Ігнатишин М. В. - Технічний аналіз прогнозованості валютного курсу в Україні, Ігнатишин М. І. (2015)
Кужелєв М. О. - Аналіз розвитку національного ринку корпоративних цінних паперів в умовах європейської інтеграції, Брітченко І. Г., Стабіас С. М. (2015)
Малець С. С. - Теоретичні аспекти податкового регулювання в ринковій економіці (2015)
Петричко М. М. - Бюджетна політика України: реалії та перспективи (2015)
Рибчак О. С. - Напрями підвищення ефективності регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Сторонянська І. З. - Податкові надходження в структурі доходів державного та місцевих бюджетів: регіональний вимір, Беновська Л. Я. (2015)
Черничко С. Ф. - Характерні риси фінансової кризи як соціально-економічної категорії, Реблян Д. С. (2015)
Кочетков В. М. - Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні, Мостиський Т. А. (2014)
Шершун М. Х. - Соціально-економічна характеристика району Дермансько-Острозького національного природного парку та прогноз його розвитку, Берташ Б. М. (2014)
Гринько Т. В. - Сутність та роль превентивного антикризового управління на промислових підприємствах (2014)
Міненко М. А. - Особливості процесу об’єднання і взаємодії кооперативів Німеччини (2014)
Підлісна О. А. - Фінансовий потенціал будівельних підприємств: формування та управління, Подлєсна О. О. (2014)
Шашина М. В. - Удосконалення ресурсного потенціалу кондитерської галузі, Мрочко І. І. (2014)
Шатохін О. Г. - Контролінг та його функцій в системі управління конкурентоспроможністю підприємства, Зданевич Є. С. (2014)
Пахомова І. Г. - Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі, Лежніна О. А. (2014)
Семенчук А. О. - Концепція динамічних здатностей конкурентоспроможного підприємства (2014)
Сєргєєва В. В. - Застосування методів нечіткої логіки з метою виявлення нестабільної фінансово-економічної ситуації міста (2014)
Юрченко Н. Б. - Організація електронної комерції на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (2014)
Опольський О. І. - "Вирощування" персоналу як інструмент розвитку організаційної культури вітчизняних підприємств (2014)
Харченко Н. В. - Організаційно-економічні заходи розвитку дивідендної політики акціонерних товариств (2014)
Биба В. В. - Організація управлінського обліку в бюджетних установах як фактор посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, Матюшіна Ю. І., Карпець Ю. І. (2014)
Гвоздик Н. М. - Роль держави у формуванні і розвитку людського капіталу (2014)
Семендяк В. М. - Розвиток організаційно-економічного механізму вексельних розрахунків в сільському господарстві України (2014)
Запорожець М. Ю. - Роль держави у становленні системи біржових індексів на фондовому ринку України (2014)
Гонтар Д. Д. - Визначення стадії життєвого циклу банку за допомогою нечітко-множинного аналізу показників його діяльності (2014)
Шкіль Н. Г. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національного бізнесу у посткризовий період (2014)
Турянський Ю. І. - Вплив податків на конкурентоспроможність української економіки (2014)
Кунін Е. Л. - Модель оцінки ризику непогашення сумнівної дебіторської заборгованості при її управлінні (2014)
Мельникова О. О. - Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства, Кавтиш О. П. (2014)
Коробченко Н. М. - Оцінка управління відходами електричного та електронного устаткування в регіонах (2014)
Гераськова О. О. - Економічна ефективність функціонування інфраструктури інноваційної діяльності в Україні, Стеченко Д. М. (2014)
Пархоменко О. С. - Чинники і напрями розвитку політики корпоративної соціальної відповідальності українських компаній (2014)
Нетесаний Ю. В. - Фінансово-економічні кризи та забезпечення фінансової безпеки держави (2014)
Іванова Н. В. - Інвестиційна складова реалізації моделі інноваційного розвитку економіки України (2014)
Галенко С. М. - Методика аналізу розвитку столичних агломерацій в системі концепцій глобалізації (2014)
Бець М. Т. - Особливості управління перевезенням товарів хімічної промисловості автотранспортними підприємствами в умовах інтеграції, Приймачук І. Р. (2014)
Єлісєєва Л. В. - Роль віртуальної валюти в інформаційній економіці, Мороз О. І. (2014)
Волківська А. М. - Теорії дослідження зайнятості в контексті поділу на основі класифікаційного підходу (2014)
Іщенко М. І. - Моделювання залежності фінансово-економічних результатів гірничо-збагачувальних комбінатів від ресурсного базису (2014)
Горбащенко С. А. - Концептуальні особливості маркетингових стратегій підприємств харчової промисловості (2014)
Мороз С. І. - Обґрунтування використання хмарних сервісів в агробізнесі (2014)
Крахмальова Н. А. - Маркетинг в ефективному управлінні діяльністю вищих навчальних закладів України, Крахмальова Т. А. (2014)
Ромащенко К. М. - Ринок освітніх послуг вищої школи як фактор конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Бережной А. В. - Морские порты Крыма: проблемы и направления развития (2014)
Якубчик О. С. - Концептуальний базис формування конкурентних переваг ТНК країн БРІКС (2014)
Афанасьєв І. В. - Стратегія хеджування інвестицій за допомогою обернених ETF на прикладі SPY ETF (2014)
Бабіна Н. О. - Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Аннєнков Р. A. - Етапи та методи маркетингових досліджень конкурентного середовища (2014)
Князь С. В. - Формування системи управління комерціалізацією інновацій підприємств, Комарницька Н. М. (2014)
Дюндін В. Д. - Інтелектуальна власність як головна складова інтелектуального потенціалу суспільства (2014)
Зибарева О. В. - Подолання деформацій ціннісних орієнтацій найманих працівників в умовах соціалізації праці, Петращак О. О. (2014)
Крухмаль О. В. - Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка, Барановська О. А. (2014)
Маркус О. В. - Напрями удосконалення управлінського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструмента контролю платоспроможності підприємства, Романюк І. О. (2014)
Рахман М. С. - Структурний аналіз фінансового потенціалу страхових послуг України, Мангушев Д. В. (2014)
Малашенко Ю. А. - Соціально-економічний зміст та значення осцпв (обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів) (2014)
Зоріна О. І. - Ефективність використання методів event-маркетингу підприємствами транспорту (2014)
Голуб І. В. - Дослідження існуючих каналів розподілу товарів підприємства (2014)
Кунтий Н. Я. - Фінансові інструменти обмеження надмірного впливу іноземного капіталу (2014)
Самойленко А. А. - Особливості застосування КРІ в системі мотивації персоналу на підприємстві (2014)
Стефанків О. М. - Інвестиційна привабливість економіки України, Данилишин В. І. (2014)
Синиціна Ю. П. - Моделювання системи асортиментної політики промислового підприємства, Гунько Д. Ф. (2014)
Сугоняко Д. О. - Управління виробничим потенціалом підприємств переробної промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів, Полковниченко Т. В. (2014)
Орликовський М. О. - Новітні концепції управління ефективністю діяльності сучасних підприємств, Трокоз Д. І. (2014)
Струк Б. М. - Бюджет розвитку як інструмент політики економічного зростання (2014)
Винниченко Н. В. - Проблеми інформаційного наповнення системи контролінгу в управлінні бюджетними ресурсами (2014)
Табенська Ю. В. - Державний внутрішній фінансовий контроль в системі управління державними фінансами (2014)
Бабенко-Левада В. Г. - Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг, Скірко М. А. (2014)
Башлай С. В. - Вдосконалення організаційно-методичних засад оцінки банком інвестиційної привабливості цінних паперів, Букус В. В. (2014)
Афанасьєва М. Г. - Формування науково-методичного забезпечення та інструментарію оцінки рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання в системі державного регулювання економіки (2014)
Шкодинський Д. С. - Удосконалення маркетингової товарної політики підприємств роздрібної торгівлі шляхом раціоналізації управління асортиментом (2014)
Алєксєєв С. Б. - Формування стратегічних альтернатив торговельної мережі на підставі її стратегічного потенціалу (2014)
Павлова О. М. - Фінансові ресурси аграрного сектору економіки України, Ісхаков Є. Ш. (2014)
Гладир Т. С. - Ресурси підприємства: теоретичні аспекти (2014)
Ільченко С. А. - Угоди M&A у банківському секторі України (2014)
Кулик Ю. А. - Необхідність та методи залучення іноземних фондів прямих інвестицій до фінансування підприємств України (2014)
Феденко О. В. - Інвестиційна конкурентоспроможність регіонів України в умовах глобалізації (2014)
Попадюк О. О. - Вдосконалення системи розподілу змінної частини матеріальних стимулів на малих машинобудівних підприємствах (2014)
Семененко Т. М. - Побудова комплексної діагностики діяльності ТНК автомобільної промисловості (2014)
Романченко М. І. - Тенденції та перспективи розвитку добровільного страхування медичних витрат в Україні (2014)
Плєшакова О. А. - Інституційні чинники формування акціонерного капіталу в Україні (2014)
Белай Ю. О. - Конкурентоспособность предприятия: понятие, подходы и методы ее оценки (2014)
Дудовцева О. О. - Сутність BTL-комунікацій на роздрібному підприємстві на етапі маркетингу відносин (2014)
Столярчук Т. С. - Конкурентні стратегії рекрутингових компаній в умовах економічної нестабільності (2014)
Каховська О. В. - Оцінка структурних зрушень в економіці України в процесі розбудови соціальної держави (2014)
Копитова І. В. - Оцінка оптимальності організаційної структури управління при зміні стратегії підприємства (2014)
Котькалова-Литвин І. В. - Фінансовий інжиніринг як драйвер світової фінансової системи (2014)
Панахов А. У. - Перспективы развития системы управления на предприятиях в условиях системного кризиса, Смелянский Ю. Л., Белик В. Д. (2014)
Глазко Н. Д. - Зарубіжний досвід забезпечення соціальної сфери (2014)
Риндзак О. Т. - Актуальні проблеми розвитку соціального капіталу мігрантів, Махонюк О. В. (2014)
Герасимчук З. В. - Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційного потенціалу регіонів України, Дащук Ю. Є. (2014)
Лазеба Є. С. - Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2014)
Білецька І. М. - Управління відходами як складова еколого-орієнтованого управління підприємством (2014)
Бермудес Д. - Критерії та показники готовності майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності (2017)
Усатий Д. Г. - Аналіз організації та функціонування вітчизняного біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію (2014)
Гришкова Р. - Трансформація вищої освіти України з позицій "Нової української школи" (2017)
Боримська К. П. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів в системі контролінгу бізнес-процесів підприємства: проблеми безпеки бізнесу (2014)
Добровольска А. - Роль навчально-методичних комплексів у процесі навчання майбутніх лікарів і провізорів (2017)
Кириченко О. В. - Аналіз витоку фінансового капіталу в контексті глобалізації (2014)
Калініченко І. - Зміни психоемоційного стану педагогічних працівників під впливом ізотерапії, Латіна Г., Заікіна Г. (2017)
Котляревський Я. В. - Методологічні засади забезпечення розвитку видавничо-поліграфічної галузі через узгодження економічних інтересів в системи книговидання (2014)
Maykovska V. - Formation of business competence of future professionalas by means of practice-oriented education (2017)
Новікова І. В. - Методи управління телекомунікаційними підприємствами України, Мельник О. В. (2014)
Мішеніна Т. - Організація лексичної роботи студентів філологічних спеціальностей з ономастичним матеріалом (на прикладі української мови) (2017)
Смольська О. Ю. - Організаційно-методичні засади обліку в плодорозсадниках (2014)
Молчанова-Долінко В. - Формування поліхудожньої діяльності під час професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Тищенко С. В. - Методика дослідження енергозбереження об’єктів державної та комунальної сфер (2014)
Пташенчук О. - Використання кейс-методу при формуванні дослідницької компетентності майбутніх учителів біології (2017)
Сафонов Ю. М. - Перспективи розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні (2014)
Rudenko I. - Innovative technology of training of the future teachers of fine art (2017)
Литвиненко О. Г. - Мерчандайзинг як фактор конкурентоспроможності підприємств, Зеленська В. А. (2014)
Филипчук М. - Розвиток музично-аналітичних умінь студентів у класі диригування (2017)
Гармідер Л. Д. - Подієвий маркетинг як інструмент просування національних брендів товарів і послуг, Орлова А. В. (2014)
Хуан Чанхао - Критерії та рівні становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів музики у вокальному навчанні (2017)
Яременко С. С. - Дослідження вподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства, Кірова А. О., Мочалова О. О. (2014)
Бикова М. - Емоційна культура креативної особистості в процесі самовизначення (2017)
Грицюк Т. І. - Cтратегічні пріоритети розвитку "зеленої економіки" у країнах світу, Василенко Т. В. (2014)
Букач М. - Біоритмічна реабілітація як засіб арт-терапевтичної роботи з клієнтами (2017)
Мішустіна Т. С. - Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації, Чехранова Т. О. (2014)
Волкова К. - Сутність та критерії готовності майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2017)
Красовська О. Ю. - Маркетингові дослідження як інструмент розробки концепції нового підприємства ресторанного бізнесу, Карпова Н. А., Троян І. Г. (2014)
Ємельянова Т. - Про механізм активізації пізнавального простору особистості в процесі мислення, Нестеренко В. (2017)
Бала В. В. - Практичний аспект формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльність на прикладі ПАТ "КВБЗ" (2014)
Жидкова Н. - Розвиток творчого потенціалу учнів під час навчання правознавства (2017)
Черевко О. В. - Теоретичні засади поняття інформаційної безпеки та класифікація загроз системі інформаційного захисту (2014)
Завражна О. - Методика вивчення деяких питань сучасної фізики в загальноосвітніх навчальних закладах, Однодворець Л., Пасько О., Салтикова А. (2017)
Кадирус І. Г. - Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають (2014)
Калустьян О. - Усвідомлення інтеграційних процесів фактурної організації засобів музичної виразності як фактор розвитку і становлення аналітичних навичок у процесі роботи над музичним матеріалом (2017)
Алімпієв Є. В. - Динамізована модель фінансово-монетарного регулювання економіки (2014)
Кущова Т. - Етапи формування і проблеми дослідження педагогічної спадщини А. М. Топорова (2017)
Гончаренко О. В. - Інституціональне середовище інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Лавриченко Н. - Рушійна сила характеру в розвитку надзвичайних людських здібностей (2017)
Скидан О. В. - Формування економічної стійкості аграрного підприємства (2014)
Оршанський Л. - Естетичне виховання особистості: від Сократа до Даттона, Нищак І., Ясеницька Ж. (2017)
Куришко Л. А. - Аудит спільної діяльності: організаційно-методичні положення (2014)
Семеніхіна О. - Використання СКМ MAPLE для візуалізації наближених розв’язків диференціальних рівнянь за однокроковим методом Ейлера, Шамоня В. (2017)
Смаковський Ю. - Роль духовної музики у формуванні педагогічної культури вчителя (2017)
Ткаченко Ю. - Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання основ нанонаук у шкільній освіті, Балабан Я., Мороз І., Стадник О. (2017)
Лущик Ю. - Провідні компоненти професійної підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ Великої Британії (2017)
Приходько Ю. - Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції (2017)
Ступень М. Г. - Застосування даних земельного кадастру в сільському зеленому туризмі, Радомський С. С., Дума Ю. І. (2015)
Зіновчук Н. В. - Збереження біорізноманіття як імператив збалансованого розвитку України (2015)
Дем’янюк О. С. - Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку Київської області, Дребот О. І. (2015)
Палапа Н. В. - Законодавче забезпечення збалансованого розвитку сільських територій в Україні (2015)
Лихогруд О. М. - Удосконалення нормативної грошової оцінки населених пунктів в сучасних умовах (2015)
Матвійчук Н. М. - Механізми фінансування енергозберігаючих заходів в Україні (2015)
Никитюк Ю. А. - Система управління виробництвом лікарської рослинної сировини в Україні (2015)
Чайкін О. В. - Формування системи екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва (2015)
Ландін В. П. - Традиційна і альтернативна технології відтворення енергопотенціалу радіоактивно забруднених ґрунтів, Тараріко М. Ю. (2015)
Абдурашитов С. Ф. - Вплив способів застосування мікоризних грибів на продуктивність пожнивної сої, Волкогон В. В. (2015)
Яцук І. П. - Оцінювання екологічного стану агроландшафтів Рівненської області, Моклячук Л. І., Городиська І. М., Матусевич Г. Д., Ліщук А. М., Драга М. В., Зацарінна Ю. О. (2015)
Левковська Л. В. - Формування системи управління регіональним водогосподарським комплексом України, Сундук А. М., Добрянська Т. І. (2015)
Штукмейстер В. Ю. - Економічна сутність розвитку рекреаційного природокористування (2015)
Ковалів О. І. - Принципи інституалізації конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів (2015)
Кошель А. О. - Ринкові підходи до оцінки вартості земельних активів в сільському господарстві (2015)
Кольоса Л. Л. - Економічні наслідки земельної реформи для сільськогосподарського землекористування в Україні (2015)
Костишин О. О. - Розвиток системи управління земельними ресурсами в контексті геоінформаційного забезпечення (2015)
Рижок З. Р. - Концептуальні положення раціонального використання земельних ресурсів на регіональному рівні (2015)
Грановська Л. М. - Екологічна безпека розвитку аграрного сектора економіки в умовах зрошення, Кисельова Р. А., Приндюк К. С., Морозова О. С. (2015)
Стародуб В. І. - Адвентивні види рослин в агроценозах пшениці озимої Правобережного Лісостепу, Ткач Є. Д., Вигера С. М. (2015)
Данилова І. В. - Сезонні коливання розвитку зелених водоростей та їх вплив на вміст хлороформу у питній воді (2015)
Погоріла К. М. - Перспективні напрями низьковуглецевого розвитку в Україні (2015)
Караульна В. М. - Вплив вмісту ДДТ у ґрунті на території складу отрутохімікатів на рослинні угруповання Сквирської дослідної станції (2015)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Krivoruchko V. N. - Longitudinal magnetization dynamics in Heisenberg magnets: Spin Green functions approach (Review Article) (2017)
Andreev A. V. - High-field magnetoelasticity of Tm2Co17 and comparison with Er2Co17, Zvyagin A. A., Skourski Y., Yasin S., Zherlitsyn S. (2017)
Рябченко С. М. - Гистерезис петель перемагничивания в пленках с перпендикулярной анизо-тропией в наклонном магнитном поле, Калита В. М. (2017)
Ropakova I. Yu. - Optical characteristics of the nanoparticle coupled to a quantum molecular aggregate, Zvyagin A. A. (2017)
Колодяжная М. П. - Возвратный низкотемпературный фазовый переход в "орбитальном нематике", Жеков К. Р., Билыч И. В., Звягина Г. А., Звягин А. А. (2017)
Галкина Е. Г. - Прецессионные одномерные солитоны в антиферромагнетиках с низкой динамической симметрией, Овчаров Р. В., Иванов Б. А. (2017)
Felea V. - Magnetic and acoustic properties of CoCr2S4, Cong P. T., Prodan L., Gritsenko Y., Wosnitza J., Zherlitsyn S., Tsurkan V. (2017)
Cheranovskii V. O. - Validity of t–J approximation for extended Hubbard model with strong repulsion, Klein D. J., Ezerskaya E. V., Tokarev V. V. (2017)
Lipps F. - Magnetic properties of the spin-1 chain compound NiCl3C6H5CH2CH2NH3, Arkenbout A. H., Polyakov A., Günther M., Salikhov T., Vavilova E., Klauss H.-H., Büchner B., Palstra T. M., Kataev V. (2017)
Пащенко В. А. - Природа магнитного состояния слабо анионизбыточного манганита LaMnO3+δ, Галетич И. К., Сиренко В. А., Еременко В. В., Еременко А. В., Брук В. В. (2017)
Schulze E. - EPR studies of the triangular-lattice antiferromagnet Cs2CuBr4, Ponomaryov A. N., Wosnitza J., Tanaka H., Zvyagin S. A. (2017)
Песчанский А. В. - Исследование структурного фазового перехода в монокристалле KDy(MoO4)2 методом рамановского рассеяния света (2017)
Еременко В. В. - Электронные и фононные состояния, локализованные вблизи границы графена, Сиренко В. А., Господарев И. А., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Бондарь И. С., Feher A., Минакова К. А. (2017)
Хрусталёв В. М. - (H,Ti)-диаграмма индуцированных импульсным магнитным полем магнитных превращений в антиферромагнитном LiCoPO4, Савицкий В. Н., Харченко Н. Ф. (2017)
Zvyagin A. A. - Phenomenological description of a spin chain system with geometrical frustration of couplings (2017)
Добряк Д. С. - Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель та їх вплив на агроландшафти, Кузін Н. В. (2015)
Будзяк В. М. - Розподіл рентних доходів в агросфері, Будзяк О. С. (2015)
Цюк О. А. - Вплив систем землеробства на родючість чорнозему типового в Лісостепу (2015)
Юрченко А. Д. - Проблеми розвитку системи управління земельними відносинами в аграрній сфері (2015)
Березницька М. В. - Еволюція концептуальних засад вирішення екологічних проблем сталого розвитку (2015)
Грановська Л. М. - Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною еколого-економічною системою (2015)
Бойко А. Л. - Економічна оцінка сировини хмелю за умов ураження вірусною інфекцією, Никитюк Ю. А. (2015)
Левковська Л. В. - Цільові орієнтири формування територіальних водно-ресурсних капіталів, Мандзик В. М. (2015)
Артюшок К. А. - Теоретичні аспекти взаємодії чинників економічної безпеки та збалансованого розвитку регіону (2015)
Чайка В. Н. - Эффективность мероприятий по эколого-экономической оптимизации агроландшафтов Тернопольской области, Кузубов Н. В., Черлинка Т. П. (2015)
Вдовиченко А. В. - Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2015)
Душко П. М. - Ефективність органо-мінеральної системи удобрення сої (2015)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив на вміст обмінного калію в сірому лісовому ґрунті, Літвінова О. А., Боднар Ю. Д. (2015)
Романчук Л. Д. - Динаміка вмісту аніонних поверхнево- активних речовин у експериментальних спорудах гідрофітного очищення води, Федонюк Т. П., Пазич В. М. (2015)
Данилова І. В. - Залежність вмісту хлороформу у питній воді від розвитку синьо-зеленних водоростей (2015)
Рибакова О. А. - Класифікація біологічних активів птахівництва в системі бухгалтерського обліку (2015)
Махінько Р. Г. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості об’єктів природо-заповідного фонду України (2015)
Безділь Р. В. - Вплив абіотичних факторів на перебіг онтогенезу Esenia foetida (2015)
Борщенко В. В. - Сезонна структура раціону свійських кіз при їх випасанні в лісових екосистемах Житомирського Полісся (2015)
Ковалів О. І. - Алгоритм земельних інтересів як головна передумова звершення земельної реформи в Україні (2015)
Лицур І. М. - Передумови підвищення ефективності використання земель лісогосподарського призначення, Боцула О. І. (2015)
Кошель А. О. - Наукові аспекти економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах (2015)
Шашула Л. О. - Роль потенціалу сільськогосподарських земель в системі активів природного багатства (2015)
Ступень Р. М. - Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель (2015)
Лобунько Ю. В. - Територіальні особливості екологізації сучасного сільськогосподарського землекористування (2015)
Романенко Т. Б. - Концептуальні засади розвитку органічного сільськогосподарського землекористування (2015)
Савчак В. В. - Порядок визначення судовою експертизою питань про місце розташування земельних ділянок відносно межі населеного пункту (2015)
Ткачук О. П. - Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у ґрунті (2015)
Балабак О. А. - Екологічні особливості розмноження сортів і форм фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko) в умовах закритого ґрунту, Балабак А. В. (2015)
Лицур І. М. - Зарубіжний досвід забезпечення еколого-економічної безпеки в агровиробництві, Орел С. А. (2015)
Грановська Л. М. - Науково-методичні засади оцінювання придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування екологічно безпечної продукції, Морозов О. В., Морозова О. С. (2015)
Самойленко Ю. І. - Форми громадської участі в екологічному управлінні (2015)
Вергунов В. А. - Рецензія на монографію "Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області". — Київ, 2015. — 736 с. (2015)
Бердник О. - Поширеність поведінкових чинників ризику серед підлітків України, Добрянська Ок., Рудницька О., Шевчук К. (2017)
Bilyk V. - Formation of interdisciplinary connections in Science training as a factor of the future psychologists’ education system optimization at higher education institutions (2017)
Бобро О. - Технологія формування зацікавленності у предметах медико-біологічного профілю у студентів ВНЗ, Бондарчук С., Павлиш К. (2017)
Босенко А. - Контроль адаптаційних можливостей школярів на заняттях з футболу у процесі фізичного виховання (2017)
Бугаевський К. - Психологические особенности спортсменок, занимающихся атлетическими видами спорта, Черепок А., Волох Н. (2017)
Гозак С. - Регламентація навчального навантаження для дітей шкільного віку, Єлізарова О., Парац А. (2017)
Дегтяренко Т. - Критеріальна оцінка стилю материнського ставлення до особливої дитини, Зіборова О., Костенко А. (2017)
Дегтяренко Т. - Синдром екологічної дезадаптації в сучасних кризових умовах, Коджебаш В. (2017)
Жара Г. - Оцінка зони професійного комфорту вчителів як засобу прогнозування динаміки їх індивідуального здоров’я (2017)
Жамардій В. - Урахування вікових особливостей студентів під час занять силовими видами спорту (2017)
Калиниченко І. - Особливості динаміки розумової працездатності учнів із різними рівнями прояву граничних невротичних порушень, Заікіна Г., Латіна Г. (2017)
Козій Т. - Вплив фізичного навантаження різної спрямованості на фізичний розвиток легкоатлетів і борців (2017)
Петрушкина Н. - Влияние занятий гимнастикой пилатес на морфофункциональное состояние студенток-первокурсниц, Гершман Т., Врублевский Е. (2017)
Скидан А. - Мониторинг уровня физической кондиции женщин зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным шейпингом, Врублевский Е. (2017)
Старченко А. - Вплив оздоровчого фітнесу на рівень рухової активності та функціональний стан серцево-судинної системи учнів 11-х класів, Дяченко Ю. (2017)
Грицай Н. - Дослідницько-орієнтоване навчання біології в сучасній загальноосвітній школі (2017)
Ластовецька Т. - Cпецифіка формування вокальної техніки: ознаки недосконалості та особливості їх усунення (2017)
Лутаєва Т. - Роль науковців Слобожанщини в організації роботи медичних музеїв вищих навчальних закладів в ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Синишин Л. - Розвиток осередків художньо-промислової освіти Галичини в кінці ХІХ століття (2017)
Черешнюк О. - Тайм-менеджмент та його вплив на формування економічної культури дошкільників у процесі реалізації міжнародної програми "Афлатот" (2017)
Воробйова О. - Міжнародний досвід підготовки експертів у сфері забезпечення якості вищої освіти (2017)
Дзевицька Л. - Особливості навчання німецької мови як другої іноземної на базі англійської студентів-економістів (2017)
Скоробагатська О. - Феномен конформізму в контексті проблеми ефективності адміністративного управління (2017)
Реєнт О. П. - Марія Дмитрієнко: вчитель,учений,людина (2015)
Прозорова В. Б. - Архівологія як новий погляд на прогалини у фондах (2015)
Буряк Л. І. - Реконструкції жіночих образів у контексті культурно-національних трансформацій мнемонічного простору (2015)
Войцехівська І. Н. - Кавалерственні пані ордена Княгині Ольги: моделювання образу успішної українки, Коломієць Н. А. (2015)
Кузьміна І. В. - Особовий фонд Федора Штейнгеля в державному архіві Рівненської області як історичне джерело (2015)
Ніколаєв М. І. - До соціально-політичної історії Ольвії 380-340 рр. до н.е. (2015)
Перга Ю. М. - Становлення Антона Васинчука як політичного лідера українців Холмщини (2015)
Попик В. І. - Джерела з біографістики, родинної історії та генеалогії в глобальних інформаційних мережах (2015)
Томазов В. В. - Представники одеського купецтва хіоського походження на російській державній службі: стратегія маневрування (на прикладі клану Маврогордато-Родоканакі-Севастопуло) (2015)
Томазова Н. М. - Актриса Міра Лівшиць: сторінки біографії (2015)
Халмурадова А. А. - А.Г. Халмурадов: джерела для реконструкції біографії науковця (2015)
Орлик С. В. - Розмінні марки та казначейські знаки в грошовому обігу в Україні в період першої світової війни (2015)
Савчук Ю. К. - Вексилологічний ескіз: прапорнича традиція полтавського та миргородського полків у середині XVIII ст. (2015)
Борщик Я. В. - Джерельна база дослідження історії волинської трагедії: деякі особливості (2015)
Кашеварова Н. Г. - Документи оперативного штабу Розенберга як джерело з історії повсякдення періоду окупації під час другої світової війни (2015)
Криськов А. А. - Джерела для вивчення землеволодіння й землекористування в губерніях Правобережної України кінця XVIII-початку XX ст. (2015)
Синельник І. С. - Колекція фотографій Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського як джерело з історії краю (2015)
Хорасані М. М. - Табер і таберзін: перські бойові сокири в музеях України та Ірану, Тоїчкін Д. В. (2015)
Походяща О. Б. - Портрет Анастасії Степанівни Полуботок: до іконографії жіночих образів козацької старшини (2015)
Пастушенко О. В. - Історичні книжкові колекції як об'єкт дисертаційних досліджень із книгознавства в Україні(1999-2012) (2015)
Дзира І. Я. - Українське літописання XV-XVIII ст. у вітчизняній науковій літературі 1830-1860-х рр. (2015)
Дзагалов А. С. - Осада Гуниба и пленение Шамиля в воспоминаниях Д.И. Святополк-Мирского (2015)
Миронець Н. І. - Володимир Винниченко та Микола Глущенко: до історії взаємин (за щоденниками та листами) (2015)
Мирончук А. С. - Законодавча комісія 1767-1768 рр. у листах Г. Закке до А. В. Флоровського (із зібрання архіву РАН) (2015)
Торопцева А. І. - Українське питання в європейських мемуарах часів першої світової війни (2015)
Герасименко Н. О. - Стан вивчення метрології Київської Русі (2015)
Зубко А. М. - Грошово-вагові системи в Київській Русі (2015)
Бакалець О. А. - Івчинський скарб 1976 р. срібних європейських монет кінця XVI-першої третини XVI ст. із фондів вінницького обласного краєзнавчого музею (2015)
Зразюк З. О. - Сім скарбів із колекції мінц-кабінету київського університету Св.Володимира (2015)
Хромова І. К. - До проблеми місцевого карбування на українських землях у другій половині XIV ст. (2015)
Барабаш Т. М. - До питання про вплив політичних процесів на еволюцію латинського письма в Європі та Україні в XVI-XVII ст. (2015)
Будзар М. М. - Панські маєтки прилуцького краю в історико-культурній ситуації 1920-х рр.: доля садиби Галаганів у селі Сокирниці (2015)
Карпов В. В. - Проблематика становлення української уніформістики в новітній період (2015)
Калакура Я. С. - Інтегративна функція спеціальних історичних дисциплін (2015)
Палієнко М. Г. - Спеціальні історичні дисципліни в системі підготовки істориків-архівістів: європейські традиції та національний досвід (2015)
Удод О. А. - Методологічні аспекти розуміння історії та культури, Юрій М. Ф. (2015)
Дзира Я. І. - Історія в майстерні художника слова (до 50-річчя О.Гончара) (2015)
Леонтович О. В. - Та, що несла людям "жайворонків" (2015)
Перкун В. П. - Польські видання зі спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін (2015)
Тоїчкін Д. В. - Рец. на кн.: Manoucher Moshtagh Khorasani. Lexicon of Arms and Armor from Iran: A Study of Symbols and Terminology. — Tübingen, Germany: Legat Publishers, 2010. — 560 pages. (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторі (2015)
Ковальська М. М. - Мікробіологічні критерії для білого цукру, Малчак Е. Е. (2017)
Олішевський В. В. - Вплив нанокомпозиту алюмінію на дифузійні властивості бурякової стружки, Українець А. І., Бабко Є. М., Пушанко Н. М., Никитюк Т. В., Закордонець Д. І., Бартошак І. В. (2017)
Федів І. В. - Центрифуги Buckau Wolf для цукрової промисловості, Серьогін О. О. , Василенко А. В. (2017)
Шестеренко В. Є. - Синхронний двигун – ефективне джерело реактивної потужності, Ізволенський І. Є. (2017)
Григоренко Н. О. - Переробка відходів цукрового сорго (багаси) з метою отримання сорбентів, Штангеєва Н. І., Купчик Л. А., Котинська Л. Й. (2017)
Мількевич В. М. - Вплив густоти насадження рослин, площі живлення на технологічну якість цукрових буряків (2017)
Кухар В. Н. - Сырье и технологический режим переработки свеклы с целью стабильного получения сахара высокого качества , Чернявская Л. И. (2017)
Дорош В. Ю. - Еволюційно-концептуальний підхід до ідентифікації просторових аспектів поширення економічних явищ, Пушкарчук І. М. (2015)
Лантух І. В. - Протекціонізм на теренах вітчизняної промисловості в кінці ХІХ-початку ХХ ст.: теорія та практика (2015)
Маловичко С. В. - Сучасні підходи до вивчення споживання як драйверу торгівлі (2015)
Патлатой О. Є. - Розвиток форм наукової праці в сучасній ринковій економіці (2015)
Войтко С. В. - До питання комерціалізації нанотехнологічної продукції з врахуванням прав на об’єкти інтелектуальної власності, Мельник Я. Д. (2015)
Жилін М. В. - Аналіз економіко-математичних підходів та моделей щодо розвитку морських портів (2015)
Задорожнюк Н. А. - Инновации в индустрии развлечений и отдыха Украины (2015)
Карпук А. І. - Організаційно-економічні засади реорганізації підприємницьких структур у лісоресурсній сфері, Дзюбенко О. М. (2015)
Колодійчук А. В. - Розвиток понятійно-термінологічної системи "Ризики впровадження ІКТ в умовах розвитку національної економіки” (2015)
Кулінська А. В. - Диференціація підходів до управління державною заборгованістю (2015)
Губенко В. І. - Розвиток виробництва та інтеграційних процесів в аграрній сфері в аспекті європейської інтеграції України (2015)
Давидюк Л. П. - Включення України до міжнародних міграційних процесів: європейський напрямок (2015)
Зелінська О. М. - Вплив глобалізаційних процесів на зовнішньоекономічну діяльність України, Галазюк Н. М., Урбан О. А. (2015)
Іваницька С. Б. - Застосування досвіду соціально-економічної політики Швеції для виходу України з кризи, Дяченко С. М. (2015)
Лютак О. М. - Особливості форм міжнародного регулювання і співробітництва у сфері функціонування туристичних ринків (2015)
Пивоварчук Л. В. - Зарубіжний досвід інституціонального забезпечення реалізації соціальних гарантій держави (2015)
Чир Н. В. - Економічний аналіз розвитку туристичної індустрії в країнах Балтійського регіону (на прикладі Естонії), Жуков С. В. (2015)
Бабяк Н. Д. - Методи оцінки та розподілу ризиків проектів ДПП, Нагорний Є. О. (2015)
Вахович І. М. - Вплив капіталізації економіки на ринкову вартість регіону, Чапюк О. П. (2015)
Газуда Л. М. - Методологія управління процесами інтеграції та конвергенції сільських прикордонних територій (2015)
Ковальська Л. Л. - Методичний підхід до аналізу та оцінки ефективності використання транзитного потенціалу регіону (2015)
Козловський С. В. - Стратегічний аналіз факторів регіональної економічної безпеки аграрної галузі, Жураківський Є. С. (2015)
Криворучко М. Ю. - Інституціональний вимір міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні (2015)
Папп В. В. - Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області (2015)
Федулова С. О. - Сутнісна характеристика поняття "регіональна соціально – економічна система" (2015)
Франчук Ю. О. - Регіональні особливості розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Бандерич В. Б. - Фінансове забезпечення процесувідтворення лісогосподарських земель (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Структурно-логічна побудова організаційно-економічного механізму використання та охорони туристичних ресурсів (2015)
Сазонець І. Л. - Сучасний підхід підприємств України в запровадженні раціонального використання водних ресурсів, Покуль О. В. (2015)
Федина К. М. - Європейський досвід екологічно безпечного використання природних ресурсів (2015)
Хлобистов Є. В. - Огляд методичних підходів до визначення енергетичного потенціалу регіональних природно-ресурсних комплексів, Сегеда І. В. (2015)
Хомюк Н. Л. - Оцінка земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткуванняї (2015)
Шубалий О. М. - Структура та основні тенденції розвитку лісового сектору України (2015)
Бакало Н. В. - Система мотивації та демотивації персоналу на сучасних вітчизнаних підприємствах, Поліновський Я. А., Кошман М. Ю. (2015)
Білоус Н. М. - Формування бізнес - моделей корпоративних стратегій поведінки страхових компаній (2015)
Головань О. О. - Особливості бізнес-адміністрування закладів швидкого харчування з урахуванням оцінки споживчої привабливості, Маркова С. В., Сокур Я. Ю. (2015)
Дячков Д. В. - Формування системи ризик-менеджменту підприємства, Германчук О. О. (2015)
Замлинська О. В. - Маркетингові дослідження як інструмент вибору стратегічного напряму розвитку промислових підприємств (2015)
Зернюк О. В. - Управління ланцюгами поставок, Березинка С. Ю. (2015)
Лужанська Т. Ю. - Оцінка та напрямки удосконалення конкурентоспроможності туристичних підприємств, Костенко С. А., Катц Е. Б., Будкевич Г. Б. (2015)
Маркіна І. А. - Формування системи виробничого менеджменту на підприємстві в умовах ринку, Гусаренко М. О. (2015)
Маховка В. М. - Стратегічне управління персоналом підприємства, що є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності як рушійний фактор його функціонування, Катрич С. М., Харь Е. В. (2015)
Мироненко К. С. - Особенности реинжиниринга бизнес-процессов современного промышленного предприятия (2015)
Нікітіна А. В. - Удосконалення управління економічною безпекою підприємства в умовах глобалізаційних перетворень (2015)
Олександренко І. В. - Методичні підходи до визначення сукупного рівня фінансової стабільності підприємств, Подерня-Масюк Ю. А. (2015)
Олійник О. М. - Механізм формування економічної безпеки підприємства інструментами просування, Бухарова А. О., Мінакова Є. Л. (2015)
Платонов О. І. - Фактори економічної безпеки підприємств у системі мультимодальних перевезень (2015)
Полінкевич О. М. - Процесний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств (2015)
Потапюк І. П. - Товаропостачання як елемент управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринку кондитерських виробів, Бовт О. Ю. (2015)
Потапюк І. П. - Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Ларіонова А. С. (2015)
Талалаєв В. О. - Методологічні засади створення і впровадження процесно-орієнтованих систем безпеки організацій, Тереховська В. І. (2015)
Черниш І. В. - Організація системи контролю якості на підприємстві – суб’єкті зовнішньо-економічної діяльності, Люшень К. (2015)
Черниш І. В. - Управління ефективністю експортної діяльності підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, Павленко А. С. (2015)
Чкан А. С. - Клієнтоорієнтований маркетинг як інноваційний напрям розвитку підприємств туристичної індустрії, Пилип’юк Л. М. (2015)
Чуприна Н. М. - Особливості функціонування хімічних підприємств на основі концепції екологічного партнерства (2015)
Щурик М. В. - Удосконалення засад державного регулювання та стимулювання розвитку агропідприємств, Гудзик І. В. (2015)
Голуб Р. Р. - Аналіз і синтез де-юре та де-факто класифікацій режимів валютного курсу (2015)
Карлін М. І. - Необхідність врахування принципів справедливості та ефективності при реформуванні податкової системи України в умовах соціально-економічної кризи (2015)
Лагодієнко Н. В. - Фінансова самодостатність суб’єктів аграрного виробництва (2015)
Мостовенко Н. А. - Сутність понять "проблемний кредит" та "проблемна кредитна заборгованість" у банківській діяльності, Коробчук Т. І. (2015)
Кондіус І. С. - Математичні методи оцінки банківської системи (2015)
Сущенко О. М. - Фіскальна роль та сервіс великих платників податків Італії, Пислиця А. В. (2015)
Ткаченко Н. В. - Страхування життя в Україні: оцінка стану та перспективи розвитку (2015)
Трусова Н. В. - Економічна сутність фінансового потенціалу як системи в управлінні фінансами підприємств (2015)
Амбарчян В. С. - Структура фінансової та бюджетної звітності ВНЗ: вітчизняні правила і зарубіжні стандарти складання та подання (2015)
Амбарчян М. С. - Фінансова звітність державних університетів України, Британії та США: аналітичний аспект (2015)
Baryshevsky I. - Modern forms of labor payment and motivation in agriculture, Kosir Y. (2015)
Замлинський В. А. - Інформаційне забезпечення процесів венчурного інвестування в Україні: обліково-оціночний аспект (2015)
Садовська І. Б. - Сутність інжинірингу та його вплив на розвиток управлінського обліку (2015)
Бурлуцька С. В. - Експортна детермінанта соціально-економічної пружності (2015)
Палійчук Є. С. - Аналіз стану соціальної інфраструктури Закарпатської області, Жуков С. А. (2015)
Почтовюк А. Б. - Кадрове забезпечення підприємства: маркетинговий підхід, Кратт О. А., Пряхіна К. А. (2015)
Чукаєва І. К. - Регіональна складова виробничої інфраструктури (2014)
Лоханова Н. О. - Застосування методу моделювання в управлінні трансакційними витратами як інструмент впливу на стан економічної стійкості підприємства (2014)
Бурова Т. А. - Наукові основи контролю в управлінні підприємством (2014)
Катан Л. І. - Фінансові ресурси підприємства та особливості їх формування, Сидоренко А. І. (2014)
Бараник З. П. - Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження, Романенко І. О. (2014)
Сафонов Ю. М. - Система будзаощаджень як шлях для вдосконалення житлового іпотечного кредитування в Україні (2014)
Якубів В. М. - Напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: тенденції, прогноз та оптимізація (2014)
Shvydanenko G. O. - Managing social infrsastructure, Rykunich A. Iu. (2014)
Вертель В. В. - Розвиток залізничної професійно-технічної освіти в Україні (2014)
Коноплянникова М. А. - Генезис ринкових умов розвитку управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг (2014)
Стоянова О. Є. - Саміт "Групи двадцяти": характеристика, найважливіші підсумки петербурзького форуму (2014)
Біда С. О. - Організаційно-методичний механізм впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах (2014)
Бойківська Г. М. - Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області, Дончак Л. Г. (2014)
Скрипко Т. О. - Підвищення ефективності економіки за допомогою удосконалення інструментів державного регулювання інноваційної активності бізнесу (2014)
Пахомова І. Г. - Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України, Сірія Н. Т. (2014)
Конаков И. В. - Характеристика методов и моделей для диагностики кризисного состояния компаний, Смелянский Ю. Л., Белик В. Д. (2014)
Михайленко О. Г. - Роль державної фінансової підтримки у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства (2014)
Далєвська Т. А. - Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми та перспективи вирішення (2014)
Семенко С. С. - Характеристика методів управління підприємствами галузі телекомунікацій, Новикова І. В. (2014)
Комар І. С. - Види офшорних зон та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку (2014)
Рева Є. Р. - Сучасний стан державного бюджету України (2014)
Бесараб С. А. - Малые предприятия в металлургической отрасли: современные тенденции (2014)
Пластун В. Л. - Проблеми використання сучасних портфельних теорій в процесі управління портфелями цінних паперів, Пластун О. Л. (2014)
Нікітіна О. Б. - Проблеми розвитку російсько-українських економічних відносин на міжрегіональному рівні (2014)
Добрик Л. О. - Фінансова безпека банку як основа його стійкості, Запорожець Г. В. (2014)
Семенча І. Є. - Управління кредитним портфелем банку в сучасних економічних умовах в Україні: проблеми та шляхи їх подолання, Ткачова А. А. (2014)
Білецька І. М. - Економічний механізм екологічного регулювання, як передумова стійкого розвитку (2014)
Демидова М. М. - Негативні засоби мотивації та їх роль в стимулюванні роботи працівників сільськогосподарських підприємств (2014)
Крупка А. Я. - Державно-приватне партнерство в галузі культури і мистецтва: стан і перспективи розвитку (2014)
Лозовик Д. Б. - Національні тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів (2014)
Куришко Л. А. - Бухгалтерський облік розподілу фінансових результатів спільної діяльності (2014)
Терлецька Г. С. - Інформаційні технології на ринку послуг: проблеми, зміни, розвиток, Бабич О. В. (2014)
Шевченко В. О. - Стан і перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні (2014)
Князєва Т. В. - Розробка механізму управління екологічними проблемами при наявності або відсутності міжнародних угод (2014)
Лисенко Ж. П. - Фінансовий ринок України – стан, тренди та напрями розвитку (2014)
Гоменюк О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку світового та українського ринків яєць та яєчних продуктів, Круліковська Н. В. (2014)
Авласенко О. А. - Сучасні тенденції розвитку виноробства в Україні і її регіонах (2014)
Саприкіна Н. В. - Державно-приватне партнерство в економічній теорії та практиці (2014)
Бала В. В. - Іноземне інвестування в машинобудівній галузі, Харитон І. Ю. (2014)
Почтовюк А. Б. - Інструменти вдосконалення відносин в середовищі "індивід-держава-внз-роботодавець" (2014)
Микало О. І. - Матричний метод оцінювання доцільності застосування аутсорсингу промисловими підприємствами (2014)
Келічавий А. В. - Політика протекціонізму як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки країни (2014)
Кушнір Л. В. - Методика моделювання точки беззбитковості приміських пасажирських перевезень залізничним транспортом (2014)
Хопчан В. М. - Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2014)
Олексієнко Р. Ю. - Основи державного контролю та регулювання міжнародної торгівлі об’єктами фауни і флори в Україні, Влаєв К. О., Левенцов В. Д. (2014)
Постний А. В. - Дискусійні питання сутності та функцій недержавних пенсійних фондів (2014)
Ткачук А. В. - Актуальні проблеми міжнародної комунікаційної політики фірм на ринку України (2014)
Рядно О. А. - Економетричні моделі у дослідженні ринку праці в промислово-розвинутому регіоні, Кондрус Л. Л., Хрущ Я. В. (2014)
Лебеденко С. О. - Оцінка ефективності рекламної компанії (2014)
Довгалюк В. В. - Венчурний інвестор як агресор у вітчизняному бізнесі (2014)
Малишенко К. А. - Подієвий аналіз як інструмент інвестиційної політики (2014)
Іщенко М. І. - Аналіз зовнішнього середовища як складова стратегічного аналізу, Нусінов В. Я. (2014)
Бець М. Т. - Значення екологічних інновацій у формуванні конкурентної політики підприємств регіону, Косовська В. В. (2014)
Моісеєнко Ю. М. - Державна підтримка та стимулювання нанотехнологій в Україні (2014)
Савченко С. М. - Науково-методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2014)
Нагорна О. О. - Система технічного регулювання як складова інноваційного розвитку економіки України (2014)
Сагер Л. Ю. - Стратегічне планування діяльності промислових підприємств на прикладі ТОВ "Імпульс", Зарубіна В. В. (2014)
Зоря О. П. - Методика внутрішнього аудиту кредитних операцій ПАТ "ВТБ Банк", Шевченко Н. В. (2014)
Крот Л. М. - Фінансування виставкової діяльності земствами лівобережної України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Лех Т. А. - Цикличность развития человеческого капитала (2014)
Синюченко М. И. - Имеют ли деньги значение? (2014)
Шашкевич О. Л. - Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю, Машко А. І. (2014)
Максименко І. Я. - Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ (2014)
Сенічкіна О. Е. - Активізація інноваційної праці фахівців у промисловості на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні (2014)
Касперович Ю. В. - Розвиток системи регулювання та контролю трансфертного ціноутворення в Україні (2014)
Босовська М. В. - Особливості інтеграційних процесів у туризмі (2014)
Ковальська К. В. - Особливості і тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні (2014)
Степанова О. В. - Стратегічні орієнтири розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я України (2014)
Ткаченко С. А. - Апогей інформаційного забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями (2014)
Кунін Е. Л. - Теоретичні аспекти функціонування та використання біржових інвестиційних фондів (ETF), як інструменту ефективного хеджування фінансових інвестицій (2014)
Сабов А.-М. І. - Економічні та організаційні методи удосконалення лізингу в оновленні основних засобів підприємств (2014)
Гончарук О. О. - Корпоративні облігації у механізмі фінансування діяльності підприємств (2014)
Сенів М. Т. - Особливості запровадження трансфертного ціноутворення в Україні (2014)
Багрій М. В. - Кластер – перспективний напрям розвитку туристично-рекраційного регіону (2014)
Понедільчук Т. В. - Інтелектуальний капітал: сутність та методи оцінки (2014)
Вакуленко Є. В. - Роль інформатизації в процесі сучасної фінансової експансії ТНК (2014)
Павлова Г. Є. - Напрями впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій в аграрному секторі національної економіки (2014)
Тернова І. А. - Особливості узгодження секторального та просторового розвитку регіонів (2014)
Корсакова О. С. - Класифікація видів територіально-виробничих структур регіону (2014)
Купчак В. Р. - Методология управления инновационным развитием энергосферы Украины на региональном уровне (2014)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Барига А. А. - Вплив якості стружки на вміст бурякової мезги у сирому соку, Полець Б. Б., Бжезінський С. С., Олейник Т. Т., Возняк Д. Д. (2017)
Сумінська Т. Т. - Меляса як сировина для виробництва етанолу і дріжджів. Здатність до бродіння, Гаєвник Б. Б., Волинська В. В. (2017)
Барига А. А. - Вплив параметрів окремих процесів станції очищення на правильну фільтрацію соків у цукроварінні, Полець Б. Б., Бжезінський С. С., Олейник Т. Т., Возняк Д. Д., Сохальська С. С. (2017)
Барига А. А. - Переваги заміни традиційного удобрення цукрових буряків залишками органічних відходів цукроваріння з біогазової станції, Полець Б. Б. (2017)
Кухар В. М. - Комплексна модернізація цукрових заводів, зменшення витрат палива і виробничих матеріалів (2017)
Анютина А. А. - Особенности структуры объектных словосочетаний в научно-технических текстах (2015)
Ахмад И. М. - Актуализация темпоральных семантических признаков в рефлексемах названий частей суток (2015)
Балабан О. О. - Історія метафоричних досліджень: від давнини до сучасності (2015)
Воєхевич А. І. - Мовні особливості кубинського варіанту іспанської мови (2015)
Галай Т. М. - Метафорична модель "геологічні об’єкти та процеси – це царство тварин” в англійській фаховій мові геології (2015)
Каліберда О. О. - Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників (2015)
Кізіль М. А. - Гносеологічні аспекти виокремлення та дослідження метатермінів і метатерміносистем у сучасній лінгвістиці та термінознавстві (2015)
Кудрявцева Н. С. - Специфічні мовнокультурні метафори часу в метафізичних концепціях філософії (2015)
Kudriavtseva N. S. - Cross-Linguistic Diversity in Representations of Space as an Ontological Category of Philosophy (2015)
Леміш Н. Є. - Реконструкція архетипних уявлень про каузальні домінанти з латинською основою у віддалено- та близькоспоріднених мовах (2015)
Моісєєва Н. О. - Структурно-морфологічні особливості та способи утворення німецьких контамінованих лексем (2015)
Mykhaylenko V. V. - On the Contrastive Semantics of the ‘Lawyer’ Lexeme (2015)
Орел І. І. - Структура семантики ФО з компонентом "Schwein” (на матеріалі німецької мови) (2015)
Подвойська О. В. - Німецькі запозичення у складі львівської ґвари (2015)
Поліщук С. С. - Лінгвістичні аспекти вивчення українських говорів на матеріалі сільськогосподарської лексики (2015)
Світлицька В. Р. - Особливості діалектного словотвору українських говорів Одещини (2015)
Сергєєва Г. А. - Адаптація англомовних правничих термінів у системі українського консонантизму (2015)
Сімонок В. П. - Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект (2015)
Скриль О. І. - Гумористичний ефект оказіоналізмів Огдена Неша (2015)
Фартушняк К. О. - Прізвища, мотивовані назвами кольорів (на матеріалі антропонімії Тростянецького району Вінницької області) (2015)
Хомік О. Є. - Структурно-семантичні та функціональні особливості українських апотропеїчних побажань (2015)
Башук Н. П. - Особливості функціонування прийменників у німецькій мові та їхній переклад українською мовою (2015)
Ікалюк Л. М. - Вплив міжкультурної комунікації на становлення інтер’єктивних одиниць в англійській мові (2015)
Ковбаско Ю. Г. - Парадигма категорій слів у сучасній англійській мові (2015)
Короткова С. В. - Семантические типы русских наречий в специальных текстах разного профиля (2015)
Найдьонова А. Ю. - Синтаксичні особливості німецьких коротких оповідань (2015)
Острецова И. В. - К вопросу о роли устойчивых глагольно-именных сочетаний в коммуникативной организации высказываний (2015)
Туришева О. O. - Таксономія частин мови: Арістарх Самофракійський vs. Dudengrammatik (2015)
Бутко С. Г. - Репрезентація рослинного світу в ономастиконі українських замовлянь (2015)
Куликовская Н. И. - Биологическая химия: от основ к практике (на материале гендерно маркированных фразеологических единиц немецкого языка) (2015)
Олійник Л. В. - Специфіка номінації в німецькому молодіжному слензі (2015)
Радецька С. В. - Мережна лінгвістика як нова галузь мовознавства (2015)
Цимбалиста О. А. - Номінативні аспекти усмішки в українських художніх текстах (2015)
Берестова А. А. - Типи прецедентних релігійних інтертекстем у романі Василя Базіва "Хрест” (2015)
Буць Ж. В. - Ідентифікація текстового концепту жіночність у сильних позиціях французької реалістичної прози ХХ століття (2015)
Vasylenko O. M. - The Use of Phraseological Units in British Newspapers, Berezovskaia Y. O. (2015)
Вільховченко Н. П. - Спеціальна лексика у складі стилістичних фігур в англомовному науково-фантастичному тексті (2015)
Волошук В. І. - Мовні засоби створення лапідарності в тексті стислого німецького оповідання (2015)
Головащенко Ю. С. - Семантичний простір і семантична структура художнього тексту (2015)
Гуменюк Н. Г. - Політичний дискурс Б. Обами: маніпулятивні технології (на матеріалі звернення до генеральної асамблеї ООН від 24.09.14 р.) (2015)
Дунаєвська О. В. - Інтердискурсивне втілення лексеми "godmother” як елемента номінатиного простору "Хрещення дитини” (2015)
Зозуля Н. В. - Потешки как средство развития языковой личности ребенка (2015)
Каратєєва Г. М. - Структурні особливості рекламного тексту (2015)
Ковбасюк Л. А. - Лінгвістика та літературознавство: здобутки та перспективи у сучасній німецькій германістиці (2015)
Козакова Л. О. - Фразеологічний аспект художнього наративу в малій прозі Олеся Гончара (2015)
Коловоротна Н. Д. - Кооперативні та конфронтаційні стратегії міжособистісного мовчання у новелістиці Григора Тютюнника (2015)
Осовська І. М. - Когнітивна карта як репрезентант концептосистеми дискурсу (2015)
Піндосова Т. С. - Алюзивні епітети в романах Д. Брауна (2015)
Романченко А. П. - Вставні компоненти як дискурсиви в науковому мовленні (2015)
Рудик М. К. - Дискурсивна стратегія як модель прагматичної мовленнєвої поведінки комунікантів (на матеріалі новел О. Генрі) (2015)
Савчук Р. І. - Виписування власного "я” як основна текстотвірна стратегія французької прози кінця ХХ століття (2015)
Сіденко Н. Г. - Прагматичний зміст мовленнєвої маніпуляції у масовій комунікації (на матеріалі англомовної "жовтої” преси) (2015)
Шуляк І. М. - Роль фонових знань у реалізації та інтерпретації непрямих мовленнєвих актів (2015)
Наші автори (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Шутюк В. В. - Теплообмін під час сушіння бурякового жому перегрітою парою, Василенко Т. П., Бут С. А. (2017)
Петренко В. П. - Особливості теплового розрахунку теплообмінних апаратів, що споживають розріджену пару хвостової частини випарної установки, Прядко М. О., Рябчук О. М., Мирошник М. М. (2017)
Яровий О. А. - Звіт фірми "Сахавтомат" за ремонтно-будівельний період 2016 року по цукровим заводам України та Росії (2017)
Балюта С. М. - Алгоритм визначення оптимальних рівнів напруги цехового трансформатора, Йовбак В. Д., Копилова Л. О. (2017)
Журбицький Ю. М. - Інтенсифікації процесу підготовки утфелю останньої кристалізації до центрифугування шляхом електронагріву, Бойко В. О., Мельник В. А., Прядко М. О., Хомічак Л. М., Калініченко М. Ф., Баcкевич С. П., Cуховій Т. А. (2017)
Полупан В. В. - Автоматизована система управління станції дефекосатурації з модулем координації, Сідлецький В. М. (2017)
Аршинец В. К. - Японская точность: рефрактометры, поляриметры, вискозиметры (2017)
Абабілова Н. М. - Переклад фразеологічних одиниць з соматичним компонентом як перекладацька проблема (2015)
Білас А. А. - Відтворення прагматичних особливостей розмовного компоненту сучасного французького художнього дискурсу (2015)
Возненко Н. В. - Особливості перекладу драматичних творів (2015)
Володина Т. С. - Процесс семантической деривации и его отражение в переводе лингвистических терминов (на материале немецкого и английского языка) (2015)
Гончаренко Л. О. - Дискусійні проблеми процесу перекладу (2015)
Данік Л. В. - Адекватність відтворення ідіостилю: кореляція стилів перекладача і автора при перекладі фразеологічного рівня тексту, Година-Арюпіна К. В. (2015)
Дуднік Г. С. - Оcобливості перекладу англійських компаративних фразеологізмів українською мовою (2015)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Архаизмы в "античной” поэзии Джона Китса: перевод и трансформации (2015)
Здражко А. Є. - Перекладацький доробок херсонського тлумача творів дитячої літератури А. Євси (2015)
Лалаян Н. С. - Антропоніми у німецькому перекладі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня” (2015)
Мазур О. В. - Критичний погляд на переклад як фах у системі української освіти (2015)
Марченкова І. Ю. - Неадекватність адекватних засобів перекладу (2015)
Муратова В. Ф. - Феномен ідіолекту та проблема його перекладу (2015)
Ніколащенко Ю. А. - Стилістичні особливості новели Георга Бюхнера "Ленц” та їх збереження в перекладі (2015)
Поворознюк Р. В. - Квалітативне спостереження в методології досліджень медичного перекладу (2015)
Свиридов О. Ф. - Особливості перекладу неологізмів соціокультурного середовища у романі Вільяма Гібсона "Нейромант” (2015)
Чепурна З. В. - Функціонування фразеологічних одиниць у німецькомовній періодиці в перекладацькому аспекті, Лисенко Г. Л. (2015)
Четова Н. Й. - Відтворення мовностилістичних особливостей "Енеїди" І. Котляревського в англомовних перекладах, Кохановська І. М. (2015)
Шеремета К. Ю. - Англомовний заголовок: перекладацький аспект (2015)
Богдан Ю. Б. - Використання аутентичних коміксів у навчанні німецькій мові (2015)
Бранецька М. С. - Особливості навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Вовк О. І. - Архітектура когніції: формування ментального тезаурусу суб’єктів пізнання (2015)
Голованова Н. П. - Использование информационных технологий при дистанционном обучении профессиональному иностранному языку (2015)
Голтвяниця Н. Ю. - Друга іноземна мова – допомога чи камінь спотикання?, Хавкіна О. М. (2015)
Голуб О. М. - Підвищення рівня загальнолінгвістичної компетенції студентів-філологів у курсі історії іноземної мови, Дубовик О. О. (2015)
Гончарова-Ильина Т. А. - К вопросу об особенностях обучения взрослых иностранному языку (2015)
Дем'яненко О. Є. - Полікультурний підхід до професійно-орієнтованого навчання в умовах глобалізації вищої освіти (2015)
Дубцова О. В. - Несформованість / незбіжність концептуальних структур онтологічних знань комунікантів як перешкода на шляху досягнення взаєморозуміння в межах навчального процесу (на матеріалі американського кінодискурсу) (2015)
Минаева И. Р. - Новые сетевые технологии при обучении иностранному языку в условиях глобализации (2015)
Михайлова І. В. - Рефлексивні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі (2015)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов (2015)
Приходько О. О. - Формування граматичної компетенції у процесі навчання англійської мови у технічному ВНЗ (2015)
Сав’юк А. М. - Використання змішаної форми навчання під час вивчення англійського словотворення у вищих навчальних закладах (2015)
Статкевич Е. К. - Формированиe навыков письменного общения в деловой сфере (2015)
Тоцька Н. Л. - Навчальний переклад як розвиток професійного мовлення студентів ВНЗ (2015)
Fomenko N. S. - Introducing Problem – Based Learning into ESP Context (2015)
Черноватий Л. М. - Проблеми контролю усного навчального перекладу з аркуша майбутніх філологів (2015)
Шевченко І. В. - Навчання діалогічного мовлення в умовах змішаної форми навчання на факультетах іноземних мов вищих навчальних закладів України (2015)
Шиян Т. В. - Міжкультурна комунікація у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням у вищому навчальному закладі (2015)
Якушенко И. А. - Применение учебных интернет-ресурсов при обучении иностранному языку студентов-менеджеров в техническом вузе (2015)
Наші автори (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Хомічак Л. Б. - Взаємовплив функціонування вапняно-газової печі і станції вапнокарбонізації на ефективність роботи заводу та екологію навколишнього середовища, Верченко Л. М., Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М. (2017)
Мельник В. А. - Досвід впровадження в виробництво високоефективного тепло- та масообмінного обладнання. Від теорії до впровадження, Бойко В. О., Прядко М. О., Наумчик С. А., Агарков М. М., Сікорський В. П., Кулич О. Г., Шостак В .П., Семенина О. С., Лоїк В. І., Скрипник Я. О., Григор’єв С. В. (2017)
Штангеєв В. О. - Модернізація технологічних схем кристалізаційних відділень цукрових заводів для підвищення ефективності їх роботи та стабілізації і покращення якості цукру, Міщук Р. Ц., Пісківець В. А. (2017)
Сідлецький В. М. - Використання тензорного аналізу в автоматизованій системі управління процесом дефекосатурації, Гладюк П. С. (2017)
Григоренко Н. О. - Очищення цукровмісного продукту із цукрового сорго з застосуванням вітчизняних реагентів, Штангеєва Н. І., Купчик Л. А. (2017)
Гусятинська Н. А. - Ефективність застосування методів озонування та адсорбційного очищення цеолітом при переробленні цукрових буряків, уражених слизистим бактеріозом, Нечипор Т. М. (2017)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Балюта С. М. - Система керування напругою з нечіткими регуляторами в системі електропостачання промислового підприємства, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2017)
Кишенько В. Д. - Синергетичне керування технологічним комплексом цукрового заводу, Сич М. А. (2017)
Ткаченко С. В. - Застосування гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані для підвищення ефекту очищення дифузійного соку, Хомічак Л. М., Вєрченко Л. М., Лопатько К. С., Шейко Т. М. (2017)
Люлька Д. М. - Комплексне обстеження дифузійних відділень цукрових заводів (2016)
Олішевський В. В. - Досвід використання нанокомпозиту алюмінію в умовах бурякоцукрового виробництва, Українець А. І., Лопатько К. Г., Пушанко Н. М., Бабко Є. М., Вільченко А. М., Костюченко В. В., Маринін А. І., Никитюк Т. В., Лапшин С. О. (2016)
Шутюк В. В. - Ентропійний метод аналізу енергетичної недосконалості сушильної установки: визначення відносних характеристик необоротності процесів, Василенко С. М., Самійленко С. М., Бут С. А. (2016)
Пономаренко В. В. - Струминні сульфітаційні установки: недоліки, шляхи їх усунення, експериментальне дослідження гідродинаміки, Бабко Є. М., Лементар С. Ю., Перекрест В. В. (2016)
Погорілий Т. М. - Моделювання процесу тепло-масообміну в нагрівній камері вакуум-апарата при масовій кристалізації сахарози (2016)
Олянська С. П. - Величина відкачки дифузійного соку і очікуваний вихід цукру, Корольова Я. С. (2016)
Люлька О. М. - Геометрія ріжучої кромки бурякорізальних ножів, як фактор отримання якісної стружки, Мирончук В. Г., Люлька Д. М. (2016)
Гусятинська Н. А. - Технологічні аспекти перероблення буряків, уражених слизистим бактеріозом, Нечипор Т. М. (2016)
Грабовська О. В. - Одержання пектину з овочевої сировини та дослідження його властивостей, Пастух Г. С., Штангеєва Н. І., Галатенко Т. О., Бабій А. М. (2016)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
День працівників харчової промисловості (2016)
Цукрова демократія (2016)
Хоменко О. І. - Перспективні промислові схеми гідравлічної подачі та очищення бурякової сировини, Пушанко Н. М. (2016)
Сидоренко Н. В. - Деміївка цукрова (2016)
Мошенський С. З. - Київська біржа як центр міжнародної торгівлі цукром (2016)
Чернявская Л. И. - Эффективность сахарного производства в зависимости от технологических качеств свеклы , Кухар В. Н., Чернявский А. П. (2016)
Грабовська О. В. - На шляху до наукової досконалості, Пушанко Н. М. (2013)
Стасіневич С. А. - Цукор як біржовий товар: світовий досвід та стан в Україні (2013)
Вєрченко Л. М. - Вапняне молоко в цукровому виробництві: уявне та дійсне, Хомічак Л. М., Ткаченко С. В., Сидоренко Н. В. (2013)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплоємність, ентальпія і ентропія кристалів моно- та дисахаридів, Форсюк А. В., Мокляк В. Ф. (2013)
Чайка Є. В. - Довговічність дифузійних апаратів типу КДА, Сухенко Ю. Г., Мануілов В. В., Бойко Ю. І. (2013)
Рациональная футеровка шахтной печи (2013)
Трохимчук О. А. - Современная автоматизация котельных установок (2013)
Жаров Д. С. - Комплексные системы автоматизации продуктовых отделений сахарных заводов, Дагаев А. Ю. (2013)
Ковальчук А. В. - Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, Дагаев А. Ю. (2013)
Кондрашов Д. О. - Алгоритмы стабилизации расходов и pH диффузионного сока АСУ станции дефекосатурации сахарного завода (2013)
Білокопитов В. - Проект "Тенденції європейської вищої освіти" як джерело інформації та поширення практичного досвіду на європейському освітньому просторі (2017)
Дацко О. - Участь Європейської асоціації університетів у формуванні освітньої політики регіону (2017)
Довгополова Г. - Досвід США в підготовці магістрів із педагогічної освіти, Степанець М. (2017)
Креденець Н. - Законодавчо-правові аспекти функціонування соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг Австрії та Німеччини (2017)
Сбруєва А. - Актуальні проблеми якості викладання у європейській вищій школі: аналіз пріоритетів освітньої політики ЄС (2017)
Чухно Л. - Створення сприятливих умов для розвитку елітної вищої технічної освіти в Німеччині, Чайковська О., Цар І. (2017)
Бондаренко Ю. - Корекція психомоторного розвитку дошкільників зі зниженим зором під час музичного виховання (2017)
Деньга Н. - Цілеспрямований розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у процесі методичної роботи педагогічного коледжу (2017)
Кожокар М. - Специфіка формування особистості в етнічних студентських товариствах Буковини австро-угорського та румунського періодів (2017)
Максимовська Н. - Система анімаційної соціально-педагогічної діяльності: інноваційний вимір (2017)
Нефедченко О. - Сократівська діалогічна евристика та її розвиток у зарубіжній і вітчизняній освіті (2017)
Парфілова С. - Інтерактивні технології в контрольно-оцінювальній діяльності вчителя початкових класів, Думенко І. (2017)
Приходько В. - Спорт вищих досягнень: від удосконалення системи підготовки спортсменів до потреби формування спортивної діяльності, Томенко О. (2017)
Рижанова А. - Соціокультурні технології та соціально-педагогічна діяльність в умовах інформаційного суспільства (2017)
Твердохліб Н. - Проблема креативності особистості в наукових дослідженнях (2017)
Титович А. - Психічний стан як характеристика психічної діяльності спортсмена, Востоцька І. (2017)
Ачкасова С. - Якість, моніторинг та періодичність перегляду освітніх програм у вищому навчальному закладі (2017)
Білова Н. - Модернізація мистецької освіти у вищій школі на засадах автономного навчання (2017)
Боднарюк Л. - Специфіка навчання української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійською мовою викладання (2017)
Гаврілова Л. - Структура мистецтвознавчої компетентності майбутніх учителів музики початкової школи, Орєхова В. (2017)
Дегтярьова Т. - Роль автентичних відеотекстів у процесі формування комунікативної компетенції студентів-іноземців, Скварча О. (2017)
Добровольська А. - Посібник як засіб організації й реалізації інтерактивного навчання майбутніх лікарів і провізорів (2017)
Лун Цюянь - Формування художньо-виконавської уваги студента-вокаліста: методичний аспект (2017)
Максименко Т. - Роль самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу (2017)
Міхеєнко О. - Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров'я людини як стратегічний чинник забезпечення здоров’я населення України (2017)
Проворова Є. - Праксеологічний контекст педагогічної дії майбутнього вчителя музики (2017)
Хижняк І. - Е-лінгвометодичний контент у системі підготовки вчителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності (2017)
Ши Шучао - Структурні компоненти професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів (2017)
Ярчук М. М. - Виробництво цукру в Україні в 2012 році та прогноз на 2013 рік (2013)
Барига А. А. - Застосування дезінфекційних засобів під час зберігання буряків у кагатах, Полець Б. Б., Чаповська Р. Б. (2013)
Скорик К. Д. - Контроль та покращення гранулометричного складу білого цукру, Штангеєв К. О. (2013)
Ладановський М. І. - Впровадження колонної дифузійної установки системи "BUCKAU-WOLF" на Жердєвському цукровому заводі, Верхола Л. А., Дедоль П. П., Совано Ж. Ж. (2013)
Кравчук А. Ф. - Выращивание свеклы, ее уборка и хранение в фермерских хозяйствах: зарубежный опыт (2013)
Slyvna O. V. - Graphic pegmatites in the evolution of the Azov block of the Ukrainian shield (2015)
Konchakivskyi I. S. - Special features of chlorites of the Vyshkovo ore field metasomatic rocks (Transcarpathia, Ukraine), Tsikhon S. I., Stepanov V. B., Serkiz R. Ya. (2015)
Haiovskyi O. V. - Activation periods of Kirovohrad protoplatform block (Ukrainian shield) and formation of diamond-bearing rocks (2015)
Gazaliyev A. M. - Geophysical research of areas with increased gas content of coal seams, Portnov V. S., Kamarov R. K., Maussymbayeva A. D., Yurov V. М. (2015)
Дичковський Р. О. - Встановлення кроку посадки порід при свердловинній підземній газифікації вугілля (2015)
Afanasiev V. Ya. - Mining-well drilling technologies as the most important direction for the development of shale oil recovery innovative methods, Ilyusha A. V., Linnik Yu. N., Linnik V. Yu. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Інформаційно-вимірювальний комплекс для дослідження траєкторій шпинделя на гідростатичних опорах, Сапон С. П., Космач О. П., Бойко С. В. (2015)
Саленко А. Ф. - Методы получения и обработки износостойких покрытий для буровых долот, Федотьев А. Н., Федотьева Л. П., Мана А. М. (2015)
Кондратенко О. М. - Математична модель ефективності роботи фільтра твердих частинок дизеля, Вамболь С. О., Строков О. П., Авраменко А. М. (2015)
Asan A. Ye. - Analysis of the performance of the removable diamond tools of new design, Budyukov Yu. Ye., Spirin V. I., Ibragimova Z. A. (2015)
Wang Lijun - Compound fault diagnosis of gearbox based on blind source separation and EEMD-SVD, Ma Xiao, Duan Zhichao, Yao Xinying, Wu Liping (2015)
Weiguo Zhao - GSVD/LDA-based RVM scheme for fault detection of broken rotor bars in induction motor, Liying Wang, Nan Wang (2015)
Skakalina O. V. - Applied aspects of utilization of the group method of data handling for short-term forecasting (2015)
Gongwen Xu - An image retrieval and semantic mapping method based on region of interest, Xiaomei Li, Jian Lei, Honglan Zhou (2015)
Yihua Lan - TSP problem solving method based on big-small ant colony algorithm, Yanwei Tian, Yan Tian, Jinjiang Liu, Xiao Jia (2015)
Heng Yang - A replacing strategy based least recently used algorithm in storage system (2015)
Xiaojun Yu - Dynamic multi-swarm PSO based on k-means clustering (2015)
Defa Hu - Combinational image enhancement method based on wavelet domain, Zhuang Wu (2015)
Pivnyak G. G. - Innovations and safety for coal mines in Ukraine, Shashenko A. N. (2015)
Сухий О. О. - Взаємозалежності споживання та людського капіталу в контексті ординалістської теорії поведінки споживача (2015)
Kyrych N. B. - The applied aspects of enterprise capability assessment, Kuzhda T. I. (2015)
Fedorov V. A. - Quality management of educational institutions in protecting students’ health: conceptual and structural-functional innovations, Tretyakova N. V. (2015)
Dvorakova L. - Implementation of sustainability principles into systems of business management – linking sustainability to business strategy, Vallisova L. (2015)
Василенко С. М. - Енергоекономічні фактори підвищення енергоефективності цукрової промисловості, Василенко Т. П., Штангеєв К. О., Сіднєва Ж. К. (2013)
Данилишин М. С. - Цукрозамінники і підсолоджувачі на ринку цукру України (2013)
Виговський В. Ю. - Технологічні показники очищених соків в способі з відокремлення осаду і ступінчастого зниження лужності на І та ІІ карбонізаціях, Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М., Таран В. В. (2013)
Зiнчук С. О. - Досвід впровадження нової системи автоматизації вакуум-апаратів з циркуляторами, Скобель Л. В., Коротка Р.С., Левчук Д.В. , Олiйник В. М., Кравчук А. Ф. (2013)
Кухар В. Н. - Лохвицкий сахарный завод: техническое перевооружение станции дефекосатурационной очистки диффузионного сока, Винюков Д. М., Козло М. С., Сластененко О. Н., Чернявская Л. И., Потельчак В. А., Дериведмидь В. А., Кириченко О. А. (2013)
Сиротюк Т. С. - Дозирующие насосы PCM в сахарной промышленности (2013)
Кизюн Г. А. - Исследование обезвоживания водно-спиртовых смесей различных концентраций в паровой фазе с использованием выбранных отечественных цеолитов, Мищенко А. С., Журавський И. Н., Кизюн Н. М., Дремлюга Е. В., Сосновская Е. В. (2013)
Синельников Б. В. - Стратегическое лидерство свеклосахарного производства в контексте тенденций и закономерностей развития цивилизации (2013)
Сімахіна Г. О. - Обґрунтування доцільності використання надземної частини буряків у виробництві оздоровчих харчових продуктів (2014)
Гусятинська Н. А. - Дослідження ефективності застосування дезінфекційного засобу "Жавель-Клейд" на Глобинському цукровому заводі, Тетеріна С. М., Бурда Л. М. (2014)
Павелко В. І. - Ефективність застосування вакуум-апаратів з підсиленою циркуляцією в теплотехнологічній схемі цукрового заводу (2014)
Стасіневич С. А. - Державне регулювання цін на ринку цукру в Україні (2014)
Борисюк П. Г. - Нові енергозберігаючі препарати для використання в сільськогосподарському виробництві, Мельник І. П. (2013)
Пушанко Н. М. - Проблеми покращення технологічної якості буряків, Хоменко О. І. (2013)
Іванов С. В. - Організація виробництва паливного етанолу в агропромисловому комплексі України, Шиян П. Л. (2013)
Петренко В. П. - Ефективність застосування плівкових випарних апаратів та розрахунок інтенсивності тепловіддачі до киплячих цукрових розчинів в них, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2013)
Павелко В. І. - Гідродинамічний спосіб підсилення циркуляції в утфельних вакуум-апаратах, Проценко Ю. О. (2013)
Грушецький Р. І. - Осадження інуліну етанолом та математичне обґрунтування процесу, Хомічак Л. М., Гриненко І. Г., Мірошник В. О. (2013)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Олянська С. П. - Використання флокулянтів як спосіб підвищення ефективності очищення дифузійного соку, Цирульнікова В. В. (2016)
Кравчук А. Ф. - Кристалоутворення в сучасній технології кристалізації цукру: проблеми і рішення (2016)
Сичевський М. П. - Полімерні плівки на основі полісахаридів, Грушецький Р. І. (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача за вільним рухом повітря у великому об’ємі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2016)
Кишенько В. Д. - Інтелектуальний аналіз в задачах прогнозування тенденцій розвитку технологічного комплексу цукрового заводу, Сич М. А. (2016)
Григоренко Н. О. - Шляхи пошуку розширення асортименту продукції цукрової галузі України, Штангеєв В. О., Хомічак Л. М., Гріненко І. Г. (2016)
Бордун І. М. - Новий спосіб утилізації бурякового жому, Пташник В. В., Садова М. М., Чаповська Р. Б. (2016)
Ловкис З. В. - Повышение эффективности сахарного производства за счет снижения потерь сахара при хранении корнеплодов сахарной свеклы с использованием биоцидного препарата КСД-2, Никулина О. К., Чернявская Л. И., Воронков А. П. (2016)
До 90-річчя від дня народження Петра Володимировича Полторака (2015)
Логвін В. М. - Рівняння швидкості адсорбції на основі механізму очищення соку карбонатом кальцію під час безперервної карбонізації, Мартинюк А. С., Виговський В. Ю., Резніченко Ю. М. (2015)
Кравчук А. Ф. - Дослідження безперервного контролю інфікованості сокостружкової суміші в дифузійних апаратах, Козло М. С. (2015)
Євтушенко О. В. - Підвищення безпеки праці на підприємствах цукрової промисловості України, Сірик А. О., Породько П. В. (2015)
Купчик Л.А. - Способи одержання сорбентів шляхом окиснення картопляного крохмалю, Ребенок Є.В., Штангеєва Н. І., Грабовська О. В. (2015)
Кухар В. Н. - Качество сахара и технологичность перерабатываемого сырья, Чернявский А. П., Чернявская Л. И. (2015)
Олейник С. И. - Качество сахарного сиропа для ликеро-водочного производства (2015)
Резніченко Ю. М. - Національний університет харчових технологій - лідер у підготовці висококваліфікованих фахівців для харчової галузі, Рева Л. П. (2015)
Ліпєц А. А. - Сучасні способи інтенсифікації процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки, Гусятинська Н. А. (2015)
Люлька О. М. - Геометричні характеристики бурякової стружки, як фактор ефективної роботи бурякорізок, Мирончук В. Г., Люлька Д. М. (2015)
Сабадаш Н. І. - Дослідження адсорбційного очищення високомальтозних сиропів активним вугіллям, Грабовська О. В. (2015)
Лотиш А. С. - Побічні продукти цукрового виробництва або як заробити на альтернативних видах продукції (2015)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру України в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Історичний нарис розвитку Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ (2017)
Пирог Т. - Вплив умов культивування продуцентів поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ Ac-5017 і Nocardia vaccinii IМВ В-7405 на синтез фітогормонів, Гаврилкіна Д., Леонова Н., Шевчук Т. (2017)
Швець В. В. - Вплив композицій поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу і тіосульфонатів на ростові показники пшениці озимої у модельних умовах посухи, Карпенко О. В., Новіков В. П., Лубенець В. І. (2017)
Asaulyuk T. - Creating environmentally friendly polymer coatings for textile packaging materials, Semeshko O., Saribyekova Yu. (2017)
Черно Н. К. - Отримання арабіногалактану з вітчизняної сировини та його характеристика, Гураль Л. С., Антіпіна О. О. (2017)
Данилкович А. Г. - Розробка маловідходних енергоощадних біотехнологій виробництва еластичних шкіряних матеріалів, Ліщук В. І. (2017)
Потапов В. О. - Теорія і техніка сушіння термолабільної сировини в установках змішаного енергопідводу, Якушенко Є. М. (2017)
Шевченко О. Ю. - Генерування енергетичних імпульсів у середовищах бродильних апаратів, Cоколенко А. І., Костюк В. С. (2017)
Деркач А. В. - Обгрунтування оптимальних параметрів валків для розкачування тіста, Лісовська Т. О., Стадник І. Я. (2017)
Бабанов І. Г. - Модель кінетики тепломасопереносу в процесі НВЧ-обробки харчової сировини, Потапов В. О., Прасол С. В., Шевченко А. О. (2017)
Мисюра Т. Г. - Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі, Зав’ялов В. Л., Лобок О. П., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2017)
Гавва О. М. - Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез функціональних модулів потоково-технологічних пакувальних систем, Кривопляс-Володіна Л. О., Деренівська А. В. (2017)
Юкало В. Г. - Отримання біоактивних казеїнових фосфопептидів з використанням різних розчинників, Сторож Л. А. (2017)
Євлаш В. В. - Розробка науково обґрунтованих технологій продукції підвищеної харчової цінності з використанням структуроутворювачів різного походження, Кузнецова Т. О., Артамонова М. В., Фощан А. Л., Отрошко Н. О., Пілюгіна І. С., Железняк З. В., Вовчинський І. С., Калугін О. М. (2017)
Захаров В. В. - Озонування рідин молочної промисловості, Змієвський Ю. Г., Білецька І. М., Мирончук В. Г. (2017)
Черевко О. І. - Визначення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на формування кольору фруктів за допомогою кольорових характеристик, Дубініна А. А., Михайлов В. М., Щербакова Т. В., Ленерт С. О. (2017)
Головко М. П. - Дослідження структурних і біохімічних змін при заморожуванні та зберіганні напівфабрикату з молюсків прісноводних, Головко Т. М., Геліх А. О. (2017)
Пасічний В. М. - Дослідження морфології поверхні і текстури фаршу варених ковбас, Полумбрик М. О., Полумбрик М. М., Литвяк В. В., Вишневський О. (2017)
Василенко З. В. - Влияние параметров гидролиза протопектина гранулированных выжимок яблок на выход и показатели качества получаемого пектина, Никулин В. И., Лазовикова Л. В. (2017)
Сухенко В. Ю. - Качество фаршей колбасных изделий и его изменение в процессе измельчения, Сухенко Ю. Г., Муштрук М. М., Васылив В. П., Бойко Ю. И. (2017)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Нові підходи до мікроелементного збагачення сухих концентратів із молочної сироватки, Чернюшок О. А. (2017)
Українець А. І. - Застосування безреагентно модифікованої води для підвищення ефективності харчового виробництва і поліпшення якості продукції, Большак Ю. В., Маринін А. І. (2017)
Притульська Н. В. - Науково-практичні підходи до розробки продуктів для нутрітивної підтримки поранених, постраждалих і хворих в екстремальних умовах бойових дій та на етапах медичної евакуації, Мотузка Ю. М., Гуліч М. П., Асланян С. А., Антюшко Д. П. (2017)
Єгоров Б. В. - Технологічні властивості зерна полби та спельти і перспективи їх використання для виробництва харчових продуктів, Жигунов Д. О., Мардар М. Р., Значек Р. Р., Жигунова Г. Д. (2017)
Іоргачова К. Г. - Підвищення та стабілізація якості борошняних кондитерських виробів завдяки використанню різних видів борошна, Макарова О. В., Хвостенко К. В., Котузаки О. М. (2017)
Носенко Т. Т. - Вплив попередньої ферментативної обробки ріпакової м’ятки на активність ліпази та показники якості олії, Черства А. О., Королюк Т. А. (2017)
Верхівкер Я. Г. - Методологія розробки сучасної нормативно-технологічної документації для виробництва харчової продукції з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Мирошніченко О. М., Альтман Е. І. (2017)
Ющенко Н. М. - Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст, Грабова Т. Л., Кузьмик У. Г., Пасічний В. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Мартинюк А. С. - Комплексні сполуки в очищенні соку карбонатом кальцію, Логвін В. М., Виговський В. Ю., Резніченко Ю. М. (2015)
Рева Л. П. - Оптимізація загальних витрат вапна на очищення дифузійного соку при додатковому використанні активованої кремнієвої кислоти та фільтроперліту, Шульга С. А. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Bплив довжини труби на тепловіддачу за різних режимів вимушеного руху рідини в трубах, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2015)
Іллінецькому цукровому заводу 140 років (2015)
Рева Л. П. - Технологічна оптимізація ІІ сатурації, Головіна О. В., Номировська Я. С., Береза Ю. Г. (2015)
Пирог Т. П. - Антимікробна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих A. calcoaceticus IМВ В-7241, R. erythropolis IМВ Ac-5017 і N. Vaccinii IМВ В-7405 на промислових відходах, Никитюк Л. В., Сидор І., Палійчук О. І., Петренко Н. В. (2017)
Арич М. І. - Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз, Шірінян Л. В. (2017)
Степанець О. І. - Динаміка і енергетична рекуперація в технологічних машинах, Пригодій Д. В., Ткачук Н. А. (2017)
Маяк О. А. - Дослідження впливу режимів сушіння вібраційної вакуумної сушарки на колориметричні показники рослинної сировини, Сардаров А. М. (2017)
Бабанов І. Г. - Дослідження з метою вдосконалення камери для теплового оброблення ковбасних виробів, Бабанова О. І., Беседа С. Д., Шевченко А. О. (2017)
Якимчук М. В. - Методологічні засади створення функціональних кластерів мехатронних модулів пакувального обладнання, Гавва О. М. (2017)
Українець А. І. - Інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз, Шиян П. Л., Булій Ю. В., Куц А. М. (2017)
Сукманов В. О. - Дослідження процесу екстрагування виннокислих сполук із виноградних вичавок субкритичною водою, Зав’ялов В. Л., Маринін А. І. (2017)
Шестеренко В. Є. - Оптимізація системи компенсації реактивної потужності цукрового заводу, Ізволенський І. Є. (2017)
Балюта С. М. - Системний аналіз і підходи до побудови автоматизованої системи керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства, Копилова Л. О., Литвин І. Ю. (2017)
Кузьмик У. Г. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у розроблених композиціях прянощів, Ющенко Н. М., Пасічний В. М., Миколів І. М. (2017)
Сімахіна Г. О. - Функціональні зміни в організмі людини в екстремальних умовах та їх біокорегування компонентами харчових продуктів, Науменко Н. В. (2017)
Суходольська Н. П. - Пошуки маркерів детектування фальсифікатів питних видів молока поєднанням аналітичних і хемометричних методів, Іщенко В. М., Кочубей-Литвиненко О. В. (2017)
Лісовська Т. О. - Вивчення можливості використання екструдованого кукурудзяного борошна в технології борошняних кондитерських виробів оздоровчого призначення, Деркач А. В., Стадник І. Я. (2017)
Шульга О. С. - Декстрини Шардингера як сировина для їстівних плівок і покриттів, Чорна А. І. (2017)
Божко Н. В. - Розробка рецептур варено-копчених ковбас з м’ясом качки мускусної, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Мороз О. О. (2017)
Пивоваров Є. П. - Наукові основи технологій харчової продукції лікувально-профілактичного призначення, одержаної шляхом акумуляції функціональних інгредієнтів, Неклеса О. П., Степанькова Г. В., Коротаєва Є. О., Тютюкова Д. О., Діхтярь А. М., Мряченко Н. В. (2017)
Гончaренко Т. Ю. - Дослідження ефективності різних способів підготовки рослинної сировини у рецептурі посічених нaпівфaбрикaтів, Топчій О. A., Кишенько І. І. (2017)
Павлюк Р. Ю. - Вплив механолізу на активацію важкорозчинних нанокомплексів гетерополісахаридів при розробці нанотехнологій рослинних добавок, Погарська В. В., Балабай К. С., Погарський О. С., Стуконоженко Т. А., Какадій Ю. П. (2017)
Білько М. В. - Обґрунтування методу шампанізації при виробництві сортових ігристих рожевих вин (2017)
Притульська Н. В. - Науково-практичні аспекти розроблення харчових продуктів для військовослужбовців, Карпенко П. О., Кравченко М. Ф., Гніцевич В. А., Федорова Д. В., Юдіна Т. І. (2017)
Іоргачова К. Г. - Фітоекстракти у вирішенні проблем і завдань хлібопечення, Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О., Соколова Н. Ю. (2017)
Жигунов Д. О. - Особливості використання голозерного вівса та голозерного ячменю при розробці нових високоякісних продуктів харчування на зерновій основі, Соц С. М., Кустов І. О. (2017)
Махинько В. М. - Номограф для визначення добової потреби людини в енергії та білку (2017)
Пешук Л. В. - Фізико-хімічні показники м’яса птиці механічного обвалювання, промитого різними органічними кислотами, Заболотня О. О., Іванова Т. М. (2017)
Фролова Н. Е. - Актуальність і шляхи перероблення вітчизняної ефіро-олійної сировини в харчові ароматизатори, Українець А. І., Силка І. М., Науменко К. А., Чепель Н. В. (2017)
Кузьмін О. В. - Встановлення релаксації у водно-спиртових системах у процесі електрохімічної активації питної води, Суйков С. Ю. (2017)
Білик О. А. - Розробка комплексних хлібо-пекарських поліпшувачів для хлібобулочних виробів подовженого терміну зберігання (2017)
До відома авторів (2017)
Іванов С. В. - Організація виробництва паливного етанолу в агропромисловому комплексі України, Шиян П. Л. (2013)
Мельничук В. П. - Використання мембранних процесів для дегідратації етанолу, Шиян П. Л., Щуцький І. В. (2013)
Кизюн Г. О. - Дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей різних концентрацій в паровій фазі з використанням вибраних вітчизняних цеолітів, Міщенко О. С., Журавський І. М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Сосновська О. В. (2013)
Пономаренко В. В. - Способи підвищення використання діоксиду вуглецю в апаратах першої та другої сатурації, Мирончук В. Г. (2013)
Петренко В. П. - Міжфазне тертя на поверхні пристінної плівки води та киплячих цукрових розчинів в режимі стікання по вертикальній поверхні, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2013)
Кравчук А. Ф. - Роль в’язкості в технологічних процесах виробництва цукру (2013)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплофізичні властивості цукрових розчинів як функції кількох параметрів, Форсюк А. В., Василенко С. М. (2013)
Малишев В. О. - Порівняльні дослідження способів попередження накипоутворення на поверхні нагріву випарних апаратів, Ліпєц А. А. (2013)
Резніченко Ю. М. - Покращення седиментаційно-фільтраційних показників осаду соку та підвищення ступеню видалення нецукрів за умов використання вапнокарбонізації дифузійного соку, Виговський В. Ю., Петриченко І. Б., Таран В. В., Чередніченко В. В. (2013)
Сімахіна Г. О. - Підвищення харчової цінності сухого бурякового жому механоактивуванням (2013)
Сабадаш Н. І. - Дослідження впливу ступеня розріджування крохмалю на кінетику зцукрювання гідролізатів до мальтози, Грабовська О. В. (2013)
Мельник О. Ю. - Дослідження властивостей екструдованих крохмалів (2013)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Скорик К. Д. - Теплотехнічні та технологічні резерви продуктового відділення, Штангеєв К. О. (2016)
Скорик К. Д. - Сучасні заходи щодо підвищення ефективності кристалізації цукру, Штангеєв К. О. (2016)
Пушанко М. М. - Пристрої для ефективного очищення ситової поверхні дифузійних установок, Кухар В. М., Парахоня А. М. (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплообмін за вільного руху повітря в обмеженому просторі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2016)
Сидорченко О. І. - Обґрунтування технологічних умов отримання розчинних порошків із топінамбура, Захарченко Т. М., Стельмах В. С. (2016)
Сторінки історії: презентація книжки "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (2016)
Гудошников С. М. - Обзор мировoго рынка сахара (2016)
Сторощук Б. Д. - Йозеф Алоїз Шумпетер і Чернівецький університет, Дячук М. П. (2011)
Білоцерківець В. В. - Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект (2011)
Науменкова С. В. - Еволюція теоретичних підходів до розкриття змісту та ролі фінансового посередництва, Перконос П. П. (2011)
Рожко О. Д. - Концептуальні основи формування і реалізації державної податкової політики (2011)
Третякова О. В. - Роль держави в соціалізації економіки: фінансовий аспект, Онопко М. О. (2011)
Свердан М. М. - Бюджетні видатки: механізм функціонування та характер реалізації в перерозподілі суспільних доходів (2011)
Коцабюк Р. Г. - Управління власним капіталом банку в Україні (2011)
Легкоступ І. І. - Фіскальна децентралізація та її необхідність в Україні (2011)
Жебчук Р. Л. - Результативність планування видаткової частини бюджету як основа ефективного бюджетного менеджменту (2011)
Бойко О. В. - Вплив макроекономічних чинників на функціонування та реформування пенсійної системи (2011)
Ткач С. В. - Особливості валютного курсоутворення в Україні (2011)
Кошкаров С. А. - Економічний аналіз основних ознак чинного кооперативного законодавства (2011)
Струлєв О. О. - Життєвий цикл об'єктів промислової нерухомості як товарів промислового ринку (2011)
Антохов А. А. - Аналіз надання та споживання освітніх послуг вищої освіти в Чернівецькій області, Клевчік Л. Л. (2011)
Карюк В. І. - Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств (2011)
Запухляк В. М. - Проблеми та перспективи розвитку соціально відповідального безнесу в Україні, Грунтковський В. Ю. (2011)
Бєлінський П. І. - Єфективність роботи підприємства на давальницькій сировині та фінансово-економічна безпека його діяльності, Загриновський М. В., Рубенок Т. М. (2011)
Шпак Л. І. - Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку і функціонування підприємств малого бізнесу в контексті оновлення української економіки (2011)
Кошкаров В. С. - Оптимізація інформаційного забезпечення переробного підприємства (2011)
Збродська О. В. - Чинники використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2011)
Каліна І. І. - Потенціал інформації галузі зв'язку в контексті конкурентного середовища, Шуляр Н. М. (2011)
Якобчук В. П. - Формування і розвиток агроінноваційних струтур в Україні: проблеми та перспективи, Кащук К. М. (2011)
Михайлина Д. Г. - Сучасні імперативи організаційної реструктуризації міжнародних корпорацій (2011)
Фищук І. М. - Українські компанії на міжнародних фондових ринках (2011)
Фреяк А. В. - Роль транскордонного співробітництва у регіональному розвитку та інтеграційних процесах (2011)
Товарницька В. Є. - Аналіз показників експорту та імпорту товарів як факторів формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації (2011)
Піскунова О. В. - Гнучкість малого підприємства та її моделювання (2011)
Вінничук О. Ю. - Системний підхід в автоматизації механізму управління підприємством (2011)
Щелкалин В. Н. - Метод "Гусеница"-SSA - АРПСС-СПОАРУГ и модель АРСПСС-СПОАРУГ для анализа и прогнозирования финансово-экономических временных рядов (2011)
Чухно А. А. - Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії (2011)
Осецький В. Л. - Еволюція й еволюціонізм у творчості Йозефа Шумпетера (2011)
Мандибура В. О. - Внесок Й. Шумпетера у формування теоретичних засад "венчурного капіталу" (2011)
Гражевська Н. І. - Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в контексті синенергетичної парадигми (2011)
Галушка З. І. - Деякі проблеми соціалізації сучасної економіки у світлі еволюційної теорії Й. Шумпетера (2011)
Нестеренко О. П. - Йозеф Шумпетер і австрійська традиція: аспекти взаємодії (2011)
Соболев В. О. - Розвиток теорії криз: узагальнення Й. Шумпетера та сучасні підходи (2011)
Нікіфоров П. О. - Бібліографія чернівецьких джерел творчості Й. А. Шумпетера, Сторощук Б. Д., Загородна А. М., Дячук М. П. (2011)
Михайлюк М. А. - Інноваційність економічної теорії та прагматизм технологічного розвитку (2011)
Єщенко П. С. - Шумпетеріанський вид активності - в економіку України, Арсеєнко А. Г. (2011)
Романовський О. О. - Архітектура та концепції моделі сучасного інноваційного підприємницького університету (2011)
Литвиненко С. Л. - Стратегія впровадження технології e-freight при організації авіаційного перевезення вантажів (2011)
Гурнак О. В. - Особливості та значимість фіскальної доктрини Й. А. Шумпетера (2011)
Пантелеев В. П. - Використання ідей Й. А. Шумпетера в сучасній теорії контролю (2011)
Вожжов А. П. - Використання коштів кредитно-грошової емісії Національного банку України для стимулювання економічного зростання, Черемісінова Д. В. (2011)
Хомин П. Я. - Капітал чи фонд: еволюція розуміння облікових категорій на тлі ідей Й. Шумпетера (2011)
Даниліна С. О. - Ірраціональна форма нагромадження капіталу (2011)
Румянцева Г. І. - Практика міжбюджетних відносин в Україні (2011)
Супрович Г. О. - Порівняльні характеристики деривативів і цінних паперів (2011)
Біттер О. А. - Йозеф Шумпетер, "Apple" та вітчизняне сільське господарство (2011)
Палюх М. С. - Аналіз причин кризового стану аграрного сектора України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера, Хомин І. П. (2011)
Губені Ю. Е. - Імператив аграрної складової виробничих програм: теоретичні погляди Й. А. Шумпетера та українська дійсність (2011)
Якобчук В. П. - Формування та розвиток агроінноваційних структур в Україні: проблеми та перспективи, Кащук К. М. (2011)
Тимофіїв С. В. - Інституціональні аспекти розвитку малого підприємництва в аграрній сфері (2011)
Поченчук Г. М. - Особливості посткризових економічних трансформацій: пріоритети для України (2011)
Тараненко І. В. - Системна методологія дослідження та динаміка сучасних глобалізаційних процесів (2011)
Вдовічен А. А. - Особливості глобалізаційних процесів і диспропорційності на світовому ринку (2011)
Гаврилюк О. В. - Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг, Білик Р. С. (2011)
Ляшенко О. І. - Динамічний підхід до моделювання багатоукладності економіки (2011)
Грицюк П. М. - Цикли зерновиробництва: аналіз і моделювання (2011)
Степаненко Б. В. - Модельна оцінка впливу елементів фінансового механізму на розвиток зеленого бізнесу в Європі (2011)
Верхола Л. А. - Сучасні системи ошпарювання бурякової стружки (2016)
Олянська С. П. - Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з використанням хімічних реагентів, Цирульнікова В. В. (2016)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2016)
Глущенко М. С. - Створення бази знань предметної області на основі онтологій для утфельних вакуум-апаратів періодичної дії, Проскурка Є. С. (2016)
Балюта С. М. - Методологічні основи управління споживанням електричної енергії промисловими підприємствами, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2016)
Євтушенко О. В. - Дослідження виробничого травматизму на підприємствах та організаціях цукрової промисловості України, Сірик А. О., Лукіянік О. П. (2016)
Кухар В. Н. - Эффективность удаления несахаров на станции дефекосатурационной очистки в зависимости от химического состава перерабатываемой свеклы различных зон свеклосеяния, Чернявский А. П., Сластененко О. Н., Рогач Л.Г., Чернявская Л. И., Рябчун П. М., Мелехова Е. И., Рудяков И. М., Бражникова А. Н., Черных Л. А. (2016)
Щурик М. В. - Соціально-економічні імперативи макрорегіону: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Ковальчук Н. П. - Макроекономічні нововведення та системні ризики: шляхи їх оптимізації (2012)
Сизоненко В. О. - Трансформація інноваційного розвитку України у посткризових умовах (2012)
Буднікевич І. М. - Формування стратегій муніципального розвитку: маркетинговий підхід (2012)
Кушнерик В. В. - Інформаційна економіка як сучасний шлях інноваційного розвитку країни (2012)
Марченко Т. В. - Підходи до визначення поняття інновацій на основі ідей И. А. Шумпетера (2012)
Сторощук Б. Д. - Механізми формування регіональної структури суспільного добробуту, Руцька Т. І. (2012)
Лопатинська А. Ю. - Концептуальні підходи до стратегічного планування (2012)
Рилєєв С. В. - Оборотні активи харчової промисловості Тернопільської області: склад, структура й оцінка якості фінансування, Юрій С. М. (2012)
Чабанюк О. А. - Характеристика нормативно-правової бази, що регулює облік виробничих запасів у сучасних умовах (2012)
Вдовічена О. Г. - Соціально-економічні суперечності на напрямки розвитку виставково-ярмаркового бізнесу в регіонах України (2012)
Луган О. І. - Аналіз теоретичних аспектів антикризового управління (2012)
Антохов А. А. - Оцінка перспектив антикризового банківського мененджменту в умовах ринку та кризи, Клевчік Л. Л. (2012)
Міщук І. С. - Особливості економічної оцінки природокористування в трансформаційній економіці (2012)
Іванова І. І. - Конкурентні стратегії нової економіки на прикладі ринку мобільних телефонів (2012)
Циганов С. А. - Закономірності інноваційного розвитку банківського сектору економіки, Циганова Н. В. (2012)
Савич В. І. - Іпотечне кредитування в інвестиційному розвитку України (2012)
Саінчук Н. В. - Монетарні напрямки подальшого вдосконалення кредитного ринку України (2012)
Якушик І. Д. - Модернізація грошово-кредитної політики як інструмент фінансово-економічної безпеки та економічного суверенітету України, Бузинар Б. А., Драган О. О., Сорока І. Й. (2012)
Кіндзерський В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування саморегулівних організацій на фондовому ринку України (2012)
Канцір І. А. - Моделі регулювання фінансового ринку України (2012)
Бак Н. А. - Прибуткові податки як інструмент держави (2012)
Нікіфоров П. О. - Теорія і практика муніципальних запозичень: спроба критичного аналізу та перспективи України, Бубух І. Б. (2012)
Жебчук Л. Л. - Необхідінсть державного регулювання первинних і вторинних доходів населення в умовах реформування системи державних фінансів в Україні, Жебчук Р. Л. (2012)
Собкова Н. Д. - Концепція управління бюджетними ризиками (2012)
Міжнародна науково-практична конференція цукровиків України присвячена пам'яті І.С. Гулого (2015)
Оптимізація енергоспоживання на цукрових заводах. Досвід компанії SIEMENS в експлуатації парових турбін SST-110 (2015)
Мельник В. А. - Досвід реалізації інтенсифікації теплообміну в підігрівниках цукрових заводів, Білевич А. О., Бойко В. О., Прядко М. О., Наумчик С. А., Корчемна О. М., Гладишко А. А., Коднєв В. В. (2015)
Петрушка І. М. - Очищення цукровмісних розчинів від барвних речовин природними сорбентами, Петрушка К. І. (2015)
Гриненко І. Г. - Одержання збагаченого цукру (2015)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2015)
Шестеренко В. Є. - Аналіз режимів напруги та засобів підвищення її в системах електропостачання цукрових заводів, Данько О. В. (2015)
Лисий О. В. - Вплив харчових інгредієнтів на реологічні властивості набухаючого крохмалю, Грабовська О. В. (2015)
Ершов А. И. - Автоматизация ТЭЦ сахарных заводов с использованием программируемых контроллеров (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Балюта С. М. - Управління напругою в системі електропостачання промислового підприємства, Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2016)
Кравчук А. Ф. - Теоретичні основи застосування НВЧ-випромінювання для визначення пересичення і доброякісності цукрових розчинів, Олійник В. В. , Лаунець В. Л. , Дунаєв Є. Г., Береславський В. М. (2016)
Сидорченко О. І. - Технологія отримання розчинного порошку із топінамбура та його фізико-хімічні властивості, Захарченко Т. М., Павлик В. В. (2016)
Кизюн Г. О. - Оцінка ефективності різних технологій біоетанолу з бражки, Міщенко О. С., Бей Р. В., Кизюн Н. М. (2016)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі і вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2016)
Красиловец И. Н. - Совокупная стоимость владения оборудованием как фактор снижения себестоимости выпускаемой продукции (2016)
Верхола Л. А. - Сучасні системи ошпарювання бурякової стружки (2015)
Олянська С. П. - Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з використанням хімічних реагентів, Цирульнікова В. В. (2015)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2015)
Глущенко М. С. - Створення бази знань предметної області на основі онтологій для утфельних вакуум-апаратів періодичної дії, Проскурка Є. С. (2015)
Балюта С. М. - Методологічні основи управління споживанням електричної енергії промисловими підприємствами, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2015)
Євтушенко О. В. - Дослідження виробничого травматизму на підприємствах та організаціях цукрової промисловості України, Сірик А. О., Лукіянік О. П. (2015)
Кухар В. Н. - Эффективность удаления несахаров на станции дефекосатурационной очистки в зависимости от химического состава перерабатываемой свеклы различных зон свеклосеяния, Чернявский А. П., Сластененко О. Н., Рогач Л.Г., Чернявская Л. И., Рябчун П. М., Мелехова Е. И., Рудяков И. М., Бражникова А. Н., Черных Л. А. (2015)
Щурик М. В. - Ноосферні засади збереження та відновлення природних ресурсів (2014)
Галушка З. І. - Гендерна нерівність в Україні: економічний аспект, Дучинська Н. І. (2014)
Чайка Ю. М. - Економічний розвиток у контексті системного та синергетичного підходів (2014)
Чорнодід І. С. - Конкурентна соціальна позиція країни (2014)
Антохов А. А. - Місце та значення України на світовому ринку праці (2014)
Бонарев В. В. - Концептуальна модель сфери відповідальності за виникненням трансакційних витрат (2014)
Лусте О. О. - Господарський менталітет як інституціональний чинник розвитку соціального капіталу (2014)
Давыдова Л. В. - Финансовый механизм функционирования органов местного самоуправления, Овчинникова О. П. (2014)
Антохова І. М. - Модернізація регіональної системи управління якістю життя населення (2014)
Сиваненко Г. П. - Стан та перспективи розвитку вітчизняної торгівлі в умовах глобалізації (2014)
Антохова О. Ю. - Модернізація економіки як фактор трансформаційних змін на регіональному ринку праці (2014)
Ружинська Н. О. - Аналіз економічних проблем управління у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Кайданник О. Б. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття державноприватного партнерства (2014)
Нікіфоров П. О. - Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій, Семенюк В. О. (2014)
Саінчук Н. В. - Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Шевченко О. С. - Реформування національної системи пенсійного страхування як основа соціальної безпеки України (2014)
Гладчук О. М. - Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні (2014)
Бабух І. Б. - Інструментарій фінансового забезпечення розвитку міст в Україні (2014)
Жебчук Л. Л. - Нерівність розподілу доходів у контексті перебудови існуючої моделі оподаткування в країні (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Циклічний підхід до управління конкурентним потенціалом підприємств споживчої кооперації, Барибіна Я. О. (2014)
Буднікевич І. М. - Формування конкурентних переваг ВНЗ: маркетинговий підхід, Романюк Н. В. (2014)
Корягін М. В. - Сутність грошових потоків підприємства, Чік М. Ю. (2014)
Поставна Л. П. - Управління ризикозахищеністю підприємств: аксіоматичні засади предметної сфери (2014)
Талалаєв В. О. - Аналіз і оцінка загроз у провесно-орієнтованих моделях управління безпекою підприємства, Тереховська В. І. (2014)
Таран-Лала О. М. - Умови функціонування систем відповідно до реалізації принципів і функцій управління (2014)
Колосок А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств сфери туризму (2014)
Боднар О. В. - Якість продукції як економічна категорія та об’єктивна необхідність її підвищення (2014)
Жалба І. О. - Маркетингові комунікації: теоретичні підходи та практичний аспект (2014)
Баранник О. А. - Організація процесу стратегічного маркетингового планування на вітчизняних підприємствах швейної галузі (2014)
Кулаковська А. С. - Роль відділу маркетингу у забезпеченні ефективної роботи підприємств хлібопекарської галузі України (2014)
Ковальчук Т. М. - Аналіз привабливості реальних інвестиційних проектів в умовах збитковості діяльності підприємства, Вергун А. І. (2014)
Михалків А. А. - Тара як об'єкт бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (2014)
Танасієва М. М. - Проблеми бухгалтерського обліку екологізації діяльності лісового господарства (2014)
Наші автори (2015)
Барабаш О. - Особливості розгортання навчання з педагогами на основі психологічної структури навчальної діяльності (2015)
Глинянюк Н. - Особистість у гуманістично орієнтованих психологічних дослідженнях (2015)
Мариновська О. - Концепція технологічного проектування інноваційного розвитку школи (2015)
Сабадуха В. - Концепція чотирьох рівнів розвитку діяльнісної здібності індивіда як філософсько-методологічна основа реформування школи й суспільного буття (2015)
Смолюк С. - Теоретичні засади формування розвивального освітнього середовища початкової школи України (2015)
Сулима Т. - Мобільність як компонент професійної компетентності майбутнього педагога (2015)
Тарасова О. - Творче мислення фахівця як передумова розвитку його професійної мобільності (2015)
Уліщенко В. - Інтерсуб'єктність як провідний принцип шкільної літературної освіти контексті стратегії сталого розвитку (2015)
Budnyk О. - National education of personality in the context of globalization (2015)
Paderno V. - Role of pedagogical conditions in the formation of professional identity of a future teacher (2015)
Sushentseva L. - The role of the integration of technical and fundamental, psychological and pedagogical knowledge in training of professionally mobile teacher of professional education (2015)
Антощук С. - Модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників заочно-дистанційною формою навчання (2015)
Войтків Г. - Миследіяльнісний аспект педагогічного процесу з фізики (2015)
Дмитришин О. - Навчально-дослідницька робота зі студентською молоддю у класичних університетах України. (Друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Дудка Т. - Роль інформаційно-аналітичної компетентності майбутнього менеджера в реалізації виставково-туристичного проекту (2015)
Коваль П. - Використання театральної драматургії у навчально-виховному процесі – запорука високоякісної професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Курляк І. - Деякі аспекти проблематики соціальної реадаптації засуджених осіб у Польщі (2015)
Нестеренко С. - "Треба берегти наші скарби. Вони належать народові – і більше нікому". (Формування етнокультурної компетентності старшокласників засобами громадянської лірики Василя Симоненка) (2015)
Трефяк Н. - Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення української літератури (2015)
Учитель І. - Формування фасилітаційної компетентності майбутнього педагога професійного навчання (2015)
Якібчук М. - Специфіка термінів нафтогазової галузі у структурі художнього тексту. (На матеріалі прозових творів Івана Франка) (2015)
Chorna М. - Significance of concept "culture" as the inseparable component of culturological approach in modern higher education in touris (2015)
Kotyk Т. - Conceptual approaches to teaching native language in primary school: goal (2015)
Formella Z. - Uzywanie i naduzywanie Internetu: badania wsrod mlodziezy szkolnej w Ivano-Frankivsku, Stulkivska M., Nicoli M. (2015)
"Я є прихильником побудови спільної Європи" (Інтерв'ю з професором Папського Салезіянського Університету Збіґнєвом Формеллою, Рим) (2015)
Нікіфоров П. О. - Форми організації фінансової науки та фінансової практики: теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації (2014)
Талах В. І. - Структурне наповнення економічних циклів у контексті дослідження динаміки кризових процесів (2014)
Коломієць Т. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу (2014)
Вірченко В. В. - Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності (2014)
Миськів Г. В. - Сутність і структура внутрішнього механізму функціонування кредитного ринку (2014)
Бурдяк О. М. - Світові економічні кризи та їх наслідки (2014)
Шилепницький П. І. - Світова фінансова криза та її вплив на державно-приватне партнерство (2014)
Легкоступ І. І. - Торговельно-економічне співробітництво України з Європейським Союзом як фактор європейської інтеграції, Заяць О. А. (2014)
Мелих О. Ю. - Зовнішня заборгованість зарубіжних країн та України: сучасний стан і ризики зростання (2014)
Коблик І. І. - Сучасний стан боргової політики України (2014)
Огородник К. А. - Сучасні тенденції розвитку глобального маркетингу (2014)
Лопатинський Ю. М. - Рефлексо-стратегічний підхід розвитку регіонального ринку праці як стимулятора модернізації економіки, Антохова О. Ю. (2014)
Антохов А. А. - Напрямки державного сприяння формуванню конкурентоздатного трудового потенціалу в умовах трансформації економіки України (2014)
Ксьондз С. В. - Патентно-ліцензійне забезпечення технологічної політики України, Водянка Л. Д., Сенюк А. І. (2014)
Седляр М. О. - Модернізація національно-правової системи в контексті інноваційного розвитку економіки України (2014)
Олексюк В. М. - Дослідження енергетичного комплексу України в контексті глобальних стратегічних викликів (2014)
Ревуцька А. О. - Соціально-економічний розвиток сільських територій та вплив на них агрохолдингізації (2014)
Жебчук Р. Л. - Бюджетний потенціал: суть, структура та взаємозв’язок з бюджетним плануванням (2014)
Мікловда В. П. - Принципи менеджменту науково-кадрового потенціалу вищих навчальних закладів, Король М. М. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Роль і значення ресурсів у формуванні стратегічного потенціалу підприємств, Гончаров В. М. (2014)
Буднікевич І. М. - Застосування стратегічних підходів у діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг, Черданцева І. Г. (2014)
Партин Г. О. - Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності, Задерецька Р. І., Галечко І. Б. (2014)
Гуржій Н. М. - Управління логістичним потенціалом підприємства, Шрамко Я. І. (2014)
Євтух О. Т. - Фінансовий аналіз підприємства крізь призму маркетингу, Євтух О. О. (2014)
Васюткіна Н. В. - Механізм управління сталим розвитком підприємства (2014)
Долга Г. В. - Управління персоналом в організаціях малого бізнесу, Замятіна Н. В. (2014)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості використання самоменеджменту у діяльності сучасних вітчизняних менеджерів (2014)
Микитюк М. В. - Філософія тайм-менеджменту. Підвищення особистої ефективності, Білецький Б. Ф. (2014)
Марусяк Н. Л. - Визначення пріоритетних джерел формування оборотного капіталу промислових підприємств (2014)
Кобаль І. О. - Передумови виникнення та розвитку концепції управління вартістю (2014)
Радух Н. Б. - Практичні аспекти ефективного формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Івасечко У. В. - Тенденції розвитку, нормативно-правове забезпечення та облікове відображення соціального страхування у практиці вітчизняних підприємств (2014)
Крупенна І. А. - Чинники впливу на формування іміджу підприємства на ринку меблів (2014)
Ковальчук Т. М. - Філософський підхід до побудови системи аналітичного забезпечення прийняття рішень, Вергун А. І. (2014)
Вінничук О. Ю. - Дослідження економічного зростання в умовах сталого розвитку: нейромережевий підхід (2014)
Савко О. Я. - Особливості автоматизації аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Бабух І. Б. - Вплив інструментарію фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст Чернівецької області: економетричне моделювання (2014)
Pyrog O. V. - Structural changes in the model of national economy of Ukraine under an influence of informatization of society (2014)
Івашина О. Ф. - Проблема раціональності в "основному напрямі” економічної теорії (2014)
Царук Н. Г. - Удосконалення підходів до обліку витрат та калькулювання собівартості продукції овочівництва (2014)
Бірюк С. О. - Вітчизняні підприємства хімічної галузі на міжнародних ринках: проблеми реалізації експортних стратегій, Бірюк О. С. (2014)
Маслак О. І. - Визначення рівня конкурентної переваги машинобудівного підприємства на засадах забезпечення розвитку його економічного потенціалу, Квятковська Л. А., Безручко О. О. (2014)
Малишенко К. А. - Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи (2014)
Архірейська Н. В. - Аналіз підходів до оцінювання ефективності митної справи (2014)
Миськів Г. В. - Кредитні деривативи як новітні інструменти кредитного ринку (2014)
Савченко Р. О. - Об'єкти управлінського контролю (2014)
Бєлік В. Д. - Методичні підходи щодо реалізації процесу управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Пахомова І. Г. - Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України, Фатєєва Л. А. (2014)
Ковч В. В. - Задоволення потреб суспільства, як стратегічна функція держави в умовах формування інноваційної економіки (2014)
Білик О. І. - Перспективи реформування вітчизняної системи соціального страхування (2014)
Мочалина О. С. - Развитие инновационно-инвестиционного процесса как фактор реализации инновационного потенциала (2014)
Сомик А. В. - Прийняття рішень з монетарної політики: зарубіжний досвід та перспективи для України (2014)
Васюк Н. В. - Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства (2014)
Назарко С. О. - Гендерні аспекти регіонального ринку освітянських послуг (2014)
Кравченко О. А. - Трансформация финансов железнодорожного транспорта Украины (2014)
Довгалюк В. В. - Рейтинг інвестиційних фондів (2014)
Мордовцев О. С. - Основи формування індикативного плану адміністративного району (2014)
Рибачук Н. В. - Формування лояльності споживачів, як одного з основних чинників функціонування аптечної установи, Журко Т. О. (2014)
Шевченко Н. В. - Удосконалення інструментарію макропруденційного регулювання банківської інвестиційної діяльності (2014)
Мартинчик О. А. - Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Піонтковська Я. О. - Консолідація попиту на гроші та на кредит у процесі формування рівноваги грошово-кредитного ринку (2014)
Яремченко Л. М. - Оцінка механізму фінансової політики сприяння розвитку малого підприємництва в аграрній сфері України (2014)
Столярчук Н. М. - Удосконалення документального забезпечення інноваційної діяльності у науково-дослідних установах (2014)
Майстер А. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності державного сектору економіки та його оптимального розміру (2014)
Ус Г. О. - Моделювання процесів передачі знань в системі дистанційної освіти у вищих навчальних закладах (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського