Безкоровайна Л. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в європейських країнах (2017)
Богоніс О. М. - Аналіз змісту професійної діяльності фахівця готельного та ресторанного сервісу (2017)
Вороновська Л. П. - Розвиток інженерного мислення у процесі вивчення математики (2017)
Евтифієв А. С. - Аналіз підготовки суддів з вільної боротьби в процесі змін правил спортивної боротьби (2017)
Закаулова Ю. В. - Розвиток системи професійної освіти Бельгії за часів глобалізації, Зінчук І. В. (2017)
Зінченко В. М. - Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності інженерів-педагогів (2017)
Конопляник Л. М. - Етапи роботи з автентичними відеоматеріалами у процесі підготовки майбутніх інженерів-будівельників до іншомовного професійного спілкування (2017)
Кравчинська Т. С. - Особливості управління освітнім процесом за дистанційною формою навчання (2017)
Криштанович С. В. - Роль компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Кучерява К. В. - Структурно-компонентний аналіз самоосвітньої компетентності викладача економіки (2017)
Кушнір С. П. - Зворотний зв’язок як метод реалізації конструктивістського підходу до навчальної діяльності студентів (2017)
Лисовская Т. А. - Теоретические основы творческого развития личности студента в условиях деятельностного подхода (2017)
Ляшова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів із методико-математичних дисциплін та її практична реалізація в контексті сталого розвитку (2017)
Мельничук О. В. - Роль особистісних якостей викладача в педагогічній діяльності (2017)
Меркулова Н. В. - Генезис та сучасний стан професійної підготовки тьюторів, Канарова О. В. (2017)
Намазов Г. М. - Некоторые особенности преподавания математики в высших учебных заведениях экономического профиля, Аббасов Н. Р. (2017)
Остраус Ю. М. - Реалізація аксіологічного підходу до формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2017)
Петрик К. Ю. - Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Саприкіна Л. В. - Проблематика формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису (2017)
Січко I. О. - Формування науково-природничого світогляду особистості майбутнього вчителя (2017)
Сторож В. В. - Інтеграційний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців соціономічної сфери діяльності (2017)
Хіценко Л. І. - Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх співробітників Служби безпеки України (2017)
Ткаченко М. О. - До проблеми втілення художнього образу вокального твору засобами сценічної виразності (у контексті виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва) (2017)
Цуруль О. А. - Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх учителів біології у процесі методичної підготовки у вищих навчальних закладах (2017)
Школяр Н. В. - Термінологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів (2017)
Шмир М. Ф. - Діяльнісна компетентність – основа формування професійної мобільності вчителя іноземної мови (2017)
Бабенко Т. В. - Організація методичної роботи навчального закладу в сучасних умовах (2016)
Гаджиева Ф. Р. - Психолого-педагогические факторы развития математической речи младших школьников (2016)
Гасанова Э. М. - Уроки-беседы об искусстве в V–VII классах как вид учебной деятельности (2016)
Золотарева И. Н. - Обучающая функция личности преподавателя в процессе преподавания дисциплин гуманитарного цикла, Пономарев А. С. (2016)
Івасішина С. В. - Шкільна театральна педагогіка як інноваційна модель навчання англійської мови (2016)
Мирзаева Ш. И. - Роль программ и учебников в деле перехода от "школ памяти" к "школам мышления" (2016)
Примина Н. Н. - Сущность процесса смысловой переработки информации при обучении иноязычному чтению курсантов судоводительской специальности (2016)
Сунденко Г. І. - Аналіз стану засвоєння фундаментальних астрономічних понять у випускників шкіл (2016)
Тимощук І. В. - Онлайн-середовище як сучасний дидактичний інструментарій вивчення іноземних мов (2016)
Федоренко Ю. Ю. - Творчі завдання як засіб формування пізнавальних умінь учнів (2016)
Хом’якова О. В. - Мовно-педагогічне спілкування в контексті культурної місії вищої технічної освіти, Золотарьова І. М. (2016)
Ширинова К. Ф. - Моделирование в курсе школьной математики при решении задач (2016)
Шмир М. Ф. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у контексті діяльнісного підходу (2016)
Берест О. О. - Особливості організації рекреаційної діяльності в системі фізичної культури та спорту (2016)
Vakhrina O.V. - Intercultural competence in shaping professional values of polish students (2016)
Довга Т. Я. - Самоменеджмент і егомаркетинг як предиктори професійно-педагогічної успішності (2016)
Ісаєва О. С. - "Професійна цілісність і чесність" майбутніх лікарів (2016)
Кононенко Н. В. - Ефективність методики формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів у процесі підготовки у виші (2016)
Кравець Р. А. - Ціннісні детермінанти полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Лашук Н. М. - До питання аналізу категорії "медіакомпетентність" (2016)
Маковецька Н. В. - Впровадження інтенсивних технологій як умова професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2016)
Мартинець Л. А. - Професійний розвиток учителя: сутність і зміст (2016)
Ребуха Л. З. - Становлення соціальної роботи як діяльності: від соціальної підтримки до культурно-цивілізованих форм соціальної допомоги (2016)
Сігаєва Л. Є. - Зарубіжний досвід управління вищою освітою: основні тенденції, Білобровко Т. І. (2016)
Стаднійчук І. П. - Зміст і структура технічної компетентності майбутнього техніка-механіка (2016)
Стрітьєвич Т. М. - Менеджмент у мистецтві як складова підготовки фахівців з образотворчого мистецтва (2016)
Фатєєва Е. М. - Інформаційне забезпечення підготовки майбутніх менеджерів освіти (2016)
Шевченко А. В. - Організаційно-педагогічні умови та структурно-функціональна модель формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в процесі професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах (2016)
Іпполітова І. Я. - Змішане навчання як фактор підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, Васильєва Т. Ф. (2016)
Кабак В. В. - Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ (2016)
Кот Г. М. - Психолого-педагогічні технології та методичні підходи до психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності (2016)
Власенко С. А. - Статеві стероїди у крові корів протягом репродуктивного циклу за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців (2015)
Влізло В. В. - Нанобіотехнології. Сучасність та перспективи розвитку, Іскра Р. Я., Федорук Р. С. (2015)
Голубцова М. В. - Патологоморфологічні зміни за гетеракозу курей (2015)
Градович Н. І. - Особливості накопичення Плюмбуму та Кадмію в організмі білого товстолоба, Параняк Р. П., Забитівський Ю. М. (2015)
Гренюх В. П. - Максимальна окисна здатність мітохондрій клітин лімфоми NK/Ly за використання метилових естерів енергетичних субстратів, Манько Б. О., Сідорова О. О., Царик Й. В., Голубєв М. І., Бабський А. М. (2015)
Grymak Y. I. - Effect of endotoxicosis on the morphological and biochemical blood indices of pregnant cows (2015)
Дармограй Л. М. - Перетравність поживних речовин і ретенція азоту в кролів за різної кількості дріжджів у раціоні, Шевченко М. Є., Лучин І. С. (2015)
Євтух Л. Г. - Ефективність опромінення мошонки бугаїв-плідників некогерентним поляризованим світлом, Калиновський Г. М. (2015)
Klymyshyn D. O. - Stimulation of nogalamycine production by coexpression of snorA and relA genes in Streptomyces nogalater Lv65 (2015)
Кузів М. І. - Молочна продуктивність і природна резистентність первісток української чорно-рябої молочної породи (2015)
Куляба О. В. - Активність ензимів у сироватці крові корів за асоціації мікобактеріозу та фасціольозу (2015)
Левицька Л. Г. - Корми із різнорозчинним протеїном у раціонах дійних корів, Півторак Я. І. (2015)
Литвин В. В. - Вплив сорбінової кислоти на склад мікробіоти товстої кишки щурів та її метаболіти, Колісник Я. І. (2015)
Новожицька Ю. М. - Ветеринарно-санiтарний контроль харчових продуктiв та кормів, проведений у Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у 2014 році (2015)
Паронік В. А. - Вплив корвітину та гуміліду на стан оксидантно-антиоксидантної системи щурів на фоні введення адреналіну, Степченко Л. М., Дяченко Л. М., Лєвих А. Е., Шевцова А. І. (2015)
Стибель В. В. - Оцінка мутагенної активності ооцист еймерій курей у тесті Еймса, Гірковий А. Ю., Данко М. М. (2015)
Супрович Т. М. - Різноманітність і характер розподілу алелів гена BoLA-DRB3. 2 серед порід великої рогатої худоби, Супрович М. П., Колінчук Р. В., Махночова Н. Б. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив типологічних особливостей автономного тонусу на морфометричні показники келихоподібних клітин слизової оболонки кишечнику курей (2015)
Shchebentovska O. - Criteria to determine the freshness of chicken meat using biophysical and morphological methods, Yaremkevysh O., Karpenko O., Novikov V. (2015)
Щербакова Ю. В. - Вміст стероїдних гормонів в крові кішок залежно від віку та породи (2015)
Юськів Л. Л. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів плазми крові корів за післяродової гіпокальціємії (2015)
Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (3–4 грудня 2015 р., м. Львів) (2015)
Адамчук Л. О. - Взаємозв’язок селекційних ознак з пилковою продуктивністю бджіл, Білоцерківець Т. І. (2015)
Барсукова В. В. - Формування імунних структур тонкої кишки мускусних качок у ранньому постнатальному онтогенезі (2015)
Бібен І. А. - Біологічне значення Aerococcus viridans в екосистемах макроорганізму (2015)
Білоус Л. Л. - Імунний статус коней російської рисистої породи різних ліній, Ковальчук Н. А. (2015)
Боднар П. В. - Використання селекційних індексів за комплексом фенотипових ознак у селекції молочної худоби та диференціації її за господарським призначенням, Боднар М. Р. (2015)
Броварський В. Д. - Мінеральні речовини перги, Адамчук Л. О., Бріндза Я. (2015)
Glushko Y. - Micronucleus assay of rainbow trout (2015)
Гудима В. Ю. - Склад та морфометричні параметри шкаралупи яєць за згодовування курам-несучкам різних фракцій вапняку (2015)
Гультяєва О. В. - Ферментативні процеси у рубці корів за використання коригуючої кормової добавки (2015)
Гураль С. В. - Вплив ультразвуку на екстракцію каротиноїдів у пошкоджених автоклавуванням та інтактних клітинах мутантів дріжджів Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma), Старчевський В. Л., Стефанишин О. М., Камінська М. В. (2015)
Двилюк І. І. - Вміст загальних ліпідів та співвідношення їхніх класів у тканинах медоносних бджіл за умов згодовування наноаквацитратів Аg і Cu у весняно-літній період (2015)
Еверт В. В. - Особливості патоморфології печінки свиней за синдрому мультисистемного виснаження (2015)
Євстаф’єва В. О. - Поширення стронгілоїдозу коней залежно від типу їх утримання, Гугосьян Ю. А. (2015)
Zelenyj A. L. - Acute toxicity of hydrocortisone acetate to Daphnia magna (2015)
Камбур М. Д. - Кількість лейкоцитів у крові індиків після дії теплового подразника і застосування вітаміну С, Лівощенко Є. М. , Лівощенко Л. П. (2015)
Камбур М. Д. - Аналіз методик визначення молочної продуктивності вівцематок у виробничих умовах, Піхтірьова А. В. (2015)
Касяненко О. І. - Експериментальні аспекти контролю бактеріальних інфекцій птиці, Гладченко С. М., Прошина Г. І., Безрук Р. В., Гніденко Т. Ю. (2015)
Кисців В. О. - Онтогенетичні зміни вмісту загальних ліпідів та співвідношення їх класів у різних органах японських перепелів, Гунчак А. В., Сірко Я. М., Лісна Б. Б. (2015)
Клименко О. С. - Посмертна діагностика аскаридіозу курей приватних господарств Полтавської області (2015)
Кузьмінов О. Б. - Оцінка кумулятивної активності діазоліну, лоратадину та дезлоратадину у підгострому експерименті на білих мишах, Альохіна Т. А., Брейдак О. А. (2015)
Kushkevych M. V. - Сellular prion level in the rats’ medula oblongata and cerebellum depending on age, Vlizlo V. V. (2015)
Лазоренко Л. М. - Сезонна динаміка параскарозу та стронгілятозів органів травлення коней (2015)
Луковська О. І. - Мікробоценоз кишечнику перепелів породи "Фараон" за використання препаратів "Activo" і "Пропоул" (2015)
Малетич М. Б. - Концентрація неетерифікованих жирних кислот у скелетних м’язах та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі, Рівіс Й. Ф. (2015)
Масюк М. О. - Закономірності структурно-функціональної організації паренхіми лімфатичних вузлів свині великої білої породи, Тішкіна Н. М. (2015)
Мельничук В. В. - Рівень ураження свиней збудником трихурозу залежно від технології утримання (2015)
Миколаїв Н. О. - Застосування протимікробних речовин з відомою чутливістю у складі середовищ для короткотривалого зберігання сперми кролів, Корбецький А. Р. (2015)
Мікуш Н. Ю. - Гістологічні дослідження пріон-реплікуючих органів у білих щурів при введенні полімерних носіїв у комплексі з антисенс-олігодинуклеотидами, Мартин Ю. В., Влізло В. В. (2015)
Мусіч О. І. - Розподіл обмінної енергії у курей за використанням кормової добавки мікробіологічного походження у складі комбікорму (2015)
Немировська О. В. - Морфологічна та біохімічна картина крові дворічок коропа за дактилогірозу, Сапронова В. О., Ляшко В. М. (2015)
Оліяр А. В. - Морфофункціональні закономірності гісто- та цитогенезу органів універсального кровотворення та імунного захисту у плодів свині свійської, Мирний О. М. (2015)
Онисковець М. Я. - Дослідження фрагментації ДНК у лімфоцитах коропа лускатого за дії Плюмбуму, Качмар Н. В. (2015)
Осадча Д. О. - Сучасний спектр паразитофауни нутрій, Зон Г. А. (2015)
Панасенко О. С. - Вплив амінокислотно-вітамінного комплексу "Чиктонік" на ефективність лікування індиків, хворих на гістомоноз, Негреба Ю. В. (2015)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання кальцію тканинами молочної залози корів у період роздоювання (2015)
Попик І. М. - Активність антиоксидантної системи в організмі коропів при додаванні вітаміну А, Понкало Л. І., Ковальчук Н. А., Леськів Х. Я. (2015)
Пославська Ю. В. - Вплив окремих паратипових факторів на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи (2015)
Постой Р. В. - Вміст поліненасичених жирних кислот в ліпідах плазми крові молодняку свиней залежно від особливостей коркової та вегетативної нервової регуляції, Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Карповський В. І. (2015)
Рацький М. І. - Стан гуморальної ланки імунітету тільних корів з різним рівнем продуктивності і народжених від них телят та за дії ліпосомального препарату (2015)
Рисований В. І. - Паразитозитофауна м’ясоїдних тварин в Сумській області (2015)
Rosalovsky V. P. - Some biochemical and hematologic parameters in perypheral blood of rats under chlorpyrifos exposure. Effect of vitamin A and E, Grabovska S. V. (2015)
Саранчук І. І. - Стан антиоксидантної системи організму та продуктивність корів за впливу сульфату цинку та нікелю (2015)
Сидір Н. П. - Вплив амінокислот лізину, метіоніну і сульфуру на обмінні процеси в організмі молодняку овець та їх продуктивність, Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Скорохід А. В. (2015)
Сосницький О. І. - Визначення імунореактивності кролів на інактивований антиген M. avium, Алексєєва Н. В. (2015)
Стояновський В. Г. - Онтогенетичні закономірності функціонування імунних структур кишечнику перепелів, Гармата Л. С., Коломієць І. А. (2015)
Травецький М. О. - Стан статевих органів високопродуктивних корів перед стимуляцією статевої циклічності, Краєвський А. Й. (2015)
Федорович О. В. - Вплив препаратів "Бровемгектин-гранулятTM" і "АвесстимTM"на показники неспецифічної резистентності цьоголіток товстолобика та білого амура, інвазованих дактилогірусами і гіродактилюсами (2015)
Хватова М. А. - Ефективність використання повних і неповних поліалельних схем схрещування у свинарстві (2015)
Храбко М. І. - Репродуктивна функція та маса самок щурів і життєздатність приплоду за випоювання нано- та хімічно синтезованого цитрату германію, Долайчук О. П. (2015)
Цап М. М. - Вплив випоювання "наноаквацитрату" германію на гематологічні показники, фагоцитарну активність та продукти перекисного окиснення ліпідів крові щурів, Кропивка С. Й. (2015)
Чех Б. О. - Вплив нанополімерної системи на основі псевдополіамінокислот П-116 на структуру і функціональний стан печінки та нирок щурів, Мартин Ю. В., Остапів Д. Д., Влізло В. В. (2015)
Chumak S. V. - Licking blocks which enriched with biologically active substances for sheep, Chumak V. O. (2015)
Шатинська О. А. - Дія цитрату магнію на метаболічні процеси в клітинах м’язової тканини щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р. Я. (2015)
Шейко І. М. - Особливості формування природної резистентності у тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Шпить І. В. - Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові корів української чорно-рябої молочної породи (2015)
Шулешко О. О. - Порівняння ефективності бровадазолу та бровомектину при лікуванні Байлісаскаридозу у бурих ведмедів в умовах зоопарку, Жоріна Л. В., Рибалка М. А. (2015)
Левченку Володимиру Івановичу — 75! (2015)
Оголошення про конкурс на здобуття премії імені С. З. Ґжицького (2015)
Правила оформлення статей для авторів до наукового журналу "Біологія тварин" (2015)
Інститут біології тварин НААН (2015)
Титул, зміст (2017)
Синяченко О. В. - (Портретна галерея українських учених) Вони збагатили нефрологію і прославили Україну, Колесник М. О. (2017)
Селезньова І. Б. - Психосоматичні розлади у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Сторожук Л. О., Довгалюк Т. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Сучасні погляди на діагностику ураження нирок у хворих з артеріальною гіпертензією з метою ранньої профілактики, Тимощук Л. С. (2017)
Бевзенко Т. Б. - Прогнозування перебігу ниркової патології у хворих з АНЦА-асоційованим системним васкулітом (2017)
Беляєва Н. М. - Стан медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції з хворобами сечостатевої системи, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Кувікова І. П. (2017)
Беловол А. Н. - Вегетативная регуляция сердечного ритма у больных с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек, Князькова И. И., Тверетинов А. Б., Цыганков А. И., Несен А. А., Мазий В. В., Валентинова И. А. (2017)
Гомозова О. А. - Мікроелементоз у крові хворих на вовчаковий нефрит, Супрун О. О., Грона Н. В., Такташов Г. С. (2017)
Єрмолаєва М. В. - Вторинний АА-амілоїдоз нирок у хворих на артрити, Синяченко О. В. (2017)
Зуб Л. О. - Доплерографічна характеристика порушень ниркового кровообігу у хворих на хронічний гломерулонефрит з наявністю артеріальної гіпертензії, Новиченко С. Д. (2017)
Іванкова А. В. - Функціональний стан нирок у хворих з артеріальною гіпертензією та різними формами екстрасистолій, Кузьмінова Н. В. (2017)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія як фактор ризику рецидивуючого перебігу пієлонефриту, Степанова Н. М., Сташевська Н. В., Лебідь Л. О. (2017)
Кузьмінова Н. В. - Функціональна здатність нирок у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії, Нечипорук О. В. Півоварова Н. П. (2017)
Кулачек В. Т. - Характеристика змін морфофункціонального стану еритроцитів у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням нирок, Зуб Л. О., Кулачек Я. В., Доцюк Л. Г. (2017)
Курята О. В. - Предиктори розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на системну склеродермію, Лисунець Т. К., Семенов В. В. (2017)
Кушакова Н. І. - Стан ендотелію ниркових судин при ревматичних захворюваннях, Синяченко О. В., Єгудіна Є. Д., Алієва Т. Ю. (2017)
Ливенцова К. В. - Клініко-лабораторні зіставлення з морфологічними ознаками гломерулонефриту у хворих на васкуліт Шенлайна-Геноха, Чернишова О. Є., Герасименко В. В., Верзилов С. М. (2017)
Мойсеєнко В. О. - Фітотерапія при хронічному перебігу нефропатій та інфекціях сечовивідних шляхів, Никула Т. Д., Брижаченко Т. П., Пасько І. В., Михальчишин Ю. П. (2017)
Оринчак М. А. - Вплив інсулінорезистентності на взаємозвязок між рівнем ФНП- крові та мікроальбумінурією у хворих із гіпертензивною нефропатією, Гаман І. О., Човганюк О. С, Артеменко Н. Р., Василечко М. М. (2017)
Пилипенко В. В. - Перебіг ревматоїдного мезангіального гломерулонефриту, Єрмолаєва М. В., Верзилова С. Ф., Яковленко В. В. (2017)
Потапов Ю. О. - Рак легені та нирки, Столярова О. Ю., Думанський Ю. В., Синяченко О. В. (2017)
Роборчук С. В. - Віддалені результати протизапальної комплексної диференційованої терапії у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок, Зуб Л. О. (2017)
Сєркова В. К. - Порушення функції ендотелію як критерій прогресування хронічної хвороби нирок та можливості їх корекції, Пивоварова Н. П., Романова В. О. (2017)
Синяченко Т. Ю. - Хронічна склеродермічна нефропатія як судинна патологія (клініко-морфологічні зіставлення), Єгудіна Є. Д., Мікукстс В. Я. (2017)
Сташевска Н. - Профілактика рецидивуючого перебігу пієлонефриту шляхом відновлення індигенної мікробіоти кишківника хворих (2017)
Степанова Н. М. - Вплив антибіотик-індукованого дефіциту індигенної мікробіоти кишківника на розвиток субклінічного перебігу коліту у жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Толстанова Г. М., Довбинчук Т. В., Колесник М. О. (2017)
Сусла О.Б. - Судинна кальцифікація у хворих на ХХН: механізми розвитку та перспектива досліджень (2017)
Такташов Г. С. - Реологічні властивості сечі здорових людей та хворих на первинні мезагіальні гломерулонефрити, Грона Н. В., Супрун О. О., Гомозова О. А., Алієва Т. Ю. (2017)
Топчій І. І. - Порушення вмісту фактору росту фібробластів 23 в крові хворих на цукровий діабет, ускладнений нефропатією, Якименко Ю. С., Щенявська О. М., Самохіна Л. М., Семенових П. С. (2017)
Топчій І. І. - Зв`язок стану міокарду у хворих на діабетичну нефропатію з порушеннями фосфорно-кальцієвого обміну, Денисенко В. П., Кірієнко О. М., Мазій В. В. (2017)
Топчій І. І. - Продукція маркерів запалення та фіброзу під впливом білковго навантаження у хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С., Щербань Т. Д. (2017)
Чернацька О. М. - Маркери діабетичної нефропатії у осіб із супутньою артеріальною гіпертензією, Масленко А. О., Деміхова Н. В. (2017)
Чуб О. І. - Ефективність емпіричної антибіотикотерапії хронічного пієлонефриту залежно від експресії плазмід-індукованих механізмів резистентності, Більченко О. В., Вишелеський С. Ю., Павленко М. В. (2017)
Мітюряєва-Корнійко І. О. - Залежність патоморфологічних змін паренхіми нирки від здатності бактерій до утворення бактеріальних біоплівок при моделюванні гострого пієлонефриту на лабораторних мишах, Водяник А. А., Ліходієвський В. В., Понятовський В. А., Гнилоскуренко Г. В., Гречуха Є. О., Друзенко М. Г., Корнійко Є. Ю. (2017)
Гоженко А. І. - Ефективність фармакологічної активації АТФ-залежних калієвих каналів при порушенні фібринолізу за умов гострої гіпоксичної нефропатії, Філіпець Н. Д. (2017)
Нікуліна Г. Г. - Особливості змін активності реноспецифічних ензимів в паренхімі нирки з експериментально змодельованою ішемією за умови її корекції, Мигаль Л. Я., Нікітаєв С. В., Сербіна І. Є. (2017)
Семидоцкая Ж. Д. - Острое повреждение почек в практике пульмонолога, Чернякова И. А., Авдеева Е. В. (2017)
Безрук В. В. - Ефективність впровадження клінічних протоколів по наданню медичної допомоги дітям з нефрологічними захворюваннями на регіональному рівні, Андрійчук Т. П., Безрук Т. О., Первозванська О. І. (2017)
Мінакова В. А. - Рівень маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотеліну-1 та оксиду азоту) в сироватці крові та альбумінурії у дітей з еритроцитурією (2017)
Борисова Т. П. - Корекція вторинної гіпероксалурії у дітей (2017)
Вакуленко Л. І. - Сезонні особливості дизметаболічних нефропатій у дітей з хронічним пієлонефритом, Савченко А. В., Різник Т. К., Литвинова О. М., Щудро Л. Х. (2017)
Журавчак А. З. - Мінічерезшкірна нефролітотрипсія в лікуванні дітей з каменями нирок, Шейко М. С., Журавчак Р. А., Гущін М. В. (2017)
Звенігородська Г. Ю. - Структура вроджених захворювань нирок і сечовивідних шляхів у дітей вінницької області, Гумінська Г. С., Старинець Л. С., Степанкевич Т. П. (2017)
Конопліцька А. П. - Ферментурія як ранній маркер гломерулярної гематурії у дітей з хворобами нирок, Кислова Ю. О., Гумінська Г. С., Степанкевич Т. П., Саволюк О. І. (2017)
Лавренчук О. В. - Микробный спектр и антибиотикорезистентность у детей с инфекцией мочевой системы в Украине, Багдасарова И. В. (2017)
Лавренчук О. В. - Функциональное состояние почечных канальцев у детей с хроническим пиелонефритом, Багдасарова И. В. (2017)
Лавренчук О. В. - Исходы острого повреждения почек у детей (20 лет наблюдения), Багдасарова И. В. (2017)
Тарадий Н. Н. - Корреляционные взаимосвязи между экспрессией аннексина V и маркерами апоптоза при хроническом гломерулонефрите у детей, Багдасарова И. В., Ивашкевич Я. П., Багдасарова Р. В. (2017)
Фоміна С. П. - Відтерміновані наслідки нефротичного синдрому у дітей, які захворіли у віці до 3-х років, Багдасарова І. В., Суслова Г. Д. (2017)
Фомина С. П. - Отсроченная ренрадиоиндикация у детей, которые перенесли нефротический синдром (стероидочуствительный вариант), Багдасарова И. В. (2017)
Фоміна С. П. - Гістологічний спектр стероїдорезистентного нефротичного синдрому у дітей з маніфестацією захворювання у віці до 3-х років, Непомнящий В. М. (2017)
Бурдейна О. В. - Аналіз застосування перитонеального діалізу в одному центрі, Степанова Н. М., Колесник М. О. (2017)
Лісовий В. М. - Дисліпідемія як фактор прогресування ниркової остеодистрофії та ішемічної хвороби серця у паціентів з хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі, Андон`єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А. (2017)
Лесовой В. Н. - Современные представления о факторах развития синдрома белково-энергетической недостаточности у пациентов, получающих перитонеальный диализ, Андоньева Н. М., Дубовик М. Я., Гуц Е. А., Грушка М. А. (2017)
Лесовой В. Н. - Влияние вторичного гиперпаратиреоза на кальцификацию клапанов сердца у больных с хронической болезнью почек VД стадии, Андоньева Н. М., Валковская Т. Л. (2017)
Лисянська О. Ю. - Оцінка змін рівня сатурації крові в пацієнтів на програмному гемодіалізі (2017)
Дудар І. О. - Ефективність корекції хронічного запалення на перебіг анемії у гемодіалізних пацієнтів, Дріянська В. Є., Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К. (2017)
Дудар І. О. - Хронічне запалення та анемія у хворих на ХХН VД ст., Дріянська В. Є., Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К. (2017)
Дудар І. О. - Вплив гіперпролактинемії у пацієнтів з ХХН V cтадії, які лікуються гемодіалізом на хронічне запалення, Дріянська В. Є., Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К. (2017)
Ковальский П. П. - Значення інтервалу QT ЕКГ за впливу бі-престаріуму у хворих з діаліз-залежною хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензію, Стебельська Н. А., Ковальска Т. М. (2017)
Колесник М. О. - Забезпечення населення України нирковою замісною терапією за 2006-2015 роки (статистичний аналіз), Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Севастьянова Н. А. (2017)
Колесник М. О. - Діагностика ступеня порушення резистентності мембран еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії з анемією, Король Л. В., Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Новаківський В. В. (2017)
Король Л. В. - Оцінка ефективності корекції ліпіном оксидантно-антиоксидантного статусу хворих на хронічну хворобу нирок V Д стадії, Мигаль Л. Я., Дудар І. О., Шіфріс І. М. (2017)
Кузьмінова Н. В. - Оцінка предикторів порушень серцевого ритму у хворих із хронічною хворобою нирок V Д стадії, Нечипорук О. В., Довгалюк Т. Л., Маркевич С. Ф. (2017)
Лесовой В. Н. - Возможности родственной трансплантации с использованием пограничных доноров, Андоньева Н. М., Поляков Н. Н., Олянич С. А. (2017)
Лесовой В. Н. - Аутотрансплантация почки как альтернатива лечения при дефиците диализных мест, Андоньева Н. М., Поляков Н. Н. (2017)
Новаківський В. - Вплив амлодипіну на корекцію дефіциту заліза та еритропоетину у пацієнтів з ХХН V Д ст: ГД, Степанова Н., Снісар Л., Алєксєєва Н. (2017)
Степанова Н. М. - Асоціація порушень вуглеводного обміну з адекватністю перитонеального діалізу, Бурдейна О. В., Дріянська В. Є., Снісар Л. М., Савченко С. М., Суржко Л. М. (2017)
Шимова А. Ю. - Розлади нутриційного статусу у хворих, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом. дані одного центру (2017)
Шіфріс І. М. - Епідеміологічні аспекти пневмонії в діалізній популяції, Дудар І. О., Крот В. Ф., Гончар Ю. І., Красюк Е. К., Магас О. І. (2017)
Шіфріс І. М. - Носійство умовно - патогенних мікроорганізмів та перебіг анемії у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії (2017)
Iнформацiя до читачiв (2017)
Зварич І. Т. - Економічний націоналізм, як явище політика і складова національної ідеї (2016)
Герасимчук Н. А. - Передумови і етапи формування підприємницького механізму ресурсозбереження: мікроекономічний аспект (2016)
Шевчук В. Я. - Економічний механізм стимулювання ресурсозбереження (2016)
Штулер І. Ю. - Співвідношення базових макроекономічних показників в контексті відновлення рівноваги економічної системи (2016)
Щербак В. Г. - Оптимізація процесів підвищення рівня ресурсовикористання та енергоефективності сільськогосподарського виробництва (2016)
Коберник І. В. - Інвестиційне забезпечення механізму управління інноваційним розвитком інтегрованих бізнес структур (2016)
Шкода М. С. - Активізація інноваційної політики як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Антощишина Н. І. - Дослідження трансформації поняття "потенціал підприємства" з урахуванням історичного та сутнісного аспекту (2016)
Гарафонова О. І. - Теоретичні засади впровадження інформаційної логістики в туризмі (2016)
Міх О. М. - Методичний підхід до оцінки необхідності впровадження змін на підприємствах легкої промисловості (2016)
Павлов В. В. - Креативні технології в просуванні продукції легкої промисловості (2016)
Чубукова О. Ю. - Сучасні проблеми маркетингу: загальний погляд та концептуальний підхід, Яренко А. В. (2016)
Шабельник Л. Ю. - Теоретико-правові особливості державної сертифікації промислової продукції в Україні (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бардус І. О. - Філософські засади методів навчання при фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Баюн К. Й. - Орієнтири в професійній підготовці фахівців у вищих навчальних закладах (2017)
Білявська Т. М. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (орфоепічний рівень) (2017)
Боровик М. О. - Методика формування загальної фізичної витривалості у працівників Національної поліції України (2017)
Вітюк І. С. - Особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів до застосування сучасних педагогічних технологій (2017)
Вошколуп Г. Ю. - Технологія формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Гунько С. О. - Особливості та стан розвитку вольової саморегуляції майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Дудікова Л. В. - Формування комунікативної культури студентів медичних університетів на заняттях з англійської мови, Макодай І. І. (2017)
Ковальчук О. М. - Інноваційна діяльність в організації професійної підготовки в умовах магістратури (2017)
Конох А. А. - Оптимізація освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців екологічного туризму в класичному університеті (2017)
Крикун В. Д. - Експериментальна перевірка технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2017)
Лунгу Л. В. - Професійний інтелект керівника вищого навчального закладу як чинник якісного управління ВНЗ (2017)
Маковецька Н. В. - Практична підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі у вищих навчальних закладах (2017)
Опанасенко В. П. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення ними інженерних дисциплін (2017)
Паршук С. М. - Формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів початкової школи, Тарасюк А. М. (2017)
Притулик Н. В. - Поточне самооцінювання навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (2017)
Смолюк А. І. - Організаційно-педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Хомяковська Т. О. - Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови, Калініченко А. І. (2017)
Швець Т. А. - Критерії та показники формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Бартош О. П. - Трансформаційні процеси в організації підготовки соціальних працівників у Великій Британії (2017)
Войтовська А. І. - Правовове виховання студентства: гендерний аспект (2017)
Канюк О. Л. - Вплив культури іншомовного спілкування на розвиток професійних якостей майбутніх соціальних працівників (2017)
Клименюк Н. В. - Волонтерська діяльність в освітньому центрі "університет третього віку" як засіб геронтологічної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу (2017)
Кобилянська Л. І. - Педагогічні технології підготовки гувернерів у вищих навчальних закладах України (2017)
Ковальчук О. С. - Соціальна роль успішної жінки очима студентів, Потапюк Л. М. (2017)
Острянко Т. С. - Стан готовності науково-педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти (2017)
Попов О. А. - Технологія конфронтації у роботі з делінквентною молоддю в Німеччині (2017)
Рудкевич Н. І. - Роль соціальних інститутів у формуванні міжетнічних культурних відносин (2017)
Ситняківська С. М. - Структура та зміст методичної системи білінгвальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Чиж С. Г. - Інтерактивні шляхи реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови дітьми з особливими потребами (2017)
Шишкова Є. Г. - Моральне виховання студентів-сиріт у процесі формування їхньої суб’єктної позиції (2017)
Балалаєва О. Ю. - Проектування електронного посібника: етапи діагностування та визначення цілей (2017)
Барканов А. Б. - Використання проектних технологій під час вивчення фізики в агротехнологічних коледжах (2017)
Дика Н. Д. - Ключова компетентність "уміння вчитися" в інноваційних технологіях навчання математики в початковій школі (2017)
Желан А. В. - Формування в молодших школярів мотивів учіння засобами технології ТРВЗ, Єфремова Ю. О. (2017)
Журавльова Л. С. - Особливості практичної підготовки майбутніх учителів до роботи з дітьми молодшого шкільного віку з дисграфією (2017)
Лавренко С. О. - До питання про впровадження технології розвитку критичного мислення в сучасній початковій школі (2017)
Ніконенко Т. В. - Наукові засади застосування технології контекстного навчання в процесі підготовки магістрів початкової освіти (2017)
Яслинська К. М. - Деякі особливості перекладу фінансово-економічних текстів (2017)
Іжа М. - Модель стратегічного планування сталого розвитку економіки територій, Марущак В. (2011)
Березінський П. - Історичні типи природокористування та їх вплив на навколишнє природне середовище (2011)
Бондарева Л. - Доступність медичної допомоги населенню: теоретичний аспект (2011)
Воловник В. - Концептуальні детермінанти формування моделі управління сталим регіональним розвитком (2011)
Гоголь Т. - Особливості сільського територіального устрою та організація влади: історичний досвід (2011)
Кущук Н. - Передумови формування системи професійної підготовки державних службовців органів управління освітою (2011)
Ляшевська О. - Методологічні засади регіонального розвитку (2011)
Майстро С. - Теоретичні засади механізму державного регулювання продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Олійник В. (2011)
Полякова Л. - Основні аспекти становлення та розвитку органів виконавчої влади в незалежній Україні (2011)
Попович Н. - Дискурсивні стратегії у сфері державного управління (2011)
Слабих Д. - Теоретико-методологічні підходи до інтеграційних процесів у Європі (2011)
Туркіна І. - Судова влада в системі поділу влади: історичний аспект (2011)
Локтєв О. - Державний фінансовий контроль: визначення та класифікація (2011)
Баєв Л. - Державна екологічна політика в контексті соціально-економічного розвитку України: теоретичний аспект (2011)
Гордєєв О. - Механізми співпраці органів публічної влади, бізнесу та громади: вітчизняний досвід (2011)
Єршова О. - Взаємодія громадського та державного контролю (2011)
Жадан О. - Функції держави в умовах глобалізації: соціально-трудовий аспект (2011)
Кисельова Л. - Механізм формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства: інституціональний аспект (2011)
Колісніченко Н. - Ринкова і політична інтерпретація оплати праці урядовців центральних органів (2011)
Комаровський В. - Реалізація адміністративних послуг на засадах електронного урядування (2011)
Костенюк Н. - Застосування методологічних компонентів реінжинірингу в діяльності органів місцевої влади (2011)
Кривачук Л. - Концептуальні проблеми розвитку окремих сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні (усиновлення, опіка та піклування, патронат (2011)
Кушнір М. - Інституційно-правові підходи до кластерорегіоналізації: вітчизняний досвід (2011)
Лемішко Б. - Формулярна система фармакотерапії як метод організаційного механізму державного управління охороною здоров’я України (2011)
Логвінов В. - Електронне управління в контексті адміністративної реформи (2011)
Максименко О. - Питання нормативно-правової основи взаємодії держави та громадянського суспільства щодо реалізації етнонаціональної политики (2011)
Молоканов Ю. - Використання програмно-цільового методу в процесі формування та реалізації державної молодіжної політики: досвід Російської Федерації (2011)
Нехайчук Д. - Роль бюджетів розвитку в фінансовому забезпеченні розвитку регіону (2011)
Нюнько О. - Аналіз сучасного стану соціально-економічних показників розвитку району у контексті адміністративної реформи: регіональний рівень (2011)
Овчар О. - Cтановлення взаємовідносин між Україною та Європейським союзом: шлях до підписання угоди про асоціацію та її подальшої реалізації, Галаган М. (2011)
Овчаренко Ю. - Актуальні науково-практичні аспекти адміністративної реформи в Україні: проблеми та шляхи розв’язання (2011)
Пєклун О. - Механізми державного впливу на розвиток туристичної галузі країни на прикладі Франції (2011)
Попов С. - Освітня гетерофільність як перешкода імплементації публічно-управлінським нововведенням, Просенюк Л. (2011)
Приходько Р. - Програмні засади розвитку системи цивільного захисту в Україні (2011)
Ракоцило О. - Організаційно-правові засади взаємодії органів публічної влади при розробці програмних документів щодо регіонального розвитку (2011)
Ровинська К. - Питання впровадження принципів корпоративного управління в систему державного управління соціально-економічним розвитком територій (2011)
Стаднік В. - Публічно-правовий статус автономій за кордоном (на прикладі автономії Фарер (2011)
Тещук В. - Удосконалення механізмів управління системою надання спеціалізованої ангіоневрологічної допомоги жителям Одещини з використанням сучасних інформаційних технологій, Колчін Р., Тещук В. (2011)
Федорчак В. - Система екологічної безпеки на регіональному рівні: етапи стратегічного проектування (2011)
Хаіт Л. - Надання якісних медичних послуг як реагування на характеристики пацієнта та його потреб (2011)
Чопенко А. - Прийняття управлінських рішень в органах державного управління: технологічний аспект (2011)
Шандрик В. - Визначення та аналіз ризиків проектів публічно-приватного партнерства в сфері житлового-комунального господарства (2011)
Шарий В. - Державна політика вирівнювання потенціалу територіальних громад України шляхом оптимізації нерівності (2011)
Юрченко В. - Застосування комунікаційних технологій у державному управлінні України – засіб для розвитку демократії (2011)
Юрчук Л. - Механізми залучення громадськості до розгляду освітянських проблем (2011)
Ягунов Д. - Державна пенітенціарна служба України: деякі питання концептуального та термінологічного обґрунтування (2011)
Михненко А. - Антикорупційна політика держави як передумова суспільного розвитку (2011)
Пашкова М. - Аналіз передумов розробки та запровадження організаційно-правового регулювання етики державних службовців (2011)
Саханенко С. - Психологічні архетипи державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Давтян С., Рацюк О. (2011)
Скоропад О. - Досвід державної служби Німеччини як передумова ефективного розвитку та функціонування європейського адміністративного простору (2011)
Шпекторенко І. - Фактори формування професійної придатності державних службовців (2011)
Волкова Н. - Підвищення ролі органів місцевого самоврядування при використанні кластерного підходу в управлінні освітою (2011)
Ворона П. - Стратегічні аспекти діяльності місцевого самоврядування (2011)
Некряч А. - Розвинена демократія і дієздатне місцеве самоврядування – важливі складові досконалого громадянського суспільства (2011)
Толкованов В. - Європейська стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні: основні завдання, історія виникнення та досвід впровадження (2011)
Фоміцька Н. - Застосування європейських стандартів щодо визначення адміністративного статусу великих міст, Биченко Л., Висоцька Г. (2011)
Митрополит Русeнски Наум - Делото на академик Марин Дринов в паметта на Българската православна църква (2014)
Микитенко О. О. - Фольклористична діяльність М. Дринова як "енциклопедія слов’янознавства” (2014)
Николова Н. - Стилови разновидности в научните трудове на Марин Дринов (2014)
Станчев М. Г. - Продолжая научную традицию: харьковская школа болгаристики между дриновскими юбилеями (1988 – 2013 гг.), Страшнюк Страшнюк, С. Ю. (2014)
Величкова Цв. - "Дигитален архив Марин Дринов" – резултати и перспективи (2014)
Бутучел Р. - Влашские господари и борьба за Видин: эпизоды балканской политики второй половины ХIV в. (2014)
Леонтьева А. А. - "Потомки Абдуллаха" в болгарском обществе в конце XVII–XVIII вв. (по данным кадийских регистров) (2014)
Свириденко В. О. - Церковно-національний рух доби Болгарського Відродження як "мирна революція" (2014)
Миколенко Д. В. - Еволюція та імплементація політичних поглядів Стефана Стамболова (1870–1879 рр.) (2014)
Наумов С. О. - "Малоросійський проект" ХІХ століття: до постановки питання (2014)
Власенко В. М. - Українське культурне об’єднання в Болгарії (2014)
Хатлас Е. - Българите от Тараклия и Тараклийски район в миналото и днес (2014)
Турков В. В. - Становище Болгарської національної меншини України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за фондами Державного архіву Харківської області) (2014)
Кондратюк Г. М. - Болгары в условиях политики коренизации в Крымской АССР (20–30-е годы XX века) (2014)
Стоянова Е. П. - Първият съветски езиковед-българист Делчо Дринов (2014)
Колесник В. А. - Граматичний портрет болгарських переселенських говорів та етнокультурні кордони (2014)
Джельова А. - Изучаване на български език в Северното Приазовие, Пачева В. Н. (2014)
Готовска-Хенце Т. - П. Й. Шафарик и дебатът на първите слависти за родината на старославянския книжовен език (1819–1833 г.) (2014)
Лиман С. И. - Киевская школа Кирилло-Мефодианы в ХІХ веке (2014)
Муртузалиев С. И. - Грановский и славяно-болгарская проблематика (2014)
Дроснева Е. - Виктор Григорович, българите и българистиката (2014)
Самойленко О. Г. - Внесок Володимира Качановського у розвиток балканістики в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Саган Г. В. - Славістика в радянській Україні та діяльність А. І. Степовича з налагодження наукових зв’язків з ученими Югославії у 20–30-ті роки ХХ ст. (2014)
Самойленко Н. І. - Соціальна історія Болгарії в українській історіографії (1986–2013 рр.) (2014)
Гоков О. А. - "Восточный вопрос" и Персия (конец XVIII – последняя четверть XIX в.) (2014)
Артамонова К. Ю. - Подворье Киккского монастыря в грузинской Джавахетии во второй половине XIX в. (2014)
Гришина Р. П. - Болгария и македонские болгары. 1878–1913 гг. (2014)
Сквозников А. Н. - Македонский вопрос во внешней политике балканских государств в конце XIX – начале ХХ века (2014)
Агансон О. И. - Эволюция подходов Великобритании к Восточному вопросу в конце XIX – начале ХХ в. (на примере политики "косвенной вовлеченности" в Балканском регионе) (2014)
Палангурски М. Г. - Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета (1898–1903 гг.) (2014)
Крючков И. В. - Реакция венгерской общественности на Балканский кризис 1912–1913 гг. (по донесениям Генерального консульства России в Будапеште) (2014)
Гусев Н. С. - Болгарские солдаты во время Балканских войн глазами русских очевидцев (2014)
Гуринова О. Н. - После Бухарестского мира: положение македонских земель в составе Сербии, Греции и Болгарии (1913–1914 гг.) (2014)
Ёлкин А. И. - Вооруженные формирования и политическая ориентация русских военнослужащих в Польше (1920–1922 гг.) (2014)
Татоли Т. В. - Внешнеполитические концепции болгарских политических партий в начале Второй мировой войны (2014)
Стыкалин А. С. - Политика Венгрии в Трансильванском вопросе летом 1940 г. в контексте советской июньской военной акции в отношении Бессарабии (2014)
Косик В. И. - Очерк о "заботливом" НГХ и его детище Хорватской православной церкви (1942–1945 гг.): к вопросу о метаморфозах в истории (2014)
Романюк О. І. - Політичні переходи на постюгославському та пострадянському просторах: порівняльний аналіз чинників розвитку (2014)
Посохов С. И. - Письма М. С. Дринова 1876–1885 гг. из фондов ЦГИАК Украины, Иващенко В. Ю. (2014)
Стоянов И. - Документални свидетелства от руските архиви за дейността на първия директор на Народната библиотека по нейното окомплектоване с необходимия книжен фонд (2014)
Жванко Л. М. - Лист Василя Филоновича 1921 року як джерело з історії української еміграції в Болгарії (2014)
Станчев М. Г. - "Дело 13-ти" (о процессе 1937–1938 гг. над так называемой "Болгарской контрреволюционной националистической организацией в Украине") (2014)
Муртузалиев С. И. - Рецензия на книгу: Смольянинова, Марина. Васил Друмев (Митрополит Климент). София: Издательский центр "Боян Пенев", 2012. 440 с. (2014)
Іріоглу Ю. О. - Рецензія на наукову збірку: Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар. Под общей редакцией доктора иторических наук, професcора В. И. Мильчева. Київ: Издательский Дом "Скиф", 2013. 392 с. (2014)
Власенко В. М. - Драгомановські студії: Рецензія на книгу: Матеріали шостої та сьомої міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / Міністерство закордонних справ України, Посольство України у Болгарії, Фундація "Мати Україна", Українська недільна школа. Софія: Бетапринт – Петрови и Сие, 2013. 200 с. (2014)
Първанов П. - Рецензия за книгата: Велева, М. Как се прави история? Историографски студии. София: Издание на форум "България – Русия", 2013. 543 с. (2014)
Христов Д. - Нова книга по история на българистиката: Рецензия за монографията: Муртузалиев, С. И. Болгария в тени полумесяца. Изучение истории Болгарии и Османской империи в России (XV – первая половина ХІХ в.). Москва: Издательство "Таус" издательской группы "Мамонт", 2013. 408 с. (2014)
Чижов А. П. - Рецензия на монографию: Муртузалиев, С. И. Болгария в тени полумесяца. Изучение истории Болгарии и Османской империи в России (XV – первая половина ХІХ в.). Москва: Издательство "Таус" издательской группы "Мамонт", 2013. 408 с. (2014)
Иванова-Истаткова А. В. - Възраждане на българистиката (Трети международен конгрес, София, 2013 г.) (2014)
Манасиева И. - Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене. Интердисциплинарна международна конференция, София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. (2014)
Узенева Е. С. - Второе Всероссийское совещание славистов (2014)
Моргун О. Г. - Научный симпозиум по османистике в Харькове (2014)
Булаховська Ю. Л. - Ще одна втрата української болгаристики (2014)
Горбань І. П. - Пішла у вічність Наталія Шумада (2014)
Станчев М. Г. - Иссяк степной родник… Памяти Савелия Захаровича Новакова (1935–2013 гг.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бандура Ю. Б. - Сутність професійної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ (2012)
Божко С. А. - Використання інформаційних технологій для управління навчальною роботою кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту ВВНЗ, Піддубний О. Г., Сухорада Г. І. (2012)
Брюханова Н. О. - Визначнення факторів, що впливають на застосування навчальних завдань з "ТЕС і АЕС і установки" при підготовці майбутніх теплоенергетиків, Казак І. О. (2012)
Зельницький А. М. - Вища військова освіта – проблеми гарантування якості (2012)
Каленський А. А. - Основні переваги та недоліки використання тестової перевірки знань (2012)
Кирпенко В. М. - Діагностична модель визначення ступеня готовності військових фахівців до управління процесом фізичної підготовки, Піддубний О. Г., Кондратюк В. І. (2012)
Клочко А. М. - Психолого-педагогічна підтримка як складова процесу виховання у ВНЗ МВС України (2012)
Косінова О. М. - Обґрунтування проблеми формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Лащихіна В. П. - Стратегії формування загальноєвропейського простору вищої освіти: досвід Франції (2012)
Марценківський В. Т. - Підготовка фахівців виховної та соціально-психологічної роботи для Збройних сил України як сучасна наукова та практична проблема, Баранівський В. Ф. (2012)
Молоков О. В. - Основні підходи до вивчення і застосування тактики рукопашного бою (2012)
Петрачков О. В. - Прогнозування ефективності виконання бойових завдань у курсантів з різним рівнем загальної фізичної підготовленості (2012)
Сиротенко С. Б. - Сутність поняття "культура самоорганізації навчальної діяльності” (2012)
Солодков В. Т. - Ціннісні орієнтації освітян як спонукальні фактори євроінтеграції України (2012)
Торічний О. В. - Основні підходи до побудови педагогічної системи формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Торчевський Р. В. - Сучасний стан розвиненості управлінської культури майбутніх магістрів військового управління (2012)
Федик О. Л. - Особливості навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Чернишенко О. Є. - Використання мультимедіа-технологій в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів Внутрішніх військ МВС України (2012)
Шемчук В. А. - Дидактична технологія як методична основа розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2012)
Айвазян Л. Ю. - Феномен самотності та його визначення в сучасній психології (2012)
Александров Ю. В. - Залежність ефективності управлінської діяльності керівників у системі ОВС від особливостей їх особистості (2012)
Бабаджанова А. Н. - Психолого-педагогічна модель розвитку почуття гумору у старшокласників (2012)
Бабелюк О. В. - Психологічні умови, що детермінують особливості професійного самовизначення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового і сержантського складу (2012)
Бовть О. Б. - Про дослідження віктимної поведінки молоді у морально-правовому вимірі (2012)
Болтівець С. І. - Апаратурне вимірювання стресостійкості особистості до діяльності в особливих умовах, Осьодло В. І. (2012)
Боснюк В. Ф. - Інтелект як предиктор професійної успішності (2012)
Волинець П. П. - Психологічні умови прихованого психологічного впливу офіцерами оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної служби під час виконання ними завдань з охорони державного кордону (2012)
Гординя Н. Д. - Аналіз проблеми когнітивних стилів у наукових дослідженнях (2012)
Даниленко Н. В. - Особливості переживання перинатальних втрат (2012)
Кірєєва Л. Р. - Основні напрямки та психолого-педагогічні умови психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння молодих вчителів сільської школи (2012)
Ковальчук О. П. - Професійна мотивація в структурі військово−професійної діяльності (2012)
Колесніченко О. С. - Особливості професійно-психологічного відбору персоналу до МНС України (2012)
Литвиненко Д. М. - Особливості використання его-захисних механізмів працівниками ОВС у спільній професійній діяльності (2012)
Ложкін Г. В. - Аналітико-інтуїтивні моделі психологічної сумісності та операторської злагодженості в соціотехнічних системах, Петренко О. В. (2012)
Макаренко П. В. - Особливості соціально-психологічних деструкцій у спільній професійній діяльності працівників ОВС (2012)
Мащенко О. П. - Психологічні особливості формування стратегій володіння іноземною мовою майбутніми філологами (2012)
Мілорадова Н. Е. - Сім’ї "групи ризику" - об’єкт профілактики насильства в сім’ях та жорстокого поводження з дітьми (2012)
Мосов С. П. - Вимоги до системи морально-психологічного забезпечення у Збройних силах України (2012)
Олексієнко С. Б. - Психологічний аналіз стресогенних чинників миротворчої діяльності (2012)
Онисько О. О. - Віктимізація як відповідь на психічну травму (2012)
Оніщенко Н. В. - Роль та місце екстремальних психологів при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (2012)
Осьодло В. І. - Вплив особистісних характеристик викладача на психологічний клімат заняття, Мацько О. Й. (2012)
Побідаш А. Ю. - Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у моряків - жертв піратського полону (2012)
Поляков І. О. - Особливості проведення психологічних досліджень у гірських пошуково-рятувальних загонах МНС України (2012)
Ржевський Г. М. - Сутність та зміст психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців в сучасних умовах (2012)
Старик В. А. - Правові засади професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України як передумови формування їх професійної деформації (2012)
Стасюк В. В. - Сутність і зміст психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) в сучасних умовах (2012)
Титаренко А. В. - Характер динамічних змін в структурі ціннісних орієнтацій фахівців-рятувальників (2012)
Тітаренко Д. С. - Особливості ставлення дітей молодшого шкільного віку до фахівців рятувальної служби МНС України (2012)
Філоненко В. М. - Особливості вираженості акцентуацій характеру злочинців-рецидивістів (2012)
Ціцей Р. М. - Психологічний контакт як провідний компонент в процесі побудови відносин "психолог-клієнт" (2012)
Черняк А. І. - Роль професійно значущих психологічних якостей співробітників спецпідрозділів у психологічній підготовленості до успішної діяльності в екстремальних ситуаціях (2012)
Шевченко Л. О. - Особливості я-концепції особистості жінок-злочинниць (2012)
Логінова Н. М. - Здійснення правового виховання курсантів-прикордонників з урахуванням рівня сформованості їх правосвідомості, Кашперук С. Г. (2012)
Невмержицький В. М. - Військово-технічні та геонаукові дослідження оборонного відомства ФРН (2012)
Яцино О. В. - Аналіз наукових праць з питань формування та проведення державної кадрової політики, державної військової кадрової політики, кадрової політики у Збройних силах України, Кінь О. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Вихдні дані (2012)
Абдуллаев В. А. - Показатели эффективности рациональной фармако-терапии при сочетании ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких, Бахшалиев А. Б., Юсифов Р. Н. (2015)
Абилова Ф. А. - Эндоназальная терапия в до- и послеоперационном периоде у больных с диагнозом аденоидит (2015)
Васильчук Н. Г. - Особливості розподілу рецепторів до лектинів арахісу та ікри окуня в капсулі медіастенального лімфатичного вузла, Кущ О. Г. (2015)
Волошин А. Н. - Трофические изменения на стопе в зависимости от поражения артерий нижних конечностей (2015)
Габибова К. Г. - Состояние использования средств контрацепции женщинами репродуктивного возраста (2015)
Гаврилюк А. О. - Лабораторно-біохімічні показники у хворих на вірусний гепатит С, В та С+В через п’ять років противірусної терапії (2015)
Данюк І. О. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка при вторинній артеріальній гіпертензії на фоні подагри та оптимізація лікувальної тактики (2015)
Иманов Э. А. - Применение препарата Лоробен при лечении воспалительных заболеваний пародонта у детей (2015)
Ксьонз І. В. - Інтубація кишечнику в комплексі хірургічного лікування росповсюдженного перитоніту у дітей, Гриценко Є. М., Максименко О. С. (2015)
Кучеренко В. П. - Якісна та кількісна оцінка ступеня гідролітичної деструкції та трансформації простих олігоефірів, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І. (2015)
Лавренко Д. О. - Оптимізація вибору метода пластики вентральних гриж у хворих з ожирінням (2015)
Мехтиева З. Ф. - Световое и электронно - микроскопическое исследование структур, участвующих в формировании плацентарного барьера при преэклампсии, Гасымов Э. К., Рзакулиева Л. М., Рзаев Ф. Г. (2015)
Муравльова О. В. - Терапія цукрового діабету 2 – го типу: ефективність, яка доведена часом (2015)
Османлы З. М. - Прогностическая значимость отклонений в концентрации маркёрных сывороточных белков в крови беременных с фетоплацентарной недостаточностью (2015)
Панахов Н. А. - Особенности зубных рядов и окклюзии у лиц с расщелинами губы и неба, Гасанли Э. Я., Гасанли Н. С. (2015)
Парунян Л. М. - Сравнение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, ультразвукового исследования и фекальной эластазы 1 в диагностике хронического панкреатита (2015)
Саричев Я. В. - Особливості застосування α1-адреноблокаторів у пацієнтів із передчасною еякуляцією (2015)
Семенюк Л. М. - Роль функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту в формуванні патологічних біотопів організму пацієнток з невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Тарановська О. О. (2015)
Сулаева О. Н. - Роль острого воспалительного ответа в развитии язвенных кровотечений, Делий В. Ю. (2015)
Фуштей І. М. - Особливості ремоделювання судин та маркери імуно-запальної відповіді у хворих на ГХ II стадії, Мочоний В. О. (2015)
Khudiakova M. B. - Malondialdehyde levels and activity of superoxide dismutase in the oral fluid of patients with chronic generalized periodontitis (2015)
Чайка Г. В. - Моделювання можливості виникнення пубертатних маткових кровотеч у дівчат в залежності від особливостей сонографічних параметрів матки і яєчників, Кучеренко О. М., Прокопенко С. В. (2015)
Черних М. О. - Cтруктурно-функціональні зміни лівого шлуночка у пацієнтів з Q-інфарктом міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2015)
Шешукова О. В. - Аналіз якості лікування тимчасових зубів у дітей Полтавської області у 2005-2014 р.р. (2015)
Якушева Ю. І. - Взаємозв’язки реокардіографічних параметрів центральної гемодинаміки з конституціональними показниками у волейболісток різного амплуа, Сарафинюк Л. А., Кириченко Ю. В. (2015)
Брич О. І. - Удосконалення методів довготривалого зберігання мікроорганізмів роду Clostridium, Синетар Е. О., Черненко В. Ю. (2015)
Васильєва І. М. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 на оксидативні процеси й нейромедіаторний обмін в умовах тривалої токсифікації щурів, Резуненко Ю. К., Комаревцева І. О., Жерновая М. Є., Максимова І. Г. (2015)
Гордієнко Л. П. - Морфологічні зміни в слинних залозах щурів за умов дієт-індукованого ожиріння, Єрошенко Г. А., Непорада К. С. (2015)
Демидчук А. С. - Морфологічні зміни периферійного нерва щурів після пошкодження та фармакологічної корекції на ранніх етапах дослідження (2015)
Евтушенко В. М. - Роль соединительнотканной стромы в формировании компонентов предстательной железы человека в постнатальном онтогенезе (2015)
Корсак А. В. - Структурні зміни епіневрію сідничого нерва щура за умов впливу високочастотної електрозварювальної технології (2015)
Небесна З. М. - Особливості структурної та морфометричної реорганізації судин легень при експериментальній термічній травмі, Волков К. С., Литвинюк С. О. (2015)
Ocheretna N. P. - Micro morphometric changes in rats’ spleen in the first 7 days after skin burns and under application hyperosmolar colloid solutions (2015)
Рикало Н. А. - Інсуліноподібний фактор росту-1 у патогенезі хронічного алкогольного ушкодження печінки щурів різних вікових груп, Яровенко Л. О. (2015)
Рябушко О. Б. - Морфологічні особливості будови стінки жовчного міхура тварин зі смішаним типом харчування (2015)
Шамало С. М. - Стан периферійного нерва щурів за умов мікромеркуріалізму на ранніх стадіях після травми (2015)
Біляєва О. М. - Сучасна академічна лекція (2015)
Хоменко П. В. - Оцінка ефективності застосування навчальної комп’ютерної програми "Методи діагностики функціонального стану організму людини" (2015)
Беляєв Е. В. - Особливості діагностики, лікування і реабілітації вторинних деформацій зубощелепової системи (2015)
Гусейнова Г. Т. - Клиническая эффективность различных методов герниопластики паховых грыж, Джамалов Ф. Г., Рахундов И. Т., Гусейнов Ш. Г. (2015)
Ибадова Ш. Т. - Особенности ультразвукового исследования в диагностике причин хронических тазовых болей у женщин (2015)
Сулаева О. Н. - Структурная организация и физиологические эффекты блуждающего нерва в ЖКТ (2015)
Сулаева О. Н. - Участие блуждающего нерва в компенсаторно- приспособительных реакциях в гастродуоденальной зоне (2015)
Манцевич Ю. М. - Концептуальний прогноз розвитку житлового будівництва в Україні на фоні загальної кризи містобудування (2015)
Барський Ю. М. - Економіко-статистичний аналіз природокористування регіонів України (2015)
Білоцерківець В. В. - Авангардна економіка у призмі холістичного автопоезісу (2015)
Божкова В. В. - Господарський механізм венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств, Дериколенко О. М. (2015)
Мельник Л. Ю. - Роль і місце надвеликих агроструктур у сільському господарстві США, Ільченко О. Е. (2015)
Васильев А. Б. - Запасы и пределы инвестиционной безубыточности и приемлемости проекта по значениям показателей эффективности, Васильева Н. С. (2015)
Барна М. Ю. - Моделювання ієрархії оцінки пріоритетності чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі України (2015)
Паславська В. В. - Міжнародна співпраця у сфері екологізації туристичних послуг, Квасній Л. Г. (2015)
Хандій О. О. - Дослідження особливостей ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів (2015)
Наконечна О. С. - Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства (2015)
Тимошенко О. В. - Досвід європейських країн щодо формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2015)
Скриньковський Р. М. - Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор (2015)
Стрельник С. О. - ТНК як інституційна форма транснаціоналізації національних економік (2015)
Гуща І. О. - Механізм формування конкурентоспроможності регіону (2015)
Дем'янчук І. А. - Фіскальні інструменти регулювання доходів і витрат сектору домогосподарств (2015)
Мокринська З. В. - Досвід створення австралійських облікових стандартів на основі МСФЗ (2015)
Остапенко А. Ю. - Складові стратегічного планування розвитку аграрного сектора національної економіки (2015)
Могилевская О. Ю. - Внутренний маркетинг — эффективная составляющая маркетинговой системы управления промышленным предприятием в стратегии инновационного развития (2015)
Штефан Л. Б. - Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес-тестування банків (2015)
Марченко Н. А. - Розвиток фінансового ринку як фактор стабільності економіки України, Юрченко М. Є. (2015)
Вініченко О. М. - Методика оцінки соціально-економічного розвитку підприємства як елементу системи управління (2015)
Коваленко О. В. - Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки (2015)
Дрозд А. О. - Застосування сімейства потокових моделей банку у банківській діяльності, Сокульський О. Є. (2015)
Залуцький В. П. - Основні засади побудови трансферних систем та їх роль в управлінні промисловими підприємствами, Косовська В. В. (2015)
Пікус Р. В. - Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції, Бражко К. О. (2015)
Зоря О. П. - Організація обліку операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, Лагода О. А. (2015)
Богер О. В. - Компаративний аналіз податкового законодавства України та ЄС у контексті стимулювання інновацій (2015)
Грушко О. В. - Еволюція теорії політичної ренти (2015)
Задерецька Р. І. - Визначення особливостей залучення коштів на машинобудівні підприємства (2015)
Бродюк І. В. - Стратегічний аналіз інвестиційного розвитку підприємства (2015)
Лейфура М. В. - Тіньова економіка в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку (2015)
Тихенко В. С. - Побудова науково-обгрунтованої класифікації механізмів управління природоохоронними проектами (2015)
Білоконна Н. І. - Педагогічна взаємодія як основа формування емоційної культури особистості майбутнього вчителя в умовах компетентнісної освіти, Лисевич О. В. (2016)
Василиків І. Б. - Засоби інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя маркетингу (2016)
Воронцова О. А. - Формування професійної компетентнiсті майбутнього вчителя мистецьких дисциплін: теоретичний аспект (2016)
Гращенкова Ж. В. - Зміст професійно-педагогічних знань та умінь тренера з плавання (2016)
Гусенко А. А. - Роль навчальної дисципліни "правознавство" у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери у процесі професійної підготовки (2016)
Зарицька А. А. - Емоційність як основа професійної компетентності майбутнього співака-вокаліста, Зарицький А. О. (2016)
Іозіс І. В. - Основні підходи до визначення професійної культури (2016)
Каплинский В. В. - Характеристика потенциала педагогических ситуаций в контексте формирования коммуникативных компетенций будущего педагога (2016)
Колток Л. Б. - Інтенсифікація професійного навчання педагогічним дискурсом як детермінанта розвитку вищої школи (2016)
Кравець Р. А. - Концептуальні засади полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Кравченко-Дзондза О. Е. - Комунікативна складова педагогічного дискурсу в контексті підготовки вчителя початкової школи (2016)
Манжос Е. О. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції, Гаврилюк Н. М. (2016)
Мельник О. В. - Педагогічні умови професійної підготовки викладачів економіки професійно-технічних закладів освіти в університетах Німеччини (2016)
Мирковіч І. Л. - Інтегроване навчання професійної й іншомовної мовленнєвої діяльності студентів художньо-графічних спеціальностей (2016)
Новик І. М. - Змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи як чинник підвищення якості освіти (2016)
Новіцька О. І. - Реалізація інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної (2016)
Олійник О. В. - Структура і критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Паласевич І. Л. - Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до комунікативно-мовленнєвої діяльності (2016)
Подліняєва О. О. - Медіа: інструменти та технології для освіти (2016)
Ржевська Н. В. - Критерії та показники сформованості правової компетентності майбутніх бакалаврів із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (2016)
Савчук О. П. - Міжпредметні зв’язки як складова професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Тинкалюк О. В. - Порівняльний аналіз тлумачення сутності понять "готовність" та "установка" у психолого-педагогічних довідкових джерелах та наукових працях (2016)
Хатунцева С. М. - Проблема самовдосконалення вчителя у філософській науковій думці (2016)
Шевців З. М. - Концепція соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Абдуллаева Ш. Ю. - Позитивная установка в структуре личности (2016)
Гончаренко О. В. - Проблема дозвілля в контексті гендерного знання (2016)
Гордієнко Н. В. - Сучасна сім’я трудових мігрантів як об’єкт соціально-педагогічної роботи в Україні (2016)
Єрьоміна Л. Є. - Родоцентризм у тренінговій роботі з підготовки вихованців інтернатів до сімейного життя: впровадження соціально-педагогічної умови (2016)
Кахіані Ю. В. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу (2016)
Лисенко Ю. О. - Соціально-виховний вплив мистецтва на розвиток людини і суспільства: історико-педагогічний аспект (2016)
Спіріна Т. П. - Супервізія як складова соціальної роботи, Піцура Т. Ю. (2016)
Тельна О. А. - Імітаційне моделювання як засіб формування життєвої компетентності незрячих учнів (2016)
Чиж С. Г. - Соціалізація дітей з особливими потребами: ресурси інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Гнєдкова О. О. - Модель організації контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання (2016)
Козіброда С. В. - Програмні засоби розробки онтологій у процесі підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Котловий С. А. - Соціальні технології формування відповідальної поведінки учнів ПТНЗ (2016)
Нуржинська А. В. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю в умовах інформатизації освіти (2016)
Петренко С. В. - Інноваційні технології у викладанні навчальних курсів з ІКТ з елементами дистанційного навчання (2016)
Приходько А. В. - Досвід інкорпорування гендерної методології у зміст навчальної фахової підготовки (2016)
Рудницька Н. Ю. - Використання логіко-математичних технологій моделювання в математичній освіті дітей дошкільного віку та молодших школярів, Тарнавська Н. П. (2016)
Тітаренко I. I. - Упровадження конфліктологічного тренінгу як способу формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків із громадськістю (2016)
Чекан О. І. - Проблема взаємозв’язку між комп’ютерними іграми та дитячою агресивністю (2016)
Баліка Л. М. - Специфіка функціонування шкільних бібліотек в Україні (1962–1991рр.) (2016)
Волотівська І. І. - Педпрактика студентів як невід’ємна складова частина фахової підготовки вчителя іноземної мови (50-і – 80-і роки ХХ століття) (2016)
Гайдай І. О. - Проблема формування історіографії та джерельної бази дослідження підготовки вчителя-філолога подвійного профілю (2016)
Галів М. Д. - Релігійно-національні візії в історико-педагогічному наративі Cтепана Голубєва (2016)
Запотічна М. І. - Організація навчання корінних народів Канади в період раннього дитинства (2016)
Зузяк Т. П. - Зміст курсу "педагогіка" в жіночих духовних училищах Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) (2016)
Кравченко І. М. - Внесок І.І Кобиляцького в становлення і розвиток педагогіки вищої школи (2016)
Лайчук А. М. - Історичний аспект особливостей техніки спринтерського бігу на 200 метрів на різних етапах її пробігання (2016)
Lichman L. Yu. - Educational materials package for building foreign linguistic competence in the higher educational institutions of Ukraine (2016)
Муляр Н. М. - Морально-етичне виховання дитини у просторі "родина-школа" (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Розлуцька Г. М. - Виховні орієнтири перших україномовних церковних періодичних видань закарпаття (2016)
Торбунова Н. В. - Етапи життєвого шляху та освітньої діяльності Адольфа Райхвайна (2016)
Турянська М. М. - Шляхи підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до організації та проведення спортивно- масової роботи з учнями загальноосвітніх шкіл України у період кінця ХХ– початку ХХІ століття (2016)
Федорович А. В. - Форми підготовки дошкільних працівників у радянській Україні (30–40-ві рр. ХХ ст.) (2016)
Шаргун Т. О. - Роль провідних вищих технічних навчальних закладів у становленні транспортної науки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Шийка Ю. І. - Роль білінгвізму в організації навчання в дошкільних навчальних закладах та школах провінції Альберта (Канада), Олексів Г. Д., Морська Н. О. (2016)
Янісів Ю. О. - Модернізація змісту вищої педагогічної освіти польщі на початку ХХІ століття (2016)
Ярова О. Б. - Концепт "курикулум" у термінологічному полі європейської початкової освіти (2016)
Асадчих О. В. - Принципи та методи навчання японського академічного мовлення студентів-філологів у магістратурі (2016)
Гасанова Л. К. - Этапы подготовки учителя математики по куррикулуму (2016)
Голотюк О. В. - Стилістичний аналіз художнього тексту як одна з ефективних форм роботи на уроках французької мови у ВНЗ (2016)
Горобченко Н. В. - Організація позакласної роботи як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою (2016)
Жигайло О. О. - Використання інноваційних технологій у позакласній роботі з математики вчителями початкових класів (2016)
Залізняк А. М. - Моделювання як педагогічна технологія розвитку мовлення дошкільників (2016)
Золотарева И. Н. - Об одном из подходов к формированию профессиональной и речевой компетентностей иностранных студентов на занятиях по языковой подготовке, Пономарев А. С. (2016)
Ковшар О. В. - Наступність і перспективність навчання у системі безперервної освіти (2016)
Кондратенко Т. В. - Актуальні аспекти взаємодії в навчанні технологій та економіки на шляху здобуття старшокласниками політехнічної освіти (2016)
Литвинова М. Б. - Работа с клиповым мышлением студентов в образовательном пространстве Украины, Штанько А. Д., Тендитный Ю. Г. (2016)
Лихвар В. Д. - Критерії естетичних ознак як складова частина художнього бачення світу (2016)
Хіценко Л. І. - Критерії, показники та рівні сформованості соціокультурної компетентності (2016)
Шеремета Л. П. - Внесок О.М. Біляєва у створення лінгвометодичних концепцій шкільної мовної освіти в Україні, державних проектів, стандартів (2016)
Афанасьєва О. С. - Методи, прийоми й засоби формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів зарубіжної літератури (2016)
Бурмакіна Н. С. - Модель формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей (2016)
Гуманкова О. С - Реалізація диференційованого навчання у процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів (2016)
Кіш Н. В. - Професійно-етична та соціокультурна спрямованість навчання як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Петренко Н. В. - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання: його особливість (2016)
Бабкіна М. І. - Урахування психологічних особливостей розвитку особистості підлітка в процесі громадянського виховання (2016)
Кайдалова Г. П. - Теоретико-методологічні основи становлення толерантних та інклюзивних зв’язків (2016)
Коваль М. С. - Самореалізація обдарованих студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2016)
Колишкін О. В. - Соціалізація осіб із вадами слуху засобами фізичного виховання (2016)
Курєнкова А. В. - Аналіз проблеми соціальної компетентності в теорії освіти, Бондаренко Ю. А. (2016)
Мороз Д. В. - Актуальні проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Семенов О. С. - Дидактичні засади змісту діяльності позашкільних об’єднань з формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника (2016)
Топчій О. В. - Юридико-педагогічна акмеологія як новітня підгалузь науки (2016)
Хайдарі Н. І. - Коледж ітон (eton college) як одна з найвідоміших елітних приватних шкіл-пансіонів Великої Британії (2016)
Харченко Р. М. - Особливості фізичного виховання студентів вищих аграрних навчальних закладів у процесі спортивно-масової роботи (2016)
Червоний П. Д. - Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України, Гіренко С. П. (2016)
Білянська (Скиба) М. М. - Формування готовності майбутніх учителів біології до організації екологічної діяльності в школі: методичний аспект (2016)
Вoрoнa I. I. - Вивчeння лaтинськoї мeдичнoї тeрмiнoлoгiї крiзь призму мiфiв (2016)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність як складова формування професіоналізму фахівців водного транспорту в умовах неперервної освіти (2016)
Желан А. В. - Етапи розвитку музичної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Кузнецова І. Ю. - Психолого-педагогічні особливості готовності тренера з таеквон-до до професійної діяльності (2016)
Лесіна Т. М. - Підготовленість майбутнього вихователя до розвитку соціальних навичок у дошкільників як педагогічна проблема (2016)
Мартинець Л. А. - Теоретичні основи професійного розвитку педагога (психологічний аспект) (2016)
Мосейчук Ю. Ю. - Обґрунтування необхідності цілеспрямованої діяльності по формуванню культури здоров’я майбутніх учителів (2016)
Онищенко Н. П. - Урахування тенденцій децентралізації та дерегуляції сучасної вищої освіти в процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи, Лиховид О. Р. (2016)
Приходько А. М. - Формування комунікативної компетентності іноземних студентів засобами мобільних технологій (2016)
Семків А. В. - До питання дослідницько-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя-словесника (2016)
Стасенко О. А. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки (2016)
Стрюк К. М. - Зміст професійної компетентності майбутніх фахівців із комп’ютерної інженерії (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: рефлексивний компонент (2016)
Шевців З. М. - Діагностика сформованості соціально-педагогічної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Novak O. M. - Formation of readiness of primary school teachers to use authorial technologies in professional activity (2016)
Почкун Ю. О. - Прикладний аналіз поведінки як засіб корекції психофізичного розвитку дітей з аутизмом, Колишкін О. В. (2016)
Рибінська Ю. А. - Креативність на заняттях з іноземної мови як чинник розвитку вроджених здібностей студентів (2016)
Бісюк Ю. А. - Специфічний імунітет до ендотоксину у хворих з загостреннями бронхіальної астми (2015)
Бублий Т. Д. - Стоматологическая заболеваемость и комплаентность студентов-иностранцев, Дубовая Л. И. (2015)
Гасанов Ю. М. - Порівняльний аналіз застосування різних видів перитонізації при консервативній міомектомії та їх вплив на репродуктивну функцію жінки (2015)
Гоженко А. І. - Індивідуальна реактивність як фактор ризику збереження проагрегантного статусу тромбоцитів при лікуванні пацієнтів з хронічною ішемією мозку, Севіндж Алі-Кизи Мамедалієва, Барінов Е. Ф., Баликіна А. О. (2015)
Ємченко Я. А. - Ефективність включення метформіну гідрохлорид до комплексної терапії хворих на псоріатичну хворобу та метаболічний синдром, Іщейкін К. Є. (2015)
Іленко Н. В. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту ротової рідини пацієнтів зі статусом ВІЛ, Петрушанко Т. О., Іленко Н. М. (2015)
Козаренко Т. М. - Можливості комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці сіалоаденітів у дорослих, Логаніхіна К. Ю., Синюта С. Б., Гурандо В. Р. (2015)
Лепский В. В. - Первичная одонтогенная киста нижней челюсти (2015)
Лепский В. В. - Ошибки в диагностике и лечении хронического остеомиелита альвеолярного отростка (2015)
Лепский В. В. - Киста носогубной складки (2015)
Лепський В. В. - Особливості вибору зубних паст підлітками (2015)
Макаров О. Г. - Особливості гемоциркуляції у фетоплацентарному комплексі у вагітних з прееклампсією (2015)
Макарчук І. М. - Особливості товщини шкірно-жирових складок у хворих на вугрову хворобу юнаків та дівчат Поділля з урахуванням і без урахування соматотипу (2015)
Марченко А. В. - Комп’ютерно-томографічні мезіодистальні розміри зубів у юнаків з фізіологічним прикусом в залежності від форми голови (2015)
Панас М. А. - Ефективність антибактеріальних препаратів в поєднанні із низькоінтенсивним лазерним випромінюванням на клінічні штами Staphylococcus aureus, виділених при захворюваннях ротової порожнини, Кирик Х. А., Вільхова І. В., Панас М. І. (2015)
Подлубный В. Л. - Особенности биологических, психосоциальных и производственных факторов в психогенезе патологических реакций и состояний среди лиц организованной промышленной популяции (2015)
Русин В. І. - Результати в хірургічного лікування дрібних карцином щитоподібної залози, Кебкало А. Б. (2015)
Семенова А. К. - Характеристика клітинного складу мазків зі спинки язика людини при наявності пластинкових знімних протезів, Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В., Цуканов Д. В. (2015)
Скубицька Л. Д. - Кислотоутворююча функція шлунку при хронічному гастриті та при хронічному гастриті з супутнім ураженням підшлункової залози, Севериновська О. В. (2015)
Тертишний С. І. - Експресія CD4+, CD8+T -лімфоцитів в доброякісних менінгиомах (2015)
Хайменова Г. С. - Модерніація терапії хворих з захворюваннями шлунково-кишкового тракту шляхом використання магнієво-мінерального комплексу, Янчук О. А. (2015)
Чаплик-Чижо І. О. - Особливості тотальних, поздовжніх розмірів тіла і ширини дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок у здорових та хворих на піодермії чоловіків та жінок (2015)
Черкасова Л. А. - Взаємозв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з показниками розмірів і будови тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу (2015)
Шевченко Ю. С. - Взаємозв’язок показників серцево-судинної та дихальної систем із антропометричними показниками осіб з нормальною та підвищеною масою тіла (2015)
Шевчук Ю. Г. - Особливості ширини борозен півкуль головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів (2015)
Алексійчук В. Д. - Особливості впливу наночасток сульфіду та нітрату свинцю на організм експериментальних тварин у різні періоди дослідження та методи корекції їх негативної дії, Сокуренко Л. М., Омельчук С. Т. (2015)
Березнякова А. І. - Показники системи глутатіону у щурів з алергічним дерматитом, Жемела О. Д., Черемісіна В. Ф. (2015)
Волков Р. К. - Морфологічний стан післяопікових рубців шкіри за умов застосування силіконових пластин, Білаш С. М. (2015)
Гнатюк В. В. - Дослідження рівнів мелатоніну в сироватці крові у щурів-самців різного віку на тлі десинхронозу (2015)
Гончар О. О. - Дослідження дії декаметоксину та його лікарських форм на адгезію бактерій, Назарчук А. А., Палий Д. В., Коваленко И. В., Яцула О. В., Буркот В. М. (2015)
Горбачова С. В. - Показники тіол-дисульфідної системи і нітрозативного стресу в нейронах в умовах моделювання глутаматної ексайтотоксичності in vitro і на тлі застосування інігібіторів NOs різної селективності, Беленічев І. Ф. (2015)
Демин Ю. А. - Патоморфологические изменения сетчатки крыс при стрептозотоциновом диабете 2 типа после введения криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток плаценты, Демина М. Ю. (2015)
Дудок О. В. - Гісто- та цитоархітектоніка селезінки при застосуванні антигістамінних препаратів, Луцик О. Д. (2015)
Жуков В. И. - Влияние эпоксидсодержащих полиоксипропиленполиолов на генетический аппарат в условиях длительной токсификации в малых дозах, Щербань Н. Г., Николаева О. В., Кучерявченко М. А. (2015)
Nebesna Z. M. - Submicroscopic reorganization of respiratory pulmonary alveoli after experimental thermal injury along with combined application of exogenous surfactant agent and freeze-dried xenograft substrate (2015)
Нефьодов О. О. - Зміни рухово-дослідницької поведінки тварин під впливом антидепресантів за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу (2015)
Погребняк Г. В. - Стан альвеолярної кістки і ясеневої тканини у самиць щурів за умов несбалансованих раціонів годування (2015)
Polovyk О. Yu. - Specific features of blood supply and intraorganic microcirculatory stream of human submandibular vegetative gland (2015)
Шепітько В. І. - Реакція гемомікроциркуляторного русла кіркової та мозкової речовини наднирників при гострому асептичному перитоніті, Скотаренко Т. А. (2015)
Баринов Е. Ф. - Використання дистанційних навчальних технологій для управління самостійною роботою студентів при вивченні гістології, Ніколенко О. Г., Терещук Б. П., Крахоткіна О. Д., Черкасова Н. О. (2015)
Вакалюк І. П. - Роль терапевтичних шкіл у формуванні клінічного мислення студентів за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб), Середюк Н. М., Середюк В. Н., Деніна Р. В., Мергель Т. В. (2015)
Каюкова В. Д. - Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології (2015)
Шепітько В. І. - Ставлення до здоров’я, як один із найбільш вагомих психологічних факторів становлення особистості, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Климач Т. М., Решта В. М. (2015)
Шкурупій О. А. - Торакальна хірургія, сучасність та перспективи розвитку (2015)
Професор Шепітько Володимир Іванович (2015)
Титул, содержание (2011)
Галкин П. В. - Исследование влияния лесных массивов на дальность связи в сетях ZigBee, Головкина Л. В., Борисенко А. С. (2011)
Андрушко Ю. В. - Анализ производительности узла сети в условиях нестационарного трафика (2011)
Куликова А. А. - Подход к классификации пользователей в социальных сетях (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка ефективності організаційного процесу проектно-орієнтованої компанії "вартість-якість-прибуток”, Грицай А. В., Колесіна Н. В. (2011)
Білан М. О. - Модель побудови автоматизованої системи управління бізнес-процесами на підприємствах готельного господарства (2011)
Чимшир В. И. - Проектное управление сложными социотехническими системами на основе рефлексии (2011)
Бельчева А. В. - Нечеткие множества и расчет показателя точности цифровых карт, Манакова Н. О. (2011)
Сошко А. И. - Инновационная модель организации образования, Сошко Н. Н. (2011)
Гридина Е. А. - Анализ алгоритмов автоматического реферирования текста (2011)
Савельева О. С. - Морфологические модели отказоустойчивости сложных технических систем, Плачинда О. Е., Пурич Д. А. (2011)
Пустовойтов П. Е. - Компьютерная сеть с неоднородным входным потоком заявок с относительными приоритетами (2011)
Хімічева Г. І. - Управління системою менеджменту ВНЗ на основі інформаційно-технологічного підходу, Демиденко О. О., Зенкін А. С. (2011)
Кротов К. В. - Иерархическая теоретико-игровая модель составления комплексных расписаний в многостадийной системе, Фещун Н. Ю. (2011)
Киселева О. Г. - Метод оценки дизадаптационных состояний организма человека, Настенко Е. А., Герасимчук М. В. (2011)
Конохова Ю. В. - Анализ информационных и финансовых потоков, обеспечивающих функционирование страховой компании (2011)
Павлова Н. В. - Синтез звуковых сигналов в компьютерной системе аудиовизуальной терапии (2011)
Титул, содержание (2011)
Филиппенко И. В. - Модели SOC инфраструктуры радиочастотной идентификации с кодовым разделением каналов, Хаханов В. И. (2011)
Сідлецький В. М. - Система прогнозування показників роботи дифузійної станції цукрового заводу, Ельперін І. В. (2011)
Нефьодов Л. І. - Структурна модель процесу внутрішнього аудиту системи управління якістю ДК "Укртрансгаз”, Шевченко А. О., Дєдова М. Ю. (2011)
Лобок О. П. - Оптимальне управління лінійними стохастичними системами з адититвними та мультиплікативними збуреннями, Іващенко М. В. (2011)
Хімічева Г. І. - Застосування експертних методів прийняття рішень при управлінні проектними організаціями, Фарфанюк Ю. В., Колесіна Н. В. (2011)
Новоселов С. П. - Моделирование принципов многоагентного управления автоматизированным участком сборки РЭА, Лобанова И. Ю. (2011)
Лаврухін О. В. - Визначення економічних параметрів цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів (2011)
Микийчук М. М. - Перспективи розвитку метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення (2011)
Ясенова І. С. - Задача планування навчання, Авраменко О. А. (2011)
Шишкевич К. І. - Оцінка впливу факторів на якість складання у важкому машинобудуванні (2011)
Кичак В. М. - Залежність характеристик СМО від параметрів вхідного потоку заявок, Мотигін В. В., Герасимлюк В. В., Ложковський А. Г., Вербанов О. В. (2011)
Москаленко В. В. - Технология распределения денежных ресурсов между инвестиционными направлениями, Эль-Хут Т. Р., Воловщиков В. Ю. (2011)
Заяць В. В. - Визначення оптимальних параметрів основних характеристик подрібнення полімерів у роторних дискових подрібнювачах, Михайловський Ю. Б. (2011)
Колбасин В. А. - Параллельная обработка потока данных искусственными нейронными сетями на платформе CUDA (2011)
Москаленко В. В. - Процедура побудови схем фінансування інвестиційного проекту, Сабадирь І. М., Кондращенко В. В. (2011)
Горяинов А. Н. - Использование методов технической и экономической диагностики в рамках транспортной диагностики (2011)
Сухонос М. К. - Методологічні аспекти профілювання місії програм розвитку комунальних підприємств, Старостіна А. Ю. (2011)
Бибка О. І. - Позиціонування абонентів в GSM мережі, Дереєв О. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Форнальчик Є. Ю. - Вплив технічного стану транспортних засобів на динаміку проїзду перехресть, Гілевич В. В. (2011)
Каменева І. П. - Математичні моделі для визначення раціонального розміщення мережі ПСЗ атмосфери міста, Яцишин А. В., Артемчук В. О., Попов О. О. (2011)
Косенко В. Н. - Применение математического моделирования для оптимизации состава флюсующих добавок свинцовой плавки (2011)
Пащенко Э. А. - Условия достижения точности при обработке отверстий с направлением режущего инструмента, Плахотникова И. Н. (2011)
Блинцов В. С. - Особенности управления электроэнергетической системой с последовательно включенными синхронными генераторами, Нгуен Тхань Хай (2011)
Короткая Л. И. - Использование нейронных сетей при численном решении некоторых систем дифференциальных уравнений (2011)
Ивченко Н. Б. - Математическая модель определения глав комитетов общественной организации, Едамов А. Ю., Романовская А. Б. (2011)
Iakovenko T. - Recognition of mathematical notation (2011)
Івченко Н. Б. - Математична модель просування фірми на основі використання веб-сайту, Лимар Л. В. (2011)
Пономарева А. В. - Автоматизация анализа потребительской способности клиента банка, Крапивницкая В. Е. (2011)
Слесаренко А. П. - S-функции в обратных задачах аналитической геометрии и моделировании тепловых процессов (2011)
Иваненко В. А. - Информационные аспекты при разработке сенсорных сетей (Часть 1), Зеленин А. Н. (2011)
Хоменко В. А. - Повторно используемое решение для программного обеспечения пульта инструктора авиационного тренажера (2011)
Лисицкий В. Л. - Информационная технология диагностического анализа текущего состояния развивающегося предприятия, Баранова Н. В. (2011)
Шумаков Ф. Т. - Классификация космических снимков с использованием методов кластерного анализа, Толстохатько В. А., Малец А. Ю. (2011)
Патракеев И. М. - Агентная модель движения транспорта на перекрестке, Толстохатько В. А., Аль-Манасра Рами Анвар (2011)
Розновец О. И. - Применение технологии облачных вычислений при реализации АСКУЭ, Волощук Л. А. (2011)
Титул, содержание (2011)
Яловенко С. Н. - Черный предел. Часть 8. Свет (2011)
Бабич А. Б. - Технологии переработки и выделения тяжелых металлов из отходов ядерной энергетики, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Робук В. Н., Шатов В. В. (2011)
Реков Ю. В. - Оптимизация процесса выращивания кремниевых основ для производства поликристаллического кремния, Червоный И. Ф., Егоров С. Г., Кисарин О. А., Воляр Р. Н. (2011)
Дудник В. В. - Оценка структуры упрочненного слоя лезвия лемехов (2011)
Толстенко А. В. - Динамическая свехпластичность железа в атмосфере водорода (2011)
Гумницький Я. М. - Синтез та характеристика цеолітних матеріалів на основі золи виносу Добротвірської ТЕС, Тижбір Г. А. (2011)
Калін М. А. - Розробка присадних матеріалів для зварювання чавуну з кулевидним графітом, Бурцева О. І. (2011)
Радченко И. С. - Поглощение и рассеяние света малыми металлическими частицами, Малиновская А. Ю. (2011)
Яценко Л. А. - Определение качества материалов для изготовления тары и упаковки жиросодержащих продуктов, Миняйло А. В., Ратинова О. С. (2011)
Грабовая Н. В. - Пористые координационные полимеры на основе трехъядерных карбоксилатов, Полунин Р. А., Кискин М. А., Гавриленко К. С., Князев Ю. В., Еременко И. Л., Новоторцев В. М., Колотилов С. В. (2011)
Сівецький В. І. - Зведення до інваріантного виду кривих течії поліетилену високої густини, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Сухоплеско Б. О. (2011)
Сівецький В. І. - Пошук кривих течії удароміцного полістиролу, неінваріантних відносно гідравлічного радіусу каналу, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Грігорь’єва В. О. (2011)
Куліш О. М. - Застосування органічних сполук для підвищення фіксації біфункціональних активних барвників, Нестерова Л. О., Сарібеков Г. С. (2011)
Семешко О. Я. - Определение влияния электроразрядной обработки на качество окрашенного шерстяного волокна, Сарибекова Ю. Г., Расторгуева М. И. (2011)
Фабуляк Ф. Г. - Міжмолекулярна рухливість макромолекул епоксидної смоли на поверхні аеросилу модифікованого диетиленгліколем, Масленнікова Л. Д., Карандєй Д. В., Слободянюк І. С. (2011)
Титул, содержание (2011)
Бутенко А. М. - Визначення кінетичних параметрів процесу термічної регенерації нанесеного срібного каталізатора, Лобойко О. Я., Савенков А. С., Русінов О. І. (2011)
Юрченко А. А. - Кинетика процесса аммиачного выщелачивания соединений никеля из отработанных железо-никелевых аккумуляторов, Бутенко А. Н., Лобойко А. Я. (2011)
Киселёва-Логинова Е. В. - Исследование эмульгирующих свойств полиизобутиленсукцинимида, Попов Е. В., Савяк Р. П. (2011)
Щербань Г. И. - Контроль обратной ЭДС и общего сопротивления алюминиевого электролизера, Лукошников И. Е., Прутцков Д. В., Червоный И. Ф., Позднякова О. А. (2011)
Голтвяницька О. В. - Електродіалізне отримання сірчаної кислоти та лугу з розчинів сульфату натрію, Шаблій Т. О., Гомеля М. Д. (2011)
Іваненко О. І. - Використання магнітних сорбентів при видаленні синтетичних барвників із стічних вод, Греськів Ю. М. (2011)
Масленнікова Л. Д. - Модифікація епоксидного олігомера диоксидом титану, Гриньків К. С. (2011)
Масленнікова Л. Д. - Вплив білкових структур на зміну властивостей водоемульсійної акрилової композиції, Ляшук Н. В. (2011)
Бушуева Н. К. - Изучение кинетики реакций арилатов натрия с эпихлоргидрином (2011)
Нагурський О. А. - Експериментальні дослідження розчинності капсульованої нітроамофоски, Ващук В. В. (2011)
Венгер О. О. - Використання ферментів для модифікації грифу текстильних матеріалів, Міщенко Г. В. (2011)
Фітуні Ю. А. - Дослідження модифікацій натурального каучуку етиленгліколем, Трачевський В. В. (2011)
Голованова Л. В. - Изменение структуры и свойств льняного волокна при ферментно - пероксидном способе беления, Скропышева Е. В., Салеба Л. В. (2011)
Панасенко В. В. - Исследование растворимости и взаимодействия в системе KНСО3 – KCl – Н2О при 30°С, Гринь Г. И., Панасенко В. О., Мазунин С. А. (2011)
Курта О. С. - Деполімеризації лінійних полідиметил-силоксанів та гідрофобізація ними базальтового волокна, Старчевський В. Л., Кисленко В. М., Миронюк І. Ф., Курта С. А. (2011)
Параска О. А. - Перспективи розвитку діяльності підприємств хімічного чищення та клінінгової індустрії в Україні, Карван С. А., Рак О. І. (2011)
Рыщенко А. С. - Муллитокорундовый огнеупор на основе синтезированного высокоглиноземистого шамота, Рыщенко Т. Д., Питак Я. Н. (2011)
Сінческул О. Л. - Спосіб відновлення каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою, Бутенко А. М., Лобойко В. О., Маркова Н. Б. (2011)
Висоцький О. - Легітимаційна політика: поняття і сутність (2006)
Пироженко В. - Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова (2006)
Романюк О. - Моделі посткомуністичних трансформацій (2006)
Сіленко А. - Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема (2006)
Проскуріна О. - Політико-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні (2006)
Чувардинський О. - Історична рефлексія поняття "громадянське суспільство" та його філософська еволюція (2006)
Михайловська О. - Інститути громадянського суспільства і формування ідеології модернізації в Україні (2006)
Траверсе О. - Політичне лідерство і його роль в суспільно-політичних перетвореннях (2006)
Шумлянський С. - "Мовне питання" після парламентських виборів: від політичної кон’юнктури до державної політики (2006)
Приходько В. - Базові засади аналізу політичної ситуації (2006)
Зелінська М. - Інститут президенства в Україні в контексті конституційної реформи (2006)
Шаблінський І. - Фундаментальна загроза національній безпеці (2006)
Біденко А. - Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем (2006)
Бова А. - Корупція у суспільстві, що трансформується (2006)
Біляцький С. - Феномени соціальних перетворень, Ярова Н. (2006)
Кобута Л. - Сутнісні засади соціал-демократії в політичних поглядах В. Левинського (2006)
Ганжуров Ю. - Наукова школа політичної лінгвістики (2006)
Ткач Б. - Афганістан: історіографія "тієї" війни (2006)
Бебик В. - Модерні болгарські терни парламентської демократії (2006)
Книжкова полиця (2006)
Вийшов у світ №2 (16) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Пепа Т. - Стратегічні горизонти створення ефективного соціально-орієнтованого продовольчого комплексу регіону (2016)
Франчук В. - Маркетинг спортивно-оздоровчих послуг, Стасюк О. (2016)
Назаренко С. - Теоретичний аналіз політики соціальної допомоги, Загоруйко І. (2016)
Захарова О. - Закономірності управління знаннями на рівні підприємства як інструмент досягнення країною стану економіки знань (2016)
Добровольська О. - Запровадження нових механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників в умовах формування кооперативних засад інфраструктури ринку (2016)
Халатур С. - Системний підхід щодо розробки стратегії економічного розвитку сільського господарства України (2016)
Мартинова Л. - Мобільність населення у забезпеченні конкурентних переваг людського капіталу (2016)
Коломицева О. - Роль партнерських відносин у забезпеченні розвитку інфраструктури регіону (2016)
Шпильовий Б. - Вплив грошових агрегатів на фінансову безпеку банківської системи (2016)
Котляревський О. - Інноваційно-інвестиційна складова мотиваційного механізму розвитку підприємництва (2016)
Вороніна О. - Удосконалення системи медичного страхування Харківського регіону (2016)
Мех Л. - Іноземний капітал в банківській системі Pеспубліки Білорусь, Мєшко О. (2016)
Якименко О. - Економіко-математична модель управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу Харківського регіону (2016)
Решетило В. - Формування моделі підвищення якості життя населення регіонів України, Рибак Г. (2016)
Москаленко К. - Концептуальний підхід до планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу (2016)
Колесник Т. - Особливості управління інтелектуальним капіталом організації та методи його оцінювання (2016)
Кондратенко Н. - Світовий досвід управління конкурентоспроможністю промисловості країни та її регіонів, Оболенцева Л. (2016)
Титул, зміст (2015)
Афанасьєва Л. М. - Методичний підхід до управління ризиками в проектах державно-приватного партнерства (2015)
Вахович І. М. - Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств, Олександренко І. В. (2015)
Petrakov Y. V. - Integrated Reporting as Competitive Advantage for Ukrainian Companies: Determinants vs. Biases, Shulha S. V. (2015)
Давидов Д. С. - Можливості марксистської теорії та методології в дослідженні глобальних метаморфоз сучасного господарства (2015)
Джалілов А. Я. - Інституційна система фрагментованого міжнародного виробництва транснаціональних фірм (2015)
Лубенченко О. Е. - Формування парадигми аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Гусєв Ю. В. - Зарубіжний досвід проведення економічних реформ у країні та її регіонах, Бєлікова Н. В. (2015)
Косата І. А. - Роль інтегрованих структур бізнесу в економіках провідних країн світу та України (2015)
Назарова Г. В. - Порівняльний аналіз політики наймання персоналу: найкращі світові та українські практики, Котляревська К. Ю. (2015)
Абакуменко О. В. - Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики, Марченко Н. А., Сиренко К. Ю. (2015)
Потапова Н. О. - Організаційно-економічні аспекти лізингових операцій з точки зору обліку та аналізу (2015)
Щепак В. В. - Развитие управления территориями на основе использования географических информационных систем (2015)
Пархоменко Н. А. - Оценка поведения предприятий Луганской области в условиях дезинтеграции экономики на основе кластерного и факторного анализа (2015)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток магазинів Черкаської області, Кулік А. В. (2015)
Сало А. В. - Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні (2015)
Дмитрів А. Я. - Ідентифікація системних характеристик маркетингової діяльності та структурних напрямів розвитку сфери послуг вищих навчальних закладів (2015)
Євтушенко Г. І. - Теретико-методологічні аспекти стратегічного управління якістю освіти (проблеми, пошуки, розв’язання), Куценко В. І., Птащенко О. В. (2015)
Семчук Ж. В. - Синхронізація економічного розвитку ринку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (2015)
Сазонець О. М. - Оцінка інформаційної безпеки корпоративної економіки та суспільно-економічних відносин, Качан О. І. (2015)
Кожухівська Р. Б. - Напрями застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств і підприємств індустрії гостинності (2015)
Яремик Х. Я. - Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки, Яремик М. І. (2015)
Варцаба В. І. - Структурно-аналітичне обґрунтування взаємозв'язків і умов забезпечення гармонізованої взаємодії стейкхолдерів регіональної економіки (2015)
Іванов Р. В. - Концептуальна модель економічної поведінки домогосподарства в умовах самозабезпечення (2015)
Крицун К. І. - Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України, Ляшенко О. І. (2015)
Азаренкова Г. М. - Використання адаптивних моделей прогнозування в сучасних умовах фінансово-економічного простору, Олефір Є. А., Крюкова Г. К. (2015)
Гурьянова Л. С. - Усиление региональных дисбалансов как доминантный тренд территориального развития: оценка и анализ последствий (2015)
Клебанова Т. С. - Оценка склонности предприятий к банкротству на основе методов нечеткой логики и нечетких нейронных сетей, Гвоздицкий В. С. (2015)
Свиденко А. В. - Ціноутворення на ринку нафтопродуктів України (2015)
Шматко К. А. - Статистичний аналіз когнітивної моделі дослідження ринку страхових послуг з урахуванням лояльності (2015)
Чорна М. В. - Методика оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємства машинобудування, Кушнір Т. Б., Безгінова Л. І. (2015)
Сененко И. А. - Стратегия развития гостинично-ресторанного бизнеса (2015)
Волковська Я. В. - Проблема розвитку готелів і ресторанів в Україні та Харківській області (2015)
Жегус О. В. - Стратегічний аналіз зовнішніх чинників, що впливають на розвиток роздрібної торгівлі, Соболев В. Л. (2015)
Торосян Г. А. - Стратегічні шляхи розвитку обслуговуючої кооперації (2015)
Карпенко О. О. - Інноваційно-інтеграційна парадигма кластеризації транспортно-логістичних підприємств (2015)
Янчук М. Б. - Удосконалення процесу побудови предметно-орієнтованої моделі авіабудівного виробництва на основі формування центрів компетенцій/спеціалізації (на прикладі безпілотних літальних апаратів) (2015)
Гулая А. С. - Роль институциональной среды в кредитовании аграрного сектора экономики (2015)
Вінниченко О. В. - Обґрунтування показників оцінки діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції (2015)
Одарченко Д. М. - Розрахунок економічної ефективності впровадження нових методик оцінки якості дикорослих ягід та культивованих грибів, Одарченко А. М., Сергієнко А. О. (2015)
Шарко В. В. - Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення (2015)
Долбнєва Д. В. - Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності (2015)
Скриньковський Р. М. - Моніторинг фінансової, виробничої, маркетингової і продуктової сфер діяльності та експрес-діагностика матеріально-технічного забезпечення підприємства, Процюк Т. Б., Леськів С. Р. (2015)
Притиченко Т. І. - Практичні аспекти розробки структури товарного портфеля підприємства, Лях І. С. (2015)
Ілляшенко О. В. - Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства (2015)
Бабина О. Є. - Оцінювання рівня соціально відповідальної діяльності транспортних підприємств, Байрактар Ю. П. (2015)
Котляревський Я. В. - Формування аналітичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівних підприємств, Штангрет А. М., Караїм М. М., Ратушняк Ю. В., Мельников О. В. (2015)
Доровський О. В. - Удосконалення методики оцінювання результативності логістичної системи фармацевтичних підприємств (2015)
Губарєва І. О. - Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС, Пінчук А. О. (2015)
Бубенець І. Г. - Формування організаційно-економічних засад внутрішнього підприємництва на торговельних підприємствах (2015)
Пашкевич М. С. - Обґрунтування типів основних засобів для обліково-аналітичного забезпечення їх передачі між підприємствами інтегрованого вуглевидобувного об’єднання, Макурін А. А. (2015)
Власенко Т. А. - Управління державним боргом: сутність поняття та обґрунтування методів реструктуризації (2015)
Ганусик Ю. Б. - Проблеми та перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (2015)
Глущенко О. В. - Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів України: взаємовплив видатків та державного боргу (2015)
Сідельникова Л. П. - Організаційно-правові засади формування бюджетних ресурсів держави (2015)
Дугіна І. В. - Економічні характеристики українського ринку споживчого кредитування, Лучко Г. Й. (2015)
Сторонянська І. З. - Бюджетна політика розвитку регіонів України: особливості формування та реалізації, Возняк Г. В., Пелехатий А. О. (2015)
Борзенкова О. Д. - Податкова реформа в Україні: міжнародний досвід та огляд перспективних змін (2015)
Гуменний А. А. - Ефективність механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів та напрями її підвищення (2015)
Сокиринська І. Г. - Грошовий потік як важливий чинник прийняття управлінських рішень (2015)
Котляров Є. І. - Напрямки підвищення впливу майнових податків на формування місцевих бюджетів (2015)
Вядрова І. М. - Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку, Гадецька С. В., Сидоренко О. М. (2015)
Владімірова Н. П. - Концептуальні основи діагностики фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Шевченко І. О. - Теоретичні засади державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2015)
Отенко І. П. - Особливості корпоративної культури реалізації організаційних змін промисловими підприємствами, Чепелюк М. І. (2015)
Мартинец В. В. - Стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях институциональной среды экономики Украины (2015)
Іващенко О. В. - Реалії та перспективи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах, Гірман А. П. (2015)
Ситник Н. І. - Еволюція менеджменту знань в організації (2015)
Круглов В. В. - Управління нематеріальним стимулюванням персоналу на підприємствах сфери торгівлі, Нікітіна К. С. (2015)
Петрова І. Л. - Мотиваційна стратегія в підвищенні конкурентоспроможності підприємства торгівлі, Бєлова О. І. (2015)
Чистякова А. В. - Організаційно-методичне забезпечення реалізації механізму управління інтелектуальною власністю підприємства в умовах економіки знань (2015)
Волчкова Г. К. - Соціальний капітал: діагностика стану розвитку на підприємствах Кіровоградської області (2015)
Мокєрова Н. В. - Методичні підходи щодо економічної оцінки соціального капіталу споживчої кооперації (2015)
Rodionov S. O. - A Study on Theoretical Aspects of Developing Systems for Customer Relationship Management as an Alternative Direction of Development of the Marketing Activity for Machine-Building Enterprises (2015)
Полішко Г. Г. - Міжнародні рейтинги національних брендів (2015)
Савіна Г. Г. - Рецензія на монографію "Організаційно-економічний механізм формування та розвитку альянсів у сфері зв’язку та інформатизації України" (2015)
Титул, зміст (2011)
Чернишенко А. В. - Определение контактных напряжений в радиальных двухрядных подшипниках с бочкообразными роликами, Мельниченко А. А., Фесенко Г. И. (2011)
Болюх В. Ф. - Удосконалення кінематичної схеми балістичного гравіметра за рахунок лінійного електромеханічного перетворювача, Вінніченко О. І. (2011)
Кулініч С. П. - Розрахунок течії робочої рідини в каналах гідроагрегатів з використанням операторних хвильових опорів (2011)
Киричук Ю. В. - Оцінка похибок показань динамічно-настроювальних гіроскопів (2011)
Волонцевич Д. О. - К вопросу разбивки передаточных отношений бортовых планетарных коробок передач гусеничных машин, Веретенников Е. А. (2011)
Фидровская Н. Н. - Сравнение показаний, полученных в ходе эксперимента и моделирования, Варченко И. С. (2011)
Мочалин Е. В. - Гидродинамическое сопротивление ротационного фильтра усовершенствованной конструкции (2011)
Шамровский А. Д. - Распространение нестационарных изгибных волн в балке на основе уточненной модели, Егармина Л. Н. (2011)
Калмыков М. А. - Формирование консервативных зон в рабочей среде при контейнерной виброобработке (2011)
Скачков В. О. - Математичне формулювання прогнозування зносу багато-компонентних композитів у зоні тертя, Іванов В. І., Воденніков С. А., Сергієнко С. С. (2011)
Кривоконь О. Г. - Результати досліджень В. М. Болтинського в контексті розвитку вітчизняного тракторобудування (2011)
Карачун В. В. - Гироскоп направления со структурной избыточностью, Мельник В. Н. (2011)
Титул, зміст (2017)
Vakhitova L. - Examining the effect of nanosilver on the antibacterial fire-retardant coatings for pharmaceutical enterprises, Bessarabov V., Kalafat K., Drizhd V., Zagoriy G. (2017)
Bulavin V. - Determining a dependence of the effect of inert electrolyte on a difficultly soluble salt under different conditions, Rushenko I., Blinkov M. (2017)
Kovalenko V. - Study of the influence of the template concentration under homogeneous precepitation on the properties of Ni(OH)2 for supercapacitors, Kotok V. (2017)
Maliavski N. - The rheological anomaly in water-silicate systems: a possible thermodynamic explanation, Zhuravlova О., Denysiuk О. (2017)
Popovich A. - Research into methane oxidation on oxide catalyst of the applied type, Soloviev H., Suvorin A. (2017)
Kryvenko P. - Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation, Runova R., Rudenko I., Skoryk V., Omelchuk V. (2017)
Savchuk O. - Examining the effect of electrosynthesis conditions on the Ni-P alloy composition, Sknar Y., Sknar I., Cheremysinova А., Kozlov Ya. (2017)
Mazurok P. - Effect of calcium and magnesium oxides on the properties of expanding cements and plugging mortars, Turgunov T., Svidersky V., Tokarchuk V. (2017)
Sydorova L. - Polyelectrolyte effect on spectrophotometric determination and interaction of scandium (III) with eriochromcyanine, Chernyavska A., Chmylenko T., Chmylenko F. (2017)
Pancheva H. - Study into the influence of concentration of ions of chlorine and temperature of circulating water on the corrosion stability of carbon steel and cast iron, Reznichenko G., Miroshnichenko N., Sincheskul A., Pilipenko A., Loboichenko V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Yermolenko D. - Development of a procedure for the evaluation of the stressed-deformed state of pipe-concrete elements that are stretched off-center, Pents V., Golovko G., Murza S. (2017)
Kovalchuk V. - Evaluation of the stressed-strained state of crossings of the 1/11 type turnouts by the finite element method, Bolzhelarskyi Ya., Parneta B., Pentsak A., Petrenko O., Mudryy I. (2017)
Davydov S. - Development and application of the method for positioning drainage devices in the head fairing, Semenenko P. (2017)
Korobko B. - Study of the operating element motion law for a hydraulic-driven diaphragm mortar pump, Zadvorkin D., Vasyliev Ie. (2017)
Tykhan M. - Efect of the membrane thermodeflection on the accuracy of a tensoresistive pressure sensor, Mokrytskyy V., Teslyuk V. (2017)
Chernetskaya-Beletskaya N. - Improving industrial pipeline transport using research of regularities of flow of mixtures in material pipeline, Guschin O., Shvornikova A., Baranov I., Miroshnikova M. (2017)
Klets D. - Modeling of operation processes of a motor grader engine during work under unsteady load, Krasnokutsky M., Нatsko V., Barun M. (2017)
Golub G. - Determining the magnitude of traction force on the axes of drive wheels of self-propelled machines, Chuba V., Kukharets S. (2017)
Naumenko Yu. - The rotating chamber granular fill shear layer flow simulation, Sivko V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Bondarchuk A. - Development of the graphical-analytical method for calculating electric load at civilian objects (2017)
Maksymov M. - Improvement of the control system over drum boilers for burning combustible artificial gases, Lozhechnikov V., Maksymovа O., Lysiuk O. (2017)
Meyris A. - Experimental study of heat transfer and hydraulic resistance at cross flow of tube bundle with indentations, Khalatov A., Kovalenko G. (2017)
Nikolsky V. - Examining a cavitation heat generator and the control method over the efficiency of its operation, Oliynyk O., Lipeev О., Ved V. (2017)
Zaykov V. - Analysis of the model of interrelation between the geometry of thermoelement branches and reliability indicators of the cascade cooler, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Galushchak I. - Investigation of thermo-aerodynamic characteristics of banks of tubes with punched spiral finning, Gorbatenko S. (2017)
Shevchenko S. - Influence of energy characteristics of surge arresters on their selection, Khlomko S., Berchuk O. (2017)
Chaikovskaya E. - Development of energy-saving technology to support functioning of the lead-acid batteries (2017)
Liubarskyi B. - Analysis of optimal operating modes of the induction traction drives for establishing a control algorithm over a semiconductor transducer, Petrenko O., Shaida V., Maslii А. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Yevseiev S. - Construction of hybrid security systems based on the crypto-code structures and flawed codes, Korol O., Kots H. (2017)
Obikhod Y. - Improvement of control method over the environment of cognitive radio system using a neural network, Lysechko V., Sverhunova Y., Zhuchenko O., Progonniy O., Kachurovskiy G., Tretijk V., Malyuga V., Voinov V. (2017)
Mykhalevskiy D. - Development of a spatial method for the estimation of signal strenth at the input of the 802.11 standard receiver (2017)
Molchanov A. - Estimation of accuracy in determining the translational velocity of a video camera using data from optical flow, Kortunov V., Mohammadi Farhadi R. (2017)
Kolobrodov V. - Development of software for combining finite element and optical analyses, Pozdniakov D., Sokurenko V., Tiagur V. (2017)
Pospelov B. - Design of fire detectors capable of self-adjusting by ignition, Andronov V., Rybka E., Skliarov S. (2017)
Syrotkina O. - Evaluation to determine the efficiency for the diagnosis search formation method of failures in automated systems, Alekseyev M., Aleksieiev O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Oleynik A. - Oxygen regime in research on the work of plugflow aeration tanks with fixed biomasses, Airapetian T. (2017)
Balanyuk V. - Effect of ecologically safe gas-aerosol mixtures on the velocity of explosive combustion of n-heptane, Kovalyshyn V., Kozyar N. (2017)
Bezsonov Ye. - Influence of the South-Ukraine electric power producing complex on the ecological condition of the Southern Bug River, Mitryasova O., Smyrnov V., Smyrnova S. (2017)
Balym Y. - Mathematical modeling of the colorimetric parameters for remote control over the state of natural bioplato, Georgiyants M., Vysotskа О., Pecherska A., Porvan A. (2017)
Kvartenko A. - Research into the biosorption process of heavy metal ions by the sediments from stations of biological iron removal, Orlov V., Pletuk O. (2017)
Pivovarov A. - Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts, Mykolenko S., Honcharova O. (2017)
Shaporev V. - Study of functioning of a vortex tube with a two-phase flow, Pitak I., Pitak O., Briankin S. (2017)
Sankov P. - Development of the method of evaluation of the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation, Trifonov I., Tkach N., Hilov V., Bakharev V., Tretyakov O., Nesterenko S. (2017)
Abstract and References (2017)
Боярчук В. М. - Потенційні можливості підвищення ефективності виробництва та реалізації біопалива, Станько Т. М. (2017)
Гладій І. О. - Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення (2017)
Гинда С. М. - Формування економіки знань як передумова інтелектуальної капіталізації національної економіки (2017)
Кудрявська Н. В. - Перспективи розвитку сертифікації страхових посередників (2017)
Шемаєв В. В. - Підвищення інвестиційної привабливості проектів з будівництва автомобільних доріг (на прикладі дороги "Одеса - Рені") (2017)
Богма О. С. - Характеристика основних методів управління бюджетною безпекою України (2017)
Карінцева О. І. - Дослідження структури економіки України та формалізація взаємозв’язку між виробництвом, капіталом та інвестиціями за видами економічної діяльності (2017)
Рябєв А. А. - Стратегії росту готельного бізнесу. Теорія та практична реалізація на державному рівні (2017)
Торопков В. М. - Реформування системи державної підтримки підприємництва в Україні, Сиваненко Г. П. (2017)
Паризький І. В. - Інституційно-інфраструктурне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Кирніс Н. І. - Аналіз сучасного стану ринку кейтерингових послуг в Україні (2017)
Лантух І. В. - До питання про рекламу підприємницької діяльності кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Невлад В. Ф. - Стан та особливості функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки (2017)
Рашман Б. Г. - Економічна діагностика ефективності формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції (2017)
Тарасов І. Ю. - Маркетинговий підхід до конкурентної політики банківських установ, Прядко О. М., Мітяєва Т. Л. (2017)
Ткаленко С. І. - Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки (2017)
Гірман А. П. - Механізм оцінки персоналу підприємства як складова сучасної організації праці, Бут М. О (2017)
Сливка О. А. - Корпоративна етика як інструмент ефективного управління персоналом організації (2017)
Лысанова А. М. - Моделирование стратегии взаимодействия руководителя и подчиненных в бизнесе, Пахомова Л. В. (2017)
Горовий Д. А. - Застосування концепції людського капіталу на промислових підприємствах України в умовах глобального середовища, Воронков А. О. (2017)
Yangyozov P. - Assessment the Requirement of Supply Logistics Processes Improvement, Dimitrova A., Dimitrov I. (2017)
Ченуша О. С. - Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства (2017)
Новак І. М. - Моделювання алгоритму визначення інвестиційно-привабливого підприємства (2017)
Пєнська І. О. - Формування ефективної системи антикризового фінансового управління на підприємстві, Баскович Д. В. (2017)
Пєнська І. О. - Проблеми управління рентабельністю підприємств в сучасних умовах, Дроботенко А. О. (2017)
Родащук Г. Ю. - Прогнозування рухомого складу техніки в аграрному виробництві за допомогою середовища MS Excel, Кутковецька Т. О. (2017)
Алексєєва Ю. О. - Діагностика кризового стану та загрози банкрутства банку, Азаренкова Г. М. (2017)
Семенова В. Г. - Інноваційний розвиток підприємств в Україні: фінансовий аспект (2017)
Серов Н. В. - Проблемы хроматического тестирования (2016)
Клюев А. С. - Музыка: синергетическая модель (2016)
Никонова С. Б. - Эстетическая дереализация мира как итог рациональной критики в концепции Бенно Хюбнера. Памяти философа и друга (2016)
Савкина А. А. - Художественное наследие и педагогическая практика музеев на примере музейной образовательной программы Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов (2016)
Рогожа М. М. - Політична ангажованість І. Я. Франка в контексті дискусії про місію митця (2016)
Кашшай О. С. - Особливості викладання дисципліни "Галерейна та кураторська діяльність" у вищих навчальних закладах мистецького спрямування (2016)
Кузюра-Сметана О. В. - Розвиток поліфункціональних комплексів високогір’я в Україні кінця ХІХ першої половини ХХ ст. (2016)
Бардік М. А. - Діалог культур:європейське Середньовіччя в образах українського художника Григорія Гавриленка (2016)
Зайцева В. І. - Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складоваукраїнської книжкової графіки (2016)
Шпортько В. І. - Рисунок у сучасному українському образотворчому мистецтві: тенденції розвитку (2016)
Засуха Г. Р. - Мистецтво досконалого штриха (2016)
Филиппова О. Н. - Творчество оригинального, самобытного художника Веры Владимировны Хлебниковой (1891–1941 гг.) (2016)
Жиров В. В. - Пошук образу в живописі: шляхи та засоби (2016)
Карпенко О. В. - Сравнительный анализ основных теоретических положений искусства классического авангарда украинской живописи первой трети ХХ в.и актуального искусства Украины начала ХХІ в. (2016)
Москаль М. А. - Шати святих воїнів в українському іконописі XII–XVIII ст.: іконографія, атрибути, художньо-стилістичні особливості (2016)
Петрушевская Н. И. - Основные аспекты развития античной живописи (2016)
Прохорова Н. А. - Академічний рисунок як фундамент творчої грамотностідля формування творчої особистості (2016)
Романенкова Ю. В. - Роль аксессуаров в костюме страны Кемет эпохи фараонов (2016)
Уваров В. Д. - К вопросу об изменении имиджа таписcерии (2016)
Бех Л. В. - Фарфор у культурі Китаю: до питання специфіки побутування (2016)
Коновалова О. В. - Синтез монументальності й камерності у творчості Алли Буйгашевої (2016)
Дякив О. В. - О викторианских настольных часах в аспекте их уникальности как предмета декоративно-прикладного искусства (2016)
Ладоненко М. І. - Роль дизайну сучасної монети у формуванні національного іміджу України на міжнародному арт-ринку (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні відомості (2016)
Зюзіна Т. О. - Сучасне мистецтво як об’єкт етико-психологічного аналізу в навчально-виховному просторі університету (2015)
Никонова С. Б. - Искусство homo aestheticus,или Возможно ли эстетически воспринимаемое искусство? (2015)
Казанова Н. В. - "Я" и "Другой" в культуре информационного общества: игровой сценарий, Штыров А. В. (2015)
Коновалова О. В. - Сучасні мистецькі практики у контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця (2015)
Штыров А. В. - О некоторых методах реализации образовательного потенциала виртуального музейного пространства (2015)
Усенко Н. О. - "Лимонівська" виставка у Харкові (2015)
Гуцул В. І. - Використання техніки малярства ченця Йосифа від св. Терези (Йосифа Прехтля) у процесі розвитку живописної майстерності студентів (2015)
Рибалко С. Б. - Жіночі образи в мистецтві Японії періодів Мейджі та Тайшьо (2015)
Портнова И. В. - О судьбах отечественного анималистического жанра XX в. (2015)
Буйгашева А. Б. - Портретний жанр у мистецтві гобелена, Конопко О. І. (2015)
Серов М. В. - Свет и освещение (2015)
Романенкова Ю. В. - "Стилевая карта" художника Василия Жирова (2015)
Саркісян М. С. - Народні традиції у монументально- декоративному мистецтві України ХХ ст. (2015)
Шульц Н. А. - Мистецтво як складова частина культури Поділля кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2015)
Урсу Н. О. - Луцкий доминиканский костел Успения Пресвятой Девы Марии (2015)
Филиппова О. М. - В. А. Жуковский — выдающийся поэт и художник-любитель (2015)
Шило А. В. - Концепция реальности и условность пластического языка в изобразительном искусстве средних веков (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського