Старкова О. В. - Особливості та способи реалізації високошвидкісної відеозйомки, Герасименко К. В., Арестов А. В., Нестеренко Н. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Еволюційна траєкторія дефініції "Організаційно-технологічна надійність" у застосуванні до будівельно-інвестиційних проектів (2017)
Берідзе Т. М. - Управління підприємством на засадах теорії виробничих систем, Лохман Н. В. (2017)
Невмержицька О. - Теоретичні основи формування педагогічних здібностей майбутніх вчителів іноземної мови (2017)
Wasacz-Krztoс J. - Programy do nauki spiewu w gimnazjach galicji zachodniej w dobie autonomii w swietle sprawozdaс szkolnych (2017)
Nidecka E. - Muzyka wspуіczesna w swietle pedagogicznej interpretacji dzieіa muzycznego – propozycja metodyczna (2017)
Зайченко Н. - Педагогічне настановлення Консепсьон Ареналь стосовно ставлення до засуджених осіб (2017)
Курач М. - Методика навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій засобами комп’ютерної техніки (на прикладі геометричного і проекційного креслення), Нищак І. (2017)
Пантюк Т. - Емоційно-естетичний розвиток дитини-дошкільника у системі "Реджо-педагогіки”, Воробель М. (2017)
Матієшин І. - Компоненти професійної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Задільська Г. - Сучасні технології формування англомовної компетенції у писемному мовленні у студентів-філологів ВНЗ (2017)
Fink K. - Szkolnictwo muzyczne we Lwowie w okresie miкdzywojennym (1918 – 1939) (2017)
Тур О. - Класифікація методів формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Марчук М. - Аналіз методик навчання візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів, Осадча К. (2017)
Scibor J. - Dojrzalosc i wielostronnosc interpretacji literackiego utworu muzycznego (2017)
Шайнер А. - Іншомовна підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів у контексті вимог Болонського процесу (2017)
Сяська Н. - Підготовка майбутніх філологів до професійної діяльності: сучасні виклики, полікультурні засади навчання (2017)
Загородня А. - Компаративістичний аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів Республіки Польщі та України (2017)
Розлуцька Г. - Організаційні умови становлення першого релігійного вищого навчального закладу в Закарпатті (2017)
Лучанінова О. - Функціонування виховної системи технічного ВНЗ в аспекті дисертаційного дослідження: педагогічний експеримент (2017)
Кравець Р. - Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ (2017)
Гайдук С. - Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетентності дітей дошкільного віку (2017)
Безлюдна В. - Зміна характеру професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу (2017)
Баклаженко Ю. - Компоненти змісту навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем (2017)
Popowicz O. - Ksztaіcenie dzieci i mіodzieїy ukraiсskiej w zakresie gry na bandurze w Przemyslu po II wojnie swiatowej (2017)
Oliwa G. - Ekspresja wokalna dzieci i mіodzieїy na zajкciach chуru w szkole ogуlnoksztaіcacej w Polsce (2017)
Dymon M. - Partycypacja gimnazjalistуw w kulturze muzycznej (2017)
Камінська М. - Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію автентичної пісенної традиції (2017)
Маляров О. - Значення педагогічного менеджменту для професійної діяльності педагога (2017)
Зубрицький І. - Ретроспективний погляд на розвиток педагогічних часописів Східної Галичини 20 – 30-х рр. ХХ ст. (2017)
Мисько В. - Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака (2017)
Котловський А. - Рефлексивний підхід до процесу організації самостійної роботи майбутніх економістів з навчання англійської мови (2017)
Білан Н. - Використання ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2017)
Вітюк І. - Загальна характеристика сучасних освітніх технологій (2017)
Мудрян В. - Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2017)
Талалай Ю. - Дидактичні моделі формування багатомовної особистості учня в процесі навчання іноземної мови: модель факторів і динамічна модель (2017)
Герасимчук В. - Антиалкогольна пропаганда як важливий фактор гігієнічного виховання молоді на Закарпатті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Коразоглю (Геділ) Ф. - Діагностування взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у полікультурному вихованні дошкільників (2017)
Ракович В. - Аналіз методологій розробки ігрових додатків для соціальних мереж (2017)
Бровко К. - Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу (2017)
Анатичук Л. І. - Оптимальне керування часовою залежністю температури охолодження в термоелектричних пристроях, Вихор Л. М., Коцур М. П., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я. (2016)
Рашіт Ахиска - Термоелектрика в Туреччині, Гюнай Омер (2016)
Горський П. В. - Граткова теплопровідність термоелектричних матеріалів на основі Zn-Cd-Sb (2016)
Монтассер С. Тахат - Механічні й термоелектричні властивості багатошарового гібридного композита Cu/SiC/Gr з металевою матрицею (2016)
Шафранюк В. П. - Дослідження релаксації механічних напруг у реальних кристалах методом рентгенівського дифракційного муару (2016)
Рогачова О. І. - Термоелектричні й механічні властивості напівпровідникових твердих розчинів (Bi1-xSbx)2Te3 (x = 0:0.07), Мартинова К. В., Бондаренко А. С. (2016)
Маник О. М. - Особливості електронної будови гібридних орбіталей і міжатомної взаємодії в кристалах антимоніду кадмію, Маник Т. О., Білинський-Слотило В. Р. (2016)
Анатичук Л. І. - Стенд для градуювання термоелектричних перетворювачів теплового потоку, Кобилянський Р. Р., Константинович І. А., Лисько В. В., Пуганцева О. В, Розвер Ю. Ю., Тюменцев В. А. (2016)
Абдулхакимов У. І. - Модель термоелектричного пристрою для проведення теплових косметологічних процедур, Євдулов Д. В., Євдулов О. В., Набієв Н. А. (2016)
Максимук М. В. - Електронний блок керування термоелектричним передпусковим автомобільним нагрівником, Андрусяк І. С. (2016)
Анатичук Л. І. - Порівняльний аналіз термоелектричних та компресійних теплових насосів для індивідуальних кондиціонерів в умовах підвищених температур навколишнього середовища, Прибила А. В., Короп М. М. (2016)
Angelova M. - Methodology for internal communication during change management process (2016)
Круш П. В. - Теоретичні основи управління кадровим потенціалом підприємства, Дитиненко Т. В. (2016)
Шашина М. В. - Життєвий цикл підприємства як основа антикризового управління, Юхим Н. М. (2016)
Макалюк І. В. - Венчурний капітал як "фундамент" успішного стартапу, Задко К. В. (2016)
Трофименко О. О. - Цільові витрати на функціонування системи управління якістю (на прикладі підприємств автомобільної промисловості), Кобаль Д. В. (2016)
Марченко В. М. - Теоретичні основи кадрової політики сучасних підприємств, Хондока В. А. (2016)
Тюленєва Ю. В. - Елементи системи управління логістичними процесами підприємства, Майстренко Н. В. (2016)
Мартиненко В. П. - Методи управління валютним ризиком комерційного банку, Ширяєва Б. О. (2016)
Смоляр Л. Г. - Інноваційна діяльність як ключова передумова формування конкурентоспроможної продукції українських підприємств на міжнародному ринку, Сич О. О., Шарай І. В. (2016)
Дорошкевич Д. В. - Дослідження характерних особливостей та практики використання інформаційних систем для управління взаємовідносинами з клієнтами, Литвиненко І. С. (2016)
Войтко С. В. - Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (2016)
Корнілова Н. В. - Прогноз розвитку туризму в Україні на найближче десятиліття, Корнілова В. В. (2016)
Ліннік І. М. - Економічне обґрунтування фінансових результатів підприємства та напрямів підвищення ефективності його діяльності на прикладі ват "Меридіан" ім. С.П.Корольова, Погребняк А. Ю. (2016)
Довгань Л. Є. - Соціально-економічні аспекти розвитку машинобудівних підприємств в умовах нестабільного середовища, Мохонько Г. А., Ведута Л. Л. (2016)
Кривда Е. В. - Применение информационных технологий в отрасли сельского хозяйства, Крючковская А. В. (2016)
Гречко А. В. - Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Мельнікова О. М. (2016)
Маслова Н. О. - Особливості комунікаційної політики банків України, Хоменко Б. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Вступне слово головного редактора журналу Смоляр Л. Г. (2015)
Крейдич І. М. - Економічна природа інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства, Наконечна О. С., Наконечний І. В. (2015)
Хринюк О. С. - Особливості новаторських підходів до управління кадровим потенціалом підприємств, Орехова А. А. (2015)
Кавтиш О. П. - Автоматизація управління персоналом як фактор підвищення продуктивності праці, Максимішина О. В. (2015)
Зінченко О. А. - Фінансові підходи до моделювання інфраструктурно-інституційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг, Зінченко Д. С. (2015)
Ткаченко Т. П. - Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення, Степанюк В. Ю. (2015)
Мартиненко В. П. - Оцінка виробничого потенціалу підприємства, Усатюк В. В. (2015)
Шашина М. В. - Методи управління прибутком підприємства, Седун Р. С. (2015)
Марченко В. М. - Обгрунтування факторів впливу на вартість аграрних підприємств України, Мединцева М. О. (2015)
Воржакова Ю. П. - Оцінювання ефективності конкурентної політики поліграфічних підприємств (2015)
Круш П. В. - Система управління виробничим потенціалом підприємства в сучасних умовах, Бойко Т. О. (2015)
Войтко С. В. - До можливості розвитку найменш розвинених країн на засадах офшоризації, Кокоруз М. Б. (2015)
Мастюк Д. О. - Стан та тенденції розвитку ринку електроенергії України (2015)
Погребняк А. Ю. - Аналіз показників макроекономічної безпеки України, Грубар А. М., Ковальчук С. Є. (2015)
Кам’янська О. В. - Принципи організації логістичного сервісу на машинобудівних підприємствах, Лобортас П. В. (2015)
Овчарик Р. Ю. - Продуктивність аудиту в комп'ютерному середовищі, Верпека Г. Є. (2015)
Гречко A. В. - Шляхи зaпобігaння фіктивного бaнкрутствa в Укрaїні, Прокопенко Я. Г. (2015)
Шевчук Н. А. - Впрoвадження системи крi-пoказникiв як iнструменту фiнансoвoгo менеджменту на пiдприємствi, Гречухін О. С. (2015)
Круш П. В. - Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень, Хоменко Т. Ю. (2015)
Тульчинська С. О. - Управління digital-маркетингом підприємства, Сегеда Є. І. (2015)
Содержание (2014)
Алюшин Ю. А. - Пластический изгиб толстых полос для сварных труб, Самусев С. В., Жигулев Г. П. (2014)
Бондаренко Ю. В. - Математична модель оцінки неоднорідності деформації при осадці, Белоконь Ю. О., Васильченко Т. О. (2014)
Гайкова Т. В. - Построение регрессионной модели для определения предела прочности слоистого металла в зависимости от режимов термообработки, Черныш А. А., Пузыр Р. Г. (2014)
Денищенко П. Н. - Исследование процесса осесимметричной вытяжки в штампе с вращающимся прижимом на основе конечно-элементного анализа, Коваленко В. М., Королёв К. Г. (2014)
Иванов К. М. - Допустимые зависимости скоростей деформации от деформаций в однонаправленных процессах, Винник П.М. (2014)
Калюжный В. Л. - Сравнительный анализ эффективности процесса комбинированной вытяжки в двухконусных матрицах и матрице специального профиля, Запорожченко А. С. (2014)
Ларин С. Н. - Влияние анизотропии механических свойств заготовки на предельные возможности изотермического деформирования куполообразных оболочек в режиме ползучести, Платонов В. И., Яковлев Б. С., Коротков В. А. (2014)
Михалевич В. М. - Узагальнення експериментально-аналітичної методики оцінки НДС бічної поверхні циліндричних заготовок при вісесиметричному осадженні, Добранюк Ю. В., Матвийчук В. А., Трач Є. А. (2014)
Федоринов В. А. - Математическая модель технологических настроек ЛПМ ТЛС 2850 Ашинского металлургического завода для горячей и холодной правки листов, Барабаш А. В., Гаврильченко Е. Ю., Грибков Э. П. (2014)
Яковлев С. С. - Математическая модель операции ротационной вытяжки с утонением стенки трубных заготовок из анизотропного материала и разделением очага деформации, Трегубов В. И., Пилипенко О. В., Пасынков А. А. (2014)
Алиева Л. И. - Элементы штамповки в процессах ковки крупных поковок, Жбанков Я. Г., Злыгорев В. Н., Таган Л. В. (2014)
Кухарь В. В. - Смещенный объём и степень деформации при формообразовании профиля заготовки продольным изгибом (2014)
Розов Ю. Г. - Совершенствование конструктивных и технологических параметров изготовления трубчатых изделий с профилированной внутренней поверхностью (2014)
Яковлев С. С. - Оценка технологических параметров операции изотермического выдавливания внутренних концевых утолщений, Перепелкин А. А. (2014)
Аргат Р. Г. - Теоретическое определение коэффициента трения в операциях вытяжки листовых заготовок, Драгобецкий В. В., Пузырь Р. Г. (2014)
Васильків В. В. - Методика вибору ефективних технологічних процесів виготовлення гвинтових і шнекових заготовок (2014)
Калюжный А. В. - Интенсификация процесса раздачи осесимметрических трубчатых заготовок, Пиманов В. В., Олександренко Я. С., Куликов И. П. (2014)
Пузырь Р. Г. - Совершенствование методики расчета потребного крутящего момента при горизонтальном радиально-ротационном профилировании ободьев колес, Залесов М. Д., Драгобецкий В. В. (2014)
Фролов Е. А. - Ударно-динамическая листовая штамповка титановых сплавов с использован, Кравченко С. И., Носенко О. Г., Бондарь О. В. (2014)
Шамарин Ю. Е. - Высокоскоростная штамповка деталей радиогидроакустических буев, Холявик О. В. (2014)
Рябичева Л. А. - Cравнительный анализ прессования порошков на основе меди, Негрей Ю. А., Белошицкий Н. В., Войнова Е. В. (2014)
Сынков Ю. С. - Получение проволоки из стружки методами экструзии, Сынков А. С., Бейгельзимер Я. Е. (2014)
Алдунин А. В. - Исследование закономерностей формирования структуры при горячей прокатке полос низкоуглеродистой стали (2014)
Василев Я. Д. - Разработка режимов деформации при производстве тонкой и особо тонкой жести методом двойной прокатки на прокатно-дрессировочном стане 1400, Дементиенко А. В., Самокиш Д. Н., Замогильный Р. А. (2014)
Грибков Э. П. - Автоматизированное проектирование технологических режимов прокатки композиций, включающих порошковые материалы (2014)
Доброносов Ю. К. - Экспериментальное исследование влияния процесса локальной термомеханической обработки на микроструктуру сварного соединения, Дмитриев С. А., Измайлов М. С., Семенов В. М. (2014)
Ершов С. В. - Теоретическое исследование прямолинейности выхода из валков шпунтовой сваи корытного типа, Мельник С. Н., Самохвал В. М., Кравченко Е. А. (2014)
Загорянський В. Г. - Расчет энергосиловых параметров при горячей прокатке коррозионно-стойких биметаллических листов (2014)
Медведев В. С. - Теоретическое исследование течения металла в закрытом балочном калибре методом конечных элементов, Боровик П. В., Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2014)
Романюк Р. Я. - Аналіз методів оцінки поздовжньої стійкості процесу тонколистової прокатки (2014)
Сатонин А. В. - Регрессионное математическое моделирование энергосиловых параметров процесса горячей прокатки сортовых полосовых профилей, Коробко Т. Б., Коренко М. Г. (2014)
Сатонин А. В. - Экспериментальное исследование процесса горячей прокатки листов и полос в вертикальных валках, Переходченко В. А., Доброносов Ю. К., Махмудов К. Д. (2014)
Сатонин А. В. - Определение оптимальных значений силы противоизгиба рабочих валков при холодной прокатке тонких полос, Присяжный А. Г., Коренко М. Г., Настоящая С. С. (2014)
Стірманов Я. М. - Визначення механічних характеристик біметалу алюміній-мідь, отриманого зварюванням вибухом, на основі побудови діаграм "зусилля-деформація" (2014)
Черкасов К. Е. - Опыт производства проката из коррозионностойкой стали марки 13ХФА в условиях широкополосного стана горячей прокатки 2000 ОАО "ММК", Семенов П. П., Васильев И. С., Мухин В. В., Федин А. Г. (2014)
Горбач Е. В. - Прогнозирование износостойкости инструмента для тангенциальной обкатки трубчатых заготовок, Паламарчук В. А., Середа В. Г. (2014)
Карнаух С. Г. - Разработка оборудования для отрезки сортового проката (труб), Чоста Н. В., Карнаух Д. С. (2014)
Кожевников А. В. - Комплексные исследования и разработки эффективных систем управления и контроля главных приводов листовых прокатных станов (2014)
Корчак Е. С. - Влияние параметров системы уравновешивающих цилиндров на динамику хода приближения ковочных прессов с насосно-аккумуляторным приводом (2014)
Роганов М. Л. - Обзор исследований ударных стендов для испытания изделий машиностроения на ударное нагружение, Абрамова Л. Н., Грановский А. Е., Роганов Л. Л. (2014)
Путноки А. Ю. - Вибродинамические процессы в клетях ШПС 1680 (2014)
Чигиринский В. В. - Повышение свариваемости низколегированной стали, Леготкин Г. И., Слепынин А. Г., Шейко С. П. (2014)
Явтушенко А. В. - Задачи и методы синтеза исполнительных механизмов механических прессов (2014)
Профессор Сатонин Александр Владимирович (памяти товарища) (2014)
Аннотации (2014)
Содержание (2015)
Алюшин Ю. А. - Центробежные силы в энергетической модели механики (2015)
Чигиринский В. В. - Экспериментально-теоретический анализ влияния напряженного состояния пластической среды на структурные превращения низколегированной стали, Дыя Х., Кнапински М., Шейко С. П. (2015)
Путноки А. Ю. - Анализ и моделирование сложных реологических сред в условиях термомеханического нагружения (2015)
Dyja H. - Physical simulation of microstructure evolution of the specimens made of 30MnB4 steel, Koczurkiewicz B., Laber K., Knapiński M. (2015)
Bajor T. - Numerical analysis of the extrusion rate influence on course of the deformation process of AZ31 magnesium alloy rod by modified ecae method, Dyja H., Krakowiak M. (2015)
Алиева Л. И. - Энергетический анализ процесса комбинированного выдавливания стержневых деталей с фланцем, Гончарук К. В., Шкира А. В. (2015)
Ленок А. А. - Определение интегральных характеристик напряженного состояния точки при пластической деформации в условиях объемного нагружения, Ечин С. М. (2015)
Чигиринский В. В. - Решение прикладных задач теории пластичности полуобратным методом, Матюхин А. Ю. (2015)
Михалевич В. М. - Аналітичне представлення радіуса торців циліндричних заготовок під час вісесиметричного осадження, Добранюк Ю. В., Трач Є. А. (2015)
Федоринов В. А. - Конечно-элементное моделирование процесса правки волнистости на листоправильных машинах, Гаврильченко Е. Ю., Завгородний А. В. (2015)
Завгородний А. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния обечаек при их формовке на листогибочных машинах, Настоящая С. С. (2015)
Титов В. А. - Метод экспериментально-аналитического построения кривых деформирования материалов при испытании на изгиб. Сообщение 1, Гараненко Т. Р. (2015)
Титов А. В. - Моделирование повторной операции выглаживания методом конечных элементов, Шмелёва Л. В., Кириенко Е. А., Герасимова О. В. (2015)
Чигиринский В. В. - Моделирование динамического взаимодействия смежных клетей прокатного стана, Путноки А. Ю. (2015)
Путноки А. Ю. - Математическая модель динамики прокатки при заполнении полосой чистовой группы клетей широкополосного стана (2015)
Грибков Э. П. - Математическое моделирование процесса плющения порошковой проволоки (2015)
Загорянский В. Г. - Моделирование толщин слоев двухслойных биметаллических пакетов по коэффициенту неравномерности послойной деформации (2015)
Белевитин В. А. - Исследование особенностей использования трёхлучевого слитка для проектирования ресурсосберегающих технологий, Смирнов Е. Н., Коваленко С. Ю., Суворов А. В. (2015)
Маркова М. А. - Механизм заковки отверстия при ковке без оправки, Розов Ю. Г., Мкртчян Е. А., Сомкин А. Е. (2015)
Жбанков Я. Г. - Построение кривых течения металла в процессе горячей деформации, Чикота Я. М., Сасов П. А. (2015)
Драгобецкий В. В. - Управляемые эффекты при пластическом деформировании, Шаповал А. А., Мосьпан Д. В. (2015)
Хоменко О. І. - Оцінка якості матеріалів електротехнічного призначення, отриманих гарячим штампуванням, за їхньою мікроструктурою, Хоменко О. В., Баглюк Г. А. (2015)
Качан А. Я. - Технологическое обеспечение несущей способности деталей ГТД пластическим деформированием, Уланов С. А., Березовский Е. К. (2015)
Леготкин Г. И. - Концепция развития колесного производства автотранспортных средств в Украине, Слепынин А. Г., Козлов В. И. (2015)
Кухарь В. В. - Анализ технологических вариантов горячей объемной штамповки плоских сложнопрофильных поковок, Николенко Р. С. (2015)
Алиев И. С. - Комбинированное выдавливание полых конических деталей из заготовок различной формы, Гнездилов П. В. (2015)
Алиев И. С. - Технологические процессы штамповки радиальным выдавливанием в закрытых штампах, Абхари П. Б., Еремина А. А. (2015)
Найзабеков А. Б. - Изменение структуры медных сплавов при РКУ-прессовании, Лежнев С. Н., Кнапиньски М. Я., Курапов Г. Г., Волокитина И. Е. (2015)
Розов Ю. Г. - Перспективные технологии изготовления трубчатых изделий специального назначения с профилированной внутренней поверхностью (2015)
Маковей В. А. - Профилирование винтовых труб теплообменников обкаткой роликами, Проценко П. Ю., Мельник В. С. (2015)
Горбенко О. І. - Обгрунтування вибору теоретичного та експериментального дослідження процесу гнуття профільних труб, Горбенко І. І., Дубина В. І., Обдул В. Д. (2015)
Пузырь Р. Г. - Упрощение выражений для расчета компонент тензора напряжений на радиусе закругления профилирующего ролика при изготовлении обода колеса транспортного средства (2015)
Калюжний О. В. - Комбіноване витягування вісесиметричних порожнистих виробів із листових заготовок з різних матеріалів в двохконусній традиційній матриці та матриці спеціального профілю, Соколовська С. С. (2015)
Аргат Р. Г. - Классификация приемов по оптимизации сил контактного взаимодействия в технологических процессах изготовления деталей автомобилей листовой штамповкой и профилированием, Драгобецкий В. В., Пузырь Р. Г. (2015)
Широкобоков В. В. - Необходимость регулировки удельного усилия прижима при вытяжке, Обдул Д. В., Обдул В. Д., Широкобокова Н. В. (2015)
Капустян А. Е. - Влияние режимов прессования и спекания на пористость спеченных титановых изделий, Овчинников А. В., Павлов В. В., Шульга К. С., Шевченко В. Г. (2015)
Dyja H. - The use of dilatometer DIL 805A/D for prediction of microstructure of the steel wire rod for cold upsetting, Koczurkiewicz B., Laber K., Knapiński M. (2015)
Мазур В. Л. - Возможности и перспективы развития металлургии Украины (2015)
Бергеман Г. В. - Экспериментальное исследование сопротивления деформации сталей и определение параметров упрочнения-разупрочнения при горячей обработке давлением, Соколов С. Ф., Андреев В. В. (2015)
Бобарикин Ю. Л. - Управление механическими свойствами тонкой стальной углеродистой проволоки в процессе волочения, Авсейков С. В., Мартьянов Ю. В. (2015)
Матюхин А. Ю. - Распределение неравномерности деформации в металле и факторы, влияющие на ее образование (2015)
Леготкин Г. И. - Механизмы пластической деформации при изготовлении тонкостенного проката специального назначения, Слепынин А. Г., Драгобецкий В. В. (2015)
Путноки А. Ю. - Коэффициент выравнивания продольной разнотолщинности при заполнении непрерывной группы полосой (2015)
Анищенко А. С. - Разработка технологии кольцераскатки титановых поковок с повышенной коррозионно-усталостной прочностью, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2015)
Garstka T. - Experimental study of the power parameters in rolling process of high carbon steel wire rod, Dyja H., Laber K., Koczurkiewicz B. (2015)
Лабер К. - Влияние режимов термомеханической обработки на микроструктуру и свойства катанки диаметром 5,5 мм из стали марки C70D, Кочуркевич Б., Гарстка Т. (2015)
Завгородний А. В. - Автоматизированное проектирование и разработка рекомендаций по совершенствованию технологий процессов обработки давлением, используемых при непрерывном литье сортовых заготовок, Стриченко С. М., Левченко О. К. (2015)
Марков О. Е. - Экспериментальные исследования процесса интенсивной пластической деформации методами прокатки, Грибков Э. П., Федоринов М. В. (2015)
Федоринов М. В. - Исследование процесса нанесения тиснения на поверхность полосы методами прокатки, Грибков Э. П., Матвеев И. А. (2015)
Николаев В. А. - Погонные силы на валках клети кварто, Жученко С. В. (2015)
Корчак Е. С. - Исследование взаимосвязи декомпрессии рабочих цилиндров ковочных гидравлических прессов и разупрочнения металла поковки по окончании рабочего хода, Шинкаренко О. М. (2015)
Кавалек А. - Применение двух видов асимметрии в процессе прокатки толстых листов в чистовой клети стана 3600 (2015)
Карнаух С. Г. - Разработка оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки с применением нитинола, Карнаух Д. С., Чоста Н. В. (2015)
Кожевников А. В. - Корректировка настройки АСУ ТП широкополосного стана "1700" ПАО "Северсталь" в целях повышения качества проката и увеличения производительности, Сорокин Г. А., Кожевникова И. А. (2015)
Тарасов А. Ф. - Совершенствование технологических процессов и оснастки для деформирования порошковых заготовок с применением интенсивной пластической деформации, Бейгельзимер Я. Е., Павленко Д. В., Штерн М. Б. (2015)
Пам’яті Віталія Олексійовича Євстратова (2015)
Аннотации (2015)
Подрезова М. О. - Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2017)
Алексеенко М. В. - Развитие библиотечного дела на юге Украины в 30-40-е гг. XIX века: деятельность библиотечных комитетов в Одесском Ришельевском лицее (2017)
Бикова Т. М. - Відділ наукової обробки документів та організації каталогів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: історія та досягнення (2017)
Мерзлякова С. А. - Становление каталогов библиотеки Новороссийского университета (2017)
Соколов В. Ю. - Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність народних домів комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Гребцова И. С. - Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова (2017)
Левченко В. В. - Європейський вектор Одеси у розвитку бібліотечної справи СРСР у першій половині ХХ ст.: біоісторіографічний ракурс (2017)
Бачинська О. А. - Інформаційний потенціал періодичного видання "Amsterdam" для створення "образу" України початку ХVІІІ ст. (із фондів наукової бібліотеки ОНУ) (2017)
Великодная А. В. - Дарственные надписи в книжном фонде А. Г. Готалова-Готлиба (на материале одесских изданий) (2017)
Шершун Т. М. - Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2017)
Назаровець С. А. - Небезпека поширення псевдонаукових видань для розвитку науки в Україні, Назаровець М. А. (2017)
Швецова-Водка Г. М. - Українська метабібліографія (2017)
Власова О. І. - Роздуми про великого попередника (2017)
Інформація для авторів (2017)
Стрішенець О. - Інституціональний напрям як інструмент дослідження методологічних основ ринку (2017)
Варварук Ю. - Передумови інноваційного розвитку аграрного сектору в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Syschuk A. - The Mechanism of International Economic Sanctions Influence on the National Economy (Example of Russian Federation), Pavliha N., Teteruk O. (2017)
Стадницький Ю. - Економічний розвиток прикордонних із ЄС територій України в умовах дії Угоди про асоціацію Україна–ЄС (2017)
Маховський Д. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку (2017)
Ліпич Л. - Чинники впливу на формування системи оплати праці, Хілуха О., Кушнір М. (2017)
Більська О. - Соціальне інновування й концептуальний підхід до забезпечення ним керованих змін у соціумі (2017)
Загірняк Д. - Базова вища освіта: оцінювання прагматизму вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг (2017)
Коротя М. - Тарифоутворення на послуги транспортування газу та його розподілу серед газорозподільних підприємств України (2017)
Шворак А. - Актуальність розміру втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва на сьогодні (2017)
Strishenez O. - International Cooperation in the field of Environmental Management and Implementation of Global Environmental Projects, Zaкharchuk D. (2017)
Дуб А. - Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни, Баєтул Г. (2017)
Карлін М. - Кліматичні фінанси як умова подолання потепління у світі та в Україні (2017)
Кулинич М. - Особливості організації бухгалтерського обліку на фермерських господарствах України (2017)
Вихідні дані (2017)
Михальченко М. - Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді (2007)
Горбатенко В. - Ціннісні аспекти реформування політичної системи України (2007)
Вишняк О. - Від авторитарного президенціалізму до парламентської демократії (2007)
Ткаченко В. - Україна: проблеми національної ідентичності (2007)
Бортников В. - Особливості участі громадян в концептуальних моделях демократії (2007)
Вінничук Н. - Типологія політичної опозиції (2007)
Павлов О. - Сільська територіальна громада як складник політичної системи суспільства (2007)
Зелінська М. - Можливі моделі розвитку інституту президентства в Україні (2007)
Чувардинський О. - Групи інтересів у громадянському суспільстві (2007)
Сергєєв В. - Лобізм в Україні: можливості неурядових організацій (2007)
Сіленко А. - Інформаційні технології – новий імпульс для пошуку парадигми майбутнього суспільства (2007)
Готун А. - Еволюція процесу виборчих кампаній в мережі Інтернет (Досвід США і Великої Британії) (2007)
Іскакова Г. - Політичні процеси на пострадянському просторі: тенденції, протиріччя, перспективи (2007)
Андрусів В. - Нормативний дискурс формування європейської ідентичності (2007)
Меркотан К. - Трансформація європейських партійних систем: уроки для України (2007)
Перевезій В. - Новий закон про свободу совісті – засіб подолання чи загострення релігійної напруги? (2007)
Кафарський В. - Національний комунізм та його вплив на політичну організацію суспільства (2007)
Вчені визначають пріоритетні напрями досліджень (2007)
Україна в глобальному світі (2007)
Стьопін А. - Важливий чинник розбудови незалежної України (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 3 (23) журналу "Соціальна психологія" (2007)
Близняк М. - Інвентар міста Острога 1728 року (2017)
Мельник О. - Громадська діяльність Миколи Павловича Ковальського (2017)
Денисюк О. - Створення і функціонування Наукової бібліотеки відродженої Острозької академії (1994–2017 рр.) (2017)
Панько О. - Історико-архітектурний розвиток Лаврівського монастиря (2017)
Смирнов А. - Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності (2017)
Фініковський Ю. - Становлення особистості Данила Шумука: дитячі та юнацькі роки (1914–1934) (2017)
Олійник М. - Поділля напередодні запровадження НЕПу (2017)
Марчук В. - Структура купецьких торговельних закладів Волинського воєводства в 1921–1939 роках (2017)
Щеглов А. - Львівський гарнізон у період з 1921 по 1939 рік (2017)
Смоляк П. - Аматорські театральні гуртки товариства "Просвіта" в селах Тернопільського повіту в міжвоєнний період (2017)
Дашко В. - Діяльність польського підпілля в роки Другої світової війни на території Сарненщини (2017)
Дубляниця Т. - Інвентар 1556 року як джерело до історії вивчення володінь королеви Бони на Ковельщині (2017)
Власюк С. - Українська національно-демократична революція 1917–1921 років у регіональних шкільних підручниках з історії (2017)
Більо Л. - Комплектування та збереження фондів музеїв Волинської області (1991–2016 рр.) (2017)
Хеленюк А. - Любомир Роман Винар як дослідник і організатор науки (пам’яті вченого), Атаманенко А. (2017)
Димидюк Д. - Передумови та причини відновлення незалежного Вірменського царства наприкінці ІХ століття (2017)
Щепанський В. - Медична астрологія православних слов’ян у період раннього модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому Князівстві Литовському (2017)
Куцька О. - Взаємовідносини червоноармійців з цивільним населенням під час перебування радянських військ на території Польщі (кінець 1944 — початок 1945 рр.) (2017)
Трофимович В. - Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки (2017)
Трофимович В. - Мудраченко М. Друга партизанська бригада 1942–1944: від партизанщини до партизанства. Вінниця, 2015. 568 с., Сухих А. (2017)
Title, table of contents (2017)
Editorial board (2017)
Stefunko M. - Cadmium in the anthropogenic load on the biota, Zhilina V., Shadrunova I., Chekushina T. (2017)
Molokanova V. M. - Organization development project management in the system of synergetic knowledge, Petrenko V. O. (2017)
Uchitel A. - Increase in productivity of sintering machine and sinter quality by improvement of ore preparation for sintering, Dats N. (2017)
Kovalenko V. - Structural and functional analysis of tank containers (2017)
Fomin O. V. - Tests to determine the automatic braking systems characteristics of gondola cars of domestic production, Osmak V. E., Valigura M. Ja. (2017)
Stetsko A. А. - Development of classification for bearing system prestressed structures (2017)
Slavinska O. - The method of accounting infiltration of atmospheric precipitation to calculate drainage facilities, Savenko V., Usichenko O., Kvatadze A. (2017)
Parusov E. V. - Increasing the strength class of rolled steel made of high-carbon steel in the stream of continuous wire mill, Sahura L. V., Gubenko S. I., Sychkov A. B. (2017)
Movchan A. V. - Transformations with liquid phase presence in sintering of powder high-speed steel, Bachurin A. P., Chernoivanenko E. A. (2017)
Vorobev A. - Research of segregation zones of marginal rocks for prediction the rigidity of rocks roof and sides of mine workings, Demin V., Khodzhaev R., Demina T. (2017)
Zavarukhina E. - Action selectivity of consecutive use of collectors during flotation of copper-zinc ore, Shadrunova I., Orekhova N., Chekushina T. (2017)
Dyja H. - Development of forecasting method of change of transverse variation in wall thickness in case of cold rolling of pipes made of titanium alloys, Grigorenko V., Mishchenko O. (2017)
Содержание (2017)
Алиева Л. И. - 60 лет Обработке металлов давлением в ДГМА, Жбанков Я. Г. (2017)
Алюшин Ю. А. - Двухэтапные модели необратимой деформации на примере линейного растяжения (2017)
Драгобецкий В. В. - Определение компонент тензора деформаций, Пузырь Р. Г., Гайкова Т. В., Левченко Р. В. (2017)
Матюхин А. Ю. - Сравнительный анализ полученного аналитического решения осесимметричной задачи теории пластичности с численным методом (2017)
Грязев М. В. - Исследование напряженного состояния заготовки при раздаче трубы коническим пуансоном, Ларин С. Н., Пасынков А. А. (2017)
Добров И. В. - Разработка нового визиопластичного метода исследования процессов ОМД на примере осадки симметричной заготовки, Семичев А. В., Рубан В. Н., Коптилый А. В. (2017)
Орлова Е. П. - Анализ теории расчета энергосиловых параметров процесса вытяжки при штамповке деталей на листоштамповочных многопозиционных автоматах, Даирбекова Г. С. (2017)
Белошенко В. А. - Влияние комбинированной пластической деформации и отжига на внутреннее трение субмикрокристаллической меди, Пилипенко А. Н., Чишко В. В. (2017)
Жбанков Я. Г. - Повышение качества заготовок для энергетического машиностроения на основе применения способов комбинированного деформирования в процессах ковки, Самоглядов А. Д. (2017)
Розов Ю. Г. - Научное обоснование технологических режимов радиального обжатия прецизионных трубчатых изделий с профилируемой внутренней поверхностью (2017)
Калюжний В. Л. - Вплив тертя на формоутворення вісесиметричних порожнистих виробів із сталі 10 комбінованим витягуванням в одноконусній матриці, Соколовська С. С. (2017)
Фролов Я. В. - Исследование влияния геометрии пояска матрицы на течение алюминия в процессе МНРКУП, Зубко Ю. Ю., Ремез О. А., Ашкелянец А. В. (2017)
Бондаренко С. В. - Исследование зависимости температуры и степени деформации тонких участков профилированных полос при валковой разливке-прокатке с дополнительным тепловым сопротивлением, Гридин А. Ю., Шапер М. (2017)
Руденко Н. А. - Влияние добавки порообразователя на распределение относительной плотности неспеченных прессовок (2017)
Алиева Л. И. - Формоизменение в процессе комбинированного выдавливания полых деталей типа стакана, Алиев И. С., Картамышев Д. А., Чучин О. В. (2017)
Белошенко В. А. - Равноканальная многоугловая экструзия полимерных заготовок, полученных FDM-процессом, Бейгельзимер Я. Е., Возняк Ю. В., Савченко Б. М., Дмитренко В. Ю. (2017)
Марков О. Е. - Современные способы ковки тонкостеных деталей ответственного назначения, Шарун А. О., Косилов М. С., Инчаков Е. В. (2017)
Чухлеб В. Л. - Промышленное внедрение ресурсосберегающего процеcса ковки с рациональным режимом формоизменения уменьшенной прибыльной части слитков из корозионностойких сталей, Клемешов Е. С., Гринкевич В. А., Ярошенко О. А., Халезова Т. А., Фролов А. А., Дыя Х. (2017)
Мороз Б. С. - Влияние контактных условий и направления действия сил трения на напряженное состояние заготовки при горячем обратном выдавливании полых изделий, Пасхалов А. С., Гунин А. В. (2017)
Калюжный В. Л. - Горячая штамповка полых изделий из высокопрочного алюминиевого сплава с заданной проработкой структуры металла пластической деформацией, Горностай В. Н., Гулюк А. А., Олександренко Я. С. (2017)
Сикульский В. Т. - Расчет основных параметров симметричного формоизменения монолитных ребристых панелей двойной кривизны последовательным деформированием, Тараненко М. Е., Кащеева В. Ю., Сикульский С. В. (2017)
Ларин С. Н. - К оценке напряженного состояния материала заготовки в процессе пневмоформовки многослойных листовых конструкций с прямоугольными каналами, Платонов В. И., Чарин А. В. (2017)
Попивненко Л. В. - Исследование особенностей прессования и спекания высокопористых материалов, изготовленных с применением различных порообразователей, Руденко Н. А., Ищенко В. А. (2017)
Попивненко Л. В. - Анализ факторов, определяющих прочность формуемых порошковых материалов в закрытых пресс-формах, Щасная К. О. (2017)
Павленко Д. В. - Особенности уплотнения спеченных титановых сплавов методами обработки давлением (2017)
Огинский И. К. - Исследование деформационно-скоростных параметров непрерывной сортовой прокатки, Ремез О. А. (2017)
Василев Я. Д. - Повышение точности расчета коэффициента трения при холодной полосовой прокатке, Замогильный Р. А., Самокиш Д. Н., Олейник А. В. (2017)
Василев Я. Д. - Экспериментальное исследование влияния натяжения на силу прокатки и кривые пластичности при холодной прокатке, Самокиш Д. Н., Замогильный Р. А., Железнов Д. В. (2017)
Максименко О. П. - Теоретический анализ момента при прокатке с натяжением полосы, Присяжный А. Г., Кухарь В. В., Кузьмин Е. В. (2017)
Найзабеков А. Б. - Обзор дефектов поверхности при холодной прокатке, Талмазан В. А., Ержанов А. С., Ерназарова Ф. М., Калдыбекова А. Т. (2017)
Гогаев К. А. - Технология производства деталей из бейнитного чугуна с шаровидным графитом для почвообрабатывающей сельхозтехники, Подрезов Ю. Н., Волощенко С. М. (2017)
Анищенко А. С. - Исследование упругой деформации кольцевых элементов штамповой оснастки из полиуретана, Кухарь В. В., Глазко В. В. (2017)
Карнаух С. Г. - Разработка и исследование оборудования для разделения сортового проката на мерные заготовки (2017)
Калюжний О. В. - Інтенсифікація комбінованого витягування вісесиметричних порожнистих виробів в одноконусній матриці спеціального профіля (2017)
Кривцова О. Н. - Эффективность формоизменения полосы в используемых и рекомендуемых калибрах в условиях сортопрокатного стана АО "АрселорМиттал Темиртау", Кузьминова Н. Ю., Михеев С. С., Цыганова В. М. (2017)
Корнилова А. В. - Разработка основ проектирования машин для обработки металлов давлением с заданной долговечностью, Идармачев И. М., Батарин Р. В., Тет Паинг (2017)
Чоста Н. В. - Совершенствование оборудования с клиношарнирным приводом для разделения сортового проката на мерные заготовки (2017)
Аннотации (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Bosenсo А. I. - Evaluation of junior courses students’ level of mobilization of functional backlogs at the dosed physical activities at the pedagogical university, Samokih I. I., Strashko S. V., Orlik N. A., Petrovsky E. P. (2013)
Djim V. Y. - Comparative analysis of exercise equipment jerk in weightlifting and weight sport (2013)
Ionova O. M. - The contribution of teachers of the second half of XIX – early XX century in the development of anthropological ideas, Kot Ye. P. (2013)
Kanivec Z. N. - Development of Poltava network sports schools and inspection of there state sports activities in 50-70 years of XX century (2013)
Kara S. І. - Аn improvement of process of organization of pedagogical practice is priority condition of forming of professional competence of future teachers the basics of health (2013)
Klimovich V. B. - Effect of exercise on specific indicators of physical fitness and physical development of military student artilleryman, Romanchuk S. V. (2013)
Kozachenko S. N. - Forming future teachers’ valuable and notional competence as the scientific and pedagogic problem (2013)
Kozina Zh. L. - Factor structure of the integrated training of elite athletes – representatives of mountain sports, Ryepko O. A., Prusik Kr., Cieślicka M. (2013)
Kulyk N. A. - Correlations between the components of physical readiness and physical development of the older preschoolers, Maslyak I. P. (2013)
Kutek T. B. - Stimulation of regenerative processes of qualified athletes specializing in the high jump with a running start (2013)
Ostafijchuk Y. F. - Integrated approach in the development of competencies valeological students – medical doctor, Prezliata A. W., Mytskan B. M. (2013)
Petrenko N V. - The dynamics of physical and mental health of students of economic specialties in the course of employment aqua (2013)
Platonova A. G. - Rational for the use of children’s motor activity as a criterion for the effectiveness of rehabilitation and recreation, Podrigalo L. V., Sokol K. M. (2013)
Romanchuk A. P. - Change of central hemodynamics of qualified athletes for testing the use of controlled breathing and evaluation, Pisaruk V. V. (2013)
Sohib Bahjat Al Mahmoud Mavazhdeh. - Physical rehabilitation in osteochondrosis of the lumbar spine, complicated unstable segments and intervertebral disc protrusions (2013)
Charchenko P. S. - The role of collective sports in the development of communication skills of adolescent deviants (2013)
Shlepakov L. N. - Analysis of the factors influencing the process of attracting adults to regular physical activity at the local level, Varenyk O. N. (2013)
Shmatova E. A. - Influence of methods of physical rehabilitation on quality of life in patients with toxic hepatitis, Nazar P. S. (2013)
Prystupa T. - Assessment of physical efficiency in children with hearing disorders, Bolach B. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Білопольський М. Г. - Модель взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем на етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспільства, Філіпішина Л. М. (2017)
Брюховецкая Н. Е. - Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий, Булеев И. П. (2017)
Анісімова О. В. - Ефективність застосування інновацій у сфері охорони ґрунтів: сутність і види (2017)
Богуцька О. А. - Оцінка рівня інвестиційно-інноваційної активності у взаємозв’язку з політикою інтелектуалізації та мотивації праці персоналу промислових підприємств, Брюховецький Я. С. (2017)
Васильківський Д. М. - Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем, Войнаренко М. П., Нижник В. М. (2017)
Верезубова Т. А. - Интернет-доходы физических лиц: тенденции и перспективы развития, Бельский А. Б., Цагойко А. А. (2017)
Гриценко С. І. - Можливості маркетингу та логістики в сталому розвитку регіонів України (2017)
Єрфорт І. Ю. - Політика Китаю щодо розвитку smart-промисловості, Збаразська Л. О. (2017)
Заруцкая Е. П. - Пути активизации инновационной политики в Украине, Осадчая Н. В., Ченцов В. В. (2017)
Иванов С. В. - Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины, Вишневский А. С. (2017)
Карпенко Ю. В. - Парадигма модернізації економіки: становлення та розвиток (2017)
Квилинский А. С. - Делегирование компетенций как фактор развития финансового сектора (2017)
Костін Ю. Д. - Ціноутворення на ринках електроенергії, Телегін В. С. (2017)
Падерін І. Д. - Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного розвитку підприємств, Горященко Ю. Г., Романов О. В. (2017)
Пожуєва Т. О. - Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств (2017)
Рогоза М. Є. - Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальних перетворень, Кузьменко О. К. (2017)
Солоха Д. В. - Основні підходи формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку, Бєлякова О. В. (2017)
Сохнич А. Я. - Методологічні напрями формування вартості земельних ресурсів, Сохнич С. А. (2017)
Сушко М. Ю. - Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі України (2017)
Ткаченко А. М. - Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання, Бакута А. В. (2017)
Трушкіна Н. В. - Формування системи контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства зі споживачами вугільної продукції (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Неформальна складова в структурі регіональної економіки: спроба моделювання та оцінки, Прокопенко Р. В., Ляшенко В. І. (2017)
Шевченко А. І. - Cталий розвиток залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки (2017)
Столяров В. Ф. - Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі порівняльного підходу в рамках методу ринку капіталу, Артеменко Д. М. (2017)
Кленін О. В. - Стратегічний консалтинг в системі управління розвитком підприємства: ретроспектива та перспективи, Білопольський М. Г. (2017)
Лернер Ю. И. - Проектирование экономических ситуаций для достижения эффективного функционирования предприятия (2017)
Пивоваров М. Г. - Рецензія на колективну монографію "Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону" (2017)
Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 12-13 травня 2017 р. (2017)
Рогоза М. Є. - Інформаціяпро роботу Полтавського обласного відділення АЕНУ (2017)
Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 13 травня 2016 р. по 12 травня 2017 p. (2017)
Орієнтовний зміст монографії "Чи потрібна промисловість України майбутнього?" (2017)
До 70-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Богдана Миколайовича Андрушківа (2017)
До 85-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України Григорія Олександровича П’ятаченка (2017)
До 80-річчя професора, доктора економічних наук Миколи Миколайовича Якубовського: відомий вчений, педагог, дослідник (2017)
Памяти выдающегося учёного-организатора члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Петровича Савченко (2017)
Анотації (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Aydın Pekel - Relationship between "self-efficiency" competence levels and constant sportive self-respect levels of football players (Sample of Istanbul European Side), Kubilay Çimen (2017)
Gainullin R. A. - Statistical analysis of morphometric indicators and physical readiness variability of students, Isaev A. P., Zalyapin V. I., Korablyova Y. B. (2017)
Vasilios F. Giovanis - Evaluation of the anaerobic ability of alpine skiing skiers through the slalom simulator, Panagiotis V. Vasileiou (2017)
Kolumbet A. N. - Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants, Bazulyuk T. A., Dudorova L. Y., Chernovsky S. M., Maximovich N. Y. (2017)
Kozina Zh. L. - Algorithm of athletes’ fitness structure individual features’ determination with the help of multidimensional analysis (on example of basketball), Cieslicka M., Prusik K., Muszkieta R., Sobko I. N., Ryepko O. A., Bazilyuk T. A., Polishchuk S. B., Osiptsov A. V., Korol S. A. (2017)
Kudryavtsev M. D. - Influence of Qigong training on reduction of harmful computer habits and their danger for students with weak health, Kramida I. E. (2017)
Leifa A. V. - Influence of physical activity on students’ life quality, Zheleznyak Y. D. (2017)
Nuri Muhammet Çelik - The effect of liquid losses in trainings during competition period on some biochemical values of u18 male judokas (age 15-17), Malik Beyleroğlu, Mehmet Soyal, Vahit Çiriş (2017)
Information for authors (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Adyrkhaev S. G. - Physical culture in the life of students with disabilities (2013)
Artemenko B. O. - Features of use of combinational circuits play in attack during volleyball matches (2013)
Golovaschenko R. V. - Study of speed endurance middle distance runners (2013)
Kachurovs’kyy D. O. - Question of swimmers’ training in modern foreign literature on sport of high performances (2013)
Konoh O. E. - Integrated use of sports games in physical education of preschool children (2013)
Krasota V. M. - The interdependence of professional and physical readiness for future officers of the Air Force, Olkhovy О. М. (2013)
Kutek T. B. - Impact on the effectiveness of rehabilitation funds qualified athletes specializing in the long jump with a running start (2013)
Menshikh E. E. - Short-term visual memory properties sheet secondary school age with different levels of physical development (2013)
Muskharina Y. Y. - Orientation teachers of physical education for improve own health, Babak V. V., Burov Y. V., Chernobay S. A. (2013)
Omelyananko V. I. - Auto- and heterosuggestion in boat rowing (2013)
Potop V. A. - Biomechanical characterization dismount from balance beam on the basis of the analysis of key elements of sports equipment, Rafal G., Boloban V. N., Otsupok A. P. (2013)
Ryepko O. A. - Morphological characteristics of elite athletes, specializing in speed climbing, climbing and alpinism (2013)
Sazonov V. V. - The effectiveness of a course of the drug "Alakton" in the preparation of skilled wrestlers, Jaremenko V. V., Zemtsova I. I. (2013)
Stankiewicz Błażej. - Status, problems and future directions of research in volleyball (2013)
Stroganov S. V. - Features force between the foot and performance of special-based tests young basketball players (2013)
Song Peng - Psychomentality in the dialogue of cultures: comparative analysis performance improvement psychomotor abilities of locomotion during the development of sports and recreation of East and West, Mihuta I. U. (2013)
Futornyі S. М. - Ways to improve the organization of physical education students in higher education (2013)
Cieślicka M. - Swimming lessons in improving the health of students (2013)
Iakovenko O. O. - Substantiation of the approach to the formation of the crews in rowing (2013)
Bolach B. - Overall assessment of physical fitness in children with mental retardation in the test "Eurofit special", Prystupa T. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Дикань В. Л. - Глобализационные процессы в экономике Украины, Кузуб А. В. (2017)
Дикань В. В. - Механізм забезпечення економічної безпеки регіону: сутність, складові, напрями дії, Александрова О. Ю. (2017)
Казакова Н. А. - Тенденції, перспективи та проблеми реалізації Україною її експортного потенціалу, Булаєнко М. В, Широкорад Є. Е. (2017)
Кібік О. М. - Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України, Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В. (2017)
Колупаєва І. В. - Моделювання процесу формування механізму регуляторної політики держави (2017)
Пащенко Ю. Є. - Ефективність державного управління пострадянської України (2017)
Щербіна В. В. - Макроекономічне прогнозування і планування доходів бюджету: системний підхід (2017)
Береза І. В. - Транспортне будівництво в ефективному функціонуванні залізничного транспорту (2017)
Галушко О. І. - Актуальні питання тарифного регулювання тяги та вартості життєвого циклу локомотиву (2017)
Гришина Л. О. - Розвиток суднобудівної індустрії в контексті реформування транспортної системи України, Карась П. М., Приходько Н. В. (2017)
Єлагін Ю. В. - Реформування і суспільні ефекти пасажирських перевезень залізничної галузі, Проценко Н. О. (2017)
Каличева Н. Є. - Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки (2017)
Компаниец В. В. - Стратегия развития железнодорожного транспорта: анализ системных ошибок и их последствий (история и современность внедрения рыночной парадигмы) (2017)
Петрушов В. М. - Системно – феноменологічний підхід до фундації проблеми інтенційного керування рухом залізничного транспорту в умовах значного зростання швидкості поїздів (2017)
Полякова О. М. - Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі, Шраменко О. В. (2017)
Соломніков І. В. - Формування концепції техніко-технологічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2017)
Герасименко В. М. - Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок маркетингової стратегії (2017)
Дикань Е. В. - Стратегия инновационного развития промышленных предприятий: проблемы и перспективы формирования (2017)
Каретникова И. С. - Особенности решения многоэтапной транспортной задачи при наличии дополнительных условий (2017)
Морозова Л. В. - Моделювання організації управління інтегрованими корпоративними структурами (2017)
Черкашина М. В. - Напрями покращення мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах, Науменко М. О. (2017)
Польова В. В. - Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу (2017)
Синиця Л. В. - Проблеми вибору пріоритетного напрямку стратегічного розвитку підприємства (2017)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу при взаємодії із залізницею, Іващенко І. М. (2017)
Уткіна Ю. М. - Теоретичні засади активізації інноваційної діяльності підприємництва в Україні, Руських А. М. (2017)
Чухлата Ж. Г. - Управління розвитком інтегрованих корпоративних структур на основі збалансованої системи показників (2017)
Швець Ю. О. - Логістичні методи управління матеріальними запасами підприємства: сутність, роль та особливості впровадження, Андрієнко А. О. (2017)
Чередниченко А. О. - Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально-економічної кризи (2017)
Яковенко В. Г. - Залежність стійкого економічного росту держави від розвитку соціально-трудових відносин (2017)
Чередниченко О. Ю. - Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні (2017)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Губергриц Н. Б. - Новости мировой панкреатологии (по материалам объединенной встречи Международной Ассоциации панкреатологов, Японского панкреатологического общества, Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации панкреатологов, Сендай, Япония, август 2016 г.), Беляева Н. В., Зубов А. Д., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2017)
Гаврилина Н. С. - Трофологическая недостаточность и ее коррекция у пациентов с хроническим панкреатитом, Седова Г. А., Косюра С. Д. (2017)
Мокра А. П. - Вікові особливості морфометричних змін екзокринного апарату підшлункової залози, Шульгай А. Г., Пелешок О. І. (2017)
Іващук С. І. - Рівень клітинної реактивності організму і ступінь тяжкості інтоксикації у хворих на гострий панкреатит і з загостренням хронічного панкреатиту залежно від поліморфізму генів CFTR, PRSS1, IL-4 і TNF-α, Сидорчук Л. П., Коровенкова О. М. (2017)
Гайдар Ю. А. - Особенности гистоструктуры поджелудочной железы при аутоиммунном панкреатите I и II типов: связь с уровнем IgG4-положительных плазматических клеток, Ошмянская Н. Ю., Галенко А. П. (2017)
Чернявський В. В. - Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії: клінічні спостереження, Гвоздецька Л. С., Парунян Л. М. (2017)
Бабінець Л. С. - Кореляції між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарного генезу, Kоцаба Ю. Я., Kицай K. Ю., Галабіцька І. М. (2017)
Винокурова Л. В. - Дуоденальная дистрофия: междисциплинарная проблема, Хатьков И. Е., Израилов Р. Е., Бордин Д. С., Дубцова Е. А., Никольская К. А., Агафонов М. А., Андрианов А. В. (2017)
Циммерман Я. С. - Стойкие заблуждения современной гастроэнтерологии (2017)
Плотникова Е. Ю. - Желчнокаменная болезнь, холецистэктомия — что дальше?, Рубан А. П., Багмет А. Д. (2017)
Pinchuk I. Ya. - Psychological recovery and social integration of veterans in Ukraine, Yachnik Iu. V., Ladyk-Bryzgalova A. K., Bulakhova L. O. (2017)
Хаустова О. О. - Лікування резистентної депресії: сучасний стан проблеми та перспективні терапевтичні тенденції (2017)
Романів О. П. - Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів Закарпатського регіону з депресивним розладом, Устюгова М. А. (2017)
Анікіна І. І. - Дизайн та методологія дослідження варіантів непсихотичних психічних розладів у жінок, хворих на рак молочної залози, після мастектомії (2017)
Бедлінський В. О. - Порівняльна характеристика депресії у хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, та у пацієнтів з ендогенними афективними розладами настрою (2017)
Лизак О. Л. - Досвід застосування україномовної версії альтернативної системи стандартних категорій центральної теми конфліктних стосунків (ЦТКС-ЛУ) для оцінки патернів стосунків пацієнтів під час стаціонарної психотерапії (2017)
Пономарьов В. І. - Показники рівнів суїцидальних ризиків у дітей-переселенців з проявами посттравматичних стресових розладів, Самойлова О. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Особливості особистості хворих на цукровий діабет 2 типу середнього ступеня тяжкості (2017)
Олійник О. П. - Організаційні та правові засади успішної ресоціалізації судово-психіатричних пацієнтів (2017)
Бойко Д. І. - Фактори суїцидального ризику у пацієнтів з першим епізодом психозу, Животовська Л. В., Сонник Г. Т. (2017)
Герасименко Л. О. - Фактори психотравми у жінок з посттравматичним стресовим розладом (2017)
Ільницька Т. Ю. - Роль розладу з дефіцитом уваги та гіперактивністю у преморбіді при психічній травмі (2017)
Калугин И. В. - Проблема приверженности к терапии у пациентов геронтопсихиатрического профиля, Хаустова Е. А. (2017)
Кирилюк С. С. - Шкільна дезадаптація: сучасний контекст, Борщевська А. В. (2017)
Козерацька О. А. - Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли правопорушення на сексуальному підґрунті (2017)
Курило В. А. - Индивидуально-психологические особенности психически здоровых женщин, супруги которых страдают расстройством личности (2017)
Майдан І. С. - Психічні розлади передменструального періоду: сучасний стан проблеми (2017)
Олійник О. П. - Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин в судово-експертній діяльності (2017)
Пінчук І. Я. - Психіатричні центри денного догляду – перспективний напрям розвитку психіатричної допомоги, Колодєжний О. В., Древіцька О. О., Мишаківська О. М., Здорик І. Ф. (2017)
Пішель В. Я. - Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій, Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості соціально-демографічного патоморфозу циркулярних депресивних розладів, Белов О. О. (2017)
Пшук Н. Г. - Порівняльні особливості базисних копінг-стратегій хворих на афективні розлади та їх референтних родичів, Камінська А. О. (2017)
Скрипніков А. М. - Терапевтичні аспекти лікування посттравматичних стресових розладів та розладів адаптації, Гринь К. В., Мартиненко Я. П. (2017)
Сонник Г. Т. - Біоритмологічна індивідуальність у хворих на дисоціативні розлади, Погорілко О. В., Боднар Л. А., Шиндер Є. В. (2017)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Губергриц Н. Б. - Доказательная панкреатология 2016–2017 (обзор результатов исследований по хроническому панкреатиту), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Бережная Э. В., Рахметова В. С. (2017)
Чуклін С. М. - Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції, Підгірний Б. Я., Чуклін С. С. (2017)
Бабінець Л. С. - Вегетативні дисфункції при хронічному панкреатиті і поєднаних захворюваннях органів травлення, Сабат З. І. (2017)
Циммерман Я. С. - Современные возможности фармакотерапии хронического панкреатита (2017)
Еремина Е. Ю. - Хронический билиарнозависимый панкреатит, Строкова О. А. (2017)
Beyer G. - Ошибки в лечении острого панкреатита и как их избежать, Simon P., Mayerle J., Lerch M. (2017)
Руженцова Т. А. - Клиническое течение и подходы к терапии хронического панкреатита у пациентов с сочетанной патологией (2017)
Тодоріко Л. Д. - Поширеність хронічного панкреатиту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Сем’янів І. О. (2017)
Сусак Я. М. - Випадок лікування хворого на рецидивний гіпертригліцерид-індукований некротичний панкреатит, Ткаченко О. А., Лобанова О. М. (2017)
Плотникова Е. Ю. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и беременность, Рубан А. П., Багмет А. Д. (2017)
Третяк А. М. - Нова модель земельного устрою в Україні у зв’язку із реформою місцевого самоврядування, Третяк В. М., Панчук О. Я. (2017)
Третяк А. М. - Особливості методологічного процесу формування обмежень у використанні земель і земельних ділянок, Дорош Й. М. (2017)
Дорош О. С. - Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні, Буряк Р. І., Купріянчик І. П. (2017)
Капінос Н. О. - Методологічні проблеми планування розвитку землекористування на місцевому рівні в умовах нових земельних відносин та децентралізації влади (2017)
Ковалишин О. Ф. - Удосконалення формування даних про режим землекористування та земельні ділянки у нових облікових формах Державного земельного кадастру (2017)
Стецюк М. П. - Вартісні характеристики земельних ресурсів та шляхи їх імплементації в економічний обіг, Нагорна Л. Р (2017)
Кустовська О. В. - Про проблеми продажу права оренди на землі сільськогосподарського призначення, Гринчук А. Ю. (2017)
Шевченко О. В. - Економічні умови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту, Опенько І. А., Цвях О. М. (2017)
Москаленко А. А. - Ідентифікація основних медоносних культур за даними дистанційного зондування землі, Дьоміна І. І. (2017)
Тимошевський В. В. - Оптимізація використання і охорони земель в ерозійно небезпечних агроландшафтах, Литвиненко Т. П., Ільченко В. В. (2017)
Мовчан М. М. - Основні напрями вирішення проблем деградації та опустелювання земель в Україні (2017)
Дорош А. Й. - Значимість програм регіонального розвитку в економічному зростанні сільських регіонів (2017)
Кірова М. О. - Окремі аспекти особливостей поняття та сутності екологічної безпеки життєдіяльності міського населення (2017)
До відома авторів (2017)
Великий Ю. В. - Еволюція поглядів та підходів щодо ролі інноваційної діяльності в розвитку країни, Крючковська Т. О. (2016)
Ляховець О. О. - Національні інноваційні системи в глобальній економіці, Косован Є. В. (2016)
Яненкова І. Г. - Особливості створення та розвитку індустріальних парків в Україні, Андреєв О. В. (2016)
Яненкова І. Г. - Аналіз формування національної інноваційної системи України, Самарська В. В., Алфьорова А. О. (2016)
Бурковська А. В. - Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України, Мікуляк К. А. (2016)
Кравченко Т. В. - Концептуальні аспекти аналізу ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу підприємств (2016)
Іщенко Н. М. - Методичні основи вдосконалення обліку нематеріальних активів, Марченко Н. (2016)
Великий Ю. В. - Стан машинобудування в Україні (2016)
Горлачук В. В. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Черненко А. С., Раку О. О. (2016)
Іщенко Н. М. - Шляхи типової оптимізації флоту України (2016)
Ляховець О. О. - Сталий розвиток в умовах модернізації регіону: відбір індикаторів (2016)
Мельничук Л. С. - Економічне управління підприємством в сучасних умовах господарювання (2016)
Мельничук Л. С. - Взаємозв’язок маркетингу та інновацій на підприємстві, Марущак І. О. (2016)
Хмизова О. В. - Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств, Сисан О. М. (2016)
Яненкова І. Г. - Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан та перспективи розвитку, Позур С. С., Катаєва О. А. (2016)
Бобровська Н. В. - Аналітична оцінка ринкового середовища аграрного сектора економіки, Тополенко М. В., Шпиченко І. Ю. (2016)
Конєва Т. М. - Особливості впровадження інновацій сільськогосподарськими підприємствами України, Кикла А. М. (2016)
Кузьменко О. Б. - Критерії економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, Севідова О. М. (2016)
Лункіна Т. І. - Особливості органічного виробництва на сільськогосподарських підприємствах в Україні, Власюк І. М. (2016)
Лункіна Т. І. - Утилізація твердих побутових відходів в Україні як фактор економічного піднесення країни, Каратай Т. М. (2016)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Яков Саулович Циммерман (к 95-летию со дня рождения) (2017)
Филатов А. А. - Современные возможности визуализации острого панкреатита (часть 3), Литвин А. А. (2017)
Губергриц Н. Б. - "Роковая цепочка": от острого панкреатита к раку поджелудочной железы, Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Беляева Н. В. (2017)
Христич Т. Н. - Значимость гормонов висцеральной жировой ткани в развитии коморбидности хронического панкреатита и ожирения (2017)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту, Палихата М. В. (2017)
Ротар О. В. - Порушення антиоксидантного захисту в тонкій кишці та його корекція при гострому некротичному панкреатиті (2017)
Винокурова Л. В. - Диагностическое значение изменений матриксных металлопротеиназ при заболеваниях поджелудочной железы, Варванина Г. Г., Смирнова А. В., Гуляев А. С., Дубцова Е. А., Носкова К. К., Бордин Д. С. (2017)
Кошель А. П. - Псевдокисты поджелудочной железы в исходе хронического панкреатита: диагностическая и лечебная тактика, Дроздов Е. С., Дибина Т. В. (2017)
Циммерман Я. С. - Киотский консенсус — новая этиологическая классификация хронического гастрита и ее обсуждение (2017)
Стрільчук Л. М. - Вплив стану жовчного міхура на показники електрокардіографії, ехокардіографії та коронарографії у хворих із верифікованою ішемічною хворобою серця (2017)
Каримов М. М. - Распределение генотипов Helicobacter pylori в Узбекистане, Собирова Г. Н., Исмаилова Ж. А., Далимова Д. А., Рустамова С. Т. (2017)
Братенко М. К. - Синтез та протимікробна активність гібридних систем з піразольним та імідазольним циклами, Панасенко Н. В. (2016)
Бабаєв О. А. - Візуалізація руху матеріальної точки з використанням пакету MATLAB, Охріменко Ю. В. (2016)
Бабаєв О. А. - Прийом акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2016)
Шаврова О. Б. - Апроксимативні властивості лінійних методів підсумовування рядів Фур’є (2016)
Богданова О. Ф. - Визначення оптимального режиму варіння целюлози з льняної сировини нейтрально-сульфітним способом за допомогою математичного моделювання, Горач О. О., Тернова Т. І. (2016)
Федухин А. В. - Стратегия отказобезопасности как альтернатива полной отказоустойчивости при проектировании гарантоспособных компьютерных систем. Часть 2, Муха А. А. (2016)
Філь М. І. - Новітні технології напоїв оздоровчого спрямування для ресторанного бізнесу, Рудавська М. В. (2016)
Бургаз О. А. - Просторово-часова динаміка полів загального вмісту озону над територією України (2016)
Сапко О. Ю. - Оцінка морфологічної привабливості Одеського узбережжя , Стьожка Т. О., Коверняга М. С. (2016)
Ховалко А. Б. - Можливості впровадження іноземного досвіду для створення Подільського спелеологічного національного парку (2016)
Тракало Т. О. - Мікробіологічні показники екструдованих кормових сумішей (2016)
Буряк В. В. - Генетический полиморфизм аполипопротеинов: прогностическое значение детекции и перспективы клинической аппликации, Визир В. А. (2016)
Грищук Р. Я. - Механізми резистентності ракових клітин до протипухлинних препаратів, Коваль С. В., Шейн А. В., Мізерний Р. О., Овечко М. Є. (2016)
Данелюк Г. Д. - Обгрунтований патогенетичний підхід ефективності лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки, Підгірна А. А., Вівсянник В. В., Кардаш А. В., Золотун І. М. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка особливостей змін з боку показників зорової сенсорної системи та розумової працездатності студентів-стоматологів в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання (2016)
Перовський В. С. - Діагностика та антибактеріальна терапія негоспітальних пневмоній у дітей, Христич М. М., Ломага Ю. Є., Клименко М. М., Мізерний Р. О., Петрук А. В. (2016)
Пристая Є. В. - Фактори ризику та методи прогнозування рецидивів грижі міжхребцевих дисків у результаті хірургічного лікування, Коваль С. В., Хоменко Г. В., Сильчук Т. О., Грищук Р. Я. (2016)
Христич М. М. - Принципи та перспективи використання пухлинно-асоційованих маркерів у сучасній клінічній практиці, Юревич Ю. О., Коваль С. В., Іващенко А. В., Грищук Р. Я. (2016)
Тітаренко Г. С. - Міграційна політика Сполучених Штатів Америки та Австралійського Союзу: досвід боротьби з нелегальною міграцією в умовах глобалізації (2016)
Федоренко В. В. - Контратака – історія і сьогодення, Черненко А. Д., Синиця В. Г. (2016)
Калашнікова Л. В. - Аналіз соціологічних підходів дослідження трудової міграції, Чорна В. О. (2016)
Зленко Н. Н. - Философский дискурс конвергентных технологий в современном обществе (2016)
Райхерт К. В. - Superhero studies как автономная научная дисциплина (2016)
Степанов А. О. - Поліваріантність відчуження як феномену кризової культури (2016)
Кушлакова Н. М. - Самоорганізація світового наукового співтовариства як чинник формування комунікацій у вітчизняному інженерному середовищі (2016)
Ложешник А. С. - Чорноморська старшина польського походження: на прикладі Л. Тиховського та П. Бурноса (2016)
Стрельцова А. В. - Участь польської громади міста Одеси у висвітленні подій локауту у Лодзі та допомозі локаутованим робітникам (на основі періодичних видань) (2016)
Васильєва І. А. - "Зелений" анархізм як синтез принципів анархізму та екологічної спрямованості розвитку суспільства (2016)
Клюєв К. Г. - Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання військово-політичних конфліктів (2016)
Челак О. П. - Вплив форми державного устрою на зміст регіональної політики сучасних держав (2016)
Крохмальний Р. О. - Комунікація і сучасне навчальне середовище ВНЗ: виклики інформаційного суспільства (2016)
Стащук І. П. - Аксіологічний вимір комерційної реклами (2016)
Компанєєтс М. О. - Прийоми і засоби композиції у веб-дизайні (2016)
Романенкова Ю. В. - Основні тенденції графіки Першої школи Фонтенбло (2016)
Анопа А. С. - Актуальность проблемы визуальной экологии городской среды, Попович В. В., Гринь С. А. (2016)
Бурий А. Р. - Культурно-історичний розвиток Росії у XVIII столітті: боротьба тенденцій і труднощі прогресу (2016)
Лебедева Н. А. - "Кинокиммерия – 2016" – тематические особенности короткометражных фильмов в контексте развития современного европейского киноискусства (2016)
Дармопук С. М. - Сакральний простір у ліриці О. Стефановича, Кочерга С. О. (2016)
Іващишин О. М. - Основні характеристики та структура термінологічних словосполучень англомовних науково-технічних текстів (2016)
Kurbanova M. A. - Some presupposition specifications of Uzbek children’s speech (2016)
Лисенко Н. В. - "Мистецтво кохати" у творах письменників-модерністів МУРу, Ковальов Р. Д. (2016)
Марченко М. А. - Методология исследования поэтической речи постмодернизма (2016)
Мироненко О. В. - Лексико-семантична категорія конотації у проекції на прислівникові слова (2016)
Покорная Л. Н. - Функционально-стилистическая эволюция конструкции с постпозитивным предлогом в английском литературном языке (2016)
Потапенко О. І. - Засоби видової корелятивності та семантико-словотвірний потенціал відіменних дієслів, Чубань Т. В., Левченко Т. М. (2016)
Сливка Л. З. - Любовні мотиви в епістолярії Олени Теліги (2016)
Чеботар Л. Я. - Засоби відтворення мультиплікативності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) (2016)
Шапочкіна О. В. - Типологія категорії стану германських мов у сучасних граматичних студіях (2016)
Валуєва І. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування навичок писемного мовлення (2016)
Васильєва О. В. - Сучасні навчально-методичні комплекси з англійської мови для учнів 1 класу (2016)
Висотченко С. В. - Порівняльно-типологічний аналіз систем англійської та російської мов на морфологічному та синтаксичному рівні для навчання студентів-іноземців англійського писемного мовлення (2016)
Voloshko L. B. - Features of motivation development of professional activity of students of socioeconomic specialties (2016)
Дерека Т. Г. - Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання (2016)
Дзьобань Л. А. - Фізичний експеримент як чинник розвитку пізнавальних інтересів студентів (2016)
Калінська О. П. - Сутність та структура педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2016)
Клименко Л. О. - Удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в навчальний процес методів пізнання природи (у межах STEM-освіти) (2016)
Коваленко О. П. - Понятійно-термінологічний апарат компетентнісної освіти (2016)
Колосова С. В. - Реалізація технології формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя в процесі фахової підготовки (2016)
Курляк І. Є. - Бездомність як прояв соціального виключення і спроби його подолання у Польщі (2016)
Лях О. В. - Шляхи розвитку в учнів інтересу до вивчення іноземної мови, Лях Д. В. (2016)
Овчаренко В. Ю. - Організація лабораторного практикуму з медичної хімії сучасними засобами ІКТ (2016)
Олійник К. С. - Професійна мобільність як складова підготовки працівників соціальної служби (2016)
Павлюк Р. О. - Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти (2016)
Романишина О. Я. - Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх учителів (2016)
Романовська Л. І. - Соціальна адаптація – один з факторів підготовки працівників соціальної сфери (2016)
Самойлова Ю. І. - Мережування шкіл у США: історичний аспект (2016)
Скляренко І. Ю. - Навчання у навчальних закладах Міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920-60 роках ХХ століття, його характеристика та зміст (2016)
Хе Сюефей - Шляхи удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2016)
Чорнойван Г. П. - Управління кар’єрою дослідника в умовах автономії університету (2016)
Чумак Л. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості вихованців дитячих закладів державної опіки (2016)
Шолохова Н. С. - Інтерактивне навчання як спосіб формування ключових компетентностей учнів та підготовка вчителів фізики до його реалізації (2016)
Єфремова О. В. - Статеві відмінності у рольових очікуваннях та домаганнях у шлюбі (2016)
Кудріна Т. С. - Деструктивний перфекціонізм у підлітків з підвищеним рівнем невротичних проявів, Вавілова А. С. (2016)
Паркулаб О. Г. - Екзистенційний підхід до тлумачення жіночого архетипу (2016)
Бикова А. Л. - Сучасні системи винагороди працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід, Карвасарний В. А. (2016)
Білявська Ю. В. - Регулювання електронної комерції в Україні (2016)
Блідченко Т. В. - Релевантний підхід до аналізу витрат машинобудівних підприємств в системі прийняття управлінських рішень (2016)
Вудвуд В. В. - Основні фінансові результати підприємств харчової промисловості Карпатського регіону (2016)
Гайдучок О. І. - Економічна взаємозалежність: національна та міжнародна економічна безпека (2016)
Гнатенко Є. П. - Нормативно-правові засади обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з покупцями та замовниками, Горячковська О.С. (2016)
Гончарук І. В. - Тенденції розвитку конкуренції на мережевих ринках в умовах глобалізації (2016)
Данілкова А. Ю. - Категорійно-понятійний апарат у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: аналіз, удосконалення, впровадження (2016)
Демченко О. П. - Прагматика фінансового забезпечення медичного страхування в Україні (2016)
Dobrivskyj V. G. - The review of bioeconomic strategy in the world, Dobrivska M. V. (2016)
Жадько К. С. - Теоретико-методичні підходи до формування прибутку підприємства і шляхів його збільшення, Котенко В. С. (2016)
Кізін Г. В. - Особливості структуризації реального сектору економіки в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Ковальчук Л. В. - Соціальні послуги окремим категоріям споживачів: проблеми інституційної взаємодії (2016)
Левицька С. А. - Основні функціональні складові економічної безпеки підприємства (2016)
Лизунова О. М. - Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі співпраці бізнесу і університетів, Придатько Е. М. (2016)
Лифар В. В. - Обґрунтування переваг використання концепцій екологічного маркетингу в діяльності українських підприємств, Манькова М. А. (2016)
Мішин О. Ю. - Концептуальні засади міжнародного маркетингу, Мішина С. В. (2016)
Niekrasova L. A. - Besonderheiten der Strategischen Fuhrung in den Verschiedenen Typen der Mehr-Arbeitgeber-Betriebe, Davydenko M. V. (2016)
Павлюк В. І. - Побудова організаційної структури превентивного антикризового управління підприємством торгівлі (2016)
Семенова Л. Ю. - Соціальна політика підприємства як складова соціальної політики держави, Шаповал А. Ю. (2016)
Sizova N. D. - Analysis of the methods of assessment of investment appeal of construction objects in term of uncertainty and risk, Solodovnik G. V., Perun M. U. (2016)
Федосєєва Г. С. - Удосконалення системи фінансового забезпечення виробників сільськогосподарської продукції (2016)
Чмир С. О. - Облік втрат від падежу свиней внаслідок епізоотії (2016)
Шебеко Ю. В. - Закони ринкової економіки та закони розвитку суспільства: діалектика їх взаємозв’язку та реалізації у сучасній теоретичній думці (2016)
Anyshchuk N. V. - The system of crimes against morality under customary law of Zaporizhzhya Sich, Hromovyy O. O. (2016)
Дорощук М. З. - Стан та перспективи розвитку правового регулювання працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів (2016)
Жуган Д. М. - Проблеми плюралізму праворозуміння та узгодження різноманітних теоретичних поглядів на право (2016)
Прокопенко О. М. - Методологічний інструментарій цивільно-правового дослідження (2016)
Скриль С. А. - Становлення громадянського суспільства у державах Центральної та Східної Європи наприкінці ХХ сторіччя (2016)
Сон С. С. - Тенденції розвитку конституційно-правового статусу політичних партій в Україні (2016)
Стрельников А. В. - Заперечення проти адміністративного позову чи зустрічний позов: питання теорії та практики (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 39: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2011-2015 гг. (2017)
Клепіков В. Б. - Професор П.П. Копняєв – вчений, громадський діяч, організатор вищої електротехнічної освіти (до 150-річчя зі дня народження), Тверитникова О. Є. (2017)
Данько В. Г. - Аналіз особливостей роботи надпровідного індуктивного обмежувача струму з додатковим надпровідним екраном, Гончаров Є. В., Поляков І. В. (2017)
Маляр В. С. - Резонансні процеси в пускових режимах синхронних двигунів з конденсаторами в колі обмотки збудження, Мадай В. С., Кенс І. Р. (2017)
Volyanskaya Ya. B. - Brushless valve electric drive with minimum equipment excess for autonomous floating vehicle, Volyanskiy S. M., Onischenko O. A. (2017)
Лобов В. Й. - Вплив тиристорного перетворювача на пульсації електромагнітного моменту асинхронного двигуна при параметричному управлінні, Лобова К. В. (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет активного сопротивления и температуры канала импульсной электрической дуги в сильноточной разрядной цепи мощного высоковольтного емкостного накопителя энергии, Рудаков С. В. (2017)
Бойко Н. И. - Генератор по схеме Аркадьева – Маркса с покаскадным обострением фронта импульсов для обеззараживающей обработки пищевых продуктов, Макогон А. В. (2017)
Золотарев В. М. - Он-лайн контроль дефектности изоляции в процессе изготовления эмальпроводов, Антонец Ю. А., Антонец С. Ю., Голик О. В., Щебенюк Л. А. (2017)
Сокол Е. И. - Развитие теории мгновенной мощности трехфазной сети в условиях сетецентризма, Сиротин Ю. А., Иерусалимова Т. С., Гриб О. Г., Швец С. В., Гапон Д. А. (2017)
Старков К. А. - Совершенствование алгоритма расчета сложных неэквипотенциальных заземляющих устройств электроустановок с учетом проводимости естественных заземлителей, Федосеенко Е. Н. (2017)
Міжнародний Симпозіум "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2017)" (2017)
Пуйло Глеб Васильевич . К 85-летию со дня рождения (2017)
Панин В. В. - Оценка температуры термического повреждения теплонапряженных поверхностей двигателя в приближении "бегущей волны" температуры с переменной скоростью, Кривошей Ф. А., Семин А. А., Макаров А. М. (2017)
Левченко В. В. - Гармонические колебания пьезоэлектрических электромеханических преобразователей кольцевой формы с азимутальными разрезами электродов, Безверхий А. И., Макиевский A. И. (2017)
Доронін В. В. - Застосування критеріїв оцінки функціональної стійкості інструментального методу навігації на ВВШ України, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2017)
Ткаченко Н. Є. - Двофазна суміш у рухомому паралелепіпеді при імпульсному впливові (2017)
Мехтиев Г. А. - Особенности применения асинхронизированных синхронных валогенераторов на судах с ВРШ, Исмаилов С. С. (2017)
Ганиев А. Я. - Учет погрешностей дистанции и времени кратчайшего сближения при расхождении судов (2017)
Вильдяева Л. Н. - Автоматизированный расчет оптимальных параметров настройки регулятора по переходной функции в точке перегиба на примере подогревателя топлива (2017)
Ковбатюк М. В. - Визначення оптимального напряму адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств, Беник Н. Г. (2017)
Малишкін О. І. - Плани рахунків підприємств європейських країн у контексті міжнародних стандартів і євроінтеграції (2017)
Кузьменко О. М. - Оцінка вартості інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту (2017)
Майкова Е. В. - Місце України у світових інтеграційних процесах (2017)
Костенко А. М. - Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах глобалізації (2017)
Петренко О. І. - Український досвід впровадження логістичної концепції виробництва just in time, Андреєва О. Д. (2017)
Варикаша О. С. - Тенденції та світовий досвід інновацій у транспортних технологіях, українські реалії (2017)
Стрілок І. І. - Особливості сучасного розвитку морських портів України (2017)
Майборода А. Н. - Методика оценки эффективности обучения, Сушко В. Г. (2017)
Момот В. М. - Морально-соціальний компонент іншомовної компетентності фахівця водного транспорту, Момот А. В. (2017)
Шевчук В. О. - Освітня складова системи відтворення робочої сили (2017)
Бадаев Ю. И. - Управление формой NURBS-кривой с помощью вспомогательных эпюр, Ганношина И. Н., Лагодина Л. П. (2017)
Шикула Е. Н. - Программная реализация алгоритма определения эффективных деформативных свойств физически нелинейных слоисто-волокнистых материалов косоугольной намотки (2017)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти ситуаційно-семантичного моделювання складних об’єктів, процесів та систем, Ткаченко О. І. (2017)
Овчарук І. В. - Аналіз чутливості зорового сприйняття інформації людиною на основі стеганографічного методу LSB, Пристінська А. А. (2017)
Автори випуску (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Водний транспорт" (2017)
Титул, зміст (2017)
Турчин І. - Джерельна база та історіографія дослідження життя і творчості Пауло Фрейре (2017)
Фещенко О. - Шкільна система оцінювання: традиції, досвід, пошуки (2017)
Калустьян О. - Системні особливості організації навчального процесу в контексті оптимізованих кафедральних структур (2017)
Ковбасюк Т. - Акмеологічні інваріанти професіоналізму педагогічного працівника (2017)
Лісова Н. - На шляху до Нової української школи (2017)
Люшин М. - Розвиток управлінської культури як складника ефективного освітнього менеджменту: науково-методичний аспект (2017)
Шкатула О. - Способи використання ресурсів мережі Інтернет у ході вивчення суспільствознавчих дисциплін (2017)
Абрамович Т. - Професійний розвиток соціальних педагогів в умовах інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Grzegorzewska M. K. - The influence or the lack of teacher’s job satisfaction on students’ attitude towards school and education - the analysis concerns future research (2017)
Жданюк А. - Роль конфліктологічної освіти у професійному становленні майбутнього юриста (2017)
Антончук О. - Мовна особистість у контексті духовної парадигми (2017)
Вєтрова І. - Проблема розвитку автономності учня як необхідна складова підготовки майбутнього вчителя англійської мови (2017)
Мандрик Н. - Взаємозбагачення давньоруської та старослов’янської писемності в Київській Русі (2017)
Саприкіна О. - Роль та місце евфемізмів у системі номінативних засобів англійської мови (2017)
Хом’як I. - Методи активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів, Пасічник Л. (2017)
Маліновська Н. - Підготовка студентів до впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів (2017)
Шевців З. - Педагогічна система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі (2017)
Шутяк В. - Робота з тканиною в початкових класах (2017)
Юрчук О. - Вплив рухового режиму на фізичний стан дітей дошкільного віку (2017)
Лавренчук В. - Гетьман Мазепа в козацькій історії України (2017)
Грицай Н. - Особливості навчання загальної біології в умовах реформування шкільної природничої освіти (2017)
Крусь О. - Національне виховання як педагогічна проблема (2017)
Дем’янюк О. - Ключові концепти становлення вітчизняного співацького амплуа в умовах сучасності (2017)
Крижановська Т. - Формування педагогічного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті творчості М. В. Лисенка (2017)
Левчук Я. - Особливості диференціюючого змісту сучасних музичних субкультур (2017)
Онищук В. - Специфіка підготовки студентів старших курсів у класі диригування вищих мистецьких навчальних закладів (2017)
Остапенко Л. - Теоретико-методологічні основи розвитку творчих якостей особистості диригента (2017)
Цюлюпа Н. - Формування методичної компетентності майбутнього педагога-музиканта в процесі навчання гри на фортепіано, Заходякін О. (2017)
Василенко Н. - Розвиток комунікативної компетентності фахівців у системі неперервної освіти: професійна комунікація, Стахова О. (2017)
Вознюк Л. - Розвиток методологічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Заячковський В. - Моделювання розвитку технологічної компетентності в керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Києнко-Романюк Л. - Школа для всіх у дії: психолого-педагогічний аспект (2017)
Малецька Т. - Психолого-педагогічні дослідження підліткового віку в процесі формування історичних знань (2017)
Сагадіна О. - Формування готовності вчителів до консультативної профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2017)
Кутковецький В. Я. - Гранульований геометричний образ хвороби в n-вимірному просторі, Турти М. Ю., Гриза О. В. (2016)
Сандлер А. К. - Cудновий волоконно-оптичний гідрофон, Цюпко Ю. М. (2016)
Швед А. В. - Алгоритм вибору правила комбінування експертних свідоцтв (2016)
Левенець Т. В. - Дослідження методів розпізнавання облич при використанні мобільних технологій, Кравець І. О. (2016)
Фісун М. Т. - Порівняльний аналіз методів побудови OLAP-систем із використанням засобів MS SQL SERVER та ORACLE, Дворецький М. Л., Юхатов А. В. (2016)
Коваленко И. И. - Модель информационных потоков ли-нейно-функциональной организационной структуры управления крупным наукоемким предприятием, Антипова Е. А., Кучара Ю. П. (2016)
Кулик Я. А. - Реалізація та моделювання швидкої медіанної фільтрації, Гармаш В. В., Маслій Р. В. (2016)
Лифар В. О. - Інформаційне забезпечення системи управління техногенним ризиком (2016)
Мельник Р. П. - Підвищення інформаційної безпеки телекомунікаційної системи ДСНС України шляхом моніторингу інцидентів та оцінки ризику реалізації загроз безпеки, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2016)
Никольський В. В. - Система поддержки принятия решения по погрузке крупнотоннажного контейнеровоза, Никольський М. В., Накул Ю. А. (2016)
Рудницький В. М. - Аналіз дворозрядних операцій криптографічного кодування по критерію строгого лавинного ефекту, Шувалова Л. А., Нестеренко О. Б. (2016)
Кутковецький В. Я. - Узагальнений медичний датчик для інтелектуальних систем, Турти М. Ю., Гриза О. В. (2016)
Солобуто Л. В. - Логістичні моделі вантажоперевезень в мережі магазинів, Солобуто М. Є. (2016)
Цюпко Ю. М. - Волоконно-оптичний датчик метану (2016)
Горшеньова К. Ю. Кравець І. О. - Розробка динамічних моделей вітряних електростанцій системою GPSS (2016)
Давиденко Є. О. - Вибір модулів програмного забезпечення для реінжинірингу шляхом комбінування SWOT-аналізу та теорії ігор (2016)
Максименко Ю. А. - Вплив перехідних процесів при підслідковуванні системою технічних засобів розвідки на процес зміни ефективності (2016)
Бурлаченко І. С. - Метод організації процесу обробки даних під час адаптивної потокової передачі на основі мультиагентного підходу (2016)
Хнюнин С. Г. - Создание системы регистрации возникновения эффекта отклонения потока жидкости (2016)
Гаджиев Х. - Презумпция невиновности в интерпретации Европейского Суда по правам человека (2016)
Жуган Д. М. - Проблеми розвитку праворозуміння в Україні на початку XXI ст. (загальнотеоретичний аспект) (2016)
Вільданова І. Ю. - Правовий вплив як багатоаспектне правове явище (2016)
Царітеллі О. М. - Категорія "особисті права людини": визначення та класифікація (2016)
Федорко М. С. - Реалізація принципу відповідальності за вину в інституті відшкодування збитків (2016)
Драганов С. С. - Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження (2016)
Святошнюк С. С. - Послуги як об’єкти цивільних прав (2016)
Комаренко А. М. - Право на працю та процесуальні особливості його захисту у суді (2016)
Плавич В. П. - Використання міжнародного права у внутрішньому правопорядку України (2016)
Толкаченко Е. В. - Отдельные аспекты правового регулирования использования морских генетических ресурсов (2016)
Пуринова К. В. - К вопросу об определении понятия "юрисдикция" и ее основных видов (2016)
Сушкова О. В. - Залог как способ обеспечения обязательств в России (2016)
Дробышев М. Г. - Проблемы защиты интеллектуальной собственности в фармакологии и фармацевтике: российский и зарубежный опыт (2016)
Танасійчук І. М. - Правове регулювання прижиттєвого донорства у зарубіжних країнах (2016)
Петренко К. Р. - Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти (2016)
Бішоп Д. - Ілюзія громадської думки: факт і артефакт в американських опитуваннях (2007)
Тертичка В. - Суспільна політика: чи стала вона сферою наукового пошуку і прикладних досліджень в Україні? (2007)
Туленков М. - Сутність і співвідношення понять "організація", "самоорганізація" і "управління" (2007)
Бортников В. - "Розмежування" в Україні в контексті ціннісної індетифікації (2007)
Картунов О. - Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщини Френсіса Бекона (2007)
Дубов Д. - Засоби масової інформації як якісно нові суб’єкти політичних комунікації (2007)
Саркісова К. - Електронна демократія як форма політичної комунікації в сучасному суспільстві (2007)
Ротар Н. - Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні (2007)
Розумний М. - Фактори сучасної національної самоіндетифікації українців (2007)
Єрмаков П. - Етнополітичний конфлікт: специфіка його прояву та розв’язання у тоталітарних і демократичних системах (2007)
Подмазко Є. - Концептуальні основи політичної культури як наукової теорії (2007)
Хилько М. - Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей (2007)
Проскуріна О. - Політико-культурний вимір Донбаського регіону (2007)
Ганжуров Ю. - Імплементація законодавства України до європейських стандартів як комунікативний процес (2007)
Давиденко В. - Соціальний діалог у формуванні політики Міжнародної організації праці (2007)
Ващенко К. - Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу (2007)
Куташев І. - Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського (2007)
Зінченко А. - Державна молодіжна політика: історія формування, проблеми, перспективи (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 1(21) журналу "Соціальна психологія" (2007)
Красноруцький О. О. - Інвестування в сферу вищої освіти в системі формування кадрового потенціалу економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери (2017)
Skudlarski J. - Innovations features in tourism, Zaika S. О., Gridin O. V. (2017)
Маренич Т. Г. - Порівняльна інформація в системі МСФЗ та П(С)БО (2017)
Онегіна В. М. - Сучасні трансформації в агробізнесі та сталий розвиток аграрного сектору (2017)
Шабінський О. В. - Економічна суть та науково-методологічні засади управління економічною безпекою підприємств аграрного сектору, Євдокімова М. О., Фурдак М. М. (2017)
Древаль Ю. Д. - Проблематика організаційних конфліктів, Лінецький Л. М. (2017)
Аманов Б. Я. - Ідентифікація цільових ринків виробників продукції тваринництва та конкуренції на них (2017)
Антощенкова В. В. - Сучасна маркетингова політика розподілу продукції підприємства: актуальність та перспективи (2017)
Артеменко О. О. - Менеджмент підприємств туристичної галузі, Цюпак М. А. (2017)
Бабан Т. О. - Торгівля як одна з провідних форм міжнародних економічних відносин України (2017)
Батырь Ю. Г. - Парадигма развития разных форм хозяйствования в аграрному секторе Украины, Чуйко Н. В. (2017)
Шабінський О. В. - Фактори впливу на ринок санаторно-курортних послуг, Богомолова К. С. (2017)
Гацько А. Ф. - Встановлення меж росту та відповідальності у сфері туризму, Власенко Т. В. (2017)
Грабар Н. Г. - Комунікативна соціалізація студентської молоді (2017)
Потишняк О. М. - Рекреаційні ресурси та природно-рекреаційний потенціал як необхідна умова розвитку рекреації, Дудник О. В., Краля В. Г. (2017)
Желєзняк А. М. - Трансформаційні процеси розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львівської області (2017)
Квятко Т. М. - Генезис наукових основ теорії конкуренції (2017)
Корнієцький О. В. - Організація туристичного бізнесу, Орел В. М., Колпаченко Н. М. (2017)
Кривенко С. В. - Організаційні аспекти обліку фермерських господарств, Пономаренко Т. В., Накісько О. В. (2017)
Крутько М. А. - Сутність фінансового аудиту та його розвиток в Україні за умов інтеграції (2017)
Кухаренко А. Л. - Аксіологічна домінанта професійної підготовки менеджерів індустрії дозвілля (2017)
Дудник О. В. - Шляхи стимулювання туристичної привабливості України, Майборода М. М. (2017)
Матвиенко А. И. - Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения I (2017)
Подольська О. В. - Рекреаційний потенціал як основа формування конкурентоспроможного туристичного продукту (2017)
Райтер Н. І. - Сучасні погляди на визначення суті кооперації та її значення в системі аграрного виробництва (2017)
Рижик І. О. - До питань обліку фінансових результатів діяльності підприємств АПК, Милашенко В. М., Накісько О. В. (2017)
Рижикова Н. І. - Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України (2017)
Сидорченко В. О. - Стратегії управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в сучасних інтеграційних умовах (2017)
Стародубцев С. О. - Актуальні аспекти управління організацією в кризових ситуаціях, Романюк В. А., Черепньов І. А. (2017)
Шибаєва Н. В. - Формування та реалізація організаційно-економічного механізму регуляторної політики в аграрній сфері (2017)
Бобловський О. Ю. - Розвиток спеціальних видів туризму в Україні (2017)
Tитул (2016)
Auzinger W. - Defect correction methods, classic and new, Stolyarchuk R., Tutz M. (2016)
Базилевич І. - Диференціальні рівняння для гіллястих процесів з неперервним часом та міграцією, Якимишин Х. (2016)
Бандура А. - Властивості степеневого розвинення цілої функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних, Петречко Н. (2016)
Barabash G. - Periodic words connected with the k-Fibonacci numbers, Kholyavka Ya., Tytar I. (2016)
Береза О. - Оцінки на мінімальні відхилення від 0 та ∞ мероморфної в проколеній площині функції з малою кількістю нулів і полюсів, Христіянин А. (2016)
Бокало М. - Мішані задачі для нелінійних вироджуваних параболічних рівнянь з інтегральними операторами типу Вольтерра, Сус О. (2016)
Bokalo M. - Optimal control in problems without initial conditions for weakly nonlinear evolution variational inequalities, Tsebenko A. (2016)
Gadjiev T. - Placement of wells as a method for controls of oil field development, Aliyev S., Panahov G., Abbasov E. (2016)
Gutik O. - On semitopological interassociates of the bicyclic monoid, Maksymyk K. (2016)
Gutik O. - On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ2 with co-finite domains and images, II, Pozdniakova I. (2016)
Gutik O. - On feebly compact shift-continuous topologies on the semilattice expnλ, Sobol O. (2016)
Ilnytska O. - The Fourier problem for nonlinear parabolic equations with a time-depended delay (2016)
Conti G. - An initial value problem x'= f(t,x,x'), x(0) =0: solvability, number of solutions, asymptotics, Kuzina Yu., Zernov O. (2016)
Melnyk I. - On the radical of a differential semiring ideal (2016)
Пігура О. - Резольвента й умови розв'язності власних розширень лінійного відношення у гільбертовому просторі, Сторож О. (2016)
Романів А. - Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне одного класу матриць (2016)
Ronska N. - Clean duo rings, Dmytruk A. (2016)
Tkachenko P. - On existence and uniqueness of variational solutions to Dirichlet boundary value problem for nonlinear elliptic equation with nonstandard growth conditions (2016)
Черевко Є. - Групи конформних перетворень локально конформно-келерових многовидів і гомотетій келерових многовидів (2016)
Шеремета М. - Про матричні відображення цілих послідовностей (2016)
Про міжнародну конференцію, присвячену 120-й річниці з дня народження Казимира Куратовського (2016)
Tитул (2016)
Barabash G. - Periodic words connected with the Tribonacci words, Kholyavka Y., Tytar I. (2016)
Bardyla S. - On a semitopological α-bicyclic monoid (2016)
Bokalo M. - Unique solvability of initial-boundary value problems for nonlinear parabolic equations with time dependent delay, Ilnytska O. (2016)
Bokalo M. - Optimal resource coefficient control in a dynamic population model without initial conditions, Tsebenko A. (2016)
Bokhonko V. - Bezout domains whose finite homomorphic images are semipotent rings (2016)
Бугрій О. - Про існування в узагальнених просторах Соболєва розв'язків мішаних задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь, пов'язаних з європейським опціоном, Бугрій М. (2016)
Вишинський О. - Про властивості індикаторів голоморфних функцій цілком регулярного зростання в проколеній комплексній площині. II, Христіянин А. (2016)
Gadjiev T. - The estimates of solutions to elliptic-parabolic equations, Aliev S., Gasanova G. (2016)
Gutik O. - On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ2 with co-finite domains and images, Pozdniakova I. (2016)
Добушовський М. - Зауваження до збіжності інтегралів Лапласа-Стільтьєса (2016)
Kondratyuk A. - p-Elliptic functions, Khoroshchak V., Lukivska D. (2016)
М'яус О. - Функціональне числення на алгебрах типу Вінера та його диференціальні властивості (2016)
Снітко Г. - Визначення молодших коефіцієнтів параболічного рівняння в області з вільною межею (2016)
Ярова О. - Про вибір малого параметра нормування генератора випадкового процесу (2016)
Микола Ярославович Комарницький (25.05.1948 – 20.04.2016) (2016)
Tитул (2014)
Базилевич І. - Інтегральне рівняння для редукованих процесів з неперервним часом (2014)
Бугрій O. - Про розв'язність мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння з показником нелінійності q(x,t)>2+2/n (2014)
Вишинський O. - Про одностайне цілком регулярне зростання модуля та аргумента голоморфної в проколеній комплексній площині функції, Христіянин A. (2014)
Кіндибалюк A. - Застосування узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій до розв'язування задачі Коші для двовимірного рівняння адвекції (2014)
Кулявець Л. - Про модифіковані узагальнені порядки абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле (2014)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружної пластини з виточкою довільного гладкого обрису, Кузь О. (2014)
Куриляк А. - Нерівність Вімана для аналітичних функцій в бікрузі, Скасків О., Шаповаловська Л. (2014)
Лопушанський А. - Розв'язність оберненої крайової задачі для рівняння з дробовою похідною (2014)
Mazurenko N. - Idempotent ultrametric fractals, Zarichnyi M. (2014)
Малоїд-Глєбова М. - Про класично-первинний спектр цілком-гільбертових мультиплікаційних модулів (2014)
Плацидем М. - Про регулярне зростання характеристичних функцій (2014)
Сокульська Н. - Зростання і розподіл нулів та полюсів мероморфної функції в околі істотно особливої точки (2014)
Тарасюк С. - Обмеженість інтегральних середніх логарифмів локсодромних функцій, Гущак О. (2014)
Фірман Т. - Укорочення мішаної задачі для зліченної гіперболічної системи лінійних рівнянь (2014)
Zabavsky B. - Bezout morphic rings, Pihura O. (2014)
Bazylevych L. - Pairs of compact convex sets: categorical properties, Savchenko O., Zarichnyi M. (2014)
Колосов О. Є. - Особливості просочувально-сушильного обладнання для виготовлення препрегів (2013)
Коваленко К. Г. - Особливості течії в’язкопружної рідини в диcковому зазорі екструдера, Сівецький В. І., Сокольський О. Л. (2013)
Марчевський В. М. - Кінетика нагрівання вала для високотемпературного пресування паперового полотна, Воронін Л. Г., Мельник О. П., Макаренко А. А., Биковець Д. П. (2013)
Шаповал А. А. - Визначення теплопровідності металоволокнистих пористих матеріалів, Панов Є. М., Сауліна Ю. В., Левківська О. М., Романчук Б. В., Шаповал Арт. А. (2013)
Лазарєв Т. В. - Моделювання теплоелектричного стану за допомогою OpenFOAM (2013)
Романченко М. А. - Ефект розбухання під час екструзійного формування полімерних профілів, Сокольський О. Л. (2013)
Крутась І. О. - Дослідження термомеханічного стану охолоджуваних полімерних труб, Мікульонок І. О., Пєтухов А. Д., Сокольський О. Л. (2013)
Марчевський В. М. - Сушіння наповнювача паперового полотна, Гробовенко Я. В. (2013)
Прокоп’єв М. В. - Кінетика пресування паперового полотна на башмачному пресі, Марчевський В. М. (2013)
Бригинець Р. В. - Фізико-механічні властивості епоксикремнійорганічних компаундів, Свідерський В. А. (2013)
Сахаров О. С. - Змішування розплавів термопластів у черв’ячному екструдері, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Рослов О. В. (2013)
Рябцев Г. Л. - Концентрування розчину хлориду амонію на мембранах МФФК і ПВХ, Кукоба С. В. (2013)
Вдовенко С. В. - Анализ технологий переработки нефтяных шламов нефтеперерабатывающих заводов (2013)
Антоненко Л. П. - Вплив вмісту азоту в крохмальних клеях на показники якості флютінгу, Івашкевич О. О., Плосконос В. Г. (2013)
Карвацький А. Я. - Техніко-економічне обґрунтування використання торф’яного синтез-газу в енергетиці (2013)
Задольський А. М. - Економічна оптимізація теплообмінних апаратів, Калимун В. І. (2013)
Кубрак А. І. - Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки, Жученко А. І. (2013)
Жученко О. А. - Моделювання режиму пуску екструзії полімерів (2013)
Кубрак А. І. - Математична модель ванни скловарної печі, Ситніков О. В. (2013)
Мокін В. Б. - Автоматизована геоінформаційна система комплексного екологічного контролю, Боцула М. П., Крижановський Є. М., Ящолт А. Р. (2013)
Гаманкова О. В. - Оподаткування страховиків податком на прибуток як важель державного регуляторного впливу, Гаманков Д. В. (2011)
Залєтов О. М. - Страхові послуги населенню України в нових економічних умовах (2011)
Гришан Ю. П. - Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування) (2011)
Пікус Р. В. - Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації (2011)
Нечипоренко В. І. - Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи (2011)
Машаро О. В. - Особливості застосування метода нарахувань при обліку страхових платежів (2011)
Шевченко В. Ю. - Міжсекторальна взаємодія страхування з міжнародними фінансовими ринками (2011)
Приказюк Н. В. - Управління агентською мережею страхової компанії (2011)
Януль І. Є. - Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи (2011)
Каракулова І. С. - Європейський досвід функціонування фондів гарантування страхових виплат (2011)
Тлуста Г. Ю. - Медичне страхування в США: теорія та практика функціонування (2011)
Дяченко Є. В. - Розвиток бюджетної та страхової медицини в зарубіжних країнах (2011)
Ігнатюк А. О. - Особливості розвитку фінансової системи України (2011)
Нечипоренко В. В. - Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів (2011)
Пікус А. Ю. - Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку (2011)
Легка Я. І. - Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку (2011)
Лобова О. М. - Теоретичні основи сільськогосподарського страхування (2011)
Васильченко І. І. - Аналіз ефективності моделей оцінки вартості опціонів (2011)
Купалова Г. - Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України, Алексеєнко О. (2011)
Любкіна О. - Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі (2011)
Затонацька Т. - Особливості впровадження державно-приватного партнерства в Україні (2011)
Бутенко Н. - Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу (2011)
Мельник Т. - Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2011)
Чеберяко О. - Сутність і класифікація міжнародних облігацій (2011)
Грищенко Т. - Цілі діяльності та особливості взаємодії суб'єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища, Івахненко І. (2011)
Гудзинська Л. - Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків (2011)
Яфінович О. - Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі (2011)
Каракулова І. - Традиційні та альтернативні підходи визначення достатності золотовалютних резервів держави (2011)
Макаренко Є. - Особливості фінансової політики держави та місце бюджетного дефіциту у механізмі її реалізації (2011)
Легка Я. - Особливості інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання на фондовому ринку (2011)
Трохименко В. - Лібералізація ринку банківських послуг як прояв фінансової глобалізації (2011)
Халковський О. - Економічні передумови тінізації економічних відносин (2011)
Галькевич А. - Проблеми визначення контролю під час процесів придбання та об'єднання підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності (2011)
Іваненко О. - Ризики та можливості кредитних спілок в умовах фінансової кризи (2011)
Цалько Ю. - Диверсифікація джерел фінансування вищої освіти у державах Східної та Центральної Європи (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Baranskii P. I. - Some thermoelectric features of conventional and transmutation doped silicon crystals, Haidar G. P. (2012)
Sinyavsky E. P. - ThermoEMF in Bi nanowires in the transverse constant electric field, Solovenko V. G., Karapetyan S. A. (2012)
Zemskov V. S. - Structural peculiarities and thermoelectric properties of layered chalcogenides with complex crystal lattices and a low thermal conductivity, Shelimova L. E., Konstantinov P. P., Avilov E. S., Kretova M. A., Nikhezina I. Yu. (2012)
Marianchuk P. D. - Thermoelectric figure of merit of Hg1-xMnxS, Hg1-x-уMnxFeyS and Hg1-xMnxTe1-zSz crystals, Andruschak G. O., Maistruk E. V. (2012)
Kavei G. - Novel method for power generation from waste heat via thermoelectric foam (2012)
Kulbachinskii V. A. - Thermoelectric figure of merit of single crystals p-(BixSb1-x)2-ySnyTe3 in wide temperature range, Kytin V. G., Kudryashov A. A., Lostak P. (2012)
Yangthaisong A. - Electronic structure and prediction of thermoelectric properties of CuBO2 (2012)
Anatychuk L. I. - Small-size thermoelectric current source of single action, Mikityuk P. D. (2012)
Cherkez R. G. - Staged permeable thermoelectric cooling thermopile (2012)
Anatychuk L. I. - Investigation of the effect of radiation on the precision of thermal conductivity measurement by the absolute method, Lysko V. V. (2012)
Korzhuev M. A. - Some "bottlenecks” in the vehicular thermoelectric generators and a search for new materials to eliminate them, Granatkina Yu. V. (2012)
Gradauskas J. - Dedicated to 50th birthday (2012)
Kajikawa Т. - Dedicated to 70th birthday (2012)
Старостіна А. - Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик"), Кравченко В. (2011)
Маслов А. - Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2011)
Ігнатюк А. - Теоеретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки (2011)
Чорноус Г. - Інформаційна модель оперативного аналізу продажів компанії, Зубко В. (2011)
Анісімова Л. - Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства, Балан В. (2011)
Вітренко А. - Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції (2011)
Вірченко В. - Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства, Вірченко В. (2011)
Журило в. - Формування споживчих мотивацій на ринках технологічних інновацій: теоретичний аспект (2011)
Мицюк С. - Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України (2011)
Вірченко А. - Фінансова політика в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2011)
Филюк В. - Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв'язку (2011)
Залєвська-Шишак А. - Роль державної власності на етапі реформування економіки України (2011)
Доліновська О. - Міжнародний кредит: економічна природа, сутність та види (2011)
Новікова І. - Економічна освіта, як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках формування ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого (2011)
Ковтун Н. - Система подготовки специалистов – статистиков в современных условиях (2011)
Герасименко С. - Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення, Чуприна О., Чуприна О. (2011)
Гладун О. - Застосування у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних, Хвалинська В. (2011)
Сидорова А. - Внешнеэкономическая деятельность как фактор социально–экономического развития (2011)
Pociecha J. - New directions of business statistics in finance and auditing (2011)
Paradysz J. - An assessment of population development in western Poland in the light of the 2nd demographic transition, Paradysz K. (2011)
Агабекова Н. - Методология оценки продолжительности экономических периодов в жизнедеятельности человека (2011)
Гончар І. - Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи, Качалай В. (2011)
Лутчин Н. - Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект (2011)
Огай М. - Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні (2011)
Пальян З. - Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив (2011)
Скачек Н. - Статистичне забезпечення управління розвитком органічного виробництва (2011)
Чорний А. - Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи (2011)
Vasylchenko I. - Implementation of Monte Carlo method in option valuation using statistical programming language R (2011)
Горобець О. - Статистичне моделювання показників відтворення населення Автономної Республіки Крим (2011)
Іваненко О. - Методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок (2011)
Огреба С. - Статистичне відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків (2011)
Шибіріна С. - Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Freik D. M. - Quantum size effects in nanostructures and problems of thermoelectricity, Yurchishin I. K., Lysyuk Yu. V. (2012)
Baranskii P. I. - Anisotropy of electron phonon drag thermoEMF in n-Ge, Gaidar G. P. (2012)
Zemskov V. S. - Crystalline structure and thermoelectric properties of layered tetradimite-like chalcogenides, Shelimova L. E., Konstantinov P. P., Zhitinskaya M. K., Avilov E. S., Kretova M. A., Nikhezina I. Yu. (2012)
Romaka V. A. - Effect of doping in n-ZrNiSn intermetallic semiconductor with Bi donor impurity on thermoelectric power factor Z*, Stadnyk Yu. V., Rogl P., Romaka V. V., Hlil E. K., Lakh O. I., Horyn A. M. (2012)
Svechnikova T. E. - Thermoelectric properties of n-Bi2Te3–xSex (x = 0.15 and 0.3) crystals, Korzhuev M. A. (2012)
Simkin A. V. - Effect of contact surface condition on the adhesion strength of interconnect layers of thermoelements based on extruded bismuth telluride, Biryukov A. V., Repnikov N. I., Ivanov O. N. (2012)
Strutynska L. T. - Simulation of Ві2Те3 thermoelectric material growth process by vertical zone melting method, Zhikharevich V. V. (2012)
Anatychuk L. I. - Research on the energy characteristics of permeable planar thermoelement, Cherkez R. G., Demyanyuk D. D., Bukharayeva N. R. (2012)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric generator for a petrol engine, Kuz R. V., Rozver Yu. Yu. (2012)
Rowe D. M. - Obituary (2012)
Hotra Z. Yu. - Dedicated to 70th birthday (2012)
Luste O. J. - Dedicated to 70th birthday (2012)
Крючкова І. В. - Макроструктурне інституційне табло економіки України (2017)
Шовкун І. А. - Локалізація виробництва – світова практика та висновки для України (2017)
Осташко Т. О. - Зміна традиційних позицій українського експорту, Лір В. Е., Венгер В. В., Олефір В. К., Биконя О. С. (2017)
Трипольська Г. С. - Ринок біопального в Україні, Подолець Р. З. (2017)
Соколовська А. М. - Гармонізація акцизного оподаткування тютюнових виробів, Райнова Л. Б. (2017)
Шубравська О. В. - Органічне сільське господарство в Україні (2017)
Петрик О. І. - Неоднорідний вплив монетарних важелів на показники кредитування та економічної активності, Дейсан І. М. (2017)
Шулакова К. І. - НБУ після Гонтарєвої: очікування політиків, фінансистів, вчених (за матеріалами круглого столу, організованого ГО "Клуб банкірів" та Комітетом ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності) (2017)
Шелудько Н. М. - Із наукових кабінетів – у практику реформ (до 50-річчя заснування української наукової школи фінансово-монетарного регулювання) (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
Casian A. I. - State of the art and prospects of thermoelectricity on organic materials, Gorelov B. M., Dubrovin I. V. (2012)
Maradudina O. N. - Preparation of nanocrystalline Bi2Te3 via microwave-solvothermal synthesis and hot isostatic pressure, Lyubushkin R. A., Lojkowski W., Ivanov O. N. (2012)
Romaka V. A. - Features of defect formation and electroconductivity mechanisms in HfNi1–xCoxSn thermoelectric material, Stadnyk Yu. V., Rogl P., Romaka L. P., Hlil E. K., Krayovskyy V. Ya., Horyn A. M. (2012)
Basu R. - Development of thermoelectric devices based on n-type PbTe/p-type TAGS-85 ((AgSbTe2)0.15(GeTe)0.85) and n/p-type Si-Ge alloy, Bhattacharya S., Bhatt R., Meshram K. N., Singh A., Aswal D. K., Gupta S. K. (2012)
Anatychuk L. I. - The effect of heat-exchange systems on the efficiency of thermoelectric devices, Prybyla A.V. (2012)
Strutynska L. T. - Computer design of segmented PbTe based thermoelectric modules, Bilinsky-Slotylo V. R., Mykhailovsky V. Ya. (2012)
Molodyk A. V. - Combination of power converters as a method for solving the problems of modern instrument making, Smolyar G. A., Lozbin D. V. (2012)
Cherkez R. G. - Energy characteristicsof thermoelement with a developed lateral heat exchange (2012)
Anatychuk L. I. - The accuracy of thermoEMF measurement by the probe method, Mochernyuk R. M. (2012)
Tuz Yu. M. - AC voltage unit standard based on thermoelectric converters, Dobrolyubova M. V., Artyukhova Yu. V., Strunina Yu. A., Bodnaruk V.I., Taschuk D. D. (2012)
Anatychuk L. I. - Dedicated to 75th birthday (2012)
Kakramanov K. Sh. - Dedicated to 75th birthday (2012)
Sokolov O. B. - Dedicated to 75th birthday (2012)
Fedorov M. I. - Dedicated to 60th birthday (2012)
Базилевич В. - "Філософія господарства" С. М. Булгакова: некласичний погляд на економічну діяльність (2011)
Антоній(Паканич) Архієпископ Бориспольский - Протоиерей Сергий Булгаков: аспекті мировоззрения (2011)
Осипов Ю. - С. Н. Булгаков: цена прорыва (2011)
Назаров І. - Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова (2011)
Шапиро Н. - С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие экономической теории (2011)
Чекмарев В. - От С. Н. Булгакова до Дж. Бьюкенена (2011)
Ильин В. - "Философия экономики" vs "философия хозяйства": тождество или различие? (2011)
Амвросий Амвросий - Православное учение о Творце и творении и софиология о. Сергия Булгакова (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського