Трихліб В. І. - Залежність структури санітарних втрат військ від уражаючих факторів cучасної зброї, Ткачук С. І., Завроцький О. І., Майданюк В. П., Антоненко Л. П. (2015)
Лихота К. М. - Економічні аспекти лікування зубоальвеолярних формсагітальних аномалій прикусу із використанням міофункціональної ортодонтичної апаратури (2015)
Хоменко І. П. - Застосування мультимодальної програми "Enhanced Recovery After Surgery" для профілактики ускладнень у тяжких хірургічних хворих та постраждалих, Ткаченко О. А., Сусак Я. М., Маркулін О. М., Лурін І. А. (2015)
Бісюк Ю. А. - Asp299Gly поліморфізм гена TLR-4 та антиендотоксиновий імунітет у хворих з різними запальними фенотипами бронхиальної астми в популяції АР Крим (2015)
Король С. В. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з постінфарктним кардіосклерозом ускладненим аневризмою серця на фоні гіпертонічної хвороби залежно від систолічної функції лівого шлуночка при двохрічному лікуванні (2015)
Хитрий Г. П. - БІС-моніторинг як складова нейромоніторингу в пацієнтів з тяжкими порушеннями свідомості, Онищенко А. К., Рабощук О. В. (2015)
Бенюк В. О. - Мікроценоз піхви у хворих з гіперпластичними процесами ендометрія у віковому аспекті, Гончаренко В. М., Строкань А. М., Лісовська В. В. (2015)
Савицький В. Л. - Оптимізація заходів безпеки харчування під час проведенняексперименту з організації харчування військовослужбовців у трьох видах ЗС України, Власенко О. М., Козак Н. Д. (2015)
Кучер В. І. - Захворюваність військовослужбовців ЗСУ на хвороби органів дихання (2015)
Півник В. М. - Характеристика сил та засобів для надання медичної допомоги військовослужбовцям Сухопутних військ США в бойових умовах (2015)
Білоус М. В. - Актуальні питання фармацевтичної допомоги цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу (2015)
Стрілець О. П. - Вивчення властивостей природньої асоціації Medusomyces gisevii (2015)
Шматенко О. П. - Аналіз антибактеріальної терапії у хірургічному лікуванні військовослужбовців постраждалих в АТО з використанням комплексного частотного/АВС/VEN-аналізу, Бєлозьорова О. В. (2015)
Чумак О. О. - Дослідження параметрів екстракції листя берези бородавчастої та вибір оптимального режиму отримання екстракту, Безрукавий Є. А. (2015)
Король С. О. - Медичне сортування поранених з переломами довгих кісток в м. Дніпропетровську в умовах антитерористичної операції (АТО) (2015)
Швець А. В. - Удосконалення методології психофізіологічної оцінки впливу бойових умов на функціональний стан військовослужбовців (2015)
Балабанов К. В. - Привітання з нагоди 25-річчя МДУ (2016)
Філонов О. В. - Співвідношення моралі і права (2016)
Годованик Є. В. - Норма права як структурний елемент системи права сучасної правової держави (2016)
Пластун М. С. - Корупція як соціально-правовий феномен: до питання про методологію дослідження (2016)
Арабаджи Н. Б. - Функція охорони правопорядку з позицій інституційного підходу (2016)
Горбачов В. П. - Особливості участі прокурора в досудовому провадженні у справах про посадові злочини в Російській імперії (2016)
Волошин Ю. О. - До проблеми визначення засобів взаємодії правопорядків: доктринальні підходи (2016)
Шамрай В. В. - До проблеми співвідношення категорій "конституційно-правова" та "конституційна" реформи: постановка проблеми (2016)
Миколенко В. А. - Особливості правового статусу прокурора у контексті імплементації європейських правоохоронних стандартів (2016)
Свірський Б. М. - Застосування конституційних (соціальних) принципів у кримінальному провадженні (2016)
Шебаніц Д. М. - Історико-правові аспекти реалізації конституційної реформи в Україні (2016)
Сущенко В. А. - Антитерористична операція та її місце серед режимів вимушеного обмеження прав і свобод людини та громадянина (2016)
Городовенко А. В. - Концептуальні моделі судоустрою: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Гараджаев Д. Я. - Отбор кандидатов в судьи Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза: сравнительный анализ (2016)
Янчук А. О. - Поняття і основні ознаки "безпосереднього здійснення влади народом" (2016)
Батанов О. В. - Традиції та новації у розвитку муніципального права сучасної Європи: теоретичні та прикладні аспекти (2016)
Арапова А. С. - Сучасний стан та перспективи співробітництва територіальних громад в Україні, Циклаурі О. Б. (2016)
Шебаніц Ф. Ф. - Деякі аспекти сучасного стану правового регулювання підприємницької діяльності у світлі реалізації стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", Руденко О. В. (2016)
Данильченко Т. С. - Розвиток правотворчості міжнародних організацій в умовах правової глобалізації (2016)
Єпіфанов О. В. - Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини: поняття та видова характеристика (2016)
Агєєв О. Д. - Права мігрантів як об’єктна основа діяльності омбудсмана з питань міграції: в аспекті зовнішньої трудової міграції (2016)
Польщиков В. В. - Следы действий убийцы как элемент криминалистической тактики расследования умышленных убивств (2016)
Циклаурі О. Б. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання запобігання і протидії контрабанді та іншим незаконним переміщенням товарів через митний кордон України, Єжижанський М. Є. (2016)
Ступник Я. В. - Причини та умови вчинення злочинів внутрішньо переміщеними особами (2016)
Хараберюш І. Ф. - Негласні слідчі (розшукові) дії у протидії злочинам: окремі проблеми проведення (2016)
Надежденко А. О. - Аналіз нормативного закріплення державного екологічного розвитку України (2016)
Бойко Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку професіограми нотаріуса в Україні, Бодягіна Д. І. (2016)
Батанов О. В. - Погляд молодих вчених на проблеми сучасного правознавства (2016)
Головко О. М. - Правова модернізація системи правоохоронних органів та процеси євроінтеграції (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Годлевский М. Д. - Динамическая модель и алгоритм управления качеством процесса разработки программных систем на основе модели зрелости, Брагинский И. Л. (2012)
Ходаков В. Е. - Модели оценивания состояния территориально-производственных социально-экономических систем, Соколова Н. А., Хапов Д. В. (2012)
Кондратенко Ю. П. - Нечіткі регулятори в системах керування реакторами багатоконтурних піролізних установок, Козлов О. В. (2012)
Марасанов В. В. - Алгоритм оценки условий возникновения опасных сочетаний параметров при испытаниях динамических объектов, Рудакова А. В., Дымов В. С., Дымова А. О. (2012)
Писклакова В. П. - Метод принятия многокритериальных решений в условиях нечеткой информации, Писклакова О. А. (2012)
Козуля Т. В. - Теоретико-практичні основи методології комплексної оцінки екологічності територіальних і об’єктових систем, Шаронова Н. В., Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2012)
Марасанов В. В. - Анализ динамических уравнений межотраслевого баланса методом теории возмущений, Забытовская О. И., Дымова А. О. (2012)
Прокопчук Ю. А. - Анализ временных рядов на основе принципа предельных обобщений (2012)
Бабенко Н. И. - Модель сети Байеса для оценки степени значимости влияющих факторов в системах дефектоскопии механических характеристик металлов (2012)
Костенко П. П. - Теоретико-множинна модель інформаційної системи в задачі зовнішньої оптимізації SQL-запитів (2012)
Ляшенко Е. Н. - Методы оценки природной пожарной опасности лесного фонда (на примере Херсонской области) (2012)
Терещенкова О. В. - Аналіз критеріїв оцінки прийняття рішень у судноремонті (2012)
Шерстюк В. Г. - Метод пошаговой верификации решений в сценарно-прецедентной интеллектуальной системе управления динамическими объектами (2012)
Гучек П. Й. - Алгоритми візуалізації температурних полів у просторі (2012)
Букетов А. В. - Прогнозування властивостей гетерогенних композитних систем з використанням методів математичного програмування, Кравцова Л. В., Пірог А. П. (2012)
Веселовська Г. В. - Концепції та методи вдосконалювання автоматизованих інформаційних систем з комп'ютерної графіки, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2012)
Иванов Д. Е. - Алгоритм диагностического моделирования СБИС (2012)
Козленко М. І. - Ефективність використання частотної смуги при формуванні широкосмугових сигналів в розподілених комп’ютерних та телекомунікаційних системах (2012)
Соколова Н. А. - Алгоритм компьютеризированного анализа изображений гистологических препаратов, Орел В. Э., Селезнева А. А., Гусынин А. В., Колесник С. В. (2012)
Тимчук О. С. - Перспективное направление развития вычислительного интеллекта в индустрии видеоигр (2012)
Коваленко И. И. - Технология построения модели ранжирования экспертных оценок на основе теории правдоподобных и парадоксальных рассуждений, Швед А. В. (2012)
Лубяный В. З. - Динамика информационно-управляющих систем, Бражник Д. А. (2012)
Ткач В. А. - Особенности построения систем управления в интеллектуальных интерфейсах, Рожков С. А. (2012)
Галкін О. В. - Концепція адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту (2012)
Заболотнікова В. С. - Застосування нечіткої кластеризації для удосконалення контролю в податковій службі (2012)
Анотації (2012)
Василик В. Б. - Експоненціально збіжний метод для абстрактної нелокальної задачі з інтегральною нелінійністю, Макаров В. Л. (2016)
Das P. - On generalized statistical and ideal convergence of metric-valued sequences, Savas E. (2016)
Диденко В. Д. - Численная интерпретация неравенства Гурова – Решетняка на действительной оси, Кореновский А. А., Туа Н. Д. (2016)
Ismailov V. E. - On the uniqueness of representation by linear superpositions (2016)
Карнаух Є. В. - Про резольвенту процесу Леві з матрично-експоненціальним розподілом стрибків (2016)
Кутнів М. В. - Реалiзацiя точних триточкових рiзницевих схем для нелiнiйних крайових задач на пiвпрямiй, Круль М. (2016)
Пичугов С. А. - Некоторые свойства модулей непрерывности периодических функций в метрических пространствах (2016)
Chapko R. - Boundary-integral approach for the numerical solution of the Cauchy problem for the Laplace equation, Johansson B. T. (2016)
Chi-Ye Wu - Perturbation and error analyses of partitioned LU factorization for block tridiagonal linear systems, Ting-Zhu Huang (2016)
Sheshko M. A. - Application of Faber polynomials to approximate solution of the Riemann problem, Pylak D., Wójcik P. (2016)
Янченко С. Я. - Порядкові оцінки апроксимативних характеристик функцій із класів SΩ(p,θ)B(ℝd) iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi у рiвномiрнiй метрицi (2016)
Королюк В. С. - Володимир Леонідович Макаров (до 75-річчя від дня народження), Луковський І. О., Нікітін А. Г., Нестеренко Б. Б., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Солодкий С. Г., Трохимчук Ю. Ю. (2016)
Tang J. - Some conditions for cyclic chief factors of finite groups, Miao L., Gao B. (2016)
Алфавітний покажчик 68-го тому "Українського математичного журналу" (2016)
Смоляк П. О. - Поєднання народних та християнських традицій у святі Миколая на Тернопільщині (2016)
Іваніченко Л. М. - Економічне становище фабрик та заводів Одеси другої половини ХІХ ст. у галузях харчової промисловості (2016)
Синявська О. О. - Становлення освітянських традицій в Одесі в період герцога А. Е. Рішельє (2016)
Токаленко П. О. - Цензурна політика царизму в роки Першої російської революції (2016)
Федорова А. І. - Одеські купці-старообрядцi (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2016)
Автушенко І. Б. - Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (1991 – 2011 рр.) (2016)
Корнієнко К. В. - Роль одеської інтелігенції у формуванні національної свідомості громадян напередодні прийняття незалежності України (на матеріалах місцевої преси) (2016)
Кіндрачук Н. М. - Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х — 70-х рр. ХХ ст. (2016)
Кір’янова О. Л. - Формування основ національного шкільництва педагогами в період українізації (1920-ті — 1930-ті рр.): сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Палинчак-Кутузова В. В. - Ідеологія в музеї: минуле, сучасне, майбутнє (на прикладі Закарпатського краєзнавчого музею) Частина І. Музей як зброя радянської пропаганди (1945 – 1989 рр.) (2016)
Шологон Л. І. - Національно-культурний рух українців Галичини 1848 – 1914 рр.: класифікація джерельного комплексу (2016)
Водотика С. Г. - Доля провінційного історика за радянської влади: херсонський професор Михайло Давидов, Савенок Л. А. (2016)
Голова В. В. - Експертна діяльність професора хімічної технології О. П. Лідова (2016)
Мисечко А. І. - В. В. Ковальов як художник і громадський діяч. Його спогади про Т. Г. Шевченка (до 150-річчя від перенесення домовини Т. Г. Шевченка в Україну) (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Аналіз наукового доробку академіка В. І. Тимофієнка у контексті становлення історико-культурної парадигми незалежної України (2003 – 2007 рр.) (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира) (2016)
Хромов А. В. - Микола Гаврилович Дембровський — одеський поліцмейстер (1807 – 1810 рр.): біографія, кар’єра, родина (2016)
Яковлєв І. В. - Боротьба І. Ф. Драча за незалежність України (2016)
Саєнко В. П. - Фрагмент української історії у форматі однієї долі (2016)
Левченко Ф. М. - Використання системного мислення та системної динаміки в аналізі системи військової охорони здоров’я (2010)
Халік С. В. - Аналіз травматизму серед військовослужбовців Сухопутних військ Збройних Cил України за період 2007-2009 рр., Середа І. К. (2010)
Філіпішин В. П. - Дослідження методики визначення вартості надання медичних послуг у лікувально-профілактичних закладах, Котуза А. С., Хобзей М. К. (2010)
Мазепа Ю. С. - Оцінка скерованості використання ентеросорбентів в умовах поліклініки і стаціонару, Терещенко В. П. (2010)
Єжель Н. К. - Функціональна модель медико-санітарного забезпечення державних службовців, Левченко Ф. М. (2010)
Волошин В. О. - Організаційні підходи до медичної підготовки особового складу підрозділів Служби безпеки України, Тітов Г. І. (2010)
Желеховський О. А. - Аспіраційна пневмонія: від етіології до заходів профілактики (огляд літератури), Валігура О. І. (2010)
Коваленко О. М. - Покращення якості інфузійної терапії в гострому періоді опікової хвороби, Осадча О. І., Боярська Г. М., Хитрий Г. П., Коваленко А. О., Васильчук Ю. М. (2010)
Власенко С. В. - Міогенні контрактури у хворих із спастичними формами дитячого церебрального паралічу – особливості формування, лікування і прогнозу реабілітаційних можливостей (2010)
Висотюк Л. О. - Неалкогольний стеатогепатит: сучасні погляди на патогенез та лікування, Войцеховський О. М., Кузавцова А. М., Пилипенко О. М. (2010)
Селюк М. М. - Вплив електромагнітних полів надвисокого діапазону на серцево-судинну систему, Потаскалова В. С. (2010)
Мороз Г. З. - Коморбідні тривожні та депресивні розлади у військовослужбовців, які хворіють на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Ткаленко О. М., Партасюк Н. Ю. (2010)
Єжова Л. В. - Досвід використання респіраторної терапії і препарату амлопріл у лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень у хворих з супутньою артеріальною гіпертензією, Кравець С. О., Фоміна І. Б., Єжов В. В. (2010)
Федорич П. В. - Два випадки лабораторного виявлення збудника лептотрихозу сечостатевої системи у чоловіків, Федорич Л. Я., Фронтенко Н. Ю., Мацас О. Ю., Мулькіна О. І. (2010)
Хитрий Г. П. - Сучасні підходи до амбулаторного анестезіологічного забезпечення, Левченко Т. М., Захараш А. Д. (2010)
Коваль М. М. - Питання нейроцикуляторної дистонії у практиці військового лікаря, Маркевич Н. М. (2010)
Торбін В. Ф. - Історія розвитку ядерної енергетики у світі, перспективи для України, Хобзей М. К., Левченко О. Є. (2010)
Швець А. В. - Психофізіологічні особливості надійності операторської діяльності при впливі нервово-емоційного навантаження різної інтенсивності (2010)
Лугова Г. В. - Особливості формування якості вод басейну р. Дніпро в місцях дислокації великих військових формувань з еколого-гігієнічних позицій, Крушельницький О. Д., Устінова Л. А. (2010)
Савицький В. Л. - Сучасні особливості розвитку епідемічного процесу з гострих кишкових інфекцій в Збройних Cилах України, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2010)
Єщенко О. І. - Взаємозв’язок відчуттів і скарг у операторів-радіотелеграфістів, що працюють по 24-годинному графіку, Кальниш В. В., Єщенко В. І. (2010)
Кравчук В. В. - Характеристика професійного здоров’я військових льотчиків Збройних Сил України (2010)
Поліщук В. Т. - Військовий мобільний госпіталь в єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, Ліщук В. І. (2010)
Шматенко О. П. - Методологія проведення фармакоекономічних досліджень застосування перев’язувальних засобів у військово-медичній службі (2010)
Власенко І. О. - Вивчення кінетичних параметрів стоматологічних двошарових лікарських плівок, Давтян Л. Л., Гульпа В. С., Асланян Л. С., Шматенко О. П. (2010)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Напрямки удосконалення забезпечення населення України медичними імунобіологічними препаратами з використанням холодових ланцюгів і логістичного підходу (2010)
Гульпа В. С. - Передумови реформування системи медичного постачання за територіальним принципом, сучасний стан та проблеми (2010)
Бойчак М. П. - Звіт про участь в роботі і європейського конгресу військової медицини (2010)
Камалов Р. Х. - Сучасні аспекти військової стоматології (за матеріалами науково-практичної конференції військових стоматологів України, присвяченій 65 річниці створення Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України), Лихота А. М. (2010)
Лапчук Я. С. - До питання теорії дослідження державного регулювання грошових систем (2014)
Ломачинська І. А. - Забезпечення кредитоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання в сучасних умовах розвитку національної економіки, Давидович І. Д. (2014)
Манжос С. Б. - Антикризове управління банківською діяльністю: форми і технології (2014)
Метлушко О. В. - Особливості розрахунку собівартості депозитних послуг банків (2014)
Миронов Ю. Б. - Сильні та слабкі сторони різних показників надійності банківських рейтингів (2014)
Миськів Г. В. - Джерела формування кредитних ресурсів банківської системи України (2014)
Михальчук Н. М. - Колекторська діяльність як інструмент подолання податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави (2014)
Нагайчук В. В. - Доходи і витрати підприємства як об’єкт контролю (2014)
Огородня Є. М. - Інтегральний показник оцінки результативності монетарної політики НБУ (2014)
Онищенко Ю. І. - Основні етапи еволюції банківської діяльності (2014)
Павлий А. С. - Анализ зарубежного опыта в сфере земельного налогообложения (2014)
Педченко Н. С. - Наскрізне дослідження оцінки складу та оптимізації структури фінансового потенціалу підприємства (2014)
Полтініна О. П. - Необхідність вдосконалення методики контролінгу з метою забезпечення економічної безпеки в розвитку національної економіки (2014)
Приступа Л. А. - Особливості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні, Басистюк Т. В. (2014)
Сисоєва Л. Ю. - Вплив асиметрії інформації на ринок банківських послуг (2014)
Сич Н. О. - Створення ради з питань управління зовнішнім боргом як необхідна складова сучасної держави (2014)
Сідельникова Л. П. - Прагматизм формування податкової компоненти бюджетних ресурсів держави (2014)
Тимошенко Ю. О. - Фінансові ризики в системі економічної безпеки України (2014)
Тимошенко О. В. - Ідентифікація потенційних можливостей фінансового потенціалу територіальних громад (2014)
Тришак Л. С. - Оцінка системи місцевого оподаткування та напрямки її вдосконалення (2014)
Угнівенко Р. Р. - Функціонування ринку банківських продуктів і послуг, попит і пропозиція на ньому (2014)
Фурса Т. П. - Організаційні аспекти фінансового менеджменту комерційного банку (2014)
Харченко Н. В. - Международные фондовые биржи в развитии фондового рынка Украины (2014)
Чеховський Д. Б. - Особливості функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2014)
Чижова Т. В. - Податок на доходи фізичних осіб: наукові постулати та практичні аспекти функціонування (2014)
Шикина Н. А. - Ресурсная политика домохозяйства: стратегия и тактика, Коцюрубенко А. Н. (2014)
Яценко О. В. - Взаємовідносини з клієнтами як нематеріальний актив банку (2014)
Будько О. В. - Розвиток та необхідність складання інтегрованої звітності (2014)
Венгерук Н. П. - Оцінка запасів: відображення реальної вартості (2014)
Герасимова Н. С. - Методичні аспекти проведення внутрішнього аудиту в готельних підприємствах (2014)
Гончаренко О. М. - Підходи до моделювання облікового забезпечення управління підприємством (2014)
Гриценко О. М. - Удосконалення методики формування виробничої собівартості продукції на підприємствах ресторанного господарства в системі фінансового обліку (2014)
Кац С. В. - Сутність та значення основних фінансових інструментів фондового ринку (2014)
Кінєва Т. С. - Кластеризація як система управління біопотенціалом регіону (2014)
Кравченко О. В. - Зобов’язання бюджетних установ: теоретичні та облікові аспекти (2014)
Кругла М. М. - Організаційно-методичні основи формування системи обліку витрат (2014)
Кузьмінський Б. Ю. - Класифікація конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності як об’єктів обліку та контролю (2014)
Кучер С. В. - Економічний аналіз для цілей оподаткування як інструмент розробки облікової політики підприємства (2014)
Лежненко Л. І. - Перше застосування мсфз: необхідні та достатні умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (2014)
Линник Е. И. - Консолидированная финансовая отчетность: особенности составления по Нп(С)Бу 2, Артеменко Н. В. (2014)
Лоханова Н. О. - Проблемні питання обліку фінансових інструментів відповідно до вимог П(С)БО і МСФЗ (2014)
Любенко А. М. - Стандартизація державного фінансового аудиту (2014)
Марчук У. О. - Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств (2014)
Метелиця В. М. - Постійна професійна освіта у розвитку компетентності бухгалтерів аграрних формувань (2014)
Михальська В. В. - Внутрішньогосподарський контроль матеріальних витрат на вирощування біологічних активів садівництва (2014)
Мішньов О. В. - Напрямки вдосконалення обліково-аналітичних процедур депозитних операцій (2014)
Moskalenko O. V. - The system of motivational influence accounting on the enterprise perfomance efficiency, Stepanuyk O. V. (2014)
Овсюк Н. В. - Стимулювання праці персоналу як інструмент соціальної політики підприємств (2014)
Романова О. В. - Удосконалення класифікації людського капіталу для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Уллубієва К. К. - Шляхи удосконалення методики внутрішнього контролю розрахунків за податком на додану вартість на основі ризик-орієнтованого підходу (2014)
Ульянова Д. К. - Аудит природоохоронної діяльності підприємства: фінансовий чи екологічний? (2014)
Фоміна О. В. - Пріоритетні завдання дослідження управлінського обліку (2014)
Черешнюк О. М. - Концепція обліку технологічних інновацій у сфері відтворення основних засобів в цукровій промисловості (2014)
Шинкаренко М. С. - Сутність контролю та його місце в системі управління обслуговуючими кооперативами на селі (2014)
Юрченко Т. В. - Організаційно-методичні засади обліку внесків до статутного капіталу в іноземній валюті (2014)
Бараник З. П. - Інтелектуальна міграція населення україни: статистичний аспект, Романенко І. О. (2014)
Дороженко Л. І. - Сутність оптимізації витрат із застосуванням економіко-математичних методів (2014)
Іванченко Н. О. - Нечітка семантико-онтологічна модель бази знань доменного простору економічної безпеки підприємства (2014)
Івченко І. Ю. - Теоретичні та методичні основи комплексного економіко-математичного моделювання підприємства (2014)
Кіщенко О. В. - Моделювання корпоративного документообігу за допомогою мереж Петрі (2014)
Коваленко О. О. - Якісні критерії ефективності інформаційного середовища з використанням науково-практичних підходів менеджменту вражень (2014)
Малахай І. Д. - Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством (2014)
Мозгова Г. В. - Формування інформаційної системи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на базі сучасних інформаційних технологій, Свіржевська А. І. (2014)
Пальонна Т. А. - Моделювання впливу рекламної кампанії на лояльність клієнтів (2014)
Ревенко Д. С. - Модель оценивания экономической устойчивости предприятия в условиях неопределенности, Лыба В. А. (2014)
Серветник Н. О. - Оцінка синхронізації економічних циклів за допомогою методу "Гусениця – SSA" (2014)
Бибик С. П. - Лінгвостилістичний аналіз оповідання М. Коцюбинського "Харитя": побутові, фольклорні та міфічні образи (2015)
Котяш О. І. - Народна мова у творах М. Коцюбинського (2015)
Мех Н. О. - Твори Михайла Коцюбинського як джерело словника "Одвічні слова української культури" (2015)
Самойлова І. А. - Співвідношення синонімічної парадигми в художній творчості і в словнику синонімів (за матеріалами праці Л. С. Паламарчука "Лексична синоніміка художніх творів М. М. Коцюбинського" та словників синонімів) (2015)
Мамич М. В. - Творчість Михайла Коцюбинського в аспекті лінгвопрагматики жіночого журналу (на матеріалі публікацій у журналі "Жінка") (2015)
Гончаренко А. В. - Словесні формули на позначення світлих сил у Києво-Печерському патерику (2015)
Зубенко К. В. - Принципи класифікації частин мови як наукова проблема (2015)
Зеленько А. С. - Аспекти вивчення значення під кутом зору парадигмальності у мовознавстві (2015)
Кіреєнко К. В. - Категорія концепту в науковій теорії проф. А. С. Зеленька (2015)
Задорожний В. Б. - Динаміка інноваційних змін у наголошенні деяких дієслів (за даними сучасної лексикографії) (2015)
Кайдаш А. М. - Функціональне навантаження заголовків у статтях регіональної преси (на матеріалі регіональної періодики) (2015)
Кайдаш А. М. - Заголовковий комплекс у структурі медіатексту, Хомич В. І. (2015)
Пугач В. М. - Українська мовознавча кафедра Ніжинського вишу кінця 20–30-х рр. ХХ ст.: трагічні сторінки історії (2015)
Сизов Д. В. - Анатомическая терминология: квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме для студентов медицинских вузов (2015)
Петрик О. М. - Функціонально-семантичне навантаження дієслів сприйняття в російській та українській мовах (2015)
Анікеєнко Ю. А. - Власне-розділові сполучники на тлі спеціалізованих вербалізаторів категорії розділової сурядності в сучасній українській мові (функціонально-семантичний вимір) (2015)
Єгорова О. І. - Метафорична концептуалізація майдану на матеріалі німецькомовних інтернет-ЗМІ), Рогоза І. К. (2015)
Плыгавка Л. Л. - Интерференция как результат языкового взаимодействия в поликультурной ситуации юго-восточной территории Литвы (2015)
Бобчинець Л. І. - Запозичення в лексиці азартних ігор у сучасній іспанській мові (2015)
Kovalchuk L. O. - Innere Valenz der Adjektive mit den Halbsuffixen, die das Vorhandensein und Nichtvorhandensein eines Merkmals bezeichnen (2015)
Гринь Т. В. - Орієнтаційна основа семантики англомовних атрибутивних і генетивних конструкцій (на матеріалі англійських текстів Інтернет-новин) (2015)
Калашник Л. С. - Особливості використання казки на заняттях з китайської як іноземної (2015)
Potapenko S. I. - Modesty idea in american presidential inaugurals: explicit and implicit means of expression, Sereda M. I. (2015)
Матузкова Е. П. - Английская коллективная идентичность rак когнитивно-дискурсивная категория (2015)
Trybukhanchyk A. M. - Formal forms of address in the English language and their evolution in the 19th–21st centuries, Prodanyuk A. B. (2015)
Грушко С. П. - Роль конструкцій безособового пасиву у німецьких науково-технічних текстах (2015)
Ніколаєнко Л. І. - Об’єктивація тілесних проявів жалості у польській, українській та російській мовах (2015)
Прохоренко Є. Є. - Романтичні тенденції в прозі М. Гоголя та Ю. Яновського (2015)
Кучер Л. С. - Міфологема смерті: спроба філософського аналізу феномену (на матеріалі прози М. Коцюбинського) (2015)
Андрійчук Т. В. - С. Єфремов і А. Лебідь: два підходи до рецепції творчості М. М. Коцюбинського (2015)
Беценко Т. П. - Рецензія на монографію А. І. Бондаренко "Темпоральність у поетичній мові ХХ століття" (Ніжин : видавець Лисенко М. М., 2013. – 360 с.) : інтегративний підхід до словообразів часу (2015)
Наші автори (2015)

Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Харківський тракторний завод та фінська компанія Sampo спільно збиратимуть комбайни"; - "Мінагрополітики і Фонд інновацій та розвитку Грузії підписали Меморандум про співпрацю"; - "Мінагрополітики ініційовано роздержавлення 254 підприємств" (2015)
Кравчук В. - Дослідження функціональних можливостей комбайна Case-IH AFS-8230 на скошуванні полеглих хлібів, Занько М. (2015)
Вдовіченко А. - Техніка для заготівлі кормів від Укрсільгоспмаш (2015)
Таргоня В. - Біологічне виробництво товарного коропа, Гусар В. (2015)
Пилипака Т. - Розрахунок робочих елементів котка з відсіків торса-гелікоїда (2015)
Шевчук Р. - Злущувач-подрібнювач насіння олійних культур, Сукач О. (2015)
Ясенецький В. - Сучасні технології та технологічне обладнання для переробки олійного насіння компанії "Farmet" (Чехія), Чорношкур В. (2015)
Далік Н. - "Консіма" – завод колісних систем (2015)
Біліченко В. - Трактори "Ferrari" від компанії "Смарт Маркет" серії "Raptor", "Thor" І "Vega" (2015)
Кушнарьов А. - Обгрунтування вимог до фізико-механічних властивостей капсульованого насіння овочевих культур, Сербій Є., Мариніна Л. (2015)
Маціборук П. - Удосконалення способів підгодівлі диких свиней в умовах вольєрного утримання, Новицький В., Шум І. (2015)
Покотило І. - Особливості формування кількості плодів та їх маси залежно від сорту, ширини міжрядь та норм висіву коріандру в умовах Центрального Лісостепу України, Ткачук В., Ображій С., Устинова Г. (2015)
Бабка В. - Теоретичне обгрунтування форми поверхні відбивання деки лущильної машини (2015)
Малярчук М. - Вплив різної глибини та способу основного обробітку на агрофізичні показники та врожайність зерна кукурудзи, Котельников Д. (2015)
Яворов В. - Порівняльна ефективність вапнякового і доломітового борошна, Вахняк В. (2015)
Ясенецький В. - Україна аграрна 2015, Литовченко О., Чорношкур В. (2015)
Ясенецький В. - Конференція "Органічне рослинництво-2015", Чорношкур В. (2015)
Ясенецький В. - Регіональна нарада з питань проведення весняно-польових робіт, Чорношкур В. (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Американський уряд зацікавлений у допомозі українському агросектору"; - "Ситуація в агросекторі вимагає швидких та осмислених реформ" (2015)
Надикто В. - Оцінка стійкості руху машинно-тракторних агрегатів (2015)
Дерев’янко Д. - Дослідження ударної взаємодії травмування насіння поверхнею циліндричного решета вібросепаратора після його сходження з диска розподільника (2015)
Сидоренко В. - Результати досліджень обладнання для післязбиральної обробки овочевої продукції, Макаренко І., Панченко А., Ревтьо О. (2015)
Ценюх Я. - Результати дослідження культиватора для передпосівного обробітку грунту КПС-9, Ковальчук О., Ковальчук О. (2015)
Ясенецький В. - Реалізація мотиваційного доїння з використанням доїльних роботів, Смоляр В., Тютюнник Ю., Чорношкур В. (2015)
Біліченко В. - Косарки концерну "BCS S.p.A. Ferrari" від компанії "Смарт Маркет" (2015)
Ясенецький В. - Результати державних випробувань пневматичної сівалки MZURI Pro-Til 4T, Іваненко Л., Мариніна Л. (2015)
Шум І. - Органічна речовина темно-сірого грунту: вплив полезахисних лісових насаджень (2015)
Кобець О. - Моделювання якості розпушення грунту долотом, Теслюк Г., Волик Б., Лепеть Є. (2015)
Лозінська Т. - Селекційна цінність сортів пшениці ярої в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУ (2015)
Малярчук М. - Водні властивості грунту та продуктивність кукурудзи за різної глибини та способу основного обробітку, Котельников Д., Нижеголенко В. (2015)
Ясенецький В. - Техніка на виставці АгроТехніка 2015, Литовченко О., Чорношкур В. (2015)
Ясенецький В. - Репортаж із загальних зборів Національної академії аграрних наук України (2015)
Ясенецький В. - Системи сонячного теплопостачання на XVII міжнародній виставці "Аква-Терм Київ 2015", Литовченко О., Чорношкур В. (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Аграрний експорт забезпечує надходження валюти в країну до 30 млн доларів щодня"; - "Україна зацікавлена у поглибленні та активізації співробітництва з Францією у галузі насінництва"; - "Меморандум щодо побудови зернового терміналу в Іллічівську – позитивний сигнал для іноземних інвесторів" (2015)
Кравчук В. - В царині науки і практики: Всеукраїнський День поля в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Бабинець Т., Ясенецький В., Шустік Л., Новохацький М., Сербій В., Левченко П., Маринін С. (2015)
Дерев’янко Д. - Вплив робочих елементів скребкового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур (2015)
Зора В. - Наукове супроводження створення модульної перепелиної ферми (2015)
Сидоренко В. - Результати досліджень обладнання для післязбиральної обробки овочевої продукції, Макаренко І., Панченко А., Ревтьо О. (2015)
Вдовіченко А. - Техніка післязбирального обробітку ґрунту (2015)
Біліченко В. - Мотоблоки концерну Ferrari від компанії ТОВ "Смарт Маркет" (2015)
Грищенко В. - Геліосистеми без кипіння: вчорашня мрія – вже реальність (2015)
Ясенецький В. - Машини для хімічного захисту рослин від ДП "Амазоне-Україна", Чорношкур В. (2015)
Броварець О. - Пристрій для моніторингу варіабельності стану ґрунтового середовища, Сівченко Т. (2015)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Агро-2015, Бабинець Т., Занько М., Клапань В., Кришталь О., Кириченко Л., Литовченко О., Постельга С., Сербій В., Смоляр В. (2015)
Ясенецький В. - Елементна база від компанії Bondioli & Pavesi, Чорношкур В. (2015)
Гусару Віталію Григоровичу - 60 (2015)
Шустіку Леоніду Прокоповичу - 60 (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Україна та Іран мають серйозні перспективи співпраці у агросекторі"; - "Польський досвід в аграрній галузі дуже важливий для України" (2015)
Гапоненко О. - Європейський рівень вітчизняного виробника, Тютюнник А. (2015)
Дерев’янко Д. - Вплив стрічкового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур (2015)
Лімонт А. - Фактори вилягання льону-довгунця і готування рошенцевої льонотрести (2015)
Вожегова Р. - Економічна ефективність технологій вирощування озимого ячменю на зрошуваних землях Півдня України, Резніченко Н., Нижеголенко В. (2015)
Палапа Н. - Міграційні процеси в Україні та їх наслідки (2015)
Дідур В. - Методика випробувань автотракторних вентиляторів, Чебанов А. (2015)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Агро-2015, Бабинець Т., Занько М., Клапань В., Кришталь О., Кириченко Л., Литовченко О., Постельга С., Сербій В., Смоляр В. (2015)
Митрофанов О. - Регіональний День поля – 2015 "Техніка і технології для успішного господарювання", Мігальов А., Негуляєва Н. (2015)
Agritechnica-2015: старт у майбутнє (2015)
Кулак Н. В. - Інструменти інноваційного маркетингу у вищому навчальному закладі, Сміян А. С. (2017)
Чмутова І. М. - Аналіз світових моделей управління вищою освітою у контексті забезпечення автономії ВНЗ, Андрійченко Ж. О. (2017)
Шевченко О. О. - Аналіз ефективності менеджменту та оцінка управлінських ресурсів в контексті розвитку конкурентоспроможності вищого навчального закладу (2017)
Щербак В. Г. - Розвиток інтелектуального підприємництва вищого навчального закладу (2017)
Білак Ю. Ю. - Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності інноваційного розвитку України, Легеза А. В., Лях І. М. (2017)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - CRM-система як ефективний інструмент розвитку готельного бізнесу в Україні (2017)
Геселева Н. В. - Сучасні підходи до зниження кредитних ризиків, Степанов В. Г. (2017)
Крахмальова Н. А. - Особливості створення та використання мобільних додатків в електронній комерції (2017)
Кулиняк І. Я. - Теоретичні аспекти трактування поняття "економічна активність підприємства", Мавріна А. О. (2017)
Пілецька С. Т. - Методологічні підходи до управління реструктурізацією підприємств, Мягких І. М., Прищепа Н. П. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Lewowicki T. - Quo vadis univer sit as? Spostr zezenia, uwagi i pytania (nie?) pe dagogic zne (2015)
Мартиненко С. - Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти (2015)
Поспєлова Т. - Методологогічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства (2015)
Чернуха Н. - Від цілісності освіти до її якості (2015)
Диба Т. - Феномен неперервної професійної освіти у досягненні професійного "акме" (2015)
Mieszalski S. - O wladzy nauczycie la i jej ulomnosci ach (2015)
Желанова В. - Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір (2015)
Лисенко О. - Роль і місце післядипломної освіти в національній системі підготовки лікарів (2015)
Огнев’юк В. - Підготовка експертів у галузі освіти в Україні, Сисоєва С. (2015)
Пономаренко Н. - Експертиза в освіті: особливості, функції, типи (2015)
Іваницька О. - Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом, Панченко А. (2015)
Братко М. - Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї (2015)
Kwiatkowski M. - Aspir acje edukacyjne mlodzie zy polskie j i ukrainskie j – analiza porownawcza (2015)
Загородня А. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі у Республіці Польща та Україні: критерії порівняння (2015)
Мосьпан Н. - Розвиток вищої освіти в Європейському Союзі та Україні: тенденції освітньої політики (2015)
Біницька К. - Організація позабюджетного фінансування шкіл на основі фандрайзингової діяльності, Біницька О. (2015)
Атрощенко Т. - Формування комунікативної культури керівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Рябенко В. - Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології (2015)
Ткаченко М. - Болонський університет: історія, традиції, сьогодення (2015)
Piechaczek-Ogierman G. - Szkola w srodowisku wie lokulturowym i jej rola w ksztaltowaniu tozsamosci uczniow (2015)
Korczak L. - Rodzina jako srodowisko wychowawcze (2015)
Bednarska N. - Wikipe dia na uczelni i w szkole – pr zyszli nauczycie le o Wikipedii (2015)
Плаксін А. - Дидактична культура як науковий феномен, його структура та сутнісні характеристики (2015)
Наші автори (2015)
Воробйова Н. В. - Оптимізація бактеріальної експресії рекомбінантного білка AIMP1/Р43 – компонента мультисинтетазного комплексу людини при культивуванні штаму Escherichia coli BL21(DE3)Ril, Корнелюк О. І. (2015)
Пономарева В. Л. - Изучение криоповреждений свободных и иммобилизованных в геле альгината натрия клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Высеканцев И. П., Онасенко Е. С., Зубов П. М. (2015)
Іваниця В. О. - Склад жирних кислот ліпідів штаму Bacillus sp. ОЗ-5, виділеного із забрудненого нафтою грунту о. Зміїний, Горшкова О. Г., Коротаєва Н. В., Волювач О. В., Гудзенко Т. В., Остапчук А. М. (2015)
Бровко І. С. - Вплив ендофітних бактерій сої на формування соєво-ризобіального симбіозу і ризосферне мікробне угруповання, Титова Л. В., Іутинська Г. О. (2015)
Декіна С. С. - Лізоцимвмісний препарат "штучна сльоза": отримання, властивості, Романовська І. І., Сотнікова О. П. (2015)
Демченко Н. Р. - Вплив четвертинних солей амонію на ріст сульфатвідновлювальних бактерій, Курмакова І. М., Бондар О. С., Третяк О. П. (2015)
Муродова С. С. - Анализ плазмидного состава ДНК солеустойчивых штаммов ризосферных микроорганизмов, Давранов К. Д. (2015)
Палій Г. К. - Оцінка антибактеріальних та протигрибкових властивостей сучасних антисептиків, Назарчук О. А., Бобир В. В., Гончар О. О., Гридіна Т. Л., Палій Д. В., Коваленко І. В., Буркот В. М. (2015)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2015)
Сторінка головного редактора (2017)
Ємельянова Н. Ю. - Прояви клітинних аномалій епітелію ясен у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2017)
Ажмі С. - Особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, впливу на них симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот, Сергієнко В. О. (2017)
Shulaia T. - Acral Nevi: Dermatoscopic Features and Key Points, Kiladze N., Bulinska A. (2017)
Липовецька С. Й. - Особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного й пуринового обміну, показників системного запалення та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією (2017)
Сергієнко В. О. - Уміст деяких про- і протизапальних чинників крові та інсулінова резистентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, вплив на них омеґа-3 поліненасичених жирних кислот, Сергієнко О. О. (2017)
Kiladze N. - Phages in Treatment of Some Deep Purulent Skin Infections, Chanishvili N., Shulaia T., Bendeliani Z., Zaichenko Y. (2017)
Машкаринець О. О. - Поширеність і особливості перебігу хронічного катарального ґінґівіту у дівчат із порушенням менструального циклу (2017)
Олійник П. В. - Фармацевтичне забезпечення профілактики та лікування ґрипу у дітей, Кірда І. І., Войцехівська І. Р. (2017)
Фармага М. Л. - Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її уражень (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович М. О., Ферко М. Р. (2017)
Ніфатова О. М. - Розвиток ринку зливань та поглинань в Україні: сучасні тенденції (2016)
Тарасенко І. О. - Теорія та практика управління фінансовою безпекою банку, Чернишов М. О. (2016)
Чуркіна І. Є. - Сучасні тенденції інституційного розвитку бюджетної системи України (2016)
Шкода М. С. - Організація регуляторної політики ведення бізнесу (2016)
Гавриленко Т. В. - Механізм інвестування процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах (2016)
Левченко Ю. Г. - Ресурсне забезпечення ефективного функціонування підприємства, Бондаренко Ю. С. (2016)
Волот О. І. - Аналіз існуючих методів оцінки інформаційних технологій на промислових підприємствах (2016)
Кольоса Л. Л. - Наукові аспекти узгодження економічних інтересів землевласників та сільськогосподарських підприємств (2016)
Мельников О. В. - Сутність та ключові параметри формування інформаційної сфери України (2016)
Мусієнко В. Д. - Інноваційний розвиток комунікаційної політики рекламної агенції, Шульга К. О. (2016)
Безус П. І. - Сутність розробки антикризової програми діяльності підприємства, Палієв В. І. (2016)
Самофалов П. П. - Системний підхід до управління витратами підприємства на засадах контролінгу (2016)
Селіверстова Л. С. - Механізм управління змінами в контексті розвитку промислового потенціалу України, Міх О. М. (2016)
Осадча Г. Г. - Обліково-аналітичне забезпечення управлінням основними засобами з метою ефективного їх використання, Хабенко О. В. (2016)
Захарченко С. В. - Стан економіки як базовий чинник конкурентоспроможності України та її регіонів: міжнародний вимір (2016)
Ольшанський Г. В. - Конкурентні переваги регіонів в умовах глобальної регіональної асиметричності (2016)
Шинкарюк О. В. - Становлення та розвиток інформаційно-методичного забезпечення моніторингу регіонального людського розвитку (в контексті реалізації національних завдань ЦРТ (2016)
Білозерова О. - Музично-критичний текст: функції, жанри, структура аргументації (2017)
Перцов М. - Специфіка ролі флейти в інструментальних камерних творах Олега Безбородька (2017)
Драганчук В. - Український релігійно-етичний еґо-концепт у дискурсі "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди – Івана Карабиця (2017)
Верещагіна-Білявська О. - Функціонування старовинних духовних жанрів в інструментальній музиці Альфреда Шнітке (2017)
Тормахова В. - Особливості інтерпретації в поп-музиці (2017)
Маслєннікова Ю. - Хорове виконавство як предмет досліджень: основні концепції, позиції, підходи (2017)
Брояко Н. - Бандурне виконавство у сучасних субкультурах України (2017)
Каданцева Н. - Камерна генеза оперного жанру у визначенні виразної специфіки "Дідони Та Енея" Генрі Перселла (2017)
Плечелюк Г. - Образ ниви як символ архетипу переродження у кантаті Мирослава Скорика "Весна" (2017)
Сергеева О. - К проблеме эпического в музыкально-поэтическом тексте третьей симфонии "Я утверждаюсь" Евгения Станковича (2017)
Гульцова Д. - Генезис и эволюция фортепианного этюда в европейской музыкально-исторической традиции нового времени (2017)
Заяц Н. - Фортепианное творчество Энрике Гранадоса в контексте взаимодействия традиций западноевропейского романтизма и ренасимьенто (2017)
Євгеньєва М. - Концертно-виконавська діяльність бандуриста Мирослава Постолана (2017)
Степанюк І. - Початкова хореографічна освіта Волині як джерело розвитку професійного хореографічного мистецтва (2017)
Калин Р. - Віхи творчості Людмили Божко у діалозі вокальних культур (2017)
Кіндратюк Б. - Вокальні жанри княжої доби на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Кузів М. - Діяльність Кам’янець-Подільської філії музичного товариства імені Миколи Леонтовича в першій половині XX сторіччя (2017)
Голубінка Х. - Збірник пісень "Сторононько моя" Богдана-Юрія Янівського: особливості музичної мови (2017)
Пістунова Т. - Джаз в системі української музичної освіти (2017)
Зотов Д. - Виразно-психологічна специфіка творчої рефлексії професійного саксофоніста у сучасному мистецькому просторі (2017)
Прохоренко-Деньгуб Я. - Традиційність і новаторство в творчості Юлія Мейтуса крізь призму застосування українських фольклорних джерел (2017)
Чурпіта Т. - Хореографічна діяльність Михайла Дудка в 1920 – 1950-х роках (2017)
Смоляк П. - Театрально-музичне життя села Острів Тернопільського повіту в першій третині ХХ століття (2017)
Биченко Н. - Технологія навчання майбутніх акторів театру (2017)
Мельник М. - Мистецтво організації театралізованої презентації як сучасної естрадної форми (2017)
Мойсеєнко В. - Розмовні жанри на естраді: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Шнайдер А. - Конструктивні особливості об’єктів об’ємно-просторового текстилю (2017)
Шпільчак В. - Особливості розвитку екологічного дизайну предметно-просторового середовища (на прикладі Прикарпаття) (2017)
Куліш О. - Діалектика любові в інтернеті: веб-зображення до архетипу культурного "Шлюбний союз чоловічого і жіночого" (2017)
Ландяк О. - "Аудіовізуальне мистецтво" як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі (2017)
Дячок О. - Тернопільський катедральний собор: історія будівництва, розвитку та відновлення храму (2017)
Вільгушинський Р. - Види і типи архітектурно-декоративного освітлення (підсвічування), Маркович М. (2017)
Дацюк Н. - Основні напрямки розвитку архітектури Тернополя у післявоєнний час (1944 – 1965 роки) (2017)
Кузів М. - Експресивні глибини творчості художника Дмитра Шайноги (2017)
Кобейсі Х. - Дизайн ліванського житлового інтер’єру в наукових (2017)
Сапак Н. - Мистецькі об’єднання та їх роль у художньому житті півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Одробінський Ю. - Формування етнофутуриcтичних принципів художньої самоідентифікації (2017)
Тригуб О. - Концепція декоративності болгарських сорочок на Півдні України (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Гаврилюк Р. - Традиційні та новаторські підходи в художній обробці дерева вижницької школи декоративно-ужиткового мистецтва (2017)
Білик О. - Двоголовий орел – геральдичний символ Галицько-Волинської держави (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вакарчук С. Б. - Неравенства типа Джексона с обобщенным модулем непрерывности и точные значения n-поперечников классов (ψ,β)-дифференцируемых функций в L2. I (2016)
Гнип Є. В. - Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач у просторах Слободецького (2016)
Зелінський Ю. Б. - Узагальнення задачі про тінь, Стефанчук М. В. (2016)
Иргашев B. Ю. - О частных решениях одного уравнения с кратными характеристиками, имеющих некоторые свойства фундаментального решения (2016)
Лось В. М. - Теореми про ізоморфізми для деяких параболічних початково-крайових задач у просторах Хермандера: граничний випадок (2016)
Рабах P. - К вопросу точной управляемости систем с запаздыванием нейтрального типа, Скляр Г. М., Бархаев П. Ю. (2016)
Романюк В. С. - Кратный базис Хаара и m-членные приближения функций из классов Бесова. II (2016)
Sabetghadam F. - Fixed-point theorems for integral-type contractions on partial metric spaces, Masiha H. P., Altun I. (2016)
Özçağ E. - Almost Menger property in bitopological spaces, Eysen A. F. (2016)
Cui Chen - Differences of the weighted differentiation composition operators from mixed-norm spaces to weighted-type spaces, Ze-Hua Zhou (2016)
Wang A. - Congruences on regular semigroups with Q-inverse transversals, Wang L. (2016)
Mosić D. - Representations for the generalized inverses of a modified operator (2016)
Алиев А. Р. - О волновых операторах для многомерного электромагнитного оператора Шредингера в дивергентной форме, Эйвазов Э. Х. (2016)
Вакарчук С. Б. - Неравенства типа Джексона с обобщенным модулем непрерывности и точные значения n-поперечников классов (ψ,β)-дифференцируемых функций в L2. II (2016)
Zhencai Shen - On the derived norm of a finite group, Yingyi Chen, Shirong Li (2016)
Кирилич В. М. - Задача без початкових умов для зліченної гіперболічної системи напівлінійних рівнянь першого порядку, Фірман Т. І. (2016)
Ласурия Р. А. - Группы отклонений рядов Фурье в обобщенных гельдеровых пространствах (2016)
Лелеченко А. В. - Експоненціальні та інфінітарні дільники (2016)
Миронюк В. В. - Поперечники анізотропних класів Бєсова періодичних функцій багатьох змінних (2016)
Нікітін А. В. - Асимптотика нормованого керування з марковськими перемиканнями, Хімка У. Т. (2016)
Şen E. - Spectral problem for Sturm – Liouville operator with retarded argument which contains a spectral parameter in boundary condition, Acikgoz M., Araci S. (2016)
Юлдашев Т. К. - Нелокальная смешанная задача для интегро-дифференциального уравнения типа Буссинеска с вырожденным ядром (2016)
Джумабаев Д. С. - Свойства изолированных ограниченных на всей оси решений системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, Абильдаева А. Д. (2016)
Li C. - A note on SΦ-supplemented subgroups, Zhang X., Yi X. (2016)
Nosratpour P. - Characterization of the group G2(5) by the prime graph, Darafsheh M. R. (2016)
Çağlar M. - Univalence criteria and quasiconformal extensions, Orhan H. (2016)
Титул, зміст (2017)
Pavelieva A. - The analysis of running efficiency of valve units in differential mortar pump, Vasyliev Ie., Popov S., Vasyliev A. (2017)
Hnitko S. - Mathematical modeling of vibrational systems for transverse grinding by wheel periphery, Shpylka A., Shpylka N., Kravchenko S. (2017)
Stanovskyi A. - Information support for processes of quality functionals measurement in the CAD of casting of steel castings in sand molds, Dukhanina M., Dobrovolska V. (2017)
Arshinnikov D. - Investigation of the modification process of natural sedimentary calcite by organosilicon compounds, Sviderskiy V., Myronyuk O., Baklan D. (2017)
Trotsenko Ye. - Analytical representation of switching current impulses for study of metal-oxide surge arrester models, Brzhezitsky V., Masluchenko I. (2017)
Ostroverkhov M. - Identification of the parameters of the cable production process, Silvestrov A., Kryvoboka G. (2017)
Pogozhikh M. - Influence of the air flow velocity relatively thermostat obturator on the effectiveness of induced heat and mass transfer, Pak A., Pak A., Chekanov M. (2017)
Huseynov S. I. - Numerical solution of the optimal speed problem with a phase constraint for one parabolic equation, Qasimov S. Yu. (2017)
Los L. - Substantiation of the structure theory of design of technological machines and devices, Kukharets S., Tsyvenkova N., Golubenko A., Tereshchuk M. (2017)
Abstract and References (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Siskos E. - Oil and Natural Gas Trade Balance and Production Effects in the European Union and Black Sea Economic Cooperation Countries, Darvidou K. (2017)
Adamyk V. - Alternatives of Foreign Trade Policy in the Developing Countries in the Context of Searching the Ways to Reduce Poverty (2017)
Duginets G. - Formation of Creative Organization in the Global Information Environment (2017)
Sharov O. - Ukraine-IMF Relations as an Important Factor of the National Economic Security (2017)
Dzyublyuk O. - Unconventional Measures of Monetary Policy: Experience of the Federal Reserve System of the United States (2017)
Thanasas G. - Creative Accounting in Greek Football Clubs, Smaraidos V. (2017)
Our Authors (2017)
Забавин В. О. - Погребения срубной культуры Северного Приазовья с металлическими ножами (2014)
Руднік Д. Г. - Походження бояр у Київській Русі: етнічний аспект (2014)
Гіпіч В. В. - Етноконфесійна самосвідомість мешканців українських міст кінця XVI – першої половини XVII ст. (2014)
Шандра І. О. - Науково-дослідні проекти представницьких організацій буржуазії українських губерній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Забудкова О. А. - Проблема монополізації соляної промисловості Південно-Східної України та Криму наприкінці XIX–на початку XX ст. (2014)
Задунайський В. В. - Військово-прикладна підготовка кубанських козаків 2-ї черги служби на початку ХХ ст. (2014)
Волошенко В. О. - Конструюючи "селянство": диференціація селянської спільноти на шпальтах часопису "Кіевская Старина” (2014)
Коник О. О. - Оборудка з вугленосною церковною землею та її відлуння в Державній думі (1910) (2014)
Дмитрик І. О. - Нестандартні методи вирішення житлової проблеми 1920-х рр. (на матеріалах Донбасу) (2014)
Горбатюк О. О. - Навчально-матеріальна база шкіл Києва (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Буряк Ю. Ю. - Роль залізничного транспорту у проведенні Барвінкове-Лозовської операції (2014)
Кондратьєва Д. А. - Образ України у творчому доробку П. Куліша (2014)
Пятницькова І. В. - Значення кооперації у житті українського суспільства на початку ХХ ст.: сучасна історіографія (2014)
Сучкова О. Ю. - Повсякденність єврейського населення УСРР у міжвоєнний період: вітчизняний історіографічний вимір (2014)
Арабаджи С. С. - Публічно-правові актові матеріали Маріупольського грецького суду як інформативні джерела з повсякденного життя греків Північного Приазов’я (2014)
Гедьо А. В. - Дитяча безпритульність і бездоглядність у Російській імперії в другій половині ХVІІІ–на початку ХІХ ст.: аналіз законодавчих актів, Остроушко Ю. Р. (2014)
Кригіна О. В. - Метричні книги як джерело демографічної інформації: частина третя "про померлих" (2014)
Кухлєв А. С. - Південноукраїнські міста в наративних матеріалах ХІХ ст. (2014)
Гедьо А. В. - Жінка в українському науковому просторі 20–30-х рр. ХХ ст. через призму епістолярної спадщини, Іорданова Ю. В. (2014)
Ковальська Л. А. - Мемуари учасників радянського партизансько-підпільного руху як історичне джерело (2014)
Петрова І. О. - Організація діловодства в органах місцевого самоврядування в Україні у ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2014)
Костенко А. В. - Етапи розвитку лапідарної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею (2014)
Сацький П. В. - Самовизначення українців у геополітичних мотиваціях країн-переможниць у Першій світовій війні (2014)
Лихачова Л. Б. - Образ "ворога" в економіці СРСР 1945–1953 рр. на прикладі сміхової культури (за матеріалами журналу "Крокодил"), Яковлєв А. В. (2014)
Величенко О. О. - Організаційне відновлення СДПН у Східній окупаційній зоні Німеччини (травень 1945 – квітень 1946 рр.) (2014)
Пилипенко В. В. - Політизація студентських рухів як невід'ємна частина ісламської революції в Ірані (2014)
Петренко К. А. - Взаємовідносини об’єднаної Німеччини і країн Вишеградської групи (1990–1995 рр.) (2014)
Городня Н. Д. - Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття (2014)
Шевчук О. В. - "Тайванська проблема" в американсько-китайській взаємодії в період президентства Чень Шуйбяня (2014)
Дудко І. Д. - Інституційні та процесуальні тенденції ЄС у вимірі національних інтересів і перспектив інтеграційної політики України (2014)
Осельська О. С. - Проблеми та перспективи формування української державності в контексті структурування глобального політичного простору (2014)
Богінська І. В. - Рада безпеки РФ в системі підготовки та прийняття зовнішньополітичних рішень (1990-ті рр.) (2014)
Лисак В. Ф. - Дисципліна "Міжнародні відносини" в системі освіти та науки України (2014)
Авраменко А. А. - Механизм формирования симптома "тяжесть в желудке после еды" у больных хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Безсмертний Ю. О. - Показники інвалідності внаслідок розсіяного склерозу у Вінницькій області, Безсмертна Г. В., Бичак О. А., Вільчинська С. А. (2017)
Бумбар З. О. - Комплексне лікування пародонтиту у хворих на сечокам’яну хворобу (2017)
Voloshyna L. О. - Features of development and progression of comorbid lesions in the hepatobiliary system and the pancreas in patients with osteoarthrosis: age and gender aspects (2017)
Мельник О. Б. - Патогенетичне обгрунтування застосування L-аргініну в комплексному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів (2017)
Пашковський В. М. - Корекція когнітивних порушень у хворих на хворобу Паркінсона, Яремчук О. Б., Кричун І. І., Васильєва Н. В., Білоус І. І. (2017)
Перепелиця О. О. - Вивчення впливу нового похідного тіазолідону на біохімічні показники крові, Яремій І. М., Братенко М. К., Новицька І. О., Купчанко К. П. (2017)
Попов М. М. - Фагоцитарна активність моноцитів периферичної крові у хворих на HBV-інфекцію, Скляр А. І. (2017)
Свінціцький І. А. - Каротидний атеросклероз як предиктор обструктивних змін вінцевих артерій у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (2017)
Сопова І. Ю. - Стан системи протеолізу в базальних ядрах головного мозку за гіпофункції епіфізу (2017)
Фаліон Р. І. - Інсульт у жінок молодого віку: патоморфологічні зміни судин і тканини головного мозку (ретроспективний аналіз за період 2004 – 2015 рр.) (2017)
Цинтар Т. П. - Патогенетичне обгрунтування застосування L-аргініну при поєднаному перебігу неалкогольного стеатогепатиту та хронічного обструктивного захворювання легень з урахуванням поліморфного варіанту G894T гена ендотеліальної NO-синтази (2017)
Черепій Н. В. - Ефективність методів групової психокорекційної роботи по формуванню мотивації до припинення тютюнопаління в осіб із вперше виявленим хронічним обструктивним захворюванням легень, Мостова О. П., Распутіна Л. В. (2017)
Шорікова Д. В. - Блокатори інтерлейкіну-1 у лікуванні хворих на остеоартрит на фоні хронічної серцевої недостатності, Шоріков Є. І. (2017)
Сливка В. І. - Роль похідних арахідонової кислоти при захворюваннях органів дихальної системи, Сливка Ю. В. (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата хелик-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом с анацидностью (2017)
Ткач Є. П. - Досвід та методика проведення випускного іспиту з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією у ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" в умовах зміни парадигми вищої освіти, Ходоровський В. М., Каньовська Л. В., Трефаненко І. В., Павлюкович Н. Д. (2017)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LVI. За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І., Тураша М. М. (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Title, Table of Contents (2017)
Editorial board (2017)
Ivashchenko V. P. - Intellectual capital as a factor of competitiveness increasing, Dotsenko G. E., Petrenko V. A. (2017)
Tregubenko G. N. - Improvement of the properties of low-alloy constructional steels microalloyed with the nitrogen-titan-aluminum complex (2017)
Usenko R. V. - The relative viscosity of the liquid-glass slurry filled with cooper slag, Repyakh S. I., Mazorchuk V. F (2017)
Ishchenko V. - Ways of improving the units construction of hydraulic shock absorbers of passenger cars on the bogie of kvz-cnii type, Shcherbina Yu. (2017)
Babachenko A. I. - Optimization of chemical composition of steel for railroad wheels providing stabilization of mechanical and increase of operational properties, Togobitskaya D. N., Kozachyok A. S., Kononenko A. A., Knysh A. V., Snigur I. R. (2017)
Rahmanov S. R. - Complex study of dynamics of automatic pipe-rolling plant, Garmashev D. Yu. (2017)
Shapoval O. - Production of billets of die-rolled section when vibratory drawing, Mospan D., Dragobetskii V., Kotsyuba V., Pakholka S. (2017)
Karpenko S. A. - Examination and enhancement of checker works by means of choosing rational cell dimensions, Gres L. P., Bystrov A. Ye., Vorobyova L. A., Ivanov M. Yu (2017)
Gres L. P. - Determination of coefficients of heat output of hot-blast stove checkers with horizontal passages, Litovchenko Yu. K., Bystrov A. E., Fleyshman Yu. M., Ivanov M. Yu. (2017)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Novikov D. O. - Legal regulation of medical activity in russian empire by medical charter (2017)
Abdurakhmanov A. A. - Intraoperative type A aortic dissection repair (case report), Obeid M. A., Ehrlich M. (2017)
Demydenko G. - Metformin and left ventricular hypertrophy in patients with comorbidity (2017)
Slobodianiuk O.I. - Modern views of gerd in children: problems and perspectives (2017)
Sharikadze O. - Particular qualities of the treatment in pre-school age children sensitized to house dust mites allergen (2017)
Riga O. O. - Evaluation of infant development using a guide for monitoring child development, Gonchar M. O., Uryvayeva M. K., Samsonenko V. I., Shulga A. A. (2017)
Hajiyeva N. A. - Alagille syndrome as a challenging clinical case in pediatric practice (case report) (2017)
Sirenko T. V. - Diagnosis and treatment of sepsis in an infant with congenital lactase insufficiency (case report), Plahotna O. N., Zdybskaya E. P., Khalturyna T. A., Gaidamaka l. N. (2017)
Grechanina Yu. - A clinical case of successful rehabilitation of a child with undine syndrome (cchs-congenital central hypoventilation syndrome, ondine syndrome, omim 209880), Bugaeva E., Biletska S. (2017)
Strelnikova I. M. - Experience of extending antipsychotic aid to women with epilepsy complicated by Psychotic disorders, Kozhina H. M. (2017)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Rzechonek A . - The bi-directional migration of a dye tracer injected at the edge of primary or secondary lung tumors during surgery (initial study on 33 patients and clinical implications), Blasiak P., Muszynska-Bernhard B., Adamiak J., Grzegrzółka J., Majchrzak M., Budzynski W., Le Pivert P. (2017)
Boyko V. V. - A clinical case of removing a residual foreign body from the left supraclavicular region (case report), Makarov V. V., Sochnieva A. L., Kritsak V. V. (2017)
Yeryomenko G. V - State of humoral immunity in patients with asthma combined with obesity, Ospanova T. S, Khimich T.U, Bezditko T. V, Bolokadze E. O, Mizhiritskaya T. V. (2017)
Bilovol А. N. - Clinical features of psoriasis with comorbid arterial hypertension, Tkachenko S. G. (2017)
Gonchar M. O. - Iron deficiency anemia in child with left-sided diaphragmatic hernia (case report), Ishchenko T. B., Orlova N. V., Tishko A. (2017)
Gonchar M. O. - Condition after hemolytic-uremic syndrome in a child with 3rd stage of chronic kidney disease (case report), Ishchenko T. B., Orlova N. V., Muratov G., Kolibaeva T., Khmara N., Podvalnaya N. (2017)
Vyun V. - Modern system of medical and psychological support of interns at the stage of postgraduate education (2017)
Dukhovskyy О. - Modern approaches to medical and psychological support of families with infants with severe craniocerebral trauma (2017)
Kozhyna H. - Individual-psychological and physiological manifestations of maladjustment to educational activities, Marakushyn D., Zelenska K., Khaustov M., Zelenska G. (2017)
Kozhyna H. - Evaluation of the impact of art therapy on the progress of social functioning in schizophrenic patients, Kryshtal A. (2017)
Копилюк О. - Забезпечення фінансової безпеки як пріоритетний напрям реалізації національних інтересів України, Музичка О., Ніконенко У. (2016)
Ситник І. П. - Урядові електронні сервіси і їх вплив на розвиток е- бізнесу та інформаційного суспільства, Маковецька А. В. (2016)
Власюк Т. М. - Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України (2016)
Андрічук В. Г. - Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу на основі методу VRIO- аналізу, Колесниченко Ю. Ю. (2016)
Баула О. В. - Сучасні аспекти формування корпоративно-соціальної відповідальності в Україні, Ганущак-Єфіменко Л. М. (2016)
Вергун А. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу рівня фінансової безпеки промислових підприємств (2016)
Змєйова О. П. - Організація системи розвитку персоналу на підприємствах, Слободян Н. Я. (2016)
Мусієнко В. Д. - Використання конкурентних стратегій на підприємствах хімічної промисловості України в умовах інноваційного розвитку, як необхідна умова конкурентної боротьби, Погудіна О. О. (2016)
Сергачова А. О. - Передумови формування стратегії розвитку підприємства, Крахмальова Н. А. (2016)
Плюта І. Ю. - Можливості та їх реалізація щодо забезпечення модернізації та посилення електропостачання в Україні з урахуванням досвіду європейських країн (2016)
Шевченко А. В. - Тенденції розвитку інтернет-маркетингу в Україні, Геращенко Ю. В. (2016)
Чубукова О. Ю. - Аналіз корупційної поведінки підприємницьких структур (2016)
Габрель М. М. - Соціокомунікаційний чинник у просторовій організації та розвитку міст, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2016)
Галаченко О. О. - Регіональна політика розвитку санаторно-курортних закладів (2016)
Молнар О. С. - Особливості функціонування зеленого туризму в Закарпатті, Важинський Ф. А., Кирлик Н. Ю. (2016)
Процевський В. О. - Щодо особливості застосування поняття "аморального проступку" при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за п. 3 ст. 41 КЗПП України (2017)
Коваленко О. О. - Окремі питання трудового договору в контексті реформування трудового законодавства України (2017)
Кесада Татарінова В Л. - Правове регулювання праці осіб з обмеженими можливостями в інформаційному суспільстві (2017)
Лук’янчиков О. М. - Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності, Новіков Д. О. (2017)
Симоненко І. В. - Щодо відповідності галузевих завдань трудового права загальноправовій меті (2017)
Кузнецов І. А. - Особливості національної моделі соціальної держави (2017)
Сприндис С. І. - Особливості застосування завдатку як спосіб виконання обов'язків у договорах купівлі-продажу нерухомого майна (2017)
Шабанов Р. І. - Сутність принципу "забруднювач платить" як принципу міжнародного екологічного права (2017)
Лисяк О. І. - Проблеми удосконалення аграрного законодавства: шляхи вирішення (2017)
Іщенко Н. І. - Проблема систематизації інвестиційного законодавства України (2017)
Марченко В. В. - Поняття об'єкта і предмета електронного урядування в органах виконавчої влади України (2017)
Сохікян А. С. - Класифікація та співвідношення закону з іншими джерелами кримінального права України (2017)
Доля Р. В. - Історико-правовий аналіз етапів розвитку кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2017)
Москаленко О. В. - Тактичний прийом у системі криміналістичної тактики: критерії його допустимості (2017)
Полянський А. О. - Засади (принципи) кримінального провадження: сутність, значення, система і важливість унормування (2017)
Горбань В. І. - Проблема взаємозв'язків верховенства права з демократією і правами людини (2017)
Яковлєв В. В. - Присудова та позасудова медіація: основні ознаки (2017)
Алексеева Л. А. - Феномен техники в интерпретации Н. А. Бердяева (2014)
Аляев Г. А. - Религиозно-философское credo Н. Бердяева ("основы религиозной философии": источниковедческие разыскания) (2014)
Болотина Е. В. - Смыслогенез личности и антроподицея в дискурсе информационной цивилизации (2014)
Бугайов В. І. - Філософська рефлексія символів східнохристиянської цивілізації М. Бердяєва, А. Бєлого, П. Флоренського, О. Лосева та М. Мамардашвілі (2014)
Волосатова М. А. - Эволюция концепций труда и собственности в философии Н. А. Бердяева (2014)
Гижа А. В. - Н. Бердяев: самогипноз интеллигентского дискурса (2014)
Даренский В. Ю. - Философия войны Н. А. Бердяева в историческом контексте (2014)
Дойчик М. В. - Творчість як вияв гідності у філософії людини Миколи Бердяєв (2014)
Кашуба М. - Микола Бердяєв: виправдання людини (2014)
Масаев М. В. - Феноменология смысла истории в контексте проблем "философии космоса" Н. А. Бердяева и духовно-нравственных задач развития христианской цивилизации (2014)
Муза Д. Е. - Идея коммюнотарности в философии Н. А. Бердяева (2014)
Стокалич И. С. - Н. А. Бердяев о природе "русской революции" (2014)
Филина И. А. - Культура и цивилизация в сентенциях Николая Бердяева (2014)
Фоменко М. В. - Место эсхатологии в контексте русской историософии (2014)
Шелковая Н. В. - Эротология Николая Бердяева (2014)
Яхно А. А. - Дуализм и парадоксализм в персоналистской историософии Н. Бердяева (2014)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Буде ініційовано засідання щодо повернення банками коштів аграріям"; - "Держава дозволить реалізовувати на ринку дешевий цукор"; - "Чому Китай ніяк не обійдеться без української кукурудзи" (2015)
Демидов С. - Плуги обертові, Стародубцева М., Ревтьо О. (2015)
Сидоренко В. - Агротехнічна оцінка овочевих сівалок з одночасним укладанням краплинної стрічки, Макаренко І., Негуляєва Н., Ревтьо О. (2015)
Дерев’янко Д. - Вплив робочих елементів шнекового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур (2015)
Мазур В. - Мультифункціональна компактна професійна будівельна техніка Toro (США), Біліченко В. (2015)
Ясенецький В. - Техніка для транспортування зерна виробництва ТОВ "ПК "Пожмашина", Чорношкур В. (2015)
Пономаренко О. - Гідравлічні компоненти від Bondioli & Pavesi (2015)
Чорношкур В. - Обладнання для переробки олійного насіння компанії Farmet (Чехія), Пономаренко О. (2015)
Лімонт А. - Техніко-технологічні основи передзбиральної густоти стеблестою льону-довгунця і готування рошенцевої льонотрести (2015)
Литвинюк Л. - Деякі особливості смугового обробітку ґрунту (2015)
Литвинюк Л. - Техніко-економічна ефективність смугового обробітку грунту (2015)
Ясенецький В. - День поля фірми Конкорд, Чорношкур В., Зіміна В. (2015)
Палапа Н. - Вплив демографічних процесів на динаміку чисельності сільських населених пунктів (2015)
Ясенецький В. - Надзвичайні умови осінньо-польових робіт у поточному році: радяться науковці і практики, Шустік Л., Новохацький М., Чорношкур В. (2015)
Agritechnica-2015: старт у майбутнє (2015)
Смоляру В’ячеславу Івановичу – 60! (2015)
Селіверстова Л. С. - Державне регулювання страхового ринку України: сутність та особливості (2016)
Молнар О. С. - Світовий досвід формування та використання трудового потенціалу аграрного сектору та його державної підтримки: уроки для України, Важинський Ф. А., Кирлик Н. Ю. (2016)
Шморгун Л. Г. - Збереження біологічного життя української нації в умовах глобальної кризи цивілізації на основі сталого інноваційно-інвестиційного розвитку, Коцинський Б.Б. (2016)
Паламарчук В. В. - Стратегії покращення іміджу організації в умовах інноваційного розвитку, Мусієнко В. Д. (2016)
Несміянова М. В. - Аналіз ефективності використання торговельних площ, Соломянюк Н. М. (2016)
Паніка Н. О. - Формування системи управління фінансовою безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2016)
Кальний С. В. - Інновації в аграрному секторі України як фактор розвитку сільських територій (2016)
Тарасенко І. О. - Формування системи інформаційної безпеки, Цимбаленко Н. В., Батечко О. М. (2016)
Григорців М. В. - Мотиваційна система на підприємствах харчової промисловості, Герасименко О. М. (2016)
Канівець Ю. І. - Формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Левченко Ю. Г. (2016)
Кодлубовська В. О. - Формування системи обліку основних засобів промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку, Мусієнко В. Д. (2016)
Дудко П. М. - Вплив тотального управління якістю (tqm) на бізнес процеси (2016)
Колісніченко П. Т. - Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки підприємств (2016)
Калинич А. В. - Особливості управління фінансовою безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2016)
Кошель А. О. - Використання нейромережевих технологій для проведення масової оцінки земель (2016)
Шулакова К. О. - Формування інструментарію маркетингу інновацій на підприємствах харчової промисловості, Мусієнко В. Д. (2016)
Атаєва О. А. - Теоретико-соціальні підвалини формування трудового потенціалу в Україні (2016)
Товстиженко О. В. - Соціальні аспекти необхідності реформування пенсійної системи України, Міхєєнко Т. В., Сіренко К. Ю. (2016)
Осадча Г. Г. - Проблеми обліку виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості, Сукненко О. К. (2016)
Марченко В. М. - Економічність сутність понять "цінність" та "управління цінностями" (2016)
Ковальчук І. В. - Формування організаційно-економічного механізму соціального розвитку підприємства, Матвеєва Я. В. (2016)
Чумікова Т. І. - Економічна стабільність підприємства: сутність та складові елементи, Закревська Л. М. (2016)
Півчук Ю. М. - Анализ развития предприятия, Ковальчук І. В. (2016)
Кащєєва Г. М. - Підходи щодо дослідження соціальної сфери в умовах трансформації економіки (2016)
Агачева Ю. А. - Інтрагрупова атракця учнів та регулювання внутрішньогрупових взаємин (2016)
Сливка Б. С. - Розвиток християнського світогляду дошкільників засобами пастирської діяльності в Україні (2016)
Томашевський В. В. - Деякі аспекти концепції формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2016)
Александров Е. П. - Феноменологические конструкты методологии образования (2016)
Hukova A. M. - Peculiarities of teaching english to adults, Kostiuchenko O. V/ (2016)
Штогун А. О. - До проблеми формування поняття "організм рослини як цілісна система" в учнів основної школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Примакова В. В. - Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів як науково-педагогічна проблема (2016)
Слюсаренко Н. В. - Сравнительный анализ подходов к педагогическому моделированию в отечественной и зарубежной образовательной практике, Матросова И. Г. (2016)
Гончар Н. П. - Практичні аспекти впровадження інтерактивних технологій в систему неперервної педагогічної освіти (2016)
Долинський Є. В. - Діагностика готовності майбутніх перекладачів до професійної підготовки в інформаційному середовищі ВНЗ (2016)
Дрозд О. В. - Підготовка педагогів позашкільних навчальних закладів до толерантної взаємодії з учнями на гуманістичних засадах (2016)
Qabas Jameel Rashid Al-Ghanimi - Basic characteristics and academic text selection criteria for teaching philology students english academic reading (2016)
Кльопка Ю. С. - Формування культурологічної компетенції судноводіїв на заняттях з англійської мови (2016)
Котловський А. М. - Організація самостійної роботи з оволодіння англомовною професійно орієнтованою лексичною компетентністю майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу, Микитенко О. В. (2016)
Ліпшиць Л. В. - Діагностика сформованості соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів (2016)
Мазаєва К. В. - Критерії та показники сформованості ключових компетентностей учителів біології (2016)
Навроцька М. М. - Педагогічні умови розвитку професійного іміджу педагога в післядипломній освіті (2016)
Онуфрів А. Р. - Структура професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів (2016)
Петровська Ю. В. - Вимоги до перевірки англомовної комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Подліняєва О. О. - Післядипломна педагогічна освіта як важлива складова системи освіти дорослих в Україні (2016)
Прокопів Л. М. - Особливості підготовки сучасного вчителя для роботи в сільській малочисельній школі (2016)
Сабат Н. І. - Неперервність освіти як важлива умова формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів (2016)
Сліпіч Ю. В. - Форми міжнародної співпраці мистецьких навчальних закладів (2016)
Солодовник А. О. - Функції фізико-математичної підготовки як структурного компонента професійної підготовки студентів вищих морських навчальних закладів (2016)
Сотер М. В. - Гра як засіб формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації (2016)
Худенко О. М. - Специфіка професійної діяльності вчителя-словесника: стильовий аспект (2016)
Цимбровська Х. І. - Система вправ і завдань для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів (2016)
Чорна І. Ю. - Теоретико-методичні засади формування англомовної лексичної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу (2016)
Юхно Н. В. - Технологія мобільного навчання студентів медичного коледжу у процесі фахової підготовки: теоретичний аспект (2016)
Мариновська О. Я. - Технологія проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Мешко Г. М. - Управління процесом створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Блах В. С. - Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності підготовки менеджерів освітньої галузі в умовах магістратури (2016)
Branetska M. S. - Acmeological approach in the english teaching of civil servants, Kovnir O. I. (2016)
Одайник С. Ф. - Моніторинг як фактор адаптивного управління (2016)
Терентьєва Н. О. - Просвітницька діяльність громадських організацій України (на прикладі МАКБЕЗ), Горяна Л. Г. (2016)
Кабусь Н. Д. - Сутність і структура готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп (2016)
Попик Ю. В. - Освіта людей третього віку як засіб соціальної адаптації та інтеграції (2016)
Завгородня Т. К. - Роль суспільних агрономів у поширенні господасько-економічних знань дітей і дорослих Західної України (кінець ХІХ ст. – 40-ві роки ХХ століття), Білавич Г. В. (2016)
Шоробура І. М. - Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія: 95 років освітнього шляху (2016)
Васильєва С. А. - Системний підхід до вивчення розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні з другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2016)
Гончар М. В. - Становлення системи державного нагляду у сфері освіти на українських землях наприкінці XVIII – першій третині XIX ст. (2016)
Кан О. Ю. - Організація навчання філологічних дисциплін в університетах України 2-ї половини ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Косило Х. М. - Редакторська та видавнича діяльність Григорія Врецьони (2016)
Кохановська О. В. - Питання жіночої освіти у спадщині М. І. Пирогова (2016)
Ляшкевич А. І. - Компетентнісний підхід у системі вищої морської освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Маракли Є. Ш. - Етапи становлення та розвитку вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина (2016)
Сулим В. Т. - Філософсько-педагогічна парадигма академічної комунікативної підготовки студентів у контексті вищої освіти США, Козолуп М. С. (2016)
Султанова Н. В. - Роль інтернатних закладів освіти в Україні в системі соціального виховання дітей (50-ті роки ХХ століття) (2016)
Чижик Т. Г. - Національні витоки проблеми загальної фізичної підготовки підростаючого покоління (XVIII – XIX століття) (2016)
Шугай Я. М. - Нормативно-правове забезпечення діяльності початкових шкіл в Україні (30-ті роки ХХ століття) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Азарова Л. Є. - Мотиваційні відношення функційної подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах, Радомська Л. А. (2016)
Березенко В. М. - Вірогідність як дискурсивне значення предикативних комплексів на позначення джерела інформації в сучасній англійській мові (2016)
Валюх З. О. - Префіксально-суфіксальні деривати в структурі словотвірної парадигми іменника в українській мові (2016)
Васько Р. В. - Семантична модуляція соматизмів رأس / head / голова у фразеотрансформах арабської, англійської, української та російської мов (2016)
Добровольська О. Я. - Агентивно-професійна лексика в англійській мові ХІ–ХV ст.: класифікація за структурою (2016)
Єременко Т. Є. - Просодія мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі: мелодійний компонент, Юмрукуз А. А. (2016)
Ізотова Н. П. - Лінгвопоетика англомовного художнього психонаративу (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2016)
Капніна Г. І. - Семантична класифікація колоронімів вторинної номінації в німецькій мові (2016)
Лущенко Т. Л. - Ν ἐφελκυστικόν у давньогрецькому епосі (на прикладі мови Нонна Панополітанського) (2016)
Минкин Л. М. - Долингвистическая интерпретация концептов утверждения и отрицания (краткий научно-аналитический обзор) (2016)
Мінчак Г. Б. - Мовні контрасти як засіб увиразнення конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) (2016)
Ніконова В. Г. - Лінгвокогнітивна конфігурація англомовного класичного фентезі, Четова Н. Й. (2016)
Пашинська Л. М. - Особливості творення й функціонування неофразем у сучасному українському мас-медійному дискурсі (2016)
Приблуда Л. М. - Стилістичні функції перифрази в сучасній українській постмодерністській прозі (2016)
Спіцина В. Є. - Особливості перекладу феноменологічної філософської думки Х. Арендт (2016)
Сташко Г. І. - Лінгвальні та екстралінгвальні засоби створення образу дружини (на матеріалі американського пісенного фольклору) (2016)
Талько С. В. - Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь у лексико-семантичному просторі зоонімів в українській і англійській мовах (2016)
Трач Л. В. - Функціональна та композиційна специфіка сучасного англомовного наукового тексту (2016)
Умрихіна Л. В. - Проблема розмежування спонукальних і оптативних речень (2016)
Черник О. О. - Романи Дена Брауна: жанр та концептосфера (2016)
Чжу Цзинтао - Лингвосемиозис паремий с семантикой прогноза как народных примет и суеверий (2016)
Ясакова Н. Ю. - Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця (2016)
Бартмінський Є. - Шутова М. О. Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул): монографія. Рецензія (2016)
Інформація. Вимоги до рукописів (2016)
Волик Н. А. - "Епиникион" Ф. Прокоповича как образец торжественной оды в русской литературе XVIII ст. (2017)
Джигун Л. М. - Ідейна та художня специфіка мемуарної прози української літературної еміграції (2017)
Koliada E. К. - Intercultural communication and cultural interaction from the perspective of multiculturalism (a study of the novel "Murder on the Orient Express" by A. Christie), Sheludchenko S. В. (2017)
Marchenko M. О. - Allusion as means of implication of the content in the lyric compositions of H. M. Enzensberger (2017)
Меленчук О. В. - Шевченкознавчі студії Дмитра Николишина (2017)
Назаренко Н. І. - Європа на тлі "кінця історії" в романі Малколма Бредбері "Професор Кримінале", Гриценко А. В. (2017)
Рибалка І. С. - Особливості читацької рецепції в теоретичних роботах У. Еко, Говоренко В. В. (2017)
Смольницька О. О. - Волосся як культурний код у поезії Віри Вовк (2017)
Стасик М. В. - Фольклорно-етнографічні джерела роману В. Лиса "Століття Якова" (2017)
Гапєєва І. В. - Комунікативна лінія ідіом ділового спілкування в англомовному дискурсі (2017)
Загороднова В. Ф. - Лінгвокогнітивна взаємодія основних типів мовної особистості в німецькому публіцистичному дискурсі (2017)
Кононець Ю. В. - Архетипові образи вербальних товарних знаків (маніпулятивний аспект) (2017)
Куранова С. І. - Проблеми дослідження мовної особистості у психолінвістиці (2017)
Махоніна Н. Г. - Екстралінгвальні фактори поповнення фразеологічного фонду німецької мови ХХ століття (2017)
Одарчук Н. А. - Способи реалізації імпліцитної відмови у контексті сучасних політичних процесів в Україні, Мірончук Т. А. (2017)
Пальчикова О. О. - Мовна картина світу в англійській та українській фразеології (2017)
Федорова Ю. Г. - Мовна реалізація емотивного концепту задоволення (2017)
Шевченко М. Ю. - Авторська позиція комунікативного медіатора у сучасних французьких статтях (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2017)
Баган М. П. - Експресивність сучасного українськомовного наукового дискурсу: межі можливого (2017)
Бречак О. О. - Прагматичні тригери актуалізації ефекту комічного в українському анекдоті (2017)
Бритвін Д. В. - Особливості вербалізації маргінальності у французьких романах ХХ століття (2017)
Давидюк Н. О. - Функціональний потенціал хештегів (2017)
Кравченко Н. К. - Этнография речи: категории, результаты, методология, Чхетиани Т.Д. (2017)
Кривенко Г. Л. - Корпусні дослідження дискурсу: становлення, стан і перспективи (2017)
Пуряєва Н. В. - Перший молитовник українською мовою в Наддніпрянській Україні (2017)
Зейналова Т. А. - Особенности образования зоонимов в азербайджанском языке (2017)
Козирєва З. Г. - Розвиток лексико-семантичної групи із загальним значенням "їжа" в староукраїнській мові (2017)
Коробка Г. О. - Лексичні новотвори в сучасній сміховій культурі українців (2017)
Пашинська Л. М. - Детермінологізація як спосіб формування неофразем у сучасному українськомовному мас-медійному просторі (2017)
Слобода Н. В. - Функції графічних інтернаціоналізмів у складі українських комерційних назв (2017)
Усик Л. М. - Одоративна оцінка в семантиці германських і слов’янських фітонімів (2017)
Зайцева О. М. - Морфологічні варіанти в мові українського телебачення як показники взаємозалежності статики й динаміки мовної норми (на матеріалі телепередач за останні 10 років) (2017)
Ибрагимов Я. - Значение и функции послелога аблативного падежа в современном японском языке (в сравнении с современным азербайджанским языком) (2017)
Лепетюха А. В. - Континуум перифразування – синтаксична синонімія в дихотомії мова – мовлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Лопата В. О. - Формально-граматична типологія двоскладних речень із предметними дієсловами звучання неповної особової парадигми (2017)
Спіцина В. Є. - Визначальні фактори впливу на вибір стратегій перекладу філософських творів Х. Арендт (2017)
Баган М. П. - Нова праця про функційні вияви категорії персональності в українській літературній мові. Ясакова Н. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові : монографія. Рецензія (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Агросектор України зацікавлений у розширенні двосторонньої співпраці з Норвегією"; - "Стратегія розвитку сільського господарства 2015-2020 підтримана на Нацраді Реформ"; - "Німеччина – лідер за експортом аграрної продукції до України" (2015)
Кравчук В. - Клуб Болоньї: "Механізація агровиробництва нагодує світ" (2015)
Бахур О. - Аналіз конструкції машини для міжрядного обробітку просапних та овочевих культур, Думич В. (2015)
Думич В. - Аналіз конструкцій та результати досліджень мобільної техніки для внесення органіки, Ролько Т. (2015)
Теслюк Г. - Грунтообробний агрегат для роботи в системі Strip-Till, Волик Б., Пугач А., Когут І. (2015)
Поліщук В. - Дослідження параметрів і режимів аерозольного промивання біодизеля, Козак Н., Поліщук О. (2015)
Ясенецький В. - Техніка від ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина", Чорношкур В. (2015)
Біліченко В. - Техніка BCS S.p.A. Ferrari від компанії "Смарт Маркет", Сірош К. (2015)
Ясенецький В. - Комплекти для передачі потужності від компанії Bondioli & Pavesi, Чорношкур В. (2015)
Ластовська І. - Ефективність використання замінників молока в умовах інноваційних технологій виробництва яловичини, Луценко М. (2015)
Крутякова В. - Основні підходи до забезпечення якості ентомологічної продукції, Чернова І., Молчанова О., Должикова І. (2015)
Борщ О. - Показники молоковиведення у корів різної вгодованості за різних технологій доїння, Рубан С. (2015)
Ясенецький В. - Новітня зарубіжна і вітчизняна аграрна техніка: День поля в НімАЦ, Чорношкур В. (2015)
Інформаційне повідомлення про підписання договору щодо створення в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Німецько-українського освітньо-демонстраційного аграрного центру (2015)
Булгаков В. - Міжнародна наукова конференція з сучасних проблем землеробської механіки, Войтюк Д. (2015)
Заришняк А. - Впевнені кроки у майбутнє. Національному науковому центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України 85 років, Булгаков В. (2015)
Бойчак М. П. - Досвід організації медичного забезпечення військовослужбовців територіальної зони відповідальності Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Корецька І. В., Гринчук І. Г., Палій С. Р. (2011)
Єжель Н. К. - Аналіз динаміки рівнів первинної і загальної захворюваності державних службовців України в період з 2004 по 2009 роки (2011)
Булах О. Ю. - Аналіз результатів експертного опитування фахівців медичної служби з удосконалення елементів системи лікувально-евакуаційного забезпечення об’єднання в операції, Стриженко В. І., Ричка О. В. (2011)
Лопін Є. Б. - Аналіз деяких аспектів лікувально-діагностичної роботи у військово-медичних клінічних центрах Збройних Cил України (повідомлення перше) (2011)
Левченко Ф. М. - Роль і значення системи військової охорони здоров’я в Збройних Cилах України (2011)
Голик Л. А. - Аналіз захворюваності військовослужбовців військових частин територіальної зони відповідальності головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Гринчук І. Г. (2011)
Партасюк Н. Ю. - Удосконалення медико-організаційних заходів щодо підвищення прихильності до лікування військовослужбовців, які хворіють на артеріальну гіпертензію (2011)
Бородай О. Л. - Двохпучкова нейлонопластика передньої хрестоподібної звязки з використанням керамічних фіксаторів та фіксаторів із вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу (ВВКМ) при хронічній нестабільності колінного суглобу, Клапчук Ю. В., Погрібний К. М., Антонов А. Б., Бондар С. В. (2011)
Фомін П. Д. - Нерадикальні операції в хірургічному лікуванні гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунка, Іванчов П. В. (2011)
Шудрак А. А. - Результати хірургічного лікування хворих на хронічний геморой, Цема Є. В., Уманець О. І., Нечай В. С., Біба О. П. (2011)
Литвиненко О. М. - Лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутньою патологією серцево-судинної системи, Федосенко О. В. (2011)
Черенько Т. М. - Особливості мозкової гемодинаміки у хворих з різними патогенетичними підтипами транзиторних ішемічних атак, Фартушна О. Є. (2011)
Рум’янцев Ю. В. - Аналіз захворюваності кислотозалежними хворобами органів травлення середвійськових фахівців за 2001–2009 роки, Осьодло Г. В., Коваль О. В. (2011)
Лихота А. М. - Основні напрямки диспансерізації і профілактики під час санації порожнини рота у військовослужбовців молодого поповнення, Бродюк В. П., Лихота Т. Ф. (2011)
Сухан І. С. - Вплив регіонарного кровотоку на динаміку після операційного періоду у пацієнтів після кістково-пластичних операцій на нижній щелепі, Лихота А. М., Камалов Р. Х., Козловський С. М. (2011)
Торбін В. Ф. - Гігієнічна характеристика аварій на атомних установках у світі, Хобзей М. К., Левченко О. Є. (2011)
Швець А. В. - Психофізіологічні аспекти професійної діяльності військових зв’язківців: проблеми і шляхи їх вирішення, Ігнатьєва В. О., Озерянський А. А., Мартинюк Г. М. (2011)
Пономаренко М. С. - Науково-практичне обгрунтування кваліфікаційної характеристики для нововведення посади провізора-консультанта сімейної фармації (повідомлення І), Загорій Г. В., Бабський А. А., Шматенко О. П., Трохимчук В. В., Притула Р. Л., Дроздова А. О., Григорук Ю. М., Білоус М. В., Клименко І. В. (2011)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Методичні підходи до розрахунку регіонального обсягу відходів фармацевтичної галузі (2011)
Шматенко О. П. - Маркетингове дослідження інгібіторів фібринолізу,що представленіна фармацевтичному ринку України (2011)
Власенко І. О. - Фармацевтична технологія стоматологічного гелю антимікробної та протизапальної дії, Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Шматенко О. П. (2011)
Бадюк М. І. - Організація лікувально-профілактичного забезпечення у Збройних Cилах України. Організаційні засади диспансеризації військовослужбовців, Солярик В. В., Токарчук В. П., Бадюк Л. М. (2011)
Жаховський В. О. - Особливості медичного забезпечення бойових дій об’єднаного угруповання військ (сил) Російської Федерації в період збройного конфлікту 1994-1996 рр. І в контр-терористичної операції на Північному Кавказі в 1999-2001 рр. (2011)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Україна планує нарощувати експорт сільськогосподарської продукції до ЄС"; - Ефективне управління – запорука сталого розвитку аграрного сектора України; - "Польська модель розвитку сіл може бути застосована в Україні" (2015)
Кравчук В. - Дослідження функціональних можливостей сучасної моделі зернозбирального комбайна фірми "Sampo Rosenlew" – SR-3085 "Superior", Занько М. (2015)
Карпенко М. - Конкурентні безредукторні роторні косарки, Щербина Г. (2015)
Киянець О. - Еволюція від Lemken – навісні плуги Ювель (2015)
Шевчук Р. - Малогабаритний шнековий олійний прес (2015)
Ясенецький В. - Комплектувальні від компанії Bondioli & Pavesi, Чорношкур В., Пономаренко О. (2015)
Литвинюк Л. - Вплив способів сівби на урожайність озимої пшениці (2015)
Шевченко І. - Екологічно безпечна переробка рицини, Троїцька О. (2015)
Литвинюк Л. - Деякі особливості підвищення продуктивності зернозбирального комбайна і покращення родючості грунту (2015)
Говоров О. - Установка для визначення енергоємності перерізування стебел рослин (2015)
Полянський П. - Проектування поршневих кілець з вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів (2015)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Сорочинському ярмарку, Чорношкур В., Громадська В., Невзгляденко А. (2015)
Ясенецький В. - Новітня зарубіжна і вітчизняна аграрна техніка: День поля від НімАЦ, Чорношкур В. (2015)
Пантелус Л. - Ближче до клієнта. Агровиробникам Чернігівщини – дилерський центр "під ключ" (2015)
Техніці Claas двічі було присвоєно звання "Машина 2015 року" (2015)
Демо-покази. Краще один раз побачити! (2015)
Інформаційне повідомлення про ХVI Міжнародну наукову конференцію "Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій", присвячену пам’яті академіка Л. В. Погорілого (2015)
Римарук В. - Послуги від ТОВ "АРВП "Техніка" аграрним підприємствам (2015)
Кушнарьову Артуру Сергійовичу – 80! (2015)
Agritechnica-2015: старт у майбутнє (2015)
Назаренко Л. М. - Формування ціннісно-потребнісної сфери особистості у контексті родинно-шкільного виховання: настанови В. О. Сухомлинського та виклики сьогодення (2015)
Оранюк Б. Ю. - Дитина в мережевому спілкуванні як педагогічна проблема (2015)
Пекач К. А. - Технологічний підхід як методологічна основа виховання громадянської відповідальності учнів (2015)
Чуприна Б. В. - Використання національних свят та обрядів у виховному процесі сучасної школи (2015)
Шупік І. Є. - Сучасні виклики військово-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Кондрацька Л. А. - Сучасні дикурси шкільної мистецької дидактики (2015)
Бронетко І. А. - Методичні рекомендації щодо формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами електронного підручника (2015)
Бурак В. І. - Аналіз реформи курсу фізики основної школи (2015)
Вострікова В. В. - Консультативний тренінг як засіб професійного самовизначення учнів загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов (2015)
Радченко О. Я. - Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів засобами підручників (2015)
Раєвська І. М. - Актуалізація ідей В. Сухомлинського у використанні принципу наочності (2015)
Заболотська О. О. - Формування мовленнєвої індивідуальності майбутніх фахівців іноземних мов (2015)
Козловський Ю. М. - Сутність та особливості самостійної наукової роботи аспірантів в умовах вищого навчального закладу, Цюприк А. Я. (2015)
Лаврентьєва О. О. - Компетентнісні основи професійної діяльності майбутнього вчителя фізико-технічного профілю (2015)
Савченко Л. О. - Визначення критеріїв, показників та рівнів якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Яцула Т. В. - Подготовка будущего классного руководителя к взаимодействию с современными школьниками (2015)
Гупка-Макогін Н. І. - Психолінгвістичні особливості формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців сфери міжнародної економіки (2015)
Лебедь Г. М. - Роль соціальної компетентності у формуванні майбутніх програмістів у політехнічних коледжах (2015)
Лимаренко Л. І. - Принципи діяльності студентського театру в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2015)
Ляшенко У. І. - Наукові підходи до підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2015)
Мазаєва К. В. - Розвиток професійної компетентності вчителя біології під час моделювання навчально-пізнавальних екскурсій (2015)
Монашненко А. М. - Переклад як предмет навчання (2015)
Подозьорова А. В. - Використання веб-квест-технології у процесі формування самооосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків під час вивчення фізики (2015)
Примакова В. В. - Інноваційна підготовка вчителів початкової школи в системі неперервної освіти України (2015)
Самосудова-Грозова О. Б. - Науково-дослідницька діяльність економістів-бакалаврів як чинник формування дослідницької компетентності (2015)
Сізов В. В. - Освітнє (виховне) середовище ВНЗ: методи діагностики та пара метри моделювання (2015)
Смолярчук О. Ф. - Стан навчання англійській мові в університетах Китайської Народної Республіки (2015)
Хмельковська С. В. - Гра як чинник підвищення мотивації навчання майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Якімець Ю. М. - Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців технічного профілю до проектувальної діяльності (2015)
Федяєва В. Л. - Сучасні підходи до підготовки управлінських кадрів за магістерською програмою "Управління навчальним закладом (за типом)", Федяєва М. С. (2015)
Корольова І. І. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки менеджерів освіти (2015)
Одайник C. Ф. - Сучасні освітні технології як основа професіоналізму керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Жорова І. Я. - Модель формування готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними громадськими організаціями, Криницький Є. А. (2015)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічний потенціал "event-технології" (2015)
Левчук І. Б. - Становлення та розвиток благодійності як одного із напрямків просвітницько-громадської діяльності православних братств Волинської губернії (2015)
Нечипорук Л. І. - Волонтерський загін у загальноосвітньому навчальному закладі: соціально-педагогічний супровід і підтримка (2015)
Петрук Л. П. - Народні традиції як чинник соціалізації дитини дошкільного віку (2015)
Федоруц М. В. - Спортивний туризм як вагомий чинник формування соціальної компетентності старшокласників (2015)
Жорова І. Я. - Організаційно-методичні аспекти атестації педагогічних кадрів (70-80 роки ХХ століття) (2015)
Козловська І. М. - Становлення та розвиток змісту професійно-технічної освіти на засадах інтегративного підходу (2015)
Мешко Г. М. - Збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителя: ретроспективний аналіз, Мешко О. І. (2015)
Данилова О. І. - Чинники розвитку професійно-технічної освіти на Півдні України в 1958-1998 рр. (2015)
Кан О. Ю. - Іноземні мови як складова змісту освіти українських університетів ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Кохановська О. В. - Внесок провідних науковців другої половини ХІХ ст. у розвиток природничо-математичної освіти в Україні (2015)
Кузьменко Ю. В. - Висвітлення проблеми формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки у навчально-методичній літературі 80-х рр. ХХ ст. (2015)
Мусієнко В. С. - Періодизація розвитку проблеми формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України (1930-1991 рр.) (2015)
Падун Н. О. - Особливості організації виробничого навчання та навчально-виробничої практики в закладах профтехосвіти України (історичний аспект) (2015)
Пушинська А. А. - Формування духу мислення в молодших школярів засобами навчального діалогу в концепції В. Сухомлинського (2015)
Рощін І. Г. - Ретроспективний аналіз процесу формування програмно-інструктивної бази фізичного виховання учнів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2015)
Ткачук М. М. - Європейська педагогічна думка і розвиток ідеї національного виховання в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Абашина В. Н. - Языковые принципы, приемы и средства отображения когнитивного стиля автора (2013)
Андросов В. А. - Концептуализация эмоций в художественном дискурсе Ф. М. Достоевского (на материале романа "Бедные люди") (2013)
Антонюк О. В. - Прізвиська, мотивовані іменами та прізвищами носіїв (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2013)
Бессонова Л. Е. - Когнитивная оппозиция открытость/закрытость в политическом тексте: структурно-семантические особенности и модели организации, Сегал Н. А. (2013)
Брагина Э. Р. - Структурный тип Adj-N атрибутивно-субстантивных моделей двухкомпонентных терминологических словосочетаний в терминологии кибернетики в английском языке в сопоставлении с русским и украинским (2013)
Буданова С. Г. - Концептуализированное понятие "путь/дорога" в народном сознании (на примере русских обрядов и ритуалов) (2013)
Габидуллина А. Р. - Интерпретанта в учебном дискурсе (2013)
Гірняк С. П. - Мовно-культурна ситуація в Галичині кінця ХІХ століття очима Л. Василевського (2013)
Глущенко В. А. - Внутренние закономерности развития языка в курсе "Общее языкознание", Овчаренко В. Н. (2013)
Гусєва А. С. - Комунікативна подія в межах інтернет-блога: прагматичні типи висловлень (2013)
Дроздов О. В. - Лінгвістичний статус моделі перфекта з формою done у мезолекті карибського варіанта англійської мови (2013)
Євтушенко О. В. - Фазове членування дієслівного процесу та його зв’язок зі словотвором у французькій та російській мовах (2013)
Ермакова Н. В. - Девичий альбом как речевой жанр (2013)
Забашта Р. В. - Семантемная организация лексикона и типы номинативных позиций (2013)
Кадырова Л. Д. - Слова-гибриды в масс-медийном дискурсе: деривационные модели и особенности функционирования (2013)
Калугина Т. В. - Компоненты ономасиологического ряда со значением "уступка" (2013)
Карлова Т. Е. - Диахроническая ономасиология: в поисках метода (2013)
Касьяненко Н. Є. - Концепт слово в поетичній картині світу Ліни Костенко (2013)
Колесниченко Е. Л. - Парадоксальные высказывания в комическом дискурсе (на материале произведений М. М. Жванецкого) (2013)
Конюшкевич М. И. - Тенденции в методологии лингвистических исследований (2013)
Кравченко Э. А. - Анаграммирование как прием поэтики сокрытия имени в художественном тексте (2013)
Кравченко О. А. - Сублимирующие интенции в поэзии Вячеслава Иванова (2013)
Куварова Е. К. - О некоторых закономерностях распределения компонентов рассеянного вокатива в эпистолярном тексте (2013)
Курмакаева Н. П. - Безличность и смежные явления в современном русском языке (2013)
Лемеш В. Г. - Сучасні перспективи дослідження гендеру у просторі мас-медіа (2013)
Лисица А. А. - Наименования небесных объектов в английском и немецком языках (2013)
Малышева Е. В. - Специфика коммуникативного поведения участников ритуальной модели тактильного поведения личности (2013)
Мельник Я. Г. - Концепт "дурак" в русском лингвокультурном пространстве (2013)
Меньшиков И. И. - Местоимение как опорное слово главной части сложноподчинённого предложения (2013)
Мозговой В. И. - Когда и как "переводить" имена собственные (2013)
Моисеенко Т. А. - Вербализация игры в русском языке (2013)
Навроцька Н. А. - Методолoгічні основи дослідження семантики дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, в англійській, німецькій, іспанській та українській мовах (2013)
Новосёлова О. В. - Система интерактивных менасивных координат (2013)
Патлач Г. А. - Метафора как средство создания каламбура (2013)
Петров А. В. - Сложные адъективы с колоративным значением: семантико-словообразовательный и психолингвистический аспекты (на материале научных и научно-популярных текстов) (2013)
Піскунов О. В. - Учені Казанської школи про лінгвістичну реконструкцію (2013)
Просяник О. П. - Сущность социальность в теориях Г. Тарда, Э. Дюркгейма и Ф. де Соссюра (2013)
Рыжкович А. Ч. - Потенциал предложной системы языка в выражении темпоральных значений (русско-белорусские языковые параллели) (2013)
Романов А. А. - Комуникативно-функцио-нальная характеристика эмоциогенного фактора вербальной агрессии, Романова Л. А. (2013)
Русенко Т. И. - Лексико-семантическая группа существительных со значением запаха в структуре соответствующего лексико-семантического поля (на материале "Словаря русских народных говоров") (2013)
Сивова Т. В. - Цветовое пространство гексалогии К.Г. Паустовского "Повесть о жизни" (2013)
Сидоренко Е. Н. - Аббревиатурные образования в эргонимии Донетчины (2013)
Синявская О. Е. - Советский нейминг в коммуникативно-функциональном аспекте (2013)
Сырова О. В. - Интертекстемы как средство языковой игры (на примере шуток студентов-филологов) (2013)
Ситнікова Н. Є. - Шляхи формування самоосвітньої компетентності учнів (2013)
Соловей О. Є. - Поезія зупиненого руху (до розуміння базової концептології модернізму в ліриці В. Свідзінського й В. Стуса) (2013)
Соснина Л. В. - Модели универбализаций конструкций с атрибутивным значением (2013)
Ткаченко Є. М. - Топоніми давньотюркського походження із неізафетним змістом (декілька етимологічних пояснень по топонімії Слобожанщини – Ізюм, Єрик – Ярок, Байрак) (2013)
Тукова Т. В. - Эволюция системы современного русского языка: основы методологии (2013)
Филатова Е. В. - Синтагма в интерпретации И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, Филатов В. А. (2013)
Шемелева Т. В. - Дейктичность категории притяжательности в современном русском языке (2013)
Яковенко М. В. - Сопоставительный анализ русских, украинских и английских фамилий отонимного происхождения (2013)
Ярошенко Н. А. - Сочетаемость лексемы вера ‘убежденность в существовании Бога’ в аспекте дискурсивного анализа словообразовательного гнезда (2013)
Моклячук Л. І. - Концептуальні аспекти національної стандартизації органічного сільськогосподарського виробництва, Плаксюк Л. Б. (2015)
Дем’янюк О. С. - Продовольча безпека України в контексті змін клімату (2015)
Коніщук В. В. - Класифікація торфових боліт у розвитку і типології гелоландшафтів (2015)
Рідей Н. М. - Науково-методичне забезпечення комплексного моніторингу агросфери, Кучеренко Ю. А. (2015)
Палапа Н. В. - Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води (2015)
Tertychna O. - Ecological and safe methods of purification of poultry plants sewage, Borodai V., Mineralov O., Stepanov R. (2015)
Шумигай И. В. - Влияние нитратов подземных вод на состояние здоровья населения (2015)
Голубченко В. Ф. - Вміст важких металів у ґрунтах Одеської області, Куліджанов Е. В., Лаптєва О. А. (2015)
Яцук І. П. - Особливості забезпечення мікроелементами ґрунтів України, Панасенко В. М., Науменко А. С., Венглінський М. О., Годинчук Н. В. (2015)
Сайдак Р. В. - Гидротермический режим осушаемых почв в условиях климатических изменений, Дацько М. О. (2015)
Моклячук Л. І. - Особливості природних цеолітів – носіїв мікроелементів у землеробстві, Нікітіна Б. В., Ліщук А. М., Циба М. М. (2015)
Корнілова Н. А. - Морфологічні характеристики кімнатних декоративних рослин за впливу рідких органо-мінеральних добрив, Мінералов О. І., Вагалюк Л. В., Колесник Н. Л. (2015)
Дрегваль О. А. - Вплив мікробного препарату Бактофунгін-LS на персикову попелицю в умовах теплиці, Власенко О. Г., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Заблоцька О. С. - Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в умовах водної культури, Опанащук Н. М. (2015)
Власюк О. С. - Вплив термінів сівби і норм висіву на забур’яненість і врожайність пшениці озимої (2015)
Бойко А. Л. - Скринінг фітовірусів компонентів лісових екосистем та прилеглих територій, Опришко Н. О., Бойко О. А., Тарасенко Г. А., Орловський А. В., Орловська Г. М., Мороз В. В. (2015)
Дерев’янко С. В. - Антигенні та імуногенні властивості виробничих штамів Porcine teschovirus (2015)
Кириченко А. М. - Молекулярно-біологічна характеристика ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі, Антіпов І. О., Гринчук К. В. (2015)
Винничук Т. С. - Видовой состав почвенной фитопатогенной микофлоры в агроценозе пшеницы озимой, Парминская Л. М. (2015)
Чайка В. М. - Екологічні та фенологічні характеристики комах родини Tortricidae в яблуневих садах, Петрик О. І., Лісовий М. М., Лікар Я. О. (2015)
Glushchenko L. - Medicinal plants adapted to the conditions of Steppe Ukraine: conservation and enrichment of biodiversity, Kir’yan V., Boguslavskiy R. (2015)
Микитин Т. В. - Гніздування та організаційна структура фуражування мурашок у лісових екосистемах Українських Карпат (2015)
Вітаємо лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік (2015)
Анатолію Семеновичу Заришняку – 60 (2015)
Абдулвахид Длшад Нихад - Основные компоненты в структуре долгосрочного прогноза при отборе и организации занятием спортом детей на начальном этапе многолетней подготовки спортсменов (2017)
Ажиппо А. - Развитие гибкости школьников 5 – 6-х классов под влиянием занятий чирлидингом, Бала Т. (2017)
Андрєєва О. - Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання, Головач І., Хрипко І. (2017)
Ашанін В. - Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів з використанням інформаційних технологій, Ровний А., Пасько В., Полторацька Г., Войтенко М. (2017)
Босько В. - Вплив технології початкового навчання плаванню на показники технічної підготовленості дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу (2017)
Гант О. - Профілактика агресивної поведінки у танцювальному дуеті, Ткачов С., Валюх Е. (2017)
Гончаров А. - Уровень физического состояния здоровья и физической подготовленности организма борцов – ветеранов спорта, Рубан Л., Ананченко К. (2017)
Гринько В. - Вплив занять аеробного характеру на спеціальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) настільний теніс, Куделко В. (2017)
Кизім П. - Вплив класичного танцю на рівень технічної підготовленості спортсменів в акробатичному рок-н-ролі на етапі попередньої базової підготовки, Гуменюк С., Батєєва Н. (2017)
Кийко А. - Вплив інтервального гіпоксичного тренування на показники фізичної підготовленості кваліфікованих альпіністів, Мулик В. (2017)
Луценко Л. - Основополагающие факторы долгосрочных критериев и отбора детей на первом этапе многолетней спортивной подготовки в гимнастических и танцевальных видах спорта, Артемьева Г., Чичкунова М. (2017)
Маленюк Т. - Індивідуальна програма бігової роботи легкоатлеток-стаєрів на заняттях підвищення спортивної майстерності при підготовці до кросового сезону (2017)
Мулик В. - Структура та зміст змагальних програм кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі, Луценко Ю., Таран Л. (2017)
Окунь Д. - Исследование взаимосвязи между показателями физической подготовленности и основными элементами техники юных гребцов-слаломистов, Мулик Е. (2017)
Первачук Р. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов, Тропин Ю., Романенко В., Чуев А. (2017)
Півень О. - Ефективність побудови навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15 – 17 років протягом річного макроциклу з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Дорофєєва Т. (2017)
Таран Л. - Воздействие большой нагрузки аэробного характера с использованием передвижения на лыжероллерах на функциональное состояние организма лыжников-гонщиков 15 – 16 лет (2017)
Тодорова В. - Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки) (2017)
Футорний С. - Сучасні технології, які використовуються в процесі фізичного виховання і реабілітації при порушеннях постави і плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку, Носова Н., Коломієць Т. (2017)
Шутєєв В. - Зміни у підготовленості спортсменів, які займаються легкоатлетичним спринтом в умовах спеціалізованого спортивного клубу (2017)
Бондаренко С. И. - Высокотемпературные сверхпроводники семейства (RE)Ba2Cu3O7– и их применение (Обзор), Коверя В. П., Кревсун А. В., Линк С. И. (2017)
Burmistrov S. N. - On the lifetime of metastable metallic hydrogen, Dubovskii L. B. (2017)
Нацик В. Д. - Туннельно-термоактивационный механизм диффузии вакансий в квантовом кристалле, Смирнов С. Н. (2017)
Gabovich A. M. - How does the break-junction quasiparticle tunnel conductance look like for d-wave superconductors?, Voitenko A. I. (2017)
Bondarenko S. I. - Dynamics of trapped magnetic flux in superconducting FeTe0.65Se0.35, Bludov A. N., Koverya V. P., Link S. I., Sivakov A. G., Timofeev V. P., Gawryluk D. J., Puźniak R., Wiśniewski A. (2017)
Кирман М. В. - Непрерывное и скачкообразное перемагничивание молекулярного ферримагнетика, Васильев Л. А., Моргунов Р. Б. (2017)
Zubov E. - Magnetic and magnetocaloric properties of the La0.9–xAgxMn1.1O3 compounds, Pashchenko A., Nedelko N., Radelytskiy I., Dyakonov K., Krzyżewski A., Ślawska-Waniewska A., Dyakonov V., Szymczak H. (2017)
Ходько А. Т. - Физико-химические процессы в зародышевой растительной ткани при переходе в состояние холодового анабиоза и хранении при температуре жидкого азота, Лысак Ю. С. (2017)
Shubnyi V. O. - Density of states of Dirac–Landau levels in a gapped graphene monolayer under strain gradient, Sharapov S. G. (2017)
Berkutov I. B. - Germanium quantum well with two subbands occupied: kinetic properties, Andrievskii V. V., Komnik Yu. F., Mironov O. A. (2017)
Drobyshev A. - Refractive indices vs deposition temperature of thin films of ethanol, methane and nitrous oxide in the vicinity of their phase transition temperatures, Aldiyarov A., Sokolov D., Shinbayeva A., Tokmoldin N. (2017)
Matyjasik S. - Спонтанная поляризация нестехиометричного сегнетоэлектрика NaNO2 в области низких температур, Шалдин Ю. (2017)
Милославский В. К. - Спектр поглощения тонких пленок твердых растворов KPb2(Cl1–xBrx)5, Коваленко Е. Н., Юнакова О. Н., Юнаков Н. Н. (2017)
Брауде И. С. - Влияние деформации на структуру полиимида ПМ-А при низких температурах, Гальцов Н. Н., Гейдаров В. Г., Кириченко Г. И., Лотоцкая В. А., Плотникова Ю. М. (2017)
Бакай А. С. - О низкотемпературном скольжении по межзеренной границе, Лазарев Н. П. (2017)
Стржемечный М. А. - Уединенная сферическая примесь в кристалле благородных газов, Данчук В. В., Легченкова И. В. (2017)
Колодяжная М. П. - LiCoPO4 — пироэлектрик?, Звягина Г. А., Билыч И. В., Жеков К. Р., Харченко Н. Ф., Филь В. Д. (2017)
Григорчак І. І. - Клатратні напівпровідникові мультифероїки, синтезовані в системі GаSe-NaNO2-FeSO4. Вплив коінтеркаляції, Іващишин Ф. О., Борисюк А. К., Швець Р. Я., Кулик Ю. О. (2017)
Пиза Д. М. - Анализ эффективности адаптивного поляризационного фильтра в условиях одновременного воздействия активных и пассивных помех, Семенов Д. С., Мороз Г. В. (2017)
Ципоренко В. В. - Дослідження швидкодії безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням, Ципоренко В. Г., Хоменко М. Ф. (2017)
Братусь О. В. - Cистема підтримки прийняття рішень з адаптивними блоками відновлення та прогнозування сонячних радіофлюксів (2017)
Вовк С. М. - Метод численного дифференцирования зашумленных данных с выбросами (2017)
Касянчук М. Н. - Построение модифицированной совершенной формы системы остаточных классов с использованием факторизации (2017)
Чопоров С. В. - Гибридное представление сплошных тел с использованием неявных и параметрических функций (2017)
Чуб І. А. - Моделювання надзвичайної ситуації з вибухом хмари газоповітряної суміші, Новожилова М. В., Матухно В. В. (2017)
Гороховатский В. А. - Исследование результативности структурных методов классификации изображений с применением кластерной модели данных, Путятин Е. П., Столяров В. С. (2017)
Журавська І. М. - Синтез маршрутів суб-роїв безпілотних апаратів з використанням нейронної мережі хопфілда для обстеження територій, Мусієнко М. П. (2017)
Коробчинський М. В. - Особливості прогнозування результатів матчів у кіберспорті, Чирун Л. Б., Висоцька В. А., Нич М. О. (2017)
Данильченко А. О. - Розпаралелювання модифікованого u1052 методу гілок та меж для розв’язання задачі про паросполучення зі зникаючими дугами (2017)
Имамвердиев Я. Н. - Обнаружение аномалий в сетевом трафике на основе информативных признаков, Сухостат Л. В. (2017)
Кузьма К. Т. - Обчислювальна технологія перевірки рівня знань на основі методу послідовного аналізу (2017)
Фауре Э. В. - Факториальное кодирование с исправлением ошибок (2017)
Oliinyk A. - Information technology of diagnosis models synthesis based on parallel computing, Subbotin S., Skrupsky S., Lovkin V., Zaiko T. (2017)
Yelmanova E. S. - No-reference quantitative assessment of generalized contrast for complex images, Romanyshyn Y. M. (2017)
Луценко И. А. - Разработка метода верификации критерия для оптимизации операционных процессов с распределенными параметрами, Фомовская Е. В., Оксанич И. Г., Сердюк О. Ю. (2017)
Morkun V. S. - Automatic control of the ore suspension solid phase parameters using high-energy ultrasound, Morkun N. V., Tron V. V. (2017)
Нагорный В. В. - Автоматизированное управление режимами резания на основе прогноза индивидуального ресурса режущего инструмента (2017)
Сафоник А. П. - Дослідження та автоматизація реакторів біологічного очищення стоків при контролі концентрації кисню, Клепач М. І., Таргоній І. М. (2017)
Корнеев С. В. - Операционная система искусственного интеллекта: базовые определения (2016)
Горго Ю. П. - Кібернетично-психофізіологічний підхід до визначення штучного інтелекту (2016)
Агарков А. В. - Виділення рухомих об’єктів на основі використання часових послідовностей (2016)
Ахметшина Л. Г. - Метод адаптивного улучшения слабоконтрастных изображений на основе нечетких преобразований, Егоров А. А. (2016)
Сажок М. М. - Текстонезалежне розпізнавання дикторів із застосуванням іншомовного корпусу, Селюх Р. А., Федорин Д. Я., Юхименко О. А. (2016)
Сергеєв Д. С. - Комп’ютерне моделювання когнітивного аспекту обробки природної мови на основі природно-мовної бази знань (2016)
Шкільняк С. С. - Секвенційні числення логік безкванторно-функціональних рівнів, Волковицький Д. Б. (2016)
Белей О. І. - Побудова індикативної матриці управління в експертній системі торговельного підприємства, Тріль Г. М. (2016)
Кравцов С. Л. - Система дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных культур в масштабе отдельного хозяйства, Голубцов Д. В., Лепесевич Е. В., Лапаник С. А. (2016)
Lazarenko D. V. - Usage of artificial neural networks in the energy sector (2016)
Марголін О. Г. - Система виявлення інформації у текстових повідомленнях користувачів (2016)
Писаренко Ю. В. - Применение концепции создания интеллектуальной системы "Управление_ТЭП" для агротехнологий, изящного садоводства, благоустройства (2016)
Budichenko V. O. - Real-time health monitoring via ECG analysis, Panchenko T. V. (2016)
Афтанюк В. В. - Численное моделирование напряженно-деформированного состояния лопаток судового осевого насоса, Афтанюк А. В. (2017)
Голіков В. А. - Розвиток сучасної теорії і практики технічної експлуатації морського і річкового флоту: концепції, методи, технології, Онищенко О. А. (2017)
Голікова В. В. - Професійно орієнтована мотивація як вагомий чинник і передумова успішної навчально-виробничої діяльності курсантів морських ВНЗ, Шевченко О. І. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського