ХХ ст. (2012)
Резніченко І. Г. - Етнографічно-культурницький напрям діяльності О. Русова (2012)
Сєчка С. В. - Основні напрями соціалізації молоді у студентських будівельних загонах в Україні у 60 – 80-х рр. XX ст. (2012)
Столяр В. А. - Мережа та особливості учнівських контингентів вечірньої загальноосвітньої школи України (1943 – 1991 рр.) (2012)
Глушок Л. М. - Теоретичні засади дошкільної освіти та виховання (2012)
Комаровська О. А. - Про результативність впливу художньо-освітнього просору мистецького навчального закладу на розвиток його суб'єктів (2012)
Трифонова О. С. - Лінгводидактична модель формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Цюпак І. М. - Особливості організації трудового виховання дітей на основі вивчення педагогічного досвіду вихователів Херсонщини (2012)
Анісімова О. Е. - Специфіка впровадження у практику педагогічних ідей Фрідріха Фрьобеля: констатуючий етап експерименту (2012)
Барановська В. М. - Змістова характеристика стану та проблем формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2012)
Бикова В. О. - Щодо диверсифікаційних змін в освіті, що сприяють формуванню конкурентоздатного фахівця (2012)
Біницька К. М. - Спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів Республіки Польща та України (2012)
Блискун О. О. - Корекція агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет (2012)
Боднар С. В. - Проблеми автономного навчання іноземної мови у навчальному процесі вищої школи (2012)
Болотська О. А. - Чинники соціальної мобільності сучасної молоді в контексті реформування системи вищої освіти (2012)
Галенко А. М. - Культурологічна компетентність у структурі професійних компетентностей студентів філологічних спеціальностей (2012)
Дудчак Г. І. - Діагностика рівнів готовності майбутніх учителів початкових класів до самостійної роботи у процесі професійної діяльності (2012)
Зінченко В. О. - Моніторинг управління студентами якістю навчального процесу ВНЗ (2012)
Карплюк С. О. - Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів основної школи (2012)
Каткова В. П. - Використання комплексу творчих завдань професійного спрямування в процесі організації позанавчальної діяльності студентів-менеджерів (2012)
Кожушко С. П. - Навчання професійної взаємодії студентів-психологів з використанням проектної технології (2012)
Козинець І. І. - Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін (2012)
Лобода С. М. - Педагогічна публіцистика як засіб організації самостійної роботи майбутнього фахівця (2012)
Нестеренко В. В. - Методика реалізації андрагогічної моделі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання (2012)
Онофрійчук Л. О. - Експериментальне дослідження підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до управлінської діяльності в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2012)
Панченко Л. Ф. - Підготовка студентів університету до аналізу соціальних мереж (2012)
Певна С. Є. - Студент як суб'єкт освітньої діяльності (2012)
Проказа О. Т. - Системний підхід до побудови теорії цілісного педагогічного процесу (ЦПП) (2012)
Прошкін В. В. - Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській освіті (2012)
Разорьонова М. В. - Критерії готовності майбутніх учителів іноземної мови до діагностики та корекції рівня комунікативної культури школярів (2012)
Син Чжефу. - Технології навчання, що забезпечують успіх адаптації іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ (2012)
Сущенко Л. О. - Шляхи удосконалення організації науково-дослідної роботи майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки (2012)
Фоміна І. Л. - Результати педагогічного експерименту з розвитку образного мовлення майбутніх філологів у процесі вивчення новелістики Олеся Гончара (2012)
Царьов О. Д. - Особливості підготовки до професійної адаптації майбутніх правоохоронців (2012)
Чайка Н. Г. - Компетенції та вміння керівника як основа навчальної моделі для підготовки магістрів за спеціальністю "адміністративний менеджмент” (2012)
Юсеф Ю. В. - Гуманітаризація освіти у процесі підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації, Плахотнік А. М. (2012)
Демінська Л. О. - Аксіологічна спрямованість педагогічної системи країн Евросоюзу (2012)
Мерхелевич Г. В. - Зарубіжні методологічні підходи до інтенсивного навчання викладачів медичних ВНЗ іноземній мові (в історичній ретроспективі) (2012)
Плугін А. А. - Колоїдна хімія та фізико-хімічна механіка як основа виробництва ресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин та високоефективних композиційних матеріалів на їх основі, Плугін А. М., Кагановський О. С., Градобоєв О. В. (2013)
Пушкарьова К. К. - Ресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини і високоефективні композиційні матеріали на основі паливних зол і шлаків (2013)
Шабанова Г. М. - Високоефективні спеціальні в’яжучі матеріали на основі лужноземельних оксидів, Корогодська А. М., Рищенко Т. Д., Ворожбіян Р. М. (2013)
Дворкин Л. И. - Многопараметрическое проектирование составов бетона, Дворкин О. Л. (2013)
Зайченко Н. М. - Комплексная модификация микроструктуры композиционных материалов на основе минеральных вяжущих веществ: Электростерическая стабилизация минеральных дисперсий (2013)
Кагановский А. С. - Высокоэффективные композиционные материалы на основе минеральных и синтетических волокон: Проблемы производства хризотил-цемента, Градобоев О. В., Плугин Ал. А. (2013)
Перестюк В. - Огляд конструктивних особливостей та умов експлуатації залізобетонних конструкцій підрейкових основ залізниць, Шуба Т., Чистяк В., Плугин А.А. (2013)
Юрченко В. В. - Методика експеримен-тальних досліджень з розроблення складу і технології композиційного матеріалу із термопластичних полімерів і відходів деревини, Тимофеєва Л. А., Плугін А. А. (2013)
Плугин А. А. - Гидроизоляционные составы на основе портландцемента, армированные полимерными волокнами: оценка возможности применения полиэфирной микрофибры, Арутюнов В. А., Костюк Т. А. (2013)
Рязанов А. Н. - Теоретическое обоснование комплексного использования доломита и угольных отходов для получения строительных материалов , Винниченко В. И., Плугин А. А. (2013)
Трикоз Л. В. - Теоретические предпосылки создания грунтосодержащих материалов, Герасименко О.С., Козеняшев И. А. (2013)
Плугін Д. А. - Захист конструкцій пасажирських платформ від електрокорозії під дією струму витоку з рейкової колії (2013)
Дудин А. А. - Механизм влияния электрического поля отрицательно заряженной поверхности частиц гидросиликатного геля на коэффициент диффузии катионов Са2+ (2013)
Плугин А. Н. - Внутренние напряжения в бетоне, обусловленные электрическими воздействиями на него: экспериментальные исследования, Плугин А. А., Плугин Ал. А., Конев А. А., Забияка А. А. (2013)
Афанасьев А. В. - Исследование механизма смачивания поверхности стали по краевому углу смачивания (2013)
Плугин А. Н. - Структура и прочность гипсового камня: развитие представлений о структуре , Плугин А. А., Гасан Ю. Г., Червенко Е. Н. (2013)
баранова А. А. - Исследование перераспределения температуры в частицах обожженного гипса (2013)
Дворкін Л. Й. - Способи підвищення міцності низькоклінкерного шлакопортландцементу, Мироненко А. В., Степасюк Ю. О. (2013)
Шабанова Г. М. - Високоефективні магнезіальні в’яжучі матеріали на основі вітчизняної сировини, Тараненкова В. В., Гапонова О. О. (2013)
Ефремов А. Н. - Алюмосиликатные вяжущие на основе алюмината натрия (2013)
Ворожбіян М. І. - Дослідження особливостей впливу кремнеземвмісного шламу на процеси фазоутворення в системі СaO – SiO2 – H2O, Шабанова Г. М., Кисельова С .О. (2013)
Дворкін Л. Й. - Оптимізація режимів тепловологісної обробки бетонів на основі золовмісних цементів низької водопотреби, Гарніцький Ю. В., Марчук В. В., Фірсов І. В. (2013)
Корогодская А. Н. - Огнеупорный бетон на основе алюмобариевого хромсодержащего цемента, Шабанова Г. Н. (2013)
Киценко Т. П. - Исследование линейных температурных деформаций алюмосиликатных и кремнеземистых огнеупорных бетонов на основе жидкого стекла (2013)
Нестеренко С. Г. - Розроблення полімерцементного розчину оптимального складу (2013)
Мироненко В. П. - Оптимизация объемно-планировочных решений пассажирского здания вокзала, Подтележникова И. В., Герасименко О. С. (2013)
Кондусова Н. В. - Вопросы инструментального обеспечения нарезания двухпараметрических зубчатых колес (2013)
Омарова Б. А. - Оценка промерзания земляного полотна железных дорог в регионах Казахстана (2013)
Фалендиш А. П. - Визначення раціональних характеристик сталебетонної балки прямокутного перерізу, Бєліков Е. А. (2013)
Мартинов І. Е. - Оптимізація опорного пристрою вагона-цистерни, Павлюченков М. В. (2013)
Даренський О. М. - Експериментальне визначення параметрів жорсткості проміжних скріплень типу ДО в умовах промислового транспорту (2013)
Ватуля Г. Л. - Определение механических характеристик конструкций с помощью глубинных датчиков, Галагуря Е. И., Петренко Д. Г. (2013)
Китов Ю. П. - Оптимизация статически неопределимых балок переменного сечения, Веревичева М. А. (2013)
Лобяк А. В. - Уточненная методика моделирования пролетных строений мостов при усилении накладной железобетонной плитой, Сердюк В.В. (2013)
Глазунов Ю. В. - Міцність бетону при зовнішньому армуванні конструкцій (2013)
Берестянська С. Ю. - Аналіз досліджень роботи сталебетоних плит при силових впливах, Берестянська А.О . (2013)
Опанасенко О. В. - Використання діаграм граничних станів для визначення несучої здатності сталебетонних елементів (2013)
Игнатенко Е. В. - Экспериментальные исследования сталебетонных колонн (2013)
Борщов В. А. - Міри дії сили в механіці, Богданова Т. Є., Гришина І. М., Ніколенко А. М. (2013)
Борщев В. А. - Алгоритм и программа численного восстановления парной регрессии произвольного общего вида, Егорова И. М., Гришина И. Н., Николенко А. Н. (2013)
Нестеров А. П. - Повышение производительности елеватора с ковшами с подвижными днищами полукруглой формы, Удовикова С. В. (2013)
Грищенко І. - Творче осмислення іноетнічного символу в поезії "У Бога за дверима лежала сокира" Тараса Шевченка (2012)
Гудима А. - Духовний та фізичний вияви сліпоти героїв етологічних поем Т. Шевченка (2012)
Данильченко О. - Козацькі літописи як джерело рецепцій історичних образів у творчості Тараса Шевченка (2012)
Задорожна Л. - Велика туга на роздоріжжі краси й любові (поетичний образок Т. Шевченка "N. N." (2012)
Потапенко Я. - Тарас Шевченко як символ українського соціокультурного простору (2012)
Сліпушко О. - Антропоцентрична і кордоцентрична парадигми світогляду Тараса Шевченка (2012)
Шаповалова А. - Концепт свободи як волі у поетичній творчості Тараса Шевченка (2012)
Марченко Н. - Історична постать Семена Палія у народній поезії та у творах Тараса Шевченка (2012)
Росовецький С. - Усні оповідання Т. Шевченка, записані сучасниками (2012)
Боронь О. - Інтертекст Євгена Гребінки в повістях Т. Шевченка (2012)
Жванія Л. - Минуще і вічне у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки (2012)
Лебідь Є. - Образ "femme fatale" у романі Є. Гребінки "Доктор" та повісті Т. Шевченка "Художник" (2012)
Пен Ч. - Етологічні засади формування образу в прозових творах Т. Шевченка та І. Франка (2012)
Хворостяний І. - Традиція екзистенційного переживання свободи: творчість Тараса Шевченка й Панаса Мирного (2012)
Климентова О. - Категорія модальності оцінки як параметр літературного аналізу поетичного тексту (на матеріалі Псалмів царя Давида та Шевченкових переспівів старозаповітних творів) (2012)
Парасін Н. - Прототипні ознаки "чорного" в поезії Тараса Шевченка (2012)
Антоновська М. - Повісті Т. Шевченка: парадигма рецепції (2012)
Гнатенко В. - "Український національний скарб" (До 200-річчя з дня народження Т. Шевченка) (2012)
Мацько В. - Образ Тараса Шевченка в рецепції В'ячеслава Єзерського (2012)
Рудник І. - Традиції Тараса Шевченка у творчості Дніпрової Чайки (2012)
Чорнодон М. - Періодичні видання ("Жінка", "Високий замок", "День") про стосунки Тараса Шевченка з Ликерою Полусмак (2012)
Якімова А. - Сприйняття та інтепретація Т. Шевченка в Болгарії (2012)
Астаф'єв О. - Твори Тараса Шевченка у перекладах Чеслава Ястшембця-Козловського (2012)
Зарицька Т. - Поезії Тараса Шевченка в перекладах Етель-Ліліан Войнич і Віри Річ (2012)
Содержание (2007)
Карачун В. В. - Акустическое излучение ракет-носителей, Мельник В. Н., Кладун Е. А. (2007)
Воробьев Ю. С. - Моделирование колебаний охлаждаемых лопаток газовых турбин, Дьяконенко К. Ю., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2007)
Петухов И. И. - Исследование истечения вскипающего параводорода из сопла струйного охладителя, Шахов Ю. В., Сырый В. Н. (2007)
Кучер А. Г. - Математическая модель поверхностного структурного повреждения материала на основе теории перколяции, Якушенко А. С., Мильцов В. Е. (2007)
Радченко Р. Н. - Обоснование выбора рациональных решений воздухоохладительных узлов теплоиспользующих установок кондиционирования судовых ДВС (2007)
Кулаков А. Д. - Методы определения тяговых характеристик ГТД на летающей лаборатории и основном самолете, Попов В. В. (2007)
Кравченко И. Ф. - Расчетная оценка влияния утечек воздуха в стыках секторов на теплонапряженное состояние лопаток соплового аппарата турбины, Зеленый Ю. А., Придорожный Р. П., Петрова О. А. (2007)
Меркулов В. М. - К выбору параметров бандажной связи рабочих лопаток турбин с беззиговыми полками, Трипольский С. С., Якушев Ю. В. (2007)
Петров А. В. - Оценка прочностной надежности рабочих лопаток вентиляторов авиационных ГТД с учетом контактного взаимодействия в соединениях, Шереметьев А. В., Симбирский Д. Ф. (2007)
Бес Т. - Оптимальные параметры конденсаторов теплоиспользующих холодильных машин судовых ДВС, Горин В. В., Радченко Н. И., Сирота А. А. (2007)
Тимошевский Б. Г. - Исследование рабочего процесса ДВС при использовании альтернативных топлив, Ткач М. Р. (2007)
Поливянчук А. П. - Повышение универсальности и точности системы контроля выбросов дизельных твердых частиц – микротуннеля МКТ-2, Харитонова Т. С., Несмашная Т. В. (2007)
Повгородний В. О. - Определение механических характеристик ротора паровой турбины (2007)
Квасников В. П. - Источники электроэнергии для ГРС и ГРП, работающие на перепаде давления газа, Черных А. П., Уваров С. В. (2007)
Грудинкин В. М. - Расширение функциональных возможностей бортовогорегулятора температуры авиационных двигателей по результатам государственных испытаний, Миргород В. Ф., Шанькин С. И., Шийка А. Н. (2007)
Яцко Л. Л. - Организация автоматической защиты силовой турбины в блоке БУК-МС2 САУ вГТД АИ-450-МС самолета Ан-148, Трофименко Р. А., Королюк В. Д. (2007)
Хоряк Н. В. - Анализ устойчивости многоконтурной динамической системы "ЖРДУ – Корпус РН" по спектру матрицы: методические основы и приложение (2007)
Нерубасский В. В. - Анализ системы запуска авиационного газотурбинного двигателя как объекта диагностирования (2007)
Баженов Б. Н. - Метод теплового контроля лопаток турбин с использованием тепловой волны, Мельник С. И., Чумаков А. Г. (2007)
Рутковский В. Ю. - Адаптивная система контроля технического состояния подшипниковых опор турбокомпрессорного агрегата и его аварийного отключения, Суханов В. М., Глумов В. М., Земляков С. Д. (2007)
Михайлов А. Л. - Вибродиагностика автоколебаний рабочего колеса вентилятора ТРДД в режиме реального времени, Посадова О. Л. (2007)
Коровин Б. Б. - Об использовании дискретного вейвлет-преобразования при исследовании и контроле вибронагруженности ГТД, Былинкина О. Н., Грызлова Т. П. (2007)
Бойко В. М. - Анализ вибрационного состояния высокочастотных малоразмерных ГТД на базе газогенератора двигателя АИ-450, Седристый В. А. (2007)
Игнатович С. Р. - Виброакустическая диагностика усталостной поврежденности образцов из алюминиевого сплава, Бурау Н. И., Юцкевич С. С. (2007)
Бережной В. Ю. - Диагностика пульсационного горения современными средствами измерения, Кудин М. М., Дегтярёв О. Д. (2007)
Губин С. В. - Анализ структуры, методов контроля и диагностики элементов гарантированного энергоснабжения для оборудования космического ракетного комплекса, Иванова Т. Ю., Наказненко М. Н. (2007)
Хориков А. А. - Система диагностики аэроупругих колебаний лопаток турбомашин на основе высокочастотных датчиков пульсаций и векторных виброакселерометров, Шатохин А. Г., Мазикина Т. И. (2007)
Максименко Т. А. - Исследование влияния повышения тягового КПД СПД малой мощности на ресурсные характеристики, Лоян А. В., Федотенко В. А. (2007)
Толмачев Н. Г. - Влияние термодинамических условий на изменение свойств би-вещества, Потапенко А. А. (2007)
Куликов Г. Г. - Технология полунатурных испытаний интегрированных систем управления и контроля авиационных ГТД на основе иерархических распределенных марковских моделей, Арьков В. Ю., Погорелов Г. И., Абдулнагимов А. И. (2007)
Третьяк В. В. - Синтез и оптимизация импульсных процессов с использованием объектного подхода (2007)
Квасников В. П. - Автоматизированная система управления цехом многономенклатурного производства, Дорошенко С. А. (2007)
Каrtаshоv V. V. - Estimation of synergetic effect in factorial – temporal space for adapted introduced technologies of maintenance service on aviation techniques, Rogers A. G., Brulеv А. I. (2007)
Панин В. В. - Современный подход к реализации комплексной методики диагностики авиационных газотурбинных двигателей, Енчев С. В., Олали М. (2007)
Соколов А. Ю. - Метод диагностики распределенных систем с множественными дефектами, Трофимова И. А., Угрюмов М. Л. (2007)
Олейник А. А. - Методы автоматизации структурно-параметрической идентификации систем ГТД (2007)
Гладких Е. В. - Применение автоматизированной системы диагностики для оценки эксплуатационной готовности и надежности газотурбинных установок наземного применения (2007)
Кулик Н. С. - Оценка погрешности диагностической информации модели авиационного двигателя, Тамаргазин А. А., Линник И. И. (2007)
Loboda I. - Neural networks-based gas turbine fault recognition, Gutierrez Flores V. H., Cruz Irrison M. (2007)
Пономарев А. Н. - Информационная технология для поддержки принятия решений в задачах контроля пневмогидравлических систем питания жидкостных ракетных двигателей (2007)
Волкова С. О. - Тестування як засіб підвищення якості та надійності системи діагностики, Трунов О. М. (2007)
Туркин И. Б. - Анализ результатов экспериментального исследования механизмов информационного взаимодействия на основе спецификации OLE for Process Control, Соколова Е. В., Лучшев П. А. (2007)
Волков Д. И. - Сравнительный анализ вариантов построения информационно-управляющей системы ветроэлектрической установкой большой мощности, Голубенко Н. С., Данилов В. В., Поддубный С. В., Ранченко Г. С., Сепоян П. Р. (2007)
Харитонов Ю. Н. - Система индикаторов для принятия решения о реконструкции энергетических комплексов (2007)
Маравилла Херрера К. - Мониторинг выработки ресурса газотурбинного двигателя газоперекачивающей станции (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Бігун О. - "Кобзар" Т. Шевченка: між Старим і Новим Завітом (до проблеми літературної діалогічності) (2013)
Задорожна Л. - Імператив історії у Шевченкових "Гайдамаках" та чинник сприйняття його сьогодні (2013)
Задорожна С. - Тарас Шевченко і виклики сучасної доби (2013)
Калинчук А. - Поема Т. Шевченка "Сова": текстовий аналіз (2013)
Коломієць В. - Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка, Іванова О. (2013)
Лебідь-Гребенюк Є. - Критичний коментар у текстах Т. Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами (2013)
Марченко Н. - Ретроспекція видання лейпцизького збірника Тараса Шевченка (2013)
Мейзерська Т. - Типологія імагінативного мислення Т. Шевченка (2013)
Настасієнко О. - Образ Тараса Шевченка в поезії Є. Маланюка "Шевченко" (2013)
Сліпушко О. - Суспільно-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка (2013)
Стрюк Л. - Автобіографічне "Я" у повістях Т. Шевченка, Терещенко В. (2013)
Ткачук О. - Романтичний наратив ліро-епічної поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" (2013)
Харчук Р. - Образ думи у творчості Тараса Шевченка (2013)
Шаф О. - Мотив руйнації родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка в гендерному ракурсі (2013)
Яблонська О. - Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля (2013)
Яковина О. - Традиція у творчості Тараса Шевченка (2013)
Яременко В. - "І стала тьма..." Етнографізм і символіка Шевченкового твору "У Бога за дверима лежала сокира…" (2013)
Бикова Т. - Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки-матері ("Марія" Т. Шевченка і "Марія" В. Стефаника) (2013)
Білик Г. - "Кобзар" як репрезентант культурної епохи: Т. Шевченко – М. Семенко – брати Капранови (2013)
Боронь О. - Повість Тараса Шевченка "Варнак" і роман Вальтера Скотта "Роб Рой": спільне і відмінне (2013)
Гармата Г. - Козакоцентризм у творчості Т. Шевченка і П. Куліша: порівняльний аналіз (2013)
Жванія Л. - Категорія простору в творчості Т. Шевченка й Лесі Українки (2013)
Кривуляк О. - Типологія художнього втілення жанру послання у творчості Т. Шевченка та М. Вороного (2013)
Шаповалова А. - Творчість Тараса Шевченка та філософія Григорія Сковороди: два виміри свободи (2013)
Білокінь В. - Аксіологічний аспект означення часу відвідування могили Тараса Шевченка (за матеріалами книг вражень) (2013)
Єщенко Н. - Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка (2013)
Мацько О. - Лінгвокультурема "орел"у поетичній творчості Тараса Шевченка (2013)
Брижицька С. - Сприйняття робітниками постаті Тараса Шевченка у 1927–1928 роках (2013)
Назаренко М. - До прижиттєвої рецепції поезії Т. Шевченка: питання літературного контексту (2013)
Скуратко Т. - Шевченківські традиції в художньому дискурсі поем Івана Драча (2013)
Федунь М. - Рецепція Шевченкової поеми "Гамалія" західноукраїнськими мемуаристами першої половини ХХ ст. (2013)
Шалацька Г. - Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст. (2013)
Зарицька Т. - Новий етап засвоєння поезії Тараса Шевченка: переклади Віри Річ (2013)
Коломієць Л. - Рецепція англомовних перекладів поезій Тараса Шевченка інтернет-читачами (огляд читацьких відгуків та коментарів) (2013)
Саволоцька А. - Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка "Причинна" англійською мовою (2013)
Брижіцька І. - Іван Ковальов – дослідник теми "Шевченко і царська цензура" (2013)
Жлуктенко Н. - Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету (2013)
Лущій С. - До історії еміграційної шевченкіани: Л. Лиман та Ю. Стефаник (2013)
Тітул (2010)
Буняева И. В. - Цифровые алгоритмы обработки сигналов в бистатическом радиометре с антенными решетками, Верещак А. П., Пискорж В. В. (2010)
Даншина С. Ю. - Методология сквозного управления качеством на всех этапах жизненного цикла радиотехнических систем (2010)
Кортунов В. И. - Анализ точности интегрированной БИНС с оптическим датчиком, Проскура Г. А., Кравчук А. С., Соловьев О. В. (2010)
Кравченко А. И. - Синтез линейной дальномерной модели радиолокационных отражений, создаваемых протяженным морским объектом (2010)
Тоцкий А. В. - Способ повышения помехоустойчивости цифровой системы связи на основе биспектрально-организованной модуляции, Науменко В. В. (2010)
Поляков Г. А. - Гарантоспособные адаптивные системы управления и технологии автоматического проектирования их параллельного аппаратно-программного обеспечения (2010)
Соколов Ю. Н. - Компьютерные технологии в задачах природы и общества. Часть 1. Уравнения Лотки - Вольтерра. Компьютерное моделирование взаимодействия видов в природе, Соколов А. Ю., Илюшко В. М. (2010)
Федорович О. Е. - Инструментальная среда разработки экспертных систем принятия управлеческих решений, Головань К. В., Головань Д. В. (2010)
Еленевич М. А. - Модели и методы разработки виртуальных лабораторных комплексов на основе технологии Windows Workflow Foundation, Михнич Б. Б., Туркин И. Б. (2010)
Гора А. Н. - Предварительный анализ сигналов полетных данных и их идентификация, Соловьев О. В. (2010)
Grondzak Karol - Modified maximum clique exact algorithm, Kortis Peter (2010)
Губка C. А. - Трёхмерное имитационное моделирование компьютерных сетей информационных систем, Попов А. В., Люлько А. В. (2010)
Коляденко Ю. Ю. - Методика расчета кластерной структуры и необходимого частотного ресурса для создания сети беспроводного доступа по технологии Wiмах, Чечеткин Д. Л., Муслим А. Д. (2010)
Абрамов С. К. - Иследование эффективности фильтрации цветных изображений с использованием различных метрик, Лукин В. В., Пономаренко Н. Н., Февралев Д. В. (2010)
Martyscak Vladimir - Draft for methodology for comparing the state of ICT infrastructure in developed worldwide countries based on knowledge of trend (2010)
Shekhovtsov V. A. - Towards evaluating service-oriented architectures based on stakeholder assessments of simulated service qualities (2010)
Якушев О. А. - Початкове оброблення сигналу при розпізнаванні голосових команд (2010)
Латкин М. А. - Оценка эффективности системы управления проектными рисками предприятия, Прончаков Ю. Л. (2010)
Попов В. А. - Метод выбора ИТ-технологии поддержки деятельности предприятия на основе системного моделирования, Синебрюхова Е. Ю., Еременко Н. В. (2010)
Стрельчук Е. А. - Прецедентный подход в формировании компетентностного резерва, Лысенко Д. Э., Шостак И. В., Кириленко Е. Г. (2010)
Калмыков А. В. - Вопросы системного анализа многоуровневых организационных структур телекоммуникационной отрасли, Рева А. А. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Тітул (2010)
Абрамов А. Д. - Использование инвариантных статистик для оценки частоты искаженной гармоники, Москаленко Т. И., Петрунина Т. А., Ветошко А. М. (2010)
Кравченко А. И. - Модельное описание радиолокационных отражений в области нахождения протяженного объекта и близлежащей поверхности моря (2010)
Себко В. В. - Информационные технологии применяемые при совместном автоматизированном вихретоковом контроле параметров цилиндрических изделий (2010)
Соколов Ю. Н. - Компьютерные технологии в задачах природы и общества. Часть 2. Модель Лотки - Вольтерра "хищник - жертва" в задачах экономики, Соколов А. Ю., Илюшко В. М. (2010)
Макаричев В. А. - О базисных функциях обощенного ряда Тейлора (2010)
Лукин В. В. - Потенциальная эффективность фильтрации изображений: есть ли предел и близок ли он? , Пономаренко Н. Н., Абрамов С. К., Зеленский А. А. (2010)
Esposito C. - Data distribution for mission critical software systems, Cotroneo D., Russo S. (2010)
Корчак Т. В. - Оброблення невизначеності в медичних часових рядах для підвищення ефективності прогнозування, Радивоненко О. С., Скаковська А. М. (2010)
Романкевич А. М. - Об одном алгоритме формирования реберных функций графо-логических моделей отказоустойчивых многопроцессорных систем, Майданюк И. В., Хаитов М. И. (2010)
Романкевич В. О. - Про розрахунок надійності відмовостійких багатопроцесорних систем, підсистеми яких мають спільні процесори, Фесенюк А. П. (2010)
Славко О. Г. - Ідентифікація узагальнених параметрів математичної моделі комп’ютерної мережі в задачі забезпечення QOS (2010)
Степаненко О. В. - Алгоритми пошуку та передавання інформації в ситуативних мережах (2010)
Chertov O. R. - Models of statistical information description metadata (2010)
Колодяжный В. М. - Применение взвешенного гибридного медианного фильтра с линейными субапертурами с конечной импульсной характеристикой для удаления артефактов в энцефалограммах, Тулякова Н. О. (2010)
Каптур В. А. - Оцінка ефективності процесу тунелювання голосового навантаження з агрегацією сесій та компресією заголовків, Добровольський Є. В., Яніна О. О. (2010)
Клеєвська В. Л. - Моделі процесів формування основних параметрів електромагнітного поля "теплового випромінювання" ймовірних пожеж (2010)
Маєвський Д. А. - Структурна динаміка програмних систем та прогнозування їх надійності при наявності вторинних дефектів (2010)
Борцова М. В. - Моделирование многомасштабных шероховатых поверхностей с произвольными углами ориентации слоев, Попов А. В. (2010)
Малеева О. В. - Системный подход к анализу качества документации на этапе инициации проекта, Гетьманская А. Ю. (2010)
Федорович О. Е. - Обоснование и оптимизация выбора вспомогательных производственных операций для обеспечения качества выпускаемой продукции, Лещенко Ю. А. (2010)
Лысенко Э. В. - Анализ и формирование множества коммуникационных решений в организационных системах управления, Назаренко Т. Н., Коновалова Е. В. (2010)
Попов В. А. - Определение закона распределения уровня запасов на основе композиции его составляющих, Мирошниченко А. В., Еременко Н. В., Синебрюхова Е. Ю. (2010)
Ямшанов И. С. - Описание информационной технологии отработки на технологичность структуры объектов сборочного процесса (2010)
Латкин М. А. - Системное представление системы управления проектными рисками предприятия (2010)
Яшина Е. С. - Метод агрегированной оценки риска научно-технического проекта, учитывающий степень новизны работ, Лутай Л. Н. (2010)
Герасименко К. Е. - Методы непрерывного контроля и диагностирования оборудования управляющих систем безопасности энергоблоков АЭС по функции защит (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Семенюк Г. - Відповідь на запит доби (2008)
Бородінова М. - Поезія Т. Шевченка у ракурсі рецепції образів та мотивів старого завіту (2008)
Гаврилюк Н. - Виміри світу в поемі "Невольник" Т. Шевченка (2008)
Гудима А. - Конфліктність світів зовнішнього та внутрішнього в етологічних поемах Т. Шевченка "Тризна" та "Сова" (2008)
Джугастрянська Ю. - Балади Т. Шевченка: сугестивний аспект (2008)
Задорожна С. - Романтичне коріння історіософії Т. Шевченка (2008)
Заремська М. - Фольклорні та народознавчі джерела поетичної творчості (2008)
Кадирова А. - Архетипні образи у системі авторського міфу творчості Т. Шевченка (2008)
Ковалів Ю. - Інтерпретація історії як тексту в поезії Т. Шевченка (2008)
Лебідь Є. - Метатекст як спосіб самовираження митця у своїй творчості (на матеріалі поезії Т. Шевченка) (2008)
Назаренко М. - Ювілейний Т. Шевченко: семантичне поле образу (2008)
Осадча О. - Національні й загальнолюдські критерії виховання в повістях Т. Шевченка (2008)
Погребенник В. - Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (1837 - 1845 роки) (2008)
Потапенко Я. - Спроби інтерпретації шевченкової творчості з позиції психоаналіху у вітчизняному літературознавстві (2008)
Романенко О. - Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка (2008)
Сичок С. - Теоретичні та практичні концепти деміфологізації дискурсу творчості Т. Шевченка крізь призму феноменологічної критики (2008)
Смілянська В. - Поеми Тараса Шевченка "Слепая" (1842) й "Марина" (1848): еволюція романтичного сюжету (2008)
Харченко А. - Опис снів як вербалізація "несвідомого" в текстовій структурі "Журналу" Т. Шевченка (2008)
Цепа О. - Індивідуальна картина світу як ключ до пізнання образу автора в поетичній творчості Тараса Шевченка (2008)
Астаф'єв О. - Інтелектуальний простір у поемі Т. Шевченка "Сон" і пісні Г. Сковороди "Всякому городу нрав і права" (2008)
Гнатюк М. - Шевченківський текст у рецепції Івана Сенченка (2008)
Гордієнко Д. - Тарас Шевченко і декабристи (2008)
Зарва В. - Модель героя-праведника у прозі Ф. Достоєвского і Т. Шевченка (2008)
Костенко Н. - Рима в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" (2008)
Мирошкіна Н. - Постать Т. Шевченка в есеїстичних розвідках Є. Маланюка (2008)
Сизоненко Н. - Концептуальне розв'язання образу Тараса Шевченка в дилогії Василя Шевчука "Син волі" (2008)
Шевченко Г. - Естетична концепція Т. Шевченка в оцінці О. І. Білецького (2008)
Юревич М. - Тема коліївщини в польській літературі до появи шевченкових "Гайдамаків" (1841) (2008)
Яровий О. - Час і вічність в інтерпретації Т. Шевченка і В. Стуса (кілька порівняльних спостережень) (2008)
Білокінь О. - Багатозначність лексем із семантикою родинності у записах до Книг вражень відвідувачів шевченкової могили (2008)
Кульбабська О. - Атрибутивні конструкції як засіб вторинної предикації в поліпропозитивному простому реченні (2008)
Підкамінна Л. - Лексико-семантичне поле епітетних конструкцій на означення характеру ліричних персонажів у поетичній мовотворчості Т. Г. Шевченка (2008)
Шевченко Л. - Універсальне й ідіостилістичне в семантиці шевченкового слова: поетизм "рудий" (2008)
Вдовиченко В. - Італійська шевченкіана (2008)
Ісаєва Н. - Триптих Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в китайських перекладах: проблема рецепції (2008)
Осадца К. - Шевченків переспів сербських народних ліричних пісень (2008)
Паламарчук О. - В. К. Житник - дослідник чеської шевченкіани (2008)
Рябоволенко І. - Відображення образу світу в творах Тараса Шевченка, перекладених японською мовою (2008)
Барилко Є. О. - Роль сучасної американської школи у вихованні свідомих громадян-патріотів (2012)
Барилко С. М. - Розвиток творчої особистості майбутнього перекладача у процесі написання дипломної роботи (2012)
Вовк Л. В. - До визначення поняття "культура здорового способу життя" особистості (2012)
Garus I. D. - Сross cultural approach to foreign language study in developing spirituality and personality of students, Bondarenko M. A. (2012)
Данилюк С. С. - Особливості використання технології "Інтернет-форум" у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів (2012)
Долецька С. В. - Завдання патріотичного виховання молодших школярів в процесі краєзнавчої роботи (2012)
Зеленов Є. А. - Призначення сучасного університету (2012)
Кириченко Л. Г. - Результати експериментальної роботи з формування естетичних якостей у майбутніх менеджерів сфери культури (2012)
Курицина М. О. - Основні підходи до моделювання професійного розвитку і становлення особистості як професіонала (2012)
McGregor Richard - Towards a Taxonomy of Musical Inspiration (2012)
Мельнікова О. В. - Педагогічний конфлікт та методи його подолання (2012)
Роганова М. В. - Педагогічне керівництво процесом виховання духовної культури студентів інтегрованих груп навчання вищих навчальних закладів (2012)
Родіонова Н. М. - Особливості управління закладами ПТО при застосуванні особистісно орієнтованих методів навчання в навчальному процесі (2012)
Сафонова И. А. - Теоретические основы формирования картины мира вторичной языковой личности (2012)
Скібіна О. В. - Сутність та структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Сура Н. А. - Навчання майбутніх фахівців з ІКТ аудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру (2012)
Тименко В. М. - Тенденції розвитку європейської державної молодіжної політики (2012)
Ушакова І. О. - Образ людини в соціокультурному аспекті (2012)
Хорунжа О. - Педагогічні технології процесу виховання моральних якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності (2012)
Хочхеймер Джон - Воображение и сила жизни: к теоретическим основам духовности и коммуникации (2012)
Schmidt William. S. - Technology, Selfhood, and Postmodern Hoping (2012)
Семенюк Г. - Мета, означена Шевченком (2008)
Вільна Я. - До ювілею Людмили Задорожної (2008)
Бовсунівська Т. - Мнемонічний пратекст Тараса Шевченка (2008)
Вишняк М. - Антропоцентризм російськомовних повістей Тараса Шевченка, Терехова І. (2008)
Габдукаєва О. - Автобіографізм як вияв психологізму у повісті Тараса Шевченка "Музикант" (2008)
Гудима А. - Сенсовий метатекст у контексті поетичної творчості Тараса Шевченка: доля жінки (2008)
Задорожна Л. - Парадигма соборності у Тараса Шевченка: акциденція чи канон (2008)
Задорожна С. - Козакоцентризм як вияв суб’єктивізму художнього мислення Тараса Шевченка (2008)
Ковбасенко Л. - О. Кониський "Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя" як взірець біографічної шевченкіани (2008)
Лебідь Є. - Образ духовного провідника у традиції української літератури та поетичному доробку Тараса Шевченка (2008)
Потапенко Я. - Руйнування імперського дискурсу у творчості Тараса Шевченка (2008)
Приходько М. - Апокрифічні мотиви у поемі Тараса Шевченка "Марія": їхня генеза і творче переосмислення у першій половині ХХ ст. (2008)
Росовецький С. - До реконструкції задуму повісті Тараса "Из ничего почти барин" (2008)
Сізова К. - Специфіка портретування у повістях Тараса Шевченка: герой очима художника (2008)
Ткаченко І. - Тарас Шевченко як творець національно-знакового образу степу (2008)
Ткачук М. - Наративна оптика поеми "Катерина" Тараса Шевченка (2008)
Харченко А. - Роль образів-символів у тексті "Журналу" Тараса Шевченка (2008)
Шкрабалюк А. - Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка в контексті романтичного світогляду (2008)
Бідованець Т. - Моделювання образу Тараса Шевченка в поемах І. Драча (2008)
Брижіцька І. - Шевченківські мотиви у творчості Марії Проскурівни та Марусі Вольвачівни (2008)
Гаврилюк Н. - Тарас Шевченко крізь призму поетичної інтерпретації (2008)
Гнатюк М. - Концепт Тараса Шевченка в естетиці й духовній біографії Зінаїди Тулуб (2008)
Жванія Л. - Тема об’єднання нації у Тараса Шевченка та Лесі Українки (2008)
Зелік О. - Тарас Шевченко в критичній рецепції М. Могилянського (2008)
Коростильов Т. - Тарас Шевченко в житті і творчості вчених-античників Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (проф. І.Турцевич, О.Покровський), Гордієнко Д. (2008)
Лисак У. - "Локус дороги" у поетиці й семантиці мовних ігор "Кобзаря 2000" братів Капранових (2008)
Некряч О. - Основні концепти історіософії Тараса Шевченка і Миколи Костомарова (2008)
Федунь М. - Рецепції особи й творчого самовияву Тараса Шевченка в мемуарах О. Барвінського та Ю. Луцького (2008)
Яровий О. - Вогонь Шевченківської правди і вода "змінних тлумачень" (2008)
Стратілат А. - Образ кобзаря у Шевченковій творчості (2008)
Черненко О. - Т.Шевченко про українські думи (2008)
Вільчинська Т. - Концептосфер сакрального у російськомовній поетичній спадщині Тараса Шевченка (2008)
Дергач Д. - Концептуалізація художнього світогляду Тараса Шевченка в мовній свідомості українців (на матеріалі мас-медійних онімів) (2008)
Дядищева-Росовецька Ю. - Поняття всесвіт у текстах Тараса Шевченка: до методики дослідження поетичної мовотворчості (2008)
Єщенко Н. - Категорія простору в ранній поезії Тараса Шевченка (2008)
Тєряєв Д. - Силабічна структура звучання поезії Тараса Шевченка (2008)
Венгренівська М. - Поетичні твори Тараса Шевченка в перекладах французькою мовою, Гнатюк А. (2008)
Зарицька Т. - Пісні на слова Тараса Шевченка в англомовних перекладах (2008)
Кім Сук Вон. - Переклади творів Тараса Шевченка в літературі народів Заходу і Сходу (2008)
Коломієць Л. - Фразеологічний потенціал англомовних перекладів поетичних творів Тараса Шевченка (2008)
Петриченко І. - Проблема "автор-читач" у творчості Тараса Шевченка та в польській літературі першої половини ХІХ ст. (2008)
Будур А. М. - Концептуальна модель соціально-педагогічної системи формування культури здоров’я особистості учнів загальноосвітньої школи (2012)
Бурцева І. І. - Діагностика рівнів сформованості цінностей у студентів класичного університету (2012)
Вовк Л. В. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічно-комп’ютерних технологій формування культури здорового способу життя у студентів спеціальної медичної групи (2012)
Воронкін М. В. - Благодійна діяльність як необхідний елемент формування планетарної свідомості студентської молоді з точки зору трьох гун матеріальної природи (2012)
Григоренко Г. В. - Соціально-педагогічні та духовно-аксіологічні критерії оцінювання рівня сформованості у учнів загальноосвітньої школи здоров’ятворчої компетентності (2012)
Данилевська М. І. - Мистецтво як складова частина духовної культури сучасної студентської молоді (2012)
Зеленов Є. А. - Г. Кершенштейнер про громадянське виховання учнівської молоді (2012)
Іваньшина Н. М. - Сутність та поняття інформаційної культури особистості (2012)
Котикова О. М. - Принципи розроблення теорії та методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів (2012)
Кувшинова А. В. - Формування відповідальності як основа морального виховання, Літвінова Д. С. (2012)
Лохіна Д. Г. - Виховання гуманістичного ставлення до людини засобами театрального мистецтва в сучасних українських науково-педагогічних дослідженнях (2012)
Мельнікова О. В. - Проблеми патріотичного виховання сучасної молоді (2012)
Набок М. - Концептуальні засади оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону (2012)
Омельченко А. П. - Строительство культовых сооружений как способ формирования духовно-нравственной культуры у студентов, преподавателей и сотрудников высшего учебного заведения (2012)
Пилаєва Т. В. - Початковий етап розвитку дистанційної освіти у Великій Британії (2012)
Romano C. P. - The teacher shortage in secondary schools in the USA (2012)
Пристинский В. Н. - Инновационность в разработке креативных педагогических технологий формирования здоровьесберегающего образовательного пространства университета, Осипцов А. В. (2012)
Сергєєва Н. В. - Культурно-педагогічні особливості розвитку морально-естетичних поглядів українського народу (2012)
Соколова Т. В. - Теоретико-методологічне дослідження проблеми морального виховання студентів вищих навчальних закладів у навчально-виховному процесі (2012)
Сопівник Р. В. - Студентське самоврядування як форма виховання лідерських якостей студентів (2012)
Спінєєва О. В. - Естетичний досвід як накопичення естетичних переживань (2012)
Сяба М. О. - Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання (2012)
Ушакова І. О. - Взаємодія краси та прекрасного в процесі формування естетичного образу людини (2012)
Фунтікова Н. В. - Дослідження проблем інтелігентності та інтелігенції у вітчизняній науці (2012)
Хмельницька О. І. - Сутність та характеристика елементів освітньо-виховного простору сучасного університету (2012)
Червонецька С. С. - Моральне виховання дітей у сімʼї засобами природи у Великій Британії: традиції і досвід (2012)
Щелкунов Д. А. - Технологія виховання в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я як до духовно-соціальної цінності (2012)
Содержание (2007)
Князев М. К. - Повышение эффективности процессов электрогидроимпульсной листовой штамповки, Борисевич В. К., Мананков О. В. (2007)
Третьяк В. В. - Математическое моделирование импульсных технологий с использованием специальных приемов, Клыгина И. В., Комаров А. Ю. (2007)
Гарин А. О. - Технологический генератор плазмы для ионной очистки лопаток ГТД, Слюсарь Д. В., Колесник В. П., Степанушкин Н. П., Зиновьев В. В. Планковский С. И. (2007)
Исаев К. Б. - Экспериментальное определение температурных полей в образцах материалов с органической матрицей (2007)
Ведерников О. В. - Анализ существующих методов учета изменения характеристик вентиляторов ТРДД по радиусу при термогазодинамических расчетах, Епифанов С. В. (2007)
Исаков Б. В. - Аэродинамические исследования диагонального переходного диффузора осевой турбины ГТД, Котов А. В., Осипов Е. В., Усатенко А. А. (2007)
Хорольский П. Г. - Оценка точности определения угла атаки по данным инерциальных навигационных систем (2007)
Балакшин О. Б. - Исследование динамических процессов при флаттере лопаток с использованием метода Прони, Кухаренко Б. Г., Хориков А. А. (2007)
Квасников В. П. - Видеосистема обнаружения посторонних объектов на шасси самолёта, Лобус Р. С., Руднева М. С. (2007)
Епифанов С. В. - Моделирование динамики пневматических емкостей при расчете переходных процессов в проточной части газотурбинных двигателей, Зеленский Р. Л. (2007)
Капитанова Л. В. - Анализ геометрической крутки местных хорд крыльев самолетов транспортной категории, Утенкова В. В. (2007)
Воробьев Ю. С. - Динамика лопатки компрессора при локальном импульсном воздействии, Чернобрывко М. В. (2007)
Ткач М. Р. - Экспериментальные исследования показателей ГТД малой мощности при работе на альтернативном топливе, Тимошевский Б. Г. (2007)
Михайленко А. Н. - Экспериментальное исследование особенностей применения титановых сплавов в компрессорах ГТД, Прибора Т. И. (2007)
Былинкина О. Н. - К совершенствованию технологии контроля вибронагруженности винтов и винтовентиляторов авиационных ГТД (2007)
Коровин Б. Б. - К контролю вибронаработки лопаток вентилятора ТРДДФ при испытаниях и в эксплуатации, Волков П. В., Стасевич А. А. (2007)
Гусев Ю. А. - Пленочные высокотемпературные тензорезисторы для исследования вибронапряженного состояния лопаток турбины газогенератора двигателя АИ-450, Ской Р. Г., Трипольский С. С., Скрипка А. И., Проненко С. И. (2007)
Золотий Ю. Г. - Експериментальне визначення динамічних параметрів та напружено-деформованого стану лопаток при резонансній вібрації методом голографічної інтерферометрії, Жук І. Ю., Трунов О. М., Жук Д. О. (2007)
Епифанов С. В. - Оценка ресурса турбинной лопатки с вихревой матрицей по результатам тепловой дефектоскопии, Олейник А. В., Перетертов В. Г., Чумаков А. Г. (2007)
Ковальский А. Э. - Метод расчета прочности сцепления с поверхностью подложки из лопаточного материала частиц плазменного СВЧ-поглощающего покрытия из кермета (2007)
Антонов А. Н. - Стенд для исследования характеристик узлов и агрегатов масляных систем авиационных и наземных ГТД и ГТУ в различных условиях, Аксенов Н. К., Марков Ю. С., Меньшиков В. Е. (2007)
Михайленко Т. П. - Перспективы использования осевых компрессоров при охлаждении шахтного воздуха, Петухов И. И., Жеманюк П. Д., Басов А. Ю. (2007)
Радченко Р. Н. - Влияние температуры конденсации НРТ на эффективность применения теплоиспользующих эжекторных установок кондиционирования воздуха в судовых ДВС, Горин В. В. (2007)
Коваленко Г. Н. - Влияние размерности и степени расширения сопла ЖРД на полноту выделения энергии впрыскиваемой управляющей жидкости (2007)
Кошелев Н. Н. - Спектроскопические исследования интенсивности эрозии эмиттера в плазме слаботочного полого катода, Кислицын А. П., Подгорный В. А. (2007)
Максименко Т. А. - Исследование влияния теплового состояния СПД малой мощности на распределение магнитного поля в разрядной камере (2007)
Шевченко М. В. - Проблемные вопросы создания контакторов для электродинамических тросовых систем, Хитько А. В., Пискунов А. Ф. (2007)
Гуревич О. С. - Перспективы развития датчиков давления для авиационных и общепромышленных ГТД, Буряченко А. Г., Ранченко Г. С. (2007)
Нурмухаметов Т. М. - Математическое моделирование газотурбинного двигателя с регулируемой силовой турбиной (2007)
Бугаенко О. М. - Математическая модель эжекторного сопла подачи частиц сорбента при решении задачи очистки водной поверхности от нефтяного загрязнения, Гусев Ю. А., Скляров А. В., Москаленко А. С. (2007)
Андриишин М. П. - Определение технического состояния газотурбинного агрегата ГТК-10 при длительной эксплуатации, Олянич В. Г., Игуменцев Е. А., Прокопенко Е. А. (2007)
Кучер А. Г. - Определение технического состояния ТРДД по данным экспериментальных исследований с использованием нейронных сетей и методов распознавания образов, Дмитриев С. А., Попов А. В. (2007)
Мешков Д. В. - Влияние многофазного впрыскивания топлива системой Common Rail на экономические и экологические показатели быстроходного дизеля (2007)
Поливянчук А. П. - Повышение точности измерений нормируемых выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами дизелей (2007)
Семенов В. Г. - Биодизельное топливо и его влияние на надежность работы дизельного двигателя и топливной системы (2007)
Дорош В. С. - Энергосберегающие воздухоохладители систем охлаждения рефрижераторных судов, Капустин В. В., Лытош Е. В., Радченко Н. И. (2007)
Спицын В. Е. - Универсальные энергосберегающие стенды для испытаний угловых редукторов по замкнутому контуру, Купчик В. Н., Мироненко А. И., Гамза Е. А. (2007)
Толмачев Н. Г. - Доказательство правомерности использования первого начала термодинамики в гипотезе би-вещества, Потапенко А. А. (2007)
Повгородний В. О. - Экспериментальные исследования температурного поля платы с электронными радиотехническими элементами (2007)
Loboda I. - Gas turbine diagnostic model identification on maintenance data of great volume (2007)
Яцко Л. Л. - Система организации встроенного контроля в блоке БУК-МС2 САУ ВГТД АИ-450-МС самолета Ан-148, Трофименко Р. А., Королюк В. Д. (2007)
Харитонов Ю. Н. - Синтез-модель проекта реконструкции сложной технической системы (2007)
Гусева Ю. Ю. - Управление длительностью проекта по разработке сложной техники с учетом сопутствующих рисков (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Титул, зміст (2012)
Романовская В. А. - Распространение психрофильных микроорганизмов в наземных биотопах Антарктики, Таширев А. Б., Шилин С. О., Гладка Г. В. (2012)
Коваленко Н. К. - Видовой состав бифидобактерий пищеварительного тракта людей различных возрастных групп, Полтавская О. А., Зеленая Л. Б. (2012)
Зеленая Л. Б. - Использование ПЦР в реальном времени для количественной оценки молочнокислых и бифидобактерий в молочных продуктах, Коваленко Н. К., Облап Р. В., Новак Н. Б., Голубец Р. А. (2012)
Пирог Т. П. - Синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 и Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 в среде с глицерином, Шевчук Т. А., Конон А. Д., Шулякова М. А., Иутинская Г. А. (2012)
Воцелко С. К. - Биодеструкция липкогенных композиций в почвах разных типов, Ямборко Н. А., Литвинчук О. А., Данкевич Л. А., Шкатула Ю. Н. (2012)
Tovkach F. I. - Characteristics of Defective Phage Particles of Pectobacterium carotovorum ZM1, Ivanytsia T. V., Kushkina A. I. (2012)
Товкач Ф. И. - Диссоциация Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum, связанная с изменениями липополисахарида клеточной стенки, Романюк Л. В., Горб Т. Е., Остапчук А. Н., Мучник Ф. В. (2012)
Kyrychenko A. M. - Biological Characteristic and Identification of Soybean Viruses Isolated from Different Ukraine Regions, Kraeva G. V., Kovalenko O. G. (2012)
Хархота М. А. - Пребиотические свойства лактита и лактулозы при создании синбиотиков на основе бактерий рода Bacillus, Осадчая А. И., Авдеева Л. В. (2012)
До 75-річчя академіка НАН України В. С. Підгорського (2012)
Подгорский В. С. - Ю.А. Троценко, М.Л. Торгонская. "Метилотрофные дрожжи", Янева О. Д. (2012)
Сафронова Л. А. - 34-й Международный конгресс общества микробной экологии и заболеваний (Йокогама, Япония, 20-23 ноября 2011 г.) (2012)
Правила для авторов (2012)
Антоновська М. - Парадигма освіти і виховання у повістях Т. Шевченка "Музыкант" і "Несчастный" (2009)
Боронь О. - Шевченкознавчі інтерпретації Юрія Барабаша (2009)
Бугай С. - Шевченківський текст в інтерпретації Михайлини Коцюбинської (2009)
Гай Є. - Шевченківські джерела в драматургії Миколи Куліша (2009)
Гнатюк М. - Тарас Шевченко і Василь Стус: семантичні топоси текстуального простору (2009)
Гудима А. - Творення себе як спосіб осягнення універсумів (на матеріалі етологічних поем Т.Шевченка) (2009)
Жванія Л. - Україна в ліриці Т.Шевченка періоду заслання та ліриці Лесі Українки, писаній на чужині (2009)
Жигун С. - Ще раз про діалог Миколи Хвильового і Тараса Шевченка: "острах впливу" (2009)
Задорожна Л. - Категорія свободи як філософська засада "Щоденника" Т.Шевченка (2009)
Ковалів Ю. - Проблема рецепції незручних текстів Т.Шевченка (2009)
Костенко Н. - Про вірш у поетичному циклі Т.Шевченка "В казематі" (2009)
Косянчук О. - Похвальна поезія у творчості Тараса Шевченка (2009)
Кривуляк О. - Трагічне світовідчуття Т.Шевченком у циклі "В казематі" (2009)
Лебідь Є. - Своєрідність моделювання тексту-попередника у Шевченкових перекладах уривків "Слова о полку Ігоревім" ("Плач Ярославни", "З передсвіта до вечора…") (2009)
Марченко Н. - Інтерпретація-переклад Т.Шевченком першотворів світової літератури (2009)
Миц К. - Шевченківські традиції в історичній прозі вчених-істориків ХІХ століття (П.Куліша, М. Костомарова, Д. Мордовця) (2009)
Наєнко М. - Василь Доманицький: історик, філолог, дослідник і видавець "Кобзаря" (2009)
Некряч О. - Народність Т.Шевченка у потрактуванні М.Костомарова (на матеріалі "Воспоминаний о двух малярах") (2009)
Паращук О. - Т.Шевченко і літературний канон: бачення, інтерпретація, роздуми (2009)
Перевертень Н. - Концепт взаємин: Т.Шевченко – Є.Гребінка (2009)
Потапенко Я. - Особливості Шевченкової релігійності: проблеми інтерпретації (2009)
Сізова К. - Роль характеристики героїв за ставленням до музики у прозі Т. Шевченка (2009)
Сліпушко О. - Духовна держава Тараса Шевченка у контексті української літературної традиції (2009)
Сулима В. - Біблійні географічні назви як концепти і їх художньо-стилістична функція в поезії Т. Шевченка (2009)
Тарасова М. - Образ "хати-пустки" у поезіях Т.Шевченка: живописне начало (2009)
Ткаченко А. - Художність і поезія Т. Шевченка (2009)
Ткаченко О. - Образ Каїна у творчості Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша (2009)
Швець Г. - Книга Василя Барки "Правда Кобзаря": жанрова специфіка та проблематика (2009)
Шевякова К. - Т.Шевченко в житті Марії Заньковецької (2009)
Яременко В. - "Камінь, яким знехтували будівничі, став наріжним…" (Мотивування вибору Тарасом Шевченком для виготовлення офорту твору Рембрандта "Притча про виноградаря і ділоробів" (2009)
Вільчинська Т. - Концептуалізація образів Святих у поетичній картині світу Т.Шевченка (2009)
Вишневська Г. - Об’єктивація концептосфери сакрально-хтонічного у творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки (2009)
Галас Б. - Із спостережень над мовою рукописної збірки Т.Шевченка "Три літа" (2009)
Горбик Р. - До проблеми значеннєвих зсувів у поезії Тараса Шевченка (2009)
Домилівська Л. - Лінгвістична інтерпретація символіки Тараса Шевченка у творчості Юрія Яновського (2009)
Костич Л. - Безсполучниковість як засіб вираження експресії у творах Т.Шевченка (2009)
Слухай Н. - Вірш Т.Шевченка "Н.Костомарову" у лінгвоміфопоетичному висвітленні (2009)
Тєряєв Д. - Золотий перетин у поетичній творчості Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) (2009)
Шаркань В. - Мова і правопис букваря Тараса Шевченка (2009)
Евтушенко Е. Гений - , забритый в солдаты (2009)
Радишевський Р. - Польська рецепція Т. Шевченка у працях В.Гнатюка (2009)
Коломієць Л. - "Садок вишневий коло хати…" Тараса Шевченка в новому перекладі Віри Річ: відтворення змістових, ритміко-інтонаційних та звукових особливостей (2009)
Зарицька Т. - Нове видання поезій Тараса Шевченка в перекладах Віри Річ (2009)
Бережна Ж.. В. - Педагогічна етика як складова професійної компетентності тренера (2012)
Бірюкова І. П. - Естетика в німецькій філософській думці (2012)
Борін К. А. - Шляхи формування екологічної свідомості в учнів у школах Німеччини (2012)
Борисова С. В. - Вивчення декоративно-ужиткового мистецтва як елемент підготовки вчителів технологій до художньо-естетичного виховання учнівської молоді в системі додаткової освіти і гурткової роботи (2012)
Будаєва І. Г. - Культура мовлення як вагомий компонент загальної культури особистості ті її духовно-морального образу (2012)
Бурцева І. І. - Педагогічні технології формування цінностей і особистісних смислів життя у студентської молоді (2012)
Воронкін М. В. - Три елемента формування планетарної свідомості студентської молоді (2012)
Данилевська М. І. - Культурні орієнтації студентів технічних спеціальностей в класичному університеті (2012)
Дудікова Л. В. - Особливості формування духовного потенціалу особистості студентів медичних вищих навчальних закладів (2012)
Калько І. В. - Гендерна культура в духовно-моральному розвитку студентської молоді (2012)
Канарова О. В. - Ідеї Б. Кістяковського та С. Гессена про духовно-моральне виховання особистості (кінець ХІХ− початок ХХ століття) (2012)
Колесник Ю. Л. - Морально-екологічне виховання – складова духовності особистості (2012)
Коровіна І. В. - Зміст шкільної історичної освіти та його вплив на розвиток духовності дитини (2012)
Котикова О. М. - Рольові ігри у психолого-педагогічній підготовці майбутніх юристів (2012)
Літвінова Д. С. - Спортивна фанк-аеробіка як фактор розвитку естетичної свідомості студентів, Кувшинова Г. В. (2012)
Лукашенко Л. І. - Формування практичних умінь на заняттях образотворчого мистецтва (2012)
Матвієнко О. М. - Механізми духовного розвитку особистості (2012)
Савенко О. П. - Проблеми професійного самовизначення молоді в умовах нової економіки (2012)
Светова А. О. - Самоактуализация как высший мотив профессиональной деятельности теннисиста высокого класса, Нестерова О. Р. (2012)
Сергєєва Н. В. - Виховний потенціал надбань традицій народної культури (2012)
Сідєльніков Д. П. - Поліфункціональний центр духовно-естетичної і фізичної культури студентів як соціально-педагогічне підгрунтя інноваційних умов утворення здоров’язбережувального середовища університету, Пристинський В. М. (2012)
Solopova T. G. - The problem of spiritual and moral upbringing in the public schools of Great Britain (2012)
Тараріна О. В. - Демократична культура особистості: аксіологічний підхід (2012)
Тимошенко В. В. - Аналіз проблеми духовно-морального виховання студентів у педагогічному університеті (2012)
Торшевська О. В. - Духовний розвиток особистості як умова професійної самореалізації майбутніх фахівців освітньої галузі (2012)
Фунтікова Н. В. - Теоретичні засади моделювання процесу виховання інтелігентності у студентів вищих навчальних закладів (2012)
Шабінський М. Є. - Генеза концепції громадянського виховання учнів молодшого шкільного віку у французькій сім’ї (2012)
Яковлєва В. А. - Духовні основи формування життєвої компетентності випускників інтернатних закладів (2012)
Титул, зміст (2013)
Бєлих С. І. - Обґрунтування системи непрофесійної фізкультурної освіти студентів вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей середовища (2013)
Бодненко Д. М. - Роль інформатизації в зміні завдань вищої школи та її вплив на професійну компетентність викладача (2013)
Болотська О. А. - Розвиток академічної мобільності студентів як реалізація принципів Болонського процесу у вищій освіті України (2013)
Бондар Л. А. - Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів-філологів у вищих навчальних закладах (2013)
Василець О. О. - Особливості введення інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів України (2013)
Вівденко І. О. - Творчість як базисна характеристика професійної компетентності майбутнього фахівця: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Глушак О. М. - Деякі аспекти зарубіжного досвіду формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів (2013)
Демінська Л. О. - Аксіологічні засади процесу формування мотивації до професійної діяльності в майбутнього вчителя фізичної культури (2013)
Дем'янчук О. О. - Педагогічні умови формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійної діяльності (2013)
Драгнєв Ю. В. - Моніторинг професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2013)
Дуплійчук О. М. - Проектно-комунікативна технологія як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога (2013)
Жамардій В. О. - Аналіз підходів до визначення сутності умінь і навичок у навчально-тренувальній діяльності студентів (2013)
Жигірь В. І. - Особливості управлінської діяльності менеджера освіти (2013)
Камінська А. В. - Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України (2013)
Кечик О. О. - Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу, Харченко О. О. (2013)
Костенко О. М. - Професійно значимі фізичні і особистісні якості майбутніх учителів початкових класів (2013)
Коростіянець Т. П. - Індивідуальна освітня траєкторія – освітня програма студента (2013)
Лихачова К. М. - Рольова гра – ефективний шлях формування правильності мовлення майбутніх економістів (2013)
Логінов А. В. - Використання програми для навчання учнів письму, Шевченко Д. О. (2013)
Луговська Е. М. - Критерії оцінювання фахової компетентності техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Мельник Я. В. - Електронний документообіг (2013)
Мудранова Я. О. - Реалізація прикладної спрямованості навчання на лабораторних роботах з дисципліни "Аналітична геометрія” (2013)
Павицька К. М. - Результати дослідно-експериментальної роботи з виховання поваги до дитини у майбутніх учителів (2013)
Потієнко М. О. - Креативна компетенція як чинник професійності викладача (2013)
Прошкін В. В. - Упровадження педагогічної системи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи майбутніх учителів у практику університетської освіти (2013)
Разенкова Н. В. - Обґрунтування педагогічних умов формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей (2013)
Рендюк С. П. - Особливості викладання математичних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Сєрік М. В. - Теоретичний аналіз сутності поняття "громадянськість” (2013)
Стецюк К. В. - Принципи формування екологічної культури майбутніх агрономів (2013)
Тригуб І. П. - Система вправ для формування граматичної компетенції (2013)
Харченко Т. Г. - Реалізація індивідуального підходу в сучасній професійній освіті вчителів материнських і начальних шкіл Франції (2013)
Чернобай К. Ю. - Моніторинг якості професійної освіти: теоретичний аспект (2013)
Кутова Т. В. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, які виказують суїцидальні наміри (2013)
Мороз К. С. - Софія Русова про розумове виховання молодших школярів засобами природи (2013)
Полтавська Н. А. - Психолого-педагогічні аспекти формування духовних цінностей старшокласників (2013)
Роман С. В. - Науково-теоретичні основи побудови педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Турянська О. Ф. - Функціональні та психологічні результати навчання історії в школі (2013)
Чарченко П. С. - Діагностика комунікативних здібностей підлітків-девіантів (2013)
Чупрун Н. Ф. - Спрямованість педагогічного впливу при формуванні основних компонентів координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі занять хореографією (2013)
Яковлєва О. М. - Педагогічні нововведення як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках фізики у ПТНЗ (2013)
Горпініч Т. І. - Структурно-семантична організація текстів для навчання професійно орієнтованого читання фармацевтів (2013)
Назаренко О. І. - Застосування інтерактивних методів навчання для формування професійної іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищої технічної школи (2013)
Нікітіна А.В. - Лінгводидактична модель опанування технологій педагогічного дискурсу майбутніми вчителями-словесниками (2013)
Пономаренко Л. І. - Досвід функціонування груп взаємопідтримки у сфері розвитку педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу (2013)
Попова Л. О. - Реалізація принципу наступності і перспективності в навчанні орфографії (2013)
Неживий О. І. - Українознавче спрямування педагогічної системи Бориса Грінченка (2013)
Силко Є. М. - Органічна єдність людини і природи в педагогічній спадщині М. О. Корфа (2013)
Силко Р. М. - Дизайн-коледж як модель професійного навчального закладу нового типу (філософський та історико-педагогічний аспект) (2013)
Федчишин Н. О. - Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Безугла М. В. - Проблема відродження духовно-культурних цінностей освіти у студентської молоді (2012)
Безсмертна О. В. - Погляд на освітнє середовище класичного університету як на символ естетичного потенціалу країни (2012)
Гончаренко О. С. - Комплексна система військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2012)
Горяна Л. Г. - Науково-педагогічні основи модернізації впровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільні дисципліни (2012)
Євтухова Т. А. - Вплив засобів масової інформації на формування особистості як культурологічна проблема (2012)
Кардашевська Г. Е. - Міжкультурна толератність як одна з найважливіших морально-етичних цінностей майбутнього лікаря, Мовчан О. О. (2012)
Кудінова Г. Л. - Естетичні почуття як основоположний компонент розвитку духовності студентів (2012)
Луговськова І. А. - Формування інформаційної культури як складова розвитку особистості (2012)
Максименко Г. А. - Духовно-моральне формування особистості студента в контексті полікультурної освіти (2012)
Мамедова Н. О. - Форми роботи з поетапної реалізації технології формування толерантності студентської молоді різних національностей Криму (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського, Мотуз В. К. (2012)
Міщенко С. В. - Патріотичне виховання ліцеїстів як духовно-моральна практика (2012)
Мурзіна А. В. - Соціальна активність особистості студентської молоді – пріоритетний напрямок розвитку українського державотворення, Солодюк Н. В. (2012)
Петюшенко Л. Н. - Система ценностей третьего тысячелетия – это пропуск в новый вибрационный мир, наступающий на земле (2012)
Романкевич Г. В. - Еталони правової свідомості як механізм життєвої позиції сучасної студентської молоді (2012)
Рудковська І. В. - Художня освіта як складова естетичного виховання в школах Німеччини (2012)
Сергєєва Н. В. - Морально-естетичне виховання молоді засобами національних традицій народного календаря (2012)
Скрябіна Т. О. - До питання про типологію цінностей (2012)
Тріфонова О. О. - Духовність і сучасний інформаційний простір (2012)
Тюріна Т. - Високодуховна людина – представник нової ноосферної цивілізації третього тисячоліття, Микитюк О. (2012)
Ушакова І. О. - Інтеграція комплексу мистецтв у системі естетичного образу людини (2012)
Филатова И. И. - О воспитательном потенциале гуманитарных дисциплин в формировании духовной культуры будущих врачей, Антонова Е. В. (2012)
Фунтікова Н. В. - Аксіологічний підхід у дослідженні проблеми виховання інтелігентності у студентської молоді (2012)
Цвєткова Г. Г. - Проблема самовдосконалення викладача вищої школи: акмеологічний, системно-синергетичний, аксіологічний підходи (2012)
Чеботарьова І. В. - Сутнісна характеристика професійної моделі поведінки фахівця побудованої на духовно-моральних основах (2012)
Чеботарьова О. В. - Культура відпочинку та дозвілля як складова духовно-моральних основ підготовки студентської молоді до сімейного життя (2012)
Шубейкина Т. Д. - Духовность человека на планетарном уровне (2012)
Щербак О. В. - Роль народних традицій у формуванні духовних основ особистості учнів, Яковенко О. В. (2012)
Гаврилюк М. - Представництво інтересів громадянина або держави в суді як конституційна функція прокуратури (2013)
Козьяков І. - Проблеми реалізації функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Сухонос В. - Реалізація представництва інтересів громадянина або держави в суді як конституційної функції прокуратури в контексті чинного та проекту нового Закону України "Про прокуратуру", Маланчук П. (2013)
Кучер О. - Питання внутрішньої взаємодії органів прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Дунас Т. - Правовий статус прокурора у цивільному судочинстві: деякі проблеми, Руденко М. (2013)
Наулік Н - Основні аспекти становлення та розвитку діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Кравчук В. - Особливості реалізації прокурором представницьких повноважень в адміністративному судочинстві (2013)
Банах С. - Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави (2013)
Матвієць А. - Перспективи представницької діяльності прокурора у сфері охорони довкілля, Головкін О., Кобець О. (2013)
Фігель А. - Особливості захисту житлових прав фізичних осіб у суді органами прокуратури (2013)
Огієнко А. - Проблемні питання представницької діяльності прокуратури в адміністративному судочинстві (2013)
Оліфір А. - Організаційно-правові засади представницької діяльності прокурора при здійсненні захисту інтересів держави у господарському судочинстві (2013)
Устименко В. - Правова основа представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Томіленко П. - Проблеми організації діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Гусарова А. - Окремі аспекти вступу прокурора у справу, відкриту судом за зверненням іншої особи (2013)
Малашич Ю. - Актуальні питання удосконалення діяльності прокурора у сфері захисту інтересів громадян у суді (2013)
Титул, зміст (2013)
Андрієць О. М. - Психологічні основи дискурсного мовлення учнів старших класів гуманітарного профілю (2013)
Божко О. П. - Формування в учнів аудіативних умінь як складової текстотвірної компетентності (2013)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Філософські концепти лінгвометодичної технології "інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови” (2013)
Кулик О. Д. - Вплив психофізіологічних механізмів породження мовленнєвого висловлювання на засвоєння школярами словотвірної системи української мови (2013)
Кучеренко І. А. - Урок як основний функційний складник класно-урочної системи навчання (2013)
Ляшкевич А. І. - Вплив читацьких навичок на розвиток усного мовлення п’ятикласників (2013)
Мордовцева Н. В. - Дидактичний потенціал текстів лінгвістичної спрямованості на уроках української мови в початкових класах (2013)
Пентилюк І. С. - Українська мова і література як засіб формування мовної особистості (2013)
Правова Н. В. - Про деякі підходи до визначення методів навчання аудіювання (2013)
Должикова Т. І. - Лінгвістичний аналіз художнього тексту як наукова й навчальна дисципліна (2013)
Роман С. В. - Аналіз наукових підходів до формування еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Стецюк К. В. - Методи формування екологічної культури майбутніх фахівців (2013)
Черних І. О. - Урахування особливостей створення мовленнєвих висловлювань під час розвитку мовленнєвих умінь і навичок майбутніх лікарів (2013)
Шиянюк Л. В. - Роль української мови у формуванні комунікативно компетентної особистості фахівця (2013)
Бондаренко Л. І. - Технологічні аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2013)
Горошкіна О. М. - Шляхи формування креативності майбутніх учителів української мови (2013)
Нагрибельна І. А. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до самостійної роботи в системі лінгводидактичної підготовки (2013)
Починкова М. М. - Проблеми організації самостійної роботи філологічного спрямування для студентів – майбутніх учителів початкових класів (2013)
Рускуліс Л. В. - Шляхи організації самостійної роботи в системі підготовки учителів української мови (2013)
Федоренко М. В. - Щодо діагностики професійних цінностей вчителя (2013)
Ябурова О. В. - Текст як засіб соціалізації майбутніх учителів (2013)
Бабич В. І. - Формування мотивації майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків – важлива складова професійної підготовки у ВНЗ (2013)
Дроздова І. П. - Роль мови як основа соціокультурного функціонування і розвитку наукового знання з метою формування українського професійного мовлення майбутніх педагогів (2013)
Койчева Т. І. - Етапи формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності (2013)
Никифоров А.Є. - Пошук інноваційних шляхів організації фізичного виховання у контексті забезпечення окремих аспектів теоретичної підготовки майбутніх педагогів з питань підвищення власного рівня соціального здоров’я (2013)
Парамоненко Л. М. - Особливості структури професійного іміджу майбутніх фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики (2013)
Сімоненко Л. Ю. - Методична компетентність як складник професійної компетентності вчителя української мови (2013)
Коляда М. Г. - Типологія педагогічних прогнозів (2013)
Мельник Т. В. - Навчально-педагогічний дискурс як типізована соціально-культурна взаємодія (2013)
Нєчаєва О. В. - Зміст і особливості викладання спецкурсу "Формування статевої культури сучасних підлітків” (2013)
Овсієнко Л. М. - Сутність понять "компетенція”, "компетентність”, "компетентнісний підхід”, "якість освіти” у світлі сучасної освітньої парадигми (2013)
Прошкін В. В. - Аналіз ефективності впровадження педагогічної системи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи майбутніх учителів у практику університетської освіти (2013)
Смагіна О. О. - Критерії ефективності діяльності випускаючої університетської кафедри (2013)
Шутова Л. І. - Формування комунікативної компетентності студентів під час вивчення курсу "Гендерна лінгвістика” (2013)
Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara - Сontemporary art as a space for education (2012)
Wagner Ernst - Arts education and UNESCO - a German perspective (2012)
Mariusz Samoraj Dr - Рedagogy of culture – spiritual and moral values in education (2012)
Антоненко Т. Л. - Світ почуттів студентської молоді у вимірах духовності ХХІ століття (2012)
Антонович Є. А. - Дизайн реклами: методологічні підходи, Прищенко С. В. (2012)
Белых О. С. - Единство задач мировоззренческого развития и профессиональной подготовки молодого специалиста (2012)
Борисов В. - Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах, Бобилева Я. (2012)
Горяна Л. Г. - Особливості духовно-ціннісного впливу підготовки молоді щодо навчання самозбереженню (2012)
Дейнегіна Т. О. - Телебачення як особливий чинник впливу на духовно-моральний світ сучасної молоді (2012)
Євсович Р. В. - Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти в Україні: історичний аспект (2012)
Євтух М. Б. - Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів, Борисенко Л. Л. (2012)
Клим-Климашевська А. - Осуществление основной учебной программы дошкольного воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями (2012)
Ковалевский С. В. - Концептуальная модель управления качеством образования, Кошевая Л. В. (2012)
Крахмальова О. Г. - Моделі формування моральної свідомості студентів (2012)
Кузнецова А. Ф. - Ноосфера. Ноосферна (еволюційна) освіта: завдання і принципи їх реалізації (2012)
Курмышев Г. В. - Роль ноосферного образования в эволюции общества (2012)
Лукашеня З. В. - Тенденции зарубежного университетского образования в духовно-нравственном развитии личности (2012)
Мірошніченко Д. В. - Морально-духовні якості як показник вихованості сучасної університетської молоді (2012)
Платонов О. Л. - Проблема самовиховання моральної свідомості студентської молоді як невід’ємна частина її духовного розвитку (2012)
Рамазанов С. К. - Духовно-нравственный аспект в интегральной модели устойчивого развития цивилизации: синергетический поход (2012)
Рашидова С. С. - Механізм формування художніх потреб як психолого-педагогічна проблема (2012)
Роганова М. В. - Культурологічні аспекти виховання студентів вищих навчальних закладів (2012)
Турянська О. Ф. - Актуалізування системи емоційно-ціннісних ставлень учнів у навчанні – умова розвитку духовності в освітянському просторі, Матвієнко О. М. (2012)
Ульшин В. А. - К проблеме образования и воспитания (2012)
Фиялковска А. - Влияние сказок на духовное развитие детей дошкольного возраста (2012)
Червонецький В. В. - Екологічна освіта і виховання молоді шкільного віку в контексті духовного імперативу (2012)
Шевченко Г. П. - Проблеми духовності людини ХХІ століття (2012)
Шмалєй С. В. - Ментальность как объект социально-психологического анализа (2012)
Тітул (2010)
Сугак А. В. - Особенности обработки сигналов в георадаре со ступенчатым изменением несущей частоты зондирующего сигнала, Зеленский А. А., Тоцкий А. В., Тарнавский Е. Ф. (2010)
Печенин В. В. - Реконструкция радиолокационного изображения протяженного объекта, наблюдаемого двумя радиотехническими системами, Кравченко А. И. (2010)
Оранская Д. А. - Выбор эффективных технических решений при проектировании автономных энергоустановок, Яковлев А. И. (2010)
Волошина О. А. - Метод ЭКГ диагностики функционального состояния человека на основе фрактального анализа и Вейвлет-преобразования, Олейник В. П., Кулиш С. Н., Сами Аль Отти (2010)
Хавалиц И. И. - Минимизация погрешностей микроволновой аппаратуры регуляторного действия, Куценко В. П. (2010)
Ушанов В. В. - Оптимизация параметров принудительной воздушной системы охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, Олейник В. Н. (2010)
Волосюк В. К. - Оптимизация обработки сигналов в радиолокаторах с синтезированной апертурой с фазовым пеленгованием элементов поверхности при картографировании её рельефа, Еремеев А. В., Токарев М. В. (2010)
Соколов Ю. Н. - Компьютерные технологии в задачах природы и общества. часть 3. компьютерное моделирование глобальных социальных процессов, Соколов А. Ю., Илюшко В. М. (2010)
Лукин В. В. - Фильтрация цветных изображений: когда она необходима?, Февралев Д. В., Пономаренко Н. Н., Абрамов С. К. (2010)
Калмыков А. В. - Перспективные направления развития технологий автоматизации бизнес-процессов, Смидович Л. С. (2010)
Кулик А. С. - Диагностирование функционального состояния электромаховичной системы ориентации углового положения микроспутника, Фирсов C. Н., Таран А. Н. (2010)
Прохоров А. В. - Логико-категорный подход в онтологическом моделировании распределенных интеллектуальных систем, Владимирская Е. Н. (2010)
Рвачёв В. А. - Об эрмитовой интерполяции с помощью атомарных функций, Рвачева Т. В. (2010)
Борцова М. В. - Экспериментальная проверка метода восстановления профиля водной поверхности, Козаченко Д. Ю., Попов А. В., Долженко Я. И. (2010)
Еленевич М. А. - Метод недоопределенных вычислений в задаче автоматической валидации данных в системах обработки телеметрической информации космических аппаратов, Туркин И. Б., Шовкопляс Ю. А. (2010)
Кулик А. С. - Обработка сигналов датчиков первичной информации бесплатформенной инерциальной навигационной системы цифровой фильтрацией, Фирсов С. Н., Нгуен Ван Тхинь (2010)
Суббота А. М. - Будущее энергетики – альтернативные источники энергии, Гаевая Д. А. (2010)
Жолудов Ю. Т. - Електрохемілюмінесцентне детектування маркованих об’єктів (2010)
Федорович О. Е. - Формирование архитектуры сложных изделий аэрокосмической техники на основе прецедентного подхода, Лутай Л. Н. (2010)
Бут А. В. - Вплив сукупностей двовимірних дефектів структури на структуру фотовідклику кристалів ZnSe та ZnSe:X (Х=Te, Cu, Mg) (2010)
Забродина В. В. - Применение робастных методов вписывания регрессионной прямой для повышения точности оценивания дисперсии сложных помех на изображениях, Абрамов C. К. (2010)
Кириленко Е. Г. - Метод оценки качества человеко-машинных интерфейсов в системах автоматизированной обработки телеметрической информации, Кузнецова Ю. А., Туркин И. Б. (2010)
Чухрай A. Г. - Разработка компьютерной среды обучения синтезу систем автоматического позиционирования, Томченко З. В. (2010)
Емельянов В. А. - Нейросетевой метод определения количественных характеристик металлов (2010)
Мочалин А. Е. - Информационная технология трассерной визуализации, основанная на оптимизации реконструированного изображения (2010)
Дмитриев А. А. - Экспресс-диагностика человека в тяжелом состоянии, Олейник В. Н. (2010)
Даншина С. Ю. - Структурные модели системы управления проектами развития транспортной компании, Максименко А. А. (2010)
Попов В. А. - Анализ производственного предприятия на основе теории системного подхода с целью выбора средств информационной поддержки, Елизева А. В. (2010)
Ткачук Н. В. - Особенности процессов управления требованиями в гибких методологиях разработки программного обеспечения, Гамзаев Р. А. (2010)
Криводубский О. А. - Логико-формальная модель взаимосвязей ассортимента продукции, выпускаемой ГПО "Артемсоль", Чикунов П. А., Новаковская А. О. (2010)
Съедина Ю. В. - Серверное обслуживание геоинформационных систем (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Козьменко С. М. - Маркетинг банківських інновацій, Васильєва Т. А., Лєонов С.В. (2011)
Ілляшенко Н. С. - Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку, Росохата А. С. (2011)
Махнуша С. М. - Маркетинг інновацій та екологічний брендинг: аналіз зв’язку, Косолап Н. Є. (2011)
Примак Т. О. - Стилі в оформленні рекламних звернень: Україна 2006-2010 рр. (2011)
Біловодська О. А. - Удосконалення теоретико-методичного підходу до оцінки маркетингової привабливості регіону, Сигида Л. О. (2011)
Міцура О. О. - Геодемографічна сегментація як інструмент вирішення соціальних проблем (на прикладі м. Сум), Хоменко Л. М. (2011)
Neykova R. - The risk of the industrial enterprises and its management (2011)
Турило А. М. - Визначення критерію розмежування категорій "ділова активність підприємства" і "ринкова активність підприємства", Зінченко О. А., Вчерашня І. С. (2011)
Яковлев А. И. - Возможности кредитования промышленных инноваций, Косарева И. П. (2011)
Божкова В. В. - Методичні підходи до деталізації маркетингових стратегій промислових підприємств (2011)
Власюк Ю. А. - Особенности инновационной деятельности сервисных организаций (2011)
Грищенко В. Ф. - Інноваційні підходи до удосконалення системи мотивації персоналу малих підприємств України у сучасних умовах господарювання, Чернова М. С. (2011)
Товажнянський В. Л. - Інноваційні технології в антикризовому розвитку машинобудівних підприємств, Перерва П. Г. (2011)
Грищенко О. Ф. - Інноваційне рішення – ключовий фактор забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства (2011)
Сагер Л. Ю. - Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством (2011)
Дикань В. Л. - Система інтегрованого управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізничного транспорту, Кірдіна О. Г. (2011)
Ілляшенко С. М. - Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука його інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінки (2011)
Кузьмін О. Є. - Діагностика потенціалу підприємства, Мельник О. Г. (2011)
Прокопенко О. В. - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури (2011)
Тєлєтов О. С. - Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні (2011)
Шолтысек Я. - Общественная логистика – направления развития, Колодзиейчик П. (2011)
Мельник Ю. М. - Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах, Савченко О. С. (2011)
Сапёлкин Е. П. - Формирование системы финансового обеспечения инновационного развития экономики Республики Беларусь, Мятникова Е. А. (2011)
Мішенін Є. В. - Екологічно-економічна оцінка сільськогосподарського землекористування в системі ринкового управління агрогосподарством, Пізняк Т. І. (2011)
Садченко Е. В. - Методические основы сегментации рынка с учетом экологических ограничений (2011)
Касьяненко Т. В. - Науково-методичні засади управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях (2011)
Содержание (2007)
Кривцов В. С. - Состояние и перспективы применения импульсных источников энергии для технологических процессов обработки материалов, Борисевич В. К. (2007)
Фёдорова Л. Р. - Профессор Р. В. Пихтовников как личность в истории ХАИ (2007)
Борисевич В. К. - Учитель, педагог и ученый – Р. В. Пихтовников (2007)
Кривцов В. С. - Импульсная резка горячего металла, Мазниченко С. А., Застела А. Н., Обрываева Т. Е. (2007)
Воробьев Ю. С. - Проблемы анализа скоростного деформирования элементов конструкций при импульсном нагружении, Чернобрывко М. В., Ярыжко А. В., Степанченко Д. И., Евченко Н. Ю. (2007)
Батыгин Ю. В. - Инструмент для магнитно-импульсного притяжения листовых заготовок, Лавинский В. И., Бондаренко А. Ю. (2007)
Долматов А. И. - Проблемы автоматизации и перспективы развития процессов детонационно-газового напыления защитных покрытий, Маркович С. Е. (2007)
Борисевич В. К. - Многофакторность физических явлений при взрывной металлообработке, Драгобецкий В. В., Троцко О. В. (2007)
Кривцов В. С. - Определение напряженно-деформированного состояния тонкостенных сферических оболочек, Брагин А. П., Мельничук А. П., Полтарушников С. А. (2007)
Добрушин Л. Д. - Скоростное деформирование элементов конструкций, заготовок и материалов в технологиях взрывной обработки металлов давлением, Колодяжный А. В., Солодянкин С. Н., Ярещенко В. Г. (2007)
Борисевич В. К. - Газогидравлические системы разгона снаряда в установках для ГДШ, Бычков С. А., Брагин А. П., Зайцев В. Е., Полтарушников С. А. (2007)
Резниченко В. И. - Экспериментально-промышленный комплекс сварки взрывом государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", Пахомов С. Н., Мостипан С. Е. (2007)
Батыгин Ю. В. - Электродинамические процессы в цилиндрической индукционной индукторной системе для магнитно-импульсного притяжения листовых заготовок, Бондаренко А. Ю., Чаплыгин Е. А. (2007)
Борисевич В. К. - Исследование несущей способности универсального фрикционного бандажа для замыкания формующих элементов матриц при взрывной штамповке, Павиченко В. П., Третьяк В. В., Савченко Н. Ф. (2007)
Нарыжный А. Г. - Факторы и этапы, определяющие точность импульсной штамповки осесимметричных деталей (2007)
Долматов А. И. - Проблемы абразивной обработки специальных сплавов и деталей с покрытиями, нанесенными газодетонационным способом, Калиниченко Н. Ю., Маркович С. Е. (2007)
Зайцев В. Е. - Отработка опытной технологии изготовления высокоточных оболочек двойной кривизны, Андриенко А. М., Сабелькин В. П., Домбровская С. Г. (2007)
Невешкин Ю. А. - Процесс взрывной объемной штамповки на современном этапе развития (2007)
Асланов С. К. - Кинетика вторичного диспергирования в газо-капельных смесях и теория гетерогенной детонации, Стручаев А. И. (2007)
Комаров А. Ю. - Проектирование импульсных технологий с использованием специальных приемов, Третьяк В. В., Зорик В. Я., Клыгина И. В. (2007)
Борисевич В. К. - Влияние передающей среды на деформирование и точность детали при импульсной штамповке, Нарыжный А. Г., Молодых С. И. (2007)
Сухов В. В. - Опыт создания газовзрывных систем с многоточечным инициированием детонации метано-кислородной смеси (2007)
Самойлов В. Я. - Исследование технологического процесса упрочнение металлов сходящимися ударными волнами взрыва, Борисевич В. В., Хоменко В. В. (2007)
Богуслаев В. А. - Штамповка листовых деталей взрывом на ОАО "Мотор-Сич", Гавриш О. И., Стадник С. А. (2007)
Сабакарь А. И. - Применение ГL- функций для решения краевых задач формоизменения металлов статическим и/или динамическим нагружениями (2007)
Буденный М. М. - Основные направления развития технологической оснастки для ускоренной подготовки производства (2007)
Павленко В. Н. - Прочностной расчет энергетического узла пресс-пушки для гидродинамической штамповки, Полтарушников С. А., Сапрыкин В. Н. (2007)
Бычков С. А. - О концепции использования технологических критериев для выбора импульсных технологий листовой штамповки, Борисевич В. К., Кривцов В. С., Брагин А. П. (2007)
Golovanova M. A. - Efficiency improvements of batch production of sheet parts with method of electrohydroimpulse forming, Gonzalez B., Knyazyev M. K. (2007)
Кириченко Л. Р. - Конкурентоспособность технологий импульсной обработки материалов (2007)
Долматов А. И. - Перспективы использования объектного подхода в ресурсосберегающем заготовительно-штамповочном производстве, Третьяк В. В., Гранин В. Ю., Филипковская Л. А. (2007)
Зорик В. Я. - Методы проектирования технологических процессов взрывной штамповки для получения листовых деталей, Третьяк В. В., Павиченко В. П., Скорченко И. В. (2007)
Мовшович А. Я. - Тенденции совершенствования технологии двигателестроения, Остапчук В. Н. (2007)
Молодых С. И. - Правка взрывом пространственных оболочек, Нарыжный А. Г. (2007)
Проволоцкий А. Е. - Задачи диагностики зубчатых передач и технические средства получения первичной информации, Кадильникова Т. М. (2007)
Бахмет А. Г. - Расчет работы пластического деформирования для импульсного обжима (2007)
Брагин А. П. - Гидродинамическая штамповка на пресс-пушках, как одно из направлений импульсной обработки материалов давлением (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського