Герасимов В. В. - Визначення екологічних показників військового одягу з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Легенька Л. В., Марійчук Р. Т. (2009)
Ортікова В. В. - Координаційні сполуки 3d-металів з 4-метил-4-йод-цис-пентагідрофталевою кислотою як потенційні йод-вміщуючі препарати, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2009)
Стець М. В. - Пошук залежностей в масивах даних природньої гамма-активності зразків довкілля, Матьовка О. М. (2009)
Трапезнікова Л. В. - Комплексна оцінка якості води озера парку перемоги м.Ужгород, Плиска Л. П., Куцин О. О. (2009)
Риган М. Ю. - Одержання та аналіз високочистого тіогалату кадмію (2009)
Русин І. Ф. - Взаємодія металільних тіоетерів тієно(2,3-d)піримідину з тетрагалогенідами селену, Сливка М. В., Моркляник І. І., Нодь В. Й., Лендєл В. Г. (2009)
Мотря С. Ф. - Дослідження фізико-хімічної взаємодії в системі CuInP2Se6-In4(P2Se6)3 та побудова ізотермічного перерізу квазіпотрійної системи Cu2Se-In2Se3-"P2Se4”, Пріц І. П., Поторій М. В., Товт В. В., Милян П. М. (2009)
Цмур Ю. Ю. - Розробка способів і технології виробництва флотореагентів о-ізопропіл-n-метил-тіокарбамату(ІТК), алілового етеру бутілксантогенової кислоти (АБ-1), S-етилтіуроній гідрохлориду (ЕТХ), Іваник В. І. (2009)
Сливка Н. Ю. - Синтез похідних 5-діалкіламінометилтіазоло(3,2-b)піримідинів та пірамідо(3,2-b)тіазинів, Геваза Ю. І., Станінець В. І. (2009)
Гребенніков В. О. - Проблема загальнодоступності основних телекомунікаційних і інформаційних послуг в Україні та загальні підходи до її розв’язання, Колченко Г. Ф. (2013)
Борисович В. И. - Актуальные вопросы технического регулирования в сфере частотно-временного обеспечения телекоммуникаций, Триска Н. Р. (2013)
Варфоломеева О. Г. - К вопросу сертификации систем управления телекоммуникационными сетями, Колченко Г. Ф., Шестак Н. А. (2013)
Дикарев А. В. - Поддиапазонное распределение видеоданных (2013)
Родионов C. С. - Оценка алгоритмов поиска неисправности с учетом времени наблюдения за реализацией случайного процесса, Шматко В. С. (2013)
Аношков В. М. - Оптимізація часу зайняття інформаційних каналів при очікуванні відповіді вхідного абонента у телефонній мережі, Ружинський В. Г. (2013)
Фендрі М. А. - Лінійні сигнали у ВОСП міських телефонних мереж (2013)
Кременецька Я. А. - Використання ефектів сильних полів в нанорозмірних діодних структурах (2013)
Варфоломеєва О. Г. - Нові підходи до управління телекомунікаційними мережами, Колченко Т. В. (2013)
Самков А. В. - Нелинейные ограничители перенапряжения в системах высоковольтного электропитания (2013)
Дидковский Р. М. - Моделирование системы связи с расширением спектра последовательностью Баркера, Бокла Н. И. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Отримання аналітичних залежностей прискореного обчислення елементів рекурентних послідовностей для розробки асиметричних криптографічних протоколів (2013)
Марченко Н. Б. - Особливості реалізації швидких вікон і аналіз похибок, що виникають при їх застосуванні, Нечипорук О. П. (2013)
Нечипорук В. В. - Цифрова ортогональна фільтрація просторово-часових сигналів в багатоканальних кореляційних системах (2013)
Томайлы Д. А. - Пути решения проблемы утечек данных с использованием стеганографических методов сокрытия информации (2013)
Бірюков М. Л. - Дослідження програмної реалізації стандарту IEEE 1588 в форматі відкритого протоколу PTPd, Тріска Н. Р., Поляков М. В. (2013)
Артамонов Є. Б. - Метод визначення причин і місць втрати теплоносія у тепловій мережі (2013)
Гресь О. В. - Алгоритм шифрування інформації з використанням псевдовипадкових послідовностей, Політанський Р. Л., Шпатар П. М., Верига А. Д. (2013)
Кременецький Г. М. - Аналіз та формування необхідних команд WEB-сервісів для спеціалізованих обчислювальних мереж, що динамічно кластеризуються (2013)
Васильєв О. С. - Методи розпізнавання окремих образів в системах автопілоту безпілотних літальних апаратів (2013)
Громов В. І. - Аналіз методів оцінки сигналів в системах з просторово-часовою обробкою, Борисов О. В. (2013)
Побивайло В. В. - Методика оцінки характеристик сигналів у системах безпровідного доступу, Артеменко Т. М., Мойсеєнко О. М. (2013)
Манько О. О. - Принципи числового моделювання оптичних рефлектограм та шумових властивостей оптичних трактів (2013)
Семрад О. О. - Корені (родовід) хіміків Ужгородського національного університету (2010)
Козьма А. А. - Одержання та термоелектричні властивості полікристалічних сполук TlBiSe2 і Tl9BiSe6, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Беца В. В., Соломон А. М., Цигика В. В., Сабов М. Ю. (2010)
Малаховська-Росоха Т. О. - Фазові рівноваги на квазібінарних перерізах системи TlSe-SnSe-Se, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2010)
Мотря С. Ф. - Фізико-хімічна взаємодія в системі AgInSe2-"P2Se4”, Товт В. В., Пріц І. П., Поторій М. В., Милян П. М. (2010)
Сухарева О. Ю. - Екстракційно-фотометричне визначення деяких важких металів в об’єктах довкілля, Сухарев С. М., Бабич В. С. (2010)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення Хлоридазону методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М. (2010)
Ливенцова Е. О. - Определение консерванта Е-210 в соках и безалкогольных напитках методом тонкослойной хроматографии, Бельтюкова С. В., Теслюк О. И. (2010)
Кривов’яз А. О. - Cинтез похідних 2-тіо-5-(4-піридил)-1,3,4-оксадіазолу, Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2010)
Свалявин О. В. - Синтез та алкілування заміщених піразоло(3,4-d)піримідин-6-тіонів, Головко Н. І., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2010)
Сливка М. В. - Наукометричні підходи в розробці алгоритму моніторингу наукової діяльності працівників вищої школи, Лендєл В. Г., Сливка О. Г. (2010)
Голуб Н. П. - Одержання складної оксидної системи хР2О5*уВ2О3 та дослідження її деяких фізико-хімічних властивостей, Секереш К. Ю., Гомонай В. І., Чернявська Т. В., Баренблат І. О. (2010)
Мільович С. С. - Дослідження властивостей природного та модифікованого клиноптилоліту, Гомонай В. І., Дзьоба О. М. (2010)
Гомонай В. І. - Забруднення ґрунтів деяких населених пунктів Закарпатської області, Богоста А. С., Лобко В. Ю. (2010)
Лосев С. С. - Использование диатомита Celite 545 для количественного определения ионов Сu2+ (2010)
Галла-Бобик С. В. - Ефективність використання солі з метою профілактики йододефіцитних захворювань, Сухарев С. М. (2010)
Симканич О. І. - Низькофонові дослідження ґрунтів пам’ятки природи загальнодержавного значення "Чорне Багно", Сухарев С. М., Маслюк В. Т., Стець M. В. (2010)
Стець М. В. - Часові залежності квазидинамічного режиму сорбції деяких нуклідів Закарпатськими клиноптилолітами, Стець М. М., Маслюк В. Т. (2010)
Ортікова В. В. - Прямий екологічно безпечний одностадійний електросинтез координаційних сполук 3d-металів з аліциклічними дикарбоновими кислотами, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2010)
Габорець Н. Й. - Взаємозв’язок температури плавлення та ширини забороненої зони сполук Tl6ХY4 і Tl5Se2Y (X - S, Se, Te; Y - Cl, Br, I) із середнім зарядом ядер, Переш Є. Ю., Сабов М. Ю., Сідей В. І., Кун Г. В. (2010)
Козьма А. А. - Природа хімічного зв’язку у бінарних і тернарних сполуках квазіпотрійної системи Tl2Se-SnSe2-Bi2Se3, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Кун А. В. (2010)
Погодін А. І. - Одержання і властивості твердих розчинів у системі Cu6PS5Cl - Cu6PS5Br, Кохан О. П. (2010)
Сідей В. І. - Апроксимація кореляційної кривої "порядок - довжина" водневого зв'язку H-O, Штейфан А. Я. (2010)
Сідей В. І. - Кристалохімічний аналіз сполук Cs3Bi2Br9, Cs3Sb2I9 та Cs3Bi2I9: модель зв'язкової валентності, Стерчо І. П., Переш Є. Ю. (2010)
Пріц І. П. - Фазові рівноваги в системі Cu2S-In2S3-"P2S4”, Мотря С. Ф., Поторій М. В., Милян П. М., Соломон А. М. (2010)
Філеп М. Й. - Особливості фізико-хімічної взаємодії у системах за участю сполук Tl4Sn(Pb)Y3, (Y=S,Se,Te), Сабов М. Ю. (2010)
Мага І. М. - Визначення Диметоату методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М. (2010)
Лосев С. С. - Влияние некоторых комплексообразователей на количественное определение ионов Со2+ методом твердофазной спектрофотометрии (2010)
Делеган-Кокайко С. В. - Спектрофотометричне визначення Ga(III) та In(III) у вигляді їх іонних асоціатів в присутності поверхнево-активних речовин, Сухарев С. М., Сухарева О. Ю. (2010)
Доценко В. В. - Синтез и алкилирование 5-бензоил-6-фенил-3-цианопиридин-2(1н)-тиона (2010)
Кривов’яз А. О. - Функціоналізація 2-меркапто-4,6-диметилпіримідинів, Кривов’яз О. О., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2010)
Усенко Р. М. - Синтез цинамілового тіоетеру 4,5-дифеніл-1,2,4-триазолу та вивчення його електрофільної галогеногетероциклізації, Ігнатко М. В., Сливка М. В., Лендєл В Г. (2010)
Цмур Ю. Ю. - Наукові винаходи для сільського господарства з використанням бурого вугілля (2010)
Голуб Н. П. - Вплив кислотності на каталітичні властивості складної оксидної системи хР2О5*уВ2О3 , Секереш К. Ю., Гомонай В. І., Баренблат І. О., Чернявська Т. В. (2010)
Гомонай В. І. - Проблема пального та шляхи її вирішення, Богоста А. С. (2010)
Нечитайло Л. Я. - Сезонна міграція міді та кадмію в екосистемі прикарпатського регіону, Ерстенюк Г. М. (2010)
Данкулинець В. Е. - Одержання шаруватого NaMnO2 та його інтеркалятів, Марійчук Р. Т. (2010)
Турок І. І. - Газові включення в кристалах парателуриту (2010)
Трапезнікова Л. В. - Комплексна оцінка якості води р. Боржава, Дзихор Я. М., Ридей О. В. (2010)
Поп О. М. - Статистичні характеристики термічного впливу на вміст нуклідів рядів торію 232, урану 238 та калію 40 в процесах отримання кераміки, Стець М. В. (2010)
Базель Я. Р. - Нові потенціометричні сенсори для визначення аніонних поверхнево-активних речовин, Мулеса Л. Ю., Лавра В. М., Воронич О. Г. (2010)
Онисько О. М. - Дослідження іонних асоціатів цетилпіридинію як активних речовин потенціометричних сенсорів синтетичних поверхнево-активних речовин, Студеняк Я. І., Гибрян І. М. (2010)
Сайко В. Г. - Адаптивне шумопридушення при обробці сигналів в гетерогенних радіомережах з енергетичною скритністю, Дакова Л. В. (2012)
Дружинін В. А. - Прийом радіолокаційної інформації в багатопозиційних системах радіобачення (2012)
Толюпа С. В. - Пути обеспечения безопасности электронных хранилищ, Торошанко Я. И., Мороко А. Ю. (2012)
Розорінов Г. М. - Дослідження можливостей реалізації оптимального по швидкодії управління кроковим двигуном приводу обертання CD, DVD, Труш О. В. (2012)
Макаренко А. О. - Розробка OFDM-алгоритму для реалізації сучасних безпроводових телекомунікаційних систем (2012)
Шворов С. А. - Метод оптимального управління універсальними роботами-маніпуляторами (2012)
Букелкул С. - Предельная теорема для сумм случайного числа случайных слагаемых (2012)
Манько О. О. - Моніторинг температурних режимів волоконно-оптичних ліній зв’язку (2012)
Височіненко М. С. - Аналітика відвідного каналу та її сучасний розвиток (2012)
Загребнюк В. І. - Координатна колірна система ВХ2Х3 (2012)
Толстикова Е. В. - Практическое применение методов обмена данными в сетях радиодатчиков путем направленной диффузии (2012)
Вишнівський В. В. - Підвищення ефективності обробки складних і нестаціонарних сигналів на основі застосування альтернативного методу спектрального аналізу (2012)
Амирханов Э. Д. - Асимптотические характеристики суммарных потоков в беспроводных сетях (2012)
Водопьянов С. В. - Ключевые показатели управления качеством сервиса в информационно-вычислительной сети аэроузла (2012)
Станко П. А. - Методы оптимизации дисциплины обслуживания в операционных системах реального времени (2012)
Лукашенко В. В. - Оптимизация параметров коммутационных узлов в компьютерных сетях (2012)
Базель Я. Р. - Павло Павлович Кіш. Пам'яті вчителя (2011)
Філеп М. Й. - Встановлення квазібінарних перерізів концентраційної площини Tl2S-Tl2Se-SnS-SnSe, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Соломон А. М. (2011)
Малаховська-Росоха Т. О. - Одержання, ідентифікація та фізико-хімічні властивості тернарних сполук у системі CuI-CsI-RbI, Погодін А. І., Йокоб Д. В., Стерчо І. П., Кохан О. П. (2011)
Масалович О. О. - Тріангуляція системи Tl2Se-PbSe-Bi2Se3, Рак Д. М., Сабов М. Ю. (2011)
Сідей В. І. - Прогнозування пірохлорних структур A2B2X6Y:модель зв’язкової валентності, Штейфан А. Я. (2011)
Пріц І. П. - Дослідження області гомогенності Sn2P2Sе6 у потрійній системі Sn-P-Sе, Малаховська-Росоха Т. О., Кохан О. П., Макауз І. І., Милян Ж. І. (2011)
Козьма А. А. - До 190-річчя відкриття ефекту Зеєбека, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Cабов М. Ю. (2011)
Малаховська-Росоха Т. О. - Дослідження фізико-хімічної взаємодії у системі CuI-CsI-RbI (2011)
Макауз І. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системі CuBiSe2-"P2Se4”, Пріц І. П., Мотря С. Ф., Поторій М. В., Милян П. М., Малаховська-Росоха Т. О. (2011)
Марійчук Р. Т. - До питання про геометричну відповідність октаедричних і тетраедричних шарів у синтетичних слюдах (2011)
Лавра В. М. - Екстракційно-фотометричне визначення додецилсульфату натрію із використанням поліметинового барвника, Гнида М. П., Базель Я. Р. (2011)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення Флудиоксонілу методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М., Гайду В. Ю. (2011)
Сухарев С. М. - Ацилгідразони піровиноградної кислоти як хімічні модифікатори в атомно-абсорбційній спектрометрії, Делеган-Кокайко С. В., Сухарева О. Ю. (2011)
Кривов’яз А. О. - Функціоналізація 6-(1,3-диоксо-2,3-дигідро-1h-бензо(de)ізохінолін-2-іл)гексанової кислоти, Кривов’яз О. О., Лендєл В. Г. (2011)
Свалявин О. В. - Електрофльна гетероциклізація алкенільих похідних піразоло(3,4-d)піримідину під дією тетраброміду селену, Сенеш Е. Ф., Головко Н. І., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2011)
Філак І. О. - Синтез та алкілування 3-формілхінолін-2-селенона, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2011)
Голуб Н. П. - Самостійна робота як ефективний засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання та активізаціїї навчальної діяльності студентів хімічного факультету, Поторій М. В., Лендєл В. Г. (2011)
Голуб Н. П. - Синтез та дослідження деяких фізико-хімічних властивостей і каталітичної активності складних оксидних Со-Мg-фосфатних систем в реакціїї окиснення етану, Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2011)
Гомонай В. І. - Етиловий спирт як екологічне паливо для двигунів внутрішнього згорання, Богоста А. С., Лобко В. Ю., Тацькар А. Р. (2011)
Мільович С. С. - Вплив клиноптилоліту на деякі властивості ґрунтів, Гомонай В. І., Маркович О. В. (2011)
Трапезнікова Л. В. - Оцінка якості води та екологічний стан поверхневих та ґрунтових вод суббасейну р. Убля, Висоцька Н. В., Монич І. І., Тюпа М. О. (2011)
Нечитайло Л. Я. - Аналіз сезонної динаміки змін рівня нітратів у водоймах Прикарпаття та їх вплив на мікроелементний склад печінки та нирок експериментальних тварин, Ерстенюк Г. М. (2011)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярно-кристаллической структуры 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро(5.5)ундекан-2,8-диона (спирокарбона – Sk), Федоренко А. М., Павлов А. А. (2011)
Поп О. М. - Аналіз експериментальних нуклідних спектрів у задачах прикладної ядерної гамма-спектрометрії нафтопродуктів, Стець М. В., Березовський І. Л., Бузаш В. М., Бенца О. І. (2011)
Стець М. В. - Створення науково-дослідної бази гамма-спектрометричних даних зразків гірських порід і будівельних матеріалів Закарпаття, Поп О. М., Маслюк В. Т., Чундак С. Ю., Феделеш В. І., Чечур Є. І., Березовський І. Л., Мацків Б. В., Хомутник Р. В. (2011)
Правила для авторів (2011)
Олійник В. С. - Стокорегулювальне значення лісистості водозборів букового поясу Карпат, Блистів В. І. (2013)
Гаврилюк В. М. - Поліморфізм модрини європейської та перспективи використання її в озелененні, Гузь М. М., Лісовий М. М. (2013)
Мінарченко В. М. - Ресурси лікарських рослин Західного Полісся: стан, використання та тенденції динаміки (2013)
Гуменюк В. В. - Післяпожежне відновлення живого надґрунтового покриву в лісових насадженнях Поліського природного заповідника (2013)
Кендзьора Н. З. - Особливості цвітіння представників інтродукованої дендрофлори міста Львова, Мельник Ю. А., Івченко А. І., Гриник О. М. (2013)
Мандзюк Р. І. - Особливості насіннєвого розмноження ялиці корейської (Abies koreana WILS.) у західному регіоні України (2013)
Марков Ф. Ф. - Комплексна оцінка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва імені Миклухи-Маклая, Вишневський А. В. (2013)
Миклуш Ю. С. - Ландшафтно-таксаційний виділ і його характеристики (2013)
Погрібний О. О. - Базидіальні макроміцети соснових фітоценозів Українських Карпат і Прикарпаття, Маланюк В. Б., Заячук В. Я. (2013)
Распопіна С. П. - Лісові насадження та особливості ґрунтів у осередках поширення кореневої губки на староорних землях Східного Полісся, Тарнопільська О. М., Лук'янець В. А., Кобець О. В. (2013)
Юськевич Т. В. - Розповсюдження та лісівничо-таксаційна характеристика лісових насаджень за участю сосни чорної у Західному регіоні України, Гузь М. М., Скробач Т. Б. (2013)
Дейнека А. М. - Стан і перспективи розвитку мисливського господарства, Бурмас В. Р. (2013)
Дзядикевич Ю. В. - Механізми управління природокористуванням, Крайняк О. К. (2013)
Гайда Ю. І. - Екологічна стабільність та пластичність показників росту Quercus robur L. і Pinus sibirika DU TOUR. у географічних культурах, Сіщук М. М., Яцик Р. М. (2013)
Геник Я. В. - Вплив антропогенних навантажень на стан ґрунтового покриву паркових і лісопаркових насаджень міст Карпатського регіону України, Дида А. П. (2013)
Адамовський О. М. - Еколого-економічна оцінка впливу змін клімату на біопродуктивність лісових насаджень природного заповідника "Горгани", Меркулова О. В. (2013)
Матусяк М. В. - Лісовідновлення на засадах екологічно орієнтованого лісівництва – основа біологічної стійкості лісів (2013)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічна оцінка агроландшафтів України в системі раціонального природокористування, Мельник П. П. (2013)
Артамонов Б. Б. - Аналіз впливу мікрокліматичних зон на процеси кліматоутворення у містах в умовах глобальної зміни клімату (2013)
Блінкова О. І. - Стан дослідженості коадаптивної системи деревних рослин і ксилотрофних грибів, Іваненко О. М. (2013)
Міронова Н. Г. - Оцінювання радіаційного фону та фітотоксичності екотопу техногенних озер Малого Полісся (2013)
Челядин Л. І. - Забруднення довкілля та їх зменшення методом очищення комунальних стічних вод (2013)
Попович В. В. - Поводження із небезпечними побутовими відходами та особливості їх депонування на сміттєзвалищах, Перепелиця А. М., Квічка А. Є. (2013)
Зубков В. Е. - Оптимизация параметров процесса сепарации корнеклубнеплодов в блокированном псевдоожиженном слое (2013)
Бужанська М. В. - Система охорони праці та техніки безпеки у готельно-ресторанному комплексі (2013)
Возняк О. Т. - Дослідження ефективності комбінованого сонячного колектора, Шаповал С. П., Пона О. М. (2013)
Демидчук Л. Б. - Покриття на основі наповненого поліметилфеніл-силоксану для високотемпературного захисту залізобетонних будівельних конструкцій (2013)
Dobrowolska A. - Тhe quality impact of fruits of four berry plant species and their maceration period on the quality of wines, Ochmian I., Bashutska U. (2013)
Капраль Ю. Р. - Залежність мікротвердості зміцненого високошвидкісним тертям шару сталі 45 від режимних факторів, Кірик М. Д., Голубець В. М. (2013)
Новицький Ю. Л. - Розвиток транспортної мережі міста при зміні виробничих зон, Оленюк Ю. Р., Казмірук А. В. (2013)
Кужелєв М. О. - Корпоративне управління в системі корпоративних відносин: методологічний аспект (2013)
Яремко І. Й. - Збалансована система показників – інструментарій в управлінні сучасним підприємством, Жигало І. І., Борщук І. В. (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Напрями вдосконалення платності землекористування в Україні, Бокоч В. В., Гадайчук В. М. (2013)
Ватаманюк О. З. - Результати і перспективи інститутів спільного інвестування в Україні, Бундзило М. В. (2013)
Карпінський Б. А. - Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина ІІ) (2013)
Іващенко А. І. - Напрями зміцнення інвестиційного клімату України (2013)
Андел І.В. - Оцінка впливу інвестиційної діяльності на соціально-економічний розвиток та стан довкілля у Львівській області (2013)
Чорнобривець М. М. - Управління дебіторською заборгованістю підприємства (2013)
Карагозлю Юміт - Концептуальна модель ризикоорієнтованого управління місцевими бюджетами (2013)
Карковська В. Я. - Особливості оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємств (2013)
Колісник Г. М. - Соціально-економічна ефективність підтримки підприємництва та його функції в сучасних умовах господарювання, Андріїв Н. М. (2013)
Кудляк Ю. В. - Аналіз методів мобілізації фінансових ресурсів банками в сучасних умовах розвитку (2013)
Лемішовська О. С. - Концепція функціональної моделі управління податковим процесом банків (2013)
Максимець О. В. - Проблеми оцінювання впливу експортної діяльності на фінансовий стан лісових підприємств, Громяк І. Б. (2013)
Марець О. Р. - Теоретичні та методологічні підходи до статистичного вивчення податкового навантаження на економіку України, Вільчинська О. М. (2013)
Мусійовська О. Б. - Чинники впливу на поточний рівень інноваційної сприйнятливості підприємства (2013)
Пилипенко С. М. - Проблеми та перспективи розвитку гірськолижних і спортивно-відпочинкових комплексів Карпатського регіону (2013)
Симочко Г. В. - Концептуальні аспекти еколого-економічного районування з позицій сталого розвитку туризму (2013)
Тенюх З. І. - Методичні підходи до визначення масштабів державного сектору економіки (2013)
Труш І. Є. - Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів (2013)
Хміль І. Р. - Антимонопольна політика в контексті розвитку та модернізації продовольчого ринку України (2013)
Ходико Д. І. - Вдосконалення інституційного забезпечення транскордонної політики стійкого розвитку Карпатського регіону (2013)
Чорненька О. Б. - Комунікації в системі управління заборгованістю машинобудівного підприємства (2013)
Березький О. М. - Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень, Мельник Г. М., Батько Ю. М., Дацко Т. В. (2013)
Стрямець Г. В. - Інформаційна система "Літопис природи" для установ природно-заповідного фонду України, Сіренко І. П., Проць Б. Г., Ямелинець Т. С., Стрямець С. П., Погорілко В. В. (2013)
Карплюк Р. С. - Вплив вуличних стоянок на пропускну здатність проїзної частини, Оленюк Ю. Р. (2013)
Лозовицький Д. С. - Методичні аспекти побудови системи управління діяльністю підприємства на базі сучасних інформаційних технологій (2013)
Дячук А. О. - Використання моделювання екологічних ситуацій під час підготовки фахівців з управління екологічною безпекою (2013)
Іляш О. І. - Взаємозв'язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки, Радюк І. І. (2013)
Гринкевич С. С. - Державне регулювання трансформації використання інтелектуальної та освітньої складових трудового потенціалу (2013)
Крупка А. Я. - Позабюджетне фінансування галузі культури і мистецтва в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Троцька О. С. - Проблема екологічного виховання майбутніх ландшафтних дизайнерів (2013)
До відома авторів статей (2013)
Лендєл В. Г. - Хімічному факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет" - 65, Голуб Н. П., Кун Г. В. Чундак С. Ю. (2011)
Філеп М. Й. - Фізико-хімічна взаємодія у системі Tl2S-PbS, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Соломон А. М. (2011)
Масалович О. О. - Особливості взаємодії у системі Tl2Se-SnSe-Bi2Se3, Рак Д. М., Сабов М. Ю. (2011)
Малаховська-Росоха Т. О. - Характер фізико-хімічної взаємодії у ситемі Tl2Те-SnТе (2011)
Милян П. М. - Одержання та ідентифікація сполуки PbTeO3, Кун Г. В., Милян Ж. І., Семрад О. О., Соломон А. М. (2011)
Погодін А. І. - Тріангуляція квазіпотрійної системи CuI-Cu2S-P2S5, Кохан О. П. (2011)
Мотря С. Ф. - Характер взаємодії в квазіподвійній системі CuCrP2S6-AgCrP2S6, Пріц І. П., Поторій М. В., Милян П. М., Малаховська-Росоха Т. О., Товт В. В. (2011)
Севрюков Д. В. - Взаємодія компонентів у системі Tl2S-TiS2, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2011)
Козьма А. А. - Про взаємозв’язок технологічних умов одержання та властивостей вихідних сполук системи SnSe2-Bi2Se3-TlBiSe2, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Cабов М. Ю., Беца В. В., Цигика В. В., Габорець Н. Й. (2011)
Пріц І. П. - Дослідження концентраційних меж області гомогенності фази Sn2P2S6 у потрійній системі Sn-P-S, Сідей В. І., Милян П. М., Погодін А. І. (2011)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення Триадемефону методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М., Гайду В. Ю. (2011)
Кормош Ж. О. - Екстракційно-спектрофотометричне визначення Осмію(IV) в присутності Рутенію(IІІ), Корольчук С. І., Базель Я. Р., Савчук Т. І., Сливка Н. Ю. (2011)
Сухарев С. М. - Спектрофотометричне та спектрофлуориметричне визначення Галію, Сухарева О. Ю. (2011)
Роман Л. Ю. - Кристалічна структура комплексної сполуки динітрату Кадмію(ІІ) з 3-метоксибензгідразидом, Чундак С. Ю., Дашкевич М., Марійчук Р. Т. (2011)
Дзондза Н. Ф. - Синтез та гетероциклізація алілдифенілгуанідіну, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2011)
Кривов’яз А. О. - Синтез нових ацетамідних похідних 4-аміно-2-тіо-6-піримідинону, Кривов’яз О. О., Лендєл В. Г. (2011)
Русин І. Ф. - Взаємодія 3-металілтіо-4-феніл-5-R-1,2,4-триазолів з арилтелуртригалогенідами, Кривов’яз А. О., Фаринюк Ю. І., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2011)
Філак І. О. - Халькогенгалогенування 2-алкенілтіохінолін-3-карбальдегіду, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2011)
Калин Т. І. - Синтез тіосемікарбазонів похідних 1,8-діоксодекагідроакридинів та дослідження їх електронної будови, Мельник М. В., Мельник Д. О., Боднарчук О. В. (2011)
Голуб Н. П. - Результати впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на хімічному факультеті ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Лендєл В. Г., Поторій М. В. (2011)
Голуб Н. П. - Особливості синтезу кислотного кремнійфосфатного каталізатору та дослідження його фізико-хімічних властивостей, Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2011)
Гомонай В. І. - Актуальні аспекти стану навколишнього середовища на Закарпатті, Богоста А. С., Лобко В. Ю., Тацькар А. Р. (2011)
Глух О. С. - Динаміка зміни деяких гідрохімічних показників річки Боржави і каналу Верке, Борисова Н. С. (2011)
Чонка І. І. - Моделювання паводкових ситуацій у Виноградівському районі Закарпатської області, Порада Н. П. (2011)
Галла-Бобик С. В. - Ендемічний зоб у Закарпатській області з точки зору екології, Райніш В. Й. (2011)
Терек Й. - Экологически активные поверхности (2011)
Поп О. М. - Факторизація даних прикладної ядерної гамма-спектрометрії крові людини в задачах оцінки стану пацієнтів, Стець М. В., Маслюк В. Т., Шпеник О. Б., Бойко Н. В., Великоклад Л. Ю., Кочмарь О. Ю., Коваль Г. М., Сірчак Є. С., Сіксай Л. Т. (2011)
Правила для авторів (2011)
Лендєл В. Г. - Професору кафедри неорганічної хімії УжНУ Євгену Юлійовичу Перешу - 70, Кун Г. В. (2012)
Барчій І. Є. - 3D-область гомогенності сполук Tl6SІ4 та Tl6SeІ4, Сабов М. Ю., Переш Є. Ю., Габорець Н. Й. (2012)
Сідей В. І. - Параметри зв’язкової валентності для іонної пари Sn2+/Cl–, Штейфан А. Я. (2012)
Малаховська-Росоха Т. О. - Фазові рівноваги в системах на основі тернарної сполуки Sn2P2S6, Кохан О. П., Погодін А. І., Севрюков Д. В., Макауз І. І. (2012)
Погодін А. І. - Одержання монокристалів тетрарних галогенхалькогенідів Купруму Cu6PS5Hal (Hal - I, Br), Кохан О. П. (2012)
Філеп М. Й. - Взаємодія компонентів у тернарних взаємних системах Tl2S+PbSe↔Tl2Se+PbS та Tl2S+PbТe↔Tl2Тe+PbS, Барчій І. Є., Сабов М. Ю. (2012)
Данкулинець В. Е. - Інтеркаляція шаруватих оксидів Кобальту та Феруму органічними катіонами, Марійчук Р. Т., Соломон А. М. (2012)
Роман Л. Ю. - Синтез, структура та властивості координаційних сполук Cd(II) з саліцилальгідразоном 2-хлорбензенової кислоти, Чундак С. Ю., Марійчук Р. Т. (2012)
Кормош Ж. О. - І3-селективний потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату акрединового оранжевого трийодиду (2012)
Воронич О. Г. - Тест-метод визначення аскорбінової кислоти, Бреусова К. В., Чепинець О. М. (2012)
Сухарева О. Ю. - Визначення Цинку в кухонній солі методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії, Сухарев С. М. (2012)
Ляшин Я. Є. - Лінійно-колориметричне визначення летких третинних аліфатичних амінів на прикладі триетиламіну, Студеняк Я. І. (2012)
Чмиленко Ф. О. - Використання ультразвукових полів в аналізі гумінових та фульвокислот чорноземів, Смітюк Н. М., Сафонова Я. Д. (2012)
Усенко Р. М. - Нові підходи в синтезі поліфункціональних похідних симетричних триазолів, Сливка М. В., Хрипак Н. П., Лендєл В. Г. (2012)
Кареняко В. О. - Взаємодія ненасичених тіоетерів тієнопіримідину з арилтелуртригалогенідами, Соломон Н. І., Русин І. Ф., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2012)
Кривов’яз А. О. - Комп’ютерна оцінка біологічної активності сполук на основі нікотинової кислоти, Кривов’яз О. О., Лендєл В. Г. (2012)
Фізер М. М. - Особливості галогенування 5-аліламіно-4-арилоїл-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-триазол-3-тіонів, Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2012)
Головко Н. І. - Алкілування піразоло(3,4-d)піримідин-4,6-дионів, Немеш Н. В., Свалявин О. В., Балог І. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2012)
Голуб Н. П. - Дослідження впливу концентрації промотора на кінетику розчинення поверхневих шарів титану, Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2012)
Гомонай В. І. - Дослідження рівня забруднення атмосферного повітря м. Ужгорода протягом 2011 року, Богоста А. С., Лобко В. Ю., Федорішко М. І. (2012)
Чонка І. І. - Якість вод мінеральних джерел на території Закарпаття (2012)
Глух О. С. - Залежність ступеня узгодженості думок експертів від масштабу вирішуваної екологічної проблеми, Свищо О. М. (2012)
Поп О. М. - Моніторинг часових варіацій радіонуклідів Rn та Cs (2012)
Правила для авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Підгорський В. С. - Вплив ізоформ лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7014 на життєздатність нормальних та злоякісних клітин in vitro, Коваленко Е. О., Карпова І. С., Сащук О. В., Гетьман К. І., Рубан Т. О., Сухорада О. М., Лукаш Л. Л. (2012)
Белявская Л. А. - Биологически активные вещества препарата аверком, Козырицкая В. Е., Валагурова Е. В., Иутинская Г. А. (2012)
Лівінська О. П. - Вплив тейхоєвих кислот пробіотичних лактобацил на мікробну адгезію до епітеліальних клітин, Гармашева І. Л., Коваленко Н. К. (2012)
Скороход І. О. - Вплив гранульованого бактеріального препарату комплексної дії на ріст та урожай ярого ячменю, Церковняк Л. С., Курдиш І. К., Плотніков В. В., Гильчук В. Г., Корнійчук О. В. (2012)
Яковлева Л. М. - Видовой состав возбудителей бактериозов хвоща полевого (Equisetum arvense L.), Патыка В. Ф., Щербина Т. Н., Савенко Е. А. (2012)
Курченко И. Н. - Амилолитическая активность штаммов Fusarium LK:FR. и Alternaria NEES:FR. (2012)
Савчук Я. И. - Гербицидная активность некоторых микромицетов (2012)
Кондратюк Т. О. - Мікроскопічні гриби в повітрі сховищ кінофотодокументів, Наконечна Л. Т., Харкевич О. С. (2012)
Babenko L. P. - Antibacterial Activity of Cerium Colloids against Opportunistic Microorganisms in vitro, Zholobak N. M., Shcherbakov A. B., Voychuk S. I., Lazarenko L. M., Spivak M. Ya. (2012)
Voychuk S. I. - Microbial Growth Fluctuating in Response to Solar-Terrestrial Activity Variations, Gromozova E. N. (2012)
Мельник А. И. - Получение очищенного рекомбинантного α2b – интерферона человека, Орловская И. В., Жолобак Н. М., Спивак Н. Я. (2012)
Starovoitova S. A. - Cholesterol-Lowering Activity of Lactic Acid Bacteria Probiotic Strains in vivo, Babenko L. P., Timoshok N. A., Shynkarenko L. N., Lazarenko L. N., Spivak N. Y. (2012)
Броварская О. С. - Биологическая активность липополисахаридов Budvicia aquatica, Варбанец Л. Д., Похил С. И. (2012)
Кириченко А. М. - Вибірковість кодонів і заміни нуклеотидів у генах вірусу карликовості сої, Гордейчик О. І., Щербатенко І. С. (2012)
Волкогон В. В. - Рецензiя на монографiю I. K. Курдiша "Iнтродукцiя мiкроорганiзмiв у агроекосистеми" (2012)
Ирина Яковлевна Захарова (2012)
Цмур Ю. Ю. - Ненасичені аліфатичні карбіноли (амінокарбіноли), їх гетероциклізація (2012)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів Sn2P2S6 з відхиленням від стехіометрії, Малаховська-Росоха Т. О., Кохан О. П., Севрюков Д. В. (2012)
Сідей В. І. - Фазові рівноваги в системах на основі тернарного селеніду Sn2P2Se6, Малаховська-Росоха Т. О., Кохан О. П., Погодін А. І., Милян П. М. (2012)
Переш Є. Ю. - Фазові рівноваги у системі KI-PbI2, Зубака О. В., Сідей В. І., Цигика В. В., Кохан О. П., Кун Г. В., Козьма А. А. (2012)
Філеп М. Й. - Закономірності формування твердих розчинів у системах з катіонним та аніонним заміщенням на основі сполук Tl4Sn(Pb)S3(Se3,Te3), Сабов М. Ю. (2012)
Мотря С. Ф. - Фізико-хімічна взаємодія в системі CuCrS2-"P2S4” та вирощування монокристалів CuCrP2S6, Поторій М. В., Милян П. М., Товт В. В., Соломон А. М. (2012)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры координационного соединения нитрата иттрия(III) с 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро(5.5)ундекан-2,8-дионом (2012)
Риган М. Ю. - Одержання високочистого Цинку, Шпирко Г. М., Гасинець С. М., Пісак Р. П. (2012)
Ортікова В. В. - Дослідження впливу органічних добавок на кінетику і механізм процесу травлення міді хлоридом Заліза(ІІІ), Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2012)
Кормош Ж. О. - Фотометричне визначення Мелоксикаму у фармацевтичних препаратах, Матвійчук О. Ю., Базель Я. Р., Кормош А. Ж. (2012)
Воронич О. Г. - Екстракційно-фотометричне визначення Індію(III), Лавра В. М. (2012)
Нощенко Г. В. - Синтез змішановалентного бромокупрату(I,II) в системі CuBr2-CuBr-алілтрифенілфосфоній бромід-етанол-вода, Ленківська Т. П., Салівон Н. Ф. (2012)
Лосев С. С. - Исследование возможности использования основания Шиффа для количественного определения ионов Cu2+, Co2+, Ni2+ методом твердофазной спектрофотометрии, Литвак В. Л. (2012)
Санісло С. Т. - Йодогетероциклізація 2-алілселенохінолін-3-карбальдегіда, Філак І. О., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2012)
Боднарчук О. В. - Взаємодія четвертинних солей циклопентан(С)хінолінію з конденсованими в різних положеннях ароматичними і насиченими циклами з 5-арилфурфуролами (2012)
Гомонай В. І. - Розробка способів одержання пігментів на основі ТіР2О7, Голуб Н. П., Секереш К. Ю. (2012)
Мільович С. С. - Дослідження енергетичних ефектів при сорбції на клиноптилоліті, Гомонай В. І., Стадник М. В. (2012)
Трапезнікова Л. В. - Екологічний стан ґрунтових вод суббасейну р. Боржава, Монич І. І., Терембець Л. І., Тюпа М. О. (2012)
Симканич О. І. - Особливості міграції та акумуляції важких металів в системі ґрунт-рослина на прикладі заповідника "Зачарований край", Закарпаття, Сухарев С. М. (2012)
Левшов С. М. - Синтез и люминесцентное исследование высокотемпературной модификации силиката кальция Ca3SiO4Cl2, активированного ионами Eu2+, Березовская И. В., Доценко В. П. (2012)
Правила для авторів (2012)
Парпан В. І. - Природне відновлення деревних видів на перелогах Придністровського Поділля, Олійник М. П. (2013)
Гудима В. М. - Кількісні та якісні параметри шишок і насіння у рамет ялини європейської на клоновій насінній плантації в Передкарпатті (2013)
Севастьянов В. Е. - История создания дендрария Южного филиала НУБиП Украины "Крымский агротехнологический университет" (2013)
Цуняк А. М. - Розподіл наземного вкриття Стрийсько-Сянської височини на основі супутникових знімків Landsat, Часковський О. Г., Король М. М. (2013)
Грабовська С. Л. - Видовий склад і екологічні особливості хижих кліщів-фітосеїд в рослинних асоціаціях урбоекосистем (на прикладі Києва) (2013)
Ландін В. П. - Радіоактивне забруднення продукції лісового господарства в умовах Українського Полісся (2013)
Wróbel M. - Флористичне різноманіття міських відвалів відходів на відтворених землях біля Щеціна (Західна Померанія, Польща), Nachowicz K., Bashutska U. (2013)
Величко О. І. - Вплив бактеризації насіння активними штамами Phizobium leguminosarum Bv. Trifolii на нодуляційну здатність рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті (2013)
Тарас У. М. - Дослідження фізико-хімічного стану ґрунту на девастованих землях у зоні діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", Марутяк С. Б. (2013)
Якименко Г. М. - Роль поливної води у нагромадженні радіонуклідів огірками на Поліссі (2013)
Головко О. М. - Перспективні напрями розвитку туризму в малих містах, Брецко Е. Ю. (2013)
Мартинців М. П. - Розроблення моделей та методів аналізу роботи канатних лісотранспортних установок і перспективи їх розвитку, Рудько І. М., Бариляк В. В., Бичинюк І. В. (2013)
Гайда С. В. - Розроблення технології виробництва паливних гранул на основі енергетичного потенціалу вживаної деревини (2013)
Бурдяк М. Р. - Спосіб підвищення ефективності процесу ортопиляння колод на верстатах із повним робочим циклом (2013)
Руденко Д. В. - Обґрунтування параметрів, які впливають на пришвидшення доставки вантажів залізничним транспортом, Сало Т. А. (2013)
Кужелєв М. О. - Соціальний звіт корпорації: перспективи впровадження в корпоративну практику України (2013)
Яремко І. Й. - Оцінно-аналітичні системи в управлінні сучасним підприємством: стан і передумови розвитку, Жигало І. І. (2013)
Бондарчук М. К. - Контролінг як складова управління санацією в об'єднаннях підприємств, Воляник Г. М. (2013)
Жихор О. Б. - Місце і роль фінансової розвідки у структурі економічної розвідки, Харламова М. В. (2013)
Вінічук М. В. - Теоретичні аспекти соціально-кономічного розвитку у період трансформацій (2013)
Васильєв В. О. - Статистичний аналіз структури та динаміки інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Верещагіна Г. В. - Визначення меж доцільності використання коштів для забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств, Струпинська Н. В. (2013)
Сіра Е. О. - Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери (2013)
Гнилянська О. В. - Механізми фінансової підтримки прогресивних виробничо-технологічних ланцюжків у м'ясопродуктовому виробництві Львівщини (2013)
Гончарова Н. Н. - Информационное обеспечение состояния дебиторской задолженностью и управления ею (2013)
Грицак І. І. - Аудиторські докази: вимоги, процедури отримання та процес оцінювання, Чубай В. М. (2013)
Дунас Н. В. - Сучасний стан і перспективи кредитування банківськими установами сільськогосподарських товаровиробників, Баховська Т. В. (2013)
Корнєєв М. В. - Концептуальні засади розвитку страхової діяльності в умовах глобалізації (2013)
Лемішовська О. С. - Методичне забезпечення системи управління податковим процесом банків (2013)
Лукановська І. Р. - Світовий досвід функціонування та управління малими банками, Сидоренко В. А., Сербина О. Г. (2013)
Маліновська О. Я. - Проблематика сучасної державної фінансової політики, спрямованої на розвиток аграрних підприємств, Івашків Н. Л. (2013)
Підлипна Р. П. - Класифікація інноваційних процесів (2013)
Махнович О. О. - Аналіз та тенденції розвитку інноваційних процесів у економіці України (2013)
Могильницька М. П. - Напрями удосконалення підходів до системи нагляду за банківськими групами в Україні, Воробець Х. Б. (2013)
Потинський М. Л. - Формування концептуальної моделі стратегічного управління потенціалом підприємства (2013)
Приймак П. В. - Моніторинг банківської системи як підхід до управління її розвитком (2013)
Пукман І. В. - Особливості економічної оцінки та торгівлі недеревною продукцією лісу, Адамовський О. М. (2013)
Тивончук О. І. - Система внутрішнього контролю кредитних операцій (2013)
Хімченко А. М. - Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування корпорацій (2013)
Семчук Ж. В. - Теоретичні основи управління інвестиційними ресурсами соціальної економіки з урахуванням принципів проектного аналізу (2013)
Терещенко В. Ф. - Сутність екологічного аудиту в аграрному виробництві (2013)
Мельник С. І. - Теоретичні основи фінансової безпеки підприємства (2013)
Наконечна Н. В. - Методологічні підходи щодо оцінювання рівня фінансової безпеки України (2013)
Дуб А. Р. - Вплив співпраці з мвф на фінансову безпеку України (2013)
Корягін М. В. - Трансформація методологічних засад визначення ринкової вартості підприємства (2013)
Грицюк М. Ю. - Оптимізація діяльності маркетингової служби в туристичній галузі (2013)
Можировська З. Г. - Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику (2013)
Максимович В. М. - Методика оптимізації параметрів генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей побудованих на основі лінійних конгруентних генераторів, Гарасимчук О. І., Костів Ю. М., Мандрона М. М. (2013)
Чмир О. Ю. - Геометричне застосування подвійного інтеграла з використанням команд пакету Maple, Карабин О. О. (2013)
Руденко Д. В. - Побудова моделі роботи логістичної системи з метою покращення техніко-економічних показників роботи автотранспорту, Лагодюк О. Д. (2013)
Бренич Я. В. - Порівняльні оцінки основних сучасних методів і засобів класифікації (2013)
Руденко Д. В. - Розроблення моделі динаміки руху автомобілів через регульовані перехрестя з врахуванням управління світлофорними об'єктами, Мартиняк І. М. (2013)
Березіна Л. М. - Підприємництво: гносеологія та роль у розвитку взаємовідносин суб'єктів АПК (2013)
Карпінський Б. А. - Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі (2013)
Котляревський Я. В. - Характерні особливості формування "контурів" економіки знань у розвинених країнах світу (2013)
Лебедевич С. І. - Щодо концепції екологізації університетської освіти в Україні (2013)
Матвіїшин Є. Г. - Аналіз вікових особливостей вибуття населення у Львівській області (2013)
Пука Н. В. - Фактори формування міграційних процесів в Україні (2013)
До відома авторів статей (2013)
Вступне слово (2005)
Литвин В. М. Литвин В. М. - Прорив до громадянського суспільства (2005)
Копиленко О. Л. Копиленко О. Л. - Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості, Мурашин Г. О. Мурашин Г. О. (2005)
Андрейцев В. И. Андрейцев В. И. - Территориальные аспекты государственности: проблемы практической теории (2005)
Осадчук С. С. Осадчук С. С. - Внесок українців-емігрантів в Югославії у розвиток юридичної науки (2005)
Ярош Д. В. Ярош Д. В. - Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність (2005)
Сидоренко О. М. Сидоренко О. М. - Поняття та особливості догми права (2005)
Монастирський Д. А. Монастирський Д. А. - Поняття та природа стабільності закону (2005)
Кузнєцова Н. С. Кузнєцова Н. С. - Проблема відповідності цивільного законодавства України стандартам європейського права (2005)
Дзера О. В. Дзера О. В. - Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності (2005)
Підопригора О. А. Підопригора О. А. - Чи потрібний Україні Кодекс про інтелектуальну власність? (2005)
Підопригора О. О. Підопригора О. О. - Реклама - рушій торгівлі? (2005)
Стефанчук Р. О. Стефанчук Р. О. - Право на ім'я (2005)
Білоусов Ю. В. Білоусов Ю. В. - Судова юрисдикція у справах, що випливають із оскарження дій та рішень органів дізнання та досудового слідства (2005)
Русу С. Д. Русу С. Д. - Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов'язання до стандартів Європейського Союзу (2005)
Шемонаєв В. Ю. Шемонаєв В. Ю. - Правові аспекти складання та виконання загальноаварійної диспаші в Україні в сучасних умовах (2005)
Булеца С. Б. Булеца С. Б. - Формування концепції права на життя та здоров'я за цивільним законодавством держав східноєвропейської традиції права (2005)
Ватрас В. А. Ватрас В. А. - Генеза поняття "суб'єкти сімейних правовідносин” (2005)
Нижний С. В. Нижний С. В. - Застава майнових прав, що виникають з орендних правовідносин (2005)
Остапенко О. О. Остапенко О. О. - Право акціонерів на оскарження рішень загальних зборів акціонерів до суду (2005)
Стефанчук М. О. Стефанчук М. О. - Проблеми юридичної техніки статті 13 Цивільного кодексу України (2005)
Квасніцька О. О. Квасніцька О. О. - Інститут державної реєстрації суб'єктів підприємництва (2005)
Бігняк О. В. Бігняк О. В. - Легальна дефініція поняття підприємництва (2005)
Добровольська В. В. Добровольська В. В. - Місце і роль держави в регулюванні підприємницької діяльності (2005)
Пилипенко П. Д. Пилипенко П. Д. - Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні (2005)
Крупка Ю. М. Крупка Ю. М. - Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект (2005)
Кононенко Ю. С. Кононенко Ю. С. - Предмет радянського адміністративного права. Погляд із сьогодення (2005)
Проценко Т. О. Проценко Т. О. - Проблемні питання діяльності податкової та митної служби щодо адміністрування податку на додану вартість (2005)
Чеховська І. В. Чеховська І. В. - Вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги як засіб протидії тіньовим проявам у житлово-комунальній сфері (2005)
Жароїд І. В. Жароїд І. В. - Адміністративні договори як форма реалізації компетенції апарату державного управління України (2005)
Сиротяк М. Р. Сиротяк М. Р. - Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2005)
Кирись Б. О. Кирись Б. О. - Конфіскація майна як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2005)
Виговський Д. Л. Виговський Д. Л. - Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект (2005)
Чорний Р. Л. Чорний Р. Л. - Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації (2005)
Капліна О. В. Капліна О. В. - Тлумачення норм кримінально-процесуального права за обсягом їх правового змісту (2005)
Волкотруб С. Г. Волкотруб С. Г. - Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України (2005)
Литвиненко І. Л. Литвиненко І. Л. - Визнання держав у міжнародному праві (2005)
Нижник Н. Р. Нижник Н. Р. - Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління, Пашко Л. А. Пашко Л. А. (2005)
Коник С. М. Коник С. М. - Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 року (2005)
Кіндзерський С. А. Кіндзерський С. А. - До проблеми цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України (2005)
Соловйов В. М. Соловйов В. М. - До питання про гарантії забезпечення законності у державному управлінні України (2005)
Ярош Н. П. Ярош Н. П. - Стан розробки, впровадження та дотримання державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я (2005)
Гаман Т. В. Гаман Т. В. - Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) (2005)
Маєвська Н. В. Маєвська Н. В. - Державне управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України (2005)
Ковтун І. Б. - Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні (2005)
Мотренко Т. В. Мотренко Т. В. - Зміни у правовому регулюванні державної служби - основа для її системної трансформації (2005)
Плахотнюк Н. Г. Плахотнюк Н. Г. - Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект (2005)
Мельниченко В. І. Мельниченко В. І. - Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні (2005)
Смішко Л. В. Смішко Л. В. - Проблемні питання організаційно-правового забезпечення професійного навчання працівників місцевого самоврядування (2005)
Опрятний С. М. Опрятний С. М. - Основні напрями вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови (2005)
Олуйко В. М. Олуйко В. М. - Україна на шляху до держави самоврядних територіальних громад (2005)
Жовнірчик Я. Ф. Жовнірчик Я. Ф. - Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку (2005)
Стеченко  Д. М. - Формування міської політики забезпечення якості життя населення, Григорович  А. В., Антошкіна Л. І. (2005)
Гаман М. В. Гаман М. В. - Економічна політика держави в умовах розвитку ринкових відносин (2005)
Синчак В. П. Синчак В. П. - Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід (2005)
Позняк О. В. Позняк О. В. - Державна допомога як джерело фінансування неприбуткових організацій (2005)
Лижник Ю. Б. Лижник Ю. Б. - Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку (2005)
Ромашкін О. О. Ромашкін О. О. - Реформування аграрного сектора Чернігівської області: сучасний стан і перспективи (2005)
Буряк В. В. Буряк В. В. - Деякі питання оцінки у системі керування інформаційними ресурсами підприємств (2005)
Андрощук Д. В. Андрощук Д. В. - Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства (2005)
Титарчук І. М. Титарчук І. М. - Державний вплив на ціноутворення в аграрному секторі (2005)
Хлопяк Є. В. Хлопяк Є. В. - Закордонний досвід ведення кадрової політики та підходи до його адаптації у вітчизняних підприємствах ресторанного господарства (2005)
Виговська Т. В. Виговська Т. В. - "Помаранчева революція” та її вплив на громадянську зрілість українського суспільства (2005)
Вавринчук М. П. Вавринчук М. П. - Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення (2005)
Кулинич О. І. Кулинич О. І. - До питання включення у програму навчальної дисципліни "Статистика" методу статистичних рівнянь залежностей (2005)
Вихідні дані (2005)
Хижняк Л. М. - Модернізаційний потенціал вищої школи України: соціокультурний та управлінський контексти (2013)
Черній Л. В. - Витоки української соціологічної думки в еміграції (2013)
Піддубна К. С. - Роль бізнесової освіти в розвитку молодіжного підприємництва (2013)
Сюсель Ю. В. - Формування споживацьких смаків студентів у виховному середовищі: соціологічний дискурс (2013)
Супрунець Т. А. - Аксіоматичні ядра головних соціологічних підходів стосовно довіри та довірчих відносин (2013)
Волк С. В. - Особливості досліджень етнонаціональної проблематики: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Куртсеітов Р. Д. - Вивчення рідних мов та навчання на них у системі освіти Автономної Республіки Крим: динаміка суперечливих процесів (2013)
Крячко В. І. - Локалізація католицизму у світовому етнорелігійному просторі (2013)
Перевезій О. А. - Поняття "простору" у контексті аналізу феномена етнічного бізнесу (2013)
Радзик Р. - Русский контекст общности белорусов в социологических исследованиях периода независимости (2013)
Сергієнко Н. Е. - Соціалізація в Інтернет-середовищі (2013)
Савенкова Л. В. - Персональний сайт вченого як елемент інфраструктури науково-інформаційного простору (2013)
Герус О. І. - Дискурси в полі комерційної реклами: ціннісний аспект (2013)
Ставицький Г. А. - Ідентичність як механізм розвитку етнічної самосвідомості у старшому юнацькому віці (2013)
Булах І. С. - Специфіка становлення самоствердження особистості підліткового віку, Лук’янов А. O. (2013)
Костіна Т. О. - Наративна складова життєвого сценарію особистості (2013)
Лукашевич О. М. - Теоретичний аналіз проблеми громадянського розвитку особистості дорослого віку (2013)
Микитенко Н. П. - Психологічна сутність конструктивного вирішення конфліктів у ранній зрілості (2013)
Садова М. А. - Особливості професійної відповідальності колективних суб`єктів управління персоналом (2013)
Діденко М. С. - Професійно значимі якості особистості менеджера організацій: теоретичний аспект (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Сафонова В. И. - Особенности учета и отражения земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения в отчетности предприятия Украины (2013)
Беспалов В. А. - Технология решения проблем финансового менеджмента, Верна В. В. (2013)
Джалал А. К. - Формирование финансовых результатов деятельности долгосрочных биологических активов (2013)
Гудзинський О. Д. - Інституціоналізм в управлінні соціально-економічними системами: проблеми, напрями розвитку, Гуренко Т. О. (2013)
Майданевич П. Н. - Совершенствование организации учета реализации готовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях (2013)
Лебедев К. А. - Стимулирование инновационной активности в сельскохозяйственных предприятиях, Носова Ю. О. (2013)
Резникова О. С. - Направления совершенствования организации работы учетного аппарата лесных хозяйств АР Крыма, Цюприк Е. (2013)
Додонов С. В. - Принципи розробки класифікаторів витрат для систем управлінського обліку та бюджетування (2013)
Зиннурова Л. И. - Экономика с точки зрения социальной философии (2013)
Майданевич П. Н. - Учет продукции сельскохозяйственного производства, Луценко М. И. (2013)
Судомир С. М. - Фактори забезпечення синергетичного ефекту в діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Дементьева С. Я. - Теоретико-методические аспекты организации внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками, Пирог И. В. (2013)
Доможилкина Ж. В. - Инновационные аспекты стратегии развития отрасли виноградарства в агроформированиях АР Крым, Сливинская О. В. (2013)
Харитонова О. В. - Модель управления источниками формирования оборотных активов сельскохозяйственных предприятий (2013)
Кухар В. В. - Человек и производительная деятельность в АПК (2013)
Доможилкина Ж. В. - Стратегическое развитие производственного потенциала на сельскохозяйственных предприятиях, Фазылова Э. С. (2013)
Добровольский А. В. - Управленческие причины и последствия чернобыльской катастрофы (2013)
Мабиала Жильберт - Формирование механизма безубыточного зернового производства в аграрных формированиях, Лобаева А. (2013)
Бабкина С. И. - Специальные экономические зоны как инструмент реформирования экономики (на примере Китая) (2013)
Добровольская О. П. - Анализ механизмов и инструментов реализации государственной региональной политики Украины (2013)
Хлевной В. А. - Рациональные подходы к управлению земельними ресурсами Украины, Рубленко Д. (2013)
Станкевич А. А. - Перспективность развития виноградо-винодельческого комплекса АР Крым (2013)
Азизов Г. С. - О воспроизводственных процессах в сельском хозяйстве Украины (2013)
Морозова Г. С. - Ринок платіжних карток в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи використання (2013)
Изотова З. А. - Системологический подход к эффективной организации маркетинга сельскохозяйственной продукции (2013)
Чернобай О. В. - Интеграционный подход совершенствования организационно-экономического механизма производства свинины (2013)
Дементьєв М. Ю. - Вплив факторів на формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2013)
Ізмодєнова Н. К. - Методичні засади оцінки ефективності функціонування організаційного механізму (2013)
Глушко Ю. В. - Информационно-электронная система организаии распределения продукции виноградарско-винодельческих предприятий (2013)
Рекуш А. М. - Інноваційна діяльність підприємств Тернопольської області (2013)
Бабин М. М. - Ограничители развития садоводства в Крыму (2013)
Семененко В. С. - Состояние и тенденции развития агропромышленного производства АР Крым (2013)
Дементьєв С. Ю. - Удосконалення системи реалізації продукції овочівництва в агропромислових підприємствах АР Крим (2013)
Кико М. В. - Автоматизированный поход к экологически ориентированному управлению производством сельскохозяйственной продукции (2013)
Памятка для авторів статей (2013)
Обовязкові вимоги щодо оформлення (2013)
Ярошенко А. О. - Компетентнісний підхід як один із напрямів підвищення якості освіти підготовки фахівців соціальної сфери (2013)
Цимбал С. М. - Соціологічні аспекти наукового знання (2013)
Черній Л. В. - В’ячеслав Липинський та його внесок у становлення української соціологічної думки, Чугаєвський В. Г. (2013)
Ковальчук О. О. - Двомовна освіта як чинник збереження ідентичності українців у Канаді та їх інтеграції в суспільство (кінець ХІХ-перша половина ХХ ст.) (2013)
Кісла Г. О. - Етнічна ідентичність як фактор етноінтеграції в поліетнічному соціумі (2013)
Щілінська Г. В. - Основні фактори впливу міжкультурної комунікації на культурну ідентичність українського суспільства (2013)
Єкатеринчук А. - Деякі зауваження з приводу "етнічних" запитань у анкетах загальних переписів населення в Польщі у контексті ідентичності православного україномовного населення на Підляшші (2013)
Крячко В. І. - Активності католицької церкви в українському Інтернет-просторі: медіа-освітній та етнічний аспекти (2013)
Дідик Л. А. - Інтернет-комунікації vs соціальні мережі: причини "popularization" (2013)
Музиченко К. В. - Феномен кіберсоціалізації підростаючого покоління (2013)
Крупнов С. П. - Ранні форми громадянського суспільства і його взаємодії з державними інститутами у соціально-політичних концепціях періоду Античності (2013)
Сюсель Ю. В. - Нові прояви у споживацьких практиках українців: критичний підхід (2013)
Філіпов В. К. - Соціальне управління як динамічний процес сучасного життя (2013)
Ставицька С. О. - Культура як чинник розвитку духовності особистості (2013)
Кучеренко С. В. - Типи системи ціннісних орієнтацій студентів (2013)
Орап М. О. - Аналіз діагностичних показників дослідження внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості (2013)
Душка А. Л. - Особливості виховання дитини з РДА у сімейних умовах (2013)
Мул С. А. - Современные психологические взгляды на готовность к профессиональной деятельности (2013)
Савельева-Рат Е. А. - Мотивы выбора профессии как основа личностно-профессионального развития будущих психологов (2013)
Даньшева С. О. - Обґрунтування відбору компонентів орієнтаційної основи професійної мобільності майбутнього інженера (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Тітул (2008)
Заикин И. П. - О сходимости метода частичных областей в задачах дифракции электромагнитных волн на цилиндрических волноводных стуктурах, Ткаченко А. А. (2008)
Аксёнов Е. А. - Бесконтактный спекл-интерферометрический измеритель малых смещений, Шматко А. А., Зворский В. И., Кравчук А. С. (2008)
Кучерук В. Ю. - Діагностування електромоторів в реальному часі, Войтович О. П., Дудатьєв І. А. (2008)
Тоцкий А. В. - Восстановление цифровых изображений с использованием моментых функций третьего порядка (2008)
Штык С. В. - Слепое разделение смоделированных сигналов электрогастрограммы и электроэнтерограммы, Кузин А. И. (2008)
Шаповал Е. П. - О влиянии фильтрации на информативность поляриметрических изображений (2008)
Барышев И. В. - Измерение высших производных доплеровской частоты когерентной пачки импульсов, отраженной от высокоманевренного объекта, Усс М. Л., Радван М. Джавад (2008)
Филипенко А. И. - Метод определения пространственного расположения фотонно-кристаллических волокон в процессе соединения, Сычева О. В. (2008)
Волобуев А. П. - К задаче оптимизации системы воспроизведения и передачи размеров единиц физических величин (2008)
Фтемов Ю. А. - Подход к повышению метрологической надёжности средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2008)
Яковлев М. Ю. - К вопросу о прогнозировании метрологической надёжности средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2008)
Кулик А. С. - Диагностирование бесплатформенной инерциальной навигационной системы беспилотного летательного аппарата с глубиной до места отказа, Фирсов С. Н., До Куок Туан, Златкин О. Ю. (2008)
Невлюдов И. Ш. - Выбор технологических режимов при автоматизированном проектировании технологической оснастки для изготовления полимерных материалов, Второв Е. П., Сотник С. В. (2008)
Баранник В. В. - Технология представления изображений на основе ортогонального преобразования мультиадических кодов, Сидченко С. А. (2008)
Khodakova A. V. - The system of the data protection for the critical computer systems in energetic, Gubka A. S. (2008)
Попов В. А. - Модель управления требованиями к информационной управляющей системе, Пряхина М. В., Западня К. О. (2008)
Синельников С. С. - Поиск в упорядоченном списке и сортировка списка c наименьшим количеством сравнений методом итераций (2008)
Суббота А. М. - Автоматизация технологического процесса изготовления форм из песчано-глинистых смесей, Симонов В. Ф., Дыбская И. Ю., Заболотный А. В. (2008)
Греков Л. Д. - Моделирование функционирования распределенной транспортной системы на основе мультиагентного подхода (2008)
Замирец Н. В. - Метод формирования компонентной архитектуры сложного космического изделия, Щеголь В. А. (2008)
Листровой С. В. - Общий подход к решению задач булевого программирования, Лаврик С. Е. (2008)
Лещенко Ю. А. - Применение теории прецедентов для решения задач управления качеством в приборостроительном производстве, Малеева О. В., Лещенко А. Б. (2008)
Кулиш С. Н. - Использование средств телемедицины для исследования напряженно-деформированного состояния позвоночника у людей с патологией, Каган О. Ю., Волошин И. В. (2008)
Кошевой Н. Д. - Оценка точности непрерывного дозирования сыпучих материалов, Черепащук Г. А., Калашников Е. Е. (2008)
Топал А. Н. - Проблема реализации разнотипных моделей представления знаний для обеспечения функционирования интегрированной производственной системы искусственного интеллекта, Шевченко И. В., Топал А. С. (2008)
Шостак І. В. - Проблема синтезу інтегрованих експертних систем підтримки прийняття рішень щодо управління складними організаційно-технічними об’єктами (2008)
Семенов С. Г. - Математическая модель процесса доставки информационных пакетов в компьютерной сети системы критического применения, Ильина И. В. (2008)
Прохоров А. В. - Агентное имитационное моделирование процессов управления финансовыми ресурсами банка, Страшненко Ю. Н. (2008)
Боровской Д. Н. - Производственные функции и проблема выбора экономико-математической модели активного элемента (2008)
Малый В. В. - Управление реализацией инновационных проектов на основе внутренних знаний предприятия, Молоканова В. М. (2008)
Федорович О. Е. - Метод формирования множества компонент для повторного использования в проекте создания новой техники, Сергеева Ю. И., Сергеев С. В. (2008)
Гора Н. Н. - Системный подход к оценке потенциала производственного предприятия, Бычков В. В. (2008)
Гордеева И. А. - Законы принципиальной жизнеспособности проектной команды (2008)
Анотації (2008)
Відомості про авторів (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
До відома авторів (2008)
Битюк І. В. - Моральна паніка в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект (2013)
Кондратюк М. О. - Моделі, форми та способи впливу ЗМІ на аудиторію (2013)
Парфенюк І. М. - Інформаційно-культурний вплив на свідомість за часів Київської Русі (2013)
Горбик Р. О. - Європейська інтеграція та європейська ідентичність у професійній культурі українських журналістів (2013)
Палійчук А. В. - Особливості розвитку сучасної ділової преси України (2013)
Білак Г. І. - Особливості організації церковної комунікації крізь призму документів церков різних конфесій (2013)
Миронюк Д. І. - Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? (2013)
Хаджі М. Х. М. - Функціонування преси в транзитивному суспільстві (на прикладі трансформації преси України та Іракського Курдистану) (2013)
Сулім А. А. - Типологія напрямів медіакритичних досліджень (2013)
Гусак І. В. - Кадрові процеси як чинник професіоналізації державних службовців в Україні (2013)
Гоян В. В. - Іміджева стратегія ведучого інформаційно-розважальних програм, Захарс Т. А. (2013)
Мордюк А. О. - Тенденції в інформаційному мовленні на загальнонаціональних телеканалах в Україні (2013)
Черемних І. В. - Промоція як засіб просування маркетингових комунікацій. Комплекс "маркетинг-мікс" (2013)
Шевченко Т. С. - Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті конструювання цільових аудиторій (2013)
Шальман Т. М. - Теоретично-практичні засади реклами на телебаченні (2013)
Гоян О. Я. - Студентське радіомовлення в Україні: уміти чути й бачити інших, Ренська Г. І. (2013)
Синєокий О. В. - Рок-музика в радіоефірі соціалістичного табору (2013)
Водолазька С. А. - Електронна книга як різновид інноваційної технології у видавничій галузі країн Східної та Західної Європи (2013)
Женченко М. І. - Оверлейні журнали як нова модель видання наукової періодики в інформаційному суспільстві: зарубіжний досвід (2013)
Іванченко О. В. - Формування стилю художнього оформлення видань для дітей видавництва "Веселка" (2013)
Подоляка Н. С. - Часопис "Наша освіта" як "ідеологічне й методичне керуюче джерело" радянської громадсько-педагогічної думки (2013)
Фіялка С. Б. - Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвознавчих журнальних видань (2013)
Янів Г. Я. - Особливості текстологічної підготовки видань творів українського фольклору для масового читача (2013)
Голік О. В. - Особливості використання маніпулятивних технік у рекламному повідомленні (2013)
Цуканова Г. О. - Інфографіка як ефективний візуальний складник рекламного повідомлення (2013)
Грицюта Н. М. - Суспільно-етичні концепти соціальної реклами в Україні (2013)
Громова А. Ю. - Соціальна відповідальність бізнесу рекламодавців в Україні (2013)
Олтаржевський Д. О. - Організаційно-редакційні аспекти корпоративного видання (2013)
Іщук Н. М. - Немасові явища в масовій комунікації інформаційного інтернет-простору (2013)
Рябічев В. Л. - Моблогінг як один із різновидів соціальних медіа, Баклан А. О. (2013)
Соловйов М. С. - Визначення понять "IPTV" та "Web-TB" через призму їх функціонування і способів передачі даних (2013)
Щегельська Ю. П. - Промоційна діяльність української держави в електронних медіа (2011) (2013)
Клименко Л. Ф. - Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі (2013)
Носова Б. М. - Діалог як комунікація двох особистостей (2013)
Пасова Т. О. - Інтердискурсивна публіцистика журналу "Культура" в контексті суперечливого трактування історичних подій в емігрантських виданнях (2013)
Козак С. Б. - "Літературний зошит": історія та зміст видання (2013)
Євтушенко Л. В. - Вільгельм Габсбург в історії української журналістики та літератури (2013)
Воронова М. Ю. - Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності (2013)
Гвоздєв В. М. - Батьківська медіаосвіта як невід'ємна частина сучасного освітньо-виховного процесу (2013)
Цимбаленко Є. С. - Таблоїдизація медіакомунікацій (2013)
Іванова О. А. - Перспективи застосування системного моніторингу у дослідженнях літературно-мистецької періодики (2013)
Варех Н. В. - Застосування концептуального аналізу в моделюванні медійного контенту (2013)
Чекмишев О. В. - Роль і місце медіамоніторингу у формуванні методології досліджень соціальних комунікацій на прикладі новітніх європейських студій, Шкоба О. Я. (2013)
Березенко В. В. - "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення (2013)
Крайнікова Т. С. - Зона найближчого розвитку інформаційних інтересів медіаспоживачів: обгрунтування поняття в теорії соціальних комунікацій (2013)
Михайленко В. М. - Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського тексту (2013)
Городенко Л. М. - Реєстрація електронного медіаресурсу (2013)
Афанасьєва К. О. - Медіаконтент: шляхи протистояння викликам цифрової епохи (досвід Швеції) (2013)
Вернигора Н. М. - Хоменко І. А. Український шлях розвитку оригінального драматичного радіомистецтва: погляд соціального дослідника. Покажчик змісту (2013)
Задорожна О. С. - Сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні: об'єктивні та суб'єктивні чинники (2013)
Дем'яненко І. С. - Дослідження змісту характеристик розважального журналу "Viva!" за допомогою кількісно-якісного формалізованого методу контент-аналізу (2013)
Повний текст випуску (2013)
Олуйко В. М. - Майбутнє, яке формується сьогодні (2002)
Кондратьєв Р. І. - Поняття конкретизації норм в правотворчій діяльності (питання теорії) (2002)
Стефанчук Р. О. - Перспективи розвитку правничої дистанційної освіти в Україні (2002)
Ковальський В. С. - Значення міждисциплінарних зв’язків та міжгалузевих досліджень у сучасній правовий науці (2002)
Пила В. І. - Функціонування єврорегіонів: окремі аспекти зарубіжного та українського досвіду, Штокалюк Т. В. Штокалюк Т. В. (2002)
Гернего О. О. - Проблема втілення принципу соціальної справедливості в систему суспільних відносин (соціально-філософський аспект) (2002)
Огірко Р. С. - До питання про поняття конфедерації (2002)
Савчук Н. О. - Зовнішньополітична діяльність уряду Ю. Хмельницького 1659—1662 рр. (2002)
Заїкіна В. В. - Визначні математики з юридичною освітою (2002)
Тополь Ю. О. - Конституційно-правовий статус Національного банку України (2002)
Максименко С. В. - Актуальні питання створення правового інституту реєстрації громадян в Україні (2002)
Андрушко А. В. - До питання про загальні засади цивільного судочинства (2002)
Чудик-Білоусова Н. І. - До питання визначення об’єкта військового майнового правопорушення (2002)
Притика Ю. Д. - Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти, Куфтирєв П. В. Куфтирєв П. В. (2002)
Фролов М. О. - Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства (2002)
Домбровський С. Ф. - Окремі питання забезпечення організації юридичного обслуговування аграрних підприємств (2002)
Костяшкін І. О. - Право загального землекористування громадян як правовий інститут (2002)
Білоусов Ю. В. - Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно-процесуального кодексу (2002)
Когут О. В. - Правовий статус експерта в адміністративному процесі (2002)
Андрушко А. В. - Формування кадрового резерву державної служби (2002)
Омельчук О. М. - Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди (2002)
Кулинич О. І. - Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень (2002)
Кулинич Р. О. - Способи прогнозування правопорушень методом статистичних рівнянь залежностей (2002)
Шнурова О. Г. - Структура протиправної поведінки неповнолітніх в Україні: психологічний аспект (2002)
Азарський І. М. - Короткий історичний нарис розвитку судової медицини та криміналістики (2002)
Ярін В. М. - Становлення служби правопорядку у Збройних силах України (2002)
Пунда О. О. - Моделювання в процесі розслідування злочинів (2002)
Волкотруб С. Г. - Імунітет свідків: використання досвіду США (2002)
Голдзіцький К. А. - Правова регламентація діяльності слідчого: проблеми вдосконалення, Голдзіцька Ю. К. Голдзіцька Ю. К. (2002)
Чмир О. С. - Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва в Європі та Україні (2002)
Лозінська С. В. - Зародження і становлення правового інституту консульства в Україні (2002)
Денищик О. І. - Мораль як суспільно необхідна якість (2002)
Олуйко В. М. - Проблеми муніципальної реформи в Україні (2002)
Григорович А. В. - Сучасні тенденції в управлінні житлово-комунальною сферою міста (2002)
Підгородецька С. М. - Деякі проблеми та шляхи формування ринку капіталу в Україні: теоретичний аспект (2002)
Місінкевич Л. Л. - Економічне становище національних меншин Поділля у 20-ті рр. XX століття (2002)
Романова В. В. - Вдосконалення управління людськими ресурсами підприємств (2002)
Синчак В. П. - Фінансово-податкове регулювання розвитку АПК, Корюгін А. В. Корюгін А. В. (2002)
Захаркевич Н. П. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості, Новерсалюк А. А. Новерсалюк А. А. (2002)
Качаровська Л. М. - Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища: регіональний аспект (2002)
Стеченко Д. М. - Теоретичні аспекти регулювання міських ринків праці в регіоні, Григорович А. В. Григорович А. В. (2002)
Куніцин С. В. - Деякі закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні (2002)
Виговський Л. А. - Благодійна функціональність релігії (2002)
Феофіл (Ганджий) Ігумен - Догматичний порівняльний аналіз юридичної концепції порятунку за вченнями основних конфесій Поділля (2002)
Хорошенюк А. П. - Молодіжні громадські об’єднання Хмельницької області та їх вплив на формування політичної культури сучасної молоді (2002)
Комар Ю. М. - Використання елементів теорії управління і нумерології при підготовці лекцій з управлінських дисциплін (2002)
Вихідні дані (2002)
Тітул (2008)
Бледнов В. И. - Характеристики направленности дуговых переизлучающих антенных решеток, Дегтярь Н. Н., Наумович С. В. (2008)
Гора А. Н. - Частотный анализ нелинейных фильтров, Кортунов В. И. (2008)
Леховицкий Д. И. - Способ моделирования пассивных помех импульсным рлс методами решетчатой фильтрации, Кириллов И. Г., Ливицкий Д. В. (2008)
Мазуренко А. В. - Радиотехническая система защиты персонала от поражения электрическим током, Ощепков А. Н., Сикалов Ю. Ю. (2008)
Абрамов А. Д. - Тест для обнаружения гармонического сигнала при разрывных наблюдениях, Петрунина Т. А., Москаленко Т. И. (2008)
Фтемов Ю. О. - Питання оптимізації міжповірчих інтервалів засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем (2008)
Яковлев М. Ю. - Оцінка нестабільності метрологічних характеристик при визначенні первинного міжповірчого інтервалу засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем (2008)
Греков Л. Д. - Проектирование распределенной транспортной системы на основе мультиагентной модели и метаэвристических методов оптимизации (2008)
Кулик А. С. - Повышение точности инерциальной навигационной системы летательного аппарата, Фирсов С. Н., До Куок Туан, Златкин О. Ю. (2008)
Баранник В. В. - Полиадическое кодирование трансформант двумерного преобразования Уолша, Яковенко А. В. (2008)
Гусятин В. М. - Метод расчета цвета проекции пикселя в задачах нанесения текстур, представленных неполным кватернарным деревом, Чаговец Я. В., Кожушко Д. Г. (2008)
Кривенко С. И. - Методика оценки эффективности представления массивов апертурных координат, Коломийцев А. В. (2008)
Молодых Л. С. - Обоснование и множественное представление операторной модели и метода для поддержки принятия технологических решений в механообработке (2008)
Невлюдов І. Ш. - Створення програмного засобу автоматизованого проектування та інтерполяції дуги кола для систем програмного відтворення рухів, Великодний С. С. (2008)
Попов В. А. - Анализ генетических моделей для задач комбинаторной оптимизации, Бердочник А. В. (2008)
Слободян В. А. - Алгоритм распознавания загрязнений черного и азовского морей, Брашеван А. Н. (2008)
Листровой С. В. - Методы управления запросами в распределенных информационных системах, Лаврик С. Е. (2008)
Кузнецов А. А. - Разработка предложений по совершенствованию симметричных средств защиты информации перспективной системы критического применения, Московченко И. В. (2008)
Федоров Е. Е. - Методика синтеза слов (2008)
Криводубский О. А. - Математическая модель планирования производства соли, Чикунов П. А. (2008)
Латкин М. А. - Формализованное представление неблагоприятных событий при идентификации проектных рисков, Илюшко В. М. (2008)
Мандрикова Л. В. - Методы оценки стоимости и затрат на создание программного продукта, основанные на нечеткой логике, Манжос Ю. С., Лучшев П. А. (2008)
Носова Н. Ю. - Исследование командных и функциональных ролей участников проекта (2008)
Попов В. А. - Анализ подходов и методов макропроектирования информационных управляющих систем промышленного предприятия, Коренец А. С. (2008)
Губка C. А. - Автоматизация оперативного планирования и управления сложными производственными системами, Гора Н. Н. (2008)
Кондратенко Н. П. - Моделирование запасов логистической производственной системы, Попов А. В. (2008)
Мазорчук М. С. - Интервальное прогнозирование величины доходности проектов, Павленко Т. Ю., Аникин И. А. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Титул, зміст (2012)
Целуйко В. - Українські птахівники переходять на інноваційні технології (2012)
Пряхін А. В. - Минуле і сьогодення провідного племінного птахівничого господарства, Статнік І. Я. (2012)
Хвостик В. П. - Оцінка закономірностей інтенсивного росту м'ясо-яєчних курей різного генетичного походження (2012)
Мальцева Н. А. - Технологические свойства премиксов, изготовленных на основе сапропеля различной влажности, Мальцев А. Б., Коршева И. А. (2012)
Отченашко В. В. - Біохімічні критерії вітамінного живлення молодняку перепелів (2012)
Голубєв М. І. - Продуктивні та інтер'єрні показники у каченят за різного кальцій-фосфорного живлення, Сичов М. Ю. (2012)
Вервейко Б. Н. - Компания "Фидлайф" – охрана труда прежде всего, Кучеров В. А. (2012)
Марчишина Є. І. - Особливості проведення робіт на відкритому повітрі за низьких температур, Кузьмич Г. Ф. (2012)
Яремчук О. С. - Особливості деструкції органічних речовин посліду курей-несучок за різної тривалості процесу анаеробної біоферментації, Захаренко М. О., Курбатова І. М. (2012)
Олуйко В. М. - Державна регіональна політика: формування і реалізація (2002)
Тополь Ю. О. - Деякі проблеми методології сучасної юридичної науки (2002)
Гернего О. О. - Проблеми гармонізації суспільних інтересів в умовах становлення громадянського суспільства (2002)
Кондратьєв Р. І. - Локальні норми і прогалини в праві (2002)
Савчук Н. О. - Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність (2002)
Котенко В. Д. - Основні закономірності виникнення держави у давній Шотландії (2002)
Місінкевич Л. Л. - Репресії щодо польського учительства на Поділлі в 30-х роках XX століття (2002)
Литвиненко І. Л. - Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні (2002)
Сторожук І. П. - Основи місцевого управління (2002)
Стефанчук Р. О. - Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права (2002)
Білоусов Ю. В. - Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління (2002)
Чудик-Білоусова Н. І. - Судовий порядок захисту прав військовослужбовців при притягненні їх до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі (2002)
Андрушко А. В. - Укладення трудового договору (контракту) при вступі громадян на державну службу (2002)
Фролов М. О. - Правові засади ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності (2002)
Домбровський С. Ф. - Сільськогосподарські виробничі кооперативи в АПК і правове регулювання їх діяльності, Тараненко Л. С. Тараненко Л. С. (2002)
Когут О. В. - Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України (2002)
Дарманська Г. О. - Про спрощену систему оподаткування юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (2002)
Омельчук О. М. - Проблеми призначення покарання за контрабанду (2002)
Кулинич Р. О. - Статистичне спостереження як метод соціологічного дослідження діяльності правоохоронних органів (2002)
Ярін В. М. - Органи дізнання Збройних Сил України та інших військових формувань: сучасні аспекти їх діяльності (2002)
Когутич І. І. - Слідчі помилки, поняття та класифікація (2002)
Пунда О. О. - Допустимість використання науково-технічних засобів у кримінальному процесі (2002)
Волкотруб С. Г. - Інститут імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві (2002)
Лозінська С. В. - Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України (2002)
Вальчук А. М. - Роль екзистенційних проблем в державному управлінні (2002)
Качаровська Л. М. - Регіон як цілісна соціально-економічна система (2002)
Щепанський Е. В. - Рекреаційне районування Хмельницької області (2002)
Новерсалюк А. А. - Сутність інвестиційної діяльності в регіоні, Тараненко С. М. Тараненко С. М. (2002)
Кулинич О. І. - До проблеми створення нової програми курсу "Економетрія" для студентів вищих навчальних закладів (2002)
Синчак В. П. - Державна підтримка в агропромисловому комплексі, Корюгін А. В. Корюгін А. В. (2002)
Стадник В. В. - Організаційна культура: сутність та проблеми формування на підприємствах України, Йохна М. А. Йохна М. А. (2002)
Підгородецька С. М. - До питання державного регулювання розвитком АПК (2002)
Романова В. В. - Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці (2002)
Заікіна В. В. - Деякі актуальні питання підготовки фахівців – менеджерів на сучасному етапі (2002)
Шнурова О. Г. - Релігієзнавча освіта як фактор формування духовності (2002)
Виговська Т. В. - Проблеми збереження біорозмаїття на Хмельниччині (2002)
Вихідні дані (2002)
Харитонова О. І. - Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання (2002)
Дзера О. В. - Поняття цивільного права та його місце в системі права України (2002)
Шевченко Я. М. - Актуальні проблеми застосування цивільного права в умовах сучасних суспільних відносин (2002)
Харитонов Є. О. - Новий Цивільний кодекс України як кодекс "пасіонарного” типу (2002)
Кучеренко І. М. - Види підприємницьких юридичних осіб за новими Цивільним та Господарським кодексами (2002)
Підопригора О. А. - Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2002)
Луць В. В. - Теоретичні проблеми договірного права в контексті нового Цивільного кодексу України (2002)
Саніахметова Н. О. - Поняття та класифікація підприємницьких договорів (2002)
Коссак В. М. - Співвідношення категорій "розірвання" та "припинення" договірних зобов’язань (2002)
Трутень В. В. - Філософічні пролегомени до постпандектистики (2002)
Стефанчук Р. О. - До питання третьої кодифікації приватного законодавства в Україні (2002)
Паліюк В. П. - Щодо справедливості, добросовісності та розумності в чинному законодавстві України (2002)
Севрюкова І. Ф. - Проблеми правового регулювання майнових та житлових прав дитини у сучасному законодавстві України (2002)
Хєда С. М. - Поняття та обсяг цивільної правосуб’єктності іноземних юридичних осіб за законодавством України (2002)
Коломієць О. О. - Визнання громадянина-підприємця банкрутом (2002)
Вінник О. М. - Господарське товариство однієї особи (2002)
Мельник С. Б. - Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні (2002)
Дорошенко Л. М. - Правове регулювання припинення суб’єкта господарської діяльності (2002)
Архіпова О. В. - Припинення юридичної особи й права, що випливають з її участі в інших підприємствах (2002)
Щербакова Н. В. - Поняття реорганізації як способу припинення підприємств, його відмінність від ліквідації (2002)
Первомайський О. О. - Окремі питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах (2002)
Новохатська Я. В. - Об’єкти майнових правовідносин подружжя (порівняльно-правовий аспект) (2002)
Белоцерковець О. В. - Готівкові та "безготівкові гроші": цивільно-правові аспекти (2002)
Хатнюк Н. С. - Правова природа оспорюваних правочинів (2002)
Бринцев О. В. - Визнання права як спосіб захисту права (2002)
Кравченко К. В. - Правові аспекти компенсації моральної (немайнової) шкоди (2002)
Стефанчук М. О. - Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи (2002)
Гурська Т. Д. - Право жінок на охорону репродуктивного здоров’я (2002)
Ватрас В. А. - До питання про право на сімейну таємницю (2002)
Пікінер К. В. - Свобода на пересування та вибір місця проживання як суб’єктивне цивільне право громадян (2002)
Музика Л. А. - Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності (2002)
Морозова С. Є. - Деякі питання передачі до комунальної власності житлового фонду приватизованих підприємств (2002)
Яворська О. С. - Право власності юридичних осіб (2002)
Гуньковський С. Л. - Актуальні проблеми існування колективної власності в Україні (2002)
Домбровський С. Ф. - Обмеження права власності на землі сільськогосподарського призначення за законодавством України (2002)
Бобрик В. І. - Право власності на персональні дані (2002)
Демченко Т. С. - Право власності на товарний знак (2002)
Михайленко О. О. - Суперфіціарне право: історія, сучасність, перспективи (2002)
Чурпіта Г. В. - Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва (2002)
Благодір С. А. - Охорона авторського і суміжних прав в інформаційній мережі Internet (2002)
Назарова Ю. Є. - Проблеми актуалізації властивостей об’єктів промислової власності в цілях здійснення корпоративної трансакції (2002)
Бондарев Е. М. - Історичні аспекти походження терміну найменування місця походження товару (2002)
Отраднова О. О. - Деякі проблемні питання неустойки в цивільному праві (2002)
Гелевей О. І. - Зміст неустойки в новому ЦК України (2002)
Нижний С. В. - До питання про правову природу застави (2002)
Герц А. А. - Майновий комплекс підприємства як предмет застави (2002)
Дякович М. М. - Застава товарів в обороті або переробці (2002)
Туйськ І. І. - Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (2002)
Якубівський І. Є. - Окремі питання здійснення фінансового лізингу банками (2002)
Грищенко О. В. - Правове регулювання договору майнового страхування у новому цивільному законодавстві України (2002)
Орловський О. Я. - Договірний характер відносин у сфері недержавного пенсійного страхування (2002)
Григоровська-Якубівська Л. В. - Процедура передачі векселя при його оплаті (2002)
Безклубий І. А. - Окремі аспекти правового регулювання вексельного кредиту (2002)
Лепех С. М. - Уступка вимоги і перевід боргу в кредитних зобов’язаннях (2002)
Кот О. О. - Договір факторингу як механізм уступки прав вимоги кредитора (2002)
Близнюк О. С. - Правова природа договору банківського рахунку (2002)
Тульчевська Н. В. - Внесення змін до договору депозитного рахунку (2002)
Ченцов В. Г. - Договір як підстава виникнення правовідносин в сфері надання санаторно-курортних послуг (2002)
Беляева А. П. - Свобода укладення зовнішньоекономічного контракту за законодавством України (2002)
Сорочинський Ю. В. - Інноваційна діяльність як правова категорія (2002)
Чабан О. М. - Договори (контракти) про виробничу кооперацію (2002)
Ігнатенко В. М. - Місце і структура інституту позадоговірних зобов’язань в зобов’язальному праві України (2002)
Єрьоменко Г. В. - Порівняльна характеристика деліктів з інститутом набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (безпідставне збагачення) та іншими зобов’язаннями по захисту цивільних прав (2002)
Фролов М. О. - Ідентифікація джерел підвищеної небезпеки: деякі аспекти міждисциплінарної деліктології (2002)
Боровська І. А. - Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2002)
Берестова І. Е. - Суб’єктивні умови виникнення зобов’язань з безпідставного збагачення (2002)
Рабовська С. Я. - Деякі питання регулювання спадкових відносин (2002)
Заіка Ю. О. - Законодавчі проблеми спадкового права (2002)
Васильченко В. В. - Взаємозв’язок кола об’єктів спадкового наступництва з реформами суспільних відносин (2002)
Тищенко В. Г. - Застосування іноземного права в міжнародному приватному праві: деякі аспекти проблеми (2002)
Майданик Р. А. - Поняття та механізм довірчих правовідносин з іноземним елементом (2002)
Михайлів М. О. - Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги (2002)
Білоусов Ю. В. - Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері (2002)
Притика Ю. Д. - Правові засади формування і функціонування третейських судів в Україні (2002)
Підлубна О. В. - Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення (2002)
Петренко О. Б. - Специфіка правовідносин, що виникають в сфері захисту суб’єктивних прав громадян при оскарженні дій органів державної влади (2002)
Дрейзіна Д. В. - Деякі питання участі адвоката у цивільному процесі (2002)
Кондрат’єва Л. А. - Суб’єкти, які мають право порушити процес на захист прав та інтересів неповнолітніх у справах із шлюбно-сімейних відносин (2002)
Пунда О. О. - Документи - джерело доказів у сучасному цивільному процесуальному законодавстві України (2002)
Чабан С. С. - Поняття та завдання виконавчого провадження (2002)
Хотинська О. З. - Деякі проблеми виконавчого провадження (2002)
Цікало В. І. - Сфера застосування давності примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку (2002)
Богатир В. В. - Можливість перевірки іноземного права в міжнародному комерційному арбітражі (2002)
Вихідні дані (2002)
Тітул (2008)
Заикин И. П. - Рассеяние электромагнитных волн на симметричном соединении двух круглых волноводов и цилиндрического резонатора, заполненных диэлектриком, Ткаченко А. А., Фатеев А. В. (2008)
Ларин В. Ю. - Методология построения автоматического термометра на основе ядерного квадрупольного резонанса, Кум-Накш Д. Ш. (2008)
Кузнецов Д. Н. - Особенности градуировки термоанемометров с нестационарным режимом разогрева термочувствительного элемента, Украинский Ю. Д., Морозов А. А. (2008)
Баранник В. В. - Рекуррентное восстановление двумерных плавающих полиадических чисел, Яковенко А. В. (2008)
Василенко А. С. - Информационные возможности телекоммуникационных средств на основе системы стратосферных ретрансляторов - аэроплатформ, Съедин Ю. В., Шишкин Д. В. (2008)
Дорохов О. В. - Застосування нечіткого моделювання для SWOT-аналізу діяльності підприємства фармацевтичного профілю, Дорохова Л. П. (2008)
Кулик А. С. - Диагностирование отказов датчиков обратной связи климатической камеры с использованием нечеткой логики, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2008)
Петрик В. Л. - Модель дефектов программного обеспечения, Манжос Ю. С. (2008)
Ларин В. Ю. - Разработка математической модели системы определения неоднородности угольного пласта, Кириченко М. А. (2008)
Васильева И. К. - Об информативности коррелированных признаков объектов распознавания, Попов А. В. (2008)
Пономаренко Н. Н. - Неравномерное квантование в сжатии изображений (2008)
Шульгин В. И. - Метод регистрации и анализа электрокардиограммы плода в ходе беременности, Токарев А. В. (2008)
Дружинин Е. А. - Применение модели цикла исправлений в управлении проектами создания сложной техники при обеспечении их устойчивости, Коврикова Е. А., Болгаров А. Д. (2008)
Гордеева И. А. - Назначение ролей четырем "лицам” команды проекта (2008)
Латкин М. А. - Оценка уровня негативного воздействия проектных рисков (2008)
Попов В. А. - Подход к распределению ресурсов во времени при внедрении информационных технологий на промышленном предприятии, Коренец А. С. (2008)
Греков Л. Д. - Оптимизация структурных решений реинжиниринга архитектуры системы управления территориально распределенной компании, Западня К. О. (2008)
Божко Д. В. - Информационная система обоснования характеристик высокотехнологичных проектов, Погудина О. К. (2008)
Чумаченко И. В. - Задача о приведении показателя конкурентоспособности гетерогенной продукции к заданному уровню в условиях определенности, Витюк В. А., Лысенко А. А. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
До відома авторів (2008)
Солдатенко В. Ф. - Вступне слово (2013)
Богуцький Ю. П. - Формування культурного простору в Україні: проблеми на тлі суспільно-політичних трансформацій (2013)
Удод О. А. - Шкільна історична освіта як репрезентант політики пам’яті (2013)
Ганжуров Ю. С. - Комунікативний ресурс законотворення у формуванні національної пам’яті (2013)
Киридон А. М. - Простір пам’яті: експлікація поняття (2013)
Потапенко Я. О. - Базові інтерпретаційні наративи культурного простору сучасної України в контексті функціонування амбівалентних політик пам’яті (2013)
Вашкевич В. М. - Культурно-історична традиція та історична свідомість (2013)
Попик В. І. - Тенденції розвитку діяльності бібліотек у репрезентації пам’яті про видатних співвітчизників (2013)
Матяш І. Б. - Архіви як установи пам’яті (2013)
Калакура О. Я. - Полікультурний вимір історичної пам’яті України (2013)
Стус Д. В. - Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України (2013)
Колесник І. І. - "Місця пам’яті" в культурному просторі історіографії (2013)
Буряк Л. І. - Пам’ять у культурному просторі міста (київський контекст) (2013)
Никонова А. А. - Формы сохранения повседневной городской культуры в памяти поколений, Ляшко А. В. (2013)
Левченко Л. Л. - До історії створення архівних установ у Середньо-атлантичних штатах США: від історичних товариств до офіційних архівів (на прикладі штатів Нью-Йорк і Пенсільванія) (2013)
Гранчак Т. Ю. - Національні бібліотеки як комунікаційні інституції політики національної пам’яті в умовах поширення електронних технологій (2013)
Гирич І. Б. - Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості (2013)
Гайдай О. Ю. - Презентація радянського минулого в просторі: політика щодо пам’ятників радянським діячам (Центральна Україна) (2013)
Березовська О. В. - Спогади про минуле (на прикладі української мемуаристики ХІХ століття) (2013)
Миронець Н. І. - Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908–1913 роки) (2013)
Кондаурова Г. В. - Іконографія Михайла Грушевського у фотодокументальній збірці Історико-меморіального музею Михайла Грушевського (2013)
Березовський О. М. - Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як інституція пам’яті (2013)
Полтавець О. М. - Наукові та культурні осередки української діаспори в США як репрезентанти політики пам’яті (2013)
Тищенко А. О. - Всеукраїнський конкурс на створення кращого проекту Державного герба України (1991 р.) (2013)
Сарапіна Є. В. - Українська колективна ідентичність: співвідношення історичного спадку та середовища (2013)
Іваненко А. О. - Місця пам’яті Переяславщини в історії та сьогоденні, Колибенко О. В. (2013)
Короленко Б. А. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в офіційних документах України (1991–2013) (2013)
Розумний О. М. - Комеморативні практики, присвячені Т. Г. Шевченку, та їх роль у формуванні національної свідомості українців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Ведмідь Л. А. - Постать Василя Стуса в національній пам’яті (2013)
Привалко Т. В. - Ювілейні традиції Національної академії наук України як складова національної пам’яті (2013)
Жбанкова О. Б. - "Мистецтво як радість життя": до ювілею Миколи Пимоненка (2013)
Пилявець Р. І. - Східна (Кримська) війна (1853–1856 рр.) в пам’ятках і пам’яті (2013)
Лозовий В. С. - Історична пам’ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917) (2013)
Завальнюк О. М. - Участь вчених у виробленні політики УНР 1919–1920 років щодо збереження об’єктів культурно-історичного простору (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Наукове видання (2013)
Тітул (2008)
Заикин И. П. - Рассеяние электромагнитных волн на симметричном соединении коаксиальной линии и круглого волновода с цилиндрическим резонатором. ТМ(е) - волны, Ткаченко А. А. (2008)
Борцова М. В. - Метод моделирования негауссовых случайных процессов на основе преобразований Джонсона, Попов А. В. (2008)
Василенко А. С. - Стандарты и технологии решения проблемы "последей мили" в современной телекоммуникационной сети Украины, Съедин Ю. В. (2008)
Кулик А. С. - Энергетический подход к описанию статических и динамических характеристик системы асинхронный двигатель - маховик, Суббота А. М., Дыбская И. Ю., Резникова О. В. (2008)
Прасол И. В. - Особенности обработки речевых сигналов в цифровых слуховых аппаратах, Нечипоренко А. С. (2008)
Хакаминиджад К. - Особенности проектирования приемника системы навигации и телекоммуникации, Тарасенко С. В., Олейник В. Н. (2008)
Рвачёв В. А. - Методы определения оптимальных параметров управления иерархической многоуровневой системой (2008)
Сидоренко А. Л. - Методы быстрого поиска похожих строк, Раков С. А., Кулик А. С., Чухрай А. Г., Завгородний А. Ю. (2008)
Планковский С. И. - Газодинамическое проектирование катодных узлов в интегрированных CAD/CAE системах (2008)
Сидоренко О. Л. - Підвищення якості оцінки ефективності набору контингенту вищих навчальних закладів з використанням апарату нечітких баз даних, Раков С. А., Соколов О. Ю., Радивоненко О. С., Луговий О. С. (2008)
Дорохов О. В. - Комп’ютерне моделювання системи масового обслуговування покупців лікарських засобів в аптечному закладі, Дорохова Л. П. (2008)
Сироджа И. Б. - Формализация функционирования и управления системой поддержки решений при проектировании стапельно-сборочной оснастки летательных аппаратов, Бабушкин А. А. (2008)
Красников В. Н. - Неопределённость, энтропия и проектные риски, Макаричев В. А. (2008)
Верещак И. А. - Метод комплексной экспертной оценки потенциала производственного предприятия (2008)
Малеева О. В. - Графоаналитический метод представления информационных потоков инновационного проекта, Губка Н. С. (2008)
Добряк В. С. - Моделирование структуры портфеля проектов в условиях неопределенности, Мазорчук М. С., Бакуменко Н. С. (2008)
Малеева О. В. - Разработка метода рационального распределения работ между участниками команды управления проектом, Носова Н. Ю. (2008)
Яшина Е. С. - Формирование календарного плана работ проекта с учетом ограниченного ресурсного обеспечения, Лутай Л. Н. (2008)
Федорович О. Е. - Анализ риска неблагоприятного воздействия на окружающую среду и оператора в проекте утилизации сложной техники, Белоконь Ю. А. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Олуйко В. М. - Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня (2002)
Кондратьєв Р. І. - До питання про межі державної влади (критичні замітки) (2002)
Леванчук О. М. - Принцип розподілу державної влади (2002)
Тополь Ю. О. - Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації (2002)
Ярош Д. В. - Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України (2002)
Савчук Н. О. - Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії гетьманщини російської держави (XVII ст.) (2002)
Тітул (2008)
Лемак В. В. - Словацька інформаційна служба період уряду В. Мечіяра (1994 – 1998 рр.) (2002)
Ляшкевич В. Я. - Оцінка ефективності роботи методів класифікації текстів, Мірош О. П. (2008)
Григоренко А. О. - Основні недоліки виборчого процесу в ході парламентських виборів 2002 року (2002)
Ладыженский Ю. В. - Методы уменьшения откатов при распределенном моделировании алгоритмов маршрутизации в компьютерных сетях, Мирецкий А. В. (2008)
Харитонов Є. О. - Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин, Харитонова О. І. Харитонова О. І., Шемонаєв В. Ю. Шемонаєв В. Ю. (2002)
Андрашов А. А. - Наукометрический анализ трудов конференции "Гарантоспособные системы, сервисы и технологии (DeSSert)", Дубницкий В. Ю. (2008)
Чудик-Білоусова Н. І. - Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців (2002)
Боярчук А. В. - Разработка марковского графа состояний композитной сервис-ориентированной архитектуры (2008)
Сидоров І. Ф. - Правове регулювання пред’явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов’язань (2002)
Куланов С. А. - Теоретико-множественная модель потока задач в GRID-системах (2008)
Герц А. А. - Розвиток інституту іпотеки підприємства (2002)
Скатков А. В. - Обеспечение гарантоспособности программного обеспечения на основе автоматизации сопряжения разнородных программных сред, Воронин Д. Ю. (2008)
Ватрас В. А. - Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя (2002)
Щерба О. В. - Применение устройства согласования нагрузок для повышения надежности функционирования распределенной компьютерной системы (2008)
Притика Ю. Д. - Зміст арбітражної угоди, Куфтирєв П. В. Куфтирєв П. В. (2002)
Бессараб В. И. - Методы анализа динамики и разработка алгоритма управления в телекоммуникационных сетях, Коваленко Е. Г. (2008)
Домбровський С. Ф. - Особливості правового регулювання створення та функціонування селянських (фермерських) господарств, Тараненко Л. С. Тараненко Л. С. (2002)
Khere Ali Abdullah - Метод обработки информации в модулярной арифметике, Зефирова О. В., Сиора А. А., Краснобаев В. А. (2008)
Цвєтков А. М. - Адміністративна реформа в Україні як важливий фактор підвищення ефективності державного управління (2002)
Захаров Н. А. - Архитектура распределенных систем управления жесткого реального времени, Калин С. В., Клепиков В. И., Подхватилин Д. С. (2008)
Когут О. В. - Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію (2002)
Белый Ю. А. - Модели отказов и оценка надежности мультидиверсных систем (2008)
Білоусов Ю. В. - Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України (2002)
Куланов В. А. - Об оценке диверсности реализации минимальных форм функций в различных базисах (2008)
Омельчук О. М. - Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди (2002)
Поморова О. В. - Мультиагентна система діагностування персонального комп’ютера, Чайковський Д. Ю. (2008)
Іванюк Т. І. - Проблеми застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за новим Кримінальним кодексом України (2002)
Бабешко Е. В. - Адаптация к отказам контроллеров для повышения функциональной безопасности информационно-управляющих систем, Харченко В. С. (2008)
Ярін В. М. - Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів (2002)
Бутова О. Н. - Нарушения в работе АЭС вследствие отказов информационных и управляющих систем по общей причине, Зеленый О. В., Инюшев В. В., Ястребенецкий М. А. (2008)
Бабаєва О. В. - Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею (2002)
Кочкарь Д. А. - Аналіз інформаційних технологій розробки систем обліку лісових ресурсів, Богомолов В. В. (2008)
Карпенко М. О. - Участь захисника у кримінальних справах про злочини неповнолітніх (2002)
Серков О. А. - Методика підвищення ефективності працездатності пристроїв блискавкозахисту, Толкачов М. Ю. (2008)
Гавриш Т. С. - Кримінально-процесуальні аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах (2002)
Завадская Т. В. - Учет горно-технических условий при построении математических моделей газодинамических процессов в схемах проветривания выемочных участков шахт, Чут А. М. (2008)
Мельничук О. І. - Роль принципів міжнародного права в європейському праві (2002)
Глухов В. С. - Спеціалізований однорозрядний процесор для захисту інформації в гарантоздатних системах, Ногаль М. В. (2008)
Стефанчук Р. О. - Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавства в Україні (2002)
Савенко О. С. - Модель прогнозування стану процесів в комп'ютерній системі, Мостовий С. В. (2008)
Пунда О. О. - Визначення походження дитини за Сімейним кодексом України (2002)
Янсонс Я. В. - Метод повышения качества восстановленного сигнала на основе дифференцированной защиты кадра речевых данных (2008)
Шамрай В. О. - Інформація та інформаційна характеристика процесу управління, Мацюк В. Я. Мацюк В. Я. (2002)
Поморова О. В. - Ефективність нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів, Гнатчук Є. Г. (2008)
Щепанський Е. В. - Світовий досвід організації туристично-рекреаційної діяльності (2002)
Епифанов А. С. - Интерполяция фазовых картин дискретных детерминированных систем (2008)
Синчак В. П. - Удосконалення фінансово-податкового контролю за використанням податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах (2002)
Поморова О. В. - Узагальнена формальна модель процесу інтелектуального діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем, Олар О. Я. (2008)
Король В. Д. - Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби, Синчак В. П. Синчак В. П., Ярмоленко Ю. Ю. Ярмоленко Ю. Ю. (2002)
Мальчева Р. В. - Алгоритм диагностики элементов компьютерных промышленных сетей, Арутюнян А. Р. (2008)
Стадник В. В. - Вплив інституційних змін на еволюцію принципів управління (2002)
Скатков И. А. - Диагностика функциональных состояний операторов автоматизированных систем (2008)
Кучер В. В. - Роль системи стимулювання збуту продукції в діяльності підприємств переробної галузі АПК, Кучер О. В. Кучер О. В. (2002)
Твердохлебов В. А. - Спектры числовых характеристик фазовых картин объектов диагностирования (2008)
Качаровська Л. М. - Підвищення ефективності управління природоохоронною діяльністю в регіоні (2002)
Жолткевич Г. Н. - Нормализация программ и программные инварианты (2008)
Шнурова О. Г. - Аналіз причин виникнення внутрішньоособистісних конфліктів (2002)
Сергиенко В. В. - Калибровка методов измерения инвариантов критического программного обеспечения: профиль инъектируемых тестовых дефектов, Конорев Б. М., Новы Л., Чертков Г. Н. (2008)
Вихідні дані (2002)
Малиновский М. Л. - Методы проектирования программного обеспечения для ПЛИС-контроллеров на табличном языке CycloGraf, Фурман И. А., Аллашев А. Ю., Бовчалюк С. Я. (2008)
Михнич Б. Б. - Языково-ориентированное проектирование программного обеспечения для автоматизации стендовых испытаний подсистемы данных платформы спутника МС-2-8, Олейник С. В., Соколова Е. В. (2008)
Мищенко В. О. - Согласование требований при формализации одного метода энергетического анализа программ (2008)
Скляр В. В. - Процесс управления конфигурацией критического программного обеспечения: анализ и применение требований (2008)
Новак С. Н. - Создание надёжных информационных систем, находящихся в постоянном развитии, Гордеев А. А., Андрашов А. А. (2008)
Бабаков М. Ф. - Определение оптимальной стратегии управления состоянием эа с учетом измерительной погрешности, Дерюга И. И. (2008)
Кондратенко Ю. П. - HDL модель цифрового контроллера для самонастраивающейся системы управления адаптивного робота, Шишкин А. С., Махмуд Мохаммад Салем Аль-Суод (2008)
Мпандо П. - Семейство микроконтроллеров stm32: архитектура, технические характеристики и возможности применения в критических системах, Орехов А. А., Харченко В. С. (2008)
Анотації (2008)
Відомості про авторів (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Черваньов І. Г. - Дослідження рельєфу представниками харківської геоморфологічної школи (2012)
Осадчий В. І. - Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні, Бабіченко В. М. (2012)
Волік О. В. - Непилкові паліноморфи як індикатори антопогенного впливу на озерні екосистеми (на прикладі озера Сімко, Онтаріо, Канада), МакКарті Ф. М. Ґ., Данеш Д., Дрлєпан М. (2012)
Дорошкевич С. П. - Зміни природних умов у плейстоцені на території Середнього Побужжя за даними вивчення викопних ґрунтів, Матвіїшина Ж. М. (2012)
Фащевський М. І. - Суспільно-географічні особливості формування та реалізації працересурсного потенціалу Київської області, Середа Н. І., Шабашова Л. Ю. (2012)
Маруняк Є. О. - Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація (2012)
Аль-Хамарнех А. - Міста в умовах неоліберального розвитку суспільства: загальні положення, Марграфф Й., Дронова О. (2012)
Кіптач Ф. Я. - Географія захворюваності населення України на активний туберкульоз (2012)
Йордан П. - Роль національних та інших атласів у формуванні національної та регіональної ідентичності (2012)
Чабанюк В. С. - Питання веб-публікації тематичної геопросторової інформації на основі картографічних веб-сервісів, Путренко В. В., Станкевич Т. В. (2012)
Шуйський Ю. Д. - Вища освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи (2012)
Матвіїшина Ж. М. - До 90-річчя від дня народження Н.О. Сіренко, Передерій В. І. (2012)
До 60-річчя Я.Б. Олійника (2012)
Тітул (2008)
Бахмач Е. С. - ПЛИС-платформа в критических приложениях: гарантоспособные масштабируемые решения для информационных и управляющих систем АЭС, Сиора А. А., Скляр В. В., Токарев В. И., Харченко В. С. (2008)
Ирадж Эльяси Комари - Анализ гарантоспособности распределенной ИУС нефтегазового комплекса с использованием расширенных FME(C)A-таблиц, Горбенко А. В. (2008)
Локазюк В. М. - Математичні моделі підвищення ефективності технології підтримки прийняття рішень забезпечення виробництва взуття, Котляр Є. Й. (2008)
Syrotyuk A. - Medical information systems: analysis of development and application experience, Bokhan K., Oksuchenko O., Kharchenko S. (2008)
Ляхов А. Л. - Надежность автоматизированных систем управления учебным процессом в высших учебных заведениях, Демиденко М. И. (2008)
Cherkaskyy M. - Interdependence of complexity characteristics and computer systems dependability (2008)
Скаткова Н. А. - Гарантоспособные технологии реконфигурации автоматизированных транспортно-произодственных систем (2008)
Туркин И. Б. - Практические аспекты реализации динамического планирования запросов в клиент-серверных системах на основе OPC, Соколова Е. В., Шепетов Ю. А., Никитина Т. С. (2008)
Slizovskaya I. - Classification of the information integrity recovery methods in the systems of various complexity (2008)
Фурманов А. А. - Автоматно-графовая модель сервис-ориентированных приложений (2008)
Бойко А. Л. - Анализ многоверсионных архитектур для повышения гарантоспособности систем хранения данных (2008)
Заславский В. А. - Разнотипности и проблемы обеспечения надежности сложных систем с высокой ценой отказа (2008)
Коробков Н. Г. - Приложение обобщённых логических функций к синтезу цифровых автоматов с перестраиваемыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2008)
Мельник А. О. - Технології проектування комп'ютерних пристроїв для високопродуктивних реконфігуровних прискорювачів (2008)
Каравай М. Ф. - К новой топологии отказоустойчивых кластеров и локальных управляющих сетей, Пархоменко П. П., Подлазов В. С. (2008)
Хаханов В. И. - Алгебро-логический метод ремонта встроенной памяти SOC, Хаханова А. В., Литвинова Е. И. (2008)
Никольский С. Б. - Анализ временной избыточности компьютерных систем с кольцевой структурой (2008)
Ястребенецкий М. А. - Управление старением критических систем (2008)
Клевцов А. Л. - Опыт проведения экспертиз ядерной и радиационной безопасности новых и модернизируемых информационных и управляющих систем АЭС (2008)
Иванченко О. В. - Оценка уровня надежности телекоммуникационных систем морских подвижных объектов для их технического обслуживания по состоянию, Каряка А. В., Маврин С. А., Филимонов И. Л. (2008)
Нейванов А. В. - Обеспечение информационной безопасности в распределённых вычислительных сетях, Рохмаил А. Н., Головашич С. А. (2008)
Gladysh S. - Information security incident-tolerant immune-inspired multi-agent system (2008)
Мартынюк А. Н. - Тестопригодная декомпозиция автоматных моделей (2008)
Krivoulya G. - The diagnostic model of computer system in the form of Petri net, Laptev M., Wajeb Gharibi (2008)
Лаврут О. О. - Діагностика засобів зв’язку збройних сил україни на основі нейромережевих технологій, Кір’янов Д. В., Лаврут Т. В., Скідан О. О. (2008)
Пригожев А. С. - Информационная технология приобретения знаний для экспертной системы поддержки пользователя на основе алгоритмических алгебр (2008)
Скобцов Ю. А. - Иерархические эволюционные алгоритмы построения проверяющих тестов цифровых последовательностных схем, Скобцов В. Ю., Хинди Ш. Н. (2008)
Твердохлебов В. А. - Методы определения воздействий в дискретных фазовых картинах при техническом диагностировании (2008)
Благодарный Н. П. - Методика самодиагностирования VLSI-архитектур с циклическим режимом функционирования, Остроумов Б. В., Сидоренко Н. Ф., Яценко С. Я. (2008)
Тюрин С. Ф. - Получение тестов функционально-полного толерантного элемента, Гревцев А. М. (2008)
Скляр В. В. - Оценка программного обеспечения информационных и управляющих систем АЭС при экспертизе ядерной и радиационной безопасности, Ястребенецкий М. А., Харченко В. С. (2008)
Дубницкий В. Ю. - Система дистанционного оценивания интервальной надежности программного обеспечения, предназначенного для выполнения финансовых расчетов, Кобылин А. М, Кобылин О. А. (2008)
Манжос Ю. С. - Багатоінваріантний метод підвищення надійності програмних засобів (2008)
Ляхов А. Л. - Надёжность систем мониторинга деятельности учебных заведений, Верёвкин С. В. (2008)
Волкова С. О. - Дослідження існуючих підходів підвищення якості програмного забезпечення критичного застосування, Трунов О. М. (2008)
Годунова Т. В. - Оценка эффективности диверсификации программного обеспечения в аппаратно-программных комплексах критического назначения, Туркин И. Б. (2008)
Гахов А. В. - Поиск математической модели при анализе связи между видами качества расчётных программ, Мищенко В. О. (2008)
Lobachova K. - A multifunctional system for assessing and comparing software dependability (2008)
Остроумов С. Б. - О тестировании программно-аппаратных средств для плис-ориентированных критических приложений, Прохорова Ю. Н., Андрашов А. А., Герасименко А. Д. (2008)
Домнич В. С. - Классификация функций алгебры логики по свойствам их спектров (2008)
Мохамад Али - Перспективы реализации локально-параллельных вычислений на многоядерных процессорах, Михаль О. Ф. (2008)
Schnürer G. - Specification of requirements for the implementation of ASICS and FPGA in I&C systems important to safety in german NPP (2008)
Фурман И. А. - Опыт и перспективы параллельной реализации алгоритмов логического управления объектами критического применения, Малиновский М. Л., Аллашев А. Ю., Бовчалюк С. Я. (2008)
Бабий С. М. - Отыскание законов распределения логических функций от случайных аргументов методом статистических испытаний, Перепелицын А. Е., Тарасюк О. М. (2008)
Палагин А. В. - Построение реконфигурируемых устройств на базе ПЛИС, Опанасенко В. Н. (2008)
Тарасенко В. П. - Создание параметрических ядер (softcores) для выполнения операций в конечных полях, Тесленко А. К., Роговенко А. И. (2008)
Мороз В. В. - Временная интерполяция на основе анализа вейвлетных доменов (2008)
Польщиков К. А. - Метод оценки эффективности управления информационными потоками в телекоммуникационной сети специального назначения, Одарущенко О. Н. (2008)
Кондратенко В. Ю. - Алгоритм фаззифікації нечітких сигналів на основі поліноміальних моделей функцій належності (2008)
Антощук С. Г. - Модель формирования образов при распознавании полутоновых изображений, Николенко А. А., Бабилунга О. Ю., Ткаченко Е. В. (2008)
Кочкарь Д. А. - Алгоритм формирования планарного графа при подготовке цифровых лесных карт, Богомолов В. В., Остапчик А. В. (2008)
Антощук С. Г. - Статистика нечисловых данных в моделях предварительной обработки изображений, Поплавский А. А., Ткаченко Е. В., Кондратенко В. Ю. (2008)
Бохан К. А. - Сравнительный анализ видов нейронных сетей для обработки мультимедиа данных, Федоренко Н. И. (2008)
Семенов С. Г. - Распределение канальных ресурсов сетевого оборудования при информационном обмене в единой автоматизированной системе управления (2008)
Кучук Г. А. - Метод определения базового множества путей передачи информации в компьютерной сети системы критического применения, Можаев А. А., Ильина И. В. (2008)
Анотації (2008)
Відомості про авторів (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського