Сидор В. Д. - Інструмент забезпечення сприятливого життєвого простору людини: досвід Нідерландів (2016)
Суєтнов Є. П. - Правові засади збереження природних екосистем в Україні (2016)
Ельбіс Т. Є. - Деякі особливості правового регулювання використання рослинного світу для забезпечення потреб у технічній, лікарській, пряно-ароматичній і харчовій сировині з дикорослих рослин (2016)
Шараєвська Т. А. - Проблеми забезпечення права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля в умовах техногенної та екологічної небезпеки (2016)
Шомпол О. А. - Зовнішня екологічна функція держави: національні та міжнародно-правові засади (2016)
Юрченко Е. І. - Істотні умови договору емфітевзису: проблеми законодавчого регулювання (2016)
Світлій пам’яті Семчика Віталія Івановича (2016)
Світлій пам’яті Мунтяна Василя Лук’яновича (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Гетьман А. П. - Верховенство права в інституті управління природокористуванням та охороною довкілля (2017)
Балюк Г. І. - Світоглядні та еколого-правові засади взаємодії людини і природи (2017)
Євстігнєєв А. С. - Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування як форма реалізації сталого розвитку (2017)
Каракаш І. І. - Правове регулювання використання й охорони рекреаційно-туристичних територій і об’єктів (2017)
Kovalenko В. В. - The legal nature of the environmental law sources of Ukraine and their features (2017)
Краснова М. В. - Наукознавчі аспекти формування екологічного права України (2017)
Макарова Т. И. - Юридический инструментализм как метод формирования эколого-правового пространства (2017)
Слепченко А. А. - Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму) (2017)
Сушик О. В. - Чинник ядерної та радіаційної безпеки в ціні Української державності: правові аспекти (2017)
Черемнова А. І. - До питання особливостей юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд (2017)
Шемшученко Ю. С. - Про соціальну обумовленість сучасних проблем теорії та методології екологічного права, Костицький В. В. (2017)
Шульга М. В. - Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Мікульонок І. О. - Педагог, учений, організатор, або Слово про Вчителя (2014)
Вірченко Г. А. - Варіантне параметричне конструювання акустичних концентраторів, Колосова О. П. (2014)
Казак І. О. - Врахування специфіки професійних обов’язків інженерів-механіків у дисципліні "Процеси, апарати і машини галузі" (2014)
Колосов О. Є. - Інноваційна склобазальтопластикова тара для пакування, зберігання та транспортування боєприпасів, Кудряченко В. В., Сівецький В. І. (2014)
Корнієнко Я. М. - Моделювання неперервного утворення азотно-гумінових добрив, Сачок Р. В. (2014)
Мікульонок І. О. - Інтенсифікація охолодження накладеної на жили кабельних виробів полімерної або гумової ізоляції, Сокольський О. Л., Соколенко В. В. (2014)
Панов Є. М. - Доцільність застосування печей графітування Кастнера у виробництві електродної продукції, Педченко А. Ю. (2014)
Сівецький В. І. - Моделювання гомогенізації розплавів термопластів у бар’єрному змішувачі, Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Куриленко В. М. (2014)
Шаповал А. А. - Кипіння води та органічних рідин на пористих поверхнях теплових труб низькотемпературного діапазону, Панов Є. М., Сауліна Ю. В., Романчук Б. В., Левківська О. М., Шаповал Арт. А. (2014)
Антоненко Л. П. - Вплив реконструкції нанопорошків алмазу на очищення води від іонів Cu2+, Задніпрянець Ю. М., Дзюбак О. М., Бабич А. Ю., Трубійчук Р. П. (2014)
Іщенко В. А. - Хімічні перетворення зношених автомобільних шин, Березюк А. П. (2014)
Носачова Ю. В. - Ефективність інгібіторів корозії металів у водних середовищах різної мінералізації, Макаренко І. М., Шаблій Т. О. (2014)
Черниш Е. Ю. - Экобиотехнология обработки иловых осадков: удаление соединений фосфора (2014)
Задольський А. М. - Техніко-економічний аналіз модернізації хімічного обладнання (2014)
Грабітчненко В. М. - Розділення сульфатів і нітратів під час іонообмінного знесолення води, Трус І. М., Гомеля М. Д. (2014)
Колосов О. Є. - Гідродинамічні характеристики кавітаторів в обмежених потоках на режимах штучної кавітації, Сівецький В. І., Рябцев Г. Л., Литвиненко Є. Ю. (2014)
Макаренко І. М. - Маловідходні технології опріснення води (2014)
Кваско М. З. - Пусковий режим апарата зануреного горіння, Жураковський Я. Ю. (2014)
Кваско М. З. - Керування випарюванням в апараті зануреного горіння, Жураковський Я. Ю., Миленький В. В., Носов А. В. (2014)
Кубрак А. І. - Алгоритм ідентифікації об’єкта під час налагодження системи керування, Ситніков О. В. (2014)
Жученко А. І. - Математична модель процесу скловаріння, Карвацький А. Я., Цапар В. С. (2014)
Жученко А. И. - Расчёт прогрева бумажного полотна, Черепкин Е. С. (2014)
Ярощук Л. Д. - Використання нечіткої логіки у системі автоматизації випарного апарата, Оркуша Д. О. (2014)
Агаев Т. Б. - Азербайджано-туркменские отношения: проблемы и достижения, Вахидов Ф. Г. (2017)
Арсентьєва Г. О. - Філософи ХІХ століття щодо феномена спілкування (2017)
Бичков М. М. - Проблема визначеності факторів формування громадянського суспільства, Кавка В. В. (2017)
Брагін Ю. А. - Інтерпретативна антропологія К. Гірца та герменевтичне переосмислення предмета й засновків сучасних студій культури, Брагіна Т. М. (2017)
Войтов Б. І. - "Промови…" Касіяна Саковича як приклад ренесансного ораторського мистецтва (2017)
Гапон Н. П. - Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: перспективи теоретизування про ґендер (2017)
Гончаренко П. В. - Вияви масової та елітарної культури в соціальному бутті музики в добу постмодернізму (2017)
Добжиньскі А. А. - Зло в постмодернізмі: спроба рецепції Жана Бодрійяра (2017)
Доброносова Ю. Д. - Екзистенціальні аспекти самоздійснення в контексті сучасного розмаїття медіа (2017)
Дуденок В. И. - Парадигма глобальной эволюции: перспективы философских исследований (2017)
Жуленьова О. В. - Інваріантність як критерій визначення еквівалентності даних у соціологічних крос-національних дослідженнях (2017)
Іванова Н. В. - Знання й мислення в континуумі теоцентризму (2017)
Казаков М. А. - Первый и Второй объекты как фундаментальные понятия философии различия (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційна антропологія й інформаційна етика як складники формування ідеології інформаційного суспільства (2017)
Кіцул М. О. - Аксіологічна основа сучасної католицької педагогіки (2017)
Левченко Т. Г. - Трансформації концепту віри у християнській теології (2017)
Литвинчук О. В. - Вплив гендерних стереотипів на формування ідентичності жінки (2017)
Лукаш І. С. - Ґенеза соціологічного осмислення взаємодії релігії й політики (2017)
Мамедова С. Д. - Социально-синергетическая институализация как методологическая основа исследования процесса развития социального государства (2017)
Мельниченко А. А. - Роль правової освіти у формуванні правової свідомості суспільства: філософсько-педагогічна рефлексія, Дергачов Є. В. (2017)
Окорокова В. В. - Утопічні мотиви прогресистського підходу Ж. А. Кондорсе в праці "Ескіз історичної картини прогресу людського розуму" 1794 р. (2017)
Павловська О. В. - Дж. Г. Собел: теїзм і логіка (2017)
Парахіна М. Б. - Геополітичні виклики першого двадцятиріччя після розпаду СРСР: економічний контекст (2017)
Petrushenko V. L. - The problem of values’ nature in the existential-anthropological context, Petrushenko O. P. (2017)
Поліщук О. С. - Вплив соціальних інтернет-мереж на формування "Я" (2017)
Попович В. М. - Особливості сприйняття концепції церковно-державних відносин студентами духовних ВНЗ православної церкви: результати соціологічного дослідження (2017)
Прохоренко Е. Я. - Анализ аспектов проявлений девиантного и делинквентного поведения (2017)
Райхерт К. В. - Эрозия реальности в кинофильме "В пасти безумия" кинорежиссёра Джона Карпентера (2017)
Ровшанова Э. Ф. - Свободная печать как ведущий механизм формирования демократических ценностей в обществе (2017)
Романкова Л. М. - Виховання студентської молоді як соціальна проблема сучасності (2017)
Русавська В. А. - Антропологічний і комунікативний аспекти гостинності в дослідженні зарубіжних науковців (2017)
Саракун Л. П. - Космополітизм і патріотизм у сучасному соціогуманітарному знанні (2017)
Сорочук А. В. - Трансформація сутнісних параметрів міста в умовах сучасної культури (2017)
Стратонова Н. О. - Нові медіа в контексті сучасних комунікативних практик (2017)
Тетерятников К. В. - Реформація як форма усвідомлення та реалізації суспільних перетворень (2017)
Фесенко Г. Г. - Міський ландшафт у контексті екофілософії (2017)
Царенок А. В. - Єдність етичних і естетичних смислів в аскетичній проповіді катарсису та мімезису (2017)
Шаповалова О. А. - Проектування аксіологічних орієнтирів людини: освітній вимір (2017)
Шапоренко В. Г. - Філософський аналіз представників київської духовно-академічної філософії (2017)
Шаравара О. О. - Промислова революція як чинник розвитку суспільства (2017)
Шаталович І. В. - Концепція динамічного атомізму М. Лосського в контексті сучасних наукових пошуків (2017)
Шедяков В. Е. - Учёт языковой среды реализации смыслов в системе социальной работы как фактор совершенствования PR-отношений (2017)
Шолухо Н. Є. - Гламур як практика нової тілесності (2017)
Янушевич І. А. - Філософія можливого в культурі (2017)
Наші автори (2017)
Еколого-правова освіта і наука в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2016)
Багай Н. О. - Законодавче забезпечення охорони довкілля у сільському господарстві (2016)
Вівчаренко О. А. - Проблеми охорони навколишнього середовища України (2016)
Гергелюк Н. Т. - Актуальні питання посилення адміністративної відповідальності за порушення у різних сферах екологічного законодавства (2016)
Грицан О. А. - Охорона навколишнього середовища під час збройних конфліктів у міжнародному гуманітарному праві (2016)
Данилюк Л. Р. - Правовий режим мисливських природних ресурсів: поняття та особливості (2016)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - До питання класифікації злочинів проти довкілля (2016)
Кобецька Н. Р. - Правовий режим використання природних ресурсів: поняття, особливості (2016)
Кохан Н. В. - Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення (2016)
Мироненко І. В. - Співвідношення положень про добросусідство та земельних сервітутів (2016)
Мороз Г. В. - Публічно-приватне партнерство у сфері використання та охорони земель (2016)
Пташник І. Р. - Захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів: ситуація de-jure та de-facto (2016)
Romanko S. М. - Renewable Energy Sources: Incentive Mechanisms of development and legal regulation (2016)
Семків В. В. - Істотні умови договорів оренди природних ресурсів (2016)
Яремак З. В. - Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Авер’янова Н. М. - Консолідуючий потенціал українського мистецтва: формування духовно-світоглядних засад українства (2017)
Бичков’як О. В. - Символ – ключ до культури людства (2017)
Богун М. О. - Влада і народ: архетипи та кенотипи потестарних відносин (2017)
Горбань Р. А. - Визначення буття в персоналістичному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Гренишен А. М. - Т. Шевченко та атеїзація української інтелектуальної еліти (2017)
Діденко Л. В. - Соціостудії: відповідальність, Кондрашова-Діденко В. І. (2017)
Долгочуб А. Ю. - Феномен секуляризації та її класифікації (2017)
Карім Ель Гуессаб - Іслам як чинник регулювання суспільного та приватного життя в арабському суспільстві (2017)
Ивакин А. А. - Научно-философское толкование мифопоэтического образа Дерева Жизни, Ожерельев В. П. (2017)
Іванова Т. В. - Соціальний конструктивізм у розрізі соціологічного знання (2017)
Ісакова О. І. - Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення (2017)
Іщук Н. В. - Осмислення феномена спілкування в релігійній філософії (2017)
Кваша О. П. - Філософія всеєдності Семена Франка як соціальний проект майбутнього (2017)
Кириченко М. О. - Зарубіжний досвід високорозвинених країн зі сталим розвитком інформаційно-інноваційного суспільства в умовах трансформації сучасної цивілізації (2017)
Климко І. Г. - Соціопрагматика комунікативного простору туризму (2017)
Колдунов Я. В. - Дика природа: підходи до розуміння сутності та соціального призначення (2017)
Колісник О. В. - Основні тенденції трансформацій постмодерного суспільства за Бруно Латуром, Плющ В. А. (2017)
Коляда В. И. - Системный характер метода философского познания, Гребинь С. Н. (2017)
Лазарева М. Л. - Екотопія: філософський аналіз альтернативного устрою суспільства (2017)
Муратова І. А. - Технологія як предмет соціально-філософського дослідження (2017)
Нежива О. М. - Українська освітня політика: становлення та розвиток (2017)
Коппель О. А. - Десекуляризація як мегатренд глобального розвитку, Пархомчук О. С. (2017)
Райхерт К. В. - Перемещение человеческого мозга (сознания, личности) в кибернетический организм как психическая травма (в кинофильмах Vindicator, Robocop, 8Man, Ghost in the Shell) (2017)
Рогова О. Г. - Тапейнофросинес як складова частина духовного становлення особистості (2017)
Романкова Л. М. - Оптимізація світоглядного й ідеологічного горизонту в системі виховання людини ХХІ століття (2017)
Савонова А. И. - Обыкновенное зло абсурдности бытия простого человека в философии А. Камю (2017)
Сосуновський В. С. - Людинотворча спрямованість територіальної громади (2017)
Сынах А. А. - Википедизация знания и твиттеризация общения как определяющие маркеры современной информационной эпохи (2017)
Терещенко В. В. - Новітній матеріалізм і проблема онтологічного подвоєння світу (2017)
Тургенева О. Ю. - Любовь к ближнему в условиях дегуманизации, Богуславская Е. С. (2017)
Фостер Л. Ф. - Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники, Олійник О. В. (2017)
Хамар У. В. - Періодизація розвитку знань про вічність буття (2017)
Царенок А. В. - Витвори візантійського іконопису як проповідь аскетичних звершень (2017)
Чорноморець Є. М. - Ікона як символ Абсолюту у візантійській патристичній естетиці (2017)
Шамша И. В. - Время как тройной синтез в "Различии и повторении" Жиля Делеза (2017)
Шаравара О. О. - Світоглядні настанови людини як віддзеркалення соціально-технологічних реалій її повсякденного буття (2017)
Шохов А. С. - "Контингентность", "самореференция" и "комплексность": взаимоэкспликация терминов (по результатам исследования текстов Н. Лумана) (2017)
Ярош О. М. - Політичний ідеал і національна ідея в Україні (2017)
Наші автори (2017)
Титул, зміст (2006)
Чугунов І. Я. - Регуляторна політика як інструмент активізації процесів регіонального соціально-економічного розвитку, Крайник О. П. (2006)
Запатріна І. В. - Бюджет розвитку: нормативно-правовий аспект (2006)
Павлюк К. В. - Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин на засадах конкурентного федералізму (2006)
Зайчикова В. В. - Перспективи зміцнення власних доходів бюджетів місцевого самоврядування України (2006)
Островецький В. І. - Обґрунтування заходів бюджетної та податкової політики щодо стимулювання економічного зростання (2006)
Затонацька Т. Г. - Оцінка соціальної спрямованості бюджету, Ставицький А. В. (2006)
Лучка А. В. - Засади функціонування та шляхи зміцнення бюджетів розвитку місцевих бюджетів України (2006)
Малиняк Б. С. - Інвестиційні видатки місцевих бюджетів України: теоретична концептуалізація та оцінка практики їх здійснення (2006)
Сова О. Ю. - Дефіцит державного бюджету: світовий досвід та українські реалії (2006)
Іголкін І. В. - Переваги використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2006)
Биконя С. Ф. - Регуляторна політика підприємництва та інституціональні перетворення (2006)
Карпенко Г. В. - Аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом (2006)
Скворцова С. Я. - Формування концепції соціальної держави в Україні (2006)
Жовновач Р. І. - Організація контролю за виконанням бюджетів на підприємствах (2006)
Міщенко С. В. - Проблеми захисту прав кредиторів та врегулювання питань неплатоспроможності підприємств (2006)
Примеров О. К. - Удосконалення управління корпоративними правами держави (2006)
Мітал О. Г. - Дослідження впливу бюджетного регулювання на інвестиційну діяльність регіонів України (2006)
Сльозко Т. М. - Облікова політика: організаційний аспект системності обліку (2006)
Нікітішин А. О. - Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2006)
Титул, зміст (2010)
3 професійним святом! (2010)
Що заважає розвитку легкої промисловості України? (2010)
Розвиток легкої промисловості України в першому півріччі 2010 р. (2010)
Міжнародний семінар (2010)
Костевич О. Д. - Фінансовий потенціал підприємства та його оцінювання: методологічний аспект (2010)
"УКРЛЕГПРОМ" (2010)
"Vesela". Нова українська торгова марка (2010)
"Дрес-код у школі" (2010)
"ТК-Фурнітура". Вибір нитки з економічного погляду (2010)
Портрет керівника "Санта Україна" (2010)
Нові діти прийшли (2010)
"Техтіма". Головний плід осені - виноград (2010)
Повсякденний вінтаж (2010)
Тенденції (2010)
Дайте лад своєму гардеробу (2010)
Підприємства (2010)
Тіхосова Г. А. - Теоретичні передумови створення інноваційної технології переробки стебел льону олійного, Князев О. В., Надєєва Т. М. (2010)
Чурсіна Л. А. - Вологість як основний показник якості лубоволокнистої сировини, Мохер Ю. В., Калінський Є. О. (2010)
Комерційна пропозиція (2010)
Вербицький О. М. - Математичне моделювання процесу формування якісних показників лляного волокна під час приготування трести розстилом (2010)
Резвих Н. І. - Світовий та вітчизняний досвід використання стебел конопель (2010)
ТОВ "Веллтекс-Україна" (2010)
УкрНДІШП 80 років (2010)
Половніков I. I. - Дослідження механічних властивостей захисних носків для взуття спеціального призначення, Андрущак В. І., Задворнова Т. М., Ващенко О. М. (2010)
Половніков I. I. - Спосіб дослідження віброзахисних властивостей спеціального взуття та пристрій для його здійснення, Андрущак В. І., Ковальчук М. І. (2010)
Омельченко Н. М. - Дослідження кісткової будови стоп чоловіків та жінок України, Скідан В. В., Кернеш В. П., Коновал В. П. (2010)
Оголошення (2010)
Пелик Л. В. - Оцінювання термічної стійкості фільтрувальних поліефірних матеріалів методом диференціальної термогравіметрії (2010)
Гутник В. I. - Сучасні радіозахисні матеріали, Поокопова Є. А. (2010)
Сичева М. В. - Дизайн-проектування м'якої іграшки-конструктора за умов виробництва (2010)
Оптимісти – довгожителі (2010)
На шляху до благополуччя та успіху (2010)
Україна в світі (2010)
Титул, зміст (2006)
Чугунов І. Я. - Формування податкових надходжень бюджету як складова системи бюджетно-податкового регулювання, Островецький В. І. (2006)
Запатріна І. В. - Стимулювання регіонального соціально-економічного розвитку, Вінграновський А. М. (2006)
Павлюк К. В. - Теоретичні засади сутності бюджету і його функцій (2006)
Зайчикова В. В. - Актуальні аспекти бюджетної політики у сфері розвитку місцевих фінансів (2006)
Полозенко Д. В. - Операції з дорогоцінними металами та їх роль у формуванні бюджету, Коваленко С. О. (2006)
Ахмед Т. В. - Механізм формування фіскальної політики у Новій Зеландії (2006)
Скворцова С. Я. - Бюджетний федералізм: теорія і практика світового досвіду (2006)
Науменко А. М. - Сутність та роль місцевих бюджетів у соціально-економічних процесах регіону (2006)
Пасічник В. Д. - Особливості визначення валового внутрішнього продукту регіону (2006)
Дець В. Ф. - Проблеми розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні (2006)
Бажанов О. Є. - Теоретичні засади застосування класичної сек’юритизації іпотечних активів в Україні (2006)
Кажан В. А. - Операції з платіжними картками в Україні: сучасні тенденції і проблеми (2006)
Безкровна Г. Д. - Методи фінансування оборотного капіталу підприємства (2006)
Вишня М. М. - Особливості державного субсидіювання економіки України на сучасному етапі (2006)
Гура Н. О. - Облікова політика підприємств житловокомунального господарства 128-135 (2006)
Кудряшов С. В. - Дохідність споживчого та корпоративного кредитування (2006)
Мельничук М. В. - Необхідність інтегрованого управління ризиками в банках України (2006)
Свешнікова М. С. - Вимоги до мінімального обсягу капіталу банків (2006)
Абудеийх З. Х. - Дослідження амінокислотного та мінерального складу хамеріону вузьколистого (Chamerion angustifolium) (2010)
Гумінський Ю. Й. - Асоційованість хронічних вірусних гепатитів В та С з кількісними ознаками долонної дерматогліфіки, Клімас Л. А., Ольхова І. В., Черкасов В. Г., Кривко Ю. Я., Гунас І. В. (2010)
Карпюк У. В. - Поліфенольні сполуки трави сої щетинистої зібраної у фазу цвітіння, Кисличенко В. С., Середа П. І. (2010)
Ніженковска І. В. - Вплив кардіотропних речовин з різноспрямованою ізотропною активністю на структурно - функціональну організацію фосфоліпідних бішарів (2010)
Петренко В. А. - Порівняльний аналіз жирнокислотного складу органів нервової системи у віковому аспекті, Середа П. І., Куфтирева Т. П., Брюзгіна Т. С., Стеченко О. В. (2010)
Прокопець К. О. - Морфо-функціональні зміни селезінки на тлі експериментальної портальної гіпертензії, коригованої шляхом оклюзії селезінкової артерії (2010)
Латиіиев Є. Є. - Добровільне медичне страхування в країнах- членах Європейського Союзу, Бекало М. С. (2010)
Пузанова О. Г. - Доказова первинна профілактика колоректального раку: технологія превентивної фармакотерапії (2010)
Черемухіна О. М. - Поширеність серед населення України, що мешкає у сільській місцевості, первинної атрофії зорового нерва та відшарувань сітківки (2003—2008 рр.) (2010)
Чопчик В. Д. - Оцінка якості стоматологічної допомоги (2010)
Коршун М. М. - Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка сульфонілсечовинних гербіцидів з піримідиновим гетероциклом, Бардов В. Г, Коршун О. М., Антоненко А. М. (2010)
Левченко О. Є. - Техногенні аварії як джерела хімічної небезпеки, Сагло В. Л. (2010)
Матасар И. Т. - Дозовые зависимости радиогенных измерений содержания подуктов перекисного окисления липидов крови крыс, Манучехр Ватанха, Чоботько Г. М., Серкиз Я. И. (2010)
Антоненко М. Ю. - Рання діагностика захворювань пародонта у молоді — основа профілактики та превентивного лікування генералізованого пародонтиту, Сідельнікова Л. Ф., Дімітрова А. Г. (2010)
Ашурова В. И. - Уровень знаний женщин и акушеров-гинекологов о профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку (2010)
Віничук С. М. - Патогенетично обгрунтований підхід до застосування нейропротектора цитиколіну як засіб вторинної профілактики ішемічних церебральних подій у хворих з ТІА, Фартушна О. Є., Черенько Т. М. (2010)
Гомза Я. Ю. - Обґрунтування нового напряму оториноларингологи - судинної аудіології і вестибулології (2010)
Денисова Е. Г. - Ранний детский кариес — эпидемиологические аспекты, Ярошенко Е. Г. (2010)
Дорошенко М. В. - Ступінь дисбіозу ротової порожнини при травматичних ураженнях крайового пародонта, що виникають в результаті протезування незнімними конструкціями зубних протезів (2010)
Дубров С. О. - Вибір оптимальної методики відлучення від респіратора пацієнтів після проведення тривалої штучної вентиляції легень (2010)
Коваленко О. М. - Оптимізація ранового процесу у хворих з поширеними опіками (2010)
Лаврик Н. С. - Скринінг-тест сльози на рефрактерність глаукомного процесу для оптимізації хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми, Куріліна О. І., Джукашвілі Т. Я. (2010)
Мешкова О. М. - Вплив сімейних, соціальних та медико- біологічних факторів на психологічний стан підлітків, які звертались до "Клінік, дружніх до молоді" (2010)
Москаленко А. М. - Напружено-деформований стан твердих тканин зуба при карієсі, Хоменко Л. А., Григоренко О. Я. (2010)
Ммовицька О. А. - До питання щодо прогнозування ризику трансформації гострого розсіяного енцефаломієліту у розсіяний склероз, Лобанова І. С. (2010)
Пєрєдєрій В. Г. - Можливості відеокапсульної ендоскопії в діагностиці порушень моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту, Кузенко Ю. Г., Пучков К. С., Чернявський В. В., Козлов В. О. (2010)
Салата П. М. - Кореляція клінічних показників із специфічностями гена HLA-RB1 визначеними у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою (2010)
Сергеева И. Е. - К вопросу о механизмах нарушений иммунного ответа и обмена липидов в патогенезе генерализованного пародонтита, обострившегося течения, Борисенко А. В., Яременко Л. М., Брюзгина Т. С. (2010)
Тодуров І. М. - Фактори ризику та частота внутрішньочеревної гіпертензії у хворих з непрохідністю порожнистих органів шлунково-кишкового тракту, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Пономаренко О. М. (2010)
Фліс П. С. - Вибір оптимальних методів профілактики та лікування тимчасових молярів при значному руйнуванні коронкової частини зубів за допомогою індивідуальних тонкостінних штампованих коронок, Вознюк В. П., Петрусь В. В. (2010)
Ходаківська С. П. - Комплексне лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Нр-інфекцією, у дітей: психосоматичний підхід, Лукашук В. Д., Бовкун О. А., Головатюк Л. М., Дмитришин Б. Я., Баб'як В. Л., Коротич Т. І. (2010)
Шаповалова В. А. - Особливості якості життя студентської молоді в залежності від способу життя та фізичної підготовленості, Коршак В. М., Гончаренко Л. Л., Стефанишин Ю. Б., Секретний В. А. (2010)
Шепетько Е. Н - Иммуномодулирующая терапия в комплексном лечении острокровоточащего рака желудка с применением радикальных операций, Бычкова Н. Г., Гармаш Д. А., Курбанов А. К. (2010)
Віничук С. М. - Розвиток знань про механізми розвитку гострої ішемії у вертебрально-базилярному басейні, Антоненко К. В. (2010)
Петренко І. В. - Взаємозв’язок деяких патогенетичних чинників артеріальної гіпертензії і ожиріння (2010)
Чекман І. С. - Кардіотоксичність протипухлинних лікарських засобів: механізми розвитку та методи профілактики, Кава Т. В., Вигівська О. А. (2010)
Ніженковська І. В. - Біоорганічна та біологічна хімія у вищій стоматологічній освіті України: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2010)
Лысенко В. М. - Социальный аспект проблемы гармонизации потенциалов развития в системи "природа - общество - человек", Лысенко О. В., Бивол В. Г., Черникова Н. М. (2010)
Чекман І. С. - Підвищення якості викладання фармакології студентам медичних факультетів: реальність та перспективи, Горчакова Н. О., Савченко Н. В., Небесна Т. Ю. (2010)
Москаленко В. Ф. - Видатний хірург і анатом М.1.Пирогов (до 200-річчя від дня народження), Черкасов В. Г. (2010)
Ткаченко М. М. - До 100-річчя від дня народження Лотара Дітхельма (1910- 2010), Суслов В. В. (2010)
Содержание (2013)
Абрамов Г. С. - Влияние циклического изменения температуры на структуру внутреннеокисленной зоны, Абрамов М. Г. Бардачев Ю. Н. (2013)
Агеев В. Г. - Математическое моделирование формирования взрывоопасной среды в шахтах при газодинамических явлениях, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2013)
Александров В. Е. - Особенности функционирования и пилотирования планирующих парашютных систем, Бериславский Н. Ю., Иванов П. И., Куянов А. Ю., Ситайло М. В. (2013)
Александрова Т. Е. - Моделирование внешних возмущений, действующих на танковую пушку при движении танка по случайной поверхности, Мазманишвили А. С. (2013)
Аматов М. А. - Реализация математической модели динамики систем кусочнонепрерывных уравнений в конечных разностях, Аматова Г. М. (2013)
Астіоненко І. О. - Багатопараметричні серендипові елементи четвертого порядку (2013)
Ахметшин К. А. - Анализ многомерных нелинейных динамических систем по развернутым фазо–временным характеристикам комбинации векторов сингулярного разложения (2013)
Баклан І. В. - Основні етапи побудови лінгвістичної моделі (2013)
Бахмат Ю. М. - Дискретна математична модель задачі дифракції на системі замкнених циліндричних поверхонь (випадок Е-поляризації) (2013)
Бизюк А. В. - Учёт скорости деформации при импульсном нагружении, Бизюк В. В. (2013)
Блажевський С. Г. - Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Ейлера-Ейлера-Фур’є (2013)
Бражник Д. А. - Оценка информации в задаче сбора информации (2013)
Бродский Р. Е. - Медленная фрагментация при квадратичном законе дробления, Вирченко Ю. П. (2013)
Воцелка С. А. - Синтез управления бьефом оросительного канала (2013)
Вышемирская С. В. - Иформационная технология разбиения множеств на группы средствами программного комплекса SPSS, Рогальский Ф. Б., Шупик И. Е. (2013)
Гавриленков Д. Э. - Некоторые новые эффекты при анализе устойчивости углепластиковых композитных оболочек, Сухинин С. Н. (2013)
Газдюк К. П. - Особливості ідентифікації параметрів клітинно-автоматної моделі процесу розповсюдження лісових пожеж, Жихаревич В. В. (2013)
Гвоздева И. М. - Кластеризация многомерных трендов в задачах оценки технического состояния, Деренг Е. В., Миргород В. Ф. (2013)
Глушич П. А. - Колебания жидкости в жестких цилиндрических резервуарах под действием сейсмических нагрузок, Науменко О. В., Стрельникова Е. А. (2013)
Глущенко А. В. - Моделирование динамики нормальных и вырожденных состояний магнетиков со спином S=1, Ковалевский М. Ю. (2013)
Гнатушенко В. В. - Новий алгоритм підвищення інформативності фотограмметричних зображень, Кавац О. О. (2013)
Гребенюк М. Ф. - К геометрии связностей неевклидовых пространств, Терехова М. В., Макаров В. И. (2013)
Грищак В. З. - Упругие характеристики резинокордного материала с учетом трансверсально-изотропных свойств корда, Гребенюк С. Н. (2013)
Гучек П. И. - Автоматизация решения задачи о кручении стержней с применением альтернативных серендиповых моделей (2013)
Дзензерский В. А. - К выбору рациональной конструктивной схемы электродинамической транспортной системы с плоской путевой структурой, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2013)
Didenko I. - Simulation of the discrete traffic flow movement through network node, Baiev O., Lazurik V. (2013)
Дорош И. А. - Моделирование потенциалов и магнитных полей для периодических магнитных систем, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2013)
Єдинович М. Б. - Моделювання волокнистого складу мішаної пряжі (2013)
Зеленська Т. С. - Математичне моделювання хвильових процесів у врівноважених шахтних підйомних установках, Сясєв А. В. (2013)
Иванченко А. В. - Автоматизированная система управления процессом вакуумно-дугового напыления покрытий, Смирнов И. В., Долгов Н. А., Андрейцев А. Ю., Бесов А. В. (2013)
Коваленко А. П. - Влияние массово-геометрических характеристик системы упругий трубопровод-жидкость на переходные процессы в трубопроводе при продольных динамических ударных нагрузках (2013)
Ковалюк Д. В. - Примеры адекватной статической конденсации на треугольном элементе четвертого порядка, Хомченко А. Н. (2013)
Ковч О. И. - Исследование прочности сварных швов методом конечных элементов (2013)
Козырев А. Н. - Пакет прикладных программ ЭРА–2В для моделирования электронно-оптических систем с резкими неоднородностями, Свешников В. М. (2013)
Крючковский В. В. - Информационные технологии и развитие почтовой сферы, Крючковский Д. А., Ходаков В. Е. (2013)
Кузьмич В. І. - Про існування тетраедра із заданими довжинами ребер, Кузьмич Ю. В. (2013)
Лебеденко Ю. О. - Нечітка модель регулятора привода зі змінним моментом інерції, Тимофеєв К. В., Тимофеєв Л. К., Сис В. Б. (2013)
Лебеденко Ю. О. - Математична модель матричного перетворювача з урахуванням властивостей джерела живлення (2013)
Ленюк М. П. - Інтегральне перетворення, породжене гібридним диференціальним оператором Ейлера-Ейлера- Фур’є на полярній осі r > R0 > 0, Нікітіна О. М. (2013)
Ленюк М. П. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Бесселя на сегменті, Шинкарик М. І. (2013)
Ленюк О. М. - Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з вантажем на лівому кінці (2013)
Литвиненко О. І. - Модифікована процедура генерування скінчених елементів змішаного типу (2013)
Мартиновський І. М. - Динаміка деяких перспективних типів перетворювачів хвильової енергії, Сердюченко А. М. (2013)
Масленников В. О. - О проблеме криптографической защиты каналов видеоконференцсвязи (2013)
Мельник И. В. - Базовые принципы матричного программирования и их реализация в системе научно-технических расчетов MatLab (2013)
Мороз В. В. - Просторово-часова інтерполяція послідовностей зображень з застосуванням узагальнених рядів Уіттекера-Котельникова-Шеннона, Чубач О. С. (2013)
Мякинник О. О. - Приложение модели волнового взаимодействия к решению задач для системы уравнений Максвелла, Феоктистов В. В. (2013)
Nesvit K. V. - Propagation and diffraction of TM wave on periodic impedance grating above a flat screen reflector (2013)
Нигора В. М. - Прогнозування і забезпечення надійности технічних виробів на етапі проектування, Білецький І. М., Зрібняк А. В. (2013)
Николаенко Ю. И. - Полные полиномиальные базисы гексагона, Моисеенко С. В. (2013)
Новосадовський О. О. - Математичне моделювання гідродинамічної взаємодії підводного апарату з поверхневими хвилями (2013)
Обжерин Ю. Е. - Полумарковская модель контроля скрытых отказов двухкомпонентной системы с параллельным соединением компонентов, Бойко Е. Г. (2013)
Огородник У. Е. - Сингулярные интегральные уравнения в задаче о колебаниях оболочки с жидкостью, Стрельникова Е. А., Шувалова Ю. С. (2013)
Омельчук А. А. - Моделирование движения спусковых тележек слипа, Лебеденко Ю. А., Рудакова А. В. (2013)
Онищенко Т. Ю. - Характеризационный анализ как оптимизационный метод контроля и прогнозирования работоспособности электронных схем, Марасанов В. В. (2013)
Подопригалова А. О. - Система статистического анализа результатов компьютерного тестирования, полученных с использованием пакета TShell, Лазурик В. М. (2013)
Поляков В. А. - Альтернативная модель динамики тяговой подсистемы магнитолевитирующго поезда, Хачапуридзе Н. М. (2013)
Редчиц Д. А. - Управление отрывом потока воздуха на цилиндре с помощью четырех плазменных актуаторов (2013)
Решевская Е. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния эластомерного элемента сложной геометрической формы, Тархова В. М. (2013)
Рогальский Ф. Б. - Комплексная модель оценки риска инвестиций, Огнева О. Е. (2013)
Рожков С. А. - Оптимальное управление технологическими комплексами (2013)
Рудакова А. В. - Современные методы и средства управления системами в критических режимах функционирования (2013)
Рудницкий В. Б. - Качение упругого цилиндра по полуплоскости с начальными напряжениями, Рамский А. А., Дихтярук Н. Н. (2013)
Селін Ю. М. - Математичний апарат для прогнозування часових рядів економічного та екологічного типів, що можуть бути піддані зовнішнім впливам, Баклан І. В. (2013)
Стеганцев Е. В. - Распознавание типа кривой второго порядка по ее прообразу при стереографической проекции (2013)
Сухорольський М. А. - Побудова розв'язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів, Костенко І. С., Достойна В. В. (2013)
Сущевський Д. В. - Використання лідарних зображень для розпізнавання об’єктів штучного походження (2013)
Тарасов С. В. - Развитие метода суперэлементов балочного типа для случаев комбинированного нагружения при изгибе, Тарасов А. С. (2013)
Татарчук Д. Д. - Резонансні властивості p-i-n-діодів у НВЧ діапазон, Молчанов В. І., Діденко Ю. В., Франчук А. С. (2013)
Тодоріко О. А. - Використання набору сигнатур n-грам для пошуку за схожістю, Добровольський Г. А. (2013)
Усов А. В. - Задача оптимального подавления хаоса методами гармонического анализа, Хамитова А. Д. (2013)
Ушаков Е. П. - Синтез адаптивних систем керування нелінійними технологічними процесами харчових виробництв (2013)
Фильштинський Л. А. - Моделювання магнітних властивостей гібридних волокнистих феромагнітних композитів регулярної структури, Шрамко Ю. В., Бурнатна Г. Ф., Носов Дм. М. (2013)
Хомченко А. Н. - Интерполяционные функции Кунса и распределения вероятностей (2013)
Цымбал Л. И. - Статистический анализ качества преподавания технических дисциплин, Лысенков Н. А. (2013)
Чеканова Н. Н. - Инварианты одномерного гармонического осциллятора с зависящей от времени частотой, Чеканов Н. А. (2013)
Човнюк Ю. В. - Применение вариационного принципа Гамильтона-Остроградского в дискретно-континуальных моделях деформируемых элементов механизмов подъёмнотранспортных машин, Почка К. И. (2013)
Чопоров С. В. - Сравнительный анализ треугольных и четырехугольных конечных элементов, Гоменюк С. И., Лисняк А. А. (2013)
Мальцева Т. В. - Влияние величины рН на поглощение ионов шестивалентного хрома гибридными адсорбентами на основе оксигидрата титана и органического анионита, Пальчик А. В., Яценко Т. В., Василюк С. Л., Шабловский В. О. (2014)
Запольский А. К. - Электропроводимость водных растворов и электролитическая диссоциация (2014)
Езловецкая И. С. - Оценка качества воды Днепра и Десны в местах крупных питьевых водозаборов, Лавренчук И. Н. (2014)
Василенко С. Л. - Сучасний мікробіологічний контроль як основа забезпечення екологічної безпеки та ресурсозбереження в технологіях знезараження питної води, Корінько І. В., Максимова О. Е. (2014)
Терентьєв О. М. - Знезалізнення води осесиметричним фокусованим магнітним полем, Ворфоломеєв А. В. (2014)
Петров С. В. - Плазменно дуговая очистка воды, Масато Хомма, Рубец Д. И., Терещенко О. Н., Бондаренко С. Г. (2014)
Запольский А. К. - Гідратаційна теорія стійкості водних колоїдно-дисперсних систем (2014)
Кишневский В. А. - Метод расчета гибридных схем кондиционирования продувочных вод оборотных систем охлаждения, Чиченин В. В., Шуляк И. Д., Кишневский Е. В. (2014)
Паньків Р. П. - Геохімічні особливості грунтових вод в межах території Львівського прогину, Кость М. в., Сахнюк І. І., Майкут О. М., Мандзя О. Б., Навроцька І. П., Козак Р. П. (2014)
Котова Т. В. - Управління якістю вод Придунайських озер на прикладі озера Ялпуг-Кугурлуй (2014)
Косогіна І. В. - Перспективи використання відходів глиноземних виробництв в технології водоочищення (2014)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование работы горизонтального отстойника со струенаправляющими пластинами, Козачина В. А. (2014)
Чарний Д. В. - Визначення закону розподілу фітопланктону у вмхідній воді і у фільтраті, Кузмич І. С. (2014)
Іваненко І. М. - Вуглецеві нанотрубки в очищенні води (огляд) (2014)
Орестов Є. О. - Дослідження сорбції фосфонатних інгібіторів скейлінгу аніонообмінними смолами в процесі одержання твердофазного антискаланта, Мітченко Т. Є., Стасюк Н. В. (2015)
Гаращенко В. І. - Магнітні фільтри з тангенціальними електромагнітами для очищення водних середовищ від магнітних забруднень, Астрелін І. М., Гаращенко О. В. (2015)
Андрусишина І. М. - Вплив мінерального складу питної води на стан здоров'я населення (Огляд літератури) (2015)
Іваненко І. М. - Композити на основі активного вугілля для очищення стічних вод від сполук хрому, Донцова Т. А., Смітюх Я. П. (2015)
Саблій Л. А. - Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод, Жукова В. С., Собчук Г., Бєгановський А., Лагуд Г., Яромін-Глень К. (2015)
Иванченко А. В. - Воздействие карбамида на биологическое удаление фенолов из сточных вод коксохимического предприятия, Дупенко О. А., Волошин Н. Д. (2015)
Концевой С. А. - Математична модель оборотних охолоджувальних систем (2015)
Донцова Т. А. - Характеристика та перспективи використання титан (IV) оксиду у водоочищенні (Огляд) (2015)
Богуш В. - Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек, Гетманцев С., Богатырев К., Кулаков Ю., Кувалдина О., Яцунский Е. (2017)
Водлозеров В. - Организация и проведение соревнований по зимнему триатлону в Украине (2017)
Горенко З. - Взаємозв’язок показників фізичної працездатності та компонентного складу тіла у спортсменів-аматорів, Очеретько Б., Ковельська А. (2017)
Градусов В. - Підвищення рівня підготовленості кваліфікованих баскетболістів у підготовчому періоді, Кузьминчук А. (2017)
Дейнеко А. - Удосконалення змагальних вправ на кільцях гімнастів 10–12 років засобами спеціальної фізичної підготовки (2017)
Джим Є. - Вплив занять бодібілдингом на зміни антропометричних показників кваліфікованих спортсменок у різні фази специфічного біологічного циклу (2017)
Єфремова А. - Обґрунтування ефективності організації та змісту посиленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки студентів залізничних вищих навчальних закладів, Шестерова Л. (2017)
Идрисова Н. - Проблемы физического воспитания школьников 5–9 классов в контексте сохранения здоровья (2017)
Кизім П. - Методика біомеханічного аналізу виконання кіку основного ходу в акробатичному рок-н-ролі, Батєєва Н. (2017)
Кійко А. - Динаміка показників уваги кваліфікованих альпіністів під впливом гіпоксичного тренування під час подолання різних висотних рівнів гори Ельбрус, Мулик В. (2017)
Корман І. - Алгоритм реабілітаційного обстеження осіб з хворобою Шарко-Марі-Тута (2017)
Корольков О. - Результати застосування методу безперервного пасивного руху в процесі фізичної реабілітації хворих з патологією колінного суглоба, Болховітін П., Королькова А., Наср Аль Калі (2017)
Корчагін М. - Комплекс показників професійної працездатності військовослужбовців-операторів, Ольховий О. (2017)
Павленко О. - Клубна форма організації занять у розвитку студентського спорту (2017)
Півень О. - Залежність спортивного результату від фізичного розвитку, морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі попередньої базової підготовки, Дорофєєва Т. (2017)
Пилипко О. - Моделювання техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом брас на дистанціях різної довжини, Дружинінська К. (2017)
Сазанова І. - Передумови формування концепції оптимізації фізичного стану студенток медичних ВНЗ, Дорошенко Е. (2017)
Тракалюк Т. - Анализ эффективности разработанной дифференцированной программы развития двигательных качеств спортсменов-танцоров на этапе специализированной базовой подготовки (2017)
Федорчук С. - Влияние психоэмоционального напряжения на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата и эффективность сенсомоторной деятельности высококвалифицированных спортсменов, Лысенко Е., Колосова Е., Халявка Т., Романюк В. (2017)
Чеховська М. - Вплив фізичної реабілітації на якість життя дітей з хронічною серцевою недостатністю, Чеховська Л. (2017)
Шутєєв В. - Масовий студентський спорт у вітчизняній та зарубіжній практиці, Шутєєва Т., Єфременко А., Насонкіна О., Марченков М. (2017)
Сандурська О. В. - Миколаївські маяки: історія створення та сучасний стан (2016)
Грачев С. И. - Спускаемая капсула космического аппарата в экспозиции отдела истории авиации и космонавтики имени И. И. Сикорского Государственного политехнического музея при НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" (2016)
Константинов В. О. - Залізні та залізобетонні мости України – пам’ятки будівельної науки і техніки (2016)
Tsiupa A. M. - The motor vessels of the type "Erofej Khabarov” – the first Ukrainian project of lake-river passenger ship (2016)
Вергунов В. А. - Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О. С. Кудашева у 1903-1908 роках (2016)
Сацький П. В. - Українська РСР і науково-проектне забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського та Північно-Кримського каналів (2016)
Сінягіна К. А. - Розробка Г. А. Гамовим "Теорії Великого Вибуху” (2016)
Тютюнник Ю. Г. - Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні (2016)
Ларін А. О. - Співпраця запорізьких авіадвигунобудівних підприємств з провідними вченими України в галузі динамічної міцності в 1950 – 1970-х рр., Чумаченко О. А. (2016)
Фірсов О. В. - Діяльність інженера Б. Г. Луцького напередодні Першої світової війни (2016)
Михайло Юхимович Ільченко – вчений, педагог, організатор науки (2016)
Ільясова Л. - Вітаємо ювіляра – директора Державного політехнічного музею Писаревську Наталію Володимирівну! (2016)
Аннотации (на русском языке) (2016)
Абабина Н. В. - Синергетические фазовые переходы в произведениях А. П. Чехова (2017)
Антонов О. В. - Поняття комунікативного стилю у контексті сучасних лінгвістичних досліджень (2017)
Бежан О. А. - Наратив "графічного роману" в інтермедіальному дискурсі сучасної американської літератури (В. Айснер) (2017)
Демчук А. И. - К проблеме изучения языкового отражения перцептивной картины мира (2017)
Иванюк Б. П. - Метафора и поэтология текста (2017)
Калінюк О. О. - Особливості адаптації тексту художнього твору в кіносценарний комунікативний трансформ (2017)
Карпова Д. М. - Специфика речевого поведения мужчин и женщин Уэльса в условиях билингвизма (2017)
Кравченко Н. А. - Синергийно-синергетический подход в исследовании религиозного дискурса (2017)
Мікава Н. М. - Лексико-семантична група "facial hair” в мові (мотиваційний аспект) (2017)
Музя Е. М. - Топонимы как отдельный разряд ономастической лексики (2017)
Нетреба Е. С. - Феномен "Indian Summer” в лингвокульторологическом аспекте (2017)
Попік І. П. - Кінесичний аспект невербальної комунікації у публікаціях А. Піза (2017)
Савчук А. Я. - Логічні прийоми аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа (2017)
Строченко Л. В. - Вербалізація субконцепту PRODIGY в англомовних біографіях Вольфганга Амадея Моцарта (2017)
Томчаковская Ю. О. - Понятийные признаки концепта CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в английском и украинском языках (2017)
Тхор Н. М. - Англомовна стоматологічна термінологія (семантичний аспект) (2017)
Фокина С. А. - Меланхолический модус ностальгии как страсти в стихотворении А. Ширяева "Росчерк ветра. Взбегаю по клавишам – чёрным, белым…" (2017)
Черноземова Е. Н. - Возможности магического реализма как художественного средства женского романа ("Садовые чары" Сары Ален, 2007) (2017)
Шевченко Г. В. - Комунікативно-прагматичний та граматичний аспекти мовних засобів (2017)
Юлинецкая Ю. В. - Основные разновидности дефиниций в юридических текстах (2017)
Dmitrieva V. - Charles Perrault’s tale and its English modernist variant. Angela Carter as representative of middleliterature phenomenon (2017)
Валігура О. Р. - Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета "Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси" (Тернопіль: Тернопіль: "Астон", 2016, 398 с.) (2017)
Козловський В. В. - Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета "Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси" (Тернопіль: Тернопіль: "Астон", 2016, 398 с.) (2017)
Колегаєва І. М. - Рецензія на монографію О.Л. Гармаш "Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація" (2017)
Силантьева В. И. - О Викторе Георгиевиче Зинченко – ученом и человеке (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Титул, зміст (2017)
Розсоха О. В. - Технологія моніторингу рівня професійної підготовки персоналу господарства перевезень залізничного транспорту, Берестов І. В., Шаповал Г. В. (2017)
Плахтий А. А. - Анализ энергоэффективности активного выпрямителя с улучшенной гистерезисной системой управления, Нерубацкий В. П., Силантьев А. С. (2017)
Колісник А. В. - Формування структури і комплексу задач інформаційно-керуючої системи для управління контрейлерними перевезеннями (2017)
Ягуп Е. В. - Метод расчета параметров симметрирующего устройства в тяговой системе электроснабжения переменного тока при питании нескольких нагрузок (2017)
Пушинская Е. А. - Метод внедрения систем планирования "just-in-time" при создании виртуального производственного приборостроительного предприятия, Собчак А. П., Шостак И. В., Попова О. И. (2017)
Степин В. - Типология научной рациональности и синергетика (2017)
Добронравова І. - Дескриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної науки (2017)
Hofkirchner W. - The rationale for complexity thinking and emergentist systemism (2017)
Князева Е. - Когнитивные сети: интерактивность, интерсубъективность, синергия (2017)
Герасимова И. - Формирование человеко-гео-космомерного мышления в инженерном образовании (2017)
Горбунова Л. - Трансформативне навчання дорослих: поворот до "цілісного розуміння" людини (2017)
Адорно Т. - Теорія напівосвіти (2017)
Култаєва М. - Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах (2017)
Пролеєв С. - Компетентнісний підхід у філософії освіти: можливості і проблеми, Шамрай В. (2017)
Мулярчук Є. - Покликання як мотивуючий чинник розвитку освіти в Україні (2017)
Степаненко І. - Людинотворчий потенціал філософії: стратегічні перспективи вищої освіти (2017)
Предеина М. - Должна ли философия быть массовой (2017)
Гайдамачук О. - Детонація як граматологічна версія читання філософських текстів (2017)
Зінченко В. - Модель інструменталізму у філософії освіти прагматизму та неопрагматизму (2017)
Черепанова С. - Мистецтво в системі філософії освіти. Ч.1. (2017)
Штобрин С. - VII Конгрес Товариства Філософської педагогіки (TPF) (2017)
Кудлачова Б. - Центрально-Європейське Товариство з філософії виховання (CEUPES) (2017)
Предборська І. - Континентальна педагогіка очима учасників симпозіуму CEUPES (17-18 жовтня 2016 року) (2017)
Титул, зміст (2017)
Ponomarenko V. - Research of operation of liquid-gas ejectors with compact and dispersed jets of liquid, Pushanko N., Khitriy Ya., Liulka D., Babko E. (2017)
Samorodov V. - Influence of change of hydraulic machine control parameter during braking of the tractor with the continuously variable transmission, Kozhushko A., Pelipenko E. (2017)
Karachun V. - Reduction of technological risks of flight operation by artificial formation of the buffer zone to penetrating acoustic radiation, Mel’nick V., Fesenko S. (2017)
Malahov A. - Improvement of ship ballasting system, Palagin A., Maslov I., Gudilko R. (2017)
Khrebtov O. - Investigation of electrocontact annealing in the production process of steel welding wire (2017)
Prytula N. - Mathematical modeling of operating modes of underground gas storage facilities, Prytula M., Boyko R. (2017)
Gvozdeva I. - Forecasting of the performance of the shipboard electric power system on the basis of the artificial neural network, Lukovtsev V., Tierielnyk S. (2017)
Brzhezitsky V. - Mathematical model of high-voltage instrument autotransformer intended for use in smart grid networks, Haran Ya., Trotsenko Ye. (2017)
Abstract and References (2017)
Шкодіна І. В. - Підвищення транспарентності банківської діяльності як пріоритетний напрямок реформування банківської системи України, Оніщенко І. О. (2016)
Коркуна О. І. - Скорингова оцінка фінансового забезпечення позичальника малого та середнього бізнесу в Україні з використанням банкінг-технологій, Демченко А. М., Циктор А. І. (2016)
Пасічник І. В. - Капіталізація як метод підвищення надійності банку, Адамський Я. О. (2016)
Новікова Т. В. - Управління ліквідністю банківської системи України: сучасний стан та проблеми, Антоненко О. І., Бауліна О. О. (2016)
Дрозд І. В. - Сучасний стан та стратегічні орієнтири розвитку банківського сектору економіки України в умовах кризи (2016)
Вядрова Н. Г. - Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні, Подорожна А. М., Якуценя Л. А. (2016)
Маслова А. Ю. - Фінансова стабільність банку та напрями її забезпечення в сучасних умовах, Мусієнко О. М., Федорченко П. В. (2016)
Боярко І. М. - Праксеологічні та ситуаційний підходи у формуванні системи стратегічного обліку (2016)
Пластун О. Л. - "Ефект часу доби" як аномалія гіпотези ефективного ринку, Макаренко І. О. (2016)
Тяжкороб І. В. - Механізм координації стратегічних суб’єктів регіонального розвитку (2016)
Грузіна І. А. - Переваги застосування бюджетного менеджменту у процесі управління бюджетною системою України (2016)
Карпець О. С. - Удосконалення методології оцінки інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням синергетичного ефекту, Чуйко І. М., Чухлєбова Т. А. (2016)
Орєхова К. В. - Дослідження рівня інноваційного розвитку агропідприємств України, Мироненко І. В. (2016)
Біломістна І. І. - Роль планування інноваційної діяльності у розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, Біломістний О. М., Біліченко Ю. В. (2016)
Сергієнко О. А. - Методологія прикладного статистичного та економетричного аналізу в дослідженні диспропорцій та нерівномірності розвитку регіонів України та країн Європейського союзу, Голофаєва І. П., Шавлак М. А. (2016)
Бойко С. В. - Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України : економіко-математичне моделювання (2016)
Терованесова О. Ю. - Прогнозування ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування на основі сценарно-динамічного моделювання (2016)
Гула А. С. - Технологія діагностики кредитоспроможності аграрних підприємств методами багатовимірного моделювання (2016)
Kazimierz P. - Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions, Kamińska B., Kvilinsky A. (2016)
Азаренкова Г. М. - Порівняння динаміки руху ключових фондових індексів США та України, Удовік В. О. (2016)
Качала Т. М. - Науково-методичне забезпечення діагностики кризових явищ в банківській системі, Стадник А. С. (2016)
Сословський В. Г. - Ринок криптовалют як система, Косовський І. О. (2016)
Abesadze N. - Statistical data of differentiation of tourist expenses, Mindorashvili М., Paresashvili N., Javakhishvili I. (2016)
Ковальчук В. Г. - Соціальна відповідальність бізнесу як невід’ємна складова загальнодержавного управління, Вербицький М. І. (2016)
Титул, зміст (2017)
Hodakov V. - Analysis of information technology of the management system of the higher educational institution, Kozel V., Sokolov A. (2017)
Beley О. - Development of the top level of the automated SCADA system of feeding moisture in the soil-vegetative cover, Zamikhovska O., Stasyuk R. (2017)
Babakov R. - Using of method of replacement of input variables in microprogram finite-state machine with datapath of transitions (2017)
Dolya C. - Investigation of approaches to modeling of intercity passenger transportation system, Botsman A., Kozhyna V. (2017)
Kosharskaya L. - Application of the system approach to the development of the project of a safety management system for navigation in Ukraine, Makhurenko G., Postan M. (2017)
Vdovychenko V. - Analysis of the formation of fluctuations of service time of vehicles in transport-transfer stations of urban passenger transport (2017)
Vorotnikov V. - Planning the flight routes of the unmanned aerial vehicle by solving the travelling salesman problem, Gumenyuk I., Pozdniakov P. (2017)
Riznyk V. - Minimization of Boolean functions by combinatorial method, Solomko M. (2017)
Kosolap A. - Solving certain problems of scheduling theory by the methods of quadratic optimization, Nesterenko A. (2017)
Abstract and References (2017)
Hepp M. - Lehrerfortbildung – einige Voraussetzungen und Ziele für die Deutschlehrerbildung international (2015)
Ammon U. - Der Begriff "Internationale Stellung einer Sprache” und verwandte Begriffe (2015)
Boiko T. - Metaphorisierung und Verhüllung als sprachliche Techniken für semantischen Ausdruck des Konzeptes MINNE im Minnesang (2015)
Dolgopolova L. - Moderne syntaktische Theorien: zum Problem des Objekts und der Aufgaben der Forschung (2015)
Dyagileva Zh. - Die Vielseitigkeit der Charakteristik vom Konzept FREUNDSCHAFT in der deutschen Sprache (2015)
Gamsjuk M. - Umdeutung der deutschen Vornamen (2015)
Hodakowska N. - Rhetorische Mittel in den Gedichten von Rainer Maria Rilke (2015)
Hvozdyak O. - Interferenzerscheinungen in den ukrainischen Mundarten von Transkarpatien (Bereich: Küche. Kochkunst. Lebensmittel) (2015)
Ivanenko S. - Text als Fläche (gezeigt am Buch von Marie Luise Kaschnitz Beschreibung eines Dorfes) (2015)
Schuppener G. - Vereintes Deutschland – geteilte Sprache? (2015)
Tymtschenko Y. - Stilistische und kommunikativ-pragmatische Potenzen der Ausrufesätze in der deutschen Gegenwartssprache (2015)
Hamaliia V. - Prosodische Eigenschaften der modernen deutschen Werbung (2015)
Hawrysch O. - Intonation im Berndeutschen (2015)
Kuzmenko T. - Positionell bedingte Modifikation der betonten Vokale im modernen Deutschen (2015)
Pompino-Marschall B. - Die API-Utopie: ein Plädoyer für eine L1-orientierte Phonetik für den DaF-Unterricht (2015)
Rudkivskyy O. - Komparative Analyse von Phonemsystemen der germanischen und slawischen Sprachen (2015)
Steriopolo O. - Kontrastiv-vergleichende Phonologie im Rahmen der komparativen Linguistik (2015)
Wolfowska O. - Temporale Eigenschaften der politischen Rede (2015)
Karpus A. - Das Funktionieren von deutsch-russisch-ukrainischen lexikalischen Parallelen in der modernen Sprache (2015)
Kiyko S. - Genetische und historische Quellen der deutsch-ukrainischen interlingualen Homonyme (2015)
Kulyk N. - Zur Spezifik der phraseologischen Modifikationen in den gegenwärtigen deutschen Pressetexten (2015)
Shavlovska T. - Emotive Tropen im modernen deutschen Jugendlexikon (2015)
Yevtikhova I. - Linguistische Besonderheiten der Wiener Mundart, Litt O. (2015)
Hawrysch M. - Phraseologische Kontamination – Fehlleistungen oder wirksames stilistisches Mittel? (2015)
Laser B. - "Warte nur, bis du mal Kinder hast!” – Eltern und Phraseologie (2015)
Lazarenko O. - Wortbildung auf der Grundlage der Phraseologismen im Deutschen und Ukrainischen (2015)
Schkoljarenko W. - Tendenzen in der Entwicklung der deutschen Phraseologie (2015)
Artjomzew O. - Problematik der deutschen Fachterminologie in der Übersetzung (2015)
Dorofejewa M. - Fachübersetzen unter dem synergetischen Aspekt (2015)
Sinegub S. - Sprachenübergreifende Phänomene als Übersetzungsproblem (2015)
Kopyl G. - Interkulturelle Kompetenz als wichtiger Faktor der Fachkompetenzbildung für Außenwirtschaftsstudenten (im DaF-Rahmen) (2015)
Korniiko I. - Kooperative sozial- und Arbeitsformen im Deutschunterricht, Bondarenko E. (2015)
Lange A. - Die handlungs- und produktionsorientierte Methode nach Gerhard Haas in der praktischen Anwendung mit modernen Texten am Beispiel von Daniel Kehlmanns "Ruhm”, Bilitska V. (2015)
Swyrydjuk W. - Die Entwicklung phonetischer Kompetenz bei den DaF-Studenten durch einen Blog (2015)
Hinweise für autoren (2015)
Палагута С. В - Шляхи побудови сучасних систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, Коваленко В. В., Могильниченко В. В., Корепанова Н. В. (2017)
Новак С. В. - Оценка огнезащитной способности вермикулито-цементной плиты "Эндотерм 210104" стандартизированными методами, Круковский П. Г., Григорьян Н. Б. (2017)
Ковальов А. І. - Обґрунтування параметрів вогнезахисного штукатурного покриття для захисту залізобетонних перекриттів (2017)
Шевченко В. Л. - Методологічні основи формування і розвитку інноваційної системи безпеки польотів державної авіації (2017)
Хижняк В. В. - Оцінка сумарної похибки вимірювань на основі комплектної атестації вимірювальних процесів при проведенні випробувань авіаційної техніки, Литовченко А. О. (2017)
Чумаченко С. М. - Оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури, Троцько В. В. (2017)
Поздєєв С. В. - Моделювання зовнішнього теплового навантаження на пожежника-рятувальника при пожежі у резервуарі з нафтопродуктами, Костенко Т. В., Костенко В. К., Зав’ялова О. Л. (2017)
Мосов С. П. - Обґрунтування вимог до технічних характеристик засобів ведення розвідки пожеж із застосуванням безпілотних літальних апаратів, Станкевич С. А., Чумаченко С. М. (2017)
Кравченко Р. І. - Про удосконалення нормативної бази з визначення показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів, Ільченко Н. М. (2017)
Скоробагатько Т. М. - Ефективність гасіння деякими газовими вогнегасними речовинами біодизельного палива та його сумішей з дизельним паливом, Копильний М. І., Боровиков В. О. (2017)
Боровиков В. О. - Щодо визначення ефективності піноутворювачів у разі гасіння моторного пального з полярними добавками, Слуцька О. М. (2017)
Пархоменко В. -П. О. - Роль антиіпрена-затвердника у формуванні самозгасаючих епоксіамінних композицій, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2017)
Сухорецька Л. В. - Пошук критеріїв оцінювання якості електронних паспортів потенційно небезпечних об’єктів (2017)
Фещук Ю. Л. - Методика експериментальних досліджень поведінки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням та без нього в умовах пожежі, Поздєєв С. В., Ніжник В. В., Борис О. П., Долішній Ю. В. (2017)
Гурник А. В. - Оцінка стану і методологій підготовки авіаційних рятувальників державної авіації України та за кордоном, Куньо М. Д., Ядченко Д. М. (2017)
Коробкін В. Ф. - Порогове значення показника ознаки щодо загибелі або травмування людей унаслідок ДТП як характеристика надзвичайної ситуації техногенного характеру, Ковалишин Б. М. (2017)
Ліхньовський Р. В. - Експериментальне визначення впливу розведення розчинів вогнезахисних, Білошицький М. В., Жартовський С. В., Копильний М. І., Корнієнко О. В. (2017)
Бедратюк О. І. - Аерозольні вогнегасні речовини. Окремі аспекти технічного регулювання аерозольних систем, Ліхньовський Р. В. (2017)
Никулин А. Ф. - Анализ характеристик интенсивности радиотеплового излучения в СВЧ диапазоне для оценки ситуации при лесных пожарах, Багров А. С. (2017)
Потеха А. В. - Определение экспериментальных траекторий и других геометрических характеристик пожарных струй с помощью фотосъемки, Ковалев А. И, Грушовинчук А. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Sergeyeva O. - Determination of optimal parameters for the production of copper-containing particles during plasma-chemical treatment of aqueous solutions, Pivovarov A. (2017)
Vecherkovskaya A. - Mathematical modeling of the process of fluid filtration through a multi-layer filtering element, Popereshnyak S. (2017)
Shaporev V. - Investigation of the functioning of a vortex tube in supply of disperse flow (gas – dust particles) to the tube, Pitak I., Pitak O., Briankin S. (2017)
Pavlychenko A. - Development of methodological approaches to environmental evaluation of the influence of man-made massifs on the environmental objects, Buchavyy Yu., Fedotov V., Rudchenko A. (2017)
Bochkarev S. - Research of influence of technological processing parameters of protein-fat base for supply of sportsmen on activity of protease inhibitors, Krichkovska L., Petrova I., Petrov S., Varankina O., Belinska A. (2017)
Papchenko V - Investigation of anthoicians availability in sunflower seed husks, Matveeva T., Belinska A., Rudniev V., Zviahintseva O., Cherevichna N. (2017)
Priss O. - The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers, Danchenko E., Evlash V., Zhukova V., Verkholantseva V., Stepanenko D. (2017)
Priss O. - Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions, Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Klyuvak O. - Development of diagnostics of enterprise in public e-procurement system in terms of logistics, Skrynkovskyy R. (2017)
Lesko О. - Development of approach to anticipatory risk management of the enterprise under uncertainty conditions, Prychepa I., Lesko T. (2017)
Striy L. - Enterprises of telecommunications in Ukraine: research of the present state and directions of development, Orlov V., Zakharchenko L., Golubev A., Bogatyreva L. (2017)
Plikus I. - Investigation of methods of counteracting corporate fraudulence: accounting-legal approaches to the identification of abusonment (2017)
Kolos I. - Integration on effective management of industrial enterprises on lean principles (2017)
Kuzmin O. - Research of scientific activities in higher educational institutions: planning, organization, control, regulation, Zhuk L. (2017)
Shysholin A. - Functioning of entrepreneurial universities as subjects of the system of international knowledge transfer (2017)
Vasil’ev A. - Development of combined method for analysis of financial risks of investment project, Vasil’eva N., Tupko N. (2017)
Abstract and References (2017)
Малєєва Г. Ю. - Аналіз особливостей та асиметрії розподілу пилку амброзії по днях палінації у повітрі міста Запоріжжя, Приходько О. Б. (2017)
Чернуха І. С. - Дослідження ліпідного складу жовчі щурів різної статі при дії тестостерону, Решетнік Є. М., Весельський С. П. (2017)
Тертична О. В. - Дослідження забруднення пилом повітря у виробництві продукції птахівництва, Бригас О. П., Свалявчук Л. І., Мірошник Н. В. (2017)
Пантьо В. В. - Вплив світлодіодного випромінювання різних довжин хвиль на інтенсивність росту staphylococcus aureus, Коваль Г. М., Пантьо В. І., Гуляр С. О. (2017)
Шекк П. В. - Характеристика питания кефалевых рыб в шаболатском лимане, Бургаз М. И. (2017)
Тіхова Є. В. - Дія хондроїтин сульфату натрію на вільнорадикальні процеси у хрящовій тканині щурів при остеоартрозі, Дворщенко К. О., Короткий О. Г., Верещака В. В. (2017)
Bosenco A. - General functional state of the central nervous system of the first ana second year students of the physical education faculty, Topchii M. (2017)
Суворова З. С. - Терапевтична ефективність 1-(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси)-3-(n-бензилгексаметиленіміній)-2-пропанол хлориду in vivo (2017)
Abstract and References (2017)
Шнюков Є. Ф. - Аспекти сучасної літології: події та тенденції розвитку, Гожик П. Ф., Митропольський О. Ю., Шехунова С. Б. (2014)
Сокур Т. М. - Псаммиты верхнего венда и нижнего кембрия юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы: литологические и геохимические особенности (2014)
Компанець Г. С. - Речовинний склад відкладів нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Волино-Поділля, Ковальчук М. С. (2014)
Nesina N. I. - Identification of paleochannels in the Upper Moscovian sediments in the Central Part of the North Board of Dnieper-Donets Basin (according to seismic prospecting data) (2014)
Безручко К. А. - Связь естественной влажности песчаников Донбасса с первичными условиями осадконакопления (2014)
Antipovich Y. V. - The transformation of carbonic sandstone porosity of the Donbas (2014)
Алексєєнкова М. В. - Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації в межах Слов’янської брахіантикліналі (2014)
Moroz M. V. - Ultrastructures of Upper Jurassic micrites of Outer zone of the Carpathian Foredeep, Moroz P. V. (2014)
Anikeyeva O. V. - Carbonate microfacies of Upper Jurassic deposits in the West and South of Ukraine (2014)
Zhabina N. M. - Sedimentary model of the Upper Jurassic – Lower Cretaceous carbonate complex in the Ukrainian Precarpathians (2014)
Зосимович В. Ю. - Етапи розвитку осадових басейнів Північної України в палеогені, Шевченко Т. В. (2014)
Зернецький Б. Ф. - Питання вивчення осадового комплексу палеоцену Кримського і Керченського півостровів, Рябоконь Т. С., Люльєва С. А. (2014)
Вернигорова Ю. В. - Літо- і біофаціальні особливості неогенових відкладів Керченського півострова (2014)
Деревская Е. И. - Создание литотеки в геологическом музее – ключ к сохранению научного наследия, Гриценко В. П., Руденко К. В., Решетник М. Н., Анфимова Г. В. (2014)
Хрущев Д. П. - Соляные ресурсы Карпатского региона Украины: проблемы использования и охраны, Босевская Л. П., Кирпач Ю. В. (2014)
Фігура Л. А. - Золотоносність грубоуламкових порід Покутсько-Буковинських Карпат (2014)
Kravchenko O. A. - The lithological characteristics of Novopetrivska suite sand strata of Krasnokutsk titanium-zirconium deposit (2014)
Candida da Costa Z. T. - Lithology of kimberlite pipe orfice of Camachia (2014)
Соботович Емлен Володимирович (25.11.1927 – 10.03.2013) (2014)
Шульга Віталий Федорович (22.02.1931 – 27.02.2013) (2014)
Титул, зміст (2017)
Kozyrievа О. - Research of the level of socio-economic development of Ukrainian regions, Sagaudak-Nikitiuk R., Yevtyshenko V., Derenkaya Y., Yevtyshenko G. (2017)
Pavuk O. - Comparison of port activities of the East Coast of the Baltic Sea: 1996–2016 (2017)
Khalatur S. - Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine (2017)
Gerasymchuk N. - Development of methodological concept of resource-saving development of agro-industrial complex (2017)
Pokras O. - Analysis of the Ukrainian instrument-making industry international competitiveness using porter’s diamond (2017)
Hudáková Stašová L. - Analysis of the costs and revenues of agricultural products in the selected countries of Central Europe, Bajus R. (2017)
Popov O. - Estimation of structural organization of corporate relations at forming of corporation development strategy, Serdukov K. (2017)
Andruschenko V. - Investigation of the underwriting process in facultative reinsurance, its features and influence on balance of insurance portfolio (2017)
Ashhepkova N. - Application of recommendation blocks for conversion management of the internet store, Kulagin A. (2017)
Abstract and References (2017)
Від редколегії (2015)
Senkovsky Y. M. - Geological- and chemical-paleooceanographic aspects of sedimentogenesis of the Сarpathian-Black Sea segment of Tethys ocean, Grigorchuk K. G., Gnidets V. P., Koltun Y. V., Popp I. T., Radkovets N. Y. (2015)
Tyuleneva N. V. - Changes in the depositional environment of Northwestern shelf of the Black Sea during late Pleistocene-Holocene (2015)
Gnidets V. P. - Geological-paleooceanographic environments of the Lower Majkop deposits of Azov-Kerch region, Rever A. O. (Andriyasheva) (2015)
Зернецький Б. Ф. - Питання вивчення осадового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів, Рябоконь Т. С., Люльєва С. А. (2015)
Rever V. B. - Geological paleooceanography of Early Eocene sedimentary complex of Tethys Black sea segment (2015)
Зосимович В. Ю. - Палеогенові відклади Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції, Шевченко Т. В. (2015)
Ishchenko I. I. - Rhythmicity of Late Cretaceous carbonate sedimentation in the Black Sea northwestern shelf (2015)
Koshil L. B. - Geological paleoceanography of Fore-Dobrudja segment of Tethys in Devonian, Gnidets V. P., Gryhorchuk K. H. (2015)
Баранов В. А. - Некоторые актуальные проблемы литологии (2015)
Митропольський О. Ю. - Закономірності формування вмісту нікелю в складі седиментаційних потоків, Насєдкін Є. І., Іванова Г. М., Довбиш С. М., Нікітіна А. О., Федосеєнков С. Г. (2015)
Fedoronchuk N. A. - The lithological conditions of fine gold accumulation in the recent chernomorian sediments of the Black Sea (2015)
Насєдкін Є. І. - Вплив інтенсивності та напрямків вітрів на розподіл атмосферного аерозолю в межах прибережних зон (2015)
Suchkov I. A. - Ferromanganese ore forming processes in the Indian Ocean as a characteristic feature of oceanic sedimentogenesis (2015)
Nesterovskiy V. A. - Modern mineral formation in exogenous systems of Crimean peninsula, Deiak M. A. (2015)
Федорончук Н. А. - Гранулометрический состав пляжевых песков Одессы, его изменение в результате искусственного намыва пляжей и влияние на биоту, Снигирева А. А., Сучков И. А. (2015)
Кашуба Г. О. - Верхньокам’яновугільні та нижньопермські антикліналі Дніпровсько-Донецької западини як потенційні резервуари газу ущільнених порід, Карпенко І. В., Колісніченко В. Г., Лелик Б. І. (2015)
Мельниченко Т. А. - Комплексування літологічної і тектонічної інформації при розв’язанні задач нафтогазопошукових проблем (2015)
Філюшкін К. К. - Газоносність сланцевих та ущільнених алеврито-піщаних порід нижньокам’яновугільного комплексу північно-західної частини Дніпровсько Донецької западини (2015)
Vakarchuk S. G. - Lithofacies analysis to predict unconventional hydrocarbon accumulations in the Lower Visean carbonate sequence of the Dnieper-Donets graben (2015)
Галецький Л. С. - Нові дані про генезис олов’яних розсипів в північно-західній частині Українського щита, Ремезова О. О., Чернієнко Н. М., Яременко О. В., Ковриженко Л. С. (2015)
Алексєєнкова М. В. - Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації Слов’янської брахіантикліналі (2015)
Шехунова С. Б. - Інтегральна геологічна модель Солотвинської структури як інструмент оцінки геоекологічного стану Солотвинського родовища кам’яної солі, Алексєєнкова М. В., Стадніченко С. М., Сюмар Н. П. (2015)
Микола Васильович Логвиненко (14.10.1914–17.06.1998) (2015)
Шармазанова О. П. - Визначення показників мінеральної щільності стегнової кістки за даними рентгенівської денситометрії у дітей раннього віку, Авер’янова Л. О., Арсенідзе Т. О. (2017)
Дац-Опока М. І. - Особливості вегетативної (автономної) нервової системи у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та різними генотипами локусу C825T гена GNB3, Гнатейко О. З., Макух Г. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Порівняльне дослідження вмісту білків, азот-вмісних компонентів і ліпідів в плазмі крові та асцитичній рідині у хворих на цироз печінки (2017)
Духовський О. Е. - Оцінка психоемоційного стану батьків немовлят з важкою черепно-мозковою травмою як основа системи медико-психологічної підтримки у дитячій нейрохірургії (2017)
Кришталь О. О. - Розробка методології арт-терапії в системі терапії хворих на шизофренію (2017)
Целуйко В. Й. - Вплив кверцетину на динамику С-реактивного протеїну та віддалений прогноз хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка на фоні q-інфаркту міокарда лівого шлуночка, Лозова Т. А., Марцовенко І. М. (2017)
Ляхоцька А. В. - Вплив поліморфізму гену ITGA2 на тромбоцитарну ланку гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом (2017)
Зубченко С. О. - Аналіз ефективності алергоімунотерапії у пацієнтів з алергією до пилку весняних дерев, Чопяк В. В., Юр’єв С. Д., Губська О. Ю., Маруняк С. Р. (2017)
Семенчук С. А. - Оцінка якості життя у хворих із постінфарктним кардіосклерозом на фоні метаболітної терапії, Стоцька Т. В. (2017)
Стаханов К. О. - Особливості соціального функціонування пацієнтів з постшизофренічною депресією (2017)
Шармазанова О. П. - Анализ репаративного остеогенеза при диафизарных переломах костей голени по данным рентгенографии, Моселиани Х. (2017)
Мікулець Л. М. - Оцінка якості життя та змін мікробіоти кишечника у хворих на ревматоїдний артрит, Глубоченко О. В., Бобкович К. О., Іваніцький А. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Пономаренко Г. О. - Сучасні проблеми організаційно-правового забезпечення якісної діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2008)
Шестаков С. В. - Поняття зловживання правом у виборчому процесі (2008)
Шикшина М. Л. - Систематизація кримінально-процесуального права (2008)
Яременко В. В. - Поняття і структура правової інформації (2008)
Гетьман Є. А. - Принципи кодифікації законодавства України (2008)
Басова Ю. Ю. - Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки (2008)
Назаров В. В. - Оперативно-розшукова діяльність та права людини: проблеми взаємозв’язку та обмежень (2008)
Скакун О. Є. - Про принципи кримінально-виконавчого права України (2008)
Саленков І. В. - Порівняльно-правовий аналіз режиму виконання й відбування покарання у вигляді позбавлення волі (2008)
Сироїд Т. Л. - Співвідношення конституційного принципу невидачі та положень Статуту Міжнародного кримінального суду (2008)
Гавриленко О. А. - Нормативна регламентація укладення та розірвання шлюбу в античних державах Північного Причорномор’я: історико-правове дослідження (2008)
Онишко О. Б. - Особисті немайнові права та обов’язки подружжя за сімейним законодавством Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) (2008)
Греченко В. А. - Податкова політика в Україні в роки НЕПу (1921–1928 рр.), Греченко В. В. (2008)
Чамлай В. В. - Правові засади боротьби органів прокуратури УСРР з податковими правопорушеннями у перші роки непу (2008)
Кульпан Ю. І. - Історія становлення державної контрольно-ревізійної служби в Україні (2008)
Литвинов О. М. - Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють (2008)
Храмцов О. М. - Психічне насильство в окремих складах злочинів (проблеми теорії та практики) (2008)
Беклеміщев О. В. - Деякі проблеми застосування поняття обмеженої осудності у новітньому кримінальному праві України (2008)
Лєшукова І. В. - Розслідування у справах за участю іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом (2008)
Торопов С. О. - Місце події як об’єкт балістичного експертного дослідження (2008)
Лещук К. Б. - Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів, Редько Ю. А. (2008)
Вапнярчук В. В. - Проблеми забезпечення ефективності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2008)
Стеблинська О. С. - Сучасний стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми у стані сп’яніння (2008)
Бокій О. М. - Проблеми правового регулювання обігу сучасної та несучасної колекційної зброї (2008)
Суботін А. О. - Заходи щодо забезпечення фізичної безпеки людей і об’єктів у разі загрози "вибухового тероризму", Мірошко О. П., Пальваль Є. А., Вус М. В. (2008)
Севідов О. А. - Об’єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності (2008)
Запорожець М. П. - Процедурні форми управлінської діяльності в судах. Якими їм бути? (2008)
Барабаш Ю. Г. - Парламентська відповідальність уряду як форма врегулювання державно-правових конфліктів (2008)
Глущенко Ю. М. - Правове регулювання правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій (2008)
Краснова Н. С. - Основні складові механізму державного управління інформатизацією загальної середньої освіти (2008)
Ковальська В. В. - Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації (2008)
Матвійчук А. В. - Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян (2008)
Стороженко С. М. - Теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності (2008)
Брезвін А. І. - Поняття бюджету та бюджетної системи України (2008)
Гузій О. І. - Механізми впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин (2008)
Волкович О. Ю. - Господарські товариства як об’єкт управління (2008)
Рубан А. Є. - Деякі аспекти здійснення державного регулювання автомобільних перевезень пільгового контингенту пасажирів (2008)
Салманова О. Ю. - Деякі спірні питання визначення змісту адміністративної відповідальності та реалізації її принципів за порушення правил дорожнього руху (2008)
Небрат О. О. - Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в Україні (2008)
Книш В. І. - Право полювання: історичні питання розвитку (2008)
Казанчук І. Д. - Як повинна діяти Державна автомобільна інспекція МВС України, щоб безпека руху на дорогах країни стала реалією життя? (2008)
Самойлов М. О. - Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної України (історико-правовий аналіз), Кожевникова В. О. (2008)
Мирза С. С. - Цивільно-правова відповідальність сторін за договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (2008)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві (2008)
Спіжов В. В. - Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту) (2008)
Акімов В. В. - Облікова складова національного рейдерства (2008)
Войно-Данчишина О. Л. - Особливості становища молоді на ринку праці: правовий аспект (2008)
Гончарук В. В. - Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці (2008)
Киян В. Я. - Правове регулювання окремих видів змін умов проходження служби працівників органів внутрішніх справ (2008)
Братниченко Т. М. - Поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин (2008)
Андрєєва Г. В. - На чому ґрунтується довіра населення до міліції (2008)
Греченко В. А. - Історія міст Лівобережжя України : Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с. (2008)
Дедурін Г. Г. - Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки ХХ ст.): Монографія. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 352 с., Шарібжанов Р. В. (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Пономаренко Г. О. - Механізм забезпечення прав і свобод громадянина та його структура (2008)
Погрібний І. М. - Визначення та особливості структури процесуальних норм права (2008)
Собко Ю. В. - Внутрівідомча координація правоохоронної діяльності в ОВС: теоретичні та правові проблеми (2008)
Гетьман І. В. - Засади правового спілкування у Загальній декларації прав людини (2008)
Кирєєва І. В. - Конституційні засади припинення прав громадян щодо природних об’єктів (2008)
Пономарьова О. П. - Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС (2008)
Пасєка О. Ф. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб у законодавствах країн ЄС (2008)
Захарченко П. П. - Організаційні, правові та практичні заходи Міністерства внутрішніх справ Російської імперії щодо охорони права власності на землю у пореформений період (друга пол. ХIХ ст.) (2008)
Семикопний А. Д. - Кримінально-правова характеристика організованих форм злочинності наприкінці 1920-х рр. (2008)
Чамлай В. В. - Органи внутрішніх справ УСРР у боротьбі з фінансовими правопорушеннями в період непу (2008)
Марцеляк О. В. - Рівне представництво статей у представницьких органах влади і проблеми та шляхи їх виділення (2008)
Мартиненко О. А. - Расизм та ксенофобія як нове фонове явище злочинності в Україні (2008)
Бездольний М. Ю. - Контроль за корупцією: сучасний стан теоретичної розробки та практика реалізації (2008)
Чистоколяний Я. В. - Зміст функції кримінального переслідування у кримінальному процесі України (2008)
Бойченко О. В. - Інформаційна безпека України: поняття та загрози (2008)
Опанасенков О. І. - Критерії та показники якості, що висуваються до кримінально-виконавчого законодавства (2008)
Третьякова М. В. - Складові компоненти забезпечення прав та свобод людини в досудових стадіях кримінального процесу України (2008)
Торопов С. О. - Судово-балістична експертиза на місці події (2008)
Янченко І. М. - Освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу (2008)
Городецька М. С. - Окремі питання розширення судового контролю на досудовому слідстві (2008)
Щербаковська К. О. - Використання судових експертиз для встановлення суб’єктивної сторони злочину (2008)
Єремєєв Д. В. - Деякі питання участі прокурора в адміністративному судочинстві (2008)
Пономаренко Є. В. - Реформа адміністративного права та євроінтеграційні процеси: вихідні позиції, завдання та перспективи (2008)
Нечитайло О. М. - Обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України (2008)
Фролов О. С. - Проблеми визначення узагальненого поняття "зброя" як предмета адміністративного делікту (2008)
Казанчук І. Д. - Принципи діяльності чергової служби ОВС України, Ксендзюк В. Ю. (2008)
Ковальська В. В. - Правовий захист працівників міліції: поняття, форми, правова регламентація (2008)
Дубенко О. М. - Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві України (2008)
Леонідова О. О. - Суб’єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій (2008)
Швед Е. Ю. - Процесуальні акти-документи з адміністративних справ в апеляційному провадженні (2008)
Мандрик С. І. - Особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб’єктів адміністративного права (2008)
Оверковський К. В. - Щодо сутності обов’язку добросовісного користування процесуальними правами в адміністративному судочинстві (2008)
Кузніченко С. О. - Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів (2008)
Щерба А. В. - Про систематизацію повноважень органів місцевого самоврядування (2008)
Романяк М. М. - Дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії як один із способів забезпечення екологічної безпеки: проблеми правового регулювання (2008)
Сікорський О. П. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України (2008)
Лайкова М. С. - Повноваження Антимонопольного комітету України щодо захисту і підтримки добросовісної конкуренції (організаційно-правовий аспект) (2008)
Волкова С. Г. - Правове регулювання статусу біженців в Україні (2008)
Терницький С. М. - Історичний розвиток інституту конкурсного заміщення посад державних службовців (2008)
Опацький В. І. - Характеристика окремих видів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2008)
Буткевич С. А. - Фінансовий моніторинг як гарантія економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід (2008)
Аблятіпова Н. А. - Особливості цивільної правосуб’єктності за римським правом (2008)
Мороз М. В. - Оплатність договору оренди майна державних підприємств (2008)
Бірюкова А. Г. - Місце та значення звичаю у сучасному цивільному праві (аналіз законодавства) (2008)
Михайлов С. В. - Кваліфікація "лікарської помилки" як правової категорії (2008)
Городилова О. О. - Строки реалізації права на прийняття спадщини та спадкова трансмісія як особливий випадок набуття спадщини (2008)
Мирза С. С. - Істотні умови та форма договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (2008)
Олійник А. Р. - Правомірна ліквідація активів агропромислового комплексу, що перебувають у податковій заставі (2008)
Мельник К. Ю. - Щодо доцільності застосування контракту в органах внутрішніх справ України (2008)
Чередніченко Н. А. - Соціально-правовий захист жінок-працівників органів внутрішніх справ (2008)
Данилів В. Я. - Про правове регулювання земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах (2008)
Мельник В. І. - Про правове регулювання членства в сільськогосподарських підприємствах (2008)
Єгупенко В. В. - Особливості організації криміналістичної підготовки слідчих органів внутрішніх справ (2008)
Бугайчук К. Л. - Перспективи впровадження дистанційного навчання у навчальний процес ВНЗ МВС України (2008)
Щербакова І. В. - Соціальні уявлення про міліцію та довіра до неї: результати регіонального моніторингу (2008)
Бобро Н. В. - Соціальна та професійна ідентичність працівників органів внутрішніх справ: соціологічний вимір (2008)
Матвійчук Т. Д. - Соціальний капітал у процесах розвитку та функціонування громадянського суспільства (2008)
Горошко О. І. - Проблема безпеки в соціальному просторі інтернет-комунікацій: веб-сайт як джерело інформаційної небезпеки (2008)
Запорожець А. М. - Цивільне право України України. У двох частинах. Частина I. Підручник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Шишки Р. Б. та канд. юрид. наук, доц. Кройтора В. А. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 516 с. (2008)
Іншин М. І. - Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2008. – 664 с. (2008)
Греченко В. А. - Наталя Яковенко. Вступ до історії. – Київ: "Часопис" "Критика", 2007. – 375 с. (2008)
На книжкову полицю (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2017)
Bandura A. I. - Analytic in an unit ball functions of bounded L-index in joint variables, Skaskiv O. B. (2017)
Чуйко С. М. - К вопросу об обобщении матричной дифференциально-алгебраической краевой задачи (2017)
Денега И. В. - Задача о неналегающих полицилиндрических областях с полюсами на границе поликруга, Заболотный Я. В. (2017)
Derkach V. A. - An operator approach to indefinite Stieltjes moment problem, Kovalyov I. M. (2017)
Нитребич З. М. - Диференцiально-символьний метод розв'язування двоточкової за часом задачi для неоднорідного рiвняння iз частинними похiдними, Маланчук О. М. (2017)
Ryazanov V. I. - Prime ends in the mapping theory on the Riemann surfaces, Volkov S. V. (2017)
Targonskii A. - An extremal problem for the non-overlapping domains (2017)
Вакарчук С. Б. - Поперечники некоторых классов функций, определенных при помощи обобщенных модулей непрерывности \omega_\gamma в пространстве L_2 (2017)
Полетаев В. И. - Основные этапы эволюции внутреннего строения некоторых родов каменноугольных спириферид Палеотетиса (2013)
Данилів А. Я. - Кореляція силурійських відкладів Поділля з одновіковими утвореннями суміжних регіонів (за даними гастропод) (2013)
Немировская Т. И. - Уточненная зональная шкала по конодонтам московского яруса Донецкого бассейна (2013)
Єфіменко В. І. - Серединна границя карбону в Донбасі (за форамініферами та водоростями) (2013)
Боярина Н. И. - Раннекасимовские хвойные Донецкого бассейна, Коваленко А. Г. (2013)
Іваніна А. В. - Стандартизована характеристика палінозони Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis з кам’яновугільних відкладів Волино-Подільської окраїни Східно-Європейської платформи (2013)
Гоник Є. І. - Особливості формування фітомаси вугільного пласта n8 шахти № 4 "Великомостівська" Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними (2013)
Лещух Р. Й. - Комплексне палеонтологічне обґрунтування віку олістолітів у басейні Білої Тиси, Гоцанюк Г. І., Хевпа З. З. (2013)
Мураль М. І. - Нові знахідки нижньоюрських белемнітів у Пенінській зоні Українських Карпат (2013)
Матвеев А. В. - Известковый нанопланктон келловея Украины, Бондарев Д. С. (2013)
Тузяк Я. М. - Сучасний стан стратифікації і кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму (2013)
Матвеев А. В. - Известковый нанопланктон апта Горного Крыма (2013)
Рябоконь Т. С. - Біостратиграфія палеогенових відкладів Східного Приазов’я за форамініферами (2013)
Гнилко С. Р. - Стратиграфія, біозональний поділ за форамініферами та умови накопичення палеоцен-еоценових відкладів Вежанського покриву Внутрішніх Карпат, Гнилко О. М. (2013)
Зосимович В. Ю. - Неостратотип "каневского яруса", Шевченко Т. В., Цыба Н. Н. (2013)
Соляник Е. А. - Наннозона NP15 Chiphragmalithus alatus в отложениях киевского региояруса Северной Украины (2013)
Удовиченко Н. І. - Новые данные о роде Burnhamia (Mobulidae, Elasmobranchii) из эоцена Северного Перитетиса (2013)
Братишко А. В. - Комплексы отолитов костистых рыб палеогена Украины (2013)
Березовский А. А. - Возраст эоценовых глауконитовых песков г. Днепропетровска (2013)
Ольштинська О. П. - Силікофлагеляти та ебриідеї еоцену і початку раннього олігоцену України (2013)
Очаковський В. Ю. - Ранньолігоценовий етап розвитку рослинного покриву півдня Східно-Європейської палеофлористичної провінції (за даними спорово-пилкового аналізу) (2013)
Сиренко Е. А. - Основные термины спорово-пыльцевого анализа и их использование при стратификации верхнекайнозойских отложений (2013)
Минашвили Ц. Д. - К биостратиграфии тархан–чокракских отложений Крымско-Кавказской области, Ананиашвили Г. Д. (2013)
Дыкань Н. И. - Новые данные об ископаемых остракодах разреза "мыс Панагия" (Таманский полуостров, средний-верхний миоцен) (2013)
Тесаков А. С. - Позднемиоценовые (туролийские) фауны млекопитающих юга Европейской России, Титов В. В., Сотникова М. В. (2013)
Вернигорова Ю. В. - Фораминиферы из мэотических отложений разрезов Попов Камень – Холодная долина, Таманский полуостров. Корреляция с наннопланктоном и диатомеями, Головина Л. А., Радионова Э. П. (2013)
Ростовцева Ю. В. - Литолого-палеонтологическая характеристика верхнемиоценовых отложений разреза Яныш-Такыл (Керченский полуостров), Гончарова И. А. (2013)
Попова Л. В. - Адаптації до перигляціального ландшафту в будові оклюзивної поверхні пізньоплейстоценових ховрахів місцезнаходження Новгород-Сiверський (2013)
Демидова С. В. - Детальная стратиграфия и корреляция верхнеплейстоценовых отложений Беларуси по диатомеям (2013)
Безусько А. Г. - Фітостратиграфічні та палеоботанічні аспекти палінології відкладів плейстоцену України в працях О. Т. Артюшенко (до 100-річчя від дня народження), Сіренко О. А. (2013)
Безусько Л. Г. - Палінологічні дослідження відкладів аллереду–голоцену лісостепової зони України: паліностратиграфічні та палеоботанічні аспекти (2013)
Бакаянова Н. М. - Предмет, об’єкт та методологія науки про адвокатуру (2016)
Бондаренко А. І. - Судовий контроль за дотриманням прав людини (2016)
Ващук О. П. - Верифікація та валідація на досудовому розслідуванні (2016)
Воронін Я. Г. - Аналіз адміністративно-правового регулювання вітчизняної нафтогазової галузі (2016)
Галаган О. Я. - Право особи на приватність в умовах супутникового навігаційного моніторингу: міжнародно-правові аспекти (2016)
Ганова Г. О. - Особливості кваліфікації умисних вбивств, вчинених спеціальними суб’єктами (2016)
Гриценко В. Г. - Класифікація органів судової влади України, сутність та особливості їх правоохоронної діяльності (2016)
Дидич О. Ю. - Поняття та особливості принципів кримінального провадження (2016)
Дьордяк О. В. - Понятійно-категоріальний апарат у міжнародно-правовому регулюванні діяльності з надання туристичних послуг (2016)
Жмихов Є. С. - Основні проблеми протидії незаконним діянням суддів (порівняльне дослідження) (2016)
Журавльов А. В. - Судовий прецедент як джерело права в адміністративному судочинстві (2016)
Заєць А. С. - Форми правового виховання в сучасній Україні: теоретико-правовий аналіз (2016)
Круковес В. В. - Справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу: історичний аспект (2016)
Курапова К. М. - Коло учасників кримінального провадження за нововиявленими обставинами (2016)
Лесь І. О. - Дисциплінарні правовідносини в органах внутрішніх справ Української РСР на початку 80-х рр. ХХ ст. і в період становлення незалежної держави України (1991 р.) (2016)
Лоджук М. Т. - Особливості впровадження юридичних клінік у навчальну програму підготовки студентів-правників (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі організаційні проблеми діяльності прокуратури із запобігання злочинам (2016)
Панькова З. Л. - Аналіз проблем надання адміністративних послугу сфері економіки та шляхи їх вирішення (2016)
Патлачук О. В. - Основні ознаки доктрин природоохоронного права (2016)
Пархоменко-Цироциянц С. В. - Місце прямих податків у податковій системі України (2016)
Пісов М. П. - Правопорядок Європейського Союзу як окремий вид інтеграційного правопорядку (2016)
Прокоп Н. М. - Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття (2016)
Румянцев Ю. В. - Юридичний зміст права інтелектуальної власності (2016)
Стаскевич Г. С. - Сучасний стан наукових досліджень щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами (2016)
Халафи А. Х. - Нефтяной фактор во взаимоотношениях Азербайджана и Грузии в годы независимости (2016)
Юрченко А. М. - Нормативно-правове регулювання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами (2016)
Яцинин М. І. - Правові основи міжнародного співробітництва органів прокуратури України (2016)
Ананьєва Є. А. - Про значення критерію персоніфікації зобов’язаної особи для проведення класифікації податків і зборів (2016)
Бамбізов Є. Є. - Інформаційна функція податкових органів України: щодо визначення поняття (2016)
Бережна К. В. - Класифікація принципів організації та діяльності інститутів Європейського Союзу (2016)
Бичков І. Г. - Історія розвитку конституційної юрисдикції як фактору оптимізації механізмів влади в демократичній державі (2016)
Болокан І. В. - Реалізація норм права як правова категорія (2016)
Варенья Н. М. - Антитерористична операція як складова частина забезпечення безпеки суспільства (2016)
Васьківська К. М. - Поняття та сутність адміністративно-правового регулювання пільгового житлового кредитування молоді в Україні та механізм його дії (2016)
Віткова В. С. - Забезпечення конституційного права на медичну допомогу в Україні: проблеми доступу та застосування наркотичних засобів (2016)
Волкова Л. О. - Особливості порядку створення та припинення державних акціонерних компаній (2016)
Глуховеря В. А. - Шляхи удосконалення функціонування МВС України в умовах проведення реформ (2016)
Гончар Л. Я. - Організаційно-правовий аспект становлення та розвитку адміністративних судів у незалежній Україні (2016)
Далекорей А. М. - Ставлення сучасної правової держави до власності (2016)
Дем’янова О. В. - Диспозитивність як риса цивільного судочинства (2016)
Журавльов А. В. - Законодавчі ініціативи щодо запровадження прецедентного права в адміністра-тивному судочинстві (2016)
Коровайко О. І. - Щодо змісту понять "правова допомога" та "право на правову допомогу" в кримі-нальному процесі України в контексті міжнародних стандартів прав людини (2016)
Краснов Є. В. - Правове регулювання розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей, за законодавством України та Республіки Білорусі: порівняльний аспект (2016)
Латковський П. П. - Контроль та нагляд у сфері бюджетної діяльності (2016)
Малишко Д. В. - Визначення поняття "муніципальний транспорт" у сфері адміністративно-правового регулювання (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Окремі проблеми відбування покарання у вигляді позбавлення волі щодо військовослужбовців (2016)
Онiка Л. П. - Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі жінками та неповнолітніми (2016)
Петренко Г. О. - Щодо порядку розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування для певних категорій платників, Білоус О. Ю., Білоус Д. В. (2016)
Пеховський А. Ю. - Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті як суб’єкт адміністративно-деліктної юрисдикції (2016)
Пудрик Д. В. - До питання нормативного визначення терміна "арешт" у діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Пучков О. О. - Нормативні засади правопорядку у сфері національної безпеки України (2016)
Смолярчук Р. Ф. - Історичний розвиток правового режиму "селянських лісів" на території України (2016)
Таволжанський О. В. - Кримінологічний аспект рецидивної злочинності, Дейнека В. С. (2016)
Tittlová M. - Critical evaluation of the Slovak rules of interception and recording of telecommunications in the criminal proceedings (after the last amendment) (2016)
Хома В. О. - Особливості застосування мотиваційних факторів під час відбору кандидатів на службу до органів Державної фіскальної служби України в умовах інституційної реформи, Молдован Е. С. (2016)
Юркевич Ю. М. - Фермерське господарство як об’єднання фізичних осіб із метою реалізації підприємницьких інтересів у сфері здійснення професійної діяльності (2016)
Бандурка О. М. - Рецензія на монографію "Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні", підготовлену доцентом кафедри адміністративної діяльності національної академії внутрішніх справ, кандидатом юридичних наук, доцентом Дроздом Олексієм Юрійовичем (2016)
Ємельянов В. П. - Рецензія на монографію "Сексуальна експлуатація в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз", підготовлену Нєбитовим Андрієм Анатолійовичем (2016)
Галникіна С. О. - Біофізичний метод кількісної оцінки інволюційних змін шкіри обличчя (2011)
Романенко К. В. - Интерлейкины-2, 4, 6, 10 и фактор некроза опухоли 1α в плазме крови у больных бляшечной склеродермией, идиопатической атрофодермией Пазини–Пьерини и склероатрофическим лихеном (2011)
Делятин О. В. - Взаимосвязь реологических и сурфактантных свойств сыворотки крови у больных псориазом с кожным и суставным синдромами (2011)
Скороходова Н. О. - Эффективность применения антиретровирусной терапии при СПИД-ассоциированном туберкулёзе в Запорожском областном противотуберкулёзном клиническом диспансере на примере клинических случаев, Пирог А. И., Ясинский Р. Н., Коваленко Е. А., Яновский А. В., Кудыльчак С. М. (2011)
Федотов В. П. - Проблемы серорезистентности у больных сифилисом и новые подходы в её терапии, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Пипкин Я. С., Захаров В. К. (2011)
Грицай О. Д. - Прурітус-паттерни ЕЕГ (2011)
Прокоф’єва Н. Б. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кропив’янки (2011)
Хандожко О. Б. - Патогенетичні аспекти поєднаних алопеції та вітиліго (2011)
Захаров С. В. - Особенности иммунологической реактивности у больных ранним скрытым сифилисом, Горбунцов В. В., Захаров В. К., Жила И. В., Скотаренко Е. Г. (2011)
Кірієнко В. О. - Сучасні особливості герпетичної інфекції шкіри (2011)
Ковалёва Л. Н. - Иммунологические особенности патогенеза ВИЧ-ассоциированных герпесвирусных дерматозов среди заключенных Одесской области, Недужко А. А. (2011)
Корецька О. Ю. - Акне як прояв дисбіозу кишечника (2011)
Федотов В. П. - Новий підхід до системної етіотропної терапії оніхомікозів, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г., Пипкин Я. С., Скорина В. О. (2011)
Кухарик О. С. - Современные особенности течения пиодермий (2011)
Куц Л. В. - Микробиота тела человека и тяжесть течения псориаза (2011)
Бухинник Г. Е. - Особенности "атопического марша" у больных атопическим дерматитом (2011)
Солошенко Э. Н. - Распространенный псориаз: интегральные показатели липидного обмена и инсулиноподобный фактор роста 1, Жукова Н. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М. (2011)
Пугач Г. В. - Особливості перебігу еритразми з наявністю та без клінічних проявів сенсибілізації (2011)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Терапія хворих на атопічний дерматит, Миронюк Т. М. (2011)
Болотная Л. А. - Сосудистый эндотелиальный фактор роста и его патогенетическое значение при заболеваниях кожи, Сербина И. М., Сариан Е. И. (2011)
Лоай Хасан Мустафа Али - Псориатический артрит (этиопатогенез, диагностика, лечение) (2011)
Кулешов И. В. - Поражение глаз при сифилисе (Обзор литературы), Лин В. Н., Кириуцов А. М., Карпова М. А. (2011)
Салий Е. А. - Онихомикозы (эпидемиология, этиопатогенез, лечение) (2011)
Синиця П. В. - Генітальний герпес: етіопатогенетичні, клініко-епідеміологічні аспекти, комплексна діагностика та лікування, профілактика (2011)
Біловол А. М. - Основні етіологічні фактори, клініка та лікування червоного плоского лишаю, Берегова А. А., Ткаченко С. Г., Колганова Н. Л., Рижкова Н. О., Шевчук О. М. (2011)
Федотов В. П. - Порфирии (клиническая лекция), Дюдюн А. Д. (2011)
Галникіна С. О. - Досвід оптимізації науково-дослідної і практичної роботи при наданні допомоги хворим на псоріаз, Козлова М. В. (2011)
Бабюк И. А. - Коррекция копулятивной дисфункции психогенного и смешанного генеза у мужчин, Шамраев С. Н., Цветкова П. Д., Рангелов С. Д., Рымарь И. Б., Студзинский О. Г., Ушенин С. Г. (2011)
Резніченко Н. Ю. - Мікотичні ураження шкіри: новітні можливості зовнішнього лікування, Бочаров В. А., Резніченко Ю. Г., Носовська Т. Д., Головкін А. В., Чекіна Г. П., Мала В. Я., Махно Л. А. (2011)
Захаров С. В. - Деякі особові відмінності чоловіків, хворих на прихований сифіліс, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Захаров В. К., Жила І. В., Сизонов В. О. (2011)
Дудченко М. О. - Досвід застосування гіпоалергенного крему Physiogel® у фанатів сонячного та штучного загару, Васильєва К. В., Попова І. Б., Ємченко Я. О. (2011)
Веретельник А. В. - Опыт применения препарата "Мирамидез" в лечении угревой болезни, Носовская Т. Д., Резниченко Н. Ю., Головкин А. В., Веретельник К. А. (2011)
Анфілова М. Р. - Епідеміологічні та клінічні аспекти захворюваності на сифіліс у вагітних жінок (2011)
Скороходова Н. О. - Особливості імунного статусу хворих з вперше діагностованним недеструктивним інфільтративним туберкульозом легень, Просвєтов Ю. В., Ахтирський О. І., Пиріг А. І., Коваленко О. О., Калач О. Г. (2011)
Гриць П. Н. - Возможности лазеротерапии капиллярных гемангиом у детей (2011)
Ткач В. Є. - Випадки бульозної склеродермії, Мотуляк А. П., Суканець О. В., Маляр Н. П. (2011)
Жданова И. О. - Узкополосная УФB-терапия (311нм) псориаза (2011)
Уржумова Н. Г. - Современные тенденции в диагностике патологии кожи на этапе планирования лечения и мониторинге его эффективности, Макарчук А. И., Макарчук А. А. (2011)
Ткач В. Є. - Поради досвідченого дерматолога (2011)
Берестенко О. В. - Анализ заболеваемости кожными и венерическими заболеваниям у пациентов коммунального учреждения "Днепропетровская клиническая психиатрическая больница" Днепропетровского областного совета", Гуща С. И., Сулейманова А. Б. (2011)
Поліщук Д. С. - Рецидивуючий вузлуватий лихоманковий панікуліт Вебера–Крисчена, Поліщук С. Й., Бондар С. А., Комарніцька В. С. (2011)
Дюдюн А. Д. - Клиническая эффективность использования Герпификса в лечении больных простым герпесом, Федотов В. П., Горбунцов В. В., Полион Н. Н., Лубковский В. А., Коса Н. В., Сизонов В. А. (2011)
Михнёва Е. Н. - Диагностика псевдопелады Брока и дискоидной красной волчанки волосистой части головы при помощи дерматоскопии, Гаврилюк А. В. (2011)
Сербина И. М. - Комплексный подход к диагностике гнездной алопеции (2011)
Михайлова А. О. - Одним з важливих елементів ефективності лікування хворих на туберкульоз легень є соціально-психологічна підтримка (2011)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость Дермалекс / Dermalex Contact Eczema крем в комплексном лечении больных хронической экземой, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Захаров В. В., Захаров С. В., Башмаков Д. Г., Лубковский В. А. (2011)
Дымо В. Н. - Клиническая эффективность применения препарата Ксизал при лечении крапивницы и отёка Квинке (2011)
Ткач В. Є. - Оцінка ефективності крему "Надоксин" у лікуванні гнійничкових хвороб шкіри, Куцик Р. В. (2011)
Василенко А. В. - Обгрунтування диференційованої тактики лікування демодикозів та вульгарних вугрів (2011)
Зінкевич К. Г. - Сучасні захисні спортивні зубоясеневі запобіжники, Нідзельський М. Я., Дудченко М. О., Римар М. П., Ємець А. В. (2011)
Берестенко О. В. - Случай нетипичного клинического течения вульгарной пузырчатки – депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов, суицидальная попытка, Скорина В. А., Юнкина И. В., Задорожный В. З. (2011)
К 70-летию А. Д. Юцковского (2011)
Рецензия на "Бібліографічний покажчик" Леонід Михайлович Гольдштейн (1919-2005). - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011 / Упорядники: В. Б. Бахталовський, О. Д. Бокова, І. В. Козлик, В. Є. Ткач, В. О. Фіщук. Відповідальний редактор та автор проекту І. В. Козлик. - 152 с. (2011)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2015)
References on the articles (2015)
Гусаров С. М. - Досвід організації роботи поліції Ізраїлю та можливості його застосування в Україні (2015)
Калєніченко Л. І. - Особливості підходів до розуміння юридичної відповідальності як правової категорії (2015)
Марчук М. І. - Особливості унормування (конституювання) принципів територіального устрою в Республіці Польща (2015)
Мельничук С. М. - Правозастосовна форма правової діяльності здійснення функцій держави (2015)
Радченко О. І. - Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України (2015)
Субота С. І. - Закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави (2015)
Купенко С. А. - Особливості правового регулювання використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування (2015)
Лозова С. М. - Особливості вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями в процесі розслідування зґвалтування (2015)
Нечипоренко О. С. - Теоретичне визначення поняття умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (2015)
Рось Г. В. - Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування (2015)
Гетманець О. П. - Правова природа фінансових інтересів держави в бюджетному процесі в Україні (2015)
Коломоєць Н. В. - Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні (2015)
Комзюк В. Т. - Правове регулювання діяльності митних органів України (2015)
Міщенко Л. В. - Держава як суб’єкт податкових правовідносин (2015)
Пабат О. В. - Принципи побудови податкової системи України (2015)
Пахомов В. В. - Адміністративні процедури здійснення державного контролю у сфері земельних відносин (2015)
Серебряник О. О. - Зміст права юридичної особи на інформацію (2015)
Серьогін В. О. - Проблеми забезпечення "податкового прайвесі" при запобіганні корупції (2015)
Чишко К. О. - Адміністративно-правова кваліфікація та кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку): поняття, ознаки, передумови (2015)
Аврамова О. Є. - Правовий статус дитини у житлових правовідносинах (2015)
Бригадир І. В. - Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України (2015)
Волков О. Є. - Проблеми удосконалення правового статусу Державного агентства лісових ресурсів України (2015)
Гончарук В. В. - Історична ґенеза відповідальності в органах внутрішніх справ: трудоправовий аспект (2015)
Колєснік Т. В. - Особливості механізму забезпечення дисципліни праці (2015)
Лебедєва Т. М. - Правові засади реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки (2015)
Мельник К. Ю. - Реформування національного законодавства у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ – нагальна вимога сьогодення (2015)
Проневич О. С. - Дисциплінарна відповідальність прокурорів: доктринальне обґрунтування і легальне закріплення (2015)
Марков В. В. - Основні принципи підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності (2015)
Михайлова Ю. О. - Шляхи підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України (2015)
Тягло О. В. - До поняття юридичної логіки (2015)
Монаєнко А. О. - Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець; (Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колєснік та ін.). – Харків: Екограф, 2015. – 496 с. (2015)
На книжкову полицю (2015)
Новини наукового життя (2015)
Наші автори (2015)
До уваги авторів (2015)
Грицаєнко В. В. - Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області – 15 років, Кириченко В. В., Тимчук В. М., Святченко С. І. (2015)
Бабушкіна Т. В. - Успадкування стійкості до твердої сажки в F1 і F2 гібридів пшениці м’якої ярої, Петренкова В. П., Голік О. В. (2015)
Бенда Р. В. - Формування продуктивного стеблостою і виживаність рослин ячменю озимого залежно від строків сівби і норм висіву протягом весняно-літнього періоду вегетації (2015)
Бойко П. І. - Формування сівозмін у сучасних ринкових відносинах, Коваленко Н. П. (2015)
Georgieva N. - Estimation of feeding value of Ukrainian pea and lupine varieties, Naydenova Yo., Nikolova I. (2015)
Деркач В. С. - Система удобрення в технології вирощування пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу, Чернелівська О. О., Запарнюк В. І., Наконечний В. О. (2015)
Кохан А. В. - Ефективність застосування хімічного методу захисту зерна пшениці проти шкідливих комах, Бондаренко И. В. (2015)
Кузьменко Н. В. - Вплив хімічних протруйників на посівні якості насіння пшениці м’якої озимої, Литвинов А. Є., Клименко I. I., Волошина С. М. (2015)
Москалець Т. З. - Агроекологічний стан фітоценозів пшениці м’якої озимої залежно від впливу антропічних чинників, Москалець В. В. (2015)
Попов С. І. - Вплив протруєння насіння на врожайність пшениці озимої після пізніх попередників, Авраменко С. В. (2015)
Рябчун Н. І. - Формування структури площ озимих зернових культур з урахуванням їх адаптованості до умов середовища, Тимчук В. М., Садовой О. О. (2015)
Семяшкіна А. О. - Вплив строків сівби та погодних умов на формування врожаю сортів вівса (2015)
Сокол Т. В. - Прогнозування розвитку вугільної гнилі сої в умовах східної частини Лісостепу України, Петренкова В. П. (2015)
Усов О. С. - Формування врожайності та якості зерна сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника, Попов С. І., Манько К. М., Шелякіна Т. А., Посилаєва О. О. (2015)
Чусовітіна Н. М. - Вплив жовтої іржі на вміст хлорофілів, каротиноїдів та загальних цукрів в озимій пшениці на півдні України, Неплій Л. В. (2015)
Шевніков М. Я. - Міжвидова конкуренція та забур’яненість посівів сої залежно від моделі агрофітоценозу, Міленко О. Г. (2015)
Ващенко В. В. - Эффективность селекции пшеницы в системе комплексных исследований, Назаренко Н. Н. (2015)
Змієвська О. А. - Вплив абіотичних факторів на показникі якості зерна простих гібридів F1 жита озимого, Єгоров Д. К., Посилаєва О. О., Буряк Л. І., Ільченко Н. К. (2015)
Недільська У. І. - Оцінка продуктивності сортів картоплі, Семенчук В. Г. (2015)
Рябчун В. К. - Господарські та біологічні властивості нових сортів тритикале ярого селекції інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. (2015)
Сергієнко О. В. - Новий партенокарпічний гібрид огірка для захищеного ґрунту, Радченко Л. А., Солодовник Л. Д. (2015)
Сивенко О. А. - Прояв ефекту гетерозису у гібридів F1 та комбінаційна здатність ліній-відновників фертильності пилку соняшнику (2015)
Четверик О. О. - Селекційно-генетичні особливості сортів пшениці м’якої озимої, Козаченко М. Р. (2015)
Шевченко С. А. - Исследование влияния отказа машины на вероятность выполнения технологической операции в оптимальные сроки и потери урожая (2015)
Корнієнко О. О. - Ефективність використання атестованих плідників російської рисистої породи та імпортного генофонду при роботі із нею, Алещенко О. О. (2015)
Ляшенко А. О. - Якість замороженої сперми бугаїв зникаючих і локальних порід (2015)
Мойсей С. І. - Стан науково-інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківської області, Матвієць В. Г. (2015)
Тимчук В. М. - Аналіз векторів інноваційної трансформації в установі-оригінаторі ОПІВ, Бондаренко Є. С., Гребенюк І. В., Єгорова Н. Ю. (2015)
Гребенюк І. В. - Сорт рослин – об’єкт права інтелектуальної власності, Матвієць В. Г. (2015)
До уваги авторів (2015)
Міжнародна виставка моди і найголовніша професійна платформа модної індустрії у Східній Європі (2010)
Показники роботи легкої промисловості України в 2010 р. (2010)
Від стресу - читання (2010)
Джерело влади – яким воно є і хто з нього п'є "святу" воду (2010)
Москва, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) (2010)
Київський міжнародний контрактовий ярмарок (2010)
Окуляри – наші постійні супутники й вірні друзі (2010)
Вишивальна машина Happy – успіх Вашого бізнесу! (2010)
"Леся Українка" – підприємство з національним корінням (2010)
IT-рішення XXI століття Учора – мрія, сьогодні – реальність (2010)
Запонки – зручна застібка й стильна деталь (2010)
Взаємозалежність крою одягу і типу фігури (2010)
Гончаров Ю. В. - Обгрунтування побудови кластерної моделі підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості України, Марченко Т. І. (2010)
ТОВ "Українська стрічкоткацька фабрика" (2010)
Нові діти прийшли (2010)
Успішний український дизайнер одягу для жінок будь якого віку АНДРЕ ТАН (2010)
Продукція "Дюна Веста" – мода, стиль та якість (2010)
Тіхосова Г. А. - Удосконалення процесу приготування трести з соломи льону олійного за умов півдня України, Прохорова Н. І. (2010)
Клевцов К. М. - Дослідження впливу збирання льоносоломки на вихід лубу зі стебел льону олійного, Соболев О. А., Князев О. В. (2010)
Савченко Г. В. - Прогнозування властивостей шкурок кролика, вичинених з використанням електроактивованої води, Коновал В. П., Беднарчук М. С. (2010)
Осипенко Н. І. - Дослідження задоволеності вимог та переваг споживачів щодо камвольних тканин (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського