Smolnikov Yu. B. - The Shift to the Right in Denmark: the Rise of the Danish People’s Party (1995–2017) (2017)
Казымов Д. - Реорганизация Халифата Аббасидов в Египте (2017)
Хасаев Н. - Вопросы торгово–экономического сотрудничества Азербайджана со странами Восточной Европы в 70–80 годы ХХ века в азербайджанской историографии (2017)
Ахмедова Г. - Целевая оценка деятельности НАТО (1991–2010–е гг.) (2017)
Грубінко А. В. - Позиція Великої Британії з питань зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Конституційного договору (2001–2005 рр.) (2017)
Затовський Б. О. - Війна і Церква: Сербське Православ’я під час Балканських війн в оцінці "Церковных ведомостей" 1913–1914 рр. (2017)
Петрик А. М. - Політика Литовської держави стосовно національних меншостей у добу Першої республіки (1918–1940) (2017)
Корсак Р. В. - Історія розвитку туризму у країнах Балтики (Естонія, Латвія, Литва), Фуртій В. В. (2017)
Піковська Т. В. - Розвиток чехословацького національно–визвольного руху під час Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2017)
Барков Д. Ю. - Концепция отчуждения Э. Фромма в контексте информационного общества (2017)
Гудима І. П. - Проект теїстичної космології Річарда Суінберна: нові тенденції в теології (2017)
Малишена Ю. О. - "Наукова політика" як характеристика соціальної епістемології С. Фуллера (2017)
Пастушенко А. О. - Між ідеалізмом та позитивізмом: методологічний бунт Д. І. Каченовського (2017)
Белозьорова Р. О. - Феномен волі в контексті соціально–філософської проблематики влади (2017)
Бенюк О. Б. - Експеримент в європейському та українському футуризмі (2017)
Буланова–Дувалко Л. Ф. - Естетико–філософські виміри трансформацій жіночості у просторі домогосподарства (2017)
Вергелес К. М. - Антропологічні виміри філософії та релігії (2017)
Гончарова О. О. - Основні тенденції поширення прекарності у соціальних практиках української молоді (2017)
Джура О. Д. - Шляхи забезпечення професійної орієнтації молоді (філософсько–освітнє осмислення) (2017)
Дроботенко М. О. - Інтеркультурна філософія: до визначення поняття (2017)
Зінченко Н. О. - Людина, природа та медицина в епоху постсучасності: аспекти взаємодії (2017)
Иванчук В. В. - Историко–философский контекст формирования концепта отчуждения (2017)
Кадиевская И. А. - Любовь как высшая форма принятия между людьми (2017)
Каранфилова Е. В. - Философия творчества в инновационной парадигме социальности (2017)
Кіцул М. О. - Новозавітні цінності як основа православної педагогіки (2017)
Лаврова Л. В. - Тілесна та духовна соціалізація особистості: філософський вимір (2017)
Левченко Т. Г. - Розуміння віри у сучасній православній теології (2017)
Максюта М. Є. - До проблеми життєвого вибору в українському фемінізмі першої третини ХХ століття, Мала Я. Л. (2017)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості (2017)
Моравецький О. М. - Антропологізація наукової раціональності як гуманітаризація наукового дискурсу (2017)
Мофа С. О. - Націоналізм і його роль в сучасному українському суспільстві (2017)
Мулярчук Є. І. - Покликання у свідомості сучасних українців: індивідуальні думки та загальна структура феномену (2017)
Понеділок А. І. - Самогубство як прояв саморуйнування особистості у філософсько-релігійній рефлексії (2017)
Райчинець А. В. - Ісламська теологія на шляху до екуменічної герменевтики (2017)
Романенко О. Я. - Дослідження нормативних засад суспільного співжиття в контексті традиції філософування англомовного світу (2017)
Свистун В. В. - "Нова музика" як музика авангарду та постмодерну: до проблеми хронологічно–понятійної топографії (2017)
Скороварова Є. В. - Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі, Сілютіна І. М. (2017)
Слюсар В. М. - "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у процесі соціальних трансформацій (2017)
Федорова І. І. - Соціотворчі стратегії медіакультури у філософських інтерпретаціях: від культіндустрії до панелі управління цивілізації, Стецюра К. О. (2017)
Хвойницька Х. М. - Українські мислителі ХІХ–ХХ ст. про природно–правові основи держави (2017)
Шавріна І. В. - Вдосконалення людини як проблема православної антропології (2017)
Кравченко А. А. - Структурний вимір гуманітарної культури особистості: філософсько–освітній аспект (2017)
Матвієнко І. С. - Гендерна ситуація в українській освіті (2017)
Рогова О. Г. - Катарсичні потенціали шкільної релігійної освіти (2017)
Яковлєва О. В. - Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання (2017)
Джура М. З. - Ян Токаржевський–Карашевич – політик і дипломат доби національно–визвольних змагань українського народу за державну незалежність у першій половині XX століття (2017)
Вонсович О. С. - Референдум відносно вступу України до НАТО: об’єктивна реальність (2017)
Семчинський К. В. - Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України (2017)
Лясота А. Є. - Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства (2017)
Морарь М. В. - Політична опозиція як невід’ємний елемент політичної системи суспільства (2017)
Шиманова О. В. - Диференціація інформації в політичній комунікації (2017)
Худолій А. О. - США–ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація? (2017)
Шапошніков А. О. - Інституційна неспроможність як ознака квазідержави (на прикладі постсоціалістичних країн Європи та Азії) (2017)
Набиев Б. - Зарубежные и национальные геополитические теории, повлиявшие на изменения порядка в системе международных отношений (2017)
Трофимов Е. А. - Россия в феноменологии негативной политической нестабильности: к вопросу о "Русской власти" (2017)
Кан Ден Сик - Мирное преобразование СВА и объединение Корейского полуострова (2017)
Hasip Saygili - Book Review: Memorabilia of the Balkan Wars, Uniforms, medals and heirlooms from the belligerent armies of 1912–1913, Vasilios Nikoltsios, Yannis Mylonas: (Thessaloniki: Logos & Ikona, 2015), 128 p. (2017)
Іванюк І. А. - Ілюстрований життєпис: ґрунтовність джерелознавчої візуалізації. Рецензія на книгу: Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / Авт.–упоряд. Світлана Панькова, Ганна Кондаурова. – К.: Либідь, 2016. – 144 с.: іл. (2017)
Нікітін Ю. О. - Рецензія на монографію: Кононенко В. В. Єврейське населення Поділля (40–і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): монографія / В. В. Кононенко. – Вінниця: Нілан–ЛТД, 2017. – 370 с. (2017)
Бірюкова Д. - Фреймова організація описів інтер’єру в художньому дискурсі (2014)
Бялик В. - Конфігурація концептуального неопростору мовної дійсності (2014)
Дельва О. - Метафоричні кореляції концепту Життя в образному просторі художніх текстів О’Генрі та Дж. Джойса (2014)
Єфимчук Г. - Концепт arrogance в британській картині світу (2014)
Жох І. - Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови (2014)
Забужанська І. - Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект (2014)
Лещук Ю. - Вербалізація текстового концепту смерть у віршах Пауля Целана (2014)
Малімон Л. - Лінгвокультурний концепт батьківство: до постановки проблеми, Федецька Ю. (2014)
Осташевська М. - Алгоритм концептуального анализа художественного текста (2014)
Пірська Х. - Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору (2014)
Рись Л. - Когнітивні аспекти семантики іменникових композитів-бахуврихі (ІКБ) в сучасній німецькій мові (2014)
Сокаль Г. - Методи дослідження концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури (2014)
Степанюк М. - Графічні та граматичні засоби вираження емоцій у романах Ш. Бронте й Е. Бронте (2014)
Хайдемейєр В. - Вербалізація концепту "політика та мораль" (на прикладі німецькомовної преси) (2014)
Бойчук В. - Фразеологічні засоби на позначення песимізму в сучасній англійській мові (2014)
Василенко О. - Субстантивне вираження спортивних реалій у сучасній англійській мові, Лісінська Т. (2014)
Дорменєв В. - Понятійний складник концепту "радість" у німецькій та англійській мовах (2014)
Застровська С. - Категорії "модус" і "модальність" у лінгвістичних дослідженнях, Найдюк О. (2014)
Канонік Н. - Прикметники на позначення простору в сучасній англійській мові: системні та семантичні особливості (2014)
Колісник М. - Граматичні відхилення в мові північно-східного діалекту Англії (2014)
Коляда Е. - Фразеологічні одиниці на позначення чесності й нечесності в сучасній англійській мові (2014)
Костюк М. - Функції і види повторів у творах французьких поетів (2014)
Лавриненко Г. - Проблема "широкого" значення фразеологізмів сучасної німецької мови (2014)
Mykhaylenko V. - ‘Economy’ Сontensive Mapping in English (2014)
Панкевич О. - Неграматичність форми перфекта метафоричних дієслів (на матеріалі сучасної німецької мови), Бєлих О. (2014)
Угринюк Р. - Опис фразеолексичного поля "інтелект" за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць), Угринюк В. (2014)
Шелудченко С. - Слова категорії стану як компонент фразеологічних одиниць, Шкаровецька А. (2014)
Гончар К. - Самооцінні висловлення вихваляння як мовний засіб вираження самоідентифікації мовця, Рогатюк А. (2014)
Грибок О. - Вплив стереотипів на типові моделі послідовності комунікативних ходів у німецькому побутовому дискурсі (2014)
Кузнєцова І. - Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі: прагмакогнітивний аспект, Кузнєцова Г. (2014)
Тараненко Л. - Дефініція та функції англійської фольклорної легенди (2014)
Бондар Т. - Бінарність базових вербалізаторів концепту дорога/road/weg в українській, російській, англійській та німецькій мовах (2014)
Бондарчук О. - Лінгвокультурний типаж "Aussteiger": асоціативне опитування (2014)
Гериш Н. - Семантичні відношення в анафоричних конструкціях "іменник – займенник" (2014)
Калініченко В. - Деякі аспекти концептуалізації феноменів успіху й невдачі американськими й українськими мовцями в когнітивно-психологічному контексті (на матеріалі даних психолінгвістичного експерименту) (2014)
Крочук Ю. - Система ціннісної орієнтації мовної особистості в процесі міжкультурної комунікації (2014)
Левченко О. - Специфіка сполук із компонентом рожевий (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Леміш Н. - Комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу в англійській та іспанській мовах: зіставний аспект (2014)
Мостова Н. - Лінгвокогнітивні й лінгвокультурологічні особливості сакральних текстів (на матеріалі санскритських мантр, ведичних українських, французьких молитов) (2014)
Саф’ян Ю. - Гендерная специфика концепта charm/чарівність в английской и украинской лингвокультурах (2014)
Ходак О. - Причини лінгвістичних запозичень (2014)
Гайволя О. - Особливості гіперо-гіпонімічних відношень в англійських лексикографічних термінологічних словосполученнях (2014)
Заблоцький Ю. - Сучасні підходи до вивчення термінології (2014)
Кушнерук С. - Семантичні аспекти термінів екомаркетингу сучасної англійської мови (2014)
Лисенко О. - Гендерна асиметрія в юридичній термінології (2014)
Войтко Г. - Корпусна лінгвістика: історія формування і перспективи розвитку (2014)
Гороть Є. - Лексикографічна концепція "Англо-українського словника для англомовних студентів-іноземців", Малімон Л. (2014)
Карпіна О. - До питання про теоретичні засади дослідження комунікативної поведінки депресивної особистості (2014)
Коцюк Л. - Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики (2014)
Кульчицький І. - Ідіолект, ідіостиль, індивідуальний стиль. Тотожне чи різне?, Ліхнякевич І., Калимон Ю. (2014)
Титул, зміст (2017)
Ткаченко О. Є. - Стан прооксидантної і антиоксидантної систем сім'яників щурів з метаболічним синдромом, що розвинувся в ювенільному віці, Шаяхметова Г. М., Вороніна А. К., Коваленко В. М. (2017)
Павлов С. В. - Антиоксидантна та енерготропна дія селективних модуляторів естрогенових рецепторів в умовах моделювання гострого інфаркту міокарда, Левченко К. В., Біленький С. А. (2017)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз змін фібринолітичної активності сечі при утворенні ниркових каменів розміром 0,6-1,0 см за умов лікування апаратом літотриптор "Дует Магна", Арійчук О. І. (2017)
Романова Ю. Г. - Визначення впливу хронічної герпетичної інфекції на рівень місцевого імунітету в умовах дентальної імплантації, Біда А. В. (2017)
Трухальська В. В. - Характер змін моторики стравоходу за результатами добової рH-метрії у дітей раннього віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2017)
Чамата В. В. - Експериментальне дослідження ефективності методів дебондингу вінірів (2017)
Четверіков С. Г. - Оптимізація хірургічного лікування місцево-розповсюджених гінекологічних пухлин малого таза, Дубініна В. Г., Лук'янчук О. В., Максимовський В. Є., Осадчий Д. М., Машуков А. О., Лисенко В. В. (2017)
Богдан Н. М. - Генетичні аспекти розвитку остеоартрозу колінних суглобів у жінок в менопаузальному періоді (2017)
Андреюк Н. Л. - Універсальні методики розвитку здатності до рівноваги людей різних професійних груп (2017)
Ігнатьєв О. М. - Дефіцит і недостатність вітаміну D серед працюючих в несприятливих умовах виробництва жінок із метаболічним синдромом, Прутіян Т. Л., Добровольська О. О. (2017)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка структури харчування і адекватності споживання нутрієнтів іноземними студентами, Мельник К. С. (2017)
Кучеренко В. П. - Характеристика ступеня методичного обґрунтування результатів гігієнічної регламентації у воді поверхнево-активних речовин марок 2102 і 3603-2-12, Резуненко Ю. К. (2017)
Латій К. В. - 90-річний досвід застосування гістероскопії у клінічній практиці: досягнення та перспективи (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Shevchenko І. - The prospect of using thermal field in the soil, Kovyazin A. (2016)
Лях В. А. - Форма цветка у Linum grandiflorum Desf. и особенности ее наследования гибридами F1, Белова Е. Ю. (2016)
Махно Ю. О. - Успадкування білкових компонентів насіння гібридами F2 і F3 льону олійного (2016)
Калінова М. Г. - Вплив низьких та високих температур на насіння ріпаку озимого на ранніх етапах розвитку (2016)
Тигова А. В. - Хлорофилльные изменения в поколении М2 у Linum humile Mill. под действием химических мутагенов, Сорока А. И. (2016)
Григорчук Н. Ф. - Оцінка сортів сої в екологічному сортовипробуванні, Якубенко О. В. (2016)
Журавель В. М. - Ефективність використання добору при створенні сортів гірчиці білої, Буділка Г. І. (2016)
Кутіщева Н. М. - Вихідний селекційний матеріал з цінними господарськими ознаками та стійкістю до ураження збудниками основних хвороб, Шугурова Н. О. (2016)
Макаренко Л. О. - Визначення лушпинності сафлору красильного новим методом (2016)
Лях В. А. - Соотношение массы ядра и оболочки семени как показатель эффективности выращивания сортов льна масличного, Сопина Н. В., Махно Ю. А. (2016)
Одинец С. И. - Влияние восстановителей фертильности пыльцы подсолнечника на хозяйственно-ценные признаки гибридов, Кутищева Н. Н., Шудря Л. И., Середа В. А. (2016)
Полякова И. А. - Сравнительное изучение однолетних диких видов льна по основным хозяйственно-ценным признакам (2016)
Сагайдак Є. О. - Вивчення колекції льону олійного з маркерними морфологічними ознаками та господарсько-цінними показниками, Ягло М. М. (2016)
Шугурова Н. О. - Метод оцінки стійкості селекційних сортозразків соняшнику до вовчка в лабораторних умовах, Дем’яненко Т. Т., Краснокутська Ю. В., Погорільчук З. І. (2016)
Вожегова Р. А. - Моделювання та агромеліоративне обґрунтування сівозмін на неполивних і зрошуваних землях південного степу України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2016)
Коковіхін С. В. - Агроекономічне та енергетичне обґрунтування технології вирощування гібридів соняшнику в умовах південного степу України, Нестерчук В. В. (2016)
Кохан А. В. - Наслідки насичення сівозмін соняшником, Лень О. І., Цилюрик О. І. (2016)
Кукса Ю. А. - Водоспоживання ріпака ярого залежно від агроприйомів вирощування в умовах північного степу України, Комарова І. Б. (2016)
Поляков О. І. - Особливості росту, розвитку й формування врожайності ріпаку озимого сорту Cтілуца в залежності від системи удобрення, Вахненко С. В., Нікітенко О. В. (2016)
Поляков О. І. - Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання соняшнику гібриду Каменяр, Нікітенко О. В., Вахненко С. В., Безсусідній О. В. (2016)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності гірчиці ярої під впливом мінеральних добрив за різних норм висіву, Вахненко С. В., Нікітенко О. В., Вендель В. В. (2016)
Ручка В. О. - Сидерати – як альтернатива мінеральним добривам при вирощуванні олійного льону, Таранець Т. О. (2016)
Ткаліч Ю. І. - Вплив мікродобрив і стимуляторів росту рослин на продуктивність соняшнику у північному степу України (2016)
Федорчук М. І. - Продуктивність гібридів соняшнику високолеїнового типу залежно від густоти стояння рослин при вирощуванні в умовах півдня України, Ковальов М. А. (2016)
Гайдаш Є. В - Державний реєстр та поширення сортів рослин в Україні на прикладі Інституту олійних культур НААН, Лупинос Т. М., Михайлова І. М., Гоменюк О. І. (2016)
Чехова І. В. - Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур (2016)
Шевченко І. А. - Взаємодія пружних робочих органів грунтообробних машин з грунтовим середовищем, Шевченко Ір. А. (2016)
Голкa В. - Необходимость исследования эксплуатационных показателей тракторов и сельскохозяйственных машин, Каминский Ян Р. (2016)
Шевченко І. А. - Експериментально-теоретичні підстави створення пружних робочих органів грунтообробних машин, Шевченко Ір. А. (2016)
Черкаська Н. О. - Джерела з історії приватної архівістики у XVIII столітті: (На прикладі архівів магнатерії Правобережної України) (2012)
Головко Ю. І. - Проекти та записки з фонду Воронцових Російського державного архіву давніх актів як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVIII століття (2012)
Старков В. А. - Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві – 50-ті роки ХІХ століття (2012)
Сухих Л. А. - Рукописний збірник Ю. Щербачова з історії російсько-данських відносин у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ: Огляд фонду, Вовк О. І. (2012)
Стародуб А. В. - Документи Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1918 року в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви (2012)
Песчаний О. О. - Періодика в архіві надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918–1926 роки (2012)
Ленченко В. О. - Місто Лубни за планом 1746 року (2012)
Круковський О. П. - Українська фалеристика другої половини ХІХ – середини ХХ століть у збірках Львівського історичного музею (2012)
Нікітенко Н. М. - Нова спроба дезавуювати ювілей Софії Київської, Корнієнко В. В., Рясная Т. М. (2012)
Нікітенко Н. М. - Ще про натурні дослідження Софії Київської, Корнієнко В. В. (2012)
Поліщук В. В. - Особливості проведення земського перепису литовсько-руського війська у Волинській землі у 1528 році (2012)
Старченко Н. П. - Прибутки судових урядників Волинського воєводства в останній третині XVI століття (2012)
Федорук Я. О. - Англійсько-шведські відносини у 1654–1656 роках і політика Карла Х Ґустава у Речі Посполитій (2012)
Дудко В. І. - Із Шевченкового петербурзького оточення: Єгор Розаліон-Сошальський, Степан Яновський (2012)
Калакура Я. С. - Археографічна школа Університету Св. Володимира (2012)
Потульницький В. А. - Історіософські ідеї античності (Греція) та середньовіччя (Іспанія) у творчості Михайла Драгоманова та В’ячеслава Липинського: порівняльний аналіз (2012)
Гирич І. Б. - Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті (2012)
Дзира І. Я. - Українське літописання ХV–ХVІІІ століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років (2012)
Потапенко С. П. - Ранньомодерна історія Слобідської України в археографічних публікаціях 1990-х – 2000-х років: основні тенденції (2012)
Кравченко В. М. - Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х – 40-х років ХVІІ століття (2012)
Александрович В. С. - Унікальне джерельне свідчення середини XVIII століття про поширення гравійованих ікон (2012)
П'єх Н. Р. - Жовківська "фарфурня" за матеріалами касових книг видатків 1749–1752 років та опису 1765 року з доповненням 1769 року (2012)
Панькова С. М. - Листи Володимира Леонтовича до Михайла Грушевського (2012)
Стариков Г. М. - Чернетка виступу Д. І. Багалія на І з’їзді архівних працівників РС ФРР (14–19 березня 1925 року) (2012)
Бурім Д. В. - Українська еміґрація в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928) (2012)
Стасюк О. Й. - Невідомий нарис підпільниці ОУН з Київщини Людмили Фої (М. Перелесник) (2012)
Черченко Ю. А. - Листування Богдана Кентржинського з Дмитром Дорошенком, Борисом Крупницьким, Володимиром Кубійовичем і Володимиром Яневим (2012)
Наулко В. І. - Мої зустрічі з Ярославом Дашкевичем (2012)
Мицик Ю. А. - Листи Ярослава Дашкевича до Юрія Мицика (2012)
Петришак Б. І. - Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. – К .: Видавничий дім "Простір”, 2011. – 200 с.; іл., Білоус Н. (2012)
Мицик Ю. А. - Andrzej B. Pernal. Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659. – Kraków, 2010. – 391 s., Тарасенко І. Ю. (2012)
Мицик Ю. А. - Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Під ред. П. Д. Морозова. – К., 2011. – 535 с. (2012)
Потапенко С. П. - Історія Нової Січі в особах: (2012)
Ясь О. В. - Володимир Іконников – дослідник історії Росії. – Ніжин: Вид-во НД У ім. Миколи Гоголя, 2011. – 152 с., Верба І. В., Жицька Л. М. (2012)
Тельвак В. - Łukasz Adamski. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 369 s. (2012)
Саєнко В. П. - Чикаленко Є., Ніковський А. Листування. 1908–1921 роки / Упор. Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко; вступ. ст. Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 448 с., Генова Є. О. (2012)
Журба В. І. - Jevgenij Paščenko. Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija. – Zagreb, 2010 (2012)
Миронець Н. І. - Михайло Комаров і Катеринославщина. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 228 с., Швидько Г. К. (2012)
Гирич І. Б. - Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ – ХХ століть: Каталог / Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів”. – Львів, 2011.– 316 с.; 125 кол. іл. (2012)
Глебьонек М. - Сфрагістичний щорічник / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – К ., 2011. – Вип. I / Ред. О. А. Однороженко. – 456 с. + VIII с. іл. (2012)
Федорук Я. О. - Писемне джерело 1651 року про поховальний обряд українського козацтва (2012)
Пришляк В. В. - Записна книга Лубенського полку 1730 року (2012)
Дудко В. І. - До вивчення сибірського періоду біографії і творчості Павла Грабовського (2012)
Стариков Г. М. - Два листи Дмитра Іловайського з "Автобіографії” Дмитра Багалія (2012)
Крип’якевич Л. І. - Спомини про Архів Івана Крип’якевича у 1960-х – 1970-х роках (2012)
Білокінь С. І. - Нотатки про публікацію джерел з історії заснування Клубу творчої молоді (2012)
Білокінь С. І. - Останні документи Олександра Рибалка (7 грудня 1950 – 5 січня 2009) (2012)
Залізняк Л. О. - Дмитро Якович Телегін (1919–2011) (2012)
Купчинська Л. О. - Мар’ян-Павло Васильович Коць (1922–2011) (2012)
Швидько Г. К. - Світлана Вікторівна Абросимова (1953–2011) (2012)
Ситник А. А. - Петро Тимофійович Тронько (1915–2011) 754-757 (2012)
Черченко Ю. А. - Микола Васильвич Плав’юк (1927–2012) (2012)
Федорук О. О. - Володимир Макарович Яцюк (1946–2012) (2012)
Передмова (2017)
Бабич І. Г. - Принцип справедливості – характеристика у римському приватному праві (2017)
Дихта Н. М. - Співіснування представництва – довіреності-доручення (2017)
Матійко М. В. - Структура функцій цивільного права (2017)
Іванов А. В. - Окремі питання захисту інформації в процесі здійснення девелоперської діяльності в Україні (2017)
Обіход О. М. - Предмет договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2017)
Полюк Ю. І. - Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду (2017)
Голубєва Н. Ю. - Визнання права власності в порядку набувальної давності (2017)
Савицька О. Ю. - Поділ спадкового майна (2017)
Нівня М. І. - Суб’єктний склад правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв’язку із суспільною необхідністю (2017)
Сегенюк А. В. - Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості (2017)
Деревнин В. С. - Завещательный отказ по законодательству Украины и некоторых зарубежных стран (2017)
Пеструєв Д. М. - Регулювання ведення чужих справ без доручення у цивільному законодавстві Польщі (2017)
Charytonowa H. - Od radzieckiego prawa cywilnego do współczesnego prawa cywilnego Ukrainy, Charytonow Y. (2017)
Федущак-Паславська Г. М. - Майнові відносини та їх регулювання у корпоративних системах середньовіччя (2017)
Сафончик О. І. - Визначення та підстави припинення шлюбу за законодавством України (2017)
Ревуцька І. Е. - Поняття підстав створення сім’ї: спроба формулювання визначення (2017)
Hrihoriants H. - Piracy in the internet – problem of it sphere and information security (2017)
Журило С. C. - Застосування інформаційних технологій в процесі усиновлення: перспективи розвитку (2017)
Томаш Б. Ф. - Напрями змін публічного права в Польщі (2017)
Mykytyn M. - The legal nature of "smart contracts" (2017)
Руденко Т. С. - Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок (2017)
Бігняк О. В. - Lecture course of corporate law lecture 3. Features of legal status of certain types of corporations (2017)
Каракаш І. І. - Академік Семчик Віталій Іванович як талановитий вчений і мудра людина (2017)
Харитонова О. І. - Спогади про Віталія Івановича Семчика (2017)
Григор’єва Х. А. - Міжнародний конгрес "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвячений 20-річчю Національного університету "Одеська Юридична Академія" (2017)
Титул, зміст (2017)
Dombrovski V. - The bat fauna (Mammalia, Chiroptera) of Stary Zhaden Zakaznik, Southern Belarus, Fenchuk V., Zhurauliou D. (2017)
Загороднюк І. - Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869), Пархоменко В., Харчук С. (2017)
Красовська А. - Угруповання мишуватих гризунів (Muroidea) Національного природного парку Кременецькі гори (2017)
Рековець Л. І. - Дрібні ссавці місцезнаходження Меджибіж з плейстоцену України (2017)
Селюніна З. В. - Огляд родини куницевих (Mustelidae) регіону Чорноморського біосферного заповідника (2017)
Gashchak S. - European bison (Bison bonasus) in the Chornobyl Exclusion Zone (Ukraine) and prospects for its revival, Gulyaichenko Y., Beresford N. A., Wood M. D. (2017)
Ignaczak M. - Protection of the Szachownica cave as an example of saving a valuable bat wintering shelter, Postawa T. (2017)
Коробченко М. - Пастка Голова та досвід її використання при дослідженнях гризунів-землериїв (2017)
Роженко М. В. - Особливості поведінки шакала (Сanis aureus L., 1758) в зоні експансії на півдні України (2017)
Barkaszi Z. - Boreal species Microtus agrestis and Sicista betulina in the region of the Ukrainian Carpathians: a review (2017)
Дятлова О. - Знахідки та особливості поширення крота європейського (Talpa europaea) у пониззі Дністра, Роженко М. (2017)
Zagorodniuk I. - Mole-rats Nannospalax leucodon and Spalax zemni in Ukraine: identification criteria and border between their ranges, Korobchenko M., Kirichenko V. (2017)
Коваль Н. - Кіт лісовий (Felis silvestris) в Ужанському національному природному парку (Східні Карпати) (2017)
Євстаф’єв І. Л. - Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 3. Паразитофауна та епізоотологія (2017)
Merzlikin I. - Cases of bat deaths associated with plants (2017)
Пархоменко В. - Загибель ссавців на автошляхах північно-східної України (2017)
Yurchenko O. - Possible zoonotic viral threats associated with bats in southern Ukraine, Dubina D., Sokolovskyi D., Gaidash O. (2017)
Бронсков О. - Знахідка нічниці степової (Myotis aurascens Kuzyakin, 1935) на південному сході України (2017)
Подобайло А. - Знахідки вовчка сірого (Glis glis) в Полтавській області, Миленко Н., Шевченко С., Севідов В. (2017)
Банік М. В. - Народні українські назви ссавців у праці В. Ф. Ніколаєва "Матеріали до української наукової термінології" (1918), Загороднюк І. (2017)
Загороднюк І. - Василь Абелєнцев (1913–1980) — життя у світі науки (2017)
Черемних Н. - Колектори фонду ссавців Державного природознавчого музею НАН України 1900-1930-х років (2017)
Булатецька Л. І. - Граматикалізація: комунікативні стратегії та мотивації (2012)
Бурдейна О. Р. - Семантична структура етнолексеми міфологічного походження (2012)
Гармаш О. Л. - Граматикалізація англомовних морфем як лінгвокогнітивний феномен (2012)
Glushchuk-Oleia G. I. - Campo funcional-semántico de la exhortación como un aspecto de la causatividad (2012)
Хірочинська О. І. - Проблема еліпсису та еліптичних речень у сучасній лінгвістиці (2012)
Алиєва А. Д. - Структурні особливості лексем субстантивного субфрейму номінативного поля концепту "Материнство" в сучасній англійській мові (2012)
Бялик В. Д. - Лексичний квантор як об’єкт дослідження в когнітивному словотворі (2012)
Візнюк О. В. - Динаміка реалізації лексико-семантичних груп іменникових твірних основ префіксальних похідних у межах ономасіологічних категорій англійської мови (2012)
Гурко О. В. - Англійські запозичення в мові мас-медіа (2012)
Зайченко О. В. - Семантична структура суфіксів (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) (2012)
Зубач О. А. - Фразеологізми з літерним компонентом сучасної німецької мови: структурно-семантичний аспект (2012)
Карасенко О. А. - Ідіоматизовані найменування осіб чоловічої статі в середньоверхньонімецькій мові (2012)
Кучерина О. В. - Методи дослідження символічного значення звуків (2012)
Мінцис Ю. Б. - Семантичні особливості демінутивного суфікса -у та його похідних -іе, -еу (на матеріалі сучасної англійської мови), Мінцис Е. Є. (2012)
Молочко О. П. - Семантична структура назв емоцій в авторському дискурсі Дж. Остін (2012)
Навроцька І. М. - Застосування дистрибутивно-компонентного методу визначення омонімічних лексико-семантичних варіантів у структурі англійського іменника (2012)
Огуй О. Д. - Символіка кольору дорогоцінних каменів у середньовічній Західній Європі (на матеріалі літературних пам’яток) (2012)
Осовська І. М. - Пейоративи в німецькомовному матримоніальному сімейному спілкуванні (2012)
Рогач О. О. - Забобони та прикмети як складові частини мовної картини світу англійців (2012)
Романова Н. В. - Семантика емотивних прикметників німецької мови ХVIII століття (на матеріалі трагедії "Фауст" Й. В. Фон Ґете) (2012)
Савіна Ю. О. - Когнітивні механізми та мовні засоби створення комічного: методологія дослідження (на матеріалів творів Джером К. Джерома) (2012)
Сухомлин В. В. - Семантичні основи функціонально-семантичного поля: мовний і мисленнєвий зміст (2012)
Теслер О. В. - Роль гендерного фактору в утворенні назв осіб у французькій мові XX ст. (2012)
Тхір М. Б. - Метафори-соматизми в промовах Б. Обами (2012)
Угонь Л. М. - Етимологічні характеристики напівафіксів сучасної англійської мови (2012)
Бондарук Л. В. - Використання природних міфів у романному наративі та їх переклад цільовими мовами (на прикладі роману Марселя Пруста "Noms de pays: Le nom") (2012)
Глінка Н. В. - Фразеологічні словосполучення з нумеральним компонентом: лексико-семантичний та перекладацький аспекти, Волощук І. П., Усик Г. М. (2012)
Дячук Л. С. - Гендерно-орієнтовані стратегії і практика сучасного українського художнього перекладу (2012)
Засєкін С. В. - Когнітивно-дискурсивні S-універсалії перекладу художнього тексту: досвід емпіричного психолінгвістичного дослідження (2012)
Іваницька М. Л. - Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло – будівничий моста між літературами (2012)
Кияк Т. Р. - Cмисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі "Нічної пісні мандрівника" Й. В. Гете) (2012)
Кучера А. М. - Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В. Гюго в перекладі В. Щурата, Лащик Н. М. (2012)
Лалаян Н. С. - Фразеологічні труднощі художнього перекладу (на матеріалі роману Ю. Це "орли та янголи") (2012)
Ласка І. В. - П’єр Кутель про якості перекладу (2012)
Матвіїшин О. М. - Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів (2012)
Мельник А. П. - Стратегії скорочення тексту при перекладі анімаційних фільмів (2012)
Мозговий В. І. - Із досвіду роботи над словником офіційної передачі російських імен засобами української мови (2012)
Onyshchenko I. A. - The Principal Ways of English Slang Translation and Its Analysis (2012)
Павлюк А. Б. - Микола Зеров: фахівець класичної філології, перекладач і поет, "закоханий" у вроду слів (2012)
Панченко Е. И. - О некоторых нерешенных проблемах теории перевода (2012)
Паньків О. Б. - Проблеми відтворення стилістичної семантики колірних лексем англійської мови в українських перекладах (2012)
Яровенко Л. С. - Особенности перевода адвербиальных глаголов движения, Кириллова М. Д. (2012)
Біян Н. Р. - Сучасна англійська терміносистема туризму в контексті явища полісемії (2012)
Вереш М. Т. - Етимологічний аналіз німецьких християнсько-богословських та церковних термінів-запозичень (2012)
Вовчанська С. І. - Запозичення як результат термінологічної номінації (на матеріалі німецької термінології маркетингу) (2012)
Волосенко І. В. - Вплив англійських запозичень на розвиток німецької молодіжної мови (на матеріалі щоденників молодіжних блогерів) (2012)
Дорда С. В. - Англомовні запозичення в українській юридичній термінології (2012)
Дюканова Н. М. - Поширення абревіатур у англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація, Загородня О. Ф. (2012)
Медведь М. М. - Сучасний стан розвитку видавничо-поліграфічної терміносистеми: неологічний аспект (2012)
Саламаха М. Я. - Структурна класифікація англійських двокомпонентних термінологічних словосполучень сфери охорони довкілля (2012)
Тарасова В. В. - Екстралінгвістичні фактори розвитку Aviation English (2012)
Татаранюк С. П. - Конверсія як один з основних способів утворення неологізмів сфери екології людини (на прикладі англійської мови) (2012)
Холодій І. О. - Антонімія як категорія протилежності в соціологічній термінології сучасної англійської мови (2012)
Яцишин Н. П. - Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем (2012)
Гораль Л. Т. - Візія підземного зберігання природного газу в умовах сталого розвитку, Ярошенко О. Л. (2017)
Карпенко Ю. В. - Туризм як форма розв’язання суперечностей сумісно-розділених відносин: морально-етичні аспекти (2017)
Лупак Р. Л. - Державна політика управління безпекою розвитку внутрішнього ринку із застосуванням інструменту імпортозаміщення (2017)
Маркова Є. Ю. - Сучасний стан розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реалізації програми державно-приватного партнерства (2017)
Омельяненко В. А. - Концептуальні основи аналітики інноваційного компоненту національної безпеки (2017)
Кифяк О. В. - Роль і місце промислового маркетингу у формуванні транскордонних ринків (2017)
Моргун А. В. - Оптимізація бібліотечної діяльності в умовах глобалізації економічних процесів, Розман І. І., Прокопович Л. С. (2017)
Сакун Л. М. - Стратегічне планування як основа ефективного функціювання металургійних підприємств України на зовнішньому ринку, Орлова К. О. (2017)
Шебаніна О. В. - Міжнародна конкурентоспроможність виробників сільськогосподарської продукції, Федосєєва Г. С. (2017)
Абрамова І. О. - Застосування відновлювальних джерел енергії як інструмент антикризового регіонального управління (2017)
Гавриш І. І. - Відбір найкращих зарубіжних маркетингових практик регіональної політики інвестиційної привабливості методом бенчмаркінгу (2017)
Карпук А. І. - Закономірності та перспективи комплексного розвитку агропродовольчої системи регіону, Миклуш Т. С., Гордійчук А. І. (2017)
Ковальська Л. Л. - Алгоритм проектування потреб регіону в об’єктах роздрібної торгівлі як напрям розвитку підприємницького середовища, Речун О. Ю. (2017)
Кондіус І. С. - Застосування апарату напівмарковських моделей в реальних умовах функціонування регіонів України (2017)
Terekhov E. - Berücksichtigung des risikos in der planung wirtschaftlicher ergebnisse der nachhaltigen bodennutzung nach den tagebauen (2017)
Білоскурський Р. Р. - Моделювання еколого-економічних систем: теоретична сутність та практичне значення для України (2017)
Поліщук Л. М. - Оцінка природно–ресурсного потенціалу сільського зеленого туризму в регіонах України, Тищук І. В. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Діагностика економічної безпеки підприємства на основі синтезу методів її реалізації, Музинська А. Р. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Механізм реалізації освітніх процесів в напрямку розвитку підприємницької майстерності (2017)
Олександренко І. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Харитиніч М. В. (2017)
Павлюк Л. В. - Теоретичні основи дослідження бізнес-процесів на підприємстві, Оксенюк К. І. (2017)
Станкевич І. В. - Аналіз механізмів управління рекламною діяльністю операторів мобільного зв’язку та напрямки їх подальшого розвитку, Пахтусов М. І. (2017)
Полінкевич О. М. - Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління підприємницьких структур (2017)
Потьомкіна О. В. - Методика оцінки результативності мотиваційних механізмів на підприємстві (2017)
Чешук В. О. - Специфіка моніторингу економічної безпеки будівельних підприємств (2017)
Щурик М. В. - Кредитування потреб аграрного сектору в умовах сьогодення: недоліки та шляхи їх подолання (2017)
Вахович І. М. - Механізм вдосконалення системи бюджетного регулювання депресивних регіонів на етапі розподілу фінансових ресурсів, Пушкарчук І. М., Купира М. І. (2017)
Буйда К. В. - Імплементація міжнародного досвіду управління банківським ризиком: теоретико-методологічний аспект (2017)
Дорош В. Ю. - Діагностика доходів місцевих бюджетів Волинської області та прогнозна їх оцінка, Русакова О. М. (2017)
Zabedyuk M. - Financial resources: classification and sources of formation (2017)
Індус К. П. - Удосконалення регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва (2017)
Іщук Л. І. - Теоретичні аспекти бюджетного забезпечення розвитку регіонів, Дейнека О. І. (2017)
Koretska N. - Development of mobile acquiring in Ukraine and tools to overcome obstacles, Yakubovskyi V. (2017)
Мицак О. В. - Етапи розвитку споживчого кредитування в Україні, Бублик Л. Я. (2017)
Мостовенко Н. А. - Кредитна культура як прояв фінансової поведінки споживачів кредитних послуг, Коробчук Т. І. (2017)
Ніколаєва А. М. - Фінансування соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням ефективного функціонування фондового ринку, Іщук Л. І., Пиріг С. О. (2017)
Пиріг С. О. - Автоматизація діагностики фінансової стійкості підприємства та її вплив на фінансову стабільність регіону, Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. (2017)
Поліщук В. Г. - Забезпечення фінансової безпеки при використанні інноваційної криптовалюти BITCOIN (2017)
Шубала І. В. - Аналіз та оцінка показників розподілу доходів домогосподарств регіону (2017)
Багмет К. В. - Інституційні зміни: пошук шляхів створення ефективних інститутів соціальної сфери (2017)
Василик Н. М. - Інноваційні технології в організації освітнього процесу у ВНЗ (2017)
Дзямулич М. І. - Сегментація ринку праці України (2017)
Островська Г. Й. - Модернізація методики оцінювання людського капіталу компанії (2017)
Шубалий О. М. - Концептуальні засади національної політики підвищення ефективності соціального діалогу (2017)
Меленчук В. М. - Управління проектами/програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій в автомобільному господарстві військових формувань, Березенський Р. В. (2016)
Гайдаєнко О. В. - Стейкхолдери медичних проектів, Кошкін К. В. (2016)
Омельяненко В. А. - Науково-методичний підхід до аналітичного забезпечення проектів розвитку технологічних систем (2016)
Мазов М. М. - Динамічна модель управління портфелем проектів металургійного підприємства (2016)
Rach V. - Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system-holistic vision, Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem (2016)
Власюк Т. О. - Роль імпорту в інвестиційному забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2016)
Nnaji A. Chidimma - Value as a core concept in considering the system of the project quality management (2016)
Ляшенко О. М. - Безпечна синергія в управлінні підприємством (2016)
Григорян Т. Г. - Модели процессов принятия решений при ценностно-ориентированном управлении требованиями в ИТ-проектах, Шатковский Л. Ю. (2016)
Кавун С. В. - Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства (2016)
Osakwe Ikenna - Project team building by the criterion of fulfillment (happiness): main problems and conceptual baselines (2016)
Омельяненко В. А. - Мультиагентний підхід до розробки інтелектуальних систем управління проектами (2016)
Шапоренко О. О. - Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та подальші кроки (2016)
Даншина С. Ю. - Проблема размещения распределительного центра проекта развития (2016)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад - Программная реализация и результаты пилотной апробации метода планирования содержания мягких проектов на основе сервисной модели (2016)
Гайда А. Ю. - Анализ управления портфелями проектов в морских транспортных компаниях на основе данных грузовых перевозок портов "Одесса” и "Черноморск”, Заричук Е. А. (2016)
Рамазанов С. К. - Комплексно-індексний підхід у системі соціально-економічного та екологічного моніторингу та розвитку регіону (2016)
Kabir A. - Petroleum distribution in Nigeria: actual state and challenges (2016)
Omoloba O. - Decision-making: personal (individual) styles and their consequences (2016)
Борулько Н. А. - Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками проекта (2016)
Кривуля П. В. - Совершенствование средств анализа уровня риска эффективного множества проектов: коридоры и шлейфы уровня риска, имитационно-частотный анализ предпочтений (2016)
Россошанська О. В. - Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств (2016)
Дуб Б. С. - Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура (2016)
Ляшенко Н. Є. - Електронне портфоліо як засіб формалізації людського капіталу фірми (2016)
Фесенко Т. Г. - Ціннісно-орієнтоване управління вартістю програми в контексті гендерного підходу (2016)
Філь Н. Ю. - Функціональна модель інформаційної технології системи підвищення кваліфікації на промисловому підприємстві, Новічков Д. С. (2016)
Тесля Ю. М. - Управління знаннями в мета-методології управління проектами, Хлевна Ю. Л., Єгорченкова Н. Ю. (2016)
Краснояружська К. Ш. - Методологія розв’язання детермінованої багатопродуктової моделі поставок на конкурентному ринку (2016)
Okon E. D. - Country’s innovative development: study of the potential capacity (case of developed countries and Nigeria) (2016)
Гайдаєнко О. В. - Управління стейкхолдерами лікувальних проектів (2016)
Kabir A. - Project-technological approach to solve the crude oil theft, sabotage and pipeline vandalization problem in Nigeria (2016)
Борулько Н. А. - Многослойность и гибридность в мягком управлении рисками проекта (2016)
Россошанська О. В. - Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в спеціальності "Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності" (2016)
Кривуля П. В. - Специфика выявления эффекта диверсификации и эффективного множества портфелей реальных инвестиций (2017)
Тищенко В. В. - Характеристика зовнішніх банківських ризиків як загрози безпеці банку (2017)
Івченко Є. А. - Дослідження принципів побудови та функціонування системи економічної безпеки підприємства, Івченко Ю. А. (2017)
Тищенко О. І. - Механізми управління проблемними активами банків (2017)
Рач В. А. - Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення, Пилипенко А. І. (2017)
Бабий В. С. - Учет типа личности при формировании ИТ-команд (2017)
Борулько Н. А. - Подходы к количественному описанию вероятности и правдоподобия при управлении рисками проектов (2017)
Горошкова Л. А. - Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Створення та управління продовольчими ресурсами громади, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2017)
Горошкова Л. А. - Проектне управління ціноутворенням у житлово-комунальному господарстві, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2017)
Дворниченко М. В. - Нечеткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций (2017)
Россошанська О. В. - Системне представлення методологічних засад оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2017)
Передмова (2015)
Козаченко Г. В. - Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології, Погорелов Ю. С. (2015)
Шемаєва Л. Г. - Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб’єктами зовнішнього середовища (2015)
Мігус І. П. - Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента (2015)
Алькема В. Г. - Потенціал системи економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства (2015)
Ляшенко О. М. - Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни (2015)
Горошкова Л. А. - Математичні методи управління детермінантами економічної безпеки житлово-комунального господарства, Волков В. П. (2015)
Живко З. Б - Фактори впливу рейдерства на рівень економічної безпеки підприємства (2015)
Рудніченко Є. М. - Трансформація діяльності суб’єктів митного регулювання та їх вплив на систему економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Андрієнко В. М. - Концептуальний підхід до функціонування підсистеми організації безпеки праці на будівельних підприємствах (2015)
Копитко М. І. - Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: науково-методичний підхід (2015)
Овчаренко Є. І. - Роль та поведінкові властивості людини у системі економічної безпеки підприємства (2015)
Россошанська О. В. - Системні моделі представлення оцінювання економічної безпеки підприємств як феномену (2015)
Титул, зміст (2016)
Barkasi Z. - Endemism in the Mammalian Fauna of the Carpathians (2016)
Загороднюк І. - "Земляний заєць" у Східній Європі: Ochotona чи Allactaga? (2016)
Різун Е. - Динамічні тенденції стану популяцій мисливської теріофауни України та пропозиції щодо вдосконалення облікових робіт, Бондаренко В. (2016)
Zatushevskyy A. - Representativeness of the mammalian collection of the Zoological Museum of Lviv University, Shydlovskyy I., Tymkiv I. (2016)
Ільюхін Ю. - Представники надряду Ungulata у краніологічній колекції проф. О. Браунера в Музеї природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2016)
Синявська І. - Полівки (Arvicolinae) в колекції Лабораторії популяційної екології Інституту зоології НАН України, Ребров С., Міщенко Л. (2016)
Gashchak S. - Brown bear (Ursus arctos L.) in the Chornobyl Exclusion Zone, Gulyaichenko Y., Beresford N. A., Wood M. D. (2016)
Korobchenko M. - Mole-rat from Khortytsia in the light of morphological and geographical relations between Spalax zemni and S. microphthalmus, Zagorodniuk I. (2016)
Скубак Є. - Поширення та чисельність крота європейського (Talpa europaea L.) на півночі Донецької області (2016)
Shpak A. - Range Expansion of Kuhl’s Pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) into Belarus, Larchenko A. (2016)
Євстаф’єв І. Л. - Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 2. Екологія видів (2016)
Зізда Ю. - Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців (2016)
Savenko O. - Sightings of cetaceans in the waters of Yuzhny Sea Port (Hryhorivsky Estuary, Black Sea) in 2015–2016, Ivanchikova J., Hulak B., Derkacheva T. (2016)
Stetsula N. - Diversity of Muroid Rodent Communities in Key Habitats of the Skole Beskids (Eastern Carpathians), Barkasi Z., Zagorodniuk I. (2016)
Дребет М. - Перша знахідка нічниці північної Myotis brandtii в Чернівецькій області, Україна, Ярошинська О. (2016)
Мерзлікин И. - Игровое и агрессивное поведение зайца-русака (lepus europaeus) в отношении собак (canis familiaris) (2016)
Дятлова О. - Микола Роженко - видатний зоолог та природоохоронець (з нагоди 60-річчя колеги), Черничко Й., Василюк О. (2016)
Загороднюк І. - Дослідник фауни України Богдан Пилявський (1931–2010) (2016)
Зайцева-Анциферова Г. - Популяризація знань про вовчків в Україні: здобутки і перспективи, Дребет М. (2016)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2016)
Мазов М. М. - Аналіз формування портфеля проектів металургійного підприємства на основі стратегії сталого розвитку, Петренко В. О. (2015)
Іванишак Ю. М. - Суб’єктно-орієнтований підхід в контексті управління проектами, Саченко А. О. (2015)
Молоканова В. М. - Проектно-орієнтований розвиток організацій на основі еволюційної теорії цінностей (2015)
Kovalenko I. I. - Comparative analysis of the short-term forecasting methods of the locally-heterogeneous time series of the high-tech enterprise’s operation indicators, Chernova L. S., Orekhov A. S. (2015)
Ровинская Н. Ю. - Воздействие организационных изменений на бизнес-модель компании (2015)
Nnaji A. Chidimma - Quality management methods: viability for the project management activity (2015)
Саченко О. А. - Концептуальна модель портфельного управління інноваційними проектами модернізації обладнання енергопідприємств (2015)
Liashenko N. E. - Approaches to measuring value of a website (2015)
Сутковий А. М. - Особливості правового забезпечення реалізації фази ініціалізації проекту, Бірюков О. В. (2015)
Кривуля П. В. - Соотнесение понятий мультипроектного и реинвестиционного процессов на основе различения их мест в классификации инвестиций (2015)
Рач В. А. - Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої НІКС-методології менеджерів проектів, Медведєва О. М. (2015)
Россошанська О. В. - Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2015)
Настич Т. П. - Фінансування освітніх закладів культури та мистецтв України: проектний погляд (2015)
Рак Ю. П. - Ідентифікація та комплексна оцінка загроз потенційної небезпеки в регіональних безпеко-орієнтованих проектах, Сукач Р. Ю. (2015)
Adomaitis M. - Comparative analysis of ligulas of slugs Arion lusitanicus from Lithuania and Denmark, Skujienė G. (2016)
Алпатова О. М. - Нові для фауни України види черепашкових амеб та гетеротрофних джгутикових, Шевчук С. Ю. (2016)
Андрійчук Т. В. - Життєві стратегії калюжниць та їх особливості, Межжерін С. В., Вискушенко Д. А., Вискушенко А. П. (2016)
Балашов И. А. - Коллекция наземных моллюсков Института зоологии НАН Украины (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості селезінки голубів та курей (2016)
Гарлінська А. М. - Морфологічна будова, поширення та екологічні особливості Physafontinalis в Україні (2016)
Гураль-Сверлова Н. В. - Видовой состав наземных моллюсков Закарпатской области, Гураль Р. И. (2016)
Єрмошина Т. В. - Поширення Pseudanodonta complanata у водоймах України та зараженість цих молюсків паразитами), Павлюченко О. В. (2016)
Житова О. П. - Личинки трематод в молюсках водойм Українського Полісся, Житов І. А. (2016)
Золотарев В. Н. - Многолетние изменения морфологии раковин Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Bivalvia, Arcidae) Черного моря (2016)
Иззатуллаев З. И. - Биоразнообразие моллюсков Cредней Азии и проблема сохранения их генофонда (2016)
Кадлубовська Н. С. Гарбар О. В. - Видовий склад комплексу Arion subfuscus (Gastropoda, Arionidae) в Україні (2016)
Ковальов В. В. - Фенетична структура популяцій Caucasotachea vindobonensis (Gastropoda, Helicidae) у м. Харків та їх морфологічні відмінності, Хоменко А. М. (2016)
Константиненко Л. А. - Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж (2016)
Линецкий Б. Г. - Морфометрические показатели двух черноморских популяций Donacillacornea (Poli, 1791), Сон М. О. (2016)
Макарова Н. М. - Родина Melanopsidae (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) України: видова структура і сучасний ареал (2016)
Манаков Д. В. - Моллюски реки Анграпа (Калининградская область, Россия) (2016)
Мельниченко Р. К. - Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка, Андрійчук Т. В., Гарбар Д. А., Гарлінська А. М., Довбня А. В., Тарасова Ю. В., Уваєва О. І. (2016)
Пазилов А. - Чужеродный вид Monacha carthusiana (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) как новый промежуточный хозяин нематоды Cystocaulus ocreatus в Узбекистане, Гаибназарова Ф., Каримова Х. (2016)
Плігін Ю. В. - Дрейсеніди у структурі макрозообентосу Київського водосховища (2016)
Писарев С. Н. - Двустворчатые моллюски акватории национального природного парка "Меотида" (Азовское море, Донецкая область, Украина) (2016)
Рибка К. М. - Карпатські види молюсків та їх оселища (2016)
Уваева Е. И. - Временная изменчивость половой структуры популяции Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) в реке Случь, Шурова Н. М., Щербина Г. Х. (2016)
Финогенова Н. Л. - Особенности формирования раковины у двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis (Bivalvia, Arcidae) Кинбурнской и Тендровской кос (2016)
Шихова Т. Г. - Видовое разнообразие пресноводных моллюсков бассейна р. Чепца (2016)
Власенко Р. П. - Генетична структура та систематичне положення Aporrectodea longa (Ude, 1826) (2016)
Онищук І. П. - Походження поліплоїдії та особливості розмноження у червів роду Octolasion (Lumbricidae, Oligochaeta) (2016)
Першко І. О. - Особливості каріології представників родини Lithoglyphidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) (2016)
Астахова Л. Є. - Екологічні аспекти інвазії Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) (Gastropoda, Pulmonata) личинками та партенітами трематод у водоймах басейну річки Тетерів), Муж Г. В. (2016)
Варигин А. Ю. - Тенденция изменения фенотипической структуры популяции черноморской мидии в период фор-мирования прибрежного сообщества обрастания (2016)
Гапонова Л. П. - Особливості біотопічного розподілу циклопід (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) у різнотипних водоймах м. Києва та його околиць (2016)
Гелетей М. В. - Попередні дані щодо видового складу личинок родини Chironomidae на гірській ділянці річки Уж в межах Закарпатської області (2016)
Земоглядчук К. В. - Влияние формы и размера раковины разных видов наземных моллюсков на их биотопическое распределение (2016)
Киричук Г. Є. - Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж, Метельська М. О., Корнійчук Н. М (2016)
Кошелев А. В. - Чувствительность Potamopyrgus antipodarum к тяжелым металлам в градиенте минерализации во-ды (2016)
Красуцька Н. О. - Вплив температурного фактору на морфометричні показники партеніт та личинок трематоди Cercaria pugnax La Valette (Digenea: Lecithodendriidae) (2016)
Оксентюк Я. Р. - Трофічні преференції акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) – шкідників запасів олійних та зернових культур (2016)
Силаева А. А. - Влияние фильтрационной активности Unionidae на планктонную подсистему малой реки, Протасов А. А., Новоселова Т. Н., Громова Ю. Ф. (2016)
Сон М. О. - Освоение различных местообитаний водных объектов Украины чужеродными моллюсками (2016)
Стадниченко А. П. - Спряжений вплив різних концентрацій плюмбум нітрату водного середовища і трематодної інвазії на вміст загального білка у гемолімфі Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae), Мороз Г. М., Мороз О. М. (2016)
Тарасова Ю. В. - Екологічні особливості популяцій Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) ба-сейну річки Тетерів (2016)
Халаим А. А. - Биолого-экологическая характеристика Hypanis laeviuscula fragilis (Milachevitch, 1908) (Mollusca, Cardiidae) водохранилища Сасык, Сон М. О. (2016)
Хлус Л. М. - Морфометрична структура популяцій видів-інтродуцентів підродини Helicinae (Мollusca) в Карадазькому за-повіднику, Хлус К. М. (2016)
Чернишова Т. М. - Особливості екології слизня Limax maximus (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Limacidae) як шкідника сільськогосподарських культур на території України (2016)
Шимкович Е. Д. - Значение климатических и генетических факторов в поддержании стабильности гибридной зоны у прудовика большого (2016)
Шурова Н. М. - Фенотипическая пластичность мидий Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) в разных условиях среды Черного моря, Стадниченко С.В. (2016)
Юришинець В. І. - Інфузорії – симбіонти прісноводних молюсків (2016)
Янович Л. М. - Аутекологія видів роду Unio (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм та водотоків України, Васільєва Л. А. (2016)
Гнатишина Л. Л. - Вплив іонізуючого випромінювання на ефективність акумуляції металів металотіонеїнами травної залози легеневого молюска Lymnaea stagnalis (2016)
Музика Л. В. - Особливості розподілу жирних кислот в організмі черевоногих прісноводних молюсків (Mollus-ca:Gastropoda), Киричук Г. Є. (2016)
Пінкіна Т. В. - Інтенсивність дихання перлівниці борисфенової (Mollusca:Bivalvia:Unionidae) у нормі та за умови фенольної інтоксикації (2016)
Вискушенко Д. А. - Особливості утримання та розведення Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullariidae) як нового для України акваріумного черевоногого молюска, Вискушенко А. П. (2016)
Khomenko A. - New design of the manipulator for morphological analysis (2016)
Шановні друзі! (2016)
Боровий В. О. - 3D візуалізація як більш повне бачення шляхів планування та експлуатації зонінгу за допомогою ГІС–технологій, Зарицький О. В. (2016)
Корнієнко І. В. - Управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу (2016)
Єсіпенко Н. М. - Антикризова система управління банківською системою України, Назаренко Я. А., Нгуєн Чунг Кієн (2016)
Єсіпенко Н. М. - Особливості нейтралізації фінансових ризиків підприємства, Назаренко Я. А., Нгуєн Чунг Кієн. (2016)
Кононова Л. М. - Сучасний стан банківської системи України, Назаренко Я. А. (2016)
Боровий В. О. - У науковців вищої школи руки мають бути "чистими", Бурачек В. Г., Баран П. І. (2016)
Матвєєв В. О. - Філософський підхід до осмислення можливих шляхів інтенсифікації навчального процесу у вищій школі (2016)
Янкова Т. С. - Особливості впровадження методології WCM в умовах підприємств України, Слива Ю. В. (2016)
Demydenko N. - Maritime english terminology: some aspects of developing teaching / learning materials for the students of the faculty of navigation (2016)
Богом`я В. І. - Аналіз процесу технічної експлуатації комплексів геодезічного обладнання, Кучерук Н. В. (2016)
Мусорін О. О. - Розробка вимог до математичної моделі процесу технічного обслуговування та ремонту суднових комплексів (2016)
Богом´я В. І. - Метод технічного діагностування обладнання, Стадник О. І. (2016)
Гудков Л. М. - Математична модель функціональних систем суднового обладнання, Лавріненко В. Ф. (2016)
Павликов В. В. - Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в радиометрических комплексах, Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. (2016)
Azarskov V. - Justification of requirements for a long-term ground automated complex of spacecraft control in geostationary orbit, Bogomya V. (2016)
Сухенко Ю. Г. - Дизельне біопаливо і його якість, Сухенко В. Ю., Муштрук М. М. (2016)
Богом'я В. І. - Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об'єктів (2016)
Загорулько О. М. - Визначення критеріїв та показників ефективності функціонування космічних апаратів спостереження Землі (2016)
Демиденко О. О. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2016)
Mashkov V. - Problems of diagnosability with sensor networks when dealing with environment monitoring, Mashkov O. (2016)
Бурачек В. Г. - Метод субпіксельного дистанційного знімання лінійних об’єктів, Беленок В. Ю. (2016)
Гримальський С. Ю. - Застосування програми Easy Trace 9.6 Pro при створенні ГІС (2016)
Ясенев С. О. - Особливості оброблення космічних знімків (2016)
Томченко О. В. - Вегетаційні індекси, як інструмент оцінки і моніторингу стану земельних ресурсів, Хижняк А. В. (2016)
Бурачек В. Г. - Метод дистанційного контролю об’єму шихти в шихтовому відсіку, Малік Т. М., Штенгєлов В. П. (2016)
Малік Т. М. - Нова концепція вбудованого автоматизованого інженерно-геодезичного контролю деформацій конструкцій інженерних споруд, Брик Я. П. (2016)
Кулініч В. В. - Стратегія і шляхи розвитку системи Інститутів землеустрою – в умовах децентралізації у сфері регулювання земельних відносин, Кривоберець С. В. (2016)
Щербак Ю. В. - Кадастровий облік земель в Україні (2016)
Тимощук О. М. - Про деякий підхід до оцінки ефективності навігаційного обслуговування (2016)
Мусорин А. А. - Разроботка комплекса мониторинга загрязнения водной поверхности (2016)
Азарсков В. М. - Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами ДЗЗ, Богом´я В. І. (2016)
Тихонов І. В. - Визначення періодичності перевірки суднового обладнання (2016)
Корнієнко І. В. - Забезпечення адекватності експертних оцінок землі, Корнієнко С. П. (2016)
Sukhenko Y. G. - Features biodiesel production of FAT-containing wastes restaurants, Sukhenko V. Y., Mushtruk M. M. (2016)
Shaposhnik V. - Human capitals - as a factor of success of the modern accredited laboratory, Nikitina N., Galchenco O. (2016)
Сілонова Н. Б. - Моделювання системи управління відходами на молокопереробному підприємстві, Феднова Я. С. (2016)
Черепков С. Т. - Система діагностування технічних комплексів, Лавріненко В. Ф. (2016)
Стадник О. І. - Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту, Лавриненко В. Ф. (2016)
Гудков Д. М. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації обладнання у сучасних умовах, Мусорін О. О. (2016)
Гладун С. К. - Модуль відображення та редагування векторної графіки ГІС, Третяк Р. О. (2016)
Шибицька Н. М. - 3D-ГІС прогнозування надзвичайних ситуацій, Лебідь М. С., Вередюк А. М. (2016)
Тарасенко С. О. - Аналіз просторово-орієнтованих даних на основі модуля Esri Maps for Office ГІС ArcGIS Online (2016)
Шибицкая Н. Н. - Оптимизации процессов усвоения знаний в компьютерных системах обучения (2016)
Гудков Д. М. - Метод прогнозування безвідмовності агрегатів та систем сучасних геодезичних засобів вимірювань, Мусорін О. О. (2016)
Богом'я В. І. - Особливості прогнозування стану суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів, Кучерук Н. В. (2016)
Демиденко О. О. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2016)
Пашков Д. П. - Метод спектральної фильтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування (2016)
Згадуємо Головного редактора Клима Івановича Чурюмова (2017)
Sukhenko J. G. - Recycling guarantee ecological production, Mushtruk M. M. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Аналіз нормативної документації методів оцінки якості поверхонь деталей тертя (2017)
Сухенко В. Ю. - Геометричні параметри клапанів гомогенізаторів та дослідження їх експлуатаційних характеристик (2017)
Гладун С. К. - Комплексна система прогнозування збуту, Сміла Н. В. (2017)
Sukhenko Y. G. - Technological features of processing vegetable oils into fuel, Mushtruk M. M. (2017)
Тимощук О. М. - Функція невизначеності двоантенних радіометричних комплексів, Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Данік О. В. - Моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації та управління рухом суден (2017)
Богом’я В. І. - Методи підвищення ефективності процесу експлуатації суднових комплексів, Коломієць О. М. (2017)
Лавриненко В. Ф. - Метод технічного діагностування обладнання (2017)
Богом’я О. Є. - Організація системи відновлення агрегатів водних транспортних засобів (2017)
Заплотынский Б. А. - О результатах внедрения стандарта ISO 9001 в Украине, Тупкало В. Н. (2017)
Мусорин А. А. - Методы прогнозирования для определения технических параметров судового оборудования, Трофименко И. В., Даки Е. А. (2017)
Низиенко Б. И. - Метод формализации знаний для экспертных систем, Бердник П. Г. (2017)
Бердник П. Г. - Особливості інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень, Калмыков М. Н., Капранов В. О. (2017)
Гудков Д. М. - Метод підвищення точності результатів поточних вимірів у суднових системах, Богом’я В. І., Тихонов І. В. (2017)
Боровий В. О. - Технологія наповнення геопросторовими даними динамічних геоінформаційних систем з використанням методу декомпозиції, Зарицький О. В. (2017)
Петренко Ю. А. - Критерии оценки ценности экологического проекта на автомобильно-транспортном предприятии, Шилова Т. Г., Кириченко А. И. (2016)
Лепский В. В. - Особенности портфелей медицинских проектов (2016)
Чимшир В. И. - Масштабируемость социотехнических проектов, Барышникова В. В., Тесленко П. А., Фесенко Т. Г. (2016)
Nnaji A. Chidimma. - Social-cultural environment of communication technology development in Nigeria (broadband development as a case study) (2016)
Польшаков И. В. - Портфель проектно-ориентированной ІТ-организации (2016)
Рак Ю. П. - Інновінг безпеко-орієнтованого управління проектами ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності та ризику, Сукач Р. Ю., Лоїк В. Б. (2016)
Рак Ю. П. - Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112, Зачко О. Б., Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р. (2016)
Молоканова В. М. - Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів (2016)
Менейлюк А. И. - Визуализация строительных проектов с помощью 4D-моделирования, Никифоров А. Л., Менейлюк И. А. (2016)
Тищенко В. В. - Особливості функціонування системи економічної безпеки підприємства (2016)
Тищенко О. І. - Дослідження методів оцінки ризиків споживчого кредитування в банку (2016)
Овчаренко Є. І. - Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери: суть протистояння та шляхи його послаблення (2016)
Фесенко Т. Г. - Управління архітектурою проектних дій державної програми (на прикладі цільової програми "Молодь України"), Фесенко Г. Г. (2016)
Григорян Т. Г. - Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта, Титов С. Д. (2016)
Рач В. А. - Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання, Бірюков О. В., Пилипенко А. І. (2016)
Титул, содержание (2012)
Kornyushin V. V. - Wardium ponticum sp. n. (Cestoda, Cyclophyllidea, Hymenolepidoidea), a Parasite of Pratincole (Glareola pratincola) from the Black Sea Coast, Georgiev B. B., Greben O. B. (2012)
Patsyuk M. K. - New Gymnamoebae Species (Gymnamoebia) in the Fauna of Ukraine (2012)
Котенко А. Г. - Новый хозяин браконида Spathius polonicus (Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae) в фауне Украины, Прохоров А. В. (2012)
Zerova M. D. - New and Formerly Unknown Ormyridae Species from the United Arab Emirates (Hymenoptera, Chalcidoidea), Seryogina L. Ja., Van Harten A. (2012)
Дирипаско О. А. - Первая находка сардины Sardina pilchardus (Clupeidae, Clupeiformes) в Азовском море, Заброда П. Н. (2012)
Калюжная М. А. - Новые для фауны Украины род и вид наездников-афидиид (Hymenoptera, Aphidiidae) (2012)
Заметки (2012)
Maia V. C. - A New Species of Baccharomyia (Diptera, Cecidomyiidae) from Baccharis pseudomiryocephala (Asteraceae) in Brazil, Carneiro M. A. A. (2012)
Синица М. В. - Хомякообразные (Mammalia, Rodentia) из позднемиоценового местонахождения Палиево на юге Украины (2012)
Фатерыга А. В. - Symmorphus murarius (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) — новый для фауны Крыма вид ос (2012)
Nebogatkin I. V. - Intraurban Near-Water Areas and Their Role in Distribution of Ticks (Acari, Ixodidae) in Megalopolis the Example of Kyiv (2012)
Рябцева Ю. С. - Новые данные по распространению и размножению наземного моллюска Monacha fruticola (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) в лабораторных условиях (2012)
Смаголь В. М. - Поширення та чисельність лося, Alces alces (Mammalia, Artiodactyla), в Україні на початку XXI століття, Гаврись Г. Г., Салганський О. О. (2012)
Соколов С. Г. - Первая регистрация Henneguya alexeevi (Myxozoa, Myxobolidae) на территории Европы, Шедько М. Б., Протасова Е. Н., Решетников А. Н. (2012)
Utevsky S. Yu. - First Record of the Boreal-Arctic Marine Leech Mysidobdella borealis (Hirudinida, Piscicolidae) from the Southern Bay of Biscay, Sorbe J. C. (2012)
Mikhailov K. G. - Reassessment of the Spider Genus Clubiona (Aranei, Clubionidae) (2012)
Klymenko S. I. - Morphological Characteristics of Male Genitalia in Some Species in the Genus Torymus (Torymidae, Hymenoptera) (2012)
Коваленко Я. Н. - Новые данные о распространении Trox perrisii (Coleoptera, Trogidae) в Украине и на сопредельной территории России (2012)
Анистратенко В. В. - Владислав Иванович Монченко (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Фесенко Г. В. - З повагою та шанобливістю до вчителя і дослідника (2012)
Синяченко О. В. - Оптимизация медикаментозной химиотерапии рака легких на фоне радиотерапии, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Степко В. А. (2017)
Крахмалова О. О. - Клініко-­функціональні особливості хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця при розвитку легеневої гіпертензії, Гетман О. А. (2017)
Скрипник І. М. - Особливості порушень стану оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом у динаміці патогенетичного лікування, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Цукровий діабет 2 типу та ішемічна хвороба серця у жінок — коморбідна патологія з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу, Заздравнов А. А., Железнякова Н. М. (2017)
Krasiuk I. V. - Ultrasound diagnostics of gastroesophageal reflux in the patients with bronchial asthma, Kondratiuk V. E., Krasiuk A. I., Fedoryshyn G.V. (2017)
Лазиди Е. Л. - Связь диснатриемии с показателями альдостерона, мозгового натрийуретического пептида и параметрами кардиогемодинамики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С., Петенева Л. Л. (2017)
Колоденко О. В. - До питання оцінки ризиків прогресування ішемічної хвороби серця у хворих із супутньою патологією після хірургічної реваскулярізації міокарда на етапі відновлювального лікування (2017)
Кваша Е. А. - Влияние электронных систем доставки никотина на риск сердечно­сосудистых заболеваний по данным 6­месячного изучения, Срибная О. В., Смирнова И. П., Третяк И. В., Бородай А. А. (2017)
Рациборинська-­Полякова Н. В. - Порівняльна оцінка різноспрямованих підходів до лікування психосоматичних розладів у підлітків, Масік О. І. (2017)
Гаврисюк В. К. - Темпы регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии и возможные факторы их прогноза, Быченко О. В., Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л. (2017)
Лемко О. І. - Ендотеліальна дисфункція та її місце в патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень Частина ІІ, Вантюх Н. В. (2017)
Кравченко І. Г. - Профілактика серцево­судинних захворювань: майбутнє — за використанням комбінованої поліпілюлі?, Удовиченко М. М., Меденцева О. О., Черненок М. Е., Лозик Т. В. (2017)
Вовченко М. Н. - Возможное влияние лекарственной терапии ишемической болезни сердца на течение хронического пародонтита, Емельянов Д. В. (2017)
Мелехов П. Б. - К вопросу о фармако­экономической оценке пробиотиков, Троянова В. Н., Гудим­Левкович А. Н. (2017)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2017 року (2017)
Оголошення (2017)
До відома авторів (2017)
Namoniuk V. - Analysis of the global value chains’ location determinants (2017)
Некрасенко Л. А. - Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність, Бражник Л. В., Дорошенко О. О. (2017)
Орловська Ю. В. - Теоретичні та методо-логічні аспекти оцінки міжнародної спеціалізації країн, Карпенко К. О. (2017)
Поляков М. В. - Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах становлення глобальної економіки знань (2017)
Чала В. С. - Особливості розвитку телекомунікаційних послуг в постіндустріальній економіці (2017)
Божанова В. Ю. - Сучасний стан та проблеми ринку електричної енергії України, Румянцева Н. С. (2017)
Гуторов А. О. - Розвиток аграрного сектора економіки на засадах кластеризації (2017)
Мороз О. В. - Визначення регіональної конкурентної ідентичності як основа територіального брендингу, Карачина Н. П., Вакар Т. В. (2017)
Остап’юк Н. І. - Фітнес-тури як новий сегмент ринку спортивно-оздоровчих послуг (2017)
Клапків Ю. М. - Інституціональні особливості функціонування страхових брокерів на ринках страхових послуг (2017)
Онищенко Н. В. - Програми державної підтримки та валютного регулювання міжбанківського ринку України, ГірманЮ.В. ГірманЮ.В., Лехіцький А. І. (2017)
Бардась А. В. - Тенденції управління ланцюгами постачань в умовах глобалізації, Бойченко М. В., Дудник А. В., Богач К. С., Казимиренко О. В. (2017)
Кадирус І. Г. - Актуальність та значення маркетингу в збутовій політиці аграрного підприємства, Ільченко Т. В. (2017)
Степанов Д. С. - Система управління економічною безпекою сільськогосподарського підприємства (2017)
Бохан А. В. - Тріада сил дипломатії екологічного взаємовпливу (2017)
Olyadnichuk N. V - Biological assets: problems, accounting and possible ways of improvement, Mykhailovyna S. O., Ivanova N. А. (2017)
Чала В. С. - Принципи побудови веб-ресурсу інформаційно-аналітичного забезпечення вибору та фінансування програм зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України, Мащенко С. О., Гончарова К. В. (2017)
Гончар В. В. - Методика оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства, Мальцев М. М. (2016)
Капранова Л. Г. - Розвиток та сучасний стан е-комерції в Україні, Капранов М. А. (2016)
Ugrimova I. - Risk assessment in system of small businesses crisis management, Kraivska I., Gryshchenko A. (2016)
Гуренко А. В. - Сучасні напрями удосконалення системи менеджменту портової інфраструктури, Потапова Н. М. (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка стратегічного потенціалу регіону (2016)
Сакаль О. В. - Сучасні проблеми орендного землекористування в Україні (2016)
Коваленко А. О. - Методичні підходи до визначення потенціалу екологічної модернізації регіонів України (2016)
Потапова Н. М. - Передумови розвитку транспортно-експедиторських послуг України, Оніщенко В. В. (2016)
Шамборовський Г. О. - Критерії оптимальності втручання держави в ринкову економіку в умовах світової економічної кризи (2016)
Бородіна О. А. - Правове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва у сучасному місті (2016)
Маркіна І. А. - Світові тенденції реалізації концепції сталого розвитку (2016)
Панюк Т. П. - Фінансова безпека в контексті управління брендами підприємства, Гоголь Т. В. (2016)
Верескун М. В. - Ефективність управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур, Захаров С. В. (2016)
Бондарук Ю. В. - Вдосконалення процесу управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств (2016)
Корженевська В. М. - Методичний підхід до системного управління кризою на машинобудівних підприємствах з використанням економічних інструментів (2016)
Бєлобородова М. В. - Моделювання екологічних витрат підприємства як інструмент їх оптимізації (2016)
Короленко Р. В. - Реалізація екологічної відповідальності підприємства в системі стратегічного управління (2016)
Шерстюкова К. Ю. - Диференціація платежів за користування надрами як інструмент розподілу і перерозподілу природної ренти (2016)
Бухаріна Л. М. - Роль публічного адміністрування у розвитку малого підприємництва в Україні, Безрук А. О. (2016)
Андрушків Б. - Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л., Шерстюк Р., Співак С. (2016)
Крилов Д. В. - Модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму: теоретико-методичний аспект (2016)
Кленін О. В. - Структурна модель "портфеля компетенцій" стратегічного консалтингу в інфраструктурі національної інноваційної системи (2016)
Горошкова Л. А. - Вплив інноваційної активності підприємств на економічну безпеку машинобудівної галузі України, Волков В. П. (2016)
Суворкіна О. О. - Механізм інвестування транспортної інфраструктури (2016)
Морозова С. А. - Інноваційний розвиток світової економіки: теоретичний аспект (2016)
Щукін О. І. - Концептуальні підходи до управління маркетинговими ризиками в інноваційній діяльності підприємств (2016)
Сиваченко О. В. - Аспекти управління ефективністю маркетингових комунікацій в мережі інтернет (2016)
Маказан Є. В. - Direct-mail як ефективний інструмент прямого маркетингу (2016)
Cherep A. - Improvement of personnel management styles under influence of management culture of an enterprise in the machine-building industry, Leibovych A. (2016)
Ровенська В. - Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні та Туреччині, Лінник В. (2016)
Назаров В. - Влияние финансовой инфраструктуры на конкурентоспособность современного предпринимательства (2016)
Эминов А. - Основные приоритеты Азербайджана - концепция развития и стратегический взгляд в будущее (2016)
Білоус-Сергєєва С. О. - Формування підприємницької культури (2016)
Аббасова Ш. А. - Эконометрическая модель влияния объёма иностранных инвестиций на объём ВВП, Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В. (2016)
Хаджинова О. В. - Передумови удосконалення системи управління стратегічними змінами в діяльності підприємств, Бурак П. В. (2016)
Гончар В. В. - Оцінка впливу детермінат зовнішнього середовища на конкурентоспроможність металургійних підприємств, Якименко І. Ю. (2016)
Куцеволова М. В. - Формування ефективного механізму регулювання ринку праці України (2016)
Кравченко М. С. - Управління інформаційними ресурсами як інструмент управління соціальними та економічними процесами в Україні, Кєтриш О. С. (2016)
Зінченко О. А. - Інноваційні підходи до управління персоналом на промислових підприємствах: рекрутинг, розвиток та соціальні стандарти, Зінченко Д. С. (2016)
Бояринова К. О. - Економічні функції як критерії діагностики економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємства (2016)
Короленко С. М. - Організація системи бюджетування на підприємстві (2016)
Логутова Т. Г. - Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст (2016)
Орлова Е. Н. - Ключевые методы рекрутинга персонала на промышленном предприятии (2016)
Ващенко В. В. - Основні проблеми у процесі рекрутингу персоналу на промисловому підприємстві (2016)
Титул, содержание (2014)
Shevchenko O. S. - Seasonal changes in species diversity and dominance structure in communities of oribatid mites (Sarcoptiformes, Oribatei) in megalopolis green areas, Kolodochka L. A. (2014)
Martynova K. V. - Omalus sculpticollis as the main enemy of Psenulus fuscipennis (Hymenoptera, Chrysididae, Crabronidae) in the Crimea, Ukraine, Fateryga A. V. (2014)
Varga A. - A Review of the subfamily Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) from the Ukrainian Carpathians (2014)
Fedotova Z. A. - New gall midges (Diptera, Cecidomyiidae, Brachineurini, Ledomyiini) from the Late Eocene Rovno amber, Perkovsky E. E. (2014)
Guglya Yu. A. - Mining flies of the genus Ophiomyia (Diptera, Agromyzidae) of Eastern Ukraine and adjacent territories: review of the species without a fasciculus (2014)
Muraviev I. V. - Breeding biology of blackheaded wagtail, motacilla feldegg (Passeriformes, Motacillidae, Motacillinae), in Rostov oblast of Russia, Artemieva E. A. (2014)
Strus Iu. - Ruff , Philomachus pugnax (Aves, Charadriiformes), migration in Western Ukraine (2014)
Gladilina E. V. - New prey fishes in diet of Black Sea bottlenose dolphins, Tursiops truncatus (Mammalia, Cetacea), Gol’din P. E. (2014)
Notes (2014)
Аврамчук О. - Вивчення явища поляризації в процесі виконання лабораторних робіт (2017)
Альгейс Альзубейді - Формування навичок музично-композиторської творчості у майбутніх учителів музики (2017)
Веретенко Т. - Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників, Лехолетова М. (2017)
Герман В. - Роль доповіді у формуванні риторичної культури філолога (з досвіду практичної роботи) (2017)
Danylevych M. - Modern look at training of prospective specialists in physical education and sport to recreational and health-related activities, Ivanova G., Slobozhaninov P. (2017)
Дворниченко Л. - Визначення особливостей прояву емпатії у студентів творчих професій (2017)
Ємельянова Т. - Про механізм метакогнітивного розвитку здібностей студентів в процесі математичної підготовки (2017)
Желанова В. - Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ (2017)
Катасонова Ю. - Упровадження дистанційного курсу з методики навчання математики у професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пономаренко Н. - Культурологічний підхід до навчання української мови майбутніх молодших спеціалістів з журналістики (2017)
Пшенична Л. - Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації закону України "Про вищу освіту" (2017)
Семеніхіна О. - Методологічні підходи до формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань (2017)
Соболєва С. - Особливості соціально-гуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей (2017)
Тернавська Т. - Волонтерська діяльність як шлях до професійного самовизначення майбутнього соціального працівника (2017)
Федорова Л. - Основні орієнтири естетичної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів початкової освіти (2017)
Шевців З. - Експериментальна перевірка концептуальної моделі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Boichenko M. - Genesis of gifted education in Ukraine (2017)
Васильєва Л. - Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд Internet-джерел (2017)
Козлова О. - Організаційно-педагогічні основи забезпечення сучасної правової освіти школярів в Україні (2017)
Кравчук О. - Липецький досвід у новаторському русі в Україні у другій половині ХХ ст. (2017)
Кучина К. - Conceptualization of ideas of moral personality upbringing in the aspect of modernization of Ukrainian national system of education at the end of the XX – beginning of the XXI centuries (2017)
Лазоренко С. - Давньогрецька агоністика в мистецтві, Чхайло М., Романова В. (2017)
Лобова О. - Зміст загальної музичної освіти як фактор формування музичної культури молодших школярів (2017)
Луценко С. - Теоретичні засади професійної компетентності сучасного педагога, Пухно С. (2017)
Мельник Н. - "Європейський підхід у дошкільній освіті": основні положення та особливості впровадження (2017)
Руденко О. - Фактори ефективної реалізації діяльнісного підходу в музичному навчанні молодших школярів (2017)
Смолюк С. - Організаційно-педагогічні умови використання історико-педагогічного досвіду становлення розвивального освітнього середовища в сучасній системі початкової освіти (2017)
Цоколенко О. - Психолого-педагогічні основи диференційованого навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Чирва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті (2017)
Козлов Д. - Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу (2017)
Титул, содержание (2014)
Mezhzherin S. V. - Genetic and Morphological Variability and Differentiation of Freshwater Mussels (Bivavia, Unionidae, Anodontinae) in Ukraine, Yanovich L. M., Zhalay E. I., Vasilieva L. A., Pampura M. M. (2014)
Korneyev V. A. - Pyrgotid Flies assigned to Apyrgota. I. New Species and Synonyms in Eupyrgota (s. str.) (Diptera, Pyrgotidae), with Description of a New Subgenus (2014)
Kovalchuk O. M. - A Bony Fishes from the Late Miocene and Pliocene Strata of Popovo Locality (Ukraine): Taxonomic Changes and Their Palaeoecological Explanation (2014)
Pavlova V. V. - The Study of Age-Related Variability of Pigmentation Patterns of the Shells Dreissena polymorpha (Bivavia, Dreissenidae) from Different Parts of it’s Range (2014)
Movchan Yu. V. - Fishes of the Genus Ameiurus (Ictaluridae, Siluriformes) in the Transcarpathian Water Bodies, Talabishka E. M., Velikopolskiy I. J. (2014)
Steklenev E. P. - Morphologcal and Physiological Characteristics of Reproduction of the Stone Marten, Martesfoina (Mammalia, Carnivora), in the Steppe Zone of the South of Ukraine (2014)
Maslov S. I. - A Redescription of Pontoppidaniapontica (Acari, Astigmati- na, Acaridae) Inhabiting Algal Debris on Seashores of Black and Azov Seas of Crimea, Ukraine (2014)
Shevchenko O. S. - Species Composition and Distribution of Oribatids (Acari, Oribatei) in Urbanized Biotopes of Kyiv, Kolodochka L. A. (2014)
Glotov S. V. - New Species, New Synonym, and Additional Records of Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) from the Palaearctic Region (2014)
Fateryga A. V. - Isodontia mexicana (Hymenoptera, Sphecidae), a New Invasive Wasp Species in the Fauna of Ukraine Reared from Trap-Nests in the Crimea, Protsenko Yu. V., Zhidkov V. Yu. (2014)
Notes (2014)
Титул, содержание (2014)
Gubin A. I. - Species Composition and Structure of the Communities of Plant-Parasitic and Free-Living Soil Nematodes in the Greenhouses of Botanical Gardens of Ukraine, Sigareva D. D. (2014)
Yakovlev Ye. B. - Findings of Entomopathogenic Nematodes (Rhabditida, Steinernematidae) in Nature Reserves in Ukraine, Kharchenko V. A., Mracek Z. (2014)
Korneyev V. A. - Pyrgotid Flies Assigned to Apyrgota. II. New Synonyms in Eupyrgota (subgenus Taeniomastix) (Diptera, Pyrgotidae), with Key to Subgenera and Species (2014)
Lyons E. T. - Prevalence of Hookworms, Uncinaria lucasi (Ancylostomatidae) in Northern Fur Seals (Callorhinus ursinus) on St. Paul Island, Alaska, Kuzmina T. A., Carie J. L., Tolliver S. C., Spraker T. R. (2014)
Drobiniak O. - Trichodinids (Ciliophora, Peritrichia) ofPerccottusglenii (Actinopterygii, Odontobutidae) in Three Ukrainian Rivers, Kutsokon Yu., Kvach Yu. (2014)
Broshko Ye. O. - Variability of Structural and Biomechanical Prameters of Pelophylax esculentus (Amphibia, Anura) Limb Bones (2014)
Bogdanovich I. A. - Morphoecological Peculiarities of Pelvis in Several Genera of Rails with Some Notes on Systematic Position of the Coot (Fulica atra, Rallidae, Gruiformes) (2014)
Koretsky I. A. - Remarks on Correlations and Implications of the Mandibular Structure and Diet in Some Seals (Mammalia, Phocidae), Rahmat S. J., Peters N. (2014)
Saparov K. A. - Study of Biology, Morphology and Taxonomy of the Nematode Stephanofilaria assamensis (Filariina, Stephanofilariidae), Akramova F. D., Azimov D. A., Golovanov V. I. (2014)
Khaghaninia S. - A New Species of Chyliza (Diptera, Psilidae) from Iran, Gharajedaghi Ya. (2014)
Zerova M. D. - A New Species of the Genus Ormyrus (Hymenoptera, Ormyridae) from the Steppe Zone of Ukraine, Seryogina L. Ya. (2014)
Notes (2014)
Семенець В. В. - Вступне слово (2017)
Babenko V. - The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment, Alisejko E., Kochuyeva Z. (2017)
Beskorovainyi V. - Estimating the properties of technological systems based on fuzzy sets, Berezovskyi G. (2017)
Gurin V. - General principles of building the model of development and operation of heterogeneous teams for project management, Persiyanova E. (2017)
Діденко Є. В. - Модель оцінки ризиків виробничого травматизму (2017)
Ковалев В. Д. - Технологические решения стационарной задачи рабочих жидкостей повышения долговечности зубчатых колес главных приводов тяжелых токарных станков, Шелковой А. Н., Клочко А. А. (2017)
Kosenko V. - Principles and structure of the methodology of risk-adaptive management of parameters of information and telecommunication networks of critical application systems (2017)
Kosenko N. - Formalizing the problem of a project team bulding based on the utility theory, Kadykova I., Artiukh R. (2017)
Martynenko O. - The method of earned requirements for project monitoring, Husieva Yu., Chumachenko I. (2017)
Nosova Y. - Biotechnical system for integrated olfactometry diagnostics, Avrunin O., Semenets V. (2017)
Parfenenko Yu. - The model of decision support in centralized heating management on the consumer side (2017)
Ruban I. - Redistribution of base stations load in mobile communication networks, Kuchuk H., Kovalenko A. (2017)
Стародубцев Н. Г. - Математическое моделирование выбора информативных признаков для анализа состояния процессов жизненного цикла радиоэлектронных средств, Фомовский Ф. В., Невлюдова В. В., Малая И. А., Демская Н. П. (2017)
Шулима О. В. - Інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами енергії (2017)
Avanesova N. - Enterprise economic security: essential characteristics of the concept, Chuprin Y. (2017)
Momot T. - Ensuring personnel security of industrial enterprises under conditions of environmental conflicts, Zhang Haoyuy, Momot D. (2017)
Руженцев И. В. - Мера информации в экономических задачах, Луцкий С. В. (2017)
Solodovnik O. - Economic mechanism of energy saving at public utility companies, Dokunina K. (2017)
Chekh N. - Regulatory environment of business activities in Ukraine, Vinnyk I. (2017)
Shapoval G. - Value-based approach to managing current assets of corporate construction companies, Vashenko O. (2017)
Алфавітний показчик (2017)
Титул, содержание (2015)
Lisitsyna O. L - Acanthocephalans of the Genus Centrorhynchus (Palaeacanthocephala, Centrorhynchydae) from Birds of Ukraine with the Description of a New Species, Centrorhynchus polissiensis sp. n., Greben O. B. (2015)
Storozhenko S. Yu. - Taxonomic Review of the Genus Yunnantettix (Orthoptera, Tetrigidae) from the Oriental Region, Pushkar T. I. (2015)
Radchenko A. G. - Taxonomic Revision of the Striati- ventre Species Group of the Genus Tetramorium (Hymenoptera, Formicidae), Scupola A. (2015)
Perkovsky E. E. - New Records of the Dipteran Genera Triphleba (Phoridae) and Prosphyracephala (Diopsidae) in Rovno and Baltic Ambers, Mostovski M. B., Henderickx H. (2015)
Mohamadzade Namin S. - Fruit Flies of the Genus Campiglossa (Diptera.Tephritidae) in Iran, with the Key to Species, Nozari J. (2015)
Rusin M. - Rediscovery of the Northern Mole Vole, Ellobius talpinus (Rodentia, Cricetidae), at the Western Bank of the Dnipro River, Ukraine, Rashevska H., Milobog Y., Strigunov V. (2015)
Rahmat S. J. - Diversity of Mandibular Morphology in Some Carnivorans, Koretsky I. A. (2015)
Notes (2015)
Титул, зміст (2017)
Анфімова Г. В. - Інвентаризація та моніторинг еталонних геологічних розрізів в Гірському Криму, Деревська К. І., Гриценко В. П. (2017)
Gorobets L. V. - Animals in Kitchen Waste of Dubno Holy Transfiguration Monastery (Ukraine) from the Time of Its Construction (16th century AD), Kovalchuk O. M., Pshenichny Yu. L., Veiber A. V. (2017)
Бачинський А. І. - До вивчення вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Metaheterocera) Заліщицького Придністров’я, Геряк Ю. М. (2017)
Смаголь В. - Статево-вікова структура асканійської популяції сайгака Saiga tatarica Linnaeus, 1766 (2017)
Загороднюк І. - Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців, Харчук С. (2017)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Ряд Горобцеподібні (Passeriformes). Частина 2 (2017)
Бондарев В. - Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) зелених насаджень Луганська (Україна), Самойлова Т. (2017)
Василюк О. В. - Американські та німецькі "корені" системи природоохоронних територій України (2017)
Гомель К. В. - Фактори, що впливають на відмінності угруповань водно-болотних птахів м. Мінська (2017)
Reshetnyk M. M. - The Scientific Heritage of Volodymyr Luchytskyi and Mykola Bezborodko in the Geological Collection of the National Museum of Natural History (2017)
Романь А. - Іменні збори риб кінця XIX та початку XX ст. в колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2017)
Аністратенко В. В. - Владислав Іванович Монченко — видатний дослідник-зоолог (1932−2016), Ємельянов І. Г. (2017)
Кепін Д. - Рецензія на навчальний посібник В. Г. Ананьєва "Історія зарубіжної музеології" (2014). (2017)
Шевера М. - Перші подвижники музейної справи на Полтавщині: Рецензія на видання В. Cамородова та С. Кигим "Наукові постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ–ХХ ст.)", Клименко С. (2017)
Червоненко О. В. - До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука. (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Романовская В. А. - Филогенетический анализ коллекционных штаммов метанокисляющих бактерий, Белькова Н. Л., Парфенова В. В., Гладка Г. В., Мучник Ф. В., Таширев А. Б. (2017)
Пирог Т. П. - Особливості синтезу поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій олії різної якості та їх антимікробна активність, Никитюк Л. В., Антонюк С. І., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2017)
Абдулина Д. Р. - Функционирование сульфидогенного микробного сообщества, включающего трансконъюганты с плазмидами RP4 И R68.45, Пуриш Л. М., Иутинская Г. А. (2017)
Нідялкова Н. А. - Протеаза Streptomyces sp. 12: очищення і властивості, Варбанець Л. Д., Шепелевич В. В., Зелена П. П., Юмина Ю. М., Гаркава К. Г., Трошина Л. О. (2017)
Письменна Ю. Б. - Радіальна швидкість росту мікроскопічних грибів, ізольованих з гіпсокартону, Курченко І. М. (2017)
Юр’єва О. М. - Дослідження целюлозодеградую­чого ферментативного комплексу Penicillium funiculosum Thom з різних місцеіснувань, Курченко І. М., Сирчін С. О., Павличенко А. К. (2017)
Грабова Г. Ю. - Екзометаболіти штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524 з рістстимулювальною активністю, Драговоз І. В., Леонова Н. О., Остапчук А. М., Авдєєва Л. В. (2017)
Патика Т. І. - Біотехнологічна поліфункціональність метаболітного споро-кристалічного комплексу та особливості культивування Bacillus thuringiensis, Бойко М. В., Патика М. В. (2017)
Патика М. В. - Особливості формування різноманіття еубактеріального комплексу ризосфери буряка цукрового (Beta vulgaris) при застосуванні різних агрозаходів, Борко Ю. П., Цюк О. А. (2017)
Matselyukh B. P. - Screening and Characteristic of Regulators of Antibiotic Biosynthesis in Streptomyces, Lavrenchuk V. Y., Bambura O. I. (2017)
Жданова Н. Н. - "Stachybotryotoxicosis": 80 лет исследованию этиологии смертельного грибкового заболевания лошадей и людей, Суббота А. Г., Курченко И. Н., Андриенко Е. В. (2017)
Василь Леонідович Омелянський (до 150-річчя від дня народження) (2017)
Правила для авторів (2017)
Чернюк С. В. - Вивчення динамічних змін варіабельності ритму серця у хворих з міокардитом, Кириченко Р. М. (2017)
Дутка Р. Я. - Диференційно-діаґностичні особливості метаболічного синдрому з ожирінням при наявності та відсутності хронічної ішемічної хвороби серця з врахуванням статі, Чмир Н. В. (2017)
Старикович А. В. - Вміст лептину у сироватці крові вагітних жінок з ожирінням у ІІІ триместрі вагітності (2017)
Місюра К. В. - Особливості дисліпідемії у осіб із різною масою тіла (2017)
Бойко В. В. - Хірурґічні втручання на орґанах грудної порожнини з приводу рецидиву раку яєчника, Харченко К. В., Верещако Р. І., Вакуленко Г. О. (2017)
Козько В. М. - Клінічно-лабораторна характеристика гострих герпесвірусних нейроінфекцій, Сохань А. В., Яремко І. Я., Кузнєцова А. А., Гаврилов А. В., Копійченко Я. І., Павлов В. В., Маркуш Л. І. (2017)
Сизон О. О. - Показники системного імунітету та фаґоцитозу у хворих на вугрову хворобу з різним ступенем змін мікробіоти порожнини товстої кишки, Дашко М. О. (2017)
Марюхніч Н. В. - Динаміка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії у дівчат середнього шкільного віку з ослабленим зором під впливом фізичної реабілітації, Клапчук В. В. (2017)
Чемерис Н. М. - Медично-соціальні предиктори тютюнопаління серед студентської молоді (2017)
Рудень В. В. - Інноваційна технолоґія "Аудит стану здоров'я людини/громади" на первинному рівні медичної допомоги - як базис у процесі трансформування медичної галузі до економічних методів управління здоров'ям населенням в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Стрільчук Л. М. - Розрахункові параметри ліпідоґрами: сучасні погляди та кореляції з лабораторно-інструментальними показниками (2017)
Ванот Б. - Роль медсестринства у навчанні надання першої медичної допомоги дорослим, Кісіль С., Біскупек-Ванот А. (2017)
Шегедін А. Ю. - Вплив гіпотирозу материнського орґанізму на постнатальний морфоґенез яєчок щурів за даними морфометрії та лектинової гістохімії, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Загородній О. В. - Критерії класифікацій і результати лікування некротично-запальних уражень стопи у хворих на цукровий діабет. Лікуємо синдроми чи хворих?, Мота Ю. С., Федоренко А. В., Федоренко В. П. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Білявська Л. О. - Біосинтез фітогормонів ґрунтовими грибами Cladosporium cladosporioides, Надкернична О. В., Копилова О. Б. (2017)
Варбанец Л. Д. - Модификация активности пептида Bacillus thuringiensis var. israelensis ИМВ В-7465 гидразид/гидразонными комплексами 3d-металлов, Нидялкова Н. А., Сейфуллина И. И., Пуля А. В., Скороход Л. С. (2017)
Пирог Т. П. - Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Никитюк Л. В., Макієнко В. О., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2017)
Чуйко Н. В. - Влияние высокодисперсного сапонита и диоксида кремния на хемотаксис Azotobacter vinelandii ИМВ B-7076 и Bacillus subtilis ИМВ B-7023, Курдиш И. К. (2017)
Данкевич Л. А. - Філогенетичний аналіз фітопатогенних бактерій роду Erwinia ‒ збудників хвороб яблуні в Україні (2017)
Буценко Л. М. - Жирнокислотний склад клітинних ліпідів Pseudomonas syringae, ізольованих з агрофітоценозу зернових культур, Савенко О. А., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2017)
Цюк О. А. - Біохімічна активність чорнозему типового за різних систем землеробства, Кирилюк В. І., Ющенко Л. П. (2017)
Сирчін С. О. - Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia sp. 2806, Павличенко А. К., Харкевич О. С., Наконечна Л. Т., Юр'єва О. М., Курченко І. М. (2017)
Голяка М. А. - Видовий склад мікобіоти компонентів мортмаси Betula pendula Roth українського Полісся, Волощук Н. М., Білоус А. М., Голяка Д. М., Василишин Р. Д., Білоус С. Ю. (2017)
Zlatohurska M. A. - Characteristics of Abortive Infection in Lysogenic System of Erwinia horticola, Khlibiichuk Y. Y., Muchnyk F. V., Romanyuk L. V., Tovkach F. I. (2017)
Широбоков В. П. - Вільноіснуючі амеби як представники еукаріото-прокаріотичного консорціуму бентонітових глин, Понятовський В. А., Юришинець В. І., Чоботар А. П., Саламатін Р. В. (2017)
Kyrychenko A. - Typing of Plum pox virus isolates in the central Ukraine, Shcherbatenko I., Antipov I., Hrynchuk K. (2017)
Mishchenko L. T. - Detection of Soybean mosaic virus in some left-bank forest-steppe regions of Ukraine, Dunich A. A., Shevchenko T. P., Budzanivska I. G., Polischuk V. P., Andryichuk O. M., Molchanets O. V., Antipov I. O. (2017)
Иутинская Г. А. - Рецензия на книгу Я. М. Гадзало, Н. В. Патыки, А. С. Заришняка "Агробиология ризосферы растений" (2017)
Вінніков Альберт Іванович (2017)
Титул, зміст (2017)
Курдиш І. К. - Вплив фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, Герасименко І. О. (2017)
Рой А. А. - Влияние условий культивирования Bacillus subtilis ИМВ B-7023 и его стрептомицинустойчивого мутанта на свойства поверхности этих бактерий, Курдиш И. К., Остапюк С. Н., Савельев Ю. В. (2017)
Пирог Т. П. - Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок, Савенко І. В., Луцай Д. А., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2017)
Пирог Т. П. - Синергізм антимікробної активності поверхнево-активних речовин Nocаrdia vacсinii ІМВ В-7405 та антибіотиків, Никитюк Л. В., Шевчук Т. А. (2017)
Броварская О. С. - Химическая характеристика и серологическая активность препаратов флагеллинов Ralstonia solanacearum, Войчук С. И., Варбанец Л. Д. (2017)
Полищук Л. В. - Определение близкородственных связей штамма Streptomyces globisporus 1912-2, Лукьянчук В. В. (2017)
Касьяненко О. И. - Свойства штаммов Campylobacter jejunі, изолированных из продуктов птицеводства, Фотина Т. И., Фотина А. А., Гладченко С. М., Гниденко Т. Ю., Безрук Р. В. (2017)
Ткачук Н. В. - Ідентифікація гетеротрофних бактерій феросфери ґрунту та їх чутливість до пестициду лінурон, Зелена Л. Б., Парминська В. С., Янченко В. О., Демченко А. М. (2017)
Гадзало Я. М. - Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту, Патика М. В., Заришняк А. С., Патика Т. І. (2017)
Іван Кирилович Курдиш (2017)
Неллі Миколаївна Жданова (2017)
Олександр Максимович Зайченко (2017)
Витвицька О. Д. - Передумови комерціалізації інноваційної діяльності: європейський досвід (2015)
Аврамчук Л. А. - Сучасні проблеми фондового ринку в Україні, Гавриш А. О. (2015)
Аврамчук Б. О. - Перспективи співпраці України з європейським інвестиційним банком в агропродовольчому секторі (2015)
Андросович Т. Ю. - Аграрні розписки як джерело фінансування аграріїв (2015)
Барабаш Л. В. - Удосконалення складових податкових надходжень як напрям посилення децентралізації місцевих бюджетів (2015)
Балла І. В. - Інформаційно-консультаційна діяльність та аудиторські послуги: їх взаємозв’язок, Вольська А. О. (2015)
Бас О. І. - Розвиток сільського туризму та роль дорадництва в умоваx економічної кризи (2015)
Безкровний М. Ф. - Розмежування діяльності та взаємодії органів управління АПК і дорадчих служб (2015)
Бесчастна М. В. - Кореляційно-регресійний аналіз впливу соціальних факторів на продуктивність праці в сільському господарстві (2015)
Богач Л. В. - До питання рейтингової оцінки орендованих земель аграрних формувань (2015)
Вдовенко Н. М. - Використання потенціалу складових аграрного сектору економіки для вибору моделі регулювання їх розвитку, Савіцький О. О. (2015)
Демешкант Н. А. - Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності, Вишнівська Б. В. (2015)
Габор С. С. - Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва, Габор В. С. (2015)
Гогуля О. П. - Стратегічні напрями управління діяльністю сільськогосподарських підприємств із використанням інноваційних підходів (2015)
Давиденко Н. М. - Антикризове фінансове управління на підприємстві (2015)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Планування фінансової діяльності як важливий фактор розвитку підприємства (2015)
Жибак М. М. - Шляхи вдосконалення ефективного розвитку інфраструктури ринку в аграрному секторі економіки (2015)
Зоргач А. М. - Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Ісаченко О. П. - Співпраця землеустрою з агроконсалтингом (2015)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль дорадчої діяльності у розвитку кролівництва, Гнідан М. М. (2015)
Колос З. В. - Організаційно-економічні фактори ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських товаровиробників у сучасних умовах, Герчанівська С. В. (2015)
Кудінова І. П. - Роль сільського туризму у підвищенні конкурентоспроможності сільської місцевості (2015)
Лук’янова М. М. - Біоенергетика для сільського розвитку (2015)
Масло А. І. - Товарні деривативи як інноваційні інструменти хеджування ризиків на вітчизняному аграрному ринку (2015)
Мєняйлова Г. Є. - Складові механізму забезпечення економічної безпеки переробних підприємств (2015)
Мосіюк С. І. - Інформаційне забезпечення виробничого обслуговування аграрної сфери, Мосіюк І. П. (2015)
Наконечна К. В. - Еволюція теоретичних поглядів на регіональні галузеві зміни й зрушення (2015)
Пабат В. О. - Роль інноваційного дорадництва у нарощуванні продовольчих ресурсів в Україні та світі, Кулаєць М. М., Бабієнко М. Ф. (2015)
Рибак Л. Х. - Сільський зелений туризм як фактор розвитку сільської економіки (2015)
Самсонова В. В. - Особливості сертифікації послуг у сфері сільського зеленого туризму (2015)
Скрипниченко В. А. - Проблеми взаємодії трансформаційних процесів інноваційно-інвестиційного розвитку України (2015)
Сокол Л. М. - Дорадництво у забезпеченні сталого розвитку агросфери (2015)
Стасіневич С. А. - Виробництво цукру в Україні: стан і проблеми перебудови в умовах євроінтеграції (2015)
Стасіневич С. А. - Трансформаційні процеси в системі депозитарного забезпечення ринку цінних паперів України, Бурячок О. А. (2015)
Стемковська І. В. - Актуарні розрахунки: підходи до визначення та їх методика щодо страхування посівів сільськогосподарських культур (2015)
Толстих А. С. - Формування стратегій розвитку експортоорієнтованого сільськогосподарского підприємства в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Черник Д. П. - Необхідність забезпечення ефективного землекористування на сільськогосподарських підприємствах всіх організаційних форм задля досягнення сталого розвитку сільських територій (2015)
Ярема Л. В. - Проблеми та особливості ринку праці в регіоні, Замора О. І. (2015)
Титул, зміст (2017)
Гармашева І. Л. - Властивості штамів лактококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів, Коваленко Н. К., Олещенко Л. Т., Василюк О. М. (2017)
Варбанець Л. Д. - Мікробні глікополімери: будова, функціональна та біологічна активність (2017)
Патика М. В. - Ферментативна активність та функціональна спрямованість мікробного біому ґрунту в агроценозах буряка цукрового, Борко Ю. П., Ібатуллін І. І., Колодяжний О. Ю., Танчик С. П. (2017)
Данкевич Л. А. - Синтез позаклітинних ауксинів патогенними для бобових культур бактеріями роду Pseudomonas за різних умов культивування (2017)
Гуляєва Г. Б. - Зміни у фотосинтетичному апараті бобових культур, уражених збудниками бактеріозів та фітоплазмозів, Токовенко І. П., Пасічник Л. А., Щербина Т. M. (2017)
Балко О. І. - Стійкість популяції Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 до наночасток срібла на ранніх етапах біоплівкоутворення, Балко О. Б., Ярошенко Л. В., Скорик М. А., Авдєєва Л. В. (2017)
Крутило Д. В. - Симбіотичні взаємовідносини між штамами Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп і рослинами сої (2017)
Рибальченко Н. П. - Таксономічне положення штаму Bacillus sp. 10.1 – ефективного альгіцидного агента, Хархота М. А., Зелена Л. Б., Авдєєва Л. В. (2017)
Lazarenko L. M. - Effects of oral and vaginal administration of probiotic bacteria on the vaginal microbiota and cytokines production in the case of experimental staphylococcosis in mice, Babenko L. P., Mokrozub V. V., Demchenko O. M., Bila V. V., Spivak M. Ya. (2017)
Сафронова Л. А. - Биосинтетическая активность бацилл, обуславливающая их пробиотический эффект, Иляш В. М. (2017)
Осипян Л. Л. - Рецензия на книгу Коваль Э. З., Руденко А. В., Волощук Н. М. "Пенициллии" (2017)
Коваленко Надія Костянтинівна (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Арзамасова О. В. - Нова економіка: імперативи формування (2015)
Кінаш І. П. - Теоретико-методологічні орієнтири формування механізму управління розвитком соціальної сфери України (2015)
Kovalevskiy G. - Resources and wealth of nations in integral economics of man, Grynenko V. (2015)
Курмаєв П. Ю. - Напрями підвищення ефективності заходів державного стимулювання розвитку інноваційного підприємництва, Байрамов Ешгін Алі Огли (2015)
Кучінка Т. В. - Теоретичні аспекти вивчення феномену економічної кризи (2015)
Пугачевська К. С. - Регулювання імпорту в умовах валютних коливань (2015)
Рибчак В. І. - Аналіз сучасних підходів до державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2015)
Скороход І. С. - Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні, Поліщук М. О., Поліщук О. О. (2015)
Черничко Т. В. - Ризики каналу банківського кредитування монетарного трансмісійного механізму в Україні (2015)
Чукурна О. П. - Оцінка факторів впливу на розвиток машинобудівної галузі України в умовах глобалізації (2015)
Безпарточний М. Г. - Формування конкурентного середовища господарювання торговельних підприємств на споживчому ринку України (2015)
Березін О. В. - Господарський механізм підприємств АПК: стратегічні аспекти формування конкурентоспроможності (2015)
Березіна Л. М. - Альтернативність у стратегічному виборі підприємств АПК (2015)
Бовш Л. А. - Стратегія розвитку готельного господарства в умовах макроекономічної нестабільності (2015)
Живко З. Б. - Рівні економічної безпеки підприємства та визначення інтегрального показника (2015)
Збарський В. К. - Інноваційна спрямованість підприємства – забезпечення його конкурентних переваг (2015)
Лазаренко Д. О. - Амортизаційна політика в інвестиційно-інноваційній програмі харчового підприємства (2015)
Максименко Д. В. - Кадрова реструктуризація як інструмент стратегічного розвитку підприємства (2015)
Навроцький С. А. - Перестрахування ризиків виїзного туризму: математичне моделювання рівня власного утримання страховика, Скляр Г. П., Фисун І. В. (2015)
Питуляк Н. С. - Особливості розвитку консалтингових послуг в Україні, Баховко В. Ю., Чапран Ю. О. (2015)
Чижова Н. Є. - Особливості адаптування інформаційних продуктів управління персоналом (2015)
Білак Г. Г. - Міжнародне співробітництво з екологічних проблем країн-членів Карпатського єврорегіону (2015)
Борншайн О. О. - Дослідження методів ідентифікації кластерів при формуванні стратегії розвитку регіонів України (2015)
Hladynets’ N. - Modelling of regional innovative development indicators (2015)
Гоблик В. В. - Використання методу ієрархій в дослідженні зовнішньоекономічних зв’язків у межах транскордонних регіонів (2015)
Гораль Л. Т. - Фактори розвитку рекреаційних територій Західного регіону України, Піллероа Мадан А. А., Шийко В. І. (2015)
Карий О. І. - Маркетингова концепція управління розвитком міста, Глинський Н. Ю. (2015)
Мікловда В. П. - Ринок праці в системі фундаментальних інститутів ринкової економіки, Пітюлич М. І. (2015)
Панько М. В. - Методика розрахунку та аналізу ефективності структури економіки регіону (2015)
Papp V. - Ways of the tourism potential activation in the region (Transcarpathian region) (2015)
Пітюлич М. М. - Сучасний стан та прогнозна оцінка демографічної ситуації в гірських районах Карпатського регіону, Пауш М. М. (2015)
Proskura V. - Regionalization and economic security (2015)
Товканець С. А. - Технопарки в контексті європейської регіональної політики (2015)
Щурик М. В. - Детермінанти розвитку аграрного сектора та сільських територій (2015)
Головачко В. М. - Поняття,класифікація та оцінка біологічних активів (2015)
Король К. В. - Організація обліку за центрами відповідальності на підприємствах машинобудування (2015)
Редченко К. І. - Концепція раннього попередження у сучасних системах управлінського контролю (2015)
Гавриляк Т. С. - Інституційно-правове середовище страхової інвестиційної діяльності (2015)
Гуменна К. Р. - Міграційний капітал як джерело забезпечення інвестиційного розвитку регіонів України (2015)
Ігнатишин М. В. - Технічний аналіз прогнозованості валютного курсу в Україні, Ігнатишин М. І. (2015)
Кужелєв М. О. - Аналіз розвитку національного ринку корпоративних цінних паперів в умовах європейської інтеграції, Брітченко І. Г., Стабіас С. М. (2015)
Малець С. С. - Теоретичні аспекти податкового регулювання в ринковій економіці (2015)
Петричко М. М. - Бюджетна політика України: реалії та перспективи (2015)
Рибчак О. С. - Напрями підвищення ефективності регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Сторонянська І. З. - Податкові надходження в структурі доходів державного та місцевих бюджетів: регіональний вимір, Беновська Л. Я. (2015)
Черничко С. Ф. - Характерні риси фінансової кризи як соціально-економічної категорії, Реблян Д. С. (2015)
Кочетков В. М. - Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні, Мостиський Т. А. (2014)
Шершун М. Х. - Соціально-економічна характеристика району Дермансько-Острозького національного природного парку та прогноз його розвитку, Берташ Б. М. (2014)
Гринько Т. В. - Сутність та роль превентивного антикризового управління на промислових підприємствах (2014)
Міненко М. А. - Особливості процесу об’єднання і взаємодії кооперативів Німеччини (2014)
Підлісна О. А. - Фінансовий потенціал будівельних підприємств: формування та управління, Подлєсна О. О. (2014)
Шашина М. В. - Удосконалення ресурсного потенціалу кондитерської галузі, Мрочко І. І. (2014)
Шатохін О. Г. - Контролінг та його функцій в системі управління конкурентоспроможністю підприємства, Зданевич Є. С. (2014)
Пахомова І. Г. - Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі, Лежніна О. А. (2014)
Семенчук А. О. - Концепція динамічних здатностей конкурентоспроможного підприємства (2014)
Сєргєєва В. В. - Застосування методів нечіткої логіки з метою виявлення нестабільної фінансово-економічної ситуації міста (2014)
Юрченко Н. Б. - Організація електронної комерції на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (2014)
Опольський О. І. - "Вирощування" персоналу як інструмент розвитку організаційної культури вітчизняних підприємств (2014)
Харченко Н. В. - Організаційно-економічні заходи розвитку дивідендної політики акціонерних товариств (2014)
Биба В. В. - Організація управлінського обліку в бюджетних установах як фактор посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, Матюшіна Ю. І., Карпець Ю. І. (2014)
Гвоздик Н. М. - Роль держави у формуванні і розвитку людського капіталу (2014)
Семендяк В. М. - Розвиток організаційно-економічного механізму вексельних розрахунків в сільському господарстві України (2014)
Запорожець М. Ю. - Роль держави у становленні системи біржових індексів на фондовому ринку України (2014)
Гонтар Д. Д. - Визначення стадії життєвого циклу банку за допомогою нечітко-множинного аналізу показників його діяльності (2014)
Шкіль Н. Г. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національного бізнесу у посткризовий період (2014)
Турянський Ю. І. - Вплив податків на конкурентоспроможність української економіки (2014)
Кунін Е. Л. - Модель оцінки ризику непогашення сумнівної дебіторської заборгованості при її управлінні (2014)
Мельникова О. О. - Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства, Кавтиш О. П. (2014)
Коробченко Н. М. - Оцінка управління відходами електричного та електронного устаткування в регіонах (2014)
Гераськова О. О. - Економічна ефективність функціонування інфраструктури інноваційної діяльності в Україні, Стеченко Д. М. (2014)
Пархоменко О. С. - Чинники і напрями розвитку політики корпоративної соціальної відповідальності українських компаній (2014)
Нетесаний Ю. В. - Фінансово-економічні кризи та забезпечення фінансової безпеки держави (2014)
Іванова Н. В. - Інвестиційна складова реалізації моделі інноваційного розвитку економіки України (2014)
Галенко С. М. - Методика аналізу розвитку столичних агломерацій в системі концепцій глобалізації (2014)
Бець М. Т. - Особливості управління перевезенням товарів хімічної промисловості автотранспортними підприємствами в умовах інтеграції, Приймачук І. Р. (2014)
Єлісєєва Л. В. - Роль віртуальної валюти в інформаційній економіці, Мороз О. І. (2014)
Волківська А. М. - Теорії дослідження зайнятості в контексті поділу на основі класифікаційного підходу (2014)
Іщенко М. І. - Моделювання залежності фінансово-економічних результатів гірничо-збагачувальних комбінатів від ресурсного базису (2014)
Горбащенко С. А. - Концептуальні особливості маркетингових стратегій підприємств харчової промисловості (2014)
Мороз С. І. - Обґрунтування використання хмарних сервісів в агробізнесі (2014)
Крахмальова Н. А. - Маркетинг в ефективному управлінні діяльністю вищих навчальних закладів України, Крахмальова Т. А. (2014)
Ромащенко К. М. - Ринок освітніх послуг вищої школи як фактор конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Бережной А. В. - Морские порты Крыма: проблемы и направления развития (2014)
Якубчик О. С. - Концептуальний базис формування конкурентних переваг ТНК країн БРІКС (2014)
Афанасьєв І. В. - Стратегія хеджування інвестицій за допомогою обернених ETF на прикладі SPY ETF (2014)
Бабіна Н. О. - Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Аннєнков Р. A. - Етапи та методи маркетингових досліджень конкурентного середовища (2014)
Князь С. В. - Формування системи управління комерціалізацією інновацій підприємств, Комарницька Н. М. (2014)
Дюндін В. Д. - Інтелектуальна власність як головна складова інтелектуального потенціалу суспільства (2014)
Зибарева О. В. - Подолання деформацій ціннісних орієнтацій найманих працівників в умовах соціалізації праці, Петращак О. О. (2014)
Крухмаль О. В. - Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка, Барановська О. А. (2014)
Маркус О. В. - Напрями удосконалення управлінського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструмента контролю платоспроможності підприємства, Романюк І. О. (2014)
Рахман М. С. - Структурний аналіз фінансового потенціалу страхових послуг України, Мангушев Д. В. (2014)
Малашенко Ю. А. - Соціально-економічний зміст та значення осцпв (обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів) (2014)
Зоріна О. І. - Ефективність використання методів event-маркетингу підприємствами транспорту (2014)
Голуб І. В. - Дослідження існуючих каналів розподілу товарів підприємства (2014)
Кунтий Н. Я. - Фінансові інструменти обмеження надмірного впливу іноземного капіталу (2014)
Самойленко А. А. - Особливості застосування КРІ в системі мотивації персоналу на підприємстві (2014)
Стефанків О. М. - Інвестиційна привабливість економіки України, Данилишин В. І. (2014)
Синиціна Ю. П. - Моделювання системи асортиментної політики промислового підприємства, Гунько Д. Ф. (2014)
Сугоняко Д. О. - Управління виробничим потенціалом підприємств переробної промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів, Полковниченко Т. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського