Григорова Н. В. - Вміст цинку в тимоцитах при активації, пригніченні та виключенні функції інсулярного апарату мишей і щурів (2011)
Ткачук О. В. - Вплив ішемії-реперфузії головного мозку на проліферативну активність тимоцитів у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом (2011)
Баринов Э. Ф. - Динамика межтканевых отношений в радужной оболочке глаза после контузионной травмы, Голубов К. Э. (2011)
Баринов Э. Ф. - Цитокиновый ответ при синдроме диабетической стопы: возможности прогнозирования нарушения заживления ран, Лях Ю. Е., Баринова М. Э., Гурьянов В. Г. (2011)
Гасюк А. П. - Гістохімічні зміни інтракраніального відділу зорового нерва при цукровому діабеті, Пера-Васильченко А. В. (2011)
Кущ О. Г. - Імунна система плаценти та її роль у регуляції толерантності при вагітності, Волошин М. А. (2011)
Григор’єва О. А. - Експериментальне моделювання синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини шляхом порушення антигенного гомеостазу в системі мати-плацента-плід, Волошин М. А. (2011)
Лебединец А. Н. - Динамика структурных компонентов сердца крыс в постнатальном периоде после внутриутробного воздействия антигенов различной природы, Волошин Н. А., Чугин С. В. (2011)
Волошин М. А. - Закономірності співвідношення довжини голови та носової частини глотки щурів після внутрішньоутробної антигенної дії, Матвєйшина Т. М. (2011)
Таланова О. С. - Особливості питомої ваги селезінки щурів у ранньому післянатальному періоді онтогенезу в нормі та після внутрішньоутробного введення антигену (2011)
Портніченко В. І. - Глікемія як визначальний фактор шляхів перебудови метаболізму і системи дихання при гіпоксії, Портниченко А. Г., Сидоренко A. M. (2011)
Горбань В. О. - Проникність біологічних бар’єрів тимуса для гетерогенних сироваткових білків, Горбань Г. П. (2011)
Тарасенко Л. М. - Роль типу реагування організму на стрес-індуковані ушкодження окремих відділів системи травлення, Омельченко О. Є., Цубер В. Ю. (2011)
Гончар І. B. - Вплив естрадіолу на амивність калікреїну в надниркових залозах щурів, Ковзун О. І. (2011)
Непорада К. С. - Вплив меланіну на розвиток оксидативного стресу в підшлунковій залозі щурів, залежно від стресостійкості організму, Слободяник Н. М. (2011)
Горбенко Н. І. - Вплив похідного 17β-естрадіолу ПЕ 0607 на концентрацію С-реактивного білка в сироватці крові оваріектомованих щурів з метаболічним синдромом, Козар В. В., Таран К. В., Яременко Ф. Г. (2011)
Крюк Ю. Я. - Особенности проявления оксидативного стресса при гипотиреозе разной степени тяжести в эксперименте, Махнева А. В., Золотухин С. Е., Битюков Д. С. (2011)
Хмара О. В. - Дифузний вовчаковий гломерулонефрит: гістологічні та імуногістохімічні особливості, Дядик О. О., Ткаченко Л. І., Федорішин Р. П. (2011)
Михейцева И. Н. - Стресс-индуцированная дизрегуляция при глаукомном процессе и купирующее влияние мелатонина, Ельский В. Н. (2011)
Гольцев А. Н. - Апоптотические процессы в тимусе и головном мозге при развитии экспериментального аллергического энцефаломиелита до и после лечения фетальными нервными клетками, Порожан Е. А., Бабенко Н. Н., Останков М. В. (2011)
Дубовик Є. І. - Вивчення зв’язку деяких факторів ризику гострого коронарного синдрому з поліморфізмом G-7-А гена матриксного Gla-протеїну (MGP), Гарбузова В. Ю. (2011)
Шатова О. П. - Участие лактата в "парадоксе Хелстрома", Хомутов Е. В., Сташкевич М. А., Зинкович И. И. (2011)
Обухова О. А. - Оцінка зв’язку факторів ризику гострого коронарного синдрому з поліморфізмом Thr83Ala гена MGP (2011)
Гуртовий В. А. - Стабільність пухлинної тканини при лімфомі Ходжкіна, Шпонька I. С., Біленький І. В., Антонюк С. В. (2011)
Шепель О. Л. - Вплив лінолевої кислоти та пірролідиндитіокарбамату на мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин іх кумулюсного оточення, Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю., Янчій Р. І. (2011)
Мнихович Ч. В. - Ультраструктурное изучение изменений иммунного ответа стромы молочной железы при фиброзно-кистозной болезни и раке молочной железы: сравнительное морфологическое исследование, Тернов М. М. (2011)
Мазур И. А. - Доклиническое исследование эмбриотоксичности и тератогенности препарата Лизиний, Волошин Н. А., Григорьева Е. А., Беленичев И. Ф., Вовченко М. Б., Кучеренко Л. И., Светлицкий А. А., Чугин С. В. (2011)
Гончар І. В. - Роль оксиду азоту в модуляції метаболічних ефектів адреналіну й інсуліну в міокарді, Нещерет О. П. (2011)
Колесник Ю. М. - Экспрессия васкулоэндотелиального фактора роста и характеристика эндотелиоцитов сосудов головного мозга животных с церебральной ишемией: фармакологические эффекты нового метаболитотропного препарата Лизиний, Беленичев И. Ф., Мазур И. А., Абрамов А. В., Кучеренко Т. И., Бухтиярова Н. В. (2011)
Драган Л. П. - Застосування рибоксину в корекції апоптотичних явищ у лімфоїдних тканинах радіаційно опромінених тварин (2011)
Малофій Л. С. - Патоморфологія місцевої імунної системи сегментарних бронхів при хронічному обструктивному захворюванні легень, Михайлюк І. О. (2011)
Гольцев А. Н. - Оценка цитокинового профиля при адъювантном артрите после применения криоконсервированных клеток плаценты, Луценко Е. Д., Останков М. В., Бондарович Н. А. (2011)
Кравченко М. А. - Изменение содержания CD4+CD25+ Т-клеток в региональных лимфоузлах крыс с адъювантным артритом до и после введения липидной фракции плаценты, Гольцев А. Н. (2011)
Ямпольская Е. Е. - Модуляция состояния моноцитарно-фагоцитарной системы животных с аутоиммунной патологией клетками фетальной печени, Гольцев А. Н. (2011)
Бризгіна Т. М. - Шляхи та механізми загибелі імунокомпетентних клітин у динаміці експериментального імунного ушкодження печінки 108-110, Макогон Н. В., Алексюк Л. І., Мартинова Т. В., Павлович С. І., Сухіна B. C., Янчій Р. І., Алексєєв І. М. (2011)
Шебеко Ю. О. - Характеристика експресії ММР-9 і ТІМР-1 при різному рівні імуноклітинної інфільтрації печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2011)
Евсеев А. В. - Особенности и гормонально-рецепторного статуса и пролиферативной активности эндометриальных полипов, Баударбекова М. М., Кузьо И. А. (2011)
Бартов Е. Ф. - Роль АТ1 рецепторів у дисфункції тромбоцитів при гострому порушенні кровообігу, Сулаєва О. М., Статінова О. А., Кірєєва М. О., Максименко О. Л. (2011)
Баринов Э. Ф. - Вариабельность ответа тромбоцитов на агонисты у пациентов с различной адренореактивностью при кровотечениях из язв гастродуоденальной зоны, Сулаева О. Н., Делий В. Ю. (2011)
Слюсаренко А. Е. - Иммунотропное действие железа, кобальта, марганца, молибдена, никеля, кальция и свинца в условиях фонового загрязнения городской среды, Евстафьева Е. В. (2011)
Гриневич И. В. - Влияние адаптации к гипоксической гипоксии на клеточный состав селезенки (2011)
Шмалєй С. В. - Особливості імунного статусу дітей з вадами зору, Зав’ялов В. П., Костенко О. Р., Редька І. B. (2011)
Шепітько В. І. - Цитоархітектоніка мастоцитів у слизовій оболонці твердого піднебіння і привушних залозах щурів, Єрошенко Г. А., Сенчакович Ю. В., Цуканов Д. В., Шепітько І. В. (2011)
Сыволап В. Д. - Некомпактный миокард левого желудочка: современные аспекты и диагностика, Лашкул Д. А., Григорьева М. Ю., Федоренко М. А., Сапронова Ж. Э., Гойденко Е. А. (2011)
Чекман І. С. - Серцево-судинна патологія: сучасні аспекти фармакотерапії, Горчакова Н. О. (2011)
Волошин В. М. - Застосування тіотріазоліну на фоні інгаляційного впливу толуолу при вивченні морфогенезу тимуса щурів (2011)
Вітаємо з 70-річчям! (2011)
Колченко Г. Ф. - Розроблення нормативних документів для забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, Шестак І. В. (2012)
Первунінський С. М. - Організація множинного доступу в системах передачі даних шумовими сигналами, Журавель П. Д. (2012)
Сайко В. Г. - Особенности применения комбинированного метода для снижения уровня шумов для защищенных гетерогенных сетей подвижной радиосвязи (2012)
Яремчук Ю. Є. - Рекурентні послідовності як основа криптографічних методів (2012)
Самков О. В. - Інформаційний обмін на ринку електричної енергії з використанням технології ebXML (2012)
Климаш М. М. - Дослідження та моделювання якісних та часових параметрів вузла обслуговування трафіку мультисервісної мережі, Кирик М. І., Плесканка Н. М., Янишин В. Б. (2012)
Розоринов Г. Н. - Характеристики простых ВН сигналов, используемых в ВОСП, Фендри М. А. (2012)
Погорілий Л. Г. - Основні напрямки розвитку телекомунікаційної мережі ДП НЕК "Укренерго", Колченко О. В., Полонський С. Б. (2012)
Колченко О. В. - Деякі аспекти вибору платформи управління телекомунікаційною мережею ДП НЕК "Укренерго", Полонський С. Б., Колченко Т. В. (2012)
Бойченко О. В. - Кількісне визначення масштабності та повноти даних інформаційної системи (2012)
Темник К. В. - Нечёткая модель прогнозирования отношения удалённых исполнителей к параметрам выполнения работ (2012)
Зайцев Г. Ф. - Моделирование статической системы частотной автоподстройки с принципом управления по отклонению и комбинированной системы с астатизмом первого порядка и повышенным быстродействием, Булгач В. Л., Гниденко О. Н., Градобоева Н. В. (2012)
Ляш Т. Г. - Деякі аспекти створення нормативної бази для організації підключення технічних засобів операторів телекомунікацій до мережі спільноканальної сигналізації № 7 (2012)
Ружинський В. Г. - Деякі аспекти впровадження систем захисту проти порушень в телекомунікаційних мережах операторів (2012)
Максимов В. В. - Дослідження часу увімкнення IP інтерфейса, Самойлюк А. О. (2012)
Дикарев А. В. - Дискретные однородные КИХ-фильтры (2012)
Сундучков А. К. - Проблемы качества предоставления телекоммуникационных услуг 4G в мобильной связи (2012)
Варфоломеєва О. Г. - Визначення часу затримки транзакції в системі управління інфокомунікаціями з урахуванням залежності моделі трафіку від архітектури управління (2012)
Ткаленко О. Н. - Оценка характеристик и устойчивости нечеткого быстро адаптирующегося регулятора для AQM в сетях TCP/IP (2012)
Максимов В. В. - Алгоритм вибору двоскачкових MPR вузлів, Полісніченко В. В. (2012)
Мєшков С. І. - Застосування методів самоорганізації до розрахунку параметрів інфокомунікаційних мереж (2012)
Хахлюк О. А. - До питання підвищення завадостійкості демодуляторів багатопозиційних сигналів із ФРМ-2, Щербина І. С., Зінченко О. В., Єфремов О. С. (2012)
Дещинський П. Ю. - Дослідження живучості Р2Р мереж з використанням теорії випадкових графів, Стрихалюк Б. М. (2012)
Камышный A. M. - TFH - новая линия дифференцировки Т-хелперов: происхождение, фенотип, эффекторные функции, роль в развитии аутоиммунной патологии, Гриневич И. B., Деген A. C., Топол И. А., Буга Т. М. (2011)
Березин А. Е. - Диагностическая и прогностическая ценность биологических маркеров неоангиогенеза и неоваскуляризации у пациентов, перенесших мозговой ишемический инсульт, Лисовая О. А. (2011)
Березин А. Е. - Роль циркулирующих стромелизинов как предикторов кардиального ремоделирования пациентов с Q-инфарктом миокарда при краткосрочном наблюдении, Самура Т. А. (2011)
Рекалов Д. Г. - Системний остеопороз і функціональна недостатність опорно-рухового апарата у хворих на ранній ревматоїдний артрит: дані однорічного спостереження (2011)
Серветник М. І. - Клініко-морфологічні характеристики простатичної інтраепітеліальної неоплазії, Поспішіль Ю. О. (2011)
Базалицька С. В. - Процеси убіквітинації та сумоілації в патогенезі чоловічої неплідності, Романенко A. M. (2011)
Сорокина И. В. - Влияние ВИЧ-инфекции матери на состояние сосудистого русла щитовидной железы плода, Шерстюк С. А., Ремнева Н. А. (2011)
Рябоконь Ю. Ю. - Клінічна характеристика позапечінкових проявів у хворих на хронічний гепатит С (2011)
Руденко С. О. - Причини і наслідки ГПМК і характеристика легеневих ускладнень (морфогенез і танатогенез), Шамаєв М. І., Сільченко В. П., Малышева Т. А., Андрєєв С. А. (2011)
Полякова Л. І. - Динаміка росту та патогістологічна характеристика пухлинних ксенографтів як об'єкта тестування протипухлинної активності препаратів, Пристопюк B. C., Чайковська Л. В., Резніков О. Г. (2011)
Салахова Г. М. - Морфометричні зміни в легеневих судинах під впливом мезенхімальних стовбурових клітин на фоні монокроталініндукованої легеневої гіпертензії у щурів (2011)
Пішак В. П. - Гістоморфологічний стан епіфіза та нирок за умов стандартного режиму освітлення при поєднаній дії анаприліну й мелатоніну, Кривчанська М. І., Давиденко І. С., Грицюк М. І., Проняєв Д. В. (2011)
Баударбекова М. М. - Особливості імуногістохімічного профілю інвазивних аденокарцином ендометрія (2011)
Малышева Т. А. - Критерії інвазивності нейроектодермальних пухлин головного мозку (2011)
Пославська О. В. - Імуноморфологічне дослідження маркерів тканинної інвазії в плоскоклітинних раках орофарінгеальної області, Шпонька І. С. (2011)
Шиш A. M. - Дослідження механізмів протизапальної дії омега-3 поліненасичених жирних кислот, Каплінський С. П., Нагібін B. C., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2011)
Бондаренко А. В. - Особенности морфологической диагностики бациллярного ангиоматоза и болезни кошачьих царапин, Гаргин В. В., Козько В. Н. (2011)
Тертышный С. И. - Морфологические изменения в стволе мозга и мозжечке при постреанимационной энцефалопатии, Туманский В. А., Евсеев А. В. (2011)
Сірко А. Г. - Клінічні та комп'ютерно-томографічні особливості важкої черепно-мозкової травми (2011)
Шаврин В. А. - Ультраструктурные особенности синапсов в критических зонах инфаркта головного мозга в эксперименте, Шулятникова Т. В. (2011)
Благодаров В. М. - Морфологічні особливості зрілої плаценти людини при поєднанні водянки вагітних з анемією, Лагода Н. М., Данилішина М. В. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Анатомия щитовидных желез белых крыс в норме и при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2011)
Савка І. Г. - Морфологічні ознаки площини перелому великої гомілкової кістки в судово-медичній практиці (2011)
Куц Л. В. - Роль нервової системи в розвитку "синдрому подразненого кишечника" при псоріазі (2011)
Марковский В. Д. - Абсцесс лобной доли головного мозга, Плитень О. Н., Мирошниченко М. С. (2011)
Кузьмичев А. А. - Случай наблюдения метастазирования злокачественной меланомы без первично выявленной локализации в стенку желудка и тонкой кишки, Федорчук В. И. (2011)
Вороненко Ю. В. - Наукова, педагогічна та суспільна діяльність заслуженого діяча науки і техніки україни, д.м.н., професора Гиріна Віталія Миколайовича (до 70-річчя від дня народження), Дзюблик І. В., Волянський А. Ю. (2006)
Гришина Е. И. - Системные проявления у больных ревматоидным артритом в зависимости от прогноза заболевания, Андреева И. Д., Андрусенко В. В., Ракитянская О. А., Менкус Е. В. (2006)
Бирюкова С. В. - Адгезивный потенциал Staphylococcus aureus и Candida albicans, выделенных из экссудата воспаленных слюнных желез под влиянием озонирования, Большакова Г. М. (2006)
Осолодченко Т. П. - Характеристика біологічних властивостей штамів мікроорганізмів при культивуванні на поживних середовищах, отриманих із промислових відходів, Штикер Л. Г., Рябова І. С., Завада Н. П., Руденко Л. М., Божко М. Г., Драч М. І. (2006)
Ждамарова Л. А. - Мінливість соматичних антигенів клітинної стінки С. diphtheriae під впливом електронного пучка, Скляр Н. І. (2006)
Непорада В. П. - Академік Д.К. Заболотний – борець за здоров`я людей (до 140-річчя від дня народження), Чайковський Ю. Б., Резнік В. І., Пугач Н. Б. (2006)
Титул, зміст (2013)
Солошич І. О. - "Зелена економіка" в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку, Підліснюк В. В. (2013)
Матяшук Р. К. - Чутливість окремих сортів канни до дії абіотичних чинників, Мазура М. Ю. (2013)
Слива Ю. В. - Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо управління навколишнім середовищем (2013)
Сілонова Н. Б. - Аналіз основних аспектів управління відходами з урахуванням вимог європейського законодавства, Вакуленко Г. В. (2013)
Бабич А. Г. - Видовий склад та зональна поширеність цистоутворюючих нематод в Україні, Бабич О. А., Дзюба Ю. В., Сухарева Р. Д. (2013)
Чабанюк Я. В. - Утримання мікроорганізмів-агентів поліфункціональних комплексів біопрепаратів на поверхні насіння, Клименко А. М., Дзюба Р. І., Бунас А. А. (2013)
Москалець В. В. - Вплив екологічних чинників на фотосинтетичну діяльність агрофітоценозів тритикале озимого (2013)
Сілонова Н. Б. - Належна виробнича практика виробництва білкових мінерально-вітамінних добавок, Мандрига А. О. (2013)
Томчук В. А. - Співвідношення різних класів ліпідів у жовчі та печінці здорових і хворих новонароджених телят та після застосування ентеросорбентів (2013)
Поцелуйко М. П. - Дослідження відповідності деяких продуктів харчування вимогам національних нормативних документів, Слива Ю. В., Ульвак О. А. (2013)
Слива Ю. В. - Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо системи управління безпечністю харчових продуктів, Швець Т. Г. (2013)
Барилко Є. О. - Виховання патріотизму в американських школярів у позашкільній діяльності, Барилко С. М. (2012)
Белых А. С. - Культуросообразность как сущностная характеристика формирования мировоззрения (2012)
Бондаренко Н. Б. - Реалізація наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, Ляшова Н. М. (2012)
Бреславец Н. А. - Педагогические технологии: традиции и инноватика (2012)
Донченко Н. А. - Збереження художніх традицій народного костюму у пластиці малих форм (2012)
Ененко И. А. - Закономерности выбора рациональной аппликатуры при игре на фортепиано (2012)
Жейнова С. С. - Формування готовності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку до педагогічної творчої діяльності (2012)
Журавльова Л. С. - Логопедична робота з дітьми дошкільного віку засобами фольклору (2012)
Крахмалева Е. Г. - Диагностика уровня развития нравственного сознания студента (2012)
Лаврентьєв А. О. - Критерії формування естетичної культури студентів (2012)
Лохіна Д. Г. - Основні риси гуманізму та історичний аналіз розвитку гуманістичних ідей Давнього Китаю, Античності та Арабського Халіфату (2012)
Мазанюк О. Ф. - Обґрунтування педагогічних умов формування природоохоронної культури студентської молоді в коледжах Автономної Республіки Крим (2012)
Марусенко О. А. - Використання дидактичної творчості у викладанні психологічних дисциплін, Ковальова А. В. (2012)
Марцинішин Ю. Д. - Поняття "праця” в космогенно-енергетичній концепції С. А. Подолинського (2012)
Мірошніченко Д. В. - Критерії сформованості морально-духовних якостей сучасної університетської молоді (2012)
Нафанец Е. А. - Духовно-моральный мир ребенка. Влияние искусства на формирование творческой личности (2012)
Пранова Є. В. - Структура валеологічної спрямованості професійної освіти вчителів фізичного виховання (2012)
Путінцев А. В. - Професіоналізм підприємців у науковому дискурсі (2012)
Сафонова І. О. - Сутнісні характеристики дефініцій "компетенція" та "компетентність" (2012)
Сбітнєва Л. М. - Духовний потенціал хорового мистецтва (2012)
Сізов В. В. - Проблеми естетики поведінки в процесі соціалізації особистості (2012)
Степина Е. Г. - Роль национальной и культурной идентичности в нравственном воспитании студентов университета (2012)
Сутула В. О. - Базові ознаки фізичної культури особистості (2012)
Тихомирова Н. Ф. - Изучение аппликатуры в контексте стилистических особенностей музыкальных призведений (2012)
Федорова Л. М. - Основні підходи до соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю (2012)
Форостюк І. В. - До питання збереження національних особливостей в умовах іншокультурного середовища (2012)
Фунтікова Н. В. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "інтелігентність" (2012)
Холодний О. І. - Деякі психологічні характеристики прояву особистості школярів (2012)
Шайкіна О. О. - Педагогічні умови розвитку інженерно-педагогічної творчості студентів (2012)
Шийко Н. В. - Вплив естетичного середовища навчального закладу на розвиток духовно-моральних цінностей студентської молоді, Пустовойтова О. В., Москальова С. Ю. (2012)
Шумра Л. Л. - Формування цілісної картини світу студента коледжу у процесі вивчення фізики (на прикладі використання творів мистецтва) (2012)
Яровий В. М. - Роль Луганського обласного центру народної творчості у формуванні духовно-морального світу людини (2012)
Князєва А. К. - Вплив селеніту натрію на імуноферментні показники ендотеліальної дисфункції у хворих на субклінічний гіпотиреоз у поєднанні ревматоїдним артритом в амбулаторних умовах (2012)
Сікора В. З. - Вивчення кореляційних та регресійних зв’язків між деякими гістоморфометричними показниками тимусу білих щурів (2012)
Анісімова С. І. - Вплив експериментальної композиції Метовітан на залежні від цитохрому Р-450 процеси біотрансформації протитуберкульозних засобів в печінці щурів, Шаяхметова Г. М., Вороніна А. К., Бондаренко Л. Б., Коваленко В. М. (2012)
Безатян М. А. - Морфометрические показатели грудной клетки у детей подросткового возраста начала ХХ и ХХІ веков (2012)
Берест А. Ю. - Особенности органогенеза тимуса крыс после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок (2012)
Верескун Р. В. - Оценка влияния имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного железом в различных концентрациях на гистоморфометрические параметры проксимального эпифизарного хряща плечевой кости половозрелых крыс (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Рентгенангіографічні зміни та просторова характеристика судинного русла нирок при однобічному стенозі ниркової артерії в експерименті (2012)
Глазков Е. О. - Дослідження порушень процесу адаптації іноземних студентів (2012)
Дрель В. Ф. - Влияние физической нагрузки на гистоструктуру печени при гепатите (2012)
Дроговоз К. В. - Морфологічна оцінка ефективності нової комбінованої мазі "Клівазол” на моделі травматично-бактеріально-грибкового вагініту у щурів, Зайченко Г. В., Грищенко О. В. (2012)
Желнин Е. В. - Морфологические особенности посттравматической регенерации альвеолярной кости в эксперименте (2012)
Житников А. Я. - Формирование ростковых хрящей и особенности их кальцификации в растущих длинных костях курицы (Gallus domesticus) (2012)
Запорожченко О. В. - Вивчення впливу препаратів з пробіотичними мікроорганізмами на морфометричні показники печінки щурів з аллоксановим діабетом і гепатитом, Данилова А. О. (2012)
Карчевский С. А. - Анатомические особенности строения поясничной области при ультразвуковом исследовании (2012)
Кащенко С. А. - Особливості ангіоархітектоніки сечового міхура (2012)
Комшук Т. С. - Морфометричні показники вентрикулярної системи мозку людини в період зрілого віку з її тривимірним моделюванням (2012)
Костенко Є. Я. - Метод ідентифікації та порівняння рентгенологічних ортопантомограм за інтенсивністю зображення (2012)
Кузьменко Ю. Ю. - Ультраструктура нирок ювенільних щурів на ранніх стадіях розвитку вродженого гіпотиреозу (2012)
Кутя С. А. - Дисперсионный анализ показателей, отражающих перестройку костей крыс, подвергавшихся систематическому гипергравитационному воздействию (2012)
Логоша А. І. - Хімічний склад регенерату великогомілкової кістки молодих щурів в нормі та при різних ступенях позаклітинного зневоднення організму (2012)
Мізь А. В. - Морфометрична характеристика стінки неураженої тонкої кишки щурів у віковому аспекті, Герасимюк І. Є. (2012)
Мороз В. М. - Вплив рухового навика щурів на площу моторної кори, Власенко О. В. (2012)
Лузин В. И. - Гистоморфометрические параметры мыщелкового хряща нижней челюсти крыс при имплантации в большеберцовую кость материала OK-015, насыщенного железом в различных концентрациях, Морозов В. Н., Гаврилов В. А. (2012)
Овчаренко В. В. - Морфометричні особливості будови селезінки щурів після впливу хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженості в поєднанні з фізичним навантаженням (2012)
Огієнко М. М. - Зміни хімічного складу регенерату великогомілкової кістки щурів за умов загальної дегідратації (2012)
Пилипко І. В. - Особливості структурно-просторової організації судин органів сечо-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії (2012)
Рущак В. В. - Дія кверцетину та вітаміну C на цитохром P450 2E1 при метаболічному синдромі у морських свинок, Коваленко В. М., Шаяхметова Г. М., Кітам В. О., Чащин М. О. (2012)
Салига Ю. Т. - До вивчення деяких параметрів системи антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів у крові щурів за токсичної дії хлорпірифосу, Росаловський В.П. (2012)
Сербін С. І. - Морфометричні особливості структурних елементів слизової оболонки передньої та задньої стінок лобової пазухи людини в нормі (2012)
Слободян О. М. - Багатофакторний регресійний аналіз печінкових вен у новонародженої людини (2012)
Стеченко Л. О. - Ультраструктура кровоносних капилярів сечового міхура у пренатальному онтогенезі, Пастухова В. А., Лисаченко О. Д., Чухрай С. М., Трофімова І. М. (2012)
Tarasova I. V. - Prediction of Early Anemia Progressing in Newborns with Congenital Pneumonia Under Microelementoses (2012)
Черкасов Е. В. - Особливості клітинного циклу клітин тимусу щурів після опікового ураження шкіри, Гунас І. В., Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А. (2012)
Шаяхметова Г. М. - Роль цитохрому Р-450 2Е1 у порушенні репродуктивної здатності щурів-самців зі стрептозотоциновим діабетом, Бондаренко Л. Б., Блажчук І. С., Коваленко В. М. (2012)
Шевчук Н. А. - Сонографічна товщина паренхіми нирок у практично здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів (2012)
Гасанова И. Х. - К вопросу о "старении" сосудистых сплетений желудочков головного мозга (2012)
Гафарова Э. А. - Масса и органометрические показатели печени крыс, подвергавшихся воздействию гипергравитации без применения и с применением методов коррекции (2012)
Лященко О. И. - Морфологическое состояние овариальных желез в условиях односторонней овариэктомии, хронической алкогольной интоксикации и ее коррекции, Федченко С.Н. (2012)
Савенко Л. Д. - Кинетокардиограмма взрослых кошек, Чурилин О. А. (2012)
Тян О. В. - Антропометрические характеристики пациенток с различными формами сужения таза, Стклянина Л. В., Савенко Л. Д., Орлова Е. А. (2012)
Грищук М. Г. - Структурно-функциональное состояние мыщелковых хрящей нижней челюсти белых крыс различного возраста после 60-ти дневной экстремальной гипертермии (2012)
Шутов Е. Ю. - Влияние 60-ти дневной ингаляции парами толуола на химический состав большеберцовых костей половозрелых белых крыс (2012)
Лузин В. И. - Морфология сосцевидных тел гипоталамуса человека в пренатальном онтогенезе, Мищенко Н. П. (2012)
Луговсков Д. А. - Химический состав нижней челюсти половозрелых белых крыс после 60-дневной ингаляции парами толуола, Скоробогатов А. Н. (2012)
Гетманец А. В. - Оценка влияния экспериментального артрита коленного сустава на строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости (2012)
Мирошниченко П. В. - Оценка степени влияния гиперхолестериновой диеты на морфо-функциональное состояние проксимального эпифизарного хряща большеберцовых костей у крыс периода инволютивных изменений (2012)
Кучеренко С. Л. - Гистологическое строение середины диафиза большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и облучении объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями (2012)
Кочубей А. А. - Оценка силы влияния тимэктомии и применения тимогена на ультраструктуру биоминералов кости и дентина резца нижней челюсти у белых крыс разного возраста (2012)
Глущенко Р. Н. - Ультраструктура минерального компонента большеберцовой кости белых крыс разного возраста при нанесении в ней метадиафизарного дефекта (2012)
Кривецький В. В. - Міцність плечової кістки при імплантації до великогомілкової кістки гідроксилапатитного матеріалу ОК-015, легованого марганцем (2012)
Кащенко С. А. - Эволюция строения паращитовидных желез, Ерохина В. В. (2012)
Шпуліна О. О. - Мікрокристалізація ротової рідини та перспективи її вивчення у профілактичній стоматології, Алієва І. М. (2012)
Памяти профессора Константина Леонидовича Лазарева (2012)
Содержание (2008)
Стадник С. А. - Особенности использования импульсных технологий для изготовления деталей авиационных двигателей, Третьяк В. В. (2008)
Пилипенко В. В. - Математическое моделирование продольных колебаний жидкостной ракеты при двухчастной неустойчивости динамической системы ЖРДУ – корпус ракеты, Долгополов С. И., Хоряк Н. В., Николаев А. Д. (2008)
Хорольский П. Г. - К решению проектной задачи обеспечения безопасности космических полетов в вероятностной постановке (2008)
Зиновьев Д. В. - Стабилизация двойного слоя на границе газоразрядной и термоионной плазмы, Целуйко А. Ф., Юнаков Н. Н. (2008)
Планковский С. И. - Моделирование течений в секционированном катодном узле плазмотрона, Шипуль О. В., Цегельник Е. В., Гарин В. О. (2008)
Толмачев Н. Г. - Моделирование и оценка физических параметров кванта "темной” энергии (2008)
Белик А. А. - Космическая транспортная система на основе комбинированной двигательной установки для доставки полезных грузов на ГСО при использовании ракеты - носителя "Днепр", Егоров Ю. Г., Кульков В. М., Обухов В. А., Попов Г. А. (2008)
Шнякин В. Н. - Перспективы дросселирования жидкостного ракетного двигателя тягой 450 кгс с пневмонасосным агрегатом, Конох В. Н., Калиниченко И. И., Кукса И. Ю. (2008)
Кучер О. Г. - Комплексний метод розпізнавання стану ТРДД з використанням нейронних мереж та методів розпізнавання образів, Дмитрієв С. О., Попов О. В., Тишкевич О. В. (2008)
Фролов Г. А. - Высокотемпературные испытания металлической тепловой защиты для ракетно-космической техники, Солнцев В. П., Солонин С. М., Бучаков С. В., Евдокименко Ю. И., Кисель В. М., Потапов А. М., Тихий В. Г. (2008)
Шамровский Д. А. - Влияние геометрических размеров кормовых диффузоров на совместную работу высотных двигателей РД-8 и РД-120 с ГДТ при стендовых испытаниях, Дешевых Н. В. (2008)
Гуськов В. П. - Оценка применения нового способа регулирования мощности приводной турбины для ЖРД "расширительной схемы", Кирпикин А. Ф. (2008)
Дронь Н. М. - Оценка эффективности выведения микроспутников на геостационарную орбиту с использованием ЭРДУ, Кондратьев А. И., Дубовик Л. Г. (2008)
Богатый А. В. - Разработка корректирующей двигательной установки для микро ка на базе абляционного импульсного плазменного двигателя, Дьяконов Г. А. (2008)
Дибривный А. В. - Результаты отработки системы обеспечения синхронизации выработки топлива из баков двигательной установки ДУ-802 космического буксира (2008)
Кравченко И. Ф. - Определение траекторных характеристик нестационарного потока газа в турбине авиационного двигателя, Лапотко В. М., Кухтин Ю. П. (2008)
Лоян А. В. - Экспериментальное исследование влияния положения катода-компенсатора на интегральные характеристики МСПД, Максименко Т. А., Кошелев Н. Н., Федотенко В. А. (2008)
Накашидзе Л. В. - Методология определения состава и схемных решений солнечных фотоэлектрических установок, Кныш Л. И. (2008)
Губин С. В. - Диагностирование химического накопителя энергии в составе систем гарантированного энергоснабжения методами интеллектуальной диагностики, Наказненко М. Н. (2008)
Кумченко Я. А. - Реализация полезной силовой нагрузки нереактивного летательного объекта (НЛО) только космическим энергообеспечением. Модель НЛО "Каштул-2" (2008)
Ткач М. Р. - К выбору параметров газотурбинных установок, использующих альтернативные топливные ресурсы (2008)
Ионов Д. А. - Влияние ухудшения характеристик узлов двигателя на коэффициент суммарного избытка воздуха в форсажной камере, Мельникова Н. С. (2008)
Радченко А. Н. - Энергосберегающий экологически безопасный судовой кондиционер на базе дизельгенератора, Бузник А. И. (2008)
Радченко Р. Н. - Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха судовых ДВС на базе эжекторной и абсорбционной холодильных машин, Сирота А. А., Коновалов Д. В., Радченко Н. И. (2008)
Радченко М. І. - Особливості застосування тепловикористовуючих водоаміачних абсорбційних холодильних машин для охолодження циклового повітря суднових ДВЗ, Красільщіков Є. О. (2008)
Ковеза Ю. В. - О решении тепловой задачи применительно к обычным и гибридным подшипникам качения газотурбинных двигателей, Никитин С. В., Пшеничных С. И. (2008)
Семенов В. Г. - Оценка влияния состава топлива на экономические показатели дизеля, Атамась А. И., Семенова-Кулиш В. В., Рудаченко С. В. (2008)
Шпаковский В. В. - Анализ эффективности применения поршней с корундовым слоем для снижения расхода топлива, Линьков О. Ю. (2008)
Ананьев В. М. - Применение зубчатых передач с несимметричными зубьями в редукторе ТВД, Новиков А. С., Пайкин А. Г., Дорофеев В. Л., Капелевич А. Л. (2008)
Епифанов С. В. - Разработка алгоритма формирования многорежимной модели газотурбинного двигателя в пространстве состояний на базе исходной нелинейной модели, Шевченко М. В. (2008)
Епифанов С. В. - Моделирование динамики турбовального двигателя в составе силовой установки летательного аппарата, Зеленский Р. Л. (2008)
Безуглый С. В. - Контур управления частотой вращения свободной турбины турбовального ГТД, Епифанов С. В., Суховей С. И. (2008)
Шифрин Б. М. - О моделировании колебаний пневматиков и пневмоколесных машин (2008)
Боришанский К. Н. - Особенности регистрации с помощью дискретно-фазового метода колебаний лопаток и валопровода при переходных режимах работы турбоагрегата (2008)
Михайлов А. Л. - Влияние расположения вибропреобразователей на статоре ТРДД на эффективность диагностики автоколебаний вентилятора в режиме реального времени, Посадова О. Л. (2008)
Яцко Л. Л. - Диагностика трещины вала по уровню нелинейности вибрации при субгармонических резонансах, Бурау Н. И., Сопилка Ю. В. (2008)
Бережной В. Ю. - Применение современных методов анализа нестационарных сигналов для исследования вибрации ГТД на переходных режимах, Дегтярёв О. Д., Кудин М. М., Савельев О. П. (2008)
Крюков И. И. - Техническая диагностика и восстановительный ремонт нагнетателей природного газа, Леонтьев С. А., Атаян Р. Ш., Мошников А. В. (2008)
Loboda I. - Compressor fouling identification on gas turbine field data, Trahyn Amescua I. K. (2008)
Кузнецов O. O. - Дослідження диференційних властивостей мініверсій блочно-симетричних шифрів AES І ADE (2008)
Рева О. М. - Критерії безпеки польотів в моніторингу авіаційних подій (аналітичний огляд), Медведенко О. М. (2008)
Андриишин М. П. - Линейные тренды в диагностике баланса газа, Игуменцев Е. А., Прокопенко Е. А. (2008)
Кучук Г. А. - Конвергенция автономных трафиковых процессов в мультисервисных сетях, Нечаусов С. Н. (2008)
Томашевский А. В. - Использование последовательного критерия вальда для обнаружения "разладок" технологических операций, Снежной Г. В. (2008)
Харитонов Ю. Н. - Построение иерархии при реконструкции сложных технических систем (2008)
Смаль С. Н. - Вероятностная модель процесса конструкторско-технологической разработки корпусной детали (2008)
Аннотации (2008)
Сведения об авторах (2008)
Алфавитный указатель (2008)
К сведению авторов (2008)
Змiст (2009)
Бородюк В. М. - Правові аспекти удосконалення відносин власності, Фролова Г. С. (2009)
Федулова Л. І. - Стан розвитку корпоративної (заводської ) науки в Україні: загроза технологічній безпеці, Глушко О. О. (2009)
Липницкий Д. В. - Вхождение в кризис – макроэкономический анализ (2009)
Кухарская Н. А. - Валютно-финансовый механизм развития экономики Украины (2009)
Амоша О. І. - Особливості ліквідації вугільних шахт у старопромислових регіонах, Бардась А. В. (2009)
Долішній Д. Б. - Використання міжнародного досвіду реформування ринку електроенергії в Україні, Петренко В. П. (2009)
Сапицкая И. К. - Формирование жизненного цикла угольной промышленности Донбасса (2009)
Середа Л. О. - Роль вугілля як головного енергоносія при забезпеченні економічної стабільності України (2009)
Царенко О. В. - Механізми підвищення ефективності інвестиційного забезпечення легкої промисловості регіонів країни (2009)
Кулиш Е. В. - О проявлениях мирового экономического кризиса в черной металлургии Украины, Телюк В. А. (2009)
Виецкая О. В - Экономико-математическая модель расчета нейтральных норм налоговой амортизации в условиях инфляции (2009)
Винарик Л. С. - Основные понятия эффективности онлайнового электронного бизнеса, Васильева Н. Ф. (2009)
Шишкіна К. М. - Моделювання діяльності регіону з використанням цінового ефекту мультиплікації (2009)
Кокодей Т. А. - Модель системы стратегического управления оператором сотовой связи и алгоритм её проектирования (2009)
Єременко В. В. - Інформаційна модель управління технічною підготовкою модернізації виробничих потужностей підприємства (2009)
Козоріз М. А. - Формування і розвиток інноваційної інфраструктури України: окреслення проблем і шляхів їх подолання, Жихор О. Б. (2009)
Любунь О. С. - Формування фінансово-економічного механізму реалізації інвестиційно-інноваційної моделі України (2009)
Підоричева І. Ю. - Сучасні передумови створення системи взаємодії науки, освіти і промислового комплексу (2009)
Дементьева Т. А. - Методы оценки уровня инновационного потенциала персонала на промышленных предприятиях (2009)
Воронкова А. Е. - Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика (2009)
Варава Л. М. - Обґрунтування оцінки організаційно-технічного рівня виробництва методом енергетичних показників, Ртищев С. А. (2009)
Валуєв Ю. Б. - Базові економічні моделі процесів зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємств (2009)
Кучер В. А. - Механізм стратегічного планування конкурентоспроможності промислового підприємства (2009)
Попова А. Ю. - Нові тенденції в управлінні потенціалом підприємств на підставі реінжинірингу бізнес-процесів та аутсорсингу, Дукова А. Г. (2009)
Иванова В. В. - Энергосбережение как экономический ресурс (2009)
Жовтанецький В. І. - Пріоритети вдосконалення фінансової політики і структури зайнятості в бюджетному і промисловому секторах економіки, Заблоцький М .Б. (2009)
Бєлозерцев О. В. - Вплив бюджетних інвестицій на результативність роботи вугледобувних підприємств (2009)
Папаіка О. О. - Методика визначення відсоткової ставки кредитування інвестиційних проектів, Міночкін Д. М. (2009)
Мікловда В. П. - Еколого-економічні засади розвитку гірських територій регіону в умовах транскордонного співробітництва, Лизанець О. В. (2009)
Контоджианни А. - Морская среда Черного моря как фактор социально-экономического развития Крыма, Саломатина Л. Н., Фортуцци Дж. (2009)
Дейнека А. М. - Стратегічні напрями адаптації лісового сектору економіки України до наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи (2009)
Черниченко Г. А. - Инфляция как отражение экономики (2009)
Про розвиток національної промисловості: сучасні наукові погляди на сучасні проблеми (2009)
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання” (19-20 жовтня 2009 р., Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк) (2009)
Анотацiї (2009)
Аннотации (2009)
Abstracts (2009)
Титул, содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Дмитриев Д. В. - "Старые" и "новые" гидроксиэтилкрахмалы: исследование эффективности и безопасности (2013)
Лиманкина И. Н. - Диагностическое значение J­волны (2013)
Заплатников А. Л. - Внутриутробные инфекции: диагностика, лечение, профилактика, Коровина Н. А., Корнева М. Ю., Чебуркин А. В. (2013)
Зозуля І. С. - Особливості підготовки лікарів­слухачів та інтернів на кафедрі медицини невідкладних станів з питань цереброваскулярної патології, Боброва В. І., Зозуля А. І. (2013)
Черний В. И. - Применение неполного парентерального питания в интенсивной терапии тяжелой черепно­мозговой травмы с использованием современного аминокислотного раствора Аминосол® НЕО., Городник Г. А., Билошапка В. А., Герасименко А. С. (2013)
Сайко А. В. - Нейропротекция Мексидолом и комплексом L­аминокислот и полипептидов в составе базисной терапии больных с инфарктами мозга в вертебробазилярном бассейне, Лучкевич М. П., Маланкевич Ю. И. (2013)
Никонов В. В. - Холина альфосцерат в терапии острого ишемического инсульта, Савицкая И. Б., Белецкий А. В. (2013)
Пасечников С. П. - Сравнительная оценка эффективности послеоперационного обезболивания морфином и Акупаном в урологической практике, Никитин О. Д., Малолетний Л. Н. (2013)
Шейман Б. С. - Некоторые аспекты механизмов действия гемического антигипоксанта Ацизола в клинической практике и эксперименте, Курик М. В., Волошина Н. А., Вакуленко Р. В., Сафронова И. А. (2013)
Курсов С. В. - Особливості гемодинамічних ефектів інозину (короткий літературний огляд із результатами власних спостережень), Ніконов В. В., Хижняк А. А., Михневич К. Г., Ієвлева В. І. (2013)
Бєлая І. Є. - Структурно­функціональні зміни серця у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки. (2013)
Хуторська Л. А. - Вплив інсулінотерапії на показники інсулінорезистентності й ризик розвитку смерті від серцево­судинної патології у хворих на цукровий діабет 2­го типу (2013)
Усенко Л. В. - Способ нивелирования стресс­индуцированной гипергликемии при тяжелых критических состояниях, Муслин В. П., Мосенцев Н. Ф., Мосенцев Н. Н. (2013)
Левичев Э. А. - Профилактика регургитации и аспирации при проведении экстренной общей анестезии, Недашковский Э. В. (2013)
Шуленин С. Н. - Клиническое значение синдрома ранней реполяризации желудочков, алгоритм обследования пациентов, Бойцов С. А., Бобров А. Л. (2013)
Волков И. К. - Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей (2013)
Швец С. М. - Лечение острых реакций на яд перепончатокрылых насекомых (2013)
Пархоменко А. Н. - Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом (Часть 1), Амосова Е. Н., Дзяк Г. В., Нетяженко В. З., Иркин О. И., Голобородько Б. И., Коваль О. А., Копица Н. П., Шумаков В. А., Тащук В. К. (2013)
Ткачишин В. С. - Отруєння похідними сульфонілсечовини (2013)
Сапрыгин Д. Б. - Тропонины (2013)
Потейко П. И. - Туберкулез периферических лимфатических узлов, Крутько В. С., Шевченко О. С., Ходош Э. М. (2013)
Науменко В. А. - Роль технологии психологической манипуляции в предоперационной подготовке при анестезиологическом обеспечении плановых малых гинекологических операций в амбулаторной практике (2013)
Симпозиум "Общие вопросы анестезиологии" (2013)
Рынденко С. В. (2013)
Вниманию авторов (2013)
Журило А. Г. - Вклад отечественных ученых в создание промышленной металлургической лаборатории в Харьковском технологического институте императора Александра ІІІ (2013)
Мирошников В. В. - Исследование возможности контроля упругих напряжений по величине остаточной намагниченности металла, Завальнюк О. П. (2013)
Стенцель Й. І. - Теоретичні дослідження ультразвукового пристрою контролю рівня з нерівномірною поверхнею, Шаповалов О. І., Літвінов К. А., Євсюков В. В. (2013)
Стенцель Й. І. - Принцип реологічних переходів при діагностуванні роботи серцевої системи електрокардіографічним методом, Рябіченко А. В., Петросян Л. І., Літвінов К. А. (2013)
Стенцель Й. І. - Дослідження похибок вимірювального контролю рівня рідинних середовищ, Літвінов К. А. (2013)
Талиб Синан - Определение дефекта зубчатого колеса с помощью датчика частоты вращения, Швец С. Н., Яковенко В. В. (2013)
Рыжиков В. Д. - Трехэнергетическая цифровая радиография для разделения веществ с малым эффективным атомным номером, Ополонин А. Д., Волков В. Г., Лисецкая Е. К., Галкин С. Н., Воронкин Е. Ф. (2013)
Ковальов В. М. - Удосконалення методики розрахунку диференційних захистів трансформаторів на реле РНТ (2013)
Петрищев О. Н. - Теоретические исследования ЭМА способа регистрации поверхностных волн при ультразвуковом контроле ферромагнитных металлоизделий, Сучков Г. М., Романюк М. И., Хащина С. В. (2013)
Сучков Г. М. - Огляд методів та засобів для ультразвукового контролю заготовок та залізничних осей, Познякова М. Є. (2013)
Луценко Г. Г. - Анализ спектра сигналов АЭ в системе контроля повреждённости циклически деформируемого мощным акустическим полем материала, Галаненко Д. В., Талько О. В. (2013)
Стороженко В. А. - Обработка результатов тепловой дефектоскопии сотовых конструкций с целью понижения уровня помех, Лазоренко O. В., Мягкий А. В. (2013)
Волков В. Г. - Методы обработки сигналов мультидетекторных систем цифровой радиографии, Рыжиков В. Д., Ополонин А. Д., Лисецкая Е. К. (2013)
Горбашова А. Г. - Оценка механизмов ЭМА преобразования при излучении и приеме поверхностных волн, Петрищев О. Н., Сучков Г. М., Романюк М. И., Хащина С. В., Ноздрачова Е. Л. (2013)
Безимянний Ю. Г. - Постадійний контроль розподілу властивостей в об'ємі заготовок з порошкового заліза, Баглюк Г. А., Євко І. Г., Комаров К. А. (2013)
Десятніченко О. B. - Приймаючий аналоговий тракт зі смуговою характеристикою для засобу неруйнівного контролю ультразвукового приладу, Сучков Г. М., Рекало К. О. (2013)
Назаренко В. Р. - Булат и сталь булатного типа - первый материал для контроля качества (2013)
Журило Д. Ю. - Расчет распределения температур в непрерывнолитой заготовке при помощи ЭВМ (2013)
Аксьонова О. В. - Чи безпечний посуд на українському ринку?, Журило О. Д. (2013)
Шепітько В. Ю. - Наукові здобутки та перспективи діяльності лабораторії "Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю", Авдєєва Г. К. (2013)
Борисов В. І. - Питання систематизації Особливої частини кримінального права (2013)
Радутний О. Е. - Сакральність кримінально-правового простору (2013)
Орловський Р. С. - Диференціація кримінальної відповідальності при співучасті (2013)
Григор’єва М. Г. - Особливості дійового каяття при пособництві (2013)
Батиргареєва В. С. - Вплив процесів глобалізації світу на розвиток кримінологічної науки в Україні (2013)
Головкін Б. М. - Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях (2013)
Настюк В. Я. - Протидія корупції як один із засобів забезпечення ефективної антитерористичної діяльності в Україні, Бєлєвцева В. В. (2013)
Колодяжний М. Г. - Кримінологічна характеристика військових злочинів в Україні (2013)
Христич І. О. - Проблеми встановлення обсягів латентної віктимності в Україні (2013)
Мошак Г. Г. - Реформування органів МВС України у контексті досвіду Євро-2012 (2013)
Овчаренко О. М. - Міжнародні стандарти організації та функціонування органів кримінальної юстиції (2013)
Глинська Н. В. - Розумність як стандарт доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2013)
Білоус В. В. - Технологізація кримінального провадження:стан і перспективи (2013)
Веліканов С. В. - Події-причини як елемент предмета теорії причинності в криміналістиці (2013)
Павлюк Н. В. - До питання про застосування науково-технічних засобів під час фіксування показань неповнолітніх (2013)
Автухов К. А. - Щодо якості підзаконних нормативно-правових актів у галузі кримінально-виконавчого права (на прикладі Правил внутрішнього розпорядку СІЗО) (2013)
Лисодєд О. В. - Стан і напрями розвитку наукових досліджень інституту правового статусу засуджених (2013)
Бунін Є. О. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових органів (2013)
Дубович О. В. - Щодо морально-психологічного обліку особи злочинця без визначеного місця проживання (2013)
Калініна А. В. - Рівень і динаміка як елементи кримінологічної характеристики злочинності іноземців та осіб без громадянства (2013)
Оберемко Ю. О. - Наукові підходи до визначення поняття "латентна віктимність" (2013)
Резнікова Г. І. - Професійна таємниця: поняття, ознаки та види (2013)
Резнікова О. І. - Місце віктимологічних знань у системі криміналістики (2013)
Спасенко К. О. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2013)
Шрамко С. С. - Взаємодія правоохоронних органів із громадськістю у сфері запобігання злочинності (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми кримінальної відповідальності (2013)
Пам’яті Юрія Михайловича Грошевого (2013)
Вихідні дані (2013)
Новаковський Л. Я. - Довідник із землеустрою обґрунтуваннянеобхідності та проблеми створення (2013)
Третяк А. М. - Сучасний землеустрій як самостійна галузь наукового знання (2013)
Євсюков Т. О. - Охорона особливо цінних земель: досвід зарубіжних країн (2013)
Бутенко Є. В. - Моніторинг контурно-меліоративних заходів: сучасний стан та ефективність, Якимовська Н. В. (2013)
Другак В. М. - Економіка землекористування домашніх господарств сільських територій: поняття та сутність (2013)
Мартин А. Г. - Принципи діагностування нецільового використання земель, Чумаченко О. М., Кривов'яз Є. В. (2013)
Будзяк О. С. - Ризики екологобезпечного використання земель в умовах глобальних кліматичних змін (2013)
Щербак К. О. - Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області (2013)
Жук О. П. - Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури, Шевченко О. В. (2013)
Полтавець А. М. - Проблеми формування режиму територій,які використовують із рекреаційною метою (2013)
Опенько І. А. - Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та в Україні (2013)
Шкарупа О. В. - Состояние рыбопромысловой отрасли Украины за 2012 г., Пличко В. Ф. (2013)
Геворгиз Р. Г. - Моделирование динамики роста популяции микроорганизмов в накопительной культуре. Закрытая система, Лелеков А. С., Король О. Н. (2013)
Изергин Л. В. - Пиленгас Азовского моря: зарождение, расцвет, упадок, Губанов Е. П., Гетманенко В. А., Солод Р. А. (2013)
Bulli L. I. - Affect of the environmental non-biological factors on embryonic and larvae growth of Mullets in the area of the Azov and Black Seas (2013)
Иванов д. А. - Распределение и численность рапаны в восточной части Черного моря (2013)
Осовский Д. И. - Математическое моделирование динамики судна со струйной механизацией рулевого комплекса, Ефимов О. Э. (2013)
Серёгин С. С. - Особенности принятия управленческих решений при создании кластеров, Ушаков В. В., Серёгина Т. В. (2013)
Демчук О. В. - Современное состояние рыбной отрасли и перспективы развития рынка рыбной продукции в Украине, Драчёва М. В. (2013)
Масленников А. И. - Повышение качества управленческих решений (2013)
Дмитренко Т. О. - Структурно-функціональна повнота педагогічного дослідження як критерій його оптимізації, Яресько К. В. (2010)
Канюк Г. И. - Перспективы развития инженерного и инженерно-педагогического образования по направлению "Теплоэнергетика", Андреев А. В., Пугачева Т. Н., Омельченко Л. Н., Кириченко И. К. (2010)
Капченко Л. М. - Перспективне та оперативне планування діяльності професійно-технічних навчальних закладів (2010)
Лунячек В. Е. - Філософські та загальнонаукові підходи до підготовки магістрів за спеціальністю "Державне управління" до моніторингу якості освіти (2010)
Метешкин А. А. - Системно-синергетический подход в методологии педагогики высшей школы, Метешкин К. А. (2010)
Фесенко Л. Д. - О некоторых методологических основах преподавания курса ТОЭ (2010)
Залкінд В. В. - Підвищення рівня професійної освіти за профілем "Дизайн” в умовах існування індустрії моди, Косенко О. І. (2010)
Зимогляд Н. С. - Модель професійної діяльності дизайнера одягу з проектування швейних виробів (2010)
Логвіненко В. Г. - Удосконалення якості комп’ютерної підготовки майбутніх менеджерів економічного профілю (2010)
Мосієнко Г. М. - Предметно-орієнтоване формування змісту дисципліни "Електротехніка" для майбутніх інженерів машинобудівних спеціальностей (2010)
Селегень М. В. - Розрахункова діяльність молодших спеціалістів машинобудівного профілю: сутність поняття (2010)
Селецький А. В. - До історії становлення і розвитку систем робітничої підготовки в Україні. Державні трудові резерви (2010)
Жигалко С. Е. - Формування мовних компетенцій інженерів-педагогів при використанні рольових ігор у вивченні іноземних мов, Леонова О. В. (2010)
Ковальова Ю. О. - Навчання реферуванню професійно-орієнтованих текстів студентів немовних ВНЗ (2010)
Сталовєрова К. Ю. - Евристичні орієнтири в процесі навчання "Технології виробництва продукції громадського харчування", Погорєлова Л. В. (2010)
Шушляпин О. И. - Интегрированный процесс обучения студентов на основе личностно-ориентированного и инновационного группового подхода, Ломакина О. В., Кожин М. И., Добровольская И. Н., Рынчак П. И., Титова А. Ю. (2010)
Балабанова К. Є. - Модель формування професійно-комунікативної компетенції магістрантів технічних спеціальностей ВНЗ (2010)
Бачієва Л. О. - Інтеграція педагогічних підходів до проектування методики навчання основам наукових досліджень майбутніх інженерів-педагогів (2010)
Галушко І. В. - Формування в майбутніх інженерів-педагогів умінь навчати учнів аграрних ліцеїв водінню сільськогосподарської техніки, Шматков Д. І., Шматков Є. В. (2010)
Гирич З. І. - Методика викладання англійської літератури в педагогічному коледжі засобами проблемного навчання, Шевченко Ю. А. (2010)
Карчевська Н. В. - Експериментальне дослідження ефективності самостійної роботи студентів з використанням системи пізнавальних завдань, Фіногєєва Т. Є. (2010)
Кошелева Н. Г. - Реалізація основних закономірностей навчання у процесі підготовки майбутніх економістів у ВНЗ засобами проектування (2010)
Мухін С. М. - Електронний підручник як засіб навчання, Богданова Н. Г. (2010)
Олійник Ю. С. - Система тестування знань з електромагнітних перехідних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків (2010)
Ротова Н. В. - До питання організації самостійної роботи під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2010)
Самойлова Е. В. - Пути, методы и средства формирования умений маркетинга образовательных компьютерных услуг у будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля (2010)
Хрипунова А. Л. - Педагогічний експеримент із формування екологічної компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту (2010)
Зеленін Г. І. - Процеси інтерференції й перенесення в умовах міжмовної взаємодії при навчанні студентів іноземній мові (2010)
Штефан Л. В. - Педагогічна рефлексія як один із засобів регулювання інноваційної діяльності інженера-педагога (2010)
Авєршин А. О. - Історико-теоретичний аналіз проблеми розвитку креативності, Яковенко Т. В., Агапова М. О. (2010)
Грень Л. М. - Розвиток мотиваційної сфери студентів як основа досягнення успіху в майбутній професійній діяльності (2010)
Каньковський І. Є. - Педагогічна система підготовки фахівця (2010)
Кучеренко С. М. - Становление и внутренняя дифференциация научной профессии, Оболенская Т. А., Лазаренко В. И. (2010)
Лазарєва Т. А. - Структура мотивації творчої навчальної діяльності майбутніх інженерів-технологів (2010)
Марченко О. Г. - Герменевтика як методологічне підґрунтя гуманізації військово-професійної освіти (2010)
Олександрова Н. О. - Підходи до класифікації професійно важливих якостей інженерів-педагогів швейного профілю (2010)
Посохова І. С. - Вимоги до використання організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі, Казачінер О. С. (2010)
Чуєшкова О. В. - Термінологічна компетентність як обов’язковий складник мовно-професійної культури майбутнього інженера-педагога (на матеріалі економічної термінології) (2010)
Інформаційна підтримка інноваційних підходів в освіті (2010)
Серия монографий "Инженерная педагогика": Методы и модели обучения (2010)
Відомості про авторів (2010)
До уваги авторів (2010)
Акимченков В. В. - К истории военно-исторического музея Севастополя в конце 20-х – 30-е годы ХХ века (2013)
Андреева Л. Ю. - Неизвестные страницы биографии Е. П. Самокиш-Судковской: к 150-летию со дня рождения (2013)
Ищенко Э. С. - К истории церкви Воскресения Христова при исправительном приюте малолетних преступников (2013)
Кохан А. А. - "Современник" 1943 года: к вопросу о деятельности редакционной коллегии и подбору опубликованных материалов (2013)
Кравчук А. С. - К биографии таврического гражданского губернатора А. М. Бороздина (2013)
Леписевич Н. З. - События Первой мировой войны на Черном море в изложении журнала "Морской сборник" (2013)
Нигматуллин Э. Р. - Характеристика указов "Полного собрания законов Российской империи", касающихся распространения и развития овцеводства на Юге Украины (2013)
Османов Э. Э. - Ремонтно-реставрационные работы в архитектурном комплексе Ханского дворца в 1944–1990 гг. (2013)
Парафило Д. М. - К вопросу о формировании книжной коллекции "Карай-Битиклиги" (2013)
Пасечников И. А. - Становление и развитие органов политической полиции Севастополя в XIX веке (2013)
Руев В. Л. - Захват Солдайи турками в 1475 г. (2013)
Юрочкін В. Ю. - Достойне поповнення скарбниці кримського краєзнавства (2013)
Aibabin A. I. - Written sources on Byzantine ports in the Crimea from the fourth to seventh century (2013)
Gertsen A. G. - Moldova and Feodoro principality before the face of the Ottoman expansion (2013)
Martsynovsky P. - Structure of the international navigation at the Crimean ports and it`s place in foreign trade of the Russian empire in the second half XIX – the beginning of XX century (2013)
Титул, зміст (2013)
Вільгушинський М. Й. - Сутність, ознаки та види загальнодержавних суб’єктів владних повноважень: адміністративно-правовий аспект (2013)
Ляш А. О. - Огляд у справах про одержання хабара: деякі проблеми, Ліщенко В. М. (2013)
Давидович І. І. - Призначення покарання за незакінчений злочин: проблеми нормативного регулювання (2013)
Бахуринська О. О. - Розмежування складів порушення вимог законодавства про охорону праці та службової недбалості (2013)
Міщук М. О. - Проблеми накладення дисциплінарних стягнень (2013)
Шульга Є. В. - Інформаційно-правові засади діяльності органів прокуратури у сфері земельних відносин (2013)
Маляренко С. М. - Анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватним нотаріусом при сумісництві або незбереженні нотаріальної таємниці (2013)
Житарєв Є. В. - Перспективи використання модельних нормативних актів у правовій сфері України (2013)
Рошка М. Я. - До питання щодо віку потерпілого як кваліфікуючої ознаки злочинів, що полягають у жорстокому поводженні з дітьми (2013)
Лопушанська О. В. - Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питання теорії та стан реалізації (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко В. Г. - Захист. Аксіологічний аспект, Гончаренко С. В. (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Вільгушинський М. Й. - Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції (2013)
Кучинська О. П. - Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України (2013)
Яворська О. С. - Набуття права власності за давністю володіння (2013)
Задоя К. П. - Концептуальні проблеми запровадження інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (2013)
Омельченко А. В. - Судові та науково-правові експертизи як засіб встановлення доказів згідно з процесуальним законодавством України (2013)
Круть О. В. - Кому потрібна монополія на судову експертизу? (2013)
Титул, зміст (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Вільгушинський М. Й. - Взаємодія та співвідношення судів загальної та конституційної юрисдикцій під час здійснення судочинства в Україні (2013)
Андрійцьо В. Д. - Мета процесу судового доказування в цивільному судочинстві (2013)
Омельченко А. В. - Правовий статус Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати як суб’єкта недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2013)
Задоя К. П. - Оновлення нормативної класифікації кримінальних правопорушень як складова сучасних реформ кримінального законодавства в деяких державах євразійського простору (2013)
Котляр О. І. - Визначення поняття "біженець" у міжнародних документах (2013)
Пащенко О. О. - Історія дослідження соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні (2001-2005 рр.) (2013)
Хахуцяк О. Ю. - Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України (2013)
Від редколегії (2013)
Кулик М. Н. - Применение дискретного преобразования Фурье для моделирования скорости ветра, Дремин И. В. (2013)
Сас Д. П. - Прогнозування попиту на електричну енергію за допомогою методу UP-DOWN (2013)
Куц Г. О. - Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності та його математичне забезпечення (2013)
Стогній О. В. - Математичні моделі та засоби прогнозування розвитку вугільної промисловості України (2013)
Дубовський С. В. - Вплив змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок, Бабін М. Є., Каденський М. Я. (2013)
Шрайбер О. А. - Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Метод розрахунку газотурбінної установки (2013)
Костюковський Б. А. - Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн, Спітковський А. І., Нечаєва Т. П. (2013)
Симборський А. І. - Техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісія парникових газів в Україні (2013)
Соколовська І. С. - Класифікація завдань стандартизації та сучасний стан нормативної бази з питань екології в електроенергетиці, Стоянова І. І. (2013)
Ляшенко Р. Д. - Преюдиція у праві:до визначення сутності та змісту, Буряченко А. М. (2013)
Середа А. М. - Державна ідеологія України:історія і сучасність, Ганзенко О. О. (2013)
Бровченко Н. В. - Видова диференціація юридичних фактів-подій у конституційному праві України (2013)
Голяк Л. В. - Становлення та розвиток інституту муніципальних омбудсманів в Болгарії (2013)
Прокопенко Б. О. - Правовий статус органів,що беруть участь у доборі кандидатів на посаду судді (2013)
Федчишин С. А. - Забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ: проблеми взаємодії держави та приватного сектору (досвід США) (2013)
Машуков Р. О. - Правові гарантії захисту суб'єктивного права власності учасників Садівницького товариства (2013)
Самойленко Г. В. - Право на свободу пересування:межі,обмеження,заборони,порушення у договорі перевезення пасажира (2013)
Кудря Т. А. - Базові принципи цивільного процесу та зловживання цивільними процесуальними правами (2013)
Нетеса К. Г. - Місце допоміжних договорів при перевезеннях вантажів в системі договорів (2013)
Славова О. Г. - Туристичні послуги як об'єкт цивільних прав (2013)
Шишка Н. В. - Системний підхід до розуміння органів внутрішніх справ як цивільно-правової категорії за законодавством України (2013)
Бондар О. Г. - Правове регулювання здійснення громадського контролю у сфері земельних ресурсів (2013)
Діденко Т. І. - Генеза українського екологічного законодавства:від радянської доби до сучасності (2013)
Осадчий С. Ю. - Особливості використання земель трубопровідного транспорту за договором суперфіцію (2013)
Коломоєць Т. О. - Особисті адміністративні стягнення-невід'ємна складова новітнього кодифікованого адміністративно-деліктного законодавства (2013)
Собакарь А. О. - Сутність та значення заходів адміністративного примусу,що застосовуються контролюючими суб'єктами на авіаційному транспорті (2013)
Березовська І. Р. - Місце та роль органів державної влади у забезпеченні інформаційної безпеки України (2013)
Віхляєв М. Ю. - Специфічність громадських об'єднань у системі суб'єктів адміністративного права України (2013)
Лютіков П. С. - Класифікація та характерні ознаки суб'єктивних прав та обов'язків як складових адміністративно-правового статусу юридичної особи:теоретико-правовий аналіз (2013)
Мартинов М. П. - Функції юридичної освіти як об'єкту організаційно-правового регулювання в Україні, к.ю.н. к.ю.н., ст.викладач ст.викладач (2013)
Пирожкова Ю. В. - Нормативне регулювання засад державної регіональної політики в Україні:системний аналіз та пропозиції щодо вдосконалення (2013)
Саєнко С. І. - Напрями розвитку системи джерел норм адміністративного права України (2013)
Сквірський І. О. - Ідеологічні передумови громадського контролю у публічному управлінні:види та зміст (2013)
Шурупова К. В. - Штраф як основа адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері доступу до інформації (2013)
Зеленіна С. М. - Особливості впровадження за зверненнями громадян в органах внутрішніх справ України (2013)
Зозуль І. В. - Генеза правових презумпцій та історіографія їх дослідження в адміністративно-правовій доктрині (з СЕР.50-Х РР.ХХст.-до сьогоднення) (2013)
Лєскіна І. Є. - Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України (2013)
Немченко В. О. - Нові методи професійної діяльності судді в адміністративному процесі України (2013)
Рибалка Н. О. - Особливості прийому на службу до прокуратури України (2013)
Рогачов Ю. М. - Становлення процесу адміністрування податків в Україні (2013)
Сурник В. М. - Юридична практика:теоритичні підходи до розуміння в аспекті діяльності державної судової адміністрації України (2013)
Суходольський А. Ю. - Поняття реалізації адміністративних стягнень за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2013)
Цвіркун Ю. І. - Юридична природа та умови набуття статусу головуючого в адміністративному судочинстві (2013)
Циганчук Н. А. - Про необхідність реформування трудового законодавства України (2013)
Возгріна Т. Ю. - Визначення поняття "Соціальне забезпечення" як правової категорії (2013)
Чмут С. В. - Проблема визначення основного безпосереднього об'єкту статевих зносин з особою,яка не досягла статевої зрілості (2013)
Біляєв В. О. - Сучасні проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України (2013)
Войтович Є. М. - Контрольні функції слідчого судді (2013)
Клюс В. В. - Особливості тактики проведення допитів при розслідуванні злочинів,скоєних на релігійному грунті (2013)
Сабадаш В. П. - Питання діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з інтернет-шахрайством у зарубіжних країнах (2013)
Дільна З. Ф. - Поняття та процесуальний порядок зняття судимості:проблемні питання (2013)
Торган Л. М. - Інсценування у системі протидії розслідуванню злочинів (2013)
Рецензія (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"(серія"Юридичні науки") (2013)
Акімов C. К. - Зв'язок властивостей темпераменту та інтернет-адиктивної поведінки студентів (2012)
Асланян Т. С. - Особливості розуміння феномену свободи релігійно-орієнтованими підлітками, Рижакова О. С. (2012)
Бабатіна С. І. - Структура взаємозв’язків особистісно-регуляторних та темпоральних характеристик особистості студента (2012)
Балушок М. В. - Особливості внутрішньоособистісних конфліктів у студентів з різним рівнем життєстійкості (2012)
Бік К. В. - Поняття спрямованості особистості; чинники і передумови і її формування в процесі онтогенезу (2012)
Волошина К. В. - Педагогічна фасілітація як головний чинник психолого- педагогічного забезпечення розвитку особистості, Калайтан Н. Л. (2012)
Греса Н. В. - Особливості взаємозв’язку мотиваційної сфери та соціально-психологічної адаптації засуджених в колоніях-поселеннях (2012)
Досужа Т. О. - Особливості самоактуалізації та сенсожиттєвих орієнтацій як показник особистісної зрілості в період ранньої дорослості, Пивень М. А. (2012)
Доцевич Т. І. - Феноменологія становлення метакогнітивної компетентності суб’єкта педагогічної діяльності у вищій школі (2012)
Євдокімова О. О. - Алгоритм та технології реалізації програми психологічного супроводу викладачів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Єльчанінова Т. М. - Психологічний супровід розвитку уваги першокласників: основні положення впровадження корекційно-розвивальної програми у навчальний процес (2012)
Жданова І. В. - Проблема саморегуляції в контексті девіантної поведінки особистості: психологічні аспекти (2012)
Заїка Є. В. - Вікові особливості моторної короткочасної пам’яті (2012)
Зотова Л. М. - Особливості психічного здоров'я студентів в зв'язку з вираженими в різній мірі невротичними схильностями (2012)
Іванченко А. О. - Психолого-філософський зміст категорії "любов” і її роль у розвитку креативності (2012)
Ковтун Р. А. - Програма сімейно-центрированої допомоги дітям із синдромом дауна з розвитку в них проявів комунікативних здібностей (2012)
Колчигіна А. В. - Теоретичний аналіз досвіду наукового осмислення природи копінг-поведінки (2012)
Кочарян О. С. - Оцінка психодіагностичних можливостей методик діагностики міжособової залежності, Фролова Є. В., Бару І. О. (2012)
Кузнєцов М. А. - Уява та форми її прояву, Макаренко П. В. (2012)
Меднікова Г. І. - Особистісна зрілість: сутність та критерії (2012)
Мірошник З. М. - Рефлексивність особистості майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Параскевова К. Г. - Емоційний інтелект в структурі професійно важливих якостей представників допомагаючих професій (2012)
Сапєльнікова Т. С. - Особливості формування професійної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів, Іванченко О. С., Кушнерьов В. В. (2012)
Солодухова О. Г. - Теоретико-методологічні аспекти психології творчості (2012)
Філенко І. О. - Феномен брехні у світлі ціннісних вимірів особистості та соціально-психологічна адаптація (2012)
Хомуленко Б. В. - Концепти реальності. вплив фільтрів сприйняття на верифікацію брехні (2012)
Царькова О. В. - Ресоціалізація засуджених як один з важливих напрямків профілактики рецидивної злочинності (2012)
Шиліна А. А. - Особливості та взаємозв'язок копінг-стратегій студентів з різним рівнем прокрастинації (2012)
Вихідні дані (2012)
Барановський М. М. - Екобіотехнологічні методи механізму резистентності культурних рослин (2012)
Білько Д. І. - Ембріональні стовбурові клітини. Перспективи і проблеми їх використання, Малишева С. В., Будаш Г. В., Чапля О. В., Білько Н. М. (2012)
Геращенко І. І. - Нанотехнології в медицині та фармації, Васильченко О. А. (2012)
Поповa Е. М. - Деякі аспекти створення фунгіцидних препаратів, Дражнікова А. В., Кощій І. В., Величко А. В., Вініченко О. В. (2012)
Малиновська І. М. - Спрямованість мікробіологічних процесів у темно-сірому опідзоленому ґрунті за різних технологій вирощування сої (2012)
Шевцова Т. В. - Мікробіота пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) з різних місць зростання, Гаркава К. Г. (2012)
Яблонська К. М. - Використання анаеробних мікроорганізмів при біоконверсії відходів целюлозо-паперової промисловості, Ястремська Л. С., Хробуст В. В. (2012)
Дегтяр Д. І. - Утилізація осаду стічних вод комунальних підприємств з отриманням біопалива та біодобрива, Горлінський О. В., Карпенко В. І. (2012)
Булигіна Т. В. - Вплив ультрафіолетового випромінювання на біологічну активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans (2012)
Кислий О.Є. - Формаційна періодизація історії як система, ії емерджентність та пошук системи (2013)
Бережна Н.О. - Мовна ідентичність вірмен Центральної України (за матеріалами переписів 1989 та 2001 рр.) (2013)
Даюк Ж.Ю. - Аналіз діяльності Кременецького ліцею ХІХ століття іноземними дослідниками (2013)
Дорофеев Д.В. - Предпосылки изменения внешнеполитического механизма в США: 1781-1787 гг. (2013)
Ермаков С.Г. - Арабо-еврейское вооруженное противостояние в Палестине в 1967 году (2013)
Магурчак А.М. - Маловідомі сторінки життя українського емігранта Андрія Жука (1920-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Новосельска А.В. - Періодизація історії розвитку системи вищої освіти у сфері культури і естетичного вихованни на півдні України (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) (2013)
Стельмах И.Ф. - Определение категории общественных музеев (2013)
Асанова У.К. - Развитие музейной сети в Крымской АССР: экспедиционная деятельность музеев (2013)
Гарчева Л.П. - Становление системы народного образования в Советской Республике Тавриды (2013)
Ислямов Э.М. - Письменная традиция о Митридате VI Евпаторе (2013)
Королев В.И. - Крым революционный: политические предпочтения армян (2013)
Николаенко Н.В. - Проблема ценностных ориентиров в философском наследии С.Н. Булгакова ("раннекрымский период") (2013)
Севастьянов А.В. - Основные направления крымоведческих исследований Государственной Академии истории материальной культуры (20-е гг. ХХ в.) (2013)
Шевченко О.К. - Количественный метод в историографии: к вопросу о двух "Ливадийских" симпозиумах 1995 и 2000 гг., посвященных Ялтинской конференции (2013)
Шелягова А.А. - Симферопольская частная мужская гимназия Е.И. Свищева:ретроспективный анализ (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до написання статей (2013)
Shpak A. P. - Properties of nanoscale magnetically ordered particles of iron oxides and, Brik A. B., Dudchenko N. O., Ponomarenko O. M., Karbovskiy V. L., Ivanitskiy V. P., Razumov O. M. (2010)
Таран М. М. - Оптико-спектроскопічні дослідження природних і штучних Cr3+-вмісних клінопіроксенів за високих значень тиску, Охаші Х., Лангер К., Вишневський О. А. (2010)
Платонов А. Н. - Оптико-спектроскопическое исследование железистых хлоритов из метасоматически измененных пород Западного Приазовья, Кравченко Г. Л. (2010)
Melnikov V. - Comparative study of Bi-Te-S-Se mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 2. Crystal, Jeleň S., Bondarenko S., Balintová T., Ozdin D., Grinchenko A. (2010)
Федоренко Ю. Г. - Водопоглощение каолинит-полимерными композитами, Розко А. Н., Туренок О. Ч., Дяченко Е. В. (2010)
Павлюк О. В. - Самородна платина в породах Чемерпільської структури (Середнє Побужжя), Квасниця В. М., Кислюк В. В., Павлюк В. М. (2010)
Митрохин А. В. - Петрология и формационная принадлежность габбро-долеритов Рудня-Базарской интрузии (Волынский мегаблок Украинского щита), Омельченко А. Н., Андреев А. А. (2010)
Артеменко Г. В. - Генетические особенности кислых магматических пород в Сорокинской зеленокаменной структуре (Приазовский, Самборская И. А., Демедюк В. В., Стеценко М. Е. (2010)
Янченко В. П. - Тектонофаціальна характеристика ультраметаморфічних порід Уманського блоку Українського щита (2010)
Кураєва І. В. - Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони, Самчук А. І., Сорокіна Л. Ю., Голубцов О. Г., Войтюк Ю. Ю. (2010)
Пономаренко О. М. - "Основи мінералогії України" - перший сучасний україномовний підручник з регіональної мінералогії, Наумко І. М. (2010)
Кулиш Е. А. - Прогнозирование проявлений полезных ископаемых на основе геолого-геофизических моделей шовных зон Украинского щита, Пономаренко А. Н. (2010)
Щербак М. П. - Олександру Миколайовичу Пономаренку - 60, Степанюк Л. М., Хоменко В. М., Черниш Д. С. (2010)
Анциферов А. В. - К 70-летию Евгения Михайловича Шеремета, Пономаренко А. Н., Старостенко В. И., Гейченко М. В., Козар Н. А., Кривдик С. Г., Кулик С. Н. (2010)
Возняк Д. - Світлої пам’яті Володимира Антоновича Калюжного (06.08.1922-24.10.2009), Наумко І., Галабурда Ю., Кульчицька Г. (2010)
Пам’яті Володимира Степановича Мельникова (2010)
Наші автори (2010)
Щербак Н. П. - Возрастные этапы, Лобач-Жученко С. Б., Бибикова Е. В., Cтепанюк Л. М., Чекулаев В. П., Балаганский В. А., Артеменко Г. В., Вревский А. Б., Арестова Н. А. (2010)
Кривдік С. Г. - Особливості речовинного складу Південно-Кальчицького масиву, Безсмолова Н. В., Дубина О. В. (2010)
Самборская И. А. - Петрогеохимическая характеристика основных кристаллосланцев центральноприазовской серии (Приазовский мегаблок УЩ) (2010)
Калиниченко А. М. - Ионы железа и электронно-, Мельников В. С., Брик А. Б., Калиниченко Е. А., Карбовский В. Л., Шинкарук А. В., Багмут Н. Н., Гречановская Е. Е. (2010)
Гречановская Е. Е. - Кристаллохимические особенности и термоустойчивость морденита Na3Ca2KAl8Si40O96 × 28 H2O рудопроявлений Водица и Лыпча (Закарпатье) (2010)
Амашукелі Ю. А. - Незвичайні кремнеземові мигдалини в сієнітах Октябрського масиву (Приазов’я), Кривдік С. Г., Дубина О. В., Кушнір С. В. (2010)
Квасниця В. М. - Кристаломорфологія закарпатського волніну (Ba, Квасниця І. В. (2010)
Кураєва І. В. - Закономірності розподілу токсичних елементів у зоні аерації, Самчук А. І., Яковенко О. В., Войтюк Ю. Ю., Кисельов М. М., Філатов В. Ф., Дуброва Н. О. (2010)
Пономаренко О. М. - Особливості розподілу селену в об’єктах довкілля України, Самчук А. І., Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О., Гродзинська Г. А., Огар Т. В. (2010)
Никулина Э. А. - Особенности гранитообразования в ходе структурно-вещественной эволюции юго-западной части Украинского щита (2010)
Академику НАН Украины В. И. Старостенко - 75 (2010)
Евгений Федорович Шнюков (к 80-летию со дня рождения) (2010)
Спогади про Івана Васильовича Матяша (2010)
Акири Ион - Учебник и индивидуальная образовательная траектория ученика (2013)
Гуржій А. М. - Електронний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (проблеми, пріоритетні завдання, шляхи вирішення), Топузов О. М., Волинський В. П. (2013)
Алєксєєнко І. В. - Типологія уроків іноземної мови у старшій школі та її реалізація у змісті підручників (2013)
Атаманчук П.С. - Формування предметних і професійних компетентностей майбутнього вчителя фізики (2013)
Басай Н. П. - Підручник як засіб керування самостійною роботою старшокласників з іноземної мови (2013)
Бєлошицький О. О. - Підручник як засіб інформаційно-комунікативних технологій (2013)
Васьківська Г. О. - Формування змісту сучасного підручника: людинознавчі аспекти (2013)
Головко М. В. - Науковий доробок професора О. І. Бугайова та його значення для теорії і методики навчання фізики (2013)
Гупан Н. М. - Шкільні підручники з історії в 40 – 50-ті рр. ХХ ст.: питання диференціації змісту (2013)
Гуржій А. М. - Особливості навчального посібника з інформаційних технологій для майбутніх учителів гуманітарних предметів, Карташова Л. А., Лапінський В. В. (2013)
Засєкіна Т.М. - Роль і значення експерименту в процесі підручникотворення (2013)
Ільченко В. Р. - Підручник з природознавства для 5 класу як основа втілення ідей освіти для сталого розвитку в предметах освітньої галузі "Природознавство" (2013)
Косянчук С. В. - Формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників: "діалог культур" у змісті сучасного підручника (2013)
Кришмарел В. Ю. - Релігійна освіта в державних школах: європейський та український контекст (2013)
Левін П. Б. - Дидактичні вимоги до підручників "Технології" для 10-11-их класів загальноосвітньої школи, спрямовані на формування в учнів економічних понять (2013)
Левченко Н. Г. - Інтеграція профорієнтаційної складової в зміст підручника "Кулінарія. 11 клас" (2013)
Мороз П. В. - Використання карикатур в шкільному підручнику історії (методика роботи в умовах дослідницького навчання) (2013)
Непорожня Л. В. - Особливості розвитку науково-методичного забезпечення навчання фізики для основної школи з позицій компетентнісного підходу (2013)
Неруш М.В. - Національно-патріотичне виховання в програмі діяльності громадсько активних шкіл в контексті підручника для керівника закладу освіти (2013)
Піддячий М. І. - Соціально-професійна орієнтація учнів: державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2013)
Подопригора Н. В. - Теоретико-методологічні засади моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2013)
Polonska T. K. - Formation of upper schoolchildren’s professional self-determination by means of foreign language (2013)
Пометун О. І. - Організація діяльності учнів на уроках історії у 5 класі загальноосвітньої школи за новим підручником (2013)
Ремех Т. О. - Інтегративний зміст підручника з курсу "Людина і світ" (2013)
Савшак Т. - Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл Галичини середини ХІХ ст. – поч. ХХ ст (2013)
Садовий М. І. - Олександр Іванович Бугайов – воїн, учитель, вчений (2013)
Тарара А. М. - Інноваційні моделі та технології як основа створення сучасного підручника "Технології" ("Трудове навчання") (2013)
Яценко В. С. - Особливості формування системи еколого-виховної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Шановні читачі! В. В. Гоян (2013)
Горевалов С. І. - Біобібліографічна довідка. Н. І. Зикун (2013)
Морозова О. О. - Методи дослідження ефективності ЗМІ: СРСР 70-80 рр. ХХ ст. (2013)
Консевич О. М. - Історіографічний аспект дослідження теми України у польських громадсько-політичних тижневиках (2013)
Керц О. І. - Молодь як сегмент цільової аудиторії католицької періодики незалежної України (2013)
Юферева О. В. - Ритуали в українських тревел-журналах: антропологічні аспекти дослідження медійного контенту (2013)
Рижко О. М. - Суспільство споживання і кризові процеси у віддзеркаленні видань УГКЦ (2013)
Андрєєва О. С. - Агресивні компоненти сучасного медійного контенту (2013)
Виговська Н. А. - Використання мультимедійних технологій під час створення контенту в регіональних медіа (на прикладі запорізьких ЗМІ) (2013)
Масімова Л. Г. - Візуальні жанри журнального контенту (2013)
Сищук О. А. - Комунікаційні технології в діяльності виконавчої влади України (2013)
Хіренко О. О. - Методологія і методика визначення жанру журналістського твору (2013)
Полякова Г. О. - Міфологізація кризи на шпальтах економічних видань (2013)
Вялкова І. О. - Висвітлення діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області на сторінках всеукраїнського часопису "Журналіст України" (2005-2011 рр.) (2013)
Макуха М. В. - Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") (2013)
Карпиленко В. А. - Когнітивний аспект формування картини світу за допомогою текстів новин (2013)
Гоян В. В. - Іміджеве наповнення портфеля кулінарних шоу, Захарс Т. А. (2013)
Синеокий О. В. - Феномен східнонімецького рекордингу (2013)
Симоніна Н. В. - "Сюжет" як форма журналістського телевізійного матеріалу (2013)
Полісученко А. Ю. - Інтерактивність у ранкових передачах українських телеканалів (2013)
Щербина Ю. В. - Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України (2013)
Водолазька С. А. - Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги (2013)
Мельникова О. С. - Самвидав як альтернативне джерело інформації в Радянській Україні (2013)
Рєпіна К. С. - Природа інновацій у книговиданні для дітей: явища, процеси, технології (2013)
Вернигора Н. М. - Вплив ідеології на формування кількісних і якісних показників книжкового репертуару для дітей у ХХ ст. (2013)
Березенко В. В. - Проблеми виробництва та споживання медійного контенту інноваційних PR: теоретичний аспект (2013)
Хавкіна Л. М. - Сучасне рекламне середовище України: чинники функціонування на межі соціальної та приватної комунікацій (2013)
Громова А. Ю. - Економічні особливості та чинники успіху реклами і PR (2013)
Бельська К. М. - Роль керівника у формуванні корпоративної культури PR-агентства, Шальман Т. М. (2013)
Цимбаленко Є. С. - Інтеракція як концептуальне поняття медіакомунікацій (2013)
Перехейда В. В. - Внутрішній туризм як комунікація локальних спільнот: інтернет-обговорення досвіду мандрів Україною (2013)
Городенко Л. М. - Трансформація інформації у мережевій комунікації (2013)
Рябічев В. Л. - Розвиток соціальних медіа в Україні в 2010-2012 рр., Каранов Є. О., Майструк Я. А. (2013)
Синоруб Г. П. - Специфіка формування медійної компетентності інтернет-аудиторії (2013)
Цуканова Г. О. - Інтерактивні комунікації в соціальній інтернет-рекламі (2013)
Носова Б. М. - Публіцистика Джуліана Барнса як осмислення соціальних і політичних явищ у Великій Британії кінця ХХ ст. (2013)
Пасова Т. О. - Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння (2013)
Хоменко І. А. - Дослідження епістолярної спадщини Ганни Барвінок у контексті теорії соціальних комунікацій (2013)
Веремчук Т. Ю. - Комунікаційний ресурс ЄС в контексті парламентських виборів в Україні: структурний аналіз (2013)
Хаджі М. Х. М. - Роль ЗМІ в об'єднанні нації країни у перехідний період (на прикладі преси України та Іракського Курдистану) (2013)
Іщук Н. М. - Інтерпретація поняття "глокалізація" у терміносистемі соціальних комунікацій (2013)
Брадов В. В. - Моделювання контенту друкованого видання: маркетингово орієнтований підхід (2013)
Нагорняк М. В. - Самостійна робота студентів як необхідний складник підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" (2013)
Афанасьєва К. О. - Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні (2013)
Вихватенко О. О. - Бібліографічний огляд навчального видання Ю. В. Бондаря "Перша інформаційна... Інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході" (2013)
Макарський О. Е. - Черемних І. В. Телевізійний маркетинг. Покажчик змісту (2013)
Денисенко А. - Досвід дослідження контенту провідних економічних видань (2013)
Задорожна О. С. - Чисельність та структура персоналу редакції новин: у контексті сучасних потреб (2013)
Ярмоленко Я. Ю. - Інтернет-телебачення. Учора - міф, сьогодні - реальність (2013)
Зензіна Г. О. - Освітні мережеві ресурси в галузі журналістики та видавничої справи: особливості змістового наповнення та дизайну (2013)
Амбарчян М. С. - Аналіз залежності показників консолідованої фінансової звітності банківської групи від показників індивідуальної фінансової звітності учасників банківської групи (2013)
Амбарчян В. С. - Напрями вдосконалення обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії банку (2013)
Боримська К. П. - Концептуалізація захисту бухгалтерської інформації при міжкорпоративному електронному документообороті торговельних підприємств: проблемні аспекти, Кінзерська Н. В. (2013)
Вольська К. О. - Проектування та моделювання як стадії життєвого циклу бізнес-процесу "бухгалтерське документування”, Вольський О. В. (2013)
Кондратюк О. М. - Розвиток бухгалтерського обліку корпорації з позиції психології зацікавлених користувачів та особливостей сприйняття ними облікової інформації (2013)
Михальська В. В. - Класифікація біологічних активів садівництва (2013)
Рядська В. В. - Метаморфоз контрольної функції аудиту (2013)
Фоменко Г. Г. - Удосконалення механізму управління витратами на соціальний захист працівників на підприємстві шляхом внесення змін до нормативно-правової бази України (2013)
Шестерняк М. М. - Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання (2013)
Яценко В. Ф. - Теоретико-методологічний генезис сутності та змісту обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2013)
Бурденко І. М. - Показники ліквідності, які дозволяють оцінити щільність ринку похідних фінансових інструментів (2013)
Григорук І. О. - Особливості формування вітчизняної системи іпотечного кредитування підприємств АПК (2013)
Лисенок О. В. - Оцінка ефективності кредитної діяльності вітчизняних банків (2013)
Мошенський С. З. - Одеська товарно-фондова біржа в ХІХ–на початку ХХ ст. (2013)
Андрушків Б. М. - Результативність діяльності підприємств молочної галузі України та методи її визначення, Погайдак О. Б. (2013)
Біляк Т. О. - Методичні підходи до аналізу механізму управління екологічною безпекою (2013)
Донченко Т. В. - Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції (2013)
Кратт О. А. - Кваліфікація поняття "послуги вищої освіти" у контексті маркетингової доктрини, Доровських Г. П. (2013)
Мельничук Д. П. - Особи літнього віку на ринку праці: вплив трудової дискримінації на окупність інвестицій у людський капітал, Коровчук Л. І. (2013)
Орлова В. М. - Потенціал гуртової та роздрібної торгівлі при реалізації продукції органічного землеробства (2013)
Остапенко В. М. - Моделювання регіональної конвергенції за рівнями потенціалу публічно-приватного партнерства (2013)
Сисоєнко І. А. - Еволюція поглядів на етапи здійснення організаційного проектування на підприємстві (2013)
Тищенко В. Ф. - Ретроспективний аналіз дисертаційних досліджень з проблем розбудови економіки знань в Україні (2013)
Кушнір С. М. - Державний контроль у сфері освіти як функція державного управління (2013)
Мельниченко Р. Г. - Научные исследования института дисциплинарной ответственности присяжной адвокатуры (2013)
Філонов О. В. - Завдання,функції органів по боротьбі з тероризмом у російській імперії наприкінці ХIX-на початку ХX ст. (2013)
Войтанович О. Й. - Еволюція правової ідеології через призму історії (2013)
Петрецька Н. І. - Вступ до вищого навчального закладу як складова механізму реалізації конституційного права на вищу освіту (2013)
Суран А. В. - Конституційно-правові відносини у сфері створення та діяльності громадських об'єднань (2013)
Фрідманський Р. М. - Кабінет міністрів України:особливості реалізації основних функцій (2013)
Гулак О. В. - Організаційно-правові засоби протидії лісовим пожежам (2013)
Делія Ю. В. - Інститут публічного адміністрування в україні як чинник консолідації суспільства (2013)
Калінін Р. С. - Завершення виконавчого провадження за законодавством України як різновид адміністративної процедури (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття та види принципів діяльності митних органів (2013)
Федотова І. О. - Уповноважений економічний оператор:досвід швеції та висновки для України (2013)
Шевчук О. М. - Інститути адміністративного права,які застосовуються для забезпечення контролю у сфері обігу наркотичних засобів в Україні (2013)
Бережна І. А. - Історіографія дослідження статусу перекладача в адміністративно-деліктному провадженні у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині (2013)
Бойко О. В. - Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання галузі рибного господарства України (2013)
Горкава В. В. - Історичні аспекти реалізації громадянами права на захист в адміністративних судах (2013)
Іванов О. В. - Компетенція міністерства доходів і зборів України в галузі митної справи (2013)
Кідалов С. О. - Організаційно-правові засади деравної служби в органах рибоохорони (2013)
Мельник О. Г. - Судова влада як особливий вид державної влади (2013)
Міловідова С. В. - Суб'єкти запобігання вчиненню адміністративних правопорушень (2013)
Розум І. О. - Протокол виборчої комісії та комісії з референдуму як предмет оскарження до адміністративних судів в порядку провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій чи комісій з референдуму:теоретико-практичний вимір (2013)
Кучма О. Л. - Реалізація права інваліда на пільги:проблеми практики застосування (2013)
Вознюк А. А. - Стадії кримінальної відповідальності (2013)
Письменський Є. О. - Особа винного як обставина,що підлягає врахуванню при звільненні від покарання з випробуванням:аналіз правозастосовної практики (2013)
Головійчук Л. Т. - Мотивація зловживань службовим становищем працівниками митних органів (2013)
80 лет со дня рождения доктора юридических наук,профессора,заслуженного деятеля науки и техники Украины Леонида Васильевича Коваля (11.06.1933-23.09.2000) (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"серія"Юридичні науки" (2013)
Бузак Н. І. - Актуальні аспекти організації обліку суб’єктів малого підприємства (2013)
Вигівська І. М. - Проблеми організації бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу корпорацій, Шевченко Л. Я. (2013)
Герасимович А. М. - Аналіз кредитної діяльності ломбардів, Герасимович І. А., Морозова-Герасимович Н. А. (2013)
Дроздова О. Г. - Особливості організації бухгалтерського обліку руху товарів (2013)
Ефіменко Т. І. - Методолгічні аспекти визначення вартості, яка амортизується (2013)
Жиглей І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент справедливого розподілу прибутку: відображення витрат на благодійність, Сивак О. Б. (2013)
Жовновач Р. І. - Інноваційність як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування (2013)
Іваненко В. О. - Узагальнення інформації про операції за міжнародними розрахунками: організаційно-методичний аспект, Зеленіна О. О., Пінчук М. В. (2013)
Клименко І. В. - Місце лізингу в розвитку ринку автотранспортних послуг (2013)
Костецький Я. І. - Аналіз сучасного стану ресурсного потенціалу регіону (Тернопільської області), Матійчук Л. П. (2013)
Костюченко В. М. - Цінова стратегія як інструмент управління підприємством у період очікування кризи, Тронько В. В. (2013)
Кузь В. І. - Принципи та завдання організації бухгалтерського обліку в стратегічному вимірі (2013)
Легенчук С. Ф. - Аналіз можливеостей реалізації бізнес-процесу "бухгалтерське документування" в сучасних інформаційних системах, Дударєва К. О. (2013)
Ломаченко Т. І. - Дієва система внутрішнього контролю: європейський досвід (2013)
Лучик Г. М. - Вимоги щодо інформації у системі прийняття управлінських рішень (2013)
Ніколаєва С. П. - Лізингові операції в системі бухгатерського обліку лізингових компаній: методичний підхід (2013)
Олейнікова Л. Г. - Особливості досягнення економічної безпеки підприємств за допомогою показників конкурентоспроможності та конкурентостійкості, Веницька Т. А. (2013)
Павлов К. В. - Статичне вимірювання розвитку наноекономіки (2013)
Порохнавець Я. А. - Економічний механізм природокористування та його вплив на систему обліку (2013)
Редченко К. І. - Місце і роль контролю в управлінні розвитком підприємства, Воронко Р.М. (2013)
Савченко Р. О. - Організація системи внутрішнього контролю на основі ризик-орієнтованого підходу (2013)
Тарасенко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами судноплавних компаній (2013)
Ткаченко С. А. - Особливості аналітичного забезпечення додаткових витрат на підвищення якості продукції (2013)
Ткаченко Н. М. - Оцінка та оподаткування вкладів, внесених засновниками до статутного капіталу в обмін на корпоративні права, Цюцяк І. Л. (2013)
Хомяк Т. Р. - Бухгалтерський облік виробничих витрат лікеро-горілчаних підприємств: організаційні положення (2013)
Царук Н. Г. - Шляхи уніфікації систем обліку для вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком продукції овочівництва (2013)
Ющак Ж. М. - Аналіз відхилень трансакційних витрат за результатами контролю (2013)
Aksman J. - "Nauka – Sztuka – Edukacja" innowacyjny model pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie jako rezultat międzynarodowych praktyk edukacyjnych (2013)
Башкирова Ю. В. - Особенности проявления компонентов эмоциональной саморегуляции студентов в ситуации контроля знаний (2013)
Борейко В. І. - Сучасні тенденції розвитку вищої школи та їх вплив на національну економіку (2013)
Ганич О. - Актуальні питання розвитку національної української школи в Іспанії (2013)
Гринюк Т. Ю. - Безпека людини як комплексний підхід до питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки (2013)
Грицай Н. Б. - Підвищення результативності педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2013)
Гурковський О. М. - Наявність та структура вільного часу у школярів та гімназистів (2013)
Дем’янчук І. А. - Фіскальна політика держави як основний інструмент макроекономічного регулювання (2013)
Іванова Л. І. - Сучасні підходи до проведення уроків літературного читання (2013)
Левицька С. О. - Інформаційна складова податкового менеджменту на мікро-рівні в контексті сучасних економічних трансформацій (2013)
Лещенко Г. П. - Сучасні комунікативно зорієнтовані підходи до викладання української мови в школі (2013)
Луценко О. І. - "Стилістичний аналіз тексту" як навчальна дисципліна у ВНЗ (2013)
Марчук О. О. - Експерементальна система навчання орфографії О. Зачиняєва як взірець психолого-педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Митуля К. А. - Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу (2013)
Михальчук Н. О. - Проблема соціального інтелекту особистості та його структури, Івашкевич Е. З. (2013)
Hargreaves S. - Design-based research focusing on the influences of a pedagogical three-field methodology in students’ learning outcomts, De Brucker J., Belmans W. (2013)
Плющ М. Я. - Сучасне осмислення сили і величі української мови як державної в реаліях розбудови незалежної України (2013)
Рубан В. М. - Трансформація сутності антикризового управління щодо підтримки стану економічної безпеки підприємства (2013)
Rojek-Adamek P. - Miejsce i rola współczesnego projektanta w budowaniu kreatywnego potencjału regionu. Przypadek woj. Śląskiego (2013)
Фінклер Ю. Е. - Проблема функціонування державних медій в Україні (2013)
Хом’як І. М. - Моделювання лінгводидактичних ситуацій (2013)
Хом’як О. А. - Теоретичний аналіз принципів виховання естетичних смаків молоді (2013)
Чайка В. М. - Основні підходи до розробки концепції і системи підготовки майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності (2013)
Яницька О. Ю. - Діагностика змістовіих компонентів візуального мислення в підлітковому віці, Іванюта О. В. (2013)
Ясінський М. М. - Вступ до предмету "Дошкільне образознавство (2013)
Андрєєва Р. І. - Вплив занять степ-аеробікою на організм жінок 25-40 років (2013)
Брискін Ю. А. - Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки, Пітин М. П., Задорожна О. Р. (2013)
Вацеба О. М. - Організаційні та програмно-нормативні засади підготовки до реалізації стратегічного національного проекту "Олімпійська надія-2022" (2013)
Войнаровська Н. С. - Розвиток фізичної активності дівчат 5-9 класів засобами ритмічної гімнастики, Войнаровська А. А. (2013)
Войнаровський А. М. - Соціально-педагогічний аспект розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України (2013)
Гес О. Л. - Вплив занять оздоровчою гімнастикою він чунь на здоров’я вагітних, Приходько Ю. В., Бондар Є. П. (2013)
Годлевський П. М. - Елементи настільного тенісу в тренувальних заняттях самозахистом, Пінчук В. Ф. (2013)
Горбатюк С. О. - Ефективність комплексного застосування мануальної терапії та лазеротерапії в реабілітації хворих із периартрозом плечового суглобу, Горбатюк Н. Р. Карпенко О. С. (2013)
Довгаль В. І. - Дослідження впливу експериментальної методики на розвиток силових якостей у підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Жовнір І. І. - Комплексне лікування вертеброгенних больових синдромів попереково-крижового відділу хребта (2013)
Карабанова Н. С. - Маркетингові дослідження у дитячо-юнацьких спортивних школах в умовах ринкових перетворень, Карабанов А. Г. (2013)
Ковальчук Н. - Домашні завдання в системі фізичного виховання підлітків, Іванова А., Воронкова В. (2013)
Корнійчук Я. А. - Корекційний вплив альтернативних методів масажу при посттравматичних захворюваннях, Бондар Т. В., Попружук К. М. (2013)
Крайнюков О. Г. - Мотивація школярів до фізкультурної діяльності (2013)
Ножко И. А. - Анализ состояния проблемы формирования культуры здоровья студенческой молодежи в Республике Беларусь, Березнева Я. В. (2013)
Передерій А. В. - Критерії залучення осіб з вадами інтелекту до програм Спеціальних Олімпіад, Брискін Ю. А. (2013)
Пітин М. П. - Загальна характеристика концепції теоретичної підготовки у спорті, Брискін Ю. А. (2013)
Сотник Ж. Г. - Фізична реабілітація при остеохондрозі хребта, Романова В. І., Завацька Л. А. (2013)
Ткачук В. - Естетичне виховання у процесі навчання фізичної культури учнів середнього шкільного віку, Степанюк С., Городинська І. (2013)
Бомба А. Я. - Нелінійні сингулярно збурені процеси масопереносу в напористих середовищах., Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В. (2013)
Бомба А. Я. - Застосування симетричних і асиметричних предикторів в процесі прогресуючого стиснення зображень без втрат, Шпортько О. В. (2013)
Вознюк Р. В. - Основні принципи створення сайту Західноукраїнського центру обдарованої і талановитої молоді (2013)
Джунь Й. В. - Неокласична теорія помилок і її значення для створення нового покоління програмних продуктів в модулі "Data analysis" (2013)
Джунь Й. В. - Нотатки до критерію Крамера-Уелча (2013)
Жуковський В. В. - Інформаційна система Вікіпедія в контексті написання рефератів, Федорчук Н. А. (2013)
Мороз И. П. - Определение национальной идеи языком математики (2013)
Янчук П. C. - 3D комп’ютерне моделювання повільних течій нестискуваної в’язкої рідини методом квазіспектральних поліномів (2013)
Барвінова А. В. - Зміст і структура мотивації до вивчення сучасної музики в процесі фортепіанної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Белоус И. И. - Развитие музыкального интереса учащихся старших классов ДМШ в ансамбле пианистов как психолого-педагогическая проблема (2012)
Бидерман Е. Б. - Читаем ноты на уроках фортепіано, Бидерман Т. В. (2012)
Борисенко Т. Г. - Удосконалення навчання майбутнього педагога-хормейстера в сучасних умовах вищої школи (2012)
Кабур Л. М. - Критерії та рівні готовності майбутніх учителів музики до професійної мобільності (2012)
Кожбахтєєва Н. Ф. - Шляхи удосконалення інструментально-виконавської підготовки студентів з початковою музичною освітою в класі бандури, Вознюк Т. В. (2012)
Коломоєць О. М. - Український народний спів як синтез національної традиційності та академічного хорового виконавства (2012)
Логвиненко А. А. - Традиции барочного вокального искусства в современном исполнительстве (2012)
Морозова Е. Н. - Педагогические условия развития музыкально-слуховых способностей учащихся на уроках фортепиано в ДМШ (2012)
Назарова О. М. - Педагогические условия формирования навыков музыкального творчества у старших школьников на уроках фортепиано в ДМШ (2012)
Небуну Ю. В. - Педагогічні умови підготовки студентів музичних училищ до ансамблевої діяльності з солістом-вокалістом у концертмейстерському класі (2012)
Непомнящая Н. С. - Двенадцать шагов от бурдона до джаза (2012)
Овчаренко Н. А. - Системний підхід у вокальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Ранева В. В. - Методические основы cовершенствования исполнительских навыков студентов в классе фортепиано (2012)
Прахт А. В. - Особенности интерпретации и функциональности клавесина в новом качестве его звуковых возможностей (2012)
Соколик О. В. - Участие в конкурсной жизни как фактор, стимулирующий исполнительское мастерство учащихся и рост педагогического мастерства преподавателей (2012)
Теленская Д. Ю. - Влияние театрального искусства на формирование художественного вкуса у студенческой молодежи (2012)
Ткаченко В. М. - Эстрадная музыка как средство развития музыкального интереса у студентов-вокалистов (2012)
Фурсенко Т. Ф. - Організація музичного дозвілля молоді (2012)
Чеботаренко О. В. - Феномен музыканта-исполнителя и педагога С. Б. Арабкерцевой (2012)
Чирич И. П. - Формирование дикции и артикуляции в процессе работы над произведениями в классе постановки голоса (2012)
Шугуан Шугуан - Дослідження сучасними вченими виконавського та педагогічного досвіду провідних музикантів ХХ століття (2012)
Хацаюк Н. С. - Роль науково-методичної ради закладу в проектуванні дослідно-експериментальної роботи в школі (2012)
Шачкова Э. В. - Развитие креативного мышления у студентов в жанре батальной живописи (на примере военного костюма эпохи Фридриха), Гиба А. А. (2012)
Шукатка О. В. - Основні дефініції дослідження формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів (2012)
Бутенко О. Г. - Формування гармонійних взаємин у різновіковій групі: технологія виховної роботи (2012)
Іщенко Л. В. - Фахова підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей 5-6 років (2012)
Підлипняк І. Ю. - Формування математичної компетенції у дошкільників як педагогічна проблема (2012)
Слесик К. М. - Особливості змісту гуманітарних дисциплін в контексті формування етичної культури (2012)
Шарлович З. П. - Формування професійно-педагогічної компетентності сімейної медичної сестри через розвиток і виховання особистості (2012)
Гавриліна О. В. - Загальні принципи застосування інформаційних технологій в навчальному процесі (2012)
Мезенцев Ю. Л. - Кризис православия в Украине, Лазарев В. (2012)
Мезенцева В. Д. - Особенности межкультурной коммуникации студентов аграрных вузов (2012)
Колесник Л. Ф. - Музично-виконавська діяльність: діалогічний аспект (2012)
Бикова В. О. - Принципи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти (2012)
Любченко О. В. - Створення освітньо-мотиваційного середовища, спрямованого на спонукання студентів до свідомого оволодіння управлінськими уміннями засобами інтерактивних технологій (2012)
Большакова А. М. - Взаємозумовленість самоставлення у професійній сфері та особистісних ресурсів життєздатності (2012)
Грищенко С. М. - Використання проекту Google Earth у краєзнавчому підході при вивченні екології (2012)
Кузнєцова Л. М. - Психологічний супровід зі зниження фрустрації у підлітків з акцентуаціями характеру (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Спецкурс "Індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" як елемент системи підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності (2012)
Ясак Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології на уроках української мови: теоретичний аспект (2012)
Бабій Г. В. - Професійне спілкування інженера з програмного забезпечення: дефінітивний аналіз (2012)
Полубоярина І. І. - Роль темперамента у формуванні індивідуального стилю діяльності обдарованих студентів музичних спеціальностей (2012)
Дзигаленко Л. М. - Теоретичні аспекти розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів технологій у системі післядипломної освіти (2012)
Султанова И. В. - Результаты формирующего эксперимента по развитию у студентов-первокурсников эмоциональной устойчивости (2012)
Смолінчук Л. С. - Компетентісний підхід до оцінювання освітніх результатів (2012)
Комарова А .А. - Профессиональная подготовка педагогических кадров в классических университетах: идеи теории и практики (2012)
Бекиров С. Н. - Формирование политической культуры у студентов при изучении курса политологии (2012)
Войнаровська Н. В. - Шляхи підвищення мотивації, дисципліни та активності студентів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2012)
Пономарева Е. Ю. - Профилактика и коррекция школьной дезадаптации: валеологический подход (2012)
Карп С. І. - Вимірювання рівня розвитку та структури інтелекту ліцеїстів для визначення готовності до свідомого вибору професії у сфері менеджменту (2012)
Вертій О. - Світоглядно-духовна та художньо-естетична своєрідність колядок і щедрівок українців румунської провінції Банат (2013)
Кузьменко О. - Морфологія українських соціально-побутових пісень: традиція й трансформація тексту (на матеріалі власних записів із Рогатинщини) (2013)
Бриняк О. - Особливості символіки українських хрестинних пісень (2013)
Сироїд О. - Проблематика студій над "Самарянкою" (2013)
Швед І. - Cлавянскія вясельныя абрады праз прызму колеравага кода міфапаэтычнай свядомасці (2013)
Сокіл Г. - Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка (2013)
Беценко Т. - Слово-концепт як складник текстово-образної універсалії (на прикладі думового дискурсу) (2013)
Кирчів Р. - Постать Ізмаїла Срезневського в українській фольклористиці (2013)
Срезневський І. - Погляд на пам’ятки української народної словесності (2013)
Коваль-Фучило І. - Український фольклор у рукописних відділах варшавських бібліотек (2013)
Васюк О. - Лікувальні народні молитви і замовляння з сіл Балашівки та Яцькович Березнівського району Рівненської області, Хурсяк Л. (2013)
Іваннікова Л. - Видання, що руйнує стереотипи (2013)
Рибак Ю. - Повноцінне видання українських голосінь (2013)
Гунчик І. - Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Народознавчі зошити, Львів, Інститут народознавства НАН України, 2011, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2013)
Автореферати (2013)
Нові книги (2013)
Мартинюк М. - Педагогічний університет як навчально-виховне середовище (2007)
Бабенко Т. - Формування інформаційної культури майбутніх вчителів історії у соціокультурному просторі педагогічного ВНЗ (2007)
Грітченко А. - Впровадження технології модульного навчання в освітній процес підготовки вчителя трудового навчання сільської школи (2007)
Карпенко О. - Професійні функції соціального працівника як складова професійної компетентності (2007)
Кравцов В. - Соціокультурне середовище ВНЗ як фактор становлення методологічної культури майбутнього вчителя (2007)
Побірченко О. - Теоретичний аналіз підготовки вчителя сучасної початкової школи (2007)
П’ясецька Н. - Валеологічне середовище як фактор особистісного професійного розвитку майбутнього вчителя, Шпильова М. (2007)
Семеног О. - Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі (2007)
Сирота З. - Інноваційна підготовка майбутнього вчителя музики у процесі взаємодії різних видів художньої діяльності (2007)
Суржикова І. - Формування перекладацьких навичок у студентів-філологів при вивченні модальності англійської мови (2007)
Бегас Л. - Формування знань та вмінь з рідної мови у школярів з вадами мовлення як наукова проблема (2007)
Біда Т. - Шляхи вдосконалення екологічної освіти у школах Великої Британії та України (2007)
Бутенко О. - Ідеал матері у контексті досвіду народної педагогіки та психолого-педагогічної науки (2007)
Гаєвська Л. - Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом (2007)
Гнезділова К. - Еволюція принципу наступності навчання в педагогічній теорії (2007)
Грітченко Т. - Педагогічне спілкування в умовах едукацшного середовища початкової школи (2007)
Радченко І. - Передумови та засоби розробки і організації едукаційного середовища (2007)
Торчинська Т. - Активізація пізнавального інтересу учнів початкових класів до уроків української мови на основі етимологічних знань (2007)
Чепка О. - Формування едукаційного середовища в умовах сільського навчально-виховного комплексу "школа – дошкільний навчальний заклад" (2007)
Шуляк С. - Поетика збірки Євгена Гуцала "Сто віршів для дітей" (2007)
Бабій І. - Духовно-моральне виховання особистості (2007)
Волошин П. - Громадянське виховання в теорії і практиці В.О. Сухомлинського (2007)
Заєць С. - Соціальне середовище як чинник адаптації особистості (2007)
Іщенко Л. - Екологічне виховання старших дошкільників та молодших школярів в НВК "Школа – дитячий садок" (2007)
Онопрієнко О. - Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект (2007)
Печенко І. - Сільський соціум як фактор соціалізації особистості (2007)
Скрипник Н. - Створення толерантного середовища у дошкільному закладі (2007)
Совгіра С. - Тенденція проникнення поняття екологізації у зміст освіти та навчальне середовище (2007)
Войтова Л. - Вчитель і краєзнавча робота в школі (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2007)
Кравченко О. - Соціокультурне середовище 40-х рр. ХІХ ст. як фактор розвитку особистості Пантелеймона Куліша (2007)
Скоропад І. - Соціокультурне середовище як фактор розвитку особистості В.П. Науменка (1852-1919) на зламі ХІХ-ХХ століть (2007)
Сундук Р. - Розвиток альтернативної освіти в США (30-ті рр. XIX ст. – 60-70-ті рр. XX ст.) (2007)
Шарата Н. - Просвітницька діяльність М.М. Аркаса (2007)
Наші автори (2007)
Анотації (2007)
Annotation (2007)
Артамонова Г. В. - Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання України (2014)
Бохан А. В. - Бізнес та міжнародна політика екологічної безпеки (2014)
Вінська О. Й. - Стратегія ЄС "Європа-2020" аграрний аспект (2014)
Дьяченко О. В. - Методичні засади формування митної ставки у контексті забезпечення економічного суверенітету, Зубко О. В. (2014)
Заремський Б. В. - Стратегічні напрямки розвитку національної інноваційної системи України в контексті інтеграції в світовий науково-технологічний простір (2014)
Куриляк В. Є. - Модернізація України в системі формування нового світового порядку (2014)
Ромащенко Т. І. - Аналіз позитивних наслідків зовнішньої трудової міграції українців (2014)
Стефанишин М. В. - Розвиток ІРО українських компаній в контексті глобалізації (2014)
Лень В. С. - Оцінка соціальної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, Гнедіна К. В. (2014)
Михайленко О. Г. - Місце та роль сільського господарства в національній економіці (2014)
Огліх В. В. - Аналіз нерівномірності розвитку районів Дніпропетровської області, на підставі груп індикаторів b-конвергенції, Єфанова Т. І. (2014)
Фатюха Н. Г. - Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України, Шумакова К. В. (2014)
Венгерова О. В. - Визначення достатності банківського капіталу на основі методу таксономії (2014)
Григоренко В. М. - Формування системи показників для оцінки технологій управління діяльністю банку (2014)
Кравцова І. В. - Сучасний стан розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні, Левкович А. А. (2014)
Березін О. В. - Інноваційна складова у розвитку підприємств торгівлі (2014)
Мрихіна О. Б. - Дослідження збутової політики підприємств природних монополістів з урахуванням їх технологічного розвитку, Жураковська М. Б., Висоцький А. Л. (2014)
Гармідер Л. Д. - Розвиток кадрового потенціалу торгівельного підприємства на підставі теорії зацікавлених сторін (2014)
Горященко Ю. Г. - Економічний аналіз впливу факторів на рівень продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області, Попадюк Т. С. (2014)
Дерун І. А. - Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою економіко-математичного моделювання (2014)
Євсєєва О. О. - Удосконалення методології соціального аудиту організацій залізничного транспорту (2014)
Лігоненко Л. О. - Систематизація та розвиток методології дослідження грошових потоків підприємства (2014)
Приходько Д. О. - Розробка заходів зі зміни бренду для його популяризації на внутрішньому та зовнішньому ринках (2014)
Сидоренко К. В. - Світовий досвід управління аеропортами з метою покращення їх виробничої інфраструктури (2014)
Балдинюк Д. - Трансформація поняття тональності в музиці ХХ століття (2008)
Корман М. - Формування особистісної готовносі студентів до професійної діяльності (2008)
Совгіра С. - Концептуальні засади формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих навчальних закладах (2008)
Авраменко О. - Методика формування організаторських вмінь підлітків у навчально-виховному процесі освітньої галузі "технологія" (2008)
Гедзик А. - Креслення як семіотичний засіб пізнавальної та перетворювальної діяльності людини (2008)
Гусак В. - Значення інтегрального рухового образу у функціонуванні дефініції "рухова пам’ять" музиканта-педагога (2008)
Журба О. - Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики (2008)
Іщенко Л. - Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку (2008)
Келембет Л. - Вплив регіонального аспекту на створення едукаційного середовища в сільській школі (2008)
Ковальчук Ю. - Методичне забезпечення формування системи економічних понять (2008)
Комар О. - Засвоюємо інтерактивні технології навчання (2008)
Крутченко Л. - Творчий підхід у навчанні основ художнього конструювання учнів основної школи (2008)
Сивачук Н. - Становлення мовної особистості майбутнього вчителя-філолога у контексті засвоєння інтегрованих знань (2008)
Тернавська Т. - Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2008)
Шуляк С. - Лексико-тематична підпарадигма чорного та сірого кольорів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала (2008)
Шумаєва С. - Дидактичні особливості вивчення студентами немовних спеціальностей іноземних мов (2008)
Блажко О. - Психолого-педагогічні основи організації пізнавальної діяльності учнів з початковим рівнем навчальних досягнень (2008)
Бойчевська І - Соціалізація як невід’ємний процес залучення студентської молоді до суспільного середовища (2008)
Козяровська Л. - Реалізація виховної ролі занять з музичного інструменту на дошкільному відділенні гуманітарно-педагогічного коледжу (2008)
Холод І. - "Обдарованість" та "обдарована молодь" – обсяг та змістове наповнення понять (2008)
Чечуй В. - Формування громадянських якостей підлітків у літньому оздоровчому центрі (2008)
Коляда Н. - Арнаутов Василь Олексійович (1881-1938) – організатор дитячого руху в Україні (2008)
Нестреляй А. - Суспільно-педагогічні погляди С.С.Гогоцького у вітчизняній періодиці другої половини ХІХ ст. (2008)
Побірченко Н. - Традиції родинного виховання в контексті сучасності (2008)
Хлистун І. - Сутність поняття "національна еліта" та її формування за часів Княжої доби (2008)
Щербакова О. - Діалектика цільових установок Я.Ф.Чепіги в теорії і практиці української школи (2008)
Кучай Т. - Сучасні підходи до якісної освіти (2008)
Лампека С.В. - Формування середовища для рівного доступу до якісної освіти в Україні (2008)
Перфільєва М. - Аналіз професійної діяльності Центрів соціальної та професійної реабілітації дітей-інвалідів (м. Умань Черкаської області) (2008)
Сорока Т. - Технології навчання як засіб удосконалення підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія в контексті ідей Болонського процесу (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Горбань А. Є. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008—2012 рр., Нетяженко В. З., Закрутько Л. І., Мовчун Н. О., Бородай С. М. (2013)
Cовместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 4 (2013)
Бєлая І. Є. - Електрична активність серця у хворих на інфаркт міокарда задньонижньої локалізації в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2013)
Абрагамович О. О. - Гіпотонічний синдром у хворих на цироз печінки: ступені тяжкості та їх прогностичне значення, Абрагамович М. О., Фармага М. Л. (2013)
Власенко А. В. - Особливості холеретичної функції печінки у хворих на цукровий діабет, неалкогольну жирову хворобу печінки та з їх поєднанням (2013)
Іпатов А. В. - Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована), Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2013)
Орловський В. Ф. - Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-­кишкового тракту: взаємозв’язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові, Жаркова А. В. (2013)
Поворознюк В. В. - Асоціація дефіциту вітаміну D з показниками метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Масік Н. П. (2013)
Яцкевич О. Я. - Особливості ульцерогенезу в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС із коморбідними пептичною виразкою гастродуоденальної зони та гіпертонічною хворобою (2013)
Семеген-­Бодак Х. В. - Стан ліпідного, вуглеводного та пуринового обмінів при хронічній хворобі нирок у недіабетиків (2013)
Калашникова О. С. - Можливості черезстравохідної ехокардіографії в ідентифікації пацієнтів з фібриляцією передсердь "дійсно низького" ризику тромбоемболічних ускладнень (2013)
Бобронникова Л. Р. - Механизмы прогрессирования дислипидемии у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Журавлёва А. К. (2013)
Гаврисюк В. К. - Хроническое легочное сердце в свете положений международных руководств Nice-­copd и Gold, Ячник А. И., Меренкова Е. А. (2013)
Коваль С. М. - Роль апеліну в розвитку серцево­-судинної патології, Старченко Т. Г., Юшко К. О. (2013)
Христич Т. Н. - Коморбидность хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца: особенности патогенеза и ведения больных (обзор литературы и собственные данные), Шестакова Е. Г., Телеки Я. М., Гонцарюк Д. А., Кушнир Л. Д., Крайс И. Н. (2013)
Бойчук Т. М. - Медико-­соціальні проблеми, досягнення та перспективи розвитку фтизіатрії на сучасному етапі, Тодоріко Л. Д., Бойко А. В., Сем’янів І. О. (2013)
Литвиненко О. О. - Роль фармакотерапії в лікуванні пацієнтів з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок, Коноваленко В. Ф., Бугайцов С. Г., Антоненко Ю. В. (2013)
Ткаченко О. В. - Случай коморбидности в клинической практике (2013)
Фадеенко Г. Д. - Развитие профилактической медицины: отечественный и международный опыт (итоги Всероссийской научно­-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России"), Несен А. А. (2013)
Мельничук Д. О. - Ацидоз Природи - глобальний катаклізм для життя на нашій Планеті, Мельничук С. Д. (2013)
Якубенко Б. Є. - Флористична структура лісової рослинності південної частини Київського Полісся, Григорюк І. П., Чурілов А. М. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського