Божко Я. Ю. - Гендерна диференціація сленгізмів в американському варіанті англійської мови (2017)
Онищук Н. О. - Асоціативне та лексичне значення стимулів суспільство і політика (2017)
Юносова В. О. - Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці (2017)
Морошкіна Г. Ф. - Вербальна реконструкція авторської самості в тексті есе (2017)
Лещенко Г. В. - Сучасна когнітивна наратологія: напрями і пріоритети досліджень (2017)
Мельник О. М. - Домінування як стратегія комуніканта-егоїста (2017)
Петько Л. В. - Підручник з іноземної мови як засіб навчання і виховання естетичної культури майбутніх хореографів (2017)
Пухонська О. Я. - Травматична пам’ять культури в літературознавчій рецепції (2017)
Тимощук Н. М. - Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору (2017)
Школа В. М. - Форма вияву авторської позиції в структурі п’єс Юрія Яновського та Олександра Довженка (2017)
Власенко Н. І. - Автор як наслідувач-деміург: ренесансно-маньєристична рефлексія поетичного творення (2017)
Яровенко Т. С. - Діаспорне маланюкознавство: літературно-критичний дискурс "американського” періоду (2017)
Фока М. В. - Символічність і знаковість фауністичних поетичних образів "Ши цзіну” (2017)
Спивачук В. А. - Композиционные особенности художественного мира малой прозы П. Романова (2017)
Боклах Д. Ю. - Топос Орської фортеці: репрезентація замкненого простору міста у повісті "Близнецы” Т. Шевченка (2017)
Боговін О. В. - Код Беатріче у поезії І. Франка та Д. Г. Россетті: типологічний аспект (2017)
Гоменюк А. В. - Особливості пародіювання лицарської авантюри в романі Т. Неша "Злощасний мандрівник, або Історія Джека Уілтона” (2017)
Девдюк І. В. - Образно-смислові модифікації замкненого простору у повісті М. Хвильового "Санаторійна зона” та романі О. Гакслі "Жовтий Кром” (2017)
Новик О. П. - Повість В. Таля "Незвичайні пригоди бурсаків”: минуле крізь призму революції (2017)
Давидюк Ю. Б. - Складні моделі розвитку сюжетної лінії в коротких оповіданнях О. Генрі та Амброза Бірса (2017)
Борисенко К. Г. - Філологічна аргументація в українських православних і католицьких богословсько-полемічних трактатах другої половини ХVІІ століття (2017)
Савенко О. П. - Різдвяний сюжет у шкільній драмі (2017)
Колінько О. П. - "Анна Київська – королева Франції” В. Чемериса: художня чи квазі-біографія (2017)
Ємець О. В. - Ефект ошуканого очікування в сучасних детективних і пригодницьких оповіданнях (2017)
Філоненко С. О. - Синематограф як атракція та атракціон: кіносюжети в сучасних ретродетективах (2017)
Коркишко В. О. - Игра в классиков: пастишизация текста как средство создания игрового поля в пьесах Бориса Акунина (2017)
Крамар В. Б. - Тема смерті і "герой-ремісник” у сучасному британському романі. "Останні розпорядження” Г. Свіфта (2017)
Зарва В. А. - Перша системна праця з висвітлення перекладацького доробку шістдесятників : рецензія на монографію О. Г. Павленко ""Розмикання меж…" (авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект)” (К. : Логос, 2015. – 452 с.) (2017)
Циховська Е. Д. - Нові горизонти компаративістики: перспективи порівняльних студій феномену псевдоморфних персонажів : рецензія на монографію О. О. Ніколової "Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ – І половини ХІХ ст. (у контексті європейської традиції)” (Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – 450 с.) (2017)
Новик О. П. - Інтерпретація українського бароко у контексті європейської культури : рецензія на монографію В. Соболь "Українське бароко. Тексти і контексти” (Warszawa, 2015. – 382 с.) (2017)
Куцевол О. - Методологія міфологізму в умілому застосуванні для аналізу літератури української діаспори 20–50-х років ХХ століття : рецензія на монографію О. В. Слоньовської "Ефект амальгами: (Міф України в літературі української діаспори 20–50-х років ХХ ст.)” (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 584 с.) (2017)
Харлан О. Д. - Актуальний і новаторський науковий проект : рецензія на: Султанівські читання : наук. зб. статей : / редколегія: І. Козлик (голова) й ін. (Електронне видання). − Режим доступу : http://www.sultanivskichytannia.if.ua/index.html (2017)
Вихідні дані (2017)
Сідельникова Л. - Генеза теорії податків у західній науковій традиції (2017)
Стадницький Ю. - Новий критерій класифікації благ: чинники розміщення їх виробництва (2017)
Стрішенець О. - Особливості функціонування товарних бірж в Україні, Савчук Р., Гаврилевич В. (2017)
Ліпич Л. - Процедура проектування нових систем оплати праці на підприємстві, Хілуха О., Кушнір М., Товстенюк О. (2017)
Лялюк А. - Маркетингові стратегії на ринку об’єктів інтелектуальної власності (2017)
Коренюк П. - Можливості й результати соціального інновування капіталізації людського потенціалу в різних сектора і галузях економіки, Більська О. (2017)
Колосок А. - Фінансування як елемент системи управління проектами підприємства (2017)
Грудзевич Ю. - Оптимізація діяльності підприємства щодо вибору ефективного способу запровадження інновацій за допомогою побудови багатокритеріальної задачі (2017)
Зеленко О. - Особливості управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Коротя М. - Етапи становлення нафтогазової промисловості в Україні (2017)
Павлюк Л. - Формування фінансово-ресурсного забезпечення реалізації механізмів розвитку підприємництва (2017)
Черчик А. - Методологічні аспекти оцінки еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери (2017)
Іщук С. - Оцінка розвитку промислового виробництва в Україні: регіональні відмінності (2017)
Павлов К. - Змістова характеристика функціонування регіональних ринків нерухомості (2017)
Павлов К. - Шляхи забезпечення енергоефективного будівництва на регіональних ринках нерухомості, Коротя М. (2017)
Сохнич А. - Використання кріптовалют для формування сучасного земельного кадастру (2017)
Карлін М. - Суть, структура та механізм функціонування кліматичних фінансів (2017)
Саух І. - Фінансовий потенціал підприємства як об’єкт стратегічного аналізу (2017)
Левицький В. - Інвестиційний аналіз у фінансовому менеджменті (2017)
Begun S. - Statistical Evaluation of Cost-effectiveness Iinvesting in Staff Development (by the Example of JSC "Volyn-AUTO"), Mialkovska V. (2017)
Маркус О. - Облік операцій із кредитування в системі установ Ощадного банку України (2017)
Букало Н. - Управлінський облік як складова частина обліку підприємства (2017)
Вихідні дані (2017)
Andrusiak I. V. - New words in English: taking a close look at winners of the word of the year (2017)
Боднар О. М. - Термінологічна насиченість фахових текстів з екології (2017)
Божко О. С. - Формування атмосфери "саспенс" у художніх творах жанру "хоррор" (2017)
Semen H. Ya. - Teaching English to music majors, Muradkhanian I. S., Hladkoskok L. H. (2017)
Глінка Н. В. - Модифікація фразеологічних одиниць у творах англійської модерністської літератури, Шишенко С. С. (2017)
Гринюк О. С. - Паронімічні відношення у сфері афіксальних похідних сучасної німецької мови (2017)
Данилович О. Д. - Лексична сполучуваність прикметників з іменниками в художньому стилі (2017)
Дегтярьова Є. О. - Внутрішнє мовлення персонажів в екстрагомодієгетичній оповіді (на матеріалі роману Ж. Ешноза "Nous trois”) (2017)
Deychakivska O. V. - Semantic peculiarities of adjectives in the function of the predicative (2017)
Іванотчак Н. І. - Іллокутивні типи вербальних проявів емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі (2017)
Ковалюк М. В. - Лексико-семантичні класи супровідних іменників до лексеми-імені концепту LANGUAGE у британському публіцистичному дискурсі (2017)
Козуб Л. С. - Особливості використання англіцизмів у сучасній українській мові (2017)
Kolisnychenko T. V. - Changes in place name semantics in the tourism advertising discourse (2017)
Марчук О. В. - Власні назви у фентезійних творах: класифікація антропонімів (2017)
Матіяш-Гнедюк І. М. - Актуалізація словникових дефініцій лексеми "woman" у британському медіа-дискурсі в контексті еволюції британської мовної картини світу (2017)
Mikonya György - Lesen lernen und die Fibel (2017)
Mykhaylenko V. V. - A semantic scale of gradable antonymy pairs (2017)
М’ясоїд Г. І. - Добір лексичних одиниць із теми "Транспортна система у туризмі" для навчання здобувачів іноземної мови для спеціальних цілей, Беспалова Н. В. (2017)
Палєй Т. А. - Стилістичні прийоми вираження емоційності в політичному дискурсі (на матеріалах виступів президентів США Б. Обами та Дж. Буша) (2017)
Прокойченко А. В. - Специфіка емотивного тла роману Д. Г. Лоуренса "Білий павич" (2017)
Рубанець Т. В. - Структурний розподіл конверсивів у сучасній англійській мові (2017)
Савчук Р. І. - Наративна стратегія "дзеркало" та її концептуалізація у французькому художньому текстотворенні XVIII століття (2017)
Semenko I. V. - The place and role of terms-eponyms in medical terminology of surgery, Tomka I. E., Shalajeva A. V. (2017)
Сердюк О. В. - Аналіз фразеологічних одиниць із компонентами "кішка" та "собака", що характеризують макрополе "людина" (2017)
Стрілець-Запотічна Н. Я. - Unites phraseologiques avec adjectifs "blanc” et "noir” en français et en ukrainien, Вачинич Л. І. (2017)
Телеки М. М. - Словоскладання у сучасній латинській медичній термінології (2017)
Тищенко О. О. - Комунікативний аспект дослідження грецьких газетних літературних рецензій (2017)
Фоменко Е. Г. - Постсоветское джойсоведение: взгляд изнутри (2017)
Шепітько С. В. - Велеризми, провербіальні порівняння та прислів’я як жанри паремій, Шарунова А. В., Пилипшанова К. В., Попова С. С. (2017)
Гончаренко Е. П. - Терміни, що описують тероризм (на матеріалі англомовних онлайн-ресурсів: THE GUARDIAN, BBC, CNN, IRISH CENTRAL тощо), Кривошея А. В. (2017)
Коваленко И. Н. - Особенности функционирования эмотивной лексики в художественном поэтическом тексте и специфика ее перевода (на примере стихотворения Р. Киплинга "Lovers’ Litany”), Варламова А. А. (2017)
Лобанова В. В. - Морфема как нетипичная единица перевода (2017)
Остапенко С. А. - Особливості застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу англійського художнього твору українською та російською мовами (2017)
Падалко В. В. - Омоніми як основа гри слів у творі Вільяма Теккерея "Записки Жовтоплюша" та їх переклад (2017)
Разумна К. А. - Відтворення суспільно-політичних реалій української сучасності в британському публіцистичному дискурсі (2017)
Шахновська І. І. - Комунікативна тактика компліменту в художньому дискурсі: перекладацький аспект (2017)
Шульженко Ю. М. - Лінгвокультурний та соціолінгвістичний компонент як проблема перекладу кінотексту (2017)
Нізамутдінов Ф. М. - Мовна гра в комунікативному просторі ЗМІ та реклами, Григораш Т. В. (2017)
Gryshchenko O. V. - Lie, deception, fake and truth (2017)
Климентова О. В. - Лінгвальні медіатехнології та українська реальність (2017)
Яблочнікова В. О. - Лінгвокультурні особливості англомовної реклами (2017)
Кондратюк І. Б. - Суб’єктивний феномен психологічної гармонії як об’єктивна характеристика комунікативної ситуації (2017)
Наріжна Л. М. - Акмеологічні технології викладання іноземної мови у вищій школі (2017)
Орлова О. В. - Формування крос-культурної професійної компетенції студентів засобами проектної діяльності в контексті сучасних освітніх вимог, Доній В. С. (2017)
Юрченко О. В. - Культурно-національні стереотипи мовної свідомості (2017)
Бабакова О. В. - Когнітивна репрезентація концепту БАТЬКО в українській мові (2017)
Беценко Т. П. - Текстово-образні універсалії-закінчення як компоненти архітектоніки народних дум: структура, семантика, поетика (2017)
Волошук Л. В. - Кольорові та звукові трансформації в сучасній українській прозі (2017)
Гурдуз А. І. - Час і простір у системі фентезійної логіки роману Дари Корній "Гонихмарник", Жарюк О. Ю. (2017)
Бойко В. М. - Фраземотвірна активність слів-компонентів у семантичній структурі фразеологічних одиниць зі значенням "інтелектуальні властивості людини", Давиденко Л. Б. (2017)
Дьячок Н. В. - Явище універбації як складова частина слов’янського лінгвального простору (2017)
Євтушенко С. О. - Минуле як теперішнє у творчості постколоніальних авторів (2017)
Жиленко І. Р. - Пушкін у творах малої прози російських письменників-емігрантів першої хвилі (2017)
Ивко А. С. - Особенности глагольной универбации в русском языке (2017)
Козирєва Н. Ю. - Навчально-методичний комплекс дисципліни "Українська мова як іноземна", його складники та характеристика (2017)
Коробко Т. О. - Подійно-темпоральна семантика назв релігійних свят (2017)
Литвин Л. М. - Біблійні концепти в заголовках: інтенції сучасних українських письменників (2017)
Лопушан Т. В. - Рустикальні інтенції у творчості Івана Франка (2017)
Льохарт Д. О. - Своєрідність жанру молитви в поезії Віри Вовк (2017)
Маркова О. І. - Експлікація концепту ПАТРІОТИЗМ у мовній картині публіцистичного дискурсу (2017)
Новиков А. О. - Українська історія крізь призму драматургії Миколи Костомарова (2017)
Погребняк І. В. - Семіотична традиція: ґенеза і тенденції розвитку (2017)
Римар Н. Ю. - Часовий модус в архітектоніці прозових творів Ніни Бічуї (2017)
Серебрянська І. М. - Навчальний заклад очима студентів: структурно-семантичний потенціал концепту в текстах українського інтернет-журналу (2017)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак у праслов’янській мові (2017)
Смольницька О. О. - Міфологеми жінки-змії і водяного божества у вибраній поезії Віри Вовк (2017)
Степанов Е. Н. - Тюркизмы в русских бытовых пословицах и поговорках (2017)
Тендітна Н. М. - Особливості художнього моделювання помешкань у творах Олеся Ульяненка (2017)
Холявко І. В. - Науковий текст у соціокультурному просторі сучасності (2017)
Шарова Т. М. - Творчість Івана Маслова: індивідуально-авторська філософія, життєвий та естетичний досвід, Міюц А. С. (2017)
Шарова Т. М. - Теоретико-методологічні засади української прози 20–30-х років ХХ століття, Богдан О. В. (2017)
Шестакова С. О. - Історія становлення економічної термінології (ХІ – ХVІІІ ст.) (2017)
Гаджиева А. А. - Сказания о Коране в творчестве карабахских писателей XIX века (2017)
Годжатурк Нарман - Философское содержание образа Хызыра в народной памяти (2017)
Касумлу Г. В. - Тема патриотизма в современной азербайджанской поэме (2017)
Нестерук С. М. - Флірт як любовна гра у комедії "Серцеїд" Бернарда Шоу (2017)
Пашаева Г. Б. - Терминологическая лексика в современном азербайджанском языке (2017)
Фока М. В. - Природа магічного у творчості Ґ. Ґарсіа Маркеса (2017)
Ханалыева А. Ф. - Создание фразеологических вариантов путем лексической замены в азербайджанском языке (2017)
Покулевська А. І. - Елементи кінопоетики в романі В. Винниченка "Сонячна машина" (2017)
Медвідь Н. О. - Міжлітературні зв’язки: проблема влади грошей у творах М. Кропивницького ("Глитай, або ж Павук"), І. Карпенка-Карого ("Сто тисяч"), Ч. Діккенса ("Різдвяна пісня у прозі") (2017)
Amichba D. P. - "Field” – "Muzhik” – "Dray horse” – metaphorically structured "universal” text of culture (2017)
Horoshko O. I. - Internet linguistics: from metaphor to discipline? (2017)
Кравченко Н. К. - Дискурс как структура (2017)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (структури із суфіксом -б(а)/-об(а)) (2017)
Стражева М. А. - Інтерпретація поняття "атракція" в лінгвістичній літературі (2017)
Тарапатов М. Н. - Новый взгляд на проблему исчисляемых и неисчисляемых существительных в английском языке, Панова Я. Е. (2017)
Фридунбекова Г. С. - Трансформация интервью от жанра к формату в электронных средствах информации (2017)
Бардіна Н. В. - Психолінгвістичний аспект антропоніміки (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2017)
Savchuk H. V. - The peculiarities of Anglicisms’ and Americanisms’ use in the youth language of Ukraine and Germany (2017)
Ступак І. В. - Фреймові моделі анкет учасників дейтинг-шоу в німецькій та українській лінгвокультурах (2017)
Марков О. Е. - Современные тенденции изготовления тонкостенных пустотелых поковок для энергетической промышленности, Лобанов А. И., Косилов М. С., Шарун А. О., Инчаков Е. В. (2017)
Подлєсний С. В. - Динамічна модель електромеханічної системи електромагнітного гальма (2017)
Бабаш А. В. - Особливості використання прямого доступу до пам'яті DMA мікроконтролера STM32F4, Квашнін В. О. (2017)
Шеремет А. И. - Анализ современных средств и методов диагностирования электроприводов, Денисов Н. С. (2017)
Шеремет А. И. - Классификация современных адаптивных систем автоматического управления, Шматок Д. В. (2017)
Чебаненко А. В. - Математическая модель линейного привода для создания продольных виброперемещений, Шеремет А. И. (2017)
Косенко В. А. - Сравнение и анализ показателей системы прямого управления моментом с использованием ПИ- и ПИД-регуляторов, Квашнин В. О. (2017)
Водолазская Н. В. - Повышение эксплуатационной надежности некоторых видов промышленного оборудования, Минасян А. Г., Шарая О. А. (2017)
Владимиров Э. А. - Компьютерное моделирование износа шарниров механизмов транспортных машин, Ковалевский С. В., Залужная Г. В. (2017)
Ровенська О. Г. - Покращення наближення деяких характеристик потенційних полів шляхом повторного лінійного усереднення сум Фур'є (2017)
Дзержинская О. В. - Сравнительный анализ технико-экономических показателей механизма передвижения шагающего экскаватора (2017)
Ковалевський С. В. - Формування реконфігурованої структури ділянок в механоскладальних цехах на основі мобільних верстатів-роботів, Ковалевська О. С. (2017)
Андрущенко О. Ю. - Вплив фіскальної децентралізації на економічний розвиток держави (2017)
Болотіна Є. В. - Краудсорсінг і практика управління, Бергий А. В. (2017)
Болотіна Є. В. - Значення харизматичності в системі управління, Киптила А. С. (2017)
Бурцева О. Є. - Проблеми фінансового забезпечення місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2017)
Веріга Г. В. - Шляхи інтенсифікації формування власних надходжень місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації в Україні, Луценко В. І. (2017)
Долозіна І. Л. - Регулювання волатильності податкових надходжень до бюджету на різних фазах економічного розвитку, Кислюк А. П. (2017)
Дьячкова Ю. М. - Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті їх сталого розвитку, Токарева А. О., Дьячков А. М. (2017)
Ісікова Н. П. - Виявлення незадоволених потреб покупців машинобудівної продукції промислового призначення в процесі формування та розвитку дилерських мереж (2017)
Карапетян О. А. - Енергоаудит як інструмент підвищення потенціалу розвитку шахти "Центральна" ДП "Красноармійськвугілля", Харченко О. С. (2017)
Касьянова Н. В. - Формування вертикально-інтегрованих високотехнологічних компаній (2017)
Мирошниченко Г. Б. - Розвиток теоретико-методичного апарату дослідження системи матеріального стимулювання працівників енергетичних госпoдарств промислових підприємств з урахуванням екологічного фактору (2017)
Підгора Є. О. - Прогресивна методика оцінки ефективності системи преміювання персоналу підприємства, Шимко О. В., Скачко А. В. (2017)
Поклонський Ф. Ю. - Моделювання вартості електроенергії при використанні енергозберігаючих технологій, Тіщенко Є. Б. (2017)
Полгородник О. В. - Інтеграція України до європейського економічного простору: теоретико-методологічні положення (2017)
Попова О. Ю. - Структуризація системи організаційно-економічного забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства, Кузнєцов В. Ю., Становська Т. В. (2017)
Рекова Н. Ю. - Розвиток організаційно-економічного забезпечення механізму регулювання природних монополій у сфері електропостачання, Біленька Ю. О. (2017)
Рекова Н. Ю. - Реформування основних інститутів системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації, Пипко С. О., Чистюхіна Ю. А. (2017)
Рязанова Н. О. - Нетрадиційна відновлювана енергетика: проблеми і перспективи (2017)
Стрєльніков Р. М. - Організація ефективної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства промислової групи, Уракін М. Г. (2017)
Тарасенко О. Ю. - Економічна безпека України: загрози та перспективи забезпечення (2017)
Шиліна Г. М. - Обґрунтування методів та інструментів оцінки фінансового потенціалу місцевих бюджетів постконфліктних територій України, Рагуліна Н. В. (2017)
Шимко О. В. - Продуктивність праці як прогресивний чинник підвищення ефективності використання персоналу, Підгора Є. О., Зальцман Т. С., Глущук Ю. С. (2017)
Анотації (2017)
Автори (2017)
Скорочення (2017)
Вимоги до статей, які підготовлені в збірник наукових праць (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Корж М. О. - Предтеча, першоджерела та підґрунтя створення в Харкові Медико-механічного інституту і виникнення ортопедичної школи (до 110-річчя Інституту ім. проф. М. І. Ситенка), Диннік О. А. (2017)
Страфун С. С. - Сравнительный биомеханический анализ напряжений системы "кость – имплантат" при эндопротезировании головки лучевой кости, Бойко И. В., Липовский В. И., Макаров В. Б., Щербаков Д. Е. (2017)
Лоскутов О. А. - Некоторые биомеханические особенности медиализации запрессовываемой и ввинчиваемой чашек при эндопротезировании тазобедренного сустава у больных диспластическим коксартрозом (2017)
Попсуйшапка К. О. - Визначення ролі збагаченого тромбоцитами фібрину в процесі регенерації дефекту тіла хребця (експериментальне дослідження), Ашукіна Н. О., Радченко В. О. (2017)
Григоровський В. В. - Патоморфологія ураження головки стегнової кістки та деякі клініко-морфологічні залежності у хворих на диспластичний коксартроз, Бабко А. М., Гужевський І. В., Полулях Д. М., Дуда М. С. (2017)
Хмизов С. О. - Розвиток дистального метаепіфіза стегнової кістки в умовах тимчасового двобічного блокування наросткової зони (експериментальне дослідження), Рокутов В. С., Єршов Д. В. (2017)
Стауде В. А. - Рентгенометрические параметры крестца и таза у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости, Радзишевская Е. Б., Златник Р. В. (2017)
Корж Н. А. - Минеральная плотность костной ткани у женщин с артрозом различной локализации, Яковенчук Н. Н. (2017)
Корж Н. А. - Оптимизация лечения больных воспалительно-деструктивными заболеваниями позвоночника и суставов с учетом специфических иммунологических показателей, Леонтьева Ф. С., Делевская В. Ю., Заржецкая Н. А. (2017)
Головаха М. Л. - Реконструкция задней крестообразной связки коленного сустава по технологии "Onlay", Диденко И. В., Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П., Орлянский В. (2017)
Кальченко А. В. - Віддалені результати лікування біполярною геміартропластикою осіб похилого та старечого віку з баготовідламковими переломами проксимального відділу стегнової кістки (2017)
Філіпенко В. А. - Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування, Бондаренко С. Є., Стауде В. А., Мойсей А. О., Баднауі А. А. (2017)
Вирва О. Є. - Комбінована фіксація модульного пухлинного ендопротеза проксимального відділу плечової кістки (експериментально-клінічне дослідження), Міхановський Д. О., Карпінський М. Ю., Нікольченко О. А. (2017)
Вырва О. Е. - Основные принципы хирургического лечения злокачественных опухолей костей (2017)
Микола Олексійович Корж (2017)
Гурбанова Т. С. - Переломи шийки стегнової кістки в осіб старшого віку: епідеміологія та чинники ризику (огляд літератури), Бабалян В. О., Черепов Д. В., Кальченко А. В. (2017)
Корж Н. А. - Инновационные методы оптимизации регенерации кости: обогащенная тромбоцитами плазма (сообщение 1) (обзор литературы), Воронцов П. М., Вишнякова И. В., Самойлова Е. М. (2017)
Алімпієв А. М. - Аналіз та уточнення факторного простору для побудови кваліметричної моделі навчально-бойового літака, Єрошенко В. П., Ковтонюк І. Б. (2017)
Пічугін М. Ф. - Аналіз стану реалізації програм розвитку космічної зброї провідних країн світу, Кожушко Я. М., Клімішен О. О. (2017)
Гурін О. М. - Удосконалена методика розрахунку добових витрат (втрат) паливно-мастильних матеріалів військовими частинами повітряного командування (2017)
Звиглянич С. М. - Оцінка можливостей виконання бойових завдань комплексами озброєння різного призначення, Бзот В. Б., Романенко В. В., Риб'як А. С. (2017)
Полуйко О. М. - Вибір точок прицілювання по елементарним цілям складного (групового) об’єкту, Онипченко П. М. (2017)
Приставка П. О. - Експериментальний зразок автоматизованої системи пошуку підозрілих об’єктів на відео з безпілотного повітряного судна, Сорокопуд В. І., Чирков А. В. (2017)
Рисаков М. Д. - Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах допустимих відхилень за допомогою радіолокаційних систем посадки, Тітов І. В., Кулик О. А., Рот С. М., Симоненко О. В. (2017)
Шулежко В. В. - Математична модель ведення бойових дій групою зенітних ракетних дивізіонів в умовах поведінкової невизначеності дій засобів повітряного нападу, Деркач Я. О. (2017)
Ярош С. П. - Розробка алгоритму оцінювання можливостей противника з радіоелектронного подавлення радіолокаційних засобів протиповітряної оборони з використанням моделей геоінформаційної системи "Аргумент-2017", Гончар А. В., Глушко О. І. (2017)
Агафонов Ю. М. - Обґрунтування шляхів модернізації авіаційних боєприпасів, Жарик О. М., Осіпов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2017)
Асавалюк А. В. - Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації с різною точністю, Герасимов С. В., Рощупкін Є. С. (2017)
Біловол Г. В. - Обґрунтування вибору приводу обертання гвинта літального апарата, Отрешко Н. Н., Рубльов В. І., Чубикало М. Б. (2017)
Бурцева В. В. - Математична модель прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі системи взаємозалежних рівнянь (2017)
Гордієнко Д. Г. - Особливості адаптивної цифрової фільтрації радіоімпульсу без внутрішньоімульсної модуляції, Ільчишин Ю. Г., Тонкошкур В. В., Яровий С. В. (2017)
Іленко Є. Ю. - Методика багатокритеріального вибору розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України, Стешенко П. М. (2017)
Karlov V. - To question about informative safety in telecommunication systems, Lukashuk O., Sholokhov S. (2017)
Корнієнко Л. Г. - Граничний середній рівень бічного випромінювання антенної решітки з статистично неоднорідними фазовими похибками (2017)
Королюк Н. А. - Подход к построению интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении беспилотными летательными аппаратами, Коршец Е. А., Балакирева С. М. (2017)
Кравець Н. С. - Аналіз метрологічних характеристик датчиків перетворювачів інформації, Гарбуз М. О., Науменко А. М. (2017)
Лагутін Г. І. - Удосконалення системи керування засобами автоматизації військових електростанцій систем електропостачання радіолокаційних станцій для потреб АТО, Котов В. В. (2017)
Манжура С. А. - Вибір матеріалів бронепластин для індивідуальних засобів бронезахисту сил охорони правопорядку (2017)
Поспєлов А. С. - Концепція малого ракетного катера та протикорабельної ракети обмеженої дальності для Військово-Морських Сил України, Хапов А. П. (2017)
Радько О. В. - Оптимізація технологічних процесів нанесення захисних покриттів триботехнічного призначення на деталі авіаційної техніки, Скуратовський А. К., Рутковський А. В., Кремешний О. І. (2017)
Рубан І. В. - Інформаційна технологія сегментування зображень, отриманих з бортових систем оптико-електронного спостереження, Худов В. Г., Подліпаєв В. О. (2017)
Сальник В. В. - Аналіз методів підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління зв’язком військового призначення, Сальник С. В., Лукіна К. В., Олексенко В. П. (2017)
Серпухов О. В. - Експериментальне дослідження системи імпульсного факельного запалювання, Коритченко К. В., Цебрюк І. В., Касімов А. М. (2017)
Столяров І. С. - Аналіз побудови енергонезалежних дистанційних датчиків, Русанов А. П. (2017)
Тесленко М. П. - Розробка конструктивної схеми пилозахисного пристрою для ГТД вертольота, Лісняк Б. В., Анусіна Т. М. (2017)
Хижняк В. В. Литовченко А. О. Дмитрієв А. Г. - Оцінка сумарної похибки вимірювань на основі комплектної атестації вимірювальних процесів при проведенні випробувань авіаційної техніки (2017)
Хижняк І. А. - Сегментування зображення, що отримано з бортової системи оптико-електронного спостереження, ройовим методом (2017)
Ченарани Али - Системный сценарий управления рисками при разработке сложных технических систем (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору раціональних значень параметрів багатоантенних систем військового радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, Кувшинов О. В., Петрунчак C. П. (2017)
Малахова М. О. - Метод індивідуалізації типових емісійних характеристик рентгенівського випромінювача, Рева С. М., Стєрвоєдов М. Г. (2017)
Nooh Taha Nasif - Development of a hybrid mobile application for android with the function of processing and scanning of bar-codes (2017)
Полуяненко М. О. - Оцінка криптографічної стійкості регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками, Ісаєв О. В. (2017)
Семененко О. М. - Графоаналітичний метод обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України з урахуванням впливу обмежуючих факторів та показників обсягів мобілізаційного нарощування, Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б., Іванов В. Л., Чигрин Р. М., Бердочник А. Д. (2017)
Снігуров А. В. - Підхід до прогнозування та оцінки ситуації при комплексній інформаційній атаці на організацію з використанням індикаторів ризиків інформаційної безпеки, Балашов В. Ю., Нестеренко А. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Мельник В. В. - Підсумки роботи у 2015 році: поголів’я птиці та виробництво яєць і м’яса в Україні (2016)
Вітаємо з Ювілеєм Станіслава Миколайовича Ніколаєнка, ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України! (2016)
Лихобицкий И. - Стратегия предотвращения заболеваний птицы (2016)
Жеребов М. Є. - Про стан роботи галузі птахівництва Київщини у 2015 році (2016)
Пушкарь А. - Эффективные кормовые добавки ТМ "BestMix" для ремонтного молодняка и промышленного стада кур-несушек (2016)
Барило В. А. - Нові інформаційні технології в птахівництві, Луценко М. М. (2016)
Чернєй Л. С. - Ulomoides dermestoides (Chevrolat, 1878) — небезпечний шкідник кормових запасів, завезений в Україну, Прохоров О. В. (2016)
Пономаренко Ю. - Рапс и продукты переработки для птицеводства (2016)
Тихончук Д. - Выбор освещения для птичников (2016)
Ковальчук Н. - Зимняя традиция от Agro Animal Show (2016)
Пекинская утка Орвия ST5 — утка, приносящая оптимальный доход (2016)
Мельник В. В. - 2-й Міжнародний семінар "Шляхи забезпечення високої рентабельності птахівництвa", Пономаренко Н. П. (2016)
Taran M. - Libyostrongylosis In Ostriches, Galat M., Taran T., Galat V. (2016)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво" у 2015 році (2016)
Передмова (2017)
Рішення Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду (2017)
Степаненко С. М. - О состоянии и перспективах высшего гидрометеорологического образования в Украине: уроки и предложения (2017)
Івус Г. П. - Короткий огляд метеорологічних досліджень в кінці XX – початку XXI століття в Україні, Мартазінова В. Ф. (2017)
Балабух В. О. - Проблеми та перспективи розвитку кліматології в Україні, Хохлов В. М. (2017)
Школьный Е. П. - Статистическая структура полей геопотенциальных высот поверхности АТ-850 в западном секторе Южного полушария, Сущенко А. И. (2017)
Самчук Є. В. - Просторово-часова ідентифікація баричних утворень у нижній та середній тропосфері (2017)
Сумак Е. Н. - Технологии составления метеорологических прогнозов погоды в гидрометеорологической службе Республики Беларусь, Шакур В. Н. (2017)
Прохареня М. И. - Прогноз конвективных явлений на основе выходных данных численных моделей в гидрометеоцентре Республики Беларусь (2017)
Рибченко Л. С. - Моніторинг геліоенергетичних ресурсів України, Савчук С. В. (2017)
Польовий А. М. - Агрометеорологічні дослідження в Україні, Божко Л. Ю., Адаменко Т. І. (2017)
Байшоланов С. С. - Агроклиматическое зонирование северной зерносеющей территории Казахстана, Полевой А. Н. (2017)
Хільчевський В. К. - Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку, Гопченко Є. Д., Лобода Н. С., Ободовський О. Г., Гребінь В. В., Шакірзанова Ж. Р., Ющенко Ю. С., Шерстюк Н. П., Овчарук В. А. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Одеський науковий кластер океанографічних досліджень: сучасний стан та перспективи, Александров Б. Г., Андріанова О. Р., Голодов М. Ф., Коморін В. М., Матигін О. С., Мінічева Г. Г., Попов Ю. І. (2017)
80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Самидова Халила Самидовича (2017)
Памяти доктора технических наук, профессора Кириченко Анатолия Федоровича (2017)
Ахадов А. Б. - Теоретические и экспериментальные методы исследования динамики технологических машин (2017)
Бондаренко О. В. - Комп’ютерна модель багатокритеріального раціонального проектування циліндричних двоступінчастих редукторів, Устиненко О. В., Клочков І. Є.  (2017)
Bošanský M. - Hard thin coatings and their applications on C60E non-standard gears (2017)
Воронцов Б. С. - Совершенствование математических моделей задания и теоретического формообразования зубчатых передач с использованием глобальной сплайн-интерполяции,  Кривошея А. В.,  Мельник В. Е.,  Третьяк Т. Е. (2017)
Гаврилов С. А. - Вибромониторинг технического состояния зубчатых колес планетарных редукторов, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С. (2017)
Гайдамака А. В. - Підшипники кочення: удосконалення методу розрахунку (Науковий огляд) (2017)
Гутыря С. С. - Вероятностный анализ усталостной прочности эпицикла колесного редуктора троллейбуса,  Медведев С. А., Хомяк Ю. М., Чанчин А. Н. (2017)
Добров И. В. - Структурный анализ схем машин обработки металлов давлением,  Погребняк Р. П. (2017)
Добров И. В. - Механическая модель кинематики скольжения зубчатых колес редуктора,  Семичев А. В.,  Коптилый А. В.,  Гетьман И. И. (2017)
Единович А. Б. - Анализ методов диагностирования ресурса деталей редукторов газотурбинных двигателей, Папченков А. В., Колоколов А. В. (2017)
Захарченко А. В. - Изнашивание вторичных структур поверхностных слоёв, образуемых присадками на поверхностях трения (2017)
Іванов Є. М. - Параметричний підхід до побудови 3D-моделі та кресленика циліндричного черв’яка у середовищі автоматизованого проектування (2017)
Ивахненко И. А. - Об алгоритме проектирования технических устройств,  Ивахненко Т. Н. (2017)
Ишин Н. Н. - Сравнительная оценка виброактивности зубчатых передач с эвольвентным и модифицированным профилем зуба на стадии проектирования, Гоман А. М., Скороходов А. С., Гаврилов С. А. (2017)
Kadnár M. - Tribological experiments in automobile industry, Rusnák J., Tkáč Z., Bošanský M. (2017)
Кайдалов Р. О. - Оцінка енергетичної ефективності застосування електричної трансмісії колісної машини (2017)
Кириченко И. А. - Технология изготовления гиперболоидных передач, Кузьменко Н. Н., Кашура А. Л. (2017)
Короткин В. И. - Алгоритм программы расчёта зубчатых передач Новикова с исходным контуром по ГОСТ 15023-76 при реальном многопарном зацеплении (2017)
Малащенко В. О. - К.к.д. зубчастої диференціальної передачі у пристрої для керування змінами швидкості через водило, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2017)
Матусевич В. А. - Оптимальное проектирование планетарных механизмов типа 3К, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2017)
Матюшенко Н. В. - Численное исследование задачи построения циклограммы и процесса перекрытия при пересопряжении соседних зубьев, Федченко А. В., Бережной В. А. (2017)
Настасенко В. А. - Системные принципы начального этапа выбора и разработки научно-технических задач (2017)
Попов А. П. - Контактная прочность зубчатых передач с учетом нелинейной зависимости между деформациями и напряжениями зубьев, Мироненко А. И.,  Мозговой М. Г., Савенков О. И. (2017)
Rusnák J. - The impact of selected environmentally friendly lubricants on the wear of the sliding bearing, Kadnár M., Tóth F., Bošanský M. (2017)
Самидов Х. С. - Оптимизация колебательных процессов электромеханических систем приводов технологических машин по времени затухания, Ахадов А. Б. (2017)
Стрельников В. Н. - Исследование осевых сил крупной волновой передачи (2017)
Ткач П. М. - Якісні показники працездатності синусоїдальних циліндричних прямозубих передач, Носко П. Л., Філь П. В., Ревякіна О. О. (2017)
Ткаченко В. Н. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния зубчатого гибкого колеса волновой передачи, Устиненко А. В., Борисенко С. В. (2017)
Ткачук Н. А. - Синтез проектно-технологических решений по критериям прочностных и жесткостных характеристик машиностроительных конструкций, Хлань А. В., Набоков А. В., Грабовский А. В., Бибик Д. В., Ткачук А. В., Саверская М. С. (2017)
Ткачук Н. А. - Инновационные изделия: разработка, исследования, оптимизация, Чепурной А. Д., Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Бондаренко М. А., Саверская М. С., Лунев Е. А. (2017)
Устиненко А. В. - Исследование контактных напряжений по высоте зуба в передачах с эволютным зацеплением, Протасов Р. B., Андриенко C. В. (2017)
Чернышев B. Л. - Анализ динамики неголономных механических систем методом динамического состояния (2017)
Яглінський В. П. - Вплив параметричних коливань на втомну міцність епіциклу колісного редуктора, Гутиря С. С., Чанчін А. М., Жеглова В. М. (2017)
Тугай А. М. - Вибір вихідних гідрогеологічних параметрів при розрахунках трубчастих колодязів (2012)
Симонов И. Н. - Полевая концепция формирования самосогласованного нелокального поля на неоднородностях в открытой водной системе (2012)
Юрков Е. В. - Установка башенного типа для обезжелезивания воды, Юрков А. Д. (2012)
Костенко С. О. - Автоматизація розрахунків насосних станцій з однотипними насосами, Новохатній В. Г. (2012)
Кузьмич І. С. - Характеристики фітопланктону при технології забору і очистки води (2012)
Тугай А. М. - Вивчення стійкості відходів очищення стічних вод, які містять сполуки міді, Кочетов Г. М., Самченко Д. М. (2012)
Злобіна В. С. - Гідромеханічні пристрої для депасивації електрокоагуляторів з торцевими електродами, Малько В. Ф., Аргатенко Т. В., Паламарчук О. Ю (2012)
Поляков В. Л. - Расчет установившегося действия системы дрен-увлажнителей в условиях интенсивного испарения (2012)
Поляков В. Л. - Расчет установившейся безнапорной фильтрации в дренируемом суффозионном грунте при наличии инфильтрации (2012)
Поляков В. Л. - Коэффициент фильтрации несвязных грунтов при фильтрационных деформациях (2012)
Копаниця Ю. Д. - Розрахунок гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний алгоритм трьох команд - К123 (2012)
Телима С. В. - Розрахунки водозабірних свердловин в багатошаровій водоносній товщі, Олійник Є. О. (2012)
Хованський С. О. - Методика вибору параметрів насосу, працюючого на гідравлічну мережу зі змінним у часі опором, Потапова Ю. С. (2012)
Пісемський О. В. - Управління електроприводом насосної установки системи водопостачання житлового комплексу, Соколовський О. Ф., Рибачук О. І. (2012)
Острянська Н. І. - Технологічні параметри роботи каналізаційних очисних споруд в умовах нитчастого спухання активного мулу в аеротенках, Іванова І. М. (2012)
Ушкварок А. Э. - Усовершенствование технологи применения дисковых фильтров для удаления из воды грубодисперсной взвеси, Карагяур А. С. (2012)
Дмитриева А. Ю. - Анализ методов очистки бытовых сточных вод от соединений фосфора, Шевченко Т. О. (2012)
Толубко В. Б. - Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів, Беркман Л. Н., Отрох С. І., Гороховський Є. П., Ярош В. О. (2017)
Вишнівський В. В. - Розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення, Савран В. О. (2017)
Сайко В. Г. - Стохастична модель ситуаційно-адаптивної діагностики завадонасиченості системи широкосмугового бездротового зв’язку, Казіміренко В. Я., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. (2017)
В’юннік О. В. - Завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж, Макаренко А. О., Зіненко Ю. М. (2017)
Гончаренко Ю. Ю. - Основные подходы к оценке эффективности управления чрезвычайной ситуацией террористического характера как составной части процесса управления рисками, Касаткина Н. В., Камышенцев Г. В., Лазаренко С. В. (2017)
Недашківський О. Л. - Проблеми останнього кроку Metro Ethernet мереж доступу та стратегії їх подолання (2017)
Ільїн О. О. - Концепція побудови інформаційної технології управління навчальним процесом на основі рефлексивного управління (2017)
Кільменінов О. А. - Функціональні переваги IP Multimedia Subsystem (IMS) (2017)
Довженко Н. М. - Особливості побудови сенсорних мереж (2017)
Шульга О. В. - Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках, Шефер О. В., Нелюба Д. М., Гонтар М. М. (2017)
Болонна Є. І. - Приймач одиночних фотонів систем квантової криптографії, Шпатар П. М. (2017)
Казак Ю. С. - Энергоэффективность протоколов маршрутизации в сети Ad-hoc (2017)
Храпко С. М. - Модифікований неавтономний генератор хаотичних сигналів на основі схеми Чуа, Шпатар П. М., Політанський Л. Ф. (2017)
Мерсни А. - Двухуровневый метод многопутевой маршрутизации многоадресных потоков в телекоммуникационной сети (2017)
Олійник О. Я. - Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу фільтраційних опорів, Тугай А. М., Олійник Є. О. (2013)
Білик А. О. - Аналіз проблем поточної експлуатації резервуарів чистої води (РЧВ) в системі водопостачання м.Києва (2013)
Вергун О. М. - Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України, Яковлев Є. О. (2013)
Василенко С. Л. - Коммунальная система городов в координатах экологических исследований (2013)
Квартенко О. М. - Дослідження процесу знезалізнення підземних вод на фільтрах з різними типами наповнювачів (2013)
Цимбал В. А. - Шляхи зниження збитків від підтоплення заглиблених споруд (2013)
Кочетов Г. М. - Удосконалення очищення стічних вод від сполук нікелю методом феритизації, Самченко Д. М., Басюк Т. В. (2013)
Козарь М. Ю. - Комбинированая биологическая очистка и доочистка сточных вод от соединений фосфора, Саблий Л. А. (2013)
Петренко О. С. - Переваги та недоліки розрахунку гранично-допустимого скиду речовин за басейновим принципом (2013)
Юрков Е. В. - Опыт очистки сточных вод гальванических цехов реагентным методом, Аргатенко Т. В., Калайда А. В., Юрков А. Д. (2013)
Кулаківський С. В. - Критичний аналіз технологічної схеми очищення і використання стічних вод на птахівничих комплексах, Поберезніченко О. Ю. (2013)
Мадж С. М. - Удосконалення технологічної схеми очищення зворотних вод авіапідприємств (2013)
Поляков В. Л. - О рациональном выборе конструктивных параметров цилиндрической загрузки водоочистного фильтра (2013)
Поляков В. Л. - Об одном строгом решении задачи плоскорадиального фильтрования суспензии (2013)
Кріль С. І. - Гідравлічні рівняння для усталеного ізотермічного руху газорідинних сумішей в трубах (2013)
Константінов Ю. М. - Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору, Гіжа О. О. (2013)
Скороход И. В. - О суммарном влиянии концентрации крупных воздушных пузырей и стенок трубы на скорость группового подъема пузырей в жидкости, Фадеичев В. В. (2013)
Копаниця Ю. Д. - Інтегральні рівняння метода трьох команд К123 (2013)
Величко С. В. - Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси, Дупляк О. В. (2013)
Юрченко Л. В. - До методологічних підходів організації протипаводкового захисту (2013)
Діасамідзе Е. Д. - Нова концепція зміни структури надання стоматологічної допомоги під час реалізації медичної реформи, Жуков К. В., Рогожин Б. А. (2017)
Російський П. В. - Становлення та сучасний стан розвитку дентальної імплантації на Харківщині (2017)
Шаповалова В. О. - Пошук нових ефективних методів лікування протезного стоматиту з позиції фармацевтичного права та судової фармації, Діасамідзе Е. Д., Шаповалов В. В., Радіонова В. О., Негрецький С. М., Жуков К. В., Ковальова К. І. (2017)
Лесовая И. Г. - Анализ осложнений амбулаторного стоматологического приема, Ткач Т. В., Лысенко В. В., Струк Д. С., Струк-Павлюк Л. В., Бондаренко М. И. (2017)
Тимофеев А. А. - Оценка хирургических методов лечения амелобластом, Ушко Н. А. (2017)
Диасамидзе Э. Д. - Оценка взаимосвязи между объемом языка и скученностью резцов нижней челюсти с использованием конусно-лучевой компьютерной 3D-томографии, Ткаченко Ю. В., Жуков К. В. (2017)
Боян А. М. - Артрофонография как объективный метод ранней диагностики и контроля лечения патологий височно-нижнечелюстного сустава, Круковский А. А. (2017)
Гризодуб Д. В. - Комплексная оценка состояния тканей протезного поля при протезировании съемными бюгельными протезами лиц с непереносимостью к конструкционным материалам, Бадалов Р. М., Бадалов К. Р. (2017)
Діасамідзе Е. Д. - Діагностика та корекція мікроциркуляторних порушень у тканинах пародонта в пацієнтів із супутніми захворюваннями в разі протезування знімними зубними протезами, Монзер Ахмад Салман (2017)
Гризодуб Е. В. - Сравнительная характеристика влияния временных съемных реставраций на мягкие ткани протезного ложа при протезировании на имплантатах, Данилов П. И. (2017)
Гордиенко С. А. - Состояниe тканей пародонта у стоматологических больных при протезировании несъемными конструкциями протезов до и после лечения, Сторожев В. А. (2017)
Пачевская А. В. - Влияние ортодонтического лечения на показатели активности местного иммунитета, Филимонов Ю. В., Истошин В. М. (2017)
Варв’янський П. Ю. - Підвищення фізико-хімічних властивостей знімних зубних протезів із самотвердіючої пластмаси "Протакрил-М" за допомогою структурування їх у полі струму високої частоти, Гризодуб В. І., Голубничий О. П. (2017)
Парпалей Е. А. - Применение текучего композита SDR™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков, Трубка И. А., Сороченко Н. А., Корниенко Л. В., Бондаренко Л. В., Тимохина В. А., Хаванская М. А., Тимохина Т. А., Стасюк Н. В., Ратушна В. В., Крутых В. В. (2017)
Лесовая И. Г. - Патоморфологические изменения в поднижнечелюстных слюнных железах при сиалолитиазе у лиц разных возрастных групп, Хасанова Г. Б. (2017)
Тимофеев А. А. - Лечение послеоперационных нейропатий тройничного нерва, Ушко Н. А. (2017)
Біда В. І. - Клінічний випадок використання універсальної розбірної пародонтологічної шини в пацієнтів із генералізованим пародонтитом тяжкого ступеня, Гурин П. О., В’юн Г. І. (2017)
Пилипенко Т. І. - Порівняння якості фіксації цементами різних механізмів дії у незнімних зубних конструкцій (2017)
Хвисюк О. М. - Становлення та розвиток післядипломної освіти стоматологів в Харківській медичній академії післядипломної освіти (2017)
Гриновець В. С. - До 160‑річчя професора Андрія Ґоньки — організатора Львівської університетської стоматологічної школи початку ХХ сторіччя, Огоновський Р. З., Шибінський В. Я. (2017)
Кризський М. М. - Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води, Омелянчук М. В. (2014)
Тугай Я. А. - Гідравлічний опір внутрішніх потоків дрен-променів, Пікуль Ю. М., Майстренко Г. В. (2014)
Удод В. М. - Важкі метали як забруднювачі водної системи р.Інгулець, Вільдман І. Л. (2014)
Юрков Е. В. - Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита, Бондаренко Н. В., Юрков А. Д. (2014)
Величко С. В. - Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси, Дупляк О. В. (2014)
Хомутецька Т. П. - Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу), Сизоненко Г. А. (2014)
Мадж С. М. - Токсикологічна оцінка якості ґрунтових вод на територіях, прилеглих до об’єктів цивільної авіації (2014)
Котова Т. В. - Управління якістю вод придунайських озер шляхом регулювання водного балансу (2014)
Яців М. Ю. - Екологічна оцінка поверхневих вод р.Інгулець, Ємець Н. М. (2014)
Котова Т. В. - Методика визначення рівня техногенної деформації для р.Десна (в/п с.Летки) Київської області (2014)
Кузьмич І. С. - Кореляційні зв’язки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми (2014)
Гайдай Н. В. - З’ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р.Тетерів (2014)
Гіроль М. М. - Математичне моделювання біологічного очищення теплообмінної води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром, Трач Ю. П. (2014)
Науменко І. В. - Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом, Кочетов Г. М., Іщенко М. В. (2014)
Василенко О. А. - Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод, Поліщук О. В. (2014)
Хохотва О. П. - Видалення з води іонів міді модифікованим сорбентом, Аветісян Ю. І. (2014)
Гіроль А. М. - Дослідження умов існування вільно плаваючого зернистого шару біофільтрів зі спінених гранул полістиролу для очищення стічних вод (2014)
Поляков В. Л. - К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена (2014)
Криль С. И. - Определение истинного газосодержания водовоздушного потока в подъемной трубе эрлифта, Кононенко А. П. (2014)
Константінов Ю. М. - Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару, Гіжа О. О. (2014)
Поляков В. Л. - О некоторых оценках обезжелезивания природной воды фильтрованием (2014)
Кріль С. І. - Втрата напору по довжині труби при гідротранспорті сипких матеріалів, які складаються із часток різної густини і крупності, Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2014)
Lastovskyi V. - Orthodox Church as an instrument of Russian pressure in international relations at the end of XVIII century (2017)
Гедін М. С. - Вплив слов’янофільства на суспільно–політичну думку середини 19-го століття (2017)
Казьмирчук М. Г. - Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці 19-го – на початку 20-го ст. (2017)
Yaroslavska L. P. - Physical education in educational institutions of Ukraine in the second half of the 19–th century, Zagorodnіy V. V. (2017)
Варгатюк С. В. - Протиріччя представників державного проводу Директорії УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу України (2017)
Васильчук В. М. - Сторінки історії українських німців (2017)
Кульчицька І. В. - Пропагандистські методи боротьби більшовиків з релігійним світоглядом національних меншин України (20–і рр. 20-го ст.) (2017)
Кубанов Н. Ю. - Советское киностроительство в 1917–1924 гг. как инструмент пропаганды большевистской идеологии (2017)
Бабюк Л. Я. - Освіта жінок Радянської України крізь призму їх повсякденного життя у 1920–1928 х рр. (2017)
Проценко В. В. - Освітянська профспілка УСРР в середині 1920–х рр.: становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з’їзду в Харкові) (2017)
Шульга В. П. - Професор М. А. Кравченко – організатор системи вищої фахової освіти в УРСР (2017)
Д’яченко А. В. - Мельниківські збройні формування та їх прихильники в роки радянсько–німецької війни (1941–1945 рр.) (2017)
Куриляк О. В. - Мобілізаційна діяльність органів місцевого військового управління на території Станіславської області в 1944–1945 рр. (2017)
Гончаренко Л. Л. - Відродження ідеї європейської єдності після Другої світової війни в 1945–1947 рр. (2017)
Дзюбенко Ю. В. - Фінансування, відбудова та розвиток кінопрокату в радянській Україні початок 1950–х – середина 1960–х рр. (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1) (2017)
Цимбала О. С. - Теоретико–методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця (2017)
Smolnikov Yu. B. - The Rise of the Far–Right in Hungary (1990s–2016) (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького в матеріалах XXIV Всеукраїнської наукової історико–краєзнавчої конференції "Козацтво в історії України (до 360–річчя битви під Батогом)" (2017)
Бойко І. М. - Проблема систематизації джерельної бази у дослідженні православно–католицьких відносинв незалежній Україні (2017)
Рудюк А. В. - Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України (2017)
Іващенко М. М. - Співвідношення висвітлення суспільно–політичних подій національного, регіонального та місцевого значення у регіональній молодіжній пресі України (2017)
Годя І. М. - Регіональний аспект історико–культурного туризму в Україні: перспективи розвитку (2017)
Куцька О. М. - Авіакатастрофи "Боїнгів" 1983 та 2014 років: аналогії російської пропаганди, Беспека В. Ю. (2017)
Ковальчук М. В. - Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її адміністративного устрою у 14-го–16-го ст. (2017)
Башли М. І. - Діяльність Бессарабського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (2017)
Вараниця А. О. - "Die schule ist ein politikum": шкільництво як політична стратегія Габсбургів у підавстрійській Галичині (2017)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості розвитку фізичної культури і спорту в Японії наприкінці 19-го – першій третині 20-го ст. (2017)
Воронкова В. Г. - Ґенеза від інформаційного суспільства до "smart–суспільства" в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико–концептуальний контекст, Романенко Т. П., Андрюкайтене Р. (2017)
Білецька В. В. - І. Мірчук про основні вектори розвитку української академічної філософії 18-го – початку 19-го століть (2017)
Кириченко М. О. - Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження (2017)
Данканіч Р. І. - Проблема "істини" в контексті співвідношення гуманітарних і природничих наук в філософії Г. Гадамера (2017)
Захарчук А. Ф. - Психологические интерпретации социального неравенства на примере иррационалистической философии Фридриха Ницше (2017)
Патлайчук О. В. - Естетичні погляди Айн Ренд (2017)
Константинов М. В. - Трансформация понятия искусства как "моделирующей системы" у Ю. М. Лотмана (2017)
Культенко В. П. - Проблематизація питань сталого розвитку в політико–економічному вченні Дж. Міля, Гонтар К., Лебідь І. (2017)
Tan Tan Davani H. - The Heritage of Surhawardi’s wisdom of Illumination (Hikmat – Al Ishraq) (2017)
Лисовский П. Н. - Естествознание как системное сознание в структуре лексико–семантического метеополя: философский подход (2017)
Лустин Ю. М. - Типология личности в социально–философском измерении (2017)
Martynova S. P. - Peculiarities of a marginal personality in the modern world (2017)
Носач Б. О. - Сучасна трансформація механізмів функціонування віртуального ринку в системі інформаційної економіки (2017)
Культенко В. П. - Соціальна цінність філософії науки, Климанський О., Дружинін Д. (2017)
Романенко О. Я. - Утопія як досвід системного передбачення соціального майбутнього (2017)
Ареф’єва А. Ю. - Глобалізаційні процеси в культурі сучасності (2017)
Власов В. І. - Ґенеза поняття "економічна глобалізація" (2017)
Кирилюк О. С. - Соціумні девіації – концептуалізація проблеми (2017)
Культенко В. П. - Місце біоетики у сучасному світі, Гуленко В. В., Кошова А. О., Скоп О. П. (2017)
Танська Л. В. - Гармонізація глобалізаційних процесів культури як проектно–модельний симбіоз (2017)
Тищенко М. В. - Перспективи формалізації контексту аргументації в прагма–діалектиці (2017)
Мофа С. О. - Перспективні шляхи консолідації українського суспільства в сучасних умовах (2017)
Черниш Т. М. - Віртуалізація як становлення нової форми світоглядної культури та нового типу взаємодії в інформаційно–мережевому просторі (2017)
Легенький І. Ю. - Формування поетики пост нонконформізму в музичній культурі України (2017)
Райчинець А. В. - Іслам у дзеркалі Візантійської теології (2017)
Булига І. І. - Релігійне буття Волинського регіону: проблеми і перспективи (2017)
Вергелес К. М. - Святоотецька традиція: аскеза і становлення моральнісної людини (2017)
Культенко В. П. - Філософське осмислення проблеми формування екологічної культури, Тимченко І., Тимошенко Є. (2017)
Бойченко М. І. - Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення) (2017)
Дроботенко М. О. - Рольова реальність освітніх практик філософії: філософ як ментор (2017)
Яковлєва О. В. - Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору (2017)
Жигилевич О. Ю. - Потенціал філософії освіти як методології концептуалізації бізнес–освіти (2017)
Карцев О. О. - Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно–освітніх практик (2017)
Кубко В. П. - Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу, Ткаченко К. Ю. (2017)
Олексенко Р. І. - Роль економічної освіти у процесі становлення успішної держави (2017)
Якименко Л. М. - Інтертекстуальні виміри фемінного дискурсу публіцистики Надії Світличної й Соломії Павличко (2017)
Руденко С. Б. - "Декомунізація" Музею Великої Вітчизняної війни у Києві: 1994 чи 2015? (2017)
Петров А. М. - Теоретичні засади визначення поняття "криза" як феномен політичної реальності (2017)
Еделєва М. А. - Модернізація інформаційної політики в умовах переходу від авторитаризму до демократії (2017)
Задувайло О. К. - Проблема визначення поняття "чутлива інформація" в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави (2017)
Захаренко К. - Партії і політичні рухи в інформаційному вимірі сучасної держави (2017)
Конціцка Г. - Українські "Femen": "політичний рух" чи "організація" (2017)
Левінська З. С. - До проблеми політичної активності жіноцтва в сучасній Україні (2017)
Leontev I. O. - Geopolitical factor in Ukrainian–Belarusian relations (2017)
Бадер А. В. - Вплив інформаційної складової збройного насилля на політичний процес в Україні (2017)
Власенко Ю. К. - Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні (2017)
Вонсович О. С. - Саміт Україна – Європейський Союз: підсумки та перспективи (2017)
Сидоренко І. С. - Практика стратегічних комунікацій НАТО (2017)
Стахурський І. В. - Політико–інституційні механізми удосконалення кризового менеджменту Європейського Союзу (2017)
Філатов Б. А. - Патріотичні партії сучасного ЄС: особливості інституційного дизайну (2017)
Барна Б. Ю. - Взаємодія Норвегії з ЄС поза інституційними механізмами Європейського економічного простору (2017)
Кан Ден Сик. - Новый внешнеполитический курс Китая (2017)
Мандзюк О. Р. - Етнонаціональний аспект формування двосторонніх відносин Польщі та Литви (2017)
Арцишевський Р. А. - Рецензія на монографію: Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс. – Монографія / О. В. Стовпець. – Одеса: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2016. (2017)
Радько П. Г. - Цивілізаційні виклики України ХХІ століття: національно–культурні рефлексії державницької школи українського історіософського дискурсу. Рецензія на колективне монографічне дослідження: Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір |Текст| / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. –К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с., Басенко Р. О. (2017)
Сінкевич Є. - Рецензія на монографію: Smoliński A. Przemysł ciężki, rolnictwo i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych XX w. w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz dokumentów polskiej służby dyplomatycznej w ZSRS. – Oświęcim Napoleon V, 2016. – 181 s. (2017)
Ступнік М. І. - Комбіновані способи подальшої розробки залізорудних родовищ криворізького басейну, Письменний С. В. (2012)
Вилкул Ю. Г. - Исследование и определение оптимальных параметров подпорной стенки при взрывании в условиях "зажатой" среды, Станков А. П., Шапурин А. В., Серебреников Э. В., Андриенко В. В., Короленко М. К., Гай В. С., Шевченко С. В. (2012)
Луценко С. А. - Определение производительности карьера по руде при заданном напрвлении развития горных работ, Баранов И. В., Близнюкова О. Ю. (2012)
Григор'єв І. Є. - Управління процесом проектування гірничіх об'єктів з використанням методів формалізації та алгоритмізації, Григор'єв Ю. І., Попрожук О. О. (2012)
Терещенко В. В. - Формирование и дальнейшая разработка техногенных месторождений полезных ископаемых в современных условиях добычи железорудного сырья, Швец Д. В. (2012)
Романенко А. В. - Обзор и анализ проектных решений по технологии открытых горных работ на Глееватском карьере ПАО "ЦГОК", Биленко А. Е., Терещенко В. В., Пшеничный В. Г. (2012)
Касьян Н. Н. - Шахтные исследования особенностей деформирования и разрушения пород, вмещающих выработки с рамно-анкерной крепью, Новиков А. О., Шестопалов И. Н., Каменец В. И. (2012)
Кравець В. Г. - Вибір способу підривання гранітних масивів із застосуванням методу аналізу ієрархій, Терентьєв О. М., Косенко Т. В. (2012)
Кучер Б. Ф. - Образование воронок-провалов в карьере ПАО "ЦГОК", Моисеев Д. Ф., Сазонов А. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Методические подходы к оценке индивидульных и групповых профессиональных рисков (2012)
Андреев Б. Н. - Научный подход в оценке надежности эксплуатируемых объектов поверхности горнопромышленного комплекса, Бровко Д. В. (2012)
Козаріз В. Я. - Розробка схеми гідроприводу комплексу малогабаритного обладнання для підвіски опалубки при поглибленні стволів, Чайковський Р. О. (2012)
Герасимова Є. В. - Використання геофізичних методів спостережень для оцінки стійкості бортів залізорудних кар'єрів, Болотников А. В. (2012)
Єлезов К. С. - Дослідження можливості тахеометричного методу зйомки очисних камер з використанням електронного тахеометру (2012)
Куліковська О. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку територіального управління гірничовидобувними регіонами на основі маркшейдерсько-геодезичного моніторингу (2012)
Саммаль А. С. - Оценка напряженного состояния крепи горных выработок при действии вертикальной локальной нагрузки, Тормышева О. А. (2012)
Несмашный Е. А. - Прогнозирование и оценка состояния устойчивости бортов карьера №4, внешних и временных отвалов Артемовского месторождения, Болотников А. В., Наминат А. С. (2012)
Федоренко П. Й. - Выбор параметров зарядов при регистрации взрывных волн в полигонных условиях, Пасиченко К. Ю., Пасиченко Ю. К. (2012)
Шолох М. В. - Прогнозування якісних показників руд та порівняння їх ефективності, Топчій О. Л. (2012)
Голишев О. М. - Порівняння аеродинамічних характеристик дроселюючих діафрагм аспіраційних систем, Герасимчук О. В., Деньгуб Т. В. (2012)
Лапшин А. А. - Математическое моделирование процесса охлаждения воздуха форсуночным орошением (2012)
Янова Л. О. - Вплив стану виробничого травматизму і професійної захворюваності на соціально-економічні витрати по підприємствах регіону Криворізького гірничопромислового територіального управління, Пищикова О. В., Сахно С. І., Гненна О.В. (2012)
Бережной Н. Н. - Влияние температурно-деформационных параметров прокатки на структуру стали и методы ее исследования, Мацышин С. О. (2012)
Мироненко А. И. - Применение передовых технологий в литейном производстве, Шпак А. В., Бабец О. Н., Вегера В. Н., Шаповалова Г. М. (2012)
Савельев С. Г. - Математическое моделирование в исследовании процессов производства окускованного железорудного сырья, Стойкова Я. А. (2012)
Ткач В. В. - Методологічні основи ексергетичного аналізу технологій переробки мінеральної сировини (2012)
Гуливец А. А. - Обоснование структуры и параметров погружного пневмоударника (2012)
Рудь Ю. С. - Теория разрушения горных пород машинами ударного действия с учетом их кристаллического строения и физико-механических свойств, Радченко И. С., Олейник С. Ю. (2012)
Бондарец А. А. - Теоретическое определение рабочего объема планетарно-роторных вращателей перфораторов, Неймирко С. И. (2012)
Цивінда Н. І. - Вплив стійкості різців з пластинами з ПНТМ на основі КНБ на ймовірність завершення технологічної операції (2012)
Мулов Д. В. - Экспериментальные исследования вибрационных параметров ручной ударной машины с виброзащитной системой (2012)
Кузьменко А. С. - Використання авторегресійних моделей з ковзним середнім для компенсації впливу запізнення об’єкту керування з перевіркою на асимптотичну стійкість, Щокін В. П. (2012)
Азарян А. А. - Состояние проблемы контроля качества при добыче и переработке железорудного сырья, Азарян В. А., Лисовой Г. Н. (2012)
Барановська М. Л. - Підвищення ефективності роботи розподільчих мереж 6-10 кв з ізольованою нейтраллю при замиканні фази на землю (2012)
Синчук О. Н. - К вопросу стратегии создания энергоэффективного и безопасного в эксплуатации двухосного электровоза для рудных шахт, Гузов Э. С., Синчук И. О., Омельченко А. В., Шокарев Д. А., Скапа Е. И. (2012)
Білецький В. С. - Використання ефекту Ребіндера при підготовці водовугільного палива, Круть О. А., Світлий Ю. Г. (2012)
Бойко В. И. - Адаптивная комбинированная система управления процессом накатки ортопедических профилей, Алексеев И. А., Устименко В. О. (2012)
Кочура Е. В. - Автоматический анализатор процесса обогащения, встроенный в промышленный магнитный сепаратор, Жамиль Абедельрахим Хамиль Аль Саяйде (2012)
Шамрай О. В. - Методи тестування програмного забезпечення, Шаповалова Н. Н. (2012)
Юрко Ю.В. - Неграфічні обчислення на відеокартах, Крепчук О. О. (2012)
Малиновский Ю. А. - Модернизация приводных механизмов трубных мельниц при их использовании для измельчения рудных материалов, Малиновская С. И., Малиновская Е. Ю. (2012)
Гавриленко Д. Ю. - Технология перевода в электронный вид и оценка качества информации о земельных участках по данным государственных актов, Кузнецова Д. С. (2012)
Зенюк Д. Ф. - Комбінований спосіб доставки рудної маси при відпрацюванні потужних рудних покладів, Хівренко О. Я., Тарасютін В. М., Федько М. Б. (2012)
Ступник Н. И. - Совершенствование технологии формирования компенсационных пространств, Калиниченко В. А., Янов Е. К. (2012)
Вилкул Ю. Г. - Безтротиловое ВВ "Игданит МК-1", Близнюков В. Г., Бригинец Ю. В. (2012)
Калініченко О.В. - Удосконалення системи організаційно-економічного управління технічним розвитком підприємств гірничо-металургійного комплексу, Співак Л. В. (2012)
Голышев А. М. - Влияние мотивов и стимулов на эффективную организацию и безопасность труда, Петрюк Н.В. (2012)
Бойко В. И. - Исследование фильтров Бесселя для хроматографии, Слабченко Ю. И. (2012)
Калиниченко В.А. Горбатенко И.А. - Исследование влияния параметров анкерной крепи на высоту выемочных ширеков (2012)
Андреев Б.Н. Сергеева А.А. - Тенденции развития комбинированного способа разработки железистых кварцитов (2012)
Бабець Є.К. - Удосконалення процесів ресурсозбереження на гірничих підприємствах при комплексній розробці залізорудних родовищ (2012)
Кучин А.С. - Сдвижение массива горных пород в условиях Западного Донбасса (2012)
Петлеваный М. В. - Управление структурой твердеющей закладки при подземной добыче железных руд (2012)
Кузьменко А. М. - Формирование техногенных зон в длинных выемочных столбах впереди подвигания очистного забоя, Козлов А.А., Хейло А.В. (2012)
Сінолиций А. П. - Режими взаємовпливу в групових системах живлення і керування виробничими установками, Кольсун В. А., Кальмус Д. О., Страшко Е. В. (2012)
Голиков А. С. - Оценка эффективности работы водно-шламовых систем с учетом инерционных свойств узлов и соединяющих потоков (2012)
Еременко Г. И. - Разработка и применение конструкций скважинных зарядов ВВ с радиальным зазором при разрушении горных пород в карьере, Мартынюк М. В. (2012)
Пчелкин Г. Д. - Экспериментальные исследования влияния свойств рыхлых пород на характеристику откоса насыпного техногенного формирования, Кустов В. В., Кустов А. В. (2012)
Тронь В. В. - Формування адаптивного керування процесом збагачення руд з розпізнаванням типу вкраплення корисного компоненту (2012)
Деньгуб В. І. - Узагальнений метод розрахунку сифонних трубопроводів (2012)
Котов Ю. Т. - Аналіз утворення відходів металургійного виробництва і розробка методів їх повторного використання на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Разкевич Ф. С., Гончарова К. В. (2012)
Мовчан В. В. - Сучасний стан забруднення довкілля в Україні, Мовчан О. Г. (2012)
Пироженко А. В. - Метод контролю рівня опору стиків рейкової колії шахтної електровозної відкатки та пристрій, що його реалізує, Пироженко Т. В. (2012)
Афанасьев В. Д. - О некоторых особенностях излучения и снижения ударного шума при гравитацинном транспортировании кускового материала, Нечай А. М., Раченко Н. А. (2012)
Гладир В. В. - Організація радіаційного контролю на шахтах Криворізького залізорудного басейну (2012)
Ступник Н. И. - Влияние влажности руды на показатели выпуска, Кудрявцев М. И., Грищенко Т. С. (2012)
Фролов О. О. - Встановлення ефективних параметрів багатоточкового ініціатора при руйнуванні гірських порід вибухом свердловинного заряду, Бритвин Ю. О. (2012)
Аблец В. В. - Земельные участки: оценка воздействий на окружающую среду, Терещенко В. А., Захаренко И М. (2012)
Ніколаєва І. В. - Дослідження можливості вирощування трав місцевого походження на пилоутворюючих поверхнях відсипаних відвалів гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу, Аблець В. В., Захаренко І. М. (2012)
Гамалинский И. А. - Экологические аспекты переработки комплексного минерального сырья Носачевского месторождения, Драгун Б. Т., Плотников В. Ф., Олейник Т. А. (2012)
Корчагин Н. В. - Оценка устойчивости внешнего отвала при складировании мягких и скальных пород на слабое основание, Николашин Ю. М., Перегудов Ю. В. (2012)
Федоровский Д. А. - Проектные решения по ремонту рудоспуска и приемного бункера в камере дробления №2 дробильно-бункерного комплекса скипового ствола рудника "Северный" ОАО "Кольская ГМК", Хабло К. Ю., Герман Д. И., Артемьева Н. Г. (2012)
Нестеренко О. С. - Оптимізація типу і параметрів кріплення склепистої частини камери, Мінов Д. С. (2012)
Петров А. В. - Комплексная энерготехнологическая система термической переработки твердых бытовых отходов, Жилкин В. П., Губин Г. Г. (2012)
Плотніков В. В. - Перспективи утилізації промислових відходів у металургійному виробництві, Ярош Т. П., Марасанова О. В. (2012)
Олійник Т. А. - Розробка ефективної технології видалення фосфору із залізорудних концентратів, Скляр Л. В., Міхляєв Є. С. (2012)
Булах А. В. - Технические решения высокоэффективного обогащения окисленных железистых кварцитов Кривбасса, Корниенко О. А. (2012)
Моркун В. С. - Коррекция размеров области правил нечеткого классификатора по величине дисперсии результатов наблюдений, Моркун Н. В., Гончаров С. А. (2012)
Тетеря О. Ю. - Аналітичні дослідження рівноваги хімічних процесів у пило-газовій хмарі після вибуху та можливості впливу на зменшення кількості шкідливих речовин у продуктах вибуху (2012)
Куроченко В. М. - Проблемы безопасной электровозной доставки взрывчатых материалов в железорудных шахтах и пути их решения, Дребница А. В., Тесленко А. В. (2012)
Іщенко М. О. - Система зв’язку на основі IP-телефонії для Південного ГЗК, Іщенко Л. Ф., Артем’єв Г. І. (2012)
Аннотації (2012)
Федоренко П. Й. - 105 років з дня народження академіка Г.М. Малахова (2012)
Парусов Э. В. - О поведении неметаллических включений на разных стадиях деформации при производстве высокопрочной проволоки, Губенко С. И., Сычков А. Б., Сагура Л. В., Чуйко И. Н. (2017)
Скобло Т. С. - Влияние добавок углеродсодержащей шихты в пластичную смазку на особенности формирования поверхности трения соединений в насосно-компрессорных трубах, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марченко А. Ю., Олейник А. К. (2017)
Буряк В. Г. - Закономірності зміни складових сили різання та енергетичного стану обробного і інструментального матеріалі в процесі оброблення різанням, Буряк А. В. (2017)
Чернець М. В. - Вплив ширини коліс у циліндричній передачі з висотним коригуванням зачеплення на контактні тиски і довговічність, Чернець Ю. М. (2017)
Диха О. В. - Граничне змащування в трибосистемах ковзаня двигунів автомобілів (2017)
Анищенко А. С. - Вплив термомеханічної обробки на властивості дроту з інвару, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2017)
Скобло Т. С. - Повышение износостойкости упрочненных и восстановленных деталей покрытием с применением модифицирования вторичным сырьем, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Омельченко Л. В., Олейник А. К. (2017)
Студент М. М. - Вплив хімічного складу порошкових дротів на структуру та зносостійкість покриттів різного хімічного складу, Головчук М. Я., Гвоздецький В. М. (2017)
Каплун П. В. - Комплексний критерій оцінки контактної витривалості конструкційних елементів з азотованими покриттями при терті кочення, Гончар В. А. (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Вибір складу підшару для термобар’єрних покриттів теплонавантажених деталей авіаційної наземної техніки, Приймак Л. Б., Довгаль А. Г., Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О. (2017)
Буря О. І. - Вплив термостійкого полісульфонамідного волокна на трибологічні властивості органопластиків на основі фенілону С-1, Томіна А.-М. В. (2017)
Посонський С. Ф. - Оптимізація технологічних параметрів індукційного наплавлення композиційним порошком робочих органів грунтообробних машин зі сталі Л53, Бабак О. П. (2017)
Кравцов А. Г. - Разработка математической модели взаимодействия электрически активных гетерогенных мелкодисперсных систем на границе раздела поверхность трения – смазочная среда (2017)
Дворук В. І. - Дослідження зносостійкості дискових робочих органів грунтообробних машин, Борак К. В. (2017)
Аксьонова І. М. - Ідентифікація хвильових явищ у біохімічних процесах очищення стічних вод (2015)
Антикова Ю. В. - Біогазові комплекси закритого типу на біомасі відходів тваринництва як елементи забезпечення регіонального розвитку, Коцар О. М., Мандельштам О. С. (2015)
Аргатенко Т. В. - Фотоелектричний контроль рівня води в сатураторі при напірній флотації стічних вод (2015)
Бабенко С. П. - Оценка факторов, влияющих на эффект осветления воды в тонкослойных отстойниках (2015)
Балло Я. В. - Підвищення ефективності роботи внутрішнього протипожежного водопроводу додаванням до води рідкого натрієвого скла (2015)
Беляев Н. Н. - Обработка осадков сточных вод при помощи метанового брожения – пути улучшения технологии, Нечитайло Н. П., Антонов А. О. (2015)
Босак М. П. - Врахування інерційності та ежекції потоку в розрахунках трубчасто-щілинного водозабору, Гвоздецький О. Г. (2015)
Булгакова О. В. - Озонирование, как метод борьбы с нитчатым вспуханием активного ила (2015)
Василенко С. Л. - Геоинформационная поддержка экологической безопасности водоснабжения и водоотведения (2015)
Величко С. В. - Врахування підпорів в вузлах впадіння бокових притоків в основну річку, Дупляк О. В. (2015)
Грабовський П. А. - Высококачественная питьевая вода для населения, Ларкина Г. М., Прогульный В. И. (2015)
Эпоян С. М. - Влияние пористой структуры зерна адсорбента на эффективность адсорбционной очистки, Карагяур А. С., Бабенко С. П. (2015)
Эпоян С. М. - Методы и сооружения для повышения эффективности работы систем производственного водоснабжения, Мовчан С. И. (2015)
Жук В. М. - Застосування оглядових колодязів для регулювання дощового стоку з малих урбанізованих територій, Вовк Л. І., Попадюк І. Ю., Матлай І. І. (2015)
Жукова О. Г. - Кліматична обумовленість сучасних змін водного режиму басейну Кальміус (2015)
Константінов Ю. М. - Розрахунки напірних трубопроводів за швидкісними та витратними характеристиками, Гіжа О. О. (2015)
Кочетов Г. М. - Комплексна утилізація промислових відходів, які містять сполуки заліза, в лужних цементах, Самченко Д. М., Ковальчук О. Ю., Пасько А. В. (2015)
Кравчук А. М. - До методики гідравлічного розрахунку напірних перфорованих розподільчих трубопроводів систем водопостачання та водовідведення, Кравчук О. Я. (2015)
Кремез В. С. - Особливості математичного моделювання фільтрації підземних вод в хімічно-суфозійних ґрунтах, Штамковський В. Є. (2015)
Криль С. И. - К вопросу об определении расходной характеристики эрлифта на основе гидравлических уравнений течения газожидкостных смесей в вертикальных трубах, Скороход И. В., Фадеичев В. В., Орлова Л. С. (2015)
Крисінська Д. О. - Визначення потенційного ризику як основного показника оцінки якості питної води (2015)
Кукла І. О. - Аналіз зміни рівнів ґрунтових вод в Херсонській області за період 1975 - 2015 роки (2015)
Мацієвська О. О. - Концентрація заліза загального у воді розподільної мережі централізованого водопостачання м Львів (2015)
Меленчук М. С. - Аналіз хімічного складу води річки Рось, Удод В. М. (2015)
Михайленко В. Г. - Суворість правил приймання стоків у каналізації населених пунктів України – благо чи зло?, Антонець Ю. А. (2015)
Нечитайло Н. П. - Численное моделирование закупорки поры мембраны при ее модификации, Беляев Н. Н. (2015)
Нечитайло Н. П. - Реагентная обработка воды в оборотных системах водоснабжения, Косюк Е. Н. (2015)
Нор В. В. - Дослідження ефективності застосування частотного регулювання насосів в системах водопостачання, Хомутецька Т. П. (2015)
Олександренко О. П. - Удосконалення очищення стічних вод від сполук хрому методом феритизації, Кочетов Г. М. (2015)
Олійник О. Я. - Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-витискувачі з закріпленим біоценозом, Айрапетян Т. С. (2015)
Орлов В. О. - Гідроавтоматичні пінополістирольні фільтри, Зощук В. О., Яцунов С. О. (2015)
Петроченко О. В. - Дослідження процесу забруднення води продуктами внутрішньої корозії в групових сільськогосподарських водопроводах (2015)
Поляков В. Л. - О теории плоскорадиального фильтрования и ее некоторых приложениях (2015)
Поляков В. Л. - О гидравлике водоочистных безнапорных фильтров на начальных стадиях фильтрования, Кравчук А. А. (2015)
Россінський В. М. - Інтенсифікація біологічного очищення стічних вод, що містять поверхнево-активні речовини, Саблій Л. А. (2015)
Сизоненко Г. А. - Перспективи розширеного використання підземних вод в Україні (2015)
Смирнов А. В. - Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил - сточная вода в биологических очистных сооружениях, Юрченко В. А. (2015)
Терновцев О. В - Фотокаталізатор TiO2, УФ установка знезараження води з використанням TiO2, Малецький В. С. (2015)
Trojanowicz К. - The role of deammonification technology in the new concept of wastewater treatment (2015)
Тугай А. М. - Водопостачання населених пунктів в умовах значного зниження водоспоживання, Пікуль Ю. М. (2015)
Хомутецька Т. П. - Шляхи забезпечення ефективної роботи підприємств водопостачання (2015)
Чарний Д. В. - Дослідження каталітичної плівки на зернах фільтруючого завантаження та процеси, що викликають її утворення, Чернова Н. М. (2015)
Чернюк В. В. - Стенд для дослідження притоку в напірний трубопровід-збирач, прокладений у потоці рідини, Іванів В. В. (2015)
Юрков Е. В. - Растворение недообожженного доломита в режиме фильтрования воды, Бондаренко Н. В., Юрков А. Д. (2015)
Юрков О. Д. - Використання магніймістких матеріалів в технології водопідготовки (2015)
Юрченко В. А. - Бессточная переработка отработанных вод гидрофрекинга, Михайленко В. Г., Антонов А. В., Князева О. И. (2015)
Лобанов Л. М. - Вплив параметрів електродинамічних дій на напружений стан зварних з’єднань листів зі сплаву АМг6, Пащин М. О., Міходуй О. Л., Черкашин О. В. (2017)
Книш В. В. - Вплив високочастотного проковування на корозійну втому зварних з’єднань, Соловей С. О., Кадишев А. А., Ниркова Л. І., Осадчук С. О. (2017)
Лисенков Е. А. - Вплив вуглецевих нанотрубок на механічні властивості сітчастих поліуретанів, Гаголкіна З. О., Лобко Є. В., Ткаліч М. Г., Клепко В. В. (2017)
Підгайчук С. Я. - Визначення оптимальних режимів відпалу композиційних електролітичних покривів на основі нікелю, Яворська Н. М., Абрамов О. О. (2017)
Цеханов Ю. О. - Модифікування поверхні куль з титану ВТ1-0 комбінуванням холодного пластичного деформування і термодифузійного насичення азотом, Шейкін С. Є., Погрелюк І. М., Каріх Д. В., Сергач Д. А. (2017)
Губенко С. І. - Вплив лазерної обробки на міцність міжфазних меж включення–матриця сталі під час пластичної деформації (2017)
Глотка О. А. - Вплив розподілу карбідів на зношування сталі 110Х18М-ШД (440С), Мороз О. М. (2017)
Штефан В. В. - Електролітичне осадження високотвердих покривів сплаву кобальт–молібден, Єпіфанова А. С., Ковальова А. А., Байрачний Б. І. (2017)
Осташ О. П. - Про визначальні параметри роботоздатності пружних клем рейкових скріплень, Чепіль Р. В., Грибовська В. І. (2017)
Букетов А. В. - Дослідження гідроабразивного зношування епоксидних композитів з двокомпонентним наповнювачем, Сапронов О. О., Браїло М. В., Зінченко Д. О., Нігалатій В. Д. (2017)
Єфременко В. Г. - Застосування Q-n-P-обробки для підвищення зносотривкості низьколегованої сталі з 0,75% С, Зурнаджи В. І., Чабак Ю. Г., Цвєткова О. В., Джеренова А. В. (2017)
Mahamood R. M. - Вплив швидкості сканувальної обробки на мікроструктуру, мікротвердість, зношування та корозію композиту Ti–6Al–4V/TiC, отриманого лазерним осадженням, Akinlabi E. T. (2017)
Yuanli Du - Аналіз напружено-деформованого стану зони передруйнування за двовісного навантаження пластини з центральною тріщиною, Мольков Ю. В., Ленковський Т. М., Ковальчук Р. А. (2017)
Острик В. І. - Закрита півнескінченна тріщина на межі пружної смуги і жорсткої стінки (2017)
Гембара О. В. - Застосування енергетичного підходу до оцінювання роботоздатності барабана парового котла за термоциклування та наводнювання, Чепіль О. Я., Гембара Т. В. (2017)
Марущак П. О. - Оцінка пошкодженості матеріалу за результатами тензометрії та комп’ютерного аналізу стану поверхневого деформаційного рельєфу, Коноваленко І. В., Чаусов М. Г., Біщак Р. Т., Пилипенко А. П. (2017)
Acuña Gonzales N. A. - Monitoring of critical length of crack-like defects in the plate bone cement because of their different geometry, Bilyy O. L., González Sánchez J. A. (2017)
Знак З. О. - Зниження корозійної агресивності рідких відходів виробництва хлору та каустичної соди, Зінь О. І. (2017)
Стащук М. Г. - Проблеми механіки крихкого руйнування (2017)
Лук’яненко О. Г. - Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів (2017)
Червінська Н. Р. - Корозія. Захист металів від корозії (2017)
Титул, содержание (2017)
Геец В. М. - Особенности взаимосвязи экономических и политических трансформаций на пути к реконструктивному развитию экономики Украины (2017)
Амоша А. И. - О классификации государственно-частного партнерства в сфере угледобычи, Череватский Д. Ю., Петрова И. П. (2017)
Зверяков М. И. - Банковский и реальный секторы экономики Украины: оценка взаимосвязей и детерминант развития, Жердецкая Л. В. (2017)
Бутко Н. П. - Бифуркационное состояние ядра государственного созидания Украины в условиях реализации евроинтеграционного курса (2017)
Гречаная С. И. - Картографический метод в обеспечении развития и сотрудничества объединенных территориальных общин, Рогозян Ю. С. (2017)
Кудряшов В. П. - Политика государственных расходов в ЕС в послекризисный период (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2014)
Бардин О. Я. - Теоретичні аспекти ефективного управління грошовими потоками на підприємстві (2014)
Бобох Н. М. - Основні загрози економічній безпеці України в умовах кризових явищ, Протасюк Г. А. (2014)
Бучинская Е. В. - Цикличность и антикризисное урегулирование (2014)
Бык И. С. - О природе, причинах происхождения и путях преодоления финансово-экономического кризиса (2014)
Вітер І. І. - Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації (2014)
Лемешко С. М. - Особливості побудови обліку та складання фінансової звітності в бюджетних установах (2014)
Приходько В. П. - Психология и философия развития экономики (2014)
Тюхтій М. П. - Фінансова стійкість корпорації: теоретичні аспекти аналізу, Громоздова Л. В., Коваль О. В. (2014)
Біляцький С. Д. - Заборонена межа пізнання чи вдала інновація сталого розвитку? (2014)
Бодюк А. В. - Підвищення ефективності функціонування підприємств житлово-комунального господарства, Скок П. О., Токарєв О. С. (2014)
Кучай О. В. - Брак готелів міжнародних операторів як фактор, що стримує розвиток туризму в Україні (2014)
Лисецька Н. М. - Кластеризація як засіб реалізації ефективного ринкового механізму господарювання (2014)
Охотнікова О. М. - Основні напрями вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю в сільському господарстві, Гафинець О.І., Тронь І.В. (2014)
Хачатурян Х. В. - Євроінтеграційні детермінанти інноваційних трансформацій державного управління в Україні (2014)
Шморгун Л. Г. - Інвестиційна політика: якою вона є в Україні? (2014)
Куницын В. В. - Стратегия инноваций и инвестиций для модернизации топливно-энергетического комплекса Украины (2014)
Громоздова Л. В. - Системи споживання, збереження теплової енергії в ЖКГ та якість життя громадян: аспекти підготовки управлінських кадрів, Федорченко В. В. (2014)
Шморгун Л. Г. - Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування (2014)
Кудінова І. П. - Формування та вдосконалення механізму інформаційноконсультаційної діяльності в інфраструктурі аграрного бізнесу (2014)
Охотнікова О. М. - Ефективність державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів як запорука підвищення рівня інвестиційної привабливості в Україні, Джуринський О. В. (2014)
Богомольный Б. Р. - Влияние электромагнитных полей в диапазонах сверхдлинных волн на рост микроорганизмов и репродукцию вирусов, Барзинский В. П., Гридина Т. Л., Федчук А. С., Мудрик Л. М. (2014)
Коренєв М. М. - Теоретичне підґрунтя створення моделі оцінки інформаційного та інноваційного ресурсу дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків, Овсяннікова Л. М., Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фомина Т. В., Кошман Т. В. (2014)
Дрозач М. І. - Методологічні аспекти управління знаннями на виробництві (2014)
Телелим В. М. - Військова освіта: виклики сьогодення, пошуки раціональних рішень, Приходько Ю. І. (2014)
Прес-служба повідомляє (2014)
Краснюк В. М. - Життя на пенсії (2014)
Гордієнко М. - Наука і культура, спосіб життя козаків в новому суспільстві інтелектуальних цінностей (2014)
Наші автори (2014)
Редакційна рада журналу (2014)
Редакційна колегія (2014)
До уваги авторів (2014)
Дичко О. В. - За музикою Бориса Лятошинського – майбутнє… (інтерв’ю Анні Луніній)? (2015)
Таранченко О. Г. - Талановиті учні Бориса Лятошинського:композитор Лев Спасокукоцький (2015)
Самойленко О. І. - Авторський стиль як конститутивна риса музикознавчого дослідження: акмеологічні обрії наукової теорії Наталії Савицької (2015)
Вороніна М. О. - Особливості пізнього стилю Гектора Берліоза (ораторія "Дитинство Христа") (2015)
Сулім Р. А. - Традиції жанру in memoriam в альтовому концерті Жанни Колодуб (2015)
Скворцова Н. М. - Плач у радянській музичній культурі (ораторія Родіона Щедріна "Ленін у серці народному") (2015)
Лукашев В. А. - Режисерське вирішення пластично-просторового образу в сучасній моноопері ("Листи кохання" Віталія Губаренка в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка) (2015)
Загайкевич А. Л. - Українська електроакустична музика:історія і сучасність (2015)
Довжинець І. Г. - Концертне життя в Сумах: нові творчі проекти (2015)
Антонюк О. В. - Українська діаспора як чинник формування національної пам’яті в Україні (2015)
Доманська О. А. - Етнічний міф та національна історія як різновекторні складові формування культурного простору (2015)
Рожок О. В. - Управлінська діяльність у художній культурі: глобальний, регіональний і локальний модуси (2015)
Зінькевич О. С. - Виноградський Олександр Миколайович (1855–1912) (2015)
Шамаєва К. І. - Золоті сторінки історії (2015)
Сумарокова В. Г. - Юрій Полянський – харизматична особистість, лідер, педагог-новатор (2015)
Рожок В. І. - Обірвана струна (2015)
Олійник О. С. - Міжнародний музичний фестиваль "Vivat, Academia-102" (2015)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2015)
Степанченко Г. В. - Хоровий колектив України (Коробка Т. С. В ефірі Хор Українського радіо / Тетяна Коробка. – К. : Муз. Україна, 2015. – 176 с.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2015 рік. №№ 1 (26) – 4 (29) (2015)
Вимоги до статей (2015)
Титул, Зміст (2017)
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку (2017)
Денисенко М. П. - Нормативно-правове забезпечення управління малим та середнім бізнесом, Колісніченко П.Т. (2017)
Дубас Р. Г. - Управління прибутковістю фінансового посередника на ринку фінансових послуг (2017)
Атаманюк Ю. А. - Екологізація економіки України в контексті сталого розвитку, Махортов Ю.О. (2017)
Редзюк Е. В. - Глобальний інноваційно-інвестиційний розвиток і місце україни в цьому процесі (2017)
Нікілєва Л. О. - Формування інноваційних підходів до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку (2017)
Хаустова Е. Б. - Забезпечення капіталізації інтелектуальних активів при фінансуванні інноваційних структур вищих навчальних закладів (2017)
Шморгун Л. Г. - Інноваційні підходи до удосконалення управління туристичною галуззю України, Гладинець Н.І. (2017)
Тюхтій М. П. - Фінансова стійкість корпорації в регіонах України: теоретичні аспекти аналізу, Громоздова Л. В., Коваль О.В. (2017)
Редзюк Е. В. - Особливості створення і функціонування єдиного ринку фінансових послуг у країнах ЄС: уроки і досвід для України (2017)
Колісніченко П. Т. - Еволюційний підхід до трактування терміну "економічна безпека" (2017)
Kabanov V. - Boosting ukraine’si nnovativeness: transition of Ukraine to innovation-basedeconomy, Tsekov C. (2017)
Кравченко Т. І. - Основні напрями удосконалення управління підприємствами туристичної галузі (2017)
Денисенко М. П. - Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості, Булах Т. М., Матвіїва Л. Ю. (2017)
Білоущенко О. В. - Управлінський підхід із забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2017)
Шморгун Л. Г. - Забезпечення конкурентоспроможності послуг циркової галузі України на основі інноваційних методів, Стулов Ю. В. (2017)
Вінічук І. М. - Перспективні напрямки в управлінні телекомунікаційними послугами на ринку України, Вінічук А. О. (2017)
Воробйова Н. П. - Інновації в системі формування парадигми менеджменту (2017)
Hoepfner B. - Berlin die hauptstadt Deutschlands und der immobilienmarkt an der Ostsee (2017)
Дербеньова Я. В. - Потенціал підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України на національному і міжнародному ринках (2017)
Колісніченко Т. П. - Еволюція поглядів на поняття "економічна безпека" (2017)
Редзюк Є. В. - Україна і глобальне інноваційно-інвестиційне зростання (2017)
Kabanov V. G. - Boosting Ukraine's innovativeness:transition of Ukraine to innovation-based economy, Tsekov K. V. (2017)
Кравченко Т. І. - Тенденції розвитку та основні напрямки формування послуг туристичного бізнесу (2017)
Денисенко М. М. - Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості (2017)
Дмитренко Г. А. - Стратегія демократизації системи державного управління в Україні (2017)
Єлєнєв І. Г. - Внутрішня державна політика – головний пріоритет розвитку України., Єлєнєва І. І. (2017)
Охотнікова О. М. - Боротьба з контрабандою як важливий напрям реалізації інвестиційної політики України (2017)
Жихарєва А. Б. - Концептуально-пріоритетні напрями та засоби розвитку екологізації державного управління в Україні (2017)
Коробко Б. П. - Пріоритетні заходи для енергетичноїнезалежності, безпеки та сталогосоціально-економічногорозвиткуУкраїни (2017)
Дегодюк Е. Г. - Інноваційні підходи до утилізації пташиного посліду промислових птахофабрик (2017)
Shomorgun L. G. - Preservation of the biological life of the Ukrainian language, when the nation in the global crisis on viable innovation and investment development, Kotsynskyy B. B. (2017)
Яровой Т. С. - Ідеологія українського суспільства в процесі державотворення (2017)
Білоущенко О. Д. - Проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2017)
Шморгун Л. Г. - Особливості інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності послуг циркової галузі України, Стулов Ю. В. (2017)
Федорич А. В. - "Физический эфир" и новая трактовка результатов эксперимента Майкельсона-Морли (в порядке дискуссии) (2017)
Кавун В. М. - Значення українського музичного мистецтва, як складової національної культури у розвитку суспільства (2017)
Атаманюк Ю. А. - Сталий розвиток і екологізація економікиУкраїни, Махортов Ю. (2017)
Редзюк Є. В. - Особливості створення і функціонування єдиного ринку фінансових послуг у країнах ЄС: уроки і досвід для України (2017)
Редзюк Є. В. - Пропозиції по пріоритетних кроках Уряду на 2017 р. (2017)
Зябіцева О. О. - Робити ДОБРО просто! (2017)
Харчук М. П. - Ніжин шукає туристів та інвесторів (2017)
Бельдий Н. Н. - Мотивация внедрения альтернативной энергетики (2017)
Звернення учасників круглого столу"Податкова реформа: від стимулів для інвестицій до заходів з протидії зменшенню податкової бази" в Українському союзі промисловців і підприємців (2017)
Зюзіна О. І. - Проблемні питання соціальної політики України та вихід з соціально-економічної кризи (2017)
Луньов Г. О. - Декларація щодо принципів державотворення (2017)
Джаман М. О. - Феномен Назарія Яремчука (2017)
Редакційна рада (колегія) журналу (2017)
Власова Н. Ф. - Сфера фізичної культури та спорту як соціальна система (2017)
Матюхін Д. А. - Cоціальні установки як показники стилю життя сучасної молоді: результати соціологічного опитування (2017)
Мігалуш А. О. - Дискримінація: комплексне дослідження крізь призму інвалідності (2017)
Черкашина Т. О. - Молодіжні організації як інституціональна форма молодіжних рухів (2017)
Дідик Л. А. - Соціальний простір та Інтернет-простір: ідентифікація сучасністю (2017)
Доманчук Д. С. - Організаційні засади формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2017)
Калашнікова Л. В. - Класифікація загроз безпеці життєдіяльності особистості, суспільства, держави в межах соціологічного підходу (2017)
Криницька І. П. - Конструювання соціальних проблем через методи драми та гри (2017)
Шапошникова І. В. - Оцінка культурного капіталу студентської молоді: соціологічна складова (2017)
Козловець М. А. - Філософія людської діяльності та управління нею, Слюсар В. М. (2017)
Чанишева Г. І. - Соціальний діалог як інститут трудового права (2015)
Lagutina I. V. - Atypische formen der beschäftigung in der Ukraine (2015)
Тарасенко В. С. - Новели в призначенні допомог на дітей одиноким матерям (2015)
Потопахіна О. М. - Зміст трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2015)
Тімуш І. С. - Соціальне сирітство як передумова виникнення та функціонування інституту прийомного виховання, Падун Є. В. (2015)
Ткачук О. С. - Судові та альтернативні способи вирішення приватних юридичних конфліктів: міжнародний досвід і українські перспективи (2015)
Жуков І. М. - Напрями удосконалення законодавства з видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі (2015)
Юркевич Ю. М. - Антимонопольно-правове регулювання угод, пов’язаних зі здійсненням об’єднань юридичних осіб: вітчизняний та європейський досвід (2015)
Казаков Ю. Ю. - Становлення правового інституту банківської таємниці на українських землях: історичний огляд (2015)
Литвин Д. О. - Способи реалізації права на житло співробітниками органів внутрішніх справ (2015)
Криворучко В. О. - Укладання, зміна і розірвання договору енергопостачання (2015)
Бурденюк С. І. - Процесуальні аспекти захисту права власності в Європейському суді з прав людини (2015)
Фролов О. М. - Компетенція міжнародного арбітражу щодо вживання протипозовних заходів (2015)
Руденко М. П. - Господарсько-правовий статус структурних підрозділів суб’єктів господарювання як учасників внутрішньогосподарських відносин (2015)
Рибка І. Є. - Ознаки неплатоспроможності фізичної особи у цивільному праві України (2015)
Фролова Н. В. - Правове регулювання забезпечення біологічної безпеки в Україні (2015)
Ліхтер М. П. - Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя (2015)
Радченко А. М. - Проблеми теоретико-правового визначення поняття "селекційна діяльність" (2015)
Шаправський Т. О. - Окремі проблемні питання нормативно-правового регулювання земельних відносин в Україні (2015)
Топчій В. В. - Характеристика заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (2015)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Щодо визначення поняття "кримінально-виконавча політика" (2015)
Коломієць Н. В. - Заохочення правомірної поведінки у кримінально-виконавчому праві (2015)
Попович О. В. - Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб: проблеми застосування та шляхи удосконалення (2015)
Скок О. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини невеликої тяжкості (2015)
Хромова К. І. - Органи прокуратури України як суб’єкт адміністративно-правової протидії корупції (2015)
Мартинишин Г. Я. - Статева недоторканість як об’єкт кримінально-правової охорони в юридичній літературі (2015)
Акулова Н. В. - Загальна характеристика злочинів, передбачених розділом XVII Особливої частини Кримінального кодексу України (2015)
Карп’юк М. В. - Вина у складах насильницьких злочинів проти власності за законодавством України та Республіки Польща (2015)
Чорний О. М. - Дискусія щодо визначення родового об’єкту терористичного акту (2015)
Яковець Д. С. - Значення карального потенціалу позбавлення волі при підготовці засуджених до звільнення (2015)
Ковальчук С. О. - Строки зберігання речових доказів у кримінальному провадженні (2015)
Томин С. В. - Історія правового регулювання діяльності з попередження злочинів в Україні (2015)
Войнарович А. Б. - Особливості допиту адвоката як свідка у кримінальному провадженні (2015)
Дільна З. Ф. - Реалізації окремих засад кримінального провадження в стадії виконання судових рішень (2015)
Кокошко М. В. - Забезпечення прокурором прав неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні (2015)
Шамота М. В. - Обґрунтування необхідності побудови початкового етапу розслідування вимагань у формі тактичної операції (2015)
Замкова Я. В. - Деякі питання захисту майнових прав третіх осіб у кримінальному провадженні (2015)
Колодій І. М. - Проблемні питання адаптації та впровадження міжнародних норм і стандартів у сфері міжнародних транзитних перевезень (2015)
Ольшанецька С. В. - Судові гарантії осіб, затриманих у зв’язку з неміжнародним збройним конфліктом (2015)
Яковлєв І. П. - Особливості статусу Державної фіскальної служби України як суб’єкта публічного адміністрування у сфері державної митної справи (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на монографію Н. П. Христинченко "Наукова діяльність в Україні: організаційні та правові аспекти" (2015)
Мельник А. В. - Статеві особливості рівня гідроген сульфіду в сироватці крові щурів (2017)
Милиця К. М. - Порівняльна характеристика експресії інсулінових рецепторів у підшкірному жировому депо і сальнику в осіб з метаболічним синдромом і ожирінням, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С., Плітень О. М. (2017)
Заяць Л. М. - Ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла легень при множинній скелетній травмі, Кузь У. В. (2017)
Кузняк Н. Б. - Особливості морфогенезу структурних компонентів носової ділянки деяких хижих (2017)
Фіщенко В. О. - Попередня макроскопічна оцінка репаративного хондрогенезу під впливом збагаченої тромбоцитами плазми в експериментальній моделі, Рибінський М. В., Фіщенко О. В., Леськів Б. Б. (2017)
Холодкова О. Л. - Ультрамікроскопічні зміни хребта за умов експериментальної компресії-дистензії та після корекції, Цюрупа О. В. (2017)
Боброва А. О. - Структурне обґрунтування розвитку варикозної хвороби вен нижніх кінцівок: результати патоморфологічних досліджень, гіпотези, Терещенко В. П., Сморжевський В. Й. (2017)
Кліщ І. П. - Електронно-мікроскопічні зміни альвеолоцитів ІІ типу легень при експериментальній гострій нирковій недостатності, Заяць Л. М. (2017)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри середнього мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Грищенко Ю. В. (2017)
Піскун Р. П. - Морфофункціональні зміни яєчників кролиць при згодовуванні їм холестерину, Піскун А. О. (2017)
Лутковський Р. А. - Оцінка реакції тканин при фіксації поліпропіленових сітчастих імплантатів поліфіламентним шовним матеріалом (2017)
Нестерук С. В. - Особливості ремоделювання рогівки за умов експериментальної механічної травми (2017)
Васьків О. В. - Особливості перебігувагітності та пологів при гестаційній гіпертензії, Булавенко О. В. (2017)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия и свойства личности в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Каяфа А. М. - Аналіз віддалених результатів ендопротезування кульшового суглоба при переломах стегнової кістки у вертлюговій ділянці, Окаєвич О. А. (2017)
Панчук О. Ю. - Особливості взаємозв'язку між показниками навчальної успішності за професійно-орієнтованими дисциплінами та характеристиками рівня розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості студентів, Макаров С. Ю., Сергета І. В. (2017)
Скумс А. В. - Структура хірургічних втручань при застарілих ятрогенних пошкодженнях позапечінкових жовчних проток, Петрушенко В. В., Гребенюк Д. І., Іваніцький А. І. (2017)
Дудник В. М. - Клінічна характеристика дітей, хворих на муковісцидоз, Руденко Г. М., Демянишина В. В. (2017)
Дмитренко С. В. - Залежність поширення вугрової хвороби серед юнаків та дівчат Поділля від варіантів соматотипу, Макарчук І. М., Серебреннікова О. А. (2017)
Мазченко В. Ф. - Порівняльні особливості росту сегментів кінцівок у підлітковому періоді розвитку, Шевченко В. М., Шипіцина О. В. (2017)
Антонець О. В. - Зв'язки сонографічних параметрів селезінки з показниками будови й розмірів тіла практично здорових жінок різних соматотипів, Гунас І. В., Кривко Ю. Я., Прокопенко С. В., Глушак А. А. (2017)
Керничний В. В. - Локальне низькочастотне магнітне поле, як радіомодифікатор у доопераційній променевій терапії раку прямої кишки, Суходоля А. І., Лобода І. В. (2017)
Гур'єв С. О. - Травмогенез пошкоджень хребта у постраждалих з політравмою в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Палагнюк К. В. (2017)
Гайко Г. В. - Лікування та профілактика вивихів головки ендопротеза кульшового суглоба, Козак Р. В., Галузинський О. А., Нізалов Т. В., Черняк П. С. (2017)
Орловський В. О. - Регіональні відмінності лінійних комп'ютерно-томографічних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків України (2017)
Марченко А. В. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників, Петрушанко Т. О., Гунас І. В. (2017)
Мазченко О. О. - Особливості перебігу раннього неонатального періоду у новонароджених від матерів з гіпертензивними розладами (2017)
Коцюра О. О. - Особливості лінійних комп'ютерно-томографічних розмірів великих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України (2017)
Пушкар М. С. - Морфологічні особливості ацетабулярної губи у хворих з початковими стадіями коксартроза, Луцишин В. Г., Калашніков А. В., Майко В. М. (2017)
Datsenko G. V. - Correlations performance of cerebral circulatory with indicators structure and size of the body in practically healthy girls of mesomorphic somatotype (2017)
Дмітрієв М. О. - Зв'язки основних краніальних показників з характеристиками положення зубів верхньої і нижньої щелеп та профілем м'яких тканин обличчя в юнаків і дівчат (2017)
Serebrennikova O. A. - Regression models individual performance cerebral circulation depending on anthropo-somatometric parameters of body in practically healthy men with mesomorphic somatotype, Semenchenko V. V. (2017)
Гур'єв С. О. - Клінічна стандартизована оцінка тяжкості пошкодження внаслідок ДТП на догоспітальному і ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах притрасової лікарні, Нацевич Р. О., Василов В. В. (2017)
Усенко О. Ю. - Торакальна епідуральна анестезія та торакальний паравертебральний блок у хворих після радикальних оперативних втручань на стравоході, Мазур А. П., Сидюк О. Е., Сидюк А. В., Клімас А. С. (2017)
Бєляєва Н. М. - Оцінка реабілітаційного потенціалу у інвалідів дорослого віку внаслідок вроджених вад серця, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Вернигородська М. В. (2017)
Мельник М. П. - Комп'ютерна програма для визначення індивідуальних нормативних сонографічних параметрів печінки, жовчного міхура і підшлункової залози, Прокопенко С. В., Костенко М. П. (2017)
Салдан Й. Р. - Вікові зміни кришталика (за даними оптичної біометрії), Капшук Н. І., Салдан Ю. Й., Христич Л. А. (2017)
Калашніков А. В. - Лікування переломів шийки стегнової кістки (огляд літературних джерел), Малик В. Д. (2017)
Корчун С. В. - Функціональні порушення рухової частини жувального апарата та системний дистрес (2017)
Гунько П. М. - М.І. Пирогов і медицина Поділля в період урядової земської реформи 1864 року (до 70-річчя Національного музею-садиби М.І. Пирогова), Гайдуков В. О., Вінниченко О. Е., Дученко М. А. М. І. (2017)
Сохацька О. М. - Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання ризику, Легкий О. А. (2017)
Смерічевський С. Ф. - Маркетингові дослідження кредитного рейтингу на основі штучної нейронної мережі, Касьянов Н. В., Глушаченко С. С. (2017)
Medzhybovska N. C. - Crowdfunding as a new challenge for doing business (2017)
Борисова Т. М. - Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України (2017)
Соколовська З. М. - Використання концепції цифрового маркетингу в діяльності фармацевтичного підприємства, Капустян І. В. (2017)
Антощук С. Г. - Модель маркетингу, яка керується даними, Фомін О. О. (2017)
Райко Д. В. - Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами (2017)
Привітальне слово ректора (привітання Г. О. Оборського) (2017)
Вступне слово головного редактора (слово М. А. Окландера) (2017)
Ілляшенко С. М. - Сайт наукового журналу як інструмент Інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ (2017)
Савицька Н. Л. - Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С (2017)
Ковальчук С. В. - Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції, Забурмеха Є. М. (2017)
Frolova L. V - Key aspects of the digital business model design, Natorina A. O. (2017)
Янковий О. Г. - Моделювання та прогнозування життєвого циклу товару на основі S-подібних кривих, Гура О. Л. (2017)
Сагайдак М. П. - Використання маркетингових інструментів і цифрових технологій у просуванні металургійної продукції, Лавреньов Н. К. (2017)
Шафалюк О. К. - Методологічні проблеми і можливості розвитку Інтернет-маркетингу (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Gerilovych A. P. - Studying of phylogenetic relationships of Leukemia virus with other retroviruses in cattle, Limanska O. Yu., Kulyk I. A., Gorbatenko S. K. (2017)
Кsyonz І. М. - Development of PCR test systems for species differentiation of chlamydial agents in birds, Korniyenko M. V. (2017)
Fedota O. M. - Effects of dietary betaine on productive traits and reproductive health of dairy cows, Ruban S. Yu., Mitioglo L. V., Tyzhnenko T. V., Gontar Yu. V., Lysenko N. G. (2017)
Mazurenko V. R. - Controlling of Mycoplasma bovis at a farm in Ukraine as a part of eradication program of Mastitis, Ponomarenko Т. О. (2017)
Kukhtyn M. D. - The main regularities of raw milk contamination with Staphylococcus aureus, Horyuk Yu. V., Horyuk V. V., Perkiy Yu. B., Kovalenko V. L., Yaroshenko T. Ya. (2017)
Kovalenko V. L. - Antibacterial effect of vegetable essential oils based on metal nanoparticles in vitro, Ponomarenko O. V., Korniyenko V. I., Harkusha I. V., Gordiyenko A. D. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Sizov F. F. - Infrared and terahertz in biomedicine (2017)
Kravets V. G. - Ellipsometry and optical spectroscopy of low-dimensional family TMDs, Prorok V. V., Poperenko L. V., Shaykevich I. A. (2017)
Golichenko B. O. - Raman study of L-Asparagine and L-Glutamine molecules adsorbed on aluminum films in a wide frequency range, Naseka V. M., Strelchuk V. V., Kolomys O. F. (2017)
Glinchuk K. D. - On determination of Cd1–xZnxTe composition from an analysis of the 4.2, 77 and 295 K edge photoluminescence spectra, Maslov V. P., Strilchuk O. M., Lyapina A. B. (2017)
Ievtushenko A. I. - The influence of substrate temperature on properties of Cu-Al-O films deposited using the reactive ion beam sputtering method, Dusheyko M. G., Karpyna V. A., Bykov O. I., Lytvyn P. M., Olifan O. I., Levchenko V. A., Korchovyi A. A., Starik S. P., Tkach S. V., Kuzmenko E. F., Lashkarev G. V. (2017)
Kashirina N. I. - Gross–Tulub polaron functional in the region of intermediate and strong coupling (2017)
Onyshchenko V. F. - Effective lifetime of minority carriers in black silicon nano-textured by cones and pyramids, Karachevtseva L. A., Lytvynenko O. O., Plakhotnyuk M. M., Stronska O. Y. (2017)
Parfenyuk P. V. - Peculiarities of nanocrystalline silicon films growth on porous anodic alumina surface, Evtukh A. A., Korobchuk I. M., Glotov V. I., Strelchuk V. V. (2017)
Pavelets S. Yu. - Effective polycrystalline sensor of ultraviolet radiation, Bobrenko Yu. N., Semikina T. V., Krulikovska K. B., Sheremetova G. I., Atdaev В. S., Yaroshenko M. V. (2017)
Vertegel I. G. - I127 NQR spectra of Pb1–xCdxI2 and (BiI3)(1–x)(PbI2)x of mixed layered semiconductors, Chesnokov E. D., Ovcharenko O. I., Ivanova L. S., Gnatenko Yu. P., Vertegel I. I. (2017)
Vlaskina S. I. - Nanograin boundaries and silicon carbide photoluminescence, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2017)
Sayed R. - Quantitative Optical Trapping and Optical Manipulation of Micro Sized Objects (2017)
Liubchenko O. I. - Modeling of X-ray rocking curves for layers after two-stage ion-implantation, Kladko V. P., Gudymenko O. Yo. (2017)
Indutnyi I. Z. - Enhancing sensitivity of SPR sensors using nanostructured Au chips coated with functional plasma polymer nanofilms, Ushenin Yu. V., Hegemann D., Vandenbossche M., Myn'ko V. I., Shepeliavyi P. E., Lukaniuk M. V., Lytvyn P. M., Khrystosenko R. V. (2017)
Studenyak I. P. - Structure and Raman spectra of (Cu6PS5I)1–x(Cu7PS6)x mixed crystals, Luchynets M. M., Izai V. Yu., Pogodin A. I., Kokhan O. P., Azhniuk Yu. M., Zahn D. R. T. (2017)
Ivashchyshyn F. O. - The influence of the guest cavitations loading degree in fractal nanohybrids GaSe<β-cyclodextrin> on the current passing and polarization processes. The giant "battery spin” effect at room temperature, Grygorchak I. I., Hryhorchak O. I. (2017)
Видавнича етика (2017)
Farafonov V. S. - Solvatochromic Reichardt’s dye in micelles of sodium cetyl sulfate: MD modeling of location character and hydration, Lebed A. V., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2017)
Kharchenko A. Yu. - Influence of the ionic and non-ionic additives on the acid strength of neutral red in the aqueous solutions of poly (sodium 4-styrenesulfonate), Moskaeva O. G. (2017)
Онижук Н. О. - Свободные энергии гидратации силанольных групп кремнеземов в теории функционала плотности, Иванов В. В., Пантелеймонов А. В., Холин Ю. В. (2017)
Иванов В. В. - L1-регуляризированные решения уравнений теории связанных кластеров. Тестовая система F2 (2017)
Лузанов А. В. - Электронно-топологические индексы для нанокластеров SiC и других углеродсодержащих систем (2017)
Колосов М. А. - Cинтез и восстановление 6-нитрозо-5,7-диметил-4,7-дигидро|1,2,4|триазоло |1,5-a|пиримидина, Швец Е. Г., Орлов В. Д. (2017)
Котляр В. Н. - Несимметричные замещенные этилендиамины, Николаевский Д. В., Коломойцев А. О., Буравов А. В., Орлов В. Д. (2017)
Смирнова О. В. - Спектральное исследование форм аскорбиновой кислоты в процессах радикально-цепного окисления в апротонной среде, Ефимова И. В., Опейда Й. А. (2017)
Толкунов В. С. - Синтез функционально замещенных 5-арил-1,2,4-триазол-3-онов, Смирнова О. В., Толкунов А. С., Толкунов С. В. (2017)
Коновалова С. А. - Циклоприсоединение 2,3-диметил-1,3-бутадиена к производным 1,4-бензохинонмоноимина, Авдеенко А. П., Лысенко Е. Н. (2017)
Юрченко О. И. - Использование ультразвука при электротермическом атомно-абсорбционном анализе хлебопродуктов на токсичные элементы, Бакланова Л. В., Черножук Т. В., Бакланов А. Н. (2017)
Міщенчук В. В. - Удосконалення методики стаціонарної вольтамперометрії на обертовому дисковому електроді шляхом врахування міграції електроактивного компонента, Ткачук М. М., Юзькова В. Д., Нечипорук В. В. (2017)
Зульфігаров А. О. - Спектроскопічні дослідження комплексних сполук кобальту(III)-нікелю(III) з моноетаноламіном, Андрійко О. О., Ковальчук С. В., Гребенюк А. Г., Кузеванова І. С., Потаскалов В. А. (2017)
Лагута А. Н. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакций взаимодействия малахитового зеленого и бриллиантового зеленого с водой, Ельцов С. В. (2017)
Памяти профессора Ю.В. Холина (4.04.1962 – 1.05.2017) (2017)
Правила для авторов (2017)
Єфіменко А. Г. - "Арабелла" Ріхарда Штрауса і "Вогняний ангел" Сергія Прокоф’єва (прем’єри Баварської Штатсопери 2015). Стаття перша (2016)
Нестьева М. И. - Современные режиссёрские постановки в оперных театрах (2016)
Матусевич А. П. - Современная опера в российских театрах (2016)
Соломонова О. Б. - Опера на всі часи: "Борис Годунов" Модеста Мусоргського на сцені Мюнхенського театру (2016)
Артем’єва В. Б. - Оперні твори Жана-Філіпа Рамо в сучасних постановках (2016)
Золозова-Ле Менестрель Т. В. - Огляд тенденцій розвитку жанру французької опери (1990–2015) (2016)
Мізітова А. А. - Перселлівські мотиви опери "Елісса" Рут Цехлін (2016)
Богданова І. В. - Альберто Франкетті та його опера "Німеччина": невідоме ім’я, забута музика (2016)
Бабушка Л. Д. - Фестивократія в контексті нової повсякденності (2016)
Антонюк В. Г. - Портрет композитора в інтер’єрі часу: Віталій Кирейко, Шестеренко І. В. (2016)
Чепалов О. І. - Метр української оперної режисури відзначає ювілей (2016)
Нестеренко І. А. - Fabricando fabricamur. Риси творчого портрету і режисерського стилю Володимира Лукашева (2016)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2016)
Кутасевич А. В. - Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний класицизм у Східній Європі (2016)
Avy J. - A l’unisson de tout son etre (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Кукуруза А. В. - Духовні академії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (за звітами Обер-прокурора Святійшого Синоду) (2015)
Яцків О. Я. - Становлення та діяльність жіночих осередків францисканства на теренах Львівської архідієцезії (остання третина ХІХ ст. – 1918 рр.) (2015)
Алексєєв С. В. - Становлення та розвиток банківської системи України в умовах переходу до ринкових відносин (1991-2005 рр.) (2015)
Горбатюк О. О. - Учительство Києва й Київщини в умовах десталінізації (1953-1958 рр.) (2015)
Кіндрачук Н. М. - Роль української греко-католицької церкви в збереженні етнічної ідентичності та національної самосвідомості українцівв період антирелігійної кампанії: 60-ті – 70-тф рр. ХХ ст. (2015)
Савченко В. А. - Студенти в анархістському русі в Україні (1905 – 1928 рр.) (2015)
Гончарук т. Г. - Публікації Д. Журавського на шпальтах газети "Одесский вестник" 1840 р., Дружкова І. С. (2015)
Корнієнко К. В. - Спогади Є. Х. Чикаленка як джерело дослідження української національної еліти к. ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Мельник О. В. - Міфологема "Руїни” в Українській державі (2014-2015 рр.) за матеріалами інтернет-простору (2015)
Трохимець В. О. - Відображення першого етапу конституційного процесу в Україні від 16 липня 1990 року до листопада 1993 року на сторінках газетних видань (2015)
Уварова О. О. - Прохання як джерело для реконструкції долі грецьких біженців, які опинилися в Одесі в результаті грецької війни за незалежність 1821-1829 рр. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2015)
Федорова А. І. - "Кишинівські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії старообрядців в Південній Бессарабії (2015)
Демуз І. О. - Книговидавнича діяльність П. Я. Стебницького (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ільченко А. П. - Початок політичної кар’єри Л. Д. Кучми (2015)
Комнат Л. А. - Створення Віктором Ющенко політичного блоку "Наша Україна" (2015)
Кучерук М. С. - Четвертий ректор Одеського політехнічного інституту – М. Ф. Розенфельд (1928 – 1931): зник безвісти? (2015)
Прищепа О. П. - Виставкова й просвітницька діяльність художника В. К. Розвадовського як чинник формування міського культурного довкілля Правобережної України на початку ХХ ст. (2015)
Кривдіна І. Б. - Л. Лукьяненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи, Чістякова І. М. (2015)
Непочатенко О. О. - Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи, Бечко П. К., Попиченко Д. А. (2016)
Боровик П. М. - Податкова підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні через механізм справляння ПДВ, Непочатенко О. А., Сліпченко В. В. (2016)
Тулуш Л. Д. - Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб (2016)
Вдовенко Л. О. - Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки, Черненко О. С. (2016)
Лиса Н. В. - Принципи банківського кредитування, Непочатенко В. О., Корнега А. О. (2016)
Прокопчук О. Т. - Особливості податкової системи Великобританії (2016)
Бурляй О. Л. - Конкурентоспроможність продукції садівництва України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, Коваленко О. С., Підопригора О. В. (2016)
Гузар Б. С. - Проблеми функціонування ринку консалтингових послуг в Україні, Шупило О. В. (2016)
Колотуха С. М. - Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств, Кравцова Л. Л. (2016)
Мудрак Р. П. - Еластичність споживчого попиту на продукцію садівництва, Соковніна Д. М. (2016)
Ратушна О. П. - Роль управлінського обліку у формуванні інформаційних потоків підприємства (2016)
Мельник К. М. - Інвестиційні кредити комерційних банків у фінансуванні аграрного сектора економіки України (2016)
Скочиляс С. М. - Особливості впровадження інтегрованої логістики з урахуванням ланцюга поставок (2016)
Харенко А. О. - Комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств, Цимбалюк Ю. А. (2016)
Щетина М. А. - Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві (2016)
Барабаш Л. В. - Розвиток фінансового ринку в Україні, Клименко Н. В. (2016)
Bobko V. - The ways of production processes’ accounting in horticulture, Anischenko G. (2016)
Власюк С. А. - Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаро-виробників в умовах євроінтеграційних процесів (2016)
Головченко О. М. - Методи прогнозування ймовірності виплат при наданні факторингових послуг банківськими установами, Степаненко О. А., Гострик О. М. (2016)
Лозова О. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України, Мамотенко Д. Ю. (2016)
Мазур Ю. П. - Маркетингова діяльність аграрних підприємств регіону в рослинницькій галузі, Соковніна Д. М. (2016)
Чугрій Н. А. - Економічна сутність та проблеми ідентифікації нематеріальних активів в обліку (2016)
Бечко В. П. - Напрями підвищення ефективності управління кредитним портфелем комерційного банку (2016)
Мельник В. В. - Формування людського капіталу як чинник інтелектуалізаціїї праці (2016)
Семенда О. В. - Вдосконалення економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Парубок Н. В. - Оцінка діяльності цукрових заводів Черкаської області (2016)
Шемякіна О. М. - Особливості використання сільськогосподарських земель Черкаської області (2016)
Пирожков С. І. - Цивілізаційний вибір України (2017)
Маруняк Є. О. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2016 році, Руденко Л. Г. (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеоґрунтознавство в Інституті географії Національної академії наук України (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені, Кармазиненко С. П., Дорошкевич С. П., Мацібора О. В., Кушнір А. С., Передерій В. І. (2017)
Палієнко В. П. - Науково-методичне забезпечення морфоструктурних і неотектонічних досліджень у районах розташування родовищ корисних копалин, Спиця Р. О. (2017)
Удовиченко В. В. - Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону (2017)
Підгрушний Г. П. - Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просторового розвитку (2017)
Фрережеан А. - Прямі іноземні французькі інвестиції в Україну, Кудруа де Лілль Л., Савчук І. Г. (2017)
Терлецька О. В. - Екологічний стан вод урбосистеми Дрогобича (2017)
Чернов Б. О. - Єдність географії: міф чи реальність? (2017)
До 80-річчя А. І. Доценка (2017)
Господаренко Г. М. - Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення, Новак Ю. В., Рассадіна І. Ю. (2016)
Лутак І. А. - Урожайність і посівні якості насіння пшениці ярої залежно від фракційного скдаду насіння та удобрення, Шаповал А. В. (2016)
Rarok A. V. - Theoretical bases of forming highly productive crops of buckwheat, Bilonozhko V. Y., Poltoretskyi S. P. (2016)
Рябовол Я. С. - Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю, Рябовол Л. О. (2016)
Слюсар І. Т. - Вирощування жита озимого за органічного виробництва на осушуваному торфо-глейовому ґрунті, Єзерковський А. В. (2016)
Єщенко В. О. - Польові сівозміни України, якими їм бути: довго- чи короткоротаційними ? (2016)
Дубін О. М. - Екологічний моніторинг забруднення ґрунту в зоні тваринницького комплексу, Василенко О. В. (2016)
Заморський В. В. - Формування якості ягід суниці залежно від погодних умов і сорту, Заморська І. Л. (2016)
Балабак О. А. - Технологічна якість олії фундука різних сортів, Любич В. В. (2016)
Ключевич М. М. - Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся (2016)
Крикунов І. В. - Біоекологічні особливості розвитку білана жилкуватого (Аporia crataegi L.) у Правобережному Лісостепу України, Кравець І. С. (2016)
Макарчук М. О. - Урожайність і адаптивна здатність гібридів кукурудзи у різних ґрунтово-кліматичних умовах (2016)
Osokina N. M. - Physical and mechanical properties and quality indicator of corn, Kostetska K. V., Gerasymchuk O. P., Yevchuk Y. V. (2016)
Господаренко Г. М. - Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В., Кривда Ю. І. (2016)
Малиенко А. М. - Влияние способов основной обработки и побочной продукции предшественника на плотность сложения почвы в севообороте, Борис Н. Е. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського