Lyakh M. M. - Experimental and industrial research on foamgenerating devices, Savyk V. М., Molchanov P. О. (2017)
Kondrat R. M. - Enhanced gas recovery from depleted gas fields with residual natural gas displacement by nitrogen, Khaidarovа L. I. (2017)
Vytvytskyi I. I. - Calculation of distance between elastic-rigid centralizers of casing, Seniushkovych M. V., Shatskyi I. P. (2017)
Falshtynskyi V. S. - Formation of thermal fields by the energy-chemical complex of coal gasification, Dychkovskyi R. O., Saik P. B., Lozynskyi V.H., Caceres Cabana E. (2017)
Badjoudj S. - Dephosphorization of oxidized iron ore from Gara Djebilet, Tindouf (Algeria), Idres A., Benselhoub A., Bounouala M. (2017)
Velychkovych A. S. - Study of the stress state of the downhole jet pump housing, Panevnyk D. O. (2017)
Коrоl S. О. - Method and device for increasing weight charging of four-stroke engine cylinders, Моrоz М. М., Коrоl S S., Serhiienko S. А. (2017)
Kostyshyn V. S. - Mathematical model of reliability and efficiency of pumping unit of an oil pumping station, Yaremak I. I. (2017)
Pukach P. Ya. - Analytical methods for determining the effect of the dynamic process on the nonlinear flexural vibrations and the strength of compressed shaft, Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Ilkiv V. S. (2017)
Bialobrzheskyi O. - Influence of distortion of load current on parameters of components of the parallel power active filter, Gladyr A. (2017)
Khatskevych Yu. V. - Perspectives of load management in energy system with the help of electric vehicles, Lutsenko I. M., Rukhlov A. V. (2017)
Hnatushenko V. V - Satellite monitoring of deforestation as a result of mining, Mozhovyi D. K., Vasyliev V. V. (2017)
Bochkovskyi A. - Legal and organizational issues of improving the labor protection and industrial safety level at Ukrainian enterprises, Sapozhnikova N., Gogunskii V. (2017)
Nalisko M. M. - Modification of the method of large particles in the problem of calculation of an accidental explosion in mine atmosphere (2017)
Kuznichenko V. M. - Generalized deficit model of exchange for continuous processes with external management, Lapshyn V. I. (2017)
Matushevska O. A. - Scientific and methodical approaches to forming the mechanism for ensuring the economic sustainability of industrial enterprises, Katkova N. V. (2017)
Lokhman N. V. - Developing an active investment strategy of engineering enterprises, Kornilova O. V. (2017)
Maslak O. I. - Approaches to the management of the costs of innovation activity of mining enterprises: aspects of economic security, Grishko N. Ye., Hlazunova O. O., Vorobiova K. O. (2017)
Melnyk K. V. - The improvement of economic efficiency forecast evaluation methods for ore minerals mining (2017)
Romaniuk M. V. - Analysis of the effectiveness of state financial control of the National joint stock company "Naftogaz of Ukraine", Strekal O. O. (2017)
Kuklinova T. V. - The mining enterprise development stimulation (2017)
Bazaluk O. - Structural-functional models of integration and reintegration of Ukrainian educational landscape, Svyrydenko D., Terepyshchyi S. (2017)
Москальова Ю. Р. - Опіка над безпритульними та бездоглядними дітьми на півдні України (60–ті рр. ХVІІІ – початок ХХ ст.): аналіз описово–статистичних джерел та довідкових видань (2017)
Гринчак М. О. - Основні напрямки взаємодії з’їзду гірничопромисловців Півдня з органами державної влади у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2017)
Кліш А. Б. - Осип Маковей та суспільно–християнський рух в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (до 150–ї річниці від дня народження діяча) (2017)
Лисенко В. С. - Формування месіанської візії "Галичина – український П’ємонт" у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2017)
Гнатенко Л. А. - Створення атрибуційних баз даних українських середньовічних кириличних рукописів: до постановки проблеми (2017)
Петрик Н. Р. - Процес формування колекцій перших публічних музеїв Львова, заснованих представниками польських княжих родів (Музей князів Любомирських та Музей Дідушицьких) (2017)
Гай–Нижник П. П. - Законодавче та нормативно–правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. (2017)
Волонтир О. О. - Організаційні засади освіти національних меншин на території Волинського воєводства в першій половині 1920–х рр. (2017)
Гуменюк В. В. - Політичні настрої селянства національних меншин степової України (друга половина 1920–х рр.) (2017)
Luchakivska I. - Socjalno–materialny stan fachowych grup inteligencji na zachodnich obwodach Ukrainy 1939–1941 latach (2017)
Ніколаєва Н. Б. - Репресована випускниця Київського державного університету Хмара Фаїна Михайлівна (2017)
Салата Г. В. - Науково–технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: персоніфікація історії науки і техніки (2017)
Слободянюк М. А. - Сучасна регіональна історіографія антифашистської боротьби ОУН–УПА (2017)
Степанчук Ю. С. - Історіографічний образ Богдана Хмельницького на сторінках наукового видання "Україна в Центрально–Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)" (2017)
Фролов С. В. - Кафедра суспільних наук Харківського ветеринарного інституту в перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.), Приходько Т. М. (2017)
Цумарєв М. І. - Місце культури локальної демократії у політологічній літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.8) (2017)
Зайченко І. А. - Соціокультурна адаптація євреїв–переселенців третьої алії у Палестині (2017)
Горбенко А. С. - Історіографія проблеми соціального служіння Католицької Церкви серед іммігрантів в Італії (2017)
Біловус Л. І. - Українська церква у США на шпальтах україномовних періодичних видань: культурно–освітня діяльність (2017)
Більо Л. М. - Культурно–освітня діяльність Волинського краєзнавчого музею (1991–2016 рр.) (2017)
Чирков О. А. - Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії (2017)
Шакурова О. В. - Концепції пізньосередньовічного походження українського етносу у працях сучасних українських дослідників (2017)
Шалашна Н. М. - Ідея суверенітету українського народу в "Палінодії" Захарії Копистенського (2017)
Глушан О. В. - Розвиток міжнародної стандартизації керування документаційними процесами: оновлення ISO 15489 (2017)
Мацьків Т. Я. - До питання про поняття "національна ідентичність": теоретичний аспект (2017)
Перга Т. Ю. - Ноосферний підхід до розвитку цивілізації – нова парадигма? (2017)
Пінчук Є. А. - Фізична культура і спорт в історіософському дискурсі, Колядич Е. В. (2017)
Слободян С. О. - Лист Й. Сталіна до редакції журналу "Пролетарська революція": контекст, зміст, наслідки (2017)
Іванов Є. В. - Функціональний розлад системи соціального управління в Радянському Союзі: соціально–філософський аналіз (2017)
Дзюбленко І. М. - Еволюція становлення Гібралтарського конфлікту, Міщенко М. Г. (2017)
Раджабли Р. Г. - Некоторые вопросы азербайджанской семьи и семейного быта в трудах известного писателя М. С. Ордубади (2017)
Ільїна Г. В. - Методологічний вимір концепції "теорія" в системі філософського мислення (2017)
Сакун А. В. - Культура мислення в еволюції наукового пізнання: аналітичний дискурс (2017)
Савицька І. М. - Інтерпретація феномену свободи в філософії Іммануїла Канта, Йова В. Ю. (2017)
Ведмедєв В. М. - Абсурдне в екзистенціальній антропології Андрія Платонова (2017)
Добжиньскі А. А. - Моральне зло і свобода волі людини: полеміка Августина із Пелагієм (2017)
Салій А. В. - Контекст мовчання у поглядах Семена Франка і Володимира Лосського (2017)
Скляр А. В. - Эрос или агапе? Концептуализация феномена любви в философии С. Л. Франка (2017)
Томашкевич В. А. - Рівні буття людини у філософії Карла Ясперса (2017)
Фараджова Л. А. - Поміркований агностицизм Ф. Хаєка versus сціентизм Дж. Кейнса (2017)
Константинов М. В. - Три концепции семиотики кино: Ю. Лотман, К. Метц, Р. Барт (2017)
Кириченко М. О. - Формування інформаціології як ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації третього тисячоліття (2017)
Найдьонов О. Г. - Формування нового типу символічного мислення у мережевому суспільстві (2017)
Баюжева А. О. - Ідентичність як фактор індивідуального та суспільного буття (2017)
Бігун Р. В. - Категорія милосердя в контексті культури (2017)
Климко І. Г. - Синтез мистецтв як фактор актуалізації культурно–історичного потенціалу туристичної діяльності (2017)
Кузьменко Р. І. - Діалектика толерантності і любові в людському бутті (2017)
Левкулич В. В. - Справедливість як світоглядна проблема нормативної теорії (2017)
Мовчан М. М. - Страх: його рівні і фобія у філософському вимірі (2017)
Богун К. М. - До проблеми культурних інтродукцій фобій в історії європейської культури (2017)
Сардаров Э. М. - Социально–философское осмысление развития социально–экологической журналистики (2017)
Свищо Ю. Ю. - Лібералізм як чинник національної консолідації: проблеми і перспективи (2017)
Бондарчук Б. Г. - Онтологізація мовлення у теоріях мовної комунікації та "мовних ігор" (2017)
Колдунов Я. В. - Дика природа як священний простір (2017)
Іщук Н. В. - Літургія як зустріч (2017)
Бредун І. В. - "Есхатологічні реальності" античної картини світу (2017)
Заторський Н. - Елементи 2–го південнослов’янського впливу в наявних списках "Послання Мисаїла" (2017)
Гарат І. - Святоотцівська література в "Книжиці" Василя Суразького (2017)
Заремба Е. М. - Православні богословські проекти майбутнього Церкви в Україні (2017)
Рожко В. А. - Гедонізм і соціальна комунікація у життєдіяльності релігійних спільнот Сходу та Заходу (2017)
Горбенко В. И. - Вклад Ричарда Хейза в области изучения использования Писания апостолом Павлом в современном протестантизме (2017)
Михайліченко М. В. - Конгломерат форм організаційного буття університетської освіти: пошук солідарної форми управління (2017)
Розпутна М. В. - Діяльність Метафізичного клубу в інтелектуальному середовищі американської освіти і науки другої половини 19–го століття (2017)
Єськова О. В. - Християнська етика у курикулярних опціях середньої освіти в контексті завдань нової школи (2017)
Kadievska I. A. - The perspectives of education in modern society, Nariadko H. Ya. (2017)
Кичкирук Т. В. - Особливості сучасних змін в освіті економічного напряму (2017)
Нежива О. М. - Особливості розвитку освіти у Великій Британії (2017)
Бобрук А. М. - Вербальний вимір іміджу політика: "спочатку було слово…", Похило І. Д., Денисюк А. В. (2017)
Додонов Д. Р. - Феномен популізму в сучасному політичному просторі (2017)
Згурська В. Л. - Розвиток громад у контексті становлення громадянського суспільства (2017)
Козьма В. В. - Методологічні аспекти дослідження особистості як суб’єкта історико–політичного процесу (2017)
Лепська Н. В. - Концепт "сила" в осмисленні сучасних геополітичних процесів (2017)
Іщейкін К. Є. - Класифікація моделей бюджету участі (2017)
Стадніченко Р. В. - Інтерпретація феноменів держави і влади у науковому дискурсі Мішеля Фуко (2017)
Васильчук Є. О. - Роль незаконних воєнізованих і збройних формувань в акціях громадянської непокори та військово–політичних конфліктах в Україні (2017)
Кужельний М. О. - М’яка сила засобами зовнішньої інформаційної політики: порядок денний для України (2017)
Постовойтенко А. С. - Проблеми розвитку місцевої демократії в умовах політичної трансформації та розбудови громадянського суспільства: зарубіжний досвід та реалії України (2017)
Трофимов Е. А. - О неизбежности системного кризиса в Российской Федерации (2017)
Вонсович О. С. - Зовнішньополітичний діалог Д. Трампа з В. Путіним: перспективи для України (2017)
Прихненко М. І. - "Війна Блера": місце війни в Іраку в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера (2017)
Bakhshiyeva Ye. - South Caucasus: hydro–security problems in human rights context (2017)
Мирбашир Э. - Стратегия привлечения международных организаций к справедливому разрешению Армяно–Азербайджанского, Нагорно–Карабахского конфликта (2017)
Романюк І. М. - Рецензія на монографію: Комарніцький О. Б. Студенти–педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920–1930–х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2017. – 984 с. (2017)
Чернишев Д. О. - Сучасні технології "ALARA" як інструмент керування впливом на формування біосферосумісного середовища об’єктів будівництва (2017)
Mileikovskyi V. - Methods of Jet Control in Ventilation (2017)
Любарец А. П. - Гидродинамические особенности работы вихревого предтопка для двухконтурных водогрейных котлов, Борисенко К. И., Домощей Т. Д., Зайцев О. Н. (2017)
Любарец А. П. - Особенности систем периодического отопления туристических комплексов, Борисенко К. И., Домощей Т. Д., Зайцев О. Н. (2017)
Зайцев M. O. - Газодинаміка в жаротрубних водогрійних твердопаливних котлах (2017)
Редько О. Ф. - Уловлювання частинок бензолу в коксовому газі скруберами насадкового типу, Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. (2017)
Редько І. О. - Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками, Редько А. О., Приймак О. В., Костюк В. Є., Кирилаш О. І., Норчак В. М. (2017)
Редько О. Ф. - Дослідження псевдозрідження поліди-сперсних бінарних систем у топках киплячого шару, Півненко Ю. O. (2017)
Шитікова І. Г. - Аналіз ефективності теплообмінників змійовикового типу (2017)
Кордюков М. І. - Нова лабораторія кафедри теплогазопостачання і вентиляції (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Васильєва О. І. - Методологічні основи моделювання нормативно-правових важелів надання публічних послуг в умовах розбудови сервісно-орієнтованої держави, Євсюкова О. В. (2017)
Дубовик А. В. - Сутність і специфіка державного регулювання ринку нерухомості (2017)
Кучма Ю. В. - Методологічний підхід до державного регулювання інвестиційного розвитку будівельної галузі (2017)
Тарасенко К. М. - Понятійно-термінологічна характеристика визначення міграції (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного регулювання ринку фінансових послуг України (2017)
Калюжний В. С. - Механізми впровадження дистанційних способів навчання у вищій освіті України (2017)
Лагутін В. С. - Державно-управлінські механізми підтримки інноваційної діяльності вищих навчальних за-кладів (2017)
Міщенко Д. А. - Розвиток інституційного середовища системи державного управління в Україні (2017)
Твердохліб О. С. - Доступ до публічної інформації в Україні: проблеми застосування "трискладового тесту" (2017)
Хмирова А. О. - Державне управління процесом виховання патріотизму у вищих навчальних закладах України (2017)
Gołoś Jakub - Zarządzanie ekologią w wymiarze euroregionalnym: doświadczenia Euroregionu Nysa, Parubchak Іvan (2017)
Ботвінов Р. Г. - Індентифікація поняття та видовий поділ публічної служби особливого призначення (2017)
Крушельницька Т. А. - Державна служба в умовах становлення громадянського суспільства: трансформація стилю державно-управлінської діяльності (2017)
Бриль М. В. - Залучення громадськості до розвитку сільських територій: зарубіжний досвід (2017)
Комаров О. В. - Механізми оскарження рішень та доказування у справах про коригування митної вартості товарів (2017)
Молдован Е. С. - Зарубіжний досвід автоматизації здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон водними транспортними засобами (2017)
Парубчак І. О. - Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: інноваційний підхід у державному управлінні, Пенцак Т. Г. (2017)
Полторак С. Т. - Дослідження зарубіжного досвіду державного управління військово-промисловим комплексом у контексті його впливу на економічний розвиток країн (2017)
Проців О. Р. - Військова складова в публічному управлінні мисливським господарством Галичини початку ХХ ст. (2017)
Тимошенко С. В. - Деякі питання застосування системи комплаєнс-контролю для підтримки системи управління ризиками (2017)
Березовська О. В. - Вплив тарифної квоти на зовнішньоторговельні відносини України (на прикладі окремих товарів) (2017)
Савранський Р. С. - Сучасний стан припартійних молодіжних організацій та їхня роль у розвитку політичних партій України (2017)
Титул, зміст (2017)
Сивак Р. Б. - Напрями інституціоналізації глобалізму у вимірі сталого розвитку світового господарства (2017)
Юрченко С. А. - Международная миграция населения на современном этапе: тенденции и проблемы, Юрченко Е. Е. (2017)
Шуба О. А. - Відновлювані джерела енергії "зеленої" економіки – сучасний загальносвітовий тренд (2017)
Otenko P. V. - The International Employment Protection Practices (2017)
Калита Т. А. - Теоретичні та практичні аспекти зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у системі партнерських відносин держави і бізнесу та імплементація його в Україні (2017)
Mamuladze G. A. - The Marketing Problems of Food Markets in Georgia (2017)
Рудніченко Є. М. - Дослідження стану та тенденцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах активізації євроінтеграційних процесів, Кримчак Л. А. (2017)
Сигида Л. О. - Дослідження експортної діяльності України, визначення напрямів її активізації (2017)
Клунко Н. С. - Ефективність вдосконалення системи економічної безпеки України (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетна стратегія інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки (2017)
Бушинська В. В. - Класифікація регіонів України за рівнем розвитку економіки знань (2017)
Щьокіна Є. Ю. - Регіональний вимір інноваційного розвитку суб’єктів господарювання (2017)
Мельник О. Г. - Розвиток інноваційних систем як об’єкта державного регулювання (2017)
Storozhuk O. V. - Staffing for the Innovative-Integrated Structures, Zaiarniuk O. V. (2017)
Тимошенко О. В. - Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки, Лісковецька Т. П. (2017)
Станкевич І. В. - Рейтингова система оцінювання працівників у забезпеченні якості діяльності освітньої організації (2017)
Пархоменко О. С. - Перспективи та інструменти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Ярмош О. В. (2017)
Ревякин Г. В. - Закономерности циклического развития мировой экономики на современном этапе (2017)
Дебунов Л. Н. - Применение искусственных нейронных сетей в моделировании финансовой устойчивости предприятия (2017)
Горбоконь В. Ю. - Економіко-математичне моделювання ефективності використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств (2017)
Сілантьєв О. І. - Інститути як складова суспільного багатства та чинник синтезу його складових (2017)
Писарева І. В. - Обґрунтування вибору стратегії розвитку туристичних ресурсів у регіоні (2017)
Глущевський В. В. - Моделювання адаптивних механізмів зниження ризиків виникнення загроз економічній безпеці підприємства, Метрик Р. Ю., Смородін В. В. (2017)
Бараннік І. О. - Методичний підхід до моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислового підприємства (2017)
Якимчук І. М. - Планування витрат на стадіях життєвого циклу інвестиційної діяльності будівельної організації (2017)
Дзюбенко О. М. - Державна інвестиційно-інноваційна політика розвитку лісового сектора: еколого-економічні аспекти та механізми реалізації (2017)
Голян В. А. - Економічний механізм природокористування: рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів, Андрощук І. І. (2017)
Шпак С. А. - Процесс реструктуризации предприятия и инновационный процесс как объекты управления: признаки сходства и отличия (2017)
Сухоняк С. О. - Ймовірнісний аналіз доцільності використання аутсорсингу (2017)
Чернікова І. Б. - Про вдосконалення визначення звітності та уточнення її місця в стратегії розвитку підприємства, Якуба Є. В. (2017)
Гребеник К. В. - Бюджетна політика як складова державного регулювання економіки (2017)
Ганусик Ю. Б. - Інструментарій антиінфляційного регулювання в умовах циклічних коливань (2017)
Лук’яшко П. О. - Досвід використання фінансових інструментів підприємствами теплової електроенергетики Україні (2017)
Кузнєцова А. Я. - Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні, Місяць Н. О. (2017)
Обиход К. О. - Контроль діяльності установ державного сектора в Україні (2017)
Феофанова І. В. - Фінансова гнучкість як фактор фінансової безпеки, Феофанов Л. К. (2017)
Корнівська В. О. - Інформаційна асиметрія як базовий фактор інституціоналізації фінансового посередництва (2017)
Нікітішин А. О. - Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства (2017)
Поляков М. В. - Комплексна економіко-організаційна модель підприємств з розробки інформаційних технологій, Лецер Ю. О. (2017)
Рубаха М. В. - Теоретичні аспекти антикризового управління економічною системою (2017)
Авраменко О. В. - Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні (2017)
Бабарицький О. В. - Формування системи управління витратами на персонал: проектний підхід (2017)
Костін Д. Ю. - Методичні аспекти оцінки матеріального стимулювання в системі мотивації на підприємствах електроенергетики (2017)
Матюшенко Ю. В. - Напрями вдосконалення стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві. (2017)
Бінчаровська Т. А. - Історичні передумови бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2017)
Титул, зміст (2017)
Довгаль О. А. - Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС, Таран А. Ю. (2017)
Рудика В. І. - Аналіз досвіду комерціалізації технологій зрідження вугілля в непрямий спосіб у світі (2017)
Ханова О. В. - Сталий розвиток країн ЄС: методика й індикатори оцінювання, Скібіна С. О. (2017)
Герасименко О. О. - Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України (2017)
Жукова Л. М. - Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики (2017)
Захожай К. В. - Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід (2017)
Кулик В. В. - Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки (2017)
Ревякін Г. В. - Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України, Довгаль О. А. (2017)
Rodchenko V. B. - Social Entrepreneurship in Ukraine: Problems and Prospects, Prus Y. I. (2017)
Сибірцев В. В. - Концептуальні положення щодо інституціонального реформування національного ринку праці в Україні (2017)
Скрипник А. В. - Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України, Нам’ясенко Ю. О. (2017)
Скрипник А. В. - Українська гідроенергетика з позицій функції суспільного добробуту, Голячук О. С. (2017)
Стрельников Р. Н. - Влияние фондовых операций на объемы капитальных инвестиций в реальных секторах экономики Украины (2017)
Хаустова В. Є. - Оцінка концентрації в економіці України, Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. (2017)
Яхно Т. П. - Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання, Гусаковська Т. О. (2017)
Яцун Л. М. - Методологія формування національної політики харчування населення, Карпенко О. В., Карпенко В. Д. (2017)
Бегларашвілі О. П. - Сучасний стан і тенденції розвитку магазинів Київської області, Григоренко Т. М. (2017)
Дмитришин Л. І. - Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України, Бушинська В. В. (2017)
Забарна Е. М. - Наукове обґрунтування та запровадження системи організаційно-управлінських інновацій в розвитку регіону, Щьокіна Є. Ю. (2017)
Будько О. В. - Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства (2017)
Дрига С. Г. - Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання, Міщенко І. Д. (2017)
Дудко П. М. - Сучасні тенденції розвитку бізнес-технологій у підприємництві (2017)
Козаченко Г. В. - Природа кризи в діяльності підприємства, Надьон Г. О. (2017)
Козырь-Чепурная М. А. - Декомпозиция стратегического плана реструктуризации машиностроительного предприятия с учетом преемственности планов смежных периодов, Бердник И. В. (2017)
Момот Т. В. - Оцінка впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування, Писаревський М. І. (2017)
Пруненко Д. О. - Визначення елементів інтелектуального капіталу будівельних підприємств (2017)
Пурський О. І. - Web-система управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі, Мазоха Д. П., Мороз І. О. (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства (2017)
Kyzym M. O. - World View in Economic Science, Doronina M. S. (2017)
Шпак С. А. - Категория развития в экономике предприятий. Критические заметки (2017)
Веріга Г. В. - Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації, Рагуліна Н. В. (2017)
Гладких Д. М. - Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні (2017)
Корнівська В. О. - Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації (2017)
Омельченко Л. С. - Динамика и тренды развития аутсорсинговых финансовых услуг на глобальном и наднациональных рынках, Лактионова О. Е., Десятский С. П. (2017)
Поляк Н. О. - Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів, Тарасюк О. П. (2017)
Цимбалюк С. О. - Політика оплати праці в бюджетній сфері України: основні тенденції, недоліки, пропозиції щодо поліпшення (2017)
Дзюбенко О. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення лісогосподарських заходів постійних лісокористувачів в умовах поглиблення інституціональних перетворень (2017)
Дикань В. Л. - Украина в глобальной миросистеме: особенности и последствия государственной экономической политики, Обруч А. В. (2017)
Кірдіна О. Г. - Проблематика забезпечення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств (2017)
Маковоз О. В. - Визначення моделі оптимальної взаємодії транспортної та промислової галузей України, Глазкова А. С., Ісаєва К. А. (2017)
Шраменко О. В. - Роль делового этикета в повышении экономической безопасности предприятия (2017)
Дейнека О. Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування стратегії розвитку залізничного транспорту в контексті реформування Укрзалізниці, Бондарев Ю. С. (2017)
Дейнека О. Г. - Підходи до визначення ефективності публічного адміністрування залізничної галузі, Семенцова О. В., Васильєв О. Л. (2017)
Дейнека О. Г. - Теоретико-концептуальні засади формування інфраструктурної системи швидкісних залізничних магістралей, Юрченко Є. (2017)
Єлагін Ю. В. - Публічні закупівлі підприємств залізничного транспорту України в умовах реформування, Коршикова Г. В. (2017)
Корінь М. В. - Теоретичні засади підвищення рівня технологічної безпеки залізничного транспорту, Кривда В. М. (2017)
Овчиннікова В. О. - Стратегічне управління високошвидкісними пасажирськими залізничними перевезеннями, Габєлков М. В. (2017)
Устенко М. О. - Перспективи розвитку транспортно-логістичних систем України, Івашкевич В. С. (2017)
Андреева Т. Е. - Оценка стратегического потенциала предприятия в контексте влияния факторов внешней среды, Гетьман О. А. (2017)
Боровик Ю. Т. - Управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств залізничного транспорту (2017)
Гребенюк Г. М. - Удосконалення системи формування трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2017)
Заєць Г. П. - Компетентність як складова характеристики трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2017)
Каличева Н. Є. - Аналіз напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в сучасних умовах, Сiлантьєв А. С. (2017)
Кузуб А. В. - Теоретичні основи конкурентоспроможності вітчизняних підприємств вагонобудування (2017)
Маслова В. О. - Оцінка стратегічної привабливості підприємства в умовах здійснення інтеграційних процесів, Бойко О. В. (2017)
Назаренко І. Л. - Оцінка кадрового потенціалу локомотивного депо, Стогнієва Т. Г. (2017)
Писаревський М. І. - Пріоритети зміцнення економічної безпеки підприємств машинобудування в напряму протидії рейдерству (2017)
Радіонова Н. Й. - Класифікація затрат підприємства з метою прийняття управлінських рішень (2017)
Соломніков І. В. - Методичний підхід до оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2017)
Тертичний О. О. - Оцінки ризиків та соціально-екологічних наслідків діяльності промислового підприємства (2017)
Толстова А. В. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, Котельнікова А.В. (2017)
Уткіна Ю. М. - Стратегічне планування логістичної діяльності підприємства, Беседіна Ю. (2017)
Дикань О. В. - Теоретичні та методологічні підходи до стратегії інвестиційної привабливості України, Новак Т. О. (2017)
Панченко Н. Г. - Особливості здійснення та фінансування інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2017)
Токмакова І. В. - Організаційно-ресурсне забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту України, Зубов А. М. (2017)
Богоявленський О. В. - Формування лояльності персоналу в умовах концепції внутрішнього маркетингу (2017)
Дейнека О. Г. - Теоретичні підходи до державного управління і адміністрування залізничного транспорту України, Каплієнко А.Л. (2017)
Дикань О. В. - Стратегічний менеджмент та його використання в практиці формування і досягнення цілей розвитку залізничного транспорту, Смаль О. В. (2017)
Островерх Г. Є. - Теорії управління розвитком залізничного транспорту (2017)
Петрушов В. М. - Когнітивний синтез у прийнятті рішень персоналом структурних підрозділів залізниць, впроваджуючих перспективні інтенційні системи керування рухом швидкісних поїздів (2017)
Позднякова Л. О. - Удосконалення стратегіі управління підприємством, Котик В. О., Стандіо А. К. (2017)
Сухорукова Т. Г. - Управление развитием персонала предприятия, Шпак С. И. (2017)
Воловельская И. В. - Анализ ресторанного бизнеса в мире и Украине, Калинковская Е., Гончарова А. (2017)
Воловельская И. В. - Современные тенденции развития пивного рынка в Украине, Кулешов Б. (2017)
Коломийчук Д. І. - Тенденції та факторні умови стабільності кредитних потоків банків: український випадок (2017)
Гриценко Н. В. - Особливості формування корпоративної культури організації (2017)
Комаренко О. А. - Уровень и качество жизни: экономические основания (2017)
Компанієць В. В. - Аксіологічні орієнтири православної моделі господарювання як шлях соціально-економічного розвитку України, Полякова О. М., Бела О. О. (2017)
Зелений П. О. - Екологічні компетентності та рівні їх формування у обдарованих старшокласників (2017)
Вдова Н. П. - Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини (2017)
Галайдіда Г. С. - Мандри у пісочному царстві (2017)
Федорова Н. Ф. - Аналіз теоретичних основ педагогічного проектування (2017)
Мартинець Л. А. - Факторно-критеріальна модель ефективності управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів (2017)
Бельская Н. А. - Особенности инструментальных ценностей старшеклассников с признаками интеллектуально-академической и творческой одаренности (2017)
Удовиченко І. В. - Професійна компетентність та здатність до інноваційної діяльності вчителів як передумова ефективного навчання випускників старшої школи (2017)
Іноземцева В. Ю. - Формування лідерських якостей у обдарованих дітей (2017)
Душило О. В. - Літній англомовний табір як комфортно-освітнє середовище для виховання та всебічного розвитку дитини (2017)
Чудакова В. П. - Методична база та особливості впровадження "Корекційної моделі формування внутрішньої психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" (В. Чудакової) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Лук’янчук Н. В. - Тренінгові технології для розвитку комунікативних умінь майбутніх учителів (2017)
Бех І. Д. - Тренінг з патріотичного виховання дітей, Петрочко Ж. В., Кириченко В. І. (2017)
Романовський С. В. - Навчання обдарованих учнів, які виявляють схильність до фізико-математичних дисциплін (експериментальне застосування модернізованих програм з фізики) (2017)
Постова К. Г. - Календарно-тематичне планування з географії для 8-го класу в межах концепції нової української середньої освіти (2017)
Гальченко М. С. - Адаптація навчального змісту для обдарованих дітей у США (2017)
Капшук В. - Поезія, навіяна творчістю видатних українських літераторів (2017)
Зубченко О. С. - Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на вересень 2017 року (2017)
Степаненко В. І. - Шановні колеги! (2015)
Звернення до медичних асоціацій і товариств України (2015)
Положення про координаційну раду медичних асоціацій та товариств України — Національну лікарську раду (2015)
Кравець К. І. - Досвід застосування сучасних методів теледерматології в діагностиці новоутворень шкіри, Дячук С. Д., Богомолець О. В. (2015)
Федотов В. П. - Особенности иммунорегуляторных процессов у больных псориазом в сочетании с гипертонической болезнью, Визир В. А., Макурина Г. И. (2015)
Степаненко Р. Л. - Зміни імуногістохімічної експресії Toll-подібного рецептора 9 (TLR9) у шкірі при псоріазі (2015)
Дмитренко С. В. - Ступінчаста терапія іхтіозу: перспективи удосконалення (2015)
Качалова О. А. - Метаболічний синдром та ураження серцево-судинної системи у хворих на псоріаз (2015)
Наумова Л. О. - Комплексна диференційована терапія вугрової хвороби в жінок із встановленим синдромом гіперандрогенії різного генезу, Степаненко В. І. (2015)
Литинська Т. О. - Роль і місце пробіотиків у комплексній терапії хворих на псоріаз та екзему інфекційну із супутнім порушенням мікробіоти кишечника (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Опыт топического применения метронидазола для комплексного лечения больных розацеа, Маштакова И. А. (2015)
Андрашко Ю. В. - Пробіотики як засіб профілактики атопічного дерматиту в розрізі доказової медицини, Пастущин Б. В. (2015)
Анфілова М. Р. - Чинники ризику пошкодження судинного ендотелію при хронічному урогенітальному хламідіозі та способи їх корекції (2015)
Garcia de Gross Valeria - Management of keloid and hypertrophic scars with a topical cream containing vegetal superoxide dismutase (SOD), Diehl Christian (2015)
Хрянин А. А. - Тактика ведения пациентов с урогенитальной хламидийной инфекцией в соответствии с современными зарубежными рекомендациями (2015)
Калюжна Л. Д. - Обґрунтування застосування імунобіотиків при алергійних захворюваннях шкіри, Гречанська Л. В. (2015)
Запольский М. Э. - Поражение кожи кистей и стоп при острых и хронических дерматозах. Терапевтические возможности на современном этапе, Лебедюк М. Н., Фролова А. И., Квитко Л. П., Нерубащенко С. В. (2015)
Поліщук Д. С. - Випадки ентеровірусної екзантеми рота та кінцівок, асоційованої з вірусом Коксакі, Поліщук С. Й., Поліщук О. В., Комарніцька В. С. (2015)
Ткач В. Є. - Множинна екстрагенітальна шанкероподібна піодермія, Волошинович М. С., Вівчаренко О. С., Дрінь М. М., Гаврилюк Я. Р. (2015)
Щербакова Ю. В. - Бактеріоскопічні методи лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), як вибір для груп населення, уразливих щодо ІПСШ/ВІЛ (огляд вітчизняних і закордонних регламентних документів та власні дослідження) (2015)
Професору Борисові Тихоновичу Глухенькому — 90 років (2015)
Володимиру Євгеновичу Симоненку — 50 (2015)
Ткач В. Є. - До 70-річчя Івано-Франківського осередку УАЛДВК і кафедри дерматології та венерології, Александрук О. Д., Цідило І. Г., Никифорук Р. Ф. (2015)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2015)
Косик В. - Онтологічний посібник з географії – інтерактивна система знань, Попова М., Стрижак О., Храпач Г. (2017)
Романовський С. - Розвиток високого рівня свідомості сучасної молоді засобами спеціальних навчальних предметів, Барило О. (2017)
Зелений П. - Метод проектів як засіб реалізації проектно-задачного підходу у формуванні екологічної освіти (2017)
Бургун І. - Компетентнісний складник учасників інтернет-соціалізації (на прикладі навчально-пізнавальної діяльності обдарованих старшокласників) (2017)
Ермакова Н. - Диагностика формирования ценностного отношения обучающихся к военной профессии (2017)
Федорова Н. - Сучасні педагогічні технології для особистісного розвитку обдарованих старшокласників (2017)
Сичевська Л. - Козацька спадщина як чинник гармонійного розвитку особистості, Олійник Л. (2017)
Боднар Д. Роль О. - Мазуркевича у поверненні забутих імен в історії педагогіки (2017)
Данілова Л. - Особливості формування почуття милосердя у сучасної студентської молоді (2017)
Горбань С. - Принципи формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису засобами інноваційних технологій (2017)
Гончарук С. - Розвиток особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами музичного мистецтва (2017)
Остапчук О. - Суб’єктивний компонент професійно-творчої самореалізації майбутнього учителя в гуманітарній моделі освіти (2017)
Мартинець Л. - Педагогічний зміст професійного розвитку вчителів (2017)
Корецька Л. - Життєве самовизначення особистості як соціально-педагогічна проблема (2017)
НАШІ АВТОРИ (2017)
Черненко П. О. - Підвищення точності короткострокового прогнозування електричного навантаження за допомогою штучної нейронної мережі з врахуванням зміни структури споживання протягом року, Мірошник В. О. (2017)
Пазій В. Г. - Підвищення ефективності системи моніторингу розподільних мереж засобами інтелектуального роз’єднувача з PLC-каналом зв’язку, Мірошник О. О., Мороз О. М. (2017)
Тимченко М. П. - Багатоповерхові будинки як активні споживачі інтелектуальних електричних мереж, Фіалко Н. М. (2017)
Стогній Б. С. - Вибір алгоритму визначення відстані замикання на землю та необхідних для цього інформаційних складових параметрів режиму, Сопель М. Ф., Гребченко М. В., Максимчук В. Ф., Пилипенко Ю. В. (2017)
Чиженко О. І. - Коригування режиму слабкої електричної мережі при запуску від неї електродвигуна зіставної потужності, Трач І. В. (2017)
Кулик В. В. - Інформаційно-програмне забезпечення пофідерного аналізу й оптимізації втрат електроенергії у розподільних електромережах з розосередженим генеруванням, Бурикін О. Б., Глоба О. В. (2017)
Кучанський В. В. - Керована комутація елегазовими вимикачами в магістральних електричних мережах (2017)
Денисюк С. П. - Оцінка нерівномірності споживання та генерації електричної енергії в локальних електроенергетичних системах, Опришко В. П. (2017)
Гуреев В. А. - Построение обучающего дистанционного тренажера для подготовки персонала энергетической отрасли, Сангинова О. В. (2017)
Кенсицький О. Г. - Квазітривимірна модель електромагнітного поля у торцевій зоні турбогенератора, Хвалін Д. І. (2017)
Антонов А. Е. - Построение системы активной компенсации гироскопической реакции в высокооборотном электроприводе, Акинин К. П., Киреев В. Г. (2017)
Козлов В. С. - Синхронізація автономного генератора в мережі обмеженої потужності (2017)
Карлов О. М. - Енергетичні показники торцевих дугостаторних асинхронних двигунів з біметалевими дисковими роторами, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2017)
Кучинський К. А. - Механічні та вібромеханічні характеристики натискних пальців і плит осердя статора турбогенератора, Тітко В. О., Гуторова М. С., Мистецький В. А. (2017)
Щерба А. А. - Энергоэффективные режимы работы магнитодинамических установок с использованием тиристорных регуляторовнапряжения с фазовым управлением, Подольцев А. Д., Ломко Н. А. (2017)
Кучерявая И. Н. - Факторы качества и надежности сшито-полиэтиленовой изоляции силовых кабелей (2017)
Бондар О. І. - Вплив конструктивних елементів плавильної печі на ефективність універсального електромагнітного перемішувача рідкого металу, Глухенький О. І., Гориславець Ю. М. (2017)
Кутін В. М. - Оцінювання помилок першого і другого роду при визначенні швидкості руху контактної системи елегазового вимикача, Рубаненко О. Є., Мисенко С. В. (2017)
Щерба М. А. - Возмущение электрического поля разноразмерными близко расположенными водными микровключениями в твердом диэлектрике (2017)
Тесик Ю. Ф. - Аналіз процесу формування синусоїди із сигналів прямокутної форми на основі принципу суперпозиції, Мороз Р. М. (2017)
Левицкий А. С. - Емкостный датчик усилий в стяжных призмах статора турбогенератора с компенсацией погрешности от перекоса электродов, Новик А. И., Зайцев Е. А. (2017)
Содержание (2014)
Аристов В. В. - Интегро-алгоритмический метод вычисления логарифма матрицы с произвольной точностью. (Окончание) (2014)
Евдин Е. А. - Технология интеграции математических моделей в системы поддержки принятия решений в сфере экологической безопасности на основе распределенных объектов-оберток (2014)
Сергиенко А. М. - Методы оптимизации графов синхронных потоков данных, Симоненко В. П. (2014)
Евдокимов В. Ф. - Интегральная модель трехмерного распределения вихревых токов в непрерывно литой заготовке круглого сечения при электромагнитном перемешивании в вертикальной МНЛЗ. II, Петрушенко Е. И., Кучаев В. А. (2014)
Мустафаев Р. А. - Математическое моделирование нестационарного процесса движения двух несмешивающихся жидкостей в пористой среде с учетом анизотропии проницаемости пласта (2014)
Груц Ю. Н. - Стереооператоры для 3D-систем, содержащих зеркало (2014)
Чирва А. А. - Моделирование нестационарных тепловых процессов в пластинчатых теплообменниках с учетом внешнего обтекания (2014)
Новые правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2014)
Указатель статей, опубликованных в томе 36 (2014) (2014)
Звітно-виборна та науково-практична конференція УАЛДВК "Оптимізовані засади функціонування дерматовенерологічної служби в умовах розвитку страхової медицини та лікарського самоврядування в Україні" (2015)
Постанова звітно-виборної конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів від 5 листопада 2015 р. (2015)
Постанова президії УАЛДВК від 6 листопада 2015 р. (2015)
Лікарі-дерматовенерологи, нагороджені почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2015 році (2015)
Професору Павлу Петровичу Рижку — 80 років (2015)
Сергію Анатолійовичу Бондарю — 50 (2015)
Попович М. Ю. - Кіровоградському обласному шкірно-венерологічному диспансеру — 90 років, Кащенко В. Б., Чоботар А. І., Синиця В. І. (2015)
Дащук А. М. - Комплексна терапія хворих на псоріаз з використанням вузькосмугової фототерапії на довжині хвилі 311 нм, Пустова Н. О., Добржанська Є. І. (2015)
Хамаде Л. М. - Изменения в периферической крови у пациентов с грибовидным микозом на ранних стадиях заболевания (2015)
Степаненко Р. Л. - Значення кількості CD68+-макрофагів у шкірі хворих на псоріаз для прогнозування термінів ремісії дерматозу (2015)
Дядык Е. А. - Влияние узкополосной (311 нм) ультрафиолетовой терапии на клинико-морфологическую структуру кожи больных вульгарным псориазом, Жданова И. О. (2015)
Наконечна С. І. - Досвід застосування системного антимікотика гризеофульвіну в комбінації з гепатопротекторним препаратом антраль для терапії мікроспорії (2015)
Трохимчук Т. Ю. - Иммуноферментная тест-система для дифференцированного определения антител к антигенам возбудителя сифилиса, Грицан Т. В., Зверева О. А., Дмитриева Н. А., Мойса Л. Н., Горлов Ю. И., Ганова Л. А. (2015)
Нечипоренко Н. М. - Клінічна ефективність застосування препарату "АЕевіт" у комплексному лікуванні шкірних захворювань, Калюжна Л. Д. (2015)
Клінічні дослідження засобу медичного призначення "Дермалекс Псоріаз" у терапії бляшкового псоріазу (2015)
Анфілова М. Р. - Ефективна терапія мікробної екземи (2015)
Андрашко Ю. В. - Сочетание эстетической коррекции с приемом "Акнетина" у больных акне средней тяжести течения, Галагурич О. М. (2015)
Короленко В. В. - Порівняльний аналіз лікування атопічного дерматиту емульсією "вода в олії" з вмістом і без вмісту глюкокортикостероїду (2015)
Ткач В. Є. - Конвекторний дерматит: клінічна картина, діагностичні помилки, Александрук О. Д., Волошинович М. С., Романчук С. М. (2015)
Федорич П. В. - Випадок екстрагенітального інфікування Ureaplasma spp. як етіологічного чинника рецидиву синдрому Рейтера (2015)
Diehl C. - New Insights into Rosacea. Part I. Pathogenesis (2015)
Шановні колеги лікарі-дерматовенерологи! (2015)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2015)
Пам’яті Лори Іванівни Дуденко (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Мороз В. М. - Організація просторово-часових параметрів ходьби з одночасним виконанням додаткового когнітивного завдання у жінок підліткового, юного та середнього віку, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С. (2015)
Литвинюк С. О. - Морфометричні зміни нейроцитів СА3 поля гіпокампа при експериментальній термічній травмі (2015)
Дудник В. М. - Порушення вазорегуляторної функції судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, Хромих К. В. (2015)
Пантьо В. В. - Вплив лазерного опромінення Staphylococcus aureus на мінімальну інгібуючу концентрацію деяких антибактеріальних препаратів, Коваль Г. М., Пантьо В. І., Назарчук О. А. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка структурно-функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Катлабух, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Солодова Л. Б., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Кривов'яз С. О. - Особливості обхватних розмірів та ширини дистальнихепіфізів кінцівок у хворих на міопію сільских хлопчиків і дівчаток Поділля (2015)
Гунас И. В. - Роль эндогенной интоксикации в морфогенезе изменений во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни, Черкасов В. Г., Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2015)
Монастирський В. М. - Моделювання зміни положення єдиної нирки при гіпертрофії, Кулик А. Я., Півторак В. І., Козак І. О. (2015)
Власенко В. В. - Вплив полісахаридів рослинного походження на ростові властивості живильного середовища АПМ-Вінтуб для прискореного виділення збудника туберкульозу, Блащук М. В., Блащук В. В., Власенко І. Г. (2015)
Небесна З. М. - Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар'єру респіраторного відділу легень при експериментальних опіках за умов поєднаного застосування субстрату ліофілізованої ксеношкіри та екзогенного препарата сурфактанту (2015)
Мельник А. В. - Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді (2015)
Ткаченко М. М. - Вікові відмінності ехометричних параметрів матки та яєчників у різні фази менструального циклу у осіб підліткового та юнацького віку із різними соматотипами, Черкасова Л. А. (2015)
Евтушенко В. М. - Анализ морфофункциональных и иммуноморфологических характеристик предстательной железы в юношеском возрасте (2015)
Желіба М. Д. - Антимікробна активність ліастену в комбінації з мазями на гідрофільній основі, Чорнопищук Р. М., Бурковський М. І., Осолодченко Т. П. (2015)
Лукьянцева Г. В. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща плечевой кости при нанесении дефекта большеберцовой кости на фоне введения натрия бензоата (2015)
Нефедов А. А. - Оценка эффективности нейропротективной терапии экспериментального аллергического энцефаломиелита в условиях базовой терапии солу-медролом (2015)
Motruk I. I. - Pollen spectrum seasonal overview in relation to hay fever type prevalence in Vinnitsa, Ukraine, Kremenska L. V., Palamarchuk O. O., Rodinkova V. V. (2015)
Семененко О. Н. - Окислительный стресс в гомогенатах почек при экспериментальной ожоговой болезни и его коррекция полифункциональными инфузионными растворами (2015)
Юрченко П. О. - Маркери нейродегенерації та поведінкові реакції у щурів з гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідрогенсульфіду, Заічко Н. В. (2015)
Рикало Н. А. - Морфометричні показники структурних компонентів нирок статевонезрілих щурів при медикаментозному ураженні та патогенетичній корекції, Андрощук О. В. (2015)
Пінчук С. В. - Зв'язки комп'ютерно-томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах з антропо-соматотипологічними параметрами здорових юнаків мезоморфів та дівчат ендо-мезоморфів (2015)
Черешнюк І. Л. - Нейроретинопротекторні властивості мексидолу в умовах перехідної ішемії ока, Загорій Г. В., Ходаківський О. А. (2015)
Запорожченко М. Б. - Алгоритм ведення пацієнток із лейоміомою матки (2015)
Дудік О. П. - Віддалені результати лікування хворих на хронічний фіброзний періодонтит із використанням силеру на основі біоактивної кераміки "Синтекість" (2015)
Конопліцький В. С. - Обґрунтування методів діагностики дітей з хронічними колостазами, Лукіянець О. О., Нестеренко І. Г. (2015)
Суходоля А. І. - Дослідження впливу деепітелізованих кріоліофілізованих ксенодермоімплантатів на регенерацію зони кишкових анастомозів, Назарчук С. А. (2015)
Шкільняк Л. І. - Можливості ультрасонографії в діагностиці захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (2015)
Лисунець О. В. - Адреногенітальний синдром у практиці сімейного лікаря (2015)
Корчинський В. С. - Фізична реабілітація хворих на реактивні артрити (2015)
Лобко К. А. - Сторонні тіла зовнішнього слухового проходу (випадок з практики) (2015)
Пікас О. Б. - Особливості складу жирних кислот ліпідів у плазмі крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень, не постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Коробко О. А. - Досвід використання альтернативних схем лікування з метою досягнення контролю над бронхіальною астмою, Ільюк І. А., Степанюк Т. В. (2015)
Томашевський Я. В. - Превентивно-метаболічна корекція синдрому цитопатичної гіпоксії при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих із цукровим діабетом (2015)
Рикало Н. А. - Прогностичне значення вмісту вільного та пептидозв'язаного сироваткового гідроксипроліну при хронічній патології печінки (2015)
Ночвіна О. А. - Характеристика больового синдрому у жінок репродуктивного віку з хронічним тазовим болем (2015)
Сакович В. Н. - К вопросу лечения эпидемического кератоконьюктивита (2015)
Хомовський В. В. - Вертебротерапевтичні методи при резистентній артеріальній гіпертензії (2015)
Токарчук Н. І. - Оцінка зв'язку між рівнем сироваткового гідроксивітаміну D (25(OH)D) та показниками ліпідного обміну у дітей першого року життя з рахітом на тлі ожиріння, Пугач М. М. (2015)
Гумінський Ю. Й. - Закономірності річних змін соматометричних та спірометричних показників юнаків (студентів та військовослужбовців), Андрійчук В. М., Шпакова Н. А. (2015)
Романова В. О. - Показники функції судинного ендотелію та їх зв'язок з параметрами гемодинаміки у хворих на ішемічну хворобу серця, ускладнену серцевою недостатністю, Майко О. В. (2015)
Салій З. В. - Характеристика основних морфометричних індексів головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Фурман В. Г. - Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз - клінічний приклад в педіатрії (2015)
Ткачук О. О. - Вивчення отруйних рослин під час проходження польової практики з ботаніки (2015)
Гаджула Н. Г. - Індивідуальний підхід до профілактики одонтопатології у вагітних із різним рівнем карієсрезистентності (2015)
Козловський Ю. К. - Основи реології крові (2015)
Пилипонова В. В. - Сучасні погляди на механізм епігеномного канцерогенезу, Лях Ю. М. (2015)
Закалата Т. Р. - Клініко-лабораторне обгрунтування сучасних методів лікування та профілактики трансверзальних аномалій зубощелепної системи у осіб різних вікових груп (огляд літератури) (2015)
Ткаченко Т. В. - Антибіотико-асоційована діарея: клініка, діагностика і лікування, Мостовой Ю. М. (2015)
Ільюк І. А. - Легенева недостатність - сучасний погляд на проблему (2015)
Луцюк М. Б. - Харчування та синдром гіпергомоцистеїнемії, Артемчук М. А., Тертишна О. В., Качула С. О., Баліцька О. П. (2015)
Какарькін О. Я. - Проблеми і перспективи покращення якості життя і реабілітації хворих на рак ободової і прямої кишки, Ковальчук Б. А., Біктіміров О. В. (2015)
Кириченко Л. М. - Вплив гуморальних та клітинних факторів імунного захисту на розвиток плаценти при гестозах (2015)
Оніськова О. В. - Забезпеченість вітаміном D та ризик розвитку порушень серцево-судинної системи (2015)
Очеретна О. Л. - Основні аспекти викладання нормальної фізіології для студентів Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова (2015)
Паламарчук В. Б. - Рак молочної залози, етіологічні чинники, клінічні ознаки, методи діагностики, лікування та профілактики, Плакида А. О., Даценко Г. В. (2015)
Бобир В. В. - Способи моделювання дисбіотичних порушень на лабораторних тваринах, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П. (2015)
Холодкова О. Л. - Перспективи використання клітинних технологій при експериментальному остеохондрозі, Бадьїн І. Ю., Цюрупа О. В. (2015)
Шевчук В. І. - Медико-соціальна характеристика первинної інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми в осіб працездатного віку, Забур'янова В. Ю., Вернигородська М. В., Вернигородський С. В. (2015)
Саволюк С. І. - Принципи забезпечення ефективного періопераційного супроводу операцій з приводу непухлинної обтураційної жовтяниці та її ускладнень (2015)
Олейник В. А. - Модифицированный метод оценивания взаимной задержки сигналов с использованием робастного дискретного преобразования Фурье, Лукин В. В. (2017)
Тулякова Н. О. - Применение локально-адаптивной мириадной фильтрации для комплексной модели одномерного сигнала, Лопаткин Р. Ю., Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2017)
Баловсяк С. В. - Автоматичне видалення гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою квазіоптимального фільтра Гауса, Одайська Х. С. (2017)
Кудрявцев Д. П. - Беспроводные сети для передачи сигналов телеметрии на наземную станцию беспилотных летательных аппаратов: организация и программно-аппаратные средства, Фархади Р. М. (2017)
Харченко В. С. - Оцінювання готовності інформаційно-керуючої системи космічного апарату з усуненням програмних дефектів після проведення оперативної онлайн-верифікації, Поночовний Ю. Л., Боярчук А. В., Черницька І. О., Воронянський В. С. (2017)
Москаленко В. В. - Метод навчання без вчителя ієрархічного екстрактора візуальних ознак на основі модифікації нейронного газу, Москаленко А. С., Коробов А. Г. (2017)
Радченко А. Н. - Моделирование процессов получения конденсата при охлаждении воздуха на входе газотурбинной установки, Портной Б. С., Прядко А. И., Кантор С. А. (2017)
Горячая В. А. - Метод синтеза решений задачи прогнозирования состояния пациентов в системах медицинского мониторинга, Угрюмов М. Л., Гайденко О. А., Бакуменко Н. С., Трофимова И. А. (2017)
Лимаренко В. В. - Решение задачи оптимизации параметров обработки металлов при операции точения, Хавина И. П. (2017)
Мартиненко О. С. - Інформаційна підтримка процесів моніторингу та контролю у проектах, Гусєва Ю. Ю., Чумаченко І. В. (2017)
Морозова О. И. - Элементы технологии формализации процессов в системах обучения, образования и производства (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Барановська О. В. - Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції (2017)
Бійчук Г. Л. - Використання інформаційно-комунікаційних і мультимедійних технологій у процесі вивчення української літератури в старшій школі на засадах компетентнісного підходу (2017)
Бурда М. І. - Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у підручниках з математики (2017)
Василюк Н. І. - Сучасний підручник алгебри – ефективний засіб формування фінансової грамотності учнів основної школи (2017)
Васильєва Д. В. - Реалізація наскрізної лінії "громадянська відповідальність" у підручниках алгебри (2017)
Видайчук Т. Л. - Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови (2017)
Топузов О. М. - Cтановлення компетентнісно зорієнтованої географічної освіти, Вішнікіна Л. П. (2017)
Галаєвська Л. В. - Текстоцентричний підхід до формування мовленнєвих умінь і навичок та його реалізація в підручнику української мови (2017)
Головко М. В. - Підручник як провідний елемент джерельної бази історії вітчизняної дидактики фізики (2017)
Гривко А. В. - Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь, Ситник О. В. (2017)
Гупан Н. М. - Диференціація у змісті шкільних підручників суспільствознавчих предметів на зламі століть (2017)
Засєкіна Т. М. - Концепція інтегрованого підручника "Фізика й астрономія" (2017)
Калініна Л. М. - Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти (2017)
Ковчин Н. А. - Сучасний підручник з географії як засіб особистісного розвитку учнів основної та старшої школи (2017)
Кришмарел В. Ю. - Підручники з історії України для 8 класу: аналітика релігієзнавчого складника (2017)
Кузьменко О. С. - Особливості змістовного наповнення навчального посібника з фізики для вищих технічних навчальних закладів в контексті впровадження STEM-освіти (інтегрований підхід), Гончарова Н. О. (2017)
Ладоня К. Ю. - Підручник української мови очима учня, вчителя й науковця, Зеленова Л. В., Синьоока Г. У. (2017)
Левіна І. А. - Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки (2017)
Мелешко В. В. - Організація профільного навчання на засадах мережевої взаємодії в освітніх закладах сільської місцевості в контексті сучасної української школи (2017)
Мельник Ю. С. - Особливості методичного апарату компетентнісно орієнтованого підручника фізики (2017)
Надтока В. О. - Деякі особливості підручника з географії для поглибленого вивчення у 8-ому класі ЗНЗ у розрізі сучасних тенденцій розвитку шкільної географічної освіти (2017)
Надтока О. Ф. - Реалізація аспектів економічної та STEM-освіти у підручниках географії України (2017)
Назаренко Т. Г. - Формування в учнів предметної компетентності через зміст сучасного підручника географії, Шиліна Н. В. (2017)
Николюк О. В. - Система забезпечення підручниками навчальних закладів загальної середньої освіти республіки Корея (2017)
Новосьолова В. І. - Робота над збагаченням словникового запасу учнів у підручнику української мови для 8-го класу (2017)
Онаць О. М. - Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника (2017)
Онопрієнко О. В. - Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти (2017)
Пасічник О. С. - Відображення краєзнавчого компонента в змісті навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (70-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Попович А. С. - Сучасне інформаційне й навчально-методичне забезпечення дисципліни "стилістика української мови": теоретичний і практичний аспекти (2017)
Пузіков Д. О. - Модель прогнозування підручника для нової української школи: дидактичний аспект (2017)
Редько В. Г. - Готовність учнів початкової школи до компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови: авторська інтерпретація результатів анкетування вчителів, Полонська Т. К. (2017)
Ремех Т. О. - Компетентнісно орієнтований підручник із основ правознавства (2017)
Ryabukha І. - Social competence as object of cognition and content component of training methodological support in the field of education (2017)
Савченко О. Я. - Міжпредметні завдання діяльнісного типу як засіб формування у молодших школярів уміння працювати з підручником (2017)
Тарара А. М. - Профільне навчання технологій за спеціалізацією "науково-технічна творчість": методи реалізації змісту, Сушко І. А. (2017)
Топузов М. О. - Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців (2017)
Удовиченко І. В. - Проблеми географічної освіти в контексті формування громадянської компетентності учнів школи засобами сучасного підручника (2017)
Удовиченко Л. М. - Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі (2017)
Ярмолюк А. В. - Реалізація сучасних підходів у підручнику української мови для 9 класу (2017)
Яценко В. С. - Аспекти створення електронних посібників для забезпечення інтегрованих курсів географії (2017)
Amelina L. V. - Numerical simulation of air pollution in case of unplanned ammonia release, Biliaiev M. M. (2017)
Беляев Н. Н. - Прогноз загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с учетом химической трансформации вредных веществ, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2017)
Дацун Ю. М. - Оцінка рівня відповідності локомотиворемонтного виробництва (2017)
Кузишин А. Я. - Визначення рамної сили електровоза ВЛ80 при русі на кривих ділянках колії (2017)
Терещенко О. А. - Моделирование процессов накопления вагонов для решения задач оперативного планирования в условиях неопределенности исходной информации (2017)
Hetman H. K. - Selection of rational parameters of the nominal mode electric trains with asynchronous traction drive, Marikutsa S. L. (2017)
Друбецкий А. Е. - Расчет магнитных характеристик тягового электродвигателя с помощью усовершенствованной универсальной магнитной характеристики (2017)
Сорока К. О. - Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху засобів електротранспорту з метою зменшення витрат електроенергії, Павленко Т. П., Личов Д. О. (2017)
Головчук А. Ф. - Математична модель для визначення показників тягово-транспортних засобів (2017)
Чабак Ю. Г. - Композиционное импульсно-плазменное покрытие "сталь Р18/чугун 230Х28Г3", Пастухова Т. В., Ефременко В. Г., Вакуленко И. А., Волосенко И. А. (2017)
Анофриев П. Г. - Экспериментальные исследования динамики центробежной литейной машины для производства прокатных валков (2017)
Бороненко Ю. П. - Выбор конструктивных решений элементов вагонов с малой массой тары, Филиппова И. О. (2017)
Мямлин С. В. - Особенности конструкции ходовых частей тягового подвижного состава, Лунис О., Недужая Л. А. (2017)
Третьяков А. В. - Экспериментальная оценка спектров ударного отклика подвижного состава, Третьяков О. А., Зимакова М. В., Петров А. А. (2017)
Kluchnik S. V. - Stress-strain state of beam staged connection point of the railway bridge track-way (2017)
Radkevych A. V. - Determination and ranging of organizational and technological factors that define the rational decisions of re-bars connection, Netesa A. M. (2017)
Маляр Д. - Новаторські прийоми сценічного втілення у п’єсі Гао Сінцзяня "Сигнал тривоги” (2015)
Мандрицька Н. Ю. - Українська мала проза та критична думка початку ХХ ст. у науковому дискурсі Юрія Меженка (2015)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Культурний код малої прози Дарії Віконської (2015)
Мегела І. П. - Мотивно-наратологічний аналіз повісті Германа Гессе "Кнульп" (2015)
Мірошниченко Л. Я. - Релігійний скептицизм Девіда Лоджа (2015)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Влияние литературы "поток сознания" на творчество Симин Данешвар (2015)
Мосюженко А. Г. - Міфологізм повісті М. Гоголя "Страшна помста" (2015)
Муравецька Я. - Декодування "Блакитного роману" Гната Михайличенка крізь призму деперсоналізації (2015)
Науменко Н. В. - Анакреонтичні мотиви сучасної української лірики (2015)
Назаренко В. М. - Інтертекстуальна гра в альманасі "Літературний ярмарок" (2015)
Назаренко М. Й. - "Landscape-novels" Майка Йогансена і Сергія Жадана (2015)
Новікова П. Є. - Інклюзії народної української пісенності у творчості Олеся Гончара (2015)
Олійник С. М. - Міфологеми стихій в українському фентезі (2015)
Павленко О. Г. - Ростислав Доценко: наближуючись до Фолкнера (2015)
Павленко Ю. Ю. - Герой з пером в руках: казус літературної теорії (2015)
Палій О. П. - Постмодернізм versus екзистенціалізм: роман Людвіка Вацуліка "Морські свинки" (2015)
Папіш В. А. - Мовні штрихи до психологічного портрета М. Коцюбинського (на матеріалі новели "Сон") (2015)
Пишньоха О. А. - Функціонування культурно маркованої лексики в турецькій поезії ХХ століття (2015)
Резніченко Н. А. - Тематичне та жанрове розмаїття творчості для дітей Ярослава Стельмаха (2015)
Рибась О. В. - Віденський текст Сильвестра Яричевського (2015)
Рудник І. П. - Світ природи у художньому осмисленні Дніпрової Чайки (на матеріалі поезій у прозі циклу "Морські малюнки") (2015)
Рудько О. В. - Роль української дитячої літератури другої половини XIX століття у формуванні національної ідентичності (2015)
Рябченко М. М. - Художнє осмислення заробітчанства в сучасній українській прозі (2015)
Савчук В. М. - Архетип Доброї та Злої Матері в українських та норвезьких чарівних казках: компаративний аспект (2015)
Синьоок Т. М. - Ігрова функція літературної містифікації "Порфирій Горотак" Леоніда Мосендза і Юрія Клена (2015)
Сінченко О. Д. - Культурологія Володимира Юринця в освітленні сучасної гуманітаристики (2015)
Скакун І. - Лірична маска Дон Жуана в поетичному доробку Михайля Семенка (2015)
Скиба Т. В. - Канонічні строфічні форми в ранній поетичній творчості Максима Рильського (2015)
Скибицька Ю. В. - Елементи постмодерної поетики в українській драмі межi XX-XXI століть: смислова та формозмiстова парадигми (2015)
Слободянік М. М. - Українська барокова зорова поезія у контексті теорії рецептивної естетики (2015)
Стецюк С. Ю. - Специфіка зображення гендерних стереотипів у прозі Ганни Барвінок (2015)
Тетеріна О. Б. - Двомовність художника слова як наукова проблема (українська літературно-критична думка ХІХ століття) (2015)
Тищук О. С. - Часопростір поетичної творчості Бай Хуа (2015)
Ткаченко А. О. - Слово як чинник, або ж постколоніальні глюки калькованої свідомості (2015)
Томин І. Я. - Українська рецепція газелей турецького поета епохи Дивану Шейха Галіба (2015)
Хайло А. С. - Портрет оповідача у творах Ганни Барвінок (2015)
Циганок О. М. - Схема опису давніх українських поетик (на прикладі Київського курсу 1724 р. "Via" /Шлях/) (2015)
Чужа Т. В. - Українська проблематика у доробку польського літературознавця Людвіка Яновського (2015)
Шалак О. І. - Український фольклор у записах польської дослідниці Северини Шаблевської: методика фіксації, едиція (2015)
Шестопал О. Г. - Засоби "театралізації" літературного тексту (на матеріалі іспанської прози постмодернізму) (2015)
Шкуратенко Ю. О. - Еволюція вивчення соціальної функції сміху в теорії комічного (2015)
Шкуров Є. В. - Технооптимізм та технопесимізм у науковій фантастиці (2015)
Щелкунова О. - Ренесансний поет Юрій Дрогобич і романтик Тарас Шевченко (2015)
Юревич М. В. - Іван Франко та Еліза Ожешко в контексті польсько-українських культурних взаємин (2015)
Яцько А. І. - Література Київської Русі як джерело поетичних візій Миколи Зерова (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2017)
Киричок Т. Ю. - Сучасні тенденції друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу, Герук Я. В. (2017)
Roik T. - The Properties of the New Composite Antifriction Parts for Printing Equipment’s Friction Units, Vitsiuk Iu. (2017)
Гавенко С. Ф. - Дослідження впливу офсетних друкарських форм CtP на репродукційно-графічні показники відбитків, Бернацек В. В., Лабецька М. Т. (2017)
Зигуля С. М. - Дослідження параметрів якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах (2017)
Хмілярчук О. І. - Технології перенесення металізованої фольги на текстильні вироби, Шепельова А. Д. (2017)
Лотоцька О. І. - Оцінювання оптичної густини відбитків на металі виготовлених термосублімаційним методом, Гудзь А. Р. (2017)
Чепурна К. О. - Дослідження технологічного процесу висікання друкованих відбитків, Коробка М. В. (2017)
Іванко А. І. - Комбінований привод пристрою для обрізування книжково-журнальних блоків, Панов С. Л. (2017)
Швайка Л. А. - Інформаційна сфера: становлення та розвиток економічних досліджень видавничо-поліграфічної галузі України (до постановки питання), Мельников О. В., Семенюк Е. П. (2017)
Левчук О. М. - Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни (2017)
Побідаш І. Л. - Авторська редакція (2017)
Кір’янова О. Л. - Соціальні комунікації у системі "автор—видавець—читач" засобами трендових медіа-інновацій (2017)
Швайка Л. А. - Новий погляд на розвиток інформаційної сфери України (2017)
Пам’яті Кулака Михайла Йосиповича (1950–2017) (2017)
Title (2015)
Content (2015)
Татарчук О. М. - Рівень цитокінів у хворих на хронічний панкреатит (2015)
Бобровська О. А. - Етноботанічне та фітохімічне дослідження Lawsonia inermis I., сировина якої містить барвники (2015)
Жебель В. М. - Особливості структурної організації гена мозкового натрійуретичного пептиду та рівень його плазмової концентрації у чоловіків, мешканців Подільського регіону, Пашкова Ю. П. (2015)
Калашников А. В. - Вплив преднізолону на мінеральний та D-вітамінний обмін при його короткотривалому введенні, Апуховська Л. І., Кузів Е. Л., Вільцанюк О. О. (2015)
Корчинська Н. С. - Кореляційний аналіз органометричних параметрів верхньої щелепи, лиця та черепа наприкінці плодового періоду онтогенезу (2015)
Мялюк О. П. - Порушення енергозабезпечення тканини печінки як один з механізмів аліментарного ожиріння, Кліщ І. М., Заєць В. В., Марущак М. І. (2015)
Палій Г. К. - Аналітичне прогнозування чутливості штамів Pseudomonas aeruginosa, виділених від опікових хворих, до бета-лактамних антибіотиків, Назарчук О. А., Нагайчук В. І., Осадчук Н. І., Палій Д. В., Яцула О. В. (2015)
Антонець О. В. - Особливості лінійних сонографічних розмірів та акустичної щільності селезінки у здорових жінок Поділля різних соматотипів (2015)
Dzevulska І. V. - Monthly rates of cell cycle of rat adrenal cells in administration of 0,9% nacl solution, lactoprotein with Sorbitol or HAES-LX-5% during the first 7 days (2015)
Олещук О. М. - Встановлення ефективності застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу, Іванків Я. І. (2015)
Тихолаз В. О. - Гістоструктура та гістометрія довгастого мозку плодів людини 14-15 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2015)
Kovalchuk О. І. - Impact of infusion therapy on structural changes in rat adenohypophysis in experimental dermal burn injury (2015)
Родінкова В. В. - Вплив сезонної температури повітря у Вінниці на терміни викиду деревами алергенного пилку, Кременська Л. В. (2015)
Сотникова Е. П. - Влияние сочетанного применения глазных мазей биопелоидов и гентамицина на некоторые показатели местного иммунитета при воспроизведении бактериального кератита, Салдан В. И., Абрамова А. Б., Молодая А. Л. (2015)
Шафран Л. М. - Поведенческие реакции как биомаркеры нейротоксичности в гигиенической регламентации полимерных материалов, Третьякова Е. В, Нехорошкова Ю. В., Третьяков А. М. (2015)
Шевчук Ю. Г. - Параметри III і IV шлуночків головного мозку у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів (2015)
Мельник М. П. - Особливості сонографічних параметрів печінки у практично здорових жінок різних соматотипів (2015)
Гненна В. О. - Кореляції сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропометричними та соматотипологічними показниками практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку (2015)
Вастьянов Р. С. - Вираженість гострих генералізованих судом за умов блокади інтерлейкін-1-бета рецепторів, Стрельнікова Ю. С. (2015)
Majewski O. Ye. - Analysis of sexual differences in computed tomography sizes of lumbar spine on the median-sagittal slice in representatives of adolescence age, Pinchuk S. V., Bashinska O. I. (2015)
Чаплик-Чижо І. О. - Відмінності поперечних розмірів тіла між здоровими і хворими на піодермії чоловіками та жінками (2015)
Вастьянов Р. С. - Зміна мінеральної щільності кісткової тканини в динаміці розвитку хронічної епілептичної активності, Коновалов М. Ф. (2015)
Марченко А. В. - Комп'ютерно-томографічні мезіодистальні розміри зубів у дівчат з фізіологічним прикусом в залежності від форми голови (2015)
Гумінський Ю. Й. - Закономірності річних змін соматометричних та спірометричних показників юнаків під час строкової військової служби та навчання, Андрійчук В. М., Шпакова Н. А. (2015)
Підлубний В. Л. - Особливості невротичних, пов'язаних зі стресом, та соматоформних розладів в організованій популяції працівників промислових підприємств (2015)
Гончаренко О. В. - Профілактика та лікування гострого післяопераційного панкреатиту (2015)
Павловський С. А. - Вплив циркадних ритмів на диспептичні прояви хронічного холециститу, асоційованого з соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи (2015)
Буглова Н. О. - Клінічні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей (2015)
Мороз Л. В. - Особливості клінічного перебігу цитомегаловірусної інфекції за даними власних спостережень, Чічірельо-Константинович К. Д., Константинович Т. В. (2015)
Цымбалюк В. И. - Результаты хирургического лечения брахиоплексопатии, обусловленной наличием добавочного шейного ребра, Третяк И. Б., Цзян Хао (2015)
Третяк І. Б. - Мікрохірургічні денерваційні втручання при фокальній м'язовій шийній дистонії: аналіз результатів лікування 14 пацієнтів з ретроколіс, Фрейдман М. Ю. (2015)
Вільцанюк О. О. - Особливості перебігу та результати лікування негоспітальної пневмонії у хворих на опійну наркоманію (2015)
Гур'єв С. О. - Вплив ВІЛ інфекції на перебіг травматичного процесу у постраждалих з полісистемними пошкодженнями, Соловйов О. С. (2015)
Жук С. І. - Клініко-лабораторна характеристика вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних станів, Ус І. В., Атаманчук І. М. (2015)
Кондратюк В. К. - Вульвовагінальний кандидоз - клінічна оцінка нових можливостей терапії, Дзись Н. П., Баранецька І. О., Горбань Н. Є. (2015)
Денесюк О. В. - Визначення ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з нестабільною стенокардією за допомогою удосконалених критеріїв діагностики (2015)
Жебель В. М. - Оцінка ехорефлективності для виявлення фіброзування міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу, Лозинська М. С., Лозинський С. Е. (2015)
Калашніков А. В. - Алгоритм оперативного лікування переломів стегнової кістки із застосуванням імплантів з різним модулем пружності, Юхимчук О. А. (2015)
Мороз Л. В. - Зміни мікробіоценозу товстої кишки при сальмонельозі та гострих кишкових інфекціях, спричинених умовно патогенними мікроорганізмами, вірусами, Чемич О. М., Холодило О. В. (2015)
Касьяненко Д. М. - Актуальность изучения взаимосвязи дистального прикуса с нарушением функции жевательных и мимических мышц у пациентов с разными типами дыхания (2015)
Кізіна І. Є. - Інформативність полімеразної ланцюгової реакції для діагностики, оцінки перебігу й результатів лікування оніхомікозу (2015)
Ночвіна О. А. - Функціональний стан головного мозку у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2015)
Петрушанко Т. О. - Значення лабораторного заняття у формуванні клінічного мислення майбутніх лікарів-стоматологів із дисципліни "Терапевтична стоматологія", Островська Л. Й., Попович І. Ю. (2015)
Стоян Н. В. - Рівень суб'єктивного контролю сучасних студентів та особливості його динамічних змін у природних умовах перебування у вищому навчальному закладі (2015)
Шкатула Ю. В. - Застосування сонографії при проведенні диференційної діагностики хвороби Легг-Кальве-Пертеса і транзиторного синовіту, Облазницький В. М. (2015)
Гацька Д. О. - Поширеність та клінічні особливості атопічного дерматиту серед дітей та молоді Вінницької області (2015)
Панчук О. Ю. - Професійно-прикладна фізична підготовка як невід'ємна складова комплексу заходів, спрямованих на збільшення рівня професійної придатності студентів медичних вищих навчальних закладів (2015)
Рудавка С. І. - Проблеми державного регулювання обсягів виробництва і параметрів якості харчових продуктів в Україні та їх вплив на здоров'я людини (2015)
Сергета І. В. - Гігієнічна оцінка рівня звичної рухової активності сучасних студентів, які навчаються в умовах медичного вищого навчального закладу, Дреженкова І. Л. (2015)
Горай М. А. - Імунологічні аспекти розвитку хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота, Гаджула Н. Г. (2015)
Гунько Б. А. - Сучасний погляд на психопатологію наркологічних захворювань, Цирульник Д. О. (2015)
Маєвський О. Є. - Зміни в шкірі після термічного опіку (огляд літератури), Міронов Є. В. (2015)
Ризничук М. О. - Окремі вроджені вади нижніх сечових шляхів, Півторак В. І. (2015)
Римша О. В. - До сучасної оцінки нозокоміальної інфекції (огляд літератури) (2015)
Форманчук Т. В. - Проблема остаточного гемостазу в резекційній гепатології (2015)
К 80-летию доктора медицинских наук, профессора Леонида Моисеевича Шафрана (2015)
До 50-річчя доктора медичних наук, професора Ігоря Валерійовича Гунаса (2015)
Єрмоленко С. - Іван Франко про естетику слова (2016)
Єрмоленко С. - Маєстат Франкового слова (2016)
Сюта Г. - Nihil novi sub solis… (Ідеї трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості" в осмисленні через століття) (2016)
Федурко М. - Проблема мовного відступництва в оцінці Івана Франка (2016)
Кіраль С. - Мовно-естетичні погляди І. Франка в контексті дискусії про переклад "Одіссеї" (2016)
Мазур Н. - Рецепція Івана Франка в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка (2016)
Глуховцева К. - "Міліонам треба того слова…" (афористика І. Франка про мову)" (2016)
Терлак З. - Таємниці Франкового тексту (2016)
Бибик С. - "Пісні ті стали красою єдиною бідного мого тяжкого життя (лінгвостилістика пісенної творчості Івана Франка)" (2016)
Кравець Л. - "Все, що дало мені життя, в красу перетопляв я" (метафори Івана Франка й поетична традиція) (2016)
Яремко Я. - Концепт "цілóго чоловіка" в мові художніх творів Івана Франкa" (2016)
Мех Н. - "Поема І. Франка "Іван Вишенський": духовний вимір (2016)
Дядченко Г. - Вербалізація буддійських мотивів у поезії Івана Франка (2016)
Мирончук О. - Образ святої гори Афон і чернечі мотиви в поемі Івана Франка "Іван Вишенський" (2016)
Кобиринка Г. - Діалектне наголошування в поетичній мові І. Франка (2016)
Коць Т. І. - Франко про мовно-культурну ситуацію в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Висоцька В. - Метафора в науковій мові Івана Франка (2016)
Лужецька Н. - Термінолексика Івана Франка: репрезентація новітнього політичного знання (2016)
Ганжа А. - Лінгвопрагматика кінотексту сучасної документалістики про І. Франка (2016)
Прилипко Ф. - Стилістичні функції комунікем у текстах мультиплікаційних фільмів за казками І. Я. Франка (2016)
Франко З. - Франко як мовознавець (2016)
Франко З. - Засоби художньої експресії у мові творів Івана Франка (2016)
Русанівській В. - Сторінка з історії української літературної мови (2016)
Матвіяс І. - Відображення бойківського говору в художній прозі Івана Франк" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Вихідні данні (2016)
Копчак В. М. - Виконання розширеної резекції підшлункової залози в лікуванні хворих з приводу її пухлин, Копчак К. В., Перерва Л. О., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Шевколенко Г. Г., Давиденко Н. Г., Андронік С. В., Скрипничук І. В. (2017)
Усенко О. Ю. - Панкреатичні нориці як ускладнення хронічного панкреатиту. діагностика й лікування, Суходоля А. І., Суходоля С. А., Лобода І. В., Монастирський В. М, Просвітлюк П. В. (2017)
Дронов О. І. - Емпірична антибактеріальна терапія інфікованого некротичного панкреатиту в умовах антибіотикорезистентності збудників, Ковальська І. О., Горлач А. І., Задорожна К. О., Тинкалюк В. В., Шаповал С. С., Сотнік І. В., Кучинська І. А. (2017)
Шипулін П. П. - Досвід хірургічного лікування розриву стравоходу різної локалізації, Байдан В. І., Троніна О. Ю., Аграхарі А., Брайловський Б. Ю., Целіков М. Ю., Севергін В. Є., Козяр О. М., Байдан В. В., Кирилюк О. О., Агеєв С. В., Голубенко М. Ю. (2017)
Стариков В. И. - Современные подходы к хирургическому лечению больных раком пищевода и кардиального отдела желудка, Ходак А. С., Макаров В. В., Иванова Ю. В., Бодрова А. Ю. (2017)
Лазирський В. О. - Результати оперативного лікування хворих з приводу ускладненого місцево-поширеного раку шлунка (2017)
Перехрестенко О. В. - Оцінка ранніх результатів біліопанкреатичного шунтування в модифікації hess-marceau у хворих на морбідне ожиріння (2017)
Русин В. І. - Синдром мальабсорбції у хворих, яким накладено стому, Коваль Г. М., Павук Ф. М., Лозинський Ю. С., Леошик О. В. (2017)
Скумс А. В. - Мультидисциплинарный подход к лечению неорганных забрюшинных опухолей, Кондратюк В. А., Сухачев С. В., Егорова О. Н., Симонов О. М., Скумс А. А. (2017)
Ротарь М. - Интраоперационная оценка непосредственных результатов последовательного коронарного шунтирования, Тодуров Б. М., Демянчук В. Б., Зеленчук О. В., Бицадзе А. Г. (2017)
Усенко О. Ю. - Досвід застосування ендовенозної лазерної коагуляції в хірургічному лікуванні варикотромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок, Артеменко М. О., Варга А. В., Унінець Г. М. (2017)
Дзигал О. Ф. - Ефективність операцій азигопортального роз’єднання у хворих при цирозі печінки та варикозних змінах вен стравоходу і шлунка, Савицький І. В., Левченко О. М., Анчева І. А. (2017)
Прасол В. А. - Прогнозирование эффективности функционирования инфраингвинального шунта у пациентов при критической ишемии тканей нижней конечности, Коновалова Е. А., Бежуашвили И. Г., Коновалова Д. А. (2017)
Лупальцов В. І. - Застосування місцевої вакуум-терапії в комплексі лікування трофічних виразок нижніх кінцівок, зумовлених хронічною венозною недостатністю, Кітченко С. С. (2017)
Подпрятов С. С. - Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин, Гичка С. Г., Слободянюк І. М., Уманець О. І., Ткаченко В. А., Корбут С. М., Салата В. В., Іваха В. В., Бєлоусов І. О., Корчак В. П. (2017)
Панасенко С. І. - Клініко–епідеміологічні тренди сучасної торакоабдомінальної політравми, Гур’єв С. О., Шейко В. Д., Шкурупій О. А. (2017)
Хіміч С. Д. - Алгоритм діагностичного обстеження потерпілих з приводу політравми на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2017)
Палій Г. К. - Обгрунтування доцільності застосування декаметоксину при антибіотико- та фагорезистентності псевдомонадної хірургічної інфекції, Назарчук О. А., Нагайчук В. І., Вовк І. М., Назарчук Г. Г. (2017)
Яцина О. І. - Анатомо-функціональні зміни верхніх сечових шляхів в експериментальних тварин за гіперактивного сечового міхура, Савицька І. М., Костєв Ф. І., Вернигородський С. В., Головко Т. С., Гаврилюк О. М., Ганіч О. В. (2017)
Зозуля А. І. - Надання нейрохірургічної допомоги в києві: сьогодення та майбутнє, Зозуля І. С., Волосовець А. О. (2017)
Чепишко С. І. - Актуальність проблеми оперативних втручань в щелепно-лицевій хірургії та перспективи її вирішення, Максимів О. О. (2017)
Горовий В. І. - Спосіб троакарної цистостомії, Головацький Б. В., Андрійчук В. М., Костюк А. Л., Горовий О. В. (2017)
Фомин П. Д. - Рецензия на учебное пособие проф. Д. Ю. Кривчени, доц. Е. О. Руденко. "Вади розвитку дихальної системи". Атлас (2017)
Горбанев В. С. - Общественные блага как форма реализации групповых интересов (2017)
Овсієнко О. В. - Правова економіка та її роль у формуванні ефективних норм господарської поведінки (2017)
Левченко Л. М. - Аналіз діяльності ТНК в нафтогазовій галузі України, Данилова К. (2017)
Чала В. С. - Порівняльний аналіз розвитку галузі інформаційних технологій в Німеччині та Індії: уроки для України, Валява А., Гребенніков В. (2017)
Толуб’як В. С. - Удосконалення надання адміністративних послуг органами державної влади в Україні, Костецький В. В. (2017)
Чуприна О. О. - Нормативне закріплення і практична реалізація права на гідний рівень життя в Україні та світі, Овсієнко О. В. (2017)
Гриценко А. В. - Інструментарій діагностики ризику портфелю та достатності капіталу страховика, Щербань П. П., Чебанова Н. В. (2017)
Левченко Л. М. - Використання міжнародного досвіду у розвитку страхових компаній України, Михальченко А. О. (2017)
Швайдак В. М. - Наповнення бюджетної системи за рахунок активізації діяльності фінансових посередників та зовнішньоекономічної діяльності, Онищенко Н. В., Жернов М. О. (2017)
Куваєва Т. В. - Управління партнерськими відносинами промислового підприємства (2017)
Нестеренко О. О. - Методичні засади оцінки природного капіталу в інтегрованій звітності (2017)
Пуліна Т. В. - Можливості та перспективи управління проектами на основі методології ISO 21500, Фоміних Т О., Соріна О. О. (2017)
Радіонова Н. Й. - Методика розподілу непрямих затрат через вибір обґрунтованих баз розподілу (2017)
Тарасова Т. О. - Проблеми формування бюджету маркетингу підприємства торгівлі в системі бухгалтерського обліку (2017)
Тесленок І. М. - Алгоритм розробки стратегії розвитку малих підприємств, Воровська К. А. (2017)
Чупіков А. А. - Використання елементів страхування для досягнення економічної безпеки автотранспортних перевезень (2017)
Шматько Н. М. - Методологія забезпечення стійкості розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем (2017)
Жегус О. В. - Вищий навчальний заклад в умовах маркетизації сфери вищої освіти (2017)
Дудник А. В. - Теоретико-методичні засади еколого-економічного моніторингу урбосистем (2017)
Титул, зміст (2016)
Международная школа кормов (2016)
Макаринська А. В. - Науково-практичний семінар "Сучасний стан технології та техніки виробництва комбікормів", Відоменко І. О. (2016)
Фадeeв Л. В. - Точная агротехнология будущего начинается сегодня. Кукуруза (2016)
Миколенко С. Ю. - Вплив плазмохімічно активованої води на вуглеводно-амілазний комплекс зерна пшениці, Чурсінов Ю. О., Соколов В. Ю. (2016)
Баля Л. В. - Визначення хімічного складу та якісних характеристик зернової квасолі білої (2016)
Ткаченко Н. А. - Математичне моделювання компонентного складу комбінованих йогуртових напоїв, Некрасов П. О., Копійко А. В. (2016)
Ткаченко Н. А. - Обґрунтування вибору вівсяного борошна для виробництва низькожирних кисловершкових спредів, Куренкова О. О. (2016)
Левицкий А. П. - Влияние кокосового масла на липидный обмен и микробиоценоз у экспериментальных животных, Ходаков И. В., Лапинская А. П. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 (2016)
Єгоров Б. В. - Розробка і використання нетрадиційних кормових добавок у годівлі курей-несучок, Чернега І. С. (2016)
Карунський О. Й. - Підвищення продуктивності свиней на раціонах з ферментним препаратом "Лізоцим", Ніколенко І. В. (2016)
GMP+Akademy (2016)
Мини-завод по производству сильных семян (2016)
Титул,зміст (2016)
Міжнародна школа кормів - 2016 (2016)
Міжнародна науково-практична конференція Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми (2016)
Тренінг для спеціалістів мукомельної та хлібопекарської промисловості Оцінка хлібопекарських властивостей зерна та борошна (2016)
Фадeeв Л. В. - Точная агротехнология будущего начинается сегодня. Подсолнечник (2016)
Васильєв С. В. - Народногосподарське значення тритикале та перспективи його використання для розширення сировинної бази харчових виробництв (2016)
Кирпа М. Я. - Аэродинамическое сепарирование однокомпонентных семенных смесей на примере кукурузы, Скотар С. А., Лупитко О. И. (2016)
Крусір Г. В. - Дослідження сумісної утилізації рисової лузги та відходів м’ясопереробних виробництв методом анаеробного зброджування, Чернишова О. О. (2016)
Соц С. М. - Борошно та висівки – нові продукти із голозерного вівса, Гулавський В. Т., Кустов І. О. (2016)
Єгоров Б. В. - Особливості переробки яблучних вичавків при виробництві комбікормів для коней, Воєцька О. Є., Цюндик О. Г. (2016)
Левицький А. П. - Роль високоолеїнової соняшникової олії у вирішенні проблеми жирового забезпечення сільсько-господарських тварин та птиці, Лапінська А. П., Ходаков І. В. (2016)
Макаринська А. В. - Оцінка санітарної якості білково-вітамінно-мінеральної добавки для домашніх тварин, Єгорова А. В., Євдокимова Г. Й., Kyчеpyк A. Г. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Енергоефективності скребкового конвеєра з рухомим дном, Орлова С. С. (2016)
GMP+ (2016)
Гусятинська Н. А. - Вплив видової мікрофлори цукрових буряків на розвиток кагатної гнилі, Тетеріна C. М., Касян І. М. (2017)
Барига А. А. - Зміни якості грунтових вод на плантації цукрових буряків, удобрених залишками з біогазової станції, яка працює на буряковому жомі, Полець Б. Б. (2017)
Сорокін А. І. - Розрахунки витрат оборотної води першої категорії цукрового заводу та заходи по стабілізації її якості, Штангеєв К. О. (2017)
Мiщук Р. Ц. - Витрати енергії при гідратації та розчиненні цукрози (2017)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача за вимушеного руху повітря в трубах, каналах і вздовж плоскої стінки, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2017)
Мiщук Р. Ц. - Термохімія реакцій в системі цукроза-вапно–вода (2017)
Мiщук Р. Ц. - Огляд оцінок критеріїв ефективності закордонних та вітчизняних вакуум-апаратів (2017)
Грабовська О. В. - Про перспективи розвитку пектинового виробництва в Україні, Пастух Г. С. (2017)
Кухар В. Н. - Про перспективи розвитку пектинового виробництва в Україні, Чернявская Л. И., Моканюк Ю. А., Барабанов П. М., Захарова И. В. (2017)
Содержание (2011)
Чередниченко А. Г. - К проблеме этнокультурной преемственности в Балкано-Эгейском регионе на рубеже II—I тыс. до н. э. (2011)
Нефедов К. Ю. - Селевк Никатор и Александр Македонский: эволюция пропаганды (2011)
Ляпустин Б. С. - Провинции в хозяйственной жизни знатной римской фамилии II в. до н. э. — I в. н. э. (2011)
Литовченко С. Д. - Царство Софена в восточной политике Помпея (2011)
Токарев А. Н. - Первые шаги Октавиана в политике и образ "нового Цезаря" (2011)
Петречко О. М. - Римське суспільство і superstitio доби принципату (2011)
Бардола К. Ю. - Синона. Пути трансформации византийской налоговой практики (2011)
Берестнев С. И. - Вещи в контексте культового объекта (к проблеме социологической интерпретации погребальных памятников), Берестнева Л. Н. (2011)
Пряхин А. Д. - Памятники покровского типа на современном этапе изучения в российской и украинской археологии (2011)
Буйнов Ю. В. - Вопросы хронологии и периодизации марьяновской культуры эпохи бронзы (2011)
Гречко Д. С. - К вопросу о численности населения Нижнего Побужья в преддверии исчезновения большой хоры Ольвии (2011)
Мызгин К. В. - Монетно-вещевые клады на территории черняховской культуры (2011)
Дідик В. В. - Танаїські амфори лісостепового межиріччя Дніпра та Сіверського Дінця: проблеми довозу і датування (2011)
Любичев М. В. - О поздней дате черняховской культуры к востоку от Днепра (комплексы ступени D1 могильника Войтенки) (2011)
Моисеев Д. А. - Археологический комплекс строительной керамики IX—X вв. из раскопок поселения в Лагерной Балке (Мангуп) (2011)
Сергєєва М. С. - Техніка обробки рогу у Воїнській Греблі (2011)
Дьячков С. В. - О метательном оружии гарнизона генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) (2011)
Лысенко С. Д. - Памятники малополовецкого типа в бассейне р. Супой, Куштан Д. П., Панковский В. Б., Федько В. Ф. (2011)
Горбаненко С. А. - Палеоботанічний спектр Битицького городища (2011)
Аксенов В. С. - Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.) (2011)
Колода В. В. - К вопросу о салтовских погребениях (на примере богатого женского захоронения на городище Мохнач) (2011)
Супруненко О. Б. - Жіноче кочівницьке поховання золотоординського часу в пониззі Псла, Маєвська С. В. (2011)
Сніжко І. А. - Історія відкриття пам’яток давнього кам’яного віку Ізюмщини (2011)
Шелехань О. В. - Комплекс озброєння "скіфського типу" в працях дослідників другої половини ХХ сторіччя (2011)
Івакін В. Г. - Історія археологічних досліджень давньоруських поховальних пам’яток Києва (2011)
Гордієнко Д. С. - Топографія давнього Києва в науковому доробку професора Олексія Покровського (неопублікована праця "Ликоθрос") (2011)
Скирда В. В. - Этническое определение средневековых памятников на первых Археологических съездах (2011)
Лиман С. И. - История Англии эпохи Тюдоров в оценках исследователей Украины (XIX – начало ХХ вв.) (2011)
Казаров С. С. - Эпирский Пассарон: полис или святилище? (2011)
Лазаренко И - Дионисопольский храм Понтийской Матери богов, Мирчева Е., Енчева Р. (2011)
Сорочан С. Б. - К вопросу о времени создания фемы Климата в византийском Крыму (2011)
Столяренко Е. Н. - Новый участок водопровода генуэзской крепости Чембало (XIV-XV вв.) (2011)
Квашин В. А. - "Щит и меч" Италии: были ли Фабий и Марцелл союзниками? (2011)
Дьячков С. В. - VII Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины" (Харьков, 28-29 октября 2010 г.), Берестнев С. И., Пеляшенко К. Ю., Грибанов Д. В., Токарев А. Н., Колода В. В., Домановский А. Н. (2011)
Домановский А. Н. - Международный симпозиум "Homo Byzantinus среди идей и вещей" (Харьков, 1 июля 2010 г.), Файда О. В. (2011)
Мартемьянов А. П. - Международный симпозиум "Фракийские земли и Северное Причерноморье в античную эпоху" (Харьков, 7-8 апреля 2011 г.) (2011)
Буйнов Ю. В. - Исследования Б. А. Шрамко археологических памятников на новостройках в Харьковской области (2011)
Обращение к авторам ежегодника "Древности" (2011)
Список сокращений (2011)
Наши авторы (2011)
Руда Г. В. - Готовність учителя до діяльності з обдарованими учнями (2017)
Колярова А. О. - Здатність особистості до самопроектування: постановка проблеми (2017)
Мартинець Л. А. - Залучення педагогів до професійного розвитку у неформальній та інформальній освіті (2017)
Мельник М. Ю. - Психологічна діагностика особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників (2017)
Шелестова Л. В. - Інтелектуальний розвиток старших дошкільників і першокласників: теорія і практика (2017)
Білик Ж. І. - Методика та організація навчально­дослідницької діяльності учнів з біології в контексті STEM-підходу в освіті, Постова К. Г. (2017)
Олійник Л. Г. - Козак очима дитини середнього шкільного віку (2017)
Чудакова В. П. - Методична база та особливості впровадження "Корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища організації" (В. Чудакової) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Волошина В. І. - Способи оптимізації навчального процесу. Мнемотехнічні прийоми на навчальних заняттях географії (2017)
Гафіатуліна А. В. - Навчально-розвивальна програма формування національної самосвідомості студентської молоді України (2017)
Гальченко М. С. - Підтримка та розвиток обдарованих дітей у США (2017)
Бецко І. Ю. - Майбутнє Житомирщини – талановиті діти (2017)
Федорова Н. Ф. - Виникнення та застосування в освіті педагогічної технології "Проект", Ткаченко Л. І. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на липень 2017 року (2017)
Ловінська Л. Г. - Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату, Даниленко С. В. (2017)
Захарченко В. І. - Інвестиційне забезпечення неоіндустріалізації України (2017)
Крупка М. І. - Сучасна парадигма фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні, Демчишак Н. Б. (2017)
Соколовська А. М. - Податкові інструменти стимулювання НДДКР у Європі та світі: дизайн і особливості використання, Райнова Л. Б. (2017)
Чекіна В. Д. - Смарт-промисловість і податки: точки дотику (2017)
Бортніков Г. П. - Монетарне золото як складова міжнародних резервів (2017)
Антонюк В. П. - Людський капітал в моделі ендогенного зростання як стратегічний чинник розвитку для України (2017)
Гриненко А. М. - Вплив менталітету на соціальну згуртованість українського суспільства, Кирилюк В. В. (2017)
Грішнова О. А. - Регламентація трудових процесів в ході здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві, Козловський А. Т. (2017)
Колайчук Н. Ф. - Анализ состояния рынка вкладов (депозитов) населения в Республике Беларусь, Лопух Ю. И. (2017)
Комарніцька О. М. - Сучасні методичні підходи щодо оцінки трудового потенціалу підприємства (2017)
Лотоцький І. І. - Проблеми формування трудового потенціалу регіону, Стрельбіцький П. А. (2017)
Олійник Н. Ю. - Теоретичні основи прийняття організаційно-управлінських рішень в контексті етики (2017)
Шиловцева Н. В. - Місце та роль професійної освіти в інфраструктурі ринку праці (2017)
Якубів В. М. - Система управління персоналом: наукові теорії та сучасні практики, Якубів Р. Д. (2017)
Буторіна В. Б. - Діяльність культурно-дозвіллєвих закладів Хмельнцької області (2017)
Ковтуник І. І. - Кліматичні рекреаційні ресурси Хмельницької обл. (2017)
Логвін О. О. - Стратегічне планування підвищення конкурентоздатності туристичних підприємств Хмельницької області (2017)
Монастирська Р. І. - Готельна індустрія міста Кам’янця-Подільського як важливий чинник розвитку ділового туризму (2017)
Опря Б. О. - Особливості сфери гостинності у ХХІ ст. (2017)
Поліщук В. С. - Організаційно-правове забезпечення туристичної індустрії в Україні (2017)
Смирнов І. Г. - Національно-патріотичний та виховний вимір підготовки туристичних кадрів вищої кваліфікації (2017)
Бойко В. В. - Обґрунтування пріоритетів взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій (2017)
Лисак В. Ю. - Міграція населення як один з чинників економічної безпеки, Хомин О. Й. (2017)
Лясковець О. В. - Оцінка стану економічної безпеки підприємства ПАТ "Запорізький механічний завод" на підставі економіко-математичного моделювання (2017)
Маковоз О. С. - Система захисту інформації платіжних карт в Україні, Передерій Т. С., Чмирь А. Ю. (2017)
Новікова О. Ф. - Методологічні засади активізації трудових і соціальних чинників сталого економічного зростання, Шамілева Л. Л. (2017)
Попова С. М. - Роль судово-економічної експеритизи у виявленні тіньових схем та забезпеченні сталої діяльнсті суб’єктів господарювання, Попова Л. М. (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми тіньової економіки, детінізації, середньої та мінімальної заробітної плати (2017)
Цилибина В. М. - Местные топливно-энергетические ресурсы Беларуси: потенциал, перспективы использования (2017)
Marcinkowski B. - The risk managment process in Рolish enterprises (2017)
Галаченко О. О. - Регіональні особливості сфери санаторно-курортних послуг в умовах децентралізації влади (2017)
Гнатюк С. Н. - Кластерная модель устойчивого развития экономики региона (2017)
Костик А. О. - Інформаційне забезпечення адмініструання податків та зборів в Україні (2017)
Лях І. І. - Проблеми сприяння інноваційному розвитку промисловості в умовах децентралізації управління (2017)
Наркевич Л. В. - Направления развития экспортного потенциала Могилевской области (2017)
Петрова І. П. - Реалізація проектів розвитку територій на засадах державно-приватного партнерства (2017)
Самофатова В. А. - Специфіка досягнення сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації управління економікою (2017)
Горін Н. О. - Український досвід формування соціально-відповідального підприємництва на прикладі життя і діяльності С.М. Колачевського (1849 – 1911) (2017)
Лях О. В. - Інституційні аспекти розвитку соціального підприємництва в Україні в умовах децентралізації влади (2017)
Мельник О. В. - Особливості управління проектами в громадських організаціях (2017)
Оберемчук В. Ф. - Формування бренду роботодавця: соціальні аспекти, Ліва О. М. (2017)
Семендяк В. М. - Вплив рівня соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємств аграрного бізнесу: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Рарок Л. А. - Стан соціального розвитку сільських територій, Рарок О. В. (2017)
Ящишина І. В. - Євроспільнота: взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку, Коновалова М. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Колесова Н. А. - Динаміка сполучнотканинних клітинних реакцій шкіри білих щурів за опікової травми і стійкої некорегованої гіперглікемії, Натрус Л. В., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Рижко І. М. (2016)
Коржов В. И. - Возможность коррекции показателей крови при экспериментальной эмфиземе легких, Лискина И. В., Жадан В. Н., Осипенко Б. О., Мельник О. А. (2016)
Жадан В. М. - Вплив сукцинату натрію на активність глутатіон-залежних ферментів у крові при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І. (2016)
Цимбалюк В. І. - Вплив трансплантації тканини фетальної нирки на перебіг синдрому спастичності та хронічного больового синдрому при експериментальній травмі спинного мозку, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М. (2016)
Зяблицев С. В. - Состояние иммунологической реактивности при экспериментальной черепно-мозговой травме, Кришталь Н. В., Дядык Е. А. (2016)
Прокопов В. О. - Iзольована та комбінована дія хлороформу та монохлороцтової кислоти з питною водою на гематологічні та імунологічні показники піддослідних тварин, Томашевська Л. А., Куліш Т. В., Липовецька О. Б., Кравчун Т. Є., Григоренко Л. Є. (2016)
Турчина Н. С. - Клініко-неврологічні та УЗДГ кореляції в гострому періоді інсульту у хворих з різними видами маніфестної вірусної інфекції в анамнезі, Черенько Т. М. (2016)
Андрюшкова Н. Г. - Персистуюча ентеровірусна інфекція у хворих на гостре порушення мозкового кровообігу, Турчина Н. С., Понятовський В. А., Долінчук Л. В., Мельник В. В., Широбоков В. П., Чекалюк Є. М. (2016)
Бичкова Н. Г. - Роль про- та антиатерогенних імунних факторів в перебігу артеріальної гіпертензії, Кондратюк В. Є., Бичков О. А., Тарасюк А. П., Таран Г. А., Сидорук Т. М. (2016)
Кремзер А. А. - Эндотелиальные прогениторные клетки у пациентов с хронической сердечной недостаточностью: взаимосвязь с уровнем мочевой кислоты в крови, Березин А. Е. (2016)
Мальцев Д. В. - Оцінка імунного статусу в учасників АТО з важкими пошкодженнями нижніх кінцівок, Мездин В. І. (2016)
Черновол П. А. - Аналіз тромбоцитарних параметрів гемограми для визначення їх інформативності, Натрус Л. В. (2016)
Рекалова О. М. - Інтерлейкін 17 та інші імунологічні ознаки хронічного запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень різної важкості в фазі ремісії, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Сінгаєвський М. Б., Бегоулева Ж. Б, Коваль Н. Г. (2016)
Лукашук В. Д. - Клінічне значення неінвазивних тестів у діагностиці Нelicobacter pylori-інфікування дітей з хронічним гастритом, Алі Самех Алі, Шевцова О. М., Баб’як В. І., Палагнюк Н. О. (2016)
Колесова Н. А. - Механізми альтерації тканин пародонта за генералізованого пародонтиту у хворих без соматичної патології та з артеріальною гіпертензіею, Колесова Н. В., Мєдвєдєва М. Б. (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка безпечності суниці при застосуванні інсектицидів та фунгіцидів в системі хімічного захисту (2016)
Кондратюк М. В. - Гігієнічна оцінка безпечності повітряного середовища для працівників в технологічному циклі застосування комбінованого фунгіциду на основі пропіконазолу, солатенолу та ципроконазолу на зернових колосових культурах, Благая А. В., Антоненко А. М. (2016)
Хайтович М. В. - Фармакокінетично/фармакодинамічна модель антибіотикотерапії: клінічне застосування (2016)
Хайтович М. В. - Сучасні напрями медикаментозної нефропротекції при цукровому діабеті 1 типу, Івченко М. С. (2016)
Несин О. Ф. - Життя, як вишитий рушник (2016)
Некролог. Пам’яті професора Антоніни Михайлівни Політун (2016)
Вербова Ю. В. - Структурні особливості ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічного профілю (2016)
Грінченко О. М. - Особливості динаміки особистісної ідентичності студентів-психологів (2016)
Даниленко Н. В. - Дослідження сенсожиттєвих орієнтацій старшокласників (2016)
Доцевич Т. І. - Метакогнітивна компетентність суб’єкта педагогічної діяльності у вищій школі: проблеми та перспективи дослідження (2016)
Залановська Л. І. - Модель та програма формування міжетнічної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання (2016)
Зотова Л. Н. - Эффективность программы оптимизации отношения студентов к собственному здоровью (2016)
Карачевцев Я. М. - Взаємозв’язок особливостей емоційно-вольової сфери дорослих людей із вибором ними стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях (2016)
Ковальова І. Б. - Досвід психокорекційної та реабілітаційної роботи з учасниками АТО на базі менського санаторію "Остреч", Мозговий В. І. (2016)
Козуб Я. В. - Программа коррекции эмоционального отношения студентов к учению и проверка ее эффективности (2016)
Кузікова С. Б. - Актуалізація особистісного саморозвитку як умова подолання конфліктності у підлітків (2016)
Кузнецов М. А. - Особенности осужденных к лишению свободы женщин на этапе ресоциализации, Кузнецов И. А, Макаренко П. В. (2016)
Кузнецов М. А. - Проблемы психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к несению службы, Кушнирова Т. В. (2016)
Кузнецов О. І. - Пресинги як детермінанта психічних станів студентів у різних умовах навчальної діяльності (2016)
Леженіна Л. М. - Особливості совладаючої поведінки майбутніх офіцерів служби безпеки України на різних етапах навчання (2016)
Меднікова Г. І. - Психолого-педагогічний супровід становлення особистісної зрілості студентів (2016)
Михайленко О. Ю. - Шляхи та засоби розвитку рольової компетентності майбутніх практичних психологів (2016)
Московченко А. А. - Порівняльне дослідження особливостей креативності студентів-менеджерів та студентів-педагогів у процесі професійного навчання (2016)
Polezhaev D. V. - Psychological foundations of the integrated approach to the goal formation of the 21st century youth: foundations of the conceptual determination, Klimenko Y. A., Tikhomirov M. Y. (2016)
Саврасов М. В. - Місце та роль чиннику статі у структурі психологічного змісту креативності студента вищого навчального закладу (2016)
Солодухова О. Г. - Відношення як сутнісна характеристика особистості молодого вчителя, Солодухов В. Л. (2016)
Фоменко К. І. - Ольфакторно-кольорова синестезія як психологічна проблема (2016)
Хомуленко Т. Б. - Психотерапевтичний ресурс внутрішнього діалогу з тілесним я при психосоматиці парних (жіночих) органів (2016)
Хомуленко Т. Б. - Тренінгові психотехнології в програмах психологічного супроводу, Поденко А. В., Фоменко К. І. (2016)
Юріна Ю. І. - Феномен установки у психологічних теоріях (2016)
Заторський Н. - Сліди народної мови в "Посланні Мисаїла" (2017)
Верхотурова М. А. - Колекція гармат XVI—XVIII століття в зібранні Національного музею імені Короля Яна ІІІ у Львові (2017)
Феденко О. О. - Роль італійської громади у розбудові харчової промисловості Одеси наприкінці XVIII - початку XX ст. (2017)
Ніколайчук Д. О. - Соціопрофесійний портрет київських цивільних губернаторів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2017)
Казакевич О. М. - Українська Краківська громада (1887-1907 роки) (2017)
Вовк Л. Г. - Товариство "Учительська громада": особливості створення та напрями діяльності (1908-1909 рр.) (2017)
Гай-Нижник П. П. - Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917-1918 рр.): становлення і розлад (2017)
Мерінг В. О. - Процес формування урядової системи Гетьманату та участь в ньому Сергія Мерінга (2017)
Довгалець О. - Партії національних меншин доби Центральної Ради: соціальний та регіональний зріз (2017)
Малець О. О. - Становлення багатопартійності на Наддніпрянщині на етапі проголошення Української державності (березень - квітень 1917 р.) (2017)
Рубан В. - Соціально-економічна специфіка Поділля у часи проведення насильницької колективізації 1927-1932 рр. (2017)
Салата Г. В. - Науково-технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: Петро Кіндратович Худяков (1858-1935 рр.) (2017)
Стасюк О. Й. - Особливості організації та проведення перших виборів до Верховних Рад СРСР та УРСР у західноукраїнських областях (2017)
Матюшко Л. І. - Політико-національна ідеологія галицьких москвофілів у міжвоєнний період (2017)
Гуменюк В. В. - Одяг міжвоєнної доби у повсякденному житті національних меншин Півдня України (2017)
Іванов Є. В. - Система соціального управління в індустріальному суспільстві (2017)
Казан Е. М. - Військово-медична служба в Україні: становлення, особливості функціонування та можливі напрями реформування (2017)
Слободянюк М. А. - Антифашистський рух опору в Україні крізь призму історичної антропології (2017)
Малащук О. С. - Відродження виноградарства України в 1944-1947 роках (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч.9) (2017)
Радчук А. О. - Михайло Старицький - організатор професійного театру в Наддніпрянській Україні (2017)
Яценко І. В. - Сучасний погляд на творчу спадщину харківського вченого В. Я. Данилевського, Приходько Т. М., Головко Н. П. (2017)
Дем’янчук В. А. - Репресії та переслідування Івана Геля на початку 60-х - першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2017)
Срібна М. А. - Марки Червоного Хреста як засіб популяризації гуманності та милосердя (2017)
Pashayev E. N. - The transatlantic partnership in achieving the EU energy target: diversifying of energy supplies (2017)
Алиева-Мамедова Г. - Военно-техническое сотрудничество США с Азербайджаном в эпоху постмодерна (2017)
Гусєва Н. Ю. - Дослідження історії студентського протестного руху у ФРН в 1960-х рр.: джерелознавчий аспект (2017)
Котов С. М. - Діяльність товариства "Сокіл" в умовах політичної системи Другої Речі Посполитої (2017)
Бесєдіна Г. О. - Концептуальний вплив філософії Карла Маркса на "теорію практик" П’єра Бурдьє (2017)
Борноволоков О. В. - Учение о крещении Святым Духом Евангельских христиан Св. Пятидесятницы (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія Долі у вимірі богословської думки Орігена (2017)
Грибовська М. В. - Еліта як суб’єкт державотворення в доктрині В’ячеслава Липинського (2017)
Чернигова Т. Л. - Антропологические смыслы "натурфилософии" М. Метерлинка (2017)
Пасічник І. Я. - Естетика як "gnoseologia inferior": проблема здатності пізнання у Вольфа та Баумґартена (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальна парадигма в емпіричній традиції пізнання (2017)
Гнатюк Я. C. - Логіка діалектики як діалектика логіки (2017)
Нарядько Г. Я. - Доверие (социально-философский аспект), Пастушенко О. В. (2017)
Науменко В. В. - Соціальна відповідальність: семантичний аспект поняття (2017)
Bortnikova O. - Basic management principles of religious and political space of Ukraine (2017)
Драпушко Р. - Особливості розвитку туризму в контексті інтенсифікації міжкультурних комунікацій (2017)
Дроботенко М. О. - Філософське консультування та психотерапія: до методології розрізнення (2017)
Завальнюк О. В. - Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури (2017)
Кадиевская И. А. - Традиции использования возможностей позитивной психологии в различных областях жизни (2017)
Кириченко М. О. - Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства (2017)
Климко І. Г. - Інформаційно-кумунікативний простір туристичної діяльності (2017)
Колдунов Я. В. - Дика природа та культурний ландшафт (2017)
Коломієць А. Є. - Становлення моральної відповідальності в українській сучасній політичній діяльності (2017)
Концурак О. - Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної складової в структурі української політики (сучасний філософський дискурс) (2017)
Куцепал С. В. - Кінематограф та соціум: аспекти взаємодії (2017)
Лавриненко С. О. - Естетика української хореографії як засіб формування національної свідомості особистості (2017)
Мальцев О. В. - Проблема удосконалення людини в релігійно-філософських концепціях ХХ ст. як предмет філософсько-релігієзнавчих досліджень (2017)
Шепетяк О. Т. - Ассирійська Церква Сходу: філософсько-релігієзнавчий огляд (2017)
Олексин І. Я. - Ціннісний потенціал спортивної діяльності в універсаліях європейської культури (2017)
Пивоварська К. С. - Канон vs фанон: множинність зв’язків (2017)
Солоділова О. В. - Оцінка крізь призму історії філософії (2017)
Опанасюк Ю. - Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації (2017)
Великодна Є. М. - Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти (2017)
Яшина О. М. - Постнекласична парадигма художньо-естетичної освіти: концептуальні та соціальні виміри становлення (2017)
Ткаченко К. О. - Засади адвокатської етики в сучасній Німеччині (2017)
Кравченко С. С. - Ідеологія пуританізму як підґрунтя філософії прагматизму США (2017)
Колесніченко М. В. - Деякі тенденції трактування феномена патріотизму у сучасному західному філософському дискурсі (2017)
Живоглядова І. В. - Становлення етнічних і національних стереотипів: американський мистецький досвід (2017)
Васильчук Є. О. - Вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань на криміногенну ситуацію в Україні (2017)
Яновська О. В. - Чинники формування громадянської активності в період суспільно-політичної нестабільності в Україні (2017)
Копійка М. - Особливості формування іміджу України в міжнародному інформаційному просторі (2017)
Кругляк М. Е. - Політичні погляди українського студентства на початку ХХ століття (2017)
Кулик В. Г. - Динаміка парламентського порядку денного освітньої політики в Україні (1998-2016 рр.) (2017)
Макаренко Л. П. - Становлення політичних інститутів громадянського суспільства в Україні як важелів комунікативного впливу на державу (2017)
Гаврилюк Г. И. - Концепт дефектной демократии в посттранзитологическом дискурсе (2017)
Гончаренко О. М. - Критерії ефективності асиметричних кризових стратегій в умовах сучасної "гібридної війни" (2017)
Євсюкова А. В. - Політико-правове забезпечення розвитку громадянської освіти в Республіці Польща та Україні (2017)
Захаренко К. - Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства (2017)
Угрин Л. Я. - Формування інтегративних моделей макрополітичних ідентичностей: теоретичний аспект (2017)
Бульдович П. В. - Концепція інститгуціональних змін Дугласа Норта (2017)
Павлюк О. О. - Феномени медіалізму та медіатизації та їх вплив на міжнародні відносини (2017)
Іщейкін К. Є. - Бюджет участі у контексті концепцій "Нового локалізму" та "Великого суспільства" (2017)
Ключник Р. М. - Соціальний капітал як фактор формування політичного протесту (2017)
Міщенко А. М. - Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна (2017)
Прихненко М. І. - Велика Британія як "міст" між "двома Заходами": дві різні гри Тоні Блера (2017)
Вонсович О. С. - Характерні особливості сучасного стану безпеки в Середземноморському регіоні (2017)
Зименкова В. В. - Антитерористична операція США в Афганістані: військово-політичні аспекти підготовки (2017)
Хімяк А. В. - Роль ФРН у врегулюванні російсько-українського конфлікту (2017)
Шустенко С. О. - Інструментарій зміцнення довіри громадськості до уряду розроблений Радою Європи (2017)
Андріянова Н. М. - Трансформація НАТО: мета, етапи, напрями (2017)
Кривошея І. - Рецензія на монографію: Dymczyk R. Kobiety Świętej Góry Athos. Nieobecna obecność. - Poznań: UAM, 2017. - 228 s., Моравєц Н. (2017)
Хільчевський В. К. - Про фукціонально-генетичну та гідрохімічну класифікації ставків (2017)
Москаленко С. О. - Виявлення "повзучої" неоднорідності в рядах метеорологічних величин (на прикладі даних спостережень ОГМС Київ), Манукало В. О, Митник Т. Г. (2017)
Заболоцька Т. М. - Кліматологічна оцінка циркуляційних процесів у північній півкулі та їх вплив на температурний режим, Шпиг В. М. (2017)
Лобода Н. С. - Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін, Куза А. М. (2017)
Гопченко Є. Д. - Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я, Кирилюк О.С. (2017)
Осадча Н. М. - Польові експериментальні дослідження виносу гумусових речовин з торф'янистих ґрунтів і оцінка їх ролі в транспортуванні розчинених форм заліза, Осадчий В. І., Зінець І. А., Набиванець Ю. Б, Артеменко В. А. (2017)
Жежеря В. А. - Роль різних груп розчинених органічних речовин поверхневих вод в міграції металів, Линник П. М., Ігнатенко І. І. (2017)
Балабух В. О. - Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у періоди вегетаційного циклу, Однолєток Л. П., Кривошеїн О. О. (2017)
Швень Н. І. - Аналіз багаторічних тенденцій динаміки температури ґрунту на глибинах під природним покривом, Митник Т. Г., Гальперіна Т. О. (2017)
Пясецька С. І. - Тенденції у змінах кількості випадків відкладень ожеледі на території України протягом ожеледного періоду 2001-2015 рр., Щеглов О. А. (2017)
Гуда К. В. - Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку, Остроградська О. С. (2017)
Осипов В. В. - Обґрунтування математичної моделі для оцінки та регулювання забруднення поверхневих вод України біогенними елементами (2017)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Варналій З. С. - Детінізації економіки як складова фінансової політики України (2008)
Перевозчиков В. І. - Теоретичні аспекти аналізу знецінення національного капіталу в процесі роздержавлення (2008)
Латер Ю. С. - До питання про цивілізаційну парадигму в розвитку суспільства (2008)
Ящишина І. В. - Структура індивідуального добробуту (2008)
Радченко В. В. - Необхідність наукового підходу до визначення предмета економічної теорії (2008)
Борейко В. І. - Монетизація, інфляція та економічне зростання (2008)
Галушка З. І. - Аналіз процесів соціалізації сучасної економіки (2008)
Городецька М. О. - Глобалізація економіки і проблеми ефективності, Туголуков С. І. (2008)
Драганова Т. П. - Інноваційна складова розвитку продуктивних сил України, Гавриш В. П., Гавриш Г. І. (2008)
Зелик Г. Г. - Актуальні проблеми регуляторної політики держави у сфері підприємництва, Підгородецька С. М., Гернего Ю. О. (2008)
Козачок Л. Г. - Проблеми реалізації інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання (2008)
Лісовий А. В. - Проблеми визначення еластичності попиту за ціною та пропозиції щодо ix усунення (2008)
Олійник В. О. - Вплив глобальної кредитної кризи на діяльність українських банків на ринках єврооблігацій (2008)
Палехова В. А. - Економічна теорія: предмет науки та логіка викладання (2008)
Тимчик О. А. - Проблеми інвестиційного забезпечення програм економічного розвитку (2008)
Шевчук Ж. А. - Сучасні аспекти трактування проблеми економічного розвитку регіонів України (2008)
Шостак Л. В. - Визначення чинників регуляторного впливу на конкурентні відносини у сфері телекомунікацій (2008)
Бабчинська О. І. - Особливості створення стратегії управління знаннями, Боднарчук Л. В., Мамчур Т. Д. (2008)
Шевчук Ж. А. - Історія податків як історія цивілізацій (нарис з історії економіки) (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського