Страхарчук А. Я. - Автоматизація базових розрахунків з обліку матеріальних цінностей у середовищі Excel, Страхарчук В. П. (2013)
Білий Л. А. - Моделювання динаміки економічних процесів, дискретних у часі, Циганчук Р. О. (2013)
Нємкова О. А. - RS-аналіз в інформаційній безпеці систем потокового шифрування (2013)
Горбачевська О. В. - Про використання математичного апарату при розв’язуванні економічних задач, Горбачевський І. Я. (2013)
Клювак О. В. - Криптографічна стійкість комбінаційного хешування автентифікаційних даних в Інтернет-платіжних системах (2013)
Іванишин С. Т. - Моделювання автоматизації безпеки внутрішнього аудиту в банку (2013)
Коломієць І. Ф. - Ринок автомобілів в Україні: особливості функціонування і розвитку, Риф'як Р. Р. (2013)
Князь С. В. - Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності, Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Тувакова Н. В. - Ключові аспекти фахової підготовки майбутніх економістів (2013)
Шкодіна І. В. - Домінуючі цінності національної культури як фактор інституційних змін (2013)
Луцик М. В. - Інтелектуальні ресурси як основа конкурентоспроможності національних економік (2013)
Коломієць О. Л. - Розвиток евристичних функцій організацій (2013)
Торгало Є. - Наукометричні бази даних та інтеграція української біологічної періодики у міжнародний інформаційний простір, Вакал С., Остапченко Л. (2014)
Ноздренко Д. - Вплив фуллерену С60 на зміну швидкості скорочення ішемічного пошкодженого м'язу m. soleus щура (2014)
Матвиенко М. - Возможности коррекции кисспептином репродуктивного статуса при применении блокаторов и активаторов α-адренергических рецепторов, Пустовалов А., Дзержинский Н., Михальский С. (2014)
Коробейнікова Л. - Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі (2014)
Нечипуренко О. - Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 щодо теплокровних тварин, Хархота М., Авдєєва Л. (2014)
Харькова А. - Експресія генів IGFBP1, IGFBP2 та IGF2BP3 у клітинах гліоми з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глутаміну і глюкози, Мінченко Д., Цимбал Д., Мінченко О. (2014)
Довбинчук Т. - Транспорт води електролітів через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотику цефтріаксону, Берегова Т., Толстанова Г., Закордонець Л. (2014)
Костюк С. - Вплив гамма-опромінення на жирнокислотний склад загальних ліпідів шкіри кролів, Бусенко О. (2014)
Галенова Т. - Вплив нового тіосульфонатного похідного хинону на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, Ніколаєва І., Болібрух Х., Половкович С., Новіков В. (2014)
Варенюк І. - Вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналову систему птахів: ефект блокади дофамінових D1-рецепторів, Нужина Н., Варенюк В., Дзержинський М. (2014)
Гончарова Т. - Відмінності в електричній активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної реакції під час фаз овуляції та лютеїнової, Філімонова Н. (2014)
Єфіменко О. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і товстої кишки у щурів різного віку за умов дії нанокристалічного діоксиду церію, Савченко Ю., Фалалєєва Т., Курик О., Співак М. (2014)
Свєженцева І. - Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ, Білько Д., Білько Н., Дягіль І. (2014)
Дворщенко К. - Зміни енергетичного балансу печінки та підшлункової залози щурів при гіпоацидному стані шлунка та пошук до його відновлення (2014)
Raksha N. - The appearance of molecules of prothrombin origin in blood upon development of atherothrombotic and cardioembolic ischemic stroke, Burlova-Vasylieva M., Torgalo E., Savchuk A. (2014)
Маркевич А. - Вплив низькомолекулярної органічної сполуки 2-(2-гідроксифенокси)ацетил)-L-пролінат натрію на стимульовану карбохоліном шлункову секрецію у щурів, Богун Л., Харченко О., Кудрявцев К. (2014)
Raetska Ya. - Aminotransferase activity in rat blood serum under malignant guerin's carcinoma growth upon treatment with antioxidant drug "Grin", Morgaienko O., Ischuk T., Ostapchenko L. (2014)
Зінабадінова С. - Використання курячих ембріонів для визначення біологічних ефектів, спричинених дією азбесту та вуглецевих нановолокон, Сегеда Т. (2014)
Дроздовська С. - Асоціація поліморфізмів генів ангіотензинконвертуючого ферменту, ендотеліальної NO-синтази та α-рецептора, що активується проліфераторами пероксиcом, з показниками адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи спортсменів до фізичних навантажень (2014)
Кондратюк Т. - Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідину на чорні дріжджеподібні гриби Exophiala alcalophila, Калініченко А. (2014)
Лавриненко В. - Вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на макроскопічні показники ембріогенезу курки, Чайковський Ю. (2014)
Степура Л. - Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Candida і Saccharomyces, Радченко О., Зелена П. (2014)
Yurchenko A. - Effect of different oral doses of glucose on the blood serum content of serotonin in rats, Konopelniuk V., Torgalo E., Savchuk О. (2014)
Атамнах С. - Вплив гістаміну на ліпідний склад жовчі щурів, Барановський В., Решетнік Є., Весельський С., Янчук П. (2014)
Al Dalain Emad - Several viral diseases of Lycopersicon esculentum circulating in Ukraine, Bysov A., Shevchenko O., Shevchenko T., Polischuk V. (2014)
Gerashchenko O. - Fusion expression of recombinant human beta-defensin-3 and analysis of its biological activity, Kovalchuk V., Boidunik O., Soldatkina M., Pogrebnoy P. (2014)
Содержание (2017)
Онищенко А. - Библиотеки и новые виды и способы освоения информации (Вступление) (2017)
Пинчук Т. - Информационное обслуживание авторов по определению их научного рейтинга (2017)
Поперечная Л. - Пресс-служба НБУВ - инструмент конструктивного взаимодействия библиотеки и СМИ, Здановская В. (2017)
Сафарова А. - Библиотечно-информационное обслуживание академической деятельности: проблемы и перспективы развития (2017)
Бондаренко Е. - Ресурсы собственной генерации ЦНБ НАН Беларуси в помощь созданию биобиблиографии (2017)
Бабарико-Омельченко В. - Сотрудничество библиотек в области взаимоиспользования ресурсов, Муравицкая Р., Аксюто Е. (2017)
Гутник Л. - Библиографическая база данных "Украинский киноплакат 1920-1990-х гг. в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского" (2017)
Холюшкин Ю. - Системная библиографическая классификация общей антропологии (2017)
Морозова И. - Особенности каталогизации белорусских национальных документов на корпоративной основе в ЦНБ НАН Беларуси (2017)
Астапович Л. - Отражение персоналий в библиографических записях электронного каталога в процессе индексирования документов в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси, Зенькевич Ж. (2017)
Алексеенко М. - Организация каталогов в библиотеке одесского Ришельевского лицея (1817-1865) (2017)
Свирюкова В. - Обеспечение равенства граждан при организации обслуживания в библиотеках (2017)
Вихрева Г. - Фонд периодики академической библиотеки: теоретические и практические аспекты совершенствования, Федотова О. (2017)
Сикорская О. - К вопросу о формировании фондов научной библиотеки, Бовкунович М. (2017)
Дзендзелюк Л. - Специфика сохранения информационной ценности кодексов (2017)
Солоиденко Г. - Роль ученых - членов библиотечных советов НАН Украины в организации работы академических библиотек (2017)
Антонюк Т. - Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2017)
Жук Т. - Документальный источник по истории Беларуси (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Алиева-Кенгерли А. - "Научные труды Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана" как важный источник научной информации, Гусейнова Ф. (2017)
Мудроха В. - Научно-методическое обеспечение библиотечной деятельности специалистов Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника (2017)
Інформаційний лист (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Листровой С. В. - Метод перечисления максимальных независимых множеств в неориентированных графах, Сидоренко А. В., Листровая Е. С. (2017)
Красильников А. И. - Анализ коэффициента эксцесса засоренных гауссовых распределений (2017)
Гамзаев Х. М. - Об одной обратной задаче Стефана для фазового превращения в твердых телах (2017)
Минаев Ю. Н. - Анализ самоподобия многомерных временных рядов на основе методов интеллектуального анализа данных, Гузий Н. Н., Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2017)
Сапожников В. В. - Модульно-взвешенные коды с суммированием с наименьшим общим числом необнаруживаемых ошибок в информационных векторах, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2017)
Фаттахова М. И. - Анализ схем разделения каналов в сотовых сетях связи без очередей, Велиджанова Г. М., Кадыров Г. А. (2017)
Полисский Ю. Д. - О некоторых подходах к выполнению проблемных операций в системе остаточных классов (2017)
Авторська угода (публічна оферта) (2017)
Правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2017)
Андрусяк Н. С. - Використання інтегральних індексів забруднення поверхневих вод як складової комплексної геоекологічної оцінки акваторій (2012)
Білоус Л. Ф. - Геоекологічний аналіз басейнів річок для агро управлінських потреб (2012)
Бурка В. - Проблеми екології у будівельній індустрії (2012)
Власова Н. В. - Сучасний геохімічний стан середньо тайгових геосистем, що перебувають під техногенним впливом (2012)
Воробйова І. Б. - Екологічні функції та екологічний стан урбанізованих територій в умовах Сибіру (2012)
Гінзула М. Я. - Оцінка ареалів забруднення повітряного басейну викидами Зарубинецького спиртзаводу (2012)
Гуцуляк В. М. - Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану сільських геосистем Передкарпаття (на прикладі ключової ділянки Купка-Корчівці, Північної Буковини), Танасюк М. В. (2012)
Думітраш Д. - Формування демографічних процесів на території Сучавської частини Євро регіону "Верхній Прут", Змошу Г. (2012)
Дутчак С. В. - Розвиток несприятливих процесів (на прикладі Середнього Придністер’я), Крамская Г. І. (2012)
Заграновська М. Я. - Територіально-галузеві особливості інвестування в Карпатському економічному районі, Настюк М. Г. (2012)
Кирилюк О. - Антропогенізація ландшафтів водозбірних басейнів Дерелую та Вижени (2012)
Кілінська К. Й. - Геоекологічна концепція природокористування як основа реалізації природно-господарської різноманітності природно-господарських систем (2012)
Конякін С. - Оцінка репрезентативності природно-заповідних територій як основи функціонування регіональної екомережі Черкащини (2012)
Корнус О. - Роль медико-екологічних досліджень у геоекологічному аналізі регіону, Корнус А., Шищук В. (2012)
Крайнюков О. М. - Показник токсичності в системі моніторингу і оцінки якості води транскордонних річок (2012)
Круль В. - Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій Західноукраїнських земель німецькими колоністами, Брик С. (2012)
Кулачковський Р. - Геоекологічне моделювання природних морфогенних геосистем басейну витоків річки Лімниця: делімітація просторового каркасу (2012)
Кушнірук Ю. С. - Аспекти медико-географічних досліджень території Рівненської області, Волкова Л. А. (2012)
Медвідь Л. - Фестивальний туризм Закарпаття: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Некос А. Н. - Трофогеографія: сучасні дослідження та перспективи розвитку (результати дисперсійного аналізу впливу природних факторів на хімічний склад рослинної продукції), Висоцька О. В., Порван А. Н., Семибратова П. В. (2012)
Присакар В. Б. - Еколого-геохімічні особливості долинних ландшафтів гірських територій Чернівецької області, Ходан Г. Д. (2012)
Приходько М. М. - Екологічні ризики забруднення геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій (2012)
Смик О. С. - Захворювання населення Чернівецької області: характеристика основних видів захворюваності та хвороб (2012)
Уткіна К. Б. - Зміни ступеня екологічної небезпеки точкових джерел забруднення української частини прибережних вод Чорного та Азовського морів (2012)
Ходан Г. - Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області (2012)
Холявчук Д. - Карпатський регіон у контексті глобальних кліматичних змін (2012)
Царик Л. - До проблеми забруднення природного середовища і стійкості геосистем до антропогенних навантажень, Царик П., Вітенко І. (2012)
Чиж О. - Антропогенізація західного сектору серединного ландшафтного поясу (2012)
Шевчук Ю. Ф. - Оцінка трансформації якості питної води в системі джерело-споживач (на прикладі міста Чернівці) (2012)
Явкін В. Г. - Мінливість випадіння атмосферних опадів на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття як показник еволюції ландшафтів, Савранчук Л. А. (2012)
Яковлєва Ю. К. - Рівень та якість життя населення: комплексні характеристики суспільно-географічного розвитку території (2012)
Содержание (2017)
Мельник И. В. - Моделирование триодных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда с пластинчатым управляющим электродом и коническим анодом (2017)
Клевцов Ю. А. - Моделирование объектов с распределенными параметрами четвертого порядка (2017)
Сапожников В. В. - Коды с суммированием с последовательностью весовых коэффициентов, образующей натуральный ряд чисел, в системах функционального контроля, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2017)
Кравцов Г. А. - Вычисления на классификациях. Корректность классификации, Кошель В. И. (2017)
Куцан Ю. Г. - Моделювання тарифо- та ціноутворення на роздрібному ринку електрично ї енергії України в нових умовах функціонування, Блінов І. В., Іванов Г. А. (2017)
Калиновский Я. А. - Программный комплекс для гиперкомплексных вычислений, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С., Хицко Я. В. (2017)
Макаричев А. В. - Суммы максимумов приращений в многоканальной системе обслуживания при моделировании аукционных торгов, Кудь А. А., Щукин А. Б. (2017)
Chemerys V. T. - Contact surface resistivity as a favorable condition of commutation process (2017)
Author’s agreement (Public offer) about conditions of article publication in the journal "Electronic modeling" (2017)
Содержание (2014)
Саух C. Е. - Модель сети магистральных линий электропередачи в задачах планирования развития электроэнергетических систем, Борисенко А. В., Джигун Е. Н. (2014)
Кулаков Ю. А. - Кластеризация ассоциативной сети на основе полиномиально-вычислимых спектральных инвариантов графов, Воротников В. В. (2014)
Сидоренко С. И. - Обобщенный алгоритм инженерного синтеза материалов, Замулко С. А., Конорев С. И. (2014)
Романюк В. В. - Приемлемость приближенного решения бесконечной антагонистической игры на единичном гиперкубе при индивидуальной дискретизации в каждом из его измерений (2014)
Палагин В. В. - Полиномиальные алгоритмы совместного различения сигналов и оценивания их параметров на фоне асимметричных негауссовых помех, Гончаров А. В., Уманец В. М. (2014)
Кубицкий В. И. - Реализация параллельного метода кодирования кода Лагранжа, Жуков И. А. (2014)
Апарцин А. С. - Интегральные модели развития систем электроэнергетики с учетом старения оборудования электростанций, Сидлер И. В. (2014)
Винничук С. Д. - Определение токовых ребер графов коммутационных структур на основе анализа фундаментальной системы циклов, Самойлов В. Д. (2014)
Захаржевский О. А. - Учет конструкции обмоток асинхронной машины при моделировании в Matlab, Афонин В. В. (2014)
Полисский Ю. Д. - Алгоритм выполнения сложных операций в системе остаточных классов с помощью представления чисел в обратных кодах (2014)
Содержание (2017)
Аршава О. О. - Інваріантні міри системи рівнянь магнітної гідродинаміки, Харченко А. П., Поклонський Є. В., Бабаєва О. В. (2017)
Бараненко В. О. - Оцінка максимального значення стискаючої циліндричну оболонку сили в умовах трьох граничних станів і при завданні геометричних параметрів нечітко-випадкової і випадково-нечіткої природи, Волчок Д. Л. (2017)
Блажевський С. Г. - Моделювання процесу теплопровідності для двошарового симетричного простору із симетричною порожниною (2017)
Бразалук Ю. В. - Прямі методи дискретних особливостей, Шульга Р. О. (2017)
Вахненко В. О. - Простий полюс та полюс другого порядку у дискретному спектрі для оберненої задачі розсіяння, Паркес Е. Д. (2017)
Войтик Т. Г. - Споріднені типу Рімана-Гільберта-Привалова задачі з взаємно оберненими раціональними коефіцієнтами, що правильно факторизуються, Полетаев Г. С., Яценко С. А. (2017)
Дубинко В. І. - Рекурентні алгоритми розрахунку динаміки квантовомеханічних хвильових функцій в збуреному параболічному потенціалі, Мазманішвілі О. С., Лаптев Д. В. (2017)
Коротка Л. І. - Функціональна підсистема раціонального вибору архітектури нейронної мережі (2017)
Ленюк О. М. - Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті, Нікітіна О. М., Шинкарик М. І. (2017)
Миргород В. Ф. - Чисельні розв’язки систем інтегральних рівнянь Вольтерри з сепарабельними ядрами, Гвоздева І. М. (2017)
Мусій Р. С. - Термомеханічна поведінка електропровідного порожнистого циліндра за імпульсної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії, Дрогомирецька Х. Т., Орищин О. Г. (2017)
Ніколаєнко Ю. І. - Розв’язок задачі хронометрування в середньому випадкових блукань методом Монте-Карло, Євдокимов Р. О., Моісеєнко С. В. (2017)
Першина Ю. І. - Чисельна реалізація методу виявлення точок розриву першого роду функції однієї змінної, Пасічник В. О. (2017)
Петрик М. Р. - Ідентифікація коефіцієнтів консолідації процесу відтиску "тверде тіло - рідина" для консолідованих середовищ частинок мікропористої структури, Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Кордяк І. В. (2017)
Тимофієва Н. К. - Властивість подібності в комбінаториці та комбінаторній оптимізації (2017)
Трохимчук П. П. - Проблеми обчислення та основ математики (2017)
Усов А. В. - Математичне моделювання лінійних неоднорідних систем методами сингулярних інтегральних рівнянь (2017)
Андрейцев А. Ю. - Чисельно-аналітичний підхід до розв’язання задачі визначення температури плакованих частинок у плазмовому потоці, Крюков М. М., Фурман В. К., Смирнов І. В. (2017)
Бєлінський І. В. - Фізичне моделювання залежності динаміки гранітного стрижня від сили тертя, Лемешко В. А. (2017)
Варбанець Р. А. - Використання безградіентної мінімізації Powell'64 в задачах моніторингу робочого процесу суднових дизелів, Івановський В. Г., Ериганов О. В., Александровська Н. І., Жолтіков Е. І., Губін В. С. (2017)
Вірченко С. Г. - Динамічне структурно-параметричне геометричне моделювання лонжерона крила літака, Шамбіна С. Л. (2017)
Воцелка С. О. - Новий метод ідентифікації іригаційного каналу, Рожков С. О. (2017)
Довбня А. М. - Перетворення руху електронного пучка з осьового в радіальний в соленоїдальному полі вторинноемісійної магнетронної гармати, Мазманішвілі О. С., Решетняк М. Г. (2017)
Дубровін В. І. - Математична модель пересування автомобіля, Ікол С. О. (2017)
Думанська В. В. - Методика проведення досліджень по впливу тривалого навантаження на покриття з ФЕМ зі зміненою геометричною формою основи, Марченко В. С. (2017)
Защепкіна Н. М. - Методи контролю якісних та кількісних показників зерна пшениці із застосуванням одно- та багатопроменевої спектрометрії, Наконечний О. А. (2017)
Кондратець В. О. - Моделювання самоналагоджувальної системи автоматичного керування розрідженням пісків в приймальному пристрої завиткового живильника, Сербул О. М. (2017)
Кравчук В. Т. - Аналіз коливань вібромашини з кусково-лінійною характеристикою пружної сили, Діктерук М. Г., Човнюк Ю. В. (2017)
Лисюк О. В. - Вдосконалення системи управління теплового навантаження барабанного котла для спалювання горючих штучних газів (2017)
Мацуй А. М. - Моделювання розрідженості пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора при незмінній витраті води (2017)
Мачулянський О. В. - Математичне моделювання багатофункціональних покриттів, Бабич Б. Б., Мачулянський В. О. (2017)
Міроненко Д. С. - Алгоритми формування рекомендацій вибору успішних партнерських програм (2017)
Осадчий С. І. - Шляхи оптимізації енергоспоживання холодильного устаткування з одним терморегулювальним вентилем, Лужков Д. М., Зубенко В. О. (2017)
Ошаровська О. В. - Моделювання віконних функцій для обробки цифрових зображень високої чіткості, Патлаєнко М. О., Ошаровський І. В., Гурченко Н. П. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз вимушених коливань та резонансів у вібраційних системах ущільнення ґрунтів і сумішей: одновимірна дискретно- континуальна модель за нелінійної відновлюваної сили, Кравчук В. Т., Діктерук М. Г., Човнюк Ю. В. (2017)
Соловей О. С. - Вибір закону регулювання в задачі позиціонування спеціалізованих вантажних морських суден, Бень А. П., Рожков С. О. (2017)
Сухомлин Р. О. - Дослідження можливості використання декомпозиції SSA для оцінювання гранулометричного складу матеріалу, Михальов О. І., Прядко Н. С., Тернова К. В. (2017)
Тимошевський Б. Г. - Основні положення математичної моделі додавання водню на лінії високого тиску паливної апаратури, Ткач М. Р., Шалапко Д. О. (2017)
Удовенко В. В. - Дослідження впливу закрилку Герні при обтіканні несучих профілів і порівняння результатів чисельного моделювання з експериментальними даними, Стрельнікова O. О. (2017)
Усенко В. Г. - Структурна надійність трикільцевої мережі з різною надійністю елементів, Погорілий Д. Ф., Усенко І. С. (2017)
Фонар Л. С. - Моделювання динамічного коефіцієнта передачі цифрових фільтрів Чебишова (2017)
Човнюк Ю. В. - Аналіз параметричних збуджень та резонансів за періодичним кусково-постійним законом в ударно-вібраційних системах ущільнення бетонних/будівельних сумішей, Кравчук В. Т., Діктерук М. Г. (2017)
Аль-Амморі Алі - Вибір оптимальної загрузки мікропроцесора в інформаційно-управляючих системах, Аль-Амморі Х. А., Клочан А. Е., Верховецька І. М. (2017)
Ахметшина Л. Г. - Покращення слабкоконтрастних зображень на основі адаптивної нечіткої гіперболізації гістограм, Егоров А. О. (2017)
Бабічев С. А. - Оцінка ентропії Шеннона на основі методу стиснення Джеймса та Стейна у системах вейвлет-фільтрації складних даних, Лур’є І. А., Вороненко М. О. (2017)
Баклан І. В. - Математичні постановки кроків побудови лінгвістичної моделі (2017)
Баклан І. В. - Порівняння лінгвістичних ланцюжків при прогнозуванні часових рядів, Морозова О. А., Недашківський Є. А. (2017)
Вяткин С. І. - Компоненти бази даних для візуальних систем, Романюк А. Н., Романюк О. В., Войт Б. Л. (2017)
Гнатушенко В. В. - Технологія геометричної та спектральної корекцій оптико- електронних космічних знімків, Каштан В. Ю. (2017)
Гнатушенко В. В. - Імовірнісний аналіз споживання енергії у бездротових сенсорних мережах, Дмитрієва І. С. (2017)
Грицик В. В. - Дослідження методів розпізнавання образів для систем комп’ютерного зору роботів майбутнього, Дунас А. Я. (2017)
Грицук І. В. - Особливості формування предметної області і інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації, Білоусова Т. П., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Гучек П. Й. - Інформаційна технологія обробки вимірювань і тестування роботи обладнання оптичної спектроскопії в режимі реального часу (2017)
Корчинський В. М. - Інформаційні ознаки багатоспектральних растрових зображень дистанційного зондування, інваріантні до геометричних перетворень та просторової розрізненості, Свинаренко Д. М. (2017)
Лебеденко Ю. О. - Інформаційно-вимірювальна підсистема багатоприводної каркасної установки з механізмами паралельної структури, Омельчук А. А., Сафьяник О. О. (2017)
Матвєєва Н. О. - Оцінка працездатності нейронних мереж для визначення дефектів у композитних матеріалах, Лазоренко Ю. В. (2017)
Поливода О. В. - Математична модель оцінки вологості зерна у борошномельному виробництві із застосуванням нейронних мереж, Поливода В. В., Литвинчук Д. Г. (2017)
Приходько С. Б. - Побудова нелінійних регресійних рівнянь на основі двомірних нормалізуючих перетворень, Приходько Н. В., Макарова Л. М., Кудін О. О., Смикодуб Т. Г. (2017)
Свиридов В. І. - Дослідження підшипникових вузлів насосного обладнання та механізмів через вібраційні показники, Попов І. М. (2017)
Соколова Н. О. - Використання наявності тіні при розпізнаванні будівель на супутникових зображеннях високого розрізнення, Обиденний Є. О. (2017)
Чаплінський Р. І. - Перспективні методи та програмні механізми інтеграції новітніх методик досліджень в автоматизовані системи медичних установ (2017)
Шуть В. Н. - Модель синхронизированной улично-дорожной сети (2017)
Cодержание (2017)
Su Zh. - Expression of Vascular Endothelial Growth Factor after Transfection of Human Neural Stem Cells with the Lentiviral Vector Encoding the VEGF165 Gene, Jing H., Zhang Zh., Tu M., Ying H., Zhuge Q., Zeng Ya., Zhang Yu. (2017)
Ando H. - Expression of Calcium-Binding Proteins, Calbindin D28k and Calretinin, in the Frog Taste Receptor Structures, Imamura Y., Tadokoro O., Hossin M. Z., Unno S., Sogawa N., Kondo E., Kitagawa J. (2017)
Agca C. A. - Effects of a Propolis Extract on the Viability of and Levels of Cytoskeletal and Regulatory Proteins in Rat Brain Astrocytes: an In Vitro Study, Tykhomyrov A. A., Baydas G., Nedzvetsky V. S. (2017)
Годлевський Л. С. - Вплив транскраніального подразнення структур мозку щурів постійним струмом на судоми, викликані пентилентетразолом, Нєнова О. М., Первак М. П., Приболовець Т. В., Біднюк К. А. (2017)
Maslovarić I. - Postvaccination Accumulation of the Influenza Virus Antigen in the Rat Choroid Plexus, Stojković A., Kosanović D., Marković D., Ilić V., Jovanova-Nešić K. (2017)
Ibironke G. F. - Effects of Beta-Adrenergic Blockade on Diabetes-Induced Neurobehavioral Alterations in Mice, Asifat O. S. (2017)
Siennicka A. - Muscle Ergoreflex Activity and Autonomic Balance Assessed in the Vertical and Horizontal Body Positions in Young Healthy Men, Tkaczyszyn M., Ludwikowska K., Banasiak W., Piepoli M., Ponikowski P., Jankowska E. A. (2017)
Axente D. D. - Control of the Functionality of the Brachial Plexus During Robot-Assisted Transaxillary Thyroid Surgery, Major Z. Z., Dudric V. N., Constantea N. A. (2017)
Шевчук Д. П. - Cпонтанна синаптична активність у проекційних нейронах пластини Ⅰ ізольованого поперекового відділу спинного мозку щура: вплив периферичного запалення, Агашков К. С., Білан П. В., Войтенко Н. В. (2017)
Nedzvetsky V. S. - Neuroprotective Effect of Curcumin on LPS-Activated Astrocytes is Related to the Prevention of GFAP and NF-kB Upregulation, Agca C. A., Kyrychenko S. V. (2017)
Дорновський М. - Гістерезис ЕМГ-активності м’язів верхньої кінцівки людини в умовах ротацій вектора ізометричного зусилля, Легедза О. В., Міщенко В. С., Горковенко А. В. (2017)
Рефераты (2017)
Правила для авторов журнала "NEUROPHYSIOLOGY / НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ" (2017)
Омельченко Ю. - Метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю, Сокур О., Харченко О., Остапченко Л. (2015)
Присяжнюк А. - Експресія та локалізація ДЗ-дофомінових рецепторів за умов експериментального виразкового коліту, Нестерук К., Червінська Т., Толстанова Г. (2015)
Авдєєва Л. - Скринінг бактерій роду Bacillus продуцентів екзополімерних речовин з флокулюючою активністю, Хархота М., Хархота Г. (2015)
Raetska Ya. - Experimental modeling of an acid esophagus of 2 nd degree in immature rats, Ischuk T., Koval T., Dzhus O., Savchuk O. (2015)
Хошимов Н. - Исследование уровня внутриклеточного Сa2+ в синаптосомах мозга крыс в норме и при хронической алкогольной интоксикации, Насиров К. (2015)
Польшакова А. - Параметри ліпідного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій, Ящук М., Прибитько І., Кобиляк Н., Фалалєєва Т. (2015)
Хушматов Ш. - Двухфазный кардиотропный эффект алкалоида аяцина (2015)
Чернозуб А. - Особливості змін концентрації кортизолу в сироватці крові юнаків в умовах силового фітнесу (2015)
Салига Н. - Супероксиддисмутазна та каталазна активність у тканинах щурів за умов стресу та введення окремих амінокислот, Іскра Р. (2015)
Воєйкова Д. - Характеристика ліпідного складу внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів експериментальних тварин за умов утримання на висококалорійній дієті, Любас Г., Кондро М., Степанова Л., Остапченко Л. (2015)
Клись Ю. - Зміни протеолізного балансу плазми крові хворих на запальні захворювання та новоутворення верхніх дихальних шляхів, Верьовка С. (2015)
Струтинська Н. - Сірководень як сигнальна молекула в серцево-судинній системі (2015)
Ноздренко Д. - Вплив фосфорорганічних інсектицидів: піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динамічні параметри скорочення m. tibialis anterior, Корчинська Л., Мірошниченко М. (2015)
Стамбульська У. - Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азот фіксуючих бактерій на рослини гороху, Мосійчук Н. (2015)
Ларичева О. - Вільнорадикальні та антиоксидантні процеси в легенях за умов різних світлових режимів, Цебржинський О. (2015)
Кондратюк Т. - Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот (2015)
Лещенко І. - Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на розвиток ожиріння, викликане глутаматом натрію, Скочко Н., Вірченко О., Гаділія О., Фалалєєва Т. (2015)
Довбинчук Т. - Рівень транспортних протеїнів AQP8 та CFTR в слизовій оболонці товстої кишки після введення антибіотика цефтріаксона, Базан А., Толстанова Г., Закордонець Л. (2015)
Купа Л. - Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту, Філімонова Н., Зима І. (2015)
Дворщенко К. - Окисна модифікація білків сироватки крові щурів за умов експериментального запалення задньої кінцівки щурів, Берник О., Тіхова Є., Вовк А., Короткий О. (2015)
Зінабадінова С. - Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон, Чайковський Ю., Сегеда Т. (2015)
Aleksandrov A. - Peripheral serotonin and tryptophan levels in rats under progesterone long-term administration, Konopelnyuk V., Ostapchenko L. (2016)
Калиновський В. - Вплив наночастинок срібла на кісспептин-опосередковану регуляцію морфо-функціонального стану сім'яників щурів, Пустовалов А., Дзержинський М., Гродзюк Г., Андрюшина Н. (2016)
Вірич П. - Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м'язів в ізометричному режимі, Шелюк О., Мартинюк В., Чумаков С. (2016)
Воробйова Н. - Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/Р43 людини в нанокомпозитному комплексі з бета-циклодекстрином, Корнелюк О., Ложко Д. (2016)
Клись Ю. - Фактори ризику гемостатичного дисбалансу у хворих на запальні захворювання та новоутворення лор-органів, Верьовка С. Галенова Т., Вовк Т. (2016)
Katrii T. - Platelets aggregation under influence of immunoglobulin class G separated from the blood plasma of patients with ischemic stroke, Savchuk O. (2016)
Андрійчук О. - Ідентифікація збудників змішаної інфекції орхідних в колекції ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, Голубенко А., Коротєєва Г., Перегудова О., Поліщук В. (2016)
Voieikova D. - Phospholipid composition in the inner mitochondrial membrane of rat hepatocytes under the developing of different types of steatohepatosis, Kondro M., Stepanova L., Beregova T., Ostapchenko L. (2016)
Бурлака Ю. - Дослідження агрегаційної здатності еритроцитів у хворих на рак гортані, Гринь Н., Голобородько О., Верьовка С. (2016)
Гром М. - Тирозин- тРНК синтетаза її окремі домени вірогідні аутоімунні компоненти патогенезу раку передміхурової залози, Яковенко Л., Сидорик Л., Корнелюк О., Григоренко В., Вікарчук М. (2016)
Харькова А. - Експресія генів подібних до інсуліну факторів росту та їх рецептора у клітинах гліоми з пригніченою функцією ензиму ERN 1 за умов дефіциту глюкози, Мінченко О. (2016)
Фіщенко Я. - Структурні зміни фіброзу спинного мозку щурів при епідуральному введені суміші лонгідази та дипроспану, Заводовский Д., Матвієнко Т., Ноздренко Д., Мотузюк О. (2016)
Пажукова Є. - Клініко-біохімічні показники обміну білків та вміст електролітів у крові пацієнтів за умов ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом другого типу, Царенко Т., Тимошенко М., Кравченко О. (2016)
Radchenko L. - Сomparative analysis of mutations in influenza viruses genes HA and NA, isolated during 2012-215 years, Fesenko A., Mironenko A., Smutko O. (2016)
Raksha N. - Detergent-stable proteases from the antarctic scallop Adamussium colbecki, Gladun D. (2016)
Свєженцева І. - Особливості проліферації та диференціювання клітин-попередників еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі in vivo, Білько Д., Білько Н., Дягіль І. (2016)
Храновська Н. - Вплив анальгетиків омнопону та декскетопрофену на ендоцитарну активність фагоцитів різної локалізації на моделі хірургічного видалення моделі, Скачкова О., Сидор Р., Сківка Л. (2016)
Салига Н. - Вплив L-глутамінової кислоти на деякі біохімічні параметри крові щурів за дії нітриту натрію, Іскра Р. (2016)
Дудар Л. - Гістологічні аспекти цирковірус-асоційованого синдрому свиней, уражених цирковірусом 2-го типу, Поліщук В. (2016)
Кожем'яко Н. - Гетерогенна природа тета-активності та її джерела при хворобі Паркінсона, Крижановський С., Чернінський А., Зима І., Карасевич Н. (2016)
Ніколаєнко T. - Проангіогенна дія новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1, Гарманчук Л., Орисик С., Пехньо В. (2016)
Калінін І. - Особливості функціонування антиоксидантної системи в тканинах щурів при отруєнні важкими металами, Цудзевич Б. (2016)
Кондратюк Т. - Особливості розвитку продуценту меланіну Pseudonadsoniella brunnea в умовах впливу нітрату свинцю, Собко В., Берегова Т., Остапченко Л. (2016)
Охрей А. - Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа, Куценко Т., Макарчук М. (2016)
Вірич П. - Особливості брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м'язів шлунку залежно від концентрації сполук на основі 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів, Шелюк О., Мартинюк В., Павловський В. (2016)
Голобородько Є. - Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення орлістату й біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням, Іщук Т., Синельник Т., Конопельнюк В. (2016)
Тіхова Є. - Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом, Берник О., Савчук О., Дворщенко К., Остапченко Л. (2016)
Лилик М. - Статеві особливості амінокислотного обміну у Drosopila melanogaster за споживання альфа-кетоглутарату, Сорочинська О., Манюх О., Байляк М. (2016)
Нужина Н. - Динаміка пігментного комплексу трьох видів шипшини за умов гіпертермії, Ткачук О., Фукаляк А. (2016)
Храбко М. - Ріст і розвиток організму самців щурів F1 та його імунофізіологічна активність у період випоювання різних доз нанотехнологічного і хімічно синтезованого цитрату германію, Федорук Р. (2016)
Чорненька Н. - Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном, Раєцька Я., Савчук О., Остапченко Л. (2016)
Воробйова Н. - Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/р43 людини в комплексі з тРНК, Ложко Д., Корнелюк О. (2016)
Kатрій Т. - Характеристика протромбінового пулу пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, Савчук О., Шандюк В., Мельник В. (2016)
Царенко Т. - Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу, Гайда Л., Кравченко О. (2016)
Kізуб І. - Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4, Харченко О., Костюк О., Остапченко Л., Клименко К., Соловйов А. (2016)
Федорчук С. - Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів, Чікіна Л., Герасько Т., Зима І., Тукаєв С. (2016)
Ткаченко О. - Вікові особливості впливу метаболічного синдрому на ембріо-фетальний розвиток потомства самців щурів, Коваленко В. (2016)
Aleksandrov A. - Amino acidslevel in rats under progesterone long-term administration, Ishchuk T., Konopelnyuk V., Scopenko O. (2016)
Дворщенко К. - Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну, Драницина А., Торгало Є., Короткий О., Берегова Т. (2016)
Білюк А. - Активність цитохромоксидази та сукцинатдегідрогенази в первинній культурі перещеплюваної карциноми легень Льюїс на різних етапах росту пухлини, Негеля А., Гарманчук Л., Скачкова О. (2016)
Гончаревський C. - Добова динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини, Мартинюк В. (2016)
Табурець О. - Глутатіонова система в сироватці крові щурів у динаміці різаної рани та при дії фармакологічної композиції на основі меланіну, Дворщенко К., Тимошенко М., Верещака В., Берегова Т., Остапченко Л. (2017)
Дворщенко К. - Дія хондроїтин сульфату на рівень цитокінів та активність форм кисню у сироватці крові за умов карагінан-індукованого запалення, Ашпін М., Короткий О., Торгало Є., Фалалєєва Т. (2017)
Голота Ю. - Окисно-антиоксидантна рівновага в слизовій оболонці товстої кишки щурів у різні терміни після введення цефтриаксону, Базан А., Толстанова Г. (2017)
Бєлінська І. - Мегакаріоцитопоез щурів під впливом інгібітора протеїнкіназ похідного малеаміду з протипухлинною активністю (2017)
Драницина А. - Експресія гена AQP8 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів при діареї за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії, Дворщенко К., Гребіник Д., Остапченко Л. (2017)
Лилик М. - Вікові фізіолого-біохімічні зміни DROSOPHILA при утриманні на середовищі з альфа-кетоглутаратом, Сорочинська О., Манюх О., Байляк М. (2017)
Мотрук Н. - Вікові особливості активності компонентів системи протеолізу в новоутвореннях молочної залози (2017)
Коваль Т. - Зміни білкового складу сироватки крові та гомогенату стравоходу при розвитку кислотного опіку стравоходу статевонезрілих щурів, Іщук Т., Раєцька Я. (2017)
Prysiazhniuk А. - The role of central and peripheral D2R receptors in the mechanisms of colonic vascular permealibity during experimental colitis in rats, Dovbynchuk T., Kopiyak B., Tolstanova G. (2017)
Goloborodko Ie. - State of hyperglycemia animals in the consumption of high-calorie diet with the bionanocomposite addition, Konopelniuk V., Ostapchenko L. (2017)
Тіхова Є. - Стан глутатіонової системи у сироватці крові щурів при експериментальному артозі та при введенні хондроїтина сульфату, Тимошенко М., Ковельська Ю., Дворщенко К. (2017)
Храбко М. - Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію, Федорук Р., Кропивка С. (2017)
Chornenka N. - Correction of melanin proteolytic activity in the conditions of modeling alkali burns of the esophagus, Valetska K., Rayetska Ya., Ostapchenko L. (2017)
Katrii T. - The characterization of the soluble fibrin monomer complex in patients with acute and one year post acute ischemic stroke, Shabanova N., Ostapchuk S., Savchuk O. (2017)
Опейда Є. - Реакція лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6, Рудик М., Святецька В., Сківка Л., Федорчук О. (2017)
Cодержание (2017)
Каспиржный А. В. - Локальные осцилляторные свойства дендритной мембраны пирамидных нейронов гиппокампа: модельное исследование (2017)
Гузик М. М. - Інгібітори полі(АDР-рибозо)полімерази-1 як агенти, що забезпечують корекцію дисфункцій мозку, індукованих експериментальним цукровим діабетом, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Привроцька І. Б., Криницька І. Я., Пішель І. М., Кучмеровська Т. М. (2017)
Reyes-Vaca A. - Fast Decay of the Cav2.2 Channel Current in Rat Sympathetic Neurons is Prevented by the Gβ1g4 Dimer, De La Cruz L., Garduño J., Arenas I., Garcia D. E. (2017)
Калиновский В. Е. - Влияние наночастиц золота и серебра на кисспептинзависимую регуляцию гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинский Н. Э. (2017)
Zhang Y. - Cerebral Activities in Rats within Different Periods after Experimental Unilateral Cerebral Ischemia, Hao D. M., Li X. Н., Liu Z. H., Rong Y., Li M. G., Tian Y. Q., Zeng Y. J. (2017)
Adu T. S. - Pain Sensitivity and Behavioral Indices in Mice Exposed to Glutamate Toxicity: Neuroprotective Effects of Vitamin Supplementation, Ajonijebu D. C., Akinsomosoye O. S. (2017)
Lim Y. M. - Somatosensory and Motor Functions in Smartphone Systematic Users and Non-Users, Kang Y. R., Kang S. Y. (2017)
Легедза О. В. - Прояви гістерезису в ЕМГ-активності м’язів верхньої кінцівки людини при генерації циклічних ізометричних зусиль (2017)
Behzadnia A. - EEG Activities and the Sustained Attention Performance, Ghoshuni M., Chermahini S. A. (2017)
Берченко О. Г. - Електрична активність структур мозку та регуляторні впливи оксиду азоту, стероїдних гормонів та BDNF у щурів з експериментальною залежністю від алкоголю, Тіткова А. М., Веселовська О. В., Шляхова А. В., Левічева Н. О., Пріходько О. О. (2017)
Яременко Л. М. - Експресія синаптофізину в сенсомоторній корі великих півкуль при транзиторній ішемії та імунокорекції її наслідків: вплив сенсибілізації мозковим антигеном, Грабовий О. М., Шепелєв С. Є. (2017)
Юхименко Л. І. - Особливості кортикальних зорових викликаних потенціалів у осіб зі слуховою депривацією (вродженою глухотою) (2017)
Рефераты (2017)
Полоз К. Ю. - Основні чинники промислового розвитку Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст. (2017)
Гай–Нижник П. П. - Становлення українсько–грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П. Скоропадського (1917–1918 рр.) (2017)
Піковська Т. В. - Впровадження нових форм ведення сільського господарства в 20–х роках ХХ століття (2017)
Сокирко А. А. - Виставкова діяльність українських мистецьких об’єднань у 1920–х роках (2017)
Ніколаєва Н. Б. - Життєвий шлях викладача Київського державного університету Арнольда Едмундовича Крістера (2017)
Кравчук Л. В. - Розвиток мистецької культури на Тернопільщині в процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр. (2017)
Мочкін С. А. - Втрати православної сакральної спадщини Волинської області (друга половина 1940–х – перша половина 1960–х років) (2017)
Поденко В. П. - Глобалізація як історико–соціальний феномен, фактор впливу на національну ідентичність культурної політики (2017)
Теремецька Т. В. - Становлення поглядів М. Д. Іванишева у контексті вивчення історії слов’янського права та історії України XIII – початку XVII століття (2017)
Лада О. В. - Порівняльний аналіз фінансово–правового становища наукових товариств України у часи Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) та в умовах політики більшовизму Радянської держави (20–30–ті рр. ХХ ст.). Історіографія проблеми (2017)
Ластовський В. В. - "Славний козак" Остафій Дашкович в українській історіографії (2017)
Гнатенко Л. А. - Актуалізація палеографічно–орфографічного напряму дослідження кириличних рукописів (2017)
Загорулько Р. О. - Газетна періодика Києва часів Першої російської революції як джерело вивчення боротьби української громадськості за українізацію Київського Імператорського університету святого Володимира (2017)
Заєць О. В. - Приватні книжкові колекції митрополитів та архімандритів у складі бібліотеки Києво–Печерської лаври (2017)
Петрушко Л. А. - Неправильна печаль у тексті Києво–Печерського патерика: формат, причини, пропедевтика (2017)
Гавриш І. В. - Особливості чернечого життя на теренах Станиславівської єпархії УГКЦ у період підпілля (1953–1989 рр.) (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.7) (2017)
Богатирчук К. О. - Державна політика щодо дітей і підлітків Української РСР 1960–1980–ті рр. (2017)
Вербицький Б. Д. - Організація і розповсюдження українського самвидаву братами Михайлом і Богданом Горинями (1962–1965) (2017)
Лаврут О. О. - Формування "радянського" світогляду учнів початкової школи засобами підручників (на прикладі "Українська мова. Підручник для 1 класу початкової школи. Частина перша. Українською мовою") (2017)
Більо Л. М. - Науково–дослідна робота музеїв Волинської області (1991–2016 рр.) (2017)
Кизименко І. О. - Становлення профспілкового руху України 90–х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії (2017)
Мерінг В. О. - Проблема збереження архітектурної спадщини України (за матеріалами палацу Мерінгів у Старих Прилуках) (2017)
Набока С. В. - Особливості суспільно–політичного та соціально–економічного розвитку України в роки незалежності (2017)
Шакурова О. В. - Погляди на етногенез українського народу Любомира Терлецького (2017)
Фігурний Ю. С. - Наукова модель періодизації походження українців у праці В. Балушка "Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія" (2017)
Філатова Н. С. - Мовна ситуація у Донецькій області в умовах незалежної України (2017)
Кебкало Т. Г. - Інтелектуальне співтовариство українських фізіологів в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця, Годун Н. І., Буц М. А., Харченко Н. А. (2017)
Баскакова А. С. - Гуманітарний аспект "кримської проблеми" в українсько–російських відносинах (2017)
Маслак В. І. - Переяслав 1654 і Гадяч 1658: нові тенденції в сучасній російській історіографії (2017)
Гаджиева М. Х. - Роль и задачи Национальной Библиотеки в пропаганде идей мультикультурализма в Азербайджане (2017)
Ганбарова С. И. - Азербайджано–армянские отношения в 1918–1920–х годах (2017)
Петраускас О. О. - Чинники успішності Кондолізи Райс як першої афроамериканки на посаді державного секретаря США (2017)
Прихненко М. І. - "Війна Блера": місце війни в Іраку в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера (2017)
Шевчук В. А. - Діяльність адвентистського видавництва "Поліглот" на території ІІ Речі Посполитої у міжвоєнний період, Куриляк В. В. (2017)
Ямпольська Л. М. - Курдський національний рух і військово–політична діяльність Мустафи Барзані (1903–1979) (2017)
Воронкова В. Г. - Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно–інноваційно–ноосферної економіки та суспільства, Кивлюк О. П., Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. (2017)
Муляр В. І. - Феномен гармонії в культурі Сходу: традиція індуїзму (2017)
Зейналов У. А. - Теоретические и методологические основы феномена "цивилизация" (2017)
Іванов Є. В. - Теоретико–методологічні засади дослідження кризових станів суспільства та некерованості (2017)
Иванчук В. В. - Концепт отчуждения в современном неомарксизме (2017)
Бредун І. В. - Есхатологічні мотиви у просторі первісної свідомості (2017)
Колосюк І. А. - Філософські та спеціально–наукові аспекти загальної методології наукового пізнання (2017)
Ведмедєв В. М. - Ціннісна амбівалентність абсурдного (2017)
Старовойт О. В. - Інноваційна культура особистості в контексті соціокультурного розвитку (2017)
Гордієнко О. О. - "М’який" менеджмент: концептуалізація сучасністю (2017)
Діденко Л. В. - Соціогуманітарні витлумачення процвітання: джерела VS сучасність, Кондрашова–Діденко В. І. (2017)
Кириленко К. М. - Емпатія як противага ескапізму в умовах домінування комунікативних технологій як засобу дифузії інновацій у постіндустріальному суспільстві (2017)
Кобзева Ю. Ю. - Функциональный потенциал философской эссеистики в проблемном поле экзистенциального кризиса (2017)
Комісар Л. П. - Розуміння / інтерпретація: панорама методологічних пошуків у (пост)епістемології гуманітарних наук (2017)
Кочура Н. М. - Гуманізація суспільного розвитку: виклики для України (2017)
Крисюк І. М. - Ідеологема "Київ – Другий Єрусалим" в українському радикальному націоналізмі (2017)
Рожко В. А. - Гедонізм як загроза (передумова) деетизації та дегуманізації людини та суспільства (2017)
Мельник В. В. - Трансцендентальний ідеалізм Канта у світлі сучасних досліджень (2017)
Соболєвський Я. А. - Секуляризм та віротерпимість у філософських поглядах американського мислителя Роджера Вільямса (2017)
Співак В. В. - Уявлення про фортуну у філософській складовій спадщини Антонія Радивиловського (2017)
Стрєлкова Ю. О. - Трансформації діалектики в теології К. Барта (2017)
Узунова Н. Д. - Від інтер– до контр–тексту: критика поглядів Ю. Крістєвої канадськими дослідницями (І. Буасклер, Д. Бурк) (2017)
Фльорко Л. Я. - Ідентичність як становлення національної самосвідомості в художніх творах І. Франка (2017)
Фараджова Л. А. - Історико–філософський аналіз трансформації ліберальних філософсько–економічних шкіл та напрямів (2017)
Тищенко М. В. - Роль та місце контексту в сучасній теорії аргументації (2017)
Барков Д. Ю. - Проблема виртуального подхода в изучении сетевой коммуникации (2017)
Баюжева А. О. - Особистість в епоху кризи ідентичності (2017)
Городницький А. В. - Стратегічні перспективи суспільного договору крізь призму ре–контекстуалізації проекту засобами практичної філософії (2017)
Лаврова Л. В. - Тілесність людини у філософському вимірі (2017)
Пігош М. А. - Паїсій Величковський та святоотецька антропологія Східної патристики (2017)
Левкулич В. В. - Справедливість як соціокультурна цінність (2017)
Литвиненко Т. - Дитина як Homo Ludens і суб’єкт життєтворення (2017)
Лукашенко М. В. - Інформаційне суспільство та становлення віртуальної соціальності (2017)
Найдьонов О. Г. - Вплив інформаційно–комп’ютерних технологій на розвиток мережевого суспільства (2017)
Butko Y. L. - The influence of the Taoist anthropomistic tradition on the modern Ukrainian society (2017)
Завальнюк О. В. - Спорт у контексті сучасних філософських проблем тілесності (2017)
Ібрагімов М. М. - Суперечливі тенденції впливу фізичної культури і спорту на здоров’я людини, Колядич Е. В. (2017)
Климко І. Г. - Культурні практики туризму в контексті глобалізаційних проблем сучасності (2017)
Подолякіна О. В. - Людина в лінгвістичних моделях філософії мови (2017)
Свистун В. В. - Тиша у смисловиразній тканині нової музики (2017)
Вахтель А. І. - Щодо перекладу термінології сучасної англомовної епістемології (2017)
Гамшеєва В. М. - Монархічний ("охоронний") соціалізм К. Н. Леонтьєва як вид соціальної утопії (2017)
Михайліченко М. В. - Взаємозв’язок трансформаційних процесів держави й університету: роздержавлення і відмова від патерналізму (2017)
Вдовиченко Є. В. - Проблема подолання пострадянських атавізмів у системі вищої освіти України (2017)
Великодна Є. М. - Духовне здоров’я у медіа–культурному середовищі як філософсько–освітня проблема (2017)
Дроботенко М. О. - Учитель як освітній філософ (2017)
Камбур Н. О. - Філософсько–освітній дискурс легітимації реформування вищої школи (2017)
Нежива О. М. - Вища освіта в Німеччині: основні принципи (2017)
Чжань Сінь. - Перспективи становлення нової моделі вищої освіти в сучасній Україні (2017)
Гасымова А. М. - Дастаны про гачагов и традиции создания героических дастанов (2017)
Артішевський А. Е. - Позапарламентська опозиція в умовах системного конфлікту (2017)
Стадніченко Р. В. - Трансформація політичної участі в умовах постмодерної демократії (2017)
Панчак–Бялоблоцька Н. В. - Уряди та урядові кабінети в парламентських демократіях: система агентських відносин делегування повноважень та відповідальності (2017)
Тимченко М. М. - Основні критерії ефективності зовнішньопартійної комунікації (2017)
Tomaszewska K. - The provision of social work for the eldery and dependent people, Káos A. (2017)
Білоус Ю. В. - Зовнішні характеристики формування іміджу політичного діяча (2017)
Балацька О. Б. - Збройний сепаратизм як форма політичного насилля: теоретичний аналіз (2017)
Дахно О. Ю. - Основні фактори забезпечення територіальної цілісності сучасної держави (2017)
Калюжна Ю. - Попередження соціальних конфліктів: інформаційний аспект (2017)
Матчук Я. - Використання соціальних мереж як платформи для політичних комунікацій (на прикладі європейських інституцій) (2017)
Хонін В. М. - Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координата третя (2017)
Васильчук Є. О. - Нормативні й організаційно–правові засади запобігання та протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні (2017)
Білецька О. - Національна і регіональна ідентичності у формуванні ефективної української державності (2017)
Шустенко С. О. - Роль Ради Європи у розвитку європейських стандартів з прав людини в Україні (2017)
Гапоненко В. А. - Політична партія в процесі інституціоналізації демократії в Україні (2017)
Головань О. О. - Еволюція політики адміністрації Дональда Трампа щодо України в сучасній повістці дня (2017)
Павленко О. І. - Відповідальність чиновницького апарату підросійької України за порушення службових обов’язків в ХІХ ст. (2017)
Manchulenko O. G. - The USA–Ukraine: prospects of security alliance (США–Україна: перспективи безпеки альянсу) (2017)
Гoцуляк В. М. С. - Петлюра – символ національного відродження (2017)
Смокова Г. І. - Освіта як провідний механізм формування публічних цінностей молоді в Україні (2017)
Вонсович О. С. - Вплив ісламського чинника на систему європейської безпеки (2017)
Дубов Д. В. - "Соціальні кібератаки" як інструмент хаотизації політичних процесів (на прикладі виборчого та поствиборчого періоду в США у 2016–2017 рр.), Дубова С. В. (2017)
Парлюк В. І. - Ліберальний напрямок в партійній системі сучасної (2017)
Перепелиця Н. О. - Особливості політичної концепції Френсіса Фукуями (2017)
Андріянова Н. М. - Аналіз змін у безпековому просторі Республіки Польща в період до і після вступу в НАТО (2017)
Остапенко М. А. - Рецензія на монографію: Касьянова М. М. Українці в міграційних процесах Східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи / М. М. Касьянова. – Монографія. – Вінниця: ЦОП "Документ Принт", 2017. – 520 с. (2017)
Коцур А. П. - Рецензія на монографію: Щебетюк Н. Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20–х – 30–і рр. ХХ ст.: монографія / НААН, ННСГБ, Ін–т історії аграр. науки, освіти та техніки; наук. ред. академік НААН В. А. Вергунов. – Київ, 2017. – 380 с. (2017)
Cодержание (2017)
Безлюдна А. С. - Впливи α-адренергічної, кісспептинергічної та мелатонінової систем на морфофункціональний стан клітин кори наднирників статевозрілих щурів, Пустовалов А. С., Матвієнко М. Г., Дзержинський М. Е. (2017)
Яременко Л. М. - Реакції IBA-1-позитивних мікрогліальних клітин у сенсомоторній корі головного мозку щурів при індукції транзиторної ішемії, Грабовий О. М. (2017)
Лабахуа Т. Ш. - Модуляция синаптических реакций "ноцицептивных" кортикальных нейронов кошки при стимуляции центрального серого вещества и аппликации некоторых фармакологических агентов, Джанашиа Т. К., Гедеванишвили Г. И. (2017)
Khachvankian D. K. - Expansion of Receptive Fields in the Extrastriate Visual Cortex: Dependence on the Trajectory of a Moving Stimulus, Ghazaryan A. L., Harutiunian-Kozak B. A., Momjian M. M., Aslanian H. R. (2017)
Duvan Aydemir K. - Effects of a Nociceptin Receptor Antagonist on Experimentally Induced Scratching Behavior in Mice, Gunduz O., Ulugol A. (2017)
Hasani P. - Effects of Camellia Sinensis Extract on Passive Avoidance Learning and Hippocampal Neurogenesis in Rats, Tehrani H. S., Yaghmaei P., Roudbari N. H. (2017)
Моренко А. Г. - ЕЕГ-активність, генерована у перебігу виконання мануальних рухів особами з різними характеристиками альфа-ритму (2017)
Котик О. А. - Вплив блокаторів на високопровідні катіонні канали в ядерній мембрані, Котлярова А. Б., Павлова Н. І., Марченко С. М. (2017)
Fomenko O. - Effects of Cadmium on the Activity of Matrix Metalloproteinases and Metallothionein Level in the Rat Brain, Shiyntum H., Shaulska O., Shevtsova A., Ushakova G. (2017)
Бабець Я. В. - Вплив доксорубіцину на поведінку щурів і розподіл NCAM в їх церебральних структурах, Ушакова Г. О. (2017)
Рибачук О. А. - Структурно-функціональні характеристики органотипових зрізів спинного мозку в умовах довготривалого культивування, Лазаренко Ю. А., Кротов В. В., Войтенко Н. В. (2017)
Андронати С. А. - Анксиолитические свойства производных 1-метоксикарбонилметил-3-ариламино-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-она, Карасёва Т. Л., Замковая А. В. (2017)
Абрамович Т. І. - Особливості активації м’язів руки людини під час виконання двосуглобових рухів (2017)
Сливко Э. И. - Динамика Н-рефлекса и тонической активности камбаловидной мышцы человека при произвольном движении верхней конечности, Богуцкая Г. А. (2017)
Рефераты (2017)
Савчук І. Б. - Микола Дилецький "Граматика музикальна". Петербурзький список 1723 року: від часу відкриття до опублікування (2016)
Опанасюк О. - Метаісторичні принципи періодизації історії світової музичної культури (2016)
Волкова Д. В. - Опера В. Кирейка "Марко в пеклі": драматургія і лейтмотиви (2016)
Беренбейн І. С. - Валентин Костенко: біографічна реконструкція постаті митця (2016)
Коломицева А. І. - Українська кумулятивна пісня і казка:композиційні паралелі (2016)
П"ятницька-Позднякова І. С. - Деякі аспекти семіотичного аналізу музичного тексту (2016)
Олендарьов В. М. - Метр як чинник ритміки в масовій музиці ХХ століття (2016)
Волосянчук Х. Р. - "Чотири мішані хори без супроводу" Бориса Лятошинського:загадка драматургії (2016)
Олійник С. Ф. - Регіональні дослідження рецепції композиторської творчості: джерелознавчий та науково-теоретичний аспекти (2016)
Седюк І. О. - Гра структур в ансамблях для двох фортепіано (2016)
Юріна Л. Є. - "Гелікоптер-квартет" К. Штокгаузена: особливості концепції і виконання (2016)
Прохоренко-Деньгуб Я. А. - Українські народнопісенні джерела у творчості Юлія Мейтуса (2016)
Загородній Т. С. - Генеза камерно-вокальної творчості Л. Колодуба на прикладі п"яти романсів для високого голосу на слова Т. Шевченка (2016)
Ніколаєва Л. М. - Вокальна творчість Ф. Шопена і питання виконавського музикознавства (2016)
Руцинський Ю. І. - Опера "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Веніаміна Тольби в Київському державному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка (2016)
Морщакова Н. О. - Феномен української фаготної школи: практика дискурсу (2016)
Павленко Л. О. - Конструктивне удосконалення бандури як головний чинник формування концертного репертуару (2016)
Зотов Д. І. - Еволюція саксофона у творчості провідних європейських композиторів (2016)
Ковтун К. П. - Динаміка якісних показників корму різночаснодостигаючих злаково-бобових травостоїв залежно від удобрення та режимів використання, Брощак І. С., Дутка Г. П., Федоренко В. М. (2010)
Шевчук В. К. - Поширення та шкодочинність сірої гнилі (Botrytis cinerea Pers) Fagopyrum tataricum Gaertn, Юзвенко Л. В. (2010)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна пластичність білоцерківських сортів вики ярої (Vicia sativa), Петришин Д. М. (2010)
Ковтуник І. М. - Вплив строків сівби на продуктивність насіння чорнушки посівної в умовах Південно-Західного Лісостепу України, Жежанський В. В. (2010)
Печенюк В. І. - Продуктивність яблуні залежно від системи утримання ґрунту в міжряддях саду, Галицька Г. Й. (2010)
Бахмат О. М. - Агроекологічне обґрунтування сортової агротехніки вирощування сої в умовах Західного Лісостепу України (2010)
Яворов В. М. - Стан зберігання непридатних та заборонених до використання пестицидів та накопичення їх в ґрунтах прискладських територій Національного природного парку "Подільські Товтри”, Нікітін О. К. (2010)
Зеленський В. А. - Вплив інокуляції насіння на продуктивність сої, Дерев’янський В. П., Ковальчуки О. В. (2010)
Недільська У. І. - Оцінка міжвидових гібридів картоплі за проявом агрономічних ознак та стійкістю проти хвороб, Ільчук P. В., Хоміна В. Я. (2010)
Палилюлько М. І. - Значущість і необхідність сівозмін в системі землеробства, Стрельчук О. Я., Підлісний В. В. (2010)
Гойсюк С. О. - Формування урожайності озимого ріпаку залежно від норми висіву насіння та норми і складу калійних добрив на ґрунтах важкогогранулометричного складу південної частини Західного Лісостепу України, Гойсюк Ю. В. (2010)
Рарок В. А. - Індексний метод оцінки доборів рослин в селекції гречки (2010)
Хоміна В. Я. - Урожайність нагідок лікарських залежно від застосування біологічно активних препаратів, Недільська У. І. (2010)
Старинський Г. В. - Основа родючості ґрунтів - гумус, Смішна-Старинська Л. В. (2010)
Двойнос Л. М. - Оцінка екологічної ефективності управління землекористуванням, Двойнос Н. С. (2010)
Шелепницька І. П. - Кадастрові системи як ефективний механізм державного управління (2010)
Оліфірович В. О. - Вплив підсіву багаторічних трав на сіяні та природні лучні угіддя, Маковійчук С. Д., Морозова І. І. (2010)
Джура Н. М. - Роль зернобобових культур у кругообігу азоту в агрофітоценозах Лісостепу України, Дідур І. М., Сологуб О. М. (2010)
Дерев’янський В. П. - Ефективність застосування мікробіологічних препаратів та гербіцидів в посівах сої, Зеленський В. А., Ковальчук О. В. (2010)
Лапчинський В. В. - Історія науки. Генезис галузі знань, місце і роль в аграрній науці (2010)
Дудчак Т. В. - Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквіткової (Ph. multiflorus willd), Дудчак В. П. (2010)
Лісовий М. М. - Значення екологічних чинників для формування динаміки чисельності популяцій комах-дендробіонтів в Лісостепу України (2010)
Михайлевська Л. В. - Вплив різних травосумішок на збереження родючості схилових земель в умовах передгірної зони Карпат (2010)
Гунчак Т. І. - Ефективність вирощування бобово-злакових травосумішок на еродованих землях (2010)
Жилінський В. Л. - Інженерно-екологічний моніторинг підземних сховищ газу (ПСГ), Додурич В. В. (2010)
Безвіконний П. В. - Площа асиміляційної поверхні буряка столового за умов застосування макро- та мікродобрив (2010)
Овчарук О. В. - Урожайність квасолі звичайної та вихід білка залежно від сортів, строків сівби і строків збирання в умовах південної частини Західного Лісостепу України, Околодько Ю. В. (2010)
Потапський Ю. В. - Вплив калійних добрив на фотометричні показники і урожайність моркви (2010)
Степанченко О. М. - Польова схожість насіння гречки за різних строків сівби (2010)
Козіна Т. В. - Вплив строків сівби на врожайність насіння гірчиці білої в умовах південної частини Західного Лісостепу України (2010)
Кирилюк Р. М. - Вплив норми висіву на урожайність ріпаку ярого в умовах Південно-Західного Лісостепу України (2010)
Хомовський Д. І. - Розробка елементів технології вирощування пшениці ярої в умовах південно-західної частини Лісостепу України (2010)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив універсальної дії (ОДУД) га урожайність і якість бульб картоплі (2010)
Гнидюк В. С. - Зміна показників урожайності та якості озимої пшениці під впливом органічних добрив нового покоління "Біопроферм” (2010)
Сендецький В. М. - Вплив органічних добрив "Біогумус”, виготовлених методом вермикультивування, на урожайність і якість кукурудзи (2010)
Степанченко В. М. - Вплив мінеральних добрив та стимуляторів росту на продуктивність бобово-злакової травосумішки довгострокового використання в південній частині Західного Лісостепу України (2010)
Ковтун С. П. - Шляхи забруднення атмосфери та її вплив на екологічну ситуацію (2010)
Ящук Т. С. - Штучний відбір у генофондових стадах (2010)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок капіталізації та соціалізації в інноваційній економіці (2010)
Вакуленко Л. Л. - Тенденції розвитку ринку меду натурального в Україні (2010)
Лучик С. Д. - Забезпечення продуктивної зайнятості робочої сили на селі, Лучик В. Є. (2010)
Волощук К. Б. - Системи продукування інновацій на ринковий попит (2010)
Лаврук Л. В. - Комунікативні особливості жінки-керівника, Лаврук О. С. (2010)
Коваль Н. В. - Міграційні процеси в Хмельницькій області (2010)
Рудик В. К. - Сучасний стан і перспективи розвитку пенсійного страхування в Росії (2010)
Чикуркова С. Д. - Система стратегічного управління робочою силою суб’єктів господарювання (2010)
Капля І. В. - Поняття інтелектуального капіталу та сучасна облікова інтерпретація (2010)
Корженівська Н. Л. - Функціонування зернофуражної галузі та перспективи її розвитку на Хмельниччині (2010)
Дишлюк Н. І. - Складові управління оплатою праці на підприємстві (2010)
Ковальчук В. Г. - Сільськогосподарський кооператив - ситуативний зміст самоуправління (2010)
Поляруш М. О. - Розвиток молочного скотарства в сучасних умовах господарювання, Кульчицький Е. Є. (2010)
Бурейко Л. М. - Реалізація принципу подвійного розгляду систем в економіко-математичному моделюванні, Китаєва О. А. (2010)
Кондрюк Л. В. - Причинно-наслідкові та функціональні зв’язки розвитку суб’єктів господарювання та системи бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Поляруш М. О. - Ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах та його державна підтримка, Білик Ю. І., Пілець Н. І. (2010)
Бурейко Л. М. - Економетричне моделювання виробничих функцій, Довгань О. А., Китаєва О. А. (2010)
Поліщук В. С. - Основні напрями і методика прогнозування розвитку ринку цінних паперів (2010)
Чубайко О. В. - Інвестиційна привабливість регіону, Сімашкевич М. Є. (2010)
Поляруш М. О. - Роль господарств населення у виробництві продукції рослинництва в умовах системного розвитку галузі, Білик Ю. І., Пілець Н. І., Бучковська Л. О. (2010)
Семенишен М. Г. - Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління в умовах роздержавлення і приватизації, Балєв С. Є., Яжук І. С. (2010)
Фугело М. А. - Кількісні методи аналізу і оцінки ризиків сільськогосподарського виробництва, Фугело П. М. (2010)
Томашівський О. З. - Агропромислова інтеграція - важливий напрям ефективного розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства (2010)
Ніколашин А. О. - Особливості нормативно-правового регулювання обліку при використанні комп’ютерних технологій в сільськогосподарських підприємствах (2010)
Слоква М. Г. - Кваліфікація поняття "діагностика соціальної складової розвитку регіонів” (2010)
Бойко Б. В. - Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу (2010)
Пиркін В. І. - Шляхи підвищення ефективності вирощування цукрових буряків в Україні, Пастух Ю. А., Сінченко В. М., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2010)
Беркута Т. В. - Трансформаційні процеси в секторі господарств населення в умовах аграрних перетворень (2010)
Мукомела С. П. - Формування державної та регіональної політики з метою поліпшення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2010)
Дранус В. В. - Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності на зерновому ринку України, Бендера М. І. (2010)
Тихоліз Л. С. - Економічне поняття "внутрішній ринок” (2010)
Марусей Т. В. - Формування ринкової системи збуту та реалізації сільськогосподарської продукції (2010)
Стендер С. В. - Розподіл загальновиробничих витрат в рослинництві (2010)
Гаврилюк В. М. - Особливості формування лізингових ризиків сільськогосподарських підприємств, їх страхування (2010)
Кравчук І. А. - Маркетингове управління підприємствами харчової промисловості (2010)
Лаврук О. В. - Роль кадрового потенціалу у розвитку аграрних підприємств (2010)
Германовська О. О. - Автоматизація обліку витрат підприємств сільськогосподарського машинобудування (2010)
Багаєва О. Ю. - Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві (2010)
Попадюк О. М. - Стан і проблеми матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур сільської місцевості в контексті державної технічної політики (на прикладі Чернівецької області) (2010)
Савіцька С. І. - Сучасний стан розвитку ринку ячменю (2010)
Гаврилянчик Н. І. - Сучасні підходи до організації і управління насінництвом у розвинених країнах (2010)
Двойнос Л. М. - Методи оцінки економічних ризиків (2010)
Хоптинець Ю. А. - Облік державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробника (2010)
Вакуленко В. Л. - Теоретико-методологічні засади управлінського обліку виробництва продукції рослинництва: стан та розвиток (2010)
Поліщук Я. П. - Організаційно-економічні аспекти вирішення проблем розвитку сільських територій (2010)
Яремова І. П. - Особливості маркетингової цінової політики сільськогосподарських підприємств (2010)
Стрельбіцька О. П. - Стан управління персоналом аграрних підприємств на Хмельниччині (2010)
Романіка О. М. - Ефективність використання та відтворення основних фондів сільськогосподарських підприємств Буковини (2010)
Сидорчук О. В. - Системні засади управління транспортними роботами у проектах збирання сільськогосподарських культур, Сидорчук Л. Л., Комарніцький С.П, Днесь В. І., Мартинюк Р. В., Березовецький С. П. (2010)
Булгаков В. М. - Розрахунок кінематичних параметрів процесу безпосереднього вилучення коренеплоду з ґрунту при вібраційному викопуванні, Головач І. В., Гуцол Т. Д. (2010)
Бахмат М. І. - Підвищення ефективності використання теплоти в малогабаритних сушильних установках, Овчарук В. І., Божок А. М., Понеділок В. Ф. (2010)
Дуганець В. І. - Розробка і дослідження сигналізатора аварійного тиску в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу, Божок А. М., Майсус В. В., Волинкін М. П., Венгер М. А. (2010)
Бендера І. М. - Вертикальні дробарки - проблеми і перспективи, Шевчук І. І., Лаврук В. П. (2010)
Рудь А. В. - Теоретичні дослідження технологічних параметрів висівних апаратів для сівби сої, Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О. (2010)
Рудь А. В. - Оптимізація експлуатаційних показників машинно-тракторного агрегату, Думанський О. В. (2010)
Рудь А. В. - Теоретичні дослідження площі живлення зернових культур, Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О., Нікітін В. В. (2010)
Бурдега В. Ю. - Результати енергетичної оцінки борін з гнутоштабовими зубами на різних типах ґрунтів (2010)
Гарасимчук І. Д. - Визначення похибок вимірювання електричних величин пристроями на базі аналого-цифрових перетворювачів, Гордійчук І. Й., Слободян С. Б., Дубік В. М. (2010)
Дудчак В. П. - Оптимізація технологічного процесу відновлення підшипників ковзання заглиблювальних електронасосів полімерними композиційними матеріалами, Дудчак Т. В., Новацький В. М., Морозов В. В., Лебідь В. С. (2010)
Бурдега В. Ю. - Огляд і аналіз існуючих конструкцій котків для поверхневого обробітку ґрунту, Грабовський С. В. (2010)
Литвинов О. І. - Рівняння розгону машинного агрегату, Березовий М. Г., Гуцол Т. Д. (2010)
Марущак А. М. - Економіка і катастрофи, Тиш М. А., Бурлюк В. В., Соломко В. О. (2010)
Бурлюк В. В. - Оцінка визначення ризику у різних галузях промисловості України, Тиш М. А. , Соломко В. О. (2010)
Марущак А.М. - Динаміка зміни виробничого травматизму в регіоні та шляхи його зниження, Тиш М. А., Бурлюк В. В., Соломко В. О. (2010)
Понеділок А. Ф. - Дослідження біогазової установки з внутрішнім підведенням теплоти, Божок А. М. (2010)
Божок А. М. - Дослідження пропорційно-інтегро-диференціюючої ланки систем автоматики неелектричного типу (2010)
Замойська К. В. - Теоретичні передумови поверхневого розпушування ґрунту ротаційним розпушувачем, Замойський С. М. (2010)
Оленюк А. М. - Рух поршня протягом циклу в межах теплового зазору, Бойко М. В., Федірко П. П. (2010)
Борис М. М. - Властивості коренеплодів цукрових буряків та їх вплив на процес відокремлення гички, Грушецький С. М. (2010)
Ганженко О. М. - Удосконалення пристрою для протруювання малих порцій селекційного насіння цукрових буряків (2010)
Стельмах В. М. - Розрахунок витяжної сили агрегатів для викопування крихких коренеплодів, Марчук Д. В. (2010)
Краснолуцький Г. П. - Мобільний агрегат для проведення діагностування, ТО та усунення несправностей МТП сільськогосподарських підприємств, Морозов В. В., Федірко П. П. (2010)
Корчак М. М. - Теоретичні дослідження впливу розподільника на процес розподілу розрізаних рослинних залишків грубостеблових культур з міжрядь на рядки посіву (2010)
Арсенюк О. В. - Теоретичні передумови оптимізації параметрів і режимів роботи ґрунтообробних машин (2010)
Жалоба В. М. - Системний аналіз технологічних комплексів сівби озимої пшениці (2010)
Борис А. М. - Аналіз сучасних технологій та технічних засобів для видалення гички цукрових буряків, тенденції їх розвитку (2010)
Cодержание (2017)
Науменко А. М. - Моделювання молекулярної взаємодії баклофену і ГАМКВ-рецептора, Шаповал Л. М., Нипорко О. Ю., Войтешенко І. С., Цимбалюк О. В., Сагач В. Ф., Давидовська Т. Л. (2017)
Демяненко Л. Э. - Гипотермическое подавление эпилептиформной пачечной активности гиппокампального гранулярного нейрона, обладающего термочувствительными TRP-каналами: модельное исследование, биофизический и клинический аспекты, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Кулагина И. Б., Корогод С. М. (2017)
Колесникова Е. Э. - ГАМКА-рецепторы: участие в формировании дыхательной реакции на гипоксическую стимуляцию при митохондриальной дисфункции (2017)
Шаповал Л. М. - Специфіка ефектів стереотаксичного введення баклофену в медулярні кардіоваскулярні ядра щурів, Дмитренко О. В., Науменко А. М., Давидовська Т. Л., Сагач В. Ф. (2017)
Harutiunian-Kozak B. A. - Contrast-Dependent Restructuring of Neuronal Visual Receptive Fields in the Cat Extrastriate Cortex, Ghazaryan A. L., Momjian M. M., Khachvankian D. K., Aslanian H. R. (2017)
Aslanian H. R. - Movement-Dependent Spatial Expansion of Visual Receptive Fields of Neurons of the Extrastriate Cortex, Antonian A. P., Harutiunian-Kozak B. A., Khachatryan A. V., Ghazaryan A. L., Kozak J. A., Khachvankian D. K. (2017)
Daniali S. - Short- and Long-Term Effects of Methylphenidate on Cost-Benefit Decision Making in Adult Rats, Manaheji H., Nazemian V., and Taheri M. (2017)
Hashemian M. - Decision-Level Fusion-Based Structure of Autism Diagnosis Using Interpretation of EEG Signals Related to Facial Expression Modes, Pourghassem H. (2017)
Thammacharoen S. - Effects of Hindbrain Infusion of an Estrogen Receptor Antagonist on Estrogenic Modulation of Eating Behavior, Kitchanukitwattana P., Suwanapaporn P., and Chaiyabutr N. (2017)
Toм’як T. - Особливості ЕЕГ-активності під час виконання циклічних уні- та бімануальних рухів кистей людини, Горковенко А. В., Міщенко В. С., Василенко Д. А. (2017)
Skrzypek A. - Effect of Night Shift-Related Tiredness on Eye Saccades, Szeliga M., Jabłoński K., Nowakowski M. (2017)
Василю Максимовичу Морозу 75 років (2017)
Рефераты (2017)
Зільберблат Г. М. - Проблеми наркологічної служби крізь призму психіатричних проблем, Тімен М. Є., Рибак Ю. Я., Соколова М. О. (2017)
Міщенко Т. С. - Когнітивні порушення при хворобі малих судин мозку, Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2017)
Байтубаев Д. Г. - Биологические механизмы повышения резистентности и физиология прогредиентной адаптации при зависимости организма от психоактивных веществ, Байтубаева М. Д. (2017)
Билоус В. С. - Динамические критерии продромальной стадии психоза у пациентов с параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством (2017)
Водка М. Е. - Результаты изучения намеренных самоповреждений у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе с помощью шкал суицидальных интенций пирса и оценки риска суицида Паттерсона (2017)
Вьюн В. В. - Принципи та алгоритми психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів-інтернів (2017)
Денисенко М. М. - Мультиморбідний аддиктивний потенціал при невротичних розладах (структура, клінічні прояви, діагностика) (2017)
Духовський О. Е. - Медико-психологічна допомога родинам немовлят з важкою черепно-мозковою травмою (2017)
Живілова Я. С. - Заходи психосоціальної реабілітації хворих на органічні ураження головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом (2017)
Марута Н. О. - Генетичні передумови депресивних розладів, Федченко В. Ю., Лінська К. І. (2017)
Марценковський Д. І. - Плацебо-контрольоване дослідження порівняльної ефективності травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії та флуоксетину при ПТСР із симптомами депресії у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на сході України (2017)
Мудренко І. Г. - Фармакологічна корекція депресивних симптомів у хворих з різними клінічними варіантами деменцій (2017)
Пилягина Г. Я. - Особенности патогенеза эквивалентной формы саморазрушающего поведения (2017)
Спіріна І. Д. - Непсихотичні психічні розлади у внутрішньо переміщених осіб (огляд літератури), Рокутов С. В., Шорніков А. В., Феденко Є. С. (2017)
Стаханов К. О. - Аналіз ефективності проведеного медико-психологічного супроводу пацієнтів з постшизо френічною депресією (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості репрезентації суб’єктивної картини життєвого шляху хворими на невротичні розлади, Марута О. С. (2017)
Волошина Н. П. - Характеристика диссомнических расстройств у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Василовский В. В., Забродина Л. П., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О., Черненко М. Е. (2017)
Дубенко А. Є. - Цитокінова регуляція нейроімунної взаємодії у хворих на фармакорезистентну епілепсію в реалізації протиепілептичної дії транскраніальної магнітної стимуляції, Муратова Т. М., Бабкіна Ю. А., Селюков Г. І. (2017)
Коломієць С. І. - Організація медико-психологічного супроводу для підлітків зі cколіозом (2017)
Мищенко Т. С. - Мемокор в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне метаболического синдрома, Здесенко И. В. (2017)
Медведкова С. А. - Прогностическое значение сывороточной концентрации васкулярного эндотелиального фактора роста 1 в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2017)
Мяловицька О. А. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих з різними формами мігрені, Дідкова Ю. П. (2017)
Платонова О. І. - Порушення кальцієвого обміну та гендерні відмінності в клініці пацієнтів із дорсалгією, Насібуллін Б. А. (2017)
Стоянов А. Н. - Возможности реабилитации постинсультных когнитивных нарушений, Пулык А. Р., Храмцов Д. Н., Колесник Е. А., Вастьянов Р. С., Борисенко О. А. (2017)
Дубенко А. Є. - Структура призначення антиепілептичних засобів у дітей, хворих на епілепсію, які мешкають у місті Харкові та області, Танцура Л. М., Шатілло А. В. (2017)
Задорожный В. В. - Проведение люмбальной пункции у больных тяжелым алкогольным делирием с целью диагностики и лечения, Линский И. В., Юрченко Н. П. (2017)
Мищенко Т. С. - Новые возможности в лечении больных с мигренью, Здесенко И. В. (2017)
Панько Т. В. - Динамика психопатологических и когнитивных нарушений у пациентов с шизофренией в процессе терапии (2017)
Титул, зміст (2017)
Ландау Ю. А. - Инновационные решения в проектах Укргидропроекта, Вайнберг А. И., Крайник В. Я. (2017)
Мазуренко Л. І. - Автономний асинхронний генератор з двоступеневою конденсаторною системою збудження для живлення однофазного навантаження, Джура О. В. (2017)
Зайцев Є. О. - Способи живлення гібридних волоконно-оптичних вимірювачів контрольно-діагностичних параметрів гідрогенераторів, Левицький A. C. (2017)
Васько П. Ф. - Гідроакумулювальні електростанції — технологічна основа інтеграції потужних вітро- та фотоелектричних станцій до складу електроенергетичної системи України, Вербовий А. П., Ібрагімова М. Р., Пазич С. Т. (2017)
Обухов Е. В. - Оценка интенсивности внешнего водообмена на Каневском водохранилище в зависимости от водности года, Корецкий Е. П. (2017)
Тімченко В. М. - Вплив Канівської ГАЕС на екосистему Канівського водосховища, Галат В. В. (2017)
Третяк К. Р. - Встановлення та супровід автоматизованих систем контролю просторових зміщень інженерних споруд українських гідроелектростанцій, Савчин І. Р., Заяць О. С., Голубінка Ю. І., Ломпас О. В., Бісовецький Ю. А. (2017)
Анахов П. В. - Парадокс гідрологічної небезпеки (2017)
Рябенко О. А. - Особливості роботи ГАЕС в умовах виникнення хвиль переміщення, Осадчий С. Д., Клюха О. О., Тимощук В. С. (2017)
Літвінов В. В. - Визначення слабких елементів мережі власних потреб ГЕС в умовах багатокритеріального вибору, Котелевська І. Г. (2017)
Васьковський Ю. М. - Температурне поле синхронної машини при короткому замиканні витків обмотки збудження, Гераскін О. А. (2017)
Томільцева А. І. - Вплив водосховищ малих ГЕС на гідроекологічні особливості річок лісостепової зони України, Зуб Л. М. (2017)
Кучерявая И. Н. - Причины выхода из строя муфт кабелів с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжение (2017)
До 85-річчя Леоніда Григоровича Авербуха (2015)
Черенько С. О. - Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз, Гранкіна Н. В., Погребна М. В. (2015)
Процюк Р. Г. - Функціональний стан адренокортикальної системи у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, Загута Ю. Б. (2015)
Гайова Л. В. - Вплив доз ізоніазиду та В6 на морських свинок в умовах терапії деструктивного туберкульозу легень (2015)
Герич П. Р. - Клінічне і прогностичне значення біологічних маркерів у діагностиці загрози дестабілізації супровідної ішемічної хвороби серця при хронічному обструктивному захворюванні легень, Яцишин Р. І. (2015)
Кужко М. М. - Ефективність інтенсивної фази протитуберкульозної хіміотерапії з інгаляціями препаратів у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень, Процик Л. М., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В. (2015)
Дужий І. Д. - Чинники ризику розвитку ускладнень БЦЖ-вакцинацій, Шевченко М. Ю., Шевченко Ю. Ю., Овечкін Д. В., Демеха Н. М. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Дослідження проліферативної активності та інтенсивності апоптозу епітеліоцитів бронхів при мультирезистентному туберкульозі легень, Єременчук І. В., Давиденко І. С. (2015)
Корнага С. І. - Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз, П’ятночка І. Т. (2015)
Піскур З. І. - Поєднання туберкульозу мозкових оболонок і центральної нервової системи з туберкульозом органів дихання у дітей (2015)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В та/або С, Манів Л. Я., Погребна М. В. (2015)
Горобченко К. М. - Помірна кореляція між розчинними маркерами мікробної транслокації та системного запалення при хронічній ВІЛ-інфекції, Дьяченко А. Г., Савінова О. М. (2015)
Бутов Д. О. - Ефективність стандартної антимікобактеріальної хіміотерапії у хворих з рецидивом туберкульозу легень (2015)
Бєгоулєв О. Є. - Ефективність кларитроміцину в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2015)
Процюк Р. Г. - Концепція харчування хворих на туберкульоз, Галан І. О. (2015)
Лискина И. В. - Роль и значение корд-фактора в патогенезе первичного и вторичного туберкулеза, Сильченко В. П. (2015)
Кузик П. В. - Особливості формулювання патологоанатомічного діагнозу при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД, Діброва В. А. (2015)
Ільницький І. Г. - Рецензія на книжку "Саркоидоз органов дыхания" за редакцією професора В. К. Гаврисюка.— Київ, 2015.— 192 с., Рудницька Н. Д., Рак Л. М. (2015)
Запровадження новітніх методів та удосколення програм терапії — ключове завдання фтизіатричної служби України (2015)
Тодоріко Л. Д. - Діагностика запального синдрому реконституції імунної системи, Підвербецька О. В., Підвербецький О. Я., Горда М. Д., Дудко Ю. О., Тунгускова О. М. (2015)
Лесник Э. - Факторы риска развития тяжелых форм туберкулеза в эпидемиологической ситуации, Караяни O., Тодорико Л., Александру С., Мештешуг Б., Гинда С. (2015)
Підвербецька О. В. - Особливості лабораторної діагностики ВІЛ-асоційованого туберкульозу, Сливка В. І., Ільчишин Т. І., Клим О. Д., Климук І. А., Молокус І. В. (2015)
Юсупалієва М. М. - Якість життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності коморбідної артеріальної гіпертензії (2015)
Тодоріко Л. Д. - Клінічний випадок туберкульозу шкіри, Ільчишин Т. І. (2015)
Мельник В. И. - Логистика технологических процессов растениеводства, Аникеев А. И., Сыровицкий К. Г. (2017)
Boiko A. I. - Mathematical modelling of transition of nozzles for liquid sprayer and generation of microclimate in the premises of greenhouses into various possible conditions, Savchenko V. M., Krot V.V. (2017)
Панкова О. В. - Гібридизація зернових залежно від гідротермічних умов, Пузік В. К., Фесенко А. М., Безпалько В. В. (2017)
Котов Б. І. - Математичне моделювання процесу сушіння рослинних матеріалів в барабанній сушарці при змінній швидкості переміщення матеріалу, Калініченко Р. А., Спірін А. В. (2017)
Стельмах В. М. - Дослідження складу зернового вороху районованих на території Житомирської області основних зернових культур, Самчук Ю. Ю. (2017)
Лукьяненко В. М. - Постановка задачи по расчёту поля скоростей воздушной среды между двумя эквидистантными плоскостями при совершении ими синхронных гармонических колебаний, Никифоров А. А. (2017)
Пивень М. В. - Эффективность сепарирования зерновых смесей плоскими виброрешетами с разрыхлителями (2017)
Дмитрів В. Т. - Моделювання динаміки переміщення сипкого матеріалу по конусному диску, що обертається, Городняк Р. В., Дмитрів Г. М. (2017)
Ольшанський В. П. - Про нелінійну модель зернопотоку неоднорідної суміші по плоскому віброрешету, Бурлака В. В., Малець О. М., Сліпченко М. В. (2017)
Пархоменко Г. Г. - Совершенствование следящих систем почвообрабатывающих машин, Пархоменко С. Г. (2017)
Калінін Є. І. - Динаміка коренезбиральної машини з системою підтримання глибини ходу робочих органів, Поляшенко С. О., Єсіпов О. В. (2017)
Левчук О. В. - Відновлення робочих органів ґрунтообробних знарядь електродуговим навуглецьовуванням, Здобицький А. Я. (2017)
Сиромятников Ю. М. - Вдосконалення робочих органів для підрізання та підйому ґрунту розрихлювально-сепаруючою машиною (2017)
Артьомов М. П. - Використання сучасних пристроїв для контролю динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів, Аюбов А. М. (2017)
Аникеев А. И. - Моделирование процесса уборки и подготовки к хранению кукурузы на зерно, Калюжный А. Д., Сыровицкий К. Г. (2017)
Артьомов М. П. - Вплив зміни вертикальних прискорень машинно-тракторних агрегатів на ущільнення ґрунту при виконанні агротехнічних операцій (2017)
Тимчук В. М. - Підходи щодо вибору об’єкту трансферу в системі технологічного забезпечення соняшнику, Бондаренко Є. С., Святченко С. І., Косенко Р. О., Тимчук С. М., Осипова Л. С. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Модель определения величины одноразовой денежной помощи в случае гибели лиц, имеющих воинские или специальные звания, Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2017)
Савченко Л. Г. - Дослідження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності при вирощуванні продукції рослинництва в умовах відкритого та захищеного ґрунту України, Савченко В. М. (2017)
Артюшин Г. М. - Професійна підготовка магістрів військового управління у сфері забезпечення державної безпеки як науково-педагогічна проблема (2017)
Бабіч О. В. - Практичні рекомендації щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки (2017)
Балендр А. В. - Роль та місце галузевої рамки кваліфікацій в системі підготовки прикордонників країн Європейського Союзу (2017)
Бец Ю. І. - Особливості формування професійної творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення іноземних мов, Мичковська В. Р., Сабанська Н. М. (2017)
Білявець С. Я. - Сучасні організаційно-педагогічні і дидактичні засади навчання фахівців у сфері охорони кордону США (2017)
Богоніс О. Н. - Економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу як сучасна педагогічна проблема (2017)
Гаврилюк В. В. - Результати експериментального дослідження ефективності педагогічних умов та методики навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення (2017)
Гайдук С. В. - Досвід підготовки кінологічних команд під час здійснення митного та прикордонного контролю у Сполучених Штатах Америки, Серховець С. В. (2017)
Глікман С. В. - Методологічне підґрунтя формування професійних якостей майбутніх судноводіїв (2017)
Гнидюк О. П. - Результати експериментальної перевірки програми та педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення (2017)
Дем’янюк Ю. А. - Безпековий вимір освітнього середовища вищого військового навчального закладу, Наконечна А. О. (2017)
Захарченко Ю. В. - Ідентифікатори дослідницької компетентності майбутніх маркетологів (2017)
Керницький О. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2017)
Левицька А. А. - Формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах символіки та військових ритуалів (2017)
Левчук Н. П. - Педагогічні умови розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органів Державної прикордонної служби України (2017)
Лемешко О. В. - Результати дослідно-екпериментальної перевірки педагогічних умов щодо формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Макогончук Н. В. - Вивчення історії у системі формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до соціально-комунікативної взаємодії, Шумовецька С. П. (2017)
Маланюк Н. М. - Деякі аспекти формування професійної математичної компетентності студентів економічних спеціальностей у коледжах (2017)
Мельничук І. М. - Використання музейної педагогіки у фаховій підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін (2017)
Пантєлєєв К. В. - Педагогічні умови формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Приходько Ю. І. - Інновації у системі підготовки військових фахівців (2017)
Рєзнік К. М. - Комунікативна культура як складова культури спілкування особистості (2017)
Сайко Н. А. - Технологічні аспекти соціальної реабілітації у роботі соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Савицька А. П. - Методи моделювання чинників та форм миротворчої діяльності при підготовці майбутніх військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій (2017)
Сердюк С. І. - Узагальнення окремих теоретичних аспектів та наукових підходів до визначення професійної надійності фахівців (2017)
Степанов С. П. - Особливості діагностики та стан сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Татарін О. - Методи навчання майбутніх офіцерів-прикордонників окремого прийому чи дії на заняттях з рукопашного бою (2017)
Токарчук О. М - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов. формування професійної математичної компетентності (2017)
Тракалюк О. Л. - Обґрунтування критеріїв і показників оцінювання розвиненості фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних Сил України (2017)
Царик О. М. - Педагогічні умови розвитку культури писемного мовлення учнів у системі радянської освіти (60-ті роки ХХ ст.) (2017)
Яремчук І. А. - Алгоритм вивчення теми "паспортний контроль" персоналом Державної прикордонної служби України за дистанційною формою навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Вступне слово (2017)
Kovtun A. - Modeling of the high-speed punching drummer barriers as a set of hollow cylinders, Tabunenko V. (2017)
Носков В. І. - Синтез системи управління асинхронним тяговим приводом методом АКУР, Ліпчанський М. В., Гейко Г. В. (2017)
Шостак И. В. - Метод синтеза мультиагентной веб-ориентированной среды на основе информационных спутников, Собчак А. П., Попова О. И., Мищенко М. А. (2017)
Zhyvotovskyi R. - Justification of perspectives directions of upgrading radiocommunication systems of Armed Forces of Ukraine, Petruk S. (2017)
Romanenko I. - Analysis of modern condition of military radiocommunication system, Shyshatskyi A. (2017)
Goriushkina A. - Analysis of the current Status of intelligent system "Internet of Things" and trends in the development, Korolev R. (2017)
Khudhair Abed Thamer - The intelligence theory mathematical apparatus formal base (2017)
Gavrilenko S. - Development of the method and program model of the static analyzer of harmful files, Saenko D. (2017)
Kosenko V. - Analysis of information-telecommunication network risk based on cognitive maps and cause-effect diagram, Malyeyeva O., Persiyanova E., Rogovyi A. (2017)
Oleshchenko V. - Development of digital steganography techniques for copyright protection, based on the watermark, Pevnev V. (2017)
Semenova А. - A GERT model of an algorithm for analyzing security of a web application, Dubrovskyi M., Savitskyi V. (2017)
Hashimov E. G. - Investigation of the observation conditions on the terrain of war operation using GIS technology, Bayramov A. A. (2017)
Євдокіменко Н. М. - Прогнозування властивостей еластомерних композицій за перколяційними моделями, Пісоцька Л. А., Кучук Н. Г. (2017)
Cala P. - Exposure systems used in the assessment of EMF impact on living organisms, Bienkowski P. (2017)
Семенов С. Г. - Усовершенствованный способ масштабирования гибкой методологии разработки программного обеспечения, Кассем Халифе, Захарченко М. М. (2017)
Наші автори (2017)
Подання матеріалів статей до журналу (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Содержание (2017)
Бондарь М. А. - Методология оценивания неопределенности измерений при проведении метрологической аттестации средств измерительной техники, Волошина М. А., Ерес Л. Е., Курако И. М., Носков С. И. (2017)
Капля П. Г. - К вопросу о критических напряжениях устойчивости гладких цилиндрических оболочек. Динамическая задача (2017)
Клименко Д. В. - Отработка прочности модифицированной РКН "Антарес", Курячий Е. В., Мищенко А. И., Фролов В. П. (2017)
Гусарова И. А. - Основные критерии выбора жаростойких и теплозащитных конструкций высотного гиперзвукового летательного аппарата, Потапов А. М., Голубков Г. М., Калиниченко Д. С., Полуян Н. В., Манько Т. А. (2017)
Бондарь М. А. - Разработка методики выполнения измерений несплошности рабочей жидкости и ее аттестация, Гусева А. С., Ерес Л. А., Курако И. М., Петренко Ю. Н., Розмаита Н. Ю. (2017)
Маслей В. Н. - Спутниковый мониторинг последствий засухи, Белоусов К. Г., Хорошилов В. С., Бушанская А. С., Мозговой Д. К., Васильев В.В. (2017)
Сиренко В. Н. - Использование статистических подходов при анализе газодинамических параметров в дренируемых отсеках ракет-носителей, Ильенко П. В., Семененко П. В. (2017)
Муляр Ю. М. - О влиянии начальных несовершенств на потерю устойчивости стержня в условиях осевого сжатия, Федоров В. М., Трясучев Л. М. (2017)
Олейник В. П. - Математическое моделирование распределителя газореактивной системы управления ракет-носителей, Еланский Ю. А., Калугер Л. Г. (2017)
Аксюта О. А. - Особенности системы измерений для газодинамических модельных испытаний элементов ракетных комплексов, Брынза С. И., Завьялов П. П. (2017)
Соколов А. В. - К вопросу об экологической безопасности стендовых испытаний перспективных ракетных двигателей твердого топлива, Шейко А. Ф., Фоменко В. С., Кириченко А. С. (2017)
Цыганов В. Н. - Расчет статистических характеристик привода сопло-заслонка на горячем газе (2017)
Бигун С. А. - К вопросу оценки надежности рукавов стыковки систем термостатирования РКН, Хорольский М. С., Скоков А. И. (2017)
Бойко В. С. - Расчетные исследования динамических и конструктивных характеристик двухступенчатого электрогидроклапана прямого действия (2017)
Поздеев Г. Л. - Оценка эффективности жидкостного метода нейтрализации оборудования, Березина Е. М. (2017)
Дено О. Н. - Основные направления создания автономной бортовой системы безопасности полета ракеты космического назначения, Филоненко А. В., Диденко А. В., Ткаленко Г. В. (2017)
Жиленкова Н. Н. - Особенности проектирования и отработки системы приводов разворота диспенсеров для КГЧ с КА Iridium NEXT, Холошня И. С., Дегтярева Е. Ю., Бабич И. П. (2017)
Наши авторы (2017)
Ahmed Ibrahim Jaber Alzubaydy - Monitoring and controlling of smart overhead travelling crane using PLC and SCADA, Dorohobid V. P. (2017)
Боряк Б. Р. - Триконтурний адаптивний експоненціальний фільтр-ектраполятор, Сільвестров А. М. (2017)
Глива В. А. - Дослідження напруженостей зовнішніх магнітних полів різнорозмірного електротехнічного обладнання, Ніколаєв К. Д., Левченко Л. О. (2017)
Гусынин А. В. - Оптимизация управления посадкой дирижабля на основе многоэтапного метода дифференциальных преобразований, Яровой А. В., Антонова-Рафи Ю. В. (2017)
Карлов В. Д. - Оптимізація вимірювання дальності до цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем, Артеменко А. М., Пічугін І. М., Струцінський О.В. (2017)
Малахова М. О. - Метод визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютерізованої системи управління рентгенівською установкою, Рева С. М., Пермінов А. І., Стєрвоєдов М. Г. (2017)
Нуриев Р. Ш. - Концептуальный проект скоростного подвижного состава на основе перспективных технологий для железных дорог Украины (2017)
Свид І. В. - Проблема завадозахищеності запитальних систем спостереження повітряного простору (2017)
Бабенко Ю. В. - Прецедентно-множественный подход к оцениванию эффективности модификаций самолетов, Шостак И. В. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Устойчивость оценки энтропии гистограммы непрерывной случайной величины по отношению к изменению количества ее интервалов, Филатова Л. Д., Ходырев А. И. (2017)
Лєві Л. І. - Фізико-математична модель впливу електромагнітного випромінення на електричні властивості біологічних тканин, Петровський О. М. (2017)
Шульга О. В. - Побудова математичної моделі руху сферичного робота з маятниковим приводом, Нелюба Д. М., Гонтар М. М. (2017)
Кропачек О. Ю. - Исследование диагностических рисков параметрически неопределенной квадратичной дискриминантной функции при диагностике промышленных объектов (2017)
Кассем Халифе - Анализ и исследование моделей и методов разработки системного программного обеспечения, Шипова Т. Н. (2017)
Коваленко А. В. - Технология тестирования уязвимости к SQL инъекциям (2017)
Косенко В. В. - Реалізація принципів методології ризикадаптивного управління параметрами інфокомунікаційних мереж систем критичної Інфраструктури, Артюх Р. В., Белоцький О. О., Персіянова О. Ю. (2017)
Kosenko N. V. - Model synthesis of complex multifactor assessment of the "quality" of a project team applicant (2017)
Кучук Н. Г. - Метод вибору оптимального плану виконання транзакцій e-learning (2017)
Нечипоренко А. С. - Інформаційна технологія раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах (2017)
Паржин Ю. В. - Aвтоматизация процесса мониторинга и анализа внешней электромагнитной обстановки на основе использования детекторной искусственной нейронной сети, Кравченко В. И., Князев В. В., Серков А. А. (2017)
Семенов С. Г. - Концептуальна модель системи на базі 4G з використанням апарату мереж масового обслуговування, Ліпчанська О. В. (2017)
Стрельницький О. О. - Методи захисту інформації систем спостереження повітряного простору від несанкціонованого використання інформаційних ресурсів (2017)
Темников В. А. - Информационная технология построения систем поддержки принятия оперативных решений в диспетчерских службах аэропортов (2017)
Удовенко С. Г. - Використання шаблонів автоматичного тестування в проектах з розробки веб-додатків, Миронова Н. О., Федорончак Т. В., Верещак К. К. (2017)
Шостак И. В. - Инструментальная среда создания мультиагентной экспертной системы поддержки принятия решений на виртуальном производственном предприятии, Данова М. А., Капитан Р. Б. (2017)
Гатило В. П. - Синтез моделі формування іміджу підприємства на ринку праці (2017)
Зачепа Н. В. - Оцінка ефективності процесу навчання та підвищення рівня безпеки при виконання технологічних операцій, Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Сукач С. В., Сергієнко С. А. (2017)
Лысенко И .В. - О математической подготовке студентов, обучающихся по специальности "Кибербезопасность" (2017)
Макогон О. А. - Дослідження ролі креативності у бойовій підготовці курсантів підрозділів технічного забезпечення ВВНЗ за результатами педагогічного експерименту, Гунченко В. О. (2017)
Іохов О. Ю. - Модель захисту каналу радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України у міських умовах, Малюк В. Г., Ляшенко Г. Т. (2017)
Іщенко О. М. - Аналіз стану та напрямків розвитку системи зв’язку тактичного рівня управління армій США та РФ, Шишацький А. В. (2017)
Почерняев В. Н. - Экспериментальное исследование устойчивости системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией при воздействии различных мешающих сигналов, Повхлеб В. С., Зайченко В. В. (2017)
Шефер О. В. - Оптимальні умови утворення низькотемпературної плазми для зменшення щільності стохастичного іонізованого середовища навколо космічного апарата (2017)
Шестопалова Л. - Позитивна юридична відповідальність (2017)
Базилевський С. - Зловживання процесуальними правами (2017)
Вінник О. - Правові засади захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі (2017)
Крегул Ю. - Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення, Хромей В. (2017)
Гончаренко О. - Звичай ділового обороту: засіб саморегулювання господарської діяльності (2017)
Киричук А. - Прецедентне регулювання питань інтелектуальної власності у ЄС (2017)
Сидорчук А. - Поняття донорства крові у чинному законодавстві (2017)
Гуржій Т. - Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини, Боровик Ю. (2017)
Ondrova Ju. - Right to just process in the judicature of the european court of human rights (2017)
Бакалінська О. - Адаптація конкурентного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС (2017)
Štupakova M. - EU border regime in context of legal migration of third-country nationals, Jankurova A., Čajka P. (2017)
Мушенок В. - Стимулюючий вплив правової регламентації оподаткування аграрних виробників (2017)
Сударенко О. - Право платника податків на оскарження бездіяльності податкових органів (2017)
Мельник Ю. - Правові засади податкового планування міжнародних корпорацій (2017)
Мельниченко Р. - Державний примус у сфері трансфертного ціноутворення (2017)
Турчин В. - Електронне урядування у сфері реєстрації прав на нерухоме майно (2017)
Єфремов Є. В. - Ритмокомпозиційна будова традиційних колядок і щедрівок - розмаїття і єдність (2016)
Клименко І. В. - Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 (2016)
Слюжинскас Р. - Литовські колядки: панорама основних складо-ритмічних форм (попередні результати досліджень) (2016)
Терещенко О. А. - "Меланка" в передстеповому й степовому правобережжі та на східному поділлі (порівняльна розвідка) (2016)
Лукашенко Л. В. - "Кугутання" в зимовій обрядовості північно-західної україни: наспів та контекст (2016)
Пеліна Г. О. - Музичні жанри різдвяно-новорічного періоду на Мараморощині: мелогеографічний аспект (2016)
Пшенічкіна Г. М. - Традиційні зимові наспіви правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля (2016)
Любимова А. Я. - Зимові пісні Правобережжя Дніпропетровської області (2016)
Возняк Д. К. - Оксифлюоцерит-(Се) камерних пегматитів Волині (Український щит), Бельський В. М., Вишневський О. А., Ільченко К. О., Курило С. І. (2017)
Квасниця В. М. - Зростки рутилу з алмазом із кімберлітів трубки "Удачная" (Якутія), Вишневський О. А. (2017)
Вишневский А. А. - Стеклокерамика как имитации драгоценных камней. I. Геммологическая характеристика, состав, физические свойства, Хоменко В. М., Косоруков А. А., Рипенко В. В., Калиниченко Т. Г. (2017)
Семененко В. П. - Структурно-мінералогічні особливості кам’яного метеорита Галків (H4), Гіріч А. Л., Кичань Н. В. (2017)
Кривдік С. Г. - Нова дайкова порода в Покрово-Киріївському масиві (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2017)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу долини р. Згар (Верхнє Побужжя, Український щит), Шумлянський Л. В. (2017)
Митропольський О. Ю. - Моніторинг стану річкових відкладів у межах індустріальних осередків (на прикладі м. Запоріжжя), Насєдкін Є. І., Іванова Г. М., Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Федосеєнков С. Г. (2017)
Шеремет Е. М. - Перспективы выявления редкоземельных месторождений "анадольского типа" в Приазовье (Украина), Кривдик С. Г., Стрекозов С. Н. (2017)
Павлишин В. І. - Натан Ілліч Гінзбург (1917—1984) — засновник сучасної прикладної мінералогії (до 100-річчя від дня народження), Виршило А. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Вайнберг А. И. - Сейсмическое давление воды на напорную грань бетонной гравитационной плотины (2016)
Циганенко Б. В. - Особливості функціонування розподільних мереж середнього класу напруги та їх переведення на напругу 20 кВ, Кирик В. В. (2016)
Крючкова С. В. - Выбор гидросилового оборудования Каховской ГЭС-2, Тугаева И. Ф. (2016)
Літвінов В. В. - Моделювання статичного навантаження при визначенні слабких елементів мережі власних потреб ГЕС, Котелевська І. Г. (2016)
Літвінов В. В. - Застосування нечіткого алгоритму сугено при оцінюванні технічного стану гідрогенераторів, Манукян К. А. (2016)
Кесова Л. А. - Защита водохранилищ электростанций от вредного воздействия сейшевых волн, Анахов П. В. (2016)
Тітко В. О. - Електромагнітний метод інтегрального діагностування розпресування при встановленні дугоподібних датчиків контролю всередині шихтованого осердя статора турбо- і гідрогенераторів (2016)
Левицький А. С. - Гібридні волоконно-оптичні вимірювачі контрольно-діагностичних параметрів гідрогенераторів, Зайцев Є. О. (2016)
Чумак В. В. - Управляемый микрогидрогенератор мощностью 3 кВт, Монахов Е. А., Тимощук О. Л. (2016)
Чумак В. В. - Трехмерная математическая модель магнитоэлектрического синхронного генератора с постоянными магнитами, Коваленко А. М., Пономарев А. И. (2016)
Гребеников В. В. - Ветроустановка с ротором дарье и электрогенератором на постоянных магнитах, Каян В. П., Прыймак М. В. (2016)
Бібік О. В. - Аналіз впливу магнітних систем на характеристики вентильно-реактивних та синхронних реактивних двигунів, Гребеніков В. В. (2016)
Зуб Л. М. - Оцінка стану водоохоронних територій з використанням методів дистанційного зондування землі (на прикладі Дністровського комплексу ГЕС та ГАЕС), Томченко О. В., Томільцева А. І. (2016)
Гайденко Ю. А. - Спектрально-струмовий метод діагностування асинхронних електродвигунів з подвійною білячою кліткою на предмет ушкоджень обмотки ротора, Євдокименко А. О. (2016)
Попович О. М. - Комплексне використання енергетичного потенціалу водосховищ гідроелектростанцій, Головань І. В., Шевчук С. П., Поліщук В. О. (2016)
Карамушка О. М. - Гідроенергетика Карпатського регіону. Потенційні можливості та проблемні питання освоєння ресурсів на сучасному етапі (2016)
Яковлева О. М. - Обгрунтування напорів ГАЕС при використанні водосховищ каскаду ГЕС у якості басейнів (2016)
Симоненко В. В. - Система керування розподілом водних ресурсів (2016)
Рябенко О. А. - Вимірювання напружено-деформований стану елементів підвідно-напірного турбінного тракту Дністровської ГАЕС, Чернобиль О. Є. (2016)
Сорокина Н. Л. - Гидроресурсы Киева (реки и ручьи в прошлом и настоящем), Кучерявая И. Н. (2016)
Титул, зміст (2015)
Стригун О. О. - Реакція злакових мух на стійкість сортів пшениці озимої м’якої (2015)
Курач О. В. - Вплив фунгіцидних протруйників в комплексі з інсектицидним на ріст і розвиток рослин льону олійного (2015)
Макух Я. П. - Борщівник Cосновського в посівах ячменю, Ременюк С. О., Мошківська С. В. (2015)
Сучкова В. М. - Екологічні проблеми плодових садів, Моргун О. В. (2015)
Різник В. М. - Посіви сочевиці потребують захисту (2015)
Беженар А. Л. - Екологічні способи захисту від бур’янів — для посівів моркви оптимальні (2015)
Іващенко О. О. - Вплив інтенсивності енергії світла на особливості онтогенезу рослин Chenopodium album L. (2015)
Фокін А. В. - Процедура коригування прогнозних моделей поширення карантинних фітофагів в умовах змін клімату (2015)
Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Кравченко М. Б. - Экспериментальное исследование холодильной установки, работающей на неазеотропной смеси холодильных агентов (2016)
Морозюк Л. І. - Аналіз характеристик прямого циклу тепловикористальної компресорної машини з R744, Гайдук С. В., Грудка Б. Г. (2016)
Хасан Весам Анвар Али - Криохирургические аппараты, работающие на этиловом спирте (2016)
Когут В. Е. - Научно-технологические основы создания эжекторных теплообменников и их применение в различных системах (2016)
Baidak Yu. - Energy efficient transformers with various load graphics for the consumers of electric power, Matukhno V., Chaikovskiy V. (2016)
Борисов Н. А. - Газомасляный утилизационный теплообменник в системе смазки газотурбинного двигателя, Мирошниченко В. В., Арсеньев В. М., Голубков О. Г. (2016)
Дорошенко А. В. - Разработка многофункциональных абсорбционных солнечных систем на основе тепло-массообменных аппаратов с подвижной насадкой, Гончаренко В. А., Младенов И. Ю., Цапушел А. Н. (2016)
Жихарєва Н. В. - Енергозбереження при експлуатації припливних систем вентиляції та кондиціювання повітря, Перепека В. І., Хмельнюк М. Г. (2016)
Кравченко В. П. - Удосконалення методики визначення екологічної складової в техніко-економічних розрахунках енергетичних установок, Кравченко Є. В. (2016)
Пупков Д. О. - Переносний параболоциліндричний сонячний нагрівач харчових продуктів (2016)
Хлиева О. Я. - Исследование плотности бинарных и тройных водных растворов этиленгликоля, пропилен-гликоля и этанола, Полюганич М. П., Рябикин С. С., Никулина А. С., Железный В. П. (2016)
Шарапов С. О. - Экспериментальное исследование жидкостно-парового эжектора с цилиндрической камерой смешения, Арсеньев В. М. (2016)
Хмельнюк М. Г. - Создание и использование библиотек динамической компоновки в инженерных расчетах, Важинский Д. И. (2016)
Сиромля С. Г. - Мультиагентная система технологической подготовки виртуального предприятия (2016)
Копилов С. - Подвижник (до 110-річчя від дня народження професора Леоніда Антоновича Коваленка), Степанков В. (2017)
Завальнюк О. - Л. А. Коваленко: талант вченого – науці й людям (до 110-річчя від дня народження) (2017)
Калитко С. - Леонід Антонович Коваленко: доля українського вченого в умовах радянського тоталітаризму (2017)
Поп І. - Професор Леонід Антонович Коваленко: штрихи до портрету вчителя (2017)
Acar S. - Struggle for Power in Desht-i Qipchag in the 15th Century (2017)
Işik M. - Turla Basin as Northern Route in Ottoman Geopolitical System (2017)
Черкас Б. - Турецько-угорське протистояння в 20-х рр. XVI ст. як одна з тем литовсько-кримських відносин (2017)
Дмитрук А. - Особливості управління кримськотатарським військом XVІ-XVII ст. (2017)
Ковальчук М. - Канун-наме як основне джерело з вивчення суспільно-політичного устрою Османської імперії у XVI ст. (2017)
Брехуненко В. - Від Очакова до Білгорода: українські козаки в турецьких фортецях Північного Причорномор’я (XVI – середина XVII ст.) (2017)
о. Мицик Ю. - Збірник 3037 фонду "Архів Замойських" АГАД як джерело до історії відносин України, Криму і Османської імперії ХVІ-ХVІІ ст. (2017)
Степанков В. - Османський чинник в українській революції XVII ст.: дискусійні й нез’ясовані проблеми (2017)
Kilic O. - Administrative Division of the Ottoman Empire’s Dominions in Eastern Europe (2017)
Чухліб Т. - Ранньомодерна Україна у протистоянні Османської імперії з державами Європи: історико-геополітична складова (2017)
Мацьков О. - Роль і місце кримського чинника у Чуднівській кампанії 1660 року: постановка проблеми (2017)
Калакура Я. - Кам’янець-Подільська воєнна кампанія султана Мехмеда IV та гетьмана Петра Дорошенка: історіографія та джерела, Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. (2017)
Kavak N. - The Chyhyryn Campaign in the Context of the Balance of Power in Eastern Europe (2017)
Ozturk Y. - Logistics and Diplomatic Pillars of Eastern European Turkish Geopolytical System: Case of Kamaniзe Expeditions (1680-1681) (2017)
Старенький І. - Комплекс османських знахідок з кольорового металу другої половини XVII ст. з розкопок 2016 року на площі Польський ринок у Кам’янці-Подільському, Нечитайло П. (2017)
Topsakal I. - Russia-Turkey Relations in the Ottoman Period (2017)
Topaktaş H. - Ottoman Allowance (Tayinat) Practices for the Polish Envoys in the 18Th Century (2017)
İnbaşi M. - Khotin Sanjak From Strategical Perspective (1750-1800) (2017)
Ozcan A. - Observations on the Ottoman Political Vision in the Eastern Europe (2017)
Каюк С. - Російське vs османське діловодство: козацькі прикордонні питання у політичному протистоянні імперій наприкінці XVIII ст. (2017)
Бачинська О. - Глобальне та локальне в політиці: Задунайська Січ між трьома імперіями – Османською, Російською, Австрійською (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.) (2017)
Гончарук Т. - "Одеський транзит" початку ХХ ст. як ланка економічних зв’язків Центральної Європи та сходу часів "Континентальної блокади" (2017)
Ozturk M. - Turkey and Ukraine During the First World War (2017)
Грачов А. - Дарданелльська морська операція 1915 року: спроба здійснення та причини провалу (2017)
Олійник С. - Австрійсько-французька війна 1809 року: український вимір (2017)
Кравчук О. - Ю. І. Поп як дослідник проблем історії Чеських земель початку ХХ ст., Михайлов А. (2017)
Bučka P. - Telovэhova na Podkarpatskej Rusi v obdobн prvej Československej republiky (2017)
Маланій З. - Відгомін габсбурзьких управлінських практик в суспільній свідомості мешканців південно-східних воєводств Польської держави (1919-1939) (2017)
Кравчук О. - Національна політика президента Чехословаччини Т. Ґ. Масарика у другій половині 1920-х рр. (2017)
Слесаренко А. - Марсель Стрико та кошицьке андеграундне середовище у Словаччині (2017)
Відомості про авторів (2017)
Діптан І. І. - Михайло Грушевський про Українську революцію середини XVII століття в контексті національного державоствердження (2017)
Киридон П. В. - Керівні структури Української РСР на зламі постсталінських десятиліть (2017)
Кравченко П. А. - Історична ретроспектива глобалізаційних та антиглобалізаційних процесів у європейському філософському дискурсі (2017)
Каденюк O. С. - Підготовка фахівців аграрного сектора громадськими товариствами Східної Галичини (1922 - 1935 роки), Сажко В. В. (2017)
Сливенко В. А. - Кадрова політика органів ВУНК на Півдні України на початку1920-х років (за матеріалами Катеринославської губернської надзвичайної комісії) (2017)
Лавріненко О. А. - Європейська суспільно-педагогічна думка XVI - XVIII століть у духовних і навчальних практиках орденських студій Товариства Ісуса (2017)
Скопцова О. М. - Історичні особливості формування стилів народного гуртового співу України (2017)
Чорнощоков А. Є. - Історичний контекст втручань у пам’ятку архітектури національного значення ансамбль Круглої площі Полтави (2017)
Бабенко Л. Л. - Один епізод із життя двох полтавців: до історії державно-церковних відносинĊв Україні на початку 1920-их років (2017)
Сітарчук Р. А. - Німецький чинник в історії становлення адвентизму на українських землях у складі Російської імперії (2017)
Бесєдіна Н. В. - "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації (2017)
Год Б. В. - "Вальядолідська хунта" - перший прояв концептуальної антиномії в соціально-політичній думці католицького Відродження XVI століття, Лобода Д. О. (2017)
Долженко Ю. В. - Курганний могильник Липове ХІ - ХІІ століть за даними краніології (2017)
Тронько Т. В. - Методичний апарат навчальних посібників зі всесвітньої історії для середньої школи Російської імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття (на прикладі вивчення європейської Реформації) (2017)
Вільховий Ю. В. - Десятий Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі" в Полтаві, Год Н. В. (2017)
Сердюк І. О. - Полтавці в Римі: літня школа "Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин"(8 - 16 липня 2017 року (2017)
Волошин Ю. В. - Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI-XVII століття) / Н. Старченко. - Київ: Laurus, 2014. - 510 с. (2017)
Год Б. В. - Епістемологічний поворот в українознавстві. Усатенко Т. П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст: монографія / Т. П. Усатенко. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с., Сітарчук Р. А. (2017)
Довідка про авторів (2017)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам'ять" (2017)
Вихідні дані (2017)
Бобошко О. П. - Патоген-індуковане відкладання калози у проростках пшениці, Панюта О. О., Артеменко О. Ю., Ємельянов В. І., Таран Н. Ю. (2015)
Антоненко О. Ф. - Вплив протруйників на стійкість ячменю ярого проти ринхоспоріозу і твердої сажки та на продуктивність, Мотузко В. Ю., Хусам Аль-Ясірі (2015)
Маслійов С. В. - Шкідливість осоту рожевого в посівах харчових підвидів кукурудзи (2015)
Мошківська С. В. - Контролювання рослин борщівника Сосновського, що проросли з насіння (2015)
Чернега Т. О. - Ефективність комплексного застосування гербіцидів у посівах сої (2015)
Ретьман М. С. - Облік злакових мух на посівах ячменю ярого (2015)
"Точка росту". Запуск унікальної освітньої програми BASF та IFC для керівників агрогосподарств сприятиме сталому розвитку сільського господарства в Україні (2015)
Яновський Ю. П. - Для вашого яблуневого саду (2015)
Веріжнікова І. В. - Інтенсивна технологія вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України, Бережняк Р. (2015)
Стригун О. О. - Стійкість проти клопа черепашки сортів пшениці озимої м’якої селекції Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла, Трибель С. О., Судденко Ю. М. (2015)
Антоненко О. Ф. - Інфекція чорної (летючої) сажки ячменю на поверхні ґрунту, Ал-Ясірі Хусам Моханад (2015)
Маслійов С. В. - Захист розлусної кукурудзи від бур’янів на сході України (2015)
Мельничук Ф. С. - Ефективність фунгіцидів проти хвороб моркви на зрошенні (2015)
Копилов Є. П. - Нове захворювання огірків в Україні, спричинене Acremonium sp. 502, Цехмістер Г. В. (2015)
Колеснік Л. І. - Хрестоцвіті блішки на капусті білоголовій та заходи обмеження їх шкідливості в Лісостепу України (2015)
Іутинська О. А. - Вплив пестицидних препаратів на розвиток вірусного захворювання у системі "вірус тютюнової мозаїки — рослини тютюну" (2015)
Ретьман М. С. - Основні шкідники ячменю (2015)
Байдак Ю. В. - Моделювання задачі конвективного теплообміну з поверхні випарника холодильної установки рефрижераторного контейнера, Смик В. А. (2016)
Морозюк Л. И. - Термодинамический анализ каскадных холодильных машин с R744 в верхнем каскаде (2016)
Trandafilov V. V. - The Stirling gas refrigerating machine mechanical design improving, Khmelniuk M. G., Yakovleva O. Y., Ostapenko A. V. (2016)
Дорошенко А. В. - Экспериментальные исследования гидро-аэродинамики и тепломассообмена в аппаратах с подвижной псевдоожиженной насадкой, Гончаренко В. А., Цапушел А. Н., Демьяненко Ю. И. (2016)
Кравченко Е. В. - Определение оптимального угла наклона солнечного коллектора в зависимости от длительности работы в течение года, Кравченко В. П., Ткачева Е. Н. (2016)
Павленко А. М. - Метод отримання аморфної структури, Усенко Б. О., Кошлак Г. В. (2016)
Прусенков Н. А. - Эволюция систематизации потерь тепла в многослойном ограждении согласно ДБН В.2.6_31:2006 при эксплуатации, Розов К. А. (2016)
Розіна О. Ю. - Визначення оптимальних умов формування потоку тепла в акустичному полі на перерізі капіляра, Роганков В. Б. (2016)
Волгушева Н. В. - Кинетика сушки зерновых материалов в микроволновом поле (2016)
Лапардин Н. И. - Использование модифицированной модели твердых сфер для расчета вязкости смесей масло-хладон, Геллер В. З. (2016)
Лозовский Т. Л. - Влияние примесей наночастиц Al2O3 на теплоемкость изопропилового спирта, Шимчук Н. А., Мотовой И. В., Железный В. П. (2016)
Yakub L. N. - Low-temperature equation of state of solid methane, Bodiul O. S. (2016)
Титлова О. А. - Системы автоматического управления для повышения эффективности абсорбционных холодильных приборов (2016)
Васянович Г. - Життєво-культурологічні смисли творчості професора Оксани Рудницької (2017)
Семеновська Л. - Наукові засади діалогічної навчальної взаємодії у вищій школі (2017)
Басенко Р. - Ренесансно-гуманістичні концепти культури педагогічного спілкування орденських викладачів Товариства Ісуса в ранній Новий час (2017)
Капітан Н. - Моральна культура особистості: філософсько-педагогічний контекст (2017)
Танько Н. - Інтерактивне навчання іноземних мов у вищій школі: становлення ідеї в контексті розвитку педагогічної науки (друга половина ХХ– початок ХХІ століття) (2017)
Яницка-Панек Т. - Професійний розвиток вчителів дошкільного і початкового навчання в системі післядипломної освіти Республіки Польща (2017)
Адамів Ю. - Мистецтво педагогічної дії у становленні творчої індивідуальності педагога (2017)
Тринус О. - Самоосвітня діяльність молодого вчителя: історичний аспект (2017)
Альоша О. - Формування моральності дітей та молоді шляхом захисту від шкідливої інформації (2017)
Мурована І. - Реформування дитячої хореографічної освіти на Кіровоградщині у 80-ті роки ХХ століття (2017)
Блажевич В. - Еволюція розвитку виконавських традицій гітарного мистецтва у вітчизняному культурно-освітньому просторі (2017)
Лісовий В. - Актуальні питання професійного розвитку магістрів музичного мистецтва в умовах сучасної вищої школи (2017)
Aдaмів Г. - Педагогічний потенціал мистецтва у змісті підготовки майбутнього вчителя (2017)
Сюефей Хе - Методика вдосконалення музичної підготовки майбутніх учителів хореографії (2017)
Вовк М. - Наукові школи в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: персонологічний аспект, Грищенко Ю. (2017)
Лисовская И. - О воспитании артистических способностей студентов музыкальных вузов, Рыжова О. (2017)
Багай Б. - Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності: аксіологічні засади (2017)
Броннікова В. - Характеристика моделі формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів (2017)
Franc M. - Dorota Gębuś, Anna Pierzchała. Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej. Częstochowa 2016 Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. ss.208 (ISBN 978-83-7455-516-6) (2017)
Лавріненко О. - Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього(І Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 березня2017 р., м. Київ), Султанова Л. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Собко Б. Ю. - Безпечні параметри вибою екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів, Чебанов М. О. (2017)
Собко Б. Ю. - Дослідження ефективності впровадження землезберігаючих технологій при відпрацюванні східної ділянки Біляївського родовища каолінів, Черняєв А. В., Гриценко Л.С. (2017)
Вінівітін Д. В. - Моделюючий підхід при оперативному плануванні гірничотранспортних робіт в залізорудному кар’єрі, Собко Б. Ю., Панченко В. В., Шолох С. М. (2017)
Адамчук А. А. - Методика расчета параметров капитальной траншеи при вскрытии горизонтов карьера с учетом рельефа местности (2017)
Азарян В. А. - Cистемные принципы и оценочный критерий генерализации управления качеством рудопотоков, Жуков С. А. (2017)
Анисимов О. А. - Параметры рабочих бортов глубоких карьеров при формировании рабочей зоны крутонаклонными слоями (2017)
Власов С. Ф. - Обоснование способа добычи газа метана из газогидратных залежей Черного моря, Бабенко В. Э. (2017)
Дичковський Р. О. - Енергетика геотехнологічної системи: проблеми, перспективи розвитку, Табаченко М. М., Edgar Cáceres Cabana (2017)
Дриженко А. Ю. - Cовершенствование технологии открытой разработки железорудных карьеров Украины при их углубке, Шустов А. А., Адамчук А. А., Никифорова Н. А. (2017)
Луценко С. А. - Определение производительности карьера по руде для различных вариантов развития горных работ (2017)
Несвитайло Н. В. - Уточнение методики установления среднего коэффициента вскрыши при определении конечных контуров карьера (2017)
Прокопенко В.І. - Обґрунтування умов консервації кар'єрів при відпрацьовуванні пологих родовищ, Череп А. Ю., Мормуль Т. М. (2017)
Симоненко В. И. - Оптимизация применения технологических схем транспортирования горной массы при разработке гранитных месторождений, Черняев А. В. (2017)
Симоненко В. І. - Дослідження впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ, Анісімов О. О., Гриценко Л. С. (2017)
Скачков А. А. - Развитие моделирования разрушения породного массива при обратном взрывании рядов скважинных зарядов, Жуков С. A. (2017)
Шустов О. О. - Моделювання параметрів сумісної роботи бункерів-перевантажувачів в комплексі зі стрічковими конвеєрами (2017)
Ложніков О. В. - Підвищення ефективності викладання лекцій з використанням методик посольства Британії для студентів спеціальності "Гірництво" (2017)
Захарова Л. М. - Аналіз варіації навантаження на рамне кріплення (2017)
Кузьменко А. М. - Разрушение закладочного массива в зависимости от технологии его возведения, Петлёваный М. В. (2017)
Хоменко О. Є. - Феномен капсулювання підземної виробки: виявлення, моделювання, використання, Кононенко М. М. (2017)
Бельмас І. В. - Напружено-деформований стан безстикової стрічки конвеєрного живильника, Колосов Д. Л., Танцура Г. І. (2017)
Журавель А. Ю. - От качественного бурового инструмента к эффективной отработке месторождений полезных ископаемых подземным способом, Процив В. В., Федоряченко С. А. (2017)
Иващенко В. П. - Определение параметров выгрузки шихты из бункеров бесконусного загрузочного устройства доменной печи, Кирия Р. В., Селегей А. Н., Головко В. И., Рыбальченко М. А., Папанов Г. А., Селегей С. Н. (2017)
Кирия Р. В. - Применение метода Ритца в задачах динамики при движении груза по ставу трубчатого ленточного конвейера, Смирнов А. Н. (2017)
Кирия Р. В. - Определение пропускной способности системы конвейерного транспорта угольных шахт с управляемыми аккумулирующими бункерами, Мищенко Т. Ф. (2017)
Колосов Д. Л. - Дослідження впливу повороту посудини на розподіл напружень в плоскому канаті підйомної машини, Науменко О. Г., Білоус О. І. (2017)
Кузьменко Д. И. - Математическое моделирование долота как передатчика энергии удара (2017)
Монастырский В. Ф. - Моделирование качества ленточных конвейеров с лентой глубокой желобчатости, Монастырский С. В. (2017)
Русских В. В. - Расчет оптимальных параметров работы очистного комбайна CLS450 в условиях шахты "Степная" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Яворский А. В., Яворская Е. А., Корольчук A. Н. (2017)
Рыбальченко М. А. - Гибкая система формирования многокомпонентных порций шихты для загрузки в доменную печь, Головко В. И., Кирия Р. В., Селегей А. Н., Тригуб И. Г., Папанов Г. А. (2017)
Савченко Ю. В. - Импульсное модифицирование вторичного лома гетерогенных твёрдых сплавов (2017)
Селегей А. Н. - К вопросу создания информационной модели загрузки шихты в доменную печь, Головко В. И., Рыбальченко М. А., Тригуб И. Г., Маначин И.А. (2017)
Вронский Ю. И. - Обоснование способа обследования взаимного положения геометрических элементов канатно-ленточного конвейера в эксплуатационный период, Головко С. Д., Диковенко В. И., Третьяк А. В. (2017)
Назаренко В. А. - Исследование деформирования сечений выработок, поддерживаемых на отработанных участках, Халимендик Ю. М., Диковенко В. И. (2017)
Мещеряков Л. І. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень в умовах невизначеності при автоматизації керування буровими комплексами (2017)
Мещеряков Л. И. - Алгоритмический синтез оптимальных регуляторов буровых комплексов на структуре динамических моделей, Приходченко С. Д., Заика Л. А. (2017)
Ус С.А. - Моделирование процесса размещения обогатительного производства с учетом непрерывно распределенного ресурса, Станина О. Д. (2017)
Біляєв М. М. - Зниження забруднення навколишнього середовища при транспортуванні вугілля, Козачина В. А., Оладіпо Мутіу Олатое (2017)
Беляев Н. Н. - Численная модель для оценки территориального риска при эмиссии химического агента в случае экстремальной ситуации, Калашников И. В., Мартыненко И. А. (2017)
Дмитрук О. О. - Фізико-хімічна сутність процесу утворення звалищного газу з твердих побутових відходів (2017)
Зберовський О. В. - Результати дослідження впливу атмосферних опадів на забруднення території міста Кам’янське, Журавель А. В., Шмеговатей К. Є., Зберовська Т. В. (2017)
Ковров О. С. - Методика оцінки зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі м. Дніпро, Бучавий Ю. В., Федотов В. В., Рудченко А. Г. (2017)
Рець Ю. М. - Оценка радиоэкологического состояния уранодобывающих предприятий после их закрытия (2017)
Савотченко О. М. - Щодо взаємодії пилогазових викидів та паро-водо-газо-повітряних реактивних струменів при вибухових роботах у кар’єрах, Біляєв М. М., Зберовський О. В. (2017)
Тищук В. Ю. - Способи пилоподавлення при підготовці вугілля до коксування, Ковальова І. Б. (2017)
Тищук В. Ю. - Розробка способу пилоуловлювання при сухому вивантаженні коксу з печі, Ковальова І. Б., Худик М. В. (2017)
Содержание (2014)
Аристов В. В. - Интегро-алгоритмический метод вычисления логарифма матрицы с произвольной точностью (2014)
Иванов И. Л. - Регулирование энергосистем при импульсных возмущениях (2014)
Домбровский В. В. - Моделирование процессов теплопередачи с зонами значительных градиентов решения с помощью вложенных адаптивных сеток, Смаковский Д. С., Смаковская А. Н. (2014)
Меликов А. З. - Метод расчета параметров интегральной сотовой сети связи с изолированным разделением каналов, Фаттахова М. И., Велиджанова Г. М. (2014)
Калиновский Я. А. - Исследование вычислительных операций в гиперкомплексной числовой системе антикватернионов, Туренко А. С., Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2014)
Евдокимов В. Ф. - Интегральная модель трехмерного распределения вихревых токов в непрерывно литой заготовке круглого сечения при электромагнитном перемешивании в вертикальной МНЛЗ I, Петрушенко Е. И. (2014)
Крыжановский В. Б. - Оптимизация размещения дискретных источников физического поля, описываемого смешанной краевой задачей (2014)
Чемерис В. Т. - Моделирование прохождения импульсного электрического тока через контактные поверхности с многослойной электропроводностью, Бородий И. А., Маринченко А. Е. (2014)
Долгин В. П. - Квадрант-критерий устойчивости динамических систем, Долгин И. В. (2014)
Мамедов Р. К. - Повышение достоверности принятия решений при распознавании образов, Иманова У. Г. (2014)
Contents (2017)
Petruniak V. D. - Methods of modeling velocity characteristics of the geological environment on the basis of the three-dimensional seismic data and well data, Petrokushyn O. Ye., Ustenko Ye. V., Orach S. V. (2017)
Cherniaiev O. V. - Systematization of the hard rock non-metallic mineral deposits for improvement of their mining technologies (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського