Біловус Л. І. - Збереження національної ідентичності українців США у діяльності Українського народного союзу (на матеріалах діаспорної періодики) (2017)
Бондаренко Д. Я. - Монархічна контрреволюція в Східній Європі у 1918–1919 роках: головні етапи (2017)
Бородай І. С. - Цілеспрямованість як критерій ідентифікації інтелектуальних систем (на прикладі діяльності наукових шкіл) (2017)
Братусь І. В. - Сучасні інструменти збереження культурно–історичних матеріалів (передумови становлення) (2017)
Варгатюк С. В. - Міжпартійні чвари українського політікума у царині міжнародних відносин доби Директорії УНР (2017)
Danylyan А. G. - On the question of the freedom of the peoples of Bessarabia, Parfyonova О. R., Zakharova О. V. (2017)
Ількович В. М. - Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945–1955 рр.) (2017)
Карпусь Д. О. - Період найвищої активності в діяльності наукової школи М. В. Довнар–Запольського (1911–1915) (2017)
Костів М. Б. - Проведення перших президентських виборів в історії незалежної України (1991 рік): історичний аспект (2017)
Леонтьєв Є. О. - Історіографічний аналіз становлення та розвитку системи підготовки офіцерських кадрів для Сухопутних військ Збройних Сил України (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (ч. 6) (2017)
Максюта М. Є. - Комплементарність рецепцій жіночого питання в українській філософії другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття, Мала Я. Л. (2017)
Мінгазутдінова Г. І. - Зовнішня політика посткаримівського Узбекистану (2017)
Сидорова О. - Історія української культури у творчій спадщині Володимира Міяковського (1888–1972) (2017)
Ховрич С. М. - Мовна політика в Україні: історичний аспект (2017)
Андрєєв О. В. - "Ти – Петро (скеля), і… я на цій скелі збудую мою Церкву". Мт 16: 18 в церковній писемності донікейського періоду (2017)
Андрусів Л. З. - Дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці ХІ–ХVІІ ст.: огляд історико–філософських праць (2017)
Блажевич Н. О. - Формування наукових напрямків і коло методичних підходів Г. М. Доброва (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія Платона (2017)
Брюховецький М. М. - Знання як соціально–економічний чинник розвитку інформаційного суспільства (2017)
Гайдич Н. М. - Сучасні теорії розуміння "інтелекту" (Г. Гарднер, Д. Глоуман, Д. Харперн) (2017)
Гамшеєва В. М. - "Формула "розвиток–прогрес" у філософії історії К. М. Леонтьєва (2017)
Гао В. - Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти (2017)
Гарбар Г. А. - Теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку якості туристичних послуг в індустрії гостинності (2017)
Герасименко Д. Г. - Процес демократизації в умовах сучасності: категоричний імператив проти гіпотетичного (2017)
Гойман О. О. - Детермінанти соціальної міфотворчості (2017)
Гордієнко О. О. - "М’який" менеджмент у постмодерні: аналіз праць французьких мислителів (2017)
Гребенюк А. В. - Сучасний міф: проблема експлікації (2017)
Диденко Л. В. - Философские–и–экономические измерения инновации, Кондрашова–Диденко В. И. (2017)
Іванов Є. В. - Соціально–філософське осмислення некерованості: проблема розвитку української територіальної громади (2017)
Качмар О. В. - Дитяча та підліткова агресія як об’єкт освітнього впливу: спроба філософської концептуалізації (2017)
Білоус А. О. - Рівні формально–логічного аналізу інтернет–дискурсу (2017)
Кийков О. Ю. - Зародження міжнародної освіти в епоху середньовіччя (2017)
Кириченко М. О. - Формування цінностей мережево–онлайнової культури в дискурсивному просторі віртуальної реальності (2017)
Климко І. Г. - Туристичні індустрії сучасності як культурний феномен (2017)
Крисюк І. М. - Ідеї Києва як "Нового Єрусалима" та "Нового Сіона" в працях православних полемістів XVI–XVII століть (2017)
Lyadneva A. V. - The practice of charitable interventions of building an inclusive educational environment (2017)
Маслікова І. І. - Етична легітимація шкоди та міркування спільного блага (2017)
Морозова Л. П. - Ціннісні орієнтації в системі оціночно–ціннисних відносин (2017)
Муляр В. І. - До питання про ідентичність людського індивіда (2017)
Нежива О. М. - Університет: етапи розвитку (2017)
Озьмінська І. - Напрями модернізації мовної політики України (2017)
Петриченко Н. С. - Аксіологічний підхід плюрилінгвальної освіти (2017)
Слівінська А. Ф. - Інституціоналізація британських клубів в контексті національно–регіональної специфіки культури Просвітництва (2017)
Чорноморець Є. М. - Естетичне споглядання в "Гоміліях на Шестидення" Василія Великого (2017)
Шарко О. В. - Неясність та некласичні значення істинності: багатозначні теорії неясності (2017)
Шипко О. М. - Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Белозьорова Р. О. - Трансформація феномену влади в епоху Модерна (2017)
Васильчук Є. О. - Політичні, інформаційно–психологічні та соціокультурні заходи щодо запобігання і протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні, Чернова Л. П. (2017)
Вонсович О. С. - Позитивні та негативні аспекти Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік (2017)
Гoцуляк В. М. - Діалог як вирішальний чинник у процесі державотворення (2017)
Ганбарова С. И. - Азербайджано–армянские отношения в 1918–1920–х годах (2017)
Головко І. К. - Процеси глобальної регіоналізації як компонент глобалізаційних процесів постбіполярної доби (2017)
Грабіна Г. В. - Субкультура влади "консолідованих" та "дефектних" демократій: порівняльний аналіз (2017)
Еделєва М. А. - Державна інформаційна політика в умовах модернізації політичної системи сучасної України (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід впровадження бюджету участі як інструменту партисипаторної демократії у Франції (2017)
Касьянова М. М. - Дискурс сучасних наукових досліджень східноєвропейського вектору міграції громадян України (2017)
Клименко Е. Ю. - Политика стран Центральной Азии касательно представителей русской диаспоры (2017)
Міфтахов Б. Г. - Прогнозування результатів виборів до Бундестагу у Федеративній Республіці Німеччина на основі місцевих виборів 2017 року (2017)
Розумний О. М. - Механізми ухвалення та впровадження державної політики пам’яті в Україні (2017)
Тарнавська А. В. - Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції, Купрій Т. Г. (2017)
Харитонюк О. Л. - Децентралізація 2016: перевірка виборами Волинської області (2017)
Хонін В. М. - Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координати перша та друга (2017)
Штепа О. О. - Правова ментальність українського етносу в класовому вимірі: державотворчий аспект (2017)
Явір В. А. - Роль інформаційної політики в реінтеграції України (2017)
Ластовський В. В. - Право народів у контексті міжнародних відносин і цивілізаційних процесів. Рецензія на книгу: Радзивілл О. А. Право народів від неоліту до Нового часу. Т.1. – К.: НАУ, 2017. – 460 с. (2017)
Калуга В. Ф. - Рецензія на монографію: Тарасюк Л. С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини: монографія / Л. С. Тарасюк. – Київ: АМУ, 2017. – 336 с. (2017)
Ратчик В. М. - Опыт хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы лапароскопическим доступом, Пролом Н. В., Шевченко Б. Ф., Бабий А. М., Буренко А. Н. (2017)
Кононов И. Н. - Таурин и его секреты в экспериментальной гепатологии, Муслин В. Н., Птушкина Д. А. (2017)
Stepanov Yu. M. - Fibroscan and non-invasive indices for the diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease, N. V. Nedzvetskaya, Yagmur V. B., Popok D. V., Shendrik L. M. (2017)
Степанов Ю. М. - Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Недзвецька Н. В., Ягмур В. Б., Кленіна І. А., Ошмянська Н. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Морфологічні основи оцінки стеатозу, стеатогепатиту та фіброзу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту, Філіппова О. Ю. (2017)
Дорофеев А. Э. - Место фосфатидилхолина в лечении воспалительного поражения кишечника, Руденко Н. Н., Швец Н. И., Дорофеева А. А. (2017)
Крючко Т. О. - Пробіотична корекція у дітей: фокус на моноштамні препарати, Несіна І. М. (2017)
Дорофеев А. Э. - Функциональная диспепсия. Разные механизмы, комплексное лечение, Руденко Н. Н., Куглер Т.Е. (2017)
Лук’яненко О. Ю. - Дисфункція біліарного тракту в дітей: традиційні підходи й нові постулати, Пантелєєва Т. І. (2017)
Чабан М. П. - Катеринославські лікарі німецького походження, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Доценко В. - Взаємодія православного духовенства та світської влади у процесі звеличення князівської влади на Русі (2016)
Білущак Т. - Роль документів в інформаційній комунікації міської влади у питаннях розбудови та налагодження оборони міста Львова у першій половині XVII ст. (на прикладі архівних джерел ЦДІА України у м. Львів) (2016)
Маслійчук В. - До проблеми освітніх мандрівок за кордон студентів доби Розумовських (40-ві рр. XVIII ст. – 1764 р.) (2016)
Стецик Ю. - Ченці-педагоги уманських василіанських шкіл (1769-1774 рр.): біографічний огляд (2016)
Тацієнко В. - Заходи церковної адміністрації щодо підвищення моральності православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Священко З. - Переселенський рух селян Київської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Дацків І. - Організація та функціонування дипломатичної служби України у добу Центральної Ради (2016)
Бабенко Л. - Мотиви зречення духовного сану православних священиків у контексті суспільно-політичних трансформацій 1920-х років (2016)
Хаяли Р. - Периодическая печать в Крымской АССР: опыт крымских татар (1920-1930-е годы) (2016)
Осипенко О. - Освіта в окупованих румунськими загарбниками селах Півдня України 1941-1944 рр. (2016)
Михайлуца М. - "Десталінізація" та "декомунізація" в Одесі (1941-1943 рр.): мета, методи й акценти (2016)
Дзинглюк О. - Процвітання чи виживання? (Соціальне становище мешканців м. Одеси у зоні окупації "Трансністрія" 1941-1944 рр.) (2016)
Киридон П. - Хрущовські реформи: лібералізація політичної системи чи спроба розбудови громадянського суспільства? (на прикладі Української РСР) (2016)
Волков В. - Аспекти соціально-економічної адаптації української діаспори у Росії (1989-2010 рр.) (2016)
Карпицкий Н. - Деятельность пятидесятников Славянска в военное время 2014-2015 гг. (2016)
Боєчко В. - Становище польських земель у складі держав імперій на початку ХХ ст. (2016)
Срібняк І. - Організаційна діяльність Союзу визволення України у таборах полонених царської армії в Австро-Угорщині (1914-1916 рр.) (2016)
Саган Г. - Співпраця українців Сербії з громадськістю зарубіжних країн у сфері культури (1980-1990-ті рр.) (2016)
Лєбєдєва Ю. - Європейський вектор української геополітики (2016)
Ющенко П. - Історіографічні нотатки про походження інституту князя та князівської влади у середньовічному руському суспільстві (2016)
Козубенко Ю. - Київський період наукової діяльності та організаційної роботи професора М.І. Котова (1938-1978 рр.) (2016)
Ріжняк Р. - Розвиток наукових пошуків з інформатики в одеській політехніці (ХХ – ХХІ століття) (2016)
Содержание (2017)
Прилуцька Л. А. - До 25-річчя створення Північно-східного Наукового Центру Транспортної академії України: історія та сучасність (2017)
Каслін М. Д. - Соціальна відповідальність діяльності фахівців з інженерії, Богатов О. І. (2017)
Холева О. Г. - Исследование потока заявок на транспортно-экспедиторские услуги на основании данных информационных логистических порталов (2017)
Мустафаєв Г. К. - Дослідження впливу параметрів транспортних потоків на рішучість водіїв у прийнятті рішень, Запорожцева О. В., Гецович Є. М. (2017)
Вишневецький О. Л. - Раціональні маршрути виявлення та оцінювання радіаційної обстановки (2017)
Горбачов П. Ф. - Імітаційна модель обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення, Мосьпан Н. В. (2017)
Мироненко С. В. - Моделювання транспортного руху на основі пропускної здатності вулично-дорожньої мережі, Венгер А. С., Атмажов С. В. (2017)
Хоботова Э. Б. - Сокращение уровня экологической опасности при утилизации шлака, Калмыкова Ю. С. (2017)
Букреева О. С. - Определение рациональных сроков ввода в действие экологических стандартов "евро" на предприятиях Украины (2017)
Кожушко В. П. - Определение изгибной жесткости главных балок балочных пролетных строений автодорожных мостов (2017)
Гнатов А. В. - Сучасні дороги та дороги майбутнього, їх види та перспективи використання, Аргун Щ. В., Киценко О. Р. (2017)
Богомолов В. О. - Критерій довговічності асфальтобетонних шарів дорожніх одягів, Жданюк В. К., Разніцин І. Л., Богомолов С. В., Цинка А. О. (2017)
Бильченко А. В. - Основные требования к некоторым позициям концепции улучшения состояния мостовых сооружений, Кислов А. Г., Танцур Д. А. (2017)
Табачников С. В. - К вопросу математического моделирования работы буровых свай на выдергивающие нагрузки, Самородов А. В. (2017)
Попова Е. Г. - Износостойкий чугун для шаров шаровых мельниц, Лалазарова Н. А. (2017)
Роговой А. С. - Энергетическая эффективность гидротранспортных установок (2017)
Степанов М. С. - Исследование влияния конструктивных параметров комбинированного осевого инструмента на величину начального смещения оси, Мироненко А. Л., Иванова М. С. (2017)
Малащенко В. О. - Розподілення питомого навантаження поверхонь тертя запобіжних фрикційних муфт підвищеної навантажувальної здатності, Іванус Н. В., Венцель Є. С., Щербак О. В. (2017)
Гудз Г. С. - Комплексний вплив вагомих чинників на теплонавантаженість фрикціонів ГМП автонавантажувача, Глобчак М. В., Коляса А. О. (2017)
Мнушка О. В. - Аналіз використання хмарних технологій для формування компетенцій під час навчання в галузі інформаційних та комп’ютерних технологій (2017)
Грицина Н. І. - Створення бібліотеки типових елементів для автоматизації роботи над креслениками та схемами, Грицина І. М. (2017)
Вивчар С. М. - Особенности процессов внедрения винтовых рабочих органов на начальной стадии прокола грунта (2017)
Балесный С. П. - Особенности процессов статического прокола грунта (2017)
Кравець С. В. - Визначення сили та енергоємності комбінованого різання при розробці ґрунту на критичну глибину, Зоря Р. В., Стіньо О. В., Пімонов І. Г. (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Zelenkov A. A. - A Non-Parametrical Estimation of the Distribution Density Function, Molchanov A. V. (2015)
Prodeus A. M. - Assessment of Noise Reduction Algorithms Quality in Voice Control Channels (2015)
Sineglazov V. M. - Intellectual Two-Level System of Electronic Warfare with UAVs, Tkachenko O. Yu. (2015)
Ryzhkov L. M. - Geometric Attitude Determination using Vector Measurements (2015)
Klochan A. E. - Dual Channel Polarimetric Device for Fixed-Wing UAV Attitude Determination During Landing Approach, Romanenko V. G., Tronko V. D., Skrypets A. V. (2015)
Udartsev E. P. - Unsteady Aerodynamics of Vortex Active Wing of UAV at High and Supercritical Angles of Attack, Alieksieienko S. I., Zhdanov O. O. (2015)
Vasyliev V. M. - Accuracy Analysis of Inertial-Satellite Navigation System Integrated with using Corrective Circuits, Rogozhyn V. O., Dolintse B. I. (2015)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of the Potentiation Digital-to-Analog Converter Without Accounting of Imperfection its Blocks (2015)
Sineglazov V. M. - Aeroelastic Vibrations Calculation for Wind Power Plants Rotors (2015)
Kucherov D. P. - Neural Network Technologies for Recognition Characters, Ohirko I. V., Ogirko O. I., Golenkovskaya T. I. (2015)
Sineglazov V. M. - UAV Communication Link Design, Kuzmenko A. O. (2015)
Sineglazov V. M. - Rotor Parameter Optimization оf Wind Turbine (2015)
Chepizhenko V. I. - Maintenance Intervals Appointment on the Basis of Model of Aircraft Systems Function State Changing, Tryzna O. O. (2015)
Oleschenko L. M. - Technology оf Registration оf Passengers by the Driver of Bus in Intercity Connections, Shrol A. Y. (2015)
Filonenko S. F. - Simulation of Acoustic Radiation Energy at Composite Mechanical Destruction Surface Layer (2015)
Sushchenko O. A. - Mathematical Modelling of Inertially Stabilized Platforms Applied at Ground Vehicles, Korostelev O. P. (2015)
Onopchuk Yu. M. - Mathematic Models and Integral Estimation of Organism Systems Reliability in Extreme Conditions, Aralova N. I., Beloshitsky P. V., Klyuchko O. M. (2015)
Odarchenko R. S. - Method of Routing in UAV Wireless Network, Gnatyuk S. O., Tkalich O. P. (2015)
Kozlov A. P. - Device for Noncontact Analysis of Heterogeneity in the Soil, Yurchenko A. S. (2015)
Shmelova T. F. - Graph Theory Applaying for Quantitative Estimtion of UAV’s Group Flight Into Aerial Photography, Bondarev D. I. (2015)
Roman B. V. - Hardware-in-the-Loop Simulation Table Characteristics Determination (2015)
Ziganshin A. A. - Computational Method to Determine Optimal Pitch Angles of Blades for Darrieus H-Rotor (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Publisher's imprint (2015)
Гнізділова О. А. - Діяльність української науково-педагогічної школи дошкільної лінгводидактики (2013)
Невмержицька О. В. - Практичні аспекти реалізації аксіологічних ідей у західноукраїнському шкільництві першої половини ХІХ ст. (2013)
Нестеренко В. В. - Передумови виникнення і розвитку заочної форми навчання (2013)
Бєлан Г. В. - До питання про джерела біографічних досліджень в історико-педагогічній науці (2013)
Гуріч З. В. - Становлення художньої освіти в навчальних закладах Півдня України сер. ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Єсьман І. В. - Педагогічна освіта батьків у науковому доробку О. Захаренка (2013)
Клевака Л. П. - Організація підсумкового контролю навчальних досягнень учениць жіночих навчальних закладів полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кононенко А. М. - До проблеми функціонування ляльки як соціокультурного феномена в історичній ретроспектві (2013)
Кузьо І. В. - Навчальне кіно у вітчизняних педагогічних дослідженнях довоєнного періоду (2013)
Левашова В. М. - Реалізація політехнічної освіти в процесі навчання природничих дисциплін (50-80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Мартиненко І. І. - Роль театру у формуванні національної свідомості учнівської молоді Слобожанщини у ХІХ столітті (2013)
Мачнева О. М. - Гігієнічні норми навчання як об’єкт наукових досліджень провідних учених середини ХХ століття (2013)
Німич Г. М. - Історія діяльності позашкільних навчальних закладів на прикладі дитячо-юнацьких спортивних шкіл на початку 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Сараєва О. В. - Теорія дитячого колективу: історична реконструкція (2013)
Стеценко Н. М. - Дитяча ручна праця як засіб формування творчої особистості: історична ретроспектива (2013)
Федосова І. В. - Організація навчального процесу у вищій інженерно-технічній школі (1917–1920-х рр.) (2013)
Пентилюк М. І. - Психологічні засади компетентнісного підходу до вивчення синтаксису, Гнаткович Т. Д. (2013)
Божко О. П. - Сучасні підходи до формування текстотвірних умінь учнів під час вивчення синтаксису складного речення (2013)
Кучеренко І. А. - Реалізація сучасних загальнодидактичних принципів на уроці української мови (2013)
Лещенко Г. П. - Концептуальний аналіз тексту як засіб формування мовної особистості учнів середніх класів, Груба Т. Л. (2013)
Мельничук Ю. Ю. - Роль стилістичних умінь у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів (2013)
Нежива Л. Л. - Літературні напрями в змісті літературної освіти та шкільній практиці (2013)
Нищета В. А. - Риторичні аспекти тексту (2013)
Окуневич Т. Г. - Психолого-дидактичні засади формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках морфології (2013)
Сенько І. С. - Лінгвістичні основи формування словникового запасу учнів з урахуванням принципу наступності (2013)
Хоменко О. В. - Формування словотвірних умінь в учнів основної школи (2013)
Федяєва В. Л. - Провідні теоретичні підходи до вивчення сім’ї в контексті сімейної педагогіки (2013)
Богдан Є. В. - Особливості підготовки учнів музичних шкіл до концертних виступів (2013)
Буракова Н. О. - Педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів загальноосвітньої школи (2013)
Граматюк О. В. - Проблема розвитку творчої активності школярів у сучасній психолого-педагогічній науці (2013)
Ковнір О. І. - Формування політичної культури морських курсантів у сучасних умовах революційної трансформації українського суспільства (2013)
Кравченко Т. В. - До проблеми "складних питань" у педагогіці (методичний аспект) (2013)
Малик Л. Б. - Основні шляхи формування культури праці студентів технічних коледжів у сучасних умовах (2013)
Середня С. C. - Фактори формування вольових якостей особистості, яка займається фізичною культурою та спортом (2013)
Юркова Т. Ф. - Особливості організації естетичного виховання учнів засобами природи (2013)
Барбіна Є. С. - Педагогічна майстерність у сучасній парадигмі освіти (2013)
Дроздова І. П. - Типологія навчальних текстів для розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю (2013)
Яцула Т. В. - Підходи до вдосконалення підготовки майбутніх учителів до виховної взаємодії зі школярами (2013)
Бабишена М. І. - Професійно важливі якості – передумова і гарант успішної професійної діяльності майбутніх суднових офіцерів (2013)
Бардаков А. О. - Педагогічна практика майбутніх учителів технологій: діалог особистостей (2013)
Бойван О. С. - Проблема сутності гуманних особистісних якостей і необхідність їх формування у студентів навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації (2013)
Бойко К. Л. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх судноводіїв (2013)
Бурдун В. В. - Розвиток технічного мислення у майбутніх інженерів у процесі професійного навчання (2013)
Воробйова А. В. - Умови досягнення точності риторичного дискурсу (2013)
Голотюк О. В. - Особливості аудіювання у ВНЗ (2013)
Гуменюк Г. М. - Необхідність вивчення компетентного підходу при професійній підготовці фахівців з туризму, Польова Л. В. (2013)
Дружененко Р. С. - Прагматичий аспект викладання лінгвістичного аналізу тексту (2013)
Дягилева О. С. - Умови створення науково-дослідницького середовища у вищому морському навчальному закладі (2013)
Зацаринна В. В. - Методична компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2013)
Іванишин Г. Я. - Рівні сформованості професійно зорієнтованого діалогічного мовлення в іноземних студентів медичних ВНЗ у процесі вивчення української мови (2013)
Каліш В. А - Підготовка вчителя-словесника до роботи з текстом на когнітивно-комунікативній, Собко В. О. (2013)
Кісіль Л. М. - Особливості проблемно-діалогічного навчання іноземних студентів (2013)
Княжева І. А. - Проблема підготовки викладачів вищої школи до педагогічної діяльності в умовах магістратури в сучасних наукових дослідженнях (2013)
Койчева Т. І. - Дослідження параметрів корпоративної культури викладачів університету (2013)
Корольова І. І. - Особливості моніторингу освітнього процесу у вищій школі (2013)
Кузнецов С. В. - Розвиток науково-методичної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Кулалаєва Н. В. - Формування культури безпеки в сучасній професійній освіті (2013)
Ленюк Н. М. - Роль автономії у самостійній навчальній діяльності студентів немовних спеціальностей з іноземної мови (2013)
Нагрибельна І. А. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до самостійної роботи в системі лінгводидактичної підготовки (2013)
Нестеренко О. А. - Система інтерактивних вправ у навчанні іспанської мови як другої іноземної (2013)
Онищенко С. В. - Умови та перспективи розвитку професійної компетентності майбутніх учителів технологій (2013)
Панішева О. В. - Рівень готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю (2013)
Перегудова В. І. - Розвиток умінь самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій (2013)
Рощупкина О. А. - Навчальний посібник з домашнього читання як засіб формування вмінь самостійної роботи студентів-іноземців (2013)
Савчак І. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності (2013)
Сімоненко Л. Ю. - Тест як засіб контролю сформованості методичної компетентності студентів-філологів (2013)
Скрябіна Т. О. - Застосування комунікативної методики в процесі викладання мов як шлях подолання кліпового мислення сучасної молоді, Максименко Г. А. (2013)
Сьомкін В. С. - Формування пізнавальних компетенцій майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фізики, Ткаченко В. М. (2013)
Токарь Є. Б. - Тестовий контроль з англійської мови в управлінні якістю підготовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну (2013)
Файнман І. Б. - Роль англомовної комунікації у процесі професійної підготовки майбутнього авіадиспетчера (2013)
Фатєєва Е. М. - Управління центром довузівської підготовки як психолого-педагогічна проблема (2013)
Чабан Н. І. - Формування побутового словникового запасу іноземних студентів у процесі адаптації до україномовного середовища (2013)
Черних І. О. - Особливості використання методів навчання в процесі мовленнєвого розвитку студентів-медиків (2013)
Яцишин Н. П. - Особливості навчання іноземної мови (англійської) як мови на спеціальності юридичного профілю в аспекті міжкультурної комунікації (2013)
Демченко І. І. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до засвоєння педагогічних засад інклюзивної освіти (2013)
Корецька Л. О. - Соціальні інституції як детермінанти формування освітньо-виховного простору Півдня україни ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Логвиновська Т. А. - Генезис поняття "соціалізація" у зарубіжній та вітчизняній науковій думці (2013)
Тайхриб К. А. - Сутнісні характеристики соціалізації студентів вищого навчального закладу (2013)
Устинова Н. В. - Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі України (2013)
Барсук С. Л. - Сучасні підходи та принципи навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів (2013)
Благун Н. М. - Наукові підходи до розроблення соціально-управлінських рішень у загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Буянов П. Г. - Дистанційна освіта в системі неперервної професійної освіти (2013)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Навчальний потенціал інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови в основній школі (2013)
Лихачова К. М. - Особливості використання мультимедійної презентації у процесі формування правильності мовлення студентів-економістів (2013)
Сугейко Л. Г. - Використання інтерактивних технологій під час вивчення української мови студентами ВНЗ (2013)
Содержание (2017)
Bondarenko V. - Teacher of higher vocational school as a basis of education quality, Kopytkov D. (2017)
Даценко В. В. - Формування професійної компетентності у студентів технічних ВНЗ у процесі навчання хімії (2017)
Хоботова Э. Б. - Организация активной учебной деятельности при изучении экологических дисциплин, Саенко Н. В. (2017)
Блажевич Н. О. - Науково-технічна революція та її вплив на розвиток науки (2017)
Бондаренко Л. М. - Соціокультурні аспекти навчання мови іноземних студентів (2017)
Михайленко А. Г. - Нові методи математичної освіти майбутніх інженерів (2017)
Єгорова Л. М. - Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій у процес навчання хімії (2017)
Шамрай О. В. - Тенденції та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов (2017)
Кожушко В. П. - Работа пролетного строения широкого городского моста, Краснов С. Н. (2017)
Іванов Є. М. - Параметричний підхід подання елементів передач зачепленням у середовищі автоматизованого проектування, Мосенцев О. О., Дорогін О. А. (2017)
Єфименко О. В. - Вибір оптимальних параметрів машин для земляних робіт на основі статистичного аналізу, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Гнатов А. В. - Ретроспектива основних етапів розвитку електромобілів. Частина І, Аргун Щ. В. (2017)
Желновач Г. М. - Вплив автотранспортних підприємств на якість атмосферного повітря урбанізованих територій (2017)
Лопанов А. Н. - Аспекты экологии и техносферной опасности добычи сланцевого газа в Восточной Украине, Кравцов М. Н. (2017)
Лежнева О. І. - Екологічна оцінка транспортного шуму на вулично-дорожній мережі міста (2017)
Буц Ю. В. - Основні проблеми впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей у північно-східному регіоні України, Крайнюк О. В., Філенко В. В., Агапова О. Л. (2017)
Багров В. А. - Наплавні сталі для відновлення штампового інструменту, Власенко Є. В. (2017)
Багров В. А. - Діагностика пружнього стану наплавленого металу із застосуванням методу Т.Е.Р.С., Кірієнко І. В. (2017)
Барташ С. Н. - Сварные соединения из теплоустойчивых перлитных сталей в условиях ползучести, Ситников П. А. (2017)
Барташ С. Н. - Определение повреждаемости сварных соединений паропроводов из теплоустойчивых перлитных сталей, Есипов Е. А. (2017)
Glushkova D. - Features of laser borating of piston rings, Makovyey R., Ryzhkov Yu., Demchenko S. (2017)
Глушкова Д. Б. - Исследование структурного состояния и механических свойств поверхностного слоя лопатки из стали 15Х11МФ, упрочненной токами высокой частоты, Гринченко Е. Д. (2017)
Костина Л. Л. - Особенности непрерывного деформирования образцов древесины (2017)
Гладкий І. П. - Дослідження матеріалів для різальних ножів дорожньо-будівельних машин, Тарабанова В. П., Лалазарова Н. О. (2017)
Костіна Л. Л. - Визначення кінетичної твердості зварного з’єднання будівельної сталі (2017)
Лалазарова Н. О. - Вплив умов різання на ефективність дробоструминного зміцнення твердосплавного інструменту, Донченко Д. О., Хаєт Л. Г. (2017)
Бережная Е. В. - Влияние структуры металлопокрытия на сопротивление развитию трещин (2017)
Тарабанова В. П. - Исследование структуры и характера разрушения отливок турбин после длительного срока эксплуатации, Мищенко Л. Д. (2017)
Дощечкина И. В. - О влиянии поверхностной обработки на поведение при растяжении и свойства изделий, Татаркина И. С. (2017)
Дощечкіна І. В. - Ефективний метод виготовлення холодною об'ємною деформацією виробів із малопластичних сталей, Коблик В. А. (2017)
Сумец А. В. - Закономерности структурообразования зоны термического влияния при термической резке металлов, Кассов В. Д. (2017)
Ситников П. А. - Дослідження та вдосконалення технології приварювання шипів на труби технологічних трубопроводів (2017)
Лябук С. І. - Розроблення схеми подрібнення зерна сталі 09Г2С (2017)
Балабанова К. В. - Жизнеспособность лиц рискоопасных профессий в психологическом обеспечении их профессиональной деятельности (2017)
Грицина О. М. - Психологічна стійкість керівника органу охорони державного кордону як предмет досліджень (2017)
Каргіна Н. В. - Співвідношення параметрів психологічного благополуччя та ідентичності особистості (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Мотивація до реалізації интеллектуального потенціалу в завершальному періоді онтогенезу (2017)
Кузнєцова О. В. - Адаптивні механізми інноваційної особистості (2017)
Приходько І. І. - Експрес-опитувальник "дезадаптивність": розроблення, апробація, психометричні показники, Мацегора Я. В., Колесніченко О. С., Байда М. С. (2017)
Фурман А. А. - Засновки психологічного пізнання: від методології до методологування (2017)
Ятчук М. С. - Тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України: перша – друга сесія (2017)
Смишляк А. - Київський митрополичий хор (ХІХ – поч. ХХ ст.): соціокультурний портрет спільноти (2016)
Залужна А. - Розвиток освіти та її роль у культурному житті Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Цецик Я. (2016)
Нагірняк А. - М. Лозинський у державотворчому процесі Західної України першої чверті ХХ ст. (2016)
Магась-Демидас Ю. - Трансформація ставлення селянства Наддніпрянської України до влади (1905 – лютий 1917 рр.) (2016)
Магась В. - Діяльність націоналістичної молоді у культурницьких і суспільно-політичних організаціях Харкова у 1914-1917 рр. (2016)
Мищак І. - Театр як чинник відродження української культури під час Української революції 1917-1921 років (2016)
Пасічник І. - Кубань у державотворчих поглядах Павла Скоропадського (2016)
Магурчак А. - Андрій Жук і західноукраїнська еміграція: до історії питання про невідбутий з’їзд (2016)
Тєвікова О. - Нищення культових архітектурних пам’яток Полтавщини у період функціонування радянської влади (20-60-і рр. ХХ ст.) (2016)
Михайлов В. - Політичне протистояння Народного Руху України та Комуністичної партії на Херсонщині наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2016)
Шаповал Л. - Лемки на Зіньківщині (Полтавщина): до питання регіональної ідентичності етнографічної групи (2016)
Петрик Н. - Національний музей імені короля Яна ІІІ у Львові та збірка Болеслава Ожеховича: історія формування колекцій військово-історичних пам’яток (1908-1940 рр.) (2016)
Німенко Н. - Внесок Сумського краєзнавчого музею у справу охорони пам’яток старовини і мистецтва на Сумщині у 20-х роках ХХ ст. (2016)
Помаз Ю. - Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо культових споруд в Українській РСР: теорія і практика (середина 1940-х – друга половина 1950-х рр.) (2016)
Клецька Т. - Діяльність Павла Емілійовича Ромера у Київському фізико-математичному товаристві (2016)
Сандурська О. - Історія маячної справи в Україні: короткий огляд (2016)
Габелко О. - Рецензия на монографию Николаева Николая Ильича "Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – І в. н.э." (2016)
Андрєєв В. - Рецензія на книгу: Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / упорядник: Ігор Лиман. – Київ, 2013. – Том 1. – 2013. – 382 с. (2016)
Гулима О. П. - Українсько–кримськотатарські взаємини від доби Хмельниччини до припинення існування Кримського ханства (2017)
Дзюбленко І. М. - Соціально–економічна діяльність земств України: історіографія, Токарєва О. В. (2017)
Богатчук С. С. - Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60 – 70–х рр. ХІХ ст. (2017)
Сініцький А. Ц. - Ліберально–демократична традиція і українська національна ідея (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2017)
Варгатюк С. - Українсько–російські відносини в час відновлення законів УНР після повалення гетьманату П. Скоропадського (листопад 1918 – січень 1919 рр.) (2017)
Вітенко З. Р. - Робітничі зарубіжні делегації в УСРР в 20–х рр. ХХ ст. (2017)
Гучко О. І. - Деякі аспекти розвитку системи охорони здоров’я у Північній Буковині (20 – 30–ті роки ХХ ст.) (2017)
Джура М. З. - Ян Токаржевський–Карашевич – лицар християнських орденів (2017)
Бедик Я. П. - Створення судової трійки при Колегії ДПУ та її повноваження у 1932 –1 933 роках (2017)
Жолоб М. П. - Справа "Польської організації військової" та репресії проти поляків України упродовж 1930–х років (2017)
Ільчишин С. О. - Особливості проведення Шкільної акції 1933 року (2017)
Яворський А. А. - Допомогова діяльність українських професійних організацій науково–технічної інтелігенції у Чехословаччині в 20 – 30–х рр. ХХ ст. (2017)
Турмис Н. В. - Віденська україністика міжвоєнного періоду (2017)
Троханяк О. С. - Важкі часи в долі українців під час операції "Вісла" (до 70-річчя операції "Вісла") (2017)
Шульга В. П. - Евристичний потенціал методу періодизації в історично–біографічних студіях (на прикладі дослідження діяльності професора М. А. Кравченка) (2017)
Гавриш І. В. - Релігійно–політичні процеси на теренах Станиславівської єпархії УГКЦ напередодні та під час проведення Львівського собору (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.5) (2017)
Савчук А. А. - Селянська реформа 1861 р. в радянській історіографії 1950–х – 1960–х років (2017)
Шолота Х. В. - Боротьба українських жіночих організацій Канади за права людини та незалежність України (50 – 80–ті рр. ХХ ст.) (2017)
Левчук К. І. - Зміни в політико–правовому статусі об’єднань громадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985 – 1991 рр.) (2017)
Говоровський А. В. - Історичні, суспільні та культурологічні трансформації поштового зв’язку в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Вашкевич В. М. - "Реабілітовані історією" як джерелознавчий проект: історія, досвід, перспективи, Макарчук С. С., Бобіна О. В. (2017)
Мандрик–Мельничук М. В. - Історична реконструкція буковинського відгалуження родоводу Гузарів (2017)
Нечепуренко А. О. - Деякі питання проходження військової служби на сучасному етапі розбудови ЗС України: історико–правовий аналіз (2017)
Братусь І. В. - Історико–культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка (2017)
Іващенко М. М. - Аналіз джерельної бази відносно професійно–кадрового забезпечення молодіжної преси в Україні (2017)
Кругляк М. Е. - Туризм у постюгославських державах. Хорватія: приклад для України (2017)
Исмаилов А. - Внешние связи в сфере подготовки нефтяных кадров в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики в начале XXI века (2017)
Мамедова Г. - Деятельность политических партий и организаций в Азербайджане после Апрельской оккупации 1920 года (2017)
Pashayev E. N. - Changing energy policies of the USA and role of the solar power (2017)
Умудлу И. Б. - Об истории генеалогической традиции азербайджанцев (2017)
Ховрич С. М. - Стажування студентів – важлива складова навчально–виховного процесу вишів Російської імперії на початку ХХ ст. (2017)
Кульчицька О. В. - Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне (2017)
Співак В. В. - Вплив спадщини Сенеки на філософську складову української проповіді XVII ст. (2017)
Климків С. М. - Вплив містицизму Йоахима Флорського на духовне і соціальне життя людей ХІІІ ст. (2017)
Гончаренко Д. І. - Соціально–економічне вчення східнохристиянських богословів Середньовіччя (2017)
Городницький А. В. - Потреба реактуалізації Модерного проекту "суспільний договір" у практичній філософії ХХІ століття (2017)
Дроботенко М. О. - Функціональний потенціал сучасних філософських співтовариств (2017)
Загудаєва О. А. - Формальні моделі діалогу–переконання та їх використання у моделюванні юридичної аргументації (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальний поворот в ситуації нової епістемологічної реальності (2017)
Іщук Н. В. - Теологічний статус богослов’я спілкування (2017)
Кириченко М. С. - Нав’язливі стратегії гуманізуючого знання і влади: оступачення, доместифікація, бестиалізація, пасовиський гуманізм, фюрер–dasein–гуманізм, дегуманізація, антигуманізм, новий військовий гуманізм, анонімний егоїзм–гуманізм (2017)
Олексенко Р. І. - Становлення та розвиток "homo economicus" в умовах глобалізації та інформаційної революції (2017)
Погасій Л. П. - Соціокультурна зумовленість мови (2017)
Савченков А. Г. - Прагматический аспект клипового мышления (2017)
Сілютіна І. М. - Інформаційна діяльність в мережевому суспільстві (2017)
Слівінська А. Ф. - Еволюція гостинності в суспільстві споживання: від класичного до креативного консьюмеризму (2017)
Тарасюк Л. С. - Зовнішня та внутрішня свобода цілісної особистості (2017)
Царенок А. В. - Літургійний синтез мистецтв у візантійській релігійній культурі (2017)
Ярема Н. С. - Формування поняття стратифікації суспільства в українській філософській думці (2017)
Голик М. М. - Історико–філософські погляди на етичні константи військовослужбовців, Томюк І. М. (2017)
Логвиненко В. І. - Рольові моделі жіночої ідентифікації як спосіб особистісної самореалізації (2017)
Мегега Г. Б. - Ціннісна орієнтація на охорону та відновлення фізичного і духовного здоров’я особистості та суспільства як важлива передумова збереження національної безпеки України (2017)
Щетінін О. В. - Державна політика Російської імперії щодо релігійних організацій на українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. (2017)
Юшкевич Ю. С. - Трансформація аксіосфери української освіти в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Лукашенко М. В. - Освіта в контексті кризи соціальності інформаційного суспільства (2017)
Верьовкін В. В. - Філософія освіти як інноваційний напрям новітніх філософських та педагогічних досліджень (2017)
Ефендиева К. Р. - Философское осмысление взаимоотношений в сфере здравоохранения (2017)
Расулова Е. - Историческая память и типы культуры: в поисках взаимодействия (2017)
Бакрадзе Л. М. - Дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaїнi в умoвax cучacниx викликів (2017)
Березинський В. П. - Демаркація понять "правова субсидіарність" та "політична субсидіарність" у контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Васильчук Є. О. - Політико–правові чинники виникнення незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні (2017)
Щедрова Г. П. - Інституціональна дисфункція політичної еліти в Україні (2017)
Гоцуляк В. М. - Вплив масонства на формування національно–державних поглядів С. Петлюри (2017)
Даниленко С. І. - "Мультимедійна платформа іномовлення України" як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам, Соботюк М. І. (2017)
Карпенко С. В. - Система внутрішнього керівництва в козацькій Україні (2017)
Картунов О. В. - Процеси національного і державного будування та руйнування: аналіз, синтез, гіпотези (2017)
Клячин А. К. - Зміна політичної конфігурації місцевих рад як результат втілення нової виборчої системи (на прикладі Дніпропетровської міської ради) (2017)
Войчук А. Ю. - Виникнення та розвиток інститутупрезидентства (2017)
Мордовець М. В. - Криза політичної участі: аналіз результатів парламентських виборів в Україні в 2012 р. та 2014 р. (2017)
Ніколайчук К. А. - Роль та місце жіночих громадських організацій у політичному процесі (2017)
Іванченко К. О. - Мережевий підхід у політичних дослідженнях: становлення та напрями розвитку (2017)
Бондаренко О. І. - Аналіз поширення євроскептичних поглядів серед громадян ЄС, Малигін О. В. (2017)
Вонсович О. С. - Римська декларація Європейського Союзу 2017 року: концептуальні засади подальшого розвитку (2017)
Кравченко В. Ю. - Особливості політичного насилля в недієздатних державах (2017)
Мамедали Ф. - Эволюция геополитики и трансформация восприятия категории пространства в геополитике (2017)
Хонін В. М. - Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Вступ (2017)
Сеидов М. - Права и полномочия административных органов Азербайджанских государств в XV веке (2017)
Доля И. Н. - Роль региональных политических элит Северного Кавказа в современной России (2017)
Зашкільняк Л. О. - Рецензія на монографію: Куцька О.М. Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної армії на території країн Європи (1944 – 1945 роки): Монографія / О.М. Куцька. – Львів: НАСВ, 2017. – 399 с. (2017)
Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Перші козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї (1958–2015)" (2017)
Галина Я. І. - Володимир Володимирович Кривошея і Музей гетьманства (2017)
Алфьоров О. А. - РЕЄСТР Охтирського полку 1681 року, Різніченко О. С. (2017)
Гордієнко Д. С. - Постать Гетьмана Івана Мазепи на сторінках часопису "Тризуб" (Париж, 1925–1940) (2017)
Казіміров Д. В. - Родини менської сотенної старшини у сповідних розписах ХУIII ст. (2017)
Коваленко О. В. - Ремісники Гетьманщини на сторінках "Київської старовини" (2017)
Кондратьєв І. В. - До історії козацько-шляхетського роду Силичів (2017)
Кривошея Ір. І. - Генеалогічні матеріали Козелецької актової книги (1664–1765): Коровки-Вольські та Мокієвські (2017)
Кривошея І. І. - Відшукання "російського дворянства" мешканцями українських маєтків польських аристократів Потоцьких (кінець XVIII – перша половина ХІХ століть) (2017)
Купрієнко С. А. - Козацтво, Україна та Східна Європа в іспаномовних джерелах 17 ст. (2017)
Луняк Є. М. - Відображення діяльності українського козацтва у творчості Вольтера (2017)
Ребенок В. В. - Українське козацтво початку XVII ст. у "Нарисі історії Польщі" М. Бобжинського (2017)
Салтан О. М. - Харківський портрет Гетьмана Івана Мазепи (2017)
Синяк І. K. - Полкова і сотенна старшина у присяжному списку Гадяцького полку 1718 року (2017)
Токарєв С. А. - Вихідці із Запорозької Січі у складі козацької старшини Ніжинського полку (60-ті рр. XVII ст.) (2017)
Фігурний Ю. С. - Роль П. Калнишевського в суспільно-політичних трансформаціях та у духовному й культурному житті України ХVІІІ ст. (2017)
Щербак В. О. - Козацький гетьман Тарас Федорович (2017)
Мицик Ю. А. - 1673–1674: тяжкі роки Поділля в світлі польських рукописних газет і листів (2017)
Содержание (2017)
Cтрафун С. С. - Результати протезування плечового суглоба, Сергієнко Р. О., Богдан С. В., Юрійчук Л. М. (2017)
Тяжелов А. А. - Клинико-биомеханическое обоснование и построение модели работы мышц, обеспечивающих горизонтальное равновесие таза, Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Гончарова Л. Д., Климовицкий Р. В., Фищенко В. А. (2017)
Лазарев І. А. - Біомеханічне визначення стабільності ліктьового суглоба при переломах головки променевої кістки, комбінованих із пошкодженням колатеральних зв’язок, Курінний І. М., Страфун О. С., Скибан М. В. (2017)
Гур’єв С. О. - Клініко-патоморфологічна характеристика сучасних бойових пошкоджень, Кравцов Д. І., Тітова Ю. П. (2017)
Король П. О. - Мікробіологічна та серологічна верифікація параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів хворих на деформуючий остеоартроз (2017)
Гур’єв С. О. - Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із вертеброторакальною травмою, Резніченко Ю. В., Сацик С. П., Кушнір В. А. (2017)
Стауде В. А. - Особенности функционирования мыщц — глобальных стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной плоскости Сообщение 2. Исследование активности m. gluteus medius, m. obliquus externus, m. biceps femoris, m. rectus femoris, Котульский И. В., Дуплий Д. Р., Карпинская Е. Д. (2017)
Юрик О. Є. - Особливості змін у неврологічному статусі в пацієнтів із спадковими полінейропатіями на етапі оперативного лікування (2017)
Слесаренко С. В. - Случай успешной реконструкции критически поврежденной нижней конечности, Бадюл П. А., Оксимец В. М., Ковбаса Е. А., Слесаренко Д. С. (2017)
Гур’єв С. О. - Вакуум-активна терапія у комплексному лікуванні постраждалих із вогнепальними пораненнями, Танасієнко П. В., Марцинковський І. П. (2017)
Головач И. Ю. - Метаболический фенотип остеоартрита: двойная роль ожирения (2017)
Радченко В. О. - Моделювання варіантів транспедикулярної фіксації грудного відділу хребта при резекції одного-трьох хребців, Куценко В. О., Попов А. І., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2017)
Зеленецкий И. Б. - Варианты строения вертлужной впадины и виды диспластической децентрации головки бедренной коcти во фронтальной плоскости, Корольков А. И., Мителева З. М., Онищенко А. В., Снисаренко П. И. (2017)
Содержание (2017)
Красильников А. И. - Класс негауссовских симметричных распределений с нулевым коэффициентом эксцесса (2017)
Листровой С. В. - Ранговый подход к решению задач линейного и нелинейного булевого программирования для планирования и управления в распределенных вычислительных системах, Листровая Е. С., Курцев М. С. (2017)
Gienger A. - Stochastic model predictive control for hybrid energy systems, Sachs J., Sawodny O. (2017)
Минаев Ю. Н. - Гранулярные, нечетко множественные и тензорноследовые характеристики многомерных временных рядов, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2017)
Калиновский Я. А. - Эффективные алгоритмы решения уравнений изоморфизма гиперкомплексных числовых систем с помощью представлений экспонент (2017)
Масюк А. Л. - Метод Diff для имплементации стека отмены недавних действий пользователя (2017)
Nikolaiev V. А. - Not only structured query language method of ad request processing, Konashevych O. I. (2017)
Поживатенко В. В. - Моделирование фазовых переходов в сверхструктурах кальций — стронций при низких давлениях (2017)
Copyright agreement (public offer) on the conditions of publication of an article in the journal "Electronic modeling" (2017)
Мельничук І. - Порівняльний аналіз формування політичної еліти середньовічних Англії та Русі (2016)
Громакова Н. - "Польське питання" у російському публічному просторі ХІХ ст. (2016)
Чиркова О. - Реформування Російської Православної Церкви на межі ХІХ–ХХ століть (2016)
Гладишук С. - Особливості функціонування польської адміністрації у Західній Волині у першій половині 1920 р. (2016)
Тішин О. - Місце південно-східних областей України у системі німецьких планів "Drang nach Osten" (2016)
Касаткіна К. - Спроби налагодження таємного діалогу між США та Кубою у 1960-і рр. (2016)
Гладченко І. - Спірні питання в українсько-молдовських відносинах (1991-2016): історія та перспективи врегулювання (2016)
Жолонко Т. - Інструмент стратегічного партнерства: український досвід (2016)
Хмель А. - Вплив Іспанії на врегулювання конфліктів у регіоні ЛАКБ у 2000-2016 рр., Біляєв Д. (2016)
Купрій Т. - Політика відкритих дверей християнських демократів у сучасній Німеччині: між молотом і наковальнею (2016)
Мудрієвська І. - Стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері (2016)
Недбай В. - Зовнішньополітична стратегія Індонезії (2016)
Юрченко О. - Дешифрування числових рядів "Хроніки Биховця" (2016)
Кукуруза А. - "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело вивчення історії духовної семінарії (2016)
Янчук М. - Церковно-шкільний журнал Київської єпархії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: інформаційний потенціал джерела (2016)
Гудзь В. - Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору (2016)
Дацків Л. - Розвиток біотехнології рослин у ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України" (2016)
Содержание (2017)
Кравцов Г. А. - Вычисления на классификациях. Подтверждение квалификации в социальных сетях (2017)
Сапожников В. В. - Метод логического дополнения на основе равновесного кода "1 из 4" для построения полностью самопроверяемых структур систем функционального контроля, Сапожников В. В., Ефанов Д. В., Пивоваров Д. В. (2017)
Андреева О. Л. - Теоретическое исследование элементарной конвективной ячейки с твердыми и смешанными граничными условиями в горизонтальном слое вязкой несжимаемой жидкости, Борц Б. В., Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2017)
Масюк А. Л. - Гибридный параллельный решатель уравнений методом прямых для задачи нормального воздухораспределения (2017)
Винничук С. Д. - Выбор диаметров для элементов систем потокораспределения с одним входом при ограничениях на порядок следования их типоразмеров, Кондращенко В. Я. (2017)
Фархадзаде Э. М. - Сравнительный анализ методов расчета интегральных показателей, характеризующих эффективность работы объектов ЭЭС, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З., Рафиева Т. К. (2017)
Гаврыш В. И. - Исследование температурных полей в элементах микроэлектронных устройств слоистой структуры со сквозными включениями, Тушницкий Р. Б., Крайовский В. Я., Левус Е. В. (2017)
Чемерис В. Т. - Упрощенный способ осреднения параметров слоистой периодической среды для волнового уравнения, Бородий И. А. (2017)
Авторское соглашение (публичная оферта) об условиях публикации статьи в журнале "Электронное моделирование" (2017)
Правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2017)
Чень І. Б. - Вавилов М. І.: життя і наукова спадщина (до 130-річчя від дня народження), Гуменюк Г. Б., Мосула М. З., Дробик Н. М. (2017)
Антонюк М. З. - Моделювання співвідношень фенотипних класів для ознаки колір стиглої луски у гібридах пшениці інтрогресивного походження, Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г., Терновська Т. К. (2017)
Бурда Р. І. - Приховані ризики розповсюдження вселенців-ефемерофітів у аграрних біотопах України (2017)
Горенская О. В. - Анализ приспособленности линий Drosophіla melanogaster, несущих мутацию whiteapricot, при действии электромагнитного излучения крайне высокой частоты, Прилипко Е. В., Шкорбатов Ю. Г. (2017)
Лемеш В. А. - Геномная биотехнология оценки и отбора селекционного материала льна масличного, Богданова М. В., Андроник Е. Л., Голуб И. А. (2017)
Матійців Н. П. - Рухова активність личинок Drosophila melanogaster із зміненою функцією гена swiss cheese, Труш О. І., Гудима О. М., Черник Я. І. (2017)
Терновська Т. К. - Неканонічне успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних лініях м’якої пшениці, Антонюк М. З., Штефюк Т. В., Мартиненко В. С. (2017)
Васильківський С. П. - Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої проблеми, Гудзенко В. М., Кочмарський В. С., Кириленко В. В. (2017)
Кацан В. А. - Вплив наносрібла різної концентрації на ріст, зернову продуктивність рослин вівса сорту Незламний та на вміст фотосинтетичних пігментів у листках на стадії викидання волотей, Потопальський А. І., Задорожній Б. О. (2017)
Лавриненко Ю. О. - Формування мікробульб картоплі в культурі in vitro залежно від температури та інтенсивності освітленості, Балашова Г. С., Базалій В. В. (2017)
Міщенко С. В. - Ефекти загальної та варіанси специфічної комбінаційної здатності самозапилених ліній і сортів конопель у системі топкросів (2017)
Проценко О. В. - Оцінка токсичності та генотоксичності 1-(4-хлорбензил)-3-хлоро-4-(трифторметил-фениламіно)-1н-пірол-2,5-діона на тест системі Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Дудка О. А., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2017)
Рахметов Д. Б. - Визначення індивідуальних канабіноїдних сполук Cannabis sativa L. за значенням Rf методом тонкошарової хроматографії, Полякова А. С. (2017)
Ясінський Я. С. - Визначення ліній Drosophіla melanogaster, репортерна система яких чутлива до низьких доз мутагену, Омельянчук Л. В., Жук О. В., Козерецька І. А. (2017)
Fedorovych D. V. - The role of glutathione in detoxification of chromate by Hansenula (Ogataea) polymorpha yeast, Yurkiv M. T., Kolodii O. M., Kurylenko O. O., Grabek-Lejko D., Sibirny A. A. (2017)
Kovaleva L. V. - PM H+-ATPase is a potential target of hormone signaling during pollen tube growth in petunia, Voronkov A. S., Zakharova E. V., Timofeeva G. V. (2017)
Базалій В. В. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці різного типу розвитку за різних умов вирощування, Бойчук І. В., Бабенко Д. В., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г. (2017)
Блюм Р. Я. - Порівняльна оцінка продуктивного потенціалу та жирнокислотного складу олії з насіння ярої та озимої суріпиці як перспективної енергетичної сировини для виробництва компонентів дизельного біопалива, Лантух Г. В., Ємець А. І., Рахметова С. О., Рахметов Д. Б., Блюм Я. Б. (2017)
Бугайов В. Д. - Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності ґрунтів, Горенський В. М., Мамалига В. С. (2017)
Буй Д. Д. - Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну Triticum aestivum у озимого сорту Деметра під впливом низьких температур, Демкович А. Є., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2017)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Використання генетичної нестабільності чорнобильських мутантів в селекції Triticum aestivum L. на адаптивність (2017)
Вайсфельд Л. И. - Мутагенный эффект фосфемида на клеточном и организменном уровнях, Боме Н. А. (2017)
Власенко В. А. - Комбінаційна здатність сортів пшениці озимої з пшенично-житніми транслокаціями та без них за масою зерен з рослини в умовах Лісостепу України, Бакуменко О. М. (2017)
Горобець В. Ф. - Створення вітчизняних сортів півонії з використанням методу віддаленої гібридизації (2017)
Жук О. І. - Апікальне домінування в озимої пшениці (2017)
Козаченко М. Р. - Кореляційний і шляховий аналіз урожайності сортів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Компанець К. В., Святченко С. І. (2017)
Козуб Н. О. - Перехресне запилення у пшениці Triticum aestivum L. та її дикого родича Aegilops biuncialis Vis., Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2017)
Корнєєва М. О. - Генетичний контроль цукристості у Beta vulgaris L. та створення високоцукристих гібридів цукрових буряків на основі форм з цитоплазматичною чоловічою стерильністю, Ненька М. М., Ненька О. В. (2017)
Косенко І. С. - Селекція фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.) у НДП "Софіївка" НАН України, Опалко А. І., Балабак О. А., Опалко О. А. (2017)
Лісова Г. М. - Особливості прояву стійкості носіїв транслокацій 1AL/1RS до дії збудника бурої іржі пшениці в умовах Правобережного Лісостепу України, Собко Т. О. (2017)
Поліщук В. В. - Урожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння, Балабак А. Ф., Поліщук Т. В. (2017)
Похилько С. Ю. - Визначення алельного стану генів Glu-1 в гібридних сім’ях, носіїв гена Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides, Степаненко А. І., Дуган О. М., Моргун Б. В. (2017)
Починок В. М. - Основні фактори впливу на реалізацію генетичного потенціалу пшениці та покращення якості зерна, Маменко Т. П., Тарасюк О. І. (2017)
Сергеева Л. Е. - Реакции клеточных культур кукурузы на действие жёстких осмотических стрессов, Дыкун М. О., Бронникова Л. И. (2017)
Січкар В. І. - Селекція зернобобових культур на покращення симбіотичної азотфіксації (2017)
Січкар С. М. - Аналіз локусів Glu1 у гібридів Triticum spelta L. × Triticum aestivum L., Великожон Л. Г., Дубровна О. В. (2017)
Созінов І. О. - Порівняння груп сортів Triticum aestivum L. Степу і Лісостепу України за маркерами господарчо-важливих генів, Козуб Н. О., Карелов А. В., Пилипенко Л. А., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2017)
Стельмах А. Ф. - Физиолого-генетическая регуляция скорости начального развития ячменей осеннего срока сева, Линчевский А. А., Файт В. И. (2017)
Тимчук Д. С. - Ефекти взаємодій неалельних генів структури ендосперму кукурудзи за жирнокислотним складом олії, Мужилко В. В., Тимчук С. М. (2017)
Троценко В. І. - Напрями створення сортів гречки для повторних посівів, Кліценко А. В. (2017)
Хаблак С. Г. - Совместное влияние генов ETR1 и ETR2 на ветвление корней Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (2017)
Хоменко С. О. - Адаптивний потенціал вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої ярої, Федоренко І. В., Федоренко М. В., Близнюк Р. М., Кузьменко Є. А. (2017)
Шарипіна Я. Ю. - Генетичний аналіз успадкування жирних кислот соняшнику (Helianthus annuus L.), Попов В. М., Кириченко В. В. (2017)
Щербина О. З. - Багатоквіткові форми сої з довгим суцвіттям – важливе джерело селекції на підвищення насіннєвої продуктивності, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2017)
Gasimova F. I. - Effects of various salt concentrations on germination of seeds and morphometric parameters of diploid wheat seedlings, Khanishova M. A., Taghiyeva K. R., Azizov I. V. (2017)
Бойко О. В. - Використання спеціалізованих порід для підвищення м’ясних якостей свинини, Ващенко О. В., Небилиця М. С. (2017)
Бойко О. В. - М’ясна продуктивність і міжпородний поліморфізм кролів вітчизняної та зарубіжної селекції, Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Шевченко Є. А. (2017)
Ємець З. В. - Оцінка жирномолочності корів різних генетичних груп на основі симентальської породи, Хруцький С. С., Баско С. А. (2017)
Міщук Я. М. - Поліморфізм за мікросателітним локусом Ame17 у бичка-кругляка Neogobius melanostomus Північно-Західного Причорномор’я, Серга С. В., Радіонов Д. Б., Заморов В. В., Чуйко В. Ю., Чеботар С. В., Козерецька І. А. (2017)
Рубан С. Ю. - Эффекты SNP CAPN316 и CAST282 на количественные характеристики потомства быков пород молочного и мясного направлений, Лысенко Н. Г., Митиогло Л. В., Горайчук И. В., Колесник А. И., Федота А. М. (2017)
Хохлов А. М. - Процесс доместикации и возникновение мировых центров одомашнивания животных, Барановский Д. И. (2017)
Церенюк О. М. - Комбінаційна здатність за поєднання полтавської м’ясної та уельської порід свиней, Акімов О. В., Чалий О. І., Череута Ю. В. (2017)
Данкевич Л. А. - Генетичне профілювання патогенних для яблуні штамів Erwinia sp. (2017)
Коробкова Е. С. - Влияние Tn5-мутанта Rhizobium meliloti с измененными липополисахаридами на проявление микоплазмоза люцерны, Затовская Т. В., Патыка В. Ф. (2017)
Полищук Л. В. - Характеристика ITS-фрагмента рДНК Rhodotorula mucilaginosa из желудочно-кишечного тракта долгожителя, Ткаченко К. С., Фомина М. А. (2017)
Тігунова О. О. - Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину, треоніну та бутанолу, Андріяш Г. С., Бейко Н. Є., Шульга С. М. (2017)
Балацький В. В. - Кардіоспецифічна делеція α-Е-катеніну спричиняє зменшення експресії основного компонента десмосом γ-катеніну, Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2017)
Бучинська Л. Г. - Клініко-генеалогічне дослідження хворих на гіперплазію і рак ендометрію Київського регіону, Глущенко Н. М., Несіна І. П., Юрченко Н. П. (2017)
Гайбонюк І. Є. - Частота термінальної делеції sY160 серед чоловіків із мікроделеціями AZFc регіону Y-хромосоми, Тиркус М. Я., Макух Г. В. (2017)
Гарбузова В. Ю. - Розподіл алельних варіантів генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, Обухова О. А., Розуменко І. О., Дубовик Є. І., Олешко Т. М., Гарбузова Є. А., Швачко Д. B., Атаман О. В. (2017)
Гонтарь Ю. В. - Сравнение NGS и FISH технологий: комплексный скрининг 24 хромосом эмбрионов, Верлинский О. Ю., Кирпий А., Ильин И. Е., Федота А. М. (2017)
Гулеюк Н. Л. - Довжина теломер у мешканців Львівської області, Тирка М. (2017)
Клімук Б. Т. - Результати мутаційного статусу гена HER-2/NEU у хворих на рак молочної залози в Україні, Дуган О. М., Стефанович А. В., Клименко С. В. (2017)
Міщук Я. М. - Поліморфізм 399 кодона гена XRCC1 (RS2548) серед населення України, Харківська Є. В., Серга С. В., Шкляр С. Є., Катрій В. Б., Коляда О. К., Стаховський О. Е., Стаховський Е. О., Вітрук Ю. В., Кононенко А. А. (2017)
Моссэ И. Б. - Молекулярная генетика – спортивной медицине, Кильчевский А. В., Морозик П. М., Гончар А. Л., Жур К. В. (2017)
Терпиляк О. І. - Особливості розподілу та частота KIR-генів у жінок із регулярними ранніми репродуктивними втратами, Заставна Д. В., Гельнер Н. В., Осідач С. В. (2017)
Ткач І. Р. - Внесок хромосомних аномалій в генез спорадичних та звиклих ранніх репродуктивних втрат, Гулеюк Н. Л., Заставна Д. В., Безкоровайна Г. М., Федишин Т. В. (2017)
Федота А. М. - Верификация аллельного полиморфизма генов MTHFR и MTR у больных псориазом, Рощенюк Л. В., Тыжненко Т. В., Адмакина А. В., Горайчук И. В., Воронцов В. М. (2017)
Швачко Л. П. - Особливості молекулярної експресії гена лужної фосфатази при хронічній мієлоїдній лейкемії, Кравчук І. В., Телегеєв Г. Д. (2017)
Shamilov E. N. - The action of extracts of oyster mushrooms and plant collection on survival and the average life expectancy of irradiated mice, Abdullaev A. S., Azizov I. V. (2017)
Вибрані тези пленарних доповідей на Х з’їзді Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова (2-6 жовтня 2017 р., Умань, Україна) (2017)
Содержание (2017)
Фейзиев Ф. Г. - Двухзначный аналог полинома Вольтерры для описания полной реакции двоичных многомерных нелинейных модулярных динамических систем, Мехтиева М. Р., Гусейнова А. Дж. (2017)
Листровой С. В. - Метод поиска наибольших максимальных независимых множеств вершин неориентированного графа, Сидоренко А. В., Листровая Е. С. (2017)
Гусейнзаде С. О. - Об одном методе моделирования газоводонапорного режима пластов (2017)
Сапожников В. В. - Коды с суммированием, обнаруживающие любые симметричные ошибки, Сапожников В. В., Ефанов Д. В. (2017)
Калиновский Я. А. - Метод исследования изоморфизма неразложимых гиперкомплексных числовых систем, Бояринова Ю. Е. (2017)
Кравцов Г. А. - Вычисления на классификациях. Подбор сотрудников как интерпретация проблемы подбора экспертов (2017)
Дунаєвська Н. І. - Математична модель процесів спільного спалювання біомаси з вугіллям в котлі теплової електростанції, Засядько Я. І., Засядько П. Я., Щудло Т. С. (2017)
Огир А. С. - Процедура фильтрации диагностических изображений для повышения их информативности, Огир Е. А. (2017)
6-та Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негаусових процесів" (2017)
Титул, зміст (2017)
Задоя О. А. - Цільові установки реалізації державної політики регулювання трансформації заощаджень в інвестиції (2017)
Сілантьєв О. І. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до трактування потенціалу розвитку макроекономічних систем (2017)
Varenyk V. - Specifics of the tax control in Ukraine: critical analysis and ways of increasing efficiency, Makotkina O. (2017)
Палійчук Т. В. - Механізми підвищення рівня податкової децентралізації (2017)
Щербіна В. В. - Модель підвищення ефективності макроекономічного прогнозування та планування доходів Державного бюджету України (2017)
Павлова В. А. - Управління бізнес-процесами підприємства з використанням сучасних аналітичних технологій, Паршина О. А. (2017)
Крамаренко Г. А. - Объектно-ориентированный подход к разработке моделей для оценки потенциала развития машиностроительных предприятий, Костюк М. Г. (2017)
Пікалов В. Л. - Щодо проблем підготовки сучасних топ-менеджерів суб’єктів господарської діяльності, Глуха Г. Я. (2017)
Ярмоленко Л. І. - Удосконалення системи управління запасами дистриб’юторської фірми, Чумак Т. В. (2017)
Задоя А. О. - Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки, Боцула А. П. (2017)
Palladin A. - An institutional framework for economic development in Ukraine (2017)
Abstracts (2017)
Содержание (2015)
Меликов А. З. - Модель системы обслуживания со скачкообразными приоритетами, Джафар-заде Т. И. (2015)
Гамзаев Х. М. - Численное решение задачи ненасыщенной фильтрации с подвижной границей (2015)
Сапожников В. В. - Исследование свойств кодов с суммированием с одним взвешенным информационным разрядом в системах функционального контроля, Сапожников В. В., Ефанов Д. В., Никитин Д. А. (2015)
Хаханов В. И. - Кубитные структуры данных вычислительных устройств, Авни Аббас Б. А., Литвинова Е. И., Шкиль А. С. (2015)
Минаев Ю. Н. - Структурированные гранулы нечеткого множества в задачах гранулярного компьютинга, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2015)
Бойко А. В. - Технология параллельной обработки пространственно распределенной информации в модели стока речного водосбора, Железняк М. И. (2015)
Клипков С. И. - Особенности гармонического анализа предельных режимов электрических систем (2015)
Титул, содержание (2017)
Шепелев В. А. - Использование широкополосных цифровых приемников в интерферометрических наблюдениях сети УРАН, Коноваленко А. А., Литвиненко О. А., Исаева Е. А., Ващишин Р. В. (2017)
Сухарев А. Л. - О программе и предварительных результатах исследований внутрисуточной и межсуточной переменности потоков излучения внегалактических радиоисточников на телескопах Вентспилсcкого международного радиоастрономического центра (VIRAC), Безруков В. В., Блеидерс М. Ю., Орбиданс А. А., Рябов М. И. (2017)
Горбунов А. А. - Применение глубоких нейронных сетей для классификации больших объемов астрономических данных, Исаев Е. А., Самодуров В. А. (2017)
Рагульская М. В. - Солнце и биосфера: парадоксы 4 миллиардов лет взаимного существования, Обридко В. Н. (2017)
Самодуров В. А. - Поиск радио-откликов на гравитационно-волновые события LIGO/Virgo в данных обзора БСА ФИАН на 110 МГц, Позаненко А. С., Торопов М. О., Родин А. Е., Чураков Д. Д., Думский Д. В., Исаев Е. А., Казанцев А. Н., Логвиненко С. В., Орешко В. В. (2017)
Собитняк Л. И. - Структура переменности индексов космической погоды в применении к данным мониторинга потоков излучения радиоисточников на радиотелескопе "УРАН-4", Рябов M. И., Сухарев А. Л., Панишко С. К. (2017)
Литвиненко О. А. - Вариации индекса ионосферных мерцаний на коротких временных интервалах по наблюдениям мощных космических радиоисточников в декаметровом диапазоне волн, Панишко С. К. (2017)
Когут А. Е. - Высокодобротный дисковый экранированный диэлектрический резонатор с модами шепчущей галереи, Кузьмичев И. К., Когут Е. А., Доля Р. С., Носатюк С. О., Шульга Е. А., Джаочан Хе (2017)
Содержание тома 22 за 2017 г. (2017)
Алфавитный указатель тома 22 за 2017 г. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Swapna N. - Best least square solution of boundary value problems associated with a system of first order matrix differential equation, Udaya Kumar S., Murty K. N. (2015)
Калиновский Я. А. - Свойства обобщенных кватернионов и их связь с процедурой удвоения Грассмана—Клиффорда, Туренко А. С., Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2015)
Кравченко Ю. В. - Устойчивость дифференциального спектра системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений, Ракушев М. Ю. (2015)
Минаев Ю. Н. - Влияние иерархической структуры гранул нечеткого множества на вычислительные процедуры нечеткой математики, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2015)
Лунтовский А. О. - Современные системы туманных вычислений и методы их проектирования, Мельник И. В. (2015)
Фархадзаде Э. М. - Оценка целесообразности классификации многомерных данных по заданному признаку, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З. (2015)
Красильников А. И. - Использование методов обобщенного суммирования при аппроксимации плотности вероятности, Берегун В. С. (2015)
Будашко В. В. - Математическое моделирование всережимных регуляторов оборотов подруливающих устройств судовых энергетических установок комбинированных пропульсивных комплексов, Юшков Е. А. (2015)
Шинкаренко Н. В. - Моделирование диаграмм направленности трансмиссионных импульсных рентгеновских трубок (2015)
Содержание (2015)
Саух С. Е. - Метод смещения малых элементов в обобщенных якобианах Кларка для обеспечения численной устойчивости квазиньютоновских методов решения вариационных неравенств (2015)
Тимченко Л. И. - Способ обнаружения сигналов в шумах на основе метода S-препарирования для автоматических измерителей координат корреляционного типа, Кутаев Ю. Ф., Чепорнюк С. В., Кокряцкая Н. И., Яровой А. А. (2015)
Бомба А. Я. - Моделирование нелинейных сингулярно возмущенных процессов двухкомпонентного конвективно-диффузионого массопереноса в нанопористой среде, Присяжнюк Е. В. (2015)
Владимирский Э. И. - Возвраты Пуанкаре как критерий топологической синхронизации и управления дробными системами, Исмайлов Б. И. (2015)
Кравец П. И. - Метод и алгоритмы реализации на ПЛИС функции активации для искусственных нейронных сетей, Шимкович В. Н., Ференс Д. А. (2015)
Kravtsov H. - The cybersecurity modeling in critical infrastructures, Kotsiuba I., Prytulyuk I. (2015)
Фархадзаде Э. М. - Особенности расчета показателей индивидуальной надежности оборудования и устройств электроустановок, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З. (2015)
Подольцев А. Д. - Мультифизическое моделирование процессов индукционного нагрева и плавления проводящих заготовок с концентратором магнитного потока, Кучерявая И. Н. (2015)
Гаврыш В. И. - Моделирование температурных режимов в неоднородных элементах электронных устройств со сквозными инородными включениями (2015)
Стеценко И. В. - Восстановление и оперативное прогнозирование методом Хольта электропотребления предприятий с непрерывным циклом работы, Бедерак Я. С. (2015)
Титул, содержание (2017)
Патока А. Н. - Области существования метанольных мазеров класса II. Статистические особенности излучения в линии CS, Шульга В. М., Антюфеев А. В., Зубрин С. Ю., Мышенко В. В., Королев А. М., Подъячий В. И. (2017)
Пазнухов А. В. - Сопоставление вариаций температуры воздуха на Aфриканском континенте и интенсивности шумановского резонанса по долговременным наблюдениям в Aнтарктике, Ямпольский Ю. М., Николаенко А. П., Колосков А. В. (2017)
Черногор Л. Ф. - Волновые возмущения концентрации электронов в слое F2 ионосферы: суточно-сезонные вариации в период спада солнечной активности, Барабаш В. В. (2017)
Катрич В. А. - Многоэлементные системы кольцевых щелей в экране коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2017)
Галушко В. Г. - Адаптивное обнаружение стационарного гауссового сигнала на фоне нормального шума с постоянным уровнем ложной тревоги (2017)
Памяти С. А. Петровой (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Листровой С. В. - Алгоритм решения задачи о наименьшем вершинном покрытии произвольного графа с помощью систем квадратичных уравнений, Моцный С. В. (2015)
Палагин В. В. - Кумулянтные модели и полиномиальные методы обнаружения сигналов при аддитивном взаимодействии с коррелированными негауссовыми помехами (2015)
Тимченко Л. И. - Метод моделирования параллельно-иерархической сети для обработки данных на основе построения функциональных рядов, Кокряцкая Н. И., Поддубецкая М. П. (2015)
Сапожников В. В. - Организация систем функционального контроля комбинационных схем на основе модифицированного кода с суммированием взвешенных переходов, Сапожников В. В., Ефанов Д. В., Дмитриев В. В., Черепанова М. Р. (2015)
Фархадзаде Э. М. - Распределение выборки непрерывной случайной величины, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З. (2015)
Самойлов В. Д. - Метод подъема токов нагрузок к узлу ввода для расчета энергетических распределительных сетей, Винничук С. Д., Абрамович Р. П. (2015)
Любимова Н. А. - Сравнительная оценка апостериорных вероятностей выбросов в многокомпонентных процессах загрязнения атмосферы энергетическим предприятием (2015)
Волошко А. В. - Оперативное прогнозирование электропотребления на предприятиях с непрерывным циклом работы , Бедерак Я. С., Лутчин Т. Н. (2015)
Указатель статей, опубликованных в томе 37 (2015) (2015)
Візітів Ю. - Французи в Україні: фрагменти історії (2015)
Озерянский Н. - Экономическое развитие региона среднего Поднестровья и Верхнего Прута в XII-XV ст. и влияние внутренних факторов (2015)
Синяк І. - Різновиди засвідчувальної документації в діловодстві Війська Запорозького Низового в період Нової Січі (2015)
Шеретюк Р. - Тактичні прийоми етноконфесійної політики самодержавно-синодальних структур в перші роки після "возз’єднання" греко-уніатів Правобережної України і Білорусі з Російською Православною Церквою 1839 р. (2015)
Рудянин І. - Участь греко-католицького духовенства у роботі товариства "Просвіта" 1868-1914 рр. (2015)
Леснича П. - Виникнення та основні напрями діяльності громадських товариств у Волинській губернії на початку ХХ століття (2015)
Мартинчук С. - Основні промислові заклади Волинської губернії на початку ХХ ст. (2015)
Мишков В. - Соціокультурний контекст відродження есхатології українського старообрядництва в ХХ-ХХІ столітті (2015)
Герасимов Т. - Загострення опалювальних проблем в містах Правобережної України в 1914-1917 рр. (2015)
Щавлинский Н. - Деятельность Белорусского общества "Гай" в Одессе в 1917-1918 гг. (2015)
Марек М. - Obrona Lwowa, a czyn listopadowy – stosunki polsko-ukraińskie w czasie walk listopadowych 1918 r. (2015)
Вітюк О. - Соціально-економічний розвиток Могилівського повіту в добу Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) (2015)
Давидюк Р. - Володимир Оскілко як виразник настроїв уенерівської еміграції на Волині (2015)
Стафеєва Л. - Українська інтелігенція як об’єкт переслідувань в роки репресій 20-30-х рр. ХХ ст. (2015)
Мазурок О. - Злочини учасників радянського партизанського руху проти жінок Західної України в період Другої світової війни (2015)
Музика І. - Розселення українців Польщі в УРСР, як переддень операції "Вісла" (2015)
Паска Б. - Ідеї україноцентризму та націоналізму в публіцистиці Валентина Мороза кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Ворон О. - Римо-католицька церква в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні (2015)
Докаш В. - Поліконфесійність як принцип демократичного суспільства (на прикладі Буковини) (2015)
Ліннік Ю. - Проблеми конституювання помісної православної церкви в сучасній Україні (2015)
Жилюк С. - Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем (2015)
Пальчевська О. - Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації євангельських християн-баптистів (2015)
Заворотній О. - Берестецька Січа (2015)
Озимчук О. - "Велике шевоше" 1355 року Чорного Принца: гасконський аспект (2015)
Блануца А. - Місцеві урядники у судових земельних справах у Великому князівстві Литовському у період дії Першого Литовського статуту (2015)
Константинов В. - Влияние казацко-татарских набегов на состояние Молдавского княжества во времена правления Штефана Томшы II (2015)
Левак О. - Дипломатична діяльність французького абсолютизму періоду урядування прем’єр-міністра Кардинала Мазаріні (40-50 рр. XVII ст.) (2015)
Ціватий В. - Віденський конгрес (1814-1815 рр.): інституціональні та політико-дипломатичні здобутки доби раннього Нового часу (погляд із ХХІ століття) (2015)
Кравчук В. - О. Х. Бенкендорф на чолі Третього відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії (2015)
Шрестха Д. - Генерал Джордж Паттон – визволитель Західної Європи (2015)
Валюх Л. - Британські політичні кола та проблеми англо-французьких колоніальних протиріч у Східній Африці (80-ті роки ХІХ ст.) (2015)
Косяк С. - Організаційне оформлення німецького колоніального руху (кінець 80-х років XIX ст.) (2015)
Плюта Н. - Позиція правлячих кіл і громадської думки в контексті франко-англійських колоніальних суперечностей (2015)
Стадніцька М. - Особливості фемінізму як суспільно-політичного руху в Російській імперії у ХІХ столітті (2015)
Табунов В. - Позиция епископата белорусских земель о реформировании системы епархиального управления в православной церкви начала ХХ столетия (2015)
Черній В. - Слов’янські" Балкани: територіальні колізії, Черній А. (2015)
Савчук Г. - Концепт "гуманної демократії" Томаша Масарика (2015)
Іляшенко Р. - Формування механізму адміністративного управління в США: історія та сучасний стан (2015)
Вавуліч В. - Російсько-сербські воєнні відносини на першому етапі Першої світової війни (1914-1915 років) (2015)
Глібіщук М. - Формування управлінського апарату на Білому Півдні у 1918 р. (2015)
Боголейша С. - Белорусский вопрос в Средней Литве 1920-1922 гг. (2015)
Кукса А. - Создание первого технического вуза и проблемы высшей школы в Беларуси в 1920-1925 гг. (2015)
Тук О. - Діяльність Ку-Клукс-Клану 1920-х рр.: колір шкіри людини як каталізатор злочинної політичної активності (2015)
Тимошенко Ю. - Діяльність Червоного Спортивного Інтернаціоналу в Європі (2015)
Гураль І. - Українське питання в етноконфесійній політиці Другої Речі Посполитої на Холмщині і Підляшші (2015)
Кузьма Т. - Спалення книг в нацистський Німеччині та історична пам’ять німців (2015)
Невинна Г. - Вплив внутрішньополітичних процесів на зовнішню політику країни на прикладі Фінляндії у 1930-х роках (2015)
Терешко Ю. - Злочини проти людства російсько-радянського комуністичного режиму (30-40-ві рр. ХХ ст.) та їх вплив на сучасну політику путінської Росії. Частина 1 (2015)
Савчук П. - 1941: початок німецько-радянської війни (ретроспекція війни) (2015)
Карповець Ю. - Голод, хвороби і смертність дитячого населення в роки блокади Ленінграду та заходи щодо запобігання втрат (2015)
Постоловський Р. - Лібералізація в Чехословаччині 50-х – 60-х років ХХ ст.: історико-філософський аспект (2015)
Філіпчук І. - О. Шик: економічний аспект "Празької весни" (2015)
Сіромський Р. - Правовий статус Української РСР у суспільно-політичному дискурсі Канади (1960–1970-ті роки) (2015)
Малярчук А. - Проблеми розколу Всесоюзного Об’єднання Євангельських християн-баптистів у 60 роках ХХ ст. (2015)
Слесаренко А. - "Вишукано неотесаний звук"*: з історії альтернативної музики 70-80-х років XX ст. в Чехословаччині (2015)
Максимчук В. - Понтифікат Івана Павла ІІ: основні вектори та визначальні риси (2015)
Довгаль Д. - Геноцид у Руанді: особливості вчиненого злодійства (2015)
Опанасюк Т. - Феномен об’єднаної опозиції у Росії в 1990-ті роки (2015)
Дуляницький В. - Геополітична ситуація в світі після закінчення холодної війни (2015)
Грубінко А. - Атлантизм як принцип і фактор зовнішньої політики Великої Британії у сфері європейської політичної інтеграції: теоретико-концептуальний аналіз (2015)
Мартинчук І. - Словацько-українське співробітництво в 1993-2004 рр. в контексті відносин з Російською Федерацією (2015)
Сипко Б. - Трансформаційні процеси у середовищі імамів Франції на зламі ХХ-ХХІ ст. (2015)
Мельничук О. - Наукове співробітництво України та Баварії на сучасному етапі (2015)
Урбан М. - Місця пам’яті як фактор міжнаціональних взаємин та конфліктів: казус Польщі та України (2015)
Будько О. - Криза сучасних стратегій безпеки: новітні підходи у миротворчості (2015)
Полюхович О. - "Тягар білої людини" в ХХІ ст.: мазохізм чи спокутування вини?! (2015)
Дубей В. - Міжнародні автомобільні перевезення в країнах Європейського Союзу: виклики часу та пошук відповідей на них, Маліченко В. (2015)
Космина В. - Рецепції чужих культурних надбань у контактах між цивілізаціями (системно-теоретичний аспект) (2015)
Бутинський В. - Релігія у сучасному світі: головні тенденції змін (2015)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Багатоженство та іслам (2015)
Федоришин М. - Феномен літописної Пересопниці в культурно-історичному дискурсі (2015)
Кирилюк І. - Історія досліджень Дорогобужа (2015)
Бородинська Л. - Церква євангельських християн-баптистів у м. Костополі: етапи розвитку (2015)
Василишин М. - Документи палацу графів Потоцьких у Кристинополі-Червонограді як джерело до вивчення міжнаціональних відносин (2015)
Войчун Ю. - Законодавче регулювання чеського поселення на Волині в другій половині ХІХ ст. (2015)
Мілясевич І. - Журнал "Волынские епархиальные ведомости" (кременецький період): невідомі сторінки історії (2015)
Мачелюк П. - Детермінанти чеського господарювання на Волині (2015)
Рачковський Г. - Розвиток сільських поселень Рівненського повіту Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Яремко К. - Київське охоронне відділення в 1903-1905 роках (за мемуарами Олександра Спіридовича) (2015)
Кінд-Войтюк Н. - Музейна політика Другої Речі Посполитої у м. Луцьку у 1920-х – 1930-х роках (2015)
Доброчинська В. - Рівненська українська гімназія – осередок пластового руху на Волині (1923–1930 рр.) (2015)
Сорокун А. - Польська православна церква на Волині у висвітленні періодичного журналу "Українська нива" 1926-1936 рр. (2015)
Жив’юк А. - "Куркулі" та "індуси" проти колгоспів: завершення суцільної колективізації на Рівненщині (2015)
Мащенко Н. - Школи для молоді на Ровенщині в повоєнний час (2015)
Шугаєва Л. - Релігієзнавчо-філософський аналіз феномена юродства у східній і західній християнській традиції (2015)
Булига І. - Віруючий в соціокультурному просторі Волинського регіону (40–80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Закревський В. - Краєзнавчі стежини І. Г. Пащука (1938–2013) – дослідника Рівненщини (2015)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Середнього Полісся кін. ХІХ – середини ХХ ст.: полиця, мисник (2015)
Зюбровський А. - Пікна діжа у народній культурі повсякдення українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону: особливості виготовлення та поводження (2015)
Пословська А. - Історія Волині римського часу за археологічними джерелами (аналіз української історіографії) (2015)
Малов А. - Полк воеводы Григория Леонтьевича Валуева на Невеле в 122 (1613/14) году: список и верстание (2015)
Ващук Д. - Литовська доба на Поділлі у творчій спадщині Юхима Сіцінського (2015)
Гілевич І. - З історії дослідження традиційного житлово-господарського будівництва волинян упродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. (2015)
Тарнавський Р. - Гощанщина 1930–1940-х років у спогадах професора Степана Арсентійовича Макарчука (2015)
Петрович І. - Історія міста Володимира у науковому доробку вітчизняних і зарубіжних дослідників (2015)
Грипич С. - Історія формування фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: джерелознавчий аналіз, Семенюк Г. (2015)
Бойко Ю. - Створення та діяльність Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України через призму архівних документів, Березовська О., Шарабанова І. (2015)
Старовойт С. - Нові джерела з історії науки: архів академіка НАН України А. О. Лебедєва у фондах Інституту архівознавства НБУВ (2015)
Хромова І. - Іконографія у нумізматичному дослідженні (2015)
Божанов В. - История: некоторые вопросы методологи (2015)
Шугаєва Л. - Посібник, який слугуватиме людям (2015)
Галуха Л. - Використання Росією українського конфесійного питання у політичних відносинах з Річчю Посполитою (Рец.: Шеретюк В. Українське дисидентське питання в політичних відносинах Росії і Речі Посполитої (кінець XVII–XVIII ст.) / Валерій Шеретюк. – Рівне: О. Зень (вид.), 2015. – 223 с.: іл.) (2015)
Галуха Л. - Роль українських політичних емігрантів у громадському житті українців міжвоєнної Польщі (Рец.: Давидюк Р. П. З поляками за Україну: Наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині. Монографічне видання / Р. П. Давидюк. – Рівне: ПП ДМ, 2014. – 174 с.), Бородинська Л. (2015)
Галуха Л. - Євангельські християн-баптисти у м. Костополі (Рец.: Бородинська Ліна. З думкою про майбутнє. Історія церкви євангельських християн-баптистів у м. Костополі (з нагоди 90-річчя) / Ліна Бородинська. – Рівне: Дятлик М., 2015. – 62 с.; іл.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Матвієнко О. В. - Вища інформаційна освіта: основні концепти визначення, Цивін М. Н. (2017)
Копанєва В. О. - Наукове декларування вузів культури і мистецтв (2017)
Свердлик З. М. - Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації (2017)
Садыгов Тахир - Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном пространстве (2017)
Перенесієнко І. П. - Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації (2017)
Коновал Л. В. - Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування (2017)
Опришко Т. С. - Етика наукових публікацій (2017)
Карпов В. В. - Управління ризиками у сфері захисту музейних колекцій (2017)
Халецька Л. П. - Консолідація електронних інформаційних ресурсів установ національної культурно-історичної спадщини: досвід Франції (2017)
Добровольська В. В. - Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Содержание (2015)
Саух С. Е. - Применение неполной столбцово-строчной факторизации матриц в квазиньютоновских методах решения вариационных неравенств большой размерности (2015)
Листровой С. В. - Метод решения k-SAT-задачи сведением ее к задаче о покрытии, Сидоренко А. В. (2015)
Полисский Ю. Д. - Об одном подходе к выполнению сложных операций в системе остаточных классов (2015)
Попов А. А. - Математические модели оценки техногенного риска (2015)
Мажара О. А. - Реализация Treat алгоритма на основе сопоставления с образцом в программной оболочке CLIPS (2015)
Волков И. В. - Способ коррекции формы сетевого напряжения при питании управляемых выпрямителей, Чиженко А. И. (2015)
Винничук С. Д. - Определение токов в коммутационных структурах электроэнергетических сетей с древовидной структурой графа, Самойлов В. Д. (2015)
Кучерявая И. Н. - Мультифизическое и многомасштабное моделирование электрофизических процессов в полиэтиленовой изоляции силовых кабелей (2015)
Калиновский Я. А. - Оптимизация суммарной параметрической чувствительности реверсивных цифровых фильтров с коэффициентами в неканонических гиперкомплексных числовых системах, Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2015)
Бех І. Д. - Компонентна модель сходження зростаючої особистості до духовних цінностей (2017)
Агіляр Туклер В. В. - Сучасний стан виховання ініціативності дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу (2017)
Алєксєєнко Т. Ф. - Концепції та моделі соціально-педагогічної підтримки учнівської молоді у зарубіжному досвіді (2017)
Bilotserkivets I. P. - Example method in educating patriotism of young generation (2017)
Boiko А. E. - Creative self-expression of primary schoolchildren: practice-oriented approaches in the system of out-of-school education (2017)
Бондаренко Г. Л. - Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп’ютерного тренажера (2017)
Брежнєва О. Г. - Методичний аналіз змісту математичного розвитку дітей дошкільного віку: порівняння чинних програм (2017)
Васильєва С. А. - Формування соціально доцільної поведінки старших дошкільників у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи (2017)
Ващенко О. М. - Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів, Романенко Л. В. (2017)
Власова В. Г. - Педагогічні умови формування у молодших школярів естетичного ставлення до навколишнього світу (2017)
Вороніна Г. Р. - Поняття "професійна перспектива старшокласників”: досвід Англії (2017)
Гриців Т. Г. - Структура та функції виховання ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки (2017)
Гуцан Л. А. - Організація профорієнтаційної роботи із старшокласниками в процесі позаурочної та позашкільної діяльності в умовах освітнього округу (2017)
Денисюк І. С. - Сучасний стан сформованості навичок імпровізації у майбутніх учителів музики (2017)
Долгова О. В. - Хакатон як інноваційна форма STEM-освіти: досвід практичної діяльності лідерів учнівського самоврядування (2017)
Ємчик О. Г. - Творчий потенціал у структурі професійно значущих якостей магістра дошкільної освіти (2017)
Жданович Ю. М. - Особливості адаптації дітей вимушених переселенців (2017)
Журба К. О. - Сучасні програми та концепції, орієнтовані на виховання смисложиттєвих цінностей (2017)
Заредінова Е. Р. - Наукові підходи у дослідженні процесу формування соціокультурних цінностей студентів ВНЗ (2017)
Зубалій М. Д. - Методи військово-патріотичного виховання старшокласників засобами хортингу, Тимчик М. В. (2017)
Касен Г. А. - Арт-терапевтичские и арт-педагогические услуги на службе профилактики негативных тенденций среди молодежи, Момбек А. А., Айтбаева А. Б. (2017)
Касіч Н. П. - Теоретичні аспекти виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно-оздоровчій діяльност (2017)
Кипиченко Н. С. - Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід, Нечипоренко К. П. (2017)
Кириченко В. І. - Основні методологічні підходи у формуванні просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Комаровська О. А. - Мистецькі уподобання школярів у контексті діалогу суб’єктів виховного процесу (2017)
Конончук Конончук - Основні аспекти змістового визначення соціально-педагогічної підтримки безпечної поведінки підлітків (2017)
Копчук-Кашецька М. С. - Сутнісно-функціональна природа морально-етичних цінностей як науково-педагогічна проблема (2017)
Куниця Т. Ю. - Організація соціально-педагогічної підтримки підлітків з труднощами соціальної взаємодії у загальноосвітньому закладі (2017)
Лаппо В. В. - Психолого-педагогічні засади розвитку емпатії у контексті духовно-ціннісного самовизначення студентів ВНЗ (2017)
Литвишко О. М. - Казка як засіб формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку під час проведення інтегрованих занять (2017)
Литовченко О. В. - Сучасний зміст соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти (2017)
Луценко В. О. - Особливості виховання міжособистісних взаємин в системі "дорослий – дитина” старшого дошкільного віку (2017)
Титул, зміст (2014)
Бабич А. Б. - СПКТБ "Запорожгидросталь" — 70 лет! (2014)
Гаража П. Г. - Проектирование в СПКТБ "Запорожгидросталь" подъемно-транспортных механизмов для объектов енергетики (2014)
Дубовський С. В. - Гідроенергетика в оновленій енергетичній стратегії України до 2030 року, Федоренко Г. М., Остапчук Л. Б., Дубік Г. О. (2014)
Федоренко Г. М. - Управління технічним станом генеруючого обладнання — необхідна умова ефективного розвитку електроенергетики, Кенсицький О. Г. (2014)
Стефанишин Д. В. - Оценка вероятности гидродинамической аварии на гидроэнергетическом комплексе "Саяно-Шушенская ГЭС — Майнская ГЭС" (2014)
Романчук К. Г. - Імовірнісне моделювання сценаріїв двох нетипових аварій на гідроенергетичних об'єктах, Стефанишин Д. В. (2014)
Грубой А. П. - Повышение надежности и эффективности температурного контроля подпятников вертикальных гидроагрегатов, Дьяков В. И., Кубанов В. Г., Салтовская Д. А. (2014)
Яцик А. В. - Оцінка використання водних ресурсів басейну річки Горинь в межах впливу Хмельницької АЕС, Бондарчук Д. С. (2014)
Тимченко В. М. - Взвешенное вещество и донные отложения Киевского водохранилища, Холодько О. П. (2014)
Хлапук М. М. - Дослідження місцевих розмивів біля річкових гідротехнічних споруд, Щодро О. Є. (2014)
Харитонов А. Ф. - Опыт эксплуатации и реконструкция гидротехнических сооружений на Днепродзержинской ГЭС (2014)
Вайнберг А. И. - Методика расчета термического режима и напряженного состояния высоконапорных сталежелезобетонных водоводов ГЭС и ГАЭС, Рыжиков К. О. (2014)
Радионов А. В. - Магнитожидкостные герметизаторы как средство повышения экологической безопасности технологического оборудования ГЭС, Подольцев А. Д. (2014)
Гребеников В. В. - Способы уменьшания пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами радиальной намагниченности, Прыймак М. В. (2014)
Подольцев А. Д. - Цепно-полевая модель для определения нагрузочной способности кабельных линий, Кучерявая И. Н. (2014)
Літвінов В. В. - Нечітко-статистичний підхід до оцінювання ризику пошкодження обмотки статора гідрогенератора (2014)
Ломака О. - Етномовна ситуація в міській та сільській місцевостях Кіровоградської області в кінці 40-х – початку 90-х рр. ХХ століття (2015)
Панченко К. - Скіфський курган біля с. Красногірка на Кіровоградщині (2015)
Попов В. - Ставлення мешканців українських міст до святкових та урочистих заходів у 1917 – 1920 рр. (2015)
Проскурова С. - Усна історія Другої світової війни на Кіровоградщині (за матеріалами етнографічних соціально-педагогічних практик студентів факультету історії та права КДПУ імені В. Винниченка 2008 – 2013 рр.) (2015)
Рассадин С. - О предполагаемой постройке Михаила-Кориата Гедеминовича в Лавришевском монастыре (2015)
Шевченко С. - Публікації ХVІІІ – поч. ХХІ ст. про Центральноукраїнські археологічні пам’ятки в Ермітажі (2015)
Бабенко О. - Проблеми електиріфікації Єлисаветградщини – Зинов’євщини – Кіровоградщини в першій половині ХХ ст. (2015)
Біденко Н. - Проблеми становлення та розвиткау науково-дослідної роботи в системі дошкільного навчання в 60 – 80-ті роки ХХ століття (2015)
Гуцало Л. - Національне районування на Волині в 1920 – 1930-х роках (на прикладі польського та німецького населення) (2015)
Крижанівський В. - Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років (2015)
Ріжняк Р. - Еволюція апаратного й телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (аспект комп’ютеризації), Пархоменко Ю. (2015)
Шевченко Б. - Рейд 8-го механізованого корпусу 5-ї гвардійської танкової армії на Малу Виску у січні 1944 року (2015)
Бургаз Ю. - Участь студентів у прокламаційному русі в Російській імперії (60-і рр. ХІХ ст.) (2015)
Ковальков О. - Гератська криза березня 1979 року та ескалація радянської присутності в Демократичній республіці Афганістан (2015)
Казьмирчук М. - Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Казьмирчук Г. (2015)
Маренець Л. - Формування концепції реальної освіти в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Марченко О. - Впровадження системи управління іноземними колоніями Російської імперії на півдні України в другій половині ХVIII ст. – 1804 р. (2015)
Мілютін С. - Ідеологічні причини іконоборської політики Льва ІІІ Ісавра (2015)
Бабенко О. - Репресії 30-40-х років ХХ ст. як метод побудови тоталітарної держави (на матеріалі конкретної архівної кримінальної справи з фондів ДАКО) (2015)
Грінченко В. - Використання методу проектів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у шкільному курсі історії (2015)
Губицький Л. - Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в ХІХ ст., Мельник Г. (2015)
Житков О. - Історична регіоналістика 1950 – 1960-х років про селянський аграрний рух у Наддніпрянській Україні доби визвольних змагань (2015)
Житкова О. - Видавнича діяльність УАПЦ у Києві в першій половині 1920-х років (2015)
Тверитникова О. - Модернізація організаційних форм електротехнічної науки України (друга половина ХХ ст.) (2015)
Поляруш С. - Волонтерський рух: світовий досвід, Україна і Кіровоградщина (2015)
Присяжнюк Ю. - Голодомор 1932 – 1933 рр. і проблема його "кадрового забезпечення” (на матеріалах опублікованих спогадів) (2015)
Савченко О. - Правові засади конфесійної політики Гіреїв у Кримському ханстві в XVII – XVIII ст. (2015)
Седляр А. - Вибори до Житомирської міської думи 1917 р. (2015)
Семашко Н. - Погляди С. В. Петлюри на роль церкви в процесі українського державотворення (2015)
Безверха В. - Перше дослідження Васіла Златарски з давньої історії болгар (2015)
Гребенюк О. - Діяльність ради Народних Міністрів Української Народної Респусліки у вітчизняній історіографії (2015)
Пилипчук Я. - Імена кипчаків у європейських джерелах (2015)
Садовий М. - Невідомі сторінки із життя І. Є. Тамма, Трифонова О. (2015)
Ковальков О. - Иванов В. К. Тайная война. Спецоперация КГБ и ГРУ в Афганистане (1979 – 1989). – Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2014. – 294 с. (2015)
Шевченко С. - Папакін Г. "Чорні дошки”: антиселянські репресії (1932 – 1933). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – 422 с. (2015)
Коновець С. В. - Інститут проблем виховання НАПН України у просторі сучасного інноваційного освітнього середовища, Федорченко Т. Є. (2017)
Малиношевський Р. В. - Цінності життя старших підлітків як проблема педагогічного аналізу (2017)
Маршицька В. В. - Технологія виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Мацько Д. С. - Дієприписи у формуванні особистісної культури майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Мачуський В. - Застосування аксіологічного підходу в навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу, Корнієнко А. В. (2017)
Миропольська Є. В. - Виховний аспект навчального курсу "Міфологія як феномен культури” (2017)
Морін О. Л. - Закономірності професійного самовизначення особистості (2017)
Нечерда В. Б. - Теоретичні та методичні засади формування готовності підлітків уразливих категорій до дій в екстремальних ситуаціях, Шаповалов Б. Б. (2017)
Окушко Т. К. - Впровадження особистісно орієнтованих технологій патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях (2017)
Орлова Г. В. - Проблема виховання Я-концепції особистості у наукових джерелах xx ст. (2017)
Остапенко О. І. - Інноваційна діяльність та наукові здобутки лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя за 2009–2016 роки (2017)
Пархоменко О. М. - Теоретичні основи організації позакласної виховної роботи та її значення у формуванні особистості молодшого школяра (2017)
Петрочко Ж. В. - Національні цінності як сучасний державницько-суспільний пріоритет України (2017)
Пєчка Л. Є. - Змістові компоненти, критерії, показники сформованості основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя (2017)
Плужнік А.В. - Визначення та структура комунікативної культури студентів ВНЗ у психолого-педагогічних дослідженнях (2017)
Просіна О. В. - Закономірності сучасного освітнього менеджменту в управлінні системою виховної діяльності позашкільного навчального закладу (2017)
Пруцакова О. Л. - Сутність і педагогічні умови екологізації освітнього простору (2017)
Рагозіна В. В. - Бесіда як інструмент організації сприймання та обговорення творів живопису з дітьми: типи і педагогічний супровід (2017)
Ратинська І. В. - Діагностика рівнів вихованості моральної відповідальності у студентів (2017)
Рахманова О. К. - Музична графіка у вихованні художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Роговець О. В. - Діагностика правосвідомості підлітків: констатувальний етап експерименту (2017)
Сергєєва Н. В. - Особливості соціально-педагогічної підтримки ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків (2017)
Сокол Л. М. - Інтеренет-простір як парадоксальна технологія виховання підростаючої особистості (2017)
Солодка А. К. - Концептуальні виміри культурного інтелекту (2017)
Стахів Л. Г. - Суб’єкт-суб’єктні стосунки вчителя та учня початкової школи – шлях до особистісно зорієнтованого навчання і виховання, Волошин С. В. (2017)
Тихонькова І. С. - Вікові особливості старших підлітків у вихованні самоствердження засобами спортивно-ігрової діяльності (2017)
Харченко Н. В. - Розвиток критичного мислення підлітків у громадських об’єднаннях скаутського напряму: методичний коментар щодо форм та методів роботи (2017)
Хомич О. Л. - Стан сформованості просоціальної поведінки учнів основної школи (2017)
Сяосін Чжан - Характеристика впровадження змістовно-технологічного забезпечення процесу виховання етнічної толерантності студентів (2017)
Шахрай В. М. - Сформованість статусно-рольового компонента соціальної компетентності старшокласників (2017)
Шкільна І. М. - Теоретичний аспект формування національно-культурної ідентичності у старших підлітків (2017)
Шкляр Н. А. - Проблема соціалізації дошкільників засобами художньої літератури у сучасному науковому дискурсі (2017)
Мельник И. В. - Оценка энергетической эффективности импульсных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда с учетом электродных процессов и параметров анодной плазмы (2016)
Красильников А. И. - Модели несимметричных распределений случайных величин с нулевым коэффициентом асимметрии (2016)
Клевцов Ю. А. - Структурные преобразования моделей систем с распределенными параметрами (2016)
Тимченко Л. И. - Информационная технология классификации изображений пятен лазерных пучков и прогнозирования координат их энергетических центров с использованием параллельно-иерархической сети, Наконечная С. В., Кокряцкая Н. И. (2016)
Огир А. С. - Система ультразвуковой диагностики с использованием фазовой информации отраженного звукового поля, Тарапата В. В., Чемерис А. А., Огир Е. А. (2016)
Кравцов Г. А. - Модель вычислений на классификациях (2016)
Сапожников В. В. - Организация cистем функционального контроля комбинационных схем на основе модифицированного кода с суммированием взвешенных переходов, Сапожников В. В., Ефанов Д. В., Дмитриев В. В., Черепанова М. Р. (2016)
Жаркин А. Ф. - Многокритериальная оценка альтернативных вариантов интеграции источников распределенной генерации в распределительные сети, Попов В. А., Сахрагард С. Б., Замковой П. А., Сподинская А .В. (2016)
Лысенков Э. А. - Моделирование электропроводимости систем на основе простых полиэфиров и углеродных нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Сытник А. А. - Метод идентификации динамического объекта посредством интегральной модели, Ключка К. Н., Костьян Н. Л. (2016)
Кравцов Г. А. - Новая классификация алгоритмов, Притулюк И. А. (2016)
Сапожников В. В. - Модульные коды с суммированиемв системах функционального контроля. I. Свойства обнаружения ошибок кодами в информационных векторах, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В., Черепанова М. Р. (2016)
Артемчук В. А. - Модели представления и преобразования данных в задачах экологического мониторинга урбанизированных территорий, Каменева И. П., Яцишин А. В. (2016)
Баламетов А. Б. - Повышение точности моделирования режима линии электропередачи на основе текущих параметров, Халилов Э. Д., Исаева Т. М. (2016)
Калиновский Я. А. - Экспериментальная оценка уменьшения объема вычислений при использовании представлений гиперкомплексных нелинейностей, Бояринова Ю. Е. (2016)
Konashevych O. I. - Advantages and current issues of blockchain use in microgrids (2016)
Маевский А. В. - Решение задачи идентификации рабочих параметров математической модели процесса динамики экологических систем (2016)
Авторское соглашение (публичная оферта) (2016)
Правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2016)
75 лет Виктору Федоровичу Евдокимову (2016)
Мельник И. В. - Использование параллельных вычислений для моделирования технологических газоразрядных источников электронов, Лунтовский А. О. (2016)
Калиновский Я. А. - Представление тригонометрических функций в числовой системе обобщенных кватернионов, Бояринова Ю. Е., Синькова Т. В., Сукало А. С. (2016)
Долиненко В. В. - Компьютерное моделирование оптимального управления положением ванны при сварке МИГ/МАГ корневых швов, Коляда В. А., Шаповалов Е. В., Скуба Т. Г. (2016)
Сапожников В. В. - Модульные коды с суммированием в системах функционального контроля. II. Уменьшение структурной избыточности систем функционального контроля, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В., Черепанова М. Р. (2016)
Valialkin A. V. - Real-time method of accurate unique IPs counting across high number of distinct dimensions and distinct time frames for big data systems, Konashevych O. I. (2016)
Фархадзаде Э. М. - Метод повышения точности количественной оценки относительной длительности состояний объектов ЭЭС, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З., Абдуллаева С. А. (2016)
Берегун В. С. - Исследование точности аппроксимации симметричных плотностей вероятности ортогональными представлениями по полиномам Эрмита (2016)
Kotsiuba I. V. - Human-insider threat analysis for the purpose of modeling (2016)
Волошин Д. В. - Моделирование автономной навигации беспилотного летательного аппарата на основе обработки видеоданных (2016)
Куцан Ю. Г. - Експертний висновок щодо проекту Закону України "Про ринок електрично ї енергії України" (2016)
100 лет со дня рождения Георгия Евгеньевича Пухова (1916—2016) (2016)
Скляров В. Ф. - Пухову Г. Е. — Человеку и Институту (2016)
Васильев В. В. - Обработка сигналов и моделирование динамических систем дробного порядка на основе операционного исчисления аппроксимационного типа, Симак Л. А., Васильев А. В. (2016)
Верлань А. Ф. - Интегральные модели в задачах анализа электрических цепей, Ключка К. Н. (2016)
Саух С. Е. - Модель конкурентного равновесия на рынке электроэнергии с улучшенной адекватностью математического описания генерирующих компаний, системного оператора и электрической сети (2016)
Винничук С. Д. - Определение потокораспределения в сетях с древовидным графом (2016)
Кравцов Г. А. - Мера отличия классификаций (2016)
Петров В. В. - Оптические носители долговременного хранения информации, Крючин А. А., Шанойло С. М. (2016)
Гуреев В. А. - Принципы организации национальной системы обучения и тренажа персонала объединенной электроэнергетической системы Украины, Самойлов В. Д., Сангинова О. В. (2016)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи комп’ютерного керування електропостачанням залізниць на основі диференціальних перетворень Пухова, Гончарова Л. Л. (2016)
Орлов Ю. Ю. - Використання електронних відображень як доказів у кримінальному провадженні, Чернявський С. С. (2017)
Копотун І. М. - Проблема відмежування адміністративних проступків у сфері громадського порядку від злочинів, Жолтані М. І. (2017)
Зубкова Л. А. - Сучасний стан і проблеми запобігання корупції в Україні (2017)
Боднар А. В. - Форми використання спеціальних знань під час розслідування знищення або пошкодження майна (2017)
Nehanov V. - Concept, Essence and Meaning of Revision (Audit) in Criminal Proceedings, its Relation with other Forms of Use of Special Economic Knowledge (2017)
Yarovyi K. - Legal Aspects of Implementation of the Forms and Methods of Interaction between the National Police of Ukraineand other Public Administration Bodies in the Course of Anti-Terrorist Operation (2017)
Osipov O. - Temporary Seizure of Property in the System of Measures to Ensure Criminal Proceedings (2017)
Andreiev D. - Features of the State Information Policy Concerning Legitimization of the Authorities by Mechanisms of Internet Resources (2017)
Іляшко О. О. - Концептуальні підходи до визначення правової політики держави в умовах гібридної війни (2017)
Мартиненко В. О. - Особливості кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем, що вчиняють державні службовці (2017)
Патик А. А. - Статус, повноваження та відповідальність спеціаліста й інспектора-криміналіста в кримінальному процесі (2017)
Коршунова Н. В. - Конституційно-правові засади державної політики України (2017)
Стопченко К. О. - Особливості визначення складу осіб, які беруть участь у цивільних справах про оспорювання батьківства та материнства (2017)
Ковалевська Є. В. - Правове регулювання участі суб’єктів, що володіють спеціальними медичними знаннями, у кримінальному провадженні (2017)
Лисенко В. В. - Інформаційно-довідкове забезпечення встановлення місцеперебування осіб, оголошених у розшук, Лисенко О. В. (2017)
Камінська Н. В. - Уніфікація стандартів правоохоронної діяльності: проблеми теорії та практики, Білас А. І. (2017)
Мезенцева І. Є. - До питання щодо співучасті під час кваліфікації корупційних злочинів: правозастосовна практика (2017)
Вознюк А. А. - Проблеми встановлення потерпілого від порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кузьмічова-Кисленко Є. В. (2017)
Цюприк І. В. - Публічні заклики до вчинення терористичного акту: напрями доказування події кримінального правопорушення (2017)
Доценко О. С. - Юридичні гарантії законності у сфері запобігання організованій злочинності в Україні (2017)
Запотоцький А. П. - Концептуальні засади методики розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил охорони праці та безпеки виробництва під час будівництва (2017)
Черняк А. М. - Поняття та зміст запобігання оперативними підрозділами злочинам у сфері міжнародного студентського обміну (2017)
Ahapova M. - Administrative and Legal Maintenance of Public Order by Law Enforcement Bodies of Ukraine (2017)
Окушко А. В. - Особливості проведення обшуку під час розслідування незаконної реалізації через аптечні мережі наркотичних (психотропних) лікарських засобів (2017)
Тимошенко В. І. - Тероризм як об’єкт політико-правового дослідження (2017)
Юсупов В. В. - Розвиток українських судово-медичних закладів у першій половині ХХ століття (2017)
Антонова О. Р. - Класифікація суб’єктів реалізації державної сімейної політики (2017)
Шевченко А. О. - Правова природа і статус територіальної громади: доктринальний аспект (2017)
Didenko I. - Administrative and Legal Analysis of Violating Requirements for Conflict of Interests Prevention and Control (2017)
Денисенко М. М. - Питання щодо інституту негласних слідчих (розшукових) дій та напрями їх вирішення (2017)
Savchenko A. - Criminal Liability for Corruption Crimes in Ukraine and Certain Foreign Countries: Comparative-Legal Research (2017)
Hayrapetyan A. - Main Issues of the Strategy on Migration Policy of the Republic of Armenia (2017)
Чернявський С. С. - Теоретичні та практичні аспекти забезпечення кримінального провадження, Таран О. В. (2017)
Іщенко А. В. - Пам’яті колеги (кандидата юридичних наук, професора В. К. Весельського), Чорноус Ю. М. (2017)
Орлов Ю. Ю. - Видатний український криміналіст (до 75-річчя з дня народження кандидата юридичних наук, доцента Ю. Ф. Жарікова) (2017)
Іщенко А. В. - Пам’яті вчителя (присвята здобуткам доктора юридичних наук, професора В. П. Бахіна), Цимбал П. В., Чернявський С. С. (2017)
Contents (2016)
Palagin A. V. - Ontology conception of transdisciplinary scientific research (2016)
Фейзиев Ф. Г. - Модификация метода Питерсона—Горенстейна—Цирлера приведением матрицы к треугольному виду (двоичный случай), Мехтиева М. Р., Самедова З. А. (2016)
Kienle A. - Modeling and simulation of particulate processes, Palis S., Mangold M., Durr R. (2016)
Глухов А. Д. - Квазислучайные графы и структурная устойчивость сложных дискретных систем (2016)
Петренко А. А. - Семантическое модельно-управляемое моделирование архитектуры системы сервисов на основе доменных онтологий, Петренко А. И. (2016)
Белик В. К. - Применение наноэлектромеханических систем для создания информационных моделей и специализированных вычислительных устройств (2016)
Shvayka A. I. - Load balancing in IoT applications using consistent hashing (2016)
Максимов С. Ю. - Осесимметричная интегральная модель распределения синусоидального сварочного тока при дуговой сварке зазора в пластине, Прилипко Е. А., Рыбалкин Е. А. (2016)
Гулиев Г. Б. - Вероятностное моделирование потокораспределения в энергосистеме с распределенной генерацией и возобновляемыми источниками, Рахманов Н. Р. (2016)
Содержание (2016)
Иванов И. Л. - Управление с запаздыванием энергосистемой при импульсных возмущениях, Мартынюк А. А. (2016)
Кравцов Г. А. - Вычисления на классификациях. Оценка классификаторов (2016)
Сапожников В. В. - Построение полностью самопроверяемых структур систем функционального контроля с использованием равновесного кода "1 из 3", Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2016)
Минаев Ю. Н. - Нечетко множественные характеристики одномерных временных рядов, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2016)
Калиновский Я. А. - Построение высокоразмерных изоморфных гиперкомплексных числовых систем, Бояринова Ю. Е., Синькова Т. В., Сукало А. С. (2016)
Листровой С. В. - Метод и модель планирования распределения пакетов заданий в кластере Grid системы, Листровая Е. С., Курцев М. С. (2016)
Лысенков Э. А. - Комбинированная модель для описания электропроводимости систем на основе простых полиэфиров и углеродных нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Авторська угода (публічна оферта) (2016)
Указатель статей, опубликованных в томе 38 (2016) (2016)
Вознюк М. А. - Теоретичні аспекти фінансування проектів енергозбереження на регіональному рівні (2013)
Рудницький В. С. - Форми контролю діяльності банківських установ (2013)
Пшик Б. І. - Сутність і структура фінансово-кредитної системи: функціональний, інституціональний та організаційний підходи (2013)
Беновська Л. Я. - Фінансові аспекти функціонування спеціальних економічних зон в Україні (2013)
Возняк Г. В. - Використання бюджетних ресурсів регіонів: проблеми і способи їх розв’язання, Музика І. С. (2013)
Криниця С. О. - Розвиток інститутів спільного інвестування як потенційного інструменту стимулювання економічного розвитку (2013)
Пластун О. Л. - Аналіз і оцінка ролі біржової діяльності у світовій фінансово-економічній системі (2013)
Мотриченко В. М. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості України в рамках ОЧЕС, Іщук В. В. (2013)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитна політика держави в аграрному секторі економіки України: сучасний стан і проблеми (2013)
Климова Н. І. - Напрями підвищення ефективності управління корпоративними фінансами (2013)
Шипунова О. В. - Визначення і класифікація помилок у фінансовій звітності (2013)
Нашкерська Г. В. - Оцінювання об’єктів фінансового обліку за поточною собівартістю, Шурпенкова Р. К. (2013)
Шурпенкова Р. К. - Методика аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання (2013)
Лаврова О. О. - Категоріальний апарат обліково-аналітичного забезпечення страхування в Україні (2013)
Андрухів-Садовська Н. Б. - Суб’єкти зовнішнього контролю операцій із фінансування підприємств у СЕЗ (2013)
Юрченко В. П. - Теоретичні аспекти методики обліку витрат на виробництво (2013)
Журавка О. С. - Пруденційне регулювання страхової діяльності (2013)
Горін Н. В. - Механізми фінансування еколого-інноваційного розвитку економічних систем (2013)
Луцків О. М. - Особливості та альтернативні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2013)
Третяк Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання (2013)
Бурденко І. М. - Інституціональна структура регулювання ринку похідних фінансових інструментів: міжнародний досвід (2013)
Козоріз Г. Г. - Зарубіжний досвід формування ефективних інститутів соціального страхування (2013)
Біль М. М. - Інвестиційний фактор у формуванні територіальних міграційних систем (2013)
Стирська О. І. - Напрями підвищення ефективності управління системою державного інвестиційного кредитування в Україні (2013)
Шкварчук Л. О. - Концепція оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємства на засадах аналізу грошових потоків (2013)
Рабцун Н. В. - Регулювання діяльності інституційних інвесторів на ринку державних цінних паперів (2013)
Другов О. О. - Стан і перспективи розвитку державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні, Юнко О. М. (2013)
Семів Л. К. - Фінансові можливості українських вишів в інтеграції освіти і науки в регіоні (2013)
Крилова В. В. - Шляхи розв’язання проблем системи кредитної кооперації в Україні, Ніконова М. В. (2013)
Сенищ П. М. - Сутність банківських систем: типологізація, класифікація і роль в економіці (2013)
Рисін М. В. - Зарубіжний досвід розвитку співпраці банків і страхових компаній (2013)
Белей О. І. - Побудова матричної моделі фінансової рівноваги у стратегічному управлінні комерційним банком (2013)
Хмелярчук М. І. - Кредитний механізм забезпечення макроекономічної рівноваги і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку (2013)
Денис О. Б. - Підходи до формування наглядових рад у банках: зарубіжний досвід і вітчизняна практика (2013)
Кравченко О. В. - Методичний інструментарій контролінгу в банках (2013)
Неклюдова Т. М. - Оцінювання рівня ефективності бюджетування в системах інноваційного розвитку банків (2013)
Буряк А. В. - Управління ефективністю банківського бізнесу в контексті впровадження концепції вартісно-орієнтованого управління (2013)
Фостяк В. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу власного капіталу банків України (2013)
Квасній М. М. - Моделювання залучення ресурсів банком за умов їхнього ефективного розміщення (2013)
Gospodarowicz M. - Banking union and its potential implications for the banking sector in Poland (2013)
Верней О. Є. - Чинники формування інвестиційної політики вітчизняних банків у сфері кредитування (2013)
Стецюра Л. А. - Кредитна політика банків у забезпеченні реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки України (2013)
Вознюк-Богів І. М. - Особливості підвищення ефективності кадрового потенціалу банківських установ (2013)
Сітарчук А. Ю. - Сучасний стан банківського інвестиційного кредитування в Україні: проблеми і шляхи його розв’язання (2013)
Чаплига В. В. - Методи оцінювання ефективності банків з урахуванням ризику (2013)
Огерчук М. О. - Теоретичні основи трансформації банківської системи (2013)
Колчар Ю. О. - Клієнтська база як основний мотив придбання українських банків (2013)
Бойко В. С. - Чинники гальмування інфляції в Україні у 2011-2012 роках (2013)
Вешко А. Т. - Особливості структурного впливу кредитної експансії в економіці України (2013)
Ісаян А. М. - Перспективи розвитку банківського кредитування АПК України на основі використання зарубіжного досвіду (2013)
Швець О. В. - Сутність кредитного ризику і підходи щодо його визначення та оцінювання (2013)
Мірошниченко Г. О. - Загальні тенденції розвитку банківської системи на етапі посткризової стабілізації (2013)
Смовженко Т. С. - Місце і роль мікро- і макроекономіки в економічній науці, Стеблій Г. Я. (2013)
Марцин В. С. - Особливості формування цінової стратегії підприємства та оцінка етапів її моніторингу (2013)
Пустовійт Р. Ф. - Інституційні перешкоди і чинники національного економічного зростання (2013)
Одінцова Т. М. - Концептуальні підходи до розвитку продовольчого ринку України в сучасних умовах, Тривайло А. Ю., Чаус І. В. (2013)
Сторонянська І. З. - Інноваційна адаптивна спроможності регіонів як чинник формування конвергентної моделі регіонального розвитку України, Данко-Ютіш Н. І. (2013)
Гузар У. Є. - Нестандартні форми зайнятості в умовах розвитку постіндустріального суспільства, Луцик М. В. (2013)
Кундря-Висоцька О. П. - Нові концептуальні підходи до розвитку вітчизняної облікової системи: синтез стереотипів і новизни, Клюс М. І. (2013)
Слободяник Ю. Б. - Забезпечення контролю якості державного аудиту (2013)
Демко І. І. - Особливості організації оплати праці на підприємстві (2013)
Вагнер І. М. - Методичні основи організації стратегічного аналізу в управлінні підприємством (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського