Boruszkowska I. - Miejsca przynaleznosci i egzystencja przestrzenna - translokacyjne narracje reportazowe Sofii Jablonskiej (2017)
Смольницька О. - Міфопоетика лірики Віри Вовк: есема і міфологема (2017)
Григорчук Ю. - "Книги Естери" Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів персонажів (2017)
Сіренко С. - Оніричний вимір урізького тексту Галини Пагутяк (2017)
Бахтаров А. - Деміфологізація радянського тоталітаризму як одна з провідних тенденцій сучасної української прози (постмодерний дикурс) (2017)
Золотюк Л. - Концепт щастя в романі "Фройд би плакав" Ірени Карпи (2017)
Випасняк Г. - Історіософія роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2017)
Єнальєва О. - Специфіка зображення дитячої субкультури в німецькому психологічному романі для дітей першої половини 1980-х років (на матеріалі творів К. Бойє, М. Преслер та Г. Мебс) (2017)
Дроздовський Д. - Епістемологія аутичної свідомості у романі "Дивний випадок із собакою вночі" Марка Геддона: дискурс пост-постмодернізму (2017)
Максимова К. - Інтерпретація мотивів бісовщини в український літературі першої половини ХХ ст. (2017)
Девдера К. - Рецепція творчості Езри Паунда в літературному доробку Олега Лишеги (2017)
Хохель Д. - Эпитетные характеристики образа музыки в текстах Галины Пагутяк и Сюзанны Кларк (2017)
Пухонська О. - Травматичний досвід війни у романах "Соло для Соломії" Володимира Лиса та "Сонька" Іґнація Карповича (2017)
Мовчан Б. - Фразеологія в англо-українському перекладі художньої прози ХХ - ХХІ ст. (2017)
Про авторів (2017)
Романова О. - Написи з гробниці Мечена в контексті єгипетських (авто)-біографічних творів та соціальної історії початку IV династії (2014)
Каріков С. - Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації (2014)
Лимар Д. - Кримський фактор у формуванні та розвитку опозиції Запорозької Січі до Гетьманщини у другій половині XVII ст. (2014)
Крапивний Р. - Млинарство як основний промисел у Ніжинському полку в середині XVII–XVIII ст. (2014)
Грищенко Ю. - Етапи та особливості процесу формування болгарської етнічної меншини України (2014)
Самчук Т. - Викладання фехтування в Університеті Св. Володимира (1834–1849 рр.) (2014)
Єгоров В. - Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській та російській публіцистиці 1860–1880-х рр. (2014)
Плюта Н. - Створення франко-німецької колоніальної антанти і французьке суспільство (2014)
Бородій А. - Розвиток єврейського господарства на орендованих і приватновласницьких землях Правобережжя (1882–1914 рр.) (2014)
Табунов В. - Идея и попытка возрождения Греко-католической церкви: белорусско-украинские связи конца ХIХ — начала ХХ столетий (2014)
Басенко І. - Практика адміністративного та судового переслідування преси Києва за матеріалами цензурних звітів (1907 — липень 1914 рр.) (2014)
Магурчак А. - Швейцарська місія Андрія Жука 1915 р. (2014)
Тимченко Р. - Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту злуки (2014)
Зенич І. - Процес підготовки виборчих матеріалів під час виборів до Всеросійських установчих зборів на Київщині (2014)
Білан С. - Діяльність Всеукраїнського агрономічного товариства та його роль у розвитку дорадництва в Україні (2014)
Разиграєв О. - Луцька в’язниця між двома світовими війнами: становлення, організація, особливості функціонування (2014)
Киричевський І. - Система переселенських органів УРСР (1925–1930 рр.) (2014)
Гарматний В. - Аграрный вопрос в программе коммунистической партии Польши (1918–1938 гг.) (2014)
Горобець О. - Комісія з історії Вітчизняної війни АН УРСР: створення та початок діяльності (2014)
Артьомов І. - Регіональна політика країн Вишеградської четвірки: досвід для України (2014)
Харлан Г. - Зовнішньополітичні орієнтири ФРН у східноєвропейській політиці Г. Шредера (1998–2005 рр.) (2014)
Барабаш Т. - До питання про взаємовплив рукописної та друкованої книги в Україні: особливості письма міської канцелярії Ліська середини XVII ст. (2014)
Яценко В. - Особливості зображення гетьмана Івана Мазепи в сучасній російській історіографії: головні тенденції (2014)
Дзагалов А. - Характеристика штаб-офицеров и генералов отдельного кавказского корпуса в воспоминаниях князя Д.И. Святополк-Мирского (2014)
Кліш А. - Польський суспільно-християнський рух у Галичині: історіографія проблеми (1900–1980-ті рр.) (2014)
Годунова Л. - Діяльність інституту податних інспекторів у Наддніпрянській Україні (1885–1917 рр.): дожовтнева історіографія (2014)
Мараєв В. - Історіографія діяльності дипломатичний делегацій та представництв України на Дону у 1917–1919 рр. (2014)
Зиль В. - Соціально-демографічні процеси на Волині 1939–1959 рр. у сучасній зарубіжній історіографії (2014)
Примаченко Я. - Антиколоніальний дискурс ОУН/УПА в сучасному українському контексті боротьби за європейську ідентичність (2014)
Ріжняк Р. - Становлення та розвиток комп’ютерних технологій навчання у вищій школі України в другій половині ХХ — на початку ХХІ століття: історіографія проблеми (2014)
Брайлян Є. - Федерація Вест-Індії (1958–1962) (2014)
Долженко Ю. - Краніологічне дослідження поховань XX ст. у Володимирі-Волинському за 2013 рік, Златогорський О. (2014)
Блануца А. - Studia z dziejόw stosunkόw Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI–XVII wieku). Pod redakcją M. Nagielskiego, K. Bobiatyńskiego i P. Gawrona. — Zabrze-Tarnowskie Gόry, 2013. — 413 s. (2014)
Юга О. - Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI ст. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні документи). — К.: Інститут історії України НАН України, 2014. — 154 с. (2014)
Содержание (2016)
Rusanov R. A. - Analytical method for profiling of radial stator blades of turbine stages, Rusanov A. V., Lampart P., Chugay M. A. (2016)
Линник А. В. - Расчетные и экспериментальные исследования проточных частей ПЛ20 для модернизации гидротурбин Кременчугской гидроэлектростанции, Рябова С. А., Варенко В. Д., Рябов А. В., Хорев О. Н. (2016)
Гриценко Н. И. - Метод проектирования проточных частей высоконапорных шахтных вентиляторов и тягодутьевых машин, Голощапов В. Н. (2016)
Бозбей Л. С. - Элементарная конвективная ячейка в слое несжимаемой, вязкой жидкости и её параметры, Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2016)
Фридман М. М. - Оптимальное проектирование трубчатых стержневых конструкций, подверженных коррозии (2016)
Pankratov A. - Layout problems for arc objects in convex domains, Romanova T., Kotelevskiy A. (2016)
Сергієнко І. В. - Побудова та дослідження операторів ермітової інтерлінації функцій двох змінних на системі неперетинних ліній із збереженням класу диференційовності, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2016)
Филенко В. В. - Комбінована фотоелектрична установка з концентратором та водневим накопичувачем енергії, Соловей В. В. (2016)
Abstracts and References (2016)
Анохіна Т. О. - Лакуни питальних речень vs теорія мовленнєвих актів (2017)
Білоусенко П. І. - Словотвірні типи іменників pluraliatantum у давній русько-українській мові ХІ - ХІІІ ст., Бойко Л. П. (2017)
Бондаренко О. Є. - Функційно-стилістичний потенціал односкладних речень (2017)
Вашист К. М. - Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів, Домашенко Т. В. (2017)
Дзюбіна О. І. - Визначення статусу новостворених лексичних одиниць в англомовному сегменті соціальних мереж Twitter та Facebook (2017)
Yehorova O. - Indefinite Quantity in Language and Cognition: Imagery-Evaluative Perspective (2017)
Zhulavska O. - Translation Transformations in the Interpretation Process of Nominations Representing the Concept Terrorism (Based on British and Ukrainian Newspaper Discourse), Piantkovska A. (2017)
Kulish V. - Integration of Verbal Units of Personified Poetical Silence Images in Literary Discourse, Lashch К. (2017)
Медвідь О. М. - Лінгвопрагматичні особливості перекладу бізнес- та військової термінології в політичних промовах, Ходцева А. О., Дяченко І. О. (2017)
Stepanov V. - Corpus Approach to Defining a Dominant Way of Adequate Proverb Translation, Baranova S. (2017)
Смольницька О. О. - Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Сідні (1551/54 – 1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18 – 1656/58) (2017)
Shvachko S. O. - Peculiarities of the Paroemiological Units vs Translation, Khaba N. V. (2017)
Shvachko S. O. - Word-Building Processes vs Slang Subsystem, Korzh E. F. (2017)
Shumenko O. - Stylistic Translational Issues Within English-Speaking Political Texts, Aleksandrova H. (2017)
Омельчук Ю. О. - Контекстологічний аналіз медіатекстів (на матеріалі псевдоновини "Conspiracy Theorist Convinces Neil Armstrong Moon Landing Was Faked") (2017)
Боклах Д. Ю. - Топос міста в поезії "У Вільні, городі преславнім" Т. Г. Шевченка: синхронізація історичних подій і трагічних обставин життя у просторовому континуумі міста (2017)
Горболіс Л. М. - Екокультурний вектор образу головного героя роману Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел" (2017)
Жиленко І. Р. - Емігрантська ленініана в малій прозі українських та російських письменників міжвоєнної доби (2017)
Зелік О. - Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект (2017)
Михайлин І. Л. - Масова людина в літературній критиці Дмитра Писарєва (2017)
Черниш А. Є. - Деструктивні форми рецепції посттоталітарного дискурсу в романі С. Процюка "Інфекція" (2017)
Штепенко А. Г. - Метатекстова основа та створення авторського міфу про творця у драмі М. Арбатової "Заздрісник" (2017)
Єнікєєва С. М. - Відгук офіційного опонента С. М. Єнікєєвої на дисертацію О. Л. Овсянко "Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів'їв у художньому та публіцистичному дискурсах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (2017)
Вихідні дані (2017)
Ковальова Т. І. - Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі (2017)
Матвійчук В. В. - Безпосередній об’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України) (2017)
Олійник В. П. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України (2017)
Присяжний В. М. - Сучасне розуміння об’єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (2017)
Савенкова Т. Г. - Суб’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2017)
Сергійчук В. - Таємниця за часів Козаччини і Гетьманської держави (2017)
Харь І .О. - Суб’єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,об’єднань громадян і злочини проти журналістів (2017)
Карпенко М. І. - Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину, Соловйова А. М. (2017)
Кубрак П. М. - Досудове провадження в кримінальному процесі за кримінально-процесуальним кодексом України 1961 року (2017)
Персоналії (2017)
Привітання (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Денисов С. Ф. - Корупційні правопорушення у сфері фізичної культури і спорту, Кулик С. Г. (2017)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти впровадження інституту медіації в кримінальному провадженні України (2017)
Карпенко М. І. - Окремі питання злочинів проти правосуддя (2017)
Матвійчук В. К. - Витоки, ґенеза інших заходів кримінально-правового характеру на теренах України (2017)
Мороз В. Г. - Витоки, генеза місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину та сучасний стан проблеми (2017)
Присяжний В. М. - Витоки кримінально-правової охорони мисливської фауни в Україні в X — XIV століттях (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (2017)
Шестаков В. Ю. - Суб’єктивна сторона складу злочину незаконне полювання (2017)
Турлова Ю. А. - До питання методології дослідження детермінант екологічної злочинності (2017)
Кубрак П. М. - Порівняльне дослідження початку кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 років (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Титул, зміст (2010)
Барміна Г. - День медика: вшановуючи тих, хто щоденно рятує людське життя! (2010)
Вітаємо з ювілеєм Озара Петровича Мінцера! (2010)
Михайлов Борис Владимирович: к 60-летию со дня рождения (2010)
Бабушкина А. - Неотложная кардиология: реальность и перспективы (по материалам научно-практической конференции) (2010)
Чудутова Д. - Артериальная гипертензия: новые подходы к лечению (2010)
Шибаева А. - Арифметика здоровья! Фармацевтическая экономика: современные подходы (2010)
Снегирёв Ф. Г. - "Человек и лекарство-2010". Современные возможности фармакотерапии артериальной гипертензии (2010)
Компанія Берінгер Інгельхайм підтверджує безпеку телмісартану (прес-реліз) (2010)
Барміна Г. - 25 років на варті життя! Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (2010)
Віленський Ю. - Практична енциклопедія найвищих умінь у медицині. Роздуми про працю "Медицина невідкладних станів" за редакцією професора І. С. Зозулі (2010)
Новые перспективы лечения астмы (2010)
Малєй М. - 100-річчю Всеукраїнського лікарського товариства присвячується… (2010)
Бабушкина А. В. - Современная наука — практике (дайджест публикаций ведущих зарубежных медицинских журналов по проблемам педиатрии) (2010)
Перехрестенко П. М. - Плазма крові донорів: виробництво та використання в Україні, Назарчук Л. В., Терещук Т. О. (2010)
Чекман І. С. - Клініко-фармакологічні властивості наночастинок заліза, Дорошенко А. М. (2010)
Инновационные методы в терапии герпесвирусных инфекций (2010)
Козачок Н. Н. - Лидер ХХI века в лечении болевого синдрома, Селюк М. Н. (2010)
Юрьев К. Л. - Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая эффективность и безопасность. Часть II. Обзор доказательств клинической эффективности и безопасности (2010)
Садовий І. С. - Тяжкий перебіг грипу А/Каліфорнія/04/2009(H1N1), ускладненого негоспітальною пневмонією з фульмінантним перебігом, Вдовиченко В. І., Бичков М. А., Бодревич Б. Б., Садовий А. І., Садова-Кудиба О. І., Маркова Т. І., Подорожний О. П., Войтович О. В., Рібун Б. Й., Канарейкін А. В., Панасюк Е. В., Кузик П. В. (2010)
Строй О. О. - Ступінчаста антибактеріальна терапія при блискавичній спонтанній гангрені калитки, Мицик Ю. О., Шатинська І. С., Шуляк О. В. (2010)
Денисюк В. І. - Пневмонії: сучасні стандарти діагностики та лікування, Денисюк О. В. (2010)
Березин А. Е. - Биологические прогностические факторы риска у пациентов с внебольничной пневмонией. Клиническое значение, ожидания и перспективы (обзор литературы) (2010)
Дудник А. Б. - Мультирезистентний туберкульоз з поліорганним ураженням, Маргітич В. О. (2010)
Воловар О. С. - Можливості променевої діагностики патології скронево-нижньощелепного суглоба (огляд), Маланчук В. О., Жуковцева О. І. (2010)
Данчин А. А. - Эндоскопический доступ в большую цистерну мозга как методика лечения окклюзионной гидроцефалии, осложненной многоуровневым спаечным процессом понтинных цистерн (2010)
Сич Н. С. - Особливості когнітивних порушень у хворих в гострий період інфаркту мозку, Боброва В. І., Зозуля І. С. (2010)
Крамарева В. Н. - Показатели свертывающей системы крови и противотромботические механизмы у больных эссенциальной артериальной гипертензией, Луговской Э. В. (2010)
Яргин С. В. - Стволовые клетки и клеточная терапия: на пути к доказательной медицине (2010)
Васюк Ю. А. - Ответ на: С.В. Яргин. Об ударно-волновой терапии в кардиологии: краткое сообщение. Укр. мед. часопис, 2(76): 89–90, Хадзегова А. Б., Школьник Е. Л. (2010)
Титул, зміст (2010)
Гриневич О. Й. - Уроки 7-ї Міжнародної конференції з актуальних інфекційних хвороб. Атланта, США, 11–14 липня 2010 р. , Семенюк О. М. (2010)
Чудутова Д. - Захист дітей від інфекційних хвороб (2010)
Попередження епідемій інфекційних хвороб: українські реалії (2010)
Устінов О. - Державні закупівлі: на шляху до оптимізації (2010)
Затверджено новий навчальний план підготовки лікарів (2010)
Чудутова Д. - Гуманітарну допомогу від уряду Іспанії передано Олександрівській клінічній лікарні (2010)
Створено Координаційну раду з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет (2010)
Устінов О. - В Україні вперше успішно проведено операцію Norwood (перший етап хірургічної корекції синдрому гіпоплазії лівих відділів серця) (2010)
В Україні проведено унікальну операцію (2010)
Устінов О. - В Україні закладені основи національної телемедичної мережі (2010)
Правила виклику бригади швидкої медичної допомоги у м. Києві (2010)
Чекман І. С. - Фізико-хімічні та фармакологічні властивості вісмуту і нановісмуту. Перспективи застосування нановісмуту в дерматологічній та сифілідологічній практиці, Степаненко В. І. , Коляденко В. Г. , Степаненко Р. Л. , Коновалова Т. С. , Горпинич О. П. (2010)
Залесский В. Н. - Молекулярная диагностика: лазерная сканирующая и проточная цитометрия в исследовании апоптоза (2010)
Пархоменко О. М. - Нові можливості фармакологічного впливу на прогноз у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та гострою серцевою недостатністю, Кожухов С. М. , Іркін О. І. , Лутай Я. М. (2010)
Кардиологические препараты: вопросы и ответы (2010)
Полякова Д. - Эскузан капли — патогенетическое средство при болезнях вен. Преимущество лечения на ранних стадиях (2010)
Арабханова М. А. - Фезам в комплексном лечении нарушений мозгового кровообращения, Пышкина Л. И. , Кабанов А. А. , Колесникова Т. И. , Ясаманова А. Н. , Мартынов М. Ю. , Гусев Е. И. (2010)
Plastospray® — аэрозольная повязка в виде спрея (более чем 50-летний мировой опыт применения) (2010)
Кравчун Н. А. - Клинический опыт применения фитопрепарата Зобофит в терапии аутоиммунного тиреоидита (2010)
Березин А. Е. - Донаторы NO в лечении пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями: перспективы клинического применения производных сиднонимина (2010)
Селюк М. Н. - Лизиноприл — единственный иАПФ, спасающий пациента в первые часы при остром инфаркте миокарда, Козачок Н. Н. (2010)
Бабушкина А. В. - Комбинированный препарат Кратал в терапии сердечно-сосудистых заболеваний (2010)
Щепотін І. Б. - Індивідуалізація хіміотерапії у хворих на рак шлунка (огляд літератури та власних досліджень), Васильєв О. В. , Розумій Д. О. , Приймак В. В. , Лукашенко А. В. , Жуков Ю. О. , Бурлака А. А. (2010)
ТАБЕКС®: лечение никотиновой зависимости — профилактика сердечно-сосудистых рисков (2010)
Березин А. Е. - Васкулярное ремоделирование и коронарный атеротромбоз. Клиническое и прогностическое значение (обзор литературы), Седень В. В. (2010)
Кожушко М. Ю. - Современные методы обследования в дифференциальной диагностике туберкулеза, Евстигнеев И. В. , Чёрный В. И. , Базильская О. В. , Кравец Т. Г. , Леликова Н. Ю. (2010)
Костіцька І. О. - Патогенетична роль адипоцитокінів у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури) (2010)
Габиева Н. Н. - Морфофункциональное состояние сердца и особенности патогенеза развития артериальной гипертензии у женщин в период постменопаузы, Бахшалиев А. Б. (2010)
Яргин С. В. - Обзор книги D. J. Dabbs (2010) Diagnostic immunohistochemistry, 3rd edition, Elsevier (2010)
Яргин С. В. - К вопросу о корректной полемике об ударно-волновой терапии в кардиологии (2010)
Приходько А. М. - Сторінки життя і діяльності Феофіла Гавриловича Яновського (до 150-річчя від дня народження Ф. Г. Яновського) (2010)
Лисак В. П. - Правове регулювання відшкодування витрат при медикаментозному забезпеченні на регіональному рівні, Пашков В. М. (2010)
Сенюта І. Я. - Права законного представника пацієнта за законодавством України (2010)
Титул, зміст (2010)
Устінов О. - Національний проект "Здорова нація" — дорожня карта реформування медичної галузі (2010)
Устінов О. - Реформування охорони здоров’я: стратегія, тактика, ризики (2010)
Устінов О. - Ви написали — ми запитали! (2010)
Устінов О. - Фінансування державних цільових програм у сфері охорони здоров’я (2010)
Устінов О. - Перинатальна допомога: ціль розвитку тисячоліття = пріоритет реформування медицини (2010)
Подобрий М. - Актуальные проблемы организации эффективной работы педиатрической службы в Украине (2010)
Подобрий М. - Стратегические проблемы отечественной кардиологии: эволюция этиопатогенетических факторов и методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний (2010)
"Кусум Фарм" — європейська якість у фармакотерапії (2010)
Поздравляем! Профессор В.Н. Коваленко избран академиком НАМН Украины (2010)
З нагоди дня народження І.С. Чекмана (2010)
Гриневич О. Й. - Грип H1N1: уроки пандемії, Маркович І. Г. (2010)
Чудутова Д. - Вакцинація за віком, стан колективного імунітету та антивакцинальні кампанії: сучасна ситуація в Україні, Устінов О. (2010)
Ліщишина О. М. - Огляд сучасних інформаційних ресурсів поліпшення клінічної практики, Степаненко А. В., Кравець О. М. (2010)
Шуляк В. І. - Міжнародний досвід застосування інтегрованого клінічного протоколу в медичній практиці (огляд літератури) (2010)
Горачук В. В. - Підходи до проблеми управління якістю профілактичної допомоги, Орлова Н. М. (2010)
Чекман І. С. - Нанотехнології в пульмонології: перспективи розробки та впровадження нанопрепаратів, Горчакова Н. О., Бублік В. Л., Яковлева Н. Ю. (2010)
Залесский В. Н. - К 50-летию лазерной медицины: молекулярные механизмы лазерной биостимуляции (2010)
АРКОКСИЯ® (эторикоксиб) — революция в лечении острой и хронической боли (2010)
Применение статинов у больных высокого риска: путь от ожидания к клинической практике (2010)
Бабушкина А. В. - О проблеме неконтролируемой артериальной гипертензии (2010)
Костогрыз В. Б. - Особенности метаболизма оксида азота у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии с имплантированным электрокардиостимулятором: возможности медикаментозной коррекции блокаторами бета-адренорецепторов, Туровская Т. В. (2010)
Беш Д. І. - Вплив стентування коронарних артерій на вибір та прихильність до подальшого лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2010)
Зозуля І. С. - Догоспітальний етап ішемічного інсульту: "час — це мозок", Мошенська О. П., Камінський А. О. (2010)
Печінка А. М. - Гострі респіраторні захворювання: питання клінічної діагностики та лікування (лекція), Дземан М. І. (2010)
Бабушкина А. В. - Вопросы диагностики и терапии непродуктивного кашля (2010)
Полякова Д. - ЭВКАБАЛ — полезное и приятное лечение (2010)
Фролов В. М. - Синергизм противовирусного и иммуномодулирующего эффектов: Иммустат и Мефенаминовая кислота-Дарница, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2010)
Ослабленному организму поможет Ингавирин® (2010)
Пономарчук В. С. - Поливитаминные комплексы с каротиноидами в офтальмологической практике: основания для применения, диагностическая ценность и потенциальная клиническая эффективность (2010)
Паламарчук В. І. - D-ларгін ФС® від ЗАT "Лекхім-Харків": високоефективний препарат від вітчизняного виробника з міжнародним сертифікатом якості, Гвоздяк М. М., Шуляренко О. В. (2010)
Марієвський В. Ф. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах України у 2009 р., Салманов А. Г., Доан С. І. (2010)
Адаменко О. І. - Оригінальний спосіб підготовки кишечника до діагностичних та лікувальних процедур, Пироговський В. Ю., Сорокін Б. В., Тащієв Р. К., Злобенець С. О., Тараненко А. О., Плем’яник С. В., Лященко М. М., Задорожній С. П. (2010)
Титул, зміст (2010)
Снєгірьов П. - Вітаємо з ювілеєм! ВАТ "Фармак" — 85 років (2010)
Колесник М. - Проблемные вопросы эндокринной патологии. Диагностика, инновационные подходы к лечению (2010)
Мендрік О. - Перспективи використання оцінки медичних технологій в Україні. Досвід провідних країн світу (2010)
Городецкая А. - На шаг ближе к Европе: в Украине появилась первая референс- клиника (2010)
Масний О. - Актуальні питання реабілітації сучасної неврології, психіатрії та наркології (2010)
Устінов О. - Адміністративна реформа: що чекає українських вчених (2010)
Устінов О. - Рівень надання паліативної допомоги — показник цивілізованості держави та гуманності суспільства (2010)
Принципи діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання (2010)
Які ліки обов’язково мають бути наявні в ЛПЗ на період епідемії грипу та ГРВІ? (2010)
Стандарт надання адміністративної послуги з ліцензування медичної практики (2010)
Кирилова Л. Г. - Вроджені вади розвитку центральної нервової системи — нагальна медико-соціальна проблема державного значення, Лисиця В. В. (2010)
Михайлович Ю. Й. - Оцінка й адаптація системи клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на рак грудної залози, Гайсенко А. В., Журбенко А. В. (2010)
Перехрестенко П. М. - Донорство крові, її компонентів: проблеми та шляхи вирішення, Назарчук Л. В. (2010)
Чекман І. С. - Нанотехнології в педіатричній практиці: стан, перспективи досліджень, Горчакова Н. О., Охотнікова О. М., Яковлева Н. Ю. (2010)
Салманов А. Г. - Резистентність бактерій до антисептиків та дезінфікуючих засобів, Марієвський В. Ф., Хобзей М. К. (2010)
Бабушкина А. В. - Современная наука — практике (дайджест публикаций ведущих зарубежных медицинских журналов) (2010)
ЛІКОПІД: новий імуномодулятор (2010)
Ингавирин® — инновационный противовирусный препарат с подтвержденной эффективностью (2010)
Щербак И. Б. - ГИВАЛЕКС в профилактике и лечении заболеваний полости рта и глотки (2010)
Бабушкина А. В. - Острый бронхит: современные представления (2010)
Щербак И. Б. - Простудные заболевания: профилактика и лечение с позиций доказательной медицины (по материалам библиотеки Кокрановского сотрудничества) (2010)
Березин А. Е. - Клиническое и прогностическое значение биологических маркеров в стратификации пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями (обзор литературы) (2010)
Лишневская В. Ю. - Особенности лечения хронической сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста (2010)
Скибчик В. А. - Досвід застосування різних схем комбінованої терапії хворих з артеріальною гіпертензією високого і дуже високого ризику, Бабляк С. Д. (2010)
Зербіно Д. Д. - Синдром Марфана: історичний ракурс і сучасний погляд на етіологію, патогенез, діагностику, клініку та лікування, Ольхова О. В., Жураєв Р. К. (2010)
МІРІСТАМІД-ЧПК: місцевий антисептик — актуально, як завжди! (2010)
Мищенко Т. С. - Хроническая ишемия мозга (критерии диагностики, новые возможности лечения), Лапшина И. А., Мищенко В. Н. (2010)
Юдин В. - Успешный болгарский силимарин!, Сергиенко О., Смольянинова И. (2010)
Терновенко О. - "АстраЗенека" открывает новую страницу в терапии сахарного диабета (2010)
Вікторов О. П. - Проблеми та перспективи отримання інформації про побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними препаратами, шляхом анонімного опитування пацієнтів (погляд на проблему), Кашуба О. В. (2010)
Маланчук В. О. - Естетична медицина в аспекті застосування високих технологій (огляд літератури та власних досліджень), Чекман І. С., Степаненко В. І., Рибачук А. В. (2010)
Редакція "Українського медичного часопису" висловлює співчуття з приводу смерті видатного українського медика Юрія Спіженка (2010)
Вороненко Ю. В. - Скарбниця пам’яті, Криштопа Б. П. (2010)
Середа Т. М. - Конституційно-правова система: аналіз наукового доробку (2016)
Чобіток В. І. - Механізм формування міжнародної валютної системи: теоретичний аспект, Черняєва А. О. (2016)
Чужиков В. І. - Екологічна парадигма в системі міжнародних економічних координат, Лещенко К. А. (2016)
Яценко О. М. - Перспективи подальшого розвитку інфраструктури агропродовольчого сектора України в умовах посилення євроінтеграційних процесів, Завадська Ю. С. (2016)
Марков Б. М. - Генезис поняття "роздрібна торгівля" (2016)
Тополенко Н. М. - Проблеми та особливості реформування процедур публічних закупівель в державних підприємствах, Мартинюк О. М. (2016)
Новак І. М. - Капітал інституційних інвесторів як альтернативне джерело інвестування аграрного сектора країни (2016)
Плисенко Г. П. - Еволюція теорії брендингу як фактор формування конкурентних переваг на ринку освітніх послуг (2016)
Поляк-Свергун М. М. - Розвиток інституційно-венчурного бізнесу в Україні (2016)
Супрун С. Д. - Методичні підходи до формування комуніційної програми просування товарів на міжнародні ринки (2016)
Шабельник Л. Ю. - Підходи до класифікації стандартів та систем технічного регулювання продукції в Україні (2016)
Мартинюк О. А. - Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку закладів охорони здоров’я Одеського регіону, Курдибанська Н. Ф. (2016)
Маршук Л. М. - Принципи формування фінансово-ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Мельник І. М. - Аналіз ефективності соціально-економічної діяльності підприємств сфери товарного обігу (2016)
Новак Н. П. - Управління розвитком агроформувань з виробництва органічної продукції (2016)
Ногачевський О. Ф. - Вплив франчайзингу на динаміку розвитку підприємництва в аграрній сфері (2016)
Полозова Т. В. - Сучасні інтеграційні форми промислових підприємств: теоретико-аналітичний аспект (2016)
Прийма Л. Р. - Розвиток підприємства: теоретичні аспекти, Чухрай Н. І. (2016)
Рашман Б. Г. - Підвищення якості господарських рішень на засадах інтеграції інформаційної та організаційної моделей підприємства (2016)
Савка Ю. В. - Контекст та робочі принципи бюджетування як технології управління (2016)
Сєвідова І. О. - Мотивація праці працівників як фактор підвищення ефективності виробництва (2016)
Ситник Й. С. - Змістовно-сутнісне розуміння інтелектуалізації систем менеджменту підприємств та її специфіка (2016)
Стрий Л. А. - Глобальная экономика: современное состояние глобальных рынков (2016)
Ступіна Ю. Ю. - Науково-методичний підхід до управляння змінами в межах організаційно-економічного забезпечення на підприємствах машинобудування (2016)
Толкачева Г. В. - Особенности жизненного цикла инфокоммуникационных услуг (2016)
Тронь С. П. - Модель оцінювання ефективності технологій інформаційного забезпечення (2016)
Фещур Р. В. - Концептуальна модель формування мотиваційних інструментів розвитку підприємств, Любомудрова Н. П. (2016)
Філатова Л. С. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі методів стратегічного маркетингу, Волчаста К. В. (2016)
Швець Є. В. - Особливості формування структури інноваційного потенціалу підприємства, Шамота О. А. (2016)
Ступень Н. М. - Фактори розвитку рекреаційного потенціалу територій (2016)
Львова Я. Я. - Аналіз теорій власності в сучасній економічній теорії (2016)
Дяченко Н. В. - Оплатно-трудові новації – 2016 (2016)
Олексин А. Г. - Основи проведення маркетинг-менеджменту ліквідністю комерційного банку та його вплив на банківську систему України (2016)
Палійчук Т. В. - Фіскальна децентралізація: досвід Польщі та можливості його використання в Україні (2016)
Підчоса Л. В. - Реструктуризація бюджетної системи як умова досягнення фінансової стабільності (2016)
Позднякова Л. О. - Теоретичне обгрунтування сутності принципів системи соціального страхування (2016)
Полинюк Н. І. - Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку регіонів (2016)
Примостка О. О. - Методологічні підходи до побудови кластерної моделі в регіональній політиці ЄС (2016)
Простебі Л. І. - Стан дохідної частини місцевих бюджетів у контексті трансформаційних процесів у бюджетній сфері (2016)
Рябушка Л. Б. - Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток території, Мерщій Б. Є. (2016)
Сідельникова Л. П. - Асиметрії формування ресурсів пенсійного фонду України (2016)
Толуб’як В. С. - Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи, Горин В. П. (2016)
Шульга К. Д. - Міжнародний досвід консолідації банків (2016)
Попиченко Д. А. - Проблеми складу і структури обігових активів сільськогосподарських підприємств та їх ефективне використання (2016)
Пустяк О. В. - Нормативно-правові та практичні аспекти комп’ютерного аудиту в Україні (2016)
Трачова Д. М. - Амортизаційна політика інших держав: досвід та перспективи застосування (2016)
Шерстюк О. Л. - Забезпечення упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту (2016)
Мандріка А. Ю. - Використання динамічної моделі оцінювання ефективності на основі використання підходу до оболонкового аналізу даних для дослідження діяльності енергорозподільчих підприємств України (2016)
Ревенко Д. С. - Концепція моделювання діагностики й управління стійкістю соціально-економічних систем (2016)
Титул, зміст (2011)
Барміна Г. - Новий фармацевтичний виробник "Фармекс Груп": якісні ліки для повноцінного життя (2011)
Избран президент НАМН Украины (2011)
У персональному складі головних позаштатних спеціалістів МОЗ України відбулися радикальні зміни (2011)
Городецька А. - Сучасні питання торакоабдомінальної онкології (2011)
Регенеративна медицина: стан та перспективи розвитку в Україні (2011)
Устинов А. - Реализация реформы здравоохранения в Украине (2011)
Устінов О. - Реалізація реформи охорони здоров’я: пілотні проекти (2011)
Пархоменко А. Н. - Украинский регистр острого инфаркта миокарда как фрагмент Европейского: характеристика больных, организация медицинской помощи и госпитальная терапия, Лутай Я. М., Даншан Н. (2011)
Шагинян В. Р. - Гепатит В: контроль, эрадикация, элиминация?, Сергеева Т. А. (2011)
Чекман І. С. - Наногенотоксикологія: вплив наночастинок на клітину, Говоруха М. О., Дорошенко А. М. (2011)
Березин А. Е. - Регуляторы активности матриксных металлопротеиназ как новые биологические маркеры кардиоваскулярного ремоделирования (обзор литературы) (2011)
Пархоменко А. Н. - Безопасность и эффективность двойной антитромбоцитарной терапии ацетилсалициловой кислотой и клопидогрелом на фоне применения ингибитора протонной помпы после перенесенного острого коронарного синдрома: результаты многоцентрового украинского исследования, Лутай Я. М., Иркин О. И., Гурьева О. С., Степура А. А., Белый Д. А. (2011)
Никула Т. Д. - Терапія артеріальної гіпертензії препаратом Ко-Диротон — фіксованою комбінацією лізиноприлу та гідрохлоротіазиду, Осташевська Т. Г., Карпенко О. В., Кисіль С. С., Росяєва Л. В., Пасько І. В. (2011)
Бабушкина А. В. - Экватор: эффективный контроль артериальной гипертензии (2011)
Современные технологии в борьбе с болью (2011)
Солошенко О. С. - Выбор препарата группы ингибиторов АПФ: эффективность, безопасность и доступность для пациента, Сергиенко О. М. (2011)
Щербак И. Б. - Боль в горле у детей: минимум лекарств — максимум эффективности (2011)
Бабушкина А. В. - Острые респираторные вирусные заболевания и бронхообструктивный синдром (2011)
Войтенко Г. Н. - Мефенаминовая кислота-Дарница: уменьшая лихорадку, активирует иммунную защиту (2011)
Скрипник Р. Л. - Новое в лечении синдрома сухого глаза, Скрипниченко И. Д. (2011)
Залесский В. Н. - Дисрегуляция иммуновоспалительного ответа — ключевой фактор развития хронических (неинфекционных) заболеваний человека. Терапевтический потенциал куркумина (2011)
Чоп’як В. В. - Ризик розвитку патологічних станів у студентської молоді під впливом тютюнопаління, Зубченко С. О. (2011)
Мошенська О. П. - Фатальний ішемічний інсульт: особливості найгострішого періоду (2011)
Мамчич В. І. - Вибір способу оперативного лікування хворих із гігантською виразкою шлунка, Грузинський О. В. (2011)
Бичков М. А. - Гістологічна картина слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовують нестероїдні протизапальні препарати (2011)
Бідненко С. І. - Оцінка інформативності комплексного мікробіологічного та серологічного дослідження для етіологічної діагностики гематогенного остеомієліту хребта, Сташкевич А. Т., Лютко О. Б., Шевчук А. В., Скородєд Т. М. (2011)
Салманов А. Г. - Мікробна контамінація антисептичних та дезінфікуючих засобів у хірургічних стаціонарах, Марієвський В. Ф. (2011)
Мальцев Д. В. - Випадок ятрогенного аспергільозу ретробульбарної клітковини і лімбічного герпесвірусного енцефаліту у пацієнтки з дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів, Климчук В. В. (2011)
Прокопчук В. С. - Справа лікаря М. В. Рум’янцева, Шинкарчук В. Ф. (2011)
Зозуля І. С. - Учений, педагог, лікар: до 105-річчя від дня народження Дмитра Івановича Панченка (2011)
Рецензія на підручник "Пульмонологія та фтизіатрія" (2011)
Рецензія на цикл навчальних посібників для лікарів-терапевтів (2011)
Рецензія на підручник "Доказова внутрішня медицина" (2011)
Титул, зміст (2011)
Звернення головного редактора з нагоди започаткування нового проекту "Академія — дистанційне навчання on-line" (2011)
Від медичного обслуговування — до охорони здоров’я (із щорічного послання Президента до Верховної Ради України) (2011)
НАМН Украины: время перемен (2011)
Устінов О. - Медичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: 25 років потому (2011)
Устінов О. - Вплив Чорнобильської аварії на розвиток патології щитоподібної залози (2011)
Устінов О. - Успішна Полтавщина — успішна медицина (2011)
Барміна Г. - День здоров’я в Києві: кваліфікована медична допомога стає доступнішою (2011)
К юбилею нашего учителя — профессора С. К. Евтушенко (2011)
Логановский К. Н. - Невостребованные Фукусимой психологические и нейропсихиатрические уроки Чернобыля, Логановская Т. К. (2011)
Бешлей І. А. - Система Novalung як альтернативний метод екстракорпорального газообміну при гострих та хронічних легеневих захворюваннях, Слабченко В. Г. (2011)
Чекман І. С. - Конвергентні технології — нанобіомедичний аспект, Небесна Т. Ю., Дорошенко А. М. (2011)
Розенфельд Л. Г. - Ранняя диагностика заболеваний сосудов нижних конечностей с применением инфракрасной термографии, Богдан Т. В., Тимофеев В. И., Венгер Е. Ф., Дунаевский В. И., Котовский В. Й., Назарчук С. С. (2011)
Рудень В. В. - Методика проведення та оцінки результатів експертних оцінок (на прикладі впровадження системи моніторингу здоров’я населення на рівні первинної медико-санітарної допомоги), Гутор Т. Г. (2011)
Симонов С. С. - Негоспитальная пневмония: классификация, диагностика, лечение (2011)
Бабушкина А. В. - Проблема толерантности к нитратам. Молсидомин (2011)
Щербак И. Б. - ТРИКАРДИН СЕРДЕЧНЫЕ КАПЛИ: фитотерапия, исцеляющая сердца (2011)
Солошенко О. И. - Артериальная гипертензия и метеозависимость: в поисках верного решения (2011)
Юрьев К. Л. - Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая эффективность и безопасность. Часть III. Новые эффекты и области применения. Текущие клинические испытания (2011)
Щербак И. Б. - Спастическая абдоминальная боль в клинической практике (2011)
Юрьев К. Л. - Танакан в неврологической и терапевтической практике: на стыке специальностей (2011)
ПИКОСЕН®: новая перспектива в лечении запоров (2011)
Городецкая А. - "Полар Паудер Колд Пак": магнитная терапия в лечении боли (2011)
Лукьянчук Е. - Мастер-класс: современный алгоритм лечения хронической ишемии мозга (2011)
Щербак И. Б. - Фитокомплекс Зобофит: профилактика и лечение заболеваний щитовидной железы (2011)
Эндоскопия, абдоминальная хирургия и оперативная гинекология: решение проблемы предоперационной подготовки толстого кишечника (2011)
Матвєєва О. В. - До питання класифікації побічних реакцій лікарських засобів та підходів до їх диференціації (бібліографічний огляд), Вікторов О. П., Бліхар В. Є., Пухлик Б. М., Чоп’як В. В., Яйченя В. П., Логвіна І. О., Биканова І. І. (2011)
Салманов А. Г. - Оптимізація забезпечення гігієни рук медичного персоналу хірургічних стаціонарів (2011)
Кайдашев І. П. - Моніторинг алергенспецифічних імуноглобулінів Е в полтавській популяції з симптомами алергії в 2008–2010 рр. , Куценко Н. Л., Весніна Л. Е. (2011)
Цимейко О. А. - Вазоспазм у больных с разрывом артериальных аневризм переднего полукольца, осложненных внутримозговыми и внутрижелудочковыми кровоизлияниями, Аббасзаде Э. З., Мороз В. В., Скорохода И. И., Шахин Н. (2011)
Маланчук В. О. - Особливості відтворення функціональних навантажень в імітаційних моделях кісток середньої зони обличчя, Крищук М. Г., Короткоручко А. А. (2011)
Воловар О. С. - Неспецифічна іридотопічна діагностика стану внутрішніх органів при захворюваннях скронево-нижньощелепних суглобів, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2011)
Кирик Д. Л. - Характеристика деяких біологічних властивостей кампілобактерій різного походження та їх вплив на епідемічний процес кампілобактеріозу (2011)
Козлов В. А. - Метаболизм кишечных газов и его роль в возникновении гастроинтестинальных симптомов (2011)
Яргин С. В. - Плесень в жилых помещениях: гигиенические и строительные аспекты (2011)
Указ Президента України № 467/2011 (2011)
Титул, зміст (2011)
День медичного працівника. Святкує Україна, святкує столиця (2011)
Ермолова Ю. - Как повысить эффективность лечения артериальной гипертензии (2011)
Національний проект "Нове життя" — складова реформування системи охорони здоров’я (2011)
Колесник М. - Современные методы лечения эндокринных заболеваний: взгляд украинских эндокринологов (2011)
Устінов О. - Серцево-судинна хірургія: сучасний стан і перспективи розвитку (2011)
Снєгірьов П. Г. - Світові обрії української хірургії (2011)
Устинов А. - Украина — Куба: расширение сотрудничества в области развития здравоохранения (2011)
В Украине состоялся 1-й Международный конгресс Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов (2011)
Стерильные полы для лечебных учреждений (2011)
Матвєєва О. В. - Аналіз спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, Бліхар В. Є., Яйченя В. П., Логвіна І. О. (2011)
Дистанційне навчання в режимі on-line: нові можливості для професійного розвитку, нові перспективи (2011)
Лисенко Г. І. - Медикаментозне лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Ященко О. Б. (2011)
Коваленко В. М. - Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку, Шуба Н. М., Борткевич О. П. (2011)
Зозуля И. С. - Миофасциальный болевой синдром: диагностика, лечение, Бредихин А. В. (2011)
Ванкомицин в лечении псевдомембранозного колита (реферат) (2011)
Юрьев К. Л. - Адеметионин при болезнях печени. Доказательное досье (2011)
Щербак И. Б. - Почечная колика в ургентной медицинской практике (2011)
Нифуроксазид ООО "Тернофарм" — исследование эффективности и безопасности (2011)
Биокерамические повязки CERDAK в лечении ран (2011)
"Колд Пак": физиотерапевтический подход в посттравматической реабилитации (2011)
Тизел Р. - Анализ некоторых основополагающих принципов реабилитации больных с последствиями инсультов на основе научно-доказательной практики, Марчук Ю. C. (2011)
Ладонько О. В. - Особливості анестезіологічного забезпечення дітей з ретинопатією недоношених, Єрофєєва Я. В., Атаманенко Л. В., Бариська І. О. (2011)
Воронков Л. Г. - Предиктори якості життя у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Луцак О. О., Бабич П. М., Ляшенко А. В. (2011)
Кожухов С. М. - Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда зі збереженою систолічною функцією: предиктори розвитку та вплив на перебіг госпітального періоду захворювання, Пархоменко О. М., Лутай Я. М., Корнацький Ю. В. (2011)
Треумова С. І. - Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції в розвитку хронічного легеневого серця у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень (2011)
Черенько Т. М. - Клініко-гемодинамічні особливості у хворих із різними патогенетичними підтипами транзиторних ішемічних атак, Фартушна О. Є., Атаманенко О. А., Савченко І. Г., Поташев С. В., Носенко Н. М., Долженко М. М., Ласкаржевська Н. М. (2011)
Пишнов Г. Ю. - Підходи до оцінки ступеня вигоряння у осіб з напруженою працею за допомогою логістичних моделей, Кальниш В. В. (2011)
Зданевич Н. А. - Характеристика когнітивних порушень і нейрофізіологічних змін у постраждалих в результаті аварії на Чорнобильскій АЕС із посттравматичним стресовим розладом (2011)
Дзюба Д. О. - Досвід застосування каудальної анальгезії бупівакаїном у поєднанні з морфіном для післяопераційного знеболювання пацієнтів після герніопластики вентральних гриж: переваги, ускладнення та побічні ефекти, Бишовець С. М. (2011)
Устинович Ю. А. - Неинвазивная диагностика синдрома системного воспалительного ответа и полиорганной дисфункции у недоношенных новорожденных, Крастелева И. М., Котлинская Ю. В. (2011)
Удовенко Н. С. - Клініко-анамнестична характеристика хворих на офтальмогерпес — дані власних досліджень, Казмірчук В. Є. (2011)
Марієвський В. Ф. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах України в 2010 р. , Салманов А. Г., Хобзей М. К. (2011)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана у чотирьох членів сім’ї: діагностика, клінічні прояви та особливості перебігу, Ольхова О. В. (2011)
Титул, зміст (2012)
Галуззю охорони здоров’я віднині керуватиме віце-прем’єр-міністр України (2012)
Устінов О. - Обрано академіків і членів-кореспондентів НАМН України (2012)
Устинов А. - Кардиохирургия и интервенционная кардиология: проблемы и перспективы развития (2012)
Харченко Т. - Профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий (2012)
Устинов А. - Украинские ученые разработали уникальный метод лечения косоглазия (2012)
Устінов О. - Національний проект "Нове життя": ідеологія, політика, шляхи реалізації (2012)
Устінов О. - Між Україною та Республікою Корея налагоджено співпрацю в галузі радіологічної науки, радіаційної медицини та безпеки (2012)
Макаров Анатолій Васильович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Попов Василь Антонович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ЛІКАР: до 60-річчя від дня народження професора Дзюблик Ірини Володимирівни (2012)
Анатолій Павлович Радзіховський: до 70-річчя від дня народження (2012)
Зозуля І. С. - Тактичні питання ведення хворих на гострий інфаркт мозку, Слабкий Г. О., Зозуля А. І. (2012)
Матвєєва О. В. - Біосиміляри. Питання безпеки їх застосування, Бліхар В. Є., Яйченя В. П. (2012)
Чекман І. С. - Взаємодія наночастинок оксиду заліза з клітиною та компонентами біомембрани, Дорошенко А. М. (2012)
Залесский В. Н. - Персонализированная медицина: перспективы использования нанобиотехнологий, Мовчан Б. А. (2012)
Лутай М. И. - Улучшение прогноза у больных со стенокардией: модификация образа жизни, фармакотерапия, Лысенко А. Ф. (2012)
Беляева О. А. - Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов с синдромом диабетической стопы с применением ванкомицина, Радзиховский А. П., Крыжевский В. В., Беляев В. В., Уланович Л. И. (2012)
Юрьев К. Л. - Гептрал® (адеметионин) — гепатопротектор и антидепрессант (2012)
Соколова Л. К. - Сахарный диабет 2-го типа. Роль семейного врача (2012)
Березин А. Е. - Кардиотрофин-1 — новый прогностический маркер сердечной недостаточности (обзор литературы) (2012)
Щербак И. Б. - Ренорм: здоровье желудочно-кишечного тракта — от природы (2012)
Аронов Д. М. - Уроки первичной профилактики на примере применения розувастатина (2012)
Сиренко Ю. Н. - Некоторые аспекты применения омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний (2012)
Денисюк В. І. - Остеоартроз: стандарти діагностики та лікування за результатами доказової медицини, Денисюк О. В. (2012)
Паламарчук В. І. - Дослідження клінічної ефективності орнідазолу в абдомінальній хірургії, Сіряченко В. Г., Гвоздяк М. М., Шуляренко О. В., Гриневич В. І. (2012)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана: еволюція діагностичних критеріїв (2012)
Пархоменко А. Н. - Эффективность и безопасность раннего применения ингибитора If-каналов ивабрадина у больных с острым Q-инфарктом миокарда с синусовой тахикардией на фоне терапии блокаторами β-адренорецепторов, Лутай Я. М., Иркин О. И., Кушнир С. П., Кожухов С. Н. (2012)
Ходзицкая В. К. - Назальная обструкция: некоторые аспекты морфологии, этиопатогенеза, клиники и лечения, Ходзицкая С. В. (2012)
Талаева Т. В. - Ренин-ангиотензиновая система в кардиоваскулярной патологии: возможности фармакологической коррекции, Братусь В. В. (2012)
Маланчук В. А. - Возможности возобновления целостности орбиты и придаточного аппарата глаза у пострадавших с переломами средней зоны лица, Астапенко О. О., Чепурный Ю. В., Логвиненко И. П. (2012)
Мостовой С. Е. - Метод дисперсионного картирования электрокардиограммы в оценке распространенности сердечно-сосудистой патологии при скрининговом обследовании, Дынник О. Б., Киряцева И. Л., Стаднюк Л. А., Егорова Л. В., Стаднюк О. Л. (2012)
Скибчик В. А. - Прогностична цінність факторів ризику серцево-судинних захворювань для визначення тривалості життя 50-річних жінок, Бабляк С. Д., Матвієнко Ю. О. (2012)
Песоцкая Л. А. - Случай легочной формы аскаридоза у больного со множественной миеломой, Евстигнеев И. В., Никоненко В. А., Опрятная Т. О. (2012)
Мальцев Д. В. - Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з вірусом герпесу людини 6-го типу (2012)
Консультативна допомога у сфері охорони здоров’я: деякі питання її надання (2012)
Титул, зміст (2012)
Єрмолова Ю. - Медицина невідкладних станів: надбання, проблеми, перспективи (2012)
Щербак И. - Европейская практика и украинские реалии: открытый диалог (2012)
Лук’янчук Є. - Практичні аспекти діагностики та лікування уражень судин головного мозку (2012)
Поспелов Д. - Современный взгляд на ишемическую болезнь сердца и атеросклероз у больных системной красной волчанкой (2012)
Поспелов Д. - Как правильно лечить сахарный диабет 2-го типа: простые принципы, спасающие пациентам жизнь (2012)
Жигунова А. - Ожирение как мультидисциплинарная проблема: диагностика, лечение и предупреждение осложнений (2012)
Харченко Т. - Актуальные проблемы лечения больных с хронической обструктивной болезнью легких (2012)
Колесник М. - ЛОР-заболевания: профилактика, диагностика, лечение (2012)
Жигунова А. - Высокодозная брахитерапия: инновации в области топометрической подготовки и планирования (2012)
Пострелко В. М. - Клінічні та епідеміологічні дослідження синдрому залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Логановський К. М., Бузунов В. О., Чорний О. І., Солонович С. І. (2012)
Салютін Р. В. - Перспективи трансплантації стовбурових клітин кордової крові у комплексному лікуванні хворих з онкогематологічною патологією, Паляниця С. С., Боголєпов В. М., Буслович О. В. (2012)
Черемухіна О. М. - Інформаційні системи і технології в офтальмології, Риков С. О., Александров І. В. (2012)
Маркович І. Г. - Аналіз загроз та оцінка ризиків, пов’язаних із використанням біологічних агентів, Гриневич О. Й., Маркович І. Ф. (2012)
Горева А. В. - Особенности состояния гемодинамики у больных с прогрессирующими когнитивными нарушениями, Слободин Т. Н., Головченко Ю. И. (2012)
Спаська Г. О. - Ураження серцево-судинної системи у хворих на реактивний артрит (огляд літератури) (2012)
Банира О. Б. - Рак нирки: пошук універсального маркера, Строй О. О., Шуляк О. В. (2012)
Приходько В. Ю. - Остеоартроз и проблема хронической боли в терапевтической практике (2012)
Марценковский И. А. - Психозы подросткового возраста (2012)
Сохин С. А. - Комплексное лечение при хроническом обструктивном пиелонефрите, Мельник В. В. (2012)
Виничук С. М. - Изолированный инфаркт таламуса: клинические синдромы, диагностика, лечение и исход, Прокопив М. М., Трепет Л. Н. (2012)
Щербак И. Б. - Рациональная спазмолитическая терапия абдоминального болевого синдрома (2012)
Волков В. И. - Доппельгерц® Энерготоник-Н в лечении женщин с климактерическим синдромом, Строна В. И., Клещевникова Л. Л. (2012)
Курята О. В. - Аторвастатин в корекції дисліпідемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІ і ІІІ стадії, зумовленою цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Фролова Є. А. (2012)
Аляви А. Л. - Профилактика диастолической дисфункции левого желудочка при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента ST, Кенжаев М. Л., Хаитов С. Ш., Кенжаев С. Р. (2012)
Шуба Н. М. - Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи його корекції, Воронова Т. Д., Тарасенко Т. М., Крилова А. С. (2012)
Дзюба А. Н. - Нейропластичность в терапии при депрессивных расстройствах, Хаустова Е. А., Безшейко В. Г. (2012)
Осташевская Т. Г. - Органопротекторные возможности комбинированной терапии блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском, Карпенко Е. В., Кисиль С. С., Красюк Э. К., Алексеева Н. Г., Пасько И. В., Росяева Л. В., Рязанова-Альмужная Ю. В. (2012)
Сич Н. С. - Патогенетичні аспекти розсіяного склерозу (2012)
Гавриленко Т. І. - Цитокінпродукуюча властивість мононуклеарних клітин та рівень ендотеліну в плазмі крові у хворих на стабільну стенокардію напруження, Слободський В. А., Корніліна О. М., Ломаковський О. М. (2012)
Березин А. Е. - Прогностический потенциал маркеров провоспалительной активации у пациентов с ишемической болезнью сердца: результаты проспективного 1-годичного исследования, Самура Т. А., Березина Т. А., Чуприна С. А. (2012)
Воловар О. С. - Прояви патологічних змін травної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2012)
Корнійчук О. П. - Стан первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні (2012)
Рекалов Д. Г. - Математическое моделирование патогенетических предикторов основных осложнений у больных в дебюте ревматоидного артрита (2012)
Кайдашев И. П. - Эволюция понятия "метаболический синдром" и его современное значение (2012)
Титул, зміст (2012)
Професія медика — це професія, дарована Богом (2012)
Ермолова Ю. - Как родить здорового ребенка? (2012)
Харченко Т. - Подходы к ведению больных с нарушениями ритма сердца (2012)
Устінов О. - Як лікуватися по-людськи? Погляд пацієнтів (2012)
Щербак И. - Резистентность микроорганизмов: эра антибиотиков уходит в Лету? (2012)
Харченко Т. - "Вейновские чтения в Украине": современные подходы к ведению больных с неврологическими нарушениями (2012)
Устінов О. - День донора: свято чи привід замислитися? (2012)
Слабкий Г. А. - К вопросу о реформировании системы здравоохранения: международный опыт, Пархоменко Г. Я. (2012)
Гриневич O. Й. - Вірус Шмалленберг: проблеми та перспективи, Маркович І. Г., Гузик О. Й. (2012)
Возіанов С. О. - Малі ниркові новоутворення: активне спостереження чи хірургічне лікування?, Банира О. Б., Строй О. О., Шуляк О. В. (2012)
Матвєєва О. В. - Фармаконагляд в Україні. Підсумки 2011 р. , Яйченя В. П., Логвіна І. О., Полякова Д. С. (2012)
Березин А. Е. - Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в стратегиях первичной и вторичной профилактики кардиоваскулярных заболеваний, Зозуля И. С. (2012)
Мурашко Н. К. - Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування, Сулік Р. В. (2012)
Жигунова А. К. - Кардиопротекторный препарат АТФ-лонг® и его влияние на метаболические процессы в миокарде (2012)
Щербенюк Н. В. - Анализ реальной практики антибактериальной химиотерапии обострения хронической обструктивной болезни легких в стационаре, Яковлева О. А. (2012)
Журавлева Л. В. - Варианты коррекции биоэлементных нарушений у пациентов с гипертонической болезнью, Бобронникова Л. Р. (2012)
Звягинцева Т. Д. - Внутрипеченочный холестаз: от патогенеза до лечения, Чернобай А. И. (2012)
Щербак И. Б. - Акценты антигистаминной терапии: левоцетиризин (2012)
Гончарова Я. А. - Комплексное лечение пациентов с полинейропатией различной этиологии с применением препарата Тиоктацид®, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Филимонов Д. А., Коценко Ю. И. (2012)
Щербак И. Б. - Фиксированная комбинация S(–)амлодипин/аторвастатин в лечении пациентов с артериальной гипертензией и дислипидемией (2012)
Хіміон Л. В. - Можливості прогнозування розвитку кардіо- та цереброваскулярних ускладнень у хворих на системний червоний вовчак (2012)
Риков С. О. - Результати моніторингу очей хворих на первинну відкритокутову глаукому в післяопераційний період двоетапних антиглаукомних операцій, Кондратенко Ю. М., Макаренко І. А., Лаврик Н. С. (2012)
Кирик Д. Л. - Характеристика епідемічного процесу кампілобактеріозу та епідеміологічне маркування штамів кампілобактерій різного походження (2012)
Задорожна Б. В. - Клініко-біохімічні зіставлення при астенічному синдромі у віддалений період черепно-мозкової травми (2012)
Назарчук О. А. - Чутливість клінічних штамів Staphylococcus aureus до антибактеріальних препаратів, Назарчук Г. Г., Палій Д. В., Сухляк В. В. (2012)
Вієвський А. М. - Взаємозв’язок біологічних, психологічних та соціальних чинників у генезисі формування навичок вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків із позиції розробки системи профілактики (2012)
Пархоменко О. М. - Перебіг захворювання у хворих із гострим коронарним синдромом із елевацією сегмента ST та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Гур’єва О. С., Корнацький Ю. В., Кожухов С. М., Лутай Я. М., Іркін О. І. (2012)
Ушаков О. В. - Зміни цитокінового гомеостазу та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію з ремоделюванням серця та серцевою недостатністю, Кожанова Т. О., Горянська І. Я., Гагаріна А. А., Драненко Н. Ю. (2012)
Корнійчук О. П. - Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні (2012)
Возіанов С. О. - Періопераційні ризики при виборі тактики лікування гострої ниркової недостатності, викликаної повною обструкцією верхніх сечових шляхів, Горзов А. А., Кравченко М. І., Ладнюк Р. Є., Федосюк Р. М., Іващенко П. Б. (2012)
Дінець А. В. - Клініко-морфологічні особливості папілярної мікрокарциноми щитоподібної залози на фоні хвороби Грейвса, Фомін П. Д., Гульчій М. В., Олійник О. Б., Цимбалюк С. М., Белан М. В. (2012)
Зубкова О. В. - Визначення ефективності магнітолазерної терапії у хворих з легкою черепно-мозковою травмою в гострий період за допомогою об’єктивної вестибулометрії (2012)
Халангот М. Д. - Підходи до оцінки вірогідної потреби коштів для забезпечення лікування хворих на цукровий діабет в Україні, Ковтун В. А., Охріменко Н. В., Соколова Л. К., Болгарська С. В. (2012)
Моісеєнко Р. О. - Єдина уніфікована методика розрахунку вартості медичних послуг, амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування, Толстанов О. К., Залеська В. В., Яструбінський В. І., Слабкий Г. О., Шевченко М. В., Радиш Я. Ф., Долот В. Д., Жельман В. О., Чермак І. І., Яцюк М. І. (2012)
У Вас зазвонил телефон… (2012)
Сисоєв М. - Проведення клінічних випробувань: договірне оформлення відносин, Кріпак О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Устінов О. - Регіоналізація перинатальної допомоги: міжнародний досвід (2012)
Городецкая А. - Скажите, доктор, ведь не даром? (2012)
Горбунова Е. - Очередные законодательные ограничения: как быть врачам и фармацевтам? (2012)
Віленський Ю. Г. - "Медицина невідкладних станів" — сучасна енциклопедія невідкладної медичної допомоги (2012)
Єрмолова Ю. - Медична реформа очима киян (2012)
Устинов А. - Все, что Вы хотели знать о семейной медицине и стеснялись спросить (2012)
Жигунова А. - МОРИАМИН® ФОРТЕ — новое слово в фармакотерапии (2012)
Современная реабилитационная медицина на выставке "Здравоохранение-2012" (2012)
Устінов О. - Досягнення вітчизняних генетичних технологій (2012)
Гойда Н. Г. - Нормативно-правове регулювання діяльності служби планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, Бісярин О. Ю. (2012)
Воробець Н. М. - Напрямки та перспективи аеропалінологічного моніторингу в Україні, Калинович Н. О. (2012)
Волошина Н. П. - Стратегии лечения рассеянного склероза: эффективность и безопасность, Егоркина О. В. (2012)
Дуда О. К. - Місце ванкоміцину у лікуванні гнійно-запальних захворювань центральної нервової системи, Колесник Р. О. (2012)
Приходько В. Ю. - Пациент высокого риска на приеме у семейного врача (2012)
Марушко Т. В. - Імунопрофілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей (2012)
Савичук Н. О. - Колонізаційна резистентність порожнини рота (2012)
Третьяков М. С. - Сухость кожи: современные решения в дерматологической практике (2012)
Жигунова А. К. - Фитотерапия острого и хронического бронхита с применением препарата Бронхипрет®: доказанная эффективность (2012)
Щербак И. Б. - Коррекция дефицита витаминов группы В у пациентов неврологического профиля (2012)
Палій І. Г. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у контексті метаболічного синдрому: діагностика та лікування в амбулаторній практиці, Заїка С. В., Ліфанов А. В. (2012)
Дзяк Г. В. - Центральное аортальное давление на фоне длительной комбинированной антигипертензивной терапии, Колесник Т. В., Колесник Э. Л. (2012)
Щербак И. Б. - Современные подходы к решению проблемы аллергического ринита. Новости Конгресса EAACI 2012 (2012)
Доценко Н. Я. - Кардиоаргинин-Здоровье в терапии артериальной гипертензии у пациентов с признаками дисплазии соединительной ткани, Дедова В. О., Боев С. С., Шехунова И. А. (2012)
Соломенчук Т. М. - Стратегія ангіопротекції при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію високого кардіоваскулярного ризику (2012)
Юрьев К. Л. - Новейшие — третьего поколения — противоэпилептические препараты (2012)
Пархоменко А. Н. - Новые подходы к гиполипидемической терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда, Лутай Я. М., Иркин О. И., Степура А. А., Белый Д. А. (2012)
Сиренко Ю. Н. - Влияние омега-3-полиненасыщенных жирных кислот на функциональные свойства сосудов у больных артериальной гипертензией, Кушнир С. Н. (2012)
Щербак И. Б. - Синупрет®: качество, подтвержденное временем (2012)
Банира О. Б. - Закрита травма нирки: аспекти діагностики та лікування, Строй О. О., Сабадаш М. Є., Шуляк О. В. (2012)
Зозуля А. І. - Шляхи оптимізації лікування хворих з розривом артеріальних аневризм головного мозку в гострий період (2012)
Рыков С. А. - Анализ тяжелых травм глаза у детей, Туманова О. В., Гончарук Д. В. (2012)
Солошенко В. В. - Можливості прогнозування приживлення вільних розщеплених аутодермотрансплантатів у шахтарів, які постраждали від глибоких опіків (2012)
Мітченко О. І. - Сурогатні маркери атеросклерозу у жінок із гіпертонічною хворобою на фоні субклінічного гіпотиреозу, Романов В. Ю., Гвоздик М. В. (2012)
Назарчук Л. В. - Технології одержання плазми донорської крові та їх ефективність, Терещук Т. О., Чугрієв А. М., Котюк А. І., Островська А. І. (2012)
Слонецький Б. І. - Оптимізація діагностико-лікувальної тактики у хворих із гострим розповсюдженим перитонітом, Керашвілі С. Г., Максименко М. В., Лобанов С. М., Вербицький І. В., Батавіл Ахмед М. О. (2012)
Воловар О. С. - Прояви патологічних змін серцево-судинної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2012)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана: стан артерій дуги аорти (за результатами допплерографії), Ольхова О. В. (2012)
Красівська В. В. - Патологічні інгібітори згортання крові: поширення, діагностика, клінічні прояви та лікування, Стасишин О. В. (2012)
Апанасенко Г. Л. - Музыкальная терапия: история, современность и перспективы развития, Савельева-Кулик Н. А. (2012)
Нові правила виписування лікарських рецептів (2012)
Титул, зміст (2012)
13-й Национальный конгресс кардиологов Украины — событие года в области отечественной кардиологии (2012)
Жигунова А. - Остановим инсульт вместе (2012)
Щербак И. - Кислотосупрессивная терапия в вопросах и ответах. Мнение специалистов (2012)
Инновации в медицине — здоровье нации (2012)
Жигунова А. - Антиаритмические эффекты блокаторов ренин-ангиотензиновой системы и их роль в лечении и профилактике фибрилляции предсердий (2012)
Устинов А. - Фармакотерапевтическая стратегия реваскуляризации как ведущий фактор успешности проведения тромболитической терапии (2012)
Устінов О. - Епідемія грипу та ГРВІ: як безпечно захистити себе? (2012)
Устінов О. - В українських медиків — ще одне професійне свято (2012)
21-я Международная выставка "Здравоохранение-2012" вновь подтвердила статус международного уровня (2012)
Инновации в диагностике и лечении ревматических заболеваний (по материалам Всеукраинской научно-практической конференции Ассоциации ревматологов Украины) (2012)
Устинов А. - Между первой и второй. Ход реформы здравоохранения в 2012 г. (2012)
Устінов О. - Цукровий діабет: сучасна парадигма лікування (2012)
Ермолова Ю. - Медицинская реформа меняет психологию врачей (2012)
Устинов А. - Острый инфаркт миокарда: подходы к лечению, спасающие жизни (2012)
Зозуля І. С. - Інсульт: стратегія і тактика надання медичної допомоги, Цимбалюк В. І., Зозуля А. І. (2012)
Чекман І. С. - Поліфункціональні магнітні наночастинки: застосування у медицині, Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Мітюшова О. О. (2012)
Дуда А. К. - Псевдомембранозный колит и антибиотикоассоциированная диарея: принципы диагностики и лечения, Окружнов Н. В. (2012)
Камінський В. В. - Cучасний погляд на застосування макролідів у період вагітності, Бойко Г. Б. (2012)
Калюжная Л. Д. - Инфекции, передающиеся половым путем: клиническая картина, диагностика, подходы к лечению (2012)
Бойко Г. Б. - Актуальність проблеми фолатної недостатності при прегравідарній підготовці та в період вагітності (2012)
Перцева Т. А. - Острые респираторные вирусные инфекции: современная диагностика, подходы к выбору терапии, Киреева Т. В., Черкасова А. В., Братусь Е. В. (2012)
Щербак И. Б. - Коррекция функциональных нарушений печени при острой хирургической патологии (2012)
Потапов В. А. - Оценка влияния комбинированного орального контрацептива Линдинет 20 на механизмы регуляции пролиферативных процессов при эндометриоидной болезни, Ивах В. И., Пащенко С. А., Куликовская Е. В. (2012)
Щербак И. Б. - Современная фитопрофилактика мочекаменной болезни (2012)
Гиляревский С. Р. - Гиполипидемические эффекты интенсивных режимов применения статинов при лечении больных с острым коронарным синдромом: подходы к выбору препарата и его дозы, Орлов В. А., Кузьмина И. М., Батурина О. В. (2012)
Бойко Г. Б. - Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему (2012)
Казмирчук В. Е. - Рекомендации по лечению герпесвирусных инфекций человека, Мальцев Д. В. (2012)
Вороненко Ю. В. - Методичні підходи до впровадження стандартизації організаційних технологій у систему управління якістю медичної допомоги, Горачук В. В. (2012)
Гриневич О. Й. - Роль моніторингу за інфекціями, спільними для людей і тварин, у забезпеченні біобезпеки населення України, Маркович І. Г., Маркович І. Ф. (2012)
Шамаєв М. І. - Анатомо-топографічні особливості менінгіом задньої поверхні піраміди скроневої кістки, що мають суб- та супратенторіальне поширення, Цюрупа Д. М. (2012)
Удовенко Н. С. - Особливості імунного статусу пацієнтів із запальними захворюваннями очей герпесвірусної етіології (2012)
Дюдіна І. О. - Виживання впродовж 12 та 36 міс, його предиктори у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного походження з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Паращенюк Л. П., Ткач Н. А. (2012)
Полшкова С. Г. - Особенности психотерапии лиц опасных профессий (2012)
Милославська Ю. О. - Вплив біохімічних маркерів на перебіг гіпертонічної хвороби II стадії у поєднанні з метаболічним синдромом (2012)
Левенец С. А. - Прогностическая значимость нарушений кровоснабжения матки и яичников в возникновении вторичной аменореи у девочек-подростков, Начетова Т. А., Введенская Т. С. (2012)
Коломоєць M. Ю. - Коморбідність і поліморбідність у терапевтичній практиці, Вашеняк О. О. (2012)
Титул, зміст (2013)
До 70-річчя Володимира Олексійовича Боброва (2013)
Професор Дмитро Сергійович Мечев (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Устінов О. - Філософія медицини ХХІ сторіччя: українські реалії (2013)
Устінов О. - Стратегічні напрямки реформ: профілактика, доступність ліків, наближення медичної допомоги до пацієнта (2013)
Ермолова Ю. - Современные подходы к профилактике инсульта и кровотечений у кардиологических больных (2013)
Устінов О. - Психічне здоров’я як складова національної безпеки (2013)
Вороненко Ю. В. - Сучасні підходи до управління матеріальними ресурсами медичного закладу, Гойда Н. Г., Зозуля І. С., Латишев Є. Є., Михальчук В. М. (2013)
Березин А. Е. - Диагностическая информативность и прогностическое значение кишечных регуляторных нейропептидов у пациентов с метаболическим синдромом (2013)
Симонов С. С. - Тактика ведения больных внегоспитальной пневмонией (2013)
Крамарев С. А. - Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей (2013)
Юдина Л. В. - Современные аспекты диагностики и лечения хронического обструктивного заболевания легких в свете новых международных рекомендаций (GOLD 2011) (2013)
Калюжная Л. Д. - Современные особенности клиники и лечения онихомикозов (2013)
Матюха Л. Ф. - Коррекция состояния иммунной системы в контексте профилактики острых респираторных заболеваний (2013)
Перцева Т. О. - Застосування препарату Хемоміцин® у лікуванні хворих із нетяжкою негоспітальною пневмонією, Дмитриченко В. В., Богацька К. Є., Братусь О. В. (2013)
Лила А. М. - Применение Аэртала (ацеклофенака) в ревматологической практике (2013)
Мазур И. П. - Применение ибандроновой кислоты в комплексном лечении при генерализованном пародонтите в стадии обострения, Леоненко П. В. (2013)
Воронков Л. Г. - Ефективність і переносимість фіксованої комбінації S(–)амлодипін/аторвастатин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією високого серцево-судинного ризику, Паращенюк Л. П., Ляшенко А. В., Ткач Н. А. (2013)
Сергиенко О. М. - Роль и место фитотерапии в лечении состояний, сопровождающихся продуктивным кашлем, Жигунова А. К. (2013)
Безшейко В. Г. - Новые подходы к терапии при болевом синдроме: лорноксикам с позиций доказательной медицины (2013)
Міроненко А. П. - Результати моніторингу чутливості вірусів грипу, що циркулюють в Україні, до противірусних препаратів, Голубка О. С., Онищенко О. В., Лейбенко Л. В., Курінько Н. А., Бабій С. В. (2013)
Шипулин В. П. - Клиническое значение нестероидных противовоспалительных препаратов при острых респираторных вирусных инфекциях и интерферонотерапии, Чернявский В. В., Козлов В. А., Гвоздецкая Л. С. (2013)
Корпачев В. В. - Комплекс "Доппельгерц® актив Витамины для диабетиков" для поддержания оптимального баланса витаминов и минералов у больных сахарным диабетом 2-го типа, Корпачева-Зиныч О. В., Гурина Н. М., Кушнарева Н. Н. (2013)
Делягин В. М. - Лихорадка. Многообразие причин и сложность решения (2013)
Іванов В. П. - Блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ: аспекти клінічного застосування в терапевтичній практиці (2013)
Жигунова А. К. - Применение уроантисептиков при лечении заболеваний мочевыделительной системы в период беременности (2013)
Барабаш О. С. - Вплив комплексної терапії артеріальної гіпертензії із застосуванням сартанів на ремоделювання серця (2013)
Коноплева Л. Ф. - Оценка эффективности применения L-аргинина при легочной артериальной гипертензии различного генеза, Кушнир Л. В. (2013)
Михель В. Д. - Эффективность препарата ОКУфлеш® при заболеваниях переднего отдела глаза у детей и взрослых, Божович Ю. В., Диогенова М. А., Чемеринская Н. Е. (2013)
Чернышов А. В. - Современные вопросы патогенеза и диагностики антифосфолипидного синдрома (обзор литературы), Талько В. В., Андрейченко С. В. (2013)
Маланчук В. О. - Оцінка якості кісткової тканини лицевого відділу черепа та класифікація її типів на основі біомеханічних параметрів, Копчак А. В. (2013)
Воробьев К. П. - Доказательная медицина и компетентность врача (2013)
Щербиніна М. Б. - Порівняльна характеристика хірургічних методів лікування пацієнтів із симптомним холецистолітіазом: міні-холецистектомія, лапароскопічна чи відкрита холецистектомія (систематичний огляд), Ліщишина О. М., Березницький Я. С., Гладун В. М., Закревська О. В. (2013)
Юрьев К. Л. - Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP. Часть II (2013)
Пархоменко О. М. - Стресова гіперглікемія та активація системного запалення як складові розвитку гострої серцевої недостатності у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Корнацький Ю. В., Кожухов С. М., Гур’єва О. С., Лутай Я. М., Іркін О. І. (2013)
Зозуля А. І. - Стан та перспективи надання нейрохірургічної допомоги населенню міста Києва (2013)
Бережний В. В. - Стан судинної стінки та функції ендотелію у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом, Марушко Є. Ю. (2013)
Лозинський С. Е. - Феномен материнської компоненти успадкування артеріальної гіпертензії у мешканців Поділля (2013)
Бабков А. А. - Клинические аспекты неспецифического язвенного колита в сочетании с вирусным гепатитом С, Михальченко А. И., Мосендз Е. В. (2013)
Титул, зміст (2015)
Міжнародний медичний форум — авторитетний захід для спеціалістів охорони здоров’я (2015)
Антонюк А. - Як втамувати біль бійця АТО: вимушений апгрейд анестезіологічного напрямку медицини (2015)
Антонюк А. - Кардіохірургія в Україні: проблеми і перспективи прогресивної галузі (2015)
Лук’янчук Є. - Стрес як нагальна медико-соціальна проблема в умовахвійськової агресії (2015)
Вороненко Ю. В. - Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні, Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О. (2015)
Напрєєнко О. К. - Науковий супровід діяльності громадських організацій психіатрів, наркологів і медичних психологів України, Логановський К. М., Напрєєнко Н. Ю., Логановська Т. К. (2015)
Фартушна О. Є. - Виявлення та усунення васкулярних чинників ризику — важливий напрямок первинної профілактики транзиторних ішемічних атак та/чи інсульту, Віничук С. М. (2015)
Полторак В. В. - Амарил® М СР: новая форма выпуска, новые возможности для пациентов, Горшунская М. Ю., Жердева Н. Н., Красова Н. С. (2015)
Зозуля І. С. - Лікування хворих на інсульт, Зозуля А. І. (2015)
Березин А. Е. - Комбинированные препараты калия и магния в терапии больных с высоким кардиоваскулярным риском (2015)
Аргументы и факты в нефрологии. Влияние патогенетической терапии на состояние местного иммунитета при инфекциях мочевыводящих путей (2015)
Нікітін О. Д. - Ефективність та безпека застосування препарату Суфер® в корекції анемії у пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю (2015)
Оптимизация менеджмента лихорадки и боли в педиатрической практике (2015)
Лукьянчук Е. В. - Эффективность лекарственных форм диклофенака для местного применения при остеоартрозе (2015)
Марушко Ю. В. - Мукоактивна терапія при синдромі кашлю у дітей (2015)
Мальцев Д. В. - Дефіцит природних кілерних Т-клітин (2015)
Литвин О. В. - Клінічні особливості гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у хворих із супутнім гіпотиреозом (2015)
Oсинський Д. С. - Зв’язок CD8+ та CD45RO+ T-лімфоцитів, що інфільтрують пухлину, з гіпоксичним профілем раку шлунка, дисемінованими пухлинними клітинами та перебігом захворювання, Kовельська A. В., Бубновська Л. М., Ганусевич І. І., Гуменюк Л. Д., Осинський С. П., Меренцев С. П., Мамонтова Л. А. (2015)
Пархоменко А. Н. - Содержание некодирующих микроРНК в плазме крови, тромбоцитах и моноцитах больных острым инфарктом миокарда, Досенко В. Е., Сопко А. А., Гончаров С. В., Гурьянова В. Л., Портниченко Г. В., Лутай Я. М., Мойбенко А. А. (2015)
Давидова Ю. В. - Дисбаланс ангіогенезу як причина розвитку прееклампсії у вагітних із вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності. Діагностика та прогнозування, Лиманська А. Ю., Огородник А. О. (2015)
Ліщишина О. М. - Путівник по "джунглях гайдлайнів": оцінювання методологічної якості клінічних настанов за допомогою опитувальника AGREE як невід’ємна складова адаптації клінічних настанов, Мельник Є. О. (2015)
Алгоритм дії лікаря у разі надання медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів (2015)
Рецензия на монографию Е. Е. Фартушной и С. М. Виничука "Транзиторные ишемические атаки" (2015)
Титул, зміст (2015)
Федорова О. - Междисциплинарные аспекты стратегии снижения кардиоваскулярного риска (2015)
Колесник М. - Четырнадцатые Данилевские чтения: достижения и перспективы современной эндокринологии (2015)
Антонюк А. - Орфанні та фармакорезистентні захворювання в практиці лікаря-ревматолога (2015)
Барміна Г. - 6-й Міжнародний медичний форум: платформа для обміну досвідом та підвищення кваліфікації медиків (2015)
Колесник М. - Институт дерматологии и венерологии отпраздновал 90-летие (2015)
Колесник М. - Редкие заболевания нервной системы: проблемные вопросы диагностики и лечения (2015)
Федорова О. - Стресс и кардиоваскулярная патология — новые вызовы в современных украинских реалиях (2015)
Боровик С. - Синдром Дауна: вперше на державному рівні розглянуто питання сучасної діагностики, медичного супроводу та реабілітації "сонячних" дітей в Україні (2015)
Антонюк А. - Медицина невідкладних станів: концептуальні вектори подальшого руху галузі (2015)
Колесник М. - Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и детской гинекологии (2015)
Давыдова И. В. - Гиполипидемическая терапия у пациентов с высоким и очень высоким кардиоваскулярным риском (2015)
Аргументы и факты в нефрологии. Оптимизация восстановительной терапии при латентном течении хронического пиелонефрита (2015)
Мяловицька О. А. - Ефективність препарату Цитофлавін® у лікуванні пацієнтів із розсіяним склерозом і втомою (2015)
Сравнительная эффективность фитотерапевтической комбинации экстрактов зверобоя и валерианы с диазепамом при тревожных состояниях средней степени тяжести (2015)
Горчакова Н. О. - Пролонгована лікарська форма мельдонію (Тризипин® лонг) — надбання вітчизняної фармакології та фармації (2015)
Кондрацька І. М. - Зміни рівня кетонових тіл у крові пацієнтів із діабетичним кетоацидозом під вливом інфузійної терапії (2015)
Аваков В. Е. - Применение L-лизина эсцината у пациентов с черепно-мозговой травмой и острым ишемическим инсультом, Исомов Т. М., Сайипов Р. М., Турсунов Б. З. (2015)
Шамсиев Ф. М. - Дифференцированный подход к терапии детей с заболеваниями органов дыхания, Мирсалихова Н. Х. (2015)
Щербак И. Б. - Острый риносинусит: современный взгляд на проблему, возможности фитотерапии в комплексном этиопатогенетическом лечении (2015)
Мітченко О. І. - Оптимізація лікування та корекція серцево-судинного ризику у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Романов В. Ю. (2015)
Федорова О. А. - Нитраты в современной кардиологической практике — клинические аспекты применения (2015)
Галушко О. А. - Особливості лікування діабетичного кетоацидозу у хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу (2015)
Богдан Т. В. - Зміни жирнокислотного спектра фосфоліпідів мембран лімфоцитів у пацієнтів зі стабільною та нестабільною стенокардією (2015)
Ткаченко В. І. - Аналіз стану первинної медичної допомоги в Київській області за 2002–2014 рр. , Ременник О. І., Голосай К. С. (2015)
Нетяженко Н. В. - Агрегаційна активність тромбоцитів у жінок із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (2015)
Мальцев Д. В. - Клінічні випадки дефіциту манозозв’язувального білка (2015)
Титул, зміст (2015)
Професору Борису Володимировичу Михайлову — 65 років! (2015)
До 75-річчя з дня народження Озара Петровича Мінцера (2015)
Антонюк А. - 4-ті Неврологічні читання пам’яті Д. І. Панченка: погляд у майбутнє неврології через призму минулого (2015)
Колесник М. - Терапевтические чтения: от исследований к реалиям клинической практики (2015)
Боровик С. - Нейрореабілітація: актуальні питання сьогодення (2015)
Антонюк А. - 5-а Науково-практична конференція Асоціації аритмологів України: обмін досвідом у режимі нон-стоп (2015)
Устінов О. - Куди підуть 215 млн доларів США Світового банку? (2015)
Бармина А. - 5-й Специализированный бизнес-форум. Частная медицина: взгляд сквозь призму реформ (2015)
Устінов О. - Український центр томотерапії — перший проект державно-приватного партнерства в онкології (2015)
Лисенко І. Ю. - Концептуальні підходи до обґрунтування оптимізації системи виявлення та моніторингу факторів ризику серцево-судинних захворювань у державних службовців (2015)
Ященко Ю. Б. - Скринінгові програми в онкології, Ошивалова О. О., Шевченко М. В., Кондратюк Н. Ю. (2015)
Доан С. І. - Гострі кишкові інфекції вірусної етіології: епідеміологічні аспекти, Малиш Н. Г. (2015)
Березин А. Е. - Дигидропиридиновые производные блокаторов медленных кальциевых каналов и фиксированные комбинации, созданные на их основе, в лечении пациентов с артериальной гипертензией (2015)
Марценковский И. А. - Легкие когнитивные нарушения (лекция для врачей общей практики), Дубовик К. В. (2015)
Кузьменко В. Л. - Цитофлавин® как компонент анестезиологического обеспечения в челюстно-лицевой хирургии, Брядко А. В., Закерничный В. И., Стороженко И. М. (2015)
Аргументы и факты в нефрологии. Фитотерапия при дисметаболической нефропатии различного генеза (2015)
Кочуева М. Н. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: к вопросу о повышении эффективности терапии (2015)
Тютюнопаління: у пошуках виходу (2015)
Амбросова Т. Н. - Нейрогуморальные антагонисты в лечении сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса левого желудочка, Ащеулова Т. В., Смирнова В. И. (2015)
Зозуля І. С. - Особливості регресу неврологічного дефіциту у пацієнтів із півкульним атеротромботичним і кардіоемболічним підтипами ішемічного інсульту після проведення тромболітичної терапії, Мартинчук Ю. М. (2015)
Кашуба О. В. - Побічні реакції, спричинені застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів — аналгетиків-антипіретиків (2015)
Сиволап В. Д. - Маркери фіброзу міокарда та функція нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу з фібриляцією передсердь, Лашкул Д. А. (2015)
Корнацький В. М. - Рання діагностика тривоги та депресії як факторів ризику серцево-судинної патології, Мороз Д. М. (2015)
Шищук В. Д. - Вибір методу лікування при переломах стегнової кістки у дітей, Бабич В. А., Терехов А. М., Томин Л. В. (2015)
Кравчун П. П. - Оцінка якості життя хворих на хронічну серцеву недостатність, що виникла на тлі постінфарктного кардіосклерозу із супутніми цукровим діабетом 2-го типу й ожирінням (2015)
Кузик Ю. І. - Cпонтанне розшарування лівої внутрішньої сонної артерії та фатальний ішемічний інфаркт головного мозку у 46-річного пацієнта із вперше діагностованим інфільтративним туберкульозом правої легені, Кузик П. В. (2015)
Корпачева-Зиныч О. В. - Клинико-терапевтические аспекты синдрома диабетической стопы: в фокусе остеоартропатия, Кушнарева Н. Н., Болгарская С. В., Прибила О. В., Годоладзе М. Э. (2015)
Титул, зміст (2015)
К 50-летию творческой деятельности профессора Ивана Савовича Зозули (2015)
Устінов О. - Проект Світового банку: подробиці впровадження (2015)
Колесник М. - Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, терапия, реабилитация (2015)
Селиванова И. - Как открыть частный медицинский кабинет в коммунальной поликлинике? (2015)
Виставка "Охорона здоров’я 2015": інноваційне обладнання та безперервна освіта (2015)
Устінов О. - Трансплантація органів в Україні: бути чи не бути? (2015)
Устінов О. - Міні-інвазивна кардіохірургія: нові здобутки фахівців Інституту Амосова (2015)
Кому і навіщо потрібен спалах поліомієліту в Україні? (2015)
Топ-події осені для менеджерів охорони здоров’я (2015)
Колесник М. - Тенденции развития клинической и экспериментальной хирургии: взгляд молодых ученых (2015)
Іванов В. П. - Патофізіологічні механізми розвитку і прогресування міокардіальної дисфункції у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда, Щербак О. В., Білонько О. Ф., Щербак В. П. (2015)
Матюха Л. Ф. - Больовий синдром, його вплив на організм і підходи до ефективного знеболення у практиці сімейного лікаря (2015)
Кирилова Л. Г. - Нейропротекторна терапія при неврологічних ураженнях у дітей раннього віку з пре- та перинатальною патологією, Мірошников О. О. (2015)
Марценковский И. А. - Эпилепсия и коморбидные расстройства психики и поведения, Марценковская И. И. (2015)
Аргументы и факты в нефрологии. Растительные лекарственные препараты: бренды и фитосимиляры (2015)
Каминский В. В. - Сравнительная эффективность и безопасность суппозиториев и капель Протефлазид® у пациенток с дисплазией эпителия шейки матки, обусловленной папилломавирусной инфекцией, Шалько М. Н., Гриневич А. И. (2015)
Мороз С. М. - Возможности фитонейрорегуляции у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами, обусловленными военным стрессом, Макарова И. И., Семенихина В. Е., Турищева Н. В., Хаитов Р. П. (2015)
Корпачев В. В. - Оценка антигипоксической эффективности мельдония при нарушениях микроциркуляторного русла у больных сахарным диабетом 2-го типа, Корпачева-Зиныч О. В., Гурина Н. М., Ковальчук А. В., Кушнарева Н. Н., Шишкань-Шишова К. А., Прибила О. В. (2015)
Шевага В. М. - Клініко-параклінічні особливості перебігу гострого та раннього відновного періоду ішемічного інсульту у хворих з післяінсультними депресивними розладами при лікуванні кортексином і пароксетином, Паєнок А. В., Кухленко Р. В., Кухленко О. Я. (2015)
Халматова Б. Т. - Эффективность применения препарата Инспирон при бронхообструктивном синдроме у детей, Сатибалдиева Н. Р. (2015)
Нетяженко Н. В. - Взаємозв’язок порушень плазмово-коагуляційного гемостазу та змін рівнів естрадіолу та прогестерону в ранній постменопаузальний період у жінок з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, Яременко К. М., Герула О. М. (2015)
Напрєєнко Н. Ю. - Профілактика депресивних розладів в осіб, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками (2015)
Пархоменко О. М. - Вплив дисфункції нирок на віддалені прогнози у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда без виражених гемодинамічних порушень в анамнезі, Сопко О. О., Лутай Я. М., Іркін О. І. (2015)
Авраменко О. М. - Новий аспект застосування шкали DIRE у пацієнтів із хронічним больовим синдромом, Хаустова О. О. (2015)
Петренко О. М. - Роль вакуум-терапії у лікуванні при хронічних ранах, Мачерет Я. Ю., Тихомиров А. В. (2015)
Мітченко О. І. - Лептинорезистентність, профіль артеріального тиску та структурно-функціональні характеристики міокарда у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом, Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Якушко Л. В. (2015)
Пасічник Г. П. - Особливості післяопераційного періоду та інтенсивної терапії у пацієнтів, прооперованих з приводу аденоми гіпофіза (2015)
Гурська О. В. - "Нова школа" - мрія чи реальність?, Тимошенко В. В., Мироненко Л. Л. (2017)
Білик Н. І. - Підвищення соціального статусу вчителя початкових класів у новій українській школі, Бабаєва О. О. (2017)
Кіліченко О. І. - Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв’язування навчальних ситуацій (2017)
Пилипенко Н. В. - Використання системи інноваційних педагогічних технологій у процесі формування естетичної культури майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Кононец Н. В. - Візуальне читання як ефективний метод ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі (2017)
Гриньова В. С. - Cміхотерапія як cпосіб оздоровлення студентського середовища (2017)
Соловей Л. В. - Ключові компетентості майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці (2017)
Харченко О. В. - Авторський спеціалізований курс як відкрите навчальне середовище для неперервного розвитку вчителів біології шкіл сільської місцевості (2017)
Коваленко В. С - Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи, Стець Н. В. (2017)
Буйдіна О. О. - Оцінювання ефективності моделі навчання природничих предметів на засадах діяльнісного підходу (2017)
Гриньова М. В. - Вчення про ноосферу В. І. Вернадського - основа сучасного природознавства (2017)
Хоменко П. В. - Обґрунтування методики формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики, Гавриш А. Л. (2017)
Навольська Г. І. - Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів (2017)
Тягай Н. А. - 7-ий Всеукраїнський майстер-фест "Український дивограй" (творчий проект ЗОШ І - ІІІ ступенів м. Горішні Плавні в рамках проекту "Центр глобального молодіжного партнерства" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області) (2017)
Муліка К. М. - Атестація працівників психологічної служби Полтавщини (дайджест майстер-класів), Жданюк Л. О., Хорошева Т. В. (2017)
Барбінова А. В. - Структура готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до сімейного життя (2017)
"Імідж сучасного педагога" - електронне наукове видання (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Alexandrova G. - Scientific heritage of Pavlo Fylypovych: theory and practice of comparative studies (2017)
Яцків Н. - Детермінізм образу повії у творчості братів Ґонкурів та Панаса Мирного (2017)
Мочернюк Н. - Італія у творчості Святослава Гординського (2017)
Солецький О. - Тексти Григорія Сковороди в контексті європейської емблематичної традиції (2017)
Турчанська О. - Художні особливості втілення феміністичної ідеї в есе Вірджинії Вулф "Власний простір" та гуморесці Ольги Кобилянської (2017)
Остапчук В. - Труднощі перекладу конфесійних текстів (2017)
Ботнаренко Н. - Интерпретация мотива смерти в новелле Василя Стефаника "Повесился" и рассказе А. Чехова "Тоска" (2017)
Rega D. - Avant-garde tendencies in Ukrainian and Czech literatures in 1920–1930: historical and typological dimension (2017)
Смушак Т. - Опозиція "своє/чуже" в автобіографічній повісті Наталени Королевої "Без коріння" та автобіографічному романі Ірен Немировськи "Вино самотності" (2017)
Омельчук О. - Проблема звукової фактури літературного матеріалу у теоретичних рефлексіях Валер’яна Поліщука (2017)
Богданова О. - Рассказ А. П. Чехова "Человек в футляре": новое о системе образов (2017)
Казарин В. - "…Грозная анафема гудит". (Загадки одного ахматовского восьмистишия), Новикова М. (2017)
Оляндэр Л. - Книга Чеслава Милоша "Порабощённый разум" и путь к освобождению мысли и творчества (2017)
Стулаў Ю. - Нябачнае праз бачнае: раман Энтані Дорра "Увесь нябачны нам свет" (2017)
Малишівська I. - Екзистенціалізм як домінуюча складова художньої дійсності роману Коліна Вілсона "Паразити свідомості": інтертекстуальний аналіз (2017)
Кофлер Д. - Критично-літературознавчий дискурс творчості Толкіна (2017)
Кохан Р. - "Самість – самотність – усамітнення": парадокси радості дитинства у повісті Анни Ґавальди "35 кіло надії" (2017)
Сав’юк А. - Інтертекстуальний дискурс оповідання Л. фон Захер-Мазоха "Опришок" (2017)
Обихвіст М. - Рецепція жіночих образів у романі Мо Яня "Великі груди, широкі сідниці" (2017)
Куцевол О. - Інноваційні види практичних занять у форматі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів української літератури (2017)
Тереховська О. - Синтетичний роман як один із провідних жанрів західноєвропейської літератури доби Ренесансу (матеріали до вивчення теми) (2017)
Вихідні дані (2017)
Tkachenko P. V. - The synthesis and the antimicrobial activity of N1-substituted 5-amino-4-arylsulfonyl-3-N-phenylaminopyrazoles, Tkachenko O. V., Netosova K. Yu., Borisov O. V., Zhuravel I. O., Kazmirchuk V. V. (2017)
Golik M. Yu. - Molecular parameters and the antimicrobial activity of some n-substituted amino acids, Kryskiv O. S., Komissarenko A. M., Kolisnyk O. V. (2017)
Navruzova G. F. - The study of biologically active substances of the extract obtained from peach leaves of the tajik variety, Kyslychenko V. S., Lenchyk L. V. (2017)
Osmachko А. P. - Carboxylic acids of phenolic complexes from Veronica teucrium L., Kovaleva А. М., Ilyina Т. V., Коshovyi О. M. (2017)
Litvinova O. M. - Development of the laboratory technology of the combined pessaries with acyclovir and essential oils, Levachkova Yu. V., Chushenko V. M. (2017)
Petrovska L. S. - Peculiarities of thickening of the modern foam base in the acid medium, Bezpala Yu. О., Baranova I. I. (2017)
Nazarkinа V. M. - Analysis of modern approaches to formation of cost price for veterinary preparations, Polova Zh. M. (2017)
Zarichkova M. V. - The study of the directions for creation of employee benefits for pharmacy professionals and calculation of the possible cost of the individual components (options) (2017)
Volkovoy V. A. - The experimental study of the antihypoxic and antioxidant activity of 5,7-dihydro-1Н-pyrrolo-|2,3-d|pyrimidine derivatives, Sevrukov O. V., Kolisnyk S. V., Derkach N. V., Kryzhna S. I., Ostapets M. O. (2017)
Ольгерд Іполит Бочковський (2016)
Піскун В. - Актуальні питання доби в публіцистиці Ольгерда Бочковського (2016)
Каневська І. - Ольгерд Іполит Бочковський: формування національної ідентичності в умовах еміграції (2016)
Бочковський О. - Нарід собі. (Шляхами національної самодопомоги серед ріжних народів) (публ. та ред. І. Каневської) (2016)
Бочковський О. - Самоозначення народів й освіта (публ. та ред. І. Каневської) (2016)
Бочковський О. - Безхребетна Европа (Europa Invertebrata) (публ. та ред. І. Каневської) (2016)
Каневська І. - Бібліографія праць О. Бочковського (2016)
Миронець Н. - Реалізовані й нереалізовані в еміграції видавничі проекти Володимира Винниченка (2016)
Сахно І. - Листування Володимира Винниченка як джерело дослідження української еміграції (2016)
Палько О. - Заручник ідеологем: Микола Хвильовий у сприйнятті української діаспори (2016)
Старовойтенко І. - Реалії української еміграції у листуванні Євгена Чикаленка з Євменом Лукасевичем (1920-1928 роки) (2016)
Горбач Ю. - Олександр Олесь і Союз українских журналістів та письменників на чужині (2016)
Kowalczyk R. - W cieniu walk, wojen i rewolucji. Trudna droga Ukrainy do wolności (2016)
Власенко В. - Евакуація російської армії генерала П. Врангеля з Криму: український контекст (2016)
Горбатюк М. - Центральне бюро біженців з України в Тарнові та його філії: виникнення, склад, діяльність (1920-1922 рр.) (2016)
Potulnytski V. - Toward the History of Political Relations of Ukrainian Monarchial Emigration with British Ruling Circles in 1930s. (2016)
Бурім Д. - Українські студентські об'єднання в Німеччині у 20-х роках ХХ століття: інтеграція в суспільство країни проживання та бажання збереження національної ідентичності (2016)
Наконечна М. - Творча спадщина О. Кульчицького та проблема особистісної активності (2016)
Глушан О. - Участь С. В. Бородаєвського у громадсько-політичному житті української еміграції в Чехо-СловацЬкій Республіці (2016)
Мишуста А. - Просвітницькі студії українок-емігранток у міжвоєнній Чехословаччині (1921-1939 рр. (2016)
Новікова О. - З історії контактів представників українських і російських громадсько-політичних організацій в еміграції в 20-30-х роках ХХ ст. (2016)
Стародуб А. - Публікації українських вчених-емігрантів на сторінках часопису Студіум православного богослов'я Варшавського університету "Elpis" (2016)
Борисюк З. - Умови життя й наукового самоутвердження О. П. Оглоблина в мюнхенський період (за листами до В. Г. Сенютовича-Бережного) (2016)
Шевченко Т. - Видавнича діяльність УВУ в Німеччині (1945-2015 рр.): періодичні видання (2016)
Тимошик М. - Маловідомі українські видавничі осередки в Італії: видавництво отців Василіян у Римі (2016)
Яворський А. - Культурно-просвітницька діяльність Української селянської спілки в Чехословаччині у 20-30-х рр. ХХ ст. (2016)
Преловська І. - Документальні джерела для дослідження видавничо-публіцистичної діяльності діячів Української автокефальної православної церкви (Соборноправної) в еміграції після Другої Світової війни (2016)
Черченко Ю. - Листування провідних діячів ОУН як джерело інформації про життя українських громад в країнах Європи та Америки (2016)
Логвин І. - Персоналійні дослідження про представників української зарубіжної історіографії (1919-1952) (2016)
Гордієнко Д. - Листування Степана Томашівського з Іваном Крип'якевичем (лютий 1906 - червень 1930 рр.), упоряд. Н. Халак, Л., 2015, 156 с. (Рец.:) (2016)
Гордієнко Д. - "Емоційний з трохи задиркуватим характером" історик Микола Андрусяк М. Чебан. Микола Андрусяк. Історія історика, Л., 2015, 356 с. (Рец.:) (2016)
Титул, Зміст (2017)
Абрамович Н. - Особливості укладення, зміни та припинення договору про надання медичних послуг (2017)
Заботін В. - Право на правову допомогу як мінімальний стандарт доступності цивільного судочинства (2017)
Крушельницька Г. - Проблемні питання переходу права власності на зброю в порядку спадкування (2017)
Куцик К. - Заходи процесуального примусу, які застосовуються до порушників порядку в залі судового засідання (2017)
Самбір О. - Помилка, що має істотне значення як підстава для визнання правочину недійсним (2017)
Сусь Ю. - Суб’єктивні умови вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя (2017)
Ткаченко М. - Припинення договору довічного утримання в цивільному праві зарубіжних країн (2017)
Цікало В. - Здійснення права на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю (2017)
Чурпіта Г. - До поняття захисту сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства (2017)
Яримович У. - Перехід корпоративних прав до спадкоємця учасника товариства з обмеженою відповідальністю (2017)
Безух О. - Товар і майнові відносини в умовах економічної конкуренції (2017)
Грудницький В. - Гармонізація національного законодавства про зловживання монопольним (домінуючим) становищем із правом Європейського Союзу (2017)
Зятіна Д. - Порядок господарювання в морських портах: досвід України та європейських країн (2017)
Лісовий М. - Деякі питання визначення правової природи поштових послуг (2017)
Субботенко О. - Проблематика правомочності здійснення права власності обласними та районними радами щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст відповідної адміністративно-територіальної одиниці (2017)
Занфірова Т. - Забезпечення принципу свободи праці в умовах воєнного стану (2017)
Стахів Б. - Юридичні гарантії працевлаштування молоді з інвалідністю в Україні (2017)
Шишлюк В. - Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника за його згодою на інше підприємство, в установу чи організацію за законодавством України й Польщі (2017)
Яковлєва Г. - Державний нагляд і контроль у сфері соціального забезпечення населення України (2017)
Болокан І. - Класифікація адміністративно-правових норм (з погляду особливостей їх реалізації) (2017)
Діордіца І. - Поняття і зміст кіберзагроз на сучасному етапі (2017)
Ільницький О. - Обрання способу судового захисту у справах із використанням дискреційних повноважень суб’єктами публічної адміністрації (2017)
Корецький І. - Місце процесуальної практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві, Братель С. (2017)
Соболь Є. - Захист прав і свобод інвалідів через призму реалізації людиноцентристського підходу в діяльності органів публічної влади (2017)
Яровий К. - Питання взаємодії Національної поліції України з іншими суб’єктами публічної адміністрації в зоні проведення антитерористичної операції (2017)
Андрусів Л. - Теоретико-правові засади системи нормативно-правових актів (2017)
Бондаренко В. - Громадські об’єднання й інші інститути громадянського суспільства в Україні: окремі аспекти співвідношення (2017)
Каленюк О. - Вплив М. Драгоманова на формування української правничої термінології наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Політанський В. - Концептуальні ідеї розвитку інформаційного суспільства (2017)
Федіна Н. - Професіоналізм як чинник регулювання ефективної діяльності поліції (2017)
Дика Є. - Роль криміногенної ситуації в механізмі вчинення загальнокримінальних насильницьких злочинів (2017)
Василько Д. - Особливості процесуального порядку отримання показань як джерела доказів у XVII–XVIII століттях на території сучасної України (2017)
Корнієнко М. - Особливості кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості: український і зарубіжний досвід (2017)
Різак М. - Запобігання незаконному обігу та обробці персональних даних в умовах здійснення правоохоронної діяльності (2017)
Слободенюк В. - Особливості спеціального досудового розслідування (in absentia) в кримінальному провадженні (2017)
Негребецький В. - Законодавча регламентація перевірки показань на місці як умова ефективності боротьби зі злочинністю (2017)
Гетманцев М. - Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: реальність і виклики сьогодення (2017)
Залізко О. - Джерела регулювання міжнародних приватних спортивних відносин (2017)
Искров К. - Некоторые аспекты судебной практики международного трибунала по морскому праву в спорах, связанных с нарушениями в исключительно экономической зоне прибрежного государства (2017)
Качурінер В. - Міжнародно-правові інструменти регулювання сфери виробництва (2017)
Сахнюк В. - Прояв наднаціональності у функціонуванні інституційної системи Європейського Союзу (2017)
Філіппов А. - Незаконні акти стосовно цивільної авіації: сучасна концепція в міжнародному праві (2017)
Титул, Зміст (2017)
Антонюк О. - Зміст принципу непорушності права власності (2017)
Буяджи Г. - Проблемні питання визначення правової природи трасту (2017)
Гриняк Т. - Відповідальність перевізника за порушення строків доставки вантажу (2017)
Єфремова І. - Заходи сімейно-правової відповідальності як способи захисту сімейних прав та інтересів (2017)
Кухарєв О. - Співвідношення актів цивільного законодавства і договору у сфері спадкування (2017)
Леко Б. - Медіація в сімейних конфліктах і розлученнях (2017)
Мінченко Д. - Процесуальний статус учасників судового процесу у справах про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні (2017)
Осмоловський Д. - Проблеми здійснення сурогатного материнства, Аксютіна А. (2017)
Цікало В. - Умови здійснення права акціонерів на конвертацію (обмін) акцій (2017)
Білоусова Я. - Суб’єкти дистриб’юторської діяльності (2017)
Катрич А. - Позитивна відвідповідальність у господарсько-процесуальному праві (2017)
Костянчук Н. - Особливості посередницького договору на ринку нерухомого майна (2017)
Кучаковська Н. - Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво: окремі аспекти (2017)
Шинкар М. - Правова природа банкрутства (неспроможності) банківських установ: доктринальні підходи (2017)
Бутинська Р. - Право на свободу об’єднань роботодавців (2017)
Гетьманцева Н. - Вплив оціночних понять на договірне регулювання трудових відносин (2017)
Трунова Г. - Окремі проблеми правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (2017)
Бахуринська М. - Порівняльний аналіз правового регулювання процедури вибору приватного партнера на умовах ДПП на прикладі Польщі (2017)
Буряк Я. - Судова практика адміністративних судів у справах про примусове відчуження земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності (2017)
Кузьменко Н. - Межі повноважень органів місцевого самоврядування щодо прийняття нормативно-правових актів у сфері земельних відносин (2017)
Гілін Є. - Роль державного агентства з питань електронного урядування України в механізмі забезпечення впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування (2017)
Глуханчук О. - Поняття та види конституційних гарантій судового захисту (2017)
Дегтярьова С. - Роль податкового навантаження як особливого складника податкової політики України (2017)
Капля О. - "Адміністративна юстиція" як юридичний термін (2017)
Легеза Ю. - Адміністративно-правові методи публічного управління у сфері використання природних ресурсів (2017)
Максіменцева Н. - Співвідношення принципів адміністративного права та принципів державного управління (2017)
Пряміцин К. - Удосконалення правового забезпечення досудового врегулювання податкових спорів (2017)
Тронько О. - Адміністративно-правове регулювання в галузі економіки (2017)
Чорна А. - Підприємницька діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Шишка Ю. - До питання про об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет (2017)
Бедрій Р. - Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності (2017)
Головачова К. - Проблеми реалізації прав пацієнтів на медичну допомогу в Україні (2017)
Куфтирєв П. - Роль та значення електронної демократії як елементу сучасних конституційно-правових механізмів правового регулювання (2017)
Новак А. - Делегування повноважень у механізмі децентралізації державної влади в Україні (2017)
Юрійчук І. - Конституційна скарга та особливості реалізації права на правову допомогу в Україні (2017)
Бліхар М. - Правовий статус органів фінансового контролю під час здійснення інвестиційної діяльності (2017)
Болдін М. - Поняття прогалин нормативно-правових актів діяльності НБУ у сфері рефінансування банків України та шляхи їх заповнення (2017)
Коваль Ю. - Проблемні аспекти правового регулювання динаміки податкового обов’язку податкового агента (2017)
Ліпкан В. - Національна система кібербезпеки як складова частина системи забезпечення національної безпеки України, Діордіца І. (2017)
Pohoriletska A. - Official information as object of legal regulation, Bohatyrova M. (2017)
Нестеренко О. - Особливості правової соціалізації внутрішньо переміщених осіб (2017)
Нетреб’як О. - Сутність та значення правової герменевтики (2017)
Шестопалова Л. - Відмежування корупційних правопорушень від правопорушень, пов’язаних із корупцією (2017)
Кірієнко В. - Історичний аналіз законодавства про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства або до замаху на самогубство (2017)
Кричун Ю. - Проблема відмежування катування від деяких суміжних складів злочинів (2017)
Михайленко Д. - Функціонування корупційних мереж як перешкода формуванню політичної волі протидіяти корупції (2017)
Новосад Ю. - Про деякі змістові елементи запобіжної діяльності та наглядової функції прокуратури України (2017)
Семенюк О. - Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу, Неміч Ф. (2017)
Кондратішина В. - Про деякі віктимологічні аспекти діяльності неспеціалізованих суб’єктів запобігання злочинам в Україні (2017)
Вавриш А. - Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами у протидії злочинам проти власності у будівельній галузі (2017)
Жидков В. - Проведення тимчасового доступу до речей і документів детективами національного антикорупційного бюро (2017)
Запотоцький А. - Позапланова виїзна ревізія як спосіб використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері будівництва (2017)
Максименко В. - Початок досудового розслідування: порівняльно-правовий аспект (2017)
Маринів В. - Проблеми оскарження рішень вищих спеціалізованих судів, створених у результаті судово-правової реформи 2016 року (2017)
Шапула В. - Цільове призначення касаційного провадження у системі стадій кримінального процесу (2017)
Бояров В. - Особливості допиту підозрюваних у кримінальних провадженнях про екстремістську діяльність (2017)
Негребецький В. - Порівняння як метод пізнання під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Деменчук М. - Деякі аспекти формування суддівського складу Верховного Суду (2017)
Важна К. - Сутність міжнародного злочину апартеїду відповідно до чинного міжнародного права (2017)
Вайцеховська О. - Банківські гарантії як засіб забезпечення виконання договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві, Руденко О. (2017)
Попенко В. И. - Энергия связи електронов в атомах (2016)
Ткаченко М. В. - Порівняльний аналіз алгоритмів розв'язання задачі прямокутного розкрою напівобмеженої смуги, Лозовська Л. І. (2016)
Богомол О. C. - Використання стевії у якості надійного та безпечного цукрозамінника для виготовлення кондитерських виробів (2016)
Крайнюков О. М. - Встановлення нормативів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування на основі ландшафтно-екологічного підходу (на прикладі морфоліну), Кривицька І. А. (2016)
Андрійчук Д. О. - Дослідження методів ідентифікації об'єктів двовимірного простору (2016)
Борд Р. В. - Методологічний вибір хеш-функції для оптимальної синхронізації бази даних національних парків Хорватії, Лозовська Л. І. (2016)
Галушко В. О. - Енергоефективна експлуатація багатоквартирних житлових будинків без центрального опалення, Уваров Д. Ю., Уварова А. С. (2016)
Гудим М. Г. - Озеленення міських територій. Альтернативне озеленення, Кудряченко О. П., Гринь С. О. (2016)
Захаренко В. О. - Впровадження сучасних технологій автоматичного обчислення при проведенні наукової роботи з дисципліни "Матеріалознавство споживчих товарів", Акмен В. О., Сорокіна С. В. (2016)
Карбівнича Т. В. - Вплив режимів технологічної обробки та заморожування на якісні показники овочевого напівфабрикату, Сподар К. В., Михайлик В. І., Лозіна А. І. (2016)
Крючкова В. В. - Электромобиль. Его особенности и преимущества с точки зрения экологии, Марченко Ю. В., Гринь С. А. (2016)
Кулінка Ю. С. - Технологія м'ясних січених страв для студентського харчування (2016)
Ломачевська Г. Г. - Автоматизація діяльності вітчизняного автотранспортного підприємства, Ліщинська Л. Б. (2016)
Одарченко М. С. - Формування якості драже чорної смородини шляхом попереднього підсушування, Піддубний В. В., Василець К. К., Соколова Є. Б., Абабова А. Г. (2016)
Павлюченко Ю. П. - Контроль небезпечних факторів при виробництві січених рибних напівфабрикатів, Метельська Н. С. (2016)
Сподар К. В. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей томатних і перцевих вижимок, їх використання на підприємствах ресторанного господарства та в кулінарії, Карбівнича Т. В., Карпенко З. П., Кістриця Д. В. (2016)
Чайка О. Г. - Дослідження впливу залізничного транспорту на ґрунти у місті Львові, Петрушка І. М., Мазур О. М., Гамкало Х. Р., Наумова Ю. Б., Стокалюк О. В. (2016)
Шидловська О. Б. - Використання продуктів переробки ожини в технології пісочного напівфабрикату, Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Андросюк А. М. (2016)
Генгало О. М. - Влияние удобрений и гумата калия на формирование фотосинтетической активности посевов сои, Генгало Н. А. (2016)
Ковалюк О. М. - Мінливість насіннєвої продуктивності селекційного матеріалу тютюну, Шейдик К. А. (2016)
Маргітай Л. Г. - Порівняльна характеристика різних сортів жимолості їстівної в умовах міста Ужгород, Данч Л. М. (2016)
Колесова О. С. - Досліження і аналіз причин продажу Аляски США в 1867 році, Черевко О. С. (2016)
Молоткіна В. К. - Особливості ідеологічного контролю за видавничою діяльністю в радянській Україні в 1930-ті роки (2016)
Опанасюк Т. А. - Політична опозиція в Росії: етапи становлення та особливості розвитку (кінець 1980-х – 2004 рік) (2016)
Салата Г. В. - Асиметрія інформації у вирішенні земельного питання доби нтральної ради УНР (1917-1918 роки): історична ретроспектива (2016)
Шудляк Н. О. - Семантика храмових споруд Поділля (за матеріалами польових досліджень Вінниччини) (2016)
Маринат А. С. - Оценка рекреационных ресурсов северного побережья Азовского моря по компонентам литосферы (2016)
Аббязова Б. Т. - Хореографічні інтерпретації музичних творів Г. Малера у діяльності Дж. Ноймайєра (2016)
Карабань О. В. - Дослідження можливостей сучасної апаратури внутрішнього зв'язку та комутації для бронетехніки вітчизняних виробників, Дехтяр С. В. (2016)
Aksom H. I. - Welcome to the machine: a constructionist perspective on institutional diffusion model (2016)
Калашнікова Л. В. - Концептуалізація понять "безпека", "безпека життєдіяльності" у межах сучасної соціологічної науки (2016)
Lazhe O. V. - Changes of parental behavior patterns in reproductive practices of youth (2016)
Пюра О. С. - Особливості застосування технології вуличного соціального театру у мобільній соціальній роботі (2016)
Шостак А. В. - Как работают внутриуниверситетские рейтинги: следствия и проблемы (2016)
Варинський В. О. - Партнерство держави та громадських рухів як дієвий механізм накопичення соціального капіталу у суспільстві (2016)
Мандзюк О. Р. - Ідея Балто-Чорноморського союзу крізь призму зовнішньополітичних концепцій Польщі (2016)
Петльована Л. Ю. - Вплив енергетичного фактору на формування векторів зовнішньої політики країн сучасного світу (2016)
Бугаевский К. А. - Изучение особенностей полового диморфизма и ряда репродуктивных показателей у спортсменок, занимающихся триатлоном (2016)
Копильцов В. М. - Організація професійного навчання сільських, селищних голів на основі компетентнісного підходу (2016)
Гродская Э. Б. - Феномен культурной идентичности в современной Испании в контексте глобализационных изменений (2016)
Літінська О. Ю. - Від 義理 (обов'язку) до 人情 (людяності). Трансформації у японському кінонаративі 30-40 років (2016)
Бачинська Н. А. - Нормативно-правові засади удосконалення системи бібліотечно-інформаційної освіти в Україні (2016)
Біяк О. Б. - Діяльність світових інформаційно-аналітичних агентств в міжнародному інформаційному просторі, Яремко З. М. (2016)
Дмитрієва В. О. - Гендерні стереотипи у зарубіжних адаптованих форматах телеканалу "СТБ" (2016)
Іванюха Т. В. - Функції фотоілюстрації у сучасних молодіжних виданнях, Тупіков М. С. (2016)
Ривліна В. М. - Соціальні мережі як інструмент медіатизації (2016)
Сизранова С. В. - Оперативна інформація як світоглядний аспект бібліотечно-інформаційної культури епохи цифрових технологій, Кофто Д. Г. (2016)
Синьоокий О. В. - Дослідження рок-культури на прикладі жанру heavy-metal в друкованих ЗМІ, Докашенко В. Г. (2016)
Данилова Т. В. - Зіткнення цивілізацій, або декілька слів про цивілізаційну парадигму С. Гантінгтона (2016)
Козачинська В. В. - Буттєвий обшир суб'єктивності: повнота "неочевидного" (2016)
Надибська О. Я. - Формування координаційних механізмів суспільного розвитку в період трансформаційних процесів (2016)
Яровицкая Н. А. - Современное искусство: практики беспредметности (2016)
Гладченко О. І. - Психологічні особливості самоактуалізації підлітків з різним соціометричним статусом, Гуріна З. В. (2016)
Годованець В. І. - Особливості міжособистісних стосунків сиблінгів у дорослому віці, Паркулаб О. Г. (2016)
Голярдик Н. А. - Соціально-психологічні умови подолання та корекція агресивної поведінки у студентської молоді (курсантів) (2016)
Гріньова О. М. - Теоретичні аспекти вивчення кохання особистості на етапах дорослішання (2016)
Демчук О. А. - "Я-концепція" як продукт розвитку самосвідомості особистості (2016)
Дубінчук Н. В. - Психологічний аналіз мотивації протиправної поведінки підлітків, Шулдик А. В. (2016)
Завгородня Н. І. - Ґендерні стереотипи у сприйнятті психолога студентками-психологами та педагогічні заходи їх подолання, Старовойт Т. П. (2016)
Захарчук Т. М. - Особливості розвитку метапсихічних процесів у дитячому віці (2016)
Литвинчук Л. М. - Етапи особистісно-емоційних змін наркозалежних осіб в процесі психотерапії (2016)
Маньчук І. В. - Метакогнітивні навички студентів в умовах впливу проактивної інтерференції та особливості їх формування: апробація тренінгової програми (2016)
Мірошниченко О. М. - Особливості використання методу оцінки ризиків і потреб засуджених: міжнародні підходи та національна практика (2016)
Прокоф'єва О. О. - Соціально-психологічна адаптація молодших школярів до навчання у середній школі засобами арт-терапії, Аносова Д. І. (2016)
Чхаідзе А. О. - Моральна, естетична та релігійна свідомість як основа духовності особистості (2016)
Шаповалова В. С. - Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери викладачів вищих навчальних закладів (2016)
Ященко Г. П. - Причини опору персоналу впровадженню інновацій в комерційних організаціях (2016)
Білковська Ю. П. - Фактори ризику та сучасні методи профілактики післяопераційної нудоти в онкохірургії, Сергєєва Н. С., Іванцюра М. Я., Семенова В. Є., Крущ Р. О. (2016)
Vivsyannyk V. V. - Modern scientific approaches and effective correction of the treatment of chronic kidney disease in patients with erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum, Gavrish L. O., Serdulets Ju. I., Ivanova N. M., Boyko L. D., Sazhin N. I., Beychuk N. H. (2016)
Гевка О. І. - Роль морфологічних змін сегментарних центрів сідничого нерва в розвитку паклітаксел-індукованої периферійної нейропатії (2016)
Данелюк Г. Д. - Сучасний науковий підхід та ефективність корекції лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженями шлунка та дванадцятипалої кишки, Вівсянник В. В., Кушнір Л. Д., Піддубна А. А., Іванова Н. І., Галиш І. В., Вишневська Л. Т. (2016)
Дыбель Е. В. - Эмбриотопография ворот селезенки 5-месячного плода человека, Луканева С. М. (2016)
Дяченко М. І. - Проблеми та перспективи використання кріотехнологій в нейроонкології, Клименко М. М., Доманський С. В., Санкін Ю. Ю., Нечаєв І. Г. (2016)
Клигуненко Е. Н. - Современные аспекты обучения врачей циклов специализации приемам сердечно-легочной реанимации, Ехалов В. В., Сединкин В. А., Гайдук О. И. (2016)
Костенко Є. Я. - Вплив незнімної ортодонтичної апаратури на тканини пародонта (огляд літератури), Мельник В. С., Горзов Л. Ф. (2016)
Політанський І. В. - Особливості ранньої діагностики та сучасні стратегії лікування раку нирки, Лисенко Н. І., Орел В. О., Сергєєва Н. С., Хомяк В. І. (2016)
Полстяной А. А. - Морфологические особенности и вариантная анатомия решётчатого лабиринта человека (2016)
Robotecki R. Ya. - Modern theories of schizophrenia emergence and issues related to the diagnosis, Trehub Ye. S., Sergeyeva N. S., Savchuk O. V. (2016)
Robotecki R. Ya. - Modern conceptions of cognitive disorders in clinical depression and the particularities of diagnosing those disorders, Savchuk O. V. (2016)
Стецик А. О. - Бруксизм: причини виникнення, методи діагностики та особливості лікування (огляд літератури), Жеро Н. І. (2016)
Baranovsky M. М. - Evaluation of in vitro anticancer activity of Acorus calamus l. and Calendula Officinalis L., Bortnyk Y. A. (2016)
Alexeyev N. E. - Prospects of international Enlish in Ukrainian educational space, Аlexeyeva L. I., Sinyova T. V. (2016)
Віннічук А. П. - Історична проза Миколи Глухенького: проблеми сучасної рецепції (2016)
Гладьо С. В. - Англійська народна versus авторська казка: жанрово-композиційні та лінгвістичні аспекти, Дєдова С. М. (2016)
Єнальєва О. А. - Реальність у дзеркалі дитячої свідомості: конструювання художньої картини світу в німецькому психологічному романі для дітей (на прикладі твору К. Бойє "З дітьми ніхто не розмовляє") (2016)
Карпова К. С. - Неологічний потенціал сучасної англійської мови (на матеріалі неологізмів у сфері кулінарії) (2016)
Корягіна А. Ю. - Специфіка проведення фоностилістичного експерименту (2016)
Литвин Л. М. - Збірка С. Жадана "Життя Марії": марійний дискурс (2016)
Литвинюк Л. О. - Лірика Івана Перепеляка: слова, думки, образи (2016)
Рожков Ю. Г. - Проблема розмежування понять "термін" та "професіоналізм" (2016)
Рожков Ю. Г. - Конститутивні характеристики наукового дискурсу (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського