Болюх В. Ф. - Линейный ударный электромеханический преобразователь электромагнитно-индукционного типа, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2017)
Попович О. М. - Врахування просторової несинусоїдності магніторушільних сил при проектуванні асинхронних двигунів за еквівалентною квазітривимірною польовою моделлю, Головань І. В. (2017)
Міжнародний симпозіум проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки - SIEMA секція "Проблеми теорії і практики електричних машин" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лисенко О. - Базові принципи післядипломної освіти лікарів (2017)
Дурдас А. - Тенденції розвитку освіти дорослих франції: сучасність і перспективи (2017)
Батечко Н. - Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії (2017)
Загородня А. - Порівняльний аналіз навчання фахівців економічної галузі України та Республіки Польща (2017)
Євтушенко Н. - Організація освіти польських учителiв у післядипломний період (2017)
Овчаренко Н. - Сучасна музична освіта федеративної Республіки Німеччини (2017)
Лакоза Н. - Організація профільного навчання в Україні та за кордоном (2017)
Мосьпан Н. - Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС (2017)
Вербенець А. - Процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.) (2017)
Валенкевич О. - Освітній вплив сучасних чеських музеїв (з практики роботи Моравсього народного музею у місті Брно) (2017)
Петренко Н. - Організація здоров’язбережувального середовища в аграрному університеті (2017)
Касілов І. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності (2017)
Томашевський В. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2017)
Овсієнко Л. - Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз (2017)
Гайдай І. - Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю: історичний досвід для сучасності (2017)
Замкова Н. - Педагогічна модель розвитку критичної грамотності майбутніх перекладачів А. Люка та П. Фрібоді: досвід використання у вітчизняній педагогічній практиці, Войнаровська Н. (2017)
Синекоп О. - Англомовне навчання майбутніх ІТ-фахівців лінгвостилістичним особливостям тексту політики інформаційної безпеки (2017)
Іваницька О. - Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ, Панченко А., Панченко Г. (2017)
Кулик О. - Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів (2017)
Александрова В. - Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Бровко К. - Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Чжан С. - Змістовно-технологічне забезпечення процесу виховання етнічної толерантності студентів (2017)
Фінгерман О. - Патріотичне виховання і корекція розумово відсталих дошкільників засобами музейної педагогіки (2017)
Байструк-Глодан Л. З. - Перспективи селекції Festuca trachyphylla при створенні сортів газонного призначення в умовах Передкарпаття, Хом'як М. М., Жапалеу Г. З. (2017)
Дубицький О. Л. - Роль чутливих до сонячної радіації ознак потужності фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності пшениці озимої за біологізованих систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Дубицький О. Л. - Формування продуктивності колосу озимої пшениці залежно від питомої площі та питомої поверхневої щільності листків за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Кобиренко Ю. О. - Динаміка видового складу різновікових травостоїв під впливом антропогенного навантаження, Котяш У. О., Терлецька М. І., Дідух Г. М. (2017)
Коник Г. С. - Оптимізація елементів технології вирощування рижію ярого в умовах Західного Лісостепу, Лихочвор А. М. (2017)
Коник Г. С. - Вплив удобрення і біопрепаратів на якість і поживність корму лучних травостоїв, Рудавська Н. М. (2017)
Марухняк А. Я. - Пластичність і стабільність кількісних ознак продуктивності голозерних зразків вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2017)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування різних систем удобрення і вапнування та їх післядії на трансформацію кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, Гавришко О. С., Шинкарук Г. П. (2017)
Осадчук В. Д. - Особливості вирощування світчграсу як енергетичної культури в умовах Буковини, Гунчак Т. І., Сандуляк Т. М. (2017)
Пущак В. І. - Особливості вирощування нуту на території України в умовах зміни клімату (2017)
Рудавська Н. М. - Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи, Гук Р. М. (2017)
Воробель М. І. - Перетравність поживних речовин і баланс Нітрогену у дійних корів за корекції вітамінно-мінерального живлення (2017)
Клим О. Я. - Концентрація жирних кислот і важких металів у пилку з яблуні в різних природних зонах Карпатського регіону (2017)
Козир В. С. - Стан та перспективи племінної роботи в молочному скотарстві Півдня України, Коваленко В.П., Геккієв А. Д. (2017)
Романчук А. С. - Середньодобове виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу, Рівіс Й. Ф. (2017)
Седіло Г. М. - Особливості протеїнового та енергетичного живлення вівцематок, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М., Карапата Н. М. (2017)
Федак В. Д. - Газоенергетичний обмін у телиць, нетелей і корів української чорно-рябої молочної породирізних типів конституції, Федак Н. М., Полуліх М. І., Шелевач А. В. (2017)
Шелевач А. В. - Обмін азотовмісних сполук в організмі та продуктивність бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2017)
Ящук Т. С. - Адаптованість помісних корів червоної польської породи до паратипних умов середовища, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2017)
Волобуєва О. Ф. - Формування прихильності до здорового способу життя: психологічний ракурс (2017)
Гафіатуліна А. В. - Семантична диференціація ключового поняття національної самосвідомості студентів (2017)
Журавльов В. В. - Чинники та умови впровадження організаційно-психологічного тренінгу для керівного складу органів охорони державного кордону (2017)
Іваник О. О. - Психологічні особливості маніпулятивної поведінки у дорослих (2017)
Ковальчук О. С. - Специфіка проявів соціальної відповідальності та психологічного благополуччя в різних вікових групах, Нікітіна Д. О., Обдула А. М. (2017)
Шандрук С. К. - Вчинкова організація пошукової пізнавальної активності особистості, Фурман А. А. (2017)
Швець В. В. - Методичні засади впливу ткацтвотерапії в психологічному процесі (2017)
Ятчук М. С. - Завдання та особливості професійної діяльності працівників органів та установ виконання пока4рань (2017)
Шкодовський Ю. М. - Харківський національний університет будівництва та архітектури. Історія та сьогодення (2012)
Подольская Е. А. - Педагог как субъект образования в кризисном обществе... (2012)
Бирченко Е. И. - Высшая школа и бизнес: в поисках путей эффективного взаимодействия (2012)
Туренко А. Н. - О совершенствовании технического образования и многоуровневой фундаментальной подготовки (2012)
Бирченко Е. И. - Карьерный рост выпускников в системе показателей качества высшего образования (2012)
Нагаєв В. М. - Дворівнева модель управління навчально-дослідною роботою студентів у вищих навчальних аграрних закладах (2012)
Селецький А. Ю. - Професійне навчання на виробництві (2012)
Калашник Л. С. - Організаційні аспекти системи педагогічного та соціального піклування про дітей-сиріт в КНР (2012)
Соколова О. Р. - Проблеми адаптації першокласників до школи як складова безперервної освіти (2012)
Євдокимов В. І. - Запобігання і подолання конфліктів у студентському середовищі (2012)
Ренев В. А. - Концепция устойчивого развития: принципы, тенденции и опыт внедрения в учебный процесс, Журавлев Ю. Д., Бортничук П. С., Нестеров М. Р., Подустов М. Т., Запорожец И. И. (2012)
Саєнко Н. Н. - Методи духовно-морального виховання студентів технічних ВНЗ (2012)
Мощенок В. С. - Использование компьютерных технологий в преподавании технических дисциплин, Тарабанова В. В., Лалазарова Н. А., Ляпин А. Ф. (2012)
Деркач Г. В. - Особенности обучения иностранных студентов конспектированию (2012)
Агаджанова Р. - Використання методу проектів у процесі навчання іноземній мові студентів економічних спеціальностей (2012)
Згурська М. П. - Педагогічна культура викладача вищої школи: етична складова (2012)
Мамедов З. А. - История спорта и физического воспитания в Азербайджане (2012)
Крахмалев А. П. - Научные и литературные занятия в Петропавловской крепости (2012)
Степанова М. В. - Успех в программе "Темпус" — это реально? (2012)
Анотації (2012)
Астахова Е. В. - Современный студент: риски адаптации к условиям непрерывного образования (2012)
Степко М. А. - Вища освіта: світові тенденції та реалії України (2012)
Обозная Е. К. - Отношения преподаватель — студент в рамках личностно-ориентированной парадигмы вузовского образования (2012)
Улитина М. И. - Новые формы взаимодействия между преподавателями и студентами на примере использования учебного портала Российского университета дружбы народов (2012)
Нечитайло И. Р. - Компетентностный портрет студента как модель оценки качества образовательной деятельности учебного заведения (2012)
Попова А. М. - Развитие экономической мобильности студентов и преподавателей как фактор повышения конкурентоспособности высшего образования Украины (2012)
Курганская Е. Э. - Роль преподавателя в формировании адаптационного потенциала студента (2012)
Хотенчан Д. А. - Психологические особенности личностной зрелости старшеклассников (2012)
Тюрк С. А. - Новые технологии в системе образования Турции (2012)
Прокопенко А. І. - Система перспективного управління у вищому навчальному закладі (2012)
Даньшева С. О. - Інтегральні характеристики професійної мобільності майбутнього конкурентоздатного інженера (2012)
Ромоданова Э. В. - Мониторинг адаптации студентов-первокурсников к обучению в университете, Тиманюк В. С., Огарь С. Ф. (2012)
Анищенко В. А. - Модульная система МОТ — принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала (2012)
Степанец И. В. - Система подготовки кадров для школы в Китайской Народной Республике (2012)
Джгун Н. І. - Порівняльна характеристика фізичного виховання в школах України та КНР (2012)
Чередник Д. Л. - Компетентностный подход в системе профессиональной подготовки инженера (2012)
Алексєєнко Алексєєнко - Форми та принципи реалізації інтерактивних технологій для формування професійних умінь у майбутніх лікарів, Р. Р. (2012)
Дементьева Дементьева - Деловая игра как метод подготовки иностранных студентов к профессиональной деятельности, Т. Т. (2012)
Московкин Московкин - Обучение братьев Семена и Соломона Кузнец в Ровенском реальном училище, В. В., Самсонюк Самсонюк, Т. Т. (2012)
Ковтун І. І. - Про широту математичних інтересів академіка Михайла Кравчука (2012)
Анотації (2012)
Захарченко В. - Капітальні інвестиції як драйвер технологічної реструктуризації промисловості України та її регіонів у постіндустріальну епоху (2017)
Желюк Т. - Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління (2017)
Паляничко Н. - Розвиток інструменту страхування ризиків сільськогосподарського землекористування (2017)
Кармелюк Г. - Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Романюта Е. - Конкурентоспроможність української системи оподаткування в умовах інтеграції до Європейського Союзу (2017)
Карапетян Е. - Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів (2017)
Островська Г. - Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання (2017)
Шестерняк М. - Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві (2017)
Задорожний З. - Логістичні витрати та їх класифікація, Грицишин А. (2017)
Івашук Ю. - Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки (2017)
Бабовал Н. - Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2017)
Лесовой В. Н. - Духовные ориентиры воспитания будущего врача, Алексеенко А. П. (2012)
Тридід О. О. - Основні вимоги до сучасного викладача ВНЗ та досвід їх реалізації в Харківському інституті банківської справи УБС НБУ, Світлична В. Р. (2012)
Гребенюк В. А. - Образование и виртуальность: новые задачи (2012)
Артеменко В. М. - Гібрид агент-орієнтованої моделі оцінювання знань учасників E-learning (2012)
Мышев А. С. - Сетевая модель "виртуального рабочего стола" взаимодействия преподавателя и студента в информационном пространстве internet сети, Подгорный М. М. (2012)
Лавенделс Ю. А. - Виртуальные занятия на базе дистанционного управления сервером, Шитиков В. А., Штейнманс Ю.Ф., Булиньш З. С. (2012)
Захарченко В. С. - Применение технологий дистанционного обучения для подготовки специалистов морского транспорта, Шапо В. А. (2012)
Бондаренко М. А. - Розробка модуля для системи дистанційного навчання за темою "Робота з формулами в редакторі електронних таблиць пакета OpenOffic" (2012)
Смолин Ю. Э. - Анализ информационной структуры, информационных потоков и их взаимосвязей в управлении процессом технического творчества, Смолина Н. Ю. (2012)
Лукьянова В. Л. - Методы обучения математике иностранных учащихся подготовительного факультета (2012)
Зимогляд Н. С. - Процедурні моделі змісту навчання проектуванню швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу (2012)
Иванова О. И. - Активизация познавательной деятельности учащихся (2012)
Губська С. Ф. - Особливості формування етики міжособистісних відносин молодших школярів (2012)
Московкин В. М. - Об истории высших учебных заведений, организованных на базе Харьковского института народного хозяйства в 1930 г. (2012)
Стадник О. С. - Підручники географії другої половини XVIII ст. (2012)
Гаврилова Л. А. - Памяти удивительного педагога: Никита Леонтьевич Чемезов (2012)
Хлопов Г. М. - Підручники "Основи теорії кіл", "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (2012)
Анотації (2012)
Мазоренко Д.І. - Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету, Тіщенко Л. М., Жила В. І., Гришин І. М. (2012)
Астахова Е. В. - Исследовательский проект "200-летие Бородинской битвы: Украина помнит" (2012)
Иванова К. И. - Религия и медицина: современный алгоритм развития, Лантух А. П., Мирошниченко М. С. (2012)
Гладкий І. П. - Розвиток та ефективне використання інформаційних ресурсів, Кухаренко В.М., Табулович В. Ю. (2012)
Реньов В. О. - Економіка знань: від проекту доктрини до перших кроків реалізації, Журавльов Ю. Д., Бортнічук П. С., Нестеров М. Ф. (2012)
Пасмор Н. П. - Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу (2012)
Касьянова О. Г. - Використання евристичних методів у навчальному процесі вищої школи (2012)
Даньшева С. О. - Компетентнісний підхід до формування професійної мобільності майбутнього інженера (2012)
Алексєєнко Р. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі підготовки майбутніх лікарів (2012)
Поляков С. Г. - Підвищення ефективності проведення практичних занять з технічних дисциплін шляхом використання методів проблемного навчання, Зміївський Г. О. (2012)
Алекнерова М. Э. - О некоторых проблемах семейного воспитания (2012)
Семейкина Н. Г. - Педагогические принципы профессора А.И. Кирпичникова (2012)
Анотації (2012)
Бобырева Е. К. - Дискурсивные особенности формирования коммуникативной компетенции в религиозном дискурсе (2011)
Боброва Е. Б. - Влияние языковой среды на развитие языковой компетенции китайских студентов, Вялых И. Р., Наумова И. П., Токайская Е. С. (2011)
Богиня Л. Р. - Взаємозв’язок і наступність вивчення загальноосвітніх дисциплін на етапі довузівської та переддипломної підготовки іноземних студентів, Колєчкіна І. І., Криворучко Т. П., Савицька Т. Ф. (2011)
Борбунюк В. С. - Национально-культурные особенности рецепции литературы и живописи (на примере рассказа Лу Синя "Родное село" и китайской пейзажной живописи) (2011)
Валит Е. Н. - Концепты мифологии и фразеологии - лингвистические маркеры национальной картины мира (2011)
Жовтоніжко І. І. - Самостійна робота іноземних студентів під час довузівської підготовки (2011)
Ионкина Е. Р. - Определение профессионально-языковой компетентности иностранного студента и условия ее формирования на довузовском этапе обучения (2011)
Лагута Т. Н. - Науковий стиль української мови: види тестових завдань для іноземців, Вержанська О. Н. (2011)
Мосьпан О. М. - Словотвірний аспект сучасної залізничної термінології (2011)
Казаков В. О. - Самостоятельная работа студентов в процессе обучения физиологии в медицинском университете, Панова Т. П., Прокофьева Н. Ф., Гайдарова Е. К., Коноплянко В. С. (2011)
Рубина С. Е. - Разработка технологии обучения в контексте межкультурной коммуникации с опорой на этнопсихологические особенности учащихся (2011)
Северин Н. В. - Внеаудиторная работа — оригинальный путь к межкультурной коммуникации (2011)
Сеник Л. В. - Языковые и социокультурные факторы при обучении иностранных студентов-медиков профессиональной диалогической речи, Васецкая Л. П., Гейченко Е. Ю., Лебеденко И. В. (2011)
Ситковская М. И. - Коммуникативность как основополагающая составляющая обучения русскому языку как иностранному (2011)
Снегурова Т. С. - Способы активизации форм краткосрочного обучения: поиск инноваций, Виктор О. В. (2011)
Соколова Г. Н. - Восприятие текста в лингвокультурологическом аспекте: особенности смысловых и образных ассоциаций (2011)
Йоситака Т. Й. - Преподавание иностранных языков в университетах Японии (2011)
Мухтарова Г. А. - История образования в Тебризе (2011)
Стребуль Л. П. - Внеаудиторная работа как фактор повышения коммуникативной компетенции иностранцев, Дубовая Г. С. (2011)
Омаров М. А. - Опыт преемственности в обучении физике студентов-иностранцев на подготовительном и основном факультетах, Украинец Н. У. (2011)
Филимонова Н. Р. - Профессионально-педагогическое общение в вузовской иностранной аудитории, Романюк Е. П. (2011)
Рутц Е. С. - Интенсификация современного учебного процесса: роль информационных технологий в образовании, Ходоренко А. В. (2011)
Швець Г. Г. - Вивчення дієприкметника в курсі української мови як іноземної (2011)
Погребняк Ю. П. - Обучение иностранных студентов структурно-семантическим особенностям интериоризованного дискурса (2011)
Иванова К. В. - Этико-правовые аспекты деятельности врачей в Украине, Лантух А. А., Мирошниченко М. М., Горбаш А. С., Мирошниченко С. П. (2011)
Ренев В. А. - Эргономика и инженерная психология в подготовке специалистов АСУ ТП, Петрова Е. П. (2011)
Пазиніч С. М. - Філософія освіти в багатогранній діяльності Миколи Івановича Пирогова, Пономарьов О. В. (2011)
Гран-при — книге об учителях (2011)
Анотації (2011)
Прихна Т. А. - Синтез, спекание, структура и свойства материалов на основе AlB12, Барвицкий П. П., Дуб С. Н., Свердун В. Б., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Муратов В. Б., Васильев О. О. (2017)
Жданюк Н. В. - Характеристика структури органофілізованого палигорськіту і його спорідненість по відношенню до хроматів, Биков О. І. (2017)
Богатирчук А. С. - Визначення напруженого стану навколо отворів в циліндричній оболонці із композитного матеріалу, Романенко В. М. (2017)
Рудик О. Ю. - Іонне-азотування: регулювання фізико-механічних властивостей (2017)
Білошицька О. К. - Дослідження показників епілептичних ЕЕГ-сигналів за допомогою методів нелінійної динаміки, Клименко Т. А. (2017)
Ащепкова Н. С. - Моделювання та аналіз точності позіціювання маніпулятора (2017)
Максименко В. Б. - Обнаружение тепловых неоднородностей для последовательности изображений в видео термограмм, Шлыков В. В., Данилова В. А. (2017)
Адоньєв Є. О. - Принципи геометричної кореляції при побудові моделей багатофактор-них ситуацій і процесів, Верещага В. М. (2017)
Ганзя Р. С. - Вдосконалення методу нормування в кільці p-адичних чисел (2017)
Святний В. А. - Реалізація зв'язку з системою АСКОЕ через GSM-мережу, Мірошкін О. М., Гриша В. В. (2017)
Козаченко Д. Н. - Управление роспуском составов на сортировочных горках с немеханизированными парковыми тормозными позициями, Гревцов С. В., Болвановская Т. В. (2017)
Мошноріз М. М. - Автоматизована система водопостачання, яка складається з двох насосних агрегатів (2017)
Порван А. П. - Моделирование структуры данных информационной системы выявления ранних признаков нарушения механизмов гомеостаза биологической системы в экстремальных условиях, Высоцкая Е. В., Новикова И. В., Макайда С. В. (2017)
Броварець О. О. - Математичні моделі для визначення площі контактів робочих електродів технічної системи оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Подостроєць К. О. - Дослідження впливу дестабілізуючих факторів на вимірювання еталонних базисних відстаней геодезичного полігону (2017)
Федоров Н. В. - Оптимизация технологических режимов работы локальных подсистем инженерной сети, Хренов А. М. (2017)
Фешанич Л. І. - Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів, Олійник А. П. (2017)
Баженов В. Г. - Аналіз можливостей кореляційного методу визначення джерела акустичної вибухової хвилі, Шиндерук Т. Д. (2017)
Годун Н. І. - Сучасний стан та особливості викладання основ безпеки життєдіяльності у педагогічних ВНЗ в умовах модульно-рейтингової системи, Кебкало Т. Г., Миздренко О. М., Харченко Н. А., Буц М. А. (2017)
Єрічева Т. Ю. - Виробничий травматизм: актуальні аспекти та методи аналізу причин (2017)
Миздренко О. М. - Параметри мікроклімату: їх нормування та вплив на здоров’я людини, Годун Н. І., Харченко Н. А. (2017)
Москалюк І. В. - Екологічна ситуація в Україні, Сакун Н. Н., Нагорнюк В. Ф. (2017)
Палієнко О. А. - Аналіз і шляхи вирішення проблем екологічної безпеки в Україні (2017)
Савченко В. М. - Дослідження рівня професійного ризику, виробничого травматизму та профзахворюваності в галузі тваринництва України, Цивенкова Н. М., Савченко Л. Г. (2017)
Оборський Г. О. - Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм, Перпері Л. М., Голобородько Г. М. (2017)
Нагорный Б. И. - Мировая конкуренция на рынке образовательных услуг и проблема академической мобильности (2011)
Астахова В. И. - Основные тенденции развития академической мобильности украинских студентов (2011)
Астахова Е. В. - Академическая мобильность в украинском контексте: риски адаптации (2011)
Іваненко В. И. - З досвіду реалізації системи академічної мобільності в контексті Болонського процесу (2011)
Бондаренко М. А. - Академическая мобильность научных кадров (2011)
Быстрянцев С. И. - Академическая мобильность — важнейший фактор успеха модернизации российской системы высшего образования (2011)
Прокопенко І. Ф. - Управління університетом в умовах модернізації освіти (2011)
Черевко О. І. - Реалізація компетентнісної парадигми та формування професійної мобільності фахівця у ВНЗ (2011)
Ниндель Т. С. - Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии (2011)
Євдокимов В. І. - Європейський вибір України і підготовка вчителя (2011)
Попов В. В. - Проактивний підхід до виховання у вищому навчальному закладі пожежно-рятувального профілю (2011)
Тридід О. М. - Активізація людського капіталу в системі професійної підготовки, Світлична В. С. (2011)
Радов Д. І. - Професійна етика державного службовця (2011)
Ашеров А. Т. - Обучение на ошибках, Сажко Г. С., Полякова Ю. М. (2011)
Шаповалова Н. Ю. - Особливості вивчення неевклідової геометрії Лобачевського та ії застосування (2011)
Штефан Л. В. - Структура інноваційної культури інженера-педагога (2011)
Поляков С. О. - Игровые формы и методы обучения в подготовке курсантов высших военных учебных заведений (2011)
Лихвар В. В. - Художньо-творча діяльність як культурологічна проблема, Лихвар І. В. (2011)
Дербилова Е. А. - Педагог-режиссер (2011)
Крюков О. Б. - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (2011)
Анотації (2011)
Череднік Д. Л. - Національно-патріотичне виховання молоді і сучасність, Журавльов Ю. Д., Зайончковський Ю. В. (2011)
Войно-Данчишина О. В. - "Возраст — это не тяжелая ноша, а яхта обретения знаний и общения, и плавание будет продолжаться долго-долго…" (2011)
Подберезський М. К. - Професійна мобільність майбутнього інженера як науково-педагогічний феномен, Даньшева С. О. (2011)
Гирич З. І. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при вивченні педагогічних дисциплін (2011)
Борова Т. П. - Роль коучингу в системі адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників (2011)
Харківська А. А. - Управління системою вищої освіти в контексті ХХI ст. (2011)
Хоботова Э. Б. - Совершенствование фундаментального химического образования в технических вузах (2011)
Дмитрієв І. Б. - Наукові здобутки студентів факультету управління та бізнесу, Горова К. І. (2011)
Ковтун И. И. - О методике изложения отдельных разделов курса высшей математики (2011)
Зюзіна Т. О. - Реалізація принципу літературоцентричності культури в змісті циклу гуманітарних дисциплін (2011)
Стецюк К. П. - Етнічно-ментальні чинники формування екологічної культури (2011)
Селецький А. В. - Проблема взаємозв’язку інноватики і традицій у профтехосвіті України (2011)
Московкин В. М. - О судьбах тех, кто обучал Семена Кузнеца в Харькове, Божко Л. В. (2011)
Романец Г. Г. - Женский медицинский институт: 100-летний юбилей и 90-летнее забвение (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2012)
Фарафанов А. Ю. - Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге, Фурманова Н. И. (2012)
Alazawi R. J. - Markovian approach to man-machine-environment systems (2012)
Одаренко Е. Н. - Влияние индукции фокусирующего поля на эффективность комбинированного умножителя частоты (2012)
Рот С. М. - Імітаційне моделювання системи фазового автопідстроювання частоти з розширеною смугою захоплення (2012)
Калиберда М. Е. - Расчет характеристик диэлектрического электроотрицательного метаматериала в круглом волноводе на основе многослойного диэлектрика, Погарский М. Е., Дроздов К. С. (2012)
Асанов Э. Э. - Численная модель контакта металл-полупроводник, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И. (2012)
Лёзов П. П. - Коррекция закона Фарадея (2012)
Лёзов П. П. - Коррекция уравнений Максвелла (2012)
Лёзов П. П. - Коррекция уравнений бегущих волн (2012)
Крыжановский В. Г. - Влияние потерь в резонансных контурах на работу усилителя класса F, Ефимович А. П. (2012)
Афонин И. Л. - Исследование фазового сдвига между волнами, ответвляемыми щелями, прорезанными в широкой стенке плоского полуоткрытого металлодиэлектрического волновода, Лащенко И. В., Боков Г. В. (2012)
Гордиенко Ю. Е. - Бесконтактный режим работы при сканирующей микроволновой микроскопии, Ларкин С. Ю., Чхотуа М. С. (2012)
Сахненко Н. К. - Круговой резонатор с меняющейся по произвольному закону диэлектрической проницаемостью (2012)
Панченко А. Ю. - Параметры принимаемого сигнала на нижнем участке трассы бистатических систем РАЗ (2012)
Книгавко Ю. В. - Математическая модель динамической пространственной модификации томографических данных (2012)
Шиляева О. Л. - Структурные функции поля диэлектрической проницаемости при статистически анизотропной тропосфере, Петров В. А. (2012)
Карташов В. М. - Корреляционная обработка сигналов системы температурного радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Куля Д. Н. (2012)
Лошицкий П. П. - Исследование возможностей использования электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн для дистанционного регулирования свойств водных растворов, Минзяк Д. Ю. (2012)
Агеев Д. В. - Метод распределения длин волн в сетях DWDM с использованием эвристического алгоритма BCO-RWA, Переверзев А. А. (2012)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение и измерение параметров сигналов в параллельных системах обработки (2012)
Чепурный Я. Н. - Моделирование волноводного турникетного соединения с выходом на квадратном волноводе для антенны радара некогерентного рассеяния, Черняев С. В., Скляров И. Б. (2012)
Невлюдов И. Ш. - Исследование параметров многозондового подключающего устройства для контроля электронных компонентов, Жарикова И. В. (2012)
Пономарева А. В. - Влияние технологических режимов операции ультразвуковой сварки на надежность монтажных соединений, Невлюдова В. В. (2012)
Арсеничев С. А. - Резонансные свойства металлодиэлектрической пластины в волноводе, Полетаев Д. А., Слипченко Н. И., Старостенко В. В., Таран Е. П., Шадрин А. А. (2012)
Кузнецов А. А. - Оптимизация канала связи системы MIMO, Цопа А. И. (2012)
Ткаченко В. Н. - Модификация метода Ньютона применительно к решению координатно-трассовых задач пассивными автоматическими комплексами сопровождения воздушных целей, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2012)
Ткаченко В. Н. - Повышение точности определения координат ИРИ пассивными системами при помощи измерения периода вращения АФС РЛС, Коротков В. В., Поздняков Е. К. (2012)
Ципоренко В. В. - Дослідження безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з подвійним кореляційним обробленням (2012)
Рязанцев О. В. - О взаимодействии сигнала модифицированной ФМ с частотно-избирательными устройствами, Кулик М. В., Съянов А. М. (2012)
Стрелкова Т. А. - Исследование статистики пространственно-временных сигналов в оптико-электронных системах, Созонов Ю. И., Яновский Ю. А. (2012)
Токарь Л. А. - Анализ алгоритма планирования радиосети на основе технологии LTE (2012)
Биньковская А. Б. - Использование граничного сканирования при тестопригодном проектировании цифрових устройств, Котух В. Г., Мирошник М. А., Селевко С. Н. (2012)
Есилевский В. С. - Информационно-диспетчерская система автотранспортного предприятия CarTrace на основе GPS-технологий, Губочкин В. И. (2012)
Коваль Ю. А. - Учет канальных погрешностей пассивной системы синхронизации времени и частоты при использовании сигналов геостационарных ИСЗ, Костыря А. А., Приймак С. Ю., Плехно С. А., Асаад Х. Х. (2012)
Рефераты (2012)
Исходные данные (2012)
Іванова К. І. - Етичний кодекс фармацевтичних працівників України як основа діяльності фармацевтів у сучасному суспільстві, Лантух А. В., Мирошниченко М. М., Мирошниченко С. В. (2011)
Каслін М. А. - Зміни навчальних планів за спеціальностями транспортно-дорожньої галузі, Костіна Л. В. (2011)
Анищенко В. А. - Профессиональное модульное обучение в подготовке и повышении квалификации людей с ограниченными физическими возможностями (2011)
Михайличенко А. М. - Професiйна пiдготовка квалiфiкованих робітникiв на виробництвi (2011)
Ренев В. А. - Автоматизация и система экологического мониторинга в подготовке специалистов АСУ ТП, Бортничук П. П. (2011)
Бондаренко М. А. - Розробка та тестування класів для підсистеми лексичного аналізу в компіляторах мов програмування високого рівня (2011)
Касьянова О. І. - Експертиза в інтерпретаціях педагогів: результати дослідження (2011)
Кравец Н. С. - Использование технологий "Cloud Computing" в образовательных проектах (2011)
Лозовой А. С. - Уравнивание женских и мужских спортивных результатов в пауэрлифтинге, Караулов Е. М., Обозный А. Ф. (2011)
Олександрова Н. Н. - Сутність поняття "професійно важливі якості" (2011)
Шапаренко Х. Ф. - Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у процесі екологічного виховання, Савченко Л. С. (2011)
Карюченко Д. Р. - Підготовка майбутніх учителів до формування культури дозвіллєвої діяльності старшокласників (2011)
Шаньшань Л. У. - Формы и методы профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в КНР (2011)
Пономаренко Л. В. - Письмо в процессе обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе (2011)
Радіонова Н. М. - Модуси взаємодії раціонального та ірраціонального у філософській думці Слобожанщини (2011)
Лісковацька Х. А. - Педагогічна спадщина українських учених-компаративістів початку ХХ століття (2011)
Анотації (2011)
Баранюк Р. А. - Адаптивний електротепловий захист напівпровідникових перетворювачів електроенергії, Тодоренко В. А., Бондаренко О. Ф. (2017)
Глушеченко Э. Н. - Проектирование микрополосковых СВЧ-фазовращателей для антенных решеток (2017)
Цевух И. В. - Имитатор сигналов для индикатора кругового обзора "Пикет", Шейк-Сейкин А. Н., Садченко А. В., Кушниренко О. А., Савчук Ю. А. (2017)
Дружинін А. О. - Чутливий елементдвофункційного сенсора магнітного поля та деформації на основі мікрокристалів Si, Ховерко Ю. М., Кутраков О. П., Корецький Р. М., Яцухненко С. Ю. (2017)
Велещук В. П. - Влияние разброса значений электрических параметров RGB-светодиодов на однородность свечения светодиодных экранов при минимальной градации яркости, Власенко А. И., Власенко З. К., Шинкаренко В. В., Кудрик Я. Я., Сай П. О., Борщ В. В. (2017)
Трофимов В. Е. - Теплоаккумулирующая панель для поддержания микроклимата в помещении с радиоэлектронным оборудованием (2017)
Семенов A. В. - Влияние электронного облучения на оптические свойства пленок нанокристаллического SiC на подложках из монокристалла Al2O3, Лопин A. В., Борискин В. Н. (2017)
Тыныныка А. Н. - Применение энтропийного коэффициента для оптимизации числа интервалов при интервальных оценках (2017)
Броварська О. А. - Йдемо, утверджуючи себе, як народ…" : націософські пошуки сучасної публіцистики у контексті національно-патріотичного иховання молоді (на матеріалі роману-есе Богдана Теленька "Коли засурмить Сьомий Ангел") (2016)
Геделевич О. В. - Методичні особливості вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики в курсі шкільної математики (2016)
Дражниця С. А. - Дуальне навчання, як інтерактивна форма організації навчального процесу, Дражниця О. М. (2016)
Курняк Л. М. - Екологічна освіта в контексті формування особистості (2016)
Бастричев В. С. - Деякі аспекти розвитку вищої освіти України у світлі Болонського процесу (2016)
Бондар В. С. - Професіоналізм як сукупність критеріїв відповідності майбутніх психологів (2016)
Константінова С. В. - Оптимізація циклу суспільних та гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: аналіз зарубіжного досвіду, Константінов С. А. (2016)
Кравчук Л. С. - Рухова активність як запорука розумової працездатності студентів у навчальній діяльності, Островська Н. О., Кравчук М. В. (2016)
Крупа В. В. - Значення знань теорії та практики навчання основ здоров’я у підготовці фахівців фізичної реабілітації (2016)
Новікова О. А. - Професіоналізм викладача ВНЗ в педагогічній діяльності (2016)
Добровіцька О. О. - Виховний вплив інклюзивного середовища на майбутнього фахівця соціальної сфери (2016)
Калмикова Л. В. - Взаємообумовленість звуковимови та емоційно-психічних станів і особистості (2016)
Левицький В. Е. - До питання про формування основних якостей читання в учнів молодших класів із порушеним інтелектом (2016)
Максименко Н. В. - Особливості застосування педагогічного забезпечення формування основ безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеним інтелектом у позакласній виховній роботі (2016)
Чайковський М. Є. - Педагогічні технології соціально-педагогічної роботи зі студентами з інвалідністю (2016)
Якименко А. А. - Нормативно-правові проблеми регулювання інтеграції осіб з інвалідністю у вищому навчальному закладі (2016)
Ковтун О. С. - Специфіка аналізу візуальної інформації в дослідженнях соціальної комунікації, Баранова С. С. (2016)
Корабльова О. О. - Формування толерантності в контексті профілактики мобінгу в малих групах школярів підліткового віку (2016)
Логвиненко Т. О. - Особливості соціальної роботи та сучасних соціально-педагогічних технологій у скандинавських країнах, Логвиненко О. Б. (2016)
Мисько В. І. - Технології соціально-виховної роботи в будинку сиріт Януша Корчака (2016)
Нагорний Ю. М. - Трансформація національної свідомості українців у системі сімейно-побутового виховання (2016)
Новікова О. Ю. - Реалізація педагогічних умов соціальної адаптації людей похилого віку до інформаційного суспільства в процесі соціально-педагогічної роботи (2016)
Рижанова А. О. - Формування соціальної довіри: соціально-педагогічний аспект (2016)
Слозанська Г. І. - Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді, Горішна Н. М. (2016)
Барабаш Т. В. - Аналіз психологічної готовності військовослужбовців ЗСУ до виконання поставлених завдань, Волинець Н. В. (2016)
Борецька Л. Г. - Специфіка психологічної реабілітації учасників бойових дій, Кондратюк С. М. (2016)
Германський І. Ю. - Теоретичні підходи до розуміння сутності життєстійкості особистості, Кондратюк С. М. (2016)
Горуха Л. А. - Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості, Фрадинська А. П. (2016)
Діденко Є. О. - Гендерні особливості емоційного інтелекту особистості, Кондратюк С. М. (2016)
Луцкевич Ю. О. - Ідентифікація, емпатія, рефлексія як ознаки комунікативної компетентності (2016)
Маримонська А. П. - Особливості діяльності психолога з посттравматичними стресами, Волинець Н. В. (2016)
Мищенко В. В. - Формування ціннісно-смислової сфери особистості студентської молоді, Кондратюк С. М. (2016)
Панчук Л. І. - Особливості психічних станів ВІЛ-інфікованих осіб, Волинець Н. В. (2016)
Прит В. В. - Особливості розвитку креативності у дітей молодшого шкільного віку, Фрадинська А. П. (2016)
Птіцин О. О. - Психологічна безпека особистості в умовах соціально-політичної нестабільності, Волинець Н. В. (2016)
Стоянова С. М. - Роль фольклору у психологічному розвитку дітей дошкільного віку, Левицька Л. В. (2016)
Франчук О. О. - Психологічні особливості насильницької поведінки в міжособистісних стосунках, Левицька Л. В. (2016)
Юртаєв О. В. - Психологічні особливості професійної підготовки військовослужбовців до дій в умовах бою, Фрадинська А. П. (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Annotation (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрющенко К. М. - Окремі питання щодо принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2015)
Грицай Ю. В. - Правове регулювання охорони праці молоді: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2015)
Кабаченко М. О. - Галузеві стандарти оплати праці: перспектива запровадження в Україні (2015)
Міщук М. О. - Функції соціального партнерства в трудовому праві України (2015)
Новіков Д. О. - Pluralitas non est ponenda sine necessitate, або місце теорій прекаріату у науці трудового права (2015)
Силенко Н. М. - Теоретичні та практичні аспекти розірвання трудового договору з інвалідом (2015)
Сорочишин М. В. - Поняття та класифікація органів соціального діалогу у сфері праці (2015)
Честа Д. О. - Суттєві ознаки правової категорії "масове вивільнення працівників" (2015)
Чижмарь Ю. В. - Проблеми й прогалини в національному та міжнародному трудовому праві (2015)
Блошенко Е. Є. - Підстави припинення правових відносин у сфері використання рослинного світу (2015)
Кваша В. М. - Особливості системи титулів на користування землею в КНР (2015)
Лісова Т. В. - Особливості заходів правової охорони та відтворення земель сільськогосподарського призначення (2015)
Мікулін Д. М. - Щодо питання про місце довгострокового тимчасового користування лісами в системі лісового права України (2015)
Шуміло О. М. - Щодо доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля (2015)
Безпалова О. І. - Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Бунечко В. І. - Напрями удосконалення підготовки працівників служби безпеки україни, які беруть участь в адміністративно-деліктному процесі (2015)
Бурило Ю. П. - Веб-сайт як інформаційний ресурс та об’єкт права інтелектуальної власності (2015)
Галіцина Н. В. - Соціальне право: юридична природа та місце в системі права (2015)
Глушко Є. В. - Доктринальне розуміння корупції в Україні (2015)
Золотарьова Я. С. - Адміністративно-правовий статус державних службовців судових органів: теоретичний аспект (2015)
Ільницький М. П. - Правове забезпечення інформаційної безпеки у сфері державного управління (2015)
Кантор Н. Ю. - Адміністративно-господарські санкції як гарантії реалізації та захисту економічних інтересів держави (2015)
Кашульська К. О. - Актуальні проблеми контрольного провадження у міграційній сфері (2015)
Костовська К. М. - Організація та здійснення громадського контролю у сфері забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки (2015)
Мазніченко Д. О. - Щодо проблеми удосконалення інституту адміністративної відповідальності в сфері захисту дитини від насильства в сім’ї в Україні (2015)
Макушев П. В. - До характеристики окремих елементів адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби України (2015)
Манжула А. А. - Характеристика зовнішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайлюк Я. Б. - Загальна характеристика правового регулювання надання адміністративних послуг в Європейському Союзі та Україні (2015)
Мороз С. С. - Методи діяльності підрозділів правової роботи державної фіскальної служби України (2015)
Політило В. Я. - Тенденції правового регулювання права на доступ до податкової інформації (2015)
Решота В. В. - Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві Україні (2015)
Сквірський І. О. - Окремі складові механізму громадського контролю у сфері публічного управління (принципи, мета, завдання та функції) та їх теоретико-правовий аналіз (2015)
Скрипник О. Г. - Адміністративні процедури набуття статусу судді та його реалізації у контексті гарантування незалежності суддів (2015)
Старинський М. В. - Поняття та особливості адміністративно-деліктних валютних правовідносин (2015)
Хоменко В. О. - Процедура прийняття нормативних актів органами місцевого самоврядування (2015)
Хрідочкін А. В. - Особливості адміністративно-правового статусу державного інспектора з питань інтелектуальної власності (2015)
Шестак В. С. - Роль адміністративного права у правовому забезпеченні реалізації окремих функцій держави суб’єктами публічного управління (на прикладі культурної функції) (2015)
Шоптенко С. С. - Органи внутрішніх справ україни як суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності (2015)
Яценко О. В. - Окремі проблеми правового регулювання адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ у дозвільній системі (2015)
Содержание (2012)
Долгов В. И. - О роли схем разворачивания ключей в атаках на итеративные шифры, Настенко А. А. (2012)
Долгов В. И. - S-блоки для современных шифров, Мельничук Е. Д. (2012)
Казимиров А. В. - Криптоанализ шифра Mickey на основе анализа внутренних состояний, Олейников Р. В. (2012)
Лисицкая И. В. - Вырожденные подстановки (2012)
Руженцев В. И. - Про доказательство отсутствия эффективных байтовых дифференциальных характеристик для Rijndael-подобных шифров (2012)
Кузнецов А. А. - Формирование нелинейных узлов замен с использованием недвоичных криптографиических функций, Коваленко А. В., Исаев С. А. (2012)
Качко Е. Г. - Исследование методов вычисления инверсии в алгоритме NTRU, Балагура Д. С., Погребняк К. А., Горбенко Ю. И. (2012)
Лєншина Ю. М. - Криптографічна підтримка послуг захисту від несанкціонованого доступу, Лєншин А. В. (2012)
Погребняк К. А. - Модель використання хмарних обчислень для задач асиметричного криптоаналізу на прикладі факторизації чисел методом ρ-Полларда, Повтарев Д. В. (2012)
Горбенко І. Д. - Аналіз стійкості обчислювальних задач,що засновані на білінійних відображеннях, Макутоніна Л. В. (2012)
Іваненко Д. В. - Методи протидії атакам спеціального виду на схеми направленого шифрування у кільцях зрізаних поліномів (2012)
Горбенко И. Д. - Сущность и анализ криптографических требований стандарта NIST SP 800-90B, Мордвинов Р. И. (2012)
Котух Е. В. - Универсальное хеширование с ограничением функционального поля алгебраических кривых (2012)
Горбенко І. Д. - Алгоритм решета числового поля, Єсіна М. В. (2012)
Ковтун В. Ю. - Подходы к распараллеливанию программной реализации операции умножения целых чисел, Охрименко А. А. (2012)
Шевчук О. А. - Автентифікація апаратних засобів КЗІ, Горбенко Ю. І. (2012)
Халимов О. Г. - Универсальное хеширование по обобщенным кривым Гурвица, Герцог А. Н. (2012)
Бубир А. П. - Оцінка стійкості направленого шифру NTRU до атаки з адаптивно підібраними шифротекстами, Горбенко І. Д. (2012)
Бугаєнко Х. А. - Аналіз двох методів автентифікації особи для застосування в електроному біометричному паспорті, Горбенко І. Д. (2012)
Горбенко Ю. І. - Аналіз методів знеособлення персональних даних, Тоцький О. С., Пономар В. А. (2012)
Потий А. В. - Модель институционального управления деятельностью по защите информации, Пилипенко Д. Ю. (2012)
Замула А. А. - Количественная оценка уязвимостей информационно-телекоммуникационных систем, Сирота С. А., Косиковская Н. И. (2012)
Замула А. А. - Предложения по построению широкополосных систем передачи со сложными сигналами (2012)
Бабич Б. О. - Синтез системы многоуровневой защиты корпоративных порталов на платформе MS Share Point, Сагун А. В., Кожуховская О. А., Кожуховский А. Д. (2012)
Смирнов А. А. - Критерии и показатели эффективности стеганографических систем защиты информации (2012)
Олешко И. В. - Сравнительный анализ протоколов строгой аутентификации, Горбенко И. Д. (2012)
Сытник О. В. - Пространственная селекция широкополосных источников по собственным числам ковариационной матрицы, Карташов В. М., Супрун А. А. (2012)
Байздренко О. О. - Розрахунок характеристик виявлення сигналів,відбитих об’єктами, розташованими на морській поверхні, полуактивною бістатичною РЛС з цифровим телевізійним сигналом освітлення, Лубський В. Б. (2012)
Буланый А. А. - Сравнительный анализ помехозащищенности и спектральной эффективности Wi-Fi каналов связи с линейными и двумерными адаптивными антенными решетками при воздействии нескольких помех и одного сигнала, Майстренко Г. В., Стрельницкий А. А., Шокало В. М. (2012)
Марченко С. В. - Исследование ФАР c диэлектрическим заполнениемем и согласующей периодической структурой, Морозов В. М., Съянов А. М. (2012)
Карташов В. М. - Синтез и анализ дискриминатора следящего устройства систем радиоакустического зондирования атмосферы, Куля Д. Н. (2012)
Жуков Б. В. - Контроль уровня легкоиспаряющихся жидкостей методом акустической локации, Одновол А. В. (2012)
Чекалин Г. М. - Об аналитических методах синтеза поляризационного эллипса, Чекалина Г. Н. (2012)
Лыков Ю. В. - Результаты експериментального исследования телефонных радиозакладных устройств методом нелинейной локации (2012)
Леонидов В. И. - Модельно-структурный анализ эхосигналов акустического зондирования атмосферы (2012)
Шостко И. С. - Разработка рекомендаций по регулированию пропускной способности в WPAN, Соседка Ю. Э., Таха А. К. (2012)
Ковтун И. В. - Особенности передачи данных по блокам в транкинговой системе стандарта APCO 25 (2012)
Лега Ю. Г. - Завадостійкість m-позиційного автокореляційного приймача шумових сигналів в гауссовому каналі (2012)
Шейко С. А. - Особенности межкадрового сжатия видеоинформации в устройствах видеонаблюдения и видеорегистрации (2012)
Котух В. Г. - Методы планирования ресурсов в распределенных компьютерных системах, Мирошник М. А., Селевко С. Н. (2012)
Карпуков Л. М. - Прямой метод синтеза полосно-пропускающих шлейфовых фильтров с чебышевской характеристикой, Корольков Р. Ю. (2012)
Лебедев П. Ф. - Схемы замещения конденсаторов и катушек индуктивности, Дробышев В. П. (2012)
Пенкин Д. Ю. - Анализ энергетических характеристик поперечной щели в широкой стенке прямоугольного волновода с локальным диэлектрическим включением, Яцук Л. П. (2012)
Бердник С. Л. - Излучение электромагнитных волн электрически длинной щелью с диэлектрическим заполнением в узкой стенке многомодового прямоугольного волновода (2012)
Филипенко О. І. - Моделювання впливу структури фотонно-кристалічних волокон на розподіл модового поля та втрати оптичного сигналу в їх з’єднаннях, Сичова О. В. (2012)
Слипченко Н. И. - Исследование и оптимизация пленочных кремниевых аморфных фотопреобразователей на p-i-n-структурах, Письменецкий В. А., Фролов А. В., Герасименко Н. В., Гуртовой М. Ю., Глушко Е. С., Стыценко Т. Е. (2012)
Жалило А. А. - Разработка и тестирование новых эффективных методов и алгоритмов обнаружения и устранения фазовых скачков статических и кинематических ГНСС-наблюдений (2012)
Рефераты (2012)
Исходные данные (2012)
Авдєєв О. Р. - Організаційно-правовий механізм протидії контрабанді наркотичних речовин та фальсифікованих лікарських засобів в ЄС (2015)
Бабанли Р. Ш. - Проблеми призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (на підставі матеріалів судової практики) (2015)
Бельський Ю. А. - Особливості визначення юридичної особи суб’єктом злочину, передбаченого ст. 361 Кримінального кодексу України (2015)
Галушко Б. С. - Ступінь суспільної небезпечності як критерій класифікації злочинів (2015)
Демидова Л. Н. - Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны собственности на информацию (2015)
Коломієць Н. В. - Міжнародно-правовий аспект вдосконалення заходів заохочення в кримінально-виконавчому законодавстві України (2015)
Леміщак К. М. - Юридична природа ресоціалізації: право чи обов’язок (2015)
Ломакіна А. А. - Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2015)
Михайленко Д. О. - Протидія торгівлі людьми як один із напрямів подолання транснаціональної злочинності (2015)
Пащенко О. О. - Правосвідомість і соціальна обумовленість кримінально-правових норм (2015)
Польщиков В. В. - Особливості місця, часу, обстановки й слідів вбивств, учинених в умовах неочевидності (2015)
Романцова С. В. - Кримінологічна характеристика сексуальних злочинів, скоєних щодо дітей (2015)
Сиротюк О. В. - До питання про поведінку, яка заохочується у КК України (2015)
Соловйова А. М. - Кримінально-правова охорона власності за законодавством Республіки Індія (2015)
Степаненко О. В. - Використання оціночних понять у Кк України з позиції принципу доцільності кримінального права (2015)
Турлова Ю. А. - Соціально-психологічні передумови криміналізації екологічних злочинів (2015)
Ахтирська Н. М. - Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень: суб’єкти та повноваження (2015)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого у провадженні в суді касаційної інстанції (2015)
Дворецький А. С. - Про окремі аспекти співвідношення понять "інформація" та "знання" при доказуванні під час проведення досудового розслідування (2015)
Завертайло І. О. - Проблемні аспекти застосування норм КПК України в практичній діяльності при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постановленні ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу (2015)
Орлик Д. П. - Прокурор як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2015)
Паладійчук О. Ю. - Значення судової експертизи у вирішенні завдань кримінального провадження (2015)
Пєший Д. А. - Забезпечення законності при зверненні до суду із клопотанням про проведення слідчої (розшукової) дії (за матеріалами судової практики) (2015)
Попович І. І. - Виявлення ознак підроблення банківських платіжних документів в процесі їх огляду (2015)
Скрябін О. М. - Порівняльно-правова характеристика участі адвоката в кримінальному процесі України з іншими зарубіжними країнами (2015)
Бакаянова Н. M. - Збори адвокатів як організаційна форма адвокатського самоврядування (2015)
Заборовський В. В. - Окрема ухвала суду як привід для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката: практичні проблеми застосування (2015)
Костенко О. В. - Європейські стандарти правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2015)
Стефанчук М. М. - Напрями вдосконалення процесуального статусу прокурора як суб’єкта реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2015)
Бенедик Я. С. - Роль міжнародних організацій системи ООН у сфері відновлюваної енергетики (2015)
Білаш О. В. - Правові акти Ради Європи в системі захисту прав людини у сфері свободи совісті та віросповідання (2015)
Білоцький С. Д. - Імплементація європейських норм щодо екологічної енергетики в законодавство України (2015)
Гузь В. М. - "Стокгольмський" період історії розвитку міжнародно-правової охорони видів дикої фауни (2015)
Касинюк І. В. - Колізії правового регулювання міжнародної відповідальності держав за вчинення акту агресії (2015)
Федорів О. І. - Правове регулювання розподілу бюджетних видатків ЄС (2015)
Бліхар В. С. - Філософсько-правова інтерпретація свободи волі (2015)
Вороніна І. М. - До питання про історичні передумови становлення вітчизняної відомчої нормотворчості (2015)
Ковальова О. В. - Дослідження взаємозв’язку справедливості та відповідальності у філософсько-правовому вимірі (2015)
Bernfeld B. - Prawo powinno chronić wartości i być przestrzegane!, Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z. (2016)
Єрмоленко Д. О. - Особливості класифікації правової свідомості за суб’єктним критерієм (2016)
Курінний Є. В. - Правові потреби – нова й затребувана категорія української юридичної науки (2016)
Удовика Л. Г. - Вплив культурно-цивілізаційних факторів на правовий розвиток в умовах глобалізації (2016)
Ганзенко О. О. - Теорія правових засобів у контексті інструментальної теорії права (2016)
Коваль М. В. - До питання про пріоритет людини в дослідженнях у галузі права (2016)
Макаренков О. Л. - Правові засади трансформації основних типів систем охорони здоров’я у відкритому суспільстві Європи (2016)
Половинкіна Р. Ю. - Стан наукової розробки проблеми радянського спадкового права в Україні (2016)
Середа А. М. - Принципи кримінального процесу та його основні ознаки в період ІХ – ХІХ ст.: історико-правовий вимір (2016)
Баймуратов М. О. - Територіальна громада: на перехресті впливу локальних і глобальних чинників (2016)
Батанов О. В. - Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку (2016)
Верлос Н. В. - Рецепція європейських стандартів е-демократії в Україні: конституційно-правовий аспект (2016)
Журавльова Г. С. - Окремі аспекти розуміння принципу гендерної рівності (2016)
Мартинов М. П. - Співвідношення права на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань із правом на інформацію: аналіз правової доктрини та законодавства (2016)
Мартыненко И. Э. - Опыт кодификации законодательства о культуре и возможности использования его в Украине (2016)
Луц Д. М. - Породи тварин як об’єкти прав інтелектуальної власності (2016)
Нечипуренко О. М. - Цивільно-правова відповідальність за порушення договірного зобов’язання: теоретико-правовий аналіз (2016)
Самойленко Г. В. - Договори, пакти та натуральні зобов’язання в сучасному цивільному праві України (2016)
Tkalych M. O. - Legal characteristics of sports transfers (2016)
Щипанова О. О. - Договірний спосіб виникнення права земельного сервітуту за законодавством України (2016)
Гаращук В. М. - До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво, Коросташова І. М. (2016)
Ибрагимов С. И. - Государственная независимость Республики Таджикистан: опыт построения административной юстиции (2016)
Коломоєць Т. О. - Заохочення державних службовців: особливості регламентації в Законі України від 10 грудня 2015 року "Про державну службу" та пропозиції щодо удосконалення (2016)
Колпаков В. К. - Фактичні ознаки та юридичний склад адміністративного проступку: поняття та розмежування (2016)
Лютіков П. С. - Класифікація юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права в адміністративно-правовій доктрині: пошук базового критерію (2016)
Skvirsky I. O. - Historical analysis of public control in the Soviet state administration (2016)
Болокан І. В. - Кодифікація та пов’язані з нею процеси тлумачення як передумови ефективного правозастосування (2016)
Гаджиєва Ш. Н. - Кодифікація адміністративного законодавства: історія, основні етапи (2016)
Коваль А. М. - Про сутність адміністративної відповідальності у сфері охорони здоров’я (2016)
Пирожкова Ю. В. - Ідеологічна функція адміністративного права як індикатор національної ідентичності: сучасні орієнтири (2016)
Шарая А. А. - Нормативний і сутнісний зміст принципів державної служби України (2016)
Омельянчик С. В. - Проблемні питання вдосконалення інституту відповідальності в контексті розширення переліку дисциплінарних стягнень (2016)
Дудоров О. О. - Кримінально-правові проблеми посередництва в наданні та одержанні неправомірної вигоди, Письменський Є. О. (2016)
Каменський Д. В. - Реформування системи призначення кримінальних покарань за федеральні економічні злочини у США: повчальний заокеанський досвід (2016)
Uzunova O. V. - Automation of criminal record and its forming on the modern stage of development, Bukhonskyi S. O. (2016)
Єна І. В. - Особливості реалізації прокурором наглядової функції в досудовому провадженні (2016)
Мельковський О. В. - Забезпечення внутрішньої безпеки МВС України в умовах реформування системи правоохоронних органів (2016)
Шеховцова Л. І. - Деякі проблемні питання введення в законодавство України інституту кримінального проступку (2016)
Гиляка О. С. - До питання історії юридичного документа (2015)
Горбова Н. А. - Юридична відповідальність у правомірній поведінці: теоретико-методологічний аспект (2015)
Гуща К. О. - Відповідальність за порушення земельного законодавства: земельний кодекс УРСР 1970 року та земельний кодекс України (2015)
Демків Р. Я. - Правове регулювання як юридичне явище: окремі аспекти розуміння (2015)
Євграфова Є. П. - Об’єктивність права та його взаємодія з іншими суспільними явищами: паритетні засади (2015)
Ортинська Н. В. - Генезис правового статусу неповнолітніх (від XVIII століття до сьогоденнЯ (2015)
Палінчак М. Ю. - Аналіз поняття "державно-церковні відносини" (правовий аспект), Сочка В. І. (2015)
Процюк І. В. - Поділ державної влади в розрізі його головних аспектів (2015)
Риндюк В. І. - Удосконалення законодавства як правотворча діяльність (2015)
Рогач О. Я. - Правовий нігілізм як загроза державного суверенітету (2015)
Алексеева А. Н. - Полномочия официальных наблюдателей в избирательном процессе Украины (2015)
Берназюк О. О. - До питання визначення поняття "допоміжні органи при вищих органах державної влади" (2015)
Берназюк І. М. - Конституційно-правова природа послань Президента України (2015)
Голубка І. І. - Теоретико-правові аспекти права на вільний вибір місця проживання (2015)
Губаль Ю. В. - Поняття та види гарантій захисту прав і свобод дитини відповідно до законодавства України та Угорщини (2015)
Деметрадзе Т. Р. - Рівність прав жінки і чоловіка як категорія конституційного права України (2015)
Собків Я. М. - Роль інститутів громадянського суспільства в механізмі захисту інформаційних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2015)
Гринько С. Д. - Формування концепції деліктних зобов’язань у правІ Стародавнього Риму (2015)
Дихта Н. М. - Укладання договору доручення за цивільним законодавством України (2015)
Коршакова О. М. - Авторське право та твори fun fiction (2015)
Лейба Є. В. - Поняття та сутність інституту відновлення втраченого судового провадження цивільного процесу (2015)
Мельник Ю. О. - Правове регулювання механізму охорони спадкового майна (2015)
Первомайський О. О. - Добровільне об’єднання територіальних громад: проблеми в правовому регулюванні відносин власності (2015)
Работинська В. О. - Публіка як суб’єкт реалізації принципу гласності цивільного процесу (2015)
Слабошпицька У. О. - Система колізійних норм Риму IV: основні положення Регламенту (ЄС) № 650/2012 (2015)
Тарасенко Л. Л. - Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав (2015)
Улітіна О. В. - Деякі питання авторського права на фотографічні твори: свобода панорами (2015)
Ус М. В. - Конкуренція вимог при відшкодуванні шкоди, завданої здоров’ю (життю) фізичної особи під час виконання договірних зобов’язань (2015)
Федосенко Н. А. - Цивільно-правова відповідальність виконавця за порушення умов договору про надання маркетингових послуг (2015)
Чурпіта Г. В. - Співвідношення способів судового захисту сімейних і цивільних прав та інтересів (2015)
Юркевич Ю. М. - Поняття та ознаки договору про спільну діяльність (2015)
Явор О. А. - Адаптація сімейного права України до стандартів європейського правового простору: значення для теорії юридичних фактів (2015)
Лісова Д. О. - Гарантії діяльності торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах (2015)
Лютіков П. С. - Показання свідка в господарському процесі: вкотре про необхідність оновлення засобів доказування, Краснова К. В. (2015)
Манжул І. В. - Генеза та визначення поняття "енергетична безпека" (2015)
Дічко Г. О. - Розвиток законодавства у сфері охорони здоров’я в роки незалежності України (2017)
Миколенко В. А. - Сучасні тенденції інтернаціоналізації права в контексті модернізації національної правоохоронної системи України (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Щодо питання про дилерський договір: правовий аналіз і деякі особливості (2017)
Керученко О. С. - Сучасний стан цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг в Україні (2017)
Коломоєць Т. О. - Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування (2017)
Аганіна А. О. - Актуальні напрями нормотворчої діяльності державної фіскальної служби України (2017)
Болокан І. В. - Реалізація норм адміністративного права як системна категорія (2017)
Ковальчук А. Ю. - Система сучасних принципів механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2017)
Навроцький О. О. - Види адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні (2017)
Пунда О. О. - Адміністративно-правове регулювання генно-інженерної діяльності в Україні (2017)
Цвіркун Ю. І. - Проблемні питання виконання судових рішень колегіальними суб’єктами публічної адміністрації у справах, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму (2017)
Богуславський В. В. - Конфіденційність персональних даних працівників сил правопорядку та декларування їхніх доходів: проблеми співвідношення (2017)
Костенко О. М. - Види публічних закупівель товарів, робіт і послуг (2017)
Піддубна Д. С. - Органічне виробництво в Україні як складник забезпечення сприятливого життєвого простору людини в контексті теоретичних і практичних правових аспектів охорони довкілля (2017)
Бабенко М. В. - Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства: сутність і компенсація (2017)
Скрябін О. М. - Участь захисника під час закінчення досудового розслідування (2017)
Владленова І. В. - Корупція в Україні та досвід Польщі: філософсько-політичне підґрунтя проблеми (2017)
Герасіна Л. М. - Методологія і праксеологія досліджень політичних процесів (2017)
Данильян О. Г. - Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку, Дзьобань О. П. (2017)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека: екзистенційні аспекти і мережеві практики, Мануйлов Є. М. (2017)
Зінченко О. В. - Вселенське канонічне право першого тисячоліття і церковне право Київської Русі XI століття: порівняльний аналіз (2017)
Клімова Г. П. - Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні (2017)
Козловець М. А. - Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського суспільства (2017)
Куцепал С. В. - Специфіка ідеології в парадигмі постмодерну (2017)
Малиновський В. Я. - Українська політична регіоналістика в контексті сучасних суспільно-політичних викликів (2017)
Поліщук І. О. - Поняття "національна ментальність" (2017)
Романюк О. І. - Що таке "дефектні демократії" і якими вони бувають (2017)
Смолянюк В. Ф. - Воєнна політика пострадянських держав: антиномія сутності, Слободян О. Ф. (2017)
Требін М. П. - Армія і суспільство: осмислення взаємодії (2017)
Кальницкий Э. А. - Экзистенциальный вакуум и кризис идентичности (2017)
Коваленко І. І. - Виміри-явища як структурний елемент правового життя, Борисюк Р. Р. (2017)
Сахань О. М. - Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві (2017)
Лур’є В. К. - Концепція електронної демократії (2017)
Майко Т. С. - Функціонування органів самоорганізації населення в містах (2017)
Окуньовська Ю. В. - "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС (2017)
Поліщук О. О. - Еволюція виборчих технологій в електоральних кампаніях України (2017)
Гетьман А. П. - Вступне слово (2017)
Березинський В. П. - Ментальні засади політичної самоорганізації (2017)
Бліхар В. С. - Напрям державотворчих процесів крізь призму соціального вчення церкви (2017)
Gerasina L. M. - Marginality and problems mentality: essence and ways of overcoming, Drongal’ A. N. (2017)
Гулай В. В. - Соціально-психологічне підґрунтя та актуальні політико-правові проблеми ментальної амбівалентності населення сучасної України (на прикладі Галичини) (2017)
Калиновський Ю. Ю. - Корелятивність політичної та правової культур у вітчизняному суспільстві: ментально-історичне підґрунтя, Жданенко С. Б. (2017)
Кириленко О. Н. - Социологические аспекты исследования процессов глобализации политической культуры как основы трансформации национальной ментальности, Чубатенко А. Н. (2017)
Кіндратець О. М. - Виявлення особливостей менталітету народу в умовах загрози його безпеці (2017)
Клімова Г. П. - Правова ментальність як ядро правової культури (2017)
Козловець М. А. - Процеси державотворення versus ментальність українців (2017)
Кривошеїн В. В. - Ментальні ризики в структурі простору влади (2017)
Кузь О. М. - Ідентифікація як екзистенціальний проект (2017)
Куц Г. М. - Архетип серця в політико-ментальному просторі української культури (2017)
Мануйлов Є. М. - Українська правова ментальність (2017)
Погрібна В. Л. - Проблеми "м’якої сили" та ментальності крізь призму сучасних українських реалій (2017)
Поліщук І. О. - До визначення поняття "політико-правова ментальність" (2017)
Требін М. П. - Правова ментальність європейців (2017)
Харченко Л. В. - Проблеми міжелітної консолідації в умовах ментального плюралізму українського суспільства (2017)
Андрушко Л. М. - Державна митна експертиза іконостасу як культурної цінності (2017)
Вінникова Н. А. - Переваги та ризики референдної демократії (європейський досвід) (2017)
Воднік В. Д. - Ментальні трансформації в сучасному українському суспільстві (2017)
Гайворонюк Н. В. - Право на ідентичність у контексті трансформацій сучасного українського соціуму (2017)
Голованов Б. Д. - Ментальность и идеология: поиски корреляции, Фролова О. В. (2017)
Жеребятнікова І. В. - Управління політичними конфліктами у транзитних суспільствах (2017)
Ковальська-Павелко І. М. - Історична пам’ять як ментальний простір (2017)
Лесняк В. Ю. - Політична ментальність перехідного суспільства у контексті перспектив його демократичної консолідації (2017)
Олексюк М. М. - Філософсько-правові концепції як відображення ментальних основ європейської спільноти (проблеми відповідальності та покарання) (2017)
Орлов С. Ф. - Імплементація міжнародного досвіду в українське державотворення (2017)
Підкуркова І. В. - До питання співвідношення правового менталітету та правової свідомостії (2017)
Потоцкая Ю. И. - Социально-культурные аспекты демократии (2017)
Поцюрко O. Ю. - Мова як суспільно-політичний чинник та національний ідентифікатор в розумінні B. Винниченка (2017)
Приймак Б. І. - Концепція викликів елітам (2017)
Сахань О. М. - Ментальність українського соціуму в умовах трансформаційних процесів у суспільстві (2017)
Сіромська Г. М. - Історико-філософські засади формування української ментальності у трактуванні Дмитра Чижевського (2017)
Стасевська О. А. - Новітній ментальний простір українського суспільства (2017)
Трофименко В. А. - Проблемні аспекти української правової ментальності на шляху європейської інтеграції (2017)
Ценко М. Б. - Моральні трансформації у сучасному суспільстві (2017)
Яцюк М. В. - Трансформації політичного менталітету української політичної верхівки у добу боротьби за владу між гетьманатом і директорією 1918 р. (2017)
Ячний А. М. - Маніпулятивне спрямування трансформацій ментальності в сучасному українському суспільстві (2017)
Ярунів М. І. - Формування правової культури юриста в умовах побудови громадянського суспільства (2017)
Кузьменко А. О. - Розвиток української ментальності та її відмінність від менталітету інших країн (2017)
Лур’є В. К. - Перспективи розвитку української національної ідентичності в контексті євроінтеграції (2017)
Наші автори (2017)
Іменний покажчик (2017)
Інформація для авторів (2017)
Тучинський В. А. - Участь молдовського народу у військовій колонізації Півдня України з найдавніших часів до кінця ХVIII ст., Томулець В. М. (2004)
Бакалець О. А. - Організація фінансової справи та карбування власних монет за гетьманування Б. Хмельницького (2004)
Кузнець Т. В. - Православне населення Уманщини ХІХ– початку ХХ століття за даними державної та церковної статистики (2004)
Годований Є. Ф. - Українська преса про соціально-політичне життя України (20-60 рр. XІХ ст.) (2004)
Комарніцький О. Б. - Містечкове населення Правобережної України і австро-угорська та німецька військові адміністрації (1918 р.) (2004)
Кулібабчук В. В. - До історії першої західно-сибірської добровільної бригади у контексті громадянської війни на теренах України (1920 р.) (2004)
Мельничук О. А. - Особливості діяльності органів соціального забезпечення в Україні у період непу (2004)
Мазур В. М. - Соціально-економічне становище нацменшин в Україні у 1920-х роках (2004)
Степанчук Ю. С. - Соціальні особливості кадрової політики КП(Б)у (20 –ті – початок 30-х рр. XХ ст.) (2004)
Логвіна В. Л. - В. Січинський – історик України (2004)
Ніколаєць Ю. О. - Ставлення червоноармійців до початку бойових дій проти Вермахту у 1941 р. (2004)
Стародубець Г. М. - Організація самооборони українським повстанським запілляму другій половині 1943 – першій половині 1944 рр. (2004)
Кононенко В. В. - Підвищення соціальної активності та наростання критичних настроїв серед населення УРСР у повоєнний період (2004)
Мельников Д. О. - Реалізація регіональної державної молодіжної політики в Україні (90-і рр. XХ ст.) (2004)
Прокопчук Л. В. - Взаємини між православними церквами в Україні (1990-і рр.) (2004)
Ніколаєць К. М. - Реформування сільського господарства у роки незалежності України (2004)
Конотопенко О. П. - Демократична культура як чинник історичного процесу в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. (2004)
Заєць І. І. - Соціальний устрій трипільських племен Поділля (2004)
Косаківський В. А. - Археологічні пам’ятки Чечельницького району на Вінниччині: історія виявлення та дослідження (2004)
Верещагіна О. Є. - Подолянин І. Я. Падеревський – визначний польський політичний та музичний діяч, Григорчук П. С. (2004)
Пальонний В. І. - Подільський фольклор та його збирач і дослідник Гнат Трохимович Танцюра (2004)
Кошель О. М. - Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2004)
Трембіцький А. М. - Весільні обряди та звичаї Поділля кінця ХІХ ст. у висвітленні Є. Й. Сіцінського (2004)
Третяк В. І. - Людина великої душі й таланту (2004)
Кузьмінець Н. П. - Ревкоми на Поділлі 1917 – 1921 рр. (2004)
Завальнюк О. М. - Н. Т. Гаморак – приват-доцент Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.) (2004)
Зінько Ю. А. - Навчальні заклади Вінниці в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.), Григорчук П. С. (2004)
Гальчак С. Д. - Подоляни – герої Радянського союзу (2004)
Мельничук Т. А. - Зміни у чисельності та складі сільського населення Вінниччини (1989 – 2001 рр.). (2004)
Косаківська Є. М. - Історія формування етнографічної колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею (2004)
Коляструк О. А. - Релігійна реформа Ехнатона у Єгипті (2004)
Томулец В. Н. - Реализация бессарабских сельскохозяйственных товаров на украинских и российских рынках (1812-1868 гг.) (2004)
Тростогон А. М. - Орден Паллоттинів: минуле і сучасне, Укримський Д. В. (2004)
Баженова С. Е. - Ю. І. Крашевський як представник "української школи" в польській літературі 40-60-х рр. ХІХ ст. (2004)
Алексієвець Л. М. - Відродження Польщі 1918 р. як закономірна подія в польській національній історії (2004)
Кравчук О. М. - Національна політика Чехословацької республіки щодо німецької меншини в 1918-1926 рр. (2004)
Кучер В. І. - Радянсько–польська (вереснева 1939 р.) війна: погляд із сьогодення (2004)
Войнаровський А. В. - Процеси маргіналізації польського суспільства в повоєнні роки (1944-1947 рр.) та їх вплив на формування нової політичної системи (2004)
Мазило І. В. - Транспортне забезпечення етнічного обміну населення між землями України, Польщі й Чехословаччини в 1944 – 1947 рр. (2004)
Царенко М. В. - Червневі бої за Бендери - кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1992 р. (2004)
Дибчук Л. В. - Сприяння канадської і латиноамериканської діаспори в становленні дипломатичних інституцій України (2004)
Поп Ю. І. - Питання австрійського робітничого та соціалістичного руху в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на сторінках російських періодичних видань (2004)
Стопчак М. В. - Протиборство директорії УНР з ліворадикальною опозицією у повоєнній українській історіографії (2004)
Ратушняк І. І. - Деякі аспекти історіографії відновлення другої речі посполитої в 1918 – 1921 рр. (2004)
Романюк І. М. - Висвітлення соціально-економічних процесів в українському селі у 50-60-ті рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2004)
Дровозюк С. І. - Духовне життя українського народу: історіографічна традиція та перспективи дослідження (2004)
Дан О. Ю. - Цивілізаційний підхід в дослідженні українського козацтва, Кривошея В. В. (2004)
Кривчик Г. Г. - Взаємозв’язок діалектики та принципів історизму і об’єктивності в дослідженні новітньої історії України, Бараєв В. М., Щербакова О. В. (2004)
Лойко О. Г. - Гальчак С. Д. "Східні робітники" з Поділля у Третьому Рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам. Вінниця: Книга-Вега, 2003. – 344 с.; 28 с. фото, Лисий А. К. (2004)
Відомості про авторів (2004)
Дурняк Б. В. - Алгоритм функціонування засобів захисту соціальної інформаційної системи, Хомета Т. М. (2016)
Маїк В. З. - Дослідження термічних процесів лазерного гравіювання полімерних шарів трафаретних друкарських форм, Харів М. С., Кочубей В. В. (2016)
Soroka N. V. - Factors of influence of interface use based on mobile applications, Vasіuta S. P., Khamula O. H. (2016)
Гавенко С. Ф. - Вплив характеристики та структури паперу на якість фальцювання друкарських відбитків, Жидецький В. Ц., Кадиляк М. С. (2016)
Сеньківський В. М. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 3. Проектування альтернативних варіантів), Піх І. В., Петяк Ю. Ф., Калиній І. В. (2016)
Майба Т. М. - Організація роботи системи безпеки інформаційного комплексу управління поліграфічним технологічним процесом (2016)
Никируй В. Е. - Дослідження каустичної поверхні лазерного променя у фокусі оптичної системи, Маїк В. З. (2016)
Казьмірович О. Р. - Автоматизація нарізання етикетної продукції на одноножових паперорізальних машинах на базі програмованих логічних контролерів, Казьмірович Р. В. (2016)
Широков В. В. - Передумови й особливості дифузійного нікелювання сплавів типу ЕП202 у розплаві літію, Широков О. В., Паламар О. О., Дацій О. І., Шахбазов Я. О. (2016)
Гавриш Б. М. - Інформаційна технологія формування та опрацювання зображень у видавничих вивідних системах, Тимченко О. В., Левицька Г. Н., Поліщук М. Б. (2016)
Голубник Т. С. - Друкована реклама як вид поліграфічної продукції (2016)
Кудряшова А. В. - Семантична мережа факторів композиційного оформлення видання (2016)
Пасєка М. - Методи оцінювання набуття компетенцій студентів дистанційної форми навчання, Пасєка Н., Бандура В., Храбатин Р. (2016)
Палига Є. М. - Особливості розвитку фондового ринку України, Обертан Д. В., Панчишин Т. В. (2016)
Шляхетко В. В. - Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб’єкта- ми малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС (2016)
Кіт В. І. - Ефективність бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення, Михасюк І. Р. (2016)
Палига Є. М. - Сучасні підходи до класифікації інститутів, Базилюк В. Б. (2016)
Мандзіновська Х. О. - Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення (2016)
Штангрет А. М. - Обліково-аналітичне забезпечення в процесі управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М. (2016)
Яремик М. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств, Яремик Х. Я. (2016)
Малярчук І. І. - Податкові різниці: механізм обчислення та відображення у звітності, Стеців Л. П. (2016)
Боженко О. М. - Інформаційне забезпечення управління потенціалом підприємства (2016)
Гірняк О. М. - Мотивація праці у спадщині М. Тугана-Барановського, її сучасний розвиток і практичне застосування (2016)
Лазановський П. П. - Використання методу мережевого планування в операційному управлінні виробництвом книжково-журнальної продукції (2016)
Сосновська О. О. - Сучасні проблеми управління витратами на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі, Жидецька Х. В. (2016)
Лазановський П. П. - Оцінка сучасних умов та результатів функціонування видавничо-поліграфічного підприємництва, Єременко А. О. (2016)
Силкін О. С. - Аналіз сутності антикризового фінансового управління підприємством, Муж П. О. (2016)
Халіна О. В. - Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві (2016)
Струк Н. Р. - Матеріальні потоки як об’єкт логістичного управління (2016)
Гірняк О. М. - Керування часом персоналу в операційному менеджменті, Лазановський П. П. (2016)
Чорненька О. Б. - Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгова- ності на підприємствах (2016)
Кристиняк М. Б. - Визначення загроз для економічної безпеки малого підприємства та форму- вання алгоритму протидії їм (2016)
Балюн О. О. - Сучасні світові тенденції в дослідженні ооh-реклами (2016)
Бондаренко Т. Г. - Інформаційні взаємини в системі "медіа – аудиторія": за результатами екс- пертного опитування регіональних редакторів (2016)
Безп’ятчук Ж. І. - Символічні репрезентації простору, часу та числення в медіа на прикладі висвітлення Євромайдану (2016)
Паславський І. І. - Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально- політична відповідальність ЗМІ (2016)
Фіголь Н. М. - Особливості редагування електронного посібника з журналістики для вищої школи, Дєдушкіна А. В. (2016)
Курбан О. В. - Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах (2016)
Нестеренко О. А. - Жанрова природа мультимедійних історій (2016)
Кузьмук І. В. - Сучасне мале видавництво в Україні: особливості, типи, загальна характеристика діяльності (2016)
Хмельовська О. Ю. - Українські книжкові виставки в умовах ідеологічного контролю СРСР (1945–1980 рр.) (2016)
Астапцева Х. А. - Репрезентація моди на шпальтах жіночих часописів Львова (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2016)
Пелипець М. І. - "Бо я не з таких, щоби комусь заслугу відбирав…": політичні акценти дискусій Степана Смаль-Стоцького та Івана Франка у західноукраїнській пресі на порубіжжі кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Макарчук О. Г. - Зворотний зв’язок у стратегії медіа (на прикладі журналу радикальної партії "Народ"(1890–1895 рр.)) (2016)
Реферати (2016)
Марченко І. Я. - Мистецтво прикрашання зубів на сучасному етапі розвитку стоматології, Жуковська Д. Р., Ткаченко І. М., Шундрик М. А., Браїлко Н. М. (2017)
Анчева И. А. - Современное виденье проблемы преждевременных родов в акушерской практике (2017)
Бойченко О. Н. - Анализ представлений о зубных отложениях, Котелевская Н. В., Николишин А. К., Зайцев А. В. (2017)
Воронкіна І. А. - Стан проблеми захворювань, пов’язаних з C. difficile інфекцією, в Україні та світі, Городницька Н. І., Марющенко А. М., Кхедер С. С. (2017)
Германчук С. М. - Ускладнення ортопедичного лікування у хворих на цукровий діабет (огляд літератури) (2017)
Годована О. І. - Cучасні основи етіології та патогенезу генералізованих дистрофічно-запальних захворювань пародонту з супутньою системною остеопенією (2017)
Голдобін П. О. - Основні аспекти профілактики метаболічних порушень: погляд сьогодення (2017)
Зайченко Г. В. - Серотонін: від нейромедіатору до лікарського засобу, Горчакова Н. О. (2017)
Кріль І. А. - Сучасний погляд на лікування системної гіпоплазії емалі зубів та профілактику її ускладнення карієсом у дітей (2017)
Павлов С. В. - Молекулярно-біохімічні механізми HSP 70-опосередкованої цитопротекції в умовах патологій ішемічного генезу, Бєленічев І. Ф., Нікітченко Ю. В., Горбачова С. В. (2017)
Ященко Д. А. - Сучасні підходи до фармакотерапії вібраційної хвороби (огляд літератури) (2017)
Гапон Ю. В. - Мохова рослинність міст Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2017)
Кратенко Р. І. - Біологічні ефекти 15-краун-5 при дії на активність системи мікросомального окиснення та вільнорадикальні процеси у підгострому експерименті (2017)
Кулик Я. М. - Небезпека використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування дітей через наявність у ній неідентифікованих факторів, Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Виговська І. О. (2017)
Агаев Ф. Ф. - Бактериологическая идентификация туберкулеза легких у осужденных больных, Сулейманов М. Ю. (2017)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на местную молекулярную регуляцию иммунной реакции и симптоматику при постинфекционном персистирующем уретрите, индуцированном C. trachomatis, U. urealyticum или M. genitalium (2017)
Бондаренко Л. В. - Взаємозв’язок між рівнем кардіоваскулярного ризику та тяжкістю хронічного обструктивного захворювання легенів (2017)
Була Н. - Eкспресія GCP-2 і IL-6 як інструмент оцінки впливу гідроген сульфід-асоційованого напроксену до і після індукції стресу (експериментальне дослідження) (2017)
Вівчар Р. Я. - Особливості клітинного імунітету у хворих на розсіяний склероз, Акімова В. М., Лаповець Л. Є., Кость А. С. (2017)
Воротынцев С. И. - Выбор метода топической анестезии для слепой интубации трахеи через надгортанные воздуховоды у пациентов с ожирением в сознании, Латышев П. Э., Желтов А. Я., Фурик А. А. (2017)
Гасанова Х. И. - Сопоставление эхографических и гормональных показателей у женщин с системной красной волчанкой и наличием антинуклеарных антител анти-Sm (2017)
Дев’яткіна Т. О. - Протективна дія екстракту Brassica oleracea при навантаженні організму ітрієм, Дев’яткіна Н. М., Важнича О. М. (2017)
Дельва М. Ю. - Апатичні порушення в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоційовані фактори (2017)
Дербак М. А. - Аналіз показників фіброгенезу у хворих на хронічний гепатит С (2017)
Довгань І. М. - Дослідження активності ферментів антиоксидантної системи у корі великих півкуль головного мозку за моделювання геморагічного інсульту, Мельник Н. О., Лабунець І. Ф., Утко Н. А., Савосько С. І. (2017)
Кітура О. Є. - Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на хронічний панкреатит на фоні лікування, Потяженко М. М., Іщейкін К. Є., Соколюк Н. Л., Настрога Т. В. (2017)
Купновицька І. Г. - Особливості показників лейкограми в хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Руманех В. В. (2017)
Кучеренко В. П. - Методичне обґрунтування необхідності комплексного підходу до вивчення метаболізму поверхнево-активних речовин (2017)
Макаренко О. В. - Нейротропні ефекти цитиколіну за умов сумісного інтрагастрального введення з амантадином, Криворучко Т. М. (2017)
Македонская И. В. - Оценка клинических исходов у детей с эпилепсией, преждевременно рожденных с экстремально низкой массой тела (2017)
Мамедова Ф. И. - Роль апоптоз индуцирующего фактора и окислительного стресса при хронической сердечной недостаточности, Эфендиев А. М. (2017)
Михайлова Е. А. - Нейрогормональные корреляты тревожных расстройств у детей, Волкова Ю. В. (2017)
Місюра К. В. - Кластерін, як маркер системного запалення у осіб із різною масою тіла, Кравчун П. П. (2017)
Могила О. О. - М’язово-тонічний синдром м’язів-згиначів стегна та гомілки як причина утворення та росту кісти Бейкера. За результатами ультразвукового сканування (2017)
Некрасова Н. О. - Вивчення діагностичної інформативності конституційно-біологічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих із спонділогенною вертебро-базилярною недостатністю (2017)
Павловська М. О. - Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2017)
Петренко О. М. - Роль клітинних технологій в пластичному закритті дефектів шкіри та м’яких тканин, Бадзюх С. В., Зубов Д. О., Безродний Б. Г. (2017)
Просвєтов Ю. В. - Експериментальне вивчення впливу адеметіоніну на активність щурів з енцефалопатією, що обумовлена впливом протитуберкульозних препаратів, Бєленічев І. Ф., Левіч А. В., Кузьо Н. В. (2017)
Саковська Л. В. - Віддaлені нacлідки aвaрії нa Чорнобильcькій AЕC нa якіcть cперми у мешкaнців з різних регіонів Укрaїни, Канюк С. М., Трофіменко О. В., Гавриш І. Т., Андрейченко С. В. (2017)
Сергиенко В. В. - Гидродинамика глаза у пациентов с отслойкой сетчатки в первый месяц силиконовой тампонады (2017)
Табурець О. В. - Окисна модифікація білків сироватки крові за умов моделювання вирізаної площинної рани у щурів, Дворщенко К. О., Верещака В. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Ткачук С. О. - Вміст N-термінального фрагменту білка-попередника мозкового натрійуретичного пептиду як показник серцевої дисфункції при стеатогепатозі, Лаповець Л. Є., Мартьянова О. І., Башта Г. В. (2017)
Тригуб С. А. - Особливості папіломавірусів урогенітального тракту жінок, Голодок Л. П., Братусь О. В. (2017)
Фещенко Ю. І. - Можливості визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Назаренко К. В., Полянська М. О., Опімах С. Г. (2017)
Фролова С. С. - Прогнозування розвитку ВМД в залежності від клінічних та генетичних показників, визначених при первинному скрінінгу (2017)
Чекаліна Н. І. - Взаємозв’язки показників системного запалення, ліпідного спектру крові та структурно-функціонального стану серця при стабільній ішемічній хворобі серця (2017)
Щербина Н. А. - Распространенность урогенитальных бактериальных инфекций у беременных и их влияние на состояние новорожденных, Выговская Л. А. (2017)
Іваночко Н. Я. - Унаочнення вивчення фундаментальних засад хірургії студентами на базі кафедри хірургії стоматологічного факультету, Міщук В. В. (2017)
Heorhiadi N. H. - Reflexive management of the diffusion of enterprise innovational activity results, Shpak N. O., Vankovych L. Y. (2017)
Kasych А. О. - Conceptual provisions of the development of Ukrainian national innovation system, Voсhozka M. (2017)
Hurkovskyy V. І. - Electronic petitions in Ukraine as an element of modern democracy: perspectives and ways of improvement (2017)
Kaluhina N. A. Sakun A. A. - Innovative strategy of the telecommunication enterprise development, Tardaskina T. M. (2017)
Sydoruk S. V. - Dominant tourist flow of management techniques, Tsyhanyuk N. G. (2017)
Grynkevych S. S. - International labour migration: European and Ukrainian special aspects, Bulyk O. B. (2017)
Goncharenko O. G. - Basis operatuion of enterprises prodyction complex penal system, Kravchuk A. V. (2017)
Harafonova O. I. - Implementation of strategic alternatives and strategies for changes to enterprises under crisis conditions, Yankovoi R. V. (2017)
Gonchar O. I. - Management of the potential of an enterprise on the basis of graph-analytical models (2017)
Volot O. І. - Information technologies in accounting and management companies: modernization and integration system, Gogol Т. А. (2017)
Zaitseva О. I. - Sales information potential in the management of strategic enterprise adaptation under dysfunction social and economic institutions (2017)
Rakosii P. V. - Theoretical approaches to the formation of the enterprise system crisis (2017)
Honcharenko I. H. - Modernization of financial intermediaries relations in modern conditions of national economy, Berezina E. Yu., Shevchenko A. М. (2017)
Bacho R. J. - Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine, Vdovenko N. M., Poyda-Nosyk N. N. (2017)
Sadchykova I. V. - Structure and concept of the automatic banking systems operating: domestic and foreign experience, Sadchykov V. S., Krasnyanska Y. V. (2017)
Klymenko T. V. - Venture capital financing of innovation activities (2017)
Polenkova M. V. - Distribution of financial resources for federal road funds, Kontseva V. V., Bezuhlyi А. O. (2017)
Rusul L. V. - Bancassurance under financial markets' globalization in Ukraine (2017)
Фрич А. О. - Напрями вдосконалення оподаткування фінансового сектору (2017)
Shkarlet S. M. - The current state and prospects of development of international electronic commerce, Khomenko I. O. (2017)
Вдовенко Н. М. - Парадигмальний погляд на формування заходів регулювання ринку продукції аквакультури, Деренько О. О. (2017)
Pererva P. G. - Investigation of the role of venture companies in the early stages of the product life cycle, Kobielieva T. O. , Tkachova N. P. (2017)
Черчик Л. М. - Діагностика в системі стратегічного менеджменту підприємства (2017)
Romanenko Y. A. - Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise, Chaplay I. V. (2017)
Kolodiichuk V. А. - Management of logistics expences on the AIC enterprises (2017)
Yakymchuk A. Y. - Applied project approach in the national economy: practical aspects, Akimova L. M., Simchuk T. O. (2017)
Romanyshyna O. Y. - Information technologies in preparation for future professional activity managers, institutions and organizations in education (2017)
Doniy N. E. - Wisdom as a commodity in economic-centered social space of xxi century (2017)
Tsybulia S. D. - Ecomanagement of pipeline transport as factor of economics ecologization, Starchak V. G., Ivanenko K. N. (2017)
Lifintsev D. S. - Cross-cultural management: obstacles for effective cooperation in multicultural environment, Canavilhas J. (2017)
Перетятько Ю. М. - Інтернет як джерело отримання інформації: статистичний аспект (2017)
Savchenko V. F. - The analysis of innovation activity at industrial enterprises of Ukraine, Pustovoyt D. V. (2017)
Vdovenko N. M. - Scientific substantiation of the reduction of import dependence in the markets of agricultural products, Bohach L. V. (2017)
Naumov A. B. - The strategic directions of improving the institutional development of the market for social investments, Shcherbata M. Ju., Basenko K. O. (2017)
Babenko V. O. - Forming of informatization strategic prospects for Ukraine in conditions of world economy globalization, Petuhova V. O., Perepelitsia A. S. (2017)
Vyhovska V. V. - Theoretical principles of formation the system of safety of insurance market (2017)
Gryshova І. Ju. - The implementation of the principles of consumerism in the strategy of the development of business, Voronzhak P. V., Shestakovska T. L. (2017)
Derii Zh. V. - Methodological providing of the cluster-based policy development, Zhurba І. О., Zosymenko T. I. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Current trends of financing of innovative activity entities in Ukraine, Bayramov E. A. (2017)
Seliverstova L. S. - Current trends in insurance market in Ukraine (2017)
Biriukov P. N. - On the organizational and legal basis of industrial parks (2017)
Aparov A. M. - Relations of production and consumption: economic and legal description through the prism of law of need growth (2017)
Kyvliuk O. Р. - Knowledge economyas an intellectual resourceof knowledge management theory, Sakun A. V. (2017)
Nepomnyashchyy O. M. - Institutional and functional component of ensuring the investment project implementation in Ukraine (2017)
Коваленко Л. О. - Структурні зміни капіталу підприємств базових галузей економіки та їх вплив на інноваційно-інвестиційну активність (2017)
Мартиненко В. В. - Макроекономічні фактори ринкового ціноутворення в умовах досконалої конкуренції (2017)
Otlyvanska G. A. - Investment activity of telecommunications providers: conditions, problems and trends (2017)
Yaremenko L. M. - The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis events in the economy, Makarchuk I. M., Yevtushenko N. M. (2017)
Hnedina K. V. - The social dimension of sustainable development of Ukraine (2017)
Holomb V. V. - An analysis of approaches to gdp distribution through public sector in Ukraine and the EU countries (2017)
Shulyk Y. V. - Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles, Matviichuk N. M., Shmatkovska T. O. (2017)
Shkarlet S. M. - Essence and features of information society development, Dubyna M. V. (2017)
Abakumenko O. V. - Cross-subsidization as a destructive factor of Ukraine`s electric power development, Lukiashko P. O. (2017)
Yatsiv І. В. - Сomplementary mechanism of state regulation of socio-economic protection of agricultural business, Batrakova T. I., Karabanov A. V. (2017)
Nischymna S. O. - Legal regulation of ecological taxation in Ukraine, Anishchenko V. O. (2017)
Tolkovanov V. V. - Local economic development in Moldova: current status and perspectives for furthermunicipal consolidation (2017)
Kovin’ko O. M. - As prerequisite program marketing international business diversification of agricultural enterprises of Ukraine (2017)
Kosach I. A. - The evaluation of the agri-production initial state position as a precondition of business integration based on public-private partnership (2017)
Panyuk T. P. - Improvement of the health insurance mechanism in Ukraine, Danylchenko L. I., Kushnir S. O. (2017)
Tomchuk-Ponomarenko N. V. - Research of the institutional essence of corruption and means of its overcoming (2017)
Romanova A. A. - Market research of inbound tourists in Сhernigov as a factor of increasing tourist attractiveness, Zhydok V. V. , Zabashtanska T. V. (2017)
Smolych D. V. - Prospects for the agricultural sector of the Volyn region in the framework of the association agreement between Ukraine and the EU (2017)
Содержание (1998)
Клюге Н. Ю. - Neuroptera, Megaloptera, Stegoptera, Planipennia и др. – где же действительное научное название сетчатокрылых насекомых (Insecta), Кривохатский В. А. (1998)
Любарский Г. Ю. - Таксономическая структура и функциональная морфология Phalacridae (1998)
Дворник В. Я. - Количественное гистохимическое исследование активности неспецифических фосфатаз внутренних органов мошки Wilhelmia salopiensis Edw. (Diptera: Simuliidae) в преимагинальных фазах развития. Сообщение II. Мальпигиевы сосуды, жировое тело и репродуктивная система, Усова З. В. (1998)
Белоусов И. А. - Обзор жужелиц подрода Euperyphus Jean. рода Bembidion Latr. (Coleoptera, Carabidae) с описанием двух новых форм из Средней Азии, Михайлов В. А. (1998)
Турис Е. В. - До вивчення фауни м'якотілок (Coleoptera, Cantharidae) Українських Карпат та Закарпаття (1998)
Юнаков Н. Н. - Новые данные по фауне и систематике долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) Украины и сопредельных территорий (1998)
Новиков О. А. - Новые и интересные находки пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae) в Украине (1998)
Гильденков М. Ю. - Материалы к фауне Украины представителей рода Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) (1998)
Касаткин Д. Г. - Новые сведения о распространении жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) на юге России (1998)
Хачиков Э. А. - Материалы к фауне жуков (Coleoptera) Нижнего Дона и Северного Кавказа. Сообщение 7. Семейство Staphylinidae: роды Lobrathium Muls, Lathrobium Gr., Throbalium Muls., Platydomene Glb. (1998)
Полтавский А. Н. - Редкие степные виды насекомых (отряды Coleoptera и Lepidoptera) и формирование современной энтомофауны Ростовской области, Арзанов Ю. Г. (1998)
Мартынов В. В. - Описание личинки Heptaulacus sus (Herbst) (Coleoptera, Scarabaeidae) и систематическое положение рода (1998)
Мартынов В. В. - Особенности передвижения личинок Scarabaeinae на примере Euoniticellus fulvus (Goeze) (Coleoptera, Scarabaeidae) (1998)
Кривинец О. Н. - Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) пшеничных ценозов водоохранных зон, Писаренко В. Н., Колесников Л. О. (1998)
Перепечаенко В. Л. - Материалы по фауне наездников-браконид рода Chorebus haliday (Hymenoptera: Braconidae: Alysilnae: Dacnusini) бассейна реки Берда (Украина) (1998)
Штирц А. Д. - Анализ фауны орибатидных клещей (Acariformes, Oribatei) заповедника "Стрельцовская степь" (1998)
Штирц А. Д. - О суточной активности панцирных клещей (Oribatei) в условиях петрофитной степи (1998)
Бондаренко И. В. - Изучение фауны ногохвосток (Collembola, Entognatha) в лесных ценозах Левобережной Украины (1998)
Старостенко Е. В. - Изучение суточной динамики горизонтальных миграций коллембол (Collembola, Entognata) по поверхности почвы в условиях открытого ландшафта (1998)
Попов В. В. - Эколого-фаунистический обзор дождевых червей родов Nicodrilus, Lumbricus и Eisenia (Oligochaeta, Lumbricidae) Харьковской области (1998)
Дунаев А. В. - О влиянии нестабильного гидротермического режима мая-июня из года в год на динамику численности популяций насекомых-филлофагов, вредящих раннему дубу (1998)
Дунаев А. В. - Влияние насекомых-филлофагов ранневесеннего комплекса на годичный радиальный прирост кленово-липовых дубрав 80-90-летнего возраста Харьковской области (1998)
Хасан Мохамад Махмуд - Цикличность массовых размножений вредной черепашки (1998)
Черненко В. Л. - Видовой состав энтомофагов и паразитов бахчевой тли в условиях Харьковской области (1998)
Гукало В. М. - Природні вороги осмій (Osmia rufa L. і О. cornuta Latr., Hymenoptera, Megachilidae) та боротьба з ними (1998)
Василиу Василис Андреа - Изменения биохимического состава плодов яблони и груши в зависимости от их освещенности и поврежденности плодожорками, Лукьянченко А. П. (1998)
Суханова И. П. - Генетические различия показателей неспецифической устойчивости и клеточного иммунитета пород тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) при заражении вирусом ядерного полиэдроза (1998)
Суханов С. В. - Изучение роли материнского и отцовского генотипов в детерминации признака эмбриональной терморезистентности тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) (1998)
Аленина С. Б. - Реакция на облучение he-ne лазером генетически различных инбредных линий Drosophiia melanogaster (1998)
Кривда Л. С. - Популяция насекомых как единица охраны, Злотин А. З., Чепурная Н. П. (1998)
Маркина Т. Ю. - Использование приемов оптимизации культур насекомых при разведении диких видов чешуекрылых (1998)
Пищаленко М. А. - Первое энтомологическое бюро бывшей Полтавской губернии (1998)
Піщаленко М. А. - Становлення методів боротьби з шкідниками озимої та ярової пшениці в Полтавській області в кінці XIX на початку XX століття (1998)
Машкей И. А. - Лаборатории арахноэнтомологии института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины УААН – 30 лет! (1998)
Правила для авторов (1998)
Вихидни дани (1998)
Титул, cодержание (2017)
Нечаев С. В. - Особенности металлогении области стыковки континентального и океани­ческого сегментов земной коры северных частей Африканского Рога и Индийского океана (2017)
Коржнев М. Н. - Геотектоническая основа геолого-геофизических моделей формирования Черноморского нефтегазоносного бассейна (2017)
Ломтев В. Л. - Строение и признаки газоносности кайнозойского чехла западной части Каролинской плиты (ложе Пацифики) (2017)
Гордиенко В. В. - О вязкости вещества тектоносферы континентов и океанов (2017)
Сучков И. А. - К минералогии железомарганцевых образований Индийского океана (2017)
Кравчук О. П. - Методическая основа и концептуальная схема геотоксикологических исследований морской среды, Пунько В. П., Кадурин В. Н., Сучков И. А. (2017)
Iemelianov V. O. - Black Sea Region scientific horizons, Yegorov I. Yu. (2017)
Бондаренко В. І. - ІІ міжнародна науково-технічна конференція "Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі, геотехниці та енергетиці", Коболев В. П., Клименко В. В. (2017)
Удинцев Глеб Борисович (2017)
Геворкьян Владимир Христофорович (2017)
Багрий И. Д. - Гидрогеоструктурные особенности формирования месторождений углеводородов импактных структур на примере Болтышской астроблемы (2017)
Shatalov N. N. - Tectonics of the Surozh gold-ore cluster of the Near-Azovian megablock of the Ukrainian shield (2017)
Олійник О. П - Результати палеотектонічних та структурно-термо-атмогеохімічних досліджень у зв’язку з нафтогазоперспективністю Скоробагатьківської площі Дніпровсько-Донецької западини, Божежа Д. М., Малишев О. М. (2017)
Сиренко Е. А. - Новые материалы к палинологической характеристике эоплейстоценовых и нижненеоплейстоценовых отложений левобережья Среднего Днепра (2017)
Кулянда М. Й. - Умови седиментації міоценових відкладів бережницької світи (Самбірський покрив, Передкарпатський прогин) на основі вивчення дрібних форамініфер (2017)
Овчиннікова Н. Б. - Про хімічний склад мінеральних вод: хімічні анології та фізичні властивості (2017)
Шевчук В. В. - Проблеми формування гранітного шару планети (масового гранітоутворення) у світлі сейсмотомографічних даних (2017)
Шаталов М. М. - Видатний геолог України – професор Сергій Амвросійович Мороз (До 80-річчя від дня народження), Михайлов В. А., Іванік О. М., Огняник М. С. (2017)
Греку Рудольф Харитонович(До 80-річчя від дня народження) (2017)
Пам’яті видатного геолога-металогеніста – професора Леоніда Станіславовича Галецького (2017)
Повідомлення Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України (2017)
Човнюк Ю. - Використання інтеграла Дюамеля у аналізі вимушених коливань та динамічних навантажень пружних зв’язків механізмів підйому вантажу кранів при їх пуску, Діктерук М., Комоцька С. (2017)
Ловейкін В. - Оптимальне керування рухом стрічкового конвеєра у перехідних режимах, Ромасевич Ю., Шалатовська К., Науменко П. (2017)
Човнюк Ю. - Моделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування за критерієм мінімуму питомої енергії. І., Діктерук М., Остапущенко О. (2017)
Городжа А. - Експертний неруйнівний контроль параметру міцності бетону на стиск в конструкціях монолітного способу виготовлення, Ловейкін С., Ярас В. (2017)
Назаренко І. - Вплив кута повороту лопатки двовалового горизонтального бетонозмішувача примусової дії на ефективність його роботи, Чичур А. (2017)
Абрашкевич Ю. - Вимоги до технології виготовлення, зберігання та безпечної експлуатації абразивних армованих кругів, Мачишин Г., Тишковець В. (2017)
Кравчук О. - Експериментальне дослідження втрат напору під час роботи швидкого фільтра зі змінною з часом швидкістю фільтрування (2017)
Осипов C. - Исследование и обоснование области рационального применения средств механизации монтажных и бетоноукладочных процессов при реставрации памятников архитектуры (2017)
Костенюк О. - Розподілення енергії в робочій зоні при різанні ґрунтів, Фомін А., Тетерятник О., Боковня Г. (2017)
Рашківський В. - Аналіз розвитку та інновацій робочого обладнання автогрейдера, Бордюг Р. (2017)
Міщук Д. - Модульний принцип побудови будівельного робота, Волянюк В., Горбатюк Є. (2017)
Сукач М. - Міжнародна конференція underwater technologies набуває популярності (2017)
Відомості про авторів (2017)
Рецензенти (2017)
Вихідні дані (2017)
Zajas K. - Stanislaw Vincenz i Europa kultur (2012)
Madyda A. - Vincenz czytany dzisiaj (2012)
Dopart B. - Lektura romantyzmu polskiego w eseistyce Stanislawa Vincenza (2012)
Oldakowska-Kuflowa M. - Jeszcze o folklorze w dziele Stanislawa Vincenza (2012)
Szaruga L. - Rytmy czasu we wszechswiecie Stanislawa Vincenza (2012)
Fazan J. - Po stronie Vincenza. Andrzej Stasiuk o poludniowo-wschodnich Kresach Europy (2012)
Taylor-Terlecka N. - Nieznane listy Stanislawa Vincenza i Alicji de Barcza: zaginiona saga huculska (2012)
Jolanta Olszewska M. - Stanislaw Vincenz czyta "Madonne Busowiska" Wladyslawa Lozinskiego, czyli o filozofii lektury (2012)
Weretiuk O. - Od raju do piekla: Ukraina w tetralogii Stanislawa Vincenza (2012)
Weiss A. - Przemilczane dialogi. O trzech niepublikowanych rozdzialach "Dialogow z sowietami" Stanislawa Vincenza (2012)
Wolski J. - "Krew ziemna". Stanislawa Vincenza mitologia ropy naftowej (2012)
Grebecka Z. - Atlantydy Slowianszczyzny (2012)
Медицька М. - Рецепція Данте крізь призму концепцій Станіслава Вінценза та Максима Cтріхи (2012)
Kaczmarek M. - Huculska pamiec ludowa w ujeciu Stanislawa Vincenza (2012)
Цівкач О. - "...Przyjaciol, takich jak Pan… w ogole nie duzo w przyrodzie" (листування Станіслава Вінценза і Ростислава Єндика) (2012)
Ясній Я. - Роль танцю і сміху в тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2012)
Ткачук Т. - Експлікація музичних образів і мотивів у творчості Станіслава Вінценза (2012)
Bernacki M. - Czeslaw Milosz – Stanislaw Vincenz: kregi wzajemnej fascynacji i inspiracji (2012)
Радишевський Р. - Епіфанії ранньої поезії Чеслава Мілоша (2012)
Оляндер Л. - Гуманістичні розмисли e книзі Чеслава Мілоша "Historie ludzkie. Pierwodruki (1983-2006)" (2012)
Сидяченко Н. - Семантика ріки в мовотворчості Чеслава Мілоша (2012)
Поліщук Н. - Інша Європа: дискурс ідентичності в есеїстичній прозі Чеслава Мілоша "Родинна Європа" (2012)
Kania I. - Czeslaw Milosz a buddyzm (2012)
Довжок Т. - Пробуджений… Пізня лірика Чеслава Мілоша (2012)
Радишевський Р. - Сороколітня літературознавча рецепція творчості Лесі Українки у Польщі (2012)
Papla E. - Kultura Zachodu w kregu zainteresowan Lesi Ukrainki (2012)
Соболь В. - Наукова та перекладацька рецепція творчості Лесі Українки у Польщі (2012)
Масенко Л. - "Код Лесі Українки" в художньому дискурсі Оксани Забужко (2012)
Лисенко-Єржиківська Н. - Адам Міцкевич і Леся Українка – кримські відлуння у їхній поезії (2012)
Церковняк-Городецька Л. - Фредерик Шопен у творчості Лесі Українки (2012)
Ткачук М. - Екзистенціал любові в наративі повісті "Уляна" Ю.І. Крашевського (2012)
Петриченко Н. - Проблематика та образна система польської прози першої половини ХІХ ст. (2012)
Байдацька С. - Новаторство різножанрової творчості Ю.І. Крашевського у волинський період (2012)
Kozak S. - Ukraina miedzy Wschodem a Zachodem (2012)
Ісіченко І. - Мученицький архетип у житійному просторі Руїни (2012)
Циганок О. - Польськомовні епітафіїї в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (2012)
Сухарєва С. - Польськомовний виступ Андрія Мужиловського на захист православ’я (2012)
Бай О. - Система барокових образів у польськомовній поезії Данила Братковського (2012)
Олійник Л. - "Літос" Петра Могили у полемічному дискурсі першої половини ХVІІ ст. (2012)
Krysowski О. - Bizancjum i kultura polityczna Rosji w pismach Zygmunta Krasinskiego (2012)
Bracka М. - Czasoprzestrzen powiesci Jana Zachariasiewicza (2012)
Цьолик Н. - Роль позасюжетних елементів у творах Міхала Чайковського (2012)
Swierczynska D. - Sienkiewicz na swiecie. Przyczynki bibliograficzne i biograficzne (2012)
Білявська В. - Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" (2012)
Радишевський Р. - Станіслав Бжозовський: для світу, Польщі, України (2012)
Астаф’єв О. - Міфологема степу і література степу (2012)
Doncov D. - Literatura stepu (2012)
Jakiel E. - Zapomniana powiesc Melitty "Zachod" o ksiedzu Antonim Szandlerowskim – mlodopolskim poecie (2012)
Яковенко С. - Інтенціональність об’єктів у "Космосі" Вітольда Гомбровича (2012)
Стахнюк Н. - "Щоденники" Стефана Жеромського у контексті його творчості: інтертекстуальний аспект (2012)
Мацькович М. - Рефлексія над історією у повістях Анджея Кусьневича (2012)
Kulesza D. - Nowa poezja narodowa? O wierszach i prozie Wojciecha Wencla (2012)
Котяш І. - Польсько-український аспект дослідження засобів поетики епістолярної автобіографії (на прикладі листів С. Черкасенка) (2012)
Сухомлинов О. - Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у "Засипле все замете…" Влодзімєжа Одоєвського (2012)
Кияк І. - Дефінітивні проблеми жанрів фантастики у творчості Станіслава Лема (2012)
Кравченко Л. - Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта, Манько Р. (2012)
Манько Р. - Простір інтимного у ранній творчості Збігнєва Герберта (2012)
Фрис І. - Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми (2012)
Хайдер Т. - Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського (2012)
Чіпак У. - Еротично-танатологічний концепт у повісті "Ревнощі і медицина" Міхала Хороманського (2012)
Чужа Т. - Альтернативна історія у творах Яцека Дукая (2012)
Яворська О. - Категорії часу і простору в художніх текстах Анджея Хцюка про Дрогобич (2012)
Нахлік Є. - Український і польський романтизм у рецепції Івана Франка (2012)
Єршов В. - Гомеопатичні листи Густава Олізара та Кароля Качковського (2012)
Константиненко К. - Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених (2012)
Крементуло В. - Тарас Шевченко і Броніслав Залеський (2012)
Ткачук О. - Християнський контекст драм Генріка Ібсена "Будівничий Сольнес" та Станіслава Пшибишевського "Сніг" (2012)
Чепелик О. - Візійний дискурс трансцендентного в драматичних творах О. Олеся, Г. Гауптмана, М. Метерлінка та польський контекст (2012)
Нахлік Я. - Матеріальне у поезії польського та українського раннього модернізму: в’язниця духа чи прихисток душі (2012)
Ямборко С. - Експресіонізм у творчості Василя Стефаника та Яна Каспровича (2012)
Циховська Е. - Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект (2012)
Нахлік О. - Польський антитоталітарний дискурс в Україні в першій половині 1990-х років (2012)
Ґачковскі М. - Значення Києва у художній та публіцистичній спадщині Осипа Назарука (2012)
Вахніна Л. - Українсько-польські паралелі у баладі "Ой сталася новина" (2012)
Халюк Л. - Усна проза про переселення 1947 року українців у Польщі: історіографічний аспект дослідження (2012)
Ціборовська-Римарович І. - Тульчинська бібліотека і Ян Потоцький (2012)
Bracki А. - Transformacja przestrzeni Europy centralnej – aspekty socjolingwistyczne (2012)
Черниш Т. - Вєх як форма художнього знака (2012)
Лазаренко О. - Польська мова в полемічній літературі в Україні кінця XVI-XVII століть (2012)
Могила О. - Зі спостережень над діалектною лексикою українсько-польського пограниччя (2012)
Совтис Н. - Лексичні запозичення з української мови у збірці Льва Венглінського "Полова і зерно" (2012)
Мойсеєнко Л. - Фразеологічні одиниці як об’єкт дослідження – німецькі, польські та українські паралелі (2012)
Черняк М. - Фантастичні тварини у польській фразеології (2012)
Пелехaта О. - Функціонування фразеологізмів з антропонімним та топонімним компонентами у польській мові (у зіставленні з української мовою) (2012)
Половинкіна М. - Колореми у поезіях Казімєжа Пшерви-Тетмаєра, Яна Каспровича та Леопольда Стаффа: лінгвістичний аспект (2012)
Відомості про авторів (2012)
Могильний О. М. - Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектора країни, Ходаківська О. В. (2017)
Карташов Є. Г. - Інструментарій підвищення ефективності природокористування (2017)
Школьний О. О. - Стратегічне управління змінами в логістиці на прикладі пат "укрпошта" (2017)
Мехтієв Е. О. - Еклектика базових понять та визначень сек'юритизації активів (2017)
Письменний В. В. - Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій (2017)
Салямон-Міхєєва К. Д. - Ціна і цінність аудиторських послуг, Салямон В. П. (2017)
Скиба М. В. - Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі структурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект (2017)
Бабич М. М. - Понятійно-категоріальна сутність продовольчої безпеки (2017)
Штань М. В. - Макроструктурні детермінанти відновлення стійкого економічного зростання в Україні (2017)
Руфат Дж. Эфендиев - Важнейшие аспекты демографического развития в азербайджане за 25 лет независимости республики, Низами Ш. Асадов (2017)
Степанова К. В. - Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні (2017)
Кіпа М. О. - Сутність та напрями реструктуризації підприємства (2017)
Лаврук В. В. - Оцінка виробництва та споживання населенням продукції тваринництва (2017)
Іванов С. М. - Метод оцінювання економічної ефективності в управлінні інтернет-проектом (2017)
Кльоба Л. Г. - Напрями вдосконалення управління банківськими ризиками (2017)
Літошенко А. В. - Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсорсингу комп'ютерних сервісів та його перевага (2017)
Веремієнко А. С. - Місце та сутність венчурних інвестиційних фондів серед інститутів спільного інвестування в Україні (2017)
Шолом А. С. - Место региональных торговых соглашений (ртс) в современной системе многосторонней торговли: вто-субституция или вто-комплементарность? (2017)
Назукова Н. М. - Удосконалення методичного підходу до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в умовах податкової конкуренції (2017)
Коновалова І. М. - Теорія обміну в оподаткуванні: генеза та прояв сучасності, Олійник А. Ю. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського