Олійник Н. Ю. - Педагогічні умови підготовки учнів старших класів економічного профілю навчання до організаторської діяльності (2008)
Підопригора Л. А. - Перспективи розвитку державної власності в економіці України (2008)
Тітаренко О. М. - Сучасний стан зайнятості та безробіття на національному ринку праці (2008)
Буторіна В. Б. - Роль наукоємного продукту в економічному зростанні (2008)
Музичук І. В. - Еволюція поглядів на проблему соціально-орієнтованоі економіки (2008)
Олійник О. С. - Ринкова економіка України та соціальні явища в період становлення нових умов господарювання, Чесньовська Н. В. (2008)
Романюк М. О. - Невідповідність попиту і пропозиції на ринку Кам'янець-Подільського (2008)
Солодка Л. О. - Напрямки розвитку дорожнього господарства України (2008)
Щелкунова О. В. - Потенціал регіону та його складові (2008)
Сиваченко А. В. - Теоретичні основи визначення суті конкурентного середовища (2008)
Гречан А. П. - Теоретичні аспекти потенціалу підприємства, Боднаренко О. В. (2008)
Лопатинський Ю. М. - Компоненти розвитку вітчизняних підприємств (2008)
Петенко І. В. - Принципи формування соціально-економічної політики реструктуризації промисловості, Петенко А. В. (2008)
Каньоса А. М. - Реалізація місії ВНЗ – основа забезпечення його економічної безпеки, Каньоса М. І. (2008)
Аніщенко В. О. - До питання щодо особливості соціо-еколого-економічної оцінки природних ресурсів (2008)
Басюк Д. І. - Основні тенденції розвитку економічного потенціалу міста Кам'янець-Подільський (2008)
Бондарчук В. В. - Текст англо-українського перекладу наукової літератури як компонент навчального посібника з менеджменту, Бондарчук Л. И. (2008)
Зось-Кіор М. В. - Розробка рекламного бюджету та визначення його ефекту, Германенко О. М., Кальченко М. М. (2008)
Жарлінська Р. Г. - Фактори формування конкурентного середовища на ринку металевого посуду України, Демчук Л. В. (2008)
Кочетков О. В. - Концепція розвитку конкурентоспроможності аграрних підприємств в Україні, Кіріченко Н. С. (2008)
Кубіній Н. Ю. - Мотивація як фактор стратегічного управління, Баранчикова М. В., Дідик В. І. (2008)
Останкова Л. А. - Формування стратегічного плану підприємства на основі оцінки його господарчої діяльності (2008)
Завадяк Р. І. - Стратегічне планування в системі стратегічного управління підприємницькою діяльністю, Дідик В. І. (2008)
Бугір Л. В. - Вплив фінансового стану підприємства на мотиваційну систему, Фленько І. І., Фленько О. В. (2008)
Бєлоусова О. С. - Аналіз інноваційної діяльності в економіці підприємств України (2008)
Бицюра Ю. В. - Методика визначення впливу акціонерних товариств на забезпечення сталого економічного зростання (2008)
Бурковський А. П. - До питання про корпоративне управління (2008)
Коноваленко А. С. - Особливості становлення соціальної відповідальності бізнесу в україні як сучасної концепції розвитку економіки підприємств (2008)
Перчук О. В. - Реалізація системного підходу при управлінні якістю продукції (2008)
Бондарчук Л. В. - Український менеджмент: проблеми і перспективи сучасного розвитку, Марусич А. Г. (2008)
Лисак В. Ю. - Розвиток готельного ринку (2008)
Бурлаков О. С. - Маркетингова діяльність підприємств аграрного сектора економіки (2008)
Олійник О. С. - Трансформація системи спиртової галузі на Поділлі (2008)
Олійник О. С. - Спиртова галузь України та її роль у розвитку народного господарства в ринкових умовах, Іваніцька О. М. (2008)
Паливода О. М. - Організація інноваційного співробітництва між підприємствами легкої промисловості та суміжних галузей (2008)
Соловей Т. В. - Інтеграція як фактор підвищення ефективності виробництва підприємств агропромислового комплексу (2008)
Апчел О. С. - Формування потоку створення цінності споживача як умови підвищення ефективності діяльності підприємства (2008)
Nowak D. - Wybor dostawcy w kooperacji przemyslowej (2008)
Свідер О. П. - Ретроспективний аналіз економічної ефективності прямих іноземних інвестицій (теоретичні основи та методологія). Принципи аналізу грошових потоків при економічній оцінці використання прямих іноземних інвестицій (2008)
Шайкан А. В. - Роль бухгалтера в сучасних умовах управління підприємством (2008)
Андрейцева І. А. - Особливості визначення суттєвості в процесі аудиту оборотних активів (2008)
Базілінська О. Я. - Фінансовий аналіз як складова фінансового менеджменту малих підприємств (2008)
Бондаренко О. С. - Нормативно-правове забезпечення управління активами підприємств в системі фінансового регулювання (2008)
Гулько Л. Г. - Фінансовий аналіз як інструмент визначення інвестиційної привабливості підприємства (2008)
Гушко С. В. - Використання результатів аудиту для прийняття управлінських рішень (2008)
Давиденко Н. М. - Прийняття інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємств корпоративного типу (2008)
Мех Л. М. - Індексне страхування в системі страхування, Коваль Р. В. (2008)
Могилевський А. В. - Деякі проблеми формування та визначення розміру статутного капіталу юридичної особи, Новодворська В. В. (2008)
Новодворська В. В. - Витрати основа формування собівартості виробництва, Проценко Т. В. (2008)
Полєщук І. Ф. - Доходи підприємства та їх вплив на фінансовий результат, Ліщина Т. В. (2008)
Солодкий В. О. - Підходи до покращання фінансового стану житлово-комунального господарства (2008)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід фінансування системи охорони здоров’я і медичного страхування та можливості його впровадження в Україні, Іськова О. В. (2008)
Фурса А. В. - Бюджетування виробництва цукрових буряків (2008)
Русін В. М. - Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів (2008)
Калинчук І. Д. - Роль управлінського обліку в організації внутрішньогосподарського контролю (2008)
Кузовенкова Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку довгострокового кредитування сільськогосподарських підприємств (2008)
Подуражня Ю. Ю. - Сутність обліку та його значення (2008)
Савчук В. А. - До проблеми використання коштів бюджету освітнього закладу, сформованих за рахунок недержавних установ (2008)
Лебедик С. В. - Облік та контроль незавершеного виробництва в умовах функціонування інформаційних систем підприємства (2008)
Матвієнко Г. А. - Розвиток мультиризиковопо агарного страхування в Україні (2008)
Хуторян А. А. - Концептуальні засади екологічного аудиту гірничо-збагачувальних підприємств (2008)
Чирик Н. В. - Актуальні питання методологи обліку капітальних інвестицій (2008)
Ловкова О. Ю. - Основні аспекти організації обліку витрачання матеріалів у будівництві (2008)
Рибак О. П. - Система фінансового аналізу діяльності ВНЗ (2008)
Крисанов Д. Ф. - Сучасний стан, напрями та важелі регулювання зайнятості сільського населення в Україні (2008)
Гупало О. Г. - Аналіз стану людського капіталу в аграрному виробництві (за матеріалами АПК Львівської області), Овчиннікова Т. В. (2008)
Стрельбіцький П. А. - Аналітична оцінка зарубіжного досвіду регулювання мінімальної заробітної плати, Кульчицький Е. Є. (2008)
Синяєва Л. В. - Принципи організації заробітної плати (2008)
Соболєв В. О. - Управління знаннями як фактор конкурентоспроможності підприємства (2008)
Левицька І. В. - Проблеми управління людськими ресурсами, Попова К. М. (2008)
Яременко Л. М. - Роль і місце вищої освіти в системі державного управління (2008)
Шульга Ж. О. - Управління людським капіталом у процесі інноваційноі діяльності підприємства (2008)
Зелінська Л. М. - Демографічна ситуація в Україні (2008)
Дитко Л. П. - Деякі проблеми демографічної ситуації в сільській місцевості Хмельницької області (2008)
Бондарчук Л. В. - Формування позитивної корпоративної культури як основи сприятливого соціально-психолопчного клімату колективу, Кримець О. А. (2008)
Бондарчук Л. В. - Актуальність використання та перспективи розвитку менеджмента якості як однієї з проблем управління людськими ресурсами, Мягкова А. О., Каськун Я. А. (2008)
Бондарчук Л. В. - Медіація, як один з методів вирішення конфліктів на підприємствах, Паламарчук Є. О. (2008)
Алексеєва К. А. - Розвиток людського капіталу у розбудові сошально-орієнтованоі ринкової економіки України (2008)
Сандугей В. В. - Об’єктивні основи національного ринку праці в умовах глобалізації (2008)
Остроухова К. М. - Суть та форми соціального капіталу (2008)
Вихідні дані (2008)
Бєляєва Т. В. - Антропонімікон роману "Еґоїст" Марини Гримич: структурно-семантичний і функційний аспекти, Щербакова Н. В. (2017)
Міняйло Р. В. - Рибальський хронос в українській мові (2017)
Намачинська Г. Я. - Класифікація українізмів російської мови ХIХ ст. на основі врахування граматичних критеріїв (2017)
Стаценко О. М. - Номінації їжі, тепла, безпеки в контексті наївної категоризації світу (2017)
Степаненко М. І. - Новітня українська мілітарна перифрастика (2017)
Тимченко Ю. О. - Дієслівна метафора як домінанта художньої організації мариністичного пейзажу в новелістиці М. Коцюбинського італійського циклу (2017)
Кобченко Н. В. - Синтаксична організація речень з граматично тотожними дієслівними формами (2017)
Лелюк О. О. - Комунікативна парадигма складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття) (2017)
Леонтьєва О. О. - Структурно-семантична класифікація квантитативно-іменних речень (2017)
Олексенко О. А. - Дієприслівник у проекції категорії стану (2017)
Халіман О. В. - Граматичне значення майбутнього часу як засіб вираження оцінки в сучасній українській мові (2017)
Піддубна Н. В. - Розбудова понятійного апарату теолінгвістики: бібліїзм, біблієма, біблійність, бібліонім (2017)
Канкаш Г. Д. - Дипломатичний підстиль як різновид офіційно-ділового стилю сучасної української мови (2017)
Лисиченко Т. Ю. - Мовленнєвий паспорт особистості як основа творення художнього образу: граматика та поетика помилок (2017)
Мельничайко В. Я. - Образотворчий потенціал лексикону в поетичному тексті (2017)
Тєлєжкіна О. О. - Хіазм як мовностилістичний прийом у віршовій оповіді (на матеріалі української поезії ІІ половини – початку ХХІ століття) (2017)
Ткач О. В. - Складні речення з відношенням ідентифікації в текстах художнього стилю, Андрейко Я. В. (2017)
Галаур С. П. - Таксономія категорій художнього тексту-дискурсу (2017)
Маслова С. Б. - Основные закономерности англоязычного дискурса (2017)
Сазонова Я. Ю. - Актуалізація відтінку ≪страх-благоговіння≫ комунікативного смислу ≪страх≫ в англомовних текстах жахів (2017)
Zabotnova М. V. - The Specificity of the Internet Slang Implementation in the Process of Communication in Chat Rooms (2017)
Коваленко Ю. В. - Особливості осуду як мовленнєвого жанру (2017)
Осіпова Т. Ф. - Семантико-прагматичні процеси у сфері номінацій – вербалізаторів невербаліки: діахронно-синхронний зріз (2017)
Сердюк І. В. - Темпоральна реалізація синтагми в англомовній військовій промові (2017)
Толмачёва Е. М. - Коммуникативный аспект восприятия славянского акцента носителем французского языка (2017)
Дидик-Меуш Г. - Українська мова XVI–XVIII ст. у сфері комбінаторної лінгвістики: ад’єктивно-субстантивні словосполучення і їх лексикографічна інтерпретація (2017)
Каруник К. Д. - Поетична мова П. Тичини в оцінці Ю. Шевельова (2017)
Глущенко В. А. - Рецензія на монографію Є. С. Чекаревої ≪Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)≫ (2017)
Титул, зміст (2017)
Меморандум про партнерство та співпрацю в сфері біоенергетики (2017)
Роїк М. В. - Динаміка накопичення енергетично корисних речовин вітчизняними гібридами цукрових буряків, Ганженко О. М., Кононюк Н. О. (2017)
Сінченко В. М. - Умови, необхідні для вирощування енергетичної верби, Пиркін В. І., Гнап І. В., Мельничук Г. А. (2017)
Новітні агротехнології: теорія та практика (2017)
Сінченко В. М. - Міскантус – перспективна біоенергетична культура (2017)
Ягольник О. О. - Професійні нагороди "Золотий міскантус" знайшли своїх володарів! (2017)
Стефанюк В. Й. - Cтевія: стимулювання насіння (Stevia rebaudiana Bertoni) (2017)
Войтов В. А. - Переработка биомассы в твердое биотопливо второго поколения, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2017)
Чередничок А. І. - Вплив системи удобрення та сівозміни на енергетичну ефективність буряків цукрових в умовах Лісостепу України (2017)
Солдатенко В. Ф. - Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) (2017)
Зінкевич Р. Д. - Створення та діяльність Першого Українського корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського (до 100–річчя його формування) (2017)
Черевичний Г. С. - Репресивна діяльність революційних трибуналів в Україні в 1919 р., Даниленко Р. М. (2017)
Сидорова О. М. - Проблеми українського суспільно–політичного руху у науковому доробку Володимира Міяковського (2017)
Cавчук І. І. - Культурно–громадська праця родини Грушевських у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (в контексті діяльності Марії Сильвестрівни Грушевської та Марка Федоровича Грушевського), Журавльов С. А. (2017)
Єгоров В. В. - Українське питання на сторінках часопису "Вестник Европы" у 1860 – 1890–х рр. (2017)
Москальова Ю. Р. - Дитяча безпритульність та бездоглядність на півдні України (60 – 70–ті рр. ХІХ ст.): аналіз законодавчих актів (2017)
Дворкін І. В. - Університетське музейництво Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Муханов В. М. - Історичний аналіз розвитку науково–дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Олешко Н. П. - Характеристика польсько–української конфронтації у Галичині початку ХХ ст. українською наддніпрянською пресою, Золотарьов В. С. (2017)
Литвин Н. М. - Торгівельно–економічна освіта та її місце в системі професійної та вищої освіти України в 1920 – 1930–х роках (2017)
Мохнатюк І. О. - Погляди Івана Франка на релігію (2017)
Славич Є. В. - Селянство Донбасу напередодні сталінської "революції згори" (2017)
Костючок О. В. - Культурна належність Києво–Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) (2017)
Шульга В. П. - Породне районування як захід масового поліпшення місцевої худоби в СРСР 30 – 70–х рр. ХХ ст. (2017)
Кравчук Л. В. - "Нова" Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 – червень 1941 роках (2017)
Кузьминський Є. Г. - Основні періоди західної української еміграції (2017)
Лаврут О. О. - Відгомін радянського будення на сторінках "Буквара" 1946 року видання (2017)
Ленартович О. Ю. - Спроби українсько–польського порозуміння в роки Другої світової війни (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953 – 1964 роки) (Ч.4) (2017)
Голик М. М. - Трансформація Збройних сил України в період становлення та розвитку української незалежності (1991 – 2007 рр.) (2017)
Степанчук Ю. С. - Формування нового образу Богдана Хмельницького у Матеріалах республіканських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" (2017)
Братусь І. В. - Пошуки шляхів збереження історичної пам’яті в освіті (2017)
Лоцман Р. О. - Народний спів України: від витоків до сучасності (2017)
Маркович М. М. - Перська кампанія імператора Юліана в 363 р. (2017)
Бойченко Г. В. - Особливості сімейних традицій вікінгів (2017)
Стебеляк О. В. - Евреи и иудаизм в законодательстве Юстиниана (2017)
Сініцький А. Ц. - Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) (2017)
Нагнибіда О. О. - Основні напрями та пріоритети діяльності Ірландської Республіки в ООН (1950 – 1960–ті рр.) (2017)
Раджабова Н. Р. - Проблематика межгосударственных взаимоотношений на Южном Кавказе в 2011 – 2017 гг. (2017)
Сухобокова О. О. - Історичні аспекти розвитку промисловості Французького Алжиру напередодні та під час війни за незалежність, Брагар Є. В. (2017)
Чередніченко О. В. - Діяльність центральної та місцевої влади з поліпшення санітарно–гігієнічного стану міст Англії в XIV – XV ст. (2017)
Шинкаренко В. В. - Історичні аспекти патріотичного виховання в зарубіжних країнах (2017)
Богун К. М. - Розвиток філософського фобієзнавства в романах Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера (2017)
Коломієць А. Є. - Етико–філософський аналіз політичної діяльності Отто фон Бісмарка (2017)
Литвиненко Т. С. - Філософські орієнтації дидактики Фрідріха Фребеля (2017)
Мандрищук Л. А. - Слідами ідей Сьорена К’єркеґора у філософії Мартіна Гайдеґґера (2017)
Слотюк П. В. - Філософський дискурс Ю. Габермаса і проблема постмодерного переходу (2017)
Мерлянова О. А. - Жіночі образи в хореографічних творах Павла Вірського (2017)
Білоус А. О. - Емотикон як аргументативний конструкт: логіко–риторичний аналіз (2017)
Вергелес К. М. - Православна релігія в сучасному українському соціумі (2017)
Климчук О. Ю. - Аналіз філософсько–теологічних засад протестантської підприємницької етики (2017)
Ковальчук Н. Д. - Концепт софійності в контексті іконографічного зображення (2017)
Вершина В. А. - Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической анти(утопии), Савченко С. В. (2017)
Волинець А. А. - Хаотичність як естетичний принцип комп’ютерного мистецтва (2017)
Гансова Е. А. - Простір моди в контексті міждисциплінарності (2017)
Воронкова В. Г. - Інтернет як основа формування глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми, Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. (2017)
Кузьоменська Л. Г. - Особливості мовної картини світу (2017)
Левкулич В. В. - Соціокультурна зумовленість уявлень про справедливість (2017)
Баюжева А. О. - Комунікативна сфера як фактор становлення ідентичності сучасного ґатунку (2017)
Матвієнко О. І. - Символ у системі світосприйняття (2017)
Левченко Т. Г. - Тріада "віра–надія–любов" у теології нового завіту (2017)
Гавеля О. Р. - Аксіологічні засади самосвідомості сучасного православного християнина (2017)
Єгупов М. В. - Спорт як соціокультурне явище: в пошуках аксіологічної ієрархії (2017)
Жангожа А. Р. - Систематизація підходів до логічного моделювання аргументативних міркувань у програмі штучного інтелекту (2017)
Німчин С. О. - Онтологічний аналіз екзистенційного абсурду (2017)
Носач Б. О. - Віртуальний економічний простір сучасного суспільства: траєкторія соціальних трансформацій (2017)
Онофрійчук О. А. - Динаміка процесів суспільного розвитку та міжкультурна взаємодія (2017)
Павлова Т. С. - Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві (2017)
Плахотнюк В. Г. - Особливості глобалізації поп–культури України другої половини ХХ століття в контексті національної самоідентичності (2017)
Полівода А. А. - Герменевтичні аспекти діалогу читача та літературного твору (2017)
Поліщук О. С. - Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій особистості (2017)
Senchenko A. Y. - Art as the dominant in the context of the formation of the "moral personality", Kokhan I. I., Pushkova O. P. (2017)
Стецюк Р. В. - Вплив християнської сотеріології на формування етико–антропологічних ідей у духовній культурі Київської Русі (2017)
Царенок А. В. - Візантійська естетика аскетизму як чинник розвитку храмової архітектури (2017)
Шавріна І. В. - Філософсько–релігієзнавче осмислення проблеми самореалізації людини (2017)
Шип Н. А. - Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України (2017)
Гайдич Н. М. - Філософські і освітні стратегії в Україні X – XV ст. (2017)
Кийков О. Ю. - Філософсько-методологічні засади дослідження міжнародної освіти (2017)
Кіцул М. О. - Основні принципи сучасної католицької педагогіки (2017)
Великодна Є. М. - Медіа–освіта як чинник забезпечення здоров’я людини: філософський вимір проблеми (2017)
Вихованець З. С. - Діалогічна форма мовних пізнавальних структур соціально–економічного буття (2017)
Мегега Г. Б. - Проблемне коло практичних питань делегування повноважень у сфері державної освітньої політики органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах реформування освіти та децентралізації влади (2017)
Подолякіна О. В. - Інтегративні трансформації комунікативного дискурсу та критичної філософії в умовах глобалізації системи освіти (2017)
Картунов О. В. - Метод SWOT–аналізу в сучасному науковому дискурсі (2017)
Васильчук Є. О. - Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні (2017)
Бакрадзе Л. М. - Суспільні реформи як вид політичного управління (2017)
Білецька А. В. - Фактори ефективного державотворення і національної єдності у суспільній та регіональній інтеграції України: історичні передумови і перспективи розвитку (2017)
Войтенко Ю. М. - Особливості взаємовідносин між центральними та місцевими органами виконавчої влади в Україні (2017)
Гай–Нижник П. П. - Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання (2017)
Гречко О. Ю. - Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід (2017)
Еделєва М. А. - Формування національного інформаційного простору України: сучасний стан та подальші перспективи (2017)
Євсюкова А. В. - Громадянська освіта як чинник формування громадянського патріотизму молоді в контексті української політичної сучасності (2017)
Заруба В. Ю. - Соціальна політика: до пошуку ефективної національної моделі (2017)
Манайло–Приходько Р. Ю. - Характеристика рівня націоналізації партійної системи України за результатами парламентських виборів 2014 року (2017)
Манташян М. К. - Політична стабільність в Україні: внутрішні та зовнішні виклики (2017)
Мороз Н. О. - Становлення законодавства в духовно–культурній сфері як важлива передумова формування громадянського суспільства України (2017)
Вонсович О. С. - "Мюнхенські підсумки" для європейської та міжнародної безпеки (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід впровадження бюджету участі як інструменту партисипаторної демократії у Франції (2017)
Кан Ден Сик - Судьбы малых государств, находящихся в конфликтогенной зоне (2017)
Кульчицька О. В. - Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне (2017)
Литвиненко І. І. - Політичні концепції соціальної справедливості: справедливість як чесність проти справедливості як обміну (2017)
Мироненко Т. В. - Прийняття політичних рішень в умовах кризового менеджменту (2017)
Канавець М. В. - Роль громадськості у просуванні реформи державного управління (2017)
Міхейченко М. А. - Громадське залучення як чинник розвитку сучасних міжнародних відносин (2017)
Хорішко Л. С. - Політична еліта як суб’єкт модернізації політичної системи в концепції С. Хантінгтона (2017)
Чупрін Р. В. - Нетипові випадки контамінації в сучасних виборчих системах (2017)
Яновська О. В. - Партисипативна демократія (демократія участі): рушійна сила в становленні інститутів громадянського суспільства (2017)
Денисюк С. Г. - Рецензія на навчальний посібник: Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі (Електронний ресурс): (онлайн–гід з питань євроантлантичної інтеграції): (електронний) навчальний посібник / В. О. Корнієнко. – Електронні текстові дані (1 файл (PDF): 16,5 Мбайт). – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 147 с. (2017)
Кривошея І. І. - Рецензія на монографію: Tadeusz Srogosz "Między Wojną a Modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII - XVIII wieku". - Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016. - 267 s. (2017)
Дроботюк К. О. - Особливості застосування екстракту алое у технології культивування герпесвірусів, Романишина Т. О., Прокопенко В. С. (2017)
Стегней М. М. - Внесок київських ветеринарних лікарів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у світову науку і практику (2017)
Стегней Ж. Г. - Морфологічні особливості кровоносних судин тимуса новонароджених телят (2017)
Бородиня В. І. - Передчасне відшарування плаценти коней (діагностика, лікування), Святченко О. А. (2017)
Воронов Т. В. - Експрес-оцінка репродуктивної здатності псів в умовах розплідника, Скляров П. М. (2017)
Салата В. З. - Мікробіологічні показники замороженої яловичини під час зберігання (2017)
Мазуркевич Т. А. - Особливості локалізації лімфоїдної тканини в імунних утвореннях стінки кишечнику, дивертикулі меккеля і сліпокишкових дивертикулах качок, Хомич В. Т. (2017)
Мартинишин В. П. - До методики приготування лініменту на основі тіопохідної тріазолу та його оцінка за фізичними властивостями і дією на окремі мікроорганізми та грибки, Гунчак В. М., Гутий Б. В., Глух О. С. (2017)
Михайленко Н. І. - Морфологічні особливості новоутворень ока у собак, Войцехович Д. В. (2017)
Радзиховський М. Л. - Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак, Заїка С. С. (2017)
Стибель В. В. - Вплив препаратів "Бровермектин-грануляттм" і "Авесстимтм" на рівень продуктів ПОЛ та активність ферментів АОС у гепатопанкреасі однорічок білого амура, уражених моногенеями, Федорович О. В., Тафійчук Р. І. (2017)
Пеленьо Р. А. - Антиінтерферонова й антилактоферинова активність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії (2017)
Зінко Г. О. - Імунний статус телят, хворих на гастроентерит (2017)
Солопова Х. Я. - Антимікробна активність нового хіміотерапевтичного препарату на основі флюмеквіну щодо Aeromonas Hydrophila, Віщур О. І., Стецько Т. І., Угрин Г. П., Хом’як О. І. (2017)
Грушанська Н. Г. - Біохімічні показники крові свиноматок за профілактики порушень обміну мінеральних речовин, Костенко В. М. (2017)
Жук Ю. В. - Терапевтична ефективність застосування FORTICEPT UDDER FORTE за маститу у корів, Деркач С. С., Вальчук О. А., Шевченко А. М. (2017)
Іваницька А. І. - Ріст і розвиток організму кролів за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В., Кропивка С. Й., Гойванович Н. К. (2017)
Мисак А. Р. - Поширення та причини захворювань кінцівок у великої рогатої худоби, Крупник Я. Г., Цісінська С. В., Дудчак І. П., Леньо Ю. М. (2017)
Кушнір І. М. - Проблеми захворювань молочної залози та перспективи розробки нових протимаститних препаратів, Мурська С. Д. (2017)
Кушнір Г. В. - Характеристика сучасних методів визначення сирого протеїну у кормах та рослинній сировині, Левицький Т. Р., Ривак Г. П., Курилас Л. В., Вільха О. М., Федор Г. Ю. (2017)
Кацемба Н. В. - Використання колпоцитоскопії для визначення оптимального часу осіменіння у нутрій, Скляров П. М. (2017)
Круть С. В. - Вплив уведеного сухостійним коровам трутенату на вміст цинку, купруму і мангану в крові, материнській частині плаценти і перебіг отелення (2017)
Сачук Р. М. - Ефективність аерозольного внутрішньоматкового препарату "Метразол-біо" при ендометриті у корів, Кулініч О. В., Кацараба О. А. (2017)
Присяжнюк В. Я. - Початки лікувальної справи тварин у Львові (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів, діючих на плечовий суглоб чорнодзьобої гагари, Мельник М. В. (2017)
Милостивый Р. В. - Качественный состав молока голштинских коров в зависимости от паратипических и генетических факторов, Карлова Л. В., Санжара Р. А. (2017)
Науменко С. В. - Спосіб терапії кролів за гонадодистрофії, Кошевой В. І. (2017)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки Ліатоксил для курчат бройлерів (2017)
Назар Б. І. - Необхідність удосконалення системи моніторингу токсикантів в Україні (2017)
Зубков О. О. - Структура та поширеність поліорганної патології корів післяродового періоду, Скляров П. М. (2017)
Негай І. В. - Мікроелементний склад меду Одеської області як показник його якості та географічного походження, Касянчук В. В. (2017)
Островерхова І. О. - Морфологічна характеристика плаценти овець при фетоплацентарній недостатності та корекції препаратом "Карафест + ОV", Жигалова О. Є. (2017)
Пастернак А. М. - Термографічна діагностика маститів і її контроль на мікроструктурному рівні, Скляров П. М., Жигалова О. Є. (2017)
Брошков М. М. - Стан клітинної ланки імунітету у цуценят за умов вакцинації та дії нового комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії, Віщур О. І., Кичун І. В., Федоришин C. І., Парченко В. В. (2017)
Хомин Н. М. - Лікування собак за хвороб пародонта, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Прицак В. В., Семанюк Н. В. (2017)
Хомин Н. М. - Якість копитцевого рогу худоби та вплив на нього окремих етіологічних чинників, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В. (2017)
Дмитрієв В. С. - Частота виникнення та особливості переломів кісток периферичного скелета у собак, Хомин Н. М. (2017)
Гриневич Н. Є. - Вміст нітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра установки замкнутого водопостачання за використання різних типів наповнювача (2017)
Полтавченко Т. В. - Забруднення радіонуклідами кормів, продуктів тваринного й рослинного походження в Рівненській області, Богатко Н. М., Парфенюк І. О. (2017)
Федоренко С. Я. - Ефективність терапії корів та кіз з гіпогонадизмом за використання нанопрепарату "Каплаестрол + OV", Скляров П. М., Кошевой В. П. (2017)
Рубленко І. О. - Визначення серопозитивності при імунізації свиней різними дозами вакцини (2017)
Стефаник В. Ю. - Супозиторії із вмістом наночастинок феруму в корекції антиоксидантного захисту організму корів після отелу, Стравський Я. С., Кобилюх І. Б. (2017)
Максимович І. А. - Біохімічний профіль та кислотно-основний баланс крові у коней за астматичного синдрому, Нєдзвєдзь А., Леньо М. І., Слівінська Л. Г. (2017)
Пеленьо Р. А. - Визначення мінімальної бактерицидної концентрації Вантоцилу на тест-культурах мікроорганізмів, Верхолюк М. М. (2017)
Дубовий А. А. - Стан гемопоезу та функціональні особливості печінки та нирок у собак, вирощених в умовах хронічного впливу радіоактивного забруднення, Дубова О. А., Шеремет С. І. (2017)
Вальчук О. А. - Центр цифрового моніторингу благополуччя у скотарстві, Деркач С. С., Жук Ю. В. (2017)
Колтун Є. М. - Вплив різного рівня перетравного протеїну в раціоні теличок на окремі показники обміну речовин, Русин В. І. (2017)
Кацараба О. А. - Ефективність лікування післяродового ендометриту корів аерозольним препаратом "Цефген", Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Івашків Р. М., Кава С. Й., Сачук Р. М. (2017)
Кирилів Б. Я. - Органо-тканинні особливості активності гідролітичних ензимів у качок м’ясного напрямку продуктивності (2017)
Халанія М. Р. - Патоморфологія печінки котів за інфекційного перитоніту, Пріцак В. В., Коцюмбас Г. І. (2017)
Тоичкина Е. А. - Эндоспектр отношений эквивалентности (2016)
Бохонко В. В. - Максимально негельфандові ідеали дуо-області Безу, Пiгура О. В. (2016)
Lyman F. M. - On finite 2-groups with non-Dedekind norm of abelian non-cyclic subgroups, Lukashova T. D., Drushlyak M. G. (2016)
Gutik O. - On feebly compact topologies on the semilattice exp_nλ, Sobol O. (2016)
Маслюченко О. В. - Граничні множини неперервних функцій, Онипа Д. П. (2016)
Бокало М. М. - Оптимальне керування в задачах без початкових умов для еволюційних варіаційних нерівностей, Цебенко А. М. (2016)
Mulyava O. M. - On the convergence classes for entire functions of several complex variables, Sheremeta M. M. (2016)
Bandura A. I. - Analytic in a polydisc functions of bounded LL-index in joint variables, Petrechko N. V., Skaskiv O. B. (2016)
Плотников A. A. - Пошаговое усреднение дифференциальных включений переменной размерности на конечном интервале (2016)
Il'inskaya I. P. - Phase retrieval for probability measures on cyclic groups (2016)
Vovk V. - Purely pathwise probability-free Ito integral (2016)
Вiталiй Iванович Сущанський (14 листопада 1946 – 29 жовтня 2016) (2016)
Радіонова І. - Правила монетарної політики як інструмент стабілізації (2009)
Варналій З. С. - Роль податкової політики у підвищенні конкурентоспроможності економіки України (2009)
Юшин С. О. - Відтворення соціального капіталу: індоктринація державного управління сільським господарством (2009)
Латер Ю. С. - Суспільно-економічна формація в працях К. Маркса, Стояновська О. А. (2009)
Городецька М. О. - Загальні тенденції технологічного розвитку України, Туголуков С. І. (2009)
Гупало О. Г. - Сучасна економічна теорія та проблеми у її викладанні в Україні (2009)
Зелик Г. Г. - Необхідність активізації інноваційної політики на сучасному етапі розвитку економіки України, Підгородецька С. М., Гернего Ю. О. (2009)
Ковтун О. В. - Чи потрібні такі усунення проблем визначення цінової еластичності попиту? (2009)
Красота О. В. - Конкурентоспроможність національної економіки: людський аспект (2009)
Радченко В. В. - Первісне нагромадження капіталу в Україні: діалектика процесу (2009)
Радченко Л. П. - Формування людського капіталу нової якості в моделі інноваційного розвитку (2009)
Скрипниченко В. А. - Інноваційний розвиток та принципи стратегії інноваційного прискорення (2009)
Чевганова В. Я. - Концепція розвитку економіки України та її регіонів в умовах кризи, Жучкова Г. А., Биба В. В. (2009)
Шостак Л. В. - Сучасні підходи до корпоративного управління в умовах інформаційної економіки, Павлова С. В. (2009)
Ящишина І. В. - Вплив НТП на економічне зростання (2009)
Олійник О. В. - Глобальна фінансова криза: витоки, причини та наслідки, Пересада В. М. (2009)
Олійник Н. Ю. - Підготовка студентів до викладання економіки в школі на засадах компетентісного підходу (2009)
Тітаренко О. М. - Система пенсійного забезпечення (2009)
Брусенко М. А. - Стратегізація державної системи планування соціально-економічного розвитку агросфери (2009)
Буторіна В. Б. - Соціальна дія наукоємного продукту (2009)
Макаров М. О. - Вплив інновацйної активності регіону на конкурентоспроможність країни (2009)
Москаленко Д. С. - Роль освітнього потенціалу у суспільному прогресі (2009)
Музичук І. В. - Теоретико-методологічні витоки концепції соціально орієнтованої економіки (2009)
Рукасов С. В. - Ретроспектива теоретичних підходів щодо сутності оплати праці (2009)
Новодон О. Ю. - Становлення економіки, що базується на знаннях, в умовах поглиблення проявів негативних наслідків світової фінансової кризи в Україні (2009)
Свідер О. П. - До питання теорії ціни в довгостроковий період розвитку ринкової економіки (2009)
Богиня Д. П. - Конкурентоспроможність і трудовий менталітет людського потенціалу в перехідній економіці України (2009)
Каньоса М. І. - До проблеми формування людського капіталу в умовах кризової економіки через призму інституційних вимог, Каньоса А. М. (2009)
Крисанов Д. Ф. - Якість і безпечність продуктів харчування: стан, проблеми та напрями й інструменти їх вирішення (2009)
Nowak D. - Wpiyw kooperacji na роzycjk konkurencyjn№ maiych przedsikbiorstw w њwietle badacempirycznych (2009)
Буднік О. М. - Впровадження концепції маркетингу в діяльність ЗАТ "Ліктрави" (2009)
Гоголь Т. В. - Формування та реалізація державної політики в управлінні сільськими територіями (2009)
Міненко М. А. - Теоретичні основи створення та економічні переваги діяльності виробничих об’єднань (2009)
Пастух Ю. А. - Становлення та розвиток національної моделі корпоративного управління, Печенюк А. В., Кармалюк С. П. (2009)
Свиноус І. В. - Тваринництво господарств населення: вчора, сьогодні, завтра (2009)
Фурса А. В. - Удосконалення цінового механізму та державної підтримки бурякоцукрової галузі (2009)
Ткачук В. В. - Удосконалення технології процесу управління підприємством. як запорука економічного розвитку (2009)
Kaczycski J. - Bariery rozwoju maiych przedsiębiorstw na przykładzie firmy dziaiąj№cej na rynku dybr przemysłowych (2009)
Pietrzak K. - Tolitykarozwgju regionalnego (2009)
Бурковський А. П. - Франчайзинг як форма організації малого і середнього бізнесу (2009)
Олійник О. С. - Роль диверсифікації в діяльності спиртових підприємств (2009)
Бондаренко В. М. - Суть моніторингу та діагностики життєздатності підприємства, Надь Н. М. (2009)
Апчел О. С. - Розробка механізму управління потоком створення цінності залежно від типу операційної системи кондитерських компаній (2009)
Галушко В. Б. - Стійкість розвитку вагонобудування України: сучасний стан та перспективи в умовах глобальних кризових явищ (2009)
Гофман М. О. - Фактори конкурентноздатності сільськогосподарської продукції (2009)
Вишня Т. В. - Деякі критерії моделі економічного розвитку АПК (2009)
Іванова І. І. - Концепція CRM (Customer Relationship Management) як антикризовий захід (2009)
Загвойський Я. Д. - Аналіз розвитку організаційно-правових сільськогосподарських структур в контексті сучасності (2009)
Кушнір О. К. - Необхідність регулювання контролю за збитками, нанесеними автотранспортом навколишньому середовищу (2009)
Россоха В. В. - Асоціативні об’єднання як чинник соціально-економічного розвитку суспільства (2009)
Труш Ю. Л. - Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості (2009)
Шульга О. А. - Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (2009)
Годованок А. В. - Управління маркетингом у період кризи (2009)
Дорофей Т. Ю. - Економічні аспекти формування ринку зерна та продуктів його переробки: шляхи і проблеми вирішення (2009)
Козак О. М. - Мотивація праці як чинник підвищення ефективності виробництва (2009)
Крамар О. В. - Організація контролю на підприємстві (2009)
Мазур О. О. - Фінансовий менеджмент у кризових умовах (2009)
Соловей Т. В. - Державна підтримка і регулювання розвитку підприємств АПК (2009)
Асфатова С. Б. - Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у становленні і розвитку туристичної галузі регіону (2009)
Костюченко В. М. - Платіжний баланс як макроекономічна інформаційна модель для прийняття рішень (2009)
Городянська Л. В. - Критеріальні підходи до визнання в обліку відтворюваних інтелектуальних ресурсів (2009)
Андрейцева І. А. - Особливості формування показників форми з "звіт про рух грошових коштів" (2009)
Давиденко Н. М. - Особливості фінансової звітності корпоративних підприємств (2009)
Зінченко О. А. - Пріоритетні управлінські підходи до визначення рівня якості прибутку та оцінки результатів діяльності підприємства (2009)
Корженівська Н. Л. - Сучасні тенденції у формуванні управлінського обліку (2009)
Поліщук В. С. - Особливості земельного оподаткування (2009)
Степанова І. В. - Проблеми становлення та напрями удосконалення ринку цінних паперів в Україні, Цуприк О. І. (2009)
Яременко Л. М. - Стан бухгалтерського обліку та перспективи його реформування (2009)
Мозолюк Н. І. - Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва (2009)
Перчук О. В. - Методичні засади обліку затрат на забезпечення якості продукції (2009)
Андрійчук Р. В. - Дослідження проблеми вибору критерію управління підприємством в контексті концепції VBM (2009)
Гилка У. Л. - Підвищення ролі фінансового аналізу в умовах кризи (2009)
Корнилюк А. В. - Джерела фінансування капітальних інвестицій в харчову промисловість в умовах економічної кризи (2009)
Кузовенкова Н. В. - Проблеми залучення кредитних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами в умовах кризи (2009)
Фасолько Т. М. - Бюджетний дефіцит і боргова політика держави (2009)
Шарапа О. М. - Торгівля в контексті минулого і сучасного (2009)
Шевчук С. І. - Забезпечення відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації щодо поточних зобов’язань (2009)
Шевчук Л. М. - Податок на доходи фізичних осіб: недоліки запровадження плоскої пікали оподаткування (2009)
Клочан І. А. - Формування та розвиток людських ресурсів в Україні (2009)
Лучик С. Д. - Формування трудового потенціалу села під впливом аграрних реформ, Лучик В. Є. (2009)
Стрельбіцький П. А. - Формування чисельності та складу трудових ресурсів Хмельниччини (2009)
Вашуленко О. С. - Зміни кадрового потенціалу України: вікові аспекти (2009)
Дитко Л. П. - Проблема зростання трудових доходів як обов’язкова передумова підвищення мотивації трудової діяльності персоналу (2009)
Кондрацька О. В. - Освітній чинник інноватизації праці (2009)
Лисак В. Ю. - Роль управління персоналом в розвитку підприємств (2009)
Лисюк Н. В. - Якість життя як чинник формування і використання людського капіталу аграрного сектору (2009)
Сандугей В. В. - Підходи до оцінки розвиненості національного ринку праці в умовах глобалізації (2009)
Вихідні дані (2009)
Содержание (2012)
Чередниченко А. Г. - Заметки о древнейших названиях Фракии (2012)
Квашин В. А. - Lex Publilia de cereis: римский закон в контексте войны (2012)
Литовченко С. Д. - Армянское посольство Публия Клодия (2012)
Токарев А. Н. - Место clupes virtutis в пропаганде единоличной власти императора Августа (2012)
Мартемьянов А. П. - Vici и κωμαι первых веков нашей эры на территории фракийских земель (по данным письменных источников) (2012)
Петречко О. М. - Релігійна політика Септимія Севера та культ імператора (2012)
Колесников К. М. - Римська військова присутність, гарнізон Херсонеса та особливості міжнародно-правового статусу міста в IV-V ст. (2012)
Сорочан С. Б. - Порни. О профессиональной проституции в Византии IV-IX вв. как сфере рынка торговли и услуг (2012)
Роменский А. А. - Тауматургия в "Повести о крещении Владимира" (2012)
Столяренко Е. Н. - О пищевом рационе жителей генуэзских колоний Крыма (2012)
Герасименко Н. П. - Реконструкция природной среды обитания человека на позднепалеолитической стоянке у с. Каменка, Снежко И. А. (2012)
Бабенко Л. И. - Об одном иконографическом варианте образа грифона в греко-скифской торевтике (2012)
Гречко Д. С. - К вопросу о взаимоотношениях населения Степи и Лесостепи юга Восточной Европы в конце V-IV вв. до н. э. (2012)
Пеляшенко К. Ю. - Ліпний посуд як елемент поховальної обрядності населення скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу (2012)
Бейдин Г. В. - Римские провинциальные монеты на территории Украины в ареале черняховской культуры (2012)
Хоружая М. В. - Исследования Верхне-Салтовского археологического комплекса: проблемы и перспективы (2012)
Аксенов В. С. - Ранняя группа личных украшений салтовского населения Подонцовья (по материалам погребений с фибулами Нетайловского могильника) (2012)
Івакін В. Г. - Археологічна карта поховальних пам’яток давньоруського Подолу Києва (2012)
Сергєєва М. С. - До вивчення техніки орнаментації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров’я (2012)
Иванов А. В. - Внутригородские некрополи конца Х-XIV вв. как элемент исторической топографии византийского Херсона (2012)
Тесленко И. Б. - Поливная посуда Крыма XV в. (местное производство до турецкого периода). Часть ІІ. Хронология (2012)
Горбаненко С. А. - Палеоэтноботанические данные с Шуклинского селища (по отпечаткам на изделиях из глины) (2012)
Алексеенко Н. А. - Род Акапинов в просопографии византийской провинциальной аристократии (по данным сфрагистики) (2012)
Аржанов А. Ю. - Раскопки полковника Манро на Гераклейском полуострове во время Крымской войны 1854-56 годов (2012)
Котенко В. В. - До історії дослідження поселення Маслини у Північно-Західній Тавриці (2012)
Лаптєв О. О. - Салтівські пам’ятки Харківщини в розвідках 1949 р. І. П. Костюченка (2012)
Кадеев В. И. - Херсонесский дневник 1961 года (2012)
Сорочан С. Б. - Харьковская экспедиция в Херсонесе, или Тридцать лет спустя, Домановский А. Н. (2012)
Дьячков С. В. - "Лихие 90-е" (к 50-летию Херсонесской археологической экспедиции Харьковского университета) (2012)
Шелехань О. В. - Випадкові знахідки кинджалів скіфського часу у басейні Сіверського Дінця як свідчення сухопутних комунікацій (2012)
Мызгин К. В. - Август или Веспасиан? Новые данные о старой находке римской монеты в Чугуеве, Свистун Г. Е. (2012)
Скирда В. В. - Дослідження В. О. Городцова на Харківщині, Скирда І. М. (2012)
Гордієнко Д. С. - Рецензія: Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. / упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; редкол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) /та ін./. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 260 с. (2012)
Колода В. В. - Рецензия: Флёров В. С. "Города" и "замки" Хазарского каганата. Археологическая реальность. – М.: Мосты культуры / Гешарим, 2011. – 264 с. (2012)
Кариков С. А. - Рецензия: Ehrenpreis S., Lotz-Heumann U. Reformation und konfessionelles Zeitalter. – 2. Auflage. – Darmstadt: WBG, 2008. – VIII, 138 S. (2012)
Дьячков С. В. - Научная конференция-презентация "Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2011 году" (Харьков, 24 ноября 2011 г.) (2012)
Шрамко Борис Андрійович (17 січня 1921 – 8 липня 2012) (2012)
Андрієнко В. П. - Згадуючи Вчителя (2012)
Берестнев С. И. - Один день с Б. А. Шрамко (2012)
Бойко Ю. Н. - Борис Андреевич Шрамко (2012)
Список сокращений (2012)
Наши авторы (2012)
Sheremeta M. M. - Two-member asymptotic of Laplace-Stieltjes integrals, Dobushovskyy M. S. (2017)
Kuryliak A. - Subnormal independent random variables and Levy's phenomenon for entire functions (2017)
Voitovych M. A. - Asymptotic behaviour of means of nonpositive M-subharmonic functions (2017)
Bandura A. I. - Some improvements of criteria of L-index boundedness in direction (2017)
Ivasyshen S. D. - On applications of the Levi method in the theory of parabolic equations, Medynsky I. P. (2017)
Bokalo M. M. - Fourier problems for parabolic equations with variable exponents of nonlinearity and time delay, Ilnytska O. V. (2017)
Gorban Yu. S. - On uniqueness of entropy solutions for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations (2017)
Kadets V. - Quantitative version of the Bishop-Phelps-Bollobas theorem for operators with values in a space with the property β, Soloviova M. (2017)
Маслюченко В. К. - Новi узагальнення теореми Серпiнського, Фiлiпчук О. I. (2017)
In memory of Andriy Andriyovych Kondratyuk (March 5, 1941 - April 22, 2016) (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Прийняття рішень щодо розроблення містобудівної документації в контексті стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, Матвіїшин В. Є. (2017)
Фоменко О. П. - Інституціональний зміст та методологічний потенціал понять "середовище", "інфраструктура" та "механізм" публічно-приватного партнерства (2017)
Токарський Т. Б. - Додержання конституційних соціальних гарантій в Україні (2017)
Безрук В. М. - Теоретична ідентифікація компетентності у контексті сучасних дослідницьких підходів (2017)
Проць Т. А. - Нормативно-правові засади державного сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури: регіональний аспект (2017)
Тішкова Н. Л. - Проблемні аспекти державного управління охороною навколишнього середовища в контексті європейської інтеграції України (2017)
Серант А. Й. - Інформаційна технологія та формула управління змінами, Огірко І. В., Огірко О. І. (2017)
Труш О. О. - Особливості статистичного обліку міграційних процесів, Гузь В. В. (2017)
Боков О. В. - Сучасні тенденції зовнішньої трудової міграції населення як індикатор для удосконалення соціально-економічної політики України, Любарська А. Ю. (2017)
Горбатюк С. Є. - Роль організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Денисенко К. В. - Державна політика у сфері соціального захисту: аналіз понятійно-категоріального апарату (2017)
Зюзь Д. В. - Генеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності (2017)
Мартиненко Н. В. - Дія механізмів зворотного зв’язку в державному управлінні розвитком пенсійної системи України (2017)
Федоркін Д. В. - Державне регулювання екологічної безпеки аграрного виробництва (2017)
Шегедин Я. Ю. - Правовий та організаційний механізми реалізації на регіональному рівні державної політики в галузі медсестринства (2017)
Юристовська Н. Я. - Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення (2017)
Підбережник Н. П. - Нормативно-правова база публічного управління з врегулювання етнополітичних відносин в Україні (2017)
Онуфрієнко О. В. - Французька модель публічної служби: ітерованість еволюції та слабка конвергенція з громадянським суспільством (2017)
Орлів М. С. - Аналіз результатів анкетування керівних кадрів органів влади з питань підвищення кваліфікації (2017)
Чернов С. В. - Комплексна експертиза публічних проектів в управлінні регіональним розвитком (2017)
Василюк О. Д. - Формування спроможності об’єднаних територіальних громад: кадровий аспект (2017)
Крайник О. П. - Державне регулювання економічних процесів в умовах децентралізації (2017)
Борщук Є. М. - Можливості та перспективи використання сучасних методів підбору персоналу в органах влади, Шевченко С. Г., Гураш А. А. (2017)
Нєма О. С. - Планування регіонального розвитку в контексті децентралізації, Козак І. І. (2017)
Обушна Н. І. - Міжнародні стандарти INTOSAI як інструмент підвищення ефективності аудиту в системі публічного управління (2017)
Бойко О. Я. - Еволюція податкової системи України (2017)
Куйбіда С. В. - Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Ангелова А. О. - Релігійний характер опіки над літніми людьми в архаїчній та традиційній культурах (2017)
Горбач В. М. - Теоретико-методологічні засади ресоціалізації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі (2017)
Децюк Т. М. - Формування професійних етичних принципів та цінностей майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі, Хижняк Ю. А., Боровик А. В. (2017)
Ємець Н. А. - Релігійна соціалізація особистості у сучасному соціокультурному просторі, Спас К. О. (2017)
Капустін С. В. - Практична парадигма громадянського виховання особистості (2017)
Задорожна С. М. - Відношення населення приймаючих громад до внутрішньо переміщених осіб, Карпова І. Г. (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційна свідомість особистості як соціальний феномен і складова компонента ідеології інформаційного суспільства сучасної України (2017)
Павленко В. П. - Елементи імперської ментальності: досвід дослідження на прикладі сучасної Росії, Світайло Н. Д. (2017)
Силадій І. М. - Формування творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів (2017)
Сірий Є. В. - Структурована картина соціальної напруженості в Україні у відображенні фокус-групового інтерв`ю (за матеріалами конкретних досліджень) (2017)
Тищенко К. М. - Концепція розвитку людського потенціалу в контексті формування добробуту населення (2017)
Хамитов Н. В. - Проблема телесности субъекта искусственного интеллекта в контексте теории эволюции естественного и искусственного интеллекта, Киселица С. В., Деркач О. Л. (2017)
Шевченко М. М. - Філософсько-методологічні засади державно-управлінської діяльності щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності (2017)
Шульга О. В. - Безробіття молоді та шляхи його подолання (2017)
Юда Л. А. - Методологічні аспекти дослідження гендерних відносин в українській родині (2017)
Bair J. - Cauchy, infinitesimals and ghosts of departed quantifiers, Blaszczyk P., Ely R., Henry V., Kanovei V., Katz K. U., Katz M. G., Kudryk T., Kutateladze S. S., McGaffey T. (2017)
Banakh T. - Ramsey-product subsets of a group, Protasov I., Protasova K. (2017)
Dmytryshyn R. I. - Convergence of some branched continued fractions with independent variables (2017)
Волошин Г. А. - Аналог оберненої теореми Бернштейна для одного класу просторiв послiдовностей, Маслюченко В. К. (2017)
Chyzhykov I. - Pfluger-type theorem for functions of refined regular growth (2017)
Bandura A. I. - Composition of entire functions and bounded L-index in direction (2017)
Вiра M. Б. - Крайовa задача для лiнiйної виродженої сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь другого порядку (2017)
Novikov O. O. - Approximation of periodic analytic functions by Fejer sums, Rovenska O. G. (2017)
Маслюченко В. К. - Про функцiї, що неперервнi на диференцiйовних кривих, Фотiй О. Г. (2017)
Sheremeta M. M. - On the l-index boundedness of some composition of functions (2017)
Plichko A. - Two remarks on the book by Roman Duda "Pearls from a Lost City. The Lvov School of Mathematics'' (2017)
Содержание (2013)
Чередниченко А. Г. - К проблеме полиэтнического состава населения Древней Фракии (2013)
Янко А. Л. - Царський титул у етрусків (2013)
Арутюнян А. Ж. - "Царская дорога" Дария I и Армения (2013)
Нефедов К. Ю. - Коронация Птолемея I и возникновение эллинистической монархии (2013)
Квашнин В. А. - Lex Cincia de donis et muneribus 204 г. до н. э. (2013)
Литовченко С. Д. - Публий Клодий и Тигран Младший (2013)
Петречко О. М. - Amici imperatoris доби принципату (2013)
Бардола К. Ю. - Оптимизация или противодействие? Некоторые особенности отношений между властью и византийскими налогоплательщиками в IV—XI вв. (2013)
Сорочан С. Б. - О банно-прачечном деле как виде рыночных услуг в Византии IV—IX вв. (2013)
Роменский А. А. - Таинство крещения в восприятии правителей раннего средневековья (от Константина Великого к Хлодвигу и Владимиру Святому) (2013)
Каріков С. А. - Початок Реформації у герцогстві Саксонському (2013)
Бабенко Л. І. - До семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили (2013)
Буйнов Ю. В. - К вопросу о социальной структуре населения северскодонецкой Лесостепи V—IV вв. до н. э., Окатенко В. Н. (2013)
Гречко Д. С. - О происхождении столбовых гробниц Лесостепи скифского времени (2013)
Крютченко А. А. - К вопросу о преднамеренном обжиге валов лесостепных городищ скифского времени (2013)
Махортых С. В. - Раннескифские удила на юге Восточной Европы (2013)
Моисеев Д. А. - Средневековая плинфа Мангупского городища (2013)
Аксенов В. С. - К вопросу интерпретации разрушенных скелетов в катакомбных захоронениях салтово-маяцкой культуры (2013)
Хоружая М. В. - Захоронения в ямах с подбоем Верхне-Салтовского катакомбного могильника (по материалам раскопок 1984–2012 гг.) (2013)
Чендев Ю. Г. - Почвенно-археологические исследования на городище Водяное: реконструкция природной среды и хозяйственной деятельности, Колода В. В. (2013)
Сергєєва М. С. - Деревообробка у давньоруському місті Воїнь (2013)
Кузь А. І. - Сарбатани на озброєнні гарнізонів фортець генуезької Газарії у XV ст. (2013)
Сніжко І. А. - Дослідження пізньопалеолітичної стоянки біля с. Кам’янка у 2010–2012 роках (2013)
Горбаненко С. А. - Палеоэтноботанические материалы с Животинного городища (по отпечаткам на изделиях из глины) (2013)
Бiбiков Д. В. - Новi данi до iсторичної топографiї середньовiчного Вишгорода (2013)
Душенко А. А. - Детали вооружения из кости и рога из раскопок Мангупа (по материалам 1990–2010 гг.) (2013)
Сергеев И. П. - Проблема кризиса III века в Римской империи в "западном" антиковедении конца XX—начала ХХI вв. (2013)
Гордієнко Д. С. - Листи В. Бузескула до М. Бережкова (2013)
Беликов А. П. - Кто оставил страну, будут лишены гражданских прав (OGIS. I. 338. стрк. 27–30): к причинам эмиграции из Пергама в 133 г. до н. э. (2013)
Казаров С. С. - Зевс NAIOI: попытки интерпретации (2013)
Майко В. В. - Средневековые изделия финно-угорского типа из восточного Крыма, Гаврилов А. В. (2013)
Лиман С. И. - Немецкий акцент "Свинцового века". Рецензия: Дятлов В. О. Реформи і Реформація у Німеччині (XV—XVI cтоліття). — Чернігів: Чернігівський національний педагогічнийуніверситет імені Т. Г. Шевченка, 2010. — 308 с. (2013)
Литовченко С. Д. - VIII Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины" (Харьков, 9–10 ноября 2012 г.), Берестнев С. И., Шрамко И. Б., Грибанов Д. В., Токарев А. Н., Колода В. В., Аксёнов В. С., Домановский А. Н., Роменский А. А., Скирда В. В. (2013)
Скирда В. В. - Юрию Владимировичу Буйнову — 60, Гречко Д. С., Викторова П. Е. (2013)
Дьячков С. В. - Владимир Иванович Кадеев: вехи жизни и научного творчества, Мартемьянов А. П. (2013)
Cписок сокращений (2013)
Наши авторы (2013)
Титул, зміст (2017)
Іванівський дослідно-селекційній станції – 120 (2017)
Журналові "Цукрові буряки" - 20! (2017)
Бондар В. С. - Загострення конкуренції на ринку цукру, Фурса А. В., Гореленко В. І., Власенко В. С. (2017)
Конысбеков К. - Изучение использования в семеноводческих целях частей корнеплодов сахарной свеклы, Бастаубаева Ш. О. (2017)
Цвей Я. П. - Формування мікробного ценозу під цукровими буряками залежно від сівозмін і системи удобрення, Бондар С. О., Гоголь Л. О. (2017)
Іваніна В. В. - Азотний режим чорнозему вилугуваного за біологізації вирощування буряків цукрових, Павук І. А. (2017)
Стефанюк В. Й. - Вплив елементів живлення на продуктивність стевії медової (2017)
Тищенко М. В. - Забур’яненість посівів цукрових буряків у короткоротаційній плодозмінній сівозміні за різних доз добрив (2017)
Нефродол: против боли и инфекций (2017)
Демецька О. - Реформування сфери охорони здоров’я механізмами права інтелектуальної власності (2017)
Богданова Н. - Все познается в сравнении (2017)
Алекперова Н. - Внутренняя мотивация провизоров как фактор достижения успеха организации (2017)
Примак Р. - "Секреты" сосудистого тонуса (2017)
Стопдіар: сезон відпусток (2017)
Демецкая А. - Зеркальные нейроны: терапия "действия и наблюдения" (2017)
Дедишина Л. - Бронхіальна астма у дітей раннього віку (2017)
Цистит: правила допомоги (2017)
Дедишина Л. - Формула руху — формула життя (2017)
Фитнес-марафон с ReO (2017)
Демецкая А. - Иммунограмма в вопросах и ответах (2017)
Рекомендації пацієнтам із цукровим діабетом 2-го типу щодо способу життя та дієти (2017)
Кривомаз Т. - Безопасность диет (2017)
Кривомаз Т. - Бактериофаги на службе фармацевтики (2017)
Клименюк Ю. - Кей Ви Ай (KVI) (2017)
История таблетки, которая изменила жизнь мужчин (2017)
Клименюк Ю. - Маркетинговые активности: взгляд с трех сторон (2017)
Ткаченко Т. - Биопленки — еще одна причина неэффективности антибиотиков (2017)
Кетонал®: не видає бажане за дійсне, а просто діє (2017)
Кириленко М. - Як ми можемо допомогти російськомовним (2017)
Кривомаз Т. - Иллюзия свободы воли (2017)
Гороскоп (2017)
Демецкая Т. - Начальник vs Работник (2017)
Дедишина Л. - Гайда на Закарпаття! (2017)
Балакірєва В. А. - Перспективи вдосконалення системи трудової підготовки молодших школярів (2017)
Баранова В. В. - Розвиток мовлення дітей раннього віку в умовах двомовності (2017)
Гармаш Т. А. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності (2017)
Грошовенко О. П. - Екологічне проектування у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Демидова М. Г. - Методика самопідготовки вчителів музичного мистецтва до педагогічної практики (2017)
Жень Сінь Ян - Сутність і якісні характеристики процесу самореалізації вчителя (2017)
Карпова Е. Е. - Системність професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти та її формування у ВНЗ, Кононенко Н. В. (2017)
Ковтун О. В. - Технологія формування професійних умінь у майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2017)
Кудрявцева О. А. - Сучасні методи оцінювання навчальних досягнень майбутніх викладачів педагогічних дисциплін (2017)
Кушнірук А. С. - Формування ігрової компетентності майбутніх учителів математики як педагогічна проблема (2017)
Листопад О. А. - Розвиток креативності майбутніх фахівців дошкільної освіти методом ретроспекції (2017)
Літовченко О. В. - Напрями корекційної роботи із дітьми, які заїкаються (2017)
Нестеренко В. В. - Особливості розвитку пізнавального інтересу в дошкільників засобами ІКТ, Мардарова І. К. (2017)
Нікора М. П. - Проблема комунікативно-мовленнєвої підготовки дітей передшкільного віку до навчання у школі (2017)
Пальшкова І. О. - Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя як основа успішного навчання учнів початкової школи (2017)
Письмиченко А. И. - Особенности построения монументально –декоративного рельефа в процессе обучения студентов художественно графического факультета, Смычковская О. М., Штыкало Т. С. (2017)
Прокоф’єва-Акопова С. А. - Формування толерантності до сімей, які виховують дітей з особливими потребами (2017)
Рабецька Н. Л. - Формування мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців соціономічної сфери (2017)
Сенчина Н. Г. - Педагогічна рефлексія: генезис, сутність, функції в освітньому процесі (2017)
Сокаль М. А. - Підготовка вчителя до реалізації лінгвокультурного підходу в курсі української мови (2017)
Тітова Г. В. - Методика педагогічної підтримки й супроводу формування спортивних лідерських якостей учнів основної школи (2017)
Цісюань Вей - Методика підготовки майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності (2017)
Передмова (2017)
Афоніна І. Ю. - Королівська англійська та аристократичний код спілкування в сучасній Великобританії (2017)
Glukhova L. O. - Рeculiarities of verbalization of the frame financial activity in modern English (2017)
Ірчишина М. В. - Особливості структури лінгвокультурного концепту "Італія” (2017)
Konopelkina O. O. - Political metaphor as the constituent of the political discourse of Great Britain, the Usa and Ukraine, Bezrodnykh I. H. (2017)
Kriachunenko O. L. - Verbalization of the concept Ukraine in English mass media the role of stereotypes (2017)
Loba S. O. - Frame structure of the concept "multilingual education” (2017)
Лисенко Н. О. - Стислий текст у сучасному експресивному дискурсі (2017)
Stankevych О. І. - Financial report as a hypertext (2017)
Суима И. П. - Респонсивные предложения в современной английской литературе (2017)
Aksiutina T. V. - Teaching efl students in culturally diverse groups (2017)
Anisimova A. I. - Сontent and language integrated learning (clil): from theory to practice (2017)
Budilova O. V. - Teacher’s iceberg: tips for effective classroom management (2017)
Lukianenko L. N. - Teaching vocabulary to intermediate efl students majoring in Еnglish within the framework of communicative methodology: problems and solutions (2017)
Сафонова Н. А. - Соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов (2017)
Teplovа M. V. - Critical thinking approach to forming productive skills for ielts (2017)
Міненко О. В. - Український контекст інтерпретації трагедії "Король Лір" Вільяма Шекспіра (на прикладі перекладу М. Рильського), Дядюшенко О. О. (2017)
Панченко Е. И. - Новый вызов переводчикам: продолжение романа Харпер Ли как проблема перевода (2017)
Yashkina V. V. - Сoncept "Nature’’ in poetic text and its reflectioin in translations (2017)
Білова А. Г. - Новаторство у творчості англійського "окопного" поета Зігфрида Сассуна (2017)
Блошко В. Ю. - Особливості метафори у творі Крейга Рейна flying to Belfast (2017)
Гайдар В. П. - Деякі лінгвістичні особливості творчого напрямку Івон Боланд (на матеріалі вірша "dega’s laundresses”) (2017)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Особливості використання власних назв в поезії Едріенн Річ (гендерний аспект) (2017)
Коцай Н. М. - Лінгвокультурні особливості сонетів Саймона Армітіджа (2017)
Lipina V. I. - John Barth vs. Roland Barthes: the poetics of replenishment in American postmodernist autobiography (2017)
Липин Г. В. - Эми Лоуэлл: имажистская интерпретация японскости (2017)
Семешко Н. М. - Стилістика образів персонажів повісті Т. Капоте "Лугова арфа" (2017)
Teterina L. M. - Мultilingual experiments in Рaul Мuldoon’s poetry (2017)
Шишкіна І. В. - Роль поезії у формуванні художнього стилю Р. Бредбері (2017)
Інформація (2017)
Тitle (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - Probabilistic Approach to Object Detection and Recognition for Videostream Processing, Kukush А., Kuzmenko N., Ostroumov I. (2017)
Kharchenko V. - Factors Behind Efficiency of Interaction between Remote Pilot and Unmanned Aerial Vehicle, Мatiychyk D. (2017)
Kharchenko V. - Municipal Aviation Functioning as One of Future Types of the Aviation Activities, Alexeiev O., Yurchik R., Ali I. (2017)
Kharchenko V. - Complete Separation of the Vertical and Horizontal Independent Components of the Flight in Policopter UAV NAU PKF "Aurora" and Mathematical Model of this Flight, Nakhaba A. (2017)
Sushchenko O. - Mathematical Model of Triaxial Multimode Attitude and Heading Reference System (2017)
Goncharenko A. - Aeronautical Engineering Maintenance Periodicity Optimization with the Help of Subjective Preferences Distributions (2017)
Filonenko S. - The Control of Incipient State Treating Tool Wear with Usage of Acoustic Emission, Zaritskyi O. (2017)
Hul A. - Regulating the Flow of Transport with Allowance for the Interval of Motion (2017)
Korobov V. - Hydrodynamics of Oscillating Wing on the Pitch Angle (2017)
Pristavka P. - Feature Detection for Realistic Images Based on B-Splines of 3rd Order Related to Interpolar on Average Environment Protection, Tyvodar O., Martyuk B. (2017)
Sidorov N. - Ontology-Driven Tool for Utilizing Programming Styles, Sidorova N., Pirog A. (2017)
Madzhd S. - Ecological Assessment of the Human-Transformed Systems of the Irpin River, Kulynych Y., Iavniuk A. (2017)
Titova O. - Determination of Critical Value of Ph of Gel Formation in Silicate-Alkali Mixtures of Various Composition, Stoliarova N., Hrushak Z., Kravchuk T. (2017)
Motronenko V. - Evaluation of Mechanical Agitation Effect on Microscopic Filamentous Fungi Culturing Efficacy, Ruzhynska L., Chumak V., Galkin O. (2017)
Abramova M. - Comparative Analysis of Technilogies of Chitosan Production from Dead Bees, Vasylchenko O. (2017)
Lozhachevska O. - The Mechanism Formation of Company’s Innovation Policy as the Industry’s Development Strategy, Kovalenko O. (2017)
Kovalenko N. - Characteristic of the Complex Marketing Communications Elements, Remyha Y. (2017)
Korzh M. - Simulation of Control Strategy for International Marketing Services, Akіmova L., Chub I. (2017)
Borowska A. - Aeronautical English: an Analysis of Selected Communication Strategies Used by Native English Speakers in Interaction with Operational Level-4 Personnel (2017)
Shust N. - Correlation between Intellectual Property and Scientific Activity (2017)
Bezzubov D. - Administrative Public Safety Regimes in the European Union, Armash N. (2017)
Philyk N. - Improving Patent Protection of Inventive Activity in the Context of EU Legislation, Omelchenko H. (2017)
Yeryashov Y. - Administrative-Law Regulation Safety of Civil Aviation (2017)
Instructions for authors (2017)
Александрова А. В. - История философии как философия, и философия как история философии (заметки для начинающих изучение курса "Античная философия") (2015)
Дротянко Л. Г. - Наука як феномен культури у філософській спадщині С. Б. Кримського (2015)
Kalniuk T. - Opposition "Native - Stranger" in folk culture (children and elders in Polish folk culture) (2015)
Конотоп Л. Г. - Методологічні проблеми релігієзнавства в просторі інформаційного суспільства (2015)
Оноприенко В. И. - Густав Шпет: вклад в философию, этнопсихологию, методологию гуманитаристики (2015)
Абисова М. А. - Перфекціоністський ідеал егалітарного суспільства (2015)
Антіпова О. П. - Концептуальне поле філософування в умовах глобалізації (2015)
Броннікова Л. В. - Суспільство знань і постнекласична наука: взаємовплив контекстів (2015)
Комаха Л. Г. - Семантичні особливості аргументації "мовної гри": контекст логічного аналізу (2015)
Литовченко І. В. - Інституціалізація медіапростору в інформаційному суспільстві:соціально-філософський аналіз (2015)
Матюхіна О. А. - Проблема людини у філософії С. Гогоцького (2015)
Ороховська Л. А. - Медіакультура як фактор безпеки розвитку мультикультурного суспільства (2015)
Пода Т. А. - Етико-філософський вимір міжнародних відносин глобалізованого світу (2015)
Сідоркіна О. М. - Духовний простір суспільства та особистості: уявлення і сприйняття (2015)
Скиба О. П. - Інформаційно-комунікаційні технології в науці і освіті сучасного суспільства (2015)
Сухова Н. М. - Духовність та гуманізм людини ХХІ століття (2015)
Суходуб Т. Д. - Персонализм: актуальность философии Н. О. Лосского (2015)
Федоровская О. Б. - Ненасилие как проблема информационного общества: философско-антропологический анализ (2015)
Ченбай Н. А. - Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства (2015)
Шоріна Т. Г. - Процеси дегуманізації в контексті соціального характеру та ідеології глобалізованого суспільства (2015)
Климань С. В. - Любов як сутнісне вираження людської онтології (Д. фон Гильдебранд, М. Шелер, Е. Фромм) (2015)
Кононенко О. В. - Маніпуляція як регулятивний механізм і чинник соціальних ризиків (2015)
Лукашенко М. В. - Поняття соціальності та його трансформації (2015)
Тимофеев А. В. - Познание как духовный опыт в учении Бернарда Клервоского (2015)
Богомолець О. В. - Язичницький вимір Києворуського іконопису (2015)
Печеранський І. П. - Юродство Василя Екземплярського і сучасність (2015)
Яковенко А. І. - Особливості релігійного складника в системі християнського виховання (2015)
Вергелес К. М. - Православ’я в соціокультурному просторі інформаційного суспільства (2015)
Іщук Н. В. - Діалогічні парадигми колективності в православній традиції (2015)
Іщук С. М. - Текстуальність та контекстуальність комунікації в мережі (2015)
Мерщій Т. В. - Інтеракція культур в умовах інформатизації суспільства (2015)
Фабрика А. А. - Культурна глобалізація на сучасному етапі: ключові тенденції (2015)
Мокляк Л. І. - Природа як духовна цінність у становленні культури сучасного українського суспільства, Покотило Г. М. (2015)
Вусатюк Л. О. - Соціальна пам’ять у період глобалізації (2015)
Кравченко О. І. - Культурно-історичні витоки становлення міста як соціально-культурного феномену (2015)
Черкасова К. Т. - Соціокультурна адаптація історичних видовищних (театральних) будівель до сучасного використання, Литвиненко А. В. (2017)
Куницька Я. С. - Складові середовища історичного міста у визначенні його архітектурної ідентичності, на прикладі м. Дніпро (2017)
Данилов С. М. - Системна динаміка – метод аналізу регіону як складної системи, що динамічно розвивається (2017)
Дереза О. О. - Роль декоративно-прикладного мистецтва в інтер'єрі, Носова Н. В. (2017)
Смирнова О. В. - Синергетическая модель перспективного развития инновационных зданий в городской среде (2017)
Козак Ю. А. - Принципы формирования интерактивных свойств городских общественных пространств, Мироненко В. П. (2017)
Мироненко В. П. - Когнитивный диссонанс в восприятии архитектурного пространства, Сопов Д. В. (2017)
Мироненко В. П. - Экологические методы формирования в дизайне, Силантьева О. А. (2017)
Мироненко В. П. - Принципы формирования архитектурной среды реабилитационных центров для детей с нарушением зрения, Плужникова Д. А. (2017)
Мироненко В. П. - Адаптация спортивных сооружений к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями, Воловник И. О. (2017)
Чумаченко М. С. - Особливості формування об’ємно-просторової структури об’єктів науково-дослідницького призначення (2017)
Паршукова О. Ю. - Архитектурно-типологические особенности формирования жилья для беженцев и перемещенных лиц (2017)
Смоліна Д. С. - Типологічні особливості формування центрів дослідження енергетичних інновацій (2017)
Bozhynsky B. I. - Social significance of the architectural environment of the lecture hall as the "third place", Kuiumdji V. A. (2017)
Божинський Н. І. - Мiстобудування США 1900-1930 рр., Нiколаєва I. В. (2017)
Безрук А. В. - Разработка критериев планировки ипроектирования технопарков на основании анализа существующих структур, Мироненко В. П. (2017)
Izbash M. Yu. - Revitalization as the method in architecture, Vodianytska A. S., Yehorova Ya. O., Deordieva I. E. (2017)
Давидич Т. Ф. - "Кирпичный стиль" в архитектуре 1830-х – 1900-х гг. (2017)
Давидич Т. Ф. - Классика, классицизм и "неоклассицизмы". Периодичность и причины возрождений, Извеков А. Д. (2017)
Смілка В. А. - Моніторинг реалізації містобудівної документації (2017)
Яровой Ю. Н. - Исследование поведения строительных конструкций стального каркаса здания пострадавшего от пожара, Мозговой А. А., Перепелица Е. А. (2017)
Стрижельчик Г. Г. - Особенности научно-технического сопровождения проектно-изыскательских работ для строительства на оползнеопасных участках, Кулишов С. В. (2017)
Самородов А. В. - Определение основных параметров новой конструкции комбинированного плитно-свайного фундамента многоэтажного здания, Муляр Д. Л. (2017)
Яровой С. Н. - Эксплуатационная пригодность и надежность конструкций покрытия тренировочного катка Дворца спорта в городе Харькове после длительного срока эксплуатации (2017)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Разработка алгоритма оптимизации календарного графика производства строительно-монтажных работ (2017)
Перепелица Е. А. - Технические решения по восстановлению смотровой шахты канализационного тоннельного коллектора в г. Харькове, Гармаш А. А. (2017)
Стороженко М. С. - Улучшение потребительских свойств проезжей части автомобильных дорог устройством поверхностной обработки, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2017)
Kesariyskiy A. G. - A study of dynamically compacted concrete deformation by laser interferometry methods, Kondrashchenko V. I., Chuang Wang, Kondrashchenko E. V., Kiktova K. O. (2017)
Трикоз Л. В. - Дослідження залежності зміни питомого опору ґрунту від кількості активного мулу станцій біологічного очищення, Савчук В. Ю. (2017)
Болотских Н. С. - Забойное вакуумное водопонижение при сооружении наклонных выработок в обводненных и слабоустойчивых грунтах (2017)
Душкин С. С. - Влияние активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на улучшение бактериальных показателей при очистке питьевой воды, Коваленко А. Н. (2017)
Яркин В. А. - Экспериментальные исследования по модернизации смесителя перегородчатого типа (2017)
Мартинов С. Ю. - Пінополістирольні фільтри в схемах контактного знезалізнення води, Орлова А. М., Куницький С. О. (2017)
Одуд Л. М. - Дослідження можливості застосування пінополістирольних фільтрів із зростаючим шаром завислого осаду в технологічних схемах водопідготовки промислових підприємств, Ковальчук В. А. (2017)
Хомутецька Т. П. - Покращення енергоефективності роботи систем водопостачання з підземних водних джерел, Сизоненко Г. А. (2017)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование процессов массопереноса при нейтрализации сточных вод, Русакова Т. И., Якубовська З. Н. (2017)
Проскурнин О. А. - Расчет концентрации вещества в контрольной точке водного объекта в зоне действия сбросов сточных вод, Кирпичева И. В., Кононенко А. В., Третьякова Н. В. (2017)
Ковальчук В. А. - Змішення приросту активного мулу при попередньому вилученні завислих речовин із стічних вод (2017)
Эпоян С. М. - Реконструкция существующих малых канализационных очистных сооружений с использованием мембранной ультрафильтрации, Шаляпин С. Н., Шаляпина Т. С., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Штонда И. Ю. (2017)
Сизова Н. Д. - Исследование процесса массопереноса в аппаратах электрофлотокоагуляционной обработки сточных вод, Эпоян С. М., Мовчан С. И. (2017)
Латорец Е. В. - Реконструкция сетей водоотведения с использованием бактерицидных полимерных покрытий (2017)
Тарадай А. М. - Причины отказа от централизованного горячего водоснабжения, Фомич С. В. , Есин Е. С., Болотских Н. С. (2017)
Болотских Н. Н. - Снижение расходов электроэнергии при инфракрасном способе отопления помещений, Болотских Н. С. (2017)
Горбань М. Н. - Исследование двухчастотного инерционного грохота (2017)
Попов С. В. - Удосконалення конструкції мобільної розчинозмішувальної установки УРЗ-3,8, Васильєв Є. А., Тобольченко Є. О. (2017)
Юрченко В. А. - Эмиссия парниковых газов, создаваемая предприятиями кондитерской промышленности, Пономарева С. Д., Пономарев К. С. (2017)
Беляев Н. Н. - Модели экспертной оценки влияния выбросов автотранспорта на загрязнение воздушной среды, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2017)
Левашова Ю. С. - Напрямки утилізації осадів каналізаційних очисних споруд, Коваленко А. В., Косенко Н. О, Юрченко В. О. (2017)
Беляев Н. Н. - Снижение уровня загрязнения угольной пылью рабочих зон путем использования защитных экранов, Карпо А. А., Якубовская З. Н. (2017)
Оладипо Мутиу Олатойе - Расчет загрязнения рабочих зон возле транспортной магистрали (2017)
Зайцева В. Г. - Екологізація технологій та утилізація, Нестеренко О. В., Онищенко Н. Г. (2017)
Дружинін А. В. - Проблеми удосконалення календарного плану в будівництві України, Давиденко О. А. (2017)
Кундо Ю. А. - Контроль тепловых режимов частотно-регулируемых электродвигателей, Корсун В. Е., Федоренко А. А. (2017)
Глушкова Д. Б. - Влияние режима обработки на износостойкость сталей для деталей скребковых конвейеров, Костина Л. Л., Рыжков Ю. В., Демченко С. В. (2017)
Глушкова Д. Б. - Особенности формирования упрочненного слоя при лазерном борировании поршневых колец, Костина Л. Л., Рыжков Ю. В., Демченко С. В. (2017)
Савін О. Б. - Повзучість та пошкоджуваність ущільнень з плоскою, Соболь В. М. (2017)
Коваль О. А. - Шляхи вдосконалення методики вимірювання потужності еквівалентної дози при радіометричному контролі, Мінка С. В. (2017)
Проскурнин О. А. - Анализ избыточности контрольных участков мониторинга леса с использованием метода bootstrap, Букша И. Ф., Пастернак В. П. (2017)
Поливанова М. В. - Формирование архитектурно-организационных моделей технопарка, Игнатенко М. Н. (2017)
Сопов В. П. - Закономерности льдообразования при замораживании цементного камня (2017)
Плахотнікова К. В. - Економіко-математичні методи аналізу корпоративної соціальної відповідальності будівельних компаній України (2017)
Плахотнікова К. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні, Плахотніков К. В. (2017)
Бабік Н. П. - Вплив аутбридингу та інбридингу на продуктивне довголіття корів молочних порід, Федорович Є. І. (2017)
Darmohray L. M. - Conceptual framework for the assessment of the nutritional and biological value of the plant Galega orientalis (LAM), Sedilo G. M., Gutyj B. V. (2017)
Ібатуллін І. І. - Вплив різних джерел мангану на показники забою перепелів, Голубєв М. І. (2017)
Лобойко Ю. В. - Визначення активності амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами, Барило Б. С., Крушельницька О. В. (2017)
Голова Н. В. - Вплив введення до раціону корів пропіленгліколю та протикетозної кормової добавки на біохімічні показники плазмі крові, Гультяєва О. В., Гудима В. Ю., Пахолків Н. І., Вудмаска І. В., Петрух А. П. (2017)
Сичов М. Ю. - Вплив різних рівнів валіну у раціоні на показники забою перепелів, Голубєва Т. А., Ковальчук В. В., Позняковський Ю. В. (2017)
Боднарук В. Є. - Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному, Музика Л. І., Боднар П. В., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. (2017)
Дармограй Л. М. - Вплив менеджменту годівлі на продуктивні показники кролів за інтенсивної технології вирощування, Лучин І. С., Гутий Б. В. (2017)
Ковальчук Н. А. - Кінний туризм і особливості його організації, Соколова Г. О. (2017)
Крамаренко С. С. - Аналіз головних компонент екстер’єрних ознак молочних корів, Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. (2017)
Кулібаба Р. О. - Аналіз зв’язку алельних варіантів генів IGF-I, GH та PIT-1 з продуктивними ознаками курей породи бірківська барвиста (2017)
Кулібаба С. В. - Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на середньодобовий баланс Cu, Zn та Мn в організмі корів у період роздою, Долгая М. М., Іонов І. А. (2017)
Левицька Л. Г. - Потреби та особливості годівлі дійних корів (2017)
Лихач А. В. - Вплив типу годівниці на продуктивність та збереженість поросят, Лихач В. Я., Іванов В. О., Засуха Л. В. (2017)
Півторак Я. І. - Інтенсивність росту і розвитку райдужної форелі за використання кормів Aller Aqua та Aquafeed Fischfutter, Бобель І. Ю. (2017)
Барило Є. О. - Сезонні зміни абіотичних показників води при вирощуванні лососевих риб (2017)
Чорний М. В. - Продуктивність та резистентність молодняку свиней за дії імуностимуляторів, Мачула О. С., Вороняк В. В., Лясота В. П., Решетніченко А. П. (2017)
Пославська Ю. В. - Залежність продуктивного довголіття корів від їх індексу походження, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Федорович В. В. - Молочна продуктивність корів симентальської породи залежно від їх живої маси у період вирощування (2017)
Цвілинюк О. М. - Дослідження якості води р. Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів, Яринич У. М., Думич О. Я., Джура Н. М., Савицька О. М. (2017)
Нагірняк Т. Б. - Дослідження основних проблем природно-заповідного фонду Львівської області та шляхи їх розв’язання, Калин Б. М. (2017)
Нагірняк Т. Б. - Еколого-економічні аспекти раціонального використання і охорони земельних ресурсів в Україні, Грабовський Р. С., Грицина М. Р. (2017)
Мендришора П. Д. - Порівняльна характеристика 3–4-річних самиць райдужної форелі, вирощених в умовах індустріального господарства "Слобода-Банилів", Куріненко Г. А., Мрук А. І. (2017)
Харко М. В. - Молочна продуктивність та обмінні процеси в організмі корів за використання в структурі раціону препарату "Biosprint", Денькович Б. С., Півторак Я. І., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П. (2017)
Медвідь С. М. - Перспективи раціонального забезпечення курчат-бройлерів мінеральними речовинами, Гунчак А. В., Гутий Б. В., Ратич І. Б. (2017)
Дружбяк А. Й. - Пилковий аналіз вмістимого ректуму медоносних бджіл, Миронович А. М., Ковальська Л. М., Ковальський Ю.В. (2017)
Заплатинський В. С. - Морфологічні та біохімічні показники крові гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп залежно від їх фізіологічного стану, Федорович Є. І. (2017)
Калин Б. М. - Аналіз поводження з побутовими відходами на місцевому рівні, Мацуська О. В., Романишин І. Г. (2017)
Васильцева Л. П. - Особливості накопичення важких металів в організмі гусей різного віку, Параняк Р. П. (2017)
Кропивка Ю. Г. - Ефективність використання преміксів на основі металохелатів у годівлі корів в перші 100 днів лактації, Бомко В. С. (2017)
Мацуська О. В. - Порівняльний аналіз використання природних сорбентів у процесах очищення стоків підприємств АПК, Калин Б. М., Павлюк І. О. (2017)
Пришедько В. М. - Економічна ефективність використання корів-первісток голштинської породи з різною інтенсивністю їх формування у ранньому оногенезі, Лесновська О. В., Карлова Л. В., Дутка В. Р. (2017)
Семчук І. Я. - Організація нормованої годівлі ремонтних телиць (2017)
Гунчак Р. В. - Динаміка морфологічних показників крові супоросних і підсисних свиноматок за дії цитрату йоду (2017)
Одинацька Г. В. - Особливості екологічних інновацій в умовах Львівської області, Параняк Р. П., Чемерис В. А., Петрунів В. В. (2017)
Кіцинюк Ю. - Сільськогосподарська спеціалізація та динаміка аграрного виробництва у Львівській області, Параняк Р. П., Вовк М. В., Петрунів В. В. (2017)
Федишин Я. І. - Роздільне визначення амплітуди теплових коливань катіона і аніона в кристалічній гратці типу NaCl, Вадець Д. І., Романів О. Я., Федишин Т. Я. (2017)
Паска М. З. - Технологічна оцінка якості м’яса залежно від фізіологічного стану, Драчук У. Р., Янчева М. О. (2017)
Юкало В. Г. - Підбір умов для препаративного електрофорезу протеїнів сироватки молока у нативних умовах, Дацишин К. Є. (2017)
Шульга О. С. - Вплив молока та сироватки на властивості їстівної плівки і покриття, Перепелиця О. П., Шульга С. І. (2017)
Кітченко Л. М. - Удосконалення технології дрібного твердого сиру з метою виробництва на малих сироробних підприємствах (2017)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсних електричних полів на мікробіологічні показники та вміст вітаміну С в незбираному молоці, Маринін А. І., Макогон А. В., Фурсік О. П. (2017)
Самілик М. М. - Удосконалення технології м’якого кисломолочного сиру підвищенням біологічної цінності (2017)
Божко Н. В. - Оптимізація рецептури м’ясних хлібів з використанням гідробіонтів, Тищенко В. І., Пасічний В. М. (2017)
Іванова Т. М. - Дослідження м’ясного продукту з додаванням кверцетинвмісної сировини в середовищі in vivo, Гошовська Ю. В., Охай І. Ю., Пешук Л. В., Романенко М. С., Федічкіна Р. А., Шаповал І. М. (2017)
Крижова Ю. П. - Розробка нових продуктів для профілактики дефіциту кальцію, Шевченко І. І., Морозова М. А., Коваленко С. В. (2017)
Наговська В. О. - Застосування пшеничних висівок як функціонального інгредієнта в технології кефіру, Гачак Ю. Р., Михайлицька О. Р., Сливка Н. Б. (2017)
Гачак Ю. Р. - Використання кріопорошку "Амарант" в технології молочних продуктів лікувально-профілактичного спрямування, Гутий Б. В., Беницька А., Дякун Т., Пристанський Р., Кінницька Л. (2017)
Пасічний В. М. - Аналіз систем пакування для м’яса та м’ясопродуктів, Храпачов О. В., Маринін А. І. (2017)
Пешук Л. В. - Перспективи використання рослинних і тваринних білків в технології м’ясних продуктів, Горбач О. Я., Бахмач В. О. (2017)
Мельников К. О. - Удосконалення технології соусів емульсійного типу за рахунок використання водоростевої сировини, Колісниченко Т. О., Мацук Ю. А., Листопад Т. С. (2017)
Ланиця І. Ф. - Біологічна цінність посічених напівфабрикатів з борошном амаранту (2017)
Прасол І. Ю. - Сенсорний аналіз рибних січених напівфабрикатів методом профілю флейвору, Голембовська Н. В., Слободянюк Н. М., Очколяс О. М. (2017)
Цісарик О. Й. - Скринінг технологічних властивостей природних штамів молочнокислих бактерій, Сливка І. М., Мусій Л. Я. (2017)
Цісарик О. Й. - Розроблення технології моцарелли із застосуванням різних способів зсідання білків, Мусій Л. Я., Сливка І. М., Молокус Т. Ф. (2017)
Білонога Ю. Л. - Вплив поверхнево-активних речовин на швидкість фільтрування, Максисько О. Р. (2017)
Фоміна М. В. - Вплив різних сполук заліза на хімічний та мікроелементний склад печінки свиней, Калин Б. М., Коваль Г. М. (2017)
Сухорська О. П. - Аналіз основних рослинних джерел біофлавоноїдів для створення продуктів лікувально-профілактичного призначення, Сливка Н. Б., Білик О. Я. (2017)
Шведюк Д. А. - Амінокислотний склад та біологічна цінність м’ясних напівфабрикатів з використанням рослинної сировини та білково-жирових емульсій, Пасічний В. М., Радзієвська І. Г., Мацук Ю. А. (2017)
Цигура В. В. - Продовження термінів зберігання м’яса шляхом підвищення стресостійкості свиней, Віннікова Л. Г. (2017)
Менчинська А. А. - Встановлення режимів термічної обробки ікри прісноводної риби для підвищення її мікробіологічної безпеки, Яблонська О. В., Лебська Т. К. (2017)
Крамаренко Д. П. - Розробка складу жирової композиції для емульсійної системи з добавками похідних гідробіонтів, Гіренко Н. І. (2017)
Волос В. О. - Рівняння неоднорідної теплопровідності і квазістатичної термопружності стосовно робочих металево-скляних вузлів у механізмах харчових виробництв, Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю., Кобернюк В. М. (2017)
Власенко В. В. - Вплив інуліну з топінамбуру на якість борошняних кулінарних виробів, Криворук В. М. (2017)
Vlasenko V. - The latest technologies of milk processing, Semko T., Kolianovska L. (2017)
Нікітіна О. В. - Нанорозмірні структури на основі жовчних кислот для адресної доставки біологічно активних речовин, Черно Н. К., Озоліна С. О. (2017)
Притульська Н. В. - Обгрунтування раціональних параметрів та режимів сушіння рибо-рослинних фаршів, Шаповал С. Л., Федорова Д. В., Романенко Р. П. (2017)
Турчин І. М. - Використання молочної сироватки при виробництві десертів, Гамкало Х., Войчишин А. (2017)
Романчук І. О. - Вплив високотемпературного оброблення на показники молока, Рудакова Т. В., Моісеєва Л. О. (2017)
Власенко І. В. - Регіональні особливості формування маркетингових заходів розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Гліненко Л. К. - Формування інноваційних рішень у сфері управління, маркетингу і реклами, Дайновський Ю. А. (2017)
Іванова Л. О. - Полікритеріальна маркетингова діагностика ринку приватних медичних послуг в Україні, Вовчанська О. М. (2017)
Балук Н. Р. - Програми лояльності для споживачів на регіональному ринку первинної нерухомості, Басій Н. Ф. (2017)
Козій Б. І. - Алгоритм врахування кадрового забезпечення тваринницького підприємства при математичному моделюванні впливу середовища на продуктивність тварин, Степанюк О. І., Новосад В. П. (2017)
Петришин Л. П. - Удосконалення інформаційного середовища розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Філь М. І. - Стан та перспективи розміщення готельних закладів у Львівській області за 2016 рік, Холявка В. З., Коропецька Т. О. (2017)
Минів Р. М. - Роль місцевих органів влади в розвитку регіонального АПК (2017)
Smolynets I. B. - Entrepreneurship in agriculture, Olenych I. R., Hariv I. I., Gutyj B. V. (2017)
Саламін О. С. - Державне регулювання сільського господарства в умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів, Поперечний С. І. (2017)
Балук Н. Р. - Інтегровані маркетингові комунікації – нова концепція чи новий погляд на традиційний інструмент маркетингу, Басій Н. Ф., Скибінський С. В. (2017)
Шульський А. М. - Ефективність виробництва аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами Львівщини (2017)
Шульський М. Г. - Тенденції виробництва аграрної продукції суб’єктами господарювання Львівщини (2017)
Музика П. М. - Інфраструктура оптових ринків сільськогосподарської продукції, Доманська Н. А. (2017)
Доманська Н. А. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції як форми підприємницької діяльності та їх організаційно-правові форми та моделі (2017)
Орлова-Курилова О. В. - Умови формування інноваційної моделі економічного розвитку економіки України (2017)
Гримак А. В. - Економічні методи досліджень ринку м’ясного скотарства, їх сутність та об’єктивність, Урбан І. Р. (2017)
Сендецька С. В. - Дослідження українського ринку яєць та яйцепродуктів (2017)
Чемерис В. А. - Економічна ефективністьта інвестиційна привабливість виробництва продукції вермикультури в Україні, Душка В. І., Максим В. Л. (2017)
Гримак О. Я. - Перспективи розвитку аграрного туризму в Карпатському регіоні, Вовк М. В., Джура В. Я. (2017)
Гарвас Г. Д. - Кластеризація виробництва ветеринарних препаратів в умовах Євроінтеграції, Музика П. М. (2017)
Дорош-Кізим М. М. - Інновації в аграрному секторі України в контексті розвитку європейської інтеграції, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2017)
Дзера М. М. - Технологія дослідження емоційного забарвлення політичного тексту, Пасічний Р. Я., Горбач О. Н. (2017)
Халецькій О. В. - Науково-філософські засади соціально-культурної парадигми (2017)
Карбовнік І. В. - Концепт "буіатрія" у римській ветеринарній літературі (2017)
Магас В. М. - Деякі проблеми політики децентралізації в Україні (2017)
Берко П. Г. - М. Хвильовий. Шкіци до портрета, Дзера М. М. (2017)
Бондаренко Т. О. - Спогади про майбутнє (2017)
Кузьмінський І. Ю. - Діалог з учителем (2017)
Шип С. В. - Таинственный хронотоп (о теории музыкального пространства-времени в трудах Н. А. Герасимовой-Персидской (2017)
Герасимова-Персидська Н. О. - Опыт рассуждений об особенностях постижения современной музыки (2017)
Кияновська Л. О. - Який сьогодні стиль надворі? (2017)
Тукова І. Г. - Неклассическая парадигма музыки и естествознания 20-начала 21 веков (2017)
Барсова І. О. - Рецепция музыки Эрнста Кшенека в России (2017)
Шевчук О. Ю. - Циклы литургии в украинских ирмологионах конца 16-17 веков с позиции тектологии (2017)
Ігнатенко Є. В. - Ісихазм і грецький спів на українських і білоруських землях у другій половині 16-17 ст. (2017)
Заболотна Н. В. - Православное богослужебное пение Руси 17 века в условиях смены культурных парадигм (2017)
Зосім О. Л. - Теоретичні питання рецепції церковної гімнографії у східнослов'янській духовно-пісенній традиції (2017)
Гусарчук Т. В. - Псалми як основа драматургії духовних концертів Артемія Веделя (2017)
Тарасевич М. І. - Від Ренесансу до бароко: про деякі особливості творчості Палестрини (2017)
Приходько І. М. - "Музыка для глаз": исторический очерк (2017)
Мілка А. П. - BWV 1080 на дистанции ResFacta-Opus (2017)
Янкус А. І. - Семь фортепианных пьес в форме фугетты ор.126, Южак К. Й. (2017)
Основні друковані праці Н. О. Герасимової-Персидської (2017)
Титул, содержание (2013)
Bertrand M. - A New Species of Mites of the Genus Geckobia (Prostigmata, Pterygosomatidae), Parasitic on Mediodactylus kotschyi (Reptilia, Gekkota) from Crimea, Kukushkin O., Pogrebnyak S. (2013)
Клименко С. І. - Перша знахідка Idiomacromerus lysander (Hymenoptera, Torymidae) в Україні (2013)
Ключко З. Ф. - Находки ранее неизвестных и редких видов совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Винницкой области (Украина), Плющ И. Г. (2013)
Perkovsky E. E. - First Records of Scolebythidae and Chrysididae (Hymenoptera, Chrysidoidea) in Rovno Amber, Rasnitsyn A. P. (2013)
Nuzhna A. D. - Anomalonine Wasps of the Genus Agrypon (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Ukraine (2013)
Kameneva E. P. - A New Species of the Genus Herina (Diptera, Ulidiidae) from Dominica (Lesser Antilles) (2013)
Кичилюк Ю. В. - Видовой состав семейства Eimeriidae (Coccidia, Apicomplexa) свиней в хозяйствах севера Украины, Сорока Н. М. (2013)
Korzh A. P. - The Biological Characteristic of Representatives of the Genus Hepatozoon (Apicomplexa, Adeleorina) in the Marsh Frog (Pelophylax ridibundus) Separate Populations of Zaporozhzhya Region, Zadorozhnyaya V. Y. (2013)
Anistratenko V. V. - Morphological Traits of the Radula in Viviparidae (Mollusca, Caenogastropoda) as a Master Key to Discrimination of Closely Related Species, Ryabceva Yu. S., Degtyarenko E. V. (2013)
Maslov S. I. - A New Species of Mites of the Genus Bdella (Acari, Bdellidae) from Ukraine, Khaustov A. A. (2013)
Fateryga A. V. - On the Ecology of the Wasp Eustenancistrocerus amadanensis (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) in the Crimea, Budashkin Yu. I., Puzanov D. V. (2013)
Borysenko N. N. - New Confirmed Record of Notochrysa fulviceps (Neuroptera, Chrysopidae) from Ukraine (2013)
Zerova M. D. - Species of the Genus Idiomacromerus (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae) Reared from Flower Heads of Some Asteraceae in Israel, Seryogina L. Y., Kuslitzky W. S., Argov Y. (2013)
Аппак Б. А. - Первый случай гнездования полуошейниковой мухоловки, Ficedula semitorquata (Aves, Passeriformes), в Крыму (2013)
Иззатуллаев З. И. - Первый случай находки наземного моллюска Helix lucorum (Pulmonata, Helicidae) в Узбекистане (2013)
Korneyev S. V. - A New Species of the Genus Tephritis (Diptera, Tephritidae) from Turkmenistan, Kazakhstan, and Iran, Mohamadzade Namin S. (2013)
Слепнев А. Е. - О натурализации Melanoides tuberculata (Thiaridae, Gastropoda) в водоёме-охладителе Южно-Украинской АЭС, Силаева А. А. (2013)
Прокопенко С. П. - Спостереження зозулі чубатої, Clamator glandarius (Aves, Cuculiformes), в Криму (2013)
Bharti H. - A New Species of Vollenhovia (Hymenoptera, Formicidae) From India with Key to Known Indian Species, Kumar R. (2013)
Mykitchak T. I. - Graeteriella unisetigera (Copepoda, Cyclopoidae), the First Record of the Species and Genus for Fauna of Ukraine (2013)
Дахно Ю. И. - Комары как промежуточные хозяева дирофилярий (Nematoda) на территории Сумской и Полтавской областей Украины, Сорока Н. М. (2013)
Песков В. Н. - Памяти Татьяны Ивановны Котенко, Доценко И. Б., Зиненко А. И. (2013)
Бабко Р. В. - И. Х. Алекперов. Свободноживущие инфузории Азербайджана (экология, зоогеография, практическое значение), Довгаль И. В., Кузьмина Т. Н. (2013)
Бугайчук Н. В. - Ризики розвитку житлово-комунальної інфраструктури та їх вплив на економічну безпеку (2017)
Керея О. С. - Логіко-історичні етапи розвитку інформаційно-мережевої економіки (2017)
Корепанов О. С. - Аналіз і прогнозування тенденцій зростання чисельності населення країн і регіонів світу, Чала Т. Г., Лазебник Ю. О. (2017)
Kramarenko A. O. - Structural nature of uncompetitive pricing factors (2017)
Кривицька О. Р. - Страхування життя як альтернативне джерело задоволення потреб населення (2017)
Rodchenko V. B. - Main trends of innovative entrepreneurship development in agrarian sector of ukraine, Tretyak V. P., Lunova V. A., Prus Yu. I. (2017)
Чала Т. Г. - Глобальні показники досягнення цілей сталого розвитку в сфері охорони здоров’я, Корепанов Г. С., Черненко Д.І. (2017)
Андреєва К. О. - Сучасні підходи до оцінки соціальних ефектів від інвестицій (2017)
Дубинський Г. П. - Стратегія розумної спеціалізації для України (2017)
Ковалевська А. В. - Стійкий розвиток міст: сутність поняття та передумови впровадження, Зеленський С. В., Петрова Р. В. (2017)
Косенкова Т. В. - Перспективи розвитку smart-спеціалізації у Харківській області (2017)
Монохонова А. М. - Діагностика рівня відкритості та прозорості місцевих бюджетів в Україні (2017)
Пасмор М. С. - Система управління якістю у сфері охорони здоров’я як чинник стабілізації та розвитку галузі (2017)
Пархоменко О. С. - Мотиваційні механізми матеріального стимулювання на підприємствах електроенергетики (2017)
Pakharenko O. V. - Features of civil protection implementation in the context of the local self-government reforming in Ukraine (2017)
Писаревський І. М. - Складові комплексного моніторингу ринку праці, Краснокутська Ю. В. (2017)
Пономарьова Т. В. - Сучасний стан та перспективи оподаткування та обліку агробізнесу в Україні, Чала Т. Г. (2017)
Рекун Г. П. - Державне регулювання оплати праці: виклики та перспективи для України (2017)
Свіденська М. С. - Домінанти ефективної моделі ціннісно-орієнтованого управління розвитком вищих навчальних закладів (2017)
Чобіток В. І. - Формування системи оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств (2017)
Ярмош О. В. - Краудфандинг як альтернативний варіант фінансування стартапів в Україні, Міхайліченко А. О., Пархоменко О. С. (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заяви, звернення (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Романчук Я. (протоієрей) - Вчення про Церкву в Посланні апостола Павла до ефесян (2017)
Рубан М. (диякон) - Преосвященний Полікарп (Гуц), єпископ Донецький та Луганський, – перший ієрарх Київського Патріархату на Донбасі (до 90-ої річниці з дня народження) (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у Соборних посланнях святого апостола Іоана Богослова (2017)
Рожко В. Є. - Святиня над берегами Рати, Підраття і Прип’яті (2017)
Тимошик М. С. - Монографія про знаковий патріарший собор у Києві (2017)
Титул, содержание (2013)
Kolodochka L. A. - Diversity and Community Structure of Oribatid Mites (Acari, Oribatei) at Memorial Complexes of a Megapolis, Shevchenko O. S. (2013)
Mikhailov K. G. - Cyrtophora citricola (Aranei, Araneidae) New to the Montenegro Fauna (2013)
Krivosheyev R. E. - Review of the Short-Winged Mold Beetles (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) of the Crimea (Ukraine) (2013)
Перковский Е. Э. - Первая находка сининклюза рабочих эоценового зимнего Муравья Prenolepis henshei (Hymenoptera, Formicidae) и термита (Isoptera) в балтийском янтаре (2013)
Перковский Е. Э. - Первые находки сининклюзов муравьёв рода Dolichoderus (Hymenoptera, Formicidae) с тлями (Hemiptera, Aphidinea) в позднеэоценовом балтийском янтаре (2013)
Skuratovskaya E. N. - The Influence of Parasitic Infection on the Black Sea Whiting, (Gadidae), Morphophysiological and Biochemical Parameters, Yurakhno V. M., Zavyalov A. V. (2013)
Ключко З. Ф. - Новые и малоизвестные совки фауны Полтавской области, Матов А. Ю., Безуглый С. К. (2013)
Удра И. Ф. - Распространение Dendrobaena mariupoliensis (Оligochaeta, Lumbricidae) на территории Украины (2013)
Tsvelykh A. N. - Rain-Call Dialects of the Chaffinch, Fringilla coelebs (Fringillidae), in Ukraine, Yablonovska-Grishchenko E. D. (2013)
Manilo L. G. - A Record of the Ratan Goby, Ponticola ratan (Gobiidae, Perciformes), in the Dneprodzerzhinsk Reservoir (Dnieper River), Didenko A. V. (2013)
Надольный А. А. - Первая находка каракурта, Latrodectus tredecimguttatus (Aranei, Theridiidae), на Главной гряде Крымских гор (2013)
Bilushenko A. A. - The Current Status of Kuhl’s Pipistrelle, Pipistrellus kuhlii (Chiroptera, Vespertilionidae), in the Central Forest-Steppe of Ukraine (2013)
Михеев А. В. - Могильник, Aquila heliaca (Falconiformes, Accipitridae), на гаревых вырубках Самарского леса (Днепропетровская область, Украина) (2013)
Мельникова Е. Б. - Классификация форм хамсы, Engraulis encrasicolus (Clupeiformes, Engraulidae), методом дискриминантного анализа (2013)
Stepanyuk Ya. V. - Morphogenesis of Vomeronasal Organ of Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura), Kovtun M. F. (2013)
Yakovlev Y. B. - First Record of Moniliformis moniliformis (Acanthocephala, Moniliformidae) in the European Pine Marten from Ukraine, Lisitsina O. I., Malega O. M. (2013)
Sinyavskaya I. A. - Age and Seasonal Aspects of Sexual Differences in Social Vole, Microtus socialis, (Rodentia, Arvicolinae), in the South of Ukraine (2013)
Háva J. - A New Species of the Genus Hemirhopalum (Coleoptera, Dermestidae) from Bolivia (2013)
Neyter R. Yu. - The First Find of Earthworm Parasite Plagiotoma lumbrici (Ciliophora, Plagiotomidae) in Ukraine (2013)
Kovalchuk O. M. - A New Fossil Perca Fish (Teleostei, Percidae) from the Neopleistocenian Sediments of Southern Ukraine (2013)
Богатов В. В. - Зувайдулло Иззатуллаевич Иззатуллаев (к 70-летию со дня рождения), Ситникова Т. Я., Прозорова Л. А. (2013)
Бардачев Ю. Н. - Компьютерное моделирование процесса обжатия трубчатой заготовки на подвижной оправке в гладкой конической матрице, Розов Ю. Г. (2015)
Коваленко В. Ф. - Модели оценивания количества накопленной информации, Соколов А. Е., Соколова О. В. (2015)
Осадчий С. І. - Ідентифікація лінеаризованої моделі динаміки процесу короткоциклової адсорбції, Якорєва М. В., Зубенко В. О. (2015)
Фісун М. Т. - Розробка інтерпретатора мови реляційної алгебри засобами генератора парсерів ANTLR, Стешов І. В. (2015)
Коваленко И. И. - Информационная технология выбора решений на основе нечетких отношений предпочтения, Антипова Е. А., Устенко С. А. (2015)
Бабкова Н. В. - Моделирование психофизического эксперимента в области теплотехники, Шаронова Н. В. (2015)
Рожков С. А. - Обеспечение инвариантности в телекоммуникационных системах (2015)
Ляшенко Е. Н. - Постановка задачи координации в иерархической системе управления силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Коваленко В. Ф., Кирийчук Д. Л. (2015)
Марасанов В. В. - Модели обработки данных в системе определения дефектов методом акустической эмиссии, Шарко А. А. (2015)
Борчик Е. Ю. - Расчет отказоустойчивости компьютерных систем численным методом, Цивильский Ф. Н., Дроздова Е. А. (2015)
Уруский О. С. - Синтез алгоритма терминального управления многоэтапным процессом выведения авиационно-космической системы на орбиту, Гусынин В. П., Гусынин А. В. (2015)
Гучек П. Й. - Модель експрес-діагностики концентрації небезпечних хімічних речовин внаслідок надзвичайної ситуації (2015)
Зиновеев И. В. - Использование моделей-аналогов при моделировании процессов в биологических и компьютерных системах (2015)
Калита Н. И. - Многокритериальное оценивание и выбор структуры БД в САПР MongoDB, Стрельченко В. В. (2015)
Леонтьева В. В. - Наблюдаемость отдельного класса сложных динамических систем, Кондратьева Н. А. (2015)
Зіновєєв І. В. - Моделювання руху автомобільного транспорту в умовах швидкісної магістралі, Кондрат’єва Н. О., Манько Н. І.-В. (2015)
Лепа Е. В. - Методы и модели прогнозирования показателей хозяйственной деятельности (2015)
Захожай О. І. - Екстенсіонально-інтенсіональний підхід до синтезу інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації і управління на базі багатопараметричних комбінованих систем розпізнавання образів (2015)
Цивільський Ф. М. - Комп’ютерна система тестування координаційних здібностей спортсменів на тренуваннях (2015)
Кочуева З. А. - Методы моделирования информационных объектов предметной области при построении систем поддержки принятия решений в корпоративных системах, Борисова Н. В. (2015)
Веселовська Г. В. - Методи посилення безпечності IP протоколів комп'ютерних мереж на основі гнучких критеріїв безпеки, Бараненко Р. В., Дерев’янко Є. І. (2015)
Захарченко Р. Н. - Метрики программного обеспечения, Кирюшатова Т. Г., Кирюшатова Е. В. (2015)
Бантиш С. С. - Візуальне прототипування та програмування акторів на Akka, Білецький О. В., Галкін О. В., Ларін В. О. (2015)
Кулаковська І. В. - Використання інформаційних технологій підтримки прийняття рішень для моделі управління запасами в умовах невизначеності (2015)
Анотації (2015)
Новые книги (2015)
Титул, содержание (2013)
Kudlai O. S. - Larval Stages of Phyllodistomum sp. (Digenea, Gorgoderidae) from the Duck Mussels Anodonta anatina in Ukraine, Yanovich L. N. (2013)
Greben O. B. - Cestode Parasites of Birds of Suborder Charadrii from Syvash Lake, Ukraine (2013)
Slivinska K. - Occurrence of Gastro-Intestinal Parasites in Polish Primitive Horses from the Roztocze National Park, Poland, Wróblewski Z., Gawor J. (2013)
Давиденко И. В. - Регистрация послегнездового скопления жёлтых цапель, Ardeola ralloides (Aves, Ciconiiformes), в Киевской области (2013)
Савчук В. В. - Новые находки редких видов стрекоз (Insecta, Odonata) на Украине, Каролинский Е. А. (2013)
Guglya J. A. - Mining Flies of the Genus Ophiomyia (Diptera, Agromyzidae) of Eastern Ukraine and Adjacent Territories: Review of Species with a Fasciculus (2013)
Перковский Е. Э. - Первая ровенская находка семейства Beraeidae (Trichoptera) в уникальном сининклюзе с термофильными муравьями Iridomyrmex geinitzi (Formicidae) (2013)
Sergi T. A. - Revelieria groehni — a New Species of Minute Brown Scavenger Beetles (Coleoptera, Latridiidae) from Baltic Amber, Perkovsky E. E., Reike H.-P. (2013)
Yurakhno V. M. - The Nature Protection Aspect of the Black Sea Fish Myxosporean (Myxozoa, Myxosporea) Studies (2013)
Кукушкин О. В. - К уточнению границ ареала горнокрымской прыткой ящерицы, Lacerta agilis tauridica (Reptilia, Squamata), на Крымском нагорье (2013)
Пучков А. В. - Жужелицы трибы Chlaeniini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины (2013)
Kovalenko M. V. - Transitional Morphology in Hybrids of Hirudo verbana and H. orientalis (Clitellata, Hirudinida), Utevsky S. Yu. (2013)
Загороднюк І. В. - Рідкісні види риб Lota lota та Alburnus leobergi (Actinopt erygii, Cyprinformes) в Луганській області (Східна Україна) (2013)
Shevchenko O. S. - Species Complexes of the Oribatid Mites (Sarcoptiformes, Oribatei) in Soils of Urban Street Lawns with Different Pollution Rates, Kolodochka L. A. (2013)
Ковальчук О. М. - Знахідка черепа Ursus arctos (Carnivora, Ursidae) в алювії р. Сула (2013)
Титул, содержание (2014)
Kornyushin V. V. - Proparadilepis gen. n. (Gyclophyllidea, Gryporhynchidae), a New Genus of Cestodes from Ciconiiform Birds, Greben O. B. (2014)
Grabovska S. L - Species Complexes of Predatory Phytoseiid Mites (Parasitiformcs, Phytoseiidae) in Green Urban Plantations of Uman’, Ukraine, Kolodochka L. A. (2014)
Mezhzherin S. V. - Absorbing Hybridization of Cobitis taenia and Sabanejewia aurata in Water Reservoirs of Northern Ukraine Connected with Diploid-Polyploid Complex Formation, Puhtaevich P. P., Tsyba A. A. (2014)
Suryadnaya N. N. - Comparative Analysis of Karyotypes of Two Cryptic Species of Pelobatid Frogs (Amphibia, Anura, Pelobatidae) of Ukraine (2014)
Halinouski M. H. - An Ecological and Faunistic Review of Ground Beetles (Coleoptera, Carabidae) in Gomel Urbocenosis (the Republic of Belarus), Krytskaya A. M. (2014)
Godlevska L. V. - Unusual Age Structure of the Winter Aggregation of Nyctalus noctula (Chiroptera) in Kyiv, Gol’din P. E. (2014)
Moskalenko Yu. O. - Spatial Patterns of Bird Communities of the Lower Dnieper Sands during the Breeding Season: Differentiation Factors (2014)
Patsyuk M. K. - Morpholypes in Naked Amoebas (Protista): Distribution in Water Bodies of Zhvtomyr and Volyn Polissia (Ukraine) and Possible Ecological Significance (2014)
Dolinskaya I. V. - Egg Morphology of Some Nolidae and Erebidae (Lepidoptera, Noctuoidea) (2014)
Matalin A. V. - About Availability of the Names of Tiger Beetles (Coleoptera, Cicindelidae) Given by Heinrich Beuthin, Putchkov A. V. (2014)
Nadolny A. A. - The First Record of Aituaria pontica (Aranei, Nesticidae) in the Crimea, Turbanov I. S. (2014)
Nebogatkin I. V. - The First Detection of Ornithodorus verrucosus (Acari, Ixodides) in Kyiv (Ukraine), Petrenko A. A., Nazarenko V. Yu. (2014)
Aslanov O. Kh. - The First Record of Neomolgus paracapillatus (Acar i, Acariformes) in the Caucasus (2014)
Mykitchak T. I. - Eucyclops subterraneus (Copepoda, Cyclopoidae): the New Species for Ukrainian Fauna (2014)
Nazarenko V. Yu. - The First Record of Xylosandrus germanus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine, Gontarenko A. V. (2014)
Holoborodko K. K. - New Records of Rare Species of Tussock Moths — Teia dubia (Lepidoptera, Lymantriidae) in Ukraine, Pliushch I. G. (2014)
Kameneva E. P. - Identity of Oedaspis (Bulgaroedaspis) sophiensis (Diptera), Korneyev V. A. (2014)
Iakovliev M. V. - Desert Wheater Oenanthe deserti (Aves, Passeriformes) — the First Record in Ukraine (2014)
Титул, содержание (2015)
Patsyuk M. K. - Species of Naked Amoeba (Protista) New for the Fauna of Ukraine (2015)
Yevstafieva V. A. - Chewing Lice (Order Mallophaga, Suborders Amblycera and Ischnocera) Fauna of Domestic Chicken (Gallus gallus domesticus) in Ukraine (2015)
Khaghaninia S. - The Genera Nemotelus and Oxycera (Diptera, Stratiomyidae) in the Arasbaran Forests, Kazerani F., Hauser M. (2015)
Perkovsky E. E. - Toponyms and Ethnonims in the Names of Rovno Amber Animals and Plants (2015)
Kovalchuk O. M. - The First Appearance of Hucho (Salmonidae) in the Fossil Record of Eastern Europe (2015)
Goncharov S. L. - The Occurrence of Paracoenogonimus ovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) in Fish of Natural Reservoirs of Mykolaiv Region, Soroka N. M. (2015)
Sigariova D. D. - Parasitic Nematodes in Flowering and Ornamental Plants: Effect of Parasites on the Plants and Response of the Plants to the Presence of Nematodes, Karpliyk V. G. (2015)
Yanovych L. M. - Reproductive Features of Indigenous and Invasive Chinese Freshwater Mussels (Mollusca, Bivalvia, Anodontinae) in Ukraine (2015)
Atamas’ N. S. - Influence of Spring Flood’s Water Level on the Distribution and Numbers of Terns (on Example of Lower Desna River), Tomchenko O. V. (2015)
Svitin R. S. - New Data on the Morphology and Distribution of Oswaldocruzia skrjabini (Nematoda, Molineidae) (2015)
Akulenko N. M. - Changes in Liver Parenchyma of Green Frogs (Pelophylax esculentus complex) under Conditions of Anthropogenic Pollution and Their Use in Monitoring of Water Bodies (2015)
Peskov V. N. - Growth Processes in the Postembryonic Development in Altricial Birds on the Example of Song Thrush, Turdus philomelos (Passeriformes, Turdidae): a Multivariate Approach, Franchuk M. V., Atamas’ N. S. (2015)
Fomichev A. A. - First Description of the Male of Drassodes kaszabi (Aranei, Gnaphosidae), Marusik Y. M. (2015)
Mirab-Balou M. - A New Species of the Genus Eryngyothrips (Thysanoptera, Thripidae) from Iran, Bazgir M., Mahmoodi M. (2015)
Garbar O. V. - Agnesa Polikarpovna Stadnichenko, Kyrychuk G. E., Melnychenko R. K., Vyskushenko D. A., Yanovych L. M. (2015)
Notes (2015)
Андрущенко Н. В. - Виховання здоров’язбережувальної поведінки дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект (2016)
Білоусова Н. В. - Компетентнісний аспект педагогічних умінь, Гордієнко Т. В. (2016)
Бордюг Н. С. - Методика підготовки фахівців з екологічного моніторингу, Рідей Н. М. (2016)
Возносименко Д. А. - Інтерактивні методи формування валеологічної компетентності майбутніх учителів математики (2016)
Гадомська А. А. - Інтерактивний мовленнєво-адаптивний комплекс у методиці навчання української мови як іноземної (2016)
Галета Я. В. - Математична культура майбутнього вчителя математики (2016)
Галущак І. Є. - Формування правової компетентності майбутніх економістів (2016)
Горіна Ж. Д. - Методична презентація рекламних медіатекстів на освітньому web-порталі (2016)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців у межах розробленої моделі організації і реалізації самостійної роботи (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського