Котвіцька А. А. - Дослідження стану надання фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення на регіональному рівні, Коробова Є. С., Кубарєва І. В. (2013)
Руденко В. В. - Порівняльна характеристика кінетичних показникв діючих речовин, що входять до складу мазей для лікування ран у і та іі фазах ранового процесу (2013)
Котвіцька А. А. - Особливості викладання дисципліни "соціальна економіка у фармації" для магістрів фармації в НФАУ, Кубарєва І. В., Кононенко О. В. (2013)
Слабий М. В. - Аналіз тенденцій набору студентів до фармацевтичних навчальних закладів ІІІ-ІV та І-ІІ рівнів акредитації моз україни у ХХІ столітті (2013)
Тригубчак О. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Равлів Ю. А., Грошовий Т. А. (2013)
Вронська Л. В. - Огляд лікарських рослин, які виявляють гіпоглікемічну активність, Тимофтевич Н. З., Ежнед М. А., Барчук О. З. (2013)
Савченко Л. П. - Фармакопейні вимоги до контролю якості м'яких лікарських форм аптечного виготовлення (2013)
Матвєєва О. В. - Основні підходи до створення системи фармаконагляду на вітчизняному підприємстві, Бодак В. М., Коляда В. В. (2013)
Кравченко С. - Напрями формування антикорупційної культури українського суспільства, Пантелейчук І. (2012)
Попок А. - Сучасні підходи до здійснення реформування державного управління: досвід зарубіжних країн (2012)
Купрійчук В. - Особливості формування та реалізації політики українських урядів у сфері кіномистецтва (1917-1920 рр.) (2012)
Оржель О. - Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду) (2012)
Сельський А. - Стратегічне управління в розвитку державних організацій (2012)
Свистович М. - Стратегічне планування в Україні: історія та проблеми впровадження (2012)
Гошовська В. - Методичне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", Орлів М. (2012)
Хожило І. - Діяльність суб'єктів державного управління системою професійного навчання державних службовців в Україні (2012)
Сіцінська М. - Демократичний цивільний контроль у контексті реформування сектору безпеки України (2012)
Бабенко К. - Діяльність арбітражних керуючих як об'єкт державного регулювання (2012)
Бутенко С. - Порівняльний аналіз зарубіжних моделей акредитації лікувально-профілактичних закладів (2012)
Кулик Г. - Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі України (2012)
Разумей М. - Роль митної служби України у подоланні негативного сальдо зовнішньої торгівлі (2012)
Фесянов П. - Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) (2012)
Коваленко М. - Удосконалення організаційної структури банківського нагляду в Україні (2012)
Сафронова О. - Державне сприяння розвитку системи корпоративного управління в комерційних банках України (2012)
Рябцев Г. - Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: розв'язання проблеми неповної конкуренції (2012)
Малащенко В. - Роль фінансового контролінгу в запобіганні фінансовому "лікінгу" (2012)
Пінчук А. - Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України (2012)
Рудалєва Л. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів (2012)
Шарий В. - Формування транзитивної парадигми реалізації державної політики органами місцевого самоврядування в Україні (2012)
Юрчук Л. - Підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах дії Закону України "Про доступ до публічної інформації": досвід Вінниччини (2012)
Сатов О. - Інноваційний потенціал розвитку сільських територій та проблеми модернізації державного управління (2012)
Тіщенко О. - Геоінформаційні системи - основа оцінювання міських територій органами місцевого самоврядування (2012)
Рубан Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження політичної комунікації (2012)
Жмудський Р. - Принцип політичної відповідальності влади: досвід демократичних країн (2012)
Нікіфорова І. - Політична конкуренція в теоріях демократії (2012)
Павлюк К. - Діяльність неурядових громадських організацій у контексті забезпечення національної безпеки України (2012)
Петроє О. - Еволюція стандартів європейського соціального діалогу в договорах ЄС (2012)
Корнієнко С. - Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної політики України у сфері освіти дітей з інвалідністю (2012)
Мордань О. - Об'єктивні чинники впливу на державну політику щодо соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків (2012)
Гурієвська В. - Рівні застосування прикладних психологічних технологій у системі парламентаризму (2012)
Кравчук І. - Роль міжнародних та національних професійних асоціацій у поширенні оцінювання політики і програм (2012)
Костицький М. В. - Українські витоки філософії права "срібного віку" (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2017)
Ніколаєнко І. І. - Теорія ментальності й дослідження римського права (2017)
Стукалов А. В. - Реформація як чинник зміни парадигми світосприйняття та її відображення у сфері соціальної політики (на прикладі Королівства Англія) (2017)
Durdynets M. - Bicameralism Genesis in European Culture (2017)
Ібрагімов М. М. - Комунікативно-дискурсивна методологія в сучасному юридичному нормотворенні, Подік І. І. (2017)
Чорноус Ю. М. - Методологічні засади криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2017)
Максимук А. С. - Методологічні засади дослідження гарантій прав неповнолітніх підозрюваних та їх реалізація під час досудового розслідування (2017)
Демидова И. А. - Теоретическая типология в стратегии научного поиска (2017)
Бандура О. О. - Антропологія права як складова філософії права (загальні міркування) (2017)
Островська Б. В. - Концепція права на життя в сучасному міжнародному праві: біоетичний погляд (2017)
Бровко Н. І. - Правові цінності у свідомості мешканців сільської місцевості: філософсько-правовий аналіз (2017)
Шумейко О. В. - Дихотомія концептів інституту сучасної сім’ї як реакція на кризу ідей епохи модерну (2017)
Нестерович В. Ф. - Поняття "консультативно-дорадчий орган" як категорія конституційного права (2017)
Шевчук Р. М. - Вплив політичного режиму на діяльність поліції: спроба філософського узагальнення, Синоверський А. І. (2017)
Павлишин О. В. - Правозастосування та його ознаки в контексті семіотико-правового аналізу правової реальності (2017)
Важинський В. М. - Форми використання доказів під час розслідування фіктивного підприємництва (2017)
Круль С. М. - Дослідження поняття інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів (2017)
Драган І. В. - Ефективність механізму реалізації кримінальної відповідальності: соціокультурний аспект (2017)
Абрамов В. - Теорія безпеки та інститути (про вибір методологічної основи наукового дослідження системи національної безпеки), Мошинський Р. (2011)
Войтович Р. - Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції (2011)
Гурієвська В. - Системні фактори впливу в системі парламентаризму (2011)
Лозовицький О. - Держава в зовнішньому середовищі: закони і закономірності глобального розвитку (2011)
Марутян Р. - Науково-експертний супровід державного управління: зарубіжний досвід (2011)
Олійник О. - Зміст поняття "вольності" в українській традиції і дослідницькій інтерпретації (2011)
Сельський А. - Стратегічне і державне управління: позиціонування (2011)
Суший О. - Міждисциплінарні дослідження державного управління: архетипний напрям (2011)
Мамонов І. - Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні (2011)
Пашко Л. - Професійна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: акмеологічний підхід (2011)
Ринковий Т. - Сутність і застосування експертно-консультативних технологій у системі державної служби при прийнятті політико-управлінських рішень (2011)
Кравчук І. - Cистема оцінювання використання структурних фондів ЄС у Болгарії (2011)
Купрійчук В. - Проблеми та суперечності реалізації антикорупційної політики в Україні (2011)
Ребкало М. - Проблеми формування системи державного управління у сфері виконання покарань (2011)
Булковський Т. - Запровадження системи управління якістю в органах внутрішніх справ України на основі міжнародних стандартів (2011)
Гаман М. - Удосконалення механізмів оподаткування інноваційної діяльності в Україні в контексті світового досвіду, Крушельницька Т. (2011)
Балдич Н. - Характеристика інформації на фінансових ринках: уточнення понять (2011)
Скиба М. - Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико - прикладний аспект (2011)
Валентюк І. - Особливості здійснення контролю в процесі управління розвитком регіону (2011)
Могильний С. - Інноваційні технології роботи місцевої влади з органами самоорганізації населення (2011)
Оржель О. - Територіальний вимір згуртування ЄС (2011)
Ребкало В. - Політична стабільність і політична безпека: характер та механізми взаємозв'язку, Шахов В. (2011)
Бондаренко М. - Перспективи громадсько-політичних рухів як суб'єктної складової еволюції громадянського суспільства (2011)
Кохан А. - Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень (2011)
Трюхан В. - Інституційне забезпечення виконання угоди про асоціацію Україна – ЄС (2011)
Скуратівський В. - Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення, Линдюк О. (2011)
Горбатюк С. - Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформаці (2011)
Кондратюк Т. - Концептуальні засади міжнародного досвіду провадження сімейної політики держави (2011)
Молчанова Ю. - Психологічна підготовка керівних кадрів освіти: актуальні питання формулювання мети і завдань (2011)
Москаленко С. - Державна політика забезпечення рівних прав і можливостей у контексті інтегрування концепцій гендерної рівності та соціальної справедливості (2011)
Паращенко Л. - Проблеми застосування системного підходу в державному управлінні загальною середньою освітою України (2011)
Петроє О. - Передумови розвитку соціального діалогу в державному управлінні України (2011)
Фойгт Н. - Управлінські проблеми охорони здоров'я населення похилого віку в межах територіальних громад: баланс між формальним і неформальним секторами (2011)
Юрчук Л. - Стратегія розвитку регіональної системи освіти (2011)
Дяків О. - Механізми регулювання взаємодії освіти та ринку праці: зарубіжний досвід (2011)
Корнієнко С. - Теоретичний аналіз спеціального понятійного апарату на відповідність завданням забезпечення прав дітей-інвалідів в Україні (2011)
Курило О. - Взаємодія влади та громадських організацій щодо розвитку системи освіти на регіональному рівні (2011)
Малащенко В. - Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління (2011)
Войтович Р. - Адаптація системи державного управління до процесів глобальної інтеграції (2011)
Купрійчук В. - Гуманітарний розвиток Української держави в добу П. Скоропадського (2011)
Олійник О. - Витоки і становлення традиції урядування на теренах давньокиївської держави (2011)
Сельський А. - Передумови виникнення та зміст стратегічного управління (2011)
Соловйов В. - Теорія "раціонального злочину" як підґрунтя для антикорупційної політики (2011)
Надоша О. - Державне управління в умовах переходу до сталого розвитку: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2011)
Пашко Л. - Гармонізація управлінських відносин у форматі "керівник - підлеглий": реальність чи утопія? (2011)
Стецюк Н. - Модернізація державної служби: організаційний аспект управління персоналом (2011)
Сурай І. - Еліти в державному управлінні: феномен лідерства (2011)
Піддубчак О. - Особливості соціалізації молодих державних службовців (2011)
Попадюк Н. - Імплементація сучасних механізмів формування державно-управлінської еліти в українську практику (2011)
Сіцінський А. - Нагальні питання щодо запровадження єдиної системи інтегрованого управління безпекою дорожнього руху в Україні, Товстуха С. (2011)
Васильєва Н. - Фінансування надання адміністративних послуг: проблеми та перспективи (2011)
Кравчук І. - Оцінювання в контексті державного управління з орієнтацією на результати (2011)
Обуховська Т. - Нормативно-правове забезпечення обробки та циркуляції персональних даних (2011)
Приймак Ю. - Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів (2011)
Шуляк В. - Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні (2011)
Фесянов П. - Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні: досвід провідних країн світу (2011)
Балдич Н. - Інформаційна інфраструктура в системі регулювання фінансових ринків (2011)
Попова В. - Реорганізація системи податкових органів: організаційно-структурні аспекти міжвідомчої інтеграції (2011)
Ткаченко О. - Особливості формування системи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів, Сухина Ю. (2011)
Малащенко В. - Вплив корпоративної культури на економічний розвиток і безпеку підприємства (2011)
Стадниченко Т. - Основні напрями інвестування коштів недержавних пенсійних фондів (2011)
Пірен М. - Запобігання корупції в системі політико-владних відносин сучасного українського суспільства, Ребкало В. (2011)
Рубан Ю. - Особливості аналізу конституційної проблематики в політичній комунікації (2011)
Сіцінська М. - Правові основи демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами в Україні (2011)
Царьов Ю. - Особливості формування сучасної системи державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2011)
Жмудський Р. - Джерельна база дослідження проблем відповідальності (2011)
Трюхан В. - Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна - ЄС (2011)
Афоніна О. - Соціальна безпека: проблеми становлення соціального партнерства в Україні (2011)
Кравченко М. - Основні напрями модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2011)
Паращенко Л. - Державний стандарт базової та повної середньої освіти в Україні як механізм розвитку національної освітньої системи (2011)
Фойгт Н. - Зменшення навантаження старіння населення на систему охорони здоров'я засобами управлінського впливу (2011)
Василець О. - Cоціальна функція Церкви в умовах трансформації українського суспільства: державно-управлінський аспект (2011)
Билинская М. - Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в формировании и реализации государственной политики в Республике Таджикистан, Гадоев С. (2011)
Іманбердієв Д. - Система державного управління Киргизької Республіки у світлі конституційної реформи (2011)
Співак І. - Концептуальні засади та епістемічні детермінанти геополітики (2011)
Титул, зміст (2013)
Шпак В. - Друковані засоби масової інформації в контексті формування національного інформаційного простору (2013)
Віщук О. - Форми професійної комунікації редактора з авторами-дітьми (2013)
Полковенко Т. - Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв (2013)
Політова О. - Новий посібник для дослідників вітчизняної історії (2013)
Грабар Н. - Використання методики аутокомунікації в системі індивідуальної роботи бібліотек вищої школи (2013)
Трачук Л. - Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело біобібліографічної інформації (2013)
Лога Т. - Моніторинг використання галузевих журналів у філії Державної наукової педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, Щочкіна І. (2013)
Бірюкова Т. - Структурно-діяльнісна модель бібліотеки як документно-комунікаційного інституту (2013)
Ушаков І. - Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією (2013)
Лопата О. - Становлення та розповсюдження української преси (XVIII — початок XX століття) (2013)
Березюк Н. - Покоління фундаторів бібліотечної освіти в Україні: до 110-річчя Олександра Артемовича Майбороди (1903—1985), Соляник А. (2013)
Швецова-Водка Г. - Актуальні проблеми бібліології (2013)
Крайнікова Т. - Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів (2013)
Остапенко Г. - Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтернет-технологій: соціальний аспект (2013)
Дорога у світ знань (2013)
Той, хто йде з книгою (2013)
Титул, зміст (2013)
Лендьел М. О. - Форми функціонування допоміжних рівнів місцевого управління та самоорганізації громадян в країнах Європи: досвід для України (2013)
Бекиров С. Н. - Этнонациональная политика Украины под влиянием крымскотатарского национального движения в конце ХХ века (2013)
Вовк С. О. - Наслідки громадянських війн (соціально-політичний аналіз) (2013)
Герман Ю. О. - Державна політика у напрямку створення дослідницьких університетів в Україні на початку ХІХ (проблема вибору моделі) (2013)
Доля І. М. - Ефективність місцевого референдуму як механізму політичної відповідальності місцевої влади (2013)
Костючков С. К. - Демократичні традиції local self-government в Європейській Хартії про місцеве самоврядування (2013)
Максимець Б. В. - Вплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку ХХІ ст. в Україні (2013)
Арабаджи Ю. І. - Перспективи України в Євразійському союзі (2013)
Янченко А. О. - Слактивізм - проблема політичної участі в Інтернеті чи "невизначене" поняття? (2013)
Цирфа Ю. А. - Зовнішньополітична ідентичність Європейського союзу як політико-соціальний конструкт (2013)
Пилипенко О. В. - Громадські рухи як об’єкт політологічного дослідження (2013)
Астахова Т. Г. - Картезіанський дуалізм: pro et contra (2013)
Бескаравайный С. С. - Автотрофность техноценозов (2013)
Кравцов Ю. С. - Філософське омислення подолання "кризи ідентичності" права (2013)
Семенюк І. В. - Аналіз детермінантів розвитку сучасного південнокорейського суспільства (2013)
Сагуйченко В. В. - Школа як специфічний життєвий світ підростаючої генерації (2013)
Козубцов І. М. - Мотиваційна модель процесу компетентного навчання аспірантів: міждисциплінарна єдність філософії освіти (09.00.10) та теорії і методики професійної освіти (13.00.04) (2013)
Пархоменко О. В. - Проблема изменения творческой личности в новом коммуникативном пространстве (2013)
Клименко О. Ю. - Особливості солідарної моделі соціальної підтримки дітей (2013)
Мосьондз М. В. - Інтеграційні практики сучасної молоді: до питання розробки моделі конструювання (2013)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг та електоральний абсентеїзм (2013)
Орел М. П. - Компетенізація освіти (2013)
Сомова О. О. - Інноваційна свідомість мешканців Донецької області (за результатами соціологічного дослідження) (2013)
Воронін В. М. - Удосконалення нагородної системи УРСР в 60-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі введення почесних звань Заслуженого винахідника і Заслуженого раціоналізатора) (2013)
Перетокін А. Г. - Місце селян у соціальному портреті Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Зосімова М. В. - Становище македонців у Королівстві СХС у 1919-1929 рр. (2013)
Хайруддинова Э. М. - Проблема развития НУРДМК на всекрымских съездах мусульман Крымской АССР (1923–1925) (2013)
Фоміна О. В. - Твори Редьярда Кіплінга як історичні джерела з трансформації ідеї Імперії в британському суспільстві в кінці вікторіанської доби (2013)
Борисенко Е. С. - Легенда "Элеазар священник" на монетах восстания Бар-Кохбы: к вопросу о роли священников и мудрецов в восстании (2013)
Мамонтова Е. В. - Рецензія на монографію М.В. Лазаровича "Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз" (Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.) (2013)
Бровко Н. І. - До питання свободи індивіда як цінності буття (2013)
Герилів Д. Ю. - Концепція сучасної держави крізь призму дослідження проблем типології (2013)
Головченко М. Ф. - Основні способи здійснення культурної функції держави в зарубіжних країнах (2013)
Бойко В. В. - Конкуренція правових норм: поняття, ознаки, види (2013)
Марченко А. А. - Поняття судового прецеденту та його місце у правовій системі України (2013)
Маркова В. О. - Окремі аспекти впливу міграційних процесів на права дитини: в умовах соціально-економічної кризи (2013)
Приз І. Ю. - Правова природа відносин у сфері реалізації громадянами права на освіту (2013)
Воробйова Г. В. - Види конституційного права особи знати свої права і обов’язки (2013)
Бусол К. І. - Розвиток положень про недоторканність і захист історико-культурних пам’яток у період із середини ХІХ ст. по Гаазькі мирні конференції 1899 і 1907 р.р (2013)
Розуменко І. В. - Розвиток права власності на нерухоме майно в російському праві у першій половині XVIII століття (2013)
Сокур Ю. В. - Аспекти становлення чумацького звичаєвого права, Малишко К. І. (2013)
Ливак М. М. - Спадкування за заповітом відповідно до статутів Великого Князівства Литовського, Руського та Жемантійського (2013)
Циганенко О. В. - Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа як науковий метод отримання відомостей, що мають значення для кримінального процесу (2013)
Дорохіна Ю. А. - Зміст об’єктивної сторони злочинів проти власності (2013)
Гаврилова К. Ю. - Суб’єкт порушення правил поводження з вибуховими легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (2013)
Максимів Л. В. - До питання про порядок обставин, що можуть перешкоджати видачі особи в іншу країну (екстрадиції) (2013)
Берш А. Я. - Виды принудительных мер медицинского характера (2013)
Мельников А. М. - Доцільність кодифікації кримінального законодавства у зв’язку із реформуванням кримінального судочинства в Україні (2013)
Дуфенюк О. М. - Інститут суду присяжних у правовій системі України: проблеми теорії та практики, Козак Р. В. (2013)
Тупельняк І. І. - Повноваження прокурора з прийняттям нового КПК України (2013)
Павлюк В. В. - Процесуальне значення та розмежування понять ”документ-доказ” і ”документ-речовий доказ” (2013)
Локтіонов І. Ю. - Проблемні питання визначення повноважень керівника органу досудового розслідування в кримінальному процесі (2013)
Юшко В. О. - Методи пізнання на початковому етапі кримінального провадження (2013)
Дем’янова Ю. Л. - Загальна характеристика основних положень інституту призначення і виконання покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальоні (2013)
Цилюрик І. І. - Захисник та його кримінально-правовий статус (2013)
Лоскутов Т. О.  - Щодо запезпечення прав підозрюваного (2013)
Петьовка В. В. - Концептуальні засади розробки новітнього законодавства, яке регулюватиме сферу надання адміністративних послуг (2013)
Анпілогов О. В. - Про сутність муніципальної адміністративної послуги (2013)
Корнута Л. М. - Особливості реалізації стадій дисциплінарного провадження щодо державного службовця в Україні (2013)
Шматова Ю. О. - Медична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: проблемні питання її реалізації (2013)
Габуда А. С. - Фізичне насильство згідно ст. 173-2 КУпАП (2013)
Ящук К. В. - Суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень в галузі тваринного світу (2013)
Іванець І. П. - Можливості звернення до Європейського суду з прав людини з питань оподаткування (2013)
Нечитайло В. А. - Характеристика предмету нецільового використання бюджетних коштів (2013)
Чернєй В. В. - Організаційні засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг (2013)
Ханова Р. Ф. - Щодо особливостей законодавчого закріплення пені як способу забезпечення виконання податкового обов’язку (2013)
Києнко О. Б. - До питання про податкових агентів та їх класифікацію (2013)
Хомутиннік В. Ю. - Щодо процедури прийняття фінансового законодавства (2013)
Махінчук В. - Договір про спільну діяльність у здійсненні підприємницької діяльності (2013)
Чудний O. В. - Oсобливості державного контролю Міністерства юстиції за нотаріатом в Україні (2013)
Бориченко К. В. - Форми та види соціального захисту сімей з дітьми (2013)
Васін Є. Ю. - Принципи та вимоги законності в правозастосовній практиці міліції (2013)
Злагода О. В. - Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами ОВС у виявленні, припиненні та розслідуванні кримінальних правопорушень (2013)
Загорняк Н. Б. - Особливості інвестиційного зобов’язання в капітальному будівництві житла на основі фонду фінансування будівництва (2013)
Єжель О. Л. - Тлумачення поняття державного контракту у сфері державного замовлення (2013)
Дідюк І. Л. - Деякі особливості здійснення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю за застосуванням домашнього арешту (2013)
Ілюшик М. Ю. - Деякі аспекти Кримінального процесуального кодексу України крізь призму Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики її застосування (2013)
Сидор М. Я. - Президент України як суб’єкт адміністративного права: його правоздатність та дієздатність (2013)
Сливка М. М. - Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування в сфері взаємодії суб’єктів охорони навколішнього середовища (2013)
Наконечна Л. А. - Насильство як ознака складів злочинів, передбачена чинним КК України (2013)
Фурман І. Г. - Правове регулювання доступу громадськості до публічної інформації (2013)
Чиж Ю. В. - Преференції (переваги) нормативних актів щодо оцінки майна державної та комунальної власності (2013)
Янковська Г. В. - Конституційні мовні норми пострадянських країн (2013)
Шармар О. М. - Щодо доцільності передбачення кримінальної відповідальності за звуження сфери використання української мови на території України (2013)
Яценко О. В. - Історичний розвиток інституту ліцензування (2013)
Чемодурова Н. О. - Нормативно-правове регулювання гарантій незалежності суддів адміністративних судів: основні проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Серединський В. В. - Мовний ценз для кандидатів на посаду судді адміністративного суду у світлі Закону України "Про засади державної мовної політики" (2013)
Матчук С. В. - Природні ресурси як частина природно-ресурсного потенціалу (2013)
Сімутін В .В. - Механізм сучасної держави в аспекті світових глобалізаційних та інтеграційних процесів (2013)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - 20 лет Международному научно-учебному центру информационных технологий и систем (2017)
Тимофієва Н. К. - Комбінаторика в задачах штучного інтелекту, Гриценко В. І. (2017)
Шлезингер М. И. - Распознавание образов как реализация определенного подкласса процессов мышления (2017)
Сажок Н. Н. - Речевые информационные технологии и системы (2017)
Манако А. Ф. - Информационные технологии в образовании, Синица Е. М. (2017)
Степашко В. С. - Индуктивное моделирование в исторической перспективеl (2017)
Тимашова Л. А. - О проблемах создания и развития виртуальных систем (2017)
Бажан Л. И. - Эволюция методов и моделей развития социально-экономических систем в период трансформации экономики (2017)
Наши авторы (2017)
Титул, содержание (2017)
Тимофієва Н. К. - Про симетрію комбінаторних множин (2017)
Гриценко В. И. - Интеллектуальные сенсорные системы – техническая основа "Умного предприятия" цифровой экономики, Тимашова Л. А. (2017)
Сухоручкина О. Н. - Интерпретация и использование измерений сенсора-дальномера в задачах управления автономным мобильным роботом, Прогонный Н. В., Воронов М. А. (2017)
Бибило П. Н. - Построение компактных тестов для функциональной верификации VHDL-описаний конечных автоматов, Романов В. И. (2017)
Литвин О. М. - Новий метод відновлення зображень в зонах відсутності попіксельної інформації, Литвин О. О., Лісний Г. Д., Славік О. В. (2017)
Ткаченко Р. О. - Методы предварительной обработки изображений на основе нейропарадигмы Модель геометрических преобразований, Ткаченко П. Р., Изонин И. В., Батюк Д. А. (2017)
Левыкин В. М. - Модель жизненного цикла знание-емкого бизнес-процесса, Чалая О. В. (2017)
Степаненко О. П. - Цифровая трансформация банковской системы в условиях становления и развития цифровой экономики (2017)
Броварник В. В. - Інформаційна система для коллекції клітинних культур з тканин людини та тварин (2017)
Наши авторы (2017)
Колонка головного редактора (2013)
Угода про асоціацію з ЄС створить принципово нові умови для розвитку України (2013)
Кожара Л. - Як можна сьогодні уявити світ без міжнародних організацій? (2013)
Толстов С. - Міжнародна система початку ХХІ століття (2013)
Нагайчук В. - Єгипетська драма: акт третій… (2013)
Бовсунівський П. - Коли немає інших гідних: чергова перемога Роберта Мугабе на виборах у Зімбабве (2013)
Вдовиченко В. - Європейський консенсус в італійському суспільстві: бути чи ні (2013)
Самойлова Л. - БРІКС: можливості й перспективи, Кузьмич Т. (2013)
Лоссовський І. - "Гарячі" сполохи "холодної" війни (2013)
Мохамад М. - В ісламі не існує поняття "секуляризація", Наумкін В. (2013)
Gizicki W. - Security Politics Transformation in Poland after 1989 (2013)
Ціватий В. - Дипломатична служба Австрійської Республіки: історичний та інституційний розвиток, Сочка Я. (2013)
Кийков О. - Регіональна дипломатія міста Києва (2013)
Ціватий В. - Історія, моделі, практичний досвід дипломатії: традиційність і новаторство (рецензія) (2013)
Українська зима буде теплою для всіх іноземних дипломатичних представництв. ГДІП – гарантує (2013)
Чуєва К. - RIO-ICOM 2013: музейний світ без кордонів (2013)
Бурдиляк С. - Діалог культур – ключ до взаєморозуміння і довіри між Україною та Китаєм (2013)
Порошин С. М. - Информационные проблемы теории акустических, радиоэлектронных и телекоммуникационных систем (2012)
Азаренко Е. В. - Акустические методы контроля состояния водной среды, Дивизинюк М. М., Гончаренко Ю. Ю., Гончаренко Д. Г. (2012)
Дідковський В. С. - До визначення часових характеристик фортепіанного звуку, Заєць В. П., Луньов А. І. (2012)
Лейко О. Г. - Обтічники конструкцій гідроакустичних антен, Дерепа А. В. (2012)
Лейко О. Г. - Рідинні акустичні технології і аналіз електричної міцності конструкцій електроакустичних приладів для них, Дрозденко О. І. (2012)
Найда С. А. - Об акустическом импедансе уха человека в норме в речевом интервале частот (2012)
Окунев Е. О. - Концепция автоматизированного комплекса для комбинированных съемок (2012)
Статкус А. В. - Статистическая динамика ансамбля ускоренных частиц (2012)
Удовенко С. Г. - Метод сжатия изображений на основе дискретного вейвлет-преобразования, Шамраев А. А., Шамраева Е. О., Чиженков Ю. Я. (2012)
Усик В. В. - Синтез и анализ акустических систем с помощью существующего программного обеспечения (2012)
Филиппова Н. Ю. - К вопросу дифракции звуковой волны на электроупругом цилиндре, расположенном в замкнутом кольцевом слое, Коржик А. В. (2012)
Кабанов А. А. - Радиоэлектронная система субоптимального управления гусеничным роботом, Крамарь В. А. (2012)
Карпенко О. В. - Использование радиоинтерферометров в многопозиционных радиолокационных комплексах, Онищенко В. В. (2012)
Кучер Д. Б. - Экспериментальные исследования паузы тока, возникающей после быстрого электрического взрыва легкоплавких проводников, Зонтова Т. В., Литвиненко Л. В. (2012)
Любчик Л. М. - Рекуррентное оценивание матрицы грамма при идентификации нелинейных нестационарных динамических систем, Колбасин В. А. (2012)
Мирошник М. А. - Исследование методов диагностирования сложных систем, Салфетникова Ю. Н. (2012)
Моргун О. А. - Аналіз основних напрямків модернізації окремих радіотехнічних вузлів для вирішення завдань системи контролю і аналізу космічної обстановки, Поляков О. Л., Ломоносов С. Є. (2012)
Обод І. І. - Підвищення якості інформаційного забезпечення споживачів на основі сумісної обробки інформації систем спостереження повітряного простору, Заволодько Г. Е., Охрименко М. Ю. (2012)
Шостак Б. А. - Непрерывное планирование процесса диагностирования цифровых модулей радиоэлектронных систем (2012)
Воротніков В. В. - Оптимізація багатошляхової маршрутизації в мережах з пакетною комутацією в умовах динамічно змінюваної топології (2012)
Казімірова В. В. - Метод аналізу завантаження віртуального з`єднання мультисервісної мережі, Кузьменко В. Е., Ключкевіч К. В. (2012)
Казимиров А. В. - Использование векторных функций при генерации подстановок для симметричных криптографических преобразований, Олейников Р. В. (2012)
Klymash M. M. - Analysis of service workflows distribution and service de-livery platform parameters, Demydov I. V., Lavriv O. A., Dobush Yu.D. (2012)
Королева Я. Ю. - Синтез проверяющих тестов для телекоммуникационных сетей на основе циклических отличительных последовательностей, Мирошник М. А. (2012)
Король О. Г. - Протоколы безопасности телекоммуникационных сетей (2012)
Котенко С. Г. - Модель авторегресії проінтегрованого ковзаючого середнього в задачах формування експертних оцінок показників якості проектованих телекомунікаційних систем, Можаєв М. О. (2012)
Лосев Ю. И. - Модель компьютерной сети как объекта управления, Руккас К. М., Шматков С. И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат (2012)
Можаєв О. О. - Застосування математичного апарату нелінейних динамічних систем при моделюванні трафіку у гетерогенних мережах (2012)
Руденко О. Г. - Методы динамического инструментирования кода, Мирошниченко С. В. (2012)
Филиппенко И. Г. - Самоорганизующиеся нейроавтоматно-сетевые коммутационные структуры ветвления, Филиппенко О. И. (2012)
Чемерис А. А. - Моделирование сетевых трубопроводных систем на грид, Савченко М. Ю., Резникова С. А. (2012)
Інформаційне повідомлення (2012)
Секция 1. Акустические и мультимедийные системы (2012)
Секция 2. Радиоэлектронные системы (2012)
Секция 3. Телекоммуникационные системы (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (статті) (2012)
Алфавітний покажчик (тези доповідей) (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "За два останні роки аграрний сектор України став лідером серед галузей економіки", "Українське вівчарство має значний потенціал експорту баранини на міжнародний ринок" (2012)
Сень О. - День поля 2012 – перевірка і прогноз потенціалу аграріїв, Кравчук В., Гусар В. (2012)
Булигін С. - Виставково-інноваційний центр НААН України – полігон пропаганди сучасних наукових досягнень, Бабинець Т., Кононюк Н. (2012)
Кравчук В. - Ефективність диференційованої системи обробітку ґрунту в коротко ротаційній польовій сівозміні, Хомишинець В., Пономар Ю., Погорілий В., Шустік Л., Рожанський О. (2012)
Кравчук В. - Наукові аспекти сучасних технологій збирання, післязбиральної переробки і зберігання зерна, Погорілий В., Занько М., Постельга С., Андрушко Г. (2012)
Кравчук В. - Досвід застосування біотехнології у вирощуванні сільськогосподарських культур з використанням ендофітних і ґрунтових мікроорганізмів, Новохацький М., Нілова Н., Центило Л. (2012)
Сухомлин Л. - Засідання штабу з координації проведення комплексу збиральних робіт у 2012 році, Гайдай Т. (2012)
Гринько П. - Нарада з питань техніко-технологічного переоснащення АПК та розвитку сільськогосподарського машинобудування, Погорілий В. (2012)
Авдєєв В. - Інноваційний проект: багатофункціональний регулятор росту рослин електролітичної дії "Терраліт-плюс" (2012)
Пономар Ю. - Зерносушарки серії ЗСШ "Краснянка" (2012)
Карташов Ю. - Насосні агрегати (2012)
Литвинюк Н. - Обладнання, якому немає аналогів (2012)
Паламар І. - Новий трактор найвищого класу потужності від CLAAS (2012)
Сандракова О. - Зберемо врожай разом (2012)
Шаповалов О. - Сервіс: професіоналам від професіоналів (2012)
Келлер Н. - Экологическое нормирование агротехнологий (2012)
Ясенецький В. - Спільними зусиллями: інформація про нараду з питань забезпечення підприємств АПК вітчизняною технікою та засідання асоціації "Агромаш” (2012)
Ясенецький В. - Нова сільськогосподарська техніка на виставці "Техагро-2012", Митрофанов О. (2012)
Перелік підприємств та техніки, які включені до Державного реєстру за результатами випробувань в 2011 році (2012)
Учасники Всеукраїнського Дня поля в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2012)
Слово учасникам демонстраційного показу (мета і завдання заходу) (2012)
Цвирко А. - Энергонасыщеные тракторы РУП "МТЗ" (2012)
Плавский О. - Почвообрабатывающие посевные агрегаты ОАО "Лидагропроммаш" к энергонасыщенным тракторам РУП "МТЗ", Ясенецкий В. (2012)
Клименко А. - Земледельцу – инновационные технологии! (2012)
Якименко В. - Кормоуборочные и зерноуборочные комбайны производства ПО "Гомсельмаш", Ясенецкий В. (2012)
Пономар Ю. - Новий паркетний чизель для безполицевого обробітку ґрунту ТОВ НВП СП "Краснянський "Агромаш", Шустік Л. (2012)
Кваша Л. - Ґрунтообробно-посівний комплекс "Оріон-9,6" ПАТ "Червона Зірка", Шустік Л. (2012)
Магдич А. - Глибокорозпушувач причіпний типу "ГБ" від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ", Маринін С. (2012)
Назаренко А. - Модернізовані борони "Лада" від ТОВ "ТВ-12", Ясенецкий В. (2012)
Кравчук В. - Результати оцінювання енергонасичених тракторів "Беларус 3022 ДЦ.1" і "Беларус 3522", Бутенко П., Пивовар І. (2012)
Кравчук В. - Оцінка експлуатаційно-технологічних показників білоруських та українських ґрунтообробних і посівних машин, агрегатованих з енергонасиченими тракторами РУП "МТЗ", у різних системах обробітку ґрунту, Рожанський О., Громадська В. (2012)
Погорілий В. - Нові ґрунтообробні та посівні машини українських заводів до тракторів РУП "МТЗ" потужністю 303-355 к.с., Філатова Л. (2012)
Погорілий В. - Новітні техніко-технологічні рішення для обробітку ґрунту і сівби зернових культур: посівний комплекс "Велес-Агро", Рожанський О., Маринін С. (2012)
Ціп Є. - (НАК "Украгролізинг") (2012)
Кульгавий В. Ф. - (Асоціація аграрних інженерів) (2012)
Пархоменко А. П. - (Філія тракторний завод ТОВ "Укравтозапчастина") (2012)
Фоторепортаж з демонстраційного показу (2012)
Пилюгін С. М. - Сучасні аспекти етіології, патогенезу та клінічних проявів піодермій (огляд літератури) (2013)
Радченко О. О. - Апітерапевтичні засоби: розробки і перспективи їх використання в інфекційній патології людини (огляд літератури) (2013)
Моисеенко Т. Н. - Нейровакцина при сыпном тифе в трудах М. М. Цехновицера (обзор литературы) (2013)
Shmulich V. К. - Features of etiologic spectrum of acute allergy, urticaria for children depending on sex and age by nomographic method, Prohorenko A. А., Ishenko T. B., Uryvaeva М. К., Samsonenko V. I., Dzikevich L. A., Shmulich О. V., Staruseva V. V., Aschelov A. М., Reunova N. М. (2013)
Бобрицька Л. О. - Антибактеріальні властивості фармацевтичної композиції орнідазолу з фламіном, Рубан О. А., Осолодченко Т. П., Щербак О. М., Дмитрієвський Д. І. (2013)
Мироненко Л. Г. - Использование полимеразной цепной реакции при изучении музейных штаммов Сorynebacterium diphtheriae, циркулировавших на территории Украины в 60-е годы XX века, Доан С. И., Савчук А. И. (2013)
Бабич Є. М - Вивчення впливу перорального введення антигенних препаратів збудника дифтерії на розвиток шкірної реакції у кролів, Єлисеєва І. В., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Бобирєва І. В. (2013)
Кожина О. Ю. - Роль моноцитарно-фагоцитарной системы в формировании противовирусной резистентности у мышей после предварительного введения криоконсервированной кордовой крови, Останкова Л. В., Останков М. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2013)
Гарюк Г. И. - Значение содержания некоторых интерлейкинов сыворотки крови в определении тяжести течения хронического ларингита у лиц с персистирующей герпесвирусной инфекцией (ВПГ 1,2 тип), Куликова Е. А., Зуетир Самир (2013)
Шмулич О. В. - Особенности гормонального фона при остром аллергозе, крапивнице у детей, Мясоедов В. В. (2013)
Скляр Н. І. - Лабораторна модель хронічного стафілококового тонзиліту, Калініченко С. В., Рижкова Т. А., Бабич Є. М., Журавльов А. С., Мані Ханс, Ждамарова Л. А, Шкодовська Н. Ю. (2013)
Солонина Н. Л. - Життєздатність та адгезивні властивості пробіотичних штамів мікробів, що входять до складу ліофілізованих комерційних пробіотиків, використовуємих в практиці (2013)
Суходуб Л. Б. - Антимикробные свойства гидроксиапатитных покрытий с содержанием хитозана и серебра на титановых субстратах по отношению к микроорганизму E. coli ATCC 25922, Осолодченко Т. П., Яновская А. А., Радченко Е. А., Кучма И. Ю., Казмирчук В. В., Волянский Ю. Л., Суходуб Л. Ф. (2013)
Мануйлов М. Б. - Разработка основных положений санитарных норм и правил эпидемиологической безопасности фонтанов украины и россии, Мартынов А. В., Маньковский В. В. (2013)
Карпюк У. В. - Визначення наявності лектинів у сировині кукурудзи звичайної та вивчення лектинової активності, Кисличенко В. С. (2013)
Чернявский В. И. - Бактериальные биопленки и инфекции (Лекция) (2013)
Пєшкова В. М. - Традиційні та біосенсорні методи визначення моно- і дисахаридів, Саяпіна О. Я., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В. (2010)
Бызов Д. В. - Биотехнологические аспекты создания трансплантатов артерий, Сынчикова О. П., Пушкова Е. Н., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2010)
Матвєєва Н. А. - Збереження та мікророзмноження in vitro рослин Антарктики, Белокурова В. Б., Рудас В. А., Тищенко О. В., Кучук М. В. (2010)
Мінченко Д. О. - Вплив наночастинок срібла на експресію циркадіальних генів та 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-4 у головному мозку щурів, Божко І. В., Зінченко Т. О., Михальченко В. Г., Яворівський О. П., Мінченко О. Г. (2010)
Карбовський Л. Л. - Отримання рекомбінантних низькомолекулярних фрагментів стрептокінази, Скалка В. В., Мінченко О. Г. (2010)
Шульга С. М. - Біосинтез ліпідів дріжджами Rhodotorula gracilis, Ткаченко А. Ф., Бейко Н. Е., Хоменко А. І., Андріяш А. С. (2010)
Дибкова С. М. - Оцінка in vivo ДНК ушкоджувальної дії наночастинок золота різного розміру, Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р. (2010)
Скоробогатова Н. Г. - Изучение способности к дифференцировке в остеогенном и адипогенном направлениях мезенхимальных стромальных клеток костного мозга человека клонального происхождения, Петренко Ю. А., Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2010)
Nalian А. - Host preferences of arbuscular mycorrhizae along the soil nutrient and hydrological gradient, Van Kley J., Stroup K., Martynova-Van Kley A. (2010)
Тагиров М. Т. - Смещение полового соотношения у кур после продолжительного хранения яиц (2010)
Цирульник А. О. - Модифікація генів транскрипційних факторів родини STAT методом ВАС рекомбінації, Снітинський В. В., Стойка Р. С. (2010)
Назаренко В. І. - До 125-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна. Розробки О. В. Палладіна в галузі вітамінології (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Титул, зміст (2013)
Халіна О. В. - Проблеми розвитку інтелекту та духовності під впливом панування фінансово - інтелектуальної влади у світовій господарській системі (російською мовою) (2013)
Байрак С. О. - Удосконалення законодавства Республіки Польща про місцеві вибори як передумова демократизації політичної участі (1990–2010 рр.) (2013)
Гутафель В. В. - Дослідження основного показника розвитку фондових ринків світу в умовах глобальних викликів (2013)
Молденхауер М. А. - Аналіз дисбалансу економік регіонів Євросоюзу (російською мовою) (2013)
Марковська В. С. - Перспективи видобутку та споживання сланцевого газу в країнах Європейського Союзу (2013)
Михальченко І. Г. - Інституційні недоліки функціонування міжнародного ринку авіаперевезень (2013)
Гричкоєдова М. В. - Детермінанти впливу на визначення напрямів стратегічного розвитку авіакомпанії: міжнародний досвід (2013)
Кравцова O. M. - Банкрутство з точки зору адаптації до Євросоюзу: економічний аспект (2013)
Манжура О. В. - Проблеми реорганізації системи споживчої кооперації України (2013)
Лимич Ю. В. - Оптимізація моделі макроекономічного регулювання інноваційно-інвестиційних можливостей національної промисловості (2013)
Карпінець В. Й. - Співпраця муніципального банку міста Львова з Європейським банком реконструкції та розвитку (англійською мовою) (2013)
Сергєєва О. С. - Вплив інформаційних технологій на управління грошовими потоками банків (2013)
Комар Ю. А. - Проблеми активізації інститутів інвестування в регіонах (2013)
Заремба В. П. - Аналіз якості внутрішньої взаємодії в системі маркетингового управління підприємств (2013)
Чухраєва Н. M. - Сучасні принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства (2013)
Бірюченко С. Ю. - Сутність та інструменти внутрішньогосподарського регулювання доходу персоналу (2013)
Чучук Ю. В. - Управління витратами на проведення ремонтних робіт газоперекачувальних агрегатів (2013)
Павлюк С. - Здобутки української народознавчої науки: двадцять років одержимої праці (2012)
Чмелик Р. - Вплив зміни типу українсько-польського пограниччя на трансформацію категорій свій/інший/чужий (2012)
Радович Р. - Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько-поліські паралелі (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) (2012)
Горбаль М. - "Дідух" ("дід"), кутя в різдвяній обрядовості Лемківщини. Типологія та семантика (2012)
Кирчів Р. - Польові нотатки і матеріали з етнокультурних перехресть (2012)
Годованська О. - Новітня українська діаспора в королівстві Іспанія (2012)
Сапеляк О. - Превентивна система виховання Товариства Салезіян (2012)
Марков І. - Особливості соціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС (2012)
Левкович Н. - Жіночі демонологічні персонажі українців Карпат (2012)
Ковальчук О. - Версифікаційний лад і звукова організація коломийок (2012)
Снігирьова Л. - Ліро-епічний герой українських народних історичних пісень ХV — поч. ХVІІІ ст. (2012)
Кузьменко О. - Епізод як структурна домінанта фольклорних наративів про Першу світову війну (2012)
Пацай Т. - Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) (2012)
Харчишин О. - Фольклорний виконавець Теодор Фурта як представник традиційної народнопісенної культури в українському місті (вуличному музикантові — 102 роки) (2012)
Пуківський Ю. - Великий піст у традиційному календарі українців історико-етнографічної Волині (2012)
Мовна У. - Український родинний текст: воскова свічка (2012)
Горошко Л. - Обрядочини з водою у контексті йорданського святкування на теренах Черкащини (2012)
Виноградська Г. - Неопублікований розділ "Жнива" праці А. Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного" (2012)
Пастух Н. - Нове авторитетне видання дослідників міфології та фольклору (2012)
Файник Т. - З приводу прочитання книги "Спогади владики-місіонера" (2012)
Титул, зміст (2013)
Журнал "Цукрові буряки": нaм - 15 років (2013)
Лейбович А. С. - Нові гібриди буряків цукрових та методика їх селекції, Борисов Д. В., Борисова Т. O., Борисова Л. В., Шрамко Л. П. (2013)
Балагура О. В. - Агроекономічна ефективність вирощування насіння цукрових буряків, Зорін І. Л. (2013)
Саблук В. Т. - 2013: прогноз фітосанітарного стану агроценозу цукрових буряків, Грищенко О. М., Калатур К. А., Половинчук O. Ю. (2013)
Запольська Н. М. - Хвороби цукрових буряків у 2012 році та прогноз їх появи у 2013 році, Шендрик К. М. (2013)
Доронін В. А. - Еколого-безпечний спосіб захисту сходів цукрових буряків, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Поліщук В. В. (2013)
Борівський А. Ф. - Оцінка ефективних передпопередників цукрових буряків, Шиманська Н. К. (2013)
Кузнєцова І. В. - Вивчення процесу дифузії молекул води під час сушіння листків стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni) (2013)
Гурдіна В. В. - Класифікація способів трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма (2012)
Єременко І. І. - Екологічні орієнтації дизайну костюма (2012)
Єфімова М. П. - Виникнення та етапи формування дитячої книги (2012)
Зуб П. М. - Культура гри в Інтернет просторі (2012)
Канєвський М. Є. - Композиційні особливості побудови садових ландшафтів (2012)
Кісіль М. В. - Фактурне формоутворення в текстилі: актуальні напрямки та тенденції використання в дизайні одягу (2012)
Литвинюк Л. К. - До питання про дефініції у графічному дизайні: зміст поняття "візуальний стиль" (2012)
Маренич Н. А. - Соотношение ролей автора и зрителя в интерактивном мире компьютерной игры (2012)
Мартиненко Н. М. - Особливості впливу Д. Г.Дерла на становлення індустріального дизайну в контексті розвитку художньо-промислової освіти Великобританії 1900-1930 років (2012)
Миргородська Н. В. - Еволюція ілюстрації моди як засобу трансляції спеціальної інформації, Лагода О. М. (2012)
Тютюнник І. С. - Особливості виробництва друкованих тканин Київського шовкового комбінату (2012)
Яковець І. О. - Музейна експозиція як специфічна інформаційно-художня структура (2012)
Береговська Х. - Святослав Гординський і Париж (1927-1931рр.): до проблеми впливів західно-європейських тенденцій на творче самовизначення мистця (2012)
Будяк В. В. - Прояв гламуру в роботах художників ХІХ – ХХ століття (2012)
Голуб І. М. - Особливості кольору та форми у рекламних плакатах львівських графіків 1900-1930-х рр. (2012)
Дерев’янко А. Ю. - Творчий шлях сергія васильківського в наукових дослідженнях (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (2012)
Коваленко Н. П. - І. Гончар та його мистецько-етнографічний альбом "Україна й Українці" (2012)
Котляр Е. Р. - Роль традиционного шрифта в пластической композиции художников "Культур-Лиги" (2012)
Лакатош С. А. - Мистецькі традиції ливарства на Закарпатті ХIХ – початку ХХ ст. Творчий доробок Валентайна Віллашека та Андраша Шоссела (2012)
Лоїк Л. Г. - Графіті. Вид мистецтва чи хуліганство? (2012)
Ницын Д. О. - Реконструкция аппарата центрального проецирования в полиптихе Святого Антония кисти Пьеро Делла Франческа, Ковалев Ю. Н. (2012)
Павельчук І. А. - Досвід постімпресіоністичного експерименту в практиці Т. Яблонської (1960–1970) (2012)
Павлова Т. В. - Василь Єрмілов і проблема українського конструктивізму (2012)
Пономаренко М. В. - Художественно-стилистические особенности в живописи портретных произведений Анатолия Петрицкого (2012)
Постельга Н. Є. - Роль портретних начерків при створенні художнього образу (на прикладі творчих робіт С. Беседіна, О. Довженка, А. Петрицького та З. Толкачева) (2012)
Руденко О. В. - Ян Болоз Антоневич: на сторожі польського формізму (2012)
Хао Сяо Хуа. - Древнейшие источники китайского портрета: образ человека в живописи ІІІ в. до н.э. – ІІІ в. н.э. (2012)
Чень Л. Я. - Вівтарі костелу Успіння Богородиці в Бучачі (2012)
Чурсін О. В. - Авангардні пошуки у сучасному пленерному живописі України (2012)
Шандренко О. М. - Виявлення сутності моди як комунікативного явища культури (2012)
Безбородько О. А. - Основные направления вербально-музыкальной компаративистики (2012)
Болдирєв В. - Виконавська інтерпретація як засіб формування вокальної компетентності майбутніх співаків (на матеріалі романсів С. В. Рахманінова) (2012)
Воскобойникова Ю. В. - Типы интерпретации поэзии А. Блока в вокально-хоровом творчестве современных авторов (2012)
Генкін А. О. - Піанізм як мистецтво гри на фортепіано у працях науковців і музикантів-педагогів (2012)
Корнєв А. Ю. - "Жіночий світ” доби Хмельниччини в українській пісенній епіці (2012)
Куприяненко Э. Б. - Некоторые аспекты и тенденции камерно-инструментального искусства (2012)
Мамбетова Г. Р. - Полифонические приёмы и современная техника письма в "Квартете для двух скрипок, альта и виолончели" (памяти Бекира Чобан-заде) Мерзие Халитовой (2012)
Пронина Н. В. - "Караманов и Пушкин". "Фонтан любви", оперетта по мотивам поэмы А. С. Пушкина (2012)
Сирота А. А. - Эффективность комплексной когенерации в судовых дизельных энергетических установках, Бес Т., Радченко Н. И., Коновалов Д. В. (2008)
Радченко А. Н. - Оценка эффективности охлаждения электрогенераторов хладоновыми эжекторными холодильными машинами, Стахель А. А. (2008)
Радченко Р. Н. - Охлаждение наружного воздуха на входе судовых дизелей водоаммиачными абсорбционными холодильными машинами (2008)
Андреев А. А. - Экологическая и энергетическая целесообразность утилизации низкопотенциальной теплоты на судах с помощью теплового насоса, Калиниченко И. В. (2008)
Дыха А. В. - Про связь износостойкости с деформационными свойствами смазанных поверхностей трения (2008)
Мирошниченко В. Н. - К определению эффективного режима конденсации защитных покрытий, Новиков Р. Ю. (2008)
Двирная О. З. - Определение параметров качества обработанной поверхности при протягивании жаропрочных материалов, Шумилов А. П., Чистовский Ю. И. (2008)
Горбов В. М. - Технико-экономические показатели СЭУ танкеров при сжигании водомазутных эмульсий, Горячкин А. В., Тимошенко Е. И. (2008)
Клименко Л. П. - Повышение надежности и долговечности деталей цилиндро-поршневой группы газовых двигателей, Андреев В. И., Дыхта Л. М., Караман Н. Ю. (2008)
Иванова Л. А. - Расчет затрат тепловой энергии на приготовление пищи в металлической посуде по традиционной и новой методике, Шофул И. И., Косицын Н. О. (2008)
Каіров О. С. - Чисельне дослідження динамічного деформування тришарових композитних циліндричних оболонок при поздовжньому імпульсному навантаженні, Моргун С. О., Каіров В. О. (2008)
Жуков Ю. Д. - Метрологическое обеспечение полиметрических систем в рабочих условиях, Гордеев Б. Н., Зимина О. А. (2008)
Трунов А. Н. - Динамика аварийно-спасательного подводного аппарата и его систем в различных режимах работы (2008)
Григор’єва Л. І. - Особливості поведінки радіонуклідів у ґрунтах зрошуваних масивів півдня України, Томілін Ю. А. (2008)
Григор’єва Л. І. - Ступінь ефективності відомчого радіаційного моніторингу території навколо Південноукраїнської АЕС та заходи його удосконалення, Томілін Ю. А., Блохін О. І. (2008)
Рак Я. - Возможности мониторинга новой генерации водоснабжения, Калда Г., Петруха К. (2008)
Калюжный Н. А. - Алгоритм обработки электрокардиограмм для микроконтроллерных устройств с ограниченной ёмкостью памяти, Сливинский А. П., Кубов В. И. (2008)
Від редакції (2013)
Проскуряков О. А. - Факторы наращивания минерально-сырьевой базы камнесамоцветного сырья Украины (2013)
Ищенко К. С. - Моделирование геомеханических процессов в массиве добычного блока крутопадающей рудной залежи (2013)
Сахно И. Г. - Исследование механизма направленного разрушения горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями (2013)
Бабиюк Г. В. - Определение времени стабилизации горного давления на почву отработанного пласта, Доценко О. Г. (2013)
Голинько В. И. - Оценка влияния фрикционного искрообразования на воспламенение метановоздушной смеси при разрушении газонасыщенного массива, Яворский А. В., Лебедев Я. Я., Яворская Е. А. (2013)
Єлезов К. С. - Математичний метод дослідження осідання пилу у виробці (2013)
Артюхов А. Е. - Опытно-промышленное внедрение процесса получения пористой аммиачной селитры в вихревых грануляторах, Склабинский В. И. (2013)
Кожевников А. А. - Исследование теплопереноса в криогенно-гравийном фильтре при его транспортировке по стволу скважины, Судаков А. К., Дреус А. Ю., Лысенко Е. Е. (2013)
Ziborov K. A. - Applicability of computer simulation while designing mechanical systems of mining rolling stock, Protsiv V. V., Blokhin S. Ye., Fedoriachenko S. O. (2013)
Таран И. А. - Передаточное отношение двухпоточной трансмиссии в случае планетарного механизма на входе, Клименко И. Ю. (2013)
Бешта О. С. - Залежність теплового стану електропривода від параметрів робочого режиму, Федорейко В. С., Балахонцев О. В., Худолій С. С. (2013)
Байда Е. И. - Характеристики трогания моностабильного актуатора, Выровец С. В. (2013)
Сотник Н. И. - Энергоэффективность электродвигателя как критерий выбора диапазона работы электромеханических агрегатов, Бойко В. С. (2013)
Андронов В. А. - Эффективность использования вибропоглощающего полимерного покрытия для снижения локальной вибрации, Данченко Ю. М., Скрипинец А. В., Бухман О. М. (2013)
Меньшов А. И. - Информативность показателей магнетизма почвенного покрова при решении экологических задач (2013)
Сенющенкова И. М. - Геоэкологический анализ геологической среды нефтезагрязненных территорий объектов железной дороги, Потапов А. Д., Новикова О. О. (2013)
Очеретнюк А. Р. - Оптимизация методов получения экологически чистых биоминеральных удобрений, Волошин Н. Д., Кармазина В. В. (2013)
Чеберячко С. І. - Дослідження опору диханню фільтрувального респіратора на циклічному потоці повітря (2013)
Рузова Т. А. - Декомпозиция изображений агрегированных элементов дисперсных образований по их структуре, Толстопят А. П., Елисеев В. И., Флеер Л. А. (2013)
Корнієнко В. І. - Комплексна оцінка, ідентифікація та прогнозування складних нелінійних процесів, Гуліна І. Г., Будкова Л. В. (2013)
Скворцов І. Б. - Планування обсягів виробництва продукції на промисловому підприємстві з урахуванням її життєвого циклу, Гудзь О. І., Швед Л. Р. (2013)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання сезонності управлінських витрат у діяльності газодобувних підприємств, Чепіль Б. А. (2013)
Колесник Ю. М. - Состояние нейроэндокринной регуляции эндокринной функции панкреатических островков при нарушении толерантности к глюкозе, Абрамов А. В., Ганчева О. В., Ковалев Н. М., Грекова Т. А., Иваненко Т. В. (2011)
Резников А. Г. - Половое развитие самок крыс в условиях воздействия хронического стресса и избытка андрогенов в пубертатный период, Носенко Н. Д., Синицын П. В., Тарасенко Л. В., Полякова Л. И., Лимарева А. А., Ганжий И. Ю. (2011)
Булик Р. Є. - Супрахіазматичні ядра гіпоталамуса - провідні ендогенні осцилятори, Пішак В. П. (2011)
Полякова Л. І. - Участь клітинного компонента імунної відповіді у деструкції епітелію передміхурової залози щурів за умов застосування антиандрогенних препаратів та ЕМАР II (2011)
Ганчева О. В. - Нейроэндокринные и метаболические нарушения у крыс с генетически детерминированной гипертензией, Колесник Ю. М., Мельникова О. В., Жулинский В. А., Абрамов А. В. (2011)
Иваненко Т. В. - Эндокринный статус и уровень экспрессии белков Bcl-2 и p53 в панкреатических островках у крыс с экспериментальным сахарным диабетом, Абрамов А. В., Колесник Ю. М., Василенко Г. В. (2011)
Карнаух М. Н. - Функциональное состояние лей-энкефалин-синтезирующей системы крупноклеточных ядер гипоталамуса при экспериментальном сахарном диабете (2011)
Григорова Н. В. - Вміст цинку в тимоцитах при активації, пригніченні та виключенні функції інсулярного апарату мишей і щурів (2011)
Ткачук О. В. - Вплив ішемії-реперфузії головного мозку на проліферативну активність тимоцитів у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом (2011)
Баринов Э. Ф. - Динамика межтканевых отношений в радужной оболочке глаза после контузионной травмы, Голубов К. Э. (2011)
Баринов Э. Ф. - Цитокиновый ответ при синдроме диабетической стопы: возможности прогнозирования нарушения заживления ран, Лях Ю. Е., Баринова М. Э., Гурьянов В. Г. (2011)
Гасюк А. П. - Гістохімічні зміни інтракраніального відділу зорового нерва при цукровому діабеті, Пера-Васильченко А. В. (2011)
Кущ О. Г. - Імунна система плаценти та її роль у регуляції толерантності при вагітності, Волошин М. А. (2011)
Григор’єва О. А. - Експериментальне моделювання синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини шляхом порушення антигенного гомеостазу в системі мати-плацента-плід, Волошин М. А. (2011)
Лебединец А. Н. - Динамика структурных компонентов сердца крыс в постнатальном периоде после внутриутробного воздействия антигенов различной природы, Волошин Н. А., Чугин С. В. (2011)
Волошин М. А. - Закономірності співвідношення довжини голови та носової частини глотки щурів після внутрішньоутробної антигенної дії, Матвєйшина Т. М. (2011)
Таланова О. С. - Особливості питомої ваги селезінки щурів у ранньому післянатальному періоді онтогенезу в нормі та після внутрішньоутробного введення антигену (2011)
Портніченко В. І. - Глікемія як визначальний фактор шляхів перебудови метаболізму і системи дихання при гіпоксії, Портниченко А. Г., Сидоренко A. M. (2011)
Горбань В. О. - Проникність біологічних бар’єрів тимуса для гетерогенних сироваткових білків, Горбань Г. П. (2011)
Тарасенко Л. М. - Роль типу реагування організму на стрес-індуковані ушкодження окремих відділів системи травлення, Омельченко О. Є., Цубер В. Ю. (2011)
Гончар І. B. - Вплив естрадіолу на амивність калікреїну в надниркових залозах щурів, Ковзун О. І. (2011)
Непорада К. С. - Вплив меланіну на розвиток оксидативного стресу в підшлунковій залозі щурів, залежно від стресостійкості організму, Слободяник Н. М. (2011)
Горбенко Н. І. - Вплив похідного 17β-естрадіолу ПЕ 0607 на концентрацію С-реактивного білка в сироватці крові оваріектомованих щурів з метаболічним синдромом, Козар В. В., Таран К. В., Яременко Ф. Г. (2011)
Крюк Ю. Я. - Особенности проявления оксидативного стресса при гипотиреозе разной степени тяжести в эксперименте, Махнева А. В., Золотухин С. Е., Битюков Д. С. (2011)
Хмара О. В. - Дифузний вовчаковий гломерулонефрит: гістологічні та імуногістохімічні особливості, Дядик О. О., Ткаченко Л. І., Федорішин Р. П. (2011)
Михейцева И. Н. - Стресс-индуцированная дизрегуляция при глаукомном процессе и купирующее влияние мелатонина, Ельский В. Н. (2011)
Гольцев А. Н. - Апоптотические процессы в тимусе и головном мозге при развитии экспериментального аллергического энцефаломиелита до и после лечения фетальными нервными клетками, Порожан Е. А., Бабенко Н. Н., Останков М. В. (2011)
Дубовик Є. І. - Вивчення зв’язку деяких факторів ризику гострого коронарного синдрому з поліморфізмом G-7-А гена матриксного Gla-протеїну (MGP), Гарбузова В. Ю. (2011)
Шатова О. П. - Участие лактата в "парадоксе Хелстрома", Хомутов Е. В., Сташкевич М. А., Зинкович И. И. (2011)
Обухова О. А. - Оцінка зв’язку факторів ризику гострого коронарного синдрому з поліморфізмом Thr83Ala гена MGP (2011)
Гуртовий В. А. - Стабільність пухлинної тканини при лімфомі Ходжкіна, Шпонька I. С., Біленький І. В., Антонюк С. В. (2011)
Шепель О. Л. - Вплив лінолевої кислоти та пірролідиндитіокарбамату на мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин іх кумулюсного оточення, Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю., Янчій Р. І. (2011)
Мнихович Ч. В. - Ультраструктурное изучение изменений иммунного ответа стромы молочной железы при фиброзно-кистозной болезни и раке молочной железы: сравнительное морфологическое исследование, Тернов М. М. (2011)
Мазур И. А. - Доклиническое исследование эмбриотоксичности и тератогенности препарата Лизиний, Волошин Н. А., Григорьева Е. А., Беленичев И. Ф., Вовченко М. Б., Кучеренко Л. И., Светлицкий А. А., Чугин С. В. (2011)
Гончар І. В. - Роль оксиду азоту в модуляції метаболічних ефектів адреналіну й інсуліну в міокарді, Нещерет О. П. (2011)
Колесник Ю. М. - Экспрессия васкулоэндотелиального фактора роста и характеристика эндотелиоцитов сосудов головного мозга животных с церебральной ишемией: фармакологические эффекты нового метаболитотропного препарата Лизиний, Беленичев И. Ф., Мазур И. А., Абрамов А. В., Кучеренко Т. И., Бухтиярова Н. В. (2011)
Драган Л. П. - Застосування рибоксину в корекції апоптотичних явищ у лімфоїдних тканинах радіаційно опромінених тварин (2011)
Малофій Л. С. - Патоморфологія місцевої імунної системи сегментарних бронхів при хронічному обструктивному захворюванні легень, Михайлюк І. О. (2011)
Гольцев А. Н. - Оценка цитокинового профиля при адъювантном артрите после применения криоконсервированных клеток плаценты, Луценко Е. Д., Останков М. В., Бондарович Н. А. (2011)
Кравченко М. А. - Изменение содержания CD4+CD25+ Т-клеток в региональных лимфоузлах крыс с адъювантным артритом до и после введения липидной фракции плаценты, Гольцев А. Н. (2011)
Ямпольская Е. Е. - Модуляция состояния моноцитарно-фагоцитарной системы животных с аутоиммунной патологией клетками фетальной печени, Гольцев А. Н. (2011)
Бризгіна Т. М. - Шляхи та механізми загибелі імунокомпетентних клітин у динаміці експериментального імунного ушкодження печінки 108-110, Макогон Н. В., Алексюк Л. І., Мартинова Т. В., Павлович С. І., Сухіна B. C., Янчій Р. І., Алексєєв І. М. (2011)
Шебеко Ю. О. - Характеристика експресії ММР-9 і ТІМР-1 при різному рівні імуноклітинної інфільтрації печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2011)
Евсеев А. В. - Особенности и гормонально-рецепторного статуса и пролиферативной активности эндометриальных полипов, Баударбекова М. М., Кузьо И. А. (2011)
Бартов Е. Ф. - Роль АТ1 рецепторів у дисфункції тромбоцитів при гострому порушенні кровообігу, Сулаєва О. М., Статінова О. А., Кірєєва М. О., Максименко О. Л. (2011)
Баринов Э. Ф. - Вариабельность ответа тромбоцитов на агонисты у пациентов с различной адренореактивностью при кровотечениях из язв гастродуоденальной зоны, Сулаева О. Н., Делий В. Ю. (2011)
Слюсаренко А. Е. - Иммунотропное действие железа, кобальта, марганца, молибдена, никеля, кальция и свинца в условиях фонового загрязнения городской среды, Евстафьева Е. В. (2011)
Гриневич И. В. - Влияние адаптации к гипоксической гипоксии на клеточный состав селезенки (2011)
Шмалєй С. В. - Особливості імунного статусу дітей з вадами зору, Зав’ялов В. П., Костенко О. Р., Редька І. B. (2011)
Шепітько В. І. - Цитоархітектоніка мастоцитів у слизовій оболонці твердого піднебіння і привушних залозах щурів, Єрошенко Г. А., Сенчакович Ю. В., Цуканов Д. В., Шепітько І. В. (2011)
Сыволап В. Д. - Некомпактный миокард левого желудочка: современные аспекты и диагностика, Лашкул Д. А., Григорьева М. Ю., Федоренко М. А., Сапронова Ж. Э., Гойденко Е. А. (2011)
Чекман І. С. - Серцево-судинна патологія: сучасні аспекти фармакотерапії, Горчакова Н. О. (2011)
Волошин В. М. - Застосування тіотріазоліну на фоні інгаляційного впливу толуолу при вивченні морфогенезу тимуса щурів (2011)
Вітаємо з 70-річчям! (2011)
Колченко Г. Ф. - Розроблення нормативних документів для забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, Шестак І. В. (2012)
Первунінський С. М. - Організація множинного доступу в системах передачі даних шумовими сигналами, Журавель П. Д. (2012)
Сайко В. Г. - Особенности применения комбинированного метода для снижения уровня шумов для защищенных гетерогенных сетей подвижной радиосвязи (2012)
Яремчук Ю. Є. - Рекурентні послідовності як основа криптографічних методів (2012)
Самков О. В. - Інформаційний обмін на ринку електричної енергії з використанням технології ebXML (2012)
Климаш М. М. - Дослідження та моделювання якісних та часових параметрів вузла обслуговування трафіку мультисервісної мережі, Кирик М. І., Плесканка Н. М., Янишин В. Б. (2012)
Розоринов Г. Н. - Характеристики простых ВН сигналов, используемых в ВОСП, Фендри М. А. (2012)
Погорілий Л. Г. - Основні напрямки розвитку телекомунікаційної мережі ДП НЕК "Укренерго", Колченко О. В., Полонський С. Б. (2012)
Колченко О. В. - Деякі аспекти вибору платформи управління телекомунікаційною мережею ДП НЕК "Укренерго", Полонський С. Б., Колченко Т. В. (2012)
Бойченко О. В. - Кількісне визначення масштабності та повноти даних інформаційної системи (2012)
Темник К. В. - Нечёткая модель прогнозирования отношения удалённых исполнителей к параметрам выполнения работ (2012)
Зайцев Г. Ф. - Моделирование статической системы частотной автоподстройки с принципом управления по отклонению и комбинированной системы с астатизмом первого порядка и повышенным быстродействием, Булгач В. Л., Гниденко О. Н., Градобоева Н. В. (2012)
Ляш Т. Г. - Деякі аспекти створення нормативної бази для організації підключення технічних засобів операторів телекомунікацій до мережі спільноканальної сигналізації № 7 (2012)
Ружинський В. Г. - Деякі аспекти впровадження систем захисту проти порушень в телекомунікаційних мережах операторів (2012)
Максимов В. В. - Дослідження часу увімкнення IP інтерфейса, Самойлюк А. О. (2012)
Дикарев А. В. - Дискретные однородные КИХ-фильтры (2012)
Сундучков А. К. - Проблемы качества предоставления телекоммуникационных услуг 4G в мобильной связи (2012)
Варфоломеєва О. Г. - Визначення часу затримки транзакції в системі управління інфокомунікаціями з урахуванням залежності моделі трафіку від архітектури управління (2012)
Ткаленко О. Н. - Оценка характеристик и устойчивости нечеткого быстро адаптирующегося регулятора для AQM в сетях TCP/IP (2012)
Максимов В. В. - Алгоритм вибору двоскачкових MPR вузлів, Полісніченко В. В. (2012)
Мєшков С. І. - Застосування методів самоорганізації до розрахунку параметрів інфокомунікаційних мереж (2012)
Хахлюк О. А. - До питання підвищення завадостійкості демодуляторів багатопозиційних сигналів із ФРМ-2, Щербина І. С., Зінченко О. В., Єфремов О. С. (2012)
Дещинський П. Ю. - Дослідження живучості Р2Р мереж з використанням теорії випадкових графів, Стрихалюк Б. М. (2012)
Камышный A. M. - TFH - новая линия дифференцировки Т-хелперов: происхождение, фенотип, эффекторные функции, роль в развитии аутоиммунной патологии, Гриневич И. B., Деген A. C., Топол И. А., Буга Т. М. (2011)
Березин А. Е. - Диагностическая и прогностическая ценность биологических маркеров неоангиогенеза и неоваскуляризации у пациентов, перенесших мозговой ишемический инсульт, Лисовая О. А. (2011)
Березин А. Е. - Роль циркулирующих стромелизинов как предикторов кардиального ремоделирования пациентов с Q-инфарктом миокарда при краткосрочном наблюдении, Самура Т. А. (2011)
Рекалов Д. Г. - Системний остеопороз і функціональна недостатність опорно-рухового апарата у хворих на ранній ревматоїдний артрит: дані однорічного спостереження (2011)
Серветник М. І. - Клініко-морфологічні характеристики простатичної інтраепітеліальної неоплазії, Поспішіль Ю. О. (2011)
Базалицька С. В. - Процеси убіквітинації та сумоілації в патогенезі чоловічої неплідності, Романенко A. M. (2011)
Сорокина И. В. - Влияние ВИЧ-инфекции матери на состояние сосудистого русла щитовидной железы плода, Шерстюк С. А., Ремнева Н. А. (2011)
Рябоконь Ю. Ю. - Клінічна характеристика позапечінкових проявів у хворих на хронічний гепатит С (2011)
Руденко С. О. - Причини і наслідки ГПМК і характеристика легеневих ускладнень (морфогенез і танатогенез), Шамаєв М. І., Сільченко В. П., Малышева Т. А., Андрєєв С. А. (2011)
Полякова Л. І. - Динаміка росту та патогістологічна характеристика пухлинних ксенографтів як об'єкта тестування протипухлинної активності препаратів, Пристопюк B. C., Чайковська Л. В., Резніков О. Г. (2011)
Салахова Г. М. - Морфометричні зміни в легеневих судинах під впливом мезенхімальних стовбурових клітин на фоні монокроталініндукованої легеневої гіпертензії у щурів (2011)
Пішак В. П. - Гістоморфологічний стан епіфіза та нирок за умов стандартного режиму освітлення при поєднаній дії анаприліну й мелатоніну, Кривчанська М. І., Давиденко І. С., Грицюк М. І., Проняєв Д. В. (2011)
Баударбекова М. М. - Особливості імуногістохімічного профілю інвазивних аденокарцином ендометрія (2011)
Малышева Т. А. - Критерії інвазивності нейроектодермальних пухлин головного мозку (2011)
Пославська О. В. - Імуноморфологічне дослідження маркерів тканинної інвазії в плоскоклітинних раках орофарінгеальної області, Шпонька І. С. (2011)
Шиш A. M. - Дослідження механізмів протизапальної дії омега-3 поліненасичених жирних кислот, Каплінський С. П., Нагібін B. C., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2011)
Бондаренко А. В. - Особенности морфологической диагностики бациллярного ангиоматоза и болезни кошачьих царапин, Гаргин В. В., Козько В. Н. (2011)
Тертышный С. И. - Морфологические изменения в стволе мозга и мозжечке при постреанимационной энцефалопатии, Туманский В. А., Евсеев А. В. (2011)
Сірко А. Г. - Клінічні та комп'ютерно-томографічні особливості важкої черепно-мозкової травми (2011)
Шаврин В. А. - Ультраструктурные особенности синапсов в критических зонах инфаркта головного мозга в эксперименте, Шулятникова Т. В. (2011)
Благодаров В. М. - Морфологічні особливості зрілої плаценти людини при поєднанні водянки вагітних з анемією, Лагода Н. М., Данилішина М. В. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Анатомия щитовидных желез белых крыс в норме и при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2011)
Савка І. Г. - Морфологічні ознаки площини перелому великої гомілкової кістки в судово-медичній практиці (2011)
Куц Л. В. - Роль нервової системи в розвитку "синдрому подразненого кишечника" при псоріазі (2011)
Марковский В. Д. - Абсцесс лобной доли головного мозга, Плитень О. Н., Мирошниченко М. С. (2011)
Кузьмичев А. А. - Случай наблюдения метастазирования злокачественной меланомы без первично выявленной локализации в стенку желудка и тонкой кишки, Федорчук В. И. (2011)
Вороненко Ю. В. - Наукова, педагогічна та суспільна діяльність заслуженого діяча науки і техніки україни, д.м.н., професора Гиріна Віталія Миколайовича (до 70-річчя від дня народження), Дзюблик І. В., Волянський А. Ю. (2006)
Гришина Е. И. - Системные проявления у больных ревматоидным артритом в зависимости от прогноза заболевания, Андреева И. Д., Андрусенко В. В., Ракитянская О. А., Менкус Е. В. (2006)
Бирюкова С. В. - Адгезивный потенциал Staphylococcus aureus и Candida albicans, выделенных из экссудата воспаленных слюнных желез под влиянием озонирования, Большакова Г. М. (2006)
Осолодченко Т. П. - Характеристика біологічних властивостей штамів мікроорганізмів при культивуванні на поживних середовищах, отриманих із промислових відходів, Штикер Л. Г., Рябова І. С., Завада Н. П., Руденко Л. М., Божко М. Г., Драч М. І. (2006)
Ждамарова Л. А. - Мінливість соматичних антигенів клітинної стінки С. diphtheriae під впливом електронного пучка, Скляр Н. І. (2006)
Непорада В. П. - Академік Д.К. Заболотний – борець за здоров`я людей (до 140-річчя від дня народження), Чайковський Ю. Б., Резнік В. І., Пугач Н. Б. (2006)
Титул, зміст (2013)
Солошич І. О. - "Зелена економіка" в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку, Підліснюк В. В. (2013)
Матяшук Р. К. - Чутливість окремих сортів канни до дії абіотичних чинників, Мазура М. Ю. (2013)
Слива Ю. В. - Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо управління навколишнім середовищем (2013)
Сілонова Н. Б. - Аналіз основних аспектів управління відходами з урахуванням вимог європейського законодавства, Вакуленко Г. В. (2013)
Бабич А. Г. - Видовий склад та зональна поширеність цистоутворюючих нематод в Україні, Бабич О. А., Дзюба Ю. В., Сухарева Р. Д. (2013)
Чабанюк Я. В. - Утримання мікроорганізмів-агентів поліфункціональних комплексів біопрепаратів на поверхні насіння, Клименко А. М., Дзюба Р. І., Бунас А. А. (2013)
Москалець В. В. - Вплив екологічних чинників на фотосинтетичну діяльність агрофітоценозів тритикале озимого (2013)
Сілонова Н. Б. - Належна виробнича практика виробництва білкових мінерально-вітамінних добавок, Мандрига А. О. (2013)
Томчук В. А. - Співвідношення різних класів ліпідів у жовчі та печінці здорових і хворих новонароджених телят та після застосування ентеросорбентів (2013)
Поцелуйко М. П. - Дослідження відповідності деяких продуктів харчування вимогам національних нормативних документів, Слива Ю. В., Ульвак О. А. (2013)
Слива Ю. В. - Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо системи управління безпечністю харчових продуктів, Швець Т. Г. (2013)
Барилко Є. О. - Виховання патріотизму в американських школярів у позашкільній діяльності, Барилко С. М. (2012)
Белых А. С. - Культуросообразность как сущностная характеристика формирования мировоззрения (2012)
Бондаренко Н. Б. - Реалізація наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, Ляшова Н. М. (2012)
Бреславец Н. А. - Педагогические технологии: традиции и инноватика (2012)
Донченко Н. А. - Збереження художніх традицій народного костюму у пластиці малих форм (2012)
Ененко И. А. - Закономерности выбора рациональной аппликатуры при игре на фортепиано (2012)
Жейнова С. С. - Формування готовності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку до педагогічної творчої діяльності (2012)
Журавльова Л. С. - Логопедична робота з дітьми дошкільного віку засобами фольклору (2012)
Крахмалева Е. Г. - Диагностика уровня развития нравственного сознания студента (2012)
Лаврентьєв А. О. - Критерії формування естетичної культури студентів (2012)
Лохіна Д. Г. - Основні риси гуманізму та історичний аналіз розвитку гуманістичних ідей Давнього Китаю, Античності та Арабського Халіфату (2012)
Мазанюк О. Ф. - Обґрунтування педагогічних умов формування природоохоронної культури студентської молоді в коледжах Автономної Республіки Крим (2012)
Марусенко О. А. - Використання дидактичної творчості у викладанні психологічних дисциплін, Ковальова А. В. (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Поняття "праця” в космогенно-енергетичній концепції С. А. Подолинського (2012)
Мірошніченко Д. В. - Критерії сформованості морально-духовних якостей сучасної університетської молоді (2012)
Нафанец Е. А. - Духовно-моральный мир ребенка. Влияние искусства на формирование творческой личности (2012)
Пранова Є. В. - Структура валеологічної спрямованості професійної освіти вчителів фізичного виховання (2012)
Путінцев А. В. - Професіоналізм підприємців у науковому дискурсі (2012)
Сафонова І. О. - Сутнісні характеристики дефініцій "компетенція" та "компетентність" (2012)
Сбітнєва Л. М. - Духовний потенціал хорового мистецтва (2012)
Сізов В. В. - Проблеми естетики поведінки в процесі соціалізації особистості (2012)
Степина Е. Г. - Роль национальной и культурной идентичности в нравственном воспитании студентов университета (2012)
Сутула В. О. - Базові ознаки фізичної культури особистості (2012)
Тихомирова Н. Ф. - Изучение аппликатуры в контексте стилистических особенностей музыкальных призведений (2012)
Федорова Л. М. - Основні підходи до соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю (2012)
Форостюк І. В. - До питання збереження національних особливостей в умовах іншокультурного середовища (2012)
Фунтікова Н. В. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "інтелігентність" (2012)
Холодний О. І. - Деякі психологічні характеристики прояву особистості школярів (2012)
Шайкіна О. О. - Педагогічні умови розвитку інженерно-педагогічної творчості студентів (2012)
Шийко Н. В. - Вплив естетичного середовища навчального закладу на розвиток духовно-моральних цінностей студентської молоді, Пустовойтова О. В., Москальова С. Ю. (2012)
Шумра Л. Л. - Формування цілісної картини світу студента коледжу у процесі вивчення фізики (на прикладі використання творів мистецтва) (2012)
Яровий В. М. - Роль Луганського обласного центру народної творчості у формуванні духовно-морального світу людини (2012)
Князєва А. К. - Вплив селеніту натрію на імуноферментні показники ендотеліальної дисфункції у хворих на субклінічний гіпотиреоз у поєднанні ревматоїдним артритом в амбулаторних умовах (2012)
Сікора В. З. - Вивчення кореляційних та регресійних зв’язків між деякими гістоморфометричними показниками тимусу білих щурів (2012)
Анісімова С. І. - Вплив експериментальної композиції Метовітан на залежні від цитохрому Р-450 процеси біотрансформації протитуберкульозних засобів в печінці щурів, Шаяхметова Г. М., Вороніна А. К., Бондаренко Л. Б., Коваленко В. М. (2012)
Безатян М. А. - Морфометрические показатели грудной клетки у детей подросткового возраста начала ХХ и ХХІ веков (2012)
Берест А. Ю. - Особенности органогенеза тимуса крыс после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок (2012)
Верескун Р. В. - Оценка влияния имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного железом в различных концентрациях на гистоморфометрические параметры проксимального эпифизарного хряща плечевой кости половозрелых крыс (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Рентгенангіографічні зміни та просторова характеристика судинного русла нирок при однобічному стенозі ниркової артерії в експерименті (2012)
Глазков Е. О. - Дослідження порушень процесу адаптації іноземних студентів (2012)
Дрель В. Ф. - Влияние физической нагрузки на гистоструктуру печени при гепатите (2012)
Дроговоз К. В. - Морфологічна оцінка ефективності нової комбінованої мазі "Клівазол” на моделі травматично-бактеріально-грибкового вагініту у щурів, Зайченко Г. В., Грищенко О. В. (2012)
Желнин Е. В. - Морфологические особенности посттравматической регенерации альвеолярной кости в эксперименте (2012)
Житников А. Я. - Формирование ростковых хрящей и особенности их кальцификации в растущих длинных костях курицы (Gallus domesticus) (2012)
Запорожченко О. В. - Вивчення впливу препаратів з пробіотичними мікроорганізмами на морфометричні показники печінки щурів з аллоксановим діабетом і гепатитом, Данилова А. О. (2012)
Карчевский С. А. - Анатомические особенности строения поясничной области при ультразвуковом исследовании (2012)
Кащенко С. А. - Особливості ангіоархітектоніки сечового міхура (2012)
Комшук Т. С. - Морфометричні показники вентрикулярної системи мозку людини в період зрілого віку з її тривимірним моделюванням (2012)
Костенко Є. Я. - Метод ідентифікації та порівняння рентгенологічних ортопантомограм за інтенсивністю зображення (2012)
Кузьменко Ю. Ю. - Ультраструктура нирок ювенільних щурів на ранніх стадіях розвитку вродженого гіпотиреозу (2012)
Кутя С. А. - Дисперсионный анализ показателей, отражающих перестройку костей крыс, подвергавшихся систематическому гипергравитационному воздействию (2012)
Логоша А. І. - Хімічний склад регенерату великогомілкової кістки молодих щурів в нормі та при різних ступенях позаклітинного зневоднення організму (2012)
Мізь А. В. - Морфометрична характеристика стінки неураженої тонкої кишки щурів у віковому аспекті, Герасимюк І. Є. (2012)
Мороз В. М. - Вплив рухового навика щурів на площу моторної кори, Власенко О. В. (2012)
Лузин В. И. - Гистоморфометрические параметры мыщелкового хряща нижней челюсти крыс при имплантации в большеберцовую кость материала OK-015, насыщенного железом в различных концентрациях, Морозов В. Н., Гаврилов В. А. (2012)
Овчаренко В. В. - Морфометричні особливості будови селезінки щурів після впливу хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженості в поєднанні з фізичним навантаженням (2012)
Огієнко М. М. - Зміни хімічного складу регенерату великогомілкової кістки щурів за умов загальної дегідратації (2012)
Пилипко І. В. - Особливості структурно-просторової організації судин органів сечо-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії (2012)
Рущак В. В. - Дія кверцетину та вітаміну C на цитохром P450 2E1 при метаболічному синдромі у морських свинок, Коваленко В. М., Шаяхметова Г. М., Кітам В. О., Чащин М. О. (2012)
Салига Ю. Т. - До вивчення деяких параметрів системи антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів у крові щурів за токсичної дії хлорпірифосу, Росаловський В.П. (2012)
Сербін С. І. - Морфометричні особливості структурних елементів слизової оболонки передньої та задньої стінок лобової пазухи людини в нормі (2012)
Слободян О. М. - Багатофакторний регресійний аналіз печінкових вен у новонародженої людини (2012)
Стеченко Л. О. - Ультраструктура кровоносних капилярів сечового міхура у пренатальному онтогенезі, Пастухова В. А., Лисаченко О. Д., Чухрай С. М., Трофімова І. М. (2012)
Tarasova I. V. - Prediction of Early Anemia Progressing in Newborns with Congenital Pneumonia Under Microelementoses (2012)
Черкасов Е. В. - Особливості клітинного циклу клітин тимусу щурів після опікового ураження шкіри, Гунас І. В., Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А. (2012)
Шаяхметова Г. М. - Роль цитохрому Р-450 2Е1 у порушенні репродуктивної здатності щурів-самців зі стрептозотоциновим діабетом, Бондаренко Л. Б., Блажчук І. С., Коваленко В. М. (2012)
Шевчук Н. А. - Сонографічна товщина паренхіми нирок у практично здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів (2012)
Гасанова И. Х. - К вопросу о "старении" сосудистых сплетений желудочков головного мозга (2012)
Гафарова Э. А. - Масса и органометрические показатели печени крыс, подвергавшихся воздействию гипергравитации без применения и с применением методов коррекции (2012)
Лященко О. И. - Морфологическое состояние овариальных желез в условиях односторонней овариэктомии, хронической алкогольной интоксикации и ее коррекции, Федченко С.Н. (2012)
Савенко Л. Д. - Кинетокардиограмма взрослых кошек, Чурилин О. А. (2012)
Тян О. В. - Антропометрические характеристики пациенток с различными формами сужения таза, Стклянина Л. В., Савенко Л. Д., Орлова Е. А. (2012)
Грищук М. Г. - Структурно-функциональное состояние мыщелковых хрящей нижней челюсти белых крыс различного возраста после 60-ти дневной экстремальной гипертермии (2012)
Шутов Е. Ю. - Влияние 60-ти дневной ингаляции парами толуола на химический состав большеберцовых костей половозрелых белых крыс (2012)
Лузин В. И. - Морфология сосцевидных тел гипоталамуса человека в пренатальном онтогенезе, Мищенко Н. П. (2012)
Луговсков Д. А. - Химический состав нижней челюсти половозрелых белых крыс после 60-дневной ингаляции парами толуола, Скоробогатов А. Н. (2012)
Гетманец А. В. - Оценка влияния экспериментального артрита коленного сустава на строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости (2012)
Мирошниченко П. В. - Оценка степени влияния гиперхолестериновой диеты на морфо-функциональное состояние проксимального эпифизарного хряща большеберцовых костей у крыс периода инволютивных изменений (2012)
Кучеренко С. Л. - Гистологическое строение середины диафиза большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и облучении объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями (2012)
Кочубей А. А. - Оценка силы влияния тимэктомии и применения тимогена на ультраструктуру биоминералов кости и дентина резца нижней челюсти у белых крыс разного возраста (2012)
Глущенко Р. Н. - Ультраструктура минерального компонента большеберцовой кости белых крыс разного возраста при нанесении в ней метадиафизарного дефекта (2012)
Кривецький В. В. - Міцність плечової кістки при імплантації до великогомілкової кістки гідроксилапатитного матеріалу ОК-015, легованого марганцем (2012)
Кащенко С. А. - Эволюция строения паращитовидных желез, Ерохина В. В. (2012)
Шпуліна О. О. - Мікрокристалізація ротової рідини та перспективи її вивчення у профілактичній стоматології, Алієва І. М. (2012)
Памяти профессора Константина Леонидовича Лазарева (2012)
Содержание (2008)
Стадник С. А. - Особенности использования импульсных технологий для изготовления деталей авиационных двигателей, Третьяк В. В. (2008)
Пилипенко В. В. - Математическое моделирование продольных колебаний жидкостной ракеты при двухчастной неустойчивости динамической системы ЖРДУ – корпус ракеты, Долгополов С. И., Хоряк Н. В., Николаев А. Д. (2008)
Хорольский П. Г. - К решению проектной задачи обеспечения безопасности космических полетов в вероятностной постановке (2008)
Зиновьев Д. В. - Стабилизация двойного слоя на границе газоразрядной и термоионной плазмы, Целуйко А. Ф., Юнаков Н. Н. (2008)
Планковский С. И. - Моделирование течений в секционированном катодном узле плазмотрона, Шипуль О. В., Цегельник Е. В., Гарин В. О. (2008)
Толмачев Н. Г. - Моделирование и оценка физических параметров кванта "темной” энергии (2008)
Белик А. А. - Космическая транспортная система на основе комбинированной двигательной установки для доставки полезных грузов на ГСО при использовании ракеты - носителя "Днепр", Егоров Ю. Г., Кульков В. М., Обухов В. А., Попов Г. А. (2008)
Шнякин В. Н. - Перспективы дросселирования жидкостного ракетного двигателя тягой 450 кгс с пневмонасосным агрегатом, Конох В. Н., Калиниченко И. И., Кукса И. Ю. (2008)
Кучер О. Г. - Комплексний метод розпізнавання стану ТРДД з використанням нейронних мереж та методів розпізнавання образів, Дмитрієв С. О., Попов О. В., Тишкевич О. В. (2008)
Фролов Г. А. - Высокотемпературные испытания металлической тепловой защиты для ракетно-космической техники, Солнцев В. П., Солонин С. М., Бучаков С. В., Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Потапов А. М., Тихий В. Г. (2008)
Шамровский Д. А. - Влияние геометрических размеров кормовых диффузоров на совместную работу высотных двигателей РД-8 и РД-120 с ГДТ при стендовых испытаниях, Дешевых Н. В. (2008)
Гуськов В. П. - Оценка применения нового способа регулирования мощности приводной турбины для ЖРД "расширительной схемы", Кирпикин А. Ф. (2008)
Дронь Н. М. - Оценка эффективности выведения микроспутников на геостационарную орбиту с использованием ЭРДУ, Кондратьев А. И., Дубовик Л. Г. (2008)
Богатый А. В. - Разработка корректирующей двигательной установки для микро ка на базе абляционного импульсного плазменного двигателя, Дьяконов Г. А. (2008)
Дибривный А. В. - Результаты отработки системы обеспечения синхронизации выработки топлива из баков двигательной установки ДУ-802 космического буксира (2008)
Кравченко И. Ф. - Определение траекторных характеристик нестационарного потока газа в турбине авиационного двигателя, Лапотко В. М., Кухтин Ю. П. (2008)
Лоян А. В. - Экспериментальное исследование влияния положения катода-компенсатора на интегральные характеристики МСПД, Максименко Т. А., Кошелев Н. Н., Федотенко В. А. (2008)
Накашидзе Л. В. - Методология определения состава и схемных решений солнечных фотоэлектрических установок, Кныш Л. И. (2008)
Губин С. В. - Диагностирование химического накопителя энергии в составе систем гарантированного энергоснабжения методами интеллектуальной диагностики, Наказненко М. Н. (2008)
Кумченко Я. А. - Реализация полезной силовой нагрузки нереактивного летательного объекта (НЛО) только космическим энергообеспечением. Модель НЛО "Каштул-2" (2008)
Ткач М. Р. - К выбору параметров газотурбинных установок, использующих альтернативные топливные ресурсы (2008)
Ионов Д. А. - Влияние ухудшения характеристик узлов двигателя на коэффициент суммарного избытка воздуха в форсажной камере, Мельникова Н. С. (2008)
Радченко А. Н. - Энергосберегающий экологически безопасный судовой кондиционер на базе дизельгенератора, Бузник А. И. (2008)
Радченко Р. Н. - Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха судовых ДВС на базе эжекторной и абсорбционной холодильных машин, Сирота А. А., Коновалов Д. В., Радченко Н. И. (2008)
Радченко М. І. - Особливості застосування тепловикористовуючих водоаміачних абсорбційних холодильних машин для охолодження циклового повітря суднових ДВЗ, Красільщіков Є. О. (2008)
Ковеза Ю. В. - О решении тепловой задачи применительно к обычным и гибридным подшипникам качения газотурбинных двигателей, Никитин С. В., Пшеничных С. И. (2008)
Семенов В. Г. - Оценка влияния состава топлива на экономические показатели дизеля, Атамась А. И., Семенова-Кулиш В. В., Рудаченко С. В. (2008)
Шпаковский В. В. - Анализ эффективности применения поршней с корундовым слоем для снижения расхода топлива, Линьков О. Ю. (2008)
Ананьев В. М. - Применение зубчатых передач с несимметричными зубьями в редукторе ТВД, Новиков А. С., Пайкин А. Г., Дорофеев В. Л., Капелевич А. Л. (2008)
Епифанов С. В. - Разработка алгоритма формирования многорежимной модели газотурбинного двигателя в пространстве состояний на базе исходной нелинейной модели, Шевченко М. В. (2008)
Епифанов С. В. - Моделирование динамики турбовального двигателя в составе силовой установки летательного аппарата, Зеленский Р. Л. (2008)
Безуглый С. В. - Контур управления частотой вращения свободной турбины турбовального ГТД, Епифанов С. В., Суховей С. И. (2008)
Шифрин Б. М. - О моделировании колебаний пневматиков и пневмоколесных машин (2008)
Боришанский К. Н. - Особенности регистрации с помощью дискретно-фазового метода колебаний лопаток и валопровода при переходных режимах работы турбоагрегата (2008)
Михайлов А. Л. - Влияние расположения вибропреобразователей на статоре ТРДД на эффективность диагностики автоколебаний вентилятора в режиме реального времени, Посадова О. Л. (2008)
Яцко Л. Л. - Диагностика трещины вала по уровню нелинейности вибрации при субгармонических резонансах, Бурау Н. И., Сопилка Ю. В. (2008)
Бережной В. Ю. - Применение современных методов анализа нестационарных сигналов для исследования вибрации ГТД на переходных режимах, Дегтярёв О. Д., Кудин М. М., Савельев О. П. (2008)
Крюков И. И. - Техническая диагностика и восстановительный ремонт нагнетателей природного газа, Леонтьев С. А., Атаян Р. Ш., Мошников А. В. (2008)
Loboda I. - Compressor fouling identification on gas turbine field data, Trahyn Amescua I. K. (2008)
Кузнецов O. O. - Дослідження диференційних властивостей мініверсій блочно-симетричних шифрів AES І ADE (2008)
Рева О. М. - Критерії безпеки польотів в моніторингу авіаційних подій (аналітичний огляд), Медведенко О. М. (2008)
Андриишин М. П. - Линейные тренды в диагностике баланса газа, Игуменцев Е. А., Прокопенко Е. А. (2008)
Кучук Г. А. - Конвергенция автономных трафиковых процессов в мультисервисных сетях, Нечаусов С. Н. (2008)
Томашевский А. В. - Использование последовательного критерия вальда для обнаружения "разладок" технологических операций, Снежной Г. В. (2008)
Харитонов Ю. Н. - Построение иерархии при реконструкции сложных технических систем (2008)
Смаль С. Н. - Вероятностная модель процесса конструкторско-технологической разработки корпусной детали (2008)
Аннотации (2008)
Сведения об авторах (2008)
Алфавитный указатель (2008)
К сведению авторов (2008)
Змiст (2009)
Бородюк В. М. - Правові аспекти удосконалення відносин власності, Фролова Г. С. (2009)
Федулова Л. І. - Стан розвитку корпоративної (заводської ) науки в Україні: загроза технологічній безпеці, Глушко О. О. (2009)
Липницкий Д. В. - Вхождение в кризис – макроэкономический анализ (2009)
Кухарская Н. А. - Валютно-финансовый механизм развития экономики Украины (2009)
Амоша О. І. - Особливості ліквідації вугільних шахт у старопромислових регіонах, Бардась А. В. (2009)
Долішній Д. Б. - Використання міжнародного досвіду реформування ринку електроенергії в Україні, Петренко В. П. (2009)
Сапицкая И. К. - Формирование жизненного цикла угольной промышленности Донбасса (2009)
Середа Л. О. - Роль вугілля як головного енергоносія при забезпеченні економічної стабільності України (2009)
Царенко О. В. - Механізми підвищення ефективності інвестиційного забезпечення легкої промисловості регіонів країни (2009)
Кулиш Е. В. - О проявлениях мирового экономического кризиса в черной металлургии Украины, Телюк В. А. (2009)
Виецкая О. В - Экономико-математическая модель расчета нейтральных норм налоговой амортизации в условиях инфляции (2009)
Винарик Л. С. - Основные понятия эффективности онлайнового электронного бизнеса, Васильева Н. Ф. (2009)
Шишкіна К. М. - Моделювання діяльності регіону з використанням цінового ефекту мультиплікації (2009)
Кокодей Т. А. - Модель системы стратегического управления оператором сотовой связи и алгоритм её проектирования (2009)
Єременко В. В. - Інформаційна модель управління технічною підготовкою модернізації виробничих потужностей підприємства (2009)
Козоріз М. А. - Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання, Жихор О. Б. (2009)
Любунь О. С. - Формування фінансово-економічного механізму реалізації інвестиційно-інноваційної моделі України (2009)
Підоричева І. Ю. - Сучасні передумови створення системи взаємодії науки, освіти і промислового комплексу (2009)
Дементьева Т. А. - Методы оценки уровня инновационного потенциала персонала на промышленных предприятиях (2009)
Воронкова А. Е. - Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика (2009)
Варава Л. М. - Обґрунтування оцінки організаційно-технічного рівня виробництва методом енергетичних показників, Ртищев С. А. (2009)
Валуєв Ю. Б. - Базові економічні моделі процесів зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємств (2009)
Кучер В. А. - Механізм стратегічного планування конкурентоспроможності промислового підприємства (2009)
Попова А. Ю. - Нові тенденції в управлінні потенціалом підприємств на підставі реінжинірингу бізнес-процесів та аутсорсингу, Дукова А. Г. (2009)
Иванова В. В. - Энергосбережение как экономический ресурс (2009)
Жовтанецький В. І. - Пріоритети вдосконалення фінансової політики і структури зайнятості в бюджетному і промисловому секторах економіки, Заблоцький М .Б. (2009)
Бєлозерцев О. В. - Вплив бюджетних інвестицій на результативність роботи вугледобувних підприємств (2009)
Папаіка О. О. - Методика визначення відсоткової ставки кредитування інвестиційних проектів, Міночкін Д. М. (2009)
Мікловда В. П. - Еколого-економічні засади розвитку гірських територій регіону в умовах транскордонного співробітництва, Лизанець О. В. (2009)
Контоджианни А. - Морская среда Черного моря как фактор социально-экономического развития Крыма, Саломатина Л. Н., Фортуцци Дж. (2009)
Дейнека А. М. - Стратегічні напрями адаптації лісового сектору економіки України до наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи (2009)
Черниченко Г. А. - Инфляция как отражение экономики (2009)
Про розвиток національної промисловості: сучасні наукові погляди на сучасні проблеми (2009)
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання” (19-20 жовтня 2009 р., Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк) (2009)
Анотацiї (2009)
Аннотации (2009)
Abstracts (2009)
Титул, содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Дмитриев Д. В. - "Старые" и "новые" гидроксиэтилкрахмалы: исследование эффективности и безопасности (2013)
Лиманкина И. Н. - Диагностическое значение J­волны (2013)
Заплатников А. Л. - Внутриутробные инфекции: диагностика, лечение, профилактика, Коровина Н. А., Корнева М. Ю., Чебуркин А. В. (2013)
Зозуля І. С. - Особливості підготовки лікарів­слухачів та інтернів на кафедрі медицини невідкладних станів з питань цереброваскулярної патології, Боброва В. І., Зозуля А. І. (2013)
Черний В. И. - Применение неполного парентерального питания в интенсивной терапии тяжелой черепно­мозговой травмы с использованием современного аминокислотного раствора Аминосол® НЕО., Городник Г. А., Билошапка В. А., Герасименко А. С. (2013)
Сайко А. В. - Нейропротекция Мексидолом и комплексом L­аминокислот и полипептидов в составе базисной терапии больных с инфарктами мозга в вертебробазилярном бассейне, Лучкевич М. П., Маланкевич Ю. И. (2013)
Никонов В. В. - Холина альфосцерат в терапии острого ишемического инсульта, Савицкая И. Б., Белецкий А. В. (2013)
Пасечников С. П. - Сравнительная оценка эффективности послеоперационного обезболивания морфином и Акупаном в урологической практике, Никитин О. Д., Малолетний Л. Н. (2013)
Шейман Б. С. - Некоторые аспекты механизмов действия гемического антигипоксанта Ацизола в клинической практике и эксперименте, Курик М. В., Волошина Н. А., Вакуленко Р. В., Сафронова И. А. (2013)
Курсов С. В. - Особливості гемодинамічних ефектів інозину (короткий літературний огляд із результатами власних спостережень), Ніконов В. В., Хижняк А. А., Михневич К. Г., Ієвлева В. І. (2013)
Бєлая І. Є. - Структурно­функціональні зміни серця у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки. (2013)
Хуторська Л. А. - Вплив інсулінотерапії на показники інсулінорезистентності й ризик розвитку смерті від серцево­судинної патології у хворих на цукровий діабет 2­го типу (2013)
Усенко Л. В. - Способ нивелирования стресс­индуцированной гипергликемии при тяжелых критических состояниях, Муслин В. П., Мосенцев Н. Ф., Мосенцев Н. Н. (2013)
Левичев Э. А. - Профилактика регургитации и аспирации при проведении экстренной общей анестезии, Недашковский Э. В. (2013)
Шуленин С. Н. - Клиническое значение синдрома ранней реполяризации желудочков, алгоритм обследования пациентов, Бойцов С. А., Бобров А. Л. (2013)
Волков И. К. - Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей (2013)
Швец С. М. - Лечение острых реакций на яд перепончатокрылых насекомых (2013)
Пархоменко А. Н. - Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом (Часть 1), Амосова Е. Н., Дзяк Г. В., Нетяженко В. З., Иркин О. И., Голобородько Б. И., Коваль О. А., Копица Н. П., Шумаков В. А., Тащук В. К. (2013)
Ткачишин В. С. - Отруєння похідними сульфонілсечовини (2013)
Сапрыгин Д. Б. - Тропонины (2013)
Потейко П. И. - Туберкулез периферических лимфатических узлов, Крутько В. С., Шевченко О. С., Ходош Э. М. (2013)
Науменко В. А. - Роль технологии психологической манипуляции в предоперационной подготовке при анестезиологическом обеспечении плановых малых гинекологических операций в амбулаторной практике (2013)
Симпозиум "Общие вопросы анестезиологии" (2013)
Рынденко С. В. (2013)
Вниманию авторов (2013)
Журило А. Г. - Вклад отечественных ученых в создание промышленной металлургической лаборатории в Харьковском технологического институте императора Александра ІІІ (2013)
Мирошников В. В. - Исследование возможности контроля упругих напряжений по величине остаточной намагниченности металла, Завальнюк О. П. (2013)
Стенцель Й. І. - Теоретичні дослідження ультразвукового пристрою контролю рівня з нерівномірною поверхнею, Шаповалов О. І., Літвінов К. А., Євсюков В. В. (2013)
Стенцель Й. І. - Принцип реологічних переходів при діагностуванні роботи серцевої системи електрокардіографічним методом, Рябіченко А. В., Петросян Л. І., Літвінов К. А. (2013)
Стенцель Й. І. - Дослідження похибок вимірювального контролю рівня рідинних середовищ, Літвінов К. А. (2013)
Талиб Синан - Определение дефекта зубчатого колеса с помощью датчика частоты вращения, Швец С. Н., Яковенко В. В. (2013)
Рыжиков В. Д. - Трехэнергетическая цифровая радиография для разделения веществ с малым эффективным атомным номером, Ополонин А. Д., Волков В. Г., Лисецкая Е. К., Галкин С. Н., Воронкин Е. Ф. (2013)
Ковальов В. М. - Удосконалення методики розрахунку диференційних захистів трансформаторів на реле РНТ (2013)
Петрищев О. Н. - Теоретические исследования ЭМА способа регистрации поверхностных волн при ультразвуковом контроле ферромагнитных металлоизделий, Сучков Г. М., Романюк М. И., Хащина С. В. (2013)
Сучков Г. М. - Огляд методів та засобів для ультразвукового контролю заготовок та залізничних осей, Познякова М. Є. (2013)
Луценко Г. Г. - Анализ спектра сигналов АЭ в системе контроля повреждённости циклически деформируемого мощным акустическим полем материала, Галаненко Д. В., Талько О. В. (2013)
Стороженко В. А. - Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью понижения уровня помех, Лазоренко O. В., Мягкий А. В. (2013)
Волков В. Г. - Методы обработки сигналов мультидетекторных систем цифровой радиографии, Рыжиков В. Д., Ополонин А. Д., Лисецкая Е. К. (2013)
Горбашова А. Г. - Оценка механизмов ЭМА преобразования при излучении и приеме поверхностных волн, Петрищев О. Н., Сучков Г. М., Романюк М. И., Хащина С. В., Ноздрачова Е. Л. (2013)
Безимянний Ю. Г. - Постадійний контроль розподілу властивостей в об'ємі заготовок з порошкового заліза, Баглюк Г. А., Євко І. Г., Комаров К. А. (2013)
Десятніченко О. B. - Приймаючий аналоговий тракт зі смуговою характеристикою для засобу неруйнівного контролю ультразвукового приладу, Сучков Г. М., Рекало К. О. (2013)
Назаренко В. Р. - Булат и сталь булатного типа - первый материал для контроля качества (2013)
Журило Д. Ю. - Расчет распределения температур в непрерывнолитой заготовке при помощи ЭВМ (2013)
Аксьонова О. В. - Чи безпечний посуд на українському ринку?, Журило О. Д. (2013)
Шепітько В. Ю. - Наукові здобутки та перспективи діяльності лабораторії "Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю", Авдєєва Г. К. (2013)
Борисов В. І. - Питання систематизації Особливої частини кримінального права (2013)
Радутний О. Е. - Сакральність кримінально-правового простору (2013)
Орловський Р. С. - Диференціація кримінальної відповідальності при співучасті (2013)
Григор’єва М. Г. - Особливості дійового каяття при пособництві (2013)
Батиргареєва В. С. - Вплив процесів глобалізації світу на розвиток кримінологічної науки в Україні (2013)
Головкін Б. М. - Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях (2013)
Настюк В. Я. - Протидія корупції як один із засобів забезпечення ефективної антитерористичної діяльності в Україні, Бєлєвцева В. В. (2013)
Колодяжний М. Г. - Кримінологічна характеристика військових злочинів в Україні (2013)
Христич І. О. - Проблеми встановлення обсягів латентної віктимності в Україні (2013)
Мошак Г. Г. - Реформування органів МВС України у контексті досвіду Євро-2012 (2013)
Овчаренко О. М. - Міжнародні стандарти організації та функціонування органів кримінальної юстиції (2013)
Глинська Н. В. - Розумність як стандарт доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2013)
Білоус В. В. - Технологізація кримінального провадження:стан і перспективи (2013)
Веліканов С. В. - Події-причини як елемент предмета теорії причинності в криміналістиці (2013)
Павлюк Н. В. - До питання про застосування науково-технічних засобів під час фіксування показань неповнолітніх (2013)
Автухов К. А. - Щодо якості підзаконних нормативно-правових актів у галузі кримінально-виконавчого права (на прикладі Правил внутрішнього розпорядку СІЗО) (2013)
Лисодєд О. В. - Стан і напрями розвитку наукових досліджень інституту правового статусу засуджених (2013)
Бунін Є. О. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових органів (2013)
Дубович О. В. - Щодо морально-психологічного обліку особи злочинця без визначеного місця проживання (2013)
Калініна А. В. - Рівень і динаміка як елементи кримінологічної характеристики злочинності іноземців та осіб без громадянства (2013)
Оберемко Ю. О. - Наукові підходи до визначення поняття "латентна віктимність" (2013)
Резнікова Г. І. - Професійна таємниця: поняття, ознаки та види (2013)
Резнікова О. І. - Місце віктимологічних знань у системі криміналістики (2013)
Спасенко К. О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2013)
Шрамко С. С. - Взаємодія правоохоронних органів із громадськістю у сфері запобігання злочинності (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми кримінальної відповідальності (2013)
Пам’яті Юрія Михайловича Грошевого (2013)
Вихідні дані (2013)
Новаковський Л. Я. - Довідник із землеустрою обґрунтуваннянеобхідності та проблеми створення (2013)
Третяк А. М. - Сучасний землеустрій як самостійна галузь наукового знання (2013)
Євсюков Т. О. - Охорона особливо цінних земель: досвід зарубіжних країн (2013)
Бутенко Є. В. - Моніторинг контурно-меліоративних заходів: сучасний стан та ефективність, Якимовська Н. В. (2013)
Другак В. М. - Економіка землекористування домашніх господарств сільських територій: поняття та сутність (2013)
Мартин А. Г. - Принципи діагностування нецільового використання земель, Чумаченко О. М., Кривов'яз Є. В. (2013)
Будзяк О. С. - Ризики екологобезпечного використання земель в умовах глобальних кліматичних змін (2013)
Щербак К. О. - Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області (2013)
Жук О. П. - Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури, Шевченко О. В. (2013)
Полтавець А. М. - Проблеми формування режиму територій,які використовують із рекреаційною метою (2013)
Опенько І. А. - Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та в Україні (2013)
Шкарупа О. В. - Состояние рыбопромысловой отрасли Украины за 2012 г., Пличко В. Ф. (2013)
Геворгиз Р. Г. - Моделирование динамики роста популяции микроорганизмов в накопительной культуре. Закрытая система, Лелеков А. С., Король О. Н. (2013)
Изергин Л. В. - Пиленгас Азовского моря: зарождение, расцвет, упадок, Губанов Е. П., Гетманенко В. А., Солод Р. А. (2013)
Bulli L. I. - Affect of the environmental non-biological factors on embryonic and larvae growth of Mullets in the area of the Azov and Black Seas (2013)
Иванов д. А. - Распределение и численность рапаны в восточной части Черного моря (2013)
Осовский Д. И. - Математическое моделирование динамики судна со струйной механизацией рулевого комплекса, Ефимов О. Э. (2013)
Серёгин С. С. - Особенности принятия управленческих решений при создании кластеров, Ушаков В. В., Серёгина Т. В. (2013)
Демчук О. В. - Современное состояние рыбной отрасли и перспективы развития рынка рыбной продукции в Украине, Драчёва М. В. (2013)
Масленников А. И. - Повышение качества управленческих решений (2013)
Дмитренко Т. О. - Структурно-функціональна повнота педагогічного дослідження як критерій його оптимізації, Яресько К. В. (2010)
Канюк Г. И. - Перспективы развития инженерного и инженерно-педагогического образования по направлению "Теплоэнергетика", Андреев А. В., Пугачева Т. Н., Омельченко Л. Н., Кириченко И. К. (2010)
Капченко Л. М. - Перспективне та оперативне планування діяльності професійно-технічних навчальних закладів (2010)
Лунячек В. Е. - Філософські та загальнонаукові підходи до підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" до моніторингу якості освіти (2010)
Метешкин А. А. - Системно-синергетический подход в методологии педагогики высшей школы, Метешкин К. А. (2010)
Фесенко Л. Д. - О некоторых методологических основах преподавания курса ТОЭ (2010)
Залкінд В. В. - Підвищення рівня професійної освіти за профілем "Дизайн” в умовах існування індустрії моди, Косенко О. І. (2010)
Зимогляд Н. С. - Модель професійної діяльності дизайнера одягу з проектування швейних виробів (2010)
Логвіненко В. Г. - Удосконалення якості комп’ютерної підготовки майбутніх менеджерів економічного профілю (2010)
Мосієнко Г. М. - Предметно-орієнтоване формування змісту дисципліни "Електротехніка" для майбутніх інженерів машинобудівних спеціальностей (2010)
Селегень М. В. - Розрахункова діяльність молодших спеціалістів машинобудівного профілю: сутність поняття (2010)
Селецький А. В. - До історії становлення і розвитку систем робітничої підготовки в Україні. Державні трудові резерви (2010)
Жигалко С. Е. - Формування мовних компетенцій інженерів-педагогів при використанні рольових ігор у вивченні іноземних мов, Леонова О. В. (2010)
Ковальова Ю. О. - Навчання реферуванню професійно-орієнтованих текстів студентів немовних ВНЗ (2010)
Сталовєрова К. Ю. - Евристичні орієнтири в процесі навчання "Технології виробництва продукції громадського харчування", Погорєлова Л. В. (2010)
Шушляпин О. И. - Интегрированный процесс обучения студентов на основе личностно-ориентированного и инновационного группового подхода, Ломакина О. В., Кожин М. И., Добровольская И. Н., Рынчак П. И., Титова А. Ю. (2010)
Балабанова К. Є. - Модель формування професійно-комунікативної компетенції магістрантів технічних спеціальностей ВНЗ (2010)
Бачієва Л. О. - Інтеграція педагогічних підходів до проектування методики навчання основам наукових досліджень майбутніх інженерів-педагогів (2010)
Галушко І. В. - Формування в майбутніх інженерів-педагогів умінь навчати учнів аграрних ліцеїв водінню сільськогосподарської техніки, Шматков Д. І., Шматков Є. В. (2010)
Гирич З. І. - Методика викладання англійської літератури в педагогічному коледжі засобами проблемного навчання, Шевченко Ю. А. (2010)
Карчевська Н. В. - Експериментальне дослідження ефективності самостійної роботи студентів з використанням системи пізнавальних завдань, Фіногєєва Т. Є. (2010)
Кошелева Н. Г. - Реалізація основних закономірностей навчання у процесі підготовки майбутніх економістів у ВНЗ засобами проектування (2010)
Мухін С. М. - Електронний підручник як засіб навчання, Богданова Н. Г. (2010)
Олійник Ю. С. - Система тестування знань з електромагнітних перехідних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків (2010)
Ротова Н. В. - До питання організації самостійної роботи під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2010)
Самойлова Е. В. - Пути, методы и средства формирования умений маркетинга образовательных компьютерных услуг у будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля (2010)
Хрипунова А. Л. - Педагогічний експеримент із формування екологічної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту (2010)
Зеленін Г. І. - Процеси інтерференції й перенесення в умовах міжмовної взаємодії при навчанні студентів іноземній мові (2010)
Штефан Л. В. - Педагогічна рефлексія як один із засобів регулювання інноваційної діяльності інженера-педагога (2010)
Авєршин А. О. - Історико-теоретичний аналіз проблеми розвитку креативності, Яковенко Т. В., Агапова М. О. (2010)
Грень Л. М. - Розвиток мотиваційної сфери студентів як основа досягнення успіху в майбутній професійній діяльності (2010)
Каньковський І. Є. - Педагогічна система підготовки фахівця (2010)
Кучеренко С. М. - Становление и внутренняя дифференциация научной профессии, Оболенская Т. А., Лазаренко В. И. (2010)
Лазарєва Т. А. - Структура мотивації творчої навчальної діяльності майбутніх інженерів-технологів (2010)
Марченко О. Г. - Герменевтика як методологічне підґрунтя гуманізації військово-професійної освіти (2010)
Олександрова Н. О. - Підходи до класифікації професійно важливих якостей інженерів-педагогів швейного профілю (2010)
Посохова І. С. - Вимоги до використання організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі, Казачінер О. С. (2010)
Чуєшкова О. В. - Термінологічна компетентність як обов’язковий складник мовно-професійної культури майбутнього інженера-педагога (на матеріалі економічної термінології) (2010)
Інформаційна підтримка інноваційних підходів в освіті (2010)
Серия монографий "Инженерная педагогика": Методы и модели обучения (2010)
Відомості про авторів (2010)
До уваги авторів (2010)
Акимченков В. В. - К истории военно-исторического музея Севастополя в конце 20-х – 30-е годы ХХ века (2013)
Андреева Л. Ю. - Неизвестные страницы биографии Е. П. Самокиш-Судковской: к 150-летию со дня рождения (2013)
Ищенко Э. С. - К истории церкви Воскресения Христова при исправительном приюте малолетних преступников (2013)
Кохан А. А. - "Современник" 1943 года: к вопросу о деятельности редакционной коллегии и подбору опубликованных материалов (2013)
Кравчук А. С. - К биографии таврического гражданского губернатора А. М. Бороздина (2013)
Леписевич Н. З. - События Первой мировой войны на Черном море в изложении журнала "Морской сборник" (2013)
Нигматуллин Э. Р. - Характеристика указов "Полного собрания законов Российской империи", касающихся распространения и развития овцеводства на Юге Украины (2013)
Османов Э. Э. - Ремонтно-реставрационные работы в архитектурном комплексе Ханского дворца в 1944–1990 гг. (2013)
Парафило Д. М. - К вопросу о формировании книжной коллекции "Карай-Битиклиги" (2013)
Пасечников И. А. - Становление и развитие органов политической полиции Севастополя в XIX веке (2013)
Руев В. Л. - Захват Солдайи турками в 1475 г. (2013)
Юрочкін В. Ю. - Достойне поповнення скарбниці кримського краєзнавства (2013)
Aibabin A. I. - Written sources on Byzantine ports in the Crimea from the fourth to seventh century (2013)
Gertsen A. G. - Moldova and Feodoro principality before the face of the Ottoman expansion (2013)
Martsynovsky P. - Structure of the international navigation at the Crimean ports and it`s place in foreign trade of the Russian empire in the second half XIX – the beginning of XX century (2013)
Титул, зміст (2013)
Вільгушинський М. Й. - Сутність, ознаки та види загальнодержавних суб’єктів владних повноважень: адміністративно-правовий аспект (2013)
Ляш А. О. - Огляд у справах про одержання хабара: деякі проблеми, Ліщенко В. М. (2013)
Давидович І. І. - Призначення покарання за незакінчений злочин: проблеми нормативного регулювання (2013)
Бахуринська О. О. - Розмежування складів порушення вимог законодавства про охорону праці та службової недбалості (2013)
Міщук М. О. - Проблеми накладення дисциплінарних стягнень (2013)
Шульга Є. В. - Інформаційно-правові засади діяльності органів прокуратури у сфері земельних відносин (2013)
Маляренко С. М. - Анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватним нотаріусом при сумісництві або незбереженні нотаріальної таємниці (2013)
Житарєв Є. В. - Перспективи використання модельних нормативних актів у правовій сфері України (2013)
Рошка М. Я. - До питання щодо віку потерпілого як кваліфікуючої ознаки злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми (2013)
Лопушанська О. В. - Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питання теорії та стан реалізації (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко В. Г. - Захист. Аксіологічний аспект, Гончаренко С. В. (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Вільгушинський М. Й. - Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції (2013)
Кучинська О. П. - Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України (2013)
Яворська О. С. - Набуття права власності за давністю володіння (2013)
Задоя К. П. - Концептуальні проблеми запровадження інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (2013)
Омельченко А. В. - Судові та науково-правові експертизи як засіб встановлення доказів згідно з процесуальним законодавством України (2013)
Круть О. В. - Кому потрібна монополія на судову експертизу? (2013)
Титул, зміст (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Вільгушинський М. Й. - Взаємодія та співвідношення судів загальної та конституційної юрисдикцій під час здійснення судочинства в Україні (2013)
Андрійцьо В. Д. - Мета процесу судового доказування в цивільному судочинстві (2013)
Омельченко А. В. - Правовий статус Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати як суб’єкта недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2013)
Задоя К. П. - Оновлення нормативної класифікації кримінальних правопорушень як складова сучасних реформ кримінального законодавства в деяких державах євразійського простору (2013)
Котляр О. І. - Визначення поняття "біженець" у міжнародних документах (2013)
Пащенко О. О. - Історія дослідження соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні (2001-2005 рр.) (2013)
Хахуцяк О. Ю. - Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України (2013)
Від редколегії (2013)
Кулик М. Н. - Применение дискретного преобразования Фурье для моделирования скорости ветра, Дремин И. В. (2013)
Сас Д. П. - Прогнозування попиту на електричну енергію за допомогою методу UP-DOWN (2013)
Куц Г. О. - Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності та його математичне забезпечення (2013)
Стогній О. В. - Математичні моделі та засоби прогнозування розвитку вугільної промисловості України (2013)
Дубовський С. В. - Вплив змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок, Бабін М. Є., Каденський М. Я. (2013)
Шрайбер О. А. - Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Метод розрахунку газотурбінної установки (2013)
Костюковський Б. А. - Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн, Спітковський А. І., Нечаєва Т. П. (2013)
Симборський А. І. - Техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісія парникових газів в Україні (2013)
Соколовська І. С. - Класифікація завдань стандартизації та сучасний стан нормативної бази з питань екології в електроенергетиці, Стоянова І. І. (2013)
Ляшенко Р. Д. - Преюдиція у праві:до визначення сутності та змісту, Буряченко А. М. (2013)
Середа А. М. - Державна ідеологія України:історія і сучасність, Ганзенко О. О. (2013)
Бровченко Н. В. - Видова диференціація юридичних фактів-подій у конституційному праві України (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського