Падабедава С. В. - Англамоўная перадача беларускіх парэмій (на матэрыяле аповесці "Дзікае паляванне караля Стаха" У. Караткевіча) (2017)
Прутчикова В. В. - Паремія як інтердискурсивна формація (2017)
Рибалка Я. І. - Дискурсивна компетенція як одна з підвалин вивчення української мови іноземними студентами, Степаненко О. К. (2017)
Сагирова Л. В. - Вербально-семантический уровень языковой личности виртуального врача в профессиональной интернет-коммуникации (2017)
Самойленко О. В. - Методика визначення та аналізу квазікомпозитів (2017)
Тукова Т. В. - "Техногенный вал" в вербальном мире (2017)
Турута И. И. - Компонет "вкус" и его производные в русскоязычных рекламных текстах (2017)
Федорюк Л. В. - Інтерпретація символічних ознак концепту смерть (2017)
Хабарова Н. А. - Прагматическое функционирование когнитивных метафор в рекламных текстах (2017)
Шепель Ю. А. - О системности и иерархии в современной дериватологии (2017)
Дмитришин Д. В. - Обобщение нелинейного управления для нелинейных дискретных систем, Стоколос А. М., Скрынник И. М., Франжева Е. Д. (2017)
Куценко А. С. - Обращение линейных динамических систем в классе полиномиальных сигналов, Товажнянский В. И., Одарченко Н. А. (2017)
Безкоровайний В. В. - Методи оптимізації топологічних структур у проектах реінжинірингу великомасштабних об’єктів, Москаленко А. С. (2017)
Москаленко В. В. - Інтелектуальна система класифікаційного аналізу зображень перфузії міокарду, Коробов А. Г., Завгородня Ю. В. (2017)
Куценко О. С. - Геоінформаційна система ідентифікації кадрів при реконструюванні місцевості, Кащеєв Л. Б., Мироненко М. І. (2017)
Пронина О. И. - Использование нечетких множеств при определении класса автомобиля, Пятикоп Е. Е. (2017)
Drach T. А. - An intellectual component recognition for security subsystem, Goloskokov А. Е. (2017)
Мазманишвили А. С. - Особенности формирования в радиальном и осевом направлениях электронного пучка, эмитированного вторичноэмиссионной магнетронной пушкой, Решетняк Н. Г. (2017)
Лобода Є. О. - Контроль виконуваних екземплярів додатків в Windows 7/8/10, Дубовий Д. О. (2017)
Лобода Є. О. - Відстеження процесів із різними ознаками у Windows 7/8/10, Тимофей Є. О. (2017)
Чалий С. Ф. - Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів, Прібильнова І. Б. (2017)
Левикін В. М. - Модель бази знань інформаційної системи процесного управління, Чала О. В. (2017)
Годлевский М. Д. - Модель оптимизации привлекательности банка в условиях ограниченных ресурсов, Дабагян Д. А. (2017)
Kozina O. A. - Model of primary pivots’ prioritization in startups, Stratiienko N. N. (2017)
Соловьева Е. А. - К вопросу об актуальности системологического исследования процесса формирования компетенций менеджмента знаний, Панасовская Ю. В. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Використання інструментів управління знаннями для підвищення ефективності взаємодії університетів та промисловості (2017)
Вихідні дані (2017)
Толок І. В. - Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням "класичної" задачі Ерланга, Лєнков С. В. (2017)
Кучер Д. Б. - Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості, Литвиненко Л. В., Смиринська Н. Б. (2017)
Корнієнко Л. Г. - Статистичний аналіз поля антенних решіток з неоднорідними фазовими похибками (2017)
Кандирін М. П. - Проектування комбінованих синтезаторів НВЧ сигналів на інтегральних мікросхемах (2017)
Худов В. Г. - Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера, Маковейчук О. М., Хижняк І. А. (2017)
Шефер О. В. - Оптимізація іонно-електронних процесів приладів радіотехнічного забезпечення, як запорука якісної телеметрії з літальним апаратом (2017)
Більчук В. М. - Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Оптимальная аппроксимация функции плотности распределения вероятности по критерию минимума потери информации, Скорикова И. Г., Ходырев А. И. (2017)
Табакова І. С. - Складання латинських квадратів для застосування у плануванні експериментів (2017)
Бізюк А. В. - Вибір оптимального алгоритму розпізнавання маркера для доповненої реальності, Мажуга М. О. (2017)
Болейко А. Л. - Адаптация веб-интерфейсов для людей с ограниченными зрительными возможностями, Вовк А. В. (2017)
Губницкая Ю. С. - Анализ и исследование мультимедийных устройств для людей с ограниченными возможностями, Дмитренко А. В. (2017)
Губницкая Ю. С. - Разработка технологии проектирования интерфейса мобильного приложения, Писаревский Н. Я. (2017)
Егорова И. Н. - Разработка методики поисковой оптимизации веб-сайтов, Горелова Р. А. (2017)
Егорова И. Н. - Исследование возможностей компонентного подхода при разработке веб-сайтов, Худолей А. Ю. (2017)
Кожемякина Н. В. - Энтропийное рекурсивное групповое кодирование для двухбайтных алфавитов, Пономаренко Н. Н. (2017)
Колесніков К. В. - Аналіз результатів експериментальних досліджень реалізації задачі адаптивної маршрутизації комбінованим методом, Карапетян А. Р., Кулаков К. Ю. (2017)
Ткаченко В. П. - Інформаційна модель Грід технології, Огірко І. В., Огірко О. І. (2017)
Хорошевский А. И. - Методика повышения скорости загрузки сайтов, сделанных на системах управления содержимым (2017)
Чебаненко О. А. - Исследование технологий создания анимаций для веб-систем, Колесникова Т. А. (2017)
Luppo O. - Procedure of implementation of arrival and departure manager systems in Ukrainian airspace, Alexeiev O., Lohachova K., Serhieva H. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Управління критичними знаннями в проектах ядерної галузі (2017)
Дашкевич А. А. - Исследование архитектуры сверточных нейронных сетей для решения задачи классификации изображений (2017)
Алімпієв А. М. - Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні, Бараннік В. В., Белікова Т. В., Сідченко С. О. (2017)
Танасюк Ю. В. - Розробка і дослідження криптографічних хеш-функцій на основі клітинних автоматів, Мельничук Х. В., Остапов С. Е. (2017)
Рудченко Д. В. - Виявлення спільнот та їх лідерів в соціальних мережах для забезпечення безпеки (2017)
Адаменко М. І. - Теоретичні основи інформаційного і методичного забезпечення ризик-орієнтованого підходу визначення умов праці на виробництві, Третьяков О. В., Смирнова О. А. (2017)
Ашурова В. И. - Исследование методов сегментации для оптимизации процесса цветокоррекции иллюстраций в детских изданиях, Колесникова Т. А. (2017)
Вовк А. В. - Автоматизация процесса моделирования ювелирных изделий, Кузнецова В. С., Некрасова Н. Н. (2017)
Гусев А. Ю. - Оценка и прогноз химического соства чугуна на выпуске, Рыбальченко Ю. П. (2017)
Мороз Е. С. - Определение уровня конкурентоспособности молодежных ежедневников, Чеботарева И. Б. (2017)
Піндус Н. М. - Віртуальна лабораторія для експрес-контролю втрат природного газу у газопровідних мережах, Винничук А. Г., Сенів Г. О. (2017)
Слабінога М. О. - Програмне забезпечення взаємодії мікроконтролера та ЕОМ у складі лабораторного стенда з дослідження функціонування сонячних панелей, Клочко Н. Б., Кучірка Ю. М. (2017)
Титоренко Ф. С. - Аналіз можливостей соціальної мережі як майданчика для продажу товару, Бокарєва Ю. С. (2017)
Cherednichenko O. - Business data processing based on algebra-logical models, Gontar Y., Vasylenko A., Matvieiev O. (2017)
Шаров С. В. - Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва, Лубко Д. В. (2017)
Шмаков М. С. - Использование кавитационных эффектов при ультразвуковой очистке анилоксовых валов, Бутько С. А. (2017)
Манакова Н. О. - Концептуальный фреймворк для оценивания готовности к внедрению e-Governement проектов, Макогон Н. В., Штельма О. Н. (2017)
Tirtha Prasad Mukhopadhyay - Creativity vs improvisation: psychometrics for novel tasks in web design process, Natalia Gurieeva (2017)
Місюра О. М. - Аналіз особливостей розробки, експлуатації та подальшого розвитку комплексу програм автоматизованої системи конструювання навчального розкладу "Каскад", Пічугін М. Ф., Алексєєв С. В., Калачова В. В., Трублін О. А. (2017)
Вовк О. В. - Інфографіка як ефективний засіб навчання, Черемський Р. А. (2017)
Грабовський Є. М. - Специфіка міждисциплінарного підходу стосовно створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління (2017)
Гранкина В. О. - Технология создания приложения дополненной реальности с оптическими эффектами, Кулишова Н. Е. (2017)
Natalia Gurieva - Evaluation of interactive book content for learning to read in preschoolers (2017)
Пандорін О. К. - Складові інструментальних комплексів побудови систем підтримки електронного навчання (2017)
Березький О. Й. - Розподіл доступу в інтелектуальній системі автоматизованої мікроскопії, Дубчак Л. О., Піцун О. Й. (2017)
Манакова Н. О. - Декомпозиція функціонального модулю інформаційної системи в галузі охорони здоров’я, Костенко О. Б., Назірова Т. О. (2017)
Мельник К. В. - Моделювання процесу інтелектуальної обробки медичних даних (2017)
Мустецов Н. П. - Система диагностики гестоза с учетом исследования гемодинамики в перинатальный период, Баган С. А. (2017)
Печерская А. И. - Функциональная модель информационной системы определения терминальной стадии катастрофической потери стабильности биологической системой, Высоцкая Е. В., Новикова И. В., Пойменова А. А. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Митрофанов О. В. - Ефективність застосування адсорбенту "Mіаміко-фіт" за множинного кормового мікотоксикозу у курчат-бройлерів, Маценко О. В., Могільовський В. М., Щепетільніков Ю. О., Кущ Л. Л., Бучковський Д. А. (2015)
Кібкало Д. В. - Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней, Вікуліна Г. В., Боровкова В. М., Боровков С. Б., Онищенко О. В. (2015)
Єфімов В. Г. - Показники обміну речовин у поросят в період дорощування за дії гумат-сукцинат-мікроелементної добавки (2015)
Кравченко Н. А. - Динамика содержания Цинка в некоторых органах и тканях кур-несушек при условии поступления в организм разных доз витамина Е и Селена (2015)
Назаренко С. М. - Лікувально-профілактична обробка коропа за допомогою препарату "Ветокс-1000" після транспортування перед випуском у водойму (2015)
Яковлев А. С. - Смещение сычуга у коров, Костюк И. А. (2015)
Аничин А. Н. - Формирование межтрахеального анастомоза у собак с использованием шовного материала викрила в виде П-образных швов, Заика П. А., Цимерман О. А., Кочевенко А. С. (2015)
Білий Д. Д. - Особливості клінічного перебігу неоплазій молочної залози у сук (2015)
Сарбаш Д. В. - Аномалії черевної стінки у лоша та методи її усунення (клінічний випадок), Синяговська К. А. (2015)
Сарбаш Д. В. - Фібропапіломатоз у великої рогатої худоби та методи її лікування, Синяговська К. А., Цимерман О. О. (2015)
Слюсаренко Д. В. - Оцінювання ефективності симпатичного компоненту епідуральної блокади 0,2 розчином Бупівакаїну у собак шляхом інфрачервоної термометрії, Ільніцький М. Г. (2015)
Заремблюк С. Б. - Патолого-анатомічні зміни у внутрішніх статевих органах як причина симптоматичної форми неплідності корів (2015)
Корейба Л. В. - Особливості клінічного прояву післяродових маститів у високопродуктивних корів в умовах приватного підприємства "Агро-союз" Синельниківського району Дніпропетровської області (2015)
Кошевой В. П. - Комп’ютерний моніторинг показників структурно-функціонального стану органів репродуктивної системи у самців при дефіциті каротину (вітаміну A) та Цинку, Науменко С. В., Кошевой В. І., Малюкін Ю. В., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2015)
Кошевой В. П. - Інноваційні методи терапії самців з гонадодистрофією із використанням препаратів, виготовлених на основі нанобіоматеріалів, Науменко С. В., Кошевой В. І., Малюкін Ю. В., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2015)
Радохліб Г. М. - Мікроскопічні та сонографічні дослідження за патології молочної залози у сук (2015)
Скляров П. М. - Спосіб підвищення потенціалу розвитку новонароджених ягнят з використанням озонованого матеріалу, Кошевой В. П. (2015)
Бібен І. А. - Ліофілізація пробіотичної культури Bac. subtilis штам BI-12 (2015)
Корчан Л. М. - Порівняння схем лікування дерматофітозів собак і котів, Коне М. С., Корчан М. І., Оніщенко О. М. (2015)
Кокарєв А. В. - Формування фагоцитарної ланки імунітету поросят у ранньому постнатальному онтогенезі та її корекція препаратом "Імунолак" у ланцюзі мати-плід новонароджений (2015)
Иванченко И. М. - Инфекционный бронхит кур и особенности его профилактики в Республике Ирак, Гонтарь А. М., Зайд Хасан Мохсин (2015)
Іванченко І. М. - Особливості діагностики інфекційного перитоніту котів: клініко – лабораторні методи, Гонтарь А. М., Терещенко О. В. (2015)
Касяненко О. І. - Чутливість циркулюючих штамів Campylobacter spp. до дезінфектантів, Фотіна Т. І., Гладченко С. М. (2015)
Кінаш О. В. - Патогістологічні зміни при експериментальному мукормікозі (2015)
Сосницкий А. И. - Ростовые потенции P. multocida серовар в штамм № 15 (2015)
Ткаченко О. А. - Морфогенез Mycobacterium bovis дисоціативних форм у динаміці багаточисельних пересівів, Алексєєва Н. В. (2015)
Довгій Ю. Ю. - Вплив солікоксу і 25%-ої насоянки воскової молі на морфологічні та біохімічні показники крові курей, хворих еймеріозом, Кушнірова Г. А., Згозінська О. А. (2015)
Люлін П. В. - Вплив експериментального еймеріозу на білковий склад сироватки крові індичат (2015)
Пономаренко А. М. - Бабезіоз собак у м. Харкові: поширення, деякі біохімічні аспекти патогенезу, лікування, Пономаренко О. В., Мазепа Р. В., Шостак В. І. (2015)
Решетило О. І. Нікіфорова О. В. - Ефективність лікарських препаратів за отодектозу котів у м. Суми (2015)
Мельничук В. В. - Вплив препарату "Бі-дез" на морфометричні показники яєць Trichuris suis, виділених з гонад самок гельмінтів, Юськів І. Д. (2015)
Побережець С. П. - Сезонна динаміка демодекозу собак в умовах м. Житомира (2015)
Пономаренко В. Я. - Лікування та профілактика нематодозів водоплавних птахів, КО "Харківський зоопарк", Пономаренко А. М., Жувак К. І., Кассіч Н. Д., Баздирєва Н. А. (2015)
Пономаренко В. Я. - Поширення та клінічні ознаки демодекозу собак у м. Харкові за даними деяких лікарень ветеринарної медицини та власних досліджень, Пасічник М. В. (2015)
Hutiy B. - Application of new generations antibiotics (flourchinolones) in treating of animals, Hufriy D., Yatsenko I., Binkevych V., Binkevych O. (2015)
Богатко Н. М. - Застосування експресного методу визначення фальсифікації м'яса забійних тварин та птиці за обробки розчином хлору, Мельник А. Ю., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Яценко І. В., Сердюков Я. К., Богатко А. Ф. (2015)
Головко Н. П. - Біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів на тлі введення цитрату наномолібдену та комплексної кормової добавки "Пробікс", Тимошенко О. П., Яценко І. В. (2015)
Загребельний В. О. - Методи оцінки мікробіологічних ризиків, Якубчак О. М. (2015)
Зажарська Н. М. - Вплив періоду лактації, часу надою, сезону на кількість соматичних клітин молока кіз, Костюченко К. Г. (2015)
Карпуленко М. С. - Органолептичні та мікробіологічні показники консервів м'ясних за тривалого зберігання, Муковоз В. М., Обштат С. В., Постоєнко В. О., Якубчак О. М., Хомутенко В. І. (2015)
Hutiy B. - Influence of cadmium loading on bulls after mevesel and metifen feed additives, Hufriy D., Yatsenko I., Binkevych V., Binkevych O., Hachak M. (2015)
Фодченко І. А. - Оцінка вмісту хлорорганичних пестицидів у тканинах мідій з харчового ринку Одеської області, Касянчук В. В. (2015)
Меженська Н. А. - Моніторинг показників радіоактивної забрудненості продовольчої сировини, харчових продуктів і кормів в Україні за 2005-2014 рр., Меженський А. О., Гусак Л. М., Проценко Т. Ю. (2015)
Якубчак О. М. - Вплив гамма-ГХЦГ на приріст живої маси курчат-бройлерів, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2015)
Петров Р. В. - Фактори водного середовища ставів Сумської області (2015)
Фотіна Г. А. - Використання антистресових препаратів при транспортуванні та передзабійній підготовці великої рогатої худоби, Фотін О. В., Шупіло Т. А., Фотін А. І. (2015)
Яценко І. В. - Порівняльний аналіз методів визначення вологоутримуючої здатності м'яса курчат-бройлерів, Головко Н. П., Кириченко В. М., Дроздов О. О., Гетманець О. М. (2015)
Кам'янський В. В. - Лінійні остеометричні параметри вінцевих кісток грудної кінцівки як критерії діагностики віку великої рогатої худоби у судовій ветеринарній експертизі, Яценко І І. В., Бондаревський М. М. (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Визначення віку та статі за краніометричними індексами великої рогатої худоби у судово-ветеринарній експертизі, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Луценко П. О. - Біоморфологія черепа деяких представників свійських чистопорідних собак брахіцефального типу (2015)
Піддубова О. В. - Оцінка впливу стимулюючих добавок на здоров'я і продуктивність курей-несучок в умовах нормативного мікроклімату, Чорний М. В., Сілінська О. І., Попсуй В. В., Корж О. В. (2015)
Салата В. З. - Бактерицидна активність мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив" на тест-об'єктах відносно E. coli та S. aureus, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Супрович Т. М. (2015)
Скляр О. І. - Динаміка бактеріального забруднення доїльного залу та гуми доїльних стаканів протягом доїння, Скляр І. О. (2015)
Чорний М. В. - Гуморальні показники крові і ріст телят, які вирощуються в аерозольносануємих секціях, Логачова Л. О., Вороняк В. В., Щепетільніков Ю. О., Панасенко Є. А. (2015)
Шкромада О. І. - Визначення клініко-біохімічного статусу свиней під впливом дезінфектантів (2015)
Сердюков Я. К. - Патоморфологія токсикозу кантаксантином у кольорових канарок, Забудський С. М., Яценко І. В., Богатко Н. М. (2015)
Лісова В. В. - Гістологічні зміни в органах травлення собак за гострого панкреатиту, Острова Н. І., Гавриленко О. С. (2015)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика випадків злоякісного гістіоцитозу собак, Захар'єв А. В., Ульяницька А. Ю., Ляхович Л. М. (2015)
Щетинский И. М. - Об отечном синдроме при вено-окклюзионной болезни печени крупного рогатого скота, Ляхович Л. М., Ульяницкая А. Ю., Захарьев А. В., Ирниденко Е. В. (2015)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика отруєння собак ізоніазидом, Ульяницька А. Ю., Захар'єв А. В. (2015)
Гаврилин П. Н. - Особенности цитоархитектоники функциональных зон паренхимы лимфатических узлов одногорбого верблюда (Camelus dromedarius), Лещева М. А., Рахмун Джаллал Эддин (2015)
Гаврилін П. М. - Патоморфологія лімфатичних вузлів свиней на різних стадіях розвитку синдрому мультисистемного виснаження, Еверт В. В. (2015)
Гаврилін П. М. - Закономірності морфогенезу тканинних компонентів паренхіми лімфатичних вузлів свині свійської, Тішкіна Н. М., Масюк М. О. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив типологічних особливостей автономного тонусу на структуру м'язової оболонки кишечнику курей (2015)
Микитин Л. Є. - Фоновий рівень мікроелементів у кормах для овець ФГ "Ґураль" Яворівського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Яценко І. В. (2015)
Микитин С. І. - Аналіз мікроелементнтного складу та поживних речовин раціону для бугайців на відгодівлі у СФГ "Клен" Жовківського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Яценко І. В. (2015)
Тимченко Н. Н. - Влияние температуры на состояние гемоглобина в присутствии растворов солей, Рубакина В. А., Евстигнеев М. П. (2015)
Висоцька А. М. - Розроблення та впровадження оновленого змісту освітньої галузі "мови та літератури" у навчанні дітей з розумовою відсталістю (2014)
Чеботарьова О. В. - Теоретико-методичні засади удосконалення змісту початкової освіти дітей із порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Трикоз С. В. - Оновлення змісту освітньої галузі "природознавство" у почаковій ланці освіти дітей з розумовою відсталістю (2014)
Гіренко Н. А. - Шляхи забезпечення засвоєння курсу соціально-побутового орієнтування учнями початкових класів (2014)
Малишевська І.А. - Правове поле інклюзії (2014)
Компанець Н.М. - Диференційоване навчання як необхідна умова інклюзіїдитини з ооп в загальноосвітнє середовище (2014)
Савчук Л. O. - Проблеми моніторингу ефективності корекційної роботи та його зміст в діяльності сучасних освітніх закладів (2014)
Кульбіда С. В. - На засадах гуманістичної педагогіки: жестова мова в освітньому процесі нечуючих (2014)
Адамюк Н.Б. - Взаємозв’язок української жестової та словесної мов у навчанні молодших нечуючих школярів (2014)
Воробель Г. М. - Впровадження державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами: проблеми та шляхи розв’язання (2014)
Каменщук Т. Д. - Рівнева шкала оцінювання засвоєння просторовою знаково – символічною системою знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю молодшого шкільного віку (2014)
Перепада О. М. - Особливості психокорекційного впливу в роботі з дітьми з гіперактивним розладом та з дислексією (2014)
Гаяш О. В. - Навчально-методичне забезпечення опанування інтегрованого курсу навчання грамоти розумово відсталими першокласниками за новою програмою (2014)
Родименко І. М. - Іноваційні технології інклюзії в навчально-виховному процесі у багатопрофільному навчально-реабілітаційному ресурсно-методичному центрі корекційної роботи та інклюзивного навчання (2014)
Дмитрієва А. О. - Бінарний урок української та англійської мови у початковій школі як ефективний метод різнобічного розвитку особистості, Житнюк Ю. В., Хаджи А. Ю. (2014)
Багдасарян Ю. В. - Педагогічна єдність як успішна складова у формуванні правильного зв’язного мовлення у дітей з вадами слуху, Пікінер А. С., Червинська Г. В. (2014)
Літошко В. В. - Міжпредметний зв’язок як запорука успіху в навчальному процесі дітей з тяжкими порушеннями мовлення, Літошко Е. Є., Шарай С. М. (2014)
Осипян А. О. - Єдність підходів у мовленнєвій роботі з учнями вчителя та логопеда як запорука успіху в навчальному процесі дітей з тяжкими порушеннями мовлення, Авер’янова Т. В. (2014)
Глинська Н. Д. - Міжпредметний зв’язок та елементи випереджаючого навчання як запорука успішного засвоєння програмового матеріалу дітьми з порушеннями слуху, Івинська С. В., Зайцева В. О., Робота А. П. (2014)
Дмітрієва О. І. - Використання комп’ютерних технологій як засобу підвищення ефективності процесу навчання фізики дітей з порушеннями психофізичного розвитку, Боденчук О. В. (2014)
Кострікіна Г .В. - Особливості педагогічного керівництва самопідготовкою в навчальних закладах для дітей з вадами слуху (2014)
Конончук І. Ю. - Диференційований підхід у навчанні молодших школярів з комплексними вадами (2014)
Гуменюк І. В. - Aмпліфікація розвитку дошкільників засобами оточуючого світу з використанням системи інтегрованих занять і інноваційних педагогічних технологій (2014)
Іваннікова Л. В. - Деякі аспекти використання наочності на уроках математики для учнів початкових класів, що мають глибоку втрату слуху в поєднанні із ЗПР (2014)
Зарицька М. І. - Формування словесної мови дітей дошкільного віку з вадами слуху. Можливість використання методики М. О.Зайцева (2014)
Дурняк Б. В. - Синтез моделі ризику з системою захисту інформаційного комплексу, Майба Т. М., Сабат В. І. (2016)
Никируй В. Е. - Дослідження оптичної щільності відбитків плашок із мікроструктурою, Маїк В. З. (2016)
Сорока Н. В. - Оптимізація математичної моделі ієрархії факторів впливу на досвід користування інтерфейсами за альтернативних методів взаємодії, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Сеньківський В. М. - Модель інформаційного формування ефективності систем захисту даних на мобільних пристроях, Піх І. В., Петяк Ю. Ф., Гавенко М. М. (2016)
Маїк В. З. - Дослідження фізико-хімічних властивостей полімерних шарів форм трафаретного друку, Харів М. С. (2016)
Гавенко С. Ф. - Електронно-мікроскопічні дослідження топографії поверхні друкарських відбитків та епоксидних покриттів на об’ємних етикетках, Шелудько С. В. (2016)
Гілета І. В. - Пріоритетність факторів у процесі забезпечення якості цифрової фотографії, Пилип’юк В. В., Миклушка І. З., Литовченко О. В. (2016)
Конюхов О. Д. - Визначення параметрів якості надрукованих штрихкодів (2016)
Маїк Л. Я. - Аналіз особливостей тактильних видань (2016)
Воржева О. В. - Цифровий друк у газетному виробництві (2016)
Коротка В. О. - Дослідження впливу мікрогеометричних параметрів поверхні оксо-біорозкладальних плівок на якість відбитків трафаретного друку, Зацерковна Р. С. (2016)
Кулік Л. Й. - Дослідження механічних властивостей картонів (2016)
Огірко О. І. - Моделювання інформаційних технологій діаграмами Ісікави, Пілат О. Ю., Романюк О. П. (2016)
Барановський І. В. - Розвиток теорії і практики переробки образотворчої інформації, Чернозубова Н. А. (2016)
Жидецький В. Ц. - Вплив виробничого шуму на здоров’я та працездатність працівників поліграфічних підприємств, Жидецька Х. В., Туряб Л. В. (2016)
Боднарчук І. М. - Регулярність м’якого розв’язку параболічного рівняння зі стохастичною мірою (2017)
Волошин Г. А. - Умова Гаара та сукупна поліноміальність нарізно поліноміальних функцій, Косован В. М., Маслюченко В. К. (2017)
Іванов О. В. - Асимптотичні властивості M-оцінок параметрів нелінійної регресії з дискретним часом та сингулярним спектром, Орловський І. В. (2017)
Исмоилов А. И. - Задача Дарбу для обобщенного уравнения Эйлера–Пуассона–Дарбу, Маманазаров А. О., Уринов А. К. (2017)
Liu K. - The properties on differential-difference polynomials, Cao T.-B., Liu X.-L. (2017)
Маслюк Г. О. - Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач у просторах Гельдера (2017)
Rasouli S. H. - The Nehari manifold approach for a p(x)-Laplacian problem with nonlinear boundary conditions, Fallah K. (2017)
Türkmen B. N. - A generalization of semiperfect modules (2017)
Щедрик В. П. - Кільця Безу стабільного рангу 1,5 та розкладність повної лінійної групи в добуток її підгруп (2017)
Юсубов Ш. Ш. - Нелокальная задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения высокого порядка (2017)
Самойленко А. М. - До сторіччя видатного математика та механіка Юрія Олексійовича Митропольського (03.01.1917–14.06.2008), Березанський Ю. М., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Шарковський О. М., Бойчук О. А., Нікітін А. Г., Парасюк І. О. (2017)
Дурняк Б. В. - Засоби захисту комп’ютерних мереж, Майба Т. М. (2015)
Огірко І. В. - Математичні моделі метаматеріалів, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Вплив геометричних параметрів друкувальних елементів форми на тактильність відбитків металографічного друку, Гуща О. В. (2015)
Лозовий Д. П. - Аналіз принципів роботи тактильних пристроїв виведення інформації, Кілко І. Р., Онищенко Т. І. (2015)
Хамула О. Г. - Порівняння відеоформатів у мультимедійних виданнях, Терновий А. М. (2015)
Гілета І. В. - Критерії оцінювання якості електронних видань (2015)
Кляп М. М. - Методи динамічної модифікації прогнозування (2015)
Хомета Т. М. - Задачі інформаційного забезпечення в соціальній сфері (2015)
Шаблій І. В. - Дослідження параметрів флексографічного друку на термозбіжній плівці, Ривак П. М., Шашков І. Л., Кам’янська-Гасюк Л. І. (2015)
Казьмірович О. Р. - Вибір апаратно-програмних засобів автоматизації для вітчизняного поліграфічного устаткування, Казьмірович Р. В. (2015)
Ривак П. М. - Розроблення сучасного програмного забезпечення автоматизованих робочих місць для тестування знань студентів, Шаблій І. В., Конюхова І. І., Рибка Р. В. (2015)
Лях І. М. - Використання перевірки статистичних гіпотез в інформаційно-технічній сфері. A/B тестування та доцільність його застосування, Білак Ю. Ю., Данько-Товтин Л. Я., Станишевський В. В. (2015)
Сокол О. Ф. - Застосування показника економічності шрифту в методиці технічного редагування видань (2015)
Влах В. В. - Аналіз програмного забезпечення для дослідження механізмів поліграфічних та пакувальних машин (2015)
Токарчик З. Г. - Дослідження властивостей проявних розчинів для монометалевих офсетних пластин (2015)
Сеньківський В. М. - Обґрунтування раціональної взаємодії етапів створення веб-сайтів, Регей Р. І. (2015)
Благодір О. Л. - Моделювання фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками в зоні анілоксовий валик–друкарська форма для флексографічного друку, Величко О. М. (2015)
Андрушко Л. М. - Художні особливості часословів Києво-Печерської Лаври XVII–XVIII ст. (на прикладі зразків з колекції національного музею у Львові імені Андрея Шептицького), Зінченко С. В. (2015)
Берест І. Р. - Профспілки Східної Галичини на переломі ХІХ–ХХ століть. Культурно-освітній аспект дослідження (2015)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Мала архітектурна форма зупинки громадського транспорту як елемент дизайну та естетичний чинник середовища (2015)
Руденко О. В. - Мистецтвознавець, вчитель, духовний провідник (2015)
Вихідні дані (2015)
Дурняк Б. В. - Дослідження методів модифікації моделей прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Румянцев Ю. М. - Використання струминного друку у процесі виготовлення друкованих плат, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2015)
Гавенко С. Ф. - Дослідження якості надрукованих штрих-кодів та стійкості їх до стирання, Конюхов О. Д., Рибка Р. В. (2015)
Сеньківський В. М. - Моделювання процесу забезпечення якості технології випуску книжкових видань, Сеньківська Н. Є., Кудряшова А. В., Калиній І. В. (2015)
Дурняк Б. В. - Засоби захисту даних в інформаційних системах, Хомета Т. М. (2015)
Майба Т. М. - Аналіз небезпек для інформаційних систем поліграфічно-технічних процесів (2015)
Ривак П. М. - Оптимізація роботи друкарської машини Printmaster GTO 52-2-P в умовах НДЦ "Heidelberg–УАД", Шаблій І. В., Бернацек В. В., Лабецька М. Т., Лисович М. В. (2015)
Мартинюк М. - Використання 3D-технологій у пакувальному виробництві (динаміка та метаморфози), Рибка Р. В. (2015)
Воржева О. В. - Вибір вузькорулонної флексографічної машини (2015)
Казьмірович О. Р. - Інформаційно-керуючий пристрій флексографічної друкарської машини на основі програмованого логічного контролера, Казьмірович Р. В. (2015)
Гілета І. В. - Загальна схема інформаційної технології проектування газетної полоси (2015)
Петяк Ю. Ф. - Модель факторів загроз інформаційній безпеці мобільних пристроїв (2015)
Лях І. М. - Математичні моделі міжгалузевого балансу (2015)
Сокол О. Ф. - Кваліфікаційна характеристика економічності шрифтів у практиці видавничої підготовки публікацій (2015)
Осінчук О. І. - Методи дискретизації зображень в програмі опрацювання растрової графіки (2015)
Лозовий Д. П. - Особливості формування елементів шрифту Брайля на площині із використанням принтерів різних марок, Кілко І. Р., Онищенко Т. І. (2015)
Chorna O. S. - Compound nouns in modern Еnglish (2015)
Пасічник М. С. - Військово-політична діяльність переяславського полковника Тимоша Цицюри (за матеріалами архівних документів) (2015)
Андрушко Л. М. - Художні особливості часословів львівських друкарень XVII–XVIII ст. (на прикладі зразків з колекції національного музею у Львові імені Андрея Шептицького), Зінченко С. В. (2015)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Витоки оптичних ілюзій в українській типографіці (2015)
Вихідні дані (2015)
Wojciech Gulin. - Diagnoza pedagogiczna w kontekscie metod psychologicznych (2011)
Грінченко Т. Д. - Герменевтична інтерпретація як засіб досягнення глибинного розуміння твору мистецтва: до питання формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики (2011)
Ілініцька Н. С. - Зміст та особливості структури понять "самоосвіта” та "самовиховання” (2011)
Коник О. Г. - Основні форми науково-методичної роботи в середній загальноосвітній школі (2011)
Подолянчук С. В. - Взаємозв’язок науково-дослідної і навчальної роботи викладачів вищих навчальних закладів: проблеми, шляхи розв’язання (2011)
Прищак М. Д. - Трансформація освіти України: пошук парадигми (2011)
Самойлов А. М. - Аналіз підходів до розв’язання проблеми здоров’я людини як соціально-педагогічної проблеми (2011)
Сутула В. О. - Факторы, влияющие на формирование в обществе потребности в здоровом физически активном образе жизни, Булгаков О. І. (2011)
Фурса О. О. - Проблема концепції розвитку дизайн-освіти в сучасному освітньому просторі (2011)
Холковська І. Л. - Дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до вирішення конфліктів (2011)
Шахіна І. Ю. - Створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу (2011)
Асадчих О. В. - Сучасні підходи до навчання східномовного лексичного матеріалу (2011)
Бондаренко Ю. І. - Дидактична модель вивчення ліричних творів у школі (2011)
Волошина О. В. - Особливості контекстного підходу у навчанні студентівпедагогічного університету (2011)
Воробйова Т. В. - Варіативність підходів до формування іншомовної комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (2011)
Гусак Л. Є. - Психологічні особливості асоціативного засвоєння англомовного матеріалу молодшими школярами (2011)
Кадемія М. Ю. - Оцінювання досягнень студентів за допомогою веб-портфоліо, Кобися А. П. (2011)
Козир М. В. - Мовленнєва активність як першооснова формування вмінь доводити в учнів 5-7 класів ЗНЗ в процесі вивчення морфології (2011)
Лазарєв М. І. - Визначення моделі подання знань предметної галузі дисципліни "Неруйнівний контроль", Шматков Д. І. (2011)
Смовженко Л. Г. - Дидактичні основи навчання групового полілогічного спілкування студентів-філологів(на основі англійської мови) (2011)
Теплова О. Ю. - Методичні рекомендації щодо засвоєння нотного тексту у початковій музичній школі (2011)
Швець Н. А. - Організація самостійної роботи майбутніх менеджерів в комп’ютеризованому навчальному процесі (2011)
Акімова О. В. - Провідні технологічні підходи до формування творчої особистості майбутнього вчителя, Сапогов В. А. (2011)
Бучківська Г. В. - Особливості використання етнорегіональної культури у професійній підготовці майбутнього педагога (2011)
Гудзевич Л. С. - Формування здоров’язберігаючого простору в навчально-виховному процесі (2011)
Каплінський В. В. - Реалізація виховного потенціалу лекції та практичних занять з організації самовиховання (2011)
Коломієць Л. І. - Психолого-педагогічні особливості підготовки вчителя до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку (2011)
Лєбєдєва Н. А. - Аналіз рівнів сформованості ціннісного ставлення студентів аграрних ВНЗ до майбутньої професійної діяльності (2011)
Максютов А. О. - Патріотичне виховання: дефініції та зміст (2011)
Молоченко В. В. - Проблема партнерської взаємодії у контексті гуманітарних наук (2011)
Свірщук Н. С. - Передумови спеціальної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної діяльності (2011)
Сідорова І. С. - Створення художньо-естетичного середовища у позааудиторній художній діяльності студентів (2011)
Столяренко О. В. - Розробка моделі гуманістичних взаємовідносин у загальноосвітньому навчальному закладі і виховання у школярів ціннісного ставлення до людини (2011)
Шикова Ю. О. - Формування в учителів готовності до участі в роботі органів учнівського самоврядування (2011)
Цуприк С. І. - Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до формування здорового способу життяу вихованців літніх оздоровчих таборів (2011)
Агаркова А. О. - Комунікативна компетентність у формуванні професійно-етичної культури майбутнього лікаря (2011)
Алєксєєв О. Л. - Характеристика критеріїв, показників і рівнів готовності військовослужбовців Державної Прикордонної служби України до охорони закордонних дипломатичних установ (2011)
Базиль Л. О. - Літературознавча освіта вчителя української мови і літератури: категоріальний зміст поняття (2011)
Білик О. О. - Функціонально-структурний підхід до проектування автоматизованих систем моніторингу якості закладів освіти (2011)
Білоусова Я. В. - Дидактична гра як активний засіб виховання мовленнєвих якостей студентів гуманітарних факультетів (2011)
Боблієнко О. П. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування поліхудожньої компетентності майбутніх учителів музики (2011)
Бондар Н. Д. - Вплив інформаційних технологій на підвищення ефективності професійної підготовки фахівців у галузі туризму (2011)
Везетіу К. В. - Зміст і структура науково-методичної компетентності вчителя-філолога (2011)
Власюк І. В. - Формування інформаційної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ (2011)
Галузяк В. М. - Груповий тренінг як засіб розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів (2011)
Гуревич Р. С. - Професіоналізм педагогічного персоналу ПТНЗ: як його формувати? (2011)
Грабчак О. В. - Формування рефлексивних компонентів професійної самосвідомості старшокласників (2011)
Добровольська К. В. - Сутність і структура професійної самосвідомості майбутніх економістів (2011)
Дудорова Л. Ю. - Деякі аспекти формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури в галузі туризму (2011)
Желавський О. Б. - Особливості математичної підготовки студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2011)
Климова К. Я. - Мовна норма і культура мовлення студентів (2011)
Корсун Ю. О. - Компоненти професійної самосвідомості майбутніх інженерів (2011)
Костенко Н. І. - Формування мотивів учіння англійської мови у студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (2011)
Кофанова О. В. - Модернізація хімічної підготовки студентів-екологів з позицій блочно-модульної технології навчання (2011)
Лапшин С. А. - Дефінітивний аналіз проблеми формування політичної культури студентської молоді (2011)
Ліхневський В. А. - Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна, Мельников А. В. (2011)
Максимчук Б. А. - Спілкування в структурі валеолого-педагогічної діяльності (2011)
Нікітченко Л. О. - Модель професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2011)
Олійник О. О. - Розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця як передумова результативності його діяльності (2011)
Плохотнюк О. С. - Артпедагогіка в сучасній освіті (2011)
Сегеда Н. А. - Зміст індивідуально-професійного ресурсу викладача музичного мистецтва у вимірах праксіологічного підходу (2011)
Сорокіна Н. В. - Впровадження мультимедійних технологій у процес професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів (2011)
Сорочинська В. Є. - Професійно-особистісне самовизначення студентської молоді в сучасних умовах (2011)
Ткачук Г. В. - Творча самореалізація як фактор поліпшення якості професійної підготовки студентів (2011)
Топчій О. В. - Формування антиманіпуляційних психологічних настанов у майбутніх працівників МВС як важливий чинник ефективної професійної діяльності (2011)
Саєнко Н. В. - Відображення масової культури в когнітивному компоненті культурологічної підготовки студентів ВТНЗ (2011)
Саєнко Т. В. - Інноваційні педагогічні технології в екологічній підготовці студентів ВНЗ України, Мудрак О. В. (2011)
Хом’юк І. В. - До питання формування професійної мобільності майбутніх інженерів, Ковальчук М. Б., Хом’юк Я. В. (2011)
Черній Г. В. - Сучасні вимоги до професійних знань та умінь майбутніх фахівців туристичної сфери (2011)
Чернуха Н. М. - Стан розробки проблеми формування професійної культури майбутнього лікаря (2011)
Штифурак А. В. - Соціально-рольова ідентифікація студентів у процесі вивчення іноземної мови (2011)
Біницька К. М. - Історичний екскурс розвитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та Вищої Педагогічної Школи спілки польських вчителів м.Варшави у 1991-2010 рр. (2011)
Гуцал Л. А. - Соціально-економічні, політичні та педагогічні чинники розвитку шкільної природничої освіти в Правобережній Україні (друга половина XIX століття) (2011)
Демченко О. П. - Використання історико-педагогічної спадщини у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2011)
Дровозюк Л. М. - Підготовка вчителів в Україні у 20–30 рр. ХХ століття (2011)
Кошолап О. Ф. - Розвиток початкової освіти в Подільській губернії в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. школи грамоти (2011)
Лавріненко О. А. - Ідеї педагогічної майстерності в творчій спадщині діячів періоду українського національно - культурного відродження ХVІІІ – ХІХ ст (2011)
Мельник Ю. В. - Роль календарно-побутової обрядовості у вихованні духовної культури дітей на Поділлі (перша половина ХХ ст) (2011)
Опушко Н. Р. - Соціально-історичні передумови розвитку освіти на Поділлі в першій половині ХІХ століття (2011)
Радченко Ю. Л. - Формування педагогічної культури наставника-вчителя в освітній діяльності А.Понятовського (перша половина ХІХ ст.) (2011)
Столяр В. А. - Особливості організації змісту навчання у вечірніх загальноосвітніх школах України (50-80 рр. ХХ століття) (2011)
Шоробура І. М. - Університетська географічна наука як передумова розвитку шкільної географічної освіти в Україні (2011)
Алмазова Т. В. - Моделювання процесу соціальної адаптації сільської молоді до навчання у вищому навчальному закладі (2011)
Чайковський М. Є. - Моделювання соціально-педагогічної роботи в ЗОШ інклюзивної орієнтації (2011)
Маляр О. І. - Психологічні аспекти розвитку довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку (2011)
Осаульчик О. Б. - Творчий потенціал як психологічна, педагогічна і філософська категорія (2011)
Скороход О. М. - Методологія ефективного запам’ятовування (2011)
Криворучко І. Я. - Розгляд поняття універсальних компетенцій у зарубіжній та вітчизняній педагогіці (2011)
Ліхневська Т. А. - Основні етапи становлення громадянського виховання в американській педагогіці (2011)
Лобачук І. М. - Еколого-педагогічні концепції екологічної освіти в школах Німеччини (2011)
Пастовенський О. В. - Адміністративно-територіальна реформа як необхідна умова розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою (2011)
Ружило Л. В. - Проблема розвитку особистості у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2011)
Чорний В. М. - Функції тестів успішності в системі освіти США (2011)
Барановська І. Г. - Психолого-педагогічні основи співпраці школи та музею (2011)
Гавриш Н. В. - Використання рефлексивного підходу до формування у майбутніх учителів цінностей і смислів педагогічної професії, Сущенко О. Г. (2011)
Наші автори (2011)
Супрун М. О. - Організація науково-дослідної роботи молодих науковців (2014)
Аркадьєва О. О. - Про стан розвитку компонентів психологічної структури читання в учнів 2-4 класів із ДЦП (2014)
Бабич Н. М. - Методика дослідження стану сформованості комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та інтелекту (2014)
Базилевська О. О. - Всебічний розвиток дітей з особливими освітніми потребами засобами образотворчого мистецтва (2014)
Босенко І. І. - Проблема розвитку пізнавальної активності в навчальній діяльності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Грибань Г. В. - Методика діагностики стану сформованості знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Гужва М. А. - Становлення нової моделі допомоги аутичним дітям в Україні (2014)
Єжова Т. Є. - Педагогічна просвіта батьків у вітчизняній дефектологічній літературі ХХ століття (2014)
Єфіменко О. С. - Актуальність дослідження психологічних особливостей когнітивної полімодальності молодших школярів із ТПМ (2014)
Заїка С. К. - Особливості слухомовленнєвої реабілітації дітей з постлінгвальною глухотою після проведення кохлеарної імплантації (2014)
Зборовська Н. А. - Особливості соціальної ситуації розвитку та мовної компетентності учнів з порушеннями слуху (2014)
Квітка Н. О. - До проблеми визначення рівнів сприймання музики в учнів молодших класів із ЗПР на практиці музичного фольклору (2014)
Коломійченко Н. А. - Теоретичні засади педагогічної підтримки особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2014)
Кондратенко С. В. - Теоретичний аналіз проблеми формування просторового орієнтування у молодших школярів з глибокими порушеннями зору (2014)
Костенко Т. М. - Естетичне виховання в структурі навчально-виховного процесу дошкільників з порушеннями зору (2014)
Куценко Т. О. - Комплексна модель навчання дітей з розладами аутичного спектра SCERTS (2014)
Лещенко Л. М. - Нечуючі директори: сторінки історії вітчизняної сурдопедагогіки (2014)
Макарчук Л. О. - До проблеми наукових підходів дослідження копінг- поведінки розумово відсталих підлітків (2014)
Малишевська І. А. - Сучасні проблеми корекційної педагогіки в Україні (2014)
Мельниченко В. Є. - Проблеми психодіагностики агресивної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку (2014)
Мельніченко Т. В. - Стан сформованості фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами (2014)
Міненко А. В. - Психологічні чинники шкільної зрілості старших дошкільників з синдромом Дауна (2014)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Методика формування основ образотвочої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна (2014)
Пінюгіна К. О. - Місце та значення психологічної допомоги дітям з інвалідністю у закладах соціальної реабілітації (2014)
Прокопенко О. А. - Ігрова терапія як засіб психокорекції та психотерапії емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Риндер І. Д. - Імітація як ключовий аспект порушень та корекції аутизму (2014)
Рубан О. М. - Шляхи подолання соціального сирітства дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Сіроткіна Т. В. - Особливості фізичного розвитку слабозорих учнів початкової школи (2014)
Софій Н. З. - Особливості планування в інклюзивному класі: створення індивідуальної навчальної програми (2014)
Супрун Г. В. - Особливості психічної організації дошкільників з аутизмом (2014)
Тельна О. А. - Методичні аспекти використання рольових ігор у навчанні школярів із вадами зору англійської мови (2014)
Тищенко Л. А. - Методика вивчення стану сформованості навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2014)
Ткаченко К. О. - Формування гуманістичних цінностей нечуючих підлітків: теоретичний аспект (2014)
Федоренко О. Ф. - Альтернативні підходи до викладання у процесі навчання учнів з порушеннями слуху в інтегрованих умовах (2014)
Шевчук Л. І. - Питання дослідження структури комунікативної активності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Шипелік Т. В. - Теоретичне дослідження гармонізації особистості старших школярів з інтелектуальною недостатністю (2014)
Яценюк Л. І. - Технологія консультування в системі інклюзивної освіти (2014)
Дзяк Л. А. - Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга, Цуркаленко Е. С. (2017)
Мяловицька О. А. - Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз, Хижняк Ю. В., Небор Я. Я. (2017)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями, Кузнецов В. В., Егорова М. С. (2017)
Дзяк Л. А. - Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний, Цуркаленко Е. С. (2017)
Кузнецов В. В. - Полушарные особенности влияния церебролизина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных, перенесших ишемический инсульт, Бульчак В. Н. (2017)
Кузнецова С. М. - Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии, Глушко С. Ф. (2017)
Карабань И. Н. - Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона, Карасевич Н. В. (2017)
Померанцева Т. И. - Гипомеланоз Ито: клинический случай, Скоробогатова О. В. (2017)
Павлов І. П. - Проблема сну (2017)
Павлов І. П. - "Внутрішнє гальмування" умовних рефлексів і сон — один і той самий процес (2017)
Потрібна книга (2017)
Медичні події (2017)
Багно О. М. - Поширення нормальних хвиль у попередньо напруженому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в'язкої стисливої рідини (2016)
Базилевич Ю. Н. - Оценка области притяжения решения в случае системы уравнений высокого порядка, Костюшко И. А. (2016)
Декрет В. А. - Устойчивость композитного материала, слабоармированного короткими волокнами, Зеленский В. С., Быстров В. М. (2016)
Denysiuk O. R. - Use of genetic algorithms in problems of corroding hinged-rod structures optimal design, Zelentsov D. G. (2016)
Дзюба О. А. - Дослідження впливу нерівномірності корозійного ураження на довговічність стрижнів в агресивному середовищі (2016)
Кононов Ю. Н. - Об устойчивости колебаний прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале с жесткими основаниями, Лимарь А. А. (2016)
Лавренчук С. В. - Тиск плоского штампа з системою виїмок на пружну півплощину (2016)
Лазарєв Т. В. - Експериментальне дослідження процесу формування вуглецевих виробів методом пресування на промисловому обладнанні, Карвацький А. Я., Лелека С. В., Педченко А. Ю. (2016)
Луговой П. З. - Напряженно-деформированное состояние и колебания защитной оболочки АЭС при импульсных аварийных нагрузках, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Луговой П. З. - Bлияние непостоянности возмущающей нагрузки на переходный процесс вынужденных колебаний цилиндрической оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами, Прокопенко Н. Я. (2016)
Ободан Н. И. - Нелинейное поведение слоя, лежащего на упругом полупространстве, Гук Н. А., Н. Л. Козакова (2016)
Пацюк А. Г. - Числові та експериментальні дослідження поведінки осесиметричних кільцевих пластин при великих переміщеннях, Сафронова І. А. (2016)
Плашенко С. О. - Зв’язана задача про прогин мембрани під дією налитої рідини, Кузьменко В. І. (2016)
Селиванов Ю. М. - Определение нестационарных напряжений неоднородной оболочки при локальном нагреве в условиях неполной информации о температурном поле, Кузьменко В. И., Адлуцкий В. Я. (2016)
Шамровский А. Д. - Дискретные модели для пространственных статических задач теории упругости, Лымаренко Ю. А. (2016)
Шевельова А. Є. - Відкриті та закриті зони тріщини між двома п’єзомагнітними матеріалами в комбінованому полі напружень, Смірнов С. О. (2016)
Яковенко А. Г. - Моделирование процесса переноса в трубопроводах силовой установки (2016)
Шамровский Александр Дмитриевич, памяти ученого (04.05.1944 – 14.08.2016) (2016)
Вихідні дані (2016)
Дурняк Б. В. - Організація процесу функціонування засобів захисту соціальної інформаційної системи, Хомета Т. М. (2016)
Піх І. В. - Інтегральний показник формування рівня ефективності систем захисту даних на мобільних пристроях, Петяк Ю. Ф., Сеньківський В. М. (2016)
Маїк В. З. - Мас-спектрометричні дослідження термічних властивостей полімерних шарів форм трафаретного друку, Харів М. С. (2016)
Гавенко С. Ф. - Дослідження процесу формування об’ємного полімерного покриття на основі епоксидної смоли на поверхні етикетки-наклейки, Шелудько С. В. (2016)
Бубела Р. В. - Дослідження міцності книжкових блоків, виготовлених із застосуванням термоклею, Шаблій І. В. (2016)
Гавенко М. М. - Ієрархічна модель факторів формування комфортного перегляду зображення на електронному носії, Сеньківський В. М. (2016)
Дурняк Б. В. - Моделювання стрічкоживильного пристрою за дискретної подачі матеріалу, Луцків М. М., Угрин Я. М., Лях І. М. (2016)
Конюхова І. І. - Оцінювання якості відбитків флексографічного способу друку на плівкових матеріалах, Рибка Р. В. (2016)
Рибка Р. П. - Дослідження впливу поверхні-основи на якість друкування екосольвентними чорнилами на струменевому широкоформатному принтері (2016)
Сокол О. Ф. - Визначення розмірних параметрів шрифтового оформлення книжкових видань (2016)
Бернацек В. В. - Екологія в поліграфічному виробництві, Мартинюк М. С., Ривак П. М. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Нелінійна статистична обробка негаусівських сигналів професора Юрія Петровича Кунченка та алгоритми оптимального оцінювання інформаційних параметрів сигналів, Огірко І. В. (2016)
Слоцька Л. С. - Дослідження ринку журнальних видань в Україні, Зацерковна Р. С. (2016)
Туряб Л. В. - Стан і проблеми утилізації паковань, Кулік Л. Й. (2016)
Боженко О. - Слово про учителя. 85 років від дня народження видатного науковця УАД Романа Машталіра, Швайка Л. (2016)
Швайка Л. - Вибрані сторінки життя Зеновії Холод (2016)
Джаман М. - Феномен Назарія Яремчука (2016)
Pilelienė L. - Elaboration of the model for the evaluation of static advertising effectiveness, Grigaliūnaitė V. (2016)
Бойко М. О. - Ризики стивідорної компанії в системі забезпечення економічної безпеки (2016)
Бошота Н. В. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму системи вищої освіти України, Величко М. М. (2016)
Бошота Н. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності, Шишола Д. В. (2016)
Брюховецька І. О. - Класифікація страхування майна громадян (2016)
Буняк Н. М. - Інноваційна культура в системі менеджменту підприємства (2016)
Вудвуд В. В. - Ретроспективний огляд харчової промисловості Карпатського регіону (2016)
Голубев А. К. - Современная маркетинговая среда предприятия телекоммуникаций Украины, Стрий Л. А., Захарченко Л. А., Сакун А. А. (2016)
Гонтюк В. А. - Модель взаємозв’язку структурних елементів кадрового потенціалу державної служби та компетенцій державних службовців (2016)
Goncharenko I. V. - Socio-economic experience of agricultural territories of the United States and European Union, Bogdanov D. S. (2016)
Демяненко К. А. - Тенденції розвитку кондитерського ринку України в сучасних умовах (2016)
Катран М. В. - Система технічного регулювання як чинник розвитку внутрішнього ринку (2016)
Лемішко О. О. - Регулюючий вплив податкового навантаження на економічні процеси у сільському господарстві (2016)
Римар М. В. - Пропозиції щодо роздільного збору та перероблення побутових відходів, Дембицький М. І. (2016)
Саранюк А. Ю. - Оцінювання та ефективність управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики (2016)
Святаш С. В. - Інформаційні масиви в системі адміністрування податків: питання ефективності, прозорості, інтегрованості (2016)
Стрельников Р. Н. - Оптимизация источников финансирования капитальных инвестиций промышленного предприятия за счет внутренних ресурсов (2016)
Товма О. А. - Автентичність торговельного підприємства як основа розвитку його ділової репутації (2016)
Томашевська О. А. - Щодо рентабельності виробництва продукції рослинництва в умовах сьогодення, Шихненко А. О. (2016)
Шевченко І. В. - Економіко-математичний підхід до формування оптимальної стратегії за допомогою критерію ефективності реструктуризації, Паламарчук Ю. А. (2016)
Balakin S. V. - Detection of computer attacks using outliner method, Zhukov I. A. (2016)
Вежлівцева С. П. - Безпечність рецептурних компонентів та нових паст підвищеної біологічної цінності на сметанній основі, Рудавська Г. Б., Портянко О. М. (2016)
Кузь В. І. - Дослідження біофізичного ефекту оптичного діапазону (2016)
Селівьорстов В. Ю. - Дослідження впливу низькочастотної віброобробки та модифікування на якість виливків із сплаву системи Al – Sі, що твердіють в кокілі, Доценко Ю. В., Хорішко А. Ю., Корнійчук А. І. (2016)
Сорочан О. М. - Методика проектування та біомеханічної оцінки конструктивних параметрів накісткових фіксаторів для лікування переломів трубчастих кісток, Азархов О. Ю., Олексюк І. С., Білов М. Є., Шайко-Шайковський О. Г. (2016)
Гончарова О. В. - Гармонізація та біотехнологічне оновлення методів детермінації якості біологічної продукції, Пугач А. М. (2016)
Бургаз О. А. - Взаємозв’язки Ель-Ніньо-Південного коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі (2016)
Цуркан Н. В. - Сертифікація земель сільськогосподарського призначення та встановлення зон органічного виробництва (2016)
Вареник О. М. - Фізична культура і спорт як суттєвий чинник в контексті запровадження системи медичного страхування населення (2016)
Антощук Р. Я. - Патогенетичні фактори формування діабетичної стопи, що обґрунтовують необхідність комплексного підходу до лікування (2016)
Єркович Н. О. - Саркоїдоз як актуальна проблема сучасної медицини (огляд літератури). Опис випадку системного комбінованого саркоїдозу (2016)
Нетюхайло Л. Г. - Ефекти метаболітів арахідонової кислоти в легенях (огляд літератури), Сухомлин Т. А., Сухомлин А. А. (2016)
Компанєєтс М. О. - Навігаційні засоби веб-сайту (2016)
Романенкова Ю. В. - Основные факторы формирования феномена ювелирного искусства Передней Азии (2016)
Салюк-Кравченко О. О. - Державне регулювання ринку фінансових небанківських послуг як інструмент забезпечення економічної безпеки особи, Сокіл В. В. (2016)
Pavlishcheva Ya. O. - Androgyny: the way to overcome gender asymmetry (2016)
Кухарєва Н. М. - Переяславський цикл творчості Т. Г. Шевченка, Коркач С. О. (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований вчений-математик, академік АН УРСР Кравчук Микола Пилипович (1892–1942 рр.) (2016)
Тищенко Ю. А. - Журнал "Радянська жінка" як джерело до вивчення державної політики в сфері охорони дитинства в УРСР (1965-1985 рр.) (2016)
Шудляк Н. О. - Цілющі джерела – православні святині Хмельниччини (2016)
Яремко К. В. - Губернське жандармське управління та охоронне відділення в Києві в 1902-1903 роках: налагоджена співпраця чи прихована конкуренція (2016)
Криворучко М. Ю. - Ціннісні орієнтири особистості як аспект безпеки життєдіяльності (2016)
Сапега В. В. - Трансформация предметного поля эстетики в контексте трансформации культурной парадигмы (2016)
Суханов В. Ю. - Діалектичний метод Гегеля і систематизація знання в психології: класифікація мислення (до 200-річчя опублікування праці Гегеля "Наука логіки") (2016)
Туренко В. Е. - До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Богданова Т. Г. - Комунікативний підхід у викладанні англійської мови студентам-іноземцям (2016)
Вознюк Г. А. - Японська жіноча поезія кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя (2016)
Гвоздяк О. М. - Запозичення з німецьким етимоном у сфері будівельної лексики (на матеріалі українських говірок Ужгородського району Закарпатської області) (2016)
Кукаріна А. Д. - Методологія та методика способів перекладу абревіатур англомовного та україномовного медичного дискурсу (2016)
Мясоєдова С. В. - Лексико-семантичні й прагматичні особливості непрямих спонукальних висловлень у творах Ольги Кобилянської (2016)
Смеречинська О. В. - Аспектологічний контекст як засіб вираження обмеженої тривалості дії в українській та німецькій мовах (2016)
Цепа О. В. - Проблема автора в літературознавстві (методичний аспект) (2016)
Чепурна О. В. - Методологічна проблема комплексного підходу у викладанні англійської мови студентам немовних спеціальностей (2016)
Бабяк Н. В. - Загальний стан та особливості нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів України (2016)
Бугай М. В. - Правовий статус МВФ та його співпраця із державами-членами (2016)
Волошанивская Т. В. - Основные положения обеспечения права на эффективную защиту в уголовном производстве: в контексте европейских стандартов прав человека (2016)
Фомічова Н. В. - Складання заповіту з умовою та дійсність визначених умов у межах їх виконання за законодавством України (2016)
Гладир Я. С. - Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів у процесі допрофесійної підготовки у ВНЗ України (2016)
Єрмак Л. С. - Зміст навчальних програм з туризму в університетах Нової Зеландії (2016)
Кобрин Н. З. - Історія розвитку професійної освіти в галузі медичної інформатики у Канаді (2016)
Ковальчук Л. О. - Комунікативна компетентність у процесі вивчення іноземної мови студентами-економістами (2016)
Корінна О. В. - Аналіз проблеми контролю навчальних досягнень студентів ВНЗ (2016)
Корчова О. М. - Формування риторичної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей: результати педагогічного експерименту (2016)
Лещенко Г. А. - Особливості навчально-професійної мотивації майбутніх авіаційних фахівців (2016)
Романишина Л. М. - Становлення і розвиток кінологічної служби України (2016)
Сєводнєва К. О. - Історичні витоки педагогічної концепції М. Корфа: проекція на розвиток освіти в запорізькому краї (2016)
Химич Н. Є. - Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку засобом створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі (2016)
Бичков М. М. - Співвідношення громадянського суспільства і держави в системі соціальних трансформацій (2016)
Дмитрашко С. А. - Ґенеза зовнішньополітичної доктрини німецького націонал-соціалізму (2016)
Кучуран А. М. - Міські соціальні рухи та їх вплив на міську політику: теоретичні аспекти (2016)
Біловус Л. І. - Діяльність НТШ та питання української науки у періодичних виданнях українців США як засіб збереження національної ідентичності (2016)
Демчук Н. Р. - Науковий текст як стратегічний засіб наукової комунікації (до проблеми редакційного опрацювання) (2016)
Земба Б. А. - Социально-педагогическая работа как элемент социальной помощи маргинальным семьям (2016)
Марьина Е. Ю. - Цифровое пространство: противоречия становления и развития (2016)
Пугач Л. Ю. - Питання "advocacy" на сторінках наукових видань (2000–2015 рр.): історіографія дослідження (2016)
Шановні читачі (2016)
Башук А. І. - Соціальні мережі у системі комунікацій державної влади (2016)
Половинчак Ю. М. - Війни смислів у сучасному російсько-українському протистоянні в соціальних медіа (2016)
Сарміна Г. Л. - Особлива роль цифрових інновацій у розвитку і розбудові крос-медіа (2016)
Іванов В. Ф. - Вибір категорій контент-аналізу і проблема вибірки дослідження (2016)
Захарченко А. П. - Метод вивчення динаміки інтересу української аудиторії до політичних "серіалів", що базується на вимірюванні інтерактивного потенціалу (2016)
Соломін Є. О. - Луганське телебачення: медійне підгрунтя російського військового вторгнення в Україну (2016)
Голік О. В. - Реклама продуктів харчування: етичні аспекти контентного наповнення (2016)
Раренко Л. А. - Класифікація 3D реклами в Україні. Аналіз актуальних пропозицій (2016)
Кобинець А. В. - Газета та її онлайн-версія в контексті українського інформаційного простору: у світлі існуючих реалій та перспектив (2016)
Зубарєва М. А. - Методи пропаганди цінностей суспільства споживання у соціальних мережах (2016)
Соколова К. О. - Поняття "соціального" у сучасній журналістиці: соціальна журналістика (2016)
Вежель Р. Ю. - Тенденції розвитку інтернет-реклами: контентні та технологічні трансформації (2016)
Безверхий К. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського обліку в Україні (2017)
Вавілов В. В. - Особливості обліку спеціалізованих робочих активів підприємств фізкультурно оздоровчого напрямку (2017)
Мустеца І. В. - Актуальні питання оплати праці суб’єктів державного сектору (2017)
Коваленко Д. І. - Новітні методологічні підходи до побудови системи управління доходами промислового підприємства в умовах кризи, Ситниченко Х. І. (2017)
Коновалова Н. С. - Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності інжинірингових компаній, Горбенко М. Д. (2017)
Коновалова Н. С. - Визначення конкурентоспроможності підприємств АПК України на ринках КНР, Чан С. Ц. (2017)
Dallakyan S. - Specifics of implementing the socioeconomic policy to ensure the labor market efficiency in Armenia and Belarus, Sargsyan S. (2017)
Гусєв Ю. В. - Система регулювання державно-приватного партнерства в країнах Європи (2017)
Галицька Е. В. - Життєвий шлях і наукова спадщина О. О. Русова (до 170-ї річниці з дня народження), Прімєрова О. К., Сєміколенова С. В. (2017)
Sargsyan L. N. - Prospects of iranian investments in RA (2017)
Дерун А. М. - Вплив організаційного структурування підприємництва на зайнятість населення в Україні (2017)
Bechko P. K. - Reserves to increase competitiveness of agricultural business entities, Barabash L. V., Holoborodko Ya. O. (2017)
Грищук Н. В. - Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2017)
Шановні читачі (2016)
Белецька А. В. - Індивідуальні та масові емоціі у соціальних комунікаціях (2016)
Бухтатии О. Є. - Реформа комунальноі преси як чинник диференціаціі механізму взаємодії з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування (2016)
Ясір Хамза Салман Аль Худірі - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності соціальної реклами (2016)
Журавльова О. А. - Створення та діяльність "Радіо Київ" у 1950-х – на початку 1960-х років (2016)
Холод Г. Я. - Кінорецензіі як засіб оприявнення кіносценарноі кризи в "Кіно-газеті" за 1930 р. (2016)
Щербаков Р. М. - Соціокультурні параметри формування іміджу підприємств сфери громадського харчування (2016)
Подоляка Н. С. - Реклама книжки, друкарень та книжкових магазинів у повітовому місті Суми (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2016)
Підлуцька Д. О. - Особливості створення та просування журналістських інтернет-продуктів у новітніх умовах на прикладі порталу tochka.net, Підлуцькии О. Г. (2016)
Мельничук Ю. Г. - Політичний чинник у релігійному процесі Буковини (на матеріалах газети "Буковина" (1885–1909)) (2016)
Мірошниченко П. В. - Національно-іманентні властивості звукового образу українського радіомовлення: аудиторне сприйняття (2016)
Ульянова К. М. - Інтертекстосвіт Олеся Гончара: квінтесенція семіотичного поля світоглядних домінант (2016)
Аллеров Ю. В. - Завдання командного складу Національної гвардії України з управління силами різної відомчої належності (2017)
Соколовський С. А. - Наукові проблеми і напрямки розвитку та вдосконалення технічного забезпечення Національної гвардії України, Морозов О. О. (2017)
Шмаков О. М. - Фактори, що впливають на склад угруповання Національної гвардії України у міжнародному збройному конфлікті, Бабков Ю. П., Поляков В. Ю. (2017)
Бєлай С. В. - Роль і місце Національної гвардії України у системі забезпечення державної безпеки: урахування зарубіжного досвіду, Годлевський С. О., Тупіков А. А. (2017)
Шмаков О. М. - Необхідність законодавчих гарантій безпеки особового складу сил охорони правопорядку в ситуаціях з припинення масових заворушень (2017)
Городнов В. П. - Модель визначення необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів, Суконько С. М., Овчаренко В. В. (2017)
Ліпатов І. І. - Структура і функції системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України, Дробаха Г. А., Бабков Ю. П., Чепель М. О. (2017)
Ролін І. Ф. - Підхід до прогнозування успішності антиповстанських (стабілізаційних) дій, Морозов І. Є., Ізовський В. В. (2017)
Івашков Ю. Б. - Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Лемешко В. В. - Рекомендації начальнику органу охорони державного кордону щодо планування застосування прикордонного підрозділу швидкого реагування під час загострення воєнно-політичної обстановки (2017)
Сутюшев Т. А. - Сучасні виміри вищого військового навчального закладу, Воробйов В. І. (2017)
Городнов В. П. - Модель визначення рівня мультиколінеарності під час оцінювання ступеня впливу фінансування за кодами економічної класифікації видатків на максимальний обсяг служби військової частини Національної гвардії України, Павленко С. О., Шевченко А. В. (2017)
Осипенко С. М. - Розподіл коштів за напрямками діяльності військової частини на основі положень теорії корисності (2017)
Назаренко О. Л. - Комплексна динамічна модель застосування формувань Національної гвардії України під час протистояння з натовпом за умов масових заворушень, Луговський І. С., Лісіцин В. Е. (2017)
Товма І. М. - Аналіз існуючих підходів до оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановкив інтересах дій формувань Національної гвардії України, Молдавчук В. С. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Ліщина І. - Скасування державою права власності: погляд Європейського суду з прав людини (2017)
Дульський О. - Заходи щодо вдосконалення оперативно-розшукової діяльності у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України (2017)
Уваров В. - Проблеми правової регламентації інституту негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Драган О. - Сплата органами прокуратури України авансового внеску при зверненні судових рішень до примусового виконання (2017)
Бевзюк І. - Діяльність прокурора у кримінальному провадженні як юридико-психологічна проблема (2017)
Козачук О. - Особливості правового статусу військового прокурора (2017)
Туркот М. - Визначення поняття "військовий начальник" у законодавстві України, Ганова Г. (2017)
Загиней З. - Квазікримінальна відповідальність юридичних осіб за кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством України (2017)
Алюшина Н. - Кіберпрофесіоналізація фахівців публічної сфери (2017)
Штефан А. - Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин (2017)
Кравчук В. - Громадський контроль за діяльністю органів прокуратури (2017)
Євтєєва Д. - Сучасний стан дослідження злочинів у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у вітчизняній кримінально-правовій науці (2017)
Ярмиш Н. - Причини поширених помилок при застосуванні статті 354 Кримінального кодексу України (2017)
Столітній А. - Автоматизований кримінальний процесуальний контроль (2017)
Топчий Н. - Порядок затримання у кримінальному процесі Франції (2017)
Крайнікова О. - Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та прокуратури (2017)
Крицька І. - Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду (2017)
Резнік Я. - Поняття змови у законодавчих конструкціях Кримінального кодексу України (2017)
Шаварин К. - Діяльність прокурора у кримінальному провадженні при зверненні з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Титул, содержание (2017)
Сорока Б. С. - Анализ процесса конденсации водяного пара газовых атмосфер и продуктов сгорания, Горупа В. В. (2017)
Безродний М. К. - Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням акумульованої теплоти грунту, Притула Н. О., Гобова М. О. (2017)
Снігур О. В. - Термодинамічне моделювання процесів газифікації горючої маси твердого палива, Праженнік Ю. Г., Марчук Ю. В., Бондаренко Б. І. (2017)
Бондарь В. П. - Минимум потерь эксергии в неравновесных процесcах теплообмена рабочих сред, Жуков В. О., Жукова С. В. (2017)
Рудыка В. И. - Потенциал технологий прямого восстановления железа и направления его использования в металлургическом производстве (Обзор) (2017)
Браверман В. Я. - Технологии утилизации твердых бытовых отходов как источник получения альтернативных энергетических ресурсов на примере Одесской области (Обзор), Власюк В. В. (2017)
Гомеля Н. Д. - Электролитическое извлечение ионов тяжелых металлов из солянокислых растворов, Глушко Е. В., Трохименко А. Г., Бутченко Л. И. (2017)
Акімова Н. В. - Мовленнєвий код сайтів новин: використання неологізмів (2017)
Ваняркин В. М. - Экспрессивность заголовка и панхрония (на материале газетно-публицистического стиля) (2017)
Дьячок Н. В. - Особенности механизма квазиунивербации в русском языке (2017)
Дядя В. Н. - Лексико-граматичні особливості утворення неологізмів (на матеріалі іспанської преси) (2017)
Галаздра С. И. - Особенности гендерной дифференциации (на материале французского языка) (2017)
Гончаренко Е. П. - Робота зі словником як один із засобів вивчення англійської мови: Merriam Webster On-line, Кривошея А. В. (2017)
Гречухина И. Д. - Современное рекомендательное письмо: жанрово-функциональная специфика, Сахно И. А. (2017)
Kesselová J. - Osobné zámeno ja ako prostriedok personálnej deixy v dialogickej komunikácii v Slovenčine (2017)
Ким Л. А. - Составные термины с атрибутивными предложно-именными компонентами-названиями (2017)
Кірковська І. С. - Лінгво-філософські та культурологічні засади вивчення категорії часу (на матеріалі французької мови) (2017)
Мальцева В. В. - Дискурс во власти стереотипов: деконструкция языка в романе Владимира Сорокина "Норма" (2017)
Манякина Т. И. - Структура и функции фактуальных вставок в современных информативных переводах (2017)
Меньшиков И. И. - Типология согласования как подчинительной синтаксической связи (2017)
Моради А. - Трансонимизация как один из путей создания эмпоронимов и трапезонимов (2017)
Некрылова Е. Л. - О стихийной компенсации утраты переходности русских глаголов их префиксацией: когнитивно-эволюционный аспект (2017)
Острецова И. В. - Роль сирконстантов в высказываниях с описательными предикатами (на материале специальных текстов) (2017)
Панченко Е. И. - Инновационная скороговорка как отражение экстралингвистической реальности (2017)
Панченко С. А. - Стендап как новый жанр развлекательного дискурса (2017)
Писаренко Н. Д. - Особливості семантичної структури односкладних речень (2017)
Подмогильная Н. В. - Личность писателя через эпистолярную оптику, Куварова Е. К. (2017)
Пристайко Т. С. - Феминитивы в аспекте неологии (на материале наименований женщин по роду деятельности в русском языке) (2017)
Процик І. Р. - Відображення мовної картини світу футбольних фанатів у художніх творах сучасних українських письменників (2017)
Пушкарь О. П. - Каламбур в произведениях Сергея Довлатова (2017)
Серебрянська І. М. - Структурно-семантична характеристика власних назв українських вищих навчальних закладів (2017)
Suima I. P. - Main types of the responsive sentences in the question-answer system (2017)
Устименко К. В. - Особливості лексичної системи розмовного стилю сучасної іспанської мови (2017)
Шкурко О. В. - Проблема омонимии в славянской лингвистике (2017)
Шпітько І. М. - З голови аж до ніг / od hlavy až po päty, або Про українсько-словацькі соматизми: ономасіологічний аспект (2017)
Попова І. С. - Життя, наповнене вщерть (до 80-річчя з дня народження проф. І. І. Меньшикова) (2017)
Мяловицька О. А. - Особливості когнітивних порушень у хворих із гострим ізольованим інфарктом мозочка, Трепет Г. С. (2016)
Насонова Т. І. - Некогнітивні нервово-психічні розлади при когнітивних порушеннях у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури) (2016)
Черній Т. В. - Електрофізіологічні еквіваленти неврологічних проявів гіпертонічної хвороби в державних службовців, Кравченко А. М., Литвин О. В., Андронова М. А. (2016)
Щеглов Д. В. - Эндоваскулярная помощь при остром ишемическом инсульте, Чебанюк С. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Е., Пастушин А. А. (2016)
Качмар О. О. - Система класифікації функції руки в дітей із церебральним паралічем: українська версія, Козявкін В. І., Волошин Т. Б., Вітик Х. О., Калинович Н. Р. (2016)
Маркин С. П. - Головокружение: стратегия преодоления, Маркина В. А. (2016)
Кузнецов В. В. - Полимодальное действие Цитофлавина у больных, перенесших ишемический инсульт, Егорова М. С., Пилипенко О. Р. (2016)
Шкробот С. І. - Хелатні сполуки в лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку (огляд літератури та власні спостереження), Мілевська-Вовчук Л. С. (2016)
Жаринова В. Ю. - Эффективность бета-блокаторов у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью с различным титром ААт к β-адренорецепторам, Бодрецкая Л. А., Табакович-Вацеба В. А., Сенько И. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстренної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги епілепсії у дорослих (2016)
Зиґмунд Фройд (до 160-річчя від дня народження) психопатология обыденной жизни: V. Обмолвки (2016)
Щедрий дарунок від української громади в США (2016)
Огородник П. В. - Холедохолітіаз і біліарна гіпертензія у хворих на цироз печінки: особливості діагностики і мініінвазивного лікування, Коломійцев В. І., Лукавецький О. В., Дейниченко А. Г., Сироїд О. М. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Способи бiлiарної декомпресії при обтураційній жовтяницi у хворих поважного віку, Каніковський О. Є., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В. (2017)
Колеснік О. О. - Молекулярні предиктори відновлення функції печінки у хворих, оперованих з приводу метастатичного колоректального раку, Бурлака А. А., Васильєв О. В., Звірич В. В., Дорожинський В. І., Вовк А. В., Бабак Л. В. (2017)
Кондакова Е. Ю. - Технические особенности симультанной лапароскопической холецистэктомии у больных при калькулезном холецистите и птозе передней брюшной стенки (2017)
Дзигал О. Ф. - Поліпшення якості життя хворих після мініінвазивного лікування з приводу цирозу печінки (2017)
Гомон М. Л. - Анестезіологічне забезпечення діагностичної гастродуоденофіброскопії, Шевчук Ю. Г., Гончарук О. С., Жорняк П. В., Гомон Н. М., Вигонюк А. В. (2017)
Усенко О. Ю. - Профілактика тромботичних ускладнень при застосуванні ендовенозних методик в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Артеменко М. О., Варга А. В., Унінець Г. М. (2017)
Біляєва О. О. - Медикаментозна корекція агрегації тромбоцитів як профілактика прогресування хронічної венозної недостатності у пацієнтів похилого й старечого віку при хронічних захворюваннях вен нижніх кінцівок, Крижевський В. В., Балінська М. І. (2017)
Русин В. І. - Обгрунтування показань до профундопластики на підставі даних ультразвукового дуплексного сканування, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Русин В. В., Лангазо О. В. (2017)
Арсений И. И. - Стимуляция репаративных процессов в венозных трофических язвах при применении гидроактивных раневых покрытий (2017)
Опанасенко М. С. - Обгрунтування ефективності використання відеоасистованого доступу в хірургії запальних процесів плеври, Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2017)
Бойко В. В. - Діагностична та хірургічна тактика при цервікоторакальних пораненнях, Лихман В. М., Сизий М. Ю., Макаров В. В., Шевченко О. М., Гуляєва Д. Ю., Лисицин Р. Г. (2017)
Страфун С. С. - Застосування методу керованого негативного тиску в комплексі лікування постраждалих з вогнепальними ранами кінцівок, Борзих Н. О., Ярмолюк Ю. О., Шипунов В. Г., Лакша А. А., Безуглий А. А. (2017)
Велигоцкий А. Н. - Видеоэндоскопическая диагностика огнестрельных ран мягких тканей и инородных тел, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2017)
Пономаренко О. В. - Накопичення колагену I і III типу у хворих при механічному пошкодженні покривних тканин тулуба та кінцівок, Коваленко І. С. (2017)
Остафійчук В. В. - Неоад’ювантна терапія з приводу саркоми м’яких тканин кінцівок і тулуба, Коровін С. І., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Палій М. І., Бойчук С. І. (2017)
Коленко Ю. Г. - Хірургічні методи лікування лейкоплакії слизової оболонки рота, Линовицька О. В. (2017)
Беседин А. М. - Циторедуктивная мастэктомия в лечении деструктивных форм рака грудной железы, Завизион В. Ф., Машталер В. Е., Баранов И. В., Малюк Ю. Ю., Пундик Г. Н. (2017)
Козлов В. В. - Порівняльна оцінка результатів антибіотикопрофілактики ускладнень у пацієнтів після трансуретральної резекції передміхурової залози з приводу її доброякісної гіперплазії (2017)
Конопліцький В. С. - Відновлення функції відхідниково-куприкової зв’язки у дітей після видалення куприка, Паламарчук І. П., Лукіянець О. О., Дмитрієв Д. В., Дмитрієва К. Ю., Янович В. П. (2017)
Семенов К. А. - Закономерности течения хронического травматического артрита височно-нижнечелюстного сустава, Дрогомирецкая М. С., Деньга О. В., Решетникова О. С., Горохивский В. Н. (2017)
Коржик Н. П. - Форми фінансування галузі охорони здоров’я та їх вплив на сучасний лікувальний процес (2017)
Скиба В. В. - Досвід оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Вітренко О. В., Бурдим Ю. В. (2017)
Будзан І. М. - Спостереження коронарної нориці у пацієнтки при інфекційному ендокардиті клапана аорти, Судус А. В., Івасюк У. Д., Стефанський О. Ю., Гретчин О. В., Петровський Т. Р., Іванишин В. М., Грищенко С. А. (2017)
Загрійчук М. С. - Спостереження абсцесу лівої частки печінки, цисто-діафрагмально-перикардіальної нориці з гнійним перикардитом та тампонадою перикарда як ускладнення гострого деструктивного гангренозно-перфоративного холециститу, Литвин О. І., Фуркало С. М., Романів Я. В., Гуцуляк А. І., Колесник А. В., Різник М. В., Капуловська Т. О. (2017)
Заєць І. І. - Бушанський природничо-археологічний та архітектурно- скульптурний комплекс (2003)
Оляніна H. Г. - Становлення україно-французьких культурних відносин (2003)
Струкевич O. K. - Про монархічну модель правління в Україні-Гетьманщині (2003)
Мазурик В. С. - Від Бару до Тарговиці: Східне Поділля в контексті політичної системи Речі Посполитої (сер. 60-х - поч. 90-х pp. XVIII ст.) (2003)
Копилов С. Л. - Інокентій Борисов у науковому і культурному житті України 1830- 1857 рр. (2003)
Кузнець Т. В. - Єврейське населення уманського повіту в XIX ст. (2003)
Вороліс М. Г. - Церковнопарафіяльні школи на поділлі в другій половині XIX ст. (2003)
Мельничук I. П. - Фонди державного архіву Вінницької області про діяльність органів місцевого самоуправління на Поділлі у XIX ст. (2003)
Тучинський B. А. - Особливості землеволодіння та землекористування молдавської національної меншини півдня України в другій половині XIX - на початку XX ст. (2003)
Богатчук C. С. - Вплив залізничного будівництва на економічний розвиток України в кінці XIX - на початку XX ст. (2003)
Жуковський О. І. - Особливості динаміки чисельності населення національних меншин Правобережної України кінця XIX - початку XX ст. (на прикладі євреїв, поляків та німців) (2003)
Дубінський В. А. - Аграрне питання в програмних документах української демократичної партії (2003)
Сидорчук О. С. - Участь чехів в сокільському русі Наддніпрянської України (1905-1914 pp.) (2003)
Токар Н. М. - Василь Доманицький: життєвий шлях науковця-подвижника (2003)
Комарніцький О. Б. - Єврейське громадське самоврядування в 1917-1918 pp.: на матеріалах містечок Правобережної України (2003)
Соломонова Т. Р. - Випуск навчальної літератури на Поділлі у першій третині XX ст. (2003)
Зінько Ю. А. - Роль з’їздів Рад у системі місцевих органів влади на Поділлі на початку 20-х pp. XX ст. , Кузьмінець Н. П. (2003)
Григорчук П. С. - Продовольча політика більшовиків на Поділлі у 1919-1920 рр., Мельничук О. А. (2003)
Завальнюк О. М. - П. В. Клименко - професор Кам'янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 pp.) (2003)
Лойко О. О. - Культурно-освітня робота в подільському селі в період непу (2003)
Ібрагімова A. М. - "Польський фактор" українського повстанського антибільшовицького руху 1921-1922 рр. (2003)
Степанчук Ю. С. - "Пролетаризація вищої школи та формування нової інтелігенції в Україні у 20-х pp. XX ст. (2003)
Мазур B. М. - Сільськогосподарський союз нащадків голландських вихідців на Україні (2003)
Божко Л. М. - Народознавчий рух на Поділлі в 20-і роки XX ст. (2003)
Криворучко О. І. - До витоків "теорії боротьби двох культур" (2003)
Коляструк О.А. - Преса в радянській політичній системі 20-30-х pp. XX ст. (2003)
Чумак В. М. - Канали й джерела взаємної інформації між українською еміграцією та УСРР у добу українізації (20-ті - початок 30-х pp. XX ст.) (2003)
Лисий A. К. - Аграрні заворушення селян шаргородщини в березні 1930 р. (2003)
Петренко B. І. - Трагедія українського селянства (1932 - 1934 pp.) (2003)
Ніколаєць Ю. О. - Підготовка поповнення до Червоної армії в Україні на початку війни СРСР та Німеччини (2003)
Бранько Я. А. - Велика Вітчизняна війна в історії об’єкту "Верфольф", Мазило І. В. (2003)
Кононенко В. В. - Репресивна політика радянської влади проти селян Поділля в кінці 40-х pp. XX ст. (2003)
Пилявец Ю. Г. - Мобилизация сельской молодежи Украины в школы ФЗО и ремесленные училища в послевоенный период (2003)
Романюк І. М. - Цінова політика держави щодо колгоспів у 50-ті pp. XX ст. (2003)
Левчук К. І. - Екологічний рух в Україні (друга половина 80 - початок 90-х pp. XX ст.) (2003)
Царенко М. В. - Участь громадян України у придністровському збройному конфлікті 1992 рр. (2003)
Григорчук П. С. - Історико-теоретичні проблеми становлення постіндустріальної соціальної системи, Яременко О. І. (2003)
Мельников Д. О. - Діяльність управлінських органів по реалізації державної молодіжної політики в Україні в 90-х pp. XX ст. (2003)
Мелъничук Л. С. - Статус жінки у гончарних промислах Поділля (2003)
Ніколаєць К. М. - Аграрна політика сучасної України (2003)
Старінець О. Г. - Динамічні процеси в молодіжній політиці (соціально-правовий аспект) (2003)
Плахотнюк С.С. - Українська національна ідея в контексті української історії (2003)
Зузяк Т. П. - Виникнення i розвиток художнього плетіння в Україні (2003)
Жмуд Н. В. - Формула "культурний-етнічний-національний герой" як один з механізмів створення українського виховного ідеалу (2003)
Лебедев В. К. - Становлення і розвиток ансамблевої гри на народних інструментах в Україні (2003)
Томулец В. Н. - Значение торговли в приобщении Бессарабии к общероссийскому рынку (1812-1868 гг.) (2003)
Газін B. П. - Німецька революція 1918 - 1919 pp. у дзеркалі сучасності (2003)
Поп Ю. І. - Українська система освіти у міжвоєнній Чехословаччині (2003)
Войнаровський А. В. - Відродження польської державності та національне питання в планах польських політичних сил в період Другої Світової війни (2003)
Гальчак C. Д. - Ставлення державно-партійної влади СРСР та УРСР до "остарбайтерів"-репатріантів (2003)
Несторович А. О. - Польсько-радянське культурне співробітництво у 1970 - 1980-х рр. (2003)
Легун Ю. В. - Джерела з селянської генеалогії кінця ХVІІІ-початку XX ст. (на прикладі мікропопуляції з Ольгопільського повіту Подільської губернії) (2003)
Мельничук О. Ф. - Правовий статус органів місцевої влади в Російській імперії пореформеного періоду в працях дореволюційних державознавців (2003)
Стопчак М. В. - Взаємини директорії УНР з правою опозицією в Кам'янецьку добу (історіографія проблеми) (2003)
Дровозюк С. І. - Народна культура в умовах утвердження тоталітарного режиму в Україні у 20-30-х pp. XX ст.: історіографія проблеми (2003)
Лашкевич Л. M. - Джерельна та історіографічна база дослідження проблеми суспільно- політичних процесів в Україні 1920-х рр. (2003)
Тростогон A. M. - Більшовицький "експеримент" в українському селі в 20-ті -початку 30-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2003)
Рожкова Л. І. - Політика українізації 20-х - 30-х pp. XX ст.: історіографічний аспект (2003)
Калитко С. Л. - Діяльність ОУН-УПА на Східному Поділлі в історико-краєзнавчих публікаціях, Мазило І. В. (2003)
Мельничук Т. А. - Теоретичні аспекти маятникової міграції в сучасних наукових розробках (2003)
Гусєв С. О. - Круц В. А., Корвин-Пиотровский А. Г., Рыжов С. Н. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследования 2001 г. - К, 2001,- 110 с. (2003)
Зінько О. В. - Україна Incognita /За загальною редакцією Л. Івшиної. - К., Факт, 2002.- 400 с. (2003)
Поп Ю. І. - Сучасне чеське суспільство. З. Мансфельдова, М. Тучек /кол./. Соціологічний інститут Ан Чр. - Прага, 2002. -381 с. Soucasna ceska spolecnost. Z. Mansfeldova, М. Tucek /ED./. Sociologiicky ustav AV CR. - Praha, 2002. - 381 s. (2003)
Романюк І. М. - С. С. Падалка. Україна 60-90-х років XX століття. Державність в історичній площині тоталітаризму, незалежності. - К., 2000. - 390 с., Лойко О. Г. (2003)
Відомості про авторів (2003)
Титул, содержание (2017)
Украинско-китайское научно-техническое сотрудничество (2017)
Кучук-Яценко С. И. - Влияние структуры металла труб на механические свойства сварных соединений, выполненных контактной сваркой оплавлением, Казымов Б. И., Загадарчук В. Ф. (2017)
Ющенко К. А. - Влияние переменного магнитного поля на магнитные свойства, структуру и напряженное состояние сварных соединений корпусной стали, Мац А. В., Неклюдов И. М., Соколенко В. И., Черняк Н. А. (2017)
Кныш В. В. - Применение высокочастотной проковки для повышения эксплуатационных характеристик стыковых сварных соединений в условиях атмосферы умеренного климата, Соловей С. А., Кирьян В. И., Ныркова Л. И., Осадчук С. А. (2017)
Покляцкий А. Г. - Физико-механические свойства стыковых соединений тонколистового алюминиевого сплава Д16, полученных сваркой трением с перемешиванием, Мотрунич С. И., Клочков И. Н. (2017)
Борисов Ю. С. - Детонационные покрытия из порошков интерметаллидов системы Fe–Al, полученных методом механохимического синтеза, Борисова А. Л., Астахов Е. А., Цимбалистая Т. В., Бурлаченко А. Н., Васильковская М. А., Кильдий А. И. (2017)
Коржик В. Н. - Сравнительная оценка способов дуговой и гибридной плазменно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевого сплава 1561, Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Бабич А. А., Хаскин В. Ю. (2017)
Нестеренков В. М. - Формирование сварных соединений магниевых сплавов при импульсной многопроходной электронно-лучевой сварке, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Орса Ю. В. (2017)
Фальченко Ю. В. - Влияние температуры нагрева в вакууме на поведение оксидной пленки на поверхности интерметаллидного сплава γ-TiAl, Петрушинец Л. В., Федорчук В. Е. (2017)
Ступницкий Т. Р. - Разработка электродуговых покрытий для восстановления штоков гидроцилиндров горнодобывающего оборудования с использованием порошковых проволок, Студент М. М., Похмурский В. И., Тымусь М. Б. (2017)
Шелягин В. Д. - Лазерная сварка тонкостенных фильтрующих элементов из стали 08Х18Н10Т, Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2017)
Диссертация на соискание ученой степени (2017)
Торжественное собрание в честь 100-летия со дня рождения В. Е. Патона (2017)
Готуємо спеціалІстів зварювального напряму (2017)
Памяти И. И. Зарубы (2017)
Поминчук М. В. - Выявление бренда и брендинга в профессиональной деятельности архитектора (2017)
Коваленко Ю. М. - Дослідження функціонування національних ринків цінних паперів у світових фінансових центрах, Біловус Т. В. (2017)
Угоднікова О. І. - Порівняння специфіки та особливостей визначення поняття маркетингу та брендінгу у галузі туризму та готельного господарства, Жигло А. А. (2017)
Бабан Т. О. - Обгрунтування ефективності кооперації сільськогосподарських підприємств для експорту зерна ячменю (2017)
Шевчук В. А. - Дослідження правового статусу та міжконфесійних взаємовідносин адвентиської церкви у міжвоєнний період на територіях Галичини та Волині, Куриляк В. В. (2017)
Прокопович Л. В. - Театрализация социокультурной коммуникации: методологическое обоснование исследовательского подхода (2017)
Копп А. М. - Разработка подхода к анализу и оптимизации диаграмм потоков данных, Орловский Д. Л. (2017)
Куценко Л. М. - Розробка комп’ютерної програми моделі Пуансо обертання об'єкта з нерухомою точкою, Запольський Л. Л. (2017)
Максимова Ю. С. - Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів (2017)
Шибецький В. Ю. - Розробка конструкції та моделювання гідродинаміки в біореакторі з поверхневим культивуванням клітинних культур, Семенюк С. М., Костик С. І. (2017)
Bazhay-Zhezherun S. - Research of influence of biological activation on the vitamin complex of grain cereal cultures, Bereza-Kindzerska L., Togachynska O. (2017)
Abstract and References (2017)
Бокотей А. А. - Дослідження та охорона чорного лелеки Ciconia nigra L. в Україні: 2005-2016 роки (2017)
Андрющенко Ю. О. - Чорний лелека на півдні лівобережної України, Попенко В. М. (2017)
Bokotey A. - Nesting habitats of Black Stork (Ciconia nigra L.) in Ukrainian forest zone (Polissia) revealed by an overlay analysis in GIS, Strus Iu., Dzubenko N. (2017)
Весельський М. Ф. - Чорний лелека на Житомирщині (2017)
Грищенко В. М. - Фенологія міграцій чорного лелеки в Україні у 1976-2016 роках (2017)
Дмитренок М. Г. - История изучения черного аиста в Беларуси, Пакуль П. А. (2017)
Редінов К. О. - Чорний лелека у Миколаївській області, Петрович З. О. (2017)
Strus Iu. - Detection of forest loss on Black Stork (Ciconia nigra L.) breeding sites in the Rivne region (Polissia) by a GIS analysis, Bokotey A., Dzubenko N. (2017)
Химин М. В. - Лелека чорний Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) у Волинській області: історія та результати досліджень (2017)
ICOM кодекс етики для природничих музеїв (2017)
Зразок інструкції з організації обліку, зберігання та використання зібрання Природничого музею (2017)
Дяків Х. І. - Сучасні напрями розвитку зовнішньої наукової комунікації природничих музеїв, Данилюк К. М. (2017)
Коновалова І. Б. - Розробка і впровадження педагогічних сценаріїв за природничим спрямуванням для учнів молодшого шкільного віку, Савицька А. Г., Середюк Г. В. (2017)
Скирпан М. В. - Перевизначення "світлих лунів" (Circus) з орнітологічної колекції ДПМ НАН України (2017)
Дмитраш-Вацеба І. І. - Моделювання змін раритетного фіторізноманіття лучних степів Південного Опілля під впливом антропогенних чинників (2017)
Бублик Я. Ю. - Аналіз ксилотрофної аскомікобіоти (Ascomycota) об’єктів ПЗФ Українських Карпат, Климишин О. С. (2017)
Бублик Я. Ю. - Екологічні групи ранньовесняних аскомікотів (Ascomycota) НПП "Сколівські Бескиди" (2017)
Кабаль М. В. - Структура приполонинних ялинників Мармароських гір, Глеб Р. Ю. (2017)
Яворницька О. В. - Вивчення сукцесій ґрунтової мезофауни як спосіб моніторингу антропогенної фрагментації середовища, Чернобай Ю. М. (2017)
Партика Т. В. - Водоекстрагована органічна речовина за профілем мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини, Гамкало З. Г. (2017)
Вовк О. Б. - Динаміка процесів ґрунтоутворення на техногенних субстратах гідровідвалу Яворівського ДГХП "Сірка", Орлов О. Л. (2017)
Перець Х. П. - Історія гідромеліорації Верхньодністровської алювіальної рівнини у контексті дослідження антропогенної фрагментації ґрунтового покриву регіону (2017)
Бедернічек Т. Ю. - Біогеохімія орнітогенних ґрунтів прибережної Антарктики (2017)
Правила для авторів (2017)
Кирилова Л. Г. - Порушення метаболізму нейромедіаторів у дітей із розладами аутистичного спектра (огляд літератури та власні дані), Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Юзва О. О., Цюбко О. І. (2017)
Віничук С. М. - Термінологічні позначення та визначення транзиторних ішемічних атак. Історичний екскурс, Фартушна О. Є. (2017)
Матяш М. М. - Реабілітація інвалідів — учасників бойових дій в Київській області, Дикун О. П., Матяш О. М., Гриненко Ю. А. (2017)
Дубівська С. С. - Напрямки корекції післяопераційних когнітивних змін (2017)
Дельва М. Ю. - RESLES — синдром оборотного ураження валика мозолистого тіла при вірусасоційованому енцефаліті, Євтушенко С. К., Дельва І. І. (2017)
Бурчинский С. Г. - Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии (2017)
Ахророва Ш. Б. - Возрастные и гендерные клинико-патогенетические особенности острой невропатии лицевого нерва (2017)
Дубівська С. С. - Вивчення впливу Церебролізину® на післяопераційну когнітивну дисфункцію (2017)
Садоха К. А. - Современные тенденции в диагностике редких форм головной боли (обзор литературы и клиническое наблюдение), Головко А. М. (2017)
Лихачева Е. М. - Паранеопластические спинальные синдромы (научный обзор и личное наблюдение) (2017)
Селицкий М. М. - Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия: от патогенеза к диагностике (2017)
Евстигнеев В. В. - Качество жизни и восстановительная терапия с использованием ритмической транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с резистентной эпилепсией, Бельская Г. Н., Кистень О. В., Пономарева И. В., Лузанова Е. И. (2017)
Юркевич М. Ю. - Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы, Зафранская М. М., Пономарев В. В., Бойко А. В., Алейникова Н. Е. (2017)
Кочубейник О. - Психологічний зміст аномії: конструювання опитувальника (2017)
Радчук Г. - Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ (2017)
Редько С. - Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект (2017)
Адамська З. - Теоретико-методологічні засади розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в контексті вищої професійної освіти (2017)
Плющ О. - Суб’єкт у сучасній психології: синергетична методологія аналізу (2017)
Зелінська Т. - Амбівалентний шлях життя дружини алкоголіка (2017)
Вінник Н. - Модель особистості інтелектуально обдарованого старшокласника (2017)
Макарчук Н. - Роль особистісної саморегуляції у превенції фрустрації в професійному середовищі, Стусь А. (2017)
Рафіков О. - Соціальний оптимізм як чинник конкурентоздатності організації: оцінка експертів (2017)
Варягіна А. - Оцінка ефективності процесів громадської участі (2017)
Товстокора Ю. - Комунікативна поведінка особистості: особливості взаємозв’язків між компонентами (2017)
Шапаренко Ю. - Семантична диференціація авто- та гетеростереотипів у етнічній самосвідомості лемківського народу (2017)
Склярук А. - Соціально-психологічний аналіз проблемної сім’ї з позиції системного підходу (2017)
Петрунько О. - Внутрішньоособистісний конфлікт на стику конфліктології, практичної та клінічної психології (2017)
Власенко І. - Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект (2017)
Сидорко І. - Роль керівника в управлінні конфліктами у колективі (2017)
Скрипник Т. - Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі (2017)
Дзюбинська М. - Внутрішня картина здоров’я дітей хворих на епілепсію: емпіричне дослідження (2017)
Милых В. И. - Автоматизированное формирование расчетных моделей трехфазных асинхронных двигателей для программной среды FEMM (2017)
Ставинский А. А. - Асинхронные двигатели с тангенциальным смещением зубцовых гармоник магнитного поля. Ч.1. Добавочные электродвижущие силы и потери, Плахтырь О. О., Вахонина Л. В., Пальчиков О. О. (2017)
Ставинский А. А. - Асинхронные двигатели с тангенциальным смещением зубцовых гармоник магнитного поля. Ч.2. Добавочные моменты и силы, Плахтырь О. О., Вахонина Л. В., Пальчиков О. О. (2017)
Макарчук О. В. - Будова та алгоритм керування низькошвидкісним сервоприводом на основі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів, Хай М. В. (2017)
Васьковський Ю. М. - Дослідження впливу старіння сталі магнітопровода статора турбогенератора на його енергетичні характеристики, Гераскін О. А., Беленок Н. В. (2017)
Чемерис В. Т. - Взаємозв’язок між нестаціонарними фізичними процесами в силових пристроях електромеханіки, Бородий І. О. (2017)
Kharchyshyn B. M. - Functional testing of angle-data transmitters of the limited rotation angle, Khai M. V., Bolkot P. A. (2017)
Качура А. В. - Математическое моделирование замкнутой системы электропривода на базе вентильного реактивного двигателя на основе метода конечных элементов, Съянов А. М., Поляков Р. М. (2017)
Яровенко В. А. - Оценка маневренных характеристик электроходов на начальных стадиях их проектирования, Зарицкая Е. И., Черников П. С. (2017)
Загирняк М. В. - Анализ коэффициентов вейвлет-спектров диагностических сигналов при повреждении ротора асинхронного двигателя, Ромашихина Ж. И., Калинов А. П. (2017)
Ромашихин Ю. В. - Возможность идентификации параметров асинхронных двигателей энергетическим методом при синусоидальном питании, Ромашихина Ж. И., Руденко Н. А. (2017)
Мілих В. І. - Чисельний аналіз магнітного поля циліндричного трифазного індуктора магнітного сепаратора, Шилкова Л. В., Ревуженко С. А. (2017)
Рымша В. В. - Разработка и исследование датчика линейного перемещения, Радимов И. Н., Гулый М. В., Бабич И. П., Калиниченко А. А., Деменко Н. П. (2017)
Махотило К. В. - Создание эффективных энергогенерирующих узлов, объединяющих станции на возобновляемых источниках энергии, Червоненко И. И., Кулешов В. С., Кулешова К. В. (2017)
Мазуренко Л. І. - Оцінка можливості використання вентильно–реактивного двигуна у складі верстат–гойдалки, Бібік О. В., Клименко В. Г., Шихненко М. О. (2017)
Петрушин В. С. - Учет потерь от высших гармонических в регулируемых асинхронных двигателях, Еноктаев Р. Н., Шестаков О. И., Прокопенко Н. С. (2017)
Єгоров А. В. - Вплив схеми з’єднання котушок обмотки статора двигуна з ротором, що котиться, на його енергетичні показники, Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Юхимчук В. Д. (2017)
Жильцов А. В. - Аналіз впливу вихрових струмів на динамічні та енергетичні характеристики лінійної електромеханічної системи, Сорокін Д. С. (2017)
Гребенников В. В. - Сравнительный анализ электродвигателей c различной конфигурацией магнитных систем (2017)
Юр'єва Є. Ю. - Особливості проектування коаксіальних лінійних двигунів з постійними магнітами (2017)
Болюх В. Ф. - Линейный ударный электромеханический преобразователь электромагнитно-индукционного типа, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2017)
Попович О. М. - Врахування просторової несинусоїдності магніторушільних сил при проектуванні асинхронних двигунів за еквівалентною квазітривимірною польовою моделлю, Головань І. В. (2017)
Міжнародний симпозіум проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки - SIEMA секція "Проблеми теорії і практики електричних машин" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лисенко О. - Базові принципи післядипломної освіти лікарів (2017)
Дурдас А. - Тенденції розвитку освіти дорослих франції: сучасність і перспективи (2017)
Батечко Н. - Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії (2017)
Загородня А. - Порівняльний аналіз навчання фахівців економічної галузі України та Республіки Польща (2017)
Євтушенко Н. - Організація освіти польських учителiв у післядипломний період (2017)
Овчаренко Н. - Сучасна музична освіта федеративної Республіки Німеччини (2017)
Лакоза Н. - Організація профільного навчання в Україні та за кордоном (2017)
Мосьпан Н. - Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС (2017)
Вербенець А. - Процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.) (2017)
Валенкевич О. - Освітній вплив сучасних чеських музеїв (з практики роботи Моравсього народного музею у місті Брно) (2017)
Петренко Н. - Організація здоров’язбережувального середовища в аграрному університеті (2017)
Касілов І. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності (2017)
Томашевський В. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2017)
Овсієнко Л. - Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз (2017)
Гайдай І. - Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю: історичний досвід для сучасності (2017)
Замкова Н. - Педагогічна модель розвитку критичної грамотності майбутніх перекладачів А. Люка та П. Фрібоді: досвід використання у вітчизняній педагогічній практиці, Войнаровська Н. (2017)
Синекоп О. - Англомовне навчання майбутніх ІТ-фахівців лінгвостилістичним особливостям тексту політики інформаційної безпеки (2017)
Іваницька О. - Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ, Панченко А., Панченко Г. (2017)
Кулик О. - Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів (2017)
Александрова В. - Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Бровко К. - Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Чжан С. - Змістовно-технологічне забезпечення процесу виховання етнічної толерантності студентів (2017)
Фінгерман О. - Патріотичне виховання і корекція розумово відсталих дошкільників засобами музейної педагогіки (2017)
Байструк-Глодан Л. З. - Перспективи селекції Festuca trachyphylla при створенні сортів газонного призначення в умовах Передкарпаття, Хом'як М. М., Жапалеу Г. З. (2017)
Дубицький О. Л. - Роль чутливих до сонячної радіації ознак потужності фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності пшениці озимої за біологізованих систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Дубицький О. Л. - Формування продуктивності колосу озимої пшениці залежно від питомої площі та питомої поверхневої щільності листків за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Кобиренко Ю. О. - Динаміка видового складу різновікових травостоїв під впливом антропогенного навантаження, Котяш У. О., Терлецька М. І., Дідух Г. М. (2017)
Коник Г. С. - Оптимізація елементів технології вирощування рижію ярого в умовах Західного Лісостепу, Лихочвор А. М. (2017)
Коник Г. С. - Вплив удобрення і біопрепаратів на якість і поживність корму лучних травостоїв, Рудавська Н. М. (2017)
Марухняк А. Я. - Пластичність і стабільність кількісних ознак продуктивності голозерних зразків вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2017)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування різних систем удобрення і вапнування та їх післядії на трансформацію кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, Гавришко О. С., Шинкарук Г. П. (2017)
Осадчук В. Д. - Особливості вирощування світчграсу як енергетичної культури в умовах Буковини, Гунчак Т. І., Сандуляк Т. М. (2017)
Пущак В. І. - Особливості вирощування нуту на території України в умовах зміни клімату (2017)
Рудавська Н. М. - Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи, Гук Р. М. (2017)
Воробель М. І. - Перетравність поживних речовин і баланс Нітрогену у дійних корів за корекції вітамінно-мінерального живлення (2017)
Клим О. Я. - Концентрація жирних кислот і важких металів у пилку з яблуні в різних природних зонах Карпатського регіону (2017)
Козир В. С. - Стан та перспективи племінної роботи в молочному скотарстві Півдня України, Коваленко В.П., Геккієв А. Д. (2017)
Романчук А. С. - Середньодобове виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу, Рівіс Й. Ф. (2017)
Седіло Г. М. - Особливості протеїнового та енергетичного живлення вівцематок, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М., Карапата Н. М. (2017)
Федак В. Д. - Газоенергетичний обмін у телиць, нетелей і корів української чорно-рябої молочної породирізних типів конституції, Федак Н. М., Полуліх М. І., Шелевач А. В. (2017)
Шелевач А. В. - Обмін азотовмісних сполук в організмі та продуктивність бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2017)
Ящук Т. С. - Адаптованість помісних корів червоної польської породи до паратипних умов середовища, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2017)
Волобуєва О. Ф. - Формування прихильності до здорового способу життя: психологічний ракурс (2017)
Гафіатуліна А. В. - Семантична диференціація ключового поняття національної самосвідомості студентів (2017)
Журавльов В. В. - Чинники та умови впровадження організаційно-психологічного тренінгу для керівного складу органів охорони державного кордону (2017)
Іваник О. О. - Психологічні особливості маніпулятивної поведінки у дорослих (2017)
Ковальчук О. С. - Специфіка проявів соціальної відповідальності та психологічного благополуччя в різних вікових групах, Нікітіна Д. О., Обдула А. М. (2017)
Шандрук С. К. - Вчинкова організація пошукової пізнавальної активності особистості, Фурман А. А. (2017)
Швець В. В. - Методичні засади впливу ткацтвотерапії в психологічному процесі (2017)
Ятчук М. С. - Завдання та особливості професійної діяльності працівників органів та установ виконання пока4рань (2017)
Шкодовський Ю. М. - Харківський національний університет будівництва та архітектури. Історія та сьогодення (2012)
Подольская Е. А. - Педагог как субъект образования в кризисном обществе... (2012)
Бирченко Е. И. - Высшая школа и бизнес: в поисках путей эффективного взаимодействия (2012)
Туренко А. Н. - О совершенствовании технического образования и многоуровневой фундаментальной подготовки (2012)
Бирченко Е. И. - Карьерный рост выпускников в системе показателей качества высшего образования (2012)
Нагаєв В. М. - Дворівнева модель управління навчально-дослідною роботою студентів у вищих навчальних аграрних закладах (2012)
Селецький А. Ю. - Професійне навчання на виробництві (2012)
Калашник Л. С. - Організаційні аспекти системи педагогічного та соціального піклування про дітей-сиріт в КНР (2012)
Соколова О. Р. - Проблеми адаптації першокласників до школи як складова безперервної освіти (2012)
Євдокимов В. І. - Запобігання і подолання конфліктів у студентському середовищі (2012)
Ренев В. А. - Концепция устойчивого развития: принципы, тенденции и опыт внедрения в учебный процесс, Журавлев Ю. Д., Бортничук П. С., Нестеров М. Р., Подустов М. Т., Запорожец И. И. (2012)
Саєнко Н. Н. - Методи духовно-морального виховання студентів технічних ВНЗ (2012)
Мощенок В. С. - Использование компьютерных технологий в преподавании технических дисциплин, Тарабанова В. В., Лалазарова Н. А., Ляпин А. Ф. (2012)
Деркач Г. В. - Особенности обучения иностранных студентов конспектированию (2012)
Агаджанова Р. - Використання методу проектів у процесі навчання іноземній мові студентів економічних спеціальностей (2012)
Згурська М. П. - Педагогічна культура викладача вищої школи: етична складова (2012)
Мамедов З. А. - История спорта и физического воспитания в Азербайджане (2012)
Крахмалев А. П. - Научные и литературные занятия в Петропавловской крепости (2012)
Степанова М. В. - Успех в программе "Темпус" — это реально? (2012)
Анотації (2012)
Астахова Е. В. - Современный студент: риски адаптации к условиям непрерывного образования (2012)
Степко М. А. - Вища освіта: світові тенденції та реалії України (2012)
Обозная Е. К. - Отношения преподаватель — студент в рамках личностно-ориентированной парадигмы вузовского образования (2012)
Улитина М. И. - Новые формы взаимодействия между преподавателями и студентами на примере использования учебного портала Российского университета дружбы народов (2012)
Нечитайло И. Р. - Компетентностный портрет студента как модель оценки качества образовательной деятельности учебного заведения (2012)
Попова А. М. - Развитие экономической мобильности студентов и преподавателей как фактор повышения конкурентоспособности высшего образования Украины (2012)
Курганская Е. Э. - Роль преподавателя в формировании адаптационного потенциала студента (2012)
Хотенчан Д. А. - Психологические особенности личностной зрелости старшеклассников (2012)
Тюрк С. А. - Новые технологии в системе образования Турции (2012)
Прокопенко А. І. - Система перспективного управління у вищому навчальному закладі (2012)
Даньшева С. О. - Інтегральні характеристики професійної мобільності майбутнього конкурентоздатного інженера (2012)
Ромоданова Э. В. - Мониторинг адаптации студентов-первокурсников к обучению в университете, Тиманюк В. С., Огарь С. Ф. (2012)
Анищенко В. А. - Модульная система МОТ — принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала (2012)
Степанец И. В. - Система подготовки кадров для школы в Китайской Народной Республике (2012)
Джгун Н. І. - Порівняльна характеристика фізичного виховання в школах України та КНР (2012)
Чередник Д. Л. - Компетентностный подход в системе профессиональной подготовки инженера (2012)
Алексєєнко Алексєєнко - Форми та принципи реалізації інтерактивних технологій для формування професійних умінь у майбутніх лікарів, Р. Р. (2012)
Дементьева Дементьева - Деловая игра как метод подготовки иностранных студентов к профессиональной деятельности, Т. Т. (2012)
Московкин Московкин - Обучение братьев Семена и Соломона Кузнец в Ровенском реальном училище, В. В., Самсонюк Самсонюк, Т. Т. (2012)
Ковтун І. І. - Про широту математичних інтересів академіка Михайла Кравчука (2012)
Анотації (2012)
Захарченко В. - Капітальні інвестиції як драйвер технологічної реструктуризації промисловості України та її регіонів у постіндустріальну епоху (2017)
Желюк Т. - Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління (2017)
Паляничко Н. - Розвиток інструменту страхування ризиків сільськогосподарського землекористування (2017)
Кармелюк Г. - Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Романюта Е. - Конкурентоспроможність української системи оподаткування в умовах інтеграції до Європейського Союзу (2017)
Карапетян Е. - Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів (2017)
Островська Г. - Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання (2017)
Шестерняк М. - Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві (2017)
Задорожний З. - Логістичні витрати та їх класифікація, Грицишин А. (2017)
Івашук Ю. - Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки (2017)
Бабовал Н. - Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2017)
Лесовой В. Н. - Духовные ориентиры воспитания будущего врача, Алексеенко А. П. (2012)
Тридід О. О. - Основні вимоги до сучасного викладача ВНЗ та досвід їх реалізації в Харківському інституті банківської справи УБС НБУ, Світлична В. Р. (2012)
Гребенюк В. А. - Образование и виртуальность: новые задачи (2012)
Артеменко В. М. - Гібрид агент-орієнтованої моделі оцінювання знань учасників E-learning (2012)
Мышев А. С. - Сетевая модель "виртуального рабочего стола" взаимодействия преподавателя и студента в информационном пространстве internet сети, Подгорный М. М. (2012)
Лавенделс Ю. А. - Виртуальные занятия на базе дистанционного управления сервером, Шитиков В. А., Штейнманс Ю.Ф., Булиньш З. С. (2012)
Захарченко В. С. - Применение технологий дистанционного обучения для подготовки специалистов морского транспорта, Шапо В. А. (2012)
Бондаренко М. А. - Розробка модуля для системи дистанційного навчання за темою "Робота з формулами в редакторі електронних таблиць пакета OpenOffic" (2012)
Смолин Ю. Э. - Анализ информационной структуры, информационных потоков и их взаимосвязей в управлении процессом технического творчества, Смолина Н. Ю. (2012)
Лукьянова В. Л. - Методы обучения математике иностранных учащихся подготовительного факультета (2012)
Зимогляд Н. С. - Процедурні моделі змісту навчання проектуванню швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу (2012)
Иванова О. И. - Активизация познавательной деятельности учащихся (2012)
Губська С. Ф. - Особливості формування етики міжособистісних відносин молодших школярів (2012)
Московкин В. М. - Об истории высших учебных заведений, организованных на базе Харьковского института народного хозяйства в 1930 г. (2012)
Стадник О. С. - Підручники географії другої половини XVIII ст. (2012)
Гаврилова Л. А. - Памяти удивительного педагога: Никита Леонтьевич Чемезов (2012)
Хлопов Г. М. - Підручники "Основи теорії кіл", "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (2012)
Анотації (2012)
Мазоренко Д.І. - Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету, Тіщенко Л. М., Жила В. І., Гришин І. М. (2012)
Астахова Е. В. - Исследовательский проект "200-летие Бородинской битвы: Украина помнит" (2012)
Иванова К. И. - Религия и медицина: современный алгоритм развития, Лантух А. П., Мирошниченко М. С. (2012)
Гладкий І. П. - Розвиток та ефективне використання інформаційних ресурсів, Кухаренко В.М., Табулович В. Ю. (2012)
Реньов В. О. - Економіка знань: від проекту доктрини до перших кроків реалізації, Журавльов Ю. Д., Бортнічук П. С., Нестеров М. Ф. (2012)
Пасмор Н. П. - Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу (2012)
Касьянова О. Г. - Використання евристичних методів у навчальному процесі вищої школи (2012)
Даньшева С. О. - Компетентнісний підхід до формування професійної мобільності майбутнього інженера (2012)
Алексєєнко Р. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі підготовки майбутніх лікарів (2012)
Поляков С. Г. - Підвищення ефективності проведення практичних занять з технічних дисциплін шляхом використання методів проблемного навчання, Зміївський Г. О. (2012)
Алекнерова М. Э. - О некоторых проблемах семейного воспитания (2012)
Семейкина Н. Г. - Педагогические принципы профессора А.И. Кирпичникова (2012)
Анотації (2012)
Бобырева Е. К. - Дискурсивные особенности формирования коммуникативной компетенции в религиозном дискурсе (2011)
Боброва Е. Б. - Влияние языковой среды на развитие языковой компетенции китайских студентов, Вялых И. Р., Наумова И. П., Токайская Е. С. (2011)
Богиня Л. Р. - Взаємозв’язок і наступність вивчення загальноосвітніх дисциплін на етапі довузівської та переддипломної підготовки іноземних студентів, Колєчкіна І. І., Криворучко Т. П., Савицька Т. Ф. (2011)
Борбунюк В. С. - Национально-культурные особенности рецепции литературы и живописи (на примере рассказа Лу Синя "Родное село" и китайской пейзажной живописи) (2011)
Валит Е. Н. - Концепты мифологии и фразеологии - лингвистические маркеры национальной картины мира (2011)
Жовтоніжко І. І. - Самостійна робота іноземних студентів під час довузівської підготовки (2011)
Ионкина Е. Р. - Определение профессионально-языковой компетентности иностранного студента и условия ее формирования на довузовском этапе обучения (2011)
Лагута Т. Н. - Науковий стиль української мови: види тестових завдань для іноземців, Вержанська О. Н. (2011)
Мосьпан О. М. - Словотвірний аспект сучасної залізничної термінології (2011)
Казаков В. О. - Самостоятельная работа студентов в процессе обучения физиологии в медицинском университете, Панова Т. П., Прокофьева Н. Ф., Гайдарова Е. К., Коноплянко В. С. (2011)
Рубина С. Е. - Разработка технологии обучения в контексте межкультурной коммуникации с опорой на этнопсихологические особенности учащихся (2011)
Северин Н. В. - Внеаудиторная работа — оригинальный путь к межкультурной коммуникации (2011)
Сеник Л. В. - Языковые и социокультурные факторы при обучении иностранных студентов-медиков профессиональной диалогической речи, Васецкая Л. П., Гейченко Е. Ю., Лебеденко И. В. (2011)
Ситковская М. И. - Коммуникативность как основополагающая составляющая обучения русскому языку как иностранному (2011)
Снегурова Т. С. - Способы активизации форм краткосрочного обучения: поиск инноваций, Виктор О. В. (2011)
Соколова Г. Н. - Восприятие текста в лингвокультурологическом аспекте: особенности смысловых и образных ассоциаций (2011)
Йоситака Т. Й. - Преподавание иностранных языков в университетах Японии (2011)
Мухтарова Г. А. - История образования в Тебризе (2011)
Стребуль Л. П. - Внеаудиторная работа как фактор повышения коммуникативной компетенции иностранцев, Дубовая Г. С. (2011)
Омаров М. А. - Опыт преемственности в обучении физике студентов-иностранцев на подготовительном и основном факультетах, Украинец Н. У. (2011)
Филимонова Н. Р. - Профессионально-педагогическое общение в вузовской иностранной аудитории, Романюк Е. П. (2011)
Рутц Е. С. - Интенсификация современного учебного процесса: роль информационных технологий в образовании, Ходоренко А. В. (2011)
Швець Г. Г. - Вивчення дієприкметника в курсі української мови як іноземної (2011)
Погребняк Ю. П. - Обучение иностранных студентов структурно-семантическим особенностям интериоризованного дискурса (2011)
Иванова К. В. - Этико-правовые аспекты деятельности врачей в Украине, Лантух А. А., Мирошниченко М. М., Горбаш А. С., Мирошниченко С. П. (2011)
Ренев В. А. - Эргономика и инженерная психология в подготовке специалистов АСУ ТП, Петрова Е. П. (2011)
Пазиніч С. М. - Філософія освіти в багатогранній діяльності Миколи Івановича Пирогова, Пономарьов О. В. (2011)
Гран-при — книге об учителях (2011)
Анотації (2011)
Прихна Т. А. - Синтез, спекание, структура и свойства материалов на основе AlB12, Барвицкий П. П., Дуб С. Н., Свердун В. Б., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Муратов В. Б., Васильев О. О. (2017)
Жданюк Н. В. - Характеристика структури органофілізованого палигорськіту і його спорідненість по відношенню до хроматів, Биков О. І. (2017)
Богатирчук А. С. - Визначення напруженого стану навколо отворів в циліндричній оболонці із композитного матеріалу, Романенко В. М. (2017)
Рудик О. Ю. - Іонне-азотування: регулювання фізико-механічних властивостей (2017)
Білошицька О. К. - Дослідження показників епілептичних ЕЕГ-сигналів за допомогою методів нелінійної динаміки, Клименко Т. А. (2017)
Ащепкова Н. С. - Моделювання та аналіз точності позіціювання маніпулятора (2017)
Максименко В. Б. - Обнаружение тепловых неоднородностей для последовательности изображений в видео термограмм, Шлыков В. В., Данилова В. А. (2017)
Адоньєв Є. О. - Принципи геометричної кореляції при побудові моделей багатофактор-них ситуацій і процесів, Верещага В. М. (2017)
Ганзя Р. С. - Вдосконалення методу нормування в кільці p-адичних чисел (2017)
Святний В. А. - Реалізація зв'язку з системою АСКОЕ через GSM-мережу, Мірошкін О. М., Гриша В. В. (2017)
Козаченко Д. Н. - Управление роспуском составов на сортировочных горках с немеханизированными парковыми тормозными позициями, Гревцов С. В., Болвановская Т. В. (2017)
Мошноріз М. М. - Автоматизована система водопостачання, яка складається з двох насосних агрегатів (2017)
Порван А. П. - Моделирование структуры данных информационной системы выявления ранних признаков нарушения механизмов гомеостаза биологической системы в экстремальных условиях, Высоцкая Е. В., Новикова И. В., Макайда С. В. (2017)
Броварець О. О. - Математичні моделі для визначення площі контактів робочих електродів технічної системи оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Подостроєць К. О. - Дослідження впливу дестабілізуючих факторів на вимірювання еталонних базисних відстаней геодезичного полігону (2017)
Федоров Н. В. - Оптимизация технологических режимов работы локальных подсистем инженерной сети, Хренов А. М. (2017)
Фешанич Л. І. - Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів, Олійник А. П. (2017)
Баженов В. Г. - Аналіз можливостей кореляційного методу визначення джерела акустичної вибухової хвилі, Шиндерук Т. Д. (2017)
Годун Н. І. - Сучасний стан та особливості викладання основ безпеки життєдіяльності у педагогічних ВНЗ в умовах модульно-рейтингової системи, Кебкало Т. Г., Миздренко О. М., Харченко Н. А., Буц М. А. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського