Ногінська А. О. - Корпоративна культура як об’єкт наукових досліджень (2012)
Богуш О. Ю. - Оптимізація підготовки майбутнього офіцера шляхом актуалізації психологічної складової кульової стрільби (2012)
Кічук Н. В. - До питання формування полікультурної особистості в системі вищої педагогічної освіти (2012)
Семигінівська Т. Г. - Структурно-компонентний аналіз етичної компетенції перекладача авіаційної галузі (2012)
Кононенко А. О. - Самопрезентация и имидж как коммуникативные аспекты поведения (2012)
Чжан Лей - До проблеми художньої інтерпретації фортепіанних творів майбутніми вчителями музичного мистецтва (2012)
Чичук в. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації освіти в Україні (2012)
Навоєва Н. І. - Структурні особливості системного мислення (2012)
Костенко Р. В. - Індивідуальний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів (2012)
Сергеєва Т. П. - Визначення рівня фізичного здоров’я студентів - майбутніх фахівців харчових технологій у процесі фізичного виховання (2012)
Костенко Р. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку (2012)
Велитченко Л. К. - Проблема креативності у контексті академічної успішності, Чередник Г. О. (2012)
Луцан Н. І. - Концептуальні засади навчання професійно-зорієнтованного українського діалогічного мовлення іноземних студентів, іванишин Г. Я. (2012)
Махлай О. М. - Емпіричне дослідження психологічного аспекту розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної служби України (2012)
Сунь Пенфей - До проблеми розвитку музичного мислення студентів у процесі контекстного навчання (2012)
Оліяр М. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2012)
Трифонова О. С. - Дидактична гра у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Руденко Ю. А. - Артефакти мовленнєвої діяльності особистості як елемент культури (2012)
Крива М. - Організація дослідницької діяльності учнів: від управління до самоуправління (на матеріалі природничих дисциплін) (2012)
Мартенчук М. Д. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців ювелірної справи (2012)
Щербатюк Л. Б. - Високий рівень професіоналізму майбутніх інженерів - актуальна проблема сьогодення (2012)
Наші автори (2012)
Максименко С. Д. - Біхевіоризм, гештальт-психологія та структурний підхід Вундта (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Ретроспектива сутності поняття професійного та особистісного становлення (2017)
Vashchenko I. V. - Psychological symptomatology of the phenomenon "emotional burnout" of teenagers: empiric researches, Kondratska L. V., Nishkur D. A. (2017)
Вержиховська О. М. - Психолого-педагогічне вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів (2017)
Візнюк І. М. - Психологічні детермінанти розвитку іпохондричних розладів у людини за психодіагностичними параметрами (2017)
Вознюк А. В. - Результати впровадження тренінгової програми психологічної допомоги керівникам щодо успішного управління педагогічними працівниками в освітніх округах (2017)
Wiatrowska L. - Myślenie o wychowaniu – refleksje wokół nagród i kar (2017)
Ганкевич О. В. - Ризики порушення якості подружнього життя (2017)
Гільова Л. Л. - Удосконалення механізмів емоційної саморегуляції вчителя засобами позитивної психотерапії, Кулик Н. А. (2017)
Горопаха Н. М. - Особливості мотивів навчально- мовленнєвої діяльності старших дошкільників, Маліновська Н. В. (2017)
Грабовська С. Л. - Особливості світосприйняття та ціннісно-мотиваційної сфери студентів з різним типом громадянської ідентичності, Петровська І. Р. (2017)
Жовнер В. Ю. - Аналіз теоретико-методичних підходів дослідження конкурентоспроможності особистості та її детермінант в іноземній літературі (2017)
Канюка С. І. - Вплив толерантності жінок на формування їх психологічної готовності до майбутнього материнства (2017)
Кириченко Т. В. - Психологічні аспекти розвитку комунікації майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2017)
Коваленко М. В. - Когнітивні особливості психосоматичної компетентності майбутніх психологів (2017)
Коваль І. В. - Мотиви вивчення іноземної мови студентами вищого навчального закладу: психологічний аспект (2017)
Компанович М. С. - Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево- судинними захворюваннями (2017)
Корольчук М. С. - Детермінанти і вплив молодіжного безробіття на адаптаційні можливості особистості (за результатом аналізу іноземних джерел), Пасічна В. Г. (2017)
Косарєва О. І. - Психологічні чинники генези особистісної сфери першокурсників, Рудь Г. В. (2017)
Крамченкова В. О. - Базисні переконання особистості курців (2017)
Кузнецов О. І. - Структура та типологічні особливості релігійності студентів (2017)
Литвиненко О. О. - Особливості тренінгової роботи з мріями студентів, які мають порушення слуху (2017)
Литвин С. В. - Нейропсихологічні кореляти конструктів теорії особистості Карла Роджерса, Малишева К. О., Морозова-Ларіна О. І. (2017)
Ляшин Я. Є. - Копінг у подоланні життєвих труднощів (2017)
Максименко К. С. - Эмпирическое исследование соотношения соматического заболевания и психических состояний (2017)
Нестерук-Володимирець О. В. - Культурно-історичне розуміння становлення комунікативної культури особистості старшокласника засобами художньої літератури (2017)
Onufriieva L. A. - Psychological characteristics of personality development and the formation of professional self-consciousness of the student’s personality while studying at higher educational institution (2017)
Палюх М. - Положение старeющего человека в обществе в эпоху современных трансформаций цивилизации, Пьонтковска К. (2017)
Палюх М. - Современные проблемы социальной патологии в Польше. Педофилия как аксионормативное нарушение и законодательно-правовой вызов, Шайна К. (2017)
Рисинець Т. П. - Формування поведінки подолання в процесі професійного становлення майбутніх психологів, Потоцька І. С. (2017)
Сазонова О. В. - Мотиваційні особливості процесу прийняття рішень (2017)
Сидоренко І. В. - Гендерний підхід в освіті: соціально- культурні та психолого-педагогічні аспекти, Василега О. Ю. (2017)
Фельдман Ю. І. - Валеоустановка в зв’язку з копінг- стратегіями та захисними механізмами особистості (2017)
Фоменко К. І. - Губристична мотивація як чинник становлення Я-концепції у студентів (2017)
Khudobin O. Y. - The study of personality traits that affect the formation of coping strategies, Tsarkova O. V. (2017)
Хуртенко О. В. - Психолого-педагогічні технології впливу комплексної хореографічної підготовки на розвиток рухових здібностей юних акробатів, Шевчук М. А. (2017)
Чеканська Л. М. - Проблеми навчання та виховання ліворуких дітей (2017)
Яцина О. Ф. - Дискурс бажання як спосіб конституювання Я та конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2017)
Максименко С. Д. - До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Карамушка Л. М. (2017)
Бібліографія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Про збірник (2017)
Лузан П. - Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті: технологічний аспект (2012)
Ягупов В. - Ключевые компетентности: понятие, сущность, содержание, классификация и требования к выпускникам профессионально-технического образования (2012)
Радкевич В. - Підвищення економічної ефективності професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ (2012)
Айстраханов Д. - Підготовка учнів до підприємницької діяльності у системі ПТО України (2012)
Михайличенко А. - Вплив своєчасної підготовки кваліфікованих робітників на економічний розвиток підприємства (2012)
Сушенцева Л. - Економічний зміст категорії "Професійна мобільність" (2012)
Волкова Т. - Упровадження інформаційної системи управління ПТО (2012)
Савченко І. - Інформаційно-аналітична система "Профтех" у ПТНЗ м. Києва (2012)
Гуралюк А. - Мотивація, інтерес, інновація, інтерактивна реалізація змістових постулатів навчальних програм у ПТНЗ (2012)
Алєксєєва С. - Основні підходи до визначення професійної придатності особистості в умовах сучасної професійної освіти (2012)
Вовковінський М. - Закономірності педагогічної техніки в роботі викладача ПТНЗ (2012)
Закатнов Д. - Показатели качества воспитательной работы в профессионально-технических учебных заведениях (2012)
Шимановський М. - Особливості соціологічного дослідження культури здорового способу життя неповнолітніх (2012)
Хроніка наукового життя Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2012)
Нові книги (2012)
Вимоги до авторів (2012)
Максименко С. Д. - Культурно-історична теорія розвитку Л. С. Виготського (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Стилі конфліктної поведінки в системі професійно-особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України (2017)
Гуляєва А. С. - Роль системи переконань у житті особистості (2017)
Гуляс І. А. - Ціннісний аспект життєвого шляху особистості, Чаплак Я. В., Чуйко Г. В. (2017)
Данилюк І. В. - Загальна характеристика психологічних напрямків першої третини XX століття у поглядах Л. С. Виготського, Ларін Д. І. (2017)
Дебренюк А. П. - Професійно важливі якості операторів радіолокаційних станцій Повітряних Сил Збройних Сил України як основні детермінанти психологічної сумісності бойових обслуг (2017)
Журавльова В. В. - Фактори розвитку особистості керівника (2017)
Завязкіна Н. В. - Щодо питання експертно-психологічного аналізу при посмертних експертизах (2017)
Ivashkevych E. E. - Psychological characteristics of narrative level of graphic novels (2017)
Канюка С. І. - Особливості типів жінок за сформованістю їх толерантності та психологічної готовності до материнства (2017)
Козлюк О. А. - Особливості розвитку тривожності дошкільників у системі дитячо-батьківських взаємин, Руденко Н. М. (2017)
Кучманич І. М. - Психологічний механізм виникнення та перебігу психологічної травми в особистості, Мороз Р. А. (2017)
Литвиненко І. С. - Волонтерська діяльність як засіб індивідуалізації професійної підготовки студентів-психологів (2017)
Макарчук Н. О. - Психологія особистісної саморегуляції при ментальних порушеннях розвитку (2017)
Максименко К. С. - Общая характеристика психологической специфики непсихотических личностных расстройств (по МКБ-10) (2017)
Манилов И. Ф. - О концептуальных положениях мультимодальной суггестивной психотерапии (2017)
Медведская Е. И. - К проблеме основания психологической типологии представителей информационных культур (2017)
Наконечна М. М. - Особистісна активність людини в контексті історичної психології (2017)
Onufriieva L. A. - Theoretical and methodological analysis of the problem on future specialist’s self-consciousness (2017)
Осика К. С. - Психолого-педагогічний потенціал використання ювілейних культурних та спортивних заходів у тренувальному процесі студентів-каратистів (2017)
Осика О. В. - Гуманістичний підхід у клієнт-центрованій та раціонально-емоційній поведінковій терапіях (2017)
Полілуєва І. В. - Розвиток навичок емоційно-вольової регуляції в художньо-спортивній діяльності підлітків (2017)
Работа Т. О. - Феномен психологічного здоров’я у контексті психосемантичного підходу (2017)
Ренке С. О. - Гендерний аспект становлення професійного образу "Я" особистості (2017)
Сватенкова Т. І. - Актуальність роботи практичного психолога з тимчасовою дитячою групою в умовах оздоровчого табору (2017)
Сімко Р. Т. - Особливості формування особистісних рис суб’єктів ризиконебезпечної діяльності у процесі занять психологічною підготовкою (2017)
Славіна Н. С. - Психопрофілактика алкогольної залежності в юнацькому віці (2017)
Сосніхіна С. Є. - Психологічні засади формування та розвитку ціннісно-смислової сфери студентів (2017)
Хуртенко О. В. - Структурні компоненти та етапи формування іміджу молодого педагога у процесі професійної діяльності (2017)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців, Кузнецова С. В. (2017)
Бібліографія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Про збірник (2017)
Сак Т. - Програма "Корекція розвитку" та її реалізація у навчанні школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Адамюк Н. - Методика проведення уроків з української жестової мови на прикладі теми "Портрет людини" (5 клас) (2016)
Вовченко О. - Особливості використання музично-ритмічних занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху (2016)
Чеботарьова О. - Методичні основи трудового навчання розумово відсталих школярів із дитячим церебральним паралічем (2016)
Луценко І. - Організаційні та нормативно-правові аспекти запровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах (2016)
Федоренко О. - Теоретико-методичні основи педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання (2016)
Базилевська О. - Формування громадянської культури та національної свідомостів учнів з особливими освітніми потребами шляхом упровадження петриківського розпису (2016)
Варшамова Д. - Роль системи допомоги у розвитку самостійності старших дошкільників зі зниженим слухом у процесі пізнавально-пошукової діяльності (2016)
Супрун Г. - Особливості вивчення міжособистісних стосунків дошкільників із розладами аутистичного спектра (2016)
Бурдейна О. - Формування складової будови слова у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2016)
Дніпродзержинськ: історія, факти, особистості (2013)
Баштаненко О. - Сьогодні - це завтра, про яке ми потурбувалися вчора (2013)
Ващенко В. - Створення умов для розвитку майстерності та творчої ініціативи педагогічних працівників (2013)
Галагуза О. - Школа життєвого успіху (2013)
Сухракова Л. - Школа життєтворчості — шлях пошуку та здобутків (2013)
Сбоєва Л. - Впровадження технологій випереджаючої! освіти для сталого розвитку в ліцеї (2013)
Клімова Н. - Профільне навчання — шлях до майбутньої професії (2013)
Кульчиковська Т. - Забезпечення наступності освітньо-виховного процесу в умовах НВК (2013)
Лисенко М. - Безперервна освіта: реалії та перспективи (2013)
Epson: уроки ефективні на 100% (2013)
Кардашова І. - Виховуємо патріотів України (2013)
Загородня Л. - Динамічна модель "школи сприяння здоров'ю" в дії (2013)
Наказний М. - Етапи організації творчої діяльності учнів у Малій академії наук України (2013)
Занєгіна С. - Розвиток творчої особистості через упровадження інтегрованих курсів художньо-естетичного спрямування (2013)
Вінник А. - Зігріти теплом, дати знання, зберегти здоров'я (2013)
Кутецька І. - Шлях до рівних можливостей (2013)
Полторакіна Н. - Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом (2013)
Онищенко Т. - Інновації в упровадженні моделей державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом (2013)
Сбоєва Л. - Інновації в управлінській діяльності освітнього закладу (2013)
Нагай Л. - Партнерство закладу освіти і батьків як передумова розвитку особистості та успішного навчання (2013)
Козлов В. - Міжнародні проекти як складова модернізації сучасної школи (2013)
Малишева О. - Типове положення про атестацію педагогічних працівників: зміни щодо атестації керівників навчальних закладів та їх заступників (2013)
Содержание (2012)
Мартынчук А. А. - Решение основных проблем радиолокации с помощью метода полного поляризационного зондирования пространства (2012)
Антипов И. Е. - Об использовании высоких частот в метеорной радиолокации, Костыря А. А., Шкарлет А. И. (2012)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение сигналов в условиях априорной параметрической неопределенности (2012)
Карташов В. М. - Синтез алгоритмов обработки сигналов мультимедийного стрелкового комплекса, Корытцев И. В., Сидоров Г. И., Потримай Э. К. (2012)
Дідковський Р. М. - Стійкість систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу до квазігармонічних завад, Гузнін С. С. (2012)
Martynchuk A. A. - Analysis features parameters of polarization-ortogonal antennae for MIMO system, Abdullakh Ikram Kadir (2012)
Мартынчук А. А. - Повышение пропускной способности МIМО системы путем использования поляризационно-ортогональных антенн, Назмутдинов А. А. (2012)
Мартынчук А. А. - Влияние индекса поляризации сигнала на пропускную способность приемного канала SISO систем, Скороход А. Н. (2012)
Котух В. Г. - Отказоустойчивость распределенных телекоммуникационных систем, Мирошник М. А., Селевко С. Н. (2012)
Науменко В. В. - Методы и устройства генерации сигналов триплет для биспектрально-организованной модуляции, Кравчук А. С., Солодовник В. Ф., Тоцкий А. В. (2012)
Тихонов В. А. - Эффективность спектрального оценивания мультипликативными моделями линейного предсказания, Савченко И. В., Кудрявцева Н. В. (2012)
Карташов В. М. - Моделирование динамической обстановки для мультимедийного стрелкового комплекса, Корытцев И. В., Сидоров Г. И., Шамрай А. П. (2012)
Бессалов А. В. - Механизм генерации псевдослучайных последовательностей в современных ad hoc сетях, Чевардин В. Е. (2012)
Замула А. А. - Методика проведения аудита информационной безопасности, Иванов К. И., Черныш В. И., Волобуев Б. В. (2012)
Книгавко Ю. В. - Метод компьютерного планирования пластических вмешательств на лице человека за счет изменения объемных томографических данных (2012)
Утицких Т. А. - Методика статистической обработки данных УЗИ для диагностики репродуктивной функции КРС (2012)
Стрелков А. И. - Особенности математического описания процессов ослабления оптического излучения, Жилин Е. И., Стрелкова Т. А., Лытюга А. П., Бутрым Т. В. (2012)
Белоус Р. И. - Особенности механической перестройки резонансной частоты волноводно-диэлектрического резонатора, Мартынюк С. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. (2012)
Бондаренко И. Н. - Высокодобротный коаксиальный нерегулярный резонаторный измерительный преобразователь, Галич А. В. (2012)
Слипченко Н. И. - Дифракция на металлодиэлектрических структурах в волноводе, Таран Е. П., Старостенко В. В., Полетаев Е. П., Арсеничев С. П., Глумова М. В. (2012)
Бахман Рояи - Моделирование параметров газорозрядного источника широкополосного излучения низкой интенсивности ММ диапазона в полосе биологически значимых частот, Олейник В. П., Кулиш С. Н., Литвин В. В. (2012)
Андреев А. Н. - Фильтрация, модуляция и генерация излучения с помощью интерферометра бегущей волны, Лазаренко А. Г. (2012)
Асанов Э. Э. - Влияние тока смещения на частотные характеристики и стойкость ПТШ, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И. (2012)
Крыжановский В. Г. - Выходная согласующая цепь для усилителя класса Е, Коваленко В. А., Принцовский В. А. (2012)
Андрусевич А. А. - Мониторинг процесса проектирования РЭС при решении задачи выбора оптимального перечня ЭРИ (2012)
Безуглий Е. А. - Нормальне падіння рентгенівських променів на тривимірну гратку атомів, Безуглий А. В., Петченко О. М. (2012)
Булавин Д. А. - Методы распределения каналов в системах мобильной связи, Дурнев Д. С. (2012)
Демченко О. Ю. - Реалізація ефективного генератора Голея у середовиці Matlab (Simulink), Кущ С. М. (2012)
Панченко А. Ю. - Физические аспекты формирования сигнала при ветровом содарном зондировании атмосферного пограничного слоя, Слипченко Н. И., Чан Лю (2012)
Содержание (2016)
Известный украинский исследователь метеоров радиометодом почетный профессор ХНУРЭ Борис Леонидович Кащеев (08.03.1920 – 15.01.2004) (2016)
Коломиец С. В. - Б. Л. Кащеев и метеорное направление научных исследований Харьковского национального университета радиоэлектроники, Волощук Ю. И., Слипченко Н. И. (2016)
Чурюмов К. И. - Результаты исследований ядра и атмосферы кометы Чурюмова – Герасименко космическим аппаратом Розетта и посадочным модулем Филы, Мельник М. В. (2016)
Черкас Ю. В. - Анализ тонкой структуры распределений орбит малых тел Солнечной системы, Волощук Ю. И. (2016)
Skulsky M. Yu. - On the nature of the Solar system: the wave structure and global oscillation of the Sun and planets (2016)
Черногор Л. Ф. - Физические эффекты, сопровождавшие полет и взрыв Челябинского метеороида (2016)
Дихтяр Н. Ю. - Метод автоматического исследования статистических характеристик оценок параметров объектов, неподвижных на серии кадров, Мовсесян Я. С., Хламов С. В., Погорелов А. В., Саваневич В. Е. (2016)
Ибадинов Х. И. - Возможные метеороидные рои долгопериодических комет, Сафаров А. Г., Буриев А. М., Рахмонов А. А. (2016)
Нарзиев M. Р. - Некоторые результаты поиска совместных фото-радиолокационных наблюдений метеоров в Таджикистане (2016)
Нарзиев M. Р. - Вариации свечения и ионизации вдоль следа одних и тех же метеоров (2016)
Коновалова Н. А. - Периоды активности метеорито-производящих болидов, болидных групп и их источники (2016)
Антипов И. Е. - Метод активной защиты метеорной автоматизированной радиолокационной системы от помех с использованием шумоподобных сигналов, Шандренко Р. В., Шкарлет А. И. (2016)
Кукуш В. Д. - Разработка малозатратной радиометеорной системы мониторинга динамики атмосферы Земли на высотах 80 – 105 км, Олейников А. Н. (2016)
Науменко В. В. - Классификация атмосферных образований с помощью оценивания бикогерентности радиолокационных сигналов обратного рассеяния, Тоцкий А. В., Хлопов Г. И., Войтович О. А. (2016)
Жалило А. А. - Определение параметров траекторий низкоорбитальных космических аппаратов РРР-методом по результатам бортовых GPS-наблюдений, Яковченко А. И. (2016)
Жирнов В. В. - Магнитные и электрические аспекты происхождения радиолокационных помех "ангел-эхо" и их виртуальных изображений, Солонская С. В., Зима И. И. (2016)
Костыря А. А. - Экспериментальная проверка алгоритма компенсации многолучевой помехи в пассивной системе синхронизации времени и частоты, Науменко В. Н., Плехно С. А., Ушаков С. И. (2016)
Грецких Д. В. - Применение и перспективы развития беспроводной передачи энергии микроволновым лучом, Цикаловский Н. М., Гладченко Е. И. (2016)
Моат Талат - Параметрический синтез наложенных сетей с самоподобным трафиком, Агеев Д. В. (2016)
Ганшин Д. Г. - Анализ структурной скрытности многочастотных сигналов широкополосных систем связи, Дудка А. А., Битченко А. Н., Цопа А. И. (2016)
Ali Abdourahamane - Improving the performance of LTE using OFDM/OQAM (2016)
Haider Ali Muse - The benefit of using photonic crystal fibers in telecommunication systems (2016)
Тихонов В. А. - Анализ негауссовых полей сигналов статистиками высших порядков, Ткаленко А. В., Лапа В. Е. (2016)
Семенец В. В. - Анализ электромагнитной обстановки и моделирование источников паразитных излучений, Стыценко Т. Е. (2016)
Лю Чан - Анализ свойств интегрального уравнения поля в апертуре открытого коаксиального сенсора, Панченко А. Ю., Слипченко Н. И. (2016)
Ибадуллин М. М. - Влияние структурных и электрофизических параметров активной области резонансно-туннельного диода на его вольтамперную характеристику, Пащенко А. Г. (2016)
Торба А. А. - Методы повышения криптостойкости алгоритмов потокового шифрования, Бобух В. А., Торба М. О., Торба А. О. (2016)
Жуков Б. В. - Акустический уровнемер-расходомер для контроля расхода жидкости в безнапорных водоводах, Одновол А. В. (2016)
Рауш Е. И. - Особенности программной реализации метода ДНК-комет, Аврунин О. Г., Прасол И. В. (2016)
Рефераты (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Горбанев Ю. М. - Украинская оптическая метеорная сеть, Князькова Е. Ф., Шульга А. В., Куличенко Н. А., Козак П. Н., Мозговая А. М., Голубаев А. В. (2016)
Печенин В. В. - Синтез следящего измерителя частоты принимаемого сигнала при дистанционном зондировании поверхности с движущегося источника излучения, Щербина К. А., Вонсович М. А., Мсаллам Е. П. (2016)
Тимощук Е. Н. - Структурный синтез сверхширокополосных пассивных радиотехнических систем рельефометрии (2016)
Леонидов В. И. - Связь турбулентных полей температуры и давления в приземном слое атмосферы мегаполиса, Бобнев Р. А. (2016)
Безносенко И. В. - Твердотельные эрбиевые лазеры полуторамикронного диапазона излучения с диодной накачкой, Мачехин Ю. П. (2016)
Слабый К. Г. - Флеш-память на основе квантовых точек, Пащенко А. Г. (2016)
Дорошенко В. А. - Решение модельной задачи возбуждения нагруженной конической щелевой антенны методом сингулярных интегральных уравнений, Иевлева С. Н., Климова Н. П., Нечипоренко А. С., Стрельницкий А. А. (2016)
Калиберда М. Е. - Фрактальная решетка типа "жалюзи" с модифицированным краем как основа для создания требуемой эффективной площади рассеяния объекта, Погарский С. А., Шевченко Б. В. (2016)
Пиза Д. М. - Развитие метода интегральных уравнений макроскопической электродинамики для нахождения собственных частот прямоугольного резонатора с многослойной полупроводниковой цилиндрической неоднородностью, Самойлик С. С. (2016)
Андреев А. Н. - Особенности обработки сигнала рассеяния в корреляционной спектроскопии, Лазаренко А. Г., Андреева О. Н. (2016)
Власенко В. П. - Яркостное выравнивание астрономических изображений с использованием медианного фильтра, Саваневич В. Е., Погорелов А. В., Брюховецкий А. Б. (2016)
Карташов В. М. - Комплексные модели случайных сигналов в задачах акустического зондирования атмосферы, Тихонов В. А., Воронин В. В., Тимошенко Л. П. (2016)
Работягов А. В. - Сегментация сложных изображений цитологических препаратов, Ляшенко В. В., Кобылин О. А. (2016)
Шульгин В. И. - Оценка пространственно-временных параметров электрического сигнала маточной активности, Антончик О. Н. (2016)
Стеценко П. И. - Анализ безопасности системы смарт-контрактов с сохранением конфиденциальности, Халимов Г. З. (2016)
Новоселов С. П. - Лабораторная установка для исследования зависимости сопротивления полупроводника от температуры, Сычева О. В. (2016)
Чернышов Н. Н. - Расчет магнитных полей для разработки элементов фокусировки электронного пучка с помощью пакета, Богдан О. Н., Слюсаренко А. А., Деревянко О. В. (2016)
Рефераты (2016)
Исходные данные (2016)
Денисенко К. В. - Удосконалення організаційно-управлінського механізму соціального захисту осіб похилого віку (2017)
Латинін М. А. - Перспективи розвитку механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України, Заскалкіна О. М. (2017)
Арапов А. С. - Основні принципи побудови програмного забезпечення для розпізнавання автомобільних номерів (2017)
Бугайов О. С. - Огляд екосистеми Hadoop (2017)
Бугайов О. С. - Можливості фреймворку Spring для побудови корпоративних систем та його інтеграція з іншими фреймворками (2017)
Дячук Р. М. - Додаток для моделювання руху літаючих об’єктів з імітацією на електронній карті (2017)
Крельштейн П. Д. - Проблеми державної системи управління і обліку природних складових національних природних парків: "Нижньоосульський" та "Голосіївський", Бугаєнко І. С. (2017)
Михалків В. Б. - Вплив недовантаження газопроводу на вибір критерію оптимізації режимів роботи (2017)
Намінас В. В. - Порівняння ORM-рішень для ОС Android, Зацепін О. А. (2017)
Романенко Л. А. - Експериментальне порівняння роботи засобів паралельного програмування на різних кластерах для алгоритму Флойда-Уоршала (2017)
Сачков Д. А. - Моделирование системы перегрузки ядерного топлива реактора ВВЭР-1000 (2017)
Сиддиков И. Х. - Разработка электромагнитного преобразователя несимметрии трехфазного тока с расширенными функциональными возможностями, Абубакиров А. Б., Шаулеметов Т. У., Есенбеков А. Ж. (2017)
Чанцова К. В. - Порівняння технологій Enterprise Javabens та .NET (2017)
Акимов А. А. - Построение функции Римана-Грина для одного случая, Абдуллина Р. И. (2017)
Пустовіт Д. Т. - Марківський підхід в задачі передбачення кризових явищ ринку праці в Україні (2017)
Banabakova V. K. - Opportunities of application of the balanced scorecard in management and control, Georgiev M. P. (2017)
Banabakova V. K. - Building competencies for social work through continuing vocational training, Georgiev M. P. (2017)
Fedina V. V. - Die demographischen voraussetzungen der rentenneuerung (2017)
Hristov N. H. - Offset implementation impact on technology transfer in Bulgaria, Georgiev M. P. (2017)
Hristov N. H. - Offset as an economic operation and a trade practice, Georgiev M. P. (2017)
Мухсинова Л. Х. - Трубопроводные системы как геоэкономический фактор обеспечения стабильности современного мирового развития, Ахметова З. А. (2017)
Потравка Л. О. - Напрями реалізації сталого сільського розвитку з урахуванням трансформацій бюджетної підтримки (2017)
Содержание (2011)
Бардачев Ю. Н. - Компараторная идентификация модели и экспертное оценивание: сравнительный анализ, Крючковский В. В., Петров Э. Г. (2011)
Богданов А. В. - Обобщённая математическая модель бухгалтерского учёта предприятия (2011)
Кричмар С. И. - Поведение водно-ацетоновых эмульсий углеводородов (2011)
Кричмар С. И. - Устойчивость водно-ацетоновых эмульсий некоторых углеводородов, Безпальченко В. М., Семенченко О. А. (2011)
Одінцов В. В. - Механізм теплопровідності додекаборидів рідкісноземельних металів (2011)
Дмитрієв Д. О. - Принципи компоновок верстатів з механізмами паралельної структури, Кузнєцов Ю. М., Діневич Г. Ю. (2011)
Кондрашов С. Г. - Схемы резания при фрезеровании, Диневич Г. Е. (2011)
Кондрашов С. Г. - Комбинированное сборное сверло для обработки глубоких отверстий, Диневич Г. Е., Коцур П. Н. (2011)
Кондрашов С. Г. - Исследование влияния ультразвуковых колебаний на эффективность применения СОЖ при глубоком сверлении отверстий малого диаметра, Диневич Г. Е., Ляшков В. С. (2011)
Луб’яний П. В. - Модель транспортно - логістичних ланцюгів вибору способу перевезень вантажів у міжрегіональному сполученні, Єрьоменко В. Ю., Левченко Ю. Ю. (2011)
Мосьпан В. М. - Вибір моделі функціонування об’єднаних транспортних підприємств, Якименко С. В., Рязанова Т. С. (2011)
Розов Ю. Г. - Влияние краевого эффекта на ограничение деформации в операциях листовой штамповки при деформировании цилиндрических тонкостенных заготовок (2011)
Самарін О. Є. - Дослідження роботи домолочувального пристрою зернозбирального комбайна КЗС-9-1 "Славутич" (2011)
Сєліверстов І. А. - Дослідження зносостійкості плазмових покриттів для вузлів тертя, Уваров В. А. (2011)
Сошко А. И. - Влияния форм состояния водорода на процесс резания, Сошко В. О. (2011)
Бараненко Р. В. - Технічні аспекти проектування мікропроцесорів (2011)
Бойчук Я. Н. - Телемедицинские системы прикроватного мониторинга с удаленной трансляцией параметров здоровья человека, адаптированные для домашнего использования, Новиков А. А. (2011)
Кириллов О. Л. - Альтернативный способ управления безопасным функционированием системы перегрузки при заполнении светлых жидких нефтепродуктов с низкой проводимостью в замкнутые объемы (2011)
Китаев О. В. - Построение характеристик двигателей постоянного тока по известным данным каталога, Глухова В. І. (2011)
Настасенко В. А. - Новые возможности аналитического уточнения величины гравитационной постоянной (2011)
Веселовська Г. В. - Моделювання удосконалених технологій взаємодії з інформаційними ресурсами галузі інформатики та обчислювальної техніки, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2011)
Одарченко А. Н. - Исследование гомогенизированных фруктов методом лазерной сканирующей конфокальной микроскопии (2011)
Рогальский Ф. Б. - Модель выбора инвестиционно-привлекательных хозяйственных комплексов в регионе (2011)
Соколова Н. А. - Модели субъективной информации как основного фактора формирования предпочтений субъектов, Иванов С. Н. (2011)
Соколов А. Е. - Формалізація задачі підвищення якості та інтенсивності комп’ютеризованого навчання (2011)
Артюх Р. В. - Структурные модели технологических операций и процессов, Белоцкий А. А. (2011)
Карманов В. В. - Получение топливных гранул, пеллетов,брикетов из отходов растительного сырья, Михайлик В. Д., Костюнин Н. Л. (2011)
Кузнецов С. И. - Очистка сточных вод текстильных предприятий кислыми отходящими газами (2011)
Кулігін М. Л. - Використання ультразвуку для інтенсифікації процесів підготовки бавовняних тканин. Частина 2, Чумаков Г. А. (2011)
Майстренко Л. А. - ІЧ-спектроскопічні дослідження полімерних сполук нового покоління. Повідомлення 1, Андреєва О. А. (2011)
Погожих М. І. - Аналіз електрофізичних властивостей парникових та грунтових томатів, Одарченко Д. М., Даниленко Л. В., Мовчан А. О., Гасай Є. Л. (2011)
Бездітко Ю. М. - Моделювання впливу ставок акцизного збору окремих груп підакцизних товарів на планові показники надходжень до державного бюджету, Піралієв Е. В. (2011)
Данилец Е. В. - Использование имитационного моделирования для анализа систем управления предприятием, Райко Г. А., Игнатенко Г. А. (2011)
Карамушка М. В. - Постановка задачі управління розвитком промислового підприємства як задачі багатокритеріальної оптимізації (2011)
Малєєв В. О. - Еколого-економічна оцінка зрошувальних меліорацій Херсонської області з позицій сталого розвитку (2011)
Михайлик С. В. - Инновационная деятельность в техническом ВУЗе: обзор состояния проблемы (2011)
Пляскіна А. І. - Економіка ХХI століття на базі інноваційних технологій (2011)
Ходаков В. Е. - Необходимость государственного управления социально-экономическими системами в современных условиях, Хапов Д. В. (2011)
Чесноков В. Л. - Аналіз співвідношення пакетів акцій в акціонерних товариствах Херсонської області (2011)
Глухова Г. Г. - Психолого-педагогічне забезпечення викладання навчальних дисциплін, на основі аксиологічних засад, по формуванню екологічної культури студентів у вищих навчальних закладах технічного профілю (2011)
Погребняк И. Ф. - Концепция ситуационного управления производственными объектами в условиях неопределенности, Шарко А. В. (2011)
Семенченко О. О. - Модульно-рейтингова система організації навчання та контролю знань студентів з дисципліни "Хімія", Безпальченко В. М. (2011)
Соколова О. В. - Прецедентный подход к формированию экспертных групп (2011)
Глазкова В. В. - Вплив інфразвукових хвиль на світлорозсіяння води, Коваленко В. Ф. (2011)
Глазкова В. В. - Оценка функциональной подготовленности спортсменов, Новикова Л. В. (2011)
Литвиненко В. Н. - Улучшение параметров кремниевого варикапа, Самойлов Н. А., Игнатова Т. М. (2011)
Самойлов Н. А. - Получение просветляющих покрытий с использованием ITO, Марончук А. И., Литвиненко В. Н., Деменский А. Н. (2011)
Ткач В. А. - Оптимизация динамики процесса накопления знаний, Соколов А. Е. (2011)
Максименко С. Д. - Теорія експериментального навчання (2017)
Ананова І. В. - Типологія переживання почуття провини (2017)
Afanasenko L. A. - The personality’s professional self– identification issue in modern psychology (2017)
Гомольська Л. П. - Особливості персоніфікації як соціально–психологічного механізму функціонування бренду (2017)
Грикун А. С. - Специфіка психологічної діагностики показників гендерної ідентичності особистості з розумовою відсталістю у підлітковому віці (2017)
Гуляєва А. С. - Психологічні особливості вимушеного переселення (2017)
Донченко О. С. - Психологічні особливості прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ (2017)
Дроздова Ю. В. - Психологічні аспекти підготовки професійних менеджерів (2017)
Ivashkevych E. E. - Psychological characteristics of the omniscient narration (2017)
Карковська Р. І. - Мотиви волонтерської діяльності консультантів телефону довіри, Кліманська М. Б. (2017)
Карпушина Н. Б. - Психологічні детермінанти інформаційної діяльності слідчого (2017)
Клименко І. В. - Формування антикорупційної культури особистості майбутнього правоохоронця в системі вищих навчальних закладів МВС України (2017)
Клименко М. Р. - Особливості саморегуляції "здорового" нарцисизму (2017)
Kotyk I. O. - Theory of personal reliability in psychotherapeutic treatment of dementia (2017)
Кришовська О. О. - Особливості взаєморозуміння в онлайн– спілкуванні очима користувачів Інтернету (2017)
Лазуренко О. О. - Модель формування емоційної компетентності у системі професійної підготовки фахівця медичного профілю, Тертична Н. А. (2017)
Логановський К. М. - Соціально–психологічні особливості добровольців–учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та Антитерористичної операції, Гресько М. В. (2017)
Макаренко Н. М. - Селфі як форма самопізнання, Павленко А. Г. (2017)
Максименко К. С. - Реконструкция личностного "Я" в клинике заболеваний различного спектра (2017)
Матохнюк Л. О. - Теоретичний аналіз проблеми інформатизації суспільства (2017)
Мельник Л. П. - Формування просоціальної поведінки в умовах позашкільного освітнього середовища, Чайковська О. М. (2017)
Олійник А. В. - Психолого–педагогічні засоби релігійної протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді (2017)
Onufriieva L. A. - The determinants of a personality’s professional maturity as a readiness for professional realization (2017)
Осика К. С. - Психологічні особливості особистісного становлення японських майстрів бойових мистецтв (2017)
Осика О. В. - Політ крізь бурю: морально–психологічні джерела життєдіяльності вождя індіанського племені (2017)
Палюх М. - Современная социальная реальность семьи – опека, социальная помощь, субсидиарность, Маліковський Р. (2017)
Панчук Н. П. - Психологічні механізми становлення ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця (2017)
Педоренко В. М. - Психологічний аналіз типів суверенних моральних цінностей психолога (2017)
Подкоритова Л. О. - Визначення видів рефлексії у наукових джерелах (2017)
Полякова В. І. - Організаційно–професійні чинники гендерної толерантності педагогічних працівників (2017)
Пузь І. В. - Психологічні особливості вагітних жінок, які висловлюють намір відмовитися від власної новонародженої дитини (2017)
Ренке С. О. - Психологічні особливості мотиваційної регуляції процесу становлення професійного образу "Я" у майбутніх психологів (2017)
Родіна К. М. - Роль образної пам’яті у розвитку саморегуляції тілесного "Я" в юнацькому віці (2017)
Семенів Н. М. - Етнічна меншина як елемент структури міжетнічної взаємодії (2017)
Сміла Н. В. - Особистісні фактори становлення психологічної готовності майбутніх медиків до професійної діяльності (2017)
Соломка Т. М. - Особистісне самоконструювання в умовах розвитку системи LLL ("Навчання впродовж життя"): теоретико–методологічні засади (2017)
Фельдман Ю. І. - Валеоустановка як фактор психологічного благополуччя у період молодості (2017)
Шевчук І. В. - Наративна психологія та основи вступу у наративну практику (2017)
Яланська С. П. - Психолого–педагогічні аспекти проявів насилля в дитячому середовищі, Атаманчук Н. М. (2017)
Бібліографія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Про збірник (2017)
Кремень В. - Освіта і наука: інноваційний аспект (2011)
Єльникова Г. - Технологія адаптивного управління персоналом організації (2011)
Закатнов Д. - Професійна орієнтація молоді на робітничі професії: проблеми і перспективи (2011)
Карп’юк М. - Оновлення стереотипів свідомості педагогів і учнів ПТНЗ з урахуванням здобутків фундаментальних наук (2011)
Лозовецька В. - Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості (2011)
Лук’яненко Г. - Теоретичні основи розроблення державних стандартів ПТО нового покоління (2011)
Михайличенко А. - Модель узгодженої підготовки кваліфікованих робітників та інженерів педагогів (2011)
Нікітчина С. - Особливості управління професійно-технічним навчальним закладом у ринкових умовах (2011)
Радкевич В. - Науково-методичні основи модернізації змісту професійної освіти і навчання (2011)
Свистун В. - Загальнонаукові засади управлінської діяльності керівників у системі професійно-технічної освіти (2011)
Слатвінська О. - Дидактичні аспекти використання case-study технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників аграрного профілю (2011)
Ягупов В. - Методологія модернізації професійно-технічної освіти України (2011)
Хроніка наукового життя (2011)
Нові книги (2011)
Правила до авторів (2011)
Shiyntum H. N. - Differences in the content of metallothinein in rodent brain under postnatal development and cadmium intoxication, Ushakova G. O. (2017)
Нечипорук В. М. - Вплив тиреоїдних гормонів на процеси реметилування та транссуль­фування сірковмісних амінокислот в органах щурів, Заічко Н. В., Корда М. М. (2017)
Куюн Л. О. - Порівняння локального запалення при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень та перитоніті з урахуванням цитокінового профілю (2017)
Фурка О. Б. - Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу, Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. (2017)
Slivinska O. M. - A complex influence of chromium and zinc citrates on antioxidant defense system in rats’ organism with an experimentally induced diabetes mellitus, Iskra R. J. (2017)
Некрут Д. О. - Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та гідроген сульфіду в щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією, Заічко Н. В., Струтинська О. Б. (2017)
Окусок О. М. - Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень, Грищук Л. А., Небесна З. М., Табас П. С., Клос Р. О. (2017)
Ліснянська Н. В. - Роль оксидативного стресу в патогенезі хронічного ентероколіту на фоні експериментального стрептозотоцинового діабету (2017)
Logoyda L. S. - Robustness evaluation of the chromatographic determination of verapamil hydrochloride (2017)
Федосов А. І. - Дослідження інуліну в артишоку суцвіттях, заготовлених в Україні та Франції, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2017)
Заєць Т. А. - Особливості впливу крововтрати на динаміку поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки внаслідок краніоскелетної травми, Марущак М. І., Підгайна І. Я. (2017)
Степась Ю. М. - Особливості змін показників системи гемостазу та рівня С-реактивного протеїну у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Лавро З. Я. (2017)
Лаврін О. Я. - Біохімічні зміни пародонта в щурів на тлі дії тютюнового диму, Щерба В. В., Криницька І. Я. (2017)
Ляхович Р. М. - Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, Джус М. Я., Кіцак Я. М., Нецюк О. Г. (2017)
Мельник А. В. - Гендерні особливості впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм сірковмісних амінокислот та гідроген сульфіду в печінці, Заічко Н. В. (2017)
Фурдичко Л. О. - Порушення імунного гомеостазу в ранній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі експериментальної пневмонії (2017)
Бондарчук В. І. - Морфометрична характеристика слизової оболонки порожнини рота і зміни показників гуморального імунітету при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту (2017)
Кузьмак І. П. - Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки, Дмухальська Є. Б., Підручна С. Р., Ярошенко Т. Я., Криницька І. Я., Куліцька М. І. (2017)
Руцька А. В. - Токсичний вплив глутамату натрію на живий організм (огляд літератури), Гецько Н. В., Криницька І. Я. (2017)
Шемшученко Ю. С. - З новим і праведним Законом (До 20-ї річниці Конституції України) (2016)
Усенко І. Б. - М. П. Василенко як фундатор української історико-правової науки (2016)
Андрусяк Т. Г. - Микола Василенко і Наукове товариство ім. Шевченка (2016)
Міхневич Л. В. - Микола Василенко і Київський інститут народного господарства (2016)
Ромінський Є. В. - "Ряд", "устав", "закон" і "звичай": взаємозв'язок між джерелами (формами) права в Давній Русі княжої доби (2016)
Бондарук Т. І. - Привілей у правоутворюючому процесі на українських землях Великого князівства Литовського (2016)
Худояр Л. В. - Акти державного управління гетьманів в системі джерел права України-Гетьманщини ХVІІ–XVIII ст. (2016)
Самойленко О. О. - Кочаков Б. М. і його дослідження походження російського законодавчого документa Х‎ІХ-ХХ ст. (2016)
Іванова А. Ю. - Cудівництво старшинського самоврядування в армії УНР (2016)
Музика І. В. - Спільні нормативно-правові акти державних органів і громадських організацій у системі джерел права УРСР повоєнного періоду (2016)
Малишев О. О. - Історичний розвиток археологічного права Мексики (2016)
Оніщенко Н. М. - Правовий і суспільний прогрес: взаємозумовленість і взаємовідповідність (2016)
Пархоменко Н. М. - Правовий світогляд як чинник формування ефективної системи права та правопорядку (2016)
Богініч О. Л. - Правова ідеологія України в контексті сучасних викликів (2016)
Подорожна Т. С. - Соціальні чинники конституціоналізації правового порядку (2016)
Львова О. Л. - До питання про природні права людини і набуті права: проблема пріоритету та цінностей (2016)
Кресін О. В. - Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI – початку XVIII ст. (2016)
Макаренко Л. О. - Роль ідеології в житті суспільства та особи (2016)
Сунєгін С. О. - До питання про можливість формування якісної правової ідеології в умовах системної кризи культури (2016)
Скрипнюк О. В. - Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу (2016)
Батанов О. В. - Конфлікти та протиріччя у механізмі взаємдії громадянського суспільства та держави в сучасній Україні (2016)
Петренко П. Д. - Сутність виконавчої діяльності державних органів в сучасних умовах (2016)
Кресіна І. О. - Народ як суб’єкт міжнародного права, Кресін О. В. (2016)
Костецька Т. А. - Проблеми законодавчого визначення окремих понять у контексті забезпечення конституційного права на інформацію (2016)
Антонов В. О. - Збройні Сили України як головний інструмент забезпечення незалежності Української держави (2016)
Батанова Н. М. - Принципи конституційно-правової відповідальності: понятійна та видова характеристика (2016)
Бабаскін А. Ю. - Про окремі проблеми правового регулювання придбання цінних паперів за законодавством України (2016)
Вишновецька С. В. - Дистанційна робота як форма нетипової зайнятості: проблеми правового регулювання (2016)
Сімутіна Я. В. - Зміна трудового договору: теоретичні та практичні проблеми (2016)
Шумило М. М. - Концепція комплексних пенсійних правовідносин чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні:проблема теорії чи вимого часу (2016)
Раманкулов К. С. - Формы правореализации в механизме правовгої регулирования труда (2016)
Кулинич П. Ф. - Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи (2016)
Малишева Н. Р. - Міжнародно-правові проблеми, що виникають у зв’язку з активним видаленням космічного сміття (2016)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти забезпечення комплексного та сталого розвитку сільських територій України (2016)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правове регулювання визначення шкоди, яка може бути спричинена космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту (2016)
Бусуйок Д. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання надання сільськогосподарських дорадчих послуг (2016)
Муравська М. Л. - Децентралізація повноважень органів влади у сфері управління водними ресурсами: правовий аспект (2016)
Андрійко О. Ф. - Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади (2016)
Дерець В. А. - Окремі питання правового регулювання доступу до публічної інформації (2016)
Кисіль Л. Є. - Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією (2016)
Банчук О. А. - Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів (2016)
Кваша О. О. - Законодавча регламентація режиму обігу зброї в Україні у світлі забезпечення права на самозахист, Фещенко Л. О. (2016)
Нерсесян А. С. - Спеціальна конфіскація активів і захист майнових прав громадян та юридичних осіб (2016)
Ландіна А. В. - Інформаційна безпека як об’єкт злочину (2016)
Бабанли Р. Ш. - Закономірності реалізації правового механізму звільнення особи від відбування покарання з випробуванням: правозастосовний аспект (2016)
Кубальський В. Н. - Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн (2016)
Козлюк Л. Г. - Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля (2016)
Андрусяк Г. М. - Тенденції розвитку інституту обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України (2016)
Коваленко А. А. - Взаємозв’язок між інституціоналізацією політичних партій та демократичною консолідацією (2016)
Стойко О. М. - Перспективи етнорегіональних партій у контексті децентралізації (2016)
Явір В. А. - Еволюція ідеологічного спектра партійної системи України на прикладі парламентських партій (2016)
Кукуруз О. В. - Політика створення законодавства в Україні: основні принципи (2016)
Тихомиров О. Д. - Компаративна філософія права: проблеми концептуалізації (2016)
Ткаченко О. В. - Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) (2016)
Крывцова И. С. - Научная картина мира, картина мира правовых наук, правовая карта мира (юридическая география мира): от общего к частному (некоторые размышления) (2016)
Крестовська Н. М. - Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві (2016)
Сапарова А. О. - Про значення поняття "національне право" у світлі проблеми правових запозичень (2016)
Харитонов Є. О. - Правова адаптація як вид взаємодії правових систем, Харитонова О. І. (2016)
Саидов А. Х. - Сравнительное правоведение и права человека (2016)
Чиркин В. Е. - Правовое государство и верховенство права: варианты терминологии (2016)
Батлер У. Э. - Славянский подход к идентификации российской правовой системы: pro и сontra, Захарова М. В. (2016)
Буткевич О. В. - Загальна теорія міжнародного і національного права та співвідношення цих систем: поява нової концепції у світлі примату міжнародного права (2016)
Островська Б. В. - Взаємодія канонічного та міжнародного права у врегулюванні міжнародних правових відносин (2016)
Софінська І. Д. - Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення (2016)
Басова І. С. - Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми (2016)
Бєляков М. С. - Екологічна стандартизація та нормування в Україні (2016)
Бойко О. В. - Поняття фітосанітарного контролю як аграрно-правової категорії (2016)
Бондарук В. О. - Замойська академія (1594–1784) у європейському пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі (2016)
Губар К. А. - Юридична діяльнічть могилянців на прикладі Новгород-Сіверському патріотичномго гуртка (2016)
Гурова Г. М. - Джерела правової охорони навколоземного космічного простору від засмічення в контексті забезпечення довготермінової сталості (2016)
Ізай І. М. - Окремі питання відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 КК України) (2016)
Костюк О. М. - Проблематика автентичного тлумачення: сучасний стан дослідження (2016)
Лагоцька В. Ф. - Запобігання жіночій рецидивній злочинності: окремі пенітенціарні проблеми (2016)
Левіна Г. М. - Правова природа червоної книги України (в контексті охорони рідкісних видів диких тварин) (2016)
Олещенко І. В. - Європейський погляд на законодавче регулювання екологічного менеджменту на підприємствах (2016)
Тимощук Ю. С. - Співвідношення гуманізму та справедливості як принципів кримінального права України (2016)
Товпеко Я. К. - До питання про неприпустимість дискримінації за ознакою ідентичності (2016)
Пархоменко Н. М. - Наукова та науково-організаційна діяльность Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у 2015 році (2016)
Кукуруз О. В. - Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку (2016)
Горбатенко В. П. - Теорія і практика модернізації виборчої системи: роздуми і пропозиції польських науковців (2016)
Пархоменко Н. М. - Новий Статут Національної академії наук України (2016)
Малишев О. О. - Ювілей академіка М. П. Василенка (2016)
Шумило М. М. - IV Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні факти в системі правового регулювання" до 145-річчя академіка ВУАН С. Дністрянського (2016)
Худояр Л. В. - ХХХІІІ Міжнародна історико-правова конференція "Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку" (до 800-річчя Великої хартії вольностей) (2016)
Бондарук Т. І. - Деякі методологічні аспекти історії права як науки про розвиток правового життя соціуму (2016)
Губар К. А. - ХХХІІ Міжнародна історико-правова конференція "Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми" (2016)
Кресін О. В. - Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (2016)
Савчук К. О. - Презентація першого тому багатотомного видання "Енциклопедія міжнародного права" (2016)
Денисов В. Н. - Виступ перед юридичною громадськістю України у зв’язку з виходом у світ першого тому "Енциклопедії міжнародного права" в трьох томах (2016)
Переверзєва О. С. - Мирне врегулювання міжнародних спорів (2016)
Кириченко В. Є. - Судова влада України очима істориків права (2016)
Мудриєвська Л. М. - Досвід розвитку державно-правових інститутів ранніх США крізь призму наукового аналізу (2016)
Талановитий вчений і організатор юридичної науки (до 80-річчя академіка Ю. С. Шемшученка) (2016)
Віктору Івановичу Акуленку – 80 років (2016)
Ювілей Ольги Федорівни Андрійко (2016)
До ювілею відомого правника Кулинича Павла Федотовича (2016)
Вихідні дані (2016)
Величко Н. - Моніторинг працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів: виявлення сильних і слабких сторін у підготовці кваліфікованих робітників (2011)
Вовковінський М. - Розвиток в учнів професійно-технічних навчальних закладів мотивації до оволодіння робітничою професією (2011)
Волкова Т. - Використання електронних підручників у професійній підготовці кваліфікованих робітників (2011)
Ворначев А. - Досвід розробки нових кваліфікацій у Великобританії (2011)
Герлянд Т. - Структурно-змістові аспекти професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2011)
Голіяд І. - Методичні аспекти розробки дидактичного комплексу з креслення (2011)
Григор’єва В. - Взаємодіїя суб’єктів управління: аналіз емпіричного дослідження (2011)
Калошин В. - Раціонально-емотивна терапія у навчальному процесі професійно-технічного навчального закладу (2011)
Лузан П. - Методика визначення складності навчальних дій та тестових завдань (2011)
Манько В. - Методичні засади контролю навчальних досягнень майбутніх кваліфікованих робітників (2011)
Михнюк М. - Інтенсифікаціїя навчально-виробничого процесу в підготовці кваліфікованих робітників будівельного профілю (2011)
Отич О. - Українське народне мистецтво у формуванні етнокультурної ідентичності особистості (2011)
Селецький А. - Історіографія класифікацій організаційно-педагогічних форм з підготовки робітничих кадрів в Україні останньої чверті XIX – початку XX ст. (2011)
Шимановський М. - Педагогічна підтримка здорового способу життя у професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві (2011)
Хроніка наукового життя Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2011)
Нові книги (2011)
Гордієнко О. С. - Ідеологія конкретизації права: основні вимоги (2015)
Єрмоленко Д. О. - Поняття і структура методології дослідження правосвідомості молоді (2015)
Жебровская К. А. - Роль правовых ценностей в диалоге правовых культур (2015)
Завальнюк С. В. - Співвідношення аналогії права та поширювального тлумачення норм права (2015)
Ієрусалімова І. О. - Історико-правові аспекти становлення інституту прав людини в Україні (2015)
Кожан В. В. - Класифікація особистих прав людини (2015)
Куракін О. М. - Генеза поняття "громадянське суспільство", Романов М. Ю. (2015)
Мальована Я. П. - Неповнолітній правопорушник у Київській Русі: його статус та засоби впливу на нього (2015)
Мельничук С. М. - Правозастосовна форма здійснення функцій держави та публічне адміністрування: взаємозв’язок змісту правових категорій (2015)
Новиков В. В. - Правовые гарантии свободы совести и вероисповедания в Украине (2015)
Погорєлова З. О. - Процедура розгляду законопроектів у Верховній Раді України: проблеми теорії та практики (2015)
Сердюк В. О. - Правова регламентація діяльності громадських об’єднань у підрадянській Україні на початку 1920-х років, Доценко В. О. (2015)
Багряк А. С. - Правові наслідки застосування права вето Президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України (2015)
Биркович О. І. - Історичні передумови політичної самоорганізації й реформи місцевого самоврядування в сучасній Україні (2015)
Губаль Ю. В. - Захист прав дітей в Угорщині. Уповноважений із прав дитини (2015)
Максакова Р. М. - Поняття "установча влада" в сучасній українській науковій думці (2015)
Манзюк В. В. - Правове забезпечення залучення інвестицій у сферу комунального господарства міста (2015)
Муртіщева А. О. - Співвідношення конституційної та політичної відповідальності уряду: основні доктринальні підходи (2015)
Обіход Т. В. - Конституційні права та особиста відповідальність людини в сучасному світі (2015)
Павленко В. В. - Місцеве самоврядування у виборчій системі в західній Україні після завершення Першої світової війни (1918–1927 рр.) (2015)
Палінчак М. М. - Мережа релігійних організацій в Україні: стан і перспективи розвитку (2015)
Петрецька Н. І. - Прийняття Конституції України народом: можливість та доцільність (2015)
Серёгин В. А. - "Big data": новая угроза для прайвеси в условиях информационного общества (2015)
Смук М. М. - Інститут народної законодавчої ініціативи в Україні: стан дослідження (2015)
Таран Д. П. - Жорсткість конституції як умова забезпечення її захисту (2015)
Хоббі Ю. С. - Вплив процесів децентралізації на забезпечення прав та свобод людини і громадянина (2015)
Борщевська Г. Е. - Джерела міжнародного приватного права у сфері захисту прав працівників-мігрантів: види, класифікація, співвідношення, Бичківський О. О. (2015)
Бут І. О. - Арбітрабельність спорів за участі споживачів товарів і послуг (2015)
Демчук А. М. - Порядок укладення договору зберігання на товарному складі (2015)
Заєць К. В. - Правова природа відносин у житловій сфері (2015)
Йосипенко C. Т. - Принципи медіації у приватно-правових відносинах (2015)
Карнаух В. С. - Окремі аспекти регулювання переддоговірних відносин (на прикладі України та Німеччини) (2015)
Куліцька С. В. - Проблемні питання порядку відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної неправомірними (незаконними) рішеннями, діями чи бездіяльністю суду (судді, суддів) (2015)
Курило Т. В. - Заповіт подружжя: правова природа та особливості застосування (2015)
Литвин С. Й. - Проблеми відшкодування майнової шкоди в авторському праві (2015)
Майданик Н. Р. - Натуральні зобов’язання в цивільному праві України: системність, класифікація, види (2015)
Маркевич І. Б. - Поняття та ознаки комунальних юридичних осіб публічного права (2015)
Бисага Ю. М. - Вагомий внесок у науку міжнародного права, Динис Г. Г., Павко А. І. (2015)
Бисага Ю. М. - Рецензія закон у структурі правової реальності (2015)
Шимон С. І. - Рецензія на монографію І. О. Ізарової "Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу", Ярошенко І. С. (2015)
Петренко К. Р. - Строки давності за українським законодавством: особливості та класифікація (2015)
Пляцко У. М. - Правова природа володіння (2015)
Погребняк В. Я. - Місце договору споживчого кредитування у системі цивільно-правових договорів (2015)
Поливач В. О. - Визначення кола осіб, які беруть участь у справах, що виникають із кредитних правовідносин (2015)
Рогач О. Я. - Особливості доказування та системи доказів у справах щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення (2015)
Ткаченко М. В. - Історія розвитку договору довічного утримання (2015)
Тупицька Є. О. - Поняття та правова природа договору новації боргу у позикове зобов’язання (2015)
Власова Я. В. - Особливості притягнення до відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій за законодавством України, Жупанин А. В. (2015)
Манжула А. А. - Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності науково-дослідних установ в Україні: поняття та сутність (2015)
Біліченко І. С. - Деякі особливості підстав зміни трудових правовідносин працівника прокуратури в Україні (2015)
Волошина С. М. - Поняття безпеки й гігієни праці (2015)
Запара С. І. - Судова реформа та трудові суди: аналіз та перспектива (2015)
Марченко І. В. - Заохочення як перспективний метод забезпечення дисципліни праці (2015)
Честа Д. О. - Правове регулювання масових вивільнень працівників у зарубіжних країнах (2015)
Шабанов Р. І. - Умови визнання особи безробітною відповідно до чинного законодавства (2015)
Антонюк У. В. - Громадська екологічна діяльність як гарантія забезпечення екологічних прав в Україні (2015)
Барчук І. В. - Особливості правового регулювання державної реєстрації й контролю за використанням генетично модифікованих організмів в Україні (2015)
Місінкевич А. Л. - Особливості притягнення до юридичної відповідальності у правовідносинах з рекультивації земель в Україні (2015)
Пастух А. В. - Напрями адаптації законодавства України у сфері вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива до вимог законодавства Європейського Союзу (2015)
Шарапова С. В. - Особливості заходів правової охорони земель лісогосподарського призначення (2015)
Бенедик В. І. - Проблема звільнення біженців від сплати судового збору в адміністративних справах (2015)
Березовська С. В. - Система органів влади, які беруть участь у здійсненні фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Бліхар М. М. - Інвестиційні відносини як об’єкт фінансово-правового регулювання (2015)
Бондаренко К. В. - Щодо визначення процесу державного управління (2015)
Васильєва М. О. - Офшори як метод оптимізації оподаткування в Україні (2015)
Девіняк О. Т. - Правовий аналіз та оптимізація організації практики студентів на прикладі Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" (2015)
Дозорець П. М. - Форми податкового контролю органів державної фіскальної служби за обігом підакцизних товарів (2015)
Зеленський Є. С. - Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб: зміст та порядок застосування (2015)
Кожура Л. О. - Адміністративно-правовий захист та охорона: поняття та співвідношення (2015)
Літвінцева А. С. - Поняття та склад податкового правопорушення (2015)
Лопушанська О. В. - Верховна Рада України як суб’єкт адміністративно-правового регулювання мовної політики (2015)
Лясковець О. В. - Щодо питання службової таємниці та персональних даних як правового режиму інформації з обмеженим доступом (2015)
Ляшук Р. М. - Правове регулювання планування діяльності відділів прикордонної служби (2015)
Міськевич А. В. - Співвідношення соціальних та адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення в Україні (2015)
Опаленко Д. А. - Особенности организационно-правовых форм деятельности Высшего совета юстиции Украины (2015)
Плиска В. В. - Поняття та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції (2015)
Титул, содержание (2017)
Пикашов В. С. - Особенности использования газов нефтепереработки для отопления печей и котлов, Великодный В. А. (2017)
Никитин Е. Е. - Концептуальные положения модернизации существующих неэффективных систем централизованного теплоснабжения (2017)
Рудыка В. И. - Основные тенденции развития мирового коксохимического производства на современном этапе, Малина В. П., Федак С. П., Цымбал А. А. (2017)
Бондарь В. П. - Условия минимальных потерь эксергии в неравновесных процессах теплообмена рабочих сред (2017)
Карп І. М. - Проблема утилізації та знешкодження мулових осадів міських стічних вод і шляхи її вирішення (Огляд), П’яних К. Є., Нікітін Є. Є. (2017)
Колесник В. В. - Кальцинація дрібнодисперсного вапняку в псевдозрідженому шарі інертного зернистого матеріалу. 1. Математичний опис процесу кальцинації частинки вапняку, Орлик В. М., Хвастухін Ю. І., Костогриз К. П., Жайворонок В. А. (2017)
Шаманский С. И. - Технологические основы организации экологически безопасного функционирования системы водоотведения, Бойченко С. В., Матвеева И. В. (2017)
Торчинский А. И. - Модернизация туннельной печи обжига керамического кирпича на предприятии "Метехис керамика" (Грузия), Ляшко А. Ю., Чичуа З. (2017)
Балендр А. - Характеристика рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті (2017)
Binytska K. - Professional Training of the Future Primary School Teachers in the Czech Republic: Regulatory Bases (1989–2005) (2017)
Блощинський І. - Етапи, зміст і методика проведення експериментальної роботи щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників, Бабіч О. (2017)
Брежнєва С. - Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність (2017)
Бриндіков Ю. - Соціальна реабілітація військовослужбовців: до питання термінології (2017)
Вихрущ В. - Парадигмальний підхід та моделі навчання дорослих у сучасній вищій освіті (2017)
Голодюк Л. - Парадигмальність процесу організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у контексті різних підходів (2017)
Гук Л. - Особливості розвитку шкільної освіти у канадському суспільстві кінця XVIII – початку XIX століття, Гаврилюк М. (2017)
Данильчук Л. - Критерії та показники сформованості інформаційно-правової компетентності особистості у сфері соціальної профілактики торгівлі людьми (2017)
Завгородня Т. - Педагогічні ідеї вітчизняних дослідників в контексті спадщини Василя Сухомлинського, Стражнікова І. (2017)
Зельницький А. - Дефінітивний аналіз понять "якість освіти" і "компетентність", їх інтерпретація, удосконалення змісту та особливості введення в науковий обіг сфери вищої військової освіти (2017)
Крищук Б. - Розвиток шкільництва на Поділлі на початку ХІХ століття (2017)
Крутій К. - Підготовка майбутніх фахівців до роботи з різними категоріями дітей в умовах спеціального абілітаційного простору, Зданевич Л. (2017)
Кушнір В. - Розвиток ідей Марії Монтессорі у вітчизняній педагогічній думці на початку ХХ ст. (2017)
Лебедь Г. - Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Лисак Г. - Шляхи професійного самовдосконалення викладачів ВНЗ (2017)
Лівшун О. - Особливості використання інноваційних технологій, форм та методів у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до викладання художньо-технічних дисциплін, Хренова В. (2017)
Лісна-Міськів Н. - Характеристика організаційно-педагогічних умов, покладених у основу формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності (2017)
Лісніченко Ю. - Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Мазуренок М. - Керівництво вищою освітою УСРР в умовах посилення репресивно-тоталітарної системи (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) (2017)
Мосейчук Ю. - Психолого-педагогічні засади професійного та особистісного розвитку студентів в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах (2017)
Осадчий В. - Можливості засобів дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін, Осадча К. (2017)
Плиска Ю. - Особистісна педагогічна культура вчителя: системний і синергетичний підходи до аналізу (2017)
Поліщук О. - Компетентнісний підхід до підготовки вчителя історії (2017)
Рябовол Л. - Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури (2017)
Самарук Н. - Професійна компетентність майбутнього математика та її складові, Поплавська О. (2017)
Соляр Л. - Програма формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Степанюк А. - Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Суховієнко Н. - Модель підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування узагальнень у дітей старшого дошкільного віку (2017)
Ткачук Г. - Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самостійної роботи студентів (2017)
Тульська О. - Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога (2017)
Чала А. - Розвиток мовленнєво-комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування освіти (2017)
Шквир О. - Модель ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень (2017)
Шоробура І. - Підготовка фахівців початкової освіти для Нової школи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2017)
Яворська С. - Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів (2017)
Ящук І. - Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетенції як складової професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Потіп М. М. - Функції, які здійснюються у процесі розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2015)
Прокопенко О. Ю. - Поняття організаційних форм діяльності органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Решетнік А. Р. - Адміністрування судових комунікацій та його значення для основної місії судової установи (2015)
Русских Т. В. - Міжнародне митне право та система його джерел (2015)
Сарана С. В. - До питання складу процедур особливого процесуально-процедурного податкового режиму (2015)
Сокуренко В. В. - З’єднання та військові частини: поняття, особливості функціонування та ознаки (2015)
Сулейманова С. Р. - Валютний контроль: поняття, ознаки, зміст (2015)
Устименко Є. В. - Адміністративно-правові санкції в законодавстві України (2015)
Фазикош О. В. - Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення та його принципи (2015)
Харенко О. В. - Правове регулювання відмови у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації (2015)
Березнер В. В. - Об’єкт підкупу працівника підприємства, установи чи організації (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Позбавлення військового звання, чину, рангу в історії українського права у дорадянський період: особливості становлення, розвитку та виконання (2015)
Пащенко О. О. - Співрозмірність позитивних і негативних наслідків кримінально-правової заборони (2015)
Плотнікова А. В. - Щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (2015)
Ступник Я. В. - Проблеми забезпечення відповідності інституту звільнення від кримінальної відповідальності конституційній та міжнародно-правовій презумпції невинуватості, Горінецький Й. І. (2015)
Супруненко Д. О. - Функції прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам в Україні (2015)
Юрченко О. Ю. - Значення впливу інформації на запобігання розвитку віктимогенних ситуацій (2015)
Артеменко І. І. - Деякі аспекти залучення законного представника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2015)
Багрій М. В. - Судовий контроль за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій: окремі аспекти (2015)
Балацька О. Р. - Поняття й класифікація суб’єктів захисту в кримінальному провадженні (2015)
Габлей Н. Г. - Права засудженого під час оскарження вироку в касаційному провадженні (2015)
Жук М. С. - Процесуальний статус співучасників кримінального правопорушення, які не є обвинуваченими (підсудними), в аспекті меж судового розгляду (2015)
Калинюк Н. М. - Порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз (2015)
Кисляк Н. С. - Порядок заявлення та вирішення клопотань про поповнення матеріалів кримінального провадження новими доказами у підготовчій частині судового розгляду (2015)
Малярова В. О. - Криміналістична методика: питання співвідношення криміналістичної характеристики з іншими (2015)
Мединська Л. В. - Процесуальні гарантії сторони захисту у суді (2015)
Мирошниченко Т. М. - Змагальність у механізмі кримінального процесуального доказування (2015)
Рибак О. О. - Щодо проблеми реалізації розумності строків як засади кримінального процесу України, Кучинська О. П. (2015)
Столітній А. В. - Електронний діалог – інноваційний напрям еволюції досудового розслідування, Каланча І. Г. (2015)
Тимошенко М. О. - Загальні засади (принципи) кримінального провадження в системі принципів права (2015)
Чернієнко А. О. - Вагітність засудженої або наявність у неї малолітньої дитини як підстава відстрочки виконання вироку: практика застосування (2015)
Заборовський В. В. - Зародження інституту української адвокатури (IX−XVIII ст.) (2015)
Северин К. М. - Дослідження принципу уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності (2015)
Хотинська-Нор О. З. - Стратегія і тактика судової реформи: окремі методологічні аспекти (2015)
Цимбалістенко О. О. - Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування (2015)
Ченшова Н. В. - Особливості регламентації статусу біженця у законодавстві України як потенційної держави-учасниці Європейського Союзу (2015)
Содержание (2013)
Vozniuk E. V. - DWDM communication systems based on multifrequency laser radiation, Machekhin Y. P. (2013)
Васянович А. В. - Коллиматор для светодиодных источников инфракрасного излучения, Мачехин Ю. П., Старчевский Ю. Л., Экезли А. И., Горбань А. В. (2013)
Николаев С. В. - Влияние частоты возбуждения на генерационные характеристики лазеров на красителях с когерентной накачкой, Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2013)
Николаев С. В. - Вынужденное излучение твердотельных оптически-неоднородных активных сред на основе гетерокомпозитов "полиуретан-краситель", Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2013)
Одаренко Е. Н. - Фотонно-кристаллические волноводные структуры для электронных приборов терагерцового диапазона (2013)
Грищенко С. В. - Исследование переноса заряда в низкоразмерной двумерной полупроводниковой структуре с учетом немарковских эффектов, Синельников О. И., Якушев С. О., Фесенко В. И., Шулика А. В., Сухоиванов И. А. (2013)
Федоряко А. П. - Динамическое рассеяние света в нематическом жидком кристалле ЖК-440, Кочержин А. И., Кухтин М. П., Черняков Э. И. (2013)
Кухтин С. М. - Измерение потерь в газах методом модуляционной лазерной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (2013)
Афанасьева О. В. - Использование лазеров малой мощности в промышленных технологиях, Лалазарова Н. А., Федоренко Е. П. (2013)
Фролова Т. И. - Выбор материала для изготовления колбы безэлектродной СВЧ-лампы (2013)
Мизерник В. Н. - Новый подход для решения электродинамической задачи возбуждения волноводной волной ферритового резонатора, Одаренко Е. Н., Шматько А. А. (2013)
Вакула А. С. - Исследование эффективной намагниченности насыщения наноразмерных пленок пермаллоя методом сверхвысокочастотного ферромагнитного резонанса, Недух С. В., Тарапов С. И., Полевой С. Ю., Харченко А. А. (2013)
Арсеничев С. П. - Экспериментальное исследование дифракционных свойств тонких проводящих пленок в волноводе, Бендеберя Г. Н., Григорьев Е. В., Зуев С. А., Слипченко Н. И., Старостенко В. В., Таран Е. П. (2013)
Бородкина А. Н. - Сравнение результатов численного моделирования систем помещения образцов в СВЧ резонаторных датчиках с коаксиальной измерительной апертурой, Слипченко Н. И. (2013)
Медведев Е. А. - Сравнительная оценка различных методов анализа электродинамических свойств нанотрубок, Уайд С. Р. (2013)
Куцак С. В. - Моделирование импедансными поверхностями периодических неоднородностей в прямоугольных волноводах (2013)
Тихонов В. А. - Подавление земной помехи в системах вертикального зондирования атмосферы на основе мультипликативной модели, Литвин-Попович А. И., Кудрявцева Н. В. (2013)
Бабкин С. И. - Оценка влияния горизонтального ветра на амплитудную структуру сигналов системы радиоакустического зондирования атмосферы, Кушнир М. В. (2013)
Леонидов В. И. - Акустическое зондирование в задаче обнаружения и регистрации термодинамических возмущений в приземном слое атмосферы (2013)
Богомаз У. Г. - Информационная технология определения функции передачи оптической системы построения изображения, Белик Т. В., Данилов В. В. (2013)
Данова Т. Е. - Требования к гидрометеорологической информации, получаемой от радиолокационных станций, Перелыгин Б. В. (2013)
Жирнов В. В. - Применение вейвлет-преобразования для формирования радиолокационных виртуальных изображений, Солонская С. В., Зима И. И. (2013)
Файзулаева О. Н. - Автоматизация процедур принятия решения об исключении из обработки первой модовой функции при использовании преобразования Гильберта - Хуанга (2013)
Евсеева О. Ю. - Тензорная модель многополюсной телекоммуникационной сети (2013)
Гаркуша С. В. - Особенности использования гиперграфов при моделировании многоканальных mesh-сетей стандарта IEEE 802.11 (2013)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель управления ресурсами гибридной сети доставки контента с гарантированным качеством обслуживания, Кадер М. Б. (2013)
Васильев А. Ю. - Высокоэффективная система передачи на ПЛИС, Кожин Р. В. (2013)
Крыжановский В. Г. - Анализ области устойчивой работы кольцевого автогенератора класса Е, Охрименко Ю.Г., Чернов Д.В. (2013)
Крыжановский В. Г. - Автогенератор класса Е с расширенной полосой перестройки (2013)
Бессалов А. В. - Алгоритм выбора канонической кривой, изоморфной кривой Эдвардса над простым полем, Дихтенко А. А., Цыганкова О. В. (2013)
Бессалов А. В. - Изоморфные канонической форме эллиптические кривые Эдвардса над расширенными полями характеристики 2, Дихтенко А. А. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Cпеціалізовані процесори реалізації автентифікації учасників взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Цопа А. И. - Оценка влияния кодирования и скремблирования сигнала на защищенность системы передачи информации (2013)
Котух В. Г. - К вопросу применения лакофольговых диэлектриков в датчиках измерения физических величин, Харенко К. Ю., Мирошник М. А., Пахомов Ю. В. (2013)
Мещанинов С. К. - Исследование эффективности электронной аппаратуры для медико-биологических исследований (2013)
Андреев А. Н. - Измерение размеров частиц в коллоидных растворах методами корреляционной спектроскопии, Лазаренко А. Г. (2013)
Чернышов Н. Н. - Исследование квазинейтральной модели плазмы на основании флуктуационно-диссипативной теоремы (2013)
Рефераты (2013)
Содержание (2013)
Бабец Е. К. - Стратегические угрозы глобального характера для предприятий горно-металлургического комплекса Украины, Гребенюк С. Я. (2013)
Бабець Є. К. - Хід підготовки до виконання Державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру на 2014-2016 роки, Рибалко Б. І. (2013)
Ступник Н. И. - Проблемы мониторинга дневной поверхности в полях закрытых и действующих шахт Криворожского железорудного басейна, Калиниченко В. А. (2013)
Бабець Є. К. - Аспекти геофізичного моніторингу геоекологічних задач безпечного функціонування регіонів Кривбасу, відпрацьованих гірничими роботами, Чепурний В. І., Ляш С. І., Добровольська З. С., Терещенко В. О. (2013)
Дядечкин Н. И. - К вопросу о влиянии природных факторов на устойчивость породных массивов вблизи ответственных технических объектов, типа наклонных стволов и др., Костянский А. Н., Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2013)
Дядечкин Н. И. - О целесообразности рекультивации земной поверхности и перспективе горных работ в Кривбассе, Бабец Е. К., Перегудов В. В., Егоров Г. А. (2013)
Чистяков Е. П. - Механизмы и интенсивность проявлений горного давления и сдвижения пород при подземной отработке крутопадающих рудных залежей (2013)
Федоренко А. И. - Геомеханическое состояние массива горных пород, подработанного шахтой "Валявко-Северная" (2013)
Бабец Е. К. - О возможности исследования методом ЕИЭМПЗ состояния горного массива, прилегающего к вертикальным шахтным стволам, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Чистяков Д. Е. - Уровень напряженного состояния массива как оценочный критерий выбора типа крепи (2013)
Бабец Е. К. - Оценка влияния структурно-текстурных особенностей взрываемого массива горных пород на характер деструктивного формирования сейсмо-взрывных колебаний, Штанько Л. А., Седунова Т. Т., Грицай Е. Ю., Терещенко В. О. (2013)
Седунова Т. Т. - Отимизация взрывного дробления плагиогранитов в условиях Шархинского карьера, Пыжик А. Н., Зайцев И. Н., Седунов К. А. (2013)
Штанько Л. А. - Основные методические положения комплексного обследования технического состояния вертикальных шахтных стволов, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Штанько Л. А. - Определение динамического воздействия взрывных работ на состояние крепления подземных сооружений комплексов ЦПТ, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Козариз В. Я. - Обоснование расчета прогибов длительно эксплуатируемых элементов армировки вертикальных шахтных стволов, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Козариз В. Я. - Опыт проведения технических осмотров вертикальных шахтных стволов, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Ляш С. І. - Вдосконалення відбійки породного масиву при проведенні тупикових підняткових виробок висотою 10-12 метрів, Чепурний В. І. (2013)
Бабец Е. К. - Оценка влияния изменений микросреды на показатели эффективности ПАО "Кривбассжелезрудком" на основе метода корреляционных плеяд, Гребенюк С. Я. (2013)
Бабець Є. К. - Сучасні напрямки розвідки покладів залізовмісної сировини у лежалих хвостах збагачувальних фабрик Кривбасу, Чепурний В. І., Ляш С. І., Петрухін А. В., Мельникова І. Є. (2013)
Рыбалко Б. И. - Экономическое обоснование целесообразности комплексного использования продуктов обогащения, Мельникова И. Е., Рыбалко Л. П. (2013)
Бабец Е. К. - Пути повышения экономической целесообразности управления ресурсосбережением в Криворожском регионе, Рибалко Л. П. (2013)
Salyga S. K. - Doświadczenie efektywnego zarządzania gospodarką odpadami przemysłowymi w polsce, jako jeden z kierunków oszczędności surowców w przedsiębiorstwach górniczych Ukrainy, Melnikowa I. J. (2013)
Касілов І. І. - Стан вивченості нормативно-правової бази щодо використання відходів переробки мінеральної сировини у напрямі управління ресурсозбереженням гірничодобувних підприємств, Мельникова І. Є., Петрухін А. В. (2013)
Рыбалко Б. И. - Результаты исследований переработки красных шламов, Иванченко В. В. (2013)
Бабец Е. К. - Получение товарной аглоруды из надрешетного продукта дробильно-сортировочной фабрики шахты им. Фрунзе с применением селективного разрушния минеральных компонентов руды, Петрухин А. В., Николаенко К. В., Давыдов А. В., Батареев А. С., Гурин В. А. (2013)
Сазонов А. В. - Применение сейсмических и наклономерных датчиков для определения деформаций сооружений, земной поверхности и горного массива в условиях Кривбасса, Сова А. А., Бабец Е. К. (2013)
Бабец Е. К. - Влияние параметров реконструкции железорудного карьера на технико-экономические показатели его работы, Дядечкин Н. И., Костянский А. Н., Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2013)
Костянский А. Н. - К расчету безопасного ведения буровых работ при постановке на контур бортов глубоких карьеров, применяющих комплексы ЦПТ, Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2013)
Куліковська О. Є. - Результати моніторингу деформаційних процесів котлотурбіного цеху ДП "Криворізька теплоцентраль" (2013)
Синчук О. Н. - К вопросу создания энергоэффективного и безопасного в эксплуатации электровоза для рудных шахт, Караманиц Ф. И., Гузов Э. С., Синчук И. О., Колотилин В. Н. (2013)
Синчук О. Н. - Теоретические аспекты использования автономных ветроэнергетических установок в подземных горных выработках железорудных шахт, Синчук И. О., Бойко С. Н. (2013)
Бабец Е. К. - Перспективы использования приводов по системе ПЧ-СД для одноковшовых карьерных экскаваторов типа ЭКГ, Осадчук Ю. Г., Крутов Г. В., Зуй С. Г., Полищук П. В. (2013)
Синчук И. О. - Контактные сети железорудных шахт как источник поражения горнорабочих электрическим током, Харитонов А. А. (2013)
Лапшин А. А. - Математическая модель определения аэродинамических параметров системы форсуночного охлаждения рудничного воздуха (2013)
Гурин А. А. - Ускоренная биологическая рекультивация отработанных хвостохранилищ, Таран Н. А. (2013)
Милейко Т. В. - Экология горнорудных регионов Украины (2013)
Дубініна Н. В. - Модель застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників (2012)
Кумпан М. Б. - Змістовий аспект формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності (2012)
Прокоф’єва Л. Б. - Розвиток невербальних засобів спілкування в курсі "основи педагогічної майстерності" (2012)
Фу Сяоцзін - Результати експериментального дослідження концертмейстерської підготовки майбутніх учителів музики України і Китаю (2012)
Чернишоваа. М. - Сценічний костюм як засіб відображення ідеї хореографічного твору (2012)
Ткачук О. В. - Деякі підходи вивчення художніх здатностей (2012)
Мушинська Н. С. - Педагогічні умови формування компетентності саморозвитку економістів-бакалаврів у процесі професійної підготовки: позааудиторна навчально-виховна діяльність (2012)
Іванченко Є. А. - Професійна мобільність майбутнього економіста як складова його мультиплікативної компетентності (2012)
Сайфул Дин Абдул Салам Абдул Маджид - Самосовершенствование межкультурной компетентности будущих переводчиков как условие ее эффективного развития (2012)
Ізмайлова О. А. - Принципи навчання іншомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей (2012)
Корбан Ю. В. - Поляризационный принцип распознавания цвета (2012)
Чустрак А. П. - Статокінетична стійкість, як комплексний показник ефективності фізичного виховання дітей, Іванов С. С. (2012)
Пісарук В. В. - Розробка науково-обґрунтованих основ спортивного відбору підлітків у групи з різних стилів бойових мистетств, з подальшим встановленням їх фахової спеціалізації (2012)
Адєєва О. В. - Проблеми здоров’язберігаючого навчання студентів у вищій школі (2012)
Ковтун О. В. - Забезпечення суб’єкт-суб’єктної позиції майбутніх авіаторів в експериментальній методиці з формування їхнього професійного мовлення (2012)
Яблонська Т. М. - Модель рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів (2012)
Караман С. О. - Формування професійного мовлення у майбутніх фахівців-авіаторів (2012)
Ковтун О. В. - Експериментальна модель формування професійного мовлення у майбутніх авіаційних операторів (2012)
Захарчук О. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Рамазанова Е. А. - Концептуальні принципи і ключові напрями роботи з реалізації моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування гумору в педагогічній взаємодії (2012)
Демидова М. Г. - Діагностика сформованості музично-імпровізаційних умінь студентів педагогічних університетів, Мен Мен (2012)
Копусь О. А. - Зміст та організація процесу формування фахової лінгво-дидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Пилипюк Е. Н. - Науково-експериментальні дослідження сформованості критичного мислення студентів і викладачів (на прикладі університетів Німеччини) (2012)
Трифонова О. С. - Діагностика рівнів сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Князян М. О. - Дидактизація як база інноватизації навчання іноземних мов у європейському союзі та Україні (2012)
Копусь О. А. - Реалізація моделі формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Сметаніна Л. С. - Стилі мислення, в алгоритмічній діяльності (2012)
Ирхина Ю. В. - Поликультурное воспитание студентов педагогических университетов в многонациональном регионе (2012)
Маркова В. М. - Пріоритети освіти та якості вчителя щодо їх реалізації, Андреев М. В. (2012)
Сметаніна Л. С. - Структура методичної компетентності майбутніх учителів інформатики та модель її набуття (2012)
Кононенко А. О. - Соціопсихологічні аспекти самопрезентації як теоретичне підґрунтя створення її моделі (2012)
Левіна І. А. - До питання про підготовку майбутніх учителів до конструювання уроків творчого типу (2012)
Хе Ївень - Інтонаційна змістовність інтерпретації фортепіанних творів майбутніми вчителями музичного мистецтва (2012)
Джуринський П. Б. - Динаміка формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності за технологічним компонентом (2012)
Карпова С. М. - Експериментальні дослідження педагогічних умов формування художньо-професійної культури у майбутніх архітекторів (2012)
Шсарук В. В. - Особливості методики підготовки юних спортсменів у силових, атлетичних видах спорту (2012)
Скалозуб Т. І. - До проблеми професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2012)
Кожухар Ж. В. - Формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики: теоретичні та технологічні засади (2012)
Оськіна Н. О. - Експериментальна модель підготовки магістрантів педагогічних університетів до організації кредитно-модульного навчання (2012)
Варварецька Г. А. - Специфіка професійної підготовки фахівців у вищих морських навчальних закладах (2012)
Корнещук В. - Кар’єрне зростання педагогічного персоналу як керований процес, Ерсьозоглу І. (2012)
Штельмах Г. Б. - Формування предметних компетентностей майбутніх філологів засобами навчально-дослідницької діяльності (2012)
Малихіна С. В. - Методологічні засади розробки теорії дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2012)
Чай Пенчен - Художньо-стильова компетентність учителя музики (2012)
Галіцан О. А. - Особливості підготовки майбутніх учителів в умовах медіаосвітнього простору (2012)
Лисюк С. - Діагностика моральних почуттів у процесі сприйняття музичних творів (2012)
Миронець М. Г. - Сутність і структура поняття самотності особистості та її детермінанти (2012)
Лисяк О. М. - Трикомпонентна структура системи ціннісних орієнтацій як основа формування особистості (2012)
Самыличев А. С. - Борис Васильевич Сермеев - незаурядный педагог, ученый и один из разработчиков современной теории физической культуры и адаптивной физической культуры (2012)
Рєутова В. В. - До проблеми оцінки розвитку інформаційної культури вчителів економіки на курсах підвищення кваліфікації (2012)
Кузнецова Н. В. - Сучасний стан проблеми навчання обдарованих учнів (2012)
Галіцан О. А. - Світоглядний контекст аксіологічної спрямованості вчителя (2012)
Наші автори (2012)
Alfred-Ugbenbo D. - Validation of analytical method for determination of furosemide in extemporaneous syrup, Zdoryk O. A., Georgiyants V. A. (2017)
Верба Р. І. - Синдром ендогенної інтоксикації в щурів із гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2017)
Романовська І. І. - Таблеткові суміші, що містять іммобілізований лізоцим і кверцетин: отримання, властивості, Декіна С. С., Севастьянов О. В., Рогожа Є. О. (2017)
Марчишин С. М. - Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного, Шостак Л. Г., Наконечна С. С., Ярошенко Т. Я. (2017)
Загайко А. Л. - Дослідження деяких показників клітинного імунітету у хворих на розповсюджений псоріаз, Галузінська Л. В. (2017)
Logoyda L. S. - Development and methodology for the estimation of bisaprolol in pharmaceuticals (2017)
Скрипченко Н. В. - Біохімічні особливості плодів лимонника китайського (Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.), Джуренко Н. І., Слюсар Г. В. (2017)
Лихацький П. Г. - Застосування ентеросорбенту "Карболайн” для корекції окиснювальних процесів у щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації, Фіра Л. С. (2017)
Карпюк У. В. - Аналіз асортименту лікарських засобів гемостатичної дії, Кисличенко В. С. (2017)
Марущак М. І. - Аналіз потенціалу системи глутатіону в щурів з аліментарним ожирінням, Мялюк О. П., Гевко У. П., Габор Г. Г., Ярошенко Т. Я., Антонишин І. В. (2017)
Загайко А. Л. - Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експе­риментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням ін’єкцій дексаметазону, Чумак О. І. (2017)
Волощук О. М. - Дослідження протигерпетичної активності похідних амінопропанолу-2, Короткий Ю. В., Рибалко С. Л., Широбоков В. П. (2017)
Пришляк А. М. - Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці, Яворська С. І., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. (2017)
Мамедалиев Н. А. - Изменение протеиназно-ингибиторной системы организма здоровых белых мышей под действием поляризованного, некогерентного, полихроматического света, Дивоча В. А., Гоженко А. И. (2017)
Комнацька К. М. - Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мелатоніну, цитиколіну, корвітину та тіотриазоліну на мікроциркуляцію в судинах циліарного тіла кролів після контузії ока за даними лазерної доплерівської флоуметрії, Ходаківська О. В., Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А. (2017)
Марущак М. І. - Аналіз ефективності інсуфляції кисню, субстанції "КД-234” і реамберину на процеси вільнорадикального окиснення при гострому респіраторному дистрес-синдромі в щурів, Савчук С. О., Гевко У. П., Усинський Р. С. (2017)
Шиморова Ю. Є. - Мінеральний склад коренеплодів та плодів пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.) сорту "Петрик”, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2017)
Павлишин Г. А. - Багатогранна постать Івана Яковича Горбачевського, Козак К. В. (2017)
Гладун А. Н. - Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року, Рудницький О. П., Кулик Н. В. (2017)
Курило И. А. - Брачность, рождаемость и воспроизводство материнского поколения в Беларуси и Украине: опыт сравнительного анализа, Аксенова С. Ю., Слюсар Л. И. (2017)
Кример Б. А. - Развитие семейной политики в Восточной Европе: примеры Эстонии и Беларуси (2017)
Рингач Н. О. - Оцінка безповоротних демографічних втрат, спричинених смертністю в результаті транспортних нещасних випадків в Україні (2017)
Малиновська О. А. - Міграційний аспект гібридної війни Росії проти України, Коломієць О. О. (2017)
Pozniak O. V. - Transformation of Population Migration in Ukraine after Collapse of the Soviet Union (2017)
Макарова О. В. - Пріоритети політики зниження соціальної вразливості (2017)
Ничипоренко С. В. - Суб’єктивні оцінки в дослідженні людського розвитку (2017)
Новіков В. М. - Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні (2017)
Звонар В. П. - Громадянське суспільство як агент соціально-економічного впливу в Україні (2017)
Міщук Г. Ю. - Соціальне підприємництво: критерії ідентифікації та проблеми розвитку, Пилипчук Р. Р. (2017)
Бистряков І. К. - Організація сучасного локального простору життєдіяльності: фактори впливу, Манцевич Ю. М. (2017)
Дяконенко О. І. - Продуктивність наукової діяльності та її вплив на економіку України (2017)
Клименко Ю. А. - Оцінка рівня перенаселеності житла в Україні: порівняння з країнами ЄС (2017)
Веремчук А. В. - Ресурсний потенціал заощаджень домогосподарств України (2017)
Дворник І. В. - Oцінка впливу основних факторів на формування доходів сільського населення (2017)
Куцеволова М. В. - Фактори впливу на зайнятість населення регіонів: можливості використання при формуванні політики зайнятості (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Guidelines for Authors (2017)
Зелінська Н. Б. - Дитяча ендокринологія в Україні: статистичні показники за підсумками 2016 року та їх динаміка, Руденко Н. Г. (2017)
Шушляпіна О. В. - Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан щитоподібної залози у дітей з ожирінням, Будрейко О. А. (2017)
Коренев Н. М. - Особенности гормонального статуса подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Волкова Ю. В., Камарчук Л. В. (2017)
Левенець С. О. - Профілактика олігоменореї та вторинної аменореї в дівчат­підлітків, Начьотова Т. А., Удовікова Н. О., Новохатська С. В. (2017)
Фіщук О. О. - Використання інсулінових помп у лікуванні дітей із цукровим діабетом за даними реєстру Вінницької області, Хромих А. В. (2017)
Щербак Ю. О. - Порушення розвитку статі хромосомної етіології (2017)
Волкова Н. В. - Клинический случай разных форм врожденной дисфункции коры надпочечников у сибсов, Солнцева А. В., Кизевич Н. М. (2017)
Будрейко О. А. - Біосиміляри в терапії цукрового діабету 1 типу: потенційні ризики застосування в пацієнтів дитячого віку (2017)
Зелінська Н. Б. - Роль йоду й селену у функціонуванні щитоподібної залози, Шевченко І. Ю. (2017)
Пилипенко В. М. - Порушення синтезу гамма­аміномасляної кислоти в етіопатогенезі дисфункції гіпоталамуса в дітей та підлітків і принципи корекції нейромедіаторних порушень (2017)
Резолюція науково­практичної конференції "Сучасна дитяча ендокринологія", засідання Асоціації дитячих ендокринологів України та робочої наради головних спеціалістів регіонів з дитячої ендокринології (м. Чернівці, 30—31 березня 2017 р.) (2017)
До відома авторів (2017)
Ракитська Т. Л. - Композиції на основі сполук паладію (II), галогенід-іонів та бентоніту для розклання озону, Джига Г. М., Труба А. С. (2017)
Чебаненко Е. А. - Гетероядерные бис (галакторато) германаты кобальта (II), никеля (II), меди (II): синтез, строение и физико-химическая характеристика, Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Афанасенко Э. В. (2017)
Стоянова И. В. - Изучение дисперсных систем CeO2 и СуF3 в застывших плавах NaNO3-KNO3 методами спектроскопии диффузного отражения и химического анализа, Чивирева Н. А., Антонович В. П., Нечипоренко А. В., Кошкина Л. Ф., Зинченко В. Ф. (2017)
Каряка Н. С. - Люмінесцентні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-бензоїламідофосфатом та тетраетиламоній катіоном, Смола С. С., Русакова Н. В., Слива Т. Ю., Амірханов В. М. (2017)
Коновалова С. А. - Синтез производных бензофурана на основе N-ацил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеева А. П., Лысенко Е. Н., Юсина А. Л. (2017)
Перлова О. В. - Тонкоэмульгированные растворы триалкиламина в керосине как собиратели для флотоэкстракционного извлечения соединений тория (IV), Ширыкалова А. А., Хромышева Е. А. (2017)
Труш В. О. - Гетеролігандні комплекси лантаноїдів з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом, Ліціс О. О., Слива Т. Ю., Амірханов В. М. (2017)
Тымчук А. Ф. - Влияние природных и синтетических флокулянтов на седиментационную устойчивость суспензий, Грубняк А. Е. (2017)
Чудінович О. В. - Взаємодія оксидів лантану, ітрію та неодиму при температурі 1600 С, Андрієвська О. Р., Богатирьова Ж. Д., Оліфан О. І., Спасьонова Л. М. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Vasilevsky V. S. - Microscopic description of 8Li and 8B nuclei within a three-cluster model, Takibayev N. Zh., Duisenbay A. D. (2017)
Davidovskaya O. I. - Effective nucleus-nucleus potential with the contribution of the kinetic energy of nucleons, and the cross-sections of elastic scattering and subbarrier fusion, Denisov V. Yu., Nesterov V. A. (2017)
Starkov V. N. - Some examples of seemingly plausible interpretation of experimental results, Borshch A. A., Gandzha I. S., Tomchuk P. M. (2017)
Fedorovich O. A. - Lifetime of electrons in dense plasma, Voitenko L. M. (2017)
Cherniak O. M. - Finite Larmor radius effects on a test-particle diffusion, Zasenko V. I. (2017)
Bulavin L. A. - Phase transitions at dehydration of glucose, Alekseev O. M., Zabashta Yu. F., Kovalov K. M., Lazarenko M. M., Tkachov S. Yu. (2017)
Nazarenko A. V. - Asymmetric random walk in a one-dimensional multizone environment, Blavatska V. (2017)
Shygorin P. P. - Calculation of Josephson current in a two-barrier tunnel junction, Svidzynskyi A. V., Materian I. O. (2017)
Evtukh A. - Conductive nanorods in DLC films caused by carbon transformation, Litovchenko V., Strikha M., Kurchak A., Yilmazoglu O., Hartnagel H. (2017)
Ushcats M. V. - Lattice gas condensation and its relation to the divergence of virial expansions in the powers of activity, Bulavin L. A., Sysoev V. M., Ushcats S. Yu. (2017)
Chanyal B. C. - A complete set of conservation laws of dyons with the Clifford-octonion algebra (2017)
Kuzmichev V. E. - Behavior of the gravitational system close to the Planсk epoch, Kuzmichev V. V. (2017)
Шістнадцятий Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників (2017)
Лупенко Ю. О. - Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій (2017)
Kowalski A. - Institutional conditions of innovation transfer to agriculture and rural areas in Poland, Chmieliński P., Wasilewski A. (2017)
Салахов С. В. - Основные направления устойчивого развития сельских районов Азербайджанской Республики (2017)
Шпак А. П. - Приоритетные направления повышения эффективности и устойчивости развития АПК Беларуси (2017)
Ходаківська О. В. - Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому, Могильний О. М. (2017)
Непочатенко О. О. - Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку, Колотуха С. М., Боровик П. М., Гузар Б. С. (2017)
Козак О. А. - Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку, Беженар І. М. (2017)
Грибинюк О. М. - Еластичність попиту на харчові продукти, Лисак М. А., Пугачов В. М. (2017)
Кирилов Ю. Є. - Агротехнопарки – інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору, Грановська В. Г. (2017)
Михайлов М. Г. - Методичні засади вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Chernega I. I. - Labour compensation as a socio-economic category and the main source of income of the population of Ukraine, Shevchenko N. O., Blenda N. O. (2017)
Самофатова В. А. - Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади (2017)
Вергунов В. А. - Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН та ННЦ "Інститут аграрної економіки": 100 років у системі організації інформаційного забезпечення галузевого дослідництва в Україні (2017)
Євтушенко В. Д. - Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Vasilevsky V. S. - Microscopic description of 8Li and 8B nuclei within a three-cluster model, Takibayev N. Zh., Duisenbay A. D. (2017)
Давидовська О. І. - Ефективний ядерно-ядерний потенціал з урахуванням внеску кінетичної енергії нуклонів та перерізи пружного розсіяння і підбар’єрного злиття, Денисов В. Ю., Нестеров В. О. (2017)
Старков В. М. - Приклади правдоподібної інтерпретації результатів експериментальних досліджень, Борщ А. О. Ганджа І. С., Томчук П. М. (2017)
Федорович О. А. - Час життя електронів у щільній плазмі, Войтенко Л. М. (2017)
Cherniak O. M. - Finite Larmor radius effects on a test-particle diffusion, Zasenko V. I. (2017)
Булавін Л. А. - Фазові переходи при дегідратації глюкози, Алєксєєв О. М., Забашта Ю. Ф., Ковальов К. М., Лазаренко М. М., Ткачов С. Ю. (2017)
Nazarenko A. V. - Asymmetric random walk in a one-dimensional multizone environment, Blavatska V. (2017)
Шигорін П. П. - Розрахунок струму Джозефсона у двобар’єрному тунельному контакті, Свідзинський А. В., Матер’ян І. О. (2017)
Evtukh A. - Conductive nanorods in DLC films caused by carbon transformation, Litovchenko V., Strikha M., Kurchak A., Yilmazoglu O., Hartnagel H. (2017)
Ушкац М. В. - Конденсація ґраткового газу та її зв’язок з розбіжністю віріальних розкладів за степенями активності, Булавін Л. А., Сисоєв В. М., Ушкац С. Ю. (2017)
Chanyal B. C. - A complete set of conservation laws of dyons with the Clifford-octonion algebra (2017)
Kuzmichev V. E. - Behavior of the gravitational system close to the Planck epoch, Kuzmichev V. V. (2017)
Луценко І. - Актуальні питання організації діяльності ассистента вчителя в інклюзивному класі (2016)
Кобильченко В. - Інтегративна парадигма як теоретико-методологічний орієнтир сучасної спеціальної психології (2016)
Скрипник Т. - Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом (2016)
Пахомова Н. - Діагностико-корекційний консалтинг у структурі інтегративної підготовки корекційного педагога (2016)
Омельченко І. - Програма "Розвиток мовлення" для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації (2016)
Довгопола К. - Рельєфне малювання як шлях до інтеграції у візуальну культуру для незрячих дітей (2016)
Баташева Н. - Особливості формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку (2016)
Дробот О. - Роль і місце спілкування в системі навчально-виховної діяльності дошкільних закладів компенсуючого типу (2016)
Хворова Г. - Адаптація методики незавершених ситуацій для діагностики і формування компетентності батьків дітей із полісистемними порушеннями розвитку (2016)
Таранченко О. - Соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні (2016)
Акастьолова О. - Структурно-семантичні особливості новотворів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" (2017)
Бойчук О. - Календарно-обрядовий фольклор як показник збереження ідентичності регіону та його культурної традиції (на матеріалах із теренів Західного Полісся) (2017)
Булик-Верхола С. - Адаптація німецькомовних запозичень в українській музичній термінології, Теглівець Ю. (2017)
Верлата А. - Корелятивна модель модерністської іронії в поетичному та драматичному доробку Василя Пачовського (2017)
Давидюк Л. - Сюжетна структура найдавніших Західнополіських апокрифів (2017)
Єрмолаєва О. - Семантико-функціональні особливості соматизму руки в мові української публіцистики, Трифонов Р. (2017)
Заєць В. - Дериваційна парадигма неологізмів прози Олеся Гончара (2017)
Кочукова Н. - Сучасні тенденції використання назв осіб жіночої статі у професійному та науковому мовленні (2017)
Моштаг Є. - Мовні засоби вираження емоцій в українській жіночій мандрівній прозі (2017)
Рибцева О. - Художнє втілення мотиву подорожі у часі та просторі у творчості Віктора Положія (2017)
Топчій Л. - Прийоми використання риторичних питань у монологічному мовленні Дмитра Павличка (2017)
Умрихіна Л. - Еволюція поглядів на спонукальні конструкції (2017)
Еремина-Чащина М. - Бестиарный код в прозе С. Д. КржижановскогО (2017)
Ивко А. - Модели исходных конструкций глагольных универбов: принципы классификации (2017)
Акімова А. - Літературознавчий дискурс китайської драматургії: співвідношення нових форм вербального й візуального в драмі Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (1961 р.) (2017)
Лілова О. - Актуалізація ідеологічного змісту в англійській ранньотюдорівській драмі (2017)
Пшенична М. - Наративна структура роману Дж.М. Кутзеє "Елізабет Костелло" (2017)
Фока М. - Культ вина та його підтекстові смисли в поезії Лі Бо (2017)
Artsyshevska А. - Ways of using fiction in teaching ESP, Hrynya N. (2017)
Жигало Н. - Префіксальні засоби творення оцінного значення слова (На матеріалі "Сповіді" АВРЕЛІЯ Августина) (2017)
Заблоцький Ю. - Частиномовний аналіз економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року) (2017)
Кірковська І. - Взаємодія семантики модальності та темпоральності у висловлюваннях зі значенням футуральності (на матеріалі іспанської мови) (2017)
Ковбаско Ю. - Семантичні функції десемантизованого it у середньоанглійському періоді, Баб’як С. (2017)
Козубська І. - Стилістичне забарвлення іменників в англійських монографіях з інформаційних технологій (2017)
Корнєва Н. - Функціонування оцінних лексичних одиниць у німецькомовних наукових рецензіях, Коваленко О. (2017)
Курганська А. - Художня концептуалізація архетипу води у ліриці А. Мокеля, Чистяк Д. (2017)
Литвин А. - Лінгвопрагматичні особливості нової спортивної лексики як засіб визначення перцепції явищ, ознак і процесів у сфері спорту та туризму носіями англійської мови (2017)
Матіяш-Гнедюк І. - Актуалізація словникових дефініцій лексеми love у британському медіа-дискурсі в контексті еволюції британської мовної картини світу (2017)
Матвієнків О. - Узуальні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у художньому тексті доби постмодерну (2017)
Мельничук Р. - Основні параметри сучасного німецького консонантизму (2017)
Полякова Т. - Экспрессивность в жанре твиттинг в англоязычной политической интернет-коммуникации, Самарина В. (2017)
Прокойченко А. - Емотивне забарвлення художнього тексту (на матеріалі роману Д.Г. Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей") (2017)
Радкевич В. - Запит і роз’яснення крізь призму теорії дискурсивних актів: гендерний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2017)
Сальтевська М. - Англомовний газетний дискурс як контекст дослідження втілення концептів (2017)
Середа Н. - Прояв категорії якості в складних прикметниках на прикладі сучасної німецької художньої літератури (2017)
Тищенко О. - Композиційна структура грецьких газетних літературних рецензій (2017)
Тінкован О. - Категорія кількісності у сучасній англістиці з позицій функційно-семантичного підходу (2017)
Фадєєва О. - Прагматичні характеристики іронії (2017)
Бондарчук Ю. - Історичні особливості та передумови сприймання української літератури в Англії (2017)
Онопрієнко А. - Образ павука і павутини в структурі мотиву "ennui de vivre" у поезії французьких та російських символістів (2017)
Смольницька О. - Сакральні символи троянди і шипшини у вибраній творчості віри вовк: романо-германський контекст (2017)
Гідора-Шишковська А. - Абревіатура термінів в актах Європейського Союзу (2017)
Семикрас Т. - Когнітивний аспект у дослідженні спеціальної термінології (2017)
Рибачківська Л. - Зіставний аналіз способів творення відонімних похідних у словотвірних гніздах із вершинами-онімами в українській та англійській мовах (2017)
Волдинер О. - Фонетична інтерференція та її психолінгвістичні засади, Чарікова І. (2017)
Давиденко А. - Лексико-семантичні особливості фразеологічного присудка в мові науково-технічної літератури (2017)
Добринчук О. - Особливості перекладу авторських неологізмів (на матеріалі роману Р. Хагельштанге "Іграшка богів") (2017)
Дуров Р. - Національна своєрідність англійських концептуальних метафоричних моделей із культурологічною конотацією та способи їхнього перекладу, Шепель Ю. (2017)
Кириллова М. - Детерминанты предложения в оригинале и переводе, Воробьева Е. (2017)
Кузик О. - Інвективний потенціал антропонімів у політичному дискурсі англомовних засобів масової інформації (2017)
Загайська Г. - Рецензія на монографію Б. В. Чернюха "Латинське дієслово: аспект і акціональність" (2017)
Содержание (2015)
Бабец Е. К. - Геофизическое обеспечение техногенной безопасности открытой разработки железистых кварцитов в зонах влияния подземных горных работ (2015)
Попов С. О. - Стан і перспективи розвитку залізорудної промисловості України, Бабец Е. К., Колосов В. О., Рудько Г. І. (2015)
Бабец Е. К. - О возможности исследования методом ЕИЭМПЗ состояния подземных вод породного массива, прилегающего к вертикальным шахтным стволам, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Бабец Є. К. - Гірничо-технічні, геомеханічні та селітебні обставини видобутку руд сучасного Кривбасу, Чистяков Є. П. (2015)
Бабец Е. К. - Обоснование необходимости проведения комплекса исследований по оценке эксплуатационного состояния транспортной системы "Криворожский скоростной трамвай", Чепурной В. И., Ляш С. И., Петрухин А. В., Добровольская З. С. (2015)
Бабец Е. К. - Геофизические аспекты возможности применения магнитоэлектрического эффекта для предупреждения невозвратной деформации поверхностных породных масс в районах масштабного производства горных работ, Чепурной В. И., Ляш С. И., Мантула Ю. М. (2015)
Бабец Е. К. - Динамика составляющих бинарного магнитного поля на территориях интенсивной добычи, Чепурной В. И., Ляш С. И., Мантула Ю. М. (2015)
Штанько Л. А. - Схемы циклично-поточной технологии на открытых горных работах Кривбасса, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Штанько Л. А. - Основные методические положения технического диагностирования комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Ляш С. И., Чепурной В. И., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Штанько Л. А. - Опыт проведения технических обследований комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Штанько Л. А. - Определение коэффициента крепости горных пород на основе инструментальных исследований породного массива ультразвуковым методом, Чепурной В. И., Ляш С. И, Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Голярчук Н. И. - О бифуркации геотехнической системы Кривбасса (2015)
Рыбалко Б. И. - Экспертная идентификация геомеханических явлений по сигналам записей ГИС, Здещиц В. М., Чистяков Д. Е., Федоренко А. И., Милейко Т. В., Калиниченко О. А. (2015)
Рыбалко Б. И. - Определение координат значимых событий результатов непрерывного мониторинга в процессе опытной эксплуатации ГИС, Пересунько С. В. (2015)
Рыбалко Б. И. - Особенности сейсмограмм для различных событий, Федоренко А. И., Чистяков Д. Е., Милейко Т. В. (2015)
Федоренко П. И. - О возможностях снижения трудовых энерго- и ресурсозатрат при подготовке блоков к очистным работам, Мельникова И. Е., Чепурной В. И., Ляш С. И. (2015)
Мельнікова І. Є. - Теоретичні дослідження в області оцінювання персоналу на гірничо-збагачувальних підприємствах (2015)
Бабец Е. К. - О загазованности воздушной среды карьера ПАО "ИнГОК" и возможностях ее нормализации, Наливайко В. Г., Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшек С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Теоретическое обоснование определения частоты собственных колебаний фундамента конусной дробилки ККД-1500/180, Ляш С. И., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Основные аспекты методики технического диагностирования дробилок ККД-1500/180, Ляш С. И., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Результаты выборочного контроля состояния крепи подземной части транспортной системы "Криворожский скоростной трамвай", Ляш С. И., Петрухин А. В., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Методическое обеспечение экспертного обследования дробильного оборудования горно-обогатительных комбинатов Криворожского бассейна, Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Аспекты применения гамма-гамма метода в цепи технологического контроля продукции дробильно-сортировочных фабрик шахт Кривбасса, Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Бабець Є. К. - Вдосконалення відбійки породного масиву при проведенні тупикових підняткових виробок висотою 12-15 метрів, Ляш С. І., Чепурний В. І. (2015)
Дядечкин Н. И. - Определение границы перехода от открытых горных работ к подземным с учетом ценности энергоносителей, Костянский А. Н., Ященко Б. Е. (2015)
Калініченко О. В. - Удосконалення існуючих систем розробки підповерхового обвалення руди в умовах Криворізького залізорудного басейну, Ковбик К. М. (2015)
Калініченко О. В. - Удосконалення концепції управління напружено-деформованим станом гірського масиву при підземних гірничих роботах (2015)
Шолох М. В. - Визначення ваги факторів різної природи, які впливають на стан гірського масиву, Романенко А. О. (2015)
Жуков С. А. - Технологические перспективы новых отечественных набрызгбетонных смесей, Шашенко А. Н., Поддубный Н. Н. (2015)
Паливода О. А. - Методика інженерного розрахунку несучої здатності трубобетонних елементів зі зміцненими ядрами, Жуков С. О. (2015)
Трегубов В. А. - Выбор конструктивных параметров контактных воздухоохладителей шахтных турбокомпрессоров, Замыцкий О. В., Литовко Б. М. (2015)
Замыцкий О. В. - Промышленные исследования контактного охлаждения сжатого воздуха в турбокомпрессорах, Литовко Б. М. (2015)
Трегубов В. А. - Математическая модель процесса течения влажного воздуха по трубопроводу, Замыцкий О. В., Литовко Б. М. (2015)
Голярчук М. Г. - Про розроблення концепції довгострокової програми комплексного вирішення проблем техногенної безпеки Кривбасу на 2017-2030 рр., Петрухін А. В. (2015)
Бабец Е. К. - Сейсмическая безопасность Кривбасса, Рыбалко Б. И. (2015)
Джепа Ю. А. - Проблеми досудового врегулювання господарських спорів (2015)
Дячук Н. Д. - Доцільність існування господарських судів у судовій системі України (2015)
Череднікова Т. М. - Правове регулювання транспортування нафти та нафтопродуктів (2015)
Андріїв В. В. - Допомога на поховання як вид соціальної підтримки (2015)
Герман К. Ю. - Принцип свободи трудового договору в системі правових принципів (2015)
Гостюк О. Д. - Праця як необхідна умова існування людини (2015)
Даньшина К. Є. - Форми реалізації права на працю у фермерських господарствах (2015)
Томко В. М. - Місце норми права в механізмі правового регулювання суспільних відносин у сфері праці (2015)
Філонов О. В. - Становлення інформаційних правовідносин у світі: історико-правовий аналіз (2015)
Яцкевич І. І. - Юридичні гарантії права на працю за законодавством Німеччини (2015)
Григор’єва Х. А. - Правові засади державної підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів (2015)
Обіюх Н. М. - Правове регулювання використання термальних вод за законодавством країн Європейського Союзу та України (2015)
Савчак В. В. - Оборотоздатність земельних ділянок (2015)
Статівка О. О. - Актуальні питання державного управління природно-заповідним фондом України (2015)
Білодід І. М. - Адміністративні повноваження органів прокуратури України (2015)
Боровиков Г. М. - Особливості ліцензування у сфері перевезення вантажів морським транспортом (2015)
Бояринцева М. А. - Адміністративний суд як суб’єкт права (2015)
Воробйов Р. А. - Стан законодавчого забезпечення миротворчої діяльності та напрями його оптимізації (2015)
Галіцина Н. В. - Основні положення теорії делегування повноважень у сфері соціальної політики (2015)
Галунько В. М. - Державна політика України в сфері боротьби з корупцією (2015)
Голодник Ю. А. - Державна політика з питань функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Горбова Г. О. - Принципи адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї (2015)
Дараганова Н. В. - Поняття "адміністративно-правове регулювання охорони праці в Україні" (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Оптимізація юридичних засобів адміністративно-правового забезпечення законності та правопорядку (2015)
Дембіцька С. Л. - Щодо співвідношення адміністративної відповідальності та адміністративного примусу (2015)
Джагупов Г. В. - Питання безпеки особистості під час забезпечення громадської безпеки (2015)
Джафарова О. В. - Зарубіжний досвід здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності та перспективи його впровадження в Україні (2015)
Дорофеєва Л. М. - Аналіз пільг в оподаткуванні товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського