Босенко І. І. - Проблема розвитку пізнавальної активності в навчальній діяльності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Грибань Г. В. - Методика діагностики стану сформованості знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Гужва М. А. - Становлення нової моделі допомоги аутичним дітям в Україні (2014)
Єжова Т. Є. - Педагогічна просвіта батьків у вітчизняній дефектологічній літературі ХХ століття (2014)
Єфіменко О. С. - Актуальність дослідження психологічних особливостей когнітивної полімодальності молодших школярів із ТПМ (2014)
Заїка С. К. - Особливості слухомовленнєвої реабілітації дітей з постлінгвальною глухотою після проведення кохлеарної імплантації (2014)
Зборовська Н. А. - Особливості соціальної ситуації розвитку та мовної компетентності учнів з порушеннями слуху (2014)
Квітка Н. О. - До проблеми визначення рівнів сприймання музики в учнів молодших класів із ЗПР на практиці музичного фольклору (2014)
Коломійченко Н. А. - Теоретичні засади педагогічної підтримки особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2014)
Кондратенко С. В. - Теоретичний аналіз проблеми формування просторового орієнтування у молодших школярів з глибокими порушеннями зору (2014)
Костенко Т. М. - Естетичне виховання в структурі навчально-виховного процесу дошкільників з порушеннями зору (2014)
Куценко Т. О. - Комплексна модель навчання дітей з розладами аутичного спектра SCERTS (2014)
Лещенко Л. М. - Нечуючі директори: сторінки історії вітчизняної сурдопедагогіки (2014)
Макарчук Л. О. - До проблеми наукових підходів дослідження копінг- поведінки розумово відсталих підлітків (2014)
Малишевська І. А. - Сучасні проблеми корекційної педагогіки в Україні (2014)
Мельниченко В. Є. - Проблеми психодіагностики агресивної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку (2014)
Мельніченко Т. В. - Стан сформованості фонологічного компоненту мовлення в учнів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами (2014)
Міненко А. В. - Психологічні чинники шкільної зрілості старших дошкільників з синдромом Дауна (2014)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Методика формування основ образотвочої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна (2014)
Пінюгіна К. О. - Місце та значення психологічної допомоги дітям з інвалідністю у закладах соціальної реабілітації (2014)
Прокопенко О. А. - Ігрова терапія як засіб психокорекції та психотерапії емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Риндер І. Д. - Імітація як ключовий аспект порушень та корекції аутизму (2014)
Рубан О. М. - Шляхи подолання соціального сирітства дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Сіроткіна Т. В. - Особливості фізичного розвитку слабозорих учнів початкової школи (2014)
Софій Н. З. - Особливості планування в інклюзивному класі: створення індивідуальної навчальної програми (2014)
Супрун Г. В. - Особливості психічної організації дошкільників з аутизмом (2014)
Тельна О. А. - Методичні аспекти використання рольових ігор у навчанні школярів із вадами зору англійської мови (2014)
Тищенко Л. А. - Методика вивчення стану сформованості навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2014)
Ткаченко К. О. - Формування гуманістичних цінностей нечуючих підлітків: теоретичний аспект (2014)
Федоренко О. Ф. - Альтернативні підходи до викладання у процесі навчання учнів з порушеннями слуху в інтегрованих умовах (2014)
Шевчук Л. І. - Питання дослідження структури комунікативної активності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Шипелік Т. В. - Теоретичне дослідження гармонізації особистості старших школярів з інтелектуальною недостатністю (2014)
Яценюк Л. І. - Технологія консультування в системі інклюзивної освіти (2014)
Дзяк Л. А. - Реорганизация церебральной и системной гемодинамики у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга, Цуркаленко Е. С. (2017)
Мяловицька О. А. - Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз, Хижняк Ю. В., Небор Я. Я. (2017)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями, Кузнецов В. В., Егорова М. С. (2017)
Дзяк Л. А. - Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний, Цуркаленко Е. С. (2017)
Кузнецов В. В. - Полушарные особенности влияния церебролизина на церебральную гемодинамику и биоэлектрическую активность головного мозга у больных, перенесших ишемический инсульт, Бульчак В. Н. (2017)
Кузнецова С. М. - Мелатонинергические антидепрессанты в терапии постинсультной депрессии, Глушко С. Ф. (2017)
Карабань И. Н. - Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона, Карасевич Н. В. (2017)
Померанцева Т. И. - Гипомеланоз Ито: клинический случай, Скоробогатова О. В. (2017)
Павлов І. П. - Проблема сну (2017)
Павлов І. П. - "Внутрішнє гальмування" умовних рефлексів і сон — один і той самий процес (2017)
Потрібна книга (2017)
Медичні події (2017)
Багно О. М. - Поширення нормальних хвиль у попередньо напруженому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в'язкої стисливої рідини (2016)
Базилевич Ю. Н. - Оценка области притяжения решения в случае системы уравнений высокого порядка, Костюшко И. А. (2016)
Декрет В. А. - Устойчивость композитного материала, слабоармированного короткими волокнами, Зеленский В. С., Быстров В. М. (2016)
Denysiuk O. R. - Use of genetic algorithms in problems of corroding hinged-rod structures optimal design, Zelentsov D. G. (2016)
Дзюба О. А. - Дослідження впливу нерівномірності корозійного ураження на довговічність стрижнів в агресивному середовищі (2016)
Кононов Ю. Н. - Об устойчивости колебаний прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале с жесткими основаниями, Лимарь А. А. (2016)
Лавренчук С. В. - Тиск плоского штампа з системою виїмок на пружну півплощину (2016)
Лазарєв Т. В. - Експериментальне дослідження процесу формування вуглецевих виробів методом пресування на промисловому обладнанні, Карвацький А. Я., Лелека С. В., Педченко А. Ю. (2016)
Луговой П. З. - Напряженно-деформированное состояние и колебания защитной оболочки АЭС при импульсных аварийных нагрузках, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Луговой П. З. - Bлияние непостоянности возмущающей нагрузки на переходный процесс вынужденных колебаний цилиндрической оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами, Прокопенко Н. Я. (2016)
Ободан Н. И. - Нелинейное поведение слоя, лежащего на упругом полупространстве, Гук Н. А., Н. Л. Козакова (2016)
Пацюк А. Г. - Числові та експериментальні дослідження поведінки осесиметричних кільцевих пластин при великих переміщеннях, Сафронова І. А. (2016)
Плашенко С. О. - Зв’язана задача про прогин мембрани під дією налитої рідини, Кузьменко В. І. (2016)
Селиванов Ю. М. - Определение нестационарных напряжений неоднородной оболочки при локальном нагреве в условиях неполной информации о температурном поле, Кузьменко В. И., Адлуцкий В. Я. (2016)
Шамровский А. Д. - Дискретные модели для пространственных статических задач теории упругости, Лымаренко Ю. А. (2016)
Шевельова А. Є. - Відкриті та закриті зони тріщини між двома п’єзомагнітними матеріалами в комбінованому полі напружень, Смірнов С. О. (2016)
Яковенко А. Г. - Моделирование процесса переноса в трубопроводах силовой установки (2016)
Шамровский Александр Дмитриевич, памяти ученого (04.05.1944 – 14.08.2016) (2016)
Вихідні дані (2016)
Дурняк Б. В. - Організація процесу функціонування засобів захисту соціальної інформаційної системи, Хомета Т. М. (2016)
Піх І. В. - Інтегральний показник формування рівня ефективності систем захисту даних на мобільних пристроях, Петяк Ю. Ф., Сеньківський В. М. (2016)
Маїк В. З. - Мас-спектрометричні дослідження термічних властивостей полімерних шарів форм трафаретного друку, Харів М. С. (2016)
Гавенко С. Ф. - Дослідження процесу формування об’ємного полімерного покриття на основі епоксидної смоли на поверхні етикетки-наклейки, Шелудько С. В. (2016)
Бубела Р. В. - Дослідження міцності книжкових блоків, виготовлених із застосуванням термоклею, Шаблій І. В. (2016)
Гавенко М. М. - Ієрархічна модель факторів формування комфортного перегляду зображення на електронному носії, Сеньківський В. М. (2016)
Дурняк Б. В. - Моделювання стрічкоживильного пристрою за дискретної подачі матеріалу, Луцків М. М., Угрин Я. М., Лях І. М. (2016)
Конюхова І. І. - Оцінювання якості відбитків флексографічного способу друку на плівкових матеріалах, Рибка Р. В. (2016)
Рибка Р. П. - Дослідження впливу поверхні-основи на якість друкування екосольвентними чорнилами на струменевому широкоформатному принтері (2016)
Сокол О. Ф. - Визначення розмірних параметрів шрифтового оформлення книжкових видань (2016)
Бернацек В. В. - Екологія в поліграфічному виробництві, Мартинюк М. С., Ривак П. М. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Нелінійна статистична обробка негаусівських сигналів професора Юрія Петровича Кунченка та алгоритми оптимального оцінювання інформаційних параметрів сигналів, Огірко І. В. (2016)
Слоцька Л. С. - Дослідження ринку журнальних видань в Україні, Зацерковна Р. С. (2016)
Туряб Л. В. - Стан і проблеми утилізації паковань, Кулік Л. Й. (2016)
Боженко О. - Слово про учителя. 85 років від дня народження видатного науковця УАД Романа Машталіра, Швайка Л. (2016)
Швайка Л. - Вибрані сторінки життя Зеновії Холод (2016)
Джаман М. - Феномен Назарія Яремчука (2016)
Pilelienė L. - Elaboration of the model for the evaluation of static advertising effectiveness, Grigaliūnaitė V. (2016)
Бойко М. О. - Ризики стивідорної компанії в системі забезпечення економічної безпеки (2016)
Бошота Н. В. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму системи вищої освіти України, Величко М. М. (2016)
Бошота Н. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності, Шишола Д. В. (2016)
Брюховецька І. О. - Класифікація страхування майна громадян (2016)
Буняк Н. М. - Інноваційна культура в системі менеджменту підприємства (2016)
Вудвуд В. В. - Ретроспективний огляд харчової промисловості Карпатського регіону (2016)
Голубев А. К. - Современная маркетинговая среда предприятия телекоммуникаций Украины, Стрий Л. А., Захарченко Л. А., Сакун А. А. (2016)
Гонтюк В. А. - Модель взаємозв’язку структурних елементів кадрового потенціалу державної служби та компетенцій державних службовців (2016)
Goncharenko I. V. - Socio-economic experience of agricultural territories of the United States and European Union, Bogdanov D. S. (2016)
Демяненко К. А. - Тенденції розвитку кондитерського ринку України в сучасних умовах (2016)
Катран М. В. - Система технічного регулювання як чинник розвитку внутрішнього ринку (2016)
Лемішко О. О. - Регулюючий вплив податкового навантаження на економічні процеси у сільському господарстві (2016)
Римар М. В. - Пропозиції щодо роздільного збору та перероблення побутових відходів, Дембицький М. І. (2016)
Саранюк А. Ю. - Оцінювання та ефективність управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики (2016)
Святаш С. В. - Інформаційні масиви в системі адміністрування податків: питання ефективності, прозорості, інтегрованості (2016)
Стрельников Р. Н. - Оптимизация источников финансирования капитальных инвестиций промышленного предприятия за счет внутренних ресурсов (2016)
Товма О. А. - Автентичність торговельного підприємства як основа розвитку його ділової репутації (2016)
Томашевська О. А. - Щодо рентабельності виробництва продукції рослинництва в умовах сьогодення, Шихненко А. О. (2016)
Шевченко І. В. - Економіко-математичний підхід до формування оптимальної стратегії за допомогою критерію ефективності реструктуризації, Паламарчук Ю. А. (2016)
Balakin S. V. - Detection of computer attacks using outliner method, Zhukov I. A. (2016)
Вежлівцева С. П. - Безпечність рецептурних компонентів та нових паст підвищеної біологічної цінності на сметанній основі, Рудавська Г. Б., Портянко О. М. (2016)
Кузь В. І. - Дослідження біофізичного ефекту оптичного діапазону (2016)
Селівьорстов В. Ю. - Дослідження впливу низькочастотної віброобробки та модифікування на якість виливків із сплаву системи Al – Sі, що твердіють в кокілі, Доценко Ю. В., Хорішко А. Ю., Корнійчук А. І. (2016)
Сорочан О. М. - Методика проектування та біомеханічної оцінки конструктивних параметрів накісткових фіксаторів для лікування переломів трубчастих кісток, Азархов О. Ю., Олексюк І. С., Білов М. Є., Шайко-Шайковський О. Г. (2016)
Гончарова О. В. - Гармонізація та біотехнологічне оновлення методів детермінації якості біологічної продукції, Пугач А. М. (2016)
Бургаз О. А. - Взаємозв’язки Ель-Ніньо-Південного коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі (2016)
Цуркан Н. В. - Сертифікація земель сільськогосподарського призначення та встановлення зон органічного виробництва (2016)
Вареник О. М. - Фізична культура і спорт як суттєвий чинник в контексті запровадження системи медичного страхування населення (2016)
Антощук Р. Я. - Патогенетичні фактори формування діабетичної стопи, що обґрунтовують необхідність комплексного підходу до лікування (2016)
Єркович Н. О. - Саркоїдоз як актуальна проблема сучасної медицини (огляд літератури). Опис випадку системного комбінованого саркоїдозу (2016)
Нетюхайло Л. Г. - Ефекти метаболітів арахідонової кислоти в легенях (огляд літератури), Сухомлин Т. А., Сухомлин А. А. (2016)
Компанєєтс М. О. - Навігаційні засоби веб-сайту (2016)
Романенкова Ю. В. - Основные факторы формирования феномена ювелирного искусства Передней Азии (2016)
Салюк-Кравченко О. О. - Державне регулювання ринку фінансових небанківських послуг як інструмент забезпечення економічної безпеки особи, Сокіл В. В. (2016)
Pavlishcheva Ya. O. - Androgyny: the way to overcome gender asymmetry (2016)
Кухарєва Н. М. - Переяславський цикл творчості Т. Г. Шевченка, Коркач С. О. (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований вчений-математик, академік АН УРСР Кравчук Микола Пилипович (1892–1942 рр.) (2016)
Тищенко Ю. А. - Журнал "Радянська жінка" як джерело до вивчення державної політики в сфері охорони дитинства в УРСР (1965-1985 рр.) (2016)
Шудляк Н. О. - Цілющі джерела – православні святині Хмельниччини (2016)
Яремко К. В. - Губернське жандармське управління та охоронне відділення в Києві в 1902-1903 роках: налагоджена співпраця чи прихована конкуренція (2016)
Криворучко М. Ю. - Ціннісні орієнтири особистості як аспект безпеки життєдіяльності (2016)
Сапега В. В. - Трансформация предметного поля эстетики в контексте трансформации культурной парадигмы (2016)
Суханов В. Ю. - Діалектичний метод Гегеля і систематизація знання в психології: класифікація мислення (до 200-річчя опублікування праці Гегеля "Наука логіки") (2016)
Туренко В. Е. - До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Богданова Т. Г. - Комунікативний підхід у викладанні англійської мови студентам-іноземцям (2016)
Вознюк Г. А. - Японська жіноча поезія кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя (2016)
Гвоздяк О. М. - Запозичення з німецьким етимоном у сфері будівельної лексики (на матеріалі українських говірок Ужгородського району Закарпатської області) (2016)
Кукаріна А. Д. - Методологія та методика способів перекладу абревіатур англомовного та україномовного медичного дискурсу (2016)
Мясоєдова С. В. - Лексико-семантичні й прагматичні особливості непрямих спонукальних висловлень у творах Ольги Кобилянської (2016)
Смеречинська О. В. - Аспектологічний контекст як засіб вираження обмеженої тривалості дії в українській та німецькій мовах (2016)
Цепа О. В. - Проблема автора в літературознавстві (методичний аспект) (2016)
Чепурна О. В. - Методологічна проблема комплексного підходу у викладанні англійської мови студентам немовних спеціальностей (2016)
Бабяк Н. В. - Загальний стан та особливості нормативно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів України (2016)
Бугай М. В. - Правовий статус МВФ та його співпраця із державами-членами (2016)
Волошанивская Т. В. - Основные положения обеспечения права на эффективную защиту в уголовном производстве: в контексте европейских стандартов прав человека (2016)
Фомічова Н. В. - Складання заповіту з умовою та дійсність визначених умов у межах їх виконання за законодавством України (2016)
Гладир Я. С. - Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів у процесі допрофесійної підготовки у ВНЗ України (2016)
Єрмак Л. С. - Зміст навчальних програм з туризму в університетах Нової Зеландії (2016)
Кобрин Н. З. - Історія розвитку професійної освіти в галузі медичної інформатики у Канаді (2016)
Ковальчук Л. О. - Комунікативна компетентність у процесі вивчення іноземної мови студентами-економістами (2016)
Корінна О. В. - Аналіз проблеми контролю навчальних досягнень студентів ВНЗ (2016)
Корчова О. М. - Формування риторичної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей: результати педагогічного експерименту (2016)
Лещенко Г. А. - Особливості навчально-професійної мотивації майбутніх авіаційних фахівців (2016)
Романишина Л. М. - Становлення і розвиток кінологічної служби України (2016)
Сєводнєва К. О. - Історичні витоки педагогічної концепції М. Корфа: проекція на розвиток освіти в запорізькому краї (2016)
Химич Н. Є. - Виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку засобом створення музейного простору в дошкільному навчальному закладі (2016)
Бичков М. М. - Співвідношення громадянського суспільства і держави в системі соціальних трансформацій (2016)
Дмитрашко С. А. - Ґенеза зовнішньополітичної доктрини німецького націонал-соціалізму (2016)
Кучуран А. М. - Міські соціальні рухи та їх вплив на міську політику: теоретичні аспекти (2016)
Біловус Л. І. - Діяльність НТШ та питання української науки у періодичних виданнях українців США як засіб збереження національної ідентичності (2016)
Демчук Н. Р. - Науковий текст як стратегічний засіб наукової комунікації (до проблеми редакційного опрацювання) (2016)
Земба Б. А. - Социально-педагогическая работа как элемент социальной помощи маргинальным семьям (2016)
Марьина Е. Ю. - Цифровое пространство: противоречия становления и развития (2016)
Пугач Л. Ю. - Питання "advocacy" на сторінках наукових видань (2000–2015 рр.): історіографія дослідження (2016)
Шановні читачі (2016)
Башук А. І. - Соціальні мережі у системі комунікацій державної влади (2016)
Половинчак Ю. М. - Війни смислів у сучасному російсько-українському протистоянні в соціальних медіа (2016)
Сарміна Г. Л. - Особлива роль цифрових інновацій у розвитку і розбудові крос-медіа (2016)
Іванов В. Ф. - Вибір категорій контент-аналізу і проблема вибірки дослідження (2016)
Захарченко А. П. - Метод вивчення динаміки інтересу української аудиторії до політичних "серіалів", що базується на вимірюванні інтерактивного потенціалу (2016)
Соломін Є. О. - Луганське телебачення: медійне підгрунтя російського військового вторгнення в Україну (2016)
Голік О. В. - Реклама продуктів харчування: етичні аспекти контентного наповнення (2016)
Раренко Л. А. - Класифікація 3D реклами в Україні. Аналіз актуальних пропозицій (2016)
Кобинець А. В. - Газета та її онлайн-версія в контексті українського інформаційного простору: у світлі існуючих реалій та перспектив (2016)
Зубарєва М. А. - Методи пропаганди цінностей суспільства споживання у соціальних мережах (2016)
Соколова К. О. - Поняття "соціального" у сучасній журналістиці: соціальна журналістика (2016)
Вежель Р. Ю. - Тенденції розвитку інтернет-реклами: контентні та технологічні трансформації (2016)
Безверхий К. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств у сфері бухгалтерського обліку в Україні (2017)
Вавілов В. В. - Особливості обліку спеціалізованих робочих активів підприємств фізкультурно оздоровчого напрямку (2017)
Мустеца І. В. - Актуальні питання оплати праці суб’єктів державного сектору (2017)
Коваленко Д. І. - Новітні методологічні підходи до побудови системи управління доходами промислового підприємства в умовах кризи, Ситниченко Х. І. (2017)
Коновалова Н. С. - Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності інжинірингових компаній, Горбенко М. Д. (2017)
Коновалова Н. С. - Визначення конкурентоспроможності підприємств АПК України на ринках КНР, Чан С. Ц. (2017)
Dallakyan S. - Specifics of implementing the socioeconomic policy to ensure the labor market efficiency in Armenia and Belarus, Sargsyan S. (2017)
Гусєв Ю. В. - Система регулювання державно-приватного партнерства в країнах Європи (2017)
Галицька Е. В. - Життєвий шлях і наукова спадщина О. О. Русова (до 170-ї річниці з дня народження), Прімєрова О. К., Сєміколенова С. В. (2017)
Sargsyan L. N. - Prospects of iranian investments in RA (2017)
Дерун А. М. - Вплив організаційного структурування підприємництва на зайнятість населення в Україні (2017)
Bechko P. K. - Reserves to increase competitiveness of agricultural business entities, Barabash L. V., Holoborodko Ya. O. (2017)
Грищук Н. В. - Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2017)
Шановні читачі (2016)
Белецька А. В. - Індивідуальні та масові емоціі у соціальних комунікаціях (2016)
Бухтатии О. Є. - Реформа комунальноі преси як чинник диференціаціі механізму взаємодії з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування (2016)
Ясір Хамза Салман Аль Худірі - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності соціальної реклами (2016)
Журавльова О. А. - Створення та діяльність "Радіо Київ" у 1950-х – на початку 1960-х років (2016)
Холод Г. Я. - Кінорецензіі як засіб оприявнення кіносценарноі кризи в "Кіно-газеті" за 1930 р. (2016)
Щербаков Р. М. - Соціокультурні параметри формування іміджу підприємств сфери громадського харчування (2016)
Подоляка Н. С. - Реклама книжки, друкарень та книжкових магазинів у повітовому місті Суми (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2016)
Підлуцька Д. О. - Особливості створення та просування журналістських інтернет-продуктів у новітніх умовах на прикладі порталу tochka.net, Підлуцькии О. Г. (2016)
Мельничук Ю. Г. - Політичний чинник у релігійному процесі Буковини (на матеріалах газети "Буковина" (1885–1909)) (2016)
Мірошниченко П. В. - Національно-іманентні властивості звукового образу українського радіомовлення: аудиторне сприйняття (2016)
Ульянова К. М. - Інтертекстосвіт Олеся Гончара: квінтесенція семіотичного поля світоглядних домінант (2016)
Аллеров Ю. В. - Завдання командного складу Національної гвардії України з управління силами різної відомчої належності (2017)
Соколовський С. А. - Наукові проблеми і напрямки розвитку та вдосконалення технічного забезпечення Національної гвардії України, Морозов О. О. (2017)
Шмаков О. М. - Фактори, що впливають на склад угруповання Національної гвардії України у міжнародному збройному конфлікті, Бабков Ю. П., Поляков В. Ю. (2017)
Бєлай С. В. - Роль і місце Національної гвардії України у системі забезпечення державної безпеки: урахування зарубіжного досвіду, Годлевський С. О., Тупіков А. А. (2017)
Шмаков О. М. - Необхідність законодавчих гарантій безпеки особового складу сил охорони правопорядку в ситуаціях з припинення масових заворушень (2017)
Городнов В. П. - Модель визначення необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони важливих державних об’єктів, Суконько С. М., Овчаренко В. В. (2017)
Ліпатов І. І. - Структура і функції системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України, Дробаха Г. А., Бабков Ю. П., Чепель М. О. (2017)
Ролін І. Ф. - Підхід до прогнозування успішності антиповстанських (стабілізаційних) дій, Морозов І. Є., Ізовський В. В. (2017)
Івашков Ю. Б. - Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Лемешко В. В. - Рекомендації начальнику органу охорони державного кордону щодо планування застосування прикордонного підрозділу швидкого реагування під час загострення воєнно-політичної обстановки (2017)
Сутюшев Т. А. - Сучасні виміри вищого військового навчального закладу, Воробйов В. І. (2017)
Городнов В. П. - Модель визначення рівня мультиколінеарності під час оцінювання ступеня впливу фінансування за кодами економічної класифікації видатків на максимальний обсяг служби військової частини Національної гвардії України, Павленко С. О., Шевченко А. В. (2017)
Осипенко С. М. - Розподіл коштів за напрямками діяльності військової частини на основі положень теорії корисності (2017)
Назаренко О. Л. - Комплексна динамічна модель застосування формувань Національної гвардії України під час протистояння з натовпом за умов масових заворушень, Луговський І. С., Лісіцин В. Е. (2017)
Товма І. М. - Аналіз існуючих підходів до оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановкив інтересах дій формувань Національної гвардії України, Молдавчук В. С. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Ліщина І. - Скасування державою права власності: погляд Європейського суду з прав людини (2017)
Дульський О. - Заходи щодо вдосконалення оперативно-розшукової діяльності у сфері забезпечення внутрішньої безпеки України (2017)
Уваров В. - Проблеми правової регламентації інституту негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Драган О. - Сплата органами прокуратури України авансового внеску при зверненні судових рішень до примусового виконання (2017)
Бевзюк І. - Діяльність прокурора у кримінальному провадженні як юридико-психологічна проблема (2017)
Козачук О. - Особливості правового статусу військового прокурора (2017)
Туркот М. - Визначення поняття "військовий начальник" у законодавстві України, Ганова Г. (2017)
Загиней З. - Квазікримінальна відповідальність юридичних осіб за кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством України (2017)
Алюшина Н. - Кіберпрофесіоналізація фахівців публічної сфери (2017)
Штефан А. - Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин (2017)
Кравчук В. - Громадський контроль за діяльністю органів прокуратури (2017)
Євтєєва Д. - Сучасний стан дослідження злочинів у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у вітчизняній кримінально-правовій науці (2017)
Ярмиш Н. - Причини поширених помилок при застосуванні статті 354 Кримінального кодексу України (2017)
Столітній А. - Автоматизований кримінальний процесуальний контроль (2017)
Топчий Н. - Порядок затримання у кримінальному процесі Франції (2017)
Крайнікова О. - Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та прокуратури (2017)
Крицька І. - Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду (2017)
Резнік Я. - Поняття змови у законодавчих конструкціях Кримінального кодексу України (2017)
Шаварин К. - Діяльність прокурора у кримінальному провадженні при зверненні з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Титул, содержание (2017)
Сорока Б. С. - Анализ процесса конденсации водяного пара газовых атмосфер и продуктов сгорания, Горупа В. В. (2017)
Безродний М. К. - Оптимальні умови роботи теплонасосних систем опалення з використанням акумульованої теплоти грунту, Притула Н. О., Гобова М. О. (2017)
Снігур О. В. - Термодинамічне моделювання процесів газифікації горючої маси твердого палива, Праженнік Ю. Г., Марчук Ю. В., Бондаренко Б. І. (2017)
Бондарь В. П. - Минимум потерь эксергии в неравновесных процесcах теплообмена рабочих сред, Жуков В. О., Жукова С. В. (2017)
Рудыка В. И. - Потенциал технологий прямого восстановления железа и направления его использования в металлургическом производстве (Обзор) (2017)
Браверман В. Я. - Технологии утилизации твердых бытовых отходов как источник получения альтернативных энергетических ресурсов на примере Одесской области (Обзор), Власюк В. В. (2017)
Гомеля Н. Д. - Электролитическое извлечение ионов тяжелых металлов из солянокислых растворов, Глушко Е. В., Трохименко А. Г., Бутченко Л. И. (2017)
Акімова Н. В. - Мовленнєвий код сайтів новин: використання неологізмів (2017)
Ваняркин В. М. - Экспрессивность заголовка и панхрония (на материале газетно-публицистического стиля) (2017)
Дьячок Н. В. - Особенности механизма квазиунивербации в русском языке (2017)
Дядя В. Н. - Лексико-граматичні особливості утворення неологізмів (на матеріалі іспанської преси) (2017)
Галаздра С. И. - Особенности гендерной дифференциации (на материале французского языка) (2017)
Гончаренко Е. П. - Робота зі словником як один із засобів вивчення англійської мови: Merriam Webster On-line, Кривошея А. В. (2017)
Гречухина И. Д. - Современное рекомендательное письмо: жанрово-функциональная специфика, Сахно И. А. (2017)
Kesselová J. - Osobné zámeno ja ako prostriedok personálnej deixy v dialogickej komunikácii v Slovenčine (2017)
Ким Л. А. - Составные термины с атрибутивными предложно-именными компонентами-названиями (2017)
Кірковська І. С. - Лінгво-філософські та культурологічні засади вивчення категорії часу (на матеріалі французької мови) (2017)
Мальцева В. В. - Дискурс во власти стереотипов: деконструкция языка в романе Владимира Сорокина "Норма" (2017)
Манякина Т. И. - Структура и функции фактуальных вставок в современных информативных переводах (2017)
Меньшиков И. И. - Типология согласования как подчинительной синтаксической связи (2017)
Моради А. - Трансонимизация как один из путей создания эмпоронимов и трапезонимов (2017)
Некрылова Е. Л. - О стихийной компенсации утраты переходности русских глаголов их префиксацией: когнитивно-эволюционный аспект (2017)
Острецова И. В. - Роль сирконстантов в высказываниях с описательными предикатами (на материале специальных текстов) (2017)
Панченко Е. И. - Инновационная скороговорка как отражение экстралингвистической реальности (2017)
Панченко С. А. - Стендап как новый жанр развлекательного дискурса (2017)
Писаренко Н. Д. - Особливості семантичної структури односкладних речень (2017)
Подмогильная Н. В. - Личность писателя через эпистолярную оптику, Куварова Е. К. (2017)
Пристайко Т. С. - Феминитивы в аспекте неологии (на материале наименований женщин по роду деятельности в русском языке) (2017)
Процик І. Р. - Відображення мовної картини світу футбольних фанатів у художніх творах сучасних українських письменників (2017)
Пушкарь О. П. - Каламбур в произведениях Сергея Довлатова (2017)
Серебрянська І. М. - Структурно-семантична характеристика власних назв українських вищих навчальних закладів (2017)
Suima I. P. - Main types of the responsive sentences in the question-answer system (2017)
Устименко К. В. - Особливості лексичної системи розмовного стилю сучасної іспанської мови (2017)
Шкурко О. В. - Проблема омонимии в славянской лингвистике (2017)
Шпітько І. М. - З голови аж до ніг / od hlavy až po päty, або Про українсько-словацькі соматизми: ономасіологічний аспект (2017)
Попова І. С. - Життя, наповнене вщерть (до 80-річчя з дня народження проф. І. І. Меньшикова) (2017)
Мяловицька О. А. - Особливості когнітивних порушень у хворих із гострим ізольованим інфарктом мозочка, Трепет Г. С. (2016)
Насонова Т. І. - Некогнітивні нервово-психічні розлади при когнітивних порушеннях у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури) (2016)
Черній Т. В. - Електрофізіологічні еквіваленти неврологічних проявів гіпертонічної хвороби в державних службовців, Кравченко А. М., Литвин О. В., Андронова М. А. (2016)
Щеглов Д. В. - Эндоваскулярная помощь при остром ишемическом инсульте, Чебанюк С. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Е., Пастушин А. А. (2016)
Качмар О. О. - Система класифікації функції руки в дітей із церебральним паралічем: українська версія, Козявкін В. І., Волошин Т. Б., Вітик Х. О., Калинович Н. Р. (2016)
Маркин С. П. - Головокружение: стратегия преодоления, Маркина В. А. (2016)
Кузнецов В. В. - Полимодальное действие Цитофлавина у больных, перенесших ишемический инсульт, Егорова М. С., Пилипенко О. Р. (2016)
Шкробот С. І. - Хелатні сполуки в лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку (огляд літератури та власні спостереження), Мілевська-Вовчук Л. С. (2016)
Жаринова В. Ю. - Эффективность бета-блокаторов у пожилых пациентов с ишемической болезнью сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью с различным титром ААт к β-адренорецепторам, Бодрецкая Л. А., Табакович-Вацеба В. А., Сенько И. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстренної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги епілепсії у дорослих (2016)
Зиґмунд Фройд (до 160-річчя від дня народження) психопатология обыденной жизни: V. Обмолвки (2016)
Щедрий дарунок від української громади в США (2016)
Огородник П. В. - Холедохолітіаз і біліарна гіпертензія у хворих на цироз печінки: особливості діагностики і мініінвазивного лікування, Коломійцев В. І., Лукавецький О. В., Дейниченко А. Г., Сироїд О. М. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Способи бiлiарної декомпресії при обтураційній жовтяницi у хворих поважного віку, Каніковський О. Є., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В. (2017)
Колеснік О. О. - Молекулярні предиктори відновлення функції печінки у хворих, оперованих з приводу метастатичного колоректального раку, Бурлака А. А., Васильєв О. В., Звірич В. В., Дорожинський В. І., Вовк А. В., Бабак Л. В. (2017)
Кондакова Е. Ю. - Технические особенности симультанной лапароскопической холецистэктомии у больных при калькулезном холецистите и птозе передней брюшной стенки (2017)
Дзигал О. Ф. - Поліпшення якості життя хворих після мініінвазивного лікування з приводу цирозу печінки (2017)
Гомон М. Л. - Анестезіологічне забезпечення діагностичної гастродуоденофіброскопії, Шевчук Ю. Г., Гончарук О. С., Жорняк П. В., Гомон Н. М., Вигонюк А. В. (2017)
Усенко О. Ю. - Профілактика тромботичних ускладнень при застосуванні ендовенозних методик в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Артеменко М. О., Варга А. В., Унінець Г. М. (2017)
Біляєва О. О. - Медикаментозна корекція агрегації тромбоцитів як профілактика прогресування хронічної венозної недостатності у пацієнтів похилого й старечого віку при хронічних захворюваннях вен нижніх кінцівок, Крижевський В. В., Балінська М. І. (2017)
Русин В. І. - Обгрунтування показань до профундопластики на підставі даних ультразвукового дуплексного сканування, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Русин В. В., Лангазо О. В. (2017)
Арсений И. И. - Стимуляция репаративных процессов в венозных трофических язвах при применении гидроактивных раневых покрытий (2017)
Опанасенко М. С. - Обгрунтування ефективності використання відеоасистованого доступу в хірургії запальних процесів плеври, Шалагай С. М., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2017)
Бойко В. В. - Діагностична та хірургічна тактика при цервікоторакальних пораненнях, Лихман В. М., Сизий М. Ю., Макаров В. В., Шевченко О. М., Гуляєва Д. Ю., Лисицин Р. Г. (2017)
Страфун С. С. - Застосування методу керованого негативного тиску в комплексі лікування постраждалих з вогнепальними ранами кінцівок, Борзих Н. О., Ярмолюк Ю. О., Шипунов В. Г., Лакша А. А., Безуглий А. А. (2017)
Велигоцкий А. Н. - Видеоэндоскопическая диагностика огнестрельных ран мягких тканей и инородных тел, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2017)
Пономаренко О. В. - Накопичення колагену I і III типу у хворих при механічному пошкодженні покривних тканин тулуба та кінцівок, Коваленко І. С. (2017)
Остафійчук В. В. - Неоад’ювантна терапія з приводу саркоми м’яких тканин кінцівок і тулуба, Коровін С. І., Палівець А. Ю., Кукушкіна М. М., Палій М. І., Бойчук С. І. (2017)
Коленко Ю. Г. - Хірургічні методи лікування лейкоплакії слизової оболонки рота, Линовицька О. В. (2017)
Беседин А. М. - Циторедуктивная мастэктомия в лечении деструктивных форм рака грудной железы, Завизион В. Ф., Машталер В. Е., Баранов И. В., Малюк Ю. Ю., Пундик Г. Н. (2017)
Козлов В. В. - Порівняльна оцінка результатів антибіотикопрофілактики ускладнень у пацієнтів після трансуретральної резекції передміхурової залози з приводу її доброякісної гіперплазії (2017)
Конопліцький В. С. - Відновлення функції відхідниково-куприкової зв’язки у дітей після видалення куприка, Паламарчук І. П., Лукіянець О. О., Дмитрієв Д. В., Дмитрієва К. Ю., Янович В. П. (2017)
Семенов К. А. - Закономерности течения хронического травматического артрита височно-нижнечелюстного сустава, Дрогомирецкая М. С., Деньга О. В., Решетникова О. С., Горохивский В. Н. (2017)
Коржик Н. П. - Форми фінансування галузі охорони здоров’я та їх вплив на сучасний лікувальний процес (2017)
Скиба В. В. - Досвід оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Вітренко О. В., Бурдим Ю. В. (2017)
Будзан І. М. - Спостереження коронарної нориці у пацієнтки при інфекційному ендокардиті клапана аорти, Судус А. В., Івасюк У. Д., Стефанський О. Ю., Гретчин О. В., Петровський Т. Р., Іванишин В. М., Грищенко С. А. (2017)
Загрійчук М. С. - Спостереження абсцесу лівої частки печінки, цисто-діафрагмально-перикардіальної нориці з гнійним перикардитом та тампонадою перикарда як ускладнення гострого деструктивного гангренозно-перфоративного холециститу, Литвин О. І., Фуркало С. М., Романів Я. В., Гуцуляк А. І., Колесник А. В., Різник М. В., Капуловська Т. О. (2017)
Заєць І. І. - Бушанський природничо-археологічний та архітектурно- скульптурний комплекс (2003)
Оляніна H. Г. - Становлення україно-французьких культурних відносин (2003)
Струкевич O. K. - Про монархічну модель правління в Україні-Гетьманщині (2003)
Мазурик В. С. - Від Бару до Тарговиці: Східне Поділля в контексті політичної системи Речі Посполитої (сер. 60-х - поч. 90-х pp. XVIII ст.) (2003)
Копилов С. Л. - Інокентій Борисов у науковому і культурному житті України 1830- 1857 рр. (2003)
Кузнець Т. В. - Єврейське населення уманського повіту в XIX ст. (2003)
Вороліс М. Г. - Церковнопарафіяльні школи на поділлі в другій половині XIX ст. (2003)
Мельничук I. П. - Фонди державного архіву Вінницької області про діяльність органів місцевого самоуправління на Поділлі у XIX ст. (2003)
Тучинський B. А. - Особливості землеволодіння та землекористування молдавської національної меншини півдня України в другій половині XIX - на початку XX ст. (2003)
Богатчук C. С. - Вплив залізничного будівництва на економічний розвиток України в кінці XIX - на початку XX ст. (2003)
Жуковський О. І. - Особливості динаміки чисельності населення національних меншин Правобережної України кінця XIX - початку XX ст. (на прикладі євреїв, поляків та німців) (2003)
Дубінський В. А. - Аграрне питання в програмних документах української демократичної партії (2003)
Сидорчук О. С. - Участь чехів в сокільському русі Наддніпрянської України (1905-1914 pp.) (2003)
Токар Н. М. - Василь Доманицький: життєвий шлях науковця-подвижника (2003)
Комарніцький О. Б. - Єврейське громадське самоврядування в 1917-1918 pp.: на матеріалах містечок Правобережної України (2003)
Соломонова Т. Р. - Випуск навчальної літератури на Поділлі у першій третині XX ст. (2003)
Зінько Ю. А. - Роль з’їздів Рад у системі місцевих органів влади на Поділлі на початку 20-х pp. XX ст. , Кузьмінець Н. П. (2003)
Григорчук П. С. - Продовольча політика більшовиків на Поділлі у 1919-1920 рр., Мельничук О. А. (2003)
Завальнюк О. М. - П. В. Клименко - професор Кам'янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 pp.) (2003)
Лойко О. О. - Культурно-освітня робота в подільському селі в період непу (2003)
Ібрагімова A. М. - "Польський фактор" українського повстанського антибільшовицького руху 1921-1922 рр. (2003)
Степанчук Ю. С. - "Пролетаризація вищої школи та формування нової інтелігенції в Україні у 20-х pp. XX ст. (2003)
Мазур B. М. - Сільськогосподарський союз нащадків голландських вихідців на Україні (2003)
Божко Л. М. - Народознавчий рух на Поділлі в 20-і роки XX ст. (2003)
Криворучко О. І. - До витоків "теорії боротьби двох культур" (2003)
Коляструк О.А. - Преса в радянській політичній системі 20-30-х pp. XX ст. (2003)
Чумак В. М. - Канали й джерела взаємної інформації між українською еміграцією та УСРР у добу українізації (20-ті - початок 30-х pp. XX ст.) (2003)
Лисий A. К. - Аграрні заворушення селян шаргородщини в березні 1930 р. (2003)
Петренко B. І. - Трагедія українського селянства (1932 - 1934 pp.) (2003)
Ніколаєць Ю. О. - Підготовка поповнення до Червоної армії в Україні на початку війни СРСР та Німеччини (2003)
Бранько Я. А. - Велика Вітчизняна війна в історії об’єкту "Верфольф", Мазило І. В. (2003)
Кононенко В. В. - Репресивна політика радянської влади проти селян Поділля в кінці 40-х pp. XX ст. (2003)
Пилявец Ю. Г. - Мобилизация сельской молодежи Украины в школы ФЗО и ремесленные училища в послевоенный период (2003)
Романюк І. М. - Цінова політика держави щодо колгоспів у 50-ті pp. XX ст. (2003)
Левчук К. І. - Екологічний рух в Україні (друга половина 80 - початок 90-х pp. XX ст.) (2003)
Царенко М. В. - Участь громадян України у придністровському збройному конфлікті 1992 рр. (2003)
Григорчук П. С. - Історико-теоретичні проблеми становлення постіндустріальної соціальної системи, Яременко О. І. (2003)
Мельников Д. О. - Діяльність управлінських органів по реалізації державної молодіжної політики в Україні в 90-х pp. XX ст. (2003)
Мелъничук Л. С. - Статус жінки у гончарних промислах Поділля (2003)
Ніколаєць К. М. - Аграрна політика сучасної України (2003)
Старінець О. Г. - Динамічні процеси в молодіжній політиці (соціально-правовий аспект) (2003)
Плахотнюк С.С. - Українська національна ідея в контексті української історії (2003)
Зузяк Т. П. - Виникнення i розвиток художнього плетіння в Україні (2003)
Жмуд Н. В. - Формула "культурний-етнічний-національний герой" як один з механізмів створення українського виховного ідеалу (2003)
Лебедев В. К. - Становлення і розвиток ансамблевої гри на народних інструментах в Україні (2003)
Томулец В. Н. - Значение торговли в приобщении Бессарабии к общероссийскому рынку (1812-1868 гг.) (2003)
Газін B. П. - Німецька революція 1918 - 1919 pp. у дзеркалі сучасності (2003)
Поп Ю. І. - Українська система освіти у міжвоєнній Чехословаччині (2003)
Войнаровський А. В. - Відродження польської державності та національне питання в планах польських політичних сил в період Другої Світової війни (2003)
Гальчак C. Д. - Ставлення державно-партійної влади СРСР та УРСР до "остарбайтерів"-репатріантів (2003)
Несторович А. О. - Польсько-радянське культурне співробітництво у 1970 - 1980-х рр. (2003)
Легун Ю. В. - Джерела з селянської генеалогії кінця ХVІІІ-початку XX ст. (на прикладі мікропопуляції з Ольгопільського повіту Подільської губернії) (2003)
Мельничук О. Ф. - Правовий статус органів місцевої влади в Російській імперії пореформеного періоду в працях дореволюційних державознавців (2003)
Стопчак М. В. - Взаємини директорії УНР з правою опозицією в Кам'янецьку добу (історіографія проблеми) (2003)
Дровозюк С. І. - Народна культура в умовах утвердження тоталітарного режиму в Україні у 20-30-х pp. XX ст.: історіографія проблеми (2003)
Лашкевич Л. M. - Джерельна та історіографічна база дослідження проблеми суспільно- політичних процесів в Україні 1920-х рр. (2003)
Тростогон A. M. - Більшовицький "експеримент" в українському селі в 20-ті -початку 30-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2003)
Рожкова Л. І. - Політика українізації 20-х - 30-х pp. XX ст.: історіографічний аспект (2003)
Калитко С. Л. - Діяльність ОУН-УПА на Східному Поділлі в історико-краєзнавчих публікаціях, Мазило І. В. (2003)
Мельничук Т. А. - Теоретичні аспекти маятникової міграції в сучасних наукових розробках (2003)
Гусєв С. О. - Круц В. А., Корвин-Пиотровский А. Г., Рыжов С. Н. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследования 2001 г. - К, 2001,- 110 с. (2003)
Зінько О. В. - Україна Incognita /За загальною редакцією Л. Івшиної. - К., Факт, 2002.- 400 с. (2003)
Поп Ю. І. - Сучасне чеське суспільство. З. Мансфельдова, М. Тучек /кол./. Соціологічний інститут Ан Чр. - Прага, 2002. -381 с. Soucasna ceska spolecnost. Z. Mansfeldova, М. Tucek /ED./. Sociologiicky ustav AV CR. - Praha, 2002. - 381 s. (2003)
Романюк І. М. - С. С. Падалка. Україна 60-90-х років XX століття. Державність в історичній площині тоталітаризму, незалежності. - К., 2000. - 390 с., Лойко О. Г. (2003)
Відомості про авторів (2003)
Титул, содержание (2017)
Украинско-китайское научно-техническое сотрудничество (2017)
Кучук-Яценко С. И. - Влияние структуры металла труб на механические свойства сварных соединений, выполненных контактной сваркой оплавлением, Казымов Б. И., Загадарчук В. Ф. (2017)
Ющенко К. А. - Влияние переменного магнитного поля на магнитные свойства, структуру и напряженное состояние сварных соединений корпусной стали, Мац А. В., Неклюдов И. М., Соколенко В. И., Черняк Н. А. (2017)
Кныш В. В. - Применение высокочастотной проковки для повышения эксплуатационных характеристик стыковых сварных соединений в условиях атмосферы умеренного климата, Соловей С. А., Кирьян В. И., Ныркова Л. И., Осадчук С. А. (2017)
Покляцкий А. Г. - Физико-механические свойства стыковых соединений тонколистового алюминиевого сплава Д16, полученных сваркой трением с перемешиванием, Мотрунич С. И., Клочков И. Н. (2017)
Борисов Ю. С. - Детонационные покрытия из порошков интерметаллидов системы Fe–Al, полученных методом механохимического синтеза, Борисова А. Л., Астахов Е. А., Цимбалистая Т. В., Бурлаченко А. Н., Васильковская М. А., Кильдий А. И. (2017)
Коржик В. Н. - Сравнительная оценка способов дуговой и гибридной плазменно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевого сплава 1561, Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Бабич А. А., Хаскин В. Ю. (2017)
Нестеренков В. М. - Формирование сварных соединений магниевых сплавов при импульсной многопроходной электронно-лучевой сварке, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Орса Ю. В. (2017)
Фальченко Ю. В. - Влияние температуры нагрева в вакууме на поведение оксидной пленки на поверхности интерметаллидного сплава γ-TiAl, Петрушинец Л. В., Федорчук В. Е. (2017)
Ступницкий Т. Р. - Разработка электродуговых покрытий для восстановления штоков гидроцилиндров горнодобывающего оборудования с использованием порошковых проволок, Студент М. М., Похмурский В. И., Тымусь М. Б. (2017)
Шелягин В. Д. - Лазерная сварка тонкостенных фильтрующих элементов из стали 08Х18Н10Т, Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Сиора А. В. (2017)
Диссертация на соискание ученой степени (2017)
Торжественное собрание в честь 100-летия со дня рождения В. Е. Патона (2017)
Готуємо спеціалІстів зварювального напряму (2017)
Памяти И. И. Зарубы (2017)
Поминчук М. В. - Выявление бренда и брендинга в профессиональной деятельности архитектора (2017)
Коваленко Ю. М. - Дослідження функціонування національних ринків цінних паперів у світових фінансових центрах, Біловус Т. В. (2017)
Угоднікова О. І. - Порівняння специфіки та особливостей визначення поняття маркетингу та брендінгу у галузі туризму та готельного господарства, Жигло А. А. (2017)
Бабан Т. О. - Обгрунтування ефективності кооперації сільськогосподарських підприємств для експорту зерна ячменю (2017)
Шевчук В. А. - Дослідження правового статусу та міжконфесійних взаємовідносин адвентиської церкви у міжвоєнний період на територіях Галичини та Волині, Куриляк В. В. (2017)
Прокопович Л. В. - Театрализация социокультурной коммуникации: методологическое обоснование исследовательского подхода (2017)
Копп А. М. - Разработка подхода к анализу и оптимизации диаграмм потоков данных, Орловский Д. Л. (2017)
Куценко Л. М. - Розробка комп’ютерної програми моделі Пуансо обертання об'єкта з нерухомою точкою, Запольський Л. Л. (2017)
Максимова Ю. С. - Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів (2017)
Шибецький В. Ю. - Розробка конструкції та моделювання гідродинаміки в біореакторі з поверхневим культивуванням клітинних культур, Семенюк С. М., Костик С. І. (2017)
Bazhay-Zhezherun S. - Research of influence of biological activation on the vitamin complex of grain cereal cultures, Bereza-Kindzerska L., Togachynska O. (2017)
Abstract and References (2017)
Бокотей А. А. - Дослідження та охорона чорного лелеки Ciconia nigra L. в Україні: 2005-2016 роки (2017)
Андрющенко Ю. О. - Чорний лелека на півдні лівобережної України, Попенко В. М. (2017)
Bokotey A. - Nesting habitats of Black Stork (Ciconia nigra L.) in Ukrainian forest zone (Polissia) revealed by an overlay analysis in GIS, Strus Iu., Dzubenko N. (2017)
Весельський М. Ф. - Чорний лелека на Житомирщині (2017)
Грищенко В. М. - Фенологія міграцій чорного лелеки в Україні у 1976-2016 роках (2017)
Дмитренок М. Г. - История изучения черного аиста в Беларуси, Пакуль П. А. (2017)
Редінов К. О. - Чорний лелека у Миколаївській області, Петрович З. О. (2017)
Strus Iu. - Detection of forest loss on Black Stork (Ciconia nigra L.) breeding sites in the Rivne region (Polissia) by a GIS analysis, Bokotey A., Dzubenko N. (2017)
Химин М. В. - Лелека чорний Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) у Волинській області: історія та результати досліджень (2017)
ICOM кодекс етики для природничих музеїв (2017)
Зразок інструкції з організації обліку, зберігання та використання зібрання Природничого музею (2017)
Дяків Х. І. - Сучасні напрями розвитку зовнішньої наукової комунікації природничих музеїв, Данилюк К. М. (2017)
Коновалова І. Б. - Розробка і впровадження педагогічних сценаріїв за природничим спрямуванням для учнів молодшого шкільного віку, Савицька А. Г., Середюк Г. В. (2017)
Скирпан М. В. - Перевизначення "світлих лунів" (Circus) з орнітологічної колекції ДПМ НАН України (2017)
Дмитраш-Вацеба І. І. - Моделювання змін раритетного фіторізноманіття лучних степів Південного Опілля під впливом антропогенних чинників (2017)
Бублик Я. Ю. - Аналіз ксилотрофної аскомікобіоти (Ascomycota) об’єктів ПЗФ Українських Карпат, Климишин О. С. (2017)
Бублик Я. Ю. - Екологічні групи ранньовесняних аскомікотів (Ascomycota) НПП "Сколівські Бескиди" (2017)
Кабаль М. В. - Структура приполонинних ялинників Мармароських гір, Глеб Р. Ю. (2017)
Яворницька О. В. - Вивчення сукцесій ґрунтової мезофауни як спосіб моніторингу антропогенної фрагментації середовища, Чернобай Ю. М. (2017)
Партика Т. В. - Водоекстрагована органічна речовина за профілем мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини, Гамкало З. Г. (2017)
Вовк О. Б. - Динаміка процесів ґрунтоутворення на техногенних субстратах гідровідвалу Яворівського ДГХП "Сірка", Орлов О. Л. (2017)
Перець Х. П. - Історія гідромеліорації Верхньодністровської алювіальної рівнини у контексті дослідження антропогенної фрагментації ґрунтового покриву регіону (2017)
Бедернічек Т. Ю. - Біогеохімія орнітогенних ґрунтів прибережної Антарктики (2017)
Правила для авторів (2017)
Кирилова Л. Г. - Порушення метаболізму нейромедіаторів у дітей із розладами аутистичного спектра (огляд літератури та власні дані), Ткачук Л. І., Мірошников О. О., Юзва О. О., Цюбко О. І. (2017)
Віничук С. М. - Термінологічні позначення та визначення транзиторних ішемічних атак. Історичний екскурс, Фартушна О. Є. (2017)
Матяш М. М. - Реабілітація інвалідів — учасників бойових дій в Київській області, Дикун О. П., Матяш О. М., Гриненко Ю. А. (2017)
Дубівська С. С. - Напрямки корекції післяопераційних когнітивних змін (2017)
Дельва М. Ю. - RESLES — синдром оборотного ураження валика мозолистого тіла при вірусасоційованому енцефаліті, Євтушенко С. К., Дельва І. І. (2017)
Бурчинский С. Г. - Препараты гинкго билоба: по пути открытий в клинической нейрофармакологии (2017)
Ахророва Ш. Б. - Возрастные и гендерные клинико-патогенетические особенности острой невропатии лицевого нерва (2017)
Дубівська С. С. - Вивчення впливу Церебролізину® на післяопераційну когнітивну дисфункцію (2017)
Садоха К. А. - Современные тенденции в диагностике редких форм головной боли (обзор литературы и клиническое наблюдение), Головко А. М. (2017)
Лихачева Е. М. - Паранеопластические спинальные синдромы (научный обзор и личное наблюдение) (2017)
Селицкий М. М. - Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия: от патогенеза к диагностике (2017)
Евстигнеев В. В. - Качество жизни и восстановительная терапия с использованием ритмической транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с резистентной эпилепсией, Бельская Г. Н., Кистень О. В., Пономарева И. В., Лузанова Е. И. (2017)
Юркевич М. Ю. - Клеточная терапия болезни Паркинсона: достижения и перспективы, Зафранская М. М., Пономарев В. В., Бойко А. В., Алейникова Н. Е. (2017)
Кочубейник О. - Психологічний зміст аномії: конструювання опитувальника (2017)
Радчук Г. - Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ (2017)
Редько С. - Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект (2017)
Адамська З. - Теоретико-методологічні засади розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в контексті вищої професійної освіти (2017)
Плющ О. - Суб’єкт у сучасній психології: синергетична методологія аналізу (2017)
Зелінська Т. - Амбівалентний шлях життя дружини алкоголіка (2017)
Вінник Н. - Модель особистості інтелектуально обдарованого старшокласника (2017)
Макарчук Н. - Роль особистісної саморегуляції у превенції фрустрації в професійному середовищі, Стусь А. (2017)
Рафіков О. - Соціальний оптимізм як чинник конкурентоздатності організації: оцінка експертів (2017)
Варягіна А. - Оцінка ефективності процесів громадської участі (2017)
Товстокора Ю. - Комунікативна поведінка особистості: особливості взаємозв’язків між компонентами (2017)
Шапаренко Ю. - Семантична диференціація авто- та гетеростереотипів у етнічній самосвідомості лемківського народу (2017)
Склярук А. - Соціально-психологічний аналіз проблемної сім’ї з позиції системного підходу (2017)
Петрунько О. - Внутрішньоособистісний конфлікт на стику конфліктології, практичної та клінічної психології (2017)
Власенко І. - Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: мотиваційний аспект (2017)
Сидорко І. - Роль керівника в управлінні конфліктами у колективі (2017)
Скрипник Т. - Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі (2017)
Дзюбинська М. - Внутрішня картина здоров’я дітей хворих на епілепсію: емпіричне дослідження (2017)
Милых В. И. - Автоматизированное формирование расчетных моделей трехфазных асинхронных двигателей для программной среды FEMM (2017)
Ставинский А. А. - Асинхронные двигатели с тангенциальным смещением зубцовых гармоник магнитного поля. Ч.1. Добавочные электродвижущие силы и потери, Плахтырь О. О., Вахонина Л. В., Пальчиков О. О. (2017)
Ставинский А. А. - Асинхронные двигатели с тангенциальным смещением зубцовых гармоник магнитного поля. Ч.2. Добавочные моменты и силы, Плахтырь О. О., Вахонина Л. В., Пальчиков О. О. (2017)
Макарчук О. В. - Будова та алгоритм керування низькошвидкісним сервоприводом на основі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів, Хай М. В. (2017)
Васьковський Ю. М. - Дослідження впливу старіння сталі магнітопровода статора турбогенератора на його енергетичні характеристики, Гераскін О. А., Беленок Н. В. (2017)
Чемерис В. Т. - Взаємозв’язок між нестаціонарними фізичними процесами в силових пристроях електромеханіки, Бородий І. О. (2017)
Kharchyshyn B. M. - Functional testing of angle-data transmitters of the limited rotation angle, Khai M. V., Bolkot P. A. (2017)
Качура А. В. - Математическое моделирование замкнутой системы электропривода на базе вентильного реактивного двигателя на основе метода конечных элементов, Съянов А. М., Поляков Р. М. (2017)
Яровенко В. А. - Оценка маневренных характеристик электроходов на начальных стадиях их проектирования, Зарицкая Е. И., Черников П. С. (2017)
Загирняк М. В. - Анализ коэффициентов вейвлет-спектров диагностических сигналов при повреждении ротора асинхронного двигателя, Ромашихина Ж. И., Калинов А. П. (2017)
Ромашихин Ю. В. - Возможность идентификации параметров асинхронных двигателей энергетическим методом при синусоидальном питании, Ромашихина Ж. И., Руденко Н. А. (2017)
Мілих В. І. - Чисельний аналіз магнітного поля циліндричного трифазного індуктора магнітного сепаратора, Шилкова Л. В., Ревуженко С. А. (2017)
Рымша В. В. - Разработка и исследование датчика линейного перемещения, Радимов И. Н., Гулый М. В., Бабич И. П., Калиниченко А. А., Деменко Н. П. (2017)
Махотило К. В. - Создание эффективных энергогенерирующих узлов, объединяющих станции на возобновляемых источниках энергии, Червоненко И. И., Кулешов В. С., Кулешова К. В. (2017)
Мазуренко Л. І. - Оцінка можливості використання вентильно–реактивного двигуна у складі верстат–гойдалки, Бібік О. В., Клименко В. Г., Шихненко М. О. (2017)
Петрушин В. С. - Учет потерь от высших гармонических в регулируемых асинхронных двигателях, Еноктаев Р. Н., Шестаков О. И., Прокопенко Н. С. (2017)
Єгоров А. В. - Вплив схеми з’єднання котушок обмотки статора двигуна з ротором, що котиться, на його енергетичні показники, Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Юхимчук В. Д. (2017)
Жильцов А. В. - Аналіз впливу вихрових струмів на динамічні та енергетичні характеристики лінійної електромеханічної системи, Сорокін Д. С. (2017)
Гребенников В. В. - Сравнительный анализ электродвигателей c различной конфигурацией магнитных систем (2017)
Юр'єва Є. Ю. - Особливості проектування коаксіальних лінійних двигунів з постійними магнітами (2017)
Болюх В. Ф. - Линейный ударный электромеханический преобразователь электромагнитно-индукционного типа, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2017)
Попович О. М. - Врахування просторової несинусоїдності магніторушільних сил при проектуванні асинхронних двигунів за еквівалентною квазітривимірною польовою моделлю, Головань І. В. (2017)
Міжнародний симпозіум проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки - SIEMA секція "Проблеми теорії і практики електричних машин" (2017)
Вихідні дані (2017)
Лисенко О. - Базові принципи післядипломної освіти лікарів (2017)
Дурдас А. - Тенденції розвитку освіти дорослих франції: сучасність і перспективи (2017)
Батечко Н. - Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії (2017)
Загородня А. - Порівняльний аналіз навчання фахівців економічної галузі України та Республіки Польща (2017)
Євтушенко Н. - Організація освіти польських учителiв у післядипломний період (2017)
Овчаренко Н. - Сучасна музична освіта федеративної Республіки Німеччини (2017)
Лакоза Н. - Організація профільного навчання в Україні та за кордоном (2017)
Мосьпан Н. - Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС (2017)
Вербенець А. - Процес формування моделі інклюзивної освіти у Республіці Мальта (2000-2005 рр.) (2017)
Валенкевич О. - Освітній вплив сучасних чеських музеїв (з практики роботи Моравсього народного музею у місті Брно) (2017)
Петренко Н. - Організація здоров’язбережувального середовища в аграрному університеті (2017)
Касілов І. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності (2017)
Томашевський В. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2017)
Овсієнко Л. - Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз (2017)
Гайдай І. - Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю: історичний досвід для сучасності (2017)
Замкова Н. - Педагогічна модель розвитку критичної грамотності майбутніх перекладачів А. Люка та П. Фрібоді: досвід використання у вітчизняній педагогічній практиці, Войнаровська Н. (2017)
Синекоп О. - Англомовне навчання майбутніх ІТ-фахівців лінгвостилістичним особливостям тексту політики інформаційної безпеки (2017)
Іваницька О. - Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ, Панченко А., Панченко Г. (2017)
Кулик О. - Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів (2017)
Александрова В. - Змістовий компонент позакласної роботи з української мови у 8-9 класах загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Бровко К. - Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Чжан С. - Змістовно-технологічне забезпечення процесу виховання етнічної толерантності студентів (2017)
Фінгерман О. - Патріотичне виховання і корекція розумово відсталих дошкільників засобами музейної педагогіки (2017)
Байструк-Глодан Л. З. - Перспективи селекції Festuca trachyphylla при створенні сортів газонного призначення в умовах Передкарпаття, Хом'як М. М., Жапалеу Г. З. (2017)
Дубицький О. Л. - Роль чутливих до сонячної радіації ознак потужності фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності пшениці озимої за біологізованих систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Дубицький О. Л. - Формування продуктивності колосу озимої пшениці залежно від питомої площі та питомої поверхневої щільності листків за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2017)
Кобиренко Ю. О. - Динаміка видового складу різновікових травостоїв під впливом антропогенного навантаження, Котяш У. О., Терлецька М. І., Дідух Г. М. (2017)
Коник Г. С. - Оптимізація елементів технології вирощування рижію ярого в умовах Західного Лісостепу, Лихочвор А. М. (2017)
Коник Г. С. - Вплив удобрення і біопрепаратів на якість і поживність корму лучних травостоїв, Рудавська Н. М. (2017)
Марухняк А. Я. - Пластичність і стабільність кількісних ознак продуктивності голозерних зразків вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2017)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування різних систем удобрення і вапнування та їх післядії на трансформацію кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, Гавришко О. С., Шинкарук Г. П. (2017)
Осадчук В. Д. - Особливості вирощування світчграсу як енергетичної культури в умовах Буковини, Гунчак Т. І., Сандуляк Т. М. (2017)
Пущак В. І. - Особливості вирощування нуту на території України в умовах зміни клімату (2017)
Рудавська Н. М. - Вплив удобрення на формування врожаю гібридів кукурудзи, Гук Р. М. (2017)
Воробель М. І. - Перетравність поживних речовин і баланс Нітрогену у дійних корів за корекції вітамінно-мінерального живлення (2017)
Клим О. Я. - Концентрація жирних кислот і важких металів у пилку з яблуні в різних природних зонах Карпатського регіону (2017)
Козир В. С. - Стан та перспективи племінної роботи в молочному скотарстві Півдня України, Коваленко В.П., Геккієв А. Д. (2017)
Романчук А. С. - Середньодобове виділення жирних кислот загальних ліпідів з молоком та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу, Рівіс Й. Ф. (2017)
Седіло Г. М. - Особливості протеїнового та енергетичного живлення вівцематок, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М., Карапата Н. М. (2017)
Федак В. Д. - Газоенергетичний обмін у телиць, нетелей і корів української чорно-рябої молочної породирізних типів конституції, Федак Н. М., Полуліх М. І., Шелевач А. В. (2017)
Шелевач А. В. - Обмін азотовмісних сполук в організмі та продуктивність бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2017)
Ящук Т. С. - Адаптованість помісних корів червоної польської породи до паратипних умов середовища, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2017)
Волобуєва О. Ф. - Формування прихильності до здорового способу життя: психологічний ракурс (2017)
Гафіатуліна А. В. - Семантична диференціація ключового поняття національної самосвідомості студентів (2017)
Журавльов В. В. - Чинники та умови впровадження організаційно-психологічного тренінгу для керівного складу органів охорони державного кордону (2017)
Іваник О. О. - Психологічні особливості маніпулятивної поведінки у дорослих (2017)
Ковальчук О. С. - Специфіка проявів соціальної відповідальності та психологічного благополуччя в різних вікових групах, Нікітіна Д. О., Обдула А. М. (2017)
Шандрук С. К. - Вчинкова організація пошукової пізнавальної активності особистості, Фурман А. А. (2017)
Швець В. В. - Методичні засади впливу ткацтвотерапії в психологічному процесі (2017)
Ятчук М. С. - Завдання та особливості професійної діяльності працівників органів та установ виконання пока4рань (2017)
Шкодовський Ю. М. - Харківський національний університет будівництва та архітектури. Історія та сьогодення (2012)
Подольская Е. А. - Педагог как субъект образования в кризисном обществе... (2012)
Бирченко Е. И. - Высшая школа и бизнес: в поисках путей эффективного взаимодействия (2012)
Туренко А. Н. - О совершенствовании технического образования и многоуровневой фундаментальной подготовки (2012)
Бирченко Е. И. - Карьерный рост выпускников в системе показателей качества высшего образования (2012)
Нагаєв В. М. - Дворівнева модель управління навчально-дослідною роботою студентів у вищих навчальних аграрних закладах (2012)
Селецький А. Ю. - Професійне навчання на виробництві (2012)
Калашник Л. С. - Організаційні аспекти системи педагогічного та соціального піклування про дітей-сиріт в КНР (2012)
Соколова О. Р. - Проблеми адаптації першокласників до школи як складова безперервної освіти (2012)
Євдокимов В. І. - Запобігання і подолання конфліктів у студентському середовищі (2012)
Ренев В. А. - Концепция устойчивого развития: принципы, тенденции и опыт внедрения в учебный процесс, Журавлев Ю. Д., Бортничук П. С., Нестеров М. Р., Подустов М. Т., Запорожец И. И. (2012)
Саєнко Н. Н. - Методи духовно-морального виховання студентів технічних ВНЗ (2012)
Мощенок В. С. - Использование компьютерных технологий в преподавании технических дисциплин, Тарабанова В. В., Лалазарова Н. А., Ляпин А. Ф. (2012)
Деркач Г. В. - Особенности обучения иностранных студентов конспектированию (2012)
Агаджанова Р. - Використання методу проектів у процесі навчання іноземній мові студентів економічних спеціальностей (2012)
Згурська М. П. - Педагогічна культура викладача вищої школи: етична складова (2012)
Мамедов З. А. - История спорта и физического воспитания в Азербайджане (2012)
Крахмалев А. П. - Научные и литературные занятия в Петропавловской крепости (2012)
Степанова М. В. - Успех в программе "Темпус" — это реально? (2012)
Анотації (2012)
Астахова Е. В. - Современный студент: риски адаптации к условиям непрерывного образования (2012)
Степко М. А. - Вища освіта: світові тенденції та реалії України (2012)
Обозная Е. К. - Отношения преподаватель — студент в рамках личностно-ориентированной парадигмы вузовского образования (2012)
Улитина М. И. - Новые формы взаимодействия между преподавателями и студентами на примере использования учебного портала Российского университета дружбы народов (2012)
Нечитайло И. Р. - Компетентностный портрет студента как модель оценки качества образовательной деятельности учебного заведения (2012)
Попова А. М. - Развитие экономической мобильности студентов и преподавателей как фактор повышения конкурентоспособности высшего образования Украины (2012)
Курганская Е. Э. - Роль преподавателя в формировании адаптационного потенциала студента (2012)
Хотенчан Д. А. - Психологические особенности личностной зрелости старшеклассников (2012)
Тюрк С. А. - Новые технологии в системе образования Турции (2012)
Прокопенко А. І. - Система перспективного управління у вищому навчальному закладі (2012)
Даньшева С. О. - Інтегральні характеристики професійної мобільності майбутнього конкурентоздатного інженера (2012)
Ромоданова Э. В. - Мониторинг адаптации студентов-первокурсников к обучению в университете, Тиманюк В. С., Огарь С. Ф. (2012)
Анищенко В. А. - Модульная система МОТ — принципиально новое явление в профессиональной подготовке персонала (2012)
Степанец И. В. - Система подготовки кадров для школы в Китайской Народной Республике (2012)
Джгун Н. І. - Порівняльна характеристика фізичного виховання в школах України та КНР (2012)
Чередник Д. Л. - Компетентностный подход в системе профессиональной подготовки инженера (2012)
Алексєєнко Алексєєнко - Форми та принципи реалізації інтерактивних технологій для формування професійних умінь у майбутніх лікарів, Р. Р. (2012)
Дементьева Дементьева - Деловая игра как метод подготовки иностранных студентов к профессиональной деятельности, Т. Т. (2012)
Московкин Московкин - Обучение братьев Семена и Соломона Кузнец в Ровенском реальном училище, В. В., Самсонюк Самсонюк, Т. Т. (2012)
Ковтун І. І. - Про широту математичних інтересів академіка Михайла Кравчука (2012)
Анотації (2012)
Захарченко В. - Капітальні інвестиції як драйвер технологічної реструктуризації промисловості України та її регіонів у постіндустріальну епоху (2017)
Желюк Т. - Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління (2017)
Паляничко Н. - Розвиток інструменту страхування ризиків сільськогосподарського землекористування (2017)
Кармелюк Г. - Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Романюта Е. - Конкурентоспроможність української системи оподаткування в умовах інтеграції до Європейського Союзу (2017)
Карапетян Е. - Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів (2017)
Островська Г. - Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання (2017)
Шестерняк М. - Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві (2017)
Задорожний З. - Логістичні витрати та їх класифікація, Грицишин А. (2017)
Івашук Ю. - Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки (2017)
Бабовал Н. - Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2017)
Лесовой В. Н. - Духовные ориентиры воспитания будущего врача, Алексеенко А. П. (2012)
Тридід О. О. - Основні вимоги до сучасного викладача ВНЗ та досвід їх реалізації в Харківському інституті банківської справи УБС НБУ, Світлична В. Р. (2012)
Гребенюк В. А. - Образование и виртуальность: новые задачи (2012)
Артеменко В. М. - Гібрид агент-орієнтованої моделі оцінювання знань учасників E-learning (2012)
Мышев А. С. - Сетевая модель "виртуального рабочего стола" взаимодействия преподавателя и студента в информационном пространстве internet сети, Подгорный М. М. (2012)
Лавенделс Ю. А. - Виртуальные занятия на базе дистанционного управления сервером, Шитиков В. А., Штейнманс Ю.Ф., Булиньш З. С. (2012)
Захарченко В. С. - Применение технологий дистанционного обучения для подготовки специалистов морского транспорта, Шапо В. А. (2012)
Бондаренко М. А. - Розробка модуля для системи дистанційного навчання за темою "Робота з формулами в редакторі електронних таблиць пакета OpenOffic" (2012)
Смолин Ю. Э. - Анализ информационной структуры, информационных потоков и их взаимосвязей в управлении процессом технического творчества, Смолина Н. Ю. (2012)
Лукьянова В. Л. - Методы обучения математике иностранных учащихся подготовительного факультета (2012)
Зимогляд Н. С. - Процедурні моделі змісту навчання проектуванню швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу (2012)
Иванова О. И. - Активизация познавательной деятельности учащихся (2012)
Губська С. Ф. - Особливості формування етики міжособистісних відносин молодших школярів (2012)
Московкин В. М. - Об истории высших учебных заведений, организованных на базе Харьковского института народного хозяйства в 1930 г. (2012)
Стадник О. С. - Підручники географії другої половини XVIII ст. (2012)
Гаврилова Л. А. - Памяти удивительного педагога: Никита Леонтьевич Чемезов (2012)
Хлопов Г. М. - Підручники "Основи теорії кіл", "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (2012)
Анотації (2012)
Мазоренко Д.І. - Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету, Тіщенко Л. М., Жила В. І., Гришин І. М. (2012)
Астахова Е. В. - Исследовательский проект "200-летие Бородинской битвы: Украина помнит" (2012)
Иванова К. И. - Религия и медицина: современный алгоритм развития, Лантух А. П., Мирошниченко М. С. (2012)
Гладкий І. П. - Розвиток та ефективне використання інформаційних ресурсів, Кухаренко В.М., Табулович В. Ю. (2012)
Реньов В. О. - Економіка знань: від проекту доктрини до перших кроків реалізації, Журавльов Ю. Д., Бортнічук П. С., Нестеров М. Ф. (2012)
Пасмор Н. П. - Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу (2012)
Касьянова О. Г. - Використання евристичних методів у навчальному процесі вищої школи (2012)
Даньшева С. О. - Компетентнісний підхід до формування професійної мобільності майбутнього інженера (2012)
Алексєєнко Р. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі підготовки майбутніх лікарів (2012)
Поляков С. Г. - Підвищення ефективності проведення практичних занять з технічних дисциплін шляхом використання методів проблемного навчання, Зміївський Г. О. (2012)
Алекнерова М. Э. - О некоторых проблемах семейного воспитания (2012)
Семейкина Н. Г. - Педагогические принципы профессора А.И. Кирпичникова (2012)
Анотації (2012)
Бобырева Е. К. - Дискурсивные особенности формирования коммуникативной компетенции в религиозном дискурсе (2011)
Боброва Е. Б. - Влияние языковой среды на развитие языковой компетенции китайских студентов, Вялых И. Р., Наумова И. П., Токайская Е. С. (2011)
Богиня Л. Р. - Взаємозв’язок і наступність вивчення загальноосвітніх дисциплін на етапі довузівської та переддипломної підготовки іноземних студентів, Колєчкіна І. І., Криворучко Т. П., Савицька Т. Ф. (2011)
Борбунюк В. С. - Национально-культурные особенности рецепции литературы и живописи (на примере рассказа Лу Синя "Родное село" и китайской пейзажной живописи) (2011)
Валит Е. Н. - Концепты мифологии и фразеологии - лингвистические маркеры национальной картины мира (2011)
Жовтоніжко І. І. - Самостійна робота іноземних студентів під час довузівської підготовки (2011)
Ионкина Е. Р. - Определение профессионально-языковой компетентности иностранного студента и условия ее формирования на довузовском этапе обучения (2011)
Лагута Т. Н. - Науковий стиль української мови: види тестових завдань для іноземців, Вержанська О. Н. (2011)
Мосьпан О. М. - Словотвірний аспект сучасної залізничної термінології (2011)
Казаков В. О. - Самостоятельная работа студентов в процессе обучения физиологии в медицинском университете, Панова Т. П., Прокофьева Н. Ф., Гайдарова Е. К., Коноплянко В. С. (2011)
Рубина С. Е. - Разработка технологии обучения в контексте межкультурной коммуникации с опорой на этнопсихологические особенности учащихся (2011)
Северин Н. В. - Внеаудиторная работа — оригинальный путь к межкультурной коммуникации (2011)
Сеник Л. В. - Языковые и социокультурные факторы при обучении иностранных студентов-медиков профессиональной диалогической речи, Васецкая Л. П., Гейченко Е. Ю., Лебеденко И. В. (2011)
Ситковская М. И. - Коммуникативность как основополагающая составляющая обучения русскому языку как иностранному (2011)
Снегурова Т. С. - Способы активизации форм краткосрочного обучения: поиск инноваций, Виктор О. В. (2011)
Соколова Г. Н. - Восприятие текста в лингвокультурологическом аспекте: особенности смысловых и образных ассоциаций (2011)
Йоситака Т. Й. - Преподавание иностранных языков в университетах Японии (2011)
Мухтарова Г. А. - История образования в Тебризе (2011)
Стребуль Л. П. - Внеаудиторная работа как фактор повышения коммуникативной компетенции иностранцев, Дубовая Г. С. (2011)
Омаров М. А. - Опыт преемственности в обучении физике студентов-иностранцев на подготовительном и основном факультетах, Украинец Н. У. (2011)
Филимонова Н. Р. - Профессионально-педагогическое общение в вузовской иностранной аудитории, Романюк Е. П. (2011)
Рутц Е. С. - Интенсификация современного учебного процесса: роль информационных технологий в образовании, Ходоренко А. В. (2011)
Швець Г. Г. - Вивчення дієприкметника в курсі української мови як іноземної (2011)
Погребняк Ю. П. - Обучение иностранных студентов структурно-семантическим особенностям интериоризованного дискурса (2011)
Иванова К. В. - Этико-правовые аспекты деятельности врачей в Украине, Лантух А. А., Мирошниченко М. М., Горбаш А. С., Мирошниченко С. П. (2011)
Ренев В. А. - Эргономика и инженерная психология в подготовке специалистов АСУ ТП, Петрова Е. П. (2011)
Пазиніч С. М. - Філософія освіти в багатогранній діяльності Миколи Івановича Пирогова, Пономарьов О. В. (2011)
Гран-при — книге об учителях (2011)
Анотації (2011)
Прихна Т. А. - Синтез, спекание, структура и свойства материалов на основе AlB12, Барвицкий П. П., Дуб С. Н., Свердун В. Б., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Муратов В. Б., Васильев О. О. (2017)
Жданюк Н. В. - Характеристика структури органофілізованого палигорськіту і його спорідненість по відношенню до хроматів, Биков О. І. (2017)
Богатирчук А. С. - Визначення напруженого стану навколо отворів в циліндричній оболонці із композитного матеріалу, Романенко В. М. (2017)
Рудик О. Ю. - Іонне-азотування: регулювання фізико-механічних властивостей (2017)
Білошицька О. К. - Дослідження показників епілептичних ЕЕГ-сигналів за допомогою методів нелінійної динаміки, Клименко Т. А. (2017)
Ащепкова Н. С. - Моделювання та аналіз точності позіціювання маніпулятора (2017)
Максименко В. Б. - Обнаружение тепловых неоднородностей для последовательности изображений в видео термограмм, Шлыков В. В., Данилова В. А. (2017)
Адоньєв Є. О. - Принципи геометричної кореляції при побудові моделей багатофактор-них ситуацій і процесів, Верещага В. М. (2017)
Ганзя Р. С. - Вдосконалення методу нормування в кільці p-адичних чисел (2017)
Святний В. А. - Реалізація зв'язку з системою АСКОЕ через GSM-мережу, Мірошкін О. М., Гриша В. В. (2017)
Козаченко Д. Н. - Управление роспуском составов на сортировочных горках с немеханизированными парковыми тормозными позициями, Гревцов С. В., Болвановская Т. В. (2017)
Мошноріз М. М. - Автоматизована система водопостачання, яка складається з двох насосних агрегатів (2017)
Порван А. П. - Моделирование структуры данных информационной системы выявления ранних признаков нарушения механизмов гомеостаза биологической системы в экстремальных условиях, Высоцкая Е. В., Новикова И. В., Макайда С. В. (2017)
Броварець О. О. - Математичні моделі для визначення площі контактів робочих електродів технічної системи оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Подостроєць К. О. - Дослідження впливу дестабілізуючих факторів на вимірювання еталонних базисних відстаней геодезичного полігону (2017)
Федоров Н. В. - Оптимизация технологических режимов работы локальных подсистем инженерной сети, Хренов А. М. (2017)
Фешанич Л. І. - Метод виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів, Олійник А. П. (2017)
Баженов В. Г. - Аналіз можливостей кореляційного методу визначення джерела акустичної вибухової хвилі, Шиндерук Т. Д. (2017)
Годун Н. І. - Сучасний стан та особливості викладання основ безпеки життєдіяльності у педагогічних ВНЗ в умовах модульно-рейтингової системи, Кебкало Т. Г., Миздренко О. М., Харченко Н. А., Буц М. А. (2017)
Єрічева Т. Ю. - Виробничий травматизм: актуальні аспекти та методи аналізу причин (2017)
Миздренко О. М. - Параметри мікроклімату: їх нормування та вплив на здоров’я людини, Годун Н. І., Харченко Н. А. (2017)
Москалюк І. В. - Екологічна ситуація в Україні, Сакун Н. Н., Нагорнюк В. Ф. (2017)
Палієнко О. А. - Аналіз і шляхи вирішення проблем екологічної безпеки в Україні (2017)
Савченко В. М. - Дослідження рівня професійного ризику, виробничого травматизму та профзахворюваності в галузі тваринництва України, Цивенкова Н. М., Савченко Л. Г. (2017)
Оборський Г. О. - Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм, Перпері Л. М., Голобородько Г. М. (2017)
Нагорный Б. И. - Мировая конкуренция на рынке образовательных услуг и проблема академической мобильности (2011)
Астахова В. И. - Основные тенденции развития академической мобильности украинских студентов (2011)
Астахова Е. В. - Академическая мобильность в украинском контексте: риски адаптации (2011)
Іваненко В. И. - З досвіду реалізації системи академічної мобільності в контексті Болонського процесу (2011)
Бондаренко М. А. - Академическая мобильность научных кадров (2011)
Быстрянцев С. И. - Академическая мобильность — важнейший фактор успеха модернизации российской системы высшего образования (2011)
Прокопенко І. Ф. - Управління університетом в умовах модернізації освіти (2011)
Черевко О. І. - Реалізація компетентнісної парадигми та формування професійної мобільності фахівця у ВНЗ (2011)
Ниндель Т. С. - Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии (2011)
Євдокимов В. І. - Європейський вибір України і підготовка вчителя (2011)
Попов В. В. - Проактивний підхід до виховання у вищому навчальному закладі пожежно-рятувального профілю (2011)
Тридід О. М. - Активізація людського капіталу в системі професійної підготовки, Світлична В. С. (2011)
Радов Д. І. - Професійна етика державного службовця (2011)
Ашеров А. Т. - Обучение на ошибках, Сажко Г. С., Полякова Ю. М. (2011)
Шаповалова Н. Ю. - Особливості вивчення неевклідової геометрії Лобачевського та ії застосування (2011)
Штефан Л. В. - Структура інноваційної культури інженера-педагога (2011)
Поляков С. О. - Игровые формы и методы обучения в подготовке курсантов высших военных учебных заведений (2011)
Лихвар В. В. - Художньо-творча діяльність як культурологічна проблема, Лихвар І. В. (2011)
Дербилова Е. А. - Педагог-режиссер (2011)
Крюков О. Б. - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (2011)
Анотації (2011)
Череднік Д. Л. - Національно-патріотичне виховання молоді і сучасність, Журавльов Ю. Д., Зайончковський Ю. В. (2011)
Войно-Данчишина О. В. - "Возраст — это не тяжелая ноша, а яхта обретения знаний и общения, и плавание будет продолжаться долго-долго…" (2011)
Подберезський М. К. - Професійна мобільність майбутнього інженера як науково-педагогічний феномен, Даньшева С. О. (2011)
Гирич З. І. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при вивченні педагогічних дисциплін (2011)
Борова Т. П. - Роль коучингу в системі адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників (2011)
Харківська А. А. - Управління системою вищої освіти в контексті ХХI ст. (2011)
Хоботова Э. Б. - Совершенствование фундаментального химического образования в технических вузах (2011)
Дмитрієв І. Б. - Наукові здобутки студентів факультету управління та бізнесу, Горова К. І. (2011)
Ковтун И. И. - О методике изложения отдельных разделов курса высшей математики (2011)
Зюзіна Т. О. - Реалізація принципу літературоцентричності культури в змісті циклу гуманітарних дисциплін (2011)
Стецюк К. П. - Етнічно-ментальні чинники формування екологічної культури (2011)
Селецький А. В. - Проблема взаємозв’язку інноватики і традицій у профтехосвіті України (2011)
Московкин В. М. - О судьбах тех, кто обучал Семена Кузнеца в Харькове, Божко Л. В. (2011)
Романец Г. Г. - Женский медицинский институт: 100-летний юбилей и 90-летнее забвение (2011)
Анотації (2011)
Содержание (2012)
Фарафанов А. Ю. - Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге, Фурманова Н. И. (2012)
Alazawi R. J. - Markovian approach to man-machine-environment systems (2012)
Одаренко Е. Н. - Влияние индукции фокусирующего поля на эффективность комбинированного умножителя частоты (2012)
Рот С. М. - Імітаційне моделювання системи фазового автопідстроювання частоти з розширеною смугою захоплення (2012)
Калиберда М. Е. - Расчет характеристик диэлектрического электроотрицательного метаматериала в круглом волноводе на основе многослойного диэлектрика, Погарский М. Е., Дроздов К. С. (2012)
Асанов Э. Э. - Численная модель контакта металл-полупроводник, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И. (2012)
Лёзов П. П. - Коррекция закона Фарадея (2012)
Лёзов П. П. - Коррекция уравнений Максвелла (2012)
Лёзов П. П. - Коррекция уравнений бегущих волн (2012)
Крыжановский В. Г. - Влияние потерь в резонансных контурах на работу усилителя класса F, Ефимович А. П. (2012)
Афонин И. Л. - Исследование фазового сдвига между волнами, ответвляемыми щелями, прорезанными в широкой стенке плоского полуоткрытого металлодиэлектрического волновода, Лащенко И. В., Боков Г. В. (2012)
Гордиенко Ю. Е. - Бесконтактный режим работы при сканирующей микроволновой микроскопии, Ларкин С. Ю., Чхотуа М. С. (2012)
Сахненко Н. К. - Круговой резонатор с меняющейся по произвольному закону диэлектрической проницаемостью (2012)
Панченко А. Ю. - Параметры принимаемого сигнала на нижнем участке трассы бистатических систем РАЗ (2012)
Книгавко Ю. В. - Математическая модель динамической пространственной модификации томографических данных (2012)
Шиляева О. Л. - Структурные функции поля диэлектрической проницаемости при статистически анизотропной тропосфере, Петров В. А. (2012)
Карташов В. М. - Корреляционная обработка сигналов системы температурного радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Куля Д. Н. (2012)
Лошицкий П. П. - Исследование возможностей использования электромагнитного излучения миллиметрового диапазона длин волн для дистанционного регулирования свойств водных растворов, Минзяк Д. Ю. (2012)
Агеев Д. В. - Метод распределения длин волн в сетях DWDM с использованием эвристического алгоритма BCO-RWA, Переверзев А. А. (2012)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение и измерение параметров сигналов в параллельных системах обработки (2012)
Чепурный Я. Н. - Моделирование волноводного турникетного соединения с выходом на квадратном волноводе для антенны радара некогерентного рассеяния, Черняев С. В., Скляров И. Б. (2012)
Невлюдов И. Ш. - Исследование параметров многозондового подключающего устройства для контроля электронных компонентов, Жарикова И. В. (2012)
Пономарева А. В. - Влияние технологических режимов операции ультразвуковой сварки на надежность монтажных соединений, Невлюдова В. В. (2012)
Арсеничев С. А. - Резонансные свойства металлодиэлектрической пластины в волноводе, Полетаев Д. А., Слипченко Н. И., Старостенко В. В., Таран Е. П., Шадрин А. А. (2012)
Кузнецов А. А. - Оптимизация канала связи системы MIMO, Цопа А. И. (2012)
Ткаченко В. Н. - Модификация метода Ньютона применительно к решению координатно-трассовых задач пассивными автоматическими комплексами сопровождения воздушных целей, Коротков В. В., Пантеев Р. Л. (2012)
Ткаченко В. Н. - Повышение точности определения координат ИРИ пассивными системами при помощи измерения периода вращения АФС РЛС, Коротков В. В., Поздняков Е. К. (2012)
Ципоренко В. В. - Дослідження безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з подвійним кореляційним обробленням (2012)
Рязанцев О. В. - О взаимодействии сигнала модифицированной ФМ с частотно-избирательными устройствами, Кулик М. В., Съянов А. М. (2012)
Стрелкова Т. А. - Исследование статистики пространственно-временных сигналов в оптико-электронных системах, Созонов Ю. И., Яновский Ю. А. (2012)
Токарь Л. А. - Анализ алгоритма планирования радиосети на основе технологии LTE (2012)
Биньковская А. Б. - Использование граничного сканирования при тестопригодном проектировании цифрових устройств, Котух В. Г., Мирошник М. А., Селевко С. Н. (2012)
Есилевский В. С. - Информационно-диспетчерская система автотранспортного предприятия CarTrace на основе GPS-технологий, Губочкин В. И. (2012)
Коваль Ю. А. - Учет канальных погрешностей пассивной системы синхронизации времени и частоты при использовании сигналов геостационарных ИСЗ, Костыря А. А., Приймак С. Ю., Плехно С. А., Асаад Х. Х. (2012)
Рефераты (2012)
Исходные данные (2012)
Іванова К. І. - Етичний кодекс фармацевтичних працівників України як основа діяльності фармацевтів у сучасному суспільстві, Лантух А. В., Мирошниченко М. М., Мирошниченко С. В. (2011)
Каслін М. А. - Зміни навчальних планів за спеціальностями транспортно-дорожньої галузі, Костіна Л. В. (2011)
Анищенко В. А. - Профессиональное модульное обучение в подготовке и повышении квалификации людей с ограниченными физическими возможностями (2011)
Михайличенко А. М. - Професiйна пiдготовка квалiфiкованих робітникiв на виробництвi (2011)
Ренев В. А. - Автоматизация и система экологического мониторинга в подготовке специалистов АСУ ТП, Бортничук П. П. (2011)
Бондаренко М. А. - Розробка та тестування класів для підсистеми лексичного аналізу в компіляторах мов програмування високого рівня (2011)
Касьянова О. І. - Експертиза в інтерпретаціях педагогів: результати дослідження (2011)
Кравец Н. С. - Использование технологий "Cloud Computing" в образовательных проектах (2011)
Лозовой А. С. - Уравнивание женских и мужских спортивных результатов в пауэрлифтинге, Караулов Е. М., Обозный А. Ф. (2011)
Олександрова Н. Н. - Сутність поняття "професійно важливі якості" (2011)
Шапаренко Х. Ф. - Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у процесі екологічного виховання, Савченко Л. С. (2011)
Карюченко Д. Р. - Підготовка майбутніх учителів до формування культури дозвіллєвої діяльності старшокласників (2011)
Шаньшань Л. У. - Формы и методы профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в КНР (2011)
Пономаренко Л. В. - Письмо в процессе обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе (2011)
Радіонова Н. М. - Модуси взаємодії раціонального та ірраціонального у філософській думці Слобожанщини (2011)
Лісковацька Х. А. - Педагогічна спадщина українських учених-компаративістів початку ХХ століття (2011)
Анотації (2011)
Баранюк Р. А. - Адаптивний електротепловий захист напівпровідникових перетворювачів електроенергії, Тодоренко В. А., Бондаренко О. Ф. (2017)
Глушеченко Э. Н. - Проектирование микрополосковых СВЧ-фазовращателей для антенных решеток (2017)
Цевух И. В. - Имитатор сигналов для индикатора кругового обзора "Пикет", Шейк-Сейкин А. Н., Садченко А. В., Кушниренко О. А., Савчук Ю. А. (2017)
Дружинін А. О. - Чутливий елементдвофункційного сенсора магнітного поля та деформації на основі мікрокристалів Si, Ховерко Ю. М., Кутраков О. П., Корецький Р. М., Яцухненко С. Ю. (2017)
Велещук В. П. - Влияние разброса значений электрических параметров RGB-светодиодов на однородность свечения светодиодных экранов при минимальной градации яркости, Власенко А. И., Власенко З. К., Шинкаренко В. В., Кудрик Я. Я., Сай П. О., Борщ В. В. (2017)
Трофимов В. Е. - Теплоаккумулирующая панель для поддержания микроклимата в помещении с радиоэлектронным оборудованием (2017)
Семенов A. В. - Влияние электронного облучения на оптические свойства пленок нанокристаллического SiC на подложках из монокристалла Al2O3, Лопин A. В., Борискин В. Н. (2017)
Тыныныка А. Н. - Применение энтропийного коэффициента для оптимизации числа интервалов при интервальных оценках (2017)
Броварська О. А. - Йдемо, утверджуючи себе, як народ…" : націософські пошуки сучасної публіцистики у контексті національно-патріотичного иховання молоді (на матеріалі роману-есе Богдана Теленька "Коли засурмить Сьомий Ангел") (2016)
Геделевич О. В. - Методичні особливості вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики в курсі шкільної математики (2016)
Дражниця С. А. - Дуальне навчання, як інтерактивна форма організації навчального процесу, Дражниця О. М. (2016)
Курняк Л. М. - Екологічна освіта в контексті формування особистості (2016)
Бастричев В. С. - Деякі аспекти розвитку вищої освіти України у світлі Болонського процесу (2016)
Бондар В. С. - Професіоналізм як сукупність критеріїв відповідності майбутніх психологів (2016)
Константінова С. В. - Оптимізація циклу суспільних та гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: аналіз зарубіжного досвіду, Константінов С. А. (2016)
Кравчук Л. С. - Рухова активність як запорука розумової працездатності студентів у навчальній діяльності, Островська Н. О., Кравчук М. В. (2016)
Крупа В. В. - Значення знань теорії та практики навчання основ здоров’я у підготовці фахівців фізичної реабілітації (2016)
Новікова О. А. - Професіоналізм викладача ВНЗ в педагогічній діяльності (2016)
Добровіцька О. О. - Виховний вплив інклюзивного середовища на майбутнього фахівця соціальної сфери (2016)
Калмикова Л. В. - Взаємообумовленість звуковимови та емоційно-психічних станів і особистості (2016)
Левицький В. Е. - До питання про формування основних якостей читання в учнів молодших класів із порушеним інтелектом (2016)
Максименко Н. В. - Особливості застосування педагогічного забезпечення формування основ безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеним інтелектом у позакласній виховній роботі (2016)
Чайковський М. Є. - Педагогічні технології соціально-педагогічної роботи зі студентами з інвалідністю (2016)
Якименко А. А. - Нормативно-правові проблеми регулювання інтеграції осіб з інвалідністю у вищому навчальному закладі (2016)
Ковтун О. С. - Специфіка аналізу візуальної інформації в дослідженнях соціальної комунікації, Баранова С. С. (2016)
Корабльова О. О. - Формування толерантності в контексті профілактики мобінгу в малих групах школярів підліткового віку (2016)
Логвиненко Т. О. - Особливості соціальної роботи та сучасних соціально-педагогічних технологій у скандинавських країнах, Логвиненко О. Б. (2016)
Мисько В. І. - Технології соціально-виховної роботи в будинку сиріт Януша Корчака (2016)
Нагорний Ю. М. - Трансформація національної свідомості українців у системі сімейно-побутового виховання (2016)
Новікова О. Ю. - Реалізація педагогічних умов соціальної адаптації людей похилого віку до інформаційного суспільства в процесі соціально-педагогічної роботи (2016)
Рижанова А. О. - Формування соціальної довіри: соціально-педагогічний аспект (2016)
Слозанська Г. І. - Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді, Горішна Н. М. (2016)
Барабаш Т. В. - Аналіз психологічної готовності військовослужбовців ЗСУ до виконання поставлених завдань, Волинець Н. В. (2016)
Борецька Л. Г. - Специфіка психологічної реабілітації учасників бойових дій, Кондратюк С. М. (2016)
Германський І. Ю. - Теоретичні підходи до розуміння сутності життєстійкості особистості, Кондратюк С. М. (2016)
Горуха Л. А. - Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості, Фрадинська А. П. (2016)
Діденко Є. О. - Гендерні особливості емоційного інтелекту особистості, Кондратюк С. М. (2016)
Луцкевич Ю. О. - Ідентифікація, емпатія, рефлексія як ознаки комунікативної компетентності (2016)
Маримонська А. П. - Особливості діяльності психолога з посттравматичними стресами, Волинець Н. В. (2016)
Мищенко В. В. - Формування ціннісно-смислової сфери особистості студентської молоді, Кондратюк С. М. (2016)
Панчук Л. І. - Особливості психічних станів ВІЛ-інфікованих осіб, Волинець Н. В. (2016)
Прит В. В. - Особливості розвитку креативності у дітей молодшого шкільного віку, Фрадинська А. П. (2016)
Птіцин О. О. - Психологічна безпека особистості в умовах соціально-політичної нестабільності, Волинець Н. В. (2016)
Стоянова С. М. - Роль фольклору у психологічному розвитку дітей дошкільного віку, Левицька Л. В. (2016)
Франчук О. О. - Психологічні особливості насильницької поведінки в міжособистісних стосунках, Левицька Л. В. (2016)
Юртаєв О. В. - Психологічні особливості професійної підготовки військовослужбовців до дій в умовах бою, Фрадинська А. П. (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Annotation (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрющенко К. М. - Окремі питання щодо принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2015)
Грицай Ю. В. - Правове регулювання охорони праці молоді: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2015)
Кабаченко М. О. - Галузеві стандарти оплати праці: перспектива запровадження в Україні (2015)
Міщук М. О. - Функції соціального партнерства в трудовому праві України (2015)
Новіков Д. О. - Pluralitas non est ponenda sine necessitate, або місце теорій прекаріату у науці трудового права (2015)
Силенко Н. М. - Теоретичні та практичні аспекти розірвання трудового договору з інвалідом (2015)
Сорочишин М. В. - Поняття та класифікація органів соціального діалогу у сфері праці (2015)
Честа Д. О. - Суттєві ознаки правової категорії "масове вивільнення працівників" (2015)
Чижмарь Ю. В. - Проблеми й прогалини в національному та міжнародному трудовому праві (2015)
Блошенко Е. Є. - Підстави припинення правових відносин у сфері використання рослинного світу (2015)
Кваша В. М. - Особливості системи титулів на користування землею в КНР (2015)
Лісова Т. В. - Особливості заходів правової охорони та відтворення земель сільськогосподарського призначення (2015)
Мікулін Д. М. - Щодо питання про місце довгострокового тимчасового користування лісами в системі лісового права України (2015)
Шуміло О. М. - Щодо доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля (2015)
Безпалова О. І. - Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Бунечко В. І. - Напрями удосконалення підготовки працівників служби безпеки україни, які беруть участь в адміністративно-деліктному процесі (2015)
Бурило Ю. П. - Веб-сайт як інформаційний ресурс та об’єкт права інтелектуальної власності (2015)
Галіцина Н. В. - Соціальне право: юридична природа та місце в системі права (2015)
Глушко Є. В. - Доктринальне розуміння корупції в Україні (2015)
Золотарьова Я. С. - Адміністративно-правовий статус державних службовців судових органів: теоретичний аспект (2015)
Ільницький М. П. - Правове забезпечення інформаційної безпеки у сфері державного управління (2015)
Кантор Н. Ю. - Адміністративно-господарські санкції як гарантії реалізації та захисту економічних інтересів держави (2015)
Кашульська К. О. - Актуальні проблеми контрольного провадження у міграційній сфері (2015)
Костовська К. М. - Організація та здійснення громадського контролю у сфері забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки (2015)
Мазніченко Д. О. - Щодо проблеми удосконалення інституту адміністративної відповідальності в сфері захисту дитини від насильства в сім’ї в Україні (2015)
Макушев П. В. - До характеристики окремих елементів адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби України (2015)
Манжула А. А. - Характеристика зовнішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайлюк Я. Б. - Загальна характеристика правового регулювання надання адміністративних послуг в Європейському Союзі та Україні (2015)
Мороз С. С. - Методи діяльності підрозділів правової роботи державної фіскальної служби України (2015)
Політило В. Я. - Тенденції правового регулювання права на доступ до податкової інформації (2015)
Решота В. В. - Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві Україні (2015)
Сквірський І. О. - Окремі складові механізму громадського контролю у сфері публічного управління (принципи, мета, завдання та функції) та їх теоретико-правовий аналіз (2015)
Скрипник О. Г. - Адміністративні процедури набуття статусу судді та його реалізації у контексті гарантування незалежності суддів (2015)
Старинський М. В. - Поняття та особливості адміністративно-деліктних валютних правовідносин (2015)
Хоменко В. О. - Процедура прийняття нормативних актів органами місцевого самоврядування (2015)
Хрідочкін А. В. - Особливості адміністративно-правового статусу державного інспектора з питань інтелектуальної власності (2015)
Шестак В. С. - Роль адміністративного права у правовому забезпеченні реалізації окремих функцій держави суб’єктами публічного управління (на прикладі культурної функції) (2015)
Шоптенко С. С. - Органи внутрішніх справ україни як суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності (2015)
Яценко О. В. - Окремі проблеми правового регулювання адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ у дозвільній системі (2015)
Содержание (2012)
Долгов В. И. - О роли схем разворачивания ключей в атаках на итеративные шифры, Настенко А. А. (2012)
Долгов В. И. - S-блоки для современных шифров, Мельничук Е. Д. (2012)
Казимиров А. В. - Криптоанализ шифра Mickey на основе анализа внутренних состояний, Олейников Р. В. (2012)
Лисицкая И. В. - Вырожденные подстановки (2012)
Руженцев В. И. - Про доказательство отсутствия эффективных байтовых дифференциальных характеристик для Rijndael-подобных шифров (2012)
Кузнецов А. А. - Формирование нелинейных узлов замен с использованием недвоичных криптографиических функций, Коваленко А. В., Исаев С. А. (2012)
Качко Е. Г. - Исследование методов вычисления инверсии в алгоритме NTRU, Балагура Д. С., Погребняк К. А., Горбенко Ю. И. (2012)
Лєншина Ю. М. - Криптографічна підтримка послуг захисту від несанкціонованого доступу, Лєншин А. В. (2012)
Погребняк К. А. - Модель використання хмарних обчислень для задач асиметричного криптоаналізу на прикладі факторизації чисел методом ρ-Полларда, Повтарев Д. В. (2012)
Горбенко І. Д. - Аналіз стійкості обчислювальних задач,що засновані на білінійних відображеннях, Макутоніна Л. В. (2012)
Іваненко Д. В. - Методи протидії атакам спеціального виду на схеми направленого шифрування у кільцях зрізаних поліномів (2012)
Горбенко И. Д. - Сущность и анализ криптографических требований стандарта NIST SP 800-90B, Мордвинов Р. И. (2012)
Котух Е. В. - Универсальное хеширование с ограничением функционального поля алгебраических кривых (2012)
Горбенко І. Д. - Алгоритм решета числового поля, Єсіна М. В. (2012)
Ковтун В. Ю. - Подходы к распараллеливанию программной реализации операции умножения целых чисел, Охрименко А. А. (2012)
Шевчук О. А. - Автентифікація апаратних засобів КЗІ, Горбенко Ю. І. (2012)
Халимов О. Г. - Универсальное хеширование по обобщенным кривым Гурвица, Герцог А. Н. (2012)
Бубир А. П. - Оцінка стійкості направленого шифру NTRU до атаки з адаптивно підібраними шифротекстами, Горбенко І. Д. (2012)
Бугаєнко Х. А. - Аналіз двох методів автентифікації особи для застосування в електроному біометричному паспорті, Горбенко І. Д. (2012)
Горбенко Ю. І. - Аналіз методів знеособлення персональних даних, Тоцький О. С., Пономар В. А. (2012)
Потий А. В. - Модель институционального управления деятельностью по защите информации, Пилипенко Д. Ю. (2012)
Замула А. А. - Количественная оценка уязвимостей информационно-телекоммуникационных систем, Сирота С. А., Косиковская Н. И. (2012)
Замула А. А. - Предложения по построению широкополосных систем передачи со сложными сигналами (2012)
Бабич Б. О. - Синтез системы многоуровневой защиты корпоративных порталов на платформе MS Share Point, Сагун А. В., Кожуховская О. А., Кожуховский А. Д. (2012)
Смирнов А. А. - Критерии и показатели эффективности стеганографических систем защиты информации (2012)
Олешко И. В. - Сравнительный анализ протоколов строгой аутентификации, Горбенко И. Д. (2012)
Сытник О. В. - Пространственная селекция широкополосных источников по собственным числам ковариационной матрицы, Карташов В. М., Супрун А. А. (2012)
Байздренко О. О. - Розрахунок характеристик виявлення сигналів,відбитих об’єктами, розташованими на морській поверхні, полуактивною бістатичною РЛС з цифровим телевізійним сигналом освітлення, Лубський В. Б. (2012)
Буланый А. А. - Сравнительный анализ помехозащищенности и спектральной эффективности Wi-Fi каналов связи с линейными и двумерными адаптивными антенными решетками при воздействии нескольких помех и одного сигнала, Майстренко Г. В., Стрельницкий А. А., Шокало В. М. (2012)
Марченко С. В. - Исследование ФАР c диэлектрическим заполнениемем и согласующей периодической структурой, Морозов В. М., Съянов А. М. (2012)
Карташов В. М. - Синтез и анализ дискриминатора следящего устройства систем радиоакустического зондирования атмосферы, Куля Д. Н. (2012)
Жуков Б. В. - Контроль уровня легкоиспаряющихся жидкостей методом акустической локации, Одновол А. В. (2012)
Чекалин Г. М. - Об аналитических методах синтеза поляризационного эллипса, Чекалина Г. Н. (2012)
Лыков Ю. В. - Результаты експериментального исследования телефонных радиозакладных устройств методом нелинейной локации (2012)
Леонидов В. И. - Модельно-структурный анализ эхосигналов акустического зондирования атмосферы (2012)
Шостко И. С. - Разработка рекомендаций по регулированию пропускной способности в WPAN, Соседка Ю. Э., Таха А. К. (2012)
Ковтун И. В. - Особенности передачи данных по блокам в транкинговой системе стандарта APCO 25 (2012)
Лега Ю. Г. - Завадостійкість m-позиційного автокореляційного приймача шумових сигналів в гауссовому каналі (2012)
Шейко С. А. - Особенности межкадрового сжатия видеоинформации в устройствах видеонаблюдения и видеорегистрации (2012)
Котух В. Г. - Методы планирования ресурсов в распределенных компьютерных системах, Мирошник М. А., Селевко С. Н. (2012)
Карпуков Л. М. - Прямой метод синтеза полосно-пропускающих шлейфовых фильтров с чебышевской характеристикой, Корольков Р. Ю. (2012)
Лебедев П. Ф. - Схемы замещения конденсаторов и катушек индуктивности, Дробышев В. П. (2012)
Пенкин Д. Ю. - Анализ энергетических характеристик поперечной щели в широкой стенке прямоугольного волновода с локальным диэлектрическим включением, Яцук Л. П. (2012)
Бердник С. Л. - Излучение электромагнитных волн электрически длинной щелью с диэлектрическим заполнением в узкой стенке многомодового прямоугольного волновода (2012)
Филипенко О. І. - Моделювання впливу структури фотонно-кристалічних волокон на розподіл модового поля та втрати оптичного сигналу в їх з’єднаннях, Сичова О. В. (2012)
Слипченко Н. И. - Исследование и оптимизация пленочных кремниевых аморфных фотопреобразователей на p-i-n-структурах, Письменецкий В. А., Фролов А. В., Герасименко Н. В., Гуртовой М. Ю., Глушко Е. С., Стыценко Т. Е. (2012)
Жалило А. А. - Разработка и тестирование новых эффективных методов и алгоритмов обнаружения и устранения фазовых скачков статических и кинематических ГНСС-наблюдений (2012)
Рефераты (2012)
Исходные данные (2012)
Авдєєв О. Р. - Організаційно-правовий механізм протидії контрабанді наркотичних речовин та фальсифікованих лікарських засобів в ЄС (2015)
Бабанли Р. Ш. - Проблеми призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (на підставі матеріалів судової практики) (2015)
Бельський Ю. А. - Особливості визначення юридичної особи суб’єктом злочину, передбаченого ст. 361 Кримінального кодексу України (2015)
Галушко Б. С. - Ступінь суспільної небезпечності як критерій класифікації злочинів (2015)
Демидова Л. Н. - Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны собственности на информацию (2015)
Коломієць Н. В. - Міжнародно-правовий аспект вдосконалення заходів заохочення в кримінально-виконавчому законодавстві України (2015)
Леміщак К. М. - Юридична природа ресоціалізації: право чи обов’язок (2015)
Ломакіна А. А. - Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2015)
Михайленко Д. О. - Протидія торгівлі людьми як один із напрямів подолання транснаціональної злочинності (2015)
Пащенко О. О. - Правосвідомість і соціальна обумовленість кримінально-правових норм (2015)
Польщиков В. В. - Особливості місця, часу, обстановки й слідів вбивств, учинених в умовах неочевидності (2015)
Романцова С. В. - Кримінологічна характеристика сексуальних злочинів, скоєних щодо дітей (2015)
Сиротюк О. В. - До питання про поведінку, яка заохочується у КК України (2015)
Соловйова А. М. - Кримінально-правова охорона власності за законодавством Республіки Індія (2015)
Степаненко О. В. - Використання оціночних понять у Кк України з позиції принципу доцільності кримінального права (2015)
Турлова Ю. А. - Соціально-психологічні передумови криміналізації екологічних злочинів (2015)
Ахтирська Н. М. - Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень: суб’єкти та повноваження (2015)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого у провадженні в суді касаційної інстанції (2015)
Дворецький А. С. - Про окремі аспекти співвідношення понять "інформація" та "знання" при доказуванні під час проведення досудового розслідування (2015)
Завертайло І. О. - Проблемні аспекти застосування норм КПК України в практичній діяльності при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постановленні ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу (2015)
Орлик Д. П. - Прокурор як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2015)
Паладійчук О. Ю. - Значення судової експертизи у вирішенні завдань кримінального провадження (2015)
Пєший Д. А. - Забезпечення законності при зверненні до суду із клопотанням про проведення слідчої (розшукової) дії (за матеріалами судової практики) (2015)
Попович І. І. - Виявлення ознак підроблення банківських платіжних документів в процесі їх огляду (2015)
Скрябін О. М. - Порівняльно-правова характеристика участі адвоката в кримінальному процесі України з іншими зарубіжними країнами (2015)
Бакаянова Н. M. - Збори адвокатів як організаційна форма адвокатського самоврядування (2015)
Заборовський В. В. - Окрема ухвала суду як привід для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката: практичні проблеми застосування (2015)
Костенко О. В. - Європейські стандарти правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2015)
Стефанчук М. М. - Напрями вдосконалення процесуального статусу прокурора як суб’єкта реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2015)
Бенедик Я. С. - Роль міжнародних організацій системи ООН у сфері відновлюваної енергетики (2015)
Білаш О. В. - Правові акти Ради Європи в системі захисту прав людини у сфері свободи совісті та віросповідання (2015)
Білоцький С. Д. - Імплементація європейських норм щодо екологічної енергетики в законодавство України (2015)
Гузь В. М. - "Стокгольмський" період історії розвитку міжнародно-правової охорони видів дикої фауни (2015)
Касинюк І. В. - Колізії правового регулювання міжнародної відповідальності держав за вчинення акту агресії (2015)
Федорів О. І. - Правове регулювання розподілу бюджетних видатків ЄС (2015)
Бліхар В. С. - Філософсько-правова інтерпретація свободи волі (2015)
Вороніна І. М. - До питання про історичні передумови становлення вітчизняної відомчої нормотворчості (2015)
Ковальова О. В. - Дослідження взаємозв’язку справедливості та відповідальності у філософсько-правовому вимірі (2015)
Bernfeld B. - Prawo powinno chronić wartości i być przestrzegane!, Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z. (2016)
Єрмоленко Д. О. - Особливості класифікації правової свідомості за суб’єктним критерієм (2016)
Курінний Є. В. - Правові потреби – нова й затребувана категорія української юридичної науки (2016)
Удовика Л. Г. - Вплив культурно-цивілізаційних факторів на правовий розвиток в умовах глобалізації (2016)
Ганзенко О. О. - Теорія правових засобів у контексті інструментальної теорії права (2016)
Коваль М. В. - До питання про пріоритет людини в дослідженнях у галузі права (2016)
Макаренков О. Л. - Правові засади трансформації основних типів систем охорони здоров’я у відкритому суспільстві Європи (2016)
Половинкіна Р. Ю. - Стан наукової розробки проблеми радянського спадкового права в Україні (2016)
Середа А. М. - Принципи кримінального процесу та його основні ознаки в період ІХ – ХІХ ст.: історико-правовий вимір (2016)
Баймуратов М. О. - Територіальна громада: на перехресті впливу локальних і глобальних чинників (2016)
Батанов О. В. - Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку (2016)
Верлос Н. В. - Рецепція європейських стандартів е-демократії в Україні: конституційно-правовий аспект (2016)
Журавльова Г. С. - Окремі аспекти розуміння принципу гендерної рівності (2016)
Мартинов М. П. - Співвідношення права на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань із правом на інформацію: аналіз правової доктрини та законодавства (2016)
Мартыненко И. Э. - Опыт кодификации законодательства о культуре и возможности использования его в Украине (2016)
Луц Д. М. - Породи тварин як об’єкти прав інтелектуальної власності (2016)
Нечипуренко О. М. - Цивільно-правова відповідальність за порушення договірного зобов’язання: теоретико-правовий аналіз (2016)
Самойленко Г. В. - Договори, пакти та натуральні зобов’язання в сучасному цивільному праві України (2016)
Tkalych M. O. - Legal characteristics of sports transfers (2016)
Щипанова О. О. - Договірний спосіб виникнення права земельного сервітуту за законодавством України (2016)
Гаращук В. М. - До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво, Коросташова І. М. (2016)
Ибрагимов С. И. - Государственная независимость Республики Таджикистан: опыт построения административной юстиции (2016)
Коломоєць Т. О. - Заохочення державних службовців: особливості регламентації в Законі України від 10 грудня 2015 року "Про державну службу" та пропозиції щодо удосконалення (2016)
Колпаков В. К. - Фактичні ознаки та юридичний склад адміністративного проступку: поняття та розмежування (2016)
Лютіков П. С. - Класифікація юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права в адміністративно-правовій доктрині: пошук базового критерію (2016)
Skvirsky I. O. - Historical analysis of public control in the Soviet state administration (2016)
Болокан І. В. - Кодифікація та пов’язані з нею процеси тлумачення як передумови ефективного правозастосування (2016)
Гаджиєва Ш. Н. - Кодифікація адміністративного законодавства: історія, основні етапи (2016)
Коваль А. М. - Про сутність адміністративної відповідальності у сфері охорони здоров’я (2016)
Пирожкова Ю. В. - Ідеологічна функція адміністративного права як індикатор національної ідентичності: сучасні орієнтири (2016)
Шарая А. А. - Нормативний і сутнісний зміст принципів державної служби України (2016)
Омельянчик С. В. - Проблемні питання вдосконалення інституту відповідальності в контексті розширення переліку дисциплінарних стягнень (2016)
Дудоров О. О. - Кримінально-правові проблеми посередництва в наданні та одержанні неправомірної вигоди, Письменський Є. О. (2016)
Каменський Д. В. - Реформування системи призначення кримінальних покарань за федеральні економічні злочини у США: повчальний заокеанський досвід (2016)
Uzunova O. V. - Automation of criminal record and its forming on the modern stage of development, Bukhonskyi S. O. (2016)
Єна І. В. - Особливості реалізації прокурором наглядової функції в досудовому провадженні (2016)
Мельковський О. В. - Забезпечення внутрішньої безпеки МВС України в умовах реформування системи правоохоронних органів (2016)
Шеховцова Л. І. - Деякі проблемні питання введення в законодавство України інституту кримінального проступку (2016)
Гиляка О. С. - До питання історії юридичного документа (2015)
Горбова Н. А. - Юридична відповідальність у правомірній поведінці: теоретико-методологічний аспект (2015)
Гуща К. О. - Відповідальність за порушення земельного законодавства: земельний кодекс УРСР 1970 року та земельний кодекс України (2015)
Демків Р. Я. - Правове регулювання як юридичне явище: окремі аспекти розуміння (2015)
Євграфова Є. П. - Об’єктивність права та його взаємодія з іншими суспільними явищами: паритетні засади (2015)
Ортинська Н. В. - Генезис правового статусу неповнолітніх (від XVIII століття до сьогоденнЯ (2015)
Палінчак М. Ю. - Аналіз поняття "державно-церковні відносини" (правовий аспект), Сочка В. І. (2015)
Процюк І. В. - Поділ державної влади в розрізі його головних аспектів (2015)
Риндюк В. І. - Удосконалення законодавства як правотворча діяльність (2015)
Рогач О. Я. - Правовий нігілізм як загроза державного суверенітету (2015)
Алексеева А. Н. - Полномочия официальных наблюдателей в избирательном процессе Украины (2015)
Берназюк О. О. - До питання визначення поняття "допоміжні органи при вищих органах державної влади" (2015)
Берназюк І. М. - Конституційно-правова природа послань Президента України (2015)
Голубка І. І. - Теоретико-правові аспекти права на вільний вибір місця проживання (2015)
Губаль Ю. В. - Поняття та види гарантій захисту прав і свобод дитини відповідно до законодавства України та Угорщини (2015)
Деметрадзе Т. Р. - Рівність прав жінки і чоловіка як категорія конституційного права України (2015)
Собків Я. М. - Роль інститутів громадянського суспільства в механізмі захисту інформаційних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2015)
Гринько С. Д. - Формування концепції деліктних зобов’язань у правІ Стародавнього Риму (2015)
Дихта Н. М. - Укладання договору доручення за цивільним законодавством України (2015)
Коршакова О. М. - Авторське право та твори fun fiction (2015)
Лейба Є. В. - Поняття та сутність інституту відновлення втраченого судового провадження цивільного процесу (2015)
Мельник Ю. О. - Правове регулювання механізму охорони спадкового майна (2015)
Первомайський О. О. - Добровільне об’єднання територіальних громад: проблеми в правовому регулюванні відносин власності (2015)
Работинська В. О. - Публіка як суб’єкт реалізації принципу гласності цивільного процесу (2015)
Слабошпицька У. О. - Система колізійних норм Риму IV: основні положення Регламенту (ЄС) № 650/2012 (2015)
Тарасенко Л. Л. - Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав (2015)
Улітіна О. В. - Деякі питання авторського права на фотографічні твори: свобода панорами (2015)
Ус М. В. - Конкуренція вимог при відшкодуванні шкоди, завданої здоров’ю (життю) фізичної особи під час виконання договірних зобов’язань (2015)
Федосенко Н. А. - Цивільно-правова відповідальність виконавця за порушення умов договору про надання маркетингових послуг (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського