Леміщак К. М. - Юридична природа ресоціалізації: право чи обов’язок (2015)
Ломакіна А. А. - Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2015)
Михайленко Д. О. - Протидія торгівлі людьми як один із напрямів подолання транснаціональної злочинності (2015)
Пащенко О. О. - Правосвідомість і соціальна обумовленість кримінально-правових норм (2015)
Польщиков В. В. - Особливості місця, часу, обстановки й слідів вбивств, учинених в умовах неочевидності (2015)
Романцова С. В. - Кримінологічна характеристика сексуальних злочинів, скоєних щодо дітей (2015)
Сиротюк О. В. - До питання про поведінку, яка заохочується у КК України (2015)
Соловйова А. М. - Кримінально-правова охорона власності за законодавством Республіки Індія (2015)
Степаненко О. В. - Використання оціночних понять у Кк України з позиції принципу доцільності кримінального права (2015)
Турлова Ю. А. - Соціально-психологічні передумови криміналізації екологічних злочинів (2015)
Ахтирська Н. М. - Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень: суб’єкти та повноваження (2015)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого у провадженні в суді касаційної інстанції (2015)
Дворецький А. С. - Про окремі аспекти співвідношення понять "інформація" та "знання" при доказуванні під час проведення досудового розслідування (2015)
Завертайло І. О. - Проблемні аспекти застосування норм КПК України в практичній діяльності при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постановленні ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу (2015)
Орлик Д. П. - Прокурор як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2015)
Паладійчук О. Ю. - Значення судової експертизи у вирішенні завдань кримінального провадження (2015)
Пєший Д. А. - Забезпечення законності при зверненні до суду із клопотанням про проведення слідчої (розшукової) дії (за матеріалами судової практики) (2015)
Попович І. І. - Виявлення ознак підроблення банківських платіжних документів в процесі їх огляду (2015)
Скрябін О. М. - Порівняльно-правова характеристика участі адвоката в кримінальному процесі України з іншими зарубіжними країнами (2015)
Бакаянова Н. M. - Збори адвокатів як організаційна форма адвокатського самоврядування (2015)
Заборовський В. В. - Окрема ухвала суду як привід для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката: практичні проблеми застосування (2015)
Костенко О. В. - Європейські стандарти правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2015)
Стефанчук М. М. - Напрями вдосконалення процесуального статусу прокурора як суб’єкта реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2015)
Бенедик Я. С. - Роль міжнародних організацій системи ООН у сфері відновлюваної енергетики (2015)
Білаш О. В. - Правові акти Ради Європи в системі захисту прав людини у сфері свободи совісті та віросповідання (2015)
Білоцький С. Д. - Імплементація європейських норм щодо екологічної енергетики в законодавство України (2015)
Гузь В. М. - "Стокгольмський" період історії розвитку міжнародно-правової охорони видів дикої фауни (2015)
Касинюк І. В. - Колізії правового регулювання міжнародної відповідальності держав за вчинення акту агресії (2015)
Федорів О. І. - Правове регулювання розподілу бюджетних видатків ЄС (2015)
Бліхар В. С. - Філософсько-правова інтерпретація свободи волі (2015)
Вороніна І. М. - До питання про історичні передумови становлення вітчизняної відомчої нормотворчості (2015)
Ковальова О. В. - Дослідження взаємозв’язку справедливості та відповідальності у філософсько-правовому вимірі (2015)
Bernfeld B. - Prawo powinno chronić wartości i być przestrzegane!, Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z. (2016)
Єрмоленко Д. О. - Особливості класифікації правової свідомості за суб’єктним критерієм (2016)
Курінний Є. В. - Правові потреби – нова й затребувана категорія української юридичної науки (2016)
Удовика Л. Г. - Вплив культурно-цивілізаційних факторів на правовий розвиток в умовах глобалізації (2016)
Ганзенко О. О. - Теорія правових засобів у контексті інструментальної теорії права (2016)
Коваль М. В. - До питання про пріоритет людини в дослідженнях у галузі права (2016)
Макаренков О. Л. - Правові засади трансформації основних типів систем охорони здоров’я у відкритому суспільстві Європи (2016)
Половинкіна Р. Ю. - Стан наукової розробки проблеми радянського спадкового права в Україні (2016)
Середа А. М. - Принципи кримінального процесу та його основні ознаки в період ІХ – ХІХ ст.: історико-правовий вимір (2016)
Баймуратов М. О. - Територіальна громада: на перехресті впливу локальних і глобальних чинників (2016)
Батанов О. В. - Конституційне регулювання місцевого самоврядування в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку (2016)
Верлос Н. В. - Рецепція європейських стандартів е-демократії в Україні: конституційно-правовий аспект (2016)
Журавльова Г. С. - Окремі аспекти розуміння принципу гендерної рівності (2016)
Мартинов М. П. - Співвідношення права на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань із правом на інформацію: аналіз правової доктрини та законодавства (2016)
Мартыненко И. Э. - Опыт кодификации законодательства о культуре и возможности использования его в Украине (2016)
Луц Д. М. - Породи тварин як об’єкти прав інтелектуальної власності (2016)
Нечипуренко О. М. - Цивільно-правова відповідальність за порушення договірного зобов’язання: теоретико-правовий аналіз (2016)
Самойленко Г. В. - Договори, пакти та натуральні зобов’язання в сучасному цивільному праві України (2016)
Tkalych M. O. - Legal characteristics of sports transfers (2016)
Щипанова О. О. - Договірний спосіб виникнення права земельного сервітуту за законодавством України (2016)
Гаращук В. М. - До питання про адміністративне (публічне) правонаступництво, Коросташова І. М. (2016)
Ибрагимов С. И. - Государственная независимость Республики Таджикистан: опыт построения административной юстиции (2016)
Коломоєць Т. О. - Заохочення державних службовців: особливості регламентації в Законі України від 10 грудня 2015 року "Про державну службу" та пропозиції щодо удосконалення (2016)
Колпаков В. К. - Фактичні ознаки та юридичний склад адміністративного проступку: поняття та розмежування (2016)
Лютіков П. С. - Класифікація юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права в адміністративно-правовій доктрині: пошук базового критерію (2016)
Skvirsky I. O. - Historical analysis of public control in the Soviet state administration (2016)
Болокан І. В. - Кодифікація та пов’язані з нею процеси тлумачення як передумови ефективного правозастосування (2016)
Гаджиєва Ш. Н. - Кодифікація адміністративного законодавства: історія, основні етапи (2016)
Коваль А. М. - Про сутність адміністративної відповідальності у сфері охорони здоров’я (2016)
Пирожкова Ю. В. - Ідеологічна функція адміністративного права як індикатор національної ідентичності: сучасні орієнтири (2016)
Шарая А. А. - Нормативний і сутнісний зміст принципів державної служби України (2016)
Омельянчик С. В. - Проблемні питання вдосконалення інституту відповідальності в контексті розширення переліку дисциплінарних стягнень (2016)
Дудоров О. О. - Кримінально-правові проблеми посередництва в наданні та одержанні неправомірної вигоди, Письменський Є. О. (2016)
Каменський Д. В. - Реформування системи призначення кримінальних покарань за федеральні економічні злочини у США: повчальний заокеанський досвід (2016)
Uzunova O. V. - Automation of criminal record and its forming on the modern stage of development, Bukhonskyi S. O. (2016)
Єна І. В. - Особливості реалізації прокурором наглядової функції в досудовому провадженні (2016)
Мельковський О. В. - Забезпечення внутрішньої безпеки МВС України в умовах реформування системи правоохоронних органів (2016)
Шеховцова Л. І. - Деякі проблемні питання введення в законодавство України інституту кримінального проступку (2016)
Гиляка О. С. - До питання історії юридичного документа (2015)
Горбова Н. А. - Юридична відповідальність у правомірній поведінці: теоретико-методологічний аспект (2015)
Гуща К. О. - Відповідальність за порушення земельного законодавства: земельний кодекс УРСР 1970 року та земельний кодекс України (2015)
Демків Р. Я. - Правове регулювання як юридичне явище: окремі аспекти розуміння (2015)
Євграфова Є. П. - Об’єктивність права та його взаємодія з іншими суспільними явищами: паритетні засади (2015)
Ортинська Н. В. - Генезис правового статусу неповнолітніх (від XVIII століття до сьогоденнЯ (2015)
Палінчак М. Ю. - Аналіз поняття "державно-церковні відносини" (правовий аспект), Сочка В. І. (2015)
Процюк І. В. - Поділ державної влади в розрізі його головних аспектів (2015)
Риндюк В. І. - Удосконалення законодавства як правотворча діяльність (2015)
Рогач О. Я. - Правовий нігілізм як загроза державного суверенітету (2015)
Алексеева А. Н. - Полномочия официальных наблюдателей в избирательном процессе Украины (2015)
Берназюк О. О. - До питання визначення поняття "допоміжні органи при вищих органах державної влади" (2015)
Берназюк І. М. - Конституційно-правова природа послань Президента України (2015)
Голубка І. І. - Теоретико-правові аспекти права на вільний вибір місця проживання (2015)
Губаль Ю. В. - Поняття та види гарантій захисту прав і свобод дитини відповідно до законодавства України та Угорщини (2015)
Деметрадзе Т. Р. - Рівність прав жінки і чоловіка як категорія конституційного права України (2015)
Собків Я. М. - Роль інститутів громадянського суспільства в механізмі захисту інформаційних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2015)
Гринько С. Д. - Формування концепції деліктних зобов’язань у правІ Стародавнього Риму (2015)
Дихта Н. М. - Укладання договору доручення за цивільним законодавством України (2015)
Коршакова О. М. - Авторське право та твори fun fiction (2015)
Лейба Є. В. - Поняття та сутність інституту відновлення втраченого судового провадження цивільного процесу (2015)
Мельник Ю. О. - Правове регулювання механізму охорони спадкового майна (2015)
Первомайський О. О. - Добровільне об’єднання територіальних громад: проблеми в правовому регулюванні відносин власності (2015)
Работинська В. О. - Публіка як суб’єкт реалізації принципу гласності цивільного процесу (2015)
Слабошпицька У. О. - Система колізійних норм Риму IV: основні положення Регламенту (ЄС) № 650/2012 (2015)
Тарасенко Л. Л. - Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав (2015)
Улітіна О. В. - Деякі питання авторського права на фотографічні твори: свобода панорами (2015)
Ус М. В. - Конкуренція вимог при відшкодуванні шкоди, завданої здоров’ю (життю) фізичної особи під час виконання договірних зобов’язань (2015)
Федосенко Н. А. - Цивільно-правова відповідальність виконавця за порушення умов договору про надання маркетингових послуг (2015)
Чурпіта Г. В. - Співвідношення способів судового захисту сімейних і цивільних прав та інтересів (2015)
Юркевич Ю. М. - Поняття та ознаки договору про спільну діяльність (2015)
Явор О. А. - Адаптація сімейного права України до стандартів європейського правового простору: значення для теорії юридичних фактів (2015)
Лісова Д. О. - Гарантії діяльності торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах (2015)
Лютіков П. С. - Показання свідка в господарському процесі: вкотре про необхідність оновлення засобів доказування, Краснова К. В. (2015)
Манжул І. В. - Генеза та визначення поняття "енергетична безпека" (2015)
Дічко Г. О. - Розвиток законодавства у сфері охорони здоров’я в роки незалежності України (2017)
Миколенко В. А. - Сучасні тенденції інтернаціоналізації права в контексті модернізації національної правоохоронної системи України (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Щодо питання про дилерський договір: правовий аналіз і деякі особливості (2017)
Керученко О. С. - Сучасний стан цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг в Україні (2017)
Коломоєць Т. О. - Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування (2017)
Аганіна А. О. - Актуальні напрями нормотворчої діяльності державної фіскальної служби України (2017)
Болокан І. В. - Реалізація норм адміністративного права як системна категорія (2017)
Ковальчук А. Ю. - Система сучасних принципів механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2017)
Навроцький О. О. - Види адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні (2017)
Пунда О. О. - Адміністративно-правове регулювання генно-інженерної діяльності в Україні (2017)
Цвіркун Ю. І. - Проблемні питання виконання судових рішень колегіальними суб’єктами публічної адміністрації у справах, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму (2017)
Богуславський В. В. - Конфіденційність персональних даних працівників сил правопорядку та декларування їхніх доходів: проблеми співвідношення (2017)
Костенко О. М. - Види публічних закупівель товарів, робіт і послуг (2017)
Піддубна Д. С. - Органічне виробництво в Україні як складник забезпечення сприятливого життєвого простору людини в контексті теоретичних і практичних правових аспектів охорони довкілля (2017)
Бабенко М. В. - Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства: сутність і компенсація (2017)
Скрябін О. М. - Участь захисника під час закінчення досудового розслідування (2017)
Владленова І. В. - Корупція в Україні та досвід Польщі: філософсько-політичне підґрунтя проблеми (2017)
Герасіна Л. М. - Методологія і праксеологія досліджень політичних процесів (2017)
Данильян О. Г. - Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку, Дзьобань О. П. (2017)
Дзьобань О. П. - Інформаційна безпека: екзистенційні аспекти і мережеві практики, Мануйлов Є. М. (2017)
Зінченко О. В. - Вселенське канонічне право першого тисячоліття і церковне право Київської Русі XI століття: порівняльний аналіз (2017)
Клімова Г. П. - Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні (2017)
Козловець М. А. - Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського суспільства (2017)
Куцепал С. В. - Специфіка ідеології в парадигмі постмодерну (2017)
Малиновський В. Я. - Українська політична регіоналістика в контексті сучасних суспільно-політичних викликів (2017)
Поліщук І. О. - Поняття "національна ментальність" (2017)
Романюк О. І. - Що таке "дефектні демократії" і якими вони бувають (2017)
Смолянюк В. Ф. - Воєнна політика пострадянських держав: антиномія сутності, Слободян О. Ф. (2017)
Требін М. П. - Армія і суспільство: осмислення взаємодії (2017)
Кальницкий Э. А. - Экзистенциальный вакуум и кризис идентичности (2017)
Коваленко І. І. - Виміри-явища як структурний елемент правового життя, Борисюк Р. Р. (2017)
Сахань О. М. - Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві (2017)
Лур’є В. К. - Концепція електронної демократії (2017)
Майко Т. С. - Функціонування органів самоорганізації населення в містах (2017)
Окуньовська Ю. В. - "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС (2017)
Поліщук О. О. - Еволюція виборчих технологій в електоральних кампаніях України (2017)
Гетьман А. П. - Вступне слово (2017)
Березинський В. П. - Ментальні засади політичної самоорганізації (2017)
Бліхар В. С. - Напрям державотворчих процесів крізь призму соціального вчення церкви (2017)
Gerasina L. M. - Marginality and problems mentality: essence and ways of overcoming, Drongal’ A. N. (2017)
Гулай В. В. - Соціально-психологічне підґрунтя та актуальні політико-правові проблеми ментальної амбівалентності населення сучасної України (на прикладі Галичини) (2017)
Калиновський Ю. Ю. - Корелятивність політичної та правової культур у вітчизняному суспільстві: ментально-історичне підґрунтя, Жданенко С. Б. (2017)
Кириленко О. Н. - Социологические аспекты исследования процессов глобализации политической культуры как основы трансформации национальной ментальности, Чубатенко А. Н. (2017)
Кіндратець О. М. - Виявлення особливостей менталітету народу в умовах загрози його безпеці (2017)
Клімова Г. П. - Правова ментальність як ядро правової культури (2017)
Козловець М. А. - Процеси державотворення versus ментальність українців (2017)
Кривошеїн В. В. - Ментальні ризики в структурі простору влади (2017)
Кузь О. М. - Ідентифікація як екзистенціальний проект (2017)
Куц Г. М. - Архетип серця в політико-ментальному просторі української культури (2017)
Мануйлов Є. М. - Українська правова ментальність (2017)
Погрібна В. Л. - Проблеми "м’якої сили" та ментальності крізь призму сучасних українських реалій (2017)
Поліщук І. О. - До визначення поняття "політико-правова ментальність" (2017)
Требін М. П. - Правова ментальність європейців (2017)
Харченко Л. В. - Проблеми міжелітної консолідації в умовах ментального плюралізму українського суспільства (2017)
Андрушко Л. М. - Державна митна експертиза іконостасу як культурної цінності (2017)
Вінникова Н. А. - Переваги та ризики референдної демократії (європейський досвід) (2017)
Воднік В. Д. - Ментальні трансформації в сучасному українському суспільстві (2017)
Гайворонюк Н. В. - Право на ідентичність у контексті трансформацій сучасного українського соціуму (2017)
Голованов Б. Д. - Ментальность и идеология: поиски корреляции, Фролова О. В. (2017)
Жеребятнікова І. В. - Управління політичними конфліктами у транзитних суспільствах (2017)
Ковальська-Павелко І. М. - Історична пам’ять як ментальний простір (2017)
Лесняк В. Ю. - Політична ментальність перехідного суспільства у контексті перспектив його демократичної консолідації (2017)
Олексюк М. М. - Філософсько-правові концепції як відображення ментальних основ європейської спільноти (проблеми відповідальності та покарання) (2017)
Орлов С. Ф. - Імплементація міжнародного досвіду в українське державотворення (2017)
Підкуркова І. В. - До питання співвідношення правового менталітету та правової свідомостії (2017)
Потоцкая Ю. И. - Социально-культурные аспекты демократии (2017)
Поцюрко O. Ю. - Мова як суспільно-політичний чинник та національний ідентифікатор в розумінні B. Винниченка (2017)
Приймак Б. І. - Концепція викликів елітам (2017)
Сахань О. М. - Ментальність українського соціуму в умовах трансформаційних процесів у суспільстві (2017)
Сіромська Г. М. - Історико-філософські засади формування української ментальності у трактуванні Дмитра Чижевського (2017)
Стасевська О. А. - Новітній ментальний простір українського суспільства (2017)
Трофименко В. А. - Проблемні аспекти української правової ментальності на шляху європейської інтеграції (2017)
Ценко М. Б. - Моральні трансформації у сучасному суспільстві (2017)
Яцюк М. В. - Трансформації політичного менталітету української політичної верхівки у добу боротьби за владу між гетьманатом і директорією 1918 р. (2017)
Ячний А. М. - Маніпулятивне спрямування трансформацій ментальності в сучасному українському суспільстві (2017)
Ярунів М. І. - Формування правової культури юриста в умовах побудови громадянського суспільства (2017)
Кузьменко А. О. - Розвиток української ментальності та її відмінність від менталітету інших країн (2017)
Лур’є В. К. - Перспективи розвитку української національної ідентичності в контексті євроінтеграції (2017)
Наші автори (2017)
Іменний покажчик (2017)
Інформація для авторів (2017)
Тучинський В. А. - Участь молдовського народу у військовій колонізації Півдня України з найдавніших часів до кінця ХVIII ст., Томулець В. М. (2004)
Бакалець О. А. - Організація фінансової справи та карбування власних монет за гетьманування Б. Хмельницького (2004)
Кузнець Т. В. - Православне населення Уманщини ХІХ– початку ХХ століття за даними державної та церковної статистики (2004)
Годований Є. Ф. - Українська преса про соціально-політичне життя України (20-60 рр. XІХ ст.) (2004)
Комарніцький О. Б. - Містечкове населення Правобережної України і австро-угорська та німецька військові адміністрації (1918 р.) (2004)
Кулібабчук В. В. - До історії першої західно-сибірської добровільної бригади у контексті громадянської війни на теренах України (1920 р.) (2004)
Мельничук О. А. - Особливості діяльності органів соціального забезпечення в Україні у період непу (2004)
Мазур В. М. - Соціально-економічне становище нацменшин в Україні у 1920-х роках (2004)
Степанчук Ю. С. - Соціальні особливості кадрової політики КП(Б)у (20 –ті – початок 30-х рр. XХ ст.) (2004)
Логвіна В. Л. - В. Січинський – історик України (2004)
Ніколаєць Ю. О. - Ставлення червоноармійців до початку бойових дій проти Вермахту у 1941 р. (2004)
Стародубець Г. М. - Організація самооборони українським повстанським запілляму другій половині 1943 – першій половині 1944 рр. (2004)
Кононенко В. В. - Підвищення соціальної активності та наростання критичних настроїв серед населення УРСР у повоєнний період (2004)
Мельников Д. О. - Реалізація регіональної державної молодіжної політики в Україні (90-і рр. XХ ст.) (2004)
Прокопчук Л. В. - Взаємини між православними церквами в Україні (1990-і рр.) (2004)
Ніколаєць К. М. - Реформування сільського господарства у роки незалежності України (2004)
Конотопенко О. П. - Демократична культура як чинник історичного процесу в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. (2004)
Заєць І. І. - Соціальний устрій трипільських племен Поділля (2004)
Косаківський В. А. - Археологічні пам’ятки Чечельницького району на Вінниччині: історія виявлення та дослідження (2004)
Верещагіна О. Є. - Подолянин І. Я. Падеревський – визначний польський політичний та музичний діяч, Григорчук П. С. (2004)
Пальонний В. І. - Подільський фольклор та його збирач і дослідник Гнат Трохимович Танцюра (2004)
Кошель О. М. - Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2004)
Трембіцький А. М. - Весільні обряди та звичаї Поділля кінця ХІХ ст. у висвітленні Є. Й. Сіцінського (2004)
Третяк В. І. - Людина великої душі й таланту (2004)
Кузьмінець Н. П. - Ревкоми на Поділлі 1917 – 1921 рр. (2004)
Завальнюк О. М. - Н. Т. Гаморак – приват-доцент Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.) (2004)
Зінько Ю. А. - Навчальні заклади Вінниці в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.), Григорчук П. С. (2004)
Гальчак С. Д. - Подоляни – герої Радянського союзу (2004)
Мельничук Т. А. - Зміни у чисельності та складі сільського населення Вінниччини (1989 – 2001 рр.). (2004)
Косаківська Є. М. - Історія формування етнографічної колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею (2004)
Коляструк О. А. - Релігійна реформа Ехнатона у Єгипті (2004)
Томулец В. Н. - Реализация бессарабских сельскохозяйственных товаров на украинских и российских рынках (1812-1868 гг.) (2004)
Тростогон А. М. - Орден Паллоттинів: минуле і сучасне, Укримський Д. В. (2004)
Баженова С. Е. - Ю. І. Крашевський як представник "української школи" в польській літературі 40-60-х рр. ХІХ ст. (2004)
Алексієвець Л. М. - Відродження Польщі 1918 р. як закономірна подія в польській національній історії (2004)
Кравчук О. М. - Національна політика Чехословацької республіки щодо німецької меншини в 1918-1926 рр. (2004)
Кучер В. І. - Радянсько–польська (вереснева 1939 р.) війна: погляд із сьогодення (2004)
Войнаровський А. В. - Процеси маргіналізації польського суспільства в повоєнні роки (1944-1947 рр.) та їх вплив на формування нової політичної системи (2004)
Мазило І. В. - Транспортне забезпечення етнічного обміну населення між землями України, Польщі й Чехословаччини в 1944 – 1947 рр. (2004)
Царенко М. В. - Червневі бої за Бендери - кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1992 р. (2004)
Дибчук Л. В. - Сприяння канадської і латиноамериканської діаспори в становленні дипломатичних інституцій України (2004)
Поп Ю. І. - Питання австрійського робітничого та соціалістичного руху в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на сторінках російських періодичних видань (2004)
Стопчак М. В. - Протиборство директорії УНР з ліворадикальною опозицією у повоєнній українській історіографії (2004)
Ратушняк І. І. - Деякі аспекти історіографії відновлення другої речі посполитої в 1918 – 1921 рр. (2004)
Романюк І. М. - Висвітлення соціально-економічних процесів в українському селі у 50-60-ті рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2004)
Дровозюк С. І. - Духовне життя українського народу: історіографічна традиція та перспективи дослідження (2004)
Дан О. Ю. - Цивілізаційний підхід в дослідженні українського козацтва, Кривошея В. В. (2004)
Кривчик Г. Г. - Взаємозв’язок діалектики та принципів історизму і об’єктивності в дослідженні новітньої історії України, Бараєв В. М., Щербакова О. В. (2004)
Лойко О. Г. - Гальчак С. Д. "Східні робітники" з Поділля у Третьому Рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам. Вінниця: Книга-Вега, 2003. – 344 с.; 28 с. фото, Лисий А. К. (2004)
Відомості про авторів (2004)
Дурняк Б. В. - Алгоритм функціонування засобів захисту соціальної інформаційної системи, Хомета Т. М. (2016)
Маїк В. З. - Дослідження термічних процесів лазерного гравіювання полімерних шарів трафаретних друкарських форм, Харів М. С., Кочубей В. В. (2016)
Soroka N. V. - Factors of influence of interface use based on mobile applications, Vasіuta S. P., Khamula O. H. (2016)
Гавенко С. Ф. - Вплив характеристики та структури паперу на якість фальцювання друкарських відбитків, Жидецький В. Ц., Кадиляк М. С. (2016)
Сеньківський В. М. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 3. Проектування альтернативних варіантів), Піх І. В., Петяк Ю. Ф., Калиній І. В. (2016)
Майба Т. М. - Організація роботи системи безпеки інформаційного комплексу управління поліграфічним технологічним процесом (2016)
Никируй В. Е. - Дослідження каустичної поверхні лазерного променя у фокусі оптичної системи, Маїк В. З. (2016)
Казьмірович О. Р. - Автоматизація нарізання етикетної продукції на одноножових паперорізальних машинах на базі програмованих логічних контролерів, Казьмірович Р. В. (2016)
Широков В. В. - Передумови й особливості дифузійного нікелювання сплавів типу ЕП202 у розплаві літію, Широков О. В., Паламар О. О., Дацій О. І., Шахбазов Я. О. (2016)
Гавриш Б. М. - Інформаційна технологія формування та опрацювання зображень у видавничих вивідних системах, Тимченко О. В., Левицька Г. Н., Поліщук М. Б. (2016)
Голубник Т. С. - Друкована реклама як вид поліграфічної продукції (2016)
Кудряшова А. В. - Семантична мережа факторів композиційного оформлення видання (2016)
Пасєка М. - Методи оцінювання набуття компетенцій студентів дистанційної форми навчання, Пасєка Н., Бандура В., Храбатин Р. (2016)
Палига Є. М. - Особливості розвитку фондового ринку України, Обертан Д. В., Панчишин Т. В. (2016)
Шляхетко В. В. - Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб’єкта- ми малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС (2016)
Кіт В. І. - Ефективність бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення, Михасюк І. Р. (2016)
Палига Є. М. - Сучасні підходи до класифікації інститутів, Базилюк В. Б. (2016)
Мандзіновська Х. О. - Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення (2016)
Штангрет А. М. - Обліково-аналітичне забезпечення в процесі управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М. (2016)
Яремик М. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств, Яремик Х. Я. (2016)
Малярчук І. І. - Податкові різниці: механізм обчислення та відображення у звітності, Стеців Л. П. (2016)
Боженко О. М. - Інформаційне забезпечення управління потенціалом підприємства (2016)
Гірняк О. М. - Мотивація праці у спадщині М. Тугана-Барановського, її сучасний розвиток і практичне застосування (2016)
Лазановський П. П. - Використання методу мережевого планування в операційному управлінні виробництвом книжково-журнальної продукції (2016)
Сосновська О. О. - Сучасні проблеми управління витратами на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі, Жидецька Х. В. (2016)
Лазановський П. П. - Оцінка сучасних умов та результатів функціонування видавничо-поліграфічного підприємництва, Єременко А. О. (2016)
Силкін О. С. - Аналіз сутності антикризового фінансового управління підприємством, Муж П. О. (2016)
Халіна О. В. - Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві (2016)
Струк Н. Р. - Матеріальні потоки як об’єкт логістичного управління (2016)
Гірняк О. М. - Керування часом персоналу в операційному менеджменті, Лазановський П. П. (2016)
Чорненька О. Б. - Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгова- ності на підприємствах (2016)
Кристиняк М. Б. - Визначення загроз для економічної безпеки малого підприємства та форму- вання алгоритму протидії їм (2016)
Балюн О. О. - Сучасні світові тенденції в дослідженні ооh-реклами (2016)
Бондаренко Т. Г. - Інформаційні взаємини в системі "медіа – аудиторія": за результатами екс- пертного опитування регіональних редакторів (2016)
Безп’ятчук Ж. І. - Символічні репрезентації простору, часу та числення в медіа на прикладі висвітлення Євромайдану (2016)
Паславський І. І. - Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально- політична відповідальність ЗМІ (2016)
Фіголь Н. М. - Особливості редагування електронного посібника з журналістики для вищої школи, Дєдушкіна А. В. (2016)
Курбан О. В. - Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах (2016)
Нестеренко О. А. - Жанрова природа мультимедійних історій (2016)
Кузьмук І. В. - Сучасне мале видавництво в Україні: особливості, типи, загальна характеристика діяльності (2016)
Хмельовська О. Ю. - Українські книжкові виставки в умовах ідеологічного контролю СРСР (1945–1980 рр.) (2016)
Астапцева Х. А. - Репрезентація моди на шпальтах жіночих часописів Львова (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2016)
Пелипець М. І. - "Бо я не з таких, щоби комусь заслугу відбирав…": політичні акценти дискусій Степана Смаль-Стоцького та Івана Франка у західноукраїнській пресі на порубіжжі кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Макарчук О. Г. - Зворотний зв’язок у стратегії медіа (на прикладі журналу радикальної партії "Народ"(1890–1895 рр.)) (2016)
Реферати (2016)
Марченко І. Я. - Мистецтво прикрашання зубів на сучасному етапі розвитку стоматології, Жуковська Д. Р., Ткаченко І. М., Шундрик М. А., Браїлко Н. М. (2017)
Анчева И. А. - Современное виденье проблемы преждевременных родов в акушерской практике (2017)
Бойченко О. Н. - Анализ представлений о зубных отложениях, Котелевская Н. В., Николишин А. К., Зайцев А. В. (2017)
Воронкіна І. А. - Стан проблеми захворювань, пов’язаних з C. difficile інфекцією, в Україні та світі, Городницька Н. І., Марющенко А. М., Кхедер С. С. (2017)
Германчук С. М. - Ускладнення ортопедичного лікування у хворих на цукровий діабет (огляд літератури) (2017)
Годована О. І. - Cучасні основи етіології та патогенезу генералізованих дистрофічно-запальних захворювань пародонту з супутньою системною остеопенією (2017)
Голдобін П. О. - Основні аспекти профілактики метаболічних порушень: погляд сьогодення (2017)
Зайченко Г. В. - Серотонін: від нейромедіатору до лікарського засобу, Горчакова Н. О. (2017)
Кріль І. А. - Сучасний погляд на лікування системної гіпоплазії емалі зубів та профілактику її ускладнення карієсом у дітей (2017)
Павлов С. В. - Молекулярно-біохімічні механізми HSP 70-опосередкованої цитопротекції в умовах патологій ішемічного генезу, Бєленічев І. Ф., Нікітченко Ю. В., Горбачова С. В. (2017)
Ященко Д. А. - Сучасні підходи до фармакотерапії вібраційної хвороби (огляд літератури) (2017)
Гапон Ю. В. - Мохова рослинність міст Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (2017)
Кратенко Р. І. - Біологічні ефекти 15-краун-5 при дії на активність системи мікросомального окиснення та вільнорадикальні процеси у підгострому експерименті (2017)
Кулик Я. М. - Небезпека використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування дітей через наявність у ній неідентифікованих факторів, Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Виговська І. О. (2017)
Агаев Ф. Ф. - Бактериологическая идентификация туберкулеза легких у осужденных больных, Сулейманов М. Ю. (2017)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на местную молекулярную регуляцию иммунной реакции и симптоматику при постинфекционном персистирующем уретрите, индуцированном C. trachomatis, U. urealyticum или M. genitalium (2017)
Бондаренко Л. В. - Взаємозв’язок між рівнем кардіоваскулярного ризику та тяжкістю хронічного обструктивного захворювання легенів (2017)
Була Н. - Eкспресія GCP-2 і IL-6 як інструмент оцінки впливу гідроген сульфід-асоційованого напроксену до і після індукції стресу (експериментальне дослідження) (2017)
Вівчар Р. Я. - Особливості клітинного імунітету у хворих на розсіяний склероз, Акімова В. М., Лаповець Л. Є., Кость А. С. (2017)
Воротынцев С. И. - Выбор метода топической анестезии для слепой интубации трахеи через надгортанные воздуховоды у пациентов с ожирением в сознании, Латышев П. Э., Желтов А. Я., Фурик А. А. (2017)
Гасанова Х. И. - Сопоставление эхографических и гормональных показателей у женщин с системной красной волчанкой и наличием антинуклеарных антител анти-Sm (2017)
Дев’яткіна Т. О. - Протективна дія екстракту Brassica oleracea при навантаженні організму ітрієм, Дев’яткіна Н. М., Важнича О. М. (2017)
Дельва М. Ю. - Апатичні порушення в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоційовані фактори (2017)
Дербак М. А. - Аналіз показників фіброгенезу у хворих на хронічний гепатит С (2017)
Довгань І. М. - Дослідження активності ферментів антиоксидантної системи у корі великих півкуль головного мозку за моделювання геморагічного інсульту, Мельник Н. О., Лабунець І. Ф., Утко Н. А., Савосько С. І. (2017)
Кітура О. Є. - Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на хронічний панкреатит на фоні лікування, Потяженко М. М., Іщейкін К. Є., Соколюк Н. Л., Настрога Т. В. (2017)
Купновицька І. Г. - Особливості показників лейкограми в хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Руманех В. В. (2017)
Кучеренко В. П. - Методичне обґрунтування необхідності комплексного підходу до вивчення метаболізму поверхнево-активних речовин (2017)
Макаренко О. В. - Нейротропні ефекти цитиколіну за умов сумісного інтрагастрального введення з амантадином, Криворучко Т. М. (2017)
Македонская И. В. - Оценка клинических исходов у детей с эпилепсией, преждевременно рожденных с экстремально низкой массой тела (2017)
Мамедова Ф. И. - Роль апоптоз индуцирующего фактора и окислительного стресса при хронической сердечной недостаточности, Эфендиев А. М. (2017)
Михайлова Е. А. - Нейрогормональные корреляты тревожных расстройств у детей, Волкова Ю. В. (2017)
Місюра К. В. - Кластерін, як маркер системного запалення у осіб із різною масою тіла, Кравчун П. П. (2017)
Могила О. О. - М’язово-тонічний синдром м’язів-згиначів стегна та гомілки як причина утворення та росту кісти Бейкера. За результатами ультразвукового сканування (2017)
Некрасова Н. О. - Вивчення діагностичної інформативності конституційно-біологічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих із спонділогенною вертебро-базилярною недостатністю (2017)
Павловська М. О. - Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу (2017)
Петренко О. М. - Роль клітинних технологій в пластичному закритті дефектів шкіри та м’яких тканин, Бадзюх С. В., Зубов Д. О., Безродний Б. Г. (2017)
Просвєтов Ю. В. - Експериментальне вивчення впливу адеметіоніну на активність щурів з енцефалопатією, що обумовлена впливом протитуберкульозних препаратів, Бєленічев І. Ф., Левіч А. В., Кузьо Н. В. (2017)
Саковська Л. В. - Віддaлені нacлідки aвaрії нa Чорнобильcькій AЕC нa якіcть cперми у мешкaнців з різних регіонів Укрaїни, Канюк С. М., Трофіменко О. В., Гавриш І. Т., Андрейченко С. В. (2017)
Сергиенко В. В. - Гидродинамика глаза у пациентов с отслойкой сетчатки в первый месяц силиконовой тампонады (2017)
Табурець О. В. - Окисна модифікація білків сироватки крові за умов моделювання вирізаної площинної рани у щурів, Дворщенко К. О., Верещака В. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Ткачук С. О. - Вміст N-термінального фрагменту білка-попередника мозкового натрійуретичного пептиду як показник серцевої дисфункції при стеатогепатозі, Лаповець Л. Є., Мартьянова О. І., Башта Г. В. (2017)
Тригуб С. А. - Особливості папіломавірусів урогенітального тракту жінок, Голодок Л. П., Братусь О. В. (2017)
Фещенко Ю. І. - Можливості визначення фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі первинної медичної допомоги, Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Назаренко К. В., Полянська М. О., Опімах С. Г. (2017)
Фролова С. С. - Прогнозування розвитку ВМД в залежності від клінічних та генетичних показників, визначених при первинному скрінінгу (2017)
Чекаліна Н. І. - Взаємозв’язки показників системного запалення, ліпідного спектру крові та структурно-функціонального стану серця при стабільній ішемічній хворобі серця (2017)
Щербина Н. А. - Распространенность урогенитальных бактериальных инфекций у беременных и их влияние на состояние новорожденных, Выговская Л. А. (2017)
Іваночко Н. Я. - Унаочнення вивчення фундаментальних засад хірургії студентами на базі кафедри хірургії стоматологічного факультету, Міщук В. В. (2017)
Heorhiadi N. H. - Reflexive management of the diffusion of enterprise innovational activity results, Shpak N. O., Vankovych L. Y. (2017)
Kasych А. О. - Conceptual provisions of the development of Ukrainian national innovation system, Voсhozka M. (2017)
Hurkovskyy V. І. - Electronic petitions in Ukraine as an element of modern democracy: perspectives and ways of improvement (2017)
Kaluhina N. A. Sakun A. A. - Innovative strategy of the telecommunication enterprise development, Tardaskina T. M. (2017)
Sydoruk S. V. - Dominant tourist flow of management techniques, Tsyhanyuk N. G. (2017)
Grynkevych S. S. - International labour migration: European and Ukrainian special aspects, Bulyk O. B. (2017)
Goncharenko O. G. - Basis operatuion of enterprises prodyction complex penal system, Kravchuk A. V. (2017)
Harafonova O. I. - Implementation of strategic alternatives and strategies for changes to enterprises under crisis conditions, Yankovoi R. V. (2017)
Gonchar O. I. - Management of the potential of an enterprise on the basis of graph-analytical models (2017)
Volot O. І. - Information technologies in accounting and management companies: modernization and integration system, Gogol Т. А. (2017)
Zaitseva О. I. - Sales information potential in the management of strategic enterprise adaptation under dysfunction social and economic institutions (2017)
Rakosii P. V. - Theoretical approaches to the formation of the enterprise system crisis (2017)
Honcharenko I. H. - Modernization of financial intermediaries relations in modern conditions of national economy, Berezina E. Yu., Shevchenko A. М. (2017)
Bacho R. J. - Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine, Vdovenko N. M., Poyda-Nosyk N. N. (2017)
Sadchykova I. V. - Structure and concept of the automatic banking systems operating: domestic and foreign experience, Sadchykov V. S., Krasnyanska Y. V. (2017)
Klymenko T. V. - Venture capital financing of innovation activities (2017)
Polenkova M. V. - Distribution of financial resources for federal road funds, Kontseva V. V., Bezuhlyi А. O. (2017)
Rusul L. V. - Bancassurance under financial markets' globalization in Ukraine (2017)
Фрич А. О. - Напрями вдосконалення оподаткування фінансового сектору (2017)
Shkarlet S. M. - The current state and prospects of development of international electronic commerce, Khomenko I. O. (2017)
Вдовенко Н. М. - Парадигмальний погляд на формування заходів регулювання ринку продукції аквакультури, Деренько О. О. (2017)
Pererva P. G. - Investigation of the role of venture companies in the early stages of the product life cycle, Kobielieva T. O. , Tkachova N. P. (2017)
Черчик Л. М. - Діагностика в системі стратегічного менеджменту підприємства (2017)
Romanenko Y. A. - Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise, Chaplay I. V. (2017)
Kolodiichuk V. А. - Management of logistics expences on the AIC enterprises (2017)
Yakymchuk A. Y. - Applied project approach in the national economy: practical aspects, Akimova L. M., Simchuk T. O. (2017)
Romanyshyna O. Y. - Information technologies in preparation for future professional activity managers, institutions and organizations in education (2017)
Doniy N. E. - Wisdom as a commodity in economic-centered social space of xxi century (2017)
Tsybulia S. D. - Ecomanagement of pipeline transport as factor of economics ecologization, Starchak V. G., Ivanenko K. N. (2017)
Lifintsev D. S. - Cross-cultural management: obstacles for effective cooperation in multicultural environment, Canavilhas J. (2017)
Перетятько Ю. М. - Інтернет як джерело отримання інформації: статистичний аспект (2017)
Savchenko V. F. - The analysis of innovation activity at industrial enterprises of Ukraine, Pustovoyt D. V. (2017)
Vdovenko N. M. - Scientific substantiation of the reduction of import dependence in the markets of agricultural products, Bohach L. V. (2017)
Naumov A. B. - The strategic directions of improving the institutional development of the market for social investments, Shcherbata M. Ju., Basenko K. O. (2017)
Babenko V. O. - Forming of informatization strategic prospects for Ukraine in conditions of world economy globalization, Petuhova V. O., Perepelitsia A. S. (2017)
Vyhovska V. V. - Theoretical principles of formation the system of safety of insurance market (2017)
Gryshova І. Ju. - The implementation of the principles of consumerism in the strategy of the development of business, Voronzhak P. V., Shestakovska T. L. (2017)
Derii Zh. V. - Methodological providing of the cluster-based policy development, Zhurba І. О., Zosymenko T. I. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Current trends of financing of innovative activity entities in Ukraine, Bayramov E. A. (2017)
Seliverstova L. S. - Current trends in insurance market in Ukraine (2017)
Biriukov P. N. - On the organizational and legal basis of industrial parks (2017)
Aparov A. M. - Relations of production and consumption: economic and legal description through the prism of law of need growth (2017)
Kyvliuk O. Р. - Knowledge economyas an intellectual resourceof knowledge management theory, Sakun A. V. (2017)
Nepomnyashchyy O. M. - Institutional and functional component of ensuring the investment project implementation in Ukraine (2017)
Коваленко Л. О. - Структурні зміни капіталу підприємств базових галузей економіки та їх вплив на інноваційно-інвестиційну активність (2017)
Мартиненко В. В. - Макроекономічні фактори ринкового ціноутворення в умовах досконалої конкуренції (2017)
Otlyvanska G. A. - Investment activity of telecommunications providers: conditions, problems and trends (2017)
Yaremenko L. M. - The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis events in the economy, Makarchuk I. M., Yevtushenko N. M. (2017)
Hnedina K. V. - The social dimension of sustainable development of Ukraine (2017)
Holomb V. V. - An analysis of approaches to gdp distribution through public sector in Ukraine and the EU countries (2017)
Shulyk Y. V. - Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles, Matviichuk N. M., Shmatkovska T. O. (2017)
Shkarlet S. M. - Essence and features of information society development, Dubyna M. V. (2017)
Abakumenko O. V. - Cross-subsidization as a destructive factor of Ukraine`s electric power development, Lukiashko P. O. (2017)
Yatsiv І. В. - Сomplementary mechanism of state regulation of socio-economic protection of agricultural business, Batrakova T. I., Karabanov A. V. (2017)
Nischymna S. O. - Legal regulation of ecological taxation in Ukraine, Anishchenko V. O. (2017)
Tolkovanov V. V. - Local economic development in Moldova: current status and perspectives for furthermunicipal consolidation (2017)
Kovin’ko O. M. - As prerequisite program marketing international business diversification of agricultural enterprises of Ukraine (2017)
Kosach I. A. - The evaluation of the agri-production initial state position as a precondition of business integration based on public-private partnership (2017)
Panyuk T. P. - Improvement of the health insurance mechanism in Ukraine, Danylchenko L. I., Kushnir S. O. (2017)
Tomchuk-Ponomarenko N. V. - Research of the institutional essence of corruption and means of its overcoming (2017)
Romanova A. A. - Market research of inbound tourists in Сhernigov as a factor of increasing tourist attractiveness, Zhydok V. V. , Zabashtanska T. V. (2017)
Smolych D. V. - Prospects for the agricultural sector of the Volyn region in the framework of the association agreement between Ukraine and the EU (2017)
Содержание (1998)
Клюге Н. Ю. - Neuroptera, Megaloptera, Stegoptera, Planipennia и др. – где же действительное научное название сетчатокрылых насекомых (Insecta), Кривохатский В. А. (1998)
Любарский Г. Ю. - Таксономическая структура и функциональная морфология Phalacridae (1998)
Дворник В. Я. - Количественное гистохимическое исследование активности неспецифических фосфатаз внутренних органов мошки Wilhelmia salopiensis Edw. (Diptera: Simuliidae) в преимагинальных фазах развития. Сообщение II. Мальпигиевы сосуды, жировое тело и репродуктивная система, Усова З. В. (1998)
Белоусов И. А. - Обзор жужелиц подрода Euperyphus Jean. рода Bembidion Latr. (Coleoptera, Carabidae) с описанием двух новых форм из Средней Азии, Михайлов В. А. (1998)
Турис Е. В. - До вивчення фауни м'якотілок (Coleoptera, Cantharidae) Українських Карпат та Закарпаття (1998)
Юнаков Н. Н. - Новые данные по фауне и систематике долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) Украины и сопредельных территорий (1998)
Новиков О. А. - Новые и интересные находки пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae) в Украине (1998)
Гильденков М. Ю. - Материалы к фауне Украины представителей рода Carpelimus (Coleoptera, Staphylinidae) (1998)
Касаткин Д. Г. - Новые сведения о распространении жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) на юге России (1998)
Хачиков Э. А. - Материалы к фауне жуков (Coleoptera) Нижнего Дона и Северного Кавказа. Сообщение 7. Семейство Staphylinidae: роды Lobrathium Muls, Lathrobium Gr., Throbalium Muls., Platydomene Glb. (1998)
Полтавский А. Н. - Редкие степные виды насекомых (отряды Coleoptera и Lepidoptera) и формирование современной энтомофауны Ростовской области, Арзанов Ю. Г. (1998)
Мартынов В. В. - Описание личинки Heptaulacus sus (Herbst) (Coleoptera, Scarabaeidae) и систематическое положение рода (1998)
Мартынов В. В. - Особенности передвижения личинок Scarabaeinae на примере Euoniticellus fulvus (Goeze) (Coleoptera, Scarabaeidae) (1998)
Кривинец О. Н. - Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) пшеничных ценозов водоохранных зон, Писаренко В. Н., Колесников Л. О. (1998)
Перепечаенко В. Л. - Материалы по фауне наездников-браконид рода Chorebus haliday (Hymenoptera: Braconidae: Alysilnae: Dacnusini) бассейна реки Берда (Украина) (1998)
Штирц А. Д. - Анализ фауны орибатидных клещей (Acariformes, Oribatei) заповедника "Стрельцовская степь" (1998)
Штирц А. Д. - О суточной активности панцирных клещей (Oribatei) в условиях петрофитной степи (1998)
Бондаренко И. В. - Изучение фауны ногохвосток (Collembola, Entognatha) в лесных ценозах Левобережной Украины (1998)
Старостенко Е. В. - Изучение суточной динамики горизонтальных миграций коллембол (Collembola, Entognata) по поверхности почвы в условиях открытого ландшафта (1998)
Попов В. В. - Эколого-фаунистический обзор дождевых червей родов Nicodrilus, Lumbricus и Eisenia (Oligochaeta, Lumbricidae) Харьковской области (1998)
Дунаев А. В. - О влиянии нестабильного гидротермического режима мая-июня из года в год на динамику численности популяций насекомых-филлофагов, вредящих раннему дубу (1998)
Дунаев А. В. - Влияние насекомых-филлофагов ранневесеннего комплекса на годичный радиальный прирост кленово-липовых дубрав 80-90-летнего возраста Харьковской области (1998)
Хасан Мохамад Махмуд - Цикличность массовых размножений вредной черепашки (1998)
Черненко В. Л. - Видовой состав энтомофагов и паразитов бахчевой тли в условиях Харьковской области (1998)
Гукало В. М. - Природні вороги осмій (Osmia rufa L. і О. cornuta Latr., Hymenoptera, Megachilidae) та боротьба з ними (1998)
Василиу Василис Андреа - Изменения биохимического состава плодов яблони и груши в зависимости от их освещенности и поврежденности плодожорками, Лукьянченко А. П. (1998)
Суханова И. П. - Генетические различия показателей неспецифической устойчивости и клеточного иммунитета пород тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) при заражении вирусом ядерного полиэдроза (1998)
Суханов С. В. - Изучение роли материнского и отцовского генотипов в детерминации признака эмбриональной терморезистентности тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) (1998)
Аленина С. Б. - Реакция на облучение he-ne лазером генетически различных инбредных линий Drosophiia melanogaster (1998)
Кривда Л. С. - Популяция насекомых как единица охраны, Злотин А. З., Чепурная Н. П. (1998)
Маркина Т. Ю. - Использование приемов оптимизации культур насекомых при разведении диких видов чешуекрылых (1998)
Пищаленко М. А. - Первое энтомологическое бюро бывшей Полтавской губернии (1998)
Піщаленко М. А. - Становлення методів боротьби з шкідниками озимої та ярової пшениці в Полтавській області в кінці XIX на початку XX століття (1998)
Машкей И. А. - Лаборатории арахноэнтомологии института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины УААН – 30 лет! (1998)
Правила для авторов (1998)
Вихидни дани (1998)
Титул, cодержание (2017)
Нечаев С. В. - Особенности металлогении области стыковки континентального и океани­ческого сегментов земной коры северных частей Африканского Рога и Индийского океана (2017)
Коржнев М. Н. - Геотектоническая основа геолого-геофизических моделей формирования Черноморского нефтегазоносного бассейна (2017)
Ломтев В. Л. - Строение и признаки газоносности кайнозойского чехла западной части Каролинской плиты (ложе Пацифики) (2017)
Гордиенко В. В. - О вязкости вещества тектоносферы континентов и океанов (2017)
Сучков И. А. - К минералогии железомарганцевых образований Индийского океана (2017)
Кравчук О. П. - Методическая основа и концептуальная схема геотоксикологических исследований морской среды, Пунько В. П., Кадурин В. Н., Сучков И. А. (2017)
Iemelianov V. O. - Black Sea Region scientific horizons, Yegorov I. Yu. (2017)
Бондаренко В. І. - ІІ міжнародна науково-технічна конференція "Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі, геотехниці та енергетиці", Коболев В. П., Клименко В. В. (2017)
Удинцев Глеб Борисович (2017)
Геворкьян Владимир Христофорович (2017)
Багрий И. Д. - Гидрогеоструктурные особенности формирования месторождений углеводородов импактных структур на примере Болтышской астроблемы (2017)
Shatalov N. N. - Tectonics of the Surozh gold-ore cluster of the Near-Azovian megablock of the Ukrainian shield (2017)
Олійник О. П - Результати палеотектонічних та структурно-термо-атмогеохімічних досліджень у зв’язку з нафтогазоперспективністю Скоробагатьківської площі Дніпровсько-Донецької западини, . Божежа Д. М., Малишев О. М. (2017)
Сиренко Е. А. - Новые материалы к палинологической характеристике эоплейстоценовых и нижненеоплейстоценовых отложений левобережья Среднего Днепра (2017)
Кулянда М. Й. - Умови седиментації міоценових відкладів бережницької світи (Самбірський покрив, Передкарпатський прогин) на основі вивчення дрібних форамініфер (2017)
Овчиннікова Н. Б. - Про хімічний склад мінеральних вод: хімічні анології та фізичні властивості (2017)
Шевчук В. В. - Проблеми формування гранітного шару планети (масового гранітоутворення) у світлі сейсмотомографічних даних (2017)
Шаталов М. М. - Видатний геолог України – професор Сергій Амвросійович Мороз (До 80-річчя від дня народження), Михайлов В. А., Іванік О. М., Огняник М. С. (2017)
Греку Рудольф Харитонович(До 80-річчя від дня народження) (2017)
Пам’яті видатного геолога-металогеніста – професора Леоніда Станіславовича Галецького (2017)
Повідомлення Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України (2017)
Човнюк Ю. - Використання інтеграла Дюамеля у аналізі вимушених коливань та динамічних навантажень пружних зв’язків механізмів підйому вантажу кранів при їх пуску, Діктерук М., Комоцька С. (2017)
Ловейкін В. - Оптимальне керування рухом стрічкового конвеєра у перехідних режимах, Ромасевич Ю., Шалатовська К., Науменко П. (2017)
Човнюк Ю. - Моделювання та оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин і механізмів у процесі пуску/гальмування за критерієм мінімуму питомої енергії. І., Діктерук М., Остапущенко О. (2017)
Городжа А. - Експертний неруйнівний контроль параметру міцності бетону на стиск в конструкціях монолітного способу виготовлення, Ловейкін С., Ярас В. (2017)
Назаренко І. - Вплив кута повороту лопатки двовалового горизонтального бетонозмішувача примусової дії на ефективність його роботи, Чичур А. (2017)
Абрашкевич Ю. - Вимоги до технології виготовлення, зберігання та безпечної експлуатації абразивних армованих кругів, Мачишин Г., Тишковець В. (2017)
Кравчук О. - Експериментальне дослідження втрат напору під час роботи швидкого фільтра зі змінною з часом швидкістю фільтрування (2017)
Осипов C. - Исследование и обоснование области рационального применения средств механизации монтажных и бетоноукладочных процессов при реставрации памятников архитектуры (2017)
Костенюк О. - Розподілення енергії в робочій зоні при різанні ґрунтів, Фомін А., Тетерятник О., Боковня Г. (2017)
Рашківський В. - Аналіз розвитку та інновацій робочого обладнання автогрейдера, Бордюг Р. (2017)
Міщук Д. - Модульний принцип побудови будівельного робота, Волянюк В., Горбатюк Є. (2017)
Сукач М. - Міжнародна конференція underwater technologies набуває популярності (2017)
Відомості про авторів (2017)
Рецензенти (2017)
Вихідні дані (2017)
Zajas K. - Stanislaw Vincenz i Europa kultur (2012)
Madyda A. - Vincenz czytany dzisiaj (2012)
Dopart B. - Lektura romantyzmu polskiego w eseistyce Stanislawa Vincenza (2012)
Oldakowska-Kuflowa M. - Jeszcze o folklorze w dziele Stanislawa Vincenza (2012)
Szaruga L. - Rytmy czasu we wszechswiecie Stanislawa Vincenza (2012)
Fazan J. - Po stronie Vincenza. Andrzej Stasiuk o poludniowo-wschodnich Kresach Europy (2012)
Taylor-Terlecka N. - Nieznane listy Stanislawa Vincenza i Alicji de Barcza: zaginiona saga huculska (2012)
Jolanta Olszewska M. - Stanislaw Vincenz czyta "Madonne Busowiska" Wladyslawa Lozinskiego, czyli o filozofii lektury (2012)
Weretiuk O. - Od raju do piekla: Ukraina w tetralogii Stanislawa Vincenza (2012)
Weiss A. - Przemilczane dialogi. O trzech niepublikowanych rozdzialach "Dialogow z sowietami" Stanislawa Vincenza (2012)
Wolski J. - "Krew ziemna". Stanislawa Vincenza mitologia ropy naftowej (2012)
Grebecka Z. - Atlantydy Slowianszczyzny (2012)
Медицька М. - Рецепція Данте крізь призму концепцій Станіслава Вінценза та Максима Cтріхи (2012)
Kaczmarek M. - Huculska pamiec ludowa w ujeciu Stanislawa Vincenza (2012)
Цівкач О. - "...Przyjaciol, takich jak Pan… w ogole nie duzo w przyrodzie" (листування Станіслава Вінценза і Ростислава Єндика) (2012)
Ясній Я. - Роль танцю і сміху в тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2012)
Ткачук Т. - Експлікація музичних образів і мотивів у творчості Станіслава Вінценза (2012)
Bernacki M. - Czeslaw Milosz – Stanislaw Vincenz: kregi wzajemnej fascynacji i inspiracji (2012)
Радишевський Р. - Епіфанії ранньої поезії Чеслава Мілоша (2012)
Оляндер Л. - Гуманістичні розмисли e книзі Чеслава Мілоша "Historie ludzkie. Pierwodruki (1983-2006)" (2012)
Сидяченко Н. - Семантика ріки в мовотворчості Чеслава Мілоша (2012)
Поліщук Н. - Інша Європа: дискурс ідентичності в есеїстичній прозі Чеслава Мілоша "Родинна Європа" (2012)
Kania I. - Czeslaw Milosz a buddyzm (2012)
Довжок Т. - Пробуджений… Пізня лірика Чеслава Мілоша (2012)
Радишевський Р. - Сороколітня літературознавча рецепція творчості Лесі Українки у Польщі (2012)
Papla E. - Kultura Zachodu w kregu zainteresowan Lesi Ukrainki (2012)
Соболь В. - Наукова та перекладацька рецепція творчості Лесі Українки у Польщі (2012)
Масенко Л. - "Код Лесі Українки" в художньому дискурсі Оксани Забужко (2012)
Лисенко-Єржиківська Н. - Адам Міцкевич і Леся Українка – кримські відлуння у їхній поезії (2012)
Церковняк-Городецька Л. - Фредерик Шопен у творчості Лесі Українки (2012)
Ткачук М. - Екзистенціал любові в наративі повісті "Уляна" Ю.І. Крашевського (2012)
Петриченко Н. - Проблематика та образна система польської прози першої половини ХІХ ст. (2012)
Байдацька С. - Новаторство різножанрової творчості Ю.І. Крашевського у волинський період (2012)
Kozak S. - Ukraina miedzy Wschodem a Zachodem (2012)
Ісіченко І. - Мученицький архетип у житійному просторі Руїни (2012)
Циганок О. - Польськомовні епітафіїї в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (2012)
Сухарєва С. - Польськомовний виступ Андрія Мужиловського на захист православ’я (2012)
Бай О. - Система барокових образів у польськомовній поезії Данила Братковського (2012)
Олійник Л. - "Літос" Петра Могили у полемічному дискурсі першої половини ХVІІ ст. (2012)
Krysowski О. - Bizancjum i kultura polityczna Rosji w pismach Zygmunta Krasinskiego (2012)
Bracka М. - Czasoprzestrzen powiesci Jana Zachariasiewicza (2012)
Цьолик Н. - Роль позасюжетних елементів у творах Міхала Чайковського (2012)
Swierczynska D. - Sienkiewicz na swiecie. Przyczynki bibliograficzne i biograficzne (2012)
Білявська В. - Рустикальний пейзаж у "Мемуарах з життя Єви Фелінської" (2012)
Радишевський Р. - Станіслав Бжозовський: для світу, Польщі, України (2012)
Астаф’єв О. - Міфологема степу і література степу (2012)
Doncov D. - Literatura stepu (2012)
Jakiel E. - Zapomniana powiesc Melitty "Zachod" o ksiedzu Antonim Szandlerowskim – mlodopolskim poecie (2012)
Яковенко С. - Інтенціональність об’єктів у "Космосі" Вітольда Гомбровича (2012)
Стахнюк Н. - "Щоденники" Стефана Жеромського у контексті його творчості: інтертекстуальний аспект (2012)
Мацькович М. - Рефлексія над історією у повістях Анджея Кусьневича (2012)
Kulesza D. - Nowa poezja narodowa? O wierszach i prozie Wojciecha Wencla (2012)
Котяш І. - Польсько-український аспект дослідження засобів поетики епістолярної автобіографії (на прикладі листів С. Черкасенка) (2012)
Сухомлинов О. - Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у "Засипле все замете…" Влодзімєжа Одоєвського (2012)
Кияк І. - Дефінітивні проблеми жанрів фантастики у творчості Станіслава Лема (2012)
Кравченко Л. - Філософсько-естетична парадигма поезії Збігнєва Герберта, Манько Р. (2012)
Манько Р. - Простір інтимного у ранній творчості Збігнєва Герберта (2012)
Фрис І. - Міфологічні концепції XX ст.: огляд проблеми (2012)
Хайдер Т. - Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського (2012)
Чіпак У. - Еротично-танатологічний концепт у повісті "Ревнощі і медицина" Міхала Хороманського (2012)
Чужа Т. - Альтернативна історія у творах Яцека Дукая (2012)
Яворська О. - Категорії часу і простору в художніх текстах Анджея Хцюка про Дрогобич (2012)
Нахлік Є. - Український і польський романтизм у рецепції Івана Франка (2012)
Єршов В. - Гомеопатичні листи Густава Олізара та Кароля Качковського (2012)
Константиненко К. - Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених (2012)
Крементуло В. - Тарас Шевченко і Броніслав Залеський (2012)
Ткачук О. - Християнський контекст драм Генріка Ібсена "Будівничий Сольнес" та Станіслава Пшибишевського "Сніг" (2012)
Чепелик О. - Візійний дискурс трансцендентного в драматичних творах О. Олеся, Г. Гауптмана, М. Метерлінка та польський контекст (2012)
Нахлік Я. - Матеріальне у поезії польського та українського раннього модернізму: в’язниця духа чи прихисток душі (2012)
Ямборко С. - Експресіонізм у творчості Василя Стефаника та Яна Каспровича (2012)
Циховська Е. - Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект (2012)
Нахлік О. - Польський антитоталітарний дискурс в Україні в першій половині 1990-х років (2012)
Ґачковскі М. - Значення Києва у художній та публіцистичній спадщині Осипа Назарука (2012)
Вахніна Л. - Українсько-польські паралелі у баладі "Ой сталася новина" (2012)
Халюк Л. - Усна проза про переселення 1947 року українців у Польщі: історіографічний аспект дослідження (2012)
Ціборовська-Римарович І. - Тульчинська бібліотека і Ян Потоцький (2012)
Bracki А. - Transformacja przestrzeni Europy centralnej – aspekty socjolingwistyczne (2012)
Черниш Т. - Вєх як форма художнього знака (2012)
Лазаренко О. - Польська мова в полемічній літературі в Україні кінця XVI-XVII століть (2012)
Могила О. - Зі спостережень над діалектною лексикою українсько-польського пограниччя (2012)
Совтис Н. - Лексичні запозичення з української мови у збірці Льва Венглінського "Полова і зерно" (2012)
Мойсеєнко Л. - Фразеологічні одиниці як об’єкт дослідження – німецькі, польські та українські паралелі (2012)
Черняк М. - Фантастичні тварини у польській фразеології (2012)
Пелехaта О. - Функціонування фразеологізмів з антропонімним та топонімним компонентами у польській мові (у зіставленні з української мовою) (2012)
Половинкіна М. - Колореми у поезіях Казімєжа Пшерви-Тетмаєра, Яна Каспровича та Леопольда Стаффа: лінгвістичний аспект (2012)
Відомості про авторів (2012)
Могильний О. М. - Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектора країни, Ходаківська О. В. (2017)
Карташов Є. Г. - Інструментарій підвищення ефективності природокористування (2017)
Школьний О. О. - Стратегічне управління змінами в логістиці на прикладі пат "укрпошта" (2017)
Мехтієв Е. О. - Еклектика базових понять та визначень сек'юритизації активів (2017)
Письменний В. В. - Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій (2017)
Салямон-Міхєєва К. Д. - Ціна і цінність аудиторських послуг, Салямон В. П. (2017)
Скиба М. В. - Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі структурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект (2017)
Бабич М. М. - Понятійно-категоріальна сутність продовольчої безпеки (2017)
Штань М. В. - Макроструктурні детермінанти відновлення стійкого економічного зростання в Україні (2017)
Руфат Дж. Эфендиев - Важнейшие аспекты демографического развития в азербайджане за 25 лет независимости республики, Низами Ш. Асадов (2017)
Степанова К. В. - Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні (2017)
Кіпа М. О. - Сутність та напрями реструктуризації підприємства (2017)
Лаврук В. В. - Оцінка виробництва та споживання населенням продукції тваринництва (2017)
Іванов С. М. - Метод оцінювання економічної ефективності в управлінні інтернет-проектом (2017)
Кльоба Л. Г. - Напрями вдосконалення управління банківськими ризиками (2017)
Літошенко А. В. - Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсорсингу комп'ютерних сервісів та його перевага (2017)
Веремієнко А. С. - Місце та сутність венчурних інвестиційних фондів серед інститутів спільного інвестування в Україні (2017)
Шолом А. С. - Место региональных торговых соглашений (ртс) в современной системе многосторонней торговли: вто-субституция или вто-комплементарность? (2017)
Назукова Н. М. - Удосконалення методичного підходу до оцінки податкового навантаження на інвестиції в основний капітал в умовах податкової конкуренції (2017)
Коновалова І. М. - Теорія обміну в оподаткуванні: генеза та прояв сучасності, Олійник А. Ю. (2017)
Нісходовська О. Ю. - Стан і тенденції світового та вітчизняного ринку круп'яних культур (2017)
Котелевець Д. О. - Оцінка конкурентоспроможності переробних підприємств в апк (2017)
Костын М. О. - Гармонійний склад напруги і струму та енергетичні показники лінії зовнішнього електропостачання, Шейкіна О. Г. (2015)
Горпинич А. В. - Выбор мест установки и мощности батарей конденсаторов методом муравьиной колонии с учётом показателей надёжности и качества электроэнергии в распределительной сети, Медведев А. В. (2015)
Сердюк Т. Н. - Электропитание и защита устройств электрической централизации, Тодоров З. В., Грецко А. С. (2015)
Альошинський Є. С. - Організаційні принципи управління охороною праці на залізничному транспорті України при плануванні мультимодальних перевезень, Козодой Д. С. (2015)
Курган М. Б. - Вплив нерівностей колії в межах залізничних переїздів на безпеку руху поїздів, Курган Д. М., Лужицький О. Ф. (2015)
Возняк О. М. - Методи, заходи та засоби підвищення безпеки руху на залізничних переїздах (2015)
Петренко В. Д. - Аналіз стійкості земляного полотна для реалізації умов його безпеки при підвищенні швидкості руху, Тютькін О. Л., Купрій В. П. (2015)
Романцев И. О. - Визначення опору ізоляції баласту рейкового кола без фазових вимірів та виключення залежностей, Гаврилюк В. И. (2015)
Шинкаренко В. И. - О дуализме случайного и детерминированного в алгоритмах, Васецкая Т. Н. (2015)
Анотації (2015)
Вимоги до оформлення статті в журналі "ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ" (2015)
Казимирова І. - Українська лінгвістична термінологія в працях А. Ю. Кримського: традиції і новаторство (2016)
Степаненко М. - Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах (2016)
Мозер М. - "Суржик" чи "суржики"? (2016)
Хентшель Г. - Чи існує в Україні українсько-російський мовний конфлікт? Про співіснування, протистояння та змішування української та російської мов, Брюггеманн М. (2016)
Сюта Г. - Іншомовна цитата в українському поетичному тексті (2016)
Висоцька З. - Діалогічність мови економічних праць Івана Франка (2016)
Півньова Л. - Кольорономени в українській лексиці туризму (2016)
Бойко Н. - Науковий центр з історії українського мовознавства при кафедрі української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Зінченко С. (2016)
Карпіловська Є. - Граматичні дискусії в сучасній славістиці. Глагольный вид: Грамматическое значение и контекст / Под ред. Р. Бенаккьо. — München — Berlin — Washington /D. C.: Verlag Otto Sagner, 2015. — 609 c (2016)
Штанденко У. - Становлення національних літературних мов (2016)
Романюк Ю. - Міжнародна наукова конференція "Сучасні системи славістичної бібліографічної інформації — сьогодні і завтра" (Варшава, Польща, 8—9 жовтня 2015 р.) (2016)
Філон М. - На пошану засновника Харківської філологічної школи, Хомік О. (2016)
Кобиринка Г. - Засідання Міжнародної комісії і міжнародної робочої групи Загальнослов’янського лінгвістичного атласу при міжнародному комітеті славістів (Хорватія), Ткачук М. (2016)
Максимчук В. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" в Острозькій академії (2016)
Гнатюк І. - "Формування джерельної бази сучасної української лексикографії": пленум наукової ради "Українська мова" (2016)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджених Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2015 році (2016)
Городенська К. - Велична постать Марії Яківни Плющ (2016)
Гнатюк І. - Мовна мозаїка (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2016)
Відомості про авторів (2016)
Тупкало В. М. - Управління економічною доданою вартістю телекомунікаційного підприємства на основі механізму контролінгової піраміди виручки (2014)
Гудзь О. Є. - Кластерні технології активізації інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств (2014)
Виноградова О. В. - Сутність стратегічного розвитку підприємств, Гончаренко С. В. (2014)
Кучерук Г. Ю. - Методичний підхід до управляння логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту, Левченко О. В. (2014)
Ботвіна Н. О. - Визначення сутності стримання розвитку страхового ринку в Україні (2014)
Навроцький С. А. - Теоретико-методологічні імперативи соціального пенсійного страхування та забезпечення (2014)
Давиленко Н. М. - Формування стратегії фінансової безпеки суб’єктів господарювання в агробізнесі (2014)
Прокопенко Н. С. - Оцінка індикаторів ефективності управління податковими процесами в Україні, Виклюк М. І. (2014)
Апарова О. В. - Формування портфеля інвестицій для забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних телекомунікаційних підприємств, Кудрицька Ж. В. (2014)
Авксетьєв М. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні, Копійка В. О. (2014)
Ступак С. В. - Еволюція бізнес-моделей надання інфокомунікаційних послуг, Танащук К. О. (2014)
Ковшова І. О. - Оптимізація прийняття управлінського рішення на підприємстві, Романченко Т. В. (2014)
Анахова О. В. - Кадрове забезпечення провайдингу інновацій у сфері телекомунікацій (2014)
Фурман І. В. - Оцінка сучасного стану фондового ринку України та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки (2014)
Фисун І. В. - Розвиток страхування життя в Україні як джерела внутрішніх інвестиційних ресурсів (2014)
Федун І. Л. - Інструменти страхування в системі інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Калашнікова Т. В. - Концептуальні підходи до удосконалення державної підтримки аграрних підприємств в умовах глобалізації (2014)
Третяк Н. М. - Туристичний бізнес на селі та альтернативи його фінансування (2014)
Транченко О. М. - Пріоритетні фактори формування фінансового потенціалу регіону (2014)
Марченко М. М. - Стратегічна оцінка ресурсів та визначення ключових факторів успіху м’ясопереробних підприємств України (2014)
Лєнівова Г. В. - Моделювання впливу запровадження додаткового імпортного збору на вітчизняних виробників свинини та м’яса птиці (2014)
Яремченко Л. М. - Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні: сучасні реалії (2014)
Мельник К. М. - Проблеми фінансово-кредитної підтримки малого і середнього бізнесу в Україні (2014)
Грищук Н. - Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти (2014)
Святець О. О. - Сутність та аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємств автодорожнього комплексу (2014)
Прутська Т. Ю. - Неформальні інститути як чинники розвитку підприємництва (2014)
Талавиря О. М. - Теоретичні засади стратегії розвитку підприємства (2014)
Літітанскас І. Ю. - Методи дослідження існуючих та потенційних партнерів підприємства (2014)
Пономаренко Г. Ю. - Інтелектуальний капітал та його роль в діяльності підприємства (2014)
Овсяннікова Н. В. - Формування конкурентних переваг на телекомунікаційному ринку, П’ятецька Є. О. (2014)
Анотації (2014)
Михаліченко П. Є. - Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Теоретичні передумови, Костін М. О. (2015)
Халил Селим Т. М. - Применение селективного метода роя частиц для оптимизации режимов и структуры реальной разветвлённой распределительной сети с целью снижения потерь электроэнергии и улучшения качества напряжения, Горпинич А. В. (2015)
Сердюк Т. М. - Метод моделювання системи тягового електропостачання, Мелешко В. В., Гаврилюк В. І. (2015)
Serdiuk T. M. - Automated measurement of parameters of track circuits (2015)
Гончаров К. В. - Моделювання та дослідження точкового каналу зв’язку "колія – локомотив", Бурковський Ю. В. (2015)
Мороз В. П. - Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі, Цебро Є. М., Змій С. О., Турчинов Р. В., Лапко А. О. (2015)
Возняк О. М. - Оцінка стану безпеки руху на залізничних переїздах (2015)
Бондаренко І. О. - Вплив контакту рейки та колеса на деформативну роботу залізничної колії (2015)
Романцев І. О. - Визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії мультиметром (2015)
Мурадян Л. А. - Побудова системи дослідження надійності вантажних вагонів (2015)
Косолапов А. А. - Системні характеристики автоматизованих сортувальних станцій (2015)
Анотації (2015)
TEMPLATE FOR PREPARING PAPER for journal "ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND SAFETY ON RAILWAY TRANSPORT" (2015)
Михаліченко П. Є. - Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Результати числових розрахунків (2016)
Афанасов А. М. - Пусковые режимы автономного электропоезда с бортовым накопителем энергии, Арпуль С. В., Демчук Р. Н. (2016)
Сердюк Т. Н. - Применение аккумуляторов на постах электрической централизации, переездах и батарейных шкафах входных светофоров, Олейник А. Р. (2016)
Маренич О. Л. - Опалення лекційної аудиторії вищого навчального закладу за допомогою інфрачервоних обігрівачів, Чайка Н. Ю. (2016)
Romantsev I. O. - Determination of basic data for the six-polar model of electrical tonal rail circuit (2016)
Мурадян Л. А. - Повышение надежности грузовых вагонов с применением новых технологий изготовления и восстановления рабочих поверхностей, Шапошник В. Ю., Подосенов Д. А. (2016)
Болжеларський Я. В. - Порівняння методів розрахунку бокової сили від дії колеса електровоза на головку рейки, Кузишин А. Я. (2016)
Курган Д. М. - Оцінка безпеки руху за умови забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки, Губар О. В. (2016)
Змій С. О. - Розроблення точкового колійного датчика для визначення параметрів руху поїздів, Воліченко І. Г., Турчинов Р. В. (2016)
Колтунский Ю. Ю. - Разработка системы диагностики электрической централизации с применением вычислительных средств, Лагута В. В., Стогний А. А. (2016)
Покотилов Д. Я. - Выбор параметров эффективности элементов системы железнодорожной автоматики с учетом текущего состояния, Полковников А. В., Костровский В. А. (2016)
Біляєв М. М. - Засіб захисту навколишнього середовища при імпульсній емісії токсичних речовин на залізничному транспорті, Берлов О. В. (2016)
Беляев Н. Н. - Минимизация интенсивности выноса пыли из полувагона при транспортировке угля, Оладипо Мутиу Олатойе (2016)
Сердюк С. M. - Актуальні проблеми екологічної трансформації міського середовища в умовах високого автотранспортного навантаження (на прикладі м. Дніпропетровськ) (2016)
Анотації (2016)
Титул, зміст (2016)
Бахтин А. К. - Оценки произведения внутренних радиусов неналегающих областей, Заболотный Я. В. (2016)
Дворак И. Я. - О внутренних радиусах симметричных неналегающих областей (2016)
Gutlyanskii V. Y. - On recent advances in boundary value problems in the plane, Ryazanov V. I. (2016)
Крикун І. Г. - Збіжність косих броунівських рухів з локальними часами в кількох точках, які стягуються в одну (2016)
Mogilevskii V. I. - Spectral and pseudospectral functions of various dimensions for symmetric systems (2016)
Шпаковский В. С. - О моногенных отображениях кватернионной переменной, Кузьменко Т. С. (2016)
Хабасіньска А. - Інтеграція мігрантів на фінському ринку праці — структура питання, Будзиньски Л. (2017)
Jaskiewicz J. - Interpretation of the eu law by the authorities of the member states. The doctrine and practice (2017)
Говоздевич С. - Завдання державної адміністрації у сфері охорони кіберпростору рп, Якубовскі Я. (2017)
Акімова Л. М. - Державне регулювання підприємництва: зарубіжний досвід взаємодії держави і підприємницького сектору (2017)
Бєльська Т. В. - Гранично допустимий ризик у процесі прийняття рішень, Напльоков Ю. В. (2017)
Гончар В. В. - Чинники становлення сучасного українського парламентаризму (2017)
Гурковський В. І. - Проблемні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері у контексті сучасних викликів, Друк В. В. (2017)
Дєгтяр О. А. - Інформаційна підтримка прийняття рішень в управлінні соціально-економічним розвитком регіону, Непомнящий О. М. (2017)
Долінченко О. М. - Удосконалення організаційного механізму державного регулювання демографічного розвитку (2017)
Дяченко О. І. - Державне регулювання охорони праці персоналу у сфері радіаційно-небезпечного виробництва (2017)
Іваницька О. М. - Соціокомунікативні аспекти становлення державного маркетингу в умовах впровадження моделі нового державного управління, Польська Т. Д. (2017)
Лисенко С. О. - Регулювання основних галузей права моделями інформаційної безпеки підприємств в Україні (2017)
Матвєєнко І. В. - Методи впливів держави при встановленні взаємодії з громадянським суспільством (2017)
Мурашев С. П. - Проблематика управления автомобилестроением в Украине (2017)
Науменко Р. А. - До питання підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю "публічне управління та адміністрування” (2017)
Романенко Є. О. - Державне управління сучасними інформаційними технологіями в будівництві України, Чаплай І. В. (2017)
Рильська В. В. - Ефект децентралізації в країнах Скандинавії: досвід для України (2017)
Сазикіна Т. П. - Особливості використання інтенсивних методів навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах України (2017)
Соловйов Є. В. - Інститути громадянського суспільства в системі механізмів державного регулювання внутрішньої вимушеної міграції (2017)
Фоменко О. П. - Стан інституціонального середовища публічно-приватного партнерства в Україні у світлі параметрів ефективності державного управління (2017)
Шихненко Д. В. - Інституціоналізація інноваційних політичних лідерів у якості сучасної еліти (2017)
Яценко В. A. - Шляхи підвищення ефективності управління сферою рекреації та туризму в Одеській області (2017)
Титул, зміст (2016)
Ковалёв И. М. - Преобразование Дарбу с параметром обобщенных матриц Якоби (2016)
Севостьянов Е. А. - Об устранении особенностей классов Орлича-Соболева, Салимов Р. Р., Петров Е. А. (2016)
Shan M. A. - Removability of isolated singularity for solutions of anisotropic porous medium equation with absorption term (2016)
Швай К. В. - Найкращi M-членнi тригонометричнi наближення класiв перiодичних функцiй багатьох змiнних з обмеженою узагальненою похiдною у просторi L_q (2016)
Simsek D. - On the recursive sequence x_(n+1)=\frac(x_(n-(4k+3)))(1+\prod \limits_(t=0), Abdullayev F. (2016)
Скрыпник И. И. - Поточечные оценки решений двуфазных эллиптических уравнений, Буряченко Е. А. (2016)
Стасюк С. А. - Конструктивные разреженные тригонометрические приближения для функций обобщенной смешанной гладкости (2016)
Тригуб Р. М. - Многочлены с целыми коэффициентами и полиномы Чебышева (2016)
Дубасенюк О. А. - Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків, Антонова О. Є. (2015)
Вознюк О. В. - Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу (2015)
Ворожбит І. В. - Викладацька діяльність О. Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира (2015)
Левківський М. В. - Краєзнавчі педагогічні студії майбутніх вчителів на Волині (2015)
Мирончук Н. М. - Специфіка змісту педагогічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах першої половини 19-го століття (2015)
Самчук Т. В. - Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) (2015)
Скакальська І. Б. - Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець, Швалюк І. Б. (2015)
Цісарук В. Ю. - Особливості становлення системи художньо-промислової освіти на території Правобережної України (друга половина 19-го ст. – 1939 р.) (2015)
Шемета Ю. М. - Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) (2015)
Драч І. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Кравець Л. М. - Гуманістична взаємодія як фактор професійної підготовки майбутнього педагога (2015)
Кузнєцова О. Т. - Системний підхід як засіб управління якістю навчання студентів у вищому навчальному закладі (2015)
Ломакович В. Я. - Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців, Плахотнік О. В. (2015)
Курач М. С. - Мотиваційно-цiльoвий cклaдник мoдeлi xудoжньo-пpoeктної підготовки мaйбутнix учитeлiв тexнoлoгiй (2015)
Мулик К. В. - Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на психічний стан, фізіологічні показники та репродуктивну систему студенток, Мулик В. В. (2015)
Оршанський Л. В. - Концептуальні засади формування у студентів конструкторсько-технологічного знання, Матвісів Я. Я. (2015)
Терещук А. І. - Сутність та основні завдання профільного навчання у контексті модернізації української освіти (2015)
Волошина Н. М. - Порівняльний аналіз понять "патріотизм" і "націоналізм" в Україні, Пампуха І. В. (2015)
Дем’янчук О. Н. - Мистецтво слова в навчально-виховному процесі як засіб формування естетичної культури та загальнолюдських цінностей (2015)
Нестеренко В. В. - Педагогічні умови формування професійно-валеологічної компетентності майбутніх педагогів щодо виховання у дошкільників навичок здорового способу життя (2015)
Левків С. П. - Реалізація принципу волонтерства в організації спільної діяльності громадського екологічного руху та загальноосвітньої школи (2015)
Безносюк О. О. - Сутність та складові професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти (2015)
Хом’юк І. В. - Введення в освітній простір поняття "математична мобільність" (2015)
Хом’юк В. В. - Структурна модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2015)
Герганов Л. Д. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників у навчально-тренажерних центрах судноплавних компаній в контексті компетентнісного підходу (2015)
Оршанський Л. В. - Медіаосвіта: ретроспектива розвитку та сучасні проблеми (2015)
Бенера В. Є. - Фундаторам альма-матер – від вдячних нащадків (2015)
Титул, зміст (2015)
Алдашев С. А. - Неединственность решения многомерной задачи Трикоми для гиперболо-параболического уравнения (2015)
Чуйко С. М. - Обобщенное матричное дифференциально-алгебраическое уравнение (2015)
Gutlyanskii V. Y. - The Beltrami equations and prime ends, Ryazanov V. I., Yakubov E. (2015)
Samoilenko I. V. - Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation (2015)
Попович Р. Б. - Деякі примітивні елементи для розширень Артіна-Шраєра скінченних полів (2015)
Стасюк С. А. - Приближения классов MB(r)_(p,\theta) (2015)
Войтович М. В. - О существовании ограниченных обобщенных решений задачи Дирихле для одного класса нелинейных эллиптических уравнений высокого порядка (2015)
Титул, зміст (2015)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение отображений в \lambda(\varepsilon)-регулярных метрических пространствах, Салимов Р. Р. (2015)
Ananieva A. Yu. - To the spectral theory of the Bessel operator on finite interval and half-line, Budyika V. S. (2015)
Ефимушкин А. С. - О задаче Римана-Гильберта для уравнений Бельтрами в квазидисках, Рязанов В. И. (2015)
Ильютко Д. П. - О локальных свойствах одного класса отображений на римановых многообразиях, Севостьянов Е. А. (2015)
Котова О. В. - Аппроксимативные свойства методов суммирования интегралов Фурье, Тригуб Р. М. (2015)
Нестеренко В. В. - Властивості псевдоквазінеперервності (2015)
Волчков В. В. - О функциях на сфере с нулевыми интегралами по окружностям фиксированного радиуса, Волчков Вит. В., Савостьянова И. М. (2015)
Зелинский Ю. Б. - Обобщенно выпуклые оболочки множеств и задача о тени (2015)
Єремєєв І. С. - Невизначеність та ризики під час поводження з твердими побутовими відходами, Марчук С. В. (2015)
Волосович С. В. - Оцінка підходів до класифікації ринків фінансових послуг (2015)
Бондаренко В. М. - Формування взаємозв'язків маркетингу та логістики в підприємницькій діяльності (2015)
Ханін І. Г. - Напрями активізації військово-технічного співробітництва між україною та європейським союзом (2015)
Kavun O. A. - Enabling trade index of Ukraine: realities and prospects (2015)
Багашова Н. В. - Міжнародні практики і методики управління проектами у вітчизняному менеджменті (2015)
Новікова Н. Л. - Державне регулювання економічних інтересів в аграрній сфері України (2015)
Боровікова М. О. - Фінансування підприємства за допомогою довгострокового боргу (2015)
Худолій Ю. С. - Особливості забезпечення економічної безпеки банку в умовах фінансової нестабільності, Черв’як А. В. (2015)
Харчук С. А. - Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення (2015)
Клименко К. В. - Актуальні проблеми модернізації фінансової системи України (2015)
Бечко П. К. - Теоретичні засади сутності економічних категорій "конкуренція" і "конкурентоспроможність", Голобородько Я. О. (2015)
Комаренко І. С. - Методичний підхід до визначення ступеню чутливості зернопереробних підприємств харчової промисловості до впливу зовнішніх чинників (2015)
Степанова Д. С. - Бюджетоутворюючі ефекти адміністрування податків в Україні (2015)
Миколенко Е. П. - Государство и наднациональные институты управления: диалектика сосуществования в процессе глобальных социально-экономических сдвигов (2015)
Романюк В. М. - Концептуальний аналіз теоретичних підходів до сутності корпоративного управління (2015)
Дука А. П. - Формування політики інноваційно-індустріального розвитку національної економіки (2015)
Трусова Н. В. - Методологічний підхід оптимальної оцінки багатофакторного ризику в системі фінансового потенціалу (2015)
Якубів Р. Д. - Аналіз мікросередовища сільськогосподарських підприємств у забезпеченні ефективного управління персоналом (2015)
Точиліна І. В. - Формування в Україні нормативно-правового забезпечення державної політики пільгового оподаткування інноваційної діяльності (2015)
Порохнавець Я. А. - Структура та порядок обліку витрат на використання природних ресурсів (2015)
Комар Н. В. - Привабливість азіатсько-тихоокеанського регіону на світовому ринку туристичних послуг, Уніят A. В. (2015)
Онуфрічук К. І. - Сучасна практика лібералізації валютного регулювання у малих відкритих економіках (2015)
Арапова О. М. - Конкурентоспроможність персоналу та її значення у діяльності підприємства, Горицька К. М. (2015)
Брайковська А. М. - Впровадження соціальної відповідальності операторів залізничного транспорту згідно збалансованої системи показників (2015)
Бляхарчук М. О. - Моніторинг облікової політики підприємств (2015)
Ортіна Г. В. - Стратегічні напрями антикризової підтримки металургійної галузі України (2015)
Фаріон М. М. - Іноземні інвестиції та особливості інвестиційної активності в Україні (2015)
Осипова О. І. - Концептуальні засади формування комплексу економіко-математичних моделей для оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України (2015)
Кібук Т. М. - Особливості впровадження управління стратегічним потенціалом в процес розробки та реалізації стратегії підприємства (2015)
Тимочко Н. О. - Класичний напрямок в українській економічній думці: і. в. вернадський (2015)
Єріна І. В. - Збалансованість і конкурентність зовнішньої торгівлі України послугами: статистичний аспект (2015)
Ганза І. В. - Специфіка формування проектної команди: управлінський аспект (2015)
Семенова В. Г. - Механізм формування інтелектуальної власності підприємств (2015)
Ор’єва К. В. - Проблематика управління підприємством на основі ключових компетенцій (2015)
Письменна О. Б. - Прогнозування ефективності управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі на основі побудови cистеми цілей (2015)
Пархоменко Н. М. - Інтегрованість малого та середнього підприємництва в розвиток регіональної економіки (2015)
Гайдуцький І. П. - Україна в контексті глобальної системи мотивації інвестування сталого низькоуглецевого розвитку (2015)
Ибадова Ш. Т. - Оценка нормативных показателей трехмерной эхографии в гинекологической практике (2017)
Коптев М. М. - Використання різних моделей гострого іммобілізаційного стресу в експериментальних дослідженнях (2017)
Курбанова Н. Ф. - Ранняя диагностика миопии у детей с применением аппарата "Plusoptix-A-09", Шафиева Д. Т., Мустафаева Д. М., Гасанзаде Л. Ю. (2017)
Куюн Л. О. - Диференційна діагностика різних клінічних форм перитоніту хворих за допомогою хемілюмінесцентного аналізу (2017)
Півторак К. В. - Діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки при профілактичному огляді, Феджага І. В., Яковлева О. О. (2017)
Коротких О. О. - Характеристика біологічних властивостей лактобацил за аеробних та мікроаерофільних умов атмосфери інкубації, Калініченко С. В., Дубініна Н. В. (2017)
Степанський Д. О. - Частота виявлення і кількісний вміст резидентних аерококів у різних відділах пологових шляхів вагітних жінок, Кременчуцький Г. М., Чуйко В. І., Турлюн С. Я., Крушинська Т. Ю. (2017)
Бардер Е. Г. - Ниркова токсичність протипухлинного препарату оксаліплатин в експерименті, Дудніченко О. С. (2017)
Білаш В. П. - Кількісна і морфометрична характеристика структурних компонентів піднижньощелепних слинних залоз, Єрошенко Г. А. (2017)
Гаврелюк С. В. - Влияние донатора NO на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при длительной блокаде СВ1 рецепторов каннабиноидов в эксперименте, Гунина Л. М. (2017)
Довбня Ю. М. - Гістотопографічні особливості залоз слизової оболонки передньої і задньої стінок лобової пазухи людини (2017)
Довга Н. З. - Морфометричні зміни в сітківці під впливом паклітакселу, Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2017)
Дунаєвська О. Ф. - Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів селезінки кролів (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в передній черевній стінці щурів при виконанні повздовжніх та поперечних доступів при резекції товстої кишки в умовах стресу при застосуванні програми "Fast track surgery", Калінчук О. О. (2017)
Кулик В. В. - Динамика ультраструктурных перестроек гиппокампа молодых и старых крыс до и после ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120°С), Бабийчук В. Г. (2017)
Наварчук Н. М. - Клініко-анатомічні особливості епонімічних термінів м’язів-стискачів шлунково-кишкового тракту, Банул Б. Ю., Решетілова Н. Б., Попелюк О.-М. В., Гузік О. В. (2017)
Нич Я. І. - Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах язика потомства щурів, що розвивалося за умов мерказоліл-індукованого гіпотирозу материнського організму, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Николаева О. В. - Морфофункциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы беременных крыс, которые находились на несбалансированном питании, Ковальцова М. В., Сиренко В. А., Остапенко Д. Н., Нагорный И. А., Халимов Е. Г. (2017)
Олійник Т. М. - Ультраструктурні зміни у моторній корі щурів при інсульті, Савосько С. І., Рижа А. О., Чайковський Ю. Б. (2017)
Плаксина Е. М. - Изменение экспрессии хромогранина А в надпочечниках поросят на разные сроки неонатального развития, Сидоренко О. C., Легач Е. И., Бондаренко Т. П., Божок Г. А. (2017)
Приходько О. О. - Мікроскопічні зміни тимусу за умов ушкоджуючого впливу експериментальної клітинної дегідратації (2017)
Шарапова О. М. - Електронно-мікроскопічні зміни в структурах гематотестикулярного бар’єру яєчок щурів після опромінення їх електромагнітним полем високої напруги низької частоти (2017)
Щур М. Б. - Електронномікроскопічне дослідження рогівки ока щурів за умов дисфункції щитоподібної залози, Ковалишин В. І., Ященко А. М. (2017)
Бандас І. А. - Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію, Куліцька М. І., Корда М. М. (2017)
Чистякова Е. Є. - Вплив наночастинок гадоліній ортованадату у різних дозах на репродуктивну функцію самців щурів, Смолєнко Н. П., Бєлкіна І. О., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О. (2017)
Гандзюк В. А. - Аналіз основних підходів до самооцінки діяльності медичних установ (2017)
Миронюк І. С. - До структури національної системи громадського здоров’я України, Слабкий Г. О., Шафранський В. В. (2017)
Роша Л. Г. - Облігатні стандарти акредитації підрозділів патологоанатомічної служби України та показники її ресурсного забезпечення (2017)
Юрнюк С. В. - Права людини у сфері надання психіатричної допомоги, Сенюк Б. П., Савка С. Д., Наварчук Н. М. (2017)
Дичко О. А. - Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної загальної імунологічної реактивності організму дітей зі сколіозом віком 7-10 років (2017)
Сарафинюк Л. А. - Показники центральної гемодинаміки та прогнозування їх належних величин у футболістів юнацького віку, Лежньова О. В., Качан В. В. (2017)
Алиев А. Р. - Влияние на иммунный статус "Атаракс" а и комплексной терапии больных с воспалительными заболеваниями тканей пародонта и тревожно-фобическими расстройствами (2017)
Бауман С. С. - Порівняльна оцінка ураженості карієсом зубів дітей м. Полтава, Турчіна К. В., Мосієнко А. С., Падалка А. І., Шешукова О. В. (2017)
Безвушко Е. В. - Суб’єктивна оцінка стоматологічного здоров’я дітьми, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Лагода Л. С. (2017)
Каськова Л. Ф. - Вплив профілактичного комплексу на стан тканин пародонта у дітей регіонів із різним умістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Новікова С. Ч., Амосова Л. І., Янко Н. В. (2017)
Копчак О. В. - Ультраструктура пародонту при проведенні комплексного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями в умовах застосування PRP, Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л. О., Кривошеєва О. І. (2017)
Король М. Д. - Функціональна активність власне жувальних м’язів при інтактних зубних рядах, а також при дефектах і деформаціях зубних рядів, Нідзельський М. Я., Король Д. М., Ткаченко І. М., Писаренко О. А. (2017)
Кривенко Л. С. - Спосіб оптимізації лікування хронічного гінгівіту у дітей, хворих на атопічні захворювання (2017)
Ляшенко Л. І. - Дослідження ефективності фонофорезу мазі "Цель Т" при лікуванні хронічного гранулюючого періодонтиту, Лобач Л. М., Назаренко З. Ю., Ткаченко І. М., Хміль О. В. (2017)
Мельник В. Л. - Особливості діагностики та лікування пацієнта з больовою дисфункцією скроневонижньощелепного суглобу на фоні мігренозного стану та остеохондрозу шийного відділу хребта (клінічний випадок), Шевченко В. К. (2017)
Назаренко З. Ю. - Клінічна ефективність препарату "Oral Blue" при лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту, Ткаченко І. М., Ляшенко Л. І., Марченко І. Я., Браїлко Н. М. (2017)
Петрушанко В. М. - Аналіз та застосування різних груп десенситайзерів для лікування гіперестезії, Павленкова О. В., Павленко С. А., Ткаченко І. М. (2017)
Рожко В. І. - Вимірювання маркерів синдрому ендогенної інтоксикації у дітей з множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту (2017)
Хміль О. В. - Вивчення впливу кальцієвмісних зубних паст на активацію вторинної мінералізації емалі постійних зубів у дітей в ранні терміни після їх прорізування, Каськова Л. Ф., Ващенко І. Ю. (2017)
Хоменко Л. О. - Морфологічні особливості гібридного шару інтактного дентину тимчасових молярів утворених різними адгезивними системами, Лютіков О. І., Вишневський О. А. (2017)
Чамата В. В. - Оптимізація процесу дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубів (2017)
Чубій І. З. - Динаміка змін показників перокисного окислення та антиоксидантної системи при лікуванні генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку у осіб, що проживають на екологічно-забруднених територіях Прикарпаття, Рожко М. М. (2017)
Макаров С. Ю. - Передекзаменаційний і екзаменаційний стрес та психофізіологічні особливості змін показників рівня суб’єктивного контролю сучасної студентської молоді (2017)
Содержание (2017)
Adiponectin gene single-nucleotide polymorphisms in patients with type 2 diabetes mellitus and nonalcoholic fatty liver disease (2017)
Місюра К. В. - Васпін — компенсаторна молекула в патогенезі метаболічних порушень при ожирінні, Кравчун П. П. (2017)
Жердьова Н. М. - Вплив периферичної діабетичної сенсомоторної нейропатії на стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку (2017)
Сорокман Т. В. - Генетична основа ендокринної патології, Молдован П. М., Попелюк Н. О., Макарова О. В. (2017)
Peripheral nervous system damage in hypothyroidism: current view on the problem (literature review) (2017)
Вернигородский В. С. - Патогенетическое значение провоспалительных цитокинов и дислипидемии в развитии сердечно-сосудистых осложнений у больных гипотиреозом, Фетисова Н. М., Вернигородская М. В. (2017)
Булдигіна Ю. В. - Патологія щитоподібної залози у пацієнтів з акромегалією: огляд літератури та власні дослідження, Терехова Г. М., Болгов М. Ю., Федько Т. В. (2017)
Муратова Ш. Т. - Психоэндокринные нарушения у подростков с болезнью Грейвса (2017)
Семенко В. В. - Розробка експериментальної алоксанової моделі цукрового діабету, Сердюк В. М., Савицький І. В. (2017)
Лучицький Є. В. - Чоловічий гіпогонадизм (Частина 1), Лучицький В. Є., Тронько М. Д. (2017)
Боцюрко В. І. - Дисфункція гіпоталамуса: етіологія, клініка, діагностика, лікування (методичні рекомендації), Костіцька І. О., Дідушко О. М., Марусин О. В., Чернявська І. В. (2017)
Каримова М. М. - Парциальный гигантизм, Халимова З. Ю. (2017)
Содержание (1999)
Куликова Н. А. - Внутривидовая изменчивость размеров головы и склеритов хоботка мух семейства Muscidae (Diptera), Стаковецкая О. К., Суракова Т. В., Ратыни А. И. (1999)
Перепечаенко В. Л. - Fischerastriolus gen. nov. – новый род браконид трибы Dacnusini (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) (1999)
Страдомский Б. В. - Polyommatus elena sp. n. и Polyommatus neglectus sp. n. – новые таксоны голубянок (Lepidoptera, Lycaenidae), Арзанов Ю. Г. (1999)
Мартынов В. В. - Эколого-фаунистический обзор пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) юго-восточной Украины. Дополнение 1 (1999)
Хрокало Л. А. - Бабки (Insecta: Odonata) Канівського Придніпров'я, Матушкіна Н. О. (1999)
Дмитриев Д. А. - Цикадовые (Homoptera, Cicadina) заповедника "Галичья Гора" и Липецкой области (1999)
Дубовиков Д. А. - Новые данные о нахождении и распространении Tetramorium inerme Mayr, 1877 (Hymenoptera, Formicidae) в России (1999)
Касаткин Д. Г. - К познанию жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) юга России и сопредельных территорий (1999)
Набоженко М. В. - Ландшафтно-экологическая характеристика и общие закономерности распределения фауны жуков-чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) юга России (1999)
Колесников Л. О. - Суточная активность жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в пшеничных ценозах, Кубах Г., Цебитц К. П. В. (1999)
Пархоменко О. В. - Сезонна динаміка чисельності жуків-мертвоїдів (Coleoptera: Silphidae) агроценозів озимої пшениці лісостепової зони України (1999)
Жуков А. В. - Динамика почвенной фауны урочища Круглик (Днепропетровская область) (1999)
Прокопенко Е. В. - Особенности комплексов пауков (Aranei) на породных отвалах города Донецка (1999)
Штирц А. Д. - Структура и динамика населения панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) заповедника "Хомутовская Степь" Донецкой области (1999)
Харченко Л. П. - Насекомые в питании золотистой щурки (сообщение второе), Михайлов В. А., Грамма В. Н., Маловичко Л. В. (1999)
Рижкова А. Є. - Білокрилки (Homoptera: Aleyrodinea) – переносники вірусів рослин, Поліщук В. П., Вервес Ю. Г., Бойко А. Л. (1999)
Чайка В. М. - Моніторинг саранових півдня України, Бакланова О. В. (1999)
Чумак В. А. - Энтомофаги розанных тлей, Ковалева В. Ф. (1999)
Ли Хао - Межсистемный метод прогноза массового размножения хлопковой совки в Китайской Народной Республике (1999)
Євтушенко М. Д. - Динаміка льоту плодових пильщиків на клеєві пастки, Тертишний О. С., Тертишна Л. В. (1999)
Яновський Ю. П. - До питання стійкості груші проти каліфорнійської щитівки (1999)
Абдалла Салем - К изучению энтомофауны травяного яруса маточников лука репчатого (1999)
Покозий И. Т. - Использование микробных стимуляторов при выращивании полезных шелкопрядов, Алексеницер М. Л., Аретинская Т. Б., Кириченко И. А., Супрун С. М. (1999)
Петрова Н. В. - Новые способы стимулирования жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) (1999)
Бойко Е. А. - Влияние лазерного облучения грены на теплоустойчивость различных стадий онтогенеза тутового шелкопряда Bombyx mori L., Шахбазов В. Г., Литвин В. М., Шаламова О. А. (1999)
Ронкина Н. И. - Влияние электромагнитных полей СВЧ- и КВЧ-диапазонов на способность к температурному партеногенезу пород и партеноклона тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Чепель Л. М., Шахбазов В. Г. (1999)
Даньшина Е. В. - Совершенствование методов оптимизации культуры тутового шелкопряда, Злотин А. 3. (1999)
Дунаев А. В. - Насекомые-филлофаги ранневесеннего комплекса в дубравах лесостепи: очаги массового размножения, прогноз дефолиации, роль в ослаблении и усыхании дуба (1999)
Девейкис Д. Н. - Исследование мутагенной активности ряда анионных азокрасителей в тест-системе "Drosophila", Никольченко 3. Т., Шахбазов В. Г. (1999)
Злотин А. 3. - Новый подход к испытанию и оценке гибридов тутового шелкопряда, Сафонова Т. В. (1999)
Шатровский А. Г. - Предложения по оптимизации гидробиологической экипировки (1999)
Правила для авторов (1999)
Выхидни дани (1999)
Даніленко Е. І. - Експериментальна оцінка залишкового ресурсу рейок колії метрополітену, Косарчук В. В., Йосифович Р. М., Агарков О. В., Рафальський О. Ю. (2017)
Данилевський В. І. - Відновлення профілю кочення колісних пар без викочування під час експлуатації рухомого складу, Остапець С. В., Тарасюк В. М. (2017)
Мікульонок І. О. - Класифікація рейок рейкових шляхів та огляд їхніх конструкцій (2017)
Белевцова Н. Л. - К вопросу о возможности стационарных режимов голономной и неголономной моделей колесного экипажа при движении по инерции, Хребет В. Г. (2017)
Сулим А. О. - Перспективи застосування накопичувачів енергії на тяговому залізничному транспорті, Донченко А. В., Фомін О. В., Хозя П. О. (2017)
Семенов С. А. - Исследование сопротивления движению вагона с колесами различных конструктивных схем, Михайлов Е. В., Рейдемейстер А. Г. (2017)
Волошин Д. І. - Модернізація елементів гальмівної важільної передачі вантажного вагона, Афанасенко І. М., Дерев’янчук Я. В. (2017)
Волков В. П. - Застосування інтелектуальної інформаційної системи моніторингу і прогнозування параметрів технічного стану при дослідженні обставин дорожньо-транспортних пригод, Сараєв О. В., Грицук І. В., Грицук Ю. В., Данець С. В. (2017)
Волков В. П. - Особливості формування інформаційної системи класифікації умов експлуатації транспортних засобів, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Мартинов І. Е. - Нові аспекти визначення навантаження, діюч ого на підшипник буксового вузла вантажного вагона, Афанасенко І. М., Перешивайлов С. В. (2017)
Крівошапов С. І. - Оцінка витрат на технічне обслуговування і ремонт транспортних машин з урахуванням умов експлуатації (2017)
Кебал Ю. В. - Удосконалення конструкції вагона-хопера для перевезення зерна, Шатов В. А., Тьокотєв О. М., Мурашова Н. Г. (2017)
Фомін О. В. - Сучасний метод електроерозійного відновлення шийки осі колісної пари автоматизованим обладнанням та її експериментальне дослідження, Осьмак В. Є. (2017)
Сулим А. О. - Дослідження характеру зміни напружень в кромках підошов рейок під час руху пасажирського вагона на кривих ділянках залізничної колії, Столєтов С. О., Фомін О. В., Третяк Е. В., Речкалов В. С. (2017)
Гулак С. - Модель мотор-вентилятора електровоза ВЛ-80К при несиметрії фазних напруг та несинусоїдальній напрузі живлення, Єрмоленко Е., Гаюр А., Сидоренко О. (2017)
Нєженцев О. Б. - Математичні моделі і програмне забезпечення для дослідження перехідних процесів вантажопідйомних кранів з частотним керуванням приводів пересування, Бойко Г. О., Збітнєв П. В. (2017)
Мозолевич Г. Я. - Розробка методу оцінювання сталого розвитку транспортної системи міста, Шопот А. В. (2017)
Черняк Ю. В. - Математична модель тягового електроприводу електровоза постійного струму, Гатченко В. О., Каращук С. В. (2017)
Білан С. М. - Дослідження генератора псевдовипадкових чисел на основі асинхронного клітинного автомату, Левчук О. І. (2017)
Ботвін М. М. - Аналіз просторових методів покращення візуальної якості цифрових зображень, Герцій О. А. (2017)
Мараховський Л. Ф. - Структурна організація багаторівневих схем пам’яті із загальним автоматом стратегії, Бутрик Н. О. (2017)
Мараховський Л. Ф. - Структурна організація новітніх схем пам’яті, Оляновський С. В., Косминін Б. О. (2017)
Мараховський Л. Ф. - Структурна організація багаторівневих схем пам’яті з автоматом стратегії для кожної групи багаторівневих схем пам’яті, Янюк Д. А. (2017)
Гайденко О. С. - Організація комп’ютерної архітектури інтелектуального керування електропостачанням Укрзалізниці (2017)
Мацюк В. І. - Дослідження повної та систематичної технологічних відмов залізничних станцій (2017)
Долженко Н. А. Касенкова М. Ю. - Влияние человеческого фактора на аварийностьвоздушного транспорта (2017)
Прокудін Г. С. - Аналіз і шляхи реформування транспортної галузі України, Чупайленко О. А., Майданик К. О., Ремех І. О., Пилипенко Ю. В. (2017)
Ткаченко С. П. - Роль інформаційних систем для учасників ланцюга постачань, Лебідь І. Г. (2017)
Висоцька Т. І. - Еколого-аналітичний моніторинг речовин антропогенного походження та їх вплив на довкілля, Пічкур Т. В., Тананайко О. Ю. (2017)
Габа В. В. - Удосконалення розрахунків між ПАТ "Укрзалізниця" та клієнтами в умовах реформування залізниць, Грушевська Т. М., Поворознік О. О., Рудюк М. В. (2017)
Мироненко В. К. - Концептуальні положення впровадження залізничного швидкісного сполучення Порти Одеси – Західний кордон України, Торопов Б. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Пасечникова Н. В. - Диагностические критерии кератоконуса с учетом исходных параметров роговицы и их значение в классификации, Завгородняя Т. С., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Дрожжина Г. И. - Особенности клинического течения и лечения кератита, вызванного вирусом Varicella Zoster, Гайдамака Т. Б. (2012)
Пасечникова Н. В. - Эффективность интравитреального введения триамцинолона ацетонида в лечении пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Король А. Р., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б., Невская А. А. (2012)
Пономарчук В. С. - Влияние кортексина на фотопическую световую чувствительность у больных с регматогенной отслойкой сетчатки, Храменко Н. И., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф (2012)
Дроздовская В. С. - Эффективность лечения больных синдромом ретробульбарного неврита в зависимости от этиологии и особенностей патогенеза заболевания, Гончарова H. А., Денисов И. А. (2012)
Полякова С. И. - Информативность клинической и компьютерной симптоматики в дифференциации хронического продуктивного воспаления слезной железы (2012)
Бездетко П. А. - Клинико-томографические особенности острых воспалительных заболеваний орбиты, Зубкова Д. А., Куцин В. Н. (2012)
Сафроненкова И. А. - Состояние иммунной системы больных злокачественными эпителиальными опухолями век (2012)
Нарицына Н. И. - Глазные проявления синдрома Арнольди-Киари, Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Новик А. Я., Михайличенко Л. А., Рыбалко А. В. (2012)
Красновид Т. А. - Травматические повреждения глаз, вызванные фейерверками, Грубник Н. П., Асланова В. С. (2012)
Сакович В. Н. - Исследование активности лизосомальных ферментов в слезной жидкости при лечении бактериальный кератитов с применением пиобактериофага, Гиесми Шираз (2012)
Савко В. В. - Влияние воспалительного процесса в увеальном тракте на процессы перекисного окисления липидов в сетчатке животных при длительном световом воздействии, Вашах Зияд Махмуд Ахмед (2012)
Сакович В. Н. - Влияние пробиотика субалина на процессы свободно-радикального окисления липидов и ферменты антиоксидантной системы при экспериментальном увеите, Аль Кайяли Фади Закария (2012)
Уманец Н. Н. - Различия в структурных изменениях сетчатой оболочки кролика после воздействия монополярной высокочастотной электросварки биологических тканей и пороговой диодной лазерной коагуляции по данным оптической когерентной томографии, Иваницкая Е. В., Заводная В. С., Левицкий И. М. (2012)
Зборовська О. В. - Оцінка клінічної картини та імунологічного статусу у лабораторних тварин при модельованому стафілококовому ендофтальміті, Курильців Н. Б. (2012)
Мальцев Э. В. - Нейродегенерация и нейропротекция при диабетической ретинопатии, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2012)
Цуканова И. В. - Транспупиллярная термотерапия в лечении меланом хориоидеи стадии Т1 (2012)
Боброва Н. Ф. - Діагностика і лікування дітей із злоякісною пухлиною сітківки — ретинобластомою (протокол), Науменко В. О., Сорочинська Т. А., Троніна С. А., Дембовецька Г. М. (2012)
Профессору Ферфильфайну И. Л. 90 лет (2012)
Авторський указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" 2011 г. (2012)
Титул, зміст (2015)
Алероев Т. С. - Об одном классе несамосопряженных операторов, сопутствующих дифференциальным уравнениям дробного порядка, Алероева Х. Т. (2015)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение Q-гомеоморфизмов на финслеровых пространствах (2015)
Волчков В. В. - Аналог теоремы Шварца о спектральном анализе на гиперболической плоскости, Волчков Вит. В. (2015)
Грановский Я. И. - Усреднение случайных функционалов от решений стохастических уравнений, Махно С. Я. (2015)
Gutlyanskii V. Y. - On the boundary-value problems for quasiconformal functions in the plane, Ryazanov V. I., Yefimushkin A. S. (2015)
Koroliouk D. - Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component (2015)
Чайченко С. О. - Збіжність на дійсній осі рядів Фур'є по системах раціональних функцій (2015)
Коломиец В. А. - Особенности хирургически индуцированного астигматизма после факоэмульсификации возрастной катаракты с имплантацией ИОЛ, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М. (2012)
Пасечникова Н. В. - Эффективность субтенонового введения триамцинолона ацетонида в лечении пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Король А. Р., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б., Насинник И. О., Невская А. А. (2012)
Риков С. О. - Визначення термінів виконання Nd: YAG — лазерної трабекулотомії після неперфоруючої глибокої склеректомії первинної відкритокутової глаукоми, Кондратенко Ю. М., Макаренко I. А. (2012)
Новицький I. Я. - Ефективність операції видалення трабекули через кут передньої камери при первинній відкритокутовій глаукомі, Новицький М. I. (2012)
Ульянова Н. А. - Изменения витреоретинального интерфейса при высокой осевой миопии по данным спектральной оптической когерентной томографии (2012)
Завгородняя Н. Г. - Непосредственные и отдаленные результаты лечения хронической ишемической оптической нейропатии с применением местной гипотензивной терапии, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2012)
Риков С. О. - До питання профілактики гнійно-запальних захворювань кон'юнктиви новонароджених, Гріжимальська К. Ю., Ковальчук В. П. (2012)
Петренко О. В. - Особенности повреждений вспомогательного аппарата глаза при автомобильной травме (2012)
Зборовская А. В. - Клинико-эпидемиологическая характеристика пациентов с эндофтальмитами (2012)
Сафроненкова И. А. - Особенности ультраструктурных изменений злокачественных эпителиальных опухолей (ЗЭО) век при лучевом и комбиниро-ванном воздействии (лучевая терапия + криодеструкция), Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2012)
Пасечникова Н. В. - Высокочастотная электросварка тканей заднего отдела глазного яблока (модифицированный генератор К-300М1) с применением оригинального моно- и биполярного инструментария, Уманец Н. Н., Артемов А. В., Васильченко В. А. (2012)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения в изолированной увеальной меланоме при воздействии высокочастотной электросварки, Науменко В. А., Вит В. В., Чеботарев Е. П., Уманец Н. Н., Пухлик Е. С. (2012)
Леус Н. Ф. - Влияние каротиноидов на стабильность антиоксидантных ферментов и биофизические свойства хрусталиковых компонентов при воздействии световой энергии, Будайа Низар, Пархоменко Т. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Исследование цикла нейротоксического трансмиттера — глутамата в сетчатке при экспериментальной глаукоме (2012)
Задоянный Л. В. - Клиника и лечение паралитического лагофтальма у больных с нейрохирургической патологией, Жданова В. М., Братусь Н. Н. (2012)
Жмурик Д. В. - Применение тяжелых жидкостей в витреоретинальной хирургии (2012)
Боброва Н. Ф. - Рациональная антибиотикотерапия в лечении воспалительных заболеваний глаза бактериальной этиологии в педиатрической практике, Тронина С. А., Суходоева Л. А. (2012)
Риков С. О. - Клінічний випадок неправильно встановленого діагнозу хіазмального синдрому з низхідною атрофією зорових нервів, Васюта В. А. (2012)
Иваницкая Е. В. - Окклюзия центральной артерии сетчатки при контузионной травме органа зрения, Перетягана Д. О. (2012)
Журавлёв А. А. - Некоторые особенности анатомической терминологии передней поверхности и зрачкового края радужной оболочки человека (2012)
Эльчиев Г. А. - Чужой беды не бывает, или три монолога о благородной работе (2012)
Титул, зміст (2015)
Зелинский Ю. Б. - О кратности многозначных отображений областей на многообразиях, Сафонова О. В. (2015)
Ільків В. С. - Розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю в уточненій шкалі просторів Соболєва, Страп Н. І. (2015)
Логачёв А. В. - Локальный принцип больших уклонений для решений стохастических уравнений Ито с быстрым сносом (2015)
Очаковская О. А. - Аппроксимация в Lp линейными комбинациями индикаторов шаров (2015)
Салимов Р. Р. - Нижние Q-гомеоморфизмы относительно p-модуля (2015)
Севостьянов Е. А. - О неравенстве типа Вяйсяля для угловой дилатации отображений и некоторых его приложениях, Салимов Р. Р. (2015)
Сухорукова Е. О. - Обобщенные gamma-производящие матрицы (2015)
Хархота А. А. - Оценки параметров модели Самуэльсона с телеграфным трендом, Мельник С. А. (2015)
Содержание (2013)
Ходаков В. Е. - Задачи многофакторного оценивания регионально - производственных социально - экономических систем, Соколова Н. А., Крючковский В. В. (2013)
Григорян А. С. - Модель та механізми процесів прийняття рішень при виборі аутсорсерів з управління проектами за допомогою вербального аналізу, Григорян Т. Г., Кошкін К. В. (2013)
Коваленко И. И. - Некоторые не–факторы и методы их моделирования, Швед А. В. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Синтез та дослідження математичної моделі багатоконтурної циркуляційної системи комплексу екопірогенезісу на нечіткій логіці, Козлов О. В. (2013)
Булкин В. И. - Линейные логические операторы как инструмент описания семантических правил в текстах ЕЯ (2013)
Петров Э. Г. - Проблема формализации процедуры принятия многокритериальных решений (2013)
Бобыр Е. И. - Выбор факторов для построения модели оценки конкурентоспособности предприятия, Мартынова Ю. В., Нятина Н. Л., Лещенко Е. В. (2013)
Ходаков В. Е. - Оценка влияния природно-климатических условий и социально-экономических мероприятий на функционирование социально-экономических систем, Хапов Д. В., Гузь А. В. (2013)
Губаренко Е. В. - Эволюция концепции экономического роста (2013)
Каргин А. А. - Об использовании в задачах бизнес-планирования метода вычислительного интеллекта, основанного на модели взаимодействия молекул внутри клетки, Бабосюк Н. А. (2013)
Коваленко И. И. - Экспертное ранжирование иерархических организационных структур с использованием метода анализа иерархий и теории свидетельств, Швед А. В., Пугаченко Е. С. (2013)
Танянский С. С. - Реализация рекурсивных запросов в гетерогенных системах обработки данных (2013)
Фісун М. Т. - Побудова системи візуалізації даних з використанням документо-оріентованої СКБД MONGODB, Клюс С. С. (2013)
Рябченко І. М. - Характеристика комплексної спеціалізованої інформаційної системи управління інженерними мережами на прикладі систем подачі й розподілу води, Гагарін В. В., Рябченко Д. І. (2013)
Руденко О.Г. - Об одной модификации алгоритма программирования с экспрессией генов в задаче аппроксимации функции, Мирошниченко С.В. (2013)
Руденко О. Г. - Сравнительный анализ эффективности сжатия изображений сетями ART2, FUZZY ART И GAUSSIAN ART, Сныткин М.С. (2013)
Радванская Л. Н. - Алгоритм классификации и формирования признаков управления процессом обучения и тестирования в компьютеризированной системе обучения и тестирования, Лещенко И. Е., Мартынова Ю. В. (2013)
Ульяновська Ю. В. - Інформаційна технологія для розроблення комп’ютерної системи підтримки прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику (2013)
Малютин А. В. - Алгоритмы группировки геостационарных меток на карте Google Maps, Любченко В. В. (2013)
Прокопчук Ю. А. - Комплексные решения по управлению информационной средой организации на основе гетерогенных мультиагентных систем: модели возникновения и "собственного поведения" (2013)
Захожай О. І. - Підвищення достовірності розпізнавання об‘єктів за умови наявності викривлень їхнього відображення у просторі образів (2013)
Меркулова Е. В. - Выбор методов и алгоритмов построения трехмерной компьютерной модели проблемного участка челюстно-лицевой области, Алтухов С. С., Плахова Е. Е. (2013)
Анзин В. О. - Проектирование компьютерных тренажеров человеко-машинных систем управления, Головко А. В., Ядзид Джамал Измаил Альшайх (2013)
Бессонов А. А. - Робастная многокритериальная идентификация нелинейных объектов с помощью сетей прямого распространения, Руденко С. О. (2013)
Руденко Д. А. - Формальный подход к описанию свойств данных в информационных системах, Филатов В. А. (2013)
Керносов М. А. - Разработка информационной технологии администрирования запросов пользователей к информационной системе (2013)
Чёрный С. Г. - Элеметы технологии групповой классификации многопризнаковых объектов для поддержки принятия решений (2013)
Жарикова М. В. - Рассуждения на основе сценариев в системе охраны леса от пожаров (2013)
Веселовська Г. В. - Концепції вдосконалювання комп’ютерних навчальних програм з операційних систем, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2013)
Райко Г. О. - Формалізація завдання розвитку регіону у вигляді задачі часткового дискретного програмування із одним критерієм (2013)
Везумский А. К. - Инвестиции для Херсонской области (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського