Ворнер Д. Ф. - Ще один модифікований варіант багатоцільового радіоізотопного термоелектричного генератора, що забезпечує живленням марсохід Curiosity (2015)
XVI Міжнародний форум з термоелектрики (2015)
Дашевський Зиновій Мойсейович (до 70-річчя від дня народження) (2015)
Михайловський Віліус Ярославович (2015)
Шоробура І. - Розвиток української географічної науки в ХІХ столітті (2013)
Вачевський М. - Напрями формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів у процесі вивчення економічних дисциплін (2013)
Кияновська Л. - Quo vadis, церковні хори? (2013)
Оршанський Л. - Проблема розвитку творчої особистості: філософський та психолого-педагогічний аспекти, Валько А. (2013)
Васьківська Г. - Методологічні підходи до створення концепції формування системи знань про людину в учнів старшої школи (2013)
Захарчук Н. - Шляхи формування системи екологічних знань старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу (2013)
Примаченко Н. - Сутність виховання і розвитку культури учнів початкової і основної школи в освітньо-виховних напрямах (2013)
Зеленська О. - Організація експериментального дослідження особливостей культурологічної підготовки майбутніх фахівців МВС України (2013)
Кекош О. - Слово Пастиря. Пам’ятай день святий святкувати (2013)
Малик Л. - Сутність архітектури та культурної спадщини Києва для виховання учасників туристичних походів шкільним та спортивним туризмом у контексті відносин людини і природи (2013)
Невмержицька О. - Виховні цінності у педагогічній думці Західної України міжвоєнного періоду (2013)
Микитюк О. - Сучасна стратегія екологоорієнтованого виховання як складової соціально-культурної діяльності (2013)
Карпа І. - Використання online-ресурсів при вивченні англійської мови студентами ВНЗ (2013)
Малюга О. - Критерії встановлення рівня володіння майбутніми вчителями початкової школи іншомовним читанням (2013)
Куб’як Н. - Розвиток інституту усиновлення в Україні: питання національного рівня (2013)
Страхарчук В. - Сучасні підходи до забезпечення якості підготовки випускників вищих навчальних закладів (2013)
Гапонова В. - Іноземна мова як навчальний предмет для створення спеціальних проблемних ситуацій (2013)
Задільська Г. - Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції у студентів мовної спеціальності ВНЗ (2013)
Гайдук С. - Методика використання story project у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку (2013)
Матійчин І. - Пісенна творчість отця Володимира Стеха у контексті його релігійно-просвітницької діяльності (2013)
Шаран О. - Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів на позаурочних заняттях з математики (2013)
Бабич В. - Спрямованість на розкриття свого потенціалу як необхідна умова підвищення рівня соціального здоров’я підлітка (2013)
Чорней І. - Інноваційна виховна діяльність учителя: концептуальні засади (2013)
Каленик І. - Розвиток творчої самостійності в процесі формування навичок читання з листа у студентів мистецьких факультетів (2013)
Сенюта О. - Вторинна номінація як засіб втілення комунікативних стратегій автора у художньому творі (2013)
Пікуш О. - Фонетична компетенція студентів-філологів: зміст та структура, Жирик У. (2013)
Мельник В. - Теоретичні аспекти розвитку творчих якостей особистості засобами української духовної хорової музики, Мельник Ю. (2013)
Худзей О. - Актуалізація ідей навчання іноземних мов у спеціалізованих навчальних закладах з їх поглибленим вивченням (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) в умовах масової школи (2013)
Перішко І. - Роль менеджера, його завдання та ефективність в туристичній діяльності ринкової економіки (2013)
Кепша Р. - Професійна компетентність інженерів нафтової промисловості: теоретичний аспект (2013)
Кадубовська С. - "Визначення стану викладання фахових понять з дизайну у НПУ імені М.П. Драгоманова на основі аналізу змісту Освітньо-професійного комплексу підготовки вчителя технологій Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова” (2013)
Шепеленко С. - Теоретичні основи формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного і кар’єрного шляху (2013)
Демчук Т. - Поняття музикотерапії та особливості її використання у педагогічній роботі з учнями дитячої музичної школи (2013)
Василиків І. - Ефективність застосування електронного підручника при вивченні дисципліни "Маркетинг” (2013)
Мусаєв Е. - Перспективи інноваційного розвитку агропромислового комплексу регіону (2013)
Титул, зміст (2014)
Барсегян А. Г. - Уравнение свертки с ядром, представленным через гамма распределения (2014)
Кіндибалюк А. А. - Застосування узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій до розв'язування задачі Коші для рівняння адвекції, Притула М. М. (2014)
Кожанов А. И. - Задача сопряжения для некоторых неклассических дифференциальных уравнений высокого порядка, Шарин Е. Ф. (2014)
Ковалев Ю. Г. - К теории неотрицательных точечных гамильтонианов на плоскости и в пространстве (2014)
Михайлец В. А. - Предельные теоремы для общих одномерных краевых задач, Чеханова Г. А. (2014)
Мегралиев Я. Т. - Oб одной обратной краевой задаче для псевдопараболического уравнения третьего порядка с интегральным условием первого рода, Шафиева Г. Х. (2014)
Степанова Е. В. - Эффект затухания решений параболических уравнений высокого порядка с двойной нелинейностью и вырождающимся абсорбционным потенциалом (2014)
Тригуб Р. М. - Преобразование Фурье квазивыпуклых функций и функций класса V* (2014)
Титул, зміст (2014)
Bokalo M. - Initial-boundary value problems for anisotropic elliptic-parabolic-pseudoparabolic equations with variable exponents of nonlinearity, Domanska H. (2014)
Опритова М. А. - О начально-краевой задаче в полуполосе для обобщенного уравнения Кавахары, Фаминский А. В. (2014)
Копачевский Н. Д. - О спектральном признаке устойчивости в проблеме малых движений идеальной капиллярной жидкости с несвязной свободной поверхностью, Ситшаева З. З. (2014)
Koroliuk V. S. - Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes, Manca R., D'Amico G. (2014)
Очеретнюк Е. В. - Метод сравнения для дифференциальных уравнений с производной Хукухары в пространстве conv(R, Слынько В. И. (2014)
Solodky S. G. - A class of periodic integral equations with numerical solving by a fully discrete projection method, Semenova E. V. (2014)
Вакарчук С. Б. - Структурные характеристики функций из L_2 и точные значения поперечников некоторых функциональных классов, Шабозов М. Ш., Забутная В. И. (2014)
Вихор Л. М. - Перенос тепла й електричного заряду на границі "термоелектричний матеріал – метал”, Горський П. В. (2015)
Алім Омерджі - Співіснування іонних і ковалентних атомних зв'язків (неоднорідність зв'язків) і термоелектричні властивості інтерметалічних клатратів, Грінь Ю. (2015)
Гайдар Г. П. - Про деякі особливості анізотропії термоЕРС у недеформованих і пружно деформованих монокристалах n Si та n Ge, Баранський П. І. (2015)
Ромака В. А. - Дослідження особливостей механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Hf1-хTmxNiSn, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовський В. Я., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Горинь А. М. (2015)
Анатичук Л. І. - Оптимізація системи живлення термоелектричного теплового насоса рідина-рідина, Прибила А. В. (2015)
Кобилянський Р. Р. - Комп’ютерне моделювання локального теплового впливу на біологічну тканину, Москалик І. А. (2015)
Ісмаілов Т. А. - Результати теоретичних досліджень системи охолодження елементів РЕА, що працюють у режимі повторно-короткочасних тепловиділень, Євдулов О. В., Євдулов Д. В. (2015)
Громов Г. Г. - Термоелектричні датчики теплового потоку, Глязер С. А., Захарцев Ю. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Дегтярев С. П. - Эллиптико-параболическое уравнение и соответствующая задача со свободной границей II: гладкое решение (2014)
Исарюк И. М. - Краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным условием и вырождениями, Пукальский И. Д. (2014)
Королюк Д. В. - Экспоненциальные статистические эксперименты с настойчивой линейной регрессией с равновесием (2014)
Логачёв А. В. - Функциональный закон повторного логарифма для стохастических интегралов Ито (2014)
Мартинюк П. М. - Існування та єдиність розв'язку задачі з вільною межею в теорії фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням впливу техногеннних факторів (2014)
Нейман Е. В. - Обобщенная касательная интерполяционная задача (2014)
Сёмкина Е. В. - Интегродифференциальные уравнения Вольтерра второго порядка, неразрешённые относительно старшей производной. Случай полуограниченных операторных коэффициентов (2014)
Волчков В. В. - О допустимом асимптотическом поведении функций с нулевыми интегралами по геодезическим на сфере, Савостьянова И. М. (2014)
Рогачова О. І. - Структура тонких плівок p-Bi2Te3, отриманих термічним випаровуванням у вакуумі із одного джерела, Будник О. В., Федоров О. Г., Кривоногов С. І., Матейченко П. В. (2015)
Вихор Л. М. - Електричний опір контакту термоелектричний матеріал – метал, Горський П. В. (2015)
Меньшикова С. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках PbSe, легованого хлором, Рогачова О. І., Сіпатов А. Ю., Кривоногов С. І., Матейченко П. В. (2015)
Анатичук Л. І. - Компю’ютерне моделювання термоелектричних ОТЕС, Поляк В. М. (2015)
Михайловський В. Я. - Проектування термоелектричних каскадних модулів з секційними вітками на основі Bi2Te3-PbTe-TAGS, Вихор Л. М., Максимук М. В., Мочернюк Р. М. (2015)
Євдулов О. В. - Теоретичні дослідження термоелектричного елемента шаруватих конструкцій, Євдулов Д. В. (2015)
Стадник Б. І. - Термометричні шуми та метрологічні характеристики термоелектричних термометрів, Яцишин С. П. (2015)
Рагімова Т. A. - Дослідження термоелектричної системи для локального заморожування тканин гортані, Євдулов О. В. (2015)
Гуцул Іван Васильович (2015)
Бєляк О. М. - Підготовка студентів немовних спеціальностей шляхом моделювання в процесі навчання (2013)
Толкачова А. С. - Комунікативна компетентність особистості як психолого-педагогічна проблема (2013)
Шушара Т. В. - Особенности организационно-методической деятельности учебных округов Украины в 19 - начале 20 века: история и современность (2013)
Кічук Я. В. - Формування у молодших школярів першооснов громадянськості: деякі аспекти проблеми (2013)
Кожухар Ж. В. - Мотиваційно-аксіологічний компонент науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики: структурний аналіз (2013)
Кондратьєва О. М. - Компетентнісний підхід у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Лу Лу - Особливості формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики в умовах міжкультурної комунікації (2013)
Сніговська О. В. - Формування професійного іміджу майбутнього спеціаліста - представника соціономічної сфери діяльності у процесі фахової підготовки (2013)
Мушинська Н. С. - Методологічні основи формування компетентності саморозвитку майбутніх економістів у позааудиторній навчально-виховній діяльності (2013)
Душка А. Л. - Индивидуально-психологические особенности личности с психофизическими отклонениями (2013)
Гуз Н. В. - Психологічні особливості особистості, схильної до перебування у деструктивних культах (2013)
Сакалюк О. - Традиційні та нові підходи до проблеми формування емпатійної культури майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Яницька О. Ю. - Авторитет викладача та ефективність спілкування, Іванюта О. В. (2013)
Іванюта О. В. - Генезис та взаємозв'язок різних видів мислення як психологічна проблема, Яницька О. Ю. (2013)
Чай Пэнчэн - Педагогические принципы и условия формирования художественно-стилевой компетентности будущего учителя музыки (2013)
Дичинко М. П. - Особливості мовленнєвого розвитку дітей шести років (2013)
Панфілова О. - Станіслав Схейбаль - ключова фігура кременецького фотографічного руху (2013)
Ямницький О. В. - Ціннісні орієнтації в життєдіяльності особистості (2013)
Кара О. Д. - Вдосконалення графічних навичок майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі малювання за уявленням (2013)
Богданова І. М. - Сутність і структура особистісної змобілізованості майбутнього соціального педагога (2013)
Велитченко Л. К. - Педагогічна взаємодія як аналогова модель психологічного супроводу (2013)
Кожухар Ж. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження діяльнісно-операційного компоненту науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Князян М. О. - Самостійно-дослідницька діяльність як засіб підготовки майбутніх учителів до подолання педагогічних бар'єрів (2013)
Пилипюк К. М. - Теоретичні засади дослідження проблеми педагогічної занедбаності школярів (2013)
Білоус О. С. - Формування дидактичної культури майбутнього викладача вищої школи (2013)
Жогно Ю. П. - Діагностика цільової детермінації переживання критичної ситуації (2013)
Соколова А. В. - Вплив музики на мозок людини (2013)
Турчак А. Л. - Формування мотивації до навчання у майбутніх учителів фізичної культурі засобами інтерактивних технологій, Шевченко А. О. (2013)
Черняк С. Г. - Розвиток управлінської думки: ретроспективний підхід (2013)
Куценко В. Ю. - Нравственное сознание учителя (2013)
Вихор В. Г. - Методика підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів (2013)
Павелко І. І. - Формування правосвідомості і соціально-правової активності студентів юридичних ВНЗ (2013)
Єиніцька Т. В. - Корелятиви індивідуально-типологічних властивостей та стратегій "прихильності" учасників програм з профілактики адиктивної поведінки у навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Чумаева Ю. В. - Проблема медико-психологической реабилитации пожарных-спасателей с позиций индивидуально ориентированного подхода, Огуленко А. П., Шафран Л. М. (2013)
Наші автори (2013)
Кацуба Р. М. - Окремий аспект удосконалення адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та можливості його реалізації Національною поліцією (2016)
Репан М. І. - Особливості прийняття інспекторами патрульної поліції м. Дніпро заяв та повідомлень про скоєння насилля в сім`ї (2016)
Мінченко С. І. - Науково-історичний аналіз боротьби з розбійними нападами в Україні в період першої кодифікації права (1922-1927 рр.) (2016)
Несправа М. В. - Філософсько-правові ідеї Ф. М. Достоєвського (2016)
Нестерович В. Ф. - Легітимація народної законодавчої ініціативи в Україні (2016)
Голобутовський Р. З. - Взаємодія судової влади з громадськістю: теоретико-прикладний аспект (2016)
Завгородня Ю. С. - Сім’я звичаєвого (традиційного) права: аспекти типології (2016)
Кучук А. М. - Соціологічне розуміння права: загальна характеристика (2016)
Орлова О. О. - Місце судового прецеденту в системі джерел українського права, Страшко О. В. (2016)
Печерський О. В. - Фундаментально-правові аспекти децентралізації влади в Україні: поняття, ризики, шляхи втілення в життя (2016)
Сердюк І. А. - Акт тлумачення норм права: поняття та особливості (2016)
Сердюк Л. М. - Повноваження Конституційного Суду України тлумачити закони: аргументи "за" і "проти" (2016)
Долгорученко К. О. - Організація служби Імперського міністерства народної просвіти і пропаганди "Вінета" на території Рахскомісаріату "Україна" (2016)
Романов В. П. - Розвиток законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні: історико-правова експозиція (2016)
Собакарь А. О. - Сучасна парадигма транспортної безпеки: адміністративно-правовий аспект (2016)
Дрозд О. Ю. - Система адміністративного законодавства у сфері проходження державної служби (2016)
Мінаєва О. М. - Сплата податку як процедурна стадія виконання податкового обов’язку (2016)
Тищенкова І. О. - Адміністративно-правові засади надання електронних послуг в Україні (2016)
Чаплинська Ю. А. - Щодо визначення поняття дисциплінарної відповідальності державних службовців (2016)
Щокін Р. Г. - Ліцензування освітньої діяльності: державно-управлінський аспект (2016)
Курило В. О. - Адміністративні процедури вирішення податкових спорів: зарубіжний досвід (2016)
Малихіна В. В. - Особливості організації адміністративного судочинства в зарубіжних країнах (2016)
Плотнікова К. О. - Правове значення розмежування доходів між бюджетами (2016)
Церковний О. В. - Територіальність і резидентство при визначенні бази оподаткування податку на додану вартість (2016)
Шутлів Д. С. - Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету як захід впливу за нецільове використання бюджетних коштів (2016)
Вишня В. Б. - Методика побудови моделі оптимізації розміщення вагоконтрольних пунктів для боротьби з викраданням вантажів на залізницях (2016)
Уваров В. Г. - Принципи кримінального процесу в системі гарантій правосуддя (2016)
Юнін О. С. - Деякі особливості судового захисту прав людини при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Коваленко А. В. - Сутність та соціально-правовий статусу поліції як суб’єкта запобігання злочинності в державі (2016)
Краснобрижий І. В. - Практичні аспекти організації виявлення та боротьби з Dos та Ddos атаками, які використовуються для порушення нормального функціонування державних контентів (2016)
Плетенець В. М. - Особливості встановлення психологічного контакту при допитах за участю захисника (2016)
Антонюк О. В. - Способи вчинення хуліганства з використанням вогнепальної або холодної зброї чи предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень (2016)
Галемін О. А. - Об’єкт хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує службові обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (2016)
Дячкін М. О. - Об'єкт та предмет злочину "масові заворушення" (2016)
Куратченко М. В. - Обстановка вчинення сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією (2016)
Сіроух І. В. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення обшуку при розслідуванні створення або утримання місць розпусти і звідництва, учинених організованими групами (2016)
Тишлек Д. П. - Інформаційно-телекомунікаційні технології як сучасний оперативно-розшуковий засіб протидії економічній злочинності оперативними підрозділами Національної поліції України (2016)
Хірний О. К. - Окремі аспекти інформаційного забезпечення діяльності оперативної служби (2016)
Чабаненко Т. В. - Сучасний стан організації взаємодії кримінально-виконавчої інспекції з сектором кримінальної поліції при здійсненні контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням (2016)
Рецензії (2016)
Конкурси (2016)
Персоналії (2016)
Довідка про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Залізняк C.-М. - Вірші (2016)
Кропивка В. - Вірші (2016)
Горицвіт Т. - Написані мовою лілій (2016)
Горицвіт Т. - Ноша від ангела (2016)
Горицвіт Т. - Травневі іриси (2016)
Горицвіт Т. - Конвалія-мандрівниця (2016)
Горицвіт Т. - Літня симфонія в жовтому й білому (2016)
Моцебекер О. - Полетіли (2016)
Моцебекер О. - Чужа (2016)
Моцебекер О. - Живи (2016)
Моцебекер О. - Вона чекає (2016)
Моцебекер О. - Руда (2016)
Пригода О. - Діточки (2016)
Пригода О. - Мамці на плаття… (2016)
Пригода О. - Мотрона (2016)
Гільчук В. - Вірші (2016)
Нестеренко А. - Вірші (2016)
Литвин О. - Вірші (2016)
Михайлик В. - Проза, вірші (2016)
Тріус В. - Вірші (2016)
Шебеліст С. - Випробування Україною: російські ліберали й одвічне українське питання (2016)
Неживий О. - Причастя рідним краєм. Краєзнавчий нарис про село Хитці (2016)
Тимошик М. - Давні школи в українському селі: від козацької до церковноприходської (2016)
Дейна Л. - Структурно-семантичні параметри аксіологічного кола "Я-громадянин" у новітньому українському щоденниковому дискурсі (2016)
Лукаш Н. - Засоби реалізації приблизної квантитативної семантики в реченнях структурної моделіSub + Praed (Cор+ Num) Quant (2016)
Krol T. - The Manifestation of Internal Conflict by Means of Ekphrasis in John Banville’s The Sea (2016)
Мелешко В. - Ідейно-художні домінанти збірки прози"Нехворощ" Любові Пономаренко (2016)
Білик Г. - Фронтова творчість Бориса Гуменюка (2016)
Степаненко М. - Листовна розмова полтавських письменників з Олесем Гончаром (2016)
Лущій С. - Історичні романи Миколи Лазорського (2016)
Орлова О. - Іван Долюк: політ над льодовиками та долинами (2016)
Подрига В. - Образ Лубен у творах Володимира Леонтовича(до150-річчя від дня народження прозаїка) (2016)
Смирнов В. - Академік трьох академій полтавець Юрій Олексійович Митропольський(1917–2008). До 100-річчя від дня народження, Руденко О. (2016)
Полянська Г. - Професійні композитори Полтавщини (2016)
Шкурка М. - "Де ти бродиш, моя доле? Не докличусь я тебе!" Драма останнього Шевченкового кохання (2016)
Вертій О. - Характерник із Лавіркового(Матеріали до життєпису кобзаря Ігоря Рачка) (2016)
Шебеліст С. - "Малоросійський патріотизм був предком українського націоналізму". Інтерв’ю з істориком Юрієм Волошиним (2016)
Діптан І. - Михайло Грушевський про національно-державну ідею в добу Української революції(Хмельниччина, 1650–1657) (2016)
Радько Г. - Антін Крушельницький і його родина в лещатах білопольської дефензиви та радянської НКВС (2016)
Наєнко М. - Велика страдниця, вірна дочка України Надія Суровцова (2016)
Дичко І. - Пам’яті товариша(Миколи Васильовича Костенка) (2016)
Степаненко Н. - Часопис "Рідний Край" (1905–1916) на вістрі часу (2016)
Білик Г. - Ідеальні книги Володимира Костюка (2016)
Невмійко О. - Коли виростає добро? Рецензія на книгу: Горицвіт Т. Казка про шишку, яка мріяла стати їжачком: казка: для дошк. та мол. шк. віку/ Тетяна Горицвіт. – Полтава:Видавець Шевченко Р. В., 2016. – 100 с. (2016)
Пархоменко Л. - "Краща книга Полтавщини–2016": віншування лауреатів (2016)
Білик О. - Ушанування 85-річчя Григора Тютюнника на Полтавщині (2016)
Наші автори (2016)
Contens (2016)
Горський П. В. - Про умови високої добротності й методики пошуку перспективних надграткових термоелектричних матеріалів (2015)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості тонких плівок на основі легованого стибієм станум телуриду, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковишин В. І. (2015)
Михайловський В. Я. - Режими роботи автомобілів за понижених температур. Необхідність використання нагрівачів та раціональність застосування термогенераторів для їх роботи, Максимук М. В. (2015)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний прилад для вимірювання внутрішньоочної температури, Пасєчнікова Н. В., Задорожний О. С., Кобилянський Р. Р., Гаврилюк М. В., Назаретян Р. Е., Мирненко В. В. (2015)
Філін С. О. - Економічні транспортні термоелектричні холодильники із дворівневим регулюванням температури: досвід створення й результати випробувань, Ясінська Б. (2015)
Ісмаїлов Т. А. - Комплекс для інтенсивної терапії немовляти на базі термоелектричних перетворювачів енергії, Хуламагомедова З. А. (2015)
Анатичук Л. І. - Про використання термоелектричного охолодження в дерматології та косметології, Денисенко О. І., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я. (2015)
Ісмаїлов Т. А. - Термоелектричний теплообмінний апарат рекуперативного типу з тепловими містками, Казумов Р. Ш., Рамазанова Д. К. (2015)
Хазамова М. А. - Термоелектрична система контрастного теплового впливу на рефлексогенні зони стопи людини, Юсуфов Ш. А. (2015)
Булат Л. П. - Міжнародна лабораторія "Термоелектричне перетворення енергії й наноінжинірінг термоелектричних структур”, Федоров М. І. (2015)
Булат Л. П. - Магістерська програма "Термоелектричне перетворення енергії” в університеті ІТМО, Федоров М. І., Новотельнова А. В. (2015)
Ганзенко О. О. - Вплив світових політико-правових процесів на розвиток української держави: основні загрози та правові засоби протидії, Шейда В. Ю. (2016)
Середа А. М. - Державна ідеологія та її основні ознаки в імперську добу (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правовий вимір (2016)
Миколенко В. А. - Роль Венеціанської комісії в реформуванні прокуратури України на сучасному етапі (2016)
Агєєв О. Д. - Роль омбудсмана з питань міграції в захисті прав внутрішньо переміщених осіб (2016)
Фелонюк Т. А. - Французька комуна як зразок вдалої організації місцевого управління (2016)
Волкова А. В. - Особливості змісту договору перевезення вантажів автомобільним транспортом (2016)
Наумова Н. М. - Правові гарантії забезпечення недоторканності житла у ФРН (2016)
Ханієва Ф. М. - Майно як вклад до господарського товариства (2016)
Коваленко Л. П. - Поліцейські заходи патрульної поліції, Тарасов І. С. (2016)
Коломоєць Т. О. - Право особи на лінгвістичну (мовну) допомогу в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні, нормативні та праксеологічні питання (2016)
Дрозд О. Ю. - Зарубіжний досвід узгодження та розмежування публічно-правового й приватноправового регулювання проходження державної служби й можливості його використання в Україні (2016)
Корольов Ю. О. - Сутність, поняття і призначення вищих навчальних закладів України (2016)
Прокопенко В. В. - Щодо питання про взаємодію органів доходів і зборів із суб’єктами господарювання (2016)
Яковенко Є. О. - Актуальні аспекти інформаційних правовідносин, пов’язаних із діяльністю органів Державної фіскальної служби України (2016)
Господаренко В. М. - Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади (2016)
Калугин Є. П. - Штрафні бали як вид адміністративного стягнення: зарубіжний досвід і його впровадження в Україні (2016)
Турченко О. Г. - Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції), Панасюк І. О. (2016)
Калюга К. В. - Щодо побудови типового криміналістичного портрета злочинця в різних видах злочинів (2016)
Варенья Н. М. - Щодо оцінювання терористичної уразливості об’єктів критичної інфраструктури (2016)
Корольов В. О. - Завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності щодо протидії транскордонній організованій злочинності в Україні (2016)
Коломоєць Т. О. - Рецензія на монографію "Правове регулювання фінансової безпеки України" (2016)
Велмре Е. - Деякі невідомі сторінки життя Томаса Йоганна Зеєбека (2015)
Вихор Л. М. - Особливості переносу тепла та електричного заряду в мініатюрних шарах "метал-термоелектричний матеріал-метал”, Горський П. В. (2015)
Ніколаєва А. А. - Вплив топологічних переходів Ліфшица, індукованих деформацією розтягування на термоЕРС та опір ниток вісмуту, Конопко Л. А., Хубер Т. Е., Кобилянська А. К., Пара Г. І. (2015)
Ромака В. А. - Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу Hf1-хYxNiSn, Рогль П., Ромака Л., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Лах О. І. (2015)
Запаров С. Ф. - Порівняльний аналіз ефективності розрізання термоелектричного матеріалу на основі Вi – Тe електроерозійним методом і дротом із нанесеним абразивом (2015)
Анатичук Л. І. - Оптимізація електричної й теплової комутації в термоелектричних теплових насосах рідина-рідина, Прибила А. В. (2015)
Гоулд К. - Розрахунок і комп’ютерне моделювання термоелектричних генераторів на основі Bi2Te3 у САПР Synopsys, Шамманс Н., Сімпсон К. (2015)
Михайловський В. Я. - Раціональні потужності термогенераторів для передпускових нагрівачів транспортних засобів, Максимук М. В. (2015)
Анатичук Л. І. - Диференційний термоелектричний перетворювач змінного струму в режимі різночасового компарування, Кузь Р. В., Тащук Д. Д. (2015)
Анатичук Л. І. - Автоматизоване обладнання для вимірювання властивостей стрижнів термоелектричних матеріалів, Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Тюменцев В. А. (2015)
Кобилянський Р. Р. - Про використання термоелектрики для лікування голови людини охолодженням, Москалик І. А. (2015)
Айдарова В. С. - Влияние краниоцеребральной гипотермии на некоторые свойства эритроцитов крыс линии SHR, Кудокоцева О. В., Бабийчук Г. А. (2017)
Замятин П. Н. - Изучение ультраструктуры макрофагоцитов из капсулы, окружающей огнестрельный осколок, в скелетных мышцах в эксперименте на кролях, Негодуйко В. В., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2017)
Коцарь Е. В. - Гнойно-воспалительные процессы, обусловленные Staphylococcus aureus: возможность их комплексного лечения антибиотиком с бактериофагом, Радченко О. И., Тодарюк Д. Г., Голубка О. В., Масалова А. В., Антушева Т. И. (2017)
Макаренко В. Д. - Современные представления об острых кишечных инфекциях у детей, Гушилик Б. И., Яковенко Д. В., Иванник В. Ю., Похил С. В. (2017)
Потапов С. М. - Інвазивний легеневий аспергільоз (клініко-морфологічні спостереження), Горголь Н. І., Галата Д. І. (2017)
Рамазанов В. В. - Формирование системного воспаления и терапевтический потенциал пуринергических ингибиторов, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Шапкина О. А., Руденко С. В., Ананьина А. Е., Бондаренко В. А. (2017)
Рєпін М. В. - Вплив попереднього введення кріоекстрактів плаценти різного походження на морфофункціональний стан нирок щурів при моделюванні гострої ниркової недостатності, Марченко Л. М., Говоруха Т. П., Васькович А. М., Строна В. І., Кондаков І. І., Брусенцов О. Ф. (2017)
Степаненко А. Ю. - Закономерности индивидуальной изменчивости структуры поверхностной сосудистой сети мозжечка (2017)
Шевченко А. Н. - Динамика изменений клеточного состава периферии очага воспаления при вторично хроническом воспалении на фоне введения глюкозаминил-мурамилдипептида, Бибиченко В. А. (2017)
Біловол О. М. - Особливості патогенетичних механізмів розвитку коморбідних артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу, Боброннікова Л. Р. (2017)
Журавлев А. С. - Сравнительная характеристика методов обезболивания при проведении тонзиллэктомии, Шушляпина Н. О., Светличная Ю. В., Колесниченко В. В. (2017)
Погорелов В. Н. - Влияние средств метаболической терапии на сосудистый гомеостаз у больных с коморбидной бронхокардиальной патологией, Телегина Н. Д., Брек В. В., Маслова Е. П., Жерновенков А. А., Лисицкая Н. А. (2017)
Хмель О. С. - Вплив антигіпертензивної терапії на функцію тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом, Родіонова В. В. (2017)
Тучкина И. А. - Дифференциально-диагностические аспекты ведения подростков и молодых женщин с явлениями острого живота, Гнатенко О. В., Прокопенко А. Н. (2017)
Щербина Н. А. - Пренатальная диагностика внутриутробного инфицирования плода и факторы риска его реализации у серопозитивных беременных при обострении генитальной герпетической инфекции, Выговская Л. А. (2017)
Денисенко М. М. - Клініко-психопатологічні ознаки невротичних розладів з адикціями в клінічній картині (2017)
Радченко Т. М. - Метаболічний статус наркозалежних жінок з коморбідною патологією щитовидної залози і його корекція, Овчаренко М. О., Гайдаш І. С. (2017)
Лазарук О. В. - Прогностичні показники метастазування протокового раку грудної залози на підставі гістохімічного дослідження окремих властивостей білків, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Бітяк С. Ю. - Диференційований підхід до вибору і визначення типу стента при корекції неспроможності швів стравохідних анастомозів (2017)
Кріцак В. В. - Ускладнення після пневмонектомії та методи їх профілактики і лікування (2017)
Мясоедов К. В. - Гемодинамические характеристики зон артерий в отдаленном послеоперационном периоде после применения в них различных методов дезоблитерации (2017)
Пасичный Д. А. - Комбинированное применение способов экзодермотензии в подготовке ран к пластике (2017)
Леонтьєв П. О. - Загальні судово-медичні засади визначення давності епі- та субдуральних гематом (2017)
Вимоги для оформлення статей (2017)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми розвитку статутного права в Україні (на прикладі міста Києва), Кравченко В. В. (2017)
Дрешпак В. М. - Сучасні напрями зарубіжних досліджень у сфері електронного урядування (на прикладі публікацій міжнародного журналу Electronic Government) (2017)
Маматова Т. В. - Особливості механізмів імплементації "чутливості до конфліктів" у проектах публічного сектора (2017)
Krynychna I. P. - Improvement of public administration in the sphere of solid household waste management, Hozhylo I. I., Kostenko V. O. (2017)
Бритова Г. В. - Роль бюджетно-податкової сфери у підвищенні фіскальної безпеки держави, Скрильник Є. В. (2017)
Бутирська Т. О. - Складові індексу якості державного управління як основа парадигми державного будівництва, Дзвінчук Д. І. (2017)
Баранський П. І. - Деякі термоелектричні особливості звичайних і трансмутаційно легованих кристалів кремнію, Гайдар Г. П. (2012)
Синявський Е. П. - ТермоЕРС у нанодротах Bi у поперечному постійному електричному полі, Соловенко В. Г., Карапетян С. А. (2012)
Земсков В. С. - Структурні особливості й термоелектричні властивості шаруватих халькогенідів зі складними кристалічними гратками й низькою теплопровідністю, Шелімова Л. Е., Константінов П. П., Авілов Е. С., Крєтова М. А., Ніхезіна І. Ю. (2012)
Марьянчук П. Д. - Коефіцієнт термоелектричної добротності кристалів Hg1-xMnxS, Hg1-x-уMnxFeyS и Hg1-xMnxTe1-zSz, Андрущак Г. О., Майструк Е. В. (2012)
Kавей Г. - Новий метод виробництва електроенергії з відпрацьованого тепла за допомогою термоелектричної піни (2012)
Кульбачинський В. А. - Термоелектрична добротність монокристалів p-(BixSb1-x)2-ySnyTe3 в широкому температурному діапазоні, Китін В. Г., Кудряшов A. A., Лоштак П. (2012)
Янгтайзонг А. - Електронна структура й прогнозування термоелектричних властивостей CuBO2 (2012)
Анатичук Л. І. - Малогабаритне термоелектричне джерело струму одноразової дії, Микитюк П. Д. (2012)
Черкез Р. Г. - Каскадна проникна термоелектрична батарея охолодження (2012)
Анатичук Л. І. - Дослідження впливу випромінювання на точність вимірювання теплопровідності абсолютним методом, Лисько В. В. (2012)
Коржуєв M. A. - Деякі "вузькі” місця автомобільних термоелектричних генераторів і пошук нових матеріалів для їхнього усунення, Гранаткіна Ю. В. (2012)
Градаускас Йонас Йоно (до 50-річчя від дня народження) (2012)
Кадзікава Такенобу (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Фреїк Д. М. - Квантово-розмірні ефекти у наноструктурах та проблеми термоелектрики, Юрчишин І. К., Лисюк Ю. В. (2012)
Баранський П. І. - Анізотропія термоЕРС захоплення електронів фононами в n-Ge, Гайдар Г. П. (2012)
Земсков В. С. - Кристалічна структура й термоелектричні властивості шаруватих тетрадімітоподібних халькогенідів, Шелімова Л. Є., Константинов П. П., Житинська М. К., Авілов Є. С., Крєтова М. А., Ніхезина І. Ю. (2012)
Ромака В. А. - Вплив легування інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn донорною домішкою Ві на коефіцієнт термоелектричної потужності Z*, Стадник Ю. В, Рогль П., Ромака В. В., Хліл Е. К., Лах О. І., Горинь А. М. (2012)
Cвєчнікова Т. Є. - Термоелектричні властивості кристалів n-Bi2Te3–xSеx (x = 0.15 і 0.3), Коржуєв М. О. (2012)
Сімкін А. В. - Вплив стану контактної поверхні на адгезійну міцність комутаційних шарів термоелементів на основі екструдованого телуриду вісмуту, Бірюков А. В., Рєпников Н. І., Іванов О. Н. (2012)
Струтинська Л. Т. - Моделювання процесу росту термоелектричного матеріалу на основі Ві2Ті3 методом вертикальної зонної плавки, Жихаревич В. В. (2012)
Анатичук Л. І. - Дослідження енергетичних характеристик проникного площинного термоелемента, Черкез Р. Г., Дем’янюк Д. Д., Бухараєва Н. Р. (2012)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний генератор для бензинового двигуна, Кузь Р. В., Розвер Ю. Ю. (2012)
Девід Майкл Роу (1939 – 2012) (2012)
Готра Зенон Юрійович (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Лусте Олег Янович (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Касіян А. І. - Стан і перспективи термоелектрики на органічних матеріалах, Горєлов В. М., Дубровін І. В. (2012)
Марадудіна О. Н. - Одержання нанокристалічного Bi2Te3 методом сольвотермального синтезу з мікрохвильовим нагрівом і гарячого ізостатичного пресування, Любушкін Р. A., Лойковскі В., Іванов О. Н. (2012)
Ромака В. А. - Особливості механізмів дефектоутворення та провідності термоелектричного матеріалу HfNi1-xCoxSn, Стадник Ю. В., Рогль П., Ромака Л. П., Хліл Е. К., Крайовський В. Я., Горинь А. М. (2012)
Басу Р. - Розробка термоелектричних пристроїв на основі PbTe n-типу / TAGS-85 ((AgSbTe2)0.15(GeTe)0.85) р-типу й сплаву Si-Ge n/p-типу, Бхаттачарія С., Бхатт Р., Мешрам К. Н., Сингх А., Асваль Д. К., Гупта С. К. (2012)
Анатичук Л. І. - Про вплив теплообмінних систем на ефективність термоелектричних приладів, Прибила А. В. (2012)
Струтинська Л. Т. - Комп’ютерне проектування секційних термоелектричних модулів на основі PbTe, Білинський-Слотило В. Р., Михайловський В. Я. (2012)
Молодик А. В. - Комбінування трансформаторів енергії як метод вирішення проблем сучасного приладобудування, Смоляр Г. А., Лозбін Д. В. (2012)
Черкез Р. Г. - Енергетичні характеристики термоелемента з розвиненим бічним теплообміном (2012)
Анатичук Л. І. - Про точність вимірювання термоЕРС зондовим методом, Мочернюк Р. М. (2012)
Туз Ю. М. - Еталон одиниці електричної напруги змінного струму на основі термоелектричних перетворювачів, Добролюбова М. В., Артюхова Ю. В., Струніна Ю. А., Боднарук В. І., Тащук Д. Д. (2012)
Анатичук Лук'ян Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Кахраманов Каміл Шамілович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Соколов Олег Борисович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Федоров Михайло Іванович (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Теут А. О. - Роль термоелектрики в процесах самоорганізації полісульфідних руд, Куленова Н. А. (2013)
Горський П. В. - Зниження граткової теплопровідності термоелектричного матеріалу шляхом оптимізації формоутворюючого елемента, Михальченко В. П. (2013)
Годжаєв Е. М. - Зонна структура TlInTe2 й термоeфективність твердих розчинів на його основі, Джафарова Г. С., Сафарова С. І. (2013)
Іванова Л. Д. - Спінінгування розплаву – перспективний метод одержання матеріалів твердого розчину телуридів вісмуту й сурми, Петрова Л. І., Гранаткіна Ю. В., Леонтьєв В. Г., Іванов А. С., Варламов С. А., Прилепо Ю. П., Сичьов А. М., Чуйко А. Г., Башков І. В. (2013)
Ямагучі С. - Ідея створення термоелектричного дивертора з використанням карбіду кремнію для експериментів з ядерного синтезу, Іванов Ю., Сагара А., Емото М., Окамото Ю., Накацугава Х., Китагава Х., Хамабе М., Ватанабе Ф., Сан Ж. (2013)
Анатичук Л. І. - Комп’ютерне моделювання показів термоелектричного тепломіра в умовах реальної експлуатації, Кобилянський Р. Р. (2013)
Лобунець Ю. М. - Оцінка характеристик ОТЕС з термоелектричним перетворювачем енергії (2013)
Білинський-Слотило В. Р. - Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі силіцидів Mg і Mn, Вихор Л. М., Михайловський В. Я. (2013)
Анатичук Л. І. - Про вплив системи теплообміну на ефективність термоелектричного кондиціонера, Кузь Р. В., Прибила А. В. (2013)
Гищук В. С. - Електронний регістратор з обробкою сигналів термоелектричного сенсора теплового потоку (2013)
Кін-ічі Уємура (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Пасторіно Джорджіо (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Семенюк Володимир Олексійович (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Мельничук Степан Васильович (до 65-річчя від дня народження) (2013)
Хюбер Тіто (до 65-річчя від дня народження) (2013)
Хошдурдиєв Х. О. - Земна термоелектрика – основа енергетики людства (2013)
Булат Л. П. - Нелокальні явища переносу в напівпровідниках, Нефьодова І. А. (2013)
Горський П. В. - Електропровідність контактуючих часток термоелектричного матеріалу, Михальченко В. П. (2013)
Баранський П. І. - Теорія анізотропного розсіяння й актуальні задачі кінетики електронних процесів у багатодолинних напівпровідниках, Гайдар Г. П. (2013)
Булат Л. П. - Вплив фононної теплопровідності на термоелектричну добротність наноструктурних матеріалів з тунельними контактами, Коссаковський Д., Пшенай-Северін Д. А. (2013)
Фреїк Д. М. - Синтез, властивості і механізми легування сурмою термоелектричного телуриду свинцю PbTe:Sb, Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Криницький О. С., Рачковський О. М. (2013)
Ромака В. А. - Оптимізація параметрів термоелектричного матеріалу на основі інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, Стадник Ю. В., Рогль П., Ромака В. В., Крайовський В. Я., Лах О. І., Горинь А. М. (2013)
Рогачова О. І. - Особливості концентраційних залежностей структурних та термоелектричних властивостей твердих розчинах PbTe-PbSe, Водоріз О. С. (2013)
Вихор Л. М. - Секційні та каскадні структури на основі PbTe/Zn4Sb3 для термоелектричних генераторних модулів, Михайловський В. Я., Білинський-Слотило В. Р. (2013)
Анатичук Л. І. - Особливості використання медичних тепломірів при дослідженні локальних тепловиділень людини, Гіба Р. Г., Кобилянський Р. Р. (2013)
Лобунець Ю. М. - Сонячний ставок з термоелектричним перетворювачем енергії (2013)
Гищук В. С. - Модернізований прилад для вимірювання теплових потоків людини (2013)
Фреїк Дмитро Михайлович (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Лятуринська С. Е. - Аналіз реакції на ідеї Ч. В. Еліота в науковому просторі США (2014)
Біда О. А. - Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів-майбутніх фахівців соціономічної сфери (2014)
Булгакова О. Ю. - Психологічна основа соціальної взаємодії (2014)
Велитченко Л. К. - Професійна підготовка у ВНЗ як контекстуальний простір психологічного супроводу. (2014)
Гузалова О. В. - Розвиток творчого мислення студентів з метою формування педагогічної обдарованості (2014)
Карпова С. М. - Реалізація педагогічних умов формування художньо-професійної культури майбутніх архітекторів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах (2014)
Михайлова О. Л. - Емпатія вчителя та її вплив на розвиток інтелектуально-креативних здібностей учнів (2014)
Яблонська Т. М. - Моніторинг i контроль - важливі складники в підвищенні якості фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Осипова Т. Ю. - Активізація позитивної мотиваційної спрямованості як константи здійснення педагогічного наставництва (2014)
Мойсеева Л. А. - Модель формування творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів (2014)
Бочевар А. Г. - Інформаційно-комунікативна компетентність юриста, її сутність та структура (2014)
Локман Карасу - Шляхи подолання комуникативних бар'єрів іноземними студентами у процесі навчальної діяльності (2014)
Малигіна Г. С. - Диференціальний підхід до вивчення відповідальності як особистісної властивості (2014)
Поповский Б. П. - Диференціація метрики часу в пам'яті індивіда методом мінімальних змін (2014)
Козачук О. А. - Дослідження "я-концепції" осіб юнацького віку із гомосексуальною та гетеросексуальною орієнтацією (2014)
Ташматов В. А. - Проблема персистентності в сучасній психологічній науці (2014)
Адєєва О. В. - Проблема організації фізичного виховання молоді в умовах вищої освіти (2014)
Койчева Т. І. - Дослідження зв'язків між параметрами корпоративної культури докторів наук (2014)
Корбан Ю. В. - Использование непараметрического критерия значимости x2 для экспериментальной оценки воздействия цвета на психофизиологическое состояние студентов (2014)
Монке О. С. - Напрями морально-духовного виховання у діяльності педагога (2014)
Перевознюк Н. М. - Мета та зміст викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей (2014)
Наші автори (2014)
Дроздова І. П. - Формування культури особистості як передумова професійно-комунікативної підготовки сучасних фахівців засобами української мови (2013)
Башавець Н. А. - Структура культури здоров'язбереження майбутніх економістів (2013)
Авраменко Б. В. - Результати експерименту з формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (2013)
Кучеренко Г. В. - Рівні фізичної підготовленості студентів (2013)
Хижна О. П. - Підготовка майбутніх учителів музики до застосування АРТ-терапевтичних технік як засобу соціальної реабілітації підлітків (2013)
Околович О. В. - Підготовка вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах України (1946-1950 рр.) (2013)
Пісарук В. В. - Особливості викладання навчальної дисципліни "спортивно-педагогічне вдосконалення" в спеціалізованих вищих навчальних закладах (2013)
Сердюк Н. М. - Асертивна поведінка та почуття впевненості в собі в структурі міжособистісних стосунків підлітків (2013)
Скоромна М. В. - Результати аналізу стану проблеми формування культури почуттів особистості (2013)
Ковальова Н. О. - Становлення авторських шкіл-господарств в Україні (XIX - початок XX ст.) та особливості їх діяльності (2013)
Савченко Н. С. - Педагогічна підтримка студента вишу в аспекті саморозвитку (2013)
Василенко О. А. - Використання програми SPSS на заняттях з вищої математики (2013)
Авраменко Б. В. - Обґрунтування умов формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (2013)
Чустрак А. П. - Розвиток гнучкості на етапі попередньої підготовки, Сапожнікова І. Ю. (2013)
Крутько С. В. - Психологічні особливості професійної я-концепції особистості (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Структурна модель особистісної емпатії (2013)
Шахова Н. Є. - Теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій особистості (2013)
Чжоу Мин - Формирование интереса к художественной культуре как задача современного гуманитарного образования (2013)
Колесниченко Н. Ю. - Дидактична підготовка майбутнього викладача іноземної мови як базова складова його іншомовної педагогічної освіти (2013)
Богуш О. Ю. - Вікові особливості успішності навчання кульовій стрільбі майбутніх офіцерів (2013)
Колесниченко Н. Ю. - Іншомовна освіта як предмет науково-педагогічного дослідження (2013)
Емельянова Д. В. - Інтегроване навчання як інноваційна форма проектної діяльності в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (2013)
Стецько І. - Проблемне навчання як чинник підвищення ефективності навчання на заняттях іноземної мови у немовному ВНЗ (2013)
Бай Бин - Педагогические условия формирования звуко-тембральных представлений в фортепианном обучении студентов (2013)
Панченко М. А. - Психологические и психолингвистические особенности обучения словообразованию в школе, Голубенко Л. Н., Коляда В. П. (2013)
Кононенко О. І. - Принципи структурування емоційно-оцінного ставлення особистості до себе (2013)
Панченко М. А. - Лингвистические и дидактические особенности обучения словообразованию в школе, Голубенко Л.Н., Караваева Т.Л. (2013)
Фогель Т. М. - Порівняльний аналіз результатів дослідження виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи (2013)
Кононенко А. О. - Індивідний конструкт диференціальної моделі самопрезентації особистості (2013)
Лелеко В. В. - Інноваційні технічні засоби в навчанні іноземної мови (2013)
Вовк О. І. - Урахування репрезентаційних можливостей студентів-філологів у процесі оволодіння іноземною мовою (2013)
Данилюк С. С. - Цільовий компонент моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Костенко А. А. - Філософські засади формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі (2013)
Чернявская Т. П. - Особенности интуиции лидеров бизнеса (2013)
Князян М. О. - Теоретичні й методичні засади формування компетентності саморозвитку майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Кулешова В. В. - Зарубіжний досвід функціонування системи неперервної професійної освіти (2013)
Лу Лу - Етнохудожня підготовка майбутніх учителів музики: компетентнісний підхід (2013)
Печерська Е. П. - Формування творчого мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва як пріоритетне завдання його методичної підготовки (2013)
Сакалюк О. - Особливості формування емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи у педагогічному ВНЗ (2013)
Палієнко А. М. - Особливості розвитку ментального простору майбутніх журналістів, Семенова М.Г. (2013)
Мостовая Т. Д. - Личностные новообразования в процессе развития наркотической зависимости (2013)
Чиж С. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології як педагогічний ресурс удосконалення іншомовної комунікативної компетенції учнів (2013)
Радул В. В. - Формування компетентності саморозвитку та самореалізація особистості майбутнього економіста (2013)
Гриньова В. М. - Педагогічна культура у формуванні науково-пізнавальної компетентності майбутнього вчителя інформатики (2013)
Галета Я. В. - Формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики в сучасному інформаційно-освітньому середовищі (2013)
Князян М. О. - Науково-пізнавальна компетентність у професійній підготовці вчителя інформатики (2013)
Резван О. О. - Рефлексія як структурна складова компетентності саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки (2013)
Першина Л. В. - Умови формування професійної майстерності у майбутніх викладачів (2013)
Сайгакова Л. О. - До проблеми підручника для педагогічних ВНЗ з методики викладання шкільного курсу правознавства (2013)
Наші автори (2013)
Авраменко А. А. - Алкогольные приоритеты у больных хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Badiuk M. I. - Experience in providing medical and psychological assistance servicemen taking part in the hostilities, Shevchuk O. S., Birуuk I. G., Yeshchenko A. І., Tsyrkot I. M., Kukovska I. L., Sykyrytska T. B. (2017)
Владиченко К. А. - Аналіз результатів спермограм медичного центру лікування безпліддя за 2010-2015 рр., Юзько В. О., Андрієць А. В. (2017)
Гаєвська В. Ю. - Особливості імунної відповіді у хворих на системну склеродермію (2017)
Заремба Є. Х. - Комплексне застосування аторвастатину та альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, Смалюх О. В. (2017)
Іващук С. І. - Окремі показники імунорезистентності організму і реактивної відповіді нейтрофілів у хворих на синдром діабетичної стопи за наявності трофічної виразки, Красовський М. В., Красовська І. Г. (2017)
Карвацька Н. С. - Клінічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції, Юрценюк О. С., Савка С. Д., Карвацька Т. Г., Ротар С. С. (2017)
Карвацька Н. С. - Ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи у хворих на шизофренію, Юрценюк О. С., Савка С. Д., Карвацька Т. Г., Ротар С. С. (2017)
Мельничук Л. В. - Сучасні аспекти перебігу вітряної віспи у дітей, Іванова Л. А., Білейчук Р. Ю., Корніліч О. А. (2017)
Mikhjejeva T. N. - To the question of vegetative background in children with chronic gastroduodenal pathology, Popelyuk N. A., Popelyuk A.-M. V. (2017)
Мороз П. В. - Генетична детермінованість імунологічних та метаболічних порушень при розповсюдженому перитоніті (2017)
Нікоряк Р. А. - Особливості госпіталізації учасників антитерористичної операції із психічними розладами (2017)
Прокопів О. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика сальмонельозу у дітей раннього віку, Дибас І. В., Прикуда Н. М. (2017)
Тащук В. К. - Вплив гіперурикемії на зміни кардіомаркерів, коронарного та функціонального резервів у хворих на стабільну стенокардію, Мухамед Васек Обейд Аль Салама (2017)
Тащук В. К. - Маса тіла у хворих з серцево-судинною дисфункцією при артеріальній гіпертензії, Хребтій Г. І., Аль Салама Мухамед Васек Обейд, Савчук О. В., Ковалишена О. Я., Шевчук В. А., Гарасим Н. Д. (2017)
Усенко О. Ю. - Дослідження впливу коагуляції конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на резекційну поверхню печінки (експериментальне дослідження), Литвиненко О. М., Тернавський О. П., Савицька І. М. (2017)
Бандрівська О. О. - Використання пелоїдотерапії у пародонтології (огляд літератури ) (2017)
Карлійчук М. А. - Діабетична оптична нейропатія: проблеми визначення та класифікації (огляд літератури) (2017)
Мислицький В. Ф. - Роль нейроімуноендокринної системи в дизрегуляції морфогенетичних процесів в ембріо- та фетогенезі, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д. (2017)
Петринич В. В. - Свинець: токсикологічні, гігієнічні та біологічні аспекти, Власик Л. І., Петринич О. А. (2017)
Федів О. І. - Патогенетичні особливості розвитку та прогресування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, у хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Сердулець Ю. І., Гавриш Л. О. (2017)
Khukhlina О. S. - The main pathogenetic constituents of comorbid chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitis (literature review), Ursul О. О., Voyevidka О. S., Kaniovska L. V., Gaydichuk V. S., Andrusiak O. V. (2017)
Швець В. І. - Вплив поверхнево-активних речовин на організм людини, Тимофійчук І. Р., Семененко С. Б., Швець Н. В. (2017)
Авраменко А. А. - Случай некачественной эрадикации хеликобактерной инфекции при применении комбинации ингибитора протонной помпы и препарата висмута – Де-нола у больного хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Анцупова В. В. - Самостійна робота студентів вищих медичних навчальних закладів України, як один з етапів їх подальшої адаптації до роботи в лікувально-профілактичних закладах, Гришняєва О. В., Григорук В. В., Ушко Я. А., Остапчук В. Г. (2017)
Lapa G. M. - To the problem of the formation of alien discursive competence in future doctors, Semysiuk A. M. (2017)
Ювілеї (2017)
Пам’ятні дати (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Горський П. В. - Вплив анізотропії термоелектричного матеріалу на електропровідність і граткову теплопровідність його контактуючих часток, Михальченко В. П. (2013)
Касіян А. І. - Органічні термоелектричні матеріали: нові можливості, Сандуляк І. І. (2013)
Морозова Н. В. - Дослідження матеріалів, в яких відбуваються різкі стрибки ефекту Зеєбека при високому тиску, Коробєйніков І. В., Курочка К. В., Щеніков В. В. (2013)
Годжаєв Є. М. - Поверхневі наночастки в AV2BVI3, Кахраманов С. Ш., Гюльмамедов К. Дж., Гамзаєва Ю. М. (2013)
Драбкін І. А. - Анізотропія термоелектричних властивостей наноструктурованого матеріалу р-типа на основі (Bi, Sb)2Te3, Освенський В. Б., Пархоменко Ю. Н., Сорокін А. І., Пивоваров Г. І., Булат Л. П. (2013)
Мацукевич І. В. - Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів Ca3Co3.85M0.15O9+δ (М = V – Zn), отриманих цитратним гель-методом, Клиндюк А. І. (2013)
Коржуєв М. А. - Термодинамічні обмеження корисної потужності автомобільних термоелектричних генераторів і перспективи їх використання на транспорті, Свечнікова Т. Е. (2013)
Білинский-Слотило В. Р. - Підвищення ефективності генераторних модулів на основі CoSb шляхом використання секційних і каскадних структур, Вихор Л. М., Михайловский В. Я., Мочернюк Р. М., Семізоров О. Ф. (2013)
Назаренко А. А. - Підвищення надійності термоелектричних охолоджувачів (2013)
Сімкін А. В. - Випробування надійності генераторних батерей виготовлених із застосуванням методу плазмово – дугового напилювання, Бірюков А. В., Репніков Н. І., Іванов О. Н. (2013)
XV Міжнародний форум з термоелектрики (2013)
Горський П. В. - Про вплив способу усереднення кінетичних коефіцієнтів за розмірами часток на прогнозовану добротність наноструктурованого термоелектричного матеріалу, Михальченко В. П. (2013)
де Томас. К. - Граткова теплопровідність кремнієвих нанопроводів, Контареро К., Лопеандія А. Ф., Альварез Ф. К. (2013)
Будник А. В. - Вплив технології приготування на структуру і термоелектричні властивості плівок Bi2Te3, Рогачова О. І., Сіпатов А. Ю. (2013)
Морозова Н. В. - ТермоЕРС рідкоземельних металів у широкому діапазоні тисків, Щеніков В. В. (2013)
Кулебрас М. - Термоелектричні матеріали на основі полі (3,4-етилендиокситіофену), Гомез К. М., Кантареро А. (2013)
Іванова Л. Д. - Використання методу Тейлора-Улітовського для одержання термоелектричних матеріалів твердого розчину телуриду вісмуту й сурми, Молоканов В. В., Крутилін А. В., Умнов П. П., Умнова Н. В., Урюпін О. Н., Шабалдін А. А. (2013)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б., Люба Е. С. (2013)
Кахраманов К. Ш. - Самоорганізація низькорозмірних наноструктур у шаруватих кристалах типу A2VB3VI, Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Насибова С. А. (2013)
Анатичук Л. І. - Про сонячні термоелектричні перетворювачі енергії, Мочернюк Ю. М., Прибила А. В. (2013)
Анатичук Л. І. - Каталітичне джерело тепла з термоелектричним генератором, Михайловський В. Я., Семізоров О. Ф., Струтинська Л. Т., Каштелян О. Ф., Максимук М. В. (2013)
Ісмаїлов Т. А. - Експериментальні дослідження термоелектричного пристрою для лікування панарицією, Євдулов О. В., Хазамова М. А., Гідурімова Д. А. (2013)
Годованюк Василь Миколайович (до 60 річчя від дня народження) (2013)
Горський П. В. - До питання про механізм збільшення термоелектричної добротності об’ємних наноструктурованих матеріалів, Михальченко В. П. (2013)
Коржуєв М. О. - Термоелектричні наноструктури. За і проти (2013)
Ольховська С. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках телуриду свинцю й термоелектричні властивості, Рогачова О. І. (2013)
Щенніков В. В. - Збільшення фактора потужності термоелектричного елемента з використання тиску, Коробейніков І. В., Воронцов Г. В. (2013)
Анатичук Л. І. - Термоелектричні рекуператори тепла для цементних печей, Джен-Донг-Хван Джен-Донг-Хван, Лисько В. В., Прибила А. В. (2013)
Філін С. О. - Експериментальні дослідження варіантів схем дворівневого регулювання температури в транспортних термоелектричних холодильниках, Ясінська Б. (2013)
Анатичук Л. І. - Границі термоелектричного охолодження для фотоприймачів, Вихор Л. М. (2013)
Черкез Р. Г. - Комп’ютерне моделювання проникного термоелемента охолодження, Феняк П. П., Дем’янюк Д. Д. (2013)
Анатичук Л. І. - Про точність вимірювання температури електронним медичним термометром з термоелектричним джерелом живлення, Кобилянський Р. Р. (2013)
Ісмаїдов Т. А. - Результати натурних випробувань зразка системи нерівномірного охолодження електронних плат, Євдулов О. В., Євдулов Д. В. (2013)
Гуревич Юрій Генріхович (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Бойко В. В. - Хірургія серцевих ушкоджень, Замятін Д. П., Замятін П. М. (2017)
Вацеба М. О. - Вміст адипоцитарних гормонів у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та подагрою залежно від індексу маси тіла (2017)
Дуденко В. Г. - Пространственная топография диафрагмы в сагиттальной плоскости у женщин, Вдовиченко В. Ю., Куринной В. В. (2017)
Ємельяненко Н. Р. - Особливості будови носової перегородки в дитячому віці онтогенезу людини (2017)
Замятін Д. П. - Особливості ранньої клініко-інструментальної диагностики травматичних ушкоджень внутрішньосерцевих структур (2017)
Каменщик А. В. - Однонуклеотидний поліморфізм RS11665469 гена NFATC1 у дітей із двостулковим аортальним клапаном серця, Камишний О. М., Іванько О. Г. (2017)
Кошарный В. В. - Изменение показателей крови у крыс после действия электромагнитного излучения, Рутгайзер В. Г., Абдул – Оглы Л. В., Магро В. И., Кумченко В. В. (2017)
Кривенко Л. С. - Досвід генотипування дітей мешканців Харківської області з проявами гінгівіту на тлі атопічних захворювань за SNP RS1801270 (2017)
Kushnir O. Yu. - Antioxidant action of melatonin in the brain of Alloxan diabetic rats, Yaremii I. M. (2017)
Малик Ю. Ю. - Макроскопічна характеристика сухожилкoвих струн у складі мітрального клапанного комплексу серця людини (2017)
Марчук О. Ф. - Особливості морфогенезу кісток кисті в пре- та постнатальному періоді онтогенезу людини, Кривецький В. В., Марчук Ф. Д., Кривецький І. В., Попелюк О.-М. В. (2017)
Олексюк І. С. - Методика визначення оптимальних варіантів фіксації накісткових пластин при остеосинтезі поперечних діафізарних переломів, Білик С. В., Дудко О. Г., Шайко-Шайковський О. Г. (2017)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічна будова та поляризаційні властивості сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених і дітей грудного віку в нормі (2017)
Печеряга С. В. - Гемодинамічні зміни в спіральних артеріях при низькій плацентації в ранні терміни гестації, Маринчина І. М. (2017)
Popova T. M. - The effects of Laprol-604 exposure on pregnant rats and their posterity (2017)
Руснак В. Ф. - Особливості будови глоткових мигдаликів на початку плодового періоду онтогенезу людини, Бойчук О. М., Процак Т. В., Гуменюк А. Л. (2017)
Семенюк Т. О. - Макро- та мікроскопічна характеристика передсердно-шлуночкових клапанів серця людини у плодовому періоді пренатального онтогенезу (2017)
Савіч В. О. - Лазерно-поляриметрична діагностика полікристалічних мереж тонких шарів амінокислот, Ушенко О. Г., Григоришин П. М. (2017)
Хлус К. М. - Факторний аналіз динаміки окремих клініко-біохімічних показників крові під час лікування хворих різних вікових категорій із вперше діагностованим туберкульозом (2017)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологические прогностические характеристики рака предстательной железы, Ткаченко П. В., Ивахно И. В., Долгая О. В. (2017)
Вархомій П. Т. - Можливий вплив вірусів на геном людини, Міхєєв А. О. (2017)
Kryvetsky V. V. - Literary data about abnormalities of eyes development, Protsak T. V., Prodan A. V. (2017)
Касіянчук М. - Альпінізм як філософія пізнання та спосіб формування світогляду фахівців медичного спрямування, Васідлов Ю. (2017)
Остапюк Л. І. - Методологічні та методичні засади викладання анатомії людини, орієнтованого на результати навчання, Синицька А. М., Тимошенко І. О. (2017)
Лютик М. Д. - Жінки в біографії М. І. Пирогова, Проняєв Д. В., Луканьова С. М. (2017)
Бойчук Т. М. - Дезинфікуюча дія окремих моно- та біс-четвертинних амонієвих сполук похідних біологічно активних амінів - дикаїну та димедролу, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Чорноус В. О. (2017)
Ватаманюк Н. В. - Результати комплексного лікування хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт та хронічний генералізований пародонтит, Остафійчук М. О., Кавчук О. М., Табачнюк Н. В., Токар О. М., Мураневич Л. М. (2017)
Гаєвська М. Ю. - Особливості сифілітичної інфекції у мешканців Чернівецької області, Новлюк О. Г., Ткачук О. І. (2017)
Горбань Є. М. - Кверцетин запобігає змінам реактивності судин у щурів, опромінених у сублетальній дозі, Паршиков О. В. (2017)
Заморський І. І. - Вплив профілактичного застосування церулоплазміну на перебіг гострого пошкодження нирок, Унгурян Т. М. (2017)
Іванова Н. М. - Предиктори розвитку та патоморфоз маячних розладів інволюційного періоду у жінок. Діагностичні розбіжності (2017)
Ільницька Х. М. - Вплив стресу на тлі низькоінтенсивного рентгенівського опромінення на нітрозо-оксидативні процеси органів травлення та корегуюча дія вітаміну Е у щурів, Дацюк Л. О., Скляров О. Я. (2017)
Карлійчук М. А. - Порівняльна ефективність методів лікування центральної серозної хоріоретинопатії в Чернівецькій області, Коновалець І. В. (2017)
Ошурко А. П. - Морфогенез верхньої щелепи та окремих структур щелепно-лицевої ділянки в зародковому періоді пренатального онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2017)
Присяжнюк В. П. - Особливості ліпідного профілю, про- та антиоксидантних систем крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпотиреозу, Волошин О. І., Пашковська Н. В. (2017)
Рожко В. І. - Клінічні результати впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей з множинним карієсом на фоні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, Лучинський М. А. (2017)
Рябий С. І. - Порівняльна динаміка розвитку спільної жовчної протоки у плодів та новонароджених людини (2017)
Табачнюк Н. В. - Морфогенез піднижньощелепної слинної залози в зародковому періоді розвитку людини, Олійник І. Ю., Басіста А. С., Ватаманюк Н. В. (2017)
Хлистун Н. Я. - Дослідження трав’янистих видів вищих рослин урбанозони м.Чернівці, що загрожують здоров’ю його жителів, Масікевич Ю. Г. (2017)
Шеремет М. І. - Асоціація рівня цитокінів сироватки крові та апоптозу лімфоцитів із поліморфними варіантами генів BCL-2 (RS17759659), CTLA-4 (RS231775) і APO-1/FAS (RS2234767) у пацієнтів на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту та аденому щитоподібної залози, Сидорчук Л. П., Гирла Я. В., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Левицький А. В. (2017)
Шимон В. М. - Біохімічні маркери стану кісткової тканини у хворих із переломами вертлюгової ділянки стегнової кістки на фоні тиреотоксикозу, Стойка В. В., Шерегій А. А., Лемко І. І., Кубаш В. І. (2017)
Шиян Д. М. - Стереоморфологічні особливості ядра вершини та міжпозиційного ядра мозочка людини, Марковський В. Д. (2017)
Германчук С. М. - Oсобливості клінічної картини і методи ортопедичного лікування захворювань тканин пародонта у хворих на цукровий діабет (огляд літератури) (2017)
Інтернет новини. За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І., Тураша М. М. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LV (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Горський П. В. - Вплив ефектів шаруватості та зарядового упорядкування на термоЕРС термоелектричних матеріалів у квантуючому магнітному полі, Мельничук С. В. (2013)
Рогачова О. І. - Електронні фазові переходи і структурна нестабільність у твердих розчинах Bi1-xSbx, Дорошенко Г. М., Пінегін В. І., Дресселхаус М. С. (2013)
Урюпін О. М. - Термоелектричні властивості наноструктур у хрізотиловому азбесті та пористому склі, Іванов Ю. В., Шабалдін А. А., Константинов Є. В. (2013)
Круглов І. А. - Метастабільна фаза Bi2Te3–m, отримана безпосередньо з окремих елементів, Сєрєбряная Н. Р., Півоваров Г. І., Бланк В. Д. (2013)
Щенніков В. В. - Вплив фізичних та "геометричних" факторів на властивості термоелектричних матеріалів, Коробєйніков І. В., Морозова Н. В. (2013)
Анатичук Л. І. - Про вплив термоелектричного джерела електрики, що використовує тепло тіла людини, на покази сенсора температури і густини теплового потоку, Кобилянський Р. Р., Константинович І. А. (2013)
Черкез Р. Г. - Проектування термоелектричних проникних структур на основі силіцидів Mg і Mn, Максимук М. В., Феняк П. П. (2013)
Анатичук Л. І. - Вимірювання термоелектричних властивостей матеріалів при високих температурах, Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Сенюк Ю. І. (2013)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний тепловий насос, як засіб підвищення ефективності системи очищення води для біологічних потреб при космічних польотах, Барабаш П. А., Ріферт В. Г., Розвер Ю. Ю., Усенко В. І., Черкез Р. Г. (2013)
Москалик І. А. - Про використання термоелектричного охолодження у практиці кріодеструкції, Маник О. М. (2013)
Джефрі Снайдер (до 45-річчя від дня народження) (2013)
Раймонд Марлоу (2013)
Сорокина Е. Ю. - 2016 год – новый шаг в диагностике и методов терапии сепсиса и септического шока, Дубров С. А. (2016)
Матолінець Н. В. - Нутритивна підтримка в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби (2016)
Горкавый Е. А. - Сравнение двух подходов периоперационного обезболивания при хирургическом лечении пациентов с колоректальным раком, Лесной И. И. (2016)
Фесенко У. А. - Стресова гіперглікемія у коматозних пацієнтів, Лобойко К. М. (2016)
Дацюк О. І. - Діагностика та профілактика периопераційної гіпотермії, Козловська І. Ю., Козловський Ю. К., Дмитрієв Д. В., Дацюк Л. В. (2016)
Науменко О. В. - Порівняння вартості інгаляційної та внутрішньовенної анестезії при малих гінекологічних втручаннях, Рудь О. А., Черній В. І., Продан О. В., Васильєва О. В. (2016)
Семененко А. І. - Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами (2016)
Смирнова Л. М. - Биоэнергетическая недостаточность анестезиологического обеспечения (2016)
Черній В. І. - Впровадження принципів "Fast-Track Surgery" в роботу відділу малоінвазійної хірургії державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" державного управління справами, Науменко О. В., Рудь О. А. (2016)
Кравец О. В. - Менеджмент боли – задачи и перспективы (2016)
Дубров С. О. - Дайджест наукової періодики (2016)
Горський П. В. - Фундаментальні постійні й критерії подібності в термоелектриці, Мельничук С. В. (2014)
Рогачова О. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках GeTe, Ніколаєнко Г. О., Водоріз О. С., Сіпатов О. Ю., Грігоров С. Н., Федоров О. Г. (2014)
Галущак М. О. - Термоелектрика телуриду свинцю легованого Sb і Bi, Горічок І. В., Криницький О. С., Фреїк Д. М. (2014)
Годжаєв Є. М. - Фазовий аналіз і електрофізичні властивості InGaTe2, Абдурахманова У. С. (2014)
Ромака В. А. - Структурні, енергетичні та кінетичні характеристики термоелектричного матеріалу Нf1-хLuxNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Лах О. І. (2014)
Барабаш В. А. - Підбірка екструдованих матеріалів на основі халькогенідів бісмуту – сурми для термоелемента, Глязер С. А., Громов Г. Г., Драбкін І. А., Єршова Л. Б., Молчанова С. А. (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність термоелектричного генератора дизельного автомобіля, Кузь Р. В. (2014)
Лобунець Ю. М. - Про критерії оцінки характеристик термоелектричних перетворювачів енергії (2014)
Кін-Ічі Уємура (06.02.1923 – 23.04.2014) (2014)
Мамедов М. М. - Унiверсальна неврівноважна термодинаміка й ефект Зеєбека (2014)
Год света и световых технологий (2015)
Калинин Е. С - Применение низкоинтенсивного красного излучения светодиодов в комплексном лечении невралгии язычного нерва, Лунёва В. А. (2015)
Мелеховець Ю. В. - Порівняння результатів лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок із застосуванням склеротерапії та транскутанної лазерної коагуляції, Леонов В. В., Мелеховець О. К. (2015)
Радченко О. С. - Фотодинамічна інактивація грампозитивних та грамнегативних бактерій in vitro з використаням фотосенсибілізатора метиленового синього, Степура Л. Г., Гамалія М. Ф. (2015)
Свириденко Л. Ю. - Динамика раневого процесса после воздействия высокоэнергетического лазерного излучения с длиной волны 1,47 мкм (2015)
Гуляр С. А. - Сравнительная оценка анальгетического действия красного поляризованного излучения галогенного и светодиодного источников, Тамарова З. А. (2015)
Титова Н. В. - Опыт использования фотонных технологий на эмбриональном этапе развития белого амура, Коробов А. М. (2015)
Штонь И. А. - Синтез и экспериментальная апробация нового нанокомпозитного фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии, Чумаченко В. А., Шишко Е. Д., Куцевол Н. В., Арсентьева К. Г., Гамалея Н. Ф. (2015)
Бутаев А. Х. - Коррекция формы эритроцитов лазерным облучением крови во время и после сеанса плазмафереза у больных миастенией (2015)
Куцевляк В. Ф. - Антибактериальная активность фотодинамического воздействия in vitro на стандартную культуру candida albicans, Божко К. В., Полякова С. В., Северин Л. В., Кашура Ю. А., Бирюкова С. В., Войда Ю. В., Коробов А. М., Пономарев Г. В. (2015)
Русанов К. В. - Cтраницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в 1860-1880-е гг., Русанова Е. Г. (2015)
Заболотна Н. І. - Метрологічні характеристики розподілів похибок вимірювання в системі Mюллер-матричного картографування шарів біологічних тканин, Павлов С. В. (2015)
Коробов А. М. - Универсальная фотонно-магнитная матрица Kоробова A. – Kоробова B. "Барва-ФМ/24", Коробов В. А., Коробов Д. А., Макогон А. Н. (2015)
Рефераты публикаций по фотомедицине (2015)
Горський П. В. - Електропровідність функціональних, у тому числі термоелектричних, матеріалів, що описуються моделлю Фіваза, у квазікласичній області магнітних полів (2014)
Тітов О. В. - Teрмоелектричне нагрівання й охолодження в напівпровідникових структурах: нерівноважні носії заряду (Огляд), Гуревич Ю. Г. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості парофазних конденсатів на основі легованого телуриду олова SnTe:Bi, Дзундза Б. С., Маковишин В. І., Межиловська Л. Й., Бачук В. В. (2014)
Ніколаєва А. О. - Особливості дифузійної термоЕРС при домішковому електронному топологічному переході в сильнолегованих нитках вісмуту, Конопко Л. А., Бодюл П. П., Цуркан А. К. (2014)
Годжаєв Е. М. - Фізико-хімічний аналіз і термоелектричні властивості cплавів системи (SnSe)1-x(ErSe)x, Гусейнов Дж. І. (2014)
Рогачова О. І. - Особливості концентраційних залежностей теплопровідності в напівпровідникових твердих розчинів (PbTe)1-x(Bi2Te3)x, Водоріз О. С., Нащекіна О. М., Дресселхаус М. С. (2014)
Анатичук Л. І. - Про деякі особливості динамічних режимів роботи термогенератора, що використовує тепло людини, Кобилянський Р. Р. (2014)
Черкез Р. Г. - Проникні генератори термоелементи з матеріалів на основі Co – Sb роботи термогенератора, що використовує тепло людини (2014)
Лобунець Ю. М. - Термоелектрика і океан енергії (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність термоелектричного генератора автомобіля з бензиновим двигуном, Кузь Р. В. (2014)
Анатичук Л. І. - Дистанційний пристрій для вимірювання теплового потоку й температури поверхні цементних печей, Жен-Донн Хванг, Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Прибила А. В. (2014)
Титул, содержание (2012)
От главного редактора (2012)
Рохман Б. Б. - Моделирование и численное исследование процессов термохимической переработки биомассы и углей в топочных устройствах.1. Неподвижный слой, Матвейчук А. С. (2012)
Sharma V. K. - Biomass Processing Research in Enea CR Trisaia (Italy) and in the Gas Institute of NAS of Ukraine, Braccio G., Freda C., Antoshchuk T., Pyanykh K. Ye., Karp I. N., Ilienko B. K., Zinoviev S. (2012)
Никитин Е. Е. - Анализ структуры и эффективности функционирования централизованных систем теплоснабжения населенных пунктов, Дутка А. В., Тарновский М. В. (2012)
Кожан А. П. - Исследование процесса получения водорода пиролизом углеводородов в аппарате с электротермическим псевдоожиженным слоем, Богомолов В. А., Ховавко А. И., Бондаренко Б. И., Семейко К. В. (2012)
Мищенко Н. В. - Влияние эксплуатационных факторов на коррозионные разрушения свинцовых пластин аккумуляторов, Сизая О. И., Королев А. А., Мищенко А. Н. (2012)
Блайда И. А. - Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации, Баранов В. И., Васильева Т. В., Васильева Н. Ю., Немерцалов В. В., Слюсаренко Л. И., Камская В. Л. (2012)
Вольчин И. А. - Математическое моделирование процессов коагуляции частиц летучей золы с каплями жидкости в трубах Вентури мокрых скрубберов ТЭС, Ращепкин В. А. (2012)
Сорока Б. С. - Системы сжигания и теплоутилизационные устройства технологических печей : Современное состояние и мировые тенденции развития (2012)
Хвастухин Ю. И. - Математическое моделирование процесса дегидратации мелкодисперсных частиц в псевдоожиженном слое инертных частиц. 2. Разработка математического обеспечения, Колесник В. В., Орлик В. Н., Цюпяшук А. Н. (2012)
Варламов Г. Б. - Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания газотранспортной установки, Камаев Ю. М., Позняков П. О., Юрашев Д. Н. (2012)
Снарський А. О. - Термоелектричний пристрій в періодичному стаціонарному режимі, Безсуднов І. В. (2014)
Галущак М. О. - Термоелектрика твердих розчинів на основі плюмбум телуриду, Криницький О. С., Фреїк Д. М. (2014)
Ромака В. А. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу VFe1-xTixSb, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Горинь А. М. (2014)
Сандуляк І. І. - Термоелектричний фактор потужності квазіодновимірних кристалів ТТТ2І3 в тривимірній фізичній моделі (2014)
Аракелов Г. А. - Деякі питання термоелектричної термостабілізації мікроболометричних матриць інфрачервоних діапазонів (2014)
Лобунець Ю. M. - Про перспективи застосування термоелектрики в енергетиці (2014)
Анатичук Л. І. - Про зростання ефективності термогенератора при використанні теплової енергії людини в динамічних режимах, Кобилянський Р. Р. (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність секційного термоелектричного генератора для автомобіля з дизельним двигуном, Кузь Р. В. (2014)
Анатичук Л. І. - Способи забезпечення якісних електричних та теплових контактів при вимірюванні параметрів термоелектричних параметрів, Лисько В. В. (2014)
Джон Стокгольм (до 80-річчя від дня народження) (2014)
Теут Андрій Олегович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Гуцул І. В. - Дослідження нестаціонарного розподілу температури та термоелектрорушійної сили анізотропного оптикотермоелемента при паралельних напрямах променевого потоку і градієнта температури, Гуцул В. І. (2014)
Ромака В. А. - Особливості електронної структури та мехінізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Zr1-хCexNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Корж Р. О., Горинь А. М. (2014)
Гайдар Г. П. - Концентраційні залежності параметра анізотропії рухливості K = μ┴/μ|| і параметра анізотропії термоЕРС захоплення електронів фононами M = α||ф/α┴ф В n-Ge та n-Si, Баранський П. І. (2014)
Лобунець Ю. М. - ТЕГ теплообмінного типу для суднових силових установок (2014)
Михайловський В. Я. - Термоелектричні генераторні модулі з матеріалів на основі n-InSe та p-PbTe для діапазону обочих температур 30-500°C, Кузь Р. В., Лисько В. В., Максимук М. В., Мочернюк Р. М. (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність секційного термоелектричного генератора для автомобіля з бензиновим двигуном, Кузь Р. В. (2014)
Ахиска Р. - TEGPAS нове обладнання для випробувань термоелектричних генераторів (2014)
Дудаль В. О. - Про використання термоелектричних генераторів під асфальтовим покриттям (2014)
Запаров С. Ф. - Засоби обробки ТЕМ та їх порівняльний аналіз (2014)
Анатичук Л. І. - Про підвищення швидкодії при вимірюванні теплопровідності абсолютним методом, Лисько В. В. (2014)
Вихор Людмила Миколаївна (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Усенко А. Ю. - Использование "рукавной" резекции желудка в лечении больных по поводу ожирения, Тодуров И. М., Перехрестенко А. В., Плегуца А. И., Калашников А. А., Косюхно С. В. (2017)
Велігоцький М. М. - Діагностика та хірургічна корекція атипових проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Грубник В. В., Комарчук В. В., Комарчук Є. В., Параняк М. Р., Грубник В. В. (2017)
Воробей А. В. - Гиперваскуляризация эзофагоколотрансплантата: обзор литературы и собственный опыт, Чепик Д. А., Вижинис Е. И., Махмудов А. М. (2017)
Бойко В. В. - Современные подходы к лечению острых язв пищеварительного канала, осложненных кровотечением, у больных после операций на органах гепатопанкреатобилиарной зоны, Лыхман В. Н., Ткач С. В., Меркулов А. А., Гуляева Д. Ю., Ханько Е. В. (2017)
Баязітов Д. М. - Автоматизована комп’ютерна діагностика апендициту під час лапароскопічного втручання, Кресюн Н. В., Бузиновський А. Б., Ляшенко А. В., Нєнова О. М. (2017)
Кучин Ю. Л. - Предиктори інтенсивного післяопераційного болю у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії, Бєлка К. Ю., Бабич В. П. (2017)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих з приводу хронічного панкреатиту з біліарною гіпертензією, Пилипчук В. І., Хруник А. Д., Гедзик С. М. (2017)
Дзигал О. Ф. - Портокавальне шунтування як спосіб усунення портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки, Грубник Ю. В., Савицький І. В. (2017)
Кравців М. І. - Лікування інфекцій ділянки хірургічного втручання, Люлька О. М., Ляховський В. І. (2017)
Кришень В. П. - Динаміка клітинної ланки імунітету при використанні сорбційно–трансмембранного діалізу, Лященко П. В., Панікова Т. М., Власенко А. Н., Власенко А. В. (2017)
Долгополов О. В. - Оцінка результатів ультразвукового дослідження стану ішемізованих м’язів кінцівок у хворих з наслідками компартмент синдрому, Страфун О. С., Боєр В. А. (2017)
Оринчак В. А. - Клінічна оцінка стану хворих при посттромботичному синдромі нижніх кінцівок з огляду на патогенетичні особливості хірургічного лікування (2017)
Ляховський В. І. - Особливості перебігу та місцеве лікування гнійно–некротичного ураження при синдромі діабетичної стопи, Краснов О. Г., Люлька О. М., Нємченко І. І., Кизименко О. О. (2017)
Хомко О. Й. - Стан клітинного імунітету при синдромі діабетичної стопи, Сидорчук Р. І., Волянюк П. М., Карлійчук О. А., Петрюк Б. В., Білик І. І., Кнут Р. П. (2017)
Вансович В. Є. - Можливості визначення лікувальної тактики при вузловому зобі за результатами тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії та динамікою вмісту кальцитоніну та тиреоглобуліну, Вастьянов Р. С., Котік Ю. М., Базарченко О. А. (2017)
Опанасенко М. С. - Cиндром внутрішньолегеневої дисемінації: помилки в діагностиці, Конік Б. М., Борисова В. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Леванда Л. І., Шалагай С. М., Купчак І. М., Демус Р. С. (2017)
Гафт К. Л. - Видеоторакоскопический плевродез с введением аутокрови при операциях по поводу буллезной эмфиземы легких, осложненной спонтанным пневмотораксом (2017)
Дмитрієв Д. В. - Мультимодальна аналгезія – метод усунення внутрішньочеревної гіпертензії після операції у дітей, Дмитрієва К. Ю., Семененко А. І., Моравська О. А. (2017)
Могильник А. І. - Алгоритм анестезіологічного забезпечення за непередбаченої "важкої" ларингоскопії в плановій хірургії, Кравців М. І., Ляховський В. І. (2017)
Гараев И. Д. - Результаты хирургического лечения больных с применением метода спондилодеза на уровне шейного отдела позвоночника (2017)
Філіпенко В. А. - Ендопротезування кульшового суглоба у хворих з приводу посттравматичного коксартрозу, Бондаренко С. Є., Жигун А. І., Марущак О. П. (2017)
Гулиев Ф. А. - Оценка качества жизни больных раком предстательной железы после радикальной простатэктомии, Халилов Э. Ш., Везирова З. Ш. (2017)
Дабижа А. Ю. - Использование термографии для определения прободающих сосудов передней брюшной стенки при реконструктивных операциях на груди (2017)
Барало Б. І. - Антибіотикорезистентність в урології. Погляд на проблему, Барало Р. П. (2017)
Кругляк Ю. А. - Електричний струм, термострум і тепловий потік в нано- і мікроелектроніці: модель переносу (2014)
Кругляк Ю. А. - Електричний струм, термострум і потоки тепла в нано- і мікроелектроніці: спеціальні питання (2014)
Рогачова О. І. - Вплив відхилення від стехіометрії на термоелектричні та механічні властивості Bi2Te3, Будник О. В., Водоріз О. С., Добротворська М. В. (2014)
Меньшикова С. І. - Залежності термоелектричних властивостей від товщини тонких плівок телуриду свинцю, легованого індієм, Рогачова О. І., Сіпатов А. Ю., Матейченко П. В., Добротворська М. В. (2014)
Лобунець Ю. М. - ТЕГ теплообмінного типу для суднових силових установок. Частина II (2014)
Анатичук Л. І. - Підвищення ефективності секційних термоелектричних рекуператорів тепла, Кузь Р. В., Прибила А. В. (2014)
XVI Міжнародний Форум з термоелектрики. Париж, 19-22 травня 2015 року (2014)
Кашина Г. С. - Теоретико-методологічні основи використання дистанційного навчання вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Клименко М. М. - Кар’єрна компетентність майбутніх інженерів-механіків: сутність і структура (2017)
Санжур Т. С. - Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1. Стоматологія" у національному медичному університеті імені О. О. Богомольця як індикатор контролю якості освіти: міждисциплінарна інтеграція. Моніторинговий аспект, Оберніхіна Н. В., Яніцька Л. В., Гайова Л. В. (2017)
Кузьменко А. В. - Підготовка учнів до олімпіад з інформатики як засіб для вибору майбутньої професійної діяльності в галузі ІТ (2017)
Нежива Л. Л. - Моделювання вивчення літературних напрямів раннього модернізму (2017)
Семенова А. В. - Психопедагогічний супровід ефективного лідера ХХІ століття: синергетичний підхід (2017)
Благова Т. О. - Дослідження етапів професіоналізації народно-сценічної хореографії в історико-культурній динаміці (2017)
Василенко О. М. - Розробка критеріїв і показників соціальної відповідальності учнів (2017)
Пономарьова Н. О. - Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Марко М. М. - Визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій (2017)
Островська Г. О. - Формування у студентів навичок відтворення світогляду і образу письменника при вивченні його біографії (2017)
Abstract and References (2017)
Басараб О. Т. - Місце міжнародних договорів у системі законодавства в прикордонній сфері (2016)
Дашковська О. Р. - Право нації на самовизначення як особлива форма опосередкування свободи (2016)
Дергільова О. Г. - Мутуальні акти як особливий вид правових актів (2016)
Дудченко О. С. - Повноваження та організаційна структура Ради Народних Комісарів відповідно до Конституції УРСР 1937 р. (2016)
Ієрусалімова І. О. - Генеза інституту громадського суспільства в Україні: історико-правовий аспект, Кожура Л. О. (2016)
Крилова Д. С. - Взаємодія права та моралі в інформаційному суспільстві (2016)
Матат Ю. І. - Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини і реалізація в Україні (2016)
Мацелюх І. А. - До проблеми розуміння змісту категорії "церковне покарання": історіографічний вимір (2016)
Параскевова Я. С. - Трансформація правового регулювання в Україні в умовах глобалізації: загальнотеоретичні засади (2016)
Раданович Н. М. - До питання про загальнодозвільне юридичне забезпечення права власності на землю в Україні (2016)
Наливайко Л. Р. - Реалізація принципу транспарентності в Україні, Романов М. Ю. (2016)
Гапоненко Л. В. - Проблемні аспекти принципу недоторканності суддів, Геращенко В. І. (2016)
Грудницька С. М. - Конституційно-правові засади регіоналізації державного управління (на прикладі управління державними підприємствами та державними корпоративними правами) (2016)
Журавльова Г. С. - Конституційний принцип недискримінації та правове положення внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Заїка А. А. - Гендерна рівність як принцип правового статусу особи (2016)
Колюх В. В. - Перспективи запровадження інституту бікамералізму в Україні (2016)
Кравцова З. С. - Категорія "конституційно-правовий статус": поняття та загальна характеристика (2016)
Матейчук Р. І. - Функціонування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України (2016)
Миколенко В. А. - Система міжнародного нагляду за дотриманням європейських стандартів у діяльності прокуратури (2016)
Ондрова Ю. - Право на опір як частина політичних прав у Словацькій Республіці (2016)
Артем’єва Н. П. - Поняття та сутність правової допомоги в цивільному процесі України (2016)
Булеца С. Б. - Права та обов’язки пацієнта та лікаря (2016)
Бурденюк С. І. - Сучасні підходи вдосконалення практики застосування стандартів ЄСПЛ в Україні в справах щодо захисту права власності (2016)
Губарєв С. В. - Моніторинг адміністративних правопорушень у підприємницькій діяльності: статистичний аспект, Лісун Я. В. (2016)
Задорожна А. П. - Підсудність як самостійний правовий інститут цивільного процесуального права (2016)
Письменна О. П. - Таємниця усиновлення, Задорожна І. Ю. (2016)
Косьмій Л. Р. - Форми договірного забезпечення угод, які будуть укладені в майбутньому (2016)
Кот О. О. - Правова природа права на захист цивільних прав (2016)
Куцик К. В. - Щодо визначення поняття процесуального примусу в цивільному судочинстві (2016)
Новікова Н. А. - Показання свідка в цивільних справах у часи Київської Русі (2016)
Спектор О. М. - Особливості розірвання шлюбу подружжям, яке має неповнолітніх дітей (2016)
Трофименко Д. С. - Практичні аспекти віндикації бездокументарних цінних паперів (2016)
Ульянова Г. О. - Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (2016)
Філонова Ю. М. - Загальна характеристика правових засобів захисту речових прав на чуже майно в Україні (2016)
Чепис О. І. - Правова природа зобов’язань, що виникають із безпідставного збагачення (2016)
Гарагонич О. В. - Поняття та ознаки органів акціонерного товариства (2016)
Дзяхар Г. І. - Судова практика у сфері правового регулювання здійснення господарської діяльності в нафтогазовій галузі України (2016)
Дячук Н. Д. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав суб’єктів приватного підприємництва в України (2016)
Боєва О. С. - Деякі аспекти судового захисту трудових прав за часів становлення державності в Україні (1917–1922 р.р.). Частина 2 (2016)
Дибань М. П. - Порушення принципу "infavorem" у трудових правовідносинах: проблеми теорії та практики (2016)
Ключнікова А. О. - Особливості культиваційних споруд як об’єктів аграрних правовідносин у сфері ведення тепличного господарства (2016)
Кондратюк Т. М. - Організаційно-правове забезпечення формування екологічної мережі України (2016)
Боняк В. О. - Рецензія на монографію "Конституційно-правовий статус суб’єктів освітнього процесу у вищій школі України" (2016)
Процюк І. В. - Рецензія на монографію за авторством Юрія Михайловича Бисаги, Дмитра Миколайовича Бєлова, Інни Миколаївни Берназюк, Олега Володимировича Марцеляка та Руслани Павлівни Натуркач "Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання", Приходько А. А. (2016)
Антонюк О. П. - Порівняльна морфофункціональна характеристика клубової кишки в нормі та при атрезії в новонароджених, Єршов В. Ю. (2017)
Білецький Д. П. - Морфологічна перебудова привушної слинної залози щурів молодого віку при порушенні водно-електролітного балансу організму, Устянський О. О., Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Буштрук А. М., Кіптенко Л. І., Максимова О. С. (2017)
Бойко В. В. - Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу, коморбідну з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу, Білецький С. В., Білецький С. С. (2017)
Бурденюк І. П. - Таксономічний склад і мікроекологічні показники мікробіоти ротової порожнини дітей віком 11-13 років, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за коморбідного стану, Сидорчук Л. І., Сидорчук І. Й., Яковець К. І., Бурденюк В. І. (2017)
Волошин О. І. - Дієтична та фітотерапевтична корекція сладж-феномену при холецистопатіях та сечокислому діатезі, Сенюк Б. П., Глубоченко О. В., Лукашевич І. В., Юрнюк С. В. (2017)
Garas M. N. - Features of severe bronchial asthma in children with exercise-induced bronchospasm, Lekhkun H. V., Lysenko V. V., Basіuk N. V. (2017)
Гаргула Т. І. - Ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації (2017)
Гресько М. Д. - Особливості формування менопаузального метаболічного синдрому (2017)
Григор'єва О. А. - Особливості розподілу рецепторів до лектину сої (SBA) у тканинах колінного суглоба щурів, Волошин М. А. (2017)
Давидова Л. М. - Морфологічні особливості язика щурів при гіпотонічній дегідратації організму в експерименті (2017)
Давидова Н. В. - Стан окремих показників оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов алкогольної інтоксикації, темнової депривації та введення мелатоніну, Григор'єва Н. П. (2017)
Давидова Н. В. - Стан окремих показників вуглеводного обміну печінки та крові щурів за умов алкогольної інтоксикації, темнової депривації та введення мелатоніну, Яремій І. М. (2017)
Индиаминов С. И. - Изменения гигантских клеток ретикулярной формации продолговатого мозга на фоне разных видов кровопотери, Блинова С. А. (2017)
Карвацька Н. С. - Клінічно-патогенетичні особливості посттравматичного стресового розладу на тлі закритої черепно-мозкової травми в учасників антитерористичної операції, Юрценюк О. С., Савка С. Д., Карвацька Т. Г., Русіна С. М. (2017)
Квятковська Т. О. - Антропометричні особливості верхньої кінцівки юнаків, що працюють у сфері IT-технологій, та юнаків-музикантів (2017)
Лойтра А. О. - Розвиток артеріальних судин шлунка у плодів 4-6-го місяців пренатального періоду онтогенезу людини, Шкробанець А. А., Бойчук О. М. (2017)
Малик Ю. Ю. - Типові сухожилкові струни мітрального клапана та аномально розташовані струни лівого шлуночка серця людини при дослідженні методом лазерної поляриметрії (2017)
Nechytaylo O. Y. - The place of sensory neuropathy in the pathogenesis of critical limb ischemia in diabetic patients, V.M. Konovchuk V. M. (2017)
Олійник Н. С. - Нові технології в тактиці вибору методу лікування лейоміоми матки, Круть Ю. Я., Гайдай Н. В. (2017)
Онищенко А. И. - Изменения содержания мелатонина и ИЛ-12 в сыворотке крови больных хроническим полипозным риносинуитом, Наконечная О. А., Ткаченко А. С. (2017)
Павлов А. И. - Анатомо-топографические и хирургические особенности, варианты расположения (формы) повреждений структур задней черепной ямки (2017)
Пентелейчук Н. П. - Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця дітей грудного віку (2017)
Семенюк Т. О. - Морфологічні ознаки клапанів серця людини зрілого віку в нормі в контексті лазерної поляриметрії (2017)
Тиш О. Б. - Можливості імуномодулюючої терапії в лікуванні та профілактиці інфекцій нижніх дихальних шляхів (2017)
Хільчевська В. С. - Можливості замісної ферментної терапії лактазної недостатності у дітей раннього віку, Харманська І. Б. (2017)
Чекаліна Н. І. - Особливості взаємозв’язку показників системного запалення, ліпідного спектра крові, структурно-функціонального стану серця та щитоподібної залози при стабільній ішемічній хворобі серця за умов сполучення з автоімунним тиреоїдитом (2017)
Черкасова В. В. - Роль окисної модифікації білків при експериментальному гострому панкреатиті та за умов корекції дексаметазоном (2017)
Шаламай У. П. - Динаміка показників варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із латентним залізодефіцитом та легким йододефіцитом, Павликівська Б. М., Воронич-Семченко Н. М. (2017)
Яворська С. І. - Особливості морфологічних змін та функціонального стану нирок щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози, Мудра А. Є., Яворська-Скрабут І. М., Твердохліб О. В. (2017)
Ярмоленко О. С. - Особливості ремоделювання нирок та серця при експериментальній алоксановій гіперглікемії, Гордієнко О. В., Бондаренко О. О., Болотська Н. М. (2017)
Yasnikovska S. M. - Diagnostic features of placental dysfunction in pregnant women with bacterial vaginosis, Hrytsak H. T. (2017)
Владиченко К. А. - Порушення ембріогенезу сечовидільної системи (огляд літератури) (2017)
Дубик Л. В. - Роль системи гемостазу у патогенезі репродуктивних втрат (огляд літератури), Юзько О. М. (2017)
Каськова Л. Ф. - Стан ротової порожнини та профілактика стоматологічних захворювань у підлітків, які навчаються у різних закладах освіти за різними формами навчання (огляд літератури), Батіг В. М., Абрамчук І. І. (2017)
Карлійчук М. А. - Сучасні погляди на патогенез та лікування центральної серозної хоріоретинопатії (огляд літератури), Коновалець І. В. (2017)
Кривецький В. В. - Методи дослідження природжених вад органів нижнього середостіння у пренатальному періоді онтогенезу (огляд літератури), Ротар Г. П., Процак Т. В., Бесплітнік М. Г., Рябий Ю. М. (2017)
Процак Т. В. - Природжені вади розвитку ротової порожнини та глотки (огляд літератури), Забродська О. С., Панцюк К. А., Яковець К. І. (2017)
Ходоровська А. А. - Сучасні відомості про морфогенез та особливості будови тканин і органів дихальної системи людини (огляд літератури) (2017)
Цигикало О. В. - Особливості розвитку строми тимуса та її васкуляризації на ранніх стадіях пренатального онтогенезу людини (огляд літератури), Чала К. М., Ходоровська А. А. (2017)
Авраменко А. А. - Правило "противоположной руки" как основа профилактики формирования внутрисемейного очага хеликобактерной инфекции (2017)
Авраменко А. А. - Случай успешного лечения предраковых изменений слизистой желудка, вызванных применением ингибиторов протонной помпы, у больной хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Сокол А. М. - Клінічний випадок інфарктоподібного варіанта гострого міокардиту під "маскою" харчової токсикоінфекції, Сидорчук А. С., Богачик Н. А., Венгловська Я. В. (2017)
Гасько М. В. - Наш досвід хірургічного лікування хворих з переломами п'яткової кістки, Ковальчук П. Є., Зінченко А. Т., Тулюлюк С. В., Падиніч Ю. М., Гасько Д. М. (2017)
Стаднійчук Р. Ф. - Історія становлення кафедри медичної та фармацевтичної хімії, Братенко М. К., Перепелиця О. О. (2017)
Медичні internet-вісті. Частина ХV. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2017)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2017)
Барабаш О. О. - Правопорушення як вид правової поведінки людини (2017)
Головченко М. Ф. - Образ естетичної держави в концепції сучасної держави (2017)
Джолос С. В. - Нововиявлені обставини у справі за фактом смерті князя Олега (2017)
Єрмакова Г. С. - Взаємний вплив релігійних і правових норм у процесі їх формування в суспільно-політичному просторі інтеграційних процесів у Європі (2017)
Єрмоленко Д. О. - Структурні особливості правової ідеології (2017)
Заболотна Н. Я. - Адміністративно-правові договори: деякі особливості юридичної техніки творення (2017)
Лісна І. С. - Розвиток відносин власності в Україні в період козацько-гетьманської держави, Бєлінський П. В. (2017)
Луцький М. І. - Правові фактори політизації національного руху в Галичині напередодні проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (2017)
Михайлик А. О. - Застосування смертної кари в період становлення радянської влади в Україні (1917–1920 рр.), Жезицький В. Й. (2017)
Подковенко Т. О. - Сутність права та держави у творчості С. Дністрянського, Фігун Н. І. (2017)
Стрілець В. В. - Нормотворча діяльність революційних комітетів Полтавської губернії УСРР (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2017)
Церковник С. І. - Українське Педагогічне Товариство "Рідна школа": історико-правові засади становлення та діяльності (2017)
Щуцька Т. Я. - Особливості правової природи правових застережень, Юхимюк О. М. (2017)
Білан С. В. - Роль та місце референдуму в структурі конституційного права та в системі галузей права (2017)
Колюх В. В. - Інституалізація парламентської опозиції в Україні (2017)
Мяловицька Н. А. - Проведення люстрації у зарубіжних країнах: практика та досвід для України, Ревко І. М. (2017)
Горецька Х. В. - Правове регулювання розірвання договору на туристичне обслуговування на підставі його неналежного виконання (2017)
Карпенко Р. В. - Проблеми розмежування поруки та майнової поруки: теорія та судова практика (2017)
Керученко О. С. - Права та обов’язки сторін договору про надання психологічних (психотерапевтичних) послуг (2017)
Майкут Х. В. - До питання цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності (2017)
Парій Б. Б. - Роль попереднього договору у цивільному праві (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Розвиток процесуальних гарантій участі представника в цивільному судочинстві з урахуванням реалізації засобів "електронного правосуддя" (2017)
Старчук О. В. - До питання правового регулювання протидії домашньому насильству, Торчило Я. О. (2017)
Бережна А. О. - Захист виключного права на музичні твори в господарському судочинстві (2017)
Григорчук М. В. - Правова характеристика суб’єктів захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання в господарському суді (2017)
Дякуновський О. Є. - Правове регулювання зупинення підприємницької діяльності за ініціативою підприємця: досвід Республіки Польща (2017)
Пігарева Г. І. - Імплементація норм міжнародного права у господарське процесуальне законодавство України (2017)
Вапнярчук Н. М. - Правове регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог щодо запобігання корупції: зарубіжний досвід (2017)
Величко Л. Ю. - Сфера дії трудового права: погляд в історію та нові виклики (2017)
Медвідь А. О. - Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин у сфері недержавного соціального забезпечення (2017)
Наумов Д. В. - Правове регулювання соціального діалогу у сфері праці на територіальному рівні (2017)
Пожарова О. В. - Поняття охорони материнства за законодавством України (2017)
Ченшова Н. В. - Правові засади становлення Світової організації торгівлі, Байрак Д. В. (2017)
Григор’єва Х. А. - Правові засади державної підтримки сільськогосподарського дорадництва в Україні: реалії та перспективи (2017)
Локтєва-Маклашова Н. В. - Правові аспекти впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом (2017)
Статівка О. О. - Система законодавства України про екологічну мережу: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2017)
Мацелик Т. О. - Рецензія на монографію Лиськова М. А. "Адміністративо-правові засади регулювання лотерейної сфери в Україні" (2017)
Содержание (2010)
Рыков С. А. - Сравнительная оценка различных методов измерения центральной толщины роговицы, Кондратенко Ю. Н., Новицкий А. Н., Кисиль А. Р. (2010)
Гайдамака Т. Б. - Взаимосвязь клинико-функциональных проявлений и патоморфологических изменений роговицы у больных герпетическим кератитом, Дрожжина Г. И., Храменко Н. И., Думброва Н. Е. (2010)
Панченко Н. В. - Изменения переднего отрезка глаза у больных с синдромом глаукомоциклитических кризов, Дурас И. Г., Панченко Е. Н., Храмова Т. А., Самофалова М. Н., Алексеенко Е. А., Якубович Н. В. (2010)
Копаенко А. И. - Эндотоксин грамотрицательных бактерий (Escherichia coli) как триггерный фактор развития HLA-B27 ассоциированных передних увеитов (2010)
Коновалова Н. В. - Состояние гуморального иммунитета у больных увеитами туберкулезной этиологии (2010)
Леус Н. Ф. - Эффективность медикаментозной коррекции нарушений тиолдисульфидной системы крови у больных хроническим иридоциклитом, осложнившимся начальной катарактой, Савко В. В. (мл.) (2010)
Саффар Мохаммед Желеледин. - Взаимосвязь эксфолиативной глаукомы с дистрофическими и сосудистыми изменениями структур глаза и патологией сердечно-сосудистой системы (2010)
Бабаева Р. Э. - Результаты комбинированной терапии диффузного диабетического макулярного отека интравитреальной инъекцией триамцинолона ацетонида и лазеркоагуляцией, Керимов М. И. (2010)
Капшук H. И. - Морфометрические особенности центральной области сетчатки (по данным ОКТ) после гидромониторной и ультразвуковой факоэмульсификации у больных возрастной катарактой и макулярной дегенерацией (2010)
Буйко А. С. - Показатели выживаемости больных увеальной меланомой при ее лечении 90Sr брахитерапией+фотокоагуляция, радиотермотерапией и первичной энуклеацией (2010)
Полякова С. И. - Информативность клинических признаков в дифференциальной диагностике опухолей эпителиального генеза и хронического продуктивного воспаления в слезной железе (2010)
Бездетко П. А. - Регенерация переднего эпителия роговицы после трансплантации суспензии лимбальных клеток, культивированных in vitro на модели частичной лимбальной недостаточности, Ильина Е. Н., Наумова О. В., Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г. (2010)
Усов В. Я. - Влияние железосодержащих инородных тел на окислительно-восстановительные процессы в роговице при моделировании травматического кератита, Жмудь Т. М. (2010)
Якименко С. А. - Шлях відтоку внутрішньоочної рідини, створених внаслідок виконання нових модифікацій аутосклерального циклогоніодренування в експерименті, Костенко П. О., Артьомов О. В. (2010)
Боброва Н. Ф. - Оптимизация классификаций врождённых катаракт (2010)
Пасєчнікова Н. В. - Офтальмологічна допомога населенню України в 2009 році, Риков С. О., Степанюк Г. I. (2010)
Барінов Ю. В. - Аналіз стану офтальмологічної допомоги дитячому населенню України за 2009 рік (2010)
Пасєчнікова Н. В. - 12 з'їзд офтальмологів України (м. Одеса, 25-28 травня 2010 р.), Пономарчук В. С., Аніна Є. I., Мартопляс К. В. (2010)
Leszko W. - Elektromagnetyczne zagrożenia balistyczne podczas służby funkcjonariuszy straży pożarnej, Gryz K. (2017)
Obolewicz J. - Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do diagnozy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie (2017)
Isajenko K. - Analiza dynamiki skażenia gleby naturalnymi i sztucznymi radionuklidami w województwie opolskim po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Piotrowska B., Stawarz O., Łukaszek-Chmielewska A., Krawczyńska S. (2017)
Izak P. - Mechanizm działania aerozolu gaśniczego, Kidoń A., Mastalska-Popławska J. (2017)
Balanyuk V.M. - Zwiększenie skuteczności gaśniczej binarnych mieszanin gazowo-aerozolowych za pomocą fal uderzeniowych (2017)
Pecio M. - Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa pożarowego oraz przygotowania operacyjnego Starego Miasta w Warszawie (2017)
Lech P. - Terroryzm niekonwencjonalny jako potencjalne zagrożenie dla Polski (2017)
Drzymała T. - Analiza doboru średnic pionów w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach wysokich w świetle obowiązujących przepisów, Kieliszek S., Binio J. (2017)
Drosio W. - Analiza wyposażenia stosowanego przez grupy poszukiwawczo-ratownicze podczas działań w kraju i za granicą, Podlasiński R., Pastuszka Ł. (2017)
Kielin J. - Zygmunt Jarosz – pionier pożarnictwa polskiego, Beata W. (2017)
Бабенко А. Ю. - Правова характеристика фінансових санкцій за порушення митного законодавства (2017)
Буканов Г. М. - Проблема історії розвитку акцизного податку, Купін А. П. (2017)
Волох О. К. - Національний банк України як суб’єкт публічного адміністрування електронного урядування (2017)
Галунько В. М. - Адміністративно-правова регламентація діяльності слідчих підрозділів (2017)
Ганзицька Т. С. - Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації, Козін В. В. (2017)
Гончарова І. А. - Процедура оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг (2017)
Джафарова М. В. - Суб’єкт владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми визначення (2017)
Ковальська В. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "організаційно-правове забезпечення здійснення адміністративної юрисдикції" органами управління освітньою діяльністю в Україні (2017)
Костенко І. В. - Рівень ефективності застосування репресивних методів в антикорупційних заходах і можливість їх реалізації в Україні (2017)
Негодченко В. О. - Специфіка діяльності органів Національної поліції України щодо гарантування інформаційної безпеки (2017)
Островський С. О. - Поняття та функції правоохоронних органів держави (2017)
Поляков І. С. - Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві: проблеми та нові підходи до їх вирішення (2017)
Пчелін В. Б. - Сучасні моделі адміністративної юстиції зарубіжних країн (2017)
Рябченко О. П. - Питання підходу щодо визначення предмета судової адміністративної юрисдикції, Романяк М. М. (2017)
Россіхіна Г. В. - Особливості актів застосування норм фінансового права (2017)
Спасенко В. О. - Становлення системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні: історичний аспект (2017)
Терещук Ю. В. - Адміністративно-правовий статус керівника в митних органах України (2017)
Ульяновська О. В. - Особливості процедури застосування дисциплінарної відповідальності суддів як засобу забезпечення конституційного права на судовий захист (2017)
Філіппов А. В. - Необхідність системного підходу до посилення адміністративних стягнень за правопорушення в галузі транспорту (2017)
Цвіра Д. М. - Процесуальні повноваження адміністративного суду під час розгляду та вирішення податкових спорів (2017)
Чухлебов І. О. - Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації (2017)
Вовк М. З. - Кримінально-правове значення віку суб’єкта складу злочину при кваліфікації (2017)
Градецький А. В. - Забезпечення віктимологічної безпеки персоналу ДПтС України (2017)
Дикий О. В. - Зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання: проблеми та перспективи (2017)
Доманова Т. Ю. - Види злочинів, які вчиняються з двома формами вини (2017)
Жерж Н. А. - Міжнародно-правові та національні заходи запобігання злочинності у сфері економіки, Саква А. М. (2017)
Ліховіцький Я. О. - Системно-правові засади формування стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Науменко Ю. О. - Розвиток кримінально-правових норм, що регулюють питання кримінальної відповідальності у сфері службової діяльності в радянську добу (1918–1960 рр.) (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Класифікація покарань, що застосовуються до військовослужбовців: поняття, ознаки, проблемні питання (2017)
Олефір Л. І. - Реалізація персоналом органів пробації соціально-виховної роботи із засудженими, які перебувають у неї на обліку (2017)
Шепетько С. А. - Сучасні причини та умови, що сприяють проявам організованої злочинності в Україні (2017)
Шпіляревич В. В. - Правова природа "небезпечного стану" особи: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти (2017)
Грига М. А. - Почеркознавче дослідження підписів, нанесених за допомогою кліше (факсиміле) (2017)
Демура М. І. - Процесуальні права потерпілого як основа його процесуального статусу (2017)
Марочкін О. І. - Домашній арешт: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2017)
Михайлик Д. О. - Зарубіжний досвід участі суду в реалізації кримінально-виконавчого процесу (2017)
Пчеліна О. В. - Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Турман Н. О. - Моделі медіації у кримінальному процесі (2017)
Дьордяк О. В. - Уніфікація правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг у рамках Карибського регіону (2017)
Камінський І. І. - Юридичні підстави міжнародно-правової відповідальності держав за акти неправомірного застосування інформаційно-психологічної сили (2017)
Клюєва Є. М. - Міжнародні та європейські стандарти організації перевезень небезпечних вантажів та їх вплив на національне законодавство, Чернова О. М. (2017)
Стрельбіцька Л. Я. - Миротворча функція спорту як його символічна цінність, Цуняк Д. В. (2017)
Тітко Е. В. - Цивільно-військові адміністрації як основна форма місцевого самоврядування в зоні конфлікту (2017)
Рафальський О. - Наукова кооперація у вирішенні сучасних завдань етнополітології, Цепенда І. (2017)
Калакура О. - Комунізація освітньо-культурних процесів у Галичині як засіб денаціоналізації краю (2017)
Ніколаєць Ю. - Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х – 1991 рр. (2017)
Коцур В. - На шляху до проголошення незалежної України: ідея "Галицької автономії"і пропагандистські спекуляції наприкінці 1980-х – початку 1990-х - років (2017)
Адамович С. - Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави (2017)
Войналович В. - "Галицький проект" релігійного відродження в Україні 1970-1980 років (2017)
Кочан Н. - Релігійний чинник етнополітичних процесів Галичини: міноритарні етнорелігійні та релігійні організації (2017)
Ковач Л. - Політичний контекст етнопрофесійних характеристик населення сучасної Галичини (2017)
Климончук В. - Ціннісний вимір електоральних процесів у Галичині (на прикладі Івано-Франківської області (2017)
Ляшенко О. - Міф про "галицький сепаратизм": витоки і підстави (2017)
Гулай В. - Регіональна ідентичність мешканців Галичини та "галицький автономізм": сучасні політико-культурні та інституційно-процедурні практики (2017)
Доцяк І. - Етнополітичні процеси на території Галичини в контексті глобалізації (2017)
Дерев’янко С. - Внутрішньо переміщені особи: проблеми політичної соціалізації в Галичині (2017)
Котигоренко В. - Про зв’язок політичних переваг і цінностей населення України з агресією Російської Федерації: випадок Галичини, Рафальський О. (2017)
Білоус О. - Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності (2017)
Нападиста В. - Суб’єкти кримськотатарського національного руху: стратегія і тактика втілення ідейних пріоритетів у політичному контексті незалежної України (2017)
Кривицька О. - Ідентичність українського пограниччя: Донбас (2017)
Ляшенко Т. - Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених (2017)
Відомості про авторів (2017)
Адамець Н. В. - Семантико-словотвірне моделювання зон словотвірних парадигм дієслів вести / водити (2016)
Аскеров Б. Г. - Проблемы исторической реальности в романах М. С. Ордубади и Ю. В. Чеменземинли (2016)
Бешлей О. В. - Структура та змістове наповнення концепту YOUTH (2016)
Веприняк І. Д. - Зоометафтонімічна маніфестація наркотичного сп’яніння персонажа у романі Хантера Стоктона Томпсона "Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream": лінгвокогнітивна перспектива (2016)
Володіна Т. С. - Неоніми метамови лінгвістики: перекладацький та лексикографічний аспект (2016)
Гадирова Т. Г. - Типологическая классификация жанра поэмы (2016)
Гудкова Н. М. - Модульне навчання у викладанні іноземної мови як один з інноваційних компонентів навчального процесу у вищому навчальному заклад (2016)
Гусейнова З. Д. - Образ пророка в произведениях, написанных об Иосифе и Зулейхе (2016)
Дадашева Р. Б. - Мифологический код имен эпических персонажей в азербайджанских дастанах (2016)
Дорошенко О. В. - Когнітивно-семантичний аспект понять der Ddr-Bürger i der Brd-Bürger (2016)
Зейналов Р. С. - Простые предложения в пословицах и поговорках в произведении Махмуда Кашкари ''Дивани-Лугат - Ит Турк'' (2016)
Игина З. А. - "След" как языковой сигнал события в нарративе (2016)
Кальницкая В. Б. - Дискуссионность существующей системы жанровых дефиниций романов Грэма Грина (2016)
Любимова Ю. С. - Засоби і способи реалізації модальності можливості в сучасній китайській мові (2016)
Мирзаев Г. А. - Язык поэзии как явление искусства (2016)
Радзіон В. М. - Синтаксико-семантична класифікація складних іменників мови сучасних німецьких спортивних ЗМІ (2016)
Савіна Ю. О. - Лінгвокогнітивні операції мапування як когнітивне підґрунтя формування комічного в малій прозі Джером К. Джерома й О. Генр (2016)
Угляй Л. В. - Плюралізм прояву маскулінності у прозі Тоні Моррісон (на матеріалі роману "Улюблена") (2016)
Федута А. И. - Читатель в сознании Ф. В. Булгарина (2016)
Ходаковська Н. Г. - Лексико-стилістичні засоби поетичного мовлення німецьких поетів-символістів (2016)
Черник О. О. - Ідіостиль письменника як лінгвістичний феномен та методи його вивчення (2016)
Янишина Л. С. - Неологізми у словниковому складі англійської мови XIX століття (на матеріалі прозових літературних творів) (2016)
Титул, зміст (2017)
Колосов І. - Проблеми та перспективи фінансування проекту реабілітації гідроелектростанцій Світовим банком в Україні (2017)
Котіна Г. - Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи, Степура М., Кондро П. (2017)
Русінова О. - Модель системи управління забезпеченням розвитку промислового підприємства (2017)
Ярошевська О. - Комплексне оцінювання розвитку фондового ринку України (2017)
Гайко Г. - Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння материкових просторів Північної Америки та Австралії (Частина перша), Білецький В. (2017)
Демуз І. - Внесок Української Національної Ради в Петрограді у справу допомоги біженцям і виселенцям під час Першої світової війни (2017)
Заплетнюк О. - Історіографія проблеми оцінки правління фараона Ехнатона (2017)
Родигіна О. - Ґенеза терміна "інтелігенція" в історичному вимірі (2017)
Бардин М. - Апокаліптичні очікування в сучасній релігійній літературі Свідків Єгови та Адвентистів сьомого дня (порівняльна характеристика) (2017)
Краснопьоров П. - Феномен гіпертексту в Інтернеті та філософія постмодернізму (2017)
Левицький В. - Суб'єкт як субстанція. Гегель як пророк модерну. Три способи розуміння субстанційності суб'єкта в гегелівській філософії та іманентизація реальності в новітній філософії (2017)
Райхерт К. - "Kuroneko Banzai" та "Nimbus Libere" як приклади антиамериканської військової пропаганди (2017)
Рижков А. - Аналіз образу України в медіапросторі Мексики: липень 2016 р. - червень 2017 р., Лопес Роча Н. (2017)
Санніков С. - 5 Sola Реформації. Богословські принципи гетерогенного протестантизму (2017)
Стариковська О. - Закономірний характер формування громадської думки (2017)
Старовойт І. - Сучасний погляд на гендерне питання в царині релігії в історичній ретроспективі (2017)
Туренко О. - Консервативний концепт національної держави Хосе Ортеги-і-Гассета (2017)
Філяніна Н. - Феномен екологічної класики (філософсько-методологічний аналіз) (2017)
Содержание (2010)
Науменко В. А. - Характер изменения толщины макулярной области сетчатки (по данным оптической когерентной томографии) у больных сахарным диабетом II типа после хирургического лечения катаракты, Мартопляс К. В., Дмитриев С. К., Кульбида М. П., Иваницкая Е. В. (2010)
Сергієнко А. М. - Порівняння клінічної ефективності бетаметазону та тріамцинолону ацетоніду в лікуванні діабетичного макулярного набряку, Сірман Я. В. (2010)
Клюев Г. О. - Эффективность препарата липофен в комплексной терапии сосудистых оптиконейропатий, Савко В. В., Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Храменко Н. И. (2010)
Коновалова Н. В. - Эффективность применения препарата флоксал в лечении увеитов хламидийной этиологии у больных уретроокулосиновиальным синдромом, Нарицына Н. И., Серебрина Т. М., Михайличенко Л. А., Рыбалко А. В. (2010)
Тяжка Н. П. - Ефективність довгохвильової офтальмографії в діагностиці вікової макулярної дегенерації, Савко В. В. (2010)
Коломиец В. А. - Клинико-функциональные результаты хирургического лечения катаракты и пресбиопии с использованием дифракционнорефракционных ИОЛ AcrySof ReSTOR, Дмитриев С. К., Душенчук Т. В., Лазарь Ю. М. (2010)
Жабоедов Г. Д. - Особенности первичной реконструкции вспомогательного аппарата глаза после травм деталями строительных инструментов, Петренко О. В., Чурюмов Д. С. (2010)
Сухина Л. А. - Клиника, диагностика и тактика лечения повреждений зрительного нерва в сочетании с краниоорбитальными переломами, Смирнова А. Ф., Кардаш А. М., Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2010)
Чаланова Р. И. - Дезадаптивный тип индивидуальной адренергической иммунореактивности организма на ожоговую травму глаза (второе сообщение) (2010)
Демин Ю. А. - Сравнительная оценка эффективности трансканаликулярной лазерной эндоскопической дакриоцисториностомии и наружной дакрио- цисториностомии по Дюпюи-Дютану и Бурже в лечении пациентов с хроническим дакриоциститом, Жукова И. С., Демина М. Ю. (2010)
Гальперт Я. И. - Результаты ортоптического лечения содружественного косоглазия у детей с детским церебральным параличом, Сердюченко В. И. (2010)
Недзвецька О. В. - Корекція місцевого та загального цитокінового ,дисбаланса при токсичному ураженні ока внаслідок хронічної алкогольної інтоксикації в експерименті, Петрусенко Д. О., Рогульська Л. О. (2010)
Сотникова Е. П. - Эффективность биопелоидов в лечении экспериментального травматического кератита, Фесюнова Г. С., Абрамова А. Б., Соколова Б. Н., Салдан В. И., Лотош Т. Д., Осташевский В. Л., Коломийчук С. Г. (2010)
Гладуш Т. И. - Стабильность лизосомальных мембран сетчатки белых крыс при стрептозотоциновом диабете в условиях медикаментозного воздействия (ацетилцистеином, флавоноидом и таурином), Байдан Е. И. (2010)
Боброва Н. Ф. - Спосіб первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І. (2010)
Боброва Н. Ф. - Случай полной резорбции ретинобластомы Т3а стадии после интравитреальной химиотерапии и хеморедуктации, Сорочинская Т. А., Меликов Г. Г. (2010)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2017)
Верезубова Т. А. - Интернет-доходы физических лиц: тенденции и перспективы развития, Бельский А. Б., Цагойко А. А. (2017)
Деркач І. О. - Імітаційна модель трирівневої системи пенсійного забезпечення, Туровцев Г. В. (2017)
Павлов К. В. - Эффективность и интенсификация производства: особенное и общее в этих категориях (2017)
Чернобаева Н. В. - Экономико-правовые аспекты функционирования коммерческих организаций (2017)
Шевченко Е. А. - Моделювання фінансової стійкості інтегрованих структур при злиттях та поглинаннях, Михайлик Д. П., Левицький С. І. (2017)
Євтушенко М. В. - Еволюція статистичних та евристичних методичних підходів фінансової діагностики підприємств у світі (2017)
Абдуллаева М. Н. - Оценка конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевой специфики в Узбекистане (2017)
Виногоров Г. Г. - Совершенствование классификации видов отчетности (2017)
Костирко Л. А. - Фінансовий контролінг регулювання діяльності підприємств, Середа О. О. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Трансформація соціального відторгнення в економічному просторі суб’єкта господарювання (2017)
Тюрев В. К. - Обеспечение экономической безопасности компании (2017)
Богатырёва В. В. - Человеческий капитал как фактор повышения инвестиционной активности, Бословяк С. В. (2017)
Калінеску Т. В. - Стимулювання розвитку регіональних громад щодо можливостей використання прихованих потенціалів (2017)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих социально-экономические взаимосвязи между приграничными регионами (2017)
Новини науки та практики (2017)
Редакційна колегія рекомендує (2017)
Відомості про авторів (2017)
Облікові дані (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Содержание (2010)
Коновалова Н. В. - Дифференциальная диагностика воспалительных и дистрофических заболеваний сетчатки методом фотостресс-теста, Нарицына Н. И., Серебрина Т. М., Черепенко А. А., Михайличенко Л. А. (2010)
Савко В. В. - Коррекция нарушений тиол-дисульфидной системы крови у больныгх хроническим иридоциклитом, осложнившимся катарактой, Байдан Е. И. (2010)
Чаланова Р. И. - Адекватный тип иммунореактивности на тяжелое ожоговое повреждение органа зрения (первое сообщение), Дегтяренко Т. В. (2010)
Якименко С. А. - Трансплантація амніотичної оболонки в лікуванні звиразкувань рогівки, що утворюються після важких опіків очей, Бузник О. І. (2010)
Гончарова С. А. - Вторичное косоглазие, Петруня А. М., Пантелеев Г. В., Тырловая Е. И. (2010)
Риков С. О. - Характеристика мікрофлори кон'юнктиви новонароджених в період перебування їх в пологовому будинку, Ковальчук В. П., Гріжимальська К. Ю., Андрушкова О. О., Марцинковска О. Л. (2010)
Рыков С. А. - Метод интраоперационной санации конъюнктивальной полости, Кондратенко Ю. Н., Новицкий А. Н., Чумак Н. В., Кузюк М. Г. (2010)
Пономарчук В. С. - Гемодинамика головного мозку кролів за дії електростимуляції периферичного відділу зорового аналізатора, Лавренко Г. М., Пихтєєв Д. М., Гладкій Т. В., Іванов В. І. (2010)
Молчанюк Н. И. - Ультраструктурные изменения нервных структур ганглиозного слоя сетчатки крыс в динамике после действия метанола, Думброва Н. Е. (2010)
Боброва Н. Ф. - Кількісна оцінка особливостей формування посттравматичного рубця рогівки внаслідок проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І. (2010)
Якименко С. А. - Експериментальне вивчення гіпотензивної дії нових модифікацій аутосклерального циклогоніодренування, Костенко П. О. (2010)
Фесюнова Г. С. - Активность некоторых ферментов слёзной жидкости на фоне инстилляций биопелоидов при моделировании травматического кератита, Лотош Т. Д., Сотникова Е. П. (2010)
Жабоедов Г. Д. - Передние эндогенные увеиты и НLА-В27 антиген, Иванова Н. В., Копаенко А. И. (2010)
Мишенин А. Б. - Реабилитация больных первичной глаукомой с использованием санаторнокурортного и физиотерапевтического методов (2010)
Денисюк Н. Б. - Дослідження гіпотензивної дії препарату "Лантан ТМ" (Фармак, Україна) при первинній відкритокутовій глаукомі , Мельник В. О. (2010)
Бруцкая Л. А. - Случай успешного излечения косоглазия, сочетанного с птозом верхнего века (2010)
Содержание (2010)
Пасечникова Н. В. - Изменение уровня некоторых про- и противовоспалительный цитокинов у больныгх диабетической ретинопатией после лазерной коагуляции сетчатки, Метелицына И. П., Науменко В. А., Беляев В. Д. (2010)
Науменко В. А. - Значение витреальной флюорометрии для ранней диагностики непролиферативной диабетической ретинопатии (2010)
Коновалова Н. В. - Состояние динамики Т-клеточного иммунитета у больных увеитами туберкулезной этиологии (2010)
Усов В. Я. - Інформативність оптичної когерентної томографії переднього відділу ока в оцінці реакції рогівки на травматичне ушкодження сторонніми тілами, Жмудь Т. М., Андрушкова О. О. (2010)
Костенко П. А. - Измерение внутриглазного давления у больныгх с послеожоговыми грубыми рубцовыми изменениями переднего отдела глаза после тяжелых ожогов глаз транспальпебральным тонометром ИГД-02 (2010)
Кадатская Н. В. - Влияние величины разреза на послеоперационный астигматизм и остроту зрения при хирургии осложнённой катаракты с имплантацией переднекамерной ИОЛ L122UV фирмы Bausch & Lomb, Фокин В. П., Марухненко А. М. (2010)
Калашников В. В. - Метаболический статус биотина у больных с различными клиническими формами и скоростью развития возрастной катаракты (2010)
Полякова С. И. - Классификационные схемы дифференциальной диагностики и лечения болыпых опухолями слезной железы эпителиального генеза (2010)
Пасечникова Н. В. - Клиническая классификация и тактика ведения больных возрастной макулярной дегенерацией, Король А. Р. (2010)
Чічур Д. А. - Оцінка ефективності глюкокортикоїдної терапії в попередженні розвитку двостороннього регматогенного відшарування сітківки та рецидивів відшарування сітківки, Ільїнська І. Ф. (2010)
Зборовская А. В. - Изменение фотосенсибилизирующих свойств метиленового синего комбинацией его с 20% диметилсульфоксидом (при воздействии на культуру Escherichia coli), Пасечникова Н. В. (2010)
Боброва Н. Ф. - Ввдновлення ультраструктури ропвки псля первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки наскpiзними швами та на 2/3 11 глибини, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. I., Шевчик В. I. (2010)
Присяжна С. В. - Koмбiнoване лгкування бактеріальної виразки poгiвки з використанням консервованої декаметoксинi амніотичної оболонки (2010)
Леус Н. Ф. - Медикаментозная коррекция нарушений тиолдисульфидной системы тканей глаза при моделировании увеальной катаракты, Савко В. В. (2010)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения элементов зрительного нерва крыс в динамике после действия метанола, Молчанюк Н. И. (2010)
Сердюк В. Н. - Функциональное состояние митохондрий сетчатой оболочки при моделировании глаукоматозного процесса (2010)
Пасечникова Н. В. - Определение и классификация первичной глаукомы. Что должен отображать диагноз?, Завгородняя Н. Г. (2010)
Савко В. В. - Клиническая оценка изменений глазного дна при застойном диске зрительного нерва, Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Новик А. Я., Михайличенко Л. А. (2010)
Пасечникова Н. В. - Функциональные методы исследования при диабетическом макулярном отеке, Науменко В. А., Кузнецова Т. А. (2010)
Якименко С. А. - Насечки конъюнктивы по Пассову, парацентез роговицы, операция Денига (делать или не делать?) (2010)
Дрожжина Г. И. - Новые препараты "Вет-комод" и "Хило-комод" для лечения синдрома сухого глаза, Коган Б. М. (2010)
К 70-летию профессора Иосифа Романовича Салдана (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського