Сергєєва М. С. - Техніка обробки рогу у Воїнській Греблі (2011)
Дьячков С. В. - О метательном оружии гарнизона генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) (2011)
Лысенко С. Д. - Памятники малополовецкого типа в бассейне р. Супой, Куштан Д. П., Панковский В. Б., Федько В. Ф. (2011)
Горбаненко С. А. - Палеоботанічний спектр Битицького городища (2011)
Аксенов В. С. - Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.) (2011)
Колода В. В. - К вопросу о салтовских погребениях (на примере богатого женского захоронения на городище Мохнач) (2011)
Супруненко О. Б. - Жіноче кочівницьке поховання золотоординського часу в пониззі Псла, Маєвська С. В. (2011)
Сніжко І. А. - Історія відкриття пам’яток давнього кам’яного віку Ізюмщини (2011)
Шелехань О. В. - Комплекс озброєння "скіфського типу" в працях дослідників другої половини ХХ сторіччя (2011)
Івакін В. Г. - Історія археологічних досліджень давньоруських поховальних пам’яток Києва (2011)
Гордієнко Д. С. - Топографія давнього Києва в науковому доробку професора Олексія Покровського (неопублікована праця "Ликоθрос") (2011)
Скирда В. В. - Этническое определение средневековых памятников на первых Археологических съездах (2011)
Лиман С. И. - История Англии эпохи Тюдоров в оценках исследователей Украины (XIX – начало ХХ вв.) (2011)
Казаров С. С. - Эпирский Пассарон: полис или святилище? (2011)
Лазаренко И - Дионисопольский храм Понтийской Матери богов, Мирчева Е., Енчева Р. (2011)
Сорочан С. Б. - К вопросу о времени создания фемы Климата в византийском Крыму (2011)
Столяренко Е. Н. - Новый участок водопровода генуэзской крепости Чембало (XIV-XV вв.) (2011)
Квашин В. А. - "Щит и меч" Италии: были ли Фабий и Марцелл союзниками? (2011)
Дьячков С. В. - VII Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины" (Харьков, 28-29 октября 2010 г.), Берестнев С. И., Пеляшенко К. Ю., Грибанов Д. В., Токарев А. Н., Колода В. В., Домановский А. Н. (2011)
Домановский А. Н. - Международный симпозиум "Homo Byzantinus среди идей и вещей" (Харьков, 1 июля 2010 г.), Файда О. В. (2011)
Мартемьянов А. П. - Международный симпозиум "Фракийские земли и Северное Причерноморье в античную эпоху" (Харьков, 7-8 апреля 2011 г.) (2011)
Буйнов Ю. В. - Исследования Б. А. Шрамко археологических памятников на новостройках в Харьковской области (2011)
Обращение к авторам ежегодника "Древности" (2011)
Список сокращений (2011)
Наши авторы (2011)
Руда Г. В. - Готовність учителя до діяльності з обдарованими учнями (2017)
Колярова А. О. - Здатність особистості до самопроектування: постановка проблеми (2017)
Мартинець Л. А. - Залучення педагогів до професійного розвитку у неформальній та інформальній освіті (2017)
Мельник М. Ю. - Психологічна діагностика особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників (2017)
Шелестова Л. В. - Інтелектуальний розвиток старших дошкільників і першокласників: теорія і практика (2017)
Білик Ж. І. - Методика та організація навчально­дослідницької діяльності учнів з біології в контексті STEM-підходу в освіті, Постова К. Г. (2017)
Олійник Л. Г. - Козак очима дитини середнього шкільного віку (2017)
Чудакова В. П. - Методична база та особливості впровадження "Корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища організації" (В. Чудакової) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Волошина В. І. - Способи оптимізації навчального процесу. Мнемотехнічні прийоми на навчальних заняттях географії (2017)
Гафіатуліна А. В. - Навчально-розвивальна програма формування національної самосвідомості студентської молоді України (2017)
Гальченко М. С. - Підтримка та розвиток обдарованих дітей у США (2017)
Бецко І. Ю. - Майбутнє Житомирщини – талановиті діти (2017)
Федорова Н. Ф. - Виникнення та застосування в освіті педагогічної технології "Проект", Ткаченко Л. І. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на липень 2017 року (2017)
Ловінська Л. Г. - Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату, Даниленко С. В. (2017)
Захарченко В. І. - Інвестиційне забезпечення неоіндустріалізації України (2017)
Крупка М. І. - Сучасна парадигма фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні, Демчишак Н. Б. (2017)
Соколовська А. М. - Податкові інструменти стимулювання НДДКР у Європі та світі: дизайн і особливості використання, Райнова Л. Б. (2017)
Чекіна В. Д. - Смарт-промисловість і податки: точки дотику (2017)
Бортніков Г. П. - Монетарне золото як складова міжнародних резервів (2017)
Антонюк В. П. - Людський капітал в моделі ендогенного зростання як стратегічний чинник розвитку для України (2017)
Гриненко А. М. - Вплив менталітету на соціальну згуртованість українського суспільства, Кирилюк В. В. (2017)
Грішнова О. А. - Регламентація трудових процесів в ході здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві, Козловський А. Т. (2017)
Колайчук Н. Ф. - Анализ состояния рынка вкладов (депозитов) населения в Республике Беларусь, Лопух Ю. И. (2017)
Комарніцька О. М. - Сучасні методичні підходи щодо оцінки трудового потенціалу підприємства (2017)
Лотоцький І. І. - Проблеми формування трудового потенціалу регіону, Стрельбіцький П. А. (2017)
Олійник Н. Ю. - Теоретичні основи прийняття організаційно-управлінських рішень в контексті етики (2017)
Шиловцева Н. В. - Місце та роль професійної освіти в інфраструктурі ринку праці (2017)
Якубів В. М. - Система управління персоналом: наукові теорії та сучасні практики, Якубів Р. Д. (2017)
Буторіна В. Б. - Діяльність культурно-дозвіллєвих закладів Хмельнцької області (2017)
Ковтуник І. І. - Кліматичні рекреаційні ресурси Хмельницької обл. (2017)
Логвін О. О. - Стратегічне планування підвищення конкурентоздатності туристичних підприємств Хмельницької області (2017)
Монастирська Р. І. - Готельна індустрія міста Кам’янця-Подільського як важливий чинник розвитку ділового туризму (2017)
Опря Б. О. - Особливості сфери гостинності у ХХІ ст. (2017)
Поліщук В. С. - Організаційно-правове забезпечення туристичної індустрії в Україні (2017)
Смирнов І. Г. - Національно-патріотичний та виховний вимір підготовки туристичних кадрів вищої кваліфікації (2017)
Бойко В. В. - Обґрунтування пріоритетів взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій (2017)
Лисак В. Ю. - Міграція населення як один з чинників економічної безпеки, Хомин О. Й. (2017)
Лясковець О. В. - Оцінка стану економічної безпеки підприємства ПАТ "Запорізький механічний завод" на підставі економіко-математичного моделювання (2017)
Маковоз О. С. - Система захисту інформації платіжних карт в Україні, Передерій Т. С., Чмирь А. Ю. (2017)
Новікова О. Ф. - Методологічні засади активізації трудових і соціальних чинників сталого економічного зростання, Шамілева Л. Л. (2017)
Попова С. М. - Роль судово-економічної експеритизи у виявленні тіньових схем та забезпеченні сталої діяльнсті суб’єктів господарювання, Попова Л. М. (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми тіньової економіки, детінізації, середньої та мінімальної заробітної плати (2017)
Цилибина В. М. - Местные топливно-энергетические ресурсы Беларуси: потенциал, перспективы использования (2017)
Marcinkowski B. - The risk managment process in Рolish enterprises (2017)
Галаченко О. О. - Регіональні особливості сфери санаторно-курортних послуг в умовах децентралізації влади (2017)
Гнатюк С. Н. - Кластерная модель устойчивого развития экономики региона (2017)
Костик А. О. - Інформаційне забезпечення адмініструання податків та зборів в Україні (2017)
Лях І. І. - Проблеми сприяння інноваційному розвитку промисловості в умовах децентралізації управління (2017)
Наркевич Л. В. - Направления развития экспортного потенциала Могилевской области (2017)
Петрова І. П. - Реалізація проектів розвитку територій на засадах державно-приватного партнерства (2017)
Самофатова В. А. - Специфіка досягнення сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації управління економікою (2017)
Горін Н. О. - Український досвід формування соціально-відповідального підприємництва на прикладі життя і діяльності С.М. Колачевського (1849 – 1911) (2017)
Лях О. В. - Інституційні аспекти розвитку соціального підприємництва в Україні в умовах децентралізації влади (2017)
Мельник О. В. - Особливості управління проектами в громадських організаціях (2017)
Оберемчук В. Ф. - Формування бренду роботодавця: соціальні аспекти, Ліва О. М. (2017)
Семендяк В. М. - Вплив рівня соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємств аграрного бізнесу: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Рарок Л. А. - Стан соціального розвитку сільських територій, Рарок О. В. (2017)
Ящишина І. В. - Євроспільнота: взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку, Коновалова М. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Колесова Н. А. - Динаміка сполучнотканинних клітинних реакцій шкіри білих щурів за опікової травми і стійкої некорегованої гіперглікемії, Натрус Л. В., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Рижко І. М. (2016)
Коржов В. И. - Возможность коррекции показателей крови при экспериментальной эмфиземе легких, Лискина И. В., Жадан В. Н., Осипенко Б. О., Мельник О. А. (2016)
Жадан В. М. - Вплив сукцинату натрію на активність глутатіон-залежних ферментів у крові при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І. (2016)
Цимбалюк В. І. - Вплив трансплантації тканини фетальної нирки на перебіг синдрому спастичності та хронічного больового синдрому при експериментальній травмі спинного мозку, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М. (2016)
Зяблицев С. В. - Состояние иммунологической реактивности при экспериментальной черепно-мозговой травме, Кришталь Н. В., Дядык Е. А. (2016)
Прокопов В. О. - Iзольована та комбінована дія хлороформу та монохлороцтової кислоти з питною водою на гематологічні та імунологічні показники піддослідних тварин, Томашевська Л. А., Куліш Т. В., Липовецька О. Б., Кравчун Т. Є., Григоренко Л. Є. (2016)
Турчина Н. С. - Клініко-неврологічні та УЗДГ кореляції в гострому періоді інсульту у хворих з різними видами маніфестної вірусної інфекції в анамнезі, Черенько Т. М. (2016)
Андрюшкова Н. Г. - Персистуюча ентеровірусна інфекція у хворих на гостре порушення мозкового кровообігу, Турчина Н. С., Понятовський В. А., Долінчук Л. В., Мельник В. В., Широбоков В. П., Чекалюк Є. М. (2016)
Бичкова Н. Г. - Роль про- та антиатерогенних імунних факторів в перебігу артеріальної гіпертензії, Кондратюк В. Є., Бичков О. А., Тарасюк А. П., Таран Г. А., Сидорук Т. М. (2016)
Кремзер А. А. - Эндотелиальные прогениторные клетки у пациентов с хронической сердечной недостаточностью: взаимосвязь с уровнем мочевой кислоты в крови, Березин А. Е. (2016)
Мальцев Д. В. - Оцінка імунного статусу в учасників АТО з важкими пошкодженнями нижніх кінцівок, Мездин В. І. (2016)
Черновол П. А. - Аналіз тромбоцитарних параметрів гемограми для визначення їх інформативності, Натрус Л. В. (2016)
Рекалова О. М. - Інтерлейкін 17 та інші імунологічні ознаки хронічного запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень різної важкості в фазі ремісії, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Сінгаєвський М. Б., Бегоулева Ж. Б, Коваль Н. Г. (2016)
Лукашук В. Д. - Клінічне значення неінвазивних тестів у діагностиці Нelicobacter pylori-інфікування дітей з хронічним гастритом, Алі Самех Алі, Шевцова О. М., Баб’як В. І., Палагнюк Н. О. (2016)
Колесова Н. А. - Механізми альтерації тканин пародонта за генералізованого пародонтиту у хворих без соматичної патології та з артеріальною гіпертензіею, Колесова Н. В., Мєдвєдєва М. Б. (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка безпечності суниці при застосуванні інсектицидів та фунгіцидів в системі хімічного захисту (2016)
Кондратюк М. В. - Гігієнічна оцінка безпечності повітряного середовища для працівників в технологічному циклі застосування комбінованого фунгіциду на основі пропіконазолу, солатенолу та ципроконазолу на зернових колосових культурах, Благая А. В., Антоненко А. М. (2016)
Хайтович М. В. - Фармакокінетично/фармакодинамічна модель антибіотикотерапії: клінічне застосування (2016)
Хайтович М. В. - Сучасні напрями медикаментозної нефропротекції при цукровому діабеті 1 типу, Івченко М. С. (2016)
Несин О. Ф. - Життя, як вишитий рушник (2016)
Некролог. Пам’яті професора Антоніни Михайлівни Політун (2016)
Вербова Ю. В. - Структурні особливості ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічного профілю (2016)
Грінченко О. М. - Особливості динаміки особистісної ідентичності студентів-психологів (2016)
Даниленко Н. В. - Дослідження сенсожиттєвих орієнтацій старшокласників (2016)
Доцевич Т. І. - Метакогнітивна компетентність суб’єкта педагогічної діяльності у вищій школі: проблеми та перспективи дослідження (2016)
Залановська Л. І. - Модель та програма формування міжетнічної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання (2016)
Зотова Л. Н. - Эффективность программы оптимизации отношения студентов к собственному здоровью (2016)
Карачевцев Я. М. - Взаємозв’язок особливостей емоційно-вольової сфери дорослих людей із вибором ними стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях (2016)
Ковальова І. Б. - Досвід психокорекційної та реабілітаційної роботи з учасниками АТО на базі менського санаторію "Остреч", Мозговий В. І. (2016)
Козуб Я. В. - Программа коррекции эмоционального отношения студентов к учению и проверка ее эффективности (2016)
Кузікова С. Б. - Актуалізація особистісного саморозвитку як умова подолання конфліктності у підлітків (2016)
Кузнецов М. А. - Особенности осужденных к лишению свободы женщин на этапе ресоциализации, Кузнецов И. А, Макаренко П. В. (2016)
Кузнецов М. А. - Проблемы психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к несению службы, Кушнирова Т. В. (2016)
Кузнецов О. І. - Пресинги як детермінанта психічних станів студентів у різних умовах навчальної діяльності (2016)
Леженіна Л. М. - Особливості совладаючої поведінки майбутніх офіцерів служби безпеки України на різних етапах навчання (2016)
Меднікова Г. І. - Психолого-педагогічний супровід становлення особистісної зрілості студентів (2016)
Михайленко О. Ю. - Шляхи та засоби розвитку рольової компетентності майбутніх практичних психологів (2016)
Московченко А. А. - Порівняльне дослідження особливостей креативності студентів-менеджерів та студентів-педагогів у процесі професійного навчання (2016)
Polezhaev D. V. - Psychological foundations of the integrated approach to the goal formation of the 21st century youth: foundations of the conceptual determination, Klimenko Y. A., Tikhomirov M. Y. (2016)
Саврасов М. В. - Місце та роль чиннику статі у структурі психологічного змісту креативності студента вищого навчального закладу (2016)
Солодухова О. Г. - Відношення як сутнісна характеристика особистості молодого вчителя, Солодухов В. Л. (2016)
Фоменко К. І. - Ольфакторно-кольорова синестезія як психологічна проблема (2016)
Хомуленко Т. Б. - Психотерапевтичний ресурс внутрішнього діалогу з тілесним я при психосоматиці парних (жіночих) органів (2016)
Хомуленко Т. Б. - Тренінгові психотехнології в програмах психологічного супроводу, Поденко А. В., Фоменко К. І. (2016)
Юріна Ю. І. - Феномен установки у психологічних теоріях (2016)
Заторський Н. - Сліди народної мови в "Посланні Мисаїла" (2017)
Верхотурова М. А. - Колекція гармат XVI—XVIII століття в зібранні Національного музею імені Короля Яна ІІІ у Львові (2017)
Феденко О. О. - Роль італійської громади у розбудові харчової промисловості Одеси наприкінці XVIII - початку XX ст. (2017)
Ніколайчук Д. О. - Соціопрофесійний портрет київських цивільних губернаторів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2017)
Казакевич О. М. - Українська Краківська громада (1887-1907 роки) (2017)
Вовк Л. Г. - Товариство "Учительська громада": особливості створення та напрями діяльності (1908-1909 рр.) (2017)
Гай-Нижник П. П. - Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917-1918 рр.): становлення і розлад (2017)
Мерінг В. О. - Процес формування урядової системи Гетьманату та участь в ньому Сергія Мерінга (2017)
Довгалець О. - Партії національних меншин доби Центральної Ради: соціальний та регіональний зріз (2017)
Малець О. О. - Становлення багатопартійності на Наддніпрянщині на етапі проголошення Української державності (березень - квітень 1917 р.) (2017)
Рубан В. - Соціально-економічна специфіка Поділля у часи проведення насильницької колективізації 1927-1932 рр. (2017)
Салата Г. В. - Науково-технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: Петро Кіндратович Худяков (1858-1935 рр.) (2017)
Стасюк О. Й. - Особливості організації та проведення перших виборів до Верховних Рад СРСР та УРСР у західноукраїнських областях (2017)
Матюшко Л. І. - Політико-національна ідеологія галицьких москвофілів у міжвоєнний період (2017)
Гуменюк В. В. - Одяг міжвоєнної доби у повсякденному житті національних меншин Півдня України (2017)
Іванов Є. В. - Система соціального управління в індустріальному суспільстві (2017)
Казан Е. М. - Військово-медична служба в Україні: становлення, особливості функціонування та можливі напрями реформування (2017)
Слободянюк М. А. - Антифашистський рух опору в Україні крізь призму історичної антропології (2017)
Малащук О. С. - Відродження виноградарства України в 1944-1947 роках (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч.9) (2017)
Радчук А. О. - Михайло Старицький - організатор професійного театру в Наддніпрянській Україні (2017)
Яценко І. В. - Сучасний погляд на творчу спадщину харківського вченого В. Я. Данилевського, Приходько Т. М., Головко Н. П. (2017)
Дем’янчук В. А. - Репресії та переслідування Івана Геля на початку 60-х - першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2017)
Срібна М. А. - Марки Червоного Хреста як засіб популяризації гуманності та милосердя (2017)
Pashayev E. N. - The transatlantic partnership in achieving the EU energy target: diversifying of energy supplies (2017)
Алиева-Мамедова Г. - Военно-техническое сотрудничество США с Азербайджаном в эпоху постмодерна (2017)
Гусєва Н. Ю. - Дослідження історії студентського протестного руху у ФРН в 1960-х рр.: джерелознавчий аспект (2017)
Котов С. М. - Діяльність товариства "Сокіл" в умовах політичної системи Другої Речі Посполитої (2017)
Бесєдіна Г. О. - Концептуальний вплив філософії Карла Маркса на "теорію практик" П’єра Бурдьє (2017)
Борноволоков О. В. - Учение о крещении Святым Духом Евангельских христиан Св. Пятидесятницы (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія Долі у вимірі богословської думки Орігена (2017)
Грибовська М. В. - Еліта як суб’єкт державотворення в доктрині В’ячеслава Липинського (2017)
Чернигова Т. Л. - Антропологические смыслы "натурфилософии" М. Метерлинка (2017)
Пасічник І. Я. - Естетика як "gnoseologia inferior": проблема здатності пізнання у Вольфа та Баумґартена (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальна парадигма в емпіричній традиції пізнання (2017)
Гнатюк Я. C. - Логіка діалектики як діалектика логіки (2017)
Нарядько Г. Я. - Доверие (социально-философский аспект), Пастушенко О. В. (2017)
Науменко В. В. - Соціальна відповідальність: семантичний аспект поняття (2017)
Bortnikova O. - Basic management principles of religious and political space of Ukraine (2017)
Драпушко Р. - Особливості розвитку туризму в контексті інтенсифікації міжкультурних комунікацій (2017)
Дроботенко М. О. - Філософське консультування та психотерапія: до методології розрізнення (2017)
Завальнюк О. В. - Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури (2017)
Кадиевская И. А. - Традиции использования возможностей позитивной психологии в различных областях жизни (2017)
Кириченко М. О. - Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства (2017)
Климко І. Г. - Інформаційно-кумунікативний простір туристичної діяльності (2017)
Колдунов Я. В. - Дика природа та культурний ландшафт (2017)
Коломієць А. Є. - Становлення моральної відповідальності в українській сучасній політичній діяльності (2017)
Концурак О. - Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної складової в структурі української політики (сучасний філософський дискурс) (2017)
Куцепал С. В. - Кінематограф та соціум: аспекти взаємодії (2017)
Лавриненко С. О. - Естетика української хореографії як засіб формування національної свідомості особистості (2017)
Мальцев О. В. - Проблема удосконалення людини в релігійно-філософських концепціях ХХ ст. як предмет філософсько-релігієзнавчих досліджень (2017)
Шепетяк О. Т. - Ассирійська Церква Сходу: філософсько-релігієзнавчий огляд (2017)
Олексин І. Я. - Ціннісний потенціал спортивної діяльності в універсаліях європейської культури (2017)
Пивоварська К. С. - Канон vs фанон: множинність зв’язків (2017)
Солоділова О. В. - Оцінка крізь призму історії філософії (2017)
Опанасюк Ю. - Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації (2017)
Великодна Є. М. - Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти (2017)
Яшина О. М. - Постнекласична парадигма художньо-естетичної освіти: концептуальні та соціальні виміри становлення (2017)
Ткаченко К. О. - Засади адвокатської етики в сучасній Німеччині (2017)
Кравченко С. С. - Ідеологія пуританізму як підґрунтя філософії прагматизму США (2017)
Колесніченко М. В. - Деякі тенденції трактування феномена патріотизму у сучасному західному філософському дискурсі (2017)
Живоглядова І. В. - Становлення етнічних і національних стереотипів: американський мистецький досвід (2017)
Васильчук Є. О. - Вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань на криміногенну ситуацію в Україні (2017)
Яновська О. В. - Чинники формування громадянської активності в період суспільно-політичної нестабільності в Україні (2017)
Копійка М. - Особливості формування іміджу України в міжнародному інформаційному просторі (2017)
Кругляк М. Е. - Політичні погляди українського студентства на початку ХХ століття (2017)
Кулик В. Г. - Динаміка парламентського порядку денного освітньої політики в Україні (1998-2016 рр.) (2017)
Макаренко Л. П. - Становлення політичних інститутів громадянського суспільства в Україні як важелів комунікативного впливу на державу (2017)
Гаврилюк Г. И. - Концепт дефектной демократии в посттранзитологическом дискурсе (2017)
Гончаренко О. М. - Критерії ефективності асиметричних кризових стратегій в умовах сучасної "гібридної війни" (2017)
Євсюкова А. В. - Політико-правове забезпечення розвитку громадянської освіти в Республіці Польща та Україні (2017)
Захаренко К. - Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства (2017)
Угрин Л. Я. - Формування інтегративних моделей макрополітичних ідентичностей: теоретичний аспект (2017)
Бульдович П. В. - Концепція інститгуціональних змін Дугласа Норта (2017)
Павлюк О. О. - Феномени медіалізму та медіатизації та їх вплив на міжнародні відносини (2017)
Іщейкін К. Є. - Бюджет участі у контексті концепцій "Нового локалізму" та "Великого суспільства" (2017)
Ключник Р. М. - Соціальний капітал як фактор формування політичного протесту (2017)
Міщенко А. М. - Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна (2017)
Прихненко М. І. - Велика Британія як "міст" між "двома Заходами": дві різні гри Тоні Блера (2017)
Вонсович О. С. - Характерні особливості сучасного стану безпеки в Середземноморському регіоні (2017)
Зименкова В. В. - Антитерористична операція США в Афганістані: військово-політичні аспекти підготовки (2017)
Хімяк А. В. - Роль ФРН у врегулюванні російсько-українського конфлікту (2017)
Шустенко С. О. - Інструментарій зміцнення довіри громадськості до уряду розроблений Радою Європи (2017)
Андріянова Н. М. - Трансформація НАТО: мета, етапи, напрями (2017)
Кривошея І. - Рецензія на монографію: Dymczyk R. Kobiety Świętej Góry Athos. Nieobecna obecność. - Poznań: UAM, 2017. - 228 s., Моравєц Н. (2017)
Хільчевський В. К. - Про фукціонально-генетичну та гідрохімічну класифікації ставків (2017)
Москаленко С. О. - Виявлення "повзучої" неоднорідності в рядах метеорологічних величин (на прикладі даних спостережень ОГМС Київ), Манукало В. О, Митник Т. Г. (2017)
Заболоцька Т. М. - Кліматологічна оцінка циркуляційних процесів у північній півкулі та їх вплив на температурний режим, Шпиг В. М. (2017)
Лобода Н. С. - Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін, Куза А. М. (2017)
Гопченко Є. Д. - Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я, Кирилюк О.С. (2017)
Осадча Н. М. - Польові експериментальні дослідження виносу гумусових речовин з торф'янистих ґрунтів і оцінка їх ролі в транспортуванні розчинених форм заліза, Осадчий В. І., Зінець І. А., Набиванець Ю. Б, Артеменко В. А. (2017)
Жежеря В. А. - Роль різних груп розчинених органічних речовин поверхневих вод в міграції металів, Линник П. М., Ігнатенко І. І. (2017)
Балабух В. О. - Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у періоди вегетаційного циклу, Однолєток Л. П., Кривошеїн О. О. (2017)
Швень Н. І. - Аналіз багаторічних тенденцій динаміки температури ґрунту на глибинах під природним покривом, Митник Т. Г., Гальперіна Т. О. (2017)
Пясецька С. І. - Тенденції у змінах кількості випадків відкладень ожеледі на території України протягом ожеледного періоду 2001-2015 рр., Щеглов О. А. (2017)
Гуда К. В. - Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку, Остроградська О. С. (2017)
Осипов В. В. - Обґрунтування математичної моделі для оцінки та регулювання забруднення поверхневих вод України біогенними елементами (2017)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Варналій З. С. - Детінізації економіки як складова фінансової політики України (2008)
Перевозчиков В. І. - Теоретичні аспекти аналізу знецінення національного капіталу в процесі роздержавлення (2008)
Латер Ю. С. - До питання про цивілізаційну парадигму в розвитку суспільства (2008)
Ящишина І. В. - Структура індивідуального добробуту (2008)
Радченко В. В. - Необхідність наукового підходу до визначення предмета економічної теорії (2008)
Борейко В. І. - Монетизація, інфляція та економічне зростання (2008)
Галушка З. І. - Аналіз процесів соціалізації сучасної економіки (2008)
Городецька М. О. - Глобалізація економіки і проблеми ефективності, Туголуков С. І. (2008)
Драганова Т. П. - Інноваційна складова розвитку продуктивних сил України, Гавриш В. П., Гавриш Г. І. (2008)
Зелик Г. Г. - Актуальні проблеми регуляторної політики держави у сфері підприємництва, Підгородецька С. М., Гернего Ю. О. (2008)
Козачок Л. Г. - Проблеми реалізації інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання (2008)
Лісовий А. В. - Проблеми визначення еластичності попиту за ціною та пропозиції щодо ix усунення (2008)
Олійник В. О. - Вплив глобальної кредитної кризи на діяльність українських банків на ринках єврооблігацій (2008)
Палехова В. А. - Економічна теорія: предмет науки та логіка викладання (2008)
Тимчик О. А. - Проблеми інвестиційного забезпечення програм економічного розвитку (2008)
Шевчук Ж. А. - Сучасні аспекти трактування проблеми економічного розвитку регіонів України (2008)
Шостак Л. В. - Визначення чинників регуляторного впливу на конкурентні відносини у сфері телекомунікацій (2008)
Бабчинська О. І. - Особливості створення стратегії управління знаннями, Боднарчук Л. В., Мамчур Т. Д. (2008)
Шевчук Ж. А. - Історія податків як історія цивілізацій (нарис з історії економіки) (2008)
Олійник Н. Ю. - Педагогічні умови підготовки учнів старших класів економічного профілю навчання до організаторської діяльності (2008)
Підопригора Л. А. - Перспективи розвитку державної власності в економіці України (2008)
Тітаренко О. М. - Сучасний стан зайнятості та безробіття на національному ринку праці (2008)
Буторіна В. Б. - Роль наукоємного продукту в економічному зростанні (2008)
Музичук І. В. - Еволюція поглядів на проблему соціально-орієнтованоі економіки (2008)
Олійник О. С. - Ринкова економіка України та соціальні явища в період становлення нових умов господарювання, Чесньовська Н. В. (2008)
Романюк М. О. - Невідповідність попиту і пропозиції на ринку Кам'янець-Подільського (2008)
Солодка Л. О. - Напрямки розвитку дорожнього господарства України (2008)
Щелкунова О. В. - Потенціал регіону та його складові (2008)
Сиваченко А. В. - Теоретичні основи визначення суті конкурентного середовища (2008)
Гречан А. П. - Теоретичні аспекти потенціалу підприємства, Боднаренко О. В. (2008)
Лопатинський Ю. М. - Компоненти розвитку вітчизняних підприємств (2008)
Петенко І. В. - Принципи формування соціально-економічної політики реструктуризації промисловості, Петенко А. В. (2008)
Каньоса А. М. - Реалізація місії ВНЗ – основа забезпечення його економічної безпеки, Каньоса М. І. (2008)
Аніщенко В. О. - До питання щодо особливості соціо-еколого-економічної оцінки природних ресурсів (2008)
Басюк Д. І. - Основні тенденції розвитку економічного потенціалу міста Кам'янець-Подільський (2008)
Бондарчук В. В. - Текст англо-українського перекладу наукової літератури як компонент навчального посібника з менеджменту, Бондарчук Л. И. (2008)
Зось-Кіор М. В. - Розробка рекламного бюджету та визначення його ефекту, Германенко О. М., Кальченко М. М. (2008)
Жарлінська Р. Г. - Фактори формування конкурентного середовища на ринку металевого посуду України, Демчук Л. В. (2008)
Кочетков О. В. - Концепція розвитку конкурентоспроможності аграрних підприємств в Україні, Кіріченко Н. С. (2008)
Кубіній Н. Ю. - Мотивація як фактор стратегічного управління, Баранчикова М. В., Дідик В. І. (2008)
Останкова Л. А. - Формування стратегічного плану підприємства на основі оцінки його господарчої діяльності (2008)
Завадяк Р. І. - Стратегічне планування в системі стратегічного управління підприємницькою діяльністю, Дідик В. І. (2008)
Бугір Л. В. - Вплив фінансового стану підприємства на мотиваційну систему, Фленько І. І., Фленько О. В. (2008)
Бєлоусова О. С. - Аналіз інноваційної діяльності в економіці підприємств України (2008)
Бицюра Ю. В. - Методика визначення впливу акціонерних товариств на забезпечення сталого економічного зростання (2008)
Бурковський А. П. - До питання про корпоративне управління (2008)
Коноваленко А. С. - Особливості становлення соціальної відповідальності бізнесу в україні як сучасної концепції розвитку економіки підприємств (2008)
Перчук О. В. - Реалізація системного підходу при управлінні якістю продукції (2008)
Бондарчук Л. В. - Український менеджмент: проблеми і перспективи сучасного розвитку, Марусич А. Г. (2008)
Лисак В. Ю. - Розвиток готельного ринку (2008)
Бурлаков О. С. - Маркетингова діяльність підприємств аграрного сектора економіки (2008)
Олійник О. С. - Трансформація системи спиртової галузі на Поділлі (2008)
Олійник О. С. - Спиртова галузь України та її роль у розвитку народного господарства в ринкових умовах, Іваніцька О. М. (2008)
Паливода О. М. - Організація інноваційного співробітництва між підприємствами легкої промисловості та суміжних галузей (2008)
Соловей Т. В. - Інтеграція як фактор підвищення ефективності виробництва підприємств агропромислового комплексу (2008)
Апчел О. С. - Формування потоку створення цінності споживача як умови підвищення ефективності діяльності підприємства (2008)
Nowak D. - Wybor dostawcy w kooperacji przemyslowej (2008)
Свідер О. П. - Ретроспективний аналіз економічної ефективності прямих іноземних інвестицій (теоретичні основи та методологія). Принципи аналізу грошових потоків при економічній оцінці використання прямих іноземних інвестицій (2008)
Шайкан А. В. - Роль бухгалтера в сучасних умовах управління підприємством (2008)
Андрейцева І. А. - Особливості визначення суттєвості в процесі аудиту оборотних активів (2008)
Базілінська О. Я. - Фінансовий аналіз як складова фінансового менеджменту малих підприємств (2008)
Бондаренко О. С. - Нормативно-правове забезпечення управління активами підприємств в системі фінансового регулювання (2008)
Гулько Л. Г. - Фінансовий аналіз як інструмент визначення інвестиційної привабливості підприємства (2008)
Гушко С. В. - Використання результатів аудиту для прийняття управлінських рішень (2008)
Давиденко Н. М. - Прийняття інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємств корпоративного типу (2008)
Мех Л. М. - Індексне страхування в системі страхування, Коваль Р. В. (2008)
Могилевський А. В. - Деякі проблеми формування та визначення розміру статутного капіталу юридичної особи, Новодворська В. В. (2008)
Новодворська В. В. - Витрати основа формування собівартості виробництва, Проценко Т. В. (2008)
Полєщук І. Ф. - Доходи підприємства та їх вплив на фінансовий результат, Ліщина Т. В. (2008)
Солодкий В. О. - Підходи до покращання фінансового стану житлово-комунального господарства (2008)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід фінансування системи охорони здоров’я і медичного страхування та можливості його впровадження в Україні, Іськова О. В. (2008)
Фурса А. В. - Бюджетування виробництва цукрових буряків (2008)
Русін В. М. - Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів (2008)
Калинчук І. Д. - Роль управлінського обліку в організації внутрішньогосподарського контролю (2008)
Кузовенкова Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку довгострокового кредитування сільськогосподарських підприємств (2008)
Подуражня Ю. Ю. - Сутність обліку та його значення (2008)
Савчук В. А. - До проблеми використання коштів бюджету освітнього закладу, сформованих за рахунок недержавних установ (2008)
Лебедик С. В. - Облік та контроль незавершеного виробництва в умовах функціонування інформаційних систем підприємства (2008)
Матвієнко Г. А. - Розвиток мультиризиковопо агарного страхування в Україні (2008)
Хуторян А. А. - Концептуальні засади екологічного аудиту гірничо-збагачувальних підприємств (2008)
Чирик Н. В. - Актуальні питання методологи обліку капітальних інвестицій (2008)
Ловкова О. Ю. - Основні аспекти організації обліку витрачання матеріалів у будівництві (2008)
Рибак О. П. - Система фінансового аналізу діяльності ВНЗ (2008)
Крисанов Д. Ф. - Сучасний стан, напрями та важелі регулювання зайнятості сільського населення в Україні (2008)
Гупало О. Г. - Аналіз стану людського капіталу в аграрному виробництві (за матеріалами АПК Львівської області), Овчиннікова Т. В. (2008)
Стрельбіцький П. А. - Аналітична оцінка зарубіжного досвіду регулювання мінімальної заробітної плати, Кульчицький Е. Є. (2008)
Синяєва Л. В. - Принципи організації заробітної плати (2008)
Соболєв В. О. - Управління знаннями як фактор конкурентоспроможності підприємства (2008)
Левицька І. В. - Проблеми управління людськими ресурсами, Попова К. М. (2008)
Яременко Л. М. - Роль і місце вищої освіти в системі державного управління (2008)
Шульга Ж. О. - Управління людським капіталом у процесі інноваційноі діяльності підприємства (2008)
Зелінська Л. М. - Демографічна ситуація в Україні (2008)
Дитко Л. П. - Деякі проблеми демографічної ситуації в сільській місцевості Хмельницької області (2008)
Бондарчук Л. В. - Формування позитивної корпоративної культури як основи сприятливого соціально-психолопчного клімату колективу, Кримець О. А. (2008)
Бондарчук Л. В. - Актуальність використання та перспективи розвитку менеджмента якості як однієї з проблем управління людськими ресурсами, Мягкова А. О., Каськун Я. А. (2008)
Бондарчук Л. В. - Медіація, як один з методів вирішення конфліктів на підприємствах, Паламарчук Є. О. (2008)
Алексеєва К. А. - Розвиток людського капіталу у розбудові сошально-орієнтованоі ринкової економіки України (2008)
Сандугей В. В. - Об’єктивні основи національного ринку праці в умовах глобалізації (2008)
Остроухова К. М. - Суть та форми соціального капіталу (2008)
Вихідні дані (2008)
Бєляєва Т. В. - Антропонімікон роману "Еґоїст" Марини Гримич: структурно-семантичний і функційний аспекти, Щербакова Н. В. (2017)
Міняйло Р. В. - Рибальський хронос в українській мові (2017)
Намачинська Г. Я. - Класифікація українізмів російської мови ХIХ ст. на основі врахування граматичних критеріїв (2017)
Стаценко О. М. - Номінації їжі, тепла, безпеки в контексті наївної категоризації світу (2017)
Степаненко М. І. - Новітня українська мілітарна перифрастика (2017)
Тимченко Ю. О. - Дієслівна метафора як домінанта художньої організації мариністичного пейзажу в новелістиці М. Коцюбинського італійського циклу (2017)
Кобченко Н. В. - Синтаксична організація речень з граматично тотожними дієслівними формами (2017)
Лелюк О. О. - Комунікативна парадигма складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття) (2017)
Леонтьєва О. О. - Структурно-семантична класифікація квантитативно-іменних речень (2017)
Олексенко О. А. - Дієприслівник у проекції категорії стану (2017)
Халіман О. В. - Граматичне значення майбутнього часу як засіб вираження оцінки в сучасній українській мові (2017)
Піддубна Н. В. - Розбудова понятійного апарату теолінгвістики: бібліїзм, біблієма, біблійність, бібліонім (2017)
Канкаш Г. Д. - Дипломатичний підстиль як різновид офіційно-ділового стилю сучасної української мови (2017)
Лисиченко Т. Ю. - Мовленнєвий паспорт особистості як основа творення художнього образу: граматика та поетика помилок (2017)
Мельничайко В. Я. - Образотворчий потенціал лексикону в поетичному тексті (2017)
Тєлєжкіна О. О. - Хіазм як мовностилістичний прийом у віршовій оповіді (на матеріалі української поезії ІІ половини – початку ХХІ століття) (2017)
Ткач О. В. - Складні речення з відношенням ідентифікації в текстах художнього стилю, Андрейко Я. В. (2017)
Галаур С. П. - Таксономія категорій художнього тексту-дискурсу (2017)
Маслова С. Б. - Основные закономерности англоязычного дискурса (2017)
Сазонова Я. Ю. - Актуалізація відтінку ≪страх-благоговіння≫ комунікативного смислу ≪страх≫ в англомовних текстах жахів (2017)
Zabotnova М. V. - The Specificity of the Internet Slang Implementation in the Process of Communication in Chat Rooms (2017)
Коваленко Ю. В. - Особливості осуду як мовленнєвого жанру (2017)
Осіпова Т. Ф. - Семантико-прагматичні процеси у сфері номінацій – вербалізаторів невербаліки: діахронно-синхронний зріз (2017)
Сердюк І. В. - Темпоральна реалізація синтагми в англомовній військовій промові (2017)
Толмачёва Е. М. - Коммуникативный аспект восприятия славянского акцента носителем французского языка (2017)
Дидик-Меуш Г. - Українська мова XVI–XVIII ст. у сфері комбінаторної лінгвістики: ад’єктивно-субстантивні словосполучення і їх лексикографічна інтерпретація (2017)
Каруник К. Д. - Поетична мова П. Тичини в оцінці Ю. Шевельова (2017)
Глущенко В. А. - Рецензія на монографію Є. С. Чекаревої ≪Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)≫ (2017)
Титул, зміст (2017)
Меморандум про партнерство та співпрацю в сфері біоенергетики (2017)
Роїк М. В. - Динаміка накопичення енергетично корисних речовин вітчизняними гібридами цукрових буряків, Ганженко О. М., Кононюк Н. О. (2017)
Сінченко В. М. - Умови, необхідні для вирощування енергетичної верби, Пиркін В. І., Гнап І. В., Мельничук Г. А. (2017)
Новітні агротехнології: теорія та практика (2017)
Сінченко В. М. - Міскантус – перспективна біоенергетична культура (2017)
Ягольник О. О. - Професійні нагороди "Золотий міскантус" знайшли своїх володарів! (2017)
Стефанюк В. Й. - Cтевія: стимулювання насіння (Stevia rebaudiana Bertoni) (2017)
Войтов В. А. - Переработка биомассы в твердое биотопливо второго поколения, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2017)
Чередничок А. І. - Вплив системи удобрення та сівозміни на енергетичну ефективність буряків цукрових в умовах Лісостепу України (2017)
Солдатенко В. Ф. - Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) (2017)
Зінкевич Р. Д. - Створення та діяльність Першого Українського корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського (до 100–річчя його формування) (2017)
Черевичний Г. С. - Репресивна діяльність революційних трибуналів в Україні в 1919 р., Даниленко Р. М. (2017)
Сидорова О. М. - Проблеми українського суспільно–політичного руху у науковому доробку Володимира Міяковського (2017)
Cавчук І. І. - Культурно–громадська праця родини Грушевських у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (в контексті діяльності Марії Сильвестрівни Грушевської та Марка Федоровича Грушевського), Журавльов С. А. (2017)
Єгоров В. В. - Українське питання на сторінках часопису "Вестник Европы" у 1860 – 1890–х рр. (2017)
Москальова Ю. Р. - Дитяча безпритульність та бездоглядність на півдні України (60 – 70–ті рр. ХІХ ст.): аналіз законодавчих актів (2017)
Дворкін І. В. - Університетське музейництво Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Муханов В. М. - Історичний аналіз розвитку науково–дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Олешко Н. П. - Характеристика польсько–української конфронтації у Галичині початку ХХ ст. українською наддніпрянською пресою, Золотарьов В. С. (2017)
Литвин Н. М. - Торгівельно–економічна освіта та її місце в системі професійної та вищої освіти України в 1920 – 1930–х роках (2017)
Мохнатюк І. О. - Погляди Івана Франка на релігію (2017)
Славич Є. В. - Селянство Донбасу напередодні сталінської "революції згори" (2017)
Костючок О. В. - Культурна належність Києво–Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) (2017)
Шульга В. П. - Породне районування як захід масового поліпшення місцевої худоби в СРСР 30 – 70–х рр. ХХ ст. (2017)
Кравчук Л. В. - "Нова" Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 – червень 1941 роках (2017)
Кузьминський Є. Г. - Основні періоди західної української еміграції (2017)
Лаврут О. О. - Відгомін радянського будення на сторінках "Буквара" 1946 року видання (2017)
Ленартович О. Ю. - Спроби українсько–польського порозуміння в роки Другої світової війни (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953 – 1964 роки) (Ч.4) (2017)
Голик М. М. - Трансформація Збройних сил України в період становлення та розвитку української незалежності (1991 – 2007 рр.) (2017)
Степанчук Ю. С. - Формування нового образу Богдана Хмельницького у Матеріалах республіканських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" (2017)
Братусь І. В. - Пошуки шляхів збереження історичної пам’яті в освіті (2017)
Лоцман Р. О. - Народний спів України: від витоків до сучасності (2017)
Маркович М. М. - Перська кампанія імператора Юліана в 363 р. (2017)
Бойченко Г. В. - Особливості сімейних традицій вікінгів (2017)
Стебеляк О. В. - Евреи и иудаизм в законодательстве Юстиниана (2017)
Сініцький А. Ц. - Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) (2017)
Нагнибіда О. О. - Основні напрями та пріоритети діяльності Ірландської Республіки в ООН (1950 – 1960–ті рр.) (2017)
Раджабова Н. Р. - Проблематика межгосударственных взаимоотношений на Южном Кавказе в 2011 – 2017 гг. (2017)
Сухобокова О. О. - Історичні аспекти розвитку промисловості Французького Алжиру напередодні та під час війни за незалежність, Брагар Є. В. (2017)
Чередніченко О. В. - Діяльність центральної та місцевої влади з поліпшення санітарно–гігієнічного стану міст Англії в XIV – XV ст. (2017)
Шинкаренко В. В. - Історичні аспекти патріотичного виховання в зарубіжних країнах (2017)
Богун К. М. - Розвиток філософського фобієзнавства в романах Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера (2017)
Коломієць А. Є. - Етико–філософський аналіз політичної діяльності Отто фон Бісмарка (2017)
Литвиненко Т. С. - Філософські орієнтації дидактики Фрідріха Фребеля (2017)
Мандрищук Л. А. - Слідами ідей Сьорена К’єркеґора у філософії Мартіна Гайдеґґера (2017)
Слотюк П. В. - Філософський дискурс Ю. Габермаса і проблема постмодерного переходу (2017)
Мерлянова О. А. - Жіночі образи в хореографічних творах Павла Вірського (2017)
Білоус А. О. - Емотикон як аргументативний конструкт: логіко–риторичний аналіз (2017)
Вергелес К. М. - Православна релігія в сучасному українському соціумі (2017)
Климчук О. Ю. - Аналіз філософсько–теологічних засад протестантської підприємницької етики (2017)
Ковальчук Н. Д. - Концепт софійності в контексті іконографічного зображення (2017)
Вершина В. А. - Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической анти(утопии), Савченко С. В. (2017)
Волинець А. А. - Хаотичність як естетичний принцип комп’ютерного мистецтва (2017)
Гансова Е. А. - Простір моди в контексті міждисциплінарності (2017)
Воронкова В. Г. - Інтернет як основа формування глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми, Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. (2017)
Кузьоменська Л. Г. - Особливості мовної картини світу (2017)
Левкулич В. В. - Соціокультурна зумовленість уявлень про справедливість (2017)
Баюжева А. О. - Комунікативна сфера як фактор становлення ідентичності сучасного ґатунку (2017)
Матвієнко О. І. - Символ у системі світосприйняття (2017)
Левченко Т. Г. - Тріада "віра–надія–любов" у теології нового завіту (2017)
Гавеля О. Р. - Аксіологічні засади самосвідомості сучасного православного християнина (2017)
Єгупов М. В. - Спорт як соціокультурне явище: в пошуках аксіологічної ієрархії (2017)
Жангожа А. Р. - Систематизація підходів до логічного моделювання аргументативних міркувань у програмі штучного інтелекту (2017)
Німчин С. О. - Онтологічний аналіз екзистенційного абсурду (2017)
Носач Б. О. - Віртуальний економічний простір сучасного суспільства: траєкторія соціальних трансформацій (2017)
Онофрійчук О. А. - Динаміка процесів суспільного розвитку та міжкультурна взаємодія (2017)
Павлова Т. С. - Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві (2017)
Плахотнюк В. Г. - Особливості глобалізації поп–культури України другої половини ХХ століття в контексті національної самоідентичності (2017)
Полівода А. А. - Герменевтичні аспекти діалогу читача та літературного твору (2017)
Поліщук О. С. - Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій особистості (2017)
Senchenko A. Y. - Art as the dominant in the context of the formation of the "moral personality", Kokhan I. I., Pushkova O. P. (2017)
Стецюк Р. В. - Вплив християнської сотеріології на формування етико–антропологічних ідей у духовній культурі Київської Русі (2017)
Царенок А. В. - Візантійська естетика аскетизму як чинник розвитку храмової архітектури (2017)
Шавріна І. В. - Філософсько–релігієзнавче осмислення проблеми самореалізації людини (2017)
Шип Н. А. - Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України (2017)
Гайдич Н. М. - Філософські і освітні стратегії в Україні X – XV ст. (2017)
Кийков О. Ю. - Філософсько-методологічні засади дослідження міжнародної освіти (2017)
Кіцул М. О. - Основні принципи сучасної католицької педагогіки (2017)
Великодна Є. М. - Медіа–освіта як чинник забезпечення здоров’я людини: філософський вимір проблеми (2017)
Вихованець З. С. - Діалогічна форма мовних пізнавальних структур соціально–економічного буття (2017)
Мегега Г. Б. - Проблемне коло практичних питань делегування повноважень у сфері державної освітньої політики органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах реформування освіти та децентралізації влади (2017)
Подолякіна О. В. - Інтегративні трансформації комунікативного дискурсу та критичної філософії в умовах глобалізації системи освіти (2017)
Картунов О. В. - Метод SWOT–аналізу в сучасному науковому дискурсі (2017)
Васильчук Є. О. - Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні (2017)
Бакрадзе Л. М. - Суспільні реформи як вид політичного управління (2017)
Білецька А. В. - Фактори ефективного державотворення і національної єдності у суспільній та регіональній інтеграції України: історичні передумови і перспективи розвитку (2017)
Войтенко Ю. М. - Особливості взаємовідносин між центральними та місцевими органами виконавчої влади в Україні (2017)
Гай–Нижник П. П. - Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання (2017)
Гречко О. Ю. - Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід (2017)
Еделєва М. А. - Формування національного інформаційного простору України: сучасний стан та подальші перспективи (2017)
Євсюкова А. В. - Громадянська освіта як чинник формування громадянського патріотизму молоді в контексті української політичної сучасності (2017)
Заруба В. Ю. - Соціальна політика: до пошуку ефективної національної моделі (2017)
Манайло–Приходько Р. Ю. - Характеристика рівня націоналізації партійної системи України за результатами парламентських виборів 2014 року (2017)
Манташян М. К. - Політична стабільність в Україні: внутрішні та зовнішні виклики (2017)
Мороз Н. О. - Становлення законодавства в духовно–культурній сфері як важлива передумова формування громадянського суспільства України (2017)
Вонсович О. С. - "Мюнхенські підсумки" для європейської та міжнародної безпеки (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід впровадження бюджету участі як інструменту партисипаторної демократії у Франції (2017)
Кан Ден Сик - Судьбы малых государств, находящихся в конфликтогенной зоне (2017)
Кульчицька О. В. - Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне (2017)
Литвиненко І. І. - Політичні концепції соціальної справедливості: справедливість як чесність проти справедливості як обміну (2017)
Мироненко Т. В. - Прийняття політичних рішень в умовах кризового менеджменту (2017)
Канавець М. В. - Роль громадськості у просуванні реформи державного управління (2017)
Міхейченко М. А. - Громадське залучення як чинник розвитку сучасних міжнародних відносин (2017)
Хорішко Л. С. - Політична еліта як суб’єкт модернізації політичної системи в концепції С. Хантінгтона (2017)
Чупрін Р. В. - Нетипові випадки контамінації в сучасних виборчих системах (2017)
Яновська О. В. - Партисипативна демократія (демократія участі): рушійна сила в становленні інститутів громадянського суспільства (2017)
Денисюк С. Г. - Рецензія на навчальний посібник: Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі (Електронний ресурс): (онлайн–гід з питань євроантлантичної інтеграції): (електронний) навчальний посібник / В. О. Корнієнко. – Електронні текстові дані (1 файл (PDF): 16,5 Мбайт). – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 147 с. (2017)
Кривошея І. І. - Рецензія на монографію: Tadeusz Srogosz "Między Wojną a Modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII - XVIII wieku". - Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016. - 267 s. (2017)
Дроботюк К. О. - Особливості застосування екстракту алое у технології культивування герпесвірусів, Романишина Т. О., Прокопенко В. С. (2017)
Стегней М. М. - Внесок київських ветеринарних лікарів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у світову науку і практику (2017)
Стегней Ж. Г. - Морфологічні особливості кровоносних судин тимуса новонароджених телят (2017)
Бородиня В. І. - Передчасне відшарування плаценти коней (діагностика, лікування), Святченко О. А. (2017)
Воронов Т. В. - Експрес-оцінка репродуктивної здатності псів в умовах розплідника, Скляров П. М. (2017)
Салата В. З. - Мікробіологічні показники замороженої яловичини під час зберігання (2017)
Мазуркевич Т. А. - Особливості локалізації лімфоїдної тканини в імунних утвореннях стінки кишечнику, дивертикулі меккеля і сліпокишкових дивертикулах качок, Хомич В. Т. (2017)
Мартинишин В. П. - До методики приготування лініменту на основі тіопохідної тріазолу та його оцінка за фізичними властивостями і дією на окремі мікроорганізми та грибки, Гунчак В. М., Гутий Б. В., Глух О. С. (2017)
Михайленко Н. І. - Морфологічні особливості новоутворень ока у собак, Войцехович Д. В. (2017)
Радзиховський М. Л. - Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак, Заїка С. С. (2017)
Стибель В. В. - Вплив препаратів "Бровермектин-грануляттм" і "Авесстимтм" на рівень продуктів ПОЛ та активність ферментів АОС у гепатопанкреасі однорічок білого амура, уражених моногенеями, Федорович О. В., Тафійчук Р. І. (2017)
Пеленьо Р. А. - Антиінтерферонова й антилактоферинова активність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії (2017)
Зінко Г. О. - Імунний статус телят, хворих на гастроентерит (2017)
Солопова Х. Я. - Антимікробна активність нового хіміотерапевтичного препарату на основі флюмеквіну щодо Aeromonas Hydrophila, Віщур О. І., Стецько Т. І., Угрин Г. П., Хом’як О. І. (2017)
Грушанська Н. Г. - Біохімічні показники крові свиноматок за профілактики порушень обміну мінеральних речовин, Костенко В. М. (2017)
Жук Ю. В. - Терапевтична ефективність застосування FORTICEPT UDDER FORTE за маститу у корів, Деркач С. С., Вальчук О. А., Шевченко А. М. (2017)
Іваницька А. І. - Ріст і розвиток організму кролів за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В., Кропивка С. Й., Гойванович Н. К. (2017)
Мисак А. Р. - Поширення та причини захворювань кінцівок у великої рогатої худоби, Крупник Я. Г., Цісінська С. В., Дудчак І. П., Леньо Ю. М. (2017)
Кушнір І. М. - Проблеми захворювань молочної залози та перспективи розробки нових протимаститних препаратів, Мурська С. Д. (2017)
Кушнір Г. В. - Характеристика сучасних методів визначення сирого протеїну у кормах та рослинній сировині, Левицький Т. Р., Ривак Г. П., Курилас Л. В., Вільха О. М., Федор Г. Ю. (2017)
Кацемба Н. В. - Використання колпоцитоскопії для визначення оптимального часу осіменіння у нутрій, Скляров П. М. (2017)
Круть С. В. - Вплив уведеного сухостійним коровам трутенату на вміст цинку, купруму і мангану в крові, материнській частині плаценти і перебіг отелення (2017)
Сачук Р. М. - Ефективність аерозольного внутрішньоматкового препарату "Метразол-біо" при ендометриті у корів, Кулініч О. В., Кацараба О. А. (2017)
Присяжнюк В. Я. - Початки лікувальної справи тварин у Львові (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів, діючих на плечовий суглоб чорнодзьобої гагари, Мельник М. В. (2017)
Милостивый Р. В. - Качественный состав молока голштинских коров в зависимости от паратипических и генетических факторов, Карлова Л. В., Санжара Р. А. (2017)
Науменко С. В. - Спосіб терапії кролів за гонадодистрофії, Кошевой В. І. (2017)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки Ліатоксил для курчат бройлерів (2017)
Назар Б. І. - Необхідність удосконалення системи моніторингу токсикантів в Україні (2017)
Зубков О. О. - Структура та поширеність поліорганної патології корів післяродового періоду, Скляров П. М. (2017)
Негай І. В. - Мікроелементний склад меду Одеської області як показник його якості та географічного походження, Касянчук В. В. (2017)
Островерхова І. О. - Морфологічна характеристика плаценти овець при фетоплацентарній недостатності та корекції препаратом "Карафест + ОV", Жигалова О. Є. (2017)
Пастернак А. М. - Термографічна діагностика маститів і її контроль на мікроструктурному рівні, Скляров П. М., Жигалова О. Є. (2017)
Брошков М. М. - Стан клітинної ланки імунітету у цуценят за умов вакцинації та дії нового комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії, Віщур О. І., Кичун І. В., Федоришин C. І., Парченко В. В. (2017)
Хомин Н. М. - Лікування собак за хвороб пародонта, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Прицак В. В., Семанюк Н. В. (2017)
Хомин Н. М. - Якість копитцевого рогу худоби та вплив на нього окремих етіологічних чинників, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В. (2017)
Дмитрієв В. С. - Частота виникнення та особливості переломів кісток периферичного скелета у собак, Хомин Н. М. (2017)
Гриневич Н. Є. - Вміст нітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра установки замкнутого водопостачання за використання різних типів наповнювача (2017)
Полтавченко Т. В. - Забруднення радіонуклідами кормів, продуктів тваринного й рослинного походження в Рівненській області, Богатко Н. М., Парфенюк І. О. (2017)
Федоренко С. Я. - Ефективність терапії корів та кіз з гіпогонадизмом за використання нанопрепарату "Каплаестрол + OV", Скляров П. М., Кошевой В. П. (2017)
Рубленко І. О. - Визначення серопозитивності при імунізації свиней різними дозами вакцини (2017)
Стефаник В. Ю. - Супозиторії із вмістом наночастинок феруму в корекції антиоксидантного захисту організму корів після отелу, Стравський Я. С., Кобилюх І. Б. (2017)
Максимович І. А. - Біохімічний профіль та кислотно-основний баланс крові у коней за астматичного синдрому, Нєдзвєдзь А., Леньо М. І., Слівінська Л. Г. (2017)
Пеленьо Р. А. - Визначення мінімальної бактерицидної концентрації Вантоцилу на тест-культурах мікроорганізмів, Верхолюк М. М. (2017)
Дубовий А. А. - Стан гемопоезу та функціональні особливості печінки та нирок у собак, вирощених в умовах хронічного впливу радіоактивного забруднення, Дубова О. А., Шеремет С. І. (2017)
Вальчук О. А. - Центр цифрового моніторингу благополуччя у скотарстві, Деркач С. С., Жук Ю. В. (2017)
Колтун Є. М. - Вплив різного рівня перетравного протеїну в раціоні теличок на окремі показники обміну речовин, Русин В. І. (2017)
Кацараба О. А. - Ефективність лікування післяродового ендометриту корів аерозольним препаратом "Цефген", Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Івашків Р. М., Кава С. Й., Сачук Р. М. (2017)
Кирилів Б. Я. - Органо-тканинні особливості активності гідролітичних ензимів у качок м’ясного напрямку продуктивності (2017)
Халанія М. Р. - Патоморфологія печінки котів за інфекційного перитоніту, Пріцак В. В., Коцюмбас Г. І. (2017)
Тоичкина Е. А. - Эндоспектр отношений эквивалентности (2016)
Бохонко В. В. - Максимально негельфандові ідеали дуо-області Безу, Пiгура О. В. (2016)
Lyman F. M. - On finite 2-groups with non-Dedekind norm of abelian non-cyclic subgroups, Lukashova T. D., Drushlyak M. G. (2016)
Gutik O. - On feebly compact topologies on the semilattice exp_nλ, Sobol O. (2016)
Маслюченко О. В. - Граничні множини неперервних функцій, Онипа Д. П. (2016)
Бокало М. М. - Оптимальне керування в задачах без початкових умов для еволюційних варіаційних нерівностей, Цебенко А. М. (2016)
Mulyava O. M. - On the convergence classes for entire functions of several complex variables, Sheremeta M. M. (2016)
Bandura A. I. - Analytic in a polydisc functions of bounded LL-index in joint variables, Petrechko N. V., Skaskiv O. B. (2016)
Плотников A. A. - Пошаговое усреднение дифференциальных включений переменной размерности на конечном интервале (2016)
Il'inskaya I. P. - Phase retrieval for probability measures on cyclic groups (2016)
Vovk V. - Purely pathwise probability-free Ito integral (2016)
Вiталiй Iванович Сущанський (14 листопада 1946 – 29 жовтня 2016) (2016)
Радіонова І. - Правила монетарної політики як інструмент стабілізації (2009)
Варналій З. С. - Роль податкової політики у підвищенні конкурентоспроможності економіки України (2009)
Юшин С. О. - Відтворення соціального капіталу: індоктринація державного управління сільським господарством (2009)
Латер Ю. С. - Суспільно-економічна формація в працях К. Маркса, Стояновська О. А. (2009)
Городецька М. О. - Загальні тенденції технологічного розвитку України, Туголуков С. І. (2009)
Гупало О. Г. - Сучасна економічна теорія та проблеми у її викладанні в Україні (2009)
Зелик Г. Г. - Необхідність активізації інноваційної політики на сучасному етапі розвитку економіки України, Підгородецька С. М., Гернего Ю. О. (2009)
Ковтун О. В. - Чи потрібні такі усунення проблем визначення цінової еластичності попиту? (2009)
Красота О. В. - Конкурентоспроможність національної економіки: людський аспект (2009)
Радченко В. В. - Первісне нагромадження капіталу в Україні: діалектика процесу (2009)
Радченко Л. П. - Формування людського капіталу нової якості в моделі інноваційного розвитку (2009)
Скрипниченко В. А. - Інноваційний розвиток та принципи стратегії інноваційного прискорення (2009)
Чевганова В. Я. - Концепція розвитку економіки України та її регіонів в умовах кризи, Жучкова Г. А., Биба В. В. (2009)
Шостак Л. В. - Сучасні підходи до корпоративного управління в умовах інформаційної економіки, Павлова С. В. (2009)
Ящишина І. В. - Вплив НТП на економічне зростання (2009)
Олійник О. В. - Глобальна фінансова криза: витоки, причини та наслідки, Пересада В. М. (2009)
Олійник Н. Ю. - Підготовка студентів до викладання економіки в школі на засадах компетентісного підходу (2009)
Тітаренко О. М. - Система пенсійного забезпечення (2009)
Брусенко М. А. - Стратегізація державної системи планування соціально-економічного розвитку агросфери (2009)
Буторіна В. Б. - Соціальна дія наукоємного продукту (2009)
Макаров М. О. - Вплив інновацйної активності регіону на конкурентоспроможність країни (2009)
Москаленко Д. С. - Роль освітнього потенціалу у суспільному прогресі (2009)
Музичук І. В. - Теоретико-методологічні витоки концепції соціально орієнтованої економіки (2009)
Рукасов С. В. - Ретроспектива теоретичних підходів щодо сутності оплати праці (2009)
Новодон О. Ю. - Становлення економіки, що базується на знаннях, в умовах поглиблення проявів негативних наслідків світової фінансової кризи в Україні (2009)
Свідер О. П. - До питання теорії ціни в довгостроковий період розвитку ринкової економіки (2009)
Богиня Д. П. - Конкурентоспроможність і трудовий менталітет людського потенціалу в перехідній економіці України (2009)
Каньоса М. І. - До проблеми формування людського капіталу в умовах кризової економіки через призму інституційних вимог, Каньоса А. М. (2009)
Крисанов Д. Ф. - Якість і безпечність продуктів харчування: стан, проблеми та напрями й інструменти їх вирішення (2009)
Nowak D. - Wpiyw kooperacji na роzycjk konkurencyjn№ maiych przedsikbiorstw w њwietle badacempirycznych (2009)
Буднік О. М. - Впровадження концепції маркетингу в діяльність ЗАТ "Ліктрави" (2009)
Гоголь Т. В. - Формування та реалізація державної політики в управлінні сільськими територіями (2009)
Міненко М. А. - Теоретичні основи створення та економічні переваги діяльності виробничих об’єднань (2009)
Пастух Ю. А. - Становлення та розвиток національної моделі корпоративного управління, Печенюк А. В., Кармалюк С. П. (2009)
Свиноус І. В. - Тваринництво господарств населення: вчора, сьогодні, завтра (2009)
Фурса А. В. - Удосконалення цінового механізму та державної підтримки бурякоцукрової галузі (2009)
Ткачук В. В. - Удосконалення технології процесу управління підприємством. як запорука економічного розвитку (2009)
Kaczycski J. - Bariery rozwoju maiych przedsiębiorstw na przykładzie firmy dziaiąj№cej na rynku dybr przemysłowych (2009)
Pietrzak K. - Tolitykarozwgju regionalnego (2009)
Бурковський А. П. - Франчайзинг як форма організації малого і середнього бізнесу (2009)
Олійник О. С. - Роль диверсифікації в діяльності спиртових підприємств (2009)
Бондаренко В. М. - Суть моніторингу та діагностики життєздатності підприємства, Надь Н. М. (2009)
Апчел О. С. - Розробка механізму управління потоком створення цінності залежно від типу операційної системи кондитерських компаній (2009)
Галушко В. Б. - Стійкість розвитку вагонобудування України: сучасний стан та перспективи в умовах глобальних кризових явищ (2009)
Гофман М. О. - Фактори конкурентноздатності сільськогосподарської продукції (2009)
Вишня Т. В. - Деякі критерії моделі економічного розвитку АПК (2009)
Іванова І. І. - Концепція CRM (Customer Relationship Management) як антикризовий захід (2009)
Загвойський Я. Д. - Аналіз розвитку організаційно-правових сільськогосподарських структур в контексті сучасності (2009)
Кушнір О. К. - Необхідність регулювання контролю за збитками, нанесеними автотранспортом навколишньому середовищу (2009)
Россоха В. В. - Асоціативні об’єднання як чинник соціально-економічного розвитку суспільства (2009)
Труш Ю. Л. - Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості (2009)
Шульга О. А. - Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (2009)
Годованок А. В. - Управління маркетингом у період кризи (2009)
Дорофей Т. Ю. - Економічні аспекти формування ринку зерна та продуктів його переробки: шляхи і проблеми вирішення (2009)
Козак О. М. - Мотивація праці як чинник підвищення ефективності виробництва (2009)
Крамар О. В. - Організація контролю на підприємстві (2009)
Мазур О. О. - Фінансовий менеджмент у кризових умовах (2009)
Соловей Т. В. - Державна підтримка і регулювання розвитку підприємств АПК (2009)
Асфатова С. Б. - Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у становленні і розвитку туристичної галузі регіону (2009)
Костюченко В. М. - Платіжний баланс як макроекономічна інформаційна модель для прийняття рішень (2009)
Городянська Л. В. - Критеріальні підходи до визнання в обліку відтворюваних інтелектуальних ресурсів (2009)
Андрейцева І. А. - Особливості формування показників форми з "звіт про рух грошових коштів" (2009)
Давиденко Н. М. - Особливості фінансової звітності корпоративних підприємств (2009)
Зінченко О. А. - Пріоритетні управлінські підходи до визначення рівня якості прибутку та оцінки результатів діяльності підприємства (2009)
Корженівська Н. Л. - Сучасні тенденції у формуванні управлінського обліку (2009)
Поліщук В. С. - Особливості земельного оподаткування (2009)
Степанова І. В. - Проблеми становлення та напрями удосконалення ринку цінних паперів в Україні, Цуприк О. І. (2009)
Яременко Л. М. - Стан бухгалтерського обліку та перспективи його реформування (2009)
Мозолюк Н. І. - Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва (2009)
Перчук О. В. - Методичні засади обліку затрат на забезпечення якості продукції (2009)
Андрійчук Р. В. - Дослідження проблеми вибору критерію управління підприємством в контексті концепції VBM (2009)
Гилка У. Л. - Підвищення ролі фінансового аналізу в умовах кризи (2009)
Корнилюк А. В. - Джерела фінансування капітальних інвестицій в харчову промисловість в умовах економічної кризи (2009)
Кузовенкова Н. В. - Проблеми залучення кредитних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами в умовах кризи (2009)
Фасолько Т. М. - Бюджетний дефіцит і боргова політика держави (2009)
Шарапа О. М. - Торгівля в контексті минулого і сучасного (2009)
Шевчук С. І. - Забезпечення відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації щодо поточних зобов’язань (2009)
Шевчук Л. М. - Податок на доходи фізичних осіб: недоліки запровадження плоскої пікали оподаткування (2009)
Клочан І. А. - Формування та розвиток людських ресурсів в Україні (2009)
Лучик С. Д. - Формування трудового потенціалу села під впливом аграрних реформ, Лучик В. Є. (2009)
Стрельбіцький П. А. - Формування чисельності та складу трудових ресурсів Хмельниччини (2009)
Вашуленко О. С. - Зміни кадрового потенціалу України: вікові аспекти (2009)
Дитко Л. П. - Проблема зростання трудових доходів як обов’язкова передумова підвищення мотивації трудової діяльності персоналу (2009)
Кондрацька О. В. - Освітній чинник інноватизації праці (2009)
Лисак В. Ю. - Роль управління персоналом в розвитку підприємств (2009)
Лисюк Н. В. - Якість життя як чинник формування і використання людського капіталу аграрного сектору (2009)
Сандугей В. В. - Підходи до оцінки розвиненості національного ринку праці в умовах глобалізації (2009)
Вихідні дані (2009)
Содержание (2012)
Чередниченко А. Г. - Заметки о древнейших названиях Фракии (2012)
Квашин В. А. - Lex Publilia de cereis: римский закон в контексте войны (2012)
Литовченко С. Д. - Армянское посольство Публия Клодия (2012)
Токарев А. Н. - Место clupes virtutis в пропаганде единоличной власти императора Августа (2012)
Мартемьянов А. П. - Vici и κωμαι первых веков нашей эры на территории фракийских земель (по данным письменных источников) (2012)
Петречко О. М. - Релігійна політика Септимія Севера та культ імператора (2012)
Колесников К. М. - Римська військова присутність, гарнізон Херсонеса та особливості міжнародно-правового статусу міста в IV-V ст. (2012)
Сорочан С. Б. - Порни. О профессиональной проституции в Византии IV-IX вв. как сфере рынка торговли и услуг (2012)
Роменский А. А. - Тауматургия в "Повести о крещении Владимира" (2012)
Столяренко Е. Н. - О пищевом рационе жителей генуэзских колоний Крыма (2012)
Герасименко Н. П. - Реконструкция природной среды обитания человека на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка, Снежко И. А. (2012)
Бабенко Л. И. - Об одном иконографическом варианте образа грифона в греко-скифской торевтике (2012)
Гречко Д. С. - К вопросу о взаимоотношениях населения Степи и Лесостепи юга Восточной Европы в конце V-IV вв. до н. э. (2012)
Пеляшенко К. Ю. - Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу (2012)
Бейдин Г. В. - Римские провинциальные монеты на территории Украины в ареале черняховской культуры (2012)
Хоружая М. В. - Исследования Верхне-Салтовского археологического комплекса: проблемы и перспективы (2012)
Аксенов В. С. - Ранняя группа личных украшений салтовского населения Подонцовья (по материалам погребений с фибулами Нетайловского могильника) (2012)
Івакін В. Г. - Археологічна карта поховальних пам’яток давньоруського Подолу Києва (2012)
Сергєєва М. С. - До вивчення техніки орнаментації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров’я (2012)
Иванов А. В. - Внутригородские некрополи конца Х-XIV вв. как элемент исторической топографии византийского Херсона (2012)
Тесленко И. Б. - Поливная посуда Крыма XV в. (местное производство до турецкого периода). Часть ІІ. Хронология (2012)
Горбаненко С. А. - Палеоэтноботанические данные с Шуклинского селища (по отпечаткам на изделиях из глины) (2012)
Алексеенко Н. А. - Род Акапинов в просопографии византийской провинциальной аристократии (по данным сфрагистики) (2012)
Аржанов А. Ю. - Раскопки полковника Манро на Гераклейском полуострове во время Крымской войны 1854-56 годов (2012)
Котенко В. В. - До історії дослідження поселення Маслини у Північно-Західній Тавриці (2012)
Лаптєв О. О. - Салтівські пам’ятки Харківщини в розвідках 1949 р. І. П. Костюченка (2012)
Кадеев В. И. - Херсонесский дневник 1961 года (2012)
Сорочан С. Б. - Харьковская экспедиция в Херсонесе, или Тридцать лет спустя, Домановский А. Н. (2012)
Дьячков С. В. - "Лихие 90-е" (к 50-летию Херсонесской археологической экспедиции Харьковского университета) (2012)
Шелехань О. В. - Випадкові знахідки кинджалів скіфського часу у басейні Сіверського Дінця як свідчення сухопутних комунікацій (2012)
Мызгин К. В. - Август или Веспасиан? Новые данные о старой находке римской монеты в Чугуеве, Свистун Г. Е. (2012)
Скирда В. В. - Дослідження В. О. Городцова на Харківщині, Скирда І. М. (2012)
Гордієнко Д. С. - Рецензія: Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. / упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) /та ін./. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 260 с. (2012)
Колода В. В. - Рецензия: Флёров В. С. "Города" и "замки" Хазарского каганата. Археологическая реальность. – М.: Мосты культуры / Гешарим, 2011. – 264 с. (2012)
Кариков С. А. - Рецензия: Ehrenpreis S., Lotz-Heumann U. Reformation und konfessionelles Zeitalter. – 2. Auflage. – Darmstadt: WBG, 2008. – VIII, 138 S. (2012)
Дьячков С. В. - Научная конференция-презентация "Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2011 году" (Харьков, 24 ноября 2011 г.) (2012)
Шрамко Борис Андрійович (17 січня 1921 – 8 липня 2012) (2012)
Андрієнко В. П. - Згадуючи Вчителя (2012)
Берестнев С. И. - Один день с Б. А. Шрамко (2012)
Бойко Ю. Н. - Борис Андреевич Шрамко (2012)
Список сокращений (2012)
Наши авторы (2012)
Sheremeta M. M. - Two-member asymptotic of Laplace-Stieltjes integrals, Dobushovskyy M. S. (2017)
Kuryliak A. - Subnormal independent random variables and Levy's phenomenon for entire functions (2017)
Voitovych M. A. - Asymptotic behaviour of means of nonpositive M-subharmonic functions (2017)
Bandura A. I. - Some improvements of criteria of L-index boundedness in direction (2017)
Ivasyshen S. D. - On applications of the Levi method in the theory of parabolic equations, Medynsky I. P. (2017)
Bokalo M. M. - Fourier problems for parabolic equations with variable exponents of nonlinearity and time delay, Ilnytska O. V. (2017)
Gorban Yu. S. - On uniqueness of entropy solutions for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations (2017)
Kadets V. - Quantitative version of the Bishop-Phelps-Bollobas theorem for operators with values in a space with the property β, Soloviova M. (2017)
Маслюченко В. К. - Новi узагальнення теореми Серпiнського, Фiлiпчук О. I. (2017)
In memory of Andriy Andriyovych Kondratyuk (March 5, 1941 - April 22, 2016) (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Прийняття рішень щодо розроблення містобудівної документації в контексті стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, Матвіїшин В. Є. (2017)
Фоменко О. П. - Інституціональний зміст та методологічний потенціал понять "середовище", "інфраструктура" та "механізм" публічно-приватного партнерства (2017)
Токарський Т. Б. - Додержання конституційних соціальних гарантій в Україні (2017)
Безрук В. М. - Теоретична ідентифікація компетентності у контексті сучасних дослідницьких підходів (2017)
Проць Т. А. - Нормативно-правові засади державного сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури: регіональний аспект (2017)
Тішкова Н. Л. - Проблемні аспекти державного управління охороною навколишнього середовища в контексті європейської інтеграції України (2017)
Серант А. Й. - Інформаційна технологія та формула управління змінами, Огірко І. В., Огірко О. І. (2017)
Труш О. О. - Особливості статистичного обліку міграційних процесів, Гузь В. В. (2017)
Боков О. В. - Сучасні тенденції зовнішньої трудової міграції населення як індикатор для удосконалення соціально-економічної політики України, Любарська А. Ю. (2017)
Горбатюк С. Є. - Роль організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Денисенко К. В. - Державна політика у сфері соціального захисту: аналіз понятійно-категоріального апарату (2017)
Зюзь Д. В. - Генеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності (2017)
Мартиненко Н. В. - Дія механізмів зворотного зв’язку в державному управлінні розвитком пенсійної системи України (2017)
Федоркін Д. В. - Державне регулювання екологічної безпеки аграрного виробництва (2017)
Шегедин Я. Ю. - Правовий та організаційний механізми реалізації на регіональному рівні державної політики в галузі медсестринства (2017)
Юристовська Н. Я. - Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення (2017)
Підбережник Н. П. - Нормативно-правова база публічного управління з врегулювання етнополітичних відносин в Україні (2017)
Онуфрієнко О. В. - Французька модель публічної служби: ітерованість еволюції та слабка конвергенція з громадянським суспільством (2017)
Орлів М. С. - Аналіз результатів анкетування керівних кадрів органів влади з питань підвищення кваліфікації (2017)
Чернов С. В. - Комплексна експертиза публічних проектів в управлінні регіональним розвитком (2017)
Василюк О. Д. - Формування спроможності об’єднаних територіальних громад: кадровий аспект (2017)
Крайник О. П. - Державне регулювання економічних процесів в умовах децентралізації (2017)
Борщук Є. М. - Можливості та перспективи використання сучасних методів підбору персоналу в органах влади, Шевченко С. Г., Гураш А. А. (2017)
Нєма О. С. - Планування регіонального розвитку в контексті децентралізації, Козак І. І. (2017)
Обушна Н. І. - Міжнародні стандарти INTOSAI як інструмент підвищення ефективності аудиту в системі публічного управління (2017)
Бойко О. Я. - Еволюція податкової системи України (2017)
Куйбіда С. В. - Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Ангелова А. О. - Релігійний характер опіки над літніми людьми в архаїчній та традиційній культурах (2017)
Горбач В. М. - Теоретико-методологічні засади ресоціалізації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі (2017)
Децюк Т. М. - Формування професійних етичних принципів та цінностей майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі, Хижняк Ю. А., Боровик А. В. (2017)
Ємець Н. А. - Релігійна соціалізація особистості у сучасному соціокультурному просторі, Спас К. О. (2017)
Капустін С. В. - Практична парадигма громадянського виховання особистості (2017)
Задорожна С. М. - Відношення населення приймаючих громад до внутрішньо переміщених осіб, Карпова І. Г. (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційна свідомість особистості як соціальний феномен і складова компонента ідеології інформаційного суспільства сучасної України (2017)
Павленко В. П. - Елементи імперської ментальності: досвід дослідження на прикладі сучасної Росії, Світайло Н. Д. (2017)
Силадій І. М. - Формування творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів (2017)
Сірий Є. В. - Структурована картина соціальної напруженості в Україні у відображенні фокус-групового інтерв`ю (за матеріалами конкретних досліджень) (2017)
Тищенко К. М. - Концепція розвитку людського потенціалу в контексті формування добробуту населення (2017)
Хамитов Н. В. - Проблема телесности субъекта искусственного интеллекта в контексте теории эволюции естественного и искусственного интеллекта, Киселица С. В., Деркач О. Л. (2017)
Шевченко М. М. - Філософсько-методологічні засади державно-управлінської діяльності щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності (2017)
Шульга О. В. - Безробіття молоді та шляхи його подолання (2017)
Юда Л. А. - Методологічні аспекти дослідження гендерних відносин в українській родині (2017)
Bair J. - Cauchy, infinitesimals and ghosts of departed quantifiers, Blaszczyk P., Ely R., Henry V., Kanovei V., Katz K. U., Katz M. G., Kudryk T., Kutateladze S. S., McGaffey T. (2017)
Banakh T. - Ramsey-product subsets of a group, Protasov I., Protasova K. (2017)
Dmytryshyn R. I. - Convergence of some branched continued fractions with independent variables (2017)
Волошин Г. А. - Аналог оберненої теореми Бернштейна для одного класу просторiв послiдовностей, Маслюченко В. К. (2017)
Chyzhykov I. - Pfluger-type theorem for functions of refined regular growth (2017)
Bandura A. I. - Composition of entire functions and bounded L-index in direction (2017)
Вiра M. Б. - Крайовa задача для лiнiйної виродженої сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь другого порядку (2017)
Novikov O. O. - Approximation of periodic analytic functions by Fejer sums, Rovenska O. G. (2017)
Маслюченко В. К. - Про функцiї, що неперервнi на диференцiйовних кривих, Фотiй О. Г. (2017)
Sheremeta M. M. - On the l-index boundedness of some composition of functions (2017)
Plichko A. - Two remarks on the book by Roman Duda "Pearls from a Lost City. The Lvov School of Mathematics'' (2017)
Содержание (2013)
Чередниченко А. Г. - К проблеме полиэтнического состава населения Древней Фракии (2013)
Янко А. Л. - Царський титул у етрусків (2013)
Арутюнян А. Ж. - "Царская дорога" Дария I и Армения (2013)
Нефедов К. Ю. - Коронация Птолемея I и возникновение эллинистической монархии (2013)
Квашнин В. А. - Lex Cincia de donis et muneribus 204 г. до н. э. (2013)
Литовченко С. Д. - Публий Клодий и Тигран Младший (2013)
Петречко О. М. - Amici imperatoris доби принципату (2013)
Бардола К. Ю. - Оптимизация или противодействие? Некоторые особенности отношений между властью и византийскими налогоплательщиками в IV—XI вв. (2013)
Сорочан С. Б. - О банно-прачечном деле как виде рыночных услуг в Византии IV—IX вв. (2013)
Роменский А. А. - Таинство крещения в восприятии правителей раннего средневековья (от Константина Великого к Хлодвигу и Владимиру Святому) (2013)
Каріков С. А. - Початок Реформації у герцогстві Саксонському (2013)
Бабенко Л. І. - До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили (2013)
Буйнов Ю. В. - К вопросу о социальной структуре населения северскодонецкой Лесостепи V—IV вв. до н. э., Окатенко В. Н. (2013)
Гречко Д. С. - О происхождении столбовых гробниц Лесостепи скифского времени (2013)
Крютченко А. А. - К вопросу о преднамеренном обжиге валов лесостепных городищ скифского времени (2013)
Махортых С. В. - Раннескифские удила на юге Восточной Европы (2013)
Моисеев Д. А. - Средневековая плинфа Мангупского городища (2013)
Аксенов В. С. - К вопросу интерпретации разрушенных скелетов в катакомбных захоронениях салтово-маяцкой культуры (2013)
Хоружая М. В. - Захоронения в ямах с подбоем Верхне-Салтовского катакомбного могильника (по материалам раскопок 1984–2012 гг.) (2013)
Чендев Ю. Г. - Почвенно-археологические исследования на городище Водяное: реконструкция природной среды и хозяйственной деятельности, Колода В. В. (2013)
Сергєєва М. С. - Деревообробка у давньоруському місті Воїнь (2013)
Кузь А. І. - Сарбатани на озброєнні гарнізонів фортець генуезької Газарії у XV ст. (2013)
Сніжко І. А. - Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка у 2010–2012 роках (2013)
Горбаненко С. А. - Палеоэтноботанические материалы с Животинного городища (по отпечаткам на изделиях из глины) (2013)
Бiбiков Д. В. - Новi данi до iсторичної топографiї середньовiчного Вишгорода (2013)
Душенко А. А. - Детали вооружения из кости и рога из раскопок Мангупа (по материалам 1990–2010 гг.) (2013)
Сергеев И. П. - Проблема кризиса III века в Римской империи в "западном" антиковедении конца XX—начала ХХI вв. (2013)
Гордієнко Д. С. - Листи В. Бузескула до М. Бережкова (2013)
Беликов А. П. - Кто оставил страну, будут лишены гражданских прав (OGIS. I. 338. стрк. 27–30): к причинам эмиграции из Пергама в 133 г. до н. э. (2013)
Казаров С. С. - Зевс NAIOI: попытки интерпретации (2013)
Майко В. В. - Средневековые изделия финно-угорского типа из восточного Крыма, Гаврилов А. В. (2013)
Лиман С. И. - Немецкий акцент "Свинцового века". Рецензия: Дятлов В. О. Реформи і Реформація у Німеччині (XV—XVI cтоліття). — Чернігів: Чернігівський національний педагогічнийуніверситет імені Т. Г. Шевченка, 2010. — 308 с. (2013)
Литовченко С. Д. - VIII Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины" (Харьков, 9–10 ноября 2012 г.), Берестнев С. И., Шрамко И. Б., Грибанов Д. В., Токарев А. Н., Колода В. В., Аксёнов В. С., Домановский А. Н., Роменский А. А., Скирда В. В. (2013)
Скирда В. В. - Юрию Владимировичу Буйнову — 60, Гречко Д. С., Викторова П. Е. (2013)
Дьячков С. В. - Владимир Иванович Кадеев: вехи жизни и научного творчества, Мартемьянов А. П. (2013)
Cписок сокращений (2013)
Наши авторы (2013)
Титул, зміст (2017)
Іванівський дослідно-селекційній станції – 120 (2017)
Журналові "Цукрові буряки" - 20! (2017)
Бондар В. С. - Загострення конкуренції на ринку цукру, Фурса А. В., Гореленко В. І., Власенко В. С. (2017)
Конысбеков К. - Изучение использования в семеноводческих целях частей корнеплодов сахарной свеклы, Бастаубаева Ш. О. (2017)
Цвей Я. П. - Формування мікробного ценозу під цукровими буряками залежно від сівозмін і системи удобрення, Бондар С. О., Гоголь Л. О. (2017)
Іваніна В. В. - Азотний режим чорнозему вилугуваного за біологізації вирощування буряків цукрових, Павук І. А. (2017)
Стефанюк В. Й. - Вплив елементів живлення на продуктивність стевії медової (2017)
Тищенко М. В. - Забур’яненість посівів цукрових буряків у короткоротаційній плодозмінній сівозміні за різних доз добрив (2017)
Нефродол: против боли и инфекций (2017)
Демецька О. - Реформування сфери охорони здоров’я механізмами права інтелектуальної власності (2017)
Богданова Н. - Все познается в сравнении (2017)
Алекперова Н. - Внутренняя мотивация провизоров как фактор достижения успеха организации (2017)
Примак Р. - "Секреты" сосудистого тонуса (2017)
Стопдіар: сезон відпусток (2017)
Демецкая А. - Зеркальные нейроны: терапия "действия и наблюдения" (2017)
Дедишина Л. - Бронхіальна астма у дітей раннього віку (2017)
Цистит: правила допомоги (2017)
Дедишина Л. - Формула руху — формула життя (2017)
Фитнес-марафон с ReO (2017)
Демецкая А. - Иммунограмма в вопросах и ответах (2017)
Рекомендації пацієнтам із цукровим діабетом 2-го типу щодо способу життя та дієти (2017)
Кривомаз Т. - Безопасность диет (2017)
Кривомаз Т. - Бактериофаги на службе фармацевтики (2017)
Клименюк Ю. - Кей Ви Ай (KVI) (2017)
История таблетки, которая изменила жизнь мужчин (2017)
Клименюк Ю. - Маркетинговые активности: взгляд с трех сторон (2017)
Ткаченко Т. - Биопленки — еще одна причина неэффективности антибиотиков (2017)
Кетонал®: не видає бажане за дійсне, а просто діє (2017)
Кириленко М. - Як ми можемо допомогти російськомовним (2017)
Кривомаз Т. - Иллюзия свободы воли (2017)
Гороскоп (2017)
Демецкая Т. - Начальник vs Работник (2017)
Дедишина Л. - Гайда на Закарпаття! (2017)
Балакірєва В. А. - Перспективи вдосконалення системи трудової підготовки молодших школярів (2017)
Баранова В. В. - Розвиток мовлення дітей раннього віку в умовах двомовності (2017)
Гармаш Т. А. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності (2017)
Грошовенко О. П. - Екологічне проектування у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Демидова М. Г. - Методика самопідготовки вчителів музичного мистецтва до педагогічної практики (2017)
Жень Сінь Ян - Сутність і якісні характеристики процесу самореалізації вчителя (2017)
Карпова Е. Е. - Системність професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти та її формування у ВНЗ, Кононенко Н. В. (2017)
Ковтун О. В. - Технологія формування професійних умінь у майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2017)
Кудрявцева О. А. - Сучасні методи оцінювання навчальних досягнень майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2017)
Кушнірук А. С. - Формування ігрової компетентності майбутніх учителів математики як педагогічна проблема (2017)
Листопад О. А. - Розвиток креативності майбутніх фахівців дошкільної освіти методом ретроспекції (2017)
Літовченко О. В. - Напрями корекційної роботи із дітьми, які заїкаються (2017)
Нестеренко В. В. - Особливості розвитку пізнавального інтересу в дошкільників засобами ІКТ, Мардарова І. К. (2017)
Нікора М. П. - Проблема комунікативно-мовленнєвої підготовки дітей передшкільного віку до навчання у школі (2017)
Пальшкова І. О. - Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя як основа успішного навчання учнів початкової школи (2017)
Письмиченко А. И. - Особенности построения монументально –декоративного рельефа в процессе обучения студентов художественно графического факультета, Смычковская О. М., Штыкало Т. С. (2017)
Прокоф’єва-Акопова С. А. - Формування толерантності до сімей, які виховують дітей з особливими потребами (2017)
Рабецька Н. Л. - Формування мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців соціономічної сфери (2017)
Сенчина Н. Г. - Педагогічна рефлексія: генезис, сутність, функції в освітньому процесі (2017)
Сокаль М. А. - Підготовка вчителя до реалізації лінгвокультурного підходу в курсі української мови (2017)
Тітова Г. В. - Методика педагогічної підтримки й супроводу формування спортивних лідерських якостей учнів основної школи (2017)
Цісюань Вей - Методика підготовки майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності (2017)
Передмова (2017)
Афоніна І. Ю. - Королівська англійська та аристократичний код спілкування в сучасній Великобританії (2017)
Glukhova L. O. - Рeculiarities of verbalization of the frame financial activity in modern English (2017)
Ірчишина М. В. - Особливості структури лінгвокультурного концепту "Італія” (2017)
Konopelkina O. O. - Political metaphor as the constituent of the political discourse of Great Britain, the Usa and Ukraine, Bezrodnykh I. H. (2017)
Kriachunenko O. L. - Verbalization of the concept Ukraine in English mass media the role of stereotypes (2017)
Loba S. O. - Frame structure of the concept "multilingual education” (2017)
Лисенко Н. О. - Стислий текст у сучасному експресивному дискурсі (2017)
Stankevych О. І. - Financial report as a hypertext (2017)
Суима И. П. - Респонсивные предложения в современной английской литературе (2017)
Aksiutina T. V. - Teaching efl students in culturally diverse groups (2017)
Anisimova A. I. - Сontent and language integrated learning (clil): from theory to practice (2017)
Budilova O. V. - Teacher’s iceberg: tips for effective classroom management (2017)
Lukianenko L. N. - Teaching vocabulary to intermediate efl students majoring in Еnglish within the framework of communicative methodology: problems and solutions (2017)
Сафонова Н. А. - Соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов (2017)
Teplovа M. V. - Critical thinking approach to forming productive skills for ielts (2017)
Міненко О. В. - Український контекст інтерпретації трагедії "Король Лір" Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського), Дядюшенко О. О. (2017)
Панченко Е. И. - Новый вызов переводчикам: продолжение романа Харпер Ли как проблема перевода (2017)
Yashkina V. V. - Сoncept "Nature’’ in poetic text and its reflectioin in translations (2017)
Білова А. Г. - Новаторство у творчості англійського "окопного" поета Зігфрида Сассуна (2017)
Блошко В. Ю. - Особливості метафори у творі Крейга Рейна flying to Belfast (2017)
Гайдар В. П. - Деякі лінгвістичні особливості творчого напрямку Івон Боланд (на матеріалі вірша "dega’s laundresses”) (2017)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Особливості використання власних назв в поезії Едріенн Річ (гендерний аспект) (2017)
Коцай Н. М. - Лінгвокультурні особливості сонетів Саймона Армітіджа (2017)
Lipina V. I. - John Barth vs. Roland Barthes: the poetics of replenishment in American postmodernist autobiography (2017)
Липин Г. В. - Эми Лоуэлл: имажистская интерпретация японскости (2017)
Семешко Н. М. - Стилістика образів персонажів повісті Т. Капоте "Лугова арфа" (2017)
Teterina L. M. - Мultilingual experiments in Рaul Мuldoon’s poetry (2017)
Шишкіна І. В. - Роль поезії у формуванні художнього стилю Р. Бредбері (2017)
Інформація (2017)
Тitle (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - Probabilistic Approach to Object Detection and Recognition for Videostream Processing, Kukush А., Kuzmenko N., Ostroumov I. (2017)
Kharchenko V. - Factors Behind Efficiency of Interaction between Remote Pilot and Unmanned Aerial Vehicle, Matiychyk D. (2017)
Kharchenko V. - Municipal Aviation Functioning as One of Future Types of the Aviation Activities, Alexeiev O., Yurchik R., Ali I. (2017)
Kharchenko V. - Complete Separation of the Vertical and Horizontal Independent Components of the Flight in Policopter UAV NAU PKF "Aurora" and Mathematical Model of this Flight, Nakhaba A. (2017)
Sushchenko O. - Mathematical Model of Triaxial Multimode Attitude and Heading Reference System (2017)
Goncharenko A. - Aeronautical Engineering Maintenance Periodicity Optimization with the Help of Subjective Preferences Distributions (2017)
Filonenko S. - The Control of Incipient State Treating Tool Wear with Usage of Acoustic Emission, Zaritskyi O. (2017)
Hul A. - Regulating the Flow of Transport with Allowance for the Interval of Motion (2017)
Korobov V. - Hydrodynamics of Oscillating Wing on the Pitch Angle (2017)
Pristavka P. - Feature Detection for Realistic Images Based on B-Splines of 3rd Order Related to Interpolar on Average Environment Protection, Tyvodar O., Martyuk B. (2017)
Sidorov N. - Ontology-Driven Tool for Utilizing Programming Styles, Sidorova N., Pirog A. (2017)
Madzhd S. - Ecological Assessment of the Human-Transformed Systems of the Irpin River, Kulynych Y., Iavniuk A. (2017)
Titova O. - Determination of Critical Value of Ph of Gel Formation in Silicate-Alkali Mixtures of Various Composition, Stoliarova N., Hrushak Z., Kravchuk T. (2017)
Motronenko V. - Evaluation of Mechanical Agitation Effect on Microscopic Filamentous Fungi Culturing Efficacy, Ruzhynska L., Chumak V., Galkin O. (2017)
Abramova M. - Comparative Analysis of Technilogies of Chitosan Production from Dead Bees, Vasylchenko O. (2017)
Lozhachevska O. - The Mechanism Formation of Company’s Innovation Policy as the Industry’s Development Strategy, Kovalenko O. (2017)
Kovalenko N. - Characteristic of the Complex Marketing Communications Elements, Remyha Y. (2017)
Korzh M. - Simulation of Control Strategy for International Marketing Services, Akіmova L., Chub I. (2017)
Borowska A. - Aeronautical English: an Analysis of Selected Communication Strategies Used by Native English Speakers in Interaction with Operational Level-4 Personnel (2017)
Shust N. - Correlation between Intellectual Property and Scientific Activity (2017)
Bezzubov D. - Administrative Public Safety Regimes in the European Union, Armash N. (2017)
Philyk N. - Improving Patent Protection of Inventive Activity in the Context of EU Legislation, Omelchenko H. (2017)
Yeryashov Y. - Administrative-Law Regulation Safety of Civil Aviation (2017)
Instructions for authors (2017)
Александрова А. В. - История философии как философия, и философия как история философии (заметки для начинающих изучение курса "Античная философия") (2015)
Дротянко Л. Г. - Наука як феномен культури у філософській спадщині С. Б. Кримського (2015)
Kalniuk T. - Opposition "Native - Stranger" in folk culture (children and elders in Polish folk culture) (2015)
Конотоп Л. Г. - Методологічні проблеми релігієзнавства в просторі інформаційного суспільства (2015)
Оноприенко В. И. - Густав Шпет: вклад в философию, этнопсихологию, методологию гуманитаристики (2015)
Абисова М. А. - Перфекціоністський ідеал егалітарного суспільства (2015)
Антіпова О. П. - Концептуальне поле філософування в умовах глобалізації (2015)
Броннікова Л. В. - Суспільство знань і постнекласична наука: взаємовплив контекстів (2015)
Комаха Л. Г. - Семантичні особливості аргументації "мовної гри": контекст логічного аналізу (2015)
Литовченко І. В. - Інституціалізація медіапростору в інформаційному суспільстві:соціально-філософський аналіз (2015)
Матюхіна О. А. - Проблема людини у філософії С. Гогоцького (2015)
Ороховська Л. А. - Медіакультура як фактор безпеки розвитку мультикультурного суспільства (2015)
Пода Т. А. - Етико-філософський вимір міжнародних відносин глобалізованого світу (2015)
Сідоркіна О. М. - Духовний простір суспільства та особистості: уявлення і сприйняття (2015)
Скиба О. П. - Інформаційно-комунікаційні технології в науці і освіті сучасного суспільства (2015)
Сухова Н. М. - Духовність та гуманізм людини ХХІ століття (2015)
Суходуб Т. Д. - Персонализм: актуальность философии Н. О. Лосского (2015)
Федоровская О. Б. - Ненасилие как проблема информационного общества: философско-антропологический анализ (2015)
Ченбай Н. А. - Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства (2015)
Шоріна Т. Г. - Процеси дегуманізації в контексті соціального характеру та ідеології глобалізованого суспільства (2015)
Климань С. В. - Любов як сутнісне вираження людської онтології (Д. фон Гильдебранд, М. Шелер, Е. Фромм) (2015)
Кононенко О. В. - Маніпуляція як регулятивний механізм і чинник соціальних ризиків (2015)
Лукашенко М. В. - Поняття соціальності та його трансформації (2015)
Тимофеев А. В. - Познание как духовный опыт в учении Бернарда Клервоского (2015)
Богомолець О. В. - Язичницький вимір Києворуського іконопису (2015)
Печеранський І. П. - Юродство Василя Екземплярського і сучасність (2015)
Яковенко А. І. - Особливості релігійного складника в системі християнського виховання (2015)
Вергелес К. М. - Православ’я в соціокультурному просторі інформаційного суспільства (2015)
Іщук Н. В. - Діалогічні парадигми колективності в православній традиції (2015)
Іщук С. М. - Текстуальність та контекстуальність комунікації в мережі (2015)
Мерщій Т. В. - Інтеракція культур в умовах інформатизації суспільства (2015)
Фабрика А. А. - Культурна глобалізація на сучасному етапі: ключові тенденції (2015)
Мокляк Л. І. - Природа як духовна цінність у становленні культури сучасного українського суспільства, Покотило Г. М. (2015)
Вусатюк Л. О. - Соціальна пам’ять у період глобалізації (2015)
Кравченко О. І. - Культурно-історичні витоки становлення міста як соціально-культурного феномену (2015)
Черкасова К. Т. - Соціокультурна адаптація історичних видовищних (театральних) будівель до сучасного використання, Литвиненко А. В. (2017)
Куницька Я. С. - Складові середовища історичного міста у визначенні його архітектурної ідентичності, на прикладі м. Дніпро (2017)
Данилов С. М. - Системна динаміка – метод аналізу регіону як складної системи, що динамічно розвивається (2017)
Дереза О. О. - Роль декоративно-прикладного мистецтва в інтер'єрі, Носова Н. В. (2017)
Смирнова О. В. - Синергетическая модель перспективного развития инновационных зданий в городской среде (2017)
Козак Ю. А. - Принципы формирования интерактивных свойств городских общественных пространств, Мироненко В. П. (2017)
Мироненко В. П. - Когнитивный диссонанс в восприятии архитектурного пространства, Сопов Д. В. (2017)
Мироненко В. П. - Экологические методы формирования в дизайне, Силантьева О. А. (2017)
Мироненко В. П. - Принципы формирования архитектурной среды реабилитационных центров для детей с нарушением зрения, Плужникова Д. А. (2017)
Мироненко В. П. - Адаптация спортивных сооружений к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями, Воловник И. О. (2017)
Чумаченко М. С. - Особливості формування об’ємно-просторової структури об’єктів науково-дослідницького призначення (2017)
Паршукова О. Ю. - Архитектурно-типологические особенности формирования жилья для беженцев и перемещенных лиц (2017)
Смоліна Д. С. - Типологічні особливості формування центрів дослідження енергетичних інновацій (2017)
Bozhynsky B. I. - Social significance of the architectural environment of the lecture hall as the "third place", Kuiumdji V. A. (2017)
Божинський Н. І. - Мiстобудування США 1900-1930 рр., Нiколаєва I. В. (2017)
Безрук А. В. - Разработка критериев планировки ипроектирования технопарков на основании анализа существующих структур, Мироненко В. П. (2017)
Izbash M. Yu. - Revitalization as the method in architecture, Vodianytska A. S., Yehorova Ya. O., Deordieva I. E. (2017)
Давидич Т. Ф. - "Кирпичный стиль" в архитектуре 1830-х – 1900-х гг. (2017)
Давидич Т. Ф. - Классика, классицизм и "неоклассицизмы". Периодичность и причины возрождений, Извеков А. Д. (2017)
Смілка В. А. - Моніторинг реалізації містобудівної документації (2017)
Яровой Ю. Н. - Исследование поведения строительных конструкций стального каркаса здания пострадавшего от пожара, Мозговой А. А., Перепелица Е. А. (2017)
Стрижельчик Г. Г. - Особенности научно-технического сопровождения проектно-изыскательских работ для строительства на оползнеопасных участках, Кулишов С. В. (2017)
Самородов А. В. - Определение основных параметров новой конструкции комбинированного плитно-свайного фундамента многоэтажного здания, Муляр Д. Л. (2017)
Яровой С. Н. - Эксплуатационная пригодность и надежность конструкций покрытия тренировочного катка Дворца спорта в городе Харькове после длительного срока эксплуатации (2017)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Разработка алгоритма оптимизации календарного графика производства строительно-монтажных работ (2017)
Перепелица Е. А. - Технические решения по восстановлению смотровой шахты канализационного тоннельного коллектора в г. Харькове, Гармаш А. А. (2017)
Стороженко М. С. - Улучшение потребительских свойств проезжей части автомобильных дорог устройством поверхностной обработки, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2017)
Kesariyskiy A. G. - A study of dynamically compacted concrete deformation by laser interferometry methods, Kondrashchenko V. I., Chuang Wang, Kondrashchenko E. V., Kiktova K. O. (2017)
Трикоз Л. В. - Дослідження залежності зміни питомого опору ґрунту від кількості активного мулу станцій біологічного очищення, Савчук В. Ю. (2017)
Болотских Н. С. - Забойное вакуумное водопонижение при сооружении наклонных выработок в обводненных и слабоустойчивых грунтах (2017)
Душкин С. С. - Влияние активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на улучшение бактериальных показателей при очистке питьевой воды, Коваленко А. Н. (2017)
Яркин В. А. - Экспериментальные исследования по модернизации смесителя перегородчатого типа (2017)
Мартинов С. Ю. - Пінополістирольні фільтри в схемах контактного знезалізнення води, Орлова А. М., Куницький С. О. (2017)
Одуд Л. М. - Дослідження можливості застосування пінополістирольних фільтрів із зростаючим шаром завислого осаду в технологічних схемах водопідготовки промислових підприємств, Ковальчук В. А. (2017)
Хомутецька Т. П. - Покращення енергоефективності роботи систем водопостачання з підземних водних джерел, Сизоненко Г. А. (2017)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование процессов массопереноса при нейтрализации сточных вод, Русакова Т. И., Якубовська З. Н. (2017)
Проскурнин О. А. - Расчет концентрации вещества в контрольной точке водного объекта в зоне действия сбросов сточных вод, Кирпичева И. В., Кононенко А. В., Третьякова Н. В. (2017)
Ковальчук В. А. - Змішення приросту активного мулу при попередньому вилученні завислих речовин із стічних вод (2017)
Эпоян С. М. - Реконструкция существующих малых канализационных очистных сооружений с использованием мембранной ультрафильтрации, Шаляпин С. Н., Шаляпина Т. С., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Штонда И. Ю. (2017)
Сизова Н. Д. - Исследование процесса массопереноса в аппаратах электрофлотокоагуляционной обработки сточных вод, Эпоян С. М., Мовчан С. И. (2017)
Латорец Е. В. - Реконструкция сетей водоотведения с использованием бактерицидных полимерных покрытий (2017)
Тарадай А. М. - Причины отказа от централизованного горячего водоснабжения, Фомич С. В. , Есин Е. С., Болотских Н. С. (2017)
Болотских Н. Н. - Снижение расходов электроэнергии при инфракрасном способе отопления помещений, Болотских Н. С. (2017)
Горбань М. Н. - Исследование двухчастотного инерционного грохота (2017)
Попов С. В. - Удосконалення конструкції мобільної розчинозмішувальної установки УРЗ-3,8, Васильєв Є. А., Тобольченко Є. О. (2017)
Юрченко В. А. - Эмиссия парниковых газов, создаваемая предприятиями кондитерской промышленности, Пономарева С. Д., Пономарев К. С. (2017)
Беляев Н. Н. - Модели экспертной оценки влияния выбросов автотранспорта на загрязнение воздушной среды, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2017)
Левашова Ю. С. - Напрямки утилізації осадів каналізаційних очисних споруд, Коваленко А. В., Косенко Н. О, Юрченко В. О. (2017)
Беляев Н. Н. - Снижение уровня загрязнения угольной пылью рабочих зон путем использования защитных экранов, Карпо А. А., Якубовская З. Н. (2017)
Оладипо Мутиу Олатойе - Расчет загрязнения рабочих зон возле транспортной магистрали (2017)
Зайцева В. Г. - Екологізація технологій та утилізація, Нестеренко О. В., Онищенко Н. Г. (2017)
Дружинін А. В. - Проблеми удосконалення календарного плану в будівництві України, Давиденко О. А. (2017)
Кундо Ю. А. - Контроль тепловых режимов частотно-регулируемых электродвигателей, Корсун В. Е., Федоренко А. А. (2017)
Глушкова Д. Б. - Влияние режима обработки на износостойкость сталей для деталей скребковых конвейеров, Костина Л. Л., Рыжков Ю. В., Демченко С. В. (2017)
Глушкова Д. Б. - Особенности формирования упрочненного слоя при лазерном борировании поршневых колец, Костина Л. Л., Рыжков Ю. В., Демченко С. В. (2017)
Савін О. Б. - Повзучість та пошкоджуваність ущільнень з плоскою, Соболь В. М. (2017)
Коваль О. А. - Шляхи вдосконалення методики вимірювання потужності еквівалентної дози при радіометричному контролі, Мінка С. В. (2017)
Проскурнин О. А. - Анализ избыточности контрольных участков мониторинга леса с использованием метода bootstrap, Букша И. Ф., Пастернак В. П. (2017)
Поливанова М. В. - Формирование архитектурно-организационных моделей технопарка, Игнатенко М. Н. (2017)
Сопов В. П. - Закономерности льдообразования при замораживании цементного камня (2017)
Плахотнікова К. В. - Економіко-математичні методи аналізу корпоративної соціальної відповідальності будівельних компаній України (2017)
Плахотнікова К. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні, Плахотніков К. В. (2017)
Бабік Н. П. - Вплив аутбридингу та інбридингу на продуктивне довголіття корів молочних порід, Федорович Є. І. (2017)
Darmohray L. M. - Conceptual framework for the assessment of the nutritional and biological value of the plant Galega orientalis (LAM), Sedilo G. M., Gutyj B. V. (2017)
Ібатуллін І. І. - Вплив різних джерел мангану на показники забою перепелів, Голубєв М. І. (2017)
Лобойко Ю. В. - Визначення активності амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами, Барило Б. С., Крушельницька О. В. (2017)
Голова Н. В. - Вплив введення до раціону корів пропіленгліколю та протикетозної кормової добавки на біохімічні показники плазмі крові, Гультяєва О. В., Гудима В. Ю., Пахолків Н. І., Вудмаска І. В., Петрух А. П. (2017)
Сичов М. Ю. - Вплив різних рівнів валіну у раціоні на показники забою перепелів, Голубєва Т. А., Ковальчук В. В., Позняковський Ю. В. (2017)
Боднарук В. Є. - Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному, Музика Л. І., Боднар П. В., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. (2017)
Дармограй Л. М. - Вплив менеджменту годівлі на продуктивні показники кролів за інтенсивної технології вирощування, Лучин І. С., Гутий Б. В. (2017)
Ковальчук Н. А. - Кінний туризм і особливості його організації, Соколова Г. О. (2017)
Крамаренко С. С. - Аналіз головних компонент екстер’єрних ознак молочних корів, Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. (2017)
Кулібаба Р. О. - Аналіз зв’язку алельних варіантів генів IGF-I, GH та PIT-1 з продуктивними ознаками курей породи бірківська барвиста (2017)
Кулібаба С. В. - Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздою, Долгая М. М., Іонов І. А. (2017)
Левицька Л. Г. - Потреби та особливості годівлі дійних корів (2017)
Лихач А. В. - Вплив типу годівниці на продуктивність та збереженість поросят, Лихач В. Я., Іванов В. О., Засуха Л. В. (2017)
Півторак Я. І. - Інтенсивність росту і розвитку райдужної форелі за використання кормів Aller Aqua та Aquafeed Fischfutter, Бобель І. Ю. (2017)
Барило Є. О. - Сезонні зміни абіотичних показників води при вирощуванні лососевих риб (2017)
Чорний М. В. - Продуктивність та резистентність молодняку свиней за дії імуностимуляторів, Мачула О. С., Вороняк В. В., Лясота В. П., Решетніченко А. П. (2017)
Пославська Ю. В. - Залежність продуктивного довголіття корів від їх індексу походження, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Федорович В. В. - Молочна продуктивність корів симентальської породи залежно від їх живої маси у період вирощування (2017)
Цвілинюк О. М. - Дослідження якості води р. Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів, Яринич У. М., Думич О. Я., Джура Н. М., Савицька О. М. (2017)
Нагірняк Т. Б. - Дослідження основних проблем природно-заповідного фонду Львівської області та шляхи їх розв’язання, Калин Б. М. (2017)
Нагірняк Т. Б. - Еколого-економічні аспекти раціонального використання і охорони земельних ресурсів в Україні, Грабовський Р. С., Грицина М. Р. (2017)
Мендришора П. Д. - Порівняльна характеристика 3–4-річних самиць райдужної форелі, вирощених в умовах індустріального господарства "Слобода-Банилів", Куріненко Г. А., Мрук А. І. (2017)
Харко М. В. - Молочна продуктивність та обмінні процеси в організмі корів за використання в структурі раціону препарату "Biosprint", Денькович Б. С., Півторак Я. І., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П. (2017)
Медвідь С. М. - Перспективи раціонального забезпечення курчат-бройлерів мінеральними речовинами, Гунчак А. В., Гутий Б. В., Ратич І. Б. (2017)
Дружбяк А. Й. - Пилковий аналіз вмістимого ректуму медоносних бджіл, Миронович А. М., Ковальська Л. М., Ковальський Ю.В. (2017)
Заплатинський В. С. - Морфологічні та біохімічні показники крові гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп залежно від їх фізіологічного стану, Федорович Є. І. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського