Драчук Ю. З. - Сучасний університет як конкурентоспроможне підприємство, Сав’юк Л. О. (2017)
Мельников А. Ю. - Ведение статистики и анализ сделок в отделе трейдинга при помощи специализированного программного обеспечения собственной разработки, Бакай А. С. (2017)
Шевченко Н. Ю. - Управління технологічним процесом термообробки металу на основі моделювання його вхідних параметрів, Гузенко Д. В. (2017)
Болотіна Є. В. - Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція (2017)
Іванов С. В. - Модернізація України: сучасні погляди та можливості (2017)
Клековкин Л. И. - Влияние уровня самоорганизации работы фирмы на эффективность работы бережливого производства (2017)
Колтунович А. С. - Проблемы и предпосылки инновационно-технологической модернизации индустрии промышленного водопользования и жилищно-коммунального хозяйства (2017)
Шастун А. Д. - Концептуальні засади розвитку трудової сфери України на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації, Панькова О. В. (2017)
Жуков С. А. - Методологічний аналіз системи управління людським капіталом в умовах активізації інноваційної діяльності (2017)
Берсуцька С. Я. - Формування стратегічних бюджетів ефективного використання людського капіталу, Зайцев В. С. (2017)
Шимко О. В. - Новий підхід до зміни механізму преміювання фахівців і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності, Підгора Є. О. (2017)
Павлов К. В. - Экономическая эффективность интенсификации производства с учетом территориальных различий в трудообеспеченности (2017)
Репкин С. Б. - Институциональные основы функционирования рыночной модели в спорте Республики Беларусь (2017)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Яка зовнішньоекономічна політика потрібна Україні майбутнього (аналітичний огляд) (2017)
Селин В. С. - Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора К. В. Павлова "Этноменеджмент как составная часть этноэкономики" (издана в г. Ижевске в издательстве "Шелест" в 2017 году, 342 с.) (2017)
Директору Інституту економіки промисловості НАН України, Президенту Академії економічних наук України, академіку НАН України, першому головному редактору журналу "Економічний вісник Донбасу" – 80! (2017)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Видовий склад грибів роду Alternaria Nees на зерні пшениці озимої (2015)
Сергієнко В. Г. - Вплив обробки насіння на розвиток рослин та продуктивність сої, Миколаєвський В. П., Козаренко Д. О. (2015)
Молдован В. Г. - Забур’яненість агроценозів в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу, Квасніцька Л. С. (2015)
Шевага Г. М. - Ефект саліцилової кислоти на оздоровлення рослин картоплі, Бундук Ю. М., Гунчак В. М., Кирик М. М. (2015)
Клечковський Ю. Е. - Дрозофіла строкатокрила. Аналіз фітосанітарного ризику Drosophila suzukii Mats для України, оцінка фітосанітарного ризику, Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2015)
Заполовський С. А. - Амброзія полинолиста - динаміка поширення та екологічно безпечні методи контролю на території Житомирської області (2015)
Жеребко В. М. - Горошок зелений - вирощування та захист його посівів від шкідливих організмів (2015)
Гуляєва І. І. - Велика персикова попелиця - небезпечний шкідник персика та мигдалю, Попова Л. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Нова ера ефективності у захисті рослин (2015)
Відомості про авторів (2017)
Єрмоленко А. Б. - Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих (2017)
Карчмажик М. - Приобщение детей к искусству в современных школах Польши, Лопот-Джерва К. (2017)
Козійчук О. Г. - Освітній простір навчального закладу як ресурс професійного самовизначення учнівської молоді (2017)
Кононенко А. Г. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічному навчальному закладі (2017)
Купрієвич В. О. - Особливості мотивації професійного само-вдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Mirowska M. - Porównanie pojęć mentor, tutor, case manager w kontekście teorii i praktyki (2017)
Олійник В. В. - Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи (2017)
Панасюк Н. Л. - Експериментальна перевірка моделі управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Раус В. В. - Розвиток професійної компетентності учителів початкової школи у системі неформальної післядипломної освіти як невід’ємна складова освіти впродовж життя (2017)
Ружицький В. А. - Психолого-педагогічні засади розвитку професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2017)
Сергієнко В. П. - Організація тренінгів з підготовки вчителів інформатики до викладання курсів на вибір, Кашина Г. С. (2017)
Ситар І. В. - Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами на початку ХХІ століття (2017)
Удовиченко І. В. - Теоретичні засади організації методичної роботи вчителів профільних класів у контексті вимог нової української школи (2017)
Коробейнікова Т. - Етапи формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів (2015)
Коротяєв Б. - Структура наукового знання, навчальної книги та пізнавальної діяльності студента, Сарієнко В., Плахотській О. (2015)
Котова Н. - Специфіка педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Кравчук Н. - Змістове наповнення ключових понять проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Лалак Н. - Підготовка майбутніх учителів початкової школидо професійної діяльності в умовах полікультурного освітнього середовища (2015)
Пинзеник О. - Концептуальні засади розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової школи в сучасних умовах (2015)
Попович О. - Результати педагогічного експерименту щодо підготовки майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку (2015)
Савченко Н. - Професійний імідж учителя початкової школи як предмет психолого-педагогічних досліджень (2015)
Тараненко Ю. - Модель підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів (2015)
Шандрук С. - Основні підходи до підвищення кваліфікації американських учителів іноземної мови (2015)
Бутенко В. - Педагогічний потенціал ігрової діяльності як засобу формування здоров’язбережувальної компетентності дітей старшого дошкільного віку (2015)
Горват М. - Діагностика вихованості толерантності в учнів початкової школи (2015)
Гуцуляк Л. - Умови, що забезпечують ефективність співпраці школи з родинами учнів та місцевою громадою у навчально-виховному процесі початкової школи Сполучених Штатів Америки (2015)
Деркач Ю. - Особливості методів естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи під час вивчення іноземних мов (2015)
Коберник Г. - Індивідуалізація навчання молодших школярів в умовах розв’язування адаптованих навчальних завдань (2015)
Комар О. - Дистанційне навчання при викладанні курсу "Методика викладання освітньої галузі "математика"" на факультеті початкової освіти (2015)
Кузьма-Качур М. - Використання краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Лимарєва Ю. - Вивчення фізики як засіб формування свідомої особистості (2015)
Лін С. - Використання елементів театрального мистецтва як провідна умова формування виконавських навичок підлітків (2015)
Немцева Т. - Критерії, показники та методика діагностики рівня вихованості громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Ніконенко Т. - Теоретичний аспект впровадження технології контекстного навчання (2015)
Сарієнко В. - Логіко-структурний аналіз пізнавальних операцій при виконанні процедури опису в структурі процедурно-оперційного способу навчання (2015)
Степанова Т. - Використання загадок в розвитку виразності мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Сьома С. - Форми навчання обдарованої учнівської молоді в хіміко-біологічних відділеннях МАН: історичний аспект (2015)
Фенчак Л. - Методологічний аспект взаємозв’язку екологічної культури і культури здоров’ята їх вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти (2015)
Чугуннікова Л. - Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності майбутніх вчителів музики у процесі оволодіння сучасними методами навчання (2015)
Шевчук І. - Особливості формування в учнів початкової школи уміння розв’язувати задачі на рух (2015)
Шевчук Л. - Робота з інформацією у сільській школі: проблеми та перспективи (2015)
Щербак О. - Дистанційні технології навчання як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів (2015)
Ящук О. - Основні поняття логіко-математичного мислення особистості (2015)
Бирко Н. - Наукові підходи професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантної особистості (2015)
Гриценко І. - Педагогічні умови становлення духовно-моральної особистості студента в освітньому процесі (2015)
Короленко В. - Теоретичні основи морального формування дітей шкільного віку (2015)
Молнар Т. - Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір (2015)
Федорченко Т. - Причини негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного віку, які впливають на формування їх культури поведінки (2015)
Хрипун Д. - Формування особистості вчителя у педагогічних працях В. Осиповського (2015)
Андрущенко Н. - Особливості валеологічного виховання старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема (2015)
Григоренко В. - Особливості естетичного виховання старших дошкільників у процесі ознайомлення з декоративно-ужитковиммистецтвом: критерії і показники (2015)
Семенов А. - Практика виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор (2015)
Титунь О. - Дослідження мотиваційно-ціннісної складової готовності студентів до виховної роботи в початковій школі (2015)
Буценко А. - Кадрові проблеми організації фізичного виховання молоді Півдня України (кінець XIX – початок XX століть) (2015)
Опушко Н. - Система виховання в школах Поділля першої половині XIX ст. (2015)
Перфільєва М. - Освіта як інститут соціального виховання дітей та молоді з особливими потребами у Польщі (2015)
Перцов О. - Організація навчально-виховного процесу в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі (2015)
Прокопів Л. - Малокомплектна школа України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): історіографічний аспект (2015)
Стинська В. - Феномен "материнство" в історичній ретроспективі (2015)
Шайнер А. - Розбудова кооперативного шкільництва в Західній Україні крізь призму педагогічної діяльності К. Коберського (2015)
Біляковська О. - Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів (2015)
Ветров О. - Особливості розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Юнь Д. - Сучасні погляди на проблему формування музичної культури молодших школярів (2015)
Ковшар О. - Системно-цілісний підхід: детермінанта передшкільної освіти (2015)
Крупник З. - Стан сформованості відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації (2015)
Лабунець Ю. - Формування світогляду на засадах моралі сучасної генерації у контексті концепції виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Йолкіна (2015)
Марценюк М. - "Збереження і зміцнення здоров’я як соціально значуща проблема сучасності", Штих І. (2015)
Матвієнко О. - Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору (2015)
Мелешко В. - Організація освітнього процесу в сільській малочисельній школі на засадах технологічного підходу (2015)
Науменко С. - Моніторинг якості загальної середньої освіти: досвід зарубіжжя в Україні (2015)
Нікітіна О. - Інноваційні напрями розвитку змісту початкової освіти в Україні (2015)
Полякова Г. - Профільні літні школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2015)
Шевчук О. - Роль школи в соціалізації особистості (2015)
Петрушов В. М. - Онтологічна імплементація теоретико-філософської побудови інтегрального раціоналізму в парадигмальний простір трансверсального розуму (2017)
Роговський О. М. - Проблема свободи: між Заходом і Сходом (2017)
Матвієнко О. І. - Краса як феномен сприйняття і відображення світу (2017)
Єгупов М. В. - Світоглядно-методологічні роздоріжжя сучасного спорту (2017)
Погасій Л. П. - Феномен мови у дзеркалі світоглядних пріоритетів (2017)
Шапоренко В. Г. - Людина як носій духовного життя (2017)
Пасічник Л. В. - Педагогічна герменевтика художньої літератури (2017)
Єськова О. В. - Базисні принципи християнської етики (2017)
Левкулич В. В. - Сучасність у смисловому полі дискурсу справедливості (2017)
Білецька А. В. - Націотворчість в суспільно-державному розвитку та специфіка чинників етнічності і психоідентичності: контекст європейської традиції і українського патріотизму (2017)
Баюжева А. О. - Ментальне оснащення суспільного розвитку як світоглядний феномен (2017)
Шапаренко О. В. - Філософські підвалини формування громадянськості українців в сучасних умовах невизначеності (2017)
Триняк М. В. - Виклики мультикультуралізму: освітній аспект, Руденко С. О. (2017)
Михайліченко М. В. - Приватні вищі навчальні заклади: функціонування та управління у контексті демократизації (2017)
Качмар О. - Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання (2017)
Яшина О. М. - Художньо-естетична освіта і виховання як чинник особистісних цінностей (2017)
Кузьмінська Н. М. - О. А. Колесов: портрет на фоні сучасності (2017)
Гао Вейчжень - Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку (2017)
Малишева А. А. - Освітні концепції з підготовки молоді у методології професійної освіти (2017)
Чжань Сінь - Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти (2017)
Волошина Г. - Вправи як ефективний засіб засвоєння лінгводидактичних термінів і понять майбутніми учителями початкової школи, Роєнко Л. (2016)
Кравченко Л. - Технологія формування культури безпеки життєдіяльності студентів педагогічного вузу (2016)
Романюк А. - Вплив інформаційної культури на професійну діяльність майбутнього вчителя початкових класів, Матвійчук Л. (2016)
Гервас О. - Теоретичні та методологічні аспекти впровадження ергономіки у навчальну діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Деньга Н. - Аналіз(взаємоаналіз) та самоаналіз проведеного заняття як засоби розвитку професійної рефлексії педагога (2016)
Ковальчук Ю. - Формування сільськогосподарських вмінь в учнів сільських шкіл у процесі технологічної підготовки (2016)
Комар О. - Застосування інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до роботи з дітьми, які зазнали сімейного насильства (2016)
Рибалко Н. - Організація навчання іноземних мов учнівської молоді як історико-педагогічна проблема (2016)
Федорченко Т. - Особливості впровадження технологій формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Шаповал Л. - Формування та розвиток понять в учнів 6-х класів у процесі роботи з текстом підручника як важлива складова засвоєння біологічних знань (2016)
Семенов О. - Проблема формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у психолого-педагогічній теорії (2016)
Котлярчук Г. - Виховання в учнів основної школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури (2016)
Прищепа С. - Організація виховного процесу на засадах проектування виховної системи навчального закладу (2016)
Ревук Ю. - Соціальна суть виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2016)
Безлюдна В. - Професійне становлення майбутніх учителів іноземних мов в системі ступеневої освіти у 90-х рр. ХХ століття (2016)
Герасименко О. - Попечительські ради як орган державно-громадського управління навчальними закладами (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Гош В. - Особливості poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi у 90-х роках XX – початку ХХІ століття (2016)
Коблик В. - Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці: аналіз стану дослідження (2016)
Новаківська Л. - Погляди М. Пирогова на літературну бесіду як форму навчання словесності (середина ХІХ століття) (2016)
Окольнича Т. - Діяльність етнографів київського наукового осередку ХІХ століття у вивченні народно-педагогічних інституцій Поділля (2016)
Фещенко О. - Передумови виникнення та розвитку педагогічного явища "екзамени" в період другої половини ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. (2016)
Бобошко В. - Участь батьків, учителів і громадськості в управлінні шкільною освітою (на прикладі Великої Британії) (2016)
Лісова Н. - Соціальне партнерство як основа державно-громадського управління загальною середньою освітою (2016)
Oлeкcaндрeнкo К. - Пcиxoлoгiчнe oбгрунтувaння прийoмiв рeaлiзaцiї дидaктичниx принципiв cпiврoбiтництвa в прoцeci рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця (2016)
Четверикова Т. - Використання досвіду Республіки Польща у формуванні інформатичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи (2016)
Горобець В. Г. - Ексергетичний аналіз утилізатора теплоти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння когенераційних установок, Богдан Ю. О. (2017)
Лисенко В. П. - До питання керування виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2017)
Синявський О. Ю. - Дослідження іоноселективних електродів для вимірювання концентрації мінеральних елементів у живильному розчині, Савченко В. В. (2017)
Ободович О. М. - Нове тепломасообмінне обладнання для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод, Саблій Л. А., Сидоренко В. В., Коренчук М. С. (2017)
Zibalov D. - The method of using noise-like signals for information transmit via the cable power line (2017)
Голодний І. М. - Дослідження робочих характеристик трьохфазного асинхронного електропривода з тиристорним регулятором напруги, Синявський О. Ю., Санченко О.В. (2017)
Антипов Е. А. - Оценка эффективности работы аккумуляторов теплоты фазового перехода экспериментальным путем и методом эксергетического анализа (2017)
Червінський Л. С. - Щодо підвищення ефективності оптичних електротехногій в біотехнічних системах, Сторожук Л.О. (2017)
Фиалко Н. М. - Потери эксергетической мощности в теплоутилизационных системах с пластинчатыми теплоутилизаторами, Степанова А. И., Навродская Р. А. (2017)
Мірошник В. О. - Дослідження пастеризатора молока на імітаційній моделі, Лендєл Т. І. (2017)
Несвідомін А. В. - Рух частинки по горизонтальній площині, яка здійснює коливальні переміщення в просторі (2017)
Синявський О. Ю. - Оптимізація системи автоматичного керування подачею живильного розчину в теплицях, Савченко В. В. (2017)
Усенко С. М. - Дослідження дози обробки зернових в сильних електричних полях (2017)
Василенков В.Є. - Обґрунтування застосування пристроїв плавного пуску в електроприводах занурювальних насосів (2017)
Лобузіна К. - Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів, Галицька С., Орєшина Н. (2017)
Трачук Л. - Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів (2017)
Жабін А. - Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках (2017)
Дуднік О. - Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Лис М. - Белорусско-украинские литературные и научные контакты писателя-академика П. Ф. Глебки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Жук Т. - Отражение традиций белорусско-украинских литературных связей в рукописном и книжном наследии поэта Владимира Дубовки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Довнар Л. - Открытые вопросы белорусского книговедения в контексте транслятологического опыта (2017)
Вергунов В. - Інформаційно-бібліотечне супроводження наукового забезпечення агропромислового виробництва в Україні (До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України) (2017)
Єсипова В. - Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги (Рец. на кн: Гнатенко Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Kиїв, 2016. – 476 c.) (2017)
Добко Т. - Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України (Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 "Інформ., бібл. та архів. справа" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.) (2017)
Семінар "Роль та завдання бібліотек наукових установ у формуванні інформаційного простору та суспільства знань” (2017)
Сухомлинська О. - Майже ювілейне: до 10-річчя виходу першого номера (2015)
Антонець Н. - Радянська школа другої половини ХХ ст.як предмет дослідження авторів "Історико-педагогічного альманаху" (2015)
Сухомлинська О. - Толерантність як підхід до розгляду ідей В. О. Сухомлинського про дитину (2015)
Шелюх Г. - Внесок С. Миропольського у методичне забезпечення початкових шкіл духовного відомства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Чередняк Ю. - Внесок Бориса Мітюрова у дослідження педагогічних ідей Івана Франка (2015)
Литвин А. - Колегія Павла Галагана в житті та діяльності Андроника Степовича (1857–1935 рр.) (2015)
Панченко Є. - Історія плекання лідерів: початки скаутського руху у США (початок XX ст. – 20-і рр. ХХ ст.) (2015)
Березівська Л. - Історія зарубіжної шкільної освіти у сучасних підручниках з історії педагогіки (2015)
Янченко Т. - Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки ХХ ст.) (2015)
Міхно О. - Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940–1980-х років: джерелознавчий аспект (2015)
Тичина І. - Підготовка військових фахівців в Україні у ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2015)
Курило Л. - Ґенеза форм і методів навчання студентів у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Токуєва Н. - Розвиток загальноосвітніх інтернатних закладів сільської місцевості в Україні (40–50-і роки ХХ століття) (2015)
Бойко О. - Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) (2015)
Дічек Н. - Питання індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу у діяльності українського Науково-дослідного інституту дефектології (1948–1954 рр.) (2015)
Кравченко О. - Першоджерела до історії діяльності пролеткульту. Устав Всероссийского совета пролетарских культурно-просветительных организаций (Публікація Оксани Кравченко) (2015)
Ничипоренко И. - Несколько положений из моего педагогического катехизиса (Вступна стаття Оксани Шевчук) (2015)
Артемчук Л. М. - Проектування тестового екзамену для підсумкового оцінювання з вищої математики (аспект створення тестових завдань) (2017)
Бабіч О. В. - Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Буцик І. М. - Методологічні аспекти реалізації системного підходу у формуванні дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю (2017)
Васильківський І. П. - Порівняльний аналіз моделей емоційного інтелекту в психолого-педагогічній науці (2017)
Вишнівська Н. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання милосердя у молодших школярів (2017)
Viktorova L. V. - Modern concepts and strategies of foreign language teaching to adults in the process of non-formal education, Zakatei Y. V. (2017)
Viktorova L. - Education quality: problems and perspectives language teaching in the process of non-formal education, Ilyina M. (2017)
Ганоцька О. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи з підлітками девіантної поведінки (2017)
Гнєдкова О. О. - Експериментальна перевірка ефективності контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання (2017)
Гордійчук С. В. - Діяльність центру експертизи та моніторнигу якості освіти як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у медичному навчальному закладі (2017)
Димова А. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Євтух М. Б. - Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми, Яшник С. В. (2017)
Каландирець Н. М. - Проектна технологія навчання як засіб формування підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2017)
Каніболоцька Л. В. - Професійно-комунікативна підготовка майбутніх викладачів ВНЗ (2017)
Канішевська Л. В. - Реалізація попереджувально-профілактичної функції сучасними загальноосвітніми школами-інтернатами (2017)
Качмарчик С. Г. - Використання інтерактивних технологій у формуванні соціально-комунікативної компетентності студентів-менеджерів (2017)
Киричевська Л. П. - Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища (2017)
Кисленко Д. П. - Світовий досвід використання інформаційних технологій під час професійної підготовки майбутнього фахівця з охоронної діяльності (2017)
Климчук С. В. - Дослідницька компетентність соціальних працівників: сучасні підходи до визначення (2017)
Козубенко К. В. - Роль семінарських занять у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців із туристичного обслуговування (2017)
Ковальчук В. І. - Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2017)
Ковальчук В. І. - Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ, Огороднік В. Р. (2017)
Ковальчук Т. І. - Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi зacaди мeтoду iпoтepaпiї, Піддубняк К. О. (2017)
Кучай О. В. - Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору (2017)
Лемешко О. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Леоненко Н. В. - Науково-пошукова діяльність студентів в соціокультурному контексті, Слободян О. П. (2017)
Маврін В. В. - Філософсько-світоглядна основа педагогіки життєтворчості особистості (2017)
Максимчук В. С. - Загальна педагогізація українського суспільства – реальна необхідність і нагальна вимога нашого часу (2017)
Малінкіна В. Л. - Наукова сутність готовності майбутніх викладачів дизайну до професійного саморозвитку (2017)
Малков Д. Ю. Маслова Т. М. - Фотомистецтво у контексті соціокультурного виховання молоді (2017)
Манелюк А. В. - Фахова спеціалізація бакалаврів з комп’ютерних наук у Великій Британії (2017)
Міськевич Л. В. - Понятійно-категоріальний апарат формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до використання інноваційних технологій управління у професійній діяльності (2017)
Мурзіна О. А. - Результати експериментального дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (2017)
Наконечна О. В. - Професійна підготовка соціальних працівників / педагогів до превентивної роботи: змістовий аспект (2017)
Ржевський Г. М. - Дистанційна форма навчання в сучасних умовах: психолого-педагогічні особливості (2017)
Селищева І. А. - Роль і завдання історичної освіти у формуванні національного менталітету (2017)
Сірак І. П. - Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації (2017)
Сопівник Р. В. - Морально-етичні орієнтири професійної діяльності педагога аграрного вищого навчального закладу (2017)
Сопівник І. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими підлітками, що проживають у сільській місцевості, Фещук О. С. (2017)
Стискун С. В. - Досвід Франції в управлінні університетською освітою (2017)
Стойчик Т. І. - Конкурентоздатність фахівця професійного навчального закладу: проблеми і перспективи (2017)
Сук А. М. - Рівні сформованості санітарно-гігієнічної культури студентів агроекологічних коледжів (2017)
Теслюк В. М. - Експериментальне дослідження гyманістичної спрямованості майбутніх педагогів, Душкевич О. С. (2017)
Теслюк В. М. - Дослідження методики викладання лекційних занять із дисципліни " основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи ", Шамсутдінова К. В. (2017)
Чайка І. О. - Особливості соціальної роботи з дітьми-сиротами, які мають прояви девіантної поведінки (2017)
Cherednichenko H. A. - System of foreign language professional training of future food scientists and technologists in Ukraine (2017)
Шамне А. В. - Динаміка ціннісно-мотиваційної сфери в юнацькому віці, Гриценко Д. В. (2017)
Шелест Н. А. - Теоретичні аспекти проблеми готовності кураторів академічних груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді (2017)
Школьна М. С. - Ретроспективний аналіз проблеми виховання соціальної зрілості молоді (2017)
Bednarz M. - Zmiany ładu społeczno-politycznego pod koniec XX wieku i ich wpływ na funkcjonowanie demokracji (2017)
Piwonski Z. - Edukacja aksjologiczna drogą do moralnej jedności bez granic (2017)
Janicka T. - Part nauczanie uczniów z dysleksją w szkole gimnazjalnej- część praktyczna streszczen (2017)
Сайко Н. О. - Виховний потенціал чинників соціалізації особистості молодшого підлітка (2017)
Небесник І. І. - Розвиток художньої освіти на Закарпатті Доповідь на урочистому зібранні з нагоди ювілею (2017)
Небесник І. І. - Шимон Голлоші і традиції закарпатського пленерного живопису (2017)
Boros J. - Hollósy Simon és a nagybányaiak (2017)
Луценко І. В. - Творчо-педагогічні концепції Шимона Голлоші тячівського періоду (2017)
Коприва А. Т. - Художники Закарпаття у Нодьбані. Хроніка та персоналії (2017)
Ребрик Н. Й. - Мистецьке самовизначення Закарпаття. За працею Степана Гапака "Образотворче мистецтво на Закарпатті і Пряшівщині під час бувшої Чехословаччини" (2017)
Баяновська М. Р. - Виховна роль мистецтва: парадигма життєтворчості особистості (2017)
Корж-Радько Л. А. - Глюк Гаврило Мартинович. Секрети успіху (2017)
Молинь В. Д. - Євген Сагайдачний в історії українського мистецтва ХХ століття: штрихи до портрета (2017)
Дундяк І. М. - Мистецтвознавець Віктор Мельник в у контексті збереження церковного мистецтва Прикарпаття у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Параметричний дизайн: історія та особистості (2017)
Павко А. І. - Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса (2017)
Луковська О. І. - Парадигма емоційної образотворчості Антона Ковача (2017)
Ковач А. М. - Пленерний живопис як складова у творчості художників Закарпаття (2017)
Жаворонкова М. І. - Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток (2017)
Іваниш А. І. - Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду (2017)
Андрушко Л. М. - Вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини (2017)
Стеф’юк Р. Г. - Стилістичні особливості різьблених дерев’яних ручних хрестів Гуцульщини першої половини ХХ століття (2017)
Жеребецька О. М. - Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції та новаторство (2017)
Якимечко Л. М. - Композиційна типологія творів майстрині декоративного розпису Параски Хоми (2017)
Герій О. О. - Рослинні мотиви з плавними потовщеннями в декоративному різьбленні іконостасів XVII ст.: питання номінації та стильового визначення (2017)
Ямаш Ю. В. - Мотивації живописного циклу "З життя пнів" Івана Труша (2017)
Андрушек Д. І. - Цехове ремесло на Закарпатті ХV-ХІХ ст. та розвиток гончарної справи (2017)
Бердинських С. О. - Тривимірне моделювання як інструмент проектної графіки (2017)
Коновець С. В. - Арт-технології у розвитку креативності особистості (2017)
Ребрик Н. Й. - Літературна творчість В. Ґренджі-Донського як явище новітньої закарпатоукраїнської літератури (2017)
Руденко О. В. - Культурологічний аспект освітньої діяльності Савини Сидорович (2017)
Гарагонич В. В. - Від Климовиці до Парижа: міжнародний фактор у житті і творчості А. Ерделі, Гарагонич В. В. (2017)
Малець О. О. - Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького, Малець Н. Б. (2017)
Цимбалюк О. К. - Мистецький простір Осінніх салонів "Високий Замок" у Львові, Луговська О. І. (2017)
Дуда Н. М. - Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді (2017)
Баяновська М. Р. - Духовність як базис цілісності людського життя (2017)
Волощук А. В. - Традиції виховання та духовного розвитку особистості в мистецько-педагогічній системі художника-педагога Золтана Баконія (2017)
Лець О. Г. - Методика організації позааудиторної діяльності студентів засобами мистецтва (2017)
Костюк М. П. - Ефективні методи навчання у процесі викладання іноземних мов професійного спрямування (2017)
Іваньо Ю. Ю. - Підготовка учнів загальоосвітніх шкіл до вибору майбутньої професії (2017)
Ребрик Н. Й. - О. Степан Пап й умови його мистецтвознавчих звершень (2017)
Пап С. - Ікони й іконописання на Закарпатті (2017)
Гаврош О. І. - Виставковий простір Ужгорода: рух по горизонталі (2017)
Міськов І. О. - Історико-етнографічний нарис професора Михайла Тиводара (2017)
Вихідні дані (2017)
Баняс В. В. - Міф та оніризм у літературі романтизму, Баняс Н. Ю. (2017)
Бондарь Н. Ю. - Путь-лабиринт как разновидность архетипа дороги в английской литературе (2017)
Вакуленко К. Р. - Олекса Мишанич – медієвіст: спроба загальної характеристики (2017)
Варенікова О. В. - Ґенеза шевченкознавства в історії української літератури ХІХ – 1-ї третини ХХ століть (2017)
Висоцький А. А. - Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст (2017)
Гуртовая Я. В. - Особенности образа Н. В. Гоголя в воспоминаниях И. С. Тургенева (2017)
Дмитрук Л. І. - Поетика новелістики Олексія Кундзіча кінця 1920-х– початку 1930-х років (2017)
Корнільєва Л. М. - Естетика англійського романтизму в сучасному науковому осмисленні (2017)
Кулікова О. В. - Агіографічний мотив наслідування Христа i апостольства та його прояви в творчості Тараса Шевченка (2017)
Smolnytska O. O. - The reflection of Scandinavian and Celtic national archetypes in the context of the Ukrainian studies (by the translations of skaldic poetry and the Breton ballads) (2017)
Ступницкая Н. Н. - Иносказательные компоненты солженицынских произведений (2017)
Хачатурян К. Р. - Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного (2017)
Шевченко А. Г. - Лирика Э. Багрицкого в контексте жизнетворческого проекта поэта: основные итоги изучения (2017)
Щербина В. В. - Синестезия как особенность художественного мира Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2017)
Бураго Д. С. - Строительство "Башни из слоновой кости" среди зыбей революции. Волошинский Дом Поэта: жизнь в мифе и жизнь мифа (2017)
Цимбалюк В. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування учасників антитерористичної операції на сході україни з вогнепальними пораненнями спинного мозку та периферичних нервів із застосуванням електростимуляції, Троян О. І., Комарницький В. П. (2017)
Бадюл П. А. - Реконструкция обширных дефектов мягких тканей с использованием переднебокового перфорантного лоскута бедра, Слесаренко С. В. (2017)
Ратчик В. М. - Оценка эффективности баллонной пневмокардиодилатации в лечении больных с ахалазией кардии, Бабий А. М., Пролом Н. В., Тарабаров С. А., Ущина С. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Результати лікування хворих на цироз печінки із варикозно розширеними венами стравоходу та шлунка при виконанні азиго­портального роз’єднання (2017)
Бондарев Р. В. - Особенности санации брюшной полости бактериофагами у больных с острым деструктивным холециститом, Сопко А. И., Бурка А. А., Селиванова О. В., Селиванов С. С. (2017)
Жернов О. А. - Реконструкція молочних залоз після опіків з використанням об’єднаних розтягнутих клаптів з бічної поверхні грудної клітки на основі перфорантних судин, Трач Р. Я., Жернов А. О., Кітрі М., Стаскевич С. В. (2017)
Мишалов В. Г. - Качество жизни больных после лечения птоза передней брюшной стенки и выполнения симультанных операций при сочетанных хирургических заболеваниях органов брюшной полости, Бондарев Р. В., Маркулан Л. Ю., Кондакова Е. Ю., Балабан О. В. (2017)
Грубник В. В. - Комбинированные операции при лечении пахово­мошоночных грыж, Бугридзе З. Д., Воротынцева К. О. (2017)
Фелештинський Я. П. - Трансабдомінальна преперитонеальна алопластика з комбінованою фіксацією сітчастого імплантату у хворих з пахвинною грижею, Коханевич А. В. (2017)
Павляк А. Я. - Діагностичне значення і взаємозв’язок показників кількісного специфічного ЛАЛ­тесту та неспецифічних гематологічних і клінічних показників ендотоксикозу у хворих на поширений гнійний перитоніт (2017)
Аксьонов О. А. - Залежність хірургічної тактики при патологічних виділеннях з грудного соска від результатів ендоскопічної мамодуктоскопії, Білоненко Г. А., Аксьонова О. Г. (2017)
Кривопустов О. С. - Особливості клінічного перебігу загрозливого аборту у вагітних з різними варіантами алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону (2017)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз степлерної гемороїдектомії та трансанальної гемороїдальної деартеризації, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Гвоздяк М. М., Зуєнко В. В., Нваобі В. (2017)
Верещако Р. И. - Посттравматическая диафрагмальная грыжа, Сухин И. А., Пискорский А. А., Петров А. К. (2017)
Пархоменко К. Ю. - Случай успешного хирургического лечения пациента с острым мезентериальным тромбозом, Гончарова Н. Н., Супличенко М. В., Паюнов К. Е., Дроздова А. Г., Тимченко А. В. (2017)
Головач І. Ю. - Біосиміляри низькомолекулярних гепаринів: чому їх можна порівнювати з оригінальними біологічними засобами (2017)
Головко С. В. - Малоінвазивне лікування малих пухлин нирки: огляд лапароскопічної парціальної нефректомії, Савицький О. Ф. (2017)
Усенко А. Ю. - Факторы риска тромбоэмболических осложнений в абдоминальной хирургии, Сморжевский В. И., Ян Сяо (2017)
Виленский Ю. - Михаил Францевич Зиньковский. Жизнь и судьба в кардиохирургии детского возраста (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заява (2017)
Церковні новини (2017)
Мітулінський Т. Ю. - Брати Скаржанівські: сторінки життя духовенства (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Лозінський К. (протоієрей) - Адміністративна реформа Юстиніана І Великого (527 – 565) та її значення для подальшого розвитку Візантійської імперії (2017)
Колот С. (священик) - Вчення священномученика Климента Римського про устрій помісної Церкви (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у богослужінні таїнства Шлюбу (2017)
Небесник І. І. - Вітальне слово з нагоди ювілею академіка Миколи Мушинки (2017)
Приймич М. В. - Василь Скакандій у контексті Закарпатського образотворчого мистецтва (2017)
Ребрик Н. Й. - Семикнижжя Петра Скунця в інтерпретації Василя Скакандія. Незавершений проект (2017)
Сирохман М. В. - Незбагненна ясність буття. (2017)
Гаврош О. І. - Людмила Корж-Радько: творчий портрет з нагоди ювілею (2017)
Жулинський М. Г. - Український пастир культури і науки (2017)
Карась Г. В. - Микола Мушинка і українська музична культура (2017)
Атаменко А. Є. - Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрета академіка Миколи Мушинки (2017)
Бірчак І. І. - Штрихи до портрета молодого Миколи Мушинки (2017)
Шуркала Я. В. - Подарунок Миколи Мушинки Україна (2017)
Зимомря М. І. - Слово про Миколу Мушинку (2017)
Чорнопиский М. Г. - Академік Микола Мушинка на полі межової етнології (2017)
Шумицька Г. В. - Повернення імені Миколи Яська: Ще одна добра справа на конто академіка Мушинки (2017)
Медведь М. М. - Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак (2017)
Ребрик Н. Й. - Великий чин Миколи Мушинки (2017)
Кравченко Я. О. - Пряшівські зустрічі з Миколою Мушинкою. 1989 (2017)
Небесник І. І. - Педагогічна діяльність Золтана Баконія у контексті розвитку художньої освіти Закарпаття (2017)
Волощук А. В. - Життєвий шлях та мистецько-педагогічна спадщина Золтана Баконія. До 100-річчя від дня народження (2017)
Коновець С. В. - Вплив образотворчого мистецтва на самоствердженння зростаючої особистості (2017)
Безніченко М. І. - Вивчення творчої спадщини З. Баконія в процесі художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Ребрик Н. Й. - "Знаменита образотворча студія Золтана Баконія" у творчій долі Дмитра Кременя (2017)
Гаврош О. І. - Єлизавета Кремницька: та, яка залишилась за кадром (2017)
Орос І. В. - Естамп як навчальна дисципліна в системі художньої освіти (2017)
Ібо Ч. - Процеси інтеграції та особливості творчості пекінського скульптора Чен Венлінга (2017)
Шеретюк Р. М. - Ставлення Російської Православної Церкви до пам’яток сакрального мистецтва Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування 1839 р. (2017)
Бехта Н. С. - Зміст технічної та технологічної компоненти у підготовці фахівців за освітнім напрямком "Мистецтво" (2017)
Кузьма В. В. - Етапи становлення позашкільної освіти на Закарпатті (на прикладі діяльності Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді) (2017)
Філатьєва Т. В. - Використання ситуацій квазіпрофесійного характеру в процесі підготовки художників-педагогів (2017)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2017)
Твердохлібова Я. М. - Концепт-модель дидактичних засад художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Рубель І. С. - До питання використання інтегративної програми "Образотворча діяльність" в позашкільних навчальних закладах (2017)
Віщенко О. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо-професійних дисциплін (на прикладі "Композиції зачіски") (2017)
Софілканич М. І. - З. Баконій, А.Турак: нерозривність традицій художнього виховання школярів (2017)
Небесник І. - Віхи поступу та досягнень Закарпатської художньої освіти (2017)
Мушинка М. І. - Зв’язки Василя Касіяна із Закарпаттям та його дипломна робота (2017)
Приймич М. В. - Церковне малярство Йосипа Бокшая як відображення особливостей неоромантизму у мистецтві Закарпаття (2017)
Gnacek S. - Metal i szkło środkiem innowacyjnego wyrazu w architekturze (2017)
Купчинська Л. О. - Художники Закарпаття – студенти Віденської академії образотворчих мистецтв ХІХ ст. (2017)
Kasinec E. - The Kyiv Caves Monastery’s Royal Doors: Context, Function, and Displacement (2017)
Barnova D. - Výtvarné umenie Michaloviec ХХ st. (2017)
Гаврош О. І. - Перші виставки закарпатців у Києві та Москві: що залишилося за кадром (2017)
Колісник П. М. - Живописець Одарка Киселиця: сакральні імпульси у творах майстрині (2017)
Ґрешлик В. - Творчість Гната Рошковича (2017)
Кузьменко О. М. - Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження (2017)
Ходанич М. П. - Художній світ Петра Ходанича (2017)
Семчишин-Гузнер О. І. - Історія оновлення внутрішнього простору Катедрального собору Святого Воскресіння в Івано-Франківську (1897-1904) (2017)
Лець О. Г. - Патріотичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва (2017)
Гапак С. - Образотворче мистецтво на Закарпатті і Пряшівщині під час бувшої Чехословаччини (2017)
Міськов І. О. - Осягнення духовності (2017)
Ребрик Н. Й. - Микола Мушинка – почесний доктор пʼятьох університетів України (2017)
Вихідні дані (2017)
Андрощук Л. М. - Хореографічне відтворення образу України (з досвіду роботи з творчим студентським колективом) (2017)
Бермудес Д. В. - Особливості запровадження хореографічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2017)
Кісєль М. - Choreoterapia – polskie doświadczenia, konteksty i wyzwania (2017)
Ключко В. В. - Розвиток неперервної ритмічної освіти в Польщі (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Максименко А. І. - Базові елементи народно-сценічного танцю (2017)
Ніколаї Г. Ю. - Теоретичні основи формування інтеркультурної компетентності студентів-хореографів, Чжоу Цянь (2017)
Повалій Т. Л. - Неформальна хореографічна освіта в Республіці Польща (2017)
Мукменєва Р. І. - Педагогічно-мистецька діяльність Д. В. Андрусенка на Слобожанщині (1895-1965) (спогади свідків) (2017)
Степанова Г. О. - Історичні аспекти розвитку духової освіти (2017)
Терешко І. Г. - Регіональні особливості фольклорних хореографічних традицій історичної Уманщини (2017)
Теслева Ю. В. - Модернізація осередків післядипломної освіти музично-педагогічних кадрів у 60-ті – 90-ті роки ХХ століття (2017)
Ван Юе - Діагностика та умови формування методичної компетенції майбутніх учителів музики (2017)
Грінченко А. М. - Критерії та показники оцінювання музично-виконавського самоконтролю у майбутніх учителів музики (2017)
Жень Сінь Ян - Формування креативності майбутнього вчителя музики засобами триз-технологій (2017)
Лі Цзяці - Констатувальна діагностика рівня сформованості художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Лю Кешуан - Критеріальний апарат і рівневі характеристики сформованості умінь створення музично-образної драматургії майбутніми вчителя музичного мистецтва (2017)
Лун Цюянь - Художньо-виконавська увага майбутніх учителів музики: теоретичний аспект (2017)
Мінь Шаовей - Діагностика рівнів сформованості рефлексивних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Хуа Вей - Критеріальний апарат діагностування творчого потенціалу майбутніх учителів музики (2017)
Хуан Яцянь - Педагогічні умови творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Ду Ханьфен - Професійні та психолого-педагогічні вимоги до особистості диригента оркестру (2017)
Кудренко Д. О. - Трансформація форми у портретному живописі як засіб формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей (2017)
Мусьол М. - Aktualizacja wiedzy rodziców w zmieniającym się świecie mediów (2017)
Пань Сінюй - Проблема сприйняття музики в контексті формування аудіальної культури особистості (2017)
Садовський О. В. - Творчість – категорія безупинної динаміки в образотворчому мистецтві (2017)
Ши Шучао - Теоретичні засади формування вмінь професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів на заняттях із "Постановки голосу" (2017)
Гальчук О. В. - Антична топіка в сучасній українській поезії (2017)
Гармаш Л. В. - "Античный код" в симфониях Андрея Белого (2017)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Ангелизация и демонизация жертвы и героя в западной литературе XIX века: от Джона Мильтона до Артюра Рембо (2017)
Дмитрієва В. В. - Специфіка аналізу фольклорної та літературної казок про "Cиню Бороду" (2017)
Криницька Н. І. - Міфологія фронтиру в сучасній американській науковій фантастиці на прикладі літератури та кіномистецтва (2017)
Кураш Н.-М. І. - Особливості міфологічного світогляду у циклі романів Й. Колфера про Артеміса Фаулу (2017)
Нев’ярович Н. Ю. - Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі (2017)
Смольницька О. О. - Віддзеркалення Еросу і Танатосу в поезії англійських метафізиків: компаративний аналіз вибраної лірики Джона Данна (1572–1631) і Ендрю Марвелла (1612–1678) (2017)
Соколова А. В. - Cучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка (2017)
Червинская О. В. - У истоков фэнтези: превращение апулеевского сюжета о золотом осле в ремейке К. С. Льюиса "Пока мы лиц не обрели" (2017)
Давиденко І. О. - Функціональність історико-культурного контексту в розкритті проблемно-тематичної основи роману "Овідій Назон – поет" Яцека Бохенського (2017)
Іваненко В. А. - "Скрутне становище" (predicament) шотландського письменника: націоналізм і шотландська літературна критика ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Капустян І. І. - Проблеми сучасної інтерпретації літературної спадщини Г. К. Андерсена (2017)
Мацапура В. И. - Роман Г. К. Андерсена "Всего лишь скрипач": поэтика и контекст (2017)
Никитская Е.И. - Поэма "Сон Адама" в контексте творчества Н. С. Гумилева (2017)
Ніколайчук І. А. - Реалізація мотиву жіночої дружби в британському та українському модернізмі (на матеріалі творів Вірджинії Вулф та Лесі Українки) (2017)
Ніколенко О. М. - Літературна спадщина В. О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби (2017)
Онопрієнко А. Д. - Мотив "ennui de vivre" у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект (2017)
Орлов А. П. - Циклизация поздней прозы И. Бунина: авторские изменения и издательские вмешательства (2017)
Раковская Н. М. - Читатель как связующее звено между авторским миром и текстом (2017)
Сластьон С. Е. - Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. (2017)
Статкевич Л. П. - Теоретико-методологічні форманти сучасної екокритики (2017)
Фокина С. А. - Зеркальность как фактор экспликации интимного в лирике Полины Барсковой (2017)
Цуркан І. М. - Малярські імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2017)
Чернокова Е. С. - Барбара Пим: апология одиночества (2017)
Ялинь Ли - Творчество Н. С. Гумилёва в рецепции Г. В. Адамовича на страницах парижского "Звена" (2017)
Антонова В. Ф. - Трансформация жанрового канона в произведениях В. Скотта и поэтов-"лейкистов", Нешко С. И. (2017)
Астапенко І. - Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру (2017)
Вещикова О. С. - Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі (2017)
Жаданов Ю. А. - Феминистская утопическая литература: истоки жанра, Жаданова Т. В. (2017)
Зубань В. І. - "Болотяна Лукроза" В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту (2017)
Иванова В. М. - Поиск новых структурно-смысловых способов организации жанровой формы сонета для выражения трагического мироощущения (2017)
Куницька І. В. - Жанрова своєрідність імпресіоністського роману (В. Вулф "На маяк") (2017)
Семейкина Н. Н. - Театрализация прозы Алана Беннетта (2017)
Синявська Л. І. - Претекст: поняття та особливості функціонування в комунікативному акті (2017)
Стовба А. С. - Чудесный мир кайдана в произведении Ёко Тавады "Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов" (2017)
Таран З. М. - "Пані Жервезе" Е. і Ж. Ґонкурів як "містичний роман" (2017)
Цікавий С. А. - Вигадане місто в сучасній фантастичній романістиці: особливості топосу Нью-Кробюзона в романах Чайни М’євіля (2017)
Абабина Н. В. - Персонажи А. И. Куприна в ситуации "порядка из хаоса" (2017)
Башкирова О. М. - Жіноча рецепція чоловічої картини світу в сучасній українській романістиці (на матеріалі твору М. Гримич "Еґоїст") (2017)
Горішна Г. М. - Стильові особливості поезії Революції Гідності (2017)
Глотов О. Л. - Література в дискурсі гуманітаристики (2017)
Гура Н. П. - Гра зі "смертю" в романі І. Мак’юена "Амстердам", Іваніків Л. І. (2017)
Гурдуз К. О. - Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса", Пінігіна Ю. Г. (2017)
Жилін М. В. - Ідеологія та архітектура телемської пустині Франсуа Рабле (2017)
Рева І. А. - Романтична іронія у драмі "Дон Жуан" Дж. Г. Байрона (2017)
Савина В. В. - Природа и человек в ранней малой прозе Дорис Лессинг (2017)
Боговін О. В. - Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору (2017)
Бусел А. П. - Авто/биографический дискурс романа "Мертвец в Дептфорде" Энтони Берджесса (2017)
Дроздовський Д. І. - Типологія британського роману кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: сцієнтистський поворот пост-постмодернізму (2017)
Кириченко Ю. С. - Читач у структурі російської прози Г. Квітки-Основ’яненка (2017)
Кушнірова Т. В. - Роман "Спокута" Іена Мак’юена як зразок постмодерністської прози (2017)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера (2017)
Конєва Т. М. - Національна своєрідність повісті Я. Кавабата "Країна снігу" (2017)
Кохан Р. А. - "Автор – герой – читач": емоційні максими двох світів у повісті Анни Ґавальди "35 кіло надії" (2017)
Матійчак А. А. - Рецептивні зсуви та ненадійний оповідач в романі Сари Уотерс "Маленький незнайомець” (2017)
Муравецька Я. С. - "Елементи "театральності" у повісті І. Нечуй-Левицького "Навіжена" (2017)
Костенюк Я. В. - Специфика бестиарного нарратива в повести М. А. Булгакова "Собачье сердце", Шеховцова Т. А. (2017)
Овдійчук Л. М. - Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей (2017)
Олійник С. М. - Інтермедіальні зв’язки українського фентезі (2017)
Пшенична М. С. - Специфіка метарефлексії у романі Дж. М. Кутзеє "Містер Фо" (2017)
Фірман О. Я. - Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої (2017)
Бессараб О. В. - Особливості архітектоніки роману Юсуфа Зейдана "Азазель" (2017)
Галкина Я. В. - Автопародийная рефлексия в поэзии Игоря Северянина (стихотворения "Июльский полдень" и "Коляска") (2017)
Гноєва Н. І. - Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Голубнича К. О. - Полікультурність та полікультурний підхід у компаративних дослідженнях балади (2017)
Жиленко І. Р. - "Божою милістю талант" Аркадія Аверченка (2017)
Казарин В. П. - "… Грозная анафема гудит" (загадки одного ахматовского восьмистишия), Новикова М. А. (2017)
Капустян М. Г. - Рецепція традицій романтизму у літературній спадщині Карен Бліксен (2017)
Коноваленко Т. В. - Химерні риси триптиху Валерія Шевчука "Три листки за вікном" (2017)
Костенко Г. М. - Новий вимір категорії "Свій-Чужий" у романі Дж. Конрада "Таємний агент" (2017)
Мурадова И. Р. - Аудиальный код романа Ги де Мопассана "Сильна как смерть" (2017)
Ніколенко К. С. - Мариністичний дискурс у збірці "Нові поезії" Г. Гейне (2017)
Сальникова Е. Г. - Бинарные оппозиции как способ концептуализации художественной картины мира в романе С. Ахерн "Там, где ты" (2017)
Тищенко З. Р. - Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука (2017)
Хайруліна Н. Ф. - Семіотична модель як інтертекстуальна інтерпретація "знаковості" художнього твору (2017)
Хильская Б. А. - Миф о Цветаевой в эпистолярии Б. Пастернака (2017)
Черный И. В. - Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона" (2017)
Шураєва Н. Б. - Колористична парадигма роману М. Кундери "Вальс на прощання" (2017)
Варлыгина М. Ю. - Интерпретационная модель текста песни "Ушла" Д. Озерского (2017)
Дьолог О. С. - Роль англіцизмів у сучасній українській економічній лексиці: Щодо проблем термінологічного запозичення (2017)
Жовтобрюх В. Ф. - Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові (2017)
Некрылова Е. Л. - О принципиальной совместимости когнитивно-эволюционного и поссибилистического подходов при изучении тенденций утраты и обретения переходности русскими глаголами (2017)
Сердега Р. Л. - Про зв’язок лінгвофольклористики з різними науковими дисциплінами (2017)
Філон М. І. - Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича, Бутко С. Г. (2017)
Черемська О. С. - Національно-культурний компонент онімного простору української народної казки, Масло О. В. (2017)
Силантьева В. И. - Поэтические "мелочи" Чехова, найденные в Харькове (2017)
РІШЕННЯ Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" (2012)
Кіяк М. Ю. - Андрій Коцка у спогадах (до 100-річчя від дня народження) (2012)
Павельчук І. А. - Реновації постімпресіонізму в українському мистецтві другої половини ХХ ст. (Еволюція живопису А. Коцки) (2012)
Hýbl F. - Východoslovanské náměty v díle světově proslulého českého secesního malíře Alfonse Muchy (2012)
Kapráľová D. - Vojtech Borecký. Kresby - tužby, 1930-1947 (videoprojekcia, prednáška) (2012)
Пшеничний Д. Я. - Абстрактні композиції Олега Мінька (перша половина 60-х років ХХ ст.) (2012)
Мушинка М. І. - Чеський гітарист Степан Рак та його закарпатоукраїнська біологічна мати Василина Сливка (2012)
Ходанич П. М. - Етнокультурна парадигма у творчості Юрія Герца (2012)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис у творчості Івана Ілька (2012)
Жеребецька О. М. - Творчість Миколи Андрущенка другої пол. ХХ – поч. ХХІ століття (2012)
Лесів Т. В. - Християнське сакральне мистецтво у контексті міждисциплінарних підходів (2012)
Приймич М. В. - Творчість Йосипа Бокшая у контексті формування українського мистецтва 1920-30-х років на Закарпатті (2012)
Сопко О. І. - Особливості художнього оздоблення титульних аркушів Івана Югасевича у рукописах за 1759-1812 роки (до 270-річчя народження) (2012)
Корж Л. Б. - Чудотворні образи Черкащини: історичний контекст та іконографічна своєрідність (Байбузівська ікона Богородиці, Мошнівська Сухо-Калигірська ікона Богородиці) (2012)
Голубець О. М. - Мистецтво ХХ століття: український шлях (2012)
Голубець Г. В. - Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у Львові та шляхи їх популяризації (2012)
Павко А. І. - Сутнісні засади наукових парадигм модерну та постмодерну та їх застосування в культурологічних дослідженнях (2012)
Ребрик Н. Й. - Поетична творчість Зореслава на сторінках часопису "Пробоєм" (2012)
Ребрик О. І. - Ліричні імпресії у поезії Василя Голобородька (збірка "Синя радість") (2012)
Коприва А. Т. - З історії мистецьких виставок у Мукачеві (2012)
Цимбалюк О. К. - Театральні образи в творчості Дарії Зав’ялової: від ескізу до сцени (2012)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Локальні способи оздоблення зброї на Гуцульщині XVIII–XIX ст. (2012)
Шлемкевич С. Л. - Інноваційні процеси в сучасному українському мистецтві (2012)
Яців М. Р. - Анімація як пріоритетна категорія дизайну (2012)
Янішевська Н. В. - Авангард та орнамент: взаємовплив пластичних рішень (2012)
Шинкаренко Д. - Комплекси художнього оформлення деяких станцій Київського метрополітену як показники еволюції української монументалістики 60-80-х рр. ХХ ст. (2012)
Салаї Е. - Дані про мукачівське гончарство (2012)
Салаї Е. - Adatok a munkácsi fazekassághoz (2012)
Федор О. О. - Екологічність сучасних матеріалів в оздобленні інтер’єру (2012)
Ходаним М. П. - Різьбярство Закарпаття в оцінці російських науковців першої пол. ХХ ст. (2012)
Міськов І. О. - Печатки та герби родини Другетів (2012)
Небесник І. І. - Розвиток освіти і професійного образотворчого мистецтва в Угорській Русі протягом другої половини ХVІІІ –першої половини ХІХ ст. (2012)
Дзендзелюк Л. С. - Вектори навчання мистецтву реставрації книги (2012)
Волощук А. В. - Можливості використання здобутків системи художнього навчання школярів Золтана Баконія в практиці сучасної освіти України (2012)
Костюк М. П. - Впровадження інноваційних технологій (кооперованого та проблемного навчання) в практику викладання мови (2012)
Вихідні дані (2012)
Тугай А. М. - Оптимізація роботи системи із взаємодіючими водозабірними свердловинами, Хомутецька Т. П. (2013)
Олійник О. Я. - Теоретичні дослідження знезалізнення води на двошарових фільтрах, Садчиков О. О. (2013)
Кризський М. М. - Досвід експлуатації каналізаційних колекторів в м.Києві, Білик А. О., Іванько А. Г., Кислий М. І. (2013)
Хоружий П. Д. - Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованих схем водопостачання на групових сільськогосподарських водопроводах, Петроченко О. В., Василюк А. В. (2013)
Симонов И. Н. - О полевой концепции вещества и возможном механизме взаимодействия живой материи и водных сред (2013)
Тугай Я. А. - Доцільність використання променевих споруд; їх типи і напрями фільтраційних потоків, Майстренко Г. В. (2013)
Юрков Є. В. - Математическая оценка использования магний-содержащих материалов в технологических процессах очистки воды, Бондаренко Н. В., Юрков О. Д. (2013)
Кремез В. С. - Математичне моделювання внутріпластового очищення забруднених ґрунтових вод за допомогою штучних геохімічних бар’єрів (2013)
Телима С. В. - Щодо точності визначення фільтраційних параметрів по даним дослідних робіт (2013)
Сироватський О. А. - Прогнозування якості води охолоджуючих систем оборотного водопостачання, Глущенко О. Ю. (2013)
Эпоян С. М. - Влияние угла наклона тонкослойного элемента на процесс сползания осадка по поверхности осаждения, Сыроватский А. А., Бабенко С. П. (2013)
Белятинський А. А. - Штучні будівельні конгломерати у виготовленні дощеприймальних поверхонь, Зеленкова А. Ф. (2013)
Саблій Л. А. - Очищення стічних вод від органічних речовин в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами, Бойчук С. Д. (2013)
Горлова Х. О. - Застосування природних сорбентів для очищення висококонцентрованих стічних вод, Чуб І. М. (2013)
Маслун Г. С. - Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при очистці стічних вод на затоплених фільтрах (2013)
Поляков В. Л. - Установившийся приток жидкости к трубофильтру в суффозионном грунте (2013)
Константінов Ю. М. - Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах, Гіжа О. О. (2013)
Копаниця Ю. Д. - Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123 (2013)
Орел В. І. - Дослідження вкладу необоротних втрат у загальні втрати тиску при раптовому звуженні труби (2013)
Zayachkivska O. - Making sense for stress: from Hans Selye's animal study to the molecular physiology of stress and its physiological consequences on health and well-being (to 110-anniversary from birth of H.Selye) (2017)
Fass R. - The role of stress in gerd - what do we know? (2017)
Coenen A. - Effects of stress on behavior and sleep (2017)
Jaskiw G. - The neuroscientific basis of evidence-based treatments for PTSD - a selective review (2017)
Dumych T. - How pathogenic bacteria profit from your stress, Yamakawa N., Sivignon A., Bernard J., Gouin S.G., Barnich N., Bilyy R., Bouckaert J. (2017)
Lonchyna V. A. - The patient-physician relationship: it's how medicine should be (2017)
Akimova V. - The level of tumour necrosis factor alpha in acute cholecystitis, acute appendicitis and abdominal tuberculosis depending on the type of adaptation reaction, Lapovets L., Lutsiv N., Lapovets N. (2017)
Bezpalko L. - Impact of prenatal programming on brown adipose stress-related changes in adulthood, Zayachkivska O. (2017)
Borshchevska A. - Stressfull factors of modern Ukrainian realities in the context of deficits of children and adolescents of the school population, Kyryluk S. (2017)
Bula N. - Translational aspects of place of hydrogen sulfide-releasing non-steroidal anti-inflammatory drugs on the tomorrow's landscape for stress-associated disorders, Pavlovsky Ya., Student V., Revenko O., Wallace J. L., Zayachkivska O. (2017)
Bulyk R. Ye. - The condition of c-fos gene in the neurosecretory nuclei of the hypothalamus in rats stressed by light and the effects of melatonin and epithalon, Burachyk A. I., Vlasova K. V., Yosypenko V. R. (2017)
Chetaikina A. V. - Helicobacter pylori seropositivity in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Sklyarov Ye. Ya. (2017)
Dzhura O. - Рецептори лектину в структурних компонентах паращитовидних залоз під час гіперплазії та неопластичних змін, Yashchenko A., Smolkova O. (2017)
Dumych T. I. - Methods to detect stress response in blood phagocytes, Paryzhak S. Y., Bilyy R. O. (2017)
Filz A. - "Prostir radity" camp as an example of the treatment concept of secure transitional holding space and digression in case of PTSD and GAD, Vynnytska J. (2017)
Fomenko I. - Action of hydrogen sulphide releasing 2-mercaptoacrylic acid-based derivative on nitric oxide metabolism and oxidative stress in small intestine of rats with medication-induced enteropathy, Sklyarova Yu., Denysenko N., Ilkiv I., Lesyk R. (2017)
Korytko Z. I. - Limit physical activity and stress: correction mechanism (2017)
Kondro M. M. - Influence of high-energy diet on enzyme activity of main complexes of mitochondrial respiratory chain and activity of H+ATPase of mitochondrial inner membrane of rat hepatocytes, Berehova T. V., Ostapchenko L. I. (2017)
Kostyshyn N. - Effect of whole-body vibration on bone remodeling (2017)
Kravchenko S. - Features of stress indicators in representatives of abnormal political participation (2017)
Kunovskyy V. - Emotional stress in patients with acute pancreatitis, Barvinska A., Bidiuk D. (2017)
Kvit K. - Leucotriene B4 and prostaglandin E2 levels in patients with NSAID-gastropathy after pantoprazole treatment, Sklyarov E., Mbarki M., Sklyarova E. (2017)
Kvit K. - Method of diagnosis nonalcoholic fatty liver in patients with type 2 diabetes mellitus, Sklyarov E., Bochar O. (2017)
Mokryk O. - The screening of adaptational potential in patients with surgical stress, Danylyak O., Mokryk S. (2017)
Medynska Y. - Emotional intelligence as resource of stress-resistance of personality (2017)
Nasadyuk C. - The effect of tripeptide T-34 on nitric oxide system and lipid peroxidation processes in stomach mucosa under conditions of water-restraint stress in rats, Biletska L., Sklyarov A. (2017)
Pidvalna U. - Narcotic analgesics: angiopathic eye changes in rats, Mateshuk-Vatseba L., Kost A., Dzhura O. (2017)
Rakhimkulova A. - Three factor model of adolescent risky behavior (2017)
Savytska M. - Circadian disfunction, as novel factor for stress-related functional gastrointestinal diseases of lifestyle, Zvir M., Pohoretska Ya., Zayachkivska O. (2017)
Semchychyn M. G. - Post-traumatic stress disorder in soldiers ATO, Fitkalo О. S. (2017)
Sklyarov O. - Combined effect of stress with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and irradiation on nitroso-oxidative processes in digestive organs, Ilnytskac Kh., Ilkiv I., Fomenko I. (2017)
Stoika R. - How the multifunctional nanocarrier makes the medicine "smart""? (2017)
Tabas P. - Sleep quality and anxiety level in students with high arterial blood pressure, Vadzuk S. (2017)
Tkach B. - The peculiarities of therapy for posttraumatic disorder of veterans of anti-terrorist operation in Ukraine (2017)
Yuskiv Khr. - Overcoming psychological barriers in patients with rare genetic disorders, Klymyshyn D., Kruglykova A. (2017)
Zayachkivska O. - Saliva microcrystalisation as a predictor of stress resistibility and an approximate ovulation time, Belyak A. (2017)
Bondarenko O. - Liver function in patients with coronary artery disease and nonalcoholic fatty liver disease associated with obesity, Maksymets T., Sklyarov E. (2017)
Bondarenko O. - Metformin therapy for patients with metabolic syndrom associated with chronic pancreatitis, Sorochka M. (2017)
Ilkiv I. I. - Cytoprotective effect of novel 4-thiazolidinone derivatives against stress conditions in small intestine of rats, Lesyk R. B., Sklyarov O. Ya. (2017)
Stoika R. - How the multifunctional nanocarrier makes the medicine "smart"? (2017)
Coenen A. - Effects of stress on behavior and sleep. Cortisol: a stress hormone and a wake hormone?, Flik G. (2017)
Бідюк Д. - Лікування гострого панкреатиту: від терапії нозологічної форми до терапії ускладнень, Футрак А., Мотринець Н. (2017)
Суходольська Н. - Порівняльний аналіз вмісту токсичних (кадмію, свинцю) та есенціальних (цинку,міді) мікроелементів у крові жінок І триместру неускладненої та ускладненої гестації (2017)
Кіцера О. О. - Лікування гострих сенсоневральних розладів слуху. Гіпербарична оксигенація чи гіпобарична гіпоксія?, Кіцера О. О. (2017)
Пляцко М. - Гастроезофагальна рефлексна хвороба - чи сучасні стандарти лікування достатні для вирішення проблеми? (2017)
Джура О. - Quam ad maiorem dei gloriam або філософські підходи щодо принципів розвитку сучасної морфологічної науки (2017)
Дутка Р. - Визначення поняття "здоров'я" та "хвороба" (2017)
Волинець С. - Анатомічний корпус - шедевр архітектури та пантеон слави Львівської медицини (до 180-річчя з дня народження архітектора Йозефа Браунзайса) (2017)
Березовський В. - Сучасний стан проблеми кисневої недостатності: саногенна і патогенна дія гіпоксії, Літовка І. (2017)
Підвальна У. - Ad cogitandum et agendum homo natus est (з нагоди ювілею проф. Лесі Матешук-Вацеби) (2017)
Міжнародні публікації українських авторів (2017)
Рецензія на книгу З. З. Масної, Л. Р. Матешук-Вацеби, Ю. А. Кривка "Львівська анатомічна школа. Сторінки історії". - Львів, 2017. - 70с. (2017)
Рецензія. Заячківська О., Маркін Л., Коенен А., Валентовська В., Смєховська Т., Собєщанські М. "Львів епохи Беків", Журнал Ї, № 85, 2016. - 104 с. (2017)
Хроніка першого півріччя 2017 року (2017)
Грушинська О. - Сергій Томилін - видатний фахівець в галузі соціальної гігієни в Україні. (до 140-річчя від народження), Васильєв М. (2017)
Пішов у вічність Архиєпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Любомир (Гузар) (2017)
Кіцера О. - Блаженніший Любомир Гузар (2017)
Правила для авторів (2017)
Sudakov V. I. - The causal determinants of social tension in the contemporary global and regional labor markets: conceptual approach to identification and measurement (2017)
Sobolevska M. O. - The problem of social integration of ukrainian society (on the example of researches of internally displaced persons (idp) in Ukraine) (2017)
Lapina V. V. - The information and communication technologies as the global factors of influence on consumer behavior (2017)
Аза Л. О. - Парадигмальність інтерпретації феномену етнічності (2017)
Білоус Т. М. - Оцінювання реформ за допомогою експертного методу (2017)
Бойко Н. Л. - Дигітальна грамотність як чинник продуктивної міжнародної діяльності (2017)
Гніт Ю. М. - Можливості та обмеження інтерпретативної соціології в дослідженні ідентичності (2017)
Дейнека А. В. - Стратегії позиціонування акторно-мережевої теорії в дискурсі сучасного соціологічного теоретизування (2017)
Кожекіна Л. Ю. - Реформи у системі вищої освіти України очима студентів КНУ імені Тараса Шевченка, Вдовиченко М. О. (2017)
Корж К. М. - Специфіка означення соціальних відхилень в науці (соціологічний контекст) (2017)
Мороз Є. О. - Характеристика часової структури життєсвіту у феноменологічній соціології А. Шюца та Т. Лукмана, Степанченко Т. В. (2017)
Недзельський А. О. - Повсякденні соціальні практики в суспільстві, що змінюється: методологічний і концептуальний аспекти (2017)
Сірий Є. В. - Аналіз показників реалізації базових життєвих потреб як інструментального компоненту у системі побудови пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості, Нахабіч М. А. (2017)
Судакова В. М. - Соціальна солідарність в глобалізованому просторі культури: проблема аналізу інтегративного потенціалу новітніх практик мультикультуралізму (2017)
Со Пюн Сун - Роль образования в формировании женщины-лидера в Южной Корее (2017)
Фреїк Н. - Рефлексивність у написанні наукового тексту: на прикладі публікацій конференції (2017)
Фітісова А. В. - Проблема концептуалізації соціального зв’язку в соціології: теоретичні ресурси та термінологічні особливості (2017)
Черних Г. А. - Індивідулізація соціальних практик – чинник соціальної напруженості в епоху інформатизації суспільства (2017)
Шевель І. П. - Проблемні аспекти мультикультурних конфліктів в сучасному українському суспільстві (2017)
РІШЕННЯ Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" (2010)
Чебикін А. В. - Вітальне слово (2010)
Криволап А. Д. - Вітальне слово (2010)
Мушинка М. І. - Учень Адальберта Ерделі Войтех Кальна – директор Східнословацької картинної галереї в Кошицях (2010)
Небесник І. І. - Жінки в житті Адальберта Ерделі (2010)
HÝBL F. - Maloval Hermensz Rembrandt van Rijn skutečně portrét Jana Amose Komenského? (2010)
Сирохман М. В. - Невідомий Еміліян Еґреші – найкращий закарпатський архітектор (2010)
Коприва А. Т. - Творчість відомих скульпторів із Закарпаття Едмунда Самовольського та Марка Ведреша (2010)
Васильєв В. В. - Алексей Кокель в художественной культуре Украины (2010)
Кіяк М. Ю. - Павло Балла – художник і педагог (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Ходанич М. П. - Творчість Василя Олашина у контексті сучасної дерев’яної пластики Закарпаття (2010)
Приймич М. В. - Іконостас у селі Доробратово як одна з останніх пам’яток сакрального мистецтва Йосипа Бокшая (2010)
Ґрешлик В. - Іван Югасевич та оздоблення кириличних рукописних книг (2010)
Кравченко О. Я. - Панно з чудами св. Яна з Дуклі у костелі отців бернардинів у Львові. (Невідомий художник ХVII ст.) (2010)
Пшеничний Д. Я. - Сакральні візії у малярстві Олега Мінька (2010)
Лесів Т. В. - Роль іконопису в конструюванні національної ідентичності українців (2010)
Ребрик Н. Й. - Сакральнев ліриці Зореслава: молитва (2010)
Сопко О. І. - "Прикрянський" та "невицький" періоди у творчості Івана Югасевича Склярського (2010)
Ходанич П. М. - Досвід реконструкції іконостаса дерев’яної церкви Св. Духа в с. Колочава-Горб Міжгірського району (2010)
Корж Л. Б. - Символічні зображення Ісуса Христа в наївному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та ХІХ століть (2010)
Сіксай І. В. - Пейзаж у малярстві Закарпаття другої половини ХХ ст. Історіографія (за матеріалами періодичних видань) (2010)
Пилип Р. І. - Локальні особливості традиційної народної вишивки на сорочках українців долини р. Тур’я (2010)
Міськов І. О. - Використання зображень змії (змія) та дракона у геральдиці та символіці (на прикладі Ордену Дракона) (2010)
Кравченко М. Я. - Авторські художні прикраси в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.: традиції і сучасні тенденції (2010)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис Закарпаття І пол. ХХ ст.: тематика, особливості художньої мови (за матеріалами фондів Закарпатського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Бокшая) (2010)
Рущак О. В. - Шрифтове оформлення видань Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Вовкогон О. - Бренди територій та їх візуальне втілення. До питання історіографії проблеми (2010)
Поліха Л. Я. - Види логотипів періодичних видань Закарпаття 1919-1944 рр. (2010)
Павко А. І. - Суспільні науки у вищих культурно-мистецьких закладах освіти: методологічні підходи і сучасні виклики (2010)
Жулкевська В. О. - Використання інформаційних технологій навчання нового нового покоління у практиці викладання іноземних мов (2010)
Ходанич Л. П. - Феномен іміджу у формуванні творчої особистості (2010)
Дідик Н. Я. - Творчий процес як складова становлення митця (2010)
Волощук А. В. - Система позашкільної художньої освіти школярів у спадщині Золтана Баконія (1916-1989) (2010)
Вихідні дані (2010)
Кризський М. М. - Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води, Омелянчук М. В. (2014)
Тугай Я. А. - Гідравлічний опір внутрішніх потоків дрен-променів, Пікуль Ю. М., Майстренко Г. В. (2014)
Удод В. М. - Важкі метали як забруднювачі водної системи р.Інгулець, Вільдман І. Л. (2014)
Юрков Е. В. - Оптимизация минерализации опресненной воды с применением бурсита, Бондаренко Н. В., Юрков А. Д. (2014)
Величко С. В. - Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси, Дупляк О. В. (2014)
Хомутецька Т. П. - Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу), Сизоненко Г. А. (2014)
Мадж С. М. - Токсикологічна оцінка якості ґрунтових вод на територіях, прилеглих до об’єктів цивільної авіації (2014)
Котова Т. В. - Управління якістю вод придунайських озер шляхом регулювання водного балансу (2014)
Яців М. Ю. - Екологічна оцінка поверхневих вод р.Інгулець, Ємець Н. М. (2014)
Котова Т. В. - Методика визначення рівня техногенної деформації для р. Десна (в/п с. Летки) Київської області (2014)
Кузьмич І. С. - Кореляційні зв’язки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми (2014)
Гайдай Н. В. - З’ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р. Тетерів (2014)
Гіроль М. М. - Математичне моделювання біологічного очищення теплообмінної води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром, Трач Ю. П. (2014)
Науменко І. В. - Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом, Кочетов Г. М., Іщенко М. В. (2014)
Василенко О. А. - Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод, Поліщук О. В. (2014)
Хохотва О. П. - Видалення з води іонів міді модифікованим сорбентом , Аветісян Ю. І. (2014)
Гіроль А. М. - Дослідження умов існування вільно плаваючого зернистого шару біофільтрів зі спінених гранул полістиролу для очищення стічних вод (2014)
Поляков В. Л. - К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена (2014)
Криль С. И. - Определение истинного газосодержания водовоздушного потока в подъемной трубе эрлифта, Кононенко А. П. (2014)
Константінов Ю. М. - Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару, Гіжа О. О. (2014)
Поляков В. Л. - О некоторых оценках обезжелезивания природной воды фильтрованием (2014)
Кріль С. І. - Втрата напору по довжині труби при гідротранспорті сипких матеріалів, які складаються із часток різної густини і крупності, Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2014)
Боймурадов Ш. А. - Диагностика и лечение переломов дна орбиты, Юсупов Ш. Ш. (2017)
Herasymenko O. S. - Method of auditory evoked potentials in the surgical treatment of cere­bello­pontine angle tumors, Smolanka V. I., Smolanka A. V., Sechko O. S. (2017)
Вдовиченко В. І. - Вплив конкуренції препаратів на лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Кульчицький В. В. (2017)
Ждан В. М. - Ефективність лікування пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і остеоартритом, Потяженко М. М., Хайменова Г. С., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л., Дубровінська Т. В. (2017)
Каменщик А. В. - Взаємозв’язки між параметрами внутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей із двостулковим аортальним клапаном серця при динамічному спостереженні (2017)
Колоденко О. В. - До питання етапного відновлювального лікування хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічної реваскуляризації міокарда (2017)
Самогальська О. Є. - Використання комбінованого гепатопротектора "Гепадиф” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із гемобластозами, Мандзій З. П., Корнага С. І., Радецька Л. В., Бойко Т. В., Каплун В. А. (2017)
Semenchuk S. A. - Effect of l-arginine l-glutamate on the morphofunctional state on the heart and liver in patients with postinfarction cardiosclerosis (2017)
Сичов О. С. - Вплив частоти серцевих скорочень на якість життя та тяжкість симптомів аритмії у пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанного ґенезу, Романюк П. Б., Гур’янов В. Г. (2017)
Пиптюк О. В. - Комплексна оцінка показників білків гострої фази запалення в діагностиці й прогнозуванні гнійно-некротичних ускладнень цукрового діабету, Василюк С. М., Пиптюк В. О., Телемуха С. Б. (2017)
Теренда Н. О. - Оптимізація зміни поведінки пацієнтів як один із елементів моделі профілактики та надання інтенсивної медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда (2017)
Швед М. І. - Клінічна ефективність використання комбінованого амінокислотного комплексу в лікуванні хворих на діабетичну периферійну полінейропатію, Макарчук Н. Р., Мартинюк Л. П. (2017)
Беденюк А. Д. - Особливості гуморального імунітету в динаміці комплексного лікування хворих із гострою злуко­вою непрохідністю тонкої кишки, Бурак А. Є. (2017)
Буката В. В. - Вплив ендогенної інтоксикації на розвиток ускладнень після оперативного лікування хворих зі спайковою кишковою непрохідністю (2017)
Дуда К. М. - Особливості ураження тканин пародонта у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Лебідь О. І., Стойкевич Г. В. (2017)
Павлишин А. В. - Зміни видового складу мікрофлори після вакуумної терапії гострих ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика (2017)
Пасічник С. М. - Порівняльний аналіз перебігу хронічної хвороби нирок у хворих на різних стадіях раку нирки після радикальної та циторедуктивної нефректомії, Дмитрів В. Я., Борис Ю. Б. (2017)
Овчарук В. В. - Структурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних, Бойчук А. В., Орел Ю. М. (2017)
Якимчук Ю. Б. - Корекція метаболічних порушень при консервативному лікуванні позаматкової вагітності, Коптюх В. І., Якимчук О. М. (2017)
Вадзюк С. Н. - Стан уваги дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди, Ратинська О. М., Шмата Р. М. (2017)
Денисенко М. М. - Адикції у хворих на тривожно-фобічні розлади (діагностика та лікування) (2017)
Мищенко Т. С. - Клинико-компьютерно-томографические критерии прогнозирования функционального исхода раннего восстановительного периода мозгового ишемического полушарного инсульта, Медведкова С. А. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Аналіз змін сироваткового бета-2-мікроглобуліну та показників гематологічного профілю у пацієнтів із ВІЛ-асоційованими неврологічними захворюваннями, Литвин К. Ю., Губар І. О., Волікова О. О., Чикаренко З. О., Кушнєрова О. А., Шевельова О. В. (2017)
Бандас І. А. - Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю, Криницька І. Я., Куліцька М. І., Кузьмак І. П., Корда М. М. (2017)
Гнатюк М. С. - Кількісний морфологічний аналіз деяких ультраструктур скоротливих кардіоміоцитів правого шлуночка легеневого серця, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2017)
Град А. О. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла жувального м’яза щура (2017)
Костіна О. О. - Метаболічні й структурні порушення міокарда в умовах експериментального гострого ураження легень, Гудима А. А., Дацко Т. В. (2017)
Марущак М. І. - Особливості енергозабезпечення стінки тонкої кишки при хронічному ентероколіті на фоні стрептозотоциніндукованого діабету в щурів, Ліснянська Н. В., Габор Г. Г. (2017)
Скочило О. В. - Особливості морфологічних змін у кістковій тканині при застосуванні матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду, Мисула І. Р. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Наноформа препарату супероксиддисмутази – перспективний метод лікування контактного дерматиту, Корда М. М. (2017)
Грубар Ю. О. - Використання анатомічних орієнтирів у позиціонуванні датчика при сонографії зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба, Грубар М. Ю., Гнатко В. В., Гнатко І. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Летичевский А. А. - Кибер-физические системы, Летичевский А. А., Скобелев В. Г., Волков В. А. (2017)
Анисимов А. В. - Кодирование деревьев с помощью линейных рекуррентных последовательностей (2017)
Кривонос Ю. Г. - Методы построения систем анализа и синтеза коммуникационной информации, Крак Ю. В., Бармак А. В., Куляс А. И. (2017)
Донець Г. П. - Графовий підхід до розв’язання задач комбінаторного розпізнавання (2017)
Провотар О. І. - Достовірність в нечітких системах логічного виведення, Провотар О. О. (2017)
Коваленко И. Н. - Вклад вероятностно-статистической школы Бориса Владимировича Гнеденко в развитие кибернетики и информатики (2017)
Сергиенко И. В. - Технология ядра для решения задач дискретной оптимизации, Шило В. П. (2017)
Згуровский М. З. - Общая концепция периодического развития системных мировых конфликтов (2017)
Ильченко М. Е. - Формирование телекоммуникационных Стратегий на основе Сценариев в информационном сообществе, Урывский Л. А., Мошинская А. В. (2017)
Королюк Д. В. - Різницева дифузійна модель з двома рівноважними станами, Королюк В. С. (2017)
Гупал А. М. - Байесовские процедуры распознавания гематологических заболеваний, Гупал Н. А., Тарасов А. Л. (2017)
Козин И. В. - Фрагментарные структуры в задачах дискретной оптимизации, Максишко Н. К., Перепелица В. А. (2017)
Химич А. Н. - Гибридные алгоритмы решения алгебраической проблемы собственных значений с разреженными матрицами, Попов А. В., Чистяков А. В. (2017)
Довгий С. О. - Алгоритми методу дискретних особливостей для обчислювальних технологій, Ляшко С. І., Черній Д. І. (2017)
Андон Ф. И. - Отображение дескриптивной логики в реляционную модель данных, Резниченко В. А., Чистякова И. С. (2017)
Задирака В. К. - Новые модели и методы определения стойкости систем защиты информации, Кудин А. М. (2017)
Палагин А. В. - Функционально-ориентированный подход в исследовательском проектировании (2017)
Содержание (2015)
Афанасьева Е. С. - О весовом (p,\omega)-модуле семейств кривых, проходящих через точку, Салимов Р. Р. (2015)
Афанасьева Е. С. - Об отображениях в евклидовых пространствах с альтернативными метриками, Салимов Р. Р. (2015)
Бахтин А. К. - Об одном частном случае известной проблемы В. Н. Дубинина, Заболотный Я. В. (2015)
Будков Д. С. - Функциональный закон повторного логарифма для процессов Бесселя и функционалов от них, Махно С. Я. (2015)
Волков С. В. - О граничном поведении отображений класса W1,1loc на римановых поверхностях, Рязанов В. И. (2015)
Джафаров Р. М. - О регулярности решения уравнения Пуассона в трехгранном угле (2015)
Ефимушкин А. С. - О задачах Неймана и Пуанкаре для A-гармонических функций (2015)
Жоголева Н. В. - Синтез дополнительных соотношений в обратных задачах управления, Щербак В. Ф. (2015)
Новиков О. А. - Приближение классов интегралов Пуассона повторными суммами Фейера, Ровенская О. Г. (2015)
Ryazanov V. I. - On theory of multivalent solutions for Riemann-Hilbert problem (2015)
Скрыпник И. И. - Точные условия устранимости изолированной особенности для одного класса элиптических уравнений с нестандартными условиями роста, Скрыпник С. В. (2015)
Таргонский А. Л. - Экстремальная задача для открытых множеств в случае бесконечно удаленной точки, Таргонская И. И. (2015)
Ткаченко В. Н. - Идентификация распределенных параметров внешнего теплообмена на основе метода наименьших квадратов (2015)
Хусаинов Д. Я. - Устойчивость, неравномерная по запаздыванию, одной слаболинейной системы с последствием, Диблик Й., Баштинец Я., Сиренко А. С. (2015)
Чуйко С. М. - Про регуляризацію матричного рівняння Сильвестра, Чуйко О. В., Дзюба М. В. (2015)
Чуйко С. М. - Периодическая задача для уравнения Льенара, не разрешенного относительно производной в критическом случае, Чуйко А. С., Несмелова О. В. (2015)
Щербак В. Ф. - Наблюдатель динамических систем с неопределенностью (2015)
Содержание (2016)
Научная биография Гутлянского Владимира Яковлевича (2016)
Afanas'eva O. S. - Finite Lipschitz mappings on Finsler manifolds (2016)
Билет В. В. - Оценка площади образа круга для классов Соболева, Салимов Р. Р. (2016)
Грушковская В. В. - О задаче планирования движения нелинейной системы в окрестности заданной кривой, Зуев А. Л. (2016)
Денега И. В. - Обобщение некоторых результатов о неналегающих областях, Заболотный Я. В. (2016)
Dovgoshey O. A. - First Baire class functions in the pluri-fine topology, Kucukaslan M., Riihentaus J. (2016)
Джафаров Р. М. - О регулярности решения уравнения Пуассона в области, образованной пересечением шаров (2016)
Жоголева Н. В. - Идентификация параметров упругой связи осцилляторов Ван дер Поля, Щербак В. Ф. (2016)
Зелинский Ю. Б. - Об одной задаче о тени для шаров фиксированного радиуса, Дакхил Х. К. (2016)
Краснощок М. В. - Перша початково-крайова задача для одновимірного квазілінійного рівняння дробової дифузії (2016)
Новіков О. О. - Наближення класів функцій високої гладкості прямокутними сумами Фейєра, Ровенська О. Г. (2016)
Осипчук Т. М. - Задача о тени для областей на плоскости (2016)
Севастьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности одного класса отображений, квазирегулярных в среднем, Маркиш А. А. (2016)
Стёпкин А. В. - Исследование структуры графа при помощи двух агентов (2016)
Таргонский А. Л. - Одна экстремальная задача на равноугольных системах точек для частично неналегающих областей и открытых множеств (2016)
Чуйко С. М. - Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла в частном критическом случае, Несмелова О. В., Сысоев Д. В. (2016)
Чуйко С. М. - Регуляризация линейной нетеровой краевой задачи при помощи импульсного воздействия типа interface conditions, Чуйко А. С., Дзюба М. В. (2016)
Шпаковский В. С. - Гиперкомплексное представление аналитических решений одного уравнения гидродинамики (2016)
Содержание (2017)
Падалко А. А. - Пневмония у беременных – современные аспекты проблемы, Хименко М. В., Мехедко В. В., Морозова О. В., Сигаева И. А. (2017)
Хіміон Л. В. - Інтегративна медицина в дії: огляд подій науково)практичної конференції, Корнєва В. В., Ященко О. Б. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати діяльності Українського руху молодих сімейних лікарів. Система підготовки та особливості роботи сімейних лікарів Нідерландів, Садовнік Я. А., Заремба-Федчишин О. В., Заставний І. (2017)
Байдала О. Д. - Роль диспансеризації у збереженні здоров’я населення України, Дуб Н. Є. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати реорганізації системи охорони здоров’я на засадах сімейної медицини в Київській області за 2012–2016 рр., Арешкович А. О., Голосай К. С., Глушаниця О. Ф., Ременник О. І. (2017)
Roshchin G. - Emergency and disaster medicine for family doctors: challenges of the modern life, Khimion L. (2017)
Ткаченко В. І. - Система охорони здоров’я та підготовки медичних кадрів у Республіці Казахстан. Українсько-казахстанська співпраця в галузі сімейної медицини (2017)
Дуда А. К. - Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача)инфекциониста, Бойко В. А., Коцюбайло Л. П., Голуб А. П. (2017)
Скрипченко А. Г. - Характеристика психоэмоционально)мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза (2017)
Гарміш І. П. - Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом, Курята О. В. (2017)
Грицко Р. Ю. - Громадське здоров’я об’єднаних територіальних громад та інтегративна сімейна медицина, Лемішко Б. Б., Фуртак І. І. (2017)
Дзяк Л. А. - Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний, Цуркаленко Е. С. (2017)
Марунчин Н. А. - Вимір коефіцієнта затухання як метод контролю за перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Боднар П. М., Динник О. Б., Ковалеренко Л. С. (2017)
Дячук Д. Д. - Обізнаність сімейних лікарів з питань надмірної маси тіла та ожиріння у дітей (за даними анкетування лікарів загальної практики–сімейних лікарів), Матюха Л. Ф., Заболотна І. Е. (2017)
Процюк О. В. - У фокусі глімепірид: деякі аспекти використання оригінальних та відтворених препаратів (2017)
Орловський В. Ф. - Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів)інтернів зі спеціальності "Загальна практика–сімейна медицина", Бокова С. І. (2017)
Возіанов С. О. - Лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Яновська А. О. - Критичні етапи спостережень важких випадків аортальних аневризм на фоні значної коморбідності у загальній практиці (за власними тривалими клінічними спостереженнями та досвідом викладання державною та англійською мовами, Рудіченко В. М., Рейзін Д. В. (2017)
Литвиненко О. О. - Роль пробіотичного компонента у лікуванні та профілактиці антибіотик)асоційованої діареї, Бугайцов С. Г., Антоненко Ю. В. (2017)
Возіанов С. О. - Аналіз післяопераційних ускладнень у хворих на цукровий діабет після проведення малоінвазивних втручань з приводу уретеролітіазу, Гурженко А. Ю. (2017)
Ковалева О. Н. - Оптимизация лечения пациентов с гипертонической болезнью (2017)
Заремба Є. Х. - Динаміка показників імунологічної реактивності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця під впливом комплексного лікування, Смалюх О. В., Кость А. С. (2017)
Заремба Є. Х. - Особливості метаболізму сполучної тканини у хворих на нестабільну стенокардію, Капустинський О. О., Капустинська О. С. (2017)
Матяш Ю. А. - Тревожные расстройства у пациентов после инсульта: клиническое значение, выявление и современные подходы к фармакотерапии, Фломин Ю. В. (2017)
Ушко Н. А. - Диагностика и лечение послеоперационных нейропатий тройничного нерва при его разрыве (2017)
Хорунжая В. С. - Эффективность лечения хронического обструктивного заболевания легких в сочетании с хроническим панкреатитом (2017)
Султанова Н. Г. - Катамнестическая оценка применения рекомбинантного интерлейкина)2 у детей с атопической бронхиальной астмой (2017)
Шуба Н. М. - Обґрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоартрозу із супутньою гіперурикемією, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Хамбір Т. С., Пилипенко А. В. (2017)
Якубовська І. А. - Вплив компонентного складу тіла на функціональний стан жовчного міхура у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Гончарук Н. П. - Партнерські пологи як шлях до зниження кесарева розтину у жінок з аномаліями пологової діяльності, Ковида Н. Р. (2017)
Азимов Э. Г. - Сравнительная характеристика результатов передней и нижней передней резекции при злокачественных новообразованиях прямой кишки, Намазов А. Э. (2017)
Заремба Є. Х. - Громадське здоров’я і громадське медсестринство об’єднаних територіальних громад, Грицко О. М., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Вірна М. М. (2017)
Крутило Д. В. - Ефективність спільної інокуляції сої штамами Bradyrhizobium japonicum з різною швидкістю росту (2017)
Роїк М. В. - Вплив кліматичної складової на врожайність стевії, Кузнєцова І. В. (2017)
Єжов В. М. - Технологічні й економічні чинники зростання вітчизняного виробництва декоративних культур, Піщенко О. В., Литовченко О. П. (2017)
Гораш О. С. - Залежність продуктивного кущіння пшениці твердої ярої від норм висіву насіння та внесення мінеральних добрив, Кучер А. В. (2017)
Федорук Р. С. - Репродуктивна функція організму корів і кролематок за введення до раціону цитратів мікроелементів, Іскра Р. Я., Лесик Я. В., Ковальчук І. І., Хомин М. М. (2017)
Рудь Ю. П. - Молекулярна діагностика патогенних та умовно-патогенних бактерій в популяціях цінних видів риб, Драган Л. П., Цапенко П. К., Грициняк І. І., Бучацький Л. П. (2017)
Бойко О. В. - Ефективність застосування аналітичного схрещування у популяціях молочної худоби, Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Мачульний В. В. (2017)
Васильківський С. П. - Генетичний контроль маси 1000 зерен у сучасних сортів ячменю ярого, Демидов О. А., Гудзенко В. М., Поліщук Т. П. (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження руху робочих органів ширококолійного агрозасобу, Булгаков В. М., Кувачов В. П. (2017)
Іващенко О. О. - Особливості забруднення орних земель важкими металами з автомобільних доріг, Швартау В. В., Іващенко О. О., Андреєв В. О. (2017)
Фурдичко О. І. - Ліс і лісові екосистеми у складі земель лісогосподарського призначення, Дребот О. І., Бобко А. М. (2017)
Блащук М. І. - Формування технологічної якості зерна проса залежно від особ­ливостей збирання врожаю, Полторецький С. П., Білоножко В. Я. (2017)
Спаський Г. В. - Інновації в розвитку аграрних підприємств Закарпатської області (2017)
Оменюк В. Я. - Діагностичні ознаки та видовий склад хвороб качанів кукурудзи, викликаних грибами з роду Fusarium в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
О. І. Фурдичку — 65 (2017)
Д. Г. Тихоненку — 80 (2017)
Цінна книга про фосфор у ґрунтах і землеробстві України (2017)
Сухонос В. В. - Глава держави як адміністративно-правовий інститут (2017)
Сухонос В. В. - Досвід адміністративно-правового реформування в країнах Південно-східної Азії, Волочай Ю. В. (2017)
Сухонос В. В. - Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу, Волочай Ю. В., Соколенко О. П. (2017)
Глазун О. А. - Правові засади захисту від проявів недобросовісної конкуренції в Україні, Фавстіна М. В. (2017)
Berestok B. P. - Some Peculiarities of the Tasks and Functions of the National Guard of Ukraine in the Course of the Emergency Sitauation (2017)
Косиця О. О. - Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги як суб’єкт надання публічних послуг, Козир Т. О. (2017)
Чернадчук В. Д. - Адміністративно-правові наслідки застосування обмежень у процедурі виведення неплатоспроможності банку з ринку (2017)
Северин Я. В. - Функція емісійного центру готівкового обороту як монопольне право Національного банку України на емісію грошей (2017)
Солонар А. В. - Принципи діяльності поліції в Україні та за кордоном (2017)
Фурс С. І. - Окремі питання правового регулювання договору банківського вкладу та суміжних правовідносин (2017)
Янішевська К. Д. - Принципи діяльності податкового агента як суб’єкта податкових правовідносин (2017)
Янішевська К. Д. - Деякі аспекти профілактики злочинності неповнолітніх, Савченко А. В. (2017)
Гаруст Ю. В. - Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців, Павленко Б. О. (2017)
Іваненко Д. Д. - Організаційно-правові основи функціонування системи DOI, Ярошенко В. О. (2017)
Кіяшко Ю. М. - Проблема системи охорони інтелектуальної власності в Україні в аспекті патентного тролінгу (2017)
Кубишкіна А. О. - Особливості побудови апеляційних судів в Україні як важливий аспект сфери адміністративно-правового регулювання судової системи України (2017)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" 13-14 травня 2014 р., м. Ужгород (2014)
З привітань (2014)
Мушинка М. І. - Колекція творів Івана Кулеця в Музеї української культури у Свиднику (2014)
Приймич М. В. - Історичні передумови розвитку мистецтва Закарпаття наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст. (2014)
Мушинка М. І. - Степан Гапак ‒ визначний художник та педагог Словаччини – учень Адальберта Ерделі (2014)
Болсун-Вишемірська А. А. - Синтез культур та стилів у творчості Юрія Новосельського (2014)
Гаврош О. І. - Закарпатська образотворча Шевченкіана: спроба фіксації та контекстуального аналізу (2014)
Ребрик Н. Й. - Мистецтво самоствердження у слові: від андеграунду до класики. Ольвійський вертеп Дмитра Кременя (2014)
Данчин Р. С. - Діяльність товариства і музею "Бойківщина": історія та сучасність (2014)
Дзендзелюк Л. С. - Матеріально-технічне забезпечення як необхідний фактор навчання фахових реставраторів (2014)
Марковський А. І. - Від модерну до соцреалізму: синтез мистецтв в архітектурі Києва (2014)
Перець О. О. - Трансформація поняття світла в образотворчому мистецтві від середньовіччя до постмодерну, Метель Т. В. (2014)
Скринник-Миська Д. М. - "Сучасне мистецтво", "сучасний художник": трансформація понять (2014)
Гуменюк Б. О. - Орнаментальне оздоблення інтер’єрів церков Свято-Успенської Почаївської лаври XVIII-XX ст.: історіографія (2014)
Дочинець Н. М. - Візуальний образ як засіб забезпечення ефективності комерційної реклами, Кампо Г. М., Гаврилець О. В. (2014)
Єфімова А. В. - Арт-інтервенції в міський простір: інсталяція, відео-арт та тілесні практики (приклад Львова) (2014)
Яковлєв М. - Формалізація та моделювання як ефективний засіб сучасного дизайн-моделювання (2014)
Сопко О. І. - Структура рукопису "Мукачівського Псалтиря" ХІV-ХV ст.: інтерпретація шрифтової форми (2014)
Бунда С. - Дизайн-проектування предметно-просторового середовища засобами мультимедійних технологій та віртуальної реальності, Бунда В. (2014)
Манайло-Приходько В. І. - Декоративно-прикладне мистецтво у творчості Ф. Манайла: відродження та збереження традицій (2014)
Колпакова Н. Я. - Стильові особливості галицьких ікон св. Георгія XIV-XVI ст. (2014)
Костів Н. І. - Церковне малярство Ювеналія Мокрицького: стилістика творів (2014)
Ханко В. М. - Кавалерідзе Іван Петрович – український скульптор грузинського походження, Мікеладзе Н. Г. (2014)
Москалюк М. В. - Серія "Пні" у творчості Романа Сельського: композиційна структура та стилістичні особливості (2014)
Андрушко Л. М. - Вплив червоного кольору на психіку та фізіологічні функції людини (2014)
František H. - Hrad Helfštýn a jeho Hefaiston – Mekka uměleckých kovářů celého světa (2014)
Безик Г. І. - Стилістичні особливості лемківського чоловічого традиційного вбрання у міжвоєнний період (2014)
Гуржій І. А. - Історичні особливості формування керамічного мистецтва та технологічних особливостей виготовлення керамічних виробів Полтавщини (2014)
Сімферовська А. О. - Художники Львова доби модерну в автопортретах: від особистості до образу (2014)
Жаворонкова М. І. - Історичні аспекти та трансформація вишитого рушника на сучасному етапі (2014)
Ходанич П. М. - Сучасна закарпатська скульптура: творчий портрет Богдана Коржа (2014)
Лакатош С. А. - Художні особливості чавунного литва Закарпаття наприкінці XVIII – початку XIX ст. (2014)
Шпонтак Т. М. - Тарас Левків – перший представник львівської кераміки на міжнародних європейських симпозіумах (2014)
Андрейканіч А. І. - Визначення поняття плаката, його види та жанри (2014)
Дзендзелюк С. О. - Ілюстрація в кулінарній книзі (2014)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Орнаментальні мотиви у мультимедійних презентаціях (2014)
Крайлюк Л. В. - Графіка і поезія: творчий тандем Ніла Хасевича з Сергієм Кушніренком (2014)
Погонець І. В. - З історії ілюстрування шкільних підручників в Україні (2014)
Слажнєв Б. Б. - Декоративна-художня пластика сучасної житлової архітектури (2014)
Ус В. Ф. - Художньо-композиційні та функціональні властивості православних надгробків (2014)
Цой О. М. - Екологічна складова мислення в об’ємно-просторовому формотворчому процесі (2014)
Яремчук О. М. - Шрифт як основний формотворчий і художньо-образний засіб текстового плакату (2014)
Коновець С. В. - Особистісний підхід до естетичного та етичного виховання студентської молоді (2014)
Баяновська М. Р. - Виховна роль мистецтва: парадигма життєтворчості особистості (2014)
Ходанич Л. П. - Використання творів закарпатського живопису в процесі розвитку зв’язного мовлення учнів: методичний аспект (2014)
Малець Н. Б. - Формування народовської доктрини на західноукраїнських землях та її відображення в організаційно-політичній діяльності в Русько-Українській Радикальній партії (РУРП) кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Малець О. О. - Етнокультурні процеси на Закарпатті в період утвердження тоталітарного режиму в перші роки визволення (жовтень 1944 – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Молинь В. Д. - Катерина Сусак: творчий потенціал педагога і керівника (2014)
Гатеж Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання у школярів морально-естетичних почуттів засобами візуального мистецтва (2014)
Федоранич В. Ю. - Особливості дослідження кириличних епістолярних пам’яток другої половини XVIII – початку ХІХ століття у контексті формування історичної свідомості (2014)
Близнюк М. М. - Комп’ютернi технології у навчальному процесі художніх закладів освіти (на прикладі викладання предмета "Проектування" для спеціалізації "Дизайн меблів"), Андрейканич А. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2017)
Voyotseshchyk A. - Identification of chemical and explosive goods whiletransferring through customs border: global threats and challenges for countries (2017)
Пінь А. - Зовнішня заборгованість США: ризики та пріоритети формування зовнішньоборгової стратегії США (2017)
Сидорович О. - Роль податкових елементів фіскального механізму в досягненні завдань сталого економічного розвитку (2017)
Терещенко Г. - Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань, Олейнікова Л. (2017)
Білий Д. - Право землеволодіння в Чорноморському та Кубанському війську в ХІХ та на початку ХХ сторіччя, Футулуйчук В. (2017)
Вовк Л. - Боротьба товариства "Учительська громада" за розбудову українського приватного шкільництва в Галичині (1910-1914 рр.) (2017)
Гайко Г. - Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння Південної Африки (Частина друга), Білецький В. (2017)
Гапеєва О. - Історичний досвід діяльності держав-учасниць ОДКБ щодо проведення спільних операцій в інформаційному просторі (2017)
Дем'янчук В. - Іван Гель: штрихи до політичного портрету (1987-1990 рр.) (2017)
Каганов Ю. - Виховання "радянської людини" в Україні: КДБ проти школярів (1960-1970-ті рр.) (2017)
Котов С. - Сокільський рух у Галичині: особливості ідеології, вплив на формування національної свідомості (кінець ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.) (2017)
Левик Б. - Зовнішньополітичні орієнтири уряду Павла Скоропадського (за архівно-мемуарними матеріалами) (2017)
Шалашна Н. - Значення уявлень про державу Сильвестра Косова для формування самоідентифікації ранньомодерної української нації (2017)
Горбенко В. - Теологічна герменевтика Річарда Хейза: від наративної підструктури Святого Письма до християнської етики (2017)
Гуржи В. - Релігійні пошуки в російській філософській думці на межі XIX-XX ст. як передумова формування атеїстичної ідеології (2017)
Карпенко А. - Стратегічно-реляційний підхід у політичній філософії Боба Джессопа, Бєлоусова К. (2017)
Кисельов О. - Трансформації наукового атеїзму в Україні за часів перебудови (2017)
Райхерт К. - Кіборг як кіборгізована людина: філософський розумовий експеримент у кінофільмі Robocop (2014) (2017)
Титов С. - Релігієзнавчі аспекти вивчення канібалізму (2017)
Шкурко К. - Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства (2017)
Кудряшов В. П. - Фінансування державного бюджету в період подолання наслідків рецесії (2017)
Горбатюк В. І. - Інституціональні засади становлення електронного бюджетування на принципах відкритості та прозорості, Матузка Я. В. (2017)
Олейнікова Л. Г. - Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні (2017)
Гаврилюк О. В. - Глобальна інфраструктура: політика versus економіка (2017)
Василенко Ю. В. - Визначення та застосування фіскального мультиплікатора в середньостроковому прогнозуванні (2017)
Терещенко Г. М. - Компенсаційні механізми захисту інвесторів: зарубіжний досвід та українські реалії, Клименко К. В. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Chatterjee S. - Thermoelectrics in indian scenario (2016)
Gorskiy P. V. - The correlation between the lattice thermal condctivity of thermoelectric materials based on Zn-Cd-Sb and the phase diagram of the system (2016)
Sanduleac I. I. - State of the art and new possibilities to increase the thermoelectric figure of merit of organic materials, Casian A. I. (2016)
Romaka V. A. - Investigation of TiNi1-xCuxSn thermoelectric material, Romaka L. P., Stadnyk Yu. V., Krayovskyy V. Ya., Horyn A. M. (2016)
Anatychuk L. I. - Technology for manufacturing thermoelectric microthermopiles, Kobylianskyi R. R., Konstantynovych I. A., Kuz R. V., Manik O. M., Nitsovych O. V., Cherkez R. G. (2016)
Dzundza B. S. - Thermoelectric properties of thin films based on pure and doped lead telluride, Kostiuk O. B., Makovyshyn V. I., Perehinchuk M. Yu. (2016)
Djelaili Abdelbaqi - Performance of a hybrid solar wall integrated into the south facade dedicated for the passive heating of buildings, Korti Abdel Illah Nabil (2016)
Bokuchava G. - Achievements of sukhumi Ilia Vekua institute of physics and technology in the field of thermoelectric materials science and instrument making, Barbakadze K., Darsavelidzeе G., Shirokov B. (2016)
Kadirova D. K. - Thermoelectric flow-type heat transfer intensifier, Yevdulov O. V. (2016)
Anatychuk L. I. - Air conditioner for humans with a thermoelectric heat flux sensor, Prybyla A. V. (2016)
Небесник І. І. - Творчість Василя Свиди в контексті розвитку художньої освіти Закарпаття (2015)
Скакандій В. Ю. - Василь Свида і Юрій Станинець: образно-композиційні паралелі, Ребрик Н. Й. (2015)
Ходанич М. П. - Філософія родинного щастя у творчій спадщині Василя Свиди (2015)
Мушинка М. І. - Збірка закарпатоукраїнських прислів’їв Івана Югасевича 1806 року, віднайдена та досліджена Іваном Панькевичем і Миколою Яськом (2015)
Сопко О. І. - Творча спадщина Івана Югасевича у мистецькому розвитку української рукописної книги середини XVIII – початку ХІХ століть (2015)
Задорожний І. З. - Рукописні ірмологіони Івана Югасевича-Склярського – важливе джерело досліджень церковно-співочих традицій Закарпаття XVIII-XIX століть (2015)
Мідянка П. М. - Півце-учитель, кантор Югасевич: поетичні рефлексії (2015)
Приймич М. В. - Церковне будівництво історичної Мукачівської єпархії кінця XVIII ст. як відображення культурних орієнтирів та економічного стану церкви (2015)
Ребрик Н. Й. - Василь Довгович та Олександр Духнович: "Має оплески той, хто добре зіграв…" (2015)
Імре-Коляджин Н. О. - Вербальна візуалізація образу Аґнеш Візер у поезії Василя Довговича (2015)
Ходанич М. П. - Художньо-стильові особливості портрета в закарпатській дерев’яній пластиці ІІ половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2015)
Кополовець Л. О. - Образ жінки у творчості А. Ерделі (2015)
Бокотей Л. Л. - "Закарпатського трансавангардизму" Ловранта Бокотея (2015)
Луценко І. В. - Пленерні студії Шимона Голлоші у Тячеві: їх місце і роль у формуванні традицій закарпатського живопису в першій половині ХХ ст. (2015)
Костюк Л. К. - Життя та діяльність художника Георгія Косміаді в Рівному в 1916-1940-х роках: культурологічний аспект (2015)
Петрашик В. - Колекціонування в Україні: короткий історичний екскурс (2015)
Гуржій І. А. - Національний стиль в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст., Канівець А. Д. (2015)
Чопенко Н. С. - Кінестетичне сприйняття мистецтва кераміки, Літвіненко А. І. (2015)
Ходанич П. М. - Анімалістика як світоглядна ідея у образотворчому мистецтві Закарпаття (2015)
Чорнак-Щока В. В. - Відновлення скверу Божої матері в Ужгороді (2015)
Гуржій І. А. - Роль декоративно-художнього панно в дизайні інтер’єру, Соловйова А. О. (2015)
Гуржій І. А. - Традиційні керамічні школи центральної та західної України, Петрова Я. В. (2015)
Приймак Х. П. - Художні особливості сокальської кераміки II пол. XIX cт. на прикладі творчості Василя Шостопальця (2015)
Якимова О. О. - Образ лицаря у монументальній скульптурі Львова першої третини ХХ ст. (2015)
Стемпіцька Ю. С. - Особливості конструкції застібок оправ зі збірки ЛННБУ імені Василя Стефаника та їх значення при кодикологічному описі рукописів (2015)
Скакандій В. Ю. - Федір Манайло про зміст художньої освіти, Кіяк М. Ю. (2015)
Волощук А. В. - Тенденції розвитку художньої освіти в позашкільних закладах України в ХХ столітті (2015)
Ребрик А. І. - Художник і педагог Йосип Бокшай та становлення Пласту на Закарпатті (2015)
Софілканич М. І. - Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі – важливий осередок естетичного виховання шкільної молоді (2015)
Вагера О. М. - Hепересічні особистості села Невицьке: Золтан Степанович Баконій (2015)
Куртан С. І. - Шляхи творчого становлення перших випускників Закарпатського художнього інституту відділення "Графічного дизайну", що здобули ступінь "Спеціаліст" (2015)
Ходанич Л. П. - Книжка в школі додухновичівської доби: культурно-освітня діяльність єпископа Й. Декамеліса (1641–1706) (2015)
Ходанич П. М. - Михайло Лучкай і проблеми підручника рідної мови у шкільництві Закарпаття першої половини ХIХ ст. (2015)
Бокшан А. М. - Творча особистість і соціальна реальність (2015)
Ходанич Л. П. - Етнопедагогіка у творчості різьбяра Василя Свиди (2015)
Костюк М. П. - Сприйняття та засвоєння англійської мови: фактори впливу та формування навичок говоріння (2015)
Федоранич В. - Розвиток освіти на Закарпатті у XVIII ст. у світлі рукописних документів (2015)
Теліга С. В. - Болонський процес в Україні: тенденції розвитку (2015)
Вихідні дані (2015)
Кіяк М. Ю. - Іван Небесник: творчий портрет на тлі доби (з нагоди 60-річчя від дня народження) (2015)
Ребрик Н. Й. - Наукові здобутки професора Івана Небесника (2015)
Федака С. Д. - Фундатор мистецької освіти (2015)
Ребрик Н. Й. - Справа її життя (До 60-річчя від дня народження Марини Кіяк) (2015)
Небесник І. І. - Останні роки життя і творчості Адальберта Ерделі (з приводу 60-их роковин від дня смерті художника) (2015)
Мушинка М. І. - Тарас Кущинський – художній фотограф Чехії українського походження (2015)
Приймич М. В. - Творчість Фердинанда Видри у розвитку монументального живопису Закарпаття (2015)
Манайло-Приходько В. І. - Пейзаж Федора Манайла: трансформації змісту та форми у довоєнному та повоєнному періоді творчості (2015)
Колісник П. М. - Кольорові мелодії між Сходом і Заходом: Дезидерій Миллий – фантастичні краєвиди (2015)
Костюк Л. К. - Роль музики у виставковій діяльності художника Георгія Косміаді (2015)
Коприва А. Т. - Барвиста феєрія "закарпатського Ван Гога". Творчі бесіди з Антоном Шепою (2015)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис у творчості Йосипа Чернія (2015)
Корж-Радько Л. А. - Графічні серії Богдана Коржа (2015)
Фединчук О. Б. - Прикраси з бісеру буковинської народної майстрині Настасії Марусик (2015)
Крайлюк Л. В. - Колористичний аспект творчості Олени Охримик (2015)
Бокотей Л. Л. - Скульптура закарпатського поставангарду: пластичні образи Ловранта Бокотея (2015)
Оленіна О. Ю. - Еволюція технологій рекламування художнього продукту в контексті масовізації та демасовізації суспільства (2015)
Ґрешлик В. - Патроцінії храмів візантійського обряду та їхні ікони в Словаччині (св. Івана Хрестителя, свв. Петра та Павла, св. Луки, св. Юрія, свв. Козьми та Даміяна,свв. Кирила та Мефодія) (2015)
Пелех М. І. - Розвиток символіки та іконографії у пределах іконостасів Галичини XVII-XVIII ст. (2015)
Скринник-Миська Д. М. - Ключові ідеї американської теорії мистецтва 60-70-х рр. як теоретико-філософське підґрунтя сучасного мистецтва (2015)
Андрушко Л. М. - Оптичні ілюзії у графічному дизайні (на прикладі постерів "Coca-cola"), Дядюх-Богатько Н. Й. (2015)
Вовкогон О. С. - Логотипи міст України як візуальне втілення їхніх брендів засобами графічного дизайну: актуальність дослідження (2015)
Панфілова О. Г. - Особливості архітектури єврейського кварталу в Кременці (2015)
Дмитрів Є. Я. - Стиль і образ в українському житловому інтер’єрі Галичини 1920-1930-х рр.: типове та індивідуальне (2015)
Якимова О. О. - Образ людини у оздобах інтер’єрів та екстер’єрів громадських споруд Східної Галичини першої третини ХХ ст. (2015)
Єфімова А. В. - Художні практики в міських просторах Західної України початку ХХІ століття: перспективи та напрямки розвитку (2015)
Слажнєв Б. Б. - Пластика як пріоритетний визначник якості житла (2015)
Кай Г. - Художнє скло у процесі формування світоглядних традицій Китаю (історичний і сучасний аспекти) (2015)
Ходанич П. М. - Художньо-образне відтворення постаті письменника в закарпатській скульптурі ХХ – поч. ХIХ століття (2015)
Ходанич М. П. - Художньо-стильові особливості портрета в закарпатській дерев’яній пластиці другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2015)
Приймак Х. П. - Народне мистецтво Сокальщини: особливості розвитку в міському та сільському середовищах (II пол. XIX – I пол. XX ст.) (2015)
Безик Г. І. - Стилістичні особливості народного костюму Боржавских долинян Закарпаття у міжвоєнний період ХХ століття (оздоблення, мотиви та формоутворення вбрання) (2015)
Волошенко В. О. - Художній метал в сучасному архітектурному середовищі України (міські рекреації другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) (2015)
Волянюк Н. М. - Іконографія абстрактної орнаментики народної вишивки Тернопільщини ХХ ст. (2015)
Лакатош С. А. - Технологічні особливості в дизайні чавунного литва на Закарпатті XVIII–XIX ст. (2015)
Шпонтак Т. М. - Українська кераміка на міжнародних конкурсах в Італії та Франції 1970-1980 рр. (2015)
Пилип Р. І. - Традиційна вишивка тканин інтер’єрного призначення українців Закарпаття (2015)
Сопко О. І. - Проект прикладного дослідження "Королевське євангеліє 1401 р." Факсимільне видання рукописної пам’ятки Закарпаття, Савчин С. І. (2015)
Бабка Л. - Фотографії Рудольфа Гульки (1887-1961) з тематикою Підкарпатської Русі у празькій Слов’янській бібліотеці, Оплештілова Г. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського