Мирончук О. Я. - "Святість" у текстах богослужіння таїнства Священства (2017)
Gurevych R. - Blended learning and innovative technologies in training of future specialists in foreign higher education institutions, Kademiya M. (2017)
Vovk M. - Trends in folklore studies development in the research and education space at Ukrainian and foreign universities (2017)
Mozgovyi V. - The directional spectrum of pedagogical action in the context of foreign scholars’ views (2017)
Zhyzhko O. - The stimulation of students’ interest in the teaching by competency-based approach: Latin American perspective (2017)
Kankovsky I. - Comparative analysis of future cooks’ training in vocational institutions in Ukraine and abroad, Krasylnykova H., Drozich I. (2017)
Janicka-Panek T. - Selected international definitions about young students’ leisure time: theoretical and practical background in Poland (2017)
Androshchuk I. - Peculiarities of future technology teachers’ training in Poland and Great Britain, Androshchuk I. (2017)
Chychuk A. - Providing retraining and advancement training for primary/elementary school teachers at the state level in Great Britain and the USA (2017)
Lysak H. - The new approaches to organization of students’ individual work in foreign language learning in Ukraine and abroad, Martynyuk O. (2017)
Sshumskyi O. - The problem of linguistic self-education in world theory and practice (historical and pedagogical aspects (2017)
Tovkanets O. - Forming professional competency of education managers in Central European countries (2017)
Berladyn O. - The importance of British teaching experience (late 20th – early 21st century) for modern training of Ukrainian primary school teachers in rural areas (2017)
Nakonechna A. - The organization of future translators’ self-directed learning at US universities (2017)
Gryvkova O. - Implementation of gender studies results into teacher training in Germany: challenges and perspectives (2017)
Bokhonko Ye. - Foreign experience in training future engineering educators for modeling technological processes (2017)
Гуревич Р. - Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, Кадемія М. (2017)
Вовк М. - Тенденції розвитку фольклористики в науково-освітньому просторі університетів України і зарубіжжя (2017)
Мозговий В. - Динамічний спектр педагогічної дії у контексті поглядів зарубіжних дослідників (2017)
Каньковський І. - Порівняльний аналіз підготовки майбутніх кухарів у закладах професійної освіти України та за кордоном, Красильникова Г., Дрозіч І. (2017)
Андрощук І. - Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання в Польщі та Великій Британії, Андрощук І. (2017)
Товканець Г. - Формування професійної компетентності фахівців з освітнього менеджменту в центральноєвропейських країнах (2017)
Берладин О. - Вагомість ідей британського педагогічного досвіду кінця ХХ – початку ХХІ століття в модернізації професійної підготовки вчителів початкової школи сільської місцевості в Україні (2017)
Рецензія (2017)
Recenzja (2017)
Правила оформлення і подання рукописів (2017)
Дерік І. М. - До питання про типологічні лінгвістичні особливості дискурсу інтернет-повідомлень ділової тематики (на матеріалі англійської та української мов) (2015)
Куковська В. І. - Англомовна захисна промова адвоката крізь призму теорії мовленнєвих актів (2015)
Славінська М. С. - Впливові семантичні маркери соціальної та політичної реклами (2015)
Бигунова Н. А. - Интонационная дифференциация речевых актов положительной оценки (на материале англоязычного кинодискурса) (2015)
Громовая М. И. - Интернет-мем как лингвокультурема современного филологического анализа (2015)
Ладыженская С. Ю. - Вариативность вокализма в молодёжной речи (2015)
Музя Е. М. - Интонационные характеристики английской политической речи (2015)
Мюллер Ю. Э. - Портрет мигранта в русскоязычном сегменте Интернета (2015)
Олинчук В. В. - Лингвальные и экстралингвальные средства создания образа Шерлока Холмса в одноименном сериале (2015)
Чеснокова М. В. - Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий (2015)
Яковлева О. В. - Символическое значение зерна в контексте украинского и русского свадебного обряда (2015)
Pozharytska О. - Speaking like a good guy: speech carnivalisation algorithm (2015)
Білоус Ю. В. - Структурно-граматична організація фразеологічних одиниць із соматичним компонентом у німецькій мові (2015)
Мікрюкова К. О. - Семантика та стилістичні функції епітетів лексико-семантичного поля "місто"в художній прозі письменників-постмодерністів (2015)
Романенко В. О. - До питання історії появи у лінгвістиці термінів тендер, маскулінність, фемінність (2015)
Світлицька В. Р. - Характеристика продуктивності й регулярності словотвірних типів і підтипів дериватів в українських діалектах у порівнянні з літературною мовою (2015)
Семененко О. Ю. - Оператори-вимірники тематичної групи "Рухомі вмістища" із семантикою мультипліцитності в сучаному українському поетичному мовленні (2015)
Сорока Т. В. - Семантичні характеристики аксіономенів із середнім ступенем полісемії як ціннісно-зумовлених складників сучасної англійської етнолінгвокультури (2015)
Труба Г. М. - Взаємодія аспектуальності та становості в різноманітних дискурсах (2015)
Иванова В. П. - Семантические инноваты с процессуальным значением в русском и болгарском языках (2015)
Калугина Т. В. - Компоненты ономасиологического ряда, выражающего языковой смысл "цель" (2015)
Музыченко Ю. О. - Топонимы в произведениях А. С. Пушкина разных стилей о восстании под предводительством Е. Пугачёва (2015)
Мурадян И. В. - Функционирование русской антропонимной формулы в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2015)
Насакина С. В. - Эргонимы как компоненты рекламных текстов фармацевтических препаратов (2015)
Письмиченко В. Ю. - Идиолектная номинация лица в русском эпистолярном жанре (на материале писем А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова), Шумарина Т. Ф. (2015)
Степанов Е. Н. - Одесские шибболеты французского происхождения (2015)
Гороб'ввська Т. І. - Вивчення іноземними студентами українських драматичних творів та пісень (2015)
Плотницька С. В. - Використання психолінгвістичного підходу в навчанні іноземних мов студентів університету, Голубенко Л. М., Віт Н. П. (2015)
Попова О. В. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в педагогіці вищої школи (2015)
Філюк Л. М. - Українська ділова мова для іноземців: вивчення будівельної термінології (2015)
Колесник В. О. - Дослідження граматики українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу: А. О. Колесников. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка:|монографія| / Андрій Олександрович Колесников. — Ізмаїл: СМИЛ, 2015. — 676 с. (2015)
Степанов Е. Н. - Сопоставительная стилистика русского и украинского языков: монография / Басова Г. Д., Голосова Т. М., Лазебник Ю. С., Озерова Н. Г., Синица И. А., Стоян Л. М., Тупицкая А. Н.; отв. ред. Н. Г. Озерова. — Киев: ИД Дм. Вураго, 2014. — 384 с. (2015)
Титул, содержание (2017)
Ориховская К. Б. - Сравнительный анализ методов оценки изменчивости физиологических сигналов, Файнзильберг Л. С. (2017)
Житецкий Л. С. - Дискретное управление установившимися состояниями многосвязных систем на основе концепции псевдообращения, Соловчук К. Ю. (2017)
Баловсяк С. В. - Автоматическое определение уровня гауссовского шума на цифровых изображениях методом выделенных областей, Одайская Х. С. (2017)
Вовк М. И. - Информационное сопровождение исследований динамики восстановления движений после инсульта, Куцяк А. А., Лаута А. Д., Овчаренко М. А. (2017)
Швец А. В. - Модель поддержки принятия решения для прогнозирования степени восстановления военнослужащих в госпитальных условиях на основе психофизиологических данных, Ких А. Ю. (2017)
Вниманию авторов (2017)
Mukan N. - Constructivist approach in a paradigm of public school teachers’ professional development in Great Britain, Canada, the USA, Fuchyla O., Ihnatiuk H. (2017)
Pazyura N. - Foreign scholars’ theoretical approaches to using social networks as educational strategies (2017)
Movchan L. - The role of elective courses in students’ professional development: foreign experience, Zarishniak I. (2017)
Jankowska D. - Educating educators and teachers in Poland under conditions of neo-liberal culture of consumption (2017)
Milto L. - Historiographic aspects of studying the phenomenon of pedagogical mastery (analysis of Ukrainian and foreign scholars’ views) (2017)
Koval T. - Students’ literary theater as an educational innovation in the context of Ukrainian and foreign experience (2017)
Zakharchenko Yu. - Professional training of marketing specialists: foreign experience (2017)
Yakovchuk O. - Comparative analysis of Ukrainian and foreign scholars’ views on interpretation of such terms as competency, professional competency, professional competency of technicians in food technology (2017)
Korchynska N. - The role of gender policy in Turkish vet system (2017)
Feltsan I. - Development of adult education theory in Europe and in the context of Knowles’ study (2017)
Sheludko I. - The training of qualified specialists in the countries of the Black Sea region in the context of globalization education processes (2017)
Marynchenko Ye. - Innovative approaches to vocational education teachers’ training within the educational space of European countries (2017)
Oleskova H. - Dual education as the peculiarity of specialized training of nursing personnel in Germany (2017)
Коваль Т. - Студентський літературознавчий театр як освітня інновація у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду (2017)
Олеськова Г. - Дуальна освіта як особливість фахової підготовки сестринського персоналу Німеччини (2017)
Захарченко Ю. - Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців із маркетингу (2017)
Орлов В. - Рецензія на польсько-український науковий щорічник "Професійна і неперервна освіта" №1/2016, Варшава (2017)
Хомич Л. - Рецензія на польсько-український науковий щорічник "Професійна і неперервна освіта" №1/2016, Варшава (2017)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені відповідно до міжнародних вимог) (2017)
Sbruieva A. - Integration of educational and research constituents of the process of specialists’ professional training in the universities of developed countries (2015)
Nguyenvoges S. R. - Stories of transition from G. I. Joe, G. I. Jane & their classmates: using critical incident narratives to promote social integration in the first-year experience course at a community college (2015)
Kovalchuk V. - Teaching staff advanced training: European experience (2015)
Zhizhko O. - Postgraduate professional pedagogical education in Mexico (2015)
Pazyura N. - Pedagogical strategies for training future technicians in American aviation schools (2015)
Leshchenko M. - Philosophical and pedagogical principles of transnational higher education development, Avshenyuk N. (2015)
Lytovchenko I. - Origins and formation of corporate education in the USA (2015)
Komochkova O. - Strategies of higher education institutions development in Great Britain (2015)
Michalska A. - Health habits and their formation among today’s young people of school age in Poland (2015)
Sheludko I. - Experience in use of project method during technology lessons in secondary schools of the USA (2015)
Ковальчук В. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: європейський досвід (2015)
Жижко О. - Післядипломна професійно-педагогічна освіта у Мексиці (2015)
Лещенко М. - Філософсько-педагогічні засади розвитку транснаціональної вищої освіти, Авшенюк Н. (2015)
Шелудько І. - Досвід використання методу проектів на уроках "технологій" у загальноосвітніх навчальних закладах США (2015)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені) (2015)
Шустваль Н. Ф. - Липиды плазмы крови и гормональные изменения у больных коронарным атеросклерозом, Волобуева О. В., Лядова Т. И., Мищук Н. Е. (2017)
Починская М. В. - Классы пульсового артериального давления и параметры электрокардиостимуляции у пациентов на годовом этапе после имплантации, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Корж А. Н. - Новые возможности профилактики и лечения нарушений углеводного обмена: место и роль фитотерапии, Лаврова Е. В., Лобортас О. М., Панкова Е. А. (2017)
Сухонос Н. К. - Роль апоптоза при сочетанном течении хронического обструктивного заболевания легких и сахарного диабета 2-го типа (2017)
Сипало А. О. - Вплив сортиліну на вуглеводний обмін за умов коморбідності ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу (2017)
Тодуров І. М. - Регресія маси тіла хворих на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного шунтування у модифікації Hess - Marceau, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Савенко Г. Ю. (2017)
Бойко В. В. - Аналіз результатів лікування хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів, Савві С. О., Грома В. Г., Битяк С. Ю. (2017)
Хамзин И. З. - Современные методы гемостаза и овариальный резерв при органосохраняющих операциях на яичниках, Соломатина А. А., Тюменцева М. Ю., Братчикова О. В., Стрыгина В. А. (2017)
Козуб М. Н. - Методика реабилитации пациенток с прогрессирующей трубной беременностью после органосохраняющего оперативного лечения с применением противоспаечных барьеров (2017)
Стариков В. И. - Карцинома кожи Меркеля: особенности диагностики, клинического течения и лечения, Ходак А. С., Ходак В. П. (2017)
Михановский А. А. - Прогностическое значение молекулярно-биологических маркеров в опухоли больных раком яичников ІІІ-ІV стадии, Яковцова И. И., Харченко Ю. В., Слободянюк О. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В. (2017)
Прохач Н. Э. - Комбинированое применение химио- и иммунотерапии при лечении онкологических больных (обзор), Сорочан П. П., Насонова А. Н., Громакова И. А. (2017)
Григорова И. А. - Эффективность препарата кальциевой соли гопантеновой кислоты в лечении когнитивных нарушений при эпилепсии, Резниченко Е. К., Каширина А. В., Хохлов М. А. (2017)
Кулик О. В. - Патофізіологічні аспекти гострої черепно-мозкової травми як підґрунття для визначення можливостей відновлення функцій мозку (2017)
Некрасова Н. О. - Особливості клінічного перебігу спондилогенної вертебробазилярної недостатності в осіб молодого віку (2017)
Рустамов Н. М. - Кровнородственные браки и половозрастная структура в группе больных гипертиреоидизмом, Расулов Э. М. (2017)
Куцак А. В. - Вивчення рівнів і структури доз опромінення населення від природної радіації, Севальнєв А. І., Костенецький М. І. (2017)
Манжелий В. Г. - У истоков Института проблем криобиологии и криомедицины, Шраго М. И. (2017)
Бухаріна Л. М. - Чинники ефективного менеджменту енергозбереження на промислових підприємствах, Титарчук Д. І. (2017)
Веремєєнко О. О. - Синергетичний ефект як основний фактор інноваційного розвитку вітчизняних підприємств промисловості (2017)
Карпенко А. В. - Дослідження розвитку корпоративної культури сучасного промислового підприємства, Коляда Ю. Г. (2017)
Карпенко Н. М. - Напрями розвитку Запорізького аеропорту, Ямчук Г. М. (2017)
Мамич А. О. - Багаторівнева система підготовки кадрів на металургійному підприємстві, Богданов С. М. (2017)
Шмиголь Н. М. - Злиття та поглинання як різновид зовнішньоекономічної діяльності в контексті залучення прямих інвестицій, Павлюк Т. С. (2017)
Onyshchenko O. A. - The concept of public management for social enterprises in Ukraine (2017)
Шишкін В. О. - Пошук шляхів розвитку малого підприємництва в умовах політичної та фінансової нестабільності в Українi (2017)
Нurzhii N. M. - Integrated strategic segmentation as the element for forming the strategy of a trading enterprise (2017)
Богданов С. М. - Види змішаних вантажних перевезень: їх особливості, роль та перспективи розвитку в Україні, Андрієнко А. О. (2017)
Карамушко А. С. - Проблеми та потенційні шляхи розвитку водного транспорту України, Богданов С. М. (2017)
Карпова К. С. - Роль транспортування в логістичному ланцюгу (2017)
Омельченко О. О. - Роль логістики в регіональному розвитку (2017)
Россинська Л. В. - Вплив логістичних чинників на сучасне підприємство машинобудування (2017)
Сучков А. В. - Оптимізація управління запасами як базовий елемент логістичної стратегії промислового підприємства, Помогайко А. В. (2017)
Фєдосеев В. А. - Транспортна логістика на промисловому підприємстві: методологія та концепція використання, Шишкін В. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Устіннікова О. - Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК (2017)
Дніпренко В. - Розвиток типології видань засобами стандартизації (2017)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2017)
Сенченко М. - Сучасне дослідження проблем сталого розвитку інформаційної сфери України (2017)
Устіннікова О. - Сучасний погляд на бібліографічні ресурси України: зміни та доповнення (2017)
Селецький А. - Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики (з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (2017)
Шумілова А. - Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Сінельник К. (2017)
Зуб В. - Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення (2017)
Назустріч людям. Вітаємо зі славетним ювілеєм головного бібліотекаря відділу організаційної та науково-методичної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України Зінаїду Трохимівну Тиніну! (2017)
Назаровець М. - Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системі Google Академія (2017)
Онищук М. - Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв (2017)
Мусієнко Ю. - Засоби електронних комунікацій та їхнє використання в системі інформаційно-документного забезпечення релігійних організацій (2017)
Сенченко О. - Новий виклик людству ― гібридна війна (2017)
Біловус Л. - Україномовні періодичні видання США про культурну самопрезентацію української діаспори як способу збереження національної ідентичності (2017)
Плиса Г. - Конференція в Одесі, присвячена 100-річчю Книжкової палати України (2017)
Титул, зміст (2017)
Ярошенко Р. - Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу (2017)
Сищенко С. - Фундаментальна біобібліографія вченого (2017)
Ростовцев С. - Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України (2017)
Коржик Н. - Професійні компетенції бібліотекаря ХХІ століття (2017)
Рабаданова Л. - Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва (2017)
Білоус В. - Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір, Лазаренко Н., Коломієць А. (2017)
Прокопенко Л. - Особливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для підготовки магістрів (2017)
Копанєва В. - Становлення наукометрії як навчальної дисципліни (2017)
Сазонова Ю. - Зародження та формування київської спортивної преси (кінець ХІХ ст. — 1917 р.) (2017)
Іващенко В. - Проблемно-тематична спрямованість статей педагогічного часопису "Нова школа" (за 1918 рік) (2017)
Ходарєва Ю. - Дослідник за покликом душі: до ювілею Н. І. Капустіної (2017)
Рева Л. - Нев'янучої сили слово: князі Острозькі. Перше національне відродження України (2017)
Загуменна В. - Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі, Гранчак Т. (2017)
Корнієнко В. - Супровід наукових розробок реферативними ресурсами за кордоном (з елементами порівняльного аналізу) (2017)
Титул, зміст (2017)
Буряк С. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2017 року (2017)
Сафонова Т. - Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект (2017)
Зніщенко М. - Упровадження УДК — шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій, Соляник Л., Острікова Н. (2017)
Медведєва В. - Наукова бібліотека у забезпеченні доступу до наукових знань (2017)
Богданов Г. - Бібліотеки сучасних німецьких університетів та тенденції формування їхніх фондів (2017)
Назаровець С. - Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства (2017)
Шатрова М. - "Вісник Книжкової палати" — один із провідних часописів теоретичного книгознавства в Україні (2017)
Давидова І. - Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку (2017)
Палійчук Р. - Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця XIX — початку XX століття (2017)
Чередник Л. - Особливості діловодства XVIII—XIX століть: історико-лінгвістичний аналіз (2017)
Ракитянська В. - Хранитель пам'яті, дослідник, поет, патріот, Соляник А. (2017)
Кушнір О. - Публіцистика журналу "Дукля" як чинник формування критичного мислення словацьких українців (2017)
Krul’ R. - Model of a christian academic teacher in the education of tomorrow (2014)
Desiatov T. - Professionalisation as a modern global tendency in the development of higher pedagogical education in foreign countries and Ukraine (2014)
Semenog O. - The beauty of teachers'work in reflections of Ukrainian and Polish teachers (2014)
Polischuk V. - Innovative approach to the organization of future social workers' practical training: foreign experience, Slozanska H. (2014)
Avshenyuk N. - Teacher professional development as a scientific problem in comparative pedagogics, Kostina L. (2014)
Rudenko N. - Pedagogical analysis of higher educational standard of bachelor's professional education with specialization in taxes and taxation at the universities of Russian Federation (2014)
Folvarochnyi I. - Educational activity as a problem of adult education in the context of globalization (2014)
Babushko S. - Comparative analysis of legislative provision of adult education in the USA and Canada (case study: professional development of tourism employees) (2014)
Garapko V. - Using information and communication technologies in primary teacher training in the UK (2014)
Michalska A. - Pro-health education of youth in Poland (2014)
Fedorova Y. - Cultivation of special needs students' citizenship as the basis in the aspiration of Ukraine to European integration (2014)
Byndas O. - Professional training of foreign languages teachers in Austria (2014)
Pododimenko I. - Current requirements of the society to the professional training of specialists in information technology industry in Japan (2014)
Sushentsev A. - Professional development model for engineering industry staff in the USA (2014)
Sikaliuk A. - Situational methodology as multifaceted pedagogical tool of influence on the formation of socio-ethical values of future managers-economists in higher schools of Ukraine and Germany (2014)
Yankovych I. - Moral education technologies in pedagogical theory and practice of Poland and Ukraine (2014)
Yachmenyk M. - Media education of future native language teachers: experience of Germany and Ukraine (2014)
Vlasova V. - Organization of higher environmental education in universities of Ukraine and France: comparative pedagogical analysis (2014)
Krol R. - Chrzescuanski nauczyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra (2014)
Десятов Т. - Професіоналізація як сучасна глобальна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти в зарубіжних країнах та Україні (2014)
Семеног О. - Краса вчительської праці у рефлексіях українських і польських педагогів (2014)
Поліщук В. - Інноваційні підходи до організації практичної підготовки майбутніх соціальних працівників: зарубіжний досвід, Слозанська Г. (2014)
Авшенюк Н. - Професійний розвиток учителя як проблема порівняльної педагогіки, Костіна Л. (2014)
Руденко Н. - Педагогічний аналіз освітнього стандарту вищої професійної освіти бакалавра за профілем "Податки і оподаткування" в університетах Російської Федерації (2014)
Фольварочний І. - Просвітницька діяльність як проблема освіти дорослих у контексті глобалізації (2014)
Бабушко С. - Порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення освіти дорослих у США та Канаді (на прикладі професійного розвитку фахівців сфери туризму) (2014)
Федорова Є. - Культивування громадянськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до євроінтеграції (2014)
Биндас О. - Професійна підготовка вчителів іноземних мов в Австрії (2014)
Пододіменко І. - Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологій в Японії (2014)
Сушенцев А. - Модель професійного вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США (2014)
Сікалюк А. - Ситуативна методика як багатогранний педагогічний інструмент впливу на формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів-економістів у ВНЗ України та Німеччини (2014)
Янкович І. - Технології виховання у педагогічній теорії та практиці Польщі й України (2014)
Ячменик М. - Медіаосвіта майбутніх учителів рідної мови: досвід Німеччини й України (2014)
Власова В. - Організація вищої екологійчної освіти в університетах України і Франції: порівняльно-педагогічний аналіз (2014)
Ничкало Н. - "Сталий розвиток - науковий дебют 2013": нові результати (2014)
Правила оформлення і подання рукописів (2014)
Сістук В. О. - Удосконалення методики розрахунку норм витрат моторного мастила (2017)
Ревун М. П. - Методика розрахунку параметрів імпульсного опалення, Башлій С. В., Чижов C. Є., Курило Н. С. (2017)
Герасимов Ю. О. - Дослідження i розробка методики теплового розрахунку сушки розливних ковшів, Чижов С. Є., Башлій С. В., Матказіна Р. Р. (2017)
Ковязин А. С. - Обоснование толщины теплоизоляции внутренней трубы грунтового теплообменника (2017)
Мошенцев Ю. Л. - Формирование высокоэффективных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, Гогоренко А. А. (2017)
Минчев Д. С. - Использование расчетной сетки c переменным шагом по времени при синтезе рабочего процесса ДВС, Нагорный А. В. (2017)
Зеленина Е. А. - Напряжение и деформация плазменного покрытия при изгибе подложки, Лоскутов С. В., Ершов А. В., Мацюк С. Н. (2017)
Кабанник С. Н. - Учет систематических погрешностей измерения аэродинамической силы при изгибных колебаниях лопаточного профиля, Цимбалюк В. А., Зиньковский А. П. (2017)
Штефан Т. А. - Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при аксиальной симметрической деформации под действием сжимающих нагрузок, Засовенко А. В. (2017)
Двирник Я. В. - Влияние пылевой эрозии на газодинамические характеристики осевого компрессора ГТД, Павленко Д. В. (2017)
Миронов А. Н. - Моделирование процесса прокатки в двухниточной черновой группе клетей непрерывного мелкосортного стана, Егоров А. П., Потап О. Е., Тригуб И. Г. (2017)
Калініна Н. Є. - Ресурсозберігаюча технологія виготовлення кулебалонів з титанових сплавів, Грекова М. В., Калінін В. Т., Кашенкова А. В. (2017)
Качан А. Я. - Влияние химико-термической обработки на механические свойства зубчатых колес главных вертолетных редукторов, Кравцов В. В. (2017)
Березовский Е. К. - Определение характеристик демпфирования колебаний при обработке нежестких деталей, Уланов С. А., Матказина Р. Р. (2017)
Павленко Д. В. - Методология обработки давлением спеченных сплавов при изготовлении деталей газотурбинных двигателей (2017)
Березовский Е. К. - Влияние технологических методов упрочняющей обработки на долговечность образцов из титанового сплава ВТ6 (2017)
Маньков С. А. - Анализ статической и динамической прочности установки для проведения виброударного упрочнения поверхностного слоя изделия, Прибора Т. И. (2017)
Пухальская Г. В. - Исследование применения метода обработки шариками в магнитном поле для упрочнения сварных швов при ремонте лопаток вентилятора и компрессора из титановых сплавов, Петрик И. А., Селиверстов А. Г., Гликсон И. Л., Степанова Л. П. (2017)
Ольшанецкий В. Е. - Влияние технологических параметров процесса винтовой экструзии на структуру и свойства сложнолегированных титановых сплавов, Качан А. Я., Овчинников А. В., Джуган А. А. (2017)
Мозговой В. Ф. - Технология обработки резанием деталей гтд из полимерных композиционных материалов на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Панасенко В. А. (2017)
Ефанов В. С. - Эрозионная стойкость лопаток компрессора вертолетных ГТД с различными типами покрытий, Прокопенко А. Н., Овчинников А. В., Внуков Ю. Н. (2017)
Кравцов В. В. - Влияние шлифовальной операции на точность изготовления элементов зацепления зубчатых колес главных вертолетных редукторов (2017)
Данько К. А. - Моделирование течения газа внутри тракта двухкамерной горелки для сверхзвукового газопламенного напыления покрытий (2017)
Гайдук С. В. - Прогнозирование параметров структурной стабильности литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В. (2017)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства жаропрочного сплава cmsx-4PLUS для монокристаллических отливок, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Iванов В. Г. - Дослідження структури поршневих кілець з високоміцного чавуну після експлуатації у двотактному двигуні (2017)
Атановська-Маслюк О. Й. - М'ясна продуктивність асканійських чорноголових баранців (2017)
Гратило О. Д. - Сировинний конвеєр виробництва зелених, грубих, соковитих та концентрованих кормів, Смєнова Г. С., Столбуненко С. Г. (2017)
Жарук Л. В. - Щодо управляння якістю продукції вівчарства (2017)
Іовенко В. М. - Відносна пристосованість генотипів овець асканійської тонкорунної породи, Рукавнікова Г. І. (2017)
Іовенко В. М. - Особливості поліморфізму окремих QTL-генів овець південного регіону України, Скрепець К. В., Писаренко Н. Б., Харічев Д. С. (2017)
Леппа А. П. - Ефективність способів вирощування козенят зааненської породи в молочний період, Федяєв В. А. (2017)
Лесик О. Б. - Ефективність розведення овець буковинського типу асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною, Похивка М. В. (2017)
Маслюк А. М. - Оцінка молочних порід кіз за живою масою та висотою в холці (2017)
Могильницька С. В. - Фактори впливу на рівень молочної продуктивності вівцематок асканійської каракульської породи (2017)
Польська П. І. - Виведення асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною в історичному аспекті (2017)
Свістула М. М. - Ріст ягнят у період підсису за різного рівня протеїну у раціонах, Єфремов Д. В., Горб С. В., Столбуненко С. Г. (2017)
Тофан И. Н. - Характеристика продуктивности цигайских овец и их помесей с овцами породы бентхаймер, Люцканов П. И., Машнер О. А. (2017)
Яковчук В.С. - Технологія потокового виробництва молодої баранини, Горлова О. Д. (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Щодо перспектив розвитку галузі скотарства південного регіону України, Писаренко А. В. (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Вплив генетичних та паратипових факторів на живу масу молодняку південної м'ясної худоби, Писаренко А. В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Продуктивність та відтворювапльні якості тварин сірої української породи великої pогатої худоби асканійської селекції, Фурса Н. М. (2017)
Дудок А. Р. - Продуктивні якості молочних корів різної лінійної належності (2017)
Козырь В. С. - Усовершенствование методов оценки производителей молочного скота, Коваленко В. П., Геккиев А. Д. (2017)
Отченашко В. В. - Перетравність поживних речовин у телят-молочників за використання кормів із різним вмістом лізіну та метіоніну, Бучковська К. Д. (2017)
Перекрестова Г. В. - Відтворна функція первісток різних генотипів за промислової технології виробництва молока (2017)
Писаренко А. В. - Лінійна оцінка екстрер'єру корів-первісток південного типу української чорно-рябої молочної породи, Тараненко С. В., Дудок А. Р., Буюклу М. І. (2017)
Писаренко Н. Б. - Застосовування поліморфізму ЕАВ-локусу груп крові при роботі з родинами худоби української червоної молочної породи (2017)
Почукалін А. Є. - Сучасний стан та oцінка найбільш чисельних ліній у молочному скотарстві України, Різун О. В., Прийма С. В. (2017)
Прудніков В. Г. - Економічна ефективність вирощування телиць і реалізації на м'ясо вибракованих корів різних ліній знам'янського типу поліської м'ясної породи, Цуканова М. О., Кернасюк Ю. В. (2017)
Жукорський О М. - Забруднення грунтів викидами відпрацьованих мийних засобів для доїльно-молочного обладнання господарствами населення, Кривохижа Є. М. (2017)
Жукорський О. М. - Забруднювачі довкілля та їх використання для виробництва біогазу на молочних фермах, Болтик Н. П. (2017)
Dudka O. I. - Inbreeding in the herds of domestic breds of pigs (2017)
Дудка О. І. - Особливості динаміки росту і розвитку молодняку свиней різних генотипів, Карвацька І. М., Чічаєв О. М. (2017)
Скрепець К. В. - Імуногенетична характеристика асканійського типу української м'ясної породи свиней, Кириченко В. А. (2017)
Kuzminsky A. - Integrative approaches of native and foreign scholars to pedology in the context of views of the third millennium (2016)
Pazyura N. - Influence of sociocultural context on language learning in foreign countries (2016)
Mukan N. - The characteristics of the systems of continuing pedagogical education in Great Britain, Canada and the USA, Myskiv I., Kravets S. (2016)
Mukan N. - The analysis of content and operational components of public school teachers’ continuing professional development in Great Britain, Canada and the USA, Myskiv I., Khamulyak N. (2016)
Chychuk A. - Novice teachers’ infusion into pedagogical activity at American schools (2016)
Ikonnikova M. - Master program in foreign language education at New York University Steinhardt (UA) (2016)
Nagorna O. - Socio-pedagogical portrait of a Master’s degree student in international arbitration: experience of Great Britain (2016)
Sultanova L. - Origin and development of multicultural education in the USA (2016)
Zieba B. - Peculiarities of future social sphere specialists’ professional training in Poland (2016)
Bajpai Sh. - Electromagnetic education in India, Sajida Asif S., Adnan Akhtar S. (2016)
Zembytska M. - Mentoring as the core element of new teacher induction in the USA: policies and practices (2016)
Hnatiuk M. - Qualitative and quantitative changes of upper secondary education in Poland (2016)
Aliyev O. - Experience of future economists’ self-study organisation in foreign higher education institutions (2016)
Zasluzhena A. - The concept of English philologists’ training at Swiss universities (2016)
Sukhomudrenko Yu. - Implementation of multimedia technologies into the educational process in developed countries (2016)
Кузьмінський А. - Інтеграційні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до педологічної науки у контексті поглядів третього тисячоліття (2016)
Чичук А. - Входження вчителів-початківців у педагогічну діяльність у школах США (2016)
Султанова Л. - Виникнення та розвиток полікультурної освіти в США (2016)
Алієв О. - Досвід організації самостійної роботи майбутніх економістів у зарубіжних вищих навчальних закладах (2016)
Заслужена А. - Концепція підготовки фахівця з англійської філології в університетах Швейцарської Конфедерації (2016)
Сухомудренко Ю. - Впровадження мультимедійних технологій в освітній процес розвинених країн світу (2016)
Nyczkało N. - Pedagogika pracy w XXI wieku:głόwne kierunki i perspektywy rozwoju. Recenzja monografii Franciszka Szloska "Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych", Warszawa – 2015. – 321 s. (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Від відповідального редактора (2016)
Україна (2016)
Із історії української дипломатики (2016)
Данило Олівеберг де Грекані дипломат часів Хмельниччини (2016)
Богдан Хмельницький і Москва (2016)
Україна і Москва. З давної боротьби за власть (2016)
Іван Мазепа (2016)
Мазепа й українська фльота (2016)
Пилип Орлик (2016)
Українські гетьмани у Львові (2016)
Топоніміка старого Львова (2016)
Українська історіографія ХІХ–ХХ ст. (2016)
Історія України (2016)
Стенограма запису спогадів д-ра історичних наук, зав. відділу Інституту історії України АН УРСР у м. Львові проф. Крип’якевича Івана Петровича (2016)
Матеріали до історії церков Холмщини і Підляшшя (2016)
Ковальчук Г. І. - "Тимчасовий реєстр" I. П. Крип’якевича "Київські друки ХVІІ–ХVІІІ ст." (2016)
З минулого Шевченкової батьківщини (2016)
Тарас Шевченко на Волині (2016)
Шевченко-маляр (2016)
Bidyuk N. - Higher education globalization in the context of American guidelines (2016)
Шевченко – класик (2016)
Avshenyuk N. - Priority fields of teachers’ professional development in terms of open education worldwide (2016)
Шевченко–Хмельницький (2016)
Sotska G. - Forming future teachers’ aesthetic culture in foreign educational practice (2016)
Початки відродження (2016)
Semenog O. - Forming professional mobility in the process of future Master philologists’ training in Ukraine and abroad (2016)
Михайло Грушевський (2016)
Jankowska D. - New technologies as a tool for changing academic communities in the global context, Tanaś M. (2016)
До Історичної Секції і Археографічної Комісії Наукового Товариства ім. Шевченка (2016)
Ikonnikova M. - African studies as a part of philologists’ professional training in the USA (2016)
Рецензія на рукопис Я. Д. Ісаєвича "Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ–ХVІІІ ст." (2016)
Maksymchuk B. - Forming future specialists’ valeological competency: theoretical analysis of domestic and foreign scholars’ views (2016)
Листування Василя Кучабського та Івана Крип’якевича – відображення української консервативної традиції (2016)
Kredenets N. - Forming social partnership policy in vocational training of service sector specialists in Germany and Austria (2016)
Листи Михайла Марченка до Івана Крип’якевича (2016)
Yashchuk S. - Forming students’ professional legal competency in the context of European universities’ experience (2016)
З листування Омеляна Пріцака з Іваном Крип’якевичем (2016)
Сотська Г. - Формування естетичної культури майбутніх педагогів у зарубіжній освітній практиці (2016)
Наукові контакти М. Кордуби та І. Крип’якевича (на основі взаємного листування учених) (2016)
Семеног О. - Формування професійної мобільності у процесі магістерської підготовки майбутніх філологів в Україні та зарубіжжі (2016)
Мудра Н. П. - Кудерявці в житті академіка Івана Крип’якевича і його родини (2016)
Максимчук Б. - Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених (2016)
Крип’якевич-Цегельська Л. А. - Чоловіки роду Крип’якевичів (2016)
Креденець Н. - Формування політики соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії (2016)
Димид М. Д. - Крип’якевичі в Львівській Богословській Академії в XX столітті (2016)
Ящук С. - Формування професійно-правової компетентності студентів: європейський досвід (2016)
Крип’якевич-Цегельська Л. А. - Історія родинних поховань Крип’якевичів на Личаківському цвинтарі (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Крип’якевич-Лукомська Л. Л. - Мій батько Лев Крип’якевич (2016)
Крип’якевич-Лукомська Л. Л. - Іван Крип’якевич – мій стрийко (дядько) в родинних і в моїх споминах (2016)
Домбровський О. М. - Моя співпраця з Іваном Крип’якевичем у 1940–1941 рр. (2016)
Крип’якевич-Цегельська Л. А. - Спомин про обшук в помешканні Крип’якевичів (2016)
Ковалів Б. М. - Крип’якевичі – близькі сусіди, знайомі, приятелі. Спогади (2016)
Співак О. Т. - Спогади ровесниці інституту (2016)
Крикун М. Г. - Мої пам’ятні зустрічі з академіком Іваном Крип’якевичем (2016)
Заболотна І. М. - Нове до формування світогляду І. П. Крип’якевича (за матеріалами його гімназійного щоденника та спогадів) (2016)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич і товариство "Академічна громада" (2016)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич і діяльність Крайового комітету охорони військових могил (2016)
Крип’якевич Р. І. - Участь Івана Крип’якевича в діяльності "Просвіти" (2016)
Заболотна І. М. - Початок співпраці І. П. Крип’якевича з М. С. Грушевським (2016)
Мороз І. М. - Археографічна діяльність І. П. Крип’якевича (2016)
Стасюк О. Й. - Іван Петрович Крип’якевич та Організація українських націоналістів (2016)
Заболотна І. М. - Роки німецької окупації на Західній Україні за спогадами І. П. Крип’якевича (2016)
Ковальчук Г. І. - "Київські" листи до І. П. Крип’якевича (осінь 1947 р.) (2016)
Заболотна І. М. - Історіографія вивчення життя та наукової спадщини І. П. Крип’якевича(станом на 2009 р.) (2016)
Войтович Л. В. - Ярослав Осмомисл: спроба портрета (2016)
Матях В. М. - "Шведська карта" у політичних комбінаціях Богдана Хмельницького (2016)
Шкраб’юк П. В. - Призабута муза Горишівського-Петренка (2016)
Стеблій Ф. І. - Шевченкіана Івана Крип’якевича (2016)
Стеблій Ф. І. - Шашкевичіана Івана Крип’якевича (2016)
Стеблій Ф. І. - Курс лекцій Івана Крип’якевича з української історіографії у Львівському таємному університеті (1920–1923 рр.) (2016)
Ісаєвич Я. Д. - Видатний історик Львова (2016)
Ісаєвич Я. Д. - Іван Крип’якевич (25.VІ.1886) (2016)
Ісаєвич Я. Д. - Архівознавство і джерелознавство в працях І. П. Крип’якевича (2016)
Литвин М. Р. - Іван Крип’якевич як історик, бібліофіл, громадсько-політичний діяч, Литвин Т. С. (2016)
Литвин Т. С. - Окремі матеріали про Івана Франка в архіві Івана Крип’якевича (2016)
Крип’якевич Р. І. - Крип’якевичівські пам’ятні місця на карті Львова (2016)
Крип’якевич Р. І. - Богдан Хмельницький, Іван Крип’якевич і Жовква (2016)
Крип’якевич Р. І. - Холмщина у спадщині Івана Крип’якевича (2016)
Гаврилюк Ю. І. - Іван Крип’якевич. Холмський (2016)
Руденко О. В. - Там, де мріє Холмська вежа... (2016)
Чебан М. М. - Співпраця Миколи Андрусяка з Іваном Крип’якевичем (2016)
Полянський О. А. - Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики), Труба Р. І. (2016)
Луцький О. І. - Іван Крип’якевич та Інститут суспільних наук АН УРСР: директорський період діяльності (2016)
Целуйко О. П. - Іван-Юліан Шпитковський та його курс лекцій з нумізматики (2016)
Дашкевич Я. Р. - У науковій лабораторії історика (2016)
Бутич І. Л. - Мої зустрічі з архівом Івана Петровича Крип’якевича (2016)
Федорук Я. О. - Архів Івана Крип’якевича (2016)
Ясіновський Ю. П. - Музичні матеріали у нарисах Івана Крип’якевича про Львів (2016)
Мацкевий Л. Г. - Зустрічі з Іваном Петровичем і Романом Івановичем Крип’якевичами (2016)
Мацкевий Л. Г. - Юліан Дорош – фотомистець, краєзнавець, людина, Романова Д. Я., Микитів Б. M. (2016)
Анотації (2016)
Рецензія. Сварник І. Архів Івана Крип’якевича: Інвентарний опис / |упоряд. Я. Федорук; наук. ред. І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський|. – Київ; Львів, 2005. – ХХХ, 252 с. (2016)
Рецензія. Богдан Якимович. Петро Богдан Іванович Крип’якевич. 1923–1980. Бібліографічний довідник / Міністерство освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка, Хімічний факультет / Уклад.: Є. Гладишевський, С. Пукас, Н. Лясковська, О. Романів, Ю. Луцишин; Наук. ред.: О. Бодак, Р. Гладишевський – Львів; Івано-Франківськ, 2005. – 124 с. (2016)
Хроніка (2016)
Бібліографічний покажчик друкованих праць І. Крип’якевича (2016)
Титул, зміст (2017)
Давидова Л. - Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівський досвід (2017)
Іванова М. - Інформація як об'єкт інтелектуальної власності в діяльності бібліотек (2017)
Головащук А. - Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації (2017)
Коваль Т. - Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек, Туровська Л. (2017)
Заклінська Ю. - Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд літератури (2017)
Коржик Н. - Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів (2017)
Макарова М. - Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів XXI століття (2017)
Шипота Г. - Концепт "комунікація" у системі бібліотекознавчих досліджень (2017)
Маркова В. - Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікацій (2017)
Якубова Т. - Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості (2017)
Перунін В. - Княгиня Ольга — засновниця державності Київської Русі — рік 947 (2017)
Козак С. - Журналістська, видавнича і громадсько-політична діяльність Олексія Коновала (за публікаціями часопису "Українські вісті") (2017)
Березюк Н. - Громадянський подвиг ученого-математика (2017)
Титул, зміст (2017)
Давидова Л. - Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівський досвід (2017)
Фіялка C. - Урахування психологічних особливостей дошкільнят під час підготовки мультимедійних інтерактивних дитячих видань, Наумчук В. (2017)
Зоріна Н. - Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору, Коваленко С. (2017)
Соколов В. - Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень (2017)
Зуб В. - Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення (2017)
Чічіпан Ю. - Особливості та перспективи інформатизації обласних архівів в інтернет-комунікаційному просторі (на прикладі архівів Полтавської області) (2017)
Гастинщиков В. - Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ (аналітичний огляд), Онищук М. (2017)
Кропочева Н. - Проблема національно-культурної ідентичності в літературі для дітей історичної тематики: інформаційно-змістовий аналіз (2017)
Ісаєнко Т. - Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності, Мартинюк В. (2017)
Якубова Т. - Польська періодика — джерело вивчення історії України (XV—XIX ст.), Лямець А. (2017)
Солонська Н. - Перше оповідання українською мовою в Канаді: до 120-річчя створення (2017)
Лясота Г. - Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі (2017)
Сейдуманов Ж. - Библиотека — территория толерантности, Туякова С. (2017)
Петрова І. В. - Ренесансна концепція дозвілля за творами Петрарки (2017)
Smolina O. - "Daytime" and "night" cultures in P. Florensky and G. Florovsky’s concepts (2017)
Карпов В. В. - Імпортно-експортні операції на ринку культурних цінностей (2017)
Червякова О. В. - Мовне питання крізь призму механізму державного управління у сфері культури (2017)
Чечель О. М. - Ідеологічний компонент у системі державного управління розвитком сфери культури в Україні (2017)
Гафурова О. В. - Народні художні промисли в Україні: проблеми правового регулювання, Дейнега М. А. (2017)
Karpenko O. - Socio-cultural dimension and modern interpretation of the theory of a social agreement, Savchenko N. (2017)
Haidukevych K. - The specific features of dramaturgy of mass celebrations (2017)
Головач Н. М. - Трансформація культурної соціалізації сучасної молоді (2017)
Демчук Р. В. - Міфопоетика як культурний топос та культурологічний метоl (2017)
Denysyuk Zh. - Influence of the information and communication environment on the axiosphere of a society (2017)
Коваленко Є. Я. - Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту (2017)
Малоока Л. В. - Театралізоване масове свято як соціокультурний феномен (2017)
Reva T. - Moral values in the Ukrainian culture in V. Shynkaruk’s conception (2017)
Панченко С. А. - Релігійне паломництво до Києво-Печерської лаври: мемуарні джерела і періодика ХІХ ст. (2017)
Андросова Д. В. - Символістські й оркестрально-міметичні установки музичної творчості ХХ століття у проекції на піаністичне мистецтво (2017)
Shulgina V. - The concept of author's Art School International "Montessori Center": the European vector, Rosenko A. (2017)
Хоролець Л. І. - На сторожі Слова у виконавській практиці (2017)
Bezborodko O. - Innovative use of the damper pedal in the contemporary piano music (2017)
Kablova T. - Musical intention of Oswald Spengler (2017)
Kaznacheeva T. - Drama functions of a dance in the West-European opera (from J. Peri to Ch. V. Gluck) (2017)
Kravchenko A. - Interdisciplinary aspects of studying chamber art in the context of the culturological doctrine of contemporary musicolog (2017)
Кущ Є. В. - Музика у добу вірусної комунікації (Частина перша) (2017)
Oganezova-Grigorenko O. - Synaesthesia as a specific quality of professional algorithm of musical artist (2017)
Сулім Р. А. - Стильові й драматургічні особливості Концертино для гобоя та камерного оркестру Жанни Колодуб (2017)
Тормахова В. М. - До питання інтерпретації у рок-музиці (2017)
Хендрик О. Ю. - Поняття contemporary dance та композиції його хореографічного тексту (2017)
Самая Т. В. - Основні тенденції розвитку вокального мистецтва естради України: 60-70-ті роки ХХ століття (2017)
Гаврилюк Р. М. - Художні особливості декоративних тарелів у творчості майстрів Вижницького мистецького осередку (2017)
Vinichuk A. - The main directions of development of artistic technologies in theater and concert activity of modern society (2017)
Dolinskaya L. - Children's choir in respect of the aspect of ideas about the phenomenon of childhood (2017)
Єргієва К. І. - "Музичне повідомлення" піаніста як результат єдності внутрішнього і зовнішнього у процесі фортепіанної гри (2017)
Zotov D. - Mnemonic performing as a component of professional saxophonist thinking (2017)
Kadantseva N. - Female characters in Zaporozhets za Dunayem ("A Zaporozhian (Cossack) Beyond the Danube") by S. Hulak-Artemovsky and their fate in stage productions of Odessa musical theaters (2017)
Matuzko O. - Formation of the theatrical constructivism in Ukraine at the beginning of the XX century (through the example of Les Kurbas and Mark Tereschenko) (2017)
Ревенок Н. М. - Стильова еволюція українського класичного фарфору-фаянсу ХІХ – початку ХХ століття у практиці мистецтвознавчих експертних досліджень (2017)
Шалапа С. В. - Вплив спортивно-гімнастичного руху на мистецтво хореографії: початок ХХ століття (2017)
Шульгіна В. Д. - Рецензія на монографію О. В. Муравської "Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII–XX століть" (2017)
Личковах В. А. - Рецензія на монографію О. С. Афоніної "Коди культури і "подвійне кодування" в мистецтві" (2017)
Андрійчук П. - Слово і пісня – подвійна радість: духовна і душевна: рецензія на Методичні рекомендації С. Садовенко до збірки пісенних творів "Сяють весело зірки" на вірші Зої Ружин та музику Левка і Жанни Колодубів (2017)
Назар-Шевчук Л. - Запрошення до "Саду пісень Івана Карабиця": рецензія на монографію Л. Кияновської "Сад пісень Івана Карабиця" (2017)
Смолій В. А. - Історик, влада, суспільство (2017)
Муравський О. І. - Осмислюючи віхи державності та соборності України: до 60-річчя від дня народження Миколи Литвина, Хахула Л. І. (2017)
Великочий В. С. - Історія ЗУНР у науковій спадщині Миколи Литвина (спроба історіографічного нарису) (2017)
Скочиляс І. Я. - Особливості історіописання київського християнства. Радянські реалії, діаспорна інтеграція та українська реабілітація (2017)
Кульчицький С. В. - Марксизм-ленінізм у реальному вимірі (про природу комуносоціалізму) (2017)
Реєнт О. П. - Національна політика Російської імперії як каталізатор розвитку українського національного руху (1900−1917) (2017)
Лазарович М. В. - Ідеологія Українських Січових Стрільців крізь призму їхньої атрибутики (2017)
Савченко Г. П. - Перші керівні структури українського руху в Російській армії у 1917 році (2017)
Ткачук П. П. - Артилерія Галицької армії:формування, структура, озброєння, Кривизюк Л. П. (2017)
Луговий Б. В. - Історія Бережанщини в часи ЗУНР, Лугова О. С. (2017)
Русначенко А. М. - Національна революція в Литві 1915–1921 років. Українські паралелі (2017)
Klimecki M. - Polskie Biuro KC RKP(b) i Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Sowietyzacja centralnych ziem Polski latem 1920 r. (2017)
Якимович Б. З. - Постать Івана Куровця в політико-державницькому просторі Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2017)
Труба Р. І. - Українські визвольні змагання 1917–1921 роківв оцінці Омеляна Терлецького (2017)
Соляр І. Я. - Українська революція 1914–1923 років в національній пам’яті галичан у міжвоєнний період ХХ століття (2017)
Монолатій І. С. - Ганс Кох – вояк, розвідник, вчений, "страхітливо нормальна людина" (2017)
Баран В. К. - Діяльність органів НКВС на Волині і в Східній Галичині: вересень–грудень 1939 року, Токарський В. В. (2017)
Пилипів І. В. - Організаційна структура та соціальна діяльність духовенства Станиславівської єпархії в період німецької окупації, Делятинський Р. І. (2017)
Титаренко Д. М. - Окупований Маріуполь влітку 1942 р.:за матеріалами звіту польової комендатури № 538 (2017)
Ільницький В. І. - Організаційно-кадрова робота і зв’язки в карпатському краї ОУН (1945–1954) (2017)
Соловей В. О. - Вінницький надрайонний провід ОУН(б):структура, пропагандивні заходи (1949–1951) (2017)
Малярчук О. М. - Соціально-економічні процесив західному регіоні Української РСР (2017)
Sholota Kh. V. - Ukrainian women’s organisations of Canada and their participation in gender equality movement (2017)
Полянський О. А. - Історія України в дослідженнях Валентина Мороза (2017)
Войтович Л. В. - Українсько-польське співжиття крізь віки: стереотипи і пошуки історичної правди (2017)
Stępień S. - Przemyśl – wieloetniczne miasto na pograniczu polsko-ukraińskim. dzieje wielokulturowości, jej utrata I Próby Odrodzenia (2017)
Книш Я. Б. - Сілезькі П’ясти – претенденти на спадщину Романовичів? (2017)
Тимошенко В. І. - Радзивілли на Житомирщині (2017)
Клапчук В. М. - Вузькоколійки Галичини кінця XIX – першої третини XX століть (2017)
Патер І. Г. - Українці та поляки у Галичині (березень 1917 – лютий 1918) (2017)
Рубльова Н. С. - Генеральне консульство Другої Речіпосполитої у Києві за доби Великого Терору (1937–1938), Рубльов О. С. (2017)
Руда О. В. - Особливості мовної політики Другої Речіпосполитої в освітній сфері (2017)
Давидюк Р. П. - Проурядова діяльність українських політичних емігрантів у Волинському воєводстві в першій половині 20-х років ХХ століття (2017)
Чебан М. В. - Осередки української історичної науки у Львові (1919–1939) (2017)
Комар В. Л. - "Бюлетень польсько-український"у суспільно-політичному житті Галичини в 1932–1938 роках (2017)
Горбачевський Т. С. - Польські громадські літературні товариства в суспільно-культурному житті міжвоєнного Львова (2017)
Виздрик В. С. - Зміни у структурі селянського землеволодіння Галичини в міжвоєнний період (2017)
Паславський І. В. - Львівський "Адельфотес" 1591 р. у контексті гуманістичних студій в Україні в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2017)
Кондратюк К. К. - Дмитро Бантиш-Каменський – автор першої наукової книги з історії України (2017)
Горинь В. І. - Поетична перлина Шашкевича (аналіз та інтерпретація вірша "Веснівка") (2017)
Шкраб’юк П. В. - На шляху до "тюрми народів" (2017)
Голик Р. Й. - Проходи історією й мандрівки пам’яттю: образ Львова у нарисах Івана Крип’якевича й Олександра Надраги, Надрага М. С. (2017)
Гуль О. В. - Луція Харевічова: штрихи до біографії (2017)
Гелей С. Д. - Українське педагогічне товариство "Рідна школа" – національний символ українського шкільництва в Галичині (1881–1939) (2017)
Наконечний В. М. - Часопис "Наш лемко" – феномен української періодики міжвоєнного часу (2017)
Борчук С. М. - "Енциклопедія українознавства": мотивація виникнення, тематичне наповнення (2017)
Стеблій Ф. І. - Спомин про взаємини зі Степаном Заброварним (2017)
Красівський О. Я. - Україна в системі безпеки ЄС. Зовнішні та внутрішні загрози (2017)
Попович О. А. - Український визвольний рух середини ХХ століття: державна комемораційна політика (2005–2014) (2017)
Муравський О. І. - Автономні націоналісти в Україні: ідеологія, державотворча програма (2017)
Каліщук О. М. - Політичні дискусії щодо волинських подій у польському парламенті (2017)
Павлів Ю. З. - Депортація українців з українсько-польського прикордоння 1944–1951 рр.: особистісний та медійний дискурси (2017)
Піх О. М. - Українсько-польські відносини в період президентства Віктора Ющенка (2005–2010): асиметрія очікувань і можливостей (2017)
Хахула Л. І. - Долаючи травматичне минуле: Україна в суспільно-політичній думці Польщі (2017)
Antas-Jaszczuk A. - Philosophy of changes in the Polish educational system found in the sphere of social integration of the youth with special educational needs (2017)
Гордієнко О. - Становлення "м’якого" менеджменту в контексті управлінських стратегій сучасності (2017)
Глинська Л. - Міжкультурна комунікація як запорука гармонійного розвитку суспільства (2017)
Бораковська М. - Філософські коди performance (до проблеми тілесності в сучасному театрі) (2017)
Šidlauskienė D. - European identity in the context of national identity, Myru Ž. (2017)
Городиська О. - Проблема человеческой самости в современном мире (2017)
Мурадян В. - Понятійно-категоріальний апарат опису феномена міграції (2017)
Кочкурова О. - Духовний розвиток особистості: соціально-філософський аналіз (2017)
Коломак О. - Філософсько-культурний вимір хімізації сучасного суспільства (2017)
Крат О. - Компаративистика и теоретические проблемы концептосферы философских понятий (2017)
Погасій Л. - Мова як елемент системи картини світу (2017)
Дольська О. - Теоретичні та практичні рекомендації до створення дистанційного курсу (2017)
Подолякіна О. - Зміни концептуального апарату педагогіки у формуванні традиції дискурсивної практики філософії освіти й комунікативності навчання (2017)
Матвієнко П. - Інформаційне перенасичення та шляхи його подолання в освітньому процесі (психологічні, педагогічні й технологічні аспекти (2017)
Gedviliene N. - Significance of practices on quality of studies and specialists‘ training, Giliuvien V. (2017)
Lobner N. - "Gabriels Garten": Erfahrungen eines natur coaches in der arbeit mit asylwerbenden (2017)
Відомості про авторів (2017)
Andriуevska V. - Antipersonne Comme un Anticoncept et un Concept-idée textuel (2013)
Бегаль О. - Когнітивні аспекти референції у діалозі людини й комп’ютера (2013)
Бєляков О. - Когнітивно-наратологічний аналіз художнього дискурсу (на матеріалі оповідання Г. Джеймса "Поворот гвинта") (2013)
Біскуб І. - Кванти лінгвістичної інформації в лексичних базах даних (2013)
Блажко М. - Ад’єктивно-іменні словосполучення на позначення статичних джерел звуку: метонімічний ракурс (на матеріалі сучасної німецької мови) (2013)
Бондаренко Є. - Матричне моделювання семантичного простору багатозначної лексеми (2013)
Дунаєвська О. - Ритуал Хрещення дитини з позицій фреймової семантики (2013)
Єфимчук Г. - Класифікаційні параметри концепту arrogance (2013)
Єфремова Н. - Таїнство Святого Причастя / Holy Communion в лінгвокультурному просторі англіканської церкви (на матеріалі The Book of Common Prayer) (2013)
Живчик О. - Когнітивні особливості вторинної номінації схожості за кольором (2013)
Малиненко О. - Вербалізація полярних емотивних концептів love – hate у британському художньому дискурсі ХХ ст. (2013)
Маріна О. - Поетика меж у світлі поетичної парадоксальності (2013)
Mykhaylenko V. - Cоgnitive Grammar of ‘Very’ (2013)
Набокова І. - Актуалізація еталонного змісту матримоніальних ролей перших леді в американському газетному дискурсі (2013)
Настенко С. - Теоретичні засади семантичного простору мегаконцепту в іспанській поезії (2013)
Nizhegorodtseva-Kуrуchenko L. - Cognitive judgements on intellectual activity (2013)
Нікіточкіна І. - Функціональна семантика прикметників "матеріальна цінність" у дискурсі Джеффрі Чосера (2013)
Поникарева А. - Типы подчинительной связи в англоязычном политическом дискурсе (2013)
Радченко О. - Порівняння як засіб репрезентації концепту природа (на матеріалі творів німецькомовних письменників Галичини), Дашко Н. (2013)
Рябенька І. - Концепт час в англомовному пісенному дискурсі (2013)
Саламатіна О. - Когнітивний аналіз ядрової зони семантики інтерв’ю в сучасній німецькомовній пресі (2013)
Семотюк О. - Концептуальна метафора як механізм реалізації когнітивної матриці "Свій–Чужий" у політичному дискурсі (на прикладі виступів А. Меркель) (2013)
Старко В. - Дефініювання словника й моделі категоризації (2013)
Trotsiuk A. - Cybernetics is the Important Source of Modern English Lexical Replenishment, Yasinska O. (2013)
Тумак О. - Вербалізація концепту "розкіш" в англомовній картині світу (2013)
Хуторцова М. - "Вера" – ментальный конструкт русского лингвистического пространства (2013)
Цісар А. - Засоби номінації суб’єкта вибору професії в німецькій мові (2013)
Шелудченко С. - Вербалізація когнітивно-семантичного простору "Фізичний стан" словами категорії стану (2013)
Шпак О. - Теперішній тривалий час у контексті когнітивної граматики (2013)
Бондаренко Н. - Використання граматичних трансформацій при перекладі роману Дж. Остін "Гордість та упередження" з англійської мови російською (2013)
Іванова Н. - Трансформація номіналізації структури речення при перекладі роману І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" англійською мовою (2013)
Засєкін С. - Перекладацькі S- і T-універсалії: психолінгвістична перспектива (2013)
Кононенко В. - Лексичні трансформації в перекладі суспільно-політичних текстів арабської мови (2013)
Федів О. - Відтворення боксерської термінології оповідання Е. Хемінгуея "Півсотні тисяч" в українському перекладі В. Митрофанова (2013)
Ткачівська М. - Трансляторна еквівалентність фразеологізмів (на матеріалі перекладів Ю. Прохаська) (2013)
Баклан І. - Еквівалентність у перекладі ділового дискурсу (2013)
Мозговий В. - Офіційна передача російських особових імен українською мовою (приклади словникових статей на букви "Б – Д") (2013)
Олексин О. - Особливості відтворення Шекспірової гри слів у перекладах Ірини Стешенко (2013)
Матвіїшин О. - Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) (2013)
Лужна О. - Заголовок художнього твору як проблема перекладу (2013)
Крисало О. - Прояв мовної особистості Валерія Шевчука в оригіналі роману "Око Прірви" та перекладі англійською мовою (2013)
Кулікова А. - Стратегії відтворення специфіки сучасної американської культури при аудіовізуальному перекладі (2013)
Білас А. - Знижені розмовні одиниці в авторській мові роману Б. Віана "Червона трава": перекладознавчий аспект (2013)
Ріба-Гринишин О. - Перекладознавчий аналіз німецьких науково-технічних текстів (2013)
Коломієць Л. - Спільне та відмінне у перекладацьких процесах у Великій і Західній Україні в 1920–1930-ті рр. (2013)
Павлюк А. - Лексико-граматичні особливості перекладу В. Корнієнком твору Льюїса Керролла "Аліса в Задзеркаллі", Рогач О., Сава О. (2013)
Шуневич Б. - Огляд матеріалів вітчизняних конференцій та семінарів з теорії і практики перекладу, Рак Н., Дробіт І. (2013)
Лавриненко Г. - Варіантність у системі фразеології сучасної німецької мови як шлях структурно-семантичного розвитку фразеологізмів, Лавриненко О. (2013)
Коляда Е. - Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення динаміки конфлікту (2013)
Рогач О. - Лексико-фразеологічні засоби відображення стереотипних уявлень про обмежені ментальні здібності людини (2013)
Орел І. - Відображення національної картини світу в семантиці фразеологізмів (2013)
Басок В. - Структура й семантика фразеологізмів з компонентом "голова" у німецькій і англійській мовах (2013)
Бакуменко О. - Семантичні особливості дієслівних префіксів be- та ent- у німецькій мові (2013)
Бігунова Н. - Содержательные и функционально-коммуникативные свойства речевого акта одобрения (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Декало В. - Ступінь граматикалізації ауксиліарного дієслова Drohen у сучасній німецькій мові (2013)
Захарчук І. - Текстотвірна функція заперечення в новоанглійській мові (на матеріалі творів В. Шекспіра та Дж. Мільтона) (2013)
Мойсей Л. - Вираження роду давньоанглійського іменника в словосполученнях із прикметником (2013)
Пилипко О. - Структурно-семантичні особливості вигуків у сучасній німецькій мові (2013)
Рудницька Н. - Граматичний статус прийменникових інфінітивних конструкцій (ПІК) у німецькій мові (2013)
Семененко Г. - Множинне заперечення в історії англійської мови (2013)
Фант М. - Складне речення як один із засобів вираження часових відношень (2013)
Бараняк М. - Мовна реалізація каузативності в німецьких прислів’ях (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу) (2013)
Буяр І. - Синтагматичні відношення в лексико-семантичних групах прикметників позитивної оцінки: лінгвокультурний аспект (на матеріалі лексикографічних джерел) (2013)
Веренько М. - Дефініційний аналіз лексеми "Persuasion" (2013)
Вигівський В. - Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз (2013)
Демчук А. - Средства вербализации громкости и темпа в современном английском языке (2013)
Дребет В. - Іменниковий склад із різними синтаксичними функціями в пасивних конструкціях сучасної німецькомовної преси (2013)
Жулінська М. - Синонімія комп’ютерної лексики (2013)
Загребельна Н. - Количественные параметры лексико-семантического поля "водное транспортное средство" в профессиональной англоязычной картине мира (2013)
Калиновська І. - Іменникові фрази-рекламні слогани: структурний і семантичний аспекти (2013)
Когадеева Г. - Сопоставительный анализ семантических особенностей наименований звёзд в современных английском, французском и русском языках (2013)
Когут Л. - Психометричні методи для визначення семантичного ярусу мови (2013)
Косович О. - Творення неосемантизмiв або семантична еволюцiя слiв у сучаснiй французькiй мовi (2013)
Максимчук Н. - Стратифікація англійських парних словосполучень (біномів) за лексико-граматичними особливостями компонентів та сполучуваністю, Онищенко І. (2013)
Павлюк А. - Лінгвокраїнознавчий аспект перекладу: до постановки питання (2013)
Рибакова К. - Генеза топонімів доби Кримської війни 1853–1856 рр. у лексичній системі англійської мови (2013)
Сисоєва Є. - Шляхи поповнення англійського антропонімікону оцінними одиницями (2013)
Сікорський Т. - Компонентний аналіз концепту "Right" в англійській мові (2013)
Fedayuk P. - Types of Connotation of Words Denoting Weather Phenomena Notion in English (2013)
Швачко С. - Синкретизм нумеральних одиниць (на матеріалі англійської мови) (2013)
Беспалова Ю. - Репрезентация невербального поведения персонажей как показатель идеостиля писателя (2013)
Бехта І. - Інтерпретативна властивість наративної моделі експериментального письма (2013)
Горюнова М. - Функції діалогу й авторської ремарки в жанрі німецькомовної драми ХХ ст. (2013)
Декало О. - Мовна особистість у сучасному німецькомовному діловому дискурсі (2013)
Драпак Г. - Категорія читача в літературознавчих роботах В. Ґібсона та Дж. Принса (2013)
Єфименко В. - Постмодерністська літературна казка в художній системі постмодернізму (2013)
Зубченко С. - Двочленна антитеза в тексті "Історії" Геродота: особливості зовнішньої та внутрішньої структури (2013)
Каратєєва Г. - Текстовий концепт-константа подорож: просторові параметри (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Козлова В. - Стратегії і тактики мовленнєвого впливу в партнерському парентальному дискурсі (2013)
Короткова Л. - Недовіра до норми або креативна гра? (2013)
Красненко О. - Модальні засоби вираження припустимості, можливості, необхідності та сумніву (на матеріалі французьких текстів із міжнародних відносин) (2013)
Миронова Т. - Авторські параметри одного з британських оповідань та роль відносно нечастої дієслівної тривалості та їх наповнення (2013)
Наваренко І. - Просодична організація логіко-композиційної структури іспанської казки за даними інформантного аналізу (2013)
Нарійчук М. - Українські політичні реалії в англомовному політичному дискурсі (2013)
Nikolenko A. - Melodrama Dialogues in American Cinematic Discourse (2013)
Печко Н. - Дискурсні передумови неадекватного розуміння пропозиційного змісту (2013)
Пилипчук Т. - Комунікативні стратегії та тактики реалізації концептуальної опозиції "США–Схід" у сучасному американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Барака Обами за 2012–2013 рр.) (2013)
Писарська О. - Аксіологічний аспект дискурсу катастроф (2013)
Предій Ю. - Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) (2013)
Romanyshyn N. - Integrated frame man and nature in the literary discourse as a means of author’s pragmatic interpretation (on the basis of D. G. Lawrence novel Lady Chatterley’s Lover and O. Kobylyanska’s novel Man and story Nature) (2013)
Савош Л. - Ритм як одна з функціональних фоностилістичних ознак озвученого тексту (2013)
Семенюк Т. - Особливості реалізації категорій інтертекстуальності, інтеріконічності та інтерсеміотичності в німецькомовних полікодових текстах (2013)
Соколовська С. - Політична дискурсологія: проблеми й перспективи розвитку (2013)
Солощук Л. - Вербальні та невербальні аспекти дискурсивної взаємодії як відображення полікодової природи комунікативого процесу (2013)
Удяк Г. - Образ ангела в літературі європейського романтизму, Тимчук О. (2013)
Устименко С. - Нестандартні комунікативні ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (2013)
Ущина В. - Позиціонування суб’єктів у предметній ситуації ризику (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу) (2013)
Філоненко Н. - Кореляція текст / дискурс у дослідженнях сучасних французьких художніх прозових творів (2013)
Sliwa S. - Wspolczesne tendencje w wychowaniu resocjalizujacym dzieci i mlodziezy w Polsce (2013)
Kотун K. В. - Прогресивний розвиток фінської освітньої політики (2013)
Шийка Ю. І. - Особливості розвитку білінгвальної освіти в Канаді хіх – початку хх століття (2013)
Kowolik P. - Potrzeba dialogu edukacyjnego w antropogogice (2013)
Чистякова С. М. - Тенденции развития профессиональной ориентации учащейся молодежи и вызовы времени: опыт России, Соколова І. І., Родичев М. Ф. (2013)
Богів Е. І. - Суспільно-соціальна функція народних університетів у системі неформальної освіти дорослих Німеччини (2013)
Красильникова Г. В. - Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації (2013)
Білик В. В. - Стандарти вищої професійної освіти України та Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення (2013)
Яковенко О. І. - Стандарти компетентнісної освіти: європейський досвід й українські перспективи (2013)
Шийка О. - Ретроспектива розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Австрії (2013)
Авшенюк Н. М. - Зарубіжні підходи до моделювання структури транснаціональної вищої освіти (2013)
Бідюк Н. М. - Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США (2013)
Третько В. В. - Концепція магістерської освіти у Великій Британії (2013)
Baraniak B. - Koncepcja doksztalcania i doskonalenia zawodowego w ujeciu Tadeusza W. Nowackiego wciaz aktualna we wspolczesnych realiach rynku pracy (2013)
Яремко Г. - Структурно-функціональна характеристика сучасної системи неперервної педагогічної освіти Австралії (2013)
Лисак Г. О. - Major approaches to formation of students’ grammar competency at higher educational establishments: foreign experience (2013)
Дяченко Л. М. - Iдеї психопедагогіки у творах А. Макаренка та Е. Стоунса: порівняльний аналіз (2013)
Кучай Т. П. - Підготовка шкільних консультантів до активної участі в освітньому процесі (2013)
Семеног О. - Про підсумки v міжнародного наукового форуму "Польща–Україна. Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін" (2013)
Ничкало Н. - Рецензія на монографію Станіслава Давідзюка "Нарис загальної дидактики з елементами методики вищої школи (вибрані аспекти)" (2013)
Науково-методологічний семінар "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів" (2013)
Зміни до порядку подання рукописів у науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка" (у зв’язку з включенням його до міжнародної науково-метричної бази даних De Gruyter Open) (2013)
Табачук А. Я. - Інституційний підхід до дослідження процесів екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації (2017)
Шедяков В. Е. - Политико-экономическое измерение сепаратизма в постглобальном мире (2017)
Василиця О. Б. - Способи залучення американських інвестицій в економіку України (2017)
Волошанська А. В. - Теорії економічного розвитку держав та явище деіндустріалізації (2017)
Тіпанов В. В. - Концептуальні засади інноваційної економіки (2017)
Шиманська К. В. - Грошові перекази мігрантів: структурний аналіз місця у платіжному балансі країни (2017)
Галинська Ю. В. - Основні принципи соціальної відповідальності під час формування системи колабораційних альянсів в природовидобувній галузі (2017)
Ємець А. В. - Стан та перспективи запровадження рамкових стандартів безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі всесвітньої митної організації як засобу вдосконалення митної логістики підприємств України, Яценко І. Г. (2017)
Колісніченко П. Т. - Тенденції розвитку підприємств малого і середнього бізнесу крізь призму системи оподаткування (2017)
Галькевич М. В. - Система факторів забезпечення ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності на транспортних підприємствах (2017)
Квасній Л. Г. - Стимулювання праці персоналу підприємства на основі оцінки її результативності (2017)
Курбацька Н. В. - Нормативно-правове стимулювання розвитку хмелярства (2017)
Мартинюк О. А. - Формалізація типів інноваційної динаміки підприємства (2017)
Мастюк Д. О. - Методичні засади вибору стратегій управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств (2017)
Сигида Н. О. - Сутність управління ланцюгами поставок, його структура та роль (2017)
Старинець О. Г. - Діагностика в системі антикризового управління телекомунікаційних підприємств (2017)
Табахарнюк М. О. - Способи фінансування операцій злиття і поглинання у вітчизняній практиці (2017)
Тисько М. М. - Зменшення витрат підприємства під час впровадження стратегії інноваційного розвитку на основі удосконалення управління ресурсами портфеля проектів (2017)
Лисак В. Ю. - Регіональні особливості формування та реалізації трудового потенціалу в аспекті економічної активності населення, зайнятості і безробіття, Комарніцька О. М. (2017)
Павлов К. В. - Циклічність процесів формування регіональних ринків житлової нерухомості (2017)
Golikov S. S. - Ways of improving the level of tax security as a part of the financial security of Ukraine (2017)
Мельник М. І. - Інноваційна привабливість України на основі "Global Innovation Index" (2017)
Полчанов А. Ю. - Фінансовий потенціал як основа фінансової політики держави в умовах постконфліктного відновлення (2017)
Ковбаса Т. А. - Внутрішній контроль підприємств лісової галузі (2017)
Половинчак Л. А. - Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку нематеріальних активів (2017)
Сурай А. С. - Інтегральна оцінка ділового середовища регіонів України: практичний аспект (2017)
Вихідні дані (2017)
Передмова (2016)
Вступ (2016)
Залізняк Л. Л. - Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся (2016)
Борисов А. В. - Досвід розробки і реалізації бази даних археологічних пам’яток для дослідження систем розселення, Манігда О. В. (2016)
Сєров О. В. - Київське Полісся Х—ХІІІ ст. за археологічними даними (2016)
Козюба В. К. - Давні укріплення півночі Київського Полісся: стан і перспективи дослідження (2016)
Чміль Л. В. - Історіографія та джерела історії Іваківщини Х—XVIII ст. (2016)
Переверзєв С. В. - Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області, Сорокун А. А., Хоптинець І. М. (2016)
Переверзєв С. В. - Дослідження літописного Чорнобиля (2016)
Чміль Л. В. - Археологічні розвідки в Іванківському районі у 2013—2014 рр., Козюба В. К., Чекановський А. А. (2016)
Веремейчик О. М. - Старожитності городища Монастирище кінця ХІІ — середини ХІІІ ст. в Любечі (2016)
Мишанич Я. О. - Полісся в давньоукраїнських літописах (2016)
Козюба В. К. - Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) (2016)
Хамайко Н. В. - Особливості та характер давньоруської гри у "Тавлії" у писемних та епічних згадках (2016)
Журухіна О. Ю. - Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля (2016)
Сергєєва М. С. - Давньоруська різьблена кістка з Чорнобильського городища (2016)
Івакін В. Г. - Нові дані про ремесло і торгівлю давньоруського Вишгорода (за матеріалами досліджень 2013—2015 рр.), Бібіков Д. В., Оленич А. М. (2016)
Оленич А. М. - Процес випалу в давньоруському горні: на прикладі горнів Вишгородського посаду (2016)
Гунь М. О. - Керамічні комплекси другої половини ХІІІ — середини ХІV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині, Оногда О. В., Чміль Л. В. (2016)
Починок Е. Ю. - Гутне виробництво в Іванківському районі на Київському Поліссі (2016)
Гілевич І. Я. - Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х — початок 1980-х рр.): історія та наукові результати (2016)
Ковальчук Н. А. - Обряд "проводи русалок" на північному сході Правобережного Полісся (термінологія, структура, ареалогія) (2016)
Ципишев С. І. - Хліб у звичаєвості Київського Полісся (2016)
Кондратюк О. В. - До питання про статус невістки та ятрівки у традиційній сім’ї (2016)
Васянович О. О. - Сучасний стан збереження архаїчних метеовірувань на території Київського Полісся (2016)
Люта Т. Ю. - З історії функціонування комплексу поліських володінь Київської Софійської митрополичої катедри (XV — перша половина XVII ст.) (2016)
Pawiłan K. - Dzieje rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus i losy ich archiwów (2016)
Печников В. С. - К истории старообрядческих слобод Киевского Полесья (2016)
Бреяк О. В. - Культові споруди Київського Полісся (2016)
Стародуб О. В. - Минуле в пам’яті парафіяльного духовенства Радомишльського повіту, зафіксоване на початку XX ст. в опитувальних листах краєзнавця Степана Дроздова (2016)
Крикун Ю. С. - Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся (2016)
Чучман Х. Ю. - Родинні архіви поліщуків як відображення епохи (на матеріалах наукових експедицій у зону відчуження Чорнобильської АЕС) (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Калиниченко Г. - Євромайдан в Україні: огляд інформативного потенціалу мережі Facebook(листопад 2013 - лютий 2014 рр.) (2015)
Юркова О. - Facebook як новий тип історичного джерела: спроба характеристики та практичні завдання архівування документів (2015)
Брік Т. - Соціологічний аналіз онлайнових джерел на прикладі Facebook-сторінки "Євромайдан"(листопад 2013 - травень 2014 рр.) (2015)
Куценко С. - Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України (2015)
Папакін Г. - Досвід електронної публікації історичних джерел в США та Західній Європі: короткий огляд(1971-2010) (2015)
Корчемна І. - Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. вернадського, Лобузіна К., Сохань С., Філіпович М. (2015)
Пономаренко Л. - Електронні бібліографічні ресурси державної науково-педагогічної бібліотеки україни імені в.о. сухомлинського у формуванні національного інформаційного простору (2015)
Лобузіна К. - Проблемно-орієнтовані бази знань бібліотек як джерельна база соціогуманітарних досліджень (2015)
Стронська Н. - Tрадиційні і новітні стандарти відбору та опису електронних бібліографічних ресурсів для бази даних "українська бібліографія в особах" (2015)
Добрянська T. - До питання специфіки опису української кириличної рукописної книги xvii ст. у базі даних "кодекс": поля "протограф" та "стародрук" (2015)
Гальченко О. - Бази даних на історичні книжкові оправи в інтернет ресурсах: аналіз структури та функцій, класифікація (2015)
Пастушенко О. - Дисертаційні дослідження з історії книжкових коллекций та книги в україні і питання створення електронного ресурсу (2015)
Халецька Л. - Цифрове збереження об’єктів світової спадщини юнеско в Україні та франції (на основі аналізу веб-сайтів софії київської та шартрського кафедрального собору богоматері) (2015)
Хромова І. - Програмне забезпечення в нумізматичному дослідженні. колекції (2015)
Єремєєв П. - Сучасний стан та перспективи розвитку історичної інформатики: за результатами XIV конференції асоціації "Історія і комп’ютер" (2015)
Куліков В. - Міжнародний практичний семінар "цифрове та візуальне: нові підходи до дослідження історії міст центрально-східної європи", Погорілко М. (2015)
Боряк Г. - Iнформаційні ресурси з історії країн східної європи німецькомовного сегменту мережі інтернет, Кашеварова Н. (2015)
Тоїчкін Д. - Зброєзнавство: фахові ресурси мережі інтернет. частина 2 (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторі (2015)
Титул, зміст (2015)
Клечковський Ю. Е. - Bactrocera zonata Saund. — персикова фруктова муха: вірогідність акліматизації в південно-західному регіоні України, Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2015)
Лихочвор В. В. - Продуктивність буряків цукрових залежно від системи гербіцидного захисту, Костючко С. С. (2015)
Іващенко О. О. - Вплив енергії світла на біологічні особливості рослин Amaranthus retroflexus L., Андреєв В. О. (2015)
Мошківська С. В. - Вплив алелопатичних властивостей борщівника Сосновського на проростання насіння пшениці озимої та гороху (2015)
Крижанівський А. Б. - Ефективність біологічних препаратів для захисту яблуневих насаджень від листогризучих шкідників, Громова О. П. (2015)
Шевчук І. В. - Інноваційні технології захисту черешні та сливи від шкідників як елемент органічного вирощування плодів (2015)
Веріжнікова І. В. - Час готувати полуничні насадження до зими (2015)
Мороз Л. В. - Порівняльна характеристика ефективності різних схем лікування гепатиту С (Власний досвід), Алхазов Ю., Абдуллаєва Н., Андросова О. С., Гайдук О. А. (2017)
Мороз Л. В. - Зв’язок рівня вітаміну D в сироватці крові зі ступенями фіброзу та активністю запального процесу, Мусаєв Е. Е. О., Гайдук О. А., Шкондіна О. Ф. (2017)
Радченко О. М. - Кореляційні зв’язки клініко-лабораторних показників у хворих на доброякісні гіпербілірубінемії, Гук-Лешневська З. О., Комариця О. Й. (2017)
Коваль Т. І. - Прогнозування ефективності інтерферонових схем противірусної терапії хронічного гепатиту С та пошук предикторів стійкої вірусологічної відповіді у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2017)
Вдовиченко В. І. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з супутньою артеріальною гіпертензією, Кульчицький В. В. (2017)
Присяжнюк В. П. - Вікові та гендерні особливості біохімічних показників, ліпідного та цитокінового профілів крові у хворих на хронічний гепатит невірусного походження (2017)
Лабінський А. Й. - Гепато-ентерологічні ранні немоторні вияви хвороби паркінсона та їх нутриціологічна корекція (2017)
Заремба Є. Х. - Вплив лікарського засобу гуарем на масу тіла, функцію печінки, показники ліпідного та вуглеводного обміну в хворих із серцево-судинними захворюваннями, Кияк Ю. Г., Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Вірна М. М., Смалюх О. В., Капустинський О. О. (2017)
Содержание (2017)
Усевич І. А. - Вплив категорії ургентності кесарева розтину на адаптаційні можливості вагітних та роділь, Колесник В.Л. (2017)
Пост-релиз. І Международного Конгресса "Репродуктивное здоровье: мультидисциплинарный подход в непрерывном профессиональном развитии врачей" (Часть 1) (2017)
Микронизированный прогестерон и его роль в сохранении беременности и здоровья женщины при процедуре ЭКО (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2017)
Анчева І. А. - Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів (2017)
Жук С. І. - Гестоз з точки зору перинатальної психології, Щуревська О. Д. (2017)
Ефективний шлях відновлення антиоксидантного потенціалу (2017)
Дронова В. Л. - Вплив медичних та соціально-психологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток після проведених симультанних оперативних втручань, Мокрик О. М., Теслюк Р. С. (2017)
Гурженко А. Ю. - Показники уратно-оксалатного обміну в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Варченко Л. М. - Клінічні прояви порушень репродуктивного здоров’я і якість життя у жінок фертильного віку в умовах коморбідності при субклінічному гіпотиреозі (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу), Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Sarwar M. S. et al. - Сравнительное исследование сывороточных уровней цинка, меди, марганца и железа у беременных с преэклампсией (2017)
Ошовський В. І. - Особливості рухової активності плодів у ІІІ триместрі вагітності: результати проспективного когортного дослідження, Соловей О. Г. (2017)
Набхан О. В. - Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують (2017)
Пирогова В. І. - Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту, Козловський І. В., Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й. (2017)
Dyndar O. A. - Risks of miscarriage and noncarrying of pregnancy in women with excessive body weight, obesity and metabolic syndrome, Benyuk V. O., Lastoveckaya L. D. (2017)
Пехньо Н. В. - Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності (2017)
Жилка Н. Я. - Ведення пацієнток з лейоміомою матки. Консервативні методи лікування (Огляд канадського клінічного керівництва SOGC) (2017)
Рыкова О. В. - Гиперпролактинемия: оптимальный алгоритм лабораторной диагностики (2017)
Hanna M. Heller - Увеличение частоты послеродовых кровотечений, возможная связь с серотонинергическими и другими психофармакологическими препаратами: сопоставляющее когортное исследование, Anita C. J. Ravelli, Andrea H. L. Bruning, Christianne J. M. de Groot, Fedde Scheele, Maria G. van Pampus, Adriaan Honig Heller et al. (2017)
Менеджмент наследственных нарушений свертываемости крови во время беременности (2017)
Присташ Ю. Я. - Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії та можливості його корекції (2017)
Подольський Вл. В. - Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку, Подольський В. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Іващенко О. О. - Майбутнє системи захисту рослин, екологічні аспекти, Іващенко О. О. (2015)
Швартау В. В. - Захист посівів пшениці озимої від борошнистої роси восени, Михальська Л. М., Рязанова М. Є. (2015)
Крючкова Л. О. - Біологічний захист ячменю від гельмінтоспоріозу, Лапа С. В. (2015)
Курдюкова О. М. - Нерівноквітник покрівельний — як його позбутися в посівах? (2015)
Горновська С. В. - Основні шкідники соняшнику в умовах Степу України (2015)
Гуляєва І. І. - Вірус карликової мозаїки кукурудзи — карантинний організм в Україні (2015)
Ковтун А. М. - Вплив температури на ступінь прояву цитопатології листя, зараженого фітофторозом томатів (2015)
Ляшенко А. В. - Біологічні особливості совки капустяної в Лісестепу України (2015)
Піковський М. Й. - Особливості паразитування гриба Botrytis cinerea Pers. на петунії гібридній в умовах відкритого ґрунту, Колесниченко О. В. (2015)
Веріжнікова І. В. - Догляд за виноградом восени (2015)
Содержание (2017)
Ухаль М. І. - Ускладнення під час дренування стентами нирок і верхніх сечових шляхів, Семанів О. М., Пустовойт І. П., Єргієва Т. С., Закревська Г. А. (2017)
Гурженко Ю. Н. - 19-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины (2 часть), Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко І. І. - 32-й Конгрес Європейської Асоціації Урологів. Місце фітотерапії у лікуванні пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2017)
Гурженко Ю. М. - Конгрес Асоціації урологів України. Актуальні питання сексопатології та андрології, Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко И. И. - Эффективность фитотерапии на фоне применения экстракорпоральной ударно-волновой терапии у лиц с хроническим калькулезным простатитом, Спиридоненко В. В. (2017)
Лісовий В. М. - Первинно-множинний рак: рак передміхурової залози Т3NхMх і меланома ТхNхM1 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії на перитонеальному діалізі, Андон’єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Поляков М. М. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльний аналіз результатів позадулонної та малоінвазивної радикальної простатектомії, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Данилець Р. О. - Високомолекулярні білкові біомаркери раку передміхурової залози. Перспективи використання в сучасній онкоурології (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження функціонального стану ендотелію судин у чоловіків з гострим епідидимітом, Головко С. В., Валерко Д. О., Балабаник В. Р. (2017)
Борзих Н. О. - Особливості психоемоційного стану поранених із вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок, Страфун С. С. (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження рівня мікроелементів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит, Тріщ В. І. (2017)
Децик О. З. - Сучасні підходи до організації надання ургентної і планової медичної допомоги при сечокам’яній хворобі, Соломчак Д. Б. (2017)
Лісовий В. М. - Діаліз та інфекція сечових шляхів у пацієнтів з аутосомно-домінантним полікістозом нирок, Андон’єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Поляков М. М., Лісова Г. В. (2017)
Гурженко А. Ю. - Стан вільнорадикального окислення в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Bedenjuk A. D. - Submicroscopic changes in bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension, Tverdokhlib V. V., Mysak A. I., Nesteruk S. O. (2017)
Горпинченко И. И. - Преждевременная эякуляция и возможность ее эффективной коррекции, Спиридоненко В. В. (2017)
Ромащенко О. В. - Сексуальное здоровье пары, Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Бабич А. В., Ходжава М. М. (2017)
Лесовой В. Н. - Перевязка патологических шунтов при лечении вено-окклюзивной формы эректильной дисфункции, Аркатов А. В., Книгавко А. В., Казиев С. Г. (2017)
Кочарян Г. С. - Расстройства оргазма: определения и распространенность (2017)
Горовий В. І. - Застосування ендоуретральної та інтравагінальної електростимуляцій сфінктерного апарату сечівника та м’язів тазового дна у комплексному лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі без пролапсу тазових органів (2017)
Возианов С. А. - Радикальная цистэктомия: сравнительная оценка периоперационных показателей у пациентов с осложненным и неосложненным послеоперационным периодом, Шамраев С. Н., Стусь В. Н., Краснов В. Н., Васильева В. Д., Полион Н. Ю., Шамраева Д. Н. (2017)
Черненко Д. В. - Сечова кислота та її роль у патогенезі кальцій-оксалатного нефролітіазу, Черненко В. В., Савчук В. Й., Желтовська Н. І., Бондаренко Ю. М. (2017)
Возіанов С. О. - Динаміка змін показників електроміографії при лікуванні хворих з гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстого кишечнику, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю. (2017)
Горпинченко И. И. - Опыт применения альфа-адреноблокатора тамсулозина при синдроме хронической тазовой боли у мужчин, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В., Козлов В. В. (2017)
Литвинець Є. А. - Можливості корекції порушень систем перекисного окиснення білків та антиоксидантного захисту у пацієнтів із сечокам’яною хворобою, Скоропад Н. Т. (2017)
Возіанов С. О. - Диференційна діагностика складних кіст нирок, Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І. (2017)
Федорук О. С. - Імплантація препаратів гіалуронової кислоти в головку статевого члена, Владиченко К. А., Зайцев В. І., Ілюк І. І., Степан В. Т., Візнюк В. В., Степанченко М. С. (2017)
Барало І. В. - Методика гемостазу при залобковій простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Барало Б. І. (2017)
Стусь В. П. - Аналіз результатів радикальних оперативних втручань у хворих на рак сечового міхура за 5 років, Краснов В. М., Поліон М. Ю., Осінній І. А., Дяговець С. А. (2017)
Запольский М. Э. - Комплексная супрессивная терапия герпетической инфекции, Михайлец О. Г., Гоцуляк О. Л., Запольская Д. М. (2017)
Головко С. В. - Сальважна радикальна простатектомія після дистанційної променевої радіаційної терапії: системний огляд сучасних підходів, Савицький О. Ф. (2017)
Добровольський В. А. - Алгоритм визначення методу лікування малих ниркових новоутворень, Лесняк О. М., Строй О. О., Борис Ю. Б., Грицина Ю. Р., Лесняк М. О., Марухняк P. B., Предземірська O. В., Банира О. Б. (2017)
Пасічник С. М. - Аналіз результатів комплексного післяопераційного лікування раку нирки із застосуванням мінеральних вод Східницького регіону, Стаховський Е. О., Борис Ю. Б., Мирка О. Я., Березін О. О., Джунь Й. В. (2017)
Яковлев П. Г. - Рівень деяких гематологічних показників системної запальної відповіді як індикатор стану хвороби в онкоурологічних хворих (2017)
Новікова О. Ф. - Проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку підприємств в сучасних умовах (2016)
Солесвік М. Б. - Взаємозв’язок ефектуації, каузації та радикальних інновацій у підприємницьких структурах, Яненкова І. Г. (2016)
Кузняк Б. Я. - Маркетинг інновацій підприємства агропромислового комплексу, Добрянська В. В., Мірошниченко В. Т. (2016)
Примостка О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність банків, Захарчук А. О. (2016)
Кожем'якіна С. М. - Інвестиції в сферу вищої освіти України: необхідність структурних змін (2016)
Кузубов М. В. - Композитні індикатори розвитку економіки України, Швець С. М. (2016)
Чукаєва І. К. - Світовий досвід використання економічного інструментарію для розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2016)
Величко О. П. - Маркетингово-логістична система як об’єкт управління в аграрному кооперативі, Величко Л. А. (2016)
Могильний О. М. - Державно-регуляторний вплив на сферу людського розвитку шляхом поліпшення умов гідної праці: регіональний аспект, Костриця В. І., Вітряк Т. Б. (2016)
Тараненко І. В. - Сегментування ринку туристичних послуг та визначення цільових сегментів, Гармідер Л. Д., Колечкін І. В. (2016)
Кузьменко О. В. - Оцінка рівня взаємозв’язку між закономірностями розвитку банків та кредитних спілок в Україні, Роєнко В. В. (2016)
Антонова Л. В. - Удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на якість продукції (2016)
Ляшок Я. О. - Аналіз адекватності напрямів фінансування галузей науки заявленим державою національним пріоритетам науково-технічного розвитку, Шакіна Н. А. (2016)
Черепанова В. О. - Методичний підхід до оцінювання факторів та ризиків, що негативно впливають на діяльність коксохімічних підприємств, Магомедов М. С. (2016)
Мельнікова А. В. - Проблемні аспекти обліку страхування у діяльності туристичних підприємств (2016)
Фененко П. О. - Роль бюджетного фінансування у підтримці економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Онищенко В. В. (2016)
Пахомова І. Г. - Антикризове фінансове управління машинобудівними підприємствами України, Мамонова О. І. (2016)
Маслак Н. Г. - Орієнтири розвитку системи освіти України з урахуванням досвіду США, Коблянська І. І. (2016)
Кононова К. Ю. - Концепція моделювання еволюції популяції економічних агентів (2016)
Слободяник А. М. - Моніторинг кадрового забезпечення культурно-дозвіллєвих закладів агропромислового сектору Київської області (2016)
Волосова Н. М. - Економіко-математична модель управління конкурентоспроможністю організацій, Стеблюк Н. Ф. (2016)
Саенко В. Г. - Услуга по развитию физической способности человека в среде спортивного бизнеса (2016)
Козарезенко Л. В. - Удосконалення бюджетного механізму розвитку людського потенціалу (2016)
Довгалюк В. В. - Роль фінансової глобалізації у розвитку фінансового ринку (2016)
Підвисоцька Л. Я. - Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування (2016)
Кльоба Л. Г. - Інноваційна політика та безпека банку (2016)
Баранецька О. В. - Характеристика впливу чинників на фіскальну безпеку України (2016)
Болотна О. В. - Актуальність впровадження ефективної товарної стратегії бренду на підприємстві, Терзян Ю. Г., Хомутова О. О. (2016)
Ребрик М. А. - Екзогенні джерела конфлікту інтересів у сфері визначення та оновлення кредитних рейтингів в Україні (2016)
Гончарук І. В. - Поглиблення значимості мережевих ринків в умовах глобалізації (2016)
Апостолюк О. Ю. - Пріоритети державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні (2016)
Tkachenko M. A. - Construction of a Markovian it project risk management model (2016)
Микитюк О. Л. - Підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання фінансового сектору економіки України умовах євроінтеграції України (2016)
Аль-Дандал Р. С. - Техніко економічний аналіз використання протитурбулентних присадок в трубопровідному транспорті нафтопродуктів (2016)
Рісна Р. Р. - Цільові пріоритети реалізації програм трудової рееміграції (2016)
Трейтяк О. В. - Вплив розвитку фінансіалізації регіональних господарських систем на інвестиційну діяльність (2016)
Дацкевич Н. О. - Діалектика взаємодії соціальної відповідальності підприємництва та соціального капіталу суспільства (2016)
Содержание (2017)
Цаглов А. И. - Результаты испытаний эмиттера для микрокатодов, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2017)
Хаустова А. Н. - Усовершенствованный метод ОЭССК и методы диагностики скорости эрозии РК СПД (2017)
Филипковский С. В. - Устойчивость и бифуркации колебаний упругого ротора с диском на консольном конце и шарикоподшипников в вибрирующем планере летательного аппарата, Филипковская Л. А. (2017)
Товкач С. С. - Безпровідні технології обміну інформацією в системах адаптивного керування авіаційних двигунів (2017)
Сорогин Ф. Г. - Метод расчета энергетических показателей ГТП (2017)
Пилипенко О. В. - Математическое моделирование и анализ устойчивости низкочастотных процессов в маршевом ЖРД с дожиганием генераторного газа, Прокопчук А. А., Долгополов С. И., Хоряк Н. В., Николаев А. Д., Писаренко В. Ю., Коваленко В. Н. (2017)
Нерубасский В. В. - САУ FADEC – Терминология, история и современное состояние, Волошина Н. П. (2017)
Миргород В. Ф. - Моделирование процесса деформации дроссельных характеристик газотурбинных двигателей в длительной эксплуатации, Деренг Е. В. (2017)
Коваленко А. Н. - Экспериментальное исследование параметров смесеобразования ЖРДМТ тягой 400Н, Павлов А. В., Блишун Ю. В., Осецкая А. А. (2017)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисса - Моделирование потокораспределения в масляной полости опоры ротора ГТД, Михайленко Т. П., Немченко Д. А., Петухов И. И. (2017)
Бадун О. П. - Специальные испытания шарикоподшипников, Иванов Я. Н. (2017)
Борисов Н. А. - Маслосистема газотурбинного компрессорного агрегата как источник утилизируемой теплоты для повышения его эффективности, Голубков О. Г., Парафейник В. П., Щербаков О. Н. (2017)
Гольцов А. С. - Адаптивное управление тягой двигателя беспилотного летательного аппарата, Редин И. И. (2017)
Буряченко А. Г. - Модификация типовой конструкции регулятора двигателя АИ-450М – сущность, процедуры и результаты, Ранченкo Г. С., Бурунов Д. С. (2017)
Долматов Д. А. - Физико-химические процессы вблизи поверхности деформируемой капли керосина (2017)
Тамаргазин А. А. - Повышение эксплуатационных свойств деталей уплотнения механических нагнетателей энергетических установок наземной авиационной техники, Довгаль А. Г., Приймак Л. Б. (2017)
Савченко К. В. - Влияние моделирования угла радиального скоса контактных поверхностей бандажных полок лопаток на статическое напряженное состояние их венцов, Зиньковский А. П., Токарь И. Г. (2017)
Магдин Э. К. - Твердотопливная двигательная установка ориентации и стабилизации дискретного действия для управления космическими объектами, Оглих В. В., Розливан А. Б. (2017)
Кислов О. В. - Конвертированный газотурбинный двигатель с перепуском воздуха из компрессора в свободную турбину, Пижанкова Н. В. (2017)
Шкабура В. А. - Результаты исследований турбинной и компрессорной частей турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях (2017)
Комаров В. В. - Моделювання в програмному комплексі ANSYS CFX впливу форми проточної частини вхідного пристрою системи "співвісний повітряний гвинт – дозвуковий вхідний пристрій кільцевого типу" силової установки з гвинтовентиляторним двигуном на нерівномірність потоку на вході в компресор, Мiтрахович М. М. (2017)
Турна Р. Ю. - Инженерная оптимизация конструкции термогидравлического аккумулятора (ТГА) для использования в условиях невесомости, Чигрин В. С., Белогуб А. В. (2017)
Кисляк М. И. - Исследование аэро-акустической эффективности профиля лопатки вентилятора ТРДД с использованием комплекса ANSYS, Митрахович М. М. (2017)
Кравцов В. В. - Влияние ультразвукового упрочнения на качество изготовления зубчатых колес главных вертолетных редукторов (2017)
Березовский Е. К. - Определение параметров динамического демпфера при фрезеровании лопаток ГТД, Уланов С. А. (2017)
Полярус Е. Н. - Влияние состава материалов на механизм их высокотемпературного газоабразивного изнашивания, Уманский А. П., Стельмах А. У., Евдокименко Ю. И., Кисиль В. М., Субботин В. И. (2017)
Синяева Н. П. - Спектрофотометрическое определение никеля, марганца, кобальта из одной навески в припое ВПР-4, Омельянчик Л. А., Некрасова Л. П., Луганская О. В. (2017)
Гусарова И. А. - Разработка порошкового сплава на основе нихрома и технологии изготовления жаростойких конструкций возвращаемых аэрокосмических аппаратов, Потапов А. М., Солнцев В. П., Солнцева Т. А., Петраш К. Н., Назаренко В. А., Фролов Г. А., Манько Т. А. (2017)
Калинина Н. Е. - Влияние шихтовых материалов на измельчение структуры алюминия дисперсными композициями, Калинин В. Т., Грекова М. В., Носова Т. В., Гученков М. В. (2017)
Маринина А. Н. - Анализ контекста авиадвигателестроительной организации согласно требованиям стандарта ISO 9001:2015, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2017)
Буряченко А. Г. - Переход от ISO 9001:2008 К ISO 9001:2015 как фактор повышения эффективности работы предприятия, Рыбакова И. А., Немченко О. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Голуб Н. М. - Корекція і розвиток технічної та змістової сторін читання у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення (2017)
Зелінська-Любченко К. О. - Корекційно-логопедична робота з розвитку мовлення в дітей дошкільного віку із моторною алалією (2017)
Козинець О. В. - Аналіз функціональної спеціалізації півкуль головного мозку та її вплив на мовленнєвий розвиток, Данільченко А. Р. (2017)
Корсун В. А. - Корекція мовленєвих порушень у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами логоритміки, Денисяка О. М., Базима Н. В. (2017)
Мартиненко І. В. - Системні порушення мовлення в ракурсі медико-психолого-педагогічних досліджень (2017)
Мартинчук О.В. - Зміст діяльності логопедичного центру університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з тпм місцевої громади (2017)
Марченко І. С. - Особливості лексико-граматичної сторони мовлення дітей із ффнм, Мальцева І. Ю. (2017)
Супрун Д. М. - Трансформація професійної підготовки cпеціальних психологів в контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Терентьева Е. В. - Приемы мнемотехники в изучении русского языка (2017)
Тичина К. О. - Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Шеремет М. К. - До проблеми взаємодії та взаємозв’язку аналізаторних систем, Кондукова С. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Сокур О. Н. - Возможности изучения газогидратных залежей как индикатора добычи подгидратного газа, Омельчук А. В. (2017)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в сарматских отложениях юга Украины (2017)
Непша О. В. - Надходження теригенного матеріалу внаслідок абразії кліфів та морського дна як фактор стабільності акумулятивних утворень Північного Приа-зов’я (2017)
Евтехов В. Д. - Актуализированная минералого-генетическая классификация бедных магнетитовых руд Пер-вомайского месторождения Кривбасса, Евтехов Е. В., Шепелюк М. А., Филенко В. В., Тихливец С. В., Смирнов А. Я., Прилепа Д. Н., Демченко О. С., Стрельцов В. О. (2017)
Демченко О. С. - Оцінка ефективності роботи дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В., Георгієва О. П. (2017)
Шоміна А. Д. - Форамініфери туронського ярусу Райгородського родовища крейди (Донецький басейн) (2017)
Пигулевський П. Г. - Природа Криворізького землетрусу 29 липня 2017 року, Кендзера О. В., Щербіна С. В., Вербицький С. Т., Шумлянська Л. А., Калініченко О. О., Гурова І. Ю., Ільєнко В. А., Амашукелі Т. А., Чалий О. О. (2017)
Короткі відомості про авторів (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Гайволя О. - Англійські багатокомпонентні терміни комп’ютерної лексикографії: структурний підхід (2013)
Галян О. - Аналіз двокомпонентних фізичних термінів-словосполучень (на матеріалі французької мови) (2013)
Дмитрасевич Р. - Структурно-семантична організація англомовної термінології юридичної психології (2013)
Druzhbyak S. - Terminologische Wortverbindungen im Wirtschaftsdeutschen (2013)
Камінська О. - Структурні та семантичні моделі термінів німецької фахової мови дипломатії (2013)
Круглій О. - Аналогія як механізм утворення неологізмів сфери екології людини, Татаранюк С. (2013)
Сандій Л. - Телескопія у процесах англомовної неономінації (на прикладі неологізмів сфери економіки) (2013)
Сухомлин В. - Суб’єктивна модальність у публіцистичному дискурсі: емоційна і раціональна оцінки (2013)
Асмукович І. - Принципи побудови двомовного тезауруса фахової мови авіації (2013)
Комар Л. - Особливості фонемних та акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми (2013)
Кульчицький І. - Деякі аспекти створення та використання паралельних корпусів, Ліхнякевич І., Данчевська Ю. (2013)
Шевчук А. - Лексикографічна репрезентація гіперонімо-гіпонімічних зв’язків (на матеріалі дефініцій зоонімів) (2013)
Бабенко О. - Функционально-прагматические аспекты афоризмов (на материале выступлений Хиллари Родхем Клинтон) (2013)
Войтюк О. - Вплив екстралінгвістичних факторів на мовленнєву організацію висловлення-запрошення (2013)
Кокоза Т. - Комунікативні типи атрибутивних прикметників у художніх текстах (2013)
Маєвська Н. - Мовностилістичні засоби реалізації авторської прагматики у романі Девіда Ніколлса "One day" (2013)
Макарук Л. - Лінгвопрагматика кольору в англомовному медіапросторі (2013)
Марковська А. - Лінгвопрагматичні особливості фразеології в німецькомовній пресі (2013)
Сахнюк О. - Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я (2013)
Торговець Ю. - Текст-типологічні особливості соціально-політичного есе в американській лінгвокультурній традиції: хронотопний контекст (2013)
Туришева О. - Про кореляцію авторського та мовного стилю (2013)
Чарікова І. - Соціокультурна мотивація і прагматичне варіювання висловлення-подяки в англійському діалогічному мовленні (2013)
Юшак В. - Компресивні способи утворення назв продуктів програмного забезпечення (2013)
Євчук М. - Лексико-семантичні особливості запозичення слів англійського походження до слов’янських мов (на прикладі української та польської) (2013)
Охріменко М. - Лексико-семантичні групи фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах (2013)
Собков Ю. - Псевдонім як основа творення деяких криптонімів англійської та української мови: порівняльна характеристика (2013)
Тарасова В. - Генезис конституентів лексико-семантичного поля "Засоби пересування" в англійській, російській та українській мовах (2013)
Bochan P. - E-Portfolios in Secondary and Higher Education (2013)
Заблоцька Л. - Методичні аспекти навчання іншомовної фахової лексики студентів спеціальності "Туризм" (2013)
Ісаєва О. - Терміни медицини як основа культури й комунікації майбутніх фахівців (2013)
Лебєдєва О. - Концептуальні підходи до роботи з художніми текстами на різних рівнях навчання німецької мови (2013)
Левчик І. - Особенности методов обучения будущих психологов иноязычной профессиональной речи (2013)
Навольська Г. - Особливості формування граматичної компетенції у студентів філологічних факультетів при навчанні латинської мови (2013)
Ніфака Т. - Підвищення ефективності проведення та проходження виробничої навчальної практики викладачами й студентами інститутів іноземної філології (2013)
Петровська Н. - Роль методу проектів як одного з видів нетрадиційного проведення занять з англійської мови, Судима Т. (2013)
Пришляк О. - Інноваційні методи викладання в підвищенні якості вивчення іноземної мови (2013)
Савічук В. - Застосування методу, який ґрунтується на контенті, у навчанні іноземної мови студентів економічних спеціальностей (на базі навчально-методичного комплексу Intelligent business) (2013)
Serniak O. - Enhancing Communication in the Efl Classroom: Cooperative Learning Versus Recitation (2013)
Сокол Г. - Сленг сучасної німецької молоді як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів (2013)
Алексієвець О. - Просодія як фактор вираження точки зору політика (2013)
Башманівський О. - Особливості вживання прикметників black та white у складі фразеологічних зворотів англійcької мови (2013)
Гончарук С. - Лінгвостатистичні характеристики антонімів always–never у текстах художньої прози (2013)
Деркач Н. - Специфіка електроакустичного аналізу різновидів пауз в усній актуалізації політичної промови (2013)
Довгун І. - Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови (2013)
Єнікєєва С. - Базові й службові вербоформанти сучасної англійської мови (2013)
Клименко О. - Функціональна трансорієнтація лінгвальних одиниць внаслідок їхньої внутрішньомовної міграції в сучасній англійській мові (2013)
Когут С. - Особливості функціонування іменникових ауґментативів у сучасній англійській мові (2013)
Марченко В. - Закономірності взаємодії інтонації в мовленні та музиці (2013)
Образцова О. - Классификация не-предикатно-структурированных высказываний по коммуникативному типу предложения (2013)
Осташова О. - Типы оценки в англоязычных художественных текстах XIX–XX вв. (2013)
Присяжнюк Ю. - Інформативна й семантична цінність лексичних плеоназмів у сучасному англомовному дискурсі (2013)
Рева Н. - Статус числівника у журнальній рекламі косметики (2013)
Сидельникова Л. - Еволюція літер-ідеограм у французькому письмі ІХ – ХVIIІ ст. (2013)
Бабченко Н. - Графічні засоби передачі невербальної інформації (2013)
Образцова О. - Лінійна організація речення з позиції теорії семантико-когнітивного синтаксису (2013)
Огуй О. - Мовна ситуація на Буковині в австрійський період: динаміка крайових мов у соціолінгвістичному аспекті (1774–1918 рр.) (2013)
Туранли Ф. Ґ. - Українські козаки: походи на південні береги Чорного моря (2017)
Сініцький А. Ц. - Українська ідея в працях представників вітчизняної інтелектуальної еліти на зламі епох (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст.) (2017)
Скоков О. Д. - Економічний розвиток м. Острога середньовічного та ранньомодерного часу в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століть (зовнішній аспект) (2017)
Кривошея І. І. - Компаративні студії з російської ментальності Миколаївської епохи як антидот проти "русского миража", Квасневська О. С. (2017)
Мохнатюк І. О. - І. Франко про роль інтелігенції у розвитку українського суспільства (2017)
Радченко Н. М. - Фінансова публічна звітність кредитних установ як джерело з історії вивчення кредитної системи України (1850–1917) (2017)
Ярцун Ю. О. - Хвороби шляхти та їх лікування у ХІХ столітті (за матеріалами Київської губернії) (2017)
Лозинський А. Ф. - Галичани на фронтах Першої світової війни (2017)
Григоренко І. В. - Приватний лист та епістолярна форма: історичний аспект взаємодії (2017)
Швидкий С. М. - Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) (2017)
Варгатюк С. В. - Діяльність української дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. (2017)
Орлов В. М. - Взаємовідносини органів радянської влади та російського православ’я в Україні упродовж 1920–х – першої половини 1950–х рр. у сучасній українській історіографії: загальний аналіз (2017)
Понєдєльник Л. А. - Літературний розвій міжвоєнної Волині в регіональному вимірі (1921–1939) (2017)
Слесаренко О. О. - Складнощі роботи місцевих органів Центральної комісії національних меншин та методи їх подолання (1924–1929 рр.) (2017)
Котик Ю. В. - Відновлення діяльності податкових органів УРСР у 1943–1945 рр. (2017)
Кравчук Л. В. - Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. (2017)
Свинаренко Н. О. - Евакуація промислових підприємств зі Слобожанщини у 1941 та 1942 рр.: сучасна вітчизняна історіографія проблеми (2017)
Орлянський В. С. - Тваринницька галузь Запорізької області в період окупації (1941–1943 рр.) (2017)
Касьянова Н. М. - Нормативно–правова база сільськогосподарських переселень в УРСР у 1940–1960–ті роки (2017)
Мармілова О. С. - Листи остарбайтерів з Донеччини як історичне джерело (2017)
Ількович В. М. - Становище та ідеологічні орієнтири українського радянського кінематографу (1945 – середина 1950–х рр.) (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) (2017)
Малащук О. С. - Стан виноградарства в Україні на початку ХХ століття (2017)
Бездітько Б. М. - До характеристики статусу суб’єктів культу в управлінських відносинах із апаратом УСРР у період реалізації державної політики по відокремленню церкви від держави і школи від церкви (2017)
Руденко С. Б. - "Гібридна" історіософія в Музеї Великої Вітчизняної війни у Києві (друга половина 1990–х) (2017)
Гай–Нижник П. П. - Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину (2017)
Стасюк Ю. М. - Історичні джерела про участь добровольчих батальйонів в антитерористичній операції (2017)
Рустамова Д. - Социально–экономическое развитие Азербайджана на рубеже XIX–XX веков (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського