Гусакова М. П. - Симбиотические отношения в семье как предпосылка формирования и нарушения психологической безопасности ее членов (2016)
Данильченко Т. В. - Моделі суб’єктивного соціального благополуччя (2016)
Дементьєва К. Г. - Соціально-психологічні чинники ризику в художній діяльності артистів цирку (2016)
Емельянова А. И. - Управление конфликтом как фактор развития организации (2016)
Зуєва А. О. - Особливості соціально-психологічної безпеки особистості старої людини в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Каменская Н. Л. - Трудовая мотивация сотрудников таможенных органов в контексте трансграничной безопасности, Иванова М. Д. (2016)
Кабанцева А. В. - Проблема определения психологических критериев надежности профессиональной деятельности водителей автотранспорта (2016)
Каменська Н. Л. - Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів, Кременчуцька М. К. (2016)
Кириченко О. М. - Розвиток професійної компетенції студентів-психологів (2016)
Коваль А. Ш. - Психологічні особливості соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Колот С. А. - Эмоциональное обусловливание психологической безопасности личности (2016)
Лазорко О. В. - Професійна безпека у вимірі працездатності особистості в період активної професійної реалізації (2016)
Панченко О. А. - Информационная безопасность личности в условиях изменяющихся социокультурных ценностей, Антонов В. Г., Гуменюк В. В. (2016)
Панченко О. А. - Безопасность дорожного движения: человеческий фактор, Кабанцева А. В., Зайцева Н. А., Харламова О. П., Гуменюк В. В. (2016)
Пундев В. В. - Проблемы и основные закономерности билингвального речевого развития человека (2016)
Равлюк Г. І. - Кореляційний аналіз соціальних уявлень молоді про шлюбні стосунки (2016)
Чернявська Т. П. - Психологічні чинники управління ризиками у бізнесі (2016)
Шинкаренко О. Є. - Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бабій О. І. - Психологічні особливості осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки (2016)
Бабатіна С. І. - Психологічні технології розвитку темпоральних характеристик особистості в студентському віці (2016)
Безверхий О. С. - Розвиток самоактуалізації жінки в професійній діяльності, Грабіщук С. В. (2016)
Боднар О. В. - Деякі індивідуальні ознаки особистості у жінок з патологією вагітності (2016)
Буйван Э. В. - Исследование эмоциональных переживаний студенческой молодежи (2016)
Булатова Я. В. - Особливості суб’єктів, психологічно схильних до азартних ігор (2016)
Булгакова О. Ю. - Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії (2016)
Варе І. С. - Психологічний аналіз взаємозв’язку між смисложиттєвими орієнтаціями і емоційною спрямованістю майбутніх психологів (2016)
Вихрущ-Олексюк О. А. - Особистісні детермінанти іноземної студентської молоді як умова успішної інтеграції у полікультурне освітнє середовище (2016)
Возович А. А. - Деформації правосвідомості студентів коледжів (2016)
Дєліні М. М. - Теоретичні аспекти дослідження впливу психологічних чинників професійної "Я-концепції" на формування успішної кар’єри (2016)
Каменская Н. Л. - Трудовая мотивация и профессиональное развитие сотрудников таможенных органов, Иванова М. Д. (2016)
Кондратенко И. В. - Функциональная модель социальной ситуации развития студента, Могилевская В. Ю. (2016)
Кононенко А. О. - Соціально-психологічні аспекти самопрезентації особистості (2016)
Кретчак О. М. - Особливості психологічного забезпечення слідчої діяльності та його значення в реалізації професійної діяльності слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України (2016)
Кривцова Н. В. - Психологический резерв самореализации ученого-медика (2016)
Литвиненко О. Д. - Використання казкотерапії у програмі групової психокорекційної роботи (2016)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості впливу часової перспективи на основні конструкти самоефективності (2016)
Мадинова Ю. И. - Рассмотрение композиционного проективного метода в рамках целостно-личностного подхода (2016)
Мандзик Т. М. - Прив’язаність до місця проживання молоді у зв’язку з їхніми часовими орієнтаціями (2016)
Мельник Н. М. - Психологічний аспект формування стресостійкості педагога (2016)
Мельничук О. Б. - Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Санько К. О. - Роль емоційного інтелекту в формуванні психологічної адаптації сучасної молоді (2016)
Сосніхіна С. Є. - Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді: міждисциплінарний підхід (2016)
Стельмащук Х. Р. - Фактори, які впливають на особистісне становлення різних категорій дітей-сиріт (2016)
Сумарєва К. В. - Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку (2016)
Тринчук О. Б. - Особливості особистісної сфери майбутніх економістів (2016)
Троїцька М. Є. - Аналіз сутності побутового насильства як соціально-психологічного явища (2016)
Урусова О. Г. - Психологічний аналіз професійної діяльності у життєвому просторі особистості медіатора (2016)
Чачко С. Л. - Особливості впливу батьківських образів на образ майбутнього партнера по шлюбу у вихованих в неповній сім’ї жінок, Чебан А. С. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бабій О. І. - Психологічні особливості локусу контролю та суб’єктивного благополуччя осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки (2016)
Варіна Г. Б. - Особливості впливу академічної групи на процес формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору, Харитонова О. А. (2016)
Васютинська О. Г. - Соціально-демографічні та особистісні характеристики пасіонаріїв (2016)
Воронов О. І. - Рефлексія як інструмент прийняття рішень в сфері публічного управління (2016)
Гарькавец С. А. - Проблема конкурентной виктимности и вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины (2016)
Добровольська Л. П. - Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості майбутнього педагога, Третякова І. С. (2016)
Жигалкіна Н. В. - Проблема здоров’я в психологічній науці (2016)
Ісаєва Т. П. - Особливості прояву тривожності у студентів ВНЗ з ліво- та правопівкульною асиметрією та особливості їх адаптації у соціумі (2016)
Каткова Т. А. - Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї, Ілляшенко О. М. (2016)
Кобросли А. Х. - Сопоставление психологических профилей отлично и посредственно успевающих студентов, Простомолотов В. Ф. (2016)
Компанович М. С. - Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (2016)
Красильников І. О. - Емоційно-особистісні характеристики жінок з внутрішніми конфліктами (2016)
Кушнерова Я. Г. - Поняття життєвого шляху: теоретичний аналіз (2016)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості життєвих прагнень особистості як характеристики її самоефективності (2016)
Литвиненко О. Д. - Адаптаційний потенціал як предиктор запобігання любовної аддикції (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження когнітивного компонента рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу (2016)
Макарова И. В. - Теоретический анализ категории "нравственная устойчивость личности" в науке (2016)
Панов М. С. - Психологічні особливості реадаптації культурно-особистісного фактора в управлінні сучасною організацією (2016)
Потоцька І. С. - Вивчення сформованості професійного самовизначення старшокласників (2016)
Радзівіл К. П. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів (2016)
Сорока О. М. - Шляхи та умови формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2016)
Тиньков А. М. - Метод и устройство для контроля психофизиологического состояния оператора по его речевому сигналу, Федосеев В. А. (2016)
Форманюк Ю. В. - Місце інфантильних рис в структурі особистості (2016)
Шевченко С. В. - Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів, Міхайленко Л. М., Добровольська Л. П., Каткова Т. А. (2016)
Щербак Т. І. - Особливості тактичного мислення футболістів в залежності від спортивного амплуа (2016)
Голубєва Т. А. - Перетравність корму та баланс Нітрогену у молодняку перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини у комбікормах (2017)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту в курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2017)
Палій А. П. - Інновації у встановленні фізіологічності технологій доїння високопродуктивних корів (2017)
Калин Б. М. - Екологічна оцінка та потенціал туристично-рекреаційних ресурсів Бродівського району, Буцяк Г. А. (2017)
Лобойко Ю. В. - Визначення параметрів гострої токсичності препарату "Бровермектин-гранулят" на однорічках коропа, Данко М. М., Крушельницька О. В., Кравець С. І. (2017)
Градович Н. І. - Екотоксичний вплив плюмбуму та кадмію на гематологічні параметри організму білого товстолобика Hypopthalmichtys molitrix (2017)
Грициняк І. І. - Оцінка товарних кондицій різновікових груп галицького коропа, Гурбик В. В. (2017)
Жукова І. О. - Підвищення стійкості організму свиней до окисного стресу засобами рослинного походження, Молчанов А. А., Антіпін С. Л. (2017)
Оріщук О. С. - Продуктивність та забійні показники молодняку гусей за згодовування лецитину сої та соняшнику, Рубан Н. О., Цап С. В., Микитюк В. В., Дармограй Л. М. (2017)
Омельян А. М. - Аргінін і лізин: вплив їх співвідношення на продуктивність молодняку перепелів, Позняковський Ю. В. (2017)
Ференц Л. В. - Відтворювальна здатність та молочна продуктивність корів залежно від племінної цінності їх батьків (2017)
Федорович В. В. - Вплив показників відтворної здатності на формування молочної продуктивності корів симентальської породи (2017)
Соболєв О. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах, Гутий Б. В., Петришак О. Й., Голодюк І. П., Петришак Р. А., Наумюк О. С. (2017)
Lugovoy S. I. - Genetic polymorphism of the Landrace pig based on microsatellite markers, Kramarenko S. S., Lykhach V. Ya. (2017)
Шаран М. М. - Cтан і перспективи застосування біотехнологічних методів відтворення у племінному вівчарстві, Гримак Х. М. (2017)
Бабік Н. П. - Вплив живої маси корів голштинської породи у період вирощування на тривалість та ефективність їх господарського використання, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2017)
Коцюбенко Г. А. - Поліморфізм за геном прогестеронового рецептора (PGR) та його зв’язок із багатоплідністю у кролиць каліфорнійської породи, Погорєлова А. О., Крамаренко О. С. (2017)
Кузів М. І. - Екстер’єрні особливості повновікових корів української чорно-рябої молочної породи (2017)
Піщан І. С. - Білковий, вуглеводний та ліпідний обміни у корів швіцької породи різного екологічного походження в зоні степу України (2017)
Юлевич О. І. - Ефективність використання пробіотиків у годівлі помісних поросят на дорощуванні, Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. (2017)
Півторак Я. І. - Перспективи використання кормів "Aller aqua" у живленні райдужної форелі, Бобель І. Ю., Божик О. В. (2017)
Савельєва М. С. - Нові підходи щодо оцінки якості генетичного матеріалу бугаїв-плідників, Сушко О. Б. (2017)
Снітинський В. В. - Екологічний аналіз стану фауністичного комплексу західного регіону України, Качмар Н. В., Мазурак О. Т., Жиліщич Ю. В. (2017)
Романчук А. С. - Обмінні процеси жирних кислот загальних ліпідів у рідкому вмісті рубця та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Рудь В. О. - Дія стрес-факторів на показники неспецифічної резистентності і продуктивність поросят. (2017)
Кулібаба С. В. - Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на морфологічні та біохімічні показники крові корів, Долгая М. М., Ємельянова Н. С., Гончаренко Г. О. (2017)
Себа М. В. - Вплив комплексів нанокарбоксилатів та препарату Кватронан-Se на гематологічні показники крові піддослідних тварин, Хоменко М. О. (2017)
Голубєв М. І. - Продуктивність молодняку перепелів за використання у комбікормі різних джерел цинку, Голубєва Т. А. (2017)
Боднарук В. Є. - Генофонд деяких порід великої рогатої худоби, Щербатий З. Є., Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. (2017)
Бойко А. О. - Адаптаційна здатність та природна резистентність тварин поліської м’ясної породи (2017)
Виговський І. В. - Вміст мінеральних елементів в урожаї одновидових посівів багаторічних трав та їх Травосумішок (2017)
Гордійчук Н. М. - Швидкість росту телят симентальської породи залежно від тривалості ембріогенезу та пори року народження, Денькович Б. С., Гордійчук Л. М. (2017)
Денькович Б. С. - Вирощування племінних теличок за використання концентрату "Інтермікс-теля 30%", Півторак Я. І., Гордійчук Н. М. (2017)
Dobryanska G. M. - Accumulation and distribution of zinc and manganese in aquatic ecosystem of Yavoriv water reservoir, Lviv region, Ukraine, Yanovych D. O., Shvets T. M., Butsyak A. A. (2017)
Заплатинський В. С. - Зв’язок мірних ознак і живої маси з рівнем перо-пухової продуктивності гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп (2017)
Клименко О. М. - Обґрунтування системи моніторингу ресурсів агросфери басейнів річок, Буцяк В. І., Буцяк А. А. (2017)
Хомин М. М. - Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитрату кобальту, Ковальчук І. І., Кропивка С. Й., Цап М. М. (2017)
Седіло Г. М. - Активність ферментів плазми крові та продуктивні якості тварин залежно від рівня протеїну та енергії в раціоні лактуючих вівцематок, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2017)
Пославська Ю. В. - Тривалість та ефективність довічного використання корів залежно від їх надою за першу та кращу лактації, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції, Боднар П. В., Кропивка Ю. Г. (2017)
Адамів С. С. - Дослідження шляхів зниження професійного ризику серед механізаторів в АПК, Голод В. П. (2017)
Гловин Н. М. - Вплив спиртової барди на агрохімічні властивості ґрунту (2017)
Павлів А. В. - Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарських підприємств Тернопільської області Бережанського району ТзОВ "Жива Земля Потутори" та ТОВ "Крона", Павлів О. В. (2017)
Шевчук Н. П. - Генезис української червоної молочної породи (2017)
Гунчак Р. В. - Проблема йододефіциту у свиней та шляхи її вирішення, Седіло Г. М. (2017)
Поврозник Г. В. - Вплив пробіокормодобавки "ПРОПОУЛ ПЛВ" на продуктивні показники несучих перепелів (2017)
Петрів М. Д. - Інтенсивність росту та розвитку молодняку оброшинських сірих гусей і покоління, схрещених з великою сірою породою, Слобода Л. Я., Слобода О. М. (2017)
Медвідь С. М. - Стан мікробіоценозу кишечнику курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів, Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Пащенко А. Г. (2017)
Кирилів Б. Я. - Продуктивність та якість продукції перепелівництва за впливу біологічно активних добавок, Гунчак А. В., Сірко Я. М. (2017)
Гуцол А. В. - Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл, Ковальський Ю. В., Ковальська Л. М., Гуцол Н. В. (2017)
Керек С. С. - Характеристика екстер’єрних ознак карпатських бджіл різного походження, Ковальський Ю. В., Гусар П. Т. (2017)
Ящишина І. В. - Обгрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку (2015)
Пепа Т. В. - Домінанти соціального розвитку країни в контексті реалізації його конкурентної парадигми (2015)
Чорна Л. О. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства — система взаємозв'язку якісних та кількісних показників розвитку, Чорна Н. Ю. (2015)
Гоблик В. В. - Інституційно-правові аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції (2015)
Босовська М. В. - Методологічні засади оцінки результативності функціонування мережевих структур на основі мультикритеріального підходу (2015)
Наумова Л. М. - Стратегічні засади розвитку морських торговельних портів України в умовах активізації міжнародної торгівлі (2015)
Котенко С. В. - Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості, Дяченко О. П. (2015)
Львова Я. Я. - Дослідження напрямів підвищення ефективності використання трудових ресурсів промислового підприємства, Письменна О. Б. (2015)
Пахода С. С. - Передумови формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Абрамітова Д. Р. - Науково-методичний підхід до оцінки рівня інтеграції страхового і туристичного ринків (2015)
Ставицький О. В. - Оцінка та контроль у системі стратегічного управління (2015)
Yusifov M. - Modelling the inflationary processes. a case study of Azerbaijan: a vector error correction model (2015)
Мамед-Гасанов Ельшад - Регулирование инвестиционного и реинвестиционного механизма в целях устойчивого экономического развития (2015)
Джафарова Самира Зафар кызы - Усиление инновационной составляющей при формировании устойчивых конкурентных преимуществ Азербайджанской Республики (2015)
Дивінець О. Л. - Методичні основи соціально-економічного розвитку міського електротранспорту України (2015)
Ткаченко С. М. - Стратегії забезпечення беззбитковості та економічної стійкості аграрних підприємств (2015)
Бендасюк С. П. - Науково-методичне обгрунтування інноваційного розвитку регіону (2015)
Талаєва К. О. - Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії (2015)
Лазаренко С. Ж. - Запобігання та протидія корупції як напрям стратегічного розвитку національної освіти (2015)
Колтун В. С. - Діяльність органів місцевого самоврядування щодо подолання соціально-економічних криз у контексті екзогенної циклічності (2015)
Клименко Н. Г. - Єдина державна система цивільного захисту: складові, завдання та режими функціонування (2015)
Андрієнко М. В. - Закони державного управління, специфічні для сфери пожежної безпеки (2015)
Бодров В. Г. - Удосконалення фінансово-економічних механізмів державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів, Ігнатенко О. П. (2015)
Дубич К. В. - Освітній механізм державного управління соціальними послугами в Україні: сучасний стан реалізації (2015)
Стоян О. Ю. - Дослідження стану розвитку малої гідроенергетики України: особливості, тенденції, енергетичний потенціал (2015)
Сухара І. В. - Підходи до формування екологічної культури та екологічної компетентності державних службовців (2015)
Богер О. В. - Зміни у податковому законодавстві України та стимули до інноваційної діяльності (2015)
Петухова О. В. - Консолідація: сутність і види (2015)
Тимченко Л. М. - Європейський досвід удосконалення системи надання адміністративних послуг (2015)
Толстоног В. В. - Державна політика у сфері захисту прав споживачів та її взаємозв'язок із державною споживчою політикою (2015)
Федоренко В. Г. - Науково'публічне видання "Незалежна економіка України", Гнибіденко І. Ф. (2015)
Михайленко В. Л. - Фізіологічні потреби організму в ессенціальних мінеральних речовинах та роль водного фактора в їх забезпеченні (на прикладі окремих сільських районів Одеської області) (2015)
Коваленко О. М. - Дуоденогастральний рефлюкс та його взаємозв’язок з інфекцією Неlicobacter pylori, Саленко А. В., Бреславець Ю. С. (2015)
Крилова О. О. - Ефективність ендоскопічного дослідження з високою роздільною здатністю, збільшенням, хромоскопією та NBI в діагностиці патології слизової органів езофагогастродуоденальної зони у хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В., Демешкіна Л. В. (2015)
Мосійчук Л. М. - Особливості клінічної симптоматики у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу при поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді, Кушніренко І. В., Демешкіна Л. В., Васильєва І. О., Ярош В. М., Бочаров Г. І. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori в первичной профилактике НПВП-гастропатий, Онищук Л. А. (2015)
Kohutych A. I. - Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis among the Residents of the Transcarpathian Region, Koval H. M., Sirchak Ye. S. (2015)
Журавльова Л. В. - Резистин як маркер порушення функції печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2-го типу, Огнєва О. В. (2015)
Степанов Ю. М. - Первые итоги применения сдвиговолновой транзиторной эластометрии в определении состояния паренхимы поджелудочной железы (обзор литературы и собственные исследования), Гравировская Н. Г. (2015)
Демешкина Л. В. - Нервная анорексия: обзор и клинический случай, Сердюченко О. Н., Птушкина Д. А., Петишко О. П. (2015)
Степанов Ю. М. - Алкогольне ураження печінки: морфологічні та біохімічні особливості (експериментальне дослідження), Діденко В. І., Ошмянська Н. Ю., Кленіна І. А., Петрова К. В., Галинський О. О., Руденко А. І. (2015)
Brittany E. Yee - Устойчивый вирусологический ответ и его терапевтические предикторы в случае 4-го генотипа вируса гепатита С по сравнению с его 1, 2 и 3-м генотипами: метаанализ, Nghia H. Nguyen, Bing Zhang, Derek Lin, Philip Vutien, Carrie R. Wong, Glen A. Lutchman, Mindie H. Nguyen (2015)
Armineh Zohrabian - Клинические и экономические аспекты лечения ожирения: обзор препарата орлистат (2015)
Диденко В. И. - Современные достижения в оценке стеатоза печени (2015)
Дорофеев А. Э. - Заболевания кишечника и почки, Руденко Н. Н., Деркач И. А., Чечула Ю. В. (2015)
Зайцев И. А. - Использование количественного определения HBsAg для мониторинга естественного течения хронической HBV-инфекции (2015)
Климнюк С. И. - Новый эпигенетический путь канцерогенеза, ассоциированного с Helicobacter pylori, Кованова Э. Н., Творко М. С. (2015)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина), Абатуров О. Є., Завгородня Н. Ю., Скирда І. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Клінічний досвід застосування біологічного гепатопротектора Прогепар у лікуванні хворих із гепатобіліарною патологією (огляд), Бреславець Ю. С. (2015)
Ткач С. М. - Современные подходы к инициальному и противорецидивному лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Ягмур В. Б. - Хвороба Гоше (сучасний погляд на проблему) (2015)
За матеріалами III наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України "Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології" (2015)
Мельник М. А. - Динаміка вмісту крохмалю у щепленого та не щепленого матеріалу грунтопокривних троянд у період підготовки до зимівлі, Дубова О. В., Лях В. О. (2017)
Zelya G. V. - The choice of wart varieties with complex resistance to wart and nematodes in western region of Ukraine and distinguishing sources of resistance, Oliynyk T. M., Kyryk M. M. (2017)
Пічура В. І. - Просторово-часова трансформація агрохімічного стану ґрунтів у зоні сухого степу, Безніцька Н. В. (2017)
Савчук М. В. - Вплив Nb-вмістних нанокомпозитів на основі сапоніту на індукцію флуоресценції хлорофілу у листках кукурудзи, Стародуб М. Ф. (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1, Антоняк Г. Л. (2017)
Стародубцев В. М. - Вплив просторової неоднорідності водного режиму агроландшафтів на їх продуктивність, Власенко І. С., Комарчук Д. С. (2017)
Воробєй Є. С. - Вплив препаратів бактеріофагів на процес біоплівкоутворення штамів Staphylococcus aureus, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2017)
Оменюк В. Я. - Розвиток фузаріозу початків кукурудзи на гібридах різних груп стиглості та його шкідливість в умовах Правобережного Лісостепу України, Антоненко О. Ф. (2017)
Сєвідов В. П. - Вплив густоти рослин на ріст і урожайність гібриду огірка Кібрія F1 (2017)
Герасименко Л. А. - Вплив густоти стояння рослин на фотосинтетичну продуктивність агрофітоценозів сорго цукрового, Федорук Ю. В. (2017)
Макух Я. П. - Контролювання бур'янів механічним способом у агрофітоценозах міскантусу гіганського, Ременюк С. О., Мошківська С. В. (2017)
Куц О .В - Ефективність комплексних добрив в технології вирощування капусти головчастої, Парамонова Т. В., Мозговский О. Ф, Михайлин В. І. (2017)
Корнієнко С. І. - Врожайність цибулі озимої за вирощування із сіянки за різних строків садіння та систем удобрення, Новікова А. В. (2017)
Коровко І. І. - Вплив окремих елементів технології вирощування на фотосинтетичну активність рослин цукрових буряків (2017)
Kаlytka V. - Oxidative stress and seed germination of winter wheat, Klipakova Yu. (2017)
Волощук М. Д. - Агрофізичні властивості ґрунту за різних способів обробітку та удобрення за вирощування льону-довгунця в умовах Передкарпаття, Кнігніцька Л. П. (2017)
Польовий В. М. - Тривала динаміка кислотності і продуктивності дерново-підзолистого зв'язно-піщаного ґрунту залежно від доз внесеного вапна в умовах Західного Полісся України, Кулик С. М. (2017)
Грищенко С. М. - Етологія свиней за різних умов утримання (2017)
Кондрасій Л. А - Застосування препарату на основі цитратів Zn та Ge з метою поліпшення показників якості молока-сировини корів, Якубчак О. М., Малюк М. О. Каплуненко В. Г. (2017)
Новгородова О. Ю. - Особливості епідемічної та епізоотичної ситуації щодо Pseudomonas aeruginosa, Ушкалов В. О., Мазур Т. В. (2017)
Маринюк М. О. - Формування колострального імунітету у новонароджених телят за ліпосомної корекції ліпідного складу плазмолеми ентероцитів, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2017)
Вишневський С. Г. - Щодо питань профілактики сечокислого діатезу в індичат, Цвіліховський М. І. (2017)
Лещенко О. Ю. - Ефективність впливу біопрепаратів на проростання і схожість зернівок Festuca rubra L. та Agrostis tenuis Sibth., Колесніченко О. В., Швець І. В., Новаченко Н. В. (2017)
Кириленко В. І. - Формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України, Кириленко Л. М. (2014)
Воротін В. Є. - Соціальний захист населення як об'єкт державного регулювання та управління в Україні, Демчак Р. Є. (2014)
Гаврилюк О. В. - Обґрунтування вибору інтеграційного вектора України в уомвах глобальної нестабільності (2014)
Погорелов Ю. С. - Методи екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В.В. (2014)
Воротіна Л. І. - Конкурентоспроможність індивідуального відтворення підприємств у ринкових умовах господарювання (теорія та реалії конкурентоспроможності підприємства) (2014)
Павлюк В. І. - Державна промислова політика і конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобального поділу праці: реалії та потреби України (2014)
Шубін О. О. - Управління підприємством в умовах агресивного турбулентного фону, Іванчук К. О. (2014)
Єрмоленко В. А. - Роль часу у забезпеченні нерівномірного розвитку країн та народів (2014)
Радченко В. В. - Створення конкурентоспроможності національної економіки: сутність проблеми та можливості її реалізації (2014)
Затонацька Т. Г. - Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи (2014)
Руденко Н. В. - Динаміка трудової міграції в контексті розширення Європейського Сюозу (2014)
Микитюк О. П. - Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва (2014)
Вірченко В. В. - Суб'єктний склад відносин інтелектуальної власності (2014)
Бицюра Ю. В. - Структура ринку цінних паперів в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями її оптимізації (2014)
Азьмук Н. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у контексті зайнятості (2014)
Артюх Т. М. - Державне та технічне регулювання ринку ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (2014)
Васильцова В. М. - Проблемы оценки экономической эффективности комплексной модернизации оборудования, Васильцов В. С. (2014)
Ларионова Н. И. - Структурная диверсификация экономики России: реалии, преспективы развития, Загайнова Н. Л. (2014)
Дульська І. В. - Напрями активізації участі компаній сектора ІКТ України у фондовому ринку та альтернативних формах інвестицій (2014)
Овчаренко Є. І. - Пракселогічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки (2014)
Морозов В. С. - Ґенеза механізму регулювання промислової сфери у ФРН (2014)
Баженова О. В. - Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки (2014)
Корнілова І. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: стан та перспективи (2014)
Януль І. Є. - Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Ігнатович Н. І. - Інноваційний розвиток економіки: від модерну до постмодерну (2014)
Сабірова А. Е. - Особливості комунікаційної політики страхової компанії (2014)
Трохименко В. І. - Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні (2014)
Чорнодід І. С. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни (2014)
Маслюківська А. О. - Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі (2014)
Шевченко І. В. - Людський ресурс в системі факторів розвитку міжнародної конкурентоспрможності (2014)
загайнова А. А. - Электронные деньги в электронные платежные системы в современной экономике России (2014)
Гражевська А. О. - Інституціоналізація рентних відносин як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Демидюк О. О. - Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем (2014)
Жуманкулова Л. О. - Реализация государственными предприятиями проектов государственно-частного партнерства на потребительском рынке в условиях девальвации национальной валюты Республики Казахстан (2014)
Мельничук О. С. - Формування ринку електронної комерції в Україні (2014)
Альошина І. В. - Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності (2014)
Буян А. О. - Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Тараненко Ю. В. - теоретичні підходи щодо дослідження особливостей та структури логістики торговельних підприємств (2014)
Шимків С. А. - Сутність, принципи та форми страхування від нещасних випадків на виробництві (2014)
Проков'єва О. В. - Законодавче регулювання ринку перестрахування в Україні (2014)
Брановицький В. В. - Рейдерство: соціально-економічна природа (2014)
Нечаев О. И. - Истоки научной деятельности академика Е. А. Вагнера (2014)
Онищенко В. П. - Методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування та напрями його удосконалення (2015)
Сeргієнкo O. A. - Мoдeлювaння фaктoрів зoвнішньoгo тa внутрішньoгo сeрeдoвищa фінaнсoвoї бeзпeки кoмeрційнoгo бaнку, Гoлoфaєвa І. П. (2015)
Паршин Ю. І. - Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку (2015)
Маслак О. І. - Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства, Коробкова І. В. (2015)
Барна М. Ю. - Взаємозв'язок між товарообігом та факторними ознаками системи внутрішньої торгівлі України (2015)
Рощина Н. В. - Проблеми та перспективи формування фондових бірж в Україні, Товмасян В. Р., Посудієвський Д. О. (2015)
Гончарова О. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва підприємств агросектору України, Єгорова Г. А. (2015)
Шашина М. В. - Еволюція поняття ефективність державного управління (2015)
Исмаилов Ниязи Муса оглы - Совершенствование информационной базы анализа результатов деятельности и деловой активности (2015)
Салахов Рашад Мамедали оглы - Проблемы повышения эффективности экономического механизма устойчивого развития сферы услуг (2015)
Баскаков А. Ю. - Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС (2015)
Королович О. О. - Оцінка організаційного забезпечення внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями (2015)
Заячківська Б. Б. - Врахування карсту при здійсненні оцінки земельних ділянок (2015)
Нестерова Д. С. - Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії (2015)
Дьяконова С. Ю. - Методика розрахунку та аналіз додаткових показників економічної ефективності інвестицій у кормовиробництво на макрорівні (2015)
Чала О. А. - Аналіз екологічного розвитку України в розрізі ресурсних, економічних та техногенних аспектів (2015)
Волянський П. Б. - Удосконалення механізмів державного регулювання медичного реагування на транспортні катастрофи (2015)
Ємельянов В. М. - Кластерний механізм організації промислового виробництва (2015)
Терент'єва А. В. - Аналіз факторів впливу на адекватність управлінських заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Колтун В. С. - Комплементарність як парадигма місцевого самоврядування: методологічний аспект (2015)
Бабенко К. А. - Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням, Лазаренко С. Ж. (2015)
Дубич К. В. - Роль науково-прикладного механізму державного управління в підвищенні якості надання соціальних послуг (2015)
Кіслов Д. В. - Піар в системах маркетингових комунікацій органів державного управління (2015)
Стоян О. Ю. - Дослідження міжнародного досвіду інвестування розвитку сфери відновлювальної енергетики (2015)
Кашпур Л. М. - Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні (2015)
Федан Я. І. - Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку сучасної освітньої системи (2015)
Паламарчук Т. П. - Оптимізація української аграрної євроінтеграції в умовах сучасного державного управління (2015)
Вострікова Н. В. - Системна модель механізму державного управління водними ресурсами (2015)
Поліщук І. В. - Механізми розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні (2015)
Березовський Д. О. - Аналіз основних проблем при використанні моніторингу та контролю в системі державного управління (2015)
Дрожжина Г. И. - Определение тяжести поражения роговицы у больных с персистирующими эпителиальными дефектами, торпидными язвами и при нарушении регенерации роговицы после кератопластики, Тройченко Л. Ф., Драгомирецкая Е. И. (2013)
Бездетко П. А. - Состояние аккомодационной функции у пресбиопов без и с наличием первичной открытоугольной глаукомой при различных видах рефракции, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2013)
Павлюченко К. П. - Эффективность интерферонотерапии для профилактики развития и прогрессирования катаракты после хирургического лечения первичной глаукомы, Могилевский С. Ю., Пенчук В. О. (2013)
Малиева Е. В. - Данные морфометрических параметров структур переднего отдела глаз у больных с разными видами миопии и лиц с эмметропией и гиперметропией, Бушуева Н. Н. (2013)
Бойчук И. М. - Нарушения рефракции и косоглазие у детей с ретинопатией недоношенных, Кацан С. В., Стоянова Е. С., Заичко Е. С. (2013)
Пономарчук В. С. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных миопией высокой степени, Павлюченко К. П., Кефи Найссан. (2013)
Рубан А. М. - Результати комбінованої 230 вітректомії з факоемульсифікацією та імплантацією ІОЛ у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (2013)
Петруня А. М. - Влияние иммунотропных препаратов на гуморальный иммунитету пациентов с сухой формой возрастной макулярной дегенерации, Евсюкова О. А. (2013)
Коновалова Н. В. - Профилактика и лечение дегенерации макулы и заднего полюса глаза, Нарицына Н. И., Новик А. Я., Рыбалко А. В. (2013)
Король А. Р. - Медикаментозная коррекция ингибиторами ангиогенеза при гемодинамических нарушениях в сосудистой оболочке у пациентов с экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации, Храменко Н. И., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б. (2013)
Уманец Н. Н. - Интравитреальное введение ранибизумаба как метод лечения больных кистозным диабетическим макулярным отеком, Розанова З. А., Махер Альзин. (2013)
Сафроненкова И. А. - Профили молекулярных маркеров (Р53, ВЄЬ-2, ЄБ95, ИПО38) как предикты развития рецидивов у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век, Драгомирецкая Е. И. (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка ризиків виникнення офтальмологічної патології серед населення та у працівників, що підлягають дії природного ультрафіолетового випромінювання, Риков С. О., Риков С. О. (2013)
Пасечникова Н. В. - Ультраструктурные изменения коллагеновых волокон стромы роговицы, их организация и отношения, Насинник И. О., Леус Н. Ф., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2013)
Мальцев Е. В. - Моделювання птерігіуму, Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2013)
Петруня А. М. - Изучение клинических признаков воспалительного процесса в роговой оболочке при одновременном моделировании кератита и конъюнктивита в эксперименте, Мухамед Абдульрахман Кутайни. (2013)
Савко В. В. - Влияние светового воздействия на антиоксидантную систему в сетчатке при экспериментальном увеите, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2013)
Артемов А. В. - Кератопластика: закон о трансплантации и конституционные гарантии (2013)
Требования к оформлению рукописей для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Положение о рецензировании рукописей, подаваемых для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Маршава Д. О. - Оптимизацмия положения хирургических инструментов при операции по лечению катаракты с помощью компьютерного моделирования, Сичинава Д. Ш. (2016)
Суровая Е. И. - Состояние зрительных функций у пациентов с миопией до и после медикаментозной коррекции антиоксидантной системы, Бойчук И. М. (2016)
Боброва Н. Ф. - Сопутствующая соматическая патология у детей первого года жизни с пороками органа зрения, Романчук О. Н. (2016)
Стоцька Л. М. - Дослідження зорових визваних потенціалів в клінічній практиці у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Лінник-Чокова І. Б., Ромоданова К. С., Решетняк В. Б. (2016)
Панченко Н. В. - Содержание противовоспалительных цитокинов при различном течении увеита, осложненного воспалением зрительного нерва, Самофалова М. Н., Фрянцева М. В. (2016)
Полякова С. И. - Состояние естественной противоопухолевой резистентности организма больных увеальной меланомой малых размеров, Величко Л. Н., Богданова А. В., Цуканова И. В. (2016)
Путиенко А. А. - Результаты исследования уровня нейротрофического фактора головного мозга — BDNF в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Элхадж Эмхамед Али, Ковалева Е. В. (2016)
Середа Е. В. - Воспаление роговой оболочки и пролиферативная активность клеток переднего эпителия при моделировании бактериального кератита и использовании амниотической мембраны с различным типом ее фиксации, Вит В. В., Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. (2016)
Юревич В. Р. - Влияние офтальмогипертензии на уровень продуктов гликирования в тканях угла передней камеры глаза животных со стрептозотоциновым диабетом (2016)
Дрожжина Г. И. - Значение показателей активности окислительно-восстановительных ферментов в оценке состояния роговицы и конъюнктивы при экспериментальном гипотиреозе, Павловский М. И. (2016)
Гриценко Я. А. - Особенности новой модели иглы для факоэмульеификации для проникновения в ядро хрусталика, Дмитриев С. К., Пасечникова Н. В. (2016)
Леус Н. Ф. - Восстановительный потенциал глутатионовой системы хрусталика у животных с экспериментальной офтальмогипертензией при световом облучении, Альдахдух М., Журавок Ю. С. (2016)
Жмурик Д. В. - Влияние тридцатидневной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность и структуру сетчатки глаза кролика (2016)
Пономарчук B. C. - Случай сочетания болезни Илса с синдромом Арнольда-Киари, Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Серебряна Т. М., Решетняк В. Б. (2016)
Буйко А. С. - Важное событие в международной офтальмоонкологии (2016)
Пасечникова Н. В. - К 70-летию выхода первого номера "Офтальмологического журнала", Вит В. В., Полякова С. И., Збандут И. С. (2016)
Библиотеке Института глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова 70 лет (2016)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2015 году (2016)
Сердюченко В. И. - Минимальная экспозиция распознования тест-знаков у детей с различной рефракцией, Железник М. Б. (2016)
Ємченко В. І. - Топографія прикріплення нижнього косого м’яза до склери (2016)
Блавацька О. М. - Використання ранібізумабу для пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при високій ускладненій короткозорості: проспективне дослідження, Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2016)
Маршава Д. О. - Технологические особенности хирургии катаракты на глазах с ранее имплантированными заднекапсулярными факичными ИОЛ, Лазарь Ю. М. (2016)
Рафалюк С. Я. - Влияние биофлавоноида кверцетина на течение воспалительного процесса у больных герпетическим кератитом при синдроме сухого глаза (2016)
Стоцька Л. М. - Оцінка характеристик зорових викликаних потенціалів у клінічному контексті з функціональними показниками на різних стадіях у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою (2016)
Мельник В. О. - Оцінка ефективності комбінованого оперативного лікування хворих первинною відкритокутовою глаукомою та віковою катарактою, Коц-Готліб Н. В., Вадюк Р. Л., Гурхій О. О. (2016)
Новицький І. Я. - Оцінка ефективності антиглаукомних операцій, Рудавська Л. М., Новицький М. І. (2016)
Путиенко А. А. - Нейротрофический фактор пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Элхадж Эмхамед Али Абдалслам Эмхамед (2016)
Ульянова Н. А. - Мониторинг психоэмоционального состояния больных миопией после психокоррекции дезадаптации индивидуально-психологических характеристик, Аймедов К. В., Семенко Н. С. (2016)
Памяти доктора медицинских наук, профессора Николая Федоровича Леуса (2016)
Памяти доктора медицинских наук, профессора Людмилы Терентьевны Кашинцевой (2016)
Консенсус экспертов. Оптимизация помощи пациентам с нарушениями зрения вследствие диабетического отека макулы. Роль и место анти-VEGF-препарата афлиберсепт (2016)
Радиш Я. - Соціально-психологічна реабілітація громадян — важлива складова державної політики України в сучасних умовах (2015)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі (2015)
Чорна М. В. - Специфіка формування товарних ресурсів підприємств роздрібної торгівлі з товарів власної торгової марки (2015)
Павленко І. А. - Сучасні канали міжнародного трансферу технологій (2015)
Ліфінцев Д. С. - Формування корпоративної культури на основі концепції крос-культурного менеджменту (2015)
Степанова О. В. - Фінансування проектів публічно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій (2015)
Мокринська З. В. - Можливість наближення в'єтнамських стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ (2015)
Бабій І. В. - Управлінське рішення в антикризовому менеджменті підприємства (2015)
Шестаковська Т. Л. - Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти (2015)
Железняк В. В. - Проблеми підвищення ефективності економічного розвитку сфери пасажирських перевезень, Почечун О. І. (2015)
Дерев'янко О. Г. - До питання про нетотожність понять "репутація підприємства" та "гудвіл" (2015)
Мелещенко А. И. - Конкуренция транснациональных банков Азии как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации мировой экономики (2015)
Надточий И. И. - Формирование интегральных структур как важное направление повышения конкурентоспособности перерабатывающих предприятий, Ломоносов Д. А. (2015)
Любонько Т. В. - Розвиток інфраструктури та інноваційна діяльність в сфері сільського туризму, Бугаенко С. А. (2015)
Горшков М. А. - Інвестиції в процеси відтворення — ресурсний потенціал розвитку аграрного сектору (2015)
Кирик О. А. - Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній (2015)
Бойко В. І. - Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності (2015)
Ємельянов В. М. - Концептуальні засади державної політики комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2015)
Волянський П. Б. - Організаційно-правове забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, Талан І. С. (2015)
Бабенко К. А. - Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції, Лазаренко С. Ж. (2015)
Воробйова О. П. - Модернізаційна політика у галузі вищої освіти як засіб становлення нової моделі суспільного розвитку (2015)
Андрієнко М. В. - Принципи державного управління, специфічні для сфери пожежної безпеки (2015)
Ліщук C. В. - Сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту (2015)
Мамедов Сахіб Алі огли - Методика оцінки інтеграційного потенціалу регіонів як основи їх стійкого розвитку в умовах глобалізації економіки (2015)
Криворучко Т. В. - Особливості фінансування інноваційної діяльності у країнах-членах ЄС та Україні (2015)
Манокін Є. В. - Сутність державного управління у сфері інформаційної безпеки органів охорони державного кордону України (2015)
Мошинський Р. В. - Інституціональне середовище системи забезпечення національної безпеки України: характеристики та рівні регулювання (2015)
Власенко Р. В. - Категорійно-понятійний апарат кадрового забезпечення електронного урядування (2015)
Подскальна О. А. - Організація та розвиток цивільного захисту в Словацькій Республіці в контексті членства в Європейському Союзі (2015)
Кожевников А. Ю. - Шляхи удосконалення роботи оптового ринку електричної енергії України (2015)
Содержание (2013)
Содержание (2016)
Содержание (2016)
Содержание (2011)
Петруня А. М. - Эффективность применения препарата "Факовит" в лечении бактериального конъюнктивита, Селиванова О. В. (2011)
Сакович В. Н. - Динамика активности оксидоредуктаз в слезе больных аденовирусными конъюнктивитами в ходе комплексного лечения, Шерстюк А. И. (2011)
Якименко С. А. - Хірургічне лікування рефрактерної післяопіково'ї глаукоми шляхом дренування супрахоріоідального простору аутосклерою-аутосклеральне циклогоніодренування, Костенко П. О. (2011)
Курилина Е. И. - Экспериментально-клиническое обоснование применения синтетического имплантата "Окоформ" в непроникающей хирургии рефрактерной формы открытоугольной глаукомы, Лаврик Н. С. (2011)
Иванова Н. В. - Изменение липидной структуры мембран эритроцитов и лимфоцитов у больных с синдромом "сухого глаза" и патологической гиперпролактинемией, Чистякова С. В. (2011)
Коновалова Н. В. - Комбинированное применение электрофореза флоксала и индоколлира в лечении увеитов туберкулезной этиологии (2011)
Нероев В. В. - Опыт применения ретиналамина в лечении диабетической ретинопатии, Рябина М. В. (2011)
Уманская Ю. В. - Результаты применения липофлавона у больных возрастной макулопатией, Путиенко А. А. (2011)
Горбатюк Т. Л. - Морфоструктурные особенности зрительного нерва и перипапиллярных волокон у детей с миопией, Бойчук И. М. (2011)
Гончарова С. А. - Ранняя профилактика тяжелых форм дисбинокулярной амблиопии при врожденном и рано развившемся монолатеральном косоглазии, Петруня А. М., Пантелеев Г. В., Тырловая Е. И. (2011)
Черемухіна О. М. - Аналіз статистичних даних поширеності офтальмологічних захворювань У 2001—2008 роках серед дорослого сільського населення України (2011)
Пасечникова Н. В. - Реакция роговицы кролика на интраламеллярную имплантацию бесклеточного модуля стромы роговицы человека. Первые результаты, Вит В. В., Леус Н. Ф., Якименко С. А., Бузник А. И., Насинник И. О. (2011)
Савко В. В. - Влияние воспалительного процесса в увеальном тракте на развитие патологических изменений в сетчатке кроликов при световом воздействии, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2011)
Сердюк В. Н. - Влияние светового облучения на состояние процессов перекисного окисления липидов в тканях глаза при моделировании первичной глаукомы, Семенко В. В. (2011)
Усов В. Я. - Катарактогенез при кератите, Тарик Абоу Тарбоуш, Кондратьева Е. И. (2011)
Задоянный Л. В. - Неврогенные офтальмопатии, Жданова В. Н. (2011)
Пасечникова Н. В. - Случай успешного хирургического лечения внутриглазного заднего офтальмомиаза, Боброва Н. Ф., Уманец Н. Н., Зборовская А. В., Остроухов С. В. (2011)
Цісар Л. М. - Клінічний випадок ураження міазами очного яблука людини, Барчук Н. М., Атрощенко І. О. (2011)
Авторский указатель статей, опубликованных в 2010 году (2011)
Содержание (2013)
Бездетко П. А. - Зависимость морфометрических и функциональных характеристик аккомодационного аппарата от уровня внутриглазного давления и стадии развития первичной открытоугольной глаукомы , Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2013)
Пономарчук В. С. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных миопией слабой степени, Павлюченко К. П., Кефи Найссан (2013)
Рудавська Л. М. - Дослідження впливу діодної лазерної трабекулопластики у режимі мікроімпульсу аЬ ехterno на вміст трансформуючого фактору росту ß 2 у волозі передньої камери ока пацієнтів із відкритокутовою первинною глаукомою, Стойка Р. С., Ключівська О. Ю., Новицкий I. Я. (2013)
Грачева А. Н. - Особенности клиники и лечения псевдоэксфолиативной глаукомы, Венгер Г. Е. (2013)
Новицкий I. Я. - Непроникаюча глибока склеректомія із діодною лазерною трабекулопластикою аb ехterno у пацієнтів із відкритокутовою глаукомою, Рудавська Л. М. (2013)
Бездетко П. А. - Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде у больных после факоэмульсификации катаракты, Заволока О. В. (2013)
Павлюченко К. П. - Препараты витамина В6 в комплексе профилактического лечения непролиферативной диабетической ретинопатии, Бахтеева Т. Д., Могилевский С. Ю., Чуйко А. Л. (2013)
Король А. Р. - Сравнительный анализ эффективности лечения пациентов с экссудативной формой дегенерации макулы ингибиторами ангиогенеза в зависимости от степени тяжести заболевания (2013)
Сафроненкова И. А. - Клинические факторы прогноза рецидивов у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век (2013)
Дроздовская В. С. - Аутоиммунные дистиреоидные офтальмопатии (орбитопатии Грейвса), Гончарова Н. А., Денисюк И. А. (2013)
Скрипник Р. Л. - Клініко-імунологічні особливості синдрому "сухого ока" у жінок з гормональною дисфункцією, Тихончук Н. А., Шуміліна К. С. (2013)
Петренко О. В. - Особенности повреждений вспомогательного аппарата глаза при укусах животных (2013)
Онищенко А. А. - Эффективность комбинированного лечения возрастной дегенерации макулы (2013)
Сакович В. Н. - Влияние никотонамида и содержащих его препаратов на состояние биоэнергетических процессов в сетчатке при экспериментальном диабете, Ахмад Абед Аль Рахим Абдалах Акрабави (2013)
Павлюченко К. П. - Влияние флавоноида рубозида на развитие диабетической катаракты в эксперименте, Могилевская С. Ю., Гудзенко Е. А. (2013)
Сукманский О. И. - Аквапорины (водные каналы): офтальмологические аспекты, Пасечникова Н. В., Вит В. В., Науменко В. А., Сукманский И. О. (2013)
Кошиц И. Н. - О современных требованиях к офтальмологическому образованию в Российской Федерации, Светлова О. В., Макаров Ф. Н. (2013)
Ємченко В. Г. - Можливості математичної моделі дії окорухових м'язів на людське око, Кирилаха Н. Г. (2013)
Нарицына Н. И. - Пигментный ретинит: клинические формы, диагностика и лечение, Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Новик А. Я., Михайличенко Л. А. (2013)
Петруня А. М. - Наш опыт комплексного лечения пациентов с возрастной макулопатией, Горяев Л. Д., Петруня О. М., Горяева О. А., Евсюкова О. А. (2013)
Коваленко Ю. В. - Наш опыт хирургического лечения больных с дислокацией или нарушением качественных свойств интраокулярных линз (2013)
Бруцкая Л. А. - К вопросу об очковой коррекции при аккомодационном содружественном сходящемся косоглазии (2013)
Боброва Н. Ф. - Случай успешного применения мультифокальной интраокулярной линзы Restor при осложненной травматической катаракте в детском возрасте, Дембовецкая А. Н., Левицкий И. М. (2013)
Олейник Т. В. - Офтальмологические проявления гранулематоза Вегенера (клиническое наблюдение) (2013)
Эльчиев Г. А. - Успехи жизни родом из детства (интервью с д. м. н. С. К. Дмитриевым) (2013)
Эльчиев Г. А. - Осознанный выбор (интервью со старшей медсестрой Л. А. Чернявской) (2013)
Новые требования к оформлению рукописей для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2012 году (2013)
Вит В. В. - В. В. Войно-Ясенецкий и украинская школа офтальмопатоморфологии (к 100-летию со дня рождения ее основателя), Мальцев Э. В. (2013)
Мартысюк Н. П. - Cемантико-прагматические показатели эффективной коммуникации (2011)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інконгруентність вербалізації смерті і реального ставлення до неї у період пізнього геронтогенезу (2011)
Михальчук Н. О. - Феноменологія смислу в читацькій діяльності старшокласників (2011)
Огієнко К. О. - Актуальне членування речення в студіях учених Празької лінгвістичної школи (2011)
Юдкін-Ріпун І. М. - Сircumlocution and self-description in lyrics: the case of D. G. Rossetti (2011)
Литвиненко Н. П. - Комунікативна стратегія у фаховому мовленні лікаря (2011)
Косенко А. В. - До питання характеристик концепту (2011)
Іваненко С. М. - Просторовий і часовий вимір міфологем народних оповідань німецького та українського етносів (2011)
Коваль В. И. - Сказка о Колобке: текст, подтекст, архаичная символика (2011)
Леймонченко Г. О. - Репрезентація мімічних компонентів комунікативних актів (на матеріалі українських та англійських художніх творів) (2011)
Клименко О. В. - Міркування у процесі розкриття ціннісних аспектів новели (2011)
Козлик І. В. - О. Назарук і Л. Фейхтвангер: до питання про амплітуду компаративних зіставлень, Проців Г. Ф. (2011)
Халюк Л. М. - Художні особливості усних наративів про переселення 1947 року (2011)
Дубенко О. Ю. - До питання про вивчення художнього мовлення (2011)
Миколенко Т. М. - Сленгова номінація компонентів тематичного поля рух (2011)
Останіна Г. Г. - Нетрадиційна поетика Агатангела Кримського (2011)
Калякина А. В. - Особенности художественного коллекционирования в России на рубеже XIX-ХХ веков (2011)
Морська Л. М. - Соціальна детермінація мови і мовленнєвої діяльності (2011)
Пономаренко О. О. - Тhe languages of science fiction and their role in the creation of other worlds and societies (2011)
Пономаренко В. П. - Напрями й семантичні характеристики вторинної номінації у лексиці сучасних індоєвропейських мов (2011)
Григорьев Е. И. - Влияние просодии на реализацию концепта сентенциальной иллокуции (2011)
Моторний О. А. - Компонент-назва рослини як складова фразеології верхньолужицької мови (2011)
Петровська Л. Є. - Проблеми міжкультурної і міжмовної відповідності невербальних засобів спілкування (на прикладі жестів ствердження і заперечення у південних слов’ян) (2011)
Ласка І. В. - Класична риторика П. Фонтаньє і сучасна лінгвістика, Пархоменко О. М. (2011)
Івашкевич Л. С. - Лінгвістичні аспекти категоризації поняття духу в німецькій мові (2011)
Малікова О. В. - До проблеми виокремлення мови релігійної комунікації в контексті сучасної теолінгвістики (2011)
Медведь М. М. - Про статус нового слова в сучасній лінгвістичній теорії (2011)
Коч Н. В. - Вербальные манифестации концепта "судьба" в восточнославянских языках (2011)
Микитка І. С. - Фразеологічні одиниці – позначення назв тварин у сучасній німецькій мові (2011)
Зелінська М. З. - Мовленнєвий етикет молодих носіїв польської мови (на прикладі учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини) (2011)
Миниахметова Э. Х. - Идеографический анализ фразеологических единиц со значением "релевантность/нерелевантность высказывания” в современном турецком языке (2011)
Котелевець К. В. - Поняття "код" в аспекті лінгвістичної термінології (2011)
Усова Н. В. - Поэтонимия как средство преломления дуалистических параллелей антропоцентризма (2011)
Огієнко І. С. - "Český lid" – основне періодичне видання з фольклористики і етнології Чеської академії наук (з історії виникнення) (2011)
Пальчевська О. С. - Конотації у семантичній структурі культурних кодів (на матеріалі лексики та фразеології "Словника народної мови") (2011)
Охріменко О. А. - Модель жанру "закон" - інваріантна-варіантна форма (2011)
Файфер Н. В. - Синтаксична організація англійського речення (2011)
Курбакова Е. В. - Язык прессы как фактор становления гражданского самосознания (к освещению позиции А. С. Шишкова) (2011)
Поздняков О. В. - Графічні та стилістичні особливості німецькомовної SMS-комунікації (2011)
Левченко К. І. - Дослідження мережевого щоденника в генологічній перспективі (2011)
Максимчук Н. М. - Англомовний брифінг як механізм реалізації комунікативних технологій (2011)
Полєжаєв Ю. Г. - Лінгвопрагматичні особливості метафоризації в сучасному політичному дискурсі (2011)
Голодюк Я. Б. - Квазіремарки в українськомовній інтернетній комунікації: особливості виникнення та прагматика використання (2011)
Лавриненко О. В. - Ядерные и периферийные образования в системе футбольных жаргонов русского языка (2011)
Булаховська Ю. Л. - Окремі думки з приводу поняття "типаж" і "прототип", а також про роль біографічного моменту у художній прозі й поезії (2011)
Іщенко Є. О. - Часопростір "життєсмерті" в поезії В. Стуса (2011)
Корнеева К. А. - Антитеза "Слово – Молчание" как форма взаимоотношения категорий проявленного и непроявленного (2011)
Мелінчук Н. В. - Філософські основи вивчення ідіостилю письменників-романтиків (2011)
Козлов Р. А. - Третій вид літератури: теорія й термінологія (2011)
Зенгва В. О. - Художня концепція дитини в творчості М. Хвильового (2011)
Лапко О. А. - Драма Івана Франка "Украдене щастя” у кінематографічній інтерпретації: аспекти трансформації художнього змісту (2011)
Мацькович М. Р. - Внутрішній монолог як спосіб самовираження наратора у прозових творах А. Кусьневича (2011)
Кобзарь Е .Р. - Звукосимволистские узоры имени главной героини в романе В. Набокова "Лолита" (2011)
Погорелова Д. А. - Две бедных девочки: "Лолита" В. В. Набокова и "Кроткая" Ф. М. Достоевского (2011)
Ізосімова С. О. - Пісня самотнього серця (2011)
Ковальская Н. В. - "Злато слово". Проблемы современной поэзии (2011)
Повх І. В. - Міфалагічныя вобразы ў паэзіі Нуалы Ні Гональ (2011)
Колтакова Н. Г. - Антиномічна вертикаль у теорії трагічного (2011)
Ісаєва Н. С. - Авангардна природа символів у прозі Цань Сюе: образи комах (2011)
Кириченко С. Н. - Медицинский диагноз или социальный прессинг (по рассказу А. П. Чехова "Чёрный монах") (2011)
Голодюк І. Р. - Рецепція традиційною українською культурою модерних філософських домінант (на матеріалі роману "Проти переконань" Ольги Мак) (2011)
Сигаева С. А. - Хронотоп катастрофизма в современной белорусской литературе (2011)
Степанович Т. А. - Проблема трансформации жанров современной белорусской литературы в контексте глобализационных процессов (2011)
Касьян К. В. - Концептуальні метафори пам’яті у романі Бернардо Ачаги "Син акордеоніста" (2011)
Поліщук Н. Ю. - Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Скляр І. О. - Форми та прийоми вираження авторської психологічноїоповіді (на матеріалі художньої творчості Валер’яна Підмогильного) (2011)
Парасін Н. Д. - Образ людини в площині візуального модусу (на матеріалі поезії Т. Шевченка) (2011)
Гайдученко Л. В. - Рецепція історичних подій у народних піснях українських німців початку ХХ століття (2011)
Кукреш Е. Н. - Жанр жестокий романс как яркий представитель китча в белорусском фольклоре (2011)
Морозова Н. Г. - "Путешествие вокруг Москвы" Н. М. Карамзина: жанровые традиции травелога (2011)
Охріменко А. С. - Трилер як тип тексту: теоретичний аспект (2011)
Скороходько Ю. С. - Викторианский социальный роман vs неовикторианский роман с социальными мотивами (2011)
Зарицька Т. Г. - Про французькі переклади та перекази українських пісень і дум зі збірників М. О. Максимовича (2011)
Калита А. А. - Системи перекладацьких перетворень під час актуалізації змісту англійських науково-технічних текстів на українську мову, Соколовська Ю. Й. (2011)
Пушенова Э. Е. - Культурологический аспект в преподавании литературы в современной школе Казахстана (2011)
Копач О. О. - Особливості використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови (2011)
Борисенко О. В. - Преподавание белорусского языка как иностранного. История и современность (2011)
Куимова М. В. - Несколько слов о технологии проблемного обучения в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе, Кобзева Н. А. (2011)
Кшановський О. Ч. - Система морфологічного типу та викладання перської мови україномовним учням (2011)
Титул, содержание (2009)
Соценко О. В. - Компьютерная DLA-модель формирования шаровидного графита в высокопрочном чугуне (2009)
Авдокушин В. П. - Исследование реологических свойств сыпучих формовочных смесей при виброуплотнении, Самарай В. П. (2009)
Дорошенко В. С. - Взаимосвязанные процессы переноса в песчаной форме при литье по одноразовым литейным моделям, Кравченко В. П. (2009)
Скоробагатько Ю. П. - Модифицирование заэвтектических алюминиевых сплавов с применением активных добавок (2009)
Горяинова Т. В. - Влияние условий кристаллизации на макроструктуру в угловых зонах слябов перитектических марок стали (2009)
Назаренко В. Р. - Булатная сталь (2009)
Николаев В. А. - Продольные и нормальные напряжения в очаге деформации при несимметричной прокатке полос (2009)
Виктор Николаевич Бредихин - 70 лет (2009)
Филюк Г. М. - Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні, Магомедова А. М. (2015)
Воротіна Л. І. - Методологія управління економічною безпекою підприємства (2015)
Баюра Д. О. - Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи (2015)
Задоя А. А. - Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после (2015)
Осецький В. Л. - Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку (2015)
Науменкова С. В. - Фінансування проектів публічно-приватного партнерства, Овсянникова Я. О. (2015)
Ещенко П. С. - Рост эффективности производства - главный фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины (2015)
Рєпіна І. М. - Квінтесенція управління вартістю підприємств в умовах розвиненої конкуренції (2015)
Gogiashvili Sh. - Regarding the assessment of the outcomes of development and implementation of competition economic policy in Georgia (2015)
Ковальов А. І. - Концепція EVA та оцінка ефективності реструктуризації підприємств, Винокурова О. І. (2015)
Павленко І. І. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні, Білінська (Колісецька) В. Ю. (2015)
Лагутін В. Д. - Сучасні тенденденції монополізації товарних ринків під впливом глобалізації, Чумак Н. В. (2015)
Молдаван Л. В. - Імплементація стратегій конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Радченко В. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки: стратегії, реалії, проблеми імплементації в умовах євроінтеграції (2015)
Стеченко Д. М. - Стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку та конкурентоспроможності (2015)
Каніщенко О. Л. - Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища (2015)
Федорченко А. В. - Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживчів у системі внутрішнього маркетингу підприємства (2015)
Шевченко В. Ю. - Фактори банківської нестабільності та конкурентоспроможність підприємств (2015)
Хацкевич Г. А. - Эконометрическое моделирование развития человеческого капитала в контексте повышения конкурентоспособности региона, Клочкова С. З. (2015)
Лазебник Л. Л. - Важливість оновлення основних засобів промисловості для підвищення конкурентоспроможності підприємств (2015)
Шевчук О. А. - Державний податковий контроль як інсрумент регулювання економіки (2015)
Чеботарьов В. А. - Інституціональні та природничо-кліматичні чинники формування маркетингової політики агрохолдингів (2015)
Андреюк Н. В. - Удосконалення системи оподаткування суб'єктів господарювання України (2015)
Осокіна В. В. - Формування конкурентного середовища на ринку праці за умов євроінтеграції, Руденко Н. В. (2015)
Голованенко М. В. - Оптимізація логістичних витрат з використанням EOQ-моделі в умовах рецесії (2015)
Петренко К. В. - Вплив рівня життя населення на конкурентоспроможність регіонів, Микитюк О. П. (2015)
Краус Н. М. - Інституціональна проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки (2015)
Бицюра Ю. В. - Структурна адаптація національної економіки як чинник її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції (2015)
Лозова Г. М. - Перспективи розвитку економіки спільного споживання та особливості її регулювання (2015)
Сизоненко В. О. - Адекватність трансформації національної економіки постіндустріальному напряму глобальних перетворень (2015)
Кузьменко Г. І. - Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності, Лисенко А. М. (2015)
Стоянець Н. В. - Створення типової програми моделювання системи регіонального прогнозування (2015)
Чукурна Е. - Маркетингові стратегії на глобальному ринку (2015)
Сошнев А. Н. - Социально-экономические факторы конкуренции и конкурентоспособность, Сошнева Е. Б. (2015)
Геренко С. - Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації, Приймак В., Чорний А. (2015)
Платоненко Е. И. - Базовые аспекты инновационного развития административно-территориальных единиц республики Беларусь, Гальцов В. С. (2015)
Єрмоленко В.А. - Роль часу у забезпеченні конкурентних переваг (2015)
Кравченко Т. В. - Відповідальний маркетинг як напрям забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2015)
Піменова О. В. - Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України (2015)
Тригуб О. - Еволюція системи державних банків в Україні (2015)
Шолойко А. С. - Роль оцінки ризиків при прийнятті рішень суб'єктами господарювання (2015)
Осецька Д. В. - Стійкість державних фінансів як фактор конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Самко Н .Г. - Банки розвитку як інститут сприяння конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Мамалиґа О. О. - Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах (2015)
Маркевич К. - Вплив інтеграційних процесів на надходження прямих іноземних інвестицій: міжнародний досвід та висновки для України (2015)
Шевченко І. В. - Формування соціально-орієнтованої конкурентоспроможності країн (2015)
Буник Ю. О. - Глобальні та регіональні тенденції грошових переказів мігрантів у посткризовий період (2015)
Дьомкіна О. В. - Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства на основі методу аналізу ієрархій (2015)
Синковець Н. І. - Вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність України (2015)
Дуцька А. С. - Інституціоналізація системи регулювання конкурентних відносин (2015)
Солов'янчик А. В. - Перспективи розвитку індустрії туризму та її конкурентоспроможність в сучасних умовах кризи (2015)
Блінова Л. - Сучасний стан та тенденції розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства (2015)
Zvyahina M. - Geodesic work optimization for determining of water level in the different systems of heights, Trevoho I., Kostetska J. (2016)
Savchyn I. - Dnister PSPP control GNSS network оptimization, Duma M. (2016)
Tadyeyev О. А. - Evaluation of three-dimensional deformation fields of the earth by methods of the projective differential geometry. Rigid rotations of the Earth (2016)
Fys М. - Elaboration of equipotential surfaces of planets using biorthogonal expansions, Sohor А., Yurkiv М. (2016)
Hrytskiv N. - Mapping of avalanche dangerous territories using GIS technologies, Laykun L., Babiy L. (2016)
Ivanchuk О. - Development and research of technology for automation of the calibration and account of digital SEM images geometric distortion obtained with JCM 5000 (NeoScope) (JEOL, Japan), Tumska O. (2016)
Lozynskyi V. - Technological features of creation of a large-scale topographical plan of Lviv city landfill using combined method, Nikulishyn V., Ilkiv T. (2016)
Hubar Yu. - The use of unmanned aerial vehicles for estimating market real-estate value (2016)
Tereshchuk O. - Efficiency of application of satellite technology when performing land and cadastral works in settlements, Nystoriak I. (2016)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2016)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2016)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – Requirements for papers (2016)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – Technical requirements for papers (2016)
Титул, зміст (2014)
Мураховский А. - Українське книговидання: радянська доба і сьогодення (2014)
Шевченко В. - Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації (2014)
Дмитрів Л. - Якість текстового контенту сайту з погляду редактора (2014)
Сербін О. - Класифікація двокрапкою та її автор — взаємозв'язок в еволюційності епохи, Перенесієнко І. (2014)
Лобановська І. - Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект (2014)
Медвідь Т. - Розділ "П Cільське господарство" робочих таблиць класифікації: адаптація змісту в умовах розвитку аграрної науки (2014)
Кунанець Н. - Визначення ефективної структури навігаційної схеми книги для подання у форматі DAISY, Лозицький О., Пасічник В. (2014)
Зозуля С. - Аналіз відвідуваності інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Коханова І. - Проблеми та похибки методів автоматизованого реферування документів (2014)
Горбенко Г. - Практична підготовка фахівців з реклами: огляд сучасних напрацювань (2014)
Рухляда В. - Гипотетическая модель Вселенной, Рухляда О. (2014)
Курбан О. - Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах (2014)
Кияниця Є. - Перспективи використання технологій паблік рілейшнз у соціально-культурній cфері України (2014)
Сошинська Я. - Бібліотеки відкривають світи: підсумки (2014)
Погореловська І. - Щоб видавництва ВНЗ були сучасними (2014)
Титул, зміст (2014)
Мураховський А. - Державна організаційно-фінансова підтримка виставкової діяльності (2014)
Погореловська І. - Місце ISBN у сучасному інформаційному просторі (2014)
Бондар Ю. - Професійна мова як засіб видавничої комунікації (2014)
Сербін О. - Таблиця мовних типових поділів із серії "Рубрикатор НБУВ" у контексті сучасного лінгвістичного забезпечення наукової бібліотеки, Багрій І. (2014)
Перенесієнко І. - Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу (2014)
Матвієнко О. - Термінологія предметного поля інформатики: що означає "інформатичний"?, Цивін М. (2014)
Шелестова А. - Інформаційні потреби окремих груп користувачів як основа формування ефективного контенту веб-сайту ВНЗ (2014)
Фіялка С. - Інтернет-ресурси в роботі редактора (2014)
Романуха З. - Впровадження інформаційних технологій в бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках (2014)
Мельниченко А. - Реклама та PR як засоби популяризації української книги, Киричок А. (2014)
Мадей А. - Охорона історико-культурної спадщини України у контексті соціальних комунікацій: історіографія проблеми (2014)
Кузнєцов А. - Літературний спадок Рона Хаббарда, Сукенник В. (2014)
Гусєв А. - Нові медіа як PR-інструмент у спорті (2014)
Скаченко О. - На хвилі успіху (2014)
Ткач Б. - Особливості застосування бригадної моделі нейропсихологічної реабілітації для постраждалих учасників антитерористичної операції (2016)
Zayachkivska O. - Role of histamine in gastric secretion: From discovery to clinical application (A tribute Leon Popielski to 150-anniversary from his birth), Musiol A., Muzyka I. (2016)
Скляров О. - Гістамін у шлунку: минуле, сьогодення і майбутнє (2016)
Зубченко С. - Синдром низької толерантності до гістаміну: значення для практичної медицини, Мазур М., Юр'єв С., Маруняк С. (2016)
Гураль А. - Вплив пробіотичного преперату біоспорину на мікробіоту кишки здорового організму в експерименті, Руминська Т., Шикула Р., Корнійчук О. (2016)
Базилевич А. - Епідемія вад невральної трубки в Україні, або чому не попереджується дитяча смертність та інвалідність, Тичківська О., Євтушок Л., Вертелецький В. (2016)
Suhodolska N. - Lead and cadmium as risk factors for development of gestational complications (2016)
Леонтьєва З. - Розрахунок адаптаційного потенціалу, оцінка адаптаційних можливостей організму і рівнів здоров'я студентів львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2016)
Надашкевич О. - Аналіз причин рецидивів та шляхи оптимізації результатів хірургічного лікування врослого нігтя: погляди на проблему, Вергун А., Паращук Б. (2016)
Monastyrskyi V. - Rejuvenation of a body: discovery leading to the drastic changes of gerontology opportunities (review of personal researches) (2016)
Кіцера О. - Чи щілина Ґлясера є справді щілиною Ґлясера ?, Матешук-Вацеба Л. (2016)
Матешук-Вацеба Л. - Навчальний імітаційний центр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Заячківська О. (2016)
Купиняк Н. - Актуальність дослідження залежності ступеня енергізації мітохондрій від функціональної активності внутрішньоклітинних Са2+-транспортувальних систем (2016)
Федевич С. - Гіпотеза анти-аутофагії на прикладі високодиференційованих пухлинних клітин високодиференційованого (G 1) світлоклітинного раку нирки, Ковалишин В. (2016)
Ковальчук І. - Ефекти впливу донора сірководню NaHS на варіабельність серцевого ритму експериментальних тварин, Гжегоцький М. (2016)
Звір М. - Зміни автономної регуляції, поширеність функціональних розладів верхнього відділу шлунково-кишкового тракту та їхній зв'язок із станом мікрокристалізації слини у студентів-медиків, Беляк А, Заячківська О. (2016)
Савицька М. - Нова та безпечна таргетна терапія у гастроентерології: фокус на Н4-рецептори (огляд літератури) (2016)
Бондаренко О. - Показники інсулінорезистентності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця без цукрового діабету під час лікування статинами, Максимець Т., Куцик Д, Сорочка М. (2016)
Павловський Я. - Порівняльна характеристика вікових властивостей ендотеліальних функцій слизової оболонки шлунку за допомогою експресії VCAM і IL-1 в, Гаврилюк О., Грушка О., Заячківська О. (2016)
Студент В. - Порівняльна характеристика особливостей персональних технологій для реєстрації фізіологічних параметрів у гаджетах, Заячківська О. (2016)
Кондро М. - Спектр холатів жовчних кислот у жовчі щурів з метаболічним синдромом (2016)
Sukhodolska N. - Assessment of lead and cadmium content in the blood of pregnant and non-pregnant women (2016)
Bondarenko O. - Influence of HbA1c on Nitric Oxide level in patients with type 2 diabetes mellitus, Kutsyk D., Maksymets T., Sorochka M, Kozub V. (2016)
Bula N. - Drug-induced esophagitis: new look on old problem (2016)
Міжнародні публікації авторів (2016)
Рецензії (2016)
Хроніка другого півріччя 2016 року (2016)
До 60-річчя з дня народження професора Чоп'як Валентини Володимирівни (2016)
Правила для авторів (2016)
Опришко В. Ф. - Система законодавства з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Федоренко Г. О. - Деякі загальнотеоретичні аспекти взаємозв’язку всіх засобів забезпечення режиму законності в контексті Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (2010)
Пилипюк Л. І. - Загальна характеристика законодавства про ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи: науково правовий аспект (2010)
Лисунь Г. Д. - Правове регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні (2010)
Сіра І. В. - Огляд ядерного законодавства України: правове регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії і забезпечення ядерної і радіаційної безпеки (2010)
Малишева М. Х. - Уроки Чорнобиля і вдосконалення законодавства України про відповідальність за ядерну шкоду: постановка проблеми (2010)
Дзяхар Г. І. - Нормативно-правове регулювання у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Галіахметов І. А. - Особливості об’єкта нормотворчих відносин Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Климюк О. Ф. - Міністерство внутрішніх справ у системі державного контролю за дотриманням законодавства про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення (2010)
Кутиркін А. А. - Місце органів, що діють у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в загальній системі органів державного управління (2010)
Єршова В. С. - Окремі питання діяльності громадських організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2010)
Балюк І. А. - Розв’язання соціально-економічних проблем територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та виробничі кооперативи (2010)
Кобець О. Ю. - Організаційно-правові проблеми працевлаштування студентів після закінчення вищих навчальних закладів (2010)
Скрицька Н. А. - Правове регулювання соціальної реклами на телебаченні у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Глущенко Л. М. - Організаційно-правові проблеми забезпечення лікарськими засобами постраждалих та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та механізми їх вирішення (2010)
Остапович В. М. - Законодавчі гарантії права на медичну допомогу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Фукс Н. А. - Фінансово-правові питання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Грицак О. В. - Деякі аспекти правового регулювання інституту викупу і примусового відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2010)
Мачуська І. Б. - Управління земельними ресурсами: поняття "землі", правовий статус земель, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Процишин Р. В. - Лісові концесії – сучасний механізм управління використанням лісів після Чорнобильської катастрофи (2010)
Шматова Ю. О. - Дослідження видів надзвичайних ситуацій (2010)
Бурило Ю. П. - Місце адміністративної відповідальності в системі заходів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки (2010)
Кожушко С. І. - Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного законодавства в Чорнобильській зоні: теоретичний аспект (2010)
Васильківська І. П. - Деякі питання кримінально-правового забезпечення ядерної безпеки та протирадіаційного захисту населення у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС (2010)
Гришко О. М. - Соціальні заходи запобігання віктимної поведінки осіб похилого віку у Чорнобильській зоні (2010)
Кикоть О. О. - Підстави настання господарсько-правової відповідальності господарюючих суб’єктів, які здійснюють діяльність на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Віхрова І. О. - Підстави господарсько-правової відповідальності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2010)
Ратушний С. М. - Міжнародна технічна допомога в подоланні наслідків Чорнобильської аварії: правові аспекти (2010)
Омельченко А. В. - Організаційно-правові особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Назаренко О. А. - Вплив Чорнобильської катастрофи на розвиток міжнародного ядерного права (2010)
Мезенцова Н. В. - До питання теоретичного та нормативно-правового визначення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної діяльності на прикладі співробітництва у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС (2010)
Потапова О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Целуйко В. И. - Влияние эплеренона на динамику галектина-3 и состояние постинфарктного ремоделирования сердца у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка, Лозовая Т. А. (2017)
Дроздова І. В. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту, Бабець А. А. (2017)
Дериенко Т. А. - Степень артериальной гипертензии и частота назначения отдельных групп кардиологических препаратов у пациентов на годовом этапе наблюдения после имплантации электрокардиостимуляторов, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Жадан А. В. - Отдаленные результаты кардиохирургических вмешательств у больных с инфекционным эндокардитом (2017)
Бойко В. В. - Выбор фотосенсибилизатора и параметров светового излучения для проведения эндоскопической эндобронхиальной фотодинамической терапии, Краснояружский А. Г., Крицак В. В. (2017)
Бодрова А. Ю. - Гастростомія на шиї при езофагогастропластиці (2017)
Щербина Н. А. - Состояние рецепторов эндометрия при гиперпластических процессах у женщин в перименопаузе, Весич Т. Л., Щербина И. Н., Таравнех Д. Ш. (2017)
Кузьмина И. Ю. - Состояние гиперпластического эндометрия в зависимости от активности ферментов у женщин в перименопаузе, Кузьмина О. А. (2017)
Доленко О. В. - Лечение экзо- и эндоцервицитов, ассоциированных с неспецифической микст-инфекцией нижнего отдела гениталий, у женщин репродуктивного возраста (2017)
Яковлева Е. А. - Плацентарная дисфункция, Демина О. В., Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А. (2017)
Долуда Я. А. - Современное лечение вертеброгенной цервикобрахиалгии путем локальной инъекционной терапии под КТ-контролем, Корж Н. А., Вырва О. Е., Мищенко Л. П. (2017)
Радченко В. О. - Особливості магніторезонансної томографії у візуалізації вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта, Попсуйшапка К. О., Федотова І. Ф., Сіренко О. А., Фекліна І. В. (2017)
Рагимзаде С. Э. - Рак молочной железы: эпидемиология, факторы риска, патогенез, диагностика, прогноз (2017)
Винник Ю. А. - Актуальность вопросов этиологии и патогенеза рака грудной железы, Крыжановская И. В., Белевцова Ю. Ю. (2017)
Синявина Л. В. - Особенности клинического течения рака Педжета молочной железы при органосохраняющем оперативном лечении, Садчикова М. В. (2017)
Карташов С. М. - Мікросателітна нестабільність і особливості раку ендометрію, Олешко К. М., Кучерина Н. С. (2017)
Григорова И. А. - Пути повышения качества жизни пациентов с болевым синдромом и дисфагией различной этиологии, Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Григоров С. Н., Куфтерина Н. С. (2017)
Школьник В. М. - Прогнозування ризику пролонгації інвалідності у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д. (2017)
Ахновська І. О. - Формування економічної культури суспільства (2017)
Бірюк О. Г. - Інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції виноградарства (2017)
Болгов В. Є. - Етапи євроінтеграції України та її наслідки (2017)
Burkovska A. - Determination and providing of financial firmness of commercial bank of Ukraine, Satsura O. (2017)
Волосович С. В. - Інститути державної фінансової підтримки малого підприємництва, Апостолюк О. Ю. (2017)
Holovko M. - Analysis of foreign experience of local taxes and fees functioning, Sovshchak S. (2017)
Данилова Н. В. - Концепція "Зеленого офісу": світовий досвід та економічне обґрунтування для України (2017)
Карпова Т. С. - Соціальне партнерство як основа взаємовигідного співробітництва бізнесу та держави (2017)
Коблянська І. О. - Методика обліку і аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, Коблянська Г. Ю., Гребенчук Ж. В. (2017)
Несторишен І. В. - Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні, Туржанський В. А., Бережнюк І. І. (2017)
Плаксюк О. О. - Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку (2017)
Сержанов В. В. - Костомізація виробництва, як напрямок підвищення ефективності економіки країни, Костьов'ят Г. І. (2017)
Несторишен І. В. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки України, Туржанський В. А., Бережнюк І. І. (2017)
Вакуленко Д. В. - Застосування кореляційного портрету в диференційній діагностиці захворювань серцево-судинної, легеневої та нервової систем, Вакуленко Л. О., Кравець Н. О., Кутакова О. В., Сверстюк А. С., Лесів В. В. (2017)
Марценюк В. П. - Грамматика языка графической визуализации медицинских данных в пакете GGPLOT2, Андрущак И. Е., Банадыга А. И. (2017)
Ганинець П. П. - Управління ризиками в санаторній діяльності (2017)
Сарканич О. В. - Виявлення і корекція системних ризиків при реабілітації хворих в умовах санаторію. Постановка проблеми (2017)
Шевцова О. М. - Логіка відображення трансдисциплінарності в реалізації завдань безперервного професійного розвитку реабілітологів (2017)
Ярошенко О. О. - Перспективи мобільної дерматології. Основні завдання (2017)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині : Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (Частина 3), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2017)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2017)
Фадєєва І. Г. - Синергетичний підхід у координуванні роботи підсистем нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури (2015)
Міщук Є. В. - Дефініції економічної категорії "інвестиційна безпека", Кашубіна Ю. Б. (2015)
Онищенко В. П. - Особливості венчурного інвестування та їх вплив на бухгалтерський облік інвестора (2015)
Валіулліна З. В. - Транспортний сектор України в євроінтеграційних процесах (2015)
Поворознюк І. М. - Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг (2015)
Ставицький О. В. - Використання оцінки зовнішнього середовища в стратегічному управлінні підприємствами хлібопекарської галузі (2015)
Дзямулич О. С. - Рейтинги у системі управління діловою репутацією підприємства (2015)
Наумов М. С. - Особливості зовнішньоекономічної діяльності Харківської області в умовах сучасної кризи (2015)
Петренко М. П. - Економіка сучасного міста: комодифікація людини, простору, культури (2015)
Чорна Н. Ю. - Формування ефективної конкурентоспроможної цінової політики підприємства, Кулик Ю. Л. (2015)
Пахода С. С. - Напрями активізації інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів (2015)
Товмасян В. Р. - Економічна сутність інвестиційного забезпечення та його роль у розвитку підприємств (2015)
Табачок Ю. С. - Аналіз напрямів використання фінансових ресурсів, спрямованих на стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2015)
Меджидова Г. А. - Инвестиционный фактор аграрной модернизации (2015)
Борисова В. О. - Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств АПК (2015)
Білецька Н. В. - Актуальні проблеми трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки України (2015)
Бахышев Н. Ч. - Роль энергоресурсов Каспийского региона в обеспечении энергетической безопасности стран Европейского Союза (2015)
Ещенко Е. О. - Сетевые сообщества электронного пространства в механизме институциональных преобразований глобальной хозяйственной системы (2015)
Маринчук С. Г. - Аналіз діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні (2015)
Лазаренко С. Ж. - Аналіз законодавчо-правового регулювання запобігання та протидії корупції в сфері освіти в Україні (2015)
Князевич В. М. - Необхідність державної стратегії соціально-психологічної адаптації населення України в сучасних умовах, Жаліло Л. І. (2015)
Сіцінський А. С. - Концептуальні засади розробки національної стратегії безпеки українсько-російського державного кордону, Лисак П. П. (2015)
Дробко Е. В. - Світова практика побудови моделей державно-конфесійних відносин — досвід для України (2015)
Дубич К. В. - Інформаційне забезпечення системи надання соціальних послуг в Україні: сучасний стан і напрями удосконалення (2015)
Сальнікова О. Ф. - Можливості оборонно-промислового комплексу щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою (2015)
Стоян О. Ю. - Державно-приватне партнерство у сфері відновлювальної енергетики України: особливості, тенденції, перспективи розвитку (2015)
Андрієнко М. В. - Модель самоуправління в системі державного управління сферою пожежної безпеки з контуром негативного зворотного зв'язку (2015)
Хорольський К. Д. - Інноваційно-інтелектуальний розвиток промислового комплексу регіону з потужним гірничо-металургійним кластером (2015)
Вавренюк С. А. - Роль виховних функцій фізичної культури і спорту серед студентської молоді: державноуправлінський аспект (2015)
Мірошніченко Р. В. - Державна екологічна політика в Україні: організаційно-функціональні аспекти (2015)
Сітарський С. М. - Організаційно-правові засади діяльності органів державної влади при врегулюванні суспільно-політичних конфліктів (2015)
Соколова О. М. - Державне регулювання системи санаторно-курортного лікування військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2015)
Федоренко В. Г. - Рецензія на монографію "Інвестування низьковуглецевої економіки: теорія, методологія, практика" (автор — Гайдуцький І. П.) (2015)
Міщук Є. В. - Обгрунтування необхідності окремого визначення інвестиційної безпеки інвестора, підприємства — об'єкта інвестування та їх стейкхолдерів (2015)
Назаренко І. М. - Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління (2015)
Ланговой В. О. - Соціальні виміри корпоративних моделей реалізації принципів сталого розвитку в Україні (2015)
Наумов М. С. - Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні (2015)
Лобов С. П. - Моделювання економічних ризиків у процесі матеріально-технічного постачання на гірничо-збагачувальних комбінатах (2015)
Григор'єва М. І. - Удосконалення системи управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні, Кобржицький В. В. (2015)
Хвостіна І. М. - Механізм управління розвитком підприємства (2015)
Волковицька О. М. - Механізм та інструменти контролю розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання, Болтач С. Ю. (2015)
Скриньковський Р. М. - Витрати домогосподарств України: змістовно-сутнісні та інформаційно-аналітичні аспекти, Цибульський Ю. І. (2015)
Менчинська А. В. - Конкурентоспроможність банків на інвестиційному ринку України (2015)
Петраш О. П. - Сучасний стан та проблемні питання вибору ефективних механізмів фінансування житлового будівництва (в контексті оптимізації інвестиційного портфелю будівельної організації) (2015)
Харченко О. С. - Управління платоспроможністю підприємства в системі економічної безпеки (2015)
Пахода С. С. - Форми та методи управління фінансовими ресурсами недержавного пенсійного фонду (2015)
Цегельник Н. І. - Оцінка факторів впливу на формування доходів від покупців сільськогосподарської продукції (2015)
Полтавська О. В. - Матеріальне стимулювання персоналу підприємств готельного господарства на основі компетентнісного підходу (2015)
Катрич Д. О. - Принципи відшкодування витрат на обслуговування повітряного руху підприємствам авіаційної галузі (2015)
Софійчук К. К. - Результати впровадження моделей контролінгу у процесі реалізації фінансової стратегії підприємства (2015)
Мурадлы Арзуман Агаммед оглы - Методологические принципы учета и анализа балансовых элементов коммерческого банка (2015)
Хансеидова О. П. - Современные концепции признания выручки в финансовом учете (2015)
Щербатенко І. В. - Вплив податків на інвестиційну діяльність, Рябошапка В. А. (2015)
Сендерович А. Й. - Сучасні моделі оцінки вартості компаній (2015)
Сімакова Т. Г. - Світовий досвід формування фінансового портфеля компаній (2015)
Морозюк Д. І. - Сучасні методи управління оборотним капіталом підприємств та оцінка їх ефективності (2015)
Лазаренко С. Ж. - Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади, Бабенко К. А. (2015)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз загальних закономірностей розвитку військово-технічного прогресу щодо удосконалення державного управління оборонно-промисловим комплексом (2015)
Ігнатенко О. П. - Удосконалення механізмів притягнення окремих категорій винних осіб до адміністративної відповідальності у сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Манокін Є. В. - Модель прийняття управлінських рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах управління Державної приокордонної служби України (2015)
Кіслов Д. В. - Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій (2015)
Шевчук І. В. - Нормативно-функціональні та методологічні засади формування державного управління фізичною культурою і спортом на рівні адміністративно-територіального утворення (2015)
Стоян О. Ю. - Вдосконалення механізму державного регулювання відновлювальної енергетики як елемента впливу на енергетичну безпеку України (2015)
Чаплай І. В. - Застосування маркетингових інструментів у сфері надання державних послуг (2015)
Томашевська Т. В. - Теоретичні засади поняття політико-управлінська еліта (2015)
Жаховський В. О. - Воєнно-медична доктрина України як інструмент державного управління у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час, Лівінський В. Г. (2015)
Радиш Я. - Єдиний медичний простір України - вимога часу (2015)
Буренко А. В. - Історія Київського іподрому (2015)
Стець М. В. - Львівський іподром: його минуле і сучасне буття, Світлак І. Б., Зламанюк Л. М. (2015)
Косенко С. Ю. - История Одесского ипподрома, Зламанюк Л. М. (2015)
Ткачова І. В. - Історія Харківського іподрому, Кунець В. В., Глушак І. І. (2015)
Ползунова А. М. - Развитие тотализатора - история и современность (2015)
Кунець В. В. - Зародження та розвиток ваговозного конярства на теренах України, Косов В. А. (2015)
Свістула О. В. - Конярство на півдні України: історичний екскурс (2015)
Ткачова І. В. - Генофонд конярства України (2015)
Бєлікова К. В. - Вивчення умовних генотипів тракененської породи коней в Україні (2015)
Бондаренко О. В. - Результати вивчення особливостей екстер’єру та роботоздатності спортивних коней різного напряму використання за лінійною шкалою (2015)
Гопка Б. М. - Сучасне і майбутнє орловського рисака, Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М. (2015)
Глушак І. І. - Динаміка жвавості і лінійного росту кобил орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2015)
Джус П. П. - Кореляційні зв’язки між цитогенетичними показниками соматичних клітин коней за суміжної інвазії збудниками Babesia equi та Anaplasma phagocytophilum (2015)
Елтышева Е. О. - Использование различных форм инбридинга и аутбридинга при получении рысаков орловской породы класса 2.10,0 и резвее, Пьянкова С. Ю. (2015)
Ковальчук Н. А. - Динаміка гематологічних показників крові коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від умов фізичного навантаження, Соколова Г. О., Попадюк С. С. (2015)
Коновалов В. С. - К вопросу использования геномной селекции в коневодстве (2015)
Костенко С. О. - Спадково зумовлені порушення репродуктивної системи у коней (Equus caballus) (2015)
Коцюбенко Г. А. - Типологічні особливості та відтворні якості кобил української верхової породи, Сташкевич О. Б., Ністор І. В. (2015)
Коцюбенко Г. А. - Вплив інтенсивності формування промірів на роботоздатність спортивних коней, Сташкевич О. Б., Гончаренко Я. О. (2015)
Луценко М. В. - Динаміка біохімічних показників крові коней різних напрямів використання під впливом фізичного навантаження, Петрушко М. П. (2015)
Льотка Г. І. - Стан конярства в Вінницькій області, Матвієнко А. Л. (2015)
Лядова Н. С. - Пути сохранения орловской рысистой породы, Полковникова В. И. (2015)
Мельник О. В. - Генетична характеристика коней чистокровної верхової та української верхової порід за мікросателітними локусами ДНК, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г., Андрєєв І. В. (2015)
Петрикеева Л. В. - Ферментная активность в сыворотке крови чистокровных арабских лошадей, несущих ипподромную нагрузку, Хотов В. Х., Чернова Е. А. (2015)
Priymak G .I. - Blood composition of Hutsul horse breed under different terms and conditions of use, Gopka B. M., Shutak M. C. (2015)
Соколова Г. О. - Комбінаційна здатність ліній і родин коней української верхової породи за показниками роботоздатності, Ковальчук Н. А., Попадюк С. С. (2015)
Гопка Б. М. - Виховання лошат, Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М. (2015)
Гопка Б. М. - Порівняльна оцінка амінокислотного складу молока кобил новоолександівської ваговозної породи та кумису, Тарадайко А. П., Зламанюк Л. М. (2015)
Гузеев Ю. В. - Пищевая ценность молока кобылы (Equus caballus), ослицы (Equus asinus) и зебры (Equus burchelli), Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2015)
Захаренко М. О. - Системи утримання та напрями використання коней в Україні, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2015)
Тарасенко О. О. - Конструкція зимової підкови для коней Л-2, Петрушко М. П., Луценко М. В. (2015)
Цыганок И. Б. - Связь двигательных качеств лошадей советской тяжеловозной породы с показателями испытаний, Уторова Е. В., Рязанцева А. В. (2015)
Гопка Б. М. - Кафедра конярства, кіннозаводства та економіки тваринництва, Зламанюк Л. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Телешун С. - Нові українські політичні реалії і процес формування засад громадянського суспільства (2008)
Розумний М. - Розвиток політичної системи України: виклики і загрози (2008)
Бебик В. - Вибори–2007: мотивація та ефективність політичних впливів, Дащаківська О., Охотникова О. (2008)
Черкашин К. - Електоральна диференціація території України (2008)
Семенюк Т. - Фінансування політичних партій на парламентських виборах (2008)
Коломоєць А. - Концептуальні підходи до визначення категорії "політичне насильство" (2008)
Туленков М. - Організаційні основи соціального управління як суспільного феномена (2008)
Висоцький О. - Комунікація як компонента легітимаційної політики (2008)
Радченко Л. - Політичні інтереси як основа політичної діяльності (2008)
Козьма В. - Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу (2008)
Деревко В. - Воєнно-політичні рішення України: їх джерела та еволюція (2008)
Троцько В. - Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України, Терещук В., Троцько Л. (2008)
Клименко О. - Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес (2008)
Пробийголова Н. - Політична освіта як складова політичної соціалізації молоді (2008)
Іскакова Г. - Соціокультурні основи забезпечення прав людини, Сагієва І. (2008)
Костиря А. - Воєнно-політична спецоперація СРСР в Афганістані ( 1979 – 1989 рр. ) як кульмінація "холодної війни" (2008)
Чувардинський О. - Громадянське суспільство в Україні: історичні корені (2008)
Бойко-Бойчук Л. - Метод матриць: особливості застосування у політичних дослідженнях (2008)
Меркотан К. - Політичні підсумки року (2008)
Книжкова полиця (2008)
Вийшов у світ № 1 (27) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Содержание (2017)
Гузь А. Н. - Влияние вязкости жидкости на дисперсию квазилэмбовских волн в системе "упругий слой – вязкий жидкий слой", Багно А. М. (2017)
Бабешко М. Е. - Осесимметричное упругопластическое состояние составных оболочек при термосиловом нагружении и радиационном облучении, Савченко В. Г. (2017)
Григоренко А. Я. - Об осесимметричных акустоэлектрических волнах в полом цилиндре из непрерывно неоднородного пьезоэлектрического материала, Лоза И. А. (2017)
Подчасов Н. П. - Нестационарные колебания цилиндрической оболочки, расположенной в жесткой трубе и взаимодействующей с потоками жидкости при импульсных возмущениях давления во внутреннем потоке (2017)
Сторожук Е. А. - Неупругое деформирование сферической оболочки, ослабленной рядом круговых отверстий, Чернышенко И. С., Руденко И. Б. (2017)
Галишин А. З. - О применимости оболочечных моделей к определению напряженно-деформированного состояния и повреждаемости цилиндрических оболочек в условиях ползучести, Золочевский А. А., Склепус С. Н. (2017)
Селиванов М. Ф. - Определение перемещений контактирующих берегов трещины в ортотропной пластине, Черноиван Ю. А. (2017)
Голуб В. П. - К определению параметров дробно-экспоненциальных ядер наследственности в нелинейных теориях вязкоупругости, Павлюк Я. В., Фернати П. В. (2017)
Гуляев В. И. - Динамика перекатывания выпуклого долота по криволинейной поверхности дна скважины, Луговой П. З., Шевчук Л. В. (2017)
Кобзарь Ю. М. - Модели длительного хрупкого разрушения стержней при растяжении и сжатии в условиях ползучести (2017)
Мартынюк А. А. - О робастной стабилизации билинейных систем при интервальных начальных условиях, Бабенко Е. А. (2017)
Карлаш В. Л. - Амплитудно-частотные характеристики активных и реактивных компонентов полной проводимости пьезокерамических резонаторов (2017)
Wang B. - Asymptotic analysis on steady-state response of axially accelerating beam constituted by the standard linear solid model, Qiu J. (2017)
Содержание (2015)
Волосюк В. К. - Синтез оптимального обнаружителя в многоантенной радиометрической системе, Кыонг В. Т., Тимощук Е. Н., Жила С. С. (2015)
Карташов В. М. - Потенциальная точность оценки информационного энергетического параметра сигнала в системах радиоакустического зондирования атмосферы, Куля Д. Н., Толстых Е. Г. (2015)
Котов Д. В. - Методика расчета обобщенной двумерной функции неопределенности, используемой для решения обратной задачи радиофизики в методе некогерентого рассеяния, Богомаз А. В. (2015)
Скворцов Т. А. - К вопросу о точности измерения разности фаз между стохастическими сигналами, Фисун А. В. (2015)
Емельянов Л. Я. - Особенности обработки сигналов некогерентного рассеяния на радаре Ионосферной обсерватории Института ионосферы, Лялюк А. И., Рогожкин Е. В. (2015)
Перелыгин Б. В. - Рациональное построение радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды (2015)
Мирошник М. А. - Проектирование систем искусственного интеллекта с использованием нечеткой логики, Котух В. Г., Герман Э. Е., Загуменная Е. В. (2015)
Шостко И. С. - Анализ влияния искажающих факторов на качество сигнала эфирной цифровой телевизионной системы DVB, Деревянко Н. В. (2015)
Карташов В. М. - Обнаружение объектов заданной формы на изображении в мультимедийном стрелковом тренажере и определение их координат, Беляев А. В. (2015)
Котух В. Г. - Построение распределенных информационно-управляющих систем учета и контроля энергоресурсов на примере газовой отрасли, Пахомов Ю. В. (2015)
Кухаренко Д. В. - Побудова комп’ютерної системи для прогнозування результату оперативних втручань на окорухових м’язах людини (2015)
Коваль Ю. А. - Квадратурная обработка сигналов в моделях пассивных систем частотно-временной синхронизации, Костыря А. А., Науменко В. Н., Плехно С. А., Ушаков С. И. (2015)
Безносенко И. В. - Компактный лазерный излучатель на 1,531 мкм на кристалле PbMoO4:Nd3+ с ВКР-самопреобразованием и диодной накачкой, Мачехин Ю. П. (2015)
Дзюбенко М. И. - Твердотельный лазер на красителях с дисперсионным резонатором, Николаев С. В., Пожар В. В., Николаев К. С. (2015)
Зарудный А. А. - Теоретический анализ повышения интенсивности излучения резонансного лидара однопроходо-вым усилителем (2015)
Гнатенко А. С. - Расчет дисперсионных характеристик оптических волокон для проектирования кольцевых резонаторов волоконных лазеров, Алексеева Е. Д. (2015)
Чернышов Н. Н. - Обработка и визуализация изображений в сканирующей микроволновой микроскопии, Слипченко Н. И., Бондаренко И. Н., Писаренко В. М., Башлий С. Ю. (2015)
Бондаренко И. Н. - Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с тонкими сверхпроводящими и охлаждаемыми токовыми каналами (2015)
Гавва Д. С. - Представление поверхностного импеданса при моделировании электродинамических устройств выполненных на основе ВТСП материалов (2015)
Рассохина Ю. В. - Режекторный фильтр на Н-образном щелевом резонаторе в экранирующем слое микрополосковой линии, Крыжановский В. Г. (2015)
Борщев В. Н. - Новые конструктивно-технологические решения пленочных электронагревателей космического назначения, Листратенко А. М., Буеров Г. В., Герасименко Н. В., Слипченко Н. И., Петрова А. Ю., Проценко М. А., Фомин А. А., Тымчук И. Т., Никитский Г. И., Перекопский И. Т. (2015)
Лимаренко Ю. Г. - Микроструктурированные волокона для генерации суперконтинуума, Васильев А. В., Мачехин Ю. П. (2015)
Лаврич Ю. Н. - Получение нанодисперсного диоксида титана с использованием СВЧ излучения (2015)
Бабыченко О. Ю. - Фотопроводимость кристаллического кремния с аморфными вкраплениями сферической формы (2015)
Юрию Емельяновичу Гордиенко – 75 лет (2015)
Рефераты (2015)
Исходные данные (2015)
Содержание (2016)
Невлюдов И. Ш. - Моделирование технического ресурса радиоэлектронных средств, Стародубцев Н. Г., Демская Н. П. (2016)
Бескоровайный В. В. - Методы определения подмножеств эффективных решений при проектировании крупномасштабных объектов, Замирец О. Н., Настенко С. В. (2016)
Бескоровайный В. В. - Формирование и выбор решений в проектах оптимизации крупномасштабных объектов, Москаленко А. С. (2016)
Бескоровайный В. В. - Модификация метода оптимизации размещения терминалов при проектировании логистических сетей, Синицкий А. А. (2016)
Бескоровайный В. В. - Оптимизация структур распределенных баз данных на ранних этапах проектирования, Замирец О. Н., Сбитнев А. О. (2016)
Бескоровайный В. В. - Оценка эффективности методов оптимизации топологии корпоративных информационно-вычислительных сетей, Мельничук Ю. В. (2016)
Невлюдов И. Ш. - Прибор для контроля температурных режимов операции травления кремниевой подложки, Евсеев В. В., Бортникова В. О., Гаркавенко Д. О. (2016)
Филипенко А. И. - Математическое моделирование методом Монте-Карло зависимости направляющей способности оптических компонентов МОЭМС-переключателей при изменении их параметров позиционирования, Чалая Е. А., Видешин М. И. (2016)
Невлюдова В. В. - Анализ процесса формирования микросоединений методом сварки ультразвуком при изготовлении гибких печатных плат (2016)
Смирнов О. Л. - Многофункциональная РЛС в режиме сопровождения при вращающемся и неподвижном секторах электронного сканирования, Ставицкий О. Н., Наконечный А. А., Горелышев С. С. (2016)
Сахацкий В. Д. - Антенна для приема излучений произвольной поляризации в автоматических системах диагностики подповерхностных объектов, Костенко Д. В. (2016)
Петренко Ю. А. - Модель вибору програмного забезпечення диспетчерського управління складними технологічними процесами, Кононихін О. С., Семібратов С. В. (2016)
Поляков Є. О. - Методика бездемонтажного визначення динамічних характеристик датчиків температури (2016)
Полярус О. В. - Комплексний підхід до аналізу вимірювального каналу тиску, Бровко Я. С. (2016)
Александров Ю. Н. - Анализ структурных свойств пресс-форм для литья термопластов под давлением, Сотник С. В., Демская Н. П. (2016)
Клец Д. М. - Экспериментальная оценка распределения угловых ускорений колесных машин в плоскости дороги с помощью микропроцессорного комплекса, Бондаренко А. И., Маковецкий А. В. (2016)
Гурко А. Г. - Анализ энергоэффективности методов планирования траекторий манипулятора, Кравцов М. Н., Лебединский А. В. (2016)
Плугіна Т. В. - Моделі параметричного синтезу елементної бази системи управління програмно-технічним комплексом, Єфименко О. В., Мусаєв З. (2016)
Лєвтєров О. А. - Побудова системи поведінки когнітивного робота на основі еволюційних алгоритмів, Нечитайло Ю. А., Степанова О. Г. (2016)
Pluhina T. - Modular structure of intelligent control system in construction and road machines, Ponikarovska S. (2016)
Любимова Н. А. - Перспективные методы планирования контроля выбросов при производстве дорожных покрытий, Сахацкий В. Д. (2016)
Біньковська А. Б. - Математична модель об'єкта автоматизації при копанні ґрунту, Гикава Л. С. (2016)
Филь Н. Ю. - Математическая модель ликвидации множества последствий чрезвычайных природных ситуаций на автомобильных дорогах (2016)
Иваненко О. И. - Анализ причин и пути сокращения простоев грузоподъемных кранов при ветровых нагрузках, Таровик Н. Г. (2016)
Гурко О. Г. - Вибір програмного середовища для моделювання автомобільного крану, Вовк В. В. (2016)
Ільге І. Г. - Узагальнена модель вибору систем автоматичного управління робочими органами машин для земляних робіт, Рябцев О. В. (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Akimov O. O. - Analysis of the professional activity of the civil servants of the foreign countries: aspects of personnel management (2017)
Voronin V. M. - The state awards of ukraine: diplomatic dimension (the nature and content, main categories, concepts, methodology and principles of reward system) (2017)
Hasymov R. A. - "Digital divide” in ukraine as a problem of public administration (2017)
Govorun S. V. - Efficiency of public administration by the processes of preventing of the fires on the objects of different forms of ownership (2017)
Hurkovskyy V. І. - International experience of applying of the electronic identification of citizens as a technological basis of electronic petitions: organizational and legal aspects, Mezentsev A. V. (2017)
Datsii O. I. - Improving the formation of a system of financial control (2017)
Datsii N. V. - Strategic approach to quality management enterprises marketing activities (2017)
Diegtiar O. A. - Mechanisms of the staffing provision in the sphere of physical culture and sports in higher education for the qualification of "bachelor”, Vavreniuk S. A. (2017)
Drahomyretska N. M. - Capabilities of the ngo "ukrainian assembly of doctors of science in public administration” to innovations in ukraine (2017)
Zubchyk O. A. - Competitiveness as a factor for choice of ukrainian youth receive higher education abroad (2017)
Kolisnichenko N. M. - Managerial challenges of education (school) districts (2017)
Lysenko S. O. - Methodological approaches to understanding the category of "enterprise information security system” from the perspective of legal hermeneutics (2017)
Parkhomenko-Kutsevil O. I. - Innovative approach to training civil servants and local government officials (2017)
Polulyakh R. A. - E-meditsin as a kind of relationship of state and society (2017)
Romanenko Y. O. - Analysis of the main directions of preservation and development of the territories of kyiv region, Chaplay I. V. (2017)
Suray I. G. - Between politics and public service (State secretary of the ministry in ukraine) (2017)
Titarenko L. M. - Public administration in ukrainian coordinate the present (2017)
Charkina A. O. - Peculiarities of functioning of administrative agencies in the public service of sweden (2017)
Chervyakova O. V. - The new public administration paradigm directions (2017)
Yarovoy T. S. - The formation of parliamentarism and it’s impact on the development of democracy and formation of institute of the public administration (2017)
Березка І. - Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області), Лупол М., Мошенко М. (2015)
Григорійчук В. В. - Підвищення продуктивності малих інфільтраційних водозаборів у гірській місцевості (на прикладі споруд м. Яремче) (2015)
Гукалова І. В. - Іригація степових регіонів України: географічні особливості коадаптації природи і суспільства (на прикладі Херсонської області), Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О. (2015)
Кирилюк С. М. - Розвиток географічних уявлень про Місяць (2015)
Кисельов Ю. - До формування наукових засад екологічної теософії (2015)
Костенюк Л. В. - Характеристика однорідних ділянок русел та заплав річок у системі Верхнього Пруту, Ющенко Ю. С. (2015)
Николаєв А. М. - Стійкість вод малих річок міста Чернівці до закислення атмосферними опадами (2015)
Николаєв А. М. - Між добові перепади атмосферного тиску і смертність населення Чернівецької області від захворювань системи кровообігу, Перепічка Ю. М. (2015)
Рідуш Б. - Аномальні потужності руслового алювію в терасових відкладах Середнього Подністров’я, Поп'юк Я. (2015)
Сінченко В. Г. - Про результати моніторингу деяких показників якості і безпечності води з джерел локального водокористування у східних районах Чернівецької області, Тарасенко Г. П., Тураш М. М., Хрикова Л. В. (2015)
Khodan H. - The assessment of heavy metals content in the soil and plant cover of Chernivtsi (2015)
Цапок І. Л. - Ландшафтні комплекси Багненської долини (2015)
Цепенда М. В. - Гідроенергетичний потенціал річок басейну Середнього Дністра, Цепенда М. М. (2015)
Шевчук Ю. Ф. - Водні ресурси України та їх використання (2015)
Шуйський Ю. Д. - До питання про вплив портових споруд Суліни на динаміку дельти Дунаю, Жмуд М. Є. (2015)
Яцишин А. - Літологічна характеристика алювію надканьйонної тераси Дністра у розрізі Репужинці (Придністерське Поділля), Данута Ольшевська-Нейберт, Мацей Бомбель, Богуцький А. (2015)
Andrusiak N. S. - The organization of wellness tourism in the Carpathian region (2015)
Anipko N. - Recreational and geomorphological estimation of medieval castles of Ternopil area in Ukraine, Semeniuk A. (2015)
Білокриницький С. М. - До питання геодезичного забезпечення території Вінницької області (2015)
Бойко З. В. - Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років (2015)
Бурка В. Й. - Географічні особливості мінерально-ресурсної бази будівельно-індустріального комплексу Північно-Західного економічного району (2015)
Бучко Ж. І. - Показники транскордонного туризму України та Польщі, Меленко Я. І. (2015)
Горовий О. В. - Місто Львів як інвестиційний центр (2015)
Грицку В. С. - Втілення краєзнавчого принципу навчання на уроках географії (на прикладі Корчівецької середньої школи Глибоцького району), Іримеску В. К. (2015)
Dzhaman Ya. V. - Chernivtsi as a tourism development center (2015)
Добинда І. П. - Містечка і села як центри розвитку історико-культурного туризму (на прикладі Волинської області) (2015)
Івах Я. Є. - Природно та суспільно-географічні особливості формування регіонального військово-політичного конфлікту на сході України (2015)
Король О. - Аналіз міжнародних туристичних потоків Австрії (2015)
Лейберюк О. М. - Передумови картографічного моніторингу демографічного розвитку регіону та його складові (2015)
Лопушняк Л. В. - Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку регіонів – як чинники зайнятості населення (на прикладі Чернівецької області) (2015)
Pavliuk S. - Place of natural reserved objects within the structure of recreational and tourist natural management (on the basis of Ivano-Frankivsk region) (2015)
Підгірна В. Н. - Менеджмент торговельної діяльності в умовах глобальних змін (2015)
Половка С. Г. - Піонер географії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (до 70-ї річниці заснування географії в Уманському учительському інституті), Половка О. А. (2015)
Поручинська І. В. - Ретроспективні особливості заселення території Північно-Західного економічного району України (2015)
Руденко В. - "Етнографічна карта (Мапа) Буковини" як історико-географічний твір, Пирогівська А. (2015)
Ярошенко О. - Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Рівненській області, Осіпчук І. (2015)
Лучинський М. А. - Вплив поліморфізму генів PTHR1 та COL1A1 на розвиток захворювань тканин пародонта у людей молодого віку, Болюк Ю. В., Лучинський В. М. (2017)
Зубачик В. М. - Біохімічні показники ротової рідини у наркозалежних хворих на хронічний генералізований пародонтит, Федун І. Р. (2017)
Рожко В. І. - Дослідження динаміки показників імунного статусу в дітей із множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту в різні терміни лікування (2017)
Мельничук Г. М. - Сучасні предмети догляду за ротовою порожниною, методики чищення зубів у дорослих і дітей, Кушніренко М. О., Мельничук А. С., Кашівська Р. С. (2017)
Нагірний Я. П. - Особливості перебігу загоєння переломів нижньої щелепи в осіб із різним психосоматичним типом особистості, Фесик В. Л. (2017)
Заболотний Т. Д. - Загальні та місцеві фактори ризику виникнення основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на олігофренію, Дутко Г. З. (2017)
Костура В. Л. - Поширеність та структура захворювань тканин пародонта у дітей із надмірною масою тіла, Безвушко Е. В. (2017)
Авдєєв О. В. - Клінічна ефективність лікувально-профілак­тич­них заходів при хронічному катаральному гінгівіті, Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2017)
Безвушко Е. В. - Клінічна оцінка реставрацій із композитних матеріалів з урахуванням гігієни порожнини рота, Шпотюк О. О. (2017)
Титул, зміст (2007)
Асмолов О. К. - Організація боротьби з туберкульозом в Україні на сучасному етапі, Бабуріна О. А., Герасимова Н. А., Смольська І. М. (2007)
Даниленко А. І. - Послід при ВІЛ-інфекції, Бурячківський Е. С. (2007)
Тюлєнєва О. А. - Імуногістохімічні дослідження процесів регуляції чисельності клітин у хоріальних ворсинках екстрахоріальних плацент, Давиденко І. С. (2007)
Гоженко А. І. - Ренальні дисфункції у білих щурів за умов курсового введення гентаміцину, Владимирова М. П., Кузьменко І. А., Котюжинська С. Г. (2007)
Лук'янчук В. Д. - Скринінг і порівняльна оцінка ефективності засобів детоксикації серед координаційних сполук германію з біолігандами при синдромі тривалого розчавлювання, Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е., Ткаченко В. М. (2007)
Романовська І. І. - Іммобілізація літичного ферментного комплексу streptomyces recifensis var. lyticus, Тагунова І. К., Пухлік С. М., Чаланова Р. І. (2007)
Савченкова Л. В. - Біохемілюмінесцентний аналіз фармакотерапевтичної ефективності ліпофлавону з ацелізином при експериментальній серцевій недостатності, Афоніна Т. В. (2007)
Сівко Г. І. - Фармакологічні властивості енантоату 3-гідроксифеназепаму при його пероральному введенні (2007)
Волошенков Д. Б. - Изоболографический анализ взаимодействия МИГУ-5 с общепринятыми и новыми противоэпилептическими препаратами в условиях модели 6-Гц вызванных судорог у мышей, Шандра П. А., Кащенко О. А. (2007)
Доломатов С. И. - Особенности реакции почек белых крыс на нитрит натрия в условиях блокады ангиотензин-I-превращающего фермента, Лапай В. С., Шпак В. С. (2007)
Вакуленко К. Є. - Кореляція циркадних ритмів артеріального тиску та ішемічного синдрому у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Кудря І. П. (2007)
Волковинська Т. В. - Оцінка стану функції ендотелію у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією із різними варіантами внутрішньоклітинної інфекції (2007)
Котова Н. В. - Становлення мікробіоценозу новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів в умовах лікарні, доброзичливої до дитини, Посохова С. П., Луценко О. С. (2007)
Кравченко Л. С. - Изменение саливации и свойств ротовой жидкости у детей при кариесе зубов, Бас А. А., Ивченко Н. А. (2007)
Кулішов С. К. - Тригерні фактори потенціювання негативних впливів поєднання ішемічної хвороби серця і гіпертонічної хвороби як об'єкти лікування, Яковенко О. М., Запорожська Н. М. (2007)
Лурін І. А. - Дослідження функціонального стану сфінктерного апарату прямої кишки у хворих з екстрасфінктерними норицями, які лікувалися за допомогою методу "пломбування" норицевого ходу автотромбіновим клеєм, Цема Є. В. (2007)
Лучков А. І. - Застосування методики рентгеноендоваскулярної хірургії при малоінвазивному лікуванні жінок із фіброміомою матки (2007)
Пікас О. Б. - Жирні кислоти ліпідів сироватки крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень (2007)
Старець О. О. - Тромбоцитопенія при ВІЛ-інфекції у дітей (2007)
Шамік Е. В. - Особливості імунного статусу при вагітності (2007)
Тариф Абдул Карим А. А. - Клиническое значение биохимических показателей при внутрижелудочковых кровоизлияниях у недоношенных детей с низкой и очень низкой массой тела при рождении (2007)
Чулак Л. Д. - Биохимический анализ состояния ротовой жидкости у больных с осложненным психиатрическим статусом, Брунич С. Н. (2007)
Головін Ю. О. - Лікування гірників із гострим отруєнням рудниковим газом, Ніколенко В. Ю. (2007)
Калашникова К. А. - Ігор Леонідович Бабій (до 60-річчя від дня народження) (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Титул, зміст (2017)
Попович О. С. - Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи, Костриця О. П. (2017)
Вольчин І. А. - Використання технології напівсухої амоніакової десульфуризації димових газів на вугільних електростанціях, Коломієць О. М. (2017)
Алпатов А. П. - Розробка конструктивної схеми та вибір проектних параметрів аеродинамічної системи відведення з орбіти розгінних ступенів ракет-носіїв, Палій О. С., Скорік О. Д. (2017)
Забулонов Ю. Л. - Система для оперативного дистанційного контролю та спостереження за радіаційною обстановкою на базі безпілотного літального апарату, Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2017)
Кашковський В. І. - Зольні та золошлакові відходи як багатофункціональна сировина, Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Ткаченко Т. В., Вахрін В. В. (2017)
Стасюк Н. Є. - Рекомбінантні форми аргінази та аргініндеімінази як ка талітичні складові ензиматичного набору "Аргітест" для аналізу L-аргініну, Гайда Г. З., Закальський А. Є., Закальська О. М., Фаюра Л. Р., Вовк О. І., Стасик О. В., Сибірний А. А., Гончар М. В. (2017)
Міжнародний симпозіум "Міжнародні й національні наукові організації як фактор формування глобального наукового співтовариства" (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016) (2017)
Beidleman J. C. - A survey article on some subgroup embeddings and local properties for soluble PST-groups (2017)
Daugulis P. - Nonuniqueness of semidirect decompositions for semidirect products with directly decomposable factors and applications for dihedral groups (2017)
Dudenko M. - On unicyclic graphs of metric dimension 2, Oliynyk B. (2017)
Ercan G. - Finite groups admitting a dihedral group of automorphisms, Guloglu I. S. (2017)
Fedorova M. - Finite automaton actions of free products of groups, Oliynyk A. (2017)
Garba G. U. - Generators and ranks in finite partial transformation semigroups, Imam A. T. (2017)
Jo J. H. - The R∞ property for Houghton’s groups, Lee J. B., Lee S. R. (2017)
Nikitchenko M. - Algebras and logics of partial quasiary predicates, Shkilniak S. (2017)
Protasov I. - On recurrence in G-spaces, Protasova K. (2017)
Samoilovych I. - Profinite closures of the iterated monodromy groups associated with quadratic polynomials (2017)
Sinitsa D. A. - A note on Hall S-permutably embedded subgroups of finite groups (2017)
Sokhor I. - On groups with biprimary subgroups of even order (2017)
Ustimenko V. - On new multivariate cryptosystems with nonlinearity gap (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського