Жученко В. Г. - Особливості розвитку подієвого туризму та його місце на туристичному ринку України (2015)
Задорожнюк Н. О. - Удосконалення моделі дії нейромаркетингу (2015)
Зелінська Г. О. - Екологічне знання як чинник сучасної екологічної культури (2015)
Іванова Н. В. - Інтегративні логістичні утворення у системі виробничої інфраструктури регіону (2015)
Ільїна М. В. - Основні концептуальні підходи до визначення поняття "сільський туризм" (2015)
Калмиков О. В. - Механізм державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Камінський С. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "фінансовий цикл" (2015)
Квасній З. В. - Регіональні особливості функціонування малого підприємництва в Україні (2015)
Кібкало Г. О. - Адаптація ринку ІСІ України до актуальних трансформацій інвестиційного бізнесу Європейського Союзу, Щербина В. С. (2015)
Кірейцева Г. В. - Обліково-екологічна інформація як інструмент забезпечення стійкого розвитку, Давидова І. В. (2015)
Клімова О. І. - Структура економічної системи: термінологічний аналіз (2015)
Ковальчук А. В. - Економіко-математичне моделювання як інструмент оцінки стану фінансової безпеки підприємства (2015)
Ковальчук В. А. - Сутність кластерного механізму фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів (2015)
Коверник Н. В. - Особливості оцінки інвестування у людський капітал на рівні підприємства (2015)
Козаченко Р. П. - Інноваційні стратегії японських ТНК у розрізі міжнародного трансферу технологій (2015)
Колдовський А. В. - Оцінка грошових потоків акціонерного товариства на основі звіту про рух грошових коштів (2015)
Колодійчук В. А. - Еволюція трансакційних витрат у логістичній системі (2015)
Колосінський Є. Ю. - Методичні основи оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери країни, Колосінська М. І. (2015)
Корбутяк А. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції в господарській діяльності підприємств, Васількова К. В., Міхальова А. В. (2015)
Коржилов Л. І. - Регіональні цільові програми в контексті державної підтримки розвитку туризму в Україні (2015)
Королюк Т. О. - Загрози банківській безпеці в Україні (2015)
Котикова О. І. - Система екологічного маркетингу – основа сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах вступу до ЄС, Тесляр В. О. (2015)
Кузьменко О. М. - Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності (2015)
Куць Т. В. - Аналіз поточної кон’юнктури ринку ріпаку в Україні (2015)
Кушнірук В. С. - Стан та ефективність розвитку тваринництва Миколаївської області (2015)
Кушніренко О. М. - Організаційно-економічні важелі ефективного управління ресурсним потенціалом м’ясопереробної галузі в контексті євроінтеграції, Тіщенко А. О. (2015)
Левковська Л. В. - Водогосподарський комплекс України у контексті сталого розвитку, Сундук А. М., Добрянська Т. І. (2015)
Лігоненко Л. О. - Антикризове управління малим підприємством: актуальність та специфіка здійснення, Кривонос В. В. (2015)
Логвінова О. П. - Особливості застосування методики Mystery Shopping в Україні (2015)
Магомедова М. М. - Інтелектуальний потенціал як фактор економічного зростання підприємств (2015)
Мазур А. В. - Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва (2015)
Македон В. В. - Теоретико-методичні основи та інструменти формування організаційно-економічного механізму управління підприємством (2015)
Маргіта М. В. - Удосконалення системи прогнозування обсягів збуту ПАТ Львівська кондитерська фабрика "Світоч" на основі трендового аналізу, Магас Н. В. (2015)
Маргіта Н. О. - Практичні аспекти управління транспортним ризиком в логістичній системі підприємства (2015)
Марченко В. А. - Основні напрями розвитку молочного скотарства в Україні (2015)
Маховка В. М. - Сучасні організаційно-правові аспекти організації підприємств сільського(зеленого) туризму в Україні (2015)
Мацейко Ю. В. - Інвестиційна привабливість промислових підприємств Харківської області, Іванчук А. П. (2015)
Мацейко Ю. В. - Складові інвестиційної привабливості промислового підприємства (2015)
Мельниченко О. А. - Економічна безпека як складова національної безпеки (2015)
Мєшкова В. С. - Управління інноваційним та стратегічним розвитком підприємств (2015)
Мілаш І. В. - Інтеграція інструментарію стратегічного управління витратами підприємств торгівлі, Красноусов А. В. (2015)
Мілаш І. В. - Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств торгівлі (2015)
Мініна О. В. - Транзитний потенціал регіону як фактор формування його конкурентних переваг (2015)
Муратов О. М. - Концептуальні положення теорії передбачення в системі державного регулювання економіки (2015)
Нагорна Л. В. - Досвід фінансування освіти як передумова розвитку людського капіталу в зарубіжних країнах (2015)
Найденова Р. И. - Сущность банкротства, его последствия и пути преодоления, Валькова А. В. (2015)
Наторіна А. О. - Інноваційна діяльність підприємств олійно-жирової промисловості України (2015)
Нездоймінов С. Г. - Прогнозування розвитку регіональної сфери туризму та гостинності на основі методів трендового аналізу, Батутіна С. М. (2015)
Нескуба Т. В. - Розвиток потенціалу залізничного транспорту України в умовах глобалізації (2015)
Норкіна Т. П. - Теоретичні основи конкурентоспроможності великого міста (2015)
Огородник В. В. - Аналіз етапів становлення кредитної системи України та визначення її економічної ефективності (2015)
Омельяненко В. А. - Аналіз особливостей управління технологічною cистемою космічної галузі (2015)
Онищенко В. П. - Практична доцільність визначення ліквідаційної вартості основних засобів в бухгалтерському обліку, Піралова О. Ю. (2015)
Охріменко О. В. - Стратегічні альянси компаній: проблематика суб’єктного складу та відокремлення від інших різновидів співпраці економічних суб’єктів (2015)
Пелехатий А. О. - Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи (2015)
Перевозова О. В. - Интеграция экономики и образования как условие формирования конкурентной устойчивости менеджеров на рынке труда (2015)
Пивоварова Т. Е. - Проблемы и перспективы ипотечного кредитования коммерческих банков, Найденова Р. И. (2015)
Підоричева І. Ю. - Деякі питання правового регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2015)
Піхняк Т. А. - Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва: проблеми та основні шляхи їх вирішення, Новаковська Н. М. (2015)
Поленкова М. В. - Система соціально-економічних принципів, як регулятор дій подолання депресивності сільських територій (2015)
Поліщук В. Г. - Перспективи детінізації економіки України в контексті боротьби з офшорним відтоком капіталу (2015)
Поліщук Н. О. - Удосконалення наукових засад діагностування соціальних процесів регіональних ринків праці (2015)
Польова Т. В. - Удосконалення методичних підходів до аналізу прибутковості та рентабельності підприємств торгівлі (2015)
Попадинець Н. М. - Конкурентоспроможність продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках (2015)
Попова М. П. - Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту міста, Будрик О. І., Комач Л. Д. (2015)
Прокопчук О. Т. - Страховий захист аграрних ризиків, Улянич К. Ф. (2015)
Прощаликіна А. М. - Сучасні тенденції розвитку ринку житлової нерухомості України, Вуяхевич Д. С. (2015)
Раєвнєва О. В. - Алгоритмічна модель прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітою, Стрижиченко К. А., Чанкіна І. В., Гольтяєва Л. А. (2015)
Ратушна Т. М. - Соціально-економічні стандарти якості життя населення аграрної сфери регіону (2015)
Розкошна О. А. - Сучасні підходи до оцінки персоналу як кадрової складової економічної безпеки підприємства, Артеменко А. С., Гурина К. А. (2015)
Руліцька К. М. - Багатоаспектність форсайту в українському аграрному секторі (2015)
Садчиков В. С. - Економічна ефективність інноваційних проектів підприємств галузі рослинництва (2015)
Сало І. А. - Концептуальні основи розвитку ринку плодів в Україні (2015)
Саркисян А. Г. - Влияние агрессивной политики центрального банка на финансовое положение агентства по страхованию вкладов (2015)
Синицына В. А. - Оценка финансовой устойчивости. Сравнение основных методик (2015)
Сирцева С. В. - Інформаційно-консультаційне обслуговування як фактор забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки (2015)
Слепухіна І. Д. - Мотивація як головний чинник розвитку трудового потенціалу на підприємстві (2015)
Смачило В. В. - Дослідження факторів впливу на рівень народжуваності, Баляба В. О. (2015)
Смачило В. В. - Формування конкурентної стратегії підприємства, Божидай І. І. (2015)
Смачило В. В. - Системний підхід до організації маркетингової діяльності будівельного підприємства, Халіна В. Ю. (2015)
Страпчук С. І. - Основні підходи щодо визначення поняття маркетингу та маркетингової діяльності (2015)
Стрельчук Н. А. - Характеристика и природа финансового риска в развитии организации (2015)
Сумець О. М. - Концептуальний підхід до формування системи оцінних показників логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу (2015)
Сушкова О. Є. - Податкова безпека регіону як компроміс економічних інтересів (2015)
Ткаченко Т. П. - Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", Волинець Д. П. (2015)
Трифонова О. В. - Методичний підхід до прогнозування рівня стійкості функціонування вугледобувного підприємства (2015)
Трифонова О. В. - Категоріальний базис управління трудовим потенціалом підприємств видобувної галузі, Олійник С. П. (2015)
Трубей О. М. - Грейдування як сучасна форма матеріального стимулювання праці, Ступчик М. І. (2015)
Улянич Ю. В. - Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області, Бержанір І. А., Гвоздєй Н. І. (2015)
Фаринович І. В. - Міжнародний досвід застосування факторингу в Україні (2015)
Федорова И. И. - Проблемы ценообразования нефтяного рынка России, Сажнева С. В. (2015)
Федотова Т. А. - Человеческий капитал и неравенство доходов, Прозор А. Е. (2015)
Часовникова Ю. С. - Особенности организации учета субъектов малого предпринимательства (2015)
Чебан Ю. Ю. - Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект, Лугова О. І., Боєва О. В. (2015)
Чухліб А. В. - Моделювання взаємозв'язку показників ефективності виробництва льонопродукції (2015)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Пріоритети розвитку продовольчої сфери України (2015)
Шестаковська Т. Л. - Удосконалення фінансового механізму системи освіти як основа забезпечення її економічної безпеки (2015)
Шкурко Н. С. - Применение социокультурного подхода при формировании инвестиционного имиджа Якутии, Михайлова А. В. (2015)
Шматковська Т. О. - Автоматизація обліково-аналітичної роботи в системі інноваційних методів управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу (2015)
Щербан О. Я. - Фінансово-економічний стан малого підприємництва в регіонах України, Квасній Л. Г. (2015)
Юдіна Н. В. - Футурологія глобалізації дистанційних курсів (2015)
Яременко Л. М. - Організація обліку виробничих запасів на підприємствах України (2015)
Яцун Я. С. - Стійкий розвиток людських ресурсів (2015)
Содержание (1968)
Пшеничный Б. Н. - Структура дифференциальных игр (1968)
Трухаев Р. И. - Методы исследования неклассических вариационных задач, Хоменюк В. В. (1968)
Пшеничный Б. Н. - О дифференцируемости решений системы дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями по начальным значениям, Данилин Ю. М. (1968)
Гуленко В. П. - О некоторых задачах оптимального управления с уравнениями эллиптического типа, Ермольев Ю. М. (1968)
Трушко Т. Г. - Об однолинейной системе массового обслуживания, управляемой цепью Маркова и соответствующей ей системой управления запасами, Штатланд Э. С. (1968)
Горбач Г. И. - Решение задач распределительного типа методом обобщенного градиентного спуска, Шор Н. З. (1968)
Егоров А. И. - Операционно-системные основания оптимизации характеристик летательных аппаратов по критериям стоимости и эффективности (1968)
Ефименко А. А. - Модели печатных плат для непаяного монтажа электронных компонентов методом прокола фольги, Палюх Б. П. (2017)
Зіньковський Ю. Ф. - Моделювання структури чутливого елементу магніторезистивного перетворювача, Витяганець А. І. (2017)
Кожушко Ю. В. - Балансування напруги модульного накопичувача енергії джерела живлення для контактного мікрозварювання, Бондаренко О. Ф. (2017)
Николаенко Ю. Е. - Термическое сопротивление алюминиевой гравитационной тепловой трубы с резьбовой капиллярной структурой, Козак Д. В. (2017)
Зайков В. П. - Сравнительный анализ основных параметров и показателей надежности двухкаскадных ТЭУ с различной геометрией ветвей термоэлементов в различных режимах работы, Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. (2017)
Гладковский В. В. - Исследование влияния кислорода на скорость и анизотропию глубинного травления кремния в плазмохимическом реакторе с управляемым магнитним полем, Федорович О. А. (2017)
Пироженко Л. А. - Пассивация поверхности высокочистых гранулированных металлов: цинка, кадмия, свинца, Пояркова С. С., Щербань А. П., Горбенко Ю. В., Рыбка А. В. (2017)
Мамыкин А. В. - Способ экспресс-оценки октанового числа бензина с использованием портативного спектроимпедансного измерителя и методов статистического анализа, Кукла А. Л., Майстренко А. С., Мацас Е. П., Матвиенко Л. М. (2017)
Ваків М. М. - НВП "Електрон-Карат" — 45 років успіху, Сиворотка І. М., Булат А. М. (2017)
Баланюк Н. Ю. - Проблеми функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні в період реформ 2015–2017 років, Федоров І. О. (2017)
Берченко Г. В. - Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти (2017)
Беспаль О. Л. - Деякі особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчинили насильство в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей (2017)
Білоус З. В. - Удосконалення законодавства в частині оплаті праці працівників освітньої галузі (2017)
Бондар С. О. - Теоретичні аспекти адміністративних процедур у сфері забезпечення діяльності судової системи, Шапіро В. С. (2017)
Бук М. О. - Принципи соціального обслуговування осіб з обмеженими можливостями (2017)
Грекова М. М. - Зближення міжнародного та національного регулювання відносин у трудовій сфері: економічні передумови (2017)
Грудницька С. М. - Щодо правового регулювання діяльності операторів підземних газосховищ, Руденко Л. Д. (2017)
Дахова І. І. - Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин, Чуб О. О. (2017)
Дем’янчук В. А. - Окремі аспекти правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (2017)
Дергунова О. І. - Джерела впливу психологічної теорії у сучасній юриспруденції (2017)
Зозуля І. В. - Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства (2017)
Кардаш А. В. - Інформація про особу та персональні дані: окремі аспекти співвідношення (2017)
Кащишин М. А. - Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах (2017)
Ковтун М. С. - Значення міжнародного співробітництва для вдосконалення правового регулювання антимонопольної діяльності в Україні (2017)
Комзюк В. Т. - Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства: правове регулювання та місце в системі заходів державного примусу (2017)
Костенко М. В. - Використання знань психології в досудовому розслідуванні (2017)
Легка О. В. - Окремі питання співвідношення національного адміністративного законодавства України з міжнародними угодами (2017)
Лісогорова К. М. - Особливості організації та діяльності правоохоронних органів УРСР у 1960–1980-х роках (2017)
Логвиненко Н. И. - Проблемы правового регулирования административной ответственности за нарушение таможенных правил, Ткаченко А. Н. (2017)
Мамницький В. Ю. - Принцип змагальності і моделі цивільного судочинства в контексті судово-правової реформи (2017)
Марченко М. В. - Конституційно-правова природа права вето глави держави (2017)
Мирославський С. В. - Звернення стягнення на предмет іпотеки: сучасні правові реалії в Україні, Ковтун О. О. (2017)
Михайлова Ю. О. - Роль та місце Державної прикордонної служби у системі суб’єктів забезпечення національної безпеки України (2017)
Олішевський О. В. - Поняття "суспільно небезпечна особа" (2017)
Орлов В. А. - Теоретико-правові засади взаємодії муніципальної поліції (варти) та патрульної поліції (2017)
Переверзєв І. О. - Щодо поняття медіації як альтернативного способу вирішення господарських спорів (2017)
Перепелиця С. І. - Окремі аспекти дотримання "розумних строків" в кримінальному провадженні, Дробчак Л. В. (2017)
Покальчук М. Ю. - Щодо визначення суб’єктів аграрного права (2017)
Попова Л. М. - Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні (2017)
Почанська О. С. - Правові засади забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Проневич О. С. - Імплементація у вітчизняне поліцейське законодавство європейських стандартів діяльності органів правопорядку (2017)
Радзівідло А. Я. - Теоретичні підходи до вдосконалення правового регулювання праці тимчасових та сезонних працівників (2017)
Рак С. В. - Щодо визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України (2017)
Сіваш О. М. - Кодифікація Комісією міжнародного права норм міжнародно-правової відповідальності (2017)
Степанченко О. О. - Специфічні фактори етнорелігійного тероризму (2017)
Стеценко Н. С. - Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у найдавніший період (2017)
Сторчак Н. А. - Науково-теоретичні погляди на виправлення як мету покарання у виді позбавлення волі на певний строк (2017)
Тарнавська М. І. - Проблемні аспекти права на позов у справах про захист екологічних прав і довкілля (2017)
Теремецкий В. И. - Европейский опыт организации контроля за деятельностью правоохранительных органов и возможность его использования в Украине, Байрачная Т. А. (2017)
Ткаченко Ю. В. - Роль конституційних принципів процесі формування громадянського суспільства в Україні (2017)
Фельцан І. Ю. - Зміст концепції радянської адвокатури та її реалізація на Закарпатті в 1946–1950 роках (2017)
Христинченко Н. П. - Стратегічні напрями імплементації норм європейської системи вищої освіти в законодавство України (2017)
Чорнописький П. Б. - Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України (2017)
Шевчик О. С. - Щодо деяких особливостей оподаткування доходів неповнолітніх (2017)
Ященко А. М. - Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект (2017)
Омельченко Ю. - Активність NO-синтази мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю за умов введення оцтовокислого цинку, Сокур О., Остапченко Л. (2014)
Верещака В. - Роль гіпертонічної хвороби у розвитку морфологічних змін шкіри: гістохімічне дослідження (2014)
Гармаш Я. - Експресія мРНК G6PD, TALDO1, TKT, PGLS ТА RPIA у клітинах з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глюкози, Мінченко Д., Харькова А., Мінченко О. (2014)
Скочко Н. - Вікові зміни секреції гідрохлоридної кислоти та пепсину у шлунку щурів, Торгало Є., Берегова Т. (2014)
Бекмухамедова В. - Доклінічне дослідження гострої токсичності препарату "Кокарніт" на щурах, Вороніна О., Фалалеева Т. (2014)
Бояльська О. - Поширення вірусу грипу серед різних груп населення Житомирської області, Киричук І., Шпита О., Бойко А. (2014)
Добростан О. - Функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) студенток з різним індексом маси тіла в динаміці першого року навчання, Плиска О., Філімонова Н. (2014)
Франскевич Д. - Доксорубіцин – модулятор продукування активних форм кисню та рівня цитозольного Са 2+у нормальних і лейкемічних клітинах, Гребіник Д., Матишевська О. (2014)
Єфіменко О. - Скоротлива активність гладеньких м'язів шлунку та товстої кишки у щурів за умов 10-денного введення нанокристалічного діоксиду церію, Савченко Ю., Нуріщенко Н., Жолобак Н., Співак М. (2014)
Пилипенко С. - Вплив блокади кальцієвих каналів L-типу на моторику шлунка у щурів за умов тривалого введення омепразолу, Шелюк О., Цейслер Ю., Нурищенко Н., Берегова Т. (2014)
Світін Р. - Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території НПП "Кармелюкові Поділля", Кілочицький П. (2014)
Корінчак Л. - Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року (2014)
Маркевич А. - Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальну шлункову секрецію у щурів, Фалалєєва Т., Богун Л., Харченко О. (2014)
Яненко В. - Особливості розподілу популяцій перепела (Сoturnix coturnix L.) в агроценозах України (2014)
Яценко О. - Особливості змін показника мінливості еритроцитів у спортсменів під час тренувального процесу, Яценко В. (2014)
Андрійчук Т. - Редокс-чутливі ланки радіаційно-індукованого апоптозу (2014)
Матвієнко М. - Морфофункціональні зміни клітин преоптичного ядра гіпоталамуса щурів при взаємодії α- адренергічної та кіспептинергічної систем, Кривошеєв Р., Акімов Ю., Пустовалов А., Дзержинський М. (2014)
Драницина А. - Експресія гена Par2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності шлунка та при введенні мультипробіотика Симбітер, Савко У., Дворщенко К., Моргаєнко О., Верещака В. (2014)
Голишкін Д. - Вміст цитокінів у сироватці крові щурів за умов дії стресу та введення меланіну, Вірченко О., Фалалєєва Т., Галенова Т., Савчук О. (2014)
Пшиченко В. - Гистофизиологическое состояние эпифиза крыс в условиях хронического стресса (2014)
Kузнєцова M. - Пошук інгібіторів тирозинових протеїнкіназ серед похідних хінонів та хіноксалінів, Галенова T., Савчук О., Болібрух Х., Половкович С. (2014)
Цирюк О. - Пошук засобів корекції структурно-функціональних змін в шлунку за умов тривалої гіпоацидності, Берегова Т. (2014)
Мельник М. - Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком'язових клітин, Мартинюк В., Артеменко О. (2014)
Ноздренко Д. - Захисний ефект фуллерену С60 на розвиток процесів втоми в muscle soleus щура після штучної ішемізації (2014)
Гарманчук Л. - Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію β-D-ксилофуранозиду на клітини раку молочної залози (2014)
Папакін Г. В. - Новітня доба археографії: специфіка електронної публікації джерел в Україні (2016)
Калакура Я. С. - Українська археографічна традиція: історія і сучасність (2016)
Синяк І. Л. - Атестати в діловодстві Війська Запорозького Низового в добу Нової Січі: класифікація, особливості формуляру, інформативний потенціал (2016)
Сидорчук Т. М. - Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в "Гарвардській серії українських студій"(1970–1971) (2016)
Стариков Г. М. - Нариси Наталі Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (2016)
Мальченко О. Є. - Змінні порохівниці казнозарядної артилерії XV–XVI століть у колекціях українських музеїв (2016)
Гречило А. Б. - Утвердження герба Української Народної Республіки в 1917–1918 роках (2016)
Скочиляс І. Б. - Печатки єпископа Перемишльського, Самбірського і Сяноцького Константина (Чеховича) (2016)
Александрович В. С. - В якому монастирі проживала мати короля Данила Романовича? Свідчення джерел проти пропонованих "широких" трактувань (2016)
Ящук О. - Уявлення про верховну владу в другому зводі білорусько-литовського літописання (На прикладі "Хроніки Великого князівства Литовського") (2016)
Ткачук В. - Київський рукописний уніатський служебник другої половини XVII століття: кодикологічний опис (2016)
Старченко Н. П. - "Джерела свідчать": кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині (2016)
Капраль М. М. - Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII століття (2016)
Маслійчук В. Л. - Училищна реформа та перші училища в Харківському намісництві (Слобідсько-Українській губернії) у 1788–1798 роках (2016)
Старков В. А. - Українські дитячі ігри у праці Єгора Покровського 1887 року (2016)
Тельвак В. В. - "Історичні вправи" Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції (2016)
Ковальчук М. А. - Боротьба за владу й українізація на Румунському фронті наприкінці 1917 – на початку 1918 років (2016)
Пересунько Т. В. - Європейське турне Української республіканської капели як інструмент культурної дипломатії УНР (1919–1920 роки) (2016)
Ковальчук В. М. - Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з’єднаннями (Південна Волинь, кінець 1943 – початок 1944 років) (2016)
Потульницький В. А. - Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення (2016)
Заторський Н. - "Послання до новгородського архієпископа Макарія" – нова редакція "Послання Мисаїла" (2016)
Кравченко В. М. - До історії взаємин володимирського міщанства зі старостинською адміністрацією у 40-х роках XVII століття (2016)
Мицик Ю. А. - З історії Кодака та його околиць (2016)
Пришляк В. В. - Універсал гетьмана Данила Апостола на Веркіївське сотництво Іванові Адасовському 1733 року (2016)
Потапенко С. П. - До історії харківських архівів: повідомлення 1819 року про виявлений у дзвіниці Успенського собору "древній архивъ", Парамонов А. Ф. (2016)
Гаухман М. В. - Єврейський погром у Луганську в жовтні 1905 року: рапорт слов’яносербського повітового справника та історичний міф про луганський погром (2016)
Грабар Н. І. - Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко (2016)
Бурім Д. В. - Реферат Володимира Стахіва про основні напрямки дослідження зовнішньополітичної діяльності ОУН у міжвоєнний період, Черченко Ю. А. (2016)
Гураль О. В. - Листи Людмили Старицької-Черняхівської до Олександра Черняхівського 1939 року (2016)
Заяць О. А. - Описи передмість Львова XVI–XVIII століть / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2014. – 752 с. – (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 4) (2016)
Волошин Ю. В. - Конфлікти на "планеті Волинь" у XVI–XVIІ століттях: (2016)
Алмазов О. С. - Відповідь на рецензію: (2016)
Буряк Л. І. - Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / За ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014 (2016)
Гірік С. І. - Конфессии на Гомельщине (20–30-е годы ХХ в.). Документы и материалы / Сост. М. Алейникова и др.; под ред. В. П. Пичукова. – Минск: НАРБ, 2013. – 388 с. (2016)
Євтух В. Б. - Потульницький В. Дипломатія Павла Скоропадського (військово-дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 роках). – Харків: Акта, 2014. – 312 с. (2016)
Пономарьов В. М. - Ігор Гирич. Київ: люди і будинки. – К.: Либідь, 2016. – 432 с. (2016)
Гирич І. Б. - Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Одеса, 2015. – 352 с. (2016)
Александрович В. С. - "Молдовські трофеї" у церквах Володимирської єпархії наприкінці XVII століття (2016)
Маслійчук В. Л. - Два жіночі приватні листи кінця XVIII ст. (Ще про освіченість жінки) (2016)
Черченко Ю. А. - Маловідомий факт з біографії Олени Теліги (2016)
Федорук Я. О. - Загублена стаття Василя Дубровського "Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу статей проф. Яна Рипки)" (2016)
Білокінь С. І. - До історії книжки Петра Шелеста "Україно наша Радянська" (2016)
Єдлінська У. Я. - "На пам’ять про багато, багато років…": спогади про Ярослава Дашкевича (2016)
Лепявко С. А. - Володимир Володимирович Кривошея (1958–2015), Луняк Є. М. (2016)
Бернадська Н. І. - Віктор Іванович Дудко (1959-2015) (2016)
Арсенич П. І. - Володимир Васильович Грабовецький (1928–2015), Королько А. З., Шологон Л. І. (2016)
Стариков Г. М. - Бібліографія "Українського археографічного щорічника. Нова серія" (вип. 1–20) (2016)
Вступне слово головного редактора журналу "ScienceRise: Juridical Science" (2017)
Солдатенко В. Ф. - Українська революція і проблема створення національного парламенту (2017)
Бойко І. Й. - Встановлення дати заснування української держави: історико-правові аспекти (2017)
Шутак І. Д. - Дослідження актуальних та пріоритетних напрямків у галузі юридичної техніки (2017)
Кучерявенко М. П. - Особливості розсуду в податково-правовому регулюванні (2017)
Микієвич М. М. - Правові форми та механізми захисту прав споживачів в рамках європейського союзу, Яворська І. М. (2017)
Abstract and References (2017)
Боднарчук І. М. - Хвильове рівняння зі стохастичною мірою (2016)
Гарко І. І. - Про G-ізоморфізм ймовірнісних та розмірнісних теорій розкладів дійсних чисел та фрактальну довірчість систем покриттів, Нікіфоров Р. О., Торбін Г. М. (2016)
Герич М. С. - Розподіли перестрибків для майже напівнеперервних процесів, заданих на ланцюгу Маркова (2016)
Голомозий В. - Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти (2016)
Довгай Б. В. - Про дубльовану систему з відновленням, Мацак І. К. (2016)
Meriem Bel Hadj Khlifa - Asymptotic properties of non-standard drift parameter estimators in the models involving fractional Brownian motion, Yuliya Mishura, Mounir Zili (2016)
Кобилич X. В. - Точкові процеси керовані складними процесами Пуассона, Сахно Л. М. (2016)
Кучук-Яценко C. В. - Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю, Мішура Ю. С., Мунчак Є. Ю. (2016)
Луз М. М. - Мінімаксна інтерполяція випадкових процесів зі стаціонарними приростами за спостереженнями з шумом, Моклячук М. П. (2016)
Махно С. Я. - Диффузионньїе процессьі в композитних средах (2016)
Радченко В. М. - Перетворення Фур’є загальних стохастичних мір, Стефанська Я. О. (2016)
Трошкі Н. В. - Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі (2016)
Ямненко Р. Є. - Про розподіл супремуму гама-відображеного випадкового процесу із вхідним процесом із деяких просторів Орліча експоненційного типу (2016)
Короткі відомості про авторів (2017)
Ситник Г. П. - Інституційно-цивілізаційної парадигма, як основа методології державного управління у сфері національної безпеки (2017)
Мосов С. П. - Інформаційне забезпечення структур національної безпеки з використанням засобів космічної розвідки: світовий досвід (2017)
Сніцаренко П. М. - Аналіз існуючих підходів щодо моніторингу в системі державного управління у воєнній сфері, Саричев Ю. О. (2017)
Суходоля О. М. - Захист критичної інфраструктури: сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки (2017)
Устименко О. В. - Реформування системи стратегічного керівництва силами оборони відповідно до стандартів НАТО (на основі досвіду Республіки Польща), Адріанова Н. М., Білик В. І. (2017)
Клименко Н. Г. - Державні колегіальні органи у системі державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2017)
Трестер Ю. О. - Забезпечення безпеки дитини як пріоритет державної політики з питань національної безпеки (2017)
Рингач Н. О. - Самогубства як актуальна державно-управлінська проблема у сфері національної безпеки в Україні (2017)
Новікова О. Ф. - Соціальні небезпеки та їх наслідки в умовах збройного конфлікту на Сході України, Сидорчук О. Г. (2017)
Титул, зміст (2011)
Віценя Л. (2011)
Бойко М. (2011)
Недовіс О. (2011)
Шовкошитний В. - Переклади з чеченської. Зелімхан Яндарбієв. "Письмена на краю життя” (2011)
Андієвська Е. - Казка про упиреня, що живилося людською волею (2011)
Казка про слимака (2011)
Казка про гуску, яку змушували нести прості яйця замість золотих (2011)
Казка про блискавку (2011)
Голобородько Т. - І один чоловік на двох. Невигадана історія (2011)
На роду написано. Бувальщина (2011)
А я хуху не хо! Публіцистичне (2011)
Домненко І. - Вірші (2011)
Панець К. - Вірші (2011)
Лупинос Ж. - Серце мами. Нефантастична повість (2011)
Стороженко П. - Творчі сухарі провінційної журналістики:низькі заробітки, владний нагляд, відтік здібних кадрів (2011)
Наєнко М. - Ще про "Чорного Ворона” і сіре вороння (2011)
Вишневська Г. - Свічка в контексті української духовної культури (2011)
Самойленко Н. - Полтавщина в українсько-індійських зв’язках (1991–2008) (2011)
Луньова Т. - Ювілейний бенкет муз Музею д’Орсе (2011)
Гальона Н. - Дарує світло свого розуму і серця людям.До ювілею Марії Яківни Плющ (2011)
Радько Г. - Дивосвіт Ольги Дмитрівни Бондаревської. Розмисли з нагоди ювілею, Ніколашина Т. (2011)
Дере’вянко Л. - Проблема лінгвістичного статусу прийменника в системі мови (2011)
Котух Н. - Лексика полтавських говорів в історико-географічному осмисленні (2011)
Гончаренко І. - Перцептивна та мисленнєво-мнемонічна діяльність в основних мовленнєвих уміннях: навчання аудіювання (2011)
Бондар Н. - Лінгвальне вираження концепту "сонце” в художній мові Григора Тютюнника (2011)
Мелешко В. - Художні засоби творення образів інтелігентів у повістях Панаса Мирного (2011)
Ленська С. - Елементи експресіоністичного стилю в малій прозі Миколи Хвильового (2011)
Писаренко Н. - Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука (2011)
Орлова О. - Сприйняття як літературознавча проблема (2011)
Білик Г. - Паралітературне і постмодерне в художньому тексті Михайла Бриниха (2011)
Неживий О. - Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність (2011)
Пащенко В. - Храм духовності й любові на Кобищанах. До історії садиби-музею Панаса Мирного (2011)
Шкурка М. - Переклади і переспіви романсу Євгена Гребінки "Очі чорнії” у творчості Юрія Татаренка (2011)
Брюховецька Л. - Боротьба за великий фільм. Пам’яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя (2011)
Орлова О. - Нескінчена прозора лінія Володимира Бернацького (2011)
Білик Г. - Митець у вимірі "двох свобод”: незалежності і залежності. Полтавське письменство в особі Олени Гаран (2011)
Віценя Л. - "Маємо відроджувати правду про себе”, Тимошик М.: (2011)
Шебеліст С. - Подвижницька праця полтавського енциклопедиста (2011)
Степаненко М. - Історія "Рідного краю” на сторінках енциклопедії "Полтавіка” (2011)
Діптан І. - Полтава в період НЕПу (1921–1928 роки): проблеми та шляхи їх реалізації (2011)
Танана Р. - Літописець Тарасової гори. До 175-річчя від дня народження В. С. Гнилосирова (2011)
Диба А. - "Моя Вкраїно, мій ти раю...”. Матеріали до біографії письменника-"плеядівця” Мусія Кононенка, Чернов А. (2011)
Плема С. - Таганрозькі роки Олексія Левитського (2011)
Селецький М. - Слово письменника про державного діяча: Олесь Гончар про Федора Моргуна (2011)
Степаненко Н. - "Честь і хвала … тим, хто положив свою працю на таку … поважну справу”("Рідний Край” про Святе Письмо в українському перекладі) (2011)
Степаненко М. - Неозначені займенники в лексико-граматичній системі української мови. Рецензія на монографію: Дудко І. В. Займенникове вираження категорії означеності – неозначеності в українській мові / І. В. Дудко. – К.: Довіра, 2011. – 232c. (2011)
Білик Г. - Постать на тлі історії та літератури. Рецензія на книгу: Наталя Кузякіна: Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria/ Упорядн., вст. ст. В. П. Саєнко; наук. ред. С. А. Гальченко. – Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження”, 2010. – 574 с (2011)
Шишліна О. - Своєрідність творчості Фрідріха Геббеля: міфопоетичний аспект. Рецензія на книгу:Кобзар О. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу: монографія / Олена Кобзар. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 324 с (2011)
Сарапин В. - "Дзеркало, в яке зазираєш, щоб зрозуміти себе у часі...”. Роздуми над телепрограмою (ОД ТРК "Лтава”, автор сценарію і режисер Людмила Нестуля) (2011)
Луньов С. - Концепт-календарі "Гармонія в кожен дім”, Луньова Т. (2011)
Гаврилова Л. - Скорботним шляхом Кобзаря: подорож через 150 років (2011)
Шебеліст С. - "Собори душ своїх бережіть”: літературний конкурс відкриває нові таланти (2011)
Титул, зміст (2011)
Дробишева Л. (2011)
Залізняк С. М. (2011)
Кухаренко Е. (2011)
Пантелей О. (2011)
Коломієць С. - Свято Новоліття. Оповідання (2011)
Єщенко М. - Мій Ваня. Новела (2011)
Мій Стьопка Федорович. Новела (2011)
Село. Новела (2011)
Крамаренко Н. - "Розпрягайте, хлопці, коні…”. Комедія (2011)
Люба Є. - Вірші (2011)
Кишкань М. - Вірші (2011)
Черкаська А. - Вірші (2011)
Рябчук М. - "Сяк-так, абияк”: двадцять років посткомуністичної трансформації в Україні (2011)
Вишневська Г. - Вогонь як природне явище і багатоликий символ, Комендант С. (2011)
Луньова Т. - Філософія суничної галявини. Есей (2011)
Про швидкість і осіннє листя. Есей (2011)
Колоїз Ж. - Душа живе любов’ю й словом (до 75-річчя від дня народження Володимира Семеновича Калашника) (2011)
Демиденко Т. - Гармонія як життєвий вимір: Валентина Титаренко (2011)
Павлова І. - Символи в конфесійному дискурсі: лінгвокультурологічний та функціональний аспекти (на матеріалі православних проповідей) (2011)
Ігнатьєва С. - Оцінні стратегії в молитовному дискурсі (на матеріалі щоденникових записів Олеся Гончара) (2011)
Педченко С. - Синкретизм аспектів дослідження модальних часток (2011)
Баландіна Н. - Береза і калина в мовній свідомості школярів (за матеріалами вільного асоціативного експерименту) (2011)
Гончаренко І. - Навчання публічної промови: структурні, стилістичні та граматичні особливості дипломатичної промови та листування (теоретико-методологічний аспект) (2011)
Ніколенко О. - Риси байронічної поеми у творчості Тараса Шевченка ("Катерина”) (2011)
Вірченко Т. - "Усе, що засноване на духовності, завжди буде перспективним” (Конфліктологічні перегуки трагікомедії Михайла Наєнка "Отець Антоній” і оповідання Марка Вовчка "Отець Андрій”) (2011)
Чеботарьова А. - Вірші Осипа Мандельштама про словесність: мистецтво і митець (2011)
Пічугіна Т. - Постмодерністський "роман про митця”: "Сестра сну” Роберта Шнайдера (2011)
Литвин Л. - Міфологізація Полтави: зріле бароко (2011)
Мікула О. - Інтерпретація фольклорних елементів у поемах Олени Пчілки (2011)
Білик Г. - Сучасний літературний процес Полтавщини (2011)
Барабаш Ю. - "Свого язика не знає…”, або чому Гоголь писав російською? (2011)
Степаненко М. - Галактика людства в щоденниковій сповіді Олеся Гончара (2011)
Новікова М. - Полтавські сюжети Григорія Кочура (2011)
Листи Петра Ротача до Григорія Кисіля. Упорядник Микола Селецький (2011)
Ревегук В. - Перші українські юнацькі організації Полтавщини на початку ХХ століття (2011)
Степаненко Н. - Політична сторінка "Рідного Краю” (2011)
Танана Р. - Про що розповіли світлини (2011)
Подрига В. - Полтавщина в житті та прозі Володимира Леонтовича (До 145-річчя від дня народження письменника) (2011)
Пащенко В. - Нащадки великих. Онук Панаса Мирного Юрій Рудченко (2011)
Селецький М. - Україна – його молитва, його розпука вікова (2011)
Білик Г. - Дар писати портрети Всесвіту. Художник Юрій Самойленко – про "душу і мову” пензля (2011)
Шкурка М. - Село Михайлівка Лебединського району Сумської області у творчості видатних українських та російських художників (2011)
Вертій О. - Розбудив українське єство. Нотатки про концертну подорож Віктора Мішалова "Шляхами кобзарів” (2011)
Степаненко М. - Енциклопедія "Полтавіка” про крайові літературні премії (2011)
Орєхова В. - Перлини книжкового фонду бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2011)
Степаненко М. - Новий погляд на прийменникову систему (роздуми над монографічним дослідженням Т. В. Левакіної "Семантична диференціація та функціювання прийменників соціативності в українській мові”. – Херсон, 2011. – 237 с.) (2011)
Два погляди на одну книгу. Степаненко Ніна. Часопис "Рідний Край”: духовні обшири українства / Н. С. Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2011. – 190 с. (2011)
Костенко М. - Поетичні квіти історика. Мова про те, про що слід давно поговорити (2011)
Шебеліст С. - Олесь Ульяненко: портрет з натури і без цензури. Рецензія на книгу: Ульяненко О.Без цензури: інтерв’ю / Олесь Ульяненко. – К.: Махаон-Україна, 2011. – 376 с. (2011)
Пилипчук О. - Душа, як роса, роса – що мов камінь (2011)
Самойленко Р. - "Ця книжка писала мене…”. Рецензія на книгу: Петро Миколайович Щербань. Віхи життя (до 85-річчя від дня народження) / Ред.-упорядн.: А. М. Бойко, Є. І. Коваленко, Д. І. Пащенко, П. М. Щербань (мол.). – Умань.: ВЦ ПП Жовтий О. О., 2011. – 398 с., іл. (2011)
Шумська С. С. - Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів (2017)
Зубик С. П. - Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2017)
Шкляр А. І. - Валютний ринок в Україні: проблеми та виклики (англ. мовою), Ануфрієва К. В. (2017)
Серебренніков Б. С. - Цінова політика та ринкова влада електроенергетичних компаній України (2017)
Венгер В. В. - Внутрішній ринок як фактор розвитку металургійної галузі України, Осипов В. М. (2017)
Молдаван Л. В. - Економічні та соціогуманістичні основи розвитку кооперативних форм господарювання в Україні (2017)
Киризюк С. В. - Включеність малих агровиробників у систему державної підтримки (2017)
Мартишев П. А. - Вплив сучасних інструментів агропродовольчої політики на ціни в Україні (2017)
Бажал Ю. М. - Реалізація моделі "потрійної спіралі" в інноваційній екосистемі України (2017)
Небрат В. В. - Розвиток підприємництва в Україні: історичні детермінанти та перспективи (2017)
Бажал Ю. М. - Фінансовий капіталізм та соціальні стандарти (рецензія на книгу П.Тридіко "Нерівність у фінансовому капіталізмі") (2017)
З сумом та теплими спогадами про велику людину – академіка В. В. Юрчишина (2017)
Титул,зміст (2015)
Соц С. М. - Системи технологій у вирішенні проблеми ефективного зберігання та переробки зерна (2015)
Кирпа Н. Я - Особенности обработки и качество подготовки семян кукурузы на заводах, Бондарь Л. Н. (2015)
Станкевич Г. М. - Вплив вологості на показники якості зерна кукурудзи при зберіганні в полімерних зернових рукавах, Желобкова М. В. (2015)
Мардар М. Р. - Встановлення причинно-наслідкових зв’язків при формуванні та збереженні якості зернових продуктів за допомогою діаграми Ісікави (2015)
Дмитрук Є. А. - Вихід крупи плющеної із зерна тритикале залежно від ступеня його лущіння та режиму водно-теплової обробки, Любич В. В., Новіков В. В. (2015)
Набоков Д. О. - Обґрунтування використання кріоподрібнених пюре з овочевої сировини в технології макаронних виробів з підвищеним вмістом каротиноїдів, Гревцева Н. В. (2015)
Веление времени: професиональные тренинги. Международная школа кормов (2015)
Егоров Б. В. - Перспективы переработки и использования яблочных выжимок, Цюндык А. Г., Орехова В. Г. (2015)
Макаринська А. В. - Визначення органічності преміксів (2015)
Сытько А. Н. - Порционная технология применения жидких ингредиентов комбикормов (2015)
Спілка випускників ОНАХТ (2015)
Жаркова В. Б. - Рождение музыки из духа поэзии Стефана Малларме ("Три поэмы Малларме" Клода де Бюсси и Мориса Равеля (2015)
Стронько Б. Ю. - Демоверсія музичного твору як фактор інтерпретації (2015)
Шемякіна О. М. - О некоторых особенностях становления жанра музыкального клипа (2015)
Лозенко К.О. - Синтетическое слушание как инструмент восприятия сонорной музыки (2015)
Кондратенко І. А. - До проблеми європейської міжкультурної комунікації: гастрольні подорожі київського митрополичого хору під керівництвом М. С. Литвиненка (2015)
Бабкина Е. В. - Духовный концерт-реквием "Сон" И.В. Щербакова: драматургия и семантическая концепция (2015)
Сухленко И. Ю. - Музыкальное произведение в концепции исполнителя: механизмы актуализации (2015)
Фартушка А. Д. - Полифоническая концепция "Сиреневого" реквиема П. Хиндемита в аспекте новационного мышления (2015)
Сергеева О. В. - О феномене эпического в Восьмой симфонии Д. Шостаковича (2015)
Усова А. М. - Киномузыка Вадима Храпачева: вопросы композиторской технологии (2015)
Сємикін В. Г. - Одночастинна фортепіанна соната в українській музиці першої третини хх століття: до питання особливостей драматургії (2015)
Зінків І. Я. - Бандурна творчість Г. Хоткевича: між традицією і модернізмом (2015)
Шумилина О. А. - Партесная рукопись в системе коммуникации (к вопросу о творчестве Н. Дилецкого) (2015)
Поліщук А. В. - Естетичні засади організації музичного руху в фортепіанних творах імпресіоністичного напрямку сучасних українських композиторів (2015)
Куриляк І. І. - Еволюція драматургічних функцій хору в оперній спадщині Миколи Лисенка (2015)
Пеліна Г. О. - Весільні обрядові пісні та колядки Мараморощини: типологія етномузичних кордонів (2015)
Дяченко Ю. С. - Френк Марокко – майстер акордеонного джазу. Специфіка новацій (2015)
Дорохин В. Г. - О функции самоанализа в процессе исполнения музыкального произведения (2015)
Серебранская А. С. - Тембровое переинтонирование в композиторском творчестве В.Птушкина (2015)
Су Юйчен - О становлении китайского оркестра народных инструментов (2015)
Приходько О. В. - Провокація як засіб комунікації в кантаті "Перервана пісня" Л. Ноно (2015)
Титул,зміст (2015)
Международная школа кормов (2015)
Макаринська А. В. - Науково-практичний семінар на ТОВ "Вінницька птахофабрика", Відоменко І. О. (2015)
Фадеев Л. В. - Точна агротехнология будущего начинается сегодня (сильные семена) (2015)
Любич В. В. - Порівняльна характеристика технологічних властивостей зерна тритикале озимого та пшениці озимої, Новіков В. В. (2015)
Жигунов Д. А. - Исследование технологических и биохимических показателей качества муки из разных зерновых культур (2015)
Капрельянц Л. В. - Ферментированные пищевые волокна отрубей – стимулятор роста пробиотических культур, Журлова Е. Д. (2015)
Возіян В. В. - Ефективність переробки зерна спельти в крупу (2015)
Рудакова Т. В. - Розроблення складу молочних продуктів дитячого харчування із зерновим інгредієнтом (2015)
Макарова О. В. - Повышение качества хлеба на зерновой основе, Пшенишнюк Г. Ф., Иванова А. С. (2015)
Левицкий А. П. - Кокосовое масло увеличивает привесы животных на безжировом рационе, Ходаков І. В., Шарабаєва К. М. (2015)
Різничук І. Ф. - Використання повнораціонних комбікормів у годівлі свиноматок при інтенсивній технології виробництва свинини, Карунський О. Й., Кишлали О. К. (2015)
Спілка випусників ОНАХТ. GMP+Academy (2015)
Астахова О. О. - Кримінально-правові форми вираження обстановки та види обстановки вчинення злочину в сучасному кримінальному праві України (2017)
Волкова Т. І. - Суб’єкт злочину - незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (2017)
Гмирін А. А. - Суб’єктивна сторона злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2017)
Зубець Ю. Г. - Суб’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2017)
Олейнік В. П. - Суб’єктивна сторона злочину забруднення моря (2017)
Попченкова І. М. - Історико-правовий аспект становлення кримінально-правової відповідальності за ухилення від обов’язків по догляду за дитиною (2017)
Рощина І. О. - Порівняльно-правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України (2017)
Савенкова Т. Г. - Відмежування злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту (2017)
Аракелян Р. Ф. - Правова парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному провадженні України (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Титул, Зміст (2012)
Кривицкий В. В. - Укргидропроекту — 85! (2012)
Директора "Укргидропроекта" (2012)
Кривицкий В. В. - О деятельности ПАО "Укргидропроект", Рябошапко В. К. (2012)
Ландау Ю. А. - Перспективные направления работы ПАО "Укргидропроект" (2012)
Галат Вік. В. - Сучасні вимоги з підвищення безпеки при проектуванні Дністровської ГАЕС, Сук С. П. (2012)
Осадчий С. Д. - Перспективы развития волновой енергетики, Савченко А. В. (2012)
Погосян С. Н. - Роль технического отдела в обеспечении качества проектной документации, Горелышев П. И. (2012)
Погосян С. Н. - Регулирование и комплексное использование водных ресурсов бассейна р. Тисы (2012)
Галат Вад. В. - Проектирование Каневской ГАЭС. Оптимизация проекта (2012)
Чугунников В. С. - Управление безопасностью Днестровской ГАЭС путем проведения постоянного мониторинга (2012)
Герасимович Н. М. - Развитие гидроэнергетики Республики Беларусь. Гродненская и Полоцкая ГЭС, Попенко А. Б. (2012)
Юрчук Ю. П. - Проектные решения, принятые при изменении способа проходки напорного туннеля Мтквари ГЭС (Грузия), Мартынова Л. Н., Ведяев В. А. (2012)
Вайнберг А. И. - Численные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости склона основных сооружений Днестровской ГАЭС (2012)
Филь В. Н. - Особенности геологической модели участка строительства Каневской ГАЭС, Сергейкин А. П. (2012)
Воскресенський В. О. - Архітектурні рішення ГЕС з сучасними горизонтальними агрегатами (2012)
Основные направления деятельности ПАО "Укргидропроект" (2012)
Черкаська Н. О. - З історії Чуднівського архіву Жевуських (2013)
Потапенко С. П. - Фамільний архів Красовських: спроба реконструкції за матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2013)
Кавунник В. Л. - Ризький прелімінарний договір від 12 жовтня 1920 року в документах Сергія Шелухина (2013)
Преловська І. М. - Методи і принципи дослідження документальних джерел з історії Української автокефальної православної церкви (1921 – 1930) – Української православної церкви (1930 – 1939) (2013)
Сидорчук Т. М. - Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака (2013)
Фелонюк А. В. - Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV – XVII століттях (2013)
Лю М. - Польща заборолом культури (2013)
Федорук Я. О. - Нездійснений проект перевидання "Українських народних дум" Катерини Грушевської у "Гарвардській серії українознавства" (2013)
Пріцак О. Й. - Kateryna Hruševśka (1900 – ?) (2013)
Корнієнко В. В. - Топоніми у графіті Софії Київської ХІ – XVII століть (2013)
Ленченко В. О. - Полтава на рукописних планах 1730 року (2013)
Ящук О. - Уявлення про верховну владу в першому зводі білорусько-литовського літописання: (На прикладі "Літописця великих князів литовських") (2013)
Тимошенко Л. В. - Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи. (До 450-річчя видання пам’ятки) (2013)
Федорук Я. О. - Трансільванське князівство у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю Посполитою (2013)
Ткачук В. - "Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою": кадження у парафіях Київської митрополії XVII – XVIII століть (2013)
Дудко В. І. - Хронологія видання журналу "Основа" (2013)
Бурлака Г. М. - Лектура Михайла Грушевського доуніверситетських часів (2013)
Старков В. А. - Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури людності України: кінець 1910-х – початок 1930-х років (2013)
Гірік С. І. - Ідеологія партії боротьбистів в українській історіографії (2013)
Ковальчук В. М. - Зміни в системі шифрування документів ОУН(б) у 1947 – 1948 роках (2013)
Білокінь С. І. - Про особливі методи боротьби НКВД з українським підпіллям (1947 – 1949) (2013)
Черченко Ю. А. - Зиновій Книш – історіограф УВО та ОУН (2013)
Ясь О. В. - Людина модерна та людина історична, або Переддень "антропологічного повороту" у рецепції Бориса Крупницького (2013)
Заторський Н. - "Послання Мисаїла" за Смоленським списком (2013)
Кравченко В. М. - Інвентар Володимирського замку 1636 року (2013)
Мицик Ю. А. - Три документи з історії Волині XVII століття (2013)
Миронець Н. І. - Листування Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським (1908 – 1928) (2013)
Стародуб А. В. - Переговори між польським дипломатичним представництвом у Москві та патріархом Тихоном (Бєллавіним) у справі статусу та юрисдикції Православної церкви в Польщі (вересень 1921 – квітень 1922 років) (2013)
Бурім Д. В. - Інтеграційні процеси в українському студентському русі на теренах міжвоєнної Німеччини: до історії створення та діяльності Союзу українських студентських організацій у Німеччині та Вільному місті Данциґу у 20-х роках ХХ століття (2013)
Гирич І. Б. - "Опортунізм" чи "соціалізм": до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909 – 1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука, Кавунник В. Л. (2013)
Стариков Г. М. - Реституційні суперечки щодо фондів Кременецького ліцею (2013)
Гордієнко Д. С. - Дві автобіографії Василя Ляскоронського (1909 – 1913) та його особова справа (1923) (2013)
Гордієнко Д. С. - Cпас на Берестові як писемна пам’ятка |Корнієнко В. В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина XI – перша третина XVII ст.). – К., 2013. – 304 с.| (2013)
Капраль М. М. - Подільська шляхта XIV – XVI століть у дослідженні Віталія Михайловського. Михайловський В. Еластична спільнота: Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI століття. – К.: Темпора, 2012. – 450 с.; іл. (2013)
Потульницький В. А. - Українська антропологія як наука. Наулко В. Пошуки. Роздуми. Студії. – К.: Український письменник, 2013. – 392 с. (2013)
Кононенко В. П. - Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна-Русь у битві за "золоте яблуко" Європи. – К.: КЛІО, 2013. – 559 с.; іл. (2013)
Маслак В. І. - Нові дослідження про гетьмана Івана Самойловича в російській історіографії (2013)
Мицик Ю. А. - Нова книга швейцарського професора з історії козацтва. Kappeler A. Die Kosaken. Geschichte und Legenden. – München, 2013. – 127 S. (2013)
Мицик Ю. А. - Нові дослідження японського славіста (2013)
Мицик Ю. А. - Листи Юхима Сіцінського до Михайла Грушевського: Забагато помилок для маленької книги, Тарасенко І. Ю. (2013)
Іваницька С. Г. - Листування Михайла Грушевського: Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка / Упоряд. О. Мельник; ред. Л. Винар, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2012. – 640 с. – (Серія: "Епістолярні джерела грушевськознавства". – Т. 6) (2013)
Ластовський В. В. - Джерела з історії УАПЦ-УПЦ: нова інформація – нові погляди. Преловська І. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1921 – 1930) – Української Православної Церкви (1930 – 1939). – К., 2013. – 696 с. (2013)
Кот С. І. - Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 1917 – 1941: Джерелознавче дослідження – Том 2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с. (2013)
Ковальчук В. М. - Данилишин О. Повстанськими стежками Жидачівщини. Бої, бункери, криївки… – Дрогобич: Коло, 2012. – 514 с. (2013)
Макарчук С. А. - Цивілізаційний підхід до української історії. Україна найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 1. – 700 с.; Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання / М. Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 2. – 696 с. (2013)
Мицик Ю. А. - Документ ХVІ століття до історії подільської шляхти (Волковинські), Тарасенко І. Ю. (2013)
Пришляк В. В. - Справи про Данила Апостола у фондах Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі (2013)
Александрович В. С. - Ухвала Кам’янецького міського уряду від 21 травня 1734 року в судовому процесі між братством церкви Святого Миколая та малярем Іваном Камінським про завершення комплексу ікон (2013)
Білокінь С. І. - Продукція цивільних друкарень XVIII століття як вияв "пропащого часу" в історії України (2013)
Старков В. А. - Ігри Холмщини та Підляшшя: хто вперше опублікував збірку Якова Сєнчика? (2013)
Пилипчук Р. - Атрибуція авторства статей про Миколу Ковалевського в "Літературно-науковому вістнику" у 1909 році (2013)
Панькова С. М. - Ще один крок до з’ясування обставин смерті Михайла Грушевського (2013)
Черченко Ю. А. - Доповнення до листів Богдана Кентржинського до Володимира Янева та Бориса Крупницького (2013)
Федорук Я. О. - Ще про реабілітацію Сергія Шамрая (2013)
Рибалкін В. С. - Ярема Євгенович Полотнюк (1935 – 2012) (2013)
Ясь О. В. - Юрій Анатолійович Пінчук (1937 – 2012) (2013)
Себта Т. М. - Марія Іванівна Бутич (1930 – 2013) (2013)
Кулінченко Г. В. - Формування підходу до побудови регулятора процесу низькотемпературної сепарації природного газу, Павлов А. В., Леонтьєв П. В. (2015)
Гапак О. М. - Період генератора Голлманна на основі регістрів зсуву зі зворотним зв’язком за перенесенням (2015)
Безсонов Є. М. - Екологічна складова сталого розвитку: обґрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення, Андрєєв В. І. (2015)
Вітюк А. В. - Диспропорції та суперечності у перспективах розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування (2015)
Благодир Л. М. - Конкуренція в олійно-жировій галузі України: поведінковий і функціональний аспекти, Вигонюк Н. Г. (2015)
Мокін О. Б. - Обчислювальний метод для ідентифікації моделей оптимального руху від зупинки до зупинки за заданий час гібридного автомобіля з непрацюючою системою електропривода, Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2015)
Красножон А. В. - Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання (2015)
Стогній Б. С. - Моніторинг параметрів вторинних кіл трансформаторів струму систем керування електроенергетичних об’єктів, Сопель М. Ф., Танкевич Є. М., Варський Г. М., Яковлєва І. В. (2015)
Бодунов В. М. - Принципи оцінювання потужності джерел розподіленого генерування в системах електропостачання (2015)
Буйний Р. О. - Зменшення втрат потужності на корону в лініях електропередавання напругою 330—750 кВ, Тимошенко З. О. (2015)
Галюга А. В. - Уточнення методик розрахунку витрат електричної енергії в проводах ЛЕП з урахуванням природно-кліматичних факторів, Приступа А. Л. (2015)
Лисяк Г. М. - Розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропередавання, Островка І. І., Сабадаш І. О. (2015)
Говоров П. П. - Особливості роботи вольтододавальних трансформаторів в якості активного елемента інтелектуальних систем на основі концепції Smart Grid, Говоров В. П., Король О. В. (2015)
Журахівський А. В. - Аналіз режиму роботи трансформатора струму з розімкненим вторинним колом методами аналітичних розрахунків, Кенс Ю. А., Ференсовичй Р. Я. (2015)
Сиченко В. Г. - Оптимізація керування режимом напруги в тяговій мережі постійного струму з пунктами підсилення, Босий Д. О., Косарєв Є. М. (2015)
Варецький Ю. О. - Перехідні процеси в мережі низької напруги, викликані збуреннями в системі зовнішнього електропостачання, Горбань В. М. (2015)
Волянський Р. С. - Конструювання функціоналів якості для систем керування лінійними об’єктами з невизначеними параметрами, Садовой О. В. (2015)
Теряєв В. І. - Моделювання механізму компенсації люфта з пружним елементом (2015)
Красношапка Н. Д. - Аналіз режимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру, Титаренко А. С. (2015)
Демов О. Д. - Вплив компенсувальних установок промислових споживачів на зниження втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній, Никитенко Ю. В., Коноплицький В. А. (2015)
Яндульський О. С. - Визначення когерентних груп генераторів під час електромеханічних перехідних процесів в електроенергетичній системі, Тимохін О. В., Труніна Г. О., Нестеренко А. Б. (2015)
Кирик В. В. - Сенсорний метод пошуку місця встановлення джерела розподіленого генерування, Губатюк О. С. (2015)
Федоров О. В. - Альтернативні джерела енергії для віддалених споживачів, Кунєцов Н. М. (2015)
Лужецький В. А. - Адаптивний метод ущільнення даних на основі відкидання послідовностей нулів та одиниць, Чеборака Т. М. (2015)
Кичак В. М. - Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона, Кичак В. В. (2015)
Чайка В. О. - Інноваційні технології в дистанційному навчанні (2015)
Dudar L. - Complete genome sequence of porcine circovirus type 2 ukrainian isolates, Polischuk V., Budzanivska I., Balka G., Csagola A. (2016)
Babii N. - Prevalence of drug resistant HIV strains in HIV-infected patients of reproductive age (2016)
Korotyeyeva G. - Сarlavirus in lily collection of Grishko National Botanical Garden, Petrova G., Kykot L. (2016)
Mishchenko L. - Detection of the pathogen of viral disease in SAMBUCUS NIGRA plants, Dunich A., Taran O., Glushchenko L. (2016)
Naumenko К. - Antiviral and immunostimulatory potential of fluorine containing triazoles, Golovan А., Baranova G., Zagorognya S., Shermolovytch Yu. (2016)
Pastyria A. - Genetic characterization of infectious bursal disease virus isolates in Ukraine, Polischuk V., Sobko I (2016)
Pavlova S. - Gistechnology for the minitoring of sharka disease in the Odessa region, Stakhurska O., Budzanivska I., Polischuk V. (2016)
Shevchenko O. - Spread of turnip mosaic virus in susceptible crops is strongly effected by different cultivation practices, Petrenko S., Iutynska O., Bysov A., Shevchenko T. (2016)
Solomakha V. - Floristic classification of the floodplain alder, willow and poplar forests in the basin of the lower Sula (Ukraine), Smoliar N., Smagliuk O. (2016)
Smutko O. - Molecular and genetic characteristics of surface and nonstructure proteins of pandemic influenza viruses A (H1N1) PDM 09 in 2015-2016 epidemic season, Radchenko L., Mironenko A. (2016)
Shevchenko T. - Potyviruses infecting vegetable crops in Ukraine, Tymchyshyn O., Kosenko I., Budzanivska I., Polischuk V (2016)
Koval T. - Characteristics of immune response under experimental models of acid burns of the esophagus, Ischuk T., Raetska Ya. (2016)
Burian Z. - Structural and faunistic organization of the Uday river's littoral zooplankton in the National Nature Park "Pyriatynskiy", Trokhymets V. (2016)
Kavulych Y. - Change in the content of xanthones and lignin in buckwheat and wheat plants under salicylic acid and cadmium ions, Kobyletska M., Terek O. (2016)
Markova A. - Differences in aggressive behavior of related species of flycatchers (Muscicapidae) family, Serebryakov V. (2016)
Boltovets P. - Interaction between phages and bacteria as a tool for the obtaining of images, Radutny R., Petlyovana V., Shevchenko T. (2016)
Kosyan А. - Test system based on root exudates for higt-yielding common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) form screening, Smirnov O., Taran N., Burdyga V. (2016)
Trokhymets V. - Spatial-temporal dynamics of littoral zooplankton community of the Alexandrovsk's reservoir, Lukashov D. (2016)
Shayakhmetova G. - Сomparative investigation of anti-tuberculosis drugs effects on testicular CYP2Е1 expression and male reproductive parameters under separate and combined administration in male rats (2016)
Yurchenko A. - The influence of kidney beans (Phaseolus vulgaris) pods extract on obesity development, Raksha N., Savchuk O. (2016)
Kharina А. - Isolation of bacteriophages, capable to lyse Serratia marcescens and evaluation of their activity on onion and geranium, Kornienko N., Stavniychuk A., Kot T., Liptuga M. (2016)
Тitle (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - A New Method of Unified Processing of the Information, Referred in the Form of the Three-Dimensional Associative-Logical Structure for Optimization of the Multirotor Unmaned Aviation System, Nakhaba А. (2017)
Kharchenko V. - Application of Imprecise Models in Analysis of Risk Management of Software Systems, Alexeiev O. Rudas S., Kozhokhina O. (2017)
Grekhov A. - RPAS ADS-B and Trajectory Control Data Transmission via Satellite, Kondratiuk V. (2017)
Grekhov A. - Influence of Transmitter Nonlinearities on Data Transmission from Remotely Piloted Air System, Kondratiuk V., Ermakov A., Chernyuk E. (2017)
Goncharenko A. - A Hybrid Approach to the Optimal Aeronautical Engineering Maintenance Periodicity Determination (2017)
Sushchenko O. - Design of Robust Navigation and Stabilization Loops of Precision Attitude and Heading Reference System (2017)
Tymoshenko M. - Urban Planning Aspects of Airport Reconstruction: Techniques of the Airport Cluster Concepts Efficiency Evaluation, Marintseva K. (2017)
Lyamzin A. - City Transport System Ecological State Forecasting with the Use of Neural Networks, Nikolaienko I. (2017)
Zheleznyi L. - Urea High Temperature Grease for Aircraft, Veligorska I., Venger I., Papeikin O. (2017)
Boychenko S. - Modern Tendencies of Climate, Water Resources and Ecosystems Changes in the Middle-Lower Part of Southern Bug River, Ukraine, Movchan Y., Tyshchenko O. (2017)
Gayev Y. - The Travelling Salesman Problem in the Engineering Education Programming Curriculum, Kalmikov V. (2017)
Slipukhina I. - Axiological Foundations of Physics and Technical Subjects Study of the Future Engineers, Mieniailov S., Bovtruk A. (2017)
Cherevatiuk V. - The Issue of Optimization of the Legal Regulation of Certification of General Aviation Aircraft: Domestic and International Experience, Zuieva V. (2017)
Lykhova S. - Compliance of Domestic Criminal Law with International Standards Regarding Liability for Hijacking and Seizing an Aircraft (2017)
Pyvovar Y. - European Court of Human Rights as the Guarantor of Legal Protection of a Human in the Field of Aviation Activities of Ukraine, Bazov O. (2017)
Bezzubov D. - Airline Companies Economic Safety Fundamental Principles within the System of National Safety (2017)
Kmetyk K. - Legal Status of Advisors in the Field of Intellectual Property Right in the United Kingdom (2017)
Holovko S. - Doctoral Studies in the Homeland Higher Education: Experience and Prospects of the European Dimension (2017)
Instructions for authors (2017)
Содержание (2016)
Naumov V. - Object-oriented approach to forwarding service process simulation, Kopytkov D. (2016)
Samchuk G. - Using sustainable development principles to assess the efficiency of transport interchanges functioning (2016)
Chernyshova O. - Multinominal logit model of bicyclist route choice (2016)
Mospan N. - Regularities of the flow of single freightages for the intercity freight transportation (2016)
Abramova L. - Method of dynamic traffic management at a railway crossing (2016)
Tsiuman M. P. - The peculiarities of heat losses simulation of automotive gasoline engine in operational conditions, Artemenko R. V. (2016)
Abramchuk F. - Method of improving energy, ecological and stength characteristics of the vehicle diesel engine, Makovyey R., Avramenko A. (2016)
Vrublevskyi O. - Methods of diagnosing vehicle diesel injectors, Lasynovych B. (2016)
Volkov V. - Formation of indicators the processes of preheating and heating after the vehicular engine start by using complex heating system with phase-transitional thermal accumulator, Grytsuk I. (2016)
Brovko Ya. - Method of pressure sensor dynamics determination using redundant measurements (2016)
Лєвтєров А. М. - Теоретичні дослідження робочого циклу біодизельного двигуна, Авраменко А. Н., Савицький В. Д. (2016)
Batygin Y. - Induction heating of non-magnetic sheet metals in the field of a flat circular multiturn solenoid, Gnatov A., Argun Sch., Sabokar O. (2016)
Sayenko N. - Some aspects of training socially responsible engineers abroad, Sozykina G. (2016)
Rogovyi A. - Comparative analysis of performance characteristics of jet vortex type superchages, Voronova Ye. (2016)
Хорошилов О. Н. - Обеспечение качества технологического процесса непрерывного литья полых бронзовых заготовок (2016)
Khvorost M. - Risk assessment of the highway equipped with protective engineering structures, Danova K., Malysheva V. (2016)
Filipkovskyi S. - Nonlinear dynamics of a rotor with cantilevered disk resting on angular contact ball bearings (2016)
Bogomolov V. - Viscoelastic structural model of asphalt concrete, Zhdanyuk V., Tsynka A. (2016)
Bugayevskiy S. - Use of wet concrete spraying in building technology of reinforced-concrete fiber slabs according to "Monofant" system (2016)
Musiienko I. - The program of non-rigid pavement computer-aided calculation УКРРДО 15 (2016)
Тymchenko О. - Substantiation of rules for setting of retaining protective buildings against landslide on highways in mountainous areas (2016)
Novikova Ye. - Future engineer training: motivating techniques (2016)
Dvadnenko V. - Hybrid vehicle control system (2016)
Титул, зміст (2017)
До 25-річчя з дня заснування Української Технологічної Академії (1992—2017) (2017)
Історія розвитку та становлення Української Технологічної Академії (2017)
Жабін С. О. - Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування, Васильєв Г. С., Казьміна О. П., Соснов О. С., Білецький О. О. (2017)
Назаровець С. А. - Війна і мир: особливості динаміки українсько-російської наукової співпраці на тлі російської збройної агресії проти України у 2014—2016 рр. (2017)
Стогній Б. С. - Створення засобів визначення параметрів аварійних ре жимів енерговузла ОЕС України для цифрових протиаварійних автоматик та захистів Дністровської ГАЕС, Кириленко О. В., Павловський В. В., Стелюк А. О., Лук’яненко Л. М. (2017)
Дроздов О. В. - Апаратно-програмний комплекс для визначення параметрів міцності композиційних матеріалів і елементів конструкцій ракетно-космічної техніки (2017)
Чехун В. Ф. - Клінічне значення експресії пухлинних мікроРНК-122, -155, -182 та -200b у хворих на рак молочної залози, Лук’янова Н. Ю., Борікун Т. В., Бездєнєжних Н. О., Шепеленко І. В., Базась В. М., Клюсов О. М. (2017)
Жарков І. П. - Розширення функціональних можливостей інфрачервоного Фур’є-спектрометра Bruker Vertex 70v, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Маслов В. О., Селіванов О. В., Солонецький А. Г., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Циканюк Б. І., Насєка В. М. (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Кізюн А. Г. - Ландшафтно-екологічна реконструкція сіл Поділля у розвитку регіонального туризму (2012)
Ємчук Т. В. - Обґрунтування основних напрямів збереження природної якості підземних вод басейну Прута у межах Чернівецької області (2012)
Березка І. С. - Особливості формування малюнку сучасної гідрографічної мережі річки Сірет (2012)
Паланичко О. В. - Основні закономірності руслоформування річок Передкарпаття (2012)
Настюк М. Г. - Аналіз сучасних гідрологічних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету (2012)
Приходько М. М. - Просторовий аналіз антропогенної перетвореності і денатуралізації навколишнього природного середовища в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій (2012)
Кравцова І. В. - Садово-паркові ландшафти як складна генетична група антропогенних ландшафтів (2012)
Николаєв А. М. - Зміни режиму температур повітря та атмосферних опадів в місті Чернівці під впливом глобального потепління (2012)
Николаєв А. М. - Тектонічні землетруси на території Чернівецької області, Кравченко В. В., Попович В. В. (2012)
Полянський С. В. - Аналіз впливу ерозійно-акумулятивних процесів на стан басейну р. Луга (2012)
Григорійчук В. В. - Можливість використання р. Сірет для водопостачання селища Глибока Чернівецької області (2012)
Григорійчук В. - Сучасний стан і потенціал розвитку водопостачання в Чернівецькій області, Назарова А. (2012)
Ховалко А. Б. - Принципи зонування печерно-рекреаційного регіону Поділля (2012)
Довганенко Д. О. - Сучасний стан та вивченість гідрографічної мережі річок степової зони України (на прикладі р. Самари), Довгаль Л. І. (2012)
Кирилюк О. В. - Багаторічні зміни структури річкових систем у басейнах річок Гуків, Дерелуй та Виженка (2012)
Кирилюк С. Н. - Ландшафтные комплексы малых лунных кратеров в разрезе геоморфов на примере Дэви Катены (2012)
Николаєв А. М. - Екологічний стан малих річок міста Чернівці, Опеченик В. М., Тураш Г. О. (2012)
Депутат М. - Особливості демогеографічної ситуації у гірських районах Івано-Франківської області (2012)
Пандяк І. Г. - Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України за підсумками проведеного Євро-2012 (2012)
Сухий П. О. - Особливості землекористування територій населених пунктів Тернопільського Придністер’я, Атаманюк М.-Т. М. (2012)
Білокриницький С. М. - З історії геодезичного забезпечення територій Чернівецької області (2012)
Грищук Р. М. - Ретроспективно-сучасна поселенська структура розселення людності Івано-Франківської області (2012)
Наконечний К. П. - Вартісна оцінка земельних ділянок міста Чернівці за результатами екологічного аудиту (2012)
Горожанкіна Н. А. - Освітня система у Катеринославській губернії – Дніпропетровської області за період 1897-1945 років (2012)
Ганич Н. М. - Географічні та національні особливості організації харчування туристів у закладах розміщення (2012)
Заячук О. - До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області (2012)
Костащук В. І. - Еколого-економічні аспекти використання мінерально-сировинних ресурсів (на прикладі Чернівецької області) (2012)
Мальська М. П. - Розселення як об’єктивна основа формування просторових систем послуг (2012)
Мельник А. А. - Вплив лісу на режим стоку в басейні Дністра (2012)
Монастирський В. - Туристично-ресурсний потенціал селища Ясеня Закарпатської області (2012)
Рутинський М. Й. - Історико-географічні риси становлення й розбудови Яремчансько-Ворохтинської територіальної рекреаційної системи наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття (2012)
Топорницька М. Я. - Перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області (2012)
Ячнюк М. О. - Система управління туристсько-рекреаційною діяльністю (2012)
Думітраш Д. - Туристичний потенціал Сучавського повіту Румунії, Думітраш Д., Роман М. (2012)
Данілова О. М. - Дослідження збалансованого лісокористування на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області), Сівак В. К. (2012)
Данілова О. М. - Еко-маркетингові тенденції в розвитку готельного господарства, Погинайко І. В. (2012)
Ємчук Т. В. - Природно-заповідний фонд Чернівецької області як перспектива розвитку екологічного туризму, Заблотовська Н. В. (2012)
Заячук М. Д. - До питання становлення органічного землеробства в Чернівецькій області (2012)
Ясенчук В. І. - Особливості методик оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів Середнього Придністров’я, Явкін В. Г., Морар А. В. (2012)
До 80-річчя Корнелія Тащука – ученого-географа, талановитого педагога (2012)
Чміль А. І. - Оптимізація енергоспоживання системи кондиціювання повітря в тваринницьких приміщеннях (2017)
Харченко В. В. - Расчёт влияния обледенения на эффективность отбора низкопотенциальной теплоты от водной среды, Сычёв А. О. (2017)
Савченко В. В. - Визначення енергетичної дози передпосівної обробки насіння в магнітному полі, Синявський О. Ю., Панталієнко Л. А. (2017)
Горобец В. Г. - Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование теплообмена и гидродинамики в каналах компактных кожухотрубных теплообменников, Богдан Ю. О. (2017)
Лисенко В. П. - Особливості побудови нейро-нечіткої системи керування енерговитратами у теплицях, Дудник А. О., Якименко І. Ю. (2017)
Червінський Л. С. - Полікритеріальний метод оптимізації процесу освітлення при вирощуванні рослин в теплицях, Сторожук Л. О. (2017)
Pupena A. - Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service, Mirkevich R., Klymenko O., Polupan V. (2017)
Іноземцев Г. Б. - Поверхнева енергія захисно-живильних розчинів як фактор впливу на ефективність обробки об’єктів рослинного походження, Окушко О. В. (2017)
Антипов Е. А. - Анализ эффективности энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии, Мартынюк Л. В., Воронцов Я. С. (2017)
Lysenko V. - The estimation of the economic efficiency of remote monitoring with uav usage in agrarian sector, Pasichnyk N., Komarchuk D., Opryshko O. (2017)
Несвідомін А. В. - Рух частинки по огороджувальному кожуху у вигляді циліндра Архімеда (2017)
Синявський О. Ю. - Автоматичний контроль концентрації та кислотності живильного розчину в гідропонних теплицях, Савченко В. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Дослідження аналітичних залежностей для утворення ізотропних ліній та конструювання мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2017)
Червінський Л. С. - Обґрунтування застосування пристроїв плавного пуску в електроприводах занурювальних насосів, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2017)
Коробський В. В. - Розробка контактних матеріалів на основі міді та дослідження контактного опору електромагнітних пускачів, Бурла А. В. (2017)
Воронцов Я. С. - К вопросу создания и исследования эффективности работы автономных систем энергообеспечения на основе возобновляемых источников энергии, Антипов Е. А. (2017)
Ільїн П. П. - Експериментальне дослідження зворотних хвиль Лемба в пластині кристалу ніобата літію (2017)
Киктев Н. А. - Новые информационные решения в АСУ технологическим комплексом поверхности шахты, Чичикало Н. И., Ларина Е. Ю. (2017)
Заєць Н. А. - Експериментально-статистичне дослідження теплиці як об’єкта керування з метою підвищення ресурсоефективності виробництва, Дудник А. О., Якименко І. Ю. (2017)
Мрачковський А. М. - Аналіз, характеристика та розрахунок параметрів електродів в процесі розмикання контактів, Чембай М. Ю. (2017)
Шеліманова О. В. - Дослідження властивостей початкового і переброженого в біогазових установок рідинно-плинного гною ВРХ та його попереднє зневоднення методом центрифугування, Шпільберг Л. Ю., Михалевич В. В., Корбут Н. С., Стецюк В. Г., Коханенко М. С. (2017)
Батечко М. О. - Мохоподібні як індикатори рекреаційної дигресії фітоценозів (на прикладі парків міста Чернівці) (2013)
Березка І. С. - Підходи і принципи морфометричного аналізу (2013)
Буц Ю. В. - Наслідки впливу пірог енного чинника на властивості ґрунтового покриву борової тераси річки Уди (2013)
Вах І. - Природні умови і ресурси території як чинники розвитку комплексу народних художніх промислів Галицької Гуцульщини (2013)
Григорійчук В. В. - Регіональні особливості використання інфільтраційних водозаборів у Івано-Франківській області (2013)
Добинда І. П. - Пам’ятки архітектури та містобудування Волинської області та їхні територіальні характеристики (2013)
Кирилюк Л. - Особливості висотної диференціації антропогенних ландшафтів "молодого" акумулятивного висотно-ландшафтного рівня на території Поділля, Корінний В. (2013)
Кирилюк О. - Антропогенний вплив на однорідні ділянки річок басейнових систем Гукова, Дерелую та Вижени, Кирилюк С. (2013)
Мартинюк В. - Географічний аналіз басейнової системи озера Більське (Волинське Полісся) як реперного об’єкта лімнологічного моніторингу (2013)
Николаєв А. М. - Гідрохімічний режим річки Дерелуй (2013)
Новодран О. В. - Обґрунтування можливості створення на території національного природного парку "Вижницький" (Чернівецька область) лікувальних закладів, Нікіпелова О. М., Солодова Л. Б., Коєва О. М., Коєва Х. О., Захарченко Є. А. (2013)
Присакар В. Б. - Ландшафтно-геохімічний аналіз поселенських геосистем території Прут-Сіретського межиріччя (в межах Чернівецької області) (2013)
Приходько М. М. - Екологічна безпека геосистем – науковий напрям конструктивної географії (2013)
Сергєєва Т. М. - Віктор Конрад – нове ім’я в історії Чернівецького університету (2013)
Соловей Т. В. - Гідролого-гідрохімічна систематика боліт постгляціальних територій (2013)
Танасюк М. В. - Ландшафтно-геохімічні особливості екологічного стану сільських геосистем Північної Буковини (на прикладі ключової ділянки Мигове) (2013)
Тиханович Є. Є. - Лавинні природні територіальні комплекси давньольодовикового рельєфу Чорногори (2013)
Ходан Г. - Ландшафтні комплекси долини Дністра на відрізку м. Хотин – до с. Ожево, Камінська Л. (2013)
Холопцев О. В. - Особливості часової мінливості співвідношень між концентраціями Rb та K у фракціях аерозолю на узбережжі Чорного моря (на прикладі м. Севастополь), Зуділова Л. А. (2013)
Шевчук Ю. Ф. - Сучасний стан і проблеми питного водопостачання населення України (2013)
Щегульна Я. О. - Особливості хімічного складу та якості води річок басейну Південного Бугу, Савицький В. М. (2013)
Бурка В. - Проблеми реконструкції та демонтажу старих об’єктів продукції будівельної індустрії (2013)
Геренчук М. В. - Географічні особливості забезпечення трудовими ресурсами в Хмельницькій області, Заячук М. Д. (2013)
Заблотовська А. Г. - Основні форми охорони історико-культурних туристичних ресурсів (2013)
Заячук О. - Сучасний розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області, Дроняк Г. (2013)
Ільїв О. М. - Територіальна організація професійно-технічних навчальних закладів Волинської області (2013)
Кузишин А. - Аналіз електоральної активності населення в світлі показників індексу людського розвитку (2013)
Лопушняк Л. В. - Теоретико-методичні аспекти аналізу видів і класифікації безробіття (2013)
Симочко Г. В. - Напрями ефективного залучення фортифікаційних споруд Закарпатської області як туристичних об’єктів (2013)
Яворська В. В. - Основні категорії та поняття геодемографічного процесу (2013)
Жукова В. - Інтеграція дисципліни "Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи" в практичну діяльність бібліотек (2017)
Здановська В. - Прес-служба Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – інструмент конструктивної взаємодії між бібліотекою і ЗМІ (2017)
Поперечна Л. - Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій (2017)
Самохіна Ж. - Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів (2017)
Соколов В. - Діяльність бібліотечних об’єднань в Україні у 1920-х – на початку 1930-х рр. (2017)
Шемаєв С. - Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів: розвиток наукових уявлень (2017)
Штолько М. - Інтеграційні процеси у діяльності бібліотек науково-дослідницьких інститутів Академії наук України (на прикладі бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) (2017)
Бондар Н. - Унікальні варіанти друку Євангелія учительного (Єв’є, 1616) (2017)
Жбанова К. - Примірники Універсалів Української Центральної Ради з колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Заболотна Н. - Специфіка наукового опису аркушевих видань почаївського друку (2017)
Курганова О. - Українська геральдична поезія у кириличних виданнях із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Недашківська О. - Дослідження ельзевірів – видань голландської фірми ХVІІ ст.: здобутки та перспективи (2017)
Рудакова Ю. - Видання без вихідних даних друкарні Львівського єзуїтського колегіуму XVIII ст. у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Супронюк О. - Питання українознавства, книгознавства, видавничої справи і бібліографії на сторінках журналу "Нова Україна" (Прага, 1922–1928) (2017)
Філіппова Н. - Класифікаційний аналіз документів медичної галузі України (2017)
Ціборовська-Римарович І. - Видання роману Ж. Ф. Мармонтеля "Інки або знищення держави Перу" з фальшивими вихідними даними: факти, гіпотези, аналіз друкарських особливостей примірників (2017)
Шевцова Ю. - Цитування зарубіжних бібліотечних журналів українськими фахівцями (2017)
Шорсткіна О. - Антирадянська агітаційно-пропагандистська діяльність УПА в 1943–1944 рр. (за матеріалами колекції листівок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Байкєніч Д. - Інформаційний потенціал архівних документів з питань капітального будівництва в НАН України (1946–1960) (2017)
Воловник Л. - Особливості формування та інформаційна наповненість архівного фонду Інституту географії НАН України (2017)
Індиченко Г. - Науковий потенціал архіву Президії НАН України у реконструкції міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.) (2017)
Кіржаєва І. - Академік ВУАН Й. Й. Косоногов у спогадах колег і учнів та на фотознімках (за документами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Принь О. - Наукова співпраця вчених-механіків С. М. Кожевникова і Дж. П. Ден Гартога через призму епістолярної спадщини (До 110-річчя від дня народження С. М. Кожевникова), Принь М., Дегтярьов С. (2017)
Виноградова О. - Педагогічна діяльність М. С. Слободяника: пошук нового (2017)
Збанацька О. - Професор М. С. Слободяник (1949–2015) – засновник кафедри документних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2017)
Зворський С. - Наукова, інформаційна та комунікаційна функції "Української бібліотечної енциклопедії" – від задуму до втілення: рефлексії на тлі постаті М. С. Слободяника (2017)
Кононенко В. - Бібліографічний складник наукової діяльності М. С. Слободяника (2017)
Рубан А. - "Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу": Михайло Семенович Слободяник (2017)
Свиридова П.Б. - Структурні чинники композиційно-драматургічної єдності в циклі "15 концертних фуг" Алемдара Караманова (2017)
Єфіменко М. С. - Специфіка виконавського звукоутворення у "Sonata quazi una fantazia" О. Козаренка (на прикладі інтерпретації Л. Шутко та автора) (2017)
Дульдиер В. А. - О некоторых особенностях тембровой фактуры в квинтесе С. Прокофьева для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контарбаса (2017)
Кащенко Ю. Г. - Рациональная система барочных аффектов как основа архитектонической целостности клавирных сюит И. С. Баха (2017)
Оболенская М.М. - Драматургический принцип "От активности к созерцательности" в фортепианном творчестве Луи Вьерна: генетический аспект (2017)
Снітко Я. О. - Діалогічність як об"єднуючий композиційний принцип у сонаті C-dur для віолончелі та фортепіано Бенджаміна Бріттена (2017)
Иванников Т. П. - Современные гитарные циклы в аспекте преемственности жанровыфх традиций прошлого (2017)
Шурдак М. І. - Інтеграція технік як фактор композиційної єдності у сучасному творі (на прикладі "Сонати для альта SOLO" Д. Лігеті (2017)
Коломицева А. І. - Рефрени комунікативної функції в українській традиційній пісенності (2017)
Сінченко Б. Ю. - Поліфонічний цикл у творчості харківських композиторів 70-80-х років ХХ століття (на прикладі творів В. Бібіка, О. Гнатовської, І. Гайденка) (2017)
Шевченко Т. О. - Принципы исполнительской интерпретации фортепианной музыки Н. Метнера (2017)
Антропова А. С. - Драматургическое единство цикла Яна Фрейдлина "Лесные картины" (2017)
Олендарьов В. М. - Типи комунікації в масовій музичній культурі (2017)
Гололобова С. В. - Особенности композиторской интерпретацыии цикла "12 американских прелюдий" А.-Э. Хинастеры (2017)
Дмитренко К. І. - Взаємодія типового та нетипового в сучасній музичній композиції на прикладі сонати № 1 С. Шарріно (2017)
Дорохин В. Г. - Жанровая драматургия как фактор формообразования музыкального произведения на примере анализа концертной партиты № 2 В. Зубицкого (2017)
Кузьмина А. А. - Пушкинская золотая рыбка "в сетях" украинской детской оперы (2017)
Кучеренко С. И. - Инструктивный и художественный скрипичный этюды: к определению специфики (2017)
Савайтан О. Г. - Претворение традиций в трактовке фуги в фортепианном творчестве Макса Регера (на примере циклов опус 81, опус 86, опус 99, опус 131-а) (2017)
Подпоринова Е. В. - Преломление художественного диалога в сюите В. Птушкина "По страницам "Детского альбома" П. Чайковского (2017)
Сердюк Я. О. - Две грани музыкального виртуального в произведениях С. Райха на примере "Vermont counterpoint" и "Eight lines") (2017)
Су Юйчен - Китайские одночастные концерты с програмностью последовательно-сюжетного типа: инновационные черты строения (2017)
Сокачик Р. М. - Концерт для оркестру Б. Бартока: драматургія, концепція,специфіка трактування жанру (2017)
Гармель О. В. - Интерпретация как диалог. Творчество Джона Дауленда в альбоме Стинга "Songs from the labyrint" (2017)
Загладько А. А. - Композиционно-драматургическая специфика четвертого фортепианного концерта С. Рахманинова (2017)
Бендеров В. Д. - Феномен "Пиковой дамы" П. И. Чайковского в ауре интерпретаций (2017)
Гумінюк С. П. - "Нові музичні ресурси" Генрі Кауела в музично-теоретичній і творчій практиці композитора (2017)
Горда Л. В. - Еволюція Подільсько-Буковинської частини долини Дністра в пізньому кайнозої (за морфометричними даними), Рідуш Б. Т. (2013)
Горохівська І. - Особливості меж геосистем Західного Поділя в межах Львівської област (2013)
Григорійчук В. В. - Географічний аспект формування та розвитку системи водопостачання в м. Снятин Івано-Франківської області (2013)
Грицку В. С. - Дослідження основних джерел забруднення на зміну показника якості води р. Прут в місті Чернівці за останні 7 років та вплив їх на довкілля, Кіпреєва Н. Ю. (2013)
Гузак Л. І. - Гідрохімічний аналіз річки Стебник на території національного природного парку "Вижницький", Андрусяк Н. С. (2013)
Киналь О. - Вікові зміни температур повітря й кількості опадів у Східно-Карпатському регіоні, Білик М. (2013)
Кирилюк О. - Басейни річок Гукова, Дерелую та Вижени як мегаекосистеми, Кирилюк С. (2013)
Конякін С. М. - Ландшафтознавчо-фітоценологічні основи локальної екомережі Уманського району, Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є. (2013)
Лаврик О. - Річкові ландшафтно-технічні системи (2013)
Николаєв А. М. - Режим головних іонів малих річок урбанізованої території, Шевчук Ю. Ф. (2013)
Танасюк М. В. - Еколого-геохімічні особливості ландшафтів смт. Путила (2013)
Ходан Г. Д. - Медико-екологічні особливості території м. Герца та околиць (2013)
Холявчук Д. - Ландшафтна неоднорідність долини Середнього Дністра (2013)
Ющенко Ю. С. - Проблеми досліджень територіальних структур сучасних річково-долинних систем, Пасічник М. Д., Костенюк Л. В., Опеченик В. М., Ющенко О. Ю. (2013)
Ющенко Ю. С. - Структура сучасної річково-долинної системи Верхнього Пруту, Костенюк Л. В., Стародуб К. О. (2013)
Атаманюк М.-Т. М. - Особливості використання земельного фонду Буковинського Передкарпаття (2013)
Грицку В. С. - Деякі проблеми оцінювання студентів під час роботи ДЕК (на географічному факультеті (напрямок географія)) (2013)
Данілова О. М. - Аналіз чинників розміщення екоготелів (на прикладі Чернівецької області), Погинайко І. В. (2013)
Ємчук Т. В. - Обґрунтування основних методів оздоровлення та лікування в регіонах України (2013)
Заблотовська Н. В. - Територіальні відміни розселення населення у Чернівецькій області, Лейберюк О. М. (2013)
Заблотовська Н. В. - Сучасні особливості формування та розвитку Хмельницької міжрайонної системи розселення, Левіцька І. В. (2013)
Заставецька Л. - Принципи формування і механізми функціонування нових територіальних громад і систем розселення у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України (2013)
Заячук О. - Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області (2013)
Кілінська К. Й. - Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області) (2013)
Клапчук В. М. - Гірські притулки Галичини (2013)
Корнус А. - Деіндустріалізація регіонів України та її відображення у структурі зайнятості населення (2013)
Костащук В. І. - Географічні аспекти формування закордонних туристичних потоків Чернівецької області (2013)
Костащук І. І. - Релігійна активність населення регіонів України: територіальні відміни, тенденції розвитку (2013)
Круль В. П. - Формування поселенської мережі Дністровського каньйону (часово-просторовий аналіз), Добровольська С. Я., Гадельшин О. Р. (2013)
Левицький О. І. - Садиби сільського зеленого туризму як об’єкти зайнятості населення в Івано-Франківській області (2013)
Лопушняк Л. - Комерційний туризм – сучасний фактор зайнятості населення (на прикладі м. Чернівців) (2013)
Мариняк Я. - Створення й розвиток туристичних підприємств в Україні (2013)
Нєвєнченко А. І. - Оцінка транспортної інфраструктури в туризмі на території Івано-Франківської області (2013)
Петрик Н. А. - Становлення та розвиток етнічного розвитку (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття), Чубрей О. С. (2013)
Смик О. С. - Основні тенденції розвитку дитячого оздоровлення в Чернівецькій області (2013)
Сулик Б. - Постмілітарні об’єкти Західного регіону України (2013)
Торушанко В. Р. - Роль територіальних громад у забезпеченні сталого розвитку регіону (2013)
Худіковська В. А. - Передумови формування деревообробного кластера Чернівецької області (2013)
Яворська В. В. - Групування геодемографічних процесів у регіонах України за формалізованими ознаками (2013)
Аксіментьєва О. - Композити електропровідних поліаміноаренів у матрицях стиромалю, Дутка В., Горбенко Ю., Мартинюк Г., Рій У., Галечко Г. (2017)
Макогон В. - Природні мінерали – компоненти композитних матеріалів на основі поліаніліну, Яцишин М., Решетняк О. (2017)
Герцик О. - Поверхнева модифікація аморфних металевих електродів, Ковбуз М., Переверзєва Т., Шурко С., Котур Б. (2017)
Бабіжецький В. - Кристалічна структура нового борокарбіду Sm10B9C12, Левицький В., Котур Б. (2017)
Киця А. - Кінетичні закономірності формування наночастинок срібла у присутності центрів кристалізації, Базиляк Л. (2017)
Парасюк О. - Одержання кристалів TlGa(In)Se2 та вплив катіонного заміщення на їхні фізичні параметри, Піскач Л., Мирончук Г., Замуруєва О., Махновець Г., Цісар О., Бабіжецький В., Левицький В. (2017)
Цісар О. - Діаграма стану системи Tl2S–Ga2S3 та кристалічна структура сполуки Tl2Ga20S31, Піскач Л., Федорчук А., Парасюк О., Марушко Л., Котур Б. (2017)
Стецьків А. - Фазові рівноваги у потрійній системі Dy−Lі−Sі за температури 400 °C (2017)
Жак О. - Уточнення кристалічної структури сполуки ZrNi0,8P2-х (2017)
Лаврись А. - Механохімічний синтез композитів метилгідроксиетилцелюлоза/поліанілін, Верещагін О., Яцишин М. (2017)
Стеців Ю. - Сенсорні властивості плівок поліаніліну на поліетилентерефталатному субстраті (2017)
Pereverzieva T. - Magnetic properties of the Fe-based amorphous alloys, Hertsyk O., Pandiak N., Borysiuk A. (2017)
Компанец М. - Активність 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діону в реакціях з радикалами, Камєнєва Т., Зосенко О., Крилов І., Шендрик О. (2017)
Опейда Л. - Закономірності окиснення N-гідроксифталіміду перманганатом калію у кислому середовищі (2017)
Даниляк М.-О. - Магнітні властивості аморфних металевих сплавів Fе–Nb–D–РЗМ, Ковбуз М., Бойчишин Л. (2017)
Дутка В. - Молекулярне моделювання реакцій за участю аліфатичних пероксикислот, Ткачук Р., Ковальський Я., Ощаповська Н. (2017)
Банах О. - Ю. І. Тарасевичу – 80 (2017)
До 70-річчя Ярослава Каличака (2017)
Семусьо Н. - Всеукраїнський конкурс юних дослідників "Кристали” імені Євгена Гладишевського "Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу” (2017)
Банах О. - Професор Михайло Тимочко – першовідкривач феномену утворення ендогенного кисню (2017)
Вітаємо з ювілеєм (2017)
Бірюков О. В. - Взаємозв’язок між розрахунковими характеристиками максимального стоку весняної повені і будовою річкових систем на прикладі річок Подільської височини (2015)
Кирилюк С. - Тримірне моделювання великих кратерів Моря Дощів, Галюк М., Клим’юк А. (2015)
Кирилюк О. - Антропогенез деяких басейнових систем Верхнього Пруту та ризики, пов’язані з ним (2015)
Лук’янець О. І. - Закономірності та просторова синхронність багаторічних циклічних коливань водного стоку річок Українських Карпат, Камінська Т. П. (2015)
Москаленко С. О. - Просторова мінливість параметрів стокоутворення математичної моделі процесів формування дощових паводків в залужності від ландшафтних умов (2015)
Николаєв А. М. - Система раннього попередження про землетрус, доцільність її застосування для зменшення сейсмічної небезпеки Чернівців (2015)
Попельницька Н. О. - Внесок Шмідта О. О. у вивчення ґрунтового покриву південних територій України (2015)
Приходько М. М. - Особливості землекористування в умовах зміни клімату (2015)
Прохорова Л. А. - Методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології, Гришко С. В. (2015)
Удовиченко В. - Досвід ландшафтного планування (на прикладі країн світу) (2015)
Ходан Г. - Оцінка вмісту важких металів у ґрунтовому та рослинному покриві Чернівецької області (2015)
Ходан Г. - Використання топонімів у курсах шкільної географії, Верешко І. (2015)
Холявчук Д. - Динаміка характеристик вітрового поля над Буковинським Передкарпаттям протягом 2001-2013 рр., Росоха Ю., Гумніцька М. (2015)
Штойко П. - Засадничі проблеми становлення новітньої географії (2015)
Ющенко Ю. С. - Коефіцієнти шорсткості та особливості самоорганізації системи потік-русло, Настюк М. Г. (2015)
Ющенко О. Ю. - Особливості дослідження малих річок Українських Карпат на прикладі елементів крони басейну Верхнього Пруту (2015)
Аніпко Н. П. - Військово-історичний туризм середньовічних замках та фортецях України (2015)
Атаманюк Я. Д. - Формування брендингу території (на прикладі міста Івано-Франківська) (2015)
Бєліков В. О. - Формування та розвиток поселенської мережі північної частини Луганської області, Мезенцев К. В., Мельник І. Г. (2015)
Білокриницький С. М. - Геодезичне забезпечення Вінницької області (2015)
Бурка В. Й. - Природні ресурси розвитку будівельно-індустріального комплексу Карпатського економічного району (2015)
Бучко Ж. І. - Транскордонний туризм у контексті євроінтеграії України (2015)
Владійчук К. В. - Соціально-економічні чинники розвитку сільського туризму в Українських Карпатах (2015)
Воловик В. М. - Вплив географічних чинників на формування етнокультурного регіону Поділля (2015)
Гищук Р. М. - Особливості формування туристичних кластерів Чернівецької області в нинішніх умовах (2015)
Городиський Ю. Я. - Ретроспективний аналіз формування мережі християнських сакральних місць у Львівській області (2015)
Дудник І. - Суспільно-географічна система як методологічна підвалина досліджень регіонів низового рівня, Борисюк О. (2015)
Заблотовська Н. В. - Суспільно-географічна характеристика Закарпатського регіонального ринку праці, Бундзяк Ю. В. (2015)
Заячук М. Д. - Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні, Заячук О. Г. (2015)
Костащук І. - Суспільно-географічні аспекти формування якості знань учнів у Чернівецькій області, Білоус Ю. (2015)
Левицький О. І. - Роль туристичних фірм в зайнятості населення Івано-Франківської області (2015)
Лячинський С. С. - Грошовий обіг як відображення історико-географічних особливостей освоєння території Звенигородського району Черкаської області у межах міжзонального геоекотону "Лісостеп-Степ" Правобережної України, Ситник О. І. (2015)
Орлова М. Л. - Фахівці з вищою освітою у сфері туризму на ринку праці Одеського регіону, Ярьоменко С. Г., Стрікаленко Т. В. (2015)
Пащук Л. М. - Застосування ГІС-технологій при побудові геопросторових моделей підземних комунікацій, Король П. П. (2015)
Пугач С. - Суспільно-географічна характеристика житлового фонду Волинської області, Сліпчук А. (2015)
Сухий П. - Сучасна структура використання земельного фонду долини річки Прут в межах адміністративних районів Чернівецької області, Березка І., Лупол М. (2015)
Аймедов К. В. - Дослідження значення гендерного фактору у хворих на кататонічну форму шизофренії (2016)
Аймедов К. В. - Порушення сімейного функціонування жінок після перенесеного психотичного епізоду, Баскіна В. В. (2016)
Живаго Х. С. - Особливості якості життя хворих на параноїдну шизофренію із симптомами депресії (2016)
Підкоритов В. С. - Нейропластичність і когнітивні порушення у пацієнтів з біполярною депресією, Сєрікова О. І., Скринник О. В., Український С. О., Бучок Ю. С., Кирилюк С. С. (2016)
Простомолотов В. Ф. - Эмоционально неустойчивое расстройство личности по МКБ-10 в сравнительном сопоставлении с возбудимой и неустойчивой психопатиями прежних систематик: диагностика, терапия, профилактика (2016)
Suvorova-Grigorovich A. A. - Peculiarities of mental disorders in patients suffering from tuberculosis, Antsupova V. V. (2016)
Шкода К. В. - Невротизація та патологічна тривога як прояви дезадаптації дружин і матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання (2016)
Маркозова Л. М. - Причини та закономірності кооперативно-конкурентної взаємодії станів залежності різного походження (2016)
Боднарь Е. В. - К вопросу о вариабельности акцентуаций характера у женщин с патологией беременности (2016)
Глаголич С. Ю. - Клініко-соціальні особливості дезадаптивних станів у волонтерів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням військових у зоні АТО (2016)
Кобросли А. Х. - Сопоставление психологических профилей отлично и посредственно успевающих студентов, Простомолотов В. Ф. (2016)
Козира П. В. - Механізми психологічного захисту в генезі психологічної дезадаптації у співробітників МВС України – учасників АТО (2016)
Коломієць С. І. - Сколіотична хвороба у дітей як одна з причин тривожності (2016)
Марков А. Р. - Клінічна варіативність дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни (2016)
Маркова А. С. - Професійна дезадаптація у структурі порушень психологічного здоров’я у членів родини, які займаються спільним бізнесом (2016)
Пономарёва В. В. - Патологический таннинг (2016)
Рябоконь Н. О. - Роль сім’ї в реабілітації дітей з тривожно-депресивними розладами (2016)
Михайлов Б. В. - Дифференцированное применение антидепрессантов в системе восстановительной терапиии психосоциальной реабилитации больных с депрессивными расстройствами, Живилова Я. С. (2016)
Стаханов К. О. - Роль психотерапії в лікуванні постшизофренічної депресії (2016)
Вовк О. І. - З історії розвитку світової психіатрії: хронологічна таблиця (2016)
Магамадов О. Р. - Обгрунтування підходу до розробки механізму забезпечення узгодженого управління взаємодіючими транспортними системами, Мурад'ян А. О. (2017)
Melnikov S. V. - Price competition between retailers under symmetrikcosts (2017)
Данченко О. О. - Сутність та особливості формування фінансових результатів роботи крюїнгової компанії (2017)
Версанова Г. А. - Выбор критериев экономической эффективности при экономическом обосновании судостроительных проектов (2017)
Тростянецька Е. В. - Перспективи та проблеми розвитку прибрежних перевезень в Дунайському регіоні, Урсуленко А. В. (2017)
Матвієнко М. В. - Альтернативна цінова стратегія в портовій сфері (2017)
Крисюк Л. М. - Аналіз роботи морських торговельних портів Нігерії, Кім Е. (2017)
Кушнир Л. В. - Анализ существующих методических подходов к оценке эффективности управления персоналом, Вербенко Е. Б. (2017)
Коваленко М. М. - Вибір альтернативної стратегії для Одеського морського торговельного порту, Карпова В. О. (2017)
Жихарєва В. В. - Сучасні проблеми професійної підготовки магістрів, Бундюк А. М., Цуканов О. Ю., Шумлянський Ю. В. (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
НІССХ імені М. М. Амосова: можливості сучасної серцево-судинної хірургії повинні бути доступні для всіх категорій населення незалежно від місця проживання (2017)
Аксьонов Є. В. - Ішемічна хвороба серця Рентген-ангіологічні характеристики стану коронарного русла у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і вираженою систолічною дисфункцією, Берестовенко В. С., Головенко В. Б. (2017)
Никоненко А. С. - Прогностическое значение гомоцистеина и витамина Д у больных с ишемической болезнью сердца перед операцией аортокоронарного шунтирования, Чмуль K. О., Никоненко A. А., Oсауленко В. В., Ефименко Н. Ф. (2017)
Большак О. О. - Віддалені результати пластичної корекції мітральної недостатності з порушенням цілісності хордальнопапілярного континууму, Мнішенко В. І., Трембовецька О. М., Бешляга В. М., Леошко І. В., Попов В. В. (2017)
Витовский Р. М. - Особенности диагностики и хирургического лечения первичных доброкачественных опухолей сердца, Исаенко В. В., Пищурин А. А., Горячев А. Г., Дядюн Д. Н., Яковенко И. Г. (2017)
Іванюк А. В. - Дослідження показників якості життя у хворих після хірургічної корекції вад аортального клапана з використанням мінімально інвазивного доступу, Руденко А. В., Понич Н. В., Сагура С. М., Тодуров Б. М. (2017)
Крикунов О. А. - Особливості мікробіологічного спектру збудників при нозокоміальних формах інфекційного ендокардиту, Колтунова Г. Б., Буряк Р. В., Списаренко С. П., Пустовалова А. О., Хмелевський А. М. (2017)
Ситар Л. Л. - Операция Бенталла после операции Росса, Жеков И. И., Осадовская И. А., Перепелюк А. И., Хижняк К. А., Зинченко Г. А., Вайда В. В. (2017)
Бородінова О. С. - Хірургічна корекція тетради Фалло: домінуюча загальна світова практика та сучасні тенденції (огляд літератури) (2017)
Кузьменко Ю. Л. - Усунення стенозів легеневої артерії після радикальної корекції тетради Фалло за допомогою ендоваскулярної методики, Максименко А. В., Довгалюк А. А., Радченко М. П., Мотречко О. О., Руденко Н. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Комплексне оцінювання якості життя та адаптації до фізичного навантаження у дорослих пацієнтів після операції легеневого аутографта, Разінкіна А. О., Сидоренко А. Ю., Климишин Ю. І., Романюк О. М., Лєбєдь Є. І., Ханенова В. А., Руденко Н. М. (2017)
Писклова Ю. В. - Первичные опухоли сердца у новорожденных, Куликова Д. А., Бучнева О. В., Поливенок И. В. (2017)
Ханенова В. А. - Сучасні підходи до хірургічної корекції аномалії Ебштейна у дорослих пацієнтів, Лебідь І. Г., Дзюрман Д. О., Мешкова М. С., Кузьменко Ю. Л., Микичак Я. Б., Ємець І. М. (2017)
Лазоришинець В. В. - Проблема безпеки пацієнтів в кардіохірургії та стратегія зменшення ризику післяопераційних ускладнень, Крикунов О. А., Колтунова Г. Б., Буряк Р. В. (2017)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2017)
Бончковський О. С. - Баківці – новий розріз відкладів лесово-грунтової серії неоплейстоцену Горохівської височини (2014)
Галік О. І. - Часова структурв річних сум атмосферних опадів в межах Прип’ятсько-Волинської моренно-зандрової рівнини та Волинської денудаційної височини, Будз О. П., Косяк Д. С., Куцевич М. В. (2014)
Герасименко Н. П. - Рослинність та клімат Середнього Припруття у середньому пленігляціалі за палінологічними та літологічними даними із розрізу залу Трапезний печери Буковинка, Корзун Ю. Л., Рідуш Б. Т. (2014)
Іванов Є. А. - Функціонування природно-господарських систем в межах ліквідованих ділянок підземної виплавки сірки, Ключник В. В., Тиханович Є. Є. (2014)
Коржик В. - Карстова гідро дистрофія на Буковині: історико-географічний аспект (2014)
Мкртчян О. С. - Аналіз зв’язків між річними нормами кількості опадів та морфометричними показниками рельєфу для метеостанцій заходу України, Шубер П. М. (2014)
Николаєв А. М. - Зміни елементів клімат Чернівців під впливом глобального потепління, Шевчук Ю. Ф. (2014)
Ситник О. І. - Прояви глобальних кліматичних змін на території Черкаської області, Вальчук-Оркуша О. М., Трохименко Т. Г. (2014)
Бірюков О. В. - Дослідження гідрографічної мережі річки Уда (2014)
Григорійчук В. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку водозабору селища Путила (2014)
Грицку В. - Зміни природних умов і ресурсів та їх вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва Чернівецької області (2014)
Гуцуляк В. М. - До питання грошової оцінки земель на ландшафтній основі, Нєвєнченко А. І. (2014)
Калуш Ю. І. - Географічні аспекти у творчості Т. Г. Шевченка (на основі матеріалів з фонду наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича) (2014)
Кічук Н. С. - Розрахунки максимальних витрат дощових паводків на території Причорномор’я (2014)
Нікіпелова О. М. - Щодо загрози небезпечних геологічних процесів (зсувів, абразії тощо) на прикладі природної місцевості "Совіньйон" (с. Чорноморка м. Одеса), Сторчак О. В., Мокієнко А. В. (2014)
Олійник В. С. - Антропогенні зміни висотної поясності Українських Карпат (2014)
Патрушева Л. І. - Структура атласу об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області (2014)
Пирогівська А. М. - Об’єкти ПЗФ Хмельниччини як чинник розвитку екологічного туризму (2014)
Побігун О. В. - Шляхи збереження видового складу ландшафтних комплексів як один з напрямів сталого розвитку регіону (2014)
Прокоф’єв О. М. - Використання взаємного спектрального аналізу для оцінки взаємозв’язку вологовмісту та приземної температури антарктичного повітря (2014)
Ющенко О. Ю. - Елементи крони Верхнього Пруту (геогідроморфологічна та порядкова характеристика) (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Обґрунтування методики довгострокових прогнозів максимального стоку весняного водопілля при недостатній кількості або відсутності гідрометеорологічних спостережень (2014)
Андрусяк Н. С. - Рекреаційна діяльність молоді м. Чернівці (2014)
Атаманюк Я. Д. - Сучасні тенденції розвитку рекреаційної інфраструктури Івано-Франківської області (2014)
Білецький М. І. - Соціальна географія: методичні аспекти викладання, Котик Л. І., Ванда І. В. (2014)
Владійчук К. В. - Стандарти та інформаційні технології в сільському туризмі, Ющенко Ю. С., Бухтіярова Ф. О., Явкін В. Г. (2014)
Гищук Р. М. - Ретроспективний огляд становлення етнічних досліджень території Галичини (2014)
Дарчук К. В. - Структурно-функціональний аналіз використання земель водного фонду Івано-Франківської області (2014)
Dumitras D. - Demographic and ecological estimation of Ukraine and Romania boundaries (as an example Chernivtsi region and Sucheava country), Gutsuliak V. (2014)
Єремія Г. - Оцінка внеску румуномовних учених у розвиток української географічної науки (на матеріалах Чернівецького університету), Руденко С. (2014)
Заячук М. Д. - Територіальна концентрація виробництва окремих сільськогосподарських культур фермерськими господарствами України (2014)
Каланча С. В. - Водопостачання та водовідведення на території Чернівецької області: сучасні реалії (2014)
Кілінська К. Й. - Розвиток міжнародного туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття, Костащук В. І. (2014)
Котик Л. І. - Суспільно-географічні аспекти функціонування новітніх форм поєднання підприємств на території Львівської області (2014)
Кравець Т. М. - Трансформація як категорія суспільно-географічної науки на прикладі аграрної сфери (2014)
Лопушняк Л. В. - Сучасні аспекти зайнятості населення Чернівецької області: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Мирош М. В. - Класифікація факторів політичної активності населення регіону (2014)
Поплавська І. - Готельні послуги в інфраструктурі областей Подільського регіону (2014)
Поручинська І. В. - Статево-вікова структура населення Північно-Західного економічного району (2014)
Руденко В. П. - Своєрідність компонентних структур природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України, Руденко С. В., Худіковська-Флікс В. А. (2014)
Сливка В. Р. - Картографування територіально-політичних конфліктів і зон геополітичної нестабільності у працях Філіпа Рекацевіча (2014)
Чубрей О. С. - Особливості становлення і розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті в 50-х роках ХХ століття (2014)
Яворська В. В. - Рекреаційний комплекс Одеси: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Нефедова Н. Є. (2014)
З нагоди 85-річчя з дня народження Василя Петровича Риженка (2017)
Азиркіна І. М. - Визначення залишкових кількостей хінолонів у продукції птахівництва мікробіологічним методом (2017)
Гаврасьєва Н. В. - Адаптація до непермісивних культур клітин тварин вірусу діареї ВРХ штаму "BUG-04", Кузьмич Г. С., Ющенко А. Ю., Клестова З. С. (2017)
Гаврасьєва Н. В. - Зміни гістоморфологічної структури клоакальної сумки курчат після щеплення імунокомплексними живими вакцинами проти хвороби Гамборо, Кузьмич Г. С., Ющенко А. Ю., Костюк А. В. (2017)
Гаркавенко Т. О. - Вивчення антибіотикорезистентності основних збудників бактеріальних захворювань тварин та птиці до β-лактамів в Україні, Бергілевич О. М. (2017)
Голік М. О. - Оральна імунізація собак проти сказу, Полупан І. М., Ничик С. А., Шарай Я. М., Недосєков В. В. (2017)
Гуральська С. В. - Імуногістохімія органів кровотворення та імуногенезу курей за інфекційного бронхіту (2017)
Іщенко Л. М. - Нодулярний дерматит великої рогатої худоби: епізоотологія, характеристика збудника, діагностика (оглядова стаття), Музикіна Л. М., Коваленко Г. А., Галка І. В., Гудзь Н. В., Ничик С. А., Спиридонов В. Г. (2017)
Кривошия П. Ю. - Отримання культурального антигену для діагностики інфекційної анемії коней в РДП-тесті, Кот Л. Б., Рудь О. Г. (2017)
Кривошия П. Ю. - Культивування герпесвірусу коней І-типу на курячих ембріонах, Рудь О. Г. (2017)
Криленко С. Ю. - Вивчення молекулярно-генетичних властивостей вакцинних штамів збудника сибірки, Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Зоценко І. А., Сапейко В. П., Тарасов О. А., Гудзь Н. В., Галка І. В. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Порівняння змін фенотипу у культурах клітин жирової тканини, кісткового мозку та підшлункової залози котів з пасажами, Ковпак В. В., Ковпак О. С., Гудзь Н. В. (2017)
Мандигра С. С. - Розробка тест-системи для диференційної діагностики африканської та класичної чуми свиней методом ЗТ-ПЛР у режимі реального часу, Музикіна Л. М., Іщенко Л. М., Коваленко Г. А., Галка І. В., Ситюк М. П., Ничик С. А., Спиридонов В. Г. (2017)
Мінцюк Є. П. - Спосіб поліпшення ростових якостей живильного середовища для анаеробів за застосування наночастинок міді, Ничик С. А., Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М. (2017)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці на території України (2012–2016 рр.) (2017)
Радзиховський М. Л. - Показники еритроцитопоезу в собак за коронавірусного ентериту, Розумнюк А. В., Полупан І. М. (2017)
Руда М. Є. - Вивчення ефективності застосування різних доз сорбентів відносно культури грибів-продуцентів афлатоксину В1 та зеараленону in vitro (2017)
Янголь Ю. А. - Основні токсикологічні властивості фумонізинів (2017)
Ящук Т. С. - Удосконалення української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільської області у процесі консолідації стад та формування бажаного молочного типу корів, Тихонова Б. Є., Рущинська Т. М. (2017)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2017)
References on the articles (2017)
Юхно О. О. - Актуальні проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів (2017)
Калєніченко Л. І. - Поняття та ознаки державно-правового примусу (2017)
Крючко Н. І. - Ознаки судової влади як соціальної системи (2017)
Абламський С. Є. - Актуальні питання участі захисника в окремій процесуальній дії в кримінальному провадженні (2017)
Андрєєв Д. В. - Можливості судових експертиз під час розслідування незаконного обігу зброї (2017)
Бондаренко О. О. - Окремі питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні (2017)
Лапта С. П. - Перспективні напрями розвитку дактилоскопії в зарубіжних країнах (2017)
Пеньков С. В. - Аналіз організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції України, Шендрик В. В. (2017)
Степанюк Р. Л. - Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні, Абрамчук В. А. (2017)
Прібиткова Н. О. - Характеристика культурно-психологічних факторів поширення расизму та ксенофобії (2017)
Романюк В. В. - Європейський вплив на становлення ювенальної юстиції в Україні (2017)
Терещук С. С. - Повідомлення про підозру та процесуальні аспекти його оскарження (2017)
Янович Ю. П. - Невід’ємні особисті процесуальні права підозрюваного в кримінальному провадженні: обсяг і цільове призначення (2017)
Ємець Л. О. - Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Крупнова Л. В. - Деякі аспекти адміністративної процесуальної дієздатності суб’єктів виконавчого провадження (2017)
Нагорний П. О. - Особливості нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації проектів регіонального розвитку країни: аналіз українського та закордонного досвіду (2017)
Оксенюк С. Г. - Основні загрози економічній безпеці держави як чинник кластеризації економіки (2017)
Проневич О. С. - Реформа системи охорони здоров’я як засіб європеїзації вітчизняного медичного простору: адміністративно-правовий аспект (2017)
Аврамова О. Є. - Витоки правового регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі (2017)
Євко В. Ю. - Визнання шлюбу недійсним як захід відповідальності у сімейному праві (2017)
Красицька Л. В. - Визначення походження дитини від матері (2017)
Русецький А. А. - Окремі питання відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди, Карачевцев О. В. (2017)
Гончарук В. В. - Поняття трудоправової відповідальності в органах Національної поліції України (2017)
Греченко В. - Скубій І. Торгівля в Харкові в роки непу (1921–1929 рр.): економіка та повсякденність / Ірина Скубій ; відп. ред. В. В. Калініченко. – Харків : Раритети України, 2017. – 308 с. (2017)
На книжкову полицю (2017)
Новини наукового життя (2017)
Наші автори (2017)
До уваги авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського