Дронова О. О. - Національне виховання дошкільників засобами народного мистецтва України (2016)
Іванчук С. А. - Взаємодія вихователів ДНЗ і сім’ї у вихованні в дітей старшого дошкільного віку основ культури споживання (2016)
Кононенко Н. В. - Обґрунтування педагогічних умов формування у майбутніх вихователів системності професійно-педагогічних знань у процесі фахової підготовки (2016)
Кравченко О. І. - Модель стратегічного розвитку університету (2016)
Курінний Я. В. - Взаємодія родини і дошкільного навчального закладу в економічній соціалізації дошкільників (2016)
Лесіна Т. М. - Формування компетентністі майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у проектуванні просоціальної діяльності вихованців (2016)
Лук’янчиков М. І. - Методика дослідження проектувальних умінь майбутнього вчителя музики (2016)
Петрович Г. М. - Формування мовної особистості молодшого школяра (2016)
Олійник Л. В. - Формування військово-спеціальної компетентності майбутніх магістрів військово-соціального управління (2016)
Піцул К. С. - Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2016)
Рогальська-Яблонська І. П. - Підготовка майбутніх педагогів до соціалізації особистості в дитинстві на засадах компетентнісного підходу (2016)
Русалкіна Л .Г. - Характеристика іншомовних комунікативних умінь професійного спілкування лікарів (2016)
Самокиш І. І. - Функціональні можливості студентів у процесі фізичного виховання у вищій школі (2016)
Струк А. В. - Використання проектних технологій в процесі вивчення природознавства у початковій школі (2016)
Черкун І. А. - Модель формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки (2016)
Камінська М. М. - Іван Франко: музична спадщина (до 160-річчя з дня народження І. Франка) (2016)
Guchek P. - High-density diffuse optical tomography and finite element models, Litvinenko O., Astionenko I. (2017)
Каргин А. А. - Управление "умной" машиной на основе модели категорийного представления ситуации: подход гранулярного компьютинга, Петренко Т. Г. (2017)
Коваленко Т. В. - Метод оцінки якості сегментації цифрових зображень в системах аерокосмічного моніторингу (2017)
Ushkarenko A. O. - Software development for calculation of ship diesel-generators' power based on the statistical processing of information, Dorogan O. I. (2017)
Швед А. В. - Анализ модификаций метода анализа иерархий на основе нечетких экспертных суждений (2017)
Трунов О. М. - Реалізація принципу координації як вимога удосконалення інструментів автоматизації у підводних технологіях (2017)
Чичкарев Е. А. - Автоматизация учета результатов научной работы сотрудников вуза с использованием системного подхода, Назаренко Н. В., Сергиенко А. В., Кривенко О. В. (2017)
Дорогань О. І. - Особливості використання UML при розробці програмного забезпечення для суднових електроенергетичних систем, Ушкаренко О. О. (2017)
Додонов В. А. - Управление мобильным роботом в условиях неполной информации: интеграция методов программного управления и адаптивного выбора вариантов (2017)
Ходаков В. Е. - Регионализация высшего образования, Кирюшатова Е. В. (2017)
Дымова А. О. - Исследование на чувствительность собственных значений матриц моделей динамических систем в пространстве состояний (2017)
Яшина О. М. - Протиріччя використання Agile при створенні програмного продукту (2017)
Кірей К. О. - Методичні засади проведення практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки ІТ-фахівців у контексті інтерактивного навчання (2017)
Захарченко Р. М. - Моніторинг якості освіти як інструмент для підвищення ефективності управління освітньою галуззю, Кірюшатова Т. Г., Кірюшатова К. В. (2017)
Кондратець В. О. - Математичне моделювання процесів адаптивної квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пісків односпірального класифікатора, Мацуй А. М. (2017)
Козел В. М. - Вплив показників повноти, своєчасності, інформованості в системі управління ВНЗ (2017)
Приходько С. Б. - Constructing the transformed prediction ellipses on the basis of normalizing transformations for bivariate non-Gaussian data, Приходько Н. В., Кудин О. А., Смыкодуб Т. Г. (2017)
Лепа Е. В. - Применение методов классификации для оценки заемщика банка (2017)
Коляда Ю. Е. - Применение методов системного анализа для установления влияния скрытых факторов на социально-экономические показатели государственного развития, Меркулова Е. В. (2017)
Гончаров П. В. - Мінімальне подання скінченних предикатів довільного порядку при побудові адаптивних систем, Горбач Т. В., Снісар С. М., Шубін І. Ю. (2017)
Соколов А. Е. - Формализация динамики оптимизационной процедуры, Расторгуев В. С. (2017)
Ткач В. А. - Оптимальное формирование адаптивного интерфейса, Рожков С. А. (2017)
Боскін О. О. - Використання сучасних технологій по оптимізації вихідного коду при підготовці фахівців розробки програмного забезпечення, Воробйов О. О., Чебаненко О. В. (2017)
Бикова О. Д. - Автоматизація тестування сайтів щодо недійсних посилань, Фісун М. Т., Давиденко Є. О. (2017)
Ходаков В. Є. - Вплив людського капіталу та інших соціально-економічних факторів на розвиток економічних систем регіонального типу, Абрамов Г. С., Абрамова Г. В. (2017)
Рябенький В. М. - Модифікований метод граничних елементів та алгоритм розв’язання задач індукованого магнітного поля тонкостінних конструкцій в тривимірному просторі, Чудайкін І. І., Таргунакова Ю. Д. (2017)
Анотації (2017)
Богуш А. М. - Становлення і розвиток педагогічної системи К. Д. Ушинського (2017)
Азаров І. С. - Сформованість прогностичної компетентності у майбутніх офіцерів збройних сил України (2017)
Андрейкова І. Б. - Інноваційні освітні технології у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект (2017)
Гавран І. А. - Організація творчої взаємодії студентів в аспекті розвитку акторської майстерності (2017)
Івершинь А. Г. - Поліхудожній підхід у художньо-естетичному розвитку дітей дошкільного віку, Притула Н. В. (2017)
Листопад О. А. - Феномен творчості в контексті дослідження ефективності підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Попова О. В. - Спадщина К. Д. Ушинського крізь призму педагогічних детермінант навчання і виховання майбутніх синологів (2017)
Пуйо О. І. - "Дитячий колектив" як наукова категорія (2017)
Марчук С. С. - Шкідливі звички молоді в контексті валеологічних ідей К. Д. Ушинського (2017)
Монке О. С. - К. Д. Ушинський: християнська сутність морально-духовного виховання дітей дошкільного віку, Ковальова К. Є. (2017)
Мусієнко-Репська В. І. - Виховання почуттів у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (2017)
Озчелік Мехмет Еніс - Поняття міжкультурної комунікації у психолого-педагогічній Літературі (2017)
Опарін А. В. - Проблеми комп’ютерного тестування знань у сучасній освіті, Брітавська О. П., Куценко Л. Ю. (2017)
Покровская З. М. - Методичний супровід обдарованих дітей у процесі навчання грі на фортепіано (2017)
Разинкина О. Н. - Развитие творческой индивидуальности студентов ХГФ в процессе обучения пленэрной живописи (2017)
Рогачко М. С. - Вимоги до особистості майбутнього вихователя у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (2017)
Савка І. В. - Інтеграційний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців у галузі юриспруденції (2017)
Сенчина Н. Г. - Формування рефлексивної особистості вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічному вимірі К. Д. Ушинського: післядипломна освіта (2017)
Соцька О. П. - Витоки національно-патріотичного виховання в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, Мирза О. А. (2017)
Хуан Цзіншен - Модель формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва (експериментальна реалізація) (2017)
Цзян Хепін - Інноваційні тенденції у світовій вокальній педагогіці минулого та сучасності (2017)
Черникова Е. В. - Современные педагогические технологии работы с биологической терминологией (2017)
Шуппе Л. В. - Особливості фахової підготовки бакалаврів романської філології в університеті Севільї (2017)
Korolyuk V. S. - Dmitrii S. Silvestrov (on the occasion of 70th birthday), Kozachenko Yu. V., Mishura Yu. S. (2017)
Bel Hadj Khlifa M. - Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators, Mishura Yu., Ralchenko K., Shevchenko G., Zili M. (2017)
Bouzebda S. - The uniform CLT for empirical estimator of a general state space semi-Markov kernel indexed by functions, Limnios N. (2017)
D’Amico G. - The study of basic risk processes by discrete-time non-homogeneous Markov processes, Gismondi F., Janssen J., Manca R., Petroni F., Volpe di Prignano E. (2017)
Elliott R. - A semi-martingale representation for a semi-Markov chain with application to finance, Swishchuk A., Zhang I. Y. (2017)
Engström C. - PageRank for networks, graphs and Markov chains, Silvestrov S. (2017)
Королюк В. С. - Асимптотичний розклад функціонала від напівмарковської випадкової еволюції у схемі дифузійної апроксимації, Самойленко І. В. (2017)
Kukush A. G. - Consistent estimation in Cox proportional hazards model with measurement errors and unbounded parameter set (in Ukrainian), Chernova O. O. (2017)
Кулініч Г. Л. - Слабка збіжність інтегральних функціоналів від розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь іто з нерегулярною залежністю від параметра, Кушніренко С. В., Мішура Ю. С. (2017)
Кушнір О. О. - Дослідження властивостей високонадійної системи із захистом у випадку пуассонівського процессу відновлення, Кушнір В. И. (2017)
Майборода Р. - Асимптотична нормальність оцінок Каплана-Мейєра для сумішей зі змінними концентраціями (2017)
Пригара Л. І. - Хвильове рівняння зі стійким шумом, Шевченко Г. М. (2017)
Радченко В. М. - Ряди Фур'є та Фур'є-Хаара для стохастичних мір, Стефанська Н. О. (2017)
Хусанбаев Я. М. - Об асимптотике полного числа частиц в почти критическом ветвящемся процессе с иммиграцией (2017)
Schmidli H. - Dividends with tax and capital injection in a spectrally negative Lévy risk model (2017)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2017)
Ківалов С. В. - Арешт морського судна: тенденції української правозастосовної практики (2017)
Darahan V. - Technological tying: the Microsoft saga in the United States and European Union (2017)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 96/50/ЄС, Слатвінська В. М. (2017)
Мошак О. В. - Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтграції України (2017)
Шелудяков Р. С. - Міжнародно-правові основи використання електронних документів в договірних відносинах (2017)
Латковська Т. А. - Процедурне регулювання банківських відносин (2017)
Золотар О. О. - Досвід правового забезпечення інформаційної безпеки в країнах Східного партнерства ЄС (Молдова, Грузія) (2017)
Боксгорн А. В. - Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму (2017)
Сурілова А. О. - Особливості впровадження та розвитку інституту трансшипменту в Україні (2017)
Серафімов В. В. - Організаційно-правовий механізм забезпечення безпеки морського порту України (2017)
Стець О. М. - Річкові порти України: перспективи оновлення правового забезпечення діяльності (2017)
Гаверський В. В. - Правове забезпечення контейнерних перевезень: сучасний стан та розвиток в Україні (2017)
Ivanova D. A. - About a determination of the concept "nautical tourism" (2017)
Леусенко І. В. - Деякі аспекти управління відходами на суднах (2017)
Чувакова Г. М. - Деякі аспекти правових аномалій (2017)
Калаянова О. Д. - Тактичні особливості застосування методу спустошеного розуму в дослідженні почеркових об’єктів (2017)
Принцип равного отстояния не является неотъемлемой частью основной доктрины, связанной с континентальным шельфом (2017)
Принцип равного отстояния не является нормой обычного международного права (2017)
Принципы и нормы права, подлежащие применению (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2017)
Bilgorodska O. Ye. - The problem of creative contents of the academic drawing represented by the future architects, Lozinska Ya. O. (2017)
Абрамова Л. Н. - Общение, идентификация, сознание – постулаты развития личности, Богуш А. М., Моляко В. А. (2017)
Букач В. М. - Батьківщинознавство як елемент освіти (2017)
Ван Чжун - Теорія і практика підготовки студентів до роботи з музичними ансамблями (2017)
Василиків І. Б. - Формування інформаційної компетентності майбутніх маркетологів (2017)
Гуменный Н. Ф. - Методика обучения интерпретации иноязычных художественных произведений (2017)
Івершинь А. Г. - Методичний супровід художньо-творчої діяльності майбутніх вихователів у вимірі педагогічних ідей К. Д. Ушинського (2017)
Костецька М. В. - Чинники та передумови розвитку вищої європейської освіти: проблеми і перспективи (2017)
Кудла М. В. - Проблема управління початковою школою в Україні в педагогічній науці та публіцистиці другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Логвіненко А. Ю. - Реалізація педагогічних умов підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування толерантності в учнів основної школи (2017)
Мінь Шаовей - Методика формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Мосейчук А. Р. - Формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів (2017)
Осипова Т. Ю. - Система оцінювання результатів навчальної діяльності з китайської мови учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній освітній парадигмі (2017)
Підгірний О. В. - Синергетичний підхід в системі заочного навчання (2017)
Руденко Ю. А. - Лінгвокультурологічний підхід до увиразнення мовлення майбутніх учителів-сходознавців, Попова О. В. (2017)
Русалкіна Л. Г. - Ретроспективний аналіз розвитку і становлення професійної підготовки лікарів в Україні (2017)
Сірак І. П. - Стан сформованості готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації (2017)
Тодорцева Ю. В. - Педагогіка толерантності як технологія навчання англійської мови учнів основної школи (2017)
Хуа Вей - Формування творчого потенціалу майбутніх учителів музики (2017)
Хуан Яцянь - Художньо-педагогічні принципи творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Шапошнікова Н. П. - Освітньо-виробничі кластери як засіб забезпечення ринку праці кваліфікованими робітниками (2017)
Ян Яньчі - Діагностика підготовленості учнів-саксофоністів у закладах позашкільної спеціалізованої освіти (2017)
Содержание (2017)
Сиволап В. В. - Внесок модифікованих факторів ризику в формування серцево-судинного ремоделювання та вегетативного балансу у хворих на гіпертонічну хворобу, Візір-Тронова О. В. (2017)
Andreieva Yа. O. - Impact of the obstructive sleep apnea syndrome on left ventricular remodeling among people with different body weight, Tokarenko O. I. (2017)
Жеманюк С. П. - Фактори, що асоціюються з високою ймовірністю недосягнення цільового артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу, Сиволап В. В. (2017)
Zlatkina V. V. - Gender characteristics of carbohydrate and lipid metabolism and vaspin levels in hypertensive patients with obesity, Kоlesnikova O. V. (2017)
Долженко М. M. - Поліморфізм гена альдостерон синтетази (CYP11b2) та структурні показники лівого шлуночка в пацієнтів з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом, Досенко В. Є., Лобач Л. Є. (2017)
Кисельов С. М. - Прогностична цінність показників варіабельності серцевого ритму щодо формування гострої післяінфарктної аневризми лівого шлуночка (2017)
Pavlov S. V. - Cardioprotective effects of the estrogen receptors modulators in the conditions of experimental acute myocardial infarction, Levchenko K. V., Gorbachova S. V. (2017)
Мельник А. В. - Вплив статевих гормонів на вміст ДНК та експресію цистатіонін-γ-ліази в міокарді щурів, Заічко Н. В., Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А., Гайдук О. А. (2017)
Гаврелюк С. В. - Влияние блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при иммобилизационном стрессе в эксперименте (2017)
Strilchuk L. M. - Laboratory and instrumental parameters of patients with ischemic heart disease in dependence of gallbladder condition: correlational analysis, Zhakun I. B., Kit Z. M., Sorokopud O. O., Kondratyuk M. O. (2017)
Клименко В. М. - Профіль жовчних кислот у хворих, оперованих з приводу жовчнокам’яної хвороби (холецистектомія), за даними рідинної хроматографії з мас-спектрометричною детекцією, Сиволап Д. В., Каплаушенко А. Г., Варинський Б. О. (2017)
Zhakun I. B. - Diagnostic value of blood urea and bilirubin levels determination in patients with gastroduodenal zone diseases, Sorokopud O. O., Strilchuk L. M., Kit Z. M., Kondratyuk M. O. (2017)
Hrinivetska N. V. - Dynamics of α-D-mannose carbohydrate-binding sites distribution in rats’ pancreatic structures during the morpho-functional formation, Burega Yu. О., Maslova I. M. (2017)
Shumna Т. Ye. - Characteristic of cellular immunity in children with recurrent respiratory diseases, depending on the level of immunoglobulin E production, Nedelska S. M., Solovieva S. V., Masur V. I., Kolesnik O. Ya. (2017)
Raznatovska O. M. - Clinical features of the pulmonary tuberculosis course combined with different diabetes mellitus types in the Zaporizhzhia region, Bobrovnycha-Dvizova Yu. M. (2017)
Bezruk V. V. - Regional monitoring of the urinary tract infections causative agents antibiotic resistance in the child population of the Chernivtsi region, Bezruk T. О., Stegnitska L. V., Sokolnyk S. O., Sheremet M. I., Maksymyuk V. V., Godovanets O. I., Godovanets O. S., Kovtun A. I. (2017)
Лещева Т. В. - Особливості перебігу І триместру вагітності в жінок, які народжують уперше після 40 років (2017)
Чернякова Г. М. - Застосування сорбційних технологій для лікування інфікованих опікових ран в експерименті (2017)
Страфун С. С. - Результати лікування кальцифікуючого тендиніту сухожилка надостьового м’яза плечового суглоба, Страфун О. С., Богдан С. В. (2017)
Got’ I. M. - The impact of acute post-extraction oroantral communications surgical treatment on patients’ quality of life in early post-operative period, Sorokivskyi I. S., Medvid Yu. O. (2017)
Ananieva M. M. - Antimicrobial effect of proteflazid extract on microflora of peri-implant areas in infectious and inflammatory complications after dental implantation, Faustova M. O., Basarab Ya. O., Loban’ G. A. (2017)
Паніотова Г. П. - Визначення гострої токсичності нових гетерометалічних сполук – тартратогерманатів купруму та цинку, Антоненко П. Б., Годован В. В., Сейфулліна І. Й., Чебаненко О. А., Лобашова К. Г. (2017)
Shcherbyna R. O. - The research of ammonium 2-((4-amino-5-(morpholinomethyl)- 4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate (PKR-177) influence on biochemical indices in rats blood under hepatitis initiated by tetrachloride methane, Samura Т. О., Kyrychko B. P., Zvenihorodska Т. V., Hyrenko I. V. (2017)
Smoylovska G. P. - Pharmacologic and toxicologic properties of lyophilic extract Achillea setacea Waldst. et Kit., Mazulin O. V., Abramov A. V., Bukhtiyarova N. V. (2017)
Varynskyi B. O. - Development and validation of HPLC-DAD method of determination piperidinium 2-((5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetate in 1 % solution, Parchenko V. V., Kaplaushenko А. G. (2017)
Assonov D. O. - Role of the hippocampus in memory functioning: modern view, Bozhuk B. S. (2017)
Виноградна О. В. - Особливості використання психотерапевтом мовленнєвих структрур НЛП (2015)
Волошин В. М. - Самогубство як втрата моральних та екзистенційних цінностей (2015)
Дембицька Н. М. - Особливості когнітивного компоненту економічної культури підлітків (2015)
Завадська Т. В. - Психоемоційний стан вихователів дитячих дошкільних закладів (2015)
Зливков В. Л. - Витоки поняття "автентичність" у психологічній науці (2015)
Кокун О. М. - Самоздійснення фахівців різних професійних груп та професій (2015)
Максименко С. Д. - Эвристический и развивающий потенциал генетико-моделирующего метода в психологии, Максименко К. С. (2015)
Моляко В. А. - Исследование проблем творчества в координатах конструктологической парадигмы, Била И. Н., Ваганова Н. А., Медведева Н. В. (2015)
Панасенко Н. М. - Особливості професійного самоздійснення спеціалістів в галузі інформаційних технологій (програмістів) (2015)
Пенькова О. І. - Самовдосконалення особистості і її самооцінка (2015)
Пророк М. В. - Лідерські якості як важливий фактор успішності професійної діяльності фахівців соціономічних професій (2015)
Рудомино-Дусятська О. В. - Спосіб життя родини як чинник ставлення підлітка до міського середовища (2015)
Строкач Л. М. - Вплив батьківської сім’ї на формування статеворольових установок і уявлень старшокласників про майбутнє сімейне життя, Захарчук Т. П. (2015)
Чанцева-Коваленко О. М. - Проблема формування готовності до сімейного життя та відповідального батьківства у молоді (2015)
Чекстере О. Ю. - Психологічні особливості розвитку децентрації в сучасних умовах (2015)
Антюхова Н. І. - Рецепція проблеми творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Ботіна Л. Й. - До проблеми трансформації форм і способів усної презентації своїх досліджень психологами-науковцями в умовах інформаційного суспільства (2015)
Виноградна О. В. - Особливості використання новітніх інформаційних технологій в психологічному консультуванні (2015)
Володарська Н. Д. - Роль світоглядних орієнтацій особистості та образу "Я" у самотворенні особистості (2015)
Гріньова О. М. - Психологічні аспекти дослідження феномена проектування життєвого шляху особистості (2015)
Дембицька Н. М. - Метафоричні моделі особистої власності в економічній свідомості підлітків (2015)
Зарецька О. О. - Потенціал методів письмового інтерв’ювання для дослідження ціннісних аспектів свідомості (2015)
Кондратенко Л. О. - Роль психологічної культури вчителя у подоланні шкільної неуспішності учнів (2015)
Костюченко Е. В. - Психотехники сенсорно-перцептивной активизации (2015)
Максименко С. Д. - Переживание как категориальная основа современной общей и медицинской психологии (2015)
Манилова Л. М. - Діти з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (2015)
Музичук О. О. - Особливості становлення провідних напрямків дослідження в українській психології середини ХХ століття у одеському та харківському наукових осередках (2015)
Пророк Н. В. - Індивідуально-психологічні властивості та прагнення до професійного самовдосконалення як внутрішні чинники професійного розвитку (2015)
Серьогін Ю. В. - Психокорекція мовних розладів у дітей, що страждають на дитячий церебральний параліч (2015)
Царенко Л. Г. - Українські традиційні моделі здоров’я (2015)
Чекстере О. Ю. - Особливості поведінки та взаємин дітей у сучасному суспільстві (2015)
Богуш А. М. - До проблеми патріотичного виховання дітей із родин АТО та внутрішньо-переміщених осіб (2017)
Ван Чжун - Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з музичними ансамблями (2017)
Ван Яцзюнь - Емоційно-емпатійні методи формування комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Гевко І. В. - Педагогічний вищий навчальний заклад як простір професійної підготовки в умовах модернізації педагогічної освіти (2017)
Карпова С. Н. - Проблема профессиональной подготовки будущих архитекторов в теории и практике высшего архитектурного образования (2017)
Ковиліна В. Г. - Діти раннього віку з перинатальним ураженням ЦНС (2017)
Коновалова Л. В. - Концептуальні засади підготовки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах засобами фармакоекономіки (2017)
Лі Аньань - Педагогічні умови підготовки студентів до музично-просвітницької діяльності (2017)
Панасюк І. В. - Проблема формування культури здоров’я майбутніх учителів у процесі професійної підготовки, Пільова С. Г. (2017)
Попович А. С. - Реалізація принципу креативності на заняттях зі стилістики української мови у вищій школі (2017)
Приймак С. Г. - Волейбол як засіб фізичної працездатності студентів (2017)
Русалкіна Л. Г. - Контекстний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів (2017)
Турянська М. - Рухливі та спортивні ігри як засіб формування інтересу учнів до спортивно-масової роботи в ЗОШ України (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Хуан Яцянь - Діагностика розвиненості творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Чайка О. В. - Експериментальна методика підготовки майбутніх учителів-філологів до організації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх шкіл (2017)
Яновська Л. Г. - Педагогічні умови формування методичної компетентності у майбутніх магістрів істориків (2017)
Яновський А. О. - Педагогічні умови формування культури безпечного використання інформаційного середовища у майбутніх учителів (2017)
Gotsulya A. S. - Synthesis, structure and properties of N-R-amides and hydrazides of 2-acetic acid (2017)
Safonov А. A. - Synthesis, physical and chemical properties of 2-((4-(R-amino)-5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetic acids salts, Panasenko О. І., Knysh Ye. G. (2017)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості, протимікробна та протигрибкова активність деяких 2-(2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетил)-N-R1-гідразинокарботіоамідів, Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2017)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-бензил-3-метил-8-тіоксантину, Романенко М. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М., Александрова К. В. (2017)
Рудь А. М. - Синтез і фізико-хімічні властивості естерів 2-((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)етанових i 3-(((5-(гідрокси(феніл)метил)-4-R-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)бензойних кислот, Каплаушенко А. Г., Кучерявий Ю. М., Фаді Ал Зедан (2017)
Романенко М. І. - Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 7-етилксантину, Долгіх О. П., Іванченко Д. Г., Александрова К. В. (2017)
Гладух Е. В. - Влияние солюбилизатора ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло на структурно-механические свойства гелей карбопола, Грубник И. М., Кухтенко Г. П. (2017)
Самура Б. Б. - Циркулюючі біомаркери як предиктори кардіоваскулярних подій у пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна (2017)
Kremzer A. A. - Circulating endothelial progenitor cells as a marker of left ventricular pump function in ischemic chronic heart failure (2017)
Разнатовська О. М. - Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ у дітей і підлітків у Запорізькій області, Мирончук Ю. В., Чернишова Л. І., Пушнова О. О., Попова І. В. (2017)
Пругло Є. С. - Антиоксидантна активність солей 2-(5-R-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот (2017)
Бігдан О. А. - Гостра токсичність 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)-тріазол, Парченко В. В. (2017)
Сугак О. А. - Гостра токсичність S-похідних 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-тріазолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Залыгина Е. В. - Исследование противоязвенной активности густого экстракта незрелых плодов грецкого ореха на модели диклофенак-индуцированной язвы желудка крыс, Подплетняя Е. А. (2017)
Котвіцька А. А. - Дослідження впливу соціально-економічних факторів на динаміку розвитку потенціалу фармацевтичного ринку в умовах конкуренції, Костюк В. Г. (2017)
Алєксєєва І. М. - Правова свідомість і правова культура в контексті правової освіти майбутніх провізорів (2017)
Ткаченко Н. О. - Концептуальний аналіз соціальної відповідальності особистості та її інтегрування у фармацевтичну практику, Громовик Б. П. (2017)
Храмцова В. В. - Нарушение идентичности и социально-психологическая адаптация больных с заболеванием гепатобилиарной системы, Панина С. С. (2017)
Шпичак О. С. - Розробка технології комплексного апіфіто-препарату "Апісед" у формі капсул загальнозміцнювальної та седативної дії, Тихонов О. І., Коваль В. М., Бобро С. Г., Шпичак А. О. (2017)
Ювілеї (2017)
Світлій пам’яті (2017)
Штейфан А. Я. - Кристалохімічний аналіз кристалічної структури PbGa2S4: модель зв'язкової валентності, Сідей В. І., Небола І. І., Студеняк І. П. (2016)
Блецкан Д. И. - Электронная структура Ag2SiS3, Вакульчак В. В., Лукач А. В., Студеняк И. П. (2016)
Шуста О. В. - Вплив зовнішнього електричного поля на аномалію діелектричних властивостей кристалів CuInP2S6 та Ag0,05Cu0,95P2S6 в околі температури фазового переходу, Сливка О. Г., Кедюлич В. М., Шуста В. С. (2016)
Шкирта І. М. - Трансформація фононних спектрів кристалів типу ABC3 c катіонними вакансіями, Небола І. І. (2016)
Барта А. - Рентгенофотоелектронні спектроскопічні дослідження тонких плівок аденіну на поверхні окису титану, Попович Н., Попович А., Цуд Н., Духон Т., Велтруска К., Берча С., Халахан І., Гажова З., Матолін В., Різак В. (2016)
Рубіш В. М. - Фазові перетворення в аморфних плівках SbxTe100-x, Кириленко В. К., Дуркот М. О., Мар'ян В. М., Тарнай А.А., Горіна О.В. (2016)
Studenyak I. P. - Optical parameters of X-ray irradiated Cu7GeS5I thin films, Bedak A. V., Izai V. Yu., Solomon А. М., Kúš P., Mikula M. (2016)
Халус А. М. - Ширина забороненої зони та дисперсія показника заломлення шарів AsxSe1-x, Росола І. Й., Різак В. М. (2016)
Міца В. - Низькотемпературна теплопровідність і бозонний пік в склоподібному с-As2S3, Фегер О., Петрецький С., Голомб Р., Ткач В. (2016)
Степанчиков Д. А. - Анізотропна фотоселекція молекул бактеріородопсину в пурпурній мембрані з гексагональною кристалічною решіткою тримерів, Савчук А. В., Корчемська О. Я. (2016)
Жаба В. І. - Нові аналітичні форми хвильової функції дейтрона для потенціалу Reid93 (2016)
Шафраньош І. І. - Спектр свічення електричного розряду в парах цитозину, Свида Ю. Ю., Суховія М. І., Шкиндя В. Ю., Шафраньош М. І. (2016)
Миня О. Й. - Оптичні характеристики наносекундного розряду на суміші повітря з парами цинку, Шуаібов О. К., Гомокі З. Т., Данило В. В., Чаварга М. М., Кукрі Л. Е. (2016)
Данило В. В. - Дослідження характеристик імпульсного розряду над поверхнею водного розчину хлористого цинку, Шевера І. В., Миня Й. О., Гомокі З. Т., Калімуліна Д. А., Шуаібов О. К., Чаварга М. М. (2016)
Свида Ю. Ю. - Люмінесценція молекул гуаніну в газовій фазі під дією пучка електронів, Шафраньош М. І., Шамудовський Е., Перчак І. І., Маргітич М. О., Суховія M. І., Чаварга М. М., Шафраньош І. І. (2016)
Малініна А. О. - Параметри газорозрядної плазми бар’єрного розряду на сумішах парів дийодіду ртуті, азоту та гелію, Малінін О. М. (2016)
Бандуріна Л. О. - Одночастинковий підхід до проблеми С2-фрагментації іонів фулерену С60 q+ (q = 1, 2, 3) електронним ударом, Гедеон С. В., Долинай А.-К. В., Нодь Є. А. (2016)
Папп О. В. - Модернізація системи автоматизації магнітного мас- спектрометра МИ-1201 (2016)
Горват А. А. - Вимірювання механічних властивостей твердих тіл на інфранизьких частотах, Мінькович В. В., Самусь Є. І. (2016)
Біланич Б. В. - Внутрішнє тертя в халькогенідних стеклах системи Ge-As-Se в інтервалі склування, Флахбарт К., Юрікова А., Чах К., Різак В. М. (2016)
Молнар О. О. - Вплив електронного та гамма-опромінення на діелектричні властивості кристалів Sn2P2S6, Васільєва Г. В., Гайсак І. І., Саболчій М. Т., Стойка І. М., Грабар О. О. (2016)
Грабар О. О. - Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного розсіяння світла у кристалі Sn2P2S6, Цигика М. В. (2016)
Бабука Т. Я. - Роль дисперсійної взаємодії у стабільності структури шаруватого антиферомагнетика MnPS3, Глухов К. Є., Височанський Ю. М., Маковська-Янусік М. (2016)
Блецкан Д. И. - Электронная структура Ag2S и Ag2GeS3, Вакульчак В. В., Лукач А. В., Студеняк И. П. (2016)
Трикур І. І. - Дослідження впливу рівня рН оточуючого середовища на динаміку фотоіндукованих змін у плівках бактеріородопсину, Сакалош І. І., Січка М. Ю., Корпош С. О., Різак В. М. (2016)
Барта А. А. - РФС дослідження плівок тиміну на полікристалічній поверхні окcиду титану, Попович Н. І., Попович А. Ю., Велтруска К., Духон Т., Берча С., Халахан І., Гажова З., Матолін В., Різак В.М. (2016)
Кондрат О. Б. - Склад та локальне оточення атомів в плівках As2Se3 та їх зміна при дії когерентного випромінювання, Голомб Р. М., Чік А., Токач В., Вереш М., Міца В. М. (2016)
Грабарь С. І. - Модельні розрахунки енергетичної структури кристалів типу Cu6PS5Br, Штейфан А. Я., Глухов К. Є., Студеняк І. П., Небола І. І. (2016)
Шуста О. В. - Діелектричні властивості та фазова р,Т-діаграма шаруватих кристалів CuBiP2Se6, Сливка О. Г., Шуста В. С. (2016)
Studenyak I. P. - Deposition and physical properties of Cu6PS5I-based thin films, Izai V. Yu., Bendak A. V., Kutsyk M. M., Guranich P. P., Kus P., Mikula M., Grancic B., Roch T. (2016)
Хархаліс Л. Ю. - Електронна структура та оптичні властивості гетероструктур на основі кристалів In4Se3 i In4Te3, Глухов К. Є., Бабука Т. Я. (2016)
Попович А. Ю. - Вплив домішок Se та Te на структуру поверхні оксиду церію, Попович Н. І., Кохан О. П., Цуд Н., Гажова З., Матолін В., Різак В.М. (2016)
Росола І. Й. - Вплив технологічного модифікування на рефрактометричні властивості склоподібного As2S5, Чобаль О. І., Халус А. М., Різак В. М. (2016)
Жаба В. І. - Асимптотики фазової та хвильової функцій (2016)
Gorbachenko O. M. - Reliability of gamma-decay description in nuclear reactions, Bondar B. M., Solodovnyk K. M., Tkach O. I., Kadenko I. M., Leshchenko B. Yu., Plujko V. A., Zheltonozhskyi V. A. (2016)
Нодь Є. А. - Збудження електронним ударом нижчих рівнів атомів Mg, Ca та Sr, Гедеон С. В., Лазур В. Ю. (2016)
Митропольський І. Є. - Емісія фотонів з модифікованої сріблом поверхні NaCl при електронному бомбардуванні, Кузьма В. В., Конопльов О. М., Буксар В. С. (2016)
Шафраньош І. І. - Свічення молекул урацилу на поверхні під дією пучка електронів, Митропольський І. Є., Кузьма В. В., Свида Ю. Ю., Суховія М. І. (2016)
Малініна А. О. - Параметри газорозрядної плазми бар'єрного розряду на сумішах парів дійодіду ртуті та неону (2016)
Молнар О. О. - Система регулювання температури для кріостату занурюваного типу (2016)
Максименко С. Д. - Експериментально-генетичний метод проектування психологічних новоутворень та самомоделювання особистості (2016)
Бевз Г. М. - Терміни як атрибути соціально-правових рамок вивчення замінного догляду за дітьми в умовах різних соціальних систем (2016)
Бутурлим Т. І. - Педагогічні умови формування ґендерної культури учнів 10-11 класів засобами української літератури (2016)
Говорун Т. В. - Ґендерний дискурс в психологічній науці та педагогічній практиці, Кікінежді О. М. (2016)
Дембицька Н. М. - Взаємини в сім’ї як чинник економічної соціалізації дитини (2016)
Завада Т. Ю. - Батьківський перфекціонізм як чинник перфекціонізму студентської молоді (2016)
Капустюк О. М. - Вивчення проблеми самопрезентації та мотивації її прояву в дітей 9-10 років, Пастушенко В. С. (2016)
Костюченко О. В. - Психологічний супровід професійної реалізації фахівця індустрії моди (2016)
Лавренко О. В. - Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалазації молоді у просторі освіти у внз: моральний аспект (2016)
Пшук Н. Г. - Визначення професійних статусів старшокласників, Потоцька І. С. (2016)
Чіп Р. С. - Психологічні засоби конструювання особистісної ідентичності у підлітковому віці (2016)
Абатурова Д. С. - Соціально-психологічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання (2016)
Зубіашвілі І. К. - Дослідження особливостей економічної соціалізації у зв’язку зі специфікою ставлення старшокласників до грошей (2016)
Melnychuk T. - Successful adaptation of the adopted child as a factor of socialization (2016)
Бондаренко В. В. - Службова підготовка як складова системи професійного навчання працівників національної поліції України (2017)
Людовик Т. В. - Ефективність занять плаванням у позаакадемічних формах фізичного виховання студентів ВНЗ, Гуртова Т. В., Безгребельна О. П., Череповська О. А. (2017)
Омеляненко Д. О. - Удосконалення процесу підготовки таеквондистів, Ананченко К. В., Пакулін С. Л. (2017)
Павленко О. Ю. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку студентського баскетболу в світі та в Україні (2017)
Приступа Є. - Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу, Музика Ф., Жданова О., Чеховська Л. (2017)
Радзієвський В. П. - Визначення структурних складовіх методики навчання технологій розвитку фізичної працездатності студентів ВНЗ-майбутніх лікарів (2017)
Ріпак М. О. - Структура і зміст вільного часу дорослих жінок, Боднар І. Р. (2017)
Сазанова І. О. - Первинний моніторинг рівня фізичного стану студенток медичних ВНЗ та його корекція засобами фітнесу, Дорошенко Е. Ю. (2017)
Сухомлинов Р. О. - Характеристика показників фізичного розвитку хлопчиків 5-6 років, які займаються у дитячих футбольних клубах, Андрєєва О. В. (2017)
Тимочко-Волошин Р. - Оцінка фізичного розвитку учнів спеціальних медичних груп 5-9 класів з суглобовими проявами, Трач В. (2017)
Туровець Г. М. - Кінестична аналогова шкала тонусу м'зів в практиці фізичного реабілітолога (2017)
Шестерова Л. - Динамика биохимических и физиологических показателей бегунов на средние дистанции под влиянием тренировки в горных условиях, Ту Яньхао (2017)
Брюховецька О. В. - Авторський спецкурс "формування професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в процесі післядипломної педагогічної освіти (підвищенні кваліфікації)" (2016)
Камінська О. В. - Психологічний аналіз професійно важливих якостей педагога (2016)
Химко М. Б. - Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами та робота з проблемною поведінкою, Андрейко Б. В. (2016)
Клименко І. В. - Специфіка когнітивно-поведінкових копінг-стратегій та їх взаємозв’язку зі складовими системокомплексу рефлексивності курсантів які навчаються в умовах психологічного супроводу (2016)
Крамченкова В. О. - Особистісні детермінанти паління у похилому віці (2016)
Крупельницька Л. Ф. - Сторони та форми вияву гумору при психічній патології, Шпортун О. М. (2016)
Кузнецов О. І. - Особливості етнічної ідентичності у студентів з різним типом релігійності (2016)
Лазуренко О. О. - Аналіз психологічних особливостей та структурних компонентів емоційної компетентності майбутнього лікаря (2016)
Попелюшко Р. П. - Теоретичні основи створення програми психологічної реабілітації комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Швець Д. В. - Чинники особистісного розвитку правоохоронця в умовах навчання у ВНЗ (2016)
Сіткар В. І. - Дитяча субкультура в сучасному українському соціумі: соціально-психологічний аспект (2016)
Сорока А. В. - Психологічні особливості довільного самоврядування особистості після відбування терміну покарання (2016)
Ямницький В. М. - Суб’єктність та відповідальність як системоутворювальні параметри життєтворчої активності особистості (2016)
Маркова А. С. - Особливості дитяче-батьківської взаємодії в родинах, які займаються спільним бізнесом (2016)
Марков А. Р. - Особливості психосоціального функціонування у пацієнтів первинної медичної мережі в залежності від залученості до користування засобами консцієнтальної війни (2016)
Козира П. В. - Патогенетичні механізми формування постстресової психологічної дезадаптації у співробітників МВС України після участі в АТО (2016)
Фальова О. Є. - Чинники прогнозу розвитку сімейної кризи (2016)
Анікеєнко Л. В. - Проблеми організації вільного часу студентської молоді (2017)
Афанасьєв С. М. - Застосування стрітболу у фізичній реабілітації молодших школярів з порушенням постави, Толстикова Т.М. (2017)
Билоконь В. К. - Система физического воспитания в высшем учебном заведении (2017)
Богуславська В .Ю. - Пріоритетність засобів теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (на матеріалі опитування спортсменів) (2017)
Бугайов Є. В. - Рівень прояву показників спеціальної фізичної підготовки у юних важкоатлетів 10 - 12 років, Джим В. Ю. (2017)
Джим Є. С. - Особливості побудови тренувального процесу протягом річного макроциклу жінок які займаються бодібілдингом, Мулик В. В. (2017)
Добровольський В. - Вплив авторської програми на розвиток фізичної підготовленості курсантів-жінок (2017)
Ільницький І. - Рівень фізичної підготовленості учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Окопний А. (2017)
Кийко А. С. - Вплив інтервального гіпоксичного тренування на психічні навантаження під час подолання різних висаотних рівнів Г. Ельбрус, Мулик В. В. (2017)
Козлова О. К. - Динаміка спортивних результатів українських спортсменів у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, Воробйова А. В, Косминіна О. С., Богдан А. О. (2017)
Колот А. В. - Еволюція структури планування річного тренувального макроциклу у марафонському бігу, Беца Н. М. (2017)
Колот А. В. - Структура и содержание технической и скоростно-силовой подготовки квалифицированых бегунов на короткие дистанции в годичном тренировочном цикле, Камперо Э. (2017)
Коростильова Ю. С. - Стан та перспективи розвитку спортивної стрільби у Збройних Силах України за результатами VI Всесвітніх літніх ігор військовослужбовців, Михайлов В. В., Грибовська І. Б., Грибовський Р. В. (2017)
Краснов В. П. - Вплив фізичної рекреаційної активності на самореалізацію особистості студентів (2017)
Лопатенко Г. О. - Вплив урочних та позаурочних форм фізичного виховання та рівень самооцінки та тривожності дітей середнього шкільного віку (2017)
Ляшенко В. М. - Оцінка індивідуально-психологічних якостей у дітей 11 - 13 років, які спеціалізуються у футболі, Косік Н. Л., Косік М. С., Корж Є. М. (2017)
Назаркевич Л. І. - Аналіз програм фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для дітей дошкільного віку (2017)
Ніколаєнко В. В. - Вдосконалення тренувальної та змагальної діяльності футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень (2017)
Палатний А. - Переможці та призери України у змаганнях зі спортивних єдиноборств на іграх олімпіад (1992 - 2016 рр) (2017)
Панкратов Н. С. - Биологические и психолого-педагогические проблемы обучения двигательным действиям (2017)
Півень О. Б. - Особливості навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15 - 16 років в змагальному періоді річного макроциклу циклу з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки (2017)
Приймаков А. А. - Повышение резервов системы управления движениями разной координационной структуры у студенток специальной медицинской группы, Доценко Е. Н., Калинский А. Н., Приймакова О. А. (2017)
Приступа Є. Н. - Особливості професійної підготовки фітнес-тренерів в умовах сучасної парадигми вищої школи, Данилевич М. В., Грибовська І. Б. (2017)
Путро Л. М. - Сублимированые продукты, их значение в системе спортивно-оздоровительного питания спортсменов при интенсивных физических нагрузках, Котко Д. М., Гончарук Н. Л. (2017)
Рожков В. О. - Підвищення рівня технічної підготовленості штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки (2017)
Тихорський О. А. - Побудова навчально-тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у змагальному мезоциклі змагального періоду, Джим В. Ю. (2017)
Тодорова В. Г. - Принципи хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту (2017)
Толмачева С. Е. - Основы психогигиены учащейся молодежи (2017)
Футорний С. М. - Методологічні положення викладання екології фізичної культури і спорту як складової системи екологічної освіти у вишах фізичного виховання і спорту України, Циганенко О. І., Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2017)
Ярмолюк О. В. - Екологічна періодизація сучасного Олмпійського руху, Бойко Д. М. (2017)
Ярмолюк О. В. - Турбота про довкілля як вектор діяльності Національних Олімпійських комітетів, Білько Б. Є. (2017)
Годлевський П.М. - Удосконалення навчального процесу з предмету "Фізичне виховання" засобами інформаційно-компютерних технологій на прикладі самозахисту, Старіков В.С. (2017)
Калапчук В. В. - Стан здібностей до орієнтації у просторі та їх вдосконалення при фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем (2017)
Козіна ж. Л. - Інформаційні технології творчого напрямку в спортивній практиці (2017)
Котяй Н. І. - Базові принципи застосування засобів лікувальної фізичної культури для дітей з особливими потребами, Ногас А. О. (2017)
Кохан С. Т. - Возможности развития рекреационного туризма в Забайкальском крае, Патеюк А. В., Швецов М. Ю. (2017)
Кубай Г. В. - Стан сформованості мотивації студентів медичних коледжів до ведення здорового способу життя (2017)
Кузнєцова О. Т. - Діагностика рівня теоретичних знань студентів спецмедгруп та звільнених від практичних занять з дисципліни "Фізичне вихованняч", Зубрицький Б. Д. (2017)
Кушнірук Ю. С. - Математична модель оцінки медико-екологічного ризику території, Калько А. Д., Кушнірук О. Ю. (2017)
Марюхніч В. Н. - Динаміка пульсової вартості потужності навантаження при степ-ергометрії під впливом фізичного виховання та додаткових самостійних тренувань при ослаблені зору у дівчат середнього шкільного віку (2017)
Мошинський В. С. - Принципи оцінки туристичного потенціалу гумідних ландшафтів (2017)
Нагорна О. Б. - Формування рухових функцій у сліпих та слабозорих дітей раннього віку засобами фізичної реабілітації (2017)
Романишина Н. М. - Доказова база фізичної реабілітації при дитячому церебральному паралічу (2017)
Собянин Ф. И. - Использование информационных технологий для оценивания теоретической подготовлености школьников по физической культуре, Никулин И. Н., Воронков А. В., Смирнов Д. В. (2017)
Ставінська О. М. - Засоби фізичної реабілітації при сколіозі у дітей (2017)
Вимоги до статей до наукового журналу "Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини" (2017)
Островська К. О. - Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT, Андрейко Б. В. (2017)
Бугерко Я. М. - Глибинна психокорекція як засіб фахової самореалізації психолога-практика (2017)
Чистяк О. В. - Психологічні механізми формування міжособистісних стосунків у вихованців-підлітків дитячого будинку сімейного типу (2017)
Дідух М. М. - Результати експериментальної перевірки ефективності психолого-організаційної технології з розвитку конструктивної копінг-поведінки працівників органів внутрішніх справ (2017)
Федоренко М. В. - Технології регуляції поведінки у дітей з розладами аутистичного спектру (2017)
Макаренко Н. М. - Психологічні особливості переживання стресу у підлітків з окупованих територій, Гончарова Т. (2017)
Хміляр О. Ф. - Регуляція поведінки особистості символом: теоретико-методологічний аспект (2017)
Никоненко О. В. - Дослідження когнітивного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді (2017)
Чаплак Я. В. - Сенс життя як орієнтир на життєвому шляху людини, Чуйко Г. В. (2017)
Проскурняк О. П. - Психологічні чинники, що впливають на успішність шлюбу, Папушак Н. Л. (2017)
Удод М. О. - Методи оцінки професійно важливих якостей та компетенцій працівників служби центру екстреної медичної допомоги та медецини катастроф (2017)
Івашкевич Е. Е. - Психологічні аспекти авторської стратегії перекладу (2017)
Чугаєва Н. Ю. - Оптимізація соціалізуючої взаємодії педагогів-наставників зі студентами: науково-методичні основи (2017)
Вальо Л. І. - Діагностика особливостей реадаптації педагогів предпенсійного віку в умовах соціально-освітніх змін (2017)
Марчук Л. М. - Формування асертивної поведінки студентів - психологів: структурно-компонентний аналіз дослідження (2017)
Барчі Б. В. - Вибір професії клієнтами центру зайнятості в контексті соціально-економічних змін (2017)
Грубьяк О. М. - Психологическое благополучие современных мужчин и женщин периода ранней взрослости (2017)
Богдановська Н. В. - Сучасні технології корекції рухових порушень у хворих з ішемічним інсультом, Кальонова І. В. (2017)
Вакуленко Д. В. - Оцінка впливу перебування у лазні на стан серцево-судинної системи за результатами морфологічного аналізу артеріальних осцилограм, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Барладин О. Р., Храбра С. З. (2017)
Григус І. М. - Комплексна фізична реабілітація хворих на нейроциркуляторну дистонію, Грушевська А. О. (2017)
Григус І. М. - Особливості перебігу та планування фізичної реабілітації хворих на хронічний гастрит, Лавренчук А. В. (2017)
Кохан С. Т. - Комплексное использование настольных спортивных игр в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоров’я, Патеюк А. В., Бочкарникова С. А. (2017)
Левандовська Л. Ю. - Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів (2017)
Магльований А. В. - Концептуальна основа подання здоров’я людини, як системи, Кунинець О. Б. (2017)
Микитин Т. М. - Використання рекреаційного потенціалу Національних природних парків України, Шелюк В. О. (2017)
Мицкан Б. М. - Ефективність засобів фізичної реабілітації при розсіяному склерозі, Лисенко Ю. (2017)
Нагорна О. Б. - Фізична реабілітація після спортивних травм, Зелінський В. М. (2017)
Ніколенко О. І. - Теоретико-методологічні аспекти оздоровчо-рекреаційних технологій у фізичній реабілітації, Кудрявцев А. І. (2017)
Савченко В. М. - Состояние духовного здоровья у больных людей, жителей Крыма (2017)
Чаланова Р. І. - Прогнозування ефективності реабілітаційних заходів із застосуванням індексу стрес-реактивності (2017)
Dębski S. S. - Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych na przykładzie Nordic walking i metabolizmu żelaza, Skalski D., Lizakowski P., Grygus I., Stanula A. (2017)
Mahlovanyy A. V. - Innovative method of rehabilitation of patients suffering from masticatory muscles contractures: complex approach, Pankevych V. (2017)
Nagorna O. B. - Rehabilitation support of children with special educational needs in the process of preparation for teaching in the school, Brega L. B., Gorchak V. V. (2017)
Pęczak-Graczyk A. - Fobia startowa a poziom optymizmu u dzieci trenujących pływanie sportowe, Skalski D., Makar P., Waade B., Stanula A. (2017)
Skalski D. - Urazy podczas pływania sportowego a ich rehabilitacja, Lizakowski P., Nesterchuk N., Stanula A., Dębski S. S., Glanert D. (2017)
Кириленко Т. С. - Концепція інтелектуальної та чуттєвої інтуїції: основні поняття та проблеми, Лобанова А. О. (2017)
Козлова А. Г. - Місце судово-психологічної експертизи в кримінальному процесі та алгоритм проведення психодіагностичного дослідження неповнолітніх жертв насильства (2017)
Карпушина Н. Б. - Емоційно-ціннісна компонента інформаційної компетентності слідчого (2017)
Лазуренко О. О. - Динаміка змін у розвитку емоційної компетентності студентів-медиків як результат впровадження спецкурсу та застосування тренінгових психотехнологій (2017)
Маслюк А. М. - Вплив емоційних станів на розвиток особистості (2017)
Попович І. С. - Оцінка ефективності впровадження програми оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості (2017)
Шпак М. М. - Психологічні типи емоційного інтелекту молодших школярів (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка професійного становлення студентів (2017)
Тимофієва М. П. - Внутрішньоособистісний конфлікт як криза гармонізації особистості, Любіна Л. А. (2017)
Богрова Х. Б. - Методика розвитку просодичного компоненту мовлення дітей дошкільного віку засобами вокалотерапії (2017)
Волобуєва А. І. - Динаміка розвитку адаптаційного потенціалу студентів (2017)
Кагамлик С. Р. - Київська митрополія проти Печерської Лаври: спір за монополію на київське друкарство як деструктивний чинник консолідації української церковної еліти ранньомодерної доби (2017)
Заторський Н. - Іншомовні запозичення в "Посланні Мисаїла" (2017)
Вараниця А. О. - "Я – вчитель, і мої учні – це лише діти": життєва історія Віктора Баліцького на тлі польсько–українських відносин у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Вовк Л. Г. - Діяльність товариства "Учительська громада" у роки Першої світової війни та перші повоєнні роки (2017)
Левицький В. О. - Розвиток легкої промисловості Чернігівської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Осмоловська О. Ю. - "Від Dux до Rex": до питання про коронацію Данила Романовича, Івасіків В. В. (2017)
Михтуненко В. В. - Громадська діяльність професора І. Я. Гурлянда (2017)
Салата Г. В. - Науково–технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: Іван Петрович Прокоф’єв (1877–1958 рр.) (2017)
Котляров П. М. - Теоретичні засади освіти у ранніх педагогічних та релігійних творах Філіпа Меланхтона (2017)
Кузнєцов П. В. - Життєвий шлях, організаційна і наукова діяльність академіка В. М. Іпатьєва (2017)
Федьков О. М. - Спроби відновлення впливу та занепад Української соціал–демократичної спілки у період революційного піднесення (1910–1912 рр.) (2017)
Гай–Нижник П. П. - Українсько–болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918–й (2017)
Варгатюк С. В. - Дипломатичні контакти Директорії УНР з представниками антантського штабу на півдні України (2017)
Литвин Н. М. - Підготовка фахівців торговельно–економічного профілю в умовах планової економіки 1930–х років (2017)
Слободян С. О. - Робота над концепцією вітчизняної історії у рамках написання шкільних підручників в СРСР у 1934–1935 роках (2017)
Плазова Т. І. - Висвітлення діяльності Українського Партизансько–Повстанського Штабу в міжвоєнний період (історіографічний аспект) (2017)
Максюта М. Є. - Конститутивність феміністичних ідей в українському національно–культурному бутті першої третини ХХ століття, Мала Я. Л. (2017)
Д’яченко А. В. - Український Легіон Самооборони в боротьбі за українську справу в роки німецько–радянської війни (1941–1945 рр.) (2017)
Диптан Л. С. - Медико–санітарне становище в Україні у 1944–1946 рр. і міграції населення (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.10) (2017)
Булгакова О. В. - Особливості формування науково–педагогічної інтелігенції Радянської України у середині 1950–х – першої половині 1960–х рр. (2017)
Чайка Ю. В. - Жанровий та тематичний розвиток українського кінематографу доби "відлиги" (2017)
Матвійчук Н. В. - Публіцистика М. Куропася: основні напрями (2017)
Borchuk S. M. - "Ukrainian general encyclopedia": from idea to its implementation (2017)
Казьмирчук М. Г. - Співвідношення релігійного та паломницького туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях (2017)
Кобижча Н. І. - Фонди бібліотек України в умовах інтелектуальної свободи та свободи доступу до інформації (2017)
Куширець К. О. - Підготовка "Рухом капітанів" Революції гвоздик (2017)
Михалевич В. В. - Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі, Братусь І. В. (2017)
Олійник О. М. - Історична контекстуалізація гостинності в Україні і світі: аспектуалізація проблеми (2017)
Присяжнюк О. М. - Джерельна база дослідження історії формування системи охорони пам’яток культурної спадщини Одещини (2017)
Шемета Ю. М. - Українське націотворення в історичній думці України 1991–2001 рр. (2017)
Кір’яков О. - Боротьба Беотійського союзу з Спартанською гегемонією в 379–371 рр. до Р.Х. (2017)
Королевич В. В. - Возникновение учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (2017)
Власова А. Ю. - Аудіовізуальні документи як джерело дослідження жіночого руху у Франції (1945–1975 рр.) (2017)
Осмоловська О. Ю. - Промислове піднесення 70–х рр. ХІХ ст. в Азербайджані та початок проникнення іноземного капіталу в Бакинську нафтову промисловість, Лозян М. І. (2017)
Рзаев В. - Уставы Министерства Народного Просвещения России и Нахичеванское уездное училище: возникновение и этапы развития (2017)
Байрамлы Д. - Освещение движения Хуррамитов в российской историографии XIX века (2017)
Казымбейли И. - Передача Эривана армянам и процесс создания в этом регионе армянского государства (2017)
Бондарчук Б. Г. - Символізація мовленнєвої діяльності Ж. Лаканом як шлях подолання суб’єкт–об’єктної моделі мови (2017)
Гутовська О. В. - Метаморфози феномену любові в стадіальній концепції (2017)
Ханжи В. Б. - Платон: от проблемы добра и зла к проблеме теодицеи (2017)
Бесєдіна Г. О. - Внесок теорії Л. Тевено і Л. Болтанськи "соціологія градів" у критичне переосмислення практико-орієнтованих підходів до дослідження соціальних явищ (2017)
Орищенко Н. О. - Образ Беатріче в "Божественній комедії" (2017)
Добролюбська Г. І. - Маловідома спадщина Християна Фюрхтеготта Геллерта, Добролюбська Ю. А. (2017)
Дудченко А. В. - Помісність і автокефалія в євхаристійній еклезіології Олександра Шмемана (2017)
Зборовська К. Б. - Онтологічний проект Мейстера Екхарта як підґрунтя антропології Миколи Кузанського (2017)
Іщук Н. В. - Поняття койнонії у Йоанна Зізіуласа (2017)
Несправа М. В. - Теорія Е. Нортон щодо мусульманського фактору в Європі (2017)
Митрофорний протоієрей Гарат І. - Ісихастська традиція у спадщині Василя Суразькогом (2017)
Павловська О. В. - Ідея Бога та проблема визначення поняття "Бог": логіко–філософські пошуки (2017)
Бредун І. В. - Есхатологічні ідеї: Старий Заповіт (2017)
Русин И. И. - Христоцентричность современной протестантской теологии миссии (2017)
Самчук В. А. - Рефлексія ідей суспільних трансформацій у філософії прагматизму Джорджа Герберта Міда (2017)
Стрижачук Ф. В. - Апологетичний потенціал філософського теїзму Річарда Свінберна (2017)
Соколовський О. Л. - Христологічні концепції у вченні антигностичних Отців (2017)
Хром’як М. В. - Богословський метод Григорія Ніського у контексті його богословської антропології (2017)
Хром’як Н. Л. - Ключові богословські ідеї Карла Барта у запереченні природного богослов’я (2017)
Голодюк Н. В. - Особливості нормативно–правової регламентації релігійного туризму та паломництва в Україні (2017)
Ахундов П. - Реформаторские тенденции в мировых религиях (2017)
Подорожній Ю. А. - Українська протестантська політична теологія (2017)
Вашкевич В. М. - Світоглядно-філософські основи науки і проблема демаркації (2017)
Бенюк О. Б. - Технічні інновації та мистецький експеримент у ХХ ст. (2017)
Білецька А. В. - Стратегії формування ефективної моделі соціально–економічного розвитку як основа суспільної стабільності та національної безпеки (2017)
Богданова Н. Г. - Ціннісні пріоритети як координати соціального світу сучасної людини (2017)
Бойко А. С. - Мова як фундаментальний феномен "третього світу" (2017)
Ворожейкін Є. П. - Екран як засіб формування візуально–інформаційного досвіду (2017)
Кириченко М. О. - Напрями оптимізації ідеології інформаційного суспільства в умовах трансформації соціальних відносин в Україні (2017)
Климань С. В. - Еволюційні свідоцтва любові: гіпотези походження взаємної прихильності (2017)
Ковальчук Н. Д. - Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців, Якубовська В. (2017)
Лаврова Л. В. - Людська тілесність у сучасній масовій культурі (2017)
Малишена Ю. О. - Основні дослідницькі вектори соціальної епістемології (2017)
Мартинов Р. С. - Феномен шизофреногенної комунікації в філософії і психіатрії, Білоус М. А. (2017)
Маслікова І. І. - Суспільне благополуччя як мета державної політики: спроби етичної концептуалізації (2017)
Окорокова В. В. - Трансформація суспільного ідеалу в інформаційному суспільстві як основа сучасної утопії (2017)
Паньків О. В. - Соціально–етичні складові Інтернет–комунікації (2017)
Петік Я. О. - Методи вирішення проблеми логічного всезнання (2017)
Погасій Л. П. - Світоглядні аспекти діалогу як мовного і соціокультурного явища (2017)
Скиртач В. М. - Концептуалізація суб’єкта та її антропологічні наслідки (2017)
Страшко І. В. - Багатоплановість блогу: єдність та розмаїття функціональних характеристик (2017)
Субботін В. М. - Основні тенденції і перспективи сучасних процесів глобальної інституалізації (2017)
Ткаченко К. О. - Етичний вимір професійної діяльності адвоката (2017)
Цвібель А. О. - Роль концепту "прагматичної віри" у сучасних комунікативних теоріях (2017)
Шевченко М. О. - Проблема контрольованої еволюції людини (2017)
Кийков О. Ю. - Феномен міжнародної освіти в сучасну епоху глобалізації та інформаційної революції (2017)
Jafarova A. I. - Gender equality and its role in the development dynamics of education (2017)
Doroshenko V. S. - Peculiarities of the use of system theories and their principles in teaching process (2017)
Мерлянова О. А. - Проект як форма навчального процесу у мистецькому учбовому закладі (2017)
Ратушна А. М. - Розуміння виховного ідеалу в культурно–освітньому просторі України 1919–1940 рр. (2017)
Шабаєва Л. М. - Нова українська школа: філософські основи обґрунтування (2017)
Васильчук Є. О. - Теоретичні підходи до вивчення незаконних воєнізованих і збройних формувань (2017)
Вонсович О. С. - Американська військова база на території України: міф чи реальність? (2017)
Іщейкін К. Є. - Співвідношення колективного та індивідуального у процедурах бюджету участі (2017)
Карпяк О. М. - Політична адаптація особистості (факторний аналіз процесу) (2017)
Кисленко Р. В. - Особливості гібридних політичних режимів посткомуністичного простору (2017)
Куницький М. П. - Психологічні детермінанти мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільних відносин (2017)
Ниязов Х. - Государственная информационная политика: классический подход и современные концепции (2017)
Петров П. Г. - До проблеми визначення змісту понять "імідж", "образ", "бренд" (2017)
Соловйова А. С. - Особливості політичного дискурсу сучасної України в умовах необхідності зміцнення національної безпеки (2017)
Філатов Б. - Партійні стратегії сучасних патріотичних політичних сил: відображення в інституційних трансформаціях (2017)
Доскіч Л. С. - Політична участь на локальному рівні: теоретико–методологічні засади визначення та практика функціонування в умовах реформування системи місцевого самоврядування України (2017)
Бідочко Л. Я. - Ліва політика в Україні (1990–ті рр.): економічні та позаекономічні фактори (2017)
Гoцуляк В. М. - Ідеї С. Петлюри в процесах становлення української державності (2017)
Дем’янчук В. А. - Особливості виборчої кампанії Івана Геля до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади (1990 р.) (2017)
Зименкова В. В. - Афганська спадщина Барака Обами (2017)
Юрчак В. М. - Близькосхідні конфлікти як виклик франко–американському партнерству (2017)
Кан Ден Сик. - Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея (2017)
Мирбашир Э. - Стратегия привлечения международных организаций к справедливому разрешению Армяно–Азербайджанского Нагорно–Карабахского конфликта (2017)
Ramazanova S. - Socio–political activity of Mehriban Aliyeva as the proof of Azerbaijani woman’s working status (2017)
Чербан О. О. - Концепція розвитку засобів масової інформації в Чеській Республіці та їх вплив на прийняття політичних рішень (2017)
XIII Міжнародна науково-практична конференція на тему "Європейські інтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку", 16-17 листопада 2017 р. (2017)
Абсалямова Л. М. - Аналіз ефективності методів та стратегій психологічної допомоги при розладах харчової поведінки (2017)
Больман С. Ю. - Психологічні особливості профілю самоставлення особистості в залежності від рівня прояву почуття сорому (2017)
Блінов О. А. - Опитувальник бойового стресу Блінова О. А. (ОБСБ) (2017)
Дмитришин Б. Я. - Особливості психоневрологічних змін у дітей з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому, Яскевич О. І., Бовкун О. А., Єсипова С. І., Дмитришин О. А. (2017)
Зайцева Ю. М. - Компоненти громадянської ідентичності та особливості їх розвитку, Прокоф’єва О. О., Прокоф’єва О. А. (2017)
Камінська О. В. - Психологічний аналіз проблеми самопізнання особистості (2017)
Коломієць Л. І. - Психологічні особливості мотивації волонтерської діяльності, Глиздова А. Ю., Узвенчук В. С. (2017)
Кузіна В. Д. - Емпіричні індикатори впливу перфекціонізму на професійну ідентичність офіцерів (2017)
Кузнецова М. М. - Связь перфекционизма и оптимизма у студентов с разным уровнем академической успеваемости (2017)
Островська К. О. - Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах "взаємодопомоги", Андрейко Б. В. (2017)
Преснякова Л. В. - Результати емпіричного дослідження компетентності дільничних інспекторів прикордонної служби у професійному спілкуванні (2017)
Радзевілова О. В. - Психосоціальні особливості жінок, які вчинили насильницькі злочини у стані алкогольного сп’яніння (2017)
Санніков О. І. - Суб’єктивна трансформація ситуації в системі прийняття рішень особистістю (2017)
Чухрій І. В. - Особливості розвитку образу тіла у осіб з порушенням функцій опорно-рухового апарату (2017)
Шульженко Д. І. - Особливості психологічної роботи з емоційними станами батьків дітей з психофізичними порушеннями раннього віку (2017)
Яцина О. Ф. - Іпсативна методика в дослідженні шлюбно-сімейних практик партнерства та батьківства (2017)
Батьо М. З. - Характеристика готовності майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку (2016)
Гатеж Н. В. - Теоретичні основи формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Гопка О. М. - Творчий потенціал особистості як наукова категорія (2016)
Лесіна Т. М. - Творча особистість майбутнього вихователя дошкільного закладу –чинник мобілізації ресурсів дошкільнят (2016)
Мартинець Л. А. - Особливості управління професійним розвитком учителів (2016)
Покроєва Л. Д. - Умови розвитку професійних компетентностей педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Ступак О. Ю. - Методологія формування управлінської культури майбутніх учителів (2016)
Вигранка Т. В. - Модальність мовленнєвої компетентності у процесі підготовки майбутніх філологів (2016)
Горбач В. В. - Формування самостійності як особистісно-професійної риси майбутніх економістів (2016)
Євтифієв А. С. - Шляхи вдосконалення особистісних якостей суддів з вільної боротьби у процесі їх професійної підготовки (2016)
Жукова О. А. - Ігрові технології: інноваційно-методичний аспект професійної підготовки (2016)
Замрозевич-Шадріна С. Р. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання шкільного курсу "Фізична культура" (2016)
Манжос Е. О. - Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі (2016)
Никифорова Л. А. - Експериментальна методика формування професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Окопна Я. В. - Проблеми формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх туризмознавців (німецька мова після англійської) (2016)
Погорєлова А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології – складовий компонент навчання обслуговуючим видам праці при підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технологій (2016)
Попадич О. О. - Зміст і структура дидактичного процесу формування комунікативної культури майбутніх педагогів вищої школи (2016)
Ремньова А. Г. - Підготовка майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів засобами педагогічних дисциплін (2016)
Федорова О. В. - Інноваційні підходи навчання технічних дисциплін у процесі підготовки вчителів технологій (2016)
Чайка О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів філологів до організації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх шкіл (2016)
Букатова О. М. - Про дидактичні принципи трудового навчання школярів (2016)
Гавриш І. І. - Становлення соціальної активності молодших школярів під час включення у добродійну діяльність (2016)
Кохан Л. В. - Вплив абстрактної наочності на розвиток структурних компонентів творчого потенціалу старшокласників та їх домінуючих ознак під час вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Московчук Л. М. - Артистичні уміння молодших школярів як предмет психолого-педагогічних досліджень (2016)
Podolski A. - Personalistyczne spojrzenie na cierpienie sportowca, Лук’янченко М. І., Герасименко С. Ю. (2017)
Арєшина Ю. Б. - Методи рухової активності при рецидивному бронхіті у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2017)
Афанасьєв С. М. - Якість життя пацієнтів хворих на коксартроз за даними опитування з використанням SF-36, Толстикова Т. М., Афанасьєва О. С. (2017)
Базильчук О. В. - Інновації в професійній діяльності викладачів вищих навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, Путров С. Ю. (2017)
Балушка Л. - Спортивна підготовка, як елемент процесу фізичного виховання учнів ліцеїв з поглибленою військово-фізичною підготовкою, Флуд О., Мороз Т., Гнип І. (2017)
Банах В. І. - Вплив швидкості на спортивний результат стрибках на лижах з трампліна, Довгань О. М., Кучер Т. В., Казмірук А. В. (2017)
Бас О. А. - Програма фізичної реабілітації жінок після мастектомії відповідно до періодів відновлення (2017)
Безкопильний О. О. - Аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі, Безкопильна С. В., Атамась О. А. (2017)
Бейгул І. О. - Форми і засоби фізичної рекреації як основа формування здорового способу життя студентської молоді, Тонконог В. М. (2017)
Боднар І. - Вплив інтегративного фізичного виховання на фізичну підготовленість школярів з різними рівнями функціонально-резервних можливостей, Шевців У. (2017)
Борейко Н. Ю. - Внутрішня мотивація до навчання студентів спеціальності "фізична культура і спорт", Азаренкова Л. Л. (2017)
Бугайчук Н. - Організація здоров’язбережувального середовища у вищому навчальному закладі (2017)
Будинкевич С. Н. - Вплив мовленнєвої культури на психоемоційний стан студентів-волейболістів, Чепелюк А. В. (2017)
Бутенко Т. В. - Хореографічні здібності та їх розвиток у дітей дошкільного віку, Мамчур С. Л. (2017)
Василенко М. М. - Методологічні підходи до дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах, Денисова Л. В. (2017)
Василюк В. М. - Детермінанти соціальної інтенції на формування здорового способу життя, Ярмощук О. О., Михаць Л. В. (2017)
Веселовський А. П. - Сучасні напрямки професійної підготовки вчителя фізичного виховання у світлі вимог сьогодення, Редчиць В. О., Веселовська О. М. (2017)
Волошин О. Р. - Проблема реалізації здоров'язберігаючих ідей в освітньому процесі (2017)
Воронецький В. Б. - Особливості динаміки функціональних показників дівчат протягом першого року навчання у ВНЗ (2017)
Врублевский Е. П. - Дифференцированная технология оздоровительных занятий с женщинами зрелого возраста (2017)
Галаманжук Л. Л. - Формування умінь, навичок в основних рухах та спеціальних знань у дітей дошкільного віку на сучасному етапі, Єдинак Г. А. (2017)
Галандзовський С. - Можливості використання бігових навантажень різного спрямування з метою покращення практико-професійної підготовленості студентів транспортного коледжу (2017)
Герасименко С. Ю. - Мотивація старшокласників до занять фізкультурно-оздоровчою та рекреаційною діяльністю, Жигульова Е. О. (2017)
Герасименко С. Ю. - Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я дівчат молодшого шкільного віку, Лук’янченко М. І., Podolski A. (2017)
Гладощук О. Г. - Валеологічна освіта як складова в формуванні фізкультурно-оздоровчої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2017)
Грибок Н. М. - Аналіз результатів сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Рогаля Ю. Л., Зорик М. М. (2017)
Давидюк І. В. - Оцінка професійної спрямованості майбутнього вчителя, організатора оздоровчо-спортивної роботи з молодшими школярами (2017)
Даниленко А. В. - Психологические особенности отношения студенческой молодежи к активному туризму и рекреации (2017)
Довганик М. - Зміни параметрів альфа-ритму і реакції "розплющити і заплющити очі" та концентрації кисню в крові у студентів, які займаються оздоровчим бігом, Чичкан О., Котов С., Кмицяк М. (2017)
Єдинак Г. А. - Стан розвитку функціональних можливостей і фізичних якостей у дітей дошкільного віку на сучасному етапі, Галаманжук Л. Л. (2017)
Єзерський В. І. - Психолого-педагогічні аспекти формування у підлітків інтересу до занять фізичними вправами (2017)
Жигульова Е. О. - Соціально-гігієнічні аспекти способу життя та особливості статевого виховання сільських дівчат-підлітків, Герасименко С. Ю. (2017)
Іванишин Ю. І. - Особливості психологічних характеристик підлітків з різним рівнем рухової активності і різною спортивною спеціалізацією, Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. (2017)
Іваніків Н. М. - Туристичне краєзнавство як один із засобів здорового способу життя, Кухтій А. (2017)
Калічак Ю. Л. - Підготовка майбутніх вихователів до процесу фізичного виховання і розвитку дітей в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Кашуба А. А. - Взаємозв’язок компонентів змагальної діяльності у спортивних іграх (2017)
Кіндзера А. Б. - Характеристика фізичної активності школярів 5 - 9 класів, Боднар І. Р. (2017)
Ковальчук Г. Я. - Оцінка адаптаційних можливостей та рівня фізичного здоров’я учнів ліцею, Лупак О. М. (2017)
Козій Т. П. - Функціональний стан серцево-судинної системи у легкоатлетів і борців із різним типом тілобудови (2017)
Кондрацька Г. Д. - Методологічні основи формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти (2017)
Копко І. Є. - Компетентнісний підхід у формуванні готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти, Стець В. І. (2017)
Кузан М. М. - Особливості проведення спеціально-адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам`яну хворобу при тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії, Магльований А. В., Закаляк Н. Р. (2017)
Кузнецов М. В. - Проблеми відбору кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій (2017)
Курчаба Т. М. - Соціальні проблеми працевлаштування інвалідів в сучасних умовах ринку (на прикладі Рівненської області), Заєць В., Кізло Н. Б. (2017)
Лемешко О. С. - Вплив проблемних задач на розвиток рухових навичок юних спортсменів, Копач М. М., Попович С. І. (2017)
Логвиненко О. Б. - Здоровий спосіб життя як інтегративний компонент життєдіяльності студентів (2017)
Мандюк А. Б. - Фактори, які визначають рухову активність учнів загальноосвітніх шкіл віком 15 - 17 років, Пелещишин Р. М. (2017)
Матвійчук Т. Ф. - Принципи формування і розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки, Соловйов В. Ф., Окопний А. М. (2017)
Мацола Н. П. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності школярів, Щур Л. (2017)
Мельник В. В. - Визначення рівня спеціальної фізичної підготовленості курсантів в польових умовах, Данилюк М. М., Поцілуйко П. В. (2017)
Михалюк Є. Л. - Вплив рухового режиму спортсменок високого рівня на їх функціональний стан після закінчення спортивної кар’єри (2017)
Мір-Бабаєва Г. - Вплив авторської програми фізичної реабілітації на відновлення функціонального стану в хворих із закритими переломами плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу, Герасименко О. (2017)
Мусієнко О. В. - Вплив занять адаптивним фізичним вихованням на моторику дітей з розладами спектру аутизму (2017)
Надім’янова Т. - Ефективність процесу фізичного виховання у початковій школі (2017)
Насонова Ю. А. - Педагогічні можливості засобів художньої гімнастики у формуванні культури рухів дівчаток молодшого шкільного віку (2017)
Ніконець А. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури під час педагогічної практики, Михайловський О. Б. (2017)
Омельченко Т. Г. - Сучасні підходи до формування здорового способу життя молоді в Україні та світі (2017)
Осипенко Е. В. - Оценка функционального состояния нервно-мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации, Логвиненко А. Б., Кушнир Р. Г. (2017)
Осіп Н. Б. - Спеціальні уміння і їх значимість у підготовці майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей дошкільного віку (2017)
Павлів І. - Підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання до навчання школярів плавання, Федорищак Р. (2017)
Павляшик В. - Культурологічні аспекти формування здоров’я у студентів (2017)
Пасічник В. М. - Структура захворюваності дітей дошкільного віку (на прикладі м. Львова та Львівської області), Пітин М. П., Волошин О. О. (2017)
Переверзєва С. В. - Форми позааудиторної роботи у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку, Марчик В. І., Василенко В. В. (2017)
Петренко І. В. - Залучення населення до спортивної волонтенрської діяльності, Бондар А. С. (2017)
Петрук А. П. - Програма формування методичної підготовленості курсантів ВВНЗ в процесі фізичної підготовки (2017)
Подгорна В. В. - Обґрунтування рухової корекції психофізичного стану у школярів із порушеннями розвитку (2017)
Прокопенко Н. О. - Вікові особливості оздоровчої фізичної культури (2017)
Проць Р. - Українські єдиноборства в контексті вітчизняного спеціалізованого фізичного та військово-патріотичного виховання, Проць Л. (2017)
Римик Р. В. - Педагогічні умови формування рівня рекреаційної активності у студентів вищої школи, Маланюк Л. Б., Синиця А. В., Лещак О. М., Римик В. Р. (2017)
Ріпак І. - Структура виконання техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів в окремих зонах ігрового поля, Карпа І. (2017)
Ріпак М. - Стан та проблеми залучення дорослих жінок до різних форм рухової активності (2017)
Романчук О. В. - Організаційні аспекти іншомовної професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в Польщі (2017)
Романчук С. В. - Дослідження суб’єктивної думки учасників бойових дій щодо важливості фізичної підготовленості військовослужбовців, Одеров А. М., Федак С. С., Афонін В. М., Лесько О. М. (2017)
Самойлик С. В. - Формування культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури, Максим’як В. М., Дудник Р. І. (2017)
Самокиш І. І. - Основні проблеми моніторингу функціональних можливостей студентів вишів під час навчально-виховного процесу фізичного виховання (2017)
Серман Л. В. - Система фізичного виховання студентів у ВНЗ (2017)
Сливка Є. - З досвіду впровадження шкільної освіти з питань здоров’я у США, Шиян О. (2017)
Слобожанінов П. А. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: теоретичний аспект, Сущенко Л. П. (2017)
Соловей А. В. - Порівняння рухової активності дітей 13 - 15 років України та Польщі, Римар О. В., Ярошик М. Я. (2017)
Сороколіт Н. - Впровадження варіативних модулів навчальної програми з урахуванням матеріальної бази навчального закладу та інтересів учнів 7-х класів, Турчик І. (2017)
Степанченко Н. І. - Структурні та функціональні компоненти професійно-педагогічної компетентності вчителя фізичного виховання, Магльований А. В. (2017)
Степанюк С. І. - Роль оздоровчих заходів у формуванні основ здорового способу життя, Городинська І. В., Грабовський Ю. А., Зазуляк І. Б. (2017)
Степанюк С. І. - Медичні проблеми здоров’язбереження, Ломака Ж. М., Лукянченко М. І. Шатинська О. В. (2017)
Строган Д. О. - Фізична підготовка жінок засобами пружинячих черевиків "Kangoo Jumps", Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2017)
Ступницька С. А. - Реалізація здорового способу життя – сучасні практичні підходи до комплексного застосування засобів фізичної реабілітації та фізичного виховання у дітей з патологією опорно-рухової системи (2017)
Сухінська В. О. - Використання стандартизованого "beep-test" як засобу формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 9 класів, Шиян О. І. (2017)
Сцісловський С. В. - Динаміка показників фізичної підготовленості хлопців 15 – 16 років із різними соматотипами (2017)
Туваков А. М. - Тенденції і перспективи розвитку фітнесу в Україні, Ярема В. І. (2017)
Філь В. М. - Оцінка біологічного віку за показниками фізичної працездатності у студентів ігрових видів спорту, Копко І. Є. (2017)
Хомич О. - Засоби української народної фізичної культури та їх педагогічна характеристика, Слімаковський О., Малетич Н. (2017)
Чеховська Л. - Фітнес-індустрія України: стан і перспективи розвитку (2017)
Чичкан О. - Система підготовки спортсменів юнацької збірної з веслування на байдарках та каное в Україні та Польщі, Костовський М., Музика Б., Гіль М. (2017)
Чопик Р. В. - Проблеми застосування міжпредметних зв’язків у фізичному вихованні школярів на сучасному етапі (2017)
Шутка Г. І. - Соціально-педагогічні передумови вирішення проблеми фізичної підготовки та рухової активності школярів у таборах оздоровлення та відпочинку, Червоношапка М. О., Котов С. М., Мотас С. І. (2017)
Щербанік Х. О. - Туризм як складова екологічного виховання студентів вищих навчальних закладів, Чепелюк А. В. (2017)
Васюк К. М. - Способи детекції брехні у студентів з різним рівнем емоційного інтелекту, Боженко В. Г. (2017)
Вовк В. О. - Психолого-педагогічні чинники розвитку суб’єктної позиції майбутнього фахівця (2017)
Гресько М. В. - Психологічні особливості сприйняття радіаційного ризику (2017)
Гура Т. В. - Психологічні особливості інженерної діяльності (2017)
Чугуєва І. Є. - Професійна успішність майбутніх психологів у суспільстві ризику, Кузнецова С. В. (2017)
Крупник І. Р. - Особливості сімейних уявлень дітей позбавлених батьківського піклування (2017)
Литвиненко І. С. - Реалізація активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх психологів шляхом розв’язання життєвих ситуацій (2017)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктна взаємодія як баланс свободи та структури (2017)
Паламарчук О. М. - Вплив навчально-виховного процесу на актуалізацію екологічного потенціалу майбутніх фахівців з соціальної роботи (2017)
Педоренко В. М. - Психологічні особливості розвитку компонентів суверенних моральних цінностей майбутніх психологів (2017)
Проскурняк О. П. - Переживання емоційного вигорання та депресії у студентському віці, Чаплак Я. В., Чуйко Г. В. (2017)
Пустовий О. М. - Дослідження показників і форм агресії учасників бойових дій на Сході України (2017)
Рибак О. С. - Особливості класифікації культурно-ціннісних орієнтацій (2017)
Шульга Г. Б. - Вплив професійної мотивації на виникнення внутрішньоособистісного конфлікту в студентів першого року навчання, Коломієць Л. І. (2017)
Kovalchuk L. V. - Influence of extreme sports on the level of development of coordination abilities, Tkachivka I. M., Lisovsky B. P. (2016)
Вільчковська А. Е. - Айседора Дункан – життя та хореографічна діяльність (2016)
Вільчковський Е. С. - Застосування тестів в оцінюванні фізичної підготовленості дітей та учнівської молоді в США, Пасічник В. Р. (2016)
Власюк О. О. - До питання корекції фізичного стану студентів 17 - 19 років засобами тайського боксу у секційних заняттях, Чуйко О. О. (2016)
Галаманжук Л. Л. - Забезпечення старшим дошкільникам відтермінованого позитивного ефекту від занять фізичними вправами (2016)
Гнітецька Т. В. - Стріт-воркаут як засіб залучення різних верств населення до масової фізичної культури, Ковальчук Н. М. (2016)
Грецький О. - Формуваня мотивації до занять спортом, Мицкан Б. (2016)
Єдинак Г. А. - Використання нетрадиційних видів рухової активності у фізичному вихованні дітей із обмеженими можливостями (2016)
Комаринська Н. Б. - Про взаємозв’язок розвитку фізичних якостей гімнасток (2016)
Котелевський В. І. - Застосування комп’ютерної програми діагностики психосоматичного стану студентської молоді в системі превентивної фізичної реабілітації вертебральної патології (2016)
Кузь Ю. С. - Біологічні основи спортивного відбору здібних до плавання дітей (2016)
Ладика П. І. - Управління в системі масового спорту (2016)
Лопацький С. В. - Корекція порушень постави студентів у процесіфізичного виховання з урахуванням стану біогеометричного профілю, Випасняк І. П., Лісовський Б. П. (2016)
Мединський С. В. - Змістове наповнення професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в США (2016)
Миценко Є. В. - Здійсненя поточного контролю успішності на заняттях з фітнесу у вищих навчальних закладах, Мішин С. В. (2016)
Мицкан Б. М. - Стан буккальних епітеліоцитів та еритроцитів і система антиоксидантного захисту при довготривалій гіпокінезії, Попель С. Л. (2016)
Наумчук В. І. - Становлення феномену гри з античних часів до епохи Відродження (2016)
Омельяненко І. О. - Про дефініцію нормативно-правових основ фізичного виховання школярів (2016)
Пікінер О. - Рівень фізичної та функціональної підготовленості баскетболістів з вадами слуху (2016)
Павлюк А. Р. - Рухова активність як фактор розвитку дітей старшого дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги, Мицкан Т. С. (2016)
Сапрун С. Т. - Удосконалення позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл засобами олімпійської освіти (2016)
Христова Т. Є. - Фізична культура як складова реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату (2016)
Косенко П. Б. - Музична педагогіка як ремесло, наука та мистецтво (2015)
Кравчук О. Г. - Музична освіта балетмейстера (2015)
Павлюк Н. М. - Художня культура як спосіб вираження національної ідентичності особистості (2015)
Гармаш І. М. - Музично–інструментальне виконавство як художньо-педагогічна проблема, Ніколаєва Г. О. (2015)
Лабунець В. М. - Педагогічні умови інструментально-виконавської підготовки студентів інститутів мистецтв і музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів (2015)
Гавран І. А. - Формування педагогічної емпатії студентів інститутів мистецтв як засіб оптимізації процесу навчання (2015)
Міщанчук В. М. - Формування мотиваційно-спрямованого компонента музично-виконавської підготовленості майбутніх учителів музики з використанням сугестивних технологій (2015)
Мельник О. П. - Комунікативний аспект діяльності педагога-музиканта у контексті здійснення музичного просвітництва (2015)
Корчагіна Г. С. - Потенціал інструментально-виконавської підготовки для формування інтелектуально-творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Кузнецова О. А. - Нетрадиційні форми роботи у концертмейстерському класі при підготовці вчителя музики (2015)
Лисенко М. Ю. - Сутність та особливості саморегуляції особистості: психолого-педагогічний аспект (2015)
Скопич А. В. - Експериментальна методика формування мотивації до вивчення сучасної фортепіанної музики в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя (2015)
Чинчева Л. В. - Творчий підхід у підготовці майбутніх учителів музики до роботи з хоровими колективами (2015)
Теряєва Л.А. - Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2015)
Болдирєва І. Д. - Сутність поняття "творча взаємодія" у процесі концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Карташова Ж. Ю. - Шляхи розв’язання педагогічних задач у процесі інтегрованої інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2015)
Чжан Няньхуа - Процесуально-рівневий аналіз художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Лі Сянчжень - Методика підготовки майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи з учнями (2015)
Лінь Є - Методичні основи формування підготовленості майбутніх учителів музики до роботи з навчальними вокально-хоровими колективами (2015)
Хе Сюефей - Музична підготовка – як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії (2015)
Сунь Гоцян - Діагностичний етап формування вокальної підготовленості студентів на основі інтеграції національних традицій (2015)
Тан Цземін - Специфіка діагностувальної роботи з визначення співацької підготовленості студентів інститутів мистецтв (2015)
Сунь Лінян - Методика самовдосконалення студентів інститутів мистецтв у процесі фахового навчання (2015)
Чень Бо - Сутнісна характеристика готовності майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності у процесі музично-інструментального навчання (2015)
Смородський В. І. - Педагогічна діагностика сформованості виконавських навичок гри на фортепіано (2015)
Бобро Н. С. - Професіограма педагога-балетмейстера (2015)
Грицюк О. А. - Розвиток креативності дітей дошкільного віку на музичних заняттях (2015)
Лі Лань - Теоретичні аспекти розвитку самостійності учнів у процесі фортепіанного навчання (2015)
Машин І. А. - "Атестація" як система стимулювання танцюристів-початківців (2015)
Мережко Ю. В. - Педагогічна діяльність українських композиторів кінця XIX – початку XX століття в контексті розвитку теорії та методики музичної освіти школярів (2015)
Зимогляд Н. Ю. - Фортепіанна техніка, як основа розвитку піаніста - фахівця (2015)
Кондрацька Л. A. - Ентелехія людини музикуючої: історичний дискурс (2015)
Сабодаш В. М. - Історична достовірність колективного образу казаків у хореографічному мистецтві (2015)
Петелько С. В. - Деякі історичні аспекти циркового мистецтва африканського континету (2015)
Чакава Т. О. - Система аналізу руху Рудольфа фон Лабана (2015)
Бондур С. О. - Методика викладання курсу "мистецтво балетмейстера-репетитора" (2015)
Наші автори (2015)
Без'язичний Б. І. - Методологічні підходи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, Худякова В. Б., Довбій О. П., Гіль Ю. Б. (2017)
Бублей Т. А. - Характеристика морфофункціонального стану учнів основної школи з відхиленнями у стані здоров'я, Дьоміна Ж. Г. (2017)
Крюкаєв М. М. - Зміст контролю та оцінки коспонентів фізичної підготовленості студентів технічного ВНЗ на початковому етапі навчання боротьбі самбо, Соболенко А. І. (2017)
Кротов Г. В. - Інновації у фізичному вихованні молодших школярів, Бриль П. П. (2017)
Kuznetsova O. T. - Innovative aspects of the implementation of university students' professionally applied physical preparation, Zubrytskyi B. D. (2017)
Кун Сянлинь - Сравнительная характеристика специальной работоспособности квалифицированых гребцов Китая и Украины (2017)
Мартынов Ю. О. - Методика двигательно-координационной подготовки юных самбистов на этапе начальной спортивной специализации, Соболенко А. И. (2017)
Мартинов Ю. О. - Гирьовий спорт як засіб фізичного виховання студентів ВНЗ (2017)
Масляк І. П. - Вплив аеробіки силової спрямованості на стан кардіореспіраторної системи школярів старших класів (2017)
Мишин М. В. - Анализ техники владения баскетбольной коляской игроками разных функциональных классов соревновательной деятельности (2017)
Пакулін С. Л. - Інтерактивні методи впливу в підвищенні ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів, Перебийніс В. Б. (2017)
Панкратов Н. С. - Особливості змагальної діяльності в силових видах спорту та єдиноборствах (2017)
Петренко І. В. - Організаційні аспекти підготовки спортивних волонтерів (2017)
Соболенко А. І. - Фізіологічні основи побудови методики тренувального процесу на початковому етапі навчання студенток боротьбі самбо, Крюкаєв М. М. (2017)
Соболенко А. І. - Удосконалення техніко-тактичних дій студентів ВНЗ у боротьбі самбо, Мартинов Ю. О. (2017)
Согор О. - Відмінності структури та змісту регламентації змагальної діяльності у змішаних одноборствах, Пішин М. (2017)
Спесивих О. О. - Проблема надлишкової ваги серед учнів середнього шкільного віку, Назарук А. С. (2017)
Шпичка Т. А. - Особенности игры в футбол как физкультурно-оздоровительного вида деятельности (2017)
Яблонська А. О. - Аеробіка як засіб покращення психофізичного стану студенток (2017)
Козир А. В. - Типологічна класифікація керівників дитячих хорових колективів (2016)
Хань Юйцень - Самоорганізація вчителя музичного мистецтва: науково-теоретичний аналіз проблеми (2016)
Гао Іюань - Інноваційний потенціал особистості як наукова категорія (2016)
Кузнецова О. А. - Процесуально-функціональний аналіз моніторингової діагностики фахової підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Завіруха Л. А. - Пізнавальна активність майбутніх учителів музики як психолого-педагогічна проблема (2016)
Хомич І. М. - Основні принципи підготовки майбутніх учителів музики до педагогічної взаємодії з хоровим колективом (2016)
Ролінська О. Г. - Спонукання до рефлексивного осмислення результатів евристичної діяльності як одна з педагогічних умов забезпечення продуктивності евристичного навчання майбутніх учителів музики (2016)
Лаврентьєва Н. В. - Педагогічна діагностика рівнів сформованості творчого мислення майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2016)
Ярошевська Л. В. - Методичні принципи диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики на традиціях одеської хорової школи (2016)
Гао Жоцзюнь - Процесуально-функціональний аналіз самоконтролю майбутнього вчителя музики (2016)
Лю Цзін - Сутність вокального слуху в контексті його розвитку у підлітків (2016)
Гу Цзін - Специфіка вокально-слухової діяльності майбутнього вчителя музики (2016)
У Сінмей - Творчо-спонукальна функція процесу підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва (2016)
Чжан Няньхуа - Педагогічні умови формування художньо-інформаційної компетентності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2016)
Ху Манлі - Специфіка підготовки майбутніх учителів музики до роботи з вокальними ансамблями (2016)
Чень Бо - Когнітивно-мотиваційний напрям підготовки майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної роботи зі школярами (2016)
Сюй Цзяюй - Творчо-компетентнісний підхід до етнокультурної підготовки майбутнього вчителя музики (2016)
Ма Чень - Педагогічні умови співацької підготовки майбутніх учителів музики до роботи з учнями у позашкільних мистецьких закладах (2016)
Григор’єва О. - Формування художнього інтересу молодшого школяра як проблема хореографічного виховання (2016)
Степанова Л. П. - Специфіка розвитку поліфонічного слуху молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2016)
Степанова Л. П. - Сутність пізнавального інтересу підлітків до сприйняття вокальної класичної музики у процесі навчання, Хан Сяосянь (2016)
Тітович В. І. - Аплікатура в клавірних творах Й. С. Баха (2016)
Лисіна Н. І. - Розквіт французької клавірної школи (2016)
Ролінська О. Г. - Поелементне введення евристичних дій у практику фортепіанної підготовки студентів (2016)
Козачук О. С. - Українська піаністка Олена Зайцева (золота медалістка з Полтави) (2016)
Папченко В. П. - Творчий колектив музичного проекту і його взаємодія з продюсером під час запису у студії (2016)
Наші автори (2016)
Бабушко С. Р. - Неперервність освіти і конкурентоспроможність фахівця (2016)
Гузій Н. В. - Професіоналізм діяльності методичних працівників у контексті структурно-функціонального підходу, Гориславець Є. О. (2016)
Гуменюк Н. Я. - Філософсько-психологічний зміст особистісної готовності викладача ВНЗ до професійної діяльності (2016)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Управлінська деонтологія у сфері освіти: науково-педагогічний дискурс (2016)
Кайдановська О. О. - Теоретичні основи художнього пізнання у професійній підготовці архітекторів (2016)
Коваль П. М. - Акмеологія педагогічної майстерності у працях академіка І. А. Зязюна (2016)
Луніна В. Ю. - Творчий потенціал учителя: компонентно-критеріальна характеристика (2016)
Марцева Л. А. - Компетентність як основа професійного успіху та самовдосконалення фахівців (2016)
Масич В. В. - Структурні компоненти продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога (2016)
Мосейчук А. Р. - Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів: критеріально-рівневий аспект (2016)
Осипова Т. Ю. - Варіативність педагогічного наставництва в сучасному освітньому просторі (2016)
Радомська А. М. - Вища художньо-графічна освіта як шлях до успішної самореалізації особистості (2016)
Ткаченко О. М. - Етнопедагогічна компетентність як запорука професійної майстерності сучасного педагога (2016)
Хольченкова Н. М. - Особистісно орієнтований підхід у хореографічній діяльності як умова формування здоров’язбереження дітей та молоді (2016)
Альзубейді Альгейс - Історико-теоретичні основи музично-композиторської творчості: історіографія і реальність (2016)
Бахов І. С. - Програми професійної підготовки вчителів США і Канади до роботи у полікультурному навчальному закладі (2016)
Башкір О. І. - Деприваційна модель підготовки вчительських кадрів у системі вищої педагогічної освіти України XІX – початку XX ст. (2016)
Гавран М. І. - Реалізація концепції навчання впродовж життя у процесі підготовки та перепідготовки фахівців (досвід Польщі), Пуга О. О. (2016)
Мільто Л. О. - Педагогічна майстерність в творчій спадщині П. Каптєрева (2016)
Саюк В. І. - Діяльність освітніх консультаційних організацій у розвитку освіти м.Києва, Зімбалевський О. В. (2016)
Стойчик Т. І. - Туринський процес як напрям підвищення якості професійної підготовки в Україні (2016)
Таможська І. В. - Діяльність вітчизняних університетів у дореволюційну добу: проблеми історико-педагогічної історіографії (2016)
Антонюк В. М. - Організаційно-методичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів, Мандрик О. М., Свирида Б. В. (2016)
Васильєва Н. В. - Педагогічні умови виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних університетів (2016)
Довгань Н. Ю. - Психолого-педагогічні умови впровадження в освітній процес ВНЗ педагогічної системи виховання фізичної культури студентів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Макаренко О. В. - Формування комунікації як елементу дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2016)
Попадич О. О. - Методика активізації дослідницької та проектної діяльності майбутніх педагогів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Свистунов О. Ю. - Фреймові технології в процесі викладання природничих дисциплін іноземним студентам, Шмоніна Т. А. (2016)
Тур О. М. - Організація самостійної роботи майбутніх документознавців з метою формування їх комунікативної компетентності (2016)
У Сінмей - Творчо-виконавська діяльність – основа успішної інструментально-виконавської підготовки магістрантів музичного мистецтва (2016)
Горбенко С. С. - Створення вчителем особистісно орієнтованого простору в процесі мистецького навчання і виховання учнів (2016)
Нагорна Н. В. - Основні вимоги до сучасного вчителя біології, Дану А. А. (2016)
Покроєва Л. Д. - Моніторинг розвитку професійної компетентності вчителів малокомплектних шкіл у процесі післядипломної освіти, Армейська Л. В. (2016)
Від організаторів (2014)
Гон М. М. - Політика пам’яті України й Польщі щодо жертв голокосту: особливості реалізації, Івчик Н. С. (2014)
Мосієнко О. В. - Символічний простір Бердичева (2014)
Долганов П. С. - Меморіальні таблиці у структурі символічного простору рівного (2014)
Мисан В. О. - Проблема етнічної ідентифікації у змісті шкільної історії (2014)
Чернюк С. Л. - Соціально-політична та літературна комунікації в епіцентрі: поезія Євромайдану (Майдану) (2014)
Szczęsny-Kostanecki D. - Ukraina w polskich planach politycznych doby Księstwa Warszawskiego (2014)
Фальковська Л. М. - Переживання несправедливості у зв’язку з ідентичністю: емпіричні розвідки польської, єврейської, української ментальності (2014)
Венгерська В. О. - Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український "проекти" (2014)
Рудницька Н. В. - Хасидизм vs Гаскала: традиціоналізм проти модернізації на теренах ліквідованої Речі Посполитої (на прикладі Волині) (2014)
Максимов О. В. - Судова реформа на Правобережжі 1864 р.: фахова дискримінація поляків в умовах "кадрового голоду" (2014)
Панченко В. С. - Поляки Волині у мировому суді: аналіз судових практик (2014)
Вержанська Т. А. - Особливості самоідентифікації магнатерії Правобережної України у ХІХ ст. (2014)
Лехнюк Р. О. - Граф Михайло Тишкевич: від крайовства до модерного українства (2014)
Білобровець О. М. - Польська преса в громадсько-політичному житті України в роки першої світової війни (2014)
Туровський Р. - Формування культурної ідентичності в світлі cинергійної антропології Сергія Хоружого: базові концепти та приклади їх застосування (2014)
Шліхта І. В. - Польська vs українська ідентичності: освітня політика у Другій Речі Посполитій і формування української нації (2014)
Погуляєв О. І. - Соціально-економічне життя поляків Правобережної України у добу української революції (1917-1921 рр.) (2014)
Гладишук С. О. - Спроба нормалізації польсько-українських відносин в Західній Волині у 1919–1921 рр. в контексті становлення тимчасової адміністрації (2014)
Тарковська Н. - Доктор Аполінарій Тарнавський – популяризатор Гуцульщини (2014)
Новіцька Ю. Й. - Національна політика Другої Речі Посполитої (2014)
Рафальська Т. Л. - Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період "великого терору" на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) (2014)
Пилипович Т. В. - Армія генерала Андерса: причини появи та участь українців (2014)
Стельникович С. В. - Поляки Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистського режиму (1941–1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації (2014)
Будз К. М. - Взаємини підпільних українських греко-католиків та польських римо-католиків у радянській Галичині (1946–1989 рр.) (2014)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Від подолання історично-політичних образ до взаєморозуміння та європейської співпраці (на прикладі українсько-польських стосунків у X–XXI століттях) (2014)
Кордон М. В. - Європейський союз – Україна: візова лібералізація (2014)
Партико З. В. - Чи перемогли Україна та Польща в Другій світовій війні? (2014)
Рудницький Ю. - Примирення. Від Волині – до Майдану (2014)
Теремко В. І. - Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності (2014)
Бондар Ю. В. - Видавнича справа в контексті українсько-польської співпраці: від минулого – до сучасності (2014)
Недашківська Т. Є. - Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне, Денисевич О. В. (2014)
Давидова Л. М. - Проблеми регіональної газетної періодики в сучасному інформаційному просторі України та Польщі (2014)
Kowalczyk R. - Pogranicze w ogniu. Ukraina, Białoruś, Litwa w 1812 r. (2015)
Кримська O. - Трансформації польського землеволодіння у містах і містечках Подільської губернії в складі Російської імперії (2015)
Рудницька Н. - Мовні та освітні маркери в процесах національної ідентифікації в ХІХ ст. (на прикладі польських та єврейських громад Правобережжя) (2015)
Громакова Н. - Освітні практики як чинник формування польського національного проекту (2015)
Панченко В. - Національна складова імперської кадрової політики на Волині у 1871–1919 рр. (на прикладі Житомирського з’їзду мирових суддів) (2015)
Лехнюк Р. - Українсько-польські відносини в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть у висвітленні газети "Руслан" (2015)
Білобровець O. - Суспільно-політичні орієнтації поляків України в роки Першої світової війни (2015)
Мосієнко O. - Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз ефективності на основі наративних джерел (2015)
Мартинюк B. - Балто-Чорноморський союз: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (2015)
Готра O. - Історична пам’ять як чинник формування ідентичності (2015)
Возна Л. - Історична пам’ять у контексті теорії довгих хвиль (2015)
Бабка B. - Політика пам’яті та пам’ять у політиці: Україна 2010-2013 рр. (2015)
Венгерська B. - Міф про Велику Вітчизняну війну: радянський спадок та його презентації в комеморативних практиках в Україні та Польщі (2015)
Папакін A. - Довгий шлях до союзу: контакти між Варшавою та Києвом у 1918–1919 рр. (2015)
Дехтярук B. - Похід Червоної армії в Західну Україну у вересні 1919 рок (2015)
Лисенко B. - "Волинська програма" воєводи Генрика Юзевського як спроба вирішення українсько-польської міжетнічної конфронтації у Другій Речі Посполитій у 20-30-х роках ХХ століття (2015)
Гуцало Л. - Політика радянської влади щодо польського населення України у 30-х роках ХХ ст. (2015)
Крамар Ю. - Ідея польсько-українського порозуміння в політичній концепції волинського воєводи Г. Юзевського (2015)
Загурська-Антонюк B. - Політичний внесок І. Я. Падеревського у становлення польської державності у першій половині XX століття (2015)
Рафальська T. - Реалізатори сталінської політики "великого терору" 1937-1938 рр. на Житомирщині (2015)
Киридон A. - Українсько-польський діалог в умовах революції гідності (2013–2014 рр.), Троян C. (2015)
Задорожня A. - Україна та східноєвропейські держави: на шляху до демократії (2015)
Рудницька O. - Правові засади співробітництва України та країн Балто-Чорноморського регіону (2015)
Iszczuk W. - Czas na Intermarum. Idea Józefa Piłsudskiego wciąż żyje. W obliczu agresji barbarzyńskiej Rosji państwa Europy ŚrodkowoWschodniej powinny zjednoczyć się w mocnym sojuszu geopolitycznym (2015)
Кордон M. - Європейський Союз: результати розвитку за 65 років (2015)
Ковальская-Стус A. - Единство культуры как признак политического успеха (Культурно-конфессиональные противоречия у истоков Украины) (2015)
Туровська O. - Поняття негативної свободи в філософії Ісайї Берліна (2015)
Кретов П. - Медійний дискурс влади та національна ідентичність: символічний вимір новітнього міфу України., Кретова O. (2015)
Пахоменко C. - Ідентичність у конфлікті на Донбасі (2015)
Близнюк A. - Гібридна війна ХХІ століття. Пропаганда як основна складова у політичних, соціальних та етнічних протистояннях (2015)
Від редакційної колегії (2016)
Касьянов Г. - Історична політика 1980–2000-х рр.: "Захід", "Східна Європа" (спроба порівняння)" (стенограма) (2016)
Сталя Ю. - Виховання патріотизму в контексті процесу європейської інтеграції (2016)
Венгерська В. - Національна історія для зовнішнього користування: польський та українській досвід (2016)
Киридон А. - Волинь, 1943: утвердження ситуативних кодів пам‟яті (2016)
Осевська Е. - Свідомість і історична пам‟ять в процесі патріотичного виховання (2016)
Гон М. - Колективна амнезія: механізми маргіналізації пам‟яті про "чужих" в Україні (2016)
Любарець А. - Радянські монументи в політиці пам‟яті в Україні 2005–2016 рр. (2016)
Філінюк А. - Демографічні, соціально-станові трансформації польської меншини у Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття в контексті сучасної історіографії (2016)
Кундельський В. - Польський чинник у міжнаціональних взаєминах на теренах Правобережної України (1793–1850 рр.): осмислення сучасної літератури (2016)
Моздір В. - Польські навчальні заклади Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.: сучасний історіографічний дискурс (2016)
Веремеев С. - Греко-католическая церковь в Беларуси в оценках православных церковных историков (2016)
Маркевич О. - "Nobless Oblige", або як регулювались дворянські вибори на Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) (2016)
Весельська Н. - Зображення адміністративно-територіальних меж українських земель польським істориком О. Яблоновським (2016)
Конарівська Ю. - Мемуари учасників Листопадового повстання 1830-1831 рр. як джерело вивчення польських визвольних змагань (2016)
Олійник С. - Польська інтелегенція Львова і російська окупаційна влада 1914–1915 років (2016)
Кучер Н. - Національна структура міст та містечок Правобережної України (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.) (2016)
Гуцало Л. - Етнополітичні процеси в Донбасі: ретроспективний погляд у 1920–1930 рр. (2016)
Рудницька О. - Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз (2016)
Комарніцький О. - Громадсько-політична робота студентів польських педагогічних навчальних закладів радянської України (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Трубчанінов С. - Історично-географічні дослідження в університеті Яна Казиміра (1919–1939 рр.) (2016)
Рудницька Н. - Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944–1946 рр. (2016)
Комарова О. - Редакційно-видавнича діяльність Василя Доманицького у Закопаному (2016)
Клімчук Ю. - До питання про участь українців у польському русі опору (1941 –1944 рр.) (2016)
Oshovska А. - Wyzwania współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. Ukraińcy w Polsce. Raport z badań empirycznych (2016)
Білобровець О. - Польські мистецькі виставки в Києві в 1915 р.: суспільний погляд (2016)
Сичевський А. - Духовно-символічний простір римо-католицької церкви північної Житомирщини у ХVІІ–ХІХ ст (2016)
Ковальчук І. - Громадська і наукова діяльність І. Фещенка-Чопівського у Польщі (2016)
Кордон М. - Європа знань (2016)
Прокопович Т. - Культурно-мистецький простір поліетнічного міста: Рівне між двома світовими війнами (2016)
Давидова Л. - Видавнича діяльність університетів на сучасному етапі: українсько-польський досвід (2016)
Duda К. - Tadeusz Wilczyński (1888–1981) – uczony i pasjonat (2016)
Пастушенко Н. С. - Экспериментальное исследование информативности амплитудного спектра голосового сигнала для аутентификации пользователя, Малонга Б. Д., Файзулаева О. Н. (2015)
Горбатий І. В. - Дослідження точності методів визначення спектрів сигналів при здійсненні багатопозиційної імпульсної модуляції (2015)
Пелешок Є. В. - Математична модель когерентної демодуляції взаємнозаважаючих цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією (2015)
Наритник Т. М. - Особливості формування сигнально-кодових конструкцій на основі технології Wi-Fi для побудови телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Осипчук С. О., Уривський Л. О. (2015)
Семко В. В. - Ситуаційне управління доступом в інформаційно-телекомунікаційній системі, Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Складанний П. М. (2015)
Старкова О. В. - Оцінка функціональної стійкості локальної комп ютерної мережі (2015)
Sokolov A. V. - Nyberg construction nonlinear transforms based on all isomorphic representations of the Galois field GF(512) (2015)
Абдуллаев Алтай Карам оглы - Влияние курения на организм спортсмена, Ребар И. В. (2017)
Авербах О. А. - Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток гуманітарної спрямованості засобами ігрових видів спорту, Сенкевич В. А. (2017)
Адамчук В. В. - Історія розвитку чоловічого легкоатлетичного багатоборства та його сучасний стан в Україні (2017)
Аксьонова О. П. - Критерії оцінювання інноваційного уроку фізичної культури (2017)
Анікеєнко Л. В. - Розвиток мотивації та самосвідомості як основа фізичного виховання (2017)
Антоневич Б. Р. - Застосування стретчінгу в фізичній реабілітації чоловіків 40 - 50 років з дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта у поперековому відділі на амбулаторному етапі, Алєксєєнко Є. Ю. (2017)
Арефьєв В. Г. - Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів основної школи (2017)
Арефьєва Л. П. - Гуманістичні пріоритети у процесі соціалізації майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту, Плющакова О. В. (2017)
Артюшенко А. О. - Особливості впливу занять різними видами одноборств на формування вольових та фізичних якостей дітей 12 - 13 років (2017)
Архипов О. А. - Оздоровчій біг як основа самостійних занять для осіб різного віку, Питомець О. П. (2017)
Базильчук О. В. - Характеристика когнітивного компоненту в структурі готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2017)
Башавець Н. А. - Постановка проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання: суперечності та перспективи вирішення (2017)
Безкопильний О. О. - Про застосування акмеологічного підходу у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі (2017)
Бессарабова О. В. - Теоретичні основи застосування гри в корекції пізнавальної діяльності слабозорих дітей (2017)
Білан Я. О. - Сутність і зміст методики розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній робот (2017)
Білик В. Г. - Сучасні погляди на природничо-наукову підготовку майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2017)
Бобровник С. І. - До питання щодо застосування фізичної реабілітації дітей старшого шкільного віку з вродженими вадами серця після операції на санаторному етапі, Мерзлікіна О. А. (2017)
Бойчук Р. І. - Методика фізичної підготовки студентів-волейболістів у річному тренувальному циклі, Захаркевич Т. М. (2017)
Бойчук Р. І. - Вплив показників рухової координації на ефективність ігрової діяльності школярів, які займаються футболом, Крижанівський В .Р. (2017)
Болотов О. О. - Педагогічний вплив на виховання міжособистісного спілкування студентів в умовах навчально-виховного процесу засобами фізичного виховання (2017)
Бондар Т. К. - Аквафітнес як засіб формування професійно важливих складнокоординаційних рухів майбутніх учителів музики у процесі фізичного виховання, Дьоміна Ж. Г. (2017)
Бондаренко С. В. - Особливості адаптації рухової функції дітей-першокласників до статичного компонента навчальних навантажень (2017)
Борисова Ю. Ю. - Оцінка фізичного стану дітей 15-16 років (2017)
Босенко А. І. - Фізична підготовленість і система її оцінки у допризовної молоді України, Судець С. В. (2017)
Бочкова Н. Л. - Корекція ступеня виявленості гіперхолестеринемії як чинника ризику серцево-судинних захворювань у фізкультурно-оздоровчих заняттях, Ярчук Н. П. (2017)
Бублей Т. А. - Характеристика моделі процесу навчання фізичних вправ школярів 5 - 9 класів з відхиленнями у стані здоров’я, Редько Т. М. (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование морфологических и психологических показателей у волейболисток (2017)
Булейченко О. В. - Формування інтересу до нетрадиційних видів фітнесу як засобів здоров’язбереження студентів спеціальних медичних груп, Підвальна О. В. (2017)
В’яла О. М. - Особливості формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності (2017)
Вихляев Ю. М. - Розробка методики оцінки фізичного стану студентів (2017)
Воловик Н. І. - Енергетична доступність та жіноча спортивна тріада, Путров О. Ю. (2017)
Voloshyn O. О - Formation of motor skills of students by means of belt wrestling alysh in physical education (review of literature sources), Pryimakova O. О. (2017)
Врублевский Е. П. - Мониторинг уровня физической кондиции женщин зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным шейпингом (2017)
Гаркава О. В. - Пошук шляхів підвищення рівня навчальних занять з фізичного виховання за допомогою іноваційних фітнес технологій (2017)
Гацоєва Л. С. - Фізична та розумова працездатність учнів з вадами слуху у спеціальних навчально-виховних закладах (2017)
Гладощук О. Г. - Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2017)
Грейда Н. Б. - Профілактика та лікування гіпертонії і ступеню засобами лікувальної фізичної культури, Кренделєва В. У. (2017)
Грибан Г. П. - Діяльність гімнастичного товариства "Сокіл" на Волині в 20-ті роки ХХ століття (2017)
Гуцул Н. З. - Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2017)
Данилевич М. В. - Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2017)
Денисенко Н. Г. - Роль ресурсного підходу у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Денисова Л. В. - Сучасні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх магістрів фізичної культури і спорту (2017)
Джуринський П. Б. - Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці магістрів з фізичної реабілітації (2017)
Дорофєєва О. Є. - Вплив мотивації до занять фізичним вихованням на рівень фізичного здоров‘я та фізичної підготовленості студентської молоді, Яримбаш К. С. (2017)
Дубогай О. Д. - Теоретико-прикладні основи формування здоров’язбережувальної освіти школярів в системі впровадження технології "Навчання у русі" (2017)
Дудорова Л. Ю. - Педагогічні умови формування професійної культури у майбутніх фахівців з туризму (2017)
Дьоміна Ж. Г. - Моніторинг упровадження профільного навчання фізичної культури старшокласників в Україні (2017)
Євтушок М. В. - Зміст особливостей організації пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять фізичними вправами (2017)
Єрмоленко О. В. - Науково-теоретичні аспекти застосування організаційно-управлінських інновацій в національній сфері фізичного виховання та спорту, Єрмоленко М. В. (2017)
Жамардій В. О. - Теоретичне обґрунтування програмно-методичного забезпечення дисциплін із фізичного виховання засобами фітнес-технологій (2017)
Завальнюк О. В. - Цінність фізичної культури та спорту як об’єкт філософського пізнання (2017)
Завидівська Н. Н. - Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’язбережувального навчання студентів (2017)
Задворний Б. Р. - Стретчинг як спосіб урізноманітнення уроків фізичного виховання в школі (2017)
Захаріна А. Г. - Закордонний досвід формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері (2017)
Захарова І. Ю. - Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молод (2017)
Игнатенко Н. В. - Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию для студентов, отнесенных к подготовительной медицинской группе, Брайко Н. И. (2017)
Іванова Л. І. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи зі школярами, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи – нагальна потреба сучасності, Омельчук О. В. (2017)
Кальонова І. В. - Сучасні методи реабілітації больових синдромів поперекової локалізації в пауерліфтерів, Страколист Г. М. (2017)
Касьян А. В. - Дослідження рівня розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку (2017)
Коваленко Н. Л. - Аналіз соціалізації студентів у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю в процесі вивчення іноземних мов, Прищепа Т. В. (2017)
Коваленченко В. Ф. - Ефективність ЛФК та масажу в ранньому післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні туберкульозу та інших захворювань легень, Степаненко Р. В. (2017)
Козицька А. П. - Вивчення та дослідження впливу занять танцювально-оздоровчої ритмічної гімнастики в процесі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, Пшенична Л. П. (2017)
Колумбет А. Н. - Структурное содержание координационного качества ритмичности и критерии ее оценивания (2017)
Корх-Черба О. В. - Теоретичні аспекти та організаційно-методичні особливості використання елементів черлідінгу у процесі фізичного виховання студентів, Севастьяненко Л. В. (2017)
Kravchenko Y. V. - The modern view of the formation of readiness of the future teachers of physical culture to pedagogical interaction in sports and recreational activities, Sushchenko L. P. (2017)
Кузенков Е. О. - Условия оптимизации нагрузки в тренировочном процессе баскетболистов (2017)
Кузенков О. В. - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки (2017)
Кузнєцов О. В. - Виховні аспекти в методичних особливостях впровадження навчання гри в шахи в організацію рухливих ігор учнів молодшого шкільного віку, Матвієнко М. І. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Методологічні основи особистісно-орієнтованого виховання студентів у процесі їх залучення до цінностей фізичної культури (2017)
Кузьменко В. Ю. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації як пріоритетний напрям вищої фізкультурної освіти, Іванова Г. Я. (2017)
Кузьменко Н. В. - Личная гигиена и её роль в формировании ЗОЖ студентов, Толмачева С. Е. (2017)
Латенко С. Б. - Методологія використання сучасних технологій фізіотерапії з метою відновлення фізичної працездатності спортсменів, Копочинська Ю. В. (2017)
Лахно Д. М. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації жінок 40 - 45 років з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки на санаторному етапі, Русин М. Ю. (2017)
Левицька Л. М. - Сучасні підходи до застосування фізичної реабілітації підлітків 12 - 14 років з вегето-судинною дистонією на санаторному етапі, Войцехівський Р. Е. (2017)
Лисецька О. Я. - Регулювання механізмів державного управління фізичною освітою і спортом, Фролова О. О. (2017)
Літус Р. І. - Фітнес-програми силової спрямованості на уроках фізичного виховання для учнів старшої школи (2017)
Луценко Р. В. - Психолого-педагогічні засоби та методи підготовки юних футболістів в період ігрової діяльності (2017)
Любіна Л. В. - Формування та особливості мотивації до навчальної діяльності студенток засобами фітнесу на заняттях фізичного виховання (2017)
Ляхова І. М. - Розвиток координаційно-рухової сфери дітей зі зниженим слухом віком 7 – 16 років у порівнянні з їхніми однолітками зі збереженою слуховою функцією (2017)
Маковецька Н. В. - Менеджмент професійного розвитку як основа формування компетентності фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2017)
Маленюк Т. В. - Застосування дистанційного навчання у процесі вивчення курсу "Теорія і методика викладання легкої атлетики" студентами факультету фізичного виховання (2017)
Маринчук В. В. - Стан та перспективи розвитку сфери фізичного виховання студенської молоді, Кривобок Т. П. (2017)
Марущак М. О. - Особливості вікової динаміки загальної та спеціальної фізичної підготовленості учнів основної школи в процесі вивчення футболу (2017)
Масенко Л. В. - Значення впровадження комбінованої секції "Оздоровча аеробіка - основи самозахисту" в контексті реформування системи освіти в Україні (2017)
Медведєва І. М. - Методика розвитку швидкісно-силових здібностей студентів ВНЗ у процесі занять волейболом, Дорохова О. В. (2017)
Михалюк Є. Л. - Стан біоелектричної активності міокарда у легкоатлетів-спринтерів залежно від статі (2017)
Мішин М. В. - Аналіз застосування прийомів проштовхування баскетбольного візка гравцями різних функціональних класів у процесі змагальної діяльності (2017)
Мунтян В. С. - Основы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов (2017)
Назаркевич Л. І. - Узагальнення досвіду застосування плавання у фізкультурно-оздоровчих заняттях для дітей молодшого дошкільного віку (2017)
Недільська А. І. - Функції керування у процесі фізичного виховання, Касіч Н. П. (2017)
Нестеренко Т. М. - Здоровий спосіб життя студентів гуманітарних спеціальностей як сучасна домінанта вищої освіти (2017)
Ничипоренко І. В. - Шляхи активізації студентської молоді до фізкультурної діяльності (2017)
Огниста К. М. - Психолого-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до фізичного виховання учнів, Огнистий А. В. (2017)
Одайник В. В. - Баскетбол як основний засіб розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів на заняттях з фізичного виховання (2017)
Оленєв Д. Г. - Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій (2017)
Омельяненко О. В. - Формування дисциплінованості в учнів-спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі (2017)
Опанасюк Ф. Г. - Роль рухової активності студентів у підвищенні ефективності навчального процесу в спеціальному навчальному відділенні, Краснов В. П. (2017)
Осипенко Г. А. - Молекулярні механізми регуляції процесів росту скелетних м’язів після фізичних тренувань, Вдовенко Н. В. (2017)
Осіп Н. - Спеціальні знання та їх значимість у фізичному вихованні дітей дошкільного віку (2017)
П’ятничук Г. О. - Аналіз впливу засобів легкої атлетики на психологічні якості студентів (2017)
Панкратов Н. С. - Современные оздоровительные технологии в процессе физического воспитания студентов с нарушением опорно–двигательного аппарата (ОДА) (2017)
Парчевський Ю. М. - Підвищення мотивації спортивно-оздоровчої діяльності студентів (2017)
Петрук А. П. - Рівень методичної підготовленості офіцерів як складової фізичної підготовки підрозділу (2017)
Пилипенко В. М. - Спортивно-технічна підготовка юних футболістів на тренуваннях, Філоненко О. А. (2017)
Піонтковський Д. В. - Розвиток координаційних здібностей молодших школярів першого року занять велоспортом ВМХ (2017)
Пічурін В. В. - Особливості взаємозв’язку фізичної підготовленості і психофізичних характеристик у студентів (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського