Кузьменко Э. Д. - Эффективность метода естественного импульсного электромагнитного поля земли в задаче мониторинга оползневых процессов на склонах киевского водохранилища, Кривюк И. В., Кузнецов И. В., Зинченко В. П. (2016)
Мычак С. В. - Напряженно-деформированное состояние росинского мегаблока украинского щита на участке верхнего течения р. Рось (фурсы-борщаговка), Курило С. И., Бельский В. Н., Муровская А. В. (2016)
Федоришин Д.Д. - Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих неогенових відкладів, Трубенко О.М. , Федоришин С. Д., Фтемов Я. М., Коваль Я. М. (2016)
Карпатському відділенню ІГФ НАНУ – 25 років (2016)
VI Міжнародна наукова конференція "Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища" (до 25-річчя КВ ІГФ НАНУ) (2016)
Пам’яті Віталія Григоровича Осадчого (2016)
Пам’яті Володимира Миколайовича Шумана (2016)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка" (2016)
Scientific journal "Geodynamics"-Requirements for papers (2016)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося у Львові (2017)
"Цифра" на обкладинці (2017)
Переможний виступ пакувальної індустрії (2017)
Interpack innovation (2017)
Халайджі В. В. - Спеції в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Скляна упаковка від Ветропак (2017)
Регей І. І. - Післяштанцювальні технологічні операції (виламування обрізків із відштанцьованих картонних заготовок), Олішкевич В. Ю. (2017)
Гапон В. С. - Дослідження рідинного охолодження рукавних полімерних плівок, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О. (2017)
Якимчук М. В. - Штучний інтелект у пакувальному обладнанні (перспективи використання), Гавва О. М. (2017)
Бионический подход к робототехнике (2017)
Родионов А. Г. - Каплеструйные промышленные принтеры Anser (инновация в маркировке продукции) (2017)
Шелеховський М. К. - HP Mosaic тепер в Україні (2017)
Шет Ч. - Маркирование мягкой упаковки (плюсы и минусы) (2017)
Кривошей В. Н. - Маркировочные устройства в упаковочной индустрии (2017)
Гриценко О. О. - Виготовлення нанофотонних маркувань для розумних паковань, Гриценко Д. С. (2017)
Сенченко-Чуєва О. В. - Технічна графіка на пакувальних конструкціях (новий тренд у дизайні) (2017)
Мікула О. М. - Професор Віталій Шостя. Вплив. Внесок. Виклик (до 75-річчя від дня народження) (2017)
Упаковочные материалы и упаковка из полимеров (2017)
Вітрильники в пляшках (2017)
Служба коротких повідомлень (2017)
Жовті сторінки (2017)
Заблоцький В. В. - Адміністративна реформа: стан та перспективи трансформацій (2015)
Делія О. В. - Governance як концептуальний підхід до розуміння публічного управління (2015)
Антонов А. В. - Теоретичні основи соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва (2015)
Дудка О. І. - Сучасні інструменти державного регулювання аграрного сектора економіки (2015)
Заморська Л. I. - Проблеми методології атрибуції норми права (2017)
Десятник В. О. - Проблема методології науки (2017)
Волкова Д. Є. - Європейські стандарти про громадські органiзацiї: проблеми та перспективи адаптацiї українського законодавства (2017)
Сирота А. I. - Правовi проблеми проведення бюджетної децентралiзацiї в Українi (2017)
Вставська Т. В. - Адмiнiстративно-правове регулювання соцiального захисту учасникiв бойових дiй, якi брали участь в антитерористичнiй операцiї (2017)
Кравченко О. М. - Комерцiйне шпигунство (2017)
Терещук О. А. - Механiзм делегування в дiяльностi мiсцевих органiв публiчної адмiнiстрацiї: досвiд Польщi та Латвiї (2017)
Кудрявцев О. В. - Дозвiльно-реєстрацiйна дiяльностi державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї в Українi (2017)
Стрельцов Є. Л. - Oкремi положення щодо подальшого удосконалення дiючої в Українi концепцiї боротьби з терроризмом схваленої указом президента України 25.04.2013 р., № 230/2013, Дмитрук М. М. (2017)
Митрофанов I. I. - Соцiальна обумовленiсть кримiнально-правового забезпечення охорони законної професiйної дiяльностi журналiста (2017)
Притула А. М. - Шляхи вдосконалення дiяльностi оперативних пiдроздiлiв державної прикордонної служби України (2017)
Міщенко М. О. - Загальносоцiальне запобiгання вчиненню незаконного збагачення в Українi (2017)
Залялова I. М. - Проблеми тлумачення кримiнального законодавства за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї (2017)
Мокряк М. О. - До проблеми феноменологiчної характеристики засобiв масової iнформацiї (2017)
Андрушко О. В. - До питання про поняття кримiнального процесуального правопорушення (2017)
Гловюк I. В. - Актуальнi проблеми вдосконалення кримiнально-процесуального статусу заявника (2017)
Дерменжи Є. А. - Проблемнi питання обрання запобiжних заходiв на стадiї досудового розслiдування у процесуальнiй дiяльностi прокурора та слiдчого (2017)
Антонюк Н. О. - Стандарти Ради Європи у кримiнальному процесi: реалiї i перспективи (2017)
Лукашкіна Т. В. - Показання як джерело доказiв у кримiнальному провадженнi України (2017)
Малахова О. В. - Проблемнi аспекти реалiзацiї права сторони захисту на ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування до його завершення (2017)
Ківалова Т. С. - Розвиток дослiджень у галузi мiжнародного права в Українi в 2012-2016 рр., Короткий Т. Р., Хендель Н. В. (2017)
Грушко М. В. - Iнститут воєнного полону в мiжнародному правi: вiд "мононорм" до правових норм (2017)
Поєдинок О. Р. - Iнститут громадянства в мiжнародному правi: найважливiшi теоретичнi питання та їхнi практичнi наслiдки (2017)
Рецензiя на монографiю О. А. Чувакова "Злочини проти основ нацiональної безпеки України: проблеми кримiнально-правової теорiї i практики" (2017)
Вихідні дані (2017)
Грушецька В. О. - Традиційна культура кримських чабанів Чатир-Дагу XIX – початку XX ст.: повсякденне життя і костюм (2015)
Dolgochub V. A. - The invention of the ethnic culture semantics: formulation of the problem, Petrova N. O. (2015)
Демченко О. В. - Реконструкція пізньомезолітичної – неолітичної історії Дніпровського надпоріжжя. Палеоекологічний підхід (2015)
Іванченко А. В. - Амфорна тара римського часу з розкопок городища поблизу с. Орловка ("Кам'яна Гора") (2015)
Кожухар К. С. - Тюркський чинник у формуванні номенклатури назв їжі, харчування, посуду і начиння українців Молдови (2015)
Карпенко А. А. - Роль Володимира Шухевича в організації українського музейництва в Галичині (2015)
Кіндрачук Н. М. - Тотальна атеїзація українців протягом 60-х рр. ХХ ст. та її наслідки (2015)
Косаківський В. А. - Голодомор 1932-1933 років у містечку Чечельник на Поділлі: свідчення очевидців (2015)
Моторна І. В. - Політика румунської адміністрації щодо молдован та українців в Трансністрії (1941 – 1944 рр.): процеси румунізації та асиміляції (2015)
Stambol I. I. - Formation of Ivan Lypa`s worldview (2015)
Бурунов О. О. - Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г. А. Кіссінджера (2015)
Казаков Г. І. - Зовнішня політика В. Вільсона (1914-1918 рр.): спроба аналізу англо-американської історіографії (2015)
Ковальська М. С. - Роль маркізи де Помпадур в "дипломатичній революції" напередодні вступу Франції у Семирічну війну (2015)
Павленко С. С. - Діяльність японського консула в Одесі в умовах поглиблення кризи російсько-японських відносин початку ХХ ст. (2015)
Татарко І. І. - Участь болгар Ізмаїльської області УРСР та півдня МРСР в громадському житті у повоєнні часи (друга половина 40 – 50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Янов Д .М. - Історія дослідження обігу османських монет на території Пруто-Дністровського межиріччя (2015)
Білецька О. В. - Качибей у світлі джерел XV - XVI століть (матеріали до вивчення історичної географії Поділля та Північного Причорномор’я) (2015)
Гуцул В. М. - Таранний бій, рицарство і теорія воєнно-технологічного детермінізму: історіографія проблеми (2015)
Ковальчук С. В. - Організація і проведення виборів до І Державної Думи Російської імперії в Одесі (за матеріалами газети "Южное обозрение") (2015)
Кушнір В. Г. - Носили ми вечерю…, Петрова Н. О. (2015)
Мілевич С. В. - Походження роду Воронцових за матеріалами "Родословной книги князей и дворян российских и выезжих" (2015)
Новікова Л.В. - Т.Г. Шевченко проти А.О. Скальковського як історика гайдамаччини: до історії появи та функціонування однієї історіографічної оцінки (міфу?) (2015)
Osikowicz Z. - Szczegóły kulturalno-artystycznej działalności organizacji w ramach Ukraińsko-Polskiej kulturalnej współpracy ( 2000 -2012 r.) (2015)
Дьомін О. Б. - Рецензія: Урсу Д. П. Одесса в европейском научном и культурном пространстве (ХІХ – ХХ вв.): Документальные очерки. – Одесса: Апрель, 2014. – 272 с. (2015)
Дьомін О. Б. - Памяті Федора Олександровича Самойлова (2015)
Дьомін О. Б. - Слово про професора Ірену Світозарівну Грєбцову (2015)
Вступне слово (2017)
Стрішенець Н. - Зарубіжна каталогізація: пов’язані дані та BIBFRAME (2017)
Керзюк О. - Організація та доступ до інформації у Британській бібліотеці (2017)
Вихристюк О. - Міжнародний книгообмін у світовому інформаційному просторі (на прикладі співробітництва НБУВ з окремими країнами), Яновська В., Ятченко А. (2017)
Баньковська І. - Організація бібліотечних консорціумів (із досвіду роботи зарубіжних бібліотек) (2017)
Гуцол Г. - Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія і сучасність (2017)
Василенко О. - Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки в контексті сутнісних функцій (2017)
Добко Т. - Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів (2017)
Скорохватова А. - Співпраця Національної історичної бібліотеки України із закладами науки, освіти та культури, Смілянець С. (2017)
Солоіденко Г. - Роль академічних бібліотек в організації і структуруванні інформаційних ресурсів (2017)
Полякова О. - Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України, Сокур О. (2017)
Чайковська Л. - Видання науково-дослідницьких установ Національної академії наук України як складник документного потоку наукових видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: структура та наповнення у 2012–2015 рр., Білько Є. (2017)
Яковенко О. - Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Починок О. (2017)
Зайченко Н. - Бібліометричний напрям розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова", Сандул О. (2017)
Клюшнікова О. - Формування реферативних ресурсів в окремих країнах пострадянського простору (2017)
Ейсмонт Ю. - Термінотворення на сучасному етапі: чи є загрози українській мові? (за матеріалами УРЖ "Джерело") (2017)
Шкаріна В. - Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: реалії та перспективи (2017)
Полякова О. - Пошукові можливості каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та їх оцінка читачами, Смусь С., Сокур О. (2017)
Посмєтна О. - Переоблік бібліотечного фонду у світлі змін нормативних документів, Клочок Т. (2017)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2017)
Вихідні дані (2017)
Рудницька С. Ю. - Проблема самопроектування особистості: психолого-герменевтичний підхід (2017)
Мартинець Л. А. - Модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів (2017)
Горбань С. І. - Застосування технології програмованого навчання під час опануванні прийомів долічного письма майбутніми художниками сакрального живопису (2017)
Колярова А. О. - Проблема тілесного досвіду особистості в психологічному дискурсі (2017)
Сичевська Л. Є. - Міжособистісне спілкування у "Козацькій Світлиці" як чинник зародження прогресивних ідей (2017)
Янковська Л. М. - Психологічний супровід інноваційної діяльності вчителя як чинник розвитку нової української середньої освіти (2017)
Чудакова В. П. - Особливості формувального експерименту та етапи впровадження "корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища організації" (В. Чудаковой) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Гальченко О. П. - Від проблеми – до успіху: розв’язуємо задачі, граючись (авторська технологія) (2017)
Дроботенко М. М. - Практикум з підготовки та написання есе (2017)
Романовський С. В. - Особливості освіти країн Європи та деякі освітні реалії України (2017)
Орехівський Є. Ф. - Юна бандуристка, вокалістка та художниця Радомишльщини, Комашко К. С. (2017)
Муранова Н. П. - Компетенції та компетентності в освіті, Федорова Н. Ф. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2017 року (2017)
Куринная А. Ф. - Речетворческое осмысление слова: социокультурное измерение (2011)
Первушина Т. А. - Значение приемов работы над интонацией в хоровом исполнительстве и пути их становления у студентов на предметах дирижерско-хорового профиля (2011)
Гурін Р. С. - Усвідомлення майбутніми вчителями внутрішньоособистісних протиріч (2011)
Данілова О. С. - Психолого-історичний аналіз феномену соціальної перцепції ікони, як образу в художній літературі (2011)
Даньшина С. А. - Российские университеты в условиях реализации концепции непрерывного образования (2011)
Осадча Т. В. - Диригентсько-хорове виконавство як проблема музичної педагогіки, Денісюк Н. М. (2011)
Картель Т. М. - Про роль професійної мотивації у процесі оволодіння майбутніми інженерами-будівельниками іноземною мовою (2011)
Єрмакова С. С. - Етапність розгортання ідеї підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів на підґрунті історико-педагогічних досліджень (2011)
Єрмакова С. С. - Експериментальні шляхи і засоби втілення у навчально-виховний процес вищого технічного навчального закладу педагогічних умов професійної підготовки майбутніх викладачів (2011)
Ткаченко М. Ю. - Розвиток вокального слуху майбутніх вчителів музики, Радюшина С.О. (2011)
Чжан Яньфен - Диагностика уровня сформированности вокальной художественно-исполнительской подготовки студентов (2011)
Віцукаєва К. М. - Педагогічні умови підготовки майбутнього соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності (2011)
Марусинець М. М. - Основні принципи формування професійної рефлексії у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Коростіянець Т. П. - Рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями (2011)
Султанова И. В. - К проблеме эмоциональной устойчивости студентов (начальный этап обучения) (2011)
Орищенко В. Г. - Стандартизація і гуманізація вищої педагогічної освіти як основа професійної підготовки вчителів (2011)
Кучерявий О. Г. - Культура здоров'я як цілісна властивість особистості й складова частина її загальної культури (2011)
Шлапак О. В. - Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах вищої школи (2011)
Серпіонова Е. Н. - Проблеми цілеспрямованого розвитку творчого мислення (2011)
Матюк Т. В. - Соціально-економічна ефективність освіти (2011)
Бєляк О. М. - Визначення рівнів розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-філологів з використанням критеріального підходу (2011)
Нечай С. П. - Феномен звука як важливий засіб пізнання дитиною світу (2011)
Бакланова Н. М. - Правове виховання студентської молоді, Столяренко Д. Є. (2011)
Фоміна І. Л. - Проблема образного мовлення у стилістиці (2011)
Левина И. А. - Формирование креативности у подростков в процессе изучения естественно-математических дисциплин (2011)
Зaхapoвa О. В. - К. Денек про сутність, завдання і види краєзнавчих екскурсій (2011)
Бартенева И. А. - Толерантность как показатель культуры межэтнических отношений детей (2011)
Єфремова О. - Методика навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання тестових технологій (2011)
Алтухова Г. - Межкультурное образование и естественные науки: анализ опыта Греции (2011)
Пунгіна О. А. - Реорганізація системи освіти півдня України під впливом революційних подій 1917 року (2011)
Кумпан М. Б. - Театралізована діяльність на уроках іноземної мови у школі (2011)
Савченко Н. С. - Організація забав, ігор, розваг і конкурсів для польської молоді в закладах позашкільної освіти (2011)
Харлов Г. О. - О гуманистическом подходе в процессе обучения иноязычному чтению (2011)
Кремешна Т. І. - До питання використання герменевтичного підходу у процесі роботи студентів над музичним твором (2011)
Тодорова І. В. - Методи контролю в спортивній акробатиці, чустрак А. П., федоров Р. І. (2011)
Яворська Г. Х. - Теоретичні засади формування культури здоров'язбереження фахівців соціономічного профілю (2011)
Райчєва Т. Д. - Аксіологічний підхід в системі професійної підготовки майбутніх вихователів (2011)
Наші автори (2011)
Закіров М. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин (2017)
Половинчак Ю. - Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій (2017)
Дубас Т. - Видавнича діяльність наукової бібліотеки в контексті інтенсифікації інформаційних обмінів: методичні аспекти (2017)
Дубов Д. - Політика культурної дипломатії як механізм реалізації стратегічних комунікацій держави, Дубова С. (2017)
Пальчук В. - Соціальні інформаційні комунікації і розвиток діяльності сучасних інформаційних центрів (2017)
Бусол О. - Тенденції нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки США (2017)
Іванова М. - Охорона прав інтелектуальної власності в Україні в сучасних дисертаційних дослідженнях (2017)
Закірова С. - Ціннісний потенціал символізму у правовій міжкультурній комунікації стародавніх суспільств (2017)
Федоренко О. - Науково-інтелектуальні аспекти інформаційної безпеки України в умовах інформаційної війни (2017)
Гранчак Т. - Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2017)
Горова С. - Інформаційні потреби людини і розвиток сучасної бібліотечної діяльності (2017)
Симоненко О. - Інформаційно-аналітичний супровід у забезпеченні ефективності функціонування політичного лідерства: роль бібліотек (2017)
Каращук О. - Роль бібліотек в оптимізації процесу прийняття управлінських рішень (2017)
Кулицький С. - Створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики в умовах поширення інтернет-технологій в Україні (2017)
Пестрецова О. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування правовими ресурсами (досвід вітчизняних бібліотек) (2017)
Блажкевич А. - Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеках у контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства (2017)
Рибачок О. - Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії (2017)
Желай О. - Нові напрями бібліотечної роботи з допомоги внутрішньо переміщеним особам: теоретичні, методичні та прикладні аспекти (2017)
Булахова Г. - Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі (2017)
Струнгар В. - Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз (2017)
Медведєва В. - Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства (2017)
Миськевич Т. - Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України (2017)
Потіха А. - Вивчення і збереження інформації партійних засобів масової комунікації (преса 1991-2002рр.) (2017)
Сісіна Л. - Традиційні та інноваційні ресурси для верифікації інформації та їх використання в роботі інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек (2017)
Кисіль А. - Гуманістичний підхід як інтегрувальний чинник бібліотечно-інформаційного обслуговування (2017)
Бондаренко В. - Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек (2017)
Шлапак Ю. - Навігаторська функція бібліотеки в умовах поширення електронних технологій (2017)
Тарасенко Н. - Інформаційні комунікації в середовищі соціальних мереж: аспекти стандартизації бібліотечного сегмента (2017)
Гах І. - Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж (2017)
Глушан О. - Проект стандарту МРА "Документи в контекстах" (RiC): концептуальна модель багатовимірного архівного описування (2017)
Слюсаренко К. - Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг (2017)
Бойчук М. - Використання бібліотеками ВНЗ мережі Facebook як платформи наукової комунікації (на прикладі діяльності НБ НАУКМА) (2017)
Вихідні відомості (2017)
Мигунова Е. С. - Лесотипологическая классификационная система и пути ее совершенствования (2015)
Жежкун А. М. - Лісовідновлення у соснових деревостанах після проведення перших прийомів рубок переформування, Порохняч І. В. (2015)
Олійник В. С. - Гідрологічна роль лісистості водозборів Передкарпаття, Ткачук О. М. (2015)
Ткач В. П. - Особливості росту та формування штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву, Кобець О. В. (2015)
Ткач В. П. - Особливості природного насіннєвого відновлення в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Румянцев М. Г., Чигринець В. П., Лук’янець В. А., Кобець О. В. (2015)
Шишканинець І. Ф. - Вплив освітлень і прочищень на формування природних букових молодняків Закарпаття (2015)
Лось С. А. - Оцінювання плюсових і найкращих дерев дуба звичайного за ростом і розвитком 20-річних потомств (2015)
Мусієнко С. І. - Результати обстеження деяких перспективних інтродуцентів у ДП "Харківська ЛНДС", Луначевський Л. С., Лук’янець В. А. (2015)
Самодай В. П. - Популяційна мінливість дуба звичайного за ростом та якістю стовбурів у 30-річних географічних культурах (2015)
Слюсар С. І. - Результати й перспективи інтродукційного випробування видів родини Taxodiaceae F. W. Neger у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Маєвський К. В. (2015)
Слюсарчук В. Є. - Оцінювання сортів і клонів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького в ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки" (2015)
Терещенко Л. І. - Мінливість морфо-анатомічних ознак хвої сосни звичайної (2015)
Біла Ю. М. - Особливості проявів несприятливих природних явищ в агроландшафтах південно-східної частини байрачного Степу та роль захисних лісових насаджень у їх запобіганні, Ткач Л. І. (2015)
Ведмідь М. М. - Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області, Мусієнко С. І., Угаров В. М., Яценко С. В. (2015)
Стрельчук Л. М. - Полезахисне лісорозведення у Херсонській області: стан та перспективи (2015)
Тараненкo Ю. М. - Ріст і стан соснових культур, створених садивним матеріалом, вирощеним із застосуванням регуляторів росту рослин (2015)
Богомолов В. В. - Спосіб створення електронної карти квартальної мережі лісогосподарського підприємства з використанням супутникових технологій під час виконання геодезичних робіт, Борисенко О. І., Жадан І. В., Полупан А. В. (2015)
Бондарук М. А. - Фітоіндикація кліматичних режимів екотопів лісових екосистем Середньоруського лісостепового округу України, Целіщев О. Г. (2015)
Мигунова Е. С. - Термины "экология" и "экологический" в отечественном почвоведении (2015)
Сидоренко С. Г. - Особливості формування стиглих деревостанів після низових пожеж, Ворон В. П., Мельник Є. Є., Сидоренко А. Г. (2015)
Meshkova V. L. - Spread and injuriousness of stem insects in unclosed scots pine plantations in pine forests in Siversky Donets river valley depending on forest site conditions, Sokolova I. M., Koval L. M., Kochetova A. I., Eroshenko S. O. (2015)
Михайліченко О. А. - Зміна біометричних показників хвої сосни звичайної в осередках кореневої губки (2015)
Усцький І. М. - Поширення патологічних процесів у лісах України за період 1991–2009 рр., Мусієнко С. І., Никитюк П. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Довідка рецензента (2015)
Засновники журналу (2017)
Наукові редактори (2017)
Автори (2017)
Інформація про медичні вищі навчальні заклади - партнерів науково-практичного журналу "Здоров’я суспільства" (2017)
Інформація про міжнародну громадську організацію-міжнародна асоціація "Здоров'я суспільства" (2017)
Сисоєнко І. В. - Сімейна медицина – основа ефективної системи охорони здоров’я України, Вороненко Ю. В., Шекера О. Г. (2017)
Ткаченко В. І. - Клінічна ефективність терапевтичного навчання в лікуванні хворих на остеоартроз з надмірною вагою тіла в практиці сімейного лікаря, Чистяков Д. А., Кузеванова М. В. (2017)
Melnik D. V. - The results of sociological research among preschool and school age children and their parents (2017)
Стаднюк Л. А. - Особливості вегетативної регуляції у пацієнтів з серцево-судинною патологією при коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Приходько В. Ю., Морєва Д. Ю. (2017)
Жердьова Н. М. - Когнітивні розлади у пацієнтів похилого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу (2017)
Фелештинський Я. П. - Особливості спектру мікрофлори при гнійній інфекції м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих та принципи лікування, Шиленко Ю. О., Триліс О. Л., Сміщук В. В. (2017)
Козлов В. В. - Ефективність і безпечність застосування препарату Епарцетін форте в лікуванні чоловіків, хворих на хронічний абактериальний простатит, ускладненний еректильною дисфункцією (2017)
Хіміон Л. В. - Можливості використання препаратів нативної плазми в лікуванні захворювань суглобів, Гаврилюк Г. О. (2017)
Дуда О. К. - Імунокорекція хворих на коронавірусну інфекцію та її ефективність, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П. (2017)
Слабкий Г. О. - Профілактика, як стратегічний напрямок ефективної діяльності системи охорони громадського здоров’я, Шафранський В. В. (2017)
Губський Ю. І. - Паліативна допомога та еутаназія: медико-соціальні, біоетичні, правові аспекти, Царенко А. В. (2017)
В. О. Шаповалова - Cудово-фармацевтичні аспекти боротьби з обігом неякісних та фальсифікованих лікарських засобів, В. В. Шаповалов (проф.), М. О. Хмелевський, Л. А. Бутко (2017)
Додаток до журналу №1-2 (спеціальний випуск). Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)" (2017)
Резолюція науково-практичної конференції за міжнародною участю "Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)" (18-19 травня 2017 року, м. Київ) (2017)
Шекера О. Г. - Перспективи розвитку сімейної медицини (2017)
Гойда Н. Г. - Принципи підготовки керівників закладів первинної ланки сфери Охорони Здоров'я, Михальчук В. М., Нестерець О. Л. (2017)
Ткаченко В. І. - Сучасні європейські підходи до організації Первинної Медичної Допомоги (2017)
Стаднюк Л. А. - Зв'язок високонормального рівня тіреотропного гормону зфакторами серцево-судинного ризикута станоморганів мішеней у пацієнтів середнього і похилого віку з артеріальною гіпертензією, Приходько В. Ю., Кононенко О. А., Мікропуло І. Р. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати реорганізації Охорони Здоров'я на засадах сімейної медицинив київській області, Арешкович А. О., Голосай К. С., Глушаниця О.Ф., Ременник О. І. (2017)
Банковська Н. В. - Оцінка впливу наночасток срібла на здоров'я працюючих осіб в умовах їх промислового виробництва (2017)
Барна О. М. - Опрацювання можливості застосування інтерактивного методу кооперативних груп при підготовці лікарів загальної практики-сімейної медицини: фокус на артеріальну гіпертензію, Рудіченко В. М., Новицька А. В. (2017)
Орловський В. Ф. - Оптимізація корекції діабетичної нефропатії в амбулаторних умовах, Чернацька О. М., Безсмертна Р. В. (2017)
Матюха Л. Ф. - Роль лікарів загальної практики – сімейних лікарів в ранньому виявленні осіб з орфанними захворюваннями, Бухановська Т. М. (2017)
Жердьова Н. М. - Розповсюдженість депресивних розладів у пацієнтів зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу (2017)
Риков С. О. - Оптимізація алгоритму діагностики хворих на вікову макулярну дегенерацію, Шаргородська І. В. , Фролова С. С. (2017)
L. A. Mogylnytska - Serum level of vegf in hypertensive patients with type 2 diabetes and obesity (2017)
Рощін Г. Г. - Удосконалення форми звіту індексу безпеки лікувального закладу, Близнюк М. Д. , Іванов В. І. , Дорош В. М. (2017)
Степанова Т. В. - Роль лікаря загальної практики–сімейної медицини в наданні допомоги хворим з ко-інфекцією туберкульоз/віл (2017)
Романько М. Р. - Оцінка рівня вітаміну d у сироватці крові дітей раннього віку з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом (2017)
Дрох А. В. - Стан симпато-адреналової системи у дітей із функціональною диспепсією (2017)
Зозуля И. С. - Некоторые вопросы ургентных и неотложных состояний в практике врача первичного звена, Волосовец А. А., Зозуля А. И. (2017)
Шекера О. Г. - Сучасний погляд на проблему остеоартрозу (медикаментозні та немедикаментозні методи лікування), Панасенко М. С. (2017)
Шекера О. Г. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на психічний стан пацієнтів, Ткаченко В. І., Кухарчук Х. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Порівняльна характеристика тактики гіпотензивної та ліпідознижуючої терапії у хворих старечого віку в україні та закордоном, Садовнік Я. А. (2017)
Кабачна А. В. - Фармацевтичне забезпечення як складова загальної практики – сімейної медицини, Шелкова Е. В., Аугунас С. В., Кирпач О. В. (2017)
Дуда О. К. - Особливості клінічного перебігу оперізуючого герпесу у дорослих на фоні віл-інфекції, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Богданова К. О. (2017)
Рощін Г. Г. - Роль сімейного лікаря в системі медицини катастроф, Сличко І. Й. (2017)
Гнатенко Т. М. - Особливості рівня стресу та дефіциту магнію у дітей з синдромом ацетонечної блювоти (2017)
Ячник І. М. - Внутрішньовенне введення імуноглобулінів дітям із сепсисом, Карпенко Н. П., Гонтар В. А., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2017)
Коцюбайло Л. П. - Діагностична значимість клінічних симптомів у хворих на сальмонельоз, Дуда О. К., Бойко В. О., Вега А. Р., Богданова К. О. (2017)
Кошмаганбетова Г. К. - Распространенность отклонений роста и веса у школьников 6–12 лет с тиреомегалией в нефтегазоносном и экологически благополучном районах актюбинской области казахстана, Кудабаева Х. И. (2017)
Ткаченко В. І. - Ефективність заходів вторинної профілактики у хворих з постінфарктним кардіосклерозом в практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря, Гайова О. А., Кекух Д. П. (2017)
Чистяков Д. А. - Оцінка інформованності та якості життя пацієнтів після проведення терапевтичного навчання у хворих на остеоартроз, Ткаченко В. І. (2017)
Горішня О. І. - Покращення носового дихання без застосування судинно-звужуючих крапель у практиці сімейного лікаря, Горішній І. І. , Ткаченко В. І. (2017)
Свистун В. Ю. - Стан після гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом: клінічний випадок, Руда Н. Р., Федаш-Кірсанов О. О., Ліщинська І. С., Рахнянська А. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Досвід та проблеми використання електронних медичних систем в приватному медичному закладі, Кекух Д. П., Ханенко С. М. , Гайова О. А. (2017)
Федаш-Кирсанов А. А. - Головные боли при патологических процессах в области шеи, Кучеева И. С., Свистун В. Ю. (2017)
Олексійчук Н. В. - Дослідження йододефіту у дітей шкільного віку, Періг Ю. С., Титова Т. А. (2017)
Царенко А. В. - Роль лікарів загальної практики-сімейних лікарів у наданні паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним пацієнтам вдома (2017)
Чернобровий В. М. - Досвід проведення виїзних бригадних оглядів в амбулаторіях і центрах пмсд районів вінницької області, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2017)
Гриб Н. В. - Клінічний випадок синдрому денді - волкера в практиці сімейного лікаря, Зінчук С. Ю. (2017)
Заремба Є. Х. - Ендогенне дихання в практиці сімейного лікаря, Заремба-Федчишин О. В., Ших Л. Б., Кравчук О. В . (2017)
Заремба Є. Х. - Динаміка змін показників запалення у пацієнтів з нестабільною стенокардією при лікуванні статинами з альфа-ліпоєвою кислотою, Смалюх О. В., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Зв'язок між недиференційованою дисплазією сполучної тканини та артеріальною гіпертензією, Рак Н. О., Гриб Н. В., Шевчун-Пудлик О. М. (2017)
Заремба Є. Х. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини в хворих з порушеннями ритму та провідності серця, Шевчун-Пудлик О. М., Рак Н. О. (2017)
Шекера Г. Г . - Хірургічне лікування кісткового панарицію кисті (2017)
До 65-річчя Ірини Володимировни Дзюблик (2017)
Участь Інституту сімейної медицини в проведенні наукової та інноваційної діяльності академії (2017)
Емблема Міжнародної громадської організації "Міжнародна асоціація "Здоров'я суспільства" (2017)
Анкета читача (2017)
Редакція журналу "Здоров’я суспільства" запрошує Вас до активної співпраці! (2017)
Кінах А. К. - Конкурентоздатність економіки залежить від вміння влади радитися з діловою громадськістю (2012)
Ещенко П. С. - Первый глобальный финансово-экономический кризис: причины, последствия и уроки для Украины, Арсеенко А. Г. (2012)
Задоя А. О. - "Нова індустріалізація" в стратегії випереджаючого переслідування (2012)
Погорєлов Ю. С. - Категорія розвитку та її експлейнарний базис (2012)
Воротіна Л. І. - Кластерна модель антикризового управління підприємствами туристичної сфери, Рега М. Г. (2012)
Погорлецкий А. И. - Международная налоговая конкурентоспособность России и Украины для национальных хозяйствующих субъектов: сравнительная характеристика (2012)
Козаченко Г. В. - Стратегічні альянси: дуальний характер, Шульженко Л. Є. (2012)
Гаврилюк О. В. - Решоринг і таргетинг як стратегії модернізації національної економіки (2012)
Кураташвили А. А. - Эффективный политический менеджмент – необходимая основа конкурентоспособности экономики в глобальном масштабе (2012)
Сизоненко В. О. - Механізми активізації інноваційної діяльності інтегрованих структур (2012)
Грішнова О. А. - Розвиток консалтингу в Україні під впливом змін у соціально-трудовій сфері, Брінцева О. Г. (2012)
Мандибура В. О. - Механізми подолання "чорної економіки" та корупції в системі забезпечення соціально-економічного зростання, Батажок С. Г. (2012)
Стеченко Д. М. - Стимулювання інноваційно-інвестиційної активності розвитку конкурентоспроможної економіки (2012)
Старостіна А. І. - Маркетинг персоналу як чинник управління підприємницькими структурами, Кравченко В. А., Пащук Л. В. (2012)
Воротін В. Є. - Соціальний захист населення як об`єкт державного управління в конкурентоспроможній економіці України, Демчак Р. Є. (2012)
Мельник Л. Г. - Управління конкурентоспроможністю фірми в ринкових умовах, Кубатко О. В. (2012)
Хацкевич Г. А. - Исследование дифференциации качества жизни населения в районах Республики Беларусь на основе методов многомерного статистического анализа, Калинина Е. Н. (2012)
Александров І. О. - Екологічна сталість та конкурентоспроможність економіки, Кравець О. О. (2012)
Малий І. Й. - Україна: макроекономічний вимір конкурентоспроможності економіки, Королюк Т. О. (2012)
Пригода В. М. - Інформатизація як чинник конкурентоспроможності економіки України (2012)
Щелкунов В. І. - Імплементація процесного управління бізнесом в умовах глобалізації, Бортнік А. М. (2012)
Пікус Р. В. - Фінансовий супермаркет як форма інтеграції банків і страхових компаній, Нестерова Д. С. (2012)
Яловий Г. К. - Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні, Цеслів А. С. (2012)
Filosof J. - CSR–Competitiveness Link Perception: the Case of Ukrainian Organizations, Hollinshead G. (2012)
Баюра Д. О. - Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні (2012)
Литвиненко Т. М. - Суперечливість розвитку процесу диверсифікації діяльності підприємств (2012)
Кондрашова-Діденко В. І. - Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор, Діденко Л. В. (2012)
Вірченко В. В. - Зміст та особливості управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві (2012)
Рєпіна І. М. - Компаративний аналіз ділової репутації підприємства, Ковтун В. П. (2012)
Ульянов К. Є. - Особливості монополізації ринків у постіндустріальній економіці (2012)
Жилінська О. І. - Фармацевтичний ринок: Україна в контексті світових тенденцій, Чулак О.І. (2012)
Чубук Л. П. - Теоретико-методичні основи обґрунтування розміру штрафів за порушення ліцензійних умов у сфері телерадіомовлення (2012)
Отченаш К. Г. - Сучасні механізми регулювання та саморегулювання на фондовому ринку (2012)
Гончарова О. М. - Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах (2012)
Клисиньски Я. С. - EURO 2010 – ведущая марка УЕФА в категории спортивное зрелище (2012)
Kowalski S. - UEFA EURO 2012 as the basis of the social responsibility of territorial units (2012)
Кураташвили А. А. - Эффективная налоговая политика государства – необходимое условие конкурентноспособности экономики (2012)
Гечбаия Б. Н. - Конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации (2012)
Жуманкулова Л. О. - Развитие государственно-частного предпринимательства на рынке потребительских товаров и услуг в современных условиях (2012)
Мірошниченко О. Ю. - Інститут банкрутства як інструмент регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств (2012)
Євтушевська О. В. - Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге (2012)
Даниленко В. А. - Оцінювання стійкості підприємств на основі системи моніторингових показників (2012)
Никитюк Т. О. - Імітаційна модель оптимізації структури капіталу промислового підприємства (2012)
Петрук В. В. - Методичні засади розвитку стратегічного планування в системі управління промисловими підприємствами (2012)
Филюк В. В. - Вплив процесів ринкової концентрації на конкурентоспроможність національної економіки (2012)
Макоцьоба М. В. - Людський розвиток, економіка знань і конкурентоспроможність: взаємозв’язок і взаємозалежність (2012)
Магомедова А. М. - Передумови розвитку мережевих структур у національній економіці (2012)
Білоног Т. В. - Цільові комплексні програми розвитку інвестиційної діяльності у промисловості як інструмент подолання кризових явищ в економіці (2012)
Карюк В. І. - Методика вибору стратегічних альтернатив у процесі формування інноваційної стратегії підприємства (2012)
Грінченко А. В. - Класифікація факторів впливу на витрати підприємства (2012)
Романюк В. М. - Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління (2012)
Червіна Ю. В. - Інтегровані корпоративні структури в системі національного господарства України (2012)
Пятигін А. С. - Вплив менеджменту на інвестиційну привабливість підприємств в конкурентному середовищі (2012)
Буян О. А. - Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія конкурентоспроможності для малих та середніх підприємств (2012)
Лисенко М. Я. - Перспективи консолідації банківської системи України (2012)
Лінда С. М. - Ствердження нації. Архітектура Чехословаччини міжвоєнного періоду: рондокубізм, Михайлишин О. Л. (2015)
Базилевич В. В. - Роль об’ємно-просторового вирішення художнього металу у формуванні архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова (2015)
Бойко Х. С. - Самостійна робота студентів Інституту архітектури як складова підготовки майбутніх фахівців, Петровська Ю. Р. (2015)
Казанцева Т. Є. - До питання закономірностей пропорціювання фасадів будівель Львова 1870–1930-х рр., Антонюк У. О. (2015)
Міхеєнко К. М. - Етапи еволюції закомарного завершення храмів Київської Русі (2015)
Мисак Н. Р. - Значення архітектурної ідентичності для районів масової житлової забудови (2015)
Павлів А. П. - Особливості формування екстер’єрів багатоповерхових житлових будинків та комплексів 2014–2015 рр. м. Львова (2015)
Русєв К. В. - Механізми апробації архітектурних утопій в екологічних антиутопіях науково-фантастичних фільмів XX–початку XXI століть (2015)
Юрик Я. М. - Пам’ять у міському середовищі (2015)
Гнесь І. П. - Замовничо-архітектурна динаміка партнерства на сучасному ринку створення багатоквартирного житла, Книш В. І., Іщенко І. О. (2015)
Іванов-Костецький С. О. - Основні функціональні засади проектування центрів виховання молоді типу "Пансіон”, Семків О. Я. (2015)
Височин І. А. - Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкта (2015)
Гнесь І. П. - Внутрішня логіка житлової вулиці та чинники, які впливають на її формування, Келеман О. В. (2015)
Ідак Ю. В. - Архітектурно-просторова організація вулиці Проскурівської міста Хмельницького, Білінська О. Б., Янишин Т. (2015)
Мазур Т. М. - Формування містобудівної інфраструктури утилізації відходів життєдіяльності (на прикладі міста Львова та Львівської області), Король Є. І. (2015)
Максим’юк Т. М. - Ревалоризація історичної променади на Губернаторських Валах у Львові, Дідик В. В., Клопот Р. В. (2015)
Сіверс М. В. - Види використання і функціональне призначення сакральних площ відповідно до українських і європейських законів (2015)
Соснова Н. С. - Проблеми містобудівного розвитку малих міст (на прикладі м. Тячева та смт Буштина Закарпатської області), Тупісь С. П. (2015)
Мазур Т. М. - Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області), Король Є. І. (2015)
Бокало О. О. - Архітектура Винниківських млинів (2015)
Гнідець Р. Б. - Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження (2015)
Диба Ю. Р. - Герб Львова XVII століття: реставрація пам’ятки, Цюпа М. С. (2015)
Каплінська М. В. - Нормативно-правові аспекти регенерації ринкових площ історичних міст Галичини (2015)
Лукомська З. В. - Реалізація барокових містобудівних традицій на прикладі міста Микулинців (2015)
Чень Л. Я. - Особливості архітектурно-просторового вирішення оборонних храмів Галичини (2015)
Бірюльов Ю. О. - Творчість мулярських майстрів і скульпторів-декораторів львівських споруд кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Бобош Я. М. - Провідні тенденції західноукраїнського малярства останньої третини ХІХ століття (2015)
Казанцева Т. - Терацові підлоги у Львові: еволюція застосування, композиційний та стилістичний аналіз (2015)
Крамарчук Х. П. - Приницип ізоморфізму архітектурно-предметних реалій і їх буквеного виразу (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності, Іващенко О. А. (2017)
Джеджула В. В. - Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку, Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. (2017)
Устименко М. В. - Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн центральної та східної європи (2017)
Мехтієв Е. О. - Економічна мотивація учасників сек'юритизації на міжнародних ринках капіталів (2017)
Мадяр Р. О. - Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці, Кушнір Ю. Б., Далекорей М. І. (2017)
Сергєєва О. Р. - Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві (2017)
Сазонець О. М. - Шляхи реалізації соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму в практичній діяльності, Ганкіна М. С. (2017)
Шлапак О. А. - Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств, Коваленко О. O. (2017)
Харчук В. В. - Управління фінансовими потоками в промислових кластерних структурах, Войтко С. В. (2017)
Золотухін Є. В. - Компаративний аналіз зарубіжного досвіду функціонування ринків місцевих запозичень: уроки для України (2017)
Пірникоза П. В. - Легалізація грального бізнесу в Україні: фіскальний та економічний аспекти (2017)
Костюк Т. О. - Азербайджано-українські відносини: сучасний стан та шляхи зміцнення економічної безпеки сільського господарства (2017)
Ананьєв М. Ю. - Монетарна політика та її вплив на розвиток ринку цінних паперів (2017)
Сєркова Б. М. - Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства (2017)
Карташов Є. Г. - Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону (2017)
Гаман М. В. - Планування у процесі реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2017)
Болдуєв М. В. - Організаційно-економічні методи державного стимулювання інтеграційних процесів у сільському господарстві на регіональному рівні (2017)
Полторак С. Т. - Механізми державного управління реформуванням збройних сил України (2017)
Клименко Н. Г. - Недержавні інституції: їх види та класифікація (2017)
Цевельов О. Є. - Наукові підходи до визначення загроз національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону (2017)
Дмитренко Ю. С. - Інституційний механізм державного регулювання застосування поліграфних технологій (2017)
Стучинська Н. П. - Еволюція економічної статистики в умовах глобалізації (на прикладі індексації глобалізаційних впливів) (2017)
Миколаєць А. П. - Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні (2017)
Сазонець О. М. - Виявлення соціально-комунікативних переваг розвитку напрямів освітнього туризму на підприємствах міжнародного туризму, Ганкіна М. С. (2017)
Бохан А. В. - Міжнародна екологічна дипломатія: політика розвитку і партнерства (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Результативність державних інституцій в координації електронної торгівлі (2017)
Черненок К. П. - Управління розвитком національної пенсійної системи (2017)
Сєвідова І. О. - Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні, Лещенко Л. О. (2017)
Лаврук В. В. - Економічна модернізація тваринництва як основна передумова його ефективного розвитку (2017)
Петренко Н. О. - Інноваційні аспекти формування інвестиційної політики стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Халатур С. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку сільського господарства (2017)
Іванов С. М. - Моделювання інтернет-бізнесу за допомогою проактивного управління, Біленко В. О. (2017)
Никифорак І. І. - Аналіз ефективності надання транспортних послуг у системі управління підприємств міського електротранспорту (2017)
Макаренко Ю. П. - Сучасний стан та шляхи удосконалення банківського регулювання та нагляду, Тригуб А. В. (2017)
Черба В. М. - Причини освітніх міграцій українських студентів за кордон, Тоболь Г. Д., Мушкатьорова Д. В. (2017)
Матвєєва Н. М. - Особливості формування ринкового середовища у житлово-комунальному господарстві, Прасол В. М., Кухтін К. В. (2017)
Пікалов Ю. В. - Генералізація акселераторів інноваційного розвитку глобальної економіки (2017)
Рябоконь М. В. - Роль корпорацій у класичних та сучасних теоріях науково-технологічного розвитку (2017)
Котелевець Д. О. - Аналіз споживчого ринку олієжирової продукції як елемент оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств апк (2017)
Кравець О. В. - Оцінювання розвитку малого та середнього підприємництва України (2017)
Невінська Г. Б. - Державна політика у сфері венчурного підприємництва в Україні (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (2017)
Полторак С. Т. - Місце та роль держави в управлінні військово-промисловим комплексом (2017)
Дмитренко Ю. С. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання застосування поліграфних технологій в Україні (2017)
Миколаєць А. П. - Особливості здійснення державного контролю у розвинутих зарубіжних країнах (2017)
Василига Н. А. - Оцінка ситуації у сфері розвитку домогосподарств в Україні (2017)
Кириленко В. І. - Напрями та умови державного регулювання інвестицій та інновацій (2012)
Ігнатюк А. І. - Формування мережевих форм зв’язків між суб’єктами економіки в умовах глобалізації (2012)
Отрошко О. В. - Відносини власності і типи економічних систем (2012)
Баюра Д. О. - Стратегічні засади розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2012)
Лазебник Л. Л. - Резерви підвищення конкурентоспроможності економіки емерджентного типу (2012)
Шевченко В. Ю. - Конкурентоспроможність та стабільність фінансового розвитку в умовах глобалізації (2012)
Ставицький А. В. - Проблема нерівності доходів в умовах глобалізації (2012)
Скопенко Н. С. - Особливості розвитку інтеграційних процесів в період становлення ринкових відносин в Україні (2012)
Ляпін Д. В. - Зміни у державній політиці розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Кузьменко Л. Г. - Економічне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (2012)
Вергун Л. І. - Конкурентоспроможність фірми в контексті концепції екологозбалансованого розвитку (2012)
Бердар М. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку як чинник конкурентоспроможності підприємств України (2012)
Бурлака В. Г. - Економічна оцінка пріоритетних напрямів розвитку науки та інновацій високотехнологічної сфери (2012)
Осокіна В. В. - Конкурентоспроможність ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему, Руденко Н. В. (2012)
Кириленко Л. М. - Перспективи та суперечності формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємництва в Україні (2012)
Giedraitis V. R. - Innovation in the context of the global economic core-periphery hierarchy: the potential of the biotechnology sector in Lithuania, Notten T., Skurdenyt? V. (2012)
Гармашова О. П. - Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Малашонок Б. І. - Диференційований податок з реалізації як умова зростання конкурентоспроможності національної економіки, Володимирський Г. А. (2012)
Красота О. В. - Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Петленко Ю. В. - Фінансові аспекти реструктуризації військово-промислового комплексу України (2012)
Затонацька Т. Г. - Бюджетно-податкові важелі інноваційного розвитку в Україні (2012)
Бархударов М. И. - Краткий обзор экономики стран Южного Кавказа и Центральной Азии в годы независимости (2012)
Камінський А. Б. - Структура та інструментарій ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні, Писанець К. К. (2012)
Андреюк Н. В. - Інституціональні чинники модернізації підприємств (2012)
Нестеренко О. П. - Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива (2012)
Харламова Г. О. - Конкурентоспроможність сучасного випускника – шкала кваліфікацій (2012)
Половян О. В. - Ко-еволюційний механізм збалансованого розвитку соціально-економічних систем (2012)
Пашнюк Л. О. - Техніко-технологічна складова економічної безпеки України (2012)
Микитюк О. П. - Кооперування діяльності суб’єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності (2012)
Кундєєва Г. О. - Стан та перспективи розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК України, Мартинюк Л. А. (2012)
Фомін І. С. - Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ – шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Ткаченко Я. С. - Державно-приватне партнерство як спосіб фінансування суспільно значущих проектів (2012)
Дульська І. В. - Шляхи активізації регіональних механізмів сприяння розвитку високотехнологічних виробництв (на прикладі міста Києва) (2012)
Василик А. В. - Комерціалізація інтелектуального капіталу як чинник забезпечення конкурентоспроможності (2012)
Іващенко Т. О. - Напрями удосконалення вітчизняної системи соціально-економічних стандартів та нормативів у сучасних умовах (2012)
Носова Є. А. - Шляхи забезпечення фінансової стійкості діяльності підприємства (2012)
Бакланова Е. Г. - Институты и политические решения (2012)
Ігнатович Н. І. - Діалектика об’єктивного та суб’єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції (2012)
Богуславський О. В. - Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні (2012)
Харченко Т. Б. - Розвиток органічного виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності українських виробників (2012)
Зелінська Г. О - Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту, Запухляк І. Б. (2012)
Половян Н. С. - Економічний механізм управління відходами, Натрус С. П. (2012)
Гура В. Л. - Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Самко Н. Г. - Україна і світова система страхових відносин: кроки назустріч (2012)
Сливка Т. О. - Елементи ієрархічного структурування корпоративної власності та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки (2012)
Венгер Т. А. - Вплив валового зовнішнього боргу на економічне зростання у країнах з низьким та середнім рівнем доходів (2012)
Жорова Є. Р. - Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" (2012)
Салута Халед. - Особливості реалізації нового зовнішньоекономічного курсу Сирійської Арабської республіки (2012)
Кір’яков Д. І. - Механізм міжнародних злиттів та поглинань і його особливості в харчовій промисловості України (2012)
Шевченко І. В. - Людський ресурс як фактор міжнародної конкурентоспроможності (2012)
Харіна О. О. - Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України (2012)
Козлова А. І. - Інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни (2012)
Блінова Л. М. - Особливості функціонування підприємств на ринку природних монополій (2012)
Коник О. В. - Интегральная оценка конкурентных преимуществ Донецкой области (2012)
Вірченко А. А. - Податкова політика в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Цицик Р. В. - Модель ефективного бюджетного механізму структурної перебудови економіки України (2012)
Борисюк О. С. - Формування облікової політики щодо необоротних активів з огляду на прийняття податкового кодексу (2012)
Ревенко С. О. - Подолання негативних наслідків членства України в СОТ для вітчизняного сільськогосподарського ринку (2012)
Гродзієвська К. О. - Адаптація сільського господарства України до впливу світових продовольчих криз (2012)
Вірченко О. В. - Формування ринку землі та його вплив на конкурентоспроможність економіки України (2012)
Цицик К. Ю. - Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд (2012)
Кузьменко В. П. - Пріоритети соціально-економічного розвитку України (2012)
Костючик О. В. - Обгрунтування теорії інформаційного суспільства у методологічних рамках постіндустріальної парадигми (2012)
Шевчук О. А. - Внутрішньогосподарський і державний фінансовий контроль: подібність і відмінності (2012)
Болдовська К. П. - Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств автотранспортного комплексу України у контексті міжнародного співробітництва та євроінтеграції, Зам'ятіна Є. Ж., Лиженков Д. В. (2016)
Муромець Н. Є. - Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів, Протасова О. В. (2016)
Горовий Д. А. - Мотивація співробітників, які працюють на закордонному ринку, Горова К. О., Задорожня А. В. (2016)
Горовий Д. А. - Розробка системи залучення зарубіжних інвестицій для торгової фірми в умовах глобалізації, Горова К. О., Пономаренко О. І. (2016)
Кудрявцева О. В. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Пономаренко О. І. (2016)
Савченко Т. В. - Подальше реформування пенсійної системи в Україні: проблеми та можливості (2016)
Войтович С. Я. - Реалізація засад соціальної відповідальності бізнесу в концепції зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами (2016)
Наумік-Гладка К. Г. - Менеджмент персоналу як умова економічної безпеки в сфері гостинності (2016)
Майорова І. М. - Логістична концепція управління підприємницькою діяльністю об'єднаних муніципальних підприємств (2016)
Горова К. О. - Основні тенденції розвитку ринку кіберспорту, Горовий Д. А., Кіпоренко О. В. (2016)
Гражевська Н. І. - Еволюція теоретичних підходів до дослідження конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Филюк Г. М. - Розвиток державно-приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального господарства (2012)
Шегда А. В. - Стратегічний аспект управління розвитком суб’єктів господарювання (2012)
Мазур І. І. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку (2012)
Галушка З. І. - Розподіл функцій соціальної відповідальності в системі державно-приватного партнерства (2012)
Иванов Н. Г. - Корпоративная устойчивость как элемент концепции корпоративной социальной ответственности и международный стандарт ISO 26000, Живкович С. О. (2012)
Отрошко О. В. - Державне втручання в економіку: необхідність, наміри та результати (2012)
Ревуцька Н. В. - До проблеми формування та функціонування бізнес-моделей відкритих інновацій (2012)
Чорноус Г. О. - Методологія проактивного управління соціально-економічними системами (2012)
Ігнатович Н. І. - Особистісний чинник підприємництва: еволюція від модерну до постмодерну (2012)
Ларионова Н. И. - Креативность как инновационный ресурс экономики России, Загайнова А. А. (2012)
Рожкова Е. В. - Сущность услуг: эволюция научных взглядов, современное видение (2012)
Загайнова Н. Л. - Проблемы и направления совершенствования государственного регулирования естественных монополий в России (2012)
Лазебник Л. Л. - Міжнародні банківські розрахунки: чинники впливу на ефективність та мотивацію вибору форм (2012)
Розинка О. О. - Позаекономічні аспекти фондового ринку (2012)
Маслов А. О. - Теорія інформаційної економіки та її інституційно-соціальні витоки (2012)
Ульянов К. Є. - Міжнародне регулювання процесів монополізації ринків (2012)
Кузьменко Л. Г. - Зарубіжний досвід функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та можливість його застосування в Україні (2012)
Кузьменко В. П. - Система економічних циклів і глобальна фінансова криза (2012)
Рожко О. Д. - Фінансово-економічна ефективність впровадження державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Василик А. В. - Соціальна відповідальність у сфері охорони праці (2012)
Пашнюк Л. О. - Стан інноваційної активності підприємств харчової промисловості України (2012)
Юшкевич О. Д. - Економіко-екологічний механізм та його роль в регулюванні розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Вірченко В. В. - Роль венчурного фінансування у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Шелудько В. М. (2012)
Носова Є. А. - Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств (2012)
Крилова Н. В. - Методологічні підходи до кількісної оцінки конкурентоспроможності галузі (2012)
Романов Д. С. - Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації (2012)
Гура В. Л. - Розвиток інноваційного підприємництва у контексті концепції сталого розвитку (2012)
Вірченко В. В. - Історія розвитку та особливості теорії фінансового посередництва (2012)
Прилуцький А. М. - Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу (2012)
Кір’якова М. Є. - Інноваційні стратегії транснаціональних корпорацій на початку ХХІ столітті (2012)
Петрук В. В. - Стратегічне планування у системі реструктуризації підприємств (2012)
Царук А. Ю. - Екологічний аудит як інструмент регулювання діяльності підприємств гірничо-видобувної промисловості (2012)
Харіна О. О. - Регулювання якості виробленої продукції на молокопереробних підприємствах (2012)
Самко Н. Г. - Фінансові інновації: ефективний механізм хеджування ризиків чи спекулятивна пастка? (2012)
Піменова О. В. - Формування інституційного середовища розвитку некомерційних виробничих об'єднань на засадах соціального партнерства (2012)
Забрудський О. В. - Обмежувальні чинники суспільної динаміки і шляхи задіяння їх потенціалу через соціальну відповідальність суб’єктів економіки (2012)
Довга Т. М. - Економіко-екологічна ефективність переробки побутових відходів в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Вірченко О. В. - Особливості переходу від класичної до неокласичної методології дослідження землі в економічній системі (2012)
Безверхня Ю. В. - Сучасна методологія управлінського обліку (2016)
Ілляшенко К. В. - Методологія обліку доходів і витрат інформаційної діяльності (2016)
Грищук А. М. - Пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2016)
Муромець Н. Є. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Мітяшкіна В. Д. (2016)
Поколодна М. М. - Дослідження ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в Україні (2016)
Буднік М. М. - Концептуальні принципи стратегії забезпечення конкурентних переваг підприємства, Синьогуб А. Є. (2016)
Федорова І. В. - Класифікація нематеріальних активів та шляхи її удосконалення (2016)
Огієнко С. О. - Ефективність стратегічного управління товарними запасами на торговому підприємстві, Гуща М. С. (2016)
Лагута Я. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як один із ключових інструментів успішного ведення бізнесу (2016)
Мельник В. В. - Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможності економіки України, Бобко В. В., Поліщук О. М. (2016)
Анісімова О. М. - Розвиток системи управління інтелектуальними інвестиціями на підприємствах України, Горячова Н. В. (2016)
Антонова О. В. - Механізм формування аналітичного забезпечення оцінки фінансової безпеки підприємства (2016)
Бунда О. М. - Методичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості підприємства, Пірхун М. О. (2016)
Головко О. Г. - Моделювання рівня фінансового потенціалу страхових компаній України, Піддубна К. І. (2016)
Лаврук Н. А. - Ефективність управління кредитним портфелем комерційного банку, Данилюк Т. В. (2016)
Лаврук Н. А. - Аналіз фінансової стійкості ат "Oщадбанк", Семенюк О. А. (2016)
Прокопенко М. В. - Шляхи удосконалення аналізу фінансових ризиків корпорації (2016)
Бучко І. Є. - Захист депозитних вкладів фізичних осіб – запорука банківської безпеки (2016)
Русул Л. В. - Страхування автотраспорту в Україні: стан розвитку та сучасні новації (2016)
Дубровін О. В. - Негативні чинники, що впливають на забезпечення фінансової безпеки держави у банківській сфері та шляхи їх вирішення (2016)
Фёдорова В. А. - Обоснование факторов формирования имиджа банка (2016)
Новак І. М. - Методологічні основи формування інвестиційної стратегії аграрної галузі (2016)
Николюк О. М. - Методичні основи моделювання інтеграційних процесів сільськогосподарських підприємств (2016)
Александрова С. А. - Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю (2016)
Круглов В. В. - Становлення та розвиток соціального партнерства в підприємницькій діяльності, Раєнко А. В. (2016)
Сливка О. А. - Вплив організаційної культури на процес підбору та відбору персоналу організації (2016)
Лысанова А. М. - Условия реализации эффективных межличностных отношений между работниками в бизнесе, Киреева М. П. (2016)
Солов’янчик А. В. - Розвиток інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг (2016)
Заріпова А. О. - Способи захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт: компаративний аналіз (2016)
Мельник В. В. - Характеристика необхідності удосконалення державного регулювання в Україні, як невід’ємна складова ринкової економіки (2016)
Дунська А. Р. - Циклічність кризових явищ у зовнішньоекономічній діяльності України, Усачова І. Д. (2016)
Кудрявцева О. В. - Оптимізація державних заходів з приводу підвищення конкурентоспроможності на національному і регіональному рівні (2016)
Пахнін М. Л. - Сутність, форми та функції засобів масової комунікації в сучасних умовах (2016)
Коралевский Я. - Развитие крымскотатарского национального образования как экономическая база развития этноса: исторический экскурс (2016)
Костенко Ю. О. - Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства (2016)
Мельниченко О. О. - Організаційно-економічний механізм антикризового управління на підприємстві (2016)
levchenko I. - Management of Investment Attractiveness of Motor Transport Enterprises (On the Example of Ukraine) (2016)
Прокопенко М. В. - Шляхи удосконалення системи управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання (2016)
Вихідні дані (2016)
Ещенко П. С. - Втягивание мировой экономики в нисходящую спираль развития и последствия для Украины, Арсеенко А. Г. (2013)
Филюк Г. М. - Інституціональні чинники формування конкурентного середовища в Україні у контексті глобального розвитку (2013)
Варналій З. С. - Стратегії інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, Буркальцева Д. Д. (2013)
Гражевська Н. І. - Конкурентоспроможність національних економік за умов посилення глобальної нестійкості (2013)
Воротін В. Є. - Стратегія та конкурентні переваги державної регіональної політики на 2013 рік (2013)
Мазур І. І. - Рейтинг конкурентоспроможності національної економіки України: проблеми та стратегічні пріоритети його забезпечення, Соболева М. В. (2013)
Отрошко О. В. - До питання про економічні функції держави в сучасній ринковій економіці (2013)
Ігнатюк А. І. - Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки (2013)
Воротіна Л. І. - Соціальна трансформація малого бізнесу в Україні (2013)
Вірченко В. В. - Генезис та еволюція державного регулювання економічних відносин у галузі авторського права (2013)
Сизоненко В. О. - Інноваційна політика держави і механізми її реалізації (2013)
Шевченко В. Ю. - Глобальний рух капіталу та конкурентоспроможність в умовах нестабільності (2013)
Загайнова Н. Л. - Влияние инноваций на конкурентоспособность российской экономики, Вихрова А. В. (2013)
Ігнатович Н. І. - Інноваційний прорив: зміна парадигми економічного розвитку (2013)
Ларионова Н. И. - Кластеры как основа формирования инновационной модели развития национальной экономики, Напольских Д. Л. (2013)
Стеченко Д. М. - Концептуальні положення інноваційної політики регіонального кластероутворення, Жигалкевич Ж. М. (2013)
Радченко В. В. - Діалектика відносин власності та економічної влади в контексті формування конкурентних переваг економіки України (2013)
Хацкевич Г. А. - Методы исследования территориальной дифференциации, Мороз А. И. (2013)
Баюра Д. О. - Соціальна відповідальність як елемент сталого розвитку інтегрованих структур, Червіна Ю. В. (2013)
Федорченко А. В. - Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю товарів підприємства (2013)
Golovko V. I. - The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise, Sharmanska V. M. (2013)
Кураташвили А. А. - Философские и политико-правовые основы конкурентоспособности экономики, общества и государства (2013)
Кураташвили А. А. - Социальная прибыль - главный критерий эффективного менеджмента и конкурентоспособности экономики (2013)
Мірошниченко О. Ю. - Інноваційна діяльність підприємств України та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки (2013)
Прушківська Е. В. - Неоіндустріалізація як процес оновлення вторинного сектору економіки в період економічної нестабільності (2013)
Микитюк О. П. - Кластери як нова форма конкурентних відносин в сучасній економіці (2013)
Розинка О. О. - Класифікація суб'єктів інвестування фондового ринку та методи їх стимулювання (2013)
Павлюк В. І. - Державна промислова політика України в умовах конкурентних викликів сучасного глобального поділу праці (2013)
Тригуб О. В. - Трансформація конкурентних відносин на ринку лізингових послуг в Україні (2013)
Карпицкая М. Е. - Тенденции развития страховой деятельности в условиях глобализации (2013)
Ревуцька Н. В. - Формування споживчої цінності продукції як основа конкурентоспроможності підприємства (2013)
Izabella Sowier-Kasprzyk. - Creating competition of a community organizing sport events on the example of the organization of the cross-country race in Blachownia (8 km) (2013)
Засадний Б. А. - Міжнародний досвід застосування МСФЗ: переваги та недоліки для України (2013)
Любохинець Л. С. - Соціальне партнерство як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2013)
Брінцева О. Г. - Соціальна відповідальність в сфері охорони праці та промислової безпеки (2013)
Филюк В.В. - Економіко-організаційне забезпечення контролю за концентрацією ринків в Україні (2013)
Калинина Л. Ю. - Сущность бизнес-среды и её значение для развития национальной экономики (2013)
Костенко Т. О. - Сутність та соціально-економічне значення підвищення продуктивності праці в сучасних умовах (2013)
Венгер Т. А. - Вплив державних запозичень на нагромадження основного капіталу в Україні (2013)
Жорова Є. Р. - Ефективність системи антикризового корпоративного управління (2013)
Онисенко Т. С. - Особливості управління інноваційною діяльністю на книговидавничих підприємствах (2013)
Лозова Г. М. - Створення ефективної державної системи охорони об'єктів інтелектуальної власності як важливий чинник підвищення національної конкурентоспроможності (2013)
Бицюра Ю. В. - Активізація інноваційної діяльності акціонерних товариств в Україні як спосіб підвищення їхньої конкурентоспроможністі в умовах глобалізації (2013)
Харламова Г. О. - Індекси цитування як інструмент оцінки конкурентоспроможності вітчизняної науки (2013)
Міщук Г. Ю. - Поширення соціальних інновацій у підприємництві: сучасний стан та перешкоди розвитку (2013)
Петрушенко Ю. М. - Аксіологічні основи конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Демчак Р. Є. - Напрями модифікації системи державного управління соціальним захистом населення в Україні (2013)
Магдич І. П. - Сутність та роль грошових потоків інвестиційної діяльності підприємства (2013)
Тарануха І. Ю. - Удосконалення організації роботи банку з управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями (2013)
Черняк Є. О. - Міжнародні міграційні процеси у формуванні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Гура В. Л. - Особливості культури сучасного підприємництва (2013)
Кот Л. Л. - Ризики інноваційної діяльності підприємств (2013)
Нестерова Д. С. - Формування інвестиційної стратегії страхової компанії (2013)
Дерев’янко О. Г. - Роль PR-технологій у формуванні репутації компанії (2013)
Шевченко І. В. - Соціальні та людські складові стійкої конкурентоспроможності (2013)
Оразалина Б. М. - Проблемы реализации региональных программ, как аспекта конкурентоспособности Казахстана (2013)
Блажей І. О. - Екологічний маркетинг: дилема корисності (2016)
Богдан Н. М. - Дослідження ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи, Краснокутська Ю. В., Довгопола К. Є. (2016)
Пшик-Ковальська О. О. - Дослідження рівня конкурентоспроможності авіаційної та аерокосмічної промисловості України за моделлю конкурентних сил Майкла Портера, Мірзоєва Д. Р. (2016)
Чернова В. В. - Основные принципы формирования концепции контроллинга в стоимостно-ориентированной модели менеджмента (2016)
Гросул В. А. - Стратегічне цілевизначення підприємства торгівлі під час обґрунтування адаптаційних рішень, Филипенко О. М., Рачкован О. Д. (2016)
Камишникова Е. В. - Розвиток стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Колешня Я. О. - Розробка механізму управління економічною безпекою малих та середніх підприємств (2016)
Кудрявцев В. М. - Основні напрямки розвитку малих підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки (2016)
Літвінов О. С. - Відтворення інтелектуального капіталу підприємства (2016)
Рябенко В. В. - Управління потенціалом як інтеграційний вид управлінської діяльності підприємств (2016)
Саенко В. Г. - Фрактальная теория – основа инновационного менеджмента в среде бизнеса восточных единоборств (2016)
Анісімова О. М. - Корпоративне управління як основа формування стабільної системи менеджменту підприємства (2016)
Бабайлов В. К. - Организация менеджмента (2016)
Бабайлов В.К. - Новая парадигма менеджмента (2016)
Сєркова Г. М. - Планування економічного розвитку підприємства (2016)
Маркіна І. А. - Основи формування системи менеджменту інформаційної безпеки підприємства, Дячков Д. В. (2016)
Янковий В. О. - Оптимальна фондоозброєність і оцінка зон беззбиткового інвестування на базі виробничих функцій (2016)
Фёдорова В. А. - Определение обобщенного уровня имиджа предприятия (2016)
Панченко А. В. - Особливості реалізації операцій злиття і поглинання підприємств в Україні, Герега Я. Т., Тимчишин І. Є. (2016)
Карташов С. В. - "Ризик-менеджмент" як якісно перетворюючий процес в економіці підприємства (2016)
Горовий Д. А. - Розвиток системи міських залізниць в Україні та світі, Горова К. О., Свіязов М. В. (2016)
Хвищун Н. В. - Економічний зміст логістичного потенціалу регіону (2016)
Вихідні дані (2016)
Радкевич В. - Ринок інноваційної праці й трудового потенціалу в Україні (2014)
Закатнов Д. - Становление дефиниций "профессиональная карьера" и "консультирование для карьеры" в контексте профессионального самоопределения учащейся молодёжи (2014)
Ягупов В. - Модульно-компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної та машинобудівної галузей (2014)
Кравець Ю. - Змістові аспекти професійної підготовки робітничих кадрів (2014)
Лук’яненко Г. - Зміст професії як детермінанта професіоналізму (2014)
Савченко В. - Професійна підготовка і підвищення кваліфікації робітників на виробництві (2014)
Діденко О. - Особливості розробки та впровадження електронних підручників у систему професійно-технічної освіти (2014)
Shvets V. - The transformation of the didactic principles in the information society (2014)
Юрженко В. - Формування контенту електронних підручників для системи професійно-технічної освіти (2014)
Алєксєєва С. - Модель інформаційної системи методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Вовковінський М. - Структура педагогічної техніки викладача професійно-технічного навчального закладу (2014)
Радкевич О. - Правова компетентність педагогічних працівників професійно - технічних навчальних закладів щодо юрисдикційної форми захисту авторського права (2014)
Ворначев А. - Професійні стандарти у Великобританії: розвиток, структура, мета (2014)
Селецький А. - Передумови реорганізації державних трудових резервів у систему професійно-технічної освіти в середині XX ст. (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Филюк Г. М. - Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації (2014)
Гражевська Н. І. - Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентноспроможності національних економік (2014)
Варналій З. С. - Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України, Білик Р. Р. (2014)
Ігнатюк А. І. - Конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках (2014)
Баюра Д. О. - Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції (2014)
Стеченко Д. М. - Стратегічне управління знаннями в інноваційній діяльності корпоративних утворень (2014)
Фатеев В. С. - Региональный аспект в современнной практике государственного программирования в Республике Беларусь (2014)
Хацкевич Г. А. - Эконометрическая модель валового регионального продукта для прогнозирования конкурентоспособности региональной экономики, Ляликова В. И., Алешкевич Д. С. (2014)
Затонацька Т. Г. - Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи (2014)
Аткочуниене З. О. - Особенности управления информацией в государственных институциях: теоретический подход (2014)
Шевченко В. Ю. - Фактори нестабільності міжнародного руху банківського капіталу та конкурентоспроможність (2014)
Скопенко Н. С. - Особливості розвитку інтеграційних процесів в АПК України (2014)
Чубук Л. П. - Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування (2014)
Сизоненко В. О. - Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації (2014)
Лазебник Л. Л. - Роль бюджетної політики у становленні та розвитку соціальної держави, Рибак С. О. (2014)
Zabolotnyy S. - System ratio analysis as an instrument of financial efficiency measurement of the agribusiness companies of Poland (2014)
Молдаван Л. О. - Роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища в аграрному секторі (2014)
Супрун Н. А. - Інноваційна діяльність корпорацій як чинник економічного розвитку, Сливка Т. О. (2014)
Вірченко В. В. - Суб’єктний склад відносин інтелектуальної власності (2014)
Приказюк Н. В. - Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави (2014)
Піменова О. В. - Економічна сутність провідного елементу господарювання в системі сучасних аграрних відносин (2014)
Ткаченко Я. С. - Розвиток проектного фінансування в Україні: роль банків (2014)
Гудзинський Л. Ю. - Регулювання зайнятості в умовах реалізації кластерних механізмів підвищення конкурентоспроможності територій (2014)
Гудзинська Л. Ю. - Санаційний банк в Україні: проблеми законодавчого регулювання (2014)
Фролова Л. В. - Оцінка ергонімності як ключового індикатору якості інформаційного маркеру бізнес-моделі підприємства, Кравченко О. С. (2014)
Гирниене И. - Эффективное управление знаниями и создание инноваций: факторы конкурентоспособности современных предприятий (2014)
Рожкова Е. В. - Инновационная модернизация экономики: сущность и специфика субъектов инновационных коммуникаций (2014)
Брижань І. А. - Еволюція ключових детермінант економічного розвитку, Биба В. В. (2014)
Білорус Т. В. - Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання, Фірсова С. Г. (2014)
Бердар М. М. - Стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України (2014)
Микитюк О. П. - Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва (2014)
Ващенко Н. В. - Сутність інновацій торговельного підприємства (2014)
Шолойко А. - Страхові об’єднання як фактор розвитку страхового ринку України (2014)
Лозова Г. М. - Оцінка впливу інноваційної політики на формування національної конкурентоспроможності України (2014)
Онисенко Т. С. - Інноваційні технології в системі забезпечення конкурентоспроможності видавничого підприємства (2014)
Романюк В. М. - Поняття влади в корпоративному управлінні (2014)
Нестерова Д. С. - Формування інвестиційного портфеля страхової компанії (2014)
Надточій К. М. - Вибір стратегії подолання бар’єрів входу у галузь (2014)
Римкіна М. С. - Дефініція категорії "соціально-економічний розвиток підприємства" (2014)
Оксак А. О. - Особливості ринку злиття та поглинання в Україні (2014)
Лаврук Н. А. - Мотивація зайнятості і конкурентоспроможність жінок на ринку праці (2014)
Шевченко І. В. - Людський ресурс в системі факторів розвитку міжнародної конкурентоспроможності (2014)
Бойко М. М. - Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг (2014)
Титул, зміст (2008)
Воронкова О. С. - Вплив експериментальної імуносупресії на розвиток дисбіозу урогенітального тракту білих лабораторних мишей, Сіровакша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А. І. (2008)
Садовник О. В. - Енергетичний профіль у щурів на фоні травматичної хвороби головного мозку і фармакологічної корекції корвітином (2008)
Степанов Г. Ф. - Вивчення енергетичного обміну у різних видах м'язової тканини нащадків опромінених тварин після фізичного навантаження (2008)
Сторчило О. В. - Модифікація жовчю впливу рослинних екстрактів на транспорт вуглеводів у нащадків опромінених тварин, Багірова О. А. (2008)
Ульянов В. О. - Активність ацетилхолінестерази в міометрії стресуражених щурів (2008)
Смірнов І. В. - Особливості циклу сон-неспання у щурів на різних стадіях відтворення коразолового кіндлінгу (2008)
Аряев Н. Л. - Клиническое значение пребиотиков в терапии атопического дерматита у детей, Циунчик Ю. Г., Кукушкин В. Н. (2008)
Варєньєва Н. О. - Клінічна ефективність застосування нового антисептичного полоскання порожнини рота після видалення нижніх зубів "мудрості", Терешина Т. П., Бабов Є. Д. (2008)
Гешелін С. О. - Карбоксиперитонеум як причина конверсії при виконанні лапароскопічної холецистектомії, Каштальян М. А., Міщенко М. В. (2008)
Главацький О. Я. - Ефективність паліативних лікворошунтуючих операцій при комбінованому лікуванні хворих із гліомами лобово-кальозної локалізації, Кулик О. В. (2008)
Дьоміна Т. М. - Деякі показники біохімічного профілю у вагітних із синдромом подразненої кишки, Сухурова Л. С., Федорова А. О. (2008)
Євчев Ф. Д. - Наш досвід діагностики та лікування хворих із бічними кістами шиї, Теличко А. О., Варешкіна М. О., Гаєвський В. В. (2008)
Лонде О. В. - Стан катехоламіндепонуючої функції еритроцитів і тіол-дисульфідної системи у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією з різними типами ремоделювання лівого шлуночка, Волковинська Т. В. (2008)
Півоварова О. А. - Стан сурфактантного гомеостазу у хворих на метаболічний синдром, Маньковський Б. М. (2008)
Пішак О. В. - Стан мікрофлори кишечнику у хворих на остеоартроз із супровідною патологією системи травлення, Кулинич М. М. (2008)
Ходорчук К. В. - Комплексна клінічна оцінка процесів кісткового ремоделювання У дівчат пубертатного віку (2008)
Бабов Є. Д. - Вплив реконструктивних операцій на нижній щелепі на стан скронево-нижньощелепних суглобів, Волковішський А. В., Гончаренко Є. В. (2008)
Бабій І. Л. - Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хронічних гастритів і гастродуоденітів у дітей, Мовлянова Н. В. (2008)
Рибак В. А. - Сучасні уявлення про запальні процеси вен і принципи їх фармакологічної корекції, Кузнєцова В. М. (2008)
Сергей Иванович Корхов (к 90-летию со дня рождения) (2008)
Реферати (2008)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2008)
Болгаріна В. - Організаційна культура професійно-технічного навчального закладу як фактор його розвитку (2014)
Григор’єва В. - Управління розвитком професійно-технічної освіти: концептуальний підхід (2014)
Лозовецька В. - Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців (2014)
Палькевич Ю. - Управління конкурентоспроможністю освітніх послуг професійно-технічних навчальних закладів: методичні підходи до прогнозування та планування (2014)
Мендзебровський І. - Сучасні проблеми оцінювання персоналу в аутсорсингових ІТ-компаніях (2014)
Шимановський M. - Понятєвий апарат контексту охорони здоров’я учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Aystrahanov D. - Simulation training content skilled workers machine profile (2014)
Anishchenko V. - The open vocational training: managerial and pedagogical aspects (2014)
Михнюк М. - Модель розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Карп’юк М. - Ціннісна складова соціально-професійної компетентності кваліфікованих робітників (2014)
Wеintraub М. - Innovative approaches to vocational training of skilled workers in metal processing in the vocational-technical schools (2014)
Пятничук Т. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних (2014)
Радкевич О. - Соціальні мережі в професійному розвитку педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Шевченко В. - Головні конструкти електронних програмно-педагогічних засобів як базових елементів інформаційного навчального середовища (2014)
Орлов В. - Професійне становлення особистості педагога у вимірах класичної методології (2014)
Романова Г. - Розвиток готовності педагогічних працівників професійно - технічних навчальних закладів до запровадження особистісно - розвивальних технологій навчання (2014)
Пуховська Л. - Європейський досвід запровадження національних рамок кваліфікацій (2014)
Селецький А. - Деякі тенденції сучасного розвитку професійної підготовки робітників в україні в історико-філософському дискурсі (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Боднарчук Г. Л. - Українська науково-дослідна станція Бджільництва (95 років з дня створення), Гаврилюк О. І. (2017)
Боднарчук Г. Л. - О.Х. Андріяшев (1826 – 1907) – учений, педагог, засновник "практичної школи бджільництва", Романенко Л. І. (2017)
Бугера С. І. - Необхідність удосконалення законодавства з питань виробництва та реалізації продукції галузі бджільництва з урахуванням міжнародного досвіду (2017)
Бугера С. І. - Весняний розвиток та продуктивність \ бджолиних сімей при використанні поліетилентерефталатної плівки в якості утеплювача гнізда, Міщенко О. А. (2017)
Бугера С. І. - Вплив відбору бджолиної матки на збір бджолами обніжжя, Міщенко О. А., Литвиненко О. М. (2017)
Гавалко. Ю. В. - Використання продуктів бджільництва з метою покращення стану здоров’я людей похилого віку, Захарія А. В., Синєок Л. Л., Романенко М. С., Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Григорків Л. М. - Вплив процесу селекції на формування внутрішньопородного типу українських степових бджіл (2017)
Єфіменко Т. М. - Нагальні проблеми бджільництва в Україні, Односум Г. В. (2017)
Єфіменко Т. М. - Вплив на динаміку відмирання здорових та хворих на нозематоз бджіл згодовування разом з цукровим сиропом йоду, Односум Г. В., Коваленко І. А., Тлуста Ю. П., Воробій О. А., Афара К. Д. (2017)
Захарія А. В. - Медодайні властивості лікарських рослин, Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Захарія А. В. - Окремий випадок лікування асептичного некрозу бджолоужаленням, Лінько Я. В., Костюк А. С., Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Захарія А. В - Перстач білий унікальна складова функціональних продуктів - дієтичних добавок, Добровольний О. О, Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Керек С. С. - Виробниче випробування складних міжтипових гібридів карпатських бджіл, Мерцин І. І., Керек П. М. (2017)
Керек С. С. - Особливості породної характеристики місцевих бджіл низинних районів закарпатської області, Керек П. М. (2017)
Ковальський Ю. В. - Особливості обміну ліпідів в організмі медоносних бджіл (Apis mellifera l.) за впливу гіпотермічного стресу, Ковальська Л. М., Миронович Г. М. (2017)
Ковальчук І. І. - Вплив підгодівлі цитратів аргентуму та купруму у весняно-літній період на репродуктивну здатність бджолиних маток, Двилюк І. І., Романів Л. І. (2017)
Лазарєва Л. М. - Динаміка показників якості меду різного ботанічного походження при тривалому зберіганні, Ковтун В. О., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2017)
Міщенко О. А. - Вплив білкової підгодівлі на весняне нарощення бджолиних сімей та підготовку їх до ефективного використання медозбору, Литвиненко О. М. (2017)
Папп В. В. - Оцінка простих міжтипових гібридів карпатських бджіл в парі поєднань Синевир та Вучківського, Кізман-байза А. А., Плиска В. М. (2017)
Переста А. М. - Природна резистентність корів при маститах за впливу апіфітопрепаратів, Калачнюк Л. Г., Постоєнко Г. В. (2017)
Шамро М. О. - Продуктивні якості гібрида соняшника атланта при вирощуванні його на фоні пожнивних залишків фацелії пижмолистої, Кошова Л. М., Кулинич І. М. (2017)
Шамро М. О. - Підвищення значущості лук і пасовищ для бджільництва за рахунок підсіву медоносних рослин, Кошова Л. М., Кулинич І. М. (2017)
Radkevich V. - Management of the personnel’s professional development at innovatively active enterprises (2015)
Єльникова Г. - Закономірності адаптивного управління розвитком професійно-технічної освіти (2015)
Михнюк М. - Наукові підходи до розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2015)
Орлов В. - Аксіогенез уявлень учнів ПТНЗ про професійний успіх (2015)
Свистун В. - Методологічні підходи до управління розвитком професійно- технічної освіти в умовах ринкової економіки (2015)
Wеintraub M. - Modernization of the content of vocational education and training (2015)
Hlushchenko О. - Energy efficiency as an essential component of competence of future skilled workers having machine-building profile (2015)
Кулалаєва Н. - Професійне навчання кваліфікованих робітників на високотехнологічному виробництві: організаційно-педагогічні умови (2015)
Гириловська І. - Моніторинг професійно-технічної освіти в сучасних умовах (2015)
Гуралюк А. - Особливості web-підручника для професійно-технічної освіти (2015)
Карташова Л. - Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи (2015)
Ягупов В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління професійно-технічними навчальними закладами (2015)
Закатнов Д. - Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді (2015)
Радкевич О. - Правова компетентність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у частині цивільного судочинства (2015)
Романова Г. - Запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій (2015)
Vornachev А. - Organization of vocational education for adults as current tendency of skilled workers training in eu countries (by example of Great Britain) (2015)
Herhanov L. - Professional training of seafarer for working on the ships of new generation: goals and objectives (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Євстаф’єва В. О. - Мікробоносійство личинок Strongyloides westeri, Шендрик І. М., Гугосьян Ю. А. (2017)
Богатко Н. М. - Ветеринарно-санітарний контроль безпечності та якості м’ясних продуктів, Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І., Сердюков Я. К., Щуревич Г. П. (2017)
Лизогуб Л. Ю. - Морфологічні зміни тимусу курчат при різних схемах антибактеріальної терапії (2017)
Оробченко О. Л. - Токсикокінетика наночасток металів у добових курчат за умов введення курям-несучкам з кормом нанокомпозиту металів Ag, Fe, Cu і двоокис Mn), Куцан О. Т., Шматко О. О. (2017)
Vasetska A. I. - The use of GnRH agonist for supression of cats reproductive function, Mass A. A. (2017)
Милостивий Р. В. - Проблемні питання адаптації корів голштинської породи в умовах промислової технології виробництва молока, Калиниченко О. О., Василенко Т. О., Милостива Д. Ф., Гуцуляк А. С. (2017)
Гриневич Н. Є. - Вплив згодовування плідникам райдужної форелі ганаміновіту на виживання заплідненої ікри та передличинок (2017)
Водоп’янова Л. А. - Біохімічні критерії оцінки функціонального стану кісткового мозку собак, Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антіпін С. Л. (2017)
Жукова І. О. - Вплив маклеї серцевидної на стан системи антиоксидантного захисту організму качок за дегельмінтизації фенбендазолом, Баздирєва Н. О., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Гематологічні і біохімічні показники крові собак за умов застосування "Неоверму" та протекторів-антитоксикантів, Костюк І. О., Світлична-Кулак Ю. С. (2017)
Данкович Р. С. - Патоморфологія аспергільозу полярних сов Bubo scandiacus, Коляда І. С. (2017)
Дунець В. Ю. - Профілактика хвороб печінки у курей яєчного напрямку продуктивності, Слівінська Л. Г. (2017)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "Алкісепт–100", Копійчук Г. Т., Хом’як Р. В., Хирівський О. В., Данко М. М. (2017)
Корнієнко М. В. - Визначення поліморфних варіантів фрагментів днк збудників хламідійних інфекцій сільськогосподарських тварин, Ксьонз І. М. (2017)
Zhelavskyi M. M. - The status of extracellular antimicrobial potential of phagocytes genitals of cats, Shunin I. M. (2017)
Кісера Я. В. - Біохімічні показники сироватки крові телят за введення їм імунопрофілактичних засобів проти пневмококової інфекції, Сторчак Ю. Г. (2017)
Слівінська Л. Г. - Етіологія та клініко-біохімічні показники крові за аліментарної остеодистрофії корів, Демидюк С. К., Щербатий А. Р., Федорович В. Л., Тиндик І. О. (2017)
Рубленко І. О. - Визначення чутливості виробничого штаму Bacillus anthracis UA–07 до антибіотиків, Скрипник В. Г. (2017)
Неволько О. М. - Тенденції розвитку інфекційних захворювань, визначення їх ризику та прогнозу, Прискока В. А., Куртяк Б. М., Свідерський В. С., Сковпень В. М., Скороход С. В., Даценко Р. А., Мороз О. А., Гаркавенко В. М. (2017)
Ковпак В. В. - Порівняльна характеристика генетичної стабільності культур клітин жирової тканини та кісткового мозку щурів на ранніх пасажах, Ковпак О. С. (2017)
Полтавченко Т. В. - Стан захворюваності риби на бранхіомікоз та сапролегніоз у Рівненській області (2017)
Тодорюк В. Б. - Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату "Феросел Т"., Гунчак В. М., Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В., Харів І. І., Хомик Р. І., Васів Р. О., Слободюк Н. М., Винярська А. В., Журавльов О. Ю., Гусар П. Т., Назарук Н. В., Назарук Н. Я., Солтис М. П. (2017)
Shchebentovska О. М. - Morphological structure properties of the musculus longissimus dorsi in pigs in the process of autolysis (2017)
Чорний М. В. - Гематологічні та біохімічні показники крові спортивних коней української верхової та тракененської порід, Мачула О. С., Крилова А. О., Антоненко П. П., Вороняк В. В. (2017)
Куляба О. В. - Вплив клозаверму А та катозалу на показники протеїнсинтезувальної функції печінки корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями, Стибель В. В., Гутий Б. В. (2017)
Коцюмбас Г. І. - Відтворювальна здатність і структурно-функціональний стан матки щурів, які споживали корми з 20% вмістом ГМ-сої, Самсонюк І. М., Шкіль М. І. (2017)
Федорович О. В. - Білковий склад сироватки крові однорічок білого амура, уражених моногенеями, до та після застосування "Бровармектин-гранулятуTM" і "АвестимуTM" (2017)
Деркач І. М. - Сучасні тенденції на фармацевтичному ринку вакцин для птиці в Україні (2017)
Пероцька Л. В. - Фазові етапи та структура кіл епізоотичної циркуляції збудника бешихи в умовах степової зони північного Причорноморя (2017)
Кос’янчук Н. І. - Профілактика міксоматозу кролів (2017)
Мокрий Ю. О. - Епізоотологічний моніторинг бабезійної інвазії серед собак у Полтаві, Ксьонз І. М. (2017)
Грушанська Н. Г. - Вміст важких металів у шерсті корів північно-східної біогеохімічної зони (2017)
Мазур М. В. - Видова характеристика епізоотії сказу в Україні за 2011–2016 рр, Мазур Н. В., Полупан І. М. (2017)
Khariv I. - The influence of brovitatoxide in conjunction with milk thistle fruits on the immune system of turkeys for eimeriozic invasion, Gutyj B., Hunchak V., Slobodyuk N., Vynyarska A., Sobolta A., Todoriuk V., Seniv R. (2017)
Кобзар Т. А. - Визначення динаміки погодних умов протягом календарного року в прибережних ділянках акваторії Одеської затоки з метою утримання морських ссавців у відкритих вольєрах, Мазовська С. В. (2017)
Лукащук Б. О. - Вплив пробіотика та фітобіотика на показники Т- і В-клітинного імунітету відлучених поросят за гастроентериту незаразної етіології (2017)
Салата В. З. - Динаміка мікрофлори охолодженої і примороженої яловичини за її зберігання, Кухтин М. Д., Семанюк В. І., Перкій Ю. Б. (2017)
Мазовська С. В. - Моніторинг фізико-хімічних показників морської води прибережної ділянки акваторії Одеської затоки при визначенні відповідного місця розташування вольєрів для утримання морських ссавців (2017)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники підшлункової залози собак в постнатальному періоді онтогенезу, Сокульський І. М., Демус Н. В., Зорич З. Д. (2017)
Стояновський В. Г. - Динаміка лейкоцитів крові поросят у різні стресорні періоди онтогенезу при згодовуванні добавок "В-глюкан" та "Біовір", Мацюк О. І., Колотницький В. А. (2017)
Виговський Г. М. - Технологічне забезпечення високошвидкісної обробки деталей (2015)
Громовий О. А. - Використання нестаціонарних процесів різання для якісного формоутворення поверхонь деталей (2015)
P.P. Melnichuk - Research was undertaken to study the influence of nonuniformity motion during supply to the surface roughness on details, processed with an edge tool, O.O. Vynohradov, V.Е. Loiev, V.V. Otamanskyi (2015)
Адаменко Ю. І. - Гармонізація українських національних стандартів з нормування точності геометрії виробів з міжнародними, Герасимчук О. М., Плівак О. А. (2015)
Барандич К. С. - Методика визначення циклічної довговічності матеріалу деталей, що працюють в умовах змінних навантажень, Вислоух С. П. (2015)
Іванов В. О. - Резерви підвищення гнучкості верстатних пристроїв механообробного виробництва, Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Моделювання зміни кольору звороту відбитків, отриманих на папері з водяними знаками, з урахуванням структурних характеристик паперу та параметрів фарби, Катрук О. В., Талімонова Н. Л. (2015)
Колодницька Р. В. - Транспортні та термодинамічні властивості біодизельного палива для моделювання випаровування крапель у двигунах внутрішнього згоряння (2015)
Саленко О. Ф. - Фільтрація води при експлуатації гідрорізного обладнання та покращення якості фільтрації за рахунок нових методів, Орел В. М., Мана О. М., Корцов М. І. (2015)
Степчин Я. А. - Особливості динаміки процесів високошвидкісного торцевого фрезерування (2015)
Подчашинський Ю. О. - Алгоритмічна обробка зображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри та параметри руху об’єктів на основі штучних нейронних мереж, Лугових О. О., Шавурська Л. Й. (2015)
Корнійчук А. І. - Моделювання та аналіз системи управління технологічною лінією на основі послідовності подій, Шавурський Ю. О., Воронова Т. С. (2015)
Вавіленкова А. І. - Система порівняльного аналізу текстових документів (2015)
Левченко А. Ю. - Експериментальне дослідження наближеного методу розв’язання загальної задачі комівояжера (2015)
Мирутенко Л. В. - Методика оптимізації комплексу програмного забезпечення систем дистанційного навчання (2015)
Горобчишин О. В. - Числове моделювання зональної технологічної тріщинуватості на кар’єрах декоративного каменю (2015)
Копка І. О. - Обґрунтування місця розташування проміжних детонаторів в свердловинному заряді для підсилення дії вибуху у підошві уступу, Кравець В. Г., Фролов О. О., Клеван О. М. (2015)
Коробійчук В. В. - Обґрунтування лінійних розмірів блоків природного каменю залежно від вимог споживачів (2015)
Кравець В. Г. - Розв’язання задач про взаємодію циліндричних хвиль із жорсткою перепоною в двошаровому ґрунтовому середовищі, Мейш В. Ф., Шайдецька Л. В. (2015)
Шамрай В. І. - Керування якістю готової продукції з гранодіориту за допомогою різних методів полірування природного каменю (2015)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови стравоходу та його імунних утворень перепелів, Орлова А. В. (2017)
Лісова В. В. - Патоморфологічна характеристика коронавірусної інфекції в собак, Дубіненко О. (2017)
Лісова В. В. - Патоморфологічна характеристика хламідіозу в котів, Савченко А. (2017)
Дмитрієв В. С. - Застосування екстракортикального остеосинтезу за діафізарних переломів кісток кінцівок у собак, Хомин Н. М. (2017)
Хомин Н. М. - Етіологічні фактори та наслідки аномалій розвитку зубів і зубного прикусу у собак, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Пріцак В. В., Назарук Н. В., Гримак Я. І. (2017)
Хомин Н. М. - Поширеність та причини виникнення хвороб копитець у корів, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Пріцак В .В. (2017)
Акимишин М. М. - Активність та вміст ізозимів аспартатамінотрансферази в репродуктивних органах корів, Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д. (2017)
Гаврилін П. М. - Структурно-функціональна організація кісткового мозку поросят, Лєщова М. О., Еверт В. В., Мирний О. М. (2017)
Друзь Н. В. - Біоморфологічні особливості м’язів, які діють на тазостегновий суглоб, у деяких представників родини лебеди – GENUS CYGNUS (2017)
Колтун Є. М. - Стан гемопоезу у дійних корів за профілактики мікроелементної недостатності, Русин В. І. (2017)
Коцюмбас Г. І. - Гематологічні показники та морфологічна характеристика селезінки самок щурів f1 за дії наногерманію цитрату, застосованого у різних дозах, Тесарівська У. І., Гуменецька М. І., Шумська М. І. (2017)
Лемішевський В. М. - Електронно-мікроскопічна будова клітин слизової оболонки товстої кишки свиней у нормі (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів, діючих на плечовий суглоб, деяких представників ряду горобцеподібних – Ordо Passeriformes, Мельник М. В. (2017)
Vischur V. - The impact of low-quality veterinary medicines processing and feed additives on the environment, Velychko V., Gutyj B. (2017)
Санин А. В. - Стимуляция продукции гормона роста у ягнят и поросят под действием Гамавита, Деева А. В., Наровлянский А. Н., Пронин А. В., Бехало В. А., Кожевникова Т. Н., Анников В. В., Анникова Л. В. (2017)
Ткаченко В. В. - Особливості лікування ран, уражених личинками Wohlfahrtia magnifica, у собак (2017)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічна, гістохімічна характеристика дванадцятипалої кишки курей-бройлерів за згодовування кормів з високим вмістом пробіотичної добавки, Костинюк А. К., Мисів О. В., Федик Ю. Я. (2017)
Криштальська М. О. - Вплив препарату "Трифузол" на функціональний стан печінки у курчат за еймеріозної інвазії, Гунчак В. М., Гутий Б. В. (2017)
Бодяко О. І. - Макроелементний обмін у лошат за гіперкальцитонінемії, Головаха В. І., Тишківський М. Я., Щербатий А. Р. (2017)
Грицина М. Р. - Вміст біологічно активних речовин у різних видів роду Verbascum L (2017)
Глебенюк В. В. - Поширеність африканської чуми свиней в Україні, Глебенюк О. Г., Петруша В. Г. (2017)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез сліпокишкових дивертикулів качок віком 150–240 діб (2017)
Максимович І. А. - Обмін електролітів у спортивних коней за навантаження (2017)
Микитин Л. Є. - Рівень мікроелементного складу ґрунту, води та кормів у ФГ "Радвань Нова" Пустомитівського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2017)
Михайленко Є. О. - Протеїновий і амінокислотний обмін у м’язах курчат-бройлерів кросу КОББ 500 на тлі застосування кормової добавки "Гумілід", Дьомшина О. О., Степченко Л. М. (2017)
Стегней Ж. Г. - Показники кореляції між площею кровоносних судин і тканинних компонентів тимуса телят (2017)
Стегней М. М. - Морфологічні особливості деяких органів головної кишки коня (2017)
Стецько Т. І. - Антимікробна активність нового комбінованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та доксицикліну, Музика В. П., Островська Л. Л., Буцяк В. І. (2017)
Туманов В. В. - Діазинон. Основні аспекти біологічної дії, токсикологічні властивості та патоморфологія отруєнь (2017)
Фодченко І. А. - Вивчення показників безпечності мідій при їх технологічній обробці щодо вмісту хлорорганічних пестицидів, Касянчук В. В., Ващик Є. В., Скрипка Г. А. (2017)
Фотіна Т. І. - Порівняльна оцінка ефективності препаратів "Сарофлокс" та енрофлоксацину відносно збудників бактеріозів птиці, Ващик Є. В. (2017)
Хімич М. С. - Моніторинг безпечності та якості продуктів забою свиней, отриманих в умовах Одеської області, Горобей О. М., Козулін Ф. В., Жеков В. В. (2017)
Масалович Ю. С. - Залежність відтворної здатності корів від тривалості лактації, Любецький В. Й. (2017)
Присяжнюк В.Я. - Паростки лікувальної справи тварин в Галичині (2017)
Михайленко Н. І. - Органна локалізація пухлин у дрібних тварин різних видів, Войцехович Д. В. (2017)
Назар Б. І. - Використання молекулярно-біологічних методів досліджень у прикладних галузях ветеринарних наук, Мурська С. Д., Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В. (2017)
Радзиховський М. Л. - Гематологічні та біохімічні показники крові собак, уражених коронавірусним ентеритом (2017)
Плис В. М. - Симптомокопмлекс за надгострого, гострого та підгострого перебігу пастерельозно-аскаридіозної асоціації у птиці різних видів (2017)
Степанов О. Д. - Порівняння бокового та медіанного доступу за оваріогістеректомії у кішок (2017)
Яремчук І. М. - Інтенсивність окисних процесів та якість сперміїв бугаїв за додавання в розріджувач наносукцинатів мікроелементів, Кузьміна Н. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д., Кава С. Й. (2017)
Новгородова О. Ю. - Підготовка компонентів селективної поверхні трансдюсера імунного біосенсора для індикації Pseudomonas aeruginosa, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О. (2017)
Кустуров В. Б. - Аналіз мікробної контамінації туш свиней в процесі забою та первинної обробки, Касянчук В. В., Бергілевич О. М. (2017)
Травецький М. О. - Профілактика ембріональної смертності у корів, Краєвський А. Й., Мусієнко Ю. В. (2017)
Кобилюх І. Б. - Влив препарату "Фос-Бевіт" на вміст холестеролу та концентрацію сечової кислоти в організмі корів та перебіг у них післяотельного періоду, Стравський Я. С., Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є. (2017)
Масюк Д. М. - Експериментальне зараження поросят вірусом епідемічної діареї свиней, Сосницький О. І., Кокарєв А. В., Коляда С. Г. (2017)
Кокарєв А. В. - Формування клітинних механізмів імунного захисту в поросят за дії препарату "Імунолак", Масюк Д. М. (2017)
Huberuk V. - Impact of antioxidants on enzym activities of glutatione system of bulls bodies antioxidant defense under acute nitrate and nitrite toxicity, Gutyj B., Gufriy D., Binkevych V., Hariv I., Binkevych O., Salata R. (2017)
Костишина Т. А. - Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні (2015)
Рогоза М. Є. - Сутність і ознаки інтегрованих структур: теоретичний аспект, Вергал К. Ю. (2015)
Сержук А. В. - Комплекс маркетингу на ринку охорони здоров’я (2015)
Синиця Л. В. - Стратегічне управління розвитком транспортних підприємств: аналіз концептуально-методологічних підходів (2015)
Сагалакова Н. О. - Систематизація принципів ціноутворення у сфері туризму (2015)
Бойчук І. В. - Застосування інтернет-торгівлі в системах В2В і В2С (2015)
Юринець З. В. - Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи, Макара О. В. (2015)
Бервено О. В. - Розвиток національної транспортної логістики у кваліметрії якості життя (2015)
Флегантова А. Л. - Особливості державної інноваційно- інвестиційної політики в умовах ускладненої політико-економічної ситуації в Україні (2015)
Гайда І. О. - Загальні принципи та методи стимулювання державної інноваційної політики Японії (2015)
Петринка В. Ю. - Основні напрями енергозбереження України в умовах євроінтеграції (2015)
Талалаєв В. О. - Аналіз і оцінка безпеки бізнес-процесів підприємств споживчої кооперації, Тереховська В. І. (2015)
Краснокутська Н. С. - Матричний метод вибору клієнтоорієнтованої стратегічної позиції підприємства, Тихонченко Р. С. (2015)
Шимановська-Діанич Л. М. - Дистриб’юторський підхід до управління розвитком підприємства, Іщейкін Т. Є. (2015)
Монастирський Г. Л. - Методологічна база формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств (2015)
Тужилкіна О. В. - Мотиваційні основи стимулювання інноваційної діяльності у сучасних умовах (2015)
Бердин А. Ю. - Анализ факторов, обуславливающих планирование и реализацию коммуникационной политики предприятия в промышленности строительных материалов (2015)
Шуплат О. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку підприємств сфери туризму в Україні (2015)
Бегма П. О. - Сутність трудового потенціалу як соціально-економічної категорії (2015)
Крамченко Р. А. - Діяльність кредитних спілок на фінансовому ринку України (2015)
Кулик В. А. - Облік і оподаткування операцій з електронними грошима в Україні (2015)
Кочарян І. С. - Методичний підхід до визначення завдань управління системою вищої освіти у сфері культури та мистецтва (2015)
Береза І. С. - Впровадження технології комп'ютерного тестування для оцінювання знань студентів ВНЗ (2017)
Бондаренко Д. В . - Функціональний аналіз фахової підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Брижата І. Г. - Професійні уміння в структурі готовності вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Грищенко С. М. - Структура методичної системи навчання екологічної геоінформатики (2017)
Каландирець Н. М. - Формування підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників засобами інтерактивного навчання (2017)
Крижановський М. М. - Критерії формування художньо-професійних знань та умінь у студентів на заняттях з елементів ДПМ за допомогою новітніх методів і технологій, Фурман О. І. (2017)
Перевєрзєва С. В. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку в процесі позааудиторної роботи, Марчик В. І. (2017)
Савченко Л. О. - Використання веб-квест технологій у вищий школі при підготовці майбутніх фахівців (2017)
Соколова С. В. - Професійна мобільність як складова правової культури майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Стрюк Л. Б. - Роль засобів візуалізації у самостійній роботі студента-філолога (2017)
Царенко А. В. - Умови формування професійної відповідальності майбутніх вчителів початкових класів (2017)
Басюк Л. Б. - Проблема змісту шкільних підручників у вітчизняній педагогіці (від кінця 40-х років до теперішнього часу): особливості та етапи підручникотворення (2017)
Вакуленко В. М. - Адаптація і толерантність у екстремальних ситуаціях (2017)
Гаманюк В. А. - Навчання другої іноземної мови у системі загальної освіти в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Рябовол Л. Т. - Методика навчання правознавства (правознавча дидактика) як наука: об'єкт, предмет, мета, завдання, функції, методологія (2017)
Семенець С. П. - Концепція моделі навчально-математичної діяльності учнів (2017)
Соломенко А. О. - Дидактичний потенціал фізики у розвитку критичного мислення, Коновал О. А., Туркот Т. І. (2017)
Татьянчикова І. В. - Механізми і показники соціалізації дитини з інтелектуальними порушеннями (2017)
Коваленко В. К. - Використання інформаційних технологій в системі вищої освіти (2017)
Ковшар О. В. - Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти (2017)
Чернецька Ю. І. - Подолання соціальних ризиків серед реабілітованих наркозалежних осіб методами соціальної роботи (2017)
Касілов І. А. - Історичні передумови розвитку інструментального виконавства у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Коваленко І. А. - Історико-педагогічні дослідження з позицій регіонального підходу: проблема поняттєвого визначення (2017)
Мотуз Т. В. - Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок ХХІ століть): проблема періодизації (2017)
Селищева І. А. - Історична пам'ять у контексті історичної освіти (2017)
Таможська І. В. - Стан процесу підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Туркот Т. І. - К. Ушинський як фундатор філософії освіти, Коновал О. А. (2017)
Білоус О. С. - Організація креативної діяльності студентів у процесі навчання в педагогічному університеті (2017)
Бугра А. В. - Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб'єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти, Коновал О. А., Туркот Т. І. (2017)
Зінонос Н. О. - Вплив мотивації на успішність і результати навчання іноземних студентів при вивченні природничоматематичних дисциплін (2017)
Іванова В. В. - Розвиток педагогічної творчості майбутніх вчителів у системі професійної підготовки (2017)
Іванова Г. І. - Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів (2017)
Передерій О. Л. - Вплив освітньої системи на рівень особистісної тривожності учнів вальдорфської школи та учнів загальноосвітніх шкіл (2017)
Скляренко І. Ю. - Міжособистісна взаємодія викладача та майбутнього фахівця водного транспорту (2017)
Шалацька Г. М. - Мотиваційна доцільність використання інтернет-ресурсів під час навчання англійській мові студентівпрограмістів (2017)
Кузнецов М. П. - Моделювання параметрів роботи енергосистеми, які носять випадковий характер (2012)
Біла Г. Ю. - Можливості перетворення загрозливих звалищ відходів на переробні енерготехнологічні комплекси на прикладі Миколаївського глиноземного заводу, Запорожець Ю. М. (2012)
Ткаленко Д. А. - Транспортные стадии и топология токообразующих процессов в высокотемпературных топливных элементах, Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И. (2012)
Бекиров Э. А. - Теоретическая оценка эффективности цилиндрических концентраторов в неследящих гелиосистемах, Химич А. П. (2012)
Кныш Л. И. - Численное моделирование лучистого теплопереноса в системе концентрации солнечного излучения "параболоцилиндрический концентратор – трубчатый теплоприёмник (2012)
Кокошин С. С. - Определение геометрических и теплофизических параметров солнечного коллектора и фототермического модуля с теплоотводами из композита, Коломиец Д. П., Кучинский В. П., Суржик А. Н. (2012)
Горбатых О. И. - Расчёты КПД солнечных коллекторов в трёхкаскадных системах солнечного ГВС, Макаров В. В. (2012)
Тучинский Б. Г. - Средние скорости ветра в ветроэнергетике (2012)
Яковлев А. И. - Обоснование применения секционированных лопастей ветроустановок, метод их построения и аппроксимация, Затучная М. А., Пашков В. Н., Меркушов В. Н. (2012)
Васько П. Ф. - Актуальные вопросы развития малой гидроэнергетики в Украине на современном этапе, Вихорев Ю. А. (2012)
Морозов Ю. П. - Метод теплового розрахунку підземних теплообмінників і акумуляторів (2012)
Клюс С. В. - Визначення енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів за період незалежності України (2012)
Матвейчук А. С. - О технологии совместного сжигания бурого угля и соломы в топочных камерах с неподвижным слоем (2012)
Будько М. О. - Математична модель теплопереносу в реакторі переестерифікації рослинних олій у біодизпаливо періодичної дії, Забарний Г. М. (2012)
Корінчук Д. М. - Розробка та аналіз математичної моделі прогнозування міцності брикетів при пресуванні композиційних сумішей з використанням торфу як в'яжучого (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2012)
Abstracts (2012)
Андріанов В. Є. - Культура здорового способу життя як важливий складник особистості майбутнього вчителя, Андріанов Т. В. (2013)
Білоконний С. П. - Використання методу проектів в екологічній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2013)
Волосенко А. В. - Діагностування стану готовності студентів економічного університету до творчої самореалізації в майбутній професійній діяльності (2013)
Голівер Н. О. - Лінгводидактичні аспекти мовної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Городиська В. В. - Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх вихователів у педагогічних ВНЗ (2013)
Дороніна Т. О. - Формування цілісного світогляду майбутніх учителів зарубіжної літератури засобами історико-літературознавчих дисциплін (2013)
Дроздова І. П. - Семінарські та практичні заняття для розвитку креативних умінь студентів із професійного мовлення за фахом (2013)
Дьяконов Г. В. - Діалогічна концепція гуманітарно-культурної освіти на психолого-педагогічному факультеті (2013)
Жигірь В. І. - Управлінська компетентність як необхідна умова професіоналізму менеджера освіти (2013)
Зичков А. К. - Формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних педагогічних технологій (2013)
Златніков В. Г. - Навчання курсантів вищих військових навчальних закладів іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання (2013)
Іщенко Л. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей старшого дошкільного віку (2013)
Катеруша О. В. - Компетентнісний підхід у проектуванні мети навчання іноземних мо (2013)
Кирикилиця В. В. - Екпериментальне дослідження активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками (2013)
Копусь О. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2013)
Король В. М. - Модель формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки (2013)
Корольський В. В. - Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні, Капіносов А. М. (2013)
Лисогор Л. П. - Використання технологій кооперативного навчання на лабораторних заняттях з основ природознавства (зоології) у вищій школі (2013)
Мішеніна Т. М. - Діалогізація навчання на практично-семінарських заняттях майбутніх вчителів філологічних спеціальностей як умова формування дидактичної компетентності (2013)
Морозова К. А. - Дидактична модель формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Зеленкова Н. І. (2013)
Москальова Л. Ю. - Підготовка майбутніх учителів за спеціалізацією "Християнська етика" (2013)
Ніколаєнко Ю. О. - Принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі (2013)
Нікора А. О. - Сутність та особливості методичної підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті (2013)
Онищенко І. В. - Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище сучасного вищого навчального закладу як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців (2013)
Побережна Н. О. - Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій (2013)
Попович Н. М. - Діяльнісно-практичний компонент у структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2013)
Размолодчикова І. В. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування іміджу майбутнього вчителя (2013)
Рогальська Н. В. - Використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2013)
Романець В. М. - Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури як мета і соціально значущий результат його фахової підготовки у вищому навчальному закладі (2013)
Ромащенко І. В. - Професійна культура викладача як умова самореалізації педагога (2013)
Садова В. В. - Процесуальні аспекти формування історико-педагогічної культури студентів (2013)
Сгадова В. В. - Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача до професійної творчої діяльності (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського