Ротар Н. - Політична участь громадян України в умовах е-демократизації (2006)
Голубуцький О. - Перспективи інформаційної трансформації політичних інститутів в Україні (2006)
Кіссе А. - Виборча система як засіб врегулювання етнічних конфліктів (2006)
Ромашко О. - Українська національна ідея в дзеркалі преси (2006)
Ровенчак О. - Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять (2006)
Бебик В. - Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент (2006)
Митрофанова О. - Українська "помаранчева революція" і Франція (2006)
Дудко І. - Рада національної безпеки в системі зовнішньої політики США (2006)
Єдаменко А. - Ісламський фундаменталізм як політична доктрина (2006)
Траверсе О. - Самоорганізація українського етносу: минуле і майбутнє (2006)
Кормич Л. - Київська влада в дзеркалі демократії (2006)
Гордієнко М. - Потенціал слова в системі виховання державно-правової свідомості (2006)
Книжкова полиця (2006)
Політичні еліти і політичні лідери на пострадянському просторі: загальне, особливе (2006)
Вийшов у світ № 2(16) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Гнатюк Л. - Акцентуаційні особливості української редакції церковнослов’янської мови та їх відображення в текстах Г. Сковороди і Т. Шевченка (2017)
Білоусенко П. - Історія й лексико-словотвірні типи праслов’янських іменників із суфіксом -va, Сабліна С. (2017)
Наєнко Г. - Чинники варіантності граматичної системи української мови XVII століття (2017)
Кобченко Н. - Система синтаксичних зв’язків: класифікаційні пошуки (2017)
Арібжанова І. - Семантико-синтаксична структура прикладкового словосполучення (2017)
Данилюк Н. - Мовна картина світу в поетичних текстах збірки Лесі Українки "На крилах пісень" (2017)
Серебрянська І. - Історія становлення і розвитку концептосфери освіти крізь призму сучасної наукової картини світу (2017)
Левицький В. - Документ у доробку письменника-експериментатора: текстуальні особливості (2017)
Берковець В. - Функційне поле фонетичного слова в сучасній українській мові (2017)
Передрієнко В. - Діалогізм в історичних вимірах староукраїнського часу: W(т)пись Клирика Wстро(з)ского (2017)
Наші автори (2017)
Інформація для авторів (2017)
Содержание (2016)
Анатычук Л. И. - Оптимальное управление временной зависимостью температуры охлаждения в термоэлектрических устройствах, Вихор Л. Н., Коцур М. П., Кобылянский Р. Р., Каденюк Т. Я. (2016)
Рашит А. - Термоэлектричество в Турции, Гюнай О. (2016)
Горский П. В. - Решеточная теплопроводность термоэлектрических материалов на основе Zn-Cd-Sb (2016)
Монтассер С. Тахат - Механические и термоэлектрические свойства многослойного гибридного композита Cu/SiC/Gr с металлической матрицей (2016)
Шафранюк В. П. - Исследование релаксации механических напряжений в реальных кристаллах методом рентгеновского дифракционного муара (2016)
Рогачева Е. И. - Термоэлектрические и механические свойства полупроводниковых твердых растворов (Bi1-xSbx)2Te3 (x = 0 – 0.07), Мартынова К. В., Бондаренко А. С. (2016)
Маник О. Н. - Особенности электронного строения гибридных орбиталей и межатомного взаимодействия в кристаллах антимонида кадмия, Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р. (2016)
Анатычук Л. И. - Стенд для градуировки термоэлектрических преобразователей теплового потока, Кобылянский Р. Р., Константинович И. А., Лысько В. В., Пуганцева Е. В., Розвер Ю. Ю., Тюменцев В. А. (2016)
Абдулхакимов У. И. - Модель термоэлектрического устройства для проведения тепловых косметологических процедур, Евдулов Д. В., Евдулов О. В., Набиев Н. А. (2016)
Максимук Н. В. - Электронный блок управления термоэлектрическим предпусковым автомобильным нагревателем, Андрусяк И. С. (2016)
Анатычук Л. И. - Сравнительный анализ термоэлектрических и компрессионных тепловых насосов для индивидуальных кондиционеров в условиях повышенных температур окружающей среды, Прибыла А. В., Короп Н. Н. (2016)
Титул, зміст (2012)
Дьомін Д. О. - Рішення оптимізаційних задач в дипломному проектуванні магістрів за спеціальністю "Обладнання та технології ливарного виробництва" (2012)
Іванкова О. В. - До питання відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки типу ВАЛ, Гудзенко О. В. (2012)
Падалка В. В. - Аналіз технологій поверхневого зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин, Каркач О. С. (2012)
Горбенко О. В. - Перспективи використання ресурсозберігаючих технологічних процесів при відновленні деталей машин (2012)
Бурлака О. П. - Чинники формування конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств, Бурлака О. А. (2012)
Довжик О. О. - Порівняння методів калькулювання та обліку витрат в сільськогосподарському виробництві (2012)
Калініченко О. В. - Енергетична оцінка ефективності виробництва гібридів цукрових буряків (2012)
Дьоміна О. Б. - Використання методів операційного менеджменту в ливарному виробництві (2012)
Титул, зміст (2012)
Шигимага В. А. - Физико-математические модели импульсного пробоя мембраны клеток в различных растворах (2012)
Коваленко Е. Н. - Молекулярная акустическая технология в технологическом процессе криоконсервации (2012)
Морозов А. С. - Теоретичні засади стабілізації та структуроутворення металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення (2012)
Бачурський Д. В. - Исследование рафинирования электролитов магниевых электролизеров от примесей титана (2012)
Воляр Р. Н. - Увеличения времени жизни неравновесных носителей заряда в кристаллах кремния (2012)
Листопад Д. А. - Усовершенствование магниетермического процесса получения титана губчатого с целью снижения поступления примесей (2012)
Реков Ю. В. - Оптимизация технологии Si-затравок для производства поликристаллического кремния (2012)
Пушкіна О. В. - Перспективні безсольові середовища для сорбітизації високоміцного дроту (2012)
Егоров С. Г. - О роли движения расплава при выращивании монокристаллов кремния методом БЗП (2012)
Капетула C. M. - Нанотехнологические подходы при экстрагировании из растительного сырья (2012)
Ружицкая Н. В. - Комбинированные процессы при сушке растительного сырья (2012)
Клещов А. Й. - Проекція ансамблів геометрії ядра ущільнення на атомарну структуру середовища (2012)
Породько Л. В. - Лазерний нагрів твердого тіла в умовах конвективного теплообміну (2012)
Головко Ю. В. - Розподіл домішок в процесі вирощування монокристалів кремнію (2012)
Головко О. К. - Вплив домішок на час життя носіїв заряду в монокристалах кремнію (2012)
Даналакий О. Г. - Термоэлектрические устройства для охлаждения сверхбольших интегральных схем (2012)
Дмитрієв В. С. - Особливості формування омічних контактів на основі арсеніду галію (2012)
Шкода Н. Г. - Взаємодія електромагнітного випромінювання з нанопокриттями шарів діелектриків і металів, що чергуються (2012)
Азаренков В. И. - Исследование и разработка тепловой модели и методов анализа температурных полей конструкций радиоэлектронной аппаратуры (2012)
Шевченко C. C. - Разработка технологии и системы контроля в технологическом процессе воспроизводства животных (2012)
Якимов А. Н. - Метод синтеза аксиально-симметричных источников магнитного поля с ферромагнитными элементами (2012)
Титул, зміст (2012)
Афтаназів І. С. - Сучасні вимоги до формування мережі закладів професійної підготовки, Ситник Й. С., Зенченко Н. І. (2012)
Бакланов Ю. Г. - Очистка повітря в роторному апараті (2012)
Волошенко С. В. - Застосування ферментів класів гідролаз та ацилтрансфераз в технології гідратації олій (2012)
Георгіаду М. В. - Відновлення високоточних металовиробів додатковими нагрівами (2012)
Кагляк О. Д. - Лазерна формувальна обробка дисків з низьковуглецевої сталі (2012)
Митиков Ю. А. - Наддув бака ракеты с РГ-1 восстановительным газом (2012)
Пак А. О. - Функція розподілення потужності дисипативних структур в сировині під час ЗТП-сушіння (2012)
Серябряков Б. А. - Гідродинаміка та масопередача процесу ректифікації у відцентровому апараті (2012)
Дудка С. В. - Усовершенствование аппаратурно-технологического оформления процесса гранулообразования в производстве удобрений марки "Суперагро N: P 10:40" (2012)
Журавлева Л. А. - Вибрационная механохимическая подготовка поверхности для нанесения покрытий на станках вибрационного типа (2012)
Sadeq Muneer Shawkat - Study of converting the low-grade feedstock into high quality biodiesel (2012)
Темченко С. О. - Метод проектування вісесиметричних каналів довільної форми (2012)
Чверенчук А. І. - Кінетична характеристика процесу цеолітоутворення з термоактивованого каоліну (2012)
Шматкова Н. В. - Продукты комплексообразования тетрахлорида олова c гидразидами и гидразонами (2012)
Юрченко Г. О. - Кінетика процесу осадження катіонів нікелю (ІІ) (2012)
Брешев В. Е. - Пути повышения технического уровня бесконтактных приводов рабочих машин (2012)
Гончарук О. О. - Визначення оптимальних умов лазерного формування абразивних інструментів з надтвердих матеріалів (2012)
Колябіна Д. О. - Дослідження особливостей фіксації цезію-137 глинистими мінералами (2012)
Кущ П. Д. - Особенности применения газодинамического воздействия при затвердевании металла в керамических формах (2012)
Ткаченко Т. І. - Методичні підходи покращення контролю якості виготовлення продукції на харчових підприємствах (2012)
Михайлова І. Ю. - Моделювання лазерної безконтактної деформації за використання двох променів (2012)
Михальчук О. Д. - Дослідження особливостей роботи механічного диспергатора (2012)
Підкова В. Я. - Модифікування поверхні сталі 12Х18Н10Т іонною імплантацією азотом (2012)
Порціна М. В. - Вплив лазерного легування Nb, B, N ТА Ni на підвищення властивостей сталі 12Х17Т (2012)
Романишин М. Р. - Мікроструктура поверхневих шарів ножів зі сталі 6ХС (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Anatychuk L. I. - Optimal control of time dependence of cooling temperature in thermoelectric devices, Vikhor L. M., Kotsur M. P., Kobylianskyi R. R., Kadenyuk T. Ya. (2016)
Rasit A. - Thermoelectricity in Turkey, Gunay O. (2016)
Gorskiy P. V. - Lattice thermal conductivity of thermoelectric materials based on Zn-Cd-Sb (2016)
Montasser S. Tahat - Mechanical and thermo-electric properties of Cu/SiC/Gr multi-layer hybrid metal matrix composite (2016)
Shafraniuk V. P. - Research on mechanical stress relaxation in real crystals by X-ray diffraction moire method (2016)
Rogacheva T. I. - Thermoelectric and mechanical properties of (Bi1-xSbx)2Te3 (x = 0 – 0.07) semiconductor solid solutions, Martynova K. V., Bondarenko A. S. (2016)
Manik O. M. - Peculiarities of electronic structure of hybrid orbitals and interatomic interaction in cadmium antimonide crystals, Manik T. O., Bilinsky-Slotylo V. R. (2016)
Anatychuk L. I. - Calibration bench for thermoelectric converters of heat flux, Kobylianskyi R. R., Konstantinovich I. A., Lys'ko V. V., Puhantseva O. V., Rozver Yu. Yu., Tiumentsev V. A. (2016)
Abdulkhakimov U. I. - Model of thermoelectric device for carrying out thermal cosmetology procedures, Yevdulov D. V., Yevdulov O. V., Nabiev B. A. (2016)
Maksimuk M. V. - Electronic control unit for thermoelectric automobile starting pre-heater, Andrusiak I. S. (2016)
Anatychuk L. I. - Comparative analysis of thermoelectric and compression heat pumps for individual air conditioners at elevated ambient temperatures, Prybyla A. V., Korop M. M. (2016)
Хом’юк І. В. - Фактори впливу на професійне самовизначення особистості в умовах ринкової економіки, Петрук В. А., Хом’юк В. В. (2017)
Заюков І. В. - Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів циклу охорони праці у вищій освіті, Кобилянський О. В. (2017)
Джеджула О. М. - Сучасні підходи до проектування змісту професійної підготовки інженерів-механіків у сучасних освітніх університетських середовищах (2017)
Концева Г. М. - Віртуальне освітнє середовище в професійній підготовці фахівця, Концевий М. П. (2017)
Березюк О. В. - Використання віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи "дослідження ефективності освітлення у виробничих приміщеннях" (2017)
Дембіцька С. В. - Сучасні підходи щодо формування компетентності з охорони праці в процесі підготовки менеджерів, Кобилянська І. М. (2017)
Кузьменко О. С. - Формування культури безпеки у студентів технічного профілю під час фізичного експерименту (2017)
Назаров В. В. - Соціогуманістичні аспекти сталого розвитку людства (2017)
Поведа Т. П. - До проблеми скорочення та скасування безпекових дисциплін у вищих навчальних закладах України (2017)
Коломієць А. А. - Реалізація системотвірної функції фундаменталізації математичної підготовки фахівців технічних спеціальностей (2017)
Василовский В. В. - Эффективность бетаферона у больных с неопределенным прогнозом при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Черненко М. Е. (2017)
Григорова И. А. - Влияние препарата энтроп® на когнитивные функции и качество жизни больных с черепно-мозговой травмой, Тесленко О. А., Новак А. С., Тихонова Л. В. (2017)
Калашников В. И. - Церебральная гемодинамика у пациентов с головной болью напряжения (2017)
Медведкова С. А. - Возможности использования определения сывороточного уровня нейронспецифической энолазы для прогнозирования уровня неврологического дефицита в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2017)
Носатов А. В. - Цитоархитектоника эритроцитов у больных с дисциркуляторными энцефалопатиями в динамике лечения крайне высокочастотной аутогемотерапией (2017)
Самойлова Г. П. - Прогнозування тяжкості перебігу міастенії залежно від структурних змін тимуса (2017)
Білобривка Р. І. - Свідомість між життям та смертю. феноменологічний та гносеологічний аспект (2017)
Вербицький Є. Ю. - Ефективність антралю в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними стресовими розладами (2017)
Герасименко Л. О. - Терапія, реабілітація та профілактика психосоціальної дезадаптації у жінок із розладами адаптації (2017)
Денисенко М. М. - Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів, Лакинський Р. В., Шестопалова Л. Ф., Лінський І. В. (2017)
Іщук В. В. - Гормонозалежні та інваріантні компоненти психоендокринного синдрому при патології щитовидної залози та кори наднирників, Городокін А. Д. (2017)
Кабачная И. В. - Детоксицирующее действие гетерозида-321 при отравлении алкоголем, Дроговоз С. М., Кабачный В. И., Палагина Н. Ю., Кабачный В. В. (2017)
Криванкова Н. В. - Психодефензивні феномени, механізми та бар'єри у хворих на тривожно-депресивні розлади органічного ґенезу як чинники дискомплаєнтності (2017)
Кушнір А. М. - Сучасні підходи до медико-соціальної реабілітації суспільно небезпечних хворих на шизофренію (2017)
Напрєєнко О. К. - Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкогольній залежності, Напрєєнко Н. Ю. (2017)
Пилягина Г. Я. - Понятие когнитивно-эмоционального дисбаланса (дефицита) и его значение в патогенезе психической патологии и саморазрушающего поведения (2017)
Радченко Т. М. - Клініко-патогенетична роль гіпотиреозу в розвитку псевдоабстинентного синдрому при низькопрогредієнтному перебігу опіоїдної залежності у жінок, Овчаренко М. О., Пінський Л. Л. (2017)
Сидоренко О. О. - Психологічна дезадаптація серед дорослого населення працездатного віку (2017)
Федченко В. Ю. - Оптимизация подходов к терапии депрессивных расстройств (2017)
Чабан О. С. - Симптоми посттравматичного стресу, тривоги та депресії серед учасників бойових дій в зоні антитерористичної oперації, Безшейко В. Г. (2017)
Чугунов В. В. - Клініко-психопатологічна структура атипових варіантів перебігу простої форми шизофренії, Мосейко О. В. (2017)
Шпильовий Я. В. - Клінічний зміст і вираженість депресивних і тривожних феноменів в структурі невротичних тривожно-депресивних розладів різного психоґенезу у жінок (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців — учасників АТО) (2017)
Юрченко О. М. - Якість життя у хворих на параноїдну шизофренію та її діагнoстичне значення, Лінський І. В. (2017)
Явдак І. О. - Феноменологічні особливості клінічних проявів резистентності дисоціативних розладів (2017)
Денисенко М. М. - Клініко-психопатологічна характеристика дисоціативних розладів з коморбідними аддикціями (2017)
Кожина Г. М. - Можливості використання сучасних антипсихотичних препаратів в терапії параноїдної шизофренії з переважно негативною симптоматикою, Коростій В. І., Стрельнікова І. М., Зеленська К. О. (2017)
Танцура Л. Н. - Применение лиофилизированного пчелиного маточного молочка торговой марки "Медок" в kомплексном лечении хронических тикозных расстройств у детей, Пилипец Е. Ю., Третьяков Д. В., Сало С. В., Лукьянцева О. Ю., Трембовецкая Е. В. (2017)
Хижняк Ю. В. - Ефективність амантадину сульфату під час лікування когнітивних і емоційних розладів у хворих на розсіяний склероз (2017)
Гладун Г. І. - Соціокультурне обґрунтування юридичної допомоги (2016)
Федін М. І. - Особливості правового статусу Православної церкви в Польщі (1921 – 1939 рр.) (2016)
Ярунів М. І. - "Свобода волі" як прояв екзистенції людини в правовій реальності (2016)
Віткова В. С. - Суб’єкти конституційного права на медичну допомогу (2016)
Дешко Л. М. - Генеза конституційного права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій (2016)
Добренька Н. В. - Проблеми реалізації прав особами з особливими потребами (2016)
Машталір Х. В. - Судова система Італійської Республіки: політико-правовий аналіз (2016)
Француз-Яковець Т. А. - Чому Україна – не Швейцарія? Або роль демократії, парламенту та громадянського суспільства в житті держави (2016)
Гоцанюк О. І. - Оборотоздатність та охороноздатність майнових прав на об’єкти промислової власності: співвідношення понять (2016)
Зубрицька О. В. - Філософсько-правова імперативність полівимірності суспільних моделей сім’ї в рамках ювенальної юстиції (2016)
Нікончук А. М. - Правове регулювання діяльності управителів багатоквартирними будинками (2016)
Цюра В. В. - Правова природа представницьких повноважень органів і посадових осіб юридичної особи (2016)
Крамар Р. І. - Діагностика ефективності системи екологічного менеджменту промислового підприємства та відповідальність за порушення норм екологічного законодавства, Скриньковський Р. М. (2016)
Літовченко В. С. - Історія становлення адміністративно-правового регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України (2016)
Михайленко Д. Г. - Обґрунтування необхідності дії норм механізму фінансового контролю щодо осіб, які припинили виконувати функції держави, або місцевого самоврядування (2016)
Шинкаренко Н. В. - Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт запобігання корупції (2016)
Щавінський В. Р. - Співвідношення інтересів держави, суспільства, окремого індивіда у рамках адміністративного права та процесу (2016)
Білокінь Р. М. - Кримінальне процесуальне правопорушення як фактична підстава кримінальної процесуальної відповідальності (2016)
Ващук О. П. - Особливості верифікації даних у судовому провадженні першої інстанції (2016)
Котяй Т. В. - До питання видів тлумачення кримінального закону та суб’єктів його здійснення (2016)
Куцкір Г. М. - Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні: поняття, сутність та процесуальні особливості його застосування (2016)
Остропілець В. Р. - Принципи взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами (2016)
Садова Т. В. - Учасники кримінального провадження, що здійснюють функцію обвинувачення в кримінальному провадженні України і Польщі (2016)
Севостьянова Н. І. - Право на самовизначення як один із критеріїв державності (2016)
Сердюк В. П. - Відеоматеріали у кримінальному провадженні України та захист прав людини (2016)
Стєбєлєв А. М. - Міжнародний і закордонний досвід відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному процесі (2016)
Шарнін А. В. - Поняття та види методів організації діяльності органів досудового розслідування МВС України (2016)
Герасимчук Н. В. - Генезис системи міжнародних інституцій. Частина 2, Хонін В. М. (2016)
Зайченко Ю. І. - Роль організації економічного співробітництва та розвитку у захисті економічної конкуренції на міжнародному рівні (2016)
Краснов Є. В. - Ратифікація конвенції міжнародної організації праці № 102 як вектор вдосконалення системи соціального забезпечення України на шляху до євроінтеграції (2016)
Ярова А. О. - Міжнародно-правова відповідальність держав за забруднення морського середовища в аварійному випадку (практика держав) (2016)
Аксьонов С. О. - Преюдиція в правосудді: теоретичні та прикладні аспекти (2016)
Бичковський Є. Л. - Історичні витоки науково-практичного коментаря (2016)
Деміда М. А. - Історіографія дослідження ролі суду і правосуддя в Україні 1920 – 1930-х років (2016)
Ортинська Н. В. - Щодо тенденцій розширення політичних прав неповнолітніх (2016)
Гонак І. М. - Вплив імперативного мандата народного депутата України на баланс гілок влади в Україні (2016)
Дутка Г. І. - Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення вітчизняного законодавчого процесу (2016)
Француз-Яковець Т. А. - Теоретико-правове значення особистої автономії суб’єкта права, Шеляженко Ю. В. (2016)
Павловська Л. В. - Рівність сторін у доказуванні на стадії досудового розслідування (2016)
Паніна Ю. С. - Нормативно-правове регулювання договору комерційної концесії за Цивільним і Господарським кодексами України: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Юрчишин Н. Г. - Теоретико-правові засади змісту права приватної власності на ліси в Україні (2016)
Бригінець О. O. - Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елемента фінансової безпеки держави (2016)
Головко В. В. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення права на участь в управлінні державними справами (2016)
Діордіца І. В. - Поняття і зміст кібертероризм (2016)
Дрозд О. Ю. - Види правових засобів регулювання проходження державної служби в Україні (2016)
Карабін Т. О. - Функціональні та галузеві засади розподілу повноважень публічної адміністрації (2016)
Мяснянкіна К. А. - Загальна правова характеристика принципів діяльності територіальних підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій (2016)
Негодченко В. О. - Перспективні напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформації з обмеженим доступом в органах Національної поліції України (2016)
Габлей Н. Г. - Порядок застосування заходів забезпечення безпеки до засудженого в кримінальному судочинстві України (2016)
Гаргат-Українчук О. М. - Кримінологічна характеристика та основні ознаки бандитизму (2016)
Канюка І. М. - Щодо використання психолого-криміналістичного портрета при розслідуванні злочинів, Королишин І. М. (2016)
Ковальчук С. О. - Поняття речових доказів у кримінальному процесуальному законодавстві й доктрині кримінального процесу країн континентальної (романо-германської) правової системи (2016)
Крет Г. Р. - Реалізація прокурором повноважень на початковому етапі досудового розслідування, Кузишин Т. В. (2016)
Савченко В. А. - Щодо можливості використання фізіогноміки при розкритті та розслідуванні злочинів, Королишин І. М. (2016)
Томин С. В. - Об’єкт та предмет профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики (2016)
Гавронська І. В. - Огляд сендайської рамкової програми зі зниження ризиків стихійних лих на 2015 - 2030 роки (2016)
Єлєазаров О. П. - Деякі аспекти правового захисту праці моряків за міжнародним і національним законодавством (2016)
Розгон О. В. - Роль конвенцій у регулюванні міжнародного усиновлення (2016)
Борщевський І. В. - Правовий звичай як джерело сучасного права в Україні (2016)
Заєць А. С. - Правова пропаганда як форма виховання в правовій державі (2016)
Коваль О. Я. - Проблеми легітимності влади в сучасному інформаційному суспільстві (2016)
Осауленко С. В. - Конституційні норми про політичні партії в Україні (2016)
Дем’янова О. В. - Окремі аспекти застосування категорії "правовідношення" у сфері цивільного процесу (2016)
Кравцов С. В. - Поняття, правова природа та підстави виникнення права спільної власності (2016)
Мілевська А. О. - Перспективи запровадження інституту приватних виконавців в Україні, Ліхтанська Д. М. (2016)
Ананьєва Є. А. - Деякі правові аспекти виконання податкового обов’язку зі сплати податків та зборів (2016)
Бережна К. В. - Імплементація норм права Європейського Союзу в адміністративне законодавство України: концептульні проблеми (2016)
Бондаренко К. В. - Історія становлення законодавства у сфері державного управління адміністративно-політичною сферою (2016)
Ганєв А. Е. - Особливості реалізації представницької функції прокуратури щодо захисту законних інтересів держави в адміністративних судах (2016)
Глуховеря В. А. - Окремі питання реформування центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується МВС України (2016)
Головань Т. Г. - Проблеми впровадження податкового компромісу в Україні (2016)
Голоднова Т. С. - Основні форми та порядок здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України (2016)
Губанов О. О. - Принципи юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС (2016)
Гусєва Є. І. - Актуалізація участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху (2016)
Кур’ян В. В. - Історичні аспекти правового регулювання місцевих податків в Україні через призму єдиних принципів побудови податкової системи (2016)
Лиськов М. О. - Нормативно-правове адміністрування лотерейної сфери (2016)
Поляков І. С. - Загальна характеристика структури перегляду рішень апеляційним адміністративним судом (2016)
Пудрик Д. В. - Правове регулювання повноважень Державної фіскальної служби України щодо притягнення до адміністративної відповідальності (2016)
Ченшова Н. В. - Незалежна аудиторська перевірка як складова частина прозорої діяльності підприємства, Іванюк Н. В., Ісаченко О. С. (2016)
Василюк І. М. - Позиція міжнародних стандартів щодо права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їх людської гідності (2016)
Коровайко О. І. - Щодо необхідності розмежування понять "правова допомога" та "захист" у кримінальному судочинстві України (2016)
Білокінь Р. М. - Проблемні питання застосування видалення із зали суду порушників порядку судового засідання (2016)
Калюга К. В. - До проблеми моделювання типового криміналістичного портрета злочинця в різних видах злочинів (2016)
Мохонько О. О. - Особливості надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій (2016)
Tittlová M. - The consequences of domestic violence against women (2016)
Семеняка В. В. - Правові засади запобігання техногенному засміченню космічного простору (2016)
Грицай І. О. - Загальнотеоретичний аналіз гендерного збалансування в національних парламентах (2016)
Єрмакова Г. С. - Проблема взаємовідносин і трансформації права, релігії та держави: історіографічний аналіз і перспективи теоретичного дослідження (2016)
Кладченко А. О. - Історична та теоретико-правова характеристика державних органів та громадських інституцій у сфері протидії та боротьби з корупцією (2016)
Федіна Н. В. - Правова справедливість як засіб забезпечення соціальної цінності правових норм (2016)
Басс Д. Я. - Становлення морського арбітражу на українських землях в дорадянський період (2016)
Котюк О. В. - Суб’єкти громадського контролю: соціолого-правовий аналіз (2016)
Гараджаев Д. Я. - Права и обязанности судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза как элемент их статуса (2016)
Грабова Я. О. - Особливості правового регулювання реалізації особою конституційного права на притулок в Україні (2016)
Ємельянова А. Г. - Реалізація права народної правотворчої ініціативи за допомогою електронної петиції (2016)
Ставнійчук А. П. - Сутність, зміст, істотні ознаки місцевого референдуму (2016)
Катрич А. В. - Штраф як один із видів відповідальності в господарському судочинстві (2016)
Пучковський С. В. - Неустойка серед правових наслідків порушення договору (2016)
Рубан В. Г. - Деякі актуальні проблеми зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю (2016)
Слома В. М. - Виконання зобов’язань із множинністю осіб за цивільним законодавством України (2016)
Соколовський М. В. - Межі здійснення права на вихід із господарського товариства: окремі аспекти цивільно-правового регулювання (2016)
Теличко О. А. - Правове регулювання конкубінату за сімейним законодавством України, Іванюк Н. В. (2016)
Гавриш Н. С. - Історичні передумови формування інституту відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, Суща Л. М. (2016)
Гончарова І. А. - Центр надання адміністративних послуг як основний суб’єкт надання адміністративних послуг (на прикладі м. Дніпро) (2016)
Дем’янчук В. А. - Сучасні методологічні підходи до визначення поняття та юридичного змісту антикорупційної політики (2016)
Зливко С. В. - Обґрунтування основних принципів управління у сфері виконання покарань та особливості їх реалізації в діяльності керівника (2016)
Ільницький М. П. - Адміністративно-правове забезпечення доступу до адміністративних послуг у рамках електронного урядування в Україні (2016)
Ісмайлов К. Ю. - Передові юридичні доктрини в інформаційному праві доби незалежності України (2016)
Кирилюк І. В. - Поняття та зміст заперечення на апеляційну скаргу в адміністративному судочинстві України (2016)
Коваленко А. В. - Окремі аспекти взаємодії поліції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у сфері протидії злочинності (2016)
Малишко Д. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні як проблема досліджень вітчизняних та зарубіжних учених-правників (2016)
Процишен М. В. - Визначення об’єктів телекомунікаційного права за концепцією теорії множинних, ієрархічних гіперсистем (2016)
Пунда О. О. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення здійснення права на гідність (2016)
Савчук В. С. - Держава як суб’єкт публічно-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні (2016)
Савчук Р. М. - Участь перекладача в адміністративному судочинстві: лінгвістичні, правові та організаційні питання (2016)
Сарибаєва Г. М. - Систематизація адміністративного законодавства України: проблеми визначення (2016)
Сущенко Д. В. - Про адміністративні процедури та адміністративні послуги в Україні (2016)
Тильчик О. В. - До питання формування ефективної системи суб’єктів протидії тінізації економіки (2016)
Андрушко А. В. - Незаконне поміщення у психіатричний заклад: основні детермінанти та напрями запобігання (2016)
Бойчук А. Ю. - Правове регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи в період тоталітаризму (2016)
Кисельова М. С. - Теоретико-історичні аспекти дослідження проблем геронтологічної злочинності (2016)
Воробей О. В. - Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства (2016)
Ковальов А. Г. - Окремі питання участі представника потерпілого в кримінальному провадженні (2016)
Рекуненко Т. О. - Використання психологічних знань у діяльності оперативного працівника (2016)
Семенов В. В. - До питання боротьби з кіберзлочинністю в Україні, Дзігора М. С. (2016)
Середа К. О. - Обставини, що зумовлюють складність гіпотез норм кримінального процесуального інституту запобіжних заходів (2016)
Клименко К. П. - Міжнародне договірне співробітництво держав у боротьбі з малярією у ХХІ ст. (2016)
Озернюк Г. В. - Міжнародні джерела страхового права країн ЄС (2016)
Фальковський А. - Захист права власності на культурні цінності у практиці Європейського Суду з прав людини, Майстренко М. (2016)
Батанов А. В. - Концептуальные проблемы формирования и осуществления конституционного контроля в Азербайджанской Республике (2016)
Гуйван П. Д. - Часові чинники як межі здійснення суб’єктивного права (2017)
Юдін З. М. - Ігрова теорія договору: деякі теоретичні міркування (2017)
Гоша І. О. - Розвиток права на освіту в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Дутка Г. І. - Конституційні закони в системі законодавства України, Грималюк П. О. (2017)
Куфтирєв П. В. - Суспільно-політичні та світоглядні концепти передумов формування електронної демократії у роботах теоретиків постіндустріального суспільства (2017)
Ленгер Я. І. - Правова експертиза нормативно-правового актуа як превентивно-контрольна процедура вирішення правової колізії в муніципальному праві (2017)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти соціального захисту окремих категорій сімей із дітьми (2017)
Губанов О. О. - Роль публічної служби у планах дій щодо зайнятості держав – членів Європейського Союзу відповідно до Європейської стратегії зайнятості (2017)
Приміч Д. В. - Юридична природа права на колективні переговори й укладення колективних договорів, угод (2017)
Сорочишин М. В. - Поняття та сутність права на колективні переговори в практиці Європейського суду з прав людини (2017)
Щукін О. С. - Окремі аспекти досягнення балансу інтересів працівників та роботодавців під час проведення страйків (2017)
Нестерова Н. І. - Деякі аспекти нормативно-правового забезпечення механізму реалізації принципу раціонального природокористування (2017)
Бамбізов Є. Є. - Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: окремі аспекти правового забезпечення (2017)
Болокан І. В. - Термінологія Закону України "Про адміністративні послуги": окремі недоліки законодавчого закріплення (2017)
Гаркуша А. Т. - Державна служба як сфера функціонального управління Національного агентства України з питань державної служби (2017)
Герасимчук С. С. - Структура механізму адміністративно-правового регулювання ювенальної політики (2017)
Денисюк І. І. - До питання про об’єкт підсудних екологічних адміністративних правопорушень (2017)
Мойсеєнко Г. В. - Оціночні поняття в адміністративному судочинстві: проблемні питання тлумачення та можливі шляхи їх вирішення (2017)
Молчанов Д. В. - Протидія тінізації економіки в Україні: причини, види та суб’єкти (2017)
Нікітіна Л. О. - Обіг віртуальної валюти – глобалізаційна новела сучасного інформаційного суспільства, Федорович О. В. (2017)
Пилипів Р. М. - Забезпечення патрульною поліцією безпеки учасників дорожнього руху (2017)
Протопопова Я. С. - Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правового захисту (2017)
Рибак М. С. - Суб’єкт публічної адміністрації як сторона позову в адміністративному процесі (2017)
Рівчаченко С. В. - Історія нормативного закріплення поняття "конфлікт інтересів" в антикорупційному законодавстві України (2017)
Тараненко К. Ю. - Природа податково-правового патерналізму крізь призму некласичного підходу до правопізнання (2017)
Токар Н. В. - Фізичні та юридичні особи як суб’єкти адміністративно-правового забезпечення права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов (2017)
Беклеміщев С. О. - Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом як вид примусових заходів медичного характеру (2017)
Гаврилов Ю. Г. - Озброєність як ознака банди: деякі кримінально-правові та криміналістичні проблеми (2017)
Запорожець Р. А. - Сучасний стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування (2017)
Сливич І. І. - Неформальна та інформальна освіта у творенні культури правомірності в контексті превенції правопорушень в Україні (2017)
Туляков В. О. - Недоліки кримінальної політики та антропологічний вимір у протидії злочинам проти моральності, Бойченко В. П. (2017)
Чуваков О. А. - К вопросу о понятии "национальная безопасность" (2017)
Андрушко О. В. - Деякі характеристики санкцій, що застосовуються за правопорушення у кримінальному процесі, на основі системно-структурного та функціонального підходів (2017)
Лялюк Є. Д. - Умови, підстави та порядок застосування приводу за неприбуття особи на виклик слідчого, прокурора або судовий виклик (2017)
Borodii I. V. - The constitutional complaint as an efficient tool to secure the effectiveness of the rule of law, Bühler C. G. (2017)
Денисюк Ж. З. - Постфольклор у парадигмі постмодерну: до постановки проблеми (2017)
Гавеля О. М. - Панорамне зображення культурного простору України з використанням 3D-технологій: нові напрями кроскультурних досліджень (2017)
Гаюк І. Я. - Історичний контекст та особливості формування Музею вірменської культури у Львові (2017)
Дьяченко Р. В. - Світоглядно-культурні засади стильової трансформації закладів громадського харчування України: 20–30-ті роки ХХ століття (2017)
Колосова Н. А. - Микола Потоцький як магнат та меценат (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк – від практики до теорії: узагальнення виконавського досвіду в Оперній студії (2017)
Гармаш Ю. Т. - Від кольорової символіки до драматургії кольору в екранних мистецтвах, Прядко О. М. (2017)
Гусакова Н. М. - Основні складові формування творчої особистості майбутнього режисера-педагога театрального колективу (2017)
Іванніков Т. П. - Гітарна творчість Антона Гарсіа Абриля: художні образи старовинної Іспанії (2017)
Ієвлева В. П. - Сучасні кінетичні ландшафтні інсталяції, Гержан О. В. (2017)
Нечаєнко Т. В. - Музика як важливий елемент розкриття образної сфери сценічної словесної дії (2017)
Пономаренко О. Ю. - Музичні фестивалі у системі культурного життя Італії (2017)
Прищенко С. В. - Кваліметрична оцінка естетичних параметрів кольору в рекламній графіці, Рильцев Є. В. (2017)
Цугорка О. П. - Аналіз сюжету української ікони XIII–XVIII ст. "Успіння Богородиці" (2017)
Ян І. М. - Модерністські пошуки Українського музично-драматичного театру на початку ХХ століття (2017)
Бевз М. В. - Аналіз професійних компетентностей під час вивчення дисципліни "мистецтво балетмейстера" (освітній рівень "бакалавр") (2017)
Борисенко Т. В. - Феномен "перпетуум мобіле" в музиці та образотворчих видах мистецтва (2017)
Бричка А. В. - Вплив Паїсія Величковського та його послідовників на розвиток української духовної культури (2017)
Велігура Н. М. - Проблеми дослідження акварельного живопису в контексті сучасної художньої культури України (2017)
Живоглядова Д. Ю. - Стратегії ЮНЕСКО в розвитку міжнародного культурного співробітництва (2017)
Кеба М. Є. - Енергетично-технічні прийоми партнерства (дуетності) в бальних танцях (2017)
Кочержук Д. В. - Створення музичного продукту за допомогою інноваційних технологій звукозаписних систем (на прикладі роботи вокального ансамблю "Duke Time") (2017)
Кулик А. В. - До питання дизайну і типології вбудованих у перші поверхи підприємств обслуговування (2017)
Лазарєв С. Г. - Наджанрові й надстильові принципи класифікації електронної музики в умовах масової культури (2017)
Овсянніков В. Г. - Творчість Марії Бурмаки та Альони Вінницької у контексті розвитку українського поп-року (2017)
Плюта О. П. - Національна кухня як комплекс культурно-побутових традицій українців (2017)
Соболєвська С. О. - Фестиваль аматорських театрів як засіб міжкультурної комунікації (2017)
Чуднівець А. С. - Автобіографізм у мистецтві народного розпису: "Мій рушник" Ф. Панка (2017)
Шалапа С. В. - Нова стилістика в мистецтві хореографії: початок ХХ століття (2017)
Вітаємо колегу-ювіляра (2017)
Гайдаш І. С. - Вплив толуолу на перекисне окиснення ліпідів і систему антиокислювального захисту в еритроцитах людини in vitro, Бурцев О. В. (2016)
Григоров С. Н. - Микробиологическое обоснование выбора фитопрепаратов для клинического применения в хирургической стоматологии, Стеблянко А. А. (2016)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ белого вещества филогенетически разных отделов коры червя мозжечка человека (2016)
Шиян Д. М. - Особливості кровопостачання присереднього і міжпозиційного ядер мозочка людини, Марковський В. Д. (2016)
Архіпкіна О. Л. - Імунозапальна ланка патогенезу поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Доброход А. С. - Ефективність азилсартану медоксомілу за даними вимірювання офісного, добового та центрального аортального тиску у хворих з гіпертонічною хворобою І і ІІ ступеня, Сіренко Ю. М., Граніч В. М. (2016)
Дубовская С. С. - Состояние послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов пожилого возраста, Баусов Е. А., Битчук Н. Д. (2016)
Радченко Т. М. - Імунний статус наркозалежних жінок з коморбідною патологією щитоподібної залози і його корекція, Овчаренко М. О., Гайдаш І. С. (2016)
Бойко В. В. - Прогнозування розвитку гнійно-септичних ускладнень у хворих в післяопераційному періоді, Битяк С. Ю., Савві С. О., Лихман В. М., Грома В. Г. (2016)
Бойко В. В. - Профілактика неспроможності кукси бронха після пневмонектомії, Краснояружський А. Г., Кріцак В. В. (2016)
Мясоедов К. В. - Выбор метода дезоблитерации у больных с критической ишемией нижних конечностей с учетом прогрессирования рестеноза (2016)
Бойко В. В. - Застосування солу-медролу для зменшення лімфореї після мастектомії, Макаров В. В., Овчаренко О. В., Тарасенко Л. Г. (2016)
Волкова Ю. В. - Засоби оцінювання ефективності періопераційної корекції окисно-відновного метаболізму у комплексному лікуванні пацієнток з раком грудної залози, Хижняк А. А., Крутько Є. М., Шульга М. В. (2016)
Голка Г. Г. - Оптимальні підходи до комплексного лікування пацієнтів з компресiйними переломами тіл хребців на тлі генералізованого остеопорозу, Попов А. І., Істомін Д. А., Завгородній А. С. (2016)
Пасичный Д. А. - Восстановление покровных тканей голеней и стоп кожно-фасциальными лоскутами голени больших размеров с использованием ишемической подготовки тканей (2016)
Шушляпина Н. О. - Возможности диагностики обонятельных нарушений на основе оценки показателей носового дыхания (2016)
Кривенко Л. С. - Выявление факторов риска развития стоматологических заболеваний у школьников г. Харькова (2016)
Леонтьєв П. О. - Променева діагностика епі- та субдуральних гематом – комплекс судово-медичних чинників давності їх спричинення (2016)
Дудченко О. С. - Нормотворча діяльність народних комісаріатів УСРР у 1920 – 1930-х рр (2016)
Рибак К. О. - Містобудівна діяльність як об’єкт юридичного регулювання: нотатки до наукової дискусії (2016)
Царенко В. І. - Сучасні внутрішньодержавні виклики, що постають перед державною прикордонною службою в правозастосовчій діяльності із забезпечення прикордонного режиму та режиму кордону (2016)
Щирба М. Ю. - Міжнародно-правове регулювання принципу конфіденційності у сфері охорони здоров’я (2016)
Vitkova V. S. - Constitutional right to medical assistance in the constitutions of foreign countries (2016)
Гараджаев Д. Я. - О предпосылках использования сравнительного метода в конституционно-правовых исследованиях (2016)
Бельо Л. Ю. - Патент як спосіб захисту прав інтелектуальної власності на лікарський засіб (2016)
Майка М. Б. - Окремі питання суб’єктного складу правовідносин на стадії виконання ухвал суду в цивільному процесі (2016)
Куракін О. М. - Трудові правовідносини в сфері державної служби: теоретико-правова характеристика (2016)
Прилуцька М. О. - Специфіка трудової функції працівників державної виконавчої служби (2016)
Рудик В. А. - Про взаємодію національного соціального законодавства з міжнародними стандартами, Хименко О. А. (2016)
Антонюк У. В. - Суб’єкти забезпечення екологічних прав в Україні (2016)
Биков І. О. - Історія наближення митного законодавства України до стандартів Європейського Союзу (2016)
Головань Т. Г. - Проблеми фінансово-правової відповідальності платників податку на доходи фізичних осіб (2016)
Зима О. Т. - Рецепт на відпуск лікарських засобів: юридична природа (2016)
Карабін Т. О. - Забезпечення міжнародних стандартів адміністрування в контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Козьяков Д. І. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності органами держпраці України під час здійснення державного гірничого нагляду (2016)
Малишко Д. В. - Об’єктна зумовленість функціональної варіативності адміністративно-правового регулювання сфери муніципального транспорту в Україні (2016)
Мартиновський В. В. - Аналіз причин виникнення та розвитку корупції в Україні (2016)
Пирожкова Ю. В. - Соціально-культурні функції адміністративного права: оновлений погляд на сутність та структурні елементи у світлі транзитивності права (2016)
Янішевська К. Д. - Європейський досвід оподаткування: порівняльний аналіз обов’язків податкових агентів України та Австрії (2016)
Веселов М. Ю. - Смертна кара як виключна міра покарання, Моргун Н. М, Каптур О. С. (2016)
Коваленко І. А. - Проблеми кваліфікації фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Куцкір Г. М. - Експерт як спеціальний суб’єкт злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2016)
Трепак В. М. - Корупція в українській освіті як пріоритетний об’єкт протидії (2016)
Великодний Д. В. - Спрощені провадження в суді першої інстанції в кримінальному процесі України та Німеччини: порівняльний аналіз (2016)
Грушко М. В. - Діяльність Держав-покровительок як механізм контролю виконання норм міжнародного гуманітарного права (2016)
Манько Д. Г. - Структура юридичного алгоритму та його відображення у правових акта (2017)
Барабаш О. О. - Загальна характеристика юридично значущої поведінки (2017)
Нестеренко О. М. - Аналіз особливостей деформації правової свідомості у професійному середовищі (2017)
Ленгер Я. І. - Правова природа колізії та її особливості в муніципальному праві (2017)
Гриценко В. Г. - Становлення та розвиток правоохоронної системи україни: історико-правовий генезис (2017)
Шевчук О. М. - Удосконалення законодавства державного контролю за обігом наркотиків в Україні (2017)
Антонова Т. Л. - Загальна характеристика операцій поводження з відходами в Україні (2017)
Негодченко В. О. - Сучасний підхід до класифікації принципів державної інформаційної політики України (2017)
Легеза Ю. О. - Дозвільно-ліцензійне провадження у сфері використання природних ресурсів (2017)
Гончарова І. А. - Визначення процедури надання адміністративних послуг (2017)
Чухлебов І. О. - Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації (2017)
Женеску Е. В. - Правова основа оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусівіз надання адміністративних послуг (2017)
Рибак К. О. - Щодо правової природи містобудівного права (2017)
Токар Н. В. - Основні напрями оптимізації нормативних засад адміністративно-правового забезпечення права на таємницю кореспонденції й телефонних розмов (2017)
Гладій О. В. - Сутність проблеми накопичення техногенних відходів, техногенних родовищ в Україні (2017)
Тарасенко В. С. - Щодо неконституційності змін у порядку нарахування єдиного соціального внеску адвокатами (2017)
Яковлєв О. А. - До питання матеріального стимулювання працівників (2017)
Божко Д. В. - Поняття і природа правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2017)
Горобець А. С. - Підстави виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державногосоціального страхування на випадок безробіття (2017)
Ганкевич О. М. - Правова природа позову у справах про визнання батьківства, материнства (2017)
Ганжерлі А. О. - Цивільно-правові форми відмови від речових прав (2017)
Осіпова І. І. - Факти-фікції у цивільному судочинстві та їх роль у процесі доказування (2017)
Бабченко О. М. - Особливості правового регулювання ринку земель у країнах Європейського Союзу (2017)
Андрушко О. В. - Концепції правопорушення у кримінальному процесі (2017)
Калюга К. В. - Фоноскопія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця (2017)
Вернидубов І. В. - Захист прокурором інтересів держави у кримінальному провадженні та поза його межами, Белікова С. О. (2017)
Петров О. С. - Актуальні питання застосування застави як різновиду запобіжного заходу за чинним кримінальним процесуальним кодексом України (2017)
Ольховська М. М. - Застосування стороною захисту правових висновків Європейського Суду із прав людиниу разі апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу (2017)
Тітко Е. В. - Роль та значення місії ISAF в Ісламській Республіці Афганістан з урахуванням присутності сил СІМІС (2017)
Астапова В. Г. - Рецензія на монографію Сарани С. В. "Податкові режими в Україні" (2017)
Титул, зміст (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження процесу періодичної розробки виснаженого газового родовища з макронеоднорідними колекторами, Кондрат О. Р. (2016)
Тарко Я. Б. - Стан та перспективи термохімічних та термокислотних технологій оброблення привибійної зони пласта (2016)
Коцкулич Я. С. - Малоглиниста емульсійна промивальна рідина для первинного розкриття продуктивних пластів, Тершак Б. А., Андрусяк А. М., Коцкулич Є. Я. (2016)
Онисько О. Р. - Аналітичний розрахунок точності профілю поверхні ґвинтової нарізі залежно від величини тангенціального відхилу установлення вершини різьового різця (2016)
Гурбанов А. Н. - Технологии подготовки газа и газового конденсата к транспорту на морских месторождениях (2016)
Поляруш К. А. - Сучасні технології безтраншейного ремонту теплогазових мереж, Дорошенко Я. В., Тихонов С. І., Бабій А. Р. (2016)
Ковбасюк І. М. - Аналіз, систематизація та оцінювання вагомості факторів, що спричиняють неякісне кріплення похило-скерованих свердловин та бокових стволів, Марцинків О. Б., Ковбасюк М. І., Марцинків Б. О. (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження процесу витіснення залишкового природного газу азотом із виснаженого газового родовища за різної тривалості періоду нагнітання азоту в пласт, Хайдарова Л. І. (2016)
Гедзик Н. М. - Оцінка та врахування впливу адсорбційно-десорбційних процесів на характер кривої зведеного пластового тиску від накопиченого видобутку газу (2016)
Грудз Я. В. - Нестаціонарні процеси в газопроводі під час руху механічних пристроїв, Мельницька Л. I. (2016)
Андерсон А. Ю. - Влияние диссипации энергии на температуру теплоносителя в скважинах геотермальной циркуляционной системы, Кологривов М. М., Притула В. В. (2016)
Содержание (2017)
Chyzhykov I. - Asymptotic Behavior of Fractional Derivatives of Bounded Analytic Functions, Kosaniak Yu. (2017)
Filipkovska M. S. - Maxwell–Bloch Equations without Spectral Broadening: Gauge Equivalence, Transformation Operators and Matrix Riemann–Hilbert Problems, Kotlyarov V. P., Melamedova E. A. (2017)
Goncharenko M. - Homogenized Model of Non-Stationary Diffusion in Porous Media with the Drift, Khilkova L. (2017)
Levchuk V. N. - On One Class of Non-Dissipative Operators (2017)
Титул, зміст (2016)
Петруняк Г. М. - Головні критерії нафтоносності "бориславського пісковику" (2016)
Возний В. Р. - Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів, Вольченко Д. О., Катрич В. Д., Федик О. М. (2016)
Дорохов М. А. - Дослідження герметизаційної здатності гумових ущільнень устьових випробувальних пакерів, Костриба І. В. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Параметрический синтез фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки (2016)
Федоришин Д. Д. - Геолого-геофізичні чинники низькоомності порід-колекторів неогенових відкладів геологічних розрізів родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, Трубенко О. М., Фтемов Я. М., Витвицький Я. С., Федоришин С. Д., Федорів В. В. (2016)
Бойко Р. В. - Уніфікація розрахунку дебітів горизонтальних нафтових і газових свердловин (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу тиску початку нагнітання азоту у виснажене газове родовище на характеристики процесу вилучення залишкового природного газу, Хайдарова Л. І. (2016)
Онисько О. Р. - Теоретичне дослідження функціональної залежності форми профілю вихідного трикутника гвинтової замкової нарізі від геометричних параметрів різця, Псюк М. І. (2016)
Чернова О. Т. - Характеристики роботи пластової системи Дашавського підземного сховища за період експлуатації (2016)
Булат А. Ф. - Результаты промышленных испытаний технологии очистки буровых растворов на поличастотном грохоте МВГ, Шевченко В. Г., Шевченко Г. А., Бокий Б. В. (2016)
Творческий путь академика Ахада Ханахмеда оглы Джанахмедова (2016)
Рябошлик В. - Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики (2017)
Рябошлик В. - 1. Сучасні методи кількісного прогнозування наслідків промислових революцій і їх значення для України (2017)
Рябошлик В. - 2. Макроекономічні тенденції і поворотні моменти провідних економік під впливом радикальних технологічних змін (2017)
Рябошлик В. - 3. Огляд сучасних технологічних проривів і нових перспектив (від інтернету людей до інтернету речей) (2017)
Рябошлик В. - 4. Стан справ, проблеми і рекомендації для України (2017)
Титул, зміст (2016)
Бойко В. С. - Чинники формування і превентивні напрямки зменшення обсягів залишкової нафти в покладі, Драган І. М., Заливаха Н. Я. (2016)
Купер І. М. - Підвищення нафтовилучення на родовищах України (2016)
Панчук М. В. - Аналіз перспектив розвитку виробництва та використання біогазу в Україні, Шлапак Л. C. (2016)
Оринчак М. І. - Удосконалення способу первинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками, Чудик І. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2016)
Бойко В. С. - Коректування паспортної характеристики гвинтового насоса до умов роботи у свердловині, Веклин Т. С. (2016)
Грудз В. Я. - Оцінювання надійності газоперекачувальних агрегатів за динамікою зміни параметра стану, Грудз Я. В., Дволітка М. Я. (2016)
Колісник В. І Гриманюк. - Дослідження фазового складу армованого тампонажного матеріалу, В. І., Лазаренко О. Г. (2016)
Федорів М. Й. - Підвищення показників надійності та енергоефективності електрообладнання бурильних установок, Гладь І. В., Галущак І. Д., Бацала Я. В., Михайлів І. М. (2016)
Лях М. М. - Дослідження впливу змінних параметрів на траєкторію руху віброрами бурового вібросита, Федоляк Н. В. (2016)
Орловський В. М. - Розроблення термостійких полегшених і легких тампонажних матеріалів, Похилко А. М., Дмитренко В. І. (2016)
Гурбанов А. Н. - Усовершенствование и оптимизация системы слива вязких нефтепродуктов (2016)
Титул, зміст (2016)
Матвієнків О. М. - Збереження захисного покриття при з'єднанні оцинкованих труб дуговим паянням (2016)
Добровольський І. В. - Результати промислових випробувань устаткування для демонтажу пошкодженого обладнання при ліквідації відкритого нафтогазового фонтану (2016)
Рачкевич Р. В. - Довговічність трубних колон за складного напружено-деформованого стану, Слободян В. І., Івасів В. М., Артим В. І. (2016)
Чудик І. І. - Біополімер-силікатний буровий розчин для буріння горизонтальних свердловин, Богославець В. В., Дудич І. Ф. (2016)
Вакалюк В. М. - Метод розрахунку напруженого стану композиційних матеріалів, Лях Ю. М., Солоничний Я. В., Вакалюк А. В. (2016)
Бойко Р. В. - Метод одночасного і взаємозв'язаного розрахунку розподілів тиску і температури вздовж стовбура газової свердловини і похилого газопроводу, Заливаха Н. Я. (2016)
Сенчішак В. М. - Дослідження кінематики і динаміки важільного механізму привода верстата-гойдалки, Попович В. Я., Прозур О. В. (2016)
Венгринюк М. І. - Мовні рівні вдосконалення науково-технічного тексту, Мельник О. М. (2016)
Роману Семеновичу Яремійчуку — 80 років (2016)
Титул, зміст (2016)
Лопатин В. В. - Обеспечение необходимой точности мобильних систем контроля в горной и нефтегазовой отраслях (2016)
Фешанич Л. І. - Проблема відмови давачів і їх колективного спрацювання при експлуатації автоматичної системи автоматичного керування, Семенцов Г. Н. (2016)
Лютенко Т. В. - Аналіз принципів побудови і технічних можливостей засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу, Середюк О. Є. (2016)
Мацуй А. М. - Дослідження втрат точності вимірювання об’єму піскового тіла при експлуатаційному спрацюванні спіралі класифікатора, Кондратець В. О. (2016)
Реут Д. T. - Пристрій для визначення біологічних показників якості поверхневих вод, Древецький В. В. (2016)
Федорів В. Д. - Контроль якості поверхні, розмірів частинок та пористості гранатової структури отриманої золь-гель методом автогоріння, Яремій І. П., Сташко Н. В., Кулик Ю. О. (2016)
Яворський А. В. - Огляд сучасного стану технологій та розробок для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, Ващишак І. Р., Височанський І. І., Карпаш М. О. (2016)
Білинський Й. Й. - Моделювання ультразвукового амплітудно-частотного вимірювача швидкості плинних середовищ, Гладишевський М. В., Бурдейний В. Б. (2016)
Кучер О. Р. - Модифікація методу вимірювання швидкості поширення зсувних коливань у бетонних конструкціях, Ровінський В. А. (2016)
Стрілецький Ю. Й. - Вимірювання коливань струни для збудження хвиль у металі (2016)
Євчук О. В. - Особливості інтерполяції положення точок штангової колони у викривлених свердловинах (2016)
Oлійник А. П. - Математичне моделювання течії в’язкої рідини у газорідинних свердловинних потоках, Райтер П. М., Мороз А. А. (2016)
Незамай Б. С. - Математичне моделювання процесу деформування та напруженого стану резервуарів сферичного типу, Бачук В. В. (2016)
Горбійчук М. І. - Метод визначення узагальненого коефіцієнта технічного стану газоперекачувального агрегату на засадах нечіткої логіки та генетичних алгоритмів, Пашковський Б. В. (2016)
Лагойда А. І. - Дослідження багатопараметричних та фазі-регуляторів на основі розробленої математичної моделі відцентрового нагнітача газоперкачувального агрегату (2016)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2016)
Титул, зміст (2017)
Троицкий В. А. - Эффективность технической диагностики и точная разметка магистральных трубопроводов (2017)
Лопатин В. В. - Промышленные исследования метода ваттметрирования станка-качалки скважинной штанговой насосной установки, Ангеловский И. Н. (2017)
Лютак І. З. - Аналіз взаємодії ультразвукової хвилі низької інтенсивності із шкірою тіла людини, Лютак З. П., Дитко Т. В. (2017)
Романюк О. М. - Алгоритмічний метод підвищення точності лопаткових концентратомірів паперової маси, Кріль Б. А., Кріль О. В. (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Дослідження перехідного імпедансу ізоляційного покриття підземних металевих трубопроводів (2017)
Слабінога М. О. - Розроблення веб-орієнтованого симулятора для імітаційного моделювання процесу функціонування турбінних лічильників газу методом Монте-Карло, Клочко Н. Б. (2017)
Ващишак І. Р. - Визначення втрат теплової енергії підземними тепловими мережами з урахуванням вологості грунту, Цих В. С. (2017)
Жовтуля Л. Я. - Розроблення методики оцінки напружено-деформованого стану лінійних ділянок магістральних трубопроводів, Олійник А. П., Яворський А. В., Карпаш М. О. (2017)
Фешанич Л. І. - Явище помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів (2017)
Білинський Й. Й. - Експериментальні дослідження засобу вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2017)
Кропивницька В. Б. - Аналітичні моделі автокореляційних функцій та спектральних щільностей випадкових сигналів у системі контролю та управління процесом буріння свердловин (2017)
Кучер О. Р. - Експериментальна діагностика бетонних конструкцій за допомогою акустичного імпакт-методу, Ровінський В. А. (2017)
Баранов В. А. - Индикаторы палеодавлений в осадочных породах (2017)
Кондратець В. О. - Забезпечення необхідної точності однороликових стаціонарних систем контролю рухомої маси сипких середовищ, Сербул О. М. (2017)
Григорчук Г. В. - Аналіз процесів експлуатації обертових об’єктів складної просторової конфігурації та методів оцінки їх технічного стану, Григорчук Л. І., Григорчук В. Л. (2017)
Oлійник А. П. - Математичне моделювання процесу обміну речовин в організмі людини та його програмна реалізація, Олійник Є. А. (2017)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання в задачах стабілізації розріджених пісків односпірального класифікатора (2017)
Петришин М. Л. - Моделювання процесів перетворення форми інформації на основі чисел Фібоначчі (2017)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2017)
Огляд захищених дисертацій (2017)
Титул, зміст (2016)
Богданов Р. К. - Некоторые пути повышения интенсивности разрушения горных пород алмазными коронками, Закора А. П., Супрун М. В. (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу розміру і проникності штучно створеної присвердловинної зони пласта на продуктивну характеристику свердловини, Дремлюх Н. С. (2016)
Cавчук В. В. - Видобування нафти з високим вмістом піску, смол і парафіну із застосуванням спеціальних конструкцій насосів (2016)
Крижанівський Є. І. - Оцінювання небезпеки руйнування магістральних нафтогазопроводів залежно від форми поверхневих тріщиноподібних дефектів, Грабовський Р. С., Лепак О. М., Федорович І. Я. (2016)
Шіхаб Таер Абдалвахаб - Розроблення технології виготовлення кілець торцевих ущільнень відцентрових насосів із металокерамічних матеріалів на основі карбіду хрому (2016)
Онисько О. Р. - Аналітичне дослідження руху точки різальної кромки різьового різця у процесі формоутворення конічної ґвинтової нарізі на трубах нафтогазового сортаменту (2016)
Дорошенко Я. В. - Дослідження динаміки руху газу фасонними елементами обв'язки компресорної станції, Марко Т. І., Дорошенко Ю. І. (2016)
Назаренко С. К. - Сучасні методи ліквідації аварійних розливів нафти на водних об'єктах суходолу, Архипова Л. М. (2016)
Мельник В. Д. - Абдуктивне виведення знань про процес буріння на основі мультимедійних даних про бурове обладнання (2016)
Дикун Т. В. - Аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння в гірських умовах при використанні біоетанолу, Гаєва Л. І., Шикор С. Р. (2016)
Дмитренко В. С. - Дослідження витрати палива в двигуні автомобіля при використанні технічної добавки маннол молібден аддітів до моторної оливи, Дмитренко В. В., Драганець П. О., Негрич В. В., Хмелівський М. М. (2016)
Kovalyova S. G. - Merchant law in eastern European сountries (XIII–XV centuries) (2017)
Половинкіна Р. Ю. - Пострадянське спадкове право в незалежній Україні: історико-правовий аналіз (2017)
Бичковський Є. Л. - Науково-практичний коментар: особливості структури та композиції (2017)
Дорофеєва Л. М. - Нормативно-правове закріплення міжнародних стандартів митної справи (2017)
Легеза Ю. О. - Завдання та функції публічного управління у сфері використання природних ресурсів (2017)
Очкуренко С. В. - Фінансово-правові передумови виникнення, зміни та припинення цивільних зобов’язань (2017)
Капля О. М. - Реалізація принципу ефективного захисту прав і свобод особи в адміністративному судочинстві країн Європейського Союзу (2017)
Єрмоленко-Князєва Л. С. - Взаємозв’язок дисциплінарної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності (2017)
Єрмоленко-Князєва Л. С. - Становлення та сучасні концепції дисциплінарної відповідальності (2017)
Бабашов Ф. Б. - Обязанности органа исполнительной власти в области гражданской авиации(в контексте национального законодательства) (2017)
Семеній О. М. - Зміст видів адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації:практичний аспект розмежування (2017)
Братковський В. М. - Ознаки адміністративного порушення законодавства про мобілізаційнупідготовку та мобілізацію (2017)
Островерх А. М. - Здійснення забезпечення міграційної політики у сфері праці (2017)
Silvia Treľová - Dependent work and obscuration of employment (2017)
Івашова І. П. - Особливості правового регулювання договору довічного утримання (догляду) (2017)
Юніна М. П. - Порядок, особливості та строки здійснення права вимоги кредиторів спадкодавця (2017)
Вірт С. О. - Умова про ексклюзивність у маркетингових договорах (2017)
Облакова О. С. - Правові питання дійсності арбітражної угоди про передачу спорів до міжнародного спортивного арбітражного суду (2017)
Кондратенко Д. Ю. - Щодо питання про правове забезпечення обліку земель (2017)
Пузирьов М. С. - Порівняльний аналіз застосування прогресивної системи виконання покаранняу вигляді позбавлення волі на певний строк в Україні та Норвегії (2017)
Березовський А. А. - Кримінологічне вивчення реформування судової гілки влади в Україні на сучасному етапі: необхідність протидії негативним проявам (2017)
Іскендеров Ф. Ш. - Індивідуалізація покарання за законодавством реcпубліки Греція (2017)
Бойченко В. П. - Моральне і злочинне в кримінальному праві (2017)
Наджафов Э. Р. - Шпионаж в системе преступлений, посягающих на безопасность государства по Уголовному кодексу Азербайджанской Республики (2017)
Комісарчук Р. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі розкриття злочинної господарської діяльності (2017)
Волохова К. В. - До питання прийняття рішення судом присяжних (2017)
Павлишин Б. О. - Проблеми експертного забезпечення досудового розслідування вбивств (2017)
Павлишина А. А. - Слідчий огляд як засіб збирання доказів у досудовому розслідуванні незаконного наркобізнесу (2017)
Гірук В. В. - Нейтралізація протидії розслідуванню у ході допиту малолітніх потерпілихвід насильницьких злочинів (2017)
Комарова М. В. - Судовий контроль під час проведення обшуку (2017)
Тичина В. П. - Правова характеристика рекомендацій організації економічного співробітництва та розвитку (2017)
Мельник Ю. О. - Причини та наслідки правових обмежень податкового планування (2017)
Харитонов Є. О. - Рецензія на монографію Михайлюк Галини Олегівни "Право Європейського Союзу з комерційних позначень" (2017)
Титул, зміст (2016)
Самчук І. М. - Новий спосіб виділення тектонічно та літологічно екранованих пасток (2016)
Давибіда Л. І. - Планування і менеджмент ГІС-проектів регіонального довгострокового прогнозування рівнів підземних вод із використанням систем автоматизації управління (2016)
Штогрин М. В. - Застосування різних частот методу ПІЕМПЗ для виявлення різноглибинних розломів, Штогрин Т. М. (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження особливостей проведення гідропіскоструминної перфорації свердловин на виснажених газових і газоконденсатних родовищах, Щепанський М. І. (2016)
Воловецький В. Б. - Особливості експлуатації газових та газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки родовищ, Коцаба В. І., Витязь О. Ю., Щирба О. М., Дьомін А. В., Гнітко А. В., Василенко С. В. (2016)
Кривенко Г. М. - Методи діагностування ефективності очищення трубопроводів від парафінових відкладів, Возняк Л. В. (2016)
Марко Т. І. - CFD моделювання ерозійного зношування фасонних елементів лінійної частини магістрального газопроводу (2016)
Федорович Я. Т. - Оптимізація конструкції клапана газомотокомпресора, Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Воржеїнова А. О. (2016)
Роману Семеновичу Яремійчуку — 80 років (2016)
Титул, зміст (2017)
Тунік О. В. - Вторинні зміни візейських карбонатних порід у приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини (Котелевсько-Березівський та Солохівсько-Диканський вали), Огар В. В. (2017)
Ковбасюк І. М. - Вдосконалення методики розрахунку обсадних колон для кріплення бокових стволів, Марцинків О. Б., Ковбасюк М. І., Марцинків Б. О. (2017)
Чудик І. І. - Розширена методика прогнозування енергетичних затрат, спричинених роботою неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (2017)
Воловецький В. Б. - Особливості видобування вуглеводнів на Юліївському НГКР, Щирба О. М., Витязь О. Ю., Величко В. В., Коцаба В. І., Василенко С. В. (2017)
Онисько О. Р. - Алгоритм розрахунку функціональної залежності форми бічних профілів замкової конічної гвинтової нарізі для елементів бурильних колон від геометричних параметрів різця (2017)
Погребняк А. В. - Структурно-гидродинамические параметры высокоскоростной водополимерной струи (2017)
Осадчук С. О. - Вплив рівня катодної поляризації на захисні властивості нового та зістареного стрічкового покриттів для магістральних трубопроводів, Ниркова Л. І., Рибаков А. О., Мельничук С. Л. (2017)
Середюк М. Д. - Вибір енергоефективних режимів експлуатації магістральних газопроводів за їх неповного завантаження, Ганжа М. Є. (2017)
Кривенко Г. М. - Ризики виникнення аварій під час експлуатації установки комплексної підготовки газу, Возняк Л. В. (2017)
Матвієнків О. М. - Вплив підготовки кромок на напружено-деформований стан паяних з'єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів, Шлапак Л. С. (2017)
Титул, зміст (2016)
Бойко Р. В. - Приплив газу і нафти до псевдогоризонтальної свердловини (2016)
Дорохов М. А. - Розробка свердловинного пакера для випробування устьового та противикидного обладнання, Костриба І. В., Ущенко О. В. (2016)
Райтер П. М. - Дослідження імпедансного методу контролю водовмісту в потоці з використанням спеціального експериментального пристрою, Цих В. С., Шатан Є. В. (2016)
Якимів Й. В. - Вплив тепла тертя потоку на втрати напору при перекачуванні високов'язких нафт, Люта Н. В., Бортняк О. М. (2016)
Звірко О. І. - Діагностичні ознаки розшарування в стінці відвідних від компресорної станції труб газотранспортної системи, Савула С. Ф., Кунта О. Є., Цирульник О. Т. (2016)
Горбійчук М. І. - Математичне моделювання явища помпажу у відцентровому нагнітачі природного газу, Когутяк М. І., Лагойда А. І., Ткачешак Н. В. (2016)
Тимків Д. Ф. - Методологія визначення втрат газу при створенні й експлуатації підземних сховищ газу, Костів Я. В., Заєць В. О. (2016)
Зейналов Э. А. - Оценка величины аварийных утечек нефти при самотёчном опорожнении стояков морских трубопроводов (2016)
Романюк Ю. Ф. - Вибір типу й оптимальної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів з використанням функції Лагранжа, Соломчак О. В. (2016)
Кучмистенко О. В. - Удосконалення АСК за витоками і несанкціонованими відборами нафти з МН, побудованих на основі методів нечіткої логіки, Шавранський М. В. (2016)
Крижанівський Є. І. - Екологічні проблеми енергетики, Кошлак Г. В. (2016)
Карпаш А. М. - Особливості експериментальних модельних об'єктів та постановка експерименту для визначення напружено-деформованого стану металоконструкцій за комплексом інформативних параметрів (2016)
Титул, зміст (2016)
Головата Ю. Б. - Аналіз впливу продуктивності бурових насосів на ефективність процесу поглиблення свердловин електробурами, Зварич Д. М., Семенцов Г. Н. (2016)
Воловецький В. Б. - Технології видалення рідини із газових та газоконденсатних свердловин, Коцаба В. І., Витязь О. Ю., Щирба О. М., Дьомін А. В., Гнітко А. В., Василенко С. В. (2016)
Никифорчин Г. М. - Роль експлуатаційної деградації сталей магістральних газопроводів у втраті їх цілісності, Банахевич Ю. В., Мицик А. Б., Костів В. В. (2016)
Тимків Д. Ф. - Розроблення математичної моделі для нормування втрат газу в підземних газосховищах, Костів Я. В., Заєць В. О. (2016)
Кутін В. М. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2016)
Сабат Н. В. - Ідентифікація буримості порід для задач оптимізації управління процесом поглиблення свердловин, Семенцов Г. Н. (2016)
Кучмистенко О. В. - Система автоматизації процесу моніторингу трас нафтогазопроводів безпілотними літальними апаратами (2016)
Борущак Л. О. - Комп'ютерні дослідження вібрацій при токарній обробці нафтогазових різьб, Шуляр Б. Р., Борущак С. Л. (2016)
Козак Ф. В. - Аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи двигунів внутрішнього згоряння на біогазі з відходів та вторинних продуктів тваринництва, Дикун Т. В., Гаєва Л. І., Шикор С. Р. (2016)
Козак Ф. В. - Біогаз із відходів та вторинних продуктів тваринництва як автомобільне паливо, Дикун Т. В., Гаєва Л. І., Лучинський В. В. (2016)
Роману Семеновичу ЯРЕМІЙЧУКУ — 80 років (2016)
Бахмутская Ю. О. - Тепловое и термонапряженное состояния ротора высокого давления турбины К-325-23,5 при пуске из холодного состояния, Голощапов В. Н. (2017)
Щербаков Н. С. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. III. Исследование эффективности основных систем турбокомпрессорного агрегата ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 по результатам его натурных испытаний, Парафейник В. П., Рябов А. А., Шевчук В. В., Разношинский В. Н., Тертышный И. Н., Прилипко С. А. (2017)
Тарелин А. А. - Электромагнитные излучения в выхлопной части паровой турбины, Нечаев А. В., Хиневич А. Е. (2017)
Андреева О. Л. - Конвективный теплообмен вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической ячейке с конически углубленным дном и твердыми граничными условиями, Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2017)
Гасанов Ш. Г. - Решение контактной задачи для плоскости, ослабленной щелью переменной ширины, в неоднородном напряженном поле (2017)
Полищук О. Ф. - Экспериментальный анализ вынужденных нелинейных колебаний стержней с поперечными дышащими трещинами, Аврамов К. В., Мягкохлеб К. Б. (2017)
Morhun S. A. - Improving the mathematical models applied for the solution of solid assembly constructions thermoelasticity problem (2017)
Мир-Салим-заде М. В. - Частичное закрытие прямолинейных трещин со связями в стрингерной пластине с отверстием (2017)
Шейко Т. И. - R-функции и шевронные поверхности в машиностроении, Максименко-Шейко К. В., Литвинова Ю. С. Лисин Д. А. (2017)
Вакуленко К. В. - Комплексная оценка степени деградации материала в условиях циклического нагружения, Библик И. В., Казак И. Б. (2017)
Abstracts and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Витязь О. Ю. - Вплив тривалості експлуатації на результати оцінювання умов руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій, Грабовський Р. С., Тирлич В. В. (2017)
Кропивницька В. Б. - Взаємозв'язки між показниками ефективності процесу буріння свердловин та проходкою на долото (2017)
Жекул В. Г. - Погружные электроразрядные установки для интенсификации добычи полезных ископаемых, Литвинов В. В., Мельхер Ю. И., Смирнов А. П., Тафтай Э. И., Хвощан О. В., Швец И. С. (2017)
Романюк Ю. Ф. - Вибір оптимальної конфігурації траси магістральної лінії нафтового промислу, Соломчак О. В. (2017)
Тутко Т. Ф. - Порівняльний розрахунок однопрогінних балкових переходів (2017)
Шумська Л. П. - Особливості утеплення пористими теплоізоляційними матеріалами будівель лінійних виробничих управлінь магістральних газопроводів, Зотова Зотова, О. М., Маркін А. Т. (2017)
Карпаш М. О. - Проблемні питання оцінки ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах ГТС, Слободян М. Б., Прищепо І. О. (2017)
Грудз В. Я. - Підвищення ефективності експлуатації компресорних станцій ПСГ на основі оптимізації обслуговування газоперекачувальних агрегатів, Бегін С. В. (2017)
Височанський І. І. - Технічна реалізація удосконаленої технології експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, Яворський А. В., Карпаш М. О., Карпаш О. М. (2017)
Зварич Д. М. - Сигнальна ідентифікація і моделювання процесу поглиблення свердловин на засадах енергоінформаційного підходу, Лагойда А. І., Семенцов Г. Н. (2017)
Борин В. С. - Інтелектуальна система керування технологічним процесом регенерації диетиленгліколю, Іграк М. С. (2017)
Олійник М. Й. - Вищі гармоніки випрямленої напруги трифазного мостового випрямляча в неповновентильних режимах, Федишин В. Г., Сабат М. Б. (2017)
Лютак З. П. - Удосконалення луно-імпульсного методу контролю товщини виробів і матеріалів, Маритчак М. Б., Тімков Р. О., Гойсан О. В. (2017)
Козак Л. Ю. - Зниження обсягів споживання природного газу за рахунок когенерації (2017)
Кулик М. П. - Використання відомих показників маневровості та мобільності для оцінки ефективної роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок, Мисак Й. С. (2017)
Гладь І. В. - Експериментальні дослідження несиметричного режиму низьковольтної мережі при однофазному генеруванні електроенергії сонячною електростанцією, Бацала Я. В. (2017)
Титул, зміст (2011)
Головчук А. Ф. - Експлуатаційні дослідження колісного трактора з універсальним регулятором швидкості, Харак Р. М. (2011)
Зрайченко-Полозенцев А. В. - Оценка потенциальных резервов производства при выплавке синтетического чугуна, Коваль О. С., Дёмин Д. А. (2011)
Дёмин Д. А. - Методология формирования функционала для задачи оптимального управления электроплавкой (2011)
Горик О. В. - Взаємодія індентора з металевою поверхнею при дробеструменевій обробці, Ландар А. А., Ковальчук С. Б., Шулянський Г. А. (2011)
Дудников А. А. - Упрочнение поверхностного слоя деталей машин, Беловод А. И., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Дудников И. А. - Обеспечение эксплуатационных свойств деталей, определяющих надежность сельскохозяйственных машин (2011)
Макаренко П. М. - Розвиток виробничо-технічного забезпечення сільського господарства (2011)
Плаксієнко В. Я. - Вартість і собівартість в ринковій економіці (2011)
Аранчій В. І. - Стратегічні напрями розвитку тваринництва в Полтавській області, Аранчій Д. С., Зоря О. П. (2011)
Мокану Н. - Современные направления научно-технического прогресса в земледелии Республики Молдова (2011)
Титул, зміст (2011)
Васенко Ю. А. - Моделирование износостойкости чугуна, легированного титаном, по данным пассивного эксперимента (2011)
Фролова Л. В. - Выявление резервов энергосбережения на основе технологического аудита работы формовочных встряхивающих машин (2011)
Курын М. Г. - Определение оптимальных характеристик жидкого стекла для процесса омагничивания жидкостекольных смесей (2011)
Луценко И. А. - Синтез структуры управляемой системы преобразования в среде разработки управляемых систем EFFLY, Николаенко Н. И. (2011)
Бурлака О. П. - Теоретичні основи конкурентоспроможності аграрного підприємства (2011)
Лозинська Т. М. - Стратегічні напрями розвитку тваринництва України в контексті продовольчої безпеки (2011)
Самойлик Ю. В. - Механізм структуризації стратегічного потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2011)
Сосновська О. О. - Антикризове управління сільськогосподарських підприємcтв (2011)
Дёміна Е. Б. - Выбор оптимальной стратегии технического перевооружения предприятия с металлургическим производством (2011)
Титул, зміст (2012)
Краснокутский Е. О. - Компьютерное моделирование процессов кристаллизации литой детали в кокиле (2012)
Савченко Ю. Е. - Применение компьютерно-интегрированных систем и технологий в производстве поршней (2012)
Логаніна В. І. - Удосконалення системи контролю якості будівельних матеріалів та виробів, Камбург В. Г., Учаева Т. В. (2012)
Васенко Ю. А. - Cовершенствование технологии получения износостойкого чугуна (2012)
Дудников А. А. - Обеспечение качества поверхностного слоя деталей при обработке поверхности пластическим деформированием, Беловод А. И., Келемеш А. А. (2012)
Курын М. Г. - Синтез самотвердеющих смесей с заданным комплексом свойств и оптимизация технологических режимов их изготовления (2012)
Фролова Л. В. - Выбор путей совершенствования конструктивных элементов формовочных встряхивающих машин (2012)
Демиденко Л. М. - Логістичний підхід до підвищення ефективності використання персоналу аграрних підприємств (2012)
Дивнич А. В. - Формування ринкової вартості земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Плотник О. Д. - Особливості структуризації економічного потенціалу аграрних підприємств (2012)
Самойленко Т. В. - Сучасний стан спеціалізованих маркетингових кооперативів зернового напряму у США (2012)
Титул, зміст (2012)
Акімов О. В. - Деякі питання мікрогеометрії і зношування поверхонь скребків і риштаків конвеєрів, Акімов В. Т. (2012)
Терентьєв О. М. - Формування фемтоструктур ущільнення при руйнуванні кристалічної коливальної середи, Клещов А. Й. (2012)
Бурлака О. П. - Чинники формування конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств, Бурлака О. А. (2012)
Кийко С. Г. - Мультиагентная модель управления инвестиционным портфелем (2012)
Малєй О. В. - Деякі аспекти діючого економічного механізму у сфері поводження з відходами (2012)
Барна І. Р. - Енергозберігаючий та екологічно чистий метод сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію (2012)
Білоусов О. В. - Підтримка електроакумулювання (2012)
Капустянський А. О. - Вплив характеристик палива та режимних факторів на роботу котлів (2012)
Кустов К. О. - Функціонування біогазових установок (2012)
Олексенко С. В. - Вплив конфігурації якоря на ефективність лінійного електромеханічного перетворювача (2012)
Осетянская Д. Е. - Повышение эффективности газовых трубчатых нагревателей для лучистого отопления (2012)
Стефанюк В. В. - Підтримка функціонування системи випарник — компресор теплонасосного енергопостачання (2012)
Столярова А. В. - Аналіз функціонування біогазових установок (2012)
Тимчук С. О. - Структурна оптимізація розподільчих електромереж в умовах невизначеності (2012)
Абрамова А. О. - Індексна оцінка рівня екологічної безпеки проектованих промислових об’єктів (2012)
Вамболь С. А. - Иерархическая структура системы управления экологической безопасностью, использующей многофазные дисперсные структуры (2012)
Карпець К. М. - Регресійно-кореляційний аналіз морфолого-морфометричних показників рельєфу водозбірного басейну (2012)
Карпець К. М. - Водозбірний басейн як ландшафтно-геохімічна арена (2012)
Комариста Б. М. - Оцінка екологічної сталості життєвого циклу продукційних систем (2012)
Рябова В. О. - Інформаційні системи екологічного моніторінгу (2012)
Сербінова Л. А. - Визначення заходів і засобів захисту персоналу від пилу при подрібненні гранітної маси дробарками (2012)
Пархоменко О. М. - Забезпечення акустичного комфорту на ВЕС (2012)
Содержание (2014)
Боброва Н. Ф. - Способ профилактики послеоперационного воспаления при хирургии осложненной увеальной катаракты у детей, Романова Т. В., Нестерец Е. Л. (2014)
Боброва Н. Ф. - Микроинвазивные вмешательства с сохранением прозрачного хрусталика при обскурационных зрачковых мембранах, Думброва Н. Е., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В., Молчанюк Н. И. (2014)
Бушуева Н. Н. - Результаты хирургического лечения содружественного косоглазия с предварительным моделированием операций на трехмерной биомеханической модели глаза, Романенко Д. В., Тарнопольская И. Н. (2014)
Рыков С. А. - Изменения заднего отрезка глаза при различных повреждениях глазного яблока у детей, Гончарук Д. В., Туманова О. В. (2014)
Коновалова Н. В. - Динамика состояния иммунной системы у больных туберкулезными увеитами на фоне лечения (2014)
Стоцька Л. М. - Особливості гемодинамики головного мозку у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою на фоні вегетотній, Стоцька Л. С. (2014)
Коновалова Н. В. - К вопросу профилактики острой ишемической невропатии зрительного нерва, Нарицына Н. И., Серебрина Т. М., Резниченко А. Л. (2014)
Чечин П. П. - Эффективность лазеркоагуляции с длиной волны 0,57 мкм опухолей радужки и иридоцилиарной зоны (предварительные исследования), Сафроненкова И. А., Гузун О. В., Репях В. С., Ковальчук А. Г., Драченко К. Г. (2014)
Величко Л. Н. - Иммунокорригирующее действие препарата амиксин у больных увеальной меланомой в процессе комбинированного органосохраняющего лечения (2014)
Сафроненкова И. А. - Дифференцировочные и активационные маркеры лимфоцитов периферической крови у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век (2014)
Каяли А. - Состояние экстраокулярных мышц у больных эндокринной офтальмопатией по данным компьютерной томографии (2014)
Савко В. В. - Влияние липоевой кислоты на уровень тиоловых соединений в сетчатке при моделировании возрастной макулодистрофии у животных с аллергическим передним увеитом, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2014)
Леус Н. Ф. - Влияние биофлавоноидов на стабильность хрусталика при катарактогенном действии световой энергии в эксперименте, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2014)
Жмурик Д. В. - Экспериментальное исследование влияния кратковременной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Милиенко М. В. (2014)
Думброва Н. Е. - Особенности ультраструктуры хориоретинального комплекса крыс в динамике после введения повышенной дозы метанола, Молчанюк Н. И. (2014)
Недзвецкая О. В. - Влияние уровня ацетальдегида ретробульбарной клетчатки на морфофункциональное состояние сетчатки, хориоидеи и зрительного нерва при экспериментальной хронической алкогольной интоксикации, Петрушенко Д. А. (2014)
Чаланова Р. И. - Динамика содержания аминного азота и оксипролина в роговице кроликов при применении внутривенных инъекций цитофлавина в лечении щелочного ожога, Коломийчук С. Г., Пархоменко С. В., Мбарки М. (2014)
Зборовська О. В. - Динаміка змін імунного статусу кроликів при екзогенному стафілококовому ендофтальміті з використанням антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім та інтравітреального введення антибіотика, Курильців Н. Б. (2014)
Красновид Т. А. - Моделирование контузии глазного яблока разной степени тяжести у разных видов животных, Асланов С. К., Грубник Н. П. (2014)
Зборовская А. В. - Односторонний пигментный ретинит, Дорохова А. Э., Уваренко Л. А., Курилюк А. Н., Горянова И. С. (2014)
Задоянный Л. В. - Нейроофтальмологические симптомы гидроцефалии, Васюта В. А., Егорова Е. С., Братусь Н. Н., Жданова В. Н. (2014)
Отзыв на монографию профессора Н. Ф. Бобровой "Реконструктивная хирургия повреждений ор гана зрения в детском возрасте” (2014)
Титул, зміст (2012)
Breshev A. - Tasks and analisis of experimental research results of non-contanct drive (2012)
Грайворонський Є. С. - Моделювання процесу впорскування за допомогою CFD технологій (2012)
Копей В. Б. - Обґрунтування доцільності збільшення довжини розвантажувальної канавки ніпеля насосної штанги (2012)
Кухарева И. Е. - Оценка качества макронеоднородных материалов (2012)
Преріс Н. С. - Використання енергетичного критерію при лезовій обробці (2012)
Черновська К. О. - Формування моделі оцінки контролю якості на машинобудівному підприємстві (2012)
Шульга В. О. - Об эффективности комплексного раскисления стали (2012)
Мартыненко Н. В. - Анализ методов определения глубины залегания дефектов в крупногабаритных ферромагнитных деталях цилиндрической формы (2012)
Реков Ю. В. - Анализ условий формирования конденсированных фаз на поверхности кремниевых прутков-подложек (2012)
Твердая О. Я. - Определение величины эффективного смещения рядов относительно друг друга при формировании сетки скважин (2012)
Акжигитова Э. Р. - Органоминеральная добавка для сухих строительных смесей (2012)
Дорогань Н. О. - Структуроутворення дисперсних систем в технології білого цементу (2012)
Чиркина І. А. - Використання техногенної сировини при виробництві покриттів для керамічних виробів (2012)
Александров П. В. - Переработка молибденитовых концентратов с использованием низкотемпературного хлорирующего обжига (2012)
Грайворонська І. В. - Металургійні шлаки як сорбенти (2012)
Дашкова Т. С. - Неорганічні в’яжучи на основі відходів ТЕС (2012)
Думнов Р. А. - Віднесення рідкої фази у відцентровому апараті (2012)
Ільїн Д. В. - Очистка газів у карбонізаційних реакторах (2012)
Колтак П. О. - Дослідження подовжнього перемішування рідини на барботажних масообмінних тарілках різних типів (2012)
Поленова А. В. - Удосконалення процесу очистки газоповітряних викидів в вугільній промисловості (2012)
Федорченко С. В. - Синтез низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол (2012)
Яловега К. В. - Дослідження вловлювання NH3 та парникового газу СО2 у комбінованому контактному пристрої (2012)
Литовченко О. О. - Застосування гніздної полімеразної ланцюгової реакції для діагностики і генотипування хламідій (2012)
Ліновицька В. М. - Біотехнологія екзополісахаридів з вищого базидіоміцету Schizophyllum commune (2012)
Титул, зміст (2017)
Чарковський В. М. - Умови ефективного застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень для ліквідації заклинювань КНБК у процесі буріння свердловин (2017)
Федоляк Н. В. - Аналіз конструктивних виконань вібросит для очищення промивальної рідини, Лях М. М., Копей Б. В. (2017)
Федорович Я. Т. - Дослідження протектора насосних штанг, Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Воржеінова А. О. (2017)
Добровольський І. В. - Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої свердловини, Лях М. М., Федоляк Н. В., Яцишин Т. М. (2017)
Федоришин Д. Д. - Особливості геологічної будови неогенових відкладів за результатами ядерно-фізичних методів, Трубенко О. М., Федоришин С. Д. (2017)
Костишин В. С. - Аналіз показників ефективності та надійності роботи насосного агрегата на засадах системного підходу, Яремак І. І. (2017)
Грудз В. Я. - Дослідження економічності та потужності експлуатації поршневих газоперекачувальних агрегатів, Грудз Я. В., Бегін С. В. (2017)
Дорошенко Я. В. - Експериментальні дослідження ерозійного зношування фасонних елементів трубопроводів, Запухляк В. Б., Марко Т. І., Стасюк Р. Б. (2017)
Шкіца Л. Є. - Навчальна інформаційна система проектування обладнання для буріння свердловин, Корнута В. А., Корнута О. В., Павлик І. В., Бекіш І. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Кондрат Р. М. - Прогнозування технологічних показників розробки двопластового газового родовища в умовах газового режиму спільною сіткою свердловин за постійного дебіту газу, Кондрат О. Р. (2017)
Бондаренко В. П. - Перспективы исследования проблем идентификации границ зерен в твердых сплавах системы WC-Co для бурового нефтегазового оборудования, Гнатенко І. О., Присяжнюк П. М., Іванов О. О. (2017)
Тарко Я. Б. - Технологія термохімічного оброблення привибійнної зони пластів у нафтовидобувних свердловинах (2017)
Концур І. Ф. - Аналіз та вдосконалення конструкції зворотного цементувального клапана, Лях М. М., Михайлюк В. В., Засядько І. А. (2017)
Борущак Л. О. - Оптимізація конструкції опори ковзання шарошкового долота з використанням комп'ютерних технологій, Бухало А. А., Врюкало В. В., Ленич Т. В. (2017)
Палійчук І. І. - Метод визначення внутрішніх силових чинників у обсадній колоні глибокої, просторово орієнтованої свердловини (2017)
Сиротюк А. М. - Методика дослідження поверхневої пошкоджуваності елементів гнучких труб колтюбінгових установок, Витязь О. Ю., Барна Р. А., Тирлич В. В. (2017)
Ниркова Л. І. - Розроблення методичного підходу до дослідження корозійного розтріскування від напруження з урахуванням комплексного впливу чинників, Мельничук С. Л., Осадчук С. О., Рибаков А. О., Дараганова Н. О. (2017)
Грицанчук А. В. - Вплив газогідратів на роботоздатність викидних ліній свердловин (2017)
Горбійчук М. І. - Математична модель системи "Нагнітачі природного газу – антипомпажний клапан", Когутяк М. І., Ткачешак Н. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Експериментальні дослідження характеристик процесу винесення твердої фази з вибою газової свердловини застосуванням пінних систем, Дремлюх Н. С., Угриновський А. В., Ксенич А. І. (2017)
Карпаш А. М. - Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском, Олійник А. П. (2017)
Височанський І. І. - Вплив характеристик природного газу на його якість, Гоцуляк В. П. (2017)
Стойкова Г. Г. - Мова як засіб духовної зумовленості та окремішності нації (2017)
Бигунова Н. А. - Паравербальные средства выражения положительной оценки в англоязычном кинодискурсе (2017)
Желязкова В. В. - Лингвосемиотические маркеры диалогов кинофильма Оксаны Байрак "Аврора" (2017)
Каленюк С. О. - Семантична гетерогенність тексту та її кодові актуалізатори (на матеріалі повісті Т. Прохаська "Довкола озера") (2017)
Кивенко И. А. - Перформативная парадигма высказываний благодарности (на материале англоязычного литературного дискурса) (2017)
Куковсъка В. І. - Судова промова: експлікаційний наратив чи прихований діалог? (2017)
Морозова И. Б. - "Вы меня неправильно поняли": импликация и интерференция как смыслообразующие операции в процессе общения (2017)
Пожарицкая Е. А. - Канон и фанфикшн сквозь призму когнитивно-синтаксического подхода (2017)
Степаненко О. О. - Мовленнєві та композиційні особливості віртуального спілкування в сучасному англомовному детективному романі (2017)
Красницкая Е. В. - Особенности отображение концептов NORTH, SOUTH, EAST, WEST в произведениях Джона Чивера (2017)
Lyubymova S. A. - American stereotypes of women from perspective of Lotman's semiotics of culture (2017)
Томчаковская Ю. О. - Концепт CHARM в англоязычном интернет-дискурсе (2017)
Труба Г. М. - Дискурс вивчення категорії становості: інтегративний підхід. Віхи розвитку питання (2017)
Ярмолович Г. Ю. - Бинарное восприятие мира и зарождение первых единиц счёта в германских языках (2017)
Гочев Г. Н. - Межъязыковые и переводческие лексико-семантические соответствия (на материале русского и болгарского языков) (2017)
Невойт В. И. - Пути заимствования зоонимов-экзотизмов в русский язык (2017)
Немировська О. Ф. - Власне ім'я заголовного персонажа як засіб створення художнього хронотопу (2017)
Полянічко О. Д. - Особливості функціонування космопоетонімів у художньому мовленні (2017)
Степанов Е. Н. - Социально-культурные факторы лексических заимствований из английского языка в русский в период до XX века, Лю Цзин (2017)
Шумарина Т. Ф. - Орфографические варианты вернакулярных биноменов ихтиологической терминосистемы, Мурадян И. В. (2017)
Скоплев А. А. - Ещё раз о продуктивности чешских глагольных существительных на -NI / -ТІ (2017)
Сирота Е. В. - Субъективно-оценочные обращения в современном русском языке (2017)
Губич В. В. - Номінація граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови XVI – І пол. XX ст. (2017)
Рустемов О. Д. - Типы и функции изафетов в текстах кадиаскерских дефтеров Крымского ханства XVII - XVIII вв (2017)
Арефьева Н. Г. - Фразеологическая картина мира сквозь призму лингвокультурных кодов (на материале русских говоров Одесщины) (2017)
Гончар Н. М. - Ботанічна лексика в болгарських говірках українського Подунав'я (2017)
Инь Юань - Возможности песенного текста в процессе изучения русского языка в Китае (2017)
Кныш Е. В. - Коммуникативный подход и систематизация языковых знаний инофонов на занятиях по русскому языку как иностранному (2017)
Никитин С. А. - "Конармия" Исаака Бабеля в рамках формата "Велоночь", Авдонина М. Ю., Жабо Н. И., Никитина М. А. (2017)
Безуглий М. Д. - Оптимізація основних ланок землеробства в західному регіоні України, Заришняк А. С., Лісовий М. М., Седіло Г. М. (2010)
Балюк С. А. - Проблеми створення та застосування стандартних зразків ґрунту, Бородіна Я. В., Лазебна М. Є., Ткаченко Л. В. (2010)
Заришняк А. С. - Залежність технологічної якості коренеплодів цукрових буряків від застосування мікродобрив, Жердецький І. М., Дернова Г. В. (2010)
Петриченко В. Ф. - Вирощування вівса з високобілковими культурами в умовах Правобережного Лісостепу, Пелех Л. В. (2010)
Дрозд О. М. - Продуктивність льону-довгунця (2010)
Рудник-Іващенко О. І. - Вплив мінерального живлення на фотосинтез проса посівного (2010)
Головко А. М. - Розробка діагностичного набору для виявлення вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней методом ПЛР, Постоєнко В. О., Гаврасьєва Н. В., Кацимон В. В., Карпуленко М. C. (2010)
Лук’янова Г. О. - Зміни у тканинах кишечнику і судин коней при ціатостомозі та деляфондіозі, Філоненко Т. Г. (2010)
Жукорський О. М. - Оцінка біокліматичних умов для великої рогатої худоби в літній період через індекси термального стресу (2010)
Копилова К. В. - Генетична структура української червоної молочної породи за локусами кількісних ознак (QTL), Копилов К. В., Полупан Ю. П., Арнаут К. О., Метлицька О. І. (2010)
Сидорчук О. В. - Методологічні засади прогнозування ефективності механізованих технологічних процесів (2010)
Цапко Ю. Л. - Хімічна меліорація кислих ґрунтів в Україні (2010)
Гамалєй В. І. - Зміни пулів органічної речовини темно-сірого опідзоленого ґрунту при виведенні з обробітку, Шкарівська Л. І. (2010)
Войцешина Н. І. - Придатність картоплі до переробки залежно від сорту та погодних умов (2010)
Седіло Г. М. - Програмно-цільовий вплив на розвиток Карпатського регіону, Котько Н. М. (2010)
Карабач К. С. - Вплив систем обробітку ґрунту та удобрення на його фосфатні показники (2010)
Горохівський О. І. - Сучасне моделювання експорту та імпорту деревинних лісових товарів на ринку України, Міщенко І. А. (2010)
Настасенко О. Г. - Ризики товаровиробників молока та підходи до їх нейтралізації (2010)
Артімонова І. В. - Щодо розвитку інфраструктури збуту продукції сільськогосподарських підприємств (2010)
Шаюк Л. В. - Алельний поліморфізм за мікросателітними локусами у ліній цукрових буряків (2010)
Єрошенко С. І. - Витрати механічної енергії в пластинчастому скребковому пастеризаторі (2010)
Проценко А. В. - Перехід на інноваційну модель розвитку галузі хмелярства (2010)
До 105-річчя від дня народження П. А. Власюка (2010)
До 100-річчя від дня народження М. А. Кравченка (2010)
В. О. Головку — 60 (2010)
Безуглий М. Д. - Науково-практичні підходи до використання соломи та рослинних решток, Булгаков В. М., Гриник І. В. (2010)
Медведєв В. В. - Нормативи утворення і збереження структури ґрунту (2010)
Чорний С. Г. - Визначення вмісту гумусу в ґрунтах дистанційними методами, Гашпоренко І. М. (2010)
Філон В. І. - Нанодіагностика ґрунтів при застосуванні добрив (2010)
Чернецький В. М. - Оптимізація галузі овочівництва України (2010)
Дідора В. Г. - Фотосинтетична активність і продуктивність льону-довгунця залежно від позакореневого підживлення, Деребон І. Ю., В’юнцов С. М. (2010)
Кормош С. М. - Ефективність удобрення перцю пряного типу "паприки" (2010)
Суслик Л. О. - Личинки коваликів (Elateridae) і шляхи обмеження їх чисельності у Центральному Лісостепу (2010)
Рєзникова Н. Л. - Порівняльний аналіз впливу окремих середовищних чинників на деякі господарськи корисні ознаки молочних корів (2010)
Головач М. Й. - М’ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи та їх помісей, Головач М. М. (2010)
Горлов О. І. - Методика підготовки племінних книг у вівчарстві засобами інформаційних технологій, Івіна К. А., Чічаєва О. П., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г. (2010)
Березовський М. Д. - Комбінаційна здатність ліній свиней, Ващенко П. А. (2010)
Дзіцюк В. В. - Хромосомна мінливість тварин, отриманих методом трансплантації ембріонів, Круглик С. Г. (2010)
Глєбова Ю. А. - Розведення кросів яєчних курей (2010)
Голуб Г. А. - Енергетична автономність агросистем (2010)
Москалець В. В. - Екологічні аспекти вирощування сої (2010)
Мінорова А. В. - Переробка молочної сироватки із застосуванням електродіалізної обробки, Романчук І. О., Недорізанюк О. П., Крушельницька Н. Л. (2010)
Варченко О. М. - Напрями обґрунтування маркетингових стратегій для підприємств цукрової промисловості, Слупян К. В. (2010)
Вергунов В. А. - Наукова спадщина академіка К. К. Гедройця і Україна, Піщенко В. П. (2010)
Першута В. В. - Вплив інтенсивності вирощування на гематологічні показники крові корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Карпюк Н. А. - Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні кукурудзяного та пелюшковівсяного силосу (2010)
Борсук О. М. - Фінансове оздоровлення сільгосппідприємств як чинник підвищення інвестиційної привабливості (2010)
Золотухіна Л. М. - Якість і лежкість стійких та імунних до парші сортів яблуні (2010)
Антiпова Л. І. - Системне підвищення ефективності розвитку оренди землі (2010)
Храпатий І. В. - Дослідження насіння полину таврійського (2010)
До 100-річчя від дня народження Г. С. Кияка (2010)
До 80-річчя від дня народження Г. О. Богданова (2010)
Асаулюк И. К. - Основные аспекты системы медицинской реабилитации, ее принципы и перспективы развития, Бибик Т. А. (2015)
Булах О. Ю. - Дослідження санітарних втрат Збройних Сил України та напрямів оптимізації медичного забезпечення в ході антитерористичної операції, Стриженко В. І. (2015)
Воронко А. А. - Медико-соціальні аспекти проблеми тютюнопаління у військовослужбовців Збройних Сил України, Мороз Г. З., Грудський О. О. (2015)
Данчин А. А. - Особенности оказания медицинской помощи раненым в черепи головной мозг на догоспитальных уровнях (0–1), Данчин А. Г. (2015)
Казмирчук А. П. - Предварительные результаты ретроспективного анализа историй болезни пострадавших в зоне проведения антитеррористической операции, Мясников Г. В., Сидорова Л. Л., Сидорова Н. Н. (2015)
Науменко М. В. - Медична реабілітація учасників антитерористичної операції при патології серцево-судинної системи: стан і перспективи розвитку у збройних силах України, Коваль М. М. (2015)
Суничук М. М. - Психічне здоров'я та струс головного мозку у військовослужбовців із зони бойових дій. Семінар фахівців НАТО (616. 89. 616. 831-001. 34:355. 11), Пономаренко Н. О., Санько А. В. (2015)
Черненко І. О. - Клініко-епідеміологічні особливості хворих з серцевою недостатністю, які проходять лікування у амбулаторному та стаціонарному підрозділах військового лікувального закладу, Сидорова Н. М., Бойчак М. П., Антоненко Л. П. (2015)
Бондарчук В. В. - Рівень антимюллерового гормону у жінок з ендометріомами яєчників перед оперативним лікуванням, Шевченко О. М. (2015)
Маркевич С. - Оцінка ефективності використання сучасних пов’язок при лікуванні трофі-чних виразок венозної етіології на амбулаторному етапі лікування, Литвиненко А., Сидорук Д. (2015)
Мельник В. М. - Характеристика поранених, транспортованих на штучній вентиляції легень, під час міжгоспітальної аеромедичної евакуації, Бугай О. О., Зачепа О. А., Кондратюк В. М. (2015)
Роговський В. М. - Особливості надання хірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях судин брахіоцефальної області (клінічний випадок), Коваль Б. М., Щепетов М. В., Борківець О. М., Родіонов О. С., Бондаревський А. О., Яцун В. В., Гачківський В. В. (2015)
Солодянникова О. И. - Радионуклидная терапия метастатической формы медуллярного рака щи-товидной железы, Цвигун Г. В., Сукач Г. Г., Трацевский В. В., Даниленко В. В, Чобан В. И. (2015)
Трихліб В. І. - Чинники розвитку ранової інфекції та мікрофлора з інфікованих ран при бойовій травмі, Ткачук С. І., Костенко І. Г., Латишенко С. В., Собкова Ж. В., Рощенко Л. О., Францішко А. А., Коломієць В. Б. (2015)
Шиян С. П. - Особливості змін окисного гомеостазу у хворих на хронічний поліпозний риносинуїт, Мітін Ю. В. (2015)
Антоненко Л. П. - Мультиформна еритема. Випадок з практики, Кобірніченко Ю. А., Трихліб В. І., Остапенко С. П., Камінко Ю. В. (2015)
Бандурка Н. М. - Патогенетичні механізми аритмій серця та способи підвищення ефективно-сті і безпеки лікування (2015)
Войтова В. М. - Особливості показників амбулаторного добового моніторування артері-ального тиску у військовослужбовців з ознаками дисфункції вегетативної нервової системи, Сидорова Н. М., Козін Р. В., Софієнко С. В., Антоненко Л. П. (2015)
Голик Л. А. - Позалегеневі форми туберкульозу. Випадок успішного лікування туберкульозу з поліорганним ураженням у пораненого, Сапожніков А. Р., Гречаник Л. І., Макаров Г. Г., Жовтоножко О. І., Шкляревич П. О., Ніколюк Д. П., Трихліб В. І. (2015)
Голод А. Г. - Патологічні зміни серцево-судинної системи у важкопоранених (2015)
Дяченко В. В. - Клінічна ефективність тривалої низькодозової терапії силденафілом та її вплив на толерантність до фізичного навантаження та систолічний тиск у легеневій артерії хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпер-тензією, Кричинська І. В., Таранухін С. С., Тумарова Е. М., Пархотик Л. І. (2015)
Котілевський М. І. - Використання шкали APACHE II для оцінки важкості стану поранених, які підлягали аеромедичній евакуації на штучній вентиляції легень, Капранов І. В., Мельник В. М., Кондратюк В. М., Кондратюк О. П. (2015)
Ліннік Т. В. - Клінічний випадок блискавичного перебігу ВІЛ-асоційованого туберкульозу, Вишнягов А. М. (2015)
Малиновська О. В. - Лікування цукрового діабету в світлі позитивної психотерапії, Колісник О. С. (2015)
Мосиенко В. С. - Подходы к разработке интегральной терапии для лечения, профилактики и реабилитации онкологических больных, Куртсеитов Л. К., Мисяк С. А., Гепко А. Л., Шевченко А. В. (2015)
Олійник М. О. - Вплив цукрового діабету 2-го типу на клінічні прояви остеоартрозу (2015)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти кислотозалежних захворювань ор-ганів травлення в учасників антитерористичної операції, Прокопчук С. М., Шевага І. М., Іванов С. О., Пода Н. В., Яцюк Н. М., Радушинська М. В. (2015)
Півник В. М. - Особливості епідеміології гострих кишкових інфекцій серед військово-службовців у сучасних умовах (2015)
Попенко Н. В. - Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії у військово¬службовців строкової служби за період з 1989 по 2012 рр., Куйовда Н. С., Шушковський В. Ю. (2015)
Прокопчук С. М. - Пептична виразка у військовослужбовців, які приймали участь в антитеро-ристичній операції (клінічні та ендоскопічні особливості), Яцюк Н. М. (2015)
Сизенко А. К. - Патологические реакции на коровье молоко и его компоненты в практике врача-интерниста, Мартынчук А. А., Мукиевская Е. В. (2015)
Софіенко С. В. - Варіабельність серцевого ритму при післятравматичному стресовому синдромі (2015)
Спаська Г. О. - Захворювання кістково-м’язової системи та сполучної тканини, артропатії як військово-медична проблема (за даними статистичних звітів військових госпіталів міністерства оборони України за 2001–2013 рр. ), Кудренко М. В., Рудь В. І. (2015)
Трихліб В. І. - Ураження печінки при Епштейн-Барр вірусній інфекції у військовослужбовців, Сморгунова В. Ф., Рихальська К. С., Ткачук С. І., Панасюк О. Л. (2015)
Шеховцова Ю. О. - Особливості діагностики хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет 2-го типу за даними ультразвукового дослідження (2015)
Ярош Я. О. - Значення дослідження дермографізму при клінічному обстеженні військовослужбовців строкової служби (2015)
Гарматина О. Ю. - Использование лучевой диагностики в распознавании патологии органов грудной полости при огнестрельных боевых повреждениях, Цвигун Г. В., АЛексеевА Н. Б., Красильников Р. Г., Сафонов В. Е. (2015)
Гречаник О. І. - Актуальні питання ультразвукової діагностики при мінно-вибухових пора-неннях, Колосова І. В., Касьян О. В., Кот З. М., Гетьманська В. Г., Валерко О. Г., Красільніков Р. Г. (2015)
Котко О. М. - Досвід використання інтраопераційної апаратної реінфузії відмитих еритро-цитів при хірургічному лікуванні онкологічних хворих, Білецька Н. В., Тхоревський А. В. (2015)
Лурін І. А. - Гістологічна характеристика культі червоподібного відростка залежно від методики її обробки (експериментальне дослідження), Цема Є. В., Оссовський О. В. (2015)
Мясников Г. В. - Синдром гіперметаболізму в ранньому періоді гострого коронарного синд-рому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокар¬діограмі, Левшова З. В., Сидорова Л. Л. (2015)
Мясников Г. В. - Варіабельність серцевого ритму у учасників антитерористичної операції з бойовим післятравматичним стресовим розладом, Софієнко С. В., Шиць А. М. (2015)
Паламарчук В. І. - Неінвазивні методи променевої діагностики жовчокам'яної хвороби, ускла-дненої холедохолітіазом, Свиридюк Б. В., Слободяник В. П., Пліш Б. А., Пліш М. Й., Рагушин Д. А. (2015)
Пивоваров О. В. - Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією (2015)
Савка І. С. - Досвід використання VAC-асоційованої терапії з ультразвуковою кавітаці-єю при лікуванні вогнепальних поранень кінцівок, Цівина С. А., Ніколюк Д. П. (2015)
Худецкий И. Ю. - Использование портативного конвекционно-инфракрасного термохирур-гического аппарата для обработки микробно загрязненных ран, Фурманов В. А., Сухин И. А., Даниленко Ю. И., Са-вицкая И. Н. (2015)
Шведов А. А. - Терапія пухлин швидкими нейтронами. Сучасний стан і задачі відтворення в Україні, Козак О. В., Бутрим О. І., Вишневський І. М. (2015)
Шудрак А. А. - Лапароскопические операции в лечении больных раком толстой кишки, Уманец Е. И., Оссовский О. В., Нечай В. С., Биба А. П., Давидчук Д. С. (2015)
Авідзба А. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку виноградарсько-виноробного комплексу України, Сичевський М. П. (2010)
Тараріко Ю. О. - Перспективи розвитку біоенергетики в АПК (2010)
Медведєв В. В. - Твердість ґрунту як критерій для обґрунтування технологій і технічних засобів з його обробітку (2010)
Мазур Г. А. - Баланс кальцію у сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення та хімічної меліорації, Кондратюк І. М., Ткаченко М. А. (2010)
Сніговий B. C. - Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни, Голобородько С. П. (2010)
Міщенко Л. Т. - Комплексна діагностика симптомів "багряних листків" озимої пшениці, Решетник Г. В., Тороп В. В. (2010)
Зуза В. С. - Вплив післясходових гербіцидів широкого спектра дії на бур’яни і кукурудзу (2010)
Петренко В. І. - Годівля високопродуктивних корів у першу третину лактації та сухостійний період (2010)
Іонов І. А. - Вітамін Е як засіб підвищення якості продукції птахівництва та антиоксидантного статусу організму (2010)
Платонова Н. П. - Вплив антибіотикотерапії на якість сперми жеребців, Бірюкова О. Д., Мелешко Н. Я. (2010)
Кириченко В. В. - Застосування культури пиляків in vitro у селекції ячменю ярого, Білинська О. В. (2010)
Беспалов І. М. - Оптимізація конструкції сажків для розведення членистоногих, Сапожникова М. М., Білоусов Ю. В. (2010)
Горобей В. П. - Створення культиватора фрезерного для догляду за рослинами на селекційних ділянках, Красніченко О. Л., Пижов В. Х., Товстогуз П. М. (2010)
Ременюк Ю. О. - Формування агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів на різних ділянках агроландшафту (2010)
Войцешина Н. І. - Комплексна оцінка сортів картоплі вітчизняної селекції на придатність до переробки, Шевченко С. П., Скринько А. Ю., Колтунов В. А. (2010)
Шепель С. В. - Економічна оцінка використання мікробіологічних препаратів при зберіганні рослинної продукції, Стрижков О. Г. (2010)
Петриченко В. Ф. - Розвиток польового кормовиробництва в Україні, Задорожна І. С. (2010)
Денисюк О. В. - Вплив генетичних і паратипових факторів на відтворні показники корів (2010)
Предоляк М. О. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на рухомі гумусові речовини в чорноземі типовому (2010)
Тищенко М. В. - Забур’яненість полів цукрових буряків (2010)
Кириченко А. В. - Вплив зонального розподілу території України на оподаткування аграрних підприємств (2010)
Борсук О. М. - Страхування сільськогосподарських ризиків як метод підвищення інвестиційної привабливості галузі (2010)
Овчаренко І. М. - Розведення свиней миргородської породи за лініями (2010)
О. О. Cозінову — 80 (2010)
Р. С. Трускавецькому — 75 (2010)
Балюк С. А. - Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення (2010)
Литвиненко М. А. - Біотехнологічні методи у селекції сільсько господарських культур (2010)
Медведєв В. В. - Заходи стимулювання впровадження ґрунтоохоронних технологій у європейських країнах (2010)
Костенко І. В. - Лісові ґрунти Ай-Петринської яйли, Величко В. А. (2010)
Доронін В. А. - Питома маса як важливий фізичний показник якості насіння цукрових буряків, Кравченко Ю. А. (2010)
Мананкова О. П. - Вплив гібереліну на урожайність сільськогосподарських культур (2010)
Венгер В. М. - Ефективність застосування біологічного препарату агат-25К т.пс. при вирощуванні хмелю, Лукашевич Н. А., Венгер О. В., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2010)
Халак В. І. - Якісні показники м’яса та сала молодняку свиней (2010)
Головач М. Й. - Особливості будови вим’я та молочна продуктивність кобил гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2010)
Куциняк І. В. - Порівняльна характеристика якості жиру-сирцю великої рогатої худоби та благородного оленя, Кравців Р. Й. (2010)
Кравченко В. А. - Мінливість ознак якості плодів у сортах і гібридах помідора, Щербатюк А. І. (2010)
Шаран М. М. - Вплив рівня мінерального живлення телиць-реципієнтів на приживлюваність ембріонів (2010)
Богуславський В. П. - Решета зернозбиральних комбайнів із сепаруючими поверхнями комбінованого типу, Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2010)
Лимар В. А. - Вплив способів поливу на продуктивність моркви столової на супіщаних ґрунтах, Наумов А. О. (2010)
Свириденко Т. А. - Вплив бактеріальних препаратів на ферментацію м’яса птиці, Король Ц. О., Даниленко С. Г., Усатенко Н. Ф., Кігель Н. Ф. (2010)
Кузнєцова І. В. - Розторопша плямиста як сировина для харчової промисловості (2010)
Болотова Т. М. - Економіка технологій точного рослинництва, Лісовий М. П., Гуков Я. С., Макаров В. І. (2010)
Башкірова А. К. - Структурно-механічні властивості сирокопчених ковбас при зберіганні (2010)
Гринчук В. Ю. - Фактори ефективності економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу (2010)
Климишена Р. І. - Перспективи вирощування ячменю озимого на пивоварні потреби (2010)
Кузьменко О. А. - Вплив препаратів біо-мос і біовіт на перетравність корму молодняком свиней (2010)
Жук І. В. - Вплив інгібування транспорту води на розвиток пшениці в умовах природної посухи (2010)
Рудич О. О. - Сучасний стан і тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств (2010)
Фундаментальна праця з охорони та раціонального використання зрошуваних земель (2010)
До 125-річчя від дня народження М. Д.Потьомкіна (2010)
В. А. Вергунову — 50 (2010)
Піонтковський А. - Санкції США – по Путіну (2017)
Іличок Б. - Перспектива України – тупик чи процвітання?.. (2017)
Криворак А. - Украина. факторы экономического роста и предпосылки к его достижению (2017)
Парсяк В. - Сучасні реалії гібридного підприємництва, Солесвік М. (2017)
Сачовський І. - До питань аналізу основних показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківщини (2017)
Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року (2017)
Титул, зміст (2012)
Гончарук О. О. - Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1,06 мкм на фазовий склад і міцність кубічного нітриду бору (2012)
Денисенко О. І. - Дослідження інжекційного синтезу композитних функціональних шарів тонких стрічкових электродів (2012)
Довбій Т. А. - Структура та склад композиту на основі Ni і ультрадисперсних алмазів (2012)
Пак А. О. - Дослідження впливу властивостей крохмалю на системну вод зернових культур (2012)
Третяк В. А. - Проблема апроксимації розв’язку при моделюванні лазерного наплавлення (2012)
Трофімов І. Л. - Теоретичне обґрунтовання впливу електричного поля на протизносні властивості мастильних матеріалів (2012)
Шкурников Е. В. - Локализация точек в предельной петле гистерезиса при помощи специализированной компьютерной системы (2012)
Юрьев С. А. - Влияние сопротивления проницаемой поверхности вращающегося цилиндра на структуру течения с его внешней стороны (2012)
Хейрабади Газаля Сабир кызы - Влияние напряженного состояния на проводимость изоляторов (2012)
Бешанова А. С. - Математичне моделювання просторового розподілу корисних копалин з використанням метода інтерлінації (2012)
Волков С. Л. - Оцінка біноміального параметра R по методу Клопера — Пірсона (2012)
Казакова Н. Ф. - Принциповий аспект при випробуваннях живучості систем критичного застосування за біноміальною схемою Бернуллі (2012)
Кобринович Ю. О. - Универсальное назначение S-функций (2012)
Левкин Д. А. - Математическая модель распределения температуры в эмбрионе (2012)
Мисник Б. В. - Математичне моделювання функціонування виробничих підприємств (2012)
Пальонна Т. А. - Віртуальне підприємство як система масового обслуговування (2012)
Петров А. О. - Удосконалення процедури випробувань живучості систем критичного застосування за схемою Бернуллі (2012)
Полисский Ю. Д. - Об одном алгоритмическом решении задачи сравнения чисел, представленных системой остаточных классов (2012)
Сікоринський В. В. - Шляхи удосконалення системи нормування пального колісних машин сил охорони правопорядку (2012)
Ткаченко С. С. - Оцінка похибки вимірювача кута (2012)
Трофименко Г. С. - Загальний аналіз основних показників діяльності медичних установ України (2012)
Шифрин Б. М. - Пример изучения колебаний пневмошасси (2012)
Скалозуб В. В. - Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті, Бараш Ю. С., Марценюк Л. В. (2017)
Будько О. В. - Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств (2017)
Стирський М. В. - Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних (2017)
Панченко В. Г. - Теоретико-методологічні пастки економічного націоналізму (2017)
Исаева Н. И. - Понятие стратегирования в контуре стратегического управления социально-экономическим развитием государства (2017)
Безкровний М. Ф. - Роль суспільного поділу праці у виникненні консалтингу (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Сутність інвестиційного потенціалу підприємства, Бардадин О. А. (2017)
Турський І. В. - Знання як детермінанта трансформації моделей економічного розвитку регіонів і країн (2017)
Міняйло О. І. - Державне регулювання роздрібної торгівлі в Україні, Кононенко Є. В. (2017)
Євтушенко С. В. - Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі (2017)
Іванова А. М. - Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні (2017)
Barvinok V. - Ukrainian export among EU countries: geopolitical priorities, Prykhozhai Y. (2017)
Князевич В. М. - Публічна служба у сфері охорони здоров'я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект, Васюк Н. О., Савіна Т. В. (2017)
Козаченко Т. П. - Формування професійної компетентності фахівців публічного управління щодо стратегічної екологічної оцінки (2017)
Проців О. Р. - Публічне управління сектором мисливського та рибальського господарства у місті Кракові та краківському повіті середини ХІХ — початку ХХ ст. (2017)
Баранов Р. О. - Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Баранов С. О. - Пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання детінізації національної економіки (2017)
Бакай А. Є. - Створення єдиного медичного простору сил оборони України: маршрутна карта побудови загальної системи медичного забезпечення (2017)
Баюк М. І. - Оптимізація політики державно-церковних відносин у контексті досягнення внутрішньополітичної стабільності в Україні на початку ХХ століття (2017)
Криворучко І. В. - Правове закріплення принципів адміністративної процедури в Україні: стан, перспективи (2017)
Решетнікова О. С. - Державне регулювання інвестиційної діяльності у сфері централізованого теплопостачання в Україні (2017)
Мороз О. О. - Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації агрохолдингів в сучасному сільському господарстві України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Безкровний М. Ф. - Діяльність установ аграрної освіти на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг (2017)
Ковтуненко К. В. - Використання краудфандінгу як інструменту фінансування інноваційних проектів, Нестеренко О. В. (2017)
Стеценко Б. С. - Особливості постіндустріальної організації фінансових ринків (2017)
Задорожня Л. А. - Звітні аспекти адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні (2017)
Кузьменко О. В. - Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, Доценко Т. В. (2017)
Чорна Н. Ю. - Формування механізму управління конкурентними перевагами підприємства (2017)
Уніят А. В. - Економічне співробітництво України з країнами північноамериканської зони вільної торгівлі (2017)
Новойтенко І. В. - Важелі впливу на економічну стабільність олійно-жирових підприємств в Україні, Шишута Ю. М. (2017)
Сидоров І. П. - Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва (2017)
Голіков С. С. - Проблеми забезпечення податкової безпеки України (2017)
Князевич В. М. - Розвиток тренінгових програм для керівників сфери охорони здоров'я на місцевому рівні в Україні, Васюк Н. О. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського