Голяк Л. В. - Становлення та розвиток інституту муніципальних омбудсманів в Болгарії (2013)
Прокопенко Б. О. - Правовий статус органів,що беруть участь у доборі кандидатів на посаду судді (2013)
Федчишин С. А. - Забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ: проблеми взаємодії держави та приватного сектору (досвід США) (2013)
Машуков Р. О. - Правові гарантії захисту суб'єктивного права власності учасників Садівницького товариства (2013)
Самойленко Г. В. - Право на свободу пересування:межі,обмеження,заборони,порушення у договорі перевезення пасажира (2013)
Кудря Т. А. - Базові принципи цивільного процесу та зловживання цивільними процесуальними правами (2013)
Нетеса К. Г. - Місце допоміжних договорів при перевезеннях вантажів в системі договорів (2013)
Славова О. Г. - Туристичні послуги як об'єкт цивільних прав (2013)
Шишка Н. В. - Системний підхід до розуміння органів внутрішніх справ як цивільно-правової категорії за законодавством України (2013)
Бондар О. Г. - Правове регулювання здійснення громадського контролю у сфері земельних ресурсів (2013)
Діденко Т. І. - Генеза українського екологічного законодавства:від радянської доби до сучасності (2013)
Осадчий С. Ю. - Особливості використання земель трубопровідного транспорту за договором суперфіцію (2013)
Коломоєць Т. О. - Особисті адміністративні стягнення-невід'ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства (2013)
Собакарь А. О. - Сутність та значення заходів адміністративного примусу,що застосовуються контролюючими суб'єктами на авіаційному транспорті (2013)
Березовська І. Р. - Місце та роль органів державної влади у забезпеченні інформаційної безпеки України (2013)
Віхляєв М. Ю. - Специфічність громадських об'єднань у системі суб'єктів адміністративного права України (2013)
Лютіков П. С. - Класифікація та характерні ознаки суб'єктивних прав та обов'язків як складових адміністративно-правового статусу юридичної особи:теоретико-правовий аналіз (2013)
Мартинов М. П. - Функції юридичної освіти як об'єкту організаційно-правового регулювання в Україні, к.ю.н. к.ю.н., ст.викладач ст.викладач (2013)
Пирожкова Ю. В. - Нормативне регулювання засад державної регіональної політики в Україні:системний аналіз та пропозиції щодо вдосконалення (2013)
Саєнко С. І. - Напрями розвитку системи джерел норм адміністративного права України (2013)
Сквірський І. О. - Ідеологічні передумови громадського контролю у публічному управлінні:види та зміст (2013)
Шурупова К. В. - Штраф як основа адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері доступу до інформації (2013)
Зеленіна С. М. - Особливості впровадження за зверненнями громадян в органах внутрішніх справ України (2013)
Зозуль І. В. - Генеза правових презумпцій та історіографія їх дослідження в адміністративно-правовій доктрині (з СЕР.50-Х РР.ХХст.-до сьогоднення) (2013)
Лєскіна І. Є. - Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України (2013)
Немченко В. О. - Нові методи професійної діяльності судді в адміністративному процесі України (2013)
Рибалка Н. О. - Особливості прийому на службу до прокуратури України (2013)
Рогачов Ю. М. - Становлення процесу адміністрування податків в Україні (2013)
Сурник В. М. - Юридична практика:теоритичні підходи до розуміння в аспекті діяльності державної судової адміністрації України (2013)
Суходольський А. Ю. - Поняття реалізації адміністративних стягнень за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2013)
Цвіркун Ю. І. - Юридична природа та умови набуття статусу головуючого в адміністративному судочинстві (2013)
Циганчук Н. А. - Про необхідність реформування трудового законодавства України (2013)
Возгріна Т. Ю. - Визначення поняття "Соціальне забезпечення" як правової категорії (2013)
Чмут С. В. - Проблема визначення основного безпосереднього об'єкту статевих зносин з особою,яка не досягла статевої зрілості (2013)
Біляєв В. О. - Сучасні проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України (2013)
Войтович Є. М. - Контрольні функції слідчого судді (2013)
Клюс В. В. - Особливості тактики проведення допитів при розслідуванні злочинів,скоєних на релігійному грунті (2013)
Сабадаш В. П. - Питання діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з інтернет-шахрайством у зарубіжних країнах (2013)
Дільна З. Ф. - Поняття та процесуальний порядок зняття судимості:проблемні питання (2013)
Торган Л. М. - Інсценування у системі протидії розслідуванню злочинів (2013)
Рецензія (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"(серія"Юридичні науки") (2013)
Акімов C. К. - Зв'язок властивостей темпераменту та інтернет-адиктивної поведінки студентів (2012)
Асланян Т. С. - Особливості розуміння феномену свободи релігійно-орієнтованими підлітками, Рижакова О. С. (2012)
Бабатіна С. І. - Структура взаємозв’язків особистісно-регуляторних та темпоральних характеристик особистості студента (2012)
Балушок М. В. - Особливості внутрішньоособистісних конфліктів у студентів з різним рівнем життєстійкості (2012)
Бік К. В. - Поняття спрямованості особистості; чинники і передумови і її формування в процесі онтогенезу (2012)
Волошина К. В. - Педагогічна фасілітація як головний чинник психолого- педагогічного забезпечення розвитку особистості, Калайтан Н. Л. (2012)
Греса Н. В. - Особливості взаємозв’язку мотиваційної сфери та соціально-психологічної адаптації засуджених в колоніях-поселеннях (2012)
Досужа Т. О. - Особливості самоактуалізації та сенсожиттєвих орієнтацій як показник особистісної зрілості в період ранньої дорослості, Пивень М. А. (2012)
Доцевич Т. І. - Феноменологія становлення метакогнітивної компетентності суб’єкта педагогічної діяльності у вищій школі (2012)
Євдокімова О. О. - Алгоритм та технології реалізації програми психологічного супроводу викладачів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Єльчанінова Т. М. - Психологічний супровід розвитку уваги першокласників: основні положення впровадження корекційно-розвивальної програми у навчальний процес (2012)
Жданова І. В. - Проблема саморегуляції в контексті девіантної поведінки особистості: психологічні аспекти (2012)
Заїка Є. В. - Вікові особливості моторної короткочасної пам’яті (2012)
Зотова Л. М. - Особливості психічного здоров'я студентів в зв'язку з вираженими в різній мірі невротичними схильностями (2012)
Іванченко А. О. - Психолого-філософський зміст категорії "любов” і її роль у розвитку креативності (2012)
Ковтун Р. А. - Програма сімейно-центрированої допомоги дітям із синдромом дауна з розвитку в них проявів комунікативних здібностей (2012)
Колчигіна А. В. - Теоретичний аналіз досвіду наукового осмислення природи копінг-поведінки (2012)
Кочарян О. С. - Оцінка психодіагностичних можливостей методик діагностики міжособової залежності, Фролова Є. В., Бару І. О. (2012)
Кузнєцов М. А. - Уява та форми її прояву, Макаренко П. В. (2012)
Меднікова Г. І. - Особистісна зрілість: сутність та критерії (2012)
Мірошник З. М. - Рефлексивність особистості майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Параскевова К. Г. - Емоційний інтелект в структурі професійно важливих якостей представників допомагаючих професій (2012)
Сапєльнікова Т. С. - Особливості формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів, Іванченко О. С., Кушнерьов В. В. (2012)
Солодухова О. Г. - Теоретико-методологічні аспекти психології творчості (2012)
Філенко І. О. - Феномен брехні у світлі ціннісних вимірів особистості та соціально-психологічна адаптація (2012)
Хомуленко Б. В. - Концепти реальності. вплив фільтрів сприйняття на верифікацію брехні (2012)
Царькова О. В. - Ресоціалізація засуджених як один з важливих напрямків профілактики рецидивної злочинності (2012)
Шиліна А. А. - Особливості та взаємозв'язок копінг-стратегій студентів з різним рівнем прокрастинації (2012)
Вихідні дані (2012)
Барановський М. М. - Екобіотехнологічні методи механізму резистентності культурних рослин (2012)
Білько Д. І. - Ембріональні стовбурові клітини. Перспективи і проблеми їх використання, Малишева С. В., Будаш Г. В., Чапля О. В., Білько Н. М. (2012)
Геращенко І. І. - Нанотехнології в медицині та фармації, Васильченко О. А. (2012)
Поповa Е. М. - Деякі аспекти створення фунгіцидних препаратів, Дражнікова А. В., Кощій І. В., Величко А. В., Вініченко О. В. (2012)
Малиновська І. М. - Спрямованість мікробіологічних процесів у темно-сірому опідзоленому ґрунті за різних технологій вирощування сої (2012)
Шевцова Т. В. - Мікробіота пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) з різних місць зростання, Гаркава К. Г. (2012)
Яблонська К. М. - Використання анаеробних мікроорганізмів при біоконверсії відходів целюлозо-паперової промисловості, Ястремська Л. С., Хробуст В. В. (2012)
Дегтяр Д. І. - Утилізація осаду стічних вод комунальних підприємств з отриманням біопалива та біодобрива, Горлінський О. В., Карпенко В. І. (2012)
Булигіна Т. В. - Вплив ультрафіолетового випромінювання на біологічну активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans (2012)
Кислий О.Є. - Формаційна періодизація історії як система, ії емерджентність та пошук системи (2013)
Бережна Н.О. - Мовна ідентичність вірмен Центральної України (за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр.) (2013)
Даюк Ж.Ю. - Аналіз діяльності Кременецького ліцею ХІХ століття іноземними дослідниками (2013)
Дорофеев Д.В. - Предпосылки изменения внешнеполитического механизма в США: 1781-1787 гг. (2013)
Ермаков С.Г. - Арабо-еврейское вооруженное противостояние в Палестине в 1967 году (2013)
Магурчак А.М. - Маловідомі сторінки життя українського емігранта Андрія Жука (1920-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Новосельска А.В. - Періодизація історії розвитку системи вищої освіти у сфері культури і естетичного вихованни на півдні України (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) (2013)
Стельмах И.Ф. - Определение категории общественных музеев (2013)
Асанова У.К. - Развитие музейной сети в Крымской АССР: экспедиционная деятельность музеев (2013)
Гарчева Л.П. - Становление системы народного образования в Советской Республике Тавриды (2013)
Ислямов Э.М. - Письменная традиция о Митридате VI Евпаторе (2013)
Королев В.И. - Крым революционный: политические предпочтения армян (2013)
Николаенко Н.В. - Проблема ценностных ориентиров в философском наследии С.Н. Булгакова ("раннекрымский период") (2013)
Севастьянов А.В. - Основные направления крымоведческих исследований Государственной Академии истории материальной культуры (20-е гг. ХХ в.) (2013)
Шевченко О.К. - Количественный метод в историографии: к вопросу о двух "Ливадийских" симпозиумах 1995 и 2000 гг., посвященных Ялтинской конференции (2013)
Шелягова А.А. - Симферопольская частная мужская гимназия Е.И. Свищева:ретроспективный анализ (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до написання статей (2013)
Shpak A. P. - Properties of nanoscale magnetically ordered particles of iron oxides and, Brik A. B., Dudchenko N. O., Ponomarenko O. M., Karbovskiy V. L., Ivanitskiy V. P., Razumov O. M. (2010)
Таран М. М. - Оптико-спектроскопічні дослідження природних і штучних Cr3+-вмісних клінопіроксенів за високих значень тиску, Охаші Х., Лангер К., Вишневський О. А. (2010)
Платонов А. Н. - Оптико-спектроскопическое исследование железистых хлоритов из метасоматически измененных пород Западного Приазовья, Кравченко Г. Л. (2010)
Melnikov V. - Comparative study of Bi-Te-S-Se mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 2. Crystal, Jeleň S., Bondarenko S., Balintová T., Ozdin D., Grinchenko A. (2010)
Федоренко Ю. Г. - Водопоглощение каолинит-полимерными композитами, Розко А. Н., Туренок О. Ч., Дяченко Е. В. (2010)
Павлюк О. В. - Самородна платина в породах Чемерпільської структури (Середнє Побужжя), Квасниця В. М., Кислюк В. В., Павлюк В. М. (2010)
Митрохин А. В. - Петрология и формационная принадлежность габбро-долеритов Рудня-Базарской интрузии (Волынский мегаблок Украинского щита), Омельченко А. Н., Андреев А. А. (2010)
Артеменко Г. В. - Генетические особенности кислых магматических пород в Сорокинской зеленокаменной структуре (Приазовский, Самборская И. А., Демедюк В. В., Стеценко М. Е. (2010)
Янченко В. П. - Тектонофаціальна характеристика ультраметаморфічних порід Уманського блоку Українського щита (2010)
Кураєва І. В. - Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони, Самчук А. І., Сорокіна Л. Ю., Голубцов О. Г., Войтюк Ю. Ю. (2010)
Пономаренко О. М. - "Основи мінералогії України" - перший сучасний україномовний підручник з регіональної мінералогії, Наумко І. М. (2010)
Кулиш Е. А. - Прогнозирование проявлений полезных ископаемых на основе геолого-геофизических моделей шовных зон Украинского щита, Пономаренко А. Н. (2010)
Щербак М. П. - Олександру Миколайовичу Пономаренку - 60, Степанюк Л. М., Хоменко В. М., Черниш Д. С. (2010)
Анциферов А. В. - К 70-летию Евгения Михайловича Шеремета, Пономаренко А. Н., Старостенко В. И., Гейченко М. В., Козар Н. А., Кривдик С. Г., Кулик С. Н. (2010)
Возняк Д. - Світлої пам’яті Володимира Антоновича Калюжного (06.08.1922-24.10.2009), Наумко І., Галабурда Ю., Кульчицька Г. (2010)
Пам’яті Володимира Степановича Мельникова (2010)
Наші автори (2010)
Щербак Н. П. - Возрастные этапы, Лобач-Жученко С. Б., Бибикова Е. В., Cтепанюк Л. М., Чекулаев В. П., Балаганский В. А., Артеменко Г. В., Вревский А. Б., Арестова Н. А. (2010)
Кривдік С. Г. - Особливості речовинного складу Південно-Кальчицького масиву, Безсмолова Н. В., Дубина О. В. (2010)
Самборская И. А. - Петрогеохимическая характеристика основных кристаллосланцев центральноприазовской серии (Приазовский мегаблок УЩ) (2010)
Калиниченко А. М. - Ионы железа и электронно-, Мельников В. С., Брик А. Б., Калиниченко Е. А., Карбовский В. Л., Шинкарук А. В., Багмут Н. Н., Гречановская Е. Е. (2010)
Гречановская Е. Е. - Кристаллохимические особенности и термоустойчивость морденита Na3Ca2KAl8Si40O96 × 28 H2O рудопроявлений Водица и Лыпча (Закарпатье) (2010)
Амашукелі Ю. А. - Незвичайні кремнеземові мигдалини в сієнітах Октябрського масиву (Приазов’я), Кривдік С. Г., Дубина О. В., Кушнір С. В. (2010)
Квасниця В. М. - Кристаломорфологія закарпатського волніну (Ba, Квасниця І. В. (2010)
Кураєва І. В. - Закономірності розподілу токсичних елементів у зоні аерації, Самчук А. І., Яковенко О. В., Войтюк Ю. Ю., Кисельов М. М., Філатов В. Ф., Дуброва Н. О. (2010)
Пономаренко О. М. - Особливості розподілу селену в об’єктах довкілля України, Самчук А. І., Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О., Гродзинська Г. А., Огар Т. В. (2010)
Никулина Э. А. - Особенности гранитообразования в ходе структурно-вещественной эволюции юго-западной части Украинского щита (2010)
Академику НАН Украины В. И. Старостенко - 75 (2010)
Евгений Федорович Шнюков (к 80-летию со дня рождения) (2010)
Спогади про Івана Васильовича Матяша (2010)
Акири Ион - Учебник и индивидуальная образовательная траектория ученика (2013)
Гуржій А. М. - Електронний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (проблеми, пріоритетні завдання, шляхи вирішення), Топузов О. М., Волинський В. П. (2013)
Алєксєєнко І. В. - Типологія уроків іноземної мови у старшій школі та її реалізація у змісті підручників (2013)
Атаманчук П.С. - Формування предметних і професійних компетентностей майбутнього вчителя фізики (2013)
Басай Н. П. - Підручник як засіб керування самостійною роботою старшокласників з іноземної мови (2013)
Бєлошицький О. О. - Підручник як засіб інформаційно-комунікативних технологій (2013)
Васьківська Г. О. - Формування змісту сучасного підручника: людинознавчі аспекти (2013)
Головко М. В. - Науковий доробок професора О. І. Бугайова та його значення для теорії і методики навчання фізики (2013)
Гупан Н. М. - Шкільні підручники з історії в 40 – 50-ті рр. ХХ ст.: питання диференціації змісту (2013)
Гуржій А. М. - Особливості навчального посібника з інформаційних технологій для майбутніх учителів гуманітарних предметів, Карташова Л. А., Лапінський В. В. (2013)
Засєкіна Т.М. - Роль і значення експерименту в процесі підручникотворення (2013)
Ільченко В. Р. - Підручник з природознавства для 5 класу як основа втілення ідей освіти для сталого розвитку в предметах освітньої галузі "Природознавство" (2013)
Косянчук С. В. - Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників: "діалог культур" у змісті сучасного підручника (2013)
Кришмарел В. Ю. - Релігійна освіта в державних школах: європейський та український контекст (2013)
Левін П. Б. - Дидактичні вимоги до підручників "Технології" для 10-11-их класів загальноосвітньої школи, спрямовані на формування в учнів економічних понять (2013)
Левченко Н. Г. - Інтеграція профорієнтаційної складової в зміст підручника "Кулінарія. 11 клас" (2013)
Мороз П. В. - Використання карикатур в шкільному підручнику історії (методика роботи в умовах дослідницького навчання) (2013)
Непорожня Л. В. - Особливості розвитку науково-методичного забезпечення навчання фізики для основної школи з позицій компетентнісного підходу (2013)
Неруш М.В. - Національно-патріотичне виховання в програмі діяльності громадсько активних шкіл в контексті підручника для керівника закладу освіти (2013)
Піддячий М. І. - Соціально-професійна орієнтація учнів: державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2013)
Подопригора Н. В. - Теоретико-методологічні засади моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2013)
Polonska T. K. - Formation of upper schoolchildren’s professional self-determination by means of foreign language (2013)
Пометун О. І. - Організація діяльності учнів на уроках історії у 5 класі загальноосвітньої школи за новим підручником (2013)
Ремех Т. О. - Інтегративний зміст підручника з курсу "Людина і світ" (2013)
Савшак Т. - Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл Галичини середини ХІХ ст. – поч. ХХ ст (2013)
Садовий М. І. - Олександр Іванович Бугайов – воїн, учитель, вчений (2013)
Тарара А. М. - Інноваційні моделі та технології як основа створення сучасного підручника "Технології" ("Трудове навчання") (2013)
Яценко В. С. - Особливості формування системи еколого-виховної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Шановні читачі! В. В. Гоян (2013)
Горевалов С. І. - Біобібліографічна довідка. Н. І. Зикун (2013)
Морозова О. О. - Методи дослідження ефективності ЗМІ: СРСР 70-80 рр. ХХ ст. (2013)
Консевич О. М. - Історіографічний аспект дослідження теми України у польських громадсько-політичних тижневиках (2013)
Керц О. І. - Молодь як сегмент цільової аудиторії католицької періодики незалежної України (2013)
Юферева О. В. - Ритуали в українських тревел-журналах: антропологічні аспекти дослідження медійного контенту (2013)
Рижко О. М. - Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ (2013)
Андрєєва О. С. - Агресивні компоненти сучасного медійного контенту (2013)
Виговська Н. А. - Використання мультимедійних технологій під час створення контенту в регіональних медіа (на прикладі запорізьких ЗМІ) (2013)
Масімова Л. Г. - Візуальні жанри журнального контенту (2013)
Сищук О. А. - Комунікаційні технології в діяльності виконавчої влади України (2013)
Хіренко О. О. - Методологія і методика визначення жанру журналістського твору (2013)
Полякова Г. О. - Міфологізація кризи на шпальтах економічних видань (2013)
Вялкова І. О. - Висвітлення діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області на сторінках всеукраїнського часопису "Журналіст України" (2005-2011 рр.) (2013)
Макуха М. В. - Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") (2013)
Карпиленко В. А. - Когнітивний аспект формування картини світу за допомогою текстів новин (2013)
Гоян В. В. - Іміджеве наповнення портфеля кулінарних шоу, Захарс Т. А. (2013)
Синеокий О. В. - Феномен східнонімецького рекордингу (2013)
Симоніна Н. В. - "Сюжет" як форма журналістського телевізійного матеріалу (2013)
Полісученко А. Ю. - Інтерактивність у ранкових передачах українських телеканалів (2013)
Щербина Ю. В. - Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України (2013)
Водолазька С. А. - Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги (2013)
Мельникова О. С. - Самвидав як альтернативне джерело інформації в Радянській Україні (2013)
Рєпіна К. С. - Природа інновацій у книговиданні для дітей: явища, процеси, технології (2013)
Вернигора Н. М. - Вплив ідеології на формування кількісних і якісних показників книжкового репертуару для дітей у ХХ ст. (2013)
Березенко В. В. - Проблеми виробництва та споживання медійного контенту інноваційних PR: теоретичний аспект (2013)
Хавкіна Л. М. - Сучасне рекламне середовище України: чинники функціонування на межі соціальної та приватної комунікацій (2013)
Громова А. Ю. - Економічні особливості та чинники успіху реклами і PR (2013)
Бельська К. М. - Роль керівника у формуванні корпоративної культури PR-агентства, Шальман Т. М. (2013)
Цимбаленко Є. С. - Інтеракція як концептуальне поняття медіакомунікацій (2013)
Перехейда В. В. - Внутрішній туризм як комунікація локальних спільнот: інтернет-обговорення досвіду мандрів Україною (2013)
Городенко Л. М. - Трансформація інформації у мережевій комунікації (2013)
Рябічев В. Л. - Розвиток соціальних медіа в Україні в 2010-2012 рр., Каранов Є. О., Майструк Я. А. (2013)
Синоруб Г. П. - Специфіка формування медійної компетентності інтернет-аудиторії (2013)
Цуканова Г. О. - Інтерактивні комунікації в соціальній інтернет-рекламі (2013)
Носова Б. М. - Публіцистика Джуліана Барнса як осмислення соціальних і політичних явищ у Великій Британії кінця ХХ ст. (2013)
Пасова Т. О. - Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння (2013)
Хоменко І. А. - Дослідження епістолярної спадщини Ганни Барвінок у контексті теорії соціальних комунікацій (2013)
Веремчук Т. Ю. - Комунікаційний ресурс ЄС в контексті парламентських виборів в Україні: структурний аналіз (2013)
Хаджі М. Х. М. - Роль ЗМІ в об'єднанні нації країни у перехідний період (на прикладі преси України та Іракського Курдистану) (2013)
Іщук Н. М. - Інтерпретація поняття "глокалізація" у терміносистемі соціальних комунікацій (2013)
Брадов В. В. - Моделювання контенту друкованого видання: маркетингово орієнтований підхід (2013)
Нагорняк М. В. - Самостійна робота студентів як необхідний складник підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" (2013)
Афанасьєва К. О. - Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні (2013)
Вихватенко О. О. - Бібліографічний огляд навчального видання Ю. В. Бондаря "Перша інформаційна... Інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході" (2013)
Макарський О. Е. - Черемних І. В. Телевізійний маркетинг. Покажчик змісту (2013)
Денисенко А. - Досвід дослідження контенту провідних економічних видань (2013)
Задорожна О. С. - Чисельність та структура персоналу редакції новин: у контексті сучасних потреб (2013)
Ярмоленко Я. Ю. - Інтернет-телебачення. Учора - міф, сьогодні - реальність (2013)
Зензіна Г. О. - Освітні мережеві ресурси в галузі журналістики та видавничої справи: особливості змістового наповнення та дизайну (2013)
Амбарчян М. С. - Аналіз залежності показників консолідованої фінансової звітності банківської групи від показників індивідуальної фінансової звітності учасників банківської групи (2013)
Амбарчян В. С. - Напрями вдосконалення обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії банку (2013)
Боримська К. П. - Концептуалізація захисту бухгалтерської інформації при міжкорпоративному електронному документообороті торговельних підприємств: проблемні аспекти, Кінзерська Н. В. (2013)
Вольська К. О. - Проектування та моделювання як стадії життєвого циклу бізнес-процесу "бухгалтерське документування”, Вольський О. В. (2013)
Кондратюк О. М. - Розвиток бухгалтерського обліку корпорації з позиції психології зацікавлених користувачів та особливостей сприйняття ними облікової інформації (2013)
Михальська В. В. - Класифікація біологічних активів садівництва (2013)
Рядська В. В. - Метаморфоз контрольної функції аудиту (2013)
Фоменко Г. Г. - Удосконалення механізму управління витратами на соціальний захист працівників на підприємстві шляхом внесення змін до нормативно-правової бази України (2013)
Шестерняк М. М. - Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання (2013)
Яценко В. Ф. - Теоретико-методологічний генезис сутності та змісту обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2013)
Бурденко І. М. - Показники ліквідності, які дозволяють оцінити щільність ринку похідних фінансових інструментів (2013)
Григорук І. О. - Особливості формування вітчизняної системи іпотечного кредитування підприємств АПК (2013)
Лисенок О. В. - Оцінка ефективності кредитної діяльності вітчизняних банків (2013)
Мошенський С. З. - Одеська товарно-фондова біржа в ХІХ–на початку ХХ ст. (2013)
Андрушків Б. М. - Результативність діяльності підприємств молочної галузі України та методи її визначення, Погайдак О. Б. (2013)
Біляк Т. О. - Методичні підходи до аналізу механізму управління екологічною безпекою (2013)
Донченко Т. В. - Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції (2013)
Кратт О. А. - Кваліфікація поняття "послуги вищої освіти" у контексті маркетингової доктрини, Доровських Г. П. (2013)
Мельничук Д. П. - Особи літнього віку на ринку праці: вплив трудової дискримінації на окупність інвестицій у людський капітал, Коровчук Л. І. (2013)
Орлова В. М. - Потенціал гуртової та роздрібної торгівлі при реалізації продукції органічного землеробства (2013)
Остапенко В. М. - Моделювання регіональної конвергенції за рівнями потенціалу публічно-приватного партнерства (2013)
Сисоєнко І. А. - Еволюція поглядів на етапи здійснення організаційного проектування на підприємстві (2013)
Тищенко В. Ф. - Ретроспективний аналіз дисертаційних досліджень з проблем розбудови економіки знань в Україні (2013)
Кушнір С. М. - Державний контроль у сфері освіти як функція державного управління (2013)
Мельниченко Р. Г. - Научные исследования института дисциплинарной ответственности присяжной адвокатуры (2013)
Філонов О. В. - Завдання,функції органів по боротьбі з тероризмом у російській імперії наприкінці ХIX-на початку ХX ст. (2013)
Войтанович О. Й. - Еволюція правової ідеології через призму історії (2013)
Петрецька Н. І. - Вступ до вищого навчального закладу як складова механізму реалізації конституційного права на вищу освіту (2013)
Суран А. В. - Конституційно-правові відносини у сфері створення та діяльності громадських об'єднань (2013)
Фрідманський Р. М. - Кабінет міністрів України:особливості реалізації основних функцій (2013)
Гулак О. В. - Організаційно-правові засоби протидії лісовим пожежам (2013)
Делія Ю. В. - Інститут публічного адміністрування в україні як чинник консолідації суспільства (2013)
Калінін Р. С. - Завершення виконавчого провадження за законодавством України як різновид адміністративної процедури (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття та види принципів діяльності митних органів (2013)
Федотова І. О. - Уповноважений економічний оператор:досвід швеції та висновки для України (2013)
Шевчук О. М. - Інститути адміністративного права,які застосовуються для забезпечення контролю у сфері обігу наркотичних засобів в Україні (2013)
Бережна І. А. - Історіографія дослідження статусу перекладача в адміністративно-деліктному провадженні у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині (2013)
Бойко О. В. - Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання галузі рибного господарства України (2013)
Горкава В. В. - Історичні аспекти реалізації громадянами права на захист в адміністративних судах (2013)
Іванов О. В. - Компетенція міністерства доходів і зборів України в галузі митної справи (2013)
Кідалов С. О. - Організаційно-правові засади деравної служби в органах рибоохорони (2013)
Мельник О. Г. - Судова влада як особливий вид державної влади (2013)
Міловідова С. В. - Суб'єкти запобігання вчиненню адміністративних правопорушень (2013)
Розум І. О. - Протокол виборчої комісії та комісії з референдуму як предмет оскарження до адміністративних судів в порядку провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій чи комісій з референдуму:теоретико-практичний вимір (2013)
Кучма О. Л. - Реалізація права інваліда на пільги:проблеми практики застосування (2013)
Вознюк А. А. - Стадії кримінальної відповідальності (2013)
Письменський Є. О. - Особа винного як обставина,що підлягає врахуванню при звільненні від покарання з випробуванням:аналіз правозастосовної практики (2013)
Головійчук Л. Т. - Мотивація зловживань службовим становищем працівниками митних органів (2013)
80 лет со дня рождения доктора юридических наук,профессора,заслуженного деятеля науки и техники Украины Леонида Васильевича Коваля (11.06.1933-23.09.2000) (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"серія"Юридичні науки" (2013)
Бузак Н. І. - Актуальні аспекти організації обліку суб’єктів малого підприємства (2013)
Вигівська І. М. - Проблеми організації бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу корпорацій, Шевченко Л. Я. (2013)
Герасимович А. М. - Аналіз кредитної діяльності ломбардів, Герасимович І. А., Морозова-Герасимович Н. А. (2013)
Дроздова О. Г. - Особливості організації бухгалтерського обліку руху товарів (2013)
Ефіменко Т. І. - Методолгічні аспекти визначення вартості, яка амортизується (2013)
Жиглей І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент справедливого розподілу прибутку: відображення витрат на благодійність, Сивак О. Б. (2013)
Жовновач Р. І. - Інноваційність як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування (2013)
Іваненко В. О. - Узагальнення інформації про операції за міжнародними розрахунками: організаційно-методичний аспект, Зеленіна О. О., Пінчук М. В. (2013)
Клименко І. В. - Місце лізингу в розвитку ринку автотранспортних послуг (2013)
Костецький Я. І. - Аналіз сучасного стану ресурсного потенціалу регіону (Тернопільської області), Матійчук Л. П. (2013)
Костюченко В. М. - Цінова стратегія як інструмент управління підприємством у період очікування кризи, Тронько В. В. (2013)
Кузь В. І. - Принципи та завдання організації бухгалтерського обліку в стратегічному вимірі (2013)
Легенчук С. Ф. - Аналіз можливеостей реалізації бізнес-процесу "бухгалтерське документування" в сучасних інформаційних системах, Дударєва К. О. (2013)
Ломаченко Т. І. - Дієва система внутрішнього контролю: європейський досвід (2013)
Лучик Г. М. - Вимоги щодо інформації у системі прийняття управлінських рішень (2013)
Ніколаєва С. П. - Лізингові операції в системі бухгатерського обліку лізингових компаній: методичний підхід (2013)
Олейнікова Л. Г. - Особливості досягнення економічної безпеки підприємств за допомогою показників конкурентоспроможності та конкурентостійкості, Веницька Т. А. (2013)
Павлов К. В. - Статичне вимірювання розвитку наноекономіки (2013)
Порохнавець Я. А. - Економічний механізм природокористування та його вплив на систему обліку (2013)
Редченко К. І. - Місце і роль контролю в управлінні розвитком підприємства, Воронко Р.М. (2013)
Савченко Р. О. - Організація системи внутрішнього контролю на основі ризик-орієнтованого підходу (2013)
Тарасенко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами судноплавних компаній (2013)
Ткаченко С. А. - Особливості аналітичного забезпечення додаткових витрат на підвищення якості продукції (2013)
Ткаченко Н. М. - Оцінка та оподаткування вкладів, внесених засновниками до статутного капіталу в обмін на корпоративні права, Цюцяк І. Л. (2013)
Хомяк Т. Р. - Бухгалтерський облік виробничих витрат лікеро-горілчаних підприємств: організаційні положення (2013)
Царук Н. Г. - Шляхи уніфікації систем обліку для вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком продукції овочівництва (2013)
Ющак Ж. М. - Аналіз відхилень трансакційних витрат за результатами контролю (2013)
Aksman J. - "Nauka – Sztuka – Edukacja" innowacyjny model pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie jako rezultat międzynarodowych praktyk edukacyjnych (2013)
Башкирова Ю. В. - Особенности проявления компонентов эмоциональной саморегуляции студентов в ситуации контроля знаний (2013)
Борейко В. І. - Сучасні тенденції розвитку вищої школи та їх вплив на національну економіку (2013)
Ганич О. - Актуальні питання розвитку національної української школи в Іспанії (2013)
Гринюк Т. Ю. - Безпека людини як комплексний підхід до питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки (2013)
Грицай Н. Б. - Підвищення результативності педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2013)
Гурковський О. М. - Наявність та структура вільного часу у школярів та гімназистів (2013)
Дем’янчук І. А. - Фіскальна політика держави як основний інструмент макроекономічного регулювання (2013)
Іванова Л. І. - Сучасні підходи до проведення уроків літературного читання (2013)
Левицька С. О. - Інформаційна складова податкового менеджменту на мікро-рівні в контексті сучасних економічних трансформацій (2013)
Лещенко Г. П. - Сучасні комунікативно зорієнтовані підходи до викладання української мови в школі (2013)
Луценко О. І. - "Стилістичний аналіз тексту" як навчальна дисципліна у ВНЗ (2013)
Марчук О. О. - Експерементальна система навчання орфографії О. Зачиняєва як взірець психолого-педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Митуля К. А. - Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу (2013)
Михальчук Н. О. - Проблема соціального інтелекту особистості та його структури, Івашкевич Е. З. (2013)
Hargreaves S. - Design-based research focusing on the influences of a pedagogical three-field methodology in students’ learning outcomts, De Brucker J., Belmans W. (2013)
Плющ М. Я. - Сучасне осмислення сили і величі української мови як державної в реаліях розбудови незалежної України (2013)
Рубан В. М. - Трансформація сутності антикризового управління щодо підтримки стану економічної безпеки підприємства (2013)
Rojek-Adamek P. - Miejsce i rola współczesnego projektanta w budowaniu kreatywnego potencjału regionu. Przypadek woj. Śląskiego (2013)
Фінклер Ю. Е. - Проблема функціонування державних медій в Україні (2013)
Хом’як І. М. - Моделювання лінгводидактичних ситуацій (2013)
Хом’як О. А. - Теоретичний аналіз принципів виховання естетичних смаків молоді (2013)
Чайка В. М. - Основні підходи до розробки концепції і системи підготовки майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності (2013)
Яницька О. Ю. - Діагностика змістовіих компонентів візуального мислення в підлітковому віці, Іванюта О. В. (2013)
Ясінський М. М. - Вступ до предмету "Дошкільне образознавство (2013)
Андрєєва Р. І. - Вплив занять степ-аеробікою на організм жінок 25-40 років (2013)
Брискін Ю. А. - Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки, Пітин М. П., Задорожна О. Р. (2013)
Вацеба О. М. - Організаційні та програмно-нормативні засади підготовки до реалізації стратегічного національного проекту "Олімпійська надія-2022" (2013)
Войнаровська Н. С. - Розвиток фізичної активності дівчат 5-9 класів засобами ритмічної гімнастики, Войнаровська А. А. (2013)
Войнаровський А. М. - Соціально-педагогічний аспект розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України (2013)
Гес О. Л. - Вплив занять оздоровчою гімнастикою він чунь на здоров’я вагітних, Приходько Ю. В., Бондар Є. П. (2013)
Годлевський П. М. - Елементи настільного тенісу в тренувальних заняттях самозахистом, Пінчук В. Ф. (2013)
Горбатюк С. О. - Ефективність комплексного застосування мануальної терапії та лазеротерапії в реабілітації хворих із периартрозом плечового суглобу, Горбатюк Н. Р. Карпенко О. С. (2013)
Довгаль В. І. - Дослідження впливу експериментальної методики на розвиток силових якостей у підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Жовнір І. І. - Комплексне лікування вертеброгенних больових синдромів попереково-крижового відділу хребта (2013)
Карабанова Н. С. - Маркетингові дослідження у дитячо-юнацьких спортивних школах в умовах ринкових перетворень, Карабанов А. Г. (2013)
Ковальчук Н. - Домашні завдання в системі фізичного виховання підлітків, Іванова А., Воронкова В. (2013)
Корнійчук Я. А. - Корекційний вплив альтернативних методів масажу при посттравматичних захворюваннях, Бондар Т. В., Попружук К. М. (2013)
Крайнюков О. Г. - Мотивація школярів до фізкультурної діяльності (2013)
Ножко И. А. - Анализ состояния проблемы формирования культуры здоровья студенческой молодежи в Республике Беларусь, Березнева Я. В. (2013)
Передерій А. В. - Критерії залучення осіб з вадами інтелекту до програм Спеціальних Олімпіад, Брискін Ю. А. (2013)
Пітин М. П. - Загальна характеристика концепції теоретичної підготовки у спорті, Брискін Ю. А. (2013)
Сотник Ж. Г. - Фізична реабілітація при остеохондрозі хребта, Романова В. І., Завацька Л. А. (2013)
Ткачук В. - Естетичне виховання у процесі навчання фізичної культури учнів середнього шкільного віку, Степанюк С., Городинська І. (2013)
Бомба А. Я. - Нелінійні сингулярно збурені процеси масопереносу в напористих середовищах., Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В. (2013)
Бомба А. Я. - Застосування симетричних і асиметричних предикторів в процесі прогресуючого стиснення зображень без втрат, Шпортько О. В. (2013)
Вознюк Р. В. - Основні принципи створення сайту Західноукраїнського центру обдарованої і талановитої молоді (2013)
Джунь Й. В. - Неокласична теорія помилок і її значення для створення нового покоління програмних продуктів в модулі "Data analysis" (2013)
Джунь Й. В. - Нотатки до критерію Крамера-Уелча (2013)
Жуковський В. В. - Інформаційна система Вікіпедія в контексті написання рефератів, Федорчук Н. А. (2013)
Мороз И. П. - Определение национальной идеи языком математики (2013)
Янчук П. C. - 3D комп’ютерне моделювання повільних течій нестискуваної в’язкої рідини методом квазіспектральних поліномів (2013)
Барвінова А. В. - Зміст і структура мотивації до вивчення сучасної музики в процесі фортепіанної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Белоус И. И. - Развитие музыкального интереса учащихся старших классов ДМШ в ансамбле пианистов как психолого-педагогическая проблема (2012)
Бидерман Е. Б. - Читаем ноты на уроках фортепіано, Бидерман Т. В. (2012)
Борисенко Т. Г. - Удосконалення навчання майбутнього педагога-хормейстера в сучасних умовах вищої школи (2012)
Кабур Л. М. - Критерії та рівні готовності майбутніх учителів музики до професійної мобільності (2012)
Кожбахтєєва Н. Ф. - Шляхи удосконалення інструментально-виконавської підготовки студентів з початковою музичною освітою в класі бандури, Вознюк Т. В. (2012)
Коломоєць О. М. - Український народний спів як синтез національної традиційності та академічного хорового виконавства (2012)
Логвиненко А. А. - Традиции барочного вокального искусства в современном исполнительстве (2012)
Морозова Е. Н. - Педагогические условия развития музыкально-слуховых способностей учащихся на уроках фортепиано в ДМШ (2012)
Назарова О. М. - Педагогические условия формирования навыков музыкального творчества у старших школьников на уроках фортепиано в ДМШ (2012)
Небуну Ю. В. - Педагогічні умови підготовки студентів музичних училищ до ансамблевої діяльності з солістом-вокалістом у концертмейстерському класі (2012)
Непомнящая Н. С. - Двенадцать шагов от бурдона до джаза (2012)
Овчаренко Н. А. - Системний підхід у вокальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Ранева В. В. - Методические основы cовершенствования исполнительских навыков студентов в классе фортепиано (2012)
Прахт А. В. - Особенности интерпретации и функциональности клавесина в новом качестве его звуковых возможностей (2012)
Соколик О. В. - Участие в конкурсной жизни как фактор, стимулирующий исполнительское мастерство учащихся и рост педагогического мастерства преподавателей (2012)
Теленская Д. Ю. - Влияние театрального искусства на формирование художественного вкуса у студенческой молодежи (2012)
Ткаченко В. М. - Эстрадная музыка как средство развития музыкального интереса у студентов-вокалистов (2012)
Фурсенко Т. Ф. - Організація музичного дозвілля молоді (2012)
Чеботаренко О. В. - Феномен музыканта-исполнителя и педагога С. Б. Арабкерцевой (2012)
Чирич И. П. - Формирование дикции и артикуляции в процессе работы над произведениями в классе постановки голоса (2012)
Шугуан Шугуан - Дослідження сучасними вченими виконавського та педагогічного досвіду провідних музикантів ХХ століття (2012)
Хацаюк Н. С. - Роль науково-методичної ради закладу в проектуванні дослідно-експериментальної роботи в школі (2012)
Шачкова Э. В. - Развитие креативного мышления у студентов в жанре батальной живописи (на примере военного костюма эпохи Фридриха), Гиба А. А. (2012)
Шукатка О. В. - Основні дефініції дослідження формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів (2012)
Бутенко О. Г. - Формування гармонійних взаємин у різновіковій групі: технологія виховної роботи (2012)
Іщенко Л. В. - Фахова підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей 5-6 років (2012)
Підлипняк І. Ю. - Формування математичної компетенції у дошкільників як педагогічна проблема (2012)
Слесик К. М. - Особливості змісту гуманітарних дисциплін в контексті формування етичної культури (2012)
Шарлович З. П. - Формування професійно-педагогічної компетентності сімейної медичної сестри через розвиток і виховання особистості (2012)
Гавриліна О. В. - Загальні принципи застосування інформаційних технологій в навчальному процесі (2012)
Мезенцев Ю. Л. - Кризис православия в Украине, Лазарев В. (2012)
Мезенцева В. Д. - Особенности межкультурной коммуникации студентов аграрных вузов (2012)
Колесник Л. Ф. - Музично-виконавська діяльність: діалогічний аспект (2012)
Бикова В. О. - Принципи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти (2012)
Любченко О. В. - Створення освітньо-мотиваційного середовища, спрямованого на спонукання студентів до свідомого оволодіння управлінськими уміннями засобами інтерактивних технологій (2012)
Большакова А. М. - Взаємозумовленість самоставлення у професійній сфері та особистісних ресурсів життєздатності (2012)
Грищенко С. М. - Використання проекту Google Earth у краєзнавчому підході при вивченні екології (2012)
Кузнєцова Л. М. - Психологічний супровід зі зниження фрустрації у підлітків з акцентуаціями характеру (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Спецкурс "Індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" як елемент системи підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності (2012)
Ясак Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології на уроках української мови: теоретичний аспект (2012)
Бабій Г. В. - Професійне спілкування інженера з програмного забезпечення: дефінітивний аналіз (2012)
Полубоярина І. І. - Роль темперамента у формуванні індивідуального стилю діяльності обдарованих студентів музичних спеціальностей (2012)
Дзигаленко Л. М. - Теоретичні аспекти розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів технологій у системі післядипломної освіти (2012)
Султанова И. В. - Результаты формирующего эксперимента по развитию у студентов-первокурсников эмоциональной устойчивости (2012)
Смолінчук Л. С. - Компетентісний підхід до оцінювання освітніх результатів (2012)
Комарова А .А. - Профессиональная подготовка педагогических кадров в классических университетах: идеи теории и практики (2012)
Бекиров С. Н. - Формирование политической культуры у студентов при изучении курса политологии (2012)
Войнаровська Н. В. - Шляхи підвищення мотивації, дисципліни та активності студентів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2012)
Пономарева Е. Ю. - Профилактика и коррекция школьной дезадаптации: валеологический подход (2012)
Карп С. І. - Вимірювання рівня розвитку та структури інтелекту ліцеїстів для визначення готовності до свідомого вибору професії у сфері менеджменту (2012)
Вертій О. - Світоглядно-духовна та художньо-естетична своєрідність колядок і щедрівок українців румунської провінції Банат (2013)
Кузьменко О. - Морфологія українських соціально-побутових пісень: традиція й трансформація тексту (на матеріалі власних записів із Рогатинщини) (2013)
Бриняк О. - Особливості символіки українських хрестинних пісень (2013)
Сироїд О. - Проблематика студій над "Самарянкою" (2013)
Швед І. - Cлавянскія вясельныя абрады праз прызму колеравага кода міфапаэтычнай свядомасці (2013)
Сокіл Г. - Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка (2013)
Беценко Т. - Слово-концепт як складник текстово-образної універсалії (на прикладі думового дискурсу) (2013)
Кирчів Р. - Постать Ізмаїла Срезневського в українській фольклористиці (2013)
Срезневський І. - Погляд на пам’ятки української народної словесності (2013)
Коваль-Фучило І. - Український фольклор у рукописних відділах варшавських бібліотек (2013)
Васюк О. - Лікувальні народні молитви і замовляння з сіл Балашівки та Яцькович Березнівського району Рівненської області, Хурсяк Л. (2013)
Іваннікова Л. - Видання, що руйнує стереотипи (2013)
Рибак Ю. - Повноцінне видання українських голосінь (2013)
Гунчик І. - Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Народознавчі зошити, Львів, Інститут народознавства НАН України, 2011, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2013)
Автореферати (2013)
Нові книги (2013)
Мартинюк М. - Педагогічний університет як навчально-виховне середовище (2007)
Бабенко Т. - Формування інформаційної культури майбутніх вчителів історії у соціокультурному просторі педагогічного ВНЗ (2007)
Грітченко А. - Впровадження технології модульного навчання в освітній процес підготовки вчителя трудового навчання сільської школи (2007)
Карпенко О. - Професійні функції соціального працівника як складова професійної компетентності (2007)
Кравцов В. - Соціокультурне середовище ВНЗ як фактор становлення методологічної культури майбутнього вчителя (2007)
Побірченко О. - Теоретичний аналіз підготовки вчителя сучасної початкової школи (2007)
П’ясецька Н. - Валеологічне середовище як фактор особистісного професійного розвитку майбутнього вчителя, Шпильова М. (2007)
Семеног О. - Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі (2007)
Сирота З. - Інноваційна підготовка майбутнього вчителя музики у процесі взаємодії різних видів художньої діяльності (2007)
Суржикова І. - Формування перекладацьких навичок у студентів-філологів при вивченні модальності англійської мови (2007)
Бегас Л. - Формування знань та вмінь з рідної мови у школярів з вадами мовлення як наукова проблема (2007)
Біда Т. - Шляхи вдосконалення екологічної освіти у школах Великої Британії та України (2007)
Бутенко О. - Ідеал матері у контексті досвіду народної педагогіки та психолого-педагогічної науки (2007)
Гаєвська Л. - Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом (2007)
Гнезділова К. - Еволюція принципу наступності навчання в педагогічній теорії (2007)
Грітченко Т. - Педагогічне спілкування в умовах едукацшного середовища початкової школи (2007)
Радченко І. - Передумови та засоби розробки і організації едукаційного середовища (2007)
Торчинська Т. - Активізація пізнавального інтересу учнів початкових класів до уроків української мови на основі етимологічних знань (2007)
Чепка О. - Формування едукаційного середовища в умовах сільського навчально-виховного комплексу "школа – дошкільний навчальний заклад" (2007)
Шуляк С. - Поетика збірки Євгена Гуцала "Сто віршів для дітей" (2007)
Бабій І. - Духовно-моральне виховання особистості (2007)
Волошин П. - Громадянське виховання в теорії і практиці В.О. Сухомлинського (2007)
Заєць С. - Соціальне середовище як чинник адаптації особистості (2007)
Іщенко Л. - Екологічне виховання старших дошкільників та молодших школярів в НВК "Школа – дитячий садок" (2007)
Онопрієнко О. - Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект (2007)
Печенко І. - Сільський соціум як фактор соціалізації особистості (2007)
Скрипник Н. - Створення толерантного середовища у дошкільному закладі (2007)
Совгіра С. - Тенденція проникнення поняття екологізації у зміст освіти та навчальне середовище (2007)
Войтова Л. - Вчитель і краєзнавча робота в школі (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2007)
Кравченко О. - Соціокультурне середовище 40-х рр. ХІХ ст. як фактор розвитку особистості Пантелеймона Куліша (2007)
Скоропад І. - Соціокультурне середовище як фактор розвитку особистості В.П. Науменка (1852-1919) на зламі ХІХ-ХХ століть (2007)
Сундук Р. - Розвиток альтернативної освіти в США (30-ті рр. XIX ст. – 60-70-ті рр. XX ст.) (2007)
Шарата Н. - Просвітницька діяльність М.М. Аркаса (2007)
Наші автори (2007)
Анотації (2007)
Annotation (2007)
Артамонова Г. В. - Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання України (2014)
Бохан А. В. - Бізнес та міжнародна політика екологічної безпеки (2014)
Вінська О. Й. - Стратегія ЄС "Європа-2020" аграрний аспект (2014)
Дьяченко О. В. - Методичні засади формування митної ставки у контексті забезпечення економічного суверенітету, Зубко О. В. (2014)
Заремський Б. В. - Стратегічні напрямки розвитку національної інноваційної системи України в контексті інтеграції в світовий науково-технологічний простір (2014)
Куриляк В. Є. - Модернізація України в системі формування нового світового порядку (2014)
Ромащенко Т. І. - Аналіз позитивних наслідків зовнішньої трудової міграції українців (2014)
Стефанишин М. В. - Розвиток ІРО українських компаній в контексті глобалізації (2014)
Лень В. С. - Оцінка соціальної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, Гнедіна К. В. (2014)
Михайленко О. Г. - Місце та роль сільського господарства в національній економіці (2014)
Огліх В. В. - Аналіз нерівномірності розвитку районів Дніпропетровської області, на підставі груп індикаторів b-конвергенції, Єфанова Т. І. (2014)
Фатюха Н. Г. - Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України, Шумакова К. В. (2014)
Венгерова О. В. - Визначення достатності банківського капіталу на основі методу таксономії (2014)
Григоренко В. М. - Формування системи показників для оцінки технологій управління діяльністю банку (2014)
Кравцова І. В. - Сучасний стан розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні, Левкович А. А. (2014)
Березін О. В. - Інноваційна складова у розвитку підприємств торгівлі (2014)
Мрихіна О. Б. - Дослідження збутової політики підприємств природних монополістів з урахуванням їх технологічного розвитку, Жураковська М. Б., Висоцький А. Л. (2014)
Гармідер Л. Д. - Розвиток кадрового потенціалу торгівельного підприємства на підставі теорії зацікавлених сторін (2014)
Горященко Ю. Г. - Економічний аналіз впливу факторів на рівень продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області, Попадюк Т. С. (2014)
Дерун І. А. - Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою економіко-математичного моделювання (2014)
Євсєєва О. О. - Удосконалення методології соціального аудиту організацій залізничного транспорту (2014)
Лігоненко Л. О. - Систематизація та розвиток методології дослідження грошових потоків підприємства (2014)
Приходько Д. О. - Розробка заходів зі зміни бренду для його популяризації на внутрішньому та зовнішньому ринках (2014)
Сидоренко К. В. - Світовий досвід управління аеропортами з метою покращення їх виробничої інфраструктури (2014)
Балдинюк Д. - Трансформація поняття тональності в музиці ХХ століття (2008)
Корман М. - Формування особистісної готовносі студентів до професійної діяльності (2008)
Совгіра С. - Концептуальні засади формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих навчальних закладах (2008)
Авраменко О. - Методика формування організаторських вмінь підлітків у навчально-виховному процесі освітньої галузі "технологія" (2008)
Гедзик А. - Креслення як семіотичний засіб пізнавальної та перетворювальної діяльності людини (2008)
Гусак В. - Значення інтегрального рухового образу у функціонуванні дефініції "рухова пам’ять" музиканта-педагога (2008)
Журба О. - Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики (2008)
Іщенко Л. - Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку (2008)
Келембет Л. - Вплив регіонального аспекту на створення едукаційного середовища в сільській школі (2008)
Ковальчук Ю. - Методичне забезпечення формування системи економічних понять (2008)
Комар О. - Засвоюємо інтерактивні технології навчання (2008)
Крутченко Л. - Творчий підхід у навчанні основ художнього конструювання учнів основної школи (2008)
Сивачук Н. - Становлення мовної особистості майбутнього вчителя-філолога у контексті засвоєння інтегрованих знань (2008)
Тернавська Т. - Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2008)
Шуляк С. - Лексико-тематична підпарадигма чорного та сірого кольорів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала (2008)
Шумаєва С. - Дидактичні особливості вивчення студентами немовних спеціальностей іноземних мов (2008)
Блажко О. - Психолого-педагогічні основи організації пізнавальної діяльності учнів з початковим рівнем навчальних досягнень (2008)
Бойчевська І - Соціалізація як невід’ємний процес залучення студентської молоді до суспільного середовища (2008)
Козяровська Л. - Реалізація виховної ролі занять з музичного інструменту на дошкільному відділенні гуманітарно-педагогічного коледжу (2008)
Холод І. - "Обдарованість" та "обдарована молодь" – обсяг та змістове наповнення понять (2008)
Чечуй В. - Формування громадянських якостей підлітків у літньому оздоровчому центрі (2008)
Коляда Н. - Арнаутов Василь Олексійович (1881-1938) – організатор дитячого руху в Україні (2008)
Нестреляй А. - Суспільно-педагогічні погляди С.С.Гогоцького у вітчизняній періодиці другої половини ХІХ ст. (2008)
Побірченко Н. - Традиції родинного виховання в контексті сучасності (2008)
Хлистун І. - Сутність поняття "національна еліта" та її формування за часів Княжої доби (2008)
Щербакова О. - Діалектика цільових установок Я.Ф.Чепіги в теорії і практиці української школи (2008)
Кучай Т. - Сучасні підходи до якісної освіти (2008)
Лампека С.В. - Формування середовища для рівного доступу до якісної освіти в Україні (2008)
Перфільєва М. - Аналіз професійної діяльності Центрів соціальної та професійної реабілітації дітей-інвалідів (м. Умань Черкаської області) (2008)
Сорока Т. - Технології навчання як засіб удосконалення підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія в контексті ідей Болонського процесу (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Горбань А. Є. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008—2012 рр., Нетяженко В. З., Закрутько Л. І., Мовчун Н. О., Бородай С. М. (2013)
Cовместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 4 (2013)
Бєлая І. Є. - Електрична активність серця у хворих на інфаркт міокарда задньонижньої локалізації в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2013)
Абрагамович О. О. - Гіпотонічний синдром у хворих на цироз печінки: ступені тяжкості та їх прогностичне значення, Абрагамович М. О., Фармага М. Л. (2013)
Власенко А. В. - Особливості холеретичної функції печінки у хворих на цукровий діабет, неалкогольну жирову хворобу печінки та з їх поєднанням (2013)
Іпатов А. В. - Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована), Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2013)
Орловський В. Ф. - Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-­кишкового тракту: взаємозв’язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові, Жаркова А. В. (2013)
Поворознюк В. В. - Асоціація дефіциту вітаміну D з показниками метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Масік Н. П. (2013)
Яцкевич О. Я. - Особливості ульцерогенезу в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС із коморбідними пептичною виразкою гастродуоденальної зони та гіпертонічною хворобою (2013)
Семеген-­Бодак Х. В. - Стан ліпідного, вуглеводного та пуринового обмінів при хронічній хворобі нирок у недіабетиків (2013)
Калашникова О. С. - Можливості черезстравохідної ехокардіографії в ідентифікації пацієнтів з фібриляцією передсердь "дійсно низького" ризику тромбоемболічних ускладнень (2013)
Бобронникова Л. Р. - Механизмы прогрессирования дислипидемии у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Журавлёва А. К. (2013)
Гаврисюк В. К. - Хроническое легочное сердце в свете положений международных руководств Nice-­copd и Gold, Ячник А. И., Меренкова Е. А. (2013)
Коваль С. М. - Роль апеліну в розвитку серцево­-судинної патології, Старченко Т. Г., Юшко К. О. (2013)
Христич Т. Н. - Коморбидность хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца: особенности патогенеза и ведения больных (обзор литературы и собственные данные), Шестакова Е. Г., Телеки Я. М., Гонцарюк Д. А., Кушнир Л. Д., Крайс И. Н. (2013)
Бойчук Т. М. - Медико-­соціальні проблеми, досягнення та перспективи розвитку фтизіатрії на сучасному етапі, Тодоріко Л. Д., Бойко А. В., Сем’янів І. О. (2013)
Литвиненко О. О. - Роль фармакотерапії в лікуванні пацієнтів з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок, Коноваленко В. Ф., Бугайцов С. Г., Антоненко Ю. В. (2013)
Ткаченко О. В. - Случай коморбидности в клинической практике (2013)
Фадеенко Г. Д. - Развитие профилактической медицины: отечественный и международный опыт (итоги Всероссийской научно­-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России"), Несен А. А. (2013)
Мельничук Д. О. - Ацидоз Природи - глобальний катаклізм для життя на нашій Планеті, Мельничук С. Д. (2013)
Якубенко Б. Є. - Флористична структура лісової рослинності південної частини Київського Полісся, Григорюк І. П., Чурілов А. М. (2013)
Маскін В. І. - Альтернативний погляд на процеси метаболізму з дослідженням його параметрів у теплокровних видів, Стандритчук О. З. (2013)
Копілевич В. А. - Термоліз аквааміномонофосфатів перехідних двовалентних металів як спосіб одержання нових матеріалів, Войтенко Л. В., Савченко Д. А., Прокопчук Н. М. (2013)
Зінченко О. І. - Деякі аспекти теорії і практики кормовиробництва, Демидась Г. І., Січкар А. О., Коваленко В. П. (2013)
Мельничук Д. О. - Біохімічні механізми відновлення кислотно-лужного гомеостазу в організмі новонароджених телят при ентеропатології, їх коригування, Грищенко В. А. (2013)
Ібатуллін І. І. - Ефективний рівень аргініну в раціонах курей батьківського стада, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2013)
Угнівенко А. М. - Шляхи вирішення проблеми виробництва яловичини в Україні (стан питання) (2013)
Дзіцюк В. В. - Зв'язок інбридингу коней чистокровної верхової породи зі ступенем гомозиготності мікросателітних локусів ДНК, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2013)
Мельничук М. Д. - Вплив підготовки садивного матеріалу на адаптаційний потенціал сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Пінчук А. П., Ліханов А. Ф., Маурер В. М., Клюваденко А. А. (2013)
Лакида П. І. - Біотична продуктивність лісів України в європейському екоресурсному вимірі, Швиденко А. З., Щепащенко Д. Г., Василишин Р. Д., Білоус А. М., Лакида І. П., Матушевич Л. М. (2013)
Олексійченко Н. О. - Особливості індукції флуоресценції хлорофілу в листках деревних рослин в умовах урбанізованого середовища, Китаєв О. І., Совакова М. О., Соваков О. В., Борщевський М. О. (2013)
Василенко В. В. - Математична модель однопровідної високочастотної системи передачі електроенергії, Комаров В. М. (2013)
Лисенко В. П. - Математичне моделювання процесу температурної обробки зерна ріпаку в шільному шарі з інукційнним нагрівом, Комарчук Д. С. (2013)
Ільчук М. М. - Адаптація виробників молока України до європейських вимог, Радько В.І. (2013)
Кирилюк О. Ф. - Конкурентоспроможність вітчизняної продукції птахівництва в умовах євроінтеграції (2013)
Балановська Т. І. - Інноваційні підходи до формування системи управління якістю сільськогосподарського підприємства як спосіб адаптації до вимог ринку, Гогуля О. П., Троян А. В., Борецька З. П. (2013)
Сидоренко В. К. - Технічні знання як важливий елемент професійної підготовки фахівця для сучасного матеріального й духовного виробництва (2013)
Сопівник І. В. - Соціальний педагог як суб'єкт формування соціальної відповідальності сільської молоді (2013)
Циганкова В. А. - Підвищення імунозахисних властивостей видів рослин роду Aesculus L. до каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimiс) за допомогою біостимулянта "Регоплант", Демчук Т. Л., Григорюк І. П., Ємець А. І., Пономаренко С. П., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2013)
Сидоренко І. О. - Вегетація східноазійських видів роду Rhododendron L. в умовах Києва (2013)
Слюсар С. І. - Результати первинного випробування східноазійських хвойних дендросозоекзотів у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України (2013)
Копілевич В. А. - Дослідження синтезу та термічних перетворень подвійного акваамінофосфату нікелю(ІІ)-кадмію, Савченко Д. А., Прокопчук Н. М., Войтенко Л. В., Жиляк І. Д. (2013)
Кравченко О. О. - Оцінка генотоксичності наноаквацитратів срібла та міді за допомогою мікроядерного тесту на клітинах крові риб Danio rerio, Верголяс М. Р., Максін В. І. (2013)
Городній М. М. - Одержання та використання органо-мінерального добрива, Грищенко О. В., Генгало О. М., Дудка О. М. (2013)
Суханова І. П. - Фізичні параметри ґрунтів у природних та антропогенних екосистемах, Підвальний О. А. (2013)
Кочерга М. О. - Біотехнологічні особливості вирощування та використання промислових культур видів роду Trichogramma (Hymenoptera: parasitica) (стан питання), Дрозда В. Ф. (2013)
Кошевський І. І. - Захист гороху від шкідників та хвороб в Україні, Рубан М. Б. (2013)
Горган Н. О. - Модель довгострокового прогнозу розвитку і поширення пероноспорозу на насінниках цибулі ріпчастої для Лівобережного Лісостепу України, Горган М. Д. (2013)
Походня М. М. - Ознаки сортів суниці (Fragaria x ananassa Duch.) селекції кафедри садівництва імені проф. В. Л. Симиренка НУБіП України, Шеренговий П. З. (2013)
Лакида П. І. - Фітомаса крони дерев сосни звичайної у насадженнях Черкаського, Шамрай А. Є. (2013)
Колесніченко О. В. - Динаміка таксономічного складу та досвід збереження колекції хвойних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду НУБіП України, Слюсар С. І., Якобчук О. М., Середюк О. О. (2013)
Борщевський М. О. - Діагностика екотолерантності сумаха оленерогого (Rhus typhina L.) до змін водного режиму в умовах урбанізованого середовища, Олексійченко Н. О. (2013)
Білоус А. М. - Особливості дешифрування видового складу лісів Східного Полісся України на основі космічних знімків GеоEуе, Алексін О. В. (2013)
Василишин Р. Д. - Оцінка вмісту енергії у фітомасі дерев головних лісотвірних порід Українських Карпат (2013)
Ільчук М. М. - Розвиток ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Наконечна К. В. - Особливості впровадження стратегічного планування розвитку регіонів на сучасному етапі (2013)
Перегуда Є. Ф. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних формувань через диверсифікацію виробництва (2013)
Рудакова Т. В. - Дослідження змін температури замерзання та електропровідності молока в процесі термообробки (2013)
Сидоренко В. К. - Технологія формування професійної компетентності на засадах контекстного навчання, Любарець В.В. (2013)
Зайченко Н. І. - Проблема "реконцептуалізації" соціальної роботи в країнах Латинської Америки в 1960-1980-х роках (2013)
Мишак О. О. - Сутність та особливості професійної підготовки майбутніх біотехнологів (2013)
Савченко Н. В. - Сучасні підходи до навчання дорослих в Україні (в умовах оновленої законодавчої та нормативно-правової бази) (2013)
Бойко І. І. - Концептуальні виміри екологічної свідомості (2013)
Титул, зміст (2009)
Браїлко А. - Проблеми вдосконалення інформаційного забезпечення споживачів одягу зі шкіри, Омельченко Н. (2009)
Галик І. - Гармонізація товарної інформації одягу вітчизняного та зарубіжного виробництва, Семак Б. (2009)
Кундіус Д. - Асортимент фіточаїв на ринку України (2009)
Голуб Б. - Пребіотична активність природних джерел полісахаридів, Даниленко С., Рудавська Г. (2009)
Сидоренко О. - Фізіологічні та технологічні аспекти застосування гідроколоїдів у виробництві рибних кулінарних виробів, Москалюк Р. (2009)
Притульська Н. - Дослідження функціональної ефективності цукерок для спортсменів, Сєногонова Л., Коваль І. (2009)
Кравченко М. - Технологія борошняних кулінарних напівфабрикатів із дієтичними добавками, Демічковська М. (2009)
Корзун В. - Нові десертні страви у профілактиці мікроелементозів, Антонюк І. (2009)
Антоненко А. - Оцінка якості нових соусів підвищеної харчової цінності (2009)
Колтунов В. - Удосконалення методики відбору проб для визначення якості редису, Бєлінська Є. (2009)
Потапов В. - Вплив параметрів бланшування на колірні характеристики томатів, Летута Т., Дубініна С. (2009)
Дятлов В. - Закономірності перебігу біохімічних процесів у свіжих плодах, овочах і грибах під час зберігання, Медведкова І., Попова Н. (2009)
Белінська С. - Прогнозування збереженості швидкозамороженої плодоовочевої продукції, Орлова Н., Денисенко В. (2009)
Камєнєва Н. - Оцінка якості швидкозамороженого напівфабрикату "Лечо овочеве" (2009)
Боева-Кашлова Г. - Исследование теплофизических характеристик двухкомпонентных нетканых материалов (2009)
Глушкова Т. - Використання пластифікаторів у виробництві паперу зменшеної маси (2009)
Калашник О. - Зміна біостійкості хутряних шкурок кроля під час зберігання (2009)
Ткачук В. - Оцінка якості біопалива на основі ріпакової олії (2009)
Крусір Г. - Дослідження взаємозв'язку хімічного складу рисового лушпиння та антиліполітичної активності іммобілізованого інгібітора фосфоліпідної природи, Яшкіна В., Лобоцька Л. (2009)
Попова Н. - Сертифікація продукції легкої промисловості дитячого асортименту в Україні, Озоліна Н., Артюх Т. (2009)
Коломієць Т. - Якість і безпечність посуду з полімерних матеріалів (2009)
Відомості про авторів (2009)
Резюме (2009)
Антонов Є. Є. - Роздільна здатність і призматична дія мікропризмових елементів Френеля (2013)
Каліновський Я. О. - Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах, Боярінова Ю. Є., Тарасенко В. П., Клятченко Я. М. (2013)
Снарский А. А. - Графы видимости — инструмент сетевого анализа рядов измерений, Ландэ Д. В. (2013)
Соловьев В. И. - Идентификация характеристик голоса на основе максимумов вейвлет-преобразования (2013)
Зубок В. Ю. - Аналіз характеристик нових мереж обміну інтернет-трафіком (2013)
Косяк І. В. - Декодер квадратурних інтерференційних сигналів (2013)
Брицкий А. И. - Совершенствование геофизических приборов на основе цифровой лазерной интерферометрии (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод автентифікації учасників взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Матов О. Я. - Циклічність операцій контролю за довільним модулем, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2013)
Інформаційні повідомлення (2013)
Реферати (2013)
Функциональные мясные продукты: что грядет в перспективе? (2013)
Виннов А. - Выбор ферментов для гидролиза промышленных белковых субстратов, Баль-Прилипко Л. (2013)
Баль-Прилипко Л. - Білково-жирові емульсії у технології варених ковбасних виробів, Гармаш О. (2013)
Калмикова Г. - Ферментація сирної маси у виробництві термокислотних сирів (2013)
Погребняк В. - Режимы тепловой обработки кулинарной продукции в пароконвектоматах, Федоркина И. (2013)
Сухенко Ю. - Пищевая и биологическая ценность семян льна, Веретинская И. (2013)
Грушецький Р. - Накопичення інуліну в коріннях та кореневищах оману (2013)
Скалецька Л. - Зберігання садовини, Бобер А. (2013)
Скрипка Г. - Хлор та фосфорорганічні пестициди у медоносних рослинах (2013)
Качество требует надзора (2013)
У Європі понад 50% виробників молока збиткові (2013)
Ємцев В. - Ціноутворення та конкурентноспроможність підприємств з виробництва цукру (2013)
Баль-Прилипко Л. - Фізико-хімічні властивості активованих білкових систем (2013)
Сухенко В. - Як визначити надійність різальних вовчків для подрібнення м’яса, Матиящук А., Сухенко Ю. (2013)
Мазуренко І. - Реакція амінокислот у пюреподібних продуктах на термічну обробку сировини (2013)
Маевская Т. - Микробиологические показатели сурими из пресноводной рыбы, Виннов А. (2013)
Осьмак Т. - Технологія морозива з цукрозамінниками, Михайлюк І. (2013)
Из чего в Украине делают вареную колбасу (2013)
Даниленко С. - Визначення рівня контамінації Yersinia enterocolitica м’ясної сировини та молока, Козловська Г., Ібатулліна Ф. (2013)
Амеличкина А. - Как отличить натуральное вино от фальсификата (2013)
Химпром в твоей тарелке: полезные и смертельно опасные добавки (2013)
Вимоги до якості продуктів в дії (2013)
Бабюк А. М. - Взаємозв'язок правосвідомості та типу праворозуміння (2015)
Бариська Я. О. - Формування демократичних інститутів в Угорщині (кінець 1980-х – 1990-ті роки), Попович Т. П. (2015)
Барчук А. О. - Надзвичайні закони як предмет наукового пізнання: підходи до розуміння (2015)
Берестовий А. І. - Податкові реформи М. Бунге: історико-правовий аспект, Корновенко С. В. (2015)
Галета О. А. - Сучасні інтерпретації системи права: у пошуках нової методології (2015)
Дашковська О. Р. - Принципи нормотворчої діяльності: загальна характеристика (2015)
Доценко В. О. - Політико-правові основи реалізації більшовицьким режимом антирелігійної політики в Україні в 1920-ті рр., Сердюк В. О. (2015)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Середньовіччя та Ренесансу (2015)
Куракін О. М. - Структура механізму правового регулювання (2015)
Луцький М. І. - Система повноважень повітових комісарів у ЗУНР (2015)
Нестеренко О. М. - Актуальні проблеми та цілі правового виховання молоді (2015)
Омарова А. А. - Правовий статус УРСР за проектами Союзного договору (листопад 1990 – серпень 1991 р.р.) (2015)
Палінчак М. М. - Аналіз поняття "державно-церковні відносини" (2015)
Попович Т. П. - Зміна змісту організації державної влади в Польській Республіці (кінець 1980-х – 1990-ті роки) (2015)
Ригіна О. М. - США: обмеження прав неповнолітніх у кримінальному процесі (історико-правове дослідження) (2015)
Русакова І. Г. - Формування суддівського корпусу в Україні: історичні аспекти (2015)
Целуйко М. Ф. - Компетентно-правова культура працівників законодавчої влади України (2015)
Васильчук Л. Б. - Поняття "реалізація права на безпечне для життя і здоров'я довкілля в Україні" та його ознаки (2015)
Геревич М. - Прoблеми реaлiзaцiї судoвoї рефoрми в Україні, Турчин Т., Лендєл Е. (2015)
Дорофеєва В. І. - Законодавче забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків в Україні (2015)
Кайла Д. Е. - Внесення змін до Конституції: порівняльно-правові засади, Слижук Д. В. (2015)
Колінко Я. А. - Теорія регіоналізму та її втілення в законодавстві європейських держав (2015)
Кондрацька Н. М. - Сучасна системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні (2015)
Костан О. В. - Роль і значення правового менталітету для забезпечення ефективності конституційного законодавства, Руснак В. М., Бугина В. В. (2015)
Кошеля Ю. В. - Нaрoднa прaвoтвoрчa iнiцiaтивa: сучaсний стaн і мехaнiзм реaлiзaцiї, Біровчак А. В. (2015)
Кулик С. В. - Конституціоналізація безпосередньої участі народу України при здійсненні правосуддя (2015)
Максимович Р. О. - Нормативно-правові гарантії соціально-економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект (2015)
Марцеляк О. В. - Інститут префекта у Франції як приклад для України (2015)
Омелян С. Б. - Захист прав людини й громадянина спеціалізованими органами конституційного контролю в демократичних державах (2015)
Пустовойт Т. В. - Самоорганізація суддівського співтовариства як конституційно-правова форма забезпечення єдності судової влади (2015)
Рішко Б. С. - Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення організації й діяльності Верховної Ради України, Ребриш Р. І., Пильник В. В. (2015)
Снітковський Д. С. - Можливості запровадження двопалатного парламенту в Україні та іноземний досвід, Дербак В. В., Сурнін С. С. (2015)
Щуфан А. І. - Децентралізація в Україні: європейський досвід, Білей М. І., Дідик К. Ю. (2015)
Антошкіна В. К. - Проблеми тлумачення при особливій формі реалізації цивільно-правових норм (правозастосуванні) (2015)
Бурденюк С. І. - Реалізація положень Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини": проблемні аспекти цивільного судочинства (2015)
Зайцев А. Ю. - Теоретичні та практичні аспекти віндикації житла (2015)
Івасечко В. І. - Розвиток українського арбітражного законодавства крізь призму проарбітражних нормативних баз ЄС (2015)
Ізарова І. О. - Принцип обмеженого оскарження судових рішень, ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур із розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру (2015)
Катинська Л. Р. - Питання відповідності Закону України "Про електронну комерцію" європейському законодавству (2015)
Клочко Т. Ю. - Цивільно-правове регулювання патентування лікарських засобів (2015)
Корчак Т. В. - Цивільно-правові наслідки оголошення фізичної особи померлою у сфері спадкових відносин (2015)
Кравчук П. С. - Проблема застосування колізійних норм щодо регулювання відносин праці в процесі проходження іноземцями державної служби в Україні: приватно-правовий аспект (2015)
Лехкар О. В. - Визнання договору приєднання недійсним (2015)
Луценко Д. С. - Добровільна та примусова реалізація майна на публічних торгах (2015)
Мамедов Захид - Правовая охрана фирменных наименований в Азербайджане: проблемы и перспективы (2015)
Одосій О. Ю. - Передача на зберігання арештованого майна відповідача: окремі аспекти (2015)
Сакара Н.Ю. - Інститут судового збору в практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Самсін Р. І. - Сучасні теоретико-правові питання, що виникають щодо права слідування в авторському праві (2015)
Ткачук О. С. - Фікції у правових позиціях судів України (2015)
Хавронюк О. О. - Цивільно-правовий механізм захисту прав та інтересів, пов’язаних із використанням баз даних (2015)
Чепис О. І. - До питання самозахисту цивільних прав та законних інтересів (2015)
Джуджа О. М. - Рецензія на монографію доктора юридичних наук, професора Бисаги Ю.М. "Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма" (2015)
Лошицький М. В. - Рецензія на монографію здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Христинченко Н.П. "Наукова діяльність в Україні: організаційні та правові аспекти" (2015)
Попов М. М. - Особливості вродженої імунної відповіді на HBV-інфекцію, Скляр А. І. (2017)
Герасун Б. А. - Оригінальний спосіб впливу на рівень активності прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин альфа, Зінчук О. М., Голубовська О. А., Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Задорожний А. М. (2017)
Гаврилюк О. М. - Особливості популяції ЕрСАМ+ гепатоцитів при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2017)
Коваль Т. І. - Епідеміологічна характеристика когорти ВІЛ/ВГС-коінфікованих пацієнтів Полтавської області, Дубинська Г. М., Даниленко О. В., Сабініна О. В., Ізюмська О. М., Кириченко Т. С. (2017)
Няньковський С. Л. - Характеристики нутрітивної забезпеченості дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Лабінський П. А., Зазуляк Т. С. (2017)
Заремба Є. Х. - Статини та гепа-мерц у лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця, Смалюх О. В. (2017)
Дирда В. І. - Дослідження експлуатаційної надійності тракторів JOHN DEERE серії 8320R в умовах України, Черній О. А., Жидик О. А. (2017)
Кепко О. І. - Статична математична модель теплового балансу зерносушарки, Войтік А. В., Пушка О. С., Лісовий І. О. (2017)
Ковальчук Ю. О. - Вплив поглинаючих покриттів на глибину лазерної обробки деталей сільськогосподарської техніки зі сталі 45, Пушка О. С., Войтік А. В. (2017)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження регулятора витоку сипкого матеріалу, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2017)
Панков А. А. - Энергетические показатели рабочего процесса высевающих аппаратов и систем (2017)
Студент М. М. - Трибологічна поведінка ПЕО шарів у парі зі сталями 45 та У 8, Сірак Я. Я., Маркович С. І. (2017)
Боков В. М. - Електродугове різання металів бідротовим електродом-інструментом (2017)
Кириченко А. М. - Багатокоординатний верстат з надлишковим механізмом паралельної структури та спеціальним робочим органом, Аль Ібрахімі Метак (2017)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз теоретичних досліджень геометричних параметрів відсіченої порожнини шестеренного насоса, Магонець Є. В., Кулєшкова К. Ю., Красота М. В., Руденко Т. В. (2017)
Клименко В. В. - Експериментальна оцінка ефективності регенерації картриджів побутових фільтрів доочистки питної води, Ковальчук Н. В., Кравченко В. І. (2017)
Кулєшков Ю. В. - Використання мікродугового оксидування при зміцненні деталей з алюмінієвих сплавів, відновлених пластичним деформуванням, Красота М. В., Руденко Т. В., Матвієнко О. О. (2017)
Ломакін В. М. - Дослідження впливу температури і швидкості руху розплаву на процес розчинення легуючих добавок в рідкому чавуні, Клименко В. В., Ломакін А. В., Дубодєлов В. І., Горюк М. С. (2017)
Маркович С. І. - Аналіз стану та перспективи розвитку технологічних методів зміцнення головок поршнів автотракторних двигунів, Михайлюта С. С. (2017)
Носуленко В. І. - Особливості електричної дуги в поперечному потоці рідини, Шмельов В. М. (2017)
Naser M. Elkhmri - Comparison between Experimental and Simulation Results of Bending Extruded Aluminum Profile, Budar Mohamed R. F., Hamza Abobakr O., Shepelenko I. V. (2017)
Лысых А. Ю. - Пространственное деформирование гибких конструкций, соединяющих судно-носитель и присоединенный объект (2017)
Сіса О. Ф. - Технологія виготовлення порожнин високоміцних гайок спеціального призначення, Пукалов В. В., Юр’єв В. В. (2017)
Віхрова Л. Г. - Автоматичне керування тривалістю індукційного наплавлення, Бісюк В. А., Дідик О. К. (2017)
Lobok O. - Optimal control of linear dynamic distributed systems under uncertainty, Goncharenko B., Vihrova L. (2017)
Лобов В. Й. - Аналіз енергетичних характеристик турбомеханізмів, Митрофанов О. В. (2017)
Lobok O. - Modeling of optimal automatic control of the process of biological clearing of polluted waters by fractional order regulators, Goncharenko B., Sych M., Vihrova L. (2017)
Осадчий С. І. - Шляхи модернізації систем автоматики холодильного устаткування з одним терморегулювальним вентилем, Лужков Д. М. (2017)
Плєшков П. Г. - Оцінка можливостей використання термоелектричних модулів для часткового заміщення електропостачання від мережі у сільській місцевості Кіровоградської області, Плєшков С. П., Стець П. Г. (2017)
Стенин А. А. - Оценка деятельности экипажей летательных аппаратов при их подготовке на тренажерных системах, Польшакова О. М., Гуменный Д. А., Стенин С. А. (2017)
Гончаренко Б. М. - Математичне моделювання процесу біологічного очищення забруднених вод як об’єктa автоматичого керування, Лобок О. П., Сич М. А., Віхрова Л. Г. (2017)
Телюта Р. В. - Принципи побудови моделі дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні, Плешков С. П. (2017)
Шингалов Д. В. - Методи автоматичного аналізу тональності контенту у соціальних мережах для виявлення інформаційно-психологічних впливів, Мелешко Є. В., Минайленко Р. М., Резніченко В. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - Періодизація оперно-хорової творчості українських композиторів другої половини 20-го ст. (2017)
Лі Шуай - Джаз у сучасному фестивальному просторі України (2017)
Березуцька М. С. - Діалектика еволюції бандурного мистецтва (2017)
Воскобойнікова В. В. - Інтерпретація християнської символіки в літургічних жанрах православної музики (2017)
Лю Бінь - Деміургійно-есхатологічна концепція прологу опери А. Сальєрі "Тарара" (2017)
Бортник К. В. - Тенденції хореографічного втілення міфологічних сюжетів на сцені хатобу в другій половині 20-го ст. (2017)
Герц І. І. - Тілесність як компонент танцювальної виразності, Нечаєнко Т. В. (2017)
Єрошенко О. В. - Вокалізи як засіб розвитку професійного голосу студентів спеціалізації "Акторське мистецтво драматичного театру і кіно" (2017)
Зборовець І. В. - Твори Гі де Мопассана на екрані українського телебачення (2017)
Казначеєва Т. О. - Прояв української ментальності в жанрах гопака та козачка в операх С. Гулака-Артемовського та М. Аркаса (2017)
Курінна Г. В. - Конструкція кінодраматургії як засіб маніпуляції сприйняттям глядача (на прикладі праці У. Індика "Психологія для сценаристів") (2017)
Лазаревська А. О. - Основні принципи хореографії постмодерну (2017)
Сластіна Є. Ю. - Бароковий танець та його сучасні дослідники (2017)
Островська К. В. - Традиції української народної хореографії як засіб виховання національного менталітету дошкільнят (2017)
Лі Хань - Використання історичного костюма у фільмах жанру "фентезі" в китайському кінематографі (2017)
Манько С. Б. - Створення стилю-іміджу артиста в контексті сучасної масової культури (на прикладі українських естрадних виконавців) (2017)
Ян І. М. - Декораційне оформлення вистав українського музично-драматичного театру як чинник збереження національно-культурної ідентичності (остання третина 19-го — початок 20-го ст.) (2017)
Пашкевич А. Е. - Вистави трупи Вс. Мейєрхольда 1908 р. як новий естетичний досвід харківського глядача (2017)
Вакуленко О. В. - Колірні тренди в сучасному веб-дизайні (2017)
Рощенко О. Г. - Українська симфонія пам’яті мучеників бабиного яру: доля автора та його твору (2017)
Шейко В. М. - Інтелігенція й революція в Україні (кінець 19-го – початок 20-го ст.) (2017)
Гайденко І. А. - Практика використання числової послідовності Леонардо Пізанського у творі fibonаcciphonia для оркестру (2017)
Губрій Н. В. - Михайло Верхацький як театральний критик: на прикладі рецензії на виставу "Гамлет" (1935 р.) в узбецькому драматичному театрі імені Хамзи (2017)
Золотарьова Н. С. - Метод шекспіризації в "Reminiscences des "Puritains”" Ференца Ліста (2017)
Іванніков Т. П. - Гітарні цикли М. Кастельнуово-Тедеско: символічні аспекти художніх образів (2017)
Калашникова А. І. - Творчість українських композиторів 20-х рр. 20-го ст. (2017)
Чебан В. О. - Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну (2017)
Шкурєєв К. І. - Проблема культурного героя у створенні балетів для дітей (2017)
Пасічинська Т. В. - Стилі кейджан та зайдеко в контексті американської музичної культури 18-го – 20-го ст. (історичний аспект) (2017)
Ситченко К. В. - Формування культурного змісту концепту тілесності в дослідженнях фізичної культури та мистецтва танцю (2017)
Шейко В. М. - Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті (2017)
Дунаєва Л. М. - Анархістські вчення про сутність і значення самоврядування (2017)
Кравець А. В. - Інтерпретація сучасного політичного процесу в межах політичної науки (2017)
Литвиненко І. І. - Некласичні версії політичної легітимації соціального порядку (2017)
Мінєнкова Н. Є. - Специфіка публіцистичного дискурсу з теми люстрації в Польщі в 90-х рр. XX ст. (2017)
Наумкіна С. М. - Країни Балтії після розпаду СРСР: проблеми національної самоідентифікації різних етносів, Кокорєв О. В. (2017)
Сазонов В. В. - Методологічні аспекти екологічної політики держави і її вплив на підготовку кваліфікованих кадрів в архітектурі (2017)
Скриль С. А. - Політичні системи в глобальному суспільстві (2017)
Байрак С. О. - Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування й державної влади Республіки Польща (2017)
Бацюкова С. Ю. - Статус свободи як відображення існування адвокації в суспільстві (2017)
Бусленко В. В. - Специфіка стосунків між урядом і парламентською опозицією в Польщі на початку 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Веденєєв В. О. - Застосування принципу холізму до сучасного бачення сутності держави (2017)
Гонагов Р. Р. - Геополитический аспект подхода Азербайджана к международно-правовому статусу Каспийского моря (2017)
Грабіна Г. В. - Феномен культури в структурі політичних матриць модерних соціумів: визначення адаптивного потенціалу (2017)
Іщейкін К. Є. - Передумови впровадження інструментів учасницької демократії (2017)
Каменчук Т. О. - Співвідношення політичного й державного управління, Ярох Г. М. (2017)
Кольцов В. М. - До вузького й широкого дефініювання політичної опозиції в західній політичній науці (2017)
Коннова Н. О. - Вплив мас та інституту лідерства на політичні процеси в Україні й Польщі (2017)
Майко Т. С. - Функціонування місцевого самоврядування за Конституцією України (2017)
Малишенко Л. О. - Забезпечення дії принципу верховенства права та особливості його вияву в Україні (2017)
Манташян М. К. - Демократична політична стабільність: структура безпекових викликів (2017)
Мироненко Т. В. - Оцінка політичних альтернатив у процесі прийняття політичних рішень в умовах трансформаційної демократії (2017)
Олещук П. М. - Технологічні етапи трансформації символічного складника політичного режиму (2017)
Палазова Т. М. - Основи запобігання та протидії корупції в сучасному українському суспільстві (2017)
Прошин Д. В. - Іноземна державна підтримка як джерело сили та слабкості терористичних організацій (2017)
Рибачок С. Л. - Взаємодія виборчої та партійної систем у Республіці Польща (2017)
Рябінін Є. В. - Політико-економічний вимір російського впливу на Донбас (1991–2013 рр.) (2017)
Саєнко І. В. - Моделі функціонування політичної опозиції: критерії формування й чинники впливу (2017)
Smolnikov Yu. B. - Finland’s turn to the right: the rise of the Finns party (2017)
Філатов Б. А. - Інституційне будівництво патріотичних партій у сучасному світі: параметри диверсифікації в умовах медіакратії (2017)
Шедяков В. Е. - Исторические динамики мифодизайна общества в стратегии футуродиагностики: подготовка и реализация программирования будущего, управления настоящим (2017)
Щедрова Г. П. - Адаптація України до вимог ЄС: досвід країн Балтії (2017)
Горошко Е. И. - Анализ политической коммуникации Михаила Саакашвили в социальных сетях, Ярошенко Е. В. (2017)
Милова М. И. - Преодоление прошлого или повторение пройденного: украинский контекст (2017)
Морарь М. В. - Націоналізм та його роль у теорії й практиці політичних партій (2017)
Баштанник О. В. - Національна держава в наднаціональному союзі: інституціональні структури, інституційні норми та глобальна ідентичність (приклад ЄС) (2017)
Васильченко О. М. - Фактор онтологічної безпеки в сучасних українсько-російських відносинах (2017)
Кореньков О. О. - Політична стратегія й структура організації "Ісламська держава Іраку й Леванту" (2017)
Коротков Д. С. - "Гібридна війна" та її вплив на захист прав людини й демократичні цінності в Україні (2017)
Матлай Л. С. - Королівство Іспанія – Держава Ізраїль: від "історичної аномалії" до стабільних двосторонніх відносин (1986–2016 рр.) (2017)
Русова О. С. - Формування моделі тристороннього співробітництва в межах "Веймарського трикутника" (2017)
Середюк Н. П. - Стратегічне партнерство Канади в реформуванні політичних інститутів України (2017)
Tiile (2017)
Серушт Наджат - Преемственность и трансформация политики Европейского Союза в отношении Иракского Курдистана (2017)
Content (2017)
Терещук В. І. - Моделі медійних фектів Е. Перс як інструмент аналізу характеру й напрямів використання засобів масової комунікації в зовнішньополітичній стратегії (2017)
Fernandes R. P. - Comprehensive Reconstruction of Mandibular Defects With Free Fibula Flaps and Endosseous Implants, Quimby A., Salman S. (2017)
Щепанський В. В. - Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014–2016 рр. (2017)
Fernandes R. P. - Minimally Invasive Techniques for Management of Salivary Gland Pathology, Salman S., Quimby A. (2017)
Tymofieiev O. O. - Features of Diagnostics, Clinical Course and Treatment of the Branchial Cleft Cysts, Fesenko Ie. I., Cherniak O. S., Zaritska V. I. (2017)
Tymofieiev O. O. - Diagnostics of Severity of the Trigeminal Nerve Injuries During Jaws Surgeries, Ushko N. O., Vesova O. P., Yarifa M. O. (2017)
Tymofieiev O. O. - Condition of the Teeth in Fracture Gap of the Mandible, Fesenko Ie. I., Tymofieiev O. O. (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Tymofieiev O. O. - Swimming in the Oceans of Media Technologies (2017)
Neto A. M. R. - TMJ´s Posterolateral Dislocation with Tympanic Plate Fracture − Case Report, Monteiro J. L., Borba P. M., Melo A. R., Barbosa L. M., Vasconcelos B. C. (2017)
Richardson S. - Anterior Maxillary Distraction − a Boon to Treat Cleft Maxillary Hypoplasia, Selvaraj D., Krishna S. (2017)
Tymofieiev O. O. - Facial Nerve Neuropathy Caused by its Stretching, Kryvosheieva А. I., Beridze B. (2017)
Hatab N. - The Efficiency of rhBMP-7 in Oral and Maxillofacial Bone Defects: A Systematic Review, Patel T., Bakkour A. (2017)
Vesova O. P. - Modern Diagnostic Methods Used in Surgical Treatment of Peripheral Neuralgia (2017)
Tymofieiev O. O. - Temporomandibular Joint of the Healthy Persons Upon Ragnetic Resonance Imaging, Maksymcha S. V. (2017)
Tymofieiev O. O. - Prevention of Inflammatory Complications Upon Surgeries in Maxillofacial Region, Ushko N. O., Tymofieiev O. O., Yarifa M. O., Fesenko Ie. I. (2017)
Tymofieiev O. O. - Treatment of Postoperative Neuropathy of the Trigeminal Nerve, Ushko N. O., Vesova O. P., Yarifa M. O. (2017)
Гулиев Б. Ш. - Войны эпохи глобализации: теоретические подходы, реальность и перспективы (2017)
Баштанник О. В. - Новий інституціоналізм у політико-інституційній парадигмі: конкретизація змісту поняття та параметрів дослідницької стратегії (2017)
Busheva S. M. - Pivotal interests of the Israel lobby in the United States (2017)
Климчук І. І. - Сучасний стан феміністичних досліджень світової політики: емпіричний вимір (2017)
Лукашенко Є. М. - Розширений порядок Фрідріха фон Гаєка (2017)
Mirdamad Yo. S. - Women’s socio-political status in Iran after revolution of 1979, Akbarov M. H., Mammadov S. A. (2017)
Пальшков К. Є. - Суспільно-політичні розмежування в Естонії у 1985–1991 роках (2017)
Попова М. Ф. - Політичні форми державної влади в регіонах України: історико-правовий аналіз (2017)
Угрин Л. Я. - Діалектика взаємодії політичних ідентичностей на макрорівні суспільства (2017)
Shahgaldiyev E. - About the history of Jewish norms and laws, Benmoussat A. (2017)
Бабіна В. О. - Зміна системи міжнародних відносин у контексті нових геополітичних викликів (2017)
Балацька О. Б. - Роль релігійного фактора в сучасному політичному насиллі (2017)
Бичков М. М. - Проблема структурної визначеності громадянського суспільства та її ефективності (2017)
Драшкович А. І. - Соціальна політика як пріоритетна сфера державної діяльності (2017)
Єхнич А. В. - Боротьба з корупцією: діяльність влади та громадський контроль (2017)
Іванова А. В. - Інформаційний вплив на формування толерантної свідомості в контексті політичного самовизначення (2017)
Іщейкін К. Є. - Типологізація європейських моделей бюджету участі (2017)
Козловська Л. В. - Нормандська теорія та міграційний вплив у соціально-політичних процесах України (2017)
Кольцов В. М. - Основні підходи до розуміння протестності й дисидентського руху як прототипу політичного нонконформізму та політичної опозиції (на прикладі країн Вишеградської групи) (2017)
Крук Н. В. - Інформаційна відкритість державної влади як інституційна гарантія основних принципів демократичної держави (2017)
Кушнарьов І. В. - Політична корупція в Італії: особливості, методи запобігання та їх результативність (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Теоретико-методологічна дистинкція та концептуалізація типів урядів меншості в парламентських демократіях (2017)
Польська Т. Д. - Зміна комунікаційної парадигми в інформаційному суспільстві та її вплив на політичну активність (2017)
Постовойтенко А. С. - Методологічні підходи до демократії (2017)
Проноза І. І. - Питання інформаційної безпеки як складової частини національної безпеки України (2017)
Ткачук Ю. В - Миграционные процессы и транзитная миграция в Украине (2017)
Шачковська Л. С. - Критерії ефективності діяльності політичної опозиції в демократичних країнах, Бондар С. С. (2017)
Korolevska A. V. - Megatrends of Global Development: Review of Foresight Reports (2017)
Погорська І. І. - Концептуалізація інтегративної парадигми в контексті побудови партнерства у міжнародних відносинах (2017)
Седляр Ю. О. - Фактори формування зовнішньої політики держави, Стадніченко О. І. (2017)
Семчишин С. І. - Чинники реалізації суверенітету України в умовах кризи міжнародної системи безпеки (2017)
Сморжевська А. Г. - Багатостороннє співробітництво в регіоні Індійського океану: перспективи й виклики для Індонезії (2017)
Черник П. П. - Геополітичні аспекти українсько-японської співпраці в глобальному контексті, Черник Ю. В. (2017)
Cherednyk L. A. - A military clerk as a layer of the Cossack elite (2017)
Бутко М. П. - Інституціональні механізми підвищення ефективності процесів децентралізації владних повноважень (2017)
Oliychenko I. - Synergetics and self-organization in public administration (2017)
Olifirenko L. - Improvement determinants of institutional development mechanism of agrocorporations (2017)
Ditkovska M. - Theoretical foundations of formation and development of information systems in public administration (2017)
Задорожна С. М. - Актуальні питання кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Шевченко О. М. - Державне регулювання інвестиційної діяльності у сучасних трансформаційних умовах (2017)
Харченко Ю. П. - Динаміка та тенденції стану державного управління соціально-правовим захистом дітей, позбавлених батьківського піклування: сирітство мовою цифр (2017)
Мурашко М. І. - Нові освітні стандарти як основа реформування вищої освіти, Назарко С. О. (2017)
Ребкало М. М. - Персонал пробаціцї Міністерства юстиції України: поділ та шляхи удосконалення (2017)
Денисенко К. В. - Швецький досвід реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку та його адаптація в Україні (2017)
Салькова Т. В. - Досвід формування та розвитку пенсійних систем у країнах Європейського Союзу (2017)
Лашук О. С. - Методологічні основи механізмів державного регулювання розвитку регіону (2017)
Повна С. В. - Методологія проектного менеджменту в управлінні державними інвестиційними проектами (2017)
Azizi A. - On principal ideal multiplication modules, Jayaram C. (2017)
Вакарчук С. Б. - О полных модулях непрерывности 2π-периодических функции двух переменных в пространстве L2,2, Вакарчук М. Б. (2017)
Гордевський В. Д. - Нескінченномодальні наближені розв’язки рівняння Больцмана, Гукалов О. О. (2017)
Gurdal M. - A-cluster points via ideals, Savas E. (2017)
Левчук В. Н. - О безусловных базисах ядер, порождаемых дифференциальными уравнениями второго порядка (2017)
Літовченко В. А. - Фундаментальнии розв’язок задачі Коші для параболічних систем типу Шилова з коефіцієнтами обмеженоі гладкості, Унгурян Г. М. (2017)
Лось В. М. - Параболічні за Петровським системи у просторах Хермандера (2017)
Сухорольський М. А. - Функціі Бесселя двох комплексних взаємно спряжених змінних та їх застосування у крайових задачах математичної фізики (2017)
Тарасенко А. А. - О связи между нормами операторов с особенностями на концах в весовых пространствах Гельдера и Лебега, Карелин А. А. (2017)
Tseng K.-L. - New fractional integral inequalities for differentiable convex functions and their applications, Hsu K.-C. (2017)
Бандура А. І. - Логарифмічна похідна за напрямком та розподіл нулів цілоі функціі обмеженого L-індексу за напрямком, Скасків О. Б. (2017)
Пархоменко А. Н. - Сравнительная оценка эффективности и безопасности разных режимов липидоснижающей терапии у больных с острым инфарктом миокарда, Иркин О. И., Лутай Я. М., Кушнир С. П., Белый Д. А., Степура А. А. (2016)
Бабий Л. Н. - Особенности раннего и позднего ремоделирования сердца у больных, перенесших инфаркт миокарда, в зависимости от локализации поражения, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю., Хоменко Ю. О. (2016)
Амосова К. М. - Прихильність пацієнтів з артеріальною гіпертензією до алгоритмізованої антигіпертензивної терапії в реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Долженко М. М. - Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту, Грубяк Л. М., Сохор Н. Р. (2016)
Обертинська О. Г. - Резистентна артеріальна гіпертензія: аналіз багато компонентної комбінованої антигіпертен­зивної терапії (2016)
Сичов О. С. - Валідація російськомовної версії опитувальника AF-QоL у пацієнтів з фібриляцією і тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О. (2016)
Коваленко В. Н. - Механизмы развития cердечно-сосудистой патологии при остеоартрозе, Талаева Т. В., Козлюк А. С., Братусь В. В. (2016)
Ковальова О. М. - Взаємозв’язок рівня хемерину в сироватці крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу, Ащеулова Т. В., Іванченко С. В., Гончарь О. В. (2016)
Бевзенко Т. Б. - Кардиопульмональные изменения при васкулите Шенлайна – Геноха, Головач И. Ю., Ермолаева М. В., Седая Л. В., Синяченко О. В. (2016)
Дяченко М. Ю. - Синдром no-reflow при проведенні перкутанної реперфузії міокарда як наслідок пізньої госпіталізації, Онофрейчук Д. І., Соколов М. Ю. (2016)
Несукай Е. Г. - Амилоидоз: клиника, диагностика, лечение, Даниленко А. А., Козлюк А. С., Чернюк С. В., Федькив В. А. (2016)
Європейський конгрес кардіологів – 2016 (2016)
Резолюція ХVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21–23 вересня 2016 р.) (2016)
До відома авторів (2016)
Греца Я. В. - Застосування судових доктрин у податкових спорах та їх вплив на податкове планування (2016)
Дорофеєва Л. М. - Проблеми реформування структури митних органів України (2016)
Дрозд О. Ю. - Актуальні питання державної служби в деяких країнах Західної Європи (2016)
Загорулько Є. О. - Оскарження рішень і дій органів державної виконавчої служби, пов’язаних із застосуванням заходів адміністративного примусу (2016)
Ільницький М. П. - Адміністративно-правові засади електронного урядування у сфері публічного управління в Україні (2016)
Макарчук Р. В. - Подання заяви про відсутність об’єктів оподаткування екологічним податком: проблеми тлумачення (2016)
Макух О. В. - Основоположні категорії фінансового права та їх вплив на визначення змісту фінансових правовідносин (2016)
Пирожкова Ю. В. - Процедурна функція адміністративного права: структура та фактичні ознаки (2016)
Решота В. В. - Співвідношення понять "джерело права" та "форма права" в адміністративному праві (2016)
Скворцов С. І. - Механізм правового регулювання адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (2016)
Соцька А. М. - Теоретико-правові та практичні аспекти права недієздатних осіб на працю, Соцький А. М. (2016)
Суховетрук І. І. - Особливості форм представництва прокуратурою України інтересів громадянина або держави в адміністративному суді (2016)
Форсюк В. Л. - Презумпція правомірності рішень платника податків як універсальний механізм подолання колізій податкового законодавства (2016)
Шаталова Л. М. - Електронізація адміністративної послуги апостилювання документів про освіту: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Шевчук М. О. - Особливості правового регулювання інформаційних правовідносин у діяльності органів Державної фіскальної служби в Україні (2016)
Бойсан М. Я. - Поняття соціально негативного явища "наркотизм" і його основні аспекти (2016)
Горбаченко П. А. - Типологія злочинців, винних у скоєнні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Гриненко І. О. - Філософські та логічні засади класифікацій злочинів (2016)
Зоренко Д. С. - До питання кримінальної відповідальності юридичних осіб за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (2016)
Колос М. І. - Судебник Казимира Ягайловича: кримінально-правова охорона власності (2016)
Навроцький Д. М. - Характеристика виконання наказу або розпорядження як обставини, що виключає злочинність діяння (2016)
Пивоваров В. В. - Кримінологічна характеристика сучасної транснаціональної корпоративної злочинності у фармакологічній галузі, Глушановська С. В. (2016)
Піддубна М. В. - Воєнні злочини в кримінальному праві України (2016)
Ташлицька Н. М. - Згода потерпілого на спричинення шкоди своїй власності в системі кримінального та цивільного законодавства України (2016)
Бахновська І. П. - Аналіз основних принципів забезпечення кібербезпеки в проекті Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (2016)
Котяй Т. В. - Системне тлумачення кримінального закону (2016)
Латиш К. В. - Тактичні операції діагностичного рівню під час розслідування вандалізму (2016)
Мирошниченко Т. М. - Реалізація засади презумпції невинуватості в процесі кримінального процесуального доказування (2016)
Найдьон Ю. О. - Функціональні види діяльності СБ України у сфері протидії розвідувально-підривній та іншій протиправній діяльності (2016)
Сердечна А. Ю. - Затримання в кримінальному процесуальному законодавстві та особи, уповноважені його застосовувати (2016)
Заборовський В. В. - Співвідношення понять "правова допомога" та "правова послуга" в аспекті визначення сутності професійної діяльності адвоката (2016)
Мар’юк І. І. - Захист соматичних прав людини в українському та зарубіжному законодавстві (2016)
Чичерська М. І. - Правовий статус місцевого суду та його втілення у функціях структурних одиниць із забезпечення роботи суду (2016)
Приходько А. В. - Механізми ООН у сфері забезпечення прав корінних народів (2016)
Смолій А. В. - Розвиток латиноамериканських митних союзів на сучасному етапі (2016)
До ювілею Євгенії Петрівни Свіщенко (2016)
Коваленко В. М. - Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Даниленко О. О., Кириченко Р. М., Гіреш Й. Й., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С. (2016)
Амосова К. М. - Резолюція сегмента ST після первинних перкутанних коронарних втручань: частота досягнення, клінічне значення і незалежні предиктори, Сиченко Ю. О., Руденко Ю. В., Прудкий І. В., Безродний А. Б., Кацитадзе І. Ю., Горда І. І. (2016)
Пархоменко О. М. - Гострий кардіоренальний синдром у стабільних хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST: патогенетична роль порушення ендотелійзалежної вазодилатації, Сопко О. О., Лутай Я. М., Іркін О. І., Степура А. О., Білий Д. О., Кушнір С. П. (2016)
Радченко Г. Д. - Вплив фіксованої комбінації периндоприлу й амлодипіну на ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічною хворобою серця та без неї (результати дослідження EPHES), Муштенко Л. О., Торбас О. О., Кушнір С. М., Яринкіна О. А., Поташев С. В., Сіренко Ю. М. (2016)
Бичкова Н. Г. - Імунологічні аспекти перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з хронічним обструктивним захворюванням легень, Бичкова С. А., Таран Г. А. (2016)
Сичов О. С. - Предиктори виникнення серцево-судинних подій у пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2016)
Несукай О. Г. - Оцінювання функції лівих відділів серця методом спекл-трекінг ехокардіографії в пацієнтів з гіпертрофією лівого шлуночка різного ступеня, Гіреш Й. Й. (2016)
Дячук Д. Д. - Скрининг ишемии миокарда методом оценки фазы реполяризации, Кравченко А. Н., Файнзильберг Л. С., Станиславская С. С., Корчинская З. А., Ориховская К. Б., Пасько В. С., Михалев К. А. (2016)
Кваша Е. А. - Профиль сердечно-сосудистого риска у мужчин, проживающих в городе: 35-летняя динамика, Смирнова И. П., Горбась И. М., Срибная О. В. (2016)
Лебідь І. Г. - Стать-детерміновані відмінності в оперованих та неоперованих дорослих із природженими вадами серця, Ємець І. М. (2016)
Гарміш О. О. - Оцінка показників запальної активності та ураження периферичних судин як маркерів серцево-судинного ризику в жінок з ревматоїдним артритом, Левченко В. Г., Сіренко Ю. М., Ікоркін М. Р. (2016)
Сіромаха С. О. - Випадок невідкладного лікування тріпотіння передсердь у новонародженого, Прокопович Л. М., Залевський В. П., Парацій О. З., Головенко О. С., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2016)
Голтвян О. М. - Сучасні погляди на кальцифікацію вінцевих артерій та методи її діагностики, Кияк Ю. Г., Барнетт О. Ю. (2016)
Пам’яті Георгія Вікторовича Дзяка (1945–2016) (2016)
Contents (2017)
Banakh I. - An example of a non-Borel locally-connected finite-dimensional topological group, Banakh T., Vovk M. (2017)
Bandura A. I. - Properties of power series of analytic in a bidisc functions of bounded L-index in joint variables, Petrechko N. V. (2017)
Bodnar D. I. - Convergence criterion for branched continued fractions of the special form with positive elements, Bilanyk I. B. (2017)
Vasylyshyn T. V. - Topology on the spectrumof the algebra of entire symmetric functions of bounded type on the complex L∞ (2017)
Gavrylkiv V. M. - Superextensions of three-element semigroups (2017)
Gumenchuk A. I. - Points of narrowness and uniformly narrow operators, Krasikova I. V., Popov M. M. (2017)
Dzhaliuk N. S. - The structure of solutions of the matrix linear unilateral polynomial equation with two variables, Petrychkovych V. M. (2017)
Ilash N. B. - Poincar´e series for the algebras of joint invariants and covariants of n quadratic forms (2017)
Kulyavetc' L. V. - Representation of spectra of algebras of block-symmetric analytic functions of bounded type, Mulyava O. M. (2017)
Litovchenko V. A. - Parabolic systems of Shilov-type with coefficients of bounded smoothness and nonnegative genus, Unguryan G. M. (2017)
Makhnei O. V. - Boundary problem for the singular heat equation (2017)
Nykyforchyn O. R. - Approximation of capacities with additive measures, Hlushak I. D. (2017)
Hajjej Z. - A note on the necessity of filtering mechanism for polynomial observability of time-discrete wave equation (2017)
Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937— 22.02.2017) (2017)
Власюк Т. М. - Вищий навчальний заклад як суб’єкт економічної діяльності (2017)
Петрова-Кумінська С. В. - Інноваційні аспекти підготовки фахівців для опоряджувальних виробництв текстильних предприємств Республіки Білорусь, Будкуте І. О., Щербина Л. О. (2017)
Попова Т. І. - Сутнісні характеристики інноваційних технологій як виду сучасних освітніх ресурсів, Беседіна Ю. О. (2017)
Гаджієва Л. М. кизи - Особливості стимулювання товарно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2017)
Грона А. В. - Стан та шляхи вдосконалення системи адміністрування ПДВ (2017)
Попрозман О. І. - Формування інститутів соціальної інфраструктури в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Hotra V. V. - Variables affecting consulting projects success (2017)
Єршова О. О. - Особливості стратегічного управління портфелем бізнесів підприємств (2017)
Сергачова А. О. - Маркетингові джерела створення вартості і підприємств на ринку (2017)
Степова В. Е. - Вдосконалення механізму просування товарів шкіргалантерейної промисловості на ринку (2017)
Кухленко О. В. - Мобілізація інвестиційних ресурсів України у середньостроковій перспективі, Смірнова О. О. (2017)
Ткачук В. А. - Інвестиційна програма забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Тищенко Л. - Індекс фінансового стресу для України, Чайбок А. (2017)
Волошин І. - Прогнозування рівня використання підтверджених кредитних ліній та показників ризику за ними (2017)
Вдовиченко А. - Функція реакції фіскальної політики та фіскальна стійкість в Україні (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Tyshchenko L. - A Financial Stress Index for Ukraine, Csajbok A. (2017)
Voloshyn I. - Predicting the Utilization Rate and Risk Measures of Committed Credit Facilities (2017)
Vdovychenko A. - Fiscal Policy Reaction Function and Sustainability of Fiscal Policy in Ukraine (2017)
Воденніков С. А. - Запорізька державна інженерна академія та ВАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" - разом у майбутнє, Кириченко О. Г. (2013)
Міняйло Н. О. - Моделювання системи управління розподілом шихти між приймальними бункерами агломераційних машин, Пазюк М. Ю., Дузенко О. І. (2013)
Воденніков С. А. - Вплив способу подавання пило- вугільного палива на ефективність його використання під час доменного плавлення, Аносов В. Г., Лаптєв Д. О. (2013)
Гаврилко С. О. - Дослідження характеристик міцності окатишів під час відновлення, Куріс Ю. В., Мосейко Ю. В., Гаврилко Ю. С. (2013)
Харченко А. В. - Расчет параметров жидкофазного равновесия в системе Fe-O (2013)
Сигарев Е. Н. - Формирование реакционных зон в жидкой ванне при вращении погружной фурмы, Чернятевич А. Г., Сигарев Н. К., Зарандия А. С. (2013)
Гресс А. В. - Физическое моделирование гидродинамики жидкого металла в литейном ковше, оборудованном фильтрующей перегородкой, Стороженко С. А. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія одержання та службові властивості термітної сталі 20 (2013)
Кириченко О. Г. - Механізми карбідування заліза під час термокаталітичного розпаду монооксиду вуглецю (2013)
Очинський В. М. - Особливості збагачення рудної алюмінієвої сировини України, Насекан Ю. П. (2013)
Ігнат’єв В. С. - Дослідження взаємодії алюмінію з кріолітоглиноземним електролітом (2013)
Шаломеев В. А. - Влияние формы и размеров интерметаллидов на свойства магниевого литья (2013)
Грицай В. П. - Перенесення маси під час електролізу розплавлених солей, які містять іони тугоплавких металів (Повідомлення 2), Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Румянцев В. Р. (2013)
Малишев В. В. - Про співвідношення термодинамічних і кінетичних параметрів при дослідженні процесів хлорної металургії, Нікуліна Г. Ф., Іващенко В. І., Листопад Д. О. (2013)
Колобов Г. О. - Деякі аспекти зниження вартості титанової продукції, Печериця К. А., Павлов В. В., Овчинников О. В., Шульга К. С. (2013)
Гунько И. М. - Термодинамический анализ окислительного обжига известкованного кека при производстве пентаоксида ванадия (2013)
Малышев В. В. - Влияние условий натриетермического восстановления на характеристики ниобиевых порошков, Мраморнов Б. С., Габ А. И., Гладкая Т. Н., Науэр Г. (2013)
Колобов Г. А. - Вторичные редкие металлы, Панов В. С., Еретнов К. И. (2013)
Косенко В. М. - Вибір раціонального складу флюсів плавлення акумуляторного брухту в короткобарабанних обертових печах, Кубякіна О. В. (2013)
Коляда В. П. - О влиянии вольфрама и молибдена на образование гетерополиарсенитов со смешанной структурой лигандов, Циганок А. П., Василенко Т. Г., Беренда Н. В. (2013)
Швец Е. Я. - Оценка перспектив применения арсенида галлия и сплавов на его основе в качестве материалов для солнечных элементов, Коломоец А. Г. (2013)
Жавжаров Е. Л. - Некоторые особенности поведения водорода в кристаллическом кремнии, Критская Т. В., Матюшин В. М., Чащинов Ю. М. (2013)
Середа Б. П. - Повышение износо- и коррозионной стойкости деталей оборудования металлургических предприятий, Михайлин В. Н., Кругляк И. В., Кругляк Д. О. (2013)
Потапенков А. П. - Совершенствование технологии резки листов катодного никеля, Пилипенко С. С., Серебренников Ю. Г., Киреев К. В., Марков Д. С., Тарасов В. К. (2013)
Пятак Р. М. - Оптимізація параметрів механізмів переміщення електродів лугових сталеплавильних печей із гідромеханічним приводом (2013)
Ніколаєнко А. М. - Система автоматичного регулювання процесу агломерації на базі нечіткої логіки, Міняйло Н. О., Феленко К. І. (2013)
Радченко Ю. М. - До управління тепловим режимом рекуперативних нагрівальних колодязів з опалюванням із центру поду, Іванов В. І., Зінченко В. Ю., Гупало О. В. (2013)
Середа Б. П. - Стан виробництва та споживання прокату чорних металів в Україні, Іващенко В. І., Проценко В. М., Жагров А. С. (2013)
Быткин С. В. - Эффективное преодоление ОАО "Металлургический комбинат "Запорожсталь" негативных процессов на традиционных экспортных рынках металлопроката, Големба В. Е., Деримедведь О. С., Коломиец В. А., Критская Т. В., Смирнова Т. С., Чебоненко А. А. (2013)
Титул, зміст (2014)
Азизов Т. Я. - Строгие и бистрогие плюс-операторы, Сендеров В. А., Хацкевич В. А. (2014)
Дегтярев С. П. - Эллиптико-параболическое уравнение и соответствующая задача со свободной границей I: Эллиптическая задача с параметром (2014)
Dyachenko E. - On the Shapiro-Lopatinkii condition for elliptic problem (2014)
Лінчук Ю. С. - Про операторний аналог теореми додавання для косинуса (2014)
Protasov І. - Kaleidoscopical configurations, Protasova K. (2014)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні багатофазові Sigma-розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. I. (2014)
Снітко Г. А. - Про одну коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння в області з вільною межею (2014)
Волкова М. Г. - Критерий безусловной базисности семейств векторных экспонент, Олефир Е. И. (2014)
Анатичук Л. І. - Про життя й наукову діяльність Жана Шарля Анатаза Пельтьє (За матеріалами фільму на XVI Міжнародному Форумі з термоелектрики) (2015)
Касіян А. І. - Перспективи низькорозмірних органічних матеріалів для термоелектричних застосувань, Пфлаум Й., Сандуляк І. І. (2015)
Кахраманов К. Ш. - Тривимірні нанооб’єкти в шаруватих дисипативних середовищах АV2BVI3, Алескеров Ф. К., Набієва С. А., Кахраманов С. Ш. (2015)
Зіанні К. - Моделювання термоелектричних властивостей модульованих нанокомпозитів (2015)
Анатичук Л. І. - Дослідження двошарових термоелементів з періодично профільованою поверхнею, Ніцович О. В. (2015)
Фреліх. Т. - Калібрувальний стенд для датчиків теплового потоку, Хоманн М., Шаллес М. (2015)
Лобунець Ю. М. - ТЕГ теплообмінного типу для мікро – ТЕС (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського