Шинкаренко В. И. - О дуализме случайного и детерминированного в алгоритмах, Васецкая Т. Н. (2015)
Анотації (2015)
Вимоги до оформлення статті в журналі "ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ" (2015)
Казимирова І. - Українська лінгвістична термінологія в працях А. Ю. Кримського: традиції і новаторство (2016)
Степаненко М. - Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах (2016)
Мозер М. - "Суржик" чи "суржики"? (2016)
Хентшель Г. - Чи існує в Україні українсько-російський мовний конфлікт? Про співіснування, протистояння та змішування української та російської мов, Брюггеманн М. (2016)
Сюта Г. - Іншомовна цитата в українському поетичному тексті (2016)
Висоцька З. - Діалогічність мови економічних праць Івана Франка (2016)
Півньова Л. - Кольорономени в українській лексиці туризму (2016)
Бойко Н. - Науковий центр з історії українського мовознавства при кафедрі української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Зінченко С. (2016)
Карпіловська Є. - Граматичні дискусії в сучасній славістиці. Глагольный вид: Грамматическое значение и контекст / Под ред. Р. Бенаккьо. — München — Berlin — Washington /D. C.: Verlag Otto Sagner, 2015. — 609 c (2016)
Штанденко У. - Становлення національних літературних мов (2016)
Романюк Ю. - Міжнародна наукова конференція "Сучасні системи славістичної бібліографічної інформації — сьогодні і завтра" (Варшава, Польща, 8—9 жовтня 2015 р.) (2016)
Філон М. - На пошану засновника Харківської філологічної школи, Хомік О. (2016)
Кобиринка Г. - Засідання Міжнародної комісії і міжнародної робочої групи Загальнослов’янського лінгвістичного атласу при міжнародному комітеті славістів (Хорватія), Ткачук М. (2016)
Максимчук В. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" в Острозькій академії (2016)
Гнатюк І. - "Формування джерельної бази сучасної української лексикографії": пленум наукової ради "Українська мова" (2016)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджених Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2015 році (2016)
Городенська К. - Велична постать Марії Яківни Плющ (2016)
Гнатюк І. - Мовна мозаїка (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тупкало В. М. - Управління економічною доданою вартістю телекомунікаційного підприємства на основі механізму контролінгової піраміди виручки (2014)
Гудзь О. Є. - Кластерні технології активізації інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств (2014)
Виноградова О. В. - Сутність стратегічного розвитку підприємств, Гончаренко С. В. (2014)
Кучерук Г. Ю. - Методичний підхід до управляння логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту, Левченко О. В. (2014)
Ботвіна Н. О. - Визначення сутності стримання розвитку страхового ринку в Україні (2014)
Навроцький С. А. - Теоретико-методологічні імперативи соціального пенсійного страхування та забезпечення (2014)
Давиленко Н. М. - Формування стратегії фінансової безпеки суб’єктів господарювання в агробізнесі (2014)
Прокопенко Н. С. - Оцінка індикаторів ефективності управління податковими процесами в Україні, Виклюк М. І. (2014)
Апарова О. В. - Формування портфеля інвестицій для забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних телекомунікаційних підприємств, Кудрицька Ж. В. (2014)
Авксетьєв М. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні, Копійка В. О. (2014)
Ступак С. В. - Еволюція бізнес-моделей надання інфокомунікаційних послуг, Танащук К. О. (2014)
Ковшова І. О. - Оптимізація прийняття управлінського рішення на підприємстві, Романченко Т. В. (2014)
Анахова О. В. - Кадрове забезпечення провайдингу інновацій у сфері телекомунікацій (2014)
Фурман І. В. - Оцінка сучасного стану фондового ринку України та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки (2014)
Фисун І. В. - Розвиток страхування життя в Україні як джерела внутрішніх інвестиційних ресурсів (2014)
Федун І. Л. - Інструменти страхування в системі інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Калашнікова Т. В. - Концептуальні підходи до удосконалення державної підтримки аграрних підприємств в умовах глобалізації (2014)
Третяк Н. М. - Туристичний бізнес на селі та альтернативи його фінансування (2014)
Транченко О. М. - Пріоритетні фактори формування фінансового потенціалу регіону (2014)
Марченко М. М. - Стратегічна оцінка ресурсів та визначення ключових факторів успіху м’ясопереробних підприємств України (2014)
Лєнівова Г. В. - Моделювання впливу запровадження додаткового імпортного збору на вітчизняних виробників свинини та м’яса птиці (2014)
Яремченко Л. М. - Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні: сучасні реалії (2014)
Мельник К. М. - Проблеми фінансово-кредитної підтримки малого і середнього бізнесу в Україні (2014)
Грищук Н. - Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти (2014)
Святець О. О. - Сутність та аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємств автодорожнього комплексу (2014)
Прутська Т. Ю. - Неформальні інститути як чинники розвитку підприємництва (2014)
Талавиря О. М. - Теоретичні засади стратегії розвитку підприємства (2014)
Літітанскас І. Ю. - Методи дослідження існуючих та потенційних партнерів підприємства (2014)
Пономаренко Г. Ю. - Інтелектуальний капітал та його роль в діяльності підприємства (2014)
Овсяннікова Н. В. - Формування конкурентних переваг на телекомунікаційному ринку, П’ятецька Є. О. (2014)
Анотації (2014)
Михаліченко П. Є. - Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Теоретичні передумови, Костін М. О. (2015)
Халил Селим Т. М. - Применение селективного метода роя частиц для оптимизации режимов и структуры реальной разветвлённой распределительной сети с целью снижения потерь электроэнергии и улучшения качества напряжения, Горпинич А. В. (2015)
Сердюк Т. М. - Метод моделювання системи тягового електропостачання, Мелешко В. В., Гаврилюк В. І. (2015)
Serdiuk T. M. - Automated measurement of parameters of track circuits (2015)
Гончаров К. В. - Моделювання та дослідження точкового каналу зв’язку "колія – локомотив", Бурковський Ю. В. (2015)
Мороз В. П. - Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі, Цебро Є. М., Змій С. О., Турчинов Р. В., Лапко А. О. (2015)
Возняк О. М. - Оцінка стану безпеки руху на залізничних переїздах (2015)
Бондаренко І. О. - Вплив контакту рейки та колеса на деформативну роботу залізничної колії (2015)
Романцев І. О. - Визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії мультиметром (2015)
Мурадян Л. А. - Побудова системи дослідження надійності вантажних вагонів (2015)
Косолапов А. А. - Системні характеристики автоматизованих сортувальних станцій (2015)
Анотації (2015)
TEMPLATE FOR PREPARING PAPER for journal "ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND SAFETY ON RAILWAY TRANSPORT" (2015)
Михаліченко П. Є. - Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Результати числових розрахунків (2016)
Афанасов А. М. - Пусковые режимы автономного электропоезда с бортовым накопителем энергии, Арпуль С. В., Демчук Р. Н. (2016)
Сердюк Т. Н. - Применение аккумуляторов на постах электрической централизации, переездах и батарейных шкафах входных светофоров, Олейник А. Р. (2016)
Маренич О. Л. - Опалення лекційної аудиторії вищого навчального закладу за допомогою інфрачервоних обігрівачів, Чайка Н. Ю. (2016)
Romantsev I. O. - Determination of basic data for the six-polar model of electrical tonal rail circuit (2016)
Мурадян Л. А. - Повышение надежности грузовых вагонов с применением новых технологий изготовления и восстановления рабочих поверхностей, Шапошник В. Ю., Подосенов Д. А. (2016)
Болжеларський Я. В. - Порівняння методів розрахунку бокової сили від дії колеса електровоза на головку рейки, Кузишин А. Я. (2016)
Курган Д. М. - Оцінка безпеки руху за умови забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки, Губар О. В. (2016)
Змій С. О. - Розроблення точкового колійного датчика для визначення параметрів руху поїздів, Воліченко І. Г., Турчинов Р. В. (2016)
Колтунский Ю. Ю. - Разработка системы диагностики электрической централизации с применением вычислительных средств, Лагута В. В., Стогний А. А. (2016)
Покотилов Д. Я. - Выбор параметров эффективности элементов системы железнодорожной автоматики с учетом текущего состояния, Полковников А. В., Костровский В. А. (2016)
Біляєв М. М. - Засіб захисту навколишнього середовища при імпульсній емісії токсичних речовин на залізничному транспорті, Берлов О. В. (2016)
Беляев Н. Н. - Минимизация интенсивности выноса пыли из полувагона при транспортировке угля, Оладипо Мутиу Олатойе (2016)
Сердюк С. M. - Актуальні проблеми екологічної трансформації міського середовища в умовах високого автотранспортного навантаження (на прикладі м. Дніпропетровськ) (2016)
Анотації (2016)
Титул, зміст (2016)
Бахтин А. К. - Оценки произведения внутренних радиусов неналегающих областей, Заболотный Я. В. (2016)
Дворак И. Я. - О внутренних радиусах симметричных неналегающих областей (2016)
Gutlyanskii V. Y. - On recent advances in boundary value problems in the plane, Ryazanov V. I. (2016)
Крикун І. Г. - Збіжність косих броунівських рухів з локальними часами в кількох точках, які стягуються в одну (2016)
Mogilevskii V. I. - Spectral and pseudospectral functions of various dimensions for symmetric systems (2016)
Шпаковский В. С. - О моногенных отображениях кватернионной переменной, Кузьменко Т. С. (2016)
Хабасіньска А. - Інтеграція мігрантів на фінському ринку праці — структура питання, Будзиньски Л. (2017)
Jaskiewicz J. - Interpretation of the eu law by the authorities of the member states. The doctrine and practice (2017)
Говоздевич С. - Завдання державної адміністрації у сфері охорони кіберпростору рп, Якубовскі Я. (2017)
Акімова Л. М. - Державне регулювання підприємництва: зарубіжний досвід взаємодії держави і підприємницького сектору (2017)
Бєльська Т. В. - Гранично допустимий ризик у процесі прийняття рішень, Напльоков Ю. В. (2017)
Гончар В. В. - Чинники становлення сучасного українського парламентаризму (2017)
Гурковський В. І. - Проблемні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері у контексті сучасних викликів, Друк В. В. (2017)
Дєгтяр О. А. - Інформаційна підтримка прийняття рішень в управлінні соціально-економічним розвитком регіону, Непомнящий О. М. (2017)
Долінченко О. М. - Удосконалення організаційного механізму державного регулювання демографічного розвитку (2017)
Дяченко О. І. - Державне регулювання охорони праці персоналу у сфері радіаційно-небезпечного виробництва (2017)
Іваницька О. М. - Соціокомунікативні аспекти становлення державного маркетингу в умовах впровадження моделі нового державного управління, Польська Т. Д. (2017)
Лисенко С. О. - Регулювання основних галузей права моделями інформаційної безпеки підприємств в Україні (2017)
Матвєєнко І. В. - Методи впливів держави при встановленні взаємодії з громадянським суспільством (2017)
Мурашев С. П. - Проблематика управления автомобилестроением в Украине (2017)
Науменко Р. А. - До питання підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю "публічне управління та адміністрування” (2017)
Романенко Є. О. - Державне управління сучасними інформаційними технологіями в будівництві України, Чаплай І. В. (2017)
Рильська В. В. - Ефект децентралізації в країнах Скандинавії: досвід для України (2017)
Сазикіна Т. П. - Особливості використання інтенсивних методів навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах України (2017)
Соловйов Є. В. - Інститути громадянського суспільства в системі механізмів державного регулювання внутрішньої вимушеної міграції (2017)
Фоменко О. П. - Стан інституціонального середовища публічно-приватного партнерства в Україні у світлі параметрів ефективності державного управління (2017)
Шихненко Д. В. - Інституціоналізація інноваційних політичних лідерів у якості сучасної еліти (2017)
Яценко В. A. - Шляхи підвищення ефективності управління сферою рекреації та туризму в Одеській області (2017)
Титул, зміст (2016)
Ковалёв И. М. - Преобразование Дарбу с параметром обобщенных матриц Якоби (2016)
Севостьянов Е. А. - Об устранении особенностей классов Орлича-Соболева, Салимов Р. Р., Петров Е. А. (2016)
Shan M. A. - Removability of isolated singularity for solutions of anisotropic porous medium equation with absorption term (2016)
Швай К. В. - Найкращi M-членнi тригонометричнi наближення класiв перiодичних функцiй багатьох змiнних з обмеженою узагальненою похiдною у просторi L_q (2016)
Simsek D. - On the recursive sequence x_(n+1)=\frac(x_(n-(4k+3)))(1+\prod \limits_(t=0), Abdullayev F. (2016)
Скрыпник И. И. - Поточечные оценки решений двуфазных эллиптических уравнений, Буряченко Е. А. (2016)
Стасюк С. А. - Конструктивные разреженные тригонометрические приближения для функций обобщенной смешанной гладкости (2016)
Тригуб Р. М. - Многочлены с целыми коэффициентами и полиномы Чебышева (2016)
Дубасенюк О. А. - Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків, Антонова О. Є. (2015)
Вознюк О. В. - Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу (2015)
Ворожбит І. В. - Викладацька діяльність О. Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира (2015)
Левківський М. В. - Краєзнавчі педагогічні студії майбутніх вчителів на Волині (2015)
Мирончук Н. М. - Специфіка змісту педагогічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах першої половини 19-го століття (2015)
Самчук Т. В. - Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) (2015)
Скакальська І. Б. - Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець, Швалюк І. Б. (2015)
Цісарук В. Ю. - Особливості становлення системи художньо-промислової освіти на території Правобережної України (друга половина 19-го ст. – 1939 р.) (2015)
Шемета Ю. М. - Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) (2015)
Драч І. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Кравець Л. М. - Гуманістична взаємодія як фактор професійної підготовки майбутнього педагога (2015)
Кузнєцова О. Т. - Системний підхід як засіб управління якістю навчання студентів у вищому навчальному закладі (2015)
Ломакович В. Я. - Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців, Плахотнік О. В. (2015)
Курач М. С. - Мотиваційно-цiльoвий cклaдник мoдeлi xудoжньo-пpoeктної підготовки мaйбутнix учитeлiв тexнoлoгiй (2015)
Мулик К. В. - Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на психічний стан, фізіологічні показники та репродуктивну систему студенток, Мулик В. В. (2015)
Оршанський Л. В. - Концептуальні засади формування у студентів конструкторсько-технологічного знання, Матвісів Я. Я. (2015)
Терещук А. І. - Сутність та основні завдання профільного навчання у контексті модернізації української освіти (2015)
Волошина Н. М. - Порівняльний аналіз понять "патріотизм" і "націоналізм" в Україні, Пампуха І. В. (2015)
Дем’янчук О. Н. - Мистецтво слова в навчально-виховному процесі як засіб формування естетичної культури та загальнолюдських цінностей (2015)
Нестеренко В. В. - Педагогічні умови формування професійно-валеологічної компетентності майбутніх педагогів щодо виховання у дошкільників навичок здорового способу життя (2015)
Левків С. П. - Реалізація принципу волонтерства в організації спільної діяльності громадського екологічного руху та загальноосвітньої школи (2015)
Безносюк О. О. - Сутність та складові професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти (2015)
Хом’юк І. В. - Введення в освітній простір поняття "математична мобільність" (2015)
Хом’юк В. В. - Структурна модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2015)
Герганов Л. Д. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників у навчально-тренажерних центрах судноплавних компаній в контексті компетентнісного підходу (2015)
Оршанський Л. В. - Медіаосвіта: ретроспектива розвитку та сучасні проблеми (2015)
Бенера В. Є. - Фундаторам альма-матер – від вдячних нащадків (2015)
Титул, зміст (2015)
Алдашев С. А. - Неединственность решения многомерной задачи Трикоми для гиперболо-параболического уравнения (2015)
Чуйко С. М. - Обобщенное матричное дифференциально-алгебраическое уравнение (2015)
Gutlyanskii V. Y. - The Beltrami equations and prime ends, Ryazanov V. I., Yakubov E. (2015)
Samoilenko I. V. - Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation (2015)
Попович Р. Б. - Деякі примітивні елементи для розширень Артіна-Шраєра скінченних полів (2015)
Стасюк С. А. - Приближения классов MB(r)_(p,\theta) (2015)
Войтович М. В. - О существовании ограниченных обобщенных решений задачи Дирихле для одного класса нелинейных эллиптических уравнений высокого порядка (2015)
Титул, зміст (2015)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение отображений в \lambda(\varepsilon)-регулярных метрических пространствах, Салимов Р. Р. (2015)
Ananieva A. Yu. - To the spectral theory of the Bessel operator on finite interval and half-line, Budyika V. S. (2015)
Ефимушкин А. С. - О задаче Римана-Гильберта для уравнений Бельтрами в квазидисках, Рязанов В. И. (2015)
Ильютко Д. П. - О локальных свойствах одного класса отображений на римановых многообразиях, Севостьянов Е. А. (2015)
Котова О. В. - Аппроксимативные свойства методов суммирования интегралов Фурье, Тригуб Р. М. (2015)
Нестеренко В. В. - Властивості псевдоквазінеперервності (2015)
Волчков В. В. - О функциях на сфере с нулевыми интегралами по окружностям фиксированного радиуса, Волчков Вит. В., Савостьянова И. М. (2015)
Зелинский Ю. Б. - Обобщенно выпуклые оболочки множеств и задача о тени (2015)
Єремєєв І. С. - Невизначеність та ризики під час поводження з твердими побутовими відходами, Марчук С. В. (2015)
Волосович С. В. - Оцінка підходів до класифікації ринків фінансових послуг (2015)
Бондаренко В. М. - Формування взаємозв'язків маркетингу та логістики в підприємницькій діяльності (2015)
Ханін І. Г. - Напрями активізації військово-технічного співробітництва між україною та європейським союзом (2015)
Kavun O. A. - Enabling trade index of Ukraine: realities and prospects (2015)
Багашова Н. В. - Міжнародні практики і методики управління проектами у вітчизняному менеджменті (2015)
Новікова Н. Л. - Державне регулювання економічних інтересів в аграрній сфері України (2015)
Боровікова М. О. - Фінансування підприємства за допомогою довгострокового боргу (2015)
Худолій Ю. С. - Особливості забезпечення економічної безпеки банку в умовах фінансової нестабільності, Черв’як А. В. (2015)
Харчук С. А. - Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення (2015)
Клименко К. В. - Актуальні проблеми модернізації фінансової системи України (2015)
Бечко П. К. - Теоретичні засади сутності економічних категорій "конкуренція" і "конкурентоспроможність", Голобородько Я. О. (2015)
Комаренко І. С. - Методичний підхід до визначення ступеню чутливості зернопереробних підприємств харчової промисловості до впливу зовнішніх чинників (2015)
Степанова Д. С. - Бюджетоутворюючі ефекти адміністрування податків в Україні (2015)
Миколенко Е. П. - Государство и наднациональные институты управления: диалектика сосуществования в процессе глобальных социально-экономических сдвигов (2015)
Романюк В. М. - Концептуальний аналіз теоретичних підходів до сутності корпоративного управління (2015)
Дука А. П. - Формування політики інноваційно-індустріального розвитку національної економіки (2015)
Трусова Н. В. - Методологічний підхід оптимальної оцінки багатофакторного ризику в системі фінансового потенціалу (2015)
Якубів Р. Д. - Аналіз мікросередовища сільськогосподарських підприємств у забезпеченні ефективного управління персоналом (2015)
Точиліна І. В. - Формування в Україні нормативно-правового забезпечення державної політики пільгового оподаткування інноваційної діяльності (2015)
Порохнавець Я. А. - Структура та порядок обліку витрат на використання природних ресурсів (2015)
Комар Н. В. - Привабливість азіатсько-тихоокеанського регіону на світовому ринку туристичних послуг, Уніят A. В. (2015)
Онуфрічук К. І. - Сучасна практика лібералізації валютного регулювання у малих відкритих економіках (2015)
Арапова О. М. - Конкурентоспроможність персоналу та її значення у діяльності підприємства, Горицька К. М. (2015)
Брайковська А. М. - Впровадження соціальної відповідальності операторів залізничного транспорту згідно збалансованої системи показників (2015)
Бляхарчук М. О. - Моніторинг облікової політики підприємств (2015)
Ортіна Г. В. - Стратегічні напрями антикризової підтримки металургійної галузі України (2015)
Фаріон М. М. - Іноземні інвестиції та особливості інвестиційної активності в Україні (2015)
Осипова О. І. - Концептуальні засади формування комплексу економіко-математичних моделей для оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України (2015)
Кібук Т. М. - Особливості впровадження управління стратегічним потенціалом в процес розробки та реалізації стратегії підприємства (2015)
Тимочко Н. О. - Класичний напрямок в українській економічній думці: і. в. вернадський (2015)
Єріна І. В. - Збалансованість і конкурентність зовнішньої торгівлі України послугами: статистичний аспект (2015)
Ганза І. В. - Специфіка формування проектної команди: управлінський аспект (2015)
Семенова В. Г. - Механізм формування інтелектуальної власності підприємств (2015)
Ор’єва К. В. - Проблематика управління підприємством на основі ключових компетенцій (2015)
Письменна О. Б. - Прогнозування ефективності управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі на основі побудови cистеми цілей (2015)
Пархоменко Н. М. - Інтегрованість малого та середнього підприємництва в розвиток регіональної економіки (2015)
Гайдуцький І. П. - Україна в контексті глобальної системи мотивації інвестування сталого низькоуглецевого розвитку (2015)
Ибадова Ш. Т. - Оценка нормативных показателей трехмерной эхографии в гинекологической практике (2017)
Коптев М. М. - Використання різних моделей гострого іммобілізаційного стресу в експериментальних дослідженнях (2017)
Курбанова Н. Ф. - Ранняя диагностика миопии у детей с применением аппарата "Plusoptix-A-09", Шафиева Д. Т., Мустафаева Д. М., Гасанзаде Л. Ю. (2017)
Куюн Л. О. - Диференційна діагностика різних клінічних форм перитоніту хворих за допомогою хемілюмінесцентного аналізу (2017)
Півторак К. В. - Діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки при профілактичному огляді, Феджага І. В., Яковлева О. О. (2017)
Коротких О. О. - Характеристика біологічних властивостей лактобацил за аеробних та мікроаерофільних умов атмосфери інкубації, Калініченко С. В., Дубініна Н. В. (2017)
Степанський Д. О. - Частота виявлення і кількісний вміст резидентних аерококів у різних відділах пологових шляхів вагітних жінок, Кременчуцький Г. М., Чуйко В. І., Турлюн С. Я., Крушинська Т. Ю. (2017)
Бардер Е. Г. - Ниркова токсичність протипухлинного препарату оксаліплатин в експерименті, Дудніченко О. С. (2017)
Білаш В. П. - Кількісна і морфометрична характеристика структурних компонентів піднижньощелепних слинних залоз, Єрошенко Г. А. (2017)
Гаврелюк С. В. - Влияние донатора NO на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при длительной блокаде СВ1 рецепторов каннабиноидов в эксперименте, Гунина Л. М. (2017)
Довбня Ю. М. - Гістотопографічні особливості залоз слизової оболонки передньої і задньої стінок лобової пазухи людини (2017)
Довга Н. З. - Морфометричні зміни в сітківці під впливом паклітакселу, Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2017)
Дунаєвська О. Ф. - Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів селезінки кролів (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в передній черевній стінці щурів при виконанні повздовжніх та поперечних доступів при резекції товстої кишки в умовах стресу при застосуванні програми "Fast track surgery", Калінчук О. О. (2017)
Кулик В. В. - Динамика ультраструктурных перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120°С), Бабийчук В. Г. (2017)
Наварчук Н. М. - Клініко-анатомічні особливості епонімічних термінів м’язів-стискачів шлунково-кишкового тракту, Банул Б. Ю., Решетілова Н. Б., Попелюк О.-М. В., Гузік О. В. (2017)
Нич Я. І. - Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах язика потомства щурів, що розвивалося за умов мерказоліл-індукованого гіпотирозу материнського організму, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Николаева О. В. - Морфофункциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы беременных крыс, которые находились на несбалансированном питании, Ковальцова М. В., Сиренко В. А., Остапенко Д. Н., Нагорный И. А., Халимов Е. Г. (2017)
Олійник Т. М. - Ультраструктурні зміни у моторній корі щурів при інсульті, Савосько С. І., Рижа А. О., Чайковський Ю. Б. (2017)
Плаксина Е. М. - Изменение экспрессии хромогранина А в надпочечниках поросят на разные сроки неонатального развития, Сидоренко О. C., Легач Е. И., Бондаренко Т. П., Божок Г. А. (2017)
Приходько О. О. - Мікроскопічні зміни тимусу за умов ушкоджуючого впливу експериментальної клітинної дегідратації (2017)
Шарапова О. М. - Електронно-мікроскопічні зміни в структурах гематотестикулярного бар’єру яєчок щурів після опромінення їх електромагнітним полем високої напруги низької частоти (2017)
Щур М. Б. - Електронномікроскопічне дослідження рогівки ока щурів за умов дисфункції щитоподібної залози, Ковалишин В. І., Ященко А. М. (2017)
Бандас І. А. - Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію, Куліцька М. І., Корда М. М. (2017)
Чистякова Е. Є. - Вплив наночастинок гадоліній ортованадату у різних дозах на репродуктивну функцію самців щурів, Смолєнко Н. П., Бєлкіна І. О., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О. (2017)
Гандзюк В. А. - Аналіз основних підходів до самооцінки діяльності медичних установ (2017)
Миронюк І. С. - До структури національної системи громадського здоров’я України, Слабкий Г. О., Шафранський В. В. (2017)
Роша Л. Г. - Облігатні стандарти акредитації підрозділів патологоанатомічної служби України та показники її ресурсного забезпечення (2017)
Юрнюк С. В. - Права людини у сфері надання психіатричної допомоги, Сенюк Б. П., Савка С. Д., Наварчук Н. М. (2017)
Дичко О. А. - Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної загальної імунологічної реактивності організму дітей зі сколіозом віком 7-10 років (2017)
Сарафинюк Л. А. - Показники центральної гемодинаміки та прогнозування їх належних величин у футболістів юнацького віку, Лежньова О. В., Качан В. В. (2017)
Алиев А. Р. - Влияние на иммунный статус "Атаракс" а и комплексной терапии больных с воспалительными заболеваниями тканей пародонта и тревожно-фобическими расстройствами (2017)
Бауман С. С. - Порівняльна оцінка ураженості карієсом зубів дітей м. Полтава, Турчіна К. В., Мосієнко А. С., Падалка А. І., Шешукова О. В. (2017)
Безвушко Е. В. - Суб’єктивна оцінка стоматологічного здоров’я дітьми, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Лагода Л. С. (2017)
Каськова Л. Ф. - Вплив профілактичного комплексу на стан тканин пародонта у дітей регіонів із різним умістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Новікова С. Ч., Амосова Л. І., Янко Н. В. (2017)
Копчак О. В. - Ультраструктура пародонту при проведенні комплексного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями в умовах застосування PRP, Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л. О., Кривошеєва О. І. (2017)
Король М. Д. - Функціональна активність власне жувальних м’язів при інтактних зубних рядах, а також при дефектах і деформаціях зубних рядів, Нідзельський М. Я., Король Д. М., Ткаченко І. М., Писаренко О. А. (2017)
Кривенко Л. С. - Спосіб оптимізації лікування хронічного гінгівіту у дітей, хворих на атопічні захворювання (2017)
Ляшенко Л. І. - Дослідження ефективності фонофорезу мазі "Цель Т" при лікуванні хронічного гранулюючого періодонтиту, Лобач Л. М., Назаренко З. Ю., Ткаченко І. М., Хміль О. В. (2017)
Мельник В. Л. - Особливості діагностики та лікування пацієнта з больовою дисфункцією скроневонижньощелепного суглобу на фоні мігренозного стану та остеохондрозу шийного відділу хребта (клінічний випадок), Шевченко В. К. (2017)
Назаренко З. Ю. - Клінічна ефективність препарату "Oral Blue" при лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту, Ткаченко І. М., Ляшенко Л. І., Марченко І. Я., Браїлко Н. М. (2017)
Петрушанко В. М. - Аналіз та застосування різних груп десенситайзерів для лікування гіперестезії, Павленкова О. В., Павленко С. А., Ткаченко І. М. (2017)
Рожко В. І. - Вимірювання маркерів синдрому ендогенної інтоксикації у дітей з множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту (2017)
Хміль О. В. - Вивчення впливу кальцієвмісних зубних паст на активацію вторинної мінералізації емалі постійних зубів у дітей в ранні терміни після їх прорізування, Каськова Л. Ф., Ващенко І. Ю. (2017)
Хоменко Л. О. - Морфологічні особливості гібридного шару інтактного дентину тимчасових молярів утворених різними адгезивними системами, Лютіков О. І., Вишневський О. А. (2017)
Чамата В. В. - Оптимізація процесу дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубів (2017)
Чубій І. З. - Динаміка змін показників перокисного окислення та антиоксидантної системи при лікуванні генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку у осіб, що проживають на екологічно-забруднених територіях Прикарпаття, Рожко М. М. (2017)
Макаров С. Ю. - Передекзаменаційний і екзаменаційний стрес та психофізіологічні особливості змін показників рівня суб’єктивного контролю сучасної студентської молоді (2017)
Содержание (2017)
Adiponectin gene single-nucleotide polymorphisms in patients with type 2 diabetes mellitus and nonalcoholic fatty liver disease (2017)
Місюра К. В. - Васпін — компенсаторна молекула в патогенезі метаболічних порушень при ожирінні, Кравчун П. П. (2017)
Жердьова Н. М. - Вплив периферичної діабетичної сенсомоторної нейропатії на стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку (2017)
Сорокман Т. В. - Генетична основа ендокринної патології, Молдован П. М., Попелюк Н. О., Макарова О. В. (2017)
Peripheral nervous system damage in hypothyroidism: current view on the problem (literature review) (2017)
Вернигородский В. С. - Патогенетическое значение провоспалительных цитокинов и дислипидемии в развитии сердечно-сосудистых осложнений у больных гипотиреозом, Фетисова Н. М., Вернигородская М. В. (2017)
Булдигіна Ю. В. - Патологія щитоподібної залози у пацієнтів з акромегалією: огляд літератури та власні дослідження, Терехова Г. М., Болгов М. Ю., Федько Т. В. (2017)
Муратова Ш. Т. - Психоэндокринные нарушения у подростков с болезнью Грейвса (2017)
Семенко В. В. - Розробка експериментальної алоксанової моделі цукрового діабету, Сердюк В. М., Савицький І. В. (2017)
Лучицький Є. В. - Чоловічий гіпогонадизм (Частина 1), Лучицький В. Є., Тронько М. Д. (2017)
Боцюрко В. І. - Дисфункція гіпоталамуса: етіологія, клініка, діагностика, лікування (методичні рекомендації), Костіцька І. О., Дідушко О. М., Марусин О. В., Чернявська І. В. (2017)
Каримова М. М. - Парциальный гигантизм, Халимова З. Ю. (2017)
Содержание (1999)
Куликова Н. А. - Внутривидовая изменчивость размеров головы и склеритов хоботка мух семейства Muscidae (Diptera), Стаковецкая О. К., Суракова Т. В., Ратыни А. И. (1999)
Перепечаенко В. Л. - Fischerastriolus gen. nov. – новый род браконид трибы Dacnusini (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) (1999)
Страдомский Б. В. - Polyommatus elena sp. n. и Polyommatus neglectus sp. n. – новые таксоны голубянок (Lepidoptera, Lycaenidae), Арзанов Ю. Г. (1999)
Мартынов В. В. - Эколого-фаунистический обзор пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) юго-восточной Украины. Дополнение 1 (1999)
Хрокало Л. А. - Бабки (Insecta: Odonata) Канівського Придніпров'я, Матушкіна Н. О. (1999)
Дмитриев Д. А. - Цикадовые (Homoptera, Cicadina) заповедника "Галичья Гора" и Липецкой области (1999)
Дубовиков Д. А. - Новые данные о нахождении и распространении Tetramorium inerme Mayr, 1877 (Hymenoptera, Formicidae) в России (1999)
Касаткин Д. Г. - К познанию жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) юга России и сопредельных территорий (1999)
Набоженко М. В. - Ландшафтно-экологическая характеристика и общие закономерности распределения фауны жуков-чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) юга России (1999)
Колесников Л. О. - Суточная активность жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в пшеничных ценозах, Кубах Г., Цебитц К. П. В. (1999)
Пархоменко О. В. - Сезонна динаміка чисельності жуків-мертвоїдів (Coleoptera: Silphidae) агроценозів озимої пшениці лісостепової зони України (1999)
Жуков А. В. - Динамика почвенной фауны урочища Круглик (Днепропетровская область) (1999)
Прокопенко Е. В. - Особенности комплексов пауков (Aranei) на породных отвалах города Донецка (1999)
Штирц А. Д. - Структура и динамика населения панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) заповедника "Хомутовская Степь" Донецкой области (1999)
Харченко Л. П. - Насекомые в питании золотистой щурки (сообщение второе), Михайлов В. А., Грамма В. Н., Маловичко Л. В. (1999)
Рижкова А. Є. - Білокрилки (Homoptera: Aleyrodinea) – переносники вірусів рослин, Поліщук В. П., Вервес Ю. Г., Бойко А. Л. (1999)
Чайка В. М. - Моніторинг саранових півдня України, Бакланова О. В. (1999)
Чумак В. А. - Энтомофаги розанных тлей, Ковалева В. Ф. (1999)
Ли Хао - Межсистемный метод прогноза массового размножения хлопковой совки в Китайской Народной Республике (1999)
Євтушенко М. Д. - Динаміка льоту плодових пильщиків на клеєві пастки, Тертишний О. С., Тертишна Л. В. (1999)
Яновський Ю. П. - До питання стійкості груші проти каліфорнійської щитівки (1999)
Абдалла Салем - К изучению энтомофауны травяного яруса маточников лука репчатого (1999)
Покозий И. Т. - Использование микробных стимуляторов при выращивании полезных шелкопрядов, Алексеницер М. Л., Аретинская Т. Б., Кириченко И. А., Супрун С. М. (1999)
Петрова Н. В. - Новые способы стимулирования жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) (1999)
Бойко Е. А. - Влияние лазерного облучения грены на теплоустойчивость различных стадий онтогенеза тутового шелкопряда Bombyx mori L., Шахбазов В. Г., Литвин В. М., Шаламова О. А. (1999)
Ронкина Н. И. - Влияние электромагнитных полей СВЧ- и КВЧ-диапазонов на способность к температурному партеногенезу пород и партеноклона тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Чепель Л. М., Шахбазов В. Г. (1999)
Даньшина Е. В. - Совершенствование методов оптимизации культуры тутового шелкопряда, Злотин А. 3. (1999)
Дунаев А. В. - Насекомые-филлофаги ранневесеннего комплекса в дубравах лесостепи: очаги массового размножения, прогноз дефолиации, роль в ослаблении и усыхании дуба (1999)
Девейкис Д. Н. - Исследование мутагенной активности ряда анионных азокрасителей в тест-системе "Drosophila", Никольченко 3. Т., Шахбазов В. Г. (1999)
Злотин А. 3. - Новый подход к испытанию и оценке гибридов тутового шелкопряда, Сафонова Т. В. (1999)
Шатровский А. Г. - Предложения по оптимизации гидробиологической экипировки (1999)
Правила для авторов (1999)
Выхидни дани (1999)
Даніленко Е. І. - Експериментальна оцінка залишкового ресурсу рейок колії метрополітену, Косарчук В. В., Йосифович Р. М., Агарков О. В., Рафальський О. Ю. (2017)
Данилевський В. І. - Відновлення профілю кочення колісних пар без викочування під час експлуатації рухомого складу, Остапець С. В., Тарасюк В. М. (2017)
Мікульонок І. О. - Класифікація рейок рейкових шляхів та огляд їхніх конструкцій (2017)
Белевцова Н. Л. - К вопросу о возможности стационарных режимов голономной и неголономной моделей колесного экипажа при движении по инерции, Хребет В. Г. (2017)
Сулим А. О. - Перспективи застосування накопичувачів енергії на тяговому залізничному транспорті, Донченко А. В., Фомін О. В., Хозя П. О. (2017)
Семенов С. А. - Исследование сопротивления движению вагона с колесами различных конструктивных схем, Михайлов Е. В., Рейдемейстер А. Г. (2017)
Волошин Д. І. - Модернізація елементів гальмівної важільної передачі вантажного вагона, Афанасенко І. М., Дерев’янчук Я. В. (2017)
Волков В. П. - Застосування інтелектуальної інформаційної системи моніторингу і прогнозування параметрів технічного стану при дослідженні обставин дорожньо-транспортних пригод, Сараєв О. В., Грицук І. В., Грицук Ю. В., Данець С. В. (2017)
Волков В. П. - Особливості формування інформаційної системи класифікації умов експлуатації транспортних засобів, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Мартинов І. Е. - Нові аспекти визначення навантаження, діюч ого на підшипник буксового вузла вантажного вагона, Афанасенко І. М., Перешивайлов С. В. (2017)
Крівошапов С. І. - Оцінка витрат на технічне обслуговування і ремонт транспортних машин з урахуванням умов експлуатації (2017)
Кебал Ю. В. - Удосконалення конструкції вагона-хопера для перевезення зерна, Шатов В. А., Тьокотєв О. М., Мурашова Н. Г. (2017)
Фомін О. В. - Сучасний метод електроерозійного відновлення шийки осі колісної пари автоматизованим обладнанням та її експериментальне дослідження, Осьмак В. Є. (2017)
Сулим А. О. - Дослідження характеру зміни напружень в кромках підошов рейок під час руху пасажирського вагона на кривих ділянках залізничної колії, Столєтов С. О., Фомін О. В., Третяк Е. В., Речкалов В. С. (2017)
Гулак С. - Модель мотор-вентилятора електровоза ВЛ-80К при несиметрії фазних напруг та несинусоїдальній напрузі живлення, Єрмоленко Е., Гаюр А., Сидоренко О. (2017)
Нєженцев О. Б. - Математичні моделі і програмне забезпечення для дослідження перехідних процесів вантажопідйомних кранів з частотним керуванням приводів пересування, Бойко Г. О., Збітнєв П. В. (2017)
Мозолевич Г. Я. - Розробка методу оцінювання сталого розвитку транспортної системи міста, Шопот А. В. (2017)
Черняк Ю. В. - Математична модель тягового електроприводу електровоза постійного струму, Гатченко В. О., Каращук С. В. (2017)
Білан С. М. - Дослідження генератора псевдовипадкових чисел на основі асинхронного клітинного автомату, Левчук О. І. (2017)
Ботвін М. М. - Аналіз просторових методів покращення візуальної якості цифрових зображень, Герцій О. А. (2017)
Мараховський Л. Ф. - Структурна організація багаторівневих схем пам’яті із загальним автоматом стратегії, Бутрик Н. О. (2017)
Мараховський Л. Ф. - Структурна організація новітніх схем пам’яті, Оляновський С. В., Косминін Б. О. (2017)
Мараховський Л. Ф. - Структурна організація багаторівневих схем пам’яті з автоматом стратегії для кожної групи багаторівневих схем пам’яті, Янюк Д. А. (2017)
Гайденко О. С. - Організація комп’ютерної архітектури інтелектуального керування електропостачанням Укрзалізниці (2017)
Мацюк В. І. - Дослідження повної та систематичної технологічних відмов залізничних станцій (2017)
Долженко Н. А. Касенкова М. Ю. - Влияние человеческого фактора на аварийностьвоздушного транспорта (2017)
Прокудін Г. С. - Аналіз і шляхи реформування транспортної галузі України, Чупайленко О. А., Майданик К. О., Ремех І. О., Пилипенко Ю. В. (2017)
Ткаченко С. П. - Роль інформаційних систем для учасників ланцюга постачань, Лебідь І. Г. (2017)
Висоцька Т. І. - Еколого-аналітичний моніторинг речовин антропогенного походження та їх вплив на довкілля, Пічкур Т. В., Тананайко О. Ю. (2017)
Габа В. В. - Удосконалення розрахунків між ПАТ "Укрзалізниця" та клієнтами в умовах реформування залізниць, Грушевська Т. М., Поворознік О. О., Рудюк М. В. (2017)
Мироненко В. К. - Концептуальні положення впровадження залізничного швидкісного сполучення Порти Одеси – Західний кордон України, Торопов Б. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Пасечникова Н. В. - Диагностические критерии кератоконуса с учетом исходных параметров роговицы и их значение в классификации, Завгородняя Т. С., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Дрожжина Г. И. - Особенности клинического течения и лечения кератита, вызванного вирусом Varicella Zoster, Гайдамака Т. Б. (2012)
Пасечникова Н. В. - Эффективность интравитреального введения триамцинолона ацетонида в лечении пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Король А. Р., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б., Невская А. А. (2012)
Пономарчук В. С. - Влияние кортексина на фотопическую световую чувствительность у больных с регматогенной отслойкой сетчатки, Храменко Н. И., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф (2012)
Дроздовская В. С. - Эффективность лечения больных синдромом ретробульбарного неврита в зависимости от этиологии и особенностей патогенеза заболевания, Гончарова H. А., Денисов И. А. (2012)
Полякова С. И. - Информативность клинической и компьютерной симптоматики в дифференциации хронического продуктивного воспаления слезной железы (2012)
Бездетко П. А. - Клинико-томографические особенности острых воспалительных заболеваний орбиты, Зубкова Д. А., Куцин В. Н. (2012)
Сафроненкова И. А. - Состояние иммунной системы больных злокачественными эпителиальными опухолями век (2012)
Нарицына Н. И. - Глазные проявления синдрома Арнольди-Киари, Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Новик А. Я., Михайличенко Л. А., Рыбалко А. В. (2012)
Красновид Т. А. - Травматические повреждения глаз, вызванные фейерверками, Грубник Н. П., Асланова В. С. (2012)
Сакович В. Н. - Исследование активности лизосомальных ферментов в слезной жидкости при лечении бактериальный кератитов с применением пиобактериофага, Гиесми Шираз (2012)
Савко В. В. - Влияние воспалительного процесса в увеальном тракте на процессы перекисного окисления липидов в сетчатке животных при длительном световом воздействии, Вашах Зияд Махмуд Ахмед (2012)
Сакович В. Н. - Влияние пробиотика субалина на процессы свободно-радикального окисления липидов и ферменты антиоксидантной системы при экспериментальном увеите, Аль Кайяли Фади Закария (2012)
Уманец Н. Н. - Различия в структурных изменениях сетчатой оболочки кролика после воздействия монополярной высокочастотной электросварки биологических тканей и пороговой диодной лазерной коагуляции по данным оптической когерентной томографии, Иваницкая Е. В., Заводная В. С., Левицкий И. М. (2012)
Зборовська О. В. - Оцінка клінічної картини та імунологічного статусу у лабораторних тварин при модельованому стафілококовому ендофтальміті, Курильців Н. Б. (2012)
Мальцев Э. В. - Нейродегенерация и нейропротекция при диабетической ретинопатии, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2012)
Цуканова И. В. - Транспупиллярная термотерапия в лечении меланом хориоидеи стадии Т1 (2012)
Боброва Н. Ф. - Діагностика і лікування дітей із злоякісною пухлиною сітківки — ретинобластомою (протокол), Науменко В. О., Сорочинська Т. А., Троніна С. А., Дембовецька Г. М. (2012)
Профессору Ферфильфайну И. Л. 90 лет (2012)
Авторський указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" 2011 г. (2012)
Титул, зміст (2015)
Алероев Т. С. - Об одном классе несамосопряженных операторов, сопутствующих дифференциальным уравнениям дробного порядка, Алероева Х. Т. (2015)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение Q-гомеоморфизмов на финслеровых пространствах (2015)
Волчков В. В. - Аналог теоремы Шварца о спектральном анализе на гиперболической плоскости, Волчков Вит. В. (2015)
Грановский Я. И. - Усреднение случайных функционалов от решений стохастических уравнений, Махно С. Я. (2015)
Gutlyanskii V. Y. - On the boundary-value problems for quasiconformal functions in the plane, Ryazanov V. I., Yefimushkin A. S. (2015)
Koroliouk D. - Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component (2015)
Чайченко С. О. - Збіжність на дійсній осі рядів Фур'є по системах раціональних функцій (2015)
Коломиец В. А. - Особенности хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации возрастной катаракты с имплантацией ИОЛ, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М. (2012)
Пасечникова Н. В. - Эффективность субтенонового введения триамцинолона ацетонида в лечении пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Король А. Р., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б., Насинник И. О., Невская А. А. (2012)
Риков С. О. - Визначення термінів виконання Nd: YAG — лазерної трабекулотомії після неперфоруючої глибокої склеректомії первинної відкритокутової глаукоми, Кондратенко Ю. М., Макаренко I. А. (2012)
Новицький I. Я. - Ефективність операції видалення трабекули через кут передньої камери при первинній відкритокутовій глаукомі, Новицький М. I. (2012)
Ульянова Н. А. - Изменения витреоретинального интерфейса при высокой осевой миопии по данным спектральной оптической когерентной томографии (2012)
Завгородняя Н. Г. - Непосредственные и отдаленные результаты лечения хронической ишемической оптической нейропатии с применением местной гипотензивной терапии, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2012)
Риков С. О. - До питання профілактики гнійно-запальних захворювань кон'юнктиви новонароджених, Гріжимальська К. Ю., Ковальчук В. П. (2012)
Петренко О. В. - Особенности повреждений вспомогательного аппарата глаза при автомобильной травме (2012)
Зборовская А. В. - Клинико-эпидемиологическая характеристика пациентов с эндофтальмитами (2012)
Сафроненкова И. А. - Особенности ультраструктурных изменений злокачественных эпителиальных опухолей (ЗЭО) век при лучевом и комбиниро-ванном воздействии (лучевая терапия + криодеструкция), Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2012)
Пасечникова Н. В. - Высокочастотная электросварка тканей заднего отдела глазного яблока (модифицированный генератор К-300М1) с применением оригинального моно- и биполярного инструментария, Уманец Н. Н., Артемов А. В., Васильченко В. А. (2012)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения в изолированной увеальной меланоме при воздействии высокочастотной электросварки, Науменко В. А., Вит В. В., Чеботарев Е. П., Уманец Н. Н., Пухлик Е. С. (2012)
Леус Н. Ф. - Влияние каротиноидов на стабильность антиоксидантных ферментов и биофизические свойства хрусталиковых компонентов при воздействии световой энергии, Будайа Низар, Пархоменко Т. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Исследование цикла нейротоксического трансмиттера — глутамата в сетчатке при экспериментальной глаукоме (2012)
Задоянный Л. В. - Клиника и лечение паралитического лагофтальма у больных с нейрохирургической патологией, Жданова В. М., Братусь Н. Н. (2012)
Жмурик Д. В. - Применение тяжелых жидкостей в витреоретинальной хирургии (2012)
Боброва Н. Ф. - Рациональная антибиотикотерапия в лечении воспалительных заболеваний глаза бактериальной этиологии в педиатрической практике, Тронина С. А., Суходоева Л. А. (2012)
Риков С. О. - Клінічний випадок неправильно встановленого діагнозу хіазмального синдрому з низхідною атрофією зорових нервів, Васюта В. А. (2012)
Иваницкая Е. В. - Окклюзия центральной артерии сетчатки при контузионной травме органа зрения, Перетягана Д. О. (2012)
Журавлёв А. А. - Некоторые особенности анатомической терминологии передней поверхности и зрачкового края радужной оболочки человека (2012)
Эльчиев Г. А. - Чужой беды не бывает, или три монолога о благородной работе (2012)
Титул, зміст (2015)
Зелинский Ю. Б. - О кратности многозначных отображений областей на многообразиях, Сафонова О. В. (2015)
Ільків В. С. - Розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю в уточненій шкалі просторів Соболєва, Страп Н. І. (2015)
Логачёв А. В. - Локальный принцип больших уклонений для решений стохастических уравнений Ито с быстрым сносом (2015)
Очаковская О. А. - Аппроксимация в Lp линейными комбинациями индикаторов шаров (2015)
Салимов Р. Р. - Нижние Q-гомеоморфизмы относительно p-модуля (2015)
Севостьянов Е. А. - О неравенстве типа Вяйсяля для угловой дилатации отображений и некоторых его приложениях, Салимов Р. Р. (2015)
Сухорукова Е. О. - Обобщенные gamma-производящие матрицы (2015)
Хархота А. А. - Оценки параметров модели Самуэльсона с телеграфным трендом, Мельник С. А. (2015)
Содержание (2013)
Ходаков В. Е. - Задачи многофакторного оценивания регионально - производственных социально - экономических систем, Соколова Н. А., Крючковский В. В. (2013)
Григорян А. С. - Модель та механізми процесів прийняття рішень при виборі аутсорсерів з управління проектами за допомогою вербального аналізу, Григорян Т. Г., Кошкін К. В. (2013)
Коваленко И. И. - Некоторые не–факторы и методы их моделирования, Швед А. В. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Синтез та дослідження математичної моделі багатоконтурної циркуляційної системи комплексу екопірогенезісу на нечіткій логіці, Козлов О. В. (2013)
Булкин В. И. - Линейные логические операторы как инструмент описания семантических правил в текстах ЕЯ (2013)
Петров Э. Г. - Проблема формализации процедуры принятия многокритериальных решений (2013)
Бобыр Е. И. - Выбор факторов для построения модели оценки конкурентоспособности предприятия, Мартынова Ю. В., Нятина Н. Л., Лещенко Е. В. (2013)
Ходаков В. Е. - Оценка влияния природно-климатических условий и социально-экономических мероприятий на функционирование социально-экономических систем, Хапов Д. В., Гузь А. В. (2013)
Губаренко Е. В. - Эволюция концепции экономического роста (2013)
Каргин А. А. - Об использовании в задачах бизнес-планирования метода вычислительного интеллекта, основанного на модели взаимодействия молекул внутри клетки, Бабосюк Н. А. (2013)
Коваленко И. И. - Экспертное ранжирование иерархических организационных структур с использованием метода анализа иерархий и теории свидетельств, Швед А. В., Пугаченко Е. С. (2013)
Танянский С. С. - Реализация рекурсивных запросов в гетерогенных системах обработки данных (2013)
Фісун М. Т. - Побудова системи візуалізації даних з використанням документо-оріентованої СКБД MONGODB, Клюс С. С. (2013)
Рябченко І. М. - Характеристика комплексної спеціалізованої інформаційної системи управління інженерними мережами на прикладі систем подачі й розподілу води, Гагарін В. В., Рябченко Д. І. (2013)
Руденко О.Г. - Об одной модификации алгоритма программирования с экспрессией генов в задаче аппроксимации функции, Мирошниченко С.В. (2013)
Руденко О. Г. - Сравнительный анализ эффективности сжатия изображений сетями ART2, FUZZY ART И GAUSSIAN ART, Сныткин М.С. (2013)
Радванская Л. Н. - Алгоритм классификации и формирования признаков управления процессом обучения и тестирования в компьютеризированной системе обучения и тестирования, Лещенко И. Е., Мартынова Ю. В. (2013)
Ульяновська Ю. В. - Інформаційна технологія для розроблення комп’ютерної системи підтримки прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику (2013)
Малютин А. В. - Алгоритмы группировки геостационарных меток на карте Google Maps, Любченко В. В. (2013)
Прокопчук Ю. А. - Комплексные решения по управлению информационной средой организации на основе гетерогенных мультиагентных систем: модели возникновения и "собственного поведения" (2013)
Захожай О. І. - Підвищення достовірності розпізнавання об‘єктів за умови наявності викривлень їхнього відображення у просторі образів (2013)
Меркулова Е. В. - Выбор методов и алгоритмов построения трехмерной компьютерной модели проблемного участка челюстно-лицевой области, Алтухов С. С., Плахова Е. Е. (2013)
Анзин В. О. - Проектирование компьютерных тренажеров человеко-машинных систем управления, Головко А. В., Ядзид Джамал Измаил Альшайх (2013)
Бессонов А. А. - Робастная многокритериальная идентификация нелинейных объектов с помощью сетей прямого распространения, Руденко С. О. (2013)
Руденко Д. А. - Формальный подход к описанию свойств данных в информационных системах, Филатов В. А. (2013)
Керносов М. А. - Разработка информационной технологии администрирования запросов пользователей к информационной системе (2013)
Чёрный С. Г. - Элеметы технологии групповой классификации многопризнаковых объектов для поддержки принятия решений (2013)
Жарикова М. В. - Рассуждения на основе сценариев в системе охраны леса от пожаров (2013)
Веселовська Г. В. - Концепції вдосконалювання комп’ютерних навчальних програм з операційних систем, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2013)
Райко Г. О. - Формалізація завдання розвитку регіону у вигляді задачі часткового дискретного програмування із одним критерієм (2013)
Везумский А. К. - Инвестиции для Херсонской области (2013)
Тройніна А. С. - Редактор знань для експертних систем моніторингу, Рувінська В. М., Ніколенко М. С. (2013)
Боскин О. О. - Представление знаний интеллектуального агента многоагентной системы (2013)
Борисова Н. В. - Автоматизированное формирование словаря синонимов, Канищева О. В., Юрченко Е. Н. (2013)
Дорошенко А. Ю. - Построение онтологий и фреймворк информационной системы для создания интеллектуальной системы, Оробинская Е. А., Король О. И. (2013)
Радченко В. А. - Об одном подходе к реинжинирингу логической схемы реляционной базы данных (2013)
Эль-Хатиб С. А. - Сегментации изображений методом муравьиных колоний, Эль-Хатиб А. И., Скобцов Ю. А. (2013)
Ченгарь О. В. - Разработка "направленного" муравьиного алгоритма для оптимизации производственного расписания (2013)
Огнева О. Е. - Поддержка принятия решения при определении стратегии ценообразования на промышленном предприятии (2013)
Гринева Е. Е. - Необходимые и достаточные условия корректного соединения отношений в задачах совместной обработки распределенных данных (2013)
Горбач Т. В. - Моделі алгебри скінченних предикатів для побудови адаптивних гіпермедійних комп’ютерних систем, Гончаров П. В., Кириченко І. В., Шубін І. Ю. (2013)
Возный А. М. - Концепция управления информационными ресурсами судостроительных проектов, Кошкин К. В., Мандра А. В. (2013)
Васюхин М. - Разработка основ построения автоматизированной системы агроэкологического мониторинга, паспортизации и оценки земель, загрязненных в результате антропогенной деятельности, Касим А., Ткаченко А., Иваник Ю. (2013)
Васюхин М. - Методы и средства построения автоматизированной системы агроэкологического мониторинга, паспортизации и оценки земель, загрязненных в результате антропогенного воздействия, Касим А., Ткаченко А., Иваник Ю. (2013)
Шерстюк В. Г. - Сценарно-прецедентное управление безопасностью территориально распределенного объекта, Козуб Н. А. (2013)
Петрушенко А. Н. - Модульная архитектура диалоговой трансформационной машины "Диамант" и система доступа к базе предметной области, Хохлов В. А., Плотников А. О., Петрушенко И. А. (2013)
Ляшенко Е. Н. - Технология организации лесопожарного мониторинга региона (2013)
Кирийчук Д. Л. - Идентификация моделей координационного управления динамическими объектами (2013)
Селяков А. М. - Эффективность программных методов защиты функционального программного обеспечения АСУ системы теплообеспечения ЖКХ (2013)
Вишемирська С. В. - Інформаційна технологія розробки рецептури нового продукту засобами нейромережевого підходу (2013)
Рябенький В. М. - Использование цепей Маркова для анализа режимов работы автономных электроэнергетических систем, Ушкаренко А. О. (2013)
Кривуля Г. - Особенности применения наномемристорной логики для проектирования цифровых систем, Сыревич Е., Власов И., Павлов О. (2013)
Удовенко С. Г. - Адаптивное управление стохастическими процессами с использованием рандомизированных стратегий, Шамраев А. А. (2013)
Щокін В. П. - Метод аналітичного конструювання алгоритму функціонування гібридних систем керування з нейронечіткими емуляторами і контролерами, Щокіна О. В. (2013)
Просвирнин В. И. - Модель распределения радиального магнитного поля в гидроциклоне, Голиков С.П., Авдеев Б.А. (2013)
Марасанов В. В. - Классификация сигналов акустической эмиссии, Дымова А. О. (2013)
Приходько С. Б. - Выбор нормализирующего преобразования для оценки времени наработки между отказами устройств терминальной сети в случае малой выборки, Макарова Л. Н. (2013)
Одарченко Д. М. - Спосіб виробництва замороженого напівфабрикату з гливи звичайної з додаванням крохмалю кукурудзяного, Одарченко М. С., Бабіч А. О., Пестіна Г. О. (2013)
Одарченко Д. М. - Кріоскопічні дослідження карасів річкових (2013)
Ляшенко С. А. - О некоторых подходах повышения эффективности АСУТП сахарного производства, Ляшенко А. С., Беляева И. С. (2013)
Лисяной Г. В. - Концептуальный подход к достижению оптимального значения целевой функции (2013)
Трунов О. М. - Розвиток методів оцінки ефективності систем управління роботизованими комплексами у глибоководних технологіях (2013)
Белоус Ю. П. - Оптимизация параметров режима резания при обработке отверстий в заготовках из малоуглеродистых сталей твердосплавными развертками, Трифонова О. Ф. (2013)
Рудакова А. В. - Анализ сходимости приближенных моделей распределенных объектов (2013)
Лебеденко Ю. О. - Підходи до побудови оптимальних систем керування силових перетворювачів електричної енергії (2013)
Скарга-Бандурова И. С. - Об одном подходе к автоматизации отбора региональных природоохранных проектов (2013)
Астионенко И. А. - Применение альтернативных серендиповых моделей при решении задачи о кручении призматических стержней, Гучек П. И., Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2013)
Селиванова А. В. - Система интеллектуальной поддержки принятия решений в управлении обобщенной холодильной установкой, Мазурок Т. Л., Селиванов А. П. (2013)
Дорогань О. І. - Дослідження впливу структури електроенергетичної установки на характеристики інформаційних потоків в мережі керування (2013)
Бабкова Н. В. - Информационно-параметрический контроль теплофизических параметров высокотемпературных процессов, Петрухин С. Ю., Шаронова Н. В. (2013)
Альмадхоун С. - Поиск ошибок проектирования в HDL-моделях цифровых автоматов, Сыревич Е. Е., Шкиль А. С. (2013)
Жиленков А. А. - Адаптивная фильтрация опорных сигналов систем управления полупроводниковых преобразователей работающих в составе электроэнергетической системы ограниченной мощности (2013)
Онищенко Т. Ю. - Топология электрической цепи, Марасанов В. В. (2013)
Илюнин О. О. - Идентификация несистемных дефектов в непрерывном технологическом процессе травления стального проката (2013)
Смолий В. Н. - Постановка задач разработки автоматизированной системы обучения для высшего учебного заведения, Карпенко А. В. (2013)
Барановский Н. В. - О подготовке специалистов по высокопроизводительным вычислениям в высшей школе и профильных вузах для нужд МЧС (2013)
Солобуто Л. В. - Преподавание дисциплины "компьютерные сети internet" в высших учебных заведениях (2013)
Захарченко Р. Н. - Направления освоения и внедрения системы 1С, Кирюшатова Т. Г. (2013)
Якусевич Ю. Г. - Побудова моделі критеріїв оцінки ефективності і оптимізації процесів управління конкурентними перевагами у ВНЗ (2013)
Нятіна Н. Л. - Моніторинг навчального процесу вищого навчального закладу за допомогою інструментів якісного аналізу, Мартинова Ю. В. (2013)
Syrotyuk M. V. - Personalized e-learning environment in teaching a foreign language: a look from within (2013)
Котенко В. Н. - Метод повышения эффективности контроля знаний студентов на основе применения инновационных технологий (2013)
Дяченко В. А. - Имитационная модель адаптивной параллельной процедуры обучения модифицированных сетей Kохонена (2013)
Шинкарюк О. С. - Методика аналізу декомпозицій навчальних курсів (2013)
Евсеев В. В. - Метод формирования адаптивного интерфейса взаимодействия пользователей с образовательной средой, Хряпкин А. В., Мищеряков Ю. В. (2013)
Соколова Н. А. - Використання суб’єктивного аналізу для розвитку загальної теорії прийняття рішень (2013)
Соколов А. Е. - Формирование целевых функционалов в задаче компьютеризированного обучения (2013)
Кирюшатова Е. В. - Оценка деятельности персонала банка, Кирюшатова Л. С. (2013)
Величко Ю. И. - Метод адаптации пользовательского интерфейса (2013)
Левицкий В. Н. - Комплексная оценка ущерба от лесных пожаров на примере Нижнеднепровских песков, Комиссаров А. С. (2013)
Ходаков В. Е. - Природно-климатические условия, системное мышление и развитие науки, Костин В. О. (2013)
Аннотация (2013)
Коновалова Н. В. - Эпидемиология заболеваемости туберкулезом глаз в Украине (2012)
Дрожжина Г. И. - Нарушение регенерации роговицы после оперативных вмешательств на глазном яблоке и внутричерепных операций, Тройченко Л. Ф., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Вітовська О. П. - Ефективність використання ципрофлоксацину, тобраміцину та диклофенаку натрію у лікуванні екзогенних кератитів, Сковпень Т. В., Єльцова М. В., Антоненко О. В. (2012)
Коныпина А. I. - Ефективність препаратів ципрофлоксацину та тобраміцину в лікуванні травматичних кератитів, Дзюба Н. О., Ангел В. I. (2012)
Коломиец В. А. - Прогнозирование развития хирургически индуцированного астигматизма после УЗ-факоэмульсификации возрастной катаракты, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М. (2012)
Жмурик Д. В. - Ефективність комплексного хірургічного лікування аніридії та афакії у пацієнтів прооперованих з приводу травматичного відшарування сітківки, Лясковець Н. В. (2012)
Павлюченко К. П. - Влияние биохимического состава внутриглазной жидкости на характер и частоту ранних послеоперационных осложнений больных вторичной неоваскулярной глаукомой, Могилевский С. Ю., Якубенко Е. Д., Лях Ю. Е., Саддам Джасер Хуссейн Шехада, Павлюченко А. К. (2012)
Рыков С. А. - Изучение анальгезирующего эффекта глазных капель диклофенака натрия при проведении панретинальной лазерной коагуляции у пациентов с диабетической ретинопатией, Сук С. А., Обухова Н. А., Романова Т. А. (2012)
Капшук Н. И. - Изменения толщины сетчатки (по данным спектральной оптической когерентной томографии) после ультразвуковой факоэмульсификации у больных возрастной макулопатией и макулодистрофией, Драгомирецкая Е. И., Дмитриев С. К. (2012)
Новицький I. Я. - Токсичне ураження зорових нервів внаслідок тривалого прийому левоміцетину на тлі наркотичної залежності від кодтерпіну, Якимів Н. Я., Єрохова О. М., Король О. О., Новицький М. I., Фітькало О. С. (2012)
Рыков С. А. - Опыт применения препарата Хило-Комод у пациентов после лазерных вмешательств на заднем отрезке глаза, Обухова Н. А., Сук С. А., Романова Т. А. (2012)
Зборовская А. В. - Прогнозирование исхода эндофтальмита на основе комплексной оценки клинических признаков (2012)
Сафроненкова И. А. - Экспрессия онкобелков Р53, Всl-2 и антигенов СБ95, ИПО38 у больных злокачественными эпителиальными опухолями век (2012)
Павлюченко К. П. - Увеит при артритах, Павлюченко А. К., Синяченко О. В. (2012)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 2. Антиоксидантные энзимы и супероксидный кислород, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2012)
Думброва Н. Е. - Структурные изменения хориоидеи и сетчатки кроликов при интравитреальном введении селективных и неселективных ингибиторов факторов роста эндотелия сосудов, Король А. Р., Насинник И. О., Кустрин Т. Б. (2012)
Мальцев Е. В. - Сучасні методи лікування птерігіуму, Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2012)
Грицай Л. В. - Случай иридокорнеального эндотелиального синдрома (синдром Чандлера), Петрушенко Д. А. (2012)
Бушуева Н. Н. - Синдром Девика (оптикомиелит) при рассеянном склерозе, Стоянова Е. С. (2012)
Пасечникова Н. В. - Жизненный путь Владимира Евгеньевича Шевалева, Рыков С. А., Сук С. А., Венедиктова О. А. (2012)
Памяти Юноны Дмитриевны Бабаниной (2012)
Содержание (2000)
Амолин А. В. - Фауна и биономия одиночных складчатокрылых ос подсемейства Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) Донецкой области (2000)
Берест 3. Л. - Изменчивость морфологических структур галлицы Bryomyia bergrothi Kieffer, 1895 (Diptera: Cecidomyiidае: Lestremiinae), Титар В. М. (2000)
Грамма В. М. - Матеріали до організації ентомологічних заказників: метод біоіндикації степових ценозів (2000)
Дудка С. В. - Видовий склад мурашок (Hymenoptera: Formicidae) Канівського природного заповідника (2000)
Журавлев В. В. - Новые данные по фауне тлей (Homoptera: Aphidinea) Украины (2000)
Захаренко А. В. - "Краснокнижные" насекомые. Статус и принципы отбора (2000)
Ключко 3. Ф. - К изучению совок (Lepidoptera: Noctuidae) Черниговской области Украины, Шешурак П. Н. (2000)
Кулак А. В. - Итоги исследований видового состава пядениц (Lepidoptera: Geometridae) в Беларуси (2000)
Мамонтова В. А. - Состояние изученности тлей (Homoptera: Aphidinea) Украины и перспективы дальнейших исследований (2000)
Мосякин С. А. - Итоги и перспективы изучения жуков (Insecta: Coleoptera) Крыма, Пучков А. В. (2000)
Назаренко В. Ю. - Аннотированный список долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) Луганского природного заповедника, Мороз О. Ю. (2000)
Односум В. К. - Итоги изучения жуков-горбаток (Coleoptera, Mordellidae) фауны Восточной Палеарктики (2000)
Панченко А. А. - О биоразнообразии мух семейства Simuliidae (Diptera) на южном макросклоне Крымских гор (2000)
Симутник С. А. - Новые находки наездников-энциртид (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) в Украинских Карпатах (2000)
Трегуб В. Ю. - Короеды (Coleoptera: Scolytidae) Сумщины, Гавриленко И. В., Шешурак П. Н. (2000)
Трихлеб Т. А. - К фауне жуков-скрытников (Coleoptera: Latridiidae) Луганского природного заповедника (2000)
Хрокало Л. А. - Бабки (Insecta: Odonata) Сумської області (2000)
Шешурак П. Н. - Совки (Lepidoptera: Noctuidae) агробиостанции и парка Нежинского государственного педагогического университета (Украина, Черниговская обл.), Кучерява М. В., Миршавко А. А. (2000)
Бабко Р. В. - До визначення біотопічного преферендуму виду, Кириченко М. Б. (2000)
Вакаренко Е. Г. - Прямокрылые (Orthoptera: Acrididae, Tettigoniidae) как компонент паразитарной системы нематоды Dicheilonema rheae (Owen, 1848) (Spirurida: Diplotriaenoidea) (2000)
Вовк Д. В. - Особенности распределения пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarавaeоideа) северо-восточной Украины по способу питания (2000)
Ивашов А. В. - Показатели репродукции имаго Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae) в двух крымских популяциях и их связи с весом куколок (2000)
Котенко А. Г. - О браконидах (Hymenoptera: Braconidae) палеарктической фауны – паразитах чешуекрылых (Lepidoptera) (2000)
Кураченко И. В. - Экологические комплексы членистоногих (Arthropodа) гнезд сизого голубя Columba livia Gm. (Aves: Columbiformes: Columbiidae) Гомельской области (2000)
Леженина И. П. - Опылители семенников лука репчатого (Allium сера L.), Абдалла Салем (2000)
Мартынов В. В. - Особенности яйцекладки представителей рода Арhodius Ill. (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) (2000)
Прокопенко А. А. - Сукцессионные изменения энтомофауны трупа и использование их в судебно-экспертной практике (2000)
Русина Л. Ю. - Функциональная специализация рабочих ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Нижнем Приднепровье (2000)
Фурсов В. Н. - Обзор хальцидоидных наездников (Hymenoptera: Chalcidqidea) – паразитов трипсов (Thysanoptera) (2000)
Гродский В. А. - Фитосанитарное состояние садов степной зоны Украины, Манько А. В., Власова О. Г. (2000)
Єфіменко Т. М. - Використання мікроспоридії Vairimorpha antheraeae (Burenellidae) для обмеження чисельності яблуневої плодожерки Laspeyresia pomonella L. (Lepidoptera: Noctuidae), Шелестова В. С. (2000)
Злиденна Л. П. - Плодові пильщики (Hymenoptera: Tenthredinidae) в умовах Лісостепу України (2000)
Король Т. С. - Чутливість феноформ імаго колорадського жука Leptinotarsa decemlineaта (Coleoptera: Chrysomelidае) до харчових якостей при живленні листям картоплі, Новосельська Т. Г., Руденко Н. Г. (2000)
Круть М. В. - Значення ентомологічного фактора в формуванні врожаю зерна озимої пшениці в зоні Лісостепу (2000)
Лобко В. М. - Застосування інсектицидів групи фенiлпіразолів для захисту сільськогосподарських культур проти італійської сарани Calliptamus italicus L. (Orthoptera: Acrididae) в степовій зоні Україниї, Нехай О. С. (2000)
Машкей И А. - Гиподерматоз крупного рогатого скота в Украине и разработка отечественных препаратов для борьбы с ним, Мищенко А. А., Рула А. И. (2000)
Мєшкова В. Л. - Районування України за ймовірністю виникнення та амплітудою спалахів хвоєгризів (2000)
Мєшкова В. Л. - Динаміка чисельності листовійок (Lepidoptera: Tortricidae) у межах 11-річного циклу сонячної активності, Гамаюнова С. Г. (2000)
Назаренко С. В. - Ентомошкідники соснових насаджень нижньодніпровських пісків (2000)
Нiкітенко Г. М. - Ентомо- та акарифаги сисних шкідників плодово-ягідних культур України (2000)
Омелюта В. П. - Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae) – як можливий переносник Pseudomonas syringae Pv. Syringae van Hall. збудника некрозу плодових, Симочко В. В. (2000)
Пащенко Г. В. - Основні шкідники гвоздики в закритому ґрунті на Київщині (2000)
Самиленко А. Е. - Индукция трофического поведения в популяции колорадского жука Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Феномен "атавистической памяти", Король Т. С. (2000)
Свиридов С. В. - Насекомые, образующие мины на листьях яблони в садах Украины (видовой состав и определительная таблица по характеру повреждений) (2000)
Сікура О. А. - Зональні особливості розповсюдження американського білого метелика Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae) в Закарпатті (2000)
Тронь Н. М. - Пути повышения эффективности энтомофагов вредителей гороха в лесостепи Украины, Лесовой Н. М. (2000)
Турис Е. В. - Дослідження шкодочинної ентомофауни дібров Закарпаття (2000)
Чайка В. Н. - Восстановление статуса саранчовых (Orthoptera: Acrididae) в Степи Украины (2000)
Черней А. М. - Аттрактивность семиохемиков для тепличной белокрылки Trialeurodes vaporariorum Westwood (Homoptera: Aleurodidae) и табачного трипса Thrips tabaci Lindemann (Thysanoptera: Thripidae), Крыжановская Г. В., Неверовская Т. М., Тронь Н. М., Колодяжный О. И., Родитакис Н. Е. (2000)
Шелестова В. С. - Багаторічний прогноз динаміки чисельності яблуневої плодожерки Carpocapsa pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) в Україні, Гончаренко О. І., Панько Н. (2000)
Бойчук Ю. Д. - Лабораторні культури рідкісних і зникаючих видів комах як один з можливих шляхів збереження їх генофонду (2000)
Гамаюнова С. Г. - Морфотипы имаго соснового шелкопряда Dendrolimus pini L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) природной и лабораторной популяций, Новак Л. В. (2000)
Даньшина Е. В. - Новый приём повышения жизнеспособности тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) путём охлаждения яиц во время диапаузы (2000)
Злотин А 3. - Пути развития технической энтомологии в Украине (2000)
Кривда Л. С. - Полиморфная структура популяции непарного шелкопряда Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) и факторы ее определяющие (2000)
Ляшенко В. В. - Динаміка зміни життєздатності шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) та її прогноз, Білецький Є. М., Лютенко В. С., Литвин В. М. (2000)
Маркина Т. Ю. - Премиксы – новые биостимуляторы жизнеспособности культур насекомых, Галанова О. В. (2000)
Мороз М. С. - Післядія фітоекдістероїдів на продуктивність Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) та Malacosoma neustria L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) в умовах температурного стресового ефекту (2000)
Мухина О. Ю. - К вопросу оптимизации разведения непарного шелкопряда Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) на искусственных питательных средах, Максимова Ю. П. (2000)
Остапенко Л. Н. - Отбор высокожизнеспособных гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) по реакции хемотаксиса, Злотин А. 3. (2000)
Поважна Т. М. - Чутливість личинок комарів Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae) до комплексної дії ентомопатогенних бактерій, Янішевська Г. С., Бойко Н. А. (2000)
Покозій Й. Т. - Дубовий шовкопряд Antheraeа pernyi Guerin. (Lepidoptera: Saturnidae) в Україні та перспективи його використання у народному господарстві, Аретинська Т. Б., Трокоз В. О., Алексеніцер М. Л. (2000)
Сафонова Т. В. - Новая методика испытания и оценки гибридов тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) в условиях Украины (2000)
Акимов И. А. - Строение и функции подвижных придатков гнатосомы свободноживущих клещей-простигмат (Acari: Trombidiformes), Баданин И. В. (2000)
Евтушенко К. В. - Эвсинантропные пауки (Aranei) Черниговского Полесья (2000)
Заблудовская С. А. - Клещи (Acariformes: Trombidiformes, Sarcoptiformes) дыхательных путей птиц и мелких млекопитающих Украины (2000)
Колодочка Л. А. - Распространение и экоморфологические группы клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes: Gamasina) Палеарктики (2000)
Прокопенко Е. В. - Особенности распределения аранеофауны (Aranei) в урбанизированных ландшафтах (2000)
Скляр В. Е. - Клещи семейства Parasitidае Oudemans, 1901 (Mesostigmata: Gamasina) Украины (2000)
Штирц А. Д. - Циклическая динамика панцирных клещей (Acari: Oribatei) заповедника "Каменные могилы", Ярошенко Н. Н. (2000)
РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ (2000)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (2000)
Дрожжина Г. И. - Эффективность инстилляций аутосыворотки в комплексном лечении нарушений регенерации роговицы после кератопластики, Тройченко Л. Ф. (2012)
Сакович В. Н. - Использование денситометрии в оценке роговичных изменений при герпетическом кератите, Никитчина Т. С., Щербаков Б. Д. (2012)
Коломиец В. А. - Значения показателя хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации в зависимости от внутриглазного давления и ригидности роговицы, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М. (2012)
Павлюченко К. П. - Динамика прогрессирования диабетической ретинопатии при сахарном диабете II типа после удаления катаракты, Олейник Т. В., Коробова А. В. (2012)
Боброва Н. Ф. - Нарушения иммунологического статуса у детей с хроническими увеитами, Величко Л. Н., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В., Нестерец Е. Л. (2012)
Погорелый Д. Н. - Результаты исследования зон склеротомии по данным ультразвуковой биомикроскопии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией с рецидивирующим гемофтальмом после витрэктомии, Путиенко А. А., Ковальчук А. Г. (2012)
Бездітко П. А. - Клініко-імунологічні особливості виникнення проліферативної вітреоретинопатії при травмах очного яблука в ранньому післятравматичному періоді, Левченко Л. I., Борисова Л. Ю., Дейниховський В. П. (2012)
Ульянова Н. А. - Роль миопического фовеошизиса в развитиии макулярного разрыва сетчатки при миопии высокой степени, Венгер Л. В. (2012)
Король А. Р. - Нарушение кровоснабжения в сосудистой оболочке глаза у больных экссудативной формой возрастной дегенерации макулы, Храменко Н. И., Кустрин Т. Б. (2012)
Онищенко А. А. - Влияние флогензима на активность протеолитических ферментов крови у больных возрастной дегенерацией макулы, Савко В. В., Пархоменко Т. В. (2012)
Бахритдинова Ф. А. - Результаты комбинированного лечения туберкулезных хориоретинитов, Ибрагимова Л. О. (2012)
Копаенко А. И. - Влияние медикаментозного лечения на биохимические и иммунологические показатели у пациентов с передними эндогенными увеитами, ассоциированными со спондилоартритами (2012)
Пономарчук В. С. - Эффективность лечения пациентов разных возрастных групп с миопией средней степени методом фосфенэлектростимуляции и лазерстимуляции, Храменко Н. И., Гузун О. В., Абдул Монеим Баруди (2012)
Фесюнова Г. С. - Визначення розміру наночастинок в біопрепаратах екстракту буркуну, алое та золота в поліакриламідному гелю за допомогою фотонкореляційної спектроскопії, Мороз О. О., Горчев В. Ф., Литвин С. Є. (2012)
Сафроненкова И. А. - Частота встречаемости и особенности клиники злокачественных эпителиальных опухолей (ЗЭО) кожи век по данным Института им. В. П. Филатова (2012)
Николюк А. М. - Значення окулометричних показників у диференціації клінічних форм ендокринної офтальмопатії (2012)
Савельева А. Ю. - Эффективность применения ципрофлоксацина и тобрамицина в лечении дакриоциститов новорожденных и острых бактериальных конъюнктивитов у детей раннего возраста, Бездетко П. А., Бабак Ю. А. (2012)
Рустамов М. С. - Результаты изучения состояния органа зрения при длительном контакте с нефтепродуктами (2012)
Ольхова О. В. - Заломлююча сила рогівки у пацієнтів з синдромом Марфана, прооперованих з приводу розшаровуючої аневризми аорти, Жураєв Р. К. (2012)
Пасечникова Н. В. - Ультраструктурные изменения в тканях орбиты при энуклеации глазного яблока с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей, Науменко В. А., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Малецкий А. П., Чеботарев Е. П., Пухлик Е. С. (2012)
Уманец Н. Н. - Сравнение прочности хориоретинального соединения в динамике после воздействия различных режимов высокочастотной электросварки биологических тканей и эндолазерной коагуляции (810 нм) (2012)
Гайдамака Т. Б. - Влияние консервантов глазных капель на восстановительный потенциал глутатиона в тканях переднего отделаглаза, Сенишин В. И. (2012)
Пасечникова H. В. - Ретинопатия недоношенных: этиология, патогенез, диагностика и лечение, Кацан С. В. (2012)
Сергиенко Н. М. - Замечания к статье И. Н. Кошица и О. В. Светловой "Механизм формирования адекватной длины глаза в норме и метаболическая теория патогенеза приобретенной миопии" (Офтальмологический журнал, 2011. — №5. — С.4-23), Рыков С. А., Даниленко А. С. (2012)
Кошиц И. Н. - Дискуссионные вопросы приобретённой миопии (отклик на замечания), Светлова О. В. (2012)
Чуднявцева Н. А. - Имплантация мягкой заднекамерной ИОЛ при нарушении капсульной поддержки у больных с травматическим повреждением хрусталика и стекловидного тела, Родина Ю. Н. (2012)
Пономарчук В. С. - Функциональное состояние зрительного анализатора при синдроме Эди, Бушуева Н. Н., Храменко Н. И., Решетняк В. Б. (2012)
Пасєчнікова Н. В. - Аналіз стану офтальмологічної допомоги населенню України у 2006—2011 роках, Риков С. О., Вітовська О. П., Степанюк Г. I., Мартопляс К. В., Мирненко В. В. (2012)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення Науково-практичної конференції офтальмологів "Філатовські читання" з міжнародною участю 24—25 травня 2012 року, м. Одеса, Науменко В. О., Стойловська О. Г., Мартопляс К. В., Мирненко В. В. (2012)
Пономарчук B. C. - Отчёт об участии ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины" в III Международном Медицинском Форуме, Мирненко В. В., Пономарчук А. В. (2012)
Эльчиев Г. А. - Из золотой плеяды (интервью с проф. Л. С. Терентьевой) (2012)
Эльчиев Г. А. - Младшая из четырех (интервью с М. И. Фринкриц) (2012)
Содержание (2016)
Горбенко И. Д. - Криптографические сигналы: требования, методы синтеза, свойства, применение в телекоммуникационных системах, Замула А. А. (2016)
Замула А. А. - Информационные технологии передачи данных в современных телекоммуникационных системах, Морозов В. Л. (2016)
Горбенко І. Д. - Постквантова криптографія та механізми її реалізації, Кузнєцов О. О., Потій О. В., Горбенко Ю. І., Ганзя Р. С., Пономар В. А. (2016)
Горбенко Ю. І. - Модель порушника систем електронних цифрових підписів в умовах квантового криптоаналізу, Шевцов О. В., Кузнецова Т. Ю. (2016)
Кузнецов А. А. - Несимметричные криптосистемы на алгебраических кодах для постквантового периода, Пушкарев А. И., Сватовский И. И., Шевцов А. В. (2016)
Потий А. В. - Реализация постквантового алгоритма электронно-цифровой подписи, Карпенко А. С. (2016)
Пономар В. А. - Особливості та проблематика створення криптосистем, заснованих на використанні ізогеній еліптичних кривих (2016)
Горбенко І. Д. - Аналіз, оцінки та пропозиції відносно методу генерації системних параметрів у NTRU-подібних асиметричних системах, Качко О. Г., Погребняк К. А., Макутоніна Л. В. (2016)
Бессалов А. В. - Метод нахождения порядка точки скрученной кривой Эдвардса (2016)
Долгов В. И. - Усовершенствованный блочный симметричный шифр Калина, Лисицкая И. В., Лисицкий К. Е. (2016)
Долгов В. І. - Новая концепция проектирования блочных симметричных шифров, Лисицкая И. В., Лисицкий К. Е. (2016)
Полуяненко Н. А. - Сравнение объема ансамбля М-РСЛОС и М-РСНОС, скорости генерации на их основе для GF(2) и в расширениях поля GF(22), Потий А. В. (2016)
Єсіна М. В. - Порівняльний аналіз властивостей електронних підписів згідно з ДСТУ ISO/IEC 9796-3:2014, Ковальова Н. В., Горбенко І. Д. (2016)
Гріненко Т. О. - Методика вимірювання спектральної щільності потужності шуму квантової радіооптичної системи генератора випадкових чисел, Нарєжній О. П., Горбенко I. Д. (2016)
Карташов В. М. - Особенности построения и примения комплексных систем дистанционного зондирования атмосферы, Тихонов В. А., Воронин В. В. (2016)
Семенец В. В. - Координатный метод оценки радиальной скорости в системах акустического зондирования атмосферы, Леонидов В. И. (2016)
Евсеева О. Ю. - Координационный метод управления ресурсами многоуровневой транспортной оптической сети по критерию минимума энергопотребления, Ильяшенко Е. Н. (2016)
Duravkin Ie. V. - The application of formal grammars theory and the E-network tools for behaviour analysis of NFV infrastructure, Tkachova O. B., Mohammed Jamal Salim (2016)
Штомпель Н. А. - Оптимизация нерегулярных кодов с малой плотностью проверок на четность на основе природных вычислений (2016)
Печенин В. В. - Синтез модулированного фильтра с самосинфазированием для следящего приема и обработки частотно-модулированного сигнала методом имитационного моделирования, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2016)
Цалиев Т. А. - Широкополосная двухкольцевая планарная антенна, Куцук К. В. (2016)
Рефераты (2016)
Исходные данные (2016)
Костицький М. В. - Проблема свідомості у філософії та психології (2017)
Хохліна О. П. - Проблема змісту базових категорій психології (2017)
Павлишин О. В. - Взаємодія філософії, психології, семіотики в дослідженні свідомості й мислення (від Нового часу до сучасності) (2017)
Бутенко С. С. - Розвиток концепту "власність": філософсько-психологічний аспект (2017)
Цільмак О. М. - Класифікація мотивів і мети умисного вбивства (2017)
Романенко О. В. - Чинники схильності до правопорушень в осіб із вадами психічного розвитку (2017)
Казміренко В. О. - Вияви домашнього насилля над дітьми (2017)
Svyrydenko O. - Individual-Psychological Determinants of Behavior of Juvenile Criminals Committed Grave Violent Crimes (2017)
Бондаренко В. В. - Досвід підготовки працівників патрульної поліції європейських країн (2017)
Давидова О. В. - Проблеми профайлінгу в переговорах з особами, які захопили заручників (2017)
Лазаренко Л. А. - Прогнозовані результати виховної роботи, спрямованої на виправлення та ресоціалізацію засуджених (2017)
Ярош О. В. - Особливості організації індивідуально-виховної та психологічної роботи із засудженими, що вчинили корисливо-насильницькі злочини (2017)
Литвин В. В. - Зарубіжний досвід професійно-психологічного відбору поліцейських кадрів (2017)
Карпушина Н. Б. - Психологічні чинники інформаційної діяльності слідчого (2017)
Левченко Н. О. - Психологічні особливості здійснення профілактичних заходів дільничним офіцером поліції (2017)
Шмерецький Є. Є. - Сутність та основні складові спеціальної профілактики зґвалтувань (2017)
Лінник А. О. - Кризи професійного становлення поліцейських (2017)
Матвєєва Ю. О. - Психологічні особливості формування професійної креативності в майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України, Конопацька О. М. (2017)
Горбенко Д. А. - Сучасний стан та особливості функціонування служби психологічного забезпечення МВС України (2017)
Содержание (2012)
Дрожжина Г. И. - Эффективность применения аутосыворотки крови в комплексном консервативном лечении персистирующих эпителиальных дефектов и торпидных язв роговицы постинфекционной и нейропаралитической этиологии, Тройченко Л. Ф., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Мирошник Д. М. - Изучение чувствительности микрофлоры конъюнктивальной полости у больных перед полостными микрохирургическими вмешательствами и возможности антибиотико-профилактики послеоперационных осложнений (2012)
Владимиров Д. В. - Аберрометрия глаз после имплантации мультифокальных интраокулярных линз (2012)
Дзюба Н. О. - Профілактика післяопераційного макулярного набряку у хворих після факоемульсифікації катаракти, Коньшина А. I., Ангел В. І. (2012)
Чуднявцева Н. А. - Трансцилиарные технологии хирургического лечения больныгх с тяжелыми травмами глаза, осложненными вторичной глаукомой, Родина Ю. Н. (2012)
Дьомін Ю. А. - Ефективність використання комплексу природних антиоксидантів ("Кратал" + вітамін "С") у лікуванні хворих з діабетичною ретинопатією, Лекішвілі С. Е. (2012)
Павлюченко К. П. - Особенности биохимического состава внутриглазной жидкости у больных первичной глаукомой и частота цилиохориоидальной отслойки после хирургического лечения, Могилевский С. Ю., Якубенко Е. Д., Головкин В. В. (2012)
Бойчук И. М. - Оценка вероятности прогрессирования миопии по данным морфометрических и функциональных исследований у детей с приобретенной миопией, Горбатюк Т. Л., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Савіна О. М. - Спадкова патологія очей у формуванні інвалідності дітей. Нозологічна і генетична структура інвалідизуючої спадкової очної патології серед дитячого населення м. Києва і Київської області (2012)
Король А. Р. - Влияние хориоидальной гемодинамики на результаты транспупиллярной термотерапии субретинальных неоваскулярных мембран у больных экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации, Задорожный О. С., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Пасечникова Н. В. - Гистоморфологическое исследование роговицы кроликов после послойной трансплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека, Вит В. В., Насинник И. О. (2012)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения сосудов медуллярной лучистости сетчатки и хориоретинального комплекса кролика под воздействием высокочастотной электросварки биологических тканей при моделировании внутриглазного кровотечения, Вит В. В., Науменко В. А., Уманец Н. Н. (2012)
Леус Н. Ф. - Эффективность антикатарактогенного действия каротиноидов (лютеина и зеаксантина) при развитии экспериментальной катаракты, Будайа Низар, Пархоменко Т. В. (2012)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 4. Сравнительное морфологическое сопоставление феномена нейродегенерации при дитизоновом и стрептозотоциновом диабете, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2012)
Дрожжина Г. И. - Применение амниотической мембраны в офтальмологии, Гайдамака Т. Б., Вансович Е. В. (2012)
Салдан Й. Р. - Шовні матеріали в офтальмохірургії, Назарчук Г. Г., Назарчук О. А. (2012)
Мельник В. О. - Спосіб виконання заднього капсулорексису при факоемульсифікації катаракти (2012)
Пономарчук В. С. - Звіт про проведення Пленуму Правління Товариства Офтальмологів України (травень, 2012 р.), Стойловська О. Г., Мирненко В. В. (2012)
К 85-летию со дня рождения профессора Л. С. Терентьевой (2012)
К 50-летию со дня рождения профессора, доктора мед.наук Э. В. Бойко (2012)
Эльчиев Г. А. - Корифей офтальмологии. Интервью с Линником Леонидом Андреевичем, профессором, доктором медицинских наук (2012)
Варламова І. С. - Ефективність інструментів економічної політики в регулюванні екологічної сфери (2017)
Готра В. В. - Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України, Ігнатко М. І. (2017)
Ерфан Є. А. - Сучасний стан розвитку прикордонної інфраструктури України з країнами ЄС, Король М. Ю. (2017)
Неботов П. Г. - Експортний контроль як інструмент зовнішньоекономічної політики держави (2017)
Паляничко Н. І. - Еколого-економічні показники ефективності використання інвестиційних ресурсів у землекористуванні (2017)
Papp V.V - Role and significance of information and library work in information support of educational process of economics courses studying, Movchan K.M., Hoblyk-Markovych N.M. (2017)
Рубіш І. І. - Інституційні чинники вдосконалення державного регулювання інвестиційного процесу (2017)
Смєсова В. Л. - Розвиток теорії економічних інтересів у концепціях старої історичної школи і марксизму (2017)
Футало Ю. Р. - Моніторинг соціально-економічних індикаторів ефективності інтеграційних процесів (2017)
Щурик М. В. - Збереження та охорона земель як ключові передумови їх поліпшення (2017)
Гринів Н. Т. - Маркетинг інформаційних продуктів і послуг та його особливості, Наконечна Т. В., Антоненко О. М. (2017)
Гриценко А. С. - Цукробурякове виробництво України: сучасний стан та тенденції розвитку бурякосіючих підприємств (2017)
Єременко Д. В. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств (2017)
Крочак М. С. - Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності (2017)
Савич О. П. - Світові тренди в маркетинговому управлінні підприємств на автомобільному ринку (2017)
Тупкало В. М. - Підхід до реалізації механізму контролінгу економічної стійкості телекомунікаційного підприємства, Голь І. В. (2017)
Чернявська М. К. - Сутність інновацій торговельного підприємства (2017)
Фордзюн Ю. І. - Комфортність взуття (одягу) з огляду теорії поведінки споживача (2017)
Андрущенко Г. І. - Аналіз динаміки рівня довіри українського суспільства до різних соціальних інститутів (2017)
Бовш Л. А. - Медичні плейсменти як інструмент розвитку депресивних регіонів України, Заїчко І. В. (2017)
Гургула Т. В. - Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Захарченко Н. В. - Інноваційний розвиток підприємницького сектору регіону (2017)
Карпишин Ю. А. - Методологічні засади державного регулювання діяльності агрохолдингів (2017)
Кулик М. М. - Особливості управління будівельною організацією на зруйнованих територіях, Кулик Т. Р. (2017)
Курило О. Й. - Роль і значення інформаційно-бібліографічної діяльності в забезпеченні навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, Лужанська Т. Ю., Кухарчук О. С. (2017)
Новаковська І. О. - Інституціоналізація управління земельними відносинами в містах (2017)
Тимечко І. Р. - Узагальнення підходів щодо сутності територіальної громади України (2017)
Цанько О. О. - Дослідження факторів інвестиційної привабливості регіону у контексті формування засад забезпечення його конкурентоспроможності (2017)
Ши Яцзюнь - Організаційно-економічне забезпечення викладання китайської мови в вищих навчальних закладах України (2017)
Маргіта Н. О. - Аналітичне забезпечення управління витратами виробництва в умовах сучасної концепції менеджменту, Маргіта М. В. (2017)
Прокопович Л. С. - Діяльність бібліотек як джерело інформаційної підтримки наукових досліджень в економічній галузі, Моргун А. В., Попович Н. Ф. (2017)
Богма О. С. - Інституціоналізація як інструмент забезпечення бюджетної безпеки країни (2017)
Григорук П. М. - Методологічні засади моделювання системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах невизначеності і багатомірності ринкового середовища, Хрущ Н. А. (2017)
Ігнатишин М. В. - Ресурсна база комерційних банків та її роль у механізмі розвитку банківського бізнесу (2017)
Паризький І. В. - Організаційно-інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки: ресурсний аспект (2017)
Титул, зміст (2016)
Baidiuk D. - Completion and extension of operators in Kreuin spaces (2016)
Kovalyov I. M. - A truncated indefinite Stieltjes moment problem (2016)
Kuzmenko T. S. - Generalized integral theorems for the quaternionic G-monogenic mappings, Shpakivskyi V. S. (2016)
Нитребич З. М. - Диференцiально-символьний метод розв'язування двоточкової за часом задачi для рiвняння iз частинними похiдними, Маланчук О. М. (2016)
Осипчук Т. М. - Задача о тени для областей в евклидовых пространствах, Ткачук М. В. (2016)
Севостьянов Е. А. - О локальном поведении классов Орлича-Соболева, Скворцов С. А. (2016)
Вакарчук С. Б. - Точные константы в неравенствах типа Джексона для наилучшей среднеквадратичной аппроксимации в L_2(R) и точные значения средних nu-поперечников классов функций (2016)
Зелинский Ю. Б. - Задача о тени для шаров фиксированного радиуса, Выговская И. Ю., Дакхил Х. К. (2016)
Кобильченко В. - Психіка та її розвиток у психологічних законах та закономірностях (2016)
Кульбіда С. - Формування жестомовної комунікативної компетенції – від розуміння до застосування (2016)
Омельченко І. - Ставлення родини до феномену улюбленої іграшки у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2016)
Дегтяренко Т. - Нейрологопедичний підхід у діагностиці та корекції тяжких порушень мовлення у дітей дошкільного віку, Павлова Н. (2016)
Ласточкіна О. - Діагностика зв’язного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань (2016)
Єжова Т. - Використання комунікативних вправ у процесі засвоєння соціального досвіду спілкування дітей із порушеннями слуху в умовах дозвілля (на матеріалі дисципліни "Українська жестова мова", 6 клас) (2016)
Пригода З. - Корекція дизорфографічних помилок в учнів із тяжкими порушеннями мовлення (5 - 6 класи) (2016)
Корець А. - Профілактика і корекція адиктивної поведінки підлітків та молоді з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Кравець Н. - Внесок І. Г. Єременка в удосконалення методики літературного читання для розумово відсталих учнів (2016)
Браславська-Хак М. - Рання підтримка розвитку дитини (опис та аналіз індивідуального випадку) (2016)
Буркат В. П. - Селекційні та біотехнологічні аспекти трансплантації ембріонів (2006)
Буркат В. П. - Cвітові тенденції розвитку репродуктивної біотехнології у скотарстві, Ковтун С. І., Басовський Д. М. (2006)
Абилов А. И. - Перспективы использования трансплантации эмбрионов для сохранения генофонда исчезающих животных, Иолчиев Б. C. (2006)
Абонеев В. В. - Генетические ресурсы овец России (2006)
Бойко O. B. - Відтворювальна здатність бугаїв-ембріотрансплантатів (2006)
Глазко В. И. - Генетически модифицированные организмы: от бактерий до человека (2006)
Гузєв І. В. - Результати застосування в Україні методу трансплантації ембріонів породи абердин-ангус, Ковтун С. І., Мадісон Л. B., Воленко І. С., Мадісон В. В. (2006)
Дуванов A. B. - Пролонгация действия гипофизарного гонадотропина для стимуляции полиовуляции у коров-доноров (2006)
Коновалов B. C. - Частота встречаемости маркеров пестрой масти среди быков-производителей черно-пестрой голштинской породы различного биотехнологического происхождения, Белый Ю. А. (2006)
Куновський Ю. В. - Застосування трансплантації ембріонів у свинарстві (2006)
Лебедева Л. Ф. - Витрификация как этап технологии трансплантации эмбрионов лошадей, Сидорова Н. В. (2006)
Мадісон Л. В. - Результативність трансплантації ембріонів і тривалість ембріонального розвитку телят-ембріотрансплантатів породи абердин-ангус, Заблудовський Є. Є. (2006)
Мадіч A. B. - Регуляторні механізми раннього ембріонального розвитку (2006)
Малиновский А. М. - Некоторые аспекты технологии криоконсервации при формировании генофондных банков, Решетникова Н. М., Мороз Т. А. (2006)
Малмаков Н. И. - Получение гибридных коз, Арынгазиев С. Ж., Аузбаев С. А., Асильбекова Г. К., Кервен К., Ахметова Ж. Ш., Беккулов X. (2006)
Малмаков Н. И. - Аспирация и трансплантация яйцеклеток у овец, Аузбаев C. A., Асильбекова Г. К. (2006)
Малоокова О. В. - Зв’язок племінної цінності бугаїв чорно-рябої молочної худоби з їхньою відтворною здатністю (2006)
Микитюк Д. М. - Аналіз генетичних ресурсів тваринництва України в контексті їхнього збереження і раціонального використання, Гузєв І. В., Порхун М. Г., Рясенко Є. М., Овчарук С. В. (2006)
Прохоренко П. Н. - Генетические ресурсы крупного рогатого скота Российской Федерации, Паронян И. А. (2006)
Решетникова Н. М. - Гормональная стимуляция фолликулогенеза у крупного рогатого скота, Мороз Т. А. (2006)
Себа M. B. - Імунний стан телиць після введення препарату "Глютам", Шеремета B. I. (2006)
Стаховський В. Ф. - Пересаджування реципієнтам по два ембріони та підвищення рівня їхньої приживлюваності (2006)
Трофименко О. Л. - Онтогенетика відтворення сільськогосподарських тварин, Tapaнeнкo Г. С. (2006)
Трофименко О. Л. - Генетико-селекційні перспективи трансплантації зигот у сільськогосподарських тварин, Tapaнeнкo Г. С. (2006)
Троцький П. А. - Порівняльний аналіз застосування різних концентрацій кріопротекторів у еквілібраційному розчині при кріоконсервуванні ооцит-кумулюсних комплексів корів (2006)
Храброва Л. А. - Использование спермобанка и генофондных хозяйств для сохранения генетических ресурсов коневодства, Науменкова В. А. (2006)
Чирков А. Г. - Физиологические факторы оптимизации условий развития эмбрионов свиньи, трансплантированных трансцервикально, Денисюк П. В., Мартыненко Н. А., Коринный С. Н. (2006)
Шаран П. І. - Формування нормативної собівартості, ціни одержання і трансплантації ембріонів великої рогатої худоби, Кравченко Г. Г., Ковтун C. I., Мадісон Л. В., Мадісон В. В. (2006)
Шеремета В. І. - Шляхи підвищення ефективності методу трансплантації ембріонів у великої рогатої худоби (2006)
Шеховцов С. Ю. - Підвищення ефективності трансплантації ембріонів великої рогатої худоби шляхом підбору генотипів донорів і реципієнтів та одержання близнят-трансплантатів (2006)
Яковлев А. Ф. - Использование ДНК-технологий в селекции сельскохозяйственных животных (2006)
Із зали засідань Президії НАН України (31 травня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (14 червня 2017 р.) (2017)
Щукіна Н. Г. - Моніторинг варіацій фізичних параметрів Сонця з 11-річним циклом активності (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2017 р.) (2017)
Осадчий В. І. - Ресурси та якість поверхневих вод України в умовах антропогенного навантаження та кліматичних змін (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2017 р.) (2017)
Русанов А. В. - Наукові проблеми створення турбомашин нового покоління з покращеними техніко-економічними показниками (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 червня 2017 р.) (2017)
Тукало М. А. - Нові підходи до створення антибіотиків для лікування мультирезистентних форм туберкульозу (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 червня 2017 р.) (2017)
Горбулін В. П. - Україна в глобальних вимірах сучасного світу (виступ на міжнародному форумі "Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного вибору") (2017)
Горовий В. М. - Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних протиріч (2017)
Полумієнко С. К. - Гібридна війна, її окремі передумови, стратегії та наслідки (2017)
Бондар М. А. - Космічні технології: сьогодення й майбутнє (6-та Міжнародна конференція), Кузнєцов Е. І. (2017)
Самойленко А. М. - Життєвий і творчий шлях видатного математика та механіка (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ю. О. Митропольського) (2017)
Лібанова Е. М. - Надійність, толерантність, відповідальність понад усе (до 80-річчя академіка НАН України О. І. Амоші) (2017)
80-річчя академіка НАН України В. Л. Найдека (2017)
80-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка (2017)
80-річчя академіка НАН України Л. А. Пастура (2017)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Барана (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Антонова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Підоплічка (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Кісельової (2017)
Пісарєв В. П. - Напружено-деформований стан балансира підвіски МТЛБ при підриві на міні (2017)
Кондратенко О. П. - Адаптивна просторова фільтрація завади в каналі зв’язку, Мельников С. М. (2017)
Подригало М. А. - Забезпечення раціонального розподілу нормального навантаження між осями автомобілів та бойових машин з електричним приводом ведучих коліс, Кайдалов Р. О. (2017)
Руденко В. В. - Синтез структури радіолокаційної системи виявлення та розпізнавання прихованої вогнепальної зброї і боєприпасів, Заєць О. В., Берека В. В., Пастушенко О. М. (2017)
Стрельбіцький М. А. - Формування множини допустимих значень показника якості системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації (2017)
Крюков О. М. - Експериментальні дослідження засобу вимірювання швидкості руху метального елемента в каналі ствола: обладнання, методика, результати, Мудрик В. Г. (2017)
Бірюков І. Ю. - Класифікація технічних засобів розвідки наземних цілей (2017)
Літвінов О. В. - Метод визначення параметрів опору руху спеціальної колісної техніки в дорожніх умовах (2017)
Іванець Г. В. - Метод оцінювання потенційної технічної спроможності формувань та підрозділів силових відомств до виконання завдань за призначенням, Поспєлов Б. Б., Горєлишев С. А. (2017)
Скляров М. В. - Аналіз інформаційно-управляючих систем для машин спеціального призначення (2017)
Мокреєв В. І. - Шляхи підвищення ефективності стрільби зі стрілецької зброї при веденні одиночного вогню, Греков В. П., Радченко І. О., Калита О. М. (2017)
Морозов О. О. - Задачі автоматизації управління системами технічного обслуговування і ремонту технічних систем (2017)
Шаша І. К. - Шляхи підвищення ефективності використання автобронетанкової техніки підрозділами Національної гвардії України, Кудімов С. А. (2017)
Глущенко М. О. - Застосування автоматизованих систем контролю та діагностування в рухомих майстернях зв’язку, Майборода І. М. (2017)
Кривошапов С. І. - Метод наближеного визначення норми витрати пального для машин підвищеної прохідності (2017)
Волков В. П. - Діагностування технічного стану транспортного засобу в інформаційних умовах ІTS, Грицук І. В., Волков Ю. В. (2017)
Нечипоренко В. М. - Метод аналітичного опису кінцевої множини придатних посадок з натягом в області існування її n-параметричної моделі, Сало В. А., Літовченко П. І., Іванова Л. П. (2017)
Тітаренко О. В. - Можливості експериментально-розрахункового підходу до пошуку раціональних умов обробки чутливих елементів дозиметрів (2017)
Раківненко В. П. - Дослідження динамічної міцності дисків з фізично нелінійною характеристикою матеріалів, які застосовуються у зразках озброєння та військової техніки, Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Фуркало С. Н. - Ретроградная реканализация коронарных артерий с хронической окклюзией (2016)
Орищин Н. Д. - Гіпертрофічна кардіоміопатія із середньошлуночковою обструкцією та верхівковою аневризмою, Іванів Ю. А., Кияк Ю. Г., Павлик С. С., Мороз В. С., Беш Д. І., Бігун І. М. (2016)
Тодуров Б. М. - Экстренная хирургическая коронарная реваскуляризация у пациентов с острым инфарктом миокарда, Ковтун Г. И., Шелудько С. А., Бицадзе Л. Г., Ревенко А. В., Шпачук А. О., Пантази О. В., Поступальский А. Н. (2016)
Борхаленко Ю. А. - Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця перед реваскуляризацією міокарда, Жарінов О. Й., Іванюк Н. Б., Міхалєв К. О., Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2016)
Манюк Л. - Хирургическое лечение дефекта межжелудочковой перегородки, сочетанного с недостаточностью трехстворчатого клапана (2016)
Ватутин Н. Т. - Обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов по ведению инфекционного эндокардита у пациентов с имплантированными внутрисердечными устройствами, Шевелёк А. Н., Картамышева Е. В., Тараторина А. А., Гасендич Е. С., Ещенко Е. В., Гриценко Ю. П., Ставинская А. К. (2016)
Alexander J. - Шунтування вінцевих артерій, Smith P. (2016)
Фібриляція передсердь та шлуночкові порушення ритму: практичне впровадження сучасних рекомендацій з діагностики та лікування (2016)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Добрянський І. А. - Структурні перетворення російської вищої освіти в умовах ринкових відносин та місце в них недержавних ВНЗ (2012)
Карпова С. М. - Критерії та показники сформованості художньо-професійної культури майбутніх архітекторів (2012)
Софроній З. В. - До проблеми формування виконавського артистизму майбутніх учителів музики (2012)
Аксініна Н. М. - Акмеологічний аспект розвитку креативного мислення майбутніх учителів музики (2012)
Гавран І. А. - Функціональний аналіз емпатії майбутніх керівників дитячих хорів (2012)
Лі Чуньпен - Особливості вокального розвитку майбутніх учителів музики у навчальній діяльності (2012)
Глушко Т. В. - Історія навчання читанню суспільно-політичних текстів англійською мовою (2012)
Ковтун О. В. - Стан дослідження проблеми організації мовної підготовки майбутніх авіаційних операторів у теорії вищої школи (2012)
Леонова В. І. - Головні напрями діяльності соціального педагога в закладах соціального захисту дітей (2012)
Біда А. П. - Види обдарованості та їх ознаки в працях вітчизняних і зарубіжних учених (2012)
Віцукаєва К. М. - Діагностика початкового стану підготовленості майбутніх соціальних педагогів як суб’єктів професій (2012)
Черновалюк И. В. - Научно-исследовательская деятельность и языковая подготовка иностранных аспирантов (2012)
Коростіянець Т. П. - Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології підготовки майбутніх учителів природничо-математичних за індивідуальними освітніми траєкторіями (2012)
Пагута Т. І. - Мета і завдання реалізації естетичного виховання молодших школярів (2012)
Максимчук Г. М. - Рівні використання молодшими школярами етнокультурознавчої лексики на міжпредметній основі (2012)
Глушко Т. В. - Шляхи подолання лінгвістичних труднощів у процесі читання англійських газетних текстів (2012)
Коростіянець Т. П. - Реалізація педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями (2012)
Барбіна Є. С. - Мистецтво моделювання викладачем ВТНЗ успіху професійно-педагогічної діяльності у процесі підвищення професійної компетентності (2012)
Луцан Н. І. - Методика збагачення мовлення молодших школярів етнокультурознавчою лексикою на міжпредметній основі, Максимчук Г. М. (2012)
Яновська Л. Г. - Підготовка майбутніх учителів історії до застосування технології особистісно орієнтованого навчання в професійній діяльності (2012)
Грама Н. Г. - Методика розвитку активного мовлення дітей п’ятого року життя у процесі пізнання математичної мови (2012)
Ногінська А. О. - Корпоративна культура як об’єкт наукових досліджень (2012)
Богуш О. Ю. - Оптимізація підготовки майбутнього офіцера шляхом актуалізації психологічної складової кульової стрільби (2012)
Кічук Н. В. - До питання формування полікультурної особистості в системі вищої педагогічної освіти (2012)
Семигінівська Т. Г. - Структурно-компонентний аналіз етичної компетенції перекладача авіаційної галузі (2012)
Кононенко А. О. - Самопрезентация и имидж как коммуникативные аспекты поведения (2012)
Чжан Лей - До проблеми художньої інтерпретації фортепіанних творів майбутніми вчителями музичного мистецтва (2012)
Чичук в. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації освіти в Україні (2012)
Навоєва Н. І. - Структурні особливості системного мислення (2012)
Костенко Р. В. - Індивідуальний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів (2012)
Сергеєва Т. П. - Визначення рівня фізичного здоров’я студентів - майбутніх фахівців харчових технологій у процесі фізичного виховання (2012)
Костенко Р. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку (2012)
Велитченко Л. К. - Проблема креативності у контексті академічної успішності, Чередник Г. О. (2012)
Луцан Н. І. - Концептуальні засади навчання професійно-зорієнтованного українського діалогічного мовлення іноземних студентів, іванишин Г. Я. (2012)
Махлай О. М. - Емпіричне дослідження психологічного аспекту розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної служби України (2012)
Сунь Пенфей - До проблеми розвитку музичного мислення студентів у процесі контекстного навчання (2012)
Оліяр М. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2012)
Трифонова О. С. - Дидактична гра у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Руденко Ю. А. - Артефакти мовленнєвої діяльності особистості як елемент культури (2012)
Крива М. - Організація дослідницької діяльності учнів: від управління до самоуправління (на матеріалі природничих дисциплін) (2012)
Мартенчук М. Д. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців ювелірної справи (2012)
Щербатюк Л. Б. - Високий рівень професіоналізму майбутніх інженерів - актуальна проблема сьогодення (2012)
Наші автори (2012)
Максименко С. Д. - Біхевіоризм, гештальт-психологія та структурний підхід Вундта (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Ретроспектива сутності поняття професійного та особистісного становлення (2017)
Vashchenko I. V. - Psychological symptomatology of the phenomenon "emotional burnout" of teenagers: empiric researches, Kondratska L. V., Nishkur D. A. (2017)
Вержиховська О. М. - Психолого-педагогічне вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів (2017)
Візнюк І. М. - Психологічні детермінанти розвитку іпохондричних розладів у людини за психодіагностичними параметрами (2017)
Вознюк А. В. - Результати впровадження тренінгової програми психологічної допомоги керівникам щодо успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2017)
Wiatrowska L. - Myślenie o wychowaniu – refleksje wokół nagród i kar (2017)
Ганкевич О. В. - Ризики порушення якості подружнього життя (2017)
Гільова Л. Л. - Удосконалення механізмів емоційної саморегуляції вчителя засобами позитивної психотерапії, Кулик Н. А. (2017)
Горопаха Н. М. - Особливості мотивів навчально- мовленнєвої діяльності старших дошкільників, Маліновська Н. В. (2017)
Грабовська С. Л. - Особливості світосприйняття та ціннісно-мотиваційної сфери студентів з різним типом громадянської ідентичності, Петровська І. Р. (2017)
Жовнер В. Ю. - Аналіз теоретико-методичних підходів дослідження конкурентоспроможності особистості та її детермінант в іноземній літературі (2017)
Канюка С. І. - Вплив толерантності жінок на формування їх психологічної готовності до майбутнього материнства (2017)
Кириченко Т. В. - Психологічні аспекти розвитку комунікації майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2017)
Коваленко М. В. - Когнітивні особливості психосоматичної компетентності майбутніх психологів (2017)
Коваль І. В. - Мотиви вивчення іноземної мови студентами вищого навчального закладу: психологічний аспект (2017)
Компанович М. С. - Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево- судинними захворюваннями (2017)
Корольчук М. С. - Детермінанти і вплив молодіжного безробіття на адаптаційні можливості особистості (за результатом аналізу іноземних джерел), Пасічна В. Г. (2017)
Косарєва О. І. - Психологічні чинники генези особистісної сфери першокурсників, Рудь Г. В. (2017)
Крамченкова В. О. - Базисні переконання особистості курців (2017)
Кузнецов О. І. - Структура та типологічні особливості релігійності студентів (2017)
Литвиненко О. О. - Особливості тренінгової роботи з мріями студентів, які мають порушення слуху (2017)
Литвин С. В. - Нейропсихологічні кореляти конструктів теорії особистості Карла Роджерса, Малишева К. О., Морозова-Ларіна О. І. (2017)
Ляшин Я. Є. - Копінг у подоланні життєвих труднощів (2017)
Максименко К. С. - Эмпирическое исследование соотношения соматического заболевания и психических состояний (2017)
Нестерук-Володимирець О. В. - Культурно-історичне розуміння становлення комунікативної культури особистості старшокласника засобами художньої літератури (2017)
Onufriieva L. A. - Psychological characteristics of personality development and the formation of professional self-consciousness of the student’s personality while studying at higher educational institution (2017)
Палюх М. - Положение старeющего человека в обществе в эпоху современных трансформаций цивилизации, Пьонтковска К. (2017)
Палюх М. - Современные проблемы социальной патологии в Польше. Педофилия как аксионормативное нарушение и законодательно-правовой вызов, Шайна К. (2017)
Рисинець Т. П. - Формування поведінки подолання в процесі професійного становлення майбутніх психологів, Потоцька І. С. (2017)
Сазонова О. В. - Мотиваційні особливості процесу прийняття рішень (2017)
Сидоренко І. В. - Гендерний підхід в освіті: соціально- культурні та психолого-педагогічні аспекти, Василега О. Ю. (2017)
Фельдман Ю. І. - Валеоустановка в зв’язку з копінг- стратегіями та захисними механізмами особистості (2017)
Фоменко К. І. - Губристична мотивація як чинник становлення Я-концепції у студентів (2017)
Khudobin O. Y. - The study of personality traits that affect the formation of coping strategies, Tsarkova O. V. (2017)
Хуртенко О. В. - Психолого-педагогічні технології впливу комплексної хореографічної підготовки на розвиток рухових здібностей юних акробатів, Шевчук М. А. (2017)
Чеканська Л. М. - Проблеми навчання та виховання ліворуких дітей (2017)
Яцина О. Ф. - Дискурс бажання як спосіб конституювання Я та конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2017)
Максименко С. Д. - До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Карамушка Л. М. (2017)
Бібліографія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Про збірник (2017)
Лузан П. - Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті: технологічний аспект (2012)
Ягупов В. - Ключевые компетентности: понятие, сущность, содержание, классификация и требования к выпускникам профессионально-технического образования (2012)
Радкевич В. - Підвищення економічної ефективності професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ (2012)
Айстраханов Д. - Підготовка учнів до підприємницької діяльності у системі ПТО України (2012)
Михайличенко А. - Вплив своєчасної підготовки кваліфікованих робітників на економічний розвиток підприємства (2012)
Сушенцева Л. - Економічний зміст категорії "Професійна мобільність" (2012)
Волкова Т. - Упровадження інформаційної системи управління ПТО (2012)
Савченко І. - Інформаційно-аналітична система "Профтех" у ПТНЗ м. Києва (2012)
Гуралюк А. - Мотивація, інтерес, інновація, інтерактивна реалізація змістових постулатів навчальних програм у ПТНЗ (2012)
Алєксєєва С. - Основні підходи до визначення професійної придатності особистості в умовах сучасної професійної освіти (2012)
Вовковінський М. - Закономірності педагогічної техніки в роботі викладача ПТНЗ (2012)
Закатнов Д. - Показатели качества воспитательной работы в профессионально-технических учебных заведениях (2012)
Шимановський М. - Особливості соціологічного дослідження культури здорового способу життя неповнолітніх (2012)
Хроніка наукового життя Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2012)
Нові книги (2012)
Вимоги до авторів (2012)
Максименко С. Д. - Культурно-історична теорія розвитку Л. С. Виготського (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Стилі конфліктної поведінки в системі професійно-особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України (2017)
Гуляєва А. С. - Роль системи переконань у житті особистості (2017)
Гуляс І. А. - Ціннісний аспект життєвого шляху особистості, Чаплак Я. В., Чуйко Г. В. (2017)
Данилюк І. В. - Загальна характеристика психологічних напрямків першої третини XX століття у поглядах Л. С. Виготського, Ларін Д. І. (2017)
Дебренюк А. П. - Професійно важливі якості операторів радіолокаційних станцій Повітряних Сил Збройних Сил України як основні детермінанти психологічної сумісності бойових обслуг (2017)
Журавльова В. В. - Фактори розвитку особистості керівника (2017)
Завязкіна Н. В. - Щодо питання експертно-психологічного аналізу при посмертних експертизах (2017)
Ivashkevych E. E. - Psychological characteristics of narrative level of graphic novels (2017)
Канюка С. І. - Особливості типів жінок за сформованістю їх толерантності та психологічної готовності до материнства (2017)
Козлюк О. А. - Особливості розвитку тривожності дошкільників у системі дитячо-батьківських взаємин, Руденко Н. М. (2017)
Кучманич І. М. - Психологічний механізм виникнення та перебігу психологічної травми в особистості, Мороз Р. А. (2017)
Литвиненко І. С. - Волонтерська діяльність як засіб індивідуалізації професійної підготовки студентів-психологів (2017)
Макарчук Н. О. - Психологія особистісної саморегуляції при ментальних порушеннях розвитку (2017)
Максименко К. С. - Общая характеристика психологической специфики непсихотических личностных расстройств (по МКБ-10) (2017)
Манилов И. Ф. - О концептуальных положениях мультимодальной суггестивной психотерапии (2017)
Медведская Е. И. - К проблеме основания психологической типологии представителей информационных культур (2017)
Наконечна М. М. - Особистісна активність людини в контексті історичної психології (2017)
Onufriieva L. A. - Theoretical and methodological analysis of the problem on future specialist’s self-consciousness (2017)
Осика К. С. - Психолого-педагогічний потенціал використання ювілейних культурних та спортивних заходів у тренувальному процесі студентів-каратистів (2017)
Осика О. В. - Гуманістичний підхід у клієнт-центрованій та раціонально-емоційній поведінковій терапіях (2017)
Полілуєва І. В. - Розвиток навичок емоційно-вольової регуляції в художньо-спортивній діяльності підлітків (2017)
Работа Т. О. - Феномен психологічного здоров’я у контексті психосемантичного підходу (2017)
Ренке С. О. - Гендерний аспект становлення професійного образу "Я" особистості (2017)
Сватенкова Т. І. - Актуальність роботи практичного психолога з тимчасовою дитячою групою в умовах оздоровчого табору (2017)
Сімко Р. Т. - Особливості формування особистісних рис суб’єктів ризиконебезпечної діяльності у процесі занять психологічною підготовкою (2017)
Славіна Н. С. - Психопрофілактика алкогольної залежності в юнацькому віці (2017)
Сосніхіна С. Є. - Психологічні засади формування та розвитку ціннісно-смислової сфери студентів (2017)
Хуртенко О. В. - Структурні компоненти та етапи формування іміджу молодого педагога у процесі професійної діяльності (2017)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців, Кузнецова С. В. (2017)
Бібліографія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Про збірник (2017)
Сак Т. - Програма "Корекція розвитку" та її реалізація у навчанні школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Адамюк Н. - Методика проведення уроків з української жестової мови на прикладі теми "Портрет людини" (5 клас) (2016)
Вовченко О. - Особливості використання музично-ритмічних занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху (2016)
Чеботарьова О. - Методичні основи трудового навчання розумово відсталих школярів із дитячим церебральним паралічем (2016)
Луценко І. - Організаційні та нормативно-правові аспекти запровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах (2016)
Федоренко О. - Теоретико-методичні основи педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання (2016)
Базилевська О. - Формування громадянської культури та національної свідомостів учнів з особливими освітніми потребами шляхом упровадження петриківського розпису (2016)
Варшамова Д. - Роль системи допомоги у розвитку самостійності старших дошкільників зі зниженим слухом у процесі пізнавально-пошукової діяльності (2016)
Супрун Г. - Особливості вивчення міжособистісних стосунків дошкільників із розладами аутистичного спектра (2016)
Бурдейна О. - Формування складової будови слова у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2016)
Дніпродзержинськ: історія, факти, особистості (2013)
Баштаненко О. - Сьогодні - це завтра, про яке ми потурбувалися вчора (2013)
Ващенко В. - Створення умов для розвитку майстерності та творчої ініціативи педагогічних працівників (2013)
Галагуза О. - Школа життєвого успіху (2013)
Сухракова Л. - Школа життєтворчості — шлях пошуку та здобутків (2013)
Сбоєва Л. - Впровадження технологій випереджаючої! освіти для сталого розвитку в ліцеї (2013)
Клімова Н. - Профільне навчання — шлях до майбутньої професії (2013)
Кульчиковська Т. - Забезпечення наступності освітньо-виховного процесу в умовах НВК (2013)
Лисенко М. - Безперервна освіта: реалії та перспективи (2013)
Epson: уроки ефективні на 100% (2013)
Кардашова І. - Виховуємо патріотів України (2013)
Загородня Л. - Динамічна модель "школи сприяння здоров'ю" в дії (2013)
Наказний М. - Етапи організації творчої діяльності учнів у Малій академії наук України (2013)
Занєгіна С. - Розвиток творчої особистості через упровадження інтегрованих курсів художньо-естетичного спрямування (2013)
Вінник А. - Зігріти теплом, дати знання, зберегти здоров'я (2013)
Кутецька І. - Шлях до рівних можливостей (2013)
Полторакіна Н. - Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом (2013)
Онищенко Т. - Інновації в упровадженні моделей державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом (2013)
Сбоєва Л. - Інновації в управлінській діяльності освітнього закладу (2013)
Нагай Л. - Партнерство закладу освіти і батьків як передумова розвитку особистості та успішного навчання (2013)
Козлов В. - Міжнародні проекти як складова модернізації сучасної школи (2013)
Малишева О. - Типове положення про атестацію педагогічних працівників: зміни щодо атестації керівників навчальних закладів та їх заступників (2013)
Содержание (2012)
Мартынчук А. А. - Решение основных проблем радиолокации с помощью метода полного поляризационного зондирования пространства (2012)
Антипов И. Е. - Об использовании высоких частот в метеорной радиолокации, Костыря А. А., Шкарлет А. И. (2012)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение сигналов в условиях априорной параметрической неопределенности (2012)
Карташов В. М. - Синтез алгоритмов обработки сигналов мультимедийного стрелкового комплекса, Корытцев И. В., Сидоров Г. И., Потримай Э. К. (2012)
Дідковський Р. М. - Стійкість систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу до квазігармонічних завад, Гузнін С. С. (2012)
Martynchuk A. A. - Analysis features parameters of polarization-ortogonal antennae for MIMO system, Abdullakh Ikram Kadir (2012)
Мартынчук А. А. - Повышение пропускной способности МIМО системы путем использования поляризационно-ортогональных антенн, Назмутдинов А. А. (2012)
Мартынчук А. А. - Влияние индекса поляризации сигнала на пропускную способность приемного канала SISO систем, Скороход А. Н. (2012)
Котух В. Г. - Отказоустойчивость распределенных телекоммуникационных систем, Мирошник М. А., Селевко С. Н. (2012)
Науменко В. В. - Методы и устройства генерации сигналов триплет для биспектрально-организованной модуляции, Кравчук А. С., Солодовник В. Ф., Тоцкий А. В. (2012)
Тихонов В. А. - Эффективность спектрального оценивания мультипликативными моделями линейного предсказания, Савченко И. В., Кудрявцева Н. В. (2012)
Карташов В. М. - Моделирование динамической обстановки для мультимедийного стрелкового комплекса, Корытцев И. В., Сидоров Г. И., Шамрай А. П. (2012)
Бессалов А. В. - Механизм генерации псевдослучайных последовательностей в современных ad hoc сетях, Чевардин В. Е. (2012)
Замула А. А. - Методика проведения аудита информационной безопасности, Иванов К. И., Черныш В. И., Волобуев Б. В. (2012)
Книгавко Ю. В. - Метод компьютерного планирования пластических вмешательств на лице человека за счет изменения объемных томографических данных (2012)
Утицких Т. А. - Методика статистической обработки данных УЗИ для диагностики репродуктивной функции КРС (2012)
Стрелков А. И. - Особенности математического описания процессов ослабления оптического излучения, Жилин Е. И., Стрелкова Т. А., Лытюга А. П., Бутрым Т. В. (2012)
Белоус Р. И. - Особенности механической перестройки резонансной частоты волноводно-диэлектрического резонатора, Мартынюк С. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. (2012)
Бондаренко И. Н. - Высокодобротный коаксиальный нерегулярный резонаторный измерительный преобразователь, Галич А. В. (2012)
Слипченко Н. И. - Дифракция на металлодиэлектрических структурах в волноводе, Таран Е. П., Старостенко В. В., Полетаев Е. П., Арсеничев С. П., Глумова М. В. (2012)
Бахман Рояи - Моделирование параметров газорозрядного источника широкополосного излучения низкой интенсивности ММ диапазона в полосе биологически значимых частот, Олейник В. П., Кулиш С. Н., Литвин В. В. (2012)
Андреев А. Н. - Фильтрация, модуляция и генерация излучения с помощью интерферометра бегущей волны, Лазаренко А. Г. (2012)
Асанов Э. Э. - Влияние тока смещения на частотные характеристики и стойкость ПТШ, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И. (2012)
Крыжановский В. Г. - Выходная согласующая цепь для усилителя класса Е, Коваленко В. А., Принцовский В. А. (2012)
Андрусевич А. А. - Мониторинг процесса проектирования РЭС при решении задачи выбора оптимального перечня ЭРИ (2012)
Безуглий Е. А. - Нормальне падіння рентгенівських променів на тривимірну гратку атомів, Безуглий А. В., Петченко О. М. (2012)
Булавин Д. А. - Методы распределения каналов в системах мобильной связи, Дурнев Д. С. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського