Асламова М. В. - Формування морального обличчя майбутнього медичного працівника в процесі професійної підготовки (2017)
Бекус І. Р. - Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі, Кирилів М. В., Демид А. Є., Криницька І. Я., Бойко Л. А. (2017)
Біланов О. С. - Формування філософсько-правових знань майбутніх лікарів шляхом використання інформаційних технологій, Зінченко Н. О. (2017)
Головкова Т. А. - Психогігієнічні заходи оптимізації умов навчання, Онул Н. М. (2017)
Лур'є К. І. - Сучасні біоетичні аспекти і міжнародне право (2017)
Мінько Л. Ю. - Дистанційне навчання у післядипломній освіті лікарів-інтернів (2017)
Науменко Л. Ю. - Питання реабілітації учасників АТО в практиці лікаря загальної практики, Борисова І. С., Березовський В. М. (2017)
Науменко Л. Ю. - Особливості етичного спілкування та деонтологічної поведінки з людьми з інвалідністю в практиці лікаря медико-соціальної експертної коміссії, Борисова І. С., Березовський В. М., Концур В. М., Крутікова Н. Ю., Гузенко Б. В. (2017)
Сакал А. А. - Случай муковисцидоза в практике врача-патологоанатома, Товажнянская В. Д., Титов Е. В., Долгая О. В. (2017)
Важнича О. М. - Клінічне застосування наночастинок оксидів заліза, Дев’яткіна Т. О., Дев’яткіна Н. М. (2017)
Дельва М. Ю. - Сучасні принципи немедикаментозної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу (2017)
Домбровська Н. С. - Прозапальний цитокін α фактор некрозу пухлин альфа та його значення в розвитку цукрового діабету 2 типу (2017)
Кузнєцов В. Г. - Гормональна регуляція лактації та гіпогалактія, Макаренко О. М. (2017)
Микитюк О. Ю. - Нанотехнології в медичній діагностиці, Микитюк О. П. (2017)
Галушка З. І. - Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку (2017)
Єлісєєва Л. В. - Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду (2017)
Кривий В. І. - Сутність та основні теоретичні блоки поведінкових фінансів (2017)
Семенець Ю. О. - Місце вищої освіти в дослідженнях провідних західних економістів ХХ ст. (2017)
Соболєва М. В. - Застосування нецінових методів конкуренції на галузевих ринках України (2017)
Шевченко О. М. - Роль та функції венчурного капіталу в умовах формування економіки інвестиційно-інноваційного типу, Шевченко О. О. (2017)
Бестужева С. В. - Методичні засади оцінки ефективності державного регулювання міжнародної економічної діяльності підприємств (2017)
Богма О. С. - Бюджетні конфлікти в забезпеченні бюджетної безпеки України (2017)
Васіна А. Ю. - Реалізація державної структурної політики та структурної політики регіонів на засадах синергії (2017)
Васюник Т. І. - Роль фінансових ресурсів у відтворенні основного капіталу (2017)
Дяченко Ю. А. - Сучасний стан та особливості функціонування світового біржового ринку (2017)
Крисюк Л. М. - Вплив асиметрії інформації на ринок підприємств транспортних послуг, Москвіченко І. М., Стаднік В. Г. (2017)
Охріменко А. Г. - Імперативи розвитку національної туристичної системи (2017)
Паризький І. В. - Державна стратегія і тактика забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Удовенко А. О. - Обґрунтування умов застосування спрощеної моделі аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів (2017)
Георгіаді Н. Г. - Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України, Лучко Г. Й., Русин-Гриник Р. Р. (2017)
Круглова О. А. - Тенденції розвитку підприємств торгівлі в Україні, Кот О. В., Лисак Г. Г. (2017)
Кузьмін О. Є. - Ризики та організаційне забезпечення процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств, Ситник Й. С. (2017)
Андрющенко І. Є. - Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України (2017)
Базалійська Н. П. - Метод експертних оцінок в дослідженні особистісних, професійних, ділових та результативних показників трудової поведінки (2017)
Давидов О. І. - Визначення вартості власного капіталу під час оцінки вартості підприємств (2017)
Коленда Н. В. - Виробнича стратегія підприємства: класифікація та види (2017)
Мандич О. В. - Стратегії забезпечення конкурентного розвитку підприємств: від моделей теорії до умов практики (2017)
Насад Н. В. - Аналіз нефінансової звітності корпоративної соціальної відповідальності компаній зв’язку (2017)
Орленко О. М. - Диверсифікація діяльності підприємства як умова зростання продуктивності праці на олійно-жирових підприємствах (2017)
Панчук А. С. - Доцільність договірної політики як основа удосконалення закупівельної логістики підприємства, Гребенюк Т. О. (2017)
Полозова Т. В. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційно-інвестиційною спроможністю підприємства (2017)
Савенко Г. Є. - Розвиток ринку продукції ягідних культур України в умовах євроінтеграції (2017)
Тимофєєв Д. В. - Техніко-економічні чинники впливу на ефективність комерціалізації інновацій, Борисюк О. Ю. (2017)
Ткаченко О. І. - Співробітництво бізнесу та освіти як фактор зменшення ризиків для підприємств транспорту, Ткаченко К. О. (2017)
Федотов А. Є. - Роль та значення діагностичної та діалогічної моделі організаційного розвитку (2017)
Хрутьба Ю. С. - Еколого-економічна гравітаційна модель доставки хлібобулочної продукції (2017)
Іжа М. - Сучасні тенденці формування концепції сталого розвитку України у контексті демократичного врядування, Львова Є. (2011)
Давтян С. - Взаємодія органів публічної влади як умова ефективного управління (2011)
Дробот І. - Державне регулювання рибальства на землях Галичини: історико-правовий аспект, Проців О. (2011)
Кірєєва Н. - Історико-порівняльний аналіз систем вищих навчальних закладів країн ЄС: досвід для України (2011)
Новак-Каляєва Л. - Деякі аспекти дослідження проблем захисту прав людини в теорії та практиці державного управління (2011)
Олійник О. - Базові поняття традиції врядування в період козаччини (2011)
Радченко О. - Інститут інформації як інфраструктурне підґрунтя комунікативної взаємодії держави та суспільства, Петровський П. (2011)
Сивак Т. - Легітимація територіальних інтересів: традиції становлення української державності (2011)
Сумська В. - Концептуальні засади інституціоналізації лобіювання (2011)
Ульянова Т. - Вплив європейського досвіду управління освітою та освітньої практики на реформування середньої освіти України: історичний аспект (2011)
Шпачук В. - Концептуальний підхід до визначення поняття стабільності банківської системи (2011)
Яковлєва Л. - Сучасна кадрова політика: концептуальні підходи (2011)
Безверхнюк Т. - Регіональна суб’єктність: підходи до визначення (2011)
Попов С. - Інноваційно-орієнтовані складові щодо впровадження програми економічних реформ, Білорусов С. (2011)
Віліжінський В. - Субсидіарний дисонанс у державному управлінні: науково-теоретичні засади (2011)
Вітман К. - Суперечності загальнонаціональної та регіональної етнополітики в Україні (2011)
Гасюк І. - Економіко-правові аспекти державного стимулювання розвитку фізичної культури та спорту в Україні (2011)
Гладович О. - Використання досвіду кадрової політики розвинутих країн світу в сучасному кадровому менеджменті державної податкової служби України (2011)
Гнєзділова С. - Кадрові органи Збройних Cил України як інструмент реалізації військово-кадрової політики держави (2011)
Гоштинар С. - Сучасні цілі державного земельного кадастру та їх науково-практична актуальність (2011)
Дарієнко А. - До питання реалізації механізмів управління пенсійним забезпеченням в Україні на сучасному етапі: практичні аспекти (2011)
Діденко О. - Роль бізнес-асоціацій в діалозі між владою і бізнесом (2011)
Збаращук О. - Державна регіональна політика: невикористані можливості для України (2011)
Кованда В. - Досвід роботи Польщі з польською полонією (2011)
Корвецький О. - Вплив кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я на доступність медичної допомоги населенню Херсонщини, Бондарева Л. (2011)
Кривачук Л. - Актуальні проблеми державного управління соціалізацією та вихованням дітей в сім’ї (2011)
Кривогуз Г. - Поняття "логістика" і його застосування при реформуванні органів управління тилом Збройних Сил України (2011)
Крутій О. - Діалог органів влади та громадськості як механізм демократизації державного управління (2011)
Логвінов В. - Створення адміністративних регламентів надання послуг на основі формалізації управлінських процесів (2011)
Мазуркевич М. - Надання електронних послуг в клієнтоорієнтованій моделі державного управління (2011)
Маркітанов В. - Договірні засади надання рекламних послуг (2011)
Марущак О. - Правова робота податкових органів (2011)
Михненко А. - Вплив глобалізаційних процесів на соціальну політику, Щур Н. (2011)
Мініч В. - Напрями активізації інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції (2011)
Овчаренко Ю. - Актуальні проблеми інтеграції України в європейські структури міжнародної безпеки та військового співробітництва (2011)
Олійченко І. - Аналіз функціонування автоматизованої системи казначейського обслуговування на регіональному рівні (2011)
Пундик М. - Передумови забезпечення ефективності публічного управління в умовах сучасних реформ (2011)
Свірська О. - Поняття "консультативний орган", "дорадчий орган" та "консультативно-дорадчий орган": їх сутність та нормативно-правова база (2011)
Синицина Н. - Адаптація випускників професійно-технічних навчальних закладів до вимог ринку праці: розвиток особистісних і професійних компетенцій (2011)
Скібчик Г. - Розмежування основних понять державної політики в галузі бібліотечної справи (2011)
Слободенюк С. - Управління збалансованим зростанням ринку фінансових послуг: фактори та механізми посткризового розвитку (2011)
Титаренко Л. - Взаємозв’язок суспільних реформ з напрямами регіональної кадрової політики (соціально-психологічний аспект (2011)
Фойгт Н. - Планування як складова державного управління охороною здоров’я: сучасні моделі і перспективи (2011)
Фролов А. - Механізм державного регулювання забезпечення продовольством населення (2011)
Шандрик В. - Ресурсне забезпечення проектів публічно-приватного партнерства в сфері житлового-комунального господарства (2011)
Шуригіна Н. - Систематизація методів державного регулювання страхового ринку (2011)
Юрчук Л. - Аналіз процесу підготовки регіональних освітніх програм (2011)
Скоропад О. - Історія виникнення та розвитку державної служби (2011)
Дробот І. - Управлінське та самоврядне начало у здійсненні стратегічного управління містом, Шуляр І. (2011)
Ліпач О. - Бюджети районних та обласних рад: особливості формування відповідно до правового статусу (2011)
Могильний С. - Інноваційні технології взаємодії територіальних громад та посадових осіб у здійсненні стратегічного менеджменту (2011)
Осадчук С. - Доходи бюджетів місцевого самоврядування у світлі нового бюджетно-податкового законодавства (2011)
Сандуленко А. - Організаційно-правові аспекти розмежування компетенції місцевого самоврядування (2011)
Саханенко С. - Закордонний досвід територіальної організації міст зі спеціальним статусом, Зайченко М. (2011)
Стрілець Ю. - Правові засади громадського контролю у місцевому самоврядуванні (2011)
Тютюнник В. - Аналіз динаміки та структури формування місцевого бюджету (на прикладі Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (2011)
Чижова С. - Проблеми управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування (2011)
Мороз В. - Фактори впливу на формування у особистості потреби до використання трудового потенціалу: гендерна диспропорція (2011)
Вихідні дані (2011)
Шемаєва Л. Г. - Підходи до оцінки взаємовпливу фінансової безпеки суб’єктів господарювання та фінансової безпеки держави, Толок П. О. (2017)
Цвігун Т. В. - Механізм управління ризиками в системі управління підприємством (2017)
Швець Ю. О. - Механізм проведення санації на промислових підприємствах у кризових умовах функціонування, Вернидуб М. Ю. (2017)
Ярмак М. Р. - Розвиток інструментарію управління конкурентоспроможністю підприємства на основі бенчмаркінгу, Довгопола Ю. С. (2017)
Вершигора Ю. З. - Нерівномірність розвитку регіонів України та шляхи її подолання, Вершигора В. Г. (2017)
Кучер С. Ф. - Диверсифікація економіки приморського міста (2017)
Коростова І. О. - Показники економічної надійності підприємства з урахуванням екологічного ризику (2017)
Паляничко Н. І. - Розвиток ринку сільськогосподарських земель в системі фінансово-економічного забезпечення збалансованого землекористування (2017)
Удовенко І. О. - Сучасні проблеми прогнозування використання земель в умовах ринкового господарювання (2017)
Головченко О. М. - Розроблення комплексного показника соціально-економічної ефективності діяльності закладів культури, Степаненко О. А., Головченко М. Ф. (2017)
Волохова І. С. - Місцеві податки та збори в доходах місцевих бюджетів України: наслідки проведених реформ (2017)
Гірняк В. В. - Сучасні інструменти маркетингу в продажу банківських продуктів (2017)
Корнійчук Г. В. - Наукові та організаційно-економічні передумови розвитку фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Мордань Є. Ю. - Cучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, Закорко К. С. (2017)
Остапчук В. О. - Фінансова децентралізація в україні: поточний стан та перспективи розвитку (2017)
Татарин Н. Б. - Місцеві бюджети як основа самостійності місцевого самоврядування, Голік В. І. (2017)
Федорович І. М. - Теоретичні та практичні засади реалізації медичного страхування в Україні (2017)
Федосова В. Е. - Податкова соціальна пільга в системі податкових преференцій під час оподаткування доходів фізичних осіб (2017)
Антонюк О. Р. - Вектори теоретичних пошуків у формуванні концепції аудиторських послуг в Україні (2017)
Артюх О. В. - Елементи інституціоналізації податкового аудиту в системі незалежного фінансового контролю, Бєлінська О. В. (2017)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішнього контролю запасів на підприємстві, Сімон Г. С. (2017)
Височан О. О. - Особливості обліку запасів у небюджетних неприбуткових організаціях (2017)
Єршова Н. Ю. - Напрями розвитку стратегічного управлінського обліку в інноваційній економіці (2017)
Коба О. В. - Удосконалення облікових регістрів суб’єктів малого підприємництва, Копилець А. О., Савченко В. В. (2017)
Мултанівська Т. В. - Безперервність діяльності в аудиті фінансової звітності, Горяєва М. С. (2017)
Скрипник М. І. - Фактори побудови національної системи бухгалтерського обліку, Григоревська О. О. (2017)
Федорова І. В. - Ідентифікація нематеріальних активів як початкова стадія їх обліку: проблемні питання (2017)
Цибульник М. О. - Нормативно-правове регулювання обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2017)
Ніколаєва О. Г. - Моделювання та прогнозування попиту на інформаційні продукти, Бочко Є. А. (2017)
Окара Д. В. - Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання, Чернишев В. Г., Шинкаренко Л. В. (2017)
Проскурович О. В. - Особливості моделювання фінансового стану промислового підприємства, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2017)
Соловйов А. І. - Теоретико-методологічні особливості використання адаптивних методів та нейротехнологій для прогнозування виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Янковой В. А. - Применение CES-функции и связанных с нею производственных функций в экономических исследованиях (2017)
Gasanov S. S. - Structural transformations of the transitional economy under institutional uncertainty (2017)
Шпильова Ю. Б. - Значення екологічного імперативу для формування орієнтирів сталого розвитку суспільства, Ільїна М. В. (2017)
Конєва Т. А. - Вплив валютного курсу на економіку Японії, Кузнєцов А. В. (2017)
Крикун В. А. - Теорія поведінкової економіки в дослідженні українського банківського ринку за роки незалежності (2017)
Очеретний Д. С. - Ключові напрями розбудови в Україні ефективної моделі інноваційного підприємництва (2017)
Скоробогатова Н. Є. - Аналіз виробництва та експорту продукції сільськогосподарського машинобудування в Україні, Кузнецова А. В. (2017)
Щава Р. П. - Трансформаційні аспекти фіскальної політики ЄС в дискурсі регіональної економічної інтеграції (2017)
Юр’єва П. Б. - Просторова структура зовнішньої торгівлі товарами України (2017)
Венгер В. В. - Науково-технологічна складова інноваційних перетворень в металургійній галузі України (2017)
Гусєва І. І. - Тенденції розвитку криптовалют на ринку України, Петрова Т. О. (2017)
Прядко І. В. - Сутнісна характеристика організаційно-економічного механізму (2017)
Світовий О. М. - Удосконалення управління логістичною системою у зернопродуктовому підкомплексі АПК як фактор збільшення доданої вартості (2017)
Халатур С. М. - Інвестиційна привабливість галузі сільського господарства України з урахуванням факторів ризику (2017)
Шульга О. А. - Розвиток аграрних відносин та їх регулювання у розвинутих країнах світу в умовах постіндустріальної трансформації економічних систем (2017)
Ліпич Л. Г. - Загальні принципи профілювання структури оплати праці (2017)
Окландер М. А. - Кількісні методи оцінювання логістичних ризиків, Яшкін Д. С. (2017)
Богун Л. Ю. - Класифікація інтегрованих маркетингових комунікацій у місцях продажу, Розумей С. Б. (2017)
Бужимська К. О. - Розвиток підприємництва у сфері торгівлі (2017)
Буздиган М. О. - Класифікація факторів, що визначають ділову активність підприємства (2017)
Гайденко С. М. - Побудова алгоритму формування механізму реалізації стратегії розвитку підприємств житлово–комунального господарства (2017)
Городня Т. А. - Діагностика ринкового середовища підприємства як передумова уведення інновацій, Пилипців М. І. (2017)
Грушина А. І. - Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств галузі культури (2017)
Гудзь О. І. - Формування фінансової стратегії підприємства (2017)
Дейнега О. В. - Сучасні моделі інтеграції інформаційних потоків підприємств у ланцюгах поставок (2017)
Лисюк Т. В. - Програми лояльності споживачів як перспективний напрям інноваційної діяльності ресторанних підприємств, Терещук О. С., Пак Т. О. (2017)
Лотиш О. Я. - Сегментація ринку як інструмент стратегічного аналізу галузі (2017)
Петришин Л. П. - Зміни в середовищі зовнішньоекономічної діяльності та їх вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств (2017)
Плєханова Т. Є. - Визначення факторів ризику зовнішнього середовища підприємства, що реалізує інноваційні проекти (2017)
Банковская М. Г. - Творческое наследие селекционера Докучаевой Евгении Николаевны (2016)
Александров Е. Г. - Анатомические признаки устойчивости винограда к филлоксере, Гаина Б. С. (2016)
Артюх М. М. - Вплив антитранспіранту Вапор Гард на фізіолого-біохімічні показники та температурний режим тканин листків щеп винограду в період вегетации, Кучер Г. М., Нікульча Є. В. (2016)
Баранец Л. А. - Инновационные продукты фирмы Syngenta в защите винограда от вредителей и болезней, Лещенко А. А., Мезернюк Т. Н., Перепелица М. С. (2016)
Боунегру Т. В. - К вопросу об утилизации жидких отходов виноделия (2016)
Бузовська М. Б. - Аналіз стану виноградарсько-виноробної галузі Бесарабії (на прикладі Тарутинського району Одеської області) (2016)
Вакарчук Л. Т. - Технология производства мистеля повышенного качества, Лященко Г. А., Прида И. Г. (2016)
Власов В. В. - Проблеми виноградарства та виноробства Закарпатської області та плани їх вирішення, Белоус І. В., Джабурія Л. В., Любка О. С. (2016)
Власов В. В. - Стабілізація та розвиток виноградарства в Запорізькій області на період до 2025 року, Джабурія Л. В., Белоус І. В., Ласкавий В. М., Кузьменко О. Р., Гетьман Н. Г. (2016)
Власов В. В. - Оцінка поліфенольного комплексу сортів винограду селекції ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова", Ковальова І. А., Мулюкіна Н. А., Тарасова В. В., Левицький А. П. (2016)
Власов В. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку галузі виноградарства України, Штирбу А. В., Булаєва Ю. Ю. (2016)
Герус Л. В. - Оцінка та створення нового вихідного матеріалу для селекції на посухостійкість, Ковальова І. А. (2016)
Грибкова А. А. - Влияние экологических условий центральной зоны Республики Молдова на продуктивность кустов и качество урожая винограда сорта Бианка (2016)
Даду К. Я. - Нагрузка кустов винограда и рациональное применение минеральных удобрений, Григель Г. И., Кухарский М. С. (2016)
Даду К. Я. - Некоторые аспекты развития виноградарства Республики Молдова за 65-летний период, Кухарский М. С., Григель Г. И. (2016)
Зеленянская Н. Н. - Способы орошения виноградной школки и методы их контроля, Борун В. В. (2016)
Іщенко І. О. - Вплив комплексних мінеральних добрив на урожай і якість ягід винограду сорту Шардоне в умовах півдня Одеської області, Хреновськов Е. І. (2016)
Ильницкая Е. Т. - Анализ последовательности локусов CBF4 и VVZFPL в ДНК сортов винограда с различной степенью устойчивости к низкотемпературному стрессу, Супрун И. И. (2016)
Каменева Н. В. - Застосування регуляторів росту для підвищення урожая винограду сорту Ркацителі (2016)
Конуп Л. О. - Виявлення вірусу коротковузля за допомогою імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції, Чистякова В. Л., Конуп А. І., Ніколаєва Н. І. (2016)
Кузьменко А. С. - Методика економічної оцінки алелопатичної ґрунтовтоми у ампелоекосистемі на різних етапах її становлення і розвитку, Кузьменко Є. І. (2016)
Куліджанов Г. В. - Визначення фенотипових груп серед гібридних нещадків винограду методом кластеризації (2016)
Ласкавий В. М. - Вплив ампелоекологічних умов регіону вирощування на рівень прояву ряду показників столових сортів винограду сучасної селекції на прикладі Запорізької та Одеської областей України, Гетьман Н. Г., Герус Л. В., Ковальова І. А., Федоренко М. Г. (2016)
Ляшенко Г. В. - Тренди показників ресурсів тепла і вологи в центральних районах виноградарства Північного Причорномор’я, Мельник Е. Б., Суздалова В. І. (2016)
Мельник И. В. - Влияние обработок против розового оттенка "pinking" на улучшение качества шампанских виноматериалов, Кучухидзе А. З. (2016)
Минзул А. М. - Результати порівняльного вивчення клонів винограду сорту Рислінг в умовах півдня України (2016)
Мулюкіна Н. А. - Методичні підходи в оцінці резистентності сортів до ески винограду, Ковальова І. А., Герус Л. В., Герецький Р. В. (2016)
Мулюкіна Н. А. - Оптимізація біотехнології отримання вихідного матеріалу винограду, вільного від вірусу скручування листя винограду, Зеленянська Н. М., Іванова-Ханіна Л. В., Карастан О. М., Лосєва Д. Ю. (2016)
Наумова Л. Г. - Аборигенные красные технические сорта винограда на коллекции в Нижнем Придонье, Ганич В. А., Матвеева Н. В. (2016)
Наумова Л. Г. - Агробиологическая и технологическая оценка сорта Махроватчик в условиях Нижнего Придонья, Ганич В. А., Матвеева Н. В. (2016)
Николаева О. С. - Роль ампелоэкологических условий территории при оценке земель виноградников (2016)
Нікульча Є. В. - Вплив обробок біопрепаратами на інтенсивність фізіологічних процесів в тканинах листків винограду сортів Каберне Совіньон і Сухолиманський білий, Кучер Г. М., Артюх М. М. (2016)
Олефір О. В. - Економічна ефективність застосування позакореневого пжідивлення на виноградній шкілці (2016)
Перстнев Н. Д. - Модернизация базовых элементов агротехники с целью производства высококачественных вин с географическим указанием, Кухарский М. С., Чебану В. А. (2016)
Савчук Ю. О. - Продуктивність та якість технічного сорту винограду в залежності від агротехнічних заходів при садінні виноградних насаджень (2016)
Сапожніков А. М. - Обґрунтування раціональної технологічної схеми знаряддя для безперервного пресування виноградної лози, Савін М. О., Кувшинов А. О. (2016)
Taran N. G. - Production testing and implementation of improved technology for correction of alcoholic content in wines using vacuum distillation method, Soldatenco E. V, Vasiucovich S. S., Soldatenco O. V. (2016)
Таран Н. Г. - Влияние различных технологических схем приготовления виноматериалов на физико-химические показатели и стабильность белых сухих вин, Солдатенко Е. В., Христева О. П., Васюкович С. С. (2016)
Таран Н. Г. - Влияние кислотности в белых сухихи винах на стабильность к белковым и коллоидным помутнениям, Христева О. П., Васюкович С. С. (2016)
Теслюк Н. І. - Використання культури in vitro у виноградарстві, Барабаш В. Б., Клачун А. А. (2016)
Унгуряну С. И. - Прививочный аффинитет некоторых местных сортов винограда с основными районированными подвоями в Республике Молдова (2016)
Чебану В. А. - Борьба с оидиумом винограда в годы с эпифитотийным развитием болезни, Кухарский М. С., Дегтярь В. Н., Кябуру Е. А., Тертяк Д. Д., Мидарь А. И., Армашу С. А. (2016)
Чисников В. С. - Сортоулучшение подвоя винограда Шасла х Берландиери 41Б методом индивидуального клонового отбора, Ковалева И. А., Мулюкина Н. А., Мазуренко Л. С., Гогулинский Д. Н. (2016)
Шевченко І. В. - Прийоми регулювання забур’яненості виноградників та їх ефективність, Гонтар В. Т. (2016)
Шматковська К. А. - Вплив хвороб деревини винограду на урожайність насаджень та економічну ефективність вирощування (2016)
Штирбу А. В. - Особенности формирования кустов винограда технических сортов Ароматный и Загрей в неукрывной культуре, Борейко О. В. (2016)
Штирбу А. В. - Применение гибберелина в технологии выращивания столовых сортов винограда с партенокарпическим и стеноспермокарпическим типом бессемяности ягод, Сивак Н. А. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Поповиченко І. В. - Ефект "Важелю логістики" в діяльності підприємства: визначення та особливості розрахунку (2017)
Яшкіна О. І. - Маркетингові дослідження переваг споживачів під час вибору здобних хлібобулочних виробів, Білаш М. М. (2017)
Судакова О. І. - Головна характеристика механізму управління економічною безпекою розвитку підприємства, Щеглова О. Ю., Гасенко О. О. (2017)
Федосєєва Г. С. - Особливості управління конкурентними перевагами сільськогосподарських товаровиробників на світовому ринку (2017)
Лещук Г. В. - Концептуальні детермінанти інвестиційної інфраструктури регіону (2017)
Попик О. В. - Організаційно-економічний механізм управління природоохоронною сферою в умовах децентралізаційних процесів (2017)
Суска А. А. - Концептуальні засади інституціоналізації ринку соціально-екологічних послуг лісу і лісових територій (2017)
Заячківська О. В. - Аналіз наявного стану інфляційних процесів у сучасній Україні (2017)
Костюк В. С. - Реформування охорони здоров’я в Україні в умовах європейської орієнтації (2017)
Полоус О. В. - Формулювання визначення людського капіталу методом суб’єктивного шкалювання (2017)
Олійник-Данн О. О. - Оцінка кредитного раціонування аграрних підприємств України, Левкович М. П. (2017)
Бондаревська О. М. - Економічна безпека регіонів у системі економічної безпеки держави (2017)
Горин В. П. - Чинники формування доходів населення в економіці України, Сидор І. П. (2017)
Жежерун Ю. В. - Застосування кризових індикаторів в антикризовому управлінні в банку, Лущан В. О. (2017)
Мельник С. С. - Абстрактна модель фінансового шахрайства в комерційному банку (2017)
Палійчук Т. В. - Перерозподіл видаткових повноважень між різними рівнями бюджетної системи України у контексті впровадження фіскальної децентралізації (2017)
Сегеда Л. М. - Актуальні проблеми діяльності національного банку України як основного провідника монетарної політики (2017)
Стеценко Б. С. - "Індивідуальні інвестори – фінансові інституції": проблеми взаємодії в Україні (2017)
Тищенко В. В. - Система гарантування вкладів фізичних осіб як чинник економічної безпеки банківської діяльності в Україні (2017)
Шевчук Ю. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансування медичного страхування в Україні (2017)
Гайбура Ю. А. - Прибутковість підприємства: поняття, фактори, резерви, Загнітко Л. А. (2017)
Дзюба О. М. - Електронна акцизна марка: оподаткування та облік (2017)
Струк Н. С. - Перспективи розвитку методичного підходу до аналізу фінансових результатів на підприємстві, Муц Ю. І. (2017)
Маслій В. В. - Вибір та оцінка ARIMA-моделі для прогнозування обсягів прямих іноземних інвестицій, Березька К. М. (2017)
Малярець Л. М. - Когнітивна модель розвитку людського капіталу виробничого підрозділу, Лебедєв С. С. (2017)
Кравченко М. О. - Перспективи застосування краудфандінгу та краудінвестінгу для фінансування стартап-проектів, Кураєв Д. О. (2017)
Навроцький Р. Л. - Розроблення економіко-математичної моделі ефективного розподілу коштів між проектами в умовах дефіциту фінансових ресурсів (2017)
Нехай В. А. - Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств, Нехай В. В. (2017)
Скрильник І. І. - Застосування економіко-математичних методів для моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства, Руденко А. О. (2017)
Title (2014)
Contents (2014)
Gorsky P. V. - Electric conductivity of functional, including thermoelectric, materials described by the fivaz model, in quasi-classical range of magnetic fields (2014)
Titov O. Yu. - Thermoelectric heating and cooling in semiconductor structures: nonequilibrium charge carriers. (Review), Gurevich Yu. G. (2014)
Freik D. M. - Thermoelectric properties of vapour-phase condensatesbased on doped lead telluride SnTe:Ві, Dzundza B. S., Makovyshyn V. I., Mezhylovska L. Yo., Bachuk V. I. (2014)
Nikolaeva A. A. - Peculiarities of diffusion thermopower with impurity electron topological transition in heavily doped bismuth wires, Konopko L. A., Bodiul P. P., Tsurkan A. K. (2014)
Godzhayev E. M. - Physico-chemical analysis and thermoelectric properties of (SnSe)1-x(ErSe)x system alloys, Guseinov J. I. (2014)
Rogacheva E. I. - Peculiarities of concentration dependences of thermal conductivity in (PbTe)1-x (Bi2Te3)x semiconductor solid solutions, Vodorez O. S., Nashchekina O. N., Dresselhaus M. S. (2014)
Anatychuk L. I. - Some specific features of dynamic operating modes of thermal generator using human heat, Kobylianskyi R.R. (2014)
Cherkez R. G. - Permeable generator thermoelements of Co-Sb based materials (2014)
Lobunets Yu. M. - Thermoelectricity and ocean (2014)
Anatychuk L. I. - Effect of air cooling on the efficiency of a thermoelectric generator in a car with a petrol engine, Kuz R. V. (2014)
Anatychuk L.I. - Remote device for measurement of heat flux and surface temperature of cement kilns, Jenn-Dong Hwang, Havrylyuk M. V., Lysko V. V., Prybyla A. V. (2014)
Коржуєв М. А. - Внесок академіка Е. Х. Ленца в розвиток сучасної термоелектрики, Кретова М. А., Катін І. В. (2017)
Горський П. В. - Модель Фіваза й передбачення термоелектричних матеріалів (2017)
Ісмаїлов Т. А. - Дослідження термоелектричного пристрою для проведення термопунктури, Рагімова Т. А., Хазамова М. А. (2017)
Касіян А. І. - Термоелектричний ККД p- n- модуля, отриманого з органічних матеріалів, Сандуляк І. І. (2017)
Абдуллаєв Н. А. - Локалізаційні ефекти в тонких плівках термоелектричної сполуки Bi2Te2.7Se0.3, Алекперов О. З., Алігулієва Х. В., Зверєв В. Н., Керімова А. М., Мамедов Н. Т. (2017)
Дейбук В. Г. - Термодинамічна стабільність епітаксіальних плівок CdZnSb (2017)
Максимук М. В. - Про оптимізацію термоелектричних генераторних модулів автомобільного передпускового нагрівника (2017)
Анатичук Л. І. - Комп’ютерне моделювання локального теплового впливу на шкіру людини, Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я. (2017)
Ріферт В. Г. - Покращення методів дистиляції при використанні відцентрових сил для регенерації води під час космічних польотів, Анатичук Л. І., Барабаш П. А., Усенко В. І., Стрикун А. П., Прибила А. В. (2017)
Стадник Б. І. - Подальший розвиток підходів Кельвіна у створенні абсолютної шкали температур, Яцишин С. П. (2017)
Чеботарьова Н. М. - Сучасна шлюбна структура населення Луганської області, Бахмут Ю. О. (2016)
Бойченко М. В. - Економічний механізм управління професійними ризиками на гірничодобувних підприємствах (2016)
Шевченко Н. Ю. - Управление запасами угледобывающего предприятия на основе экономико-математического моделирования, Астахова А. Н. (2016)
Майдуков Г. Л. - Энергетический ресурс стратегического реформирования угольного производства (2016)
Залознова Ю. С. - Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку, Бутенко Н. В., Петрова І. П. (2016)
Панькова О. В. - Ресурси особистісного та суспільного розвитку українського суспільства в світлі громадської думки (регіональна специфіка) (2016)
Шевченко А. І. - Діагностика рівня економічної безпеки країни у галузі залізничного транспорту (в розрізі економічної функціональної складової) (2016)
Іванов С. В. - Децентралізація сільських громад: європейський досвід та перспективи для України, Ляшенко В. І., Іваннікова М. М. (2016)
Осадчая Н. В. - Децентрализация в Украине: тенденции и проблемные аспекты, Галясовская О. В. (2016)
Шабалина Л. В. - Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации, Тарасова А. И. (2016)
Вишневський О. С. - Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління (2016)
Котов Є. В. - Стратегічні пріоритети неоіндустріальної модернізації економіки аграрно-промислового регіону (2016)
Столяров В. Ф. - Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств, Островецький В. І. (2016)
Заруцька О. П. - Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості (2016)
Попова А. Ю. - Совершенствование операционной деятельности коммерческого банка в условиях кризиса (2016)
Чекіна В. Д. - Оцінка нормативно-правової бази фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України (2016)
Артеменко Д. М. - Удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів при фінансовій оцінці активів комерційного банку в кризових умовах (2016)
Кочешкова І. М. - Тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні, Трушкіна Н. В. (2016)
Чайка І. П. - Підвищення ефективності діяльності підприємства на засадах холістичного маркетингу (2016)
Олійник Н. М. - Ринкові перспективи розвитку агропромислового комплексу Південного регіону України (2016)
Головач О. А. - Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції (2016)
Новікова О. Ф. - Управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності (2016)
Серов А. О. - Проблемы приватизации жилого дома в свете новых реформ в Украине (2016)
Холод С. Б. - Синергетичний підхід щодо методології інноваційного розвитку на мезорівні: соціальний потенціал (2016)
Останкова Л. А. - Проблеми формування людського капіталу сучасної України, Масалаб Р. М. (2016)
Павлов К. В. - Об уровнях управления молочным комплексом Приволжского федерального округа, Комышев А. Л. (2016)
Расулев А. Ф. - Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития (2016)
Селин В. С. - Инновационная экология как перспективное научное направление (2016)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Екологічні проблеми на тлі військових дій (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Hutsul I. V. - Study of the unsteady – state distribution of temperature and thermopower of anisotropic optical thermoelement under paraller directions of radiant flux and temperature gradient, Hutsul V. I. (2014)
Romaka V. A. - Fiatures of the electron structure and conduction mechanisms in the Zr1-xCexNiSn thermoelectric material, Rogl P., Stadnuk Yu. V., Romaka L. P., Kaczorowski D., Krayovskyy V. Ya., Korz R. O., Horyn A. M. (2014)
Gaidar G. P. - Concentration dependences of the anisotropy parameter of mobility K = μ⊥/μ || and the anisotropy parameter of electron-phonon drag thermopower M = α || ph/α⊥ ph IN n-Ge and n-Si, Baranskii P. I. (2014)
Lobunets Yu. M. - Heat exchange – type TEG for marine propulsion plants (2014)
Mikhailovsky V. Ya. - Termoelectric generator modules on n – InSe and p – PbTe-based materials for the level of operating temperatures 30 – 500°C, Kuz R. V., Lysko V. V., Maksimuk M. V., Mochernyuk R. M. (2014)
Anatychuk L. I. - Effect of air cooling on the efficiency of sectional thermoelectric generator in a car with a petrol engine, Kuz R. V. (2014)
Rasit Ahiska. - TEGPAS a new apparatus for test of thermoelectric generators (2014)
Dudal V. O. - The harnessing of thermoelectric generators under asphalt (2014)
Zaparov S. F. - Thermomoelectric material processing tools and their comparative analysis (2014)
Anatychuk L. I. - Increasing the rapidity of thermal conductivity measurement by the absolute method, Lysko V. V. (2014)
Vikhor L. M. - Dedicated to 60-th birthday (2014)
Содержание (2014)
Горский П. В. - Электропроводность функциональных, в том числе термоэлектрических, материалов, описываемых моделью Фиваза, в квазиклассической области магнитных полей (2014)
Титов О. Ю. - Термоэлектрический нагрев и охлаждение в полупроводниковых структурах: неравновесные носители заряда. (Обзор), Гуревич Ю. Г. (2014)
Фреик Д. М. - Термоэлектрические свойства парофазных конденсатов на основе легированного теллурида олова SnTe:Ві, Дзундза Б. С., Маковышин В. И., Межиловская Л. И., Бачук В. И. (2014)
Николаева А. А. - Особенности диффузионной термоэдс при примесном электронном топологическом переходе в сильнолегированных нитях висмута, Конопко Л. А., Бодюл П. П., Цуркан А. К. (2014)
Годжаев Э. М. - Физико-химический анализ и термоэлектрические свойства сплавов системы (SnSe)1-x(ErSe)x, Гусейнов Дж. И. (2014)
Рогачева Е. И. - Особенности концентрационных зависимостей теплопроводности в полупроводниковых твердых растворах (PbTe)1-x (Bi2Te3)x, Водорез О. С., Нащекина О. Н., Дресселхаус М. С. (2014)
Анатычук Л. И. - О некоторых особенностях динамических режимов работы термогенератора, использующий тепло человека, Кобылянский Р. Р. (2014)
Черкез Р. Г. - Проницаемые генераторные термоэлементы из материалов на основе Co-Sb (2014)
Лобунец Ю. Н. - Термоэлектричество и океан (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние воздушного охлаждения на эффективность термоэлектрического генератора автомобиля с бензиновым двигателем, Кузь Р. В. (2014)
Анатычук Л. И. - Дистанционное устройство для измерения теплового потока и температуры поверхности цементных печей, Жен-Донг Хванг, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В., Прибыла А. В. (2014)
Содержание (2014)
Снарский А. А. - Термоэлектрическое устройство в периодическом стационарном режиме, Безсуднов И. В. (2014)
Галущак М. А. - Термоэлектричество твердых растворов на основе теллурида свинца, Криницкий А. С., Фреик Д. М. (2014)
Ромака В. А. - Особенности структурных, энергетических и кинетических характеристик термоэлектрического материала VFe1-хTixSb, Рогль П., Стаднык Ю. В, Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровский Д., Крайовский В. Я., Горынь А. М. (2014)
Сандуляк И. И. - Термоэлектрический фактор мощности квазиодномерных кристаллов TTT2I3 в трехмерной физической модели (2014)
Аракелов Г. А. - Некоторые вопросы термоэлектрической термостабилизации микроболометрических матриц инфракрасных диапазонов (2014)
Лобунец Ю. Н. - О перспективах применения термоэлектричества в энергетике (2014)
Анатычук Л. И. - О повышении эффективности термогенератора при использовании тепловой энергии человека в динамических режимах, Кобылянский Р. Р. (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние воздушного охлаждения на эффективность секционного термоэлектрического генератора для автомобиля с дизельным двигателем, Кузь Р. В. (2014)
Анатычук Л. И. - Способы обеспечения качественных электрических и тепловых контактов при измерении параметров термоэлектрических материалов, Лысько В. В. (2014)
Стокгольм Д. - К 80-летию со дня рождения (2014)
Теут А. О. - К 60-летию со дня рождения (2014)
Вольбин С. В. - Вивчення стану мікробіоценозу кишечника у хворих на акне, Сизон О. О., Дашко М.О. (2017)
Денисенко О. І. - Застосування імунотропного та поліензимного препаратів у комплексному лікуванні піодермій, Дашко М. О. (2017)
Резниченко Н. Ю. - Периоральный дерматит. Особенности диагностики и лечения, Головкин А. В. (2017)
Возняк І. Я. - Психосоматичні аспекти псоріатичної хвороби, Сизон О. О., Чаплик-Чижо І. О., Федорова У. В. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Препарат гепаргін в комплексі профілактичних заходів при хронічних дерматозах (2017)
Сизон О. О. - Сучасний погляд на патогенез розвитку псоріазу та артропатичного псоріазу (огляд літератури), Федорова У. В., Возняк І. Я. (2017)
Веретельник А. В. - Современные особенности клинического течения, диагностики и лечения чесотки (обзор литературы), Резниченко Н. Ю. (2017)
Кутова В. В. - Алгоритм обстеження пацієнтів з метою первинного виявлення сифіліса в умовах соціальної нестабільності, Волкославська В. М., Білоконь О. М., Нікітенко І. М., Унучко С. В. (2017)
Резніченко Н. Ю. - Викладання нормативних засад регулювання медичної практики на курсах тематичного удосконалення лікарів (2017)
Матеріали Всеукраїнської конференції за участю міжнародних спеціалістів "Святогірські дерматовенерологічні дні: новітні методи діагностики і лікування в дерматовенерології та косметології" 25-26 травня 2017 року (Святогір’я) (2017)
Дайджест (2017)
До уваги авторів (2017)
Содержание (2014)
Гуцул И .В. - Исследование нестационарного распределения температуры и термоэлектродвижущей силы анизотропного оптикотермоэлемента при параллельных направлениях лучевого потока и градиента температуры, Гуцул В. И. (2014)
Ромака В. А. - Особенности электронной структуры и механизмов электропроводности термоэлектрического материала Zr1–хCexNiSn, Рогль П., Стаднык Ю. В., Ромака Л. П., Качаровский Д., Крайовский В. Я., Корж Р. О., Горынь А. М. (2014)
Гайдар Г. П. - Концентрационные зависимости параметра анизотропии подвижности K = μ⊥/μ|| и параметра анизотропии термоэдс увлечения электронов фононами M = α||ф/α⊥ф В n-Ge и n-Si, Баранский П. И. (2014)
Лобунец Ю. Н. - ТЭГ теплообменного типа для судовых силовых установок (2014)
Михайловский В. Я. - Термоэлектрические генераторные модули из материалов на основе n-InSe и p-PbTe для диапазона рабочих температур 30 – 500 С, Кузь Р. В., Лысько В. В., Максимук Н. В., Мочернюк Р. Н. (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние воздушного охлаждения на эффективность секционного термоэлектрического генератора для автомобиля с бензиновым двигателем, Кузь Р. В. (2014)
Рашит Ахыска - Tegpas новое оборудование для испытаний термоэлектрических генераторов (2014)
Дудаль В. А. - Об использовании термоэлектрических генераторов под асфальтным покрытием (2014)
Запаров С. Ф. - Средства обработки ТЭМ и их сравнительный анализ (2014)
Анатычук Л. И. - О повышении быстродействия при измерениях теплопроводности абсолютным методом, Лысько В. В. (2014)
Вихор Людмила Николаевна К 60-летию со дня рождения (2014)
Содержание (2014)
Кругляк Ю. А. - Электрический ток, термоток и тепловой поток в нано- и микроэлектронике: модель переноса (2014)
Кругляк Ю. А. - Электрический ток, термоток и потоки тепла в нано- и микроэлектронике: специальные вопросы (2014)
Рогачева Е. И. - Влияние отклонения от стехиометрии на термоэлектрические и механические свойства Bi2Te3, Будник А. В., Водорез О. С., Добротворская М. В. (2014)
Меньшикова С. И. - Зависимости термоэлектрических свойств от толщины тонких пленок теллурида свинца, легированного индием, Рогачева Е. И., Сипатов А. Ю., Матейченко П. В., Добротворская М. В. (2014)
Лобунец Ю. Н. - ТЭГ теплообменного типа для корабельных силовых установок.Часть ІІ (2014)
Анатычук Л. И. - Повышение эффективности секционных термоэлектрических рекуператоров тепла, Кузь Р. В., Прибыла А. В. (2014)
16 Международный Форум по термоэлектричеству (2014)
Корнієнко С. І. - Основні положення галузевої комплексної програми "Овочі України–2020", Рудь В. П. (2015)
Біленька О. М. - Новий сорт цибулі шалоту Гранат (2015)
Вдовенко С. А. - Вплив мульчування на продуктивність ріпи Brassica Rapa в умовах відкритого ґрунту, Кожухар Є. В. (2015)
Вітанов О. Д. - Ефективність виробництва насіння огірка за різних строків збирання та способів зрошення, Солдатенко О. В., Урюпіна Л. М. (2015)
Гарбовська Т. М. - Вирощування квасолі овочевої як ущільнювача сільськогосподарських культур в умовах Східного Лісостепу України (2015)
Герман Л. Л. - Ефективність біологічних прийомів при вирощуванні томата в плівковій теплиці (2015)
Гордієнко І. М. - Якість плодів гібридів огірка відкритого ґрунту згідно із сучасними вимогами нормативних документів, Коваленко О. М. (2015)
Губар М. І. - Урожайність ранньостиглих сортів картоплі залежно від норм, видів добрив в Правобережному Лісостепу України, Виродов О. С., Губар Н. О. (2015)
Гурін М. В. - Новий сорт помідора Сузір’я, Онищенко О. І., Шотик М. В., Губар Н. О. (2015)
Даценко С. М. - Вплив добрив на вміст поживних речовин у ґрунті під буряком столовим (2015)
Духіна Н. Г. - Спосіб адаптації оздоровлених рослин картоплі до умов in vivo (2015)
Коваленко О. М. - Розмірно-вагові характеристики плодів огірка і структура стандартної частки врожаю, Гордієнко І. М., Щербина С. О. (2015)
Колеснік Л. І. - Основні шкідники цибулі ріпчастої і заходи з обмеження їх шкідливості у Лісостепу України (2015)
Колтунов В. А. - Зміни інфекційного навантаження бульб Solanum tuberosum L., вирощеної в умовах Передгір'я Карпат, при застосуванні біопрепаратів, Бородай В. В., Данілкова Т. В. (2015)
Кондратенко С. І. - Використання інфекційних фонів для оцінки перцю солодкого (Capsicum Annuum L.) в культурах In Vitro та In Vivo за стійкістю до фузаріозного в'янення та комплексом інших ознак, Черненко К. М., Гарт О. Ю., Черненко О. В. (2015)
Куц О. В. - Вирощування буряка столового та моркви з використанням комплексних добрив, Парамонова Т. В. (2015)
Люта Ю. О. - Урожайність і якість насіння буряка столового за краплинного зрошення на Півдні України, Косенко Н. П. (2015)
Люта Ю. О. - Новий сорт томата інтенсивного типу Кумач (2015)
Мельник Р. Г. - Кільцевик – перспективний гриб за вирощування в штучних умовах, Михайличенко В. А., Василенко І. Б. (2015)
Онищенко О. І. - Споживання елементів живлення рослинами баклажана залежно від застосування мікробних препаратів та внесення добрив в умовах захищеного ґрунту, Коноваленко К. М., Герман Л. Л. (2015)
Онищенко О. І. - Оцінка впливу збудників домінуючих хвороб грибної етіології на рослинах огірка на біохімічні показники плодів при вирощуванні в агроценозах закритого і відкритого ґрунту, Марютін О. Ф. (2015)
Позняк О. В. - До питання збагачення асортименту високовітамінної овочевої продукції за рахунок дикорослих видів, придатних для харчового використання (на прикладі бульбоплідних рослин Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) та Phlomis tuberosa L.) (2015)
Позняк О. В. - Інноваційні селекційні розробки в овочівництві: пастернак посівний і петрушка городня (2015)
Попович Г. Б. - Уражуваність коренеплодів моркви хворобами залежно від їх фізіологічного віку за різних способів зберігання (2015)
Рудь В. П. - Проблеми розвитку ринку картоплі в Україні, Муравйова О. В., Сидора В. В. (2015)
Сайко О. Ю. - Ефективний спосіб вирощування квасолі звичайної, Носенко Ю. М. (2015)
Самовол А. П. - Индуцированный рекомбиногенез при отдаленной гибридизации томата. Сообщение 1: Влияние γ-излучения на смещение менделевского моногибридного расщепления и на изменчивость уровня рекомбинации по несцепленным маркерным генам у гибридов Мо 638 х var. cerasiforme, var. pimpinellifolium, Корниенко С. И. (2015)
Самовол А. П. - Индуцированный мутагенез. Сообщение 1: Норма реакции мутабильности растений томата на γ-облучение семян (первый критерий – формирование репродуктивной нагрузки), Замыцкая Т. Н. (2015)
Самовол А. П. - Индуцированный мутагенез. Сообщение 2: Норма реакции мутабильности растений томата на γ-облучение семян (второй критерий – частота проявления раннеспелых растений), Замыцкая Т. Н. (2015)
Самовол А. П. - Индуцированный мутагенез. Сообщение 3: Норма реакции мутабильности растений томата на γ-облучение семян (третий критерий – проявление количества мутантных форм и их качественные и количественные признаки), Корниенко С. И., Николов О. Т., Горобченко О. А. (2015)
Сергієнко О. В. - Прояв гетерозису у гібридів кавуна за кількісними ознаками (2015)
Сидорка В. О. - Результати конкурсного сортовипробування гетерозисних гібридів кабачка (2015)
Сидорка В. О. - Результати оцінки вихідного матеріалу кабачка за комплексом господарсько цінних ознак (2015)
Силенко О. С. - Стан життєздатності насіння овочевих культур при зберіганні в контрольованих умовах, Роговий О. Ю. (2015)
Терьохіна Л. А. - Наукове забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності інноваційних розробок, Ільїнова Є. М. (2015)
Ткалич Ю. В. - Використання γ-опромінення насіння в селекції салату посівного, Корнієнко С. І., Кондратенко С. І., Позняк О. В., Несин В. М., Горова Т. К. (2015)
Ткалич Ю. В. - Методологія створення міжлінійного гібриду селери коренеплідного різновиду, Позняк О. В., Сергієнко О. Ф. (2015)
Улянич О. І. - Адаптивність сортів і гібридів руколи посівної і шпинату городнього в Лісостепу України, Алексейчук О. М., Сорока Л. В. (2015)
Хареба О. В. - Індау посівний і дворядник тонколистий: перспективи дослідження і освоєння в Україні, Позняк О. В. (2015)
Хареба В. В. - Використання природних регуляторів росту рослин (РРР) у технологіях вирощування гарбуза мускатного (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.), Кокойко В. В. (2015)
Черкасова В. К. - Прискорений метод оцінки ознак зразків моркви (2015)
Шабетя О. М. - Формування ознакових спеціальних колекцій овочевих культур, Шабетя В. В. (2015)
Штепа Л. Ю. - Перспективний сорт петрушки коренеплідної довгої – Білявка, Горова Т. К. (2015)
Щербина Н. М. - Аналіз комплексної системи заходів з організації управління виробничо-збутовою діяльністю, Юрлакова О. М. (2015)
Нестеренко Є. Л. - Вплив строків сівби насіння буряку столового на врожайність маточних коренеплодів, Могильна О. М., Терьохіна Л. А. (2015)
Мальований М. - Аналіз екологічної небезпеки існуючих сміттєзвалищ та стратегія її мінімізації (на прикладі Грибовицького сміттєзвалища), Слюсар В., Середа А., Стокалюк О. (2017)
Адаменко О. М. - Техногенний вплив на природні геосистеми Поділля та Прикарпаття західного регіону України, Зоріна Н. О., Скрипник В. С. (2017)
Стефанишин О. О. - Радіаційне забруднення на території України, Гарасимів Т. Г., Мах В. В. (2017)
Німець Н. М. - Про екологічну безпеку і економічну доцільність повернення озонованих супутньо-пластових вод в надра, Мельник А. П., Подустов М. О. (2017)
Радловська К. О. - Методологія оцінювання ймовірних змін мікрокліматичних параметрів в межах впливу об’єктів на територіях нафтопромислів, Супруненко Ю. О. (2017)
Дядін Д. В. - Гідрохімічні показники осередків забруднення підземних вод на родовищах східного нафтогазоносного басейну (2017)
Журавель М. Ю. - Еколого-геохімічні особливості ґрунтів рекультивованих бурових майданчиків нафтогазових свердловин, Дрозд О. М., Дядін Д. В., Клочко Т. О. (2017)
Семчук Я. М. - Причини відмов систем газопостачання, Балан О. С. (2017)
Сінченко В. Г. - Деякі аспекти оцінки якості і безпечності водних ресурсів для питного водокористування на прикордонній території Чернівецької області за гідрохімічними показниками та біоіндикацією, Караван Ю. В., Тураш М. М. (2017)
Гринюк В. І. - Вдосконалення системи управління екологічною безпекою поверхневих вод на рівні промислового підприємства (2017)
Корчемлюк М. В. - Основні закономірності поширення карових озер на території Українських Карпат, Кравчинський Р. Л., Савчук Б. Б. (2017)
Качала С. В. - Вдосконалення системи організації мережі моніторингу водних об’єктів (2017)
Кривомаз Т. І. - Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища, Волошкіна О. С., Максименко Д. В., Жукова О. Г. (2017)
Бочковський А. П. - Концептуальні аспекти безпеки технічних систем (2017)
Гуда Т. С. - Аналіз переваг та недоліків використання світлодіодних та люмінесцентних ламп (2017)
Атаєв С. В. - Дегазація Рівненського полігону твердих побутових відходів (2017)
Коробейникова Я. С. - Моделювання обсягів утворення твердих побутових відходів в туристичних дестинаціях, Юрас Ю. І. (2017)
Назаренко О. М. - Використання повторної води у відродження ґрунтів, Назаренко І. А., Машанова О. Є., Пазинич М. В. (2017)
Повзун О. І. - Підвищення екобезпеки вугледобувних регіонів на основі використання комплексу промвідходів для дорожнього будівництва, Подкопаєв С. В., Каменець В. І. (2017)
Черниш Є. Ю. - Розробка моделі процесу міграції та біохімічної конверсії компонентів фосфогіпсу в ґрунтовому профілі, Пляцук Л. Д., Яхненко О. М. (2017)
Орфанова М. М. - Перспективні напрямки використання золи Бурштинської теплоелектростанції, Боднар Н. В. (2017)
Нестер А. А. - Екологічні аспекти ризику виробництва плат та гальваніки (2017)
Адаменко О. М. - Технології інженерно-екологічних досліджень. Розробки Наукової школи професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи", Адаменко Я. О. (2017)
Москальчук Н. М. - Перспективи вітроенергетики на Прикарпатті (2017)
Мацалак І. М. - Актуальність використання ВЕС у невеликих населенних пунктах на території Карпатського регіону (2017)
Струк Т. В. - Тенденції глобального потепління на Прикарпатті, Яремко О. Є., Корчемлюк М. В., Архипова Л. М. (2017)
Кризський М. - Використання загальної геофільтраційної моделі для оцінки баражного ефекту протизсувних інженерних споруд, Кошляков О., Мальований М., Бондар М., Ващенко В. (2017)
Федонюк М. А. - Проблеми теплового забруднення селітебних територій: дослідження та моніторинг, Федонюк В. В. (2017)
Кундельська Т. В. - Визначення рівня шумового забруднення на території міста Івано-Франківська в контексті сталого розвитку (2017)
Пилип’юк Р. Г. - Дослідження ефективності профорієнтаційної роботи інженерно-екологічного інституту, Грицюк Т. Ю., Пилип’юк Р. Р., Дорош Л. І., Іваночко М. М., Телюк С. А., Рабко І. Ю. (2017)
Мазур М. П. - Міжнародна науково-практична конференція "ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей (2017)
Малік М. Й. - Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади, Забуранна Л. В. (2017)
Музика П. М. - Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки, Минів Р. М., Гірняк К. М. (2017)
Збарський В. К. - Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства, Алєксєєва Ю. Ю. (2017)
Кірейцева О. В. - Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва, Сокол Л. М. (2017)
Кваша С. М. - Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні, Іванько А. В. (2017)
Дудар Т. Г. - Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції, Шумейко О. Т., Дудар В. Т. (2017)
Грицюк П. М. - Чинники підвищення цін на зерно в Україні, Бачишина Л. Д. (2017)
Тулуш Л. Д. - Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільсьгосптоваровиробників (2017)
Саблук Г. І. - Особливості жіночої праці як людського капіталу на селі (2017)
Спаський Г. В. - Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття (2017)
Kzhyzhanowskyi Y. T. - Aspekts of the implementation of sustainable agriculture policy in the European Union (2017)
Мацибора Т. В. - Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України (2017)
Балян Ануш Валеріївна – ювіляр (2017)
Орлатому Михайлу Кузьмовичу – 70 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Олійник Я. - Наукові школи суспільної географії в Україні (концептуальні засади дослідження), Шевчук С. (2017)
Гусєва Н. - Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації, Задєсєнцев О. (2017)
Заячук М. - Економіко-математичне моделювання оптимального землекористування у фермерському укладі України, Заячук О., Заблотовська Н. (2017)
Грицевич В. - Географія кінцевих споживачів логістичних товарних потоків у західному регіоні України, Сеньків М. (2017)
Кобилін П. - Проблеми та напрями удосконалення системи торговельного обслуговування Харківської області (2017)
Kamińska W. - Significance of agritourism in tourist trips of the academic youth in Poland in the light of survey research, Mularczyk M. (2017)
Нагірна В. - Внесок академіка М. М. Паламарчука у дослідження агропромислового комплексу України в контексті сучасних реалій (2017)
Сосницька Я. - Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва регіону (на прикладі Волинської області), Маковецька Л. (2017)
Мезенцева Н. - Продовольча безпека в регіонах України: сутність, індикатори, територіальна диференціація, Трусій О. (2017)
Шовкун Т. - Територіальні особливості захворюваності на рак молочних залоз (на прикладі Чернігівської області), Костюк В. (2017)
Ковалевич Л. - Вплив сецесійних рухів на територіально-політичну систему західноєвропейського регіону (2017)
Сегіда К. - Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи регіону (2017)
Анатолію Івановичу Доценку - 80! (2017)
Бурлака О. В. - Дидактичні аспекти формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху (2016)
Грудинін Б. О. - Дослідницька діяльність учнів у системі малої академії наук України (деякі статистичні дані проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт) (2016)
Даценко І. П. - Дослідження результативності курсу "математичний апарат фізики" щодо розвитку критичного мислення майбутніх учителів фізики (2016)
Зейналлы А. Ш. - Дидактический потенциал игровых технологий (2016)
Кіндрась І. В. - Цілі та зміст навчання студентів мовних спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому рівні (2016)
Кріт Н. В. - Нетрадиційний підхід до використання підручника з географії у формуванні вмінь самостійної роботи учнів 6-8 класів Innovative approaches to the geography textbook use in the independent work skills formation of secondary school pupils (2016)
Кузло Н. М. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей на матеріалі автентичного ескізного робочого будівельного проекту (2016)
Кузьменко О. С. - Формування професійного мислення студентів технічних вузів у процесі вивчення фізики, Дембіцька С. В. (2016)
Ліскович О. В. - Особливості проектування навчального процесу з фізики, орієнтованого на формування компетентностей учнів (2016)
Мехтиева С. Н. - Дидактический потенциал внутрипредметной интеграции при обучении биологии (2016)
Подласов С. О. - Організація самостійної роботи студентів у середовищі lms moodle, Матвійчук О. В., Бригінець В. П. (2016)
Садовий М. І. - Методичні проблеми створення засобів діагностики знань студентів, Трифонова О. М. (2016)
Сидорович М. М. - Семантичний аспект проблеми фундаменталізації біологічної освіти в загальноосвітній школі (2016)
Стадник А. Д. - Стратегические приоритеты изучения нанофизики и нанотехнологий как фактора экономического развития, Мороз И. А., Ткаченко Ю. А. (2016)
Адамів С. Є. - Структурні компоненти критерії показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх маркетологів (2016)
Байбакова О. О. - Практична підготовка фахівців соціальної роботи до міжкультурної взаємодії у вищих навчальних закладах США (2016)
Бородієнко О. В. - Категорія "професійний розвиток керівників" у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях (2016)
Грицко Х. Р. - Особливості структури навчальних програм для журналістів в університетах США: нові стратегії й перспективи (2016)
Івченко В. В. - Особливості формування понять про наукові навчальні фізичні моделі у вишівському курсі фізики з урахуванням їх нечіткості (2016)
Козубовська І. В. - Трансформаційні процеси у вищій школі США (ХХ–ХХІ ст.), Стойка О. Я. (2016)
Костенко О. С. - Культурологічна компетенція інженера-педагога: зміст, структура та функції, Бондаренко В. В. (2016)
Коченгіна М. В. - Розвивальна модель підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів до створення безпечного інформаційного середовища для дітей дошкільного віку засобами дитячої іграшки та гри (2016)
Маковецька Н. В. - Організація підготовки майбутніх фахівців анімаційної діяльності у вищих навчальних закладах зарубіжних країн (2016)
Манжос Е. О. - Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі (2016)
Носова К. В. - Формування культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів у вищій школі (експеримент) (2016)
Петльована Л. Л. - Методика навчання написання ділового листа студентів ВНЗ (2016)
Повідайчик О. С. - Створення проблемної ситуації як умова активізації науково-дослідницької роботи студентів (2016)
Попович І. Є. - Особливості підготовки вчителя-дослідника в системі педагогічної освіти великої Британії (2016)
Стаднійчук І. П. - Проблеми формування технічної компетентності майбутніх техніків-механіків (2016)
Трофаїла Н. Д. - Готовність майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку як умова ефективної професійної діяльності (2016)
Хатунцева С. М. - Розвиток професійних якостей майбутнього вчителя в процесі формування у нього готовності до самовдосконалення (2016)
Шевченко В. М. - Напрями дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування в процесі професійної підготовки (2016)
Тимощук І. В. - Іноземна мова як необхідний інструмент реалізації глобалізації (2016)
Хомутенко М. В. - Організація педагогічного тестування з фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Snarskii A. A. - Thermoelectric device in periodic steady state, Bezsudnov I. V. (2014)
Haluschak M. O. - Тhermoelectricity of solid solutions based on lead telluride, Krynytsky O. S., Freik D. M. (2014)
Romaka V. A. - Peculiarities of structural, energy and kinetic characreristics of VFe1-хTixSb thermoelectric material, Rogl P., Stadnyk Yu. V., Romaka L. P., Korzh R. O., Kaczorowski D., Krayovskyy V. Ya., Kovbasyuk T. M. (2014)
Sanduleac I. I. - Thermoelectric power factor of TTT2I3 quasi-one-dimensional crystals in the 3D physical model (2014)
Arakelov G. A. - Some problems of thermoelectric thermal stabilization of microbolometric arrays of infrared ranges (2014)
Lobunets Yu. M. - The application potential of thermoelectricity in power engineering (2014)
Anatychuk L. I. - Increase in thermal generator efficiency with the use of human thermal energy in dynamic modes, Kobylianskyi R. R. (2014)
Anatychuk L. I. - Effect of air cooling on the efficiency of sectional thermoelectric generator in a car with a diesel engine, Kuz R. V. (2014)
Anatychuk L. I. - Methods for assuring high quality electric and thermal contacts when measuring parameters of thermoelectric materials, Lysko V. V. (2014)
Stockholm J. - Dedicated to 80th anniversary (2014)
Teut A. O. - Dedicated to 60th anniversary (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kruglyak Yu. A. - Electric current, thermocurrent, and heat flux in nano- and microelectronics: transport model (2014)
Kruglyak Yu. A. - Electric current, thermocurrent, and heat flux In nano-and microelectronics:selected topics (2014)
Rogacheva E. I. - The effect of deviation from stoichiometry on thermoelectric and mechanical properties of Bi2Te3, Budnik A. V., Vodorez O. S., Dobrotvorskaya M. V. (2014)
Menshikova S. I. - Dependences of thermoelectric properties on the thickness of thin films of indium doped lead telluride, Rogacheva E. I., Sipatov A. Yu., Mateichenko P. V., Dobrotvorskaya M. V. (2014)
Lobunets Yu. M. - Heat exchange-type TEG for marine propulsion plants. Part ІІ. (2014)
Anatychuk L. I. - Efficiency improvement of sectional thermoelectric heat recuperators, Kuz R. V., Prybyla A. V. (2014)
16 International Forum on thermoelectricity (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Anatychuk L. I. - On the life and scientific activity of Jean-Charles Athanase Peltier. (Based on the materials of the film shown at the XVI International Forum on Thermoelectricity) (2015)
Casian A. I. - Prospects of low dimensional organic materials for thermoelectric applications, Pflaum J., Sanduleac I. I. (2015)
Kahramanov K. Sh. - Three-dimensional nanoobjects in the layered dissipative environments of, Aleskerov F. K., Nabiyeva S. A., Kahramanov S. Sh. (2015)
Zianni X. - Modeling the thermoelectric properties of modulated nanocomposites (2015)
Anatychuk L. I. - Research of double-layer thermoelements with periodically profiled surface, Nitsovich O. V. (2015)
Fröhlich T. - Calibration bench for heat flux sensors, Hohmann M., Schalles M. (2015)
Lobunets Yu. M. - Heat xchange-type TEG for micro-CHP (2015)
Worner D. F. - Another update on the multi-mission radioisotope thermoelectric generator powering the curiosity rover (2015)
16 International forum on thermoelectricity (2015)
Dashevsky Z. M. - Dedicated to 70-th birthday (2015)
Mychailovsky V. Ya. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Rogacheva E. I. - Structure of p-Bi2Te3 thin films prepared by single source thermal evaporation in vacuum, Budnik A. V., Fedorov A. G., Krivonogov A. S., Mateychenko P. V. (2015)
Vikhor L. M. - Electrical resistance of thermoelectric material-metal contact, Gorsky P. V. (2015)
Menshikova S. I. - Size effects in chlorine doped PbSe thin films, Rogacheva E. I., Sipatov A. Yu., Krivonogov S. I., Matychenko P. V. (2015)
Anatychuk L. I. - Computer design of thermoelectric OTEC, Polyak V. M. (2015)
Mykhailovsky V. Ya. - Design of thermoelectric staged modules with segmented legs based on Bi2Te3-PbTe-TAGS, Vykhor L. M., Maksimuk M. V., Mochernyuk R. M. (2015)
Yevdulov O. V. - Theoretical studies of a layer-structured thermoelectric element, Yevdulov D. V. (2015)
Stadnyk B. I. - Thermometric noise and performance of thermoelectric thermometers, Yatsyshyn S. P. (2015)
Ragimova T. A. - Investigation of a thermoelectric system for local freezing of larynx tissues, Yevdulov O. V. (2015)
Gutsul I. V. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Gorskyi P. V. - On the conditions of high figure of merit and methods of search for promising superlattice thermoelectric materials (2015)
Freik D. M. - Thermoelectric properties of thin films based on stibium-doped tin telluride, Dzundza B.S., Kostyuk O. B., Makovishin V. I. (2015)
Mykhailovsky V. Ya. - Automobile operating conditions at low temperatures. The necessity of applying heaters and the rationality of using thermal generators for their work, Maksimuk M. V. (2015)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric device for measurement of intraocular temperature, Pasechnikova N. V., Zadorozhnyi O. S., Kobylyanskii R. R., Havrylyuk M. V., Nazaretyan R. E., Mirnenko V. V. (2015)
Filin S. O. - Economical transport thermoelectric refrigerators with two-level temperature control: the experience of creation and test results, Jasinska B. (2015)
Ismailov T. A. - Neonatal intensive care complex based on thermoelectric power converters, Khulamagomedova Z. A. (2015)
Аnatychuk L. I. - On the use of thermoelectric cooling in dermatology and cosmetology, Kobylyanskyi R. R., Denisensko O. I., Kadenyuk T. Ya. (2015)
Ismailov T. A. - Thermoelectric recuperative-type heat exchange apparatus with thermal bridges, Kazumov R. Sh., Ramazanova D. K. (2015)
Khazamova M. A. - Thermoelectric system of contrast thermal effect on the reflexogenic zones of human foot, Yusufov Sh. A. (2015)
Bulat L. P. - International laboratory "Direct energy conversion and nanoengineering of thermoelectric structures", Fedorov M. I. (2015)
Bulat L. P. - Master’s program "Thermoelectric energy conversion" at itmo university, Fedorov M. I., Novotelnova A. V. (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Velmre E. - Uncovering some hidden pages in the life of thomas Johann Seebeck (2015)
Vikhor L. M. - Peculiarities of heat and electric charge transport in "metal-thermoelectric material-metal" miniature layers, Gorskiy P. V. (2015)
Nikolaeva A. A. - Effect of the lifshitz topological transitions induced by tensile deformation on the thermopower and resistance of bismuth wires, Konopko L. A., Huber T. E., Kobylianskaya A. K., Para G. I. (2015)
Romaka V. A. - The study of structural, energy and kinetic characteristics of Hf1-хYxNiSn thermoelectric material, Rogl R., Romaka L. P., Stadnyk Yu. V., Kaczorowski D., Krayovskyy V. Ya., Lakh O. I. (2015)
Zaparov S. F. - Comparative analysis of the efficiency of cutting Bi-Te-based thermoelectric material using electric erosion method and wires with bound abrasive (2015)
Anatychuk L. I. - Optimization of thermal connections in liquid-liquid thermoelectric heat pumps for water purification devices of space application, Prybyla A. V. (2015)
Gould C. A. - The modelling and simulation of Bi2Te3 thermoelectric generators in synopsys tcad, Shammas N. Y. A., Simpson K. (2015)
Mykhailovsky V. Ya. - Rational powers of thermal generators for starting pre-heaters of vehicles, Maksimuk M. V. (2015)
Anatychuk L. I. - Differential thermoelectric ac converter in the non-simultaneous comparison mode, Kuz R. V., Taschuk D. D. (2015)
Anatychuk L. I. - Automated equipment for measurement of properties of thermoelectric material rods, Havrylyuk M. V., Lysko V. V., Tyumentsev V. A. (2015)
Kobylianskyi R. R. - The prospects of using thermoelectricity for human head cryotherapy, Moskalyk I. A. (2015)
Клименко Л. - Наукова школа академiка НАН України П. Г. Богача (2014)
Рибальченко Т. - Дослiдження бiологiчних мембран: iсторичний екскурс, Дзержинський М., Опанасенко С., Рибальченко В. (2014)
Соботович Е. - Iзотопнi спiввiдношення бiогенних хiмiчних елементiв у живому органiзмi як потенцiйний iндикатор його фiзiологiчного стану, Лисенко О., Демiхов Ю., Скульський М., Лисенко М., Кошлякова Т. (2014)
Багдай А. - Морфологiчнi аспекти впливу новосинтезованих полiмерiв на розвиток зародкiв та личинок в’юна упродовж раннього ембрiогенезу, Здвiжков Ю., Мандзинець С., Бура М. (2014)
Бичко А. - Мембранотропнi i клiтиннi ефекти похiдних малеiмiду як потенцiйних протипухлинних сполук, Артеменко О., Бслiнська I., Гурняк О., Рибальченко В. (2014)
Генега А. - Дисперсiйний аналiз впливу амiнокислотних похiдних 1,4-нафтохiнону на активнiсть Nа+, K+-АТФ-ази мембран зародкiв в’юна, Бура М., Санагурський Д. (2014)
Мешков А. - Застосування РФА для кiлькiсного визначення елементного складу сироватки кровi, Кузнецов В., Гребеник Л., Суходуб Л. (2014)
Тарновська А. - Iнтенсивнiсть процесiв перекисного окиснення лiпiдiв у зародках в’юна (Misgurnus fossilis l.) за впливу катiонiв кальцiю та магнiю, Яцкiв О. (2014)
Кнiгавко В. - Концепцiя математичного моделювання зв’язку мiж пiдвищенням виживаностi онкологiчних хворих i зростанням онкологiчної захворюваностi, Бондаренко М., Кочарова Т., Солодовнiков А. (2014)
Рудик В. - Вплив магнiтного поля на фiзiологiчнi показники органiзму людини (2014)
Ковтун Г. - Характеристика фiзико-хiмiчних властивостей крiогелiв на основi полiвiнiлового спирту i хiтозану для лiкування ран, Мисюра А. (2014)
Плоднік Д. - Скільки структур налічує повна множина H-зв’язаних самоасоціатів m9Ade.m9Ade. Квантово-хімічна відповідь на біофізичне питання, Войтешенко І., Говорун Д. (2014)
Радшневська Є. - Математичне моделювання утворення другої пухлини в онкологічних хворих, Кочарова T., Гордієнко H., Солодовніков А. (2014)
Федорович 3. - Феноменологічна модель спряженого транспортування іонів K+, Na+ і Cl- через плазматичну мембрану клітини, Личковський Е. (2014)
Кушкевич І. - Кінетичні характеристики пірофосфатази сульфатвідновлювальних бактерій кишечника людини (2014)
Стадник I. - Визначення оптимальних констант швидкостей реакцiй перетворень у системах генетичного контролю клiтин у станi пролiферацiї та диференцiацiї, Санагурський Д. (2014)
Афанасьєва К. - Свiдчення iснування хроматину в станi фрактальної глобули за даними кометного електрофорезу, Чопей М., Сиволоб А. (2014)
Vus K. - Association of novel benzanthrone dyes with amyloid fibrils: a resonance energy transfer study, Girych M., Gorbenko G., Kinnunen P., Kirilova E., Kirilov G., Adachi E., Saito H. (2014)
Kuznetsov K. - The effect of ionizing radiation in combination with static magnetic field and microwave radiation on chromatin state in isolated human buccal epithelium cells, Miroshnik D., Nikolov O., Shckorbatov Y. (2014)
Суходуб Л. Ф. - Апатит – бiополiмернi матерiали для регенерацiї кiсткової тканини, Мартинюк О., Суходуб Л. Б. (2014)
Мельник М. - Вплив електромагнiтного поля частотою 8 Гц на викликанi K+- деполяризацiєю скорочення гладеньких м’язiв, Мартинюк В., Артеменко О. (2014)
Яремчук М. - Взаємозв’язок мiж вiльнорадикальними процесами, антиоксидантною системою та активнiстю Na+, K+-помпи зародкiв в’юна за впливу мiкрохвильового випромiнювання, Дика М., Семочко О., Санагурський Д. (2014)
Яремчук М. - Особливостi гiдролiзу АТФ Na+, K+-АТФ-азою мембран зародкiв в’юна за дiї випромiнювання частоти мобiльного зв’язку, Мандзинець С., Бура М., Гарасим Н., Санагурський Д. (2014)
Гарасим Н. - Змiна iнтенсивностi вiльнорадикальних реакцiй i активностi ферментiв антиоксидантної системи клiтин селезiнки курей за дiї натрiю гiпохлориту (2014)
Пономаренко Н. - Математичне моделювання розподiлу кисню в пухлинах у процесi iх росту, Кнiгавко В., Батюк Л., Бондаренко М. (2014)
Пономаренко Н. - Визначення змiн iнтегральноi радiочутливостi злоякiсних пухлин при їх ростi, Батюк Л., Кнiгавко В., Протасеня С. (2014)
Доценко О. - Математична модель для дослiдження процесiв регуляцiї редокс-метаболiзму в еритроцитах (2014)
Zhytniakivska O. - Interaction of benzanthrone dye ABM with model membranes: the effects of ionic strength and cholesterol, Trusova V., Gorbenko G., Kirilova E., Kirilov G., Kinnunen P. (2014)
Зайцева О. - Пiдгострий токсикологiчний вплив нової групи синтезованих олiгоефiрiв на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз бiлих щурiв, Кнiгавко В., Багмут I., Жуков В., Кочарова Т. (2014)
Нардiд О. - До порушень внутрiшньо- i мiжмолекулярних взаємодiй бiомакромолекул пiд дiєю низьких температур (2014)
Семочко О. - Активнiсть Na+, K+-АТФ-ази плазматичних мембран зародкiв в’юна за впливу зеленого випромiнювання, Бура М., Мандзинець С., Санагурський Д. (2014)
Стрiха О. - Сучаснi уявлення про закономiрностi та механiзми електричного пробою клiтин, Смольянiнова Є., Гордiснко Є. (2014)
Мамiлов С. - Фотодисоцiацiя молекул окси- та карбоксигемоглобiну в артерiальнiй кровi, Єсьман С., Глєбова I. (2014)
Веклiч Т. - Активнiсть Ca2+, Mg2+-АТФ-ази плазматичної мембрани гладеньком`язових клiтин селективно пригнiчується калiкс(4)ареном С-90, Шкрабак О., Мазур Ю. (2014)
Кочарова Т. - Математичне моделювання мутацiйного процесу, що призводить до малiгнiзацiї клiтин, Кнiгавко В., Бондаренко М., Батюк Л. (2014)
Шаталова Т. - Вплив часу зберiгання донорської кровi та антикоагулянтiв на кислотний гемолiз еритроцитiв i агрегацiю тромбоцитiв, Горобченко О., Нiколов О., Гаташ С. (2014)
Юрчук Т. - Хiмiчна модифiкацiя позаклiтинного матриксу хiтозану як фактор регуляцiї пролiферативних властивостей клiтинної культури, Кирошка В. (2014)
Бено Ю. - Аналiз впливу постiйного магнiтного поля на проростання насiння дурману звичайного, Дика М., Скварко К. (2014)
Гірич М. - Вмiст транстиретину та церулоплазмiну в сироватцi кровi щурiв при перiодичному голодуваннi, Кургузова Н., Данлад Ц., Малишев А., Божков А. (2014)
Самофалова Д. - Пошук рослинних молекулярних мiшеней селективних iнгiбiторiв серин-треонiн специфiчних протеiнфосфатаз, Карпов П., Блюм Я. (2014)
Пикалюк В. - Реакцiя периферичної кровi щурiв на опромiнення i введення ксеногенної цереброспiнальної рiдини, Крiвенцов М., Дев’ятова Н., Куниця В., Бсссалова Є., Шаймарданова Л., Кiсельов В. (2014)
Шапкіна О. - Вплив глюкози на чутливість еритроцитів ссавців до дії стресових чинників, Сєміонова К., Шпакова Н., Орлова Н., Єршова Н., Єршов С., Ніпот О. (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Vikhor L. M. - Heat and charge transport at "thermoelectric material-metal" boundary, Gorskiy P. V. (2015)
Alim Ormeci and Grin Yuri. - Coexistence of ionic and covalent atomic interactions (bonding inhomogeneity) and thermoelectric properties of intermetallic clathrates (2015)
Gaidar G. P. - Some peculiarities of thermopower anisotropy in undeformed and elastically deformed n – Si and n – Ge single crystals, Baranskii P. I. (2015)
Romaka V. A. - Research on the features of conduction mechanisms in Hf1-хTmxNiSn thermoelectric material, Rogl P. F., Romaka L. P., Krayovskyy V. Ya., Stadnyk Yu. V., Kaczorowski D., Horyn A. M. (2015)
Anatychuk L. I. - Optimization of power supply system of thermoelectric liquid-liquid heat pump, Prybyla A. V. (2015)
Kobyliansky R. R. - Computer simulation of local thermal effect on biological tissue, Moskalyk I. A. (2015)
Ismailov T. A. - Results of theoretical research on cooling system for radio electronic equipment elements working in the intermittent heat release mode, Yevdulov O. V., Yevdulov D. V. (2015)
Gromov G. G. - Thermoelectric heat flux sensors, Glyazer S. A., Zakhartsev Y. V. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Gorsky P. V. - Fundamental constants and similarity criteria in thermoelectricity, Melnychuk S. V. (2014)
Rogacheva E. I. - Size effects in GeTe thin films, Nikolaenko A. A., Vodorez O. S., Sipatov A. Yu., Grigorov S N., Fedorov A. G. (2014)
Galuschak M. O. - Thermoelectricity of lead telluride doped with Sb and Bi, Gorichok I. V., Krynytsky O. S., Freik D. M. (2014)
Godzhayev E. M. - Phase analysis and electrophysical properties of InGaTe2, Abdurakhmanova U. S. (2014)
Romaka V. A. - Structural, energy and kinetic characteristics of Hf1-хLuxNiSn thermoelectric material, Rogl P., Stadnyk Yu. V., Romaka L. P., Korzh R. O., Kaczorowski D., Krayovskyy V. Ya., Lakh O. I. (2014)
Barabash V. A. - Matching of extruded materials based on bismuth-antimony chalcogenides for a thermoelement, Glyazer S. A., Gromov G. G., Drabkin I. A., Ershova L. B., Molchanova S. A. (2014)
Anatychuk L. I. - Effect of air cooling on the efficiency of thermoelectric generator in a diesel-engined car, Kuz R. V. (2014)
Lobunets Yu. M. - Criteria for performance evaluation of thermoelectric energy converters (2014)
Kin-Ichi Uemura (2014)
Mamedov M. M. - Universal nonequilibrium thermodynamics and the Seebeck effect (2014)
Вожегова Р. А. - Перспективи використання інформаційних систем для агрометеорологічного забезпечення зрошуваного землеробства в умовах Півдня України, Коковіхін С. В., Біляєва І. М. (2015)
Кружилин И. П. - Рис орошаемый капельной системой, Мелихов В. В., Ганиев М. А., Дубенок Н. Н., Болотин А. Г., Родин К. А., Абду Н. М. (2015)
Pietrzak S. - The sulphur content in grassland soils in Poland in 2009-2011 (2015)
Лавриненко Ю. О. - Ефективність стимуляторів росту та мікродобрив на посівах гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення на Півдні України, Гож О. А. (2015)
Бенда Р. В. - Формування показників якості зерна ячменю озимого залежно від строків сівби та мінерального живлення (2015)
Ходяков Е. А. - Особенности технологии получения планируемых урожаев перца при дождевании на Юге России, Русаков А. В. (2015)
Markovska O. E. - New plant growth stimulant in the technology of cultivating spiked cereals in Southern Steppe of Ukraine, Lavrenko S. O., Kaminska M. O. (2015)
Голобородько С. П. - Агробіологічні основи формування урожаю багаторічних трав в умовах регіональних змін клімату в Південному Степу України, Погинайко О. А. (2015)
Вожегова Р. А. - Вплив елементів технології вирощування на інтенсивність кущення пшениці озимої різних сортів в умовах рисових сівозмін, Мунтян Л. В. (2015)
Ильинская И. Н. - Эффективное использование водных ресурсов в орошаемом земледелии с использованием современных технологий орошения (2015)
Заєць С. О. - Продуктивність сучасних сортів пшениці озимої в умовах зрошення (2015)
Шатковський А. П. - Продуктивність цибулі ріпчастої залежно від режимів краплинного зрошення в умовах Степу Сухого, Журавльов О. В., Черевичний Ю. О. (2015)
Кулыгин В. А. - Влияние элементов технологии на продуктивность и водопотребление моркови в условиях орошения (2015)
Грановська Л. М. - Прогнозування показників гідрогеолого - меліоративного стану території Чаплинського району Херсонської області, Подмазка О. В. (2015)
Дорошенко О. Л. - Формування фотосинтетичного потенціалу посівів гречки, Хоміна В. Я. (2015)
Кіріяк Ю. П. - Водний режим ґрунту в посівах пшениці озимої за умов різного розміщення її в сівозміні та обробітку ґрунту, Трикоз Л. В., Коваленко А. М. (2015)
Малярчук М. П. - Продуктивність зернопросапної сівозміни на зрошенні за різних систем основного обробітку ґрунту, Томницький А. В., Малярчук А. С. (2015)
Писаренко П. В. - Ефективність елементів технології вирощування гібриду кукурудзи крос 221м в умовах Південного Степу України, Пілярський В. Г., Шкода О. А., Пілярська О. О. (2015)
Zakharova M. А. - Sustainable development of irrigation in Ukraine: scientific approaches to the irrigational soil degradation assessment and the management of irrigated lands fertility (2015)
Біляєва І. М. - Науково-методологічне обґрунтування моделей продуктивності зрошення для умов Півдня України (2015)
Грановська Л. М. - Теоретичне обгрунтування інженерних заходів з боротьби зі шкідливою дією вод на території с.м.т. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області, Жужа П. В. (2015)
Малярчук М. П. - Вміст елементів мінерального живлення та продуктивність зерна кукурудзи залежно від основного обробітку ґрунту та добрив, Котельников Д. І., Носенко Ю. М. (2015)
Вожегов С. Г. - Вплив затоплення на щільність ґрунту та забур’яненість полів рисових сівозмін в умовах Півдня України (2015)
Козирєв В. В. - Продуктивність сої залежно від ступеня вторинної солонцюватості ґрунту при зрошенні, Біднина І. О., Томницький А. В., Влащук О. С. (2015)
Семяшкіна А. О. - Продуктивність сортів вівса залежно від застосування біопрепаратів за різних погодних умов (2015)
Drozd Е. - Conceptual approach to the management of solonetzic soils fertility in Ukraine (2015)
Булигін Д. О. - Оптимізація елментів технології вирошуваня нових сортів сої в умовах Півдня України, Суздаль О. С. (2015)
Vasylenko R. M. - Forage productivity in winter mixtures of triticale in the conditions of Sonth Steppe, Fundyrat K. S., Getman N. Y. (2015)
Васюта В. В. - Оптимізація зрошувальної норми томата на основі моделі "урожайність – вологозабезпеченість" за різних способів поливу в Південному регіоні України (2015)
Вердиш М. В. - Аналіз водорозподілу на Каховській зрошувальній системі, Булаєнко Л. М., Димов О. М. (2015)
Тимошенко Г. З. - Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на урожайність ячменю ярого, Коваленко А. М., Новохижній М. В. (2015)
Тищенко А. В. - Азотфіксація сортів люцерни в рік сівби залежно від агротехнологічних заходів у Південному Степу України (2015)
Лимар В. А. - Диференціація зон зволоження при вирощуванні овочевих і баштанних культур в умовах Півдня України при різних способах зрошення (2015)
Найдьонова О. Є. - Трансформація біологичних властивостей чорнозему південного під впливом тривалого зрошення мінералізованими водами (2015)
Нестерчук В. В. - Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин та удобрення при вирощуванні в умовах Півдня України (2015)
Новохижній М. В. - Використання мікродобрива "Еколист – У" на посівах пшениці твердої ярої в умовах природного зволоження Південного Степу України (2015)
Коваленко В. П. - Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування люцерни посівної в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Пташник О. П. - Продуктивність гороху за умов різної густоти та застосування мікробних препаратів в умовах Південного Степу України (2015)
Морозов О. В. - Сучасний стан зрошення в зоні Степу України (на прикладі Херсонської області), Біднина І. О., Козирєв В. В. (2015)
Усик Л. О. - Інноваційні сорти пшениці м'якої озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН для умов зрошення Півдня України, Базалій Г. Г., Колесникова Н. Д. (2015)
Лавриненко Ю. О. - Морфо-фізіологічна модель гібридів кукурудзи різних за групами стиглості в умовах зрошення, Марченко Т. Ю., Гож О. А., Сова Р. С., Нужна М. В. (2015)
Люта Ю. О. - Результати вивчення зразків томата різного генетичного походження в умовах Півдня України, Кобиліна Н. О. (2015)
Носенко Ю. М. - Моніторинг селекційних інновацій: соя (2015)
Люта Ю. О. - Економічна ефективність вирощування насіння буряка столового за краплинного зрошення Півдня України, Косенко Н. П. (2015)
Боровик В. О. - Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками, Клубук В. В., Осіній М. Л., Лужанський І. Ю., Кузьмич В. І. (2015)
Цілинко М. І. - Ефективність використання факторіальної ознаки "маса головної волоті" на підвищення врожайності сортів рису (2015)
Бритік О. А. - Селекційна цінність колекційних зразків кавуна столового (2015)
Нарган Т. П. - Динаміка росту міжвузля та господарсько корисні ознаки у різних за скоростиглістю сортів пшениці озимої м’якої (2015)
Подуст Ю. І. - Характер проростання насіння озимої пшениці при дефіциті вологи у ґрунті в залежності від чинників його вирощування, Лифенко С. П. (2015)
Стефанський В. Л. - Про видавничу діяльність Науково-дослідного інституту геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2015)
Стефанський В. Л. - М. Ф. Носовський–засновник Дніпропетровської наукової школи стратиграфії та палеонтології Кайнозою України (2015)
Баранов В.А. - Формирование квазикристаллов в горных породах (2015)
Березовский А. А. - Об одном титаносодержащем минерале карбонатных марганцевых руд южного Кривбасса, Березовский Д. А., Pieczonka J., Piestrzynski A. (2015)
Ковальчук М. С. - Аспекти золотоносності кори вивітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка, Крошко Ю. В., Шестаков О. Ю. (2015)
Куцевол М. Л. - Алунитсодержащие минеральные ассоциации рудного горизонта Никопольского марганцевого месторождения и их генетическое значение, Куцевол Л. І. (2015)
Манюк В. В. - Геологические памятники Крыма (2015)
Каталенець А. І. - К стратиграфии Приазовского блока Украинского щита. Корсакская зона складчатости. Статья 2 (2015)
Рябоконь Т. С. - Биостратиграфия Палеоцена-Эоцена Южной Украины по планктонным фораминиферам. Статья 1. Зональное деление Палеоцена (2015)
Вернигорова Ю.В. - Стратиграфічна схема неогенових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита (2015)
Бойчук А. В. - Діагностика й корекція порушень у вагітних із дисфункцією плаценти, Овчарук В. В., Хлібовська О. І. (2017)
Гнатко О. П. - Патологічний прелімінарний період як причина акушерських та перинатальних ускладнень (огляд літератури), Захаренко Н. О. (2017)
Марущенко Ю. Л. - Оцінка вазорегулюючої функції ендотелію у вагітних з ускладненим перебігом прееклампсії (2017)
Маріам Бен Амор - Чинники ризику та наслідки вагітності в жінок із прееклампсією, Гнатко О. П., Кучма Н. Р. (2017)
Свидро Е. В. - Опыт использования иммуномодулятора ЭРБИСОЛ® УЛЬТРАфарм у больных генитальным герпесом (2017)
Макарчук О. М. - Локальний імунітет при фонових процесах шийки матки, асоційованих із пухлинними утворами придатків, Матвійків Н. І. (2017)
Скурятіна Н. Г. - Наслідки вагітності в жінок після деструктивних методів лікування шийки матки (2017)
Турчина С. І. - Дистиреоз як чинник ризику формування вторинної аменореї в дівчат, які мешкають в умовах слабкого йододефіциту, Начетова Т. А. (2017)
Можейко Л. Ф. - Лечение девочек-подростков с аномальными маточными кровотечениями, Гузей И. А. (2017)
Заболотнов В. А. - Отношение студентов к сексуальной активности и контрацепции, Шатило В. Й., Рыбалка А. Н., Синяк Ю. П. (2017)
Савка Т. Р. - Рання пренатальна діагностика вроджених вад розвитку (огляд літератури), Янюта Г. С., Головченко О. В. (2017)
WHO guidelines for treatment of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 and adenocarcinoma in situ: cryotherapy, large loop excision of the transformation zone, and cold knife conization (2017)
Медичні події (2017)
Балдинюк О. Д. - Пересувні клубні заклади – осередки масово-політичної та культурно-освітньої роботи серед населення (20–30-ті роки ХХ століття) (2016)
Демченко Н. М. - Проблеми освіти в рецепції словесників лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття), Філоненко О. С. (2016)
Ключкович Т. В. - Модернізація підготовки педагогічних кадрів у системі університетської освіти словаччини (2016)
Lichman L. Yu. - Competency-based foreign language training of students in Ukraine of the late 20th – the early 21st century (2016)
Страйгородська Л. І. - Національно-патріотичне виховання в розрізі публікацій українських педагогів-просвітителів О. К. Дорошкевича та С. Ф. Черкасенка (2016)
Федчишин Н. О. - Гербартіанство у Швейцарії (2016)
Бобро Л. В. - Уміння долати страх: критерії визначення й особливості вияву в дошкільному віці (2016)
Бондаренко Ю. А. - Зміст і структура програмно-методичного комплексу корекційного блоку занять із музичного виховання для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей із порушеннями зору (2016)
Гончар Л. В. - Тенденції формування батьківсько-дитячих взаємин у сучасній українській родині (2016)
Довгань Н. Ю. - Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Єсьман І. В. - Вплив засобів масової інформації на педагогічну освіту батьків у сучасних умовах в Україні (2016)
Уйсімбаєва Н. В. - Характеристика категорії "самовдосконалення особистості" у психолого-педагогічному контексті (2016)
Атрощенко Т. О. - Сутність і структура полікультурної компетентності вчителя (2016)
Беньковська Н. Б. - Порівняльний аналіз тестових методик щодо визначення рівнів сформованості професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи (2016)
Гаврилюк Н. М. - Сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих навчальних закладів (2016)
Гуляєва Т. В. - Планування навчально-виховного процесу з курсу загальної фізики в технічному університеті в умовах компетентнісного підходу (2016)
Кобрин Н. З. - Механізми забезпечення якості професійної підготовки фахівців із медичної інформатики в університетах Канади (2016)
Конох А. А. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців екологічного туризму у вищих навчальних закладах (2016)
Костюченко Т. М. - Пропагування здорового способу життя як педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2016)
Кравець Р. А. - Типи комунікативних ситуацій у контексті полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови (2016)
Мамаєва Л. Т. - Використання методу проектів під час вивчення курсу "загальна екологія" у педагогічних ВНЗ, Кримова Т. М., Луценко О. І. (2016)
Мельник Н. І. - Типологія стандартів педагогічної освіти у країнах західної Європи: особливості професійних стандартів дошкільних педагогів (2016)
Пермінова Л. А. - Модель-характеристика майбутнього вчителя початкової школи у процесі дидактичної підготовки (2016)
Петренко Т. В. - Педагогічна культура у формуванні професійної компетентності викладача технічних дисциплін автомобільного профілю (2016)
Подліняєва О. О. - Управління мотивацією діяльності вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін із використанням ІКТ (2016)
Соколенко Л. О. - Технологія навчання теоретичних основ теми "розширення поняття про число" (2016)
Топчій О. В. - Суб’єкти методичного забезпечення освітнього процесу у вищих юридичних навчальних закладах (функціональний підхід) (2016)
Фесенко Г. А. - Підготовка майбутніх учителів математики до фінансового виховання учнів профільної школи (2016)
Шарко В. Д. - Фреймовий підхід до засвоєння знань та підготовка майбутніх учителів фізики до його застосування в навчальному процесі (2016)
Шишкін Г. О. - Наукова інтуїція в інтелектуальному розвитку майбутнього вчителя фізики (2016)
Ярославцева М. І. - Сутність та складники професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів у процесі педпрактики (2016)
Земба Б. А. - Особенности социально-педагогической работы с маргинальными семьями (2016)
Козубовський Р. В. - Соціальна профілактика девіацій, які виникають у міжетнічних відносинах (2016)
Літяга І. В. - Особливості професії "соціальний працівник" як основа дисципліни "вступ до спеціальності" (2016)
Сойма Н. Д. - Деякі особливості корекційно-реабілітаційної роботи з дезадаптованими дітьми (2016)
Stefanskyi V. L. - Serhii Samiilovych Hembytskyi is a founder of the hydrogeological section at the research Institute of Geology of the Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Nikitenko I. S., Dubovitska A. V. (2016)
Стефанський В. Л. - Арнольд Олексійович Веселов. Досвід наукових досліджень. Методичні підходи (2016)
Ковальчук М. С. - Золото, срібло та мідь у корі вивітрювання Юріївського родовища (Кіровоградський блок, Україна), Крошко Ю. В., Шестаков О. Ю. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Анализ изменчивости свойств дисперсніх грунтов Среднего Приднепровья методом группового учета аргументов (2016)
Рябоконь Т. С. - Биостратиграфия палеоцена-эоцена южной Украины. Статья 2. Зональное деление эоцена по планктонным фораминиферам (2016)
Вернігорова Ю. В. - Стратиграфічна схема неогенових відкладів Кримського півострова (2016)
Сиренко Е. А. - Континентальные верхнемиоценовые-плиоценовые отложения Северной Украины (2016)
Басілашвілі М. Б. - Деякі питання правового регулювання державної реєстрації шлюбу (2017)
Бочарова К. А. - Детермінаційний комплекс злочинів, пов’язаних з вандалізмом (2017)
Ворон Д. Л. - Освіта як сфера адміністрування владних суб’єктів (2017)
Гринчак С. В. - Незаконна трансплантація, вчинена відносно донора ex mortuо (2017)
Дахова І. І. - Обмеження реалізації права на свободу віросповідання (2017)
Деревянко Б. В. - Ризики здійснення операцій з криптовалютою (біткойнами) громадян і суб’єктів господарювання України (2017)
Дяченко С. В. - Судова практика розгляду спорів про невідповідність правочинів вимогам законодавства, Пажетнова І. О. (2017)
Завальний М. В. - Адвокатура в системі недержавних суб’єктів правовохорони України (2017)
Заяць О. С. - Завдання та функції протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2017)
Зозуля І. В. - Статус "національна" в назві поліції України та практика його надання (2017)
Калєніченко Л. І. - Юридична відповідальність як динамічне правове явище (2017)
Капля О. М. - Розумність як принцип адміністративного судочинства України (2017)
Князева Н. В. - Принципи професійної діяльності адвоката в Україні (2017)
Крикушенко О. Г. - Кримінальне покарання у виді позбавлення волі: концептуальні підходи до його сучасного дослідження (2017)
Крупнова Л. В. - Особливості організації системи виконавчого провадження у державах СНД (2017)
Крючко Н. І. - Проблематика дослідження ознак судової влади (2017)
Лехкодух І. О. - Особливості правового регулювання відповідальності господарського товариства з одним учасником та його єдиного засновника (2017)
Лукашевич С. Ю. - Наукові підходи до визначення сутності об’єкта запобігання злочинності (2017)
Лученцов Г. В. - Інституційна природа фінансового контролю за видатками фізичних осіб (2017)
Максимова Л. О. - Концептуальні елементи статусу захисника у кримінальному процесі (2017)
Мишков Я. Є. - Обшук при розслідуванні злочинів корупційної спрямованості: тактика і психологія (2017)
Моргун В. П. - Адміністративно-правове регулювання діяльності спортивних федерацій в Україні (2017)
Нагорний П. О. - Специфіка повноважень місцевих державних адміністрацій як суб’єктів адміністративної нормотворчої діяльності в управлінні регіонами України (2017)
Орлов Ю. В. - Культурно-психологічні фактори екологічної злочинності в Україні (2017)
Островська Б. В. - Роль ООН у запобіганні та протидії дискримінації за станом здоров’я для захисту людського життя (2017)
Панченко М. А. - Особливості адміністративно-правової охорони встановленого порядку управління (2017)
Подоляка С. А. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в Україні (2017)
Поклонська О. І. - Права та обов’язки журналіста як основа ефективного функціонування засобів масової інформації (2017)
Попій А. С. - Радянський період розвитку законодавства про кримінальну відповідальність щодо призначення покарання за сукупністю злочинів (2017)
Попій Д. С. - Щодо окремих питань співвідношення загальних та спеціальних засад призначення покарання (2017)
Проневич О. С. - Імплементація європейських стандартів забезпечення якості питної води: інституційно-правовий аспект (2017)
Рожнов О. В. - Вдосконалення інституту процесуальних строків: окремі аспекти (2017)
Сафронов С. О. - Ознаки наявності у особи злочинного наміру або задуму (2017)
Світлична Ю. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2017)
Слінько С. В. - Межі участі захисника у кримінальному процесі (2017)
Тищенко О. І. - Домашній арешт як запобіжний захід: окремі питання правозастосовних реалій (2017)
Юртаєва К. В. - Проблеми криміналізації незаконного використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин (2017)
Якушина О. С. - Сутність освіти як соціальної цінності для особи, суспільства і держави (2017)
Калачнюк Г. - Аспект симбіозу в розробці біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин, Калачнюк Л. (2015)
Малина А. - Стабільність структури цитокіна AMAP II при підвищенні температури, Козлов О., Левченко С., Корнелюк О. (2015)
Іскра Р. - Дія хром цитрату на про/антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету, Слівінська О. (2015)
Макарчук В. - Динаміка зміни вільнорадикальних процесів і рівня ендогенної інтоксикації організму щурів за умов короткочасової оклюзії панкреатичної протоки (2015)
Свєтлова О. - Моделювання ретроспективного динамічного ряду патологічної ураженості школярів: перші результати (2015)
Панченко С. - Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони (2015)
Джаган В. - Нові місцезнаходження занесених до Червоної книги України макроміцетів у Карпатському біосферному заповіднику, Щербакова Ю., Сенчило О. (2015)
Воскобойник Т. - Особливості онтогенезу Kitaibelia vitifolia Willd. (Malvaceae) при інтродукції на південний схід України (2015)
Горпинченко М. - Значення показника "індекс місця прізвища" при вивченні українських популяцій, Утєвська О., Атраментова Л. (2015)
Дмитрук І. - Алельний поліморфізм локусів -149C>T та -579G>T гена DNMT3B у пацієнтів з онкологічними захворюваннями (2015)
Карастан О. - Поліморфізм інтрагенного мікросателітного локусу p3_VvAGL11, зчепленого із ознакою безнасіннєвості у винограду (Vitis vinifera L.), Мулюкіна Н., Папіна О., Плачинда Г. (2015)
Клепач Г. - Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища, Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. (2015)
Жуков О. - Дослідження просторових параметрів екологічної ніші зяблика (Fringilla coelebs) за допомогою даних дистанційного зондування землі, Пономаренко О., Зимароєва А. (2015)
Гришко В. - Деякі особливості формування насіння Taraxacum officinale Wigg. в умовах різного рівня забруднення, Сіліч І. (2015)
Музика Л. - Особливості дії низьких концентрацій іонів кадмію на вміст β-каротину в організмі Lymnaea stagnalis, Киричук Г. (2015)
Скляр В. - Розмірна структура підросту Acer platanoides L. у лісових фітоценозах Лівобережного Полісся України (2015)
Савосько В. - Еколого-біогеохімічні особливості листового опаду штучних деревних насаджень степу в умовах промислового регіону (2015)
Царик Й. - Очеретянки роду Acrocephalus Naum. у системі консорцій, Гнатина О. (2015)
Кияк В. - Вікова й онтогенетична структура популяції у рослин – необхідність диференціації (2015)
Сищикова О. - Мікробіологічна активність ґрунтів, порушених діяльністю підприємств гірночовидобувної промисловості (2015)
Тимків І. - Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі, Назарук К., Шидловський І., Царик Й. (2015)
Васільєва Л. - Особливості забарвлення м’якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae, Шевчук С. (2015)
Чаплигіна А. - Просторовий розподіл і чисельність модельних видів птахів-дуплогніздників на трансформованих територіях північно-східної України, Бондарець Д. (2015)
Конуп А. - Виявлення вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб винограду на півдні України, Чистякова В., Конуп Л. (2015)
Maslovska O. - The activity of enzymes of glutathione antioxidant system of Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 under the influence of ferric (III) citrate, Hnatush S., Katernyak S. (2015)
Єльчіщева Ю. - Ріст і вміст каротиноїдів дріжджів Rhodosporidium diobovatum IMB Y-5023 на натуральних і синтетичних живильних середовищах, Голтвянський А. (2015)
Більчук В. - Роль антиоксидантних ферментів у реакції Fraxinus excelsior L. на дію несприятливих умов середовища, Легостаєва Т., Россихіна-Галича Г., Самборська Ю. (2015)
Котюк Л. - Антимікробна активність етанольного екстракту Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae), Рахметов Д. (2015)
Кияк Н. - Особливості фізіологічних показників водного режиму у бріофітів із різною толерантністю до дефіциту вологи (2015)
Ганжа Д. - Фотографічна індикація хлорофілу в листках Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud в умовах хронічного радіаційного опромінення, Назаров О. (2015)
Павлюкова Н. - Проліферативна активність твірних тканин коренів кукурудзи за дії гербіциду та гіпертермії, Богуславська Л. (2015)
Грабовський С. - Вплив екстракту селезінки на показники клітинного імунітету у крові кнурів за умов стресу, Грабовська О. (2015)
Шевчук Т. - Амплітуда та латентність викликаних потенціалів кори головного мозку у спортсменів-ігровиків і легкоатлетів, Поручинська Т., Поручинський А., Романюк А. (2015)
Цирюк О. - Вплив верапамілу на секреторну функцію шлунка за умов тривалої омепразол-індукованої гіпохлоргідрії, Головинська Ю., Скочко Н., Берегова Т. (2015)
Мерлавський В. - Вплив Cа2+ на процеси дихання гепатоцитів за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Іккерт О., Манько В. (2015)
Єна М. - Морфофункціональний стан слизової оболонки ободової кишки щурів за умов дії різних доз цитостатичної сполуки похідного піролу, Кузнєцова Г., Рибальченко В. (2015)
Гордієнко Д. - Крим в історії України (Замість передмови), Корнієнко В. (2015)
Папакін Г. - Джерела кримської історії: до концепції "кримського дипломатарію" (2015)
Демчук Р. - "Кримський міф" у контексті імперської парадигми Росії (2015)
Дудченко Д. - Про проблему народної релігії у візантійському Херсоні в XII–XIV ст. (2015)
Oliynyk T. - Mediterranean Prototype of the Regular Plan of So-Called "Roman Citadel" of Tauric Chersonesus: School of Hippodamos of Miletus or Roman Military Camp? (2015)
Костенко А. - Рунічний камінь з гори Опук як візуальне джерело з історії Східної Європи (2015)
Кравець М. - Від кочового намету до палацу серед садів: еволюція двору кримських Чинґізидів (2015)
Шевченко С. - Північне порубіжжя Золотої Орди XIV ст. в Побужжі (історіографія виявлення викопних джерел) (2015)
Савченко О. - До проблеми "іновірців" та полонених у Кримському ханстві у XVI–XVII ст. (2015)
Мицик Ю. - Огляд документації "татарського відділу" фонду "Архів коронний у Варшаві" АГАД (2015)
Пилипчук Я. - До проблеми залежності Молдавії від Кримського ханства (2015)
Крип'якевич І. - "Відвічна вісь" України (2015)
Потульницький В. - Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень (2015)
Клопот С. - Кримське ханство і Гетьманщина наприкінці XVII ст. у концепції М. Устрялова (2015)
Ванієв Е. - Правові наслідки анексії Кримського ханства Російською імперією у 1783 р. (2015)
Будзар М. - Дворянська садиба як засіб інкорпорації кримських земель до російського імперського простору: 1780-ті – 1910-ті роки (2015)
Левченко В. - Наукові комунікації вчених-істориків Одеси та Криму з кінця XVIII ст. до початку XXI ст.: історична ретроспектива доцифрової епохи (2015)
Левченко Г. - Газета "Одесский вестник" (1827–1894) як історичне джерело досліджень з історії Криму (2015)
Песчаний О. - Швейцарська колонія в Криму (2015)
Музичко О. - Грузини Криму: історія та сучасність (2015)
Корнієнко В. - Декілька епізодів з життя дослідника епіграфічних пам'яток Південної України Василя Латишева: матеріали до біографії (2015)
Максимович М. - Спогад про Тавриду. Лист до князя Петра Андрійовича В'яземського (Публікація Д. Гордієнка) (2015)
Березняк Я. - Вплив земських повітових установ на розвиток садівництва в Криму на початку ХХ ст. (2015)
Кислий М.-О. - Усні свідчення як джерело для дослідження дитинства кримських татар у депортації (2015)
Соболєва О. - Моделі трансляції елементів традиційної культури кримських татар (за результатами експедиційних досліджень) (2015)
Кавунник А. - Кримський напрям ініціативи ЄС "Східне партнерство" (2015)
Список скорочень (2015)
Ковальчик Р. - Україна до і після Кримської війни (2016)
Папакін Г. - Кримська (Східна) війна 1853–1856 рр. на сторінках ІТВАК: джерелознавчий аналіз публікацій (2016)
Гордієнко Д. - Кримська війна у рецепції Тараса Шевченка (2016)
Бартосік Л. - Поляки і Кримська війна 1853–1856 рр. (2016)
Потульницький В. - Представник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник Кримської війни (До реконструкції історичної перспективи проблеми) (2016)
Скрипник А. - Участь населення правобережної України у розбудові військової інфраструктури та постачанні продовольчих і матеріальних ресурсів до Криму (1799–1855 рр.) (2016)
Котенко Т. - Історична поема-хроніка Пилипа Морачевського "До чумака, або война ягло-хранцузо-турецька у 1853 і 54 роках" про героїзм і мужність севастопольців під час Кримської війни (2016)
Гордієнко Д. - Спогади учасника Кримської війни Прокопа Підпалова у записі Василя Ляскоронського (2016)
Ляскоронський В. - Спогади Прокопа Антоновича Підпалова, учасника Дунайського походу 1853–4 рр. та Севастопольської оборони (Пер. Д. Гордієнка) (2016)
Січинський В. - Україна і середземноморський простір (2016)
Нікітенко Н. - Образ св. Климента Римського в мозаїці Софії Київської (2016)
Марголіна І. - Ушанування папи Климента Римського у розписі Кирилівської церкви Києва (2016)
Нікітенко Н. - Кримські святі на мозаїках і фресках Софії Київської, Корнієнко В. (2016)
Шутко О. - Політичні шлюби османських султанів: від християнських принцес - до доньки Гіреїв (2016)
Господаренко О. - Торгово-економічні відносини Золотої Орди та італійських морських республік (спроба системного аналізу) (2016)
Сінкевич Н. - Домініканська місія в Криму в XIV–XVII ст. (2016)
Мицик Ю. - Матеріали до історії кримського дипломатарію (XVI ст.) (2016)
Джанов О. - Козацький фактор? Вихід християнського населення з південно-східного Криму в XVII ст. (2016)
Синяк І. - Особливості укладання та підписання договорів (інструментів) між Військом Запорозьким низовим і Кримським ханством у добу Нової Січі (2016)
Потапенко С. - "Под образом дружбы и откровенности": нові документи про "татарську комісію" Євдокима Щербініна 1770–1775 рр. та першу російську анексію Криму (2016)
Пилипчук Я. - Боротьба кримськотатарського народу за незалежність (1774–1783) (2016)
Нетудихаткін І. - Пам'ятки генуезької фортеці Кафа у малюнках архітектора Ісроеля Шмульсона з фондів Національного Заповідника "Софія Київська" (2016)
Список скорочень (2016)
Бірюк Д. О. - Категорія "педагогічні умови" в ґенезі цілепокладань і реалізації освітнього менеджменту педагогічного навчального закладу (2016)
Коченгіна М. В. - Розвідка класифікації дитячих іграшок-провокаторів (2016)
Кравченко О. О. - Культуротворча діяльність пролеткульту в умовах освітньо-просвітницького руху 20-х рр. ХХ ст. (2016)
Lichman L. Yu. - Introducing foreign competence-centered practice into the language education of Ukraine (2016)
Сирова Ю. В. - Історіографічний аналіз організаційно-педагогічних засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (друга половина ХХ ст.) (2016)
Топоренко О. Ю. - Культ особи Ю. Пілсудського як елемент освітньої політики у іі Речі Посполитій (2016)
Царик О. М. - Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості (історичний аспект) (2016)
Шаргун Т. О. - Система підготовки фахівців залізничного транспорту в Україні за часів царської Росії (1900-1917 рр.) (2016)
Асадчих О. В. - Система навчання студентів мовних спеціальностей японського академічного мовлення: інтегративні компоненти (2016)
Бобир В. Г. - Мотивація керівників дошкільних навчальних закладів до професійного розвитку в системі підвищення кваліфікації (2016)
Ганиева Р. А. - Пути формирования познавательного интереса старшеклассников в процессе изучения английского языка (2016)
Гусейнова Э. Р. - Роль курса "человек и общество" для X – XI классов в формировании активной гражданской позиции школьников (2016)
Оруджева С. С. - Интегративные связи математики и информатики в начальной школе (2016)
Патієвич О. В. - Компоненти, критерії оцінки та показники рівня сформованості умінь академічного писемного мовлення студентів магістратури природничого профілю (2016)
Аллахвердиева Ф. - Профессиональные качества педагога (2016)
Бойко М. М. - Програмно-цільовий підхід до управління професійною підготовкою майбутнього вчителя (2016)
Гаврилюк Н. М. - Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей, Манжос Е. О. (2016)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Педагогічні методи підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери до міжкультурного діалогу (2016)
Іваній І. В. - Особливості розвитку професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту (2016)
Латуша Н. В. - Особливості професійної підготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації (2016)
Лобач Н. В. - Поетапне виконання інформаційно-аналітичних дій – умова формування у майбутніх лікарів інформаційно-аналітичної компетентності (2016)
Мельник Н. І. - Професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті компетентнісної парадигми вітчизняної освіти: проблема визначення структури професійної компетентності (2016)
Олійник Н. А. - Секційна робота як одна з форм організації навчального процесу з дисципліни "фізичне виховання" у вищому навчальному закладі (2016)
Підборський Ю. Г. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Садыгзаде Х. А. - Особенности становления и развития азербайджанского балета как педагогическая проблема (2016)
Смолянко Ю. М. - Навчальний посібник як засіб формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2016)
Стеценко Н. М. - Роль самостійної роботи студентів у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти, Чикалова Т. Г. (2016)
Ткаченко Н. М. - Орієнтири професійної діяльності сучасного вчителя іноземних мов (2016)
Хміль Н. А. - Організація рефлексивної діяльності майбутніх учителів у процесі формування їхньої професійної готовності до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2016)
Глущенко Я. І. - Особливості експорту та імпорту транспортних послуг України (2016)
Ключник А. В. - Роль міжнародного співробітництва в розвитку регіонів України, Полівода К. І. (2016)
Яровий В. Ф. - Удосконалення інститутів та перспективи кластеризації галузі туризму в процесі євроінтеграції (2016)
Ігнатенко М. М. - Нові підходи та форми державної та місцевої підтримки розвитку складових соціальної інфраструктури сільських територій (2016)
Писаренко В. В. - Маркетингове управління корпоративними відносинами в АПК (2016)
Пілявський В. І. - Використання виробничо-ресурсного потенціалу корпоративних агроформувань у забезпеченні сталого розвитку галузей сільського господарства та сільських територій, Рунчева Н. В. (2016)
Ашмарина Т. І. - Етапи розвитку економіки природокористування (2016)
Бойко В. І. - Сутність та проблеми функціонування закладів та організацій соціальної інфраструктури у контексті державної підтримки розвитку сільських територій, Атаманюк О. О. (2016)
Єлісєєнко О. В. - Чулакова В.В. Мале підприємництво в україні: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Княженко І. І. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання агропродовольчої системи України (2016)
Кормишкін Ю. А. - Генезис наукових поглядів щодо трактування поняття "аграрне підприємництво" на сучасному етапі розвитку (2016)
Мармуль Л. О. - Стратегічні засади управління розвитком соціальної інфраструктури сільських територій (2016)
Романюк І. А. - Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства (2016)
Трикоз І. В. - Концептуальні засади розвитку сфери охорони здоров’я (2016)
Федотова Т. А. - Концептуальні підходи до аналізу ринку праці, Оксень К. Ю., Кураженко А. А. (2016)
Шило К. М. - Систематизація наукових підходів щодо сутності та економічної природи категорії "Кластер" (2016)
Баланда А. Л. - Формування теоретичних засад оцінювання соціального капіталу підприємств сфери послуг (2016)
Галунець Н. І. - Антикризове управління процесом адаптації діяльності аграрних підприємств на світовому продовольчому ринку (2016)
Кривець Ю. М. - Соціально-економічна сутність та оцінка ефективності корпоративного управління аграрними підприємствами (2016)
Постол А. А. - Інноваційні та інвестиційні засади удосконалення виробничо-ресурсного забезпечення аграрних підприємств (2016)
Горбач С. О. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування та використання трудових ресурсів сільських територій регіону: інституціональні особливості (2016)
Гудзь М. В. - Аналіз використання сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів у регіоні (2016)
Гудзь П. В. - Інноваційна складова економіки знань регіону (2016)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (частина II), Сігайов А. О. (2016)
Беседін В. Ф. - Методологічні основи формування нової податкової політики україни в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (частина ІІ), Столяров В. Ф., Островецький В. І. (2016)
Шишпанова Н. О. - Проблеми та перспективи розвитку андеррайтингу в менеджменті страхової компанії, Михайловська К. В. (2016)
Горбач Т. О. - Відображення винагород працівникам в обліку сільськогосподпрських підприємств, Сирцева С. В. (2016)
Марченко О. - Внесок Павла Соханя у відродження української археографії: щодо діяльності Археографічної комісії (2015)
Маврін О. - Візія Павла Соханя щодо розвитку української археографії (2015)
Шевченко Т. - Етнохороніми українців, білорусів і литовців в єзуїтських джерелах ранньомодерної доби (2015)
Папакін А. - Українські архівні документи з історії українсько-болгарських дипломатичних стосунків 1918–1920 рр. (2015)
Шевченко С. - Джерела держархіву Кіровоградської області з історії сербської діаспори та українсько-сербських зв'язків дорадянського часу (2015)
Старовойтенко І. - Матеріали про Кубань на сторінках української щоденної газети "Рада" (1906–1908 роки): джерельний потенціал (2015)
Ярмошик І. - Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва (2015)
Установчі документи Українського наукового інституту у Варшаві (Публікація Д. Гордієнка) (2015)
Борщак І. - Слов'янські студії у Франції (1840–1950) (2015)
Борисюк З. - Україна на сторінках "Слов'янського світу", першого французького слов'янознавчого часопису (2015)
Потульницький В. - Проблема спільного минулого слов'янських народів у контексті дискусій між провідними європейськими вченими в першій половині 1930-х років (2015)
Солонська Н. - Книжкові виставки як напрям науково-бібліографічної діяльності українського комітету славістів та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2005–2014) (2015)
Скороход О. - Історія українсько-сербських зв'язків на сторінках "Українського історичного журналу" радянських років (2015)
Бурім Д. - Дмитро Дорошенко як історик слов'янських народів і Східної Європи (2015)
Сидорчук Т. - Визначний славість Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця (2015)
Ковтуненко О. - Польська історична проблематика у працях М. Кареєва (1850–1931 рр. (2015)
Ляліна Т. - Діяльність В. Каразіна в опублікованих матеріалах "Русской старины" (2015)
Піскун В. - Участь уряду УНР в еміграції у прометеївському русі: політичний, територіальний та індивідуальний виміри (2015)
Kowalczyk R. - Polscy inżynierowie i technicy w życiu gospodarczym Ukrainy w końcu XIX i na początku XX wieku (2015)
Паўлава А. - Зоаморфныя вобразы-сімвалы беларускай вясельнай абрадавай паэзіі (2015)
Корнієнко В. - Розвідка Сави Шевченка про етимологію гідроніму "Інгул" (2015)
Яницька П. - Іконопис Білорусі XVII–XVIII ст. як джерело відомостей про матеріально-побутове середовище населення земель Великого князівства Литовського (2015)
Корнієнко В. - Дмитро Абрамович та його неопублікована праця з історії української літератури початку XVIII ст. (2015)
Кондратьєв І. - Служебна шляхта Остерського та Любецького староств Київського воєводства - слов'янський та тюркський складники формування (2015)
Скварцова І. - Тыпалогія слуцкіх паясоў (2015)
Іваненко О. - Зв'язки університетів наддніпрянської України з болгарськими науковими центрами (друга половина XIX - початок ХХ ст. (2015)
Песчаний О. - Іван Франко і Швейцарія (2015)
Каневська І. - Журналістсько-публіцистична діяльність Ольгерда Бочковського на сторінках празького часопису "Slovanský přehled" (2015)
Стародуб А. - Варіанти сучасних "реконструкцій" біографії білоруського громадсько-політичного діяча та публіциста В'ячеслава Богдановича (1878–1939) (2015)
Гордієнко Д. - До української гуманітаристики (Рец.:) Т. П. Усатенко, Епістемологія українознавства: педагогічний контекст, Кіровоград 2014, 128 с. (2015)
Корнієнко В. - Нове дослідження з історії культурного життя Одеси XIX – початку ХХ ст. (Рец.:) В.В. Левченко, Г.С. Левченко, Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи, Одеса 2015, 360 с. (2015)
Скорочення (2015)
Бабак О. П. - Експертне дослідження причин виходу з ладу деталей ГРМ автомобіля, Дробот О. С., Качур О. В. (2017)
Баглюк Г. А. - Оцінка ефективності обробки розплавів чавунів різних функціональних груп порошковими брикетованими модифікаторами, Куровський В. Я. (2017)
Баглюк Г. А. - Особливості структуроутворення при термічному синтезі багатокомпонентних сполук із порошкових сумішей на основі системи TiH2-Fe-Si-Mn-C(В4С), Супрун О. В., Мамонова А. А. (2017)
Бейгельзімер Я. Ю. - Кручення під високим тиском: нестійкість пластичного плину в екстремальних умовах, Кулагін Р. Ю., Давиденко О. А. (2017)
Божко Т. Є. - Вплив режимів різання на розмір часток при шліфуванні ШХ15, Гальчук Т. Н. (2017)
Бондар К. А. - Аналіз властивостей та застосування термоізоляційних матеріалів у холодильному обладнанні, Зайчук Н. П. (2017)
Валецький Б. П. - Сучасні принципи побудови контейнерних майданчиків складських терміналів (2017)
Voznyak A. - Effect of equal channel multiple angular extrusion on the morphology, mechanical and thermal properties of polymeric based nanocomposites, Beloshenko V., Voznyak Y. (2017)
Гальчук Т. Н. - Аналіз факторів, що впливають на зношування композиційних матеріалів, Божко Т. Є. (2017)
Herasymchuk H. - Mechatronic’s devices of robust mechanical systems: parameter identification and vibration control, Chovnyuk Y., Gumeniuk Y. (2017)
Грабар І. Г. - Моделювання впливу масштабу на фрактальну розмірність та поріг перколяції нанооб’єктів, Марчук М. М. (2017)
Григорьев О. Н. - Ударостойкая керамика системы B4C-TiSi2, Мелах Л. М., Коротеев А. В., Иванов С. М., Бега М. Д., Котенко В. А. (2017)
Григорьєв О. М. - Вплив технології отримання ультра-високотемпературної кераміки на основі ZrB2 на її корозійну стійкість, Нешпор І. П., Мосіна Т. В., Винокуров В. Б., Коротеєв О. В., Ведель Д. В., Сільвестроні Л. (2017)
Гулай О. І. - Використання твердих продуктів піролізу сапропелю як гідрофобних сорбентів (2017)
Гусарова І. О. - Металеві матеріали для екстремальних умов експлуатації жаростійких конструкцій багаторазових літальних апаратів, Потапов О. М., Солнцев В. П., Фролов Г. О., Петраш К. Н., Манько Т. А. (2017)
Давидчук Н. К. - Вплив високодисперсних порошкових сполук на стійкість до абразивного зношування електродугової наплавки на основі заліза, Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г., Гнилиця І. Д., Рябцев І. О. (2017)
Диха О. В. - Розрахункова оцінка зносостійкості матеріалів напрямних ковзання, Посонський С. Ф., Маковкін О. М., Вичавка А. А. (2017)
Дідук І. І. - Волокна з гірських порід базальтоподібного складу з тонкоплівковими покриттями на основі двооксидів цирконію, Ященко О. М., Чувашов Ю. М. (2017)
Дмитришина Я. Ю. - Анализ устойчивости структуры ближнего порядка в жидком алюминии (2017)
Дробот О. С. - Аналіз причин виникнення дефектів при виготовлені фітингів рукавів високого тиску, Підгайчук С. Я., Яворська Н. М. (2017)
Дудніков А. А. - Влияние пластического деформирования на свойства обрабатываемых материалов деталей, Дудніков І. А., Дудник В. В., Біловод А. І., Горбенко А. В. (2017)
Евдокименко Ю. И. - Исследование термоэрозионных характеристик ультравысокотемпературной керамики в условиях высокотемпературного нагрева в сверхзвуковом потоке продуктов сгорания, Кисель В. М., Фролов Г. А., Григорьев О. Н., Бучаков С. В., Нешпор И. П., Мосина Т. В., Коротеев А. В., Бега Н. Д. (2017)
Евдокименко Ю. И. - Тепловые испытания материалов передних кромок гиперзвукового летательного аппарата, Фролов Г. А., Кисель В. М. (2017)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості термітного зварювання високохромованих сталей, Рудь В. Д., Кляп М. М. (2017)
Зубовецька Н. Т. - Теоретичне дослідження навантажувальних і енергетичних характеристик газогідравлічних інерційних підшипників (2017)
Иваницкий С. Г. - Влияние кристаллизационных свойств базальтовых расплавов при формовании непрерывных волокон на их прочностные характеристики, Штерн М. Б., Чувашов Ю. Н. (2017)
Колесник Є. В. - Особливості морфології електрокристалізованих покриттів на основі сплавів заліза різних компонентних груп, Баглюк Г. А. (2017)
Колосов О. Є. - Матеріали та технології для одержання функціональних полімерних композиційних матеріалів, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Куриленко В. М. (2017)
Крестьянполь Л. Ю. - Аналіз способів захисту інформації при несанкціонованому доступі з інтернету в локальну мережу (2017)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування під зсувним навантаженням двох паралельних включень за умови їх однобічного контакту з середовищем, Блащак Н. І., Бойко А. Р., Задорожний В. Ю. (2017)
Kudriashov A. - Robot’s pose estimation in environment exploration process with slam and laser techniques, Buratowski T., Giergiel M. (2017)
Кундрат А. М. - Відшарування системи гнучких підсилень півбезмежної пластини за умов задачі термопружності, Шацький І. П., Гладун Л. В., Кундрат М. М. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського