Поляков І. О. - Особливості проведення психологічних досліджень у гірських пошуково-рятувальних загонах МНС України (2012)
Ржевський Г. М. - Сутність та зміст психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців в сучасних умовах (2012)
Старик В. А. - Правові засади професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України як передумови формування їх професійної деформації (2012)
Стасюк В. В. - Сутність і зміст психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) в сучасних умовах (2012)
Титаренко А. В. - Характер динамічних змін в структурі ціннісних орієнтацій фахівців-рятувальників (2012)
Тітаренко Д. С. - Особливості ставлення дітей молодшого шкільного віку до фахівців рятувальної служби МНС України (2012)
Філоненко В. М. - Особливості вираженості акцентуацій характеру злочинців-рецидивістів (2012)
Ціцей Р. М. - Психологічний контакт як провідний компонент в процесі побудови відносин "психолог-клієнт" (2012)
Черняк А. І. - Роль професійно значущих психологічних якостей співробітників спецпідрозділів у психологічній підготовленості до успішної діяльності в екстремальних ситуаціях (2012)
Шевченко Л. О. - Особливості я-концепції особистості жінок-злочинниць (2012)
Логінова Н. М. - Здійснення правового виховання курсантів-прикордонників з урахуванням рівня сформованості їх правосвідомості, Кашперук С. Г. (2012)
Невмержицький В. М. - Військово-технічні та геонаукові дослідження оборонного відомства ФРН (2012)
Яцино О. В. - Аналіз наукових праць з питань формування та проведення державної кадрової політики, державної військової кадрової політики, кадрової політики у Збройних силах України, Кінь О. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Вихдні дані (2012)
Абдуллаев В. А. - Показатели эффективности рациональной фармако-терапии при сочетании ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких, Бахшалиев А. Б., Юсифов Р. Н. (2015)
Абилова Ф. А. - Эндоназальная терапия в до- и послеоперационном периоде у больных с диагнозом аденоидит (2015)
Васильчук Н. Г. - Особливості розподілу рецепторів до лектинів арахісу та ікри окуня в капсулі медіастенального лімфатичного вузла, Кущ О. Г. (2015)
Волошин А. Н. - Трофические изменения на стопе в зависимости от поражения артерий нижних конечностей (2015)
Габибова К. Г. - Состояние использования средств контрацепции женщинами репродуктивного возраста (2015)
Гаврилюк А. О. - Лабораторно-біохімічні показники у хворих на вірусний гепатит С, В та С+В через п’ять років противірусної терапії (2015)
Данюк І. О. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка при вторинній артеріальній гіпертензії на фоні подагри та оптимізація лікувальної тактики (2015)
Иманов Э. А. - Применение препарата Лоробен при лечении воспалительных заболеваний пародонта у детей (2015)
Ксьонз І. В. - Інтубація кишечнику в комплексі хірургічного лікування росповсюдженного перитоніту у дітей, Гриценко Є. М., Максименко О. С. (2015)
Кучеренко В. П. - Якісна та кількісна оцінка ступеня гідролітичної деструкції та трансформації простих олігоефірів, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І. (2015)
Лавренко Д. О. - Оптимізація вибору метода пластики вентральних гриж у хворих з ожирінням (2015)
Мехтиева З. Ф. - Световое и электронно - микроскопическое исследование структур, участвующих в формировании плацентарного барьера при преэклампсии, Гасымов Э. К., Рзакулиева Л. М., Рзаев Ф. Г. (2015)
Муравльова О. В. - Терапія цукрового діабету 2 – го типу: ефективність, яка доведена часом (2015)
Османлы З. М. - Прогностическая значимость отклонений в концентрации маркёрных сывороточных белков в крови беременных с фетоплацентарной недостаточностью (2015)
Панахов Н. А. - Особенности зубных рядов и окклюзии у лиц с расщелинами губы и неба, Гасанли Э. Я., Гасанли Н. С. (2015)
Парунян Л. М. - Сравнение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, ультразвукового исследования и фекальной эластазы 1 в диагностике хронического панкреатита (2015)
Саричев Я. В. - Особливості застосування α1-адреноблокаторів у пацієнтів із передчасною еякуляцією (2015)
Семенюк Л. М. - Роль функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту в формуванні патологічних біотопів організму пацієнток з невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Тарановська О. О. (2015)
Сулаева О. Н. - Роль острого воспалительного ответа в развитии язвенных кровотечений, Делий В. Ю. (2015)
Фуштей І. М. - Особливості ремоделювання судин та маркери імуно-запальної відповіді у хворих на ГХ II стадії, Мочоний В. О. (2015)
Khudiakova M. B. - Malondialdehyde levels and activity of superoxide dismutase in the oral fluid of patients with chronic generalized periodontitis (2015)
Чайка Г. В. - Моделювання можливості виникнення пубертатних маткових кровотеч у дівчат в залежності від особливостей сонографічних параметрів матки і яєчників, Кучеренко О. М., Прокопенко С. В. (2015)
Черних М. О. - Cтруктурно-функціональні зміни лівого шлуночка у пацієнтів з Q-інфарктом міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2015)
Шешукова О. В. - Аналіз якості лікування тимчасових зубів у дітей Полтавської області у 2005-2014 р.р. (2015)
Якушева Ю. І. - Взаємозв’язки реокардіографічних параметрів центральної гемодинаміки з конституціональними показниками у волейболісток різного амплуа, Сарафинюк Л. А., Кириченко Ю. В. (2015)
Брич О. І. - Удосконалення методів довготривалого зберігання мікроорганізмів роду Clostridium, Синетар Е. О., Черненко В. Ю. (2015)
Васильєва І. М. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 на оксидативні процеси й нейромедіаторний обмін в умовах тривалої токсифікації щурів, Резуненко Ю. К., Комаревцева І. О., Жерновая М. Є., Максимова І. Г. (2015)
Гордієнко Л. П. - Морфологічні зміни в слинних залозах щурів за умов дієт-індукованого ожиріння, Єрошенко Г. А., Непорада К. С. (2015)
Демидчук А. С. - Морфологічні зміни периферійного нерва щурів після пошкодження та фармакологічної корекції на ранніх етапах дослідження (2015)
Евтушенко В. М. - Роль соединительнотканной стромы в формировании компонентов предстательной железы человека в постнатальном онтогенезе (2015)
Корсак А. В. - Структурні зміни епіневрію сідничого нерва щура за умов впливу високочастотної електрозварювальної технології (2015)
Небесна З. М. - Особливості структурної та морфометричної реорганізації судин легень при експериментальній термічній травмі, Волков К. С., Литвинюк С. О. (2015)
Ocheretna N. P. - Micro morphometric changes in rats’ spleen in the first 7 days after skin burns and under application hyperosmolar colloid solutions (2015)
Рикало Н. А. - Інсуліноподібний фактор росту-1 у патогенезі хронічного алкогольного ушкодження печінки щурів різних вікових груп, Яровенко Л. О. (2015)
Рябушко О. Б. - Морфологічні особливості будови стінки жовчного міхура тварин зі смішаним типом харчування (2015)
Шамало С. М. - Стан периферійного нерва щурів за умов мікромеркуріалізму на ранніх стадіях після травми (2015)
Біляєва О. М. - Сучасна академічна лекція (2015)
Хоменко П. В. - Оцінка ефективності застосування навчальної комп’ютерної програми "Методи діагностики функціонального стану організму людини" (2015)
Беляєв Е. В. - Особливості діагностики, лікування і реабілітації вторинних деформацій зубощелепової системи (2015)
Гусейнова Г. Т. - Клиническая эффективность различных методов герниопластики паховых грыж, Джамалов Ф. Г., Рахундов И. Т., Гусейнов Ш. Г. (2015)
Ибадова Ш. Т. - Особенности ультразвукового исследования в диагностике причин хронических тазовых болей у женщин (2015)
Сулаева О. Н. - Структурная организация и физиологические эффекты блуждающего нерва в ЖКТ (2015)
Сулаева О. Н. - Участие блуждающего нерва в компенсаторно- приспособительных реакциях в гастродуоденальной зоне (2015)
Манцевич Ю. М. - Концептуальний прогноз розвитку житлового будівництва в Україні на фоні загальної кризи містобудування (2015)
Барський Ю. М. - Економіко-статистичний аналіз природокористування регіонів України (2015)
Білоцерківець В. В. - Авангардна економіка у призмі холістичного автопоезісу (2015)
Божкова В. В. - Господарський механізм венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств, Дериколенко О. М. (2015)
Мельник Л. Ю. - Роль і місце надвеликих агроструктур у сільському господарстві США, Ільченко О. Е. (2015)
Васильев А. Б. - Запасы и пределы инвестиционной безубыточности и приемлемости проекта по значениям показателей эффективности, Васильева Н. С. (2015)
Барна М. Ю. - Моделювання ієрархії оцінки пріоритетності чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі України (2015)
Паславська В. В. - Міжнародна співпраця у сфері екологізації туристичних послуг, Квасній Л. Г. (2015)
Хандій О. О. - Дослідження особливостей ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів (2015)
Наконечна О. С. - Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства (2015)
Тимошенко О. В. - Досвід європейських країн щодо формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2015)
Скриньковський Р. М. - Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор (2015)
Стрельник С. О. - ТНК як інституційна форма транснаціоналізації національних економік (2015)
Гуща І. О. - Механізм формування конкурентоспроможності регіону (2015)
Дем'янчук І. А. - Фіскальні інструменти регулювання доходів і витрат сектору домогосподарств (2015)
Мокринська З. В. - Досвід створення австралійських облікових стандартів на основі МСФЗ (2015)
Остапенко А. Ю. - Складові стратегічного планування розвитку аграрного сектора національної економіки (2015)
Могилевская О. Ю. - Внутренний маркетинг — эффективная составляющая маркетинговой системы управления промышленным предприятием в стратегии инновационного развития (2015)
Штефан Л. Б. - Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес-тестування банків (2015)
Марченко Н. А. - Розвиток фінансового ринку як фактор стабільності економіки України, Юрченко М. Є. (2015)
Вініченко О. М. - Методика оцінки соціально-економічного розвитку підприємства як елементу системи управління (2015)
Коваленко О. В. - Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки (2015)
Дрозд А. О. - Застосування сімейства потокових моделей банку у банківській діяльності, Сокульський О. Є. (2015)
Залуцький В. П. - Основні засади побудови трансферних систем та їх роль в управлінні промисловими підприємствами, Косовська В. В. (2015)
Пікус Р. В. - Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції, Бражко К. О. (2015)
Зоря О. П. - Організація обліку операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, Лагода О. А. (2015)
Богер О. В. - Компаративний аналіз податкового законодавства України та ЄС у контексті стимулювання інновацій (2015)
Грушко О. В. - Еволюція теорії політичної ренти (2015)
Задерецька Р. І. - Визначення особливостей залучення коштів на машинобудівні підприємства (2015)
Бродюк І. В. - Стратегічний аналіз інвестиційного розвитку підприємства (2015)
Лейфура М. В. - Тіньова економіка в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку (2015)
Тихенко В. С. - Побудова науково-обгрунтованої класифікації механізмів управління природоохоронними проектами (2015)
Білоконна Н. І. - Педагогічна взаємодія як основа формування емоційної культури особистості майбутнього вчителя в умовах компетентнісної освіти, Лисевич О. В. (2016)
Василиків І. Б. - Засоби інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя маркетингу (2016)
Воронцова О. А. - Формування професійної компетентнiсті майбутнього вчителя мистецьких дисциплін: теоретичний аспект (2016)
Гращенкова Ж. В. - Зміст професійно-педагогічних знань та умінь тренера з плавання (2016)
Гусенко А. А. - Роль навчальної дисципліни "правознавство" у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери у процесі професійної підготовки (2016)
Зарицька А. А. - Емоційність як основа професійної компетентності майбутнього співака-вокаліста, Зарицький А. О. (2016)
Іозіс І. В. - Основні підходи до визначення професійної культури (2016)
Каплинский В. В. - Характеристика потенциала педагогических ситуаций в контексте формирования коммуникативных компетенций будущего педагога (2016)
Колток Л. Б. - Інтенсифікація професійного навчання педагогічним дискурсом як детермінанта розвитку вищої школи (2016)
Кравець Р. А. - Концептуальні засади полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Кравченко-Дзондза О. Е. - Комунікативна складова педагогічного дискурсу в контексті підготовки вчителя початкової школи (2016)
Манжос Е. О. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції, Гаврилюк Н. М. (2016)
Мельник О. В. - Педагогічні умови професійної підготовки викладачів економіки професійно-технічних закладів освіти в університетах Німеччини (2016)
Мирковіч І. Л. - Інтегроване навчання професійної й іншомовної мовленнєвої діяльності студентів художньо-графічних спеціальностей (2016)
Новик І. М. - Змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи як чинник підвищення якості освіти (2016)
Новіцька О. І. - Реалізація інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної (2016)
Олійник О. В. - Структура і критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Паласевич І. Л. - Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до комунікативно-мовленнєвої діяльності (2016)
Подліняєва О. О. - Медіа: інструменти та технології для освіти (2016)
Ржевська Н. В. - Критерії та показники сформованості правової компетентності майбутніх бакалаврів із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (2016)
Савчук О. П. - Міжпредметні зв’язки як складова професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Тинкалюк О. В. - Порівняльний аналіз тлумачення сутності понять "готовність" та "установка" у психолого-педагогічних довідкових джерелах та наукових працях (2016)
Хатунцева С. М. - Проблема самовдосконалення вчителя у філософській науковій думці (2016)
Шевців З. М. - Концепція соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Абдуллаева Ш. Ю. - Позитивная установка в структуре личности (2016)
Гончаренко О. В. - Проблема дозвілля в контексті гендерного знання (2016)
Гордієнко Н. В. - Сучасна сім’я трудових мігрантів як об’єкт соціально-педагогічної роботи в Україні (2016)
Єрьоміна Л. Є. - Родоцентризм у тренінговій роботі з підготовки вихованців інтернатів до сімейного життя: впровадження соціально-педагогічної умови (2016)
Кахіані Ю. В. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу (2016)
Лисенко Ю. О. - Соціально-виховний вплив мистецтва на розвиток людини і суспільства: історико-педагогічний аспект (2016)
Спіріна Т. П. - Супервізія як складова соціальної роботи, Піцура Т. Ю. (2016)
Тельна О. А. - Імітаційне моделювання як засіб формування життєвої компетентності незрячих учнів (2016)
Чиж С. Г. - Соціалізація дітей з особливими потребами: ресурси інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Гнєдкова О. О. - Модель організації контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання (2016)
Козіброда С. В. - Програмні засоби розробки онтологій у процесі підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Котловий С. А. - Соціальні технології формування відповідальної поведінки учнів ПТНЗ (2016)
Нуржинська А. В. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю в умовах інформатизації освіти (2016)
Петренко С. В. - Інноваційні технології у викладанні навчальних курсів з ІКТ з елементами дистанційного навчання (2016)
Приходько А. В. - Досвід інкорпорування гендерної методології у зміст навчальної фахової підготовки (2016)
Рудницька Н. Ю. - Використання логіко-математичних технологій моделювання в математичній освіті дітей дошкільного віку та молодших школярів, Тарнавська Н. П. (2016)
Тітаренко I. I. - Упровадження конфліктологічного тренінгу як способу формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків із громадськістю (2016)
Чекан О. І. - Проблема взаємозв’язку між комп’ютерними іграми та дитячою агресивністю (2016)
Баліка Л. М. - Специфіка функціонування шкільних бібліотек в Україні (1962–1991рр.) (2016)
Волотівська І. І. - Педпрактика студентів як невід’ємна складова частина фахової підготовки вчителя іноземної мови (50-і – 80-і роки ХХ століття) (2016)
Гайдай І. О. - Проблема формування історіографії та джерельної бази дослідження підготовки вчителя-філолога подвійного профілю (2016)
Галів М. Д. - Релігійно-національні візії в історико-педагогічному наративі Cтепана Голубєва (2016)
Запотічна М. І. - Організація навчання корінних народів Канади в період раннього дитинства (2016)
Зузяк Т. П. - Зміст курсу "педагогіка" в жіночих духовних училищах Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) (2016)
Кравченко І. М. - Внесок І.І Кобиляцького в становлення і розвиток педагогіки вищої школи (2016)
Лайчук А. М. - Історичний аспект особливостей техніки спринтерського бігу на 200 метрів на різних етапах її пробігання (2016)
Lichman L. Yu. - Educational materials package for building foreign linguistic competence in the higher educational institutions of Ukraine (2016)
Муляр Н. М. - Морально-етичне виховання дитини у просторі "родина-школа" (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Розлуцька Г. М. - Виховні орієнтири перших україномовних церковних періодичних видань закарпаття (2016)
Торбунова Н. В. - Етапи життєвого шляху та освітньої діяльності Адольфа Райхвайна (2016)
Турянська М. М. - Шляхи підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до організації та проведення спортивно- масової роботи з учнями загальноосвітніх шкіл України у період кінця ХХ– початку ХХІ століття (2016)
Федорович А. В. - Форми підготовки дошкільних працівників у радянській Україні (30–40-ві рр. ХХ ст.) (2016)
Шаргун Т. О. - Роль провідних вищих технічних навчальних закладів у становленні транспортної науки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Шийка Ю. І. - Роль білінгвізму в організації навчання в дошкільних навчальних закладах та школах провінції Альберта (Канада), Олексів Г. Д., Морська Н. О. (2016)
Янісів Ю. О. - Модернізація змісту вищої педагогічної освіти польщі на початку ХХІ століття (2016)
Ярова О. Б. - Концепт "курикулум" у термінологічному полі європейської початкової освіти (2016)
Асадчих О. В. - Принципи та методи навчання японського академічного мовлення студентів-філологів у магістратурі (2016)
Гасанова Л. К. - Этапы подготовки учителя математики по куррикулуму (2016)
Голотюк О. В. - Стилістичний аналіз художнього тексту як одна з ефективних форм роботи на уроках французької мови у ВНЗ (2016)
Горобченко Н. В. - Організація позакласної роботи як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою (2016)
Жигайло О. О. - Використання інноваційних технологій у позакласній роботі з математики вчителями початкових класів (2016)
Залізняк А. М. - Моделювання як педагогічна технологія розвитку мовлення дошкільників (2016)
Золотарева И. Н. - Об одном из подходов к формированию профессиональной и речевой компетентностей иностранных студентов на занятиях по языковой подготовке, Пономарев А. С. (2016)
Ковшар О. В. - Наступність і перспективність навчання у системі безперервної освіти (2016)
Кондратенко Т. В. - Актуальні аспекти взаємодії в навчанні технологій та економіки на шляху здобуття старшокласниками політехнічної освіти (2016)
Литвинова М. Б. - Работа с клиповым мышлением студентов в образовательном пространстве Украины, Штанько А. Д., Тендитный Ю. Г. (2016)
Лихвар В. Д. - Критерії естетичних ознак як складова частина художнього бачення світу (2016)
Хіценко Л. І. - Критерії, показники та рівні сформованості соціокультурної компетентності (2016)
Шеремета Л. П. - Внесок О.М. Біляєва у створення лінгвометодичних концепцій шкільної мовної освіти в Україні, державних проектів, стандартів (2016)
Афанасьєва О. С. - Методи, прийоми й засоби формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів зарубіжної літератури (2016)
Бурмакіна Н. С. - Модель формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей (2016)
Гуманкова О. С - Реалізація диференційованого навчання у процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів (2016)
Кіш Н. В. - Професійно-етична та соціокультурна спрямованість навчання як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Петренко Н. В. - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання: його особливість (2016)
Бабкіна М. І. - Урахування психологічних особливостей розвитку особистості підлітка в процесі громадянського виховання (2016)
Кайдалова Г. П. - Теоретико-методологічні основи становлення толерантних та інклюзивних зв’язків (2016)
Коваль М. С. - Самореалізація обдарованих студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2016)
Колишкін О. В. - Соціалізація осіб із вадами слуху засобами фізичного виховання (2016)
Курєнкова А. В. - Аналіз проблеми соціальної компетентності в теорії освіти, Бондаренко Ю. А. (2016)
Мороз Д. В. - Актуальні проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Семенов О. С. - Дидактичні засади змісту діяльності позашкільних об’єднань з формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника (2016)
Топчій О. В. - Юридико-педагогічна акмеологія як новітня підгалузь науки (2016)
Хайдарі Н. І. - Коледж ітон (eton college) як одна з найвідоміших елітних приватних шкіл-пансіонів Великої Британії (2016)
Харченко Р. М. - Особливості фізичного виховання студентів вищих аграрних навчальних закладів у процесі спортивно-масової роботи (2016)
Червоний П. Д. - Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України, Гіренко С. П. (2016)
Білянська (Скиба) М. М. - Формування готовності майбутніх учителів біології до організації екологічної діяльності в школі: методичний аспект (2016)
Вoрoнa I. I. - Вивчeння лaтинськoї мeдичнoї тeрмiнoлoгiї крiзь призму мiфiв (2016)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність як складова формування професіоналізму фахівців водного транспорту в умовах неперервної освіти (2016)
Желан А. В. - Етапи розвитку музичної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Кузнецова І. Ю. - Психолого-педагогічні особливості готовності тренера з таеквон-до до професійної діяльності (2016)
Лесіна Т. М. - Підготовленість майбутнього вихователя до розвитку соціальних навичок у дошкільників як педагогічна проблема (2016)
Мартинець Л. А. - Теоретичні основи професійного розвитку педагога (психологічний аспект) (2016)
Мосейчук Ю. Ю. - Обґрунтування необхідності цілеспрямованої діяльності по формуванню культури здоров’я майбутніх учителів (2016)
Онищенко Н. П. - Урахування тенденцій децентралізації та дерегуляції сучасної вищої освіти в процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи, Лиховид О. Р. (2016)
Приходько А. М. - Формування комунікативної компетентності іноземних студентів засобами мобільних технологій (2016)
Семків А. В. - До питання дослідницько-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя-словесника (2016)
Стасенко О. А. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки (2016)
Стрюк К. М. - Зміст професійної компетентності майбутніх фахівців із комп’ютерної інженерії (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: рефлексивний компонент (2016)
Шевців З. М. - Діагностика сформованості соціально-педагогічної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Novak O. M. - Formation of readiness of primary school teachers to use authorial technologies in professional activity (2016)
Почкун Ю. О. - Прикладний аналіз поведінки як засіб корекції психофізичного розвитку дітей з аутизмом, Колишкін О. В. (2016)
Рибінська Ю. А. - Креативність на заняттях з іноземної мови як чинник розвитку вроджених здібностей студентів (2016)
Бісюк Ю. А. - Специфічний імунітет до ендотоксину у хворих з загостреннями бронхіальної астми (2015)
Бублий Т. Д. - Стоматологическая заболеваемость и комплаентность студентов-иностранцев, Дубовая Л. И. (2015)
Гасанов Ю. М. - Порівняльний аналіз застосування різних видів перитонізації при консервативній міомектомії та їх вплив на репродуктивну функцію жінки (2015)
Гоженко А. І. - Індивідуальна реактивність як фактор ризику збереження проагрегантного статусу тромбоцитів при лікуванні пацієнтів з хронічною ішемією мозку, Севіндж Алі-Кизи Мамедалієва, Барінов Е. Ф., Баликіна А. О. (2015)
Ємченко Я. А. - Ефективність включення метформіну гідрохлорид до комплексної терапії хворих на псоріатичну хворобу та метаболічний синдром, Іщейкін К. Є. (2015)
Іленко Н. В. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту ротової рідини пацієнтів зі статусом ВІЛ, Петрушанко Т. О., Іленко Н. М. (2015)
Козаренко Т. М. - Можливості комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці сіалоаденітів у дорослих, Логаніхіна К. Ю., Синюта С. Б., Гурандо В. Р. (2015)
Лепский В. В. - Первичная одонтогенная киста нижней челюсти (2015)
Лепский В. В. - Ошибки в диагностике и лечении хронического остеомиелита альвеолярного отростка (2015)
Лепский В. В. - Киста носогубной складки (2015)
Лепський В. В. - Особливості вибору зубних паст підлітками (2015)
Макаров О. Г. - Особливості гемоциркуляції у фетоплацентарному комплексі у вагітних з прееклампсією (2015)
Макарчук І. М. - Особливості товщини шкірно-жирових складок у хворих на вугрову хворобу юнаків та дівчат Поділля з урахуванням і без урахування соматотипу (2015)
Марченко А. В. - Комп’ютерно-томографічні мезіодистальні розміри зубів у юнаків з фізіологічним прикусом в залежності від форми голови (2015)
Панас М. А. - Ефективність антибактеріальних препаратів в поєднанні із низькоінтенсивним лазерним випромінюванням на клінічні штами Staphylococcus aureus, виділених при захворюваннях ротової порожнини, Кирик Х. А., Вільхова І. В., Панас М. І. (2015)
Подлубный В. Л. - Особенности биологических, психосоциальных и производственных факторов в психогенезе патологических реакций и состояний среди лиц организованной промышленной популяции (2015)
Русин В. І. - Результати в хірургічного лікування дрібних карцином щитоподібної залози, Кебкало А. Б. (2015)
Семенова А. К. - Характеристика клітинного складу мазків зі спинки язика людини при наявності пластинкових знімних протезів, Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В., Цуканов Д. В. (2015)
Скубицька Л. Д. - Кислотоутворююча функція шлунку при хронічному гастриті та при хронічному гастриті з супутнім ураженням підшлункової залози, Севериновська О. В. (2015)
Тертишний С. І. - Експресія CD4+, CD8+T -лімфоцитів в доброякісних менінгиомах (2015)
Хайменова Г. С. - Модерніація терапії хворих з захворюваннями шлунково-кишкового тракту шляхом використання магнієво-мінерального комплексу, Янчук О. А. (2015)
Чаплик-Чижо І. О. - Особливості тотальних, поздовжніх розмірів тіла і ширини дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок у здорових та хворих на піодермії чоловіків та жінок (2015)
Черкасова Л. А. - Взаємозв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з показниками розмірів і будови тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу (2015)
Шевченко Ю. С. - Взаємозв’язок показників серцево-судинної та дихальної систем із антропометричними показниками осіб з нормальною та підвищеною масою тіла (2015)
Шевчук Ю. Г. - Особливості ширини борозен півкуль головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів (2015)
Алексійчук В. Д. - Особливості впливу наночасток сульфіду та нітрату свинцю на організм експериментальних тварин у різні періоди дослідження та методи корекції їх негативної дії, Сокуренко Л. М., Омельчук С. Т. (2015)
Березнякова А. І. - Показники системи глутатіону у щурів з алергічним дерматитом, Жемела О. Д., Черемісіна В. Ф. (2015)
Волков Р. К. - Морфологічний стан післяопікових рубців шкіри за умов застосування силіконових пластин, Білаш С. М. (2015)
Гнатюк В. В. - Дослідження рівнів мелатоніну в сироватці крові у щурів-самців різного віку на тлі десинхронозу (2015)
Гончар О. О. - Дослідження дії декаметоксину та його лікарських форм на адгезію бактерій, Назарчук А. А., Палий Д. В., Коваленко И. В., Яцула О. В., Буркот В. М. (2015)
Горбачова С. В. - Показники тіол-дисульфідної системи і нітрозативного стресу в нейронах в умовах моделювання глутаматної ексайтотоксичності in vitro і на тлі застосування інігібіторів NOs різної селективності, Беленічев І. Ф. (2015)
Демин Ю. А. - Патоморфологические изменения сетчатки крыс при стрептозотоциновом диабете 2 типа после введения криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток плаценты, Демина М. Ю. (2015)
Дудок О. В. - Гісто- та цитоархітектоніка селезінки при застосуванні антигістамінних препаратів, Луцик О. Д. (2015)
Жуков В. И. - Влияние эпоксидсодержащих полиоксипропиленполиолов на генетический аппарат в условиях длительной токсификации в малых дозах, Щербань Н. Г., Николаева О. В., Кучерявченко М. А. (2015)
Nebesna Z. M. - Submicroscopic reorganization of respiratory pulmonary alveoli after experimental thermal injury along with combined application of exogenous surfactant agent and freeze-dried xenograft substrate (2015)
Нефьодов О. О. - Зміни рухово-дослідницької поведінки тварин під впливом антидепресантів за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу (2015)
Погребняк Г. В. - Стан альвеолярної кістки і ясеневої тканини у самиць щурів за умов несбалансованих раціонів годування (2015)
Polovyk О. Yu. - Specific features of blood supply and intraorganic microcirculatory stream of human submandibular vegetative gland (2015)
Шепітько В. І. - Реакція гемомікроциркуляторного русла кіркової та мозкової речовини наднирників при гострому асептичному перитоніті, Скотаренко Т. А. (2015)
Баринов Е. Ф. - Використання дистанційних навчальних технологій для управління самостійною роботою студентів при вивченні гістології, Ніколенко О. Г., Терещук Б. П., Крахоткіна О. Д., Черкасова Н. О. (2015)
Вакалюк І. П. - Роль терапевтичних шкіл у формуванні клінічного мислення студентів за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб), Середюк Н. М., Середюк В. Н., Деніна Р. В., Мергель Т. В. (2015)
Каюкова В. Д. - Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології (2015)
Шепітько В. І. - Ставлення до здоров’я, як один із найбільш вагомих психологічних факторів становлення особистості, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Климач Т. М., Решта В. М. (2015)
Шкурупій О. А. - Торакальна хірургія, сучасність та перспективи розвитку (2015)
Професор Шепітько Володимир Іванович (2015)
Титул, содержание (2011)
Галкин П. В. - Исследование влияния лесных массивов на дальность связи в сетях ZigBee, Головкина Л. В., Борисенко А. С. (2011)
Андрушко Ю. В. - Анализ производительности узла сети в условиях нестационарного трафика (2011)
Куликова А. А. - Подход к классификации пользователей в социальных сетях (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка ефективності організаційного процесу проектно-орієнтованої компанії "вартість-якість-прибуток”, Грицай А. В., Колесіна Н. В. (2011)
Білан М. О. - Модель побудови автоматизованої системи управління бізнес-процесами на підприємствах готельного господарства (2011)
Чимшир В. И. - Проектное управление сложными социотехническими системами на основе рефлексии (2011)
Бельчева А. В. - Нечеткие множества и расчет показателя точности цифровых карт, Манакова Н. О. (2011)
Сошко А. И. - Инновационная модель организации образования, Сошко Н. Н. (2011)
Гридина Е. А. - Анализ алгоритмов автоматического реферирования текста (2011)
Савельева О. С. - Морфологические модели отказоустойчивости сложных технических систем, Плачинда О. Е., Пурич Д. А. (2011)
Пустовойтов П. Е. - Компьютерная сеть с неоднородным входным потоком заявок с относительными приоритетами (2011)
Хімічева Г. І. - Управління системою менеджменту ВНЗ на основі інформаційно-технологічного підходу, Демиденко О. О., Зенкін А. С. (2011)
Кротов К. В. - Иерархическая теоретико-игровая модель составления комплексных расписаний в многостадийной системе, Фещун Н. Ю. (2011)
Киселева О. Г. - Метод оценки дизадаптационных состояний организма человека, Настенко Е. А., Герасимчук М. В. (2011)
Конохова Ю. В. - Анализ информационных и финансовых потоков, обеспечивающих функционирование страховой компании (2011)
Павлова Н. В. - Синтез звуковых сигналов в компьютерной системе аудиовизуальной терапии (2011)
Титул, содержание (2011)
Филиппенко И. В. - Модели SOC инфраструктуры радиочастотной идентификации с кодовым разделением каналов, Хаханов В. И. (2011)
Сідлецький В. М. - Система прогнозування показників роботи дифузійної станції цукрового заводу, Ельперін І. В. (2011)
Нефьодов Л. І. - Структурна модель процесу внутрішнього аудиту системи управління якістю ДК "Укртрансгаз”, Шевченко А. О., Дєдова М. Ю. (2011)
Лобок О. П. - Оптимальне управління лінійними стохастичними системами з адититвними та мультиплікативними збуреннями, Іващенко М. В. (2011)
Хімічева Г. І. - Застосування експертних методів прийняття рішень при управлінні проектними організаціями, Фарфанюк Ю. В., Колесіна Н. В. (2011)
Новоселов С. П. - Моделирование принципов многоагентного управления автоматизированным участком сборки РЭА, Лобанова И. Ю. (2011)
Лаврухін О. В. - Визначення економічних параметрів цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів (2011)
Микийчук М. М. - Перспективи розвитку метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення (2011)
Ясенова І. С. - Задача планування навчання, Авраменко О. А. (2011)
Шишкевич К. І. - Оцінка впливу факторів на якість складання у важкому машинобудуванні (2011)
Кичак В. М. - Залежність характеристик СМО від параметрів вхідного потоку заявок, Мотигін В. В., Герасимлюк В. В., Ложковський А. Г., Вербанов О. В. (2011)
Москаленко В. В. - Технология распределения денежных ресурсов между инвестиционными направлениями, Эль-Хут Т. Р., Воловщиков В. Ю. (2011)
Заяць В. В. - Визначення оптимальних параметрів основних характеристик подрібнення полімерів у роторних дискових подрібнювачах, Михайловський Ю. Б. (2011)
Колбасин В. А. - Параллельная обработка потока данных искусственными нейронными сетями на платформе CUDA (2011)
Москаленко В. В. - Процедура побудови схем фінансування інвестиційного проекту, Сабадирь І. М., Кондращенко В. В. (2011)
Горяинов А. Н. - Использование методов технической и экономической диагностики в рамках транспортной диагностики (2011)
Сухонос М. К. - Методологічні аспекти профілювання місії програм розвитку комунальних підприємств, Старостіна А. Ю. (2011)
Бибка О. І. - Позиціонування абонентів в GSM мережі, Дереєв О. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Форнальчик Є. Ю. - Вплив технічного стану транспортних засобів на динаміку проїзду перехресть, Гілевич В. В. (2011)
Каменева І. П. - Математичні моделі для визначення раціонального розміщення мережі ПСЗ атмосфери міста, Яцишин А. В., Артемчук В. О., Попов О. О. (2011)
Косенко В. Н. - Применение математического моделирования для оптимизации состава флюсующих добавок свинцовой плавки (2011)
Пащенко Э. А. - Условия достижения точности при обработке отверстий с направлением режущего инструмента, Плахотникова И. Н. (2011)
Блинцов В. С. - Особенности управления электроэнергетической системой с последовательно включенными синхронными генераторами, Нгуен Тхань Хай (2011)
Короткая Л. И. - Использование нейронных сетей при численном решении некоторых систем дифференциальных уравнений (2011)
Ивченко Н. Б. - Математическая модель определения глав комитетов общественной организации, Едамов А. Ю., Романовская А. Б. (2011)
Iakovenko T. - Recognition of mathematical notation (2011)
Івченко Н. Б. - Математична модель просування фірми на основі використання веб-сайту, Лимар Л. В. (2011)
Пономарева А. В. - Автоматизация анализа потребительской способности клиента банка, Крапивницкая В. Е. (2011)
Слесаренко А. П. - S-функции в обратных задачах аналитической геометрии и моделировании тепловых процессов (2011)
Иваненко В. А. - Информационные аспекты при разработке сенсорных сетей (Часть 1), Зеленин А. Н. (2011)
Хоменко В. А. - Повторно используемое решение для программного обеспечения пульта инструктора авиационного тренажера (2011)
Лисицкий В. Л. - Информационная технология диагностического анализа текущего состояния развивающегося предприятия, Баранова Н. В. (2011)
Шумаков Ф. Т. - Классификация космических снимков с использованием методов кластерного анализа, Толстохатько В. А., Малец А. Ю. (2011)
Патракеев И. М. - Агентная модель движения транспорта на перекрестке, Толстохатько В. А., Аль-Манасра Рами Анвар (2011)
Розновец О. И. - Применение технологии облачных вычислений при реализации АСКУЭ, Волощук Л. А. (2011)
Титул, содержание (2011)
Яловенко С. Н. - Черный предел. Часть 8. Свет (2011)
Бабич А. Б. - Технологии переработки и выделения тяжелых металлов из отходов ядерной энергетики, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Робук В. Н., Шатов В. В. (2011)
Реков Ю. В. - Оптимизация процесса выращивания кремниевых основ для производства поликристаллического кремния, Червоный И. Ф., Егоров С. Г., Кисарин О. А., Воляр Р. Н. (2011)
Дудник В. В. - Оценка структуры упрочненного слоя лезвия лемехов (2011)
Толстенко А. В. - Динамическая свехпластичность железа в атмосфере водорода (2011)
Гумницький Я. М. - Синтез та характеристика цеолітних матеріалів на основі золи виносу Добротвірської ТЕС, Тижбір Г. А. (2011)
Калін М. А. - Розробка присадних матеріалів для зварювання чавуну з кулевидним графітом, Бурцева О. І. (2011)
Радченко И. С. - Поглощение и рассеяние света малыми металлическими частицами, Малиновская А. Ю. (2011)
Яценко Л. А. - Определение качества материалов для изготовления тары и упаковки жиросодержащих продуктов, Миняйло А. В., Ратинова О. С. (2011)
Грабовая Н. В. - Пористые координационные полимеры на основе трехъядерных карбоксилатов, Полунин Р. А., Кискин М. А., Гавриленко К. С., Князев Ю. В., Еременко И. Л., Новоторцев В. М., Колотилов С. В. (2011)
Сівецький В. І. - Зведення до інваріантного виду кривих течії поліетилену високої густини, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Сухоплеско Б. О. (2011)
Сівецький В. І. - Пошук кривих течії удароміцного полістиролу, неінваріантних відносно гідравлічного радіусу каналу, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Грігорь’єва В. О. (2011)
Куліш О. М. - Застосування органічних сполук для підвищення фіксації біфункціональних активних барвників, Нестерова Л. О., Сарібеков Г. С. (2011)
Семешко О. Я. - Определение влияния электроразрядной обработки на качество окрашенного шерстяного волокна, Сарибекова Ю. Г., Расторгуева М. И. (2011)
Фабуляк Ф. Г. - Міжмолекулярна рухливість макромолекул епоксидної смоли на поверхні аеросилу модифікованого диетиленгліколем, Масленнікова Л. Д., Карандєй Д. В., Слободянюк І. С. (2011)
Титул, содержание (2011)
Бутенко А. М. - Визначення кінетичних параметрів процесу термічної регенерації нанесеного срібного каталізатора, Лобойко О. Я., Савенков А. С., Русінов О. І. (2011)
Юрченко А. А. - Кинетика процесса аммиачного выщелачивания соединений никеля из отработанных железо-никелевых аккумуляторов, Бутенко А. Н., Лобойко А. Я. (2011)
Киселёва-Логинова Е. В. - Исследование эмульгирующих свойств полиизобутиленсукцинимида, Попов Е. В., Савяк Р. П. (2011)
Щербань Г. И. - Контроль обратной ЭДС и общего сопротивления алюминиевого электролизера, Лукошников И. Е., Прутцков Д. В., Червоный И. Ф., Позднякова О. А. (2011)
Голтвяницька О. В. - Електродіалізне отримання сірчаної кислоти та лугу з розчинів сульфату натрію, Шаблій Т. О., Гомеля М. Д. (2011)
Іваненко О. І. - Використання магнітних сорбентів при видаленні синтетичних барвників із стічних вод, Греськів Ю. М. (2011)
Масленнікова Л. Д. - Модифікація епоксидного олігомера диоксидом титану, Гриньків К. С. (2011)
Масленнікова Л. Д. - Вплив білкових структур на зміну властивостей водоемульсійної акрилової композиції, Ляшук Н. В. (2011)
Бушуева Н. К. - Изучение кинетики реакций арилатов натрия с эпихлоргидрином (2011)
Нагурський О. А. - Експериментальні дослідження розчинності капсульованої нітроамофоски, Ващук В. В. (2011)
Венгер О. О. - Використання ферментів для модифікації грифу текстильних матеріалів, Міщенко Г. В. (2011)
Фітуні Ю. А. - Дослідження модифікацій натурального каучуку етиленгліколем, Трачевський В. В. (2011)
Голованова Л. В. - Изменение структуры и свойств льняного волокна при ферментно - пероксидном способе беления, Скропышева Е. В., Салеба Л. В. (2011)
Панасенко В. В. - Исследование растворимости и взаимодействия в системе KНСО3 – KCl – Н2О при 30°С, Гринь Г. И., Панасенко В. О., Мазунин С. А. (2011)
Курта О. С. - Деполімеризації лінійних полідиметил-силоксанів та гідрофобізація ними базальтового волокна, Старчевський В. Л., Кисленко В. М., Миронюк І. Ф., Курта С. А. (2011)
Параска О. А. - Перспективи розвитку діяльності підприємств хімічного чищення та клінінгової індустрії в Україні, Карван С. А., Рак О. І. (2011)
Рыщенко А. С. - Муллитокорундовый огнеупор на основе синтезированного высокоглиноземистого шамота, Рыщенко Т. Д., Питак Я. Н. (2011)
Сінческул О. Л. - Спосіб відновлення каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою, Бутенко А. М., Лобойко В. О., Маркова Н. Б. (2011)
Висоцький О. - Легітимаційна політика: поняття і сутність (2006)
Пироженко В. - Методологія операціоналізації основних понять національної безпеки: гуманітарна складова (2006)
Романюк О. - Моделі посткомуністичних трансформацій (2006)
Сіленко А. - Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема (2006)
Проскуріна О. - Політико-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні (2006)
Чувардинський О. - Історична рефлексія поняття "громадянське суспільство" та його філософська еволюція (2006)
Михайловська О. - Інститути громадянського суспільства і формування ідеології модернізації в Україні (2006)
Траверсе О. - Політичне лідерство і його роль в суспільно-політичних перетвореннях (2006)
Шумлянський С. - "Мовне питання" після парламентських виборів: від політичної кон’юнктури до державної політики (2006)
Приходько В. - Базові засади аналізу політичної ситуації (2006)
Зелінська М. - Інститут президенства в Україні в контексті конституційної реформи (2006)
Шаблінський І. - Фундаментальна загроза національній безпеці (2006)
Біденко А. - Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем (2006)
Бова А. - Корупція у суспільстві, що трансформується (2006)
Біляцький С. - Феномени соціальних перетворень, Ярова Н. (2006)
Кобута Л. - Сутнісні засади соціал-демократії в політичних поглядах В. Левинського (2006)
Ганжуров Ю. - Наукова школа політичної лінгвістики (2006)
Ткач Б. - Афганістан: історіографія "тієї" війни (2006)
Бебик В. - Модерні болгарські терни парламентської демократії (2006)
Книжкова полиця (2006)
Вийшов у світ №2 (16) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Пепа Т. - Стратегічні горизонти створення ефективного соціально-орієнтованого продовольчого комплексу регіону (2016)
Франчук В. - Маркетинг спортивно-оздоровчих послуг, Стасюк О. (2016)
Назаренко С. - Теоретичний аналіз політики соціальної допомоги, Загоруйко І. (2016)
Захарова О. - Закономірності управління знаннями на рівні підприємства як інструмент досягнення країною стану економіки знань (2016)
Добровольська О. - Запровадження нових механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників в умовах формування кооперативних засад інфраструктури ринку (2016)
Халатур С. - Системний підхід щодо розробки стратегії економічного розвитку сільського господарства України (2016)
Мартинова Л. - Мобільність населення у забезпеченні конкурентних переваг людського капіталу (2016)
Коломицева О. - Роль партнерських відносин у забезпеченні розвитку інфраструктури регіону (2016)
Шпильовий Б. - Вплив грошових агрегатів на фінансову безпеку банківської системи (2016)
Котляревський О. - Інноваційно-інвестиційна складова мотиваційного механізму розвитку підприємництва (2016)
Вороніна О. - Удосконалення системи медичного страхування Харківського регіону (2016)
Мех Л. - Іноземний капітал в банківській системі Pеспубліки Білорусь, Мєшко О. (2016)
Якименко О. - Економіко-математична модель управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу Харківського регіону (2016)
Решетило В. - Формування моделі підвищення якості життя населення регіонів України, Рибак Г. (2016)
Москаленко К. - Концептуальний підхід до планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу (2016)
Колесник Т. - Особливості управління інтелектуальним капіталом організації та методи його оцінювання (2016)
Кондратенко Н. - Світовий досвід управління конкурентоспроможністю промисловості країни та її регіонів, Оболенцева Л. (2016)
Титул, зміст (2015)
Афанасьєва Л. М. - Методичний підхід до управління ризиками в проектах державно-приватного партнерства (2015)
Вахович І. М. - Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств, Олександренко І. В. (2015)
Petrakov Y. V. - Integrated Reporting as Competitive Advantage for Ukrainian Companies: Determinants vs. Biases, Shulha S. V. (2015)
Давидов Д. С. - Можливості марксистської теорії та методології в дослідженні глобальних метаморфоз сучасного господарства (2015)
Джалілов А. Я. - Інституційна система фрагментованого міжнародного виробництва транснаціональних фірм (2015)
Лубенченко О. Е. - Формування парадигми аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Гусєв Ю. В. - Зарубіжний досвід проведення економічних реформ у країні та її регіонах, Бєлікова Н. В. (2015)
Косата І. А. - Роль інтегрованих структур бізнесу в економіках провідних країн світу та України (2015)
Назарова Г. В. - Порівняльний аналіз політики наймання персоналу: найкращі світові та українські практики, Котляревська К. Ю. (2015)
Абакуменко О. В. - Ресурсный потенциал экономического роста как фактор конкурентоспособности национальной экономики, Марченко Н. А., Сиренко К. Ю. (2015)
Потапова Н. О. - Організаційно-економічні аспекти лізингових операцій з точки зору обліку та аналізу (2015)
Щепак В. В. - Развитие управления территориями на основе использования географических информационных систем (2015)
Пархоменко Н. А. - Оценка поведения предприятий Луганской области в условиях дезинтеграции экономики на основе кластерного и факторного анализа (2015)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток магазинів Черкаської області, Кулік А. В. (2015)
Сало А. В. - Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні (2015)
Дмитрів А. Я. - Ідентифікація системних характеристик маркетингової діяльності та структурних напрямів розвитку сфери послуг вищих навчальних закладів (2015)
Євтушенко Г. І. - Теретико-методологічні аспекти стратегічного управління якістю освіти (проблеми, пошуки, розв’язання), Куценко В. І., Птащенко О. В. (2015)
Семчук Ж. В. - Синхронізація економічного розвитку ринку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику (2015)
Сазонець О. М. - Оцінка інформаційної безпеки корпоративної економіки та суспільно-економічних відносин, Качан О. І. (2015)
Кожухівська Р. Б. - Напрями застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств і підприємств індустрії гостинності (2015)
Яремик Х. Я. - Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки, Яремик М. І. (2015)
Варцаба В. І. - Структурно-аналітичне обґрунтування взаємозв'язків і умов забезпечення гармонізованої взаємодії стейкхолдерів регіональної економіки (2015)
Іванов Р. В. - Концептуальна модель економічної поведінки домогосподарства в умовах самозабезпечення (2015)
Крицун К. І. - Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України, Ляшенко О. І. (2015)
Азаренкова Г. М. - Використання адаптивних моделей прогнозування в сучасних умовах фінансово-економічного простору, Олефір Є. А., Крюкова Г. К. (2015)
Гурьянова Л. С. - Усиление региональных дисбалансов как доминантный тренд территориального развития: оценка и анализ последствий (2015)
Клебанова Т. С. - Оценка склонности предприятий к банкротству на основе методов нечеткой логики и нечетких нейронных сетей, Гвоздицкий В. С. (2015)
Свиденко А. В. - Ціноутворення на ринку нафтопродуктів України (2015)
Шматко К. А. - Статистичний аналіз когнітивної моделі дослідження ринку страхових послуг з урахуванням лояльності (2015)
Чорна М. В. - Методика оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємства машинобудування, Кушнір Т. Б., Безгінова Л. І. (2015)
Сененко И. А. - Стратегия развития гостинично-ресторанного бизнеса (2015)
Волковська Я. В. - Проблема розвитку готелів і ресторанів в Україні та Харківській області (2015)
Жегус О. В. - Стратегічний аналіз зовнішніх чинників, що впливають на розвиток роздрібної торгівлі, Соболев В. Л. (2015)
Торосян Г. А. - Стратегічні шляхи розвитку обслуговуючої кооперації (2015)
Карпенко О. О. - Інноваційно-інтеграційна парадигма кластеризації транспортно-логістичних підприємств (2015)
Янчук М. Б. - Удосконалення процесу побудови предметно-орієнтованої моделі авіабудівного виробництва на основі формування центрів компетенцій/спеціалізації (на прикладі безпілотних літальних апаратів) (2015)
Гулая А. С. - Роль институциональной среды в кредитовании аграрного сектора экономики (2015)
Вінниченко О. В. - Обґрунтування показників оцінки діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції (2015)
Одарченко Д. М. - Розрахунок економічної ефективності впровадження нових методик оцінки якості дикорослих ягід та культивованих грибів, Одарченко А. М., Сергієнко А. О. (2015)
Шарко В. В. - Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення (2015)
Долбнєва Д. В. - Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності (2015)
Скриньковський Р. М. - Моніторинг фінансової, виробничої, маркетингової і продуктової сфер діяльності та експрес-діагностика матеріально-технічного забезпечення підприємства, Процюк Т. Б., Леськів С. Р. (2015)
Притиченко Т. І. - Практичні аспекти розробки структури товарного портфеля підприємства, Лях І. С. (2015)
Ілляшенко О. В. - Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства (2015)
Бабина О. Є. - Оцінювання рівня соціально відповідальної діяльності транспортних підприємств, Байрактар Ю. П. (2015)
Котляревський Я. В. - Формування аналітичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівних підприємств, Штангрет А. М., Караїм М. М., Ратушняк Ю. В., Мельников О. В. (2015)
Доровський О. В. - Удосконалення методики оцінювання результативності логістичної системи фармацевтичних підприємств (2015)
Губарєва І. О. - Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС, Пінчук А. О. (2015)
Бубенець І. Г. - Формування організаційно-економічних засад внутрішнього підприємництва на торговельних підприємствах (2015)
Пашкевич М. С. - Обґрунтування типів основних засобів для обліково-аналітичного забезпечення їх передачі між підприємствами інтегрованого вуглевидобувного об’єднання, Макурін А. А. (2015)
Власенко Т. А. - Управління державним боргом: сутність поняття та обґрунтування методів реструктуризації (2015)
Ганусик Ю. Б. - Проблеми та перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (2015)
Глущенко О. В. - Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів України: взаємовплив видатків та державного боргу (2015)
Сідельникова Л. П. - Організаційно-правові засади формування бюджетних ресурсів держави (2015)
Дугіна І. В. - Економічні характеристики українського ринку споживчого кредитування, Лучко Г. Й. (2015)
Сторонянська І. З. - Бюджетна політика розвитку регіонів України: особливості формування та реалізації, Возняк Г. В., Пелехатий А. О. (2015)
Борзенкова О. Д. - Податкова реформа в Україні: міжнародний досвід та огляд перспективних змін (2015)
Гуменний А. А. - Ефективність механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів та напрями її підвищення (2015)
Сокиринська І. Г. - Грошовий потік як важливий чинник прийняття управлінських рішень (2015)
Котляров Є. І. - Напрямки підвищення впливу майнових податків на формування місцевих бюджетів (2015)
Вядрова І. М. - Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку, Гадецька С. В., Сидоренко О. М. (2015)
Владімірова Н. П. - Концептуальні основи діагностики фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Шевченко І. О. - Теоретичні засади державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2015)
Отенко І. П. - Особливості корпоративної культури реалізації організаційних змін промисловими підприємствами, Чепелюк М. І. (2015)
Мартинец В. В. - Стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях институциональной среды экономики Украины (2015)
Іващенко О. В. - Реалії та перспективи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах, Гірман А. П. (2015)
Ситник Н. І. - Еволюція менеджменту знань в організації (2015)
Круглов В. В. - Управління нематеріальним стимулюванням персоналу на підприємствах сфери торгівлі, Нікітіна К. С. (2015)
Петрова І. Л. - Мотиваційна стратегія в підвищенні конкурентоспроможності підприємства торгівлі, Бєлова О. І. (2015)
Чистякова А. В. - Організаційно-методичне забезпечення реалізації механізму управління інтелектуальною власністю підприємства в умовах економіки знань (2015)
Волчкова Г. К. - Соціальний капітал: діагностика стану розвитку на підприємствах Кіровоградської області (2015)
Мокєрова Н. В. - Методичні підходи щодо економічної оцінки соціального капіталу споживчої кооперації (2015)
Rodionov S. O. - A Study on Theoretical Aspects of Developing Systems for Customer Relationship Management as an Alternative Direction of Development of the Marketing Activity for Machine-Building Enterprises (2015)
Полішко Г. Г. - Міжнародні рейтинги національних брендів (2015)
Савіна Г. Г. - Рецензія на монографію "Організаційно-економічний механізм формування та розвитку альянсів у сфері зв’язку та інформатизації України" (2015)
Титул, зміст (2011)
Чернишенко А. В. - Определение контактных напряжений в радиальных двухрядных подшипниках с бочкообразными роликами, Мельниченко А. А., Фесенко Г. И. (2011)
Болюх В. Ф. - Удосконалення кінематичної схеми балістичного гравіметра за рахунок лінійного електромеханічного перетворювача, Вінніченко О. І. (2011)
Кулініч С. П. - Розрахунок течії робочої рідини в каналах гідроагрегатів з використанням операторних хвильових опорів (2011)
Киричук Ю. В. - Оцінка похибок показань динамічно-настроювальних гіроскопів (2011)
Волонцевич Д. О. - К вопросу разбивки передаточных отношений бортовых планетарных коробок передач гусеничных машин, Веретенников Е. А. (2011)
Фидровская Н. Н. - Сравнение показаний, полученных в ходе эксперимента и моделирования, Варченко И. С. (2011)
Мочалин Е. В. - Гидродинамическое сопротивление ротационного фильтра усовершенствованной конструкции (2011)
Шамровский А. Д. - Распространение нестационарных изгибных волн в балке на основе уточненной модели, Егармина Л. Н. (2011)
Калмыков М. А. - Формирование консервативных зон в рабочей среде при контейнерной виброобработке (2011)
Скачков В. О. - Математичне формулювання прогнозування зносу багато-компонентних композитів у зоні тертя, Іванов В. І., Воденніков С. А., Сергієнко С. С. (2011)
Кривоконь О. Г. - Результати досліджень В. М. Болтинського в контексті розвитку вітчизняного тракторобудування (2011)
Карачун В. В. - Гироскоп направления со структурной избыточностью, Мельник В. Н. (2011)
Титул, зміст (2017)
Vakhitova L. - Examining the effect of nanosilver on the antibacterial fire-retardant coatings for pharmaceutical enterprises, Bessarabov V., Kalafat K., Drizhd V., Zagoriy G. (2017)
Bulavin V. - Determining a dependence of the effect of inert electrolyte on a difficultly soluble salt under different conditions, Rushenko I., Blinkov M. (2017)
Kovalenko V. - Study of the influence of the template concentration under homogeneous precepitation on the properties of Ni(OH)2 for supercapacitors, Kotok V. (2017)
Maliavski N. - The rheological anomaly in water-silicate systems: a possible thermodynamic explanation, Zhuravlova О., Denysiuk О. (2017)
Popovich A. - Research into methane oxidation on oxide catalyst of the applied type, Soloviev H., Suvorin A. (2017)
Kryvenko P. - Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation, Runova R., Rudenko I., Skoryk V., Omelchuk V. (2017)
Savchuk O. - Examining the effect of electrosynthesis conditions on the Ni-P alloy composition, Sknar Y., Sknar I., Cheremysinova А., Kozlov Ya. (2017)
Mazurok P. - Effect of calcium and magnesium oxides on the properties of expanding cements and plugging mortars, Turgunov T., Svidersky V., Tokarchuk V. (2017)
Sydorova L. - Polyelectrolyte effect on spectrophotometric determination and interaction of scandium (III) with eriochromcyanine, Chernyavska A., Chmylenko T., Chmylenko F. (2017)
Pancheva H. - Study into the influence of concentration of ions of chlorine and temperature of circulating water on the corrosion stability of carbon steel and cast iron, Reznichenko G., Miroshnichenko N., Sincheskul A., Pilipenko A., Loboichenko V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Yermolenko D. - Development of a procedure for the evaluation of the stressed-deformed state of pipe-concrete elements that are stretched off-center, Pents V., Golovko G., Murza S. (2017)
Kovalchuk V. - Evaluation of the stressed-strained state of crossings of the 1/11 type turnouts by the finite element method, Bolzhelarskyi Ya., Parneta B., Pentsak A., Petrenko O., Mudryy I. (2017)
Davydov S. - Development and application of the method for positioning drainage devices in the head fairing, Semenenko P. (2017)
Korobko B. - Study of the operating element motion law for a hydraulic-driven diaphragm mortar pump, Zadvorkin D., Vasyliev Ie. (2017)
Tykhan M. - Efect of the membrane thermodeflection on the accuracy of a tensoresistive pressure sensor, Mokrytskyy V., Teslyuk V. (2017)
Chernetskaya-Beletskaya N. - Improving industrial pipeline transport using research of regularities of flow of mixtures in material pipeline, Guschin O., Shvornikova A., Baranov I., Miroshnikova M. (2017)
Klets D. - Modeling of operation processes of a motor grader engine during work under unsteady load, Krasnokutsky M., Нatsko V., Barun M. (2017)
Golub G. - Determining the magnitude of traction force on the axes of drive wheels of self-propelled machines, Chuba V., Kukharets S. (2017)
Naumenko Yu. - The rotating chamber granular fill shear layer flow simulation, Sivko V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Bondarchuk A. - Development of the graphical-analytical method for calculating electric load at civilian objects (2017)
Maksymov M. - Improvement of the control system over drum boilers for burning combustible artificial gases, Lozhechnikov V., Maksymovа O., Lysiuk O. (2017)
Meyris A. - Experimental study of heat transfer and hydraulic resistance at cross flow of tube bundle with indentations, Khalatov A., Kovalenko G. (2017)
Nikolsky V. - Examining a cavitation heat generator and the control method over the efficiency of its operation, Oliynyk O., Lipeev О., Ved V. (2017)
Zaykov V. - Analysis of the model of interrelation between the geometry of thermoelement branches and reliability indicators of the cascade cooler, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Galushchak I. - Investigation of thermo-aerodynamic characteristics of banks of tubes with punched spiral finning, Gorbatenko S. (2017)
Shevchenko S. - Influence of energy characteristics of surge arresters on their selection, Khlomko S., Berchuk O. (2017)
Chaikovskaya E. - Development of energy-saving technology to support functioning of the lead-acid batteries (2017)
Liubarskyi B. - Analysis of optimal operating modes of the induction traction drives for establishing a control algorithm over a semiconductor transducer, Petrenko O., Shaida V., Maslii А. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Yevseiev S. - Construction of hybrid security systems based on the crypto-code structures and flawed codes, Korol O., Kots H. (2017)
Obikhod Y. - Improvement of control method over the environment of cognitive radio system using a neural network, Lysechko V., Sverhunova Y., Zhuchenko O., Progonniy O., Kachurovskiy G., Tretijk V., Malyuga V., Voinov V. (2017)
Mykhalevskiy D. - Development of a spatial method for the estimation of signal strenth at the input of the 802.11 standard receiver (2017)
Molchanov A. - Estimation of accuracy in determining the translational velocity of a video camera using data from optical flow, Kortunov V., Mohammadi Farhadi R. (2017)
Kolobrodov V. - Development of software for combining finite element and optical analyses, Pozdniakov D., Sokurenko V., Tiagur V. (2017)
Pospelov B. - Design of fire detectors capable of self-adjusting by ignition, Andronov V., Rybka E., Skliarov S. (2017)
Syrotkina O. - Evaluation to determine the efficiency for the diagnosis search formation method of failures in automated systems, Alekseyev M., Aleksieiev O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Oleynik A. - Oxygen regime in research on the work of plugflow aeration tanks with fixed biomasses, Airapetian T. (2017)
Balanyuk V. - Effect of ecologically safe gas-aerosol mixtures on the velocity of explosive combustion of n-heptane, Kovalyshyn V., Kozyar N. (2017)
Bezsonov Ye. - Influence of the South-Ukraine electric power producing complex on the ecological condition of the Southern Bug River, Mitryasova O., Smyrnov V., Smyrnova S. (2017)
Balym Y. - Mathematical modeling of the colorimetric parameters for remote control over the state of natural bioplato, Georgiyants M., Vysotskа О., Pecherska A., Porvan A. (2017)
Kvartenko A. - Research into the biosorption process of heavy metal ions by the sediments from stations of biological iron removal, Orlov V., Pletuk O. (2017)
Pivovarov A. - Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts, Mykolenko S., Honcharova O. (2017)
Shaporev V. - Study of functioning of a vortex tube with a two-phase flow, Pitak I., Pitak O., Briankin S. (2017)
Sankov P. - Development of the method of evaluation of the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation, Trifonov I., Tkach N., Hilov V., Bakharev V., Tretyakov O., Nesterenko S. (2017)
Abstract and References (2017)
Боярчук В. М. - Потенційні можливості підвищення ефективності виробництва та реалізації біопалива, Станько Т. М. (2017)
Гладій І. О. - Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення (2017)
Гинда С. М. - Формування економіки знань як передумова інтелектуальної капіталізації національної економіки (2017)
Кудрявська Н. В. - Перспективи розвитку сертифікації страхових посередників (2017)
Шемаєв В. В. - Підвищення інвестиційної привабливості проектів з будівництва автомобільних доріг (на прикладі дороги "Одеса - Рені") (2017)
Богма О. С. - Характеристика основних методів управління бюджетною безпекою України (2017)
Карінцева О. І. - Дослідження структури економіки України та формалізація взаємозв’язку між виробництвом, капіталом та інвестиціями за видами економічної діяльності (2017)
Рябєв А. А. - Стратегії росту готельного бізнесу. Теорія та практична реалізація на державному рівні (2017)
Торопков В. М. - Реформування системи державної підтримки підприємництва в Україні, Сиваненко Г. П. (2017)
Паризький І. В. - Інституційно-інфраструктурне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Кирніс Н. І. - Аналіз сучасного стану ринку кейтерингових послуг в Україні (2017)
Лантух І. В. - До питання про рекламу підприємницької діяльності кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Невлад В. Ф. - Стан та особливості функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки (2017)
Рашман Б. Г. - Економічна діагностика ефективності формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції (2017)
Тарасов І. Ю. - Маркетинговий підхід до конкурентної політики банківських установ, Прядко О. М., Мітяєва Т. Л. (2017)
Ткаленко С. І. - Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки (2017)
Гірман А. П. - Механізм оцінки персоналу підприємства як складова сучасної організації праці, Бут М. О (2017)
Сливка О. А. - Корпоративна етика як інструмент ефективного управління персоналом організації (2017)
Лысанова А. М. - Моделирование стратегии взаимодействия руководителя и подчиненных в бизнесе, Пахомова Л. В. (2017)
Горовий Д. А. - Застосування концепції людського капіталу на промислових підприємствах України в умовах глобального середовища, Воронков А. О. (2017)
Yangyozov P. - Assessment the Requirement of Supply Logistics Processes Improvement, Dimitrova A., Dimitrov I. (2017)
Ченуша О. С. - Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства (2017)
Новак І. М. - Моделювання алгоритму визначення інвестиційно-привабливого підприємства (2017)
Пєнська І. О. - Формування ефективної системи антикризового фінансового управління на підприємстві, Баскович Д. В. (2017)
Пєнська І. О. - Проблеми управління рентабельністю підприємств в сучасних умовах, Дроботенко А. О. (2017)
Родащук Г. Ю. - Прогнозування рухомого складу техніки в аграрному виробництві за допомогою середовища MS Excel, Кутковецька Т. О. (2017)
Алексєєва Ю. О. - Діагностика кризового стану та загрози банкрутства банку, Азаренкова Г. М. (2017)
Семенова В. Г. - Інноваційний розвиток підприємств в Україні: фінансовий аспект (2017)
Серов Н. В. - Проблемы хроматического тестирования (2016)
Клюев А. С. - Музыка: синергетическая модель (2016)
Никонова С. Б. - Эстетическая дереализация мира как итог рациональной критики в концепции Бенно Хюбнера. Памяти философа и друга (2016)
Савкина А. А. - Художественное наследие и педагогическая практика музеев на примере музейной образовательной программы Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов (2016)
Рогожа М. М. - Політична ангажованість І. Я. Франка в контексті дискусії про місію митця (2016)
Кашшай О. С. - Особливості викладання дисципліни "Галерейна та кураторська діяльність" у вищих навчальних закладах мистецького спрямування (2016)
Кузюра-Сметана О. В. - Розвиток поліфункціональних комплексів високогір’я в Україні кінця ХІХ першої половини ХХ ст. (2016)
Бардік М. А. - Діалог культур:європейське Середньовіччя в образах українського художника Григорія Гавриленка (2016)
Зайцева В. І. - Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складоваукраїнської книжкової графіки (2016)
Шпортько В. І. - Рисунок у сучасному українському образотворчому мистецтві: тенденції розвитку (2016)
Засуха Г. Р. - Мистецтво досконалого штриха (2016)
Филиппова О. Н. - Творчество оригинального, самобытного художника Веры Владимировны Хлебниковой (1891–1941 гг.) (2016)
Жиров В. В. - Пошук образу в живописі: шляхи та засоби (2016)
Карпенко О. В. - Сравнительный анализ основных теоретических положений искусства классического авангарда украинской живописи первой трети ХХ в.и актуального искусства Украины начала ХХІ в. (2016)
Москаль М. А. - Шати святих воїнів в українському іконописі XII–XVIII ст.: іконографія, атрибути, художньо-стилістичні особливості (2016)
Петрушевская Н. И. - Основные аспекты развития античной живописи (2016)
Прохорова Н. А. - Академічний рисунок як фундамент творчої грамотностідля формування творчої особистості (2016)
Романенкова Ю. В. - Роль аксессуаров в костюме страны Кемет эпохи фараонов (2016)
Уваров В. Д. - К вопросу об изменении имиджа таписcерии (2016)
Бех Л. В. - Фарфор у культурі Китаю: до питання специфіки побутування (2016)
Коновалова О. В. - Синтез монументальності й камерності у творчості Алли Буйгашевої (2016)
Дякив О. В. - О викторианских настольных часах в аспекте их уникальности как предмета декоративно-прикладного искусства (2016)
Ладоненко М. І. - Роль дизайну сучасної монети у формуванні національного іміджу України на міжнародному арт-ринку (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні відомості (2016)
Зюзіна Т. О. - Сучасне мистецтво як об’єкт етико-психологічного аналізу в навчально-виховному просторі університету (2015)
Никонова С. Б. - Искусство homo aestheticus,или Возможно ли эстетически воспринимаемое искусство? (2015)
Казанова Н. В. - "Я" и "Другой" в культуре информационного общества: игровой сценарий, Штыров А. В. (2015)
Коновалова О. В. - Сучасні мистецькі практики у контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця (2015)
Штыров А. В. - О некоторых методах реализации образовательного потенциала виртуального музейного пространства (2015)
Усенко Н. О. - "Лимонівська" виставка у Харкові (2015)
Гуцул В. І. - Використання техніки малярства ченця Йосифа від св. Терези (Йосифа Прехтля) у процесі розвитку живописної майстерності студентів (2015)
Рибалко С. Б. - Жіночі образи в мистецтві Японії періодів Мейджі та Тайшьо (2015)
Портнова И. В. - О судьбах отечественного анималистического жанра XX в. (2015)
Буйгашева А. Б. - Портретний жанр у мистецтві гобелена, Конопко О. І. (2015)
Серов М. В. - Свет и освещение (2015)
Романенкова Ю. В. - "Стилевая карта" художника Василия Жирова (2015)
Саркісян М. С. - Народні традиції у монументально- декоративному мистецтві України ХХ ст. (2015)
Шульц Н. А. - Мистецтво як складова частина культури Поділля кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2015)
Урсу Н. О. - Луцкий доминиканский костел Успения Пресвятой Девы Марии (2015)
Филиппова О. М. - В. А. Жуковский — выдающийся поэт и художник-любитель (2015)
Шило А. В. - Концепция реальности и условность пластического языка в изобразительном искусстве средних веков (2015)
Шпортько В. І. - Рисунок як основа образотворчої грамоти в системі навчання мистецького ВНЗ (2015)
Пухарєв В. В. - Академічний рисунок у Харківському художньо- промисловому інституті (2015)
Ожога-Масловська А. В. - Ремінісценції японської гравюри укійо-е в сучасній художній практиці України (2015)
Гуцул І. А. - Особистісне навчання в мистецькій діяльності художника-педагога В. Гаґенмейстера (2015)
Варивончик А. В. - Вплив мистецького авангарду на традиційну народну вишивку у виготовленні одягу в Україні на зламі ХІХ та ХХ століть (2015)
Бех Л. В. - Фарфор в Україні: основні етапи формування феномена (2015)
Пендикова И. Г. - Визуальная концептуализация экзистенциальных проблем человека в актуальных жанрах графического дизайна (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Гребенник Н. Г. - Розвиток крюїнгових компаній за допомогою використання кластерної концепції, Данченко О. О. (2017)
Нохріна Л. А. - Дослідження поведінки споживачів на ринку туристських послуг, Андренко І. Б., Краснокутська Ю. В. (2017)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка конкуренції: економіко-психологічний концепт реклами (2017)
Горова К. О. - Перспективи створення кіберспортивного клубу в Україні, Горовий Д. А., Кіпоренко О. В. (2017)
Горова К. О. - Визначення перспектив електромобілів на ринку України, Горовий Д. А., Свіязов М. В., Шевердіна А. В. (2017)
Sanjay Kumar Bahl - Financial Analysis of Pre and Post - Merger of HDFC Bank with CBOP, Raman Deep Gautam (2017)
Абрамова І. М. - Бюджетування грошових потоків як метод фінансової логістики, Пєнська І. О. (2017)
Андрійченко Ж. О. - Статистичне обґрунтування необхідності запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні, Літвінова С. О. (2017)
Буряк Я. В. - Основні аспекти здійснення державного регулювання у сфері публічних закупівель в Україні (2017)
Гапонюк О. І. - Система управління ризиками в банківських установах (на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк") (2017)
Лантух І. В. - Девіація у фінансовій сфері українського підприємництва за часів кризи початку ХХ ст. (2017)
Макуха С. М. - Аналіз структури фінансових ресурсів промислових підприємств України та Харківської області, Іванова Ю. Ю. (2017)
Горова К. О. - Перспективи впровадження освітнього кредитування в Україні, Горовий Д. А., Марченко І. Ю., Романченко К. Г. (2017)
Дзюба О. М. - Організаційна складова процесу бюджетування на підприємстві (2017)
Курилова Н. М. - Обґрунтування методики формування стратегії управління змінами на підприємстві (2017)
Косарєва І. П. - Методичні підходи до визначення інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства, Лопушанський Д. М. (2017)
Величко В. А. - Основні напрями та особливості функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу (2017)
Скачков А. Н. - Оценка и выбор членов команды проекта, Скачкова И. А. (2017)
Марченко О. М. - Застосування другого методу Неймана для створення моделі гравітаційного поля землі за даними супутникової градієнтометрії, Лопушанський О. М. (2013)
Марченко О. М. - Визначення зональних гармонічних коефіцієнтів методом регуляризації, Лук’янченко Ю. О. (2013)
Марченко Д. О. - Застосування деконволюції Ейлера для визначення глибини залягання джерел гравітаційного поля в регіоні Українських Карпат (2013)
Tomaszewska Е. - The use of digital images for determining the coordinates of objects in the real plane with a flat four-point transformation (2013)
Третяк К. Р. - Про міграцію екстремумів швидкостей дилатації земної кори на території Європи, Вовк А. І. (2013)
Третяк К. Р. - Дослідження особливостей вертикальних рухів земної кори за результатами спостережень перманентних ГНСС-станцій Європи, Романюк В. В. (2013)
Третяк К. Р. - Дослідження періодичних змін висотного положення супутникових перманентних станцій Європи, Смірнова О. М. (2013)
Владика В. М. - Літолого-петрофізична неоднорідність порід-колекторів, Федоришин Ю. І., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Лата Р. І. (2013)
Вольфман Ю. М. - Отражение разноранговых систем напряжений и их трансформаций в процессах сейсмотектогенеза (2013)
Іванік О. М. - Дослідження тектоногенезу території басейну середньої течії річки Латориця на основі аналізу базисних поверхонь рельєфу, Андрієць Т. В., Муравко С. В. (2013)
Керимов К. М. - Некоторые особенности геотектонического развития центральной части Альпийско-Гималайской складчатой системы, Гадиров В. Г. (2013)
Кирилюк В. П. - Геотектонічні дослідження фундаменту Українського щита на геолого-формаційній основі: головні результати (2013)
Крупський Ю. З. - Нові перспективні райони, відклади і типи пасток вуглеводнів у піднасувних зонах Українських Карпат, Бодлак В. П. (2013)
Куприенко П. Я. - Листрические разломы и их взаимосвязь с кольцевыми структурами на Украинском щите, Макаренко И. Б., Савченко А. С. (2013)
Манюк М. І. - Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району (2013)
Несіна Н. І. - Застосування сейсмофаціального аналізу для виявлення карбонатних і теригенних акумулятивних об'єктів у відкладах середнього і нижнього карбону (південна прибортова зона ДДЗ), Єнгаличева Г. П. (2013)
Омельченко В. Д. - Раздробленность земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена, Кучма В. Г. (2013)
Пелипчак П. Б. - Характеристика низькопроникних крейдяно-палеогенових флішевих порід-колекторів, Долинського нафтогазопромислового району вутрішньої зони Передкарпатського прогину (2013)
Петровський О. П. - Автохтон Північно-Західних Карпат – геологічна будова та нафтогазовий потенціал за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних, Федченко Т. О., Онищук О. М., Бодлак П. М., Яремин І. Я., Гневуш В. В., Суятінов В. М. (2013)
Пиріжок Н. Б. - Геодинамічні умови формування тростянецької товщі Поркулецького насуву (2013)
Седов Б. М. - Террейновая концепция развития глубинной структуры земной коры и верхней мантии Северо-Охотоморского прогиба и прилегающей суши (2013)
Соломин А. Н. - Геологические и картографические предпосылки выделения рудно-магматических систем (2013)
Яценко И. Г. - Мантийное вещество эксплозивного происхождения в осадочных формациях Карпатского региона, связь с проблемами нефтегазоносности и рудоносности, Билык Н. Т., Кудеравец Р. С., Тимощук В. Р., Шваевский О. В. (2013)
Анікеєв С. Г. - Про анізотропні трансформації потенціальних полів (2013)
Анікеєв С. Г. - Відображення у гравімагнітних полях Березівської кільцевої структури (південний захід Коломийської палеодолини), Мончак Л. С., Степанюк В. П. (2013)
Анищенко Ю. В. - Оболонская астроблема: применение 3D геомоделирования и инверсии для решения вопроса нефтегазоносности, Федченко Т. А., Ганженко Н. С., Петровский А. П. (2013)
Аптикаева О. И. - Миграция очагов слабых землетрясений Гармского района и нерегулярность скорости вращения земли, Аптикаев С. Ф. (2013)
Аптикаева О. И. - О связи сейсмической активности с особенностями строения земной коры и верхней мантии и скоростью вращения земли (на примере Гармского прогностического полигона) (2013)
Бабак В. И. - Вариации вектора индукции в сейсмоактивных регионах, Терешин А. В., Савченко Т. С. (2013)
Багрій С. М. - До питання оцінки забруднення підземних вод електрометричними методами, Кузьменко Е. Д. (2013)
Besutiu L. - Geophysical insights on the structure and geodynamic evolution of the se Carpathians and related foreland in the context of the Black Sea opening (2013)
Besutiu L. - Geomagnetic insights on an active tectonic contact: peceneaga-camena fault (PCF), Orlyuk M., Zlagnean L., Romenets A., Atanasiu L., Makarenko I. (2013)
Бондар К. М. - Досвід геофізичної розвідки нижньопалеолітичного місцезнаходження Меджибіж, Хоменко Р. В., Білан О. В., Халимендик В. В., Шкода О. В. (2013)
Брич Т. Б. - Зовнішні границі виділених об‘єктів при моделюванні методом скінчених елементів, Купльовський Б. Є. (2013)
Бурахович Т. К. - Аномалии электропроводности в зонах анортозитового и щелочного магматизма Украинского щита, Усенко О. В. (2013)
Burakhovych T. K. - Recent research of geophysical parameters of the lithosphere of East-European platform, Kushnir A. N., Tsvetkova T. O. (2013)
Вербицький С. Т. - Проведення сейсмічних спостережень на тимчасово організованих пунктах в районі розташування Запорізької АЕС, Вербицький Ю. Т., Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2013)
Вижва С. А. - Математичне моделювання коефіцієнтів відбиття повздовжніх хвиль від розущільнених насичених зон в гранітах, Продайвода Г. Т., Козіонова О. О. (2013)
Гадиров В. Г. - Поиски месторождений нефти и газа по комплексу грави-магниторазведки (2013)
Гайдай Н. К. - Об особенностях распределения гипоцентров землетрясений относительно плотностной границы расслоения в земной коре (на примере отдельных участков Северо-Востока России) (2013)
Гневуш О. С. - Особливості розподілу середніх швидкостей сейсмічних хвиль у насувних і піднасувних відкладах у межах Крукеницької підзони Більче-Волицької зони, Гневуш В. В. (2013)
Гнип А. Р. - Про відтворюваність взаємного розташування вогнищ повторних землетрусів за даними однієї станції (2013)
Гольцев В. С. - К вопросу о востановлении потенциала и его производных на границе области включающей источники (2013)
Дещиця С. А. - Результати детальних ем зондувань проблемної ділянки північного борту Домбровського кар’єру, Романюк О. І., Садовий Ю. В., Підвірний О. І., Кусайло Р. І., Коляденко В. В. (2013)
Дрогицкая Г. М. - Особенности глубинного строения Кировоградского рудного района по сейсмическим данным (2013)
Дубовенко Ю. І. - Про аналітичну апроксимацію густини за даними градієнта сили тяжіння (2013)
Ефименко С. А. - Экологический мониторинг, управление добычей и переработкой полиметаллических руд на основе рентгено-радиометрических исследований, Ефименко О. С., Портнов В. С., Маусымбаева А. Д., Турсунбаева А. К. (2013)
Журавчак Л. М. - Неусталена фільтрація стисливої рідини у кусково-однорідному пласті з нелінійною поведінкою матеріалів зон, Струк А. Є. (2013)
Журавчак Л. М. - Математичне моделювання усталених коливань електромагнітного поля у кусково-однорідному просторі непрямим методом граничних елементів, Федоришин Ю. О. (2013)
Ігнатишин В. В. - Геофізичні спостереження в Закарпатті та їх результати, Малицький Д. В. (2013)
Ігнатишин В. В. - Геодинамічна модель та сейсмічний стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень, Малицький Д. В., Коваль Ю. П. (2013)
Калинина Л. Ю. - Размещение эпицентров землетрясений и строение земной коры юго-восточного фланга сейсмического пояса черского (Северо-Восток России), Гайдай Н. К. (2013)
Каменецкий Ф. М. - Вызванная поляризация как электромагнитное явление (общая феноменологическая теория), Тригубович Г. М. (2013)
Каратаєва Л. М. - Виявлення аномальних подій в літосфері при наземному моніторингу інфразвукового та геоелектричного полів, Ліпський В. К., Любінецький З. І., Мезенцев В. П., Мельник М. О. (2013)
Кендзера О. В. - Перетворення сигналів, зареєстрованих на сейсмічних станціях України, з "піксельної” у фізичну форму, Iльєнко А. В. (2013)
Климкович Т. А. - Порівняльні характеристики параметрів вектора візе та його варіацій на режимній геофізичній станції "Нижнє Селище” та магнітній обсерваторії "Гурбаново”, Максимчук В. Ю., Валах Ф., Вачова М., Миронюк В. М. (2013)
Козловський Е. М. - Розрахунок та аналіз азимутальних коефіцієнтів qi для закарпатського сейсмоактивного регіону, Малицький Д. В., Павлова А. Ю. (2013)
Комарова Р. С. - Влияние типа земной коры на годографы волн землетрясений в зоне перехода Охотское море-суша, Седов Б. М. (2013)
Крива І. Г. - Застосування капаметрії для уточнення фаціальних границь приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини, Онуфришин С. В. (2013)
Кудэравец Р. С. - Изучение магнитной восприимчивости отложений Дашавской свиты в северо-западной части Предкарпатского прогиба (2013)
Kuderavets R. S. - Practice of magnetic surveys over hydrocarbon fields in Carpathian foredeep, Ukraine, Maksymchuk V. Yu., Chobotok I. O., Klymkovych T. A., Tymoschuk V. R., Pyrizhok N. B. (2013)
Кудеравець Р. С. - Результати магніторозвідки та капаметрії ґрунтового шару на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині, Меньшов О. І., Чоботок І. О. (2013)
Кутас Р. І. - Геотермічна модель земної кори через Східні Карпати вздовж сейсмічного профілю Добре-3 (Pancake) (2013)
Кухар Н. П. - Застосування геофізичних методів для пошуків, розвідки і розробки природного газу зі сланцевих порід, Петровський О. П., Ганженко Н. С. (2013)
Кушнир А. Н. - 3D геоэлектрическая модель о. Змеиный, Ширков Б. И. (2013)
Ладанівський Б. Т. - Аналіз поведінки індукційних параметрів отриманих різними методами (2013)
Левашов С. П. - Технология частотно-резонансной обработки данных дистанционного зондирования земли: результаты апробации на рудных месторождениях Австралии и Южной Америки, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2013)
Левашов С. П. - Оценка нефтегазоносности перспективных объектов в акваториях Баренцева моря, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2013)
Левашов С. П. - О возможности обнаружения скоплений газа в плотных песчанниках мобильными геофизическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пидлисна И. С. (2013)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры верхней мантии Западной Украины и окрестностей обсерватории Плещеницы, Астапенко В. Н. (2013)
Łukowski J. - Determination of electrode spacings in laboratory tanks to obtain appropriate value of electric voltage, Deshchytsya S. A. (2013)
Максимчук В. Ю. - Результати компонентних вимірювань магнітного поля землі на мережі пунктів вікового ходу України у 2005-2010 рр., Орлюк М. І., Трегубенко В. І., Марченко Д. О., Накалов Є. Ф., Чоботок І. О. (2013)
Максимчук В. Е. - Особенности динамики магнитного поля в Предкарпатском прогибе, Чоботок И. А., Кудэравец Р. С., Климкович Т. А., Тимощук В. Р. (2013)
Малицький Д. В. - Порівняльний аналіз повторних землетрусів в Закарпатті 06.01.2012р. і 10.01.2012р., Грицай О. Д., Муйла О. О., Вербицький Ю. Т., Кутнів О. І. (2013)
Малицький Д. В. - Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій, Кравець С. В. (2013)
Мєржей Е. А. - Оценка влияния грунтов под сейсмической станцией на результат обработки землетрясений (2013)
Мороз Ю. Ф. - Геофизическая модель очага сильнейшего Олюторского землетрясения в Камчатско-Корякской складчатой области, Мороз Т. А., Логинов В. А., Нурмухамедов А. Г., Алексеев Д. А., Яковлев А. Г. (2013)
Мороз Ю. Ф. - О cезоных измененях передаточных магнитотеллурических функций и электропроводности геологических сред сейсмоактивных зон, Мороз Т. А., Смирнов С. Э. (2013)
Морошан Р. П. - Система фізичних величин у розмірностях відстань–час стосовно наук про землю (2013)
Назаревич А. В. - Відображення локального, регіонального та глобального сейсмотектонічного процесу у деформаціях порід активних тектонічних структур і прогноз землетрусів (2013)
Назаревич А. В. - Геодинаміка, тектоніка та сейсмічність Карпатського регіону України, Назаревич Л. Є. (2013)
Назаревич Л. Є. - Сейсмічність Олеської площі: екологічні аспекти (2013)
Николаев И. Ю. - Глубинное строение Кировоградского рудного района по данным геоэлектрических исследований (2013)
Онанко Ю. А. - Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей пружних хвиль у гірських породах, Продайвода Г. Т., Онанко А. П. (2013)
Орлюк М. И. - Магнитные модели земной коры вдоль профилей ГСЗ 25, ГСЗ 28 И ГСЗ 29 (в связи с исследованием переходной зоны от Восточно-Европейской платформы к Черноморской мегавпадине), Лебедь Т. В., Марченко А. В., Роменец А. А., Бакаржиева М. И. (2013)
Орлюк М. І. - Курська магнітна аномалія: аналіз та інтерпретація аномального магнітного поля за даними наземних та супутникових зйомок, Марченко А. В., Бакаржієва М. І. (2013)
Павлова А. Ю. - Застосування матричного методу в обернених задачах з використанням реальних записів, Малицький Д. В., Грицай О. Д., Козловський Е. М. (2013)
Пашкевич И. К. - 3D магнитная модель Корсунь-Новомиргородского плутона и его геологическая интерпретация, Бакаржиева М. И., Марченко А. В., Лебедь Т. В. (2013)
Петровський О. П. - Сучасна просторова геолого-геофізична модель глибинної будови південно-східної частини Карпатського нафтогазопромислового району та її адекватність гравітаційному полю, Бодлак П. М., Федченко Т. О., Костик А. О., Яремин І. Я., Гневуш В. В. (2013)
Петровский О. П. - Использование кинематического и динамического пропагаторов для приближенного решения прямой динамической задачи сейсморазведки, Кропивницкий Я. М. (2013)
Петровський О. П. - Апріорна просторова геолого-геофізична модель Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони північного борту ДДЗ за даними комплексних геофізичних та петрофізичних досліджень, Федченко Т. О., Рига І. В., Суятінов В. Н. (2013)
Пигулевский П. И. - О гидрогеологических откликах подземных вод украинского и московского массивов на катастрофические землетрясения, Свистун В. К., Беседина А. Н., Виноградов Е. А., Горбунова Э. М., Свинцов И. С. (2013)
Пигулевский П. И. - Криворожское землетрясение 23 июня 2013 года, Щербина С. В., Гурова И. Ю., Свистун В. К. (2013)
Підвірний О. І. - До питанння збору і передачі первинних геофізичних даних у автоматизованих системах (2013)
Полец А. Ю. - Реконструкция поля тектонических напряжений до и после Японского землетрясения 11 марта 2011 г., Орлов И. Н., Сафонов Д. А. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Уточнение сейсмической опасности площадки Запорожской АЭС, Довбнич М. М., Кульчицкий В. Е., Сафронов О. Н., Пустовитенко А. А., Бушмакина Г. Н. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Процессы разрывообразования в очагах ощутимых землетрясений Предкарпатья и Закарпатья, Капитанова С. А., Пустовитенко А. А. (2013)
Ребецкий Ю. Л. - Об одном до сих пор неучтенном внутреннем источнике энергии тектонических процессов (2013)
Ребецкий Ю. Л. - Остаточные напряжения гравитационного напряженного состояния. Первые оценки величин напряжений по геологическим данным, Сим Л. А., Козырев А. А. (2013)
Рокитянский И. И. - Коровые проводники и астеносфера в Карпатском регионе, Бабак В. И., Терешин А. В. (2013)
Рокитянский И. И. - Окислительно-восстановительные потенциалы некоторых природных вод Крыма, Старух Б. К. (2013)
Романюк О. І. - Особливості визначення літологічних границь методом зсб в умовах підвищеної мінералізації грунтових вод, Садовий Ю. В. (2013)
Роменец А. А. - Мониторинг и анализ низкочастотного техногенного магнитного шума в г. Киев, Орлюк И. М. (2013)
Сапужак О. Я. - Результати розрахунків впливу рельєфу місцевості на дані вез, Сироєжко О. В. (2013)
Сафронов О. Н. - О возможности сейсмотектонического районирования Украинского щита и выделения сейсмогенерирующих зон (2013)
Сафронов О. Н. - Сейсмотектонические условия и предполагаемая схема сейсмологического мониторинга района размещения Запорожской АЭС, Бушмакина Г. Н. (2013)
Семёнов В. Ю. - Влияние изменчивости внешних и внутренних источников магнитных полей на результаты индукционных зондирований, Петрищев М. С. (2013)
Скакальська Л. В. - Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом (2013)
Srebrov B. - Gravity and magnetic data inventory for investigation of the Black Sea region, Orlyuk M., Pashova L., Makarenko I., Marchenko A., Savchenko A. (2013)
Сумарук Ю. П. - Динаміка вікових варіацій магнітного поля в полярних шапках землі, Сумарук Т. П. (2013)
Тарасов В. Н. - Сравнительный анализ графического представления 3D моделей по данным магнитотеллурического зондирования, Логвинов И. М., Литвинов Д. А. (2013)
Терёшин А. В. - Вариации функций отклика на геомагнитных обсерваториях "Одесса” и "Изник” в 2011 году, Савченко Т. С., Бабак В. И. (2013)
Трачук А. Ю. - Вплив на результати спостережень гравітаційного поля зміни рівня ґрунтових вод та атмосферних умов на прикладі території Дашавського підземного сховища газу, Петровський О. П. (2013)
Усенко А. П. - Аналіз геотермічних параметрів на нафтогазових родовищах Дніпровсько-Донецької западини (2013)
Устенко Є. В. - Особливості побудови моделі розподілу швидкостей сейсмічних хвиль в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини, Петруняк В. Д. (2013)
Французова В. И. - Структура осадочного чехла о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа, Данилов К. Б. (2013)
Фурман В. В. - Моделювання процесу термоконвективних коливань на межі кори та мантії землі (2013)
Фурман В. В. - Геодинамічні та геофізичні ефекти у фізичних моделях взаємодій оболонок землі, Хомяк М. М. (2013)
Чалий О. О. - Обробка сейсмічних сигналів для характеристики сейсмічності України (2013)
Шаров Н. В. - Геофизическая обсерватория "Петрозаводск” (2013)
Шаров Н. В. - Методика и результаты сейсмических исследований МОВЗ в Онежском рудном районе (Балтийский щит), Исанина Э. В., Дрогицкая Г. М. (2013)
Щербина С. В. - Корреляционный анализ связи динамики солнечной плазмы и процесса генерации землетрясений (2013)
Куровець І. М. - Геолого-петрофізичні критерії пошуків покладів вуглеводнів, Приходько О. А., Грицик І. І. (2013)
Лисак Ю. Є. - Петрофізична характеристика теригенних порід-колекторів кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини, Притулка Г. Й., Кучер З. І. (2013)
Лівенцева А. А. - Журналу "Геолог України” – перші десять років, Федорів Р. Ф. (2013)
Лівенцева А. А. - Павло Аполлонович Тутковський – один із засновників Української академії наук та засновник науково-дослідного інституту геології, Федорів Р. Ф. (2013)
Седов Б. М. - К 75-летию выхода из печати первого учебника "Краткий курс прикладной геофизики”: судьбы книги и ее автора академика Украины В. А. Сельского (2013)
Акименко Ю. Ф. - Дистанційна психологічна допомога: філософія взаємин консультанта і клієнта (2016)
Благініна С .В. - Еволюція системи вищої освіти Німеччини в умовах Болонського процесу (2016)
Долматова М. П. - Генезис філософсько-психолого-педагогічного поняття категорії досвіду у педагогічній науці (2016)
Іващенко Н. Ю. - Переклад як предмет філософської і літературознавчої рефлексії (2016)
Каранда М. В. - Філософсько-естетичні аспекти конституювання мотиву "сакрального шлюбу" у ранній творчості М. Гоголя (2016)
Киселиця С. В. - Софійність віри (2016)
Коленіченко Т. І. - Методологічні принципи дослідження особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку у Республіці Польща, Сидоренко М. В. (2016)
Кречко Н. М. - Полістилізм у хоровій культурі 70–80-х рр. XX ст (2016)
Mazur T. V. - Psychological factors of self-realization in the student's age, Fedorenko V. N. (2016)
Овчарук О. В. - Людина як концепт культурології у вимірах парадигмального підходу (2016)
Olkhovyk M. V. - The linguo-philosophical analysis of corporeity in the English world picture, Lozova М. (2016)
Радзієвський В. О. - Світова війна ІІ й сучасність у аспекті "української України": субкультурний вимір (2016)
Сила В. Г. - Теорія і практика творення соціального капіталу громади в умовах суспільних трансформацій, Сила Т. І. (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Еллінський та слов’янський етноси як основа культурного діалогу двох країн (2016)
Тилик І. В. - Творчість Артемія Веделя в контексті сучасних методологічних параметрів мистецтвознавчого аналізу (2016)
Шакун Н. В. - Феномен комунікації як співбуття в українському соціально-філософському дискурсі (2016)
Shugaliy N. Y. - Ukraine and modern society: necessity of development of education for adults and continuous education. Own and foreign experience (2016)
Титул, содержание (2015)
Дронов О. І. - Фактори ризику виникнення панкреатичних нориць при різних видах резекцій підшлункової залози, Земсков С. В., Климнюк І. С., Бурміч К. С., Бакунець П. П., Вороняк О. С. (2015)
Колеснік О. О. - Роль 18-ФДГ ПЕТ/КТ у плануванні радіотерапії пухлин аноректальної локалізації: стан проблеми, Ашихмін А. В., Солодянникова О. І., Кметюк Я. В., Мусаєва К. О. (2015)
Смоланка І. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку ендоскопічної мамодуктоскопії (огляд літератури і власний досвід), Аксьонов О. А., Білоненко Г. А. (2015)
Смоланка И. И. - Рак Педжета грудной железы, Досенко И. В., Лобода А. Д., Кротевич М. С., Сидорчук О. И., Мотузюк И. Н. (2015)
Дерменжи Т. В. - Уродинамическое исследование у больных инвазивным раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Стаховский Э. А., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2015)
Палійчук О. В. - Оцінка асоціації клініко-патологічних особливостей пухлинного процесу з результатами клініко-генеалогічного обстеження хворих на рак яєчника та грудної залози – носіїв мутації 5382insC у гені BRCA1, Россоха З. І., Галкін Ф. М., Поліщук Л. З. (2015)
Фецич М. Т. - Інформативність комп’ютерної томографії в діагностиці карциноматозу очеревини у хворих на рак яєчника, Володько Н. А., Милян Ю. П., Ярема Р. Р., Ревура А. П. (2015)
Коробко Є. В. - Використання індукційної хіміотерапії в комплексному лікуванні хворих на рак ротової порожнини з урахуванням імуногістохімічних факторів, Процик В. С. (2015)
Фёдоров Д. Ю. - Рабдомиосаркома гортани у взрослых. Обзор литературы. Клинические наблюдения. Случай сочетания рабдомиосаркомы гортани и плоскоклеточного рака гортани, Ярынич К. В., Ярынич В. И., Царева Е. В. (2015)
Обинутузумаб в качестве первой линии терапии при хроническом лимфолейкозе: обновленные результаты исследования CLL11 (2015)
Филоненко Е. С. - Инвазивные микозы в гематологии. Современные стандарты диагностики и лечения, Крячок И. А. (2015)
Крячок И. А. - Дайджест семинара "Паллиативная помощь в онкологии", Алексик Е. М., Филоненко Е. С., Титоренко И. Б., Кущевой Е. В., Сивак Л. А., Лялькин С. А., Лесной И. И. (2015)
Трастузумаб для подкожного введения: новые возможности в терапии HER2-позитивного рака грудной железы на ранних стадиях (2015)
Сивак Л. А. - Прогностичне значення біологічних маркерів при місцево-поширеному раку грудної залози, Верьовкіна Н. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Аскольський А. В., Кліманов М. Ю., Касап Н. В. (2015)
Головко Т. С. - Комплексне променеве дослідження із використанням еластографії для оцінки поширеності пухлинного процесу при раку шийки матки, Бакай О. О., Гончарук І. В., Гаврилюк О. М., Неспрядько С. В. (2015)
Іванкова В. С. - Роль агресивного потенціалу в індивідуалізації хіміопроменевого лікування хворих на рак шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Храновська Н. М. (2015)
Діденко Г. В. - Ефективність комбінованого застосування ксеногенної протипухлинної вакцини та доксорубіцину в експерименті, Лісовенко Г. С., Потебня Г. П., Шпак Є. Г., Круць О. О., Кузьменко О. П., Карпенко О. П. (2015)
Болгова Л. С. - Современные возможности дифференциальной цитологической диагностики пролиферирующего мезотелия, мезотелиомы и метастазов рака (обзор литературы и результаты собственных исследований), Мариненко С. В. (2015)
Дубинина В. Г. - Активность белка р53 у больных раком яичника в зависимости от чувствительности к препаратам платины, Рыбин А. И., Кузнецова О. В., Морозюк О. Н. (2015)
Авторский указатель (2015)
Онуфриенко Л. М. - К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов. Часть II. Н-плоскостная задача, Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. (2015)
Мастиновский Ю. В. - Математическая модель нестационарного термоупругого деформирования многослойных демпфирующих покрытий в радиоэлектронной аппаратуре (2015)
Костіков М. П. - Формальна модель словозміни іменників польської мови (2015)
Субботин С. А. - Межстатейные метрики качества для автоматизации анализа научных публикаций (2015)
Чопоров С. В. - Метод фоновой сетки для триангуляции двумерных областей при функциональном подходе (2015)
Жихаревич В. В. - Алгоритм розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів, Миронів І. В., Остапов С. Е. (2015)
Кучеренко Е. И. - Знание-ориентированные интеллектуальные методы принятия решений в условиях неопределенности, Ходак М. В. (2015)
Москаленко В. В. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для функціонального діагностування на гамма-камері, Рижова А. С., Довбиш А. С. (2015)
Мочалин А. Е. - Оптимизация многоэкстремальных функций большого числа параметров с использованием генетических алгоритмов (2015)
Amanatidis D. - Image contour segmentation in hardware, Dossis M., Androulidakis I. (2015)
Skobtsov Yu. A. - Test generation and simulation for crosstalk faults, Skobtsov V. Yu., Shalyto A. A. (2015)
Шкарупило В. В. - DEVS-орієнтована методика валідації композитних веб-сервісів, Кудерметов Р. К., Польська О. В. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Дескрипторный подход к синтезу ограниченного робастного гарантирующего управления запасами с использованием параметризованной функции Ляпунова (2015)
Красношлык Н. А. - Решение задачи глобальной оптимизации модифицированным алгоритмом летучих мышей (2015)
Левин В. И. - Оптимизация в условиях неопределенности методом детерминизации (2015)
Молодецька К. В. - Спосіб підтримання заданого рівня попиту акторів соціальних інтернет-сервісів на контент (2015)
Бардус І. О. - Особистість інженера-педагога комп’ютерного профілю та проблема її розвитку засобами технічних дисциплін (2015)
Бєлікова М. В. - Особливості технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи (2015)
Вагіна Н. С. - Комп’ютерна дидактична гра як засіб розвивального навчання математики учнів 5-6-х класів, Бойко К. А. (2015)
Бутиріна М. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до безпечної педагогічної діяльності, Тютюнник А. О. (2015)
Бусленко О. М. - Генезис та сучасний стан дизайнерської діяльності (2015)
Буянов П. Г. - Особливості технології навчання дорослих (2015)
Вдовенко О. І. - Система самостійних робіт як основа формування творчих здібностей майбутніх фахівців (2015)
Вєнцева Н. О. - Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905-1917 рр. (2015)
Вовк Н. В. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів (2015)
Воєвода А. Л. - Формування в майбутніх учителів математики навичок самоосвітньої діяльності (2015)
Войтович О. П. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх екологів з основ виробничих технологій (2015)
Волкодав Т. А. - Діагностика готовності майбутніх молодших бакалаврів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення (2015)
Воронова С. В. - Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом: історичні засади та сучасність (2015)
Горшкова Г. А. - Використання системи Moodle у вивченні вищої математики майбутніми інженерами-металургами (2015)
Ємчик О. Г. - Методи розвитку творчого потенціалу особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки (2015)
Кислова М. А. - Проектування змісту навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків (2015)
Клейно Л. Г. - Деякі аспекти сучасного розвитку дистанційного навчання в межах вищих педагогічних закладів освіти (2015)
Кобилянська І. М. - Аналіз категоріально-понятійного апарату з безпеки життєдіяльності, Кобилянський О. В. (2015)
Коваленко О. С. - Організація навчальної роботи при підготовці майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій управління проектами (2015)
Коваленко О. Ю. - Підвищення якості навчання іноземним мовам у вищому навчальному закладі за допомогою мультимедійних засобів у процесі підготовки майбутніх економістів (2015)
Кондрацька Г. Д. - Суперечності розвитку комунікативно-мовленнєвої культури фахівців фізичного виховання (2015)
Корсунський В. О. - Метод просторово-графічного моделювання під час навчання студентів-дизайнерів основам формотворення (2015)
Косило Х. М. - Науково-педагогічна та видавнича діяльність Григорія Врецьони (2015)
Кравчук О. М. - Система вправ для вдосконалення навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічного факультету (2015)
Кушнір Т. І. - Формування в учнів граматичної компетентності під час вивчення синтаксису в основній школі (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення поняття симетрії в процесі навчання фізики твердого тіла (2015)
Кулінка Ю. С. - Сучасні підходи до формування дизайнерської компетентності студентів при вивченні основ айдентики (2015)
Лаврентьєва О. О. - Сучасні науково-теоретичні засади культурологічної підготовки майбутніх учителів фізики і технологій (2015)
Лазоренко Л. В. - Цілі та зміст навчання усного академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень) (2015)
Логойда І. В. - Підготовка майбутнього вчителя шляхом розвитку творчих здібностей (2015)
Марченко О. О. - Професійно-особистісний імідж майбутніх інженерів-механіків: фізична складова (2015)
Матвєєва О. О. - До проблеми діагностики соціально-професійної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Мельник О. С. - Електронний підручник як основа підготовки вчителя (2015)
Микитенко В. О. - Синергія педагогічних технологій під час вивчення односкладних речень студентами коледжу (2015)
Москвіна І. І. - Аналіз сучасних можливостей підвищення якості підготовки фахівців технологічної галузі в Україні (2015)
Мулик К. В. - Сучасні аспекти використання туристсько-краєзнавчої діяльності при підготовці фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму (2015)
Немченко С. Г. - Ретроспективний аналіз шостого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальним закладом (з 2001 року до наших днів) (2015)
Нікітіна А. В. - Полікодові тексти як лінгводидактичні засоби навчання української мови (2015)
Овсянніков О. С. - Психолого-педагогічні аспекти організації навчально-дослідницької діяльності майбутніх інженерів-педагогів у комп’ютерному середовищі (2015)
Панченко Л. Ф. - Проблеми застосування мультиагентних систем у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Лавриненко Н. О. (2015)
Панченко О. І. - Навчальна практика як важливий чинник формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків (2015)
Пелагейченко М. Л. - Особливості формування проектної культури майбутнього вчителя (2015)
Пецкович Д. Д. - Система формування творчого потенціалу майбутніх учителів фізичної культури в процесі туристсько-краєзнавчої діяльності, Чепелюк А. В., Кушнір Р. Г. (2015)
Підліснича Н. Г. - Розвивальні можливості сучасних засобів навчання в процесі навчання стереометрії в старшій школі (2015)
Пустинникова І. М. - Реалізація діяльнісного підходу в навчальній програмі, присвяченій закону збереження імпульсу, Ломакін М. В. (2015)
Решетілова О. М. - Сучасні підходи й закономірності формування професійної лексичної компетентності майбутнього документознавця в умовах вищого навчального закладу (2015)
Розман І. І. - Діяльність педагогічних гуртків у Закарпатті: історичний аспект (2015)
Савченко Л. О. - Оцінювання освітніх досягнень майбутніх учителів технологій засобами педагогічної діагностики (2015)
Саєнко Ю. О. - Екологічні екскурсії в процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Сільвейстр А. М. - Лабораторні заняття з фізики як форми розвитку експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів хімії і біології (2015)
Семенова О. В. - Педагогічне моделювання: функції та складові (2015)
Скляренко І. Ю. - Становлення і розвиток технічних училищ відомства шляхів сполучення в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Сліпухіна І. А. - Взаємодія загальнонаукової та техніко-технологічної картин світу як аспект у формуванні світогляду майбутнього інженера, Мєняйлов С. М., Максимов С. Л., Подласов С. О. (2015)
Смаковський Ю. В. - Теоретичні основи моделювання процесу формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики (2015)
Стадник О. Д. - Розвиток наноосвіти – один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад, Мороз І. О., Шкурдода Ю. О., Яременко О. В. (2015)
Улюкаєва І. Г. - Розвиток дошкільної освіти в Україні в 1960-1990 рр. (2015)
Федоренко О. Г. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Халабузар О. А. - Інноваційні педагогічні технології у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Цина В. І. - Технології адаптації майбутніх педагогів до умов освітньо-професійної діяльності (2015)
Чайка А. С. - Проблеми гендерного диспаритету в ЗНЗ: аналіз та сучасність (2015)
Чирчик С. В. - Робота з обдарованими дітьми – від теорії до практики (2015)
Чумак О. О. - Формування ймовірнісно-стохастичних умінь майбутніх інженерів за допомогою комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання (2015)
Чуприна Г. П. - Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя при вивченні дисциплін із захисту інформації (2015)
Шевчук Л. М. - Формування інформаційної компетентності сучасних школярів (2015)
Шишкін Г. О. - Підготовка майбутніх учителів фізики до організації творчої діяльності учнів (2015)
Шульга Н. В. - Ціннісна компонента структури навчальної діяльності зі стохастики (2015)
Яблоков С. В. - Реалізація ідей "діалогу культур” як педагогічна умова формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Яковлєва В. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності студентів як засіб формування їх життєвої компетентності (2015)
Ярхо Т. О. - Формування математичної компетентності майбутніх науково-педагогічних кадрів у системі неперервоної професійної підготовки магістрів і аспірантів сучасного технічного університету, Ємельянова Т. В. (2015)
Яцько О. М. - Структура і зміст інформатичних компетентностей майбутнього економіста (2015)
Лаврова А. В. - Методика застосування засобів комп’ютерно орієнтованого комплексу в навчальному фізичному експерименті, Заболотний В. Ф. (2015)
Даниленко Л. І. - Деякі аспекти формування готовності вчителя до інновацiйної діяльності (2015)
Остапчук С. С. - Оцінювання навчальних досягнень учнів у контексті розвитку шкільної освіти в Україні (1917-1944 рр.) (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, Contents (2016)
Shalomeev V. - Development of new casting magnesium-based alloys with increased mechanical properties, Tsivirco E., Vnukov Yu., Osadchaya Ye., Makovskyi S. (2016)
Voronin S. - Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track, Skoryk O., Korostelov Ye. (2016)
Pasternak A. - Viscosity evaluation of the mixture of coal tars from collection main and primary cooler on the base of rheometer measurements and empirical formulas, Bannikov L., Smirnova A. (2016)
Mikosyanchyk O. - Influence of the nature of boundary lubricating layers on adhesion component of friction coefficient under rolling conditions, Mnatsakanov R., Zaporozhets A., Kostynik R. (2016)
Buriakovskyi S. - Determining parameters of electric drive of a sleeper-type turnout based on electromagnet and linear inductor electric motor, Maslii Ar., Maslii An. (2016)
Semenchenko A. - The impact of an uneven loading of a belt conveyor on the loading of drive motors and energy consumption in transportation, Stadnik M., Belitsky P., Semenchenko D., Stepanenko O. (2016)
Puzyr R. - Determining experimentally the stress-strained state in the radial rotary method of obtaining wheels rims, Haikova T., Trotsko O., Argat R. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2011)
Тараненко Е. А. - Описание параллельных процессов в аппаратно - программном комплексе АТМ EXPRESS –ПБРТ, Кузьмук В. В., Коваленко А. С., Филюнова Е. Г., Еремеев Б. Н. (2011)
Иваненко В. А. - Анализ протоколов передачи данных от узлов в беспроводных сенсорных сетях (2011)
Ефременко Т. Н. - Улучшения гостиничного бизнеса на рынке Украины, Гатина Н. А. (2011)
Кисельова О. Г. - Системи тривимірної візуалізації медичних зображень, Настенко Є. А., Швець О. О. (2011)
Лаврухін О. В. - Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції (2011)
Воловщиков В. Ю. - Технологія розподілу коштів між маркетинговими заходами, Москаленко В. В., Романова Н. С. (2011)
Снегуров А. В. - Анализ устойчивости к взлому современных механизмов парольной защиты операционных систем, Чакрян В. Х. (2011)
Петренко Ю. А. - Модели и методы выбора программы в проектно-ориентированной организации (2011)
Зайков В. П. - Прогнозирование показателей надежности информационных систем с термоэлектрическими устройствами, Мещеряков В. И., Гнатовская А. А. (2011)
Мирошниченко В. М. - Проблеми перекладу "Хибних друзів перекладача" з англійської мови на українську (2011)
Микийчук М. М. - Систематизація вимог до метрологічного забезпечення виробництва, Столярчук П. Г. (2011)
Голінко І. М. - Аналіз системи керування для штучного мікроклімату за методом "точки роси”, Трегуб В. Г. (2011)
Слітюк О. О. - Методика модульного проектування комплектiв форменого одягу, Дубова А. А. (2011)
Титул, Contents (2016)
Burtna I. - A membrane technology of separating the basic aviation kerosene from petroleum, Gachechiladze O. (2016)
Kramarev S. - Influence of vacuum on kinetic of low quality rapeseed oil amidation by aminoethylethanolamine, Khusanov A. (2016)
Danylkovych A. - An improvement of the technology of manufacturing supple leather through enzymatic plasticizing of a structured semi-finished product, Lishchuk V. (2016)
Danylkovych А. - Research of consumer properties of leather filled with the use of electroactivated water reagent solutions, Romanyuk O. (2016)
Skalozubova N. - Designing a composition formulation of surface active substances for the pretreatment of knitted fabric, Kunik A., Semeshko O., Saribyekova J., Myasnikov S. (2016)
Velychko О. - The improvement of dampening solution for offset printing, Zolotukhina K., Rozum Т. (2016)
Lisachuk G. - Effect of modified glass matrices on the strengthening of glass crystalline coatings, Krivоbok R., Bilostotska L., Trusova Y., Pavlova L., Podchasova K. (2016)
Oliinyk M. - Technological and kinetic regularities of formation of suspension and its interaction with nitric acid while obtaining calcium nitrate, Shestozub А., Suprunchuk V. (2016)
Ibragimov R. - Comparison of the effect of superplasticizing admixtures on the processes of cement hydration during mechanochemical activation, Pimenov S., Kiyamov I., Mingazov R., Kiyamova L. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, Contents (2016)
Axak N. - Development of multi-agent system of neural network diagnostics and remote monitoring of patient (2016)
Dovbysh A. - Information synthesis of adaptive system for visual diagnostics of emotional and mental state of a person, Shelehov I., Prylepa D., Golub I. (2016)
Yevseiev S. - Development of McEliece modified asymmetric crypto-code system on elliptic truncated codes, Rzayev K., Korol O., Imanova Z. (2016)
Lakhno V. - A model developed for teaching an adaptive system of recognising cyberattacks among non-uniform queries in information systems, Mohylnyi H., Donchenko V., Smahina O., Pyroh M. (2016)
Naors Y. Anad Alsaleem - The analysis of methods for determining direction of arrival of signals in problems of space-time access, Moskalets M., Teplitskaya S. (2016)
Babanin O. - Designing the technology of express diagnostics of electric train's traction drive by means of fractal analysis, Bulba V. (2016)
Abstract and References (2016)
Зорин В. В. - Модели и методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ высотных зданий при проектировании и эксплуатации, Докийчук Н. А., Буйный Р. А., Перепечный В. А. (2017)
Волошко А. В. - До визначення усередненої електричної потужності, Калінчик В. П. (2017)
Александров О. И. - Оптимизация режима энергосистемы методом наибольшего гарантированного результата, Домников С. В., Иванько Д. О. (2017)
Попов В. А. - Учет неопределенности информации при многокритериальной оценкеальтернативных вариантов применения распределенной генерации, Романюк Р. А. (2017)
Василенко В. І. - Формування оптимальної структури локальної електроенергетичної системи на основі оцінки міри близькості розміщення об’єктів (2017)
Ткачук К. Н. - Формування факторного поля небезпечних та шкідливих чинників виробничої системи, Калінчик В. В. (2017)
Боженко М. Ф. - Підвищення ефективності утилізаторів теплоти димових газів котелень за рахунок зволоження дуттьового повітря, Перевьорткіна І. Я. (2017)
Закладний О. О. - Оцінка залишкового ресурсу електромеханічних систем при проведенні енергетичного аудиту, Прокопенко В. В. (2017)
Зайченко С. В. - Удосконалення технології збагачення паливно-енергетичних корисних копалин шляхом модернізації елементів гірничотранспортних комплексів, Шевчук Н. А., Вапнічна В. В., Диновська В., Квіщук А. В. (2017)
Бржезицький В. О. - Граничний вплив неідентичності r-, c- елементів високовольтного подільника напруги на його частотні характеристики, Маслюченко І. М., Лапоша М. Ю. (2017)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачі з двадцятизонним регюлюванням вихідної напруги, Майкович І. В., Наухацька Т. А., Рокицький Р. (2017)
Бойченко С. В. - Феноменологическая концепция химмотологии (2017)
Качан Ю. Г. - Визначення економії споживання промисловим підприємством природного газу за наявності у робочих об’ємах його камерних печей просторового електричного поля, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2017)
Титул, содержание (2011)
Саєв В. В. - Розробка Web-орієнтованої інформаційної системи по пошуку раціонального щляху, Шендрик В. В. (2011)
Пьянина С. И. - Об одном подходе проведения мониторинга бизнес-процессов ВУЗа (2011)
Семенов Є. О. - Вплив комп’ютерних програм на виникнення надзвичайних ситуацій на промислових об’єктах, Толстоусова О. В., Березуцький В. В. (2011)
Иваненко В. А. - Информационные аспекты при разработке сенсорных сетей (часть 2), Зеленин А. Н. (2011)
Кунанець Н. Е. - Консолідований інформаційний контент з історії бібліотечної справи Галичини (2011)
Чиж А. И. - Защита информации и соблюдение прав доступа в аппаратно-программном комплексе <ДОСТУП> (2011)
Калмыков А. В. - Системное представление разработки информационных решений поддержки производственной деятельности, Воскобойник О. Н. (2011)
Марченко А. В. - Формальний опис і автоматизація бізнес-процесу підприємства за допомогою систем управління потоками робіт, Милостна Н. О. (2011)
Саінчук А. О. - Управління взаємодією між замовником та аутсорсером в проектах з використанням програмних продуктів (2011)
Сердюк Л. В. - Аналіз впливу економічних показників на обсяги споживчого кредитування, Кац Д. П. (2011)
Червяк А. В. - Об особенностях применения статистических алгоритмов выявления устойчивых словестных цепочек, Вечур А. В., Шевченко Е. Л., Ляпота В. Н. (2011)
Дударь З. В. - Формальная модель семантического поиска в электронной библиотеке, Белоконь В. А., Хильский В. Г. (2011)
Дударь З. В. - Исследование модели респондента в системе автоматизации оценивания качества деятельности преподавателей, Вечур А. В., Сорока О. А. (2011)
Федорук П. І. - Формування навчального матеріалу в адаптивній системі передачі знань, Петрик С. М. (2011)
Гончар Ю. Ю. - Удосконалення економічних нормативів як одного із механізмів забезпечення стабільності банківської системи, Сердюк Л. В. (2011)
Егорова И. Н. - Методика повышения качества изображений с использованием методов фильтрации шумов, Коваленко Е. К. (2011)
Заячук Я. І. - Визначення стійкості криптографічних протоколів на основі їх імовірнісніх моделей, Мойсеєнко О. В., Толстокоров А. П. (2011)
Інформація про авторів (2017)
Глушко М. - Надсяння: локалізація та межі етнографічного району України (2017)
Сополига М. - Українці Словаччини: історико­етнографічний аспект (2017)
Скляр В. - Демографічний потенціал та етномовний склад населення Донбасу (підпорядковані Україні та окуповані терени) (2017)
Мушкетик Л. - Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук (до 50­ліття заснування) (2017)
Радович Р. - З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі (2017)
Стішова Н. - Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво­обрядовій культурі (2017)
Курочкін О. - Підцензурні компоненти традиційного весілля українців (2017)
Герасько М. - Архітектура батуринських урядових будівель 18-го століття (2017)
Фігурний Ю. - Традиції Зелених свят і обряд встановлення Віхи на Переяславщині: минуле і сучасність, Шкіра М., Шкіра Л. (2017)
Коваль-Фучило І. - Про затоплені села в польській етнології (Рец.: Godyń M. Opowieść o utraconej wsi Maniowy. Studium z antropologii pamięci / Maria Godyń. – Krakуw : Polska Akademia Umiejętności, 2015. – 168 s. – (Monografie Komisji Etnograficznej, t. 1)) (2017)
Роїк В. - Пам’ять, яка продовжує життя (2017)
Summaries (2017)
Титул, содержание (2011)
Горбачев П. Ф. - Рациональное размещение автобусных транспортно-пересадочных узлов в городах, Далека В. Ф., Гузненков І. Г. (2011)
Горяинов А. Н. - Направления исследований в рамках транспортной диагностики (2011)
Наорс И. Анад - Методология проведения экспериментальных исследований по тестированию производительности широкополоcной беспроводной сети IEEE 802.16E, Москалец Н. В. (2011)
Данько М. І. - Удосконалення технології просування поїздопотоків залізницями України на основі інтероперабельності, Козак В. В. (2011)
Тесленко П. А. - Оптимальное управление движением системы галсами на основе решения уравнения Риккати (2011)
Еременко А. С. - Процесс повторных передач сегментов ТСР по тайм-ауту согласно теории управления (2011)
Козлова Е. В. - Проблема управления выбором структур производственных процессов механообработки и перспективные направления ее решения, Щепин Ю. Н. (2011)
Снегуров А. В. - Риски информационной безопасности систем, построенных по технологии ”Умный дом”, Ткаченко Е. А., Кравченко А. Д. (2011)
Мартиросян С. Р. - Формування моделі визначення раціональних варіантів пропуску поїздів по дільниці, Лаврухін О. В. (2011)
Штофель Д. Х. - Застосування АРМ-лікаря в структурі лікувально-профілактичного закладу, Костішин С. В., Московко М. В., Гомолінський В. О. (2011)
Никитчук С. С. - Анализ основных подходов к определению оценки эффективности управления предприятием, Рубин Э. Е. (2011)
Луценко И. А. - Качественно-количественная модель объекта управления типа CR для разработки систем управления (2011)
Оборська Г. Г. - Застосування однорідного Марківського ланцюга з дискретним часом для оцінки якості навчального закладу, Власенко О. В. (2011)
Мастепан С. М. - Оцінка результативності виробничого процесу підприємства автосервісу, Кузьмін В. С., Масло В. В. (2011)
Бодянский Е. В. - Каскадная эволюционная нейронная сеть с нео-фаззи-нейронами в качестве узлов, Волкова В. В., Громов С. Д. (2011)
Фесенко Т. Г. - Модели организации ОУСП в системе управления программой ”ЕВРО-2012” (2011)
Дяченко К. В. - Особливості розгортання функції якості на багатоасортиментних виробництвах будівельної галузі, Сангінова О. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Андриенко В. М. - Интеллектуальный анализ временных рядов со стохастическим трендом, Арсирий Е. А. (2011)
Антипов И. Е. - Сопоставление экспериментальных и расчетных метеорных амплитудно-временных характеристик, Бондарь Е. Ю., Соляник О. А., Сорох Набиль Оде (2011)
Бєляєв Ю. Б. - Новий підхід до розв’язання задачі моніторингу активності параметрів процесу виробництва ПЕТ-пляшок, Іващук В. В., Васьків М. В. (2011)
Потапенко Э. В. - Новая парадигма в образовании, Поркуян О. В., Кац М. Д. (2011)
Зеленцов Д. Г. - Нейронные сети как средство модификации метода скользящего допуска, Короткая Л. И. (2011)
Кулешова О. Н. - Внутренняя реализация основных модулей распределенных систем на основе таблиц событий, Апраксин Ю. К., Волкова Т. В. (2011)
Слесаренко А. П. - Регионально-аналитические преобразования данных при моделировании и прогнозировании тепловых процессов, Сорока А. С., Загоруйко С. Ю. (2011)
Фомін О. В. - Блочно-ієрархічне описання конструкції сучасних спеціалізованих вантажних вагонів, Бурлуцький О. В. (2011)
Кут В. І. - Моделі та програмні засоби дистанційного навчання осіб з особливими потребами (2011)
Цимбал О. М. - Адаптивність у прийнятті рішень роботів, Бронніков А. І. (2011)
Белзецький Р. С. - Методи ідентифікації психоемоційного стану бійця спецпідрозділу як елемент зворотного зв’язку (2011)
Дерев’янко В. І. - Оцінка структурних характеристик системи стандартизації лісоматеріалів (2011)
Серая О. В. - Прогнозирование вейвлет-аппроксимации временного ряда (2011)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование регионального управления образования форм и сложных поверхностей тел (2011)
Щелкалин В. Н. - От идей методов "Гусеница"-SSA и Бокса-Дженкинса до декомпозиционного метода прогнозирования и декомпозиционной ИНС (2011)
Ulinowicz M. - Methods applied to aircraft identification (2014)
Пікєнін О. О. - Модифікація фільтрів обробки багатоспектральних зображень для задач дистанційного зондування землі, Прохорчук О. В., Кучерявенко І. О. (2014)
Рижков Л. М. - Архітектура та організація системи обробки навігаційної інформації мікросупутника, Бахтін Д. М. (2014)
Bondarenko Е. А. - Estimation of the laser gyro synchronization zone dependence on the curvature radius of spherical mirrors (2014)
Ли Вэй - Управления потоком в аэродинамической трубе, Зинченко С. В., Зинченко В. П. (2014)
Kopyt A. - The mathematical model of an operator in a human – machine systems. Problems and solutions (2014)
Збруцький О. В. - Визначення координат користувача в супутникових навігаційних системах, Янкелевич Г. Є. (2014)
Мариношенко О. П. - Математична модель руху робочого тіла вихрового двигуна-генератора по тороїдній траєкторії, Коноваленко М. Ю. (2014)
Кривохатько І. С. - Вибір аеродинамічної схеми безпілотного літального апарату контейнерного старту з врахуванням забезпечення бокової стійкості, Масько О. М. (2014)
Савин В. Г. - Экспериментальные исследования цилиндрического пьезоэлектрического преобразователя при электрическом импульсном возбуждении, Штефан Н. И., Шарапов В. М. (2014)
Губська В. В. - Вимушені коливання конічного резервуару і рідини з вільною поверхнею під дією периодичного навантаження (2014)
Король И. В. - Оценка аэродинамических характеристик отсека крыла численным методом с учетом вязкости, Молодчик А. Д. (2014)
Казак А. Г. - Ідентифікація аеродинамічних коефіцієнтів математичної моделі бокового руху літального апарата, Карнаушенко Р. В., Мариношенко О. П. (2014)
Балабанова Т. В. - Дослідження можливості інтеграції методу вузлової конденсації та пакету скінченно-елементного аналізу, Шевченко О. В. (2014)
Trubachev S. I. - The forced vibrations of plates on elastic foundation considering the material’s creep, Alexeychuck O. N. (2014)
Нечипоренко О. М. - Системa автоматизованого контролю барометричних висотомірів літального апарату, Лєбєдєв К. А. (2014)
Голинко И. М. - Система управления с компенсацией нелинейности исполнительного устройства, Галицкая И. Е., Степаненко В. Ю. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського