Румянцев К. Є. - Віддалені результати вторинної профілактики кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із компенсованим цирозом печінки, Кополовець І. І., Русин В. І. (2012)
Грубник В. В. - Ранние послеоперационные осложнения эмболизации селезеночной артерии, Загороднюк О. Н., Грубник В. Ю. (2012)
Запорожченко Б. С. - Опыт применения лапаролифтинга при лапароскопической холецистэктомии у больных с сопутствующей сердечно-легочной патологией, Шишлов В. И., Бородаев И. Е., Зубков О. Б., Колодий В. В. (2012)
Шевченко Р. С. - Хірургічне лікування жовчнокам’яної хвороби що ускладнена обтураційним холестазом у хворих літнього віку, Шевченко С. І., Гніденко Ю. П., Селезньов М. А. (2012)
Матвійчук Б. О. - Клінічні "маски" ускладненої гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2012)
Миминошвили О. И. - Оценка электрофизиологических методов исследования функции кишечника в диагностике и лечении ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений, Миминошвили А. О., Коцубанов К. В., Корчагин Е. П. (2012)
Пак В. Я. - Роль об’єктивної оцінки симптомів спайкового синдрому у зниженні його післяопераційних ускладнень і летальності, Леонов В. В., Кащенко Л. Г., Бугайов В. І., Леонов А. В. (2012)
Максименко С. Д. - Генетико-моделирующий метод: его эвристический и развивающий потенциал, Максименко К. С. (2013)
Алексєєва Т. В. - Духовність та відповідальність як екзистенціали людського буття (2013)
Андрійчук І. П. - Специфіка психологічних та соціально-психологічних відносин у структурному підрозділі вищого навчального закладу (2013)
Боровицька О. М. - До питання про глибинні передумови творчого світосприймання (2013)
Васильченко А. В. - Дослідження переживання заздрощів у юнацькому віці (2013)
Вільдгрубе С. О. - Вплив специфічної соціальної ситуації на самоставлення підлітків, які перебувають в умовах соціальної депривації (2013)
Грейліх О. О. - Психологічні особливості підготовки студентів до педагогічної взаємодії в сучасних умовах (2013)
Гудима О. В. - Статево-вікові уявлення підлітків про конфлікти (2013)
Дідик Н. М. - Теоретичне обґрунтування формувального експерименту з розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів (2013)
Дроздов О. Ю. - Соціальні уявлення про Захід та Схід України як складові масової геополітичної свідомості (2013)
Єгорова О. Б. - Особливості прояву ворожості у хлопців і дівчат підліткового віку (2013)
Жмайло І. М. - Міжособистісні взаємини як соціально-психологічна проблема (2013)
Заржицкая О. А. - Социальные представления о теле у современной молодежи: разработка, адаптация и стандартизация компьютерного визуального теста EmAT v 1.4 ("Embodiment assessment tool v_1.4") (2013)
Zięba B. A. - Kompetentny nauczyciel-wychowawca wartością w procesie edukacji dziecka zdolnego pochodzącego z rodziny niewydolnej wychowawczo (2013)
Іванцова Н. Б. - Динаміка потреб студентів у структурі професійної спрямованості студентів-психологів (2013)
Камінська О. В. - Психологічні детермінанти формування інтернет-залежності (2013)
Кандиба М. О. - Взаємозв’язок професійного становлення особистості та розвитку її особистісних якостей (2013)
Клименко О. Є. - Конструювання життєвої перспективи крізь призму ситуації інвалідності (2013)
Коваль І. В. - Філософсько-психологічні засади навчання студентів розумінню текстової інформації на заняттях з іноземної мови (2013)
Коган О. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту, Рудзевич І. Л. (2013)
Кононенко С. В. - Мотиваційні складові розвитку правосвідомості майбутніх юристів, Кузьміна В. Ю. (2013)
Костіна Т. О. - Використання методики кольорового вибору М. Люшера для визначення ставлення особистості до життєвого сценарію (2013)
Костюченко І. А. - Проблема стилю у зарубіжній та вітчизняній психологічній літературі (2013)
Котик І. О. - Психосемантичне дослідження уявлень студентів ВНЗ про особистісну надійність людини (2013)
Кутішенко В. П. - Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки (2013)
Левус Н. І. - Особистість етнічно толерантної людини: яка вона? (2013)
Лящ О. П. - Емоційний інтелект як предмет психологічних досліджень (2013)
Макаренко Н. М. - Інвективна лексика як форма міжособистісного спілкування (2013)
Михальська С. А. - Особливості становлення професійної самосвідомості в юнацькому віці, Славіна Н. С. (2013)
Мул С. А. - Результати дослідження стилів керівництва в охороні державного кордону прикордонним офіцером (2013)
Janusz Miąso - Personalistyczna koncepcja człowieka jakoantropomocna baza dla pedagogiki medialnej (2013)
Ондо Анге А. М. - Науково-теоретичні підходи до вивчення життєвої позиції як психологічного феномена (2013)
Онуфрієва Л. А. - Самооцінка як складова Я-концепції майбутніх фахівців соціономічних професій (2013)
Опалюк Т. Л. - Адаптаційні процеси в структурі професійного становлення майбутнього вчителя (2013)
Панок В. Г. - До питання про сутність прикладної психології та її місце в системі психологічної науки і психологічної практики (2013)
Панфілова Г. Б. - Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (2013)
Пелих Н. С. - Особливості статево-рольової соціалізації підлітків з повних та неповних сімей, Левус Н. І. (2013)
Поліщук В. М. - Криза 23 років як феномен вікового розвитку (2013)
Пономаренко В. В. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку професійної свідомості адвокатів (2013)
Попович Е. М. - Особливості морального розвитку учнівської молоді в системі професійно-технічної освіти: результати експериментального дослідження (2013)
Ришко Г. М. - Основні концептуальні теорії та підходи до вивчення феномена стресостійкості особистості (2013)
Романенко О. В. - Застосування системного аналізу в процесі експериментального вивчення психіки (2013)
Сіверський В. А. - Особливості формування "Я-концепції" в юнацькому віці (2013)
Сошина Ю. М. - Цінності та ціннісні орієнтації в системі ціннісно-смислової сфери підлітка (2013)
Співак Л. М. - Вікова динаміка емоційно-ціннісного ставлення особистості до себе як до представника української нації в юності (2013)
Ткалич М. Г. - Типи гендерної взаємодії персоналу організацій: розробка діагностичного інструментарію (2013)
Токарева Н. М. - Динаміка мотивації відповідальної поведінки підлітка у контексті суб’єктогенезу (2013)
Толков О. С. - Вплив організаційно-професійних чинників на розвиток психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін (2013)
Фальова О. Є. - Установки до сексу жінок і чоловіків з кризисних сімей та жінок зі звичайних сімей (2013)
Хижняк А. А. - Психологічний супровід педагогічної діяльності викладача фізичного виховання у професійному становленні (2013)
Хоменко К. В. - Науково-теоретичні підходи до вивчення проблеми самоставлення в юнацькому віці (2013)
Хомчук О. П. - Сутність впевненості у собі та її особистісні детермінанти в підлітковому віці (2013)
Циганаш А. В. - Роль академічної мобільності у професійному розвитку майбутніх фахівців (2013)
Чепішко О. І. - Психологічні умови розвитку професійної свідомості майбутніх учителів (2013)
Шелестова О. В. - Науково-теоретичні підходи до вивчення проблеми впливу деприваційної травми на адаптаційні розлади військовослужбовців (2013)
Відомості про авторів (2013)
Про збірник (2013)
Содержание (2012)
Гартованов В. Г. - Оценка потенциальной защищённости самолётного радиолокатора обзора воздушного пространства с однозначным измерением дальности от комбинированных маскирующих помех, Батыев В. Д., Арасланов М. Р., Кудрявцев Ю. П. (2012)
Дохов А. И. - Определение координат подвижного объекта с использованием кодовых ГНСС­измерений и 3D карты местности, Лукьянов А. М., Галевич М. Н., Гринченко Е. В., Лукьянова О. А. (2012)
Kudriashov V. V. - Range­azimuth coherent radiometric imaging based on Ka­band antenna with beam synthesis, Lukin K. A., Palamarchuk V. P., Vyplavin P. L. (2012)
Черкас Ю. В. - Применение спектрального анализа для поиска периодических составляющих в распределениях астероидов по большой полуоси, Волощук Ю. И. (2012)
Шайдуров Г. Я. - Формирование сигналов и помех при работе с импульсными невзрывными источниками сейсмических волн, Детков В. А., Кудинов Д. С., Сухотин В. В. (2012)
Иванюк П. В. - Генератор хаотических сигналов на основе системы дифференциальных уравнений с четырьмя переменными, Политанский Л. Ф., Политанский Р. Л. (2012)
Кипенский А. В. - Функциональные возможности электротерапевтического аппарата и повышение его качества за счет совершенствования программно-­математического обеспечения, Кубышкина Н. И., Король Е. И., Томашевский Р. С., Тондий Л. Д., Васильева­Линецкая Л. Я. (2012)
Zayats V. M. - Determination of priority of primary signs and its correction for construction of objects recognition systems, Shokyra G. Ya. (2012)
Лукин К. А. - Экспериментальная оценка точности измерения сдвигов объекта при использовании метода дифференциальной РСА интерферометрии, Кульпа К., Паламарчук В. П., Выплавин П. Л., Кудряшев В. В., Кульпа Я., Юрченко Л. В. (2012)
Гуцул О. В. - Электромагнитная индукция в биометрии крови, Шаплавский Н. В., Слободян В. З. (2012)
Асанов Э. Э. - Численная модель барьера Шоттки, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И., Старостенко В. В. (2012)
Клюй М. І. - Мультидзеркальна фасеточна концентраторна установка, Макаров А. В., Лозінський В. Б., Темченко В. П. (2012)
Timofeev E. P. - New structure of state primary standard for average power and energy units of laser radiation (2012)
Заяц В. М. - Итерационный подход к минимизации погрешности численных методов при анализе высокодобротных генераторов с длительными переходными процессами (2012)
Афонин И. Л. - Измерители комплексных параметров волноводных устройств на основе двухканального двухдетекторного волноводно­щелевого преобразователя, Лащенко И. В., Бугаёв П. А. (2012)
Шайдуров Г. Я. - Об электромагнитной локации геологической среды, Сухотин В. В., Кудинов Д. С. (2012)
Шинкарук О. М. - Метод визначення координат радіотехнічною системою сейсмолокаційного контролю при виключенні параметра швидкості розповсюдження сейсмохвилі з розрахунків, Гурман І. В. (2012)
Полякова Т. В. - Анализ и сжатие структурных описаний на основе геометрических инвариантных признаков (2012)
Симанков В. С. - Анализ подходов к практической реализации ситуационныхалгоритмов обнаружения сетевых аномалий, Колодий А. С. (2012)
Гордиенко Ю. Е. - Количественный анализ разрешающей способности зондовой сканирующей микроволновой микроскопии, Ларкин С. Ю., Шиян О. П. (2012)
Асанов Э. Э. - Использование параллельных вычислений на базе технологии CUDA при моделировании ПТШ, Зуев С. А., Килесса Г. В., Слипченко Н. И. (2012)
Грымалюк И. В. - Резонансные явления в трёхсекционной системе с зауженной центральной секцией (2012)
Костылев В. П. - Об улучшении чувствительности кремниевых фотосенсоров, Слусар Т. В., Суший А. В., Черненко В. В. (2012)
Pavlikov V. V. - Statistical synthesis of microwave scanning radiometer (2012)
Кравцов И. Ю. - Синтез квадратурного регулятора комплексного коэффициента передачи СВЧ диапазона, Кичак В. М., Кравцов Ю. И. (2012)
Гапоненко Н. П. - Оптимизация объема герметичных блоков радиоэлектронной аппаратуры, Сиротюк О. В., Огренич Е. В., Лопатка Ю. А., Арешкин Е. К. (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2012)
Бойко В. В. - Ультраструктура кардиомиоцитов миокарда кролей с моделированым компрессионным синдромом, Невзоров В. П., Краснояружский А. Г., Белозеров И. В., Невзорова О. Ф. (2012)
Бойко В. В. - Изменения электрических параметров клеточных мембран биологических тканей при механических факторных влияниях, Замятин П. Н., Жуков В. И., Щапов П. Ф., Невзоров В. П. (2012)
Борисенко В. Б. - Патоморфология холедоха, печени и других внутренних органов при моделировании острого холангита и билиарного сепсиса в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2012)
Скибо Ю. Н. - Особенности течения легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности при обширных резекциях легких в хроническом эксперименте (2012)
Бабийчук Л. В. - Динамика ультраструктурных перестроек органелл кардиомиоцитов миокарда молодых крыс в процессе развития и прогрессирования неврогенной артериальной гипертензии, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Бабийчук В. Г. (2012)
Похил С. І. - Структурно-функціональні зміни у тканинах печінки імунокомпрометованих нелінійних лабораторних мишей з бартонельозною інфекцією, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А. (2012)
Проценко Е. С. - Иммуногистохимические особенности эндотелина-1 и фибронектина печени плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией (2012)
Ганжий І. Ю. - Аналіз підходів до лікування жінок з синдромом полікістозних яєчників (2012)
Лєрмонтов О. О. - Варіанти голотопії додаткових надниркових артерій (2012)
Курсов С. В. - Гідродинаміка у хворих з абдомінальним сепсисом при середніх оцінках за шкалою Aрасне-II (2012)
Крутько Е. Н. - Перитонеальный диализ – компонент интенсивной терапии острого посттравматического некроза поджелудочной железы у пострадавших с травматической болезнью (2012)
Науменко В. А. - Оценка анальгетической эффективности препарата "Денебол" в раннем послеоперационном периоде (2012)
Бойко В. В. - Показники клітинного та гуморального імунітету як прогностичні фактори розвитку гнійно-запальних внутрішньочеревних ускладнень, Гусак І. В., Шевченко О. М., Жидецький В. В., Маметкулиєв Б. Р. (2012)
Тарабан І. А. - Комплексне лікування бешихи, Гербенко Г. І., Сєроштанов А. І., Ісаєв Ю. І., Грязін О. Є., Кравцов О. В., Єфімов Д. С., Макєєв С. І., Козін Ю. І., Бєлозьоров І. В. (2012)
Бойко В. В. - Методы санации плевральной полости при пиопневмотораксе, Лопатенко Д. Э. (2012)
Кулик И. А. - Оптимизация хирургического лечения хронического рецидивирующего панкреатита (2012)
Хащина В. А. - Диагностика и способы лечения пострадавших с внутриплевральными посттравматическими кровотечениями (2012)
Кабаков Б. А. - Послеоперационная анальгезия у больных с окклюзионной патологией сосудов нижних конечностей, Павлов А. А. (2012)
Дужий І. Д. - Перитоніт при туберкульозі легень та ВІЛ-СНІД, Мадяр В. В., Кравець О. В., Бондаренко Л. А., Піддубна Г. П., Глазунова Н. І., Харченко С. В., Дмитренко Н. О. (2012)
Цівенко О. І. - Переваги та особливості застосування ультразвукової дисекції в хірургічному лікуванні геморою (2012)
Кравец Н. С. - Выбор способа ушивания разрывов селезёнки, Стеценко Г. В., Рылов А. И., Глотов В. В., Никитин В. В. (2012)
Винник Ю. А. - Медико-социальная экспертиза и трудовой прогноз у больных раком желудка после гастрэктомии, Олексенко В. В. (2012)
Косован В. М. - Алопластика дефекту черевневої стінки у місці видалення колостоми (2012)
Бойко В. В. - Спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих з гострою шлунково-кишковою кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, Білецький О. В., Павленко А. Ю., Кузнецов О. В., Білецька М. О., Долженко М. О. (2012)
Вишневська О. М. - Особливості і складові формування інтелектуального капіталу в сучасному суспільстві, Акімова А. О. (2013)
Голишевська Л. В. - Аграрна криза та її вплив на фінансове забезпечення аграрного виробництва, Вольський І. С. (2013)
Євсєєва О. О. - Регіональна стратегія ефективного господарювання і землекористування (2013)
Залунін В. Ф. - Соціально-економічні аспекти моделювання економічної безпеки України (2013)
Котуранова Т. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку внутрішнього ринку за допомогою SWOT – аналізу (2013)
Ляшенко Я. А. - Динамическое моделирование развития экономических систем на основе самосогласованной эволюционной модели спрос/предложение, Люлёв А. В., Чорток Ю. В., Моргуненко Р. М. (2013)
Малімон В. В. - Перспективи організації регіонального кластеру медичного туризму у стоматології (2013)
Новікова К. І. - Визначення напрямів використання світового досвіду формування організаційних структур митних адміністрацій в Україні, Мальцев О. В. (2013)
Осацька Ю. Є. - Державне регулювання малого підприємництва: проблеми та перспективи, Корягіна Т. В., Табінський В. А. (2013)
Шахматова Т. В. - Стратегічні аспекти підвищення конкурентоспроможності міста Нікополя (2013)
Шостак Р. С. - Розвиток економіки регіонів та його зв’язок з регіональним розвитком торговельних мереж (2013)
Апарова О. В. - Огляд світового досвіду здійснення фінансово - бюджетної політики інноваційного розвитку (2013)
Артеменко Н. Г. - Питання створення системи гарантування виплат за договорами страхування життя в Україні (2013)
Єпіфанова І. Ю. - Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини, Нижник Ю. Л. (2013)
Маркова С. В. - Напрямки оптимізації кредитного портфелю банку в умовах глобалізації світових фінансових ринків (2013)
Наджафов И. Н. - Проблемы эффективного использования межбюджетных трансфертов в бюджетной системе Украины (2013)
Постоленко Ю. П. - Система загроз сучасній бюджетній системі України (2013)
Божанова В. Ю. - Визначення впливу факторів ризику на зміну собівартості послуг будівельного підприємства (2013)
Верхоглядова Н. І. - Ресурсний підхід до стратегічного управління діяльності будівельного підприємства, Щеглова О. Ю., Лисенко Ю. В. (2013)
Гром’як О. Б. - Фактори впливу на здійснення експрес-діагностики діяльності промислових підприємств (2013)
Калугіна Н. А. - Організаційно-економічні підходи до розвитку підприємства зв’язку на засадах диверсифікації (2013)
Кромська Л. А. - Методичний підхід до управління результативністю інноваційної стратегії функціонування підприємства (2013)
Курінний О. В. - Методичне забезпечення вибору форм та методів реструктуризації підприємства (2013)
Папіж Ю. С. - Управління стратегічним розвитком підприємств вугільної промисловості України: ресурсний аспект, Руденко А. С. (2013)
Пирець Н. М. - Складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами, Мінченко Н. А. (2013)
Бардась А. В. - До питання формування сучасних парадигм менеджменту, Бойченко М. В., Дудник А. В. (2013)
Пакуліна А. А. - Інноваційний розвиток системи вищої освіти, який сприяє комерціалізації й трансферту технології (2013)
Іванов А. М. - Шляхи оптимізації планування економіко-екологічного розвитку рекреаційних територій (2013)
Мартинюк І. В. - Критерії формування податкової політики, спрямованої на еколого-економічний розвиток країни (2013)
Титул, зміст (2012)
Бойко В. В. - Діагностика, хірургічна тактика при травмі дванадцятипалої кишки, Криворучко І. А., Замятін П. Д., Тесленко С. М., Сикал М. О. (2012)
Ничитайло M. Ю. - Технічні аспекти симультанних лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню хірургічну абдомінальну патологію, Загрійчук М. С., Булик І. І., Масюк Ю. І., Гоман А. В. (2012)
Косован В. М. - Алгоритм ведення хворих з тимчасовими та постійними одно- та двостовбуровими колостомами (2012)
Бойко В. В. - Критерии эффективности катетер-управляемого тромболизиса у пациентов с острым проксимальным флеботромбозом, Прасол В. А., Тарабан И. А., Мишенина Е. В., Оклей А. В. (2012)
Бойко В. В. - Нарушения ультраструктуры клеток почечного нефрона экспериментальных животных с моделированным компрессионным синдромом средостения, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Краснояружский А. Г., Белозёров И. В., Омельченко В. Ф., Ремнёва Н. А. (2012)
Вільцанюк О. А. - Порівняльна оцінка реакції тканин на імплантацію шовного матеріалу, що модифікований вуглецевими нанотрубками та наночастинками срібла, Хуторянський М. О., Скорук Р. В., Маркевич В. Ф., Резанова Н. М., Мельник І. О. (2012)
Криворучко И. А. - Состояние монооксигеназной системы печени крыс при синдроме ишемии/реперфузии тонкой кишки, Жуков В. И., Иванова Ю. В., Повеличенко М. С., Моисеенко А. С. (2012)
Комарчук Е. В. - Обоснование аллопластики при первичных грыжах малых размеров на фоне диастаза прямых мышц живота (2012)
Борисенко В. Б. - Морфологические изменения холедоха, печени и других внутренних органов при моделировании острого холангита и билиарного сепсиса в эксперименте, Горголь Н. И., Мишина М. М. (2012)
Бабийчук Л. В. - Влияние криоконсервированных гемопоэтических стволовых клеток кордовой крови на ультраструктурную архитектонику миокарда молодых крыс с неврогенной стресс-индуцированной артериальной гипертензией, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Бабийчук В. Г. (2012)
Сердюк В. Н. - Коррегирующее воздействие нейротропных препаратов на состояние процессов детоксикации и обезвреживания гидропероксидов сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы, Семенко В. В., Малая Н. А. (2012)
Пітько В. А. - Доплерометричне дослідження кровообігу в яєчниках як критерій діагностики синдрому слабкої відповіді яєчників, Ткачов О. І., Логінова О. О. (2012)
Скорбач О. І. - Патологічні аспекти постгістеректомічного синдрому та їх корекція (2012)
Карташов С. М. - Иммуногистохимические особенности и микросателлитная нестабильность рака эндометрия разных морфологических форм, Олешко Е. М., Данилюк С. В., Чикишев С. В. (2012)
Ганжий І. Ю. - Частота i структура хірургічних втручань в анамнезі пацієнток із синдромом полікістозних яєчників різного віку (2012)
Лєрмонтов О. О. - Індивідуальна анатомічна мінливість основних джерел кровопостачання надниркових залоз (2012)
Хижняк А. А. - Динаміка показників об’ємного ниркового кровотоку при абдомінальному сепсисі в процесі рідинної ресусцітації, Курсов С. В., Науменко В. О. (2012)
Вінник Ю. О. - Порівняльна характеристика методів знеболення з хімічною епідуральною деінервацією, Павлов О. О., Щур О. І. (2012)
Лях С. И. - Факторы риска и осложнения при разрывах аневризм абдоминального отдела аорты (2012)
Горбенко К. В. - Вплив інсулінорезистентності на перебіг посттравматичного панкреатиту (2012)
Бойко В. В. - Предупреждение ятрогенных повреждений мочевого пузыря при выполнении операций по поводу паховых, бедренных и гипогастральных послеоперационных вентральных грыж, Леонов А. В., Тарабан И. А., Логачев В. К. (2012)
Бойко В. В. - Создание соустий между органами пищеварительного тракта по "асептическому" методу, Колинько А. П., Ивенский Д. И. (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Mukhina M. P. - Visual slam algorithm using correlation extremal principle (2013)
Sineglazov V. M. - Modern computer-aided design systems of navigation and traffic control, Osadchiy A. V. (2013)
Askerov Sh. I. - The choice of the solution filtration approaches in task of orientation (2013)
Ivanov V. A. - Signal distortion in helicopters antenna system, Zadorozhniy A. S. (2013)
Bordyuh H. B. - Liquid crystal materials with regulated optical properties (2013)
Kolesnik K. V. - Simplified method of quality analysis for large objects perimeter monitoring radiotechnical systems, Kipensky A. V., Sokol E. I. (2013)
Davletiants O. I. - Minimization of analog-to-digital signal conversion quantization noise, Kharlamov I. V. (2013)
Kozlov A. P. - Measurement system of low-altitude flight unmanned aerial vehicle (2013)
Panov A. P. - Non-classical conjugate vectors and polar differential equations of rotation in orientation problem (2013)
Panov A. P. - Application of exceptional non-normalized quaternion’s, five-dimensional rotation vectors and their algebras in problems of inertial orientation, Tsysarzh V. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Structure of a program and technical complex of the automated control of system of navigation and motion control, Belii V. M. (2013)
Shevchuk D. O. - Design of fault tolerant control system for aircraft when actuators faults and structural damage occur (2013)
Bocharnikov V. P. - The analysis of the dependence of UAV guidance quality on the dynamics forecasting accuracy of maneuvering target, Bezhenar I. V. (2013)
Klyuchko О. М. - Device and software for testing and training of human visual memory on the base of ATmega32 microcontroller, Tsal-Tsalko V. I. (2013)
Dmitrenko B. I. - Using PV/wind hybrid systems in the autonomous outdoor advertising (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design of solar power plant, Karabetsky D. Р. (2013)
Ablesimov O. K. - Analysis of unmanned aerial vehicle control system, Sarapina K. (2013)
Rataichuk I. А. - Kalman filter stationarity analysis in the task of inertial navigation system errors stimation, Kortunov V. І. (2013)
Konyushko V. M. - Aircraft control via Ethernet (2013)
Vishnevsky A. V. - Fractal slicing routine for electromagnetic compatibility рroblems solution (2013)
Sylvestrov A. N. - Evaluation of aerodynamic coefficients of longitudinal short-time movement of aircraft (2013)
Shutko V. N. - Simulation of 2D neuron matrix functioning and principles of symbols coding in ecomonitoring system, Klyuchko О. М., Managadze Yu. L. (2013)
Kozlov A. P. - Receiving device of infra low frequency vertical acceleration, Yurchenko A. S. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Publisher's imprint (2013)
Вихідні дані (2013)
Содержание (2004)
Матвеенко В. Т. - Теплотехнические характеристики газотурбинных двигателей с промежуточным подогревом газа перед силовой турбиной перерасширения, Литошенко В. Н. (2004)
Петухов И. И. - Эффективность газотурбинного привода с охлаждением циклового воздуха, Минячихин А. В., Зеленский Р. Л., Жеманюк П. Д., Сорогин Ф. Г., Таран А. И. (2004)
Ткач М. Р. - Определение рациональных диапазонов применения газотурбинных энергетических установок с утилизацией тепла для специализированных судов (2004)
Распопов Е. В. - Методика совмещения целей комплексной автоматизации и менеджмента качества на предприятии авиационного двигателестроения, Погорелов Г. И., Минаев И. И., Конев К. А., Куликов Г. Г. (2004)
Радченко А. Н. - Эффективные испарительно-компрессорные контуры судовых кондиционеров, Сирота А. А., Радченко Н. И. (2004)
Подзноев Г. П. - Металогидридные системы энергообеспечения транспорта, Абдулгазис У. А. (2004)
Шмаров В. Н. - Оценка матричных параметров зеркального отражения поляризованного света от шероховатой поверхности и ее отражательной способности при защитном покрытии (2004)
Кулалаев В. В. - Определение времени процесса срыва сопровождения цели оптической системой самонаведения при воздействии организованных помеховых оптических сигналов устройства противодействия (2004)
Русанов А. В. - Аэродинамическое усовершенствование проточной части турбины ГТД на основе расчетов трехмерного вязкого течения. Часть 2. Переходный диффузор и ступень силовой турбины, Ершов С. В., Исаков Б. В., Спицын В. Е., Усатенко А. А. (2004)
Мингазов Б. Г. - Моделирование процесса сгорания топлива в камерах сгорания ГТД, Хаблус Ахмед (2004)
Герасименко В. П. - Эффекты радиального зазора в турбомашинах, Осипов Е. В., Шелковский М. Ю. (2004)
Алёхин С. А. - Исследование на статической модели движения заряда в цилиндрах двухтактных дизелей с противоположно движущимися поршнями типа 6ТД, Опалев В. А., Перерва П. Я. (2004)
Керимов З. Х. - Математическое моделирование гидродинамических процессов с учетом двухфазной среды в граничных полостях дизельной системы впрыска топлива (2004)
Амброжевич М. В. - Результаты моделирования мотокомпрессорного ВРД малой тяги с компрессором объемного типа, Ларьков С. Н. (2004)
Воробьев Ю. С. - Колебания многодисковых элементов ротора ГТД, Дьяконенко К. Ю. (2004)
Гончар Н. В. - Оценка напряженно-деформированного состояния межпазовых выступов диска компрессора с пазами типа "ласточкин хвост", Павленко Д. В. (2004)
Воробьев Ю. С. - Локализация вибрационных напряжений в лопатках ГТД с повреждениями, Тишковец Е. В., Стороженко М. А., Романенко В. Н. (2004)
Доценко В. Н. - Результаты предварительных стендовых испытаний опор скольжения дожимного газового компрессора (ДГК), Усик В. В., Стрибуль А. С., Ефименко А. В., Коломоец А. Е. (2004)
Шатохин В. Ф. - Перемещения и ускорения, испытываемые амортизированным оборудованием, в случае нестационарного кинематического воздействия при изменении параметров удерживающих связей, Циммерман С. Д. (2004)
Олейник А. В. - Математическая модель температурных напряжений на установившихся режимах газотурбинного двигателя для системы учета выработки ресурса, Шимановская Н. А. (2004)
Кузнецов В. П. - Структурная стабильность и прочностные свойства сплава ЖС36ВИ для литья монокристальных лопаток турбин, Лесников В. П., Коряковцев А. С., Худорожков С. В. (2004)
Епифанов С. В. - Анализ структуры системы автоматического управления вспомогательной силовой установки самолета, Яцко Л. Л. (2004)
Павлюк Е. В. - Синтез контура управления частотой вращения свободной турбины вспомогательной силовой установки, Епифанов С. В., Суховей С. И. (2004)
Куликов Г. Г. - Управление соосным винтовентилятором на режимах реверса, Арьков В. Ю., Лянцев О. Д., Фатиков В. С., Хилько В. И., Ищук В. П. (2004)
Миргород В. Ф. - Моделирование динамики системы управления ГТД АИ-450 по каналу изменения расхода топлива, Ранченко Г. С., Бевзюк А. А. (2004)
Кулик А. С. - Машинное моделирование системы автоматического управления газотурбинным двигателем МС-400, Симонов В. Ф., Комков А. В., Остроумов Б. В., Китайчук И. Е. (2004)
Долганов К. Е. - Система автоматического регулирования мини двигателя Стирлинга, Постол Ю. А. (2004)
Волков Д. И. - Оптимальный наблюдатель крутящего момента вертолётного ТВаД (2004)
Гольцов А. С. - Синтез нелинейных алгоритмов адаптивного управления газотурбинными двигателями (2004)
Калинин Б. П. - Тепловой расчет вентильных электродвигателей, работающих в условиях нестационарного нагружения, Матусевич В. А. (2004)
Аринкин С. М. - Самоустанавливающиеся стенды для испытаний изделий и систем авиационной и РКТ, Горбачев Н. М. (2004)
Хусточка А. Н. - Идентификация математической модели двигателя АИ-25ТЛ при его модернизации (2004)
Зелёный Ю. А. - Экспериментальная оценка эффективности статорных уплотнений, Фокин Ю. А., Петрова О. А. (2004)
Лепешкин А. Р. - Методика испытаний и оценка термоциклической долговечности моделей жаровых труб камер сгорания ГТД с теплозащитными покрытиями с использованием высокочастотного индукционного нагрева, Бычков Н. Г, Першин А. В., Рекин А. Д., Лукаш B. П., Мубояджян С. А., Головкин Ю. И. (2004)
Игнатович C. Р. - Методика исследования физико-механических свойств поверхностных слоев материалов при усталости с использованием многофункционального прибора "МИКРОН ГАММА", Закиев И. М., Борисов Д. И., Закиев В. И. (2004)
Башта А. В. - Методика испытания и результаты исследований многоочагового разрушения при усталости (2004)
Гусев Ю. А. - Пленочные высокотемпературные тензорезисторы для исследования вибронапряженного состояниялопаток газовых турбин в процессе эксплуатации, Шереметьев А. В., Залунин Н. М. (2004)
Попов Г. А. - Корректирующая двигательная установка для низкоорбитальных микроспутников нового поколения, Антропов Н. Н., Дьяконов Г. А., Любинская Н. В., Орлов М. М., Трубников П. М., Тютин В. К., Яковлев В. Н. (2004)
Корякин А. И. - Экспериментальные исследования характеристик быстрого безнакального запуска стационарных плазменных двигателей, Мурашко В. М., Нестеренко А. Н., Олотин С. В., Алиева М. Т., Белан Н. В., Белоконь В. И., Кошелев Н. Н., Лоян А. В., Нестеренко С. Ю., Оранский А. И. (2004)
Albarède L. - Overview of recent research activities on Hall Effect Thrusters performed at the laboratoire d’Aérothermique, Lasgorceix P., Mazouffre S., Dudeck M. (2004)
Lazurenko A. - Transient behavior of the PPS-1350 thruster in an extended range of operation modes, Vial V., Bouchoule A., Lasgorceix P., Legentil C., Albarede L., Dudeck M., Jolivet L., Prioul M. (2004)
Дронь Н. М. - Аналитическая оценка баллистических возможностей ка и орбитальных буксиров с электрореактивными двигательными установками, Хорольский П. Г. (2004)
Таран А. А. - Высокоэффективный горячепрессованный эмиттер на основе гафната бария с вольфрамом и перспективы его использования в полом катоде, Островский Е. К., Белан Н. В., Оранский А. И. (2004)
Трубников П. М. - Экспериментальная отработка импульсных плазменных ускорителей, Дьяконов Г. А., Яковлев В. Н. (2004)
Балашов В. Н. - Выбор конструктивных характеристик магнитной системы стационарного плазменного двигателя, Дураченко В. М., Кошкин М. И. (2004)
Хитько А. В. - Работа малорасходного полого катода в среде инертного газа (2004)
Безручко К. В. - Методика ресурсных испытаний химической батареи космического аппарата, Туркин И. Б., Горовой А. В., Давидов А. О., Мосиенко И. В. (2004)
Мисюра В. И. - Теоретический анализ гидравлических характеристик насоса трения Н. Е. Жуковского (2004)
Джеппа В. Л. - Математическая модель процесса наддува топливных баков жидкостной реактивной двигательной установки малой тяги, Дубровинский А. А., Кошкин М. И. (2004)
Коваленко С. С. - Управление давлением вытеснения аммиака в топливных системах ЖРДМТ (2004)
Максименко В. А. - Приближенный расчет истечения сверхзвуковой струи в вакуум методом перемещающегося источника (2004)
Федаренко Н. Н. - Влияние теплового состояния на изменение конструкции заднего лабиринта компрессора двигателя ТВ3-117 ВМА СБМ1, Котенко В. И., Прибора Т. И., Письменный В. И. (2004)
Хориков А. А. - Использование современных методов и средств автоматизированной обработки и анализа аэроупругих процессов в турбомашинах, Шатохин А. Г., Головченко И. Ю. (2004)
Лоян А. В. - Работа безнакального полого катода в условиях 200 мм плазменного ионного двигателя с радиальным магнитным полем, Кошелев Н. Н. (2004)
Шнякин В. Н. - Пневмонасосный агрегат для систем подачи ЖРД, Курейчик В. Г., Конох В. И., Хохлов Г. Г., Кукса И. Ю. (2004)
Аннотации (2004)
Сведения об авторах (2004)
Алфавитный указатель (2004)
Анненкова Е. С. - Метафизика жизни и искусства в повести Джона Фаулза "Башня из черного дерева" (2013)
Вернік О. О. - Інтерпретація сучасності в романі Фєдіна "Міста та роки" та повісті Б. Антоненко-Давидовича "Смерть": типологічний аспект (2013)
Демочко Ю. Ю. - О некоторых проявлених "нетрадиционного реализма" в романе братьев Стругацких "Пикник на обочине" (2013)
Доценко В. И. - Музыка в творческом мире И. С. Тургенева. Статья третья (2013)
Зубарь Д. А. - Мотив борьбы с вещным двойником в романе Ф. Сологуба "Мелкий бес" (2013)
Кравинская Ю. Ю. - Постмодернистский дискурс как основа постколониализма: диалог двух течений (2013)
Крот Т. О. - Критика конца XX- начала XXI столетий о современной женской прозе (2013)
Лагода Г. Ю. - П'єса Л.М.Леонова "Золотая карета" в театральних постановах - твір крізь століття (2013)
Матушек О. Ю. - Людина в проповідях Лазаря Барановича (2013)
Плотникова А. А. - Художественный мир Александра Вертинского в постэмиграционный период (2013)
Погорелова Д. А. - Смерть как текст в русской прозе В. В. Набокова (2013)
Полоусова Н. В. - 1848 год в восприятии И. С. Аксакова (2013)
Посохова Е. В. - Макродиалог как форма художественного воплощения диалога культур в романе Орхана Памука "Снег" (2013)
Романцова Я. В. - Твардовский: два взгляда на Пушкина (2013)
Тертычная Н. Н. - Человек и время а прозе В. Токаревой (2013)
Устінова Т. А. - "Найдовша подорож" Е. М. Форстера як модернізація жанру трагедії, Муза Є. М. (2013)
Ченьлин Чень - Проблема духовного взросления підростка в рассказе Радия Погодина "Дубравка" (2013)
Черниенко Л. В. - "Региональная література" - общезначимые проблемы (Тарас Рыбак, Владислав Титов) (2013)
Шуба Ю. В. - Тривимірність як основа структури неовікторіанського роману "Чаттертон" Пітера Акройда, Самойленко М. С. (2013)
Титул, зміст (2011)
Пуріш Л. М. - Роль екзополімерного комплексу корозійно-агресивних бактерій у формуванні біоплівки на поверхні сталі, Асауленко Л. Г., Абдуліна Д. Р., Васильєв В. М., Іутинська Г. О. (2011)
Рзаєва О. М. - Оптимізація умов культивування Cryptococcus albidus – продуцентів α-L-рамнозидази, Варбанець Л. Д., Гудзенко О. В. (2011)
Мацелюх Б. П. - Виділення і характеристика антибіотиків стрептоміцетів, ізольованих із ґрунтів України, Бамбура О. І., Копейко О. П., Стоянова О. Л. (2011)
Панченко Л. П. - Влияние Acholeplasma laidlawii var. granulum на лектиновую активность каллусов сахарной свеклы, Коробкова Е. С., Диденко Г. В., Ястребова Е. В., Малиновская Л. П. (2011)
Тугай Т. І. - Вплив іонізуючого опромінення на активність ферментів антиоксидантного захисту Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson (2011)
Матвеева Н. А. - Образование молекулярного водорода ассоциацией спорообразующих микроорганизмов, Левишко А. С., Притула И. Р., Таширева А. А., Рокитко П. В., Таширев А. Б. (2011)
Скороход І. О. - Антиоксидантна дія Bacillus subtilis і Azotobacter vinelandii на насіння злакових культур, Церковняк Л. С., Курдиш І. К. (2011)
Романюк Л. В. - Трансдукция, как один из способов приобретения генетической информации у эрвиний, Муквич Н. С., Товкач Ф. И. (2011)
Підгорський В. С. - Рецензія на монографію Л. Т. Міщенко "Вірусні хвороби озимої пшениці". - Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – 352 с., Щербатенко І. С. (2011)
Коваленко Н. К. - Семінар "Пробіотики і здоров’я" (Єреван, Вірменія, 5–7 жовтня, 2010), Лівінська О. П. (2011)
Авдєєва Л. В. - Віктор Григорович Дроботько (до 125-річчя від дня народження), Кіпріанова О. А. (2011)
Содержание (2012)
Лукин К. А. - Когерентная компенсация мощных мешающих отражений в локаторах с периодическими сигналами, Коновалов В. М. (2012)
Олейников В. Н. - Радиолокационные наблюдения отражений от атмосферных неоднородностей в тропосфере, обусловленных термиками, Евсеев Д. Б., Юдин С. В., Гарячий Д. А, Литвин­Попович А. И. (2012)
Лукин К. А. - Сравнение помехоустойчивости широкополосных корреляционных приемников шумовых и ЛЧМ импульсных радиотехнических систем в условиях воздействия различных видов непрерывных активных помех, Канцедал В. М. (2012)
Лукин К. А. - Метод формирования квазиортогональных хаотических кодовых сигналов для системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане, Щербаков В. Е. (2012)
Гороховатская Н. В. - Метрическая классификация с использованием метода ближайших соседей на основе описаний в виде множеств признаков (2012)
Выплавин П. Л. - Экспериментальная оценка стабильности дифференциально интерферометрических измерений наземными шумовыми РСА, Кудряшев В. В., Паламарчук В. П., Лукин К. А. (2012)
Оксанич А. П. - Метод и устройство измерения диаметра слитка GaAs в процессе выращивания методом с жидкостной герметизацией, Притчин С. Э., Петренко В. Р., Тербан В. А. (2012)
Чурюмов Г. И. - Моделирование частотных характеристик магнетрона с двумя выводами энергии, Экезли А. И. (2012)
Барсук И. В. - К вопросу моделирования режимов работы трехэлектродной электронной пушки ЛБВ, Воробьев Г. С., Дрозденко А. А. (2012)
Nerukh A. G. - Properties of decelerating non­diffractive electromagnetic airy pulses, Zolotariov D. A., Nerukh D. A. (2012)
Волосюк В. К. - Оптимальный аддитивный интерферометр и его потенциальная флуктуационная чувствительность, Павликов В. В. (2012)
Пустовойтов П. Е. - Модель узла компьютерной сети с повторной передачей утерянных пакетов (2012)
Руженцев Н. В. - О необходимости учета микроклиматических особенностей при прогнозировании вертикального атмосферного ослабления в миллиметровом диапазоне волн, Михайлов А. С. (2012)
Андрусевич А. А. - Мониторинг процессов эволюции живучести РЭС при ее эксплуатации, Второв Е. П. (2012)
Оксанич А. П. - Разработка технологии получения кремниевых эпитаксиальных структур уменьшенной величиной концентрационной переходной области, Седин Е. А. (2012)
Диденко Ю. В. - Экранирующие свойства композитных структур металл­диэлектрик в СВЧ диапазоне, Молчанов В. И., Олексенко А. О., Пацёра И. В., Татарчук Д. Д., Царенко Д. И. (2012)
Жилякова Т. А. - Влияние содержания спирта и сахара на диэлектрическую проницаемость вин в микроволновом диапазоне, Кириченко А. Я., Голубничая Г. В., Горобченко О. А., Николов О. Т. (2012)
Гапоненко Н. П. - Проектирование штыревых радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами, Марухняк М. С., Огренич Е. В. (2012)
Шинкарук О. Н. - Методика оценки температурных напряжений в микрохолодильных устройствах для радиоэлектронной аппаратуры, Клепиковский А. В., Шайко­Шайковский А. Г. (2012)
Кочина М. Л. - Аппаратно­программный комплекс для исследования статодинамической устойчивости человека, Каминский А. А. (2012)
Исходные данные (2012)
Антипов Н. В. - Морфологические особенности лимфатических узлов (2012)
Ашукіна Н. О. - Морфологія кісткового дефекту в умовах моделювання гіпотиреозу (2012)
Бибик Е. Ю. - Состояние клеточного звена иммунитета после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок, Берест А. Ю., Мороз Д. А. (2012)
Бруско А. Т. - Гістоморфологічні зміни в ділянці компресійних трофічних виразок у хворих з наслідками ускладненої травми хребта, Хащук А. В., Бурьянов О. А., Шувалов Е. М. (2012)
Волошин В. М. - Застосування статистичних методів аналізу у морфологічних дослідженнях органів імунної системи (2012)
Герасимюк І. Є. - Рентгенангіографічна характеристика тонкої кишки щурів при моделюванні низької тонкокишечної непрохідності в експерименті, Шкробот Л. В. (2012)
Бессалова Е. Ю. - Цитология и ультраструктура трабекулярной части аденогипофиза белых крыс и ее регуляторные эффекты при введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2012)
Гетманец А. В. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при экспериментальном артрите коленного сустава (2012)
Грищук М. Г. - Особенности прочности нижней челюсти у белых крыс различного возраста после длительного воздействия экстремальной гипертермии (2012)
Джалілова Е. А. - Серце: гістологічна будова та гемомікроциркуляторне русло щура в нормі та на ранніх етапах стрептозотоцинового цукрового діабету, Кривко Ю. Я. (2012)
Ковешников В. Г. - Первые шаги становления кафедры нормальной анатомии Луганского медицинского института, Лузин В. И., Волошин В. Н., Кожемяка И. Я., Мищенко Н. П. (2012)
Князевич-Чорна Т. В. - Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла надниркових залоз на висоті дії загальної глубокої гіпотермії (2012)
Копилова Г. Н. - Вплив панкреатичного гормону аміліну на стимульовану кислу секрецію шлунку, Самоніна Г. Е., Лук'янцева Г. В., Шевченко О. О., Пастухова В. А. (2012)
Кучеренко С. Л. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща большеберцовой кости при имплантации в нее керамического гидроксилапатита и облучении объемно-комбинационными импульсными электро-магнитными полями (2012)
Левицька У. С. - Ультразвукові варіанти будови щитоподібної залози в залежності від статі та конституційного типу будови тіла, Мота О. М., Паска І. Р. (2012)
Лішневська В. Ю. - Залежність активності фізіологічного компенсаторного ангіогенезу від функціонального стану ендотелію у практично здорових людей різного віку, Мельников О. Ф., Парасюк О. І., Тимченко М. Д. (2012)
Лоскутов А. Л. - Мікрофлора дихальних шляхів в період загострення хронічного бронхіту в осіб з інсулінорезистентністю (2012)
Сікора В. З. - Порівняльний аналіз морфологічних змін печінки тварин молодого та зрілого віку за умов сублетальної гіпергідрії організму в експерименті, Болотна І. В., Сулим Л. Г. (2012)
Луговсков Д. А. - Морфометрические параметры резца нижней челюсти половозрелых крыс при ингаляции парами толуола и применении в качестве корректоров тиотриазолина и настойки эхинацеи пурпурной (2012)
Лузин В. И. - Особенности прочности большеберцовой кости при имплантации в нее биогенного гидроксилапатита, насыщенного цинком в различных концентрациях, Грек О. А. (2012)
Лузин В. И. - Прочностные характеристики плечевой кости при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного цинком, Коротун В. А. (2012)
Макаревич В. А. - Динаміка метаболічних маркерів рецидиву при герпетичному стоматиті, Лоскутова І. В. (2012)
Мота О. М. - Випадок вузлового фасциїту. Ультразвукова та патоморфологічна характеристика, Костишин Н. М. (2012)
Новиков Н. Ю. - Патоморфологические изменения при вирус-индуцированном респираторном повреждении (2012)
Анікєєва Д. О. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на постінфарктний кардіосклероз, сполучений з неалкогольним стеатогепатитом (2012)
Антонян І. М. - Віддалені результати інтратестикулярного введення клітин строми кісткового мозку щурам з експериментальним гіпогонадизмом (2012)
Бикадоров В. І. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту "Біле вугілля" (аеросіл) на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту (2012)
Бумейстер В. И. - Морфологическая характеристика эндокринных клеток желудка крыс при воздействии золедроновой кислоты (2012)
Гаврилюк А. О. - Біохімічні та морфологічні показники активності запального процесу у хворих на хронічні вірусні гепатити, Тумансьий В. О, Пентюк Н. О. (2012)
Зєльоний І. І. - Імунологічні ефекти реамберину у хворих з гнійно-запальними ускланеннями та деструктивними формами бешихи (2012)
Клочков О. Є. - Вплив комбінації урсолізину та препарату рослинного походження Гепар-ПОС на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх фракційний склад у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Круглова О. В. - Ефективність ентеросорбції та сучасних імуноактивних препаратів при лікуванні хворих з хронічним некалькульозним холециститом, сполученим з синдромом подразненого кишечнику і дисбіозом на тлі вторинного імунодефіциту, Тєрьошин В. О. (2012)
Марута Н. О. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2012)
Пересадин Н. А. - Апитерапия и энтерособция при синдроме психоэмоционального выгорания и их влияние на активность сывороточной лактатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.27), Фролов В. М. (2012)
Пилипонова В. В. - Особливості взаємозв’язків між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у здорових міських дівчат Поділля різних соматотипів (2012)
Савина А. В. - Уровень общей воды в печени при остром панкреатите, Виноградов А. А. (2012)
Сак Н. Н. - Изменения пограничных гиалинових пластинок тел позвонков и грыжи Шморля, Сак А. Е. (2012)
Сікора В. З. - Уразливість органів імунної системи гризунів до експозиції токсикантів протягом онтогенезу (2012)
Согуйко Ю. Р. - Морфологічні особливості печінки щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті на ранніх етапах перебігу (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації бронхіпрету та альфа-ліпону на цитокіновий профіль крові хворих на стеатоз печінки на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології в комплексі медичної реабілітації (2012)
Ткачук З. Ю. - Динаміка показників інтерферонового статусу крові у хворих на генітальний герпес при застосуванні нуклексу, Черкасова В. С., Фролов В. М. (2012)
Торба О. В. - Активність перекисного окислення ліпідів у хворих з наявністю гострого абдомінального ішемічного синдрому (2012)
Ульянов О. В. - Вплив субаліну та лавомаксу на стан неспецифічної резистентності при лікуванні хворих на червоних плоский лишай (2012)
Федотова И. Ф. - Анализ состояния маркеров метаболизма соединительной ткани у больных с поясничным спинальным стенозом (2012)
Халилова Н. Г. - Количественные параметры фронтальной проекции лица юношей украинцев (2012)
Худякова О. В. - Варианты строения глазницы человека, Виноградов А. А. (2012)
Черкасов Е. В. - Структурні зміни ендокринних епітеліальних клітин в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії лактопротеїну-С (2012)
Черкасова О. В. - Ультраструктура ясен у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та супутньою есенціальною артеріальною гіпертензією за умов їх комплексного лікування (2012)
Шаповалова І. А. - Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на рівень прозапальних (IL-1β, ФНПα) та протизапальних (IL-4, IL-10) цитокінів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2012)
Яровая Э. А. - Динамика массы легких крыс после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок (2012)
Шимон М. В. - Моделювання грижи міжхребцевого диска у тварин та лікування їх інфліксімабом, Дєдух Н. В., Бенгус Л. М. (2012)
Носкова А. В. - Гистологическое строение мыщелкового хряща и резца нижней челюсти белых крыс разного возраста под влиянием производных барбитуровой кислоты и силибора (2012)
Пляскова Ю. С. - Гистологическое строение диафиза большеберцовой кости при имплантации в неё гидроксилапатита, насыщенного марганцем в различных концентрациях (2012)
Сак Н. Н. - Прочность плечевой кости белых крыс различного возраста при нанесении дырчатого дефекта большеберцовых костей (2012)
Северина-Смирнова А. С. - Влияние перорального применения "Биомина" и имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита на структурно-функциональное состояние мыщелкового хряща нижней челюсти крыс (2012)
Ковальчук О. І. - Стан соматотропних клітин аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та його корекції колоїдно-гіперосмолярними розчинами (2012)
Овчаренко В. В. - Макро-, мікро- особливості будови селезінки щурів після впливу хронічної гіпертермії середнього ступеню вираженості (2012)
Стклянина Л. В. - Антропометрические характеристики и минеральная плотность костей у юношей Донбасского региона, Лузин В. И., Тюренков А. А. (2012)
Титул, зміст (2011)
Фомін П. Д. - Радикальне хірургічне лікування гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунка, Іванчов П. В. (2011)
Бойко В. В. - Проблема перфоративного раку шлунка в ургентній хірургії, Тарабан І. А., Грома В. Г., Фролов А. Ю., Фролова Л. І. (2011)
Бойко В. В. - Особенности хирургической тактики при лечении больных с осложненным местнораспространенным раком желудка, Савви С. А., Белозеров И. В., Лазирский В. А. (2011)
Махмадов Ф. И. - Результаты хирургического лечения осложнений рака желудка в клинике неотложной хирургии, Курбонов К. М., Назипов С. Т., Хайдаров И. (2011)
Полинкевич Б. С. - Опыт лечения рака шейного отдела пищевода, Белянский Л. С., Пустовит А. А., Калашников А. А. (2011)
Ольшанецкий А. А. - Особенности клиники, диагностики и лечения острых желудочных кровотечений у больных язвенной формой рака желудка, Бука Г. Ю., Глазунов В. К., Гаркавенко В. Н. (2011)
Хвисюк О. М. - Новий спосіб нанесення некротомних розтинів при локальній холодовій травмі кистів, Олійник Г. А., Григор’єва Т. Г., Цогоєв А. А. (2011)
Трофимов Н. В. - Состояние слизистой оболочки гастродуоденальной зоны при кровоточащей язве желудка и двенадцатиперстной кишки (2011)
Тамм Т. И. - Дифференцированный подход к выбору хирургического лечения острого панкреатита, Мамонтов И. Н. (2011)
Бойко В. В. - Динамика изменений показателей перекисного окисления липидов у крыс с экспериментальным гнойным панкреатитом на фоне воздействия ЭМИ КВЧ, Иванова Ю. В., Мушенко Е. В. (2011)
Желіба М. Д. - Експериментальне обґрунтування реґіонарної антибіотикотерапії в комплексному лікуванні гнійно-запальних процесів жовчовивідної системи, Верба А. В., Бурковський М. І., Марцинковський І. П., Чорнопищук Р. М. (2011)
Прасол В. О. - Застосування експериментальної моделі нижньої порожнистої вени для апробації емболоуловлюючих пристроїв (2011)
Бойко В. В. - Некоторые аспекты диагностики и лечения повреждения пищевода при закрытой травме грудной клетки, Лыхман В. Н., Скрипко В. А., Савви С. А., Замятин П. Н., Кравцова Е. А., Крутько Е. Н. (2011)
Кутовой А. Б. - Применение торакоскопии для диагностики и лечения спонтанного пневмоторакса, Корпусенко И. В., Пимахов В. В., Гавура А. Я. (2011)
Белов А. В. - Профилактика остаточной плевральной полости после резекции легкого (2011)
Мунтян О. С. - Нові підходи до профілактики та лікування післяопераційних пневмоній (2011)
Бойко В. В. - Динамика системного воспалительного ответа у больных с острым парапроктитом на фоне СВЧ-облучения, Иванова Ю. В., Бабич В. А. (2011)
Березницкий Я. С. - Послеоперационное лечение пациентов с острым парапроктитом и нагноением кисты копчика, Сулима В. Ф., Малиновский С. Л. (2011)
Бойко В. В. - Особенности применения эмпирической антибактериальной терапии у больных с острой эмпиемой плевры, Макаров В. В., Нечитайло П. Е., Бачерикова Ю. А., Тарасенко Л. Г., Минухин Д. В., Езерский Г. В. (2011)
Шкурупій О. А. - Характер мікробної флори у хворих на гострий гнійний холангіт (2011)
Андрющенко В. П. - Новий підхід до виявлення інфікованості панкреонекрозу в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту, Когут Л. М., Андрющенко Д. В. (2011)
Бондарев Р. В. - Применение адаптированных бактериофагов для энтеральной детоксикации при лечении больных острым разлитым перитонитом, Бондарев В. И., Хаджиев О. Ч., Селиванов С. С. (2011)
Волкова Ю. В. - Дифференцированный подход к выбору антибиотикотерапии у онкологических больных пожилого возраста с политравмой (2011)
Гривенко С. Г. - Применение шовных материалов с антибактериальным покрытием в хирургии передней брюшной стенки (2011)
Дужий І. Д. - Ступінь проникнення ампісульбіну в червоподібний відросток при різних способах його введення, Псарьов В. М., Пономаренко І. В., Габелюк Т. С., Кулагіна Ю. Є. (2011)
Бездетко П. А. - Клиническая эффективность и безопасность интрасклерального депонирования триамцинолона ацетонида при диффузном диабетическом макулярном отеке, Довжук Т. Н., Заволока О. В. (2011)
Бездітко П. А. - Роль вазопроліферативних факторів VEGF, PEDF у розвитку та прогресуванні неоваскулярної глаукоми, Безкоровайна І. М., Мужичук О. П. (2011)
Андрух П. Г. - Клинико-психопатологическая и патоперсонологическая характеристики нарушений эмоциогенеза и расстройств эмоциональной сферы у пациентов с политравмой и зависимостью от этанола (2011)
Буднюк О. О. - Порівняльна характеристика різних ларингоскопів у хворих із хірургічною патологією щитоподібної залози (2011)
Хижняк А. А. - Выбор метода инфузионной терапии при резекции печени, Козлова Т. В. (2011)
Бойко В. В. - Некоторые аспекты в лечении наружных несформировавшихся свищей тонкой кишки, Логачoв В. К., Андреев Г. И. (2011)
Сушков С. А. - Раневые покрытия в комплексном лечении трофических язв венозного генеза, Небылицин Ю. С., Самсонова И. В., Шевченко И. С. (2011)
Османов Р. Р. - Особенности патогенеза и ультразвуковой диагностики синдрома диабетической стопы, Замятин П. Н., Иванова Ю. В., Замятин Д. П. (2011)
Бойко В. В. - Новый подход к выбору метода хирургического лечения гиперспленизма у больных циррозом печени, Климова Е. М., Авдосьев Ю. В., Гречихин Г. В. (2011)
Хворостов Е. Д. - Показания к выбору способа спленэктомии при гематологических заболеваниях, Душик Л. Н. (2011)
Білоокий В. В. - Роль чинників клітинного та гуморального імунітету в патогенезі ступеня тяжкості перебігу жовчного перитоніту, Гресько М. М. (2011)
Пашаев В. Р. - Тактика диагностики и хирургического лечения обструктивных заболеваний терминального отдела холедоха (2011)
Конькова М. В. - Оценка печеночной перфузии у пациентов с обтурационной желтухой злокачественного генеза в зависимости от хирургического лечения, Смирнов Н. Л., Юдин А. А., Мельник Е. Н. (2011)
Сербул М.М. - Лапароскопические методы хирургического лечения грыж брюшной стенки, Ильченко Ф.Н., Моханта А. (2011)
Шетилов А. П. - Клинический случай приобретенного порока сердца на фоне тяжелой пневмонии, Битчук Н. Д., Дубовская С. С. (2011)
Титул, зміст (2011)
Тарабан И. А. - Миниинвазивные технологии в хирургическом лечении больных перфоративным раком желудка, Грома В. Г., Фролов А. Ю. (2011)
Олексенко В. В. - Клинико-рентгенологические данные о функциональном состоянии кишечника у больных раком желудка после гастрэктомии с реконструкцией пищеварительного тракта, предусматривающей восстановление резервуарной функции удаленного желудка (2011)
Грома В. Г. - Особливості інтраопераційної та диференціальної діагностики гострих порушень брижового кровотоку (2011)
Косован В. М. - Реконструктивно-відновні операції у хворих із тимчасовими ентеро- та колостомами (2011)
Кощий Е. Е. - Профилактика развития инфекционных осложнений при массивных травматических повреждениях магистральных сосудов и мягких тканей конечностей (2011)
Климова Е. М. - Изменение иммунореактивности у больных с глубокими ожогами в области суставов, Кравцов А. В., Дроздова Л. А., Кордон Т. И., Исаев Ю. И. (2011)
Крышень В. П. - Улучшение результатов комплексного лечения больных раком правых отделов ободочной кишки, осложненным перитонитом, Лященко П. В., Майборода М. И. (2011)
Бойко В. В. - Ультраструктурные изменения клеток пищевода у больных после оперативных вмешательств с формированием пищеводных анастомозов, Новиков Е. А., Савви С. А., Белозеров И. В. (2011)
Криворучко И.А. - Комплексное лечение острого гнойного перитонита с применением криоконсервированной кордовой крови, Гольцев К. А., Грищенко В. И., Ажгибесов К. А., Гольцев А. Н. (2011)
Бойко В. В. - Острая недостаточность правого желудочка сердца при легочной гипертензии в эксперименте, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Петков А. В., Бучнева О. В., Усенко Д. В., Мегера В. Е., Богун Ю. В., Исмайлов Э. Ф. (2011)
Бойко В. В. - Циркуляторная поддержка при острой недостаточности правого желудочка в эксперименте, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Петков А. В., Мегера В. Е., Куликова Д. А., Шафер Я. В., Шателен Н. В. (2011)
Ищенко Р. В. - Гемодинамические изменения при внутриартериальной химиотерапии в эксперименте, Мутык М. Г., Павлов Р. В., Ивнев Б. Б. (2011)
Леонтьева Л. В. - Концентрация цитокинов в сыворотке крови крыс при локальной холодовой травме и на фоне алкогольной интоксикации, Сидоряк А. В., Кривченко Л. И. (2011)
Лопатенко Д. Э. - Результаты различных методов лечения пиопневмоторакса (2011)
Бакулин П. Е. - Новые модификации коллапсохирургических операций в лечении больных туберкулезом легких (2011)
Грищенко Н. Г. - Профилактика плацентарной дисфункции у беременных после экстракорпорального оплодотворения, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Весич Т. Л., Антонян М. И. (2011)
Сердюк В. Н. - Исследование уровня продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальной глаукоме (2011)
Бобков В. О. - Найближчі та віддалені наслідки лікування дифузного аксонального пошкодження у хворих різних вікових груп (2011)
Курсов С. В. - Гідродинаміка у хворих з абдомінальним сепсисом при низьких оцінках за шкалою АРАСНЕ-ІІ (2011)
Курсов С. В. - Связь центрального венозного давления с другими показателями центральной гемодинамики у больных с абдоминальным сепсисом, Науменко В. А. (2011)
Бойко В. В. - Профилактика правожелудочковой недостаточности у пациентов после хирургической коррекции врожденных пороков сердца, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Шафер Я. В., Куликова Д. А., Богун Ю. В., Мегера В. Е., Хоружевский Д. А., Шателен Н. В. (2011)
Насиров М. Я. - Комплексная коррекция энтерального статуса с помощью внутрикишечного введения медицинского озона при распространенных перитонитах, Сушков С. В., Гаджиев Н. Дж. (2011)
Пуляева И. С. - Динамика роста растворимых фибринмономерных комплексов у пациентов с тромбозом глубоких вен и онкологических больных (2011)
Плегуца І. М. - Динаміка змін вуглеводного обміну у хворих на травматичну хворобу, Сидорчук Р. І., Плегуца О. М. (2011)
Юрьев А. М. - Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, коморбидной с шизофренией (2011)
Бойко В. В. - Интрамуральные миксомы сердца у ребенка, Бучнева О. В., Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Шафер Я. В., Куликова Д. А., Исмайлов Э. Ф., Шателен Н. В. (2011)
Шетилов А. П. - Клинический случай тяжелого течения острой почечной недостаточности на фоне онкологического заболевания, Битчук Н. Д., Дубовская С. С. (2011)
Титул, зміст (2010)
Григорію Петровичу Півторакові — 75 років (2010)
Півторак Г. П. - Деякі методологічні проблеми дослідження етно- і глотогенезу східних слов’ян на сучасному етапі (2010)
Скляренко В. Г. - "Темні місця" в " Слові о полку Ігоревім" (2010)
Карпенко Ю. О. - Ступені порівняння різних частин мови та їхні функції (2010)
Ткаченко О. Б. - До ідеологічних основ української нації і української мови (2010)
Тараненко О. О. - Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. I. Впливи, інтерференція, запозичення (2010)
Віевек H. - Zur Sprache der handschriftlichen "Biełaruskaja hramatyka" (Wilna 1915–1916) von Anton Luckevic (Deklination der Sub stan tive) (2010)
Лукінова Т. Б. - З історії порівняльно-історичних студій в Україні (до шістдесятиріччя лінгвістичної дискусії) (2010)
Зубов М. І. - Кілька етимологічних зауважень до назв слов’янських міфологічних персонажів (2010)
Лучик В. В. - Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" (2010)
Черниш Т. О. - Слов’янські nomina loci, умотивовані термічною семантикою (2010)
Кононенко В. І. - Смислові конотації у структурі тексту (2010)
Єрмоленко С. С. - Семіотична структура темпорального дейксиса і комунікативно-функціональний контекст (2010)
Скопненко О. І. - Засади кодифікації в українській та білоруській літературних мовах (20-і — початок 30-х рр. ХХ ст.) (2010)
Селігей П. О. - Про виховання мовної свідомості (2010)
Баландіна Н. Ф. - Перформативи як індикатори функцій конвенційних висловлень (2010)
Карпенко О. - Концепт боль в типологическом освещении (2010)
Медушевский В. В. - Музыкальная форма как откровение (2013)
Przech V. - Surkonwencjonalizm Pawla Szymanskiego w kontekscie estetyki postmodernizmu (2013)
Давыдов Н. А. - Аспекты исполнительского мышления (2013)
Андросова Д. В. - Стилевая позиция фортепианного исполнительства Г. Гульда в контексте композиторского авангарда ХХ века (2013)
Чайка Е. В. - Четвертая баллада Ф. Шопена в контексте исполнительской стилистики композитора (2013)
Щербакова О. К. - Исполнительский стиль Эмиля Гилельса в жанре фортепианного дуэта (2013)
Заєць В. М. - Наукова школа М. А. Давидова як базисна система народно-інструментального виконавського музикознавства (2013)
Маркова Е. Н. - Музыкальная культурология как явление отечественной системы гуманитарного знания (2013)
Муравская О. В. - Этические принципы Домостроя и бидермайер (2013)
Здоровенко Л. В. - Трансформационные процессы в современной поп-музыке (2013)
Оганезова-Григоренко О. В. - Художественно-эстетическая специфика мюзикла в контексте исторического развития жанра (2013)
Цзян Маньни - "Детский уголок" в контексте сюитного творчества Клода Дебюсси (2013)
Лу Юйцзюнь - Тематическая цитатность как основа вариаций Сергея Рахманинова (2013)
Здоровенко В. В. - До питання про естетичні критерії в мистецтві соціалістичного реалізму (2013)
Данченко Н. Г. - Специфика анализа ранней электронной музыки (2013)
Ужинський М. Ю. - Мистецьки технології та звукорежисура у драматичному театрі (2013)
Казначеева Т. - Философия танцевального движения (2013)
Карасанов Р. Н. - Роль и место творчества и творческой деятельности в образовательной системе высших учебных заведений (2013)
Сейтмеметова Э. А. - Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников средствами народной музыки (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до написання статей (2013)
Волчелюк Ю. І. - Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід) (2011)
Галатир І. А. - До причин виникнення явища соціального сирітства у сучасному українському суспільстві (2011)
Голова Н. І. - Розвиток творчості педагога в умовах модернізації змісту шкільної освіти (2011)
Добровіцька О. О. - Стан сформованості толерантності у студентів ВНЗ в умовах інтегрованого навчального середовища (2011)
Драч С. В. - Супровід навчання студентів з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому просторі (2011)
Зубрик А. Р. - Психолого-педагогічні засади формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів іноземних мов (2011)
Чайковський М. Є. - Шляхи впровадження інклюзивного навчання в інтегрованому ВНЗ інклюзивної орієнтації (2011)
Каденко О. А. - Чинники та мотиви, що обумовлюють професійне самовизначення випускників загальноосвітніх шкіл, Василенко О. М. (2011)
Кравчук Л. С. - Особливості реабілітаційних заходів щодо покращення розумової працездатності студентів в умовах навчальної діяльності (2011)
Майборода В. С. - Сучасний стан та розвиток університетської науки в Польщі (2011)
Майборода О. В. - Еволюція дистанційної освіти (2011)
Чайковський М. Є. - Концептуальні підходи до превенції безробіття в молодіжному середовищі Німеччини, Данченко О. М. (2011)
Васів С. В. - Комплекс педагогічних умов формування готовності до фізичного самовдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Зозуля І. Є. - Критерії, показники та рівні полікультурної вихованості іноземних студентів вищих навчальних закладів (2011)
Кирилюк О. Р. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю (2011)
Коба О. В. - Стан сформованості професійної компетентності у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України (2011)
Корабльова О. О. - Вплив мобінгу на соціалізацію школяра (2011)
Костенко Н. І. - Профільна освіта як засіб формування професійних домагань старшокласників (зарубіжний досвід) (2011)
Кошолап О. Ф. - Розвиток єврейської освіти на території Поділля в 1914-1920 рр. (2011)
Курняк Л. М. - Проблеми екологічної освіти в Україні, Курняк О. А. (2011)
Лозинська Л. Ф. - Характеристика толерантності як педагогічного поняття (2011)
Майєр Н. В. - Зміст і складові комунікативної компетенції майбутніх документознавців у іншомовному діловому писемному спілкуванні (2011)
Марлова А. С. - Навчання майбутніх лікарів стратегіям прогнозування та гнучкості читання іншомовних фахових текстів (2011)
Микитенко Н. О. - Модель іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2011)
Москалюк О. І. - Дослідження готовності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" до самостійної роботи (2011)
Мудра О. М. - Удосконалення інтенсивного навчання дорослих у системі неперервної освіти (2011)
Овод Ю. В. - Історія розвитку та класифікація засобів дистанційного навчання (2011)
Огнівко Л. В. - Професійна підготовка магістрів економічного профілю у вищих навчальних закладах США (2011)
Олендр Т. М. - Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США: історичний аспект (2011)
Оришко С. П. - Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний контекст (2011)
Пасічник Т. Д. - Технологія відбору навчальних матеріалів з метою організації навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу (2011)
Пелех Ю. В. - Дослідження впливу аксіологічної константи на розвиток особистості майбутнього педагога у працях зарубіжних учених (2011)
Польовик О. В. - Модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу (2011)
Стягунова О. О. - Українська народна педагогіка як поліфункціональна багаторівнева виховна система (2011)
Токарчук О. Я. - Результати аналізу практики підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з населенням контрольованих прикордонних районів (2011)
Турчин А. І. - Система післядипломної освіти педагогічних кадрів професійно-освітніх закладів Німеччини (2011)
Галімов Ю. А. - Формування умінь саморегуляції психічних станів у майбутніх військових фахівців (2011)
Фурман Т. Ю. - Особливості діагностики професійної компетентності фахівців у галузі економіки та підприємництва (2011)
Харук Т. Я. - Становлення закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на різних етапах розвитку суспільства в Україні (2011)
Церклевич В. С. - Формування інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ (2011)
Цокур О. С. - Стимулювання мотивів суб'єктного включення студентів – майбутніх викладачів іноземної мови у процес навчання у класичному університеті (2011)
Якимчук Т. В. - Психолого-педагогічні дослідження девіантної поведінки особистості (2011)
Яцишин О. М. - Змістовно-динамічні характеристики індивідуальних стилів вивчення іноземної мови студентів ВНЗ (2011)
Редакційна колегія (2013)
Малик Я. Й. - Розвиток двосторонніх відносин України з Європейським Союзом (2013)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Сучасні тенденції розвитку реінжинірингу в системі державного управління (2013)
Карпа М. І. - Теоретичні аспекти формування кадрової політики в органах публічної влади (2013)
Ковальчук В. Г. - Особливості функціонування державного управління регіональним розвитком у США (2013)
Криштанович М. Ф. - Особливості становлення та розвитку державного управління органами внутрішніх справ щодо забезпечення державної безпеки (2013)
Новак-Каляєва Л. М. - Альтернативи концепції прав людини у європейських соціально-політичних процесах початку ХХ ст. (2013)
Пасічник В. М. - Суть та структура національної ідеї (2013)
Філіппова В. Д. - Зміст та основні напрями державної політики в галузі педагогічної освіти України (2013)
Моторний В. О. - Основні напрямки демократизації цивільно-військових відносин в Україні в контексті європейської інтеграції (2013)
Олефіренко О. В. - Екологічний менеджмент як основа сталого розвитку (2013)
Пак С. Я. - Громадські ради в системі державного управління охороною здоров’я на регіональному та місцевому рівнях в Україні (2013)
Пашкова М. О. - Теоретико-методологічні основи дослідження поняття контролю за додержанням норм адміністративної етики (2013)
Плахотний М. П. - Загрози національній безпеці України на державному кордоні (2013)
Стукалін Т. А. - Суть та особливості державного управління у сфері оборони (2013)
Шпак О. А. - Модернізація у контексті сучасних дослідницьких підходів: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Крайник О. П. - Сучасний стан та перспективи удосконалення системи оподаткування в Україні, Процак Н. Я. (2013)
Бортейчук Р. Ю. - Основні механізми реалізації стратегічного управління у діяльності органів державної влади в сучасних умовах суспільного розвитку (2013)
Грицко Р. Ю. - Державне регулювання підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі (2013)
Ковальська Н. М. - Державне управління системою підготовки фахівців в Україні: законодавчо-правовий аспект (2013)
Підбережник Н. П. - Управлінські механізми запобігання та протидії корупції в країнах ЄС: досвід Польщі (2013)
Юник І. Г. - Сучасні підходи щодо реалізації паритетної демократії в органах публічної влади зарубіжних країн (2013)
Бачевська І. П. - Національні проекти зарубіжних країн: інвестиційний аспект (2013)
Борисенкова А. В. - Фінансовий моніторинг як інститут державного фінансового контролю (2013)
Вдовиченко Л. Ю. - Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами: стан та існуючі проблеми (2013)
Гамалюк Б. М. - Оптимізація державно-управлінської діяльності із забезпечення екологічних прав особи в Україні (2013)
Гарасим В. В. - Електронне навчання у сфері професійної підготовки управлінського персоналу органів публічної влади, Дзяна Г. О. (2013)
Горобинський М. О. - Завдання, структура та повноваження податкової міліції України в сучасних умовах (2013)
Захаров В. М. - Фінансовий механізм системи державного управління автомобільними дорогами України (2013)
Красівський Д. О. - Дослідження проблем становлення європейських стандартів у політичному управлінні (2013)
Ліпач О. О. - Інструменти фінансового забезпечення пріоритетних напрямів розвитку регіонів (2013)
Мамонов І. Л. - Людський розвиток: публічно-управлінський аспект (2013)
Нюнько О. В. - Моделі механізмів формування державного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю (2013)
Сисоєва В. Г. - Синергетична парадигма взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування (2013)
Загороднюк С. В. - Компетенції державного службовця як основа психологічної готовності до професійної діяльності у євроінтеграційних умовах, Акімов О. О. (2013)
Михайлишин Л. Р. - Самоосвіта державних службовців як складова підвищення їх кваліфікації (2013)
Гусак І. В. - Аналіз державної кадрової політики в галузі освіти (2013)
Матвієнко Л. О. - Особливості застосування акмеологічного підходу до професіоналізації державних службовців (2013)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційна ефективність економічних систем: поняття і її загальна формула, Кульчицький Б. В., Гончарук Л. Я., Тесля А. І. (2013)
Жидяк О. Р. - Фінансово-правові аспекти впровадження державного земельного кадастру, Петриняк У. Я. (2013)
Августин Р. Р. - Українська економічна преса у Польщі (1934 – 1939 рр.) (2013)
Коблик І. І. - Боргова безпека Укаїни: сучасний стан та її економічна оцінка (2013)
Коваль Л. М. - Земельні ресурси як фактор сталого розвитку (2013)
Лобай Р. Р. - Теоретичні підходи до визначення ефективності економічної діяльності (2013)
Труш І. Є. - Основні напрями розширення меж кредиту в сучасних умовах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Каленская-Родзай Ю. А. - Чувство самоэффективности музыканта-исполнителя как детерминант эффективного представления достижений на сцене (2013)
Nowak A. - Mazurek fortepianowy w XX wieku - kulturowa tozsamosc i "duch czasu" (2013)
Лю Цяньцянь - Национально-стилевые особенности фортепианного творчества Родиона Щедрина (2013)
Давидов М. А. - Наукові здобутки виконавського музикознавства - чинник прогресу музичної педагогіки (2013)
Заєць В. М. - Особливості становлення київської школи народних інструментів (2013)
Повзун Л . - Виконавська жестикуляція як складова ансамблевого інструменталізму (2013)
Ню Нин - Внутрижанровые преобразования в творчестве С. Прокофьева (на основе образцов учебного материала) (2013)
Рощенко (Аверьянова) Е.Г. - Шуман и Жан-Поль. Фрагменты жизнетворчества. Методологические искания (2013)
Муравская О. В. - "Дворянское гнездо" В. Ребикова и жанрово-стилевые аспекты "музыкально-психографической драмы" (2013)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - Дія та протидія в хоровій драматургії опери М. Скорика "Мойсей" (2013)
Татарникова А. А. - "Ундина" Э.Т. А. Гофмана в русле взаимодействия традиций немецкого романтизма и бидермайера (2013)
Оганезова-Григоренко О. В. - Взаимодействие факторов отбора как механизм развития самоорганизующейся системы - актер мюзикла (2013)
Миленька Г. Д. - Динаміка розвитку театральної естетики Німеччини XVIII cтоліття (2013)
Місько Г. С. - Трансформації зимового обряду в сучасному культурно-мистецькому просторі (досвід тернопільського товариства "Вертеп") (2013)
Заверуха О. Л. - Специфіка хорового письма Ю. Алжнєва (на прикладі ліричного суголосся ""Рідне Около") (2013)
Алиев А. Э. - Смысловое и стилевое многообразие городской скульптуры (2013)
Габриелян Т. О. - Роль архетипа в проектной типологии бренда (2013)
Кравченко А. В. - Професійна музична освіта в Житомирі: етап становлення (2013)
Дерев'янко Л. А. - Спів у мовленнєвій позиції як проблема вокальної педагогіки (2013)
Мамбетов С. Я. - Особенности творческой самореализации подростков в процессе ансамблевого музицирования (2013)
Акпынар Л. Э. - Мотивация обучения студентов в высших учебных заведениях творческой направленности (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Дмитренко Т. О. - Розвиток основ сучасної педагогіки: знаково-символічний аспект дослідження, Яресько К. В. (2013)
Коваленко О. Е. - Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів "Основи енерго- та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту", Канюк Г. І., Без’язичний В. Ф., Пугачова Т. М. (2013)
Попов М. В. - Інтеграція фундаментальних та фахових знань при підготовці інженерів-зварювальників у вищих навчальних закладах (2013)
Тархан Л. З. - Профессионально-ориентированная информационная среда – основа компетентностного подхода в подготовке специалиста (2013)
Брюханова Н. О. - Системна інтеграція діяльнісного, особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів як засіб проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Керницький О. М. - Освітнє середовище вищого навчального закладу як педагогічний феномен (2013)
Копилова С. В. - Адаптивність, оптимальність, гармонійність як характеристики соціально-педагогічної системи (2013)
Оболенская Т. А. - Интеллектуальное сотрудничество и интеллектуальная конкуренция в науке, Лазаренко В. И. (2013)
Бєлова Ю. Ю. - Місце проектувальної діяльності в системі професійних компетенцій інженерів машинобудівної галузі (2013)
Божко Н. В. - Структурування змісту інтегрованого навчального посібника з виробничого навчання (2013)
Зимогляд Н. С. - Використання декларативних та процедурних моделей змісту при навчанні студентів майбутніх дизайнерів формоутворенню костюму (2013)
Лагутцев А. Р. - Механізми врахування процесів нестабільного споживчого середовища при формуванні змісту підготовки студентів спеціальності управлінської спрямованості, Обидєннова Т. С. (2013)
Марченко Т. Н. - Современные вопросы математического образования студентов технических университетов (2013)
Ожга М. М. - Системи об’ємного комп’ютерного проектування для навчання майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Саркисова А. В. - Деятельностные модели представления содержания технических текстов (2013)
Гуревич Р. С. - Використання інформаційно-освітнього порталу в умовах кафедри університету, Кадемія М. Ю. (2013)
Журавский А. А. - Принципы разработки обучающих программ для студентов инженерно-педагогических специальностей, Васильева Л. И., Сомова О. Н. (2013)
Ісаєва О. С. - Особливості формування комунікативної культури майбутнього фахівця медичного профілю (2013)
Корж О. Ю. - Діалогічно-дискусійні технології у процесі формування професійно значущих якостей майбутніх медиків (2013)
Корнієнко Л. Г. - Втілення інтерактивних технологій в самостійну навчальну роботу студентів, Мар'юшкіна О. Т. (2013)
Лаврик Т. В. - Експериментальна перевірка педагогічних умов оптимізації системи дистанційного навчання студентів (2013)
Рябова О. Б. - Теоретичне обґрунтування педагогічної технології формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя (2013)
Рябчикова О. В. - Формування проектно-технологічної компетентності учнів на уроках математики з використанням сучасних тривимірних технологій (2013)
Тарасюк А. П. - Модульная система организации учебного процесса, Кравцов М. К. (2013)
Шарипова Э. Р. - Технология педагогической практики в формировании профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов (2013)
Арсен’єва Н. Б. - Проблема навчання курсантів-вертольотників основам безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі, Пухальська Г. А. (2013)
Бондаренко М. А. - Методика розробки модуля для системи дистанційного навчання за темою "Робота з таблицями в текстовому редакторі пакету OpenOffice" (2013)
Бочар Ю. І. - Аналіз змісту навчання комп’ютерних графічних систем майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Высочина Т. М. - Внедрение прогрессивных форм и методов практической подготовки квалифицированных рабочих в АР Крым в 20-40 годы ХХ века (2013)
Громов Е. В. - Выбор оптимальной стратегии применения анимационных презентаций на лекциях по компьютерным дисциплінам, Ящун Т. В. (2013)
Дідух Л. І. - Формування професійної компетентності майбутнього рятувальника державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Долуда А. В. - Суперечності професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі в навчанні проектуванню харчових підприємств (2013)
Жигалко С. Э. - Роль самостоятельной работы при формировании языковых компетенций у будущих инженеров-педагогов, Леонова О. В. (2013)
Ильминская О. А. - Формирование целей обучения будущих инженеров-технологов пищевой отрясли (2013)
Казак І. О. - Системно-факторна організація навчальних завдань із "ТЕС і АЕС та установки” в сучасних умовах підготовки інженерів-теплоенергетиків (2013)
Кіпоренко Г. С. - Особливості викладання дисциплін екологічної спрямованості для майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Кожушко С. П. - Професійна взаємодія та її характеристики (2013)
Кононова Т. О. - Аналіз проблеми професійної підготовки іноземних студентів у ВНЗ України (2013)
Корольова Н. В. - Технологія формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін (2013)
Кузь Ю. М. - Методика навчання курсантів автоматизованим системам та засобам прикордонного контролю під час практичного навчання (2013)
Лазарєв М. І. - Модель засобів навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів, Алілуйко С. М. (2013)
Лазарєва Т. А. - Аналіз структури професійної діяльності інженера-технолога харчової галузі (2013)
Майський Г. Ю. - Роль педагогічної практики у формуванні професійних умінь майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Маковська О. А. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності у вищих навчальних закладах (2013)
Масич В. В. - Застосування інформаційних технологій у процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі, Безугла І. М. (2013)
Мостова Л. М. - Проблеми організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства", Гапоненко В. О., Галясний І. В. (2013)
Невзоров Р. В. - Теоретичні основи підготовки курсантів-льотчиків до дій в особливих випадках у польоті на літаку Л-39, Марченко О. Г. (2013)
Омельченко Л. М. - Обґрунтування методики навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій (2013)
Поєдинцева Л. Л. - Самостійна робота у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (2013)
Попова Т. І. - Розвиток професійно-творчих умінь у майбутніх дизайнерів одягу (2013)
Романова І. А. - Система правового виховання іноземних студентів в умовах інженерно-педагогічного навчального закладу (2013)
Рогуліна М. Р. - Способи формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Рябчиков М. Л. - Динаміка формування вмінь студентів напрямку підготовки "Професійна освіта. Дизайн", Борисенко Д. В. (2013)
Солошич І. О. - Формування науково-дослідної математичної компетенції організаторів природокористування (2013)
Стаченко О. В. - Ефективність застосування кейс-методу у виробничому навчанні (2013)
Тулашвілі Ю. Й. - Метод тестового контролю рівня знань й вмінь майбутніх програмістів (2013)
Хоменко С. В. - Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Чуєшкова О. В. - Формування гендерної компетенції майбутніх інженерів-педагогів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2013)
Ротова Н. В. - Формування компетентності креативного мислення під час вивчення російської мови студентами-іноземцями (2013)
Скворчевська Є. Л. - Психологічні особливості становлення мотиваційно-смислової сфери у студентів інженерно-педагогічних фахів (2013)
Черняк Н. О. - Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ (2013)
Дранко А. А. - Педагогічні аспекти формування лідерських якостей курсантів-пілотів під час наземної підготовки (2013)
Кривильова О. А. - Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу (2013)
Резніченко О. М. - Концепції виховання як основа організації позааудиторної виховної роботи (2013)
Русанов М. Г. - Безпека життєдіяльності студентської молоді у процесі фізичного виховання, Ремзі І. В. (2013)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Вікові особливості професійного самовизначення в молоді (2013)
Ніколаєнко Н. М. - Забезпечення потреб наукових досліджень інженерно-педагогічного напрямку сучасними інформаційними ресурсами (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Contents (2011)
Степанов С. С. - Метаболічний шлях метанолу у рослин, Золотарьова О. К. (2011)
Ніколаєнко Т. Ю. - Конформаційна ємність молекули 5'-дезоксіаденілової кислоти: квантово-механічне дослідження методом функціоналу густини, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Пономарьова А. Г. - Енергетичні, конформаційні та електронно-топологічні властивості 2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезокситимідину: квантово-хімічне дослідження, Юренко Є. П., Жураківський Р. О. (2011)
Ширина Т. В. - Поиск генов микроРНК в антипараллельных цепях участков генома вируса ядерного полиэдроза Аutographa californica, включающих самые поздние и комплементарные гены, Бобровская М. Т., Козлов Э. А. (2011)
Кириченко В. О. - РНК-інтерференція субодиниці протеасоми гену PSMβ7 обмежує експресію мРНК PSMβ1 і PSMβ5 та знижує пептидилглутаміл пептид-гідролазну активність протеасоми в культивованих кардіоміоцитах, Пашевін Д. О., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2011)
Яремчук О. З. - Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази, Посохова К. А. (2011)
Лозінська Л. М. - Фруктоза як фактор розвитку карбонільного і оксидативного стресів та прискореного старіння дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Семчишин Г. М. (2011)
Крась С. І. - Тканинна специфіка функціонування антиоксидантної системи та пероксидного окислення ліпідів в амурського сазана різних вікових груп, Тарасюк С. І. (2011)
Лабинцева Р. Д. - Вплив катіонів важких металів на АТР-азну активність актоміозинового комплексу та субфрагмента-1 міозину гладенького м’яза матки, Бобровська О. М., Чуніхін О. Ю., Костерін С. О. (2011)
Василик Ю. В. - Вплив високих концентрацій хлориду натрію на вміст пігментів та вільнорадикальні процеси у листках проростків кукурудзи, Лущак В. І. (2011)
Ковзун О. І. - Вплив різних концентрацій калію на експресію мРНК протеїну StAR та цитохрому P-450scc в адренокортикальній тканині людини, Костюченко Н. М., Пушкарьов В. М., Лукашеня О. С., Микоша О. С. (2011)
Цудзевич Б. О. - Металозв’язувальна здатність металотіонеїнів печінки щурів за отруєння важкими металами, Калінін І. В. (2011)
Виноградова Р. П. - Дослідження властивостей та функціонування Na+, K+-ATP-ази у мембранах нервових клітин співробітниками відділу біохімії нервової системи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1960–2000 рр.), Данилова В. М. (2011)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2011" (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, червень, 2011 р., Київ) (2011)
Дмитренко Микола Петрович (До 70-річчя від дня народження) (2011)
Кірсенко Ольга Володимирівна (2011)
Шімаі М. - Вибоїстими шляхами "втраченого десятиліття" (2013)
Крючкова І. В. - Диспропорції валового наявного доходу України та їхній вплив на динаміку ВВП (2013)
Шинкарук Л. В. - Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС, Барановська І. В., Герасімова О. А. (2013)
Приходько Т. І. - Структурні зміни в економіці України (2013)
Савицький С. В. - Трансформація інвестиційних пріоритетів банків України за стагнації кредитного ринку: позитиви і проблеми (2013)
Федулова Л. І. - Інтеграція наукового потенціалу України в міжнародний науково-технологічний простір, Юхновська Т. М. (2013)
Осташко Т. О. - Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів (2013)
Панкратова Л. Л. - Структурні особливості формування ціни на молоко в продовольчому ланцюгу (2013)
Запатріна І. В. - Ефективність організації наукових досліджень на замовлення державних установ (2013)
Кузьменко О. В. - Оцінка рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання (2013)
Новицька О. В. - Співробітництво України та Ізраїлю в галузі науки і технологій (1991–2013 рр.) (англ. мовою) (2013)
Борис Кваснюк: економіст, науковець-новатор (2013)
Пам’яті Л. Горкіної (2013)
Аннотации (рос. мовою) (2013)
Summaries (англ. мовою) (2013)
Алєксєєв О. Л. - Сутність, особливості змісту і структури готовності військовослужбовців Державної прикордонної служби України до охорони закордонних дипломатичних установ (2011)
Бец І. О. - Теоретичні основи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Василенко О. М. - Інфантильне ставлення випускників загальноосвітніх шкіл до вибору майбутньої професії та шляхи його подолання (2011)
Голова Н. І. - Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації (2011)
Гриців В. Б. - Моніторинг професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи (2011)
Дем’янюк М. Б. - Методичні аспекти розробки та проведення мультимедійних лекцій з курсу історії української культури (2011)
Дмітренко Н. Є. - Соціально-психологічна корекція поведінки підлітків, які займаються віртуальним хуліганством (2011)
Дражниця С. А. - Проблеми підготовки кадрів для страхового ринку України та шляхи їх вирішення (2011)
Желавський О. Б. - Дидактичні можливості кредитно-модульної системи у формуванні математичних понять в студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2011)
Іванова В. В. - Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості майбутнього вчителя (2011)
Катеруша О. В. - Дидактичний супровід навчальної діяльності студентів засобом навчально-методичного комплексу (2011)
Кирилюк В. В. - Мета, зміст та принципи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інтерактивними технологіями з дисциплін гуманітарного циклу (2011)
Кобилянська І. В. - Організація системи освіти в Іспанії (2011)
Корабльова О. О. - Причини виникнення мобінгу як соціально-педагогічної проблеми школярів підліткового віку (2011)
Косінова О. М. - Методика проведення дослідно-експериментальної роботи з перевірки ефективності педагогічної технології формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та її результати (2011)
Кошолап О. Ф. - Стан церковної початкової освіти в Подільській губернії в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Кравчина Т. В. - Адаптаційні стратегії навчально-професійної діяльності студентів ВНЗ (2011)
Кравчук Л. С. - Корекційно-педагогічний супровід навчальної діяльності студентів з порушеннями опорно-рухового апарату (2011)
Криворучко І. Я. - Сутність та зміст універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Крупа В. В. - Обґрунтування компонентів діяльності науково-педагогічного складу ВНЗ у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2011)
Лозинська Л. Ф. - Показники толерантної особистості майбутнього лікаря (2011)
Луцький О. Л. - Професійне спілкування як складова готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон (2011)
Махлай О. М. - Психологічні особливості пізнавальної сфери у професійній діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2011)
Мішеніна Т. М. - Відбір навчального матеріалу як один із етапів формування фахової культури майбутніх словесників (2011)
Мудра О. М. - Психологічні, педагогічні та організаційні умови навчання студентів іншомовного ділового спілкування (2011)
Новікова Т. Л. - До проблеми формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2011)
Остапенко С. А. - Зміст і сутність соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей як основа їхньої професійно-комунікативної діяльності (2011)
Петрушенко О. О. - Комунікативні аспекти вивчення ділової іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю, Веленчук Т. Д. (2011)
Польовик О. В. - Результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ (2011)
Пулим В. О. - Особливості застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів (2011)
Рябовол Л. Т. - Мета та завдання шкільної правової освіти: поняття, сутність, структура (2011)
Семенова О. О. - Організаторська діяльність як засіб формування функціональної компетентності майбутнього педагога (2011)
Слесик К. М. - Моральна самосвідомість і моральна поведінка у структурі процесу формування етичної культури учнів (2011)
Стиліану Х. І. - Комунікативні ситуації як засіб формування культури мовлення старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів (2011)
Теклюк Г. П. - Роль сучасної сім’ї у вихованні дітей підліткового віку у Великій Британії (2011)
Тихолаз С. І. - Контекстний підхід до організації навчального процесу як умова розвитку професійної спрямованості студентів медичного університету (2011)
Товканець Г. В. - Корпоративна культура вищого навчального закладу та її роль у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів у Чехії (2011)
Фурман Т. Ю. - Результати аналізу сучасного стану сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва (2011)
Чайковський М. Є. - Структурно-логічне моделювання соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації (2011)
Яворська І. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації дозвілля учнівської молоді (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2012)
2013-й — рік впровадження національної кадастрової системи (2012)
Богатирчук-Кривко С. - Імідж професії створюємо самі (2012)
Оленич П. - Ставлення до землі має бути таким, ніби ми взяли її в борг у дітей (2012)
Василенко В. - Розвезли по селах документи і вибачилися перед людьми (2012)
Шарий Г. - Те, чого не зробили вчора, доведеться зробити завтра... (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Колядинська Т. - Прокурори працюють на попередження злочинів у земельній сфері, Звірко В. (2012)
Покидько І. - Особливості оцінки права постійного користування земельними ділянками (2012)
Солов’яненко Н. - Інформаційне забезпечення землеоціночних робіт у ринкових умовах господарювання (2012)
Добряк Д. - Вплив обмежень у сільськогосподарському землекористуванні на нормативну грошову оцінку орних земель на прикладі Київської області, Недашківська Т. (2012)
Шпак О. - Тенденції розвитку фермерських господарств Житомирщини (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Литвин Ю. А. - Физико-химические условия сингенезиса алмаза и гетерогенных включений в карбонатно-силикатных материнских расплавах (экспериментальное исследование) (2013)
Божко Н. А. - Геотектонические факторы локализации коренных источников алмаза и их роль в оценке перспектив алмазоносности Украинского щита (2013)
Логвинова А. М. - Генетическая интерпретация минеральных и кристаллофлюидных включений в алмазах, Зедгенизов Д. А., Соболев Н. В. (2013)
Возняк Д. К. - Обоснование генетического типа минеральных включений в кристаллах эндогенного алмаза, Квасница В. Н. (2013)
Квасница В. Н. - Очерк минералогической кристаллографии природного алмаза (2013)
Афанасьев В. П. - Полигенез алмазов и их коренных источников на Сибирской платформе (2013)
Спивак А. В. - Карбонатные расплавы в условиях нижней мантии: к генезису сверхглубинных алмазов, Солопова Н. А., Литвин Ю. А., Дубровинский Л. С. (2013)
Shumilova T. G. - Mineralogical Features of Diamond, Amorphous Diamond-Like Carbon and Graphite from Chagatay Carbonatites (Uzbekistan), Isaenko S. I., Divaev F. K. (2013)
Новиков Н. В. - Элитные шлифпорошки из синтетических алмазов для породоразрушающего инструмента, Ильницкая Г. Д., Исонкин А. М., Богатырева Г. П., Зайцева И. Н. (2013)
Майстренко А. Л. - Практика и перспективы применения физических методов раскрытия продуктов синтеза алмаза, Олейник Н. А., Сизоненко О. Н., Базалий Г. А. (2013)
Боримский А. И. - Свойства низкопрочных алмазов, синтезированных в системах Ni-Mn-C и Fe-Si-C, Ильницкая Г. Д., Лавриненко В. И., Ткач В. Н., Смоквина В. В. (2013)
Бачинський Р. О. - Порівняльна характеристика нефротропності метилтретбутилового ефіру за різних температурних умов в гострому експерименті (2009)
Дегтяренко О. В. - Сучасний стан популяції Viviparus viviparus (L. 1758) (Molluska; Gastropoda) річок Приазов’я (2009)
Демченко В. О. - Зміни іхтіорізноманіття лиманів Cасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький, Смірнов А. І. (2009)
Долгая М. М. - Вплив металоорганічних сполук на активність біохімічних процесів в організмі поросят (2009)
Злотін О. З. - Новий експрес-метод оцінки біостимуляторів життєдіяльності комах, Ісіченко Н. В. (2009)
Ільїнський С. В. - Поширення і просторовий розподіл поселень галки Сorvus monedula у місті Хмельницький в гніздовий період (2009)
Колтунова О. В. - Особливості естрального циклу, гормонального статусу та статевої поведінки нащадків-самиць при пасивному палінні обох батьків (2009)
Мамотенко А. В. - Поведінкові реакції самців-щурів при експериментальній зміні освітлення, Комісова Т. Є. (2009)
Коц С. М. - Особливості морфо-функціональної організації травної системи представників родини чаплевих (порівняльний аспект) (2009)
Маркіна Т. Ю. - Нові методи оцінки якості культури шовковичного шовкопряда (2009)
Митяй І. С. - Цілісність як методологічна основа для опису пташиних яєць (2009)
Пучков О. В. - Жуки-сапрофаги (Insecta: Coleoptera) агроценозів України (2009)
Селіверстов М. М. - Особливості та взаємозв’язок забарвлення і форми яєць трьох видів родини воронових (2009)
Стрижельчик Н. Г. - Вплив циклофосфаміду на рівень адаптивних можливостей та мутагенезу у статевих клітин дрозофіли (2009)
Харченко Л. П. - Морфофункціональні особливості травної системи птахів, пов’язані з польотом і кормодобувним стереотипом, Скічко О. С., Ликова І. О. (2009)
Чаплигіна А. Б. - Особливості формування фауни дуплогніздників у нагірних дібровах Північно-Східної України, Савинська Н. О., Зарицька Ю. П. (2009)
Шабанов Д. А. - Які ж зелені жаби населяють Харківську область? Термінологічний і номенклатурний аспекти проблеми,  Коршунов О. В., Кравченко М. О.  (2009)
Шаповалов С. О. - Біохімічні показники крові білих щурів за умов створення штучного пероксидного стресу, Долгая М. М. (2009)
Левик В. І. - Ферментативна активність ґрунтів техногенних територій немирівського родовища сірки (2009)
Шпаківська І. М. - Вплив температури на дихальний газообмін грунтів верхньої межі лісу Чорногірського масиву Українських Карпат (2009)
Голуб Н. М. - Медико-біологічні, соціальні, психолого-педагогічні аспекти діагностики та організації спеціальної допомоги дитині з особливостями психофізичного розвитку (2009)
Правила для авторів, вихідні дані (2009)
Павлишин В. І. - Володимир Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії й суміжних наук (2013)
Пономаренко О. М. - Розвиток мінералогічних ідей Володимира Вернадського в Україні, Кульчицька Г. О., Черниш Д. С. (2013)
Лавриненко О. М. - Взаємодія феригідриту з речовинами-забруднювачами навколишнього середовища (2013)
Дяків В. О. - Мінералогічні протектори дезінтеграції соляно-глинистих порід в процесі мокрої консервації гірничих виробок калійних родовищ Передкарпаття, Павлишин В. І., Білик Н. Т. (2013)
Бельський В. М. - Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита), Кульчицька Г. О., Возняк Д. К., Гречановська О. Є. (2013)
Таран М. М. - Оптико-спектроскопічне вивчення магнезіально-залізистих слюд із карбонатитів і ультраосновних порід чернігівського комплексу Північно-Західного Приазов’я, Кривдік С. Г., Павлова Н. Г. (2013)
Федоренко Ю. Г. - Использование монтмориллонит-палыгорскитовых глин IV слоя Черкасского месторождения для синтеза глинополимерных нанокомпозитов, Розко а. Н., Туронок О. Ч., Дяченко Е. В. (2013)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцева радіогеохронологія за цирконом гранітоїдів Кудашівського масиву (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита), Курило С. І., Бобров О. Б., Пономаренко О. М., Сергеєв С. А. (2013)
Кульчицька Г. О. - Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 4. В. І. Вернадський про організацію науки і видавничої справи (2013)
Чепіжко О. В. - Концентрація мінералогічної думки Володимира Вернадського в одному томі (рецензія на книгу "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського"), Кадурін В. М. (2013)
Галабурда Ю. А. - Інформація про урочисті академії у Львові і Києві з нагоди 100-річчя від дня народження академіка Євгена Лазаренка (2013)
Академік НАН України М. В. Багров науковець і громадянин (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Повний текст випуску (2013)
Антонова В. Ф. - Трансформация жанрового канона в балладах Р. Саути (2012)
Бескровная Е. Н. - Еврейская тема в творчестве Вениамина Каверина (2012)
Ван Лиюань - Сравнительное изучение слова "голова" в китайском и русском языках (2012)
Віват Г. І. - Символіка числообразів у ліриці Ігоря Калинця (2012)
Вовк О. В. - Неонародництво в критичних оцінках ХІХ-ХХ століття (2012)
Горовенко М. А. - Короленко - исследователь М. Е. Салтыкова-Щедрина (2012)
Дубравська З. Р. - Реалізація авторського "Я" крізь призму протиставлення в автобіографічному романі Мартена Еміса "Досвід" (2012)
Елисеенко А. П. - Творчество Б. Ю. Поплавского в оценке критики и в литературоведении (2012)
Зосімова О. В. - Театральна образність в англійській та українській поезії доби барокко (2012)
Коловерова И. Г. - Роман "Дон Кихот" М. Сервантеса глазами критиков XX века (2012)
Комаров С. А. - Образы двух столиц в фельетонах М. А. Булгакова в "Накануне" (2012)
Кондратенкова Е. А. - След писем и дневников Байрона в "Герое нашего времени" (2012)
Латунова Н. В. - Образ повествователя в повестях Н. С. Кохановской (2012)
Ленська С. В. - Жанрові ознаки малої прози в теоретичній інтерпретації Майка Йогансона (2012)
Лозенко В. В. - Концепт острова в романі "Острів фарисеїв" Дж. Голсуорсі (2012)
Марченко Т. М. - Историческая повесть И. И. Срезневского "Иван Барабаш" в контексте развития русской "малой прозы" 30-40-х гг. XIX века (2012)
Полоусова Н. В. - И. С. Аксаков и А. О. Смирнова (2012)
Ротова Н. В. - Г. Сковорода и Махтумкули: общие мотивы творчества (2012)
Старостенко Т. Н. - Пространственно-временные модели и специфика их концептуализации в романе-антиутопии Дж. Оруэлла "1984" (2012)
Титаренко-Качура И. - Национальный образ мира русской народной сказки и фольклор (2012)
Хинкиладзе Е. В. - Проблемы современного изучения романа П. Н. Краснова "От двуглавого орла к красному знамени" (2012)
Черныш Н. А. - Особый взгляд на современную культуру поэта О. Седаковой и историка В. Малявина (2012)
Шевченко В. И. - Лирические произведения Э. И. Губера (2012)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. В. - Хирургическая тактика при несостоятельности пищеводно-кишечных и пищеводно-желудочных анастомозов, Иванова Ю. В., Савви С. А., Мушенко Е. В., Грома В. Г. (2013)
Ничитайло М. Е. - Миниивазивная хирургия осложненных форм холедохолитиаза, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Коломийцев В. И., Хрыстюк Д. И. (2013)
Киценко Е. А. - Факторы риска тромбоза системы воротной вены у больных с внепеченочной портальной гипертензией, Любивый Е. Д., Фандеев Е. Е., Сысоева Е. П., Дмитренко Е. В., Белов Д. Ю. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Антирефлюксные свойства перемещенного гастродуоденоанастомоза, Комарчук В. В., Трушин А. С., Арутюнов С. Э., Комарчук Е. В. (2013)
Тодуров І. М. - Післяопераційна череззондова декомпресія порожнистих органів травного каналу: критичний погляд на проблему, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О. (2013)
Авдосьев Ю. В. - Рентгенохирургические вмешательства в комплексном лечении различных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненные механической желтухой, Бойко В. В., Абидов Э., Лаврентьева О. Ю. (2013)
Лурин И. А. - Возможности ультразвуковой диагностики у больных с эхинококковыми кистами печени, Негодуйко В. В., Джума Гуль Якуби (2013)
Лупальцов В. И. - Повышение эффективности хирургической тактики при остром перитоните и кишечной непроходимости с помощью нового принципа их классификации, Вандер К. А., Ворощук Р. С. (2013)
Грубник В. В. - Тактичні підходи до лікування гострої обтураційної товстокишкової непрохідності пухлинного генезу, ускладненної перитонітом, Міщенко В. В. (2013)
Ничитайло М. Е. - Медикаментозное ингибирование панкреатических звездчатых клеток для предупреждения фиброза культи поджелудочной железы после дистальной ее резекции в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Шпонька И. С., Медвецкий Е. Б., Савицкая И. М., Булик И. И., Хилько Ю. А. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Дифференцированный подход к выбору оперативных вмешательств при тяжелых формах острого панкреатита, Арутюнов С. Э., Козаченко А. В., Тесленко И. В., Песоцкий О. Н., Чеботарев А. С., Клименко М. В., Скалий Н. Н. (2013)
Годлевський А. І. - Прогностичні предиктори гострого аліментарного панкреатиту у пацієнтів старшої вікової групи, Саволюк С. І., Балабуєва В. В., Кацал В. А. (2013)
Андрющенко В. П. - Принцип етапності в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень із застосуванням мініінвазійних та традиційних операційних технологій, Когут Л. М., Андрющенко Д. В. (2013)
Каніковський О. Є. - Результати лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Павлик І. В., Гнатюк Ю. П., Фатімі Саїд Хусейн, Осадчий А. В. (2013)
Миминошвили О. И. - Хирургическое лечение острого деструктивного панкреатита, Антонюк О. С., Украинский В. В., Ярощак С. В., Мелкумянц Р. Р. (2013)
Леонов В. В. - Аналіз клінічних випадків та хірургічного ліування хворих на гострий некротичний панкреатит, Ситнік О. Л., Чанцев В. А., Хачапурідзе Г. В. (2013)
Шевченко В. Г. - Качество жизни пациентов оперированных по поводу кист поджелудочной железы, Запорожченко В. Г., Горбунов А. А., Зубков О. Б., Муравьев П. Т. (2013)
Суходоля А. І. - Етапні хірургічні втручання при ускладненому хронічному панкреатиті, Петрушенко В. В., Підмурняк О. О., Грищук О. В., Суходоля С. А., Чубар І. В. (2013)
Замятин П. Н. - Клинико-диагностические признаки торако-абдоминальных ранений, Крутько Е. Н., Демченко А. А., Замятин Д. П., Бабенко С. А. (2013)
Десятерик В. І. - Діагностична і лікувальна тактика при поєднаній абдомінальній травмі, Міхно С. П., Богатирьов М. Б., Дєдов О. О., Клітний О. Г. (2013)
Дужий І. Д. - Постспленектомічний тромбоцитоз у постраждалих з краніоабдомінальною травмою і профілактика розвитку тромбоемболічних ускладнень, Шевченко В. П., Шевченко В. В. (2013)
Бойко В. В. - Тактика лечения больных с хирургическими заболеваниями легких осложненными ИБС, Скибо Ю. Н., Краснояружский А. Г., Петков А. В., Васильев Д. В., Богун Ю. В., Мегера В. Е., Тищенко Н. В. (2013)
Гринцов Г. А. - Обоснование объема хирургического вмешательства в зависимости от количества эпизодов пневмоторакса у больных буллезной эмфиземой с учетом морфологических изменений легких, Высоцкий А. Г., Макаров В. В., Омельченко В. Ф. (2013)
Корпусенко И. В. - Малоинвазивные коллапсохирургические операции у больных с двусторонним деструктивным туберкулезом легких (2013)
Терещенко А. А. - Сравнительная характеристика сосудисто-нервных взаимоотношений яичников и надпочечников женщин зрелого возраста, Жарова Н. В., Колесник И. Л. (2013)
Жаров О. В. - Порівняльний аналіз реогепатографічних показників при оперативному втручанні з використанням карбоксиперитонеуму (2013)
Шано В. П. - Новое в интенсивной терапии абдоминального компартмент-синдрома, Гладкая С. В. (2013)
Бойко В. В. - Современные аспекты профилактики и лечения больных спаечной болезнью брюшины и ее осложнений, Тарабан И. А., Грома В. Г., Криворотько И. В., Евтушенко Д. А. (2013)
Бойко В. В. - Мембранозный стеноз пилороантрального отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, Доценко Д. Г., Доценко Е. Г. (2013)
Грінцов О. Г. - Хірургічне лікування гострої кишкової непрохідності у хворих похилого та старечого віку, Куніцький Ю. Л., Христуленко А. О., Ясногор Л. О., Гончаров В. В. (2013)
Русин В. І. - Обгрунтування показів до хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту малої підшкірної вени з тромбозом глибоких вен у гомілково-підколінному сегменті, Болдіжар П. О., Попович Я. М., Ряшко М. І. (2013)
Морозов С. А. - Морфологическая и иммуногистохимическая оценка применения даларгина при лечении вялогранулирующих ран и трофических язв нижних конечностей, Герасимов Г. Н., Гречанов О. В. (2013)
Шальков Ю. Л. - Деструктивный аппендицит – ранговая оценка летальных исходов, Лазарев А. В., Косяков Б. А. (2013)
Березницкий Я. С. - Спонтанный разрыв пищевода – диагностика и лечение, Белов А. В., Васильченко В. В. (2013)
Бойко В. В. - Спосіб гемостазу при ушкодженні магістральних судин у постраждалих із пораненнями шиї, Замятін П. М., Сизий М. Ю., Крутько Є. М., Бабенко С. О. (2013)
Бойко В. В. - Методика дренирования малого таза при низких резекциях прямой кишки, Лыхман В. Н., Савви С. А., Скрипко В. А., Меркулов А. А., Амонов Ш. Ш. (2013)
Белозьоров І. В. - Модифікація реконструктивних операцій на товстій кишці (2013)
Титул, зміст (2013)
Сенченко М. - Хто тягне Україну в Європейський Союз і з якою метою? (2013)
Мураховський А. - Випуск книг і брошур в Україні та окремих країнах СНД (2013)
Остапчук Ю. - Олесь Гончар: бібліографічне відображення творчості письменника (2013)
Назаровець М. - PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет (2013)
Матвієнко О. - "Інформаційний бізнес" для бібліотекарів: "ринкові знання" для некомерційної спеціальності, Цивін М. (2013)
Біловус Л. - Образ Києво-Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності (2013)
Шульженко С. - Документальна пам'ять про визволення Києва від гітлерівців у фондах Книжкової палати України, Тихоненко О. (2013)
Корифею українського бібліографознавства — 70! (до ювілею Галини Миколаївни Швецової-Водки) (2013)
Бібліотечного натхнення доброта (2013)
Лавріненко Л. - Становлення та бібліографічний аспект діяльності Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки (1933—2012) (2013)
Мельниченко А. - Грошова культура населення в контексті дослідження соціальних комунікацій, Киричок А. (2013)
Грипич С. - Проблема художньо-естетичного виховання молодших школярів у наукових працях доби незалежності України (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) (2013)
Бачинська Н. - Кадри сільських бібліотек: проблеми та перспективи, Несін В. (2013)
Погореловська І. - Щорічні Збори з питань ISBN та ISMN у США (2013)
Читання на просторах дитинства (2013)
Семінар для видавців (2013)
Практичні знання — видавцям-науковцям (2013)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2012 рік (2013)
Щерба А. А. - Синтез электрических цепей с емкостными накопителями энергии в полупроводниковых формирователях мощных разрядных импульсов, Супруновская Н. И. (2014)
Розов В. Ю. - Исследование явления ослабления статического геомагнитного поля стальной колонной, Реуцкий С. Ю., Левина С. В. (2014)
Кучерявая И. Н. - Компьютерное моделирование тепловых процессов в однофазном трансформаторе с учетом анизотропии тепловых свойств активных элементов (2014)
Петухов И. С. - Модель векторного гистерезиса при периодическом электромагнитном поле (2014)
Oleschuk V. - Dual three-phase multiinverter system controlled by specialized algorithms of synchronized PWM: MATLAB-based steady-state analysis, Prudeak R., Sizov A. (2014)
Михальський В. М. - Стратегія мінімізації небажаних складових миттєвої потужності із застосуванням різних топологій паралельних активних фільтрів, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2014)
Гурін В. К. - Особливості магнітного зв'язку між індуктивностями виводів вхідних і вихідних конденсаторів у протизавадних фільтрах, Павловський В. О., Юрченко О. М. (2014)
Музиченко О. Д. - Стабілізатор фаз та його властивості, Музиченко Ю. О. (2014)
Жемеров Г. Г. - Энергоэффективность систем электроснабжения подвижного состава метрополитена, Тугай Д. В., Холод О. И. (2014)
Кучинский К. А. - Влияние нарушения циркуляции дистиллята на термомеханические напряжения в изоляции обмотки статора турбогенератора мощностью 800 МВт (2014)
Стогній Б. С. - Трифазні вимірювальні канали векторів напруги та струму, їхній вплив на точність вимірювань, Сопель М. Ф., Варський Г. М., Яковлєва І. В. (2014)
Фальковський М. І. - Побудова, методи і техніка досліджень властивостей електроізоляції при надвисоких температурах, Примак О. В. (2014)
Інформація для передплатників (2014)
Сиваш А. А. - Катаболизм хлорофилла в растениях, Золотарёва Е. К. (2013)
Колупаєв Ю. Є. - Активні форми кисню і антиоксидантна система при перехресній адаптації рослин до дії абіотичних стресорів, Обозний О. І. (2013)
Глянько А. К. - Ритмичные изменения содержания оксида азота (NO) в корнях этиолированных проростков гороха (Pisum sativum L.), Ищенко А. А., Васильева Г. Г, Степанов А. В., Пройдакова О. А. (2013)
Вайнер А. А. - Участие активных форм кислорода в индуцировании теплоустойчивости колеоптилей пшеницы экзогенными брассиностероидами, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Хрипач В. А. (2013)
Водка М. В. - Действие тяжелых металлов на фотосинтетический аппарат и активность карбоангидразы хлоропластов гороха, Полищук А. В., Белявская Н. А., Золотарёва Е. К. (2013)
Груник Н. І. - Особливості експресії гена ліпід-трансферного протеїну сосни звичайної при інфікуванні сіянців кореневою губкою, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2013)
Мутерко О. Ф. - Ідентифікація комбінацій з мутацій в гаплогрупах гена Ppd-B1 у тетраплоїдної пшениці видів Triticum dicoccoides, Triticum dicoccum, Triticum durum, Балашова І. А., Сиволап Ю. М. (2013)
Галаева М. В. - Морозоустойчивость F2 популяций пшеницы мягкой озимой и ее связь с аллелями микросателлитных локусов, Файт В. И., Чеботарь С. В., Сиволап Ю. М. (2013)
Акініна Г. Є. - Класифікація колекції сортів нуту з різних країн за ISSR-маркерами, Попов В. М., Зайцева Г. П., Дугарь Ю. М., Єремєєва В. Д. (2013)
Хаблак С. Г. - Взаимосвязь сигнальной системы регуляции развития растения и взаимодействия генов при наследовании признаков корневой системы у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Парий Ф. Н. (2013)
Матяшук Р. К. - Перспективність використання хімічного мутагенезу в практиці збагачення сортименту лілійнику (2013)
Глянько А. К. - В. К. Войников "Энергетическая и информационная системы растительных клеток при гипотермии", Колупаев Ю. Е. (2013)
Вайнер А. О. - Перша Карпатська Літня Школа з біохімії "Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах", 30 червня – 7 липня 2013 року, Івано-Франківськ, Україна, Ястреб Т. О., Мосійчук Н. М. (2013)
Правила для авторів (2013)
Правила для авторов (2013)
Rules for authors (2013)
Зміст вип. 1-2, 2013 (2013)
Сотник І. М. - Сучасні проблеми та особливості розвитку ресурсозберігаючих процесів в економіці України, Кулик Л. А. (2013)
Лукьянихин В. А. - Экологический приоритет в стратегиях общественного развития Украины, Провозин Н. В. (2013)
Волк О. В. - Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України, Червяцова О. В. (2013)
Рябушка Л. Б. - Оцінка впливу міжбюджетних трансфертів на соціально-економічний розвиток регіонів (2013)
Шевченко Т. И. - Совершенствование региональных систем обращения с отходами в направлении использования их ресурсного потенциала, Галинская Ю. В. (2013)
Алібекова Ю. Т. - Еколого-орієнтоване управління адміністративною територією в зарубіжній практиці (2013)
Дегтяренко О. Г. - Конкурентоспроможність підприємства і її взаємозв’язок з якістю продукції (2013)
Посохов І. М. - Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій (2013)
Мартинець В. В. - Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності діяльності підприємств будівельної галузі, Ємельянова Т. Г. (2013)
Телиженко А. М. Павленко Е. А. - Использование системного подхода при формировании квалификационной рамки, Древаль О. Ю. (2013)
Ілляшенко С. М. - Маркетинговий аналіз запитів споживачів туристичних послуг м. Сум, Ахрамеєва М. В., Іванова Т. Є. (2013)
Глівенко С. В. - Специфічні стратегії власника як основні моделі поведінки представників української бізнес – еліти, Карпенко Є. В. (2013)
Богославський Д. А. - Дослідження якості кредитного портфеля, наявного забезпечення і формування резервів банків України за 2009 ‒ 2011 роки, Бєлова І. В. (2013)
Панасовский Ю. В. - Инновационные подходы в подготовке высококвалифицированных специалистов, Байстрюченко Н. О. (2013)
Баланюк Н. Ю. - Проблема створення комплексу автоматизації діяльності недержавних пенсійних фондів (2013)
Гернего Ю. О. - Макроекономічні передумови інноваційної активності вітчизняної економіки (2013)
Пушкарь А. И. - Использование модели зрелости ІТ-инфраструктуры в оценке качества информационных систем предприятия, Гаркин В. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Iutynska G. O. - Elaboration of Natural Polyfunctional Preparations with Antiparasitic and Biostimulating Properties for Plant Growing (2012)
Романовская В. А. - Диапазон температур для роста антарктических микроорганизмов, Таширев А. Б., Гладка Г. В., Таширева А. А. (2012)
Гудзенко О. В. - Дослідження функціональних груп -L-рамнозидази Сryptococcus albidus, Варбанець Л. Д. (2012)
Пирог Т. П. - Метаболизм глицерина у продуцентов поверхностно-активных веществ Аcinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 и Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017, Шевчук Т. А., Шулякова М. А. (2012)
Пасичник Л. А. - Базальный бактериоз пшеницы и влияние агротехнических приемов на его распространение, Патыка В. П., Ходос С. Ф., Винничук Т. С. (2012)
Полiщук Л. В. - Антибiиотична активнiсть стрептомiцетiв, Бамбура О. І., Лук’янчук В. В. (2012)
Савчук Я. И. - Биологическая активность внеклеточных метаболитов Рenicillium sp. 10-51, Зайченко А. М., Цыганенко Е. С. (2012)
Коваленко Н. К. - Мікробіоценоз кишечнику та харчування здорових і хворих на остеопороз жінок старшого віку, Огірчук К. С., Полтавська О. А., Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2012)
Korol N. A. - Identification of the Major Proteins of the Virions of Bacteriophage ZF40 Pectobacterium carotovorum, Tovkach F. I. (2012)
Загородняя С. Д. - Моделирование модели адено-герпетической инфекции в лимфобластоидных культурах клеток, Повница О. Ю., Баранова Г. В., Головань А. В., Курова А. О., Белявськая Л. А., Нестерова Н. В. (2012)
Antonovych G.N - Dose-Dependent IFN-Stimulating and Immunomodulating Properties of 6H-Indolo, Zholobak N.M., Lyakhov S.A., Shibinska M.O., Andronati S.A., Spivak N.Y. (2012)
Лівінська О. П. - Тейхоєві кислоти молочнокислих бактерій, Гармашева І. Л., Коваленко Н. К. (2012)
Богдан Павлович Мацелюх. До 80-річчя від дня народження (2012)
Неллі Миколаївна Жданова. До 80-річчя від дня народження (2012)
Олександр Максимович Зайченко. До 75-рiччя вiд дня народження (2012)
Загорський В. С. - Управлінські кадри для системних реформ, Ліпенцев А. В., Фурса М. В. (2011)
Петровський П. М. - Теоретико-методологічні особливості детермінації державно-управлінської діяльності (2011)
Саханенко С. Є. - Участь автономних утворень у міжнародних відносинах (на прикладі автономій Данії та Фінляндії), Рацюк О. О. (2011)
Лопушняк Г. С. - Система пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан та тенденції реформування (2011)
Пасічник В. М. - Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою (2011)
Новак-Каляєва Л. М. - Права людини та актуальні проблеми теорії державного управління (2011)
Вербовий М. В. - Доктринальні засади міжнародної трудової міграції (2011)
Наход М. А. - Проблеми становлення та реформування виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України (2011)
Дробот І. О. - Роль та функції органів місцевого самоврядування в державному регулюванні мисливства у Галичині: історичний аспект, Проців О. Р. (2011)
Баюк М. І. - Громадські організації, об’єднання, інтелігенція поділля в 1917 – 1920 pp. (2011)
Матвіїшин Є. Г. - Визначення коефіцієнтів вибуття населення в Україні та Львівській області для побудови моделі відтворення людських ресурсів (2011)
Паладій М. В. - Інфраcтруктура системи державного управління сферою інтелектуальної власності: підхід до удосконалення (2011)
Лемішко Б. Б. - Модернізаційний розвиток системи охорони здоров’я (2011)
Карпенко О. В. - Про доцільність впровадження в Україні інституту цивілізованого лобізму державно-управлінських рішень (2011)
Бортейчук Р. Ю. - Механізми оцінки ефективності системи стратегічного управління у діяльності органів державної влади (2011)
Василевська Т. Е. - Етичні аспекти реформування системи державної служби (2011)
Вороновська М. М. - Використання надбавки за виконання особливо важливої роботи при стимулюванні інноваційної діяльності на підприємстві (2011)
Водоласкова К. Ю. - Громадський контроль у галузі державних закупівель (2011)
Олещук М. Г. - Еволюція становлення та прогноз розвитку ринку банківських послуг України (2011)
Шевченко Н. В. - Оцінка ефективності державного фінансового контролю в системі фінансових відносин (2011)
Відомості про авторів (2011)
Редакційна колегія (2011)
Тітул (2013)
Дороніна М. С. - Протиріччя в мотивації управлінського персоналу промислових підприємств, Черкашина Т. С. (2013)
Тофанюк О. В. - Оптимізація механізму розрахунку міжбюджетних трансфертів шляхом встановлення критерію соціально-економічного розвитку регіонів України, Лєвічева Т. В. (2013)
Совершенна І. О. - Кадровий аудит як інструмент підвищення результативності менеджменту і розвитку організації (2013)
Калініна О. М. - Реалізація функції цілеспрямованості в бюджетуванні з використанням форсайту (2013)
Лыба В. А. - Экономическая устойчивость предприятия: основные понятия и составляющие системы, Ревенко Д. С. (2013)
Выходец Ю. С. - Применение термина "бизнес-модель" для анализа и описания деятельности предприятия, Ровинская Н. Ю. (2013)
Головань Д. В. - Застосування сучасних автоматизованих систем управління персоналом на підприємстві (2013)
Пустовойт С. В. - Стан інноваційної діяльності та тенденції розвитку технологічних парків в Україні, Петрук В. С., Совершенна І. О. (2013)
Косарєва І. П. - Основи управління процесом ціноутворення на промислових підприємствах, Сукрушева Г. О., Муравйов О. В. (2013)
Узун Д. Д. - Возможности применения инновационных технологий в сфере денежного обращения торгово-сервисных предприятий Украины, Узун Ю. А., Ткаченко А. Г. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Иванов В. Н. - К определению параметров безударных тупиковых устройств, Седов И. Б., Исьемини И. И. (2007)
Лазаренко В. И. - Распределение удельного давления между тормозной колодкой и ободом шахтной подъемной машины (2007)
Смирнов И. И. - К расчету нагрузочной способности прямобочных шлицевых соединений в механизмах грузоподъемных машин (2007)
Фідровська Н. М. - Визначення міцності канатного барабана за допомогою метода скінчених елементів, Палєєв В.В. (2007)
Фідровська Н. М. - Поперечний згин циліндричної оболонки при вісісіметричному тиску (2007)
Чернышенко А. В. - К вопросу о напряженном состоянии подшипников качения, Павлова А. А., Подоляк О. С. (2007)
Ивченко Т. Ю. - Исследование контактной надежности зубчатых передач скребковых конвейеров методом статических испытаний, Оболенская Т. А. (2007)
Мельниченко О. А. - Напружений стан гільз циліндрів при динамічних режимах роботи, Подоляк О. С. (2007)
Нестеров А. П. - Динамика канатов при заклинивании в стволе поднимающегося сосуда, Осипова Т. Н. (2007)
Нестеров А. П. - Динамика каната при выдвижении из-под клети кулаков, Осипова Т. Н. (2007)
Рябчиков М. Л. - Динаміка перехідних процесів в гідравлічних системах охолодження, Страшко Т. І., Трикова Т. М. (2007)
Кондратюк О. Л. - Условия устойчивости процесса резания при реализации операции глубокого сверления на малых агрегатных станках (2007)
Маршуба В. В. - Особенности образования пакетов стружки в стружечных канавках спиральных сверл при глубоком безвыводном сверлении и пути их устранении, Маршуба О.В. (2007)
Пащенко Э. А. - Обеспечение точностных параметров при обработке отверстий мерным инструментом (2007)
Акімов В. Т. - Оцінка сили згинання біметалевої U – образної пластини, Акімов О. В. (2007)
Изотова Е. А. - К особенностям технологии ремонта крупногабаритного оборудования, Кузнецова Л. Г., Седов И. Б., Седова Н. И. (2007)
Кузнецова Л. Г. - Расчет плит блоков с механизированным креплением пакетов, Седов И. Б. (2007)
Лазаренко В. И. - Влияние деформативности обода на состояние тормозных колодок, Оболенская Т. А. (2007)
Малицкий И. Ф. - Особенности сборки с термовоздействием полых валов с втулкой, Юхно О. Н. (2007)
Рябчиков Н. Л. - Проблемы моделирования подачи стали в машинах непрерывной разливки, Страшко Т. И., Трыкова Т. Н. (2007)
Святуха А. А. - Собираемость соединений с натягом при тепловой сборке с использованием промежуточных сред, Кравцов М. К. (2007)
До уваги авторів (2007)
Тітул (2013)
Черничко Т. В. - Стабилизация финансовых отношений на стадии формирования и распределения первичных доходов (2013)
Кондратенко Н. О. - Проблеми забезпечення матеріальними ресурсами машинобудівних підприємств України, Тонкіх Е. І. (2013)
Мамонов К. А. - Стан та особливості функціонування житлово-комунального комплексу України, Конопліна О. О. (2013)
Бабушкин А. И. - Экономическая оценка эффективности интеллектуальной системы поддержки принятия решений при создании сборочных приспособлений в авиапромышленности, Бабушкин А. А. (2013)
Єсіна В. О. - Впровадження інноваційних технологій в систему теплопостачання міст, Шевчук В. В. (2013)
Выходец Ю. С. - Бизнес-модели в туризме как объект исследования и управления, Насика Ю. С., Бугас Д. Н. (2013)
Свірідова О. В. - Особливості існування явища ринкової привабливості підприємства (2013)
Панова К. І. - Дослідження теоретичних основ планування в системі управління промисловими підприємствами (2013)
Сурменелян О. Р. - Світовий досвід управління енергозбереженням (2013)
Бондар В. С. - Роль інноваційної діяльності у соціально-економічному розвитку регіонів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського