Хоменська І. В. - Функціонування репрезентантів концепту "Україна" у поетичному дискурсі Олекси Стефановича (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2015)
Якименко С. - Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно орієнтованої інтегрованої технології в ДНЗ та ЗОШ І ступеня (2017)
Ковальчук В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців на засадах модернізації початкової освіти (2017)
Рижиков В. - Теоретичні основи полікультурності освіти та її практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця (2017)
Білецька Л. - Використання комп’ютерних навчальних ігор в освітньому процесі як засіб навчання і формування інформаційної культури учнів початкової школи, Білецький Р. (2017)
Червонська Л. - Особливості створення дитячого сценічного костюма за мотивами українського народного одягу (2017)
Стахів Л. - Проблема наступності і перспективності дошкільного навчального закладу та початкової школи – шлях до особистісного творчого зростання дитини, Особа Т. (2017)
Попов Р. - Становлення проблеми розвитку автономності особистості в діяльності (2017)
Гринько В. - Моделювання уроку інформатики в умовах оновлення програм початкової школи, Королькова М. (2017)
Кліш П. - Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості, Хом’як А. (2017)
Cтасів Н. - Особливості формування елементів комп’ютерної грамотності учнів початкової школи, Стасів Н. (2017)
Кошелєв О. - Теоретико-методичнi основи розвитку алгоритмiчного мислення молодших школярiв, Пасічник Н. (2017)
Кутняк І. - Формування соціокультурних цінностей в освітньому процесі сучасної початкової школи (2017)
Жигайло О. - Підготовка вчителів початкової школи до використання квест-технологій на уроках математики (2017)
Надім’янова Т. - Самостійна освітня діяльність молодшого школяра як важлива передумова оволодіння знаннями (2017)
Силюга Л. - Особливості використання прийомів варіювання умови задачі у початковому курсі математики, Понзель І. (2017)
Ващенко О. - Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі, Романенко Л., Романенко К. (2017)
Шквир О. - Авторський курс "Методика проведення педагогічних досліджень у початковій школі" як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів (2017)
Бескорса О. - Інноваційні педагогічні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Баглай О. - Розвиток мотивації та пізнавального інтересу до міжкультурного спілкування майбутніх фахівців міжнародного туризму у професійній підготовці (2017)
Садова І. - Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах сучасної початкової школи (2017)
Пернарівська Т. - Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування (2017)
Сидор М. - Освітні параметри творчості: до проблеми аналізу сучасного змісту навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі (2017)
Пристай Г. - Шляхи формування іншомовної комунікативної компетенції в початковій школі (2017)
Лалак Н. - Сучасний погляд на управління загальноосвітніми навчальними закладами, Фенчак Л. (2017)
Галян О. - Формування професійної компетентності педагога засобами навчальної дисципліни "педагогіка суб’єктності" (2017)
Гончаренко-Закревська Н. - Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991 – 2017 рр.) (2017)
Taymasov Y. - The pedagogical modeling during the training of professionals of the civil protection service (2017)
Мудрян В. - Суть фізичного виховання, його роль у формуванні гармонійно розвиненої особистості, Черненко С., Малахова Ж. (2017)
Бриль Ю. - Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України (2017)
Собчук-Ліва А. - Аналіз концептуальних підходів підготовки вчителя початкової школи (2017)
Радюк І. - Особливості організації науково-дослідної роботи в контексті формування готовності до самоосвіти майбутніх учителів початкової школи (2017)
Марко М. - Особливості та послідовність розробки ігрових технологій навчання учнів початкових класів (2017)
Грицюк С. - Модель розвитку рухових умінь і навичок молодших школярів у позакласній ігровій діяльності (2017)
Терещенко С. - Педагогічні умови та етапи формування креативної компетентності підлітків на інтегрованих уроках музики (2017)
Люльов О. В. - Детермінанти макроекономічної стабільності: аналіз міжнародних підходів та динаміка індикаторів в Україні (2016)
Кіріченко К. І. - Концепція переходу національної економіки України на модель стійкого зростання з урахуванням соціо-економіко-політичних взаємозв’язків (2016)
Tymchenko I. O. - Administrative-Territorial Reform as the Basis of the Decentralization in Ukraine: Implementation of Poland Experience (2016)
Коваленко Є. В. - Оцінювання стану управління корпоративною соціальною відповідальністю (2016)
Древаль О. Ю. - Методичні підходи до формування результатів навчання в системі вищої освіти, Павленко О. О. (2016)
Васильєва Т. А. - Методологічні засади та практичний інструментарій маркетингового дослідження конкурентної позиції промислових підприємств, Пересадько Г. О. (2016)
Dr. Vaibhav P. Birwatkar - The Complex Emotion of Commitment: Do Organizations Really Understand it? (2016)
Cоколов М. О. - Формування інструментарію оцінювання ефективності впровадження логістичного аутсорсингу, Колодка Я. В. (2016)
Байстрюченко Н. О. - Оцінювання ефективності діяльності підприємства сфери послуг, Макарова А. М. (2016)
Глівенко С. В. - Реактивація бізнес-еліти в умовах заміщення поколінь (2016)
Карачевцев Я. М. - Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України (2017)
Кудар К. В. - Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах (2017)
Бондаренко Н. О. - Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави (2017)
Ємець Л. О. - Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Кобко Є. В. - Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців (2017)
Комзюк А. Т. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання, Липій Є. А. (2017)
Крупнова Л. В. - Загальна характеристика категорії "адміністративні процедури виконавчого провадження" (2017)
Мандичев Д. В. - Місце Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів та Вищої Ради Правосуддя в організації роботи господарських судів (2017)
Проневич О. С. - Імплементація засад Європейської політики "Здоров’я-2020" як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України (2017)
Сокуренко В. В. - Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України (2017)
Шорський П. О. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи (2017)
Глобенко Г. І. - До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України (2017)
Морозова Я. О. - Науково-практичні підходи до змісту поняття "оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості" (2017)
Пеньков С. В. - Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації, Шендрик В. В. (2017)
Прокоп М. Р. - Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (2017)
Спірідонов М. О. - Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики) (2017)
Степанюк Р. Л. - Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності, Лапта С. П. (2017)
Фоміна Т. Г. - Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Чуприна Ю. Ю. - Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі (2017)
Світлична Ю. О. - Види іноземного інвестування (2017)
Барко В. І. - Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України, Барко В. В., Кирієнко Л. А. (2017)
Большакова А. М. - До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою, Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М. (2017)
Бондарчук М. Т. - Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності (2017)
Вагіна О. В. - Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень (2017)
Гончарова Г. О. - Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання (2017)
Євдокімова О. О. - Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця, Алексєєнко Н. В. (2017)
Клименко І. В. - Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки (2017)
Кожушко А. Р. - Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації (2017)
Мілорадова Н. Е. - Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях (2017)
Філоненко В. М. - Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості (2017)
Харченко С. В. - Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя, Доценко В. В. (2017)
Яцишин М. М. - Новий погляд на джерела – запорука успіху дослідника (рецензія на монографію Т. Е. Тєлькінєної) (2017)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Алексейчук Б. М. - Сравнительная характеристи-ка смешанных законов распределения погрешностей навигацион-ных измерений с обобщенным пуассоновским законом, Сикирин В. Е. (2017)
Бурмака И. А. - Способ аналитического расчета оптимального маневра расхождения пары судов изменением скоростей (2017)
Вагущенко Л. Л. - Поддержка определения эффективного двухэтапного плана расхождения с судами (2017)
Волков Е. Л. - Оперативный способ предупреждения столкновения судов с помощью области недопустимых параметров движения (2017)
Ворохобин И. И. - Определение эффективных координат судна при избыточных измерениях (2017)
Горб С. И. - Методическое обеспечение технологий автоматизации на базе программируемых контроллеров, Никольский В. В., Хнюнин С. Г., Шапо В. Ф. (2017)
Казак Ю. В. - Оценка векториальной погрешности поворота судна и минимизация ее величины, Северин В. В. (2017)
Калиниченко Г. Е. - Формирование области опасных курсов судов с учетом их динамических характеристик, Пасечнюк С. С. (2017)
Кулаков М. А. - Выбор оптимальных скоростей судов при внешнем управлении их процессом расхождения (2017)
Никольский В. В. - Выбор датчиков определения координат контейнера для компьютерной системы учета загрузки судна, Хнюнин С. Г., Накул Ю. А. (2017)
Нікольський В. В. - Використання п'єзоприводу для клапана подачі газу двохпаливного двигуна внутрішнього згоряння, Лисенко В. Є., Нікольський М. В. (2017)
Нікольський М. В. - Програмне забезпечення для визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин, Бережний К. Ю. (2017)
Пятаков Э. Н. - Формирование полной стратегии расхождения судов, Омельченко Т. Ю. (2017)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптичний датчик електростатичного поля, Цюпко Ю. М. (2017)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптичний датчик обертів роторного обладнання, Цюпко Ю. М. (2017)
Sandler A. K. - Automated lubrication system of guides to move heavy cargoes, Drozd E. V. (2017)
Рефераты (2017)
Романовський О. - Парадоксальна природа харизматичного лідерства, Пономарьов О. (2017)
Гура Т. - Ділова гра як спосіб формування лідерського потенціалу у студентів технічних університетів (2017)
Гончаренко Т. - Сутність поняття "професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів" (2017)
Денисюк І. - Шляхи покращення комунікативно-діяльнісної компетентності вчителя-словесника у системі суб’єкт-суб’єктних відносин, Ковтун Х. (2017)
Євтушенко Н. - Системний аналіз у методології порівняльного дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів України (2017)
Панфілов Ю. - Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи, Фурманець Б. (2017)
Shapolova V. - Development of timbilding science in historical retrospectives, Kvasnyk O. (2017)
Широбоков Ю. - Психологічні умови колаборації військовополонених в зоні проведення антитерористичної операції (2017)
Мороз С. - Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип залучення персоналу (2017)
Титул, зміст (2017)
Корягін В. М. - Педагогічні основи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З. (2017)
Лопатьєв А. - Основні визначення і положення системного підходу, математичного моделювання та інформаційних технологій спортивної науки, Пітин М., Демічковський А. (2017)
Ivashchenko O. - Methodological Approaches to Pedagogical Control of Motor Readiness of Girls Aged 6-10 (2017)
Абдулхалікова Т. Г. - Моделювання процесу навчання фізичних вправ хлопців 5 - 7 класів (2017)
Приходько В. В. - Порівняльний аналіз показників розвитку координаційних здібностей школярів 5 - 7 класів (2017)
Крат В. І. - Недійсність договору: законодавче регулювання та види (2017)
Карнаух Б. П. - Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму (2017)
Цувіна Т. А. - Визнання та виконання рішень іноземних судів у цивільних справах у контексті практики Європейського суду з прав людини (2017)
Сакара Н. Ю. - Вплив фундаменталізації прав людини на становлення права на справедливий судовий розгляд (2017)
Hoffmann T. - Europeanisation of private law in Ukraine. Comparisons in the field of law of obligations (2017)
Тертишна Л. С. - Класифікація господарсько-правових засобів реалізації державної регіональної політики (2017)
Клімова С. М. - Недоліки юридичної техніки викладення окремих норм Бюджетного кодексу України (2017)
Уркевич В. Ю. - Про правове регулювання тваринництва в Україні (2017)
Кульчій І. М. - Публічно-приватне партнерство як спосіб забезпечення сталого розвитку сільських територій (2017)
Черкашина М. К. - Правова політика Європейського Союзу у сфері охорони та раціонального використання вод (2017)
Киричко В. М. - Проблема розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення заборон одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення (2017)
Radutniy O. E. - Criminal liability of the artificial intelligence (2017)
Рубащенко М. А. - Публічні заклики як наскрізний кримінально-правовий термін: постановка питання (2017)
Голіна В. В. - Об’єкт запобігання злочинності як фундаментальна кримінологічна проблема (2017)
Оболенцев В. Ф. - Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції (2017)
Kruessmann T. - Teaching anti-corruption in the Caucasus and black sea region(s) (2017)
Лазукова О. В. - Нормативне забезпечення та практика реалізації процесуального порядку надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (2017)
Левада О. В. - Класифікація правових обмежень як засобів регулювання суспільних відносин (2017)
Довгань Г. В. - Межі дії принципу верховенства права ЄС щодо конституції: Acquis Constitutionnel Конституційного Трибуналу Польщі (2017)
Усманов Ю. І. - Право на життя в умовах ситуацій насильства всередині держави, що не досягають рівня збройного конфлікту (2017)
Ajanwachuku M. A. - The Nigerian child’s rights act and rights of the disabled child: a necessity or surplusage? (2017)
Kuznetsova O. Y. - Education content issues: theoretical and practical aspects (2017)
Popova N. O. - English for law university students at the epoch of global cultural and professional communication, Petrova O. B. (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Muzyka P. - Human capital efficiency in initiative groups accepting internally displaced persons in the eastern and southern Ukraine, Filyak M. (2017)
Зомчак Л. - Моделювання й прогнозування виробництва м’яса та яєць в Україні за допомогою сезонної ARIMA-моделі, Умриш Г. (2017)
Копитова І. - Оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу: зміст і соціально-психологічні аспекти, Зелінська А. (2017)
Кучер А. - Ефективність органічного землекористування (2017)
Лега О. - Використання податкової інформації в розрахунках з бюджетом (2017)
Литвинчук І. - Рефреймінг моделей специфікації прав інтелектуальної власності в агробіоекономіці (інституціональний аналіз) (2017)
Осадчук Ю. - Ефективність державного регулювання системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації (2017)
Плотнікова М. - Становлення родових садиб як основа сільського розвитку в умовах децентралізації влади (2017)
Сумець О. - Агрологістика: необхідність і можливість розвитку (2017)
Чередніченко О. - Економічні аспекти виробництва та споживання м’яса та м’ясопродуктів (2017)
Пугачов М. - Рецензія на монографію Сумця О. М. "Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання" (2017)
До відома авторів (2017)
Терещук Г. - Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції нової української школи (2017)
Меняйло В. - Науково-інноваційна діяльність вищого навчального закладу: сутність та взаємодія складових (2017)
Кравець В. - Павло Блонський – засновник сексуальної педагогіки (2017)
Кожокар М. - Виховання студентської молоді в поліетнічних товариствах Чернівецького університету (1875 – 1914) (2017)
Сушик С. - Витоки європейської системи освіти: перші університети (2017)
Дем’янчук О. - Зміст і форми організації навчального процесу в гімназіях Буковини (друга половина ХІХ століття) (2017)
Лабінська Б. - Загальна характеристика навчальних планів з німецької мови для народних шкіл Буковини (друга половина XIX століття) (2017)
Зузяк Т. - Допрофесійна підготовка майбутніх учителів у чоловічих гімназіях Східного Поділля на початку XX століття (2017)
Даниленко О. - Психолінгвістичні особливості формування граматичної компетентності студентів у процесі навчання англійської мови після німецької (2017)
Серняк О. - Формування готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі (2017)
Білянська І. - Психолінгвістичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів засобами художніх аудіокниг (2017)
Шкабаріна М. - Модель розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Смолюк А. - Аналіз ефективності коректувальної програми формування компонентів професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Нечепоренко М. - Мотивація як ключовий фактор формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку (2017)
Шурин О. - Педагогічні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу при підготовці майбутніх учителів технологій (2017)
Фірсова І. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності: навчально-методичний аспект (2017)
Соловей М. - Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників: організаційно-педагогічні складові (2017)
Кравець С. - Компетентнісний підхід до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах (2017)
Бородієнко О. - Принципи розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2017)
Кодлюк І. - Англомовна компетентність в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в сучасних наукових дослідженнях (2017)
Петрова С. - Національно-патріотичне виховання і становлення особистості дитини-сироти (на прикладі дитячого будинку "Перлинка") (2017)
Остапенко Л. - Проблеми соціалізації школярів в умовах дитячого музичного колективу (2017)
Рибак Т. - Дидактичний потенціал виховання учнів засобами художнього слова в освітніх установах західної української діаспори (2017)
Гнатенко К. - Сприйняття та розуміння образу-персонажа молодшими школярами під час роботи над художнім твором (2017)
Трибулькевич К. - Становлення системи студентського самоврядування у 1980-ті роки (2017)
Інформація для авторів (2017)
Анісімов М. В. - Графічні знання як елемент технічного мислення учнів і студентів навчальних закладів (2017)
Дроздова І. П. - Взаємозв’язок видів мовленнєвої діяльності з формами роботи з текстом у навчанні української мови студентів-іноземців нефілологічного профілю (2017)
Кушнір В. А. - Дослідницька діяльність у фундаментальній професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Савченко Н. С. - Розвиток вищої освіти в Україні у ХІХ-ХХ столітті (2017)
Shandruk S. I. - Reforming of teacher education: adaptation of international experience (2017)
Білозуб Л. М. - До питання вивчення національного характеру та ментальності в українському музичному мистецтві (2017)
Воровка М. І. - Основні періоди розвитку теорії і практики формування гендерної культури студентства в Україні в 60-ті роки ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Habelko O. M. - The system of higher education in Canada (2017)
Гончаренко Ю. В. - Естетико-виховні можливості хореографічної діяльності в перші три десятиліття ХХ століття (2017)
Громко Т. В. - Сучасна інформаційно-технологічна підтримка вивчення української мови (за професійним спрямуванням) (2017)
Довгань Н. Ю. - Спортивно-орієнтована освіта у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи ВНЗ (2017)
Житеньова Л. В. - Гуманістичні ідеї в історії вітчизняної педагогіки (2017)
Захарова О. В. - Забезпечення ефективної професійної взаємодії засобами фізичної підготовки, Галімська І. І. (2017)
Kapitan T. A. - Game as means of active learning cognitive activity in English lessons (2017)
Кozii О. B. - Studying theoretic English grammar: key problems and the ways of their solution (based on the study of the noun) (2017)
Куркіна С. В. - Специфіка організації пізнавальної діяльності учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва (2017)
Лесіна Т. М. - Передшкільна освіта дітей: деякі аспекти професійної підготовки вихователя до стимулювання їхньої просоціальної активності (2017)
Lysenko L. O. - Developing the technologies of classroom activities: new technological and psychological challenges (2017)
Новаківська Л. В. - Проблеми викладання словесності як предмет обговорень педагогічних форумів (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2017)
Прищепа С. М. - Особливості проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Рагозіна В. В. - Декоративна діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку у ранньому і дошкільному віці (2017)
Рацул О. А. - Сучасні підходи використання інформаційних технологій майбутніми соціальними педагогами (2017)
Стрітьєвич Т. М. - Розвиток фахової компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Стрельченко Л. В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності магістрів в системі відкритої освіти великої Британії (2017)
Тимощук І. В. - Механізм формування гуманістичних цінностей на заняттях з іноземної мови (2017)
Царик О. М. - Основні аспекти формування культури писемного мовлення у східній Україні початку ХХ ст. (2017)
Chernionkov Y. O. - Participation in socially beneficial activity: a prerequisite for effective professional training of future foreign language teachers (2017)
Язловецька О. В. - Вальдорфська педагогіка як оздоровча виховна система (2017)
Бубін А. О. - Діяльність закладів суспільного дошкільного виховання на Волині (1946-1950 рр.): організаційно-методичний аспект (2017)
Дворецька Л. П. - До проблеми оцінювання якості тестових матеріалів, що уміщені в підручниках з алгебри та геометрії для учнів 7 класу (2017)
Zhukova O. M. - Methods of studying of grammar material for middle and higher classes pupils of secondary schools: taking into account the communicative approach (2017)
Кир’ян Т. І. - Система вищої медичної освіти в Україні в 1941–1991 рр. (2017)
Кондрашов М. М. - Навчання успіхом – стратегія управління підготовкою майбутніх викладачів юридичних навчальних закладів (2017)
Локарєва Ю. В. - Педагогічні умови професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Матрос О. О. - Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні (2017)
Нич О. Б. - Батьківська просвіта як соціокультурний феномен української діаспори США (2017)
Rozhkova N. G. - Reflexive and communicative approach in teaching English for professional purposes (2017)
Сокол М. О. - Компонентно-структурний аналіз понятійно-категорійного апарату педагогічної науки (2017)
Foka M. V. - Subtext as a method of suggestive influence (on the basis of Aristotle’s "Rhetoric") (2017)
Бабенко М. О. - Сутність середньої технічної освіти та її місце у загальній освітній системі: історико–педагогічний аспект (2017)
Власенко В. Ф. - Сутність і зміст поняття міжкультурного спілкування майбутніх менеджерів у професійній підготовці (2017)
Горіченко-Балема Л. В. - Вільне і свідоме дихання як один з методів подолання скутості під час гри на віолончелі (2017)
Кісіль Л. М. - Система вправ із навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців основних факультетів ВТНЗ (2017)
Надутенко О. Л. - Формування художньої культури учнів музичної школи засобами інтеграції мистецтв (2017)
Пєнов В. В. - Соціокультурні та економічні передумови розвитку валеологічної освіти на півдні України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Сафронова Г. В. - Культура управління і управлінська культура як важливі чинники підготовки майбутніх юристів до самоосвітньої діяльності (2017)
Янушевська І. Б. - Проблеми вивчення професійно-орієнтованої мови іноземними студентами-нефілологами на початковому етапі навчання (2017)
Фурдак Т. Д. - Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва шкільним хоровим колективом (2017)
Бережок В. Ю. - Екологічна складова у програмі шкільного курсу хімії для учнів 9–11 класів (2017)
Ван Ч. - Педагогічні умови формування вокально-виконавського артистизму магістрантів музично-педагогічних навчальних закладів (2017)
Ван Ч. - Різновиди музичних ансамблів та дидактичні принципи підготовки студентів щодо залучення школярів до ансамблевого музикування на уроках музики і в позакласній роботі (2017)
Гамза А. В. - Застосування елементів описової функції дієслова у процесі формування текстотворчих умінь молодшими школярами (2017)
Горохова Г. І. - Допрофесійна інженерна підготовка: формування профорієнтаційної компетентності та свідомий професійний вибір (2017)
Денисюк І. С. - Розвиток художньої техніки виконавця в умовах сучасного музикування (2017)
Дубовий З. С. - Специфіка актуалізації самостійності майбутніх учителів музики у процесі дистанційного навчання (2017)
Лінь Х. - Методологічні засади формування фортепіанно–виконавської культури майбутніх учителів музики (2017)
Лю Ц. - Досвід формування в магістрантів–вокалістів готовності до інноваційно-фахової діяльності (2017)
Марцинів В. В. - Впровадження електронного музичного інструментарію в навчальний процес закладів мистецької освіти України (2017)
Теряєва Л. А. - Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування (2017)
Ушакова Ю. В. - Професійна мотивація та її роль у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін майбутніх диспетчерів з аеронавігаційного забезпечення, Невиніцин А. М. (2017)
Сидорець Т. В. - Закономірності поєднання інтелектуальної активності, творчої волі та піаністичної техніки виконавця в інтерпретації фортепіанної музики (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Бондаренко А. Ф. - Современное состояние проблематики социокультурных компетенций практикующего психолога, Федько С. Л. (2017)
Grzesiak-Witek D. - How much parents of pre-school children know about speech disorder prevention, based on researchї, Puk M. (2017)
Кривоконь Н. І. - Особливості наснаження як практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Седих К. В. - Індивідуальний еротичний код у роботі з подружньою парою, Зозуль Т. В. (2017)
Кочарян А. С. - Трансформация структуры семьи и системы ценностей : анализ случая казуистической навязчивости, Баринова Н. В. (2017)
Кочарян Г. С. - Расстройства оргазма: дефиниции и эпидемиология (2017)
Hovorun T. - Gender therapy as innovation in consulting of young married couple, Kikinezhdi O., Shulha I. (2017)
Палій В. С. - Психологічні особливості гендерної поведінки осіб раннього підліткового віку, Гранкіна А. О. (2017)
Кочарян А. С. - Гомосексуальность: анализ случая (2017)
Солдатенко В. Ф. - Україна 1918 року в транснаціональному контексті: історіографічний дискурс (2017)
Радько П. Г. - Християнсько–гуманістичні цінності та духовно–релігійна культура у політико–правовому досвіді українського державотворення XVII–XVIII століть, Аванесян Г. М., Басенко Р. О. (2017)
Бараннік А. М. - Візія запорозького козацтва польського історика Лешека Подгородецького (2017)
Малащук О. С. - Історичні аспекти розвитку виноградарства на півдні України наприкінці XVІІІ – початку XІX століть (2017)
Борчук С. М. - 10–томна "Енциклопедія історії України" – новий здобуток вітчизняної науки (2017)
Братусь І. В. - Історико–культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження дозакінчення Другої світової війни) (2017)
Шульга В. П. - Внесок професора М. А. Кравченка у становлення Центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (2017)
Животівська Д. М. - Видавнича діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХстоліття: дослідницькі студії (2017)
Котик Ю. В. - Відновлення оподаткування державних підприємств в УРСР у 1943–1945 рр. (2017)
Омельчук Н. В. - Фахова підготовка молоді в контексті освітньої політики Третього Рейху (на прикладі функціонування медичних навчальних закладів Рівного) (2017)
Старжець В. І. - Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.) (2017)
Терещенко В. В. - Становлення апарату Уповноваженого Ради у справах Руської Православної церкви у Полтавській області (середина 1940–х – 1950–ті рр.) (2017)
Сорока Л. В. - Депортація українців з їх етнічних земель у 1947 р. (до 70–річчя акції "Вісла") (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) (2017)
Luchakivska I. - Education in context of the European integration process (2017)
Руденко С. Б. - "Українські патріоти" проти "німецьких лакеїв" у репрезентаціях та інтерпретаціях оновленої експозиції Музею Великої Вітчизняної війни у Києві в 1994 р. (2017)
Чепурда Г. М. - Історична ретроспектива формування концепції "Великого плану перетворення природи" (2017)
Власов В. І. - Хвилі міжнародної торгівлі та особливості її розвитку (2017)
Гай–Нижник П. П. - Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) (2017)
Гапеєва О. Л. - Інформаційна політика СНД та ОДКБ: історико–правовий аспект (2017)
Джошкунсу Н. Р. - О производстве и сбыте изделий из стекла в Азербайджане в ранние средние века (2017)
Кулиева Ф. - Орнаментальные мотивы керамики поселений Кюльтепе I и Кюльтепе II эпохи ранней бронзы (2017)
Гарькавченко К. - Арктична політика Китаю наприкінці 90–х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Ботіка Т. С. - Англійський джентльмен як джерело для вивчення історії Великої Британії (2017)
Опря І. А. - Боротьба за паству: сучасні тенденції релігійного життя Латинської Америки (2017)
Потапова О. Б. - Становлення та розвиток монетарної політики Європейського Союзу в другій половині ХХ ст.: історичний аспект, Самойленко Н. С. (2017)
Ільїна Г. В. - Концепт "візуального повороту": філософсько–методологічний аспект (2017)
Шавріна І. В. - Антропорелігійна дійсність як предмет філософського дискурсу (2017)
Нетецька Є. В. - Проблема символу в релігії (2017)
Лаврова Л. В. - Тілесно–рухова активність людини як філософське поняття (2017)
Шаповалова І. В. - Совість в моральних традиціях особистості і суспільства: соціально–філософський аналіз (2017)
Кадобний Т. Б. - Філософія єдності мови та мислення, їх роль в процесі пізнання і навчання (2017)
Борисова–Желєзнова К. О. - Природа людини в культурологічній концепції Кліффорда Гірца (2017)
Чжань Синь - Эволюция философско-мировоззренческих взглядов Ореста Новицкого (2017)
Бойко М. П. - Філософсько–методологічний аспект визрівання національної самосвідомості (2017)
Дроботенко М. О. - Фільм як філософія (2017)
Павлишин Л. Г. - Нігілізм: єдність песимістичного розчарування та віри у можливість подолання дисгармонії життя (2017)
Попова І. В. - Вплив аспектів філософії Аюрведи на сучасні концепції фармацевтичної і харчової промисловостей, Мазур Л. М. (2017)
Пряженцева К. В. - Нетривіальність діалогу в контексті умов його можливості (2017)
Райчинець А. В. - Гуманізм мусульманської теології Фетхуллаха Гюлена (2017)
Рамазанова Б. И. - Идеи патриотизма в творчестве Гусейна Джавида (2017)
Саракун Л. П. - Космополітична концепція Ульріха Бека (2017)
Русул О. В. - Міграційне питання і політика мультикультуралізму в Західній Європі (2017)
Бондаренко О. О. - До проблеми визначення літературного тексту в парадигмі текстоцентризму (2017)
Гарбар Г. А. - Теоретичний аналіз явища гостинності у дискурсі філософського осмислення туристичної діяльності (2017)
Струк О. А. - Дотримання етичних норм при проведенні фармакологічних досліджень (2017)
Фесенко Г. Г. - "Дитячий простір" в філософсько–урбаністичній інтерпретації (2017)
Царенок А. В. - Краса людського єства: аскетико–естетичне осмислення (2017)
Воронкова В. Г. - Формування smart–суспільства як фактор сталого розвитку та його вплив на становлення нової освітянської парадигми (2017)
Костючков С. К. - Біофілософія як теоретична і практична основа підвищення рівня ефективності сучасної системи освіти (2017)
Лавриненко С. А. - Теоретические аспекты формирования мультикультурных компетенций будущих учителей в процессе изучения курса "Этика" (2017)
Роговенко М. М. - Формування моральних принципів та цінностей у курсантів на заняттях з філософсько–правових дисциплін (2017)
Новіков Г. Б. - Від низової ініціативи до локальної спільноти в університеті (2017)
Silagyiy I. M. - Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities, Marinets N. V. (2017)
Севрук І. І. - Методологічний зміст поняття "габітус" та завдання соціального структурування особистості офіцера (2017)
Чорнойван Я. В. - Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні (2017)
Гасымова Б. - Особенности развития национального самосознания в реалиях глобализирующегося мира и Азербайджанская модель мультикультурализма (2017)
Стойко О. М. - Теоретичне осмислення варіативності форм державного правління у перехідних країнах (2017)
Задувайло О. К. - Сучасні проблеми розвитку медіа-сфери в умовах воєнно–політичного конфлікту (2017)
Ісхакова Н. Г. - Політична довіра як базовий чинник мобілізації населення (2017)
Опанасюк О. І. - Особливості сучасної публічної дипломатії (2017)
Петренко І. І. - Поняття, функціональне призначення та основні характеристики аналізу публічної політики (2017)
Пурій М. Р. - Потенціал та сценарії утвердження нової гегемонії у міжнародних відносинах (2017)
Корнієнко В. О. - Партійна ідеологія: система цінностей, або синдром "суспільної кататонії"?, Денисюк С. Г., Буряченко О. (2017)
Красніцька Г. М. - Національні особливості ділового етикету в європейських країнах (2017)
Лещенко О. Я. - "Гібридна війна" як науковий конструкт: проблеми пошуку термінологічної та концептуальної сутності (2017)
Бегей І. І. - Соціально–економічна політика української лівиці Галичини (2017)
Войтенко Ю. М. - Інститут старост в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Конах В. К. - Механізми регулювання та саморегулювання поширення контенту мас–медіа в демократичних країнах та можливість їх імплементації в Україні (2017)
Семчинський К. В. - Реформування Ради Безпеки ООН: виклики і перспективи для України на сучасному етапі (2017)
Вонсович О. С. - Аналіз ризиків в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі – 2017 (2017)
Касьянова М. М. - Особливості міграційних процесів до країн Східної Європи (1991–2013 рр.) (2017)
Islamova P. R. - The role of South Stream and Turkish Stream in energy security of Europe (2017)
Ниязов Х. - Национальная безопасность и национальные интересы: взгляд из Запада и США (2017)
Патер І. Г. - Рецензія на монографію: Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько–політичні практики на території Волинського воєводства: монографія / Руслана Петрівна Давидюк. – Львів; Рівне: Дятлик М., 2016. – 704 с. (2017)
Щербак В. О. - Рецензія на монографію: Фергад Туранли. Козацька доба історії України в османсько–турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття). – К.: Видавничий дім "Києво–Могилянська академія", 2016. – 606 с. (2017)
Чирков О. А. - Рецензія на збірник: Крок на шляху подолання російської агресії (Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (Київ, 2016) / Упор. П. Гай–Нижник. – К.: "МП Леся", 2016. – 348 с.) (2017)
Довгополова О. А. - Рецензія на монографію: Петинова О. Б. Экономический человек: опыт социально-философской экспликации. – Монография / О. Б. Петинова. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 336 с. (2017)
Мальчин Ю. М. - Рецензія на монографію: Чирко Б. В. Німецька національна меншина в Україні: етнополітичні та соціально-економічні процеси в умовах радянської політичної системи (перша половина ХХ століття). – К.: АМУ, 2016. – 368 с. (2017)
Ханжи В. Б. - Рецензия на монографию: Петинова О. Б. Экономический человек: опыт социально-философской экспликации. – Монография / О. Б. Петинова. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 336 с. (2017)
Лощихін О. М. - Співвідношення сфер комплементації державної та конфедеративної влади, Старий О. Ф. (2017)
Дірочка О. М. - Актуальне питання правового прогресу та правова культура громадян у сучасних умовах державотворення (2017)
Ярушевська І. І. - Актуальне питання існування поліцейської держави як політико-правового інституту (2017)
Мельник М. А. - Податкова резидентнісь за законодавством України: теоретико-правовий аспект (2017)
Марко Я. Р. - До проблем правового статусу дитини, що народжена із застосуванням процедури сурогатного материнства (2017)
Пащенко Д. А. - Репресивні заходи радянської влади щодо масових виселень в Україні у кінці 20-х- початку 30-х рр. 20-го ст. (2017)
Скробач С. Л. - Допустимі обмеження реалізації права на мирні зібрання (2017)
Світлична Ю. О. - Заходи заохочення в залученні іноземних інвестицій (2017)
Ануфрієв М. І. - Міжнародно-правові засади співробітництва у боротьбі з кіберзлочинами, Кісілевич-Чорнойван О. М. (2017)
Данильченко Ю. Б. - Визначення змісту терористичного акту в епоху інформаційного суспільства (2017)
Гацелюк В. О. - Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: аналіз дотримання принципів криміналізації (2017)
Куц В. - Щодо запровадження відповідного правосуддя в Україні (2017)
Підюков П. П. - Адаптація до міжнародно-правових норм відчизняного законодавства з протидії тероризму, відшкодування заподіяної його жертвам шкоди, Устименко Т. П. (2017)
Шевчишен А. В. - Методологія проведення досліджень доказувавння корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послух (2017)
Пекар П. В. - Система заходів кримінально-правового впливу за законодавством України, Андріанова Т. Ю. (2017)
Обозна О. О. - Кримінально процесуальна сутність інституту імунітету (2017)
Рудковська М. Р - Значення об'єктивної сторони злочину для характеристики суспільної небезпеки діяння (2017)
Тіхонова М. А. - Принцип незворотності дії закону у часі у спортивних правовідносинах (2017)
Кожевникова В. О. - Законодавче обмеження права на укладення шлюбу через представника: компаративістичний аспект (2017)
Жданкіна Л. К. - Динаміка припинення цивільного зобов'язання зарахуванням однорідних зустрічних вимог (2017)
Демченко Я. О. - Теоретико-правова характеристика договорів, спрямованих на реалізацію майнових прав на об'єкти авторського права (2017)
Чабан О. А. - Дія в часі права фізичної особи на таємницю про стан здоров'я (2017)
Єфремова І. О. - Визнання недійсним договору, укладеного одним із подружжя без згоди іншого, як захід відповідальності у сімейному праві (2017)
Римець Х. - Міжнародна практика правового врегулювання ООН збройних конфліктів на прикладі колишньої Югославії (2017)
Очкуренко С. В. - Особливості взаємодії конституційного і фінансового права (2017)
Мартинишин Г. Й. - Деонтична логіка у правозастосуванні (2017)
Меліхова Ю. О. - Основні проблеми та напрямки вдосконалення інституту адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку (2017)
Петрова А. С. - Міжнародні антикорупційні стандарти у судовій системі (2017)
Топольніцький В. В. - Сутність судового представництва у Збройних силах України (2017)
Петрук М. П. - Екологічні та правові аспекти утилізації твердих побутових відходів, Козій О. І., Вахула О. М., Яцюк Р. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Шпильова В. О. - Інструменти контролінгу в системі фінансового антикризового управління (2017)
Котикова О. І. - Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону — необхідна складова євроінтеграційних процесів, Дідур К. Г., Душук Р. В. (2017)
Безкровний М. Ф. - Система організаційно-економічних зв'язків сільськогосподарської дорадчої служби з органами управління, організаціями наукового забезпечення апв (2017)
Шолойко А. С. - Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні (2017)
Пахуча Е. В. - Вплив виробничих витрат на урожайність ярого ячменю та резерви їх зниження (2017)
Миклуш Т. С. - Комплексне природокористування у карпатському економічному районі: особливості та напрями забезпечення (2017)
Рошкевич В. Ф. - Державне регулювання інституціональних змін: фундаментальні засади та механізми реалізації (2017)
Куйбіда С. В. - Бюджетні інструменти стимулювання інноваційного розвитку як засіб структурної перебудови економіки (2017)
Ігнацевич С. П. - Сутність категорій "земля" та "земельні ресурси" у процесі формування збалансованого землекористування (2017)
Костюк Т. О. - Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз (2017)
Абсалямова Л. М. - Образ тіла як психологічний чинник порушень харчової поведінки (2017)
Агаркова А. І. - Схильність до депресії як чинник суїцидальної поведінки серед студентської молоді (2017)
Бужинська С. М. - Дослідження ролі образної, модально-специфічної пам’яті в інтелектуальній діяльності у юнацькому віці (2017)
Вдовиченко О. В. - Ризик особистості як фактор мотивації досягнення та губристичної мотивації на кризових етапах онтогенезу (2017)
Галата О. С. - Психологічні підходи до визначення сутності завзятості в структурі навчальної діяльності (2017)
Гармаш О. В. - Особливості соціалізації обдарованих учнів у новій українській школі, Єльчанінова Т. М. (2017)
Грінченко О. М. - Особливості динаміки саморегуляції навчальної діяльності студентів-психологів (2017)
Зеленін Г. І. - Особливості організації мовного висловлювання іноземною мовою (2017)
Крамченкова В. О. - Мотиваційно-потребова модель тютюнової аддиктивної поведінки (2017)
Кузнецов О. І. - Психодіагностика функціональних характеристик релігійності особистості (2017)
Кузнєцов М. А. - Пояснювальні можливості категорії відношення в психології, Козуб Я. М. (2017)
Кузнєцова М. М. - Оптимізм в системі понять позитивної психології (2017)
Лазоренко Т. Н. - Проявление эмпатии у студентов-психологов как важной составляющей их будущей профессии (2017)
Неженцева В. О. - До проблеми саморегуляції емоційних станів у літньому віці (2017)
Саврасов М. В. - Психологічний аналіз теоретичних передумов дослідження креативності майбутнього вчителя початкової школи, Чернякова О. В., Фомічева Ю. Д. (2017)
Синьова Є. П. - Медико-психолого-педагогічні основи корекції зорових сприймань у дітей з порушеннями зору, Риков С. О., Федоренко С. В., Могілевський С. Ю., Шаргородська І. В., Денисюк Л. І. (2017)
Сурякова М. В. - Якісні характеристики інтерпретаційної діяльності особистості у віці ранньої дорослості (2017)
Туркова Д. М. - Психосоматична компетентність як джерело психологічного здоров’я паліативних клієнтів (2017)
Фельдман Ю. І. - Психологія особистості у період молодості (2017)
Фоменко К. І. - Психодіагностика провідної репрезентативної системи (2017)
Фоменко К. І. - Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження саморегуляції у спортивній діяльності, Полілуєва І. В. (2017)
Фурман А. А. - Методологічна оптика постнекласичного психологічного пізнання (2017)
Хомуленко Т. Б. - Роль імагінації у функціонуванні інтрацептивної чутливості особистості в юнацькому віці, Родіна К. М. (2017)
Шевчук Т. О. - Комунікативна компетентність майбутніх менеджерів, Чорнобаб І. Ф. (2017)
Титул, содержание (2017)
Шашенко А. Н. - Компания ДТЭК ЭНЕРГО и Национальный горный университет: стратегическое партнерство в области науки и технологий, Воронин С. А., Пилюгин В. И., Гапеев С. Н. (2017)
Пивняк Г. Г. - Теория и практика теплонасосной утилизации теплоты шахтной воды, Самуся В. И., Оксень Ю. И. (2017)
Солодянкин А. В. - Крепление капитальных выработок с использованием твердеющих смесей на основе шахтной породы, Гапеев С. Н., Выгодин М. А., Воронин С. А., Мкртчян С. В. (2017)
Садовенко И. А. - Обоснование параметров безопасного пересечения горными выработками крупноамплитудного тектонического нарушения, Загриценко А. Н., Подвигина Е. О., Тимощук В. И. (2017)
Гапеев С. Н. - К выбору критерия целесообразности повторного использования подготовительных выработок, Барабаш М. В., Логунова А. О. (2017)
Выгодин М. А. - Технологический регламент выполнения тампонажных работ на шахтах Западного Донбасса, Прокудин А. З., Выгодин А. М., Мкртчян С. В. (2017)
Хозяйкина Н. В. - Напряженно-деформированное состояние породного массива при плавном опускании основной кровли, Чередник В. А., Дубовик А. И. (2017)
Снигур В. Г. - Проведение монтажных камер на шахте "Западно-Донбасская", Френцель Э. В., Шостак Л. С., Барышников А. С. (2017)
Засідання Постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля України (2017)
Колесов Орест Андреевич (2017)
Балух В. - Реформація та релігійно-філософська думка антитринітаріїв і социніан в Україні (2017)
Яроцький П. - Реформація: європейська домінанта і українська ідентичність протестантизму (2017)
Докаш В. - Протестантська Реформація як соціокультурний феномен (2017)
Шугаєва Л. - Особливості впливу протестантизму на трансформаційні процеси у духовному християнстві (на прикладі молокан і мальованців) (2017)
Мизак Н. - Вплив реформаційних ідей на український соціум у ХVІ ‒ ХVІІ ст., Яремчук А. (2017)
Стоцький Я. - Діяльність легальних і нелегальних громад АСД у галицьких областях України в 1965 - 1975 рр. (2017)
Кондратик Л. - Михайло Грушевський і В’ячеслав Липинський про вплив реформаційних ідей на українську суспільність та організаційні форми релігійного життя (2017)
Hardy R. - Eshatological reflections of the protestant defense of the hell (2017)
Hutkovska I. - Culture function of the protestant ethics by Max Weber (2017)
Виговський Л. - Реформація як світоглядна основа розширення функціональності релігії в соціумі (2017)
Пірен М. - Нагірна проповідь Ісуса Христа: роль і значення для сучасної освітянської української еліти (2017)
Левкулич В. - Свобода як концепт теорій справедливості (2017)
Manchul B. - Protestant reformation and new philosophy of life (2017)
Горохолінська І. - Реформація як рушійна сила секуляризації культури в Європі (2017)
Марціновська Д. - Кредологія як релігієзнавча наука про віру: екуменічний дискурс (2017)
Скрипник Є. - Перспективи розвитку духовності особистості в українському контексті (2017)
Дідківський А. - Неоконсервативна програма побудови православної етики як аскетичної психології та проблеми свободи (2017)
Горбань Р. - Особливий характер спільноти у філософсько-богословській інтерпретації Ч.С.Бартніка (2017)
Карпов П. - Поширення протестантизму в Україні: основні етапи становлення (2017)
Radchuk Y. - The protestant's point of view on challenges within cross-cultural relationships in a mission (2017)
Morey D. - Transformational processes of formation of new beliefs and new identity of the believer personality (2017)
Корнійко Р. - Сирітство як виклик перед сучасною церквою в Україні (2017)
Синюк М. - Біблійні засади місіонерської діяльності протестантських церков (2017)
Гуцало В. - Вплив Реформації на літургіку історичного богослужіння (2017)
Grizzle Ch. - Qualifying features of Church service are in the conditions of modern society (2017)
Мартич Р. - Діалог моральних ідей релігій – передумова соціальної солідарності осіб і спільнот (рецензія на монографію Олександра Бродецького"Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей". –Чернівці, 2016) (2017)
Шкрібляк М. - Культура ранньомодерної Європи та її сучасне інтелектуальне представлення (рецензія) (2017)
Інформація про Міжнародну відео-конференцію, присвячену 500-річчю Реформації (2017)
Довідка про авторів (2017)
Кондов К. В. - Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса (2017)
Голіков О. С. - Знання та практики: діяльнісне конструювання відомого та невідомого (на прикладі правової обізнаності) (2017)
Білоус Є. В. - До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень (2017)
Дембіцький С. С. - Вимоги до розробки та адаптації комплексних вимірювальних інструментів у соціології: надійність, валідність і достовірність, Любива Т. Я. (2017)
Жердецька А. Г. - Дефіцит природних ресурсів у фокусі соціологічного аналізу: реалії та перспективи українського суспільства (2017)
Ковальська Є. В. - Методологічні засади індексу статусної характеристики Уорнера (2017)
Панкратова Л. Л. - Чинники, що формують цінові тренди на пшеницю на світових біржах та спотовому ринку України (2017)
Білоскурський Р. Р. - Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних настроїв населення України: літо – осінь 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Локтєва І. І. - Нотатки XIII Міжнародної конференції Європейської соціологічної асоціації: "Руйнація/створення капіталізму, солідарності та суб’єктності Європи" ((Un)making Europe capitalism, solidarities, subjectivities) (2017)
XIV Міжнародна наукова конференція "Молодіжна політика: проблеми та перспективи" (запрошення до участі) (2017)
Автори номера (2017)
Кириченко О. В. - Вплив глюкозо- і галактозовмісних моноцукрів на розвиток Bradyrhizobium japonicum в умовах in vitro (2017)
Козар С. Ф. - Вплив речовин різного хімічного складу на життєздатність діазотрофів на насінні сільськогосподарських культур, Євтушенко Т. А., Нестеренко В. М. (2017)
Volkohon V. V. - The orientation of biological nitrogen transformation processes in soil under the organic production of agricultural products, Moskalenko A. M., Dimova S. B., Zhurba M. A., Volkohon K. I., Tokmakova L. M., Stanko N. P., Lutsenko N. V. (2017)
Господаренко Г. М. - Симбіотична азотфіксувальна здатність нуту та продуктивність культури за різного удобрення, Прокопчук І. В., Прокопчук С. В. (2017)
Копилов Є. П. - Мікоценоз кореневої зони рослин кукурудзи за використання Chaetomium globosum як деструктора соломи, Скуловатов О. В. (2017)
Малиновська І. М. - Просторова структура бактеріальних ценозів сірого лісового грунту за різних умов використання (2017)
Центило Л. В. - Активність азотфіксації в агроценозах люцерни та продуктивність культури за дії добрив та мікробного препарату (2017)
Ретьман С. В. - Біологічні препарати для захисту вівса від хвороб у Правобережному Лісостепу України, Панченко Ю. С. (2017)
Кравченко Н. О. - Консервуюча здатність Bacillus subtilis при заготівлі плющеного вологого зерна кукурудзи, Чумаченко С. П., Передерій М. Г. (2017)
Бундук Ю. М. - Оцінка фітосанітарного стану агроценозів зерняткових плодових Чернівецької області (2017)
Світлій пам’яті Романенка Володимира Пилиповича (2017)
Титул, зміст (2017)
Петруха С. В. - Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку (2017)
Вініченко І. І. - Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві, Сидоров І. П. (2017)
Ярмоленко Ю. О. - Стан та напрями покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного виробництва України (2017)
Мицак О. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку споживчого ринку, Бублик Л. Я. (2017)
Михайлов М. Г. - Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства (2017)
Александрова О. Ю. - Демографічна безпека України: оцінка стану, акценти державного регулювання (2017)
Бардіна Т. О. - Перспективи соціально-економічного розвитку шишацької об'єднаної територіальної громади з урахуванням соціальної відповідальності аграрних підприємств (2017)
Городко М. В. - Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства (2017)
Деревянко В. Н. - Отходы промышленности – эффективное сырье для создания низкообжигового керамического композита, Гришко А. Н. (2017)
Тимофеєва Л. А. - Аналіз технологічних параметрів процесу нанесення зносостійкого покриття, Волошина Л. В., Гордієнко П. М. (2017)
Ягуп В. Г. - Математическое моделирование электропривода электровоза 2ЭЛ5 в режиме тяги, Краснов А. А. (2017)
Ватуля Г. Л. - Моделирование работы трубобетонных элементов при кратковременном и длительном нагружении, Лобяк А. В., Черногиль В. Б. (2017)
Єрмоленко Д. А. - Оцінка ефективності застосування високоміцного бетону в трубобетонних конструкціях, Демченко О. В. (2017)
Крот О. П. - Ланцюги Маркова при моделюванні змішування компонентів у барабанній печі при спалюванні муніципальних відходів, Ровенський О. І. (2017)
Хоменко І. В. - Підвищення надійності пристроїв РПН силових трансформаторів, Федосеєнко О. М., Стасюк І. В. (2017)
Гасій Г. М. - Експериментально-теоретичні дослідження напружено-деформованого стану плити структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції (2017)
Альошинський Є. С. - Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України у системі міжнародних перевезень, Огар О. М., Пестременко-Скрипка О. С. (2017)
Лапенко О. І. - До питання розрахунку тонкостінних конструкцій силосних споруд із високоміцних сталей, Махінько А. В., Махінько Н. О. (2017)
Огульчанская Н. Р. - Повышение качества механической обработки железнодорожных рельсов шлифованием (2017)
Кочкарьов Д. В. - Інженерні методи розрахунку залізобетонних статично невизначних стержневих систем (2017)
Барабаш О. С. - Вивчення впливу малих домішок поверхнево-активних та кремнійорганічних речовин на процеси твердіння епоксиамінних зв’язуючих, Попов Ю. В., Данченко Ю. М. (2017)
Воскобойников Д. Г. - Разработка технологии восстановления изнашиваемых поверхностей деталей подвижного состава (2017)
Мельник Д. Ю. - Аналіз організаційних структур управління метрологічної діяльності (2017)
Титар Д. А. - Аналіз системи управління якістю метрологічних робіт (2017)
Давиденко О. О. - Критерій ефективності експлуатаційних втручань автодорожніх мостів (2017)
Воскобійник О. П. - Визначення параметрів напружено-деформованого стану легкобетонних комбінованих плит за некласичною зсувною моделлю, Череднікова О. В. (2017)
Yudkin-Ripun I. - Abstraction of Daily Life as the Basis of the Textual Integration: The Experience of Ivan Kocherha (2017)
Ганзенко Л. - Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження (2017)
Забашта Р. - Бушанський рельєф як семіотичний текст (2017)
Ходак І. - Культові пам’ятки Східного Поділля (за матеріалами експедиції Наталі Коцюбинської до колишнього Ямпільського повіту Подільської губернії) (2017)
Скляренко Г. - Футуризм в Україні: етапи та спрямування (2017)
Ламонова О. - Творчість Володимира Іванова-Ахметова: графіка 1980-х років (2017)
Пимоненко О. - Біографія академика живописи Пимоненко Никола|я| Корниліевича (2017)
Кузик В. - Останні з могікан – сивочолі шістдесятники (2017)
Кара-Васильєва Т. - Рец.: Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / |голов. ред. Г. Скрипник|; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – Т. 2. – 334 с.; 2009. – Т. 3. – 516 с.; 2010. – Т. 1. – 680 с.; 2011. – Т. 4. – 512 с.; 2016. – Т. 5. – 546 с. (2017)
Корусь О. - Владислав Щербина (2017)
Про авторів (2017)
Радкевич В. - Наукові засади підвищення престижності вітчизняної професійної освіти (2017)
Орлов В. - Кар’єрні орієнтації суб’єктів сучасної професійної школи (2017)
Єршова Л. - Макроекономічні фактори впливу на розвиток професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Грабовська І. - Роль культурологічної парадигми у формуванні життєтворчої моделі освіти ХХІ століття (2017)
Короткова Л. - Професійна компетентність майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру: сутність і структура (2017)
Гриценок І. - Проблеми формування кар’єрних орієнтацій учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Borodiyenko O. - Key competences development of future specialists by the teaching technologies of non-formal and informal learning (2017)
Алєксєєва С. - Динаміка готовності майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2017)
Максимова А. - Модель розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у професійній підготовці (2017)
Богдадюк М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів: категоріальний аналіз (2017)
Ромась К. - Сучасні підходи до викладання аптечної технології ліків, Половко Н. (2017)
Шамралюк О. - Методичний супровід стажування майстрів виробничого навчання аграрного профілю (2017)
Глущенко О. - Методика дослідження проблеми формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2017)
Андрощук І. - Методична система підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії (2017)
Клименко М. - Педагогічні умови розвитку кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків у технічних університетах (2017)
Андрощук І. - Організація позаурочної діяльності учнів (2017)
Kuk T. - Wspolpraca miedzy polskimi i ukrainskimi uczelniami w celu podwyzszania poziomu ksztalcenia zawodowego (2017)
Бородієнко О. - Дорожня карта професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу, Пуховська Л., Радкевич О., Леу С. (2017)
Melnyk O. - Perspectives of usage German experience in organisation of economics and business education bachelor program (2017)
Гурова І. - Проблеми професійного становлення культуролога (2017)
Грибіш С. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2017)
Інформація для авторів (2017)
Table of contents (2017)
Farion N. - Forecast of the possible amount of investment attraction using Monte Carlo imitation modeling (2017)
Nifatova O. - Sinergetic and complex effects of branding of integrated business structures and problems of management (2017)
Poprozman A. - Development of institutes of social infrastructure in accordance with structural and innovation transformations (2017)
Vitkovskyi Yu. - Client-consultant relationship in the European consulting services market (2017)
Shcherbak V. - Venture business, its types and problems of development in Ukraine (2017)
Shevchenko O. - Analysis of management efficiency and assessment of management resources in the context of the competitiveness of higher educational institutions development (2017)
Shkoda M. - Institutional implementation of socio-economic development to regions in Ukraine (2017)
Hanushchak-Efimenko L. - Basic determinants for forming consumer value of knowledge of innovative ecosystem (2017)
Krakhmalova N. - Investment climate and methods of its evaluation (2017)
Shcherbak O. - Evaluation of the state of social-labor relations at the enterprise (2017)
About the Authors (2017)
Єлисеєва І. В. - Вивчення адгезивних властивостей поверхневих антигенів С. diphtheriae, одержаних за допомогою каскадної дезінтеграції мікробних клітин різними фізичними факторами, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А., Гурін О. В., Забєліна І. А., Коваленко О. І. (2017)
Коцарь Е. В. - Роль микробного фактора в развитии инфекционно-воспалительного процесса полости рта, Радченко О. И., Голубка О. В., Масалова А. В., Антушева Т. И. (2017)
Литвинова О. М. - Фармакологічні дослідження нових похідних cукцинамінових кислот, Литвинов В. С. (2017)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на морфо-функціональні показники ендотеліоцитів у щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О. , Мазур І. А., Чекман І. С. (2017)
Степаненко О. Ю. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість часточок VI-VII мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2017)
Ткаченко А. С. - Пероральное употребление пищевой добавки каппа-каррагинан вызывает энтерит, Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В., Денисенко С. А., Онищенко А. И. (2017)
Біловол О. М. - Оцінка ефективності комбінованої терапії артеріальної гіпертензії коморбідної з цукровим діабетом 2 типу в залежності від генетичного поліморфізму ангіотензин-перетворюючого ферменту, Боброннікова Л. Р., Аль-Травнех О. В. (2017)
Гришина Е. И. - Особенности неспецифического иммунного ответа на вакцинацию против гриппа у больных с сахарным диабетом, Бабинец О. М., Менкус Е. В., Мирошниченко Т. Н. (2017)
Єрьоменко Г. В. - Механізми формування імунного запалення при бронхіальній астмі, сполученій з метаболічно значущими станами: ожирінням або цукровим діабетом II типу (2017)
Іманов Е. - Досвід хірургічного лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця гібридними методами, Дітківський І. О., Плиска О. І., Головенко О. С., Труба Я. П., Сіромаха С. О., Лазоришинець В. В. (2017)
Ісаєва І. М. - Аналіз психофізіологічного стану осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією, Кармазіна І. С., Маракушин Д. І., Глоба Н. С. (2017)
Кнігавко О. В. - Результати імплантації гелю гіалуронової кислоти під слизувату голівки статевого члена для лікування передчасної еякуляції (2017)
Колеснікова О. В. - Динаміка кардіометаболічних показників на тлі комплексної терапії у хворих на субклінічний гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки, Потапенко А. В. (2017)
Лесовой В. Н. - Современные методы лечения вено-окклюзивной формы эректильной дисфункции, Аркатов А. В., Книгавко А. В., Казиев С. Г. (2017)
Луценко Н. С. - Оценка системно-локального цитокинового профиля у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом, Исакова О. А., Рудычева О. А., Михальчик Т. С. (2017)
Маколінець К. В. - Активність маркерних ферментів у сироватці крові та порушення метаболізму сполучної тканини у хворих на ранніх стадіях гонартрозу, Маколінець В. І., Морозенко Д. В., Глєбова К. В. (2017)
Науменко Л. Ю. - Медико-соціальна експертиза і показники реабілітації у хворих на іхс після реваскуляризації, Борисова І. С., Березовський В. М. , Концур В. М. (2017)
Павловська М. О. - Соматичний та гінекологічний статус жінок з клімактеричним синдромом на тлі соматоформних розладів (2017)
Петюніна О. В. - Асоціація поліморфізму гена CYP11B2 альдостерон-синтази з ризиком виникнення інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST (2017)
Піонтковський В. К. - Особливості порушень метаболізму ліпідів у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта (2017)
Пузік С. Г. - Органи–мішені артеріальної гіпертензії в фокусі ураження головного мозку (2017)
Сериков К. В. - Изменения иммуно-биохимического статуса у критических больных с геморрагическим инсультом при проведении интенсивной терапии (2017)
Сулаева О. Н. - Сравнительная характеристика пробирок для получения богатой тромбоцитами плазмы (2017)
Дутко Х. О. - Структурно-функціональні зміни кісткової тканини альвеолярного відростка та передпліччя у хворих з переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту (2017)
Кривенко Л. С. - Динаміка біомаркерів ротової рідини при лікуванні хронічного гінгівіту у дітей з атопічними захворюваннями (2017)
Демяник Д. С. - Необходимость проведения комплексного лечения пациентов с одонтогенным верхнечелюстным синуситом на фоне взаимного отягощения этиологических факторов, Энтина Ю. М., Волошан А. А. (2017)
Походенько-Чудакова И. О. - Обоснование проведения исследования по выявлению роли третьих моляров в развитии инфекционно-воспалительных осложнений при травматическом повреждении челюстей, Тергам Абдуламир Али (2017)
Торяник И. И. - Применение бальзамирования трупов в судебно-медицинской практике по методам Минакова, Шора-Иосифова, Данильченко С. И., Чернозуб А. А. (2017)
Яценко Л. Д. - Сучасні аспекти множинної мієломи (2017)
Вербовська Р. І. - Професійна підготовка студентів-медиків в контексті розвитку професійно важливих якостей, Дівнич Т. Я. (2017)
Гевка О. І. - Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ (2017)
Шушман І. В. - Змішане (гібридне) навчання та тренінгові заняття як інноваційні методи навчання у навчально-науковому тренінговому Центрі сімейної медицини та долікарської підготовки, Колесник П. О., Кенез Є. Я. (2017)
Довга Н. З. - Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату на сітківку ока при корекції паклітаксел-індукованої ретинопатії в експерименті, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2017)
Луценко О. І. - Вплив морфологічних факторів на рівні артеріального тиску в молодих жінок (2017)
Мізін В. В. - Онтогенетичні зміни показників осмотичної резистентності еритроцитів та рівня дегідроепіандростерон-сульфату у сироватці крові щурів, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Міщенко В. С. - Психофізіологічний стан елітних спортсменів в динаміці тренувального макроциклу, Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г. (2017)
Муквич В. В. - Вплив кофеїну на вегетативне забезпечення функціонування організму самок та самців щурів молодого віку за показниками варіабельності серцевого ритму, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Пилипенко Н. О. - Порушення у системі ПОЛ-АОЗ у осіб працюючих в умовах високої концентрації абіотичних чинників (2017)
Пилипенко С. В. - Концентрація про- та антизапальних цитокінів у сироватці крові щурів після тривалого введення омепразолу та одночасного введення мультипробіотиків і омепразолу (2017)
Гунина Л. М. - Тивортин аспартат: новый безопасный и эффективный фармакологический препарат для стимуляции работоспособности спортсменов, Винничук Ю. Д., Дмитриев А. В., Высочина Н. Л., Безуглая В. В., Носач Е. В. (2017)
Гуніна Л. М. - Обґрунтована корекція стану перекисного окиснення ліпідів як чинник профілактики перенапруження спортсменів, Носач О. В., Азаров О. В., Рябіна С. А., Коцеруба Л. І. (2017)
Титул, зміст (2017)
Калашник Г. А. - Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита (2017)
Богдасаров М. А. - Еволюція уявлень про походження викопних смол, Рудько Г. І. (2017)
Рудько Г. І. - Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об’єктів з незначними запасами, Бала В. В., Курило М. М. (2017)
Лисенко О. А. - Геолого-економічна оцінка корисних копалин (aктуальні питання й методичні аспекти) (2017)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом Капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит), Бобров О. Б., Курило С. І., Сергєєв С. А., Ларіонов О. М. (2017)
Васильєв О. В. - Бібліометричний портрет журналу "Мінеральні ресурси України” (2017)
Толкунов А. А. - Інформаційний складник інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України (2017)
Яковлєв Є. О. - Критичні зміни екологічного стану надр Донбасу (2017)
Орловський В. М. - Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини, Похилко А. М. (2017)
Ширін В. О. - Деякі ідеї щодо утворення Землі, Гурська М. К. (2017)
Лисенко О. А. - IV Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, присвячений 60-річчю УкрДГРІ ("Геофорум-2017”) (2017)
Титул, содержание (2017)
Богаевский А. Б. - Модернизация системы управления подачей топлива тепловозного дизель-генератора, Прохоренко А. А. (2017)
Радченко Р. Н. - Использование теплофикационного потенциала судового малооборотного дизеля для охлаждения циклового воздуха эжекторным термотрансформатором, Богданов Н. С., Радченко Н. И., Андреев А. А. (2017)
Белоусов Е. В. - Организация внутреннего смесеобразования в судовых малооборотных газодизельных двигателях, Савчук В. П., Грицук И. В., Белоусова Т. П. (2017)
Лисовал А. А. - Влияние параметров настройки ПИД-регулятора скорости на расход топлива дизеляь, Вербовский А. В., Штрибец В. В. (2017)
Грицюк А. В. - Метод экспериментально-расчетного определения жесткости кривошипа коленчатого вала, Ревелюк И. С., Левченко Д. В. (2017)
Заренбин В. Г. - К расчету течения газов через кольцевые уплотнения ДВС с учетом динамики поршневых колец, Колесникова Т. Н. (2017)
Мордвинцева И. А. - Особенности задания граничных условий нестационарной задачи теплопроводности поршня дизеля, Клименко А. Н., Ариан Р., Линьков О. Ю., Пылев В. А. (2017)
Клименко Л. П. - Модифікація конструкції та складу композитів в кришках кокілів для відцентрового лиття гільз циліндрів ДВЗ, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф., Случак О. І., Шугай В. В. (2017)
Чередниченко А. К. - Повышение эффективности энергетических установок судов-газовозов применением термохимических технологий (2017)
Хрулев А. Э. - Методика определения причины неисправности ДВС при тяжелых эксплуатационных повреждениях, Кочуренко Ю. В. (2017)
Марченко А. П. - К 80-летию со дня рождения Н. К. Рязанцева, Епифанов В. В., Парсаданов И. В. (2017)
Титул, содержание (2017)
Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика з Днем шахтаря (2017)
Поздравление директора по добыче угля ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" М. В. Барабаша с Днем шахтера (2017)
Передовые рубежи ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" (2017)
Луценко М. - Гідно зустріли професійне свято (2017)
Волошин А. И. - Обоснование ширины угольного целика между подготовительной выработкой и выработанным пространством отработанной лавы, Рябцев О. В., Барабаш М. В., Вивчаренко А. В., Коваль А. И. (2017)
Халимендик Ю. М. - Проявление крупных дизъюнктивов на шахтах ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Чемакина М. В. (2017)
Залознова Ю. С. - Державно-приватне партнерство як механізм управління збутовою діяльністю вуглевидобувних підприємств, Трушкіна Н. В. (2017)
Вовк В. Т. - Моніторинг техногенних процесів і соціальних наслідків на території та у зонах впливу вугільних шахт, що ліквідуються (2017)
Гапєєв С. М. - Інноваційні технології – шлях до ефективної вугільної галузі, Солодянкін О. В. (2017)
Бочаров М. К. - Компенсация реактивной мощности в подземной системе электроснабжения шахт напряжением 6 (10) кВ на основе конденсаторных установок типа УКРВ, Гвоздев В. А., Бочаров А. М. (2017)
Грядущий Б. А. - Об аварии, произошедшей на шахте "Степова", Минеев С. П., Ященко И. А., Холод А. И., Беликов И. Б. (2017)
Булат А. Ф. - Геологічні особливості формування метановості гірничих виробок шахти "Степова" ДП "Львіввугілля", Лукінов В. В., Безручко К. А., Пимоненко Л. І., Матрофайло М. М., Кузнецова Л. Д. (2017)
Мнухин А. Г. - К вопросу извлечения редкоземельных металлов из породных отвалов угольных шахт, Мнухина Н. А., Гитуляр А. А., Горошко И. П. (2017)
Красник В. Г. - Особливості державної атестації наукових установ (2017)
Антощенко Н. И. - Отклик на статью В. В. Назимко, Н. А. Колесник "Стохастические основы маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ" (Уголь Украины. – 2014. – № 11. – С. 34–43), Филатьев М. В. (2017)
Титул, содержание (2017)
Марченко А. П. - Вплив параметрів системи паливоподачі на індикаторні показники дизеля при роботі на водопаливній емульсії, Парсаданов І. В., Савченко А. В., Карягін І. М. (2017)
Ткач М. Р. - Утилизация теплоты вторичных энергоресурсов судовых малооборотных двигателей, работающих на альтернативном топливе, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н., Шалапко Д. О. (2017)
Радченко Р. Н. - Реализация теплофикационного потенциала судового малооборотного дизеля абсорбционным термотрансформатором охлаждения циклового воздуха, Богданов Н. С., Радченко Н. И., Андреев А. А. (2017)
Парсаданов І. В. - Обґрунтування вибору форми камери згоряння при застосуванні каталітичного покриття на поверхні поршня, Хижняк В. О., Рикова І. В. (2017)
Половинка Э. М. - Влияние условий подвода воздуха на характеристики впрыскивания топливно-воздушной смеси системой топливоподачи судового среднеоборотного дизеля, Ткач Ю. И. (2017)
Триньов О. В. - Конструктивні засоби оптимізації теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля, Коростиченко В. В., Бугайцов Р. Ю. (2017)
Прохоренко А. О. - Розробка універсального електронного регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеля, Кравченко С. С., Карягін І. М., Вовк Є. Г., Думенко П. І. (2017)
Ариан Р. - Влияние выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня на его теплонапряженность и ресурс по прочности, Хотейт Х., Мордвинцева И. А., Линьков О. Ю., Пылев В. А. (2017)
Ліньков О. Ю. - Покращення теплонапруженого стану днища головки циліндрів середньообертового дизеля, Кравченко С. А., Пильов В. В., Беднін Д. В. (2017)
Белозёров В. В. - Влияние микродугового оксидирования на характеристики трения и износа материалов сопряжения коленчатый вал-вкладыш двигателей типа Д100 и Д80, Казак И. Б., Олейник А. К., Кравченко С. А. (2017)
Демиров В. В. - Проблемы усовершенствования систем управления и диагностики судовых дизель-генераторных установок, Гвоздева И. М. (2017)
Мозговий О. М. - Монетарна політика Великобританії: сучасні реалії та пріоритети, Мусієць Б. Р. (2017)
Панченко В. Г. - Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики (2017)
Корнєєва Ю. В. - Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора (2017)
Рязанова Н. О. - Нетрадиційна енергетика як фактор інноваційного розвитку електроенергетики (2017)
Адаменко І. П. - Напрями підвищення дієвості системи фінансово-бюджетного регулювання (2017)
Бердар М. М. - Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства (2017)
Зварич О. І. - Концептуальні аспекти економічного розвитку регіонів як центрів створення знань (2017)
Мицак О. В. - Розвиток споживчого ринку як об'єкту державного регулювання, Бублик Л. Я. (2017)
Андрієнко М. В. - Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, Шако В. С. (2017)
Мігус І. П. - Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні, Карпова К. В., Коваль Я. С. (2017)
Куташев І. В. - Зміст функцій держави щодо управління соціально-економічними процесами (2017)
Пуліна Т. В. - Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади (2017)
Черкаска В. В. - Форми та методи державного регулювання розвитку аграрного сектору (2017)
Вилгін Є. А. - Розвиток інвестиційної інфраструктури у будівельному комплексі (2017)
Полторак С. Т. - Специфіка реформування збройних сил України на державному рівні (2017)
Гбур З. В. - Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі (2017)
Бондаренко А. І. - Особливості застосування фінансового контролю у контексті вдосконалення механізмів державного регулювання економічної безпеки України (2017)
Турій О. В. - Стан виконання Україною зобов'язань у контексті стандартів ради Європи щодо розвитку громадянського суспільства (2017)
Марковець В. М. - Політична культура як складова духовної культури суспільства (2017)
Радченко Л. М. - Проблеми охорони навколишнього середовища у світі і в Україні: механізми державного управління щодо їх усунення (2017)
Тиханський В. В. - Удосконалення інформаційних систем моніторингу споживання житлово-комунальних послуг за допомогою хмарних технологій, Козиренко М. В. (2017)
Зозуля В. О. - Принципи демократичного врядування в умовах глобалізації (2017)
Гребоножко Є. П. - Досвід західного та східного інституту державного управління у формуванні моделі державної служби України (на прикладі Німеччини та Польщі) (2017)
Дзюнь О. Б. - Підвищення ефективності регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг в Україні (2017)
Абашнік В. О. - Головні риси роботи Ганса Кельзена "Держава як інтеграція" (1930 р.) (2015)
Луцький М. І. - Політико-правові та психологічні передумови державотворчих процесів на західноукраїнських землях 1914-1918 рр. (2015)
Бернюков А. М. - Юридична реальність як соціальне буття, утворене пізнанням правової дійсності (2015)
Манько Д. Г. - Природа людиноцентристського розуміння права (2015)
Денисенко В. В. - Проксенія: історія становлення й розвитку консульського права (2015)
Саміло Г. О. - Трансформація правової системи Монголії (2015)
Целуйко М. Ф. - Зарубіжний досвід компетентно-правової культури в механізмі формування та реалізації права й можливості його використання в Україні (2015)
Гладун Г. І. - Антропологічний вимір юридичної допомоги (2015)
Дзевелюк М. В. - Концептуальні засади обґрунтування сучасної держави (2015)
Чан Бін Лінь - Традиційні концепції праворозуміння як підґрунтя сучасного права Китайської Народної Республіки (2015)
Верба І. О. - Міжнародні стандарти права на доступ до правосуддя: теоретико-правові засади (2015)
Вороніна І. М. - Актуальні питання відомчої нормотворчості в системі органів внутрішніх справ (2015)
Григоренко Д. А. - Организационные и правовые меры руководства УССР по вытеснению и ликвидации частной торговли при сворачивании НЭП (1926-1929 гг.) (2015)
Омарова А. А. - Про міжнародно-правовий статус Української РСР (1944-1985 рр.) (2015)
Ткаченко О. Р. - Загальнотеоретичне поняття суб’єктивної сторони правопорушення (2015)
Прокоп Н. М. - Парламентаризм і виборче право в теоретичній спадщині Митрополита А. Шептицького (2015)
Дергільова О. Г. - Сучасні методологічні підходи в дослідженні правозахисної системи сучасної держави (2015)
Бруслик О. Ю. - Акти про Парламент 1911 та 1949 років: їх значення та вплив на конституційно-правовий статус Парламенту Великобританії (2015)
Нестеренко А. С. - Майновий податок – податок на нерухомість як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні (2015)
Джафарова О. В. - Ліцензійні повноваження органів публічної адміністрації у сфері громадської безпеки: питання сьогодення (2015)
Бережна К. В. - Особливості імплементації європейського принципу правової стабільності в національне адміністративне законодавство (2015)
Шатрава С. О. - Юрисдикційні та контрольно-наглядові повноваження органів внутрішніх справ: поняття, сутність і мінімізація корупційних ризиків під час їх здійснення (2015)
Сарана С. В. - Щодо поняття й ознак загального податкового режиму (2015)
Алфьорова Т. М. - Підстави загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності державних службовців (2015)
Плугатир М. В. - Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на власність (2015)
Усенко О. В. - Щодо питання правового проведення судових товарознавчих експертиз і експертних, товарознавчих досліджень в Україні з питань оцінювання нерухомого майна (2015)
Ченшова Н. В. - Особливості фінансових правовідносин, Іванюк Н. В. (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми протидії корупції з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Кайдашев Р. П. - Юридична природа апеляційного провадження в адміністративному процесі України (2015)
Воробйов Р. А. - Роль центральних органів виконавчої влади в правовому забезпеченні миротворчої діяльності (2015)
Бояринцева М. А. - Сучасні європейські стандарти адміністративного судочинства та можливості їх запозичення Україною (на прикладі норм окремих рекомендацій комітету міністрів Ради Європи) (2015)
Коробцова Д. В. - Проблеми побудови бюджетного законодавства України (2015)
Ільченко К. Р. - Порядок вилучення продуктів морського й річкового промислу із середовища існування та їх переміщення через митний кордон України (2015)
Байрактар В. Д. - Правове регулювання засідань адміністративних комісій при виконавчих органах місцевих рад (2015)
Джунковська Р. С. - Механізм адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні (2015)
Ліпський В. В. - Щодо питання інституціональних основ фінансового контролю (2015)
Пищида В. М. - Публічне майно як об’єкт публічно-правового спору в адміністративних судах (2015)
Яковлєв І. П. - Публічне адміністрування у сфері державної митної справи: предметно-кількісний вимір (2015)
Батракова Д. С. - Категорія "місцеве самоврядування": підходи до визначення (2015)
Хмелінін В. О. - Класифікація водних ресурсів України (2015)
Надобко Т. Ю. - Поняття "громадське місце" в науці адміністративного права (2015)
Грінько А. А. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкт надання адміністративних послуг (2015)
Терент’єва А. В. - Управління надзвичайними ситуаціями з елементами кризового менеджменту (2015)
Шевченко С. О. - Методи професійного оцінювання персоналу публічної служби (2015)
Антонов А. В. - Конкурентні переваги соціально відповідального підприємництва (2015)
Науменко Р. А. - Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні, Рильська В. В. (2015)
Мельничук Л. М. - Нормативно-правові основи державного управління соціальним розвитком регіонів України: контур проблем (2015)
Пугач А. М. - Основні засади функціонування інтеграційних структур в сфері аграрної освіти, науки та виробництва (2015)
Соловйов С. Г. - Концептуальні основи електронної демократії: зарубіжні теорії та впровадження в Україні (2015)
Стельмащук Л. С. - Роль, завдання та функції керівника у посиленні відкритості державного органу влади (2015)
Клименко Н. Г. - Постійно діючі органи з координації діяльності органів виконавчої влади з техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні (1993 – 2015 роки) (2015)
Снісаренко Л. Ю. - Проблеми правового забезпечення прозорості та конкурентності приватизаційного процесу в Україні, Прилуцька Т. В. (2015)
Левцов С. В. - Зарубіжний досвід організації надання рекреаційних послуг та його імплементація в Україні (2015)
Мещеряков В. В. - Сучасні підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання зі збереження та популяризації історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури (2015)
Мовчан П. П. - Теоретичні підходи щодо формування європейської ідентичності (2015)
Халавка Т. Б. - Теоретичні засади визначення моделі міжетнічної взаємодії національних меншин у прикордонних регіонах (2015)
Лук`янчук Р. В. - Державне управління кібернетичною безпекою: шляхи вдосконалення в сучасних умовах (2015)
Рудовська С. І. - Громадські ради нового формату:організаційно-правові зміни діяльності (2015)
Замараєв А. В. - Cутність поняття "людський потенціал" в контексті суспільного розвитку (2015)
Литвинчук І. Л. - Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності (2017)
Грабчук О. М. - Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України, Валуйський І. А. (2017)
Орлов П. А. - Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного социально-экономического развития стран (2017)
Єрмак С. О. - Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку (2017)
Віннікова О. С. - Синергічний ефект у державному податковому регулюванні (2017)
Бовсуновська Г. С. - Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни (2017)
Гринько Т. В. - Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва, Гвініашвілі Т. З. (2017)
Рудыка В. И. - Анализ и оценка рынка экспортируемой научно-технической продукции на примере отдельного предприятия, Тимонин А. М., Верещагина А. В. (2017)
Гавкалова Н. Л. - Концептуальні засади розроблення стратегії трансформації підприємства у стан системно досконалої бізнес-організації, Гагарінов О. В. (2017)
Максютенко І. Є. - Обґрунтування необхідності у впровадженні розроблення інноваційно-інвестиційного механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних засобів на авіаційному транспорті (2017)
Власенко Т. А. - Формування механізму стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін, Матюшенко Ю. В. (2017)
Почепцов Г. - Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революцій (2004)
Майборода О. - Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення (2004)
Хорошилов О. - Українська політична нація: сценарій конституювання (2004)
Татаренко Т. - Етнічні кордони і міжетнічна толерантність (2004)
Сіленко А. - Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства (2004)
Нахчеванли А. - Тенденції розвитку громадянського суспільства в Азербайджані (2004)
Анікін В. - Державна етнополітика та формування громадянського суспільства (2004)
Волинський А. - Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів (2004)
Шаблінський І. - "Агресія" і "насильство" - поняття не тотожні (2004)
Ганжуров Ю. - Парламентаризм як об’єкт електоральної комунікації (2004)
Шаян О. - Деякі аспекти встановлення урядового порядку денного (2004)
Романова О. - Релігійний фактор у політичному просторі США (2004)
Ткаченко І. - Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав (2004)
Кармазіна М. - Інститут президенства в Україні: стан і перспективи досліджень (2004)
Картунов О. - Політичний маркетинг і менеджмент, Маруховська О. (2004)
Пащенко В. - Громадянська освіта і визначення поняття "політика" (2004)
Іванов М. - Свій висновок підтверджую (2004)
Актуальні видання (2004)
Книжкова полиця (2004)
Вийшов у світ № 5(7) журналу "Соціальна психологія" (2004)
Гічан О. І. - До питання про вплив фізико-хімічних параметрів на частоту спонтанних електрохімічних коливань (2017)
Роїк Н. В. - Синтез та сорбційні властивості функціоналізованих МСМ-41 кремнеземів, Бєлякова Л. О., Трофимчук І. М., Дзязько M. O. (2017)
Халамейда С. В. - Вплив механохімічного модифікування на властивості порошків оксиду і оксигідроксиду олова(IV), Самсоненко М. M., Skubiszewska-Zięba J., Закутевський О. І., Кузнєцова Л. С. (2017)
Давыдова О. В. - Синтез наноструктурированных порошков иттрий-алюминиевого граната, активированного ионами церия, и их применение для формирования наполненных полимерных оптических композитов, Дробышевская Н. Е., Подденежный Е. Н., Бойко А. А., Борисенко Н. В. (2017)
Высоцкая В. А. - Стохастические броуновские моторы с малыми флуктуациями потенциальной энергии, Шапочкина И. В., Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М. (2017)
Колесник І. С. - Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом "layer-by-layer", Джоджик О. Я., Мукойда В. В., Коновалова В. В., Царик С. М., Бурбан А. Ф. (2017)
Onyshchenko V. F. - Effective minority carrier lifetime and distribution of steady-state excess minority carriers in macroporous silicon, Karachevtseva L. A. (2017)
Гігіберія В. А. - Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевих нанотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ, Булавін Л. А., Литвин О. С., Лебовка М. І. (2017)
Dolaberidze N. M. - Synthesis of LTA type zeolites from Georgian clinoptilolite, Tsitsishvili V. G., Mirdzveli N. A., Nijaradze N. O. (2017)
Моргунова Н. С. - Невербальний аспект педагогічного спілкування у контексті міжкультурної комунікації (2017)
Олішевич В. М. - Концептуальні проблеми впровадження компетентнісного підходу (2017)
Кабусь Н. Д. - Варіативні стратегії впровадження системи підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп (2017)
Моргунова С. О. - Педагогічні умови підготовки до соціальної взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування (2017)
Дем’янова В. Г. - Посібник з реферування як засіб навчання іноземних студентів професійно-орієнтованому спілкуванню (2017)
Калашнікова Л. М. - Усвідомленість знань школярів як психолого-педагогічна проблема, Петрова В. В. (2017)
Кісіль Л. М. - Методи навчання українського діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей (2017)
Маклакова А. В. - Суть проектувальної діяльності в аспекті підготовки техніків-технологів у коледжах (2017)
Семененко І. Є. - Компоненти результативних технологій мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ в умовах професійно-орієнтованого навчання (2017)
Свистак-Яроцька О. Л. - Теорія екологічної освіти: від елементарних знань про природу до складової освіти для сталого розвитку суспільства (2017)
Ткаченко Л. П. - Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у ХVII – ХVІІІ ст. (2017)
Хміль Н. А. - Мотиваційний критерій професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Шумський О. Л. - Закономірності та принципи організації лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Бугаєва В. Ю. - Гейміфікація як спосіб формування активної професійної поведінки майбутніх фахівців ІТ галузі (2017)
Зімакова Л. В. - Виховання комунікативно-мовленнєвих мотивів дошкільників (2017)
Олексієнко О. Г. - Дослідження ціннісних орієнтацій студентів технічного університету (2017)
Пильтяй О. М. - Уникнення помилок при виборі старшокласниками професії як проблема сьогодення (2017)
Барабаш Ю. Г. - Удосконалення іншомовної компетенції як важливої складової професійного розвитку особистості (2017)
Вересоцька Н. І. - Формування творчої особистості студентів технологічної освіти засобами мультимедійних технологій (2017)
Гаргін В. В. - Застосування методу проектів у процесі трудової підготовки учнів (2017)
Горденко С. І. - Організація цивільного захисту в закладах освіти (2017)
Дегтярьова Г. А. - Факторно-критеріальна модель як засіб самооцінювання вчителями філологічних дисциплін власного рівня ІК-компетентності (2017)
Долгопол О. О. - Професійний самоменджмент як компетенція лікаря (2017)
Каменська І. С. - Функціональна компетентність майбутнього інспектора з охорони праці, Бокшиц О. М. (2017)
Костіна В. В. - Філософські аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів (2017)
Масич В. В. - Роль творчості у професійній діяльності майбутнього інженера-педагога (2017)
Масич С. Ю. - Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога: суб’єктно- особистісний підхід (2017)
Небитова І. А. - Проблема професійного зростання майбутніх вчителів початкових класів (2017)
Осова О. О. - Інноваційний потенціал сучасного підручника з іноземної мови (2017)
Пасічніченко А. В. - Навчальна дисципліна "Психологія дитячої творчості" у системі професійної підготовки майбутнього вихователя навчального закладу (2017)
Рогова Т. В. - Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість (2017)
Бондаренко А. С. - Особливості діяльності харківського державного учительського інституту у післявоєнний період (2017)
Кальнік О. П. - Контроль навчальних досягнень студентів в класичних університетах ХІХ сторіччя (2017)
Кузьменко Ю. В. - Трансформації системи професійної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Лутаєва Т. В. - Проблема фізичного виховання особистості у науково-педагогічній спадщині науковців Слобожанщини (2017)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР в аудиторній діяльності у 50-ті роки ХХ століття (2017)
Сергієнко А. В. - Розвиток університетської юридичної науки у першій половині ХІХ століття (2017)
Царик О. М. - Роль самоосвіти у формуванні культури мовлення особистості в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. (2017)
Черкашин С. В. - Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Берназюк Я. О. - До питань масштабу поширення плагіату в Україні та шляхів його запобігання (2016)
Булеца С. Б. - Право внутрішньо переміщених осіб на медичну допомогу (2016)
Ленгер Я. І. - Виборчі права внутрішньо переміщених осіб в Україні: колізійні питання та можливі шляхи їх усунення (2016)
Бєлов Д. М. - Принципи правової держави: конституційно-правовий вимір, Сестренкова О. (2016)
Боняк В. О. - Поняття конституційно-правової норми та її роль у механізмі організації та функціонування органів охорони правопорядку України (2016)
Громовчук М. В. - Модель державно-церковних відносин у першій Чехословацькій Республіці (2016)
Зубро Т. П. - Территориальное становление Чехословацкого государства в 1918 году (2016)
Кравчук В. М. - Теоретико-методологічні проблеми наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі (2016)
Мішина Н. В. - Субсидіарність як принцип конституціоналізму (2016)
Скрипнюк О. В. - Децентралізація влади в Україні: питання теорії і практики в контексті європейського досвіду (2016)
Гараджаев Д. Я. - Методология сравнительных исследований органов конституционного правосудия (2016)
Заборовський В. В. - Особливості правового становища адвоката в конституційному судочинстві, Жежихова М. (2016)
Проскура Г. М. - Перспективи створення інституту інформаційного комісара в Україні (2016)
Россоха С. В. - Завдання правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку держави: окремі аспекти, Рогач І. (2016)
Совгиря О. В. - Припинення повноважень уряду в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Чапля О. В. - Щодо можливості впровадження нових організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні (2016)
Белікова А. О. - Право громадянина України на ефективний засіб захисту порушеного права (2016)
Бєлов Д. М. - Захист прав і свобод людини і громадянина органами системи міжнародної кримінальної юстиції (2016)
Верлос Н. В. - Конституційні засади рецепції міжнародних електоральних стандартів гендерного квотування у виборче законодавство в Україні (2016)
Громовчук М. В. - Конституційно-правове закріплення евтаназії в зарубіжних країнах (2016)
Фаловська І. М. - Ґенеза відображення принципу рівності в конституційних актах України (2016)
Волошин М. В. - Юридична оцінка правової позиції релігійних організацій у світлі конституційної реформи в Україні (2016)
Заборовський В. В. - Адвокатура як невід’ємний інститут громадянського суспільства на сучасному етапі становлення правової держави в Україні (2016)
Коцкулич В. В. - Місце судової гілки влади в конституційному механізмі розподілу влади (2016)
Сестренкова О. - Створення єдиного правового простору як мета сучасної компаративістики в галузі права (2016)
Звоздецька І. В. - Президент як суб’єкт парламентських процедур (2016)
Корольов Ю. О. - Правовий аналіз зарубіжного досвіду організації та діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Мироненко Т. Є. - Основні ознаки прокурорського нагляду в Україні (2016)
Хатнюк Н. С. - Модернізація правовідносин місцевого оподаткування в Україні в сучасних умовах (2016)
Bielov D. M. - Enforcement of the constitutional right of the individual to information in social networks (2017)
Братасюк М. Г. - Громадянське суспільство як суб’єкт захисту прав людини (2017)
Громовчук М. В. - Конституційна система захисту прав і свобод людини та громадянина: питання теорії (2017)
Заборовський В. В. - Чи порушує обов’язкове членство адвоката в Національній асоціації адвокатів України конституційне право громадянина на свободу об’єднань та принцип незалежності адвокатської діяльності? (2017)
Берназюк І. М. - Євроінтеграційні процеси в Україні та їх вплив на стратегію розвитку держави (2017)
Берназюк Я. О. - Форми участі інститутів громадянського суспільства у нормотворчому процесі (2017)
Голоднова Т. С. - Окремі питання правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України (2017)
Гриценко В. Г. - Щодо адміністративно-правового регулювання поняття правоохоронних органів (2017)
Джуган В. В. - Основні історичні етапи становлення фінансування політичних партій в Україні (2017)
Ємельянова А. Г. - Загальна характеристика форм реалізації права на участь в управлінні публічними справами (2017)
Миколенко В. А. - Реформування конституційно-правового статусу прокуратури на сучасному етапі: проблеми та перспективи (2017)
Налуцишин В. В. - Права людини як ціннісне підґрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку в епоху Нового часу (2017)
Пархоменко М. М. - Аналіз проблем соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб та їх вплив на розвиток міських громад (2017)
Чихірьов В. Л. - Правовий статус внутрішньо переміщених осіб (2017)
Кинів Б. Ю. - Наслідки введення євро у Словаччині: конституційно-правові аспекти (2017)
Купрій В. М. - Методологія дослідження процесу конституційної правотворчості (законодавчого конституційного процесу) (2017)
Заборовський В. В. - Місце і роль адвокатури у механізмі здійснення правосуддя в Україні (2017)
Колюх В. В. - До питання щодо функціонування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (2017)
Печевиста Л. П. - Ефективна судова влада як основа формування судового конституціоналізму в Україні (2017)
Здещиц В. М. - Волоконно-оптический сейсмограф с магнитной подвеской чувствительного элемента, Сидоренко В. Д., Повар С. В., Глебенко В. В. (2015)
Близнюков В. Г. - Совершенствование методов определения границ карьеров, Баранов И. В., Луценко С. А. (2015)
Голик В. И. - Современные способы эффективного подземного выщелачивания металлов, Комащенко В. И., Моркун В. С. (2015)
Костянский А. Н. - Прогнозирование коэффициента вскрыши как показателя для определения глубины карьера с учетом затрат на энергоносители, Ященко Б. Е. (2015)
Рыбальченко М. А. - Моделирование векторного управления асинхронным электродвигателем затвора весовой воронки системы шихтоподачи доменной печи, Головко В. И., Верховская А. А., Папанов Г. А. (2015)
Тронь В. В. - Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в умовах невизначеності характеристик об’єкта, Маєвський К. В. (2015)
Гущин Д. В. - Визначення енергетичних показників електроприводів установок вакуумної металізації рулонних матеріалів, Філіпп Ю. Б. (2015)
Кондратец В. А. - Технологические предпосылки и экспериментальная основа создания средств идентификации характеристик измельчаемой руды, Мацуй А. Н. (2015)
Калиниченко В. О. - Про питання зниження втрат руди на лежачому боці покладів, Тарасютин В. М., Письменний С. В., Шепель О. Л. (2015)
Shatokha V. I. - Higher engineering education for sustainable development, Petrenko A. L. (2015)
Пищикова Е. В. - Усовершенствование процедуры получения допуска для выполнения ремонтных работ на технологическом оборудовании с электроприводом, Янова Л. А., Куценко В. А. (2015)
Хворост В. В. - К вопросу повышения эффективности динамического расчета несущих конструкций пролетных строений транспортерных галерей при случайных колебаниях (2015)
Паламар А. Ю. - Аналіз методів прогнозування стійкості бортів кар’єрів та відвалів, Лауфер Д. Д. (2015)
Голышев А. М. - Особенности аэродинамической устойчивости аспирационных систем и способы ее повышения, Деньгуб Т. В. (2015)
Андрейчиков М. В. - Інноваційні розробки для підвищення ефективності сухого очищення повітря за допомогою ультразвуку (2015)
Евстратенко Л. И. - Влияние гранулометрического состава пористой среды аэродинамических зон обрушений Кривбасса на режимы фильтрации воздуха (2015)
Замицький О. В. - 3D-моделювання в теплоенергетиці, Шепеленко М. І. (2015)
Kiriyenko S. M. - Analysis of efficiency of biological treatment of domestic wastewater application at private locality near the southern mining and ore-dressing complex (2015)
Суртаєв В. В. - Розвиток галузі геотермальної енергетики в Україні, Осипчук В. С. (2015)
Шаповалов В. А. - Дослідження ізокінетичності руху потоку повітря в порожнині пилоприбирального насадка (2015)
Осадчук Ю. Г. - Анализ пульсаций электромагнитного момента двухфазного асинхронного двигателя, Козакевич И. А., Лисютенко И. Ю. (2015)
Громадский А. С. - Новая технология проведения подэтажных горизонтальных выработок, Римарчук Б. И., Горбачев Ю. Г., Кузьменко Д. И. (2015)
Filatov S. V. - Decrease of iron-ore transportation cost price by supersize trucks at the expense of rolling coefficient reduction, Zhukov S. A., Girin I. V., Filatov А. S. (2015)
Максимов М. М. - Формування еквівалентного струму асинхронного двигуна з модуляцією керуючої дії, Філіпп Ю. Б., Рибкін Р. О. (2015)
Швагер Н. Ю. - Сертифікація системи управління охороною праці як основа успішної політики в галузі охорони праці на підприємстві, Заікіна Д. П. (2015)
Губін Г. В. - До питання про переробку червоних шламів як комплексної залізовмісної техногенної сировини, Губін Г. Г., Ярош Т. П. (2015)
Шепель А. А. - Разработка энергосберегающих режимов процесса горячей прокатки широких полос (2015)
Драбчук А. М. - Потенціал залучення інформаційних технологій для підвищення надійності роботи конвеєрних систем, Калініченко Ю. П. (2015)
Шмельцер Е. О. - О влиянии качества подготовки угольных шихт на прочность и грансостав кокса, Лялюк В. П., Соколова В. П., Ляхова И. А., Кассим Д. А., Кормер М. В. (2015)
Барановская М. Л. - Анализ математических моделей распределительных сетей при ОЗЗ, Кузьменко А. С. (2015)
Нечаев В. П. - Анализ и оценка износа зубчатых передач рудоразмольных мельниц и разработка технологии повышения их срока службы, Рязанцев А. А. (2015)
Паршин А. В. - Исследование сопротивляемости элементов болтовых соединений хрупким разрушениям, Харченко С. А., Астахов В. И., Гирин И. В., Жуков С. А. (2015)
Тимошенко М. А. - Методи контролю якості руди в умовах гірничо-збагачувального комбінату (2015)
Котов І. А. - Інтелектуалізація програмних систем для формування ефективних груп розробників програмного забезпечення (2015)
Моркун В. С. - Розробка системи управління ресурсами вишу при складанні розкладу занять, Бурнасов П. В. (2015)
Рудь Ю. С. - О влиянии формы и структуры наночастиц магния на спектры поглощения света, Радченко И. С., Малиновская С. И., Белоножко В. Ю. (2015)
Моркун В. С. - Интерпретация косвенной информации для построения модели геологической структуры при автоматизации процесса управления бурением разведочных скважин, Тронь В. В., Паранюк Д. И. (2015)
Олійник Т. А. - Особливості процесу рудопідготовки на ПАТ "ПівнГЗК", Хмель І. В., Коржан І. А., Олійник М. О. (2015)
Шолох М. В. - Геофізичні спостереження за стійкістю гірських порід на кар’єрі № 1 ПАТ "ЦГЗК", Капуста В. В, Сергєєва А. А. (2015)
Анотації (2015)
Вилкул Ю. Г. - Оптимизация технологических параметров циклично-поточной технологии в глубоких карьерах, Слободянюк В. К., Максимов И. И. (2015)
Саженєв С. В. - Аналіз взаємодії зарядів за умов застосування різних схем монтажу вибухових мереж, Шапурін О. В., Швець Є. М. (2015)
Левицкий А. П. - Методы управляемого фракционирования взрываемой горной массы на карьерах (2015)
Кучерявенко І. А. - Високопродуктивна система підземної розробки магнетитових кварцитів із застосуванням самохідної гірничої техніки, Чухарєв С. М. (2015)
Тищенко С. В. - Временные параметры взаимодействия скважинных зарядов и энергетические характеристики процесса взрывного разрушения, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2015)
Калініченко О. В. - Удосконалення концепцій системного управління процесами підземних гірничих робіт з урахуванням впливу на них напружено-деформованого стану гірського масиву (2015)
Повар С. В. - Ентропiя, характеристичні функції та TS-діаграма термодинамічного процесу (конкретизація, унаочнення) (2015)
Малашевський М. А. - Оподаткування земельних ділянок майданчиків біля закладів громадського харчування на прикладі міста Києва (2015)
Поддубный Н. Н. - Разработка и экспериментальная оценка эффективности новых составов набрызг-бетона, Шашенко А. Н., Жуков С. А. (2015)
Білецький В. С. - Мікроскопія комплексів "вугілля-реагент", Сергєєв П. В. (2015)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження активного і пасивного сканування поверхні відкритих матеріальних потоків, Мацуй А. М. (2015)
Азарян В. А. - Исследование влияния качества рудопотока железорудного карьера на прибыль горнообогатительного комбината (2015)
Бровко Д. В. - Вероятностный подход при независимом многоступенчатом поступлении сигналов о дефектах элементов промышленных объектов на поверхности шахт, Хворост В. В. (2015)
Голик В. И. - Повышение полноты использования недр с учетом напряжений при комбинированной разработке месторождений, Комащенко В. И., Моркун В. С., Ляшенко В. И. (2015)
Жуков С. О. - Аналітична модель процесу пасирування блоків каменю шпуровими методами в субдинамічному режимі навантаження, Кальчук С. В. (2015)
Головко В. И. - Определение геометрических параметров доз шихтовых материалов с целью определения их секундных объемов, Рыбальченко М. А., Селегей А. Н. (2015)
Тронь В. В. - Оптимальне і модальне керування стадією збагачення технологічних різновидів залізорудної сировини, Гуляєва Ю. В. (2015)
Голышев А. А. - Определение оптимальных параметров работы бортового отсоса с передувкой (2015)
Трачук А. А. - Анализ способов обогащения кусковых гематитовых руд Кривбасса (2015)
Орловський В. М. - Термостійкі тампонажні матеріали (2015)
Булах О. В. - Тонке грохочення як перспективний метод підвищення ефективності збагачення магнетитових кварцитів, Хміль І. В., Булах О. О. (2015)
Олійник Т. А. - Розробка технології комплексного збагачення біотит-гранатових гнейсів Заваллівського родовища, Макачова А. І. (2015)
Шолох М. В. - Моделювання процесів формування якості руди і корисної копалини у рудній сировині рудного потоку (2015)
Стріха В. А. - Аналіз і удосконалення технологічних процесів й інформаційного супроводу видобування та зневоднювання паливного торфу, Жуков С. О., Наумова М. О. (2015)
Воротеляк Е. А. - Питання післяремонтної експлуатації глибокопазного асинхронного двигуна, Коломіц Г. В., Кузьменко А. С. (2015)
Артамонова Д. А. - Расчет линейных размерных цепей, нагруженных ударным импульсом, Дубровский С. С. (2015)
Файштейн В. Г. - Лабораторный стенд для улучшения практических навыков при подготовке специалистов в области электропривода, Пироженко А. В. (2015)
Рудь Ю. С. - Выбор параметров системы автоматической оптимизации влажности агломерационной шихты, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2015)
Кондратенко М. М. - Математична модель пускових режимів стрічкового конвеєра для аналізу стану роликоопор і барабанів (2015)
Герасимова К. В. - Дослідження впливу опору деформації на технологічні параметри процесу гарячої прокатки широких смуг, Ткаченко.Г. І., Шепель А. А., Самойлюк О. А. (2015)
Валовой О. І. - Корозійна стійкість бетонів на заповнювачах з відходів металургійної промисловості, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2015)
Валовой О. І. - Оцінка технічного стану протяжних кам’яних будівель в умовах сейсмонебез-печних територій, Охрімчук В. Л. (2015)
Рубан С. А. - Адаптивне прогнозуюче керування процесом термічної обробки обкотишів з оперативним оцінюванням параметрів процесу з використанням рекурсивного алгоритму найменших квадратів (2015)
Паливода О. А. - Дослідження сумісної роботи оболонки та ядра трубобетонних елементів зі зміцненим осердям, Жуков С. О. (2015)
Анотації (2015)
Шапурін О. В. - Досвід короткосповільненого підривання частин свердловинних зарядів в умовах кар’єрів ПАТ "ПівнГЗК", Гура В. В. (2016)
Ступник Н. И. - Обоснование параметров очистной камеры параболической формы при отработке железных руд в неустойчивых породах, Калиниченко В. А., Письменный С. В., Федько М. Б., Музыка И. О, Калиниченко Е. В. (2016)
Федоренко С. А. - Анализ технологического потенциала периодических колебаний производительности ЦПТ как резерва мультиструктурных грузопотоков, Жуков С. А., Навитний Ю. М., Ткаличенко С. В. (2016)
Близнюков В. Г. - Определение перспективных контуров карьеров разрабатывающих крутопадающие железорудные месторождения, Луценко С. А., Баранов И. В. (2016)
Філатов С. В. - Максимізація відповідності зовнішніх та внутрішніх факторів руху великовантажних кар’єрних автосамоскидів як метод оптимізації їх роботи, Гірін І. В., Жуков С. О., Гірін В. С. (2016)
Євдокименко М. Ф. - Моніторинг та прогноз стану атмосферного повітря під час проведення масових вибухів у залізорудних кар’єрах Кривбасу, Францев Є. В., Бондар М. В., Курінова М. К. (2016)
Бабець Є. К. - Інтелектуальна система ситуаційного управління енергоспоживанням дробарних фабрик, Хорольський В. П., Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2016)
Цариковский В. В. - Влияние параметров систем разработки и порядков отработки запасов на интенсивность колебаний земной поверхности при отбойке магнетитовых кварцитов шахты им. Орджоникидзе ПАО "ЦГОК", Седунова Т. Т., Цариковский Вал. В. (2016)
Куліковська О. Є. - Спосіб визначення лінійних елементів зйомки місцевості безпілотною моделлю, Атаманенко Ю. Ю., Намінат О. С. (2016)
Долгіх О. В. - Дослідження способів спостереження за деформаціями денної поверхні, підробленої гірничими роботами, Долгіх Л. В. (2016)
Шолох М. В. - Моделювання динамічних рядів прогнозування якісних показників руди і корисної копалини у рудній сировині (2016)
Настич О. Б. - Аналіз основних причин руйнування покрівельного килиму будівлі цеху підготовки рухомого складу швидкісного трамваю, Хоруженко І. В., Колюка Т. В. (2016)
Тімченко Р. О. - Визначення оптимальної моделі поверхні осідання в задачах розрахунку плитних фундаментів на підроблювальних територіях, Крішко Д. А., Богатинський А. В. (2016)
Рудь Ю. С. - Оценка механических характеристик горных пород на стадии проектирования горнодобывающего предприятия, Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2016)
Хруцкий А. А. - Прогрессивные методы восстановления деталей горных машин, Слатвинский М. М., Чумак Ю. И. (2016)
Моркун В. С. - Идентификация нейро-нечетких структур для системы адаптивного управления процессом бурения с идентификатором модели объекта, Тронь В. В., Паранюк Д. І. (2016)
Малашевський М. А. - Методика визначення наднормативних площ земельних ділянок промислових підприємств, Мельник Л. В. (2016)
Жуков С. О. - Обґрунтування параметрів бурових робіт при видобуванні блочного облицювального каменю статичними методами, Кальчук С. В., Шлапак В. О. (2016)
Швагер Н. Ю. - Аналіз професійної захворюваності на гірничовидобувних підприємствах Кривбасу, Заікіна Д. П. (2016)
Мацуй А. М. - Обґрунтування підходу математичного моделювання закономірностей розташування матеріалу вздовж піскового тіла спірального класифікатора (2016)
Пікільняк А. В. - Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок впровадження сучасних комп'ютерних технологій (2016)
Вольфсон П. М. - К вопросу о целесообразности применения системы подэтажного самообрушения на шахтах Кривбасса (2016)
Антоненко И. И. - Производство влагопрочной гофротары путем поверхностной обработки заготовок, Кучма А. И. (2016)
Повзун О. І. - Оптимальне кам’яновугільне в’яжуче, модифіковане відходами виробництва полістиролу для укріплення горілопородних основ автомобільних доріг, Подкопаєв С. В., Фролов О. В., Кононихін С. В., Глазунова М. А. (2016)
Голишев О. М. - Аналіз впливу санітарно-гігієнічних вимог на конструктивні характеристики систем повітряного опалення в умовах різних типів будівель, Голишев А. О., Михалків Д. В. (2016)
Вдовиченко И. Н. - Развитие схемы научной экспертизы (2016)
Кіяновський М. В. - Дослідження якості системи ТОіР обладнання ГЗК, Дубровський С. С. (2016)
Дрига В. В. - Исследование, разработка и промышленные испытания скважинного акустического глубиномера с применением алгоритма Герцеля (2016)
Миколенко А. В. - Аналіз систем автоматичного керування гідроциклоном на збагачувальній фабриці (2016)
Тиханський М. П - Управління тепловим процесом доменної печі на основі нечіткої логіки, Пулинець А. О. (2016)
Савицкий А. И. - Нечеткое управление гидроциклоном при неопределенных параметрах, Тимошенко М. А. (2016)
Лобова К. В. - Модель керування термічною обробкою котунів на конвеєрній випалювальній машині за методом зворотного якобіана (2016)
Нестеренко О. В. - Связывание частиц пыли мостиками жидкости при ее загущении, Швагер Н. Ю., Комиссаренко Т. А., Домничев Н. В., Нестеренко И. А. (2016)
Шаповалов В. А. - Оцінка виробничої безпеки та розробка проектно-технологічної документації при реконструкції будівель і споруд (2016)
Гурин А. А. - О подъеме пылегазового облака под метательным воздействием взрывчатых веществ, Деньгуб В. И., Деньгуб Т. В. (2016)
Лапшин О. Є. - Запобіжне пересувне кріплення для попередження травмування працюючих в гірничих виробках, Гацький А. К., Гацький І. А., Бондаренко Т. Г. (2016)
Валовой О. І. - Методика оцінки деформативності складених залізобетонних конструкцій з похилими тріщинами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Булах О. В. - Пошук рішень з підвищення ефективності збагачення окислених руд Кривбасу, Булах О. О. (2016)
Доценко І. О. - Інформаційні технології навчання - методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів (2016)
Чубенко В. А. - Дослідження ефективності суспензійної розливки рідкої сталі у ливарно-прокатні кліті для виготовлення тонких смуг, Хіноцька А. А., Чубенко В. (2016)
Анотації (2016)
Ступнік М. І. - Розробка та дослідження технології відпрацювання запасів блоків із застосуванням комбінованого високоінтенсивного випуску руди, Калініченко В. О., Калініченко О. В., Хівренко О. Я., Грищенко М. А., Теляпньов В. О. (2016)
Гура В. В. - Досвід оптимізації процесу ведення вибухових робіт в умовах кар’єрів Криворіжжя (2016)
Роенко А. Н. - Разработка модели оптимизации строительства глубоких горизонтов с использованием библиотеки SWING языка JAVA, Харин С. А. (2016)
Луценко С. А. - Определение объемов вскрышных работ при изменении производительности карьера по руде (2016)
Андреев Б. Н. - Совершенствование параметров буровзрывных работ при проходке горизонтальных выработок глубокими заходками на шахтах Криворожского басейна, Сергеев С. С. (2016)
Хлиповка Є. Г. - Проблематика міського кадастру територій на прикладі Криворізького регіону, Паламар А. Ю. (2016)
Шолох М. В. - Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин для геометризації балансових запасів, Сергєєва М. П. (2016)
Валовой О. І. - Дослідження роботи контактного шва при підсиленні залізобетонних конструкцій методом приклеювання, Герб П. І. (2016)
Малиновский Ю. А. - Некоторые аспекты деформационно волнового представления о природе трения и износа, Данилина Г. В., Дворецкий Д. Н., Малиновская С. И. (2016)
Николашин Ю. М. - Пути использования площадей остаточных открытых горных выработок, затопленных подземными водами, Кебал Я. В. (2016)
Жуков С. А. - Установление максимального эксплуатационного коэффициента вскрыши, как показателя для обоснования следующей очереди отработки действующего железорудного карьера, Костянский А. Н., Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2016)
Олейник Т. А. - Извлечение золотоносного концентрата при обогащении магнетитовых руд, Бережной Н. Н., Скляр Л. В., Кушнирук Н. В. (2016)
Сістук В. О. - Дослідження особливостей маневрування автотранспортних засобів з електромеханічною трансмісією у лабораторних умовах, Веснін А. В. (2016)
Андрейшина Н. Б. - Математичне забезпечення системи регіонального екологічного моніторингу, Піддубна О. О. (2016)
Подойницын И. П. - Анализ организационно-технических мероприятий экологической безопасности при открытой разработке месторождения полезных ископаемых (2016)
Гірін В. С. - Про перспективи доцільності використання екологічно чистих видів автомобільного пального в Україні, Гірін І. В. (2016)
Азарян А. А. - Исследование экспресс-анализа содержания общего железа в руде с использованием гамма-излучения, Гриценко А. Н. (2016)
Миколенко А. В. - Дослідження системи автоматичного керування гідроциклоном з використанням адаптивного регулятора зі схемою швидкісного градієнту (2016)
Мовчан О. Г. - Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения, Лосьев К. В. (2016)
Рудь Ю. С. - Автоматизация процесса выделения и загрузки материала "Постели" на колосниковую решетку агломерационной машины, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2016)
Швидкий М. І. - Про деякі особливості оцінки ризиків під час підземного видобутку залізних руд, Афанасьєв В. Д., Гненна О. В. (2016)
Купин А. И. - Распределенная система оптимального управления технологическими процессами обогатительного производства на основе динамической пространственно-временной модели, Моркун Н. В. (2016)
Азарян А. А. - Анализ методов измерения общей минерализации воды, Бавровский В. В. (2016)
Андрейчиков М. В. - Математическое моделирование процесса очистки газов в циклонном коллекторе (2016)
Швидкий М. І. - Засоби зниження шуму на територіях вентиляційних установок головного провітрювання шахт, Афанасьєв В. Д., Раченко Н. О., Страсбургер А. М. (2016)
Близнюкова О. Ю. - Влияние производительности карьера на объемы вскрышных работ (2016)
Веснін А. В. - Кінцево-елементний аналіз механізму старіння ізоляції обмотки тягового двигуна кар’єрного самоскида, Сістук В. О., Богачевський А. О. (2016)
Гурин А. А. - Биологическое закрепление пылящих поверхностей отработанных хвостохранилищ, Таран Н. А., Шевченко А. В. (2016)
Голик В. И. - Моделирование показателей технологии обрушения руд и пород под гибким перекрытием, Разоренов Ю. И., Комащенко В. И. (2016)
Несмашный Е. А. - Геомеханическое обоснование устойчивых параметров отвалов карьера №4 ПАО "ЦГОК", Ткаченко Г. И. Герасимова Е. В. (2016)
Скачков А. А. - Формування напруженого стану приконтурної зони уступу, Жуков С. О. (2016)
Тищенко С. В. - Формирование полей напряжений при взрыве скважинных зарядов ВВ в разрушаемом объеме горных пород, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2016)
Кардашук В. С. - Програмно-технічна реалізація системи автоматизованого керування процесом нанокаталітичного крекінгу вакуумного газойлю, Алахмад Улмоу К. (2016)
Єфіменко Л. І. - Задачі управління технологічними процесами в теплоенергетиці, Тиханський М. П., Персіанов П. О. (2016)
Замицький О. В. - Аналіз методів охолодження та утилізації тепла шахтних компресорних установок, Гладун Є. Р. (2016)
Хруцкий А. А. - Особенности компьютерного моделирования при проектировании горного оборудования, Чумак Ю. И., Вититнев Ю. И., Лифенцов А. С. (2016)
Замицький О. В. - Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря в шахтних компресорних установках, Лідер М. Ю. (2016)
Пономаренко Т. В. - Шляхи забезпечення економічної стійкості підприємства (2016)
Попов С. О. - Удосконалення системи оцінки економічної ефективності відбійки залізних руд в комп’ютерних системах моделювання і управління проектами масових вибухів, Максимова І. І., Єріна О. О. (2016)
Міщук Є. В. - Розробка процесно-орієнтованої структури управління на промислових підприємствах, Чала С. В. (2016)
Кадол Л. В. - Актуальні проблеми визначення вартості будівництва (2016)
Анотації (2016)
Пам’яті товариша (2016)
Нонік В. В. - Фінансовий потенціал як економічна категорія, Полчанов А. Ю. (2017)
Панченко В. Г. - Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики в контексті реалізації національних інтересів (2017)
Дяченко О. П. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України (2017)
Легомінова С. В. - Формування механізмів узгодженої інституційної інфраструктури з метою нівелювання інформаційної асиметрії (2017)
Тимошенко А. О. - Фінансова децентралізація — одна із складових модернізації фіскальної політики України (2017)
Мордань Є. Ю. - Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення, Гуща А. В. (2017)
Руденко М. В. - Інфляція знань у концепції сучасного підприємства, Криворучко В. О. (2017)
Шкіренко В. В. - Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі (2017)
Чекановський В. П. - Роль децентралізації фінансових ресурсів у системі модернізації бюджетної системи України (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського