Слабко В. - Проектно-технологічна діяльність майбутнього вчителя технологій як складова його проектно-технологічної культури (2016)
Бондар Т. - Складнокоординаційна структура професійних рухів музикантів та можливості їх удосконалення засобами аквафітнесу (2016)
Воробель А. - Характеристика залізо-дефіцитної анемії серед студенток Прикарпатського національного університету та її профілактика (2016)
Зeмбa Б. - Причини розповсюдження наркотиків через шкільну молодь (2016)
Лембрик І. - Мотивація до навчання та професійного самовдосконалення при вивченні педіатрії на старших курсах (2016)
Мазур П. - Фізична активність молоді в гірських школах на прикладі гімназії Масляніцкого повіту Польщі, Леточа М. (2016)
Мосейчук Ю. - Психолого-педагогічні підходи до сутності культури здоров’я (2016)
Кравченко І. - Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти: переваги та ризики (2016)
Гой О. - Охорона Українських Карпат: сучасні реалії законодавчого регулювання (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2016)
Бушин М. І. - Авторський історико-краєзнавчий регіональний проект – серія книг "Черкаський край в особах. 1941 – 2001" (2017)
Лазуренко В. М. - Особливості використання українським фермерством 20-х років XX століття найманої праці та оренди землі (2017)
Чепурда Г. М. - "Великий план перетворення природи" (1948 – 1965 рр.) та його вплив на довкілля України (2017)
Кивгила І. Г. - Принципи аграрних трансформацій наприкінці 20-х рр. ХХ ст. у працях економістів-аграрників України (2017)
Храмова-Баранова О. Л. - Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України, Горбатова Н. О. (2017)
Тептюк Л. М. - Історичний нарис становлення Господарського суду Черкаської області, Худолей О. С. (2017)
Ілляшенко Ю. Ю. - Джерелознавчий аспект діяльності дитячих громадських організацій України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.), Лисенко А. І. (2017)
Лазуренко Ю. М. - Специфічні особливості розвитку продуктивних сил селянських господарств України доколгоспного періоду в історіографічних дослідженнях початку XXI століття (2017)
Чубіна Т. Д. - Надія Суровцова: портрет на тлі епохи, Спіркіна О. О. (2017)
Вовк Ю. І. - Аграрне перенаселення та міграційні процеси як чинники трансформації соціального становища хліборобського населення України на початку ХХ століття (2017)
Горенко Л. М. - Мобілізація земельної власності в Кам’янському маєтку Давидових у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Косяк С. М. - Акт злуки: інтерпретація пам’яттєвих смислів (2017)
Томіленко А. Г. - Створення та розвиток відомчої пожежної охорони Народного комісаріату земельних справ УСРР (2017)
Фрей Л. В. - Історико-культурна спадщина як складова рекреаційного потенціалу регіону (на прикладі Черкаської області) (2017)
Федоренко Я. А. - Особливості демографічної ситуації в українському селі в нових економічних реаліях кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Яшан О. О. - Життя в окупації (1941 – 1944 рр.) (2017)
Чупанова Д. О. - Публіцистичне мислення, сформоване радянськими ЗМІ в період застою, перебудови, гласності (2017)
Стадник І. Ю. - Діяльність єврейських громад України кінця ХХ ст. – початку ХХІ століття на матеріалах періодичної преси (2017)
Про авторів (2017)
Золотаревский А. И. - Исследование спектральной зависимости диэлектрической проницаемости некоторых полярных диэлектриков в диапазоне низких частот, Лущин С. П. (2017)
Малюшевська А. П. - Довготривала електрична міцність полімерних плівок під дією електричного поля, Топоров С. О., Гунько В. І. (2017)
Качан Ю. Г. - Застосування просторових електричних полів задля створення теплових перешкод у камерних печах, Візер А. А., Сибір А. В. (2017)
Ярымбаш Д. С. - Особенности определения параметров схемы замещения асинхронного двигателя для режима короткого замыкания, Коцур М. И., Ярымбаш С. Т., Коцур И. М. (2017)
Василенко О. В. - Модель крокового двигуна для дослідження систем автоматичного позиціювання в ECAD, Жавжаров Є .Л. (2017)
Дзензерский В. А. - Разработка алгоритма автоматизированного контроля электрохимических накопителей энергии, Житник Н. Е., Плаксин С. В., Лисунова В. В. (2017)
Волков В. А. - Оптимизация времен разгона и торможения позиционных частотнорегулируемых асинхронных электроприводов (2017)
Дивчук Т. Е. - Особенности определения параметров силовых трансформаторов методами схемно-полевого моделирования, Мимоход Д. К., Кутилин С. А., Кузнецов А. Э., Гуразда Ю. В., Сырых И. С. (2017)
Літвінов Д. О. - Схемно-польове моделювання теплових процесів в асинхронних двигунах, Шлянін О. О., Бондарчук Т. В., Стремідловська О. В., Матар Ріхам (2017)
Алексеевский Д. Г. - Определение рабочей области иппн в составе электромеханической системы вэу с переменной скоростью вращения, Андриенко П. Д., Турышев К. О., Панкова О. О. (2017)
Гошовський С. В. - УкрДГРІ – 60 років у авангарді геологічної галузі, Красножон М. Д., Люта Н. Г. (2017)
Лисенко О. А. - Геологія рудних і нерудних корисних копалин – важливий напрям наукових досліджень Українського державного геологорозвідувального інституту, Василенко А. П., Костенко М. М. (2017)
Макогон В. В. - Геологічне вивчення східного нафтогазоносного регіону України – наукові рішення й здобутки (2017)
Зур’ян О. В. - Про відновлювані джерела енергії та охорону довкілля як новий напрям наукової роботи Українського державного геологорозвідувального інституту (2017)
Ліхошерстов О. О. - Регіональні геологічні дослідження – пріоритетний напрям геологічного вивчення надр, Костенко М. М., Некрасова С. О., Веклич Ю. М., Шевченко О. М., Пилипчук О. М., Ковальчук Л. В. (2017)
Костенко М. М. - Геологія, склад і перспективи золотой алмазоносності докембрійських конгломератів Білокоровицької палеозападини (2017)
Вітаємо з ювілеєм Ірину Владленівну Саніну (2017)
Саніна І. В. - Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся, Люта Н. Г., Лютий Г. Г., Шевчук Л. І. (2017)
Веклич Ю. М. - Гносеологічні аспекти геоеолового морфо-літогенезу (2017)
Лукин А. Е. - Дегазация Земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 3 (2017)
Лебідь В. П. - Таксонофікація мінерально-речовинних утворень у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву (2017)
Гошовський С. В. - Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 1, Сиротенко П. Т. (2017)
Шапран А. Б. - Деякі особливості складання техніко-економічного обґрунтування при повторній оцінці родовищ корисних копалин, Кошляков О. Є., Ліхошерстов О. О., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Колотієвський Р. П. (2017)
Лютий Г. Г. - Шляхи розвитку моніторингу експлуатаційних запасів питних підземних вод, Люта Н. Г., Саніна І. В. (2017)
Войтенко Ю. І. - Розробка новітніх модифікацій кумулятивних зарядів для перфорації пластів у геологорозвідувальних і нафтогазових свердловинах, Бугаєць В. П., Шукюров А. М. (2017)
Гошовський С. В. - Побудова сейсмічного зображення складного геологічного середовища з використанням диференційно-дипольного вертикального сейсмічного профілювання, Кисляк Т. В., Сиротенко П. Т. (2017)
Вітаємо з ювілеєм Сергія Валентиновича Нечаєва (2017)
Павлик Н. - Розвиток неформального сегмента у системі неперервної освіти (2016)
Лісневська А. - Журналістська освіта: теоретичні підходи до формування професійного мислення телевізійних репортерів (2016)
Іваній І. - Фізкультурна освіта: концептуальні засади формування професійно-педагогічної культури студентів (2016)
Ємчик О. - Концептуальні основи розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки (2016)
Вей Ч. - Сутність і зміст міжкультурного виховання студентів (2016)
Мозальов В. - Якість підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах: педагогічні умови моніторингу (2016)
Сисоєва С. - Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку, Козак Л. (2016)
Даценко В. - Організація науково-дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі, Хименко Н. (2016)
Мосьпан Н. - Від освіти до ринку праці (2016)
Головач Н. - Методика оцінювання відповідності професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці (2016)
Соболєва-Терещенко О. - Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами (2016)
Тригуб І. - Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти (2016)
Дерека Т. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США (2016)
Алієв О. - Підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану: від знань до компетентностей (2016)
Прошкін В. - Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення "Вищої математики" (2016)
Радченко С. - Використання методу шаблонів при формуванні самостійних завдань для студентів з курсу лінійної алгебри (2016)
Іваницька О. - Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект, Редько С., Панченко А. (2016)
Соболь Н. - Розвиток креативності та художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики (2016)
Грищук Ю. - Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Ху Жунсі - Педагогічні умови формування адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2016)
Сін Чжефу - Методичний інструментарій дослідження рівнів адапнованості іноземних студентів до навчання в українських університетах (2016)
Лисенко О. - Історико-педагогічний аналіз становлення післядипломної освіти лікарів в Україні (2016)
Гордійчук С. - Створення стандартів нового покоління у забезпеченні якості медичної освіти (2016)
Рева Т. - Теоретичні концепти компетентнісного підходу у фармацевтичній освіті (2016)
Омельчук М. - Професійна компетентність з надання першої долікарняної допомоги: сучасний стан та перспективи формування (2016)
До відома читачів (2016)
Закатнов Д. О. - Досвід оцінювання ефективності функціонування професійно-технічних навчальних закладів у пострадянських країнах (2013)
Лузан П. Г. - Суть і дефініція поняття "Педагогічна технологія" (2013)
Пуховська Л. П. - Співробітництво в сфері професійно-технічної освіти в Європі: політика, інструменти інтеграції, перспективні шляхи (2013)
Ягупов В. В. - Становление понятийно-терминологического аппарата компетентностного подхода к профессиональному образованию (2013)
Кошук О. Б. - Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сільського господарства засобами педагогічної гри (2013)
Кравець С. Г. - Ключові компетентності в оновленні змісту професійної підготовки фахівців ресторанного сервісу (2013)
Палькевич Ю. С. - Економічні аспекти управління розвитком професійно-технічної освіти України в ринкових умовах (2013)
Сушенцев О. Є. - Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх опоряджувальників будівельних на основі компетентнісного підходу (2013)
Гуралюк А. Г. - Феномен електронного підручника (2013)
Шевченко В. Л. - Електронний підручник нового покоління в інформаційній організаційно-педагогічній системі професійно-технічної освіти (2013)
Орлов В. Ф. - Виховний процес і проблеми індивідуалізації в системі професійно-технічної освіти (2013)
Павлов Ю. О. - Принципи і підходи до формування професійного здоров’я учнівської молоді у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Гладкий І. П. - Сучасні напрями методичної роботи у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Ярхо Т. О. (2015)
Тіщенко Л. М. - Інструментарій сертифікованої інноваційної системи успішного розвитку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2015)
Череднік Д. Л. - Харківський національний університет будівництва та архітектури – назустріч 85-й річниці (2015)
Панченко С. М. - Від інституту − до університету: з нагоди 85-річчя Українського державного університету залізничного транспорту, Жученко О. С. (2015)
Марковський В. А. - Предиктивна, превентивна та персоналізована медицина: реалії, проблеми, перспективи, Сорокіна І. П., Мирошниченко М. А., Плітень О. Р., Шапоренко С. Ф. (2015)
Штефан Л. В. - Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу (2015)
Разуменко Т. П. - Видовищні види мистецтва як складова частина гендерного виховання молоді в сучасній КНР (2015)
Саєнко Н. Н. - Інформаційна культура як елемент базової культури майбутнього інженера (2015)
Зорина Е. А. - Деловая игра как активная форма обучения студентов, Дергоусова А. К. (2015)
Марьин С. С. - Дистанционное обучение в Западной Европе и США, Коноплянник М. И. (2015)
Єлісєєва Л. Т. - Гендерний підхід до навчання і виховання молодших школярів (2015)
Мокроменко О. В. - Приватна ініціатива, просвітницька діяльність: з досвіду елементарної освіти Великої Британії ХІХ ст. (2015)
Крюков О. Б. - Засідання науково-методичної підкомісії Міністерства освіти і науки за напрямом "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" (2015)
Анотації (2015)
Копаенко А. И. - Клинические особенности и прогноз HLA -Б27 ассоциированных передних увеитов, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В. (2011)
Петруня А. М. - Эффективность факовита и эмоксипина в профилактике послеоперационной воспалительной реакции у больныгх возрастной катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой, Явтушенко В. Ф., Явтушенко В. В. (2011)
Бездітко П. А. - Порівняння інформативності різних методів дослідження в діагностиці вторинної неоваскулярної глаукоми, Безкоровайна І. М., Дурас I. Г. (2011)
Мартопляс К. В. - Сравнение отдаленных результатов факоэмульсификации катаракты у больных сахарным диабетом II типа (по данным оптической когерентной томографии), Кульбида М. П., Дмитриев С. К., Кондратьева Е. И., Левтюх О. В. (2011)
Кушнир Н. Н. - Прогноз развития препролиферативной стадии диабетической ретинопатии по данным витреальной флюорометрии (2011)
Коновалова Н. В. - Применение экстракта алое и пеловита в лечении хориоретинитов туберкулезной этиологии (2011)
Пономарчук В. С. - Эффективность комбинированного лечения методом фосфенэлектростимуляции и лазерной стимуляции у пациентов с миопией слабой степени, Храменко Н. И., Гузун О. В., Абдул Монеим Баруди. (2011)
Жмурик Д. В. - Оптимизация хирургического лечения пациентов с диабетической тракционной отслойкой сетчатки, Милиенко М. В. (2011)
Якименко С. А. - Применение 0,15 % раствора гиалуроновой кислоты ("Оксиал") при синдроме сухого глаза у пациентов с исходами тяжелых ожогов глаз, Бузник А. И., Шишкова Г. И. (2011)
Боброва Н. Ф. - Комбинированная (интравитреальная и внутривенная) полихимиотерапия в системе органосохранного лечения ретинобластомы, Сорочинская Т. А. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Особенности повреждения органа зрения подушками безопасности в транспортных средствах, Петренко О. В., Ельцова М. В., Жабоедов Д. Г. (2011)
Усов В. Я. - Влияние эмоксипина на развитие экспериментальной катаракты у животных с кератитом, Тарик Абоу Тарбоуш, Кондратьева Е. И. (2011)
Зборовская А. В. - Фотодинамическая терапия с использованием метиленового синего в качестве фотосенсибилизатора при лечении грибкового кератита (2011)
Недзвецкая О. В. - Влияние препарата полиоксидоний на процессы репарации зрительного нерва при экспериментальной хронической алкогольной интоксикации, Петрушенко Д. А. (2011)
Савко В. В. - Ранняя диагностика неврита зрительного нерва при рассеянном склерозе, Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Михайличенко Т. М., Рыбалко А. В. (2011)
Боброва Н. Ф. - Длительное сохранение высокой остроты зрения при синдроме Стердж-Вебер-Краббе и осложнённой глаукоме после оперативного лечения по новой технологии, Сорочинская Т. А., Кузьмина Н. Б. (2011)
Боброва Н. Ф. - Особенности экстракции лучевой катаракты, развившейся в процессе органосохраняющего лечения ретинобластомы, Тронина С. А. (2011)
Содержание (2011)
Бездетко П. А. - Пролиферативная активность эпителиоцитов лимба у больных рецидивирующим герпетическим кератитом, осложненным лимбальной недостаточностью, Ильина Е. Н., Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г., Мужичук Е. П. (2011)
Боброва H. Ф. - Результати використання наскрізних рогівкових швів по новому способу первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І., Кульбіда M. П. (2011)
Сергиенко H. M. - Влияние внутриглазного давления на измерение роговично го гистерезиса, Шаргородская И. В. (2011)
Сакович В. H. - Применение пиобактериофага в лечении бактериальных кератитов, Гиесми Шираз. (2011)
Петруня А. М. - Новая методика оценки степени послеоперационной воспали тельной реакции в хирургии катаракты с имплантацией ИОЛ, Соляник Ю. Ф. (2011)
Родин С. С. - Интравитреальное введение расширяющегося газа как метод хирургического лечения пациентов с идиопатическими макулярными разрывами, Уманец Н. Н., Бражникова Е. Г., Король А. Р., Ковалева E. В. (2011)
Науменко В. А. - Роль витреальной флюорометрии в диагностике функциональных и органических изменений гематоретинального барьера у больных диабетической ретинопатией, Кушнир Н. Н. (2011)
Крыжова Н. Н. - Изменения морфометрических показателей перипапиллярных нервных волокон после лазерной коагуляции сетчатки у больных, страдающих диабетической ретинопатией, по данным Heidelberg Retina Tomograph (2011)
Рыков С. А. - Лечение рецидивов дакриоцистита у детей младшего возраста, Баринов Ю. В., Баринова А. А. (2011)
Черемухіна О. М. - Оцінка доступності сільського населення до якісної офтальмохірургічної допомоги в стаціонарних умовах (2011)
Классификация карцином век (2011)
Савко В. В. - Состояние энзиматической антиоксидантной системы в тканях глаза при экспериментальной гипертензии у животных с аллергическим увеитом, Хелифи Амани, Пархоменко Т. В. (2011)
Жмудь Т. М. - Стан лізосомальних мембран при кератитах внаслідок травм рогівки залізовмісними сторонніми тілами (2011)
Леус Н. Ф. - Исследование процессов детоксикации гидропероксидов в тканях глаза при моделировании катаракты у животных со стрептозотоциновым диабетом, Бен Абдаллах Анис, Журавок Ю. А. (2011)
Усов В. Я. - Корригирующее влияние эмоксипина на процессы пероксидации в хрусталике, камерной влаге и слезной жидкости при экспериментальном кератите и световом воздействии, Тарик Абоу Тарбоуш, Кондратьева Е. И. (2011)
Зборовская А. В. - Фотодинамическая терапия с 0,1 % метиленовым синим в комбинации с 10 % диметилсульфоксидом в лечении эндофтальмитов бактериальной этиологии (2011)
Павлюченко К. П. - Состояние энзиматической антиоксидантной системы в сетчатке при экспериментальном диабете и применении витамина В6, Могилевский С. Ю., Чуйко А. Л. (2011)
Пасечникова Н. В. - Препараты тканевой терапии. Часть 1. Общие положения и список литературы, Мальцев Э. В., Сотникова Е. П., Мороз О. А. (2011)
Михейцева И. Н. - Модели глаукомы, преимущества и недостатки. Адреналин-индуцированная глаукома как адекватная модель глаукомного процесса человека (2011)
Торчинская Н. В. - Случаи полной временной потери зрительных функций у больных с авитрией после применения внутрикамерной анестезии, Пархоменко Г. Я., Кричинский В. И., Бакбардина И. И. (2011)
Васильева С.Ф. - Владимир Петрович Филатов - автор метода круглого стебля (К 130-летию со дня рождения ученого) (2011)
Памяти Ларисы Ефимовны Черикчи (2011)
Содержание (2011)
Боброва Н. Ф. - Оптические результаты первичной имплантации ИОЛ при факоаспирации различных видов врожденных катаракт у детей младшей (до 2-х лет) возрастной группы, Тронина С. А., Дембовецкая А. Н., Жеков А. К. (2011)
Бушуева Н. Н. - Особенности различных видов аккомодационной эзотропии и аккомодационно-зрачковой системы у детей, Мартынюк С. В., Сенякина А. С. (2011)
Боброва Н. Ф. - Порівняльний аналіз ефективності різних способів первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І., Кульбіда М. П. (2011)
Коломиец В. А. - Влияние поочередной фотостимуляции корреспондирующих полей сетчаток структурированными паттернами на сенсорные и сенсомоторные механизмы бинокулярного зрения у больных дисбинокулярной амблиопией, Иванова Т. В. (2011)
Усов В. Я. - Динамика уровня перекисного окисления липидов и общей антиоксидантной активности в слезной жидкости больных кератитом под влиянием эмок сипина, Тарик Абоу Тарбоуш. (2011)
Сакович В. Н. - Клинико-микробиологические особенности течения бактериальных кератитов, Гиесми Шираз. (2011)
Копаенко А. И. - Особенности макулярной области сетчатки у больных НІА-В27 ассоциированными передними увеитами по данным оптической когерентной томографии, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В. (2011)
Уманец Н. Н. - Результаты хирургического лечения сквозных макулярных разрывов большого диаметра, Бражникова Е. Г., Заводная В. С. (2011)
Сергиенко А. Н. - Роль стекловидного тела и субретинальной жидкости в процесах пролиферации при отслойке сетчатки, Лавринчук Г. И., Власко Е. В., Литвинчук Л. М. (2011)
Мойсеєнко Н. М. - Підвищення ефективності топічної діагностики уражень головного мозку при легкій черепно-мозковій травмі за даними визначення характеру окорухових реакцій (2011)
Федірко П. А. - Морфоструктурні параметри сітківки і зорового нерва (за даними ОКТ) у підлітків, народжених від радіаційно опромінених батьків, Кадошнікова І. В. (2011)
Петруня А. М. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения больных бактериальным конъюнктивитом, Селиванова О. В. (2011)
Пасечникова Н. В. - Результаты клинико-морфологического исследования экспериментального применения имплантов на основе поперечносшитого коллагена в качестве аналога донорской роговицы, Вит В. В., Леус Н. Ф., Якименко С. А., Бузник А. И., Коломийчук С. Г., Насинник И. О. (2011)
Савко В. В. - Перекисное окисление липидов и состояния ферментативной антиоксидантной системы при экспериментальной гипертензии у животных с аллергическим увеитом в условиях примененения липофлавона и ацетилцистеина, Хелифи Амани, Пархоменко Т. В. (2011)
Бездетко П. А. - Особенности фармакокинетики триамцинолона ацетонида при интрасклеральном и субтеноновом его введении, Заволока О. В., Довжук Т. Н. (2011)
Леус Н. Ф. - Влияние глицина на развитие помутнений хрусталика и состояние ферментативной антиоксидантной системы при моделировании экспериментальной катаракты в условиях стрептозотоцинового диабета, Бен Абдаллах Анис, Журавок Ю. А. (2011)
Костенко П. О. - Гідродинаміка і морфологічні зміни дренажної системи у кроликів після циклогоніодренування дублікатурою стрічки аутосклери, Артьомов О. В. (2011)
Зборовская А. В. - Экспериментальная модель бактериального эндофтальмита, Кустрин Т. Б., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Препараты тканевой терапии. Часть 2. Наиболее широко применяющиеся представители, Мальцев Э. В., Сотникова Е. П., Мороз О. А. (2011)
Баринов Э. Ф. - Особенности строения и метаболизма соединительных тканей глаза, Сулаева О. Н., Голубов К. Э., Маслакова Т. В. (2011)
Чуднявцева Н. А. - Восстановительное лечение больных с травматической дислокацией хрусталика, Родина Ю. Н. (2011)
Сухина Л. А. - Наш опыт диагностики и лечения больных аденовирусным кератоконъюнктивитом, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2011)
Рыков С. А. - Техника эвисцероэнуклеации и формирования опорно-двигательной культи с открытой роговицей, Торчинская Н. В., Симчук И. В. (2011)
Кошиц И. Н. - Механизм формирования адекватной длины глаза в норме и метаболическая теория патогенеза приобретённой миопии, Светлова О. В. (2011)
Сергиенко Н. М. - Изучение биомеханических свойств роговицы при миопии, Шаргородская Н. В. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Окювайт-лютеин форте в лечении миопической макулопатии при близорукости высокой степени, Петренко О. В., Пархоменко О. Г. (2011)
Гусева М. Г. - О стабилизации приобретённой миопии у детей с помощью контактных линз в свете метаболической теории миопии, Светлова О. В., Кошиц И. Н. (2011)
Бездетко П. А. - Функциональное состояние аккомодационного аппарата у пациентов с пресбиопией, Щадных М. А. (2011)
Бездетко П. А. - Влияние оптической коррекции аметропии и пресбиопии на прогрессирование глаукомного процесса, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2011)
Сердюченко В. И. - К вопросу о миопии у больных детским церебральным параличом, Гальперт Я. И. (2011)
Онищенко А. А. - Ранняя диагностика возрастной макулодистрофии, Савко В. В., Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Новик А. Я., Михайличенко Л. А. (2011)
Копаенко А. И. - Комплексное лечение передних увеитов, ассоциированных с НІА-В27 антигеном, с использованием пробиотика биоспорин, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В., Скрипниченко И. Д. (2011)
Ємченко В. I. - Результати лікування хворих на косоокість з Л-У-Х-синдромами, Сидоренко В. М., Сохін Н. Л. (2011)
Денисюк Н. Б. - Оцінка нейропротекторної ефективності брімонідину 0,2 % у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Денисюк Л. I., Мельник В. О., Гурська Д. Д. (2011)
Мальцев Е. В. - Морфологія рогівки за умов моделювання травматичного кератиту з наявністю сторонніх тіл, Усов В. Я., Жмудь Т. М. (2011)
Сакович В. Н. - Показатели активности ферментов антиоксидантной системы и содержания малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в крови и слезной жидкости при экспериментальном увеите, Аль Кайяли Фади Закария. (2011)
Нарицына Н. И. - Глазные проявления бартонеллеза, Коновалова Н. В., Новик А. Я., Михайличенко Л. А., Рыбалко А. В. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Случай успешной реконструкции век у больной пигментной ксеродермой, Петренко О. В. (2011)
Дрожжина Г. И. - Инфекционное поражение роговицы после ношения мягких контактных линз (Случай из практики), Осташевский В. Л., Тройченко Л. Ф., Артемов А. В. (2011)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції офтальмологів з міжнародною участю, присвяченої 75-річчю з дня заснування Інституту ім. В. П. Філатова, Науменко В. О., Мартопляс К. В., Стойловська О. Г., Мирненко В. В. (2011)
Барінов Ю. В. - Аналіз стану офтальмологічної допомоги дитячому населенню України за 2010 рік (2011)
К 80-летию, со дня рождения литературного редактора "Офтальмологического журнала" Збандут И. С (2011)
Содержание (2011)
Боброва Н. Ф. - Микрофлора при конъюнктивитах и дакриоциститах новорожденных и ее чувствительность к антибактериальным препаратам, Молодая А. Л. (2011)
Погорелый Д. Н. - Анализ причин развития гемофтальма после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2011)
Чаланова Р. И. - Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий (2011)
Рыков С. А. - Исследование центральной, парацентральной и периферической толщины роговицы как факторов риска прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы в долгосрочном наблюдении, Кондратенко Ю. Н., Новицкий А. Н., Кисиль А. Р. (2011)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 1. Структурные изменения, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2011)
Боброва Н. Ф. - Особенности заместительной регенерации путей оттока при синусотрабекулотомии с использованием вискоэластика по данным световой и электронной микроскопии, Вит В. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Сорочинская Т. А., Трофимова Н. Б. (2011)
Дрожжина Г. И. - Модель нейротрофического кератита (кератопатии), Иванова О. Н., Гайдамака Т. Б., Вит В. В. (2011)
Салдан В. Й. - Скринінгова оцінка цитотоксичної дії очних крапель сульфацил гумінату на культурі клітин нирок ембріону людини (RH), Сотнікова О. П. (2011)
Сердюченко В. И. - Особенности проведения плеопто-ортоптического лечения амблиопии и косоглазия у больных детским церебральным параличом, Гальперт Я. И. (2011)
Турчин М. В. - Технологія виготовлення кератоксеноімплантату для використання в офтальмологічній практиці (2011)
Боброва Н. Ф. - Успешная двухэтапная реабилитация эктодермальной формы аномалии Петерса при синдроме Фраккаро-Шмида, Романова Т. В., Тронина С. А. (2011)
Красновид Т. А. - Сочетание синдрома "morningglory" (синдрома "ипомея") с персистирующей гиалоидной артерией, Грубник Н. П. (2011)
Боброва Н. Ф. - Солнечный ретинит, Суходоева Л. А., Иваницкая Е. В. (2011)
Боброва Н. Ф. - Ошибки диагностики и лечения ретинобластомы, Сорочинская Т. А., Вит В. В., Меликов Г. Г. (2011)
Вершиніна М. Д. - Ефективність та безпечність використання пептидних біорегуляторів кортексину і ретиналаміну при захворюваннях, які погіршують метаболічний, морфологічний та функціональний стан сітківки, Вершинін С. В. (2011)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науковопрактичної конференції офтальмологів Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської Областей "Актуальні питання офтальмології", Петруня А. М., Науменко В. О., Віт В. В., Мартопляс К. В., Мирненко В. В., Спектор О. В. (2011)
Эльчиев Г. А. - Слово (2011)
Трансформация социальных функций образования в соврменном мире. XIII Международная научно-практическая конференция, Харьков, 17 – 18 февраля 2015 г. (2015)
Тощенко Ж. Э. - Социология жизни: поиск ответа на научные и общественные вызовы (2015)
Бакиров В. С. - Функции высшего образования: вчера, сегодня, завтра (2015)
Астахова Е. В. - Система образования: ресурсы и возможности формирования социального доверия (2015)
Астахова В. И. - Трансформации социальных функций преподавателя: тенденции и перспективы (2015)
Сладких І. І. - Правова складова системи навчання іноземних громадян в Україні (2015)
Рыжченко О. К. - Способы адаптации и социализации иностранных студентов подготовительного отделения к условиям обучения в украинских вузах (2015)
Білик О. Г. - Діалогова концепція культури як основа соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2015)
Валит Е. В. - Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы, Зиновьев Д. И. (2015)
Швець О. С. - Особливості методики викладання хімічних дисциплін іноземним студентам (2015)
Мосьпан Е. Р. - Соотношение информативного и оценочного компонентов первичных текстов при обзорном реферировании (методический аспект) (2015)
Божко Н. М. - Азербайджанская этнокультурная парадигма в динамике современного образовательного пространства Украины (2015)
Вальченко И. К. - К вопросу об обучении иностранных студентов в вузах Южной Кореи (2015)
Федоренко О. П. - Роль самостійної навчальної діяльності курсантів у підготовці до професійної діяльності (2015)
Мороз В. В. - Особливості сучасної методології викладання загальноінженерних дисциплін, Братченко О. Н. (2015)
Тернюк Н. А. - Обоснование дифференциации структуры содержания технических дисциплин для объектов системы непрерывного инженерного образования, Шандыба Е. А. (2015)
Нагаєв В. М. - Дидактичні засади формування риторичної компетентності фахівців-менеджерів (2015)
Яценко О. М. - Погляди американських науковців на особливості формування лідерських якостей майбутніх менеджерів (2015)
Лученко О. А. - Теоретичні питання професійної адаптації у психолого-педагогічній думці Японії (2015)
Елисеева Л. Ф. - Гендерные и физиологические аспекты как важные составляющие в системе дошкольного и школьного образования детей из детского дома (2015)
Анотації (2015)
Шаповал A. A. - Ресурсні характеристики й технологічні особливості виготовлення низькотемпературних теплових труб, Стрельцова Ю. В. (2016)
Ванін В. В. - Застосування структурно-параметричного моделювання для проектування нафтопереробного обладнання, Вірченко Г. А., Вірченко Г. І. (2016)
Колосов О. Є. - Проектування пакувальних полімерних плівкових матеріалів із бар’єрними властивостями, Сідоров Д. Е., Малецький С. В. (2016)
Колосова О. П. - Застосування геометричного моделювання технічних засобів для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів (2016)
Корнієнко Б. Я. - Математичне моделювання процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі (2016)
Малащук Н. С. - Інноваційні технології виготовлення модифікованих полімерних композиційних матеріалів (огляд), Романчук Б. В., Колосов О. Є., Сівецький В. І. (2016)
Марчевський В. М. - Пресування флютингу, Аксьонов І. О. (2016)
Панов Є. М. - Температурно-теплові показники газополуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів, Боженко М. Ф., Даниленко С. В., Навозенко А. П. (2016)
Сівецький В. І. - Моделювання гомогенізації розплавів термопластів у бар’єрному змішувачі з урахуванням ефекту пристінного проковзування, Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Івіцький І. І. (2016)
Шаповал А. А. - Закипання води на пористих поверхнях: експерименти та інженерні розрахунки, Панов Є. М., Стрельцова Ю. В. (2016)
Вембер В. В. - Вплив гербіцидних препаратів на каталазну активність Elodea canadensis Michx, Дітяшова І. Г. (2016)
Гомеля М. Д. - Вилучення йонів міді з води із застосуванням слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3, Малін В. П., Глушко О. В. (2016)
Левенець В. В. - Аналіз викидів газофторидного фракціонування ядерних відходів, Ролік І. Л., Усіков М. П., Широков Б. М., Хованський М. О., Шиян О. В., Щур А. О. (2016)
Плосконос В. Г. - Методологія дослідження динаміки функціонування складних систем виробництва паперу й картону (2016)
Радовенчик В. М. - Доступ до екологічної інформації в Україні, Радовенчик Я. В., Качула І. Г. (2016)
Радовенчик Я. В. - Підвищення ефективності видалення частинок каоліну з води коагулянтами, Калініченко Н. В., Радовенчик В. М. (2016)
Твердохліб М. М. - Ефективність іонообмінних фільтрів для вилучення заліза з води, Гомеля М. Д., Хохотва О. П. (2016)
Трохименко Г. Г. - Захист природних водойм від забруднення йонами міді, Гомеля М. Д. (2016)
Хохотва О. П. - Сорбція йонів міді (II) з води фосфорильованою сосновою тирсою, Шостак А. Р. (2016)
Аршинніков Д. І. - Склад, структура і дисперсність природної крейди родовищ України, Свідерський В. А., Нудченко Л. А. (2016)
Жученко А. І. - Оптимізаційні задачі, що вирішують в інтегрованій автоматизованій системі керуванняпроцесами водозбереження, Осіпа Р. А., Осіпа Л. В. (2016)
Щербина В. Ю. - Підвищення ресурсу роботи бандажів обертових печей, Дегодя Т. В., Новохатська Ю. М. (2016)
Жученко А. І. - Математичний опис теплового режиму екструдера, Кубрак А. І., Данькевич А. О. (2016)
Жученко А. І. - Неперервні форми математичних описів напірних ящиків із повітряною подушкою, Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. (2016)
Козаневич З. Я. - Регулювання параметрів випарника етилбензолу у виробництві стиролу, Олійник С. В. (2016)
Кубрак А. І. - Обчислення частотних характеристик за системою звичайних диференціальних рівнянь, Ковалюк Д. О., Задворний Б. В. (2016)
Кубрак А. І. - Визначення передатних функцій за системою звичайних диференціальних рівнянь у канонічній формі, Ковалюк Д. О., Сполович Р. Ю. (2016)
Оніщенко В. О. - Моделювання алгоритму Пейджа й кумулятивних сум для виявлення дефектів у каналах звязку з об’єктом, Миленький В. В. (2016)
Любимов Л. Л. - Образование ХХI века: от дошкольного детства до пенсии (2014)
Бакіров В. С. - Соціокультурні бар’єри модернізації української вищої школи (2014)
Оксамитна С. А. - Освітня нерівність та експансія вищої освіти в Україні (2014)
Холод Б. Л. - Инновационность как условие успеха высшего учебного заведения, Задоя А. К. (2014)
Астахова Е. В. - Развитие преподавательского корпуса — один из ключевых приоритетов современного высшего образования (2014)
Астахова В. И. - Формирование интеллектуального потенциала общества — главная миссия высшей школы (2014)
Вишневский М. В. - Мировоззренческое образование как феномен социокультурной трансформации (2014)
Кусаинов А. А. - Факторы, обеспечивающие качество школьного образования (2014)
Белова Л. А. - Социальные технологии международной коммуникации в Украине (2014)
Євсюков О. Є. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2014)
Борисова А. Б. - Організаційно-педагогічні умови функціонування системи методичної роботи у магістратурі "Педагогіка вищої школи" (2014)
Бабайлов В. К. - Актуальные проблемы методологии: современная классификация методик (2014)
Бондаренко М. А. - Утворення та застосування WEB-графіки для об’єктно-орієнтованих інформаційних систем (2014)
Стадник О. C. - Поняття про засоби навчання географії та їх диференціацію (2014)
Анотації (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Babenko L. M. - Lipoxygenases and their metabolites in formation of plant stress tolerance, Shcherbatiuk M. M., Skaterna T. D., Kosakivska I. V. (2017)
Galkin O. Yu. - Characteristics of enzyme-linked immunosorbent assay for detection of IgG antibodies specific to Сhlamydia trachomatis heat shock protein (HSP-60), Besarab A. B., Lutsenko T. N. (2017)
Virych P. A. - Effect of 3-substituted 1,4-benzodiazepin-2-ones on bradykinin-induced smooth muscle contraction, Shelyuk O. V., Kabanova T. A., Khalimova E. I., Martynyuk V. S., Pavlovsky V. I., Andronati S. A. (2017)
Minchenko O. H. - Inhibition of IRE1 modifies hypoxic regulation of G6PD, GPI, TKT, TALDO1, PGLS and RPIA genes expression in U87 glioma cells, Garmash I. A., Minchenko D. O., Kuznetsova A. Y., Ratushna O. O. (2017)
Holota Yu. V. - Fecal short-chain fatty acids at different time points after ceftriaxone administration in rats, Holubenko O. O., Ostapchuk A. M., Serhiychuk T. M., Zakordonets L. V., Tolstanova G. M. (2017)
Pismenetskaya I. U. - Serum glycomarkers of endoplasmic reticulum and lysosomal-endosomal system stress in human healthy aging and diseases, Butters T. D. (2017)
Suleimanova R. R. - Age-related changes of phospholipids in sterlet liver and dorsal muscles, Hudz E. А., Melnychuk D. О., Kalachniuk L. H. (2017)
Rudnytska M. V. - Effect of preparations methyure and ivine on Са2+-ATPases activity in plasma and vacuolar membrane of corn seedling roots under salt stress conditions, Palladina T. A. (2017)
Lutsenko T. N. - Validation of biological activity testing procedure of recombinant human interleukin-7, Kovalenko M. V., Galkin O. Yu. (2017)
Виноградова Р. П. - Науково-практична діяльність відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Данилова В. М., Юрасова С. П. (2017)
Directions for authors (2017)
Правила для авторів (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Shtemenko A. V. - Rhenium–platinum antitumor systems, Shtemenko N. I. (2017)
Minchenko O. H. - Effect of chromium disilicide and titanium nitride nanoparticles on the expression of NAMPT, E2F8, FAS, TBX3, IL13RA2, and UPS7 genes in mouse liver, Yavorovsky O. P., SolokhA N. V., Minchenko D. O., Kuznetsova A. Y. (2017)
Tykhomyrov A. A. - Plasminogen and its fragments in rat brain: a plausible role for astrocytes in angiostatin generation, Nedzvetsky V. S., Ağca C. A., Korsa V. V., Grinenko T. V. (2017)
Minchenko O. H. - IRE1 knockdown modifies hypoxic regulation of cathepsins and LONP1 genes expression in U87 glioma cells, Riabovol О. O., Halkin O. V., Minchenko D. O., Ratushna О. O. (2017)
Kaplia A. A. - Different sensitivity of Na+,K+-ATPase and Mg2+-АТРase to ethanol and arachidonic acid in rat colon smooth muscle under pretreatment of cellular membranes with Ds-Na (2017)
Biliavska L. O. - Sterols biosynthesis by soil streptomycetes, Ostapchuk A. M., Voychuk S. I., Iutynska G. O. (2017)
Kosyk O. I. - Phenylalanine ammonia-lyase activity and anthocyanin content in different varieties of lettuce under the cadmium influence, Khomenko I. M., Batsmanova L. M., Taran N. Yu. (2017)
Kopylchuk H. P. - Rat liver arginase system under acetaminophen-induced toxic injury and protein deprivation, Nykolaichuk I. M., Zhuretska O. M. (2017)
Korol L. V. - Intensity of oxidative stress and activity of angiotensin converting enzyme in blood of patients with uncomplicated pyelonephritis, Mygal L. Ya., Stepanova N. M. (2017)
Kozachkova O. M. - Complexes of palladium(II) with 1-phenyl-1-hydroxymethylene bisphosphoniс acid and their antitumor activity, Tsaryk N. V., Trachevskyi V. V., Rozhenko A. B., Shermolovich Yu. H., Guzyr O. I., Sharykina N. I., Chekhun V. F., Pekhnyo V. I. (2017)
Hamit Yasar Ellidag - A novel method for negating cold agglutination interference by dithiothreitol during complete blood count and peripheral blood smear: a case study, Sibel Kulaksizoglu, Esin Eren, Necat Yilmaz (2017)
Данилова В. М. - Науково-практична діяльність відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Виноградова Р. П., Луговська Г. Г. (2017)
Валентина Михайлівна Данилова (До 80-річчя від дня народження) (2017)
Рабінович П. М. - Видатний вітчизняний теоретик права (до 110-річчя від народження професора П. О. Недбайла) (2017)
Рум’янцев В. О. - Структура, організаційні та правові форми діяльності української центральної ради (2017)
Kerikmäe T. - Ethical Lawyer or Moral Computer – Historical and Contemporary Discourse on Incredulity between the Human and a Machine, Müürsepp P., Särav S., Chochia A. (2017)
Хаустова М. Г. - Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2017)
Христова Г. О. - Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території (2017)
Політанський В. С. - Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання (2017)
Лемак В. В. - Конституційна скарга в україні: проблеми механізму впровадження, Петришин О. В. (2017)
Федчишин С. А. - Державне управління закордонними справами у наукових поглядах дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського) права (2017)
Боднар Т. В. - Здійснення подружжям права спільної сумісної власності (2017)
Мічурін Є. О. - Цивілістика в сучасній юриспруденції (2017)
Пленюк М. Д. - Юридичні факти в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язань (2017)
Журавель В. А. - Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції (2017)
Пчеліна О. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Шепітько М. В. - Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн (2017)
Павко Я. А. - Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні (2017)
Попович Н. В. - Поняття "законодавство": традиційні підходи і новації (2017)
Савчук С. С. - Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності (2017)
Тертишна Л. С. - Комплексний характер регіональної політики держави (господарсько-правовий аспект) (2017)
Новітній погляд на історію вищих представницьких органів влади в Україні (рецензія на монографію В. М. Єрмолаєва "вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика" (О. Головко) (2017)
Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності (В. Шевчук) (2017)
"Круглий стіл" "Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)" (В. Гончаренко) (2017)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2017)
Мурашин Г. О. (2017)
Бандурка О. М. (2017)
Андрейцев В. І. (2017)
Тіщенко В. В. (2017)
Буроменський М. В. (2017)
Малишева Н. Р. (2017)
Пам’яті Олександра Вікторовича Задорожнього (2017)
Інформація для авторів (2017)
Содержание (2017)
Генкал С. И. - Виды рода Fallacia A. J. Stickle & D. G. Mann (Bacillariophyta) в России: морфология, таксономия, экология, распространение, Ярушина М. И. (2017)
Аниша Шашидхаран - Биохимический анализ некоторых морских макроводорослей побережья Коллама (Индия), Софиаммал Неттар Плуминдас (2017)
Шелюк Ю. С. - Биоиндикационный анализ видового состава фитопланктона притоков реки Припять (Украина) (2017)
Конищук М. А. - Альгофлора Национального природного парка "Припять–Стохид" (Волынская обл., Украина) (2017)
Эргашева Х. Э. - Сезонные изменения видового состава альгофлоры Андижанского водохранилища (Республика Узбекистан) (2017)
Крахмальный А. Ф. - Tyrannodinium edax (A. J. Schill.) Calado (Dinoflagellata: Pfiesteriaceae) в водоемах г. Киева (Украина) (2017)
Аббас А. - Находка Dictyota hauckiana Nizam. (Phaeophycota) на побережье Аравийского моря в Пакистане, Шамиль М. (2017)
Куринный Д. А. - Совместное культивирование одноклеточных зеленых водорослей (Chlorophyta, Chlorophyceae) и лимфоцитов периферической крови человека как тест-система для радиобиологических исследований, Костиков И. Ю. (2017)
Царенко П. М. - 4 Съезд Украинского ботанического общества (2017)
Балендр А. - Сучасні підходи до професійної підготовки офіцерів Державної прикордонної служби України за стандартами НАТО до участі в багатонаціональних навчаннях (2016)
Білявець С. - Історичні аспекти підготовки молоді до військово-професійної діяльності в Україні: від Київської Русі до ХVII століття (2016)
Веретільник В. - Критерії, показники та рівні розвиненості військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників (2016)
Гаврилюк В. - Педагогічні умови навчання мвйбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових (бойових) дій підрозділів (2016)
Гапоненко Г. - Особливості організації процесу фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України та провідних країн світу, Гапоненко С. (2016)
Гомонюк О. - Особистий аспект діяльності майбутнього педагога – спосіб його саморозвитку та самореалізації (2016)
Даниленко О. - Тенденції впровадження інформаційно-комунікативних технологій у процес підготовки фахівців морської галузі в умовах вищого навчального закладу (2016)
Іщенко Д. - Характеристика компетенцій начальника органу охорони державного кордону, Серватюк В., Ставицький О. (2016)
Керницький О. - Педагогічні проблеми формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2016)
Кузь Ю. - Модель міждисциплінарних зв’язків дисциплін прикордонного конторолю як дидактична система (2016)
Лемешко О. - Підготовка військовослужбовців до участі в міжнародних миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй (2016)
Мельников А. - Сутність і зміст фомування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки, Волошин В. (2016)
Мірошніченко А. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості командно-педагогічних навичок майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2016)
Москалюк О. - Фахова практика як важлива складова практичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Наконечна А. - Самостійна навчальна діяльність майбутніх перекладачів у сучасному науково-педагогічному дискурсі (2016)
Овод Ю. - Дистанційне навчання і форми взаємодії у системі "викладач-студент” (2016)
Перкатий Р. - Сутність, зміст та структура самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів національної поліції (2016)
Сінкевич С. - Іншомовна комунікативна компетентність науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, які викладають військово-спеціальні дисципліни (2016)
Тарасенко Н. - Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому закладі (2016)
Томків І. - Розробка електронних дидактичних матеріалів щодо навчання магістрів військового управління, Андрощук О. (2016)
Черкун І. - Історико-педагогічний аналіз процесу військово-спеціальної підготовки офіцерів-психологів запасу (2016)
Шеремет А. - Реформування державної системи опіки як пріоритетний напрям політики України (2016)
Шумовецька С. - Соціально-комунікативна взаємодія офіцерів-прикордонників: типові ситуації професійної діяльності, Палагнюк М. (2016)
Янковець А. - Педагогічні особливості використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов (2016)
Вихідні дані (2016)
Духопельников С. В. - В память о профессоре Ганделе Ю. В. (2017)
Бєлянська О. Р. - Виробництво біогазу та комплексного добрива з твердих промислово – побутових відходів із додаванням активних домішок, Волошин М. Д., Качанов Д. М., Качанова Ю. А. (2017)
Бережная Е. В. - Численное математическое моделирование процесса консолидации порошковой среды электроконтактным методом, Грибков Э. П., Кузнецов В. Д. (2017)
Велиев Э. И. - Численно-аналитические методы решения интегральных уравнений в двухмерных задачах теории дифракции (2017)
Воропай А. В. - Использование теоремы Эфроса для учёта диссипативных свойств деформируемых элементов конструкций, Григорьев А. Л. (2017)
Кожушко А. П. - Теоретичне дослідження безступінчастої трансмісії автомобіля КрАЗ-63221-02 для ремонту нафтогазових свердловин, Островерх О. О., Шевцов В. М. (2017)
Литвин О. М. - Узагальнена виробнича функція, що явно залежить від об’ємних показників ресурсів та капіталоозброєності, Артюх М. В. (2017)
Литвин О. М. - Обчислення інтегралів від тригонометричних функцій двох змінних у випадку різних інформаційних операторів, Нечуйвітер О. П., Кейта К. В. (2017)
Marynych T. O. - Comparative analysis of univariate time series modeling and forecasting techniques for short-term unstable data, Nazarenko L. D., Khomenko N. H. (2017)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання зв’язку об’єму і висоти сипкого матеріалу у промислових ємностях, Кондратець В. О. (2017)
Мельник О. С. - Світлодіодне освітлення штучного небосхилу, Єгорченков В. О., Косов А. О. (2017)
Нечуйвитер М. М. - Повышение надежности эксплуатации питательных насосов паротурбинных установок тепловых и атомных электростанций (2017)
Ольшанський В. П. - Коливання кубічно нелінійного осцилятора, спричинені імпульсним навантаженням, Ольшанський С. В. (2017)
Першина Ю. І. - Відновлення розривної функції за інтерполяційними даними з використанням прямокутних елементів, Пасічник В. О. (2017)
Першина Ю. І. - Чисельна реалізація методу відновлення внутрішньої структури 3d тіла за відомими її томограмами на системі довільних площин з використанням інтерфлетації функцій, Шилін О. В. (2017)
Петренко О. М. - Моделювання теплових процесів у тяговому асинхронному двигуні вантажного електровозу при русі на ділянці колії с заданим профілем та графіком руху, Любарський Б. Г. (2017)
Плаксій Ю. А. - Нові аналітичні розв’язки рівнянь обертання твердого тіла: двочастотні мультиплікативні параметричні кватерніонні моделі (2017)
Полянская Т. С. - Интегральное уравнение первого рода с логарифмическим ядром, заданное на системе интервалов (2017)
Ребров О. Ю. - Інтегральна ймовірнісна оцінка відповідності тракторної шини агроекологічним вимогам в ґрунто-кліматичних умовах України (2017)
Черемська Н. В. - Моделювання дійснозначних кореляційних функцій з урахуванням комплексного спектру (2017)
Вихідні дані (2017)
Бала О. П. - Сучасний стан і продуктивність ясеневих деревостанів України (2016)
Vasylyshyn R. - Biotic productivity and sequestered carbon in forests of Ukrainian Polissya, Lakyda І., Slyva О., Lakyda М., Shevchuk О. (2016)
Гайчук С. І. - Порівняння та оцінка точності нормативів дерев та деревостанів різної вікової, розмірно-якісної і товарної структури букових лісів Українських Карпат, Гірс О. А. (2016)
Гоцик О. С. - Лісівничо-таксаційна характеристика лісів Поліського Природного Заповідника (2016)
Дубровець Б. В. - Експериментальна база дослідних даних для оцінки біопродуктивності лісів НПП "Голосіївський" (2016)
Ковальська С. С. - Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів Південного Придніпровського Полісся (2016)
Котляревська У. М. - Методичні особливості дослідження мортмаси вільхових лісів Українського Полісся (2016)
Ловинська В. М. - Оцінка вмісту вуглецю та енергії у надземній фітомасі соснових деревостанів Північного Байрачного Степу України, Лакида П. І. (2016)
Бєльська О. В. - Багаторічна динаміка вмісту 137Сs в лишайниках Поліського Природного Заповідника (2016)
Гнатів П. С. - Адаптивні реакції дуба звичайного та багряника японського в урболандшафтах Львівського східного району пасмового Побужжя, Смаль О. В., Лисак Г. А. (2016)
Драган Н. В. - Фітопатологічний стан Fraxinus excelsior L. у дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Пидорич Ю. В. (2016)
Іщук Л. П. - Особливості використання видів і гібридів роду Populus L. у ландшафтах урбанізованого середовища (2016)
Міськевич Л. В. - Таксономічний склад та географічна структура дендроекзосозофлори штучних заповідних парків зони широколистяних лісів України (2016)
Пузріна Н. В. - Поширення звичайного соснового пильщика diprion pini в хвойних насадженнях (2016)
Швець М. В. - Enterobacter nimipressuralis – збудник бактеріальної водянки Betula pendula Roth. в насадженнях Житомирського Полісся України (2016)
Мележик Л. П. - Приживлюваність швидкорослих культиварів виду Salix L. залежно від ґрунтових умов та зволоженості, Маурер В. М. (2016)
Пінчук А. П. - Особливості вегетативного розмноження листяних кущів здерев’янілими живцями за різних умов зволоження ґрунту, Косенко Ю. І., Соловйов С. О. (2016)
Проценко І. А. - Характеристика лісомеліоративного фонду Юрківського буровугільного кар’єра, Лобченко Г. О. (2016)
Усцький І. М. - Вплив осушувальної меліорації на стан лісових насаджень Середино-Будського та Конотопського адміністративних районів, Михайліченко О. А. (2016)
Федорук Е. А. - Сучасний стан та перспективи рекреаційного використання лісопаркових масивів м. Києва, Іванюк І. В. (2016)
Юхновський В. Ю. - Сучасний стан та правовий статус полезахисних лісових смуг у контексті земельної реформи, Малюга В. М., Дударець С. М. (2016)
Яворовський П. П. - Економічна ефективність залучення контейнерного садивного матеріалу дуба звичайного (Quercus robur L.) для лісовідновлення, Сегеда Ю. Ю. (2016)
Бідолах Д. І. - Дистанційне дослідження об’єктів садово-паркового господарства з використанням дронів, Кузьович В. С. (2016)
Галкін С. І. - Проблеми збереження історичних ландшафтів дендропарку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М. (2016)
Глухова С. А. - Трав’янисті рослини в колекції Сирецького дендрологічного парку та їх використання в озелененні, Шиндер О. І., Михайлик С. М. (2016)
Кривохатько Г. А. - Визначення морозостійкості рослин Thuja occidentalis L. методом прямого лабораторного проморожування (2016)
Кушнір А. І. - Вікові дерева та пам’ятні посадки у формуванні просвітницької діяльності на території НУБіП України, Суханова О. А. (2016)
Левон В. Ф. - Антиоксидантна активність біологічно-активних речовин надземних органів представників роду Persica Mill., Голубкова І. М. (2016)
Буйських Н. В. - Особливості деформування деревини з вадами, Фришев С. Г., Несвідомін В. М. (2016)
Марченко Н. В. - Технологічні рішення у процесах виготовлення заготовок із деревини дуба, Мазурчук С. М., Головач І. В., Сагаль С. З. (2016)
Пінчевська О. О. - Особливості теплового оброблення деревини різних порід, Несвідомін В. М., Спірочкін А. К., Горбачова О. Ю. (2016)
Цапко Ю. В. - Модель роботи інтумесцентного покриття для деревини, Цапко О. Ю., Іноземцев Г. Б., Грабар І. В. (2016)
Чаусов М. Г. - Експрес-метод визначення термоактиваційних параметрів при прогнозуванні довговічності виробів із композиційних матеріалів на основі деревини, Бойко Л. М., Грабар І. Г. (2016)
Чаусов М. Г. - Феноменологічна модель прогнозування довговічності деревинноволокнистих плит середньої щільності у виробах різного призначення, Сагаль С. З., Бойко Л. М., Анциферова О. В. (2016)
Професор М. В. Давидов – основоположник вітчизняної лісової таксації (До 115-річчя від дня народження) (2016)
Професор П. Г. Кальний – той, хто любив паростки кленові, хто діброви молоді ростив… (До 100-річчя з дня народження) (2016)
Професор А. І. Котов – бібліофіл, який жив і творив у квартирі-бібліотеці (До 110-річчя з дня народження) (2016)
Доцент О. М. Чернега – син Молдови, громадянин України, герой Кореї (До 105-річчя з дня народження) (2016)
Доцент П. І. Герасименко – заступник декана і захисник студентства (До 95-річчя з дня народження) (2016)
Доцент О. О. Шабаров – природолюб за фахом і за покликом серця (До 80-річчя з дня народження) (2016)
Професор Дяченко Дмитро Михайлович (14.08.1887 – 21.05.1942) – видатний український архітектор, творець університетського містечка в голосієві (До 130-річчя від дня народження) (2016)
Титул, зміст (2012)
Коротаев Г. К. - Национальный модуль черноморских прогнозов как элемент европейской системы, Ратнер Ю. Б., Баянкина Т. М., Иванчик М. В., Мартынов М. В., Инюшина Н. В., Пряхина С. Ф., Кубряков А. И., Бурдюгов В. М., Давыдова Е. П. (2012)
Тиркель М. Г. - Шахтный портативный анализатор "ШАИ-8" для измерения и анализа сигналов естественного импульсного электромагнитного поля в горных выработках, Туманов В. В., Архипенко А. И., Хлюстов Н. В., Савченко А. В., Молошникова Н. Б. (2012)
Григорьєв О. М. - Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій, Скороход В. В., Панасюк А. Д., Котенко В. А., Личко В. В., Коротєєв О. В., Прилуцький Е. В., Лавренко В. О., Іконнік М. М. (2012)
Жмурін П. М. - Організація виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів для фізичних експериментів, Бояринцев А. Ю., Клубань М. О., Мірошниченко Л. О., Федоров С. М. (2012)
Почапський Є. П. - Комп’ютеризована система для відбору та обробки сигналів магнітопружної акустичної емісії (2012)
Генега Б. Я. - Розробка та виготовлення універсального пересувного комплексу устаткування для захисту металоконструкцій від корозії, Федірко В. М., Волошин М. П., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г. (2012)
Басок Б. І. - Створення грунтово-водо-водяних теплообмінників для тепло насосних технологій теплопостачання приміщень, Коба А. Р., Недбайло О. М., Ткаченко М. В., Хибина М. А., Бєляєва Т. Г., Тесля А. І., Луніна А. О. (2012)
Омельчук А. О. - Електрохімічна дезактивація технологічного обладнання, забрудненого радіонуклідами, Юденкова І. М., Шевель В. М. (2012)
Андрощук Г. О. - Економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва (2012)
Наші автори (2012)
Правила для авторів (2012)
Білявець С. - Ретроспективний аналіз підготовки молоді до військово-професійної діяльності в Україні У ХVІІІ–ХХІ століттях (2016)
Бунєєв Т. - Імідж Державної прикордонної служби України: сутність та основні функції, Сінкевич С. (2016)
Веретільник В. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки (2016)
Гаврилюк В. - Критерії, показники та рівні оволодіння майбутніми офіцерами-прикордонниками основними компетенціями бойового забезпечення оперативно-службових (бойових) дій (2016)
Гевко О. - Зміст та структура культури професійного спілкування майбутніх офіцерів прикордонників (2016)
Горбатько К. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Дияк В. - Теоретичні засади формування соціально-гуманітарної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Івашкова Т. - Тенденції розвитку європейського простору вищої освіти (2016)
Калаур С. - Потенціал проблемного підходу та використання проблемних ситуацій під час професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2016)
Кир’ян Т. - Реформування вищої медичної школи та визначення основних напрямів виховання майбутніх медсестер в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Кустовська І. - Вивчення курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України іноземних мов з використанням відеоматеріалів професійного спрямування, Петраш А. (2016)
Лісковацька Х. - Тенденції розвитку діалектної фразеології та фразеографії (2016)
Мельничук Ю. - Критерії, показники та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Мельніков А. - Конфліктологічна компетентність як основна умова професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників, Шинкарук В. (2016)
Мірошніченко А. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2016)
Морквян І. - Роль створення освітніх програмних засобів у формуванні інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики (2016)
Мороз Н. - Запровадження тестування рівня володіння англійською мовою згідно вимог стандартів НАТО "STANAG 6001” у Національній академії Державної прикордонної служби України (2016)
Перкатий Р. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції (2016)
Петренко Л. - Контекстний підхід до розвитку базових компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти (2016)
Полюк В. - Концептуальні основи технології дискретного формування професійної готовності військовослужбовців прикордонного відомства (2016)
Сердюк С. - Особливості формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2016)
Сич Р. - Аналіз результатів експериментального етапу дослідження формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Соколюк О. - Генеза поняття "інформаційно-освітнє середовище” – сучасний погляд (2016)
Харківський В. - Розвиток правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті як педагогічна проблема (2016)
Шинкарук О. - Компетенції керівних кадрів Державної прикордонної служби України як основа ефективного управління персоналом, Дем’янюк Ю. (2016)
Яценко В. - Розробка методики формування економічної компетентності під час вивчення дисципліни: "Економічна теорія” у студентів педагогічних вищих навчальних закладів (2016)
Вихідні дані (2016)
Цибко А. В. - The Culture Based Political Programs: Impact of Talk Show on the Audience (2016)
Білінський Д. Ю. - Стратегії та тактики асиметричного мовлення (на матеріалі британської драми ХХ століття) (2016)
Воловик О. П. - Віртуальний корпоративний дискурс як об'єкт бізнес-лінгвістики (2016)
Гвоздяк О. М. - Про особливості простого речення середньобаварської богемської говірки Закарпаття (2016)
Давидович С. С. - Поняття "мовленнєвий жанр" у провідних лінгвістичних напрямах (2016)
Дем'янчук Ю. І. - Диференціація та семантизація колокацій військових термінологічних сполучень НАТО (2016)
Канюк М. В. - Фразеологізми з компонентами-назвами напоїв в українській мові (2016)
Коврігіна Л. М. - Жанрові особливості роману "Людолови" Зінаїди Тулуб (2016)
Коломійчук О. С. - Універсальні концепти моральності в англійській лінгвокультурі (2016)
Комаренко В. В. - "Ідентифікація особистості" vs "ідентичність особистості": співвідношення понять (2016)
Кондратюк І. Б. - Взаємодія вербальних та невербальних компонентів у комунікативний ситуації інтенціонального руйнування психологічного балансу (на матеріалі англійських кінофільмів) (2016)
Кравець К. Ю. - Англомовні абревіатури в контексті євроінтеграції України та способи їх перекладу українською мовою (2016)
Криворучко Т. В. - Структура речення з дієслівною комплементацією в сучасній англійській мові (2016)
Кузьменко О. Ю. - Особливості інтерв'ю як мовленнєвого жанру (2016)
Кхеліл О. І. - Функціональне навантаження дієслівних форм у фактичних і контрафактичних складнопідрядних реченнях з підрядним умови в середньоанглійській мові (2016)
Лисецька Ю. В. - Диференційні ознаки дискурсивних маркерів (2016)
Макаревич О. О. - Стратегічна організація реактивних висловлень американських підлітків: соціолінгвістичний та комунікативно-прагматичний аспекти (2016)
Миколишена Т. В. - Перекладацькі засоби відтворення інвективи у дитячому творі (на матеріалі чарівних казок Роальда Дала) (2016)
Мосейчук О. М. - Когнітивна модель комунікативної ситуації СПОКУСА, Матушевська Н. В. (2016)
Нагачевська О. О. - Роман "Awakening" як передвісник модернізму в жіночій літературі США ХІХ століття (літературно-критична рецепція) (2016)
Негода М. М. - Особливості лексичного рівня п'ємонтського діалекту (2016)
Орел А. Л. - Антисексизм та гендерна політкоректність в сучасній англійській мові (2016)
Ребрій О. В. - Мовностилістичні засоби сакралізації образу як об'єкт перекладознавчого аналізу (на матеріалі антиутопії), Вотінова Д. О. (2016)
Савенець А. М. - Естетизація Шекспіра в українських перекладах: випадок "Коріолана" (2016)
Сидорович Л. Є. - Поширення означеного артикля на підклас абстрактних іменників в середньо - та ранньоновоанглійській мові (2016)
Топачевський С. К. - Безособові форми дієслова як засіб компресії тексту англомовної реклами (2016)
Шугаєв А. В. - Роль номінативних одиниць і дискурсивних маркерів у формуванні іміджу ООН в англомовному медіа-дискурсі (2016)
Юрчук О. О. - Візіонерсько-пророча утопія Івана Франка (за поемою "Мойсей") (2016)
Титул, зміст (2012)
Міжнародний інноваційний форум країн СНД – 2011 (2012)
Лисенко О. Г. - Багатофункціональний сканувальний зондовий мікроскоп з алмазним вістрям. Нанотехнологічні дослідження при атмосферних умовах (2012)
Фирстов С. А. - Механическая подготовка объектов для электронномикроскопических исследований, Даниленко Н. И. (2012)
Сторижко В. Е. - Изготовление микро- и наноразмерных структур с применением протонной пучковой литографии: современное состояние и перспективы развития, Мирошниченко В. И., Пономарев А. Г. (2012)
Петров Ю. В. - Сканирующий ионный гелиевый микроскоп (2012)
Pugatch V. M. - Position Sensitive Micro-Strip and Micro-Pixel Detectors (2012)
Чапон П. - Характеризация элементного распределения по глубине пленок и покрытий методами RF GD-OES и TOFMS™, Костенко О. К. (2012)
Держипольский А. Г. - Просвечивающая электронная микроскопия вчера и сегодня: расширяя границы познаваемого, Меленевский Д. А. (2012)
Brescia P. - Multi-Volume Analysis of Nucleic Acids Using the EPOCH™ Spectrophotometer System, Banks P., Voloshin А. (2012)
Сухомлинов А. Б. - Новое оборудование японской корпорации SHIMADZU для исследовательских лабораторий (2012)
Верцанова Е. В. - Новые предложения компании STRUERS для материаловедческих лабораторий (2012)
Есауленко А. Н. - Новые приборы компании AGILENT TECHNOLOGIES для научных исследований, Выпирайленко А. В., Гринченко М. Н. (2012)
Артемьева И. Н. - Оборудование компании INTERTECH CORPORATION для лабораторного анализа и научных исследований, Романов С. Н. (2012)
Компания LECO. 75 лет на мировом рынке аналитического оборудования (2012)
Системы ELECTROPULS – электродинамические испытательные машины будущего (2012)
Офіційна відповідь Держінформнауки на звернення Громадської ради з питань проблем інноваційної сфери (2012)
S4B: Science for Business Initiative (Ініціатива "Наука для бізнесу") (2012)
СНГ: партнерство в инновациях (2012)
Наші автори (2012)
Правила для авторів (2012)
Камінська Т. М. - Щодо альтернативних моделей обов’язкового медичного страхування в Україні (2017)
Шкурупій О. В. - Варіативні можливості розвитку економіки України на основі використання інноваційно-інвестиційного потенціалу, Флегантова А. Л. (2017)
Шевченко Л. С. - Міжнародні стратегічні альянси в юридичному бізнесі (2017)
Марченко О. С. - Юридичні практики "Рro bono": зміст та чинники розвитку в Україні (2017)
Shevchenko L. S. - Innovative competency of lawyers: signals for legal education (2017)
Hrytsenko O. A. - The law firms’ activities in the market of Real Estate (2017)
Kaminska T. М. - What should a lawyer know about outsourcing in health care? (2017)
Kaminska T. М. - New trends in the legal services market of Ukraine, Heivandov V. А. (2017)
Marchenko O. S. - Consulting management in the sphere of legal services business: the sense and functions (2017)
Nechyporuk L. V. - Insurance protection of business (2017)
Hubin K. H. - Influence of the structure of competitive advantages on revenues of legal services firms in Ukraine (2017)
Levkovets O. M. - Rebranding a legal services firm: potential and risks (2017)
Mozhaikina N. V. - Тhe basic directions of support of small and medium enterprise, Kostyuk V. D. (2017)
Mozhaikina N. V. - Consulting as effective element of management and business support infrastructure in Ukraine, Popenko O. V. (2017)
Mozhaikina N. V. - Perspectives of leasing business in Ukraine, Slukhai V. V. (2017)
Nabatova О. О. - Information technologies in legal business (2017)
Nabatova O. О. - Legal process outsourcing, Movchan D. G. (2017)
Ovsiienko O. V. - Law business as an institute of legal economy (2017)
Chupryna О. О. - Subjects of management in law firms (2017)
Yarmak О. V. - Consulting complex as a factor of competitiveness of a legal services business (2017)
Zhdanova V. A. - World trends in the development of legal education (2017)
Івасішина Н. В. - Державно-приватне партнерство в паливно-енергетичному комплексі України та доцільність його впровадження, Гурак Л. В. (2017)
Кузьміна М. М. - Форми інвестування у відновлювальну енергетику (2017)
Бабай Д. О. - Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень в інноваційній сфері (2017)
Вакім В. Е. - Стимулювання інноваційної діяльності: порівняльно-правовий аспект (2017)
Лавренюк Т. А. - Принципи господарського права як засіб правового регулювання (2017)
Менів Я. О. - Правові форми об’єднання підприємств у господарській організації великого бізнесу (2017)
Омаров А. М. - Актуальні питання правової кваліфікації суб’єктів малого бізнесу (2017)
Тертишна Л. С. - Регіональна політика держави: завдання господарсько-правового забезпечення (2017)
Косінова К. С. - Аутсорсинг як засіб розвитку та зміцнення національної економіки України (2017)
Шевченко Л. С. - Теорія та практика розбудови регіональних інноваційних екосистем (2017)
Лозовой В. О. - Економічні пріоритети розвитку університетської освіти в умовах інформаційної цивілізації (2017)
Українська Л. О. - Юридичний консалтинг: досвід економічного аналізу (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2017)
Карвацький А. Я. - Сучасний стан теоретичних досліджень надзвукового обтікання тіл різної конфігурації (2015)
Карвацький А. Я. - Математичне моделювання екструдування електродних заготовок, Лазарєв Т. В., Тищенко О. C. (2015)
Казак І. О. - Системно-факторний підхід у підготовці інженерів-механіків хімічного машинобудування (2015)
Колосова О. П. - Прогнозування структурних параметрів полімерних композиційно-волокнистих матеріалів за методологією теорії інтегральної геометрії й геометричних імовірностей (2015)
Марчевський В. М. - Сушіння санітарно-гігієнічного паперу з використанням інфрачервоного випромінювання, Новохат О. А., Воронін Л. Г., Татарчук О. О. (2015)
Мельник О. П. - Гаряче пресування флютингу, Марчевський В. М., Биковець Д. П., Василенко М. М. (2015)
Сидоренко О. П. - Освітлення соків у полі відцентрових сил, Зубрій О. Г., Семінський О. О. (2015)
Сівецький В. І. - Екструзійне компаундування реактопластичної полімерної матриці, Колосов О. Є., Сідоров Д. Е. (2015)
Сівецький В. І. - Визначення залежності швидкості полімерних матеріалів поблизу стінки круглого каналу від напруження зсуву, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Куриленко В. М. (2015)
Двойнос Я. Г. - Розрахунок течії неньютонівської рідини в каналі кільцевого перерізу, Назарчук В. В., Хотинецький М. І. (2015)
Двойнос Я. Г. - Уточнена методика оброблення експериментальних даних капілярної віскозиметрії, Сокольський О. Л., Івіцький І. І. (2015)
Потебня Н. В. - Кінетика термічної усадки орієнтованих поліпропіленових плівок, Панов Є. М., Шилович Т. Б. (2015)
Барбаш В. А. - Вплив структури амфотерних полімерних смол на якість паперу для гофрування, Остапенко А. А., Трачевський В. В. (2015)
Барбаш В. А. - Одержання мікрокристалічної целюлози з рослинної сировини, Нагорна Ю. М. (2015)
Дріжд В. Л. - Вплив нанодисперсних речовин на довговічність інтумесцентного покриття, Вахітова Л. М., Таран Н. А. (2015)
Мовчанюк О. М. - Принципи формування пористої структури целюлозних фільтрувальних матеріалів, Бєлінська О. О. (2015)
Нудченко Л. А. - Застосування кремнійорганічних сполук для захисту целюлозовмісних матеріалів, Свідерський В. А., Осауленко К. В., Мережко Н. В. (2015)
Семінський О. О. - Енергетичні параметри потоків у робочих органах роторно-пульсаційного апарата, Василенко Р. М. (2015)
Григоренко О. В. - Відновлення рулонованих зворотноосмотичних мембранних модулів для очищення питної води, Корнієнко Я. М., Гулієнко С. В. (2015)
Жученко А. І. - Реалізація алгоритму розрахунку прогрівання паперового полотна, Черьопкін Є. С. (2015)
Кубрак А. І. - Дискретна передатна функція аналогового об’єкта в системі з цифровим регулятором, Ситніков О. В. (2015)
Маховський Д. С. - Автоматизація черв’ячної машини для виготовлення бортових кілець пневматичних шин, Миленький В. В., Мікульонок І. О. (2015)
Агаєв Н. - Негативні психічні стани військовослужбовців у бойових умовах: класифікація, визначення, індентифікація (2016)
Багас О. - Конфлікти в спортивному колективі та шляхи їх вирішення, Ковальчук Р. (2016)
Боровик Л. - Психологічні особливості формування технічного мислення та уяви у курсантів-прикордонників під час викладання загальнонаукових та інженерних дисциплін, Демянюк К. (2016)
Булгакова О. - Особливості взаємозвязку показників, що характеризують психологічну готовність студентів до соціальної взаємодії (2016)
Грицина О. - Сутність і структура психічної стійкості керівника органу охорони державного кордону (2016)
Єрьоменко Д. - Комплексна програма відновлення психологічної стійкості прикордонників та результати її перевірки (2016)
Журавльов В. - Особливості прийняття управлінських рішень керівниками органів охорони державного кордону: організаційно-психологічний аспект (2016)
Каминін М. - Співвідношення показників ревнощів та ідентичності особистості (2016)
Колесніченко О. - Прогнозування психологічної готовності до ризику фахівців екстремальних видів діяльності, Приходько І., Мацегора Я., Юр’єва Н. (2016)
Комар Т. - Методологічна рефлексія концепції та моделі професійної зрілості фахівця (2016)
Лісовенко А. - Риси та властивості особистостей, схильних і не схильних до заздрощів (2016)
Максимів І. - Соціально-психологічні детермінанти дитячого жебрацтва (2016)
Маслюк А. - Наукові здобутки української діаспори (2016)
Олександренко К. - Психологічні аспекти комунікативно-мотивованого навчання лексики студентів інженерно-технічних спеціальностей, Харжевська О. (2016)
Пілішек С. - Співвідношення понять "спілкування” і "комунікація” у контексті психології навчальної діяльності (2016)
Посвістак О. - Соціально-політичні та економічні передумови становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ – ХХ ст. (2016)
Потапчук Н. - Структурно-функціональна модель запобігання та нівелювання чуток в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Сахнік О. - Психологічні аспекти управлінської діяльності сучасного керівника Державної пенітенціарної служби України (2016)
Чорнописка О. - Особливості викладання елективного курсу "Психологія спілкування” студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання (2016)
Вихідні дані (2016)
Романовський О. - Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів, Бондаренко В. (2017)
Тіняков А. - Особливості відновлення, збереження та підвищення коефіцієнту життєвої енергії лідера (2017)
Романовська О. - Модель процесу управління іміджем ВНЗ (2017)
Костиря І. - Складові лідерської позиції майбутнього інженера (2017)
Пономарьов О. - Філософські аспекти якості освіти, Квасник О. (2017)
Мороз В. - Зміст дефініції "якість вищої освіти" в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл, Мороз С. (2017)
Семенова А. - Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І.А. Зязюна у вимірах теорії поколінь (2017)
Хавіна І. - Особливості вивчення природничо-наукових дисциплін бакалаврами з психології (2017)
Долгарєв А. - Управлінська культура, як складова професійної компетентності майбутнього фахівця , Болдирєв К. (2017)
Ткаченко Л. - Особистість як чинник цивілізаційних перетворень (2017)
Seppo Hölttä - Capacity building for higher education leadership (2017)
Александровская В. - Прблема системной "динамичкской локализации” идеальных образов формирования личности (2016)
Александровская В. - Синдромный анализ нарушений имагинальной функции личности (2016)
Багас О. - Особливості планування та управління процесом спортивного тренування волейбольної команди, Ковальчук Р. (2016)
Войтюк О. - Психолого-педагогічні умови розвитку лідерських якостей курсантів-прикордонників під час навчання іноземної мови, Ваколюк Т. (2016)
Грибок А. - Адаптація військовослужбовців-учасників антитерористичної операції до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі (психологічний аспект) (2016)
Грицина О. - Детермінанти розвитку психічної стійкості керівників органів державного кордону України (2016)
Журавльов В. - Сутність і особливості управлінських рішень з позицій організаційної діяльності керівників органів охорони державного кордону (2016)
Карачинський О. - Сенс як інтегративна основа особистості у теоріях особистості і логотерапії В. Франкла (2016)
Колісніченко О. - Типізація психологічної готовності до ризику представників екстремальних видів діяльності, Мацегора Я., Приходько І., Юр’єва Н. (2016)
Лазоренко О. - Психологічна підготовка прикордонників як процесуальне явище (2016)
Литвинчук Л. - Зміст та технології психотерапії у роботі із залежностями: сучасний погляд на проблему (2016)
Матохнюк Л. - Особливості впровадження хмарних технологій у роботі практичного психолога (2016)
Потапчук Н. - Особливості реагування органів виконавчої влади на виникнення надзвичайної ситуації як чинник появи чуток (2016)
Потапчук Є. - Психоемоційні стани учасників бойових дій та особливості їх діагностики і корегування, Янцаловський О. (2016)
Резнік О. - Програма протидії босінгу у віділлі прикордонної служби та результати її апробації (2016)
Ткач Б. - Специфіка застосування бригадної моделі нейропсихологічної реабілітації для постраждалих учасників антитерористичної операції (2016)
Тюріна Ю. - Гендерні особливості адаптації курсантів до навчання в цивільному вищому навчальному закладі (2016)
Харжевська О. - Дослідження розвитку лінгвопізнавальної мотивації за допомогою проектної методики (2016)
Числіцька О. - Особливості психічного стану адаптованих і дезадаптованих військових медиків на етапі їхньої первинної професіоналізації (2016)
Чистяков С. - Особливості міжособистісної взаємодії у колективах прикордонних підрозділів, Франчук Ю. (2016)
Шмерко О. - Психологічні особливості професіограми як системи опису економічних професій (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2013)
Тимошенко В. И. - Пневмотранспорт сыпучих материалов с повышенным давлением несущего газа, Кнышенко Ю. В. (2013)
Дробенко Б. Д. - Моделювання термомеханічних процесів в елементах діючого енергообладнання та оцінка їх експлуатаційного ресурсу з урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та ремонтних втручань, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2013)
Русанов А. В. - Газодинамическое совершенствование проточной части циліндра високого давления паровой турбины К-325-23,5, Косьянова А. И., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н. (2013)
Лавріненко В. І. - Розробка і застосування високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб енергетичного і транспортного машинобудування України, Шейко М. М., Сухарєв Д. В. (2013)
Глузман Д. Ф. - Розробка і впровадження в клінічну практику комплексу імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкемій, Скляренко Л.М., Надгорна В. О., Завелевич М. П., Полудненко Л. Ю., Іванівська Т. С., Українська Н. І., Телегєєв Г. Д., Дибков М. В., Поліщук Л. О. (2013)
Струтинський Р. Б. - Моделювання промислового процесу виробництва препарату Флокалін та визначення його оптимально-ефективної дози для лікування захворювань серця, Мойбенко О. О., Чебанов В. А., Горобець М. Ю. (2013)
Щербин В. К. - Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития стран СНГ (2013)
Gabdullin R. - Mechanisms of Integration of the Republic of Kazakhstan in the Processes of Global Competition (2013)
Андрощук Г. О. - Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству (2013)
Наші автори (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Ризун А. Р. - Разработка и внедрение электроразрядного процесса селективной дезинтеграции хвостов обогащения полиметаллических руд,  Голень Ю. В., Денисюк Т. Д., Рачков А. Н., Кононов В. Ю.  (2013)
Борц Б. В. - Применение твердофазных соединений для повышения надежности трубопроводов реакторов 2-го и 3-го поколений, Воеводин В. Н., Неклюдов И. М., Короткова И. М., Лопата А. А., Лопата А. Т., Рыбальченко Н. Д., Сытин В. И., Александров В. А. (2013)
Басок Б. І. - Різноваріантна термореновація огороджувальних конструкцій частини поверху існуючої адміністративної будівлі та моніторинг тепловтрат при її тривалій експлуатації, Давиденко Б. В., Гончарук С. М. (2013)
Міжнародний науково-технологічний форум "Наука. Інновації. Технології-2012" (2013)
Сторіжко В. Ю. - Ядерні технології і електрофізична апаратура для медицини, Калінкевич О. М. (2013)
Рыжиков В. Д. - Прибор для контроля параметров рентгеновских излучателей, Гринёв Б. В., Волков В. Г., Лисецкая Е. К., Махота С. В., Попкова Е. В. (2013)
Глущук Н. И. - Применение тепловизионных методов в научных исследованиях, Гордиенко Э. Ю., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В. (2013)
Перевертайло В. Л. - Многоканальные координатно-чувствительные рентгеновские детекторные системы на основе кремниевой интегральной технологии, Тимошенко Н. А., Вирозуб Т. М., Зайцевский И. Л., Тарасенко Л. И., Перевертайло А. В., Шкиренко Э. А., Ковригин В. И., Крюков А. С. (2013)
Бойчук В. В. - Новітні інструментальні тенденції в дослідженнях та характеризації каталізаторів (2013)
Артемьева И. Н. - Оборудование компании Intertech для лабораторного анализа и научных исследований (2013)
Есауленко А. Н. - Атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновым возбуждением плазмы AGILENT МП-4100, Колпак Р. Н. (2013)
Верцанова Е. В. - Подготовка образцов металлов и сплавов на основе железа для исследования на растровом электронном микроскопе методом дифракции отраженных электронов (2013)
Антонов А. Б. - Аналитическое оборудование компании LECO, Артюхов С. Г. (2013)
Немова С. В. - Мир инноваций Leica Microsystems (2013)
Смирный М. А. - Решения компании "Термо Техно" для научных исследований и промышленных лабораторий, Тарасова Я. Б. (2013)
Воєвода В. М. - Унікальний аналізатор Zetasizer Nano – 10 факторів наукового успіху, Держипольський А. Г., Меленевський Д. О. (2013)
Ворона В. М. - Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу, Піддубний В. А. (2013)
Наші автори (2013)
Правила для авторів (2013)
Плющ В. А. - Трансформація політичного в етичне: Мішель Маффесолі про моральні цінності постмодерного соціуму, Танчер В. В. (2017)
Bovgyria I. V. - Considering oneself (non)religious in Eastern European societies: correlation patterns among religiosity dimensions (2017)
Симончук О. В. - Європейська соціально-економічна класифікація (ESeC): новий інструмент класового аналізу (2017)
Фоломєєв М. А. - Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу, Яцура К. Г., Крижанівська В. І., Жовнір А. О., Тремполець Д. М. (2017)
Nwaoduh E. O. - Feminization of poverty in Ukraine: background, causes and effects (2017)
Голубка С. М. - Роль торговельних шкіл у розвитку економічної освіти на західноукраїнських землях (1848–1939 рр.), Голубка М. М. (2017)
Небрат В. В. - Соціальні інститути ринку в системі суспільних трансформацій господарства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Циба Р. П. - Управління державними фінансами як засіб соціально-економічних перетворень (історичний досвід 1920–1980-х років) (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України: літо 2017 р., Дмитрук Д. А. (2017)
Савельєв Ю. Б. - Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України (2017)
Професіонал своєї справи (Чурилову Миколі Миколайовичу – 70) (2017)
Судаков В. І. - Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації (рецензія) (2017)
Суший О. В. - Архетипіка і публічне управління: стратегії та механізми розв’язання конфліктів у сучасному світі, Плахтій Т. О., Афонін Е. А. (2017)
Сорока Ю. Г. - Перший Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблем викладання соціологічних дисциплін "соціологічна освіта: актуальні виклики та ефективні практики навчання” (2017)
ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання" (запрошення до участі) (2017)
Інноваційний соціальний проект (2017)
Автори номера (2017)
Філіпенко Володимир Акимович (2017)
Памяти Николая Анатольевича Сапона (2017)
Пам’яті Скляренка Євгена Тимофійовича (2017)
Пам’яті Антона Тимофійовича Бруска (2017)
Левицький А. Ф. - Біомеханічне обґрунтування створення алгоритму хірургічного лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей, Яресько О. В., Терпиловський Ю. Р. (2017)
Страфун С. С. - Тактика хірургічного лікування поранених з поліструктурними вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок на рівні спеціалізованної допомоги, Борзих О. В., Борзих Н. О., Курінний І. М. Курінний І. М., Гайко О. Г., Лакша А. А. (2017)
Шимон В. М. - Еволюція хірургічних методів лікування переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Стойка В. В. (2017)
Шимон В. М. - Застосування лазера для перевірки впливу реґіонарної інфузії на показники ендотоксикозу в лікуванні хронічних остеомієлітів довгих кісток, Кубаш В. І., Сливка Р. М. (2017)
Зеленецький І. Б. - Клініко-рентгенологічні аспекти діагностики та лікування диспластичних синдромів кульшового суглоба у дітей (2017)
Шимон В. М. - Малоінвазивні втручання при лікуванні проникаючих переломів тіл грудних і поперековоих хребців із застосуванням гідроксилапатитної кераміки, Пушкаш І. І., Шимон М. В., Шерегій А. А. (2017)
Шимон М. В. - Малоінвазивний остеосинтез у пацієнтів старших вікових груп з переломами шийки стегнової кістки на фоні важкої супутньої патології, Шерегій А. А., Стойка В. В., Шимон М. В., Литвак В. В. (2017)
Chornyi V. S. - Replacement of defects after resection of benign tumors and tumor-like diseases of tubular bones of limbs by ceramic material based on bioactive glass, Buryanov A. A., Protsenko V. V. (2017)
Король С. О. - Клінічно-епідеміологічний аналіз структури поранень плеча під час антитерористичної операції, Матвійчук Б. В. (2017)
Лютко О. Б. - Мікробіологічні особливості перебігу інфекційного процесу після остеосинтезу у людей похилого віку, Колов Г. Б., Печерський А. Г. (2017)
Солоницын Е. А. - Методы диагностики метастатического поражения костей, Проценко В. В., Климовицкий Ф. В. (2017)
Туз Є. В. - Результати комбінованого лікування хворих з пухлинами стегнової та великогомілкової кістки, Проценко В. В. (2017)
Рой И. В. - Минимально инвазивное лечение болевого синдрома при поясничном спинальном стенозе, Фищенко Я. В., Гармиш А. Р., Павлов Б. Б., Белая И. И., Кудрин А. П. (2017)
Бублик Л. О. - Результати застосування малоінвазивної технології в лікуванні гриж попереково-крижового відділу хребта, Бойко І. В., Бублик Н. Л. (2017)
Осадча Л. Є. - Структурні зміни підошовного апоневрозу у пацієнтів із підошовним фасціїтом за даними ультразвукового дослідження, Турчин О. А., Лябах А. П. (2017)
Руденко Р. І. - Застосування Manchester Grading Scale для визначення ступеню тяжкості hallux valgus, Турчин О. А., Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2017)
Орлик Т. В. - Етодолак у менеджменті вертебрального больового синдрому: дані літератури та результати власних досліджень (2017)
Корольков О. І. - Помилки та ускладнення при лікуванні уродженої клишоногості за методом І. Понсеті, Кикош Г. В. (2017)
Бур’янов О. А. - "Артізі-крем" в системі лікування дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів, Омельченко Т. М., Кваша В. П., Джунь Я. Ю. (2017)
Бур’янов О. А. - Вибір антибактеріальної терапії у пацієнтів з відкритими та вогнепальними пошкодженнями кінцівок та їх ускладненнями, Грицай М. П., Омельченко Т. М., Ярмолюк Ю. О. (2017)
Магомедов О. М. - Динаміка біохімічних змін у пацієнтів із розривом ахіллового сухожилка, Поліщук Л. В., Кулева О. В., Лябах А. П. (2017)
Bur’yanov О. A. - Hassanzadeh Ghasabeh, Sobolevskiy Yu. L., Ryabikin О. V., Mironyak L. A., F. F. (2017)
Бур’янов О. А. - Деформаційні характеристики систем фіксації, що застосовуються при переломах та корекційних остеотоміях дистального відділу великогомілкової кістки, Шидловський М. С., Омельченко Т. М., Димань М. М., Мусієнко О. С. (2017)
Сулима В. С. - Участь в чергуваннях лікаря-інтерна ортопеда-травматолога – елемент практичного навчання на циклі заочного стажування, Андрейчин В. А., Омельчук В. П. (2017)
Артёменко В. В. - Симуляционное обучение врачей общей практики – семейной медицины по оказанию помощи при острой травме, Сухин Ю. В., Носенко В. М., Бодня А. И. (2017)
Шимон В. М. - "Травматологія та ортопедія" в ракурсі Болонського процесу в медичних вищих навчальних закладах України, Шимон М. В., Пушкаш І. І., Білей А. В. Білей А. В. (2017)
Бур’янов О. А. - Переломи ключиці, Кваша В. П., Чекушин Д. А., Задніченко М. О., Омельченко Т. М., Самусенко І. В., Соболевський Ю. Л., Лиходій В. В. (2017)
Білінський П. І. - Можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів верхньої кінцівки, Дроботун О. В. (2017)
Черенок Е. П. - Альтернативные лоскуты при дефектах мягких тканей кисти и предплечья (2017)
Білоножкін Г. Г. - Біомеханічні дослідження остеосинтезу переломів проксимального відділу плечової кістки різними видами імплантатів, Герцен Г. І., Процик А. І., Мовчан О. С., Шапошніков О. В. (2017)
Бур’янов О. А. - Заміщення дефектів при доброякісних пухлинах довгих кісток композитним матеріалом на основі біоактивного скла, Проценко В. В., Чорний В. С., Шаповалов В. С. (2017)
Білінський П. І. - Наш досвід лікування переломів нижніх кінцівок, Дроботун О. В. (2017)
Бодня А. И. - Совершенствование проведения предаттестационных курсов у врачей ортопедов-травматологов, Топор В. П., Чуйко Ю. Н., Харитонов О. Д. (2017)
Герцен Г. І. - Діагностика та хірургічне лікування переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба , Штонда Д. В., Слабоспицький А. В., Лісовий О. В. (2017)
Герцен Г. І. - Антитілозалежна цитотоксичність лімфоцитів, макрофагів, цитотоксична активність макрофагів крові кролів з травмою кістки під впливом ударно-хвильової терапії, Се-Фей Се-Фей, Жеребчук В. В., Малохатько С. І. (2017)
Даровський О. - Техніка подовження стегнової кістки у хворих, які перенесли гнійний коксит, Костюк А. (2017)
Калашніков А. В. - Хірургічне лікування черезвертлюгових переломів стегнової кістки у пацієнтов похилого віку, Малик В. Д., Лазарев І. А., Ставінський Ю. О., Літун Ю. М. (2017)
Дєдков А. Г. - Проблемні питання органозбережної хірургії при пухлинах кісток таза, Костюк В. Ю., Остафійчук В. В., Бойчук С. І., Максименко Б. В., Дєдков А. Г. (2017)
Костюк А. - Оцінка щільності дистракційного регенерату при заміщенні дефектів довгих кісток з використанням комп'ютерної програми, Даровський О., Сивак М., Костюк Б., Сивак А. (2017)
Міренков К. В. - Впровадження сучасних технологій остеосинтезу при переломах дистального епіметафізу плеча (2017)
Левицький А. Ф. - Лікування ранньо виявленого сколіозу у дітей, Доляницький М. М., Великий О. М., Бебешко О. В., Рогозинський В. О. (2017)
Мовчан О. С. - Особливості виконаннякістковоїпластики в клінічній практиці, Оліфіренко О. І., Процик А. І., Білоножкін Г. Г. (2017)
Сухин Ю. В. - Наш взгляд на обучение в интернатуре по специальности "Ортопедия и Травматология", Артёменко В. В., Топор В. П., Бодня А. И. (2017)
Перцов В. І. - Форми симуляційного навчання на кафедрі медицини катастроф та військової медицини Запорізького державного медичного університету, Льовкін О. А., Міренков К. В. (2017)
Процик А. І. - Вибір оперативного метода лікування переломів стегнової кістки, Мовчан О. С., Білоножкін Г. Г., Штонда Д. В. (2017)
Процик А. І. - Післядипломна освіти лікарів – ортопедів-травматологів, Герцен Г. І., Мовчан О. С., Дибкалюк С. В., Білоножкін Г. Г., Штонда Д. В., Кінчая-Поліщук Т. А., Кабацій М. С. (2017)
Пчеляков А. В. - Лікування вторинної нестабільності кульшових суглобів при дитячому церебральному паралічі (2017)
Сухин Ю. В. - Современные особенности обучения по дисциплине "Травматология и Ортопедия", Топор В. П., Бодня А. И., Харитонов О. Д. (2017)
Топор В. П. - Компьютерная стандартизация методов лечения и реабилитации ортопедо-травматологических больных для врачей последипломной подготовки, Бодня А. И., Павличко Ю. Ю., Корниенко С. В. (2017)
Черенок Е. П. - Применение метода контролируемого отрицательного давления при лечении проблемных ран конечностей (2017)
Герасименко С. І. - Анатомічні особливості кульшового суглоба у дорослих при тяжких типах дисплазії, Полулях М. В., Гук Ю. М., Полулях Д. М., Зотя А. В., Костогриз Ю. О. (2017)
Гук Ю. М. - Ортопедичні прояви судинних мальформацій. З’ясовані та нез’ясовані питання, Зима А. М., Чеверда А. І., Шкурко Ю. М. (2017)
Дядик О. О. - Використання сучасних патогістологічних методів (імуногістохімічне дослідження) в діагностиці теносиновіальної гігантоклітинної пухлини локалізованого типу, Григоровська А. В. (2017)
Герасименко С. І. - Особливості діагностики та лікування локальної форми пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба, Костогриз О. А., Герасименко А. С., Деркач Р. В., Костогриз Ю. О., Полулях Д. М., Бурсук Ю. Є. (2017)
Лисак А. С. - Відновлення функції кисті при застарілих пошкодженнях периферичних нервів верхньої кінцівки (2017)
Гайович І. В. - Пластика дефектів нервів з застосуванням аспірату кісткового мозку та жирової тканини (2017)
Се-Фей Се-Фей - Интенсификация имунных клеток сыворотки крови ударно-волновой терапией (УВТ) в условиях экспериментального травматического дефекта кости (2017)
Гринівецький О. В. - Рівень вітаміну D у хворих з зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини (2017)
Герасименко С. І. - Особливості ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит за наявної вальгусної деформації, Бабко А. М., Герасименко А. С., Автомєєнко Є. М. (2017)
Штонда Д. В. - Комп’ютерне моделювання системи "ніжка ендопротезу-кісткові фрагменти-фіксатор" в умовах металоостеосинтезу (МОС) перипротезних переломів стегнової кістки (ППСК) після ендопротезування кульшового суглоба (ЕКС) (2017)
Гнатюк Т. О. - "Міграція та розвиток" у міжнародному дискурсі: еволюція поглядів (2015)
Ніколаєнко Н. О. - Історія становлення та розвитку миколаївських осередків політичних партій України (2015)
Чаплінська Т. М. - Роль та місце української інтелігенції в суспільно-політичних поглядах М. І. Міхновського (2015)
Соловйова А. С. - Political neologisms as an important component of modern political language (2015)
Орленко М. В. - Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України (2015)
Антонюк О. А. - Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору (2015)
Чернишенко С. О. - Кибервойна: теория и практика (2015)
Гамза В. І. - Етнічна самосвідомість та етнічна культура болгар України: ретроспектива трансформацій у політичному вимірі (2015)
Кушакова М. К. - Визначення місця та ролі політичної реклами в системі маніпулятивних технологій (2015)
Остапенко С. П. - Формування іміджу політичного лідера засобами PR-технологій для передвиборчої боротьби (2015)
Ярошенко В. М. - Вплив геополітичного фактора на формування інституту громадянськості в Україні, Соловйова Л. В. (2015)
Букорос Т. О. - Невизначеність як фактор політичних змін (2015)
Бут С. А. - Російсько-китайська співпраця в освітньо-культурній та науковій сферах (2015)
Чміль І. І. - Коаліція "ДЕМОС" як чинник трансформації політичної системи Словенії (2015)
Лисак В. Ф. - Середземноморський регіон у міжнародних відносинах початку ХХІ століття (2015)
Закіров М. Б. - Молодіжні організації Російського Зарубіжжя у павутинні радикалізму (2015)
Калачова О. О. - Особливості ядерної політики Великобританії на сучасному етапі (2015)
Остап’як В. І. - Політика транснаціонального та регіонального партнерства (2015)
Оніщенко В. І. - Політичні цінності та їх особливості у сучасному українському суспільстві (2015)
Лимар М. Ю. - Формування СПБО ЄС в контексті співпраці з НАТО як інструментом зовнішньополітичного впливу США (2015)
Рудень Д. М. - Лівий рух України як об’єкт політологічного аналізу: класичний і сучасний дискурси (2015)
Андрієнко В. В. - Селекційна цінність батьківських компонентів для створення простих та трилінійних гібридів соняшнику, Сивенко О. А. (2017)
Боровська І. Ю. - Успадкування стійкості до збудника несправжньої борошнистої роси в F1 і F2 гібридів соняшнику (2017)
Васько Н. І. - Урожайність та маса 1000 зерен сортів ячменю ярого і кореляція між ними (2017)
Глухова Н. А. - Виявлення генетичного поліморфізму оригінальної стерильної форми ріпаку озимого за допомогою ISSR-маркерів, Акініна Г. Є., Шарипіна Я. Ю., Лютенко В. С. (2017)
Гудзенко В. М. - Селекція ячменю ярого на підвищення продуктивного та адаптивного потенціалу , Васильківський С. П., Демидов О. А., Поліщук Т. П., Бабій О. О. (2017)
Компанець К. В. - Особливості сортів ячменю ярого за загальною та специфічною комбінаційною здатністю і співвідношенням їх варіанс, Козаченко М. Р. (2017)
Макляк К. М. - Успадкування кількості сухих та жовтих листків після цвітіння у соняшнику однорічного, Шарипіна Я. Ю., Кириченко В. В. (2017)
Міщенко С. В. - Вплив гаметоцидів на формування чоловічої стерильності та селекційних ознак однодомних конопель, Лайко І. М. (2017)
Паламарчук Д. П. - Рівень, варіабельність і кореляція кількісних морфо-біологічних ознак і якості зерна сортів рису, Шпак Д. В., Петкевич З. З., Шпак Т. М., Козаченко М. Р. (2017)
Рябовол Л. О. - Формування врожайності та вмісту білка в зерні спельтоподібдних гібридів F3–5, одержаних гібридизацією Triticum aestivum L. / T. spelta L., Кисельова М. І., Любич В. В., Полянецька И. О., Рябовол Я. С. (2017)
Рябуха С. С. - Скринінг генофонду сої культурної за стійкістю до біо- та абіотичних чинників, Посилаєва О. О., Сокол Т. В., Чернишенко П. В. (2017)
Ярош А. В. - Успадкування твердості зерна у гібридів F1 та F2 пшениці м’якої озимої, Рябчун В. К., Петухова І. А., Падалка О. І. (2017)
Василенко А. О. - Антиоксидантні властивості насіння гороху (Pisum sativum L.), Поздняков В. В., Анциферова О. В., Безуглий І. М. (2017)
Васько В. О. - Біохімічна характеристика олії насіння мутантних форм соняшнику, Супрун О. Г. (2017)
Скидан В. О. - Урожайність сучасних сортів рису залежно від системи живлення (2017)
Вергунов В. А. - Визнаний геній сучасної української аграрної науки світового виміру (професору В. Г. Вировцю – 80) (2017)
Єгоров Д. К. - До 80-річного ювілею з дня народження Дерев’янко Віри Петрівни (2017)
Наумов О. Г. - До ювілею професора М. Р. Козаченка (2017)
Коломацька В. П. - До 80-річчя з дня народження П. П. Літуна (2017)
До уваги авторів (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
To the memory of D. I. Zaitsev (2012)
Albuquerque H. - Some (Hopf) algebraic properties of circulant matrices, Panaite F. (2012)
Al-Sharo Kh. A. - On S-quasinormally embedded subgroups of finite groups, Shemetkova O., Yi X. (2012)
Banakh T. - Algebra in superextensions of semilattices, Gavrylkiv V. (2012)
Dudchenko I. - A linear algorithm of checking of the graph connectness, Plakhotnyk M. (2012)
Ghasemi M. - Automorphism groups of tetravalent Cayley graphs on minimal non-abelian groups (2012)
Kirichenko V. V. - On the contribution of D.I. Zaitsev to the Theory of Infinite Groups, Kurdachenko L. A., Otal J., Subbotin I. Ya. (2012)
Kurdachenko L. A. - On hypercentral fyzzy groups, Grin K. O., Turbay N. A. (2012)
Protasov I. - Partitions of groups into sparse subsets (2012)
Raievska I. Yu. - Finite local nearrings on metacyclic Miller-Moreno p-groups, Sysak Ya. P. (2012)
Santhakumaran A. P. - The upper edge-to-vertex detour number of a graph, Athisayanathan S. (2012)
Ангелова А. О. - Благодійна діяльність українських релігійних організацій у сфері опіки над літніми людьми (2017)
Vykhovanets Z. S. - Grammar of modern economics: fundamental types (2017)
Герасимова Е. М. - Національно-культурний простір економічної діяльності як пошук гармонізації та взаємодії в суспільстві (2017)
Ємець Н. А. - Сучасна ґендерна парадигма: історико-філософський аналіз, Мельник О. Є. (2017)
Zakharina M. І. - The education of free individual as the main value of the welfare of the social state in the scientific heritage of V. Zenkovsky (2017)
Мазур Т. В. - Інтегральна характеристика психологічної стійкості особистості у важких життєвих ситуаціях, Лещенко М. Є., Орешета Ю. В. (2017)
Михайліченко М. В. - Напрями і шляхи оптимізації системи державно-громадського управління якістю університетської освіти в умовах українських реалій (2017)
Мекшун А. Д. - Iсторичний екскурс становлення соціальної роботи економічно розвинутих країн з підготовки соціальних працівників, Острянко Т. С. (2017)
Пуляєвська М. Є. - Психосемантична мікросегментація користувачів соціальних мереж (2017)
Сірий Є. В. - Системний аналіз соціальної напруженості в контексті побудови її концептуальної моделі та алгоритмізації дослідження (2017)
Царенок А. В. - Критика видовищно-розважальної культури в контексті візантійської естетики аскетизму (2017)
Чабак Л. А. - Мовні засоби політичної маніпуляції (2017)
Шакун Н. В. - Особливості тлумачення суспільства в українській філософії (2017)
Шевченко М. М. - Соціально-філософський аналіз військових традицій (2017)
Черній Г. В. - Interactive Technologies in Training Interpreters (2016)
Перлова В. В. - Using Social Network for Implementation of the Learner-Centered Approach While Teaching English Methodology to University Students (2016)
Бацуровська І. В. - Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Бурмакіна Н. С. - Критерії та показники сформованості професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей (2016)
Бутко О. В. - Сутність та особливості формування економічної культури учнів загальноосвітньої школи у навчально-виховному процесі (2016)
Гончарук В. В. - Запровадження державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними закладами розширить функції управління (2016)
Гордійчук С. В. - Забезпечення якості освітньої діяльності за участю студентів у вищому медичному навчальному закладі (2016)
Дерека Т. Г. - Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського Союзу (2016)
Дідківська Т. В. - Системи рівнянь у старовинних задачах, Сверчевська І. А. (2016)
Кендзьор П. І. - Переосмислення поняття патріотизму у контексті перспективи розвитку полікультурного виховання в Україні (2016)
Ковальчук В. А. - Стан професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2016)
Козачко О. М. - Графічно-інформаційні технології формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної та комп'ютерної графіки, Козачко А. О. (2016)
Кошук О. Б. - Професійна компетентність спеціаліста як характеристика його професійної діяльності (2016)
Ліщук І. І. - Проблема формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2016)
Ляпунова В. А. - Інтеграція змісту гуманітарної та психолого-педагогічної підготовки студентів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Миценко Д. В. - Особливості застосування методу проектів у процесі викладання психологічних дисциплін (2016)
Мосіюк О. О. - Використання системи MOODLE для організації змішаного процесу навчання майбутніх видавців комп'ютерній графіці (2016)
Підлубна О. М. - Використання інноваційних ідей американського досвіду професійної підготовки пілотів цивільної авіації (2016)
Процюк І. Є. - Формування соціокультурної компетентності особистості в науковій літературі (2016)
Рибінська Ю. А. - Особливості застосування сучасних педагогічних технологій майбутніми вчителями іноземних мов (2016)
Самаріна С. І. - Особливості естетичного виховання учнів в початковій школі України другої половини ХІХ — початку ХХ століття, Демченко Н. М. (2016)
Свиридюк В. В. - Лінгвістична та наукометрична складові наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства (2016)
Скляренко І. Ю. - Стан мережі навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920–60 рр. ХХ ст. (2016)
Солодовник О. В. - Практична медична підготовка: інноваційний підхід формування готовності молодших медичних спеціалістів до професійного самовдосконалення (2016)
Фальштинська Ю. В. - Методологічні та психологічні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційному навчанні (2016)
Харченко Г. І. - Формування комунікативних умінь школярів в умовах компетентнісної мовної освіти (2016)
Черкашин О. В. - Основи пожежної безпеки в системі навчання та виховання молодших школярів (2016)
Шарлович З. П. - Пошук шляхів розвитку професійної майстерності молодших медичних спеціалістів у післядипломній освіті (2016)
Час визнання та започаткування сміливих проектів: Поліщук Олені Петрівні — 50 (2016)
Маменко М. Є. - Зоб у дітей (лекція для педіатрів та лікарів загальної практики) (2017)
Пархоменко Л. К. - Медико-соціальні проблеми підліткового віку та шляхи їх вирішення (2017)
Писанко В. М. - Ефективність застосування препарату Респіброн з метою імунопрофілактики хронічних та рецидивних риносинуситів у дітей (2017)
Усачова О. В. - Ентеровірусні інфекції: сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, підходи до діагностики та лікування ентеровірусних екзантем у дітей (2017)
Зинченко С. Н. - Детские страхи (психология и патология), Козачук В. Г., Чурсина Л. В. (2017)
Охотнікова О. М. - Пріоритетні напрямки підвищення ефективності мукоактивної терапії у лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей, Поночевна О. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Застосування фітотерапевтичних препаратів при кашлі у дітей (2017)
Височина І. Л. - Ефективність превентивного використання флавоноїдів у дітей шкільного віку в комплексі заходів щодо зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання, Абатуров О. Є. (2017)
Гончарь М. О. - Фактори ризику розвитку інтерстиційного захворювання легень у дітей з трисомією по 21 хромосомі, Логвінова О. Л., Муратов Г. Р., Яблонська Н. М., Помазуновська О. П., Цюра О. М. (2017)
Яблонь О. С. - Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей, Заічко Н. В., Мазулов О. В., Россоха З. І., Попова О. Ф. (2017)
Банадига Н. В. - Клініко-генетичні паралелі перебігу бронхіальної астми у дітей, Волошин С. Б. (2017)
Недельська С. М. - Ефективність пробіотиків у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей, Кузнєцова О. Д., Шевченко О. О., Кізілова І. А., Колесник О. Я. (2017)
Фесенко М. Є. - Клініко-інструментальна характеристика малої аномалії розвитку серця (МАРС) у дітей м. Полтави, Козакевич В. К., Зюзіна Л. С., Кабика Т. В., Пєший М. М. (2017)
Боярская Л. Н. - Оптимизация патогенетической терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей, Потапенко С. В. (2017)
Клименко Т.М. - О возможности использования адаптированной смеси на основе козьего молока у новорожденных с перинатальной патологией, Сердцева Е.А., Каратай О.С., Мельничук О.П. (2017)
Чернишова Л. І. - Перебіг ротавірусного гастроентериту у дітей до п'яти років на сучасному етапі, Тесленко М. Ю., Радіонова Н. М., Касьян О. І. (2017)
Шевцова О. М. - Оптимізація послідовної антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту з включенням ад'ювантної складової у дітей з хронічним гастритом, Лукашук В. Д., Алі Самех Алі, Палагнюк Н. О. (2017)
Сорокман Т. В. - Природжений гіпотиреоз у дітей: інтелектуальний розвиток та психосоціальна адаптація, Попелюк Н. О. (2017)
Яновська Г. О. - Зміни метаболізму амінокислот при гіпоксично-ішемічній енцефалопатії та їх залежність від клінічної симптоматики, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2017)
Ахмедли К. Н. - Особенности дефицита макро- и микроэлементов при дисплазии соединительной ткани (2017)
Корниенко Г. В. - Клинический случай туберкулёзного шейного лимфаденита у мальчика 10 лет, Дмитряков В. А., Свекатун В. Н., Михальчук А. И. (2017)
Дорош О. І. - Інфантильний злоякісний остеопетроз у дитини з апалічним синдромом, Шеремет М. Р., Петрончак О. А., Масиник Ю. С. (2017)
Слєпов О. К. - Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування високої природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Журавель А. О. (2017)
Сапунков О. Д. - Особливості будови барабанної порожнини у плода людини дев'ятого місяця розвитку, Косаковський А. Л., Сапункова Л. О. (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
Andrei Vladimirovich Roiter. To the 75th anniversary (2012)
Asaad M. - Characterization of finite groups with some S-quasinormal subgroups of fixed order, Csorgo P. (2012)
Bondarenko V. - On 0-semisimplicity of linear hulls of generators for semigroups generated by idempotents, Tertychna O. (2012)
Grunsky I. - Domination on the vertices of labeled graphs, Mikhaylova I., Sapunov S. (2012)
Horak M. - Word length in symmetrized presentations of Thompson’s group F, Johnson A., Stonesifer A. (2012)
Kruglyak S. A. - Orthoscalar representations of the partially ordered set (N, 4), Livinsky I. V. (2012)
Kysil T. - Reduction of matrices over Bezout domains of stable range 1 with Dubrovin’s condition in which maximal nonprincipal ideals are two-sides, Zabavski B., Domsha O. (2012)
Lichtman A. I. - The first theorem of Andrey Roiter (2012)
Piggott A. - The symmetries of McCullough-Miller space (2012)
Protasov I. V. - Prethick subsets in partitions of groups, Slobodianiuk S. (2012)
Ramirez L. E. - Combinatorics of irreducible Gelfand-Tsetlin sl(3)-modules (2012)
Ringel C. M. - On radical square zero rings, Xiong B.-L. (2012)
Santhakumaran A. P. - The detour hull number of a graph, Ullas Chandran S. V. (2012)
Zhuravlev V. - Projective resolution of irreducible modules over tiled order, Zhuravlyov D. (2012)
Карлов В. Д. - Тенденції та перспективні напрями розвитку радіоелектронної боротьби у збройних конфліктах сучасності та майбутнього, Шолохов С. М., Лукашук О. В. (2017)
Петров А. В. - Метод визначення маршруту руху транспортних засобів при постачанні матеріально-технічних засобів, Худов Г. В., Таран І. А. (2017)
Абрамов А. П. - Порівняння фінансування потреб основних заходів будівництва Збройних Сил України та прогнозування змін його обсягів до 2020 року (2017)
Семененко О. М. - Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України, Пекуляк Р. О., Масловський С. С., Бойко Р. В., Нечитайло О. О. (2017)
Волинець Д. О. - Шляхи збільшення енергетичної прихованості радіоканалу стандарту IEEE 802.11 ІТС Державної прикордонної служби України (2017)
Косогов О. М. - Методика визначення структури системи інформаційної безпеки Міністерства оборони та Збройних Сил України, Сірик А. О. (2017)
Васюта К. С. - Аналіз можливості застосування хаотичних процесів для організації командно-телеметричної радіомережі управління безпілотними літальними апаратами, Озеров С. В., Литвин А. В., Северілов А. В. (2017)
Сікірда Ю. В. - Оцінювання впливу організаційних факторів на безпеку польотів при управлінні повітряним рухом, Шмельова Т. Ф., Ткаченко Д. О. (2017)
Тимочко О. І. - Автоматизація попередніх штурманських розрахунків для визначення бойових можливостей винищувальної авіації, Чернов В. Г., Рожньов І. О., Семерня А. Ю. (2017)
Фриз П. В. - Формування керованих віртуальних орбіт космічних апаратів методом клонування (2017)
Kharchenko V. - The principles to maintain an acceptable level of air navigation safety in Ukraine, Alexeiev O., Luppo A., Yurchik R. (2017)
Барышев И. В. - Анализ рефлексивного управления в радиоэлектронных информационных системах, Дахно А. А. (2017)
Жеглов В. А. - Стеганографическая техника для изображений JPEG с использованием оптимальных паттернов внедрения, Яковенко А. А., Кушниренко Н. И. (2017)
Zhuravlev O. - Method for determining coefficient power error of front resistance missile by means station outwardly trajectory measurements, Коlоmіytsev О., Herasimov S. (2017)
Іванов О. М. - Аналіз принципів формування синусоїдних сигналів цифрових генераторів, Горбаньов Д. С., Науменко А. М. (2017)
Корнієнко Л. Г. - Спрямовані властивості фазованої антенної решітки з випадковими неоднорідними фазовими похибками, Кобзєв В. В., Коломійцев О. В. (2017)
Костенко П. Ю. - Підвищення скритності аналітичних хаотичних сигналів, Барсуков О. М., Бернік Є. В., Корнілін Р. Ю. (2017)
Сотніков О. М. - Характеристики поглинання хвиль середовищем з електромагнітними втратами, Дем’янчук Б. О. (2017)
Худов В. Г. - Удосконалений еволюційний метод сегментування багатомасштабної послідовності зображень, отриманих з космічних систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М. (2017)
Бодянский Е. В. - Обобщенная метрика в задаче анализа многомерных данных с разнотипными признаками, Струков В. М., Узлов Д. Ю. (2017)
Гулін О. В. - Принципи інтелектуалізації інформаційно-вимірювальних систем, Мамедова Т. О., Ришкін В. В., Шамаєв Ю. П. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Інтегрована модель управління ризиком втрати знань в проектному середовищі (2017)
Кононов Б. Т. - Вибір показника для оцінювання технічного стану дизель-генератора, Бондаренко О. І. (2017)
Фененко О. А. - Влияние внешних факторов на просадку пружин подвески транспортного средства, Оксентюк М. А. (2017)
Хижняк В. В. - Реконструкція системи підготовки авіаційних рятувальників державної авіації України – вимога часу, Куньо М. Д., Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2017)
Адаменко М. І. - Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери на об’єктах гірничо-видобувного виробництва, Халмурадов Б. Д., Дармофал Е. А. (2017)
Івашков Ю. Б. - Методика прогнозування змін режимів функціонування Державної прикордонної служби України, Онищук С. В. (2017)
Катеринчук І. С. - Обґрунтування підходів з формування службового порядку сил і засобів органів та підрозділів охорони державного кордону під час реагування на надзвичайні ситуації, Кривий І. В. (2017)
Лемешко В. В. - Методика формування вимог до організаційної структури прикордонного підрозділу швидкого реагування (2017)
Мисик А. Б. - Концепція застосування Державної прикордонної служби України у територіальній обороні (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (2017)
Вихідні дані (2017)
Агафонов Ю. М. - Підходи до автоматизації процесу прийняття рішень на застосування зброї, Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. (2017)
Гуляк О. В. - Вибір способу збереження функцій пункту бойового управління, Дем’янчук Б. О., Сотніков О. М. (2017)
Колеснік О. М. - Напрямки удосконалення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних підрозділів, Лещенко С. П., Крищенко В. В., Ковбаса П. С. (2017)
Пегахін І. А. - Протиріччя, що виникають у ході загальновійськового бою та шляхи їх вирішення, Стародубцев С. О., Варакута В. П., Забула О. Є., Чернявський О. Ю. (2017)
Шинкарьов Є. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною, Городнов В. П., Лазебник С. В., Місюра О. М. (2017)
Башинський В. Г. - Розробка моделі оптимального використання засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу на основі критерію вартість/точність, Добришкін Ю. М., Собора А. І. (2017)
Гурин О. М. - Методика формування раціональної структури системи матеріального забезпечення повітряного командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повітряній операції (2017)
Комаров В. С. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу органів військового управління, Косогов О. М., Курдюк В. Ф. (2017)
Макеєв В. І. - Показники військово-економічного аналізу та методи їх оцінки, Петренко В. М., Житник В. Є., Раскошний А. Ф. (2017)
Семененко О. М. - Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування, Водчиць О. Г., Семененко Л. М., Бойко Р. В., Башинський Д. В., Зубрицька Г. Г. (2017)
Пічугін М. Ф. - Огляд програм та вимог керівних документів країн НАТО стосовно космічної ситуаційної обізнаності, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Кожушко Я. М. (2017)
Снігуров А. В. - Аналіз механізмів реалізації мережевих атак прикладного рівня в інтересах проведення криміналістичних розслідувань кіберзлочинів, Балашов В. Ю., Сердюк А. Ю. (2017)
Бабій Ю. О. - Розробка перспективного ударно-розвідувального безпілотного літального апарату, Клепіковський А. В., Ковальов В. О. (2017)
Бездельный В. В. - Определение профильного сопротивления тела в аэродинамической трубе, Мишкова А. А., Шелудько М. Н. (2017)
Сафронов О. В. - Математичні моделі оцінки впливу демпферів сухого тертя на рівень коливань аеродинамічних поверхонь керування літаків при виникненні трансзвукового флатеру, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2017)
Соколовський В. В. - Розвиток вітчизняних безпілотних літальних апаратів в умовах проведення антитерористичної операції на сході України, Мудрик В. Г. (2017)
Бовда Е. М. - Методи забезпечення якості обслуговування в сучасних телекомунікаційних мережах військового призначення, Сальник В. В. (2017)
Василишин В. І. - Аналіз ефективності попередньої обробки сигналів модифікованим методом SSA, Мацина К. Г., Лук’янюк Р. А., Косіхін Р. В. (2017)
Борейко О. О. - Аналіз стану вирішення проблеми узгодження динамічних характеристик відеопотоку і інфокомунікаційних мереж, Дрозд К. А., Фустій В. С. (2017)
Глушко А. П. - Особливості побудови телевізійної системи повітряної розвідки з покращеними характеристиками, Чечуй О. В., Сінько В. В., Зотов М. С. (2017)
Гордієнко Ю. О. - Аналіз методів виявлення сейсмічних сигналів за результатами спостережень трикомпонентною сейсмічною станцією, Солонець О. І., Кошель А. В., Руденко Д. В. (2017)
Довгалюк Р. Ю. - Порівняння критеріїв різкості зображень для використання в цифровій голографії (2017)
Кандирін М. П. - Приклади практичного проектування цифрових обчислювальних синтезаторів сигналів на інтегральних мікросхемах (2017)
Костенко П. Ю. - Розвиток методів розмноження даних для вирішення задачі фільтрації шуму в спостереженні сигналу, Слободянюк В. В., Акімов О. О., Потапова Н. Д. (2017)
Кузнєцов О. Л. - Розрізнення за шляховою дальністю РЛС з синтезованою антенною решіткою в умовах впливу неоднорідностей атмосфери, Коломійцев О. В., Садовий К. В. (2017)
Петренко В. Р. - Використання сигналів цифрового ефірного телебачення для створення прихованого радіолокаційного поля, Білак П. В., Бєляк С. П. (2017)
Стасєв С. Ю. - Технологія обробки відеокадрів для бортових засобів телекомунікацій (2017)
Сургай М. В. - Оцінювання рівня радіолокаційної помітності снаряду ракетної системи залпового вогню "Град" у різних діапазонах довжин хвиль, Залевський Г. С., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору режимів роботи багатоантенних систем військового радіозв’язку, Кувшинов О. В., Петрунчак C. П. (2017)
Жиров Г. Б. - Аналіз математичних моделей технічного обслуговування складних технічних об’єктів, Лєнков Є. С., Толок І. В. (2017)
Греков В. П. - Методика вибору точок кріплення домкрату на стрілі і на рамі вантажопідіймального агрегату, П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2017)
Трошин О. Н. - Термодинамические условия достижения аномально низкого трения и изнашивания в трибологии (2017)
Носова Я. В. - Разработка конструкции ольфактометрической насадки, Аврунин О. Г., Семенец В. В. (2017)
Писарєв А. В. - Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами, Радченко І. О., Тузіков С. А., Писарєв С. А., Лазутський А. Ф. (2017)
Шмаков О. М. - Необхідність підвищення мотивації офіцерського складу із засвоєння програм підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня (2017)
Казимагомедов И. Э. - Шлакощелочные вяжущие на основе шлаков дезинтеграторного измельчения, Рачковский А. В., Казимагомедов Ф. И. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Professional scientific publications Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University (2017)
Вихідні дані (2017)
Галінський О. М. - Стан і тенденції розвитку будівельного комплексу України, Вахович І. В., Молодід О. О. (2013)
Вахович І. В. - Ефективність управління будівельним підприємством на засадах логістики (2013)
Вахович І. В. - Формування людського капіталу будівельної організації (2013)
Андрітко В. М. - Сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств (2013)
Антипенко Є. Ю. - Практичний механізм визначення ефективності впровадження систем SСМ на підприємствах будівельної галузі (2013)
Бєленкова О. Ю. - Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності, Остапенко І. О. (2013)
Бичевой Я. Я. - Битумно-полимерные ремонтные композиции в технологиях устранения деффектов и повреждений мягких кровель, Козырева Е. Я. (2013)
Бронин С. В. - Подбор оптимального набора строительных обьектов при планировании инвестиционной деятельности в строительстве, Пригара М. Ж. (2013)
Дмитренко В. І. - Будівельна галузь України: порівняння, тенденції, прогнози (2013)
Доненко Д. І. - Шляхи вдосконалення організаційно-технологічних моделей оцінки ефективності реалізації будівельних проектів, Ярова Л. Ж., Іщенко О. С., Доненко І. В. (2013)
Іваницька Т. Є. - Збалансування показників забезпечення ефективності управління будівельними підприємствами за параметричними логістичними критеріями (2013)
Коваленко Є. С. - Методичні засади оцінювання спроможності будівельних підприємств щодо ефективного використання фінансових ресурсів (2013)
Кононова І. В. - Особливості аудиту основних засобів в будівельній галузі, Одегова С. В. (2013)
Кушнірук А. О. - Зростання продуктивності праці будівельного підприємства - елемент формування його економічної безпеки (2013)
Недорезов А. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния ригеля рамного фундамент а под турбоагрегат энергоблока ТЭС (2013)
Січний С. Е. - До проблеми обґрунтування вартості матеріалів у будівництві (2013)
Сліпенчук Г. В. - Еволюція теорії та практики регулювання оплати праці працівників, Жакун І. В. (2013)
Чуприна Х. М. - Методи визначення теплопровідності та енергоефективності огороджувальних конструкцій будівлі в ВІМ (2013)
Ячменьова Ю. В. - Щодо визначення ефективності фінансування об'єктів незавершеного будівництва (2013)
Шаоцин Г. - Оцінка економічної ефективності реконструкції "селища в місті" з позицій забудовника (2013)
Мокін Б. - Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості, Мізерний В., Мензул О. (2011)
Пантюк М. - Компаративний аспект проблеми підготовки майбутнього вчителя до виховання роботи в історії педагогіки початку ХХ століття (2011)
Шпак О. - Проблема спілкування в системі пофесійно-педагогічної діяльності вчителя, Терес М. (2011)
Добрянський І. - Формування підприємницької культури дизайнера в умовах приватної вищої школи (методологія дослідження проблеми), Зимомря М. (2011)
Козир А. - Диригентсько-хорова підготовка як основа фахового становлення майбутнього вчителя музики (2011)
Мадзігон В. - Підприємницька діяльність у сільському господарстві рослинництва та тваринництва (2011)
Журавська Н. - Сталий розвиток суспільства як передумова розвитку аграрної освіти (2011)
Душний А. - До питання мистецьких традицій села Стрільбичі (2011)
Зеленська О. - Навчання курсантів і студентів англійської юридичної термінології (2011)
Пономаревський С. - Українізаційні ініціативи в освітньо-педагогічній сфері на території Далекого Сходу в 1917 – 1922 рр. (2011)
Корінець З. - До проблеми слухової діяльності та співацького інтонування в навчальному хорі майбутнього вчителя музики (2011)
Сятецький К. - Розвиток хорового мистецтва на Яворівщині (за матеріалами М.Т. Завадки) (2011)
Цигилик О. - Музично-стильові особливості повстанських пісень Східної Галичини (2011)
Михаць М. - Диригентсько-хорова діяльність Богдана П’юрка (Дрогобицький період 1932 – 1944), Модрицький З. (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Час збирати плоди (2011)
Вачевський М. - Слово про вченого (2011)
Михасюк І. - Слово вченого. Земельна реформа в Україні: проблеми і перспективи (2011)
Федоришин В. - Акмеологічний підхід до підготовки керівників творчих навчальних колективів (2011)
Кулішов В. - Інноваційні педагогічні технології при підготовці магістрів економічного профілю (2011)
Ромащенко І. - Визначення цільового компонента педагогічної діяльності як ключовий фактор досягнення результату освітнього процесу (2011)
Бурбан М. - На шляхах до професіоналізму (2011)
Смерчко А. - Відбиття антиномії мир – війна у фразеології (на матеріалі української та російської мов), Куцик О. (2011)
Ластов’як О. - Творча діяльність ансамблю "Світлиця” (Вільнюс, Литва) (2011)
Водяний Б. - Духовно-просвітницька діяльність хорового ансамблю молодіжного духовного театру-студії "Воскресіння” (2011)
Конончук В. - Естрадно-джазова освіта в Україні: ретро- та перспектива (До 30-річчя відкриття естрадного відділення в Київському державному музичному училищі імені Р.М. Глієра) (2011)
Савченко Р. - Педагогічна взаємодія вихователя та музичного керівника дитячого навчального закладу: теорія і практика (2011)
Петрицин І. - Комп’ютерне тестування – одна з форм діагностики та перевірки успішності навчання, Петрицин О. (2011)
Зінченко В. - Якість вищої освіти в офіційних документах Болонської групи (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського