Винничук Р. О. - Особливості підбору персоналу в системі талант-менеджменту організації (2017)
Власенко О. С. - Оцінка ефективності підбору плавскладу для судноплавних компаній, Юнусова Е. Ф. (2017)
Гнатюк Т. О. - Основні напрями вдосконалення міграційної політики України в сучасних умовах (2017)
Лучик С. Д. - Молодь як рушійна сила інноваційного розвитку країни, Лучик М. В. (2017)
Версаль Н. І. - Фінансові шоки в контексті рівня розвитку фінансового сектора країн східного партнерства (2017)
Гірченко Т. Д. - Ефективність банківської діяльності в Україні та проблеми її забезпечення, Стороженко О. О., Шейко О. П. (2017)
Єршова Н. Ю. - Розвиток теоретичних засад стратегічного управлінського обліку в контексті трансформації управлінських парадигм (2017)
Засадний Б. А. - Ідентифікація витрат та доходів відповідно до МСФЗ для прийняття управлінських рішень (2017)
Кемарська Л. Г. - Особливості формування звітності суб’єктів державного сектору в умовах переходу на національні стандарти бухгалтерського обліку (2017)
Корягін М. В. - Внутрішній контроль підприємств інтерактивної торгівлі: сутність та призначення, Плотніченко І. Б. (2017)
Горбачук В. М. - Основи аналізу охоплення даних, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2017)
Кравченко В. Г. - Моделювання динаміки економічного розвитку регіону в ринкових умовах, Кравченко Т. В. (2017)
Наші автори (2017)
Львова Я. Я. - Процес гуманізації соціально-трудових відносин у суспільстві (2017)
Патлатой О. Є. - Теорії інноваційного розвитку: напрями та специфіка в умовах економічних трансформацій (2017)
Хмель С. Н. - Последствия классово-идеологической сепарации экономической теории: научно-когнитивный и социальный аспекты, Хмель В. И. (2017)
Олійник А. А. - Особливості валютної політики країн, що розвиваються (2017)
Синковець Н. І. - Регуляторна кооперація країн НАФТА у сфері трудової міграції (2017)
Фліссак К. А. - Концептуальні підходи до оцінки ефективності економічної дипломатії (2017)
Ярош-Дмитренко Л. О. - Розроблення міжнародної конкурентної стратегії машинобудівного підприємства на ринку Європи (2017)
Григор'єв Г. С. - Діагностика в системі державного регулювання макроекономічного середовища (2017)
Ільченко Д. А. - Механізм державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу (2017)
Плотнікова М. Ф. - Інноваційні підходи до управління антропогенним навантаженням на розвиток сільських територій, Петрашко Л. П. (2017)
Ревуцька А. О. - Сучасні агроформування та їхня роль у розвитку аграрної сфери економіки України, Смолій Л. В., Бурляй А. П. (2017)
Редьква О. З. - Економічна безпека машинобудування агропромислового комплексу України (2017)
Стоянець Н. В. - Сучасні можливості сталого розвитку національної економіки (2017)
Мандич О. В. - Основні етапи життєвого циклу конкурентного розвитку окремих об’єктових ринків (2017)
Миськів Г. В. - Ефективність діяльності туристичних підприємств України та шляхи її підвищення, Фурсіна О. В. (2017)
М’ячин В. Г. - Економіко-статистичний аналіз показників фінансового стану та перевірка істотності гіпотези про рівність їх середніх значень для благополучних підприємств і підприємств-банкрутів, Куцинська М. В., Давидов Т. Г. (2017)
Пєліпєй А. О. - Формування моделі управління трансфером інноваційно орієнтованих нематеріальних активів на підприємстві (2017)
Пушкар Т. А. - Фактори зовнішього та внутрішнього середовища економічної безпеки будівельних підприємств у розрізі її функціональних складників, Дяченко К. С. (2017)
Севрук Є. М. - Оцінювання ефективності управління фінансуванням оборотних активів на підприємстві торгівлі (2017)
Черкас Д. М. - PEST- і SWOT-аналіз діяльності промислових підприємств України (на прикладі машинобудування) (2017)
Cherniaieva O. О. - The conceptual framework of information support for enterprise cost management (2017)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінки рівня ефективності підприємницької діяльності роздрібної торгівлі, Дядін А. С. (2017)
Швець Ю. О. - Особливості планування економічного розвитку промислових підприємств за умов змінності чинників оточуючого середовища, Соловйова К. О. (2017)
Самофатова В. А. - Методологічні засади галузево-територіальної моделі управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону (2017)
Шкірко О. І. - Малий бізнес як один із важливих чинників формування доходів домогосподарств у країні (2017)
Полоус О. В. - Становлення і розвиток людського фактору в національній економіці, Пилипянко В. Л. (2017)
Мануілов О. В. - Шляхи підвищення довіри суб’єктів ринку до інститутів монетарної влади (2017)
Мордань Є. Ю. - Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Винокурова Н. В. (2017)
Петленко Ю. В. - Фінансова політика держави: теоретичний та методологічний аспекти, Битюк А. С. (2017)
Порсюрова І. П. - Теоретичні аспекти визначення сутності цінних паперів у сучасних умовах господарювання, Ставерська Т. О. (2017)
Стойка В. С. - Міжнародний досвід функціонування державних банків розвитку: уроки для України (2017)
Сукрушева Г. О. - Злиття та поглинання банків в умовах банківської кризи (2017)
Тищенко Д. О. - Державне регулювання страхового ринку України: проблеми комунікації зі споживачами фінансових послуг (2017)
Шулюк Б. С. - Бюджетні ризики у фінансовій діяльності держави (2017)
Сіухіна К. М. - Проблемні аспекти обліку резервів очікуваних або зазнаних збитків за активами банків зі зменшеною корисністю (2017)
Худик О. Б. - Удосконалення методики прогнозування фінансової звітності (2017)
Яцишин С. Р. - Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку, Хаблюк О. А. (2017)
Наші автори (2017)
Брежнєва С. - Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів засобами духовного піснеспіву (2017)
Вакалюк Т. - Модельне подання хмарної архітектури для університетів: погляд зарубіжних учених (2017)
Волік Н. - До проблеми соціалізації дітей дошкільного віку з вадами мовлення (2017)
Воровка М. - Генеза гендерних досліджень у модерній науці (17 – початок 19 століття) (2017)
Журавльова Л. - Лінгвістичний та психологічний аспекти розмежування понять "мова" й "мовлення" (2017)
Куликова Л. - Діалог культур у теорії міжкультурної комунікації та практиці викладання іноземних мов, Тарасенко Т. (2017)
Навольська Г. - Інституціювання культурно-освітньої діяльності ордену єзуїтів у ранньомодерному українському суспільстві: концептуальні акценти історико-педагогічної феноменології (2017)
Чернишова Н. - Перспективи використання в сучасній українській школі прогресивних ідей вітчизняних педагогів другої половини 20-го ст. щодо виховання милосердя в молоді (2017)
Білецька М. - Принципи й методологічні підходи до розвитку пам’яті в навчальній діяльності (2017)
Волкова В. - Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, Мерц О. (2017)
Гуров С. - Закони, закономірності, принципи, форми та методи виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами літературного мистецтва (2017)
Жейнова С. - Педагогічні умови розвитку творчої уяви у дітей засобами ігрової художньої діяльності, Мельникова Н. (2017)
Іваненко В. - Особливості розуміння психологічної сутності мотивації досягнення в спортивній діяльності (2017)
Канарова О. - Особливості організації індивідуального підходу до виховання гуманних взаємин старших дошкільників з однолітками, Опалатенко К. (2017)
Черняк Є. - До проблеми формування музично-слухових уявлень в учнів підліткового віку дитячої музичної школи, Данченко С. (2017)
Шевченко Ю. - Подолання духовно-моральних порушеннь учнів початкових класів і шляхи запобігання їм, Коваленко В. (2017)
Безлюдна В. - Організація педагогічної практики у вищій школі як фактор розвитку професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Ємець А. - Використання фізреабілітаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього сімейного лікаря (2017)
Єрмоленко С. - Проекти з ноосферної освіти на заняттях зі спецкурсу з методики навчання української мови (2017)
Клочко О. - Порівняльний аналіз результатів упровадження методичної системи професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Кристопчук Т. - Сучасні інформаційні технології в системі вищої освіти: теорія і практика (2017)
Круглик В. - Аналіз сучасного стану професійної підготовки інженерів-програмістів в Україні (2017)
Логвіна-Бик Т. - Упровадження компетентнісного підхіду в процес навчання біології, Бик Н., Дубяга В. (2017)
Максимов О. - Основні напрями організації тьюторської діяльності в середньому навчальному закладі, Шевчук Т. (2017)
Меняйленко О. - Організація перевірки студентських і наукових робіт на плагіат, Захожай О. (2017)
Мисліцька Н. - Формування у студентів методичних умінь використовувати електронні освітні ресурси в навчальному процесі з фізики (2017)
Новіцька І. - Використання комп’ютерного тестування в процесі розв’язання педагогічних задач (2017)
Осадча К. - Специфіка організації тьюторського супроводу учнів старшої школи (2017)
Проценко А. - Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Стотика І. - Компетентнісний контент самостійної роботи в інструментально-виконавській підготовці майбутніх педагогів-музикантів, Власенко Е., Стотика О. (2017)
Шаров С. - Інформатизація освіти і виховання як вектор розвитку сучасного суспільства, Постильна О. (2017)
Кучина К. - Соціальне залучення дорослих людей з інвалідністю через освітню інклюзію (2017)
Ткаченко О. - Психолого-педагогічні особливості навчання людей поважного віку (2017)
Білоус С. - Навчання майбутніх філологів англійського монологічного персуазивного мовлення: підходи, методи та засоби (2017)
Жданюк А. - Конфліктологічний характер професійної діяльності юриста (2017)
Іванова Н. - Формування проектної компетентності у майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної й архівної справи (2017)
Концедайло В. - Класифікація нетехнічних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2017)
Красюкова М. - Розвиток шкільництва на початку ХХ століття в культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я (2017)
Лущинська О. - Перспективи використання інтернет-технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (2017)
Подпльота С. - Тьюторство в моральній культурі особистості (2017)
Сеник А. - Критерії, показники та рівні державницької вихованості учнівської молоді: діагностичний інструментарій для виховної роботи в позашкільних навчальних закладах (2017)
Федоренко О. - Сутність і основні характеристики національно-патріотичної вихованості особистості: філософський аспект (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лелюк Ю. М. - Формування антициклічного потенціалу вітчизняної фінансової системи: уроки ісламського банкінгу (2017)
Макеєва О. А. - Вплив сучасних економічних прогнозів на якість реформування економіки і стимулювання зростання (2017)
Михаць С. О. - Основні підходи до визначення змісту освіти ХХІ століття в контексті підготовки робочої сили (2017)
Мацука В. М. - Транснаціоналізація туризму в умовах сучасності (2017)
Ломачинська І. А. - Експансія банківських установ Франції на глобальному ринку банківських послуг, Ольшевська А. В. (2017)
Поляков М. В. - Удосконалення інформаційної інфраструктури як передумова становлення економіки знань в Україні в контексті світового досвіду (2017)
Болдирєва Л. М. - Управління енергетичною ефективністю логістики соняшника в контексті розвитку олійнопродуктового підкомплексу (2017)
Гомон М. В. - Реалізація регулятивного потенціалу податкових пільг в інноваційній діяльності підприємства (2017)
Масленніков Є. І. - Лідерство як фактор розвитку інноваційного менеджменту, Загородна Ю. О. (2017)
Осипенко К. В. - Фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу (2017)
Пірус В. О. - Формування механізму інноваційного розвитку вищих навчальних закладів (2017)
Сірко А. В. - Чинники та наслідки деформації інституту власності в квазіринковій економіці (2017)
Давидов О. І. - Оцінка витрат на капітал під час визначення вартості підприємств (2017)
Євтушенко Н. О. - Вплив конфліктів на результативність консалтингової взаємодії (2017)
Зима О. Г. - Вплив мотивації на процес комунікації учасників ринкових відносин (2017)
Король І. В. - Впровадження логістичного підходу в маркетингову стратегію фармацевтичних підприємств (2017)
Масіна Л. О. - Інструменти підвищення ефективності управління ризиками сільськогосподарських підприємств, Вечтомова І. І. (2017)
Гончарова З. В. - Новий тренд на українському ринку житлової нерухомості (2017)
Білоусова О. С. - Засади управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю суб’єктів господарювання на рівні держави і підприємств (2017)
Буряк А. В. - Теоретичні аспекти транспарентності банків України, Цявук А. О., Ємцева К. Ю. (2017)
Вацлавський О. І. - Аналіз функціонування бюджетного контролю на місцевому рівні (2017)
Клапків Ю. М. - Формування сприятливих умов для поширення та розвитку страхової справи (2017)
Ситник І. П. - Стратегія модернізації банківських платіжних систем в умовах фінансово-економічної кризи, Бодарєва Т. І. (2017)
Абасов В. А. - Міжнародний досвід аудиту ефективності бюджетного планування (2017)
Бондаренко Н. М. - Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці, Семенова О. В. (2017)
Гончаренко О. О. - Оптимізація підготовки фінансової звітності небанківських фінансових установ: адаптація МСФЗ, Лук’янець О. В. (2017)
Драбаніч А. В. - Кредиторська заборгованість: поняття, сутність, відображення в обліку (2017)
Кафка С. М. - Концептуальна структура поняття інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку (2017)
Побережець О. В. - Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, Кравченко В. І. (2017)
Чучук Ю. В. - Порядок обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про розвідку та оцінку запасів корисних копалин згідно з МСФЗ (2017)
Шапран Є. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку високотехнологічних галузей промисловості України, Білоцерківський О. Б. (2017)
Мандра В. В. - Моделювання метасистеми управління транспортним підприємством (2017)
Окара Д. В. - Аналіз стану та прогнозування розвитку вівчарства на Одещині, Шарай Н. В., Шинкаренко В. М. (2017)
Скрильник І. І. - Застосування адаптивних методів та моделей для прогнозування валового прибутку ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод", Петренко Ю. В. (2017)
Наші автори (2017)
Гальченко В. Я. - Підвищення ефективності роботи ультразвукового небулайзера за допомогою концентрації акустичної енергії, Куницька Л. Г., Кісіль Т. Ю. (2017)
Лукашенко А. Г. - Знакові моделі структурованих залежностей динамічного розвитку співпроцесорів, Зубко І. А., Лукашенко Д. А., Корнух В. В., Лукашенко В. А., Лукашенко В. М. (2017)
Бурдукова О. В. - Апроксимація розподілу експериментальних даних моделями близьких до гауссівських випадкових величин, Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Воробкало Т. В., Іващенко А. О. (2017)
Козоріз І. А. - Очищення підземних вод методом електроактивації, Столяренко Г. С., Тупицький Б. І. (2017)
Петрищев О. Н. - Принципы и методы построения математических моделей дисковых пьезоэлектрических трансформаторов с секторными электродами, Базило К. В. (2017)
Тесля Ю. М. - Впливи на формування конкретизованої методології управління проектами, Хлевна Ю. Л., Єгорченкова Н. Ю., Кошелєва Д. І. (2017)
Медведський М. М. - Дослідження метеорологічного стану атмосфери за допомогою лідару, Арібжанов М. Т., Гавриш О. С. (2017)
Манько В. М. - Математична модель оцінки надійності міжвиткової ізоляції електричних машин видавничо-поліграфічних комплексів і методи її розрахунку, Зотов В. М. (2017)
Лепський В. В. - Застосування когнітивної нечіткої моделі проектно-орієнтованого медичного закладу для інтегрованого управління його портфелями (2017)
Миронець І. В. - Аналіз методів та протоколів аутентифікації в комп’ютерних мережах, Радзієвський Н. Є. (2017)
Гринвальд В. А. - Свойства вулканизатов из композиций, наполненных продуктами химической деструкции емкостной тары из полиэтилентерефталата, Пушкарёв Ю. Н., Унрод В. И. (2017)
Харін О. О. - Оцінка властивостей каскадного коду, що поєднує факторіальний та рівноважний код (2017)
Саух В. М. - Інтеграція електронних і освітніх ресурсів ЧДТУ в світовий інформаційний простір, Крайнова Я. В., Андрієнко В. О. (2017)
Мирошніченко К. А. - Адгезійні властивості основних видів м'ясних фаршів, що найчастіше переробляються в емульситаторі, Батраченко О. В. (2017)
Канашевич Г. В. - Методика виявлення мікродефектів і дефектного шару в поверхні пластин з оптичного скла з використанням електронно-променевого методу обробки, Голуб М. В., Мацепа С. М., Антонюк В. С. (2017)
Осипенко В. І. - Планетарно-роликова гідромашина багатократної дії, Коротун С. В. (2017)
Мірненко В. І. - Техніко-економічна ефективність експлуатації силових трансформаторів типу ТМН, ТМГ і ТМ, Яблонський П. М., Петренко А. М. (2017)
Содержание (2017)
Багно А. М. - Дисперсионные свойства волн Лэмба в системе "упругий слой – полупространство идеальной жидкости" (2017)
Селиванов М. Ф. - О медленном росте трещины с контактирующими берегами в вязкоупругом теле (2017)
Подворный А. В. - Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек при распределенном внешнем давлении в пространственной постановке, Семенюк Н. П., Трач В. М. (2017)
Бабешко М. Е. - К расчету процессов неизотермического нагружения оболочек вращения с учетом повторных пластических деформаций, Савченко В. Г. (2017)
Сторожук Е. А. - Упругопластическое состояние цилиндрической оболочки эллиптического сечения, ослабленной круговым отверстием, Чернышенко И. С., Пиголь О. В. (2017)
Марчук М. В. - Динамика упругих геометрически нелинейных нетонких анизотропных оболочек переменной толщины, Тучапский Р. И. (2017)
Григоренко А. Я. - Свободные колебания нетонких цилиндрических оболочек переменной толщины с эллиптическим поперечным сечением, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2017)
Луговой П. З. - Влияние параметров непостоянной возмущающей нагрузки на переходный процесс колебаний ребристой цилиндрической оболочки, Сиренко В. Н., Прокопенко Н. Я., Клименко К. В. (2017)
Калоеров С. А. - Решение задачи линейной вязкоупругости для кусочно-однородных анизотропных плит, Кошкин А. А. (2017)
Хома И. Ю. - Растяжение и сдвиг трансверсально-изотропной пьезокерамической пластины с круговым отверстием при смешанных условиях на плоских гранях, Прощенко Т. М. (2017)
Никитина Н. В. - Анализ механизмов потери устойчивости орбит в математических моделях трехмерных систем (2017)
Rahimi Z. - Thermoelastic damping in FGM nano-electromechanical system in axial vibration based on Eringen nonlocal theory, Rashahmadi S. (2017)
Алфавитный указатель Т. 53, 2017 (2017)
Титул, зміст (2017)
Кредісов А. І. - Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки (2017)
Онищенко В. П. - Соціальні передумови економічного розвитку України (2017)
Касич А. О. - Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду (2017)
Безгін К. С. - Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту (2017)
Кузняк Б. Я. - Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства (2017)
Богачов С. В. - Управління розвитком міських агломерацій на державному та місцевому рівнях, Мельникова М. В. (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Власова Г. П. - Безоплатна правова допомога в Україні, Чечельницька К. Л. (2016)
Бацько І. М. - Прогнозування слідчого в кримінально-процесуальній діяльності (2016)
Завидняк В. І. - Обумовленість судового прецеденту у кримінальному процесі та проблеми його запровадження (2016)
Лазебний А. М. - Роль спеціальних знань у кримінальному судочинстві України (2016)
Мілевська А. О. - Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з підробленням нотаріальних документів (2016)
Мілевський О. П. - Трансформація слідчих та судових помилок у кримінальному провадженні, Ворвихвост О. Д. (2016)
Чигрина Г. Л. - Письмові процесуальні документи та особливості їх створення під час досудового розслідування (2016)
Наголова І. Ю. - "Інші обставини вчинення кримінального правопорушення" як складова події кримінального правопорушення (2016)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Актуальні проблеми судово-експертного забезпечення розкриття та розслідування насильницього задоволення статевої пристасті, вчиненого стосовно малолітньої особи, Нікітіна А. А. (2016)
Бобік В. П. - Імплементація міжнародно-правових стандартів обмеження конституційних прав під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в законодавство України (2016)
Діков І. В. - Роль спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень у формі приватного обвинувачення (2016)
Котець Є. А. - Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування злочинів стосовно осіб, які займають особливо відповідальне становище (2016)
Мілевський М. О. - Погляд на кримінальні правопорушення, пов'язані з тероризмом (2016)
Товтин С. В. - Викриття особи, яка вчинила сексуальне вбивство: процесуальні та криміналістичні аспекти (2016)
Черкесова А. С. - Дворівнева система суб'єктів обмеження конституціних прав і свобод підозрюваного (обвинуваченого): їєрархічність та взаємодія (2016)
Харковець Ю. М. - Проголошення і роз'яснення судових рішень у кримінальному провадженні України (2016)
Antoniuk A. B. - Origin of international cooperation during criminal proceedings as legal institute of cooperation: past and present (2016)
Kalhanova O. A. - International legal analysis of prosecutor's supervision over the functioning of the autorities that provide operational searching activity, Kyrychenko S. O. (2016)
Liashuk O. M. - Optimization international wanted of persons as necessary element of reforming criminal procedural activity (2016)
Omelchuk L. V. - The distinction of the notions "terorr", "terorism" and "act of terrorism" in the investigation of criminal offenses of a terrorist nature, Milevskiy O. O. (2016)
Iatsyk T. P. - Media terrorism and cyberterrorism as problem of information society (criminal procedure aspect) (2016)
Бахін В. П. - Чи потрібний Україні мораторій на смертну кару за умисні вбивства, Цимбал П. В. (2016)
Іщенко О. М. - До питання протидії економічній злочинності (2016)
Костира С. М. - Розвиток кримінального законодавства про злочини проти правосуддя та шляхи його удосконалення (2016)
Харлов О. О. - Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Касьяненко Л. М. - Проблемні аспекти правового регулювання банківської системи в Україні, Паскал А. Р. (2016)
Кулешов О. О. - Ознаки та пріоритети розвитку суспільно-демократичної системи державного управління, Томах О. О. (2016)
Нікітіна Л. О. - Фіскальна децентралізація як зміна податкової системи на користь фінансової незалежності місцевих бюджетів України, Бабак К. С. (2016)
Цимбалюк В. І. - Переваги та недоліки функціонування єдиного інформаційного простору (2016)
П'яткова К. К. - Медичний працівник як суб'єкт адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері охорони здоров'я (2016)
Дирдін М. Є. - Окремі аспекти судової практики щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, Кукуюк О. В. (2016)
Починок К. Б. - Нормативно-правове регулювання державної реєстрації суб'єктів господарювання (2016)
Сіренко О. В. - Проблеми здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі, Шелуханова А. Ю. (2016)
Цимбал Т. Я. - Наслідки запровадження адвокатської монополії на представництво в судах, Олексієвець О. І. (2016)
Антонюк А. Б. - Судова реформа в Україні: крок вперед до професійного та справедливого судочинства, Товпига А. С. (2016)
Линник О. В. - Принцип незалежності суддів як гарантія протидії порушенням прав людини в Україні, Клименко В. В. (2016)
Шевченко А. Є. - Питання методології історії діяльності органів внутрішніх справ України (Частина 2) (2016)
Кальян О. С. - Нормотворча діяльність російського самодержавства щодо європейської національної меншини в Україні (2016)
Рецензія на монографію кандидата юридичних наук Антона Володимировича Столітнього "Електронне кримінальне провадження: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку" (2016)
Памяти всемирно известного ученого-криминалиста, доктора юридических наук, профессора Владимира Петровича Бахина посвящается (2016)
Пам'яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Василя Дмитровича Берназа присвячується (2016)
Пам'яті кандидата юридичних наук, професора, видатного ученого-криміналіста Віктора Казимировича Весельського присвячується (2016)
До авторів (2016)
Zavatskyi Y. - Influence of socio-psychological factors on the formation of subjective well-being of a married person (2017)
Volianiuk N. - Psychological structure of innovative potential of a personality, Bokovets O. (2017)
Фурман А. А. - Методологічні акценти стосовно ґенези психологічного знання (2017)
Стрілецька І. І. - Специфіка та характер взаємозв’язку тривожності та соціального інтелекту студентів різних спеціальностей (2017)
Ревасевич І. С. - Рефлексивне обґрунтування предметного поля психокультури (2017)
Willie van Peer - Distressful empathy in reading literature: the case for terror management theory?, Chesnokova A., Matthias Springer (2017)
Koval O. - The Act of Mercy as a Canon of Moral Formation of a Personality (2017)
Razmjouyi M. - Investigation of the mediating role of self-assertiveness in the relationship between cognitive emotion regulation and marital adjustment, Refahi Z., Sohrabi N. (2017)
Kuzo L. - Motivational characteristics of temporal perspective of English learners majoring in different specialties (2017)
Sannikova A. - Searching for individual differences in experiencing psychological barriers (2017)
Lisovenko A. - Envy and perfectionism: the interrelationship of the concepts (2017)
Яланська С. П. - Психологія формування толерантного середовища в умовах нової української школи, Атаманчук Н. М. (2017)
Захарчук А. С. - Соціально-економічні права суб'єкта: до проблеми формування інституту приватної власності (2017)
Доценко В. О. - Формування на початку ХХ століття антидемократичних ідеологем розуміння суспільства, держави та права (2017)
Бахін В. П. - Доцільність вищої міри покарання за вчинення вбивств, Цимбал П. В., Цимбал Т. Я. (2017)
Богатирьова О. І. - Проблеми недосконалості окремих норм кримінального процесуального законодавства України (2017)
Долгий О. А. - Жертва злочину як головний елемент віктимології, Мудряк Т. О., Омельчук Л. В. (2017)
Антипов В. І. - Диспозиції статей Кримінального кодексу України з кваліфікованими складами злочину потребують корегування (2017)
Грицюк І. В. - Ефективність кримінально-правової регламентації протидії торгівлі людьми в Україні, Ковальова Д. К. (2017)
Жерж Н. А. - Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних із незаконною трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людини, Жерж Л. А., Мельниченко А. О. (2017)
Самілик Г. М. - Правомірність захисту від посягань на власність та здоров'я громадян (2017)
Шкелебей В. А. - Загальна характеристика та види юридичної відповідальності за вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень (2017)
Didkivska G. V. - Legislative support of criminological impact on negative factors of family relations in Ukraine (2017)
Галаган В. І. - Проведення слідчих (розшукових) дій: процесуальні та криміналістичні аспекти (2017)
Мисливий В. А. - Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні злочинів, пов'язаних із порушенням правил бепеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2017)
Хахановський В. Г. - Особливості порядку виклику та повідомлення про підозру осіб, що перебувають у зоні АТО або на тимчасово окупованій території України, Лугіна Н. А., Тупчій В. В. (2017)
Завидняк В. І. - Формування правових позиції - форма реалізації судової влади в кримінальному судочинстві України (2017)
Кимлик Н. В. - Розслідування корупційних кримінальних правопорушень в аспекті дотримання прав людини і громадянина, Кимлик Р. В. (2017)
Удовенко Ж. В. - Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя під час здійснення кримінального провадження (2017)
Яцик Т. П. - Розслідування інформаційного тероризму та кіберзлочинності (міжнародно-правовий аспект) (2017)
Моргун С. О. - Оптимізація інституту присяжних в Україні на основі використання зарубіжного досвіду (2017)
Antoniuk A. B. - Some aspects of proceedings in the criminal proceedings that needs international cooperation, Sushko N. A. (2017)
Касьяненко Л.М. - Ефективність дії податково-процесуальних норм в українському законодавстві, Махиніч Н. В. (2017)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правова характеристика розвитку міждержавного співробітництва у сфері запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню (2017)
Мельник О. П. - Взаємодія підрозділів внутрішнього аудиту з органами державної влади, Забучинська Т. В. (2017)
Сластьоненко О. О. - Удосконалення правово регулювання фінансування загальної середньої освіти в Україні на сучасному етапі, Ярош А. О. (2017)
Чайка В. В. - Удосконалення правових форм реалізації податкової політики в умовах європейської інтеграції України (2017)
Шолкова Т. Б. - "Управління" як метод фінансової діяльності держави (2017)
Богів Т. М. - Місце судового прецеденту та судової практики в системі джерел права України (2017)
П'яткова К. К. - Детермінанти адміністративно-деліктної поведінки медичних працівників (2017)
Мацелик Т. О. - Правове регулювання сфери ліцензування: закордонний досвід, Шапочкіна М. В. (2017)
Никитченко Н. В. - До питання відповідальності органів влади (2017)
Чеховська І. В. - Соціальний захист одиноких матерів: аналіз основних положень законодавства (2017)
Дідук А. Г. - Правовий режим інформації як об'єкта цивільного права (2017)
Іванов С. О. - Зміст цивільної правоздатності непідприємницьких юридичних осіб, Сніцар І. В. (2017)
Макаренко А. С. - Підстави та види відповідальності за порушення законодавства у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом, Будник Ю. А. (2017)
Рябченко Ю. Ю. - До питання визначення верховенства права як основоположного принципу цивільного судочинства та співвідношення його із принципом законності (2017)
Савчак В. В. - Рентоутворювальні фактори нормативної грошової оцінки землі: недоліки нормативно-правового регулювання (2017)
Білько О. П. - Сучасні тенденції кредитних правовідносин в Україні, Роженюк О. О. (2017)
Лещій Н. П. - Проблеми оптимізації української системи спеціальної освіти (2017)
Медвідь Ю. І. - Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема (2017)
Sovik T. - Technological Skills as a Component of Music and Aesthetic Competence of Future Primary School Teachers (2017)
Чепіль М. М. - Дитина як суб’єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової (2017)
Черняк С. Г. - Зарубіжні та вітчизняні концепції виховання особистості: теоретичний аналіз (2017)
Ababilova N. - Future Translators’ Training for Professional Career in the Multicultural Society (2017)
Карпенко О. Є. - Організаційно-педагогічні засади опіки над дітьми в Галичині (1900-1939 рр.) (2017)
Хома О. М. - Розвиток лексичної компетенції молодших школярів на уроках української мови (2017)
Kolomoiets T. - Socialization Model of Preschoolers with Special Needs in the System of Special Education (2017)
Кучеренко І. А. - Вивчення української мови в аспекті особистісно зорієнтованої технології навчання (2017)
Karpova O. - The use of web-case in teaching English to students majoring in economics (2017)
Todorova V. - Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics) (2017)
Inshakov A. - Theoretical bases of patriotic education of preschool children in psychological and pedagogical literature (2017)
Svitlana V. - Specifics of future teachers’ work on re-educating difficult pupils of secondary schools (2017)
Nekit K. - Modern challenges of reforming legal education in Ukraine (2017)
Sattarpour S. - The impact of proficiency level on receptive and productive vocabulary of EFL learners (2017)
Прийма С. М. - Освітні потреби жителів Запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається, Орлов А. В., Аніщенко О. В., Кучина К. О. (2017)
Korzh O. - Bloom’s taxonomy and its role in academic writing and reading skills training at English classes (2017)
Pampura S. - The case study method as a means of increasing motivation of students majoring in psychology for learning English (2017)
Романюк С. З. - Інноваційні підходи до навчання української мови молодших школярів в англомовному середовищі, Богданець-Білоскаленко Н. І. (2017)
Чичук А. П. - Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні, Кучай Т. П. (2017)
Koknova T. - Implientation of play-based learning activity as a tool to develop students’ professional communicative competence within university course "English for speciefic purposes” (2017)
Содержание (2017)
Усенко Л. В. - Послеоперационная когнитивная дисфункция в практике врача-анестезиолога (2017)
Ян Сяо - Инцидентность венозных тромбозов в европейской популяции: роль хирургических вмешательств (2017)
Дацюк О. І. - Використання симуляційних технологій для формування компетентності клінічних ординаторів і аспірантів у проведенні серцево-легеневої реанімації, Очеретна О. Л., Бевз Г. В., Дацюк Л. В., Озимий В. А. (2017)
Куновський В. В. - Фармакотерапія психоемоційної сфери у стаціонарних хворих у ранньому періопераційному періоді, Барвінська А. С. (2017)
Семидоцкая Ж. Д. - Острое повреждение почек и тяжелая пневмония: современная парадигма и клинические реалии, Чернякова И. А., Клапоух В. А., Пионова Е. Н., Трифонова Н. С. (2017)
Павлов О. О. - Особливості анестезіологічного забезпечення у пацієнтів із серцевою недостатністю, Луцик С. А. (2017)
Постернак Г. И. - Место кровоостанавливающего жгута в современном алгоритме временной остановки кровотечения на догоспитальном этапе, Лесной В. В. (2017)
Лоскутов О. А. - Анатомія та патофізіологія пошкодження спинного мозку, пов’язані з проведенням нейроаксіальної анестезії, Строкань А. М., Михальченко О. М., Марцинів В. В. (2017)
Никонов В. В. - Дикарбонильный стресс: гипотеза клеточного повреждения в условиях гипоксии. Пусковой механизм развития мультиорганной дисфункции, Курсов С. В., Белецкий А. В. (2017)
Скоропліт С. М. - Перспективи нейропротекції у хворих із тяжкою черепно-мозковою травмою (аналітичний огляд), Білецький О. В. (2017)
Арустамян О. М. - Історія застосування бойових отруйних речовин у роки Першої світової війни, Ткачишин В. С. (2017)
Арустамян О. М. - Досвід використання бойових отруйних речовин у повоєнні періоди та роки Другої світової війни, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю. (2017)
Содержание (2017)
Шульженко Н. Г. - Динамика элементов системы отделения обтекателя ракеты, Зайцев Б. Ф., Асаенок А. В., Протасова Т. В., Клименко Д. В., Ларионов И. Ф., Акимов Д. В. (2017)
Ткач М. Р. - Особливості математичного моделювання процесу згоряння поршневих двигунів працюючих з добавками синтез-газу, Тимошевський Б. Г., Митрофанов О. С., Познанський А. С., Проскурін А. Ю. (2017)
Тарасенко А. И. - Обоснование расчетной схемы для получения отрогональных форм крутильных колебаний ступенчатых весомых валов, Тарасенко А. А. (2017)
Гусев Ю. А. - Высокотемпературный пленочный тензорезистор (2017)
Оглих В. В. - Расчет внутрибаллистических характеристик микроимпульсного управляющего РДТТ с временем работы менее 0.1 с, Толочьянц Г. Э., Михайлов Н. С., Кублик В. Ф. (2017)
Конох В. И. - Оптимизация параметров и определение границ работоспособности двухкомпонентного пневмонасосного агрегата для космического аппарата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2017)
Рева В. С. - Обеспечение надежности и устойчивости работы систем электроснабжения наземных комплексов с использованием автономных источников питания, Земляной К. Н., Фролов В. П., Гаврилов О. В., Безручко К. В. (2017)
Дронь Н. М. - Исследование возможности стабилизации на атмосферном участке увода нефункционирующих космических аппаратов и объектов с низких околоземных орбит, Пашков А. В., Дубовик Л. Г. (2017)
Жулай Ю. А. - Влияние параметров генератора на энергетические характеристики дискретно­импульсного потока жидкости, Дзоз Н. А. (2017)
Кулеша Я. Н. - Разработка и экспериментальное исследование стационарного плазменного двигателя мощностью 200 Вт, Титов М. Ю., Лоян А. В. (2017)
Хаустова А. Н. - Исследование скорости эрозии РК СПД 1,5 кВт методом ОЭССК во времени, Лоян А. В., Ищенко Е. И. (2017)
Клочихин В. В. - Исследование качества материала затравок для монокристаллического литья, Лысенко Н. А., Милонин Е. В., Берестовой Я. А., Наумик В. В. (2017)
Богуслаев В. А. - Применение титановых порошков для производства деталей газотурбинных двигателей методами порошковой металлургии, Жеманюк П. Д., Овчинников А. В., Леховицер З. В., Быков И. О. (2017)
Орса Ю. В. - Разработка технологии изготовления диффузора центробежного компрессора с применением метода электронно-лучевой сварки, Нестеренков В. М., Марченко Ю. А., Петрик И. А., Жеманюк П. Д., Скребцов А. А. (2017)
Шоринов А. В. - Разработка технологического процесса восстановления корпусных деталей авиационной техники холодным газодинамическим напылением, Маркович С. Е., Долматов А. И. (2017)
Третьяк В. В. - Возможности поисковой процедуры поиска аналога для листовой детали при ее изготовлении импульсными технологиями (2017)
Зеленский Р. Л. - Формирование многорежимной быстродействующей динамической модели трехвального двигателя с использованием аппроксимации коэффициентов ЛДМ, Епифанов С. В., Сиренко Ф. Ф., Пасичник С. Н. (2017)
Рева О. М. - Ергономічне оцінювання ступеня прийнятності для користувача-інструктора алгоритму особистісно-орієнтованої підготовки студентів-авіадиспетчерів, Борсук С. П., Липчанський В. О. (2017)
Игуменцев Е. А. - Магнитная индукция электрически заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2017)
Информационное сообщение (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Бабічев С. А. - Оцінка якості обробки складних даних біологічної природи на основі критеріїв ентропії, Литвиненко В. І., Таіф М. А., Фефелов А. О. (2016)
Нікітченко М. С. - Логіки із квазіарними та n-арними предикатами: семантичні та синтаксичні аспекти, Шкільняк С. С. (2016)
Пузик А. С. - Аспекты организации модели данных электронного трёхъязычного словаря, Курасова В. В., Четвериков Г. Г. (2016)
Сабельніков П. Ю. - Паралельне кодування контурів об’єктів у бінарних зображеннях та обчислення їх моментів інерції (2016)
Терещенко В. М. - Один підхід до розпізнавання геометричних об’єктів у задачах комп’ютерного зору, Терещенко Я. В. (2016)
Марченко О. І. - Класифікація способів покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло, орієнтованих на особливості цього методу, Марченко О. О., Орлова М. М. (2016)
Федорус О. М. - ПАРКС як засіб реалізації розподілених хмарних обчислень (2016)
Марченко О. О. - Система визначення авторства тексту, Никоненко А. О., Россада Т. В., Мельников Є. А. (2016)
Чеботарева И. Б. - Функции принадлежности для переменных разрешения и размеров при нечеткой оценке качества изображения, Кулишова Н. Е. (2016)
Буза М. К. - Механизм повышения эффективности сжатия данных (2016)
Терещенко А. М. - Швидке обчислення циклічної згортки багаторозрядних чисел на основі ШПФ у паралельній моделі обчислень, Задірака В. К. (2016)
Химич А. Н. - Тюнинговая программная система для решения линейных систем на гибридных компьютерах, Баранов А. Ю., Попов А. В., Чистякова Т. В. (2016)
Коробчинський М. В. - Математична модель прогнозування циклічних добових змін температури земель сільськогосподарського призначення, Слонов М. Ю., Марилів О. О. (2016)
Марченко-Бабіч О. М. - Удосконалення підходів до моніторингу іншомовних засобів масової інформації щодо подій в Україні (2016)
Передерий В. И - Оценка влияния факторов на принятие решения ЛПР во многоуровневых эргатических системах с помощью нечеткого классификатора, Борчик Е. Ю. (2016)
Чаплінський Ю. П. - Онтологія та контекст при розв’язанні прикладних задач прийняття рішень, Субботіна О. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - ГИС-модель территориальной системы на основе размытых топологических пространств, Жарикова М. В., Сокол И. В., Тарасенко Е. Н. (2016)
Шуть В. Н. - Альтернативный метро транспорт на базе мобильных роботов, Пролиско Е. Е. (2016)
Кондратюк С. С. - Платформонезалежне програмне забезпечення для розробки систем жестової комунікації: моделювання дактильної мови, Крак Ю. В. (2016)
Новокшонов А. К. - Підвищення інтелектуальності мобільних пристроїв на прикладі алгоритмів захищених групових комунікацій (2016)
Лозинська О. В. - Трансформація дерев граматики складових у дерева граматики залежностей для граматичного розбору українських речень, Давидов М. В., Пасічник В. В. (2016)
Никоненко А. О. - Метод визначення семантичної зв’язності (2016)
Инютин А. В. - Метод повышения точности сегментации изображений печатных плат (2016)
Колчин А. В. - Метод генерации тестовых данных по исходному коду Java программ, Потиенко С. В. (2016)
Марушко Е. Е. - Построение ансамбля нейронных сетей для прогнозирования временных рядов телеметрии космических аппаратов, Дудкин А. А. (2016)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення за допомогою нового інтегрального перетворення узагальненої крайової задачі теплообміну кусково-однорідного циліндра (2016)
Коваль Д. Ю. - Синтез оптимальної структури глибокої нейронної мережі, Синєглазов В. М., Чумаченко О. І. (2016)
Чертов О. Р. - Метод визначення коефіцієнта масштабування недіадного вейвлет-перетворення на основі частотного спектру, Мальчиков В. В. (2016)
Шкільняк О. С. - Повнота секвенційних числень модальних логік немонотонних часткових предикатів, Касьянюк В. С., Малютенко Л. М. (2016)
Berezsky O. - Segmentation algorithms of biomedical images: development and quantitative evaluation, Batko Yu., Melnyk G., Verbovyy S., Pitsun O. (2016)
Ковалевський С. В. - Нейромережне керування мобільними верстатами з паралельною структурою, Ковалевська О. С. (2016)
Марченко О. О. - Метод машинного навчання для ідентифікації парафрази, Никоненко А. О., Россада Т. В., Мельников Є. А. (2016)
Писаренко В. Г. - О точности определения координат аномалии масс под земной поверхностью по данным численной модели гравитационного поля, измеренного наземным гравиметром, Варава И. А., Корнеев С. В., Кузько А. В. (2016)
Стрихалюк Б. М. - Кіберфізичні технології моніторингу стану кардіологічних пацієнтів в системі телемедицини, Колодій Р. С., Секела М. В. (2016)
Trokhymchuk R. M. - Results of application of modular artificial neural networks for intelligent data analysis (data mining) and forecasting processes in the field of ecology and environment protection (2016)
Денисенко Л. С. - Методологія дослідження кон’юнктуроутворюючих факторів (2015)
Ковалик О. А. - Інфраструктура підтримки малого бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Петраковська О. В. - Класифікація кредитів для потреб обліку, аналізу та аудиту (2015)
Прохоренко О. В. - Організаційно-економічний механізм управління аутсорсингом на підприємстві (2015)
Штик Ю. В. - Формування облікової політики щодо витрат на оплату праці в Україні (2015)
Ткаченко С. А. - Процес організації калькулювання собівартості виробництва готової продукції-виробів з урахуванням додаткових витрат на підвищення її якісних характеристик та технічних параметрів як основа розроблення економічно обґрунтованих оптових цін (2015)
Варчук О. А. - Формування інноваційних витрат промислових підприємств за стадіями інноваційного процесу та їх контролювання (2015)
Задорожна В. В. - Впровадження та гармонізація європейських стандартів в системі українського страхування, Заволока Л. О. (2015)
Гавриляк Т. С. - Аналіз інвестиційної активності страхових компаній країн Європи (2015)
Кондюх О. І. - Теоретичні підвалини формування бюджетних ресурсів держави (2015)
Левченко В. П. - Роль регулятора в підвищенні надійності страхового ринку України (2015)
Мороз Н. М. - Система синдикативного кредитування: сутність та структура (2015)
Петрик О. А. - Особливості оцінки та обліку вартості основних засобів, Мариніч І. О. (2015)
Задворних С. С. - Доповнення методики розрахунку рівня тіньової економіки для сфери готельно-ресторанного бізнесу України (2015)
Абрамова В. В. - Исследование возможности повышения быстродействия метода оценивания дисперсии помех на цифровых изображениях, Абрамов С. К., Лукин В. В., Проскура Г. А. (2017)
Мирошниченко А. И. - Сжатие знаков квантованных коэффициентов дискретного косинусного преобразования изображений JPEG, Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2017)
Васильева И. К. - Выделение внешних контуров объектов распознавания на многоканальных изображениях, Попов А. В. (2017)
Проскочило А. В. - Повышение эффективности балансировки нагрузки в телекоммуникационных IP-сетях, Зряхов М. С., Воробьев А. В., Акулиничев А. А. (2017)
Метешкін К. О. - Аналіз можливості формалізації земельних відносин, Кухар М. А. (2017)
Morozova O. I. - Support for the decision to select the future profession with use of fuzzy relations (2017)
Порван А. П. - Факторный анализ рискообразующих компонент развития постинфарктного синдрома, Высоцкая Е. В., Чижик Е. И., Новикова И. В. (2017)
Радченко А. Н. - Компьютерное моделирование теплоиспользующей системы охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки с получением конденсата, Портной Б. C., Прядко А. И., Кантор С. А. (2017)
Заславський В. А. - Аналіз балансування портфеля джерел генерації електроенергії при вирішенні проблеми оптимізації енергопортфеля, Пасічна М. B. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Управління ризиком втрати знань проектно-орієнтованих організацій (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Бобирєв В. Є. - Рівень адаптаційного напруження організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В. (2017)
Дзюбенко О. В. - Екологічний стан малих річок Лівобережної України, Можаровська А. В. (2017)
Луценко О. І. - Роль вітамінів в житті людини, Ворон Н. М. (2017)
Бєлоусова Н. В. - Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України (2017)
Коваленко Д. О. - Регіональні еліти як об’єкт теоретичного дослідження (2017)
Крайнюков О. М. - Основні ландшафтні передумови формування екологічного стану водних об’єктів (на прикладі Харківської та Рівненської областей), Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2017)
Масляк П. О. - Загальні засади доступного туризму, Гринюк О. Ю., Казанцева К. А. (2017)
Мaлaш С. М. - Оцінкa якості вaзaємодії з громaдськістю оргaнів виконaвчої влaди (2017)
Бузулук О. С. - Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності: досвід Луцької міської ради (2017)
Слюсаренко М. І. - Редакторські новації в книзі для початкової освіти (2017)
Чубрей А. В. - Особливості висвітлення театральної тематики на шпальтах повітових часописів Галичини 20–30-х років ХХ ст. (на прикладі часописів "Змагання", Сокаль та "Українське слово", Яворів) (2017)
Нагрибельний Я. А. - Основні чинники розвитку морської освіти в причорноморському регіоні Херсонської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Бенюк О. Б. - Естетичне вчення позитивістів як підґрунтя мистецького експерименту (2017)
Буряк Н. Б. - Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма у контексті самовідчуження К. Маркса (2017)
Грицишина М. В. - Проблема враження як визначальна складова теорії пізнання Д. Юма (2017)
Petrushenko V. L. - Content changes in modern philosophical anthropology, Petrushenko O. P. (2017)
Стефанов С. Д. - Соціальне вчення католицької Церкви після II Ватиканського собору (2017)
Гутник К. Ю. - Особистісно-професійна деформація педагога: аспект агресивності (2017)
Зарицька В. В. - Структура комунікативної толерантності: аналіз наукових підходів, Лапа В. М. (2017)
Шевченко О. М. - Соціально-психологічні особливості конфліктності у молодіжному віці (2017)
Гулей О. В. - Розквіт зброярського мистецтва Стародавньої Русі XII – XIII століть (2017)
Одробінський Ю. В. - Дереворізьблення миколаївського майстра Євгена Зайцева (2017)
Перцова Н. О. - До питання розвитку професійної майстерності артиста хору в XXI ст. (2017)
Симеонова Ю. В. - Дві постановки опери "Катерина Ізмайлова" Д. Шостаковича диригентом К. Симеоновим на сцені Національної опери України (2017)
Тригуб О. Л. - Художні особливості жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Цюпа Н. П. - Специфіка народного вокалу у сучасному мистецькому просторі України (на прикладі діяльності камерних вокальних ансамблів) (2017)
Базилевич Н. О. - Вплив занять кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом, Тонконог О. С. (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование особенностей ряда морфологических и репродуктивных значений спортсменок, занимающихся танцевальным спортом, Черепок А. А., Волох Н. Г. (2017)
Малигін А. О. - Методика корекції сколіозу за допомогою спеціальних фізичних вправ (2017)
Бандрівський Ю. Л. - Взаємозв’язок групової і резус-приналежності крові з інфекційними та неінфекційними захворюваннями (огляд літератури) (2017)
Губар А. М. - Сучасні збройні конфлікти та їх вплив на лікувально-евакуаційне забезпечення військ (огляд літератури) (2017)
Клітинська О. В. - Мінеральні води в комплексній профілактиці основних стоматологічних захворювань, Демчик І. М. (2017)
Якименко О. О. - Пресотерапія – ефективний метод комплексного лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді, Богдан Н. М. (2017)
Яськів Г. І. - Зміни поведінкових реакцій у білих щурів при інтраназальному введенні різних доз нітроксоліну (2017)
Башук В. В. - Філософсько-правовий дискурс громадянського суспільства як основи формування держави соціально-демократичної орієнтації (2017)
Боднарчук М. М. - Методологічна концепція співвідношення принципів свободи та відповідальності у правоохоронній діяльності (2017)
Голоядова Т. О. - Необхідність удосконалення податкової системи України для покращення інвестиційного клімату (2017)
Даниленко А. В. - Гносеологічні концепти дослідження принципу відповідальності в діяльності працівників національної поліції (2017)
Ковальчук І. В. - Ґенеза інституту усиновлення на українських землях (2017)
Маланчук П. М. - Проблема заочного провадження у кримінальному процесі Україні, Голодна А. С. (2017)
Маланчук П. М. - Використання поліграфа (детектора брехні) у слідчій практиці, Петрівна Л. С. (2017)
Токарева В. О. - Захист інтелектуальної власності в індустрії моди (порівняльний аспект) (2017)
Галкін А. С. - Визначення меж району обслуговування торговельних об’єктів логістичних систем (2017)
Доля К. В. - Моделювання пасажирських транспортних кореспонденцій між містами (2017)
Косенко А. В. - Удосконалення та обґрунтування проектних рішень у разі застосування самохідної навантажувально-доставочної техніки на технологічному процесі доставки рудної маси (на прикладі шахти "Октябрська" ПАТ "Кривбасзалізрудком") (2017)
Котречко О. О. - Метод оранки ґрунту, Ружило З. В., Новицький А. В., Банний О. О. (2017)
Матиящук О. В. - Удосконалення рецептури шоколадних тістечок "Брауні", збагачених льняним та вівсяним борошном, Башкірова Н. В. (2017)
Приймак М. В. - Обеспечение безопасности объектов информационной инфраструктуры государства (2017)
Сай В. М. - Нормативно-правове забезпечення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Винарчик Л. В., Хавар М. В. (2017)
Самойлик О. В. - Визначення складових потужності несинусоїдальних сигналів у нелінійних трифазних колах, Курбака Г. В., Марченко К. О. (2017)
Селютіна Г. А. - Cпосіб зниження нітратів та стабілізації пігментного комплексу коренеплодів редьки, Гапонцева О. В. (2017)
Трубачев С. І. - Визначення власних частот і форм коливань стрижнів, Колодежний В. А. (2017)
Хавар Ю. С. - Дослідження розвитку ринку нерухомості міста Івано-Франківська, Губар Ю. П., Гулько О. Р., Абрамчук А. Р. (2017)
Черевична Н. І. - Розробка нових видів крекерів з нетрадиційною рослинною сировиною, Скирда О. Є., Симоненко В. І. (2017)
Шаніна О. М. - Реологічні властивості безглютенового бездріжджового тіста, Гавриш Т. В., Галясний І. В., Дугіна К. В. (2017)
Ярмошенко О. В. - Інтелектуальні системи прийняття рішень при проектуванні технологічних процесів, Вислоух С. П. (2017)
Беженар Н. В. - Роль логістики в підвищенні ефективності діяльності підприємств, Усольцева П. С. (2017)
Воробйова Л. В. - Володимир Вернадський і фізична економія (2017)
Городецька Т. Е. - Аналіз податкових надходжень в системі доходів бюджету, Поровай А. С. (2017)
Евтушенко Н. Н. - Основные направления бюджетной политики Украины на 2017 год, Царук А. Ю. (2017)
Ільницька А. В. - Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість (2017)
Качан Г. М. - Регулювання вторинної зайнятості України (2017)
Козачишина Т. О. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад (2017)
Конак Є. І. - Особливості процесів захисту прав споживачів в Україні (2017)
Левицька І. В. - Стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу, Постова В. В. (2017)
Лозовський О. М. - Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством (2017)
Марущак И. А. - Водные ресурсы и основные проблемы их экономической оценки (2017)
Марченко О. В. - Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банку, Золотопуп Ю. М. (2017)
Михайленко Ю. О. - Організація обліку і контролю розрахунків за заробітною платою (2017)
Навроцька Т. А. - Принципи стратегічного планування інвестицій як основний чинник ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств авіабудування (2017)
Николишин С. Є. - Прибуток підприємствата особливості управління ним (2017)
Пиріг С. В. - Перспективи застосування аюрведи у вітчизняній індустрії гостинності, Голікова Т. П. (2017)
Плисенко Г. П. - Модель "4’B Branding" в контексті розвитку конкурентних переваг вищих навчальних закладів (2017)
Рета М. В. - Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти (2017)
Савіцька С. І. - Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Сакун О. С. - Витоки наукового розуміння сутності та специфічних ознак інвестиційного ресурсу (2017)
Свистун К. О. - Генезис поняття "сталий розвиток" та підходи до його запровадження (2017)
Сич О. А. - Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства, Калічак І. І. (2017)
Скавронська І. В. - Емпіричне оцінювання передумов становлення креативного класу в Україні, Ріпка Р. О. (2017)
Харун О. А. - Конкурентні переваги трудового потенціалу промислового підприємства (2017)
Яцик Т. В. - Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей (2017)
Ананьян Е. Л. - Аналіз та декодування метафори у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця-філолога (на матеріалі автентичної літературної казки) (2017)
Багрій М. Г. - Контамінація біблійного та більшовицького дискурсу в поемах "Ваал", "Каїн" Володимира Сосюри (2017)
Висоцька Р. Р. - Нормалізація французької національної писемної літературної мови в період XVII-XVIII століть (2017)
Голуб О. М. - Роль антонімічного перекладу у перекладі художніх текстів, Фоменко В. І. (2017)
Гречуха Л. О. - Системи машинного перекладу: оглядовий аналіз, Кузебна В. В. (2017)
Гук З. В. - Семантика "другого тіла" як ключовий аспект побожного роману М. Павича (2017)
Дроф’як Н. І. - Явище синтаксичної синонімії у світлі граматики конструкцій (2017)
Іванова І. Б. - Українськомовна реклама в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Коваленко О. Ю. - Авторский цикл Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере как литературный и социокультурный феномен (2017)
Кочукова Н. І. - Заміна компонента або компонентів стійкого сполучення слів (на матеріалі українських друкованих та електронних ЗМІ) (2017)
Красненко О. М. - Стратегія інформування у французькому науковому дискурсі (2017)
Мельник Л. Б. - Повтор як семантико-стилістична домінанта у творчості Олега Ольжича (2017)
Панченко Т. С. - Особливості підготовки студентів-філологів до виразного читання художніх творів (2017)
Петришин О. Л. - Особливості складних речень зі сполучником when в англійській мові, Лужецька О. М. (2017)
Прутчикова В. В. - Особенности реализации дискурсивно-прагматического потенциала немецких паремий (2017)
Руда Н. В. - Cемантико-функціональні особливості демінутивізованих іменників української та латинської мов (2017)
Сарновська Н. І. - Інноваційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, Нипадимка А. С. (2017)
Сидорова М. О. - Реакції на мовленнєвий акт ассертив у німецькомовному діалогічному дискурсі (2017)
Талько О. Б. - Імпресіоністичні елементи поетики Мирослава Дочинця (за романом "Вічник. Сповідь на перевалі духу") (2017)
Цепа О. В. - Авторські символічні акценти в романі "Тигролови" Івана Багряного (2017)
Черниш Н. В. - Прекрасна і загадкова давньогрецька поетеса – Сапфо (2017)
Шелепкова І. М. - Сучасні тенденції розвитку мови у сфері економічної термінології (2017)
Аксьонова О. П. - Педагогічні умови корекції соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на уроках фізичної культури, Півненко Ю. В. (2017)
Бізюк Л. І. - Система організації методичної роботи викладачів в Гірничому коледжі Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет", Посохова С. І. (2017)
Біліченко В. П. - Народна музична творчість XVIII століття як невичерпне джерело у створенні митцями кращих зразків національної пісенної культури (2017)
Бохонько Є. О. - Порівняльний аналіз змісту, особливостей та можливостей використання комп'ютерних математичних систем при навчанні інженерів-педагогів галузі автотранспорту (2017)
Гавран В. Я. - Особливості формування комунікативної компетентності магістрів менеджменту, Гавран М. І. (2017)
Гудима Ю. П. - Вправи для формування у майбутніх учителів навчально-стратегічної компетентності в процесі навчання англомовного діалогічного мовлення (2017)
Даналакій О. Г. - Інтегроване навчання природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, Хабюк А. Я. (2017)
Дерев’янко Н. В. - Виставка як умова створення креативного освітнього середовища в процесі підготовки майбутніх дизайнерів (2017)
Деяк Ю. М. - Деякі особливості формування професійної спрямованості студентів медичних коледжів на заняттях з іноземної мови (2017)
Дишко О. Л. - Розвиток професійно-особистісних якостей бакалаврів з туризму в процесі професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2017)
Доманчук Д. С. - Роль волонтерства у процесі соціалізації студентської молоді (2017)
Кашуба О. М. - Мотивація як один із шляхів оптимізації процесу вивчення іноземної мови, Кравчук Т. О., Навольська Г. І. (2017)
Колишкіна А. П. - Педагогічні умови формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї (2017)
Курляк І. Є. - Теоретичні та практичні проблеми пенітенціарної ресоціалізації в Польщі в контексті її ефективності (2017)
Мельник Н. І. - Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору (2017)
Мельничук І. М. - Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті (2017)
Миколаєнко А. Є. - Патріотичне виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині А. Макаренка (2017)
Павлюк В. І. - До питання використання предметно-мовного інтегрованого навчання у Канаді (2017)
Панченко В. О. - Розвиток творчих можливостей учнів початкової школи на уроках математики в процесі роботи над задачами (2017)
Подановська Г. В. - Особливості роботи над формуванням комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання (2017)
Пюра О. С. - Прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами Прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами (2017)
Самілик В. І. - Роль польової практики у формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності (2017)
Слюсаренко О. С. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання міжетнічної толерантності молодших школярів, Каданер О. В. (2017)
Стельмах Н. В. - Професійна етика як складова деонтологічної культури педагога (2017)
Стеценко І. М. - Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2017)
Тонконог І. В. - Ідеї підготовки вчителя у творчій спадщині Г. В. Істоміна (1841-1886) (2017)
Чернега П. М. - Національно-патріотичне виховання – основа генерації українця XXI століття, Пасічник Д. І. (2017)
Шабалдак А. В. - Компоненти, критерії, показники та рівні готовності курсантів військової академії до професійної діяльності на основі реалізації праксеологічного підходу (2017)
Шовкопляс О. М. - Управління оздоровчою роботою в дошкільному закладі як чинник сталого розвитку суспільства (2017)
Фурман А. В. - Свідомість як передумова психологічного пізнання і професійного методологування (2017)
Пушкарьова Т. О. - Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування (2017)
Dziuba T. - Impact of intensive daily stress on teacher’s occupational health (2017)
Соколова Г. Б. - Психологічні особливості захисної поведінки батьків, що виховують дітей із синдромом дауна (2017)
Mischenko M. - Future psychologists’ burnout syndrome: results of an empirical study, Shelenkova N. (2017)
Sieromakha N. - Studying the Features of Mentally Retarded Adolescents’ Nonverbal Behaviour (2017)
Zavatskyi V. - Socio-psychological principles of supporting personality’s subjective well-being in contiporary society, Tkach A. (2017)
Mukhina A. - Awareness of physiological differentiation and functional peculiarities of men and women in mentally retarded adolescent girls (2017)
Ali Özcan - Emotion Regulation in Preschool Period: Academic Researches in Turkey, Ceyhun Ersan, Tuncay Oral (2017)
Volodarska N. - Changing Life Perspectives and Strategies of ATO Participants’ Families in Crisis Situations, Chornopyska O. (2017)
Piontkovska D. - Features of Students’ National Identity Development (2017)
Dikal M. - Peculiarities of formation and signs of emotional burnout syndrome in medical university teachers, Cherniukh O., Bilous T., Voitkevych N. (2017)
Puliaievska M. - The role of context and intent in the formation of perceptual content and behaviour (2017)
Kovalchuk Z. - Psychological analysis of intrapersonal conflict in secondary school students (2017)
Sannikov O. - Conceptual bases of researching the issue of making decisions by a personality (2017)
Shydelko A. - Emotional stability of an individual: research into the topic (2017)
Proskurniak O. - Diagnostic Methodology of Communicative Activity Development Levels in Adolescents with Mental Retardation (2017)
Кінєва Т. С. - Теоретичні засади бізнес-аналітики сільськогосподарських підприємств (2015)
Чудак Л. А. - Удосконалення облікової політики в частині бухгалтерського обліку виробництва кормів (2015)
Майстренко О. В. - Analysis of social efficiency management system (2015)
Ткаченко С. А. - Особливості оперативного економічного моніторингу в умовах функціонально розвинутих систем управління територіальними виробничими системами агропродовольчої сфери (2015)
Бойко С. В. - Муніципальні облігації як інструмент залучення коштів до місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2015)
Петрик О. А. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами торговельних підприємств, Мариніч І. О. (2015)
Брегеда О. А. - Проблема вибору оптимального режиму регулювання інфляції в Україні (2015)
Чумаченко А. С. - Теоретичні основи рекрутменту в сучасних умовах господарювання (2015)
Гільорме Т. В. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту персоналу підприємства, Дьяченко О. В. (2015)
Лисенко А. О. - Порівняння функціонально-ресурсної та функціонально-цільової систем управління витратами дорожніх підприємств (2015)
Машлякевич А. О. - Інвестиційна політика підтримки розвитку підприємств на сучасному етапі в економіці України (2015)
Мних М. В. - Ефективне регулювання та контроль страхової діяльності – запорука розвитку європейського ринку страхування в Україні (2015)
Кудрявцев В. М. - Стадії інвестиційного розвитку галузей національної економіки та основні державні заходи з регулювання інвестиційної безпеки, Кудрявцева О. В. (2015)
Романів І. Ф. - Демографічні аспекти соціального розвитку в умовах економічної кризи (2015)
Байрамов Е. А. - Податкові важелі державного стимулювання діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва (2015)
Новак В. О. - Аналіз ринку авіаційної техніки наземного обслуговування в країнах ЄС, Данілова Е. І., Щерба В. В. (2015)
Давидова І. О. - Ефективність реалізації інтелектуального капіталу в сфері зайнятості (2015)
Коваленко Н. І. - Інструменти бюджетного регулювання в умовах економічної нестабільності та критерії їх вибору (2015)
Мрачковська Н. К. - Маркетингова стратегія молокопереробного підприємства (2015)
Николенко Н. В. - Оценка и анализ эффективности арендных операций с позиции орендатора (2015)
Ніженська І. В. - Аналіз методів оцінювання обсягу тіньового сектора економіки (2015)
Пащенко О. В. - Ємність ринку молока та молочної продукції України, Жарікова О. Б. (2015)
Саприкіна Н. В. - Концептуальний базис та практичний потенціал економіки права (2015)
Здирко Н. Г. - Облік капітальних трансфертів та довгострокових позик фермерських господарств (2015)
Dzhaud A. K. - Organizational and methodical bases of economic interests concordance of split-level subjects in the process of resource potential managemant of main brain enterprises (2015)
Атамас П. Й. - Проблеми оцінки вартості підприємства та її відображення у звітності для зовнішніх користувачів, Атамас О. П. (2015)
Мних М. В. - Міжнародний досвід функціонування та розвитку системи місцевого самоврядування, його суть та значення (2015)
Байрамов Е. А. - Аналіз сучасних тенденцій функціонування інноваційної сфери в Україні (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Особенности инновационного развития пищевой промышленности в странах постсоветского пространства (на примере Беларуси, России и Казахстана) (2015)
Грабинська І. В. - Формування та розвиток економічної теорії "вільних грошей" Сільвіо Гезеля (2015)
Нескородєва І. І. - Определение приоритетности проектных рисков как основа эффективности системы риск-менеджмента в организации (2015)
Охрущак К. О. - Стратегічні пріоритети розвитку управління витратами підприємства сфери телекомунікацій на основі процесного підходу (2015)
Сугоняко Д. О. - Управління інноваціями малих підприємств на основі застосування економіко-філософських підходів (2015)
Ткаченко С. А. - Ефективність функціонування в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери банку даних функції економічного моніторингу (2015)
Устименко М. В. - Система економічних інтересів учасників міжнародних інноваційних кластерів (2015)
Пономарьова Ю. І. - Перспективи реінжинірингу бізнес-процесів (2015)
Bloshchynskyi I. - Enhancement of Cadets’ Practical Training at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine Named after Bohdan Khmelnytskyi (2017)
Siaska N. - Poetry as a means of developing future teachers-philologists’ speaking skills (2017)
Чухланцева Н. В. - Интеграция активных видеоигр в физическое воспитание школьников (2017)
Галай А. О. - Street law від юридичних клінік як ефективна програма неформальної правничої освіти для підлітків, Гречанюк С. К., Соболь Є. Ю. (2017)
Korneshchuk V. - Professional Training of Future Social Workers: Foreign Experience Review (2017)
Нікогосян Л. В. - Аксіологічний підхід у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі, Асєєва Ю. О. (2017)
Реброва О. Є. - Методи стимулювання художньо-ментальних процесів у виконавській діяльності майбутніх учителів музики та хореографії (2017)
Мажец Б. В. - Презентация образовательных предложений детскими садaми в Польше (2017)
Prokhorova O. - Interactive technologies as a component of teaching spoken English for specific purposes to students of choreographic education faculty (2017)
Chekan O. - Formation of future nursery teachers’ professional competence by means of information and communications technologies, Barna Kh., Ivanova V. (2017)
Vainola R. - Characteristics of the experimental work on the formation of university students’ deontological culture in the process of socio-educational work, Khliestova S. (2017)
Bilhorodska O. - Some aspects of compositional thinking of future architects in art education, Kucherenko K. (2017)
Pryima S. - The UNESCO global network of learning cities: tools for the progress monitoring, Dayong Y., Anishenko O., Petrushenko Yu. (2017)
Bihun O. - French as a second/third foreign language in the context of multilingual competence of philology students (2017)
Andreiko O. - Experimental work on the formation of violinists’ performing culture (2017)
Voloshchuk I. - Measurement of giftedness: annoying failures and great discoveries, Rudyk Ya., Soloviova O. (2017)
Pavliuk O. - Pedagogical technology of physical education teachers’ professional self-improvement, Chopyk T., Antoniuk O., Pavliuk Ye., Soltyk O., Biliński J. (2017)
Lazarenko N. - Symbiosis of methodological approaches to the development of education in the information society, Kolomiets A., Klymenko A. (2017)
Dmytruk L. - Using innovative techniques when teaching Ukrainian to foreign students (2017)
Мішеніна Т. М. - Аксіологічні параметри мовної особистості майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті навчальних курсів лінгвокультурологічного спрямування (2017)
Mukan N. - The formation of school principals’ readiness to use internet technologies in their work in the system of continuous pedagogical education, Noskova M., Baibakova I. (2017)
Vasiuk O. - Future social care teachers’ professional focus maturity (2017)
Budnik A. - Language portfolio in teaching Ukrainian as a foreign language (2017)
Buzduhan O. - Interaction of preschool educational institution and family in moral education of senior preschool children (2017)
Balashova O. - Implementation of inclusion into Ukrainian educational space (2017)
Solonenko M. - Scientific and methodological context of the issue of tutors’ professional training in the higher education system of Ukraine, Poznanska O., Popeleshko Yu. (2017)
Vasylenko O. - Peculiarities of career self-determination of modern high school students, Sheremet A. (2017)
Осипова Т. Ю. - Мультиплікативність педагогічних умов професійного становлення майбутніх учителів (2017)
Фізеші О. Й. - Організаційно-педагогічне реформування початкової школи в процесі приєднання Закарпаття до Радянської України (2017)
Holubenko T. - Formation of future social workers’ readiness for home-nursing work with elderly people: scientific and pedagogical factors (2017)
Бабанська О. В. - Розвиток транскордонного співробітництва України з країнами – членами Європейського Союзу (2016)
Гривківська О. В. - Теоретичні передумови формування системи моніторингу конкурентоспроможності підприємства, Харчук Т. В. (2016)
Дєліні М. М. - Напрями та форми реалізації соціально-економічної відповідальності підприємства (2016)
Зоря П. С. - Теоретичні засади визначення сутності та оцінювання ефективності господарської діяльності аграрних підприємств (2016)
Maslennikov Ye. I. - The instrumental providing of strategic management system of foreign economic activity of enterprises, Lenska N. I. (2016)
Оке О. Адедеджі - Система моніторингу стійкого розвитку підприємств: комунікативні аспекти (2016)
Сидора В. В. - Виробництво овочів сільськогосподарськими підприємствами на основі інноваційного розвитку (2016)
Шевченко Л. О. - Вертикальна інтеграція як один із напрямів інноваційного розвитку спиртових підприємств (2016)
Сибірцев В. В. - Інфраструктурне забезпечення функціонування та розвитку регіонального ринку праці (2016)
Бойко Є. О. - Розвиток річкового транспорту в Україні в контексті сталого розвитку регіонів, Александрова Т. В. (2016)
Педько І. А. - Європейський досвід регулювання прибережними комплексами та його впровадження в Україні, Тарасенко А. О. (2016)
Александрова Г. М. - Проблема недовіри населення України до недержавного пенсійного страхування та шляхи її подолання, Реха К. Х. (2016)
Барилюк М.-М. Р. - Фінансова безпека комерційного банку: економіко-правові засади забезпечення (2016)
Давидович І. Д. - Удосконалення теоретичних підходів до визначення сутності "кредитоспроможність підприємства", Ломачинська І. А., Мумладзе А. О. (2016)
Нечипоренко А. В. - Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів (2016)
Полинюк Н. І. - Аналіз доходів місцевих бюджетів в Україні та оцінка рівня їх фінансової самостійності (2016)
Труфен А. О. - Засади середньострокового планування місцевих бюджетів (2016)
Письменна М. С. - Теоретичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення управління державними закупівлями (2016)
Сисюк С. В. - Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів, Адамик О. В. (2016)
Скрипник М. І. - Принципи формування бухгалтерської управлінської звітності підприємства: нормативно-позитивна дихотомія, Григоревська О. О. (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2013)
Ружицкий А. В. - Разработка элементов системы поддержки принятия решений по выбору комплекса полиграфических защит, Бизюк А. В., Бизюк И. Г. (2013)
Самородов В. Б. - Результати моделювання процесу розгону трактора Fendt 939 Vario, Бондаренко А. І. (2013)
Брешев В. Е. - Метод преобразования опоры сложной конструкции для аналитического определения ее интегральных характеристик, Брешев А. В. (2013)
Харитонов Ю. Н. - Модель системы поддержки принятия решений выбора команды проекта, Елгина Е. В. (2013)
Мельник О. Г. - Особливості формування системи діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств, Жежуха В. Й. (2013)
Казакова Н. Ф. - Новий метод аналого-цифрового радіомовлення (2013)
Корчинский В. В. - Метод формирования группового сигнала на основе псевдослучайной перестановки реализаций хаотических сигналов (2013)
Кравец В. Ю. - Механические свойства капиллярных структур применительно к условиям функционирования в тепловых трубах, Кравец Д. В. (2013)
Кузнецов Д. И. - Анализ и снижение влияния факторов на распознавание асинхронного электродвигателя электросети, Купин А. И. (2013)
Фразе-Фразенко О. О. - Використання біометричних термопоказників для ідентифікації в системах доступу (2013)
Шатохіна Ю. В. - Якість процесу очищення стічних вод як функція складу вхідного потоку, Клінцов Л. М., Шкінь О. М., Мазюк Н. С. (2013)
Титул, зміст (2013)
Шевчук Л. І. - Інноваційні технології водопідготовки для інтенсифікації росту сільськогосподарських культур, Старчевський В. Л., Афтаназів І. С., Коваль І. З., Строган О. І. (2013)
Дмитрієва О. О. - Математична модель оперативного управління режимами роботи системи водовідведення населених пунктів, Тертичний О. Л., Хоренжая І. В. (2013)
Захаров А. В. - Використання нових видів мінеральної сировини України в технології керамічних виробів з покриттями (2013)
Зеленько Ю. В. - Розробка інноваційних ресурсозберігаючих технологій утилізування нафтовміщуючих відходів, Безовська М. С., Лещинська А. Л. (2013)
Швед М. П. - Переваги використання каскадних схем та дозуючих шестеренних насосів при екструзії полімерів, Швед Д. М., Луценко І. В., Богатир А. С. (2013)
Онасенко Ю. А. - Высокотемпературные процессы фазообразования в системе "цемент "Gorkal-70" — микрокремнезем", Песчанская В. В. (2013)
Песчанская В. В. - Влияние механической активации на процессы твердения и свойства огнеупорного бетона, Макарова А. С., Голуб И. В. (2013)
Филатов А. С. - Оптимизация внутреннего психологического климата проектных команд как путь повышения конкурентоспособности предприятия, Хрутьба В. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бєлозерцев В. С. - Особливості формування дебіторської заборгованості підприємств оптової торгівлі молочною групою товарів (2013)
Ванюшкин А. С. - Анализ и новая структура программы развития промышленности (2013)
Гринько Т. В. - Інноваційний розвиток України: тенденції та проблеми (2013)
Ковтун О. І. - Когнітивний підхід до визначення змісту, представлення та формування стратегії сучасних підприємств (2013)
Кошевий М. М. - Формування стратегії розвитку наукоємних виробництв в Україні (2013)
Кузьмін О. Є. - Фактори формування інвестиційної привабливості підприємств, Товстенюк О. В. (2013)
Логинов О. В. - Основные проекты развития образовательной деятельности вузов (2013)
Попов М. О. - Енергозбереження як основа конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі (2013)
Россошанська О. В. - Особливості стану дослідницької області проблеми забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2013)
Стоян К. С. - Вдосконалення механізму інформаційного забезпечення підприємств з надання послуг міжнародного туризму (2013)
Хавер В. М. - Дослідження економічних ризиків при реалізації інноваційного проекту (2013)
Хлопіна-Квіч О. І. - Дослідження ринку послуг ділової авіації (2013)
Шевчук О. А. - Структурно-функціональний підхід до становлення еліти на підприємствах (2013)
Комшук Т. С. - Топографо-анатомічні взаємовідносини циркумвентрикулярної системи головного мозку у плодів людини (2016)
Shchetynina G. A. - The host range for Ukrainian isolate for Hosta Virus X (HVX), Prokopenko I. I., Budzanivska I. G. (2016)
Мялюк О. П. - Порушення енергозабезпечення тканини печінки як один із механізмів аліментарного ожиріння, Кліщ І. М., Заєць В. В., Марущак М. І. (2016)
Яровенко Л. О. - Особливості фрагментації ядерної ДНК клітин печінки у щурів на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов застосування кверцетину і L-аргініну L-глутамату (2016)
Антонович Г. В. - Антивірусна активність деяких похідних 6H-індоло (2,3-b)хіноксаліну на моделі системної інфекції, викликаної вірусом везикулярного стоматиту, Жолобак Н. М., Співак М. Я. (2016)
Гузик О. Й. - Особливості взаємодії вірусу опіку гречки і трансгенних рослин тютюну, які експресують ген інтерферону альфа 2b людини, Демченко О. А. (2016)
Dudar L. - Detection of Porcine Circovirus type 2 and Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus using PCR and immunohistochemistry in the tissues of abortion fetuses, Ivaschenko O., Polischuk V. (2016)
Коваленко І. М. - Фітопопуляційний моніторинг лісових екосистем (2016)
Пелехата Н. П. - Стан листового апарату відсадків підщепи УУПРОЗ-6 залежно від способу ведення маточника та субстратів для підгортання, Куян В. Г., Китаєв О. І. (2016)
Муравйов В. О. - Органо-мінеральний контейнер для картоплі, Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2016)
Єременко О. А. - Вплив регуляторів росту рослин на ріст, розвиток та формування врожаю соняшнику в умовах Південного Степу України, Калитка В. В. (2016)
Осінній М. Г. - Екологобезпечне землеробство в АР Крим: основні напрями розвитку (2016)
Мартинюк Н. І. - Вплив обробітку грунту на водно-фізичні властивості сірого лісового грунту за вирощування вівса (2016)
Юла В. М. - Вплив агротехнічних факторів на урожайність і якість зерна вівса у Правобережному Лісостепу, Мушик Б. В. (2016)
Одарченко О. М. - Вплив "нульового" і традиційного обробітків грунту на його щільність та вологість у посівах ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Дзюбенко І. М. - Вплив підживлення та строків збирання буряків цукрових на вихід біопалива (2016)
Губа І. І. - Успадкування деяких господарсько цінних ознак і багатоквітковості у гібридів F1 жита озимого (2016)
Цюк О. А. - Зміни агрофізичних властивостей грунту в агрофітоценозі пшениці озимої залежно від систем його основного обробітку (2016)
Лучин І. С. - Шляхи вирішення білкової проблеми за вирощування гібридних кролів, Дармограй Л. М. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використанні повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 (2016)
Ushakova S. V. - Reproductive traits of sows in two-way crossing (2016)
Жуковський М. О. - Аналіз міжнародного досвіду фінансування протиепізоотичних заходів, Місніченко В. В., Недосєков В. В. (2016)
Дем’янцева Ю. В. - Біосумісність демінералізованого кісткового матриксу із стовбуровими клітинами кісткового мозку кроля під час культивування in vitro, Малюк М. О., Ковпак В. В. (2016)
Красовський В. В. - Хорольський ботанічний сад як осередок інтродукційної діяльності на Полтавщині, Козлов А. В. (2016)
Фотоконкурс "Твоя сумка — твоя вселенная" (2017)
Клименюк Ю. - СТМ, или PrivateLabel: модное веяние аптечной розницы или конкурентное преимущество? (2017)
Маля — це ніжність. Ніжність — це дитячі креми "Доктор Біокон" (2017)
Раціональний захист печінки (2017)
Примак Р. - О науке фармакогенетике (2017)
Дедишина Л. - Життєві компетенції — на зміну пошуку нових методів лікування (2017)
Ткаченко Т. - Прирожденные убийцы: лизины бактериофагов как антимикробные средства (2017)
"Вѣрный другъ женщинъ" (2017)
Дедишина Л. - Головне завдання — максимальна самостійність (2017)
Кривомаз Т. - Долгое прощание с оспой (2017)
Біль кинув виклик: Нобі® Гель прийняв (2017)
Кривомаз Т. - Трансплантология: черное и белое (2017)
Примак Р. - Весомый вклад (2017)
Демецкая А. - Когда нарушен иммунный ответ: иммуномодуляторы и иммуностимуляторы (2017)
Гинепристон: шпаргалка для фармацевта (2017)
Демецкая А. - Инфаркт миокарда: что важно знать (2017)
Демецкая А. - Правда о цистите (2017)
Супергерой першого столу (2017)
Орловская С. - На линии огня (2017)
Дедишина Л. - Навчальних закладів багато, а фахівців — немає (2017)
Про слінбеки і… грибок (2017)
Кириленко М. - Є така хвороба — співзалежність (2017)
Кривомаз Т. - Смех на грани биологии и культуры (2017)
Гороскоп (2017)
Боль терпеть или Имет® иметь? (2017)
Бутирська Т. О. - Аналіз дотримання принципу цілісності і збереження форми держави в її штучних і природних теоріях (2017)
Демченко В. М. - Політичний анекдот як атрибут громадянського суспільства (2017)
Парубчак І. О. - Теоретико-методологічні підходи до формування державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України (2017)
Хмельницька М. В. - Сучасна Україна: конфліктогенні чинники розвитку соціально-політичних процесів (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного забезпечення результативності фінансової безпеки в національній економіці (2017)
Борисенко О. П. - Еволюційна парадигма міграційних процесів в Україні, Тарасенко К. М. (2017)
Вовк С. М. - Конкуренція за здоров’я на медичному ринку України (2017)
Криштанович М. Ф. - Удосконалення механізмів публічного управління в інклюзивній освіті України (2017)
Лопушинський І. П. - Реформування загальної середньої освіти в Україні: євроінтеграційний вибір, Ковнір О. І. (2017)
Мартиненко В. Ф. - Взаємодія держави і громадянського суспільства в Україні в контексті сучасних викликів (2017)
Мерзляк А. В. - Міжрегіональне співробітництво Україна – ЄС: зміст, форми та інструменти взаємодії, Долбунов Д. М. (2017)
Набока С. І. - WEB-сайти як основний інструмент доступу до електронних інформаційних ресурсів органів державної влади (2017)
Оберемок Д. О. - Розвиток транскордонного співробітництва: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Овчар П. А. - Особливості автотранспортного виробництва та потреба державного регулювання ринку автотранспортних послуг (2017)
Палагнюк Ю. В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах європейської інтеграції України, Сиса А. Д. (2017)
Савченко Н. В. - Професійний добір фахівців – запорука ефективної реалізації державної політики зайнятості (2017)
Сіренко Р. Р. - Організаційно-правові та мотиваційні засади державного управління фізкультурно-спортивною діяльністю студентської молоді (2017)
Карпунець А. С. - Оцінка розвитку інституту державної служби в Україні: результати соціологічного дослідження (2017)
Непомнящий О. М. - Державні службовці як особлива соціально-професійна група, Дєгтяр О. А. (2017)
Коваль Г. В. - Територіальна громада: основні ознаки, рівні та особливості (2017)
Попович Н. Г. - Взаємодія регіональних адміністрацій і університетів в управлінні розвитком регіону (2017)
Ружецька І. В. - Реформа місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн та вітчизняна практика (2017)
Самелюк Л. О. - Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування (2017)
Артеменко Л. - Семантичні моделі української поетологічної лірики XX століття (2017)
Галус О. - Леонард Совінський – перший перекладач творів Тараса Шевченка польською мовою (2017)
Гурбанська А. - Екзистенційний дискурс ранньої прози Валерія Шевчука (2017)
Джигун Л. - Жанр літературного травелогу в структурі мемуарів українських еміграційних письменників (2017)
Мацько В. - "У невеличкому томикові Смотрича вміщається великий світ!", Нікітова І. (2017)
Мацько В. - Аперцепція символів в художній практиці Докії Гуменної (2017)
Митрохіна Н. - Комічне як основа поетики (оповідання "Ініціатива Лариси Гаврилівни" та "Письменник" О. Смотрича) (2017)
Онищенко О. - Літературний портрет Івана Франка у спогадах родичів письменника (2017)
Паладян К. - Віршування Дімітрія Анґела в контексті румунського символізму (2017)
Смольницька О. - Біблійна символіка самоцвітних каменів у поезії Нью-Йоркської групи на прикладі творів Емми Андієвської і Віри Вовк (2017)
Тарнашинська Л. - Дискурс донкіхотства як ідеалістична настанова і художньо-естетична практика українських шістдесятників (2017)
Ткаченко Т. - Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда Мосендза (2017)
Філіпенко О. - Символізація оніропростору у творах Докії Гуменної (2017)
Циц Г. - Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака "Відкриття" (2017)
Черепуха Д. - Виражально-зображувальні засоби творення В. Стефаником експресіоністичного художнього світу (2017)
Черкашина Т. - Своєрідність спогадового дискурсу Миколи Руденка (2017)
Бідасюк Н. - Проблема перекладу пісень у кінофільмах (2017)
Маховська С. - Концептосфера дитячого фольклору: функціональний аспект (за матеріалами Хмельниччини), Тернавська Т. (2017)
Стукан Г. - Особливості ідіостилю подільського письменника Віталія Мацька, Глушок Л. (2017)
Бобинець С. - За сторінками культурних епох (Мацько В. Українська література: людина – світ – час (літературознавчі студії). Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2017. 228 с.) (2017)
Карабович Т. - Від "Вчора" до "другого Пришестя": Мій спомин про поета Богдана Бойчука (2017)
Бєлова Л. О. - Якісна освіта як запорука якості життя населення (2016)
Мельниченко О. А. - Аналіз законодавчих ініціатив у сфері стоматологічної діяльності, Удовиченко Н. М. (2016)
Степанов В. Ю. - Інформаційна безпека в інформаційній сфері державного управління (2016)
Гнатенко А. І. - Управління стратегічними змінами на регіональному рівні в Україні (2016)
Котуков О. А. - Обмеження публічного управління в умовах глобалізації (2016)
Пахнін М. Л. - Напрями удосконалення професійної діяльності працівників органів публічної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Решевець І. В. - Суспільні трансформації в контексті модернізаційних реформ політико-адміністративного управління (2016)
Томашевська Т. В. - Застосування функціонально-компетентнісного підходу в механізмі формування політико-управлінської еліти (2016)
Панов В. В. - Комунальні підприємства водопостачання і водовідведення як об’єкт державного управління (2016)
Майстро С. В. - Необхідність державного регулювання розвитку кооперації та стимулювання інтеграційних процесів в аграрному секторі України (2016)
Антонова О. Р. - Концептуальні підходи до взаємодії держави з громадськістю у процесі формування сімейної політики в Україні (2016)
Круглов В. В. - Регіональний аспект державно-приватного партнерства на основі кластерного підходу у процесі децентралізації владних повноважень в Україні (2016)
Заскалкіна О. М. - Концептуалізація розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі економіки Україним (2016)
Лещинський В. П. - Інвестиційні процеси як інструмент інноваційного розвитку економіки (2016)
Олентьєв Р. В. - Інноваційна політика вищої школи як відповідь на виклик ринку праці сучасного глобалізованого світу (2016)
Мазурок О. В. - Інноваційні основи розвитку муніципальної системи охорони здоров’я (2016)
Митник А. А. - Інтеграція управлінського потенціалу бізнес-сектора у механізм прийняття бюджетних рішень у регіоні (2016)
Сікало М. В. - Методичні підходи до організації та оцінювання ефективності механізму державного регулювання розвитку ринку зерна (2016)
Торгало Т. О. - Визначення критеріїв і механізму упровадження технологій управління державного проектування регіонального розвитку в Україні (2016)
Лопатченко І. М. - Інститут сім’ї в контексті реалізації механізмів профілактики соціального сирітства: соціологічний аналіз на регіональному рівні (2016)
Бабічев А. В. - Державне управління змінами у системі вищої освіти: сутність зміст, особливості (2016)
Дармостук Д. Г. - Розвиток сільського туризму через створення туристичних кластерів (2016)
Долінченко О. М. - Методичні підходи до формування основних принципів державного регулювання демографічного розвитку (2016)
Ладонько Л. С. - Роль та функції місцевого самоврядування в системі публічної влади України, Кунденко А. В., Михайловська О. В., Філіпова Н. В. (2016)
Ольшанський О. В. - Спроможність громад в аспекті теоретико-прикладної ідентифікації Спроможність громад в аспекті теоретико-прикладної ідентифікації (2016)
Фоміцька Н. В. - Інституціоналізація у процесі децентралізації влади (2016)
Марєхін С. В. - Модель системи управління якістю в місцевих органах влади (2016)
Котковський В. Р. - Розвиток місцевого самоврядування і децентралізація влади як умови зміцнення демократії в Україні (2016)
Возний С. О. - Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатних територіальних громад (2016)
Шаталова О. М. - Організаційний сегмент адаптаційної бази органу місцевого самоврядування: аспект управління професійною адаптацією (2016)
Омаров Азад Енвер огли - Проблеми та протиріччя в реалізації політики екологічної безпеки в Україні (2016)
Хашиєва Л. В. - Розвиток мережевих форм врядування на місцевому та регіональному рівні: досвід Фінляндії (2016)
Ярмоленко Ю. О. - Основні підходи до стратегічного планування сталого розвитку АПК України та європейський досвід (2016)
Прилипчук О. В. - Зарубіжний досвід адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (2016)
Бережнюк І. І. - Міжнародні підходи до формування балансу між спрощенням процедур зовнішньої торгівлі та забезпеченням економічної безпеки держави, Коляда С. П. (2017)
Вишневська О. М. - Пріоритети раціонального природокористування регіонів країни, Волошина В. В., Гаріна Ю. В., Вишневська А. С. (2017)
Гаряга Л. О. - Удосконалення управління фінансовим результатом банку (2017)
Гевлич Л. Л. - Методи аудиту: міжнародне та національне трактування, Гевлич І. Г. (2017)
Гнатишин Л. Б. - Організаційні аспекти та процедура формування фінансової звітності (2017)
Головко М. Й. - Концептуальні підходи до реформування податкових систем (2017)
Грицаєнко М. І. - Соціальний капітал територіальних громад та їх об’єднань (2017)
Демкович О. В. - Методи надання програм соціальної допомоги з урахування доходів населення (2017)
Задорожна Р. П. - Особливості обчислення умовної оплати послуг фінансових посередників в системі національних рахунків (2017)
Маслик Р. О. - Напрями модернізації системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України (2017)
Наумік-Гладка К. Г. - Маркетингові та психологічні аспекти діяльності SPA-індустрії при готельних комплексах (2017)
Неліпович О. В. - Митні формальності на авіаційному транспорті в Україні (2017)
Прокопишин М. М. - Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації, Cус Т. Й. (2017)
Сус Т. Й. - Концептуальні аспекти фінансування інноваційного розвитку аграрної сфери (2017)
Шпикуляк О. Г. - Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій, Прутська О. О., Супрун О. М. (2017)
Януш Нестерак - Роль бенчмаркінгу в процесі контролінгу капіталу підприємства, Маліновська О. Я. (2017)
Бондаренко В. М. - Формування інноваційної стратегії в підвищенні конкурентоспроможності підприємства (2015)
Гольтяєва Л. А. - Статистична оцінка стану хімічної промисловості Харківської області (2015)
Гришина Н. В. - Від індустріальних парків до кластеризації - інноваційний шлях розвитку економіки регіону, Гусарина Н. В., Мандра О. Є. (2015)
Машлякевич А. А. - Государственно-частное партнерство как основная составляющая государственной инновационной политики Украины, Лысенко А. А. (2015)
Руденко І. В. - Бюджет розвитку в умовах фіскальної децентралізації (2015)
Саричев В. І. - Методологічні аспекти оцінювання людського розвитку при прийнятті управлінських рішень (2015)
Прямухіна Н. В. - Державна експортно-імпортна політика в системі стимулювання розвитку економічного простору регіонів (2015)
Панченко В. Г. - Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму, Резнікова Н. В. (2017)
Галенко О. М. - Еволюція інтелектуалізації економічного розвитку ЄС, Різва Л. А. (2017)
Криштанович М. Ф. - Протидія поліцією організованій злочинності як загрозі економічній безпеці підприємств (2017)
Степанов В. Н. - Об унитарности обустройства государства как институциональной риск-ловушки (2017)
Поручник А. М. - Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів, Кулаковський К. О. (2017)
Турський І. В. - Український вектор розвитку соціального підприємництва — пріоритет регіонального економічного розвитку (2017)
Кучер Г. В. - Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації (2017)
Ладюк О. Д. - Характеристика тіньової економіки в Україні (2017)
Матвєєва Ю. Т. - Експрес-діагностика рівня соціо-еколого-економічної збалансованості адміністративної території графічним методом, Мирошниченко Ю. О. (2017)
Гадзало А. Я. - Стан інституційного забезпечення транскордонного співробітництва в країнах ЄС (2017)
Чорна Н. Ю. - Аналіз тенденцій підвищення конкурентних переваг промислових підприємств України (2017)
Рогозян Ю. С. - Збір інформації та процедура вивчення громадської думки для розробки стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади (2017)
Халатур С. М. - Особливості фінансової діяльності підприємств сільськогосподарської галузі, Кубасова Є. М. (2017)
Лєбєдєва І. Ю. - Вплив зміни іміджу оператора мобільного зв'язку на розвиток підприємства, О. Е. Рівас Перес (2017)
Василенко Л. О. - Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України, Березницька Ю. О., Жукова О. Г. (2017)
Гуторов А. О. - Інтеграційні відносини як чинник економічного зростання в аграрному секторі економіки (2017)
Стирський М. В. - Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн європейського союзу (2017)
Літошенко А. В. - Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях (2017)
Городко М. В. - Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту (2017)
Шпотенко В. Д. - ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення (2017)
Лебедко С. А. - Формування механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств (2017)
Міца В. В. - Малий бізнес у сучасних ринкових умовах (соціальний аспект) (2017)
Трокоз Ю. В. - Економічна суть, зміст ринку агропродовольчої продукції та практичні рекомендації щодо стимулювання зростання АПК (2017)
Коваленко О. С. - Цільове рефінансування НБУ як спосіб збільшення фінансування економіки: на прикладі сільського господарства (2017)
Зубець М. В. - Утвердження інноваційної моделі в системі аграрної науки, Володін С. А. (2010)
Гармашов В. В. - До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, Фомічова О. В. (2010)
Носко Б. С. - Вплив різних факторів і типів ґрунтових процесів на формування фосфатного фонду ґрунтів, Бабинін В. І., Гладкіх Є. Ю., Бурлакова Л. М. (2010)
Лісовий М. П. - Загроза втрати врожаю через нову високовірулентну расу Ug99 стеблової іржі, Ретьман С. В., Козуб Н. О. (2010)
Бахмат О. М. - Фотосинтетична активність та врожайність сої залежно від сорту, способу сівби й удобрення (2010)
Рихлівський І. П. - Поділ сортів картоплі за характером бульбоутворення, Строяновський В. С. (2010)
Рудник-Іващенко О. І. - Особливості фотосинтезу рослин проса посівного, Григоращенко Л. В. (2010)
Жукорський О. М. - Вплив температурних умов середовища на гормональний статус телят м’ясних порід (2010)
Патика В. П. - Мікологічні захворювання китоподібних, Андреєва Н. О. (2010)
Ткачук С. А. - Оцінка механічних властивостей трубчастих кісток за коефіцієнтом гомогенності (2010)
Кисельов Д. О. - Міжсортовий поліморфізм яблуні з використанням IRAP-маркерів, Удовиченко К. М., Тряпіцина Н. В., Чеченєва Т. М. (2010)
Гораш О. С. - Шляхи покращення оцінки генотипів гречки, Загородний М. В. (2010)
Булгаков В. М. - Теорія ударної взаємодії вібраційного викопуючого робочого органу з тілом коренеплоду цукрового буряку, Головач І. В. (2010)
Лісовий М. М. - Біорізноманіття комах-герпетобіонтів в агроландшафтах Лісостепу, Бялковська Н. Г., Чайка В. М. (2010)
Полупан М. І. - Моніторинговий показник природно-антропогенного вмісту фосфору в ґрунтах, Коростін О. В., Величко В. А. (2010)
Корнільєв Г. В. - Виробництво харчових продуктів з плодів нектарина, Єжов В. М. (2010)
Збарський В. К. - Регіональні аспекти розвитку галузі свинарства, Горьовий В. П. (2010)
Почукалін А. Є. - Племінна робота з коровами-рекордистками у м’ясному скотарстві (2010)
Бунчак О. М. - Органічне добриво з відходів шкіряного виробництва (2010)
Пелих І. В. - Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств (2010)
Шулько О. П. - Вплив сірки на продуктивність і перетравність поживних речовин у молодняку кролів (2010)
І. М. Гудкову — 70 (2010)
О. В. Сидорчуку — 60 (2010)
Title (2017)
Bazaluk O. - The Theory of Education: "Those Who Transform the Universe" (New Book Announcement) (2017)
Берегова Г. - Філософія освіти: основні методологічні вектори формування світогляду людини майбутнього у вищій школі (2017)
Черепанова С. - Суб’єкт культури у предметному просторі філософії освіти (2017)
Гухман В. - Человек будущего и современная образовательная политика (2017)
Kaya H. B. - Relationship between Emotional Intelligence and Aggression on Boxers, Hazar M., Beyleroğlu M., Sarı İ., Yılmaz A. (2017)
Kostyuchkov S. - Specificity of Being and "Different Modernities" of a Person in the Contextual Range of Anthropological Conflict of Postmodernism (2017)
Мищенко А. - Деятельность и культура педагогов: факторы их взаимозависимого развития (2017)
Остапенко А. - Антропологическая матрица полноты образования человека (2017)
Pavlovic D. - Humanistic Approach to Early Childhood Education in the Educational Philosophy of Rudolf Steiner, Petrovic Z. S., Miljkovic M. (2017)
Петренко В. Ф. - Космические истоки религиозного чувства (возможная гипотеза) (2017)
Ryabovol L. - The Professional Training of Law and History Teachers as a Research Subject (2017)
Storozhuk S. - Socio-Cultural and Ideological Preconditions of Gender Equality, Goyan I. (2017)
Tsarenok A. - The Cosmological Potential of Byzantine Ascetic Aesthetics (2017)
Амплєєва О. М. - Особливості застосування психорозвивальної програми для підвищення рівня емоційного інтелекту майбутніх психологів (2016)
Башмакова Е. В. - Явление и феномен одиночества в гуманитарных науках: перспектива проблемно-символического подхода (2016)
Бригадир М. Б. - Особливості функціонування головного мозку людини (2016)
Володарська Н. Д. - Перспективи застосування методів діалогової психотерапії в умовах суспільних трансформацій (2016)
Гаджиева А. Х. - Некоторые рассуждения о ценностных ориентациях современной молодежи (2016)
Гайдучик П. Д. - Копінг-ресурси сепараційної тривоги особистості: теоретична експлікація проблеми (2016)
Гант О. Є. - Динаміка психічної працездатності кікбоксерів на різних етапах тренувального процесу, Малик Я. К. (2016)
Гурбанова Н. Ш. - Экспериментальное исследование социально-психологической адаптации русских переселенцев в Азербайджане (2016)
Демчук О. А. - Локус контролю в структурі Я-концепції особистості як когнітивна детермінанта вибору копінг-стратегій (2016)
Дзвінчук Ю. В. - Специфіка стилів саморегуляції поведінки медичних сестер із різними рівнями професійної мобільності (2016)
Казібекова В. Ф. - Самоставлення як чинник міжособистісних стосунків у працівників сфери обслуговування (2016)
Кашлюк Ю. І. - Феномен психологічного благополуччя особистості як об’єкт наукового дослідження (2016)
Кондратюк С. М. - Сімейне виховання як важлива умова формування особистості дитини, Лінкевич І. В. (2016)
Корнієнко І. О. - "Життєвий простір особистості" в категоріальному апараті психології (2016)
Лісовенко А. Ф. - Психологічне благополуччя особистостей, схильних та не схильних до заздрощів (2016)
Маркова І. В. - Психопрофілактика негативних функціональних станів фахівців (на прикладі металургійного виробництва) (2016)
Нежельченко О. І. - Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості студентів – майбутніх корекційних педагогів (2016)
Орлов О. В. - Психологічна діагностика невротизації особистості (український переклад та апробація опитувальника невротичних особистісних рис KON-2006), Лобанов І. Ю. (2016)
Пенькова О. І. - Проблема саморегуляції особистості: ціннісний аспект (2016)
Потапчук Н. Д. - Активізація роботи засобів масової інформації щодо об’єктивності та своєчасності висвітлення інформації в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Сагайдак А. Н. - Архетипические защиты личности и их адаптивный потенциал в контексте истории развития глубинной психологии (2016)
Тітова К. В. - Результати застосування семантичного диференціала для оцінки індивідуально-особистісних особливостей переживання екзистенційних страхів (2016)
Андрійчук І. П. - Типологічні особливості стилів управлінської діяльності державних службовців (2016)
Брюховецька О. В. - Зв’язок регіону, де знаходиться навчальний заклад, з особливостями сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Журавель А. В. - Інтервізія як засіб підготовки психологів до професійної діяльності та кар’єрного зростання (2016)
Євдокімова О. О. - Психологічне дослідження особливостей розвитку професійної затребуваності особистості працівника поліції, Посохова Я. С. (2016)
Московченко В. В. - Проблема життєздатності девіантних підлітків у сучасних закордонних психологічних дослідженнях (2016)
Попелюшко Р. П. - Основні критерії та діагностика посттравматичних стресових розладів у комбатантів (2016)
Шпортун О. М. - Дослідження та використання гумору в психотерапії (2016)
Андрусенко М. П. - Застосування психогімнастики в аспекті розвитку емоційного інтелекту дошкільників, Балла Л. В. (2016)
Бабенко О. О. - Теоретичний аналіз вивчення страху як психологічної проблеми у формуванні самооцінки підлітків, Таран М. І. (2016)
Булгакова О. Ю. - Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії (2016)
Варе І. С. - Психологічний аналіз взаємозв’язку між смисложиттєвими орієнтаціями й особистісними цінностями майбутніх психологів (2016)
Возович А. А. - Теоретичні засади формування правосвідомості студентів коледжів (2016)
Гавриловська К. П. - Психосемантичні характеристики образу майбутнього шлюбного партнера у свідомості закоханих, Баранчук О. І. (2016)
Дуб В. Г. - Адаптація студентів-переселенців до вищого навчального закладу (2016)
Дубчак Г. М. - Емпіричне вивчення ірраціональних установок в контексті стресостійкості студентської молоді (2016)
Ендеберя І. В. - Проблема розвитку психологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх практичних психологів (2016)
Коць М. О. - Психологічні особливості делінквентної поведінки підлітків, Онопченко І. В. (2016)
Крамченкова В. О. - Структурно-змістовні характеристики особистісних сенсів підлітків-курців (2016)
Макарова Л. Л. - Особливості Я-концепції студентської молоді різних регіонів України (2016)
Нікітіна О. П. - Сучасні особливості професійного становлення майбутнього практичного психолога (2016)
Пехарева А. С. - Особенности самоотношения часто болеющих детей школьного возраста (ЧБД) (2016)
Помилуйко В. Ю. - Різновиди корпоративних ключових компетенцій та їх класифікація (2016)
Шевчишена О. В. - Психологічні детермінанти становлення та розвитку особистості обдарованої дитини у підлітковому віці (2016)
Шипко М. В. - Психологічні чинники розвитку етичної свідомості студентської молоді (2016)
Яворська-Вєтрова І. В. - Особливості становлення особистісної ефективності учнів молодшого шкільного та підліткового віку (2016)
Арнаутова В. В. - Принципи побудови і зміст програми ресоціалізації вихованців закритих навчальних закладів (2016)
Богучарова О. І. - Перспективи постстресового зростання юнаків – вимушених мігрантів України: ресурси стресоподолання (2016)
Васюк К. М. - Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб із різним типом сценаріїв (2016)
Данильченко Т. В. - Особливості внутрішньої організації суб’єктивного соціального благополуччя (2016)
Дворник М. С. - Соціальні та психологічні характеристики кідалтизму (2016)
Дружиніна І. А. - До питання формування комунікативних умінь майбутніх психологів, Хупавцева Н. О. (2016)
Іванків І. І. - Компоненти формування ідентичності підлітка в соціальних мережах (2016)
Мельничук О. Б. - Особистісна ригідність в контексті проблем становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Пузь І. В. - Психосоціальні аспекти феномена материнської агресії (2016)
Рудюк О. В. - Дослідження афективного компоненту переживання кризи зайнятості у безробітних (2016)
Посвістак О. А. - Роль та місце психології сім’ї як галузі наукового знання в науково-освітньому просторі (2016)
Burghele C. - Health anthropology: between theoretical observations and magical ritual practices (the case of Romanian witch in the Transcarpatia) (2015)
Pavliuk O. - US policy in Persian gulf during Georg H. W. Bush presidency (2015)
Потапова Л. - Релігійно-церковна мережа України: компаративний аналіз (2015)
Безарова Г. - Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві (2015)
Остащук І. - Семіосфера тридентської Меси (2015)
Роман І. - Герменевтичне коло нормативної структури науки: між професійним етосом і екзистенційним досвідом (2015)
Скакун І. - Концепція антропоцентризму в некласичній філософії (2015)
Borysiuk A. - The role of personal and professional skills of teacher in professional activity, Podgorecki J. (2015)
Любіна Л. - Гендерно-освітні технології як психолого-педагогічний супровід студентів у вищій медичній школі (2015)
Осипенко В. - Соціально-психологічні чинники формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх лікарів, Пендерецька О. (2015)
Аністраненко А. - Сучасний стан розроблення і вивчення альтернативної історії як метажанру (2015)
Вилка Л. - Труднощі адаптації іноземних студентів до мовного середовища України (2015)
Скрипник І. - Збірка "Постать голосу” як образ монологічного мовлення в діалозі з природою та примусового фізичного мовчання в дійсності (2015)
Давиденко І. - Професор М. Шінкерман – засновник кафедри патологічної анатомії і сучасної патоморфології на Буковині, Тюлєнєва О., Парастив’юк Є. (2015)
Мойсей А. - Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету: історія, перспективи розвитку (2015)
Тимофійчук І. - Історія зародження та становлення медсестринства: європейский контекст, Семененко С., Роман Л., Савчук Т., Слободян К., Васкул Н. (2015)
Чебан В. - Історія розвитку кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я Буковинського державного медичного університету, Ясинська Е., Ревенко Ж. (2015)
Антофійчук І. - Рецензія на книгу-альбом Дойни Марії, Кармен Маріани, Елени Новак та ін. "Інтер’єрний текстиль (з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців)" – Сучава, 2015. –71 с. (2015)
Курочкін О. - Рецензія на наукове видання, присвячене календарній обрядовості румунів (Голант Н. Обряды весенне-летнего цикла в Валахии: очерки традиционной культуры. – Москва ; Санкт-петербург, 2014. – 223 с.) (2015)
Манчул Б. - Рецензія на монографію: Марчук М., Скакун І. Антропоцентризм і динаміка наукових парадигм. – Чернівці, 2015. – 207 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Ісьєміні І. І. - Інженерна методика розрахунку пневмогідравлічних буферів мостових кранів, Фесенко Г. І. (2015)
Коваленко В. А. - Логистический подход к планированию и организации строительно-монтажных работ в условиях уплотненной застройки мегаполисов, Редька Е. С., Павкин Р. А., Коваленко Ж. И. (2015)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз навантаження підвіски транспортного засобу при опусканні вантажу, Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2015)
Подоляк О. С. - Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при експлуатаційних режимах роботи, Малініна Ю. В. (2015)
Слепужніков Є. Д. - Визначення динамічних навантажень при пересуванні вантажного візка мостового крана (2015)
Смоляков С. Л. - Аналіз основних конструктивних рішень розвантаження кабелю на барабані каротажного підйомника, Ісьєміні І. І. (2015)
Фідровська Н. М. - Визначення коливань, які виникають в підкранових балках мостових кранів при пересуванні ходових коліс, Краснокутська Т. Б., Чернишенко О. В. (2015)
Фідровська Н. М. - До визначення тягової характеристики стрічково-барабанного механізму елеватора, Лук’янов І. М. (2015)
Фідровська Н. М. - Визначення контактних напружень в зоні дії каната та гладкого барабана, Ругаєв Р. C., Лєсовицький К. Ю. (2015)
Кипоренко А. С. - Расчетный анализ теплоотдачи при охлаждении стержней обмотки статора турбогенератора, Мазорчук К. И. (2015)
Ловейкін В. С. - Реалізація оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку, Почка К. І., Ловейкін А. В. (2015)
Осипова Т. Н. - Динамика барабанных лифтовых подъемников как многомассовых систем (2015)
Мелконов Г. Л. - К вопросу определения выбора режущего инструмента для обработки сфер запорной арматуры (2015)
Petrenko A. - The influence of composition high-carbon deposited metal on structure and lamellar tearing (2015)
Багров В. А. - Совершенствование сплавов системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа (2015)
Дерябкина Е. С. - Исследование эксплуатационной стойкости восстановленных деталей топливной аппаратуры тракторных дизелей Д 50 (2015)
Калин Н. А. - Способ сварки коротких стыковых соединений, Изотова Е. А. (2015)
Калін М. А. - Новий спосіб холодного зварювання чавуну, Ізотова К. О. (2015)
Катрич О. О. - Кваліметричний інструмент оцінювання якості процесів різної природи, Тріщ А. Р., Денисенко А. М., Діденко Н. В. (2015)
Маршуба В. П. - Деякі аспекти по визначенню параметрів якості цифрового друку, одиниці виміру, їх еталонні значення та критерії оцінки, Яценко Л. О. (2015)
Павлова А. А. - Повышение эффективности ремонтного производства при разборке соединений с натягом, Смирнов И. П., Лагода А. Н. (2015)
Смирнитская М. Б. - Качественный анализ системы управления охраной труда машиностроительного предприятия (2015)
Шматков Д. І. - Розробка семантичної моделі для експертних систем автоматичних засобів пірометричних вимірювань в машинобудуванні (2015)
Щуцька Г. В. - Асиметричне розповсюдження рідини в прокладочних матеріалах (2015)
До уваги авторів (2015)
Заєць І. І. - Дослідження пам’яток трипільської культури на середньому Побужжі (1999)
Восколуп В. П. - Вельбарські поселення у верхів’ях Південнобузького басейну (1999)
Хавлюк П. І. - Ювелірна справа в уличів (1999)
Струкевич О. К. - Політична культура козацької старшини України-Гетьманщини середини ХVІІІ ст. (1999)
Лихогляд М. Ф. - Проникнення товарно-грошових відносин у селянське господарство Лівобережної та Слобідської України в період розкладу феодалізму і генезису індустріального суспільства (друга половина ХVІІІ ст.) (1999)
Мазурик В. С. - Аграрно-селянське законодавство східноєвропейських країн в другій половині ХVІІІ ст. (1999)
Петренко О. С. - До питання про початок поселення менонітів на Правобережній Україні (колонія Михайлина на Брацлавщині) (1999)
Вороліс М. Г. - Розвиток початкової освіти на Поділлі в 1861 -1918 рр. (1999)
Мельничук О. Ф. - Реалізація виборчого права в Подільській губернії за міським положенням 1870 року (1999)
Поп Ю. І. - Російська дипломатія і чеське питання в кінці XIX - на початку XX ст. (1999)
Лисий А. К. - З історії католицької церкви на Східному Поділлі (на матеріалах м. Бару) (1999)
Воловик В. П. - Події лютневої 1917 р. революції на Поділлі, Воловик О. В. (1999)
Яременко О. І. - Політичні права громадян в українській державі 1918 року (1999)
Кравець Л. Л. - Наступ союзників на Західному фронті восени 1918 р. у мемуарах Маршала Ф. Фоша (1999)
Коляструк О. А. - Українізація преси УСРР (перша половина 20-х рр. XX ст.) (1999)
Криворучко О. А. - Порівняльна характеристика стану початкової та середньої освіти в містах і селах УСРР на початку 1920-х років (1999)
Мельничук О. Л. - Участь комнезамів у зборі продподатку на Поділлі (1999)
Лойко О. О. - Розвиток сільського господарства і становище селянства на Поділлі у відбудовний період (1921-1925 рр.) (1999)
Мазур В. М. - Аграризація єврейського населення в Україні у 1920-х роках (1999)
Кравченко П. М. - Шляхи поповнення індустріальних будов України робочою силою (середина 20-Х - перша половина 30-х рр.) (1999)
Давидюк А. Т. - Застосування психологічного та фізичного методів впливу слідчими вінницької тюрми вперіод масових репресій (1937-1938рр.) (1999)
Мазило І. В. - Репресії 30-х років на Вінниччині (на матеріалах цукрової промисловості краю), Паламар І. Г. (1999)
Григорчук П. С. - Створення та діяльність польської підпільної держави в роки Другої світової війни (1999)
Шкробтак О. П. - Франкістська Іспанія в роки Другої світової війни (1939 -1945 рр.) (1999)
Зінько Ю. А. - Сільське господарство Вінниччини в період німецької окупації (1941-1944 рр.) (1999)
Пилипенко Т. І. - Хартія Праці: правові засади становлення соціально-економічної системи Франкістської Іспанії 1936-1975 рр. (1999)
Романюк І. М. - Сільське господарство Вінниччини в перші повоєнні роки (1999)
Мельничук І. П. - З історії ліберальних ідей в Україні, Мельничук Л. С. (1999)
Тростогон А. М. - Проблеми італійського проторенесансу в історіографії (1999)
Зінько О. В. - Літературні джерела 20-х - 30-х рр. про молодіжний рух України у 20-ті рр. (1999)
Винокурова Ф. А. - Створення та діяльність єврейських органів місцевого самоврядування у 20-30-ті роки XX ст. (огляд архівних джерел) (1999)
Коннова М. В. - Історіографія жертв громадянської війни та після воєнних репресій в Іспанії (1999)
Іваницька О. П. - Франсиско Франко – фундатор авторитарного режиму в Іспанії (1936-1975 рр.) (1999)
Журбелюк Г. В. - Основні концептуальні підходи викладання історії держави і права: спадщина і перспективи (1999)
Пірус Т. П. - Шляхи формування понять "тоталітаризм" та "авторитаризм" в шкільному курсі всесвітньої історії (новітній період: 1914-1939 роки) (1999)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського