Яковлєва В. А. - Духовні основи формування життєвої компетентності випускників інтернатних закладів (2012)
Титул, зміст (2013)
Бєлих С. І. - Обґрунтування системи непрофесійної фізкультурної освіти студентів вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей середовища (2013)
Бодненко Д. М. - Роль інформатизації в зміні завдань вищої школи та її вплив на професійну компетентність викладача (2013)
Болотська О. А. - Розвиток академічної мобільності студентів як реалізація принципів Болонського процесу у вищій освіті України (2013)
Бондар Л. А. - Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів-філологів у вищих навчальних закладах (2013)
Василець О. О. - Особливості введення інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів України (2013)
Вівденко І. О. - Творчість як базисна характеристика професійної компетентності майбутнього фахівця: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Глушак О. М. - Деякі аспекти зарубіжного досвіду формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів (2013)
Демінська Л. О. - Аксіологічні засади процесу формування мотивації до професійної діяльності в майбутнього вчителя фізичної культури (2013)
Дем'янчук О. О. - Педагогічні умови формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійної діяльності (2013)
Драгнєв Ю. В. - Моніторинг професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2013)
Дуплійчук О. М. - Проектно-комунікативна технологія як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога (2013)
Жамардій В. О. - Аналіз підходів до визначення сутності умінь і навичок у навчально-тренувальній діяльності студентів (2013)
Жигірь В. І. - Особливості управлінської діяльності менеджера освіти (2013)
Камінська А. В. - Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України (2013)
Кечик О. О. - Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу, Харченко О. О. (2013)
Костенко О. М. - Професійно значимі фізичні і особистісні якості майбутніх учителів початкових класів (2013)
Коростіянець Т. П. - Індивідуальна освітня траєкторія – освітня програма студента (2013)
Лихачова К. М. - Рольова гра – ефективний шлях формування правильності мовлення майбутніх економістів (2013)
Логінов А. В. - Використання програми для навчання учнів письму, Шевченко Д. О. (2013)
Луговська Е. М. - Критерії оцінювання фахової компетентності техніків-механіків агропромислового виробництва (2013)
Мельник Я. В. - Електронний документообіг (2013)
Мудранова Я. О. - Реалізація прикладної спрямованості навчання на лабораторних роботах з дисципліни "Аналітична геометрія” (2013)
Павицька К. М. - Результати дослідно-експериментальної роботи з виховання поваги до дитини у майбутніх учителів (2013)
Потієнко М. О. - Креативна компетенція як чинник професійності викладача (2013)
Прошкін В. В. - Упровадження педагогічної системи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи майбутніх учителів у практику університетської освіти (2013)
Разенкова Н. В. - Обґрунтування педагогічних умов формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів фінансово-економічних спеціальностей (2013)
Рендюк С. П. - Особливості викладання математичних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Сєрік М. В. - Теоретичний аналіз сутності поняття "громадянськість” (2013)
Стецюк К. В. - Принципи формування екологічної культури майбутніх агрономів (2013)
Тригуб І. П. - Система вправ для формування граматичної компетенції (2013)
Харченко Т. Г. - Реалізація індивідуального підходу в сучасній професійній освіті вчителів материнських і начальних шкіл Франції (2013)
Чернобай К. Ю. - Моніторинг якості професійної освіти: теоретичний аспект (2013)
Кутова Т. В. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, які виказують суїцидальні наміри (2013)
Мороз К. С. - Софія Русова про розумове виховання молодших школярів засобами природи (2013)
Полтавська Н. А. - Психолого-педагогічні аспекти формування духовних цінностей старшокласників (2013)
Роман С. В. - Науково-теоретичні основи побудови педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Турянська О. Ф. - Функціональні та психологічні результати навчання історії в школі (2013)
Чарченко П. С. - Діагностика комунікативних здібностей підлітків-девіантів (2013)
Чупрун Н. Ф. - Спрямованість педагогічного впливу при формуванні основних компонентів координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі занять хореографією (2013)
Яковлєва О. М. - Педагогічні нововведення як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках фізики у ПТНЗ (2013)
Горпініч Т. І. - Структурно-семантична організація текстів для навчання професійно орієнтованого читання фармацевтів (2013)
Назаренко О. І. - Застосування інтерактивних методів навчання для формування професійної іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищої технічної школи (2013)
Нікітіна А.В. - Лінгводидактична модель опанування технологій педагогічного дискурсу майбутніми вчителями-словесниками (2013)
Пономаренко Л. І. - Досвід функціонування груп взаємопідтримки у сфері розвитку педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу (2013)
Попова Л. О. - Реалізація принципу наступності і перспективності в навчанні орфографії (2013)
Неживий О. І. - Українознавче спрямування педагогічної системи Бориса Грінченка (2013)
Силко Є. М. - Органічна єдність людини і природи в педагогічній спадщині М. О. Корфа (2013)
Силко Р. М. - Дизайн-коледж як модель професійного навчального закладу нового типу (філософський та історико-педагогічний аспект) (2013)
Федчишин Н. О. - Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Безугла М. В. - Проблема відродження духовно-культурних цінностей освіти у студентської молоді (2012)
Безсмертна О. В. - Погляд на освітнє середовище класичного університету як на символ естетичного потенціалу країни (2012)
Гончаренко О. С. - Комплексна система військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2012)
Горяна Л. Г. - Науково-педагогічні основи модернізації впровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільні дисципліни (2012)
Євтухова Т. А. - Вплив засобів масової інформації на формування особистості як культурологічна проблема (2012)
Кардашевська Г. Е. - Міжкультурна толератність як одна з найважливіших морально-етичних цінностей майбутнього лікаря, Мовчан О. О. (2012)
Кудінова Г. Л. - Естетичні почуття як основоположний компонент розвитку духовності студентів (2012)
Луговськова І. А. - Формування інформаційної культури як складова розвитку особистості (2012)
Максименко Г. А. - Духовно-моральне формування особистості студента в контексті полікультурної освіти (2012)
Мамедова Н. О. - Форми роботи з поетапної реалізації технології формування толерантності студентської молоді різних національностей Криму (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Громадський вимір наукового світогляду Сергія Подолинського, Мотуз В. К. (2012)
Міщенко С. В. - Патріотичне виховання ліцеїстів як духовно-моральна практика (2012)
Мурзіна А. В. - Соціальна активність особистості студентської молоді – пріоритетний напрямок розвитку українського державотворення, Солодюк Н. В. (2012)
Петюшенко Л. Н. - Система ценностей третьего тысячелетия – это пропуск в новый вибрационный мир, наступающий на земле (2012)
Романкевич Г. В. - Еталони правової свідомості як механізм життєвої позиції сучасної студентської молоді (2012)
Рудковська І. В. - Художня освіта як складова естетичного виховання в школах Німеччини (2012)
Сергєєва Н. В. - Морально-естетичне виховання молоді засобами національних традицій народного календаря (2012)
Скрябіна Т. О. - До питання про типологію цінностей (2012)
Тріфонова О. О. - Духовність і сучасний інформаційний простір (2012)
Тюріна Т. - Високодуховна людина – представник нової ноосферної цивілізації третього тисячоліття, Микитюк О. (2012)
Ушакова І. О. - Інтеграція комплексу мистецтв у системі естетичного образу людини (2012)
Филатова И. И. - О воспитательном потенциале гуманитарных дисциплин в формировании духовной культуры будущих врачей, Антонова Е. В. (2012)
Фунтікова Н. В. - Аксіологічний підхід у дослідженні проблеми виховання інтелігентності у студентської молоді (2012)
Цвєткова Г. Г. - Проблема самовдосконалення викладача вищої школи: акмеологічний, системно-синергетичний, аксіологічний підходи (2012)
Чеботарьова І. В. - Сутнісна характеристика професійної моделі поведінки фахівця побудованої на духовно-моральних основах (2012)
Чеботарьова О. В. - Культура відпочинку та дозвілля як складова духовно-моральних основ підготовки студентської молоді до сімейного життя (2012)
Шубейкина Т. Д. - Духовность человека на планетарном уровне (2012)
Щербак О. В. - Роль народних традицій у формуванні духовних основ особистості учнів, Яковенко О. В. (2012)
Гаврилюк М. - Представництво інтересів громадянина або держави в суді як конституційна функція прокуратури (2013)
Козьяков І. - Проблеми реалізації функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Сухонос В. - Реалізація представництва інтересів громадянина або держави в суді як конституційної функції прокуратури в контексті чинного та проекту нового Закону України "Про прокуратуру", Маланчук П. (2013)
Кучер О. - Питання внутрішньої взаємодії органів прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Дунас Т. - Правовий статус прокурора у цивільному судочинстві: деякі проблеми, Руденко М. (2013)
Наулік Н - Основні аспекти становлення та розвитку діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Кравчук В. - Особливості реалізації прокурором представницьких повноважень в адміністративному судочинстві (2013)
Банах С. - Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави (2013)
Матвієць А. - Перспективи представницької діяльності прокурора у сфері охорони довкілля, Головкін О., Кобець О. (2013)
Фігель А. - Особливості захисту житлових прав фізичних осіб у суді органами прокуратури (2013)
Огієнко А. - Проблемні питання представницької діяльності прокуратури в адміністративному судочинстві (2013)
Оліфір А. - Організаційно-правові засади представницької діяльності прокурора при здійсненні захисту інтересів держави у господарському судочинстві (2013)
Устименко В. - Правова основа представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Томіленко П. - Проблеми організації діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді (2013)
Гусарова А. - Окремі аспекти вступу прокурора у справу, відкриту судом за зверненням іншої особи (2013)
Малашич Ю. - Актуальні питання удосконалення діяльності прокурора у сфері захисту інтересів громадян у суді (2013)
Титул, зміст (2013)
Андрієць О. М. - Психологічні основи дискурсного мовлення учнів старших класів гуманітарного профілю (2013)
Божко О. П. - Формування в учнів аудіативних умінь як складової текстотвірної компетентності (2013)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Філософські концепти лінгвометодичної технології "інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови” (2013)
Кулик О. Д. - Вплив психофізіологічних механізмів породження мовленнєвого висловлювання на засвоєння школярами словотвірної системи української мови (2013)
Кучеренко І. А. - Урок як основний функційний складник класно-урочної системи навчання (2013)
Ляшкевич А. І. - Вплив читацьких навичок на розвиток усного мовлення п’ятикласників (2013)
Мордовцева Н. В. - Дидактичний потенціал текстів лінгвістичної спрямованості на уроках української мови в початкових класах (2013)
Пентилюк І. С. - Українська мова і література як засіб формування мовної особистості (2013)
Правова Н. В. - Про деякі підходи до визначення методів навчання аудіювання (2013)
Должикова Т. І. - Лінгвістичний аналіз художнього тексту як наукова й навчальна дисципліна (2013)
Роман С. В. - Аналіз наукових підходів до формування еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Стецюк К. В. - Методи формування екологічної культури майбутніх фахівців (2013)
Черних І. О. - Урахування особливостей створення мовленнєвих висловлювань під час розвитку мовленнєвих умінь і навичок майбутніх лікарів (2013)
Шиянюк Л. В. - Роль української мови у формуванні комунікативно компетентної особистості фахівця (2013)
Бондаренко Л. І. - Технологічні аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2013)
Горошкіна О. М. - Шляхи формування креативності майбутніх учителів української мови (2013)
Нагрибельна І. А. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до самостійної роботи в системі лінгводидактичної підготовки (2013)
Починкова М. М. - Проблеми організації самостійної роботи філологічного спрямування для студентів – майбутніх учителів початкових класів (2013)
Рускуліс Л. В. - Шляхи організації самостійної роботи в системі підготовки учителів української мови (2013)
Федоренко М. В. - Щодо діагностики професійних цінностей вчителя (2013)
Ябурова О. В. - Текст як засіб соціалізації майбутніх учителів (2013)
Бабич В. І. - Формування мотивації майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків – важлива складова професійної підготовки у ВНЗ (2013)
Дроздова І. П. - Роль мови як основа соціокультурного функціонування і розвитку наукового знання з метою формування українського професійного мовлення майбутніх педагогів (2013)
Койчева Т. І. - Етапи формування корпоративної культури викладачів педагогічного університету в процесі наукової діяльності (2013)
Никифоров А.Є. - Пошук інноваційних шляхів організації фізичного виховання у контексті забезпечення окремих аспектів теоретичної підготовки майбутніх педагогів з питань підвищення власного рівня соціального здоров’я (2013)
Парамоненко Л. М. - Особливості структури професійного іміджу майбутніх фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики (2013)
Сімоненко Л. Ю. - Методична компетентність як складник професійної компетентності вчителя української мови (2013)
Коляда М. Г. - Типологія педагогічних прогнозів (2013)
Мельник Т. В. - Навчально-педагогічний дискурс як типізована соціально-культурна взаємодія (2013)
Нєчаєва О. В. - Зміст і особливості викладання спецкурсу "Формування статевої культури сучасних підлітків” (2013)
Овсієнко Л. М. - Сутність понять "компетенція”, "компетентність”, "компетентнісний підхід”, "якість освіти” у світлі сучасної освітньої парадигми (2013)
Прошкін В. В. - Аналіз ефективності впровадження педагогічної системи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи майбутніх учителів у практику університетської освіти (2013)
Смагіна О. О. - Критерії ефективності діяльності випускаючої університетської кафедри (2013)
Шутова Л. І. - Формування комунікативної компетентності студентів під час вивчення курсу "Гендерна лінгвістика” (2013)
Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara - Сontemporary art as a space for education (2012)
Wagner Ernst - Arts education and UNESCO - a German perspective (2012)
Mariusz Samoraj Dr - Рedagogy of culture – spiritual and moral values in education (2012)
Антоненко Т. Л. - Світ почуттів студентської молоді у вимірах духовності ХХІ століття (2012)
Антонович Є. А. - Дизайн реклами: методологічні підходи, Прищенко С. В. (2012)
Белых О. С. - Единство задач мировоззренческого развития и профессиональной подготовки молодого специалиста (2012)
Борисов В. - Проблеми підвищення рівня адаптації молоді до праці в сучасних умовах, Бобилева Я. (2012)
Горяна Л. Г. - Особливості духовно-ціннісного впливу підготовки молоді щодо навчання самозбереженню (2012)
Дейнегіна Т. О. - Телебачення як особливий чинник впливу на духовно-моральний світ сучасної молоді (2012)
Євсович Р. В. - Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти в Україні: історичний аспект (2012)
Євтух М. Б. - Науково-практичні підходи до проблеми формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів, Борисенко Л. Л. (2012)
Клим-Климашевська А. - Осуществление основной учебной программы дошкольного воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями (2012)
Ковалевский С. В. - Концептуальная модель управления качеством образования, Кошевая Л. В. (2012)
Крахмальова О. Г. - Моделі формування моральної свідомості студентів (2012)
Кузнецова А. Ф. - Ноосфера. Ноосферна (еволюційна) освіта: завдання і принципи їх реалізації (2012)
Курмышев Г. В. - Роль ноосферного образования в эволюции общества (2012)
Лукашеня З. В. - Тенденции зарубежного университетского образования в духовно-нравственном развитии личности (2012)
Мірошніченко Д. В. - Морально-духовні якості як показник вихованості сучасної університетської молоді (2012)
Платонов О. Л. - Проблема самовиховання моральної свідомості студентської молоді як невід’ємна частина її духовного розвитку (2012)
Рамазанов С. К. - Духовно-нравственный аспект в интегральной модели устойчивого развития цивилизации: синергетический поход (2012)
Рашидова С. С. - Механізм формування художніх потреб як психолого-педагогічна проблема (2012)
Роганова М. В. - Культурологічні аспекти виховання студентів вищих навчальних закладів (2012)
Турянська О. Ф. - Актуалізування системи емоційно-ціннісних ставлень учнів у навчанні – умова розвитку духовності в освітянському просторі, Матвієнко О. М. (2012)
Ульшин В. А. - К проблеме образования и воспитания (2012)
Фиялковска А. - Влияние сказок на духовное развитие детей дошкольного возраста (2012)
Червонецький В. В. - Екологічна освіта і виховання молоді шкільного віку в контексті духовного імперативу (2012)
Шевченко Г. П. - Проблеми духовності людини ХХІ століття (2012)
Шмалєй С. В. - Ментальность как объект социально-психологического анализа (2012)
Тітул (2010)
Сугак А. В. - Особенности обработки сигналов в георадаре со ступенчатым изменением несущей частоты зондирующего сигнала, Зеленский А. А., Тоцкий А. В., Тарнавский Е. Ф. (2010)
Печенин В. В. - Реконструкция радиолокационного изображения протяженного объекта, наблюдаемого двумя радиотехническими системами, Кравченко А. И. (2010)
Оранская Д. А. - Выбор эффективных технических решений при проектировании автономных энергоустановок, Яковлев А. И. (2010)
Волошина О. А. - Метод ЭКГ диагностики функционального состояния человека на основе фрактального анализа и Вейвлет-преобразования, Олейник В. П., Кулиш С. Н., Сами Аль Отти (2010)
Хавалиц И. И. - Минимизация погрешностей микроволновой аппаратуры регуляторного действия, Куценко В. П. (2010)
Ушанов В. В. - Оптимизация параметров принудительной воздушной системы охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, Олейник В. Н. (2010)
Волосюк В. К. - Оптимизация обработки сигналов в радиолокаторах с синтезированной апертурой с фазовым пеленгованием элементов поверхности при картографировании её рельефа, Еремеев А. В., Токарев М. В. (2010)
Соколов Ю. Н. - Компьютерные технологии в задачах природы и общества. часть 3. компьютерное моделирование глобальных социальных процессов, Соколов А. Ю., Илюшко В. М. (2010)
Лукин В. В. - Фильтрация цветных изображений: когда она необходима?, Февралев Д. В., Пономаренко Н. Н., Абрамов С. К. (2010)
Калмыков А. В. - Перспективные направления развития технологий автоматизации бизнес-процессов, Смидович Л. С. (2010)
Кулик А. С. - Диагностирование функционального состояния электромаховичной системы ориентации углового положения микроспутника, Фирсов C. Н., Таран А. Н. (2010)
Прохоров А. В. - Логико-категорный подход в онтологическом моделировании распределенных интеллектуальных систем, Владимирская Е. Н. (2010)
Рвачёв В. А. - Об эрмитовой интерполяции с помощью атомарных функций, Рвачева Т. В. (2010)
Борцова М. В. - Экспериментальная проверка метода восстановления профиля водной поверхности, Козаченко Д. Ю., Попов А. В., Долженко Я. И. (2010)
Еленевич М. А. - Метод недоопределенных вычислений в задаче автоматической валидации данных в системах обработки телеметрической информации космических аппаратов, Туркин И. Б., Шовкопляс Ю. А. (2010)
Кулик А. С. - Обработка сигналов датчиков первичной информации бесплатформенной инерциальной навигационной системы цифровой фильтрацией, Фирсов С. Н., Нгуен Ван Тхинь (2010)
Суббота А. М. - Будущее энергетики – альтернативные источники энергии, Гаевая Д. А. (2010)
Жолудов Ю. Т. - Електрохемілюмінесцентне детектування маркованих об’єктів (2010)
Федорович О. Е. - Формирование архитектуры сложных изделий аэрокосмической техники на основе прецедентного подхода, Лутай Л. Н. (2010)
Бут А. В. - Вплив сукупностей двовимірних дефектів структури на структуру фотовідклику кристалів ZnSe та ZnSe:X (Х=Te, Cu, Mg) (2010)
Забродина В. В. - Применение робастных методов вписывания регрессионной прямой для повышения точности оценивания дисперсии сложных помех на изображениях, Абрамов C. К. (2010)
Кириленко Е. Г. - Метод оценки качества человеко-машинных интерфейсов в системах автоматизированной обработки телеметрической информации, Кузнецова Ю. А., Туркин И. Б. (2010)
Чухрай A. Г. - Разработка компьютерной среды обучения синтезу систем автоматического позиционирования, Томченко З. В. (2010)
Емельянов В. А. - Нейросетевой метод определения количественных характеристик металлов (2010)
Мочалин А. Е. - Информационная технология трассерной визуализации, основанная на оптимизации реконструированного изображения (2010)
Дмитриев А. А. - Экспресс-диагностика человека в тяжелом состоянии, Олейник В. Н. (2010)
Даншина С. Ю. - Структурные модели системы управления проектами развития транспортной компании, Максименко А. А. (2010)
Попов В. А. - Анализ производственного предприятия на основе теории системного подхода с целью выбора средств информационной поддержки, Елизева А. В. (2010)
Ткачук Н. В. - Особенности процессов управления требованиями в гибких методологиях разработки программного обеспечения, Гамзаев Р. А. (2010)
Криводубский О. А. - Логико-формальная модель взаимосвязей ассортимента продукции, выпускаемой ГПО "Артемсоль", Чикунов П. А., Новаковская А. О. (2010)
Съедина Ю. В. - Серверное обслуживание геоинформационных систем (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Козьменко С. М. - Маркетинг банківських інновацій, Васильєва Т. А., Лєонов С.В. (2011)
Ілляшенко Н. С. - Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку, Росохата А. С. (2011)
Махнуша С. М. - Маркетинг інновацій та екологічний брендинг: аналіз зв’язку, Косолап Н. Є. (2011)
Примак Т. О. - Стилі в оформленні рекламних звернень: Україна 2006-2010 рр. (2011)
Біловодська О. А. - Удосконалення теоретико-методичного підходу до оцінки маркетингової привабливості регіону, Сигида Л. О. (2011)
Міцура О. О. - Геодемографічна сегментація як інструмент вирішення соціальних проблем (на прикладі м. Сум), Хоменко Л. М. (2011)
Neykova R. - The risk of the industrial enterprises and its management (2011)
Турило А. М. - Визначення критерію розмежування категорій "ділова активність підприємства" і "ринкова активність підприємства", Зінченко О. А., Вчерашня І. С. (2011)
Яковлев А. И. - Возможности кредитования промышленных инноваций, Косарева И. П. (2011)
Божкова В. В. - Методичні підходи до деталізації маркетингових стратегій промислових підприємств (2011)
Власюк Ю. А. - Особенности инновационной деятельности сервисных организаций (2011)
Грищенко В. Ф. - Інноваційні підходи до удосконалення системи мотивації персоналу малих підприємств України у сучасних умовах господарювання, Чернова М. С. (2011)
Товажнянський В. Л. - Інноваційні технології в антикризовому розвитку машинобудівних підприємств, Перерва П. Г. (2011)
Грищенко О. Ф. - Інноваційне рішення – ключовий фактор забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства (2011)
Сагер Л. Ю. - Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством (2011)
Дикань В. Л. - Система інтегрованого управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізничного транспорту, Кірдіна О. Г. (2011)
Ілляшенко С. М. - Інтелектуальний капітал ВНЗ як запорука його інноваційного розвитку: сутність, структура, підходи до оцінки (2011)
Кузьмін О. Є. - Діагностика потенціалу підприємства, Мельник О. Г. (2011)
Прокопенко О. В. - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури (2011)
Тєлєтов О. С. - Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні (2011)
Шолтысек Я. - Общественная логистика – направления развития, Колодзиейчик П. (2011)
Мельник Ю. М. - Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах, Савченко О. С. (2011)
Сапёлкин Е. П. - Формирование системы финансового обеспечения инновационного развития экономики Республики Беларусь, Мятникова Е. А. (2011)
Мішенін Є. В. - Екологічно-економічна оцінка сільськогосподарського землекористування в системі ринкового управління агрогосподарством, Пізняк Т. І. (2011)
Садченко Е. В. - Методические основы сегментации рынка с учетом экологических ограничений (2011)
Касьяненко Т. В. - Науково-методичні засади управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях (2011)
Содержание (2007)
Кривцов В. С. - Состояние и перспективы применения импульсных источников энергии для технологических процессов обработки материалов, Борисевич В. К. (2007)
Фёдорова Л. Р. - Профессор Р. В. Пихтовников как личность в истории ХАИ (2007)
Борисевич В. К. - Учитель, педагог и ученый – Р. В. Пихтовников (2007)
Кривцов В. С. - Импульсная резка горячего металла, Мазниченко С. А., Застела А. Н., Обрываева Т. Е. (2007)
Воробьев Ю. С. - Проблемы анализа скоростного деформирования элементов конструкций при импульсном нагружении, Чернобрывко М. В., Ярыжко А. В., Степанченко Д. И., Евченко Н. Ю. (2007)
Батыгин Ю. В. - Инструмент для магнитно-импульсного притяжения листовых заготовок, Лавинский В. И., Бондаренко А. Ю. (2007)
Долматов А. И. - Проблемы автоматизации и перспективы развития процессов детонационно-газового напыления защитных покрытий, Маркович С. Е. (2007)
Борисевич В. К. - Многофакторность физических явлений при взрывной металлообработке, Драгобецкий В. В., Троцко О. В. (2007)
Кривцов В. С. - Определение напряженно-деформированного состояния тонкостенных сферических оболочек, Брагин А. П., Мельничук А. П., Полтарушников С. А. (2007)
Добрушин Л. Д. - Скоростное деформирование элементов конструкций, заготовок и материалов в технологиях взрывной обработки металлов давлением, Колодяжный А. В., Солодянкин С. Н., Ярещенко В. Г. (2007)
Борисевич В. К. - Газогидравлические системы разгона снаряда в установках для ГДШ, Бычков С. А., Брагин А. П., Зайцев В. Е., Полтарушников С. А. (2007)
Резниченко В. И. - Экспериментально-промышленный комплекс сварки взрывом государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", Пахомов С. Н., Мостипан С. Е. (2007)
Батыгин Ю. В. - Электродинамические процессы в цилиндрической индукционной индукторной системе для магнитно-импульсного притяжения листовых заготовок, Бондаренко А. Ю., Чаплыгин Е. А. (2007)
Борисевич В. К. - Исследование несущей способности универсального фрикционного бандажа для замыкания формующих элементов матриц при взрывной штамповке, Павиченко В. П., Третьяк В. В., Савченко Н. Ф. (2007)
Нарыжный А. Г. - Факторы и этапы, определяющие точность импульсной штамповки осесимметричных деталей (2007)
Долматов А. И. - Проблемы абразивной обработки специальных сплавов и деталей с покрытиями, нанесенными газодетонационным способом, Калиниченко Н. Ю., Маркович С. Е. (2007)
Зайцев В. Е. - Отработка опытной технологии изготовления высокоточных оболочек двойной кривизны, Андриенко А. М., Сабелькин В. П., Домбровская С. Г. (2007)
Невешкин Ю. А. - Процесс взрывной объемной штамповки на современном этапе развития (2007)
Асланов С. К. - Кинетика вторичного диспергирования в газо-капельных смесях и теория гетерогенной детонации, Стручаев А. И. (2007)
Комаров А. Ю. - Проектирование импульсных технологий с использованием специальных приемов, Третьяк В. В., Зорик В. Я., Клыгина И. В. (2007)
Борисевич В. К. - Влияние передающей среды на деформирование и точность детали при импульсной штамповке, Нарыжный А. Г., Молодых С. И. (2007)
Сухов В. В. - Опыт создания газовзрывных систем с многоточечным инициированием детонации метано-кислородной смеси (2007)
Самойлов В. Я. - Исследование технологического процесса упрочнение металлов сходящимися ударными волнами взрыва, Борисевич В. В., Хоменко В. В. (2007)
Богуслаев В. А. - Штамповка листовых деталей взрывом на ОАО "Мотор-Сич", Гавриш О. И., Стадник С. А. (2007)
Сабакарь А. И. - Применение ГL- функций для решения краевых задач формоизменения металлов статическим и/или динамическим нагружениями (2007)
Буденный М. М. - Основные направления развития технологической оснастки для ускоренной подготовки производства (2007)
Павленко В. Н. - Прочностной расчет энергетического узла пресс-пушки для гидродинамической штамповки, Полтарушников С. А., Сапрыкин В. Н. (2007)
Бычков С. А. - О концепции использования технологических критериев для выбора импульсных технологий листовой штамповки, Борисевич В. К., Кривцов В. С., Брагин А. П. (2007)
Golovanova M. A. - Efficiency improvements of batch production of sheet parts with method of electrohydroimpulse forming, Gonzalez B., Knyazyev M. K. (2007)
Кириченко Л. Р. - Конкурентоспособность технологий импульсной обработки материалов (2007)
Долматов А. И. - Перспективы использования объектного подхода в ресурсосберегающем заготовительно-штамповочном производстве, Третьяк В. В., Гранин В. Ю., Филипковская Л. А. (2007)
Зорик В. Я. - Методы проектирования технологических процессов взрывной штамповки для получения листовых деталей, Третьяк В. В., Павиченко В. П., Скорченко И. В. (2007)
Мовшович А. Я. - Тенденции совершенствования технологии двигателестроения, Остапчук В. Н. (2007)
Молодых С. И. - Правка взрывом пространственных оболочек, Нарыжный А. Г. (2007)
Проволоцкий А. Е. - Задачи диагностики зубчатых передач и технические средства получения первичной информации, Кадильникова Т. М. (2007)
Бахмет А. Г. - Расчет работы пластического деформирования для импульсного обжима (2007)
Брагин А. П. - Гидродинамическая штамповка на пресс-пушках, как одно из направлений импульсной обработки материалов давлением (2007)
Ревенко А. C. - Совершенствование квалиметрического подхода к процессам штамповки крупногабаритных листовых деталей в современных системах управления качеством (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Антоновська М. - Антропоцентричні засади Т. Шевченка-повістяра ("Капитанша") (2011)
Вакулик І. - Античні традиції у творчості Т. Шевченка (2011)
Вільна Я. - Григорій Квітка-Основ’яненко і Тарас Шевченко: гуманістичний діалог (2011)
Гнатенко В. - До першоджерел Шевченкової біографії (2011)
Гончарук Є. - Бароковий мотив гріха і покари в поемі Тараса Шевченка "Сон" (2011)
Гудима А. - Спокута як шлях творення себе героєм етологічних поем Тараса Шевченка (2011)
Жванія Л. - Танатологія у творчості Т. Шевченка та Лесі Українки (2011)
Задорожна Л. - Портрет-маска в ліро-епічній творчості Т. Шевченка (2011)
Кирилюк З. - З історії творчих шукань Шевченка (2011)
Коломієць В. - Художня трансформація фольклорних мотивів у ранній романтичній творчості Тараса Шевченка, Іванова О. (2011)
Конончук М. - Шевченкові заповіти свободи у трактуванні Юрія Лавріненка (2011)
Косянчук О. - Античний міфологічний топос у творчості Тараса Шевченка (2011)
Левицький В. - Проза Тараса Шевченка в естетистському проекті київського тексту (2011)
Лукьяненко Д. - Сковородинівські мотиви та образи у творчості Т. Шевченка (2011)
Некряч О. - Концепт гетьмана-провідника у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова: приклад П. Дорошенка (2011)
Перевертень Н. - Шлях морального переродження: герої Є. Гребінки та Т. Шевченка (2011)
Потапенко Я. - Націєтворчий дискурс як домінантний вектор творчості Т. Шевченка (2011)
Сліпушко О. - Ідеал нового борця у поемі "Неофіти" Тараса Шевченка (2011)
Терехова І. - Проблема митця та мистецтва в прозі Т. Шевченка (на матеріалі повісті "Музыкант") (2011)
Ткачук О. - Медіальний наратив поеми "Сон" Тараса Шевченка (2011)
Щербакова О. - До питання дослідження християнських мотивів у творчості Тараса Шевченка (2011)
Яровий О. - Останній вірш Т. Шевченка: лірична філософія (2011)
Боронь О. - Шевченкознавчі праці Федора Ващука (2011)
Гавдида Н. - Шевченкознавчі дослідження Богдана Лепкого: літературно-малярський дискурс (2011)
Яблонська О. - Шевченкознавчі дослідження Володимира Міяковського (2011)
Жигун С. - Тарас Шевченко у творчості Бориса Антоненка-Давидовича (2011)
Кадоб’янська Н. - Т. Шевченко та Л. Костенко: смислове навантаження епітета "п’яний" у творенні образу Б. Хмельницького, Чейлитко Н. (2011)
Сквирська І. - Візія Шевченкової України у повісті Юрія Косача "Сонце в Чигирині" (2011)
Федунь М. - Духовний феномен Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття (2011)
Вакуленко М. - Мова Шевченка і тенденції вживання часових зворотів у сучасній українській мові (2011)
Вишневська Г. - Вербальне втілення концепту "відьма" у творчій спадщині Тараса Шевченка та Олександра Олеся (2011)
Домилівська Л. - Лінгвостилістична трансформація мовних символів Т. Шевченка у мовотворчості Ю. Яновського (2011)
Корзун Н. - Теоніми на позначення богородиці у динамічній структурі тексту: поетичний і богословський аспекти (на матеріалі поем Т. Шевченка та "Акафіста до Пресвятої Богородиці" Р. Сладкопівця) (2011)
Костич Л. - Прикладкові конструкції в поезіях Т. Шевченка (2011)
Хорошева О. - Тарас Шевченко в мовній картині світу українських есеїстів кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Циганок І. - Вербалізація мотиву долі у поезіях Т. Шевченка (2011)
Алієва З. - Творчість Т. Г. Шевченка в оцінці та перекладах азербайджанських літераторів (2011)
Зарицька Т. - Поезії Тараса Шевченка в перекладах вихованців та викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011)
Коломієць Л. - Тарас Шевченко-модерніст у перекладах Майкла Найдана (2011)
Лучканин С. - Спостереження над сучасним румунським шевченкознавством (після грудня 1989): нові здобутки і наявні проблеми (2011)
Прушковська І. - Відтворення поетики Шевченкового слова в турецькомовних перекладах (2011)
Слободянюк О. - Нове про рисунок Тараса Шевченка "Києво-межигірський монастир" (2011)
Сьомка О. - Васильківський форт: до історії назви та побудови (2011)
Титул, зміст (2013)
Ромовська З. В. - Суд і адвокат: проблеми співпраці (2013)
Яновська О. Г. - Інститут оскарження на стадії досудового розслідування (2013)
Берзін П. С. - Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності (2013)
Давидович І. І. - Особливості кваліфікації складених насильницьких злочинів при конкуренції "частини" та "цілого", Задоя К. П. (2013)
Ляш А. О. - Закриття кримінального провадження за новим КПК України: деякі питання, Благодир С. М. (2013)
Міщук М. О. - Підстави диференціації правового регулювання праці в умовах кодифікації трудового законодавства України (2013)
Гонгало С. Й. - Електронні документи як об’єкти судової техніко-криміналістичної експертизи та їх класифікація (2013)
Тарасенко Л. Л. - Предмет договору (найму) оренди транспортного засобу (2013)
Зеленяк Е. С. - Владна, рекомендаційна та допоміжна оцінка доказів у цивільному процесі (2013)
Кикоть О. О. - Відшкодування збитків у господарських правовідносинах за законодавством країн Європи (2013)
Тітул (2010)
Скатков А. В. - Адаптивная диспетчеризация в распределенных системах с версионно-модельной избыточностью, Воронин Д. Ю. (2010)
Стрюк О. Ю. - Метод розподілу пропускної спроможності базової станції радіомережі для максимізації інтегрального та забезпечення внутрішньогрупового справедливого рівня сприйняття якості обслуговування (2010)
Соколов Ю. Н. - Компьютерное моделирование оптимальной системы угловой ориентации спутника (2010)
Лобачев М. В. - Выбор верной версии в сильносвязанных версионных компьютерных системах, Монтаха Маоел Саид Моуафак, Милейко И. Г., Дрозд А. В. (2010)
Боярчук А. В. - Разработка и исследование базовых моделей отказоустойчивых WEB-сервисов, Поночовный Ю. Л., Харченко В. С. (2010)
Потий А. В. - Системно-онтологический анализ предметной области оценивания гарантий информационной безопасности, Комин Д. С. (2010)
Петренко О. Є. - Побудова загальносистемних параметрів на полях характеристики p для криптосистем на еліптичних кривих, Фролов О. С. (2010)
Казимиров А. В. - Алгебраические свойства схемы разворачивания ключей блочного симметричного шифра "Калина", Олейников Р. В. (2010)
Горбенко І. Д. - Стан створення та напрями досліджень і розробок зі створення перспективних стандартів гешування, Бойко А. О., Герцог А. М. (2010)
Одарич Я. В. - Вычисления в неканонических гиперкомплексных числовых системах, Наливайчук Е. Ю., Наливайчук Н. В. (2010)
Долгов В. И. - Случайные подстановки в криптографии, Лисицкая И. В., Лисицкий К. Е. (2010)
Савенко О. С. - Інформаційна технологія інтелектуального діагностування троянських програм комп’ютерних систем, Лисенко С. М. (2010)
Павловский В. И. - Проблемы объектного подхода к моделированию и прототипирования информационных систем, Зинченко А. Л. (2010)
Толстолужский Д. А. - Автоматизация верификации временных мультипараллельных аппаратно-программных средств (2010)
Шостак И. В. - Знание-ориентированные методы формирования нормативных профилей к системам критического применения на основе онтологий, Бутенко Ю. И., Шостак Е. И. (2010)
Дидук К. С. - Визуализация процессов автоматического управления испытаниями систем электроснабжения космических аппаратов, Кузнецова Ю. А. (2010)
Николаенко Д. В. - Исследование эффективности эвристического алгоритма оптимизации размещения данных в композиционных микропрограммных устройствах управления с разделением кодов и кэш-памятью микрокоманд (2010)
Борисенко А. А. - Матричные помехоустойчивые делители частоты, Петров В. В., Гапич В. Н. (2010)
Баркалов А. А. - Уменьшение аппаратурных затрат в схеме адресации микрокоманд устройства управления с разделением кодов, Зеленёва И. Я., Лаврик А. С. (2010)
Щербакова Г. Ю. - Прогнозирование параметров с помощью адаптивной кластеризации (2010)
Поляков Г. А. - Метод синтеза временных параллельных программ для вычислительных систем класса MPP, Толстолужская Е. Г. (2010)
Любченко В. В. - Засоби діагностики якості електронних навчальних курсів (2010)
Кулик А. С. - Об одном подходе к интеллектуальному компьютерному обучению SQL, Анценбергер П., Чухрай А. Г., Калиниченко В. В. (2010)
Дубницкий В. Ю. - Обратная польская запись алгоритма как средство повышения надежности программного обеспечения бизнес-критических систем, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2010)
Мищенко В. О. - Компьютерное моделирование характеристик схем программных систем (2010)
Мартыненко С. О. - Метод возведення чисел в квадрат по модулю m модулярной системы счисления, Краснобаев В. А. (2010)
Малиновский М. Л. - Синтез цифровых автоматов с несимметричными отказами (2010)
Каравай М. Ф. - К вопросу построения расширенного полного коммутатора – идеальной системной сети, Подлазов В. С. (2010)
Романкевич В. А. - Об одном алгоритме преобразования GL-моделей, Ефремова А. А., Гаврилюк А. С. (2010)
Альмади М. К. - Метод и средство повышения эффективности диагностирования запоминающих устройств, Моамар Д. Н., Рябцев В. Г. (2010)
Гонтовой С. В. - Автоматизированная компьютерная система металлографического контроля качества металлов, Емельянов В. А. (2010)
Долгов Ю. А. - Информационные возможности статистического моделирования (2010)
Хаханов В. И. - Применение искусственных нейронных сетей для диагностирования цифровых систем, Щерба О. В. (2010)
Твердохлебов В. А. - Диагностирование больших неоднородных систем расширенными средствами диагностирования (2010)
Епифанов А. С. - Анализ операций совмещения геометрических образов законов функционирования автоматов (2010)
Кочан Р. В. - Спосіб повірки аналого-цифрових перетворювачів з неперервною функцією похибки (2010)
Гроль В. В. - Структурный метод генерации псевдослучайных последовательностей специального вида, Романкевич В. А., Потапова Е. Р., Мораведж Сейед Милад (2010)
Скляр В. В. - Применение концепции Model-Based Testing для верификации систем на базе IP-ядер, Харченко В. С., Панарин А. С., Сандер И. (2010)
Тарасенко В. П. - Метод групового перенесення суматора за змінним модулем, Тесленко О. К., Роговенко А. І. (2010)
Тюрин С. Ф. - Моделирование отказов функционально-полного толерантного элемента на основе кмоп транзисторов, Громов О. А. (2010)
Опанасенко В. М. - Два підходи до формалізації процесу проектування проблемно-орієнтованих пристроїв, Лісовий О. М. (2010)
Грица Р. В. - Конфігурована система керування для малих супутників (2010)
Чумаченко С. В. - Технология восстановления работоспособности системы на кристалле, Литвинова Е. И., Хаханова А. В., Василенко В. А. (2010)
Рвачёва Н. В. - Аналитическая модель процесса доставки информационного сообщения в беспроводной телекоммуникационной сети (2010)
Степаненко Ю. Г. - Метод боротьби із внутрішньосистемними завадами в системах зв’язку з кодовим розділенням каналів, Лисечко В. П. (2010)
Радивилова Т. А. - Исследование нелинейной динамики изменения окна перегрузки тср протокола, Кириченко Л. О., Карпухин А. В., Борисов А. В., Кайали Э. (2010)
Серков О. А. - Принципи побудови волоконно-оптичної інтелектуальної мережі, Харченко В. С., Чурюмов Г. І. (2010)
Дженюк Н. В. - Визначення рівня живучості технічних систем критичного призначення (2010)
Шмелева Т. Ф. - Формализация деятельности человека-оператора авиационной эргатической системы во внештатных ситуациях, Сикирда Ю. В. (2010)
Ізвалов О. В. - Алгоритм обробки даних повітряної зони, що забезпечує можливість автоматичної генерації навчальних вправ, Неділько В. М., Неділько С. М. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Ілляшенко С. М. - Теоретико-методичні засади товарної інноваційної політики підприємства (2011)
Лабурцева О. І. - Інноваційні підходи до управління цінами в рамках товарного ассортименту (2011)
Ониськів В. О. - Вдосконалення елементів системного підходу щодо просування нової марки товару згідно із залежністю "ціна-якість" товару (2011)
Забарна Е. М. - Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону, Папковська О. Е. (2011)
Тєлєтов О. С. - Рекламна діяльність вищого навчального закладу, Провозін М. В. (2011)
Швец И. Ю. - Пространственно-региональная кластеризация туристического комплекса (2011)
Шульгіна Л. М. - Еволюція наукових поглядів щодо поняття "споживча цінність товару", Мельничук В. М. (2011)
Божкова В. В. - Аналіз ефективності промо-акцій, Олійник І. В. (2011)
Литовченко І. Л. - Дослідження Інтернет-середовища України для маркетингової діяльності промислових підприємств (2011)
Махнуша С. М. - Аналіз бренд-колористики як інструменту впливу на цільову аудиторію бренда, Косолап Н. Є. (2011)
Андрушкевич З. М. - Маркетингові дослідження рівня маркетингового та логістичного забезпечення функціонування машинобудівних підприємств Хмельницької області (2011)
Громыко Н. Г. - Инструмент первостепенной важности в MLM-бизнесе (2011)
Бойко О. В. - Механізм формування стратегії інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств, Іваницька М. Я. (2011)
Кобушко І. М. - Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду, Гусейнова Е. І. (2011)
Розумна Н. В. - Актуальні питання маркетингу закупівель, планування потреби матеріальних ресурсів промислового підприємства (2011)
Сумина О. Н. - Развитие рынка технологических инноваций в Украине в процессе интернационализации науки и технологии, Ткачук Ю. Я. (2011)
Швец Ю. Ю. - Генезис теории менеджмента качества в условиях инновационного экономического развития (2011)
Кочубей Р. В. - Определяющие особенности современных сетевых предпринимательских структур (2011)
Любич Б. Б. - Інноваційне управління на основі показників оцінки стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2011)
Михайлова Л. І. - Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами, Слабоспицька О. Ю. (2011)
Яковлєв А. І. - Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи, Косенко О. П. (2011)
Башук Т. О. - Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві, Жолудєва А. М. (2011)
Маслак О. І. - Модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства, Мовчан І. В. (2011)
Міщенко С. П. - Концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств у ринковій економіці (2011)
Пересадько Г. О. - Соціально-економічний розвиток Сумщини: культурне середовище, його розвиток, інновації та перспективи, Козолуп І. Ф., Лапіна Ю. Г. (2011)
Погорелов Ю. С. - Організаційний супровід застосування способів розвитку підприємства (2011)
Мужилівський М. Д. - Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність кредитних спілок (2011)
Харічков С. К. - Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму, Дишловий І. М., Нездоймінов С. Г. (2011)
Грищенко В. Ф. - Економічна оцінка трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора в контексті інноваційного розвитку, Коваленко Л. Ю. (2011)
Антоновська М. - Повість Т. Шевченка "Варнак" та український літературний контекст І пол. ХІХ ст. (2011)
Бігун О. - Категорія "буття" у творчості Тараса Шевченка: християнсько-антропологічний контекст (2011)
Гудима А. - Категорія німоти, її сенсовий зміст у творчості Тараса Шевченка і Амвросія Метлинського (2011)
Задорожна Л. - Язичницьке буйство і християнське смирення у поведінці героїв поетичних творів Т. Шевченка (2011)
Кирилюк З. - Проблеми і перспективи подальшого вивчення прози Т. Шевченка (2011)
Коломієць В. - На театральних стежках: Тарас Шевченко-драматург (2011)
Лебідь Є. - Феномен двійництва у поемах Т. Шевченка (2011)
Погребенник В. - Світові акорди: інонаціональні мотиви поезії Т. Шевченка засланського періоду (2011)
Росовецький С. - Темний епізод у відносинах М. Максимовича і Т. Шевченка за свідоцтвами сучасників (2011)
Сергеєва О. - Вчинок: позитив і протистояння у творчості Т. Шевченка (2011)
Сліпушко О. - Національно-психологічна інтерпретація біблійних мотивів у творчості Тараса Шевченка (2011)
Юрчук О. - Містичний тип пророка: Т. Шевченко (2011)
Яровий О. - Філософський та естетичний зміст поезії Тараса Шевченка "Перебендя" (2011)
Потапенко Я. - Націєтворчий модус Шевченкового спадку через призму модерністських концепцій націогенезу (2011)
Яременко В. - "...та з фастовським полковником гетьмана єднали" (історіософський вислів Т. Шевченка в історіографічному освітленні) (2011)
Бажан О. - Репрезентація образу жінки у творчості Тараса Шевченка, Марка Вовчка та Ганни Барвінок (ґендерний аспект) (2011)
Бикова Т. - Велика Україна і "мала" батьківщина у поетичних візіях Тараса Шевченка і Юрія Федьковича (2011)
Боднар О. - Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука (2011)
Гончарук Є. - Ідейно-тематичний зміст жанру "лямент" у творчості М. Смотрицького і Т. Шевченка (2011)
Грищенко І. - Образ поляка в поезії Тараса Шевченка та в українській народній прозі (2011)
Данильченко О. - Концепт образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" та творчості Т. Шевченка: порівняльний аналіз (2011)
Жванія Л. - Добро та зло у творчості Т. Шевченка та Лесі Українки (2011)
Некряч О. - Духовний аспект образу юродивого у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова (2011)
Перевертень Н. - Проблема виховання особистості у творчості Є. Гребінки і Т. Шевченка (2011)
Галас Б. - Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка (2011)
Дядищева-Росовецька Ю. - Фольклорний постійний епітет і епітетика Тараса Шевченка (лінгвістичні замітки) (2011)
Карпенко М. - Лексикографічна інтерпретація тексту як невід’ємна складова лінгвістичного шевченкознавства в його сучасному спрямуванні (2011)
Лаврик Д. - Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка (2011)
Слухай Н. - Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук (2011)
Астаф’єв О. - Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах ХХ століття (2011)
Боронь О. - Російська критика 1840-х років про поему Т. Шевченка "Тризна" (2011)
Вільна Я. - Шевченківський дискурс у повісті І. Нечуя-Левицького "Дві московки" (2011)
Горбатюк О. - Науково-методологічні засади шевченкознавчих досліджень С. Смаль-Стоцького (2011)
Задорожна С. - Тарас Шевченко крізь призму шкільного шевченкознавства (кілька зауваг з приводу) (2011)
Конончук Т. - Шевченківський дискурс як екзистенційний вимір осмислення художньої реальності (2011)
Назаренко М. - До рецепції життя і творчості Т. Шевченка (забуті публікації 1839–1861 рр.) (2011)
Прокопчук Ю. - Рима Тараса Шевченка в дослідженнях Дмитра Загула (2011)
Ткаченко Д. - "…і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди": духовні архетексти В. Симоненка (2011)
Цурканюк О. - Тарас Шевченко: аспекти спілкування з українським і польським панством (2011)
Щербакова О. - Концепція шевченкознавчого календаря 2011: історико-літературний аспект (2011)
Якименко Л. - "У кожного своя доля. і свій Шевченко": шевченківська тематика в автобіографічних нарисах Надії Суровцової (2011)
Зарицька Т. - Поезії Тараса Шевченка в перекладах Віри Річ (2011)
Коломієць Л. - Триптих П. Тичини "на могилі Шевченка" в англомовній інтерпретації (2011)
Крупей Н. - Відтворення образу України в перекладі (на матеріалі уривків із "Дневника" Т. Шевченка та їхнього англомовного перекладу Джона Віра) (2011)
Прушковська І. - Критичний аналіз перекладу турецькою мовою поеми Тараса Шевченка "Катерина" (2011)
Саркісян Л. - Відтворення топонімів у перекладах вірменською мовою поеми Т. Шевченка "Катерина" (2011)
Нейкова Р. Н. - Повышение конкурентоспособности – стратегический фактор экономического развития (2011)
Галушка З. І. - Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку (2011)
Яремко Л. А. - "Нова економіка" та інноваційний розвиток (2011)
Мехович C. А. - Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України, Колєсніченко А. С. (2011)
Балацький Є. О. - Основні закономірності взаємозв’язку соціально-економічного розвитку міста та дохідної та витратної частини його бюджету (на прикладі міста Суми) (2011)
Білоусова О. С. - Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора (2011)
Кравченко С. І. - Оцінювання інтелектуального капіталу вищих навчальних закладів, Корнєва О. В. (2011)
Макаренко М. В. - Оцінка інноваційного потенціалу як інструмент управління інноваційним розвитком регіону (2011)
Школа В. Ю. - Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи, Щербаченко В. О. (2011)
Оксанич А. О. - Організаційно-економічні передумови формування регіональної системи інновацій, Комарницька Г. О. (2011)
Двігун А. О. - Економічна сутність та ринкові переваги методу прямих продаж товарів і послуг (2011)
Прокопенко О. В. - Моделювання ринку інновацій в системі державного стимулювання його екологізації, Рожкова Є. Ю. (2011)
Бець М. Т. - Управління маркетинговими ризиками продавця, Кучер Л. І. (2011)
Держак Н. О. - Управління реакціями підприємства на ринкові зміни (2011)
Коваль Л. М. - Світовий досвід управління організаційно-економічними механізмами конкурентоспроможності підприємства, Русин-Гриник Р. Р. (2011)
Райко Д. В. - Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового підприємства (2011)
Бица В. Й. - Концепція формування маркетингової стратегії розвитку вузькоспеціалізованих машинобудівних підприємств (2011)
Дмитрів А. Я. - Функціональний підхід до застосування маркетингу для розвитку діяльності закладів вищої освіти (2011)
Лесидренска С. К. - Контроллинг как комплексная система раннего предупреждения и обеспечения процесса разработки и принятия управленческих решений в условиях кризисна, Мирчев А. Б., Мирчева-Луч К. А. (2011)
Гліненко Л. К. - Матричні технології формування стратегій підприємства (2011)
Загорная Т. О. - Оценка влияния информационных систем на процессы развития предприятия, Коломыцева А. О. (2011)
Комарницький Б. М. - Системи контролю виробничих процесів в ринкових умовах (2011)
Шевцова Г. З. - Концептуально-методологічні основи синергетичного менеджменту підприємств. Модель цілеполагання (2011)
Домашенко М. Д. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2011)
Медведєв В. С. - Організування оплати праці на виробництвах із значною кількістю неоднорідних операцій (2011)
Гассий В. В. - Экологическая ответственность бизнеса как элемент государственно-частного партнёрства, Потравный И. М. (2011)
Кравець П. В. - Особливості розвитку систем екологічного менеджменту в лісовому господарстві (2011)
Крачунов Х. А. - Возможности устойчивого развития городов и индустриальных зон в Болгарии (2011)
Зінченко А. І. - Особливості поведінки споживачів послуг зеленого туризму (2011)
Лотиш О. Л. - Основні етапи розроблення екологічної політики як складової системи муніципального екологічного менеджменту (2011)
Тітул (2010)
Туркин И. Б. - Модель вычислений, управляемых данными, в программном обеспечении систем реального времени, Соколова Е. В. (2010)
Плахтеев А. П. - Моделирование и исследование процессов взаимодействия элементов беспроводных сенсорных сетей, Плахтеев П. А. (2010)
Кислиця Л. М. - Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень на основі ієрархічного підходу для аналізу часових рядів (2010)
Дужий В. И. - Исследование сервисов спортивного программирования как многоверсионных проектов, Харченко В. С., Старов А. А., Русин Д. О. (2010)
Бохан К. А. - Модели корпоративных сервисов на основе иерархических сетей Петри, Худолей М. С. (2010)
Скатков А. В. - Оптимизация структурных решений по контролю доступа в системах передачи данных, Смагина А. О. (2010)
Федосеева А. А. - Инфологическая модель "лекарственное сырье - лекарственный препарат" для фармацевтических предприятий на основе ER-диаграмм (2010)
Потий А. В. - Концепция стратегического управления информационной безопаcностью, Пилипенко Д. Ю. (2010)
Липская О. В. - Метод поиска и группирования объектов баз данных в условиях неопределенности временных характеристик (2010)
Gorbenko A. V. - Instability analysis of delays contributing to Web Service response time (2010)
Куланов С. А. - Метод планирования задач и распределения ресурсов в ГРИД на основе процедур прогнозирования (2010)
Воронин Д. Ю. - Оперативная диспетчеризация в распределенных вычислительных системах на основе нейросетевых моделей (2010)
Капгер И. В. - Реализация криптографических преобразований сообщений в системах управления промышленных сетей LON интеллектуальных зданий, Южаков Ал-р А., Южаков Ал-й А. (2010)
Певнев В. Я. - Анализ угроз информационной безопасности замкнутых систем (2010)
Лисицкая И. В. - Экспериментальная проверка работоспособности новых критериев отбора случайных подстановок, Лисицкий К. Е., Широков А. В., Мельничук Е. Д. (2010)
Погребняк К. А. - Анализ современных групповых подписей на основе парных отображений и перспективы их использования в национальном электронном документообороте, Ищенко Ю. М. (2010)
Шапочка Н. В. - Аналіз атак на генератори випадкових бітів (2010)
Нейванов А. В. - Сравнительный анализ аппаратных поточных симметричных шифров победителей проекта eSTREAM, Горбенко И. Д. (2010)
Горбенко І. Д. - Безпека комбінованої схеми інфраструктури відкритих ключів для моделі випадкового оракула, Кравченко П. О. (2010)
Рувинская В. М. - Сценарии для описания различных типов вредоносных программ и их тестирование, Лотоцкий А. А. (2010)
Тарасенко В. П. - Властивості повних підстановок, які реалізуються найпростішим однонаправленим регулярним одновимірним каскадом конструктивних модулів, Тесленко О. К., Яновська О. Ю. (2010)
Глухов В. С. - Виявлення помилок при знаходженні оберненого елемента в гаусівському нормальному базисі типу 2 полів галуа GF(2m), Еліас Р. (2010)
Прохорова Ю. Н. - Использование метода анализа деревьев отказов для создания спецификаций функционально безопасных систем в Event-B (2010)
Гахов А. В. - Схема параллельной модификации систем компьютерного моделирования, использующих методы дискретных особенностей, Мищенко В. О. (2010)
Чухрай А. Г. - Об одном подходе к моделированию процесса обучения инженерным компетенциям, Педан С. И., Анценбергер П. (2010)
Ostroumov S. В. - Event-B patterns for developing FPGA-based hardware, Laibinis L. V., Troubitsyna E. A. (2010)
Долгов Ю. А. - Определение границ и ширины ядра эквивалентных выборок в методе точечных распределений, Долгов А. Ю., Ваняшкин М. М., Деткова А. В. (2010)
Баркалов А. А. - Матричная реализация автомата Мура с расширением пространства кодирования, Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2010)
Никитина Т. С. - Метод оценки требований к кэш-памяти для периодических задач в системах на основе многоядерных процессоров (2010)
Паулин О. Н. - Сравнительный анализ методов проектирования умножителей (2010)
Скляр В. В. - Оптимизация программного кода с использованием методов математического программирования, Малохатько С. А. (2010)
Brukhankov S. S. - About static analysis of variables physical dimensions for critical-mission software, Konorev B. М., L′vov M. S., Zholtkevych G. N. (2010)
Вилкомир С. А. - Подходы к сравнению критериев тестирования программного обеспечения (2010)
Руденко А. А. - Модели оценки надежности программных средств с учетом недетерминированного числа вторичных дефектов, Одарущенко О. Н., Харченко В. С. (2010)
Антощук С. Г. - Прогнозирование количества ошибок на этапе эксплуатации адаптируемых учетных информационных систем, Маевский Д. А., Яремчук С. А. (2010)
Поморова О. В. - Інтелектуальний метод оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик якості програмного забезпечення, Говорущенко Т. О. (2010)
Пригожев А. С. - Построение классов эквивалентности с использованием графа задач (2010)
Кузнецова Ю. А. - Анализ эргономических критериев и показателей качества человеко-компьютерных интерфейсов в SCADA-системах, Туркин И. Б. (2010)
Благодарный Н. П. - Модели эффективности использования однородных процесcорных сред (2010)
Романкевич А. М. - Частный случай граничных оценок при построении и преобразовании GL-модели, Майданюк И. В., Романкевич В. А. (2010)
Скобцов Ю. А. - Аналитический подход к генерации проверяющих тестов для схем с памятью, Скобцов В. Ю. (2010)
Комлевая Н. О. - Построение системы диагностических признаков с использованием метода дискриминантного анализа в офтальмологических исследованиях (2010)
Глухов В. С. - Вбудований контроль множення в гаусівському нормальному базисі полів Галуа GF(2m) (2010)
Кривуля Г. Ф. - Оптимизация бинарных решающих деревьев при интеллектуальной диагностике компьютерных систем, Давыдов А. А. (2010)
Кондратенко Ю. П. - Комп’ютерна система автоматичної діагностики суднових енергетичних установок, Коробко О. В. (2010)
Монтаха М. Саид Моуафак - Методы рабочего диагностирования для повышения достоверности контроля приближенных результатов в матричных арифметических устройствах, Лобачев М. В., Милейко И. Г., Дрозд А. В. (2010)
Марченко И. П. - Особенности информационного обеспечения автоматизированной системы сопровождения проведения квалификационных испытаний бортовой аппаратуры ракетно-космической техники, Андрашов А. А., Педе Т. Ю. (2010)
Кльоц Ю. П. - Оцінка трудомісткості алгоритмів безсловникового діагностування цифрових систем, Колісник А. С., Рудий Я. М. (2010)
Малиновский М. Л. - Концепция создания табличных языков описания аппаратуры, Фурман И. А., Аллашев А. Ю., Конищева А. П., Святобатько А. В. (2010)
Хаханов В. И. - Пример определения тестопригодности цифрового проекта, Литвинова Е. И., Побеженко И. А., Yves Tiecoura (2010)
Кургаєв О. П. - Проектування управляючої частини IP-блоків на ПЛІС, Савченко І. В. (2010)
Мельник А. О. - Структурна організація пам’яті з впорядкованим доступом на основі сортувальних мереж, Аль Равашдех Д. Х. (2010)
Polschykov К. А. - Technique of modeling the intensity of the real time traffic in a telecommunication network channel with switching packages, Rvachova N. V., Lubchenko К. N. (2010)
Польщиков К. О. - Імітаційна модель передавання даних в телекомунікаційній мережі, в якій управління вікном перевантаження здійснюється згідно з протоколом TCP, Шкіцькій В. В., Здоренко Ю. М. (2010)
Меленець А. В. - Вибір типів інтеграції баз даних про небезпечні об'єкти з використанням методу аналізу ієрархій (2010)
Коваленко Н. С. - Модели автоматизированных систем периметровой охраны объектов с ''пассивным'' нарушителем, Харченко В. С. (2010)
Неділько С. М. - Система підтримки прийняття рішень для інструктора процедурного тренажеру управління повітряним рухом, Пальоний А. С. (2010)
Бакаев О. В. - Концепция построения информационной системы мониторинга геодинамических процессов в углепородном массиве угольных шахт (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Содержание (2008)
Зорик В. Я. - Проблемы совершенствования технологического проектирования импульсной штамповки за счет использования специальных приемов, Третьяк В. В., Комаров А. Ю. (2008)
Борисевич В. К. - Определение особенностей формирования внешней нагрузки на заготовку при объемной штамповке взрывом, Невешкин Ю. А. (2008)
Карачун В. В. - Нелинейные колебания циклически деформируемых оболочечных фрагментов в акустической среде, Мельник В. Н. (2008)
Симбирский Г. Д. - Экспериментальные исследования температурных полей в высокотемпературных газовых потоках, Завалий А. А., Симбирский Д. Ф., Скрипка А. И. (2008)
Олейник А. В. - Идентификация динамики температурного состояния деталей для систем мониторинга выработки ресурса ГТД, Шимановская Н. А. (2008)
Толмачев Н. Г. - Пороговые термодинамические условия преобразований в би-веществе (2008)
Тимошевский Б. Г. - Эффективность комбинированных установок с ДВС и элементами прямого преобразования энергии, Ткач М. Р. (2008)
Дронь Н. М. - Концепция использования электроракетных двигателей на микроспутниках, Кондратьев А. И., Хитько А. В., Хорольский П. Г. (2008)
Лоян А. В. - Экспериментальное исследование ресурсных характеристик МСПД, Максименко Т. А., Подгорный В. А. (2008)
Иванова Т. Ю. - Развитие гипотезы фрактальности поверхности электрода электрохимического аккумулятора, Губин С. В. (2008)
Хориков А. А. - Исследование колебаний широкохордных рабочих лопаток компрессоров в условиях срывного обтекания, Данилкин С. Ю., Мазикина Т. И., Чистякова Е. М. (2008)
Колотников М. Е. - Исследование динамической напряженности широкохордного вентилятора при стендовых испытаниях, Макаров П. В., Сачин В. М. (2008)
Коровин Б. Б. - Прогнозирование вибронагруженности лопаток КНД ТРДДФ по результатам испытаний на стенде с выдвижным интерцептором, Былинкина О. Н., Брычева Е. В. (2008)
Поклад В. А. - Обеспечение работоспособности центрального привода двигателей в условиях повышенных вибраций, Яковлев В. А., Дорофеев В. Л. (2008)
Боришанский К. Н. - Вибрационное состояние лопаток и валопровода мощной паровой турбины при сбросе нагрузки, Григорьев Б. Е., Григорьев С. Ю., Груздев А. В., Ивахов М. М., Наумов А. В. (2008)
Kucher О. - Cracked blade dynamic response model, Kharyton V., Laine J. -P., Thouverez F. (2008)
Ершов В. И. - Колебания гибкого вала с учетом сдвига, Ершова З. Г., Григоренко А. В. (2008)
Придорожный Р. П. - Оценка эффективности применения демпферов сухого трения для снижения вибронапряженности охлаждаемых турбинных лопаток, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П., Якушев Ю. В. (2008)
Воробьев Ю. С. - Особенности колебаний элементов лопаточного аппарата с повреждениями, Жондковски Р., Чугай М. А. (2008)
Моть С. В. - Применение модифицированной модели при расчете критических скоростей вращения сборного валопровода (2008)
Веремеенко И. С. - Определение прочностных и динамических характеристик циклических симметричных конструкций гидротурбин, Кантор Б. Я., Медведовская Т. Ф., Ржевская И. Е., Андрющенко С. А. (2008)
Карускевич М. В. - Структурна пошкоджуваність і руйнування зразків-свідків втомного пошкодження, Корчук О. Ю., Маслак Т. П., Пантєлєєв В. М. (2008)
Радченко А. Н. - Теплоиспользующие кондиционирующие и опреснительные установки на базе судовых ДВС (2008)
Радченко Н. И. - Теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судовых МОД, Андреев А. А. (2008)
Шпаковский В. В. - Электреты в двигателях внутреннего сгорания, Линьков О. Ю., Осейчук В. В. (2008)
Радченко Н. И. - Энергосберегающий судовой кондиционер на базе газотурбогенератора, Сапармамедов А. Н., Иваненко С. В. (2008)
Волков Д. И. - Стенды-имитаторы и их применение на различных стадиях жизненного цикла систем управления газотурбинных двигателей, Грудинкин В. М., Качура В. А., Разладский А. А. (2008)
Китайчук И. Е. - Определение коэффициентов ПД-закона управления дозатором топлива из состава САУ ГТД, Михеев В. С., Модиевский Е. А., Шийка А. Н. (2008)
Тарасенко А. И. - Нелинейная динамическая модель судового газотурбинного двигателя сложной схемы (2008)
Суховей С. И. - Экспериментально-расчетная методика построения линейной динамической математической модели процесса запуска ГТД, Епифанов С. В., Павлюк Е. В., Кулик Т. В. (2008)
Мельникова Н. С. - Управление двигателем по закону Т*Г = CONST с применением методики определения неизмеряемого параметра по штатно измеряемым, Кузьмичева А. О. (2008)
Суханов В. М. - Разработка системы оперативного контроля подшипниковых опор и редукторной связи двухвальной трансмиссии турбокомпрессора с помощью двух датчиков частоты вращения, Глумов В. М. (2008)
Авласенко Л. В. - Опыт отработки и математического моделирования динамики стабилизатора давления прямого действия ЖРД, Анисимов В. А., Конох В. Н., Мищенко А. С. (2008)
Оглих В. В. - Основные проблемные вопросы и пути их решения при проектировании и экспериментальной отработке РДТТ управления, Доценко В. М., Мамонтов В. Г., Косенко М. Г., Розливан А. Б., Бейдик В. Г. (2008)
Добродеев И. П. - Общие принципы диагностирования ГТД с использованием ядерных нейронных сетей, Червонюк В. В., Чигрин В. С., Беляков С. А. (2008)
Вершина В. М. - Разработка автоматизированного наземного комплекса диагностирования силовой установки (НКДСУ) для обеспечения наземного контроля технического состояния двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1 на самолете Ан-140 по параметрической полетной информации, зарегистрированной на эксплуатационный бортовой накопитель, в обеспечение перевода двигателя на эксплуатацию по техническому состоянию, Седристый В. А., Горячий А. А., Епифанов С. В. (2008)
Олейник А. А. - Применение адаптивных многокомпонентных моделей для контроля систем ГТД (2008)
Миргород В. Ф. - Применение диагностических моделей и методов трендового анализа для оценки технического состояния газотурбинных двигателей, Ранченко Г. С., Кравченко И. Ф. (2008)
Кулик М. С. - Прогнозування стану авіаційного двигуна в аварійній ситуації, Тамаргазін О. А., Ліннік І. І. (2008)
Садыхов Р. А. - Оценка технического состояния авиационного газотурбинного двигателя с применением методов Soft Computing, Абдуллаев П. Ш., Мирзоев А. Дж. (2008)
Киприч Т. В. - Исследование методов и моделей обнаружения помпажных явлений в системе автоматического управления ГТД, Харитонов В. Н., Дубровин В. И. (2008)
Маравилла Херрера К. - Экспериментально-расчетная оценка влияния индивидуальных характеристик газотурбинного двигателя на выработку его ресурса в составе газоперекачивающего агрегата (2008)
Кумченко Я. А. - Резонансная модель гашения акустической неустойчивости в камерах сгорания ДВС, ГТУ и ЖРД с использованием низкокипящих присадок к основным топливам (2008)
Коротков В. Б. Ионов Д. А. - Контроль вибросостояния двигателя маневренного самолета (2008)
Харитонов Ю. Н. - Разработка алгоритмов решения микро- и макрооптимизационных задач реконструкции (2008)
Аннотации (2008)
Сведения об авторах (2008)
Алфавитный указатель (2008)
К сведению авторов (2008)
Толюпа С. В. - Адаптивне управління системами радіозв’язку при впливі навмисних завад (2012)
Зайцев Г. Ф. - Cинтез связи по возмущающему воздействию комбинированной системы частотной автоподстройки с астатизмом первого порядка и повышенным быстродействием, Булгач В. Л., Гниденко О. Н., Бурсова Т. В. (2012)
Сайко В. Г. - Спосіб адаптивного вибору режимів роботи засобів радіозв’язку нового покоління (2012)
Зуев В. О. - Оптроны на основе CdP2, Кременецкая Я. А., Горыня Л. М. (2012)
Гладких В. М. - Сегментація тексту поштового переказу (2012)
Тимашов А. А. - Об одном подходе автоматизированного заполнения баз данных корпоративных информационных систем на основе документов Microsoft Office c лексически несогласованными данными, Росинский В. В. (2012)
Козленко М. І. - Завадостійкість передавання та приймання інформації на основі широкосмугових сигналів з керованою ентропією (2012)
Турупалов В. В. - Надежность промышленных телекоммуникационных сетей (2012)
Букелкул С. - Общие принципы изучения времени пребывания требования в системе с большой нагрузкой (2012)
Chang Shu. - Statistics and prognosis the parameters of heterogeneous traffic in computer networks of critical application (2012)
Амирханов Э. Д. - Оценивание производительности специализированных беспроводных сетей при произвольных статистиках длины пакетов данных (2012)
Гордієнко С. Б. - Дослідження та застосування теорії відновлення щодо оцінки ступеню ефективності відновлення параметрів системи управління інфокомунікаційною мережею (2012)
Пономаренко А. В. - Алгоритм обнаружения и измерения координат источника акустических шумов (2012)
Мошенський А. О. - Роль оператора інформаційно-експертної системи прогнозування поширення радіохвиль (2012)
Зінченко О. В. - Дослідження механізмів взаємодії функціональних вузлів конвергентної мережі при наданні послуг (2012)
Манько О. О. - Використання багатошарових структур для розділення оптичних сигналів (2012)
Дідковський Р. М. - Порівняльний аналіз потенційної завадостійкості основних методів модуляції шумового сигналу (2012)
Касьян С. П. - Перспективи розвитку інфокомунікаційних мереж (2012)
Колченко Г. Ф. - Аспекти застосування міжнародних рекомендацій і стандартів для забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі в умовах надзвичайної ситуації, Рибка С. В. (2012)
Савченко А. С. - Метод принудительного ввода системы управления в области устойчивости (2012)
Дикарев А. В. - К вопросу сжатия некоррелированных дискретных данных (2012)
Ткачев В. Н. - Метод предотвращения возникновения коллизий при параллельной обработке данных в децентрализованных вычислительных системах, Саваневич В. Е., Анненков А. Б., Брюховецкий А. Б. (2012)
Маліна Т. І. - Відновлення працездатності телекомунікаційної мережі оператора телекомунікацій: внутрішні і зовнішні ресурси, Колченко Т. В. (2012)
Поскрипко Ю. А. - Механізми вдосконалення інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки підприємств (2012)
Borisov B. D. - Scientific provocation as a method for stimulating the participation of distance learning students (2011)
Ильяшенко С. Н. - Анализ проблем восприятия абитуриентами специальности "маркетинг" (на примере Сумской области, Карпищенко М. Ю. (2011)
Прокопенко О. В. - Удосконалення методичних підходів до бюджетного регулювання на державному та місцевому рівнях, Школа В. Ю. (2011)
Мехович С. А. - Исследование направлений трансформации модели промышленной политики Украины, Костенко А. А. (2011)
Буднікевич І. М. - Напрямки використання інструментів класичної концепції муніципального маркетингу в забезпеченні конкурентоспроможності міста (2011)
Иванова Т. И. - Инновационное развитие экономики – главный путь создания продовольственной безопасности Украины в условиях мирового финансового кризисна, Марочко С. С. (2011)
Klisinski J. - Organization of european football chamionship– UEFA EURO 2012 (2011)
Peycheva M. - Present and future of the social audit in Bulgaria (2011)
Удалих О. О. - Державна підтримка як фактор підвищення інноваційної активності промислових підприємств, Бондаренко Н. М. (2011)
Маргіта Н. О. - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики (2011)
Шульгіна Л. М. - Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, Юхименко В. В. (2011)
Божидарнік Т. В. - Інноваційна діяльність підприємств молочної промисловості, як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку, Божидарнік Н. В. (2011)
Овечкіна О. А. - Теоретико-методичні засади ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних економічних суб’єктів в умовах глобалізації, Іванова К. В. (2011)
Окландер Т. О. - Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг (2011)
Хоменко Л. М. - Основні види винагороди як найважливішого стимулу до підвищення інноваційної активності працівників підприємства (2011)
Комарницький І. М. - Теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві, Цар Г. В. (2011)
Тєлєтова С. Г. - Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів, Тєлєтов О. С. (2011)
Фролов С. М. - Підходи до визначення поняття та до типізації залучення підприємства-споживача у процес ухвалення рішення, Троян М. Ю. (2011)
Башук Т. О. - Ціноутворення з урахуванням комплексної системи факторів інформаційного забезпечення (на прикладі ВТД "Університетська книга"), Гайдабрус Н. В. (2011)
Махнуша С. М. - Ребрендинг як засіб тривалого існування компанії на ринку, Олійник О. В. (2011)
Гусєв А. О. - Маркетингові інновації банків з іноземним капіталом в Україні (2011)
Касаткіна М. В. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості: методичні аспекти (2011)
Оніщенко В. В. - Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності державних банків (2011)
Ушева М. Н. - Талант менеджмент в современном управлении человеческими ресурсами (2011)
Андрос C. В. - Система збалансованих економічних показників як інструмент ефективного управління банківськими ризиками (2011)
Загорная Т. О. - Механизм принятия согласованных решений: взаимодействие и адаптивность (2011)
Захарова О. В. - Мотиваційна складова інвестування у людський капітал, Стернійчук М. А. (2011)
Рябиченко С. А. - Организация управления программами развития предприятия (2011)
Zlateva-Petkova T. - Human resources quality as a factor for competitive power of organizations (2011)
Шкода Т. Н. - Кадрове забезпечення авіакомпаній адміністративно-управлінським персоналом: світовий досвід (2011)
Боднар А. В. - Информация и коммуникации в управлении предприятием (2011)
Іванович І. Ю. - Оптимізація інформаційного середовища інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Шкробот М. В. - Сутність та основи функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств (2011)
Тєлєтов О. С. - Інноватика та розвиток людства: історія та сучасність (2011)
Махнуша С. М. - Аналіз ролі промислового зразка у маркетингу інновації та вдосконалення підходів до його вартісної оцінки (2011)
Окландер Т. О. - Генезис маркетингу (2011)
Шевлюга О. Г. - Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства, Олефіренко О. М. (2011)
Крикуненко Д. О. - Проблеми впровадження інновацій на підприємстві (2011)
Mirchev A. - Mobile marketing and the usage of a smartphone, Dicke P. (2011)
Перерва П. Г. - Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг, Ткачова Н. П. (2011)
Біловодська О. А. - Аналіз і оцінка персонального брендингу в умовах підвищення професійного успіху особистості, Пузікова М. В. (2011)
Божкова В. В. - Розроблення комплексу стимулювання збуту освітніх послуг зі спеціальності "Управління інноваційною діяльністю", Тимохіна Я. О. (2011)
Голубовська О. А. - Проблемні питання забезпечення маркетингової та інноваційної діяльності на підприємстві (2011)
Криковцев О. О. - Холистический маркетинг в системе бизнес-взаємодействий предприятия (2011)
Лозюк В. Н. - Методика анализа ассортимента на основе применения моделей оптимизации (2011)
Попова І. В. - Інноваційні підходи до визначення стійкості підприємства як логістичної системи (2011)
Шипуліна Ю. С. - Розвиток теоретико-методологічних засад переходу підприємства на інноваційний шлях розвитку, Ілляшенко С. М. (2011)
Башук Т. О. - Визначення доцільності стратегії бренда відповідно до його цінової категорії, Косолап Н. Є. (2011)
Розумна Н. В. - Система управління витратами в процесі об’єднання промислових підприємств як пошук можливостей їх інноваційного розвитку (2011)
Шилова О. Ю. - Оцінка економічний наслідків прийняття інвестиційних рішень підприємства (2011)
Бортніков П. Г. - Можливості антикризових комунікацій банку на рівні взаємовідносин із зовнішніми сторонами (2011)
Васильченко А. О. - Маркетинговая стратегия управления конкурентоспособностью строительных предприятий (2011)
Скурська В. А. - Формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності персоналу (2011)
Степаненко О. В. - Управління розподільчими потоковими процесами на підставі інноваційних заходів (2011)
Васильєва Т. А. - Концептуальні основи формування системи управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу, Лєонов С. В., Кривич Я. М. (2011)
Гліненко Л. К. - Вплив способу інтегрування бізнес-системи у бізнес-простір на вибір інноваційної стратегії (2011)
Кірдіна О. Г. - Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації (2011)
Криковцева Н. О. - Маркетингові диференціатори інноваційності і їх використання під час формування стратегії підприємства (2011)
Овєчкіна О. А. - Сучасні проблеми управління трансформацією інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств: культурологічний аспект, Іванова К. В. (2011)
Пономарьова Н. М. - Формування механізму взаємодії автотранспортного підприємства із суб`єктами ринку міжнародних вантажних перевезень, Пономарьов А. М. (2011)
Ваганова Л. В. - Створення механізму інноваційної безпеки підприємства на основі маркетингової складової (2011)
Зикіна В. О. - Аналіз та аудит інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області (2011)
Смолінська Н. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності підприємства (2011)
Ярема В. І. - Використання інструментів екологічного маркетингу в реалізації концепції сталого розвитку регіону, Лендєл О. Д., Мишко К. І. (2011)
Чайка Т. О. - Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні (2011)
Шевчук Г. М. - Еколого-економічне обґрунтування органічного сільськогосподарського виробництва (на прикладі Рівненської області) (2011)
Шатіло В. А. - Співвідношення функцій державного апарату та механізму державної влади (2013)
Яновська О. Г. - Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні (2013)
Ткач І. В. - Поняття органу державної влади у контексті статей 1173–1175 Цивільного кодексу України (2013)
Мосьондз С. О. - Основні форми державного регулювання науки в Україні (2013)
Вороніна К. Ю. - "Сингл-психологія" як наслідок епохи індивідуалізму (2013)
Нєкрасова О. В. - Способи захисту прав та інтересів в сімейному і цивільному праві: порівняльний аспект (2013)
Таран О. С. - Істотні умови багатостороннього договору (2013)
Чернега В. М. - Принципи сімейного права України як об’єкти наукової класифікації (2013)
Пархоменко П. І. - Особливості протоколу про адміністративне правопорушення у справах про адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами (2013)
Вітко О. Ю. - Безпосередній об’єкт злочину з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів (2013)
Вереша Р. В. - Історія розвитку інституту кримінальної відповідальності медичних та фармацевтичних працівників, Сулима І. А. (2013)
Магрело М. - Автономна концепція поняття "суд" як основа інституту справедливого суду (2013)
Сарнавський О. М. - Безпека людини як додатковий безпосередній об’єкт військових злочинів (2013)
Алєксєєва А. О. - Роль суспільної думки та суспільної моралі у прийнятті судового рішення (2013)
Гусєва В. П. - Щодо питання проведення чисток серед представників адвокатури в УСРР у 1919–1929 роках (2013)
Косенко М. С. - Місце кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у системі формування професійної адвокатури України (2013)
Орленко В. В. - Законодавчі акти центральної влади я к основне джерело регулювання санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території Російської імперії у XIX – на початку XX ст. (2013)
Величко М. В. - Впровадження системи моніторингу та нейтралізації біозагроз в Україні як необхідна умова забезпечення безпеки медичних, фармацевтичних працівників та пацієнтів, Шамсутдінов О. В., Салагор І. М. (2013)
Козачук К. О. - Історія і право у повісті Ореста Левицького "Ганна Монтовт" (2013)
Антонюк Н. М. - Переклад юридичних термінів у сфері інтелектуальної власності з англійської українською мовою, Дробаха О. В. (2013)
Дроздова О. І. - Деякі питання кваліфікації хабарництва (2013)
Фалалєєва В. - Особливості організації та діяльності ОБСЄ в умовах загострення невоєнних загроз (2013)
Гловіна Т. І. - Fiat lux! (Хай буде світло!) (2013)
Антонюк Н. М. - Іноземномовний переклад в межах судових засідань та роботі Верховного Суду України (2013)
Астрова Л. М. - Рішення Конституційного Суду в системі права України (2013)
Гусарова А. В. - Вступ прокурора у справу, відкриту судом за зверненням іншої особи, у світлі рішення Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009 (2013)
Кисельова Л. В. - Рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду України у системі права України: застосування та виконання (2013)
Погодіна Д. - Причини недотримання прав людини і основоположних свобод в Україні в аспекті регресних виплат за рішеннями ЄСПЛ (2013)
Потильчак О. І. - Реалізація принципу верховенства права у рішеннях Верховного Суду України (2013)
Фулей Т. І. - Значення автономного тлумачення понять Європейським судом з прав людини для правової системи України (2013)
Шишкін В. - Роль органу конституційної юрисдикції у забезпеченні права доступу до правосуддя (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2013)
Степаненко А. В. - Оцінка індикаторів дієвості формулярної системи на регіональному і локальному рівнях за даними соціологічного опитування, Бліхар В. Є. (2013)
Мисула І. Р. - Динаміка структурно-функціональних показників серця під впливом комплексного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих із клапанною кальцифікацією на хронічному гемодіалізі, Сусла О. Б., Гоженко А. І. (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Про вікозалежний і терапевтичний патоморфоз епілепсії з початком захворювання у середньому та похилому віці (2013)
Сохор Н. Р. - Особливості клітинного імунітету при різних підтипах ішемічного інсульту в гострому періоді (2013)
Бутвін І. М. - Малоінфузійна терапія в пульмонології (2013)
П’ятницький Ю. С. - Стан клітинного і гуморального імунітету та антиоксидантної системи захисту в дітей з атопічним дерматитом, Федорців О. Є. (2013)
Бойко Т. В. - Предиктори розвитку змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В. (2013)
Видойник О. Я. - Ураження слизової оболонки порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей з обтяженим алергологічним анамнезом (2013)
Гевкалюк Н. О. - Аналіз моноцитограми дітей, хворих на ГРВІ (2013)
Кріцак М. Ю. - Лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика (2013)
Гасюк П. А. - Особливості ортопедичного лікування недосконалого амелогенезу методом непрямих реставрацій (2013)
Гур’єв С. О. - Переваги використаня провідникових методів знеболювання у постраждалих з політравмою за допомогою апарата "Stimuplex”, Чепіль І. В., Цвях А. І. (2013)
Леськів І. М. - Можливості УЗД при топічній діагностиці захворювань органів гепатопанкреатодуоденальної зони у хворих з явищами холестазу (2013)
Скакун Л. М. - Результати лікування хворих на рак слинних залоз у Тернопільській області за період 2003–2012 рр. (2013)
Семенюк Ю. С. - Морфологічні особливості слизових оболонок шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на виразкову хворобу, ускладнену гострою рецидивною шлунково-кишковою кровотечею, Боднар П. Я., Мініч В. Г. (2013)
Запорожан В. М. - Однопортові лапароскопічні хірургічні втручання при ургентних гінекологічних станах, Іоффе О. Ю., Євдокимова В. В., Попов Є. В., Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Гадюченко О. П., Нiгуца I. П. (2013)
Татарчук Т. Ф. - Стан жирової тканини при синдромі полікістозних яєчників, Вороненко Н. Ю., Капшук І. М. (2013)
Запорожан В. М. - Ферокінетика при вагітності: роль аліментарного фактора, Анчева І. А. (2013)
Лимар Л. Є. - Показники фібромаксу як прогностичний фактор порушення менструальної функції у жінок з хронічними гепатитами (2013)
Козловський І. В. - Патологія ендометрія у жінок із безпліддям гормонального генезу (2013)
Маланчук Л. М. - Динаміка змін субпопуляційного складу імунокомпетентних клітин периферичної крові хворих з зовнішнім генітальним ендометріозом при проведенні лікування із застосуванням низькомолекулярного метаболічного імуномодулятора, Краснянська Л. О. (2013)
Крижанівська А. Є. - Якість життя хворих на рак шийки матки ІІB стадії після комбінованого лікування (2013)
Лимар Є. А. - Особливості реабілітації вагітних з політравмою (2013)
Козловський І. В. - Діагностика хронічного ендометриту в жінок (2013)
Маланчин І. М. - Комплексне лікування артеріальної гіпертензії у вагітних (2013)
Леміш Н. Ю. - Перебіг вагітності у хворих на цукровий діабет в умовах природного йодного дефіциту, Бобик Ю. Ю., Міцода Р. М. (2013)
Геряк С. М. - Досвід застосування лавомаксу в лікуванні жінок із папіломавірусною інфекцією (2013)
Іванова Н. М. - Антистафілококова активність комплексу бактеріофагів та ліпосом, Деркач С. А. (2013)
Герасимюк І. Є. - Характер та особливості динаміки морфологічних змін у тканинах ока кроля при опіках рогівки лугом, Романюк Т. І. (2013)
Демкович А. Є. - Імунологічні порушення при експериментальному постекстракційному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном (2013)
Щерба В. В. - Морфологічні зміни тканин пародонта щурів з ліпополісахаридним пародонтитом на фоні гепатиту, Корда М. М. (2013)
Єршов В. Ю. - Ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла стравоходу в умовах портальної гіпертензії в експерименті, Кобзар О. Б., Радомська Н. Ю. (2013)
Герасимюк І. Є. - Вплив експериментального стенозу каудального відділу черевної аорти на стан кровоносного русла головного мозку в щурів, Гаврищук Ю. М. (2013)
Ляхович Р. М. - Ефективність впливу внутрішньошлункової оксигенотерапії у комбінації з тіотриазоліном на стан жовчоутворювальної та жовчовидільної функцій печінки на тлі гострого токсичного гепатиту (2013)
Міц І. Р. - Зміни пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів під впливом пренатального стресу, Денефіль О. В. (2013)
Басанцов І. В. - Засади державної інноваційної економічної політики в Україні, Баласюкова І. В. (2011)
Мазуренко В. П. - Розвиток мобільного маркетингу в Україні, Матвієнко Н. О. (2011)
Олефиренко О. М. - Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области, Карпищенко М. Ю. (2011)
Пересадько Г. А. - Жизненный цикл мобильных устройств, Науменко С. И., Рогаль Т. В. (2011)
Рассихіна В. Є. - Маркетингова інтеграція інноваційного процесу на основі концепції життєвого циклу товару, Мартинова О. В. (2011)
Фіщенко О. М. - Особливості оцінювання інноваційних, Халаімова А. В. (2011)
Нагорний Є. І. - Патентно-кон’юнктурні дослідження рівня та значення новизни розроблюваної продукції промислових підприємств (2011)
Ілляшенко С. М. - Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу (2011)
Должанский И. З. - Особенности маркетинга анимационных фильмов и дуализм видеопродукта, Крачковская Н. В. (2011)
Звягінцева О. Б. - Розроблення фірмового стилю харчового підприємства – виробника соняшникової олії (2011)
Івашова Н. В. - Місце брендингу у сучасних маркетингових концепціях (2011)
Квятковська Л. А. - Механізм оцінки маркетингових стратегій (2011)
Мельник Ю. М. - Маркетингові стратегії антикризового управління: класифікаційні ознаки та умови їх застосування (2011)
Пєтєшова Т. А. - Діагностичні підходи до визначення рівня інтенсивності конкуренції на галузевому ринку (2011)
Пугачова О. С. - Використання інноваційного підходу в 3D-рекламі, Ковальчук С. В. (2011)
Робул Ю. В. - Холістична концепція ефективності маркетингу (2011)
Іванова В. В. - Інноваційні підходи до інформаційного забезпечення освітянських послуг (2011)
Petkova-Georgieva S. T. - Innovational management problems on bulgarian mass equities markets (2011)
Прокопенко О. В. - Роль рейтинга в образовательном процессе вуза, Карминский А. М., Клименко О. В. (2011)
Міцура О. О. - Досвід використання комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій в Україні та світі, Провозьон Ю. М. (2011)
Райко Д. В. - Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб (2011)
Троян М. Ю. - Формування комунікаційних ефектів на етапах ухвалення рішення про покупку організаційним споживачем (2011)
Голишева Є. О. - Споживчий капітал промислових підприємств-інноваторів: сутність, структура та роль (2011)
Домашенко М. Д. - Формування зон економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2011)
Каленіченко Ю. Б. - Креативність як основа менеджменту організації, Смірнова Я. І. (2011)
Мельник Т. М. - Інноваційний регрес у товарній структурі зовнішньої торгівлі України, Зубко О. В. (2011)
Касьяненко В. О. - Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні (2011)
Коверга С. В. - Ефективність діагностики техніко-технологічного потенціалу машинобудівного підприємства, Передерєєва О. С., Кузьменко С. П. (2011)
Солоха Д. В. - Концептуальні основи управління інноваційним потенціалом соціально-економічної системи регіону (2011)
Тельнова А. В. - Подсистема экономической диагностики финансового состояния в системе финансового менеджмента предприятия (2011)
Фещенко О. М. - Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств АПК на експортних ринках, Ільченко В. М. (2011)
Школа В. Ю. - Концептуальні засади державного регулювання міграційних процесів на основі макроекономічного прогнозування, Щербаченко В. О. (2011)
Азарян А. А. - Управление макропроцессами рынка недвижимости в Украине: теория и методы (2011)
Криворучко Л. Б. - Інновації у процесі валютного контролю: прямий і мультиплікативний результати від впровадження контролінгу (2011)
Хлобистов Є. В. - Інноваційний потенціал забезпечення екологічної безпеки у контексті структурно-динамічної теорії продуктивних сил, Жарова Л. В. (2011)
Бєлякова О. В. - Екологічні інновації – шлях розвитку ринку екологічно чистих товарів (2011)
Мащак Н. М. - Стратегічна узгодженість логістичної діяльності підприємства на екологічних засадах (2011)
Тітул (2010)
Белобровый П. В. - Причинно-следственный комплекс рынка акций как объект управления и диагностирования надежности системы (2010)
Goncharov A. S. - Multi version service oriented architechtures dependability analisys, Furmanov A. A. (2010)
Блажко А. А. - Модели для автоматизированнной оптимизации производительности систем управления базами данных, Левченко А. Ю., Пригожев А. С. (2010)
Мащенко Е. Н. - Аналитико-стохастическая модель управления техническим состоянием изделий критического применения, Иванченко О. В., Смахашева Н. В. (2010)
Савенко О. С. - Життєвий цикл процесів комп'ютерної системи, Мостовий С. В. (2010)
Мартынюк А. Н. - Анализ протокола Wi-Fi вычислительных сетей, Васим Аль Шариф (2010)
Gorbenko A. V. - Determination of distribution laws of delays contributing to web-services response time (2010)
Скаткова Н. А. - Дискриминационный анализ систем имитационного моделирования с использованием версионно-модельной избыточности, Воронин Д. Ю., Ткаченко К. С. (2010)
Буй Д. Б. - Теория мультимножеств: библиография, применение в теории табличных баз данных, Богатырева Ю. А. (2010)
Лахижа Р. Н. - Таксономическая схема и методы обеспечения гарантоспособности банковских информационных систем (2010)
Годунов А. С. - Анализ методов вычисления коэффициента релевантности для веб-страниц поисковыми системами (2010)
Андрашов А. А. - Наукометрический анализ трудов конференции "Гарантоспособные системы, сервисы и технологии (Dessert 2006-2010)", Дубницкий В. Ю. (2010)
Лєншин А. В. - Метод формування функціональних профілів захищеності від несанкціонованого доступу, Буслов П. В. (2010)
Машницький М. О. - Інтерполяція багатопараметричних функцій на основі модифікацій різницевих методів Гауса (2010)
Кулик А. С. - Формализация генерации заданий для комплекса интерактивных web-тестов по математике, Чухрай А. Г., Вагин Е. С., Педан С. И. (2010)
Твердохлебов В. А. - Оценка сложности алгоритмов по модифицированным схемам Янова (2010)
Евсеева Л. Г. - Применение интервального моделирования в порошковой металлургии, Яськов Г. Н. (2010)
Шматков С. И. - Метод фрагментации временных параллельных моделей задач с использованием формальных полиномов (2010)
Андрашов А. А. - Таксономические модели профилирования требований информационно-управляющих систем критического применения (2010)
Netkachova K. I. - Safety case methodology: architecting principles (2010)
Лазурик В. Т. - Концепция и основные особенности модели качества растущего пакета программ RT-Office, Мищенко В. О. (2010)
Конорев Б. М. - Модель инварианто-ориентированной оценки характеристик качества программного обеспечения, Сергиенко В. В., Алексеев Ю. Г., Чертков Г. Н. (2010)
Пічугіна О. С. - Комбінаторні підходи до розв'язання задачі мінімізації часу виконання програмного пакету (2010)
Котко Е. А. - Процедура выбора средств для оценки соответствия программного обеспечения нормативным требованиям, Волковой А. В., Лебединский С. С. (2010)
Сільвейструк Л. М. - Багатосторонні зв'язки в розширеній моделі "сутність-зв'язок" (2010)
Кошман С. А. - Концепция создания системы обработки цифровой информации на основе использования системы остаточных классов (2010)
Романкевич А. М. - Оценка погрешности статистического расчета надежности омс, которым соответствуют иерархические GL-модели, Гроль В. В., Романкевич В. А., Фесенюк А. П. (2010)
Аврунин О. Г. - Обеспечение отказоустойчивости лабораторных стендов для изучения аналоговой электроники и схемотехники, Корж Ю. Н., Крук О. Я., Носова Т. В., Семенец В. В., Тыртышников А. И. (2010)
Завадская Т. В. - Блочно-ориентированная модель системы автоматического управления регуляторами расхода воздуха в шахтной вентиляционной сети (2010)
Долгов Ю. А. - Схема математического моделирования технологического процесса плавки стали, Козак Л. Я., Шестопал О. В. (2010)
Андриянов В. А. - Модификация структурного генератора тестов FAN, Мартынюк А. Н. (2010)
Благодарный Н. П. - Самодиагностирование высокоинтегрированных цифровых систем реального времени, Троненко Д. С. (2010)
Иванов Д. Е. - Алгоритм симуляции отжига оптимизации рассеивания тепла диагностических тестов, Зуауи Р. (2010)
Арутюнян А. Р. - Алгоритм тестирования промышленной компьютерной сети, Витер А. В., Кольбик Б. И. (2010)
Епифанов А. С. - Оценка сложности и классификация маршрутов по сложности на основе спектра параметров (2010)
Кривуля Г. Ф. - Моделирование диагностических состояний и компетентности пользователя компьютерной системы, Кучеренко Д. Е. (2010)
Поморова О. В. - Виявлення надлишковості правил в нечітких базах знань інтелектуальних систем технічного діагностування, Гнатчук Є. Г. (2010)
Ляхов А. Л. - Техническая диагностика бортовых радиолокационных систем в среде Statistika Neural Network, Алешин С. П. (2010)
Дунець Р. Б. - Проблеми побудови частково реконфігурованих систем на ПЛІС, Тиханський Д. Я. (2010)
Хаханов В. И. - Технология тестирования и верификации системных HDL моделей, Гузь О. А., Побеженко И. А., Ngene Christopher Umerah (2010)
Биленко А. А. - Анализ построения вычислений на основе реконфигурируемых компьютерных систем, Ситников В. С. (2010)
Мельник В. А. - Побудова генераторів програмних моделей комп'ютерних систем на кристалі, Сарайрех З. (2010)
Клятченко Я. М. - Команди спеціалізованого процесора на ПЛІС для адаптивного порівняння інформаційних об'єктів, Тарасенко В. П., Тесленко О. К., Михайлюк А. Ю. (2010)
Куланов В. А. - Инструментальное средство засева и моделирования константных неисправностей встроенных систем на ПЛИС, Куланов С. А., Скрынник А. С. (2010)
Бондаренко М. В. - Модель формирования цифрового сигнала в системах с АЦП и ЦАП в условиях джиттера тактового сигнала (2010)
Литвин В. В. - Генерирование и оценка параметров широкополосного электромагнитного излучения КВЧ диапазона сверхнизкой интенсивности для информационных технологий в медицине, Олейник В. П., Кулиш С. Н., Аль Отти Сами (2010)
Антощук С. Г. - Интегральное распределение энергии по масштабам вейвлет-преобразования при анализе изображений, Николенко А. А. (2010)
Дегтярев А. Н. - Быстро сходящиеся ортогональные ряды в теории связи (2010)
Лаврут А. А. - Описание системы спутниковой связи как сложного динамического объекта при помощи метода Крона, Мартиненко А. М., Лаврут Т. В. (2010)
Коваленко А. А. - Построение экспоненциальных временных шкал при анализе очередей мультисервисных сетей, Кучук Г. А., Можаев А. А. (2010)
Толкачов М. Ю. - Методика розрахунку електромагнітного поля блискавки у обмеженому замкнутому просторі (2010)
Скляр В. В. - Анализ функциональной безопасности информационно управляющих систем с использованием логических моделей ошибок контроля и управления (2010)
Бабий С. М. - Алгоритм покрытия площади лесного массива кругами видеонаблюдения и контроля, Кочкарь Д. А., Чмовж В. В. (2010)
Похил В. С. - Методы оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов, Харыбин А. В. (2010)
Бабешко Е. В. - Многоэтапный анализ надежности и безопасности информационно-управляющих систем, Ильяшенко О. А., Харченко В. С. (2010)
Харченко В. С. - О деградирующих системах с деградирующими компонентами, Зайцева Е. (2010)
Сиора А. А. - Анализ моделей и критериев выбора многоверсионных систем и технологий (2010)
Харченко В. С. - Аналіз проблем ІТ-інженерії безпеки: проект Tempus-Safeguard (2010)
Баркалов А. А. - Расширение формата микрокоманд в композиционном микропрограммном устройстве управления с элементаризацией операторных линейных цепей, Красичков А. А., Мирошкин А. Н. (2010)
Зеленцов В. А. - Задачи иерархического управления эксплуатацией сложных систем, Заславский В. А. (2010)
Кочкарь Д. А. - Оптимальное размещение вышек наблюдения наземных систем видео-мониторинга лесных пожаров, Мединцев С. Ю., Орехов А. А. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Вітання (2013)
Бачинський В. Т. - Інформативність методу мюллер-матричного аналізу для вивчення міозинових мереж міокарда, Ванчуляк О. Я., Тимчук М. Р., Любеля Ю. В., Мироняк О. В. (2013)
Бачинський В. Т. - Смертельні поранення пневматичною зброєю під патрони типу Флобера, калібру 4мм, Паливода О. Г., Павлюкович О. В., Глуха М. О. (2013)
Беженар І. Л. - Експертна оцінка тілесних ушкоджень у одного потерпілого при пострілі з різних видів вогнепальної зброї (2013)
Белей О. Л. - Теоретичне обгрунтування ідентифікації внутрішньо-кісткових дентальних імплантатів за типом різьби, Костенко Є. Я. (2013)
Біляков А. М. - Можливість виявлення "середніх молекул" у тканині легень смертельно травмованих людей (2013)
Бойчук Т. М. - Основні принципи оцінки морфологічного стану біологічних тканин нирок у призмі лазерної поляриметрії, Петришен О. І., Чернікова Г. М., Єрмоленко С. Б. (2013)
Ванчуляк О. Я. - Принципи доказової медицини для локального масштабно-селективного кореляційного аналізу розподілів еліптичності поляризації лазерних цифрових мікроскопічних зображень міокарда за умов гострої ішемії (2013)
Ванчуляк О. Я. - Інформативність та операційні характеристики кореляційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності, Вацик М. М., Тимощук Н. В., Кишкан Я. С., Максимчук Н. О. (2013)
Верлан-Кульшенко О. О. - Актуальні проблеми викладання медичного права іноземним студентам у вищих медичних навчальних закладах України, Гуцол Є. М. (2013)
Веселкина О. В. - Обнаружение клозапина при судебно-медицинском исследовании трупа: обстоятельства смерти, анамнестические сведения, токсикологические данные, Клевно В. А., Крупина Н. А., Кащанов В. У. (2013)
Власюк И. В. - Сравнительная характеристика повреждений кожного покрова в случаях нападений собак с летальным исходом и воздействий тупых твердых предметов, Баранова А. В. (2013)
Войченко В. В. - Рідкісний випадок утворення перелому кісток черепа з ознаками розшарування, В’юн В. В., Мішалов В. Д. (2013)
Волошинович В. М. - Відтворення довжини стопи в осіб чоловічої статі за рентгенограмметричними параметрами плеснових кісток (2013)
Герасименко К. О. - Судово-медична діагностика алкогольної енцефалопатії (2013)
Герасименко А. И. - Выполнение курсовых работ на кафедрах патоморфологии и судебной медицины и медицинского законодательства в кредитно-модульной организации учебного процесса, Кондратюк Р. Б., Бабкина Е. П., Шевченко В. В. (2013)
Герасименко А. И. - Патоморфология и экспертная оценка диффузного аксонального повреждения головного мозга, Поливода Е. Г. (2013)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Антропометричні розрахунки пропорційних співвідношень за цифровими ортопантомограмами, Костенко Є. Я. (2013)
Григорійчук В. І. - Аналіз смертності внаслідок кардіоміопатій за матеріалами Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи у 2008-2012 роках (2013)
Губін М. В. - Проблемні питання судово-медичної експертизи травм органів дихальної системи у живих осіб (2013)
Губин Н. В. - Судебно-медицинская экспертиза множественного геморрагического саркоматоза кожи при синдроме приюбретенного иммунодефицита, Завгородняя Н. С. (2013)
Долгова О. Б. - К вопросу внедрения положений теории менеджмента качества в работу бюро судебно-медицинской экспертизы, Соколова С. Л. (2013)
Ефимов А. А. - Опыт внедрения инновационных методов преподавания судебной медицины в Саратовском ГМУ им. В. И. Разумовского, Савенкова Е. Н. (2013)
Зварич М. В. - Применение газожидкостной хроматографии в судебно-медицинской экспертизе (2013)
Зозуля В. М. - Проблемні питання викладання судової медицини студентам-правознавцям (2013)
Зосіменко В. В. - Чи існує організаційно-методична проблема стосовно визначення тривалості розладу здоров’я? Історичний нарис, Розовик І. В. (2013)
Индиаминов С. И. - Судебно-медицинская характеристика головного мозга при геморрагическом шоке (2013)
Индиаминов С. И. - Сравнительная характеристика изменений внутримозговых сосудов при экспериментальных воздействиях, Дехканов Т. Д., Блинова С. А. (2013)
Кісь А. В. - Можливості практичного використання індикаторного експрес-методу із тетразолієм нітросинім для встановлення зажиттєвості ушкоджень та ділянок ішемічних змін у шкірі та м’язах (2013)
Козань Н. М. - Особливості дерматогліфіки пальців рук жіночого населення гуцульської етнічної групи (2013)
Колесников В. Л. - Экспертиза черепно-мозговой травмы на фоне предшествующих заболеваний (2013)
Костенко Є. Я. - Оцінка результатів визначення віку дорослих за стоматологічним статусом на основі удосконалених методик (2013)
Костенко Є. Я. - Оцінка можливості дентальної ідентифікації осіб за програмою DVI - Інтерполу, Цоцко Ю. В. (2013)
Коцюбинська Ю. З. - Перспективи використання комп’ютерних технологій при дерматогліфічному дослідженні, Козань Н. М. (2013)
Кривда Р. Г. - Дослідження геномної ДНК, виділеної із гістологічних препаратів, для проведення судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, Ланцман І. В. (2013)
Кривда Г. Ф. - Цитологічний препарат - джерело генетичної індивідуалізуючої інформації у судовій метицині, Уманський Д. О., Кривда Р. Г. (2013)
Кузьменко Є. Д. - Судово-медична експертиза пошкоджень у випадках вибухів електродетонаторів, Шевченко В. В., Кузьменко О. Є., Кузьменко Д. Є. (2013)
Леонов С. В. - Механизм формирования огнестрельного перелома плоских костей, Дубровин И. А., Михайленко А. В. (2013)
Леонов С. В. - Морфологические признаки огнестрельных повреждений плоских костей, позволяющие установить направление вращения огнестрельного снаряда, Михайленко А. В. (2013)
Леонов С. В. - Особенности и механизм формирования кровоподтеков при травме эластичными снарядами, Михайленко А. В., Слаутинская А. В. (2013)
Леонова Е. Н. - Особенности отпечатков волос головы, пропитанных кровью, Нагорнов М. Н., Кошелева Е. Н. (2013)
Леонтьєв П. О. - Судово-медичні критерії встановлення давності утворення суб- та епідуральних крововиливів у живих осіб за даними сучасних променевих методів дослідження, Каплуновський П. А. (2013)
Мезенцев А. А. - Тромбоз верхнего сагиттального синуса на фоне гнойного отита и этмоидита, Фролова И. А. (2013)
Михайленко А. В. - Свойства и классификация травмирующих предметов с позиций механики деформируемого тела, Никитаев А. В. (2013)
Мішалов В. Д. - Аналіз кількості та причин авіакатастроф із масовими жертвами людей на території УРСР у 70-ті роки ХХ сторіччя, Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Зарицький Г. А., Петрошак О. Ю. (2013)
Новоселов В. П. - Морфологическая диагностика инфаркта миокарда, Савченко С. В., Ощепкова Н. Г., Скребов Р. В. (2013)
Новоселов В. П. - Острые нарушения метаболизма кардиомиоцитов при ушибе сердца, Савченко С. В., Порвин А. Н., Кошляк Д. А. (2013)
Ольховський В. О. - Показники комп’ютерної стабілографії при судово-медичній експертизі травм шийного відділу хребта та навколохребцевих структур, Пешенко О. М. (2013)
Ольховський В. О. - Викладання медичного правознавства і сучасна біоетична проблематика, Хижняк В. В., Губін М. В., Стебловська Н. В. (2013)
Осипенкова Т. К. - Особенности гидродинамической травмы и ее идентификация, Розанов В. В., Матвейчук И. В., Шутеев С. А. (2013)
Пиголкин Ю. И. - Возрастные изменения нервного аппарата сосудов спинного мозга, Золотенкова Г. В. (2013)
Плевинскис П. В. - О необходимости комплексного подхода к судебно-медицинской диагностике "бампер-переломов" (2013)
Плетенецька А. О. - Судово-цитологічні ознаки ушкоджень тіла людини при пострілах із пневматичної гвинтівки Crosman 2100 classic (2013)
Повстяный В. А. - Современное состояние вопроса установления давности наступления смерти (обзор литературы, Козлов С. В. (2013)
Похил С. І. - Застосування патоморфологічної діагностики змін у судинах печінки та тонкої кишки нелінійних імунокомпрометованих мишей з ерліхіозною інфекцією в судовій медицині, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А. (2013)
Романько Н. А. - О научно-методическом обеспечении лабораторных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз (2013)
Савка І. Г. - Судово-медичне значення структурно-функціональних особливостей окремих відділів великої гомілкової кістки (2013)
Савченко М. А. - Дослідження поведінки гідазепаму та його метаболітів в умовах кислотного гідролізу, Петюнін Г. П. (2013)
Саенко М. С. - Определение давности кровоподтеков и кровоизлияний с помощью дистанционной инфракрасной термоскопии, Каплуновский П. А. (2013)
Самойленко А. А. - Исследование лиофильных свойств наноструктурированных покрытий головок однополюсных протезов, Ивченко Д. В., Дунаев А. В., Жадик С. В. (2013)
Сідло Д. - Управління моніторингу смертності в результаті дії наркотичних речовин у Словаччині (2013)
Скічко В. Г. - Практика проведення комісійних судово-медичних досліджень та експертиз, призначених за матеріалами кримінальних справ з приводу незаконного вилучення органів чи тканин людини (або проведення дослідчої перевірки за заявою громадянина з аналогічного приводу). Випадки з практики, Ворошилов К. Ф., Горденчук М. О. (2013)
Скічко В. Г. - Випадок "перелому, що росте" у дитини грудного віку, Кондратенко В. Л. (2013)
Сливка М. М. - Експериментальна оцінка методу релевантного зіставлення рентгенологічних зображень для ідентифікації осіб за стоматологічним статусом, Костенко Є. Я. (2013)
Сокол В. К. - Застосування оптичної щільності саркоплазми скелетного м'яза для визначення давнини ушкоджень у судово-медичній практиці (2013)
Соколова С. Л. - Пример модели формирования программы дополнительного профессионального образования врачей по специальности "Судебно-медицинская экспертиза", Долгова О. Б., Пермякова Н. В., Вишневский Г. А. (2013)
Стасюк М. - Організація судово-медичної служби в Португалії, Almeida D., Taveira F., Santos A. (2013)
Стеблюк В. В. - Використання пластилінових динамічних моделей ушкоджень від гострих предметів на заняттях із судової медицини, Несен О. О., Чуприна О. В., Солодкий В. М. (2013)
Трушус В. - Судебно-медицинские лабораторные критерии установления утопления (за данными литературы), Вамзе Ё., Погуле Г. (2013)
Федоренко М. А. - Особливості вогнепальних уражень біологічних об’єктів при пострілах 9 мм пістолетними боєприпасами, що споряджені кулями з антирикошетною здатністю через перешкоди зі скла (2013)
Федорчук С. М. - Диференціація кісток кисті в дефінітивному періоді онтогенезу (2013)
Фенцик В. Л. - Аналіз участі лікарів у проведенні судово-медичних експертиз Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи упродовж 2010-2012 років, Шимон В. М., Товтин Я. В., Фенцик Ю. Р. (2013)
Франчук В. В. - Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавство", Боднар Я. Я., Трач-Росоловська С. В., Миколенко А. З. (2013)
Хижняк В. В. - Влияние причины смерти на полихромию трупных пятен, Старагина Л. А. (2013)
Хоменко О. Д. - Метод ехоенцефалоскопії в експертизі та діагностиці лікворно-гіпертензивного синдрому у хворих з наслідками черепно-мозкової травми, Кричун І. І., Бачинська І. В., Батіг Н. О. (2013)
Черняк В. В. - Методика визначення індивідуального одонтогліфічного статусу, Гасюк П. А., Нікіфоров А. Г. (2013)
Шандига-Глушко О. І. - Аналіз випадків самогубств у Хмельницькій області, Козицька Н. В., Гавадза Р. В. (2013)
Шевчук М. М. - Експертна оцінка ушкоджень від дії тупих предметів серед населення Львівської області, Бартошик Н. В. (2013)
Щербакова В. М. - Морфология тканевых структур почек белых крыс на светооптическом уровне при острой алкогольной интоксикации в эксперименте (2013)
Яворський Б. І. - Дослідження алельного поліморфізму 15 автосомних мікросателітних локусів, що входять до складу мультиплексної індивідуалізуючої панелі "AMPFLSTR®IDENTIFILER" ("APPLIED BIOSYSTEMS", США), у змішаних популяціях мешканців деяких регіонів України, Кривда Р. Г. (2013)
Титул, зміст (2012)
Заболоцький Т. М. - Вибір оптимального портфелю за допомогою функції корисності на основі Value-at-Risk із загальними лінійними обмеженнями, Боднар Т. Д., Вітлінський В. В. (2012)
Благун І. С. - Гравітаційна модель просторового розподілу грошових доходів населення, Дмитришин Л. І. (2012)
Ляшенко І. М. - Динамічний міжгалузевий баланс з випереджуючим аргументом, Тадеєв Ю. П. (2012)
Гур’янова Л. С. - Моделі оцінки збалансованості показників фіскальної політики (2012)
Хохлов В. Ю. - Оптимізація портфелю цінних паперів за нормою Трейнора (2012)
Яковенко О. Г. - Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах монополістичної конкуренції, Шерстенников Ю. В. (2012)
Сігал А. В. - Застосування антагоністичних ігор для вибору структури оптимальної суміші (2012)
Малаксіано М. О. - Про планування оптимальних строків ремонтів та замін складного портового обладнання за умов частково визначеного прогнозу рівня зайнятості (2012)
Кравченко В. М. - Концепція моделювання маркетингово-орієнтованного управління підприємством у сфері інформаційного бізнесу, Кузнецов В. С. (2012)
Біленко Д. В. - Розробка підходу до формування системи вищої освіти в Україні (2012)
Верстяк А. В. - Cтрес-тестування ринкових факторів поширення фінансових інфекцій, Николюк В. П. (2012)
Повідомлення (2012)
Зміст журналу за 2012 рік (2012)
Відомості про авторів (2012)
Реферати (2012)
До уваги авторів (2012)
Содержание (2004)
Кривцов В. С. - Проблемы создания интеллектуальной системы управления технологической подготовкой производства авиационного предприятия, Зайцев В. Е., Шостак И. В., Топал А. С., Устинова А. Н. (2004)
Науменко П. О. - Компьютерное моделирование технологических измерений каркасом шаблонов сложно-фасонной поверхности, Варнас Р. В. (2004)
Шипуль О. В. - Исследование параметров конечно-элементной модели при формоизменении осесимметричной заготовки, Дыбский П. А., Мещеряков А. Н. (2004)
Филипенко А. И. - Метод анализа пригодности торцов оптических волокон к технологической операции сварки (2004)
Костюк Г. И. - Перспективы применения установок "Булат" для комбинированной обработки деталей авиационной техники, Решетняков В. И. (2004)
Воробьев Ю. А. - Особенности технологического процесса и инструмента импульсного дорнования отверстий, Чистяк В. Г., Воронько В. В. (2004)
Хамицаев А. С. - Теплофизические характеристики и зависимость свойств конструкционной керамики от температуры (2004)
Амброжевич А. В. - Формирование облика легких беспилотных летательных аппаратов методом подобия, Яшин С. А., Карташев А. С. (2004)
Доценко П. Д. - Расчет напряженного состояния тонкостенных сферических оболочек, Данилов В. Н., Ладнич С. В. (2004)
Русин М. Ю. - Опыт разработки головных обтекателей летательных аппаратов, Ромашин А. Г., Камнев П. И. (2004)
Калякин А. В. - Обеспечение заданного порядка астатизма по задающему воздействию комбинированных следящих систем управления, Кортунов В. И., Дыбская И. Ю. (2004)
Григорецкий В. А. - Комплексная взвешенная оценка теоретической и практической подготовки авиадиспетчера для автоматизации принятия решения о допуске к самостоятельной работе по управлению воздушным движением, Павлова. В. В. (2004)
Попов В. А. - Комбинаторно-групповой анализ типовых структур систем (2004)
Яшина Е. С. - Прогнозирование характеристик объектов авиационной техники с использованием искусственных нейронных сетей, Башкирцева А. А. (2004)
Аннотации (2004)
Сведения об авторах (2004)
Алфавитный указатель (2004)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Кір (лекція, продовження), Маврутенков В. В., Чергінець А. В., Будаєва І. В., Якуніна О. М., Чикаренко З. О. (2013)
Приходько В. Ю. - Соматоформные расстройства в практике семейного врача. Часть 2, Микропуло И. Р., Олейник М. В., Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Гоголь О. В., Кашковский Д. О., Лисняк О. А., Лисняк А. И. (2013)
Воронин К. В. - Стратегия диагностики и коррекции влагалищного дисбиоза в плане подготовки беременной к плановому кесареву сечению и профилактике послеродового эндометрита, Алале А. М., Алале И. И., Дзюба Ю. Н. (2013)
Нор Н. М. - Підвищення ефективності викладання розділу "Опіки, відмороження, електротравма" з використанням сучасних педагогічних технологій (2013)
Дзяк Г. В. - Питавастатин – новый ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы: особенности клинической фармакологии и перспективы применения при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, Егоров К. Ю., Колесник Э. Л. (2013)
Яковлева Л. М. - Поліморфізм генів ендотеліальної NO-синтази, ангіотензинперетворюючого ферменту та рецептора ангіотензину 2 типу 1 у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом ІІ типу (2013)
Кузнецова М. А. - Дисплазія сполучної тканини у хворих з пролапсом мітрального клапана (2013)
Залісна Ю. Д. - Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій (2013)
Колеснік О. П. - Зв’язок рівня апоптозу в первинній пухлині хворих на ранніх стадіях недрібноклітинного раку легенів з ефективністю адۥювантної поліхіміотерапії, Шевченко А. І., Туманський В. О., Шишкін М. А., Евсєєв А. В. (2013)
Рибченко Л. А. - Порівняння моделей оцінки ризику носійства мутації BRCA1 та BRCA2 у хворих на рак молочної залози, Бичкова Г. М., Скибан Г. В., Клименко С. В. (2013)
Кипшидзе А. А. - Биостатистический анализ результатов лечения бактериальных абсцессов печени с использованием малоинвазивных методов и открытых хирургических вмешательств, Бейнер П. С., Бейнер Н. В. (2013)
Кондратьєв В. О. - Порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця, Порохня Н. Г., Кунак О. В. (2013)
Деньга А. Э. - Кариеспрофилактическая эффективность терапевтического комплекса сопровождения ортодонтического лечения детей с начальным кариесом зубов (2013)
Щербина І. М. - Деякі аспекти патогенезу періодонтиту в дітей, Ковач І. В., Дичко Є. Н., Таран О. М. (2013)
Вавріневич О. П. - Оцінка сучасного асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України як складова державного соціально-гігієнічного моніторингу, Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2013)
Лурін І. А. - Сучасні підходи до проведення поглиблених медичних оглядів військовослужбовців Служби Безпеки України, Тітов Г. І., Завалецький В. В., Волошин В. О., Недужа І. Л., Данілевський С. Ю. (2013)
Снісарь В. І. - До 40-річчя заснування факультету післядипломної освіти ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Десятерик В. І. (2013)
Пам’яті члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Олексія Володимировича Люлька (2013)
Пам’яті професора Сироти Григорія Іларіоновича (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Нові правила для авторів (2013)
Содержание (2004)
Таран А. А. - Получение, излучательные характеристики и особенности импульсной термоэмиссии катодов на основе гафната бария с вольфрамом, Островский Е. К., Комозынский П. А., Кислицин А. П., Орданьян С. С. (2004)
Фролов Е. А. - Оценка технико-экономической эффективности ударной штамповки сложнорельефных тонколистовых деталей, Голованов В. Н. (2004)
Ходак М. О. - Нетрадиційний спосіб апроксимації експериментальних залежностей та його порівняльна оцінка з програмами системи "Mathcad”, Вишневський О. А. (2004)
Овчаренко Ю. Є. - Системний аналіз процесів оцінювання стану ергатичної системи (2004)
Иванов П. И. - Математическая модель стратегии ближнего наведения управляемой планирующей парашютной системы на цель при попутном ветре (2004)
Шевченко В. І. - Аналіз точності розробленого ємнісного датчика паливоміра, інваріантного до якості палива, Книш В. О. (2004)
Амброжевич А. В. - Статистистическая закономерность изменения плотности компоновки в зависимости от скорости полета и массы летательного аппарата, Яшин С. А., Карташев А. С. (2004)
Мащенко А. Н. - Надежность агрегатов автоматики пневмогидравлических систем подачи компонентов топлива, Ткачев В. А., Демченко А. В., Даниев Ю. Ф. (2004)
Коломийцев А. В. - Исследование характеристик снарядов с вогнутой оживальной головной частью аэродинамическими методами, Ларьков С. Н. (2004)
Горб А. И. - Региональная спутниковая система координатно-временного обеспечения потребителей с использованием двойной дифференциальной коррекции псевдодальностей, Медведєв В. Н., Наумова Е. Э., Хомяков Э. Н. (2004)
Волосюк В. К. - Статистическая связь математических моделей яркостной температуры радиотеплового излучения и коэффициента отражения, Лёвкина К. Н., Веласко Эррера В. М. (2004)
Сироджа И. Б. - Поддержка процесса принятия решений при технологической подготовке горячештамповочного производства на основе баз знаний, Варфоломеева И. В. (2004)
Авдеев В. Ф. - Метод оптимизации характеристик проектируемых сложных технических систем в условиях неопределенности объемов финансирования, Осипенко С. Н. (2004)
Попов В. А. - Анализ интегрированной системы управления жизненным циклом изделия, Котляров А. В. (2004)
Федорович О. Е. - Знаниеориентированная структура имитационной модели анализа характеристик сложных технических комплексов, Белецкий И. В. (2004)
Аннотации (2004)
Сведения об авторах (2004)
Алфавитный указатель (2004)
Толюпа С. В. - Побудова сигнально-кодових конструкцій для багатопроменевих каналів радіозв’язку (2012)
Зайцев Г. Ф. - Показатели качества комбинированной системы частотной автоподстройки с астатизмом первого порядка и повышенным быстродействием, Булгач В. Л., Гниденко О. Н., Градобоева Н. В. (2012)
Виноградов Н. А. - Повышение точности измерений в беспроводных сенсорных сетях путем коррекции дрейфа параметров датчиков, Торошанко А. С. (2012)
Сайко В. Г. - Особливості оцінки стану багатопроменевих каналів захищених радіосистем цифрової передачі інформації (2012)
Сундучков К. С. - Модуляция луча лазера сигналами 2000 услуг 4G, Голик А. Л. (2012)
Савченко Ю. Г. - Использование инструментов программы Photoshop для организации скрытого информационного обмена, Кугушина Г. В. (2012)
Попов А. А. - Обнаружение гармонического сигнала в пространстве сигналов со свойствами L-группы с совместным оцениванием времени прихода (окончания) сигнала (2012)
Манько О. О. - Дисперсійні характеристики границі розділу оптичних середовищ (2012)
Гайворонская Г. С. - Анализ особенностей потока сообщений в конвергентной телекоммуникационной сети, Соломицкий М. Ю. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського