Скалевська Г. О. - Синергетичні аспекти перекладу конкретного поетичного тексту (2016)
Шабуніна В. В. - Експлікація як один із прийомів авторського перетворення фразеологізмів у публіцистичній спадщині Михайла Грушевського (2016)
Швець Т. А. - Прагматичний потенціал паремійних одиниць сучасної французької мови (2016)
Шелепкова І. М. - Структурно-семантична характеристика української економічної термінології на сучасному етапі розвитку (2016)
Бевзюк М. С. - Критерії готовності майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання (2016)
Бондар Н. В. - Методи інтерактивного навчання латинської мови у медичних ВНЗ (2016)
Вощевська О. В. - Формування іміджу викладача вищої школи (2016)
Гаврилюк О. А. - Методичні засади формування готовності студентів педагогічного коледжу до художньо-творчої діяльності (2016)
Грінь С. О. - Екологічне виховання дітей як внесок у майбутнє планети, Довбишова Н. О., Мананкова В. Л. (2016)
Дольнікова Л. В. - Дидактичні умови реалізації інтегративного підходу в процесі формування змісту фундаментальних і фахових дисциплін (2016)
Дроздова В. В. - Використання методу випадків та ситуацій у вивченні англійської мови студентами технологічних спеціальностей у ВНЗ (2016)
Жабенко О. В. - Особливості формування та діяльності спеціалізованих вчених рад у країнах Бенілюксу та Україні (2016)
Заболоцький А. Ю. - Дистанційне навчання у вищій школі для людей з особливими потребами, Кочева Н. С. (2016)
Карабін О. Й. - Особистісний підхід до професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп'ютерного профілю (2016)
Карнаухова А. В. - Проблема формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих у контексті історико-теоретичного аналізу (2016)
Ковальчук Л. О. - Гендерне виховання у навчальних закладах Німеччини (2016)
Комінарець Т. В. - Здатність до педагогічної діяльності як один із компонентів фахової майстерності вчителя (за творами К. Д. Ушинського та В. О. Сухомлинського) (2016)
Кравченко О. О. - Історіографія проблеми дослідження Пролеткульту в Україні (2016)
Литвишко О. М. - Теоретичні основи дослідження проблеми формування соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами казки (2016)
Лиценко І. О. - Реформування середньої освіти Великої Британії наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Москалюк Н. В. - Професійна компетентність майбутніх учителів у системі підготовки до педагогічної діяльності (2016)
Мукан Н. В. - Методологія дослідження професійної підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин в університетах Канади, Істоміна К. Ю. (2016)
Неїжпапа Л. С. - Консультативна діяльність соціального педагога з педагогічним колективом школи: теоретичний аналіз, Гаврилюк С. М. (2016)
Овчарова І. А. - Застосування моделі музичного твору у виконавській діяльності студента-музиканта, Булгакова В. А., Бившева Т. Ф. (2016)
Онишків З. М. - Початкова школа сільської місцевості: сутність поняття (2016)
Паничок Т. Я. - Зміст та особливості організації виховання статі у школах Німеччини на сучасному етапі (2016)
Роман В. В. - Моделювання компетентнісного підходу під час підготовки майбутніх викладачів іноземної мови (2016)
Рудніцька К. В. - Структурування змісту іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю на основі реалізації принципів міжпредметної координації та міжпредметних зв'язків (2016)
Скутин А. А. - Профессиональная ориентация школьников в педагогическом наследии академика Д. А. Тхоржевского (2016)
Твердохліб Н. В. - Імпровізація як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах (2016)
Ткачук М. М. - Творчий розвиток ціннісного виміру змісту національного виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ – початку ХХ століття у сучасних освітньо-виховних системах (2016)
Толкачова А. С. - Термінологічні складові дефініції "комунікативна компетентність" (2016)
Толмачова І. М. - Дидактична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації екологічного виховання, Нестеренко В. В. (2016)
Тонконог І. В. - Педагогічна майстерність як домінантна складова педагогічної дії у спадщині випускників тимчасових педагогічних курсів Полтавщини на початку ХХ століття (2016)
Трибулькевич К. Г. - Формування професійно-виховної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у вищому навчальному закладі, Бондаренко Т. А. (2016)
Трибулькевич К. Г. - Гуманізація освітнього-виховного процесу в початковій школі, Войтенко О. В. (2016)
Холмакова Ю. В. - Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам (2016)
Черніченко Л. А. - Інклюзивна освіта як сучасна освітня інновація (2016)
Чумак Л. В. - Науково-теоретичні основи проблеми соціальної адаптації (2016)
Яковенко В. В. - Використання інноваційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів у педагогічних вищих навчальних закладах (2016)
Янченко Т. В. - Програмоване навчання як результат еволюції ідей педології та біхевіоризму (2016)
Яремко Г. В. - Теоретичні засади професійного розвитку педагогів (2016)
Адашис Л. І. - Правова відповідальність президента в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз, Борисевич М. О. (2016)
Волох О. К. - Електронне урядування як напрям реформування державного управління в Україні (2016)
Garajayev J. - Azerbaijan constitution court's role in protecting democracy: lessons from the EU (2016)
Джафарова М. В. - Щодо питання розуміння адміністративного провадження як частини адміністративного процесу (2016)
Жарова О. П. - До питання становлення наукових ступенів і спеціалізованих вчених рад (2016)
Ільницький В. О. - Європейський досвід правового регулювання адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції (2016)
Коломієць А. М. - Громадські роботи як вид адміністративного стягнення (2016)
Колосова О. О. - Соціальна політика на теренах України: правові аспекти становлення та розвитку (2016)
Коляда Т. А. - Концептуально-правові засади розвитку державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства (2016)
Корольчук Л. М. - Особливості правового регулювання укладення трудового договору (контракту) за результатами конкурсу: права та гарантії (2016)
Менсо І. В. - Порядок здійснення оцифровки літературних творів для поповнення фондів електронних бібліотек (2016)
Некіт К. Г. - Сервітутне право членів сім'ї власника житла (2016)
Пожар В. Г. - Межі повноважень представників у кримінальному провадженні: проблеми визначення (2016)
Тодосієнко А. О. - Загальні заходи оперативно-розшукової профілактики молодіжного екстремізму (2016)
Шапіро В. С. - Про деякі питання щодо реорганізації публічних акціонерних товариств, Шевченко О. В. (2016)
Шапіро В. С. - Побудова та функціонування банківських систем: зарубіжний досвід, Ляшенко В. В. (2016)
Аванесова І. А. - Аналіз сучасних аспектів надання лізингових послуг, Павленко К. М. (2016)
Avanesova N. E. - Conceptual bases of development of innovative enterprises, Emets Emets, T. V., Kovalenko N. G. (2016)
Александрова Г. М. - Фінансовий менеджмент транснаціональних корпорацій, Сілаєва В. І. (2016)
Афанасьева О. К. - Потребительская ценность товара как ведущий фактор, влияющий на принятие решения о покупке на в2в рынке предприятий морского транспорта, Рощина Н. В. (2016)
Безус Р. М. - Кооперативний рух в органічному агровиробництві, Дуброва Н. П. (2016)
Белікова Т. В. - Управління кредитними ризиками в банківській системі, Цимбалюк О. О. (2016)
Богацька Н. М. - Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства, Кричевська О. А. (2016)
Бондаренко В. В. - Формування інноваційної стратегії на торговельному підприємстві, Круглов В. В. (2016)
Бондарчук Л. В. - Теоретичне дослідження понять "лідерства" та "керівництва": сутність та особливості, Крамаренко К. В., Рудик Т. О. (2016)
Бондарчук Н. В. - Система управління витратами загальновиробничого характеру як напрям підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, Половко А. В. (2016)
Боровик О. М. - Технологічні та організаційно-методичні аспекти обліку виробничих витрат підприємств рибного господарства, Бондарєва Т. Г. (2016)
Браілко А. Р. - Розвиток іпотечного кредитування в Україні: cтан та перспективи розвитку (2016)
Бутенко Д. С. - Шляхи розвитку підприємницької діяльності в Україні, Довгопола Ю. С. (2016)
Вірц К. А. - Вплив міжнародної міграції на вітчизняну економіку, Коваленко А. К., Сотник Г. І., Гессен А. Є. (2016)
Воловоденко Л. В. - Ефективність використання енергетичного потенціалу та продовольчої безпеки Запорізької області (2016)
Воляк Л. Р. - Моделювання та кількісний вимір впливу основних факторів на якісні параметри земельних ресурсів (2016)
Вострякова В. І. - Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств Вінницької області (2016)
Гаватюк Л. С. - Використання системи збалансованих показників у процесі управління діловою активністю підприємства, Гаврилюк М. В. (2016)
Галагурич В. В. - Формування та управління регіональним брендом (2016)
Гессен А. Є. - Місце України в розвитку міжнародної валютно-фінансової системи, Попова А. О., Шендрікова А. В. (2016)
Гессен А. Є. - Наслідки та особливості формування зовнішнього боргу України, Проценко К. В., Самойленко Н. А., Шульга М. О. (2016)
Гладюк М. П. - Дослідження інформації щодо основних господарських процесів підприємств торгівлі (2016)
Гордєєва Т. Ф. - Нетарифний неопротекціонізм в Україні, Олефіренко В. В. (2016)
Гросул В. А. - Оцінка ризикостійкості в системі адаптаційного управління розвитком торговельного підприємства, Баламут Г. С. (2016)
Грузіна І. А. - Сутність та складові бюджетної системи (2016)
Гуріна Є. С. - Специфіка системи оподаткування туристичного бізнесу в Україні (2016)
Жадько К. С. - Проблемні питання інвентаризації роздрібної торгівлі, Васильєва В. Р., Шинкаренко К. Е. (2016)
Жмурко Н. В. - Економічний зміст та особливості функціонування акціонерних товариств держави, Середницька І.В. (2016)
Зеліско І. М. - Євроінтеграційні детермінанти діяльності аграрних холдингів (2016)
Ісхакова О. М. - Стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні, Проценко К. В., Стовбун А. О. (2016)
Ковінько О. М. - Проблеми формування ефективної комунікаційної політики на прикладі комунального підприємства, Дєдова С. М. (2016)
Корягіна Т. В. - Причини та наслідки "очищення" банківської системи України в умовах кризи та економічної нестабільності, Сімон А. П., Телятник В. М. (2016)
Корягіна Т. В. - Динаміка ВВП України та вплив деяких складових на його зміну, Стасюк А. В., Сосенкова К. Р. (2016)
Креховець А. В. - Вплив ТНК на економічний розвиток України (2016)
Кубрак О. М. - Впровадження інноваційного механізму як інструменту управління підприємницькою діяльністю на підприємстві (2016)
Курочка К. М. - Основи управління проектами на торговельному підприємстві, Золотарьов С. К. (2016)
Кущ М. О. - Досвід ЄС в сфері економічного стимулювання до охорони НПС, Авраменко Н. Л. (2016)
Лобза А. В. - Шляхи подолання проблем виведення персоналу зі штату організації, Каширіна А. П. (2016)
Лопатко К. М. - Розробка стратегії й тактики антикризового фінансового управління (2016)
Маслова Н. О. - Сучасні інструменти маркетингових комунікацій банку, Карпенко Є. О. (2016)
Нагорна О. В. - Особливості фінансування інфраструктурних проектів в Україні: теорія та практика, Плаксун В. П. (2016)
Наконечна Н. В. - Дерегуляція економіки в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток держави, Вінічук М. В. (2016)
Одношевна О. О. - Теоретичні аспекти управління фінансово-економічною безпекою підприємства: стратегія та механізми забезпечення, Малоок Н. Р. (2016)
Онищенко С. В. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах кризи неплатежів, Верещака Т. П. (2016)
Осацька Ю. Є. - Міжнародна торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку, Зінченко О. М. (2016)
Осацька Ю. Є. - Перспективи інвестування в Україні, Стовбун А. О., Проценко К. В. (2016)
Павлюк Т. І. - Формування конкурентної стратегії підприємства, Гайдей О. В. (2016)
Петричко М. М. - Сучасний стан адміністрування ПДВ в Україні, Басара І. М. (2016)
Пірог С. В. - Фактори економічної ефективності птахівництва (2016)
Поліщук І. І. - Транспортна логістика як складова логістичної системи та її основні проблеми, Кушина Л. Р., Сташко М. М. (2016)
Пономарьова О. Б. - Вплив інвестиційного клімату на пряме іноземне інвестування в економіку України, Вербицька К. С., Малоок І. А. (2016)
Пономарьова О. Б. - Проблеми та перспективи розвитку страхового маркетингу в Україні, Воробйова Т. Р., Саєнко Л. А. (2016)
Пономарьова О. Б. - Аналіз конкурентоспроможності страхових компаній України, Перетятько А. В., Дегтярьова С. С. (2016)
Пономарьова О. Б. - Оподаткування страхових компаній в Україні: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи, Синюк А. О., Підгірний А. Т. (2016)
Ракицька С. О. - Перспективи розвитку будівельного виробництва в межах інтегрованої структури, Жусь О. М. (2016)
Свистун Л. А. - Передумови та напрями забезпечення енергоефективності ЖКГ в Україні, Буркова І. С. (2016)
Свистун Л. А. - Стратегічні засади забезпечення сталого розвитку економіки України, Рожко А. А. (2016)
Світлична В. Ю. - Розробка основних напрямів політики кадрової безпеки, Запара А. П. (2016)
Світлична Т. І. - Організаційне забезпечення реалізації інноваційної політики діяльності житлово-комунальних підприємств регіону (2016)
Семенов А. Г. - Напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства, Єлькін А. В. (2016)
Семенов А. Г. - Діагностика структури й складу фонду заробітної плати на підприємстві, Складанна К. І. (2016)
Семенов А. Г. - Організаційні резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві, Юсипчук Л. А. (2016)
Сімків Л. Є. - Інновації як фактор економічного зростання (2016)
Спяк Г. І. - Інформаційно-аналітичні інструменти фінансової безпеки банків, Ткачук В. О. (2016)
Стогній Т. С. - Фінансово-економічна безпека підприємства, Васільєва Л. М. (2016)
Табінський В. А. - Формування доходів місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2016)
Танащук К. О. - Дослідження методів встановлення та розрахунку тарифів на телекомунікаційні послуги (2016)
Федишин М. П. - До питання необхідності запровадження системи загальнообов'язкового медичного страхування, Русул Л. В., Мізунська І. Р. (2016)
Федько О. І. - Управління проектами з врахуванням принципів стійкого розвитку (2016)
Цемашко Ю. С. - Економічні результати діяльності підприємства (2016)
Вихідні дані (2016)
Дмитру Семеновичу Добряку – 80 років! (2017)
Бом М. - Кремлевский ответ "оборзевшим америкосам" (2017)
Макфол М. - Бэннон уходит (2017)
Голян В. - Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення, Петруха С., Забловський А. (2017)
Солтис Я. - Коли видаєш кредит, треба дивитись позичальнику в очі та слухати, що він тобі розповідає (2017)
Швайдак В. - Макроекономічний аналіз ринку небанківських фінансових посередників та перспективи інтеграції державного капіталу, Лехіцький А., Гриценко А. (2017)
Сачовський І. - До особливостей динаміки сільськогосподарського виробництва в Івано-Франківській області (2017)
Морозов О. - Відношення суб’єкт – об’єкт як "цілеспільний ефект" у структурі економічного простору (2017)
Попри тиск заходу: український уряд захищає газові схеми (2017)
Київський міжнародний економічний форум (2017)
Кобець А. С. - Дніпровському державному аграрно-економічному університету – 95 років! (2017)
Жуков О. В. - Екологічні детермінанти вологості стійкого в’янення рослин у дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках, Лядська І. В., Маслікова К. П. (2017)
Гамаюнова В. В. - Особливості водоспоживання пшениці озимої залежно від сортів, місця в сівозміні та удобрення в південному Степу України, Литовченко А. О. (2017)
Григоришин Є. В. - Ефекти передпосівної обробки насіння ехінацеї блідої на морфометричні показники (2017)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність застосування гербіциду Гвардіан Тетра в посівах кукурудзи (2017)
Любич В. В. - Хлібопекарські властивості зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків внесення азотних добрив (2017)
Цилюрик О. І. - Біологічна активність ґрунту за різних способів його обробітку та удобрення в посівах соняшнику, Кулік А. Ф., Гончар Н. В. (2017)
Степневська Я. В. - Вітаміни групи Р як маркери дефіциту природних регуляторів онтогенезу зернових культур, Боброва А. С., Сметанін В. Т., Кашкальда Н. І. (2017)
Гунчак А. В. - Ефективність використання сполук гумінової природи в раціонах перепілок, Степченко Л. М., Ратич І. Б., Стефанишин О. М. (2017)
Бенселгуб А. М. - Экологическая оценка техногенного загрязнения почв в индустриальном регионе Аннаба (Алжир), Харитонов Н. Н., Шупранова Л. В. (2017)
Пічура В. І. - Зональні закономірності вікових змін клімату на території басейну р. Дніпро (2017)
Рудаков Л. М. - Випаровування з водної поверхні регулюючих басейнів зрошувальних систем, Гапіч Г. В., Чушкіна І. В. (2017)
Миронов О. С. - Визначення вологості, щільності, твердості ґрунту в польових умовах, Золотовська О. В., Міщенко О. О. (2017)
Kolomiyets O. V. - Operating properties of composite materials "silica gel – sodium sulphate” and "silica gel – sodium acetate” for solar adsorptive heat pumps, Belyanovskaya E. A., Sukha I. V., Sukhyy M. P., Sukhyy К. M., Prokopenko O. M. (2017)
Лімонт А. С. - Статистичне оцінювання розораності сільськогосподарських угідь та урожайність льону-довгунцю (2017)
Теслюк Г. В. - Моделювання технологічних процесів ґрунтообробних машин, Волик Б. А., Кобець О. М., Пугач А. М. (2017)
Васильєва Н. К. - Обчислювальні аспекти нелінійних моделей оптимізації в аграрному секторі економіки (2017)
Самарець Н. М. - Економетричне моделювання на аграрному ринку продукції овочівництва (2017)
Васільєва Л. М. - Ділова репутація підприємства як об'єкт бухгалтерського обліку, Бондарчук Н. В. (2017)
Курбацька Л. М. - Формування збутової маркетингової стратегії хлібобулочної продукції, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В., Захарченко Ю. В. (2017)
Мороз С. І. - Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу, Шрамко І. І. (2017)
Дем’яненко І. В. - Фінансово-кредитні відносини в забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку агросфери, Буряк А. В. (2017)
Олійник Т. І. - Внутрішній економічний механізм формування та відтворення основних засобів підприємства (2017)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія. (2017)
Макшанцев В. Г. - Исследование системы управления регулировки бокового зазора ножниц поперечной резки металла с катящимся резом, Шурупов Д. А. (2014)
Бережная Е. В. - Расчетная оценка возникновения сцепления металлов при электроконтактной наплавке, Турчанин М. А., Малыгина С. В. (2014)
Кассов В. Д. - Оптимизация режимов при заварке дефектов электрошлаковым способом, Иванык А. В. (2014)
Каховский Н. Ю. - Исследование влияния фторидов на стабильность горения дуги при сварке высоколегированных коррозионностойких стай типа 18–10, Максимов С. Ю., Фадеева Г. В., Супрун С. А., Беляев Г. Б. (2014)
Васильченко Я. В. - Вплив обробки імпульсним полем на втомлену міцність твердих сплавів (2014)
Витренко О. С. - Применение гиперболоидных накатников для формообразования зубьев зубчатых колес (2014)
Калафатова Л. П. - Исследование влияния конструкции оправки на вибрации в зоне контакта алмазного круга и изделия при шлифовании тонкостенных деталей из хрупких неметаллических материалов (2014)
Кинденко Н. И. - Некоторые аспекты смазочного действия антифрикционных покрытий (2014)
Клименко Г. П. - Повышение качества обработки глубоких отверстий путем гашения автоколебаний (2014)
Ковалев В. Д. - Исследование влияния многокоординатной упругой системы станка на жесткость технологической системы (2014)
Луців І. В. - Дослідження тонкого точіння трирізцевою головкою (2014)
Майборода В. С. - Дослідження твердості поверхневого шару свердел із швидкорізальної сталі після магнітно-абразивного оброблення (2014)
Покінтелиця М. І. - Властивості деталей, що виготовлені комплексним методом термофрикційної і механічної обробки, та перспективи їх застосування в прогресивних конструкціях машин (2014)
Семенов В. М. - Повышение эффективности изготовления деталей уникального оборудования, Гаврильченко О. А., Малыгина С. В. (2014)
Равская Н. С. - Формообразование коническими червячными фрезами цилиндрических зубчатых колес, Охрименко А. А. (2014)
Кобельник В. Р. - Ефективність керованого процесу свердління наскрізних отворів шляхом забезпечення зміни подачі (2014)
Охріменко О. А. - Зубофрезерування косозубих зубчастих коліс (2014)
Сердюк А. А. - Повышение производительности обработки зубчатых колес на станках с ЧПУ, Лещенко Г. А. (2014)
Артюх В. Г. - Об эффективности буферных устройств мостовых кранов, Артюх Г. В., Сорочан Е. Н., Гильченко В. Д. (2014)
Козачек О. В. - Система управления электроприводами главных исполнительных механизмов экскаватора ЭКГ-5Н, Сердюк А. А. (2014)
Крупко В. Г. - Обґрунтування навантажень на робоче обладнання одноківшевих екскаваторів-механічних лопат, Діхтенко Р. М., Пригода Ж. І. (2014)
Субботин О. В. - Асинхронный электропривод механизма подъема крана мостового типа с повышенной безопасностью и живучестью, Бакузов М. А. (2014)
Швачунов А. С. - Исследование поведения груза после обрыва одной из ветвей каната крана мостового типа для ДАУ-системы, Дорохов Н. Ю., Периг А. В., Стадник А. Н. (2014)
Цыганаш В. Е. - Выбор оптимального частотного диапазона, повышающего эффективность работы мощной электротермической установки (2014)
Лютая А. В. - Разработка программного алгоритма системы автоматического регулирования температуры воздуха, Ковбаса А. А. (2014)
Разживин А. В. - Реализация алгоритма процесса управления участком сухого помола на основе полиноминальной модели, Белоиваненко Ю. С., Погребняк Е. Л. (2014)
Акимов В. И. - Децентрализованное хранение информации в распределенных компьютерных системах: обзор технологии, Богданова Н. С., Винницкая Я. А. (2014)
Біловодська О. А. - Теоретичні засади оцінки маркетингових ресурсів при забезпеченні інноваційного розвитку підприємств та регіону, Коваленко Я. А. (2014)
Васюткіна Н. В. - Формування забезпечуючих підсистем підтримки сталого розвитку підприємства (2014)
Дасив А. Ф. - Информационное и организационное обеспечение механизма экономического реагирования промышленных предприятий (2014)
Дорофеева А. А. - Концепция управления организационным поведением персонала предприятия (2014)
Дубровіна О. О. - Соціальні чинники конкурентоспроможності економіки України, Гетьманський В. П. (2014)
Дьячкова Ю. М. - Страховий ринок в умовах нестабільної економіки (2014)
Елецких С. Я. - Управление параметрами устойчивого развития предприятия на основе анализа индикаторов его финансового состояния (2014)
Каминский П. Д. - Институциональные особенности развития крупных промышленных комплексов Украины в условиях неоиндустриализации (2014)
Лепа Р. М. - Формування системи документообігу для реалізації процесу прогнозування економічного і соціального розвитку міста, Руссіян О. А. (2014)
Муталімов В. А. - Еволюція теоретичних підходів до проблеми макроекономічної стабільності (2014)
Ольховская О. Л. - Разработка системы автоматизации рабочего места специалиста по урегулированию убытков в страховой компании, Доброжеланова Я. Ю. (2014)
Пожуєва Т. О. - Нова економіка – закономірність та доцільність її виникнення (2014)
Прокопенко Р. В. - Информационно-организационное обеспечение управления институциональными конфликтами в финансовой деятельности промышленных предприятий (2014)
Сатушева К. В. - Методичні засади облікового відображення витрат підприємства (2014)
Турлакова С. С. - Проблемы проявления стадного поведения на уровне предприятия (2014)
Чернявська І. М. - Нормування праці як інструмент підвищення рівня ефективності зварювального виробництва (2014)
Шевченко Н. Ю. - Разработка концептуальных положений управления запасами угледобывающего предприятия с использованием методов математического моделирования и автоматизации, Багач С. Г., Астахова А. Н. (2014)
Яхкінд В. П. - Теоретико-методичні засади формування стратегічної інформації (2014)
Анотації (2014)
Автори (2014)
Скорочення (2014)
Borsch V. L. - On representation of the solution to the Dirichlet problem for the Laplace equation in a circle, Platonova I. E. (2017)
Belozyorov V. Ye. - Mathematical modeling of Parkinson's illness by chaotic dynamics methods, Zaytsev V. G. (2017)
Kogut P. I. - On Holder dependence of the coe cients on the resolvent of Dirichlet boundary value problem with anisotropic p-Laplacian, Kupenko O. P. (2017)
Belozyorov V. Ye. - Invariant approach to the solvability of feedback design problem for linear control systems (2017)
Kogut P. I. - On Regularity of Weak Solutions to one Class of Initial-Boundary Value Problem with Pseudo-Di erential Operators, Maksimenkova Yu. A. (2017)
Siasiev A. V. - The approximated method of solving two-dimensional non-linear problem of the creep theory for viscoelastic bodies with moving boundaries, Topchii R. O. (2017)
Gromov V. A. - On an approach to solve nonlinear elliptic equations of von Karman type (2017)
Bondarenko I. S. - On the frequentist approach to multivariate landing page testing, Kravchenko S. V. (2017)
Реферати (2017)
Вихідні дані (2017)
Базыка Е. Л. - Психологические особенности феномена прокрастинации: результаты исследования (2016)
Бєлік Н. О. - Психологічні особливості професійної діяльності ріелтора (2016)
Варягіна А. А. - Стратегія емпіричного дослідження психологічних чинників громадської участі користувачів соціальних мереж (2016)
Венгер Г. С. - Самоактуалізація майбутнього фахівця соціальної сфери (2016)
Візнюк Ю. М. - Психологія самоприйняття особистості: до постановки проблеми (2016)
Вязовська О. В. - Формування професійної самосвідомості особистості в умовах активного соціально-психологічного навчання (2016)
Гомольська Л. П. - Модель бренд-комунікацій: соціально-психологічний аспект (2016)
Zavatskaya N. E. - Adaptive capacity of the individual as an internal resource acquisition in situations of life crises (2016)
Zavatskу V. Yu. - The use of psychological techniques for the development of forecasting life scenario in youth (2016)
Zavatsky Y. A. - Motives and factors psychogenic disorders of social mobility personality (2016)
Коренєва Ю. П. - Тривожність як чинник невротизації особистості: теоретичний ракурс проблеми (2016)
Кhunov Y. A - The organizational and substantive aspects of the teaching of modern sports pharmacology and formation of motivation in physical training of students in higher educational institutions (2016)
Labeznaya L. P. - Coping resources person in the structure of its adaptive behavior (2016)
Litsoeva N. V. - On the question of organization in medical and rehabilitation institutions (for example, studies of professional adaptation of persons with disabilities), Zavatsky Y. A. (2016)
Mуkhaylуshуn U. B. - Socio-psychological aspects of the value-personal formation of the student youth (2016)
Москальов М. В. - Специфіка ефективного входження фахівців в організацію (2016)
Novitska L. V. - On the problem of correction of affective personality disorders (for example, reducing the manifestations of hyperdynamic syndrome) (2016)
Panov N. S. - A systematic approach to the study of the communicative culture of personality problems in the professionalization of the system, Fedorov A. Yu. (2016)
Поцулко О. А. - Копінг-стратегії як метод подолання комунікативних девіацій особистості (2016)
Пухно С. В. - Особливості мотивації до навчання студентів педагогічного вищого навчального закладу як складова формування психологічної кульури майбутніх вчителів (2016)
Санников А. И. - "Решимость" и "решительность" в психологической системе принятия личностью жизненных решений (2016)
Траверсе Т. М. - Форми та зміст прогнозування у політичному мисленні (2016)
Черних Л. А. - Соціальна особистість дошкільників з порушенням зору (2016)
Chubovа I. I. - Theoretical models of effective personal style of administrative activity of the head (2016)
Шугурова Т. Л. - Тренінг як ефективний метод психологічної корекції харчової поведінки (2016)
Вихідні дані (2016)
Пашкова О. Є. - Морфофункціональні особливості міокарда лівого шлуночка та загальних сонних артерій у дітей, хворих на муковісцидоз, Леженко Г. О. (2017)
Охотнікова О. М. - Ефективність пробіотичної терапії гастроінтестинальної форми харчової алергії в дітей, Черниш Ю. Р. (2017)
Євтушенко В. В. - Дослідження центральної та периферичної гемодинаміки в дітей із септичним шоком за допомогою ехокардіографії та ультразвукової допплерографії, Крамарьов С. О., Воронов О. О., Євтушенко О. М. (2017)
Абатуров А. Е. - Цефалоспорининдуцированный билиарный сладж у детей, Бабич В. Л., Лыкова А. Э., Козачковский А. Е., Лыбенко Н. Н. (2017)
Несіна І. М. - Оцінка якості життя дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2017)
Кривопустов С. П. - Оптимізація лікування дітей з інфекцією дихальних шляхів, які мають алергічний риніт (2017)
Абатуров А. Е. - Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний 3. Разрабатываемые антибактериальные препараты, Крючко Т. А. (2017)
Дитятковський В. О. - Атопічний марш у педіатрії: генотип-асоційовані механізми Частина 2. Перспективні генотип-асоційовані механізми та маркери хвороб атопічного маршу в дітей (2017)
Черниш Ю. Р. - Клінічні прояви гастроінтестинальної форми харчової алергії у дітей і підходи до її діагностики, Охотнікова О. М. (2017)
Веселий С. В. - Анатомія, фізіологія, клінічні прояви та лікування перекруту яєчка в дітей (огляд літератури), Юдін О. І., Веселий М. Ю. (2017)
Клименко В. А. - Клінічне спостереження дитини, хворої на муковісцидоз, Пасічник О. В., Дробова Н. М., Яновська К. О. (2017)
Беш Л. В. - Досвід діагностики природженої аномалії артеріальної системи в дитини з бронхіальною обструкцією: клінічний випадок та інформаційна довідка, Мацюра О. І., Яськів В. Б., Коник М. В., Петров В. Ф., Дворчин Л. В., Омельяненко О. В., Малко О. В., Пастернак О. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Нозоспецифические особенности редокс-процессов при острых респираторных вирусных инфекциях и хронических воспалительных заболеваниях органов дыхания, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 4), Никулина А. А. (2017)
Абдулов А. Р. - Параметризация работы прессовых машин путем построения индикаторных диаграмм в приложениях с графическим интерфейсом (2015)
Бережная Е. В. - Гибкопереналаживаемый триботехнический комплекс для исследования износостойкости и долговечности наплавленных режущих элементов рабочих органов, Гущин А. М., Турчанин М. А. (2015)
Добров И. В. - Механическое моделирование кинематики очага деформации при волочении полосы в монолитной волоке (2015)
Дудюк В. О. - Моделювання взаємодії швидкоплинного гідроабразивного потоку з перепоною (2015)
Кассов В. Д. - Микроконтроллерная система мониторинга стабильности процесса электрошлаковой сварки, Иванык А. В. (2015)
Квашнин В. О. - Анализ естественных статических механических характеристик асинхронных двигателей серии 4А, полученных с использованием различных значений фазных сопротивлений, Бабаш А. В. (2015)
Котляр С. М. - Комплексна технологія модифікування структури сплаву АК9М2 (2015)
Кулініч А. А. - Механічні і ливарні властивості сплаву АМг10 з добавками вуглецю, титану і танталу (2015)
Лютая А. В. - Исследование влияния коэффициента передачи П-регулятора перемещения электрода на величину колебаний длины дуги дуговой сталеплавильной печи (ДСП), Картамышев Д. А. (2015)
Маркова М. А. - Заковка отверстия при ковке бойками с выпуклым рабочим профилем, Злыгорев В. Н., Ризак П. И. (2015)
Обухов А. Н. - О поперечных перемещениях нити в среде с силой сопротивления движению, пропорциональной скорости перемещения её произвольного сечения, Паламарчук В. А. (2015)
Размышляев А. Д. - Особенности плавления электродной проволоки при дуговой наплавке под флюсом с воздействием поперечного магнитного поля, Выдмыш П. А., Агеева М. В. (2015)
Тарасов А. Ф. - Методы исследований взаимосвязей параметров процесса добычи в комплексно-механизированном забое, Потёмкина В. В. (2015)
Тищенко К. О. - Исследование технических особенностей привода электромеханических гильотинных ножниц и предъявляемых к нему требований, Шеремет А. И. (2015)
Фесенко М. А. - Модифицирование чугуна в литейной форме карбидостабилизирующими добавками (2015)
Холодняк Ю. С. - Особенности прочностных расчетов стержневых конструкций, подверженных вынужденным колебаниям, Периг А. В., Матвеев И. А. (2015)
Черникин В. К. - Исследование особенностей автоматизированного электропривода электромеханических сдвоенных кромкообрезных ножниц и предъявляемых к нему требований, Шеремет А. И. (2015)
Човнюк Ю. В. - Динамічний аналіз вібраційних машин за допомогою амплітудно-фазових частотних характеристик, Діктерук М. Г., Почка К. І., Кравчук В. Т. (2015)
Явтушенко А. В. - Задачи и методы синтеза кривошипно-ползунного механизма (2015)
Бєлякова О. В. - Сутністна характеристика еколого-економічних систем регіону (2015)
Бражникова Л. Н. - Анализ развития системы обеспечения жизнедеятельности населения Украины, Ляшок Я. А. (2015)
Дорофеева А. А. - Управление организационным поведением персонала на основе повышения его мотивированности (2015)
Єлецьких С. Я. - Мінімізації депозитних ризиків юридичних осіб на основі застосування коефіцієнтного аналізу показників фінансової звітності банку, Петрищева К. Г. (2015)
Жуков С. А. - Проблеми і перспективи української економіки в умовах глокалізації та міжнародної конкурентоспроможності (2015)
Заїчко І. В. - Бюджетна політика України – важіль формування ефективної структури видатків (2015)
Исикова Н. П. - Структурное моделирование механизма формирования и развития дилерских сетей машиностроительных предприятий (2015)
Кузьмінова О. В. - Ефективна організація руху інформаційних потоків в логістичній системі добувного підприємства (2015)
Михайличенко Н. М. - Місце інформаційної функції в функціональному полі контролінгу (2015)
Нечволода Л. В. - Основные принципы автоматизации учета хозяйственных операций строительного предприятия (2015)
Половян О. В. - Управління ризиками. Системний підхід, Половян Н. С. (2015)
Попова О. Ю. - Порядок обґрунтування рішень із інвестування ресурсозберігаючих технологій щодо оновлення основних фондів машинобудівних підприємств, Кулаков О. О. (2015)
Солоха Д. В. - Дослідження парадигмальних основ управління інноваційним розвитком регіональних соціально-економічних систем (2015)
Шевченко Н. Ю. - Разработка концептуальных подходов к управлению персоналом в условиях информационной неопределенности, Решетняк А. В. (2015)
Шубная Е. В. - Обоснование структуры ассортимента на основе планирования жизненного цикла товара, Кордюкова Я. К. (2015)
Шубная Е. В. - Маркетинговые исследования потребительских предпочтений на рынке компьютерной техники Украины, Савина Т. А. (2015)
Шульгіна Т. С. - Організаційне забезпечення механізму формування управлінського персоналу металургійних підприємств (2015)
Язіна В. А. - Застосування інтернет-маркетингу рекламної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного господарства (2015)
Рекова Н. Ю. - Структура власності українських банків: вплив на дивідендну політику, Косова Е. В. (2015)
Анотації (2015)
Автори (2015)
Скорочення (2015)
Бережная Е. В. - Модернизация машины трения для исследования триботехнических параметров материалов, Чепель Ю. А., Гущин А. М. (2014)
Богушевский В. С. - Разработка гибкого автоматизированного участка литья под давлением, Антоневич Я. К., Антоневич О. О. (2014)
Борисенко А. Ю. - Исследование микроструктуры стальных отливок малых сечений и определение эффективности производства непрерывнолитой проволочной заготовки. Часть I, Воробей С. А., Бадюк С. И., Токмаков П. В., Посыпайко И. Ю., Клиновая О. Ф. (2014)
Гресс А. В. - Комплексное решение задачи повышения эффективности внепечной обработки литейных сплавов, Стороженко С. А. (2014)
Гунько И. И. - Моделирование пустотелых стержней, Порохня С. В., Ковальчук А. В. (2014)
Гунько И. И. - Исследование влияние технических параметров дробестрельного аппарата на очистку литья, Порохня С. В., Подлесный К. К. (2014)
Дармофал Е. А. - Технічне обслуговування систем спостереження за екологічно небезпечним впливом шахтних викидів на довкілля, Адаменко М. І. (2014)
Дорошенко В. С. - Воспроизведение структур природы как метод получения ресурсосберегающих металлоконструкций (2014)
Доценко Ю. В. - Дослідження впливу газодинамічного тиску та модифікування на механічні властивості виливків зі сплавів системи Al–Sі, Селівьорстов В. Ю. (2014)
Древаль Л. А. - Экспериментальное исследование энтальпии смешения жидких сплавов системы Ni–Ti–Zr, Агравал П. Г., Сторчак-Федюк А. Н., Турчанин М. А., Великанова Т. Я. (2014)
Древаль Л. А. - Высокоэнтропийные сплавы как материалы, имеющие в основе множество базовых элементов, Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2014)
Древаль Л. А. - Экспериментальное исследование энтальпии смешения жидких сплавов системы Co–Cu–Zr, Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2014)
Дьяченко Ю. Г. - Исследование износостойкого поверхностного слоя углеродистой стали У7 полученного при химико-термической обработке (2014)
Иванова Л. Х. - Комплексно модифицированные валковые чугуны, Маймур Я. С., Осипенко И. А., Белый А. П., Муха Д. В. (2014)
Ефременко В. Г. - Влияние параметров предварительной и окончательной термической обработки на абразивную износостойкость чугуна 270Х15Г2Н1МФТ, Чабак Ю. Г., Цветкова Е. В., Брыков М. Н. (2014)
Кулініч А. А. - Механічні і технологічні властивості сплаву АМг11 модифікованого лігатурою АlС0,9Ті0,8 (2014)
Лапченко А. В. - Применение CAD-систем в литейном производстве, Приходько О. В., Абдулов А. Р., Линник И. Е. (2014)
Лысенко Т. В. - Моделирование литейных процессов с использованием метода SPH, Бавнегра Л. В., Морозов Ю. А., Цибенко О. В. (2014)
Лютий Р. В. - Нові суміші з фосфорними солями калію для виготовлення ливарних стрижнів у гарячому оснащенні, Кеуш Д. В., Анісімова О. А., Смольська В. С., Шалай І. О. (2014)
Матвеева М. О. - Влияние микролегирования титаном на износостойкость отливок из серого чугуна, Климович Б. В. (2014)
Меняйло Е. В. - Физическая модель процесса формирования шаровидного графита в чугуне (2014)
Минков А. Н. - Моделирование процесса регулируемого охлаждения при закалке литых бандажей размольных устройств, Минков К. А., Коломоец А. Н. (2014)
Приходько О. В. - Современные методы формообразования как комбинация классических способов изготовления литейных форм и стержней, Корсун В. А., Абдулов А. Р. (2014)
Рохлин Л. Л. - Механические свойства литых сплавов Mg-Y-Gd-Zr и Mg-Sm-Tb-Zr, полученных методом направленной кристаллизации, Лукьянова Е. А., Добаткина Т. В., Тарытина И. Е. (2014)
Солянова А. А. - Изучение растворения чугуна и стали в жидком алюминии, Жижченко С. С., Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2014)
Тошева О. Ю. - Питання якості виливків із сплавів кольорових металів за моделями, що витоплюються, Кочешков А. С., Самарай В. П. (2014)
Федоров М. М. - Особливості сучасного пробірного аналізу і таврування литих ювелірних виробів (2014)
Фесенко М. А. - Получение двухслойных и двухсторонних чугунных отливок методом внутриформенного модифицирования расплава, Косячков В. А., Фесенко А. Н., Фесенко Е. В. (2014)
Хитько А. Ю. - Выбор и оптимизация химического состава материалов для роликов МНЛЗ, Иванова Л. Х., Шапран Л. А., Алексеенко А. С. (2014)
Шевченко М. А. - Термодинамические свойства расплавов двойных систем Gd-Sn, Sm-Sn, Иванов М. И., Березуцкий В. В., Судавцова В. С. (2014)
Шпарева И. А. - Калориметрическое исследование взаимодействия железа и сплавов на его основе с жидким алюминием, Жижченко С. С., Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2014)
Ямшинський М. М. - Кінетика окиснення хромоалюмінієвих сталей, Федоров Г. Є., Платонов Є. О. (2014)
Власов А. Ф. - Экзотермические смеси в сварочном производстве, Макаренко Н. А. (2014)
Волков Д. А. - Исследование комплексного воздействия технологических факторов процесса электроконтактного припекания порошков на прочность сцепления покрытия с основой (2014)
Гулаков С. В. - Исследование причин разбрызгивания электродного металла при сварке в среде СО2, Бурлака В. В., Харланов О. В. (2014)
Кошевая А. А. - Исследование влияния состава наплавленного металла на напряженно-деформированное состояние инструмента для горячего прессования трубных заготовок, Волков Д. А., Кошевой А. Д. (2014)
Макаренко Н. А. - Исследование технических показателей работоспособности плазмотрона с обратным потоком плазмообразующего газа, Дьяченко И. О. (2014)
Лаврова Е. В. - Анализ сил, действующих на каплю электродного металла при наплавке под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла (2014)
Матвиенко В. Н. - Исследование условий формирования макроразнородных композиций при широкослойной наплавке (2014)
Пресняков В. А. - Разработка состава порошковой проволоки для электроконтактной наплавки с оплавлением оболочки, Кожокарь А. А., Дьяченко И. О. (2014)
Радченко К. С. - Ізотермічний ступінчастий відпал хромомарганцевих чавунів, Ямшинський М. М., Федоров Г. Є., Платонов Є. О. (2014)
Размышляев А. Д. - Моделирование методом электролитической ванны поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода применительно к дуговой сварке, Агеева М. В., Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2014)
Смирнов І. В. - Застосування нанопорошків оксидів при зварюванні та плазмовому напиленні покриттів, Кузнецов В. Д., Шаповалов К. П., Чорний А. В. (2014)
Чигарев В. В. - Исследование свойств порошковой проволоки для наплавки под флюсом железо-кобальт-молибденовых сплавов, Голуб Д. М., Волков Д. А. (2014)
Колот Л. П. - Прогнозирование ожидаемого коробления нежестких деталей с переменным по длине сечением, Онищук С. Г. (2014)
Belevtsov L. V. - Relaxation effects in granular superconducting thing films (2014)
Таровик Н. Г. - Исследование влияния конструктивных параметров исполнительного механизма шагания драглайнов на форму траектории опорной базы и лыж (2014)
Човнюк Ю. В. - Використання часової сплайн-апроксимації для вдосконалення якості руху та підвищення його точності у задачах позиціювання робочих органів будівельної (робото-) техніки, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Чигарев В. В. - Разработка и применение способа локального упрочнения литых деталей, Рассохин Д. А., Лоза А. В. (2014)
Анотації (2014)
Автори (2014)
Скорочення (2014)
Балуєва О. В. - Перекази мігрантів: соціально-економічний аспект, Чуприна О. О. (2015)
Батченко Л. В. - Використання методичних підходів та моделей формування курсу на неоіндустріалізацію національної економіки, Малік М. А. (2015)
Бережний А. І. - Інструменти забезпечення збалансованості міжособистісних конфліктів в системі інноваційного розвитку закладів освіти, Авдєєва О. М. (2015)
Веріга Г. В. - Категоріально-лінгвістичні проблеми визначення витрат в контексті підвищення якості обліково-аналітичної інформації (2015)
Виецкая О. В. - Принципы построения и направления совершенствования политики налоговой амортизации в Украине (2015)
Воронкова О. М. - Концептуальні підходи до визначення ефективності податкового менеджменту (2015)
Дятлова В. В. - Економічний потенціал АПК України для забезпечення продовольчої, економічної та національної безпеки, Дятлова Ю. В. (2015)
Захарова С. Г. - Механізм державного регулювання діяльності готельного і ресторанного бізнесу в Україні (2015)
Івченкова О. Ю. - Теоретичні засади фінансової системи територіальних громад України в глобалізаційних умовах (2015)
Івченко Є. А. - Використання стратегічного аналізу при формуванні маркетингової стратегії підприємства (2015)
Каїра З. С. - Прогнозування ВВП України з урахуванням стратегій та перспектив інноваційного розвитку підприємств малого бізнесу, Каїра В. В. (2015)
Касьянова Н. В. - Особливості управління машинобудівним підприємством на основі вартісного підходу (2015)
Кірізлєєва А. С. - Нормативно-страховий захист активів клієнтів банків в умовах можливого фінансового краху (2015)
Клітинський Ю. С. - Пріоритетні напрями розвитку механізму фінансового забезпечення самодостатності територій (2015)
Клопов І. О. - Моделі стимулювання розвитку поновлювальних джерел енергії (2015)
Коритько Т. Ю. - Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства, Крук О. М. (2015)
Лопатьєв П. С. - Економічне прогнозування як інструмент державного регулювання розвитку галузей, Кондратова Н. В. (2015)
Максимова О. С. - Підвищення ефективності діяльності гірничозбагачувальних комбінатів шляхом оптимізації їх виробничої програми, Максимов С. В., Темченко О. А. (2015)
Марина А. С. - Формування механізму забезпечення фінансової безпеки країни в контексті фінансової інтеграції, Черкасова А. О. (2015)
Охтень О. О. - Особливості корпоратизації підприємств енергетичної галузі України (2015)
Петченко М. В. - Еволюція фінансового контролінгу на тлі змін умов підприємництва та парадигм менеджменту (2015)
Поклонський Ф. Ю. - Формування фінансового забезпечення недержавних пенсійних фондів через залучення фінансів домогосподарств, Трофимова А. С. (2015)
Пономарьова В. С. - Розвиток небанківського фінансового посередництва на ринку фінансових послуг в Україні: проблеми та перспективи (2015)
Прокоф’єва К. В. - Імітаційне моделювання забезпечення сталого розвитку підприємства (2015)
Пипко С. О. - Фіскальна децентралізація та її роль в регулюванні надходжень до бюджету, Андрущенко О. Ю. (2015)
Рекова Н. Ю. - Фінансова реструктуризація промислових підприємств як інструмент стратегічного розвитку (2015)
Сас Н. М. - Регулювання інвестиційних процесів в зарубіжних країнах: досвід та практика для України, Дегтярьова О. Г. (2015)
Саєнко В. Г. - Інноваційно-інвестиційна політика держави на підприємствах енергетичного комплексу (2015)
Саєнко О. М. - Особливості бухгалтерського обліку доходів роздрібного фармацевтичного підприємства (2015)
Селезньова О. В. - Особливості аналізу взаємозв’язку капітальних інвестицій та поточних витрат на природоохоронні заходи (2015)
Смеричевский С. Ф. - Инвестиционное стимулирование развития предприятий Украины, Безгина Е. С. (2015)
Тельнова Г. В. - Розвиток страхового ринку у період фінансово-економічної нестабільності (2015)
Темченко О. А. - Обґрунтування механізму формування технологічної складової конкурентоспроможності гірничорудного підприємства за критерієм фондорентабельності, Темченко Г. В., Максимова О. С. (2015)
Токарева В. І. - Моніторинг впливу зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства, Назарова О. Г. (2015)
Філіпішин І. В. - Напрями удосконалення системи мотивації та стимулювання праці на промислових підприємствах, Зубрикіна М. В. (2015)
Храпкина В. В. - Системы поддержки принятия решений в системе управления финансовой безопасностью предприятия (2015)
Чевела Г. О. - Шляхи зміцнення потенціалу страхових компаній в інвестиційній діяльності (2015)
Шевцова О. О. - Визначення економічного рівня урбанізації старопромислових регіонів України (2015)
Швець Д. Є. - Система управління вищою освітою України: структурно-інституційні засади централізованості та децентралізованості (2015)
Шкрабак І. В. - Логістичні аспекти реалізації транзитного потенціалу України, Турченко Д. К. (2015)
Шульгіна Л. М. - Маркетингові програми у виставково-ярмарковій діяльності, Клісіньський Я., Іванкевич-Рак Б. (2015)
Ясинська Н. А - Пруденційність як інструмент регулювання фінансових потоків на фінансовому ринку (2015)
Лепа Р. Н. - Нечетко-логическая модель оценки мотивационных стимулов, Гайдатов А. В. (2015)
Бочі А. К. - Вплив економічної нестабільності на стан платіжного балансу в Україні (2015)
Анотації (2015)
Автори (2015)
Скорочення (2015)
Оніщик Ю. - Реалізація цілей сталого розвитку: науковий пошук новітніх підходів (2017)
Кравченко О. - Яким має бути закон "про комерційну таємницю"?, Ткачук Т. (2017)
Оніщик Ю. - Фінансова відповідальність за порушення митного законодавства України: сутність та проблемні моменти (2017)
Штиря Б. - Гуманізація покарань в України: практичні аспекти депеналізації, Тітов М. (2017)
Басай Н. - Програми сурогатного материнства і право дітей на сім`ю (2017)
Римаренко І. - Сімейний патронат як інновація у сімейному праві України (2017)
Дубич К. - Імперативи удосконалення державного управління наданнямсоціальних послуг в Україні (2017)
Oseychuk O. - "Guaranteed Package" and equity in health for Ukraine, Semigina T. (2017)
Stepurko T. - Short-term education for health care administrators in Ukraine: swiss ukrainian collaboration, Riabtseva N., Kovtoniuk P., Raab M., Hoffmann A. (2017)
Буяшенко В. - Сталий розвиток і сучасна парадигма освіти (2017)
Ditkovska L. - Detection of academic plagiarism as a way to ensure quality of university education (2017)
Кравченко В. - Окремі правові аспекти формування спроможних (об’єднаних) територіальних громад (2017)
Кучер Г. - Забезпечення соціальної інтеграції людей з інвалідністю (2017)
Сава A. - Європейський досвід розвитку сільських територій: вивчення можливостей для України (2017)
Сидоренко I. - Дефініція якості у менеджменті вітчизняних підприємств сфери туризму (2017)
Ткаченко Я. - Розвиток зеленого банкінгу в Україні (2017)
Фурдичко О. І. - Сталий розвиток сільських територій на засадах екологобезпечного агропромислового виробництва (2010)
Балюк С. А. - Імітація перебудови в аграрній науці (або хто виграє від приєднання дослідницьких інститутів до вузів), Медведєв В. В., Носко Б. С. (2010)
Влізло В. В. - Фізіолого-біохімічні основи високої продуктивності великої рогатої худоби, Янович В. Г., Ратич І. Б. (2010)
Лис Н. М. - Вплив способів основного обробітку на поживний режим грунту за вирощування ріпаку озимого (2010)
Лісовий М. П. - Фунгіцидна резистентність грибів–збудників хвороб та шляхи її подолання, Ретьман С. В., Мельничук Ф. С. (2010)
Ткачук К. С. - Вплив передпосівної обробки насіння пшениці озимої на вміст фітогормонів, Дем’яненко А. І., Богдан М. М., Карлова А. Б. (2010)
Рівіс Й. Ф. - Високомолекулярні жирні кислоти природних кормів у живленні риб, Блага О. М. (2010)
Шеремета В. І. - Використання біологічно активних препаратів у формуванні спермопродуктивності кнурів-плідників, Новицький В. П. (2010)
Ковальчук Н. С. - Геномна мінливість регенерантів міжвидових гібридів буряків, Рожко Л. П., Роїк М. В. (2010)
Лімонт А. С. - Прогнозування тривалості щозмінного технічного обслуговування льонозбиральних комбайнових агрегатів (2010)
Драган М. І. - Кіркоутворення як фактор деградації фізичних властивостей сірого лісового ґрунту, Шевченко І. П. (2010)
Белоліпський В. О. - Оцінка протиерозійної стійкості ґрунтів, Полулях М. М., Носовська Т. А. (2010)
Левандовський Л. В. - Дослідження впливу умов культивування дріжджів на результати спиртового зброджування сусла із зерна, Михайлів А. П. (2010)
Ярчук М. М. - Виробництво цукристих продуктів, Хареба В. В., Кузнєцова І. В., Лукашенко Н. О. (2010)
Іванишин В. В. - Обґрунтування вартісно-орієнтованої концепції контролінгу, GPS-моніторингу та диспетчеризації в аграрному виробництві (2010)
Кутова А. М. - Вплив добрив на продуктивність і якість зерна пшениці озимої (2010)
Анісімова О. В. - Розвиток світового яєчного птахівництва (2010)
Марченко О. А. - Екологічні проблеми в бройлерному виробництві та напрями їх розв’язання (2010)
Пірова Л. В. - Вплив згодовування селену на хімічний склад м’яса свиней (2010)
Пелих І. В. - Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств (2010)
Охороні ґрунтів — державну підтримку (2010)
Актуальне видання (2010)
Б. С. Носку — 80 (2010)
Бібік Т. А. - Характеристика шкідливих професійних чинників та захворюваність працівників ГВМКЦ "ГВКГ", Єфремова Г. В. (2011)
Бібік Т. А. - Cтан здоров’я військовослужбовців військової служби за контрактом, Пивоварова А. К. (2011)
Бойчак М. П. - Щодо реалізації практичної роботи над дисертаціями, захищеними за останні 2 роки (2009-2010) лікарями Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" Міністерства оборони України (третє повідомлення), Ткаченко В. М. (2011)
Голик Л. А. - Хоспісна та паліативна допомога в військовій системі охорони здоров’я: погляди експертів та перспективи розвитку, Бібік Т. А., Романюк Ю. А. (2011)
Діденко Л. В. - Вивчення стану здоровя та вікових особливостей людських ресурсів рядового складу військового запасу на етапі проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України в 2001–2010 рр. , Устінова Л. А., Хижняк М. І., Набойченко О. В. (2011)
Кужко М. М. - Рівень інформованості пацієнтів протитуберкульозних закладів щодо захворювання на туберкульоз, Михайлова А. О., Аврамчук О. В., Гречаник Л. І. (2011)
Остапенко С. П. - Шляхи вирішення проблеми корости в Збройних силах України, Литвинко С. О., Федорич Л. Я., Бакалкін В. П. (2011)
Риков С. О. - Оцінка задоволеності сільськими пацієнтами рівнем та якістю організації офтальмологічної допомоги, Черемухіна О. М. (2011)
Третьяков В. В - Профілактика інфекційних захворювань Аміксином ІС в умовах реальної практики в організованому військовому колективі, Трихліб В. І, Латишенко С. В, Пивоварова А. К. (2011)
Трихліб В. І. - Захворюваність на малярію серед військовослужбовців при перебуванні їх в країнах поза межами Африканського континенту (2011)
Трихліб В. І. - Профілактика гострих респіраторних захворювань у військовослужбовців строкової служби, Третьяков В. В., Даниленко Ю. І., Боклан Ю. О., Ренський Л. А., Николаєв В. М., Щипанська О. В. (2011)
Чумаченко Т. А. - Новий методологічний підхід до виявлення груп ризику інфекційної захворюваності серед військових контингентів, Колесніков М. М., Тверезовський М. В., Мінухін В. В. (2011)
Шевченко О. П. - Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції у Дніпропетровській області Южного регіону України, Шостакович-Корецька Л. Р., Литвин К. Ю., Тимофєєва Л. В., Маштак О. І., Чухалова І. В., Маргітич І. М. (2011)
Бібік Т. А. - Кореляція зорових функцій і показників якості життя у хворих первинною відкритокутовою глаукомою, В. В. Третяк (2011)
Виницкий В. А. - Неврологические расстройства при вертеброгенных нарушениях кровообращения (2011)
Головко С. В. - Аналіз випадків внутрішньогоспітальної інфекції в урологічному відділенні ГВКГ та рекомендації по її запобіганню, Стеценко В. О., Савицький О. Ф. (2011)
Жабоєдов Г. Д. - Можливості периметра Oculus centerfield у встановленні діагнозу глаукома, Жупан Б. Б., Ткачук М. А. (2011)
Жабоедов Д. Г. - Эффективность новой отечественной линзы "Centrix DZ" в коррекции афакии после факоэмульсификации катаракты (2011)
Жупан Б. Б . - Функциональный ангулярный блок-латентная стадия закрытоугольной глаукомы, Храмов И. И., Третяк В. В. (2011)
Кравченко К. В. - Віддалені результати лікування хворих з післятравматичним згорнутим гемотораксом, Сафонов В. Є., Дудла Д. І. (2011)
Лакша А. М. - Принципи лікування постраждалих з відкритими переломами довгих кісток (2011)
Литвиненко О. О. - Епідеміологічні аспекти білатерального раку молочних залоз, Готько Є. С., Цигика Д. Й., Сафонов В. Є. (2011)
Литвиненко О. О. - Лікування метастатичного ураження кісток у хворих на рак молочної залози, Коноваленко В. Ф., Пригара Д. В., Готько Є. С. (2011)
Литвиненко А. А. - Отдаленные результаты использования криогенной деструкции в комплексном лечении больных раком молочной железы 2–3 стадий, Лялькин С. А., Сафонов В. Е. (2011)
Литвиненко О. О. - Виявлення пухлинних клітин та їх комплексів у кістковому мозку хворих на рак грудної залози, Сівкович С. О, Калюта О. М., Кравченко К. В. (2011)
Лурин И. А. - Современные аспекты метаболитно-дезинтоксикационной терапии в комплексном лечении механической желтухи, Слободяник В. П., Плиш Б. А., Бугай А. А., Войцеховский А. М. (2011)
Лурін І. А. - Мікробний пейзаж та чутливість до антибіотиків збудників анаеробних неклостридіальних флегмон таза, Сотников А. В., Сапа С. А., Рощенко Л. О. (2011)
Мельник В. М. - Впровадження мікробіологічного моніторингу і формуляру антимікробних засобів у відділеннях реанімації й інтенсивної терапії госпіталів Міністерства оборони України, Ложкін В. В. (2011)
Петренко О. В. - Особенности повреждений век не боевым оружием, Жабоедов Г. Д., Ельцова М. В. (2011)
Поліщук В. М. - Провідникова анестезія у герантологічних пацієнтів з високим ступенем анестезіологічного ризику (2011)
Поліщук В. М. - Переваги поєднаної анестезії при проктологічних операціях, Півень О. В., Грищенко Д. В. (2011)
Поліщук В. М. - Системний тромболізис при гострому тромбозі, Швед О. Є., Гупало Ю. М., Грищенко Д. В. (2011)
Савка И. С. - Результаты лечения стрессовых повреждений костей нижней конечности у военнослужащих (2011)
Савка И. С. - Дифференциальная диагностика травм коленного сустава, Бондаренко В. В., Цивина С. А., Бондаренко Т. П., Будник А. Д. (2011)
Страфун С. С. - Взаємозв’язок факторів ризику та прогнозування розвитку рецидиву після хірургічного лікування хворих з гангліоном кистьового суглобу, Лакша А. М., Цівина С. А., Шипунов В. Г., Ніколюк Д. П. (2011)
Францевич К. А. - Алгоритм комплексної рентгенівської діагностики дифузних мастопатій як засіб профілактики розвитку проліферативного компоненту (2011)
Цвигун Г. В. - Радионуклидная диагностика функции слюнных желез С 99m Tc пертехнетатом у больных дифференцированным раком щитовидной железы на фоне радиойодтерапии, Король П. А., Бутрим А. И., Чобан В. И. (2011)
Шудрак А. А. - Порівняльні результати хірургічного лікування хворих на хронічний геморой ІІІ–ІV стадії, Нечай В. С., Уманець О. І., Біба О. П. (2011)
Юлдашев А. Х - Зависимость конверсии при лапароскопической холецистэктомии от длитель-ности приступа острого калькулезного холецистита, Гибало Р. В. (2011)
Асаулюк И. К. - Основные аспекты и задачи системы медицинской реабилитации: цели и важнейшие принципы, современность и перспективы развития восстановительного лечения (2011)
Астапов Ю. Н. - Биполярные аффективные расстройства. Клиника, диагностика и лечение, Сыропятов О. Г. (2011)
Гепко А. Л. - Лечение метаболического синдрома с помощью разгрузочно-диетической терапии, Каплун В. Н., Якубова И. Г. (2011)
Голод А. Г. - Досвід застосування черезстравохідної електрокардіостимуляції для відновлення ритмусерця при пароксизмах тріпотіння передсердь, Третяк Д. Д. (2011)
Дикан І. М. - Роль променевих методів у діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка у хворих із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Красюк О. А. (2011)
Дяченко В. В. - Амоксицилін/клавуланат в лікуванні інфекцій дихальних шляхів (Огляд літератури) (2011)
Дяченко В. В. - Особливості антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із артеріальною гіпертензією, Бичкова С. А. (2011)
Євдокимова А. С. - Оптимізація ведення хворого з фібриляцією передсердь в умовах амбулаторних лікувальних закладів Міністерства оборони України, Сидорова Н. М., Стефанюк М. Ф. (2011)
Зубрицький О. С. - Ефективність комплексного лікування олігоостеоартрозу колінних суглобів при супутній патології гастродуоденальної зони, Сапожніков А. Р., Сапожнікова О. В. (2011)
Казмірчук А. П. - Оцінка ефективності, безпеки застосування препарату Лотар у дорослих з артеріальною гіпертензією, Мясников Г. В., Колісник О. С. (2011)
Козін Р. В. - Клінічне значення холтерівського моніторувння артеріального тиску в диференційній діагностиці артеріальної гіпертензії і клінічної стадії та дисфункції вегетативної нервової системи за гіпертензивним типом, Сидорова Н. М., Софієнко С. В., Стефанюк М. Ф. (2011)
Костенко И. Г. - Современные аспекты полимеразной цепной реакции в диагностике вирусов гепатита А и Е при острых кишечных инфекциях у детей в Украине (2011)
Лютая Т. И. - Цитологическая диагностика патологии лимфатических узлов, Сильченко С. А., Понур Б. О. (2011)
Мясников Г. В. - Досвід лікування гастроезофагеально-рефлюксної хвороби у військовослужбовців в умовах денного стаціонару клініки гастроентерології, Прокопчук С. Н., Балко А. М. (2011)
Мясников Г. В. - Изменение магнитокардиографическихпараметров при воспалительных повреждениях миокарда, Сапожников А. Р., Сосницкая Т. В. (2011)
Никула Т. Д. - Цитокіновий статус у хворих на есенціальну гіпертензію із супутнім остеоартрозом, Бичков О. А. (2011)
Ольховська Е. П. - Досвід корекції психовегетативних розладів у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь в умовах диспансерного спостереження протягом 2 місяців, Науменко М. В., Бойко Л. М. (2011)
Прокопчук С. Н. - Ланзопрол в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2011)
Стефанюк М. Ф. - Диференційна діагностика асциту: сучасний погляд на проблему, Пруська Л. І., Сидорова Н. М. (2011)
Стопінчук О. В. - Кардіотоксичність лікарських засобів. клінічні випадки, Сивак В. Г., Левчук О. В., Чабан М. В. (2011)
Суничук М. М. - Особливості перебігу малого геморагічного інсульту, А. В. Санько (2011)
Ткачов А. В. - Визначення особливостей МРТ- семіотики головного мозку в залежності від синдромологічної картини у віддалений період легкої закритої черепно-мозкової травми, Корольова О. С., Ярош Я. О., Красільніков Р. Г., Рибалко Л. П. (2011)
Третьяков В. В. - Профілактика інфекційних захворювань Аміксином ІС в умовах реальної практики в організованому військовому колективі, Трихліб В. І., Латишенко С. В., Пивоварова А. К. (2011)
Цвігун Г. В. - Сучасне бачення застосування комп’ютерної томографії та традиційної рентгено-діагностики при пухлинах та непухлинних захворюваннях легень та плеври (Огляд літератури), Кшановський Е. С. (2011)
Швец Н. И. - Диабетическая остеоартропатия: диагностика и лечение (Обзор літератури), Бенца Т. М. (2011)
Бодня Е. И. - Контактная холестерическая жидкокристаллическая термография – скрининг-метод догоспитальной диагностики гастродуоденальной патологи у детей младшего возраста, Савицкая Е. В. (2011)
Бутов Д. О. - Динаміка інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-4 та фактору некрозу пухлин-£ у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень на фоні антимікобактеріальної терапії, Степаненко Г. Л., Рогачевська Т. О., Марченко В. П (2011)
Виноград Н. О. - Нейроінфекції як маніфестація особливо небезпечних природно осередкових хвороб, Козак Л. П., Василишин З. П., Поляк М. А. (2011)
Вишнягов А. М. - Деякі аспекти ВІЛ-консультування і тестування за ініціативою медичних працівників (огляд літератури), Третьяков В. В. (2011)
Грижак І. Г. - Перебіг і наслідки вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок, Дикий Б. М., Нікіфорова Т. О., Пришляк О. Я., Кобрин Т. З. (2011)
Дивоча В. А. - На пути к новым антигриппозным препаратам, Гоженко А. И., Михальчук В. Н., Лагода О. В. (2011)
Дмитраченко Т. И. - Клиническая характеристика и лечение сальмонеллеза у детей раннего возраста, Крылова Е. В., Ляховская Н. В. (2011)
Жильцов И. В. - Клинические особенности бета-лактамазной активности сыворотки крови человека, Веремей И. С., Семенов В. М., Генералов И. И., Егоров С. К. (2011)
Жильцов И. В. - Распад некоторых бета- лактамных антибиотиков под воздействием негативной сыворотки крови и человеческого сывороточного альбумина, Моисеев Д. В., Семенов В. М., Егоров С. К. (2011)
Зінчук О. М. - До питання про екстрену профілактику Лайм-бореліозу (2011)
Зінчук О. М. - Визначення сенсибілізації імуноцитів у хворих на Лайм-бореліоз за вмістом цитокінів у культурі лейкоцитів, стимульованих антигенами борелій (2011)
Кириченко І. І. - Мікоплазмо-герпесвірусна асоціація: роль в розвитку негоспітальної пневмонії у військовослужбовців, Попова Н. Г., Панченко Л. О., Короваєва І. В., Радченко О. І. (2011)
Ляховская Н. В. - Клинико-эпидемиологические аспекты ротавирусной суперинфекции у госпитализированных детей по данным ВОИКБ, Дмитраченко Т. И. (2011)
Малый В. П. - Клинический случай завозной тропической малярии с летальным исходом, Гололобова О. В. (2011)
Малий В. П. - Можливості корекції порушень імунорегуляції у хворих на HCV-інфекцію, Гололобова О. В., Лядова Т. І., Волобуєва О. В (2011)
Матвеева С. Л. - Динамика гипофизарно-тиреоидного и цитокинового профилей в процессе химиотерапии больных деструктивным туберкулезом легких (2011)
Нагиев А. М. - Нарушение пигментного обмена у больных с трехдневной малярией, Алиева У. М. (2011)
Нартов П. В. - Вміст каспази-3 в сироватці крові хворих гострими менінгітами (2011)
Раи М. К. - Комбинации наночастиц с антибиотиками как метод преодоления антибиотикорезистентности, Конь Е. В. (2011)
Романенко Т. А. - Оценка риска осложнений на прививки против коклюша, дифтерии и столбняка на экспериментальной модели гиперчувствительности к вакцинным антигенам (2011)
Руденко А. О. - Інфекційний мононуклеоз – поліетіологічне захворювання з поліорганною патологією, Муравська Л. В., Берестова Т. Г., Дьяченко П. А., Андрєєва О. Г., Кругліков П. В., Пархомець Б. А., Сидорова Ж. П. (2011)
Семенов В. М. - Бактериальные менингиты: новые подходы к диагностике и лечению, Зенькова С. К., Жильцов И. В., Веремей И. С., Васильева М. А. (2011)
Скворцова В. В. - Особенности антимикробной резистентности S. Pneumoniae в Республике Бєларусь, Зенькова С. К., Дмитраченко Т. И., Семенов В. М., Жильцов И. В. (2011)
Совірда О. С. - Особливості змін вмісту АДФ в еритроцитах крові хворих на гострий гепатит В важкого перебігу, Майстренко О. М., Федоренко Т. В., Ковальська Г. Ф., Верба Н. В. (2011)
Усачова О. В. - Вагітність і пологи на тлі гострих форм герпесвірусних інфекцій: клінічний перебіг та можливість корекції (2011)
Хільчевська В. С. - Клінічний перебіг тромбастенії Гланцмана, ускладненої хронічним гепатитом В та С, у дівчинки-підлітка (2011)
Шевченко О. С. - Удосконалення методів лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з урахуванням стану внутрішньопечінкової геодинаміки, Чопорова О. І., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2011)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Роль головного комплексу гістосумістності у патогенезі інфекційних хвороб, Волікова О. О., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А. (2011)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Роль генетичних факторів у прогнозуванні перебігу ВІЛ-інфекції та розвитку ВІЛ-асоційованих захворювань, Волікова О. О., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Чикаренко З. О. (2011)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Випадок регресу В-клітинної лімфоми фронтальної пазухи на тлі високоактивної антиретровірусної терапії у пацієнта з ВІЛ-інфекцією, Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Окуневич Н. В., Волікова О. О. (2011)
Вихідні дані (2011)
Абрамова Т. В. - Особенности организации популяции альфа-клеток в поджелудочной железе у крыс со спонтанной гипертензий (SHR), Колесник Ю. М. (2017)
Туманский В. А. - Особенности транскрипционной активности гена K-RAS и экспрессии рецепторов семейства ErbB в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Баударбекова М. М. - Иммуногистохимическая характеристика иммуноклеточного микроокружения плоскоклеточного рака лёгкого, Калмыкова А. В. (2017)
Mykhailovska N. S. - Dynamics of structural, functional and vegetative changes of heart under the influence of combined therapy with the use of ursodeoxycholic acid and L-arginine in patients with coronary heart disease associated with nonalcoholic fatty liver disease, Miniailenko L. Ye. (2017)
Prozorova Т. М. - Effect of experimental gestational diabetes and administration of glibenclamide on mRNA level of NLRP3-inflammasome and distribution of NLRP3+-cells in mesenteric lymph nodes in progeny, Kamyshna V. A., Kamyshnyi O. М. (2017)
Абрамов А. В. - Особенности экспрессии HIF-1α и HIF-3α в гипоталамусе у крыс линии Вистар под влиянием прерывистой гипобарической гипоксии, Шаменко В. А. (2017)
Medvedkova S. O. - Predictive value of melatonin and serotonin levels in early recovery period of cerebral ischemic hemispheric stroke (2017)
Шинкаренко Т. В. - Експресія матриксних металопротеїназ у дифузних гліомах: діагностична роль (2017)
Kamenshchyk А. V. - Myocardial hypertrophy and intracardial hemodynamics in children with bicuspid aortic valve, Ivanko O. G. (2017)
Safonov D. N. - Differential diagnosis algorithm of endogenous catatonia, catatonia-morphic and catatonia-mimicking states (2017)
Bayazitov D. N. - The effectiveness of automatic laparoscopic diagnostics of liver pathology using different methods of digital images classification, Kresyun N. V., Buzіnovsky А. B., Bayazitov N. R., Lyashenko A. V., Godlevsky L. S., Prybolovets T. V., Bidnyuk K. A. (2017)
Бойцова О. Н. - Персонификация периоперационного биомониторинга (2017)
Сухин Ю. В. - Эффективность лечения больных с переломами голени после внутрикостного блокированного остеосинтеза с применением дозатора нагрузки, Павлычко Ю. Ю., Данилов П. В. (2017)
Ponomarenko E. V. - Alternative method of treating prolonged wound defects of trunk and extremities, Kovalenko I. S. (2017)
Туманский В. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии Kі-67, p16INK4a, HPV16 в цервикальной интраэпителиальной неоплазии и раке шейки матки, Пирогова З. А. (2017)
Шаповал О. С. - Проблемні питання лікування ендометріоїдних кіст яєчників у жінок репродуктивного віку (2017)
Yasinskyi R. M. - The effectiveness of GenoType MTBDRplus using in the diagnosis of tuberculosis in Zaporizhzhia region, Raznatovska O. M., Konakova O. V., Kamysnyi O. M., Rokhmanova N. A., Klymenko A. V., Jean-Luc Berland, Gauhier Marie (2017)
Podpletnya О. А. - NSAIDs: can the presence of infectious agent influence the choice of analgesic drug?, Khomiak O. V., Koshova I. P. (2017)
Воронцова Л. Л. - Особливості стану цитокінового статусу в інфертильних чоловіків на тлі токсокарозної інвазії, Дуб М. І., Коваленко В. А., Журавльова М. Є. (2017)
Туманская Н. В. - Магнитно-резонансная холангиопанкреатография в клинической практике, Клименко А. В., Кичангина Т. М., Ярешко Н. А., Джос И. П. (2017)
Raznatovska O. M. - Topicality of the problem of combined course of multi-drug resistant pulmonary tuberculosis with diabetes mellitus, Bobrovnycha-Dvizova Yu. M., Norejko S. B., Gricova N. A. (2017)
Зубець М. В. - Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в європейських країнах, Медведєв В. В., Балюк С. А. (2010)
Фурдичко О. І. - Формування довіри до оцінки якості вітчизняної сільськогосподарської продукції, Никитюк О. А. (2010)
Драган М. І. - Зміни гранулометричного складу профілю сірого лісового ґрунту за різного використання, Гірман О. В. (2010)
Петриченко В. Ф. - Актуальні проблеми кормовиробництва в Україні (2010)
Тряпіцина Н. В. - Оцінка клонових підщеп вишнево-черешневої групи за інфікованістю вірусами плодових культур, Васюта С. О. (2010)
Патика В. П. - Хетомік як засіб біоконтролю збудників кореневих гнилей пшениці ярої, Копилов Є. П., Надкерничний С. П. (2010)
Іонов І. А. - Сучасні підходи до визначення вуглеводного складу рослинних кормів, Руденко Є. В., Шаповалов С. О., Варчук С. С., Долгая М. М. (2010)
Стегній М. Ю. - Ефективність культуральної бівалентної вакцини проти хвороби Марека при зберіганні її в рідкому азоті (2010)
Разанов С. Ф. - Ефективність кормової добавки апімору при годівлі птиці (2010)
Власов В. В. - Перспективи біотехнологічних досліджень винограду, Мулюкіна Н. А., Джабурія Л. В. (2010)
Адамчук В. В. - Проблеми і перспективи вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, Гуков Я. С., Грицишин М. І. (2010)
Лисенко В. П. - Передумови розробки робототехнічної системи агропромислового призначення, Решетюк В. М., Штепа В. М., Пуха В. М. (2010)
Сніговий В. С. - Продуктивність молодих інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів мікрозрошення, Козлова Л. В. (2010)
Кондратенко П. В. - Екологічно безпечний метод зменшення загару яблук під час зберігання, Шевчук Л. М., Левчук Л. М., Песіс Е., Фейєнберг О. (2010)
Ульянченко О. В. - Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на кластерних засадах (2010)
Другак В. М. - Економіка землекористування в умовах нових земельних відносин (2010)
Збарський В. К. - Стан аграрного виробництва і продовольча безпека України, Збарська А. В., Величко В. А. (2010)
Моргун О. В. - Економічна та енергетична оцінка вирощування сортів фундука в умовах Лісостепу України, Бублик М. О. (2010)
Гладкіх Є. Ю. - Зміна фракційного складу мінеральних фосфатів під впливом застосування мінеральних добрив (2010)
Пасічник І. О. - Динаміка накопичення гірких речовин у хмелевому відварі для хлібопекарського виробництва (2010)
Гайдей О. С. - Вірусна геморагічна септицемія лососевих риб, Дудар Л. В., Попова Г. А. (2010)
Бащенко В. М. - Репрезентаційна діяльність академіка УААН В. П. Бурката у галузі історії аграрної науки України (2010)
Кобилянська О. М. - Напрями пониження ризиковості діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Бобро С. Г. - Розробка технології гелю "Прополіс-АК" для лікування вугрової хвороби, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2017)
Літвінова О. М. - Визначення показників якості та вивчення стабільності песаріїв з ацикловіром та ефірними оліями, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2017)
Проскурова Я. О. - Визначення якісного складу біологічно активних сполук сировини золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn.) та золототисячника гарного (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) трави методом хромато-мас-спектрометрії, Губарь С. М., Георгіянц В. А. (2017)
Гой А. М. - Обґрунтування науково-методичних підходів до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів, Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Борщевська М. І. (2017)
Богдан Н. С. - Основні аспекти адміністративної відповідальності працівників фармацевтичної галузі в Україні, Паламар А. О., Горошко О. М., Василинчук О. Я., Гуцуляк З. Я., Шпичак О. С. (2017)
Ольховська А. Б. - Теоретико-прикладні засади оптимізації рекламного бюджету фармацевтичних підприємств із застосуванням економіко-математичного моделювання (2017)
Timanyuk I. V. - Structural analysis of professional pharmaceutical internet-resources, Pestun I. V. (2017)
Баранова І. І. - Дослідження асортименту та етапи товарознавчого аналізу діагностичних медичних приладів: стетоскопів, Макарова О. Є., Мартинюк Т. В., Нікітіна М. В. (2017)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2017)
Зайцев И. А. - Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста (2017)
Марусик У. І. - Кір у дітей (2017)
Безруков Л. О. - Інфекційна складова нейропсихіатричного синдрому дитячого віку з гострим початком (PANS) із позицій доказової медицини (огляд літератури), Богуцька Н. К. (2017)
Сорокман Т. В. - Частота, предиктори та критерії діагностики лямбліозу в дітей, Сокольник С. В., Молдован П. М., Попелюк Н. О. (2017)
Мургіна М. М. - Клінічні особливості перебігу локалізованих та генералізованих бактеріальних інфекцій у дітей (2017)
Ершова И. Б. - Использование лекарственных растений в качестве вспомогательной терапии вирусных гепатитов, Осипова Т. Ф. (2017)
Титул, зміст (2016)
Ільченко В. Р. - Яким має бути зміст освіти майбутньої школи України?, Гуз К. Ж. (2016)
Гриньова М. В. - Біоетика як розуміння феномену життя (2016)
Армейська Л. В. - Теоретичні основи мотиваційного програмно-цільового забезпечення формування правової компетентності керівників сільських навчальних закладів (2016)
Стрельніков В. Ю. - Теоретичні основи побудови концепції дидактичної системи підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації (2016)
Кіриченко С. В. - Професійна самореалізація вчителів старшої школи засобами освітньо-проектної діяльності (2016)
Куценко Т. В. - Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Бєляєва О. М. - Педагогічне мислення у структурі професійно-педагогічної компетентності викладача медичного вищого навчального закладу (2016)
Мороховець Г. Ю. - Формування професійної компетентності лікаря засобами економічної теорії (2016)
Харченко О. В. - Моніторинг якості освіти студентів факультету фізичного виховання (2016)
Рендюк С. П. - Суб’єкт-суб’єктна дидактична взаємодія викладача і студентів у навчально-виховному процесі технічних університетів (2016)
Момот О. В. - Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у майбутніх викладачів природничих дисциплін в умовах магістратури класичного університету (2016)
Калюжна Ю. І. - Методичні засади розвитку інтересу до психологічних знань у старшокласників (2016)
Щукіна О. В. - Педагогічні превентивні заходи щодо запобігання поширення агресії у молодіжному середовищі (2016)
Варданян А. О. - Особливості іншомовного професійного діалогічного мовлення майбутніх лікарів (2016)
Буйдіна О. О. - Міжпредметна інтеграція у навчанні природничих предметів (2016)
Krol T. P. - Methodology of imagological analysis of the novel "Maria: a chronicle of a life" by Ulas Samchuk (2016)
Канівець З. В. - Урок онлайн (2016)
Семергей Н. В. - Традиції естетичного виховання в Україні: історико-ретроспективне дослідження, Тєвікова О. В. (2016)
Кузьмич В. К. - Виховання гуманного ставлення до людей похилого віку у студентів педагогічних університетів (2016)
До відома авторів (2016)
Кирилюк М. В. - Результати участі команд Полтавщини у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (2015-2016 рр.) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Kaletnik G. - Efficiency of state support as the basis of sustainable agriulture, Pryshliak N. (2016)
Світовий О. М. - Сучасний стан та напрями удосконалення управління доданою вартістю у зернопродуктовому підкомплексі (2016)
Бутило І. А. - Розвиток орендних відносин у сільському господарстві як важливий елемент аграрної політики (2016)
Фостолович В. А. - Концептуальні основи механізму управління еколого-економічною системою сільськогосподарських підприємств на мікрорівні (2016)
Мамчур В. А. - Недержавне пенсійне забезпечення як складова інституціональної системи соціальних гарантій населення (2016)
Примостка О. О. - Проблеми та перспективи інституційного регулювання ринку криптовалют (2016)
Шпикуляк О. Г. - Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм, Прутська О. О. (2016)
Онищук Ю. В. - Прогноз розвитку цукрової промисловості України (2016)
Булгаков В. М. - Обґрунтування типажу сільськогосподарських тракторів в Україні, Заришняк А. С., Кюрчев В. М., Надикто В. Т. (2010)
Медведєв В. В. - Імовірнісна природа ґрунтоутворення і її наслідки для ґрунтово-генетичних досліджень і землеробської практики (2010)
Ременюк Ю. О. - Вплив тривалого обробітку ґрунту на родючість чорнозему типового (2010)
Носко Б. С. - Використання показників фотосинтетичної діяльності листків при діагностиці азотного живлення груші, Малюк Т. В. (2010)
Китаєв О. І. - Вплив препаратів комплексної дії на врожайність яблуні, Скряга В. А., Горб О. С., Карпова С. В. (2010)
Патика Т. І. - Використання ентомопатогенних бактерій групи Bacillus thuringiensis у фітозахисті від комах-шкідників, Кандибін М. В., Тихонович І. А., Патика В. П. (2010)
Ібатуллін І. І. - Ріст і гематологічні показники молодняку м’ясних перепелів залежно від різних джерел жиру в комбікормах, Сичов М. Ю. (2010)
Петренко І. П. - До теорії мінливості племінної цінності тварин у породі та популяції (2010)
Сиволап Ю. М. - Ідентифікація і маркування геному соняшнику, Солоденко А. Є. (2010)
Поліщук В. М. - Техніко-технологічні аспекти виробництва біодизельного пального (2010)
Теслюк В. В. - Оцінка подрібнення грибів для виробництва біофунгіциду (2010)
Белоліпський В. О. - Перерозподіл стоку на водозборах та засоби агромеліорації, Тарасов В. І., Полулях М. М. (2010)
Лісовий М. М. - Динаміка видового складу комах-дендробіонтів агроландшафтів Лісостепу, Вагалюк Л. В., Чайка В. М. (2010)
Усатенко Н. Ф. - Особливості технологічного процесу виготовлення продуктів із м’яса птиці, Свириденко Т. А., Скарбовійчук О. М. (2010)
Байлук С. І. - Вплив умов вирощування яблуні на хімічний склад плодів для виробництва сидру (2010)
Ульянченко О. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва курячих яєць в аграрних підприємствах України, Анісімова О. В. (2010)
Бойко Л. М. - Нормативно-правове забезпечення орендних відносин у сільському господарстві України (2010)
Федорюк М. Д. - Економічна ефективність розвитку вівчарства у Карпатському регіоні, Височанська Л. Й. (2010)
Капралюк О. В. - Уміст летких жирних кислот у козиному молоці (2010)
Зленко О. В. - Проблеми взаємодії кредитної політики і правового механізму кредитування сільгоспвиробників (2010)
Федотов М. М. - Ефективність використання осушуваних земель Волинського Полісся (2010)
Товстошкур В. М. - Якість кормів залежно від видового складу та удобрення багаторічних трав (2010)
Загальні збори Національної академії аграрних наук Укаїни (2012)
Влізло В. В. - Проблеми біологічної безпеки застосування пестицидів в Україні, Салига Ю. Т. (2012)
Заришняк А. С. - Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України, Балюк С. А., Лісовий М. В., Комариста А. В. (2012)
Цвей Я. П. - Баланс елементів живлення у зерно-буряковій сівозміні залежно від системи удобрення, Іваніна В. В., Цебро Ю. М., Петрова О. Т., Одреховський А. Ф., Дубовий Ю. П., Климчук С.М. (2012)
Тонха О. Л. - Молекулярно-генетична оцінка прокаріотного комплексу чорнозему типового (2012)
Кирик М. М. - Формування мікофлори зерна пшениці озимої в різні фази розвитку, Ковалишин А. Б., Ковалишина Г. М. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Стан і перспективи сортових ресурсів соняшнику в Україні, Каражбей Г. М. (2012)
Ібатуллін І. І. - Вирощування перепелів за згодовування комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору, Отченашко В. В. (2012)
Мельник П. О. - Стан селекції картоплі на стійкість до збудників карантинних хвороб, Зеля А. Г., Андрійчук Т. О., Крим І. В., Семенчук В. Г. (2012)
Шкавро Н. М. - Поліморфізм гена каппа-казеїну різних популяцій великої рогатої худоби, Дробязко О. В., Бойко О. А., Россоха В. І., Ткачик Т. Е. (2012)
Копилова К. В. - Генетична структура бугаїв різних порід великої рогатої худоби за ISSR-маркерами (2012)
Почерняєв К. Ф. - Чистопородність свиней та методи контролю за нею, Артюх В. Г. (2012)
Смаглій В. І. - Про силу Коріоліса для лопатки з горизонтальною та нахиленою віссю обертання (2012)
Медведєв В. В. - Щодо джерел фінансування заходів з охорони і підвищення родючості ґрунтів (2012)
Вербицький С. Б. - Організаційно-наукові засади виробничого контролю на молокопереробних підприємствах, Тесленко Л. П., Шугай М. О. (2012)
Варченко О. М. - Зарубіжний досвід диверсифікації діяльності маркетингових кооперативів (2012)
Присяжнюк М. В. - Українське село в добу НЕПу 1922 – 1929 рр. (2012)
Грищенко С. М. - Вплив умов утримання на показники росту ремонтних свинок (2012)
Бєдакова С. В. - Творчість українських композиторів "Празької школи" в контексті музично-теоретичної підготовки майбутніх вчителів дисциплін мистецького спрямування (2016)
Білик О. В. - Самоосвіта як важливий фактор підготовки майбутніх техніків-електриків (2016)
Біліченко В. П. - Церковно-співочі книги Ірмолої як основні навчально-методичні музичні посібники XVII–XVIII століть (2016)
Бірук Н. П. - Вплив науково-дослідницької діяльності на розвиток особистості педагога-дослідника (2016)
Благова Т. О. - Динаміка формування концептів професії балетмейстера в Україні (на матеріалі творчості П. П. Вірського) (2016)
Бовсунівська Н. М. - Діяльність польської спільноти Волині у сфері музичної освіти України (2016)
Ващенко С. В. - Шляхи організації самостійної роботи студентів напряму підготовки "Екологія" в процесі вивчення іноземної мови, Мороз М. В., Сайко М. М. (2016)
Вітвицька С. С. - Педагогічні ідеї у спадщині І. Я. Франка (2016)
Вознюк О. В. - Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок, Гужанова Т. С. (2016)
Галів М. Д. - Критика писемних джерел в історико-педагогічних працях Івана Франка (2016)
Горбенко С. С. - Крос-культурна домінанта в гуманістичному вихованні особистості засобами музики (2016)
Дубовий З. С. - Самостійність як необхідна складова підготовки майбутнього учителя музики в процесі дистанційного навчання (2016)
Журавська Н. С. - Особливості організації науково-дослідної роботи в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Кендзьор П. І. - Ефективність полікультурного виховання у ЗНЗ за результатами педагогічного експерименту (2016)
Колос К. Р. - Основні характеристики комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Грабовський П. П. (2016)
Левківська К. В. - Критерії моніторингу діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів: акмеологічний підхід (2016)
Лисенко М. Ю. - Методи саморегуляції диригентсько-хорових умінь і навичок студентів музично-педагогічних навчальних закладів (2016)
Мирончук Н. М. - Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності (2016)
Олійник С. В. - Музично-творчий потенціал майбутнього вчителя в контексті міжгалузевої інтеграції (2016)
Пастовенський О. В. - Модернізаційна матриця ефективних освітніх систем (2016)
Писаревська С. В. - Деякі особливості формування професійної мотивації молоді, Яремко З. М., Тимошук С. В. (2016)
Підгурська В. Ю. - Креативність як необхідна умова формування мовнокомунікативної особистості майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Плотницька О. В. - Застосування феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Проворова Є. М. - Формування культури слухання у методичній підготовці майбутнього вчителя музики: праксеологічний підхід (2016)
Рожнова Г. П. - Теоретичний та історико-педагогічний аналіз професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Руденька Т. М. - Зміст професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей на засадах арт-педагогіки в умовах навчання у коледжі (2016)
Русіна Н. Г. - Ключові компетенції як важливий фактор становлення майбутнього фахівця (на прикладі Республіки Польщі) (2016)
Рябова О. В. - Колективне музикування як ефективний засіб формування музично-стильових уявлень підлітків (2016)
Свірідовська Л. М. - Музично-теоретичний підхід до вивчення національної стилістики класиків української фортепіанної музики майбутніми вчителями музичного мистецтва (2016)
Сейко Н. А. - Формування практико орієнтованих умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу "Соціальний фандрайзинг" (2016)
Тушева В. В. - Культурологічний підхід як теоретико-методологічна основа стратегії формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів музики (2016)
Цихуляк І. М. - Гуманітарно-богословска ґенеза аспектів католицького суспільного навчання в контексті міжконфесійних реалій в Україні (2016)
Цюряк І. О. - Особистісно орієнтовані технології навчання у підготовці студентів мистецьких спеціалізацій, Луценко В. В. (2016)
Ящук С. П. - Проблемно-розвивальне навчання як засіб розвитку професійно-правової компетентності студентів (2016)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади розвитку краплинного зрошення в Україні, Шатковський А. П., Рябков С. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Науково-методичне забезпечення протиепізоотичних заходів щодо туберкульозу великої рогатої худоби, Завгородній А. І., Рубленко М. В. (2012)
Тараріко Ю. О. - Перспективи розвитку аграрного виробництва у Степу, Величко В. А. (2012)
Дубовий В. І. - Продовження періоду використання ґрунту в теплицях і оранжереях (2012)
Драган М. І. - Параметри різних форм недоступної вологи в сірих лісових ґрунтах (2012)
Гратило О. Д. - Пасовищний конвеєр в умовах суходолу півдня України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С. (2012)
Палій А. П. - Вивчення спектра бактерицидних властивостей дезінфектанту ДЗПТ-2 (2012)
Чорнолата Л. П. - Вплив препарату целюлази на структуру вуглеводно-лігнінового комплексу, Горбачук Т. В., Новаковська В. Ю. (2012)
Коцюбенко Г. А. - Відтворні та продуктивні якості кролів за різних технологій вирощування (2012)
Ібатуллін І. І. - Оцінка мінерального живлення молодняку перепелів, Отченашко В. В. (2012)
Тарасюк С. І. - Динаміка генетичної структури лускатих і рамчастих коропів антонінсько зозуленецького типу, Маріуца А. Е., Нагорнюк Т. А. (2012)
Копилова К. В. - Генетична структура бугаїв різних порід великої рогатої худоби за локусами кількісних ознак (QТL) (2012)
Зеленянська Н. М. - Ефективні способи адаптації мікроклінів винограду (2012)
Мойсеєнко В. К. - Щодо альтернативної системи землеробства (2012)
Булигін С. Ю. - Вивчення еолових процесів на землях сільськогосподарського використання, Тарасов В. І. (2012)
Власов В. В. - Агроекологічне обґрунтування кадастру виноградників в Україні, Ляшенко Г. В., Власова О. Ю., Шапошнікова О. Ф. (2012)
Проценко Л. В. - Використання хмелю при застосуванні цукровмісних замінників солоду у виробництві пива, Венгер О. О., Мелетьєв А. Є., Дерій О. І. (2012)
Савченко Ю. І. - Тенденції розвитку ринку хмелю, Приймачук Т. Ю., Сітнікова Т. Ю. (2012)
Буділович І. В. - Спосіб поліпшення мікробіологічних показників молока — сировини для виробництва твердого сиру (2012)
Сербій В. К. - Побудова імітаційної моделі машинно-тракторного агрегату (2012)
Лондаренко О. О. - Особливості ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Стефанов С. Є. (2012)
Говоров О. Ф. - До питання енергоємності перерізування стебел кукурудзи (2012)
Вільчинська Д. В. - Внесок професора М. Ф. Кащенка у розвиток інтродукції рослин в Україні (2012)
Науковці пропонують опанувати точне землеробство (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2010)
Бережняк М. Ф. - Оптимізація агрофізичних параметрів чорноземних грунтів за різних систем обробітку, Бережняк Є. М. (2010)
Крутило Д. В. - Штам Bradyrhizobium japonicum 46 як основа ефективних препаратів для сої, Ковалевська Т. М., Надкернична О. В., Колісник С. І., Балан М. О. (2010)
Кирик М. М. - Вплив строків сівби пшениці озимої на ураженість збудником твердої сажки, Ковалишин А. Б., Ковалишина Г. М. (2010)
Гуляєв Б. І. - Коренезабезпеченість рослин пшениці озимої за зерновою продуктивністю, Карлова Г. Б. (2010)
Романенко В. П. - Ентеровіруси свиней і їх роль у природному середовищі (2010)
Калинка А. К. - Формування м’ясного комолого типу симентальської породи для передгір’я Карпат, Голохоринський Ю. І., Вдовиченко Ю. В., Шпак Л. В. (2010)
Шеремета В. І. - Новий спосіб добору корів у донори ембріонів для трансплантації, Вергелес О. П., Себа М. В. (2010)
Москалець В. В. - Еколого-адаптивні властивості нової константної лінії озимого тритикале сорту Пшеничне, Москалець Т. З., Москалець В. І. (2010)
Тактаєв Б. А. - Рекомбінаційна здатність батьківських форм картоплі у селекції на комплекс ознак (2010)
Лисенко В. П. - Динаміка показників якості процесу утримання курей-несучок, Головінський Б. Л., Решетюк В. М., Голуб Б. Л., Щербатюк В. Л. (2010)
Гамалєй В. І. - Стан чорноземів типових за органічного землеробства, Драган М. І., Шкарівська Л. І., Клименко І. І., Дідора В. Г. (2010)
Луканін О. С. - Удосконалення технології висушування-дозрівання дубової клепки, Байлук С. І., Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2010)
Іванишин В. В. - Ціноутворення на технічні засоби для сільськогосподарського виробництва (2010)
Біттер О. Л. - Факторний аналіз розвитку особистих селянських господарств, Франчук І. Б., Демедюк Л. В. (2010)
Збарський В. К. - Про регулювання ринку продовольства України, Величко В. А. (2010)
Наконечна К. В. - Управління формуванням і використанням місцевих бюджетів (2010)
Кучер Л. Ю. - Інтенсифікація молочного скотарства у підвищенні його прибутковості (2010)
Сендецький В. М. - Технологія переробки органічних відходів у біогумус (2010)
Конярство ХХІ сторіччя — стан, проблеми та перспективи розвитку (2010)
Гаврелюк С. В. - Влияние ваготонии на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при длительной блокаде св1 рецепторов каннабиноидов в эксперименте, Левенец С. В. (2017)
Гертман В. З. - Разработка параметров антибактериальной фотодинамичной терапии с ис-пользованием света в оптическом диапазоне и фотосенсибилизатора метиленового синего, Пушкарь Е. С., Пономаренко С. В. (2017)
Дейко Р. Д. - Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Горбач Т. В., Губіна-Вакулик Г. І., Дев’яткіна Н. М., Штриголь Д. В. (2017)
Зябліцев С. В. - Фармакологічна корекція когнітивних порушень при черепно-мозковій травмі, Стародубська О. О., Богза С. Л. (2017)
Макаренко А. - Сравнительный анализ данных глиальной формулы (гф) и глиальных индексов количественных (ГИК) как потенциальный способ изучения состояния глиальной клеточной системы образований мозга, Ковтун А., Петров Ф., Джугля И. (2017)
Москаленко Р. А. - Роль патологічної біомінералізації при атеросклеротичному ураженні аорти (2017)
Наконечна С. А. - Вплив похідних фенолу на сполученість процесів мікросомального окиснення й біоенергетики в хронічному досліді на лабораторних тваринах, Гафт К. Л., Кощій Є. Є., Наконечний Є. В. (2017)
Науменко О. М. - Оптимізація лікувальної тактики в умовах експериментальної сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу, Дєєва Ю. В., Васильєв О. В., Небор І. Я. (2017)
Рыкова Ю. А. - Характеристика динамики массы лёгких крыс репродуктивного возраста под ингаляционным воздействием на дыхательную систему толуола, Шупер В. А. (2017)
Самура І. Б. - Вивчення антиаритмічної активності 1,8-дизаміщених теоброміну, Григор’єва Л. В., Романенко М. І. (2017)
Сидоренко А. Г. - Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів, Весніна Л. Е., Микитюк М. В., Рудь М. В., Луценко Р. В. (2017)
Скотаренко Т. А. - Характеристика морфометричних показників епінефроцитів та норепінефроцитів мозкової речовини надниркової залози при корекції експериментального перитоніту введенням кріоконсервованої плаценти (2017)
Шевцов А. А. - Морфометрические характеристики некоторых структур лимбической системы головного мозга человека (2017)
Аксенов Е. В. - Безпосередні результати і ускладнення рентген-ендоваскулярних операцій у хворих з ішемічною хворобою серця і фракцією викиду лівого шлуночка менше 40% (2017)
Безуглова С. С. - Особливості застосування метотрексату в комбінації з іншими хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами при ранньому ревматоїдному артриті, Боряк Х. Р., Подробаха А. С., Ткаченко М. В. (2017)
Беловол А. Н. - Особенности адипоцитокинового дисбаланса и метаболических нарушений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от массы тела, Бобронникова Л. Р. (2017)
Бугаевский К. А. - Практические аспекты немедикаментозного восстановительного лечения послеродовых повреждений промежности (2017)
Васько Л. М. - Значення променевих методів дослідження для діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки (2017)
Герасименко Л. О. - Відмінності когнітивного дефіциту при терапії атиповими нейролептиками у пацієнтів із шизофренією (2017)
Глухова Е. И. - Современные закономерности и территориальные особенности формирования патологии среди взрослого и детского населения Донецкой области (2017)
Гречаник М. М. - Кардіогемодинаміка та показники пружно-еластичних властивостей каротидних артерій у хворих з ішемічною хворобою серця в поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки (2017)
Дем’янчук Д. М. - Морфологічна та імуногістохімічна діагностика гастроінтестінальних стромальних пухлин шлунково-кишкового тракту, Ткаченко Р. П., Курик О. Г., Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2017)
Sheyko V. D. - Frequency of sirs occurrence in patients who have undergone thoracotomy, Dolzhkovyy S. V., Prykhidko R. A., Kalenyuk D. O. (2017)
Іоффе О. Ю. - Вибір оптимальних строків виконання радикальних баріатричних операцій після видалення внутрішньошлункового балону, Молнар І. М., Цюра Ю. П., Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Кривопустов М. С., Діброва Ю. А. (2017)
Кадикова О. І. - Зміни кардіогемодинаміки та діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння у залежності від генотипів поліморфного локусу c-174g гена інтерлейкіна-6, Риндіна Н. Г., Крапівко С. О. (2017)
Кудря І. П. - Аутокоїди як тригери і потенціатори циркадних змін серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Шевченко Т. І., Шапошник О. А. (2017)
Лазиди Е. Л. - Связь уровня альдостерона с показателями ионного гомеостаза, мозгового натрийуретического пептида и параметрами кардиогемодинамики у пациентов с хсн и сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С. (2017)
Малик С. В. - Удосконалення естетичних результатів абдомінопластики у пацієнтів з доліхоморфною формою тулуба, Драбовський В. С., Лугіна М. М. (2017)
Марченко О. Г. - Аналіз поширеності поліморфізмів Asp299Gly гена TLR4 та Gln11Leu гена Tlr7 серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих Полтавської області, Коваль Т. І. (2017)
Науменко Л. Ю. - Критерії обмежень життєдіяльності при посттравматичному стрессовому розладі у учасників бойових дій, Спіріна І. Д., Борисова І. С., Кузьменко В. І., Тітов Г. І., Березовський В. М. (2017)
Овчаренко Л. К. - Вплив конкору в комплексі з верошпіроном на гіпертрофію міокарда при лікуванні серцево-судинних захворювань, Циганенко І. В. (2017)
Олешко Т. Б. - Асоціація c+70g алельних варіантів гена ednra з ішемічним атеротромботичним інсультом у осіб з артеріальною гіпертензією та нормальним артеріальним тиском, Свириденко Д. Ю., Гарбузова В. Ю. (2017)
Плужнікова Т. В. - Аналіз поширеності та захворюваності на основні класи хвороб у населення Полтавської області та в Україні (2006 – 2015 рр.), Костріков А. В. (2017)
Ранда Я. - Динамика показників водно-ліпідної мантії та мікробіоцинозу шкіри, обміну кальцію у хворих на вугрову хворобу з супутньою кандидозною інфекцією шкіри, Федотов В. П. (2017)
Савчук Н. В. - Оптимізація диференційованого комплексного лікування хворих на серцеву недостатність із постінфарктним кардіосклерозом шляхом додавання до базової терапії еплеренону та ривароксабану, Вакалюк І. П. (2017)
Серняк Ю. П. - Профилактика и анализ факторов риска травмы мочеточника при гинекологических операциях, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н, Мех В. А. (2017)
Танцура Е. А. - Роль фармакогенетического тестирования для преодоления фармакорезистентности эпилепсий, Николенко Е. Я., Сокруто О. В., Кратенко А. С., Вовк К. В., Григорьева Л. В., Александрова Н. К., Кандыба В. П., Ларичева Л. В. (2017)
Талаш В. В. - Застосування інгібітору активації ядерного фактора κb метформіну гідрохлориду у комплексній терапії пацієнтів з захворюваннями нирок за умов метаболічного синдрому (2017)
Топчій І. І. - Особливості продукції фактора росту фібробластів-23 у хворих на діабетичну нефропатію на різних стадіях захворювання, Якименко Ю. С., Гальчинська В. Ю., Денисенко В. П., Щенявська О. М., Семенових П. С. (2017)
Аветіков Д. С. - Методика проведення нижньої ритидектомії з урахуванням біомеханіки шкіри, Стебловський Д. В. (2017)
Безвушко Е. В. - Оцінка застосування пломбувальних матеріалів для відновлення твердих тканин постійних зубів у дітей, Шпотюк О. О. (2017)
Браїлко Н. М. - Реставрація постійних зубів з клиноподібними дефектами, Ткаченко І. М. (2017)
Воронкова Г. В. - Зміни біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів, які знаходяться на ортодонтичному лікуванні брекет-системою, Смаглюк Л. В. (2017)
Дізік С. В. - Динаміка біохімічних маркерів ротової рідини під час профілактики порушень її гомеостазу у жінок з синдромом полікістозу яєчників, Романова Ю. Г. (2017)
Довженко А. В. - Погляд на ортодонтичне лікування очима лікарів-інтернів, Трофименко К. Л. (2017)
Карасюнок А. Є. - Результати застосування психологічних методів при ортодонтичному лікуванні дітей у період змінного прикусу (2017)
Каськова Л. Ф. - Показники мікробного обсіменіння та антимікробного захисту ротової порожнини у дітей віком 3-5 років з гіпертрофією аденоїдів в період проведення лікувально-профілактичних заходів, Уласевич Л. П. (2017)
Клітинська О. В. - Оцінка ефективності освітньої стоматологічної програми "здорова усмішка дітей Закарпаття" на прикладі дітей молодшого шкільного віку, Мельник В. С., Горзов Л. Ф. (2017)
Кузь В. С. - Відновлення жувальної ефективності у пацієнтів з повними знімними протезами, виготовленими з різних груп базисних матеріалів, Дворник В. М., Кузь Г. М. (2017)
Нарепеха О. Т. - Особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей інтернатних закладів, Дубецька-Грабоус І. С. (2017)
Нідзельський М. Я. - Результати біофізичних досліджень ротової рідини в різні терміни адаптації пацієнтів до знімних протезів, їх вплив на смакову чутливість, Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М., Кузнецов В. В., Чикор В. П. (2017)
Патлякевич О. А. - Мікроестетичні параметри посмішки у дітей із дистальним прикусом, Макарова О. М. (2017)
Попович І. Ю. - Порівняльна оцінка різних способів шинування рухомих зубів у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом (2017)
Силенко Б. Ю. - Фізико-механічні властивості базисної пластмаси з модифікованою поверхнею, Дворник В. М. (2017)
Сокологорська-Никіна Ю. К. - Результати комплексного стоматологічного обстеження порожнини рота дітей з вадами слуху, Куроєдова В. Д. (2017)
Lysanets Yu. V. - Medical neologisms in the British mass media discourse, Havrylieva K. H. (2017)
Варданян А. О. - Формування основних груп компетентностей студентів-медиків, Ефендієва С. М., Ніколаєва Н. М. (2017)
Ковтун М. І. - Медико-правовий аспект системи надання офтальмологічної допомоги хворим на катаракту (2017)
Коломієць Б. С. - Дослідження причин та результатів навчання впродовж життя (2017)
Оленець С. Ю. - Сучасні технології підготовки викладача до якісного публічного виступу (2017)
Чуприна К. C. - Громадсько-просвітницька та благодійна діяльність випускниць Маріїнської жіночої гімназії полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ ст. ) (2017)
Денисенко С. В. - Екзогенні нітрати: корекція фізичної працездатності та можливі ризики для чоловічої репродуктивної системи, Костенко В. О. (2017)
Мануша Ю. І. - Висвітлення спільних патогенетичних механізмів розвитку системного запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки та ішемічній хворобі серця, Казаков Ю. М. (2017)
Рябушко Р. М. - Сучасні підходи до комплексного лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок, Ляховський В. І., Рябушко Н. О. (2017)
Цимбалюк В. I. - Оцінка танатологічного профілю зони бойових дій, Oльховський В. О., Торяник І. І., Бабіченко М. С., Бабіченко Р. І., Данильченко С. І. (2017)
Бойко В. В. - Жовчні нориці: причини виникнення та існуючі класифікації, Смачило Р. М. (2017)
Скиба О. М. - Локально поширений рак передміхурової залози – скринінг та оцінка сучасних методів лікування (2017)
Удовиченко М. М. - Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс – новый прогностический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, Рудык Ю. С. (2017)
Чекаліна Н. І. - Можливості медикаментозної корекції хронічного системного запалення при ішемічній хворобі серця (2017)
Черкун О. Ю. - Прогнозування етапних хірургічних втручань при інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту, Кас’ян В. В., Калюжка А. С., Шейко В. Д. (2017)
Зверева И. С. - Случай врожденного токсоплазмоза из практики детского патологоанатома, Климентьев В. В., Товажнянская В. Д., Сакал А. А. (2017)
Насонов П. И. - Клинико-морфологические особенности врожденного токсоплазмоза: случай из практики, Винник Н. И., Старченко И. И., Совгиря С. Н., Филенко Б. Н. (2017)
Герасименко О. І. - Новітні методи визначення зажиттєвості ушкоджень в судово-медичній практиці (2017)
Савка І. Г. - Встановлення зажиттєвих ознак внаслідок дії травмуючих чинників (2017)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні основи ефективного ведення зрошуваного землеробства (2012)
Бикін А. В. - Вплив водорозчинних комплексних добрив на продуктивність ріпаку озимого в умовах Лівобережного Лісостепу, Зінченко Н. М. (2012)
Волкогон В. В. - Рухомість фосфатів у кореневій зоні пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter, Токмакова Л. М., Трепач А. О. (2012)
Cтороженко В. О. - Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої, Бацманова Л. М., Макаренко В. І., Коваленко Р. В., Каленська С. М. (2012)
Улич Л. І. - Дослідження властивостей чорниці щиткової за її акліматизації в Україні, Гринів С. М., Каражбей Г. М., Матус В. М., Улич О. Л. (2012)
Глєбова К. В. - Діагностика мікоплазмозів сільськогосподарських тварин і птиці (2012)
Полупан Ю. П. - Аналіз кривих і постійності лактації у корів українських червоної та чорно-рябої молочних порід, Іляшенко Г. Д. (2012)
Горлова О. Д. - Вплив інтенсивної відгодівлі та випасу на якісні показники жирової тканини молодняку овець, Яковчук В. С. (2012)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин у перепеленят за різних рівнів вітамінного живлення, Отченашко В. В. (2012)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Адаптивна система селекції сортів пшениці м’якої озимої, Дубова О. А., Лисікова В. М. (2012)
Гузєв І. В. - Нова методика визначення поточного статусу (категорії) ризику для породної популяції різних видів племінних ресурсів тваринництва України (2012)
Булгаков В. М. - Втрати цукроносної маси та залишки гички за комбінованого її зрізу, Борис А. М. (2012)
Божок А. М. - Автоматична сигналізація аварійного тиску в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу (2012)
Козерецька І. А. - Спосіб визначення рекомбіногенності ґрунту, природних вод і рослинницької продукції в агроландшафтах, Демидов С. В., Мариненко Т. В., Корсун С. Г. (2012)
Белоліпський В. О. - Ерозійно-гідрологічні індикатори у структурі водозбору, Носовська А., Михайлов В. В. (2012)
Пашук К. В. - Розвиток лактобактерій у сирних продуктах з рослинними компонентами, Насирова Г. Ф., Кігель Н. Ф. (2012)
Сичевський М. П. - Структуризація власності в агропродовольчому секторі економіки України, Марченко В. М. (2012)
Тараріко Ю. О. - Оптимізація галузевої структури аграрного виробництва у зоні зрошення, Козаченко О. А. (2012)
Алещенко О. О. - Генетична характеристика генеалогічних ліній рисистих порід коней (2012)
Сітнікова Т. Ю. - Проблеми державного фінансування галузі хмелярства (2012)
Кісіленко Т. А. - До оцінки ефективності управління витратами на підприємствах бурякоцукрової галузі (2012)
Большаков В. І. - Визначення фазового складу ущільнювального покриття на основі АФС (алюмофосфатної сполуки), Загородній О. Б., Веселова С. І. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин проявления "Тополиной" катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин "тополиной" катастрофы (часть 1), Моторный Н. А. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин проявления "Тополиной" катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин "тополиной" катастрофы (часть 1), Моторный Н. А. (2017)
Сєдін В. Л. - Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових підприємств, Ковальов В. В., Кравчуновська Т. С. (2017)
Ткаченко І. Ф. - Багатоцільова оптимізація хімічного складу сталі е36 із застосуванням комп’ютерних методів глибокого розвідувального аналізу даних, Уніят М. А. (2017)
Деревянко В. Н. - Влияние наномодификаторов на физико-механические свойства гипсовых вяжущих, Гришко А. (2017)
Лаухин Д. В. - Алгоритм проведения первичной статистической обработки массивов экспериментальных данных, Бекетов А. В., Ротт Н. А., Лаухин В. Д. (2017)
Яровой Ю. Н. - Напряженно-деформированное состояние кирпичной кладки стволов дымовых труб при совместном действии нагрузок от собственного веса, ветра и воздействия температуры, Лукашенко О. Э., Перепелица Е. А. (2017)
Нечитайло Н. П. - Определение основных факторов, влияющих на биологическое обрастание мембран, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2017)
Кондратьєва Н. В. - Модифіковане гіпсове в’яжуче, Мороз Л. В., Мороз В. Ю., Бегун А. І. (2017)
Разумова О. В. - Концепция устойчивого развития современного города при реконструкции зданий первых массовых серий (2017)
Лесик-Бондарук О. О. - Місце та роль монастирських ансамблів м. Луцьк у системі міської забудови (2017)
Данилов С. М. - Системные противоречия устойчивого развития региона (2017)
Мерилова І. О. - Мережа закладів позашкільної освіти як складова містобудівної системи (2017)
Лихограй В. В. - Организационно-технологические решения восстановления конструкций покрытия каменных православных храмов (2017)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2012)
Заришняк А. С. - Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Малюк Т. В. - Діагностика мінерального живлення груші за показниками азотного режиму ґрунту (2012)
Мойса І. І. - Оцінка жаростійкості сортів картоплі української селекції за рівнем витоку електролітів і вмістом у них К+ та Са2+, Мельник П. О., Бундук Ю. М., Даскалюк О. П. (2012)
Кіщак О. А. - Товарна якість та біохімічний склад плодів черешні залежно від типу насаджень (2012)
Кулик М. Ф. - Вплив вітамінно-мінерального преміксу на молочну продуктивність корів і вміст міді, цинку, жиру та білка в молоці, Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П., Тучик А. В., Власенко В. В. (2012)
Шутченко П. О. - Імуногістохімічна оцінка клітинного імунітету за сальмонельозу курей (2012)
Дзіцюк В. В. - Дослідження каріотипу овець (Оvis aries), Туринський В. М. (2012)
Іскра Р. Я. - Метаболічна та імунологічна дія хрому в організмі свиноматок (2012)
Надикто В. Т. - Механіко-технологічні аспекти оранки (2012)
Сипко А. О. - Післядія дефекату на кислих ґрунтах у зернобуряковій сівозміні (2012)
Войцехівська Л. І. - Кунжутна жирна олія — природний антиоксидант, Костюк О. А., Глумова Н. В. (2012)
Гринченко Т. О. - Щодо визначення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення, Кошкалда І. В., Роман Б. В. (2012)
Сатир Л. М. - Особливості розвитку сільськогосподарської кооперації Франції (2012)
Шишова Т. В. - Морозостійкість інтродукованих сортів нектарина (2012)
Буділович І. В. - Швидкість зсідання молочної суміші під дією молокозсідальних препаратів у виробництві сиру (2012)
Зубченко В. В. - Інтенсифікація як напрям підвищення ефективності молочного скотарства (2012)
Д. Т. Вінничуку — 75 (2012)
Безуглий М. Д. - Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин, Балюк С. А., Трускавецький Р. С. (2012)
Носко Б. С. - До проблеми трансформації та тривалості післядії фосфорних добрив у чорноземах, Гладкіх Є. Ю. (2012)
Молдован В. Г. - Залежність показників родючості чорнозему опідзоленого від сівозмінного чинника та систем удобрення, Квасніцька Л. С. (2012)
Швартау В. В. - Вплив азотних добрив на активність гербіцидів аксіал і дербі, Михальська Л. М. (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від комплексу агротехнічних прийомів вирощування (2012)
Влізло В. В. - Гормональна регуляція молокоутворення у корів, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2012)
Лазаревич А. П. - Використання насіння ріпаку в раціонах корів (2012)
Гайдей О. С. - Стрес як біологічне явище (2012)
Кравченко Ю. С. - Відгодівля бугайців на раціонах з різним умістом соковитих кормів, Білий В. П. (2012)
Церенюк О. М. - Дослідження поліморфізму за основними генами QTL нових заводських одиниць у породах свиней ландрас та уельс (2012)
Скрипник В. Г. - Фактори патогенності збудника сапу Вurkholderia mallei, Козій Р. В., Скрипник А. В. (2012)
Клімова О. Є. - Реалізація генетичного потенціалу інбредних ліній за ознаками продуктивності при гетерозисній селекції цукрової кукурудзи (2012)
Фененко А. І. - Напрями технологічного і технічного відтворення індустріальних ферм з виробництва молока, Москаленко С. П., Кудринецький Р. Б., Михайленко П. М., Ткач В. В. (2012)
Булигін С. Ю. - Щодо програми безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, Прістер Б. С., Фурдичко О. І., Дутов О. І. (2012)
Барвінський А. В. - Захист орних земель Київського Полісся від ущільнення (2012)
Усатенко Н. Ф. - Використання показника "активність води" в технології виробництва м’ясопродуктів, Крижська Т. А. (2012)
Сатіна Г. М. - Перспективи розвитку горіхоплідного виробництва в Україні (2012)
Паска І. М. - Удосконалення взаємовідносин між суб’єктами молокопродуктового підкомплексу України (2012)
Борис А. М. - Дослідження нового відокремлювача гички цукрових буряків (2012)
Вишнівська Ю. С. - Вплив системи удобрення на формування продуктивності льону олійного (2012)
Лесновська О. В. - Вовнова продуктивність овець різних генотипів (2012)
Кривошея-Гунько І. О. - Економічна ефективність виробництва зерна як об’єкт управління в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Title (2017)
Contents (2017)
Chumachenko O. I. - Soft Clustering Algorithm Based on Separating Hypersurfaces, Gorbatiuk V. S. (2017)
Chepizhenko V. I. - A Method for Optical Imaging of the Three-Dimensional Manifold Structure, Tereshchenko L. J. (2017)
Sineglazov V. M. - IEEE 802.15.4 / ZigBee Wireless Network as a Basis for UAV Navigation System, Daskav E. V. (2017)
Kozlov A. P. - Onboard Monitoring System of Ground Aircraft Download, Yurchenko O. S. (2017)
Zhiteckii L. S. - Digital Adaptive Feedforward/Feedbak Controller for Autotracking Radar, Sushchenko O. A. (2017)
Ryzhkov L. М. - Control System Synthesis of Indicator Dynamic Vibration Absorbers (2017)
Mukhina M. P. - Analyses of Marginalized Particle Filtering Block of Navigation Data, Prymak A. P. (2017)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of the Generalized Structural Scheme of the Iteratively Integrating Measurement Converter (2017)
Kazak V. M. - Impact of Training Process of Aviation Specialists on Flight Safety Parameters, Prokhorenko I. V., Timoshenko N. A. (2017)
Sineglazov V. M. - Computer-Aided Design System of Wind Turbine Power Plants Aerodynamics Calculation, Khok S. A. (2017)
Sineglazov V. M. - Environmental Chamber for Navigation Equipment Test Table, Dolgorukov S. O. (2017)
Tupitsin N. F. - Approximate Calculation of the process characteristics of the UAV Landing on Rope, Chychkan І. V. (2017)
Filyashkin M. K. - Automation of Contact Stage at Air-To-Air Refueling of Civil Aircrafts, Rogozhin V. A. (2017)
Delas N. I. - Entropical Analysis of Macrosystems outside the main Postulet of Statistical Mechanics (2017)
Aralova N. I. - Algorithmic and Program Support for Optimization of Interval Hypoxic Training Modes Selection of Pilots, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2017)
Goncharenko A. V. - A Concept of Multi-Optional Optimality at Modeling Ideal Gas Isothermal Processes (2017)
Krasnousova O. Y. - Probabilistic Methods of Zero-Defects Checking for Nonhomogeneous Samplings, Opanasiuk Y. A., Dmytrenko B. I. (2017)
Hryshchenko Y. V. - Suggestions of the Improvement of the Quality of Flight During Landing and Missed Approach/Go Around Maneuver, Romanenko V. G., Hryshchenko Y. Y. (2017)
Zelenkov A. A. - Estimation of the Results of Statistical Modeling of Automatic Control Systems, Bunchuk A. A., Golik A. P. (2017)
Requirements for Articles (2017)
Publisher's imprint (2017)
Васина Е. В. - Искусственный интеллект в дизайне: риски, возможности, перспективы, Дудник М. Г. (2017)
Вершинин В. Н. - Использование наследия классической живописи шан-шуй и жэн-у Китая в современном экологическом плакате (2017)
Ганоцька О. В. - Головні ознаки концептів у сучасному формоутворенні, Лаврікова К. А. (2017)
Григорьева О. Б. - Сквозные темы и интонации как элемент драматургии в вокальном цикле Д. Л. Клебанова на стихи Лины Костенко (2017)
Hrytsun Yu. M. - Ethnic Culture Synthesis in Ihor Kovach’s Music Art (2017)
Гуренко М. О. - Джерела інспірацій гламуру в сучасному інтер’єрі (2017)
Дроздова І. П. - 3D відеомeппінг як форма комунікації в дизайні міського середовища (2017)
Зайцева В. І. - Образно-візуальна мова ілюстрування поеми "Енеїда" Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років (2017)
Закриничний І. В. - Критерії об’єктивного поділу кольорів на теплі та холодні (2017)
Хішам Кобейcсі - Ліванський житловий інтер’єр: традиції, сучасна практика, перспективи (2017)
Костюк О. О. - Особливості формування кольорових тенденцій в дизайні (2017)
Краснощек Е. Ю. - Трюк французского модернизма: балет "Парад" Эрика Сати — Жана Кокто (2017)
Ларіонов Ю. Г. - Образотворча підготовка студентів-архітекторів: досвід та новації (2017)
Мархайчук Н. В. - Початковий етап формування мистецтвознавчого осередку в Харкові (перша половина ХІХ ст.), Іваненко С. О. (2017)
Ожога-Масловська А. В. - Мистецька японістика у Харкові ХІХ — середини ХХ сторіччя: артефакти і дослідження (2017)
Perekhoda O. - State of research and study of the traditional folk Borshchiv embroidery in domestic historiography (2017)
Решетньова Г. О. - Фарфорові шедеври заводу Міклашевського в приватній колекції України (2017)
Содомора Х. М. - Чоловічі прикраси транскарпатського регіону. Порівняльна характеристика (2017)
Starikova O. - Classical bel canto pattern of composing, performance and pedagogical respects (2017)
Стешенко С. В. - Олексій Якович Сокіл (1870–1939) як іконописець (2017)
Трегуб Н. Є. - Сучасний стан наукової думки та досягнення технологій 3D-принтерного друку в дизайні, Альніков Є. М., Шиянова А. О. (2017)
Фурдичко О. І. - Про пріоритетність еколого-економічних досліджень в аграрній науці й виробництві, Дребот О. І. (2012)
Іваніна В. В. - Оптимізація зерно-бурякової сівозміни в умовах біологізації землеробства (2012)
Драган М. І. - Особливості інфільтрації у сірих лісових ґрунтах, Любчич О. Г., Величко В. А. (2012)
Мусієнко М. М. - Захисні реакції рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за дії диквату, Грудіна Н. С., Бацманова Л. М., Таран Н. Ю. (2012)
Петриченко В. Ф. - Вплив систем удобрення на фотосинтетичну діяльність і зернову продуктивність вики ярої, Фостолович С. І. (2012)
Туріна О. Л. - Ефективність нітрагінізації нуту в умовах степового Криму, Турін Є. М. (2012)
Шевчук Л. М. - Вплив живлення на якість плодів суниці, Приймачук Л. С., Приймачук М. М. (2012)
Дегтярьов І. М. - Удосконалення технології виготовлення очищеного туберкуліну для діагностики туберкульозу тварин (2012)
Долецький С. П. - Профілактика порушень обміну амінокислот у корів в зоні мікроелементної недостатності (2012)
Ткачов О. В. - Вплив мікроміцетної контамінації сперми жеребців на рівень кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (2012)
Гунчак А. В. - Якість яєць і продуктивність перепілок за різного рівня йоду в їх раціонах, Ратич І. Б. (2012)
Роїк М. В. - Етапи вітчизняної селекції буряків цукрових, Корнєєва М. О. (2012)
Тимчук С. М. - Комбінаційна здатність ліній цукрової кукурудзи на основі мутації sh2, Мовчан Т. Д., Тимчук Д. С., Барсукова В. Є. (2012)
Моргун О. В. - Розмноження фундука в умовах Лісостепу (2012)
Каменщук Б. Д. - Методичні підходи до оцінки сучасних гібридів кукурудзи багатофакторним способом (2012)
Шевченко І. А. - Підвищення якості виконання технологічного процесу машинного доїння, Алієв Е. Б. (2012)
Шейченко В. О. - Якість трести льону-довгунцю, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном, Лук’яненко П. В., Василюк В. І. (2012)
Куценко М. В. - Інформаційне забезпечення системи охорони земель від ерозії, Тімченко Д. О. (2012)
Романчук Л. Д. - Оцінка радіаційного стану ґрунтів у північних районах Житомирщини, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (2012)
Боднарчук О. В. - Технологічні аспекти забезпечення якості кисловершкового масла, Король О. В., Савчук А. І. (2012)
Сало І. А. - Цінова еластичність на вітчизняному ринку плодів (2012)
Варченко О. М. - До питання формування економічного механізму забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Кудельський В. Е. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в агропідприємствах Хмельниччини (2012)
Пастух Н. Р. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на азотний режим чорнозему типового під пшеницею озимою (2012)
Аннотации (2012)
7-а Генеральна асамблея Союзу аграрних академій Європи (2012)
Балюк С. А. - Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні, Лісовий М. В., Захарова М. А., Анісімова О. В., Вітанов О. Д., Рудь В. П., Кіях О. О. (2012)
Цвей Я. П. - Зміна агрохімічних показників чорнозему типового залежно від довготривалого застосування добрив у Лісостепу, Іваніна В. В., Ременюк Ю. О., Шанда Л. В., Кісілевська М. О., Воронюк Н. М., Торліна О. М., Петрова О. Т., Дубовий Ю. П. (2012)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал Лівобережного Полісся, Бердніков О. М., Величко В. А. (2012)
Токмакова Л. М. - Застосування мікробних препаратів і протруйників у землеробстві, Пищур І. М., Канівець В. І., Скорик В. В. (2012)
Мірошниченко М. М. - Інформаційне та нормативне забезпечення державного управління ґрунтовими ресурсами в умовах реформування земельних відносин (2012)
Кулик М. Ф. - Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Виговська І. О., Гончар Л. О. (2012)
Гринів С. М. - Густота стояння рослин і строки збирання буряків цукрових як фактори підвищення їхньої продуктивності (2012)
Стегній Б. Т. - Ризики занесення африканської чуми свиней в Україну, Бузун А. І., Мартиненко М. В. (2012)
Орлов С. Д. - Оцінка генотипів кормових буряків за морфологічними та господарсько цінними ознаками, Мілієнко М. В. (2012)
Булгаков В. М. - Розробка математичної моделі гичковідокремлювального робочого органу, Борис А. М. (2012)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки по лопатці при нахилі осі її обертання (2012)
Булигін С. Ю. - Сучасний етап мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, Бондар О. І., Дутов О. І., Кашпаров В. О. (2012)
Хомік Н. В. - Моніторинг лісових ландшафтів Шацького національного природного парку (2012)
Усатенко Н. Ф. - Новий метод контролювання якості м’ясопродуктів, Охріменко Ю. І., Мартиненко Л. Г., Кліщова Т. Ю. (2012)
Проценко Л. В. - Вплив хмельових заквасок різних сортів хмелю на якісні показники хліба, Пасічник І. О. (2012)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи до моделювання й оцінки трансферу технологічних інновацій в АПВ (2012)
Новак О. В. - Проблеми кадрового забезпечення системи менеджменту в агропідприємствах, Горьовий В. П., Тимошенко М. М. (2012)
Кучер А. В. - Формування прибутковості виробництва гречки (2012)
Матюха І. О. - Репродуктивна здатність телиць і корів-первісток за випоювання соєвого молока з бобів сої традиційних і трансгенних сортів у молочний період, Долайчук О. П. (2012)
Колодка І. Л. - Внесок академіка В. С. Крамарова у розвиток вітчизняного машинознавства (1950 – 1960 рр.) (2012)
Охрим С. А. - Екотоксична оцінка впливу мікроелементів на відтворну функцію корів (2012)
В. М. Булгакову — 60 (2012)
Л. М. Тіщенку — 60 (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Sukmanov V. - Study of aroma formation from lipids of the fruit raw material, Marynin A., Dubova H., Bezusov A., Voskoboіnik V. (2016)
Boaghi E. - Impact of treatment with oxidative bleaching agents on walnut (Juglans Regia L.) shell chromatic parameters (2016)
Selyutina G. - Component composition of radish root essential oil, Gapontseva O. (2016)
Azizi H. - Purification of Raw Sugar Beet Juice by Electrocoagulation, Hakimzadeh V., Golestani H. A. (2016)
Ostapenko V. - Analysis on application of different grape varieties in the production of icewine. A review (2016)
Damyanova S. - Chemical composition of Salvia officinalis l. essential oil from Bulgaria, Mollova S., Stoyanova A., Gubenia O. (2016)
Olumide T. A. - Effect of processing parameters on the proximate composition and sensory characteristics of breadfruit 'elubo', Adegoke B. H., Kehinde O. E., Bamikole O. A. (2016)
Dyakonova A. - Usage of the nut raw materials and chia seeds to improve fatty acid composition of the smoothies, Stepanova V. (2016)
Ukrainets A. - Effect of collagen based protein isolate "Belkozine" on biological value of boiled sausages, Pasichniy V., Polumbryk M., Polumbryk M. (2016)
Mank V. - Relaxation behavior of aqueous dispersion polysaccharides, Tochkova O., Melnyk O., Bessarab O. (2016)
Zmievskii Yu. - Fouling of polymer and organic-inorganic membranes during filtration of corn distillery, Dziazko Yu., Myronchuk V., Rozhdestvenska L., Vilenskii A., Kornienko L. (2016)
Dunaievska N. - Co-combustion of solid biomass in pulverized anthracite-coal firing boilers, Chernyavskiy M., Shchudlo T. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського