Шалапа С. В. - Нова стилістика в мистецтві хореографії: початок ХХ століття (2017)
Вітаємо колегу-ювіляра (2017)
Гайдаш І. С. - Вплив толуолу на перекисне окиснення ліпідів і систему антиокислювального захисту в еритроцитах людини in vitro, Бурцев О. В. (2016)
Григоров С. Н. - Микробиологическое обоснование выбора фитопрепаратов для клинического применения в хирургической стоматологии, Стеблянко А. А. (2016)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ белого вещества филогенетически разных отделов коры червя мозжечка человека (2016)
Шиян Д. М. - Особливості кровопостачання присереднього і міжпозиційного ядер мозочка людини, Марковський В. Д. (2016)
Архіпкіна О. Л. - Імунозапальна ланка патогенезу поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Доброход А. С. - Ефективність азилсартану медоксомілу за даними вимірювання офісного, добового та центрального аортального тиску у хворих з гіпертонічною хворобою І і ІІ ступеня, Сіренко Ю. М., Граніч В. М. (2016)
Дубовская С. С. - Состояние послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов пожилого возраста, Баусов Е. А., Битчук Н. Д. (2016)
Радченко Т. М. - Імунний статус наркозалежних жінок з коморбідною патологією щитоподібної залози і його корекція, Овчаренко М. О., Гайдаш І. С. (2016)
Бойко В. В. - Прогнозування розвитку гнійно-септичних ускладнень у хворих в післяопераційному періоді, Битяк С. Ю., Савві С. О., Лихман В. М., Грома В. Г. (2016)
Бойко В. В. - Профілактика неспроможності кукси бронха після пневмонектомії, Краснояружський А. Г., Кріцак В. В. (2016)
Мясоедов К. В. - Выбор метода дезоблитерации у больных с критической ишемией нижних конечностей с учетом прогрессирования рестеноза (2016)
Бойко В. В. - Застосування солу-медролу для зменшення лімфореї після мастектомії, Макаров В. В., Овчаренко О. В., Тарасенко Л. Г. (2016)
Волкова Ю. В. - Засоби оцінювання ефективності періопераційної корекції окисно-відновного метаболізму у комплексному лікуванні пацієнток з раком грудної залози, Хижняк А. А., Крутько Є. М., Шульга М. В. (2016)
Голка Г. Г. - Оптимальні підходи до комплексного лікування пацієнтів з компресiйними переломами тіл хребців на тлі генералізованого остеопорозу, Попов А. І., Істомін Д. А., Завгородній А. С. (2016)
Пасичный Д. А. - Восстановление покровных тканей голеней и стоп кожно-фасциальными лоскутами голени больших размеров с использованием ишемической подготовки тканей (2016)
Шушляпина Н. О. - Возможности диагностики обонятельных нарушений на основе оценки показателей носового дыхания (2016)
Кривенко Л. С. - Выявление факторов риска развития стоматологических заболеваний у школьников г. Харькова (2016)
Леонтьєв П. О. - Променева діагностика епі- та субдуральних гематом – комплекс судово-медичних чинників давності їх спричинення (2016)
Дудченко О. С. - Нормотворча діяльність народних комісаріатів УСРР у 1920 – 1930-х рр (2016)
Рибак К. О. - Містобудівна діяльність як об’єкт юридичного регулювання: нотатки до наукової дискусії (2016)
Царенко В. І. - Сучасні внутрішньодержавні виклики, що постають перед державною прикордонною службою в правозастосовчій діяльності із забезпечення прикордонного режиму та режиму кордону (2016)
Щирба М. Ю. - Міжнародно-правове регулювання принципу конфіденційності у сфері охорони здоров’я (2016)
Vitkova V. S. - Constitutional right to medical assistance in the constitutions of foreign countries (2016)
Гараджаев Д. Я. - О предпосылках использования сравнительного метода в конституционно-правовых исследованиях (2016)
Бельо Л. Ю. - Патент як спосіб захисту прав інтелектуальної власності на лікарський засіб (2016)
Майка М. Б. - Окремі питання суб’єктного складу правовідносин на стадії виконання ухвал суду в цивільному процесі (2016)
Куракін О. М. - Трудові правовідносини в сфері державної служби: теоретико-правова характеристика (2016)
Прилуцька М. О. - Специфіка трудової функції працівників державної виконавчої служби (2016)
Рудик В. А. - Про взаємодію національного соціального законодавства з міжнародними стандартами, Хименко О. А. (2016)
Антонюк У. В. - Суб’єкти забезпечення екологічних прав в Україні (2016)
Биков І. О. - Історія наближення митного законодавства України до стандартів Європейського Союзу (2016)
Головань Т. Г. - Проблеми фінансово-правової відповідальності платників податку на доходи фізичних осіб (2016)
Зима О. Т. - Рецепт на відпуск лікарських засобів: юридична природа (2016)
Карабін Т. О. - Забезпечення міжнародних стандартів адміністрування в контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Козьяков Д. І. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності органами держпраці України під час здійснення державного гірничого нагляду (2016)
Малишко Д. В. - Об’єктна зумовленість функціональної варіативності адміністративно-правового регулювання сфери муніципального транспорту в Україні (2016)
Мартиновський В. В. - Аналіз причин виникнення та розвитку корупції в Україні (2016)
Пирожкова Ю. В. - Соціально-культурні функції адміністративного права: оновлений погляд на сутність та структурні елементи у світлі транзитивності права (2016)
Янішевська К. Д. - Європейський досвід оподаткування: порівняльний аналіз обов’язків податкових агентів України та Австрії (2016)
Веселов М. Ю. - Смертна кара як виключна міра покарання, Моргун Н. М, Каптур О. С. (2016)
Коваленко І. А. - Проблеми кваліфікації фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Куцкір Г. М. - Експерт як спеціальний суб’єкт злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2016)
Трепак В. М. - Корупція в українській освіті як пріоритетний об’єкт протидії (2016)
Великодний Д. В. - Спрощені провадження в суді першої інстанції в кримінальному процесі України та Німеччини: порівняльний аналіз (2016)
Грушко М. В. - Діяльність Держав-покровительок як механізм контролю виконання норм міжнародного гуманітарного права (2016)
Манько Д. Г. - Структура юридичного алгоритму та його відображення у правових акта (2017)
Барабаш О. О. - Загальна характеристика юридично значущої поведінки (2017)
Нестеренко О. М. - Аналіз особливостей деформації правової свідомості у професійному середовищі (2017)
Ленгер Я. І. - Правова природа колізії та її особливості в муніципальному праві (2017)
Гриценко В. Г. - Становлення та розвиток правоохоронної системи україни: історико-правовий генезис (2017)
Шевчук О. М. - Удосконалення законодавства державного контролю за обігом наркотиків в Україні (2017)
Антонова Т. Л. - Загальна характеристика операцій поводження з відходами в Україні (2017)
Негодченко В. О. - Сучасний підхід до класифікації принципів державної інформаційної політики України (2017)
Легеза Ю. О. - Дозвільно-ліцензійне провадження у сфері використання природних ресурсів (2017)
Гончарова І. А. - Визначення процедури надання адміністративних послуг (2017)
Чухлебов І. О. - Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації (2017)
Женеску Е. В. - Правова основа оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусівіз надання адміністративних послуг (2017)
Рибак К. О. - Щодо правової природи містобудівного права (2017)
Токар Н. В. - Основні напрями оптимізації нормативних засад адміністративно-правового забезпечення права на таємницю кореспонденції й телефонних розмов (2017)
Гладій О. В. - Сутність проблеми накопичення техногенних відходів, техногенних родовищ в Україні (2017)
Тарасенко В. С. - Щодо неконституційності змін у порядку нарахування єдиного соціального внеску адвокатами (2017)
Яковлєв О. А. - До питання матеріального стимулювання працівників (2017)
Божко Д. В. - Поняття і природа правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2017)
Горобець А. С. - Підстави виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державногосоціального страхування на випадок безробіття (2017)
Ганкевич О. М. - Правова природа позову у справах про визнання батьківства, материнства (2017)
Ганжерлі А. О. - Цивільно-правові форми відмови від речових прав (2017)
Осіпова І. І. - Факти-фікції у цивільному судочинстві та їх роль у процесі доказування (2017)
Бабченко О. М. - Особливості правового регулювання ринку земель у країнах Європейського Союзу (2017)
Андрушко О. В. - Концепції правопорушення у кримінальному процесі (2017)
Калюга К. В. - Фоноскопія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця (2017)
Вернидубов І. В. - Захист прокурором інтересів держави у кримінальному провадженні та поза його межами, Белікова С. О. (2017)
Петров О. С. - Актуальні питання застосування застави як різновиду запобіжного заходу за чинним кримінальним процесуальним кодексом України (2017)
Ольховська М. М. - Застосування стороною захисту правових висновків Європейського Суду із прав людиниу разі апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу (2017)
Тітко Е. В. - Роль та значення місії ISAF в Ісламській Республіці Афганістан з урахуванням присутності сил СІМІС (2017)
Астапова В. Г. - Рецензія на монографію Сарани С. В. "Податкові режими в Україні" (2017)
Титул, зміст (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження процесу періодичної розробки виснаженого газового родовища з макронеоднорідними колекторами, Кондрат О. Р. (2016)
Тарко Я. Б. - Стан та перспективи термохімічних та термокислотних технологій оброблення привибійної зони пласта (2016)
Коцкулич Я. С. - Малоглиниста емульсійна промивальна рідина для первинного розкриття продуктивних пластів, Тершак Б. А., Андрусяк А. М., Коцкулич Є. Я. (2016)
Онисько О. Р. - Аналітичний розрахунок точності профілю поверхні ґвинтової нарізі залежно від величини тангенціального відхилу установлення вершини різьового різця (2016)
Гурбанов А. Н. - Технологии подготовки газа и газового конденсата к транспорту на морских месторождениях (2016)
Поляруш К. А. - Сучасні технології безтраншейного ремонту теплогазових мереж, Дорошенко Я. В., Тихонов С. І., Бабій А. Р. (2016)
Ковбасюк І. М. - Аналіз, систематизація та оцінювання вагомості факторів, що спричиняють неякісне кріплення похило-скерованих свердловин та бокових стволів, Марцинків О. Б., Ковбасюк М. І., Марцинків Б. О. (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження процесу витіснення залишкового природного газу азотом із виснаженого газового родовища за різної тривалості періоду нагнітання азоту в пласт, Хайдарова Л. І. (2016)
Гедзик Н. М. - Оцінка та врахування впливу адсорбційно-десорбційних процесів на характер кривої зведеного пластового тиску від накопиченого видобутку газу (2016)
Грудз Я. В. - Нестаціонарні процеси в газопроводі під час руху механічних пристроїв, Мельницька Л. I. (2016)
Андерсон А. Ю. - Влияние диссипации энергии на температуру теплоносителя в скважинах геотермальной циркуляционной системы, Кологривов М. М., Притула В. В. (2016)
Содержание (2017)
Chyzhykov I. - Asymptotic Behavior of Fractional Derivatives of Bounded Analytic Functions, Kosaniak Yu. (2017)
Filipkovska M. S. - Maxwell–Bloch Equations without Spectral Broadening: Gauge Equivalence, Transformation Operators and Matrix Riemann–Hilbert Problems, Kotlyarov V. P., Melamedova E. A. (2017)
Goncharenko M. - Homogenized Model of Non-Stationary Diffusion in Porous Media with the Drift, Khilkova L. (2017)
Levchuk V. N. - On One Class of Non-Dissipative Operators (2017)
Титул, зміст (2016)
Петруняк Г. М. - Головні критерії нафтоносності "бориславського пісковику" (2016)
Возний В. Р. - Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів, Вольченко Д. О., Катрич В. Д., Федик О. М. (2016)
Дорохов М. А. - Дослідження герметизаційної здатності гумових ущільнень устьових випробувальних пакерів, Костриба І. В. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Параметрический синтез фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки (2016)
Федоришин Д. Д. - Геолого-геофізичні чинники низькоомності порід-колекторів неогенових відкладів геологічних розрізів родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, Трубенко О. М., Фтемов Я. М., Витвицький Я. С., Федоришин С. Д., Федорів В. В. (2016)
Бойко Р. В. - Уніфікація розрахунку дебітів горизонтальних нафтових і газових свердловин (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу тиску початку нагнітання азоту у виснажене газове родовище на характеристики процесу вилучення залишкового природного газу, Хайдарова Л. І. (2016)
Онисько О. Р. - Теоретичне дослідження функціональної залежності форми профілю вихідного трикутника гвинтової замкової нарізі від геометричних параметрів різця, Псюк М. І. (2016)
Чернова О. Т. - Характеристики роботи пластової системи Дашавського підземного сховища за період експлуатації (2016)
Булат А. Ф. - Результаты промышленных испытаний технологии очистки буровых растворов на поличастотном грохоте МВГ, Шевченко В. Г., Шевченко Г. А., Бокий Б. В. (2016)
Творческий путь академика Ахада Ханахмеда оглы Джанахмедова (2016)
Рябошлик В. - Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики (2017)
Рябошлик В. - 1. Сучасні методи кількісного прогнозування наслідків промислових революцій і їх значення для України (2017)
Рябошлик В. - 2. Макроекономічні тенденції і поворотні моменти провідних економік під впливом радикальних технологічних змін (2017)
Рябошлик В. - 3. Огляд сучасних технологічних проривів і нових перспектив (від інтернету людей до інтернету речей) (2017)
Рябошлик В. - 4. Стан справ, проблеми і рекомендації для України (2017)
Титул, зміст (2016)
Бойко В. С. - Чинники формування і превентивні напрямки зменшення обсягів залишкової нафти в покладі, Драган І. М., Заливаха Н. Я. (2016)
Купер І. М. - Підвищення нафтовилучення на родовищах України (2016)
Панчук М. В. - Аналіз перспектив розвитку виробництва та використання біогазу в Україні, Шлапак Л. C. (2016)
Оринчак М. І. - Удосконалення способу первинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками, Чудик І. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2016)
Бойко В. С. - Коректування паспортної характеристики гвинтового насоса до умов роботи у свердловині, Веклин Т. С. (2016)
Грудз В. Я. - Оцінювання надійності газоперекачувальних агрегатів за динамікою зміни параметра стану, Грудз Я. В., Дволітка М. Я. (2016)
Колісник В. І Гриманюк. - Дослідження фазового складу армованого тампонажного матеріалу, В. І., Лазаренко О. Г. (2016)
Федорів М. Й. - Підвищення показників надійності та енергоефективності електрообладнання бурильних установок, Гладь І. В., Галущак І. Д., Бацала Я. В., Михайлів І. М. (2016)
Лях М. М. - Дослідження впливу змінних параметрів на траєкторію руху віброрами бурового вібросита, Федоляк Н. В. (2016)
Орловський В. М. - Розроблення термостійких полегшених і легких тампонажних матеріалів, Похилко А. М., Дмитренко В. І. (2016)
Гурбанов А. Н. - Усовершенствование и оптимизация системы слива вязких нефтепродуктов (2016)
Титул, зміст (2016)
Матвієнків О. М. - Збереження захисного покриття при з'єднанні оцинкованих труб дуговим паянням (2016)
Добровольський І. В. - Результати промислових випробувань устаткування для демонтажу пошкодженого обладнання при ліквідації відкритого нафтогазового фонтану (2016)
Рачкевич Р. В. - Довговічність трубних колон за складного напружено-деформованого стану, Слободян В. І., Івасів В. М., Артим В. І. (2016)
Чудик І. І. - Біополімер-силікатний буровий розчин для буріння горизонтальних свердловин, Богославець В. В., Дудич І. Ф. (2016)
Вакалюк В. М. - Метод розрахунку напруженого стану композиційних матеріалів, Лях Ю. М., Солоничний Я. В., Вакалюк А. В. (2016)
Бойко Р. В. - Метод одночасного і взаємозв'язаного розрахунку розподілів тиску і температури вздовж стовбура газової свердловини і похилого газопроводу, Заливаха Н. Я. (2016)
Сенчішак В. М. - Дослідження кінематики і динаміки важільного механізму привода верстата-гойдалки, Попович В. Я., Прозур О. В. (2016)
Венгринюк М. І. - Мовні рівні вдосконалення науково-технічного тексту, Мельник О. М. (2016)
Роману Семеновичу Яремійчуку — 80 років (2016)
Титул, зміст (2016)
Лопатин В. В. - Обеспечение необходимой точности мобильних систем контроля в горной и нефтегазовой отраслях (2016)
Фешанич Л. І. - Проблема відмови давачів і їх колективного спрацювання при експлуатації автоматичної системи автоматичного керування, Семенцов Г. Н. (2016)
Лютенко Т. В. - Аналіз принципів побудови і технічних можливостей засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу, Середюк О. Є. (2016)
Мацуй А. М. - Дослідження втрат точності вимірювання об’єму піскового тіла при експлуатаційному спрацюванні спіралі класифікатора, Кондратець В. О. (2016)
Реут Д. T. - Пристрій для визначення біологічних показників якості поверхневих вод, Древецький В. В. (2016)
Федорів В. Д. - Контроль якості поверхні, розмірів частинок та пористості гранатової структури отриманої золь-гель методом автогоріння, Яремій І. П., Сташко Н. В., Кулик Ю. О. (2016)
Яворський А. В. - Огляд сучасного стану технологій та розробок для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, Ващишак І. Р., Височанський І. І., Карпаш М. О. (2016)
Білинський Й. Й. - Моделювання ультразвукового амплітудно-частотного вимірювача швидкості плинних середовищ, Гладишевський М. В., Бурдейний В. Б. (2016)
Кучер О. Р. - Модифікація методу вимірювання швидкості поширення зсувних коливань у бетонних конструкціях, Ровінський В. А. (2016)
Стрілецький Ю. Й. - Вимірювання коливань струни для збудження хвиль у металі (2016)
Євчук О. В. - Особливості інтерполяції положення точок штангової колони у викривлених свердловинах (2016)
Oлійник А. П. - Математичне моделювання течії в’язкої рідини у газорідинних свердловинних потоках, Райтер П. М., Мороз А. А. (2016)
Незамай Б. С. - Математичне моделювання процесу деформування та напруженого стану резервуарів сферичного типу, Бачук В. В. (2016)
Горбійчук М. І. - Метод визначення узагальненого коефіцієнта технічного стану газоперекачувального агрегату на засадах нечіткої логіки та генетичних алгоритмів, Пашковський Б. В. (2016)
Лагойда А. І. - Дослідження багатопараметричних та фазі-регуляторів на основі розробленої математичної моделі відцентрового нагнітача газоперкачувального агрегату (2016)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2016)
Титул, зміст (2017)
Троицкий В. А. - Эффективность технической диагностики и точная разметка магистральных трубопроводов (2017)
Лопатин В. В. - Промышленные исследования метода ваттметрирования станка-качалки скважинной штанговой насосной установки, Ангеловский И. Н. (2017)
Лютак І. З. - Аналіз взаємодії ультразвукової хвилі низької інтенсивності із шкірою тіла людини, Лютак З. П., Дитко Т. В. (2017)
Романюк О. М. - Алгоритмічний метод підвищення точності лопаткових концентратомірів паперової маси, Кріль Б. А., Кріль О. В. (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Дослідження перехідного імпедансу ізоляційного покриття підземних металевих трубопроводів (2017)
Слабінога М. О. - Розроблення веб-орієнтованого симулятора для імітаційного моделювання процесу функціонування турбінних лічильників газу методом Монте-Карло, Клочко Н. Б. (2017)
Ващишак І. Р. - Визначення втрат теплової енергії підземними тепловими мережами з урахуванням вологості грунту, Цих В. С. (2017)
Жовтуля Л. Я. - Розроблення методики оцінки напружено-деформованого стану лінійних ділянок магістральних трубопроводів, Олійник А. П., Яворський А. В., Карпаш М. О. (2017)
Фешанич Л. І. - Явище помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів (2017)
Білинський Й. Й. - Експериментальні дослідження засобу вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2017)
Кропивницька В. Б. - Аналітичні моделі автокореляційних функцій та спектральних щільностей випадкових сигналів у системі контролю та управління процесом буріння свердловин (2017)
Кучер О. Р. - Експериментальна діагностика бетонних конструкцій за допомогою акустичного імпакт-методу, Ровінський В. А. (2017)
Баранов В. А. - Индикаторы палеодавлений в осадочных породах (2017)
Кондратець В. О. - Забезпечення необхідної точності однороликових стаціонарних систем контролю рухомої маси сипких середовищ, Сербул О. М. (2017)
Григорчук Г. В. - Аналіз процесів експлуатації обертових об’єктів складної просторової конфігурації та методів оцінки їх технічного стану, Григорчук Л. І., Григорчук В. Л. (2017)
Oлійник А. П. - Математичне моделювання процесу обміну речовин в організмі людини та його програмна реалізація, Олійник Є. А. (2017)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання в задачах стабілізації розріджених пісків односпірального класифікатора (2017)
Петришин М. Л. - Моделювання процесів перетворення форми інформації на основі чисел Фібоначчі (2017)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2017)
Огляд захищених дисертацій (2017)
Титул, зміст (2016)
Богданов Р. К. - Некоторые пути повышения интенсивности разрушения горных пород алмазными коронками, Закора А. П., Супрун М. В. (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу розміру і проникності штучно створеної присвердловинної зони пласта на продуктивну характеристику свердловини, Дремлюх Н. С. (2016)
Cавчук В. В. - Видобування нафти з високим вмістом піску, смол і парафіну із застосуванням спеціальних конструкцій насосів (2016)
Крижанівський Є. І. - Оцінювання небезпеки руйнування магістральних нафтогазопроводів залежно від форми поверхневих тріщиноподібних дефектів, Грабовський Р. С., Лепак О. М., Федорович І. Я. (2016)
Шіхаб Таер Абдалвахаб - Розроблення технології виготовлення кілець торцевих ущільнень відцентрових насосів із металокерамічних матеріалів на основі карбіду хрому (2016)
Онисько О. Р. - Аналітичне дослідження руху точки різальної кромки різьового різця у процесі формоутворення конічної ґвинтової нарізі на трубах нафтогазового сортаменту (2016)
Дорошенко Я. В. - Дослідження динаміки руху газу фасонними елементами обв'язки компресорної станції, Марко Т. І., Дорошенко Ю. І. (2016)
Назаренко С. К. - Сучасні методи ліквідації аварійних розливів нафти на водних об'єктах суходолу, Архипова Л. М. (2016)
Мельник В. Д. - Абдуктивне виведення знань про процес буріння на основі мультимедійних даних про бурове обладнання (2016)
Дикун Т. В. - Аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння в гірських умовах при використанні біоетанолу, Гаєва Л. І., Шикор С. Р. (2016)
Дмитренко В. С. - Дослідження витрати палива в двигуні автомобіля при використанні технічної добавки маннол молібден аддітів до моторної оливи, Дмитренко В. В., Драганець П. О., Негрич В. В., Хмелівський М. М. (2016)
Kovalyova S. G. - Merchant law in eastern European сountries (XIII–XV centuries) (2017)
Половинкіна Р. Ю. - Пострадянське спадкове право в незалежній Україні: історико-правовий аналіз (2017)
Бичковський Є. Л. - Науково-практичний коментар: особливості структури та композиції (2017)
Дорофеєва Л. М. - Нормативно-правове закріплення міжнародних стандартів митної справи (2017)
Легеза Ю. О. - Завдання та функції публічного управління у сфері використання природних ресурсів (2017)
Очкуренко С. В. - Фінансово-правові передумови виникнення, зміни та припинення цивільних зобов’язань (2017)
Капля О. М. - Реалізація принципу ефективного захисту прав і свобод особи в адміністративному судочинстві країн Європейського Союзу (2017)
Єрмоленко-Князєва Л. С. - Взаємозв’язок дисциплінарної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності (2017)
Єрмоленко-Князєва Л. С. - Становлення та сучасні концепції дисциплінарної відповідальності (2017)
Бабашов Ф. Б. - Обязанности органа исполнительной власти в области гражданской авиации(в контексте национального законодательства) (2017)
Семеній О. М. - Зміст видів адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації:практичний аспект розмежування (2017)
Братковський В. М. - Ознаки адміністративного порушення законодавства про мобілізаційнупідготовку та мобілізацію (2017)
Островерх А. М. - Здійснення забезпечення міграційної політики у сфері праці (2017)
Silvia Treľová - Dependent work and obscuration of employment (2017)
Івашова І. П. - Особливості правового регулювання договору довічного утримання (догляду) (2017)
Юніна М. П. - Порядок, особливості та строки здійснення права вимоги кредиторів спадкодавця (2017)
Вірт С. О. - Умова про ексклюзивність у маркетингових договорах (2017)
Облакова О. С. - Правові питання дійсності арбітражної угоди про передачу спорів до міжнародного спортивного арбітражного суду (2017)
Кондратенко Д. Ю. - Щодо питання про правове забезпечення обліку земель (2017)
Пузирьов М. С. - Порівняльний аналіз застосування прогресивної системи виконання покаранняу вигляді позбавлення волі на певний строк в Україні та Норвегії (2017)
Березовський А. А. - Кримінологічне вивчення реформування судової гілки влади в Україні на сучасному етапі: необхідність протидії негативним проявам (2017)
Іскендеров Ф. Ш. - Індивідуалізація покарання за законодавством реcпубліки Греція (2017)
Бойченко В. П. - Моральне і злочинне в кримінальному праві (2017)
Наджафов Э. Р. - Шпионаж в системе преступлений, посягающих на безопасность государства по Уголовному кодексу Азербайджанской Республики (2017)
Комісарчук Р. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі розкриття злочинної господарської діяльності (2017)
Волохова К. В. - До питання прийняття рішення судом присяжних (2017)
Павлишин Б. О. - Проблеми експертного забезпечення досудового розслідування вбивств (2017)
Павлишина А. А. - Слідчий огляд як засіб збирання доказів у досудовому розслідуванні незаконного наркобізнесу (2017)
Гірук В. В. - Нейтралізація протидії розслідуванню у ході допиту малолітніх потерпілихвід насильницьких злочинів (2017)
Комарова М. В. - Судовий контроль під час проведення обшуку (2017)
Тичина В. П. - Правова характеристика рекомендацій організації економічного співробітництва та розвитку (2017)
Мельник Ю. О. - Причини та наслідки правових обмежень податкового планування (2017)
Харитонов Є. О. - Рецензія на монографію Михайлюк Галини Олегівни "Право Європейського Союзу з комерційних позначень" (2017)
Титул, зміст (2016)
Самчук І. М. - Новий спосіб виділення тектонічно та літологічно екранованих пасток (2016)
Давибіда Л. І. - Планування і менеджмент ГІС-проектів регіонального довгострокового прогнозування рівнів підземних вод із використанням систем автоматизації управління (2016)
Штогрин М. В. - Застосування різних частот методу ПІЕМПЗ для виявлення різноглибинних розломів, Штогрин Т. М. (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження особливостей проведення гідропіскоструминної перфорації свердловин на виснажених газових і газоконденсатних родовищах, Щепанський М. І. (2016)
Воловецький В. Б. - Особливості експлуатації газових та газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки родовищ, Коцаба В. І., Витязь О. Ю., Щирба О. М., Дьомін А. В., Гнітко А. В., Василенко С. В. (2016)
Кривенко Г. М. - Методи діагностування ефективності очищення трубопроводів від парафінових відкладів, Возняк Л. В. (2016)
Марко Т. І. - CFD моделювання ерозійного зношування фасонних елементів лінійної частини магістрального газопроводу (2016)
Федорович Я. Т. - Оптимізація конструкції клапана газомотокомпресора, Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Воржеїнова А. О. (2016)
Роману Семеновичу Яремійчуку — 80 років (2016)
Титул, зміст (2017)
Тунік О. В. - Вторинні зміни візейських карбонатних порід у приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини (Котелевсько-Березівський та Солохівсько-Диканський вали), Огар В. В. (2017)
Ковбасюк І. М. - Вдосконалення методики розрахунку обсадних колон для кріплення бокових стволів, Марцинків О. Б., Ковбасюк М. І., Марцинків Б. О. (2017)
Чудик І. І. - Розширена методика прогнозування енергетичних затрат, спричинених роботою неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (2017)
Воловецький В. Б. - Особливості видобування вуглеводнів на Юліївському НГКР, Щирба О. М., Витязь О. Ю., Величко В. В., Коцаба В. І., Василенко С. В. (2017)
Онисько О. Р. - Алгоритм розрахунку функціональної залежності форми бічних профілів замкової конічної гвинтової нарізі для елементів бурильних колон від геометричних параметрів різця (2017)
Погребняк А. В. - Структурно-гидродинамические параметры высокоскоростной водополимерной струи (2017)
Осадчук С. О. - Вплив рівня катодної поляризації на захисні властивості нового та зістареного стрічкового покриттів для магістральних трубопроводів, Ниркова Л. І., Рибаков А. О., Мельничук С. Л. (2017)
Середюк М. Д. - Вибір енергоефективних режимів експлуатації магістральних газопроводів за їх неповного завантаження, Ганжа М. Є. (2017)
Кривенко Г. М. - Ризики виникнення аварій під час експлуатації установки комплексної підготовки газу, Возняк Л. В. (2017)
Матвієнків О. М. - Вплив підготовки кромок на напружено-деформований стан паяних з'єднань оцинкованих труб польових магістральних трубопроводів, Шлапак Л. С. (2017)
Титул, зміст (2016)
Бойко Р. В. - Приплив газу і нафти до псевдогоризонтальної свердловини (2016)
Дорохов М. А. - Розробка свердловинного пакера для випробування устьового та противикидного обладнання, Костриба І. В., Ущенко О. В. (2016)
Райтер П. М. - Дослідження імпедансного методу контролю водовмісту в потоці з використанням спеціального експериментального пристрою, Цих В. С., Шатан Є. В. (2016)
Якимів Й. В. - Вплив тепла тертя потоку на втрати напору при перекачуванні високов'язких нафт, Люта Н. В., Бортняк О. М. (2016)
Звірко О. І. - Діагностичні ознаки розшарування в стінці відвідних від компресорної станції труб газотранспортної системи, Савула С. Ф., Кунта О. Є., Цирульник О. Т. (2016)
Горбійчук М. І. - Математичне моделювання явища помпажу у відцентровому нагнітачі природного газу, Когутяк М. І., Лагойда А. І., Ткачешак Н. В. (2016)
Тимків Д. Ф. - Методологія визначення втрат газу при створенні й експлуатації підземних сховищ газу, Костів Я. В., Заєць В. О. (2016)
Зейналов Э. А. - Оценка величины аварийных утечек нефти при самотёчном опорожнении стояков морских трубопроводов (2016)
Романюк Ю. Ф. - Вибір типу й оптимальної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів з використанням функції Лагранжа, Соломчак О. В. (2016)
Кучмистенко О. В. - Удосконалення АСК за витоками і несанкціонованими відборами нафти з МН, побудованих на основі методів нечіткої логіки, Шавранський М. В. (2016)
Крижанівський Є. І. - Екологічні проблеми енергетики, Кошлак Г. В. (2016)
Карпаш А. М. - Особливості експериментальних модельних об'єктів та постановка експерименту для визначення напружено-деформованого стану металоконструкцій за комплексом інформативних параметрів (2016)
Титул, зміст (2016)
Головата Ю. Б. - Аналіз впливу продуктивності бурових насосів на ефективність процесу поглиблення свердловин електробурами, Зварич Д. М., Семенцов Г. Н. (2016)
Воловецький В. Б. - Технології видалення рідини із газових та газоконденсатних свердловин, Коцаба В. І., Витязь О. Ю., Щирба О. М., Дьомін А. В., Гнітко А. В., Василенко С. В. (2016)
Никифорчин Г. М. - Роль експлуатаційної деградації сталей магістральних газопроводів у втраті їх цілісності, Банахевич Ю. В., Мицик А. Б., Костів В. В. (2016)
Тимків Д. Ф. - Розроблення математичної моделі для нормування втрат газу в підземних газосховищах, Костів Я. В., Заєць В. О. (2016)
Кутін В. М. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2016)
Сабат Н. В. - Ідентифікація буримості порід для задач оптимізації управління процесом поглиблення свердловин, Семенцов Г. Н. (2016)
Кучмистенко О. В. - Система автоматизації процесу моніторингу трас нафтогазопроводів безпілотними літальними апаратами (2016)
Борущак Л. О. - Комп'ютерні дослідження вібрацій при токарній обробці нафтогазових різьб, Шуляр Б. Р., Борущак С. Л. (2016)
Козак Ф. В. - Аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи двигунів внутрішнього згоряння на біогазі з відходів та вторинних продуктів тваринництва, Дикун Т. В., Гаєва Л. І., Шикор С. Р. (2016)
Козак Ф. В. - Біогаз із відходів та вторинних продуктів тваринництва як автомобільне паливо, Дикун Т. В., Гаєва Л. І., Лучинський В. В. (2016)
Роману Семеновичу ЯРЕМІЙЧУКУ — 80 років (2016)
Бахмутская Ю. О. - Тепловое и термонапряженное состояния ротора высокого давления турбины К-325-23,5 при пуске из холодного состояния, Голощапов В. Н. (2017)
Щербаков Н. С. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. III. Исследование эффективности основных систем турбокомпрессорного агрегата ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 по результатам его натурных испытаний, Парафейник В. П., Рябов А. А., Шевчук В. В., Разношинский В. Н., Тертышный И. Н., Прилипко С. А. (2017)
Тарелин А. А. - Электромагнитные излучения в выхлопной части паровой турбины, Нечаев А. В., Хиневич А. Е. (2017)
Андреева О. Л. - Конвективный теплообмен вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической ячейке с конически углубленным дном и твердыми граничными условиями, Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2017)
Гасанов Ш. Г. - Решение контактной задачи для плоскости, ослабленной щелью переменной ширины, в неоднородном напряженном поле (2017)
Полищук О. Ф. - Экспериментальный анализ вынужденных нелинейных колебаний стержней с поперечными дышащими трещинами, Аврамов К. В., Мягкохлеб К. Б. (2017)
Morhun S. A. - Improving the mathematical models applied for the solution of solid assembly constructions thermoelasticity problem (2017)
Мир-Салим-заде М. В. - Частичное закрытие прямолинейных трещин со связями в стрингерной пластине с отверстием (2017)
Шейко Т. И. - R-функции и шевронные поверхности в машиностроении, Максименко-Шейко К. В., Литвинова Ю. С. Лисин Д. А. (2017)
Вакуленко К. В. - Комплексная оценка степени деградации материала в условиях циклического нагружения, Библик И. В., Казак И. Б. (2017)
Abstracts and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Витязь О. Ю. - Вплив тривалості експлуатації на результати оцінювання умов руйнування труб бурильних колон під час спуско-підіймальних операцій, Грабовський Р. С., Тирлич В. В. (2017)
Кропивницька В. Б. - Взаємозв'язки між показниками ефективності процесу буріння свердловин та проходкою на долото (2017)
Жекул В. Г. - Погружные электроразрядные установки для интенсификации добычи полезных ископаемых, Литвинов В. В., Мельхер Ю. И., Смирнов А. П., Тафтай Э. И., Хвощан О. В., Швец И. С. (2017)
Романюк Ю. Ф. - Вибір оптимальної конфігурації траси магістральної лінії нафтового промислу, Соломчак О. В. (2017)
Тутко Т. Ф. - Порівняльний розрахунок однопрогінних балкових переходів (2017)
Шумська Л. П. - Особливості утеплення пористими теплоізоляційними матеріалами будівель лінійних виробничих управлінь магістральних газопроводів, Зотова Зотова, О. М., Маркін А. Т. (2017)
Карпаш М. О. - Проблемні питання оцінки ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах ГТС, Слободян М. Б., Прищепо І. О. (2017)
Грудз В. Я. - Підвищення ефективності експлуатації компресорних станцій ПСГ на основі оптимізації обслуговування газоперекачувальних агрегатів, Бегін С. В. (2017)
Височанський І. І. - Технічна реалізація удосконаленої технології експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, Яворський А. В., Карпаш М. О., Карпаш О. М. (2017)
Зварич Д. М. - Сигнальна ідентифікація і моделювання процесу поглиблення свердловин на засадах енергоінформаційного підходу, Лагойда А. І., Семенцов Г. Н. (2017)
Борин В. С. - Інтелектуальна система керування технологічним процесом регенерації диетиленгліколю, Іграк М. С. (2017)
Олійник М. Й. - Вищі гармоніки випрямленої напруги трифазного мостового випрямляча в неповновентильних режимах, Федишин В. Г., Сабат М. Б. (2017)
Лютак З. П. - Удосконалення луно-імпульсного методу контролю товщини виробів і матеріалів, Маритчак М. Б., Тімков Р. О., Гойсан О. В. (2017)
Козак Л. Ю. - Зниження обсягів споживання природного газу за рахунок когенерації (2017)
Кулик М. П. - Використання відомих показників маневровості та мобільності для оцінки ефективної роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок, Мисак Й. С. (2017)
Гладь І. В. - Експериментальні дослідження несиметричного режиму низьковольтної мережі при однофазному генеруванні електроенергії сонячною електростанцією, Бацала Я. В. (2017)
Титул, зміст (2011)
Головчук А. Ф. - Експлуатаційні дослідження колісного трактора з універсальним регулятором швидкості, Харак Р. М. (2011)
Зрайченко-Полозенцев А. В. - Оценка потенциальных резервов производства при выплавке синтетического чугуна, Коваль О. С., Дёмин Д. А. (2011)
Дёмин Д. А. - Методология формирования функционала для задачи оптимального управления электроплавкой (2011)
Горик О. В. - Взаємодія індентора з металевою поверхнею при дробеструменевій обробці, Ландар А. А., Ковальчук С. Б., Шулянський Г. А. (2011)
Дудников А. А. - Упрочнение поверхностного слоя деталей машин, Беловод А. И., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Дудников И. А. - Обеспечение эксплуатационных свойств деталей, определяющих надежность сельскохозяйственных машин (2011)
Макаренко П. М. - Розвиток виробничо-технічного забезпечення сільського господарства (2011)
Плаксієнко В. Я. - Вартість і собівартість в ринковій економіці (2011)
Аранчій В. І. - Стратегічні напрями розвитку тваринництва в Полтавській області, Аранчій Д. С., Зоря О. П. (2011)
Мокану Н. - Современные направления научно-технического прогресса в земледелии Республики Молдова (2011)
Титул, зміст (2011)
Васенко Ю. А. - Моделирование износостойкости чугуна, легированного титаном, по данным пассивного эксперимента (2011)
Фролова Л. В. - Выявление резервов энергосбережения на основе технологического аудита работы формовочных встряхивающих машин (2011)
Курын М. Г. - Определение оптимальных характеристик жидкого стекла для процесса омагничивания жидкостекольных смесей (2011)
Луценко И. А. - Синтез структуры управляемой системы преобразования в среде разработки управляемых систем EFFLY, Николаенко Н. И. (2011)
Бурлака О. П. - Теоретичні основи конкурентоспроможності аграрного підприємства (2011)
Лозинська Т. М. - Стратегічні напрями розвитку тваринництва України в контексті продовольчої безпеки (2011)
Самойлик Ю. В. - Механізм структуризації стратегічного потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2011)
Сосновська О. О. - Антикризове управління сільськогосподарських підприємcтв (2011)
Дёміна Е. Б. - Выбор оптимальной стратегии технического перевооружения предприятия с металлургическим производством (2011)
Титул, зміст (2012)
Краснокутский Е. О. - Компьютерное моделирование процессов кристаллизации литой детали в кокиле (2012)
Савченко Ю. Е. - Применение компьютерно-интегрированных систем и технологий в производстве поршней (2012)
Логаніна В. І. - Удосконалення системи контролю якості будівельних матеріалів та виробів, Камбург В. Г., Учаева Т. В. (2012)
Васенко Ю. А. - Cовершенствование технологии получения износостойкого чугуна (2012)
Дудников А. А. - Обеспечение качества поверхностного слоя деталей при обработке поверхности пластическим деформированием, Беловод А. И., Келемеш А. А. (2012)
Курын М. Г. - Синтез самотвердеющих смесей с заданным комплексом свойств и оптимизация технологических режимов их изготовления (2012)
Фролова Л. В. - Выбор путей совершенствования конструктивных элементов формовочных встряхивающих машин (2012)
Демиденко Л. М. - Логістичний підхід до підвищення ефективності використання персоналу аграрних підприємств (2012)
Дивнич А. В. - Формування ринкової вартості земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Плотник О. Д. - Особливості структуризації економічного потенціалу аграрних підприємств (2012)
Самойленко Т. В. - Сучасний стан спеціалізованих маркетингових кооперативів зернового напряму у США (2012)
Титул, зміст (2012)
Акімов О. В. - Деякі питання мікрогеометрії і зношування поверхонь скребків і риштаків конвеєрів, Акімов В. Т. (2012)
Терентьєв О. М. - Формування фемтоструктур ущільнення при руйнуванні кристалічної коливальної середи, Клещов А. Й. (2012)
Бурлака О. П. - Чинники формування конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств, Бурлака О. А. (2012)
Кийко С. Г. - Мультиагентная модель управления инвестиционным портфелем (2012)
Малєй О. В. - Деякі аспекти діючого економічного механізму у сфері поводження з відходами (2012)
Барна І. Р. - Енергозберігаючий та екологічно чистий метод сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію (2012)
Білоусов О. В. - Підтримка електроакумулювання (2012)
Капустянський А. О. - Вплив характеристик палива та режимних факторів на роботу котлів (2012)
Кустов К. О. - Функціонування біогазових установок (2012)
Олексенко С. В. - Вплив конфігурації якоря на ефективність лінійного електромеханічного перетворювача (2012)
Осетянская Д. Е. - Повышение эффективности газовых трубчатых нагревателей для лучистого отопления (2012)
Стефанюк В. В. - Підтримка функціонування системи випарник — компресор теплонасосного енергопостачання (2012)
Столярова А. В. - Аналіз функціонування біогазових установок (2012)
Тимчук С. О. - Структурна оптимізація розподільчих електромереж в умовах невизначеності (2012)
Абрамова А. О. - Індексна оцінка рівня екологічної безпеки проектованих промислових об’єктів (2012)
Вамболь С. А. - Иерархическая структура системы управления экологической безопасностью, использующей многофазные дисперсные структуры (2012)
Карпець К. М. - Регресійно-кореляційний аналіз морфолого-морфометричних показників рельєфу водозбірного басейну (2012)
Карпець К. М. - Водозбірний басейн як ландшафтно-геохімічна арена (2012)
Комариста Б. М. - Оцінка екологічної сталості життєвого циклу продукційних систем (2012)
Рябова В. О. - Інформаційні системи екологічного моніторінгу (2012)
Сербінова Л. А. - Визначення заходів і засобів захисту персоналу від пилу при подрібненні гранітної маси дробарками (2012)
Пархоменко О. М. - Забезпечення акустичного комфорту на ВЕС (2012)
Содержание (2014)
Боброва Н. Ф. - Способ профилактики послеоперационного воспаления при хирургии осложненной увеальной катаракты у детей, Романова Т. В., Нестерец Е. Л. (2014)
Боброва Н. Ф. - Микроинвазивные вмешательства с сохранением прозрачного хрусталика при обскурационных зрачковых мембранах, Думброва Н. Е., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В., Молчанюк Н. И. (2014)
Бушуева Н. Н. - Результаты хирургического лечения содружественного косоглазия с предварительным моделированием операций на трехмерной биомеханической модели глаза, Романенко Д. В., Тарнопольская И. Н. (2014)
Рыков С. А. - Изменения заднего отрезка глаза при различных повреждениях глазного яблока у детей, Гончарук Д. В., Туманова О. В. (2014)
Коновалова Н. В. - Динамика состояния иммунной системы у больных туберкулезными увеитами на фоне лечения (2014)
Стоцька Л. М. - Особливості гемодинамики головного мозку у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою на фоні вегетотній, Стоцька Л. С. (2014)
Коновалова Н. В. - К вопросу профилактики острой ишемической невропатии зрительного нерва, Нарицына Н. И., Серебрина Т. М., Резниченко А. Л. (2014)
Чечин П. П. - Эффективность лазеркоагуляции с длиной волны 0,57 мкм опухолей радужки и иридоцилиарной зоны (предварительные исследования), Сафроненкова И. А., Гузун О. В., Репях В. С., Ковальчук А. Г., Драченко К. Г. (2014)
Величко Л. Н. - Иммунокорригирующее действие препарата амиксин у больных увеальной меланомой в процессе комбинированного органосохраняющего лечения (2014)
Сафроненкова И. А. - Дифференцировочные и активационные маркеры лимфоцитов периферической крови у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век (2014)
Каяли А. - Состояние экстраокулярных мышц у больных эндокринной офтальмопатией по данным компьютерной томографии (2014)
Савко В. В. - Влияние липоевой кислоты на уровень тиоловых соединений в сетчатке при моделировании возрастной макулодистрофии у животных с аллергическим передним увеитом, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2014)
Леус Н. Ф. - Влияние биофлавоноидов на стабильность хрусталика при катарактогенном действии световой энергии в эксперименте, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2014)
Жмурик Д. В. - Экспериментальное исследование влияния кратковременной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Милиенко М. В. (2014)
Думброва Н. Е. - Особенности ультраструктуры хориоретинального комплекса крыс в динамике после введения повышенной дозы метанола, Молчанюк Н. И. (2014)
Недзвецкая О. В. - Влияние уровня ацетальдегида ретробульбарной клетчатки на морфофункциональное состояние сетчатки, хориоидеи и зрительного нерва при экспериментальной хронической алкогольной интоксикации, Петрушенко Д. А. (2014)
Чаланова Р. И. - Динамика содержания аминного азота и оксипролина в роговице кроликов при применении внутривенных инъекций цитофлавина в лечении щелочного ожога, Коломийчук С. Г., Пархоменко С. В., Мбарки М. (2014)
Зборовська О. В. - Динаміка змін імунного статусу кроликів при екзогенному стафілококовому ендофтальміті з використанням антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім та інтравітреального введення антибіотика, Курильців Н. Б. (2014)
Красновид Т. А. - Моделирование контузии глазного яблока разной степени тяжести у разных видов животных, Асланов С. К., Грубник Н. П. (2014)
Зборовская А. В. - Односторонний пигментный ретинит, Дорохова А. Э., Уваренко Л. А., Курилюк А. Н., Горянова И. С. (2014)
Задоянный Л. В. - Нейроофтальмологические симптомы гидроцефалии, Васюта В. А., Егорова Е. С., Братусь Н. Н., Жданова В. Н. (2014)
Отзыв на монографию профессора Н. Ф. Бобровой "Реконструктивная хирургия повреждений ор гана зрения в детском возрасте” (2014)
Титул, зміст (2012)
Breshev A. - Tasks and analisis of experimental research results of non-contanct drive (2012)
Грайворонський Є. С. - Моделювання процесу впорскування за допомогою CFD технологій (2012)
Копей В. Б. - Обґрунтування доцільності збільшення довжини розвантажувальної канавки ніпеля насосної штанги (2012)
Кухарева И. Е. - Оценка качества макронеоднородных материалов (2012)
Преріс Н. С. - Використання енергетичного критерію при лезовій обробці (2012)
Черновська К. О. - Формування моделі оцінки контролю якості на машинобудівному підприємстві (2012)
Шульга В. О. - Об эффективности комплексного раскисления стали (2012)
Мартыненко Н. В. - Анализ методов определения глубины залегания дефектов в крупногабаритных ферромагнитных деталях цилиндрической формы (2012)
Реков Ю. В. - Анализ условий формирования конденсированных фаз на поверхности кремниевых прутков-подложек (2012)
Твердая О. Я. - Определение величины эффективного смещения рядов относительно друг друга при формировании сетки скважин (2012)
Акжигитова Э. Р. - Органоминеральная добавка для сухих строительных смесей (2012)
Дорогань Н. О. - Структуроутворення дисперсних систем в технології білого цементу (2012)
Чиркина І. А. - Використання техногенної сировини при виробництві покриттів для керамічних виробів (2012)
Александров П. В. - Переработка молибденитовых концентратов с использованием низкотемпературного хлорирующего обжига (2012)
Грайворонська І. В. - Металургійні шлаки як сорбенти (2012)
Дашкова Т. С. - Неорганічні в’яжучи на основі відходів ТЕС (2012)
Думнов Р. А. - Віднесення рідкої фази у відцентровому апараті (2012)
Ільїн Д. В. - Очистка газів у карбонізаційних реакторах (2012)
Колтак П. О. - Дослідження подовжнього перемішування рідини на барботажних масообмінних тарілках різних типів (2012)
Поленова А. В. - Удосконалення процесу очистки газоповітряних викидів в вугільній промисловості (2012)
Федорченко С. В. - Синтез низькотоксичних карбамідоформальдегідних смол (2012)
Яловега К. В. - Дослідження вловлювання NH3 та парникового газу СО2 у комбінованому контактному пристрої (2012)
Литовченко О. О. - Застосування гніздної полімеразної ланцюгової реакції для діагностики і генотипування хламідій (2012)
Ліновицька В. М. - Біотехнологія екзополісахаридів з вищого базидіоміцету Schizophyllum commune (2012)
Титул, зміст (2017)
Чарковський В. М. - Умови ефективного застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень для ліквідації заклинювань КНБК у процесі буріння свердловин (2017)
Федоляк Н. В. - Аналіз конструктивних виконань вібросит для очищення промивальної рідини, Лях М. М., Копей Б. В. (2017)
Федорович Я. Т. - Дослідження протектора насосних штанг, Михайлюк В. В., Дейнега Р. О., Воржеінова А. О. (2017)
Добровольський І. В. - Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої свердловини, Лях М. М., Федоляк Н. В., Яцишин Т. М. (2017)
Федоришин Д. Д. - Особливості геологічної будови неогенових відкладів за результатами ядерно-фізичних методів, Трубенко О. М., Федоришин С. Д. (2017)
Костишин В. С. - Аналіз показників ефективності та надійності роботи насосного агрегата на засадах системного підходу, Яремак І. І. (2017)
Грудз В. Я. - Дослідження економічності та потужності експлуатації поршневих газоперекачувальних агрегатів, Грудз Я. В., Бегін С. В. (2017)
Дорошенко Я. В. - Експериментальні дослідження ерозійного зношування фасонних елементів трубопроводів, Запухляк В. Б., Марко Т. І., Стасюк Р. Б. (2017)
Шкіца Л. Є. - Навчальна інформаційна система проектування обладнання для буріння свердловин, Корнута В. А., Корнута О. В., Павлик І. В., Бекіш І. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Кондрат Р. М. - Прогнозування технологічних показників розробки двопластового газового родовища в умовах газового режиму спільною сіткою свердловин за постійного дебіту газу, Кондрат О. Р. (2017)
Бондаренко В. П. - Перспективы исследования проблем идентификации границ зерен в твердых сплавах системы WC-Co для бурового нефтегазового оборудования, Гнатенко І. О., Присяжнюк П. М., Іванов О. О. (2017)
Тарко Я. Б. - Технологія термохімічного оброблення привибійнної зони пластів у нафтовидобувних свердловинах (2017)
Концур І. Ф. - Аналіз та вдосконалення конструкції зворотного цементувального клапана, Лях М. М., Михайлюк В. В., Засядько І. А. (2017)
Борущак Л. О. - Оптимізація конструкції опори ковзання шарошкового долота з використанням комп'ютерних технологій, Бухало А. А., Врюкало В. В., Ленич Т. В. (2017)
Палійчук І. І. - Метод визначення внутрішніх силових чинників у обсадній колоні глибокої, просторово орієнтованої свердловини (2017)
Сиротюк А. М. - Методика дослідження поверхневої пошкоджуваності елементів гнучких труб колтюбінгових установок, Витязь О. Ю., Барна Р. А., Тирлич В. В. (2017)
Ниркова Л. І. - Розроблення методичного підходу до дослідження корозійного розтріскування від напруження з урахуванням комплексного впливу чинників, Мельничук С. Л., Осадчук С. О., Рибаков А. О., Дараганова Н. О. (2017)
Грицанчук А. В. - Вплив газогідратів на роботоздатність викидних ліній свердловин (2017)
Горбійчук М. І. - Математична модель системи "Нагнітачі природного газу – антипомпажний клапан", Когутяк М. І., Ткачешак Н. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Експериментальні дослідження характеристик процесу винесення твердої фази з вибою газової свердловини застосуванням пінних систем, Дремлюх Н. С., Угриновський А. В., Ксенич А. І. (2017)
Карпаш А. М. - Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском, Олійник А. П. (2017)
Височанський І. І. - Вплив характеристик природного газу на його якість, Гоцуляк В. П. (2017)
Стойкова Г. Г. - Мова як засіб духовної зумовленості та окремішності нації (2017)
Бигунова Н. А. - Паравербальные средства выражения положительной оценки в англоязычном кинодискурсе (2017)
Желязкова В. В. - Лингвосемиотические маркеры диалогов кинофильма Оксаны Байрак "Аврора" (2017)
Каленюк С. О. - Семантична гетерогенність тексту та її кодові актуалізатори (на матеріалі повісті Т. Прохаська "Довкола озера") (2017)
Кивенко И. А. - Перформативная парадигма высказываний благодарности (на материале англоязычного литературного дискурса) (2017)
Куковсъка В. І. - Судова промова: експлікаційний наратив чи прихований діалог? (2017)
Морозова И. Б. - "Вы меня неправильно поняли": импликация и интерференция как смыслообразующие операции в процессе общения (2017)
Пожарицкая Е. А. - Канон и фанфикшн сквозь призму когнитивно-синтаксического подхода (2017)
Степаненко О. О. - Мовленнєві та композиційні особливості віртуального спілкування в сучасному англомовному детективному романі (2017)
Красницкая Е. В. - Особенности отображение концептов NORTH, SOUTH, EAST, WEST в произведениях Джона Чивера (2017)
Lyubymova S. A. - American stereotypes of women from perspective of Lotman's semiotics of culture (2017)
Томчаковская Ю. О. - Концепт CHARM в англоязычном интернет-дискурсе (2017)
Труба Г. М. - Дискурс вивчення категорії становості: інтегративний підхід. Віхи розвитку питання (2017)
Ярмолович Г. Ю. - Бинарное восприятие мира и зарождение первых единиц счёта в германских языках (2017)
Гочев Г. Н. - Межъязыковые и переводческие лексико-семантические соответствия (на материале русского и болгарского языков) (2017)
Невойт В. И. - Пути заимствования зоонимов-экзотизмов в русский язык (2017)
Немировська О. Ф. - Власне ім'я заголовного персонажа як засіб створення художнього хронотопу (2017)
Полянічко О. Д. - Особливості функціонування космопоетонімів у художньому мовленні (2017)
Степанов Е. Н. - Социально-культурные факторы лексических заимствований из английского языка в русский в период до XX века, Лю Цзин (2017)
Шумарина Т. Ф. - Орфографические варианты вернакулярных биноменов ихтиологической терминосистемы, Мурадян И. В. (2017)
Скоплев А. А. - Ещё раз о продуктивности чешских глагольных существительных на -NI / -ТІ (2017)
Сирота Е. В. - Субъективно-оценочные обращения в современном русском языке (2017)
Губич В. В. - Номінація граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови XVI – І пол. XX ст. (2017)
Рустемов О. Д. - Типы и функции изафетов в текстах кадиаскерских дефтеров Крымского ханства XVII - XVIII вв (2017)
Арефьева Н. Г. - Фразеологическая картина мира сквозь призму лингвокультурных кодов (на материале русских говоров Одесщины) (2017)
Гончар Н. М. - Ботанічна лексика в болгарських говірках українського Подунав'я (2017)
Инь Юань - Возможности песенного текста в процессе изучения русского языка в Китае (2017)
Кныш Е. В. - Коммуникативный подход и систематизация языковых знаний инофонов на занятиях по русскому языку как иностранному (2017)
Никитин С. А. - "Конармия" Исаака Бабеля в рамках формата "Велоночь", Авдонина М. Ю., Жабо Н. И., Никитина М. А. (2017)
Безуглий М. Д. - Оптимізація основних ланок землеробства в західному регіоні України, Заришняк А. С., Лісовий М. М., Седіло Г. М. (2010)
Балюк С. А. - Проблеми створення та застосування стандартних зразків ґрунту, Бородіна Я. В., Лазебна М. Є., Ткаченко Л. В. (2010)
Заришняк А. С. - Залежність технологічної якості коренеплодів цукрових буряків від застосування мікродобрив, Жердецький І. М., Дернова Г. В. (2010)
Петриченко В. Ф. - Вирощування вівса з високобілковими культурами в умовах Правобережного Лісостепу, Пелех Л. В. (2010)
Дрозд О. М. - Продуктивність льону-довгунця (2010)
Рудник-Іващенко О. І. - Вплив мінерального живлення на фотосинтез проса посівного (2010)
Головко А. М. - Розробка діагностичного набору для виявлення вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней методом ПЛР, Постоєнко В. О., Гаврасьєва Н. В., Кацимон В. В., Карпуленко М. C. (2010)
Лук’янова Г. О. - Зміни у тканинах кишечнику і судин коней при ціатостомозі та деляфондіозі, Філоненко Т. Г. (2010)
Жукорський О. М. - Оцінка біокліматичних умов для великої рогатої худоби в літній період через індекси термального стресу (2010)
Копилова К. В. - Генетична структура української червоної молочної породи за локусами кількісних ознак (QTL), Копилов К. В., Полупан Ю. П., Арнаут К. О., Метлицька О. І. (2010)
Сидорчук О. В. - Методологічні засади прогнозування ефективності механізованих технологічних процесів (2010)
Цапко Ю. Л. - Хімічна меліорація кислих ґрунтів в Україні (2010)
Гамалєй В. І. - Зміни пулів органічної речовини темно-сірого опідзоленого ґрунту при виведенні з обробітку, Шкарівська Л. І. (2010)
Войцешина Н. І. - Придатність картоплі до переробки залежно від сорту та погодних умов (2010)
Седіло Г. М. - Програмно-цільовий вплив на розвиток Карпатського регіону, Котько Н. М. (2010)
Карабач К. С. - Вплив систем обробітку ґрунту та удобрення на його фосфатні показники (2010)
Горохівський О. І. - Сучасне моделювання експорту та імпорту деревинних лісових товарів на ринку України, Міщенко І. А. (2010)
Настасенко О. Г. - Ризики товаровиробників молока та підходи до їх нейтралізації (2010)
Артімонова І. В. - Щодо розвитку інфраструктури збуту продукції сільськогосподарських підприємств (2010)
Шаюк Л. В. - Алельний поліморфізм за мікросателітними локусами у ліній цукрових буряків (2010)
Єрошенко С. І. - Витрати механічної енергії в пластинчастому скребковому пастеризаторі (2010)
Проценко А. В. - Перехід на інноваційну модель розвитку галузі хмелярства (2010)
До 105-річчя від дня народження П. А. Власюка (2010)
До 100-річчя від дня народження М. А. Кравченка (2010)
В. О. Головку — 60 (2010)
Безуглий М. Д. - Науково-практичні підходи до використання соломи та рослинних решток, Булгаков В. М., Гриник І. В. (2010)
Медведєв В. В. - Нормативи утворення і збереження структури ґрунту (2010)
Чорний С. Г. - Визначення вмісту гумусу в ґрунтах дистанційними методами, Гашпоренко І. М. (2010)
Філон В. І. - Нанодіагностика ґрунтів при застосуванні добрив (2010)
Чернецький В. М. - Оптимізація галузі овочівництва України (2010)
Дідора В. Г. - Фотосинтетична активність і продуктивність льону-довгунця залежно від позакореневого підживлення, Деребон І. Ю., В’юнцов С. М. (2010)
Кормош С. М. - Ефективність удобрення перцю пряного типу "паприки" (2010)
Суслик Л. О. - Личинки коваликів (Elateridae) і шляхи обмеження їх чисельності у Центральному Лісостепу (2010)
Рєзникова Н. Л. - Порівняльний аналіз впливу окремих середовищних чинників на деякі господарськи корисні ознаки молочних корів (2010)
Головач М. Й. - М’ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи та їх помісей, Головач М. М. (2010)
Горлов О. І. - Методика підготовки племінних книг у вівчарстві засобами інформаційних технологій, Івіна К. А., Чічаєва О. П., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г. (2010)
Березовський М. Д. - Комбінаційна здатність ліній свиней, Ващенко П. А. (2010)
Дзіцюк В. В. - Хромосомна мінливість тварин, отриманих методом трансплантації ембріонів, Круглик С. Г. (2010)
Глєбова Ю. А. - Розведення кросів яєчних курей (2010)
Голуб Г. А. - Енергетична автономність агросистем (2010)
Москалець В. В. - Екологічні аспекти вирощування сої (2010)
Мінорова А. В. - Переробка молочної сироватки із застосуванням електродіалізної обробки, Романчук І. О., Недорізанюк О. П., Крушельницька Н. Л. (2010)
Варченко О. М. - Напрями обґрунтування маркетингових стратегій для підприємств цукрової промисловості, Слупян К. В. (2010)
Вергунов В. А. - Наукова спадщина академіка К. К. Гедройця і Україна, Піщенко В. П. (2010)
Першута В. В. - Вплив інтенсивності вирощування на гематологічні показники крові корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Карпюк Н. А. - Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні кукурудзяного та пелюшковівсяного силосу (2010)
Борсук О. М. - Фінансове оздоровлення сільгосппідприємств як чинник підвищення інвестиційної привабливості (2010)
Золотухіна Л. М. - Якість і лежкість стійких та імунних до парші сортів яблуні (2010)
Антiпова Л. І. - Системне підвищення ефективності розвитку оренди землі (2010)
Храпатий І. В. - Дослідження насіння полину таврійського (2010)
До 100-річчя від дня народження Г. С. Кияка (2010)
До 80-річчя від дня народження Г. О. Богданова (2010)
Асаулюк И. К. - Основные аспекты системы медицинской реабилитации, ее принципы и перспективы развития, Бибик Т. А. (2015)
Булах О. Ю. - Дослідження санітарних втрат Збройних Сил України та напрямів оптимізації медичного забезпечення в ході антитерористичної операції, Стриженко В. І. (2015)
Воронко А. А. - Медико-соціальні аспекти проблеми тютюнопаління у військовослужбовців Збройних Сил України, Мороз Г. З., Грудський О. О. (2015)
Данчин А. А. - Особенности оказания медицинской помощи раненым в черепи головной мозг на догоспитальных уровнях (0–1), Данчин А. Г. (2015)
Казмирчук А. П. - Предварительные результаты ретроспективного анализа историй болезни пострадавших в зоне проведения антитеррористической операции, Мясников Г. В., Сидорова Л. Л., Сидорова Н. Н. (2015)
Науменко М. В. - Медична реабілітація учасників антитерористичної операції при патології серцево-судинної системи: стан і перспективи розвитку у збройних силах України, Коваль М. М. (2015)
Суничук М. М. - Психічне здоров'я та струс головного мозку у військовослужбовців із зони бойових дій. Семінар фахівців НАТО (616. 89. 616. 831-001. 34:355. 11), Пономаренко Н. О., Санько А. В. (2015)
Черненко І. О. - Клініко-епідеміологічні особливості хворих з серцевою недостатністю, які проходять лікування у амбулаторному та стаціонарному підрозділах військового лікувального закладу, Сидорова Н. М., Бойчак М. П., Антоненко Л. П. (2015)
Бондарчук В. В. - Рівень антимюллерового гормону у жінок з ендометріомами яєчників перед оперативним лікуванням, Шевченко О. М. (2015)
Маркевич С. - Оцінка ефективності використання сучасних пов’язок при лікуванні трофі-чних виразок венозної етіології на амбулаторному етапі лікування, Литвиненко А., Сидорук Д. (2015)
Мельник В. М. - Характеристика поранених, транспортованих на штучній вентиляції легень, під час міжгоспітальної аеромедичної евакуації, Бугай О. О., Зачепа О. А., Кондратюк В. М. (2015)
Роговський В. М. - Особливості надання хірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях судин брахіоцефальної області (клінічний випадок), Коваль Б. М., Щепетов М. В., Борківець О. М., Родіонов О. С., Бондаревський А. О., Яцун В. В., Гачківський В. В. (2015)
Солодянникова О. И. - Радионуклидная терапия метастатической формы медуллярного рака щи-товидной железы, Цвигун Г. В., Сукач Г. Г., Трацевский В. В., Даниленко В. В, Чобан В. И. (2015)
Трихліб В. І. - Чинники розвитку ранової інфекції та мікрофлора з інфікованих ран при бойовій травмі, Ткачук С. І., Костенко І. Г., Латишенко С. В., Собкова Ж. В., Рощенко Л. О., Францішко А. А., Коломієць В. Б. (2015)
Шиян С. П. - Особливості змін окисного гомеостазу у хворих на хронічний поліпозний риносинуїт, Мітін Ю. В. (2015)
Антоненко Л. П. - Мультиформна еритема. Випадок з практики, Кобірніченко Ю. А., Трихліб В. І., Остапенко С. П., Камінко Ю. В. (2015)
Бандурка Н. М. - Патогенетичні механізми аритмій серця та способи підвищення ефективно-сті і безпеки лікування (2015)
Войтова В. М. - Особливості показників амбулаторного добового моніторування артері-ального тиску у військовослужбовців з ознаками дисфункції вегетативної нервової системи, Сидорова Н. М., Козін Р. В., Софієнко С. В., Антоненко Л. П. (2015)
Голик Л. А. - Позалегеневі форми туберкульозу. Випадок успішного лікування туберкульозу з поліорганним ураженням у пораненого, Сапожніков А. Р., Гречаник Л. І., Макаров Г. Г., Жовтоножко О. І., Шкляревич П. О., Ніколюк Д. П., Трихліб В. І. (2015)
Голод А. Г. - Патологічні зміни серцево-судинної системи у важкопоранених (2015)
Дяченко В. В. - Клінічна ефективність тривалої низькодозової терапії силденафілом та її вплив на толерантність до фізичного навантаження та систолічний тиск у легеневій артерії хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпер-тензією, Кричинська І. В., Таранухін С. С., Тумарова Е. М., Пархотик Л. І. (2015)
Котілевський М. І. - Використання шкали APACHE II для оцінки важкості стану поранених, які підлягали аеромедичній евакуації на штучній вентиляції легень, Капранов І. В., Мельник В. М., Кондратюк В. М., Кондратюк О. П. (2015)
Ліннік Т. В. - Клінічний випадок блискавичного перебігу ВІЛ-асоційованого туберкульозу, Вишнягов А. М. (2015)
Малиновська О. В. - Лікування цукрового діабету в світлі позитивної психотерапії, Колісник О. С. (2015)
Мосиенко В. С. - Подходы к разработке интегральной терапии для лечения, профилактики и реабилитации онкологических больных, Куртсеитов Л. К., Мисяк С. А., Гепко А. Л., Шевченко А. В. (2015)
Олійник М. О. - Вплив цукрового діабету 2-го типу на клінічні прояви остеоартрозу (2015)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти кислотозалежних захворювань ор-ганів травлення в учасників антитерористичної операції, Прокопчук С. М., Шевага І. М., Іванов С. О., Пода Н. В., Яцюк Н. М., Радушинська М. В. (2015)
Півник В. М. - Особливості епідеміології гострих кишкових інфекцій серед військово-службовців у сучасних умовах (2015)
Попенко Н. В. - Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії у військово¬службовців строкової служби за період з 1989 по 2012 рр., Куйовда Н. С., Шушковський В. Ю. (2015)
Прокопчук С. М. - Пептична виразка у військовослужбовців, які приймали участь в антитеро-ристичній операції (клінічні та ендоскопічні особливості), Яцюк Н. М. (2015)
Сизенко А. К. - Патологические реакции на коровье молоко и его компоненты в практике врача-интерниста, Мартынчук А. А., Мукиевская Е. В. (2015)
Софіенко С. В. - Варіабельність серцевого ритму при післятравматичному стресовому синдромі (2015)
Спаська Г. О. - Захворювання кістково-м’язової системи та сполучної тканини, артропатії як військово-медична проблема (за даними статистичних звітів військових госпіталів міністерства оборони України за 2001–2013 рр. ), Кудренко М. В., Рудь В. І. (2015)
Трихліб В. І. - Ураження печінки при Епштейн-Барр вірусній інфекції у військовослужбовців, Сморгунова В. Ф., Рихальська К. С., Ткачук С. І., Панасюк О. Л. (2015)
Шеховцова Ю. О. - Особливості діагностики хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет 2-го типу за даними ультразвукового дослідження (2015)
Ярош Я. О. - Значення дослідження дермографізму при клінічному обстеженні військовослужбовців строкової служби (2015)
Гарматина О. Ю. - Использование лучевой диагностики в распознавании патологии органов грудной полости при огнестрельных боевых повреждениях, Цвигун Г. В., АЛексеевА Н. Б., Красильников Р. Г., Сафонов В. Е. (2015)
Гречаник О. І. - Актуальні питання ультразвукової діагностики при мінно-вибухових пора-неннях, Колосова І. В., Касьян О. В., Кот З. М., Гетьманська В. Г., Валерко О. Г., Красільніков Р. Г. (2015)
Котко О. М. - Досвід використання інтраопераційної апаратної реінфузії відмитих еритро-цитів при хірургічному лікуванні онкологічних хворих, Білецька Н. В., Тхоревський А. В. (2015)
Лурін І. А. - Гістологічна характеристика культі червоподібного відростка залежно від методики її обробки (експериментальне дослідження), Цема Є. В., Оссовський О. В. (2015)
Мясников Г. В. - Синдром гіперметаболізму в ранньому періоді гострого коронарного синд-рому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокар¬діограмі, Левшова З. В., Сидорова Л. Л. (2015)
Мясников Г. В. - Варіабельність серцевого ритму у учасників антитерористичної операції з бойовим післятравматичним стресовим розладом, Софієнко С. В., Шиць А. М. (2015)
Паламарчук В. І. - Неінвазивні методи променевої діагностики жовчокам'яної хвороби, ускла-дненої холедохолітіазом, Свиридюк Б. В., Слободяник В. П., Пліш Б. А., Пліш М. Й., Рагушин Д. А. (2015)
Пивоваров О. В. - Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією (2015)
Савка І. С. - Досвід використання VAC-асоційованої терапії з ультразвуковою кавітаці-єю при лікуванні вогнепальних поранень кінцівок, Цівина С. А., Ніколюк Д. П. (2015)
Худецкий И. Ю. - Использование портативного конвекционно-инфракрасного термохирур-гического аппарата для обработки микробно загрязненных ран, Фурманов В. А., Сухин И. А., Даниленко Ю. И., Са-вицкая И. Н. (2015)
Шведов А. А. - Терапія пухлин швидкими нейтронами. Сучасний стан і задачі відтворення в Україні, Козак О. В., Бутрим О. І., Вишневський І. М. (2015)
Шудрак А. А. - Лапароскопические операции в лечении больных раком толстой кишки, Уманец Е. И., Оссовский О. В., Нечай В. С., Биба А. П., Давидчук Д. С. (2015)
Авідзба А. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку виноградарсько-виноробного комплексу України, Сичевський М. П. (2010)
Тараріко Ю. О. - Перспективи розвитку біоенергетики в АПК (2010)
Медведєв В. В. - Твердість ґрунту як критерій для обґрунтування технологій і технічних засобів з його обробітку (2010)
Мазур Г. А. - Баланс кальцію у сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення та хімічної меліорації, Кондратюк І. М., Ткаченко М. А. (2010)
Сніговий B. C. - Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни, Голобородько С. П. (2010)
Міщенко Л. Т. - Комплексна діагностика симптомів "багряних листків" озимої пшениці, Решетник Г. В., Тороп В. В. (2010)
Зуза В. С. - Вплив післясходових гербіцидів широкого спектра дії на бур’яни і кукурудзу (2010)
Петренко В. І. - Годівля високопродуктивних корів у першу третину лактації та сухостійний період (2010)
Іонов І. А. - Вітамін Е як засіб підвищення якості продукції птахівництва та антиоксидантного статусу організму (2010)
Платонова Н. П. - Вплив антибіотикотерапії на якість сперми жеребців, Бірюкова О. Д., Мелешко Н. Я. (2010)
Кириченко В. В. - Застосування культури пиляків in vitro у селекції ячменю ярого, Білинська О. В. (2010)
Беспалов І. М. - Оптимізація конструкції сажків для розведення членистоногих, Сапожникова М. М., Білоусов Ю. В. (2010)
Горобей В. П. - Створення культиватора фрезерного для догляду за рослинами на селекційних ділянках, Красніченко О. Л., Пижов В. Х., Товстогуз П. М. (2010)
Ременюк Ю. О. - Формування агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів на різних ділянках агроландшафту (2010)
Войцешина Н. І. - Комплексна оцінка сортів картоплі вітчизняної селекції на придатність до переробки, Шевченко С. П., Скринько А. Ю., Колтунов В. А. (2010)
Шепель С. В. - Економічна оцінка використання мікробіологічних препаратів при зберіганні рослинної продукції, Стрижков О. Г. (2010)
Петриченко В. Ф. - Розвиток польового кормовиробництва в Україні, Задорожна І. С. (2010)
Денисюк О. В. - Вплив генетичних і паратипових факторів на відтворні показники корів (2010)
Предоляк М. О. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на рухомі гумусові речовини в чорноземі типовому (2010)
Тищенко М. В. - Забур’яненість полів цукрових буряків (2010)
Кириченко А. В. - Вплив зонального розподілу території України на оподаткування аграрних підприємств (2010)
Борсук О. М. - Страхування сільськогосподарських ризиків як метод підвищення інвестиційної привабливості галузі (2010)
Овчаренко І. М. - Розведення свиней миргородської породи за лініями (2010)
О. О. Cозінову — 80 (2010)
Р. С. Трускавецькому — 75 (2010)
Балюк С. А. - Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення (2010)
Литвиненко М. А. - Біотехнологічні методи у селекції сільсько господарських культур (2010)
Медведєв В. В. - Заходи стимулювання впровадження ґрунтоохоронних технологій у європейських країнах (2010)
Костенко І. В. - Лісові ґрунти Ай-Петринської яйли, Величко В. А. (2010)
Доронін В. А. - Питома маса як важливий фізичний показник якості насіння цукрових буряків, Кравченко Ю. А. (2010)
Мананкова О. П. - Вплив гібереліну на урожайність сільськогосподарських культур (2010)
Венгер В. М. - Ефективність застосування біологічного препарату агат-25К т.пс. при вирощуванні хмелю, Лукашевич Н. А., Венгер О. В., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2010)
Халак В. І. - Якісні показники м’яса та сала молодняку свиней (2010)
Головач М. Й. - Особливості будови вим’я та молочна продуктивність кобил гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2010)
Куциняк І. В. - Порівняльна характеристика якості жиру-сирцю великої рогатої худоби та благородного оленя, Кравців Р. Й. (2010)
Кравченко В. А. - Мінливість ознак якості плодів у сортах і гібридах помідора, Щербатюк А. І. (2010)
Шаран М. М. - Вплив рівня мінерального живлення телиць-реципієнтів на приживлюваність ембріонів (2010)
Богуславський В. П. - Решета зернозбиральних комбайнів із сепаруючими поверхнями комбінованого типу, Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2010)
Лимар В. А. - Вплив способів поливу на продуктивність моркви столової на супіщаних ґрунтах, Наумов А. О. (2010)
Свириденко Т. А. - Вплив бактеріальних препаратів на ферментацію м’яса птиці, Король Ц. О., Даниленко С. Г., Усатенко Н. Ф., Кігель Н. Ф. (2010)
Кузнєцова І. В. - Розторопша плямиста як сировина для харчової промисловості (2010)
Болотова Т. М. - Економіка технологій точного рослинництва, Лісовий М. П., Гуков Я. С., Макаров В. І. (2010)
Башкірова А. К. - Структурно-механічні властивості сирокопчених ковбас при зберіганні (2010)
Гринчук В. Ю. - Фактори ефективності економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу (2010)
Климишена Р. І. - Перспективи вирощування ячменю озимого на пивоварні потреби (2010)
Кузьменко О. А. - Вплив препаратів біо-мос і біовіт на перетравність корму молодняком свиней (2010)
Жук І. В. - Вплив інгібування транспорту води на розвиток пшениці в умовах природної посухи (2010)
Рудич О. О. - Сучасний стан і тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств (2010)
Фундаментальна праця з охорони та раціонального використання зрошуваних земель (2010)
До 125-річчя від дня народження М. Д.Потьомкіна (2010)
В. А. Вергунову — 50 (2010)
Піонтковський А. - Санкції США – по Путіну (2017)
Іличок Б. - Перспектива України – тупик чи процвітання?.. (2017)
Криворак А. - Украина. факторы экономического роста и предпосылки к его достижению (2017)
Парсяк В. - Сучасні реалії гібридного підприємництва, Солесвік М. (2017)
Сачовський І. - До питань аналізу основних показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківщини (2017)
Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року (2017)
Титул, зміст (2012)
Гончарук О. О. - Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1,06 мкм на фазовий склад і міцність кубічного нітриду бору (2012)
Денисенко О. І. - Дослідження інжекційного синтезу композитних функціональних шарів тонких стрічкових электродів (2012)
Довбій Т. А. - Структура та склад композиту на основі Ni і ультрадисперсних алмазів (2012)
Пак А. О. - Дослідження впливу властивостей крохмалю на системну вод зернових культур (2012)
Третяк В. А. - Проблема апроксимації розв’язку при моделюванні лазерного наплавлення (2012)
Трофімов І. Л. - Теоретичне обґрунтовання впливу електричного поля на протизносні властивості мастильних матеріалів (2012)
Шкурников Е. В. - Локализация точек в предельной петле гистерезиса при помощи специализированной компьютерной системы (2012)
Юрьев С. А. - Влияние сопротивления проницаемой поверхности вращающегося цилиндра на структуру течения с его внешней стороны (2012)
Хейрабади Газаля Сабир кызы - Влияние напряженного состояния на проводимость изоляторов (2012)
Бешанова А. С. - Математичне моделювання просторового розподілу корисних копалин з використанням метода інтерлінації (2012)
Волков С. Л. - Оцінка біноміального параметра R по методу Клопера — Пірсона (2012)
Казакова Н. Ф. - Принциповий аспект при випробуваннях живучості систем критичного застосування за біноміальною схемою Бернуллі (2012)
Кобринович Ю. О. - Универсальное назначение S-функций (2012)
Левкин Д. А. - Математическая модель распределения температуры в эмбрионе (2012)
Мисник Б. В. - Математичне моделювання функціонування виробничих підприємств (2012)
Пальонна Т. А. - Віртуальне підприємство як система масового обслуговування (2012)
Петров А. О. - Удосконалення процедури випробувань живучості систем критичного застосування за схемою Бернуллі (2012)
Полисский Ю. Д. - Об одном алгоритмическом решении задачи сравнения чисел, представленных системой остаточных классов (2012)
Сікоринський В. В. - Шляхи удосконалення системи нормування пального колісних машин сил охорони правопорядку (2012)
Ткаченко С. С. - Оцінка похибки вимірювача кута (2012)
Трофименко Г. С. - Загальний аналіз основних показників діяльності медичних установ України (2012)
Шифрин Б. М. - Пример изучения колебаний пневмошасси (2012)
Скалозуб В. В. - Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті, Бараш Ю. С., Марценюк Л. В. (2017)
Будько О. В. - Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств (2017)
Стирський М. В. - Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних (2017)
Панченко В. Г. - Теоретико-методологічні пастки економічного націоналізму (2017)
Исаева Н. И. - Понятие стратегирования в контуре стратегического управления социально-экономическим развитием государства (2017)
Безкровний М. Ф. - Роль суспільного поділу праці у виникненні консалтингу (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Сутність інвестиційного потенціалу підприємства, Бардадин О. А. (2017)
Турський І. В. - Знання як детермінанта трансформації моделей економічного розвитку регіонів і країн (2017)
Міняйло О. І. - Державне регулювання роздрібної торгівлі в Україні, Кононенко Є. В. (2017)
Євтушенко С. В. - Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі (2017)
Іванова А. М. - Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні (2017)
Barvinok V. - Ukrainian export among EU countries: geopolitical priorities, Prykhozhai Y. (2017)
Князевич В. М. - Публічна служба у сфері охорони здоров'я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект, Васюк Н. О., Савіна Т. В. (2017)
Козаченко Т. П. - Формування професійної компетентності фахівців публічного управління щодо стратегічної екологічної оцінки (2017)
Проців О. Р. - Публічне управління сектором мисливського та рибальського господарства у місті Кракові та краківському повіті середини ХІХ — початку ХХ ст. (2017)
Баранов Р. О. - Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Баранов С. О. - Пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання детінізації національної економіки (2017)
Бакай А. Є. - Створення єдиного медичного простору сил оборони України: маршрутна карта побудови загальної системи медичного забезпечення (2017)
Баюк М. І. - Оптимізація політики державно-церковних відносин у контексті досягнення внутрішньополітичної стабільності в Україні на початку ХХ століття (2017)
Криворучко І. В. - Правове закріплення принципів адміністративної процедури в Україні: стан, перспективи (2017)
Решетнікова О. С. - Державне регулювання інвестиційної діяльності у сфері централізованого теплопостачання в Україні (2017)
Мороз О. О. - Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації агрохолдингів в сучасному сільському господарстві України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Безкровний М. Ф. - Діяльність установ аграрної освіти на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг (2017)
Ковтуненко К. В. - Використання краудфандінгу як інструменту фінансування інноваційних проектів, Нестеренко О. В. (2017)
Стеценко Б. С. - Особливості постіндустріальної організації фінансових ринків (2017)
Задорожня Л. А. - Звітні аспекти адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні (2017)
Кузьменко О. В. - Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, Доценко Т. В. (2017)
Чорна Н. Ю. - Формування механізму управління конкурентними перевагами підприємства (2017)
Уніят А. В. - Економічне співробітництво України з країнами північноамериканської зони вільної торгівлі (2017)
Новойтенко І. В. - Важелі впливу на економічну стабільність олійно-жирових підприємств в Україні, Шишута Ю. М. (2017)
Сидоров І. П. - Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва (2017)
Голіков С. С. - Проблеми забезпечення податкової безпеки України (2017)
Князевич В. М. - Розвиток тренінгових програм для керівників сфери охорони здоров'я на місцевому рівні в Україні, Васюк Н. О. (2017)
Паутова Т. О. - Земельна реформа в Україні: актуальність, проблеми та перспективи реалізації, Шарий Г. І. (2017)
Балуєва О. В. - Стан та передумови відродження оборонно-промислового комплексу України, Ляшенко В. І. (2017)
Андрющенко О. Б. - Компоненти якості життя населення України як інструмент формування управлінських рішень (2017)
Матвієнко Р. В. - Інструменти фінансово-кредитного механізму державного регулювання розвитку аграрного виробництва (2017)
Савіна Т. В. - Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні: стан та перспективи розвитку (2017)
Могилова М. М. - Методичні підходи до діагностики потенційної здатності сільськогосподарських підприємств до самофінансування відтворення основних засобів (2017)
Сазонець О. М. - Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу, Качан О. І. (2017)
Бабина О. Є. - Інтереси суб'єктів ринку транспортних послуг: види, взаємодія, механізми узгодження, Стрєлков О. В. (2017)
Криштанович М. Ф. - Механізми державного управління щодо забезпечення економічної безпеки підприємств в Україні (2017)
Панченко В. Г. - Економічні інструменти як засіб досягнення зовнішньополітичних цілей (2017)
Білоусова О. С. - Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси (2017)
Колісніченко П. Т. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2017)
Демиденко Л. М. - Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації, Тюріна М. М. (2017)
Гусєв Ю. В. - Цілі та форми державно-приватного партнерства, Бойчук Т. В. (2017)
Степанов Д. С. - Вплив інвестиційного забезпечення та величини сільськогосподарського підприємства на його економічну безпеку (2017)
Лебедко С. А. - Аналіз аварійності на транспорті як джерела зовнішніх загроз економічній безпеці транспортних підприємств України (2017)
Савченко А. С. - Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств (2017)
Андрієнко М. В. - Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, Шако В. С. (2017)
Мігус І. П. - Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи, Карпова К. В., Коваль Я. С. (2017)
Міняйло В. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення публічних закупівель (2017)
Черкаска В. В. - Еволюція поглядів на розвиток державного регулювання розвитку аграрного сектору України (2017)
Ортіна Г. В. - Розвиток реального сектору економіки України в системі державного стратегічного управління (2017)
Сірик З. О. - Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України (2017)
Орел М. Г. - Концептуальні рамки методології формування сучасної системи забезпечення політичної безпеки (2017)
Барило О. Г. - Цивільний захист України як функція держави (2017)
Помогайбог Б. В. - Вертикальний аналіз ризиків дпп-проектів у розрізі факторів їх формування (2017)
Куліш П. Ю. - Трикутник співробітництва як один з механізмів державно-управлінських відносин у сфері зовнішньої допомоги в Україні (2017)
Курганевич В. І. - Соціальне призначення та структура державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки України (2017)
Цевельов О. Є. - Вдосконалення державного реагування на загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону в умовах ведення "гібридної війни" (2017)
Ніколюк О. В. - Теоретико-методологічні засади кластерізації національної економіки (2017)
Бойко Л. М. - Державна інвестиційна політика в аграрному секторі України: джерела та механізми реалізації (2017)
Гуторов О. І. - Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку, Гончаренко В. В., Клименко В. І. (2017)
Фурдичко О. І. - Детермінанти фінансового забезпечення збалансованого рівня сільськогосподарського землекористування, Паляничко Н. І. (2017)
Шабінський О. В. - Структурні та функціональні характеристики економічної безпеки аграрних підприємств (2017)
Школьний О. О. - Формування стратегії диверсифікації логістичної інфраструктури в агропродовольчій сфері (2017)
Дроботя Я. А. - Особливості систематичних та несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств (2017)
Захарченко О. В. - Утилізація відходів природного походження аграрних формувань: проблемний аспект (2017)
Кушнір С. О. - Застосування акредитиву в обслуговуванні міжнародних розрахунків сільськогосподарських підприємств України, Моісеєва А. А. (2017)
Литвинов А. І. - Органічна продукція: проблеми ринку і перспективи для виробників (2017)
Паризький І. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Чернега І. І. - Аналіз сучасного стану ринку молока в Україні, Шевченко Н. О., Бленда Н. О. (2017)
Шаповалова Н. П. - Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на ПАТ "Карлсберг Україна", Ніценко В. С., Фоменко А. О. (2017)
Гриценко В. Л. - Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду (2017)
Чебанова Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку облікової політики державних установ, Ревуцька Л. Є., Корольова Н. М. (2017)
Бундюк А. М. - Шляхи оцінювання якості вищої освіти, Цуканов О. Ю., Шумлянський Ю. В. (2017)
Колос З. В. - Ефективність використання матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Коротєєв М. А. - Методичні аспекти визначення рівня продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах, Харенко А. О., Непочатенко В. О. (2017)
Сафронська І. М. - Основні підходи до оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, Пеняк Ю. С. (2017)
Іртищева І. О. - Закономірності розвитку сучасних регіональних логістично-аутсорсингових систем, Завгородній К. В. (2017)
Більська О. В. - Особливості капіталізації людського потенціалу на підприємствах АПК (2017)
Гуторов А. О. - Вихідні методологічні передумови розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі (2017)
Ломовских Л. О. - Маркетингова концепція виробництва продукції рослинництва (2017)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти оцінки енергоефективності галузі рослинництва (2017)
Гудзинський О. Д. - Управління синергетичною інституціональною трансформацією аграрного сектора економіки, Судомир С. М. (2017)
Бондар В. В. - Ефективність функціонування національної транспортної інфраструктури в умовах кризових явищ (2017)
Reshetniak O. - Мethodological approaches of formation of educational clusters as innovation strategy of region’s development, Zaika Yu. (2017)
Стройко Т. В. - Конкурентоспроможність будівельної галузі України в умовах глобальних викликів та загроз (2017)
Пономарьова М. С. - Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів (2017)
Петров В. М. - Відродження тракторного і сільськогосподарського машинобудування в Україні (2017)
Нестеренко С. А. - Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності "стратегічний потенціал" в економічній літературі (2017)
Шелудько Р. М. - Розвиток маркетингових служб на всіх рівнях ринкового інформаційного простору, Шелудько Л. В. (2017)
Балабан М. П. - Проблеми розвитку матеріально-технічного потенціалу внутрішньої торгівлі України, Балабан П. Ю. (2017)
Пісоцька Д. С. - Сучасний стан приватних капітальних інвестицій в Україні, Момот О. М. (2017)
Оніпко Т. А. - Визначення ефективності функціонування інноваційних кластерів у національних економічних системах (2017)
Амосов О. Ю. - Концептуальні основи забезпечення кадрової безпеки підприємства (2017)
Синиця Л. В. - Методичні підходи щодо адаптації підприємства до системи стратегічного управління (2017)
Перебийніс В. І. - Енергетичний менеджмент логістичних систем підприємств, Захарченко О. Г. (2017)
Баглюк Ю. Б. - Стратегічний аналіз страхових компаній України та світу (2017)
Радіонова Н. Й. - Сучасні напрями вдосконалення управління виробничими затратами на підприємстві (2017)
Швець Ю. О. - Поліпшення використання та збереження ресурсів сільськогосподарських підприємств у контексті їх інноваційної діяльності, Гадзіковська О. В. (2017)
Лясковець О. В. - Шляхи та перспективи підвищення розвитку економічної безпеки на підприємствах машинобудування (2017)
Краус Н. М. - Генеза концепцій теорії інновацій та наукові уявлення про основи інноваційного розвитку, Краус К. М. (2017)
Дегтярьова С. А. - Сучасні тенденції інституційного розвитку процесів управління інвестиційними проектами, Похилюк В. В. (2017)
Чижевська Л. В. - Організація обліку благодійних внесків у закладах освіти: на шляху до прозорості (2017)
Карцева В. В. - Концептуальні основи формування фінансової структури підприємства (2017)
Левченко Л. В. - Моніторинг діяльності Національного банку України в умовах економічної нестабільності, Гасій О. В. (2017)
Лугівська О. П. - Класифікація типів і видів боргової політики держави, Лугівська Л. А. (2017)
Клочко Ю. О. - Формування системи стимулювання персоналу підприємства, Гусаковська Т. О., Сікєтіна Н. Г. (2017)
Шевчук А. В. - Туризм та інформаційні технології у фокусі досягнень і нових перспектив (2017)
Скляр Г. П. - Удосконалення показників розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки, Дробиш Л. В., Вишневецька Л. І. (2017)
Кулик В. А. - Реформування системи бухгалтерської освіти в Україні в умовах інформатизації суспільства (2017)
Титул, зміст (2012)
Андриенко В. М. - Идентификация модели динамики украинского фондового индекса ПФТС (2012)
Барун М. В. - Економіко-математична модель оцінки ефективності проектів екологічної інфраструктури ресурсного спрямування (2012)
Куценко М. М. - Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні програмами інноваційного розвитку на основі системи управління знаннями (2012)
Лємєхов Ю. О. - Моделі комунікаційних структур (2012)
Литвин-Попович А. І. - Оцінювання параметрів сигналів в радіотехнічних системах (2012)
Мартынец Т. В. - Работа осцилляционного модулятора давления в составе АБС (2012)
Мердух С. Л. - Оптимальне розподілення навантажень між паралельними конденсатоочисними фільтрами АЕС (2012)
Ткачук А. Г. - П’єзоелектричний гравіметр авіаційної гравіметричної системи (2012)
Фразе-Фразенко О. О. - Спосіб регуляризації некоректно поставленої задачі розпізнавання у системах телебачення замкнутого контуру (2012)
Целовальникова Е. А. - Ключевые факторы успеха развития контейнеризации морских портов Украины (2012)
Чепюк Л. О. - Струнний гравіметр авіаційної гравіметричної системи (2012)
Ярочкин А. В. - Диагностика некоторых заболеваний и конструкция прибора для нее, основанная на спектральном анализе микроколебаний мышц человека (2012)
Тимочко В. О. - Методика розробки плану робіт у проекті збирання врожаю зерна (2012)
Щелкалін В. М. - Математичні моделі та методи для прогнозування та управління взаємопов’язаними нестаціонарними випадковими процесами (2012)
Йона О. О. - Специфічні чинники активізації загроз економічній безпеці господарюючих суб’єктів (2012)
Коновалова В. Б. - Впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у процес навчання майбутніх перекладачів (2012)
Корчинский В. В. - Повышение эффективности защищенных инфокоммуникационных систем (2012)
Мирошниченко В. М. - Відтворення інтертекстуальних зв’язків при перекладі сучасної англомовної художньої літератури (2012)
Мочалин А. Е. - Использование графических процессоров в алгоритмах обработки трассерных изображений (2012)
Пастернак І. І. - Опис і аналіз мережного інтерфейсу на основі формул (2012)
Товстик А. В. - Разработка среды имитационного мультиагентного моделирования эпидемического процесса гепатита В (2012)
Форкун Ю. В. - Методика оцінки діяльності розробників інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем (2012)
Юлдашева Т. А. - Интегральный показатель эффективности систем с переменным критерием нагрузки (2012)
Соловська І. М. - Тензорний метод аналізу характеристик якості мережі мобільного зв’язку LTE/MVNO (2012)
Могила І. А. - Про потребу оптимізації параметрів функцій належності у нечітких алгоритмах керування рухом (2012)
Фомін О. В. - Сучасні тенденції та напрямки удосконалення конструкцій кузовів залізничних напіввагонів (2012)
Ковцур Е. Г. - Методика резервирования парка подвижного состава за счет собственного парка автомобилей (2012)
Сінна О. І. - Щорічний ГІС-форум у Харкові: завдання, тематика та показники розвитку у 2012 - 2017 рр., Пересадько В. А., Бодня О. В., Волковая О. О., Попов В. С., Третьяков О. С. (2017)
Бурла М. П. - Экономическая система как основополагающий объект изучения в общеобразовательных учреждениях (2017)
Галай Е. И. - Компетентностный подход в преподавании курса "Природно-ресурсные кадастры Беларуси" на географическом факультете (2017)
Грицеляк В. П. - Особливості та структура видання "Атлас Української Повстанської Армії", Дикий І. В., Ровенчак І. І. (2017)
Даценко Л. М. - Розширення геоінформаційної складової освітніх програм картографів КНУ імені Тараса Шевченка (2017)
Дмитриков О. О. - Поняття про фальсифікаційну карту як невід’ємний елемент інформаційного суспільства (2017)
Донцов О. О. - Становлення творчої особистості студентів туристичного фаху через індивідуальні та колективні форми навчання (2017)
Козакова О. Ю. - Зовнішнє незалежне оцінювання у контексті підвищення якості шкільної географічної освіти, Жемеров О. О. (2017)
Лисичарова Г. О. - Урахування процесу декомунізації у підготовці студентів-географів, Ніколаєва Т. В. (2017)
Машкіна В. В. - Дослідження як практична складова шкільної географії, Пироженко Д. П. (2017)
Попович Н. В. - Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) (2017)
Прядка К. О. - Географічний аспект проблеми наповнення даних земельного кадастру (2017)
Сегіда К. Ю. - Інформаційне забезпечення та методичні основи дослідження геодемографічної системи регіону (2017)
Cторчак М. С. - Оцінка забезпеченості історико-культурною спадщиною Лубенського району Полтавської області, Бодня О. В. (2017)
Сухинин С. А. - Новая Концепция географического образования в Российской Федерации: задачи, проблемы, противоречия, перспективы (2017)
Шоробура І. М. - Туризм Хмельниччини, Долинська О. О. (2017)
Шуліка Б. О. - Перспективи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України (2017)
Karasov O. O. - Coherence of land surface layout as intangible environmental resource (Vooremaa landscape protection area, Estonia) (2017)
Содержание (2017)
Снисарь В. И. - Острый респираторный дистресс-синдром у детей. Что нового? (2017)
Кравец О. В. - Базовые основы и принципы управляемой инфузионной терапии у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости, Клигуненко Е. Н. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Человеческий сывороточный альбумин (прошлое и будущее), Зозуля О. А. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Роль кетамина в периоперационном обезболивании (обзор), Халимончик В. В. (2017)
Ехалов В. В. - Особенности диагностики и лечения гипонатриемии у детей, Егоров С. В., Багунина О. А. (2017)
Сединкин В. А. - Обзор рекомендаций по интенсивной терапии острой массивной кровопотери в акушерстве, Клигуненко Е. Н. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Трудная интубация трахеи: современные методы решения, Лященко О. В., Ехалов В. В., Носенко И. В., Лебедев С. А. (2017)
Гафт К. Л. - Взаимосвязь патофизиологических процессов, происходящих в плевральной полости при свернувшемся гемотораксе и аутогемоплевродезе (2017)
Павлов О. О. - Періопераційна оцінка ризику розвитку серцевих ускладнень, Луцик С. А. (2017)
Муризіна О. Ю. - Кардіопротективні властивості торакальної паравертебральної блокади в гострому періоді закритої торакальної травми різного ступеня тяжкості, Клигуненко О. М. (2017)
Новиков С. П. - Перспективный периоперационный менеджмент при хирургическом лечении больных колоректальным раком, Площенко Ю. А., Баранов И. В., Клигуненко Е. Н., Фролов К. Б., Василишин А. В., Кириллова Л. А., Карась Р. К. (2017)
Кущ К. О. - Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на регрес неврологічної симптоматики у хворих із гострим ішемічним інсультом, Клигуненко О. М., Зозуля О. О. (2017)
Вплив якісних та кількісних змін поповнення крововтрати на прояви синдрому поліорганної недостатності при політравмі (2017)
Усенко Л. В. - Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы в анестезиологии и интенсивной терапии с помощью определения когнитивной дисфункции, Криштафор А. А., Канюка Г. С. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле "Неотложные состояния", Ехалов В. В., Сединкин В. А., Кравец О. В., Площенко Ю. А. (2017)
Муризіна О. Ю. - Особливості андрагогічного підходу і трансформація інтерактивних технологій навчання у лікарів-анестезіологів, Клигуненко О. М., Седінкін В. А. (2017)
Чебанов К. О. - Роль дополнительного метода исследования — видеобронхоскопа в современной анестезиологической практике, Новиков С. П., Площенко Ю. А., Клигуненко Е. Н., Шатковская И. А., Белозорова А. К., Бородина И. А., Дубова В. М. (2017)
Марченко Д. Н. - Программный гемодиализ у пациента с поликистозом почек и аллопротезированием митрального и трикуспидального клапанов в периоперационном периоде: клинический случай, Клигуненко Е. Н., Площенко Ю. А., Сединкин В. А., Москвинова Н. А. (2017)
Сосса Р. І. - Значення виставок стародавніх карт у вивченні історії картографії (2017)
Барладін О. В. - Комплекс "Електронна школа" для інформаційного забезпечення навчання в школі та вдома на базі клієнт-серверної технології, Бусол І. В., Дубницький М. М. (2017)
Бубир Н. О. - Геопортал зелених зон міста Суми, Найдовська М. С. (2017)
Бурла О. Н. - Изучение рынка труда и занятости населения в школьном курсе социально-экономической географии (2017)
Дрогушевська І. Л. - Декомунізація топонімії: концепція повернення історичних назв на карту України (2017)
Клименко В. Г. - Басейн ріки Оскіл як туристсько-рекреаційна територія, Нізамова Т. О. (2017)
Малышев В. Б. - Методика сбора фитометрической информации для создания базы данных спектрометрических и предметно-специфических характеристик геосистем, Жемерова И. К. (2017)
Олійников І. А. - Досвід упровадження веб-технологій у картографування заповідних територій, Сінна О. І., Бодня О. В. (2017)
Онищенко М. Г. - Презентація як засіб відтворення ідеї (2017)
Опара В. М. - Особливості проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у 2017 році, Домбровська О. А. (2017)
Пасічник Г. І. - Аналіз динаміки небезпечних метеорологічних явищ у місті Харкові за 2006-2015 рр., Машкіна В. В. (2017)
Пересадько В. А. - Школьно-краеведческий атлас Туркменистана – результат Научного поиска иностранных студентов, Балтабаева З. С. (2017)
Решетченко С. І. - Особливості динаміки атмосферних явищ на території Харківської області, Христосов М. О. (2017)
Романов М. В. - Сучасні методи викладання економічної і соціальної географії України, Жемеров О. О. (2017)
Салімон В. М. - Використання кіноматеріалів на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання, Салімон С. С. (2017)
Шарухо И. Н. - Лесопромышленный комплекс Беларуси на современном этапе, Шадраков А. В., Погоцкий М. А., Хомяков В. Г. (2017)
Ярема Н. П. - Підготовка фахівців-картографів у Національному університеті "Львівська політехніка", Голубінка Ю. І., Ястребкова О. В. (2017)
Титул, зміст (2012)
Абдул Хусейн Али Р. - Технико-экономическое сравнение разных энергоустановок для использования при добыче нефти (2012)
Сосновский С. К. - Оптимальные параметры работы градирен (2012)
Долгов А. И. - К вопросу об оптимизации систем охлаждения газовых турбин (2012)
Чемерис В. Т. - Імпульсні електромеханічні перетворювачі поступального та обертального руху (2012)
Вахрушева О. С. - Определение структуры потока в проточной части высоконапорной гидротурбины (2012)
Гордієнко О. С. - Енергозбереження транспортних підприємств (2012)
Галацан М. П. - Один з варіантів підвищення ефективності роботи АЕС в зимовий період (2012)
Артемьев C. P. - Исследование механизма взаимодействия натрия с кислородом воздуха (2012)
Юр’єв C. O. - Теплообмін і тертя поблизу обертового циліндра з протоком рідини через його поверхню (2012)
Кохановська Т. О. - Підтримка функціонування електроакумулювання (2012)
Кустов К. О. - Підтримка функціонування біогазових установок (2012)
Стефанюк В. В. - Підтримка функціонування теплонасосного енергопостачання (2012)
Розум М. В. - Теоретические основы создания альтернативных многофункциональных энергетических систем и тепломасообменной аппаратуры (2012)
Степанчук А. А. - Підтримка функціонування біодизельних установок (2012)
Tkachova V. - Controiiability estimation for heating systems with infrared tube heaters (2012)
Крамарова М. И. - Роль темперамента водителя в обеспечении безопасности дорожного движения (2012)
Романко В. C. - Оцінка конкурентоздатності міських пасажирських транспортних послуг (2012)
Кузьмін В. С. - Оцінка рівня забезпечення якості послуг автосервісу (2012)
Мастепан С. М. - Моніторинг якості технічного обслуговування та ремонту дорожньо-транспортних засобів (2012)
Сіваконева Г. О. - Здійснення пасажирських перевезень в умовах надання транспортних туристичних послуг (2012)
Ройко Ю. Я. - Щодо визначення оптимальної довжини ділянки вулично-дорожньої мережі міста (2012)
Санакоєв А. Е. - Щодо визначення впливу коефіцієнта завантаження дороги рухом на виникнення аварійних ситуацій (2012)
Світлична С. О. - Можливості вдосконалення технології роботи портів та припортових станцій примикання (2012)
Бондарєв С. І. - Вдосконалення методики розрахунку часу доставки вантажів при міжнародних автоперевезеннях (2012)
Алещенко В. І. - Формування культури службових відносин у майбутніх офіцерів (2015)
Барчій М. С. - Особливості формування комунікативної культури майбутніх психологів у процесі первинної професіоналізації, Фозекош А. В. (2015)
Березовська Л. І. - Психологічні особливості управлінського та підприємницького потенціалу менеджерів, Пукіш А. О. (2015)
Богдан Ж. Б. - Моделювання професійних і виробничих умов спілкування у студентів технічного профілю, Солодовник Т. О. (2015)
Василенко Я. О. - Ставлення до образу фізичного Я у підлітків (2015)
Вінтоняк В. Ф. - Психолого-педагогічні умови формування професійної самосвідомості магістрів військового управління (2015)
Вовк Н. П. - Гендерні особливості професійного становлення фахівців цивільного захисту у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Фомич М. В. (2015)
Горбенко Ю. Л. - Інформаційно-психологічні і ментальні чинники російсько - українського протистояння, Горбенко А. Ю. (2015)
Гриценко А. В. - Ризики впливу телевізійних та комп’ютерних технологій на розвиток психіки людини в добу інформаційного протистояння (2015)
Грищенко М. В. - Специфіка професійної самореалізації майбутніх офіцерів державної служби України за надзвичайними ситуаціями (2015)
Демідова Ю. Є. - Методичні складові формування курсу ергономічних дисциплін в системі підготовки фахівців-психологів (2015)
Душка А. Л. - Регуляція уваги дошкільників в нормі та при відхиленні у психоемоційному розвитку (2015)
Жидецька С. В. - Профілактика професійної деформації як чинник стабільності психологічної готовності працівника міліції (2015)
Каменюк Ю. В. - Психологічні засади формування патріотизму військовослужбовців Збройних Сил України, Алещенко В. І. (2015)
Карачинський О. А. - Досвід аналізу соціально-демографічних даних при первинному психологічному вивченні військовослужбовців, призваних за мобілізацією (2015)
Кобець О. В. - Психологічний профіль особистості працівника прокуратури (2015)
Ковальська І. Е. - Копінг-стратегії поведінки у процесі забезпечення особистої безпеки прикордонників (2015)
Коновалова О. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування професійної мотивації (на прикладі студентів торговельно-економічного коледжу КНТЕУ) (2015)
Корецький С. - Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження, Петьков В. А. (2015)
Кузьменко М. Д. - Іпсативний інструментарій психологічного вивчення, Числіцька О. В. (2015)
Кушніренко К. О. - Професіограма спеціалістів банківської сфери системи "людина-людина" (2015)
Левенець А. Є. - Активні та пасивні форми стресоподолання працівників кримінально-виконавчої служби (2015)
Левицька Л. В. - Психологічні особливості студентів з інтрапсихічною спрямованістю особистісного реагування на хворобу (2015)
Логвіновська Л. М. - Методи психічної саморегуляції функціональних станів стрільця з бойового пістолета (2015)
Макаренко М. В. - Реакція на рухомий об’єкт як тест на визначення зрівноваженості нервових процесів, Лизогуб В. С. (2015)
Мацевко Т. М. - Управлінська компетентність офіцерів військово-соціального управління (2015)
Мостова І. В. - Ефективність комплексної психокорекційної програми оптимізації адаптаційного входження студентів-економістів у навчальну діяльність (2015)
Овсяннікова Я. О. - Помилкові дії спортсменів пожежно-прикладного спорту під час змагальної діяльності: причини та умови їх виникнення, Краснокутський М. І. (2015)
Орос О. Б. - Превентивні та корекційні можливості щодо проявів фізичного насильства серед дітей (2015)
Пенькова Н. Є. - Прогнозування рівня цільової психологічної готовності військовослужбовців національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції з використанням методу експертної оцінки (2015)
Петьков В. А. - Постановка психологічного діагнозу у контексті практичного дослідження (2015)
Погоріла І. О. - Формування медико-екологічної компетенції студентів - під час вивчення ними в курсі медичної біології отруйних рослин (2015)
Руденко М. В. - Психолого-педагогічні аспекти дидактичної успішності курсантів початкових курсів (2015)
Середюк Т. В. - Особливості розвитку професійних здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Стасюк В. В. - Психолого-педагогічної підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління: особливості організацiї, Олійник Л. В. (2015)
Стріха С. В. - Професіографічний аналіз діяльності психологів пенітенціарних установ (2015)
Тангел А. А. - Психологічні особливості кар’єри особистості, Березовська Л. І. (2015)
Тептюк Ю. О. - Індивідуально-психологічні та соціально-психологічні чинники як внутрішні і зовнішні умови розвитку стресостійкості фахівців із соціальної роботи (2015)
Томаржевська І. В. - Шляхи подолання професійної деформації особистості спеціаліста соціономічної сфери (2015)
Томчук М. І. - Вплив вікових, соціальних чинників на розвиток професійних установок у майбутніх офіцерів силових структур, Самохвалов О. Б. (2015)
Франчук Ю. В. - Чинники взаємовпливу професійної діяльності та сімейних відносин офіцерів-прикордонників (2015)
Харченко А. С. - Феномен любові: філософсько - психологічний аналіз (2015)
Хміляр О. Ф. - Символічна регуляція ціннісно-орієнтаційної сфери особистості (2015)
Чухраєва Г. В. - Щодо психологічних особливостей службової діяльності жінок-слідчих МВС (2015)
Шелег Л. С. - Досвід медико-психологічної реабілітації осіб, які страждають на психосоматичні розлади (2015)
Юр’єва Н. В. - Семантичний та феноменологічний аналіз поняття "психологічні ресурси стресостійкості" фахівця ризиконебезпечних професій (2015)
Мазниченко В. М. - Навчання іноземних мов у контексті політики плюрилінгвізму (2015)
Ванюшина О. Ф. - Волонтерський рух в Україні: еволюція, сучасний стан та статус (2015)
До відома авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Охотская К. Л. - Эстетические возможности композитного материала "Jen-Radiance" для художественной реставрации зубов фронтального участка (2017)
Щаслива Т. В. - Порівняльна характеристика мігрогібридного композиту "Filtek z 250" та нанокомпозиту "Nano Paq", Павленко К. І. (2017)
Саливон В. П. - Матрицы, клинья и матричные системы фирмы "Directa AB" (Швеция) при восстановлении полостей 2-го класса по Блэку (2017)
Сидорак Х. Т. - Поняття успіху і невдачі в ендодонтичному лікуванні (2017)
Борисенко А. В. - Современный взгляд на очищающие свойства зубных паст ТМ "LACALUT", Сидельникова Л. Ф., Мялковский К. О. (2017)
Герелюк В. І. - Закритий кюретаж пародонтальної кишені та нехірургічна пародонтальна терапія як основи базової терапії патології пародонту, Матвійків Т. І., Ільків М. М. (2017)
Борисенко А. В. - Основні аспекти гіпоксично-метаболічного стану тканин порожнини рота при захворюваннях пародонту, Кучмеровська Т. М., Васильєва І. Г., Галанта О. С., Воловик І. А. (2017)
Борисенко А. В. - Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням симпатичної нервової системи з використанням Тантум Верде®, Батіг В. М., Іваніцька О. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Горбач Н. Д. - Вивчення особливостей пігментованого зубного нальоту та профілактика його виникнення у школярів м. Києва, Щирська С. М., Якубова І. І., Шеремет О. В., Кузьменко Я. С. (2017)
Тимофеев А. А. - Оценка хирургических методов лечения амелобластомы, Ушко Н. А. (2017)
Колибабчук Б. В. - Сравнительная оценка течения послеоперационного периода при травматической экстракции зуба с использованием стандартных инструментов и инструментов "Luxator" фирмы "Directa AB" (Швеция), Доморацкий А. Э. (2017)
Тимофеев А. А. - Состояние зубов в области патологического очага при опухолях и опухолеподобных образованиях челюстей, Ушко Н. А. (2017)
Тимофеев А. А. - Морфологические особенности амелобластом, Ушко Н. А., Гичка С. Г. (2017)
Фелипе Моура Араухо - Идеальная модель. Имплантаты и временные реставрации с применением силикона (2017)
Макєєв В. Ф. - Дентальна імплантація в ортопедичній реабілітації малих дефектів зубних рядів у підлітків, Крупник А. С., Варес Я. Е., Крупник Н. М. (2017)
Бокоч А. В. - Комплексна протетична реабілітація паціента з диспропорцією та дисколоритом зубів у естетично значущій зоні, Ляхіна М. В., Костенко С. Б. (2017)
Білоклицька Г. Ф. - Вивчення антибактеріальної та антигрибкової активності NBF Gingival Gel в умовах in Vitro, Решетняк О. В., Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2017)
Костенко С. Б. - Лабораторна оцінка спектрофотометричних методів ідентифікації адгезивних систем у судовій стоматології, Маруха Р. Ю. (2017)
Мазур І. П. - Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота (2017)
Самойленко А. В. - Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення, запроваджені в освітню практику на кафедрі терапевтичної стоматології Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Орищенко В. Ю., Горб-Гаврильченко І. В. (2017)
Мазур І. П. - Всесвітня федерація стоматологів у формуванні стратегії розвитку стоматології (2017)
Мазур І. П. - Лікарські товариства у формуванні Української наукової стоматологічної школи: історіографічні нариси (2017)
Титул, зміст (2012)
Возовиков Ю. Н. - Технология управления материализованными представлениями в информационных системах (2012)
Поточняк Я. В. - Обработка текстов и сообщений на естественном языке в информационных системах (2012)
Йона О. О. - Проблематика створення інструментарію для оцінки безпеки інформаційних ресурсів (2012)
Кравчук І. А. - Створення "розумного" контенту електронного навчання (2012)
Маєвський О. В. - Інформаційні технології організації обліку мисливських тварин (2012)
Бойчук М. Л. - Онтологія синтаксичного аналізу української мови (2012)
Бортникова В. О. - Разработка параметрической модели расчета трудоемкости и стоимости программного продукта на базе языков высокого уровня программирования (2012)
Золотухин О. В. - Классификация политематических текстовых документов с применением нейро-фаззи технологий (2012)
Настенко А. А. - Показатели статистической безопасности украинских блочных симметричных шифров (2012)
Котов І. А. - Семантичні мережі як компонент уніфікованої моделі подання знань в інтелектуальних системах (2012)
Савицкий А. И. - Измерительный модуль для тремографической скрининг-системы (2012)
Амбросов Д. А. - Разработка математической модели для информационной системы диагностики ожирения у людей с артериальной гипертензией (2012)
Линник І. Е. - Прогнозування еволюції ергономічних систем методом еволюційно-ймовірнісного моделювання (2012)
Бриль Т. С. - Моделювання температурних розподілів у рухомому середовищі з постійно діючими джерелами тепла (2012)
Казакова Н. Ф. - Розвиток теорії напівстохастичних матриць (2012)
Левкин Д. А. - Исследование уравнения теплопроводности для эмбриона (2012)
Мочурад Л. І. - Запровадження ефективної методики для наближеного розв’язування задач електронної оптики (2012)
Покутний О. О. - Сингулярно збурені нелінійні системи (2012)
Яковлева Д. М. - Крайові та нелокальні задачі у математичних моделях теплообміну (2012)
Щелкалін В. М. - Системний підхід до побудови класу моделей для прогнозування взаємопов’язаних нестаціонарних часових рядів (2012)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы выполнения немодульных операций сравнения чисел в модулярной системе остаточных классов (2012)
Кобринович Ю. О. - Регионально-структурный и структурно-разностный методы в математическом моделировании (2012)
Бешанова А. С. - Математичне моделювання просторового розподілу корисних копалин з використанням формул Шепарда і Литвина (2012)
Коротич А. В. - Наближене обчислення коефіцієнтів Фур’є функції f(x;y) з використанням сплайн-інтерлінації функції (2012)
Власова Т. В. - Дослідження і математичне моделювання теплообміну у сепараторі конденсаційної колони агрегатів синтезу аміаку (2012)
Галиахметова Е. И. - Математическое моделирование напряженного состояния в литых поршнях из алюминиевого чугуна (2012)
Горб В. А. - Моделювання властивостей холоднотвердіючих сумішей для формоутворення в ливарному виробництві (2012)
Кизилова А. Ю. - Математическое моделирование в процессах проектирования литейной технологии (2012)
Красноухова Е. А. - Компьютерное моделирование кристаллизации отливки (2012)
Сапегина Е. Н. - Использование компьютерно-интегрированных технологий проектирования в литейном производстве (2012)
Срібняк І. - Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.) (2017)
Саган Г. - Навчання південних слов’ян у Київській духовній академії (1900–1918) (2017)
Лях О. - Формування культурного осередку у Гринвіч-Віллидж у XIX — на початку XX століть (2017)
Надтока Г. - Участь Російської православної церкви в діяльності чорносотенних організацій на українських землях на початку XX століття (2017)
Головченко В. - Історико-інформаційна складова гібридної агресії Росії проти Української держави (2017)
Гражевська Я. - Сеймова конституція 1611 року: контекст українських воєводств Речі Посполитої (2017)
Куляниця Н. - Уряд старости у місті Кременець в 1560–1627 роках (2017)
Брехуненко В. - Адвокатський хліб: заробітки адвокатів у Гетьманщині (2017)
Щербак В. - Соціально-економічний розвиток Києва у XVIII ст. (2017)
Ковальов Є. - Київський текст Миколи Костомарова (до двохстоліття з дня народження історика) (2017)
Куцик Р. - Прийоми інформаційного впливу російської імперської влади на населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2017)
Бонь О. - Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль (2017)
Довжик А. - Репресії проти жінок — викладачів вишів (за матеріалами архівно-слідчої справи Теофілії Войславської) (2017)
Черкаська Д. - Робота Лазаря Славіна у Державній академії історії матеріальної культури (2017)
Тарнавський І. - Місцева допоміжна поліція Донеччини в період нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2017)
Кривошея І. - Кримські об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО: постанексійний синдром (на матеріалі електронних видань), Якименко Л. (2017)
Мицик Ю. - Маєтності Анастасії Скоропадської на Кролевеччині (2017)
Будзар М. - Історія Києва в ego-документах: лист Г. П. Ґалаґана до О. В. Кочубея 1857 р. (2017)
Щербак В. - За свідченнями османських джерел. Рецензія на монографію Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI — перша чверть XVIII століття). — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія”, 2016. — 606 с." (2017)
Леп’явко С. - Документи українського козацтва XVI — першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / упорядники В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. Щербак. — К. : Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2016. — 608 c. (2017)
Ковальов Є. - Чорновол І. Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір. — К. : Критика, 2015. — 376 с. : бібл., іл. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вацеба М. О. - Якість життя хворих на артерійну гіпертензію з ожирінням та подагрою (2017)
Заремба Є. Х. - Застосування розувастатину та альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на нестабільну стенокардію, Смалюх О. В., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Колішецька М. А. - Показники протеїназо-інгібіторної системи в бронхах морських свинок у пізньому періоді експериментальної бронхіальної астми (2017)
Виноград Н. О. - Епідеміолоґічно значимі чинники ризику інфікування людей вірусом гарячки західного Нілу, Шуль У. А. (2017)
Бобир В. В. - Мікробіолоґічна, електронномікроскопічна оцінка дії декасану®, горостену® на бактерії, Назарчук О. А., Палій Д. В., Яцула О. В. (2017)
Маркевич Ю. О. - Оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, Брилинський О. Р., Загородній О. В., Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2017)
Гавриш Р. Я. - Лапароскопічна ґастроплікація у хворих на цукровий діабет ІІ типу (трирічне спостереження), Лукавецький О. В. (2017)
Лаврик А. С. - Ефективність подовжньої ґастроплікації у хворих на ожиріння та метаболічний синдром, Милиця К. М. (2017)
Джус М. Б. - Психоемоційний стан у молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом (2017)
Рудень В. В. - Орґанізаційна модель надання медичних послуг сільським мешканцям об'єднаних територіальних громад в Україні, Москвяк Є. Й., Ковальська І. М. (2017)
Лисюк Ю. С. - Ґанґренозна піодермія - рідкісне післяопераційне ранове ускладнення: опис 2 клінічних випадків та короткий огляд літератури, Паранчишин В. М., Житинська Г. Б., Наконечний Р. Б. (2017)
Фомін П. Д. - Міністр-реформатор охорони здоров'я України, вчений, видатний хірурґ, Шепетько Є. М. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Title, table of contents (2017)
Editorial board (2017)
Fomin V. - Economic evaluation of using upgraded hopper cars for transportation of hot pellets and agglomerate of 20-9749 model, Stukalo A., Fomin O., Kovalchuk H. (2017)
Thaer Abdulwahhab Shihab - Calculation of the temperature fields in mechanical seals for the oil centrifugal pumps (2017)
Tolstikov G. І. - To the question of creation of the working stand cold rolling mill pipe with safety device, Povorotny V. V., Rakhmanov S. R., Krishin S. M. (2017)
Belodedenko S. V. - Models for optimization the preventive maintenance schedules of mechanical systems in metallurgy, Ibragimov M. S. (2017)
Cherniak H. Yu. - Principles of building of computer model of passenger cars dynamics for high-speed movement, Shcherbyna Yu. V. (2017)
Gutema Endalkachew Mosisa - Properties of aluminum metal matrix composites reinforced by particles of silicon carbide using powder metallurgy, Bazhin V. Yu. (2017)
Akhundov V. M. - Graphic visualization of deformed fibre-reinforced materials, Kostrova M. M., Naumova I., Ju. Ju. (2017)
Petrova A. - Processing of finely dispersed aluminum waste with different content by-product metals, Shadrunova I., Skakova T., Chekushina T. (2017)
Mnyh A. - Optimization of layer structure of sintering mixture composition in order to stabilize the thermal conditions during sintering, Yakovleva I. G., Pazyuk M. Yu., Zherebtzov A. A. (2017)
Vorob’ev A. - Transition to advance technologies of subsoil use, Shchesnyak E., Singkh Ragkhav Dzhugendra, Shchesnyak K., Vorob’ev K. (2017)
Бабич О. І. - Печерський патерик Касіянівської 2-ої редакції 1462 року як джерело з історії книжкової справи в Києво-Печерському монастирі (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського