Охріменко В. - Ономатопея як об’єкт вивчення фоносемантики (2015)
Сокирська О. - Соціолінгвістичні особливості просодичної організації англійських висловлень відмови класу причин "Не хочу" (2015)
Унтилова Е. - Гендерно обусловленная вариативность просодических средств в речи представителей британской поп культуры (2015)
Шваб Л. - Мелодійне оформлення коротких художніх текстів (2015)
Бурцева І. - Stylistic devices used to express spatiality in Th. Dreiser’s "The Financier” (2015)
Паращук В. - Фонологическое нормирование лексических заимствований в австралийском и британском вариантах английского языка (2015)
Амоша О. І. - Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України, Новікова О. Ф., Антонюк В. П., Ляшенко В. І., Залознова Ю. С., Логачова Л. М., Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В. (2016)
Трушкіна Н. В. - Оцінка ефективності збутової діяльності вугледобувних підприємств (2016)
Нусратуллин В. К. - Общественный интеллект как фактор эволюции экономики и общества, Нусратуллин И. В. (2016)
Тараш Л. І. - Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства в Україні: проблеми та напрями розвитку, Петрова І. П. (2016)
Грахов В. П. - Особенности государственной поддержки жилищного строительства в регионе, Мохначев С. А., Кислякова Ю. Г., Симакова У. Ф. (2016)
Іванов С. В. - Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій, Рогоза М. Є., Перебийніс В. І. (2016)
Шабалина Л. В. - Перспективы развития стран БРИКС, Лавриненко Т. В. (2016)
Рядно О. А. - Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу, Беркут О. В. (2016)
Столяров В. Ф. - Становлення та розвиток офшорної діяльності резидентів України (в контексті аналізу світового досвіду антиофшорного регулювання), Островецький В. І. (2016)
Лернер Ю. И. - Последовательность оценки стоимости бизнеса для банковской структуры на основе доходного подхода (2016)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития финансовых отношений организаций, Генералова А. В. (2016)
Артеменко Д. М. - Методичне забезпечення комплексної оцінки вартості комерційного банку в кризових умовах (2016)
Кузьменко Н. В. - Особливості інвестицій в сільськогосподарські підприємства (2016)
Драчук Ю. З. - Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій, Дульцева І. І. (2016)
Падерін І. Д. - Розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу, Романов О. В., Титовец Є. С. (2016)
Котлячков О. В. - Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, Остаев Г. Я., Марковина Е. В. (2016)
Павлов К. В. - Этноменеджмент и этноэкономика (2016)
Осадча Н. В. - Проблемні аспекти створення регіональних інноваційних систем та залучення інвестицій в економіку України (2016)
Гріневська С. М. - Економіка державних соціальних стандартів (2016)
Каменська О. О. - Формування стратегії й тактики ефективного використання людського капіталу промислового підприємства (2016)
Мохначев С. А. - Научное наследие И. С. Фотина в методологии управления инновационной экономикой (2016)
Исламов Ф. Ф. - Воспроизводственный потенциал рынка страховых услуг Приволжского федерального округа (2016)
Солодилова Н. З. - Модернизация деловой среды как фактор решения задач импортозамещения, Маликов Р. И., Гришин К. Е. (2016)
Богомолова И. П. - Оценка ресурсного потенциала предприятия с использованием методов экономико-математического моделирования, Богомолов А. В., Белимова Е. А. (2016)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Енергетична складова геополітики конфлікту на Сході (2016)
Першого віце-президента Академії економічних наук України, Заслуженого діяча науки и техніки України, доктора економічних наук, професора, завідуючого кафедрою інвестиційного менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Аптекаря Савелія Семеновича (2016)
Пішла з життя академік-засновник Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Гриньова Валентина Миколаївна (2016)
Пам’яті відомого вченого і патріота України, який своєю плідною працею сприяв розвитку вугільної промисловості і беззавітно служив Батьківщині - Леоніда Лазаровича Стариченка (2016)
Вихідні дані (2016)
Резніченко Н. Ю. - Особливості клінічного перебігу та лікування чоловіків, хворих на хронічні дерматози, з урахуванням вікових розладів гомеостазу та інволютивних змін шкіри, Дюдюн А. Д. (2015)
Дюдюн А. Д. - Комплексне лікування хворих на артропатичний псоріаз з урахуванням клінічних проявів захворювання, Ло’ай Хасан Мустафа Алі (2015)
Солошенко Е. М. - Оцінка індивідуального стану здоров’я у хворих на поширені дерматози на підставі інтегральних показників, Чікіна Н. О. (2015)
Макуріна Г І. - Особливості вегетативної регуляції у хворих на псоріаз у поєднанні з артеріальною гіпертензією (2015)
Анфілова М. Р. - Динаміка інтенсивності лейкореї, сироваткових концентрацій адгезинів ICAM-1 та VCAM-1 під впливом антимікробної терапії у чоловіків з первинним та рецидивним монобактеріальним гострим уретритом, спричиненим C. trachomatis, M. genitalium та U. urealyticum (2015)
Горбунцов В. В. - Порівняльний аналіз деяких клінічних особливостей та імунного статусу хворих на різні форми обмеженої склеродермії, Романенко К. В. (2015)
Аббуд Аймен - Гендерные различия уровней цитокинов - показателей системного воспаления у больных псориазом, Федотов В. П. (2015)
Дюдюн С. А. - Комплексна диференційована терапія ІПСШ у хворих при наявності урогенітального маласезіозу, Горбунцов В. В. (2015)
Банинасер Ахмед Мохаммадамин Ахмед - Патогенез микробной экземы у лиц пожилого возраста с сопутствующей артериальной гипертензией и патологией сосудов нижних конечностей, Федотов В. П. (2015)
Лебедюк М. М. - Шкірні побічні реакції та їх корекція у пацієнтів на тлі прийому протитуберкульозних препаратів (огляд літератури), Прокоф’єва Н. Б., Левицька К. В., Ашаніна І. В. (2015)
Ковалёва Л. Н. - Наружная бальнеотерапия в системе санаторно-курортной реабилитации в практике дерматолога и косметолога, Слободяник Я. И. (2015)
Горбунцов В. В. - Сучасні аспекти патогенетичної терапії хворих на склеродермію. Огляд літератури, Романенко К. В., Романенко В. Н. (2015)
Кулешов И. В. - Орофарингеальная гонорея. (Обзор литературы), Лин В. Н., Дмитриченко Т Л., Кириуцов А. М. (2015)
Дюдюн А. Д. - Герпесвирусная инфекция. Клинико-иммунологические особенности. Клиническая лекция, Полион Н. Н., Нагорный А. Е. (2015)
Федотов В. П. - Фотодерматозы (клиническая лекция) (2015)
Горбунцов В. В. - Диагностика кожных болезней. Клиническая лекция. Часть вторая. Топический подход при диагностике заболеваний кожи (2015)
Клигуненко О. М. - Адаптовані принципи підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Дерматовенерологія" до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3", Єхалов В. В., Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Святенко Т В. (2015)
Резніченко Н. Ю. - Післядипломна освіта дерматовенерологів: викладання правових основ косметології (2015)
Дюдюн А. Д. - Вплив комплексного патогенетичного лікування на показники реологічних властивостей крові та ендотеліальної функції судин у хворих на обмежену склеродермію, Романенко К. В., Романенко В. М., Горбунцов В. В. (2015)
Ковалёва Л. Н. - Общая оздоровительная терапия организма у больных хроническими дерматозами с помощью гидротерапии, Слободяник Я. И., Моря Ю. С., Полякова К. А., Ковтун Л. А., Демский А. А. (2015)
Нідзельский М. Я. - Механізм психофізіологічної реакції організму на ортопедичні конструкції та його забезпечення, Дудченко М. О., Цветкова Н. В. (2015)
Васильєва К. В. - Вплив урогенітальної хламідійної інфекції у вагітних жінок на репродуктивне здоров’я, Дудченко М. О., Попова І. Б., Кетова О. М. (2015)
Салей О. А. - Стан мікроциркулярного русла у хворих на оніхомікоз (2015)
Веретельник К.А. - Применение антигистаминного препарата "Фексофаст-180" в комплексном лечении псориатической болезни, осложнённой малассезиозом кожи (2015)
Соколовська В. М. - Вплив акрилових пластмас на слизову оболонку порожнини рота, Нідзельський М. Я., Дудченко М. О. (2015)
Дюдюн А. Д. - Клинический случай субкорнеального пустулезного дерматоза (болезни Снеддона-Уилкинсона) на фоне атопического дерматита, Романенко К. В., Ивнева С. В., Нагорный А. Е. (2015)
Мороз О. В. - До питання побудови універсальної моделі ринку, Логоша Р. В. (2016)
Братута О. Г. - Проблема інституалізації методологічного знання для української економічної науки (2016)
Вдовиченко А. М. - Інтелектуальні здобутки минулого як неоцінима спадщина вирішення проблем сьогодення (до 150-річчя з дня народження М. І. Туган-Барановського), Калінчак О. В., Капітан Л. І. (2016)
Запотічна Р. А. - Особливості діяльності транснаціональних банків у країнах центрально-східної Європи (2016)
Зварич Р. Є. - Альтерглобальні принципи стійкості суспільства (2016)
Поляков М. В. - Основи концепції та складники глобальної економіки знань (2016)
Ралко О. С. - Особливості реалізації соціальної політики ЄС (2016)
Афонченкова Т. М. - Економічна доцільність застосування комбінованих автономних енергосистем у сільськогосподарському виробництві (2016)
Івченко В. Є. - До питання державної підтримки форм дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва (2016)
Стеблянко І. О. - Механізми структурної політики держави на основі бюджетних витрат на економічну діяльність (2016)
Черняєва О. В. - Пріоритети змін у системі пенсійного забезпечення України (2016)
Грищук Д. В. - Прогнозування діяльності підприємства роздрібної торгівлі на основі економетричного аналізу, Єлейко В. І. (2016)
Відоменко І. О. - Дослідження сучасного стану готельного господарства України та його вплив на формування стратегії просування послуг індустрії гостинності, Діденко Н. С. (2016)
Кулаков В. І. - Трактування чинників роботи підприємств легкої промисловості на цільових ринках (2016)
Лукашова Л. В. - Управління податковою політикою підприємців у сфері роздрібної торгівлі (2016)
Марченко В. В. - Структура та фактори побудови конкурентної бізнес-моделі підприємств машинобудування (2016)
Побережна Н. М. - Аналіз факторів впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств: практичний аспект (2016)
Пономаренко Т. В. - Дослідження економічної стійкості підприємства в контексті цільового оточення (2016)
Пономарьова Ю. I. - Стратегії розвитку підприємств у нестійкому бізнес-середовищі (2016)
Рудь О. О. - Оцінка синергії в корпоративних злиттях і поглинаннях (2016)
Стасюк Л. Л. - Цінність підприємства: генезис та сучасна парадигма формування змісту поняття (2016)
Толстова А. В. - Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства, Огненна Х. В. (2016)
Баштова М. О. - Організаційний механізм природокористування в Україні: стан та напрями вдосконалення (2016)
Білошапка В. С. - Комплаєнс-контроль формування кредитного портфелю банку як запорука мінімізації втрат банківських ресурсів у посткризовий період, Продан М. В. (2016)
Войтов С. В. - Історичний аналіз кредитного ризику та методів його управління (2016)
Жукова Т. О. - Морфологічний та контент-аналіз сутності поняття "фінансова стійкість" (2016)
Нетудихата К. Л. - Розвиток ломбардів як суб’єктів ринку фінансових послуг у сучасних умовах (2016)
Онищенко С. В. - Боргова залежність України – загроза бюджетній безпеці, Репало А. Ю. (2016)
Приказюк Н. В. - Перспективи запровадження обов’язкового медичного страхування на шляху реформування галузі охорони здоров’я України, Березіна С. Б., Романченко М. І. (2016)
Крюкова І. О. - Сучасні методичні підходи до оцінки грошових потоків підприємства, Свірідова М. С. (2016)
Бондар Ю. В. - Внутрішньофірмова атестація аудиторів сільськогосподарського бізнесу як фактор контролю якості аудиторських послуг (2016)
Гелей Л. О. - Система контролю якості процесу аудиту: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики, Банера Н. П. (2016)
Осадча Г. Г. - Допоміжні виробництва та альтернативні методи розподілу їх витрат, Рощина О. М. (2016)
Варламова А. О. - Проблема оволодіння фразеологізмами сучасної англійської мови студентами нефілологічного профілю (2017)
Варчук Л. В. - Особливості перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови (2017)
Гринюк І. Л. - "Час і місце, або моя остання територія" Юрія Андруховича в перекладі німецькою мовою Алоїза Вольдана (2017)
Єлісєєва С. В. - Проблема локалізації мобільних додатків (2017)
Ікалюк Л. М. - Способи репрезентації ментального образу онтологічної метафори в перекладі, Тацакович У. Т. (2017)
Муц Л. Ф. - Семантична взаємодія лексем і дискурсу ризику, Карпенко І. Ю., Демихова О. Г. (2017)
Малярчук О. В. - Аналіз слоту love/любов у межах фрейму концепту morality/моральність (2017)
Маслова А. Н. - Классификация переводческих трансформаций при переводе жаргонной лексики, Белла М. В. (2017)
Mykhaylenko V. V. - Viable technologies in teaching register-based translation/ interpreting (2017)
Paliei T. A. - Euphemisms in English political discourse and their rendering into Ukrainian (2017)
Смольницька О. О - Компаративний аналіз відтворення емоційного стану у вибраній поезії заходу й сходу XVI – XVII ст. (Єлизавета і англійська Тюдор – Резмі) (2017)
Vuiek O. Ye. - Development of metaphor in the context of poetic text (2017)
Kairzhanov A. - Millenniums around the Black Sea (Turkisms in island dialects and ethnic tamgas), Boldrikova A. (2017)
Каніболоцька О. А. - Місце та роль формування іншомовної стратегічної компетенції студентів мовних спеціальностей у межах міжкультурного простору (2017)
Козак С. В. - Відображення зв’язку людини й природи в художньому дискурсі (2017)
Коновалова О. С. - Девербативи із суфіксами іншомовного походження на позначення дії/процесу й стану в художніх текстах І. Франка (2017)
Романюха М. В. - Метонімія як інструмент смислової компресії в англійській лінгвокультурі (2017)
Смольницька О. О. - Германо-скандинавський контекст у поезії української письменниці в Бразилії Віри Вовк: діалог текстів (2017)
Суворова С. А. - Терминологические единицы как неотъемлемый компонент заголовка научного произведения, Шашкина Н. И., Соколова Е. В. (2017)
Тищенко О. О. - Оцінність у грецькій газетній літературній рецензії (2017)
Фильчук Т. Ф. - Виды языковой игры в современных рекламных текстах, Манец А. М. (2017)
Хребтова В. В. - Білінгвальне навчання в контексті сучасних інтеграційних концепцій освіти (2017)
Артеменко Ю. О. - Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" і його українському перекладі (2017)
Kravtsova M. O. - Peculiarities of reproduction of somatic lexemes from w. Shakespeare’s tragedy "King lear” in the Ukrainian translations (2017)
Кузенко Г. М. - Екскурс в еволюцію перекладацьких принципів (2017)
Кузьменко В. Г. - Граматична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі (2017)
Прушковська І. В. - "Безвихідь" турецького драматурга Т. Джюдженоглу українською та російською мовами: співвідношення контекстів на рівні образів (2017)
Семенко І. В. - Лексико-стилістичний аналіз англомовних епітафій та епіграм п’ятого розділу книги "Світ навиворіт" ("Веселі погляди на кладовище") та їх переклад українською мовою, Телеки М. М. (2017)
Шепетько В. К. - Синестетичні метафори роману "Лоліта" В. Набокова в російськомовному автоперекладі та перекладі на українську мову П. Таращуком, Мазур О. В. (2017)
Вакулінська Л. М. - Порівняльні конструкції як комунікативний мовний засіб у біблійних текстах (2017)
Варєшкіна Н. В. - Студент як творчий ресурс у міжкультурній комунікації у процесі вивчення іноземної мови, Смирнова Н. М. (2017)
Дробчак А. Л. - Проблеми правової культури сучасного суспільства в міжкультурному просторі, Дробчак В. М. (2017)
Наріжна Л. М. - Новітні тенденції у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей (2017)
Сеферова Ф. А. - Национально-этническая картина мира в детском фольклоре крымских татар (2017)
Станіслав О. В. - Ключові принципи постмодернізму як світоглядне поле французької культури другої половини ХХ століття (2017)
Тищенко О. О. - Комунікативно-прагматичний аспект грецької телевізійної реклами (2017)
Черниш Н. О. - Теми та образи поезії Хань Янь (2017)
Shchypachova D. S. - Neologism as a linguistic phenomenon in mass media (2017)
Шуменко О. А. - Статус числительных английского языка во фразеологических единицах при переводе, Куприенко Е. И. (2017)
Бикова О. - В. М. Філоретов як наставник студентської молоді: спогади випускників 2006 р. (2013)
Біденко Н. - Таким ми його будем пам’ятати (2013)
Ковальков О. - Університетський курс "Нова та новітня історія країн Азії та Африки” в системі викладацької діяльності професора В. М. Філоретова (2013)
Козир І. - Талановитий менеджер, організатор, педагог (2013)
Павленко В. - Віктор Миколайвич Філоретов: учений, педагог (2013)
Панченко К. - Декор ліпного посуду з кургану раннього залізного віку біля с. Івангород на Кіровоградщині (2013)
Романова О. - Життя антропоморфного лісового в уявленні східнослов’янських народів (2013)
Ткаченко В. - Роль та місце публікаційних матеріалів про писанку в міжкультурних зв’язках (2013)
Акунін О. - Соціально-економічне та політичне становище Великобританії (1714 – 1832 рр.) (2013)
Ачкіназі Б. - Арістід Бріан і європейське примирення версальської доби (історіографічний аспект) (2013)
Галушка-Адайкін А. - На шляху до створення "керованої демократії” в Республіці Індонезія (друга половина 50-х років ХХ ст.) (2013)
Гула Р. - Особливості формування та розвитку ідеології громадянського патріотизму в Російській імперії (2013)
Ковальков О. - Реакція світової спільноти на радянське вторгнення до Афганістану (2013)
Позднякова І. - Попередня та каральна цензура як основні форми контролю за видавничою справою в Радянській Росії у 1920-х рр. (2013)
Троян С. - Постколоніальні студії Е. Саїда у контексті "Постмодерністського виклику” (2013)
Цигульський С. - Соціально-правові реалії малоросійського козацтва як нової інтегрованої групи станового суспільства Російської імперії кінця XVIII – початку XIX ст. (2013)
Чернік С. - Висвітлення сербсько-болгарської війни 1885–1886 рр. на сторінках газет "Киевлянин”та "Заря” (2013)
Пасічник Н. - Витоки становлення фінансової науки в Надніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Побережець Г. - Діяльність В. М. Чорновола в суспільно-політичних процесах України другої половини ХХ століття (2013)
Присяжнюк Ю. - Самобутність українсько-європейських зв’язків (ХVIII – перша половина ХІХ ст.) (2013)
Цубенко В. - Особливості організації навчального процесу Одеської школи десятників будівельної справи (1891–1916) (2013)
Безверха В. - Васил Златарски – видатний представник болгарської історіографії (2013)
Брояковський О. - Педагогічна біографія Володимира Антоновича в історико-архівних документальних свідченнях (2013)
Буряк Л. - Образ В. Б. Антоновича в контексті комеморативних практик ХХ століття (2013)
Демуз І. - Діяльність сільськогосподарських товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасних вітчизняних історіографічних студіях (2013)
Житков О. - Селянознавчі дослідження в контексті формування концепції Української революції 1917 – 1921 рр. (2013)
Кіян О. - Співробітництво Михайла Драгоманова із часописом "Вестник Европы” (1868 – 1874) (2013)
Марченко О. - Болгарське національне відродження в джерелах XVII – ХVІІІ ст. (2013)
Момот Т. - Сільська молодь у сучасних наукових студіях: історіографія питання (2013)
Пархоменко В. - Діяльність української парламентської репрезентації Галичини (1918 р.) у спогадах сучасників (2013)
Піскун О. - Ідентифікаційні процеси на Слобожанщині: стан наукової розробки теми (2013)
Чорний О. - Нагородні документи як джерело з історії Другої світової війни та можливість їхнього використання у творчій лабораторії історика-дослідника (2013)
Шевченко С. - Доля архіву фортеці св. Єлисавети (друга половина ХVІІІ – ХІХ ст.) (2013)
Бегей О. - Добромильський монастир св. Онуфрія: ХVІІ – ХХ ст. (2013)
Губицький Л. - Фінансове становище дворян Київської губернії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Казьмирчук М. - Поляки в соціально-економічному житті Київської губернії (1861 – 1917 рр.) (2013)
Митрофаненко Ю. - Селянські рухи революційного періоду 1917 – 1920- х рр. на теренах сучасної Кіровоградщини (2013)
Проскурова С. - Усна історія Вільшанського району (на матеріалах студентської етнографічної експедиції) (2013)
Ковальков О. Л. - Казьмирчук М. Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету І курсу ОКР "Магістр" / Марія Григорівна Казьмирчук. – К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. – 360 с. (2013)
Вихідні дані (2013)
Мацько Л. - Феномен рідної мови в аспекті лінгвофілософії комунікативної лінгвістики (2012)
Леута О. - Сучасна парадигма лінгвістики – проблеми й перспективи (2012)
Агібалова Т. - Концептуалізація полісемантем як засіб інтелектуалізації української літературної мови (на матеріалі концепту ВІРА в драматичній поемі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла") (2012)
Андрєєва Т. - Структурна типологія тавтологічних фразеологізмів української мови (2012)
Арешенкова О. - Маніпулятивні технології як мовознавча проблема (2012)
Берест Т. - Естетизація назви вітер у поезії ХХ ст. (2012)
Беркещук І. - Демінутивні утворення у романі Володимира Лиса "Століття Якова" (2012)
Бойчук М. - Семантичні неологізми в заголовках періодичних інтернет-видань (2012)
Болобан М. - Сакрально-міфологічні уявлення про час і календар у різних мовно-культурних традиціях (2012)
Виноградова Ю. - Особливості вияву синкретизму на рівні обставинних детермінантів (2012)
Гаврилюк О. - Семантико-синтаксичні особливості складно-підрядних речень інтенсивної допустово-протиставної семантики з атрибутивним значенням (2012)
Глущик С. - Флективний спосіб творення імен у ІІ половині XVIII століття (2012)
Греб М. - Семантика та прагматика зіставних конструкцій сучасної української мови як об’єкт лінгвістичних досліджень (2012)
Денискіна Г. - Парадоксальні висловлення в ідіостилі Ліни Костенко (2012)
Заремська І. - Вербалізація концепту "мова" в публіцистичних творах Ліни Костенко (2012)
Зуєва В. - Інтенсифікація вивчення української мови – засада сучасної комунікативної культури (2012)
Кабиш М. - Фоностилістичне інструментування творів українськими поетами - представниками літературних угруповань початку ХХ ст. (2012)
Клак О. - Валентнісні моделі реалізації прикметникової семантики "оцінка інтелектуальних якостей особи" (2012)
Котляренко С. - Професійна комунікація вчителя (2012)
Мислива-Бунько І. - Лінгвостилістичні функції абревіатур у мові сучасної української преси (2012)
Мороз О. - До питання про виховання мовної свідомості у ВНЗ (у російськомовному середовищі) (2012)
Підкамінна Л. - Прецедентний текст як семантико-структурний компонент сучасної української поезії (2012)
Симоненкова Т. - Формування навичок культури мовлення у процесі роботи з фрезеологічними одиницями (2012)
Ситько Ю. - Апріорні форми досвіду як складові знаку: пірсова семіотика через призму кантової онтики (2012)
Тимофєєва І. - Суб’єктна позиція в конструкціях з предикатом фізичного стану особи (2012)
Ткаченко О. - Мікроконцепт "розум" як частина концепту "виховання" у системі фразеологізмів української мови (2012)
Федорів М. - Конотативний компонент лексичного значення похідних іменників з латинськими суфіксами на позначення осіб німецької та української мов (2012)
Федькова І. - Основні тематичні групи сучасної української танцювальної термінології (2012)
Хоменко Г. - Функціонування графону в інформаційних текстах (2012)
Юлдашева С. - Основні класифікації правничих термінів (2012)
Беседа А. А. - Исследование сопротивления при обтекании посевного материала потоком в семятукопроводе (2014)
Вітренко В. О. - Параметри силової взаємодії інструменту з оболонкою при ротаційному витяганні оболонкових деталей без навмисного стоншування, Чесноков О. В., Чорна В. І. (2014)
Дмитриева О. А. - Усовершенствованная подсистема решателей для распределенной параллельной моделирующей среды (2014)
Жукова В. М. - Проектування та розробка інформаційної системи обліку контингенту дітей дошкільного та шкільного віку (2014)
Иванов Д. Е. - Построение системы диагностики цифровых устройств, основанной на эволюционных алгоритмах (2014)
Киреев И. Ю. - Моделирование геодезических линий на различных технологических поверхностях, Могильный Г. А., Швыров В. В., Абраменко Р. С. (2014)
Козуб Ю. Г. - Расчет многослойных резинометаллических амортизаторов в нелинейной постановке, Козуб Г. А. (2014)
Козуб В. Ю. - Алгоритми візуалізації чисельних результатів з використанням пошарового сканування, Могильний Г. А., Шкандибін Ю. О. (2014)
Костенко К. О. - Порівняльний аналіз методів пошуку прихованих періодичностей в сигналах (2014)
Крамаренко Т. А. - Автоматизація обробки даних статистичного аналізу в наукових дослідженнях (2014)
Малахов К. С. - Анализ комплексных инструментальных средств инженерии онтологий, Семенков В. В. (2014)
Мельников А. Ю. - Разработка модуля интеллектуального анализа данных для системы дистанционного обучения, Кравченко К. В., Петренко А. А. (2014)
Мирошниченко И. В. - Вероятностные характеристики статической математической модели шероховатости (2014)
Молчанова В. С. - Эффективный метод понижения шума в изображениях сканированных инженерных чертежей (2014)
Палагин А. В. - К вопросу применения онтологического подхода в образовании, Петренко Н. Г., Тихонов Ю. Л., Могильный Г. А., Величко В. Ю., Семенков В. В., Онопченко С. В. (2014)
Сквирский В. Д. - Задача квазиоптимального управления черновой обработкой на тяжелых токарных станках (2014)
Скобцов В. Ю. - Кратная стратегия наблюдения и определение моментов времени наблюдения выходных сигналов в задаче построения тестов (2014)
Смагіна О. О. - Аналіз інформаційної системи підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету (2014)
Ткаченко Р. Н. - Исследование процесса сепарации крупнозернистих сыпучих сельськохозяйственных материалов, Зубков В. Е. (2014)
Фурса О. А. - Компонентний склад гум та метод його контролю, Швачка А. И., Гаврилюк Ю. В. (2014)
Хмелевой С. В. - Детектирование изображений объектов с известной геометрией, Землянская С. Ю., Титова А. Ю. (2014)
Эль-Хатиб С. А. - Компьютерная система сегментации медицинских изображений методом муравьиных колоний, Скобцов Ю. А. (2014)
Могильний Г. А. - Розробка модулю автоматизації діагностичної системи оцінювання психоемоційного та фізичного стану, як елемент автоматизованої системи діагностування стану здоров’я молоді, Донченко В. Ю. (2014)
Яковенко В. В. - Магнитный метод измерения толщины немагнитных покрытий, Кушнир Н. В. (2014)
Жучок Т. М. - Проблеми впровадження інновацій в діяльність промислових підприємств України (2014)
Іє О. М. - Особливості демографічного старіння в Україні, Корячкіна О. В., Онопченко С. В. (2014)
Іє О. М. - Використання теорії ігор в економіці, Онопченко С. В. (2014)
Райко Г. О. - Методологія структурно-класифікаційного аналізу в управлінні конкурентоспроможністю території, Ігнатенко Г. А. (2014)
До відкриття VIІ Польсько-українського кардіохірургічного форуму "Прогресивні досягнення в кардіохірургії – обмін досвідом" (25-26 травня 2017 р., м. Івано-Франківськ) Вітальне слово (2017)
Резолюція Конференції повноважних представників членів Асоціації серцево-судинних хірургів України (2017)
Вітаємо з ювілеєм! (2017)
Світлої пам’яті (2017)
Урсуленко В. І. - Особливості перебігу постінфарктних розривів міжшлуночкової перегородки, Руденко М. Л., Захарова В. П., Гордієнко М. М. (2017)
Бицадзе А. Г. - Экстренная хирургическая коронарная реваскуляризация у пациентов с острым инфарктом миокарда, Ротарь М. Ф., Тодуров Б. М. (2017)
Никоненко А. С. - Первый опыт аортокоронарного шунтирования на основании данных мультисрезовой компьютерной томографии сердца в сочетании с симультанными операциями (анализ непосредственных результатов), Никоненко A. А., Чмуль K. О., Oсауленко В. В., Ермолаев Е. В. (2017)
Руденко С. А. - Вплив методики захисту міокарда на розвиток серцевої недостатності при хірургічному лікуванні ішемічної мітральної недостатності, Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Федорова Л. С. (2017)
Руденко А. В. - Чинники застосування допоміжного штучного кровообігу при планових операціях аортокоронарного шунтування на працюючому серці, Настенко Є. А., Журба О. О., Носовець О. К., Шардукова Ю. В., Федорова Л. С., Лазоришинець В. В. (2017)
Усенко О. Ю. - Діагностично-лікувальний алгоритм у хворих з поєднаними атеросклеротичними ураженнями вінцевих та брахіоцефальних артерій, Габрієлян А. В., Нікульніков П. І., Белейович В. В., Ратушнюк А. В., Пилипас О. Ю. (2017)
Габрієлян А. В. - Операція Ozaki. Перший досвід в Україні, Доманський Т. М., Белейович В. В., Береговой О. В., Романова С. В., Кудлай І. В. (2017)
Лучинець О. Ф. - Безпосередні результати реконструктивних втручань у залежності від функціональних типів мітральної регургітації (2017)
Руденко К. В. - Хірургічне лікування вторинної недостатності атріовентрикулярних клапанів у хворих на дилатаційну кардіоміопатію, Буряк Р. В., Крикунов О. А. (2017)
Щетинко Н. Н. - Сравнительное исследование четырех методик девитализации аортальных аллографтов, Спиридонов С. В., Одинцов В. О., Шкет А. П., Юдіна О. А., Смолякова Р. М., Субоч Е. И., Дрык С. І., Юркштович Н. К., Островський Ю. П. (2017)
Прокопович Л. М. - Хірургічне лікування інфекційного ендокардиту у дітей із вродженими вадами серця, Труба Я. П., Сіромаха С. О., Списаренко С. П., Малишева Т. А., Лазоришинець В. В. (2017)
Полівенок І. В. - Техніка стентування при критичних вроджених вадах серця з обструкцією легеневого кровотоку (2017)
Байрамов Е. М. - Безпосередні результати виконання екстракардіального тотального кавопульмонального сполучення у хворих з одношлуночковою фізіологією кровообігу, Позняк Ю. В., Довгань О. М., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2017)
Романюк О. М. - Оцінка неоаортальної недостатності у віддаленому періоді після операції легеневого аутографта у педіатричних пацієнтів, Климишин Ю. І., Артеменко Є. О., Дзюрман Д. О., Руденко Н. М. (2017)
Стогова О. В. - Клініко-інструментальна оцінка ефективності звужування легеневої артерії при хірургічному лікуванні вродженої коригованої транспозиції магістральних артерій, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Лебідь І. Г., Кузьменко Ю. Л., Прохорович Т. П. (2017)
Ящук Н. С. - Досвід транскатетерного лікування дефектів міжшлуночкової перегородки, Дітківський І. О., Черпак Б. В., Мазур О. А., Бешляга В. М., Лазоришинець В. В. (2017)
Труба Я. П. - Антеградна селективна перфузія головного мозку при операціях на дузі аорти у немовлят, Бойко С. М., Головенко О. С., Прокопович Л. М., Бешляга В. М., Лазоришинець В. В. (2017)
Лазоришенець В. В. - Особливості анестезіологічного забезпечення у вагітних із кардіальною патологією, Сіромаха С. О., Береговий О. А., Марченко М. В., Гулак Б. Г. (2017)
Лазоришинець В. В. - Антибіотикорезистентність у сучасних реаліях кардіохірургічних втручань, Списаренко С. П., Крикунов О. А., Малишева Т. А. (2017)
Мошківська Л. В. - Роль штучної вентиляції легень під час штучного кровообігу у дітей із вродженими вадами серця, Настенко Є. А., Хеміо Арнес С. Г., Бойко С. М., Лазоришинець В. В. (2017)
Хеміо Арнес С. Г. - Фактори ризику вентилятор-асоційованих пневмоній у новонароджених після кардіохірургічних операцій зі штучним кровообігом, Згржебловська Л. В., Мошківська Л. В., Бойко С. М., Перепека І. А., Лазоришинець В. В. (2017)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2017)
Александров Е. Г. - Требования, предъявляемые к созданию новых сортов винограда, Гаина Б. С. (2015)
Арестова Н. О. - Влияние активности окислительных ферментов на аффинитет привитых растений винограда, Рябчун И. О. (2015)
Банковская М. Г. - Патогеноустойчивость новых технических форм селекции ННЦ "Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова", Ковалева И. А., Герус Л. В., Салий Е. В., Федоренко М. Г. (2015)
Баранець Л. О. - Система захисту виноградних насаджень препаратами компанії Nufarm на фоні епіфітотійного розвитку оїдіуму та значної чисельності гронової листокрутки, Лещенко А. О. (2015)
Бузовська М. Б. - Великомасштабне картографування ампелоекологічних ресурсів Тарутинського району Одеської області (2015)
Власов В. В. - Ампелоекологічний потенціал створення вин з зазначенням походження в Миколаївській області, Булаєва Ю. Ю. (2015)
Власов В. В. - Основные проблемы отрасли виноградарства Украины, Штирбу А. В., Сахацкий Н. П. (2015)
Герус Л. В. - Результаты ступенчатой селекции на генетическую обусловленность высокого уровня проявления хозяйственно-ценных признаков сортов винограда селекции ННЦ "ИВиВ им. В. Е. Таирова", Ковалева И. А., Салий Е. В., Федоренко М. Г., Мулюкина Н. А., Карастан О. М., Папина Е. С. (2015)
Герус Л. В. - Генетична обумовленість рівня зимостійкості та виділення сортів-донорів адаптивності до низьких температур серед інтродукованого та власного генофонду, Ковальова І. А., Салій О. В., Федоренко М. Г., Кузьмук С. Л., Джуманазарова С. П., Бургеля Н. Є. (2015)
Дерендовская А. И. - Реакция столовых сортов винограда на обработку соцветий препаратом Gobbi Gib 2LG (GA3), Михов Д. П., Секриеру С. А., Кара С. В. (2015)
Doroschenko N. P. - Growth regulator Melafen in the culture of vine in vitro (2015)
Ильницкая Е. Т. - Новые высококачественные технические сорта винограда для неукрывной культуры в зонах виноградарства с нестабильными условиями зимнего периода, Нудьга Т. А., Прах А. В. (2015)
Іщенко І. О. - Вивчення інтродукованих клонів винограду сорту Рислінг в умовах Миколаївської області, Хреновськов Е. І. (2015)
Каменева Н. В. - Економічна ефективність застосування крапельного зрошення винограду сорту Мерло в умовах півдня України (2015)
Кисиль М. Ф. - Экологическая паспортизация виноградарства - основа повышения стабильности отрасли, Кисиль C. М., Братко Д. Н. (2015)
Ковальова І. А. - Високоякісні вина України, перспективні клони стародавнього сорту винограду Тельті курук, Мазуренко Л. С., Чісніков В. С., Гогулінський Д. М., Бондар С. С., Тарасова В. В. (2015)
Конуп Л. О. - Оздоровлення виноградної лози і саджанців, заражених збудником фітоплазмової інфекції, Чистякова В.Л., Конуп А. І., Ніколаєва Н. І. (2015)
Костенко В. М. - Перспективи розвитку виробництва сортів ізабельної групи в Україні та напрямки використання продукції (2015)
Красохина С. И. - Бессемянные сорта Jupiter и Saturn в условиях Нижнего Придонья (2015)
Кузьменко А. С. - Обґрунтування і розробка системи нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив під виноградними насадженнями, Кузьменко Є. І. (2015)
Кузьмук С. Л. - Покращення сортименту винограду методом інтродукції, Ковальова І. А., Герус Л. В. (2015)
Куліджанов Г. В. - Виноградний кадастр Одеської області і загальний стан виноградних насаджень (2015)
Кучер Г. М. - Вплив мікробіологічного препарату Триходерма Бленд на ріст та розвиток щеп винограду, Артюх М. М., Нікульча Е. В. (2015)
Лупенко Ю. О. - Сучасні тенденції розвитку ринку продукції виноградарства в Україні (2015)
Ляшенко Г. В. - Тенденція умов посушливості в центральних районах Одещини за останні 70 років, Мельник Е. Б., Суздалова В. І., Маринін Є. І. (2015)
Майстренко Л. А. - Агробиологическая характеристика новых сортов винограда селекции ННЦ "ИВиВ им. В. Е. Таирова" в условиях Нижнего Дона, Майстренко А. Н. (2015)
Малых Г. П. - Роль субстратов при выращивании вегетирующих саженцев винограда, Магомадов А. С., Яковцева О. Л. (2015)
Мулюкіна Н. А. - Сучасний стан та перспектива молекулярно-генетичних досліджень в ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", Карастан О. М., Папіна О. С., Плачинда Г. В., Герецький Р. В., Бойчук О. O. (2015)
Минзул А. М. - Порівняльна технологічна характеристика виноматеріалів, отриманих з клонів різних технічних сортів винограду (2015)
Наумова Л. Г. - Изучение сортов винограда украинской селекции в условиях Нижнего Придонья, Ганич В. А. (2015)
Никольский М. А. - Воздействие микроэлементов на анатомическо строение и регенерационную активность подвойных черенков винограда сорта Кобер 5ББ (2015)
Олефір О. В. - Розвиток кореневої системи саджанців винограду під впливом проведених фітоприйомів у шкілці (2015)
Димитрова Д. И. - Состояние, проблемы и тенденции развития виноградарства в республике Болгарии (2015)
Полгороднік О. Г. - До питання створення виноградників на основі біологічних систем землеробства, Сівак Н. О. (2015)
Попова Г. К. - Використання бази даних кадастру виноградників України при дослідженні впливу екологічних факторів на агробіологічні показники винограду сорту Одеський чорний (на прикладі територій південних відрогів Тигецької височини) (2015)
Проданова–Маринова Н. Д. - Влияние некоторых почвенных гербицидов на содержание основных макроэлементов в листьях привитых виноградных черенков (2015)
Савін М. О. - До питання технічного забезпечення збирання зрізаної виноградної лози, Возняк Г. О., Кувшинов А. О. (2015)
Савчук Ю. О. - Кількісний склад вуглеводів в виноградній лозі в залежності від агротехнічних заходів в умовах півдня України (2015)
Симеонов И. Н. - Последние результаты селекции винограда в институте виноградарства и виноделия – г. Плевен, Иванов М. Н., Наков З. Х. (2015)
Теслюк Н. І. - Напіврідкі поживні середовища для культури пиляків винограду in vitro (2015)
Титова Л. А. - Роль некорневой подкормки комплексным удобрением Альбит на получение стандартных саженцев винограда (2015)
Токар А. Ю. - Хіміко-технологічна оцінка дріжджів у виготовленні некріплених виноматеріалів з плодів смородини чорної, Щербак М. А. (2015)
Чисников В. С. - Сортоулучшение подвоя винограда Рипариа Глуар методом клоновогоотбора, Ковалева И. А., Мулюкина Н. А., Конуп Л. А., Мазуренко Л. С., Гогулинский Д. Н., Бондарь С. С. (2015)
Шматковская К. А. - Восприимчивость винограда к хроническим болезням и ее снижение с помощью анальцима (2015)
Штирбу А. В. - Энергетический баланс и физиологические критерии продуктивности винограда (2015)
Охріменко В. І. - Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови) (2015)
Пастух Є. В. - Семантичний аналіз лексеми glamour в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) (2015)
Пашковська В. С. - Специфіка перекладів Павлина Свєнціцького (2015)
Перескоцька У. І. - Анексія Криму у польських ЗМІ (2015)
Петренко С. В. - Комунікативні стратегії читацького відгуку як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу (2015)
Пилипчук Т. В. - Вербалізація етнічного стереотипу "індієць" у комедійних шоу Рассела Пітерза (2015)
Підгрушна О. Г. - Стратегії відтворення гумору в українських перекладах повісті Джерома К. Джерома "Троє у човні, як не рахувати собаки" (2015)
Пічахчи О. В. - Неологізми як засіб інтелектуалізації новогрецької мови (2015)
Плющ Б. О. - Перекладацький диспаритет у контексті перекладів української прози англійською та німецькою мовами (2015)
Поворознюк Р. В. - Перекладацька компетенція й відтворення медичних текстів (2015)
Приходько И. Г. - Прозвищные номинации как маркер корректности и ценностных представлений социума (2015)
Романюк Ю. В. - Вплив соціодинаміки на систему і структуру українського дієслова (2015)
Рудницька Н. М. - Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії (2015)
Сайко М. - Особливості відтворення пейоративної лексики у перекладі субтитрів до німецькомовних кінофільмів (2015)
Синявская О. Е. - Русские коммерческие наименования XIX века и их суггестивный потенциал (2015)
Скрильник С. В. - Механізми неологізації у художньому перекладі (2015)
Слюсарчик А. Б. - Метафора в україномовних європейських інтернет-ресурсах (2015)
Смолянская А. И. - Терапевтический текст в интернет-пространстве: особенности функционирования и виды (2015)
Смущинська І. В. - Запозичення з класичних мов у французькій мові: основні тенденції (2015)
Снитко О. С. - Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет-комунікації: стратегії використання (2015)
Соболєва О. В. - Проблеми багатомовності у франкомовних країнах, Калініна-Шамрай В. Р. (2015)
Соколенко О. А. - Асоціативний вплив на концептуалізацію кольору (на матеріалі каталогів косметичної продукції) (2015)
Соловей Ю. В. - Відтворення ідіостилю Джуліана Барнза в українськомовному перекладі роману "The sense of an ending" (2015)
Софієнко І. В. - Відтворення мовленнєвих портретів іноземців в українських перекладах кінофільмів (2015)
Станіслав О. В. - Когезія та сепаратизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови) (2015)
Стасюк О. С. - Прагматичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) (2015)
Строкаль О. М. - Поетика індивідуально-авторських флоронімів у текстах Володимира Коломійця (2015)
Сыромля Н. Н. - Особенности дискурса детского журнала (2015)
Святенко М. М. - Інтертекстуальність в рекламних текстах (2015)
Телешун К. О. - Метафоризація як лексико-семантичний спосіб творення турецьких термінів торгівлі (2015)
Тесленко В. - Структурно-типологічні особливості закритих фразеологізованих речень (2015)
Тищенко О. О. - Особливості використання питальних речень у заголовках публікацій інтернет-версій грецьких газет (2015)
Торосян О. М. - Полімодельність сучасного ділового комунікативного процесу (2015)
Усов Д. - Особливості функціонування мумбайського сленгу в комунікації сучасної індійської молоді (2015)
Харик О. В. - Епонімічна складова медичної термінології (2015)
Хюнерлі Б. - Роль навчальних посібників Інституту імені Юнуса Емре у вивченні турецької мови (2015)
Челпан В. М. - Лінгвокультурні аспекти дослідження творчості Міті Карагациса (2015)
Черненко Н. А. - Соціокультурні чинники концептуалізації поняття доброчесність в просторі давньоримської лінгвокультури (2015)
Черніченко А. О. - Маніфестація символу Mary Magdalene у структурі художнього концепту Religion в англійській мові (на матеріалі твору Дена Брауна "The da Vinci Code") (2015)
Чижевська Є. О. - Поняття паремій у сучасній китайській мові: суюй та яньюй (2015)
Янчук А. С. - Поняття істинності в історіографії елліністичного періоду (на матеріалі "Всесвітньої історії" Полібія) (2015)
Цилюрик О. І. - Агротехнічна та економічна ефективність мульчувального обробітку ґрунту під пшеницю озиму по чистому пару, Горбатенко А. І., Судак В. М., Гасанова І. І., Шапка В. П., Кулик А. О. (2017)
Господаренко Г. М. - Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти, Мартинюк А. Т., Любич В. В., Полянецька І. О. (2017)
Гейсун А. А. - Вплив гуміліду на накопичення гумінових речовин у біогумусі, Степченко Л. М. (2017)
Положенець В. М. - Моделювання строків сезонної появи альтернаріозу картоплі в Поліссі України, Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2017)
Доля М. М. - Особливості біології основних шкідників сорго за сучасних системах землеробства в Лісостепу України, Іванова К. О. (2017)
Гамаюнова В. В. - Урожайність і якість насіння ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту, строку та способу сівби в умовах Лісостепу України, Гаро І. М. (2017)
Прус Л. І. - Формування площі листкової поверхні та продуктивності сортів сої залежно від інокуляції, сидерації і обприскування посівів (2017)
Григоришин Є. В. - Цілісність рослинних організмів за різних умов передпосівної обробітки насіння на прикладі ехінацеї блідої (2017)
Гаврюшенко О. О. - Обґрунтування динаміки вмісту калію різних конструкцій техноземів Нікопольського марганцевого родовища (2017)
Дементьєва О. І. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи та рису залежно від якості поливної води в умовах Степу (2017)
Лихочвор В. В. - Оптімайз як засіб підвищення продуктивності сої та родючості ґрунту, Панасюк О. В., Панасюк Р. М., Щербачук В. М. (2017)
Шатковський А. П. - Діагностика поливів буряку цукрового за методом "Penman–Monteith" в умовах краплинного зрошення Степу України, Журавльов О. В. (2017)
Ткачук А. В. - Оцінка впливу кліматичних умов на продуктивність люцерни в північному Степу України, Запорожченко В. Ю. (2017)
Борисюк Б. В. - Вплив структури травосумішок на агрохімічні показники рекультивованого ґрунту після добування ільменітових руд, Швець В. В., Борисюк О. Б. (2017)
Мільчевський В. Д. - Результати схрещування цигайських овець з породою ромні-марш (2017)
Перекрестова Г. В. - Реалізація генетичного потенціалу молочної продуктивності чистопородними та помісними коровами (2017)
Косенко С. Ю. - Аналіз динаміки жвавісних показників коней орловської рисистої породи в умовах філії "Одеський іподром" ДП "Конярство України", Романенко О. В. (2017)
Китаєва А. П. - Розвиток новонароджених ягнят цигайської породи залежно від генотипу батьків, Слюсаренко І. С. (2017)
Седіло Г. М. - Продуктивні якості та гематологічні показники у вівцематок асканійської породи за оптимізації рівня протеїну та енергії в раціоні, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М., Карапата Н. М. (2017)
Ткачук В. П. - Оцінка продуктивних ознак овець романівської породи, Ковальчук І. В., Шуляр А. Л., Шуляр А. Л. (2017)
Топіха В. С. - Тенденції розвитку селекційно-племінної роботи у вівчарстві, Калиниченко Г. І., Петрова О. І., Кириченко В. А. (2017)
Щербина О. В. - Ефективність диференційного утримання птиці в умовах Півдня України (2017)
Руденко О. П. - Гематологічні показники коропових та сазана за впливу вітамінно-мінеральної добавки (2017)
Тарасенко М. В. - Спрощена методика визначення типу вищої нервової діяльності коней, Петрушко М. П. (2017)
Бучко О. М. - Вільнорадикальні процеси в організмі поросят за дії комплексу біологічно активних добавок (2017)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія (2017)
Титул, зміст (2017)
Колесник М. О. - Доступність лікування методом гемодіалізу в Україні хворих на ХХН V (2006-2015 рр.), Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С., Снісар Л. М. (2017)
Шіфріс І. М. - Носійство умовно - патогенних мікроорганізмів та виживання хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії (2017)
Долінна М. О. - Вплив інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту раміприлу на показники тубулоінтерстиціального ураження нирок у хворих на ХХН І-ІІ ст.: гломерулонефрит, Шеховцева Т. Г. (2017)
Новаківський В. В. - Фармако-економічні переваги корекції анемії тривалим активатором рецепторів еритропоетину: гемодіаліз проти гемодіафільтрації (2017)
Сташевська Н. В. - Роль індигенної мікробіоти кишківника у розвитку оксидативного стресу у жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Король Л. В., Мигаль Л. Я., Степанова Н. М. (2017)
Колесник М. О. - Асоціативні зв’язки HLA з високим рівнем прозапальних цитокінів крові у хворих на гломерулонефрит, Дріянська В. Є., Величко М. Б., Драннік Г. М., Петрина О. П., Непомнящий В. М. (2017)
Салижин Т. І. - Вплив комбінованої терапії фозиноприлом та мельдонієм на показники 48-годинного моніторингу артеріального тиску та геометрію міокарда у пацієнтів з ХХН V ГД та хронічною серцевою недостатністю (2017)
Кондаков И. И. - Морфофункциональное состояние почек крыс после введения криоэкстракта плаценты при нефрите Хеймана, Репин Н. В., Топчий И. И., Марченко Л. Н, Васькович А. М., Кириенко А. Н., Говоруха Т. П. (2017)
Фоміна С. П. - Цукровий діабет, діабетична нефропатія, діти: окремі питання (2017)
Дудар І. О. - Порушення нутриційного статусу у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом: роль хронічного запалення, Шимова А. Ю., Красюк Е. К. (2017)
Інформація до читачів (2017)
Логвінова О. П. - Особливості управління економічним ризиком в сучасних умовах господарювання (2014)
Лопащук І. А. - Теорії мотивації та методологічні основи впливу мотивації персоналу на досягнення загальних цілей підприємства, Васількова К. В., Міхальова А. В. (2014)
Максимів Н. В. - Оцінювання ризику ліквідності за допомогою моделі динамічного індикатора на прикладі АТ "Сбербанк Росії", Сидоренко О. М. (2014)
Masliukivska A. O. - The analysis of the current stateand features of the formation of the personnel component of the scientific and technical potential of Ukraine (2014)
Мідляр А. К. - Стратегічні напрями вдосконалення управління матеріально-технічною базою підприємства, Батишева В. І. (2014)
Міндова О. І. - Фінансові ресурси недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Мошенська А. В. - Моделювання плаваючих граничних знижок цінової функції за методом інтерполяції (2014)
Мусієнко О. М. - Сучасні підходи щодо визначення поняття кредитоспроможності банків, Головчанська А. В. (2014)
Мякишевська О. М. - Ризик-менеджмент банківського іпотечного кредитування комерційної нерухомості (2014)
Небаба Н. О. - Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Орленко О. В. - Нові ринкові можливості та економічні переваги круп'яного органічного виробництва (2014)
Перчук О. В. - Управлінський облік фінансових результатів підприємств теплопостачання (2014)
Погореленко Н. П. - Сутність фінансового банківського менеджменту комерційного банку, Гришко Б. Д. (2014)
Поліщук В. Г. - Перспективи стимулювання сталого розвитку лісового господарства регіонів України, Жоголь О. В. (2014)
Поліщук В. Г. - Зарубіжний досвід фінансування проектів за схемою краудфандинг, Прокоп В. І. (2014)
Прохорчук С. В. - Інноваційні процеси: теоретичний аспект (2014)
Радєва О. Г. - Амортизаційна політика в контексті механізму ефективного управління підприємством: сутність, характеристика та проблеми (2014)
Редько Н. В. - Економічна характеристика ринку безалкогольних напоїв у місті Києві (2014)
Русановська О. А. - Формування інформаційної бази стратегічного логістичного контролінгу машинобудівних підприємств (2014)
Руссиян Е. А. - Практический анализ особенностей управления организационным поведением персонала на промышленных предприятиях, Дорофеева А. А. (2014)
Савич І. В. - Детермінанти формування тіньової економіки України (2014)
Саєнко О. Р. - Оцінка податкового навантаження у забезпеченні ефективної діяльності машинобудівних підприємств, Власенко В. С. (2014)
Саєнко С. Г. - Сутність, проблеми та особливості оцінки бізнесу суб'єктів малого підприємництва на підставі факторного аналізу, Осипенко Н. В. (2014)
Самородов Б. В. - Банківські послуги та їх роль у формуванні доходів банку, Нижеборець А. І. (2014)
Семенюк Л. П. - Сутність управління фінансовим розвитком банку як основної передумови економічного розвитку України, Сухецька А. О. (2014)
Сердюк Л. В. - Кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на формування фінансового результату банків Харківського регіону, Савченко Г. О., Галіч О. Т. (2014)
Sichkarenko K. O. - The transfer of technologies in Ukraine: the main trends (2014)
Скриньковський Р. М. - Індикатори діагностики ефективності діяльності підприємства, Семчук Ж. В. (2014)
Стадницька Ю. Ю. - Розмах просторової диференціації цін ресурсів як основа ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності (2014)
Супрун О. О. - Наукові підходи трактуванння сутності фінансування (2014)
Токаренко О. І. - Підходи до оцінювання та забезпечення ефективності організації на прикладі санаторно-курортних підприємств, Швачко В. А. (2014)
Топольницька Т. Б. - Фінансово-інвестиційне забезпечення модернізації виробництва підприємств цементної промисловості (2014)
Трифонова О. В. - Стійкість функціонування вугледобувних підприємств: фактори та види (2014)
Трішкіна Н. І. - Підвищення ефективності управління товаропостачання на підприємствах оптової торгівлі (2014)
Удод Н. М. - Соціальний капітал міжнародного бізнесу (2014)
Каднічанська В. М. - Теорія та практика функціонування системи фінансового моніторингу в банках України, Уткіна О. В. (2014)
Яворська Н. П. - Концептуальні засади стратегії еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва України (2014)
Лях Г. Р. - Демократичний стиль спілкування як вияв педагогічної майстерності вчителя (2014)
Лящук О. С. - Проблеми формування злагоди як сімейної цінності у старшокласників інтернатних закладів (2014)
Махінова М. В. - Формування мовної особистості у британському соціокультурному освітньому просторі (2014)
Мукан Н. В. - Освіта дітей вікової категорії 2,5-6 років у Канаді, Барабаш О. В. (2014)
Овсієнко Л. М. - Концептуальний та інноваційний потенціал компетентнісного підходу до навчання студентів-філологів (2014)
Пінчук І. О. - Англомовна компетентність як складник системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Русакова Л. І. - Синтез функцій і методів освіти в українській, сучасній художній педагогіці і його вплив на ефективність сприйняття і учіння (2014)
Соколова С. В. - Технологія формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів та її компонети (2014)
Токарук Л. С. - Становлення та розвиток диверсифікованої професійної інклюзивної освіти: порівняльний аналіз (2014)
Чарченко П. С. - Використання проектних методів у позаурочній виховній роботі (2014)
Шапаренко Х. А. - Проблеми і перспективи реалізації принципу доступності системи дошкільної освіти в Україні (2014)
Шерман М. І. - Професійна ідентичність як чинник формування інформаційної культури майбутніх судноводіїв, Безбах О. М. (2014)
Шийка Ю. І. - Історичні передумови розвитку білінгвізму в Канаді (2014)
Антонів А. А. - Особливості перебігу хронічного некаменевого холециститу та соматоформної вегетативної дисфункції, Дрозд В. Ю. (2014)
Антонів А. В. - Комплексне застосування тримебутину малеату та адаптолу (мебикару) у хворих із поєднаним перебігом нейроциркуляторної дистонії та хронічного некаменевого холециститу, Дрозд В. Ю. (2014)
Горський П. В. - Переваги використання законів виживання і збереження здоров'я населення для аналізу динаміки чинних процесів та ефективності роботи територіальних систем охорони здоров'я, Таралло В. Л. (2014)
Demydenko G. V. - Investigation of apelin activity in patients with essential hypertension and obesity (2014)
Слинько Ю. О. - Ефективність профілактики гінгівіту в дітей, матері яких під час вагітності зазнали умов гіпокінезії (2014)
Трефаненко І. В. - Зміни антиоксидантного захисту у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного некаменевого холециститу похилого віку, шляхи їх корекції, Каушанська О. В., Ткач Є. П., Каньовська Л. В. (2014)
Братішко Ю. С. - Роль корпоративної культури у формуванні системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2014)
Горошко О. М. - Вплив ліпосомального кверцетину-ліпофлавону та ліпіну на процеси пероксидації ліпідів та білків при експериментальній гострій нирковій недостатності за умов одноразового введення, Музика Н. Я., Паламар А. О., Бобик М. П., Горошко Н. А. (2014)
Бездітко А. В. - Навчальна програма тренінгової форми "Розвиток професійних компетенцій працівників промислових підприємств" (2014)
Вознюк А. В. - Дизайн та особливості впровадження тренінгової програми "психологічні особливості управління педагогічними працівниками в освітніх округах" (2014)
Гудінова І. Л. - Самопроектування особистості на основі протонаративних істин (2014)
Лапушенко М. В. - Дисморфофобія: проблема визначення, діагностики та надання психологічної допомоги (2014)
Максим О. В. - Використання казкотерапії в роботі з соціально дезадаптованими школярами, Рябовол Т. А. (2014)
Марциняк-Дорош О. М. - Мотивація до самовдосконалення через методи активного навчання (2014)
Фалько Н. М. - Гармонізація емоційної сфери підлітків методами казкотерапії, Пижик Д. І. (2014)
Чаркіна О. А. - Психологічні детермінанти жіночого ідиопатичного безпліддя (2014)
Борисенко М. І. - Про порядок оформлення та надання субсидій після підвищення тарифів (2014)
Лєскова Л. Ф. - Менеджер соціальної сфери – нова професія нашого часу (2014)
Чепурна І. М. - Вплив Конфуція та його філософського вчення на становлення громадянської соціалізації Китаю (2014)
Маскевич О. Л. - Проблема політичного лідерства в Україні на сучасному етапі розвитку, Гороховська Ю. І., Кровіцка Я. А. (2014)
Міхавчук Л. Ф. - Політика Великобританії у сфері надання притулку в кінці 1980-х – на початку 2000-х років (2014)
Сурніна-Далекорей О. А. - Особливості політичної участі жінок Словаччини та Польщі: порівняльний аналіз (2014)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Публічна політика розвитку регіонів в Україні: зміст наукової проблеми, Лукіша Р. Т. (2014)
Сафонова Т. В. - Семіотика в екслібрисі символі-тотемі (2014)
Анохіна Т. О. - Статус лакуни в парадигмі метазнаків категорії ніщо, Швачко С. О. (2015)
Головач Т. М. - Тематична диференціація екзотизмів у текстах сучасних англомовних газет (2015)
Дребет В. В. - Синергетика декодування іменників у структурі простого та складного речення німецької мови (2015)
Эйгер Г. В. - Фасцинация и девиантность (2015)
Забужанська І. Д. - Обґрунтування класифікації англомовних віршованих текстів постмодернізму (2015)
Кірковська І. С. - Когнітивна модель категорії футуральності на матеріалі французької мови (2015)
Клименко Т. А. - Лексическое наполнение современной лирики (на материале стихотворений Ю. Соломоновой) (2015)
Ковалевська Т. І. - Графічні засоби пунктуації в системі параграфемних засобів стилістики сучасного англомовного художнього дискурсу як експлікатори інтонації мовлення (2015)
Коваль А. В. - Способи відтворення когнітивних і прагматичних ознак слів у перекладному словнику (на матеріалі понять політичної сфери діяльності) (2015)
Козловський В. В. - Лінгвопрагматичний та лінгвокультурний аспекти інтерпретації німецького кон’юнктива (2015)
Ладика О. В. - Методологія дослідження лінгвокультурного концепту American Dream (2015)
Лазебна О. А. - Прислівники та дієприслівники оцінки в сполученні з лексико-семантичною групою дієслів зорового сприйняття в сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії (2015)
Лут К. А. - Гіпербола як засіб прагматичного впливу в англомовному економічному дискурсі (2015)
Мала Ю. В. - Функційно-стилістичні типи питальних речень у сучасних політичних текстах (2015)
Матузкова Е. П. - Культура как ключевое понятие лингвокультурологии ХХІ столетия (2015)
Немировська О. Ф. - Експліцитні функції заголовка як центру художнього контексту (2015)
Новаковська О. М. - Поняття "кровні узи" в структурі англомовного концепту Blood (2015)
Панченко Е. И. - О понятии лингвистической компрессии на начальном уровне говорения (2015)
Пільгуй Н. М. - Стильові риси англомовного наукового агротехнічного дискурсу (2015)
Просяннікова Я. М. - Специфікація співвідношення порівняння та метафори в англійській мові (2015)
Репех Н. В. - Роль семантики початку та кінця в репрезентації іміджу України в англомовному медіадискурсі: когнітивно-риторичний аспект (2015)
Сердюк О. В. - Теоретичні засади анімалістичних концептів в англійській мові (2015)
Степанов Є. М. - Українські запозичення в лексиці та фразеології російського мовлення Одеси (2015)
Стецик Т. С. - Стратегія персуазивності в політичному дискурсі Джона Маккейна (на матеріалі дебатів) (2015)
Тараненко К. В. - Прагмалінгвістичне дослідження індивідуальної мовленнєвої поведінки (на матеріалі антонімічної системи української мови) (2015)
Тендітна Н. М. - Експресія смерті в романі Є. Пашковського "Вовча зоря" (2015)
Федор Х. Я. - Галерея жіночих образів у поліаспектній творчій палітрі Василя Ткачука (2015)
Ханикіна Н. В. - Мотиваційна основа дієслів зі значенням зовнішнього й внутрішнього станів суб’єкта (2015)
Ходоренко А. В. - Внутренняя форма ономастических единиц в теории прототипов когнитивной лингвистики: общие вопросы (2015)
Цуркан М. В. - Граматична репрезентація діалектизмів у художній оповіді (2015)
Черхава О. О. - Апробація методики реконструкції в наукових працях різних часів (2015)
Шапочка Н. В. - Концептуальный домен человек в текстах немецких народных песен (2015)
Школьна Н. О. - Німецька фахова мова промислової автоматизації в структурі загальнонаціональної мови (2015)
Юмрукуз А. А. - Інтонація мовленнєвих актів повної й неповної згоди в діловому діалогічному дискурсі (2015)
Шляхова Н. - Культура новітніх українських спільнот за кордоном у вимірі фольклористичних досліджень (2015)
Петлюченко Н. В. - Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект (2015)
Хроніка. Міжкафедральний науковий семінар "Контрастивні лінгвістичні студії" (2015)
Gesture and speech in interaction (2015)
Титул (2014)
Зміст (2014)
Вєтрова Е. С. - Мовленнєвий етикет у дзеркалі монотеїстичних вірувань українців і лезгинів (2015)
Демчук А. И. - Средства вербализации сочетаемости просодических характеристик речевого голоса в современном английском языке (2015)
Жихарєва О. О. - Екоконцепт шлях праведності в англомовному біблійному дискурсі: наративний аспект (2015)
Задерій І. Ю. - Ефект саспенсу й вирішення його драматичних репрезентацій (2015)
Ірчишина М. В. - Наукова рефлексія партиципа в граматичній традиції (2015)
Коваль Н. Є. - Граматичні засоби реалізації аргументації в судовому дискурсі (2015)
Ковбаско Ю. Г. - До проблеми вивчення дієслівних двоконституентних конструкцій (2015)
Кравцова І. І. - Становлення англійської фразеології в спортивному дискурсі (2015)
Lange А. - Comics im Deutschunterricht (2015)
Ланина А. Н. - Фразеологизмы с зоосемизмами, восходящие к литературным источникам (на материале русского и немецкого языков) (2015)
Mykhaylenko V. V. - Correlation of the intended and referential meanings (2015)
Моргунова О. О. - Каузативні посесивні дієслова із семантичною ознакою кількісної характеристики об’єкта (2015)
Оніщенко Н. А. - Естетична функція ептонімів-вербалізаторів концепту liebe/кохання в креолізованому жанрі скрапбукінгу (2015)
Панченко С. А. - Развлекательный теледикурс в матрице дискурсов русского языка (2015)
Поворознюк Р. В. - Громадський переклад у системі усного медичного перекладу (2015)
Приходько Г. І. - Аксіологічні параметри фразеологічних одиниць (2015)
Семашко Т. Ф. - Перцептивний і неперцептивний зміст етнокультурних стереотипів смакового модусу сприйняття (2015)
Скалевська Г. О. - Особливості перекладу конкретних поезій, побудованих за принципом семантико-інтерпретаційної свободи (2015)
Скрипнік І. Ю. - Етнічний стереотип як складова національної ідентичності (2015)
Смоляна Т. А. - Комунікативні стратегії й тактики, реалізовані максимами Й. В. Ґете в публіцистичному дискурсі (2015)
Соколов Д. П. - Развитие семантики политически релевантной лексемы Aktivist в немецкоязычном публицистическом дискурсе (2015)
Стаднік І. О. - Опозиція "свій/чужий" у складі концепту war/війна (на матеріалі поетичних творів, присвячених військовим подіям в Україні, та англомовних перекладів) (2015)
Суддя А. М. - Симетрія та асиметрія контекстуальних синонімічних іменних груп у німецькомовному публіцистичному дискурсі: когнітивний аспект (2015)
Суима И. П. - Особенности формальных респонсивных предложений в английском языке (2015)
Тараненко О. В. - Оцінні прагматоніми в британському та американському варіантах англійської мови (2015)
Ткачівська М. Р. - Молодіжний сленг і його класифікації (2015)
Томчаковська Ю. О. - Лінгвокультурна адаптація концептів charm і чарівність в англійській та українській картинах світу (2015)
Українець Л. Ф. - Естетика психологічно мотивованих фонетичних одиниць (на матеріалі української поетичної мови ХХ – ХХІ ст.) (2015)
Федоренко Л. В. - Принципи перекладу заголовків медійних текстів (2015)
Фоменко Е. Г. - Скольжение темпомиров в языке Джеймса Джойса (2015)
Хуторцова М. І. - "Крест святой веры" – константа русского лингвоментального пространства (2015)
Чуча П. О. - Постреволюційна Україна у французькому політичному медіадискурсі (2015)
Швець О. В. - Структурні типи номінативних речень у різноструктурних мовах (2015)
Шепель Ю. А. - Мотивационные связи и типы отношений в словообразовательных рядах между однокорневыми производными при параллелизме (2015)
Шкворченко Н. М. - Ієрархічні особливості офіційно-ділового спілкування (2015)
Юган Н. Л. - Лингвострановедческий аспект обучения иностранных студентов русскому языку сквозь призму лингвокультурологического наследия В. И. Даля (2015)
Яцків Н. Я. - Вербальна репрезентація звукових образів у творах братів Ґонкурів та Івана Франка (2015)
Bazhenov V. A. - "Nonlinear Dynamics - 2016" Conference, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2016)
Пискунов С. О. - Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні, Шкриль О. О., Мицюк С. В., Сизевич Б. І. (2016)
Перельмутер А. В. - Элементы опыта расчета нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной станции (2016)
Гайдайчук В. В. - Математичне моделювання пружного згинання бурильної колони у каналі криволінійної нафто-газової свердловини, Левківська Л. В., Ковальчик Я. Л. (2016)
Дзюба А. П. - Дослідження впливу форми перерізу на довговічність стрижнів в агресивному середовитш при складному вигині, Дзюба О. А. (2016)
Khromov V. G. - Simulation of forming a spatial thin rod located in a continuous deformable solid, Khromov I. V., Khromov O. V. (2016)
Пискунов С. О. - Аналіз напружено-деформованого стану фундаментної плити багатоповерхового будинку, Аль-Хуссейн К. (2016)
Бараненко В. О. - Оцінка максимального значення осьової сили стиснення оболонки при нечітких даних як задача невизначеного програмування, Волчок Д. Л. (2016)
Кривенко О. П. - Вплив попереднього нагріву та зміни умов комбінованого закріплення контуру на стійкість і власні коливання пологих панелей при дії тиску (2016)
Nguyen Anh Tuan - The application of jet grouting technology to reduce ground deformation of construction the metro line in Ho Chi Minh city, Tran Duc Chinh, Nguyen Thanh Dat (2016)
Ворона Ю. В. - Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основи, Щербій В. І. (2016)
Солодей І. І. - Визначення навантажень від масиву грунтових сипучих порід при проектуванні підземних споруд, Затилюк Г. А. (2016)
Лук’янченко О. О. - Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуара, Ворона Ю. В., Костіна О. В., Геращенко О. В. (2016)
Гайдайчук В. В. - Ефективність і проблеми моніторингу великорозмірних будівельних споруд, Котенко К. Е. (2016)
Максим’юк Ю. В. - Постановка задачі про вплив геометричної нелінійності на несучу здатність і закритичну поведінку тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тіл (2016)
Пискунов С. О. - Постановка двовимірних задач деформування і континуального руйнування в неоднорідному температурному полі, Валер В. В. (2016)
Мицюк С. В. - Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях, Остапенко Р. М., Чернявський Д. О. (2016)
Мицюк С. В. - Особливості розрахунку пальових опор морських стаціонарних платформ на сейсмічні впливи, Остапенко Р. М., Кузьмін Б. В. (2016)
Тронько Н. Д. - Актуальные аспекты инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом, Караченцев Ю. И., Соколова Л. К., Кравчун Н. А. (2016)
Алтуніна Н. В. - Динаміка ехокардіографічних показників на тлі застосування альфа-ліпоєвої кислоти та цинку сульфату у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2-го типу, Лизогуб В. Г (2016)
Атанова Я. О. - Вплив цукрового діабету 2-го типу, віку та тривалості постменопаузи на стан кісткового ремоделювання (2016)
Яковлева Л. В. - Оценка доступности препаратов метформина и гликлазида на фармацевтическом рынке Украины, Кириченко О. Н., Лукашевич П. Ю. (2016)
Лучицький Є. В. - Рівні гонадотропних і статевих гормонів у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, в динаміці лікування, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І., Гулеватий С. В., Волинець І. П. (2016)
Зубкова С. Т. - Ремоделювання серця та судин у хворих на гіпотиреоз, асоційований з артеріальною гіпертензією, Михайленко О. Ю. (2016)
Rakov O. V. - Comparison characteristics of mercazolilum and thyrozol in treatment of patients with diffuse toxic goiter (2016)
Левчук Н. І. - Вплив іонів літію на стероїдогенез і рівень експресії протеїнкінази ERK у тканині кори надниркових залоз, Лукашеня О. С., Ковзун О. І., Микоша О. С. (2016)
Кундін В. Ю. - Сцинтиграфія з 99mTc-MIBI в діагностиці аденом прищитоподібних залоз, Новерко І. В., Сатир М. В. (2016)
Яроцький М. Є. - Клініко-морфологічні особливості лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку, Гичка С. Г., Дорога О. П., Яроцька І. В., Дем’яненко Л. В. (2016)
Чистякова Е. Є. - Стрес і фітоестрогенізація у неонатальний період як чинники гіпофертильності самців щурів, Величко Н. Ф., Смолєнко Н. П., Карпенко Н. О. (2016)
Тронько М. Д. - 30 років післ я аварії на Чорнобильській АЕС: огляд публікацій у журналі "Ендокринологія", Пастер І. П., Стаценко О. А., Гирявенко О. Я. (2016)
Рыбаков С. И. - Ivar Viktor Sandström – великое открытие и трагическая судьба (2016)
Ювілей Лучицького Є. В. (2016)
VII Международный медицинский форум вновь подтвердил статус главного события отрасли здравоохранения Украины! (2016)
Анонси (2016)
Title (2014)
Table of content (2014)
Gultay M. - Comparative analysis of the constitutional complaint and the constitutional appeal in Ukraine in the context of the European integration (2014)
Ovchinnikova A. - On the peculiarities of correlation between the humane science and the humanities (2014)
Yagunov D. - Morality of penal theories in the XXI century (2014)
Завальнюк В. - Юридична антропологія у формуванні правової культури сучасного українського суспільства (2014)
Bogutskyi P. - Legal research methodology of law as a system of norms: the strategy of the system approach and the concept of the legal regime (2014)
Мірошниченко М. - До проблеми критеріїв типології правових систем у сучасних умовах правових трансформацій (2014)
Barabash O. - Symbols and law: the "matrix” of approaches in processes of denotation in search of presence (2014)
Чуваков О. - Теоретичні аспекти визначення поняття "безпека” (2014)
Чміль І. - Теоретико-методологічні засади дослідження суспільних рухів (2014)
Zadorozhny O. - Annexation of the Crimean peninsula by the Russian Federation: impact on international legal order (2014)
Korynevych A. - War crimes in non-international armed conflicts: amendments to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court (2014)
Kayumova A. - Universal jurisdiction in international and domestic law: current problems related to codification and state practice (2014)
Кучик О. - Політико-правові елементи участі ОБСЄ в системі миротворчості Організації Об’єднаних Націй, Гогоша О. (2014)
Слабошпицька У. - Передумови прийняття та механізми погодження основних положень Регламенту ЄС № 650/2012 "Рим ІV" від 4 липня 2012 року (2014)
Білоусов О. - Співпраця України з міжнародними безпековими структурами в галузі інформаційної політики (2014)
Месхія О. - Трансурядові мережі та їх значення в архітектурі міжнародного співробітництва ХХІ століття (2014)
Малиновська Н. - Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин (2014)
Шквірук В. - Міжнародний тероризм як політичний феномен у сучасних умовах (2014)
Dadabayeva G. - Geopolitics and foreign politics: Kazakhstan and its neighbors in 2000-s (2014)
Майборода А. - Російсько-сербські відносини: історія та сучасність (2014)
But S. - Russian-Chinese cooperation in the military-technical sphere: preconditions, problems and consequences (2014)
Антонюк О. - Судова політика в умовах правової глобалізації (2014)
Slavina O. - Changing the symbolic matrices in systems of post-communist transit: the Ukrainian experience (2014)
Кудрявцев О. - Цифрова нерівність: особливості впровадження системи електронного урядування в сучасному полі української політики (2014)
Клименко І. - Практичні аспекти оцінювання ризиків та ефективності реалізації державних програм і проектів з електронного врядування (2014)
Недбай В. - Інтернет-блоги як феномен політичної комунікації в інформаційному середовищі (2014)
Поперечнюк В. - До проблемних питань дослідження основних засобів інтелектуалізації суспільства – інформації та знань (2014)
Гаврилюк Д. - Характеристики феномена абсентеїзму в Україні в контексті політичних та електоральних ризиків (за результатами парламентських виборів 2014 р.) (2014)
Меленцова Г. - Особливості використання політичних технологій електорального процесу під час позачергових парламентських виборів 2014 р. в Україні (2014)
Maslov Y. - Overview of the changing nature of parliaments in Central and Eastern Europe (2014)
Koltsov V. - Evolution of presidential power in the new independent states of former USSR (2014)
Прошин Д. - В "сірій зоні": насильство, ненасильство та їх сполучення в політичних протестах (2014)
Хомин І. - Детермінанти міжпартійних взаємодій у транзитних суспільствах (2014)
Сухова Х. - Держава та формування громадської думки: на прикладі політики євроінтеграції (2014)
Pasiczny R. - Ukraińska cerkiew Grecko-katolicka oraz zagadnienia ochrony socjalnej w warunkach transformacji społeczeństwa ukraińskiego (2014)
Дробуш І. - Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування: теоретико-правові засади (2014)
Zeinalov I. - Modern agrarian policy of the state in the context of Russian reforms, Rytchenko A. (2014)
Жаровська Г. - "Мафіозна держава" та її ознаки (2014)
Тєлькінєна Т. - З історії лобіювання громадських інтересів гласними Катеринославського губернського земського зібрання (1870-і-1880-і рр.) (2014)
Юнін О. - Історичні передумови виникнення та розвитку жандармерії (2014)
Дудченко О. - Еволюція правового статусу Ради Народних Комісарів УСРР у 1920-х рр. (2014)
Grytsai I. - Legal regulation of non-government organizations activity in Ukraine: problems and ways to improve (2014)
Галюк Р. - Поліструктурність українського права (2014)
Богашов О. - Конституційне регулювання порядку висунення кандидатів у народні депутати України політичними партіями: пошуки оптимальних механізмів (2014)
Чумак С. - Механізм вчинення злочинів, пов’язаних з фальсифікацією результатів виборів (2014)
Чернега Р. - Проблема соціального захисту жінок в умовах дії Закону України "Про очищення влади" (2014)
Орзіх В. - Реформи в організації і діяльності нотаріату України в умовах євроінтеграційного курсу, Шевченко В., Орзіх Ю. (2014)
Качура О. - Основні критерії класифікації адміністративних процедур державної реєстрації (2014)
Farynnyk V. - A summons by an investigator, prosecutor, a subpoena and bringing to court: procedural issues of an application and the ways of their solution (2014)
Ennan R. - Rights to the results of intellectual activities (exclusive rights): general characteristics and legal nature (2014)
Суббот А. - Погашення податкового боргу неплатоспроможним об’єктом господарювання вУкраїні (2014)
Мякота Є. - Теоретичний аналіз сутності легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Кодинець А. - Правове регулювання інформаційних відносин в умовах громадянського суспільства: співвідношення приватноправового та публічного підходів (2014)
Бобрик В. - Перспективи впровадження процедури спрощеного розгляду в цивільному та господарському процесах України як спосіб їх оптимізації (2014)
Давидова Н. - Правовий статус вищого навчального закладу як суб’єкта цивільного права (2014)
Гетьманцева Н. - Нормативність як основна властивість принципів правового регулювання трудових відносин (2014)
Юркевич Ю. - Окремі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України (2014)
Квіт Н. - Особливості цивільно-правової відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні, Тур О. (2014)
Крупко Я. - Взаємозв’язок принципів ефективності та справедливості під час розподілу коштів між ланками бюджетної системи (2014)
Коломієць Ю. - Культура судового процесу під час розгляду цивільних справ судом першої інстанції (2014)
Кобецька Н. - Комплексний характер правового регулювання використання природних ресурсів (2014)
Братель С. - Державна політика щодо розвитку правоохоронної сфери (2014)
Чекавська Я. - Впровадження систем інтегрованого екологічного управління за басейновим принципом: нормативно-правові засади (2014)
Галунько В. - Корупція як соціальне явище: адміністративно правові чинники на прикладі слідчих органів (2014)
Артюх О. - Криміналістичний аналіз протидії законній господарській діяльності (2014)
Удовенко Ж. - Правове забезпечення охорони прав і свобод людини у кримінальному провадженні України (2014)
Сичевський В. - Швидкість та оперативність: вимоги до сучасного кримінального провадження в Україні (2014)
Ковальчук С. - Класифікація речових доказів за їх зв’язком з подією кримінального правопорушення (2014)
Албул С. - Інформаційно-прогностична сутність розвідувальної функції в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Несвітайло І. - Моделювання обставин вчинення вбивств на замовлення (2014)
Льовочкіна М. - Характеристика організованих злочинних груп, які займаються незаконним заволодінням автотранспортними засобами (2014)
Ситник Н. С. - Сучасний стан розвитку підприємництва в державному секторі економіки, Старух А. І. (2016)
Кононова І. В. - Методичний підхід до моніторингу чинників середовища соціально-економічної системи (2016)
Бочарова Ю. Г. - Стала конкурентоспроможність країн: сутність та основні детермінанти (2016)
Думікян М. М. - Модель стратегічно-орієнтованого формування структури ресурсів ТНК на світовому ринку телекомунікаційних послуг (2016)
Горбань В. Б. - Аналіз паливно-енергетичної самодостатності міст України в контексті сталого економічного розвитку (2016)
Криницька О. О. - Концептуальні принципи національної безпеки формування ринку земель в Україні (2016)
Ляховець О. О. - Підприємництво як складова інституціонального середовища модернізації (2016)
Поздняков К. К. - Перспективные тенденции развития рынка слияний и поглощений в банковском секторе России, Воронов С. А. (2016)
Сидорченко Т. Ф. - Особливості формування земельно-майнового комплексу держави (2016)
Слободянюк Н. О. - Механізми реалізації інвестиційних стратегій розвитку галузей промисловості України (2016)
Швайдак В. М. - Реалізація кластерного підходу в державній інноваційно-інвестиційній політиці (2016)
Седікова І. О. - Формування концепції розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції, Бондар В. А. (2016)
Безугла Ю. Є. - Методичний інструментарій управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства, Сластяникова А. І. (2016)
Водяник М. О. - Сучасні тенденції розвитку реклами як базового інструменту маркетингових комунікацій (2016)
Волошина О. А. - Стан і тенденції розвитку інвестиційної сфери в Україні, Миргородська А. О. (2016)
Дериколенко О. М. - Організаційно-економічні основи венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств (2016)
Скляр А. В. - Управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: теоретико-методичні аспекти організації системи, Занора В. О. (2016)
Какодєй А. О. - Перспективи розвитку власних торговельних марок (ВТМ) у роздрібній торгівлі (2016)
Рубльов В. В. - Теоретичні основи лідерства в управлінні підприємствами (2016)
Фірсова С. Г. - Методичні підходи до оцінювання позиції бренду на вітчизняному ринку побутової хімії (2016)
Шевченко Л. О. - Диверсифікація ринків збуту шляхом освоєння ринків ЄС та світу для спиртових підприємств (2016)
Кирлик Н. Ю. - Європейський досвід розвитку транспортно-логістичних центрів (2016)
Приходченко Т. А. - Управління збалансованим розвитком регіону (2016)
Бондаренко А. І. - Практичні аспекти ціноутворення банківських роздрібних вкладів з урахуванням ризиків (2016)
Борисенко Д. С. - Проблеми та перспективи іпотечного кредитування суб'єктів господарювання в сільській місцевості в Україні, Кушнір С. О. (2016)
Винниченко Н. В. - Проблеми формування категоріально-понятійного апарату за оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах децентралізації (2016)
Зайцев О. В. - Монетарна інфляція та її зв’язок з індексом цін у будівельній галузі Україні (2016)
Льон І. М. - Сутність процесу монетизації та його роль у забезпеченні розвитку економіки (2016)
Коніна М. О. - Роль митного контролю в забезпеченні фіскальної функції митних органів, Науменко О. Д. (2016)
Нечипоренко А. В. - Організація міжбюджетних відносин у контексті розвитку місцевого самоврядування (2016)
Нєізвєстна О. В. - Проблеми капіталізації банківської системи України та рекомендації щодо їх вирішення, Верич Г. О. (2016)
Лабунська С. В. - Підходи до ідентифікації та оцінки витрат та активів у ході інноваційної діяльності підприємств (2016)
Абасов В. А. - Використання результатів внутрішнього аудиту в процесі аудиту ефективності (2016)
Крупельницька І. Г. - Проблеми організації контролю та аудиту інвестиційних ресурсів, Сегеда С. А. (2016)
Кручак Л. В. - Методика аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством (2016)
Лебедик Г. В. - Стан та перспективи організації безготівкових розрахунків в Україні, Максютенко Н. О., Яценко В. В. (2016)
Мулінська Г. В. - Особливості формування собівартості нафтопродуктів у обліку витрат операційної діяльності торговельних підприємств (2016)
Письменна М. С. - Контроль дотримання принципів державних закупівель (2016)
Прядка Н. М. - Організація облікової інформації стосовно нефінансових активів для їх відображення у звітності (2016)
Бойко Є. О. - Публічне адміністрування туристичного бізнесу регіону на засадах сталого розвитку, Левенець Ю. А. (2016)
Галинська Ю. В. - Особливості, характер і трансформаційна динаміка розвитку рентної політики в Україні (2016)
Затуливітер Ю. С. - Методика формування екологічних витрат та відображення в системі національних рахунків (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Ефективність діяльності банків: економічна сутність та методи оцінювання, Кубай Р. Ю., Мажаров Д. В. (2016)
Дзюбановська Н. В. - Щодо питання вимірювання міжнародної торгівлі країн: основні методи і прийоми (2016)
Норік Л. О. - Моделювання цілісної структури господарського комплексу національної економіки за показником ВВП на душу населення, Григоренко А. А. (2016)
Доценко В. О. - Правове регулювання діяльності громадських об'єднань у Російській імперії у XIX-на початку XX ст., Лощихін О. М. (2015)
Ермакова А. С. - Влияние религиозных норм на социально-правовые факторы общества (2015)
Райнін І. Л. - Про регіональну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 2016-2017 роки (2015)
Андрєєва О. Б. - Зміст та значення адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Пономарьов С. П. - Шляхи та напрямки ефективного реформування сектора безпеки в Україні (2015)
Байрактар В. Д. - До проблем правового регулювання діяльності адміністративних комісій (2015)
Романенко В. М. - Особливості соціального забезпечення поліцейських (2015)
Качинська М. О. - Значення та основні положення Першого Литовського Статуту (Старого Статуту) 1529 року (2015)
Білодід І. М. - Структура правоохоронної системи України (2015)
Христинченко Н. П. - Значення прогнозування у правовому регулюванні наукової діяльності в Україні (2015)
Квасневська Н. Д. - Мета функціонування судової системи України (2015)
Кудерська Н. І. - Нематеріальна культурна спадщина: історико-правовий огляд (2015)
Кобзєва Т. А. - Класифікація суб'єктів управління фінансовою системою України (2015)
Драгомирецька Л. С. - Організаційно-правові діяльності ради прокурорів України (2015)
Дмитрієв А. А. - Питання протидії організованій злочинності в сфері економіки оперативними підрозділами національної поліції України (2015)
Безкоровайний Б. В. - До питання видів криміналістичної ідентифікації (2015)
Шувальська Л. Р. - Деякі проблеми використання судом присяжних результатів психофізіологічних досліджень у кримінальному провадженні (2015)
Денисенко Г. В. - Окремі аспекти інституту громадського обвинувача відповідно до законопроекту №1165 "Щодо посилення ролі громадянського суспільства в бородьбі з корупційними злочинами", та необхідність його встановлення у чинному законодавстві України (2015)
Олашин М. М. - Евтаназія: умисне вбивство чи акт милосердя? (2015)
Ковальчук С. О. - Процесуальне оформлення передачі стороною обвинувачення речових доказів на зберігання та відповідальне зберігання (2015)
Єдокіменко С. В. - Сутність спеціальних знань у криміналістиці та кримінальному провадженні в умовах реформування (2015)
Лосич Т. С. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (2015)
Нечипоренко О. С. - Ще раз про визначення суспільного небезпечного діяння злочину, передбаченого ст. 252 КК України (2015)
Рубцов В. В. - Аналіз санкцій статей Кримінального Кодексу України, що передбачують відповідальність за порушення, вчинені в ході експертної діяльності (2015)
Юхно М. О. - Окремі аспекти удосконалення процесуального механізму захисту учасників кримінального провадження (2015)
Черновський О. К. - Процесуальні та психологічні особливості розгляду кримінальних проваджень судом присяжних, Федіна А. В. (2015)
Мамедли С. - О понятии "несовершеннолетние" и защите их прав в гражданском судопроизводстве Азербайджанской Республики (2015)
Пахомов В. В. - Удосконалення системи моніторингу земель як елементу контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні (2015)
Триньова Я. О. - Аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо закінчення життя (2015)
Бернюков А. М. - Юридична герменевтика XX століття: основні здобутки та прорахунки (2015)
Дорогань Н. О. - Вплив складу сировинної суміші на характеристики портландцементного клінкеру, Голоюх І. А., Черняк Л. П. (2014)
Каховський М. Ю. - Порошковий самозахисний дріт для підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т (2014)
Муха А. А. - Беспроводные микропроцессорные системы для железнодорожных переездов серии "Благовест" (2014)
Одарченко А. Н. - Влияние операций предварительной технологической обработки на качество замороженных овощных смесей, Сергиенко А. А., Соколова Е. Б. (2014)
Авраменко О. О. - Механізм формування та реалізації грошово-кредитної політики як чинника забезпечення економічної безпеки (2014)
Аркатова Ю. В. - Оцінка системи трансфертного ціноутворення в Україні (2014)
Ачилов Б. Д. - Концепція маркетингового ціноутворення підприємства оздоровчих послуг (2014)
Балог О. Г. - Система регулювання соціально-економічним розвитком регіону: термінологічний аспект, Петрова В. Ф. (2014)
Бондар Н. М. - Вдосконалення методики обчислення концесійних платежів за концесійними угодами на будівництво та експлуатацію нових об’єктів транспортної інфраструктури (2014)
Волохата В. Є. - Реорганізація та реструктуризація банків в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, Пащенко Ю. П. (2014)
Воронцов М. В. - Основные тенденции прямого инвестирования российских компаний за рубежом в 2012-2013 годах, Сидоренко Т. В. (2014)
Григораш Т. Ф. - Формування джерел фінансових ресурсів підприємства та управління ними, Губенко Я. Я., Панич К. В. (2014)
Емельянова И. А. - Технико-экономическое обоснование использования высокочастотного режима центрифугирования при изготовлении стоек железобетонных опор, Лебедев П. Н., Смачило В. В. (2014)
Куць Т. В. - Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства України (2014)
Лозинська І. В. - Аналіз впливу рівня годівлі на продуктивність молочного стада в сільськогосподарських підприємствах Сумської області (2014)
Луцик І. Б. - Теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємств (2014)
Магурчак Т. П. - Фінансовий контроль як функція системи управління (2014)
Makarehuk O. G. - Sustainable development of agriculture in the context of providing food security of country (2014)
Михальчинець Г. Т. - Оподаткування малого бізнесу як напрям розвитку підприємництва в Україні (2014)
Мошенська А. В. - Дослідження інтервалів граничних знижок для встановлення ціни просування бренду (2014)
Надобних О. О. - Якість продукції як один з найважливіших критеріїв підвищення конкурентоспроможності підприємства, Богацька Н. М. (2014)
Папп В. В. - Фінансовий контролінг як основа ефективного управління фінансами підприємства, Бошота Н. В. (2014)
Свірідова С. С. - Оцінка факторів впливу на рентабельність підприємства, Пожар О. О. (2014)
Світлична В. Ю. - Інформаційна безпека: сутність та порядок реалізації (2014)
Світлична Т. І. - Теоретичні аспекти бізнес-адміністрування та його зв'язку із управлінням ризиками діяльності підприємств (2014)
Семчук Ж. В. - Методика оцінки трудового потенціалу підприємства (2014)
Фраймовіч Д. Ю. - Формування сучасної системи управління інноваційним відтворенням економіки мезо-рівня – база для здійснення модернізації, Морозова О. В., Гундорова М. О. (2014)
Чухліб А. В. - Статистичний аналіз урожайності льоноволокна в Україні (2014)
Шкодіна І. В. - Особливості управління валютним курсом в Україні на сучасному етапі, Стрельник О. В. (2014)
Шубіна С. В. - Systematic approach to strategic analysis of costs, revenues and financial performance of a company, Меркулова В. І. (2014)
Райхерт К. В. - О понятии "системный суперпараметр" (2014)
Сепетий Д. П. - Діалектичний матеріалізм як нерозв’язання психофізичної проблеми (2014)
Aristova N. A. - Women writers in contemporary American literature (2014)
Жорнокуй У. В. - Багатовекторність концепту смерті у романі "Крадійка книжок" Маркуса Зусака (2014)
Ivanova O. V. - Key tasks and prospects of terminography (2014)
Полиця Т. Д. - Ядерна зона фразеологічного поля концепту "думка" (2014)
Адерейко Т. В. - Особливості адміністративних стягнень в Україні, сучасний стан і перспективи (2014)
Добкіна К. Р. - Особливості правового статусу виробничих кооперативів, як суб’єкта господарювання, Перерва Т. О. (2014)
Желіховська Ю. В. - Історія виникнення та розвитку нотаріату в Україні (2014)
Керноз Н. Є. - Проблемність законодавчого врегулювання підсудності та її видів у національному судочинстві, Берднік І. В. (2014)
Чубенко А. Г. - Нікчемність заповіту та визнання заповіту недійсним: цивільно-правові аспекти, Леськів С. Р. (2014)
Гончаренко О. В. - Особливості педагогічної діяльності форматорів у системі підвищення кваліфікації державних службовців Франції (2014)
Кузнєцова Н. Ю. - Розвиток вмінь усного монологічного мовлення студентів немовних вузів на основі професійно-спрямованих текстів(на прикладі англійської мови) (2014)
Мекшун А. Д. - Характеристика основних підходів до сутності поняття "соціальний працівник" в процесі професійної підготовки фахівців даної сфери (з врахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду) (2014)
Новгородський Р. Г. - Колектив як фактор соціалізації особистості в Україні в 20-х роках ХХ століття (2014)
Олексів Г. Д. - Характеристика компетентністного підходу у навчальному процесі європейських університетів, Шийка О. І. (2014)
Осова О. О. - Розумове виховання студентів – майбутніх учителів засобами іноземної мови (2014)
Пахомов Р. І. - Проблеми і особливості освітнього процесу при підвищенні кваліфікації посадових осіб з питань охорони праці, Дяченко Є. В., Куц В. А., Падалка А. І. (2014)
Цапко А. М. - Вимоги до здобувачів магістерського ступеня в університетах України другої половини ХІХ століття (2014)
Якимчук М. Ю. - Аспекти дослідження проблеми творчих здібностей лінгвістично обдарованих старшокласників гімназії, Козяр М. М. (2014)
Бабай О. Н. - Экспериментальное изучение влияния яичного фосфатидилхолина, модифицированного методом липосомальной технологии, на морфометрические показатели состояния тканей пародонта при эндотоксин-индуцированном пародонтите (2014)
Завгородняя Н. Г. - Анализ результатов комплексного лечения пролиферативных формдиабетической ретинопатии, Михальчик С. В., Михальчик Т. С. (2014)
Клітинська О. В. - Сучасні погляди на вплив окремих представників мікрофлори на розвиток стоматологічних захворювань та уражень шлунково-кишкового тракту, Мочалов Ю. О., Пупена Н. В. (2014)
Ришковська Н. О. - Порівняльний аналіз динаміки суїцидальних спроб, Ришковський В. О. (2014)
Балинська М. В. - Емоційні бар’єри та емпатія в процесі міжособистісного спілкування підлітків з різного соціального оточення (2014)
Мамедова О. О. - Проблема реализации концепции устойчивого развития в системе "природа – общество – техносфера", Гринь С. А., Шестопалов А. В. (2014)
Скорик Т. В. - Соціальна адаптація людей літнього віку після виходу на пенсію (2014)
Кудіна О. А. - Комунікаційна політика в умовах політичної кризи: антикризові заходи та особливості їх застосування (2014)
Іванова А. Є. - Процес адаптації студентів першого курсу Луцького НТУ до навантажень з дисципліни "Фізичне виховання", Ковальчук Н. М. (2014)
Файдевич В. В. - Формування позитивного ставлення дітей до фізичної культури у родині (2014)
Корнієнко В. Р. - Позитивний та негативний вплив масової культури на український шоу-бізнес (2014)
Жданкин А. Е. - Структурно-функциональная характеристика ганглиозидов, Ушакова Г. А. (2014)
Орел К. В. - Рівень особистісної та ситуативної тривожності студентів з різним типом вищої нервової діяльності у стресових ситуаціях, Дрегваль І. В. (2014)
Акімов О. Є. - Вплив різних карбонових сорбентів на функціонування циклу оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка щурів за умов поєднаної нітратно-фторидної інтоксикації, Костенко В. О. (2017)
Баскевич О. В. - Типові порушення організації мембрани еритроцитів при фізичному навантаженні різної інтенсивності в процесі розвитку загальної витривалості організму, Попель С. Л., Газ Ю. Р., Собєтов Б. Г. (2017)
Бондаренко О. В. - Формирование биопленок микроорганизмами при пирсинге ушных раковин, Мишина М. М., Ященко М. И., Демина Е. В. (2017)
Бугаевский К. А. - Особенности менструального цикла и ряда репродуктивных показателей у спортсменок, занимающихся тхэквондо, Михальченко М. В. (2017)
Грузинський О. В. - Морфологічні зміни печінки та жовчного міхура кролів при інфікуванні helicobacter pylori (2017)
Дєєва Ю. В. - Використання методу коротколатентних викликаних потенціалів в діагностиці експериментальної приглухуватості судинного ґенезу, Васильєв О. В., Небор І. Я. (2017)
Макаренко А. Н. - Сравнительная характеристика системной нейроглиальной организации образований головного мозга млекопитающих, Ковтун А. Н., Петров Ф. И. (2017)
Мельник А. В. - Вплив поліфенольних сполук на метаболізм сірковмісних амінокислот та гідроген сульфіду в печінці у самців та самок щурів за умов гіпергомоцистеїнемії, Заічко Н. В. (2017)
Панасюк Я. В. - Гістоморфологічна оцінка структурних компонентів кістки у щурів із скелетною травмою при корекції наночастинками (2017)
Самура І. Б. - Токолітична активність 8-заміщених 7-β-гідрокси-γ-(2´-метилфенілокси) пропілксантину, Григор’єва Л. В., Романенко М. І. (2017)
Стародубська О. О. - Ефективність використання карбацетаму для відновлення когнітивних порушень при експериментальній черепно-мозковій травмі (2017)
Степанський Д. О. - Вивчення взаємодії аутоштамів аерококів з умовно-патогенними мікроорганізмами in vitro, Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. (2017)
Фаустова М. О. - Протистрептококова активність антибіотиків і антисептиків, Назарчук О. А., Ананьєва М. М. (2017)
Филенко Б. Н. - Клинико-морфологические прогностические критерии высокодифференцированного плоскоклеточного рака легкого центральной локализации, Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2017)
Zhukova T. O. - Therapeutic effect of improved chemoradiotherapy in patients with locally spread squamous cell carcinoma of pharynx and pharyngolarynx, Vasko L. N., Nestulya K. I. (2017)
Бабінчук О. В. - Особливості матково-плацентарної гемодинаміки і плодово-плацентарного артеріального кровотоку у жінок із багатоплідною вагітністю (2017)
Байбаков В. М. - Спосіб лапароскопічної корекції неускладнених пахвинних гриж у дітей (2017)
Безкоровайна І. М. - Вплив комп’ютерного навантаження на зміни якісного складу сльози, Наконечний Д. О. (2017)
Богуславська Н. Ю. - Особливості прогнозування розвитку ускладнень вагітності і пологів у жінок із пролонгованою вагітністю (2017)
Бондарь В. Г. - Обзор возможностей химиотерапии рака желудка, Гасми Мохамед Мехди (2017)
Борзова-Коссе С. І. - Модель прогнозу дилатації лівих порожнин серця після перенесеного інфаркту міокарда протягом 6-місячного терміну спостереження за наявності супутнього ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2017)
Губина-Вакулик Г. И. - Патогенетическая терапия акне и патоморфологические аспекты изменений кожи в процессе саногенеза, Бронова И. М. (2017)
Гасанов Ю. Ч. - Вплив поліморфізму гена ізоферменту системи цитохрому р450 2d6*4 на ефективність метопролола сукцинату у лікуванні пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на фоні ожиріння (2017)
Герасименко Л. О. - Предиктори формування психосоціальної дезадаптації у жінок з сомато-вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи, Ісаков Р. І., Гринь К. В. (2017)
Гопко О. Ф. - Вплив комбінованої інгаляційної терапії на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з тривожними розладами, Приходько Н. П., Криворучко І. Г. (2017)
Доценко С. Я. - Патогенетичні механізми порушення жорсткості легеневої артерії при поєднаному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень з гіпертонічною хворобою, Яценко О. В. (2017)
Ждан В. М. - Оцінка динаміки клініко-лабораторних показників у лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з остеоартритом, Хайменова Г. С., Іваницький І. В., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2017)
Назаревич М. Р. - Ретроспективне вивчення особливостей пошкоджень кісток середньої зони обличчя у стаціонарних хворих та застосованих підходів до їх лікування (2017)
Потяженко М. М. - Оптимізація лікування коморбідної патології - ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку, Іщейкін К. Є., Настрога Т. В., Люлька Н. О., Кітура О. Є. (2017)
Науменко О. М. - Поширеність порушення функції внутрішнього вуха під час сприйняття звуків у діапазоні високих частот у хворих з автоімунним тиреоїдитом у стадії еутиреозу в залежності від статі, Дєєва Ю. В., Тарасенко М. В., Кобиляк Н. М. (2017)
Овчаренко Л. К. - Вплив естрогенів на клініку мікроваскулярної стенокардії у жінок, Циганенко І. В. (2017)
Некрасова Н. О. - Оцінка спондилогенного чинника у хворих молодого віку з порушеннями кровообігу в вертебро-базилярному басейні (2017)
Павловська М. О. - Психологічні особливості жінок із лейоміомою матки (2017)
Панченко М. С. - Когнітивно-біхевіоральна корекція кардіоваскулярного ризику: оцінка ефективності у пацієнтів з реакціями психічної дезадаптації та соматогенним астенічним симптомокомплексом (2017)
Пилипенко Н. О. - Порушення у системі пол - аоз у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів та пневмоконіози професійного генезу (2017)
Подлєсний В. І. - Тактика застосування методу "відкритого живота" при лікуванні перитоніту, Лавренко Д. О., Лисенко Р. Б. (2017)
Радченко В. О. - Біохімічні маркери стану паравертебральних м’язів у хворих на грижі та стенози поперекового відділу хребта, Скіданов А. Г., Морозенко Д. В., Перфільєв О. В., Піонтковський В. К. (2017)
Скрипніков А. М. - Особливості терапевтичної відповіді у хворих на параноїдну форму шизофренії, поєднану з вживанням канабіноїдів, Кидонь П. В. (2017)
Стебловська І. С. - Вплив змін цитокінового профілю внутрішньоочної рідини на стан сітківки після факоемульсифікації катаракти (2017)
Страшко Є. Ю. - Реабілітація дітей, хворих на дцп, шляхом впливу на руховий стереотип (2017)
Сипало А. О. - Роль сортиліну у формуванні різних типів дисліпідемій у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Кравчун П. Г., Кадикова О. І. (2017)
Танцура Л. Н. - Роль фармакогенетического тестирования в преодолении фармакорезистентности эпилепсий, Коляда А. К., Пилипец Е. Ю., Третьяков Д. В., Танцура Е. А. (2017)
Тесленко Ю. В. - Мультиморбідність як інтегральний фактор ризику та прогресування артеріальної гіпертензії у хворих зі стабільною стенокардією напруги, поєднаною з остеоартрозом та ожирінням (2017)
Ткаченко Р. П. - Клініко-морфологічні особливості папілярної мікрокарциноми щитоподібної залози на фоні проліферативно-гіперпластичних процесів та вузлової тиреопатології, Головко А. С., Курик О. Г., Губар А. С. (2017)
Філіппова О. Ю. - Стан фіброзування печінки у хворих на неалкогольний стеатоз та стеатогепатит з коморбідним ожирінням і патологією біліарного тракту (2017)
Фролова Т. В. - Особливості зміни показників про- і протизапальних цитокінів у дітей різним рівнем фізичного розвитку, хворих на негоспітальну пневмонію на тлі лікування, Охапкіна О. В., Бородiна О. С. (2017)
Шипко А. Ф. - Прикладні соціально-медичні аспекти здоров`язберігаючого управління та регіональні програми здоров`язбереження в структурно-функціональній моделі медичної допомоги хворим на бронхолегеву дисплазію (2017)
Шкорботун Я. В. - Рентген-анатомічні особливості медіальної стінки та альвеолярної бухти верхньощелепного синуса у пацієнтів після субантральної аугментації кістки (2017)
Шмуліч О. В. - Основні біохімічні показники обміну вуглеводів у дітей, хворих на атопічну патологію (2017)
Безвушко Е. В. - Стан твердих тканин зубів у дітей міста Луцька, Лагода Л. С. (2017)
Веретільник А. В. - Морфо-рентгенологічна характеристика неврогенного дохоспастичного сіалоаденіту за даними сіалографії, Рибалов О. В., Веретільник В. О. (2017)
Короленко І. А. - Особливості клінічних проявів сіалоаденіту у хворих на цукровий діабет іі типу, Рибалов О. В. (2017)
Лунькова Ю. С. - Результати оцінки якості життя пацієнтів в динаміці ортопедичного лікування при вивихах менісків скронево-нижньощелепного суглоба, Березій М. В., Новіков В. М. (2017)
Новиков В. М. - Асимметрия размеров и форм суставных головок - одна из причин компрессионно-дислокационной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, Рыбалов О. В., Яценко О. И., Яценко П. И. (2017)
Олекшій П. В. - Рівень секреторного iga в ротовій рідині після дентальної імплантації із застосуванням магнітотерапії, Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Горицький В. М. (2017)
Савєльєва Н. М. - Визначення стану мікробіоценозу пародонтальних кишень хворих на генералізований пародонтит на тлі гельмінтозів під впливом комплексної терапії (2017)
Смоляр Н. І. - Взаємозв'язок аномалій прикусу з фізичним розвитком дітей, Міськів А. Л., Гутор Т. Г. (2017)
Ткаченко П. І - Вплив травматичного пошкодження щелепно-лицевої ділянки у дітей на якісні властивості ротової рідини, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Попело Ю. В. (2017)
Ткаченко П. І. - Прояви стресорної реакції у дітей при травматичному пошкодженні щелепно-лицевої ділянки, Доброскок В. О., Білоконь С. О., Гоголь А. М., Попело Ю. В. (2017)
Удод А. А. - Структурно-функциональная кислотоустойчивость и роль её компонентов в обеспечении кариесрезистентности эмали зубов, Воронина А. С. (2017)
Асламова М. В. - Формування морального обличчя майбутнього медичного працівника в процесі професійної підготовки (2017)
Бекус І. Р. - Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі, Кирилів М. В., Демид А. Є., Криницька І. Я., Бойко Л. А. (2017)
Біланов О. С. - Формування філософсько-правових знань майбутніх лікарів шляхом використання інформаційних технологій, Зінченко Н. О. (2017)
Головкова Т. А. - Психогігієнічні заходи оптимізації умов навчання, Онул Н. М. (2017)
Лур'є К. І. - Сучасні біоетичні аспекти і міжнародне право (2017)
Мінько Л. Ю. - Дистанційне навчання у післядипломній освіті лікарів-інтернів (2017)
Науменко Л. Ю. - Питання реабілітації учасників АТО в практиці лікаря загальної практики, Борисова І. С., Березовський В. М. (2017)
Науменко Л. Ю. - Особливості етичного спілкування та деонтологічної поведінки з людьми з інвалідністю в практиці лікаря медико-соціальної експертної коміссії, Борисова І. С., Березовський В. М., Концур В. М., Крутікова Н. Ю., Гузенко Б. В. (2017)
Сакал А. А. - Случай муковисцидоза в практике врача-патологоанатома, Товажнянская В. Д., Титов Е. В., Долгая О. В. (2017)
Важнича О. М. - Клінічне застосування наночастинок оксидів заліза, Дев’яткіна Т. О., Дев’яткіна Н. М. (2017)
Дельва М. Ю. - Сучасні принципи немедикаментозної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу (2017)
Домбровська Н. С. - Прозапальний цитокін α фактор некрозу пухлин альфа та його значення в розвитку цукрового діабету 2 типу (2017)
Кузнєцов В. Г. - Гормональна регуляція лактації та гіпогалактія, Макаренко О. М. (2017)
Микитюк О. Ю. - Нанотехнології в медичній діагностиці, Микитюк О. П. (2017)
Галушка З. І. - Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку (2017)
Єлісєєва Л. В. - Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду (2017)
Кривий В. І. - Сутність та основні теоретичні блоки поведінкових фінансів (2017)
Семенець Ю. О. - Місце вищої освіти в дослідженнях провідних західних економістів ХХ ст. (2017)
Соболєва М. В. - Застосування нецінових методів конкуренції на галузевих ринках України (2017)
Шевченко О. М. - Роль та функції венчурного капіталу в умовах формування економіки інвестиційно-інноваційного типу, Шевченко О. О. (2017)
Бестужева С. В. - Методичні засади оцінки ефективності державного регулювання міжнародної економічної діяльності підприємств (2017)
Богма О. С. - Бюджетні конфлікти в забезпеченні бюджетної безпеки України (2017)
Васіна А. Ю. - Реалізація державної структурної політики та структурної політики регіонів на засадах синергії (2017)
Васюник Т. І. - Роль фінансових ресурсів у відтворенні основного капіталу (2017)
Дяченко Ю. А. - Сучасний стан та особливості функціонування світового біржового ринку (2017)
Крисюк Л. М. - Вплив асиметрії інформації на ринок підприємств транспортних послуг, Москвіченко І. М., Стаднік В. Г. (2017)
Охріменко А. Г. - Імперативи розвитку національної туристичної системи (2017)
Паризький І. В. - Державна стратегія і тактика забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Удовенко А. О. - Обґрунтування умов застосування спрощеної моделі аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів (2017)
Георгіаді Н. Г. - Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України, Лучко Г. Й., Русин-Гриник Р. Р. (2017)
Круглова О. А. - Тенденції розвитку підприємств торгівлі в Україні, Кот О. В., Лисак Г. Г. (2017)
Кузьмін О. Є. - Ризики та організаційне забезпечення процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств, Ситник Й. С. (2017)
Андрющенко І. Є. - Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України (2017)
Базалійська Н. П. - Метод експертних оцінок в дослідженні особистісних, професійних, ділових та результативних показників трудової поведінки (2017)
Давидов О. І. - Визначення вартості власного капіталу під час оцінки вартості підприємств (2017)
Коленда Н. В. - Виробнича стратегія підприємства: класифікація та види (2017)
Мандич О. В. - Стратегії забезпечення конкурентного розвитку підприємств: від моделей теорії до умов практики (2017)
Насад Н. В. - Аналіз нефінансової звітності корпоративної соціальної відповідальності компаній зв’язку (2017)
Орленко О. М. - Диверсифікація діяльності підприємства як умова зростання продуктивності праці на олійно-жирових підприємствах (2017)
Панчук А. С. - Доцільність договірної політики як основа удосконалення закупівельної логістики підприємства, Гребенюк Т. О. (2017)
Полозова Т. В. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційно-інвестиційною спроможністю підприємства (2017)
Савенко Г. Є. - Розвиток ринку продукції ягідних культур України в умовах євроінтеграції (2017)
Тимофєєв Д. В. - Техніко-економічні чинники впливу на ефективність комерціалізації інновацій, Борисюк О. Ю. (2017)
Ткаченко О. І. - Співробітництво бізнесу та освіти як фактор зменшення ризиків для підприємств транспорту, Ткаченко К. О. (2017)
Федотов А. Є. - Роль та значення діагностичної та діалогічної моделі організаційного розвитку (2017)
Хрутьба Ю. С. - Еколого-економічна гравітаційна модель доставки хлібобулочної продукції (2017)
Іжа М. - Сучасні тенденці формування концепції сталого розвитку України у контексті демократичного врядування, Львова Є. (2011)
Давтян С. - Взаємодія органів публічної влади як умова ефективного управління (2011)
Дробот І. - Державне регулювання рибальства на землях Галичини: історико-правовий аспект, Проців О. (2011)
Кірєєва Н. - Історико-порівняльний аналіз систем вищих навчальних закладів країн ЄС: досвід для України (2011)
Новак-Каляєва Л. - Деякі аспекти дослідження проблем захисту прав людини в теорії та практиці державного управління (2011)
Олійник О. - Базові поняття традиції врядування в період козаччини (2011)
Радченко О. - Інститут інформації як інфраструктурне підґрунтя комунікативної взаємодії держави та суспільства, Петровський П. (2011)
Сивак Т. - Легітимація територіальних інтересів: традиції становлення української державності (2011)
Сумська В. - Концептуальні засади інституціоналізації лобіювання (2011)
Ульянова Т. - Вплив європейського досвіду управління освітою та освітньої практики на реформування середньої освіти України: історичний аспект (2011)
Шпачук В. - Концептуальний підхід до визначення поняття стабільності банківської системи (2011)
Яковлєва Л. - Сучасна кадрова політика: концептуальні підходи (2011)
Безверхнюк Т. - Регіональна суб’єктність: підходи до визначення (2011)
Попов С. - Інноваційно-орієнтовані складові щодо впровадження програми економічних реформ, Білорусов С. (2011)
Віліжінський В. - Субсидіарний дисонанс у державному управлінні: науково-теоретичні засади (2011)
Вітман К. - Суперечності загальнонаціональної та регіональної етнополітики в Україні (2011)
Гасюк І. - Економіко-правові аспекти державного стимулювання розвитку фізичної культури та спорту в Україні (2011)
Гладович О. - Використання досвіду кадрової політики розвинутих країн світу в сучасному кадровому менеджменті державної податкової служби України (2011)
Гнєзділова С. - Кадрові органи Збройних Cил України як інструмент реалізації військово-кадрової політики держави (2011)
Гоштинар С. - Сучасні цілі державного земельного кадастру та їх науково-практична актуальність (2011)
Дарієнко А. - До питання реалізації механізмів управління пенсійним забезпеченням в Україні на сучасному етапі: практичні аспекти (2011)
Діденко О. - Роль бізнес-асоціацій в діалозі між владою і бізнесом (2011)
Збаращук О. - Державна регіональна політика: невикористані можливості для України (2011)
Кованда В. - Досвід роботи Польщі з польською полонією (2011)
Корвецький О. - Вплив кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я на доступність медичної допомоги населенню Херсонщини, Бондарева Л. (2011)
Кривачук Л. - Актуальні проблеми державного управління соціалізацією та вихованням дітей в сім’ї (2011)
Кривогуз Г. - Поняття "логістика" і його застосування при реформуванні органів управління тилом Збройних Сил України (2011)
Крутій О. - Діалог органів влади та громадськості як механізм демократизації державного управління (2011)
Логвінов В. - Створення адміністративних регламентів надання послуг на основі формалізації управлінських процесів (2011)
Мазуркевич М. - Надання електронних послуг в клієнтоорієнтованій моделі державного управління (2011)
Маркітанов В. - Договірні засади надання рекламних послуг (2011)
Марущак О. - Правова робота податкових органів (2011)
Михненко А. - Вплив глобалізаційних процесів на соціальну політику, Щур Н. (2011)
Мініч В. - Напрями активізації інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції (2011)
Овчаренко Ю. - Актуальні проблеми інтеграції України в європейські структури міжнародної безпеки та військового співробітництва (2011)
Олійченко І. - Аналіз функціонування автоматизованої системи казначейського обслуговування на регіональному рівні (2011)
Пундик М. - Передумови забезпечення ефективності публічного управління в умовах сучасних реформ (2011)
Свірська О. - Поняття "консультативний орган", "дорадчий орган" та "консультативно-дорадчий орган": їх сутність та нормативно-правова база (2011)
Синицина Н. - Адаптація випускників професійно-технічних навчальних закладів до вимог ринку праці: розвиток особистісних і професійних компетенцій (2011)
Скібчик Г. - Розмежування основних понять державної політики в галузі бібліотечної справи (2011)
Слободенюк С. - Управління збалансованим зростанням ринку фінансових послуг: фактори та механізми посткризового розвитку (2011)
Титаренко Л. - Взаємозв’язок суспільних реформ з напрямами регіональної кадрової політики (соціально-психологічний аспект (2011)
Фойгт Н. - Планування як складова державного управління охороною здоров’я: сучасні моделі і перспективи (2011)
Фролов А. - Механізм державного регулювання забезпечення продовольством населення (2011)
Шандрик В. - Ресурсне забезпечення проектів публічно-приватного партнерства в сфері житлового-комунального господарства (2011)
Шуригіна Н. - Систематизація методів державного регулювання страхового ринку (2011)
Юрчук Л. - Аналіз процесу підготовки регіональних освітніх програм (2011)
Скоропад О. - Історія виникнення та розвитку державної служби (2011)
Дробот І. - Управлінське та самоврядне начало у здійсненні стратегічного управління містом, Шуляр І. (2011)
Ліпач О. - Бюджети районних та обласних рад: особливості формування відповідно до правового статусу (2011)
Могильний С. - Інноваційні технології взаємодії територіальних громад та посадових осіб у здійсненні стратегічного менеджменту (2011)
Осадчук С. - Доходи бюджетів місцевого самоврядування у світлі нового бюджетно-податкового законодавства (2011)
Сандуленко А. - Організаційно-правові аспекти розмежування компетенції місцевого самоврядування (2011)
Саханенко С. - Закордонний досвід територіальної організації міст зі спеціальним статусом, Зайченко М. (2011)
Стрілець Ю. - Правові засади громадського контролю у місцевому самоврядуванні (2011)
Тютюнник В. - Аналіз динаміки та структури формування місцевого бюджету (на прикладі Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (2011)
Чижова С. - Проблеми управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування (2011)
Мороз В. - Фактори впливу на формування у особистості потреби до використання трудового потенціалу: гендерна диспропорція (2011)
Вихідні дані (2011)
Шемаєва Л. Г. - Підходи до оцінки взаємовпливу фінансової безпеки суб’єктів господарювання та фінансової безпеки держави, Толок П. О. (2017)
Цвігун Т. В. - Механізм управління ризиками в системі управління підприємством (2017)
Швець Ю. О. - Механізм проведення санації на промислових підприємствах у кризових умовах функціонування, Вернидуб М. Ю. (2017)
Ярмак М. Р. - Розвиток інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємства на основі бенчмаркінгу, Довгопола Ю. С. (2017)
Вершигора Ю. З. - Нерівномірність розвитку регіонів України та шляхи її подолання, Вершигора В. Г. (2017)
Кучер С. Ф. - Диверсифікація економіки приморського міста (2017)
Коростова І. О. - Показники економічної надійності підприємства з урахуванням екологічного ризику (2017)
Паляничко Н. І. - Розвиток ринку сільськогосподарських земель в системі фінансово-економічного забезпечення збалансованого землекористування (2017)
Удовенко І. О. - Сучасні проблеми прогнозування використання земель в умовах ринкового господарювання (2017)
Головченко О. М. - Розроблення комплексного показника соціально-економічної ефективності діяльності закладів культури, Степаненко О. А., Головченко М. Ф. (2017)
Волохова І. С. - Місцеві податки та збори в доходах місцевих бюджетів України: наслідки проведених реформ (2017)
Гірняк В. В. - Сучасні інструменти маркетингу в продажу банківських продуктів (2017)
Корнійчук Г. В. - Наукові та організаційно-економічні передумови розвитку фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Мордань Є. Ю. - Cучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, Закорко К. С. (2017)
Остапчук В. О. - Фінансова децентралізація в україні: поточний стан та перспективи розвитку (2017)
Татарин Н. Б. - Місцеві бюджети як основа самостійності місцевого самоврядування, Голік В. І. (2017)
Федорович І. М. - Теоретичні та практичні засади реалізації медичного страхування в Україні (2017)
Федосова В. Е. - Податкова соціальна пільга в системі податкових преференцій під час оподаткування доходів фізичних осіб (2017)
Антонюк О. Р. - Вектори теоретичних пошуків у формуванні концепції аудиторських послуг в Україні (2017)
Артюх О. В. - Елементи інституціоналізації податкового аудиту в системі незалежного фінансового контролю, Бєлінська О. В. (2017)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішнього контролю запасів на підприємстві, Сімон Г. С. (2017)
Височан О. О. - Особливості обліку запасів у небюджетних неприбуткових організаціях (2017)
Єршова Н. Ю. - Напрями розвитку стратегічного управлінського обліку в інноваційній економіці (2017)
Коба О. В. - Удосконалення облікових регістрів суб’єктів малого підприємництва, Копилець А. О., Савченко В. В. (2017)
Мултанівська Т. В. - Безперервність діяльності в аудиті фінансової звітності, Горяєва М. С. (2017)
Скрипник М. І. - Фактори побудови національної системи бухгалтерського обліку, Григоревська О. О. (2017)
Федорова І. В. - Ідентифікація нематеріальних активів як початкова стадія їх обліку: проблемні питання (2017)
Цибульник М. О. - Нормативно-правове регулювання обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2017)
Ніколаєва О. Г. - Моделювання та прогнозування попиту на інформаційні продукти, Бочко Є. А. (2017)
Окара Д. В. - Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання, Чернишев В. Г., Шинкаренко Л. В. (2017)
Проскурович О. В. - Особливості моделювання фінансового стану промислового підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2017)
Соловйов А. І. - Теоретико-методологічні особливості використання адаптивних методів та нейротехнологій для прогнозування виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Янковой В. А. - Применение CES-функции и связанных с нею производственных функций в экономических исследованиях (2017)
Gasanov S. S. - Structural transformations of the transitional economy under institutional uncertainty (2017)
Шпильова Ю. Б. - Значення екологічного імперативу для формування орієнтирів сталого розвитку суспільства, Ільїна М. В. (2017)
Конєва Т. А. - Вплив валютного курсу на економіку Японії, Кузнєцов А. В. (2017)
Крикун В. А. - Теорія поведінкової економіки в дослідженні українського банківського ринку за роки незалежності (2017)
Очеретний Д. С. - Ключові напрями розбудови в Україні ефективної моделі інноваційного підприємництва (2017)
Скоробогатова Н. Є. - Аналіз виробництва та експорту продукції сільськогосподарського машинобудування в Україні, Кузнецова А. В. (2017)
Щава Р. П. - Трансформаційні аспекти фіскальної політики ЄС в дискурсі регіональної економічної інтеграції (2017)
Юр’єва П. Б. - Просторова структура зовнішньої торгівлі товарами України (2017)
Венгер В. В. - Науково-технологічна складова інноваційних перетворень в металургійній галузі України (2017)
Гусєва І. І. - Тенденції розвитку криптовалют на ринку України, Петрова Т. О. (2017)
Прядко І. В. - Сутнісна характеристика організаційно-економічного механізму (2017)
Світовий О. М. - Удосконалення управління логістичною системою у зернопродуктовому підкомплексі АПК як фактор збільшення доданої вартості (2017)
Халатур С. М. - Інвестиційна привабливість галузі сільського господарства України з урахуванням факторів ризику (2017)
Шульга О. А. - Розвиток аграрних відносин та їх регулювання у розвинутих країнах світу в умовах постіндустріальної трансформації економічних систем (2017)
Ліпич Л. Г. - Загальні принципи профілювання структури оплати праці (2017)
Окландер М. А. - Кількісні методи оцінювання логістичних ризиків, Яшкін Д. С. (2017)
Богун Л. Ю. - Класифікація інтегрованих маркетингових комунікацій у місцях продажу, Розумей С. Б. (2017)
Бужимська К. О. - Розвиток підприємництва у сфері торгівлі (2017)
Буздиган М. О. - Класифікація факторів, що визначають ділову активність підприємства (2017)
Гайденко С. М. - Побудова алгоритму формування механізму реалізації стратегії розвитку підприємств житлово–комунального господарства (2017)
Городня Т. А. - Діагностика ринкового середовища підприємства як передумова уведення інновацій, Пилипців М. І. (2017)
Грушина А. І. - Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств галузі культури (2017)
Гудзь О. І. - Формування фінансової стратегії підприємства (2017)
Дейнега О. В. - Сучасні моделі інтеграції інформаційних потоків підприємств у ланцюгах поставок (2017)
Лисюк Т. В. - Програми лояльності споживачів як перспективний напрям інноваційної діяльності ресторанних підприємств, Терещук О. С., Пак Т. О. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського