У рамках Міжнародної конференції BASF та IFC підбили підсумки проекту "Точка росту" (2016)
Клечковський Ю. Е. - Міжнародна науково-практична конференція "Состояние и перспективы защиты растений", присвячена 45-річчю з дня створення Інституту захисту рослин Національної академії наук Республіки Білорусь (2016)
Головатюк Л. М. - Токсичний гепатит як фактор змін локальних імунних реакцій в слизовій оболонці товстої кишки, Бондаренко Т. Є., Кратко О. В. (2017)
Губіна-Вакулик Г. І. - Формування нефропатії при довготривалому вживанні харчового барвника тартразину (Е102) в експерименті, Горбач Т. В., Денисенко С. А., Андрєєв А. В. (2017)
Діденко І. С. - Зміни гістологічної структури підшлункової залози за умов алоксанової гіперглікемії у щурів у віковому аспекті (2017)
Знамеровский С. Г. - Динамика показателей белой крови в условиях экспериментального желчного перитонита, Савицкий И. В., Леник Р. Г., Белаш О. В., Циповяз С. В. (2017)
Колішецька М. А. - Вплив тіотриазоліну на показники системи оксиду азота за умов формування експериментальної бронхіальної астми (2017)
Понирко А. О. - Біологічне моделювання цукрового діабету І типу за допомогою алоксану зі зміненими хімічними властивостями, Теслик Т. П., Пернаков М. С. (2017)
Попович А. І. - Гістохімічна оцінка процесів обмеженого протеолізу в фібриноїді плаценти при її кальцинозі у поєднанні із залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Романюк А. М. - Морфологічні особливості прищитоподібної залози щурів за умов модельованого підгострого впливу солей важких металів, Тимакова О. О. (2017)
Савицький І. В. - Експериментальне дослідження цукрового діабету: особливості методик моделювання, Сарахан В. М., Кузьменко І. А., Якимчук Н. В. (2017)
Степанський Д. О. - Вплив аутосимбіонтів A. viridans на стан здоров’я поросят (2017)
Андреєва Я. О. - Предиктори ремоделювання лівого шлуночка у хворих з ожирінням різного ступеня тяжкості, Токаренко О. І., Мирний Д. П. (2017)
Антонян И. М. - Эффективность и безопасность использования клеток стромы костного мозга для коррекции андрогенного дефицита у больных сахарным диабетом, Лесовой В. Н. (2017)
Боровик К. М. - Фактори ризику розвитку повторних кардіоваскулярних подій у хворих протягом півроку після перенесеного гострого інфаркту міокарда за наявності ожиріння (2017)
Гречко С. І. - Контроль серцевого ритму у лікуванні хворих на гострий коронарний синдром, Трефаненко І. В., Поліщук О. Ю., Турубарова-Леунова Н. А. (2017)
Казиев С. Г. - Сравнительная оценка консервативного и оперативного методов лечения веноокклюзивной эректильной дисфункции (2017)
Ковтун М. И. - Результаты анализа структуры и динамики заболеваемости катарактой, Лапкина И. И., Кочина М. Л. (2017)
Ковтун Н. М. - Интерференционные картины роговицы глаза при разных состояниях глазодвигательных мышц (2017)
Короленко Р. Н. - Частота выявления дуоденогастрального рефлюкса у больных хроническим неатрофическим гастритом с дискинезией желчевыводящих путей (2017)
Магденко Г. К. - Кореляційні зв'язки між типом міом і перебігом патологічного процесу, Савицький І. В., Зелінський О. О., М'ястківська І. В., Григор'єв П. Є. (2017)
Некрасова Н. О. - Вивчення напруги зсуву та ендотеліальної дисфункції у пацієнтів молодого віку зі спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю (2017)
Синельник В. П. - Динаміка показників інтерлейкіну 1-бета та інтерлейкіну- 6 при гіпертонічній хворобі та при гіпертонічній хворобі з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у ліквідаторів аварії на ЧАЕС (2017)
Філіпюк А. Л. - Клініко-лабораторні та ехокардіографічні показники у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом, Зенін В. В. (2017)
Царев А. В. - Сравнительная оценка эффективности терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2017)
Яковенко Н. А. - Современные подходы к лечению острых бронхитов у детей, Безкаравайный Б. А., Грищенко Г. В., Нужная Е. К. (2017)
Яценко О. В. - Оцінка скоротливої функції міокарду та показників системної запальної відповіді при гіпертонічній хворобі у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень під впливом терапії (2017)
Малик Н. В. - Роль медичної реабілітації в лікуванні хворих з патологією опорно-рухового апарату (2017)
Шаповалова Г. А. - Оцінка ефективності повторних курсів санаторно-курортної реабілітації дітей у періоді ремісії онкозахворювань (2017)
Шимон В. М. - Основні вектори медичної реабілітації в лікуванні діафізарних переломів, Шерегій А. А., Пушкаш І. І., Стойка В. В. (2017)
Кондратюк В. М. - Антимікробна дія антисептичних препаратів на клінічні штами мікроорганізмів, що контамінують бойові поранення кінцівок (2017)
Рудишин С. Д. - Дослідження факторів ризику народження недоношених дітей на прикладі Сумської області, Докукіна С. В., Луценко О. І. (2017)
Шнайдер С. А. - Медико-соціальні та клінічні предиктори герпес-асоційованої багатоформної ексудативної еритеми, Денисова М. Т., Саввова А. О. (2017)
Антоненко М. Ю. - Ефективність використання препаратів вітаміну D3 в лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з поєднаною ендокринною патологією: імунологічний аспект, Комісаренко Ю. І., Малий Д. Ю., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2017)
Дорошенко С. І. - Розповсюдженість вторинних зубощелепних деформацій у віковому аспекті та їх особливості, Федорова О. В., Ірха С. В., Германчук С. М. (2017)
Вдовиченко Е. Ю. - Недостаточность конвергенции у школьников 1 – 4 классов и ее значение для оптимизации педагогического процесса в младшей школе, Кадошникова И. В., Плиска А. И., Шкробанец И. Д., Лазоришинец В. В. (2017)
Бірюкова Т. В. - Використання лазерного випромінювання в медицині, Олар О. І. (2017)
Romaniuta I. A. - Organization of Intern-Doctors’ Training in the Therapeutic Dentistry Department, Samoilenko I. I., Nazarova D. I., Hryhorenko L. V., Shevchenko I. V. (2017)
Козий М. С. - Динамика клеточного состава гипофизарно-надпочечниковой системы белых мышей в условиях стресса, Грищенко Г. В., Силенко А. А. (2017)
Майор В. В. - Морфогенетичні закономірності формування ефектів ізольованого впливу плюмбум ацетату та його комбінації з аргентум цитратом на розвиток плаценти щурів, Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І. (2017)
Топчій М. С. - Функціональні можливості юнаків 17 – 21 років, за даними тестування навантаженням зі змінною потужністю, Босенко А. І., Орлик Н. А. (2017)
Маренич Т. Г. - До питання класифікації бухгалтерських помилок (2017)
Бакуменко В. Д. - Методологічні аспекти державного управління в практичній діяльності державних службовців, Сагачко Ю. М. (2017)
Воронянський О. В. - Економічний аспект туристичного бізнесу, Бондар Н. О. (2017)
Волошин Ю. Ю. - Синергетичні аспекти формування та розвитку організаційної культури в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Артеменко О. О. - Аналіз структури туристичного підприємства, Колпаченко Н. М. (2017)
Батюк Л. А. - Модифікація механізмів забезпечення конкурентоспроможності національних економік в умовах глобалізації, Резницька Т. О. (2017)
Батюк Л. А. - Традиції і новації у соціально-економічному та політичному житті сучасної України, Кравченко О. М. (2017)
Богомолова К. С. - Управління проектами в туристичній діяльності Харківської області, Подольська О. В., Краля В. Г. (2017)
Богомолова К. С - Публічне адміністрування та процес прийняття управлінських рішень, Подольська О. В., Краля В. Г. (2017)
Вітковський Ю. П. - Інтеграція як вектор розвитку бізнес-процесів компанії, Єршова О. О. (2017)
Данченко І. А. - Методологічні і методичні основи підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів за спеціальністю "Туризм", Моісєєва Н. І. (2017)
Коломієць Н. О. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства, Коломієць О. П. (2017)
Моісеєва Н. І. - Метод оцінювання у рекреаційній географії, Кобченко Ю. Ф., Захаров Д. А. (2017)
Моісеєва Н. І. - Радіальний приріст як індикатор стійкості лісових екосистем на прикладі соснових лісів зеленої зони м. Харкова, Кобченко Ю. Ф., Коваль І. М. (2017)
Накісько О. В. - Теоретичне узагальнення особливостей управління збутом сільськогосподарської продукції, Даниленко В. В. (2017)
Пилипенко С. Г. - Феномен туризму в умовах глобалізації, Моісєєва Н. І., Омельченко Г. Ю. (2017)
Рижикова Н. І. - Стратегія використання венчурних інвестицій в українській моделі інвестиційно-інноваційного розвитку переробних підприємств (2017)
Скубій І. В. - Туристичний потенціал місць історичної пам’яті в Україні (2017)
Ткаченко С. Є. - Теоретичні засади управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Колпаченко Н. М. - Визначення місця біоенергетичного потенціалу в структурі відновлювальних джерел енергії (2017)
Крутько М. А. - Управління фінансовими інвестиціями підприємства в умовах глобалізації: теоретичні питання (2017)
Харчевнікова Л. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні (2017)
Богданович О. А. - Методологія моделювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва (2017)
Голованова Г. Є. - Особливості взаємодії туроператорів, турагенств та екскурсійних компаній (2017)
Горенко А. І. - Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні (2017)
Грідін О. В. - Концептуальні підходи до створення ефективної системи управління персоналом (2017)
Палій А. П. - Економічна ефективність впровадження інноваційних технологій і технологічних рішень в молочному скотарстві, Кравченко О. М. (2017)
Фірсова Л. В. - Сільський туризм: досвід та перспективи, Сухих Л. О. (2017)
Zaika S. О. - Ways of enhancing the competitiveness of energy biomass (2017)
Міщенко А. - Роль структури саркомеру в синхронізації роботи поперечних містків: теоретичний аналіз східчастих змін довжини у просторово розподіленій стохастичній моделі, Тарадіна Г. (2017)
Мазур В. - Процеси перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за дії похідного поліетиленгліколю, Здвіжков Ю., Мандзинець С., Бура М., Заіченко O. (2017)
Шурко Н. - Дослідження зв’язування фактора VIII зсідання крові з кремнеземними сорбентами різної пористості, Даниш Т. (2017)
Криворучко А. - Показники анатомічної структури листків дуба червоного (Quercus rubra L.) в урботехногенних умовах, Бессонова В. (2017)
Sehin Y. - Study of Streptomyces ghanaensis ATCC14672 genes SSFG_03627 and SSFG_01411 encoding putative membrane proteins, Ostash B. (2017)
Штапенко О. - Ефективність ДНК інтеграції і виживаність зигот мишей за умов пронуклеарної мікроін’єкції, Maдіч A., Федорова С. (2017)
Боднар І. - Доцільність використання вітамінних хіміопревентерів для корегування індукції хромосомних аберацій синтетичним харчовим ароматизатором "Карамель", Горбулінська С., Боднар Л. (2017)
Кобів Ю. - Вплив випалювання на популяції деяких лучних видів у високогір’ї Українських Карпат, Кобів В. (2017)
Вінічук М. - Вплив одноразового внесення калійних добрив на інтенсивність міграції радіоцезію у лісових екосистемах (2017)
Микітчак Т. - Вплив функціонування Явірської ГЕС на угруповання безхребетних гідробіонтів р. Стрий (Українські Карпати), Штупун В. (2017)
Кияк Н. - Механізми пристосування бріофітів до сольового стресу на території хвостосховища Стебницького гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал", Буньо Л. (2017)
Шерстюк М. - Морфологічна інтегрованість репрезентативних автохтонних раритетних хамефітів Українського Полісся (2017)
Горєлов О. М. - Життєвість деревних рослин (визначення, критерії та оцінка), Горєлов О. О. (2017)
Зубцова І. - Віталітетна структура ценопопуляцій Potentilla erecta (L.) Raеusch. на заплавних луках Кролевецько-Глухівського геоботанічного району (2017)
Джура Н. - Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі Львівської області, Подан І. (2017)
Приседський Ю. - Ростові параметри деяких видів газонних трав за умов комплексного флуоридно-сульфітного забруднення ґрунту (2017)
Дунаєвська О. - Морфологічні особливості селезінки пойкілотермних тварин (2017)
Nazaruk K. - Zooplankton of waters objects within the wetland of Rivnenskyi Nature Reserve, Zhuravchak R. (2017)
Стекленьов Є. - Відтворювальна здатність самок сайгака Saiga tatarica Linnaeus, 1766 асканійської популяції, Смаголь В. (2017)
Ямборко Г. - Детекція ентеротоксигенних Bacillus cereus у рослинній сировині, Пилипенко Л., Пилипенко І. (2017)
Тарабас О. - Еколого-трофічні групи мікроорганізмів води озера Яворівське, Мороз О., Гнатуш С., Яворська Г., Звір Г., Ковальчук М. (2017)
Сисолятін С. - Вміст ліпідів у білих м’язах і зябрах коропа (Cyprinus carpio L.) за гіпокси-гіперкапнічного впливу (2017)
Шурко Н. - Фактор VIII зсідання крові: будова молекули та застосування, Даниш Т., Новак В. (2017)
Купиняк Н. І. - Роль ріанодинчутливих Cа2+-каналів у регуляції дихання мітохондрій печінки щурів, Іккерт О. В., Манько В. В. (2017)
Юсипіва Т. - Вплив викидів коксохімічного виробництва на динаміку вмісту розчинних вуглеводів у однорічних пагонах деревних рослин (2017)
Дубицький О. - Продуктивність колосу та ефективність утворення й відпливу асимілятів з листків озимої пшениці за біологізованих систем удобрення, Качмар О., Дубицька А., Щерба М. (2017)
Павлюченко Н. - Оптимізація алелопатичного та мікробіологічного стану прикореневого середовища рослин Citrus limon (L.) Burm. за умов оранжерейної культури, Елланська Н., Юношева О., Доброскок В., Крупа С. (2017)
Боярина Н. И. - Палеофитоценологические исследования позднекаменноугольной растительности Донецкого бассейна (2017)
Бояріна Н. І. - Онтогенетичні зміни деяких пізньокам’яновугільних папоротей та птеридоспермів Донецького басейну, Коваленко Г. Г. (2017)
Веклич О. Д. - Біостратиграфія турон-коньяцьких відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами (2017)
Дикань К. В. - Філогенетичні зв’язки оксфордських Myophorella Bayle, 1878 із північно-західних окраїн Донбасу (2017)
Дикань Н. І. - Остракоди посткратерних відкладів Болтиської імпактної структури (Український щит) (2017)
Крохмаль А. И. - Алгоритм построения биохронологических шкал по мелким млекопитающим плейстоцена юга Восточной Европы (2017)
Ольштынская А. П. - Использование новых методических приемов при микропалеонтологических исследованиях олигоценовых отложений Южной Украины, Стефанская Т. А. (2017)
Очаковський В. Ю. - Спорово-пилкова характеристика олігоценових бурштиномісних відкладів Українського Полісся (нові дані) (2017)
Сіренко О. А. - Нові матеріали до характеристики рослинності та грунтів лубенського часу раннього неоплейстоцену України, Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. (2017)
Andreeva-Gryhorovych A. S. - PLanctonic biostratigraphy (foraminifera, nannoplancton, dinocysts) of Paleogene deposits oil and gas bearing provinces of Ukraine), Maslun N. V., Ivanik M. M., Waga D. D., Zhabina N. M., Hnylko S. R., Suprun I. S., Mintuzova L. G. (2017)
Гриценко В. П. - Різноманіття викопних організмів венду – раннього палеозою Поділля (2017)
Nemyrovska T. I. - Paleozoic conodont studies in Ukraine (2017)
Барбарук Л. В. - Система аналізу даних та підтримки прийняття рішень з інвентаризації промислових відходів, Суворін О. В. (2017)
Барбарук В. М. - Метод вибору атрибутів як елемент механізму видобутку знань, Татарченко Г. О. (2017)
Білобородова Т. О. - Підходи до класифікації незбалансованих та зсунутих наборів даних, Скарга-Бандурова І. С. (2017)
Деркач М. В. - Застосування алгоритму Форда-Фалкерсона для карти доріг міста Сєвєродонецьк, Хишев В. О. (2017)
Додонов В. А. - Управление перемещением робота по заданному маршруту в условиях помех на основе ситуационного метода, Галич Г. Б. (2017)
Кардашук В. С. - Моделювання несправностей в цифрових пристроях (2017)
Коваленко Т. В. - Метод и информационная технология обработки цифровых текстурных изображений в системах аэрокосмического мониторинга (2017)
Кривуля Г. Ф. - Интеллектуальное диагностирование линейно распределенных объектов с использованием беспроводных сенсорных сетей, Липчанский А. И. (2017)
Кунуп Т. В. - Аналітична модель рівня сервісів та додатків мережі наступного покоління (2017)
Луцків А. М. - Автоматизована система тестування психологічної готовності до виконання критичних завдань на основі динамічного підпису, Моліцький В. В. (2017)
Недзельский Д. А. - Исследование эффективности подсистемы подготовки команд в ядрах современных процессоров (2017)
Пархоменко А. В. - Дослідження та розробка автоматизованої системи віддаленого керування групою рухомих об’єктів, Гладкова О. М., Кравченко О. П., Кравченко Д. П. (2017)
Сафонова С. О. - Програмно-апаратне забезпечення автоматизованої системи (2017)
Сіряк Р. В. - Технологии идентификации и распознавания жестов (2017)
Шумова Л. А. - Информационные технологии поддержки оператора химического производства при управлении предаварийными режимами (2017)
Щербаков Є. В. - Аналіз класів мови програмування Javascript, Щербакова М. Є. (2017)
Щербакова М. Є. - Розпаралелювання обчислень в сучасних веб-браузерах, Щербаков Є. В. (2017)
Марченко Д. М. - Модель накопичення втомних пошкоджень та формування переддефектного стану металоконструкцій, Жидков А. Б. (2017)
Трушевський В. Е. - Розрахунок параметрів режиму гучномовного пристрою для пішоходів зі слабким зором (2017)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Повышение эффективности гидротранспортирования водоугольного топлива, Баранов И. О., Мирошникова М. В. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Lytovchenko V. G. - Preparation and study of the porous Si surfaces obtained by electrochemical method, Gorbanyuk T. I., Kladko V. P., Sarikov A. V., Safriuk N. V., Fedorenko L. L., Asmontas S., Gradauskas J., Sirmulis E., Zalys O. (2017)
Neimash V. B. - Tin-induced crystallization of amorphous silicon assisted by a pulsed laser irradiation, Melnyk V. V., Fedorenko L. L., Shepeliavyi P. Ye., Strelchuk V. V., Nikolayenko A. S., Isaiev M. V., Kuzmich A. G. (2017)
Sevryukova M. M. - Dynamics of transfer of electron excitation in a donor-acceptor system with a carbon chain and ways of its relaxation, Piryatinski Yu. P. (2017)
Dimitriev O. P. - Macroscopic versus microscopic photovoltaic response of heterojunctions based on mechanochemically prepared nanopowders of kesterite and n-type semiconductors, Grynko D. O., Fedoryak A. M., Doroshenko T. P., Kratzer M., Teichert C., Noskov Yu. V., Ogurtsov N. A., Pud A. A., Balaz P., Balaz M., Tesinsky M. (2017)
Ievtushenko A. I. - Wave equation solution for multilayer planar waveguides in a spatial frequency domain, Dusheyko M. G., Karpyna V. A., Bykov O. I., Lytvyn P. M., Olifan O. I., Levchenko V. A., Korchovyi A. A., Fitio V. M., Bendzyak A. V., Yaremchuk I. Y., Bobitski Y. V. (2017)
Kashirina N. I. - Asymptotic dependence of Gross–Tulub polaron ground-state energy in the strong coupling region (2017)
Kovalchuk O. V. - Saturation effect for dependence of the electrical conductivity of planar oriented nematic liquid crystal 6CB on the concentration of Cu7PS6 nanoparticles, Studenyak I. P., Izai V. Yu., Rybak S. O., Pogodin A. I., Kopčanský P., Timko M., Gdovinova V., Mariano J., Kovalchuk T. M. (2017)
Eladl Sh. M. - Modeling of ionizing radiation effect on static and dynamic behavior of vertical cavity surface emitting lasers, Sharshar K. A. (2017)
Boiko I. I. - Comparison of some different ways used for approximate solution of kinetic equation and calculations of carrier mobility (2017)
Dvoynenko M. M. - Fluorescence of molecules placed near a spherical particle: Rabi splitting (2017)
Bacherikov Yu. Yu. - Optical properties of thin erbium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC substrates with different structures, Konakova R. V., Okhrimenko O. B., Berezovska N. I., Kapitanchuk L. M., Svetlichnyi A. M. (2017)
Beketov G. V. - Trap-assisted conductivity in anodic oxide on InSb, Sukach A. V., Tetyorkin V. V., Trotsenko S. P. (2017)
Karachevtseva L. A. - Photoconductivity relaxation and electron transport in macroporous silicon structures, Onyshchenko V. F., Sachenko A. V. (2017)
Kavetskyy T. S. - Comments on the "Metallic nanoparticles (Cu, Ag, Au) in chalcogenide and oxide glassy matrices …”, Stepanov A. L. (2017)
Авторський індекс (2017)
Видавнича етика (2017)
Содержание (2014)
Бузник О. І. - Система постійної доставки протиінфекційного пептиду ЬЬ37 — потенційний новітній метод лікування очних інфекцій. Повідомлення 3. Протимікробна активність 1X37, що інкапсульований у кремнієві наночастки, Пасєчнікова Н. В., Якименко С. А., Молода А. Л., Іслам М. М., Гріффіт М. (2014)
Родіна Н. В. - Емоційні стани слабкозорих дітей з офтальмопатологією у передопераційний період (2014)
Романенко Д. В. - Оценка подвижности глазодвигательных мышц у больных содружественным и несодружественным косоглазием с вертикальным компонентом методом автоматизированного анализа двухмерных изображений глазных яблок в диагностических положениях взора, Бушуева Н. Н., Духаер ПІ., Пелипенко Е. В. (2014)
Риков С. О. - Розподіл алельних варіантів промотору гену у-кристаліну у хворих на початкову та незрілу катаракту, Биць Ю. Ю., Гончаров С. В., Досенко В. Є. (2014)
Коломиец Н. В. - Длительность монокулярных и бинокулярных структурированных последовательных образов как индикатор характера корреспонденции сетчаток, Коломиец В. А. (2014)
Сафроненкова И. А. - Этапное (радиокриогенное) лечение больных первичными злокачественными эпителиальными опухолями кожи век, Елагина В. А. (2014)
Романова Т. А. - Ультраструктурные изменения сенсорной части сетчатки кролика после применения субпорогового лазерного излучения с длиной волны 532, 577 и 810 нм с использованием миллиимпульсного и микроимпульсного режимов работы лазера (2014)
Мальцев Е. В. - Патоморфологічні співставлення птеригіуму людини та його експериментальної моделі , Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2014)
Жмурик Д. В. - Электронно-микроскопическое исследование сетчатки при тампонаде витреальной полости перфторорганическими соединениями, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2014)
Сенишин В. И. - "Влияние гиалуроната натрия на патохимические показатели в тканях переднего отдела глаза после применения консерванта бензалкония хлорида" (2014)
Сердюченко В. И. - Детский церебральный паралич и орган зрения, Гальперт Я. И. (2014)
Сакович В. Н. - Герпетический кератит: этиология, патогенез, диагностика, лечение, Никитчина Т. С., Щербаков Б. Д. (2014)
Сердюченко В. И. - К вопросу о нормальных значениях остроты зрения у детей школьного возраста, Дегтярева Н. М., Ностопырева Е. И., Грушко Ю. В. (2014)
Шамбра С. В. - Рецидивирующий гемофтальм при клапанном разрыве сетчатки на фоне сенильного ретиношизиса, Король А. Р. (2014)
Красновид Т. А. - Спонтанное закрытие травматического ламеллярного разрыва макулы, Грубник Н. П. (2014)
Красновид Т. А. - Ювелирное изделие из золота — редкий случай внутриглазного инородного тела, Грубник Н. П. (2014)
К 100-летию со дня рождения доктора медицинских наук Людмилы Дмитриевны Данчевой (2014)
Гулак А. Т. - Стилистическая структура образа Пьера Безухова в романе Л. Толстого "Война и мир" (2017)
Моради А. - Структурно-грамматические модели в трапезонимии ономастического пространства современного города (2017)
Четверик В. К. - К вопросу о маркированности сравнительной степени имени прилагательного (2017)
Некрылова Е. Л. - О современной тенденции транзитивации русских глаголов: на примере форм, образуемых от возвратных путем отсечения постфикса (2017)
Козлова А. Г. - Чичибабинский интертекст в поэзии Зиновия Вальшонка, Козлов Е. Д. (2017)
Бураго Д. С. - "Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст..." "Дом у старого пимена" М. Цветаевой как свидетельство раннего отторжения поэта от бездуховного быта (2017)
Бондаренко А. А. - Мотив тишины и его роль в фоносфере М. Горького (на материале цикла "По Руси") (2017)
Степанченко И. И. - О лексикологии как учебной дисциплине (2017)
Гармаш Л. В. - Чеховский художественный универсум вблизи и издалека (Рецензия на монографию Т. А. Шеховцовой "У него нет лишних подробностей…": Мир Чехова. Контекст. Интертекст (Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. 196 С.) (2017)
Title, contents (2017)
Sardak S. - Potential of economy socialisation in the context of globalisation, Bilska O., Simakhova A. (2017)
Kamensky E. - Society. Personality. Technologies: Social Paradoxes of Industry 4.0 (2017)
Smirnov V. - The genesis of the entrepreneurship theory at the classical and non-classical stages of science development (2017)
Podgorny B. - The Russian stock market as a social space: a theoretical basis (2017)
Shepelev M. - Regional integries in the crisis of globalism (2017)
Aldokhina T. - Systematisation of effectiveness indicators for international economic integration (2017)
Abramov A. - Money motivation of military personnel in NATO countries, Russia, China and CIS countries (2017)
Gedich T. - Transformation of the European natural gas pricing model (2017)
Baculakova K. - Creative industries in the EU: factors influencing employment, Harakalova L. (2017)
Sidorova E. - Assessment of the fiscal effect of the tax reform options until 2019: the case of Russia, Tikhonova A. (2017)
Hoang Tran Hau - Credit constraint and household income: a quantile analysis approach (2017)
Pirozhkova S. - Technological forecasting as a prerequisite for successful country specialisation (2017)
Popov A. - Assessment of land fragmentation of agricultural enterprises in Ukraine (2017)
Danylenko A. - Price parity in the agricultural sector as a guarantee of the national food security, Satyr L., Shust O. (2017)
Gavrysh О. - The methodological approach to monitoring of the economic and functional state of innovation-oriented machinery engineering enterprises at the modern technological modes, Boiarynova К. (2017)
Pavliková M. - Adaptation of marketing tools in retail companies, Čihovská V. (2017)
Astafieva K. - Methodological approach to evaluate economic effect of outsourcing under public management, Adamovska V., Ilchenko V. (2017)
Pajtinkova Bartakova G. - Actual trends in the recruitment process at small and medium-sized enterprises with the use of social networking, Gubiniova K., Brtkova J., Hitka M. (2017)
Udachyna K. - Modelling the economic entity behaviour in the framework of the selected strategy, Bandorina L., Savchuk L. (2017)
Kozák V. - Microbrewery competitiveness: a case study of the U Fleků Brewery in Prague (2017)
Vorotnikov I. - A logistics model of sustainable food supply of the region, Sukhanova I., Tretyak L., Baskakov S. (2017)
The Economics and Politics of Interventionism (2017)
Титул, зміст (2017)
Stepanyuk L. M. - Geochronology of granitoids of the eastern part of the Inhul region (the Ukrainian shield), Kurylo S. І., Dovbush T. І., Grinchenko O. V., Syomka V. O., Bondarenko S. M., Shumlyanskyy L. V. (2017)
Кравченко Г. Л. - Новые данные о метаультрабазитах Центрального Приазовья, Русаков Н. Ф. (2017)
Михальченко І. І. - Монацити у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит), Андреєв О. В. (2017)
Митрохин А. В. - Геохимическая типизация базитовых даек Ингульского и Волынского мегаблоков Украинского щита, Шумлянский Л. В., Вишневская Е. А., Омельченко А. Н., Митрохина Т. В. (2017)
Кривдік С. Г. - Апофенітові альбітити Українського щита (2017)
Иванов Б. Н. - Типы рудных полей Центральноукраинского урановорудного района и их сравнительная характеристика, Степанюк Л. М., Донской Н. А., Сёмка В. А., Бондаренко С. Н., Шевела А. Ю. (2017)
Шеремет Е. М. - Азовское редкоземельное месторождение Украинского щита как новый инвестиционнопривлекательный тип промышленных месторождений, Стрекозов С. Н., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. (2017)
Клос В. Р. - Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Київської області, забруднених мулами стічних вод, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О., Приходько М. В. (2017)
Розко А. Н. - Изменение свойств глинополимерных композитов для решения экологических задач, Федоренко Ю. Г., Жарин И. С. (2017)
До ювілею Світлани Веніамінівни Богданової (2017)
Наші автори (2017)
Василик Ю. С. - Складання нотаріусом проекту сімейного договору (2016)
Кузнець О. М. - Окремі проблеми правового регулювання вчинення виконавчого напису на кредитому договорі (2016)
Панченко І. С. - Особливості визначення предмета договору купівлі-продажу нерухомості (2016)
Дика А. О. - Способи захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб: судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса (порівняльний аналіз) (2016)
Ізарова І. О. - Романо-канонічна модель цивільного процесу – основа загальноєвропейської традиції (2016)
Малярчук Л. С. - Актуальні проблеми запровадження та скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України (2016)
Строкач І. І. - Особливості примусового виконання рішень судів та виконавчих написів нотаріусів: порівняльний аспект та взаємодія нотаріусів і виконавців (2016)
Улетова Г. Д. - Совершенствование законодательства об исполнительном производстве в Российской Федерации как необходимая составляющая эффективной судебной системы: куда двигаться дальше?(интервью) (2016)
Беспалов О. О. - Стягнення середнього заробітку як спосіб захисту прав в адміністративному судочинстві, Рабовська С.Я. (2016)
Веретенникова Т. А. - Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката (2016)
Дерій О. О. - Актуальні питання представництва сторін виконавчого провадження адвокатом (2016)
Мелконян Н. Г. - Реалізація принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі (2016)
Кучер Т. М. - Теорія доведення у цивілістичному процесі (2016)
Біла М. А. - Обґрунтованість нотаріальних актів як принцип вчинення нотаріальних дій (2017)
Гвагвалія М. М. - Виконавчий напис нотаріуса: питання безспірності заборгованості (2017)
Гошовська Я. А. - Посвідчення шлюбного договору як форма реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі (2017)
Грицик А. С. - Особливості нотаріального посвідчення та внесення змін до шлюбного договору (2017)
Кириченко К. М. - Ефективність правового регулювання вчинення морського протесту в нотаріальному процесі (2017)
Лиськова І. П. - Співвідношення принципу верховенства права і принципу законності та їх реалізація у нотаріальному процесі (2017)
Плаксіна Л. О. - Реалізація принципу мови нотаріального процесу (2017)
Романенко І. Г. - Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору (2017)
Сусь Ю. С. - Актуальні питання відкриття нотаріального провадження по видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя (2017)
Шрамова О. С. - Нотаріальне провадження з видачі свідоцтва про права на спадщину у випадку перинатальної смерті дитини, що входила до кола спадкоємців (2017)
Фурса С. Я. Фурса Є. І. - Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі (2017)
Болюх В. В. - Виконавчі документи у цивільному судочинстві (2017)
Золотаренко В. В. - Поняття та ознаки правового статусу виконавця у виконавчому процесі (2017)
Костинський Я. О. - Особливості повноважень суду у виконавчому провадженні (2017)
Лужанський О. С. - Особливості звернення стягнення на окремі види рухомого майна боржника (2017)
Ростомян В. В. - Особливості правового статусу стягувача у виконавчому провадженні (2017)
Шевчук К. П. - Сторони виконавчого провадження (2017)
Савченко С. С. - Консультативна робота адвоката: поняття, стадії та законодавче закріплення "консультації" (2017)
Шевелюк Л. С. - Підготовка адвокатом скарги до європейського суду з прав людини (2017)
Тетерук М. А. - Реалізація принципу адвокатської таємниці при здійсненні адвокатом консультативної діяльності з метою звернення до нотаріуса (2017)
Ященко Н. Л. - Принцип компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультацій з метою звернення до нотаріуса (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в товстій кишці після її резекції та впливу стресу (2017)
Гунас І. В. - Зв'язки лінійних міжщелепних показників з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м'яких тканин лиця у мешканців україни юнацького віку, Дмітрієв М. О., Волков К. С., Черкасов Е. В., Глушак А. А. (2017)
Матківська Р. М. - Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов інфузії лактопротеїну з сорбітолом (2017)
Назарчук О. А. - Мікробіологічне дослідження властивостей грампозитивних збудників інфекційно-запальних периімплантаційних ускладнень, Фаустова М. О. (2017)
Марченко А. В. - Моделювання трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків-брахіцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників (2017)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації кінцевого мозку плодів людини 7-8 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Стельмащук П. О. (2017)
Черкасов В. Г. - Регресійні моделі сонографічних параметрів нирок у чоловіків екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропометричних показників, Устименко О. С., Башир-Заде Т. М. (2017)
Дудник В. М. - Жовчокам'яна хвороба у дітей, хворих на спадкову мікросфероцитарну гемолітичну анемію, Фурман В. Г. (2017)
Grynko І. І. - Comparative clinical-audiological characteristics of the acoustic analyzer in patients with chronic tubotimponal otitis media with perforation of the tympanic membrane after injury and because chronic inflammation before and after tympanoplasty (2017)
Березюк О. М. - Етіопатогенетична структура гіпохромних анемій, диференційна діагностика, підходи до лікування (2017)
Ліксунов О. В. - Удосконалення методів хірургічного лікування у хворих з інфраренальною аневризмою черевної частини аорти, Нікульніков П. І., Ратушнюк А. В. (2017)
Нагайчук В. І. - Сучасні технології лікування хворих з критичними та надкритичними опіками, Хіміч С. Д., Желіба М. Д., Жученко О. П., Поворозник А. М., Присяжнюк М. Б., Зеленько В. О., Гірник І. С., Чорнопищук Р. М. (2017)
Капшук Н. І. - Попередні результати хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми із застосуванням трабектомії ab interno, Христич Л. А. (2017)
Назарова М. С. - Використання сучасних опитувальників для визначення психологічного патерну хворих іхс чоловічої статі із післяінфарктним кардіосклерозом, Станіславчук М. А., Бурдейна Л. В., Мазорчук Ю. М., Щугарева Н. В. (2017)
Незгода О. П. - Застосування "бетаргіну" в комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкольоз з токсичними ускладненнями на протитуберкульозну терапію, Тхоровський М. А., Дублянський О. В., Михальчишена В. В., Захарченко О. О., Пликанчук О. В., Клименко Т. І. (2017)
Нікульніков П. І. - Досвід хірургічного лікування пацієнтів з поєднаним атеросклеротичним ураженням коронарних та сонних артерій, Габрієлян А. В., Ратушнюк А. В., Белейович В. В., Бабій О. Л., Ліксунов О. В., Гоменюк А. В. (2017)
Петрушенко В. В. - Порівняння ефективності різних тактик лікування пацієнтів із високим ризиком рецидиву гастродуоденальних кровотеч виразкового ґенезу, Коваль В. М., Білощицький В. Ф., Гребенюк Д. І., Собко В. С., Радьога Я. В. (2017)
Сторожук О. Б. - Функціонально неактивні форми протромбіну та рівень фібриногену, як маркери гіперкоагуляції у хворих на хронічну хворобу нирок vд стадії, які перебувають на програмному гемодіалізі, Селезньова I. Б., Сторожук Л. О., Горницька О. В., Сторожук Б. Г., Сломінський А. Ю. (2017)
Романова В. О. - Значущість змін в аналізі крові в діагностиці загострення ішемічної хвороби серця, Сєркова В. К., Шершун С. В. (2017)
Стойка В. В. - Вейвлет-аналіз структури ритмів коливань перфузії крові у хворих з відмороженнями (2017)
Хіміч С. Д. - Особливості "клінічного маршруту" політравмованих пацієнтів із ожирінням, Чемерис О. М. (2017)
Петрушенко В. В. - Результати повторних реконструктивних операцій на аорто-стегновому та стегново-підколінному сегментах у хворих з хронічним облітеруючим захворюванням артерій нижніх кінцівок, Скупий О. М., Хребтій Я. В., Цигалко Д. В. (2017)
Сєркова В. К. - Клініко-функціональні особливості ішемічної хвороби серця при поєднанні з цукровим діабетом, Задачіна Ю. Л., Іванова О. П. (2017)
Булавенко О. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та перинатальні наслідки при багатоплідді в структурі госпіталізацій акушерського стаціонару третинного рівня, Вознюк А. В., Кукуруза І. Л., Банах Ю. В., Титаренко Н. В. (2017)
Демчук Є. С. - Ендоскопічні маркери вражень слизової гастроінтестинального тракту при деяких системних захворюваннях, Жупанов О. Б., Радьога Я. В., Колотько В. С., Дорожинський Ю. А., Цмок С. В., Коваль В. М., Ткачук М. І. (2017)
Мороз Л. В. - Оцінка вмісту вітаміну д у хворих на хронічний гепатит с, Мусаєв Ельтун Енгібар Огли, Гайдук О. А., Шкондіна О. Ф. (2017)
Хребтій Я. В. - Результати комплексного підходу до лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени (2017)
Шапринський В. О. - Роль ультразвукової діагностики та спіральної комп'ютерної томографії в діагностиці та лікуванні абсцесів печінки, Макаров В. М., Луцкер О. Л., Побірчий М. Р. (2017)
Майко В. М. - Ефективність застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні хворих з діафізарними переломами стегнової кістки, Луцишин В. Г., Вознюк А. В., Деркач Ю. П., Колодій В. С., Гладкий В. Л., Філоненко Є. А., Машталер А. П., Антонюк А. С. (2017)
Куцак О. В. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей при різних показниках периферичної крові (2017)
Луцишин В. Г. - Лікування двобічного коксартрозу на різних стадіях розвитку патологічного процесу: огляд літератури та власні спостереження, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В., Кузьмов Р. А. (2017)
Бобровська О. А. - Особливості навчально- методичних підходів у викладанні медичної біології з основами паразитології та фармакології, щодо фармакоопіки при застосуванні протигельмінтних лікарських засобів, Сергєєв С. В. (2017)
Колошко О. М. - Реалізація особистісто-орієнтованого підходу та розвиток творчих здібностей студентів в роботі наукового гуртка на кафедрі біологічної хімії, Мельник А. В., Юрченко П. О. (2017)
Костюк Г. Я. - Теоретичне обґрунтування управління роботою підшлункової залози, Костюк О. Г., Голубовський І. А., Бурков М. В., Трилюк О. І., Костюк В. Г., Фоміна Л. В., Довгань О. В. (2017)
Тивончук О. С. - Перший досвід застосування операції sadi (дуодено-єюностомії з одним анастомозом) у лікуванні хворої на морбідне ожиріння з супутнім метаболічним синдромом та міастенією, Бубало О. Ф., Кондратенко Б. М., Москаленко В. В., Іванченко А. М. (2017)
Трухманова С. Л. - Ставлення студентів І курсу внму ім. м.і. пирогова до тютюнопаління, Нетребін Л. І., Стельмащук А. О, Трухманова О. І. (2017)
Бондар С. А. - Економічна оцінка ефективності сорбційного методу еферентної терапії з включенням препарату на основі нанокремнезему у хворих хронічними дерматозами, Луцюк М. Б., Качула С. О. (2017)
Кізлова Н. М. - Особливості захворюваності, поширеності виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки серед різних верств населення з аналізом основних показників наданої медичної допомоги у Вінницькій області та Україні, Комар О. М., Трилевич О. Д. (2017)
Рудавка С. І. - Соціально-економічні проблеми алкоголізму в Україні та його вплив на здоров'я людини (2017)
Vovk Yu. N. - Definition of the anatomical norm of human building, Vovk O. Yu., Malakhov S. S. (2017)
Гилюк О. Г. - Клінічні особливості перебігу та імунологічні зміни у дітей з герпесвірусною інфекцією, Булат Л. М. (2017)
Король А. П. - Сучасні аспекти етіології, патогенезу та принципи органозберігаючого лікування лейоміоми матки, Гриценко А. С., Самборська І. А. (2017)
Кукуруза І. Л. - Сепсис і септичний шок під час вагітності: обговорення випадку на основі сучасних доказових даних, Титаренко Н. В., Могілевкіна І. О., Дацюк О. І., Дацюк Л. В., Бондар Р. А., Костюченко А. В. (2017)
Льовкіна О. Л. - Домінуючі психологічні тенденції у жінок зі стрес-індукованим непліддям, Кливак В. В. (2017)
Мельник Т. В. - Сучасні патогенетичні аспекти та методи лікування червоного плоского лишаю, Бондар С. А., Гаврилюк А. О. (2017)
Осовська Н. Ю. - Внесок малих структурних аномалій серця у формування серцево-судинних захворювань, Шеремета Б. В., Шершун С. В., Берко Г. К., Грібенюк О. В., Мостович Я. В. (2017)
Ружанська В. О. - Галектин-3 як біомаркер хронічної серцевої недостатності у хворих на есенціальну гіпертензію чоловіків, Сивак В. Г., Жебель В. М., Пашкова Ю. П. (2017)
Радкевич В. - Професійна освіта і навчання: європейський контекст розвитку (2017)
Грабовська І. - Проблеми якості професійної освіти в умовах глобалізації і трансформації суспільства (2017)
Єршова Л. - Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток професійної кар‘єри учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Петренко Л. - Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти (2017)
Горбан Є. - Сучасні проблеми розвитку професійної компетентності методистів професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації (2017)
Криштанович С. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства: концептуальний аспект (2017)
Кошук О. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства: концептуальний аспект (2017)
Бородієнко О. - Використання технології асесмент-центрів для діагностування рівнів розвиненості професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв‘язку (2017)
Кулалаєва Н. - Діагностичний аналіз стану готовності учнів професійно-технічних навчальних закладів до проектного навчання (2017)
Короткова Л. - Зміст професійної освітти майбутніх фахівців сфери послуг (2017)
Козак А. - Сучасна структура професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2017)
Ткаченко М. - Новітні підходи до формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства (2017)
Малишева М. - Організаційні засади професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-туристичної галузі в Україні (2017)
Грибіш С. - Особливості етнографічно-рекреаційної діяльності майбутніх фахівців із туризму в карпатському туристичному макрорегіоні (2017)
Пілевич О. - Формування професійної культури майбутніх фахівців із фінансів і кредиту в коледжах (2017)
Пуховська Л. - Професійна освіта та інновації: досвід країн Європейського Союзу (2017)
Радкевич О. - Професійний розвиток викладачів і тренерів закладів професійної освіти в країнах Європейського Союзу (2017)
Алєксєєва С. - Особливості підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар‘єри в Італії (2017)
Білоусова Н. - Вимоги до медичних представників та особливості їх підготовки в сучасній Німеччині (2017)
Volyk L. - Kulturen der Expat-Kinder und Berufsausbildung der Bildungsinlander: eine perspektivische padagogische Erweiterung (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Ашанін В. С. - Щодо формування логіки системного підходу при викладанні біомеханіки, Петренко Ю. І., Басенко О. В. (2017)
Бріжата І. А. - Програма модернізації біомеханічної підготовки фахівців фізичної культури і спорту (2017)
Екимов В. Ю. - Учет перспективы при биомеханическом анализе видеоинформации, Волков Ю. О., Шиндер М. В. (2017)
Адирхаєв С. Г. - Адаптивна фізична культура в процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з інвалідністю, Адирхаєва Л. В., Житовоз М. П. (2017)
Бабенко В. Г. - Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин, Бабенко Д. В., Євдокимова Л. Г. (2017)
Багінська О. В. - Обґрунтування системи цільового управління в процесі формування рухової функції школярів (на прикладі дітей шести років) (2017)
Белоус П. А. - Биомеханический анализ эффективности движений соревновательного упражнения спортсменов-лучников в квалификационном аспекте, Борщ М. К. (2017)
Босенко А. І. - Дискусійні аспекти оцінки адаптаційних можливостей школярів, за даними індексу функціональних змін, Пліско В. І., Топчій М. С., Сінько І. С. (2017)
Бугаевский К. А. - Связь значений трохантерного индекса с морфо-функциональными показателями студенток низкого роста, при занятиях физической культурой в ВУЗе (2017)
Буховець Б. О. - Особливості змін мозкового кровообігу дітей з церебральним паралічем за впливу бобат-терапії, Романчук О. П., Чернишова Г. О. (2017)
Вітченко А. М. - Пріоритетні напрямки вдосконалення процесу формування фізичної культури дітей молодшого шкільного віку, Корнєва А. О., Мельникова-Єгорченко Н. С. (2017)
Волошин О. О. - Удосконалення фізичної підготовленості студентів засобами боротьби на поясах алиш в процесі фізичного виховання (2017)
Галаманжук Л. Л. - Особенности развития познавательных процессов у дошкольниц с различной двигательной асимметрии рук, Єдинак Г. А. (2017)
Гамалий В. В. - Техника соревновательных действий фехтовальщиков разной квалификации как основа для программирования их технической подготовки, Шевчук Е. Н., Хабинец Т. А., Бакум А. В. (2017)
Головченко І. В. - Особливості змін ферментів амінотрансфераз в крові жінок 18-21 років в умовах використання різних видів фітнесу, Боднар А. І., Чабан І. О., Міненко О. В. (2017)
Грибан Г. П. - Особливості формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять із гирями під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання, Ткаченко П. П., Краснов В. П. (2017)
Гришко Ю. Ю. - Біомеханічні параметри статодинамічної стійкості тіла тенісистів (2017)
Erdmann W. S. - Geometry and inertia of the body as important factors in sport biomechanics (2017)
Єдинак Г. А. - Особливості вияву показників емоційних процесів у хлопців із різними соматотипами, Галаманжук Л. Л. (2017)
Жула В. П. - Біомеханічний контроль рівня сформованості координаційних здібностей волейболісток високої кваліфікації, Жула Г. В., Коленко О. В., Українець Ю. В. (2017)
Жула Л. В. - Моделювання біодинамічної структури передачі м’яча двома руками зверху волейболісток різної кваліфікації, Маслов В. М., Жула О. В., Кравчук К. В. (2017)
Іващенко О. В. - Моделювання як метод оптимізації процесу навчання фізичних вправ хлопчиків 7 років, Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. (2017)
Ковальчук В. В. - Неруйнівний експрес-аналіз рідини у біометричних вимірюваннях, Рябченко С. В., Долінська Л. В., Сморж М. В. (2017)
Козина Ж. Л. - Интеграция спорта, науки и искусства как реализация идей олимпизма (2017)
Коробейніков Г. В. - Прояв нейродинамічного реагування у кваліфікованих спортсменів з різним рівнем стресостійкості, Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Іващенко О. О., Міщенко В. С., Воронцов А. В. (2017)
Литвинець І. В. - Конкурси мистецтв у програмі ігор XI олімпіади в Берліні, Виноградський Б. А., Литвинець А. І. (2017)
Максимова К. В. - Соціокультурні передумови застосування засобів оздоровчого фітнесу в системі вищих навальних закладів України, Мулик К. В. (2017)
Марущак М. О. - Взаємозв’язок показників фізичного стану та спеціальної рухової підготовленості учнів основної школи в процесі навчання футболу (2017)
Носко М. О. - Роль та місце біомеханічних технологій в навчанні руховим діям, Архипов О. А., Половніков І. І. (2017)
Олійник О. М. - Підвищення психофізичного стану студентської молоді засобами спортивно-орієнтованого фізичного виховання (2017)
Павлова Ю. О. - Фактори низької якості життя осіб похилого віку (2017)
Приймак С. Г. - Функціональний стан киснево-транспортної системи у студентів, що спеціалізуються у боксі (2017)
Приймаков О. О. - Удосконалення фізичних якостей слухачів інституту управління державної охорони України, Кисленко Д. П., Юхно Ю. О. (2017)
Пронтенко К. В. - Концептуальний аналіз розвитку гирьового спорту у світі, Україні та збройних силах України (2017)
Сотский Н. Б. - О числовых показателях биомеханической эффективности технических средств развития физических качеств спортсмена (2017)
Ткаченко Т. М - Використання рухливих ігор для поліпшення фізичного стану і корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури, Приймаков О. О. (2017)
Хорошуха М. Ф. - Субмаксимальний power-ергометричний тест pwc170: від теорії до практики, Приймаков О. О., Філіппов М. М., Присяжнюк С. І., Коваленченко В. Ф. (2017)
Хохолко А. А. - Факторная структура межмышечной координации при выполнении тестовых заданий со сложной двигательной структурой, Михута И. Ю. (2017)
Худолій О. М. - Особливості розвитку координаційних здібностей у дівчат 5-7 класів, Приходько В. В., Іващенко О. В. (2017)
Цюкало Л. Є. - Вплив здоров’язбережувальної технології степ-аеробіки на фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку, Хлус Н. О. (2017)
Чернозуб А. А. - Адаптаційні зміни в організмі жінок середнього віку в умовах занять силовим фітнесом, Тітова Г. В., Дубачинський О. В., Славітяк О. С. (2017)
Чуста А. Ю. - Ефективність впливу методики формування рухових навичок студентів на біодинамічну структуру кидкових рухів у баскетболі, Носко Р. В., Дейнеко С. М. (2017)
Шепеленко Т. В. - Порівняльна характеристика факторної структури підготовленості представників спортивної аеробіки чоловічої і жіночої статі (2017)
Корягін В. М. - Інноваційний вектор модернізації системи тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З. (2017)
Печковский И. В. - Повышение объективности оценки сенсорно-моторных реакций курсантов высших учебных заведений МВД, Лавшук Д. А. (2017)
Позюбанов Э. П. - Технология формирования ударно-тормозных упражнений, Терлюкевич А. И., Жданович А. А., Макась М. М. (2017)
Сотский Н. Б. - Элементы внутренней биомеханической структуры двигательного действия как возможная основа классификации технических средств физической культуры (2017)
Афтимичук О. Е. - Психомоторные компетенции в структуре профессиональной деятельности специалиста физической культуры (2017)
Бермудес Д. В. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації варіативних модулів в процесі професійної діяльності (2017)
Бондаренко В. В. - Вимоги до фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в національну поліцію України (2017)
Бондаренко І. Г. - Проблеми підготовки майбутнього вчителя з фізичного виховання за результатами соціологічного дослідження, Бойченко О. В., Тюветський Д. О., Бондаренко О. В. (2017)
Гавроник В. И. - Исторические этапы развития военно-прикладной физической подготовки, Максимович В. А., Знатнова Е. В. (2017)
Гаркуша С. В. - Концепція формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій, Дейкун М. П., Гаркуша В. В. (2017)
Довжук Н. Ш. - Професійна адаптація майбутнього викладача медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах: аксіологічний вимір, Воскобойнікова Г. Л. (2017)
Зайцев В. О. - Дидактична складова підготовки майбутніх фахівців "здоров’я людини" до позакласної роботи з підлітками (2017)
Кузнєцова О. Т. - Діагностика когнітивного компоненту готовності студентів до використання оздоровчих технологій в процесі фізичного виховання та життєдіяльності (2017)
Куртова Г. Ю. - Визначення відношення майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в інклюзивному класі, Архипов О. А, Короп М. Ю., Гамов В. Г., Вертель О. В. (2017)
Лисенко Л. Л. - Методичні аспекти організації самостійної роботи майбутніх учителів фізичної культури з метою стимулювання їх творчої пошукової активності (2017)
Медведєва І. М. - Сучасні і традиційні засоби аеробної спрямованості в системі фізичного виховання студентів медичних ВНЗ, Радзієвський В. П. (2017)
Осіпцов А. В. - Виховний потенціал професійно-прикладної фізичної підготовки у формуванні ціннісних орієнтацій учнівської молоді, Школа О. М., Пристинський В. М., Житницький А. О. (2017)
Приходько В. В. - Фактор волонтерства у процесах реформування спорту в Україні, Дзюбенко М. І. (2017)
Рoзумейко Н. С. - Методика індивідуальної фізичної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади ДПТС України, Головач А. А. (2017)
Савонова О. В. - Методичні аспекти підготовчого етапу створення електронних навчальних курсів з дисциплін природничо-наукового циклу підготовки студентів факультету фізичного виховання, Жиденко А. О. (2017)
Синіговець Л. І. - Методичні особливості визначення критеріїв готовності майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчо-туристської роботи засобами інформаційних технологій, Курілова В. І., Павленко В. Й. (2017)
Смолянко Ю. М. - Організаційні та психолого-педагогічні умови удосконалення процесу формування професійної культури майбутніх вихователів ДНЗ (2017)
Строк А. Н. - Проблемы организации военно-прикладной физической подготовки учащихся кадетских училищ, Городилин С. К., Гавроник В. И. (2017)
Таможська І. В. - Організаційно-методична діяльність університету св. Володимира щодо відбору кандидатур на вакантні кафедри (1901-1917 рр.) (2017)
Ткаченко С. В. - Удосконалення навчальної програми з дисципліни "Боротьба та методика її викладання" на факультетах фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів, Кузьомко Л. М., Філіпов В. В., Синіговець І. В. (2017)
Філоненко О. А. - Педагогічний контроль фізичного розвитку курсантів (студентів) академії ДПТС, Лисюк С. М., Сорокопуд В. Б., Могильний Ф. В. (2017)
Федорець В. М. - Методологічні і методичні аспекти використання маєвтики для розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Хлус Н. О. - Використання музичного супроводу для покращення психоемоційного стану студенток вишів під час занять степ-аеробікою, Кадикова Н. В. (2017)
Шитікова С. П. - Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні (2017)
Шуба Л. В - Особливості спеціальної фізичної підготовки інструкторів у військових частинах, Шуба В. В. (2017)
Рябченко Т. О. - Зарубіжний досвід державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, Малус А. І. (2017)
Рябченко Т. О. - Електронне декларування як ефективний засіб запобігання корупції в органах місцевого самоврядування, Стеблянко А. В. (2017)
Семенов В. М. - Теоретичні основи державного управління системою соціального захисту в європейських країнах, Рагуліна Ю. М. (2017)
Стрільчук В. А. - Інклюзивність : муніципально-правовий вимір (2017)
Кисельова О. І. - Механізми державного регулювання зайнятості населення (2017)
Андрійченко Н. С. - Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України (2017)
Черей С. В. - Повноваження Національного банку України у сфері неплатоспроможності банків (2017)
Чернадчук О. В. - Фінансово-правові вчення в Україні у першій половині ХІХ сторіччя : історичний нарис (2017)
Чернадчук В. Д. - До питання визначення поняття викладацької діяльності в антикорупційному законодавстві в Україні, Яковлєва Я. С. (2017)
Горкава В. Ю. - Розвиток відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху (2017)
Гуржій А. В. - Публічні консультації актуальні проблеми та перспективи правового регулювання (2017)
Глущенко Н. В. - Система адміністративних органів, що здійснюють охорону та захист прав інтелектуальної власності у сфері медицини й біотехнологій (2017)
Косиця О. О. - Фінансово-правова відповідальність податкового агента (2017)
Миргород-Карпова В. В. - Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні (2017)
Риженко О. С. - Адміністративно-правове регулювання кіберзахисту в Україні (2017)
Шлапко Т. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід правового регулювання обігу електронних грошей, Миронов П. Ф. (2017)
Пахомов В. В. - Військова поліція, Каріх І. В., Дегтяр Р. О. (2017)
Гуц Н. Г. - Зміст права власності та інших речових прав профспілкових організацій України (2017)
Олондарь В. С. - Окремі питання організації і тактики документування правоохоронними органами України прийняття пропозиції, обіцянки або одержавння неправомірної вигоди службовою особою (2017)
Голубятников Н. И. - Биологическая безопасность международного судоходства, Омаидзе Н. О., Бахмуцан О. Е., Борисенко О. И. (2015)
Колішецька М. А. - Значення циркулюючих імунних комплексів та комплементарної активності сироватки крові морських свинок для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми, Юревич В. Р. (2015)
Чака О. Г. - Особливості впливу мелатоніну на активність ферментів аеробного окислення в мітохондріях печінки щурів лінії SHR з різним рівнем енергетичного метаболізму, Заморська Т. М., Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2015)
Пасічник М. А. - Особливості зрушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Семенців Н. Г. - Зміна співвідношення окремих показників білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція (2015)
Гоженко О. А. - Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи та регуляція рівня артеріального тиску у практично здорових чоловіків, Повєткіна Т. М. (2015)
Русин В. І. - Непряма реваскуляризація як альтернатива ампутації при пізній реоклюзії стегново-гомілкового сегменту, Корсак В. В., Носенко О. А., Пекарь М. І., Машура В. В. (2015)
Шухтин В. В. - Сравнение эффективности монотерапии НПВС и комбинированной терапии с применением плазмы обогащенной тромбоцитами у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника, Лещинский М. В., Бадьин И. Ю. (2015)
Поляков А. Є. - Ефекти лозартану в складі комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу та артеріальної гіпертензії в залежності від варіанту інсерційно-делеційного поліморфізму гену ангіотензин-перетворюючого фермента, Понятовська Т. Ю. (2015)
Игнатьев А. М. - Эффективность применения ДЕНС- и кинезиотерапии в сочетании с стандартной схемой медикаментозного лечения у пациентов с остеопорозом, Ермоленко Т. А., Турчин Н. И., Прутиян Т. Л., Шаныгин А. В. (2015)
Савчук А. И. - Использование низкоинтенсивного лазерного излучения и иммуномодуляторов в комплексном лечении хронического тонзиллита, Гайдей В. Р., Мовлянова Н. В., Лаврюкова С. Я., Целух И. А., Похно С. М., Бошкова Л. К., Потемкина С. В. (2015)
Нечипуренко О. Н. - Возможности современной неинвазивной диагностики при бронхитах у детей (2015)
Мацегора Н. А. - Эффективность включения метаболической терапии при назначении противотуберкулезных препаратов больным с впервые диагностированным туберкулезом легких и положительной пробой на микроальбуминурию, Беседа Я. В., Леоненко-Бродецкая О. М. (2015)
Сухін Ю. В. - Лікування звичного вивиху плеча за допомогою обладнання на базі принципів доповненої реальності, Логай В. А., Павличко Ю. Ю. (2015)
Михайленко В. Л. - Особливості харчового статусу дітей півдня України, які мешкають у різних за рівнем екологічної безпеки умовах, Мельник К. С. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Порівняльна характеристика захворюваності дизентерією і сальмонельозами дитячого та дорослого населення Українського Придунав'я, Мокієнко А. В., Закусило В. М. (2015)
Сахарова І. В. - Стабільність та вплив азотовмісних детергентів на органолептичні властивості води, Данильченко Л. І., Болотнікова Л. В. (2015)
Позднякова Л. І. - Експериментальне вивчення впливу абіотичних чинників на виживаність та інактивацію Fransisella tularensis у воді, Сазонова О. Є. (2015)
Васюк В. Л. - Влияние антидисбиотических препаратов на состояние печени кріс с єкспериментальнім неалкогольнім стеатогепатитом, Левченко Е. М., Демьяненко С. А. (2015)
Гладчук І. З. - Сучасні діагностичні та лікувальні підходи при апоплексії яєчників. Частина 2, Волянська А. Г., Назаренко О. Я. (2015)
Інформація (2015)
Правила для авторів (2015)
Резнікова Н. В. - Неопротекціоністський потенціал регіональних торговельних угод в умовах багатосторонньої торгівельної лібералізації, Панченко В. Г. (2017)
Лабурцева О. І. - Методичні аспекти обгрунтування цін для участі в тендері (2017)
Міщенко Д. А. - Державна фінансова підтримка розвитку промисловості України як метод подолання фінансової кризи, Міщенко Л. О., Холошня Д. О. (2017)
Єфремова Н. Ф. - Ринкові перетворення в Україні та їх соціально-економічні наслідки, Роєнко В. І. (2017)
Яровий В. Ф. - Стан та перспективи розвитку підприємств і дестинацій галузі туризму південного регіону (2017)
Головачова О. С. - Детермінанти регуляторної політики у сфері експорту агропродовольчої продукції, Пугачевська К. С. (2017)
Сніщенко Р. Г. - Основні аспекти забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку (2017)
Отливанская Г. А. - Теоретические аспекты применения краудфандинга на предприятии (2017)
Машко А. І. - Сутнісні домінанти бюджетного дефіциту (2017)
Рак Ю. А. - Розробка пропозицій щодо визначення напрямів розвитку конкуренції (2017)
Каленюк І. С. - Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні, Куклін О. В. (2017)
Зачосова Н. В. - Методологія наукових досліджень проблем забезпечення економічної безпеки держави, Коваленко А. О. (2017)
Макаренко Ю. П. - Стратегія підвищення прибутковості комерційного банку, Мороховець К. С. (2017)
Усик В. І. - Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності, Схулухія Ю. В. (2017)
Чупілко Т. А. - Моделювання ввп та факторів, що впливають на його зміну, Сіліна І. С., Колєснік Є. О. (2017)
Yereshko J. - The methodological foundations of the enterprise cash flow management, Kharchenko O. (2017)
Івченко Л. О. - Чортківський район у структурі комплексного туристичного продукту тернопільщини, Рябенька А. О. (2017)
Савич О. П. - Вплив глобалізації на державне регулювання автомобільної галузі (2017)
Мосієнко О. В. - Гештальт як інструмент рефлексивного управління персоналом підприємств (2017)
Кошеваров О. Л. - Вплив світового ринку трансферів футболістів на конкурентоспроможність футбольних клубів європи (2017)
Омеляненко М. О. - Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня боргового навантаження та виходу економіки з боргової кризи (2017)
Лесик В. О. - Удосконалення процедури експрес-оцінки фінансової стабільності банків (2017)
Ковбаса В. А. - Перспективи формування нових регулюючих інститутів світової валютної системи (2017)
Пінчук Д. В. - Світовий досвід регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами (2017)
Cкаб М. - Дмитро Бучко – зразок українця, вченого, учителя та сім’янина (спогади учня) (2014)
Бабій І. - Індивідуально-авторська номінація осіб у неологічному словнику Володимира Винниченка (2014)
Бачинська Г. - Урбанонімна система міста Тернополя, Тишковець М. (2014)
Бачкур Н. - Замовчування у художньому тексті: особливості використання (на матеріалі української прози початку ХХІ століття) (2014)
Бияк Н. - Unofficial names of germany`s federal chancellors in media texts (2014)
Бігусяк М. - Покутсько-буковинське порубіжжя в контексті передкарпатських ареалів (2014)
Білінська Л. - Відтопонімні найменування мікрооб’єктів Покуття (2014)
Близнюк Б. - Гуцульські прізвищеві назви XVIII - поч. XIX ст., в основах яких відображені імена та прізвиська відапелятивного походження (2014)
Богдан С. - Вербалізація війни в епістолярних текстах Лесі Українки (2014)
Бубняк Р - Особливості Франкового дискурсу про "Землю" Золя, Бубняк Г. (2014)
Буда В. - Ономастичні перифрази в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2014)
Висоцька Н. - Проблема класифікації текстів у мовознавстві (2014)
Вишневська Г. - Концептуалізація образу русалки в драмах Олександра Олеся та Олександра Пушкіна (2014)
Вільчинська Т. - Лінгвоконцептологія як нова наукова дисципліна поліпарадигмального типу (2014)
Волянюк І. - Ойконімія Кременеччини: діахронічний аспект (2014)
Гавдида Н - Лінгвоцид як форма мовної політики, Назаревич Л. (2014)
Гаврилащук О. - Незреалізований комунікативний акт як вид внутрішнього мовлення у художньому тексті автора-чоловіка й автора-жінки (2014)
Гапон Л. - Лінгвістична характеристика реєстру "Етимологічного словника української мови" Я.-Б. Рудницького (2014)
Горбач О. - Семантико-синтаксичні особливості бібліонімів гумористично-сатиричних творів (на матеріалі збірок "Опудало" та "Веселий ярмарок") (2014)
Ґрещук В. - Гуцульський діалект у повістях Люби Параскевії Стринадюк "А кємуєш, єк то було!" та "У нас, гуцулів", Ґрещук В. (2014)
Іваночко К. - Особливості наголошування префіксально-суфіксальних вербативів із реляційною морфемою -ува- в наддністрянських говірках (2014)
Ковтун А. - Полісемія релігійних лексем: родо-видовий тип гіпонімійного зв’язку (2014)
Корпало О. - Категорія синтаксичної особи в інфінітивному реченні сучасної української мови (2014)
Котович В. - Принципи номінації ойконімів Тернопільщини (2014)
Криницька О. - Синтаксичні мовні засоби втілення комунікативного наміру (на матеріалі української модерної драми початку ХХ століття) (2014)
Кузь Г. - Українська суспільно-політична неологія: лексика та фразеологія (2014)
Кузьма І. - До питання про неологізацію словотворення: активна лексика сучасних засобів масової інформації в аспекті дериватології (2014)
Купчинська З. - Історія та перспектива загальнослов’янського ономастичного атласу (2014)
Лановик З. - Граматична інтерпретація мовної парадигми біблії: герменевтичний аспект (2014)
Лісняк С. - "Літопис підгорецького монастиря": лінгвістичний аспект (2014)
Макарець Ю. - Перифразові номінації в мовному просторі поетичних творів Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Мосур О. - Християнські імена на -ат як компоненти мікротопонімів Самбірського циркулу (2014)
Наливайко М. - Способи творення українських прізвиськ (лексико-семантичний спосіб) (2014)
Невідомська Л. - Імпліцитність неповноскладних і повноскладних речень української мови (на матеріалі художніх текстів Бориса Харчука) (2014)
Огринчук О. - Мовно-виражальні особливості категорії способу у поетичних текстах М. Бажана та І. Драча (2014)
Осіпова Т. - Невербальні параметри комунікації як мовно-культурний код нації і складова портрету мовної особистості (на матеріалі "Співомовок" С. Руданського) (2014)
Панчук Г. - Антропонімно-апелятивні назви (пасивна лексика) в основах прізвищ Опілля (2014)
Папідзе Н. - Типологія дієслів семантичного поля "рух" в сучасній українській мові (2014)
Петрашик Ю. - Creation of ergonyms in the field of health care in Poland and Ukraine (2014)
Прасол О. - Вплив польської лінгвокультури на формування мовної свідомості Івана Франка (2014)
Процик І. - "Хохол народився – жид заплакав": прізвиська футбольних команд та їхніх уболівальників у соціолекті українських футбольних фанатів (2014)
Редьква М. - Жіночі особові найменування у текстах українських народних казок (2014)
Романчук К. - Дискусійні проблеми відтворення російських імен та прізвищ на сторінках сучасної періодики (2014)
Свистун Н. - Статус подвійних імен (на матеріалі іменникá м. Тернополя ХІХ ст.) (2014)
Семашко Т. - Межі дихотомії "свій" – "чужий" в аспекті етнічної стереотипізації (2014)
Скаб М. - Термінологічні проблеми церковнослов’янської мови (2014)
Сколоздра-Шепітко О. - Літературно-художня етнонімія малої прози Івана Франка (2014)
Сокіл Б. - Руська (українська) мова в цісарсько-королівському галицькому суді (2014)
Сокіл-Клепар Н. - Роль антропонімів у номінації мікротопооб’єктів (2014)
Соловій У. - Семантична наповнюваність загальнооцінних номінацій "хороший" ("гарний") / "поганий" у мовленнєвих актах художнього тексту (2014)
Струганець Л. - Рецензія. Літературна норма у мовній практиці сьогодення (2014)
Сукаленко Т. - Типаж "поміщик" на сторінках газети ХІХ ст. "Кіевлянинъ" (2014)
Торчинський М. - Онімна система і критерії її аналізу (2014)
Шаповал Г. - Особливості іменування персонажів у малій прозі Олеся Бабія (на матеріалі збірки "Гнів") (2014)
Шарапа М. - Середньополіські одиниці плану вираження теми шлюбу в обрядовому тексті весняно-літнього календарного циклу (2014)
Яроцька Г. - Лингвокультурный анализ "русской расточительности" (2014)
Яслик В. - Типологія вставних компонентів з евіденційною семантикою в українській літературній мові (2014)
Галів М. Д. - Педагогічні рефлексії в історико-педагогічному наративі (на прикладі наукових праць Миколи Лавровського) (2017)
Гіптерс З. В. - Теорія і практика економічної освіти та фінансової грамотності дітей і дорослих: історико-педагогічний аспект (2017)
Кухарчук О. С. - Розвиток бібліотекознавства в Україні: історико-педагогічний аспект, Курило О. Й., Прокопович Л. С. (2017)
Кухта М. І. - Трансформація традиційної моделі навчання в контексті освітньої реформи (2017)
Кобаль В. І. - Університетська освіта Угорщини після 1945 року (2017)
Ніколаєнко Л. І. - Підвищення професійної музично-педагогічної компетентності педагога позашкільного навчального закладу шляхом організації самоосвітньої діяльності (2017)
Приходько Ю. І. - Підготовка військових фахівців: системний підхід (2017)
Розлуцька Г. М. - Науково-педагогічна діяльність духовенства в Закарпатті (1939 - 1944) рр. (2017)
Староста В. І. - Контроль навчальних досягнень студентів: мотиваційний аспект, Товканець Г.В. (2017)
Фізеші О. Й. - Соціально-економічні чинники становлення початкової школи Закарпаття: повоєнний період (2017)
Щербей У. В. - Проблеми початкової освіти в умовах сільської школи (2017)
Bodonyi Edit - Petriné Feyér Judit (2017)
Lalak N. Movchan K. - Printed and electonic books: historical aspect (2017)
Csoóri Zsófia - Pjotr Csajkovszkij Gyermekalbum – a lírai zongoraciklus létrejöttének áttekintése (2017)
Брижак Н. Ю. - Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього педагога (2017)
Герцовська Н. О. - Професійна компетентність викладача ВНЗ як основа формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів англійської мови, Тоба Е. А. (2017)
Дікун І. А. - Практична підготовка майбутнього вчителя музики у дискурсі його професійного та особистісного становлення (2017)
Ігнатишин М. В. - Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів на основі використання інноваційних методів навчання (2017)
Ксенофонтов С. С. - Компетентнісна підготовка майбутніх фахівців в умовах університету (2017)
Опанасенко В. П. - Інформаційно-комунікаційні технології в організації самостійної роботи майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ як умова формування самоосвітньої компетентності, Вовк Б. І. (2017)
Полянка А. В. - Інформаційні технології як засіб мотивації професійної підготовки у вищій школі (2017)
Розман І. І. - Краєзнавча спрямованість діяльності бібліотеки в сучасних умовах, Курило О. Й., Луца М. В. (2017)
Сідун М. М. - Самостійна робота студентів з вивчення іноземної мови (2017)
Стеблюк С. В. - Квазіпрофесійні методи і завдання у процесі викладання економічних дисциплін в умовах коледжу (2017)
Товканець Г. В. - Наукові підходи до формування педагогічної культури майбутнього вчителя (2017)
Товтин Н. І. - Самостійна робота студентів педагогічних навчальних закладів у контексті гуманізації навчального процесу вищої школи (2017)
Томашевська М. О. - Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема (2017)
Човрій М. Я. - Поліаспектність практичної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва (2017)
Tyahur Vasyl - Eszköztervezési (dizájn) készség kialakítása papírplasztika (formaalkotás papírból) által az általános iskola tanulói számára (2017)
Алмашій І. І. - Врахування кількісних характеристик системи "людина-природа" у формуванні екологічної культури молоді (2017)
Бокотей Л. Л. - Традиції декоративно-прикладного мистецтва як засіб художньо-естетичного виховання молоді (2017)
Гавришко С. Г. - Динаміка показників загальної фізичної підготовленості студентів педагогічного факультету МДУ (2017)
Добош С. Ю. - Особливості впливу музики на формування світогляду школярів (2017)
Ільтьо Г. Ф. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійної компетентності фахівця (2017)
Кончович К. Т. - Основні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземної мови до педагогічного спілкування (2017)
Лавренова М. В. - Робота над словами за допомогою сучасних методичних підходів на уроках в початковій школі (2017)
Марценюк М. О. - До питання здійснення національно-патріотичного виховання в школі, Муравйова М. П. (2017)
Мочан Т. М. - Професійна мобільність та її вплив на особистісний розвиток фахівця (2017)
Ничкало С. А. - Особливості формування мистецьких уподобань школярів у сфері образотворчого мистецтва і архітектури (2017)
Попович Н. Ф. - Особливості вивчення творів Лесі Українки у початкових класах (2017)
Примакова В. В. - Екологізація початкової шкільної освіти (2017)
Русин Н. М. - Форми спільної роботи дитячого садка і сім'ї з питань математичного розвитку дітей, Поллогі В. М. (2017)
Чекан О. І. - Формування інформаційної та комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку (2017)
Telychko N. V. - Motivating learners (2017)
Дядченко О. В. - Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на засадах комунікативно-когнітивного підходу (2017)
Мартин Н. В. - Зміст мотивів навчально - професійної діяльності майбутнього вчителя англійської мови (2017)
Прокопович Л. С. - Педагогічна спрямованість творів І.Франка про дітей, Моргун А. В. (2017)
Фельцан І. М. - Особливості формування іншомовних компетенцій в освіті дорослих (2017)
Хома О. М. - Орфографічні вправи як метод формування правописних умінь (2017)
Хома Т. В. - Організація самостійної роботи студентів на заняттях з української мови в умовах коледжу (2017)
Черепаня Н. І. - Вплив малих фольклорних жанрів на розвиток мовленнєвих умінь і навичок дітей дошкільного віку (2017)
Мішак В. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів релігії в Австрії (2017)
Поліщук В. А. - Зарубіжний досвід діяльності Університетів третього віку , Пришляк О. Ю., Богуцька А. А. (2017)
Симоненко Н. О. - Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність (2017)
Тимків Н. М. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-нафтовиків у контексті інтернаціоналізації ринку праці (2017)
Товканець О. С. - Особливості професійної підготовки у вищій школі Словенії (2017)
Турок О. С. - Екологічне виховання в концепції сталого розвитку: освітні завдання і технології європейського виміру (2017)
Janicka-Panek T. - Edukacja patriotyczna i europejska zadaniem współczesnego pedagoga (2017)
Корнієнко І. О. - Компоненти психологічної готовності до створення сім’ї у період ранньої дорослості, Софілканич Н. О. (2017)
Марценюк М. О. - Система цінностей студентської молоді в умовах трансформації суспільства, Завітаєва О. К. (2017)
Юрков О. С. - Розвиток мотиваційної сфери підлітка, Кондрацька К. В. (2017)
Березовська Л. І. - Кар’єрні орієнтації у студентському віці, Гощар Б. І. (2017)
Щербан Т. Д. - Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів, Фельцан М. І. (2017)
Юрков О. С. - Синдром емоційного вигорання медичних працівників, Соломка І. О. (2017)
Городнов В. П. - Модель оцінки повноти та імовірності своєчасного постачання матеріальних засобів для виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В. (2016)
Ткаченко В. І. - Принцип системності в воєнному мистецтві. Ведення збройної боротьби у повітрі, Смірнов Є. Б. (2016)
Можаровський В. М. - Математична модель визначення величини можливих втрат бойового потенціалу своїх військ за добами операції тривалістю Т діб, Годзь С. В. (2016)
Катеринчук І. С. - Показники та критерії оцінки ефективності організації взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки, Гулеватий Д. Ю. (2016)
Корощенко М. М. - Обґрунтування раціонального складу угруповань (з’єднань, частин) Військово-Морських Сил Збройних Сил України в мирний час, Харитонов О. Л. (2016)
Петров В. М. - Проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України, Тіхонов І. М., Заболотний О. В. (2016)
Журавльов О. О. - Оцінка маневрених можливостей модельної головної частини, що управляється, після її відокремлювання в польоті від реактивного снаряда, Осіпов Ю. М., Орлов С. В. (2016)
Пеньков В. І. - Напрямок створення великокаліберних снайперських гвинтівок, Черніченко Ю. М., Забула О. Є., Афанасьєв В. В. (2016)
Пономаренко О. М. - Деякі рекомендації органам військового управління щодо оцінювання ефективності застосування угруповань ракетних військ і артилерії (2016)
Семененко О. М. - Матрично-ігрова математична модель визначення та обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України на середньостроковий період, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Семененко Л. М., Пташник В. М. (2016)
Трофименко П. Є. - Дивізійна артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в ході Другої світової війни, Латін С. П., Матузко Б. П., Супрун О. Ф. (2016)
Стасєв Ю. В. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями, Медведєв Д. О., Грабенко Д. О., Жуйков Д. Б. (2016)
Бескоровайный В. В. - Синтез логической схемы системного проектирования систем контроля крупномасштабных объектов, Имангулова З. А., Петров С. В., Кошель А. В., Москаленко А. С. (2016)
Бугера М. Г. - Метод морфологічного аналізу патентної інформації для побудови статистичної моделі прогнозу розвитку захисних пристроїв динамічного типу (2016)
Буданов П. Ф. - Динамічна просторово-часова модель інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів АСУ ТП енергоблоку електростанції, Бровко К. Ю. (2016)
Горєлишев С. А. - Структурно-функціональна модель синтезу інформаційно-аналітичної системи Національної гвардії України, Баулін Д. С., Побережний А. А., Пивоваров С. О. (2016)
Коваленко А. И. - Обобщение понятий по признакам: методы теории приблизительных множеств, Марьин С. А., Ситников Д. Э. (2016)
Коцюруба В. І. - Синтез структури пошукових пристроїв виявлення вибухонебезпечних предметів (2016)
Тристан А. В. - Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем, Курцева Т. М., Паталаха В. Г. (2016)
Шаров С. В. - Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем, Хрустальов С. О. (2016)
Звонко А. А. - Поперечно-кутові коливання напівпричепа із нелінійним корегуючим моментом, Сокіл М. Б., Дзюба А. О. (2016)
Кононов Б. Т. - Диференціальні рівняння перехідних процесів у високовольтній трифазній електричній мережі, Мушаров А. О., Нечаус А. О. (2016)
Lagutin G. I. - Modern problems of energy supply for the combat operations, Malysh A. N. (2016)
Олійник Ю. С. - Аналіз використання автоматизованих систем контролю та обліку електричної енергії на підприємствах (2016)
Пантєлєєва І. В. - Організаційні та технічні заходи з енергозбереження (2016)
Stadnichenko V. M. - Theory and practice in explaining the anomalously low friction and wear in tribology, Troshin O. M., Stadnichenko M. G. (2016)
Сердюк Т. Н. - Мониторинг и эксплуатационная диагностика двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением (2016)
Сильченко В. О. - Математичне дослідження нелінійних систем повороту і стабілізації головного світла транспортного засобу (2016)
Борисенко М. В. - Технічна діагностика парашутних систем фізико-механічними методами, Кушнір К. В., Татузян Е. Р. (2016)
Андронов В. А. - Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій на території України в рамках державної політики в галузі цивільного захисту, Дівізінюк М. М., Азаренко О. В., Калугін В. Д., Тютюник В. В. (2016)
Бабич А. А. - Концептуальні підходи до формування механізму пошуку, евакуації, упізнання та обліку загиблих у війнах та збройних конфліктах, Бабич А. П., Литовченко Д. М. (2016)
Буданов О. П. - Етапи моделювання по прийняттю рішень у надзвичайних ситуаціях на військових потенційно небезпечних об'єктах (2016)
Євсєєв В. О. - Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду (2016)
Іванець Г. В. - Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій соціального характеру за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них (2016)
Кравців С. Я. - Аналіз інтегрального пожежного ризику на території районів Харківської області, Соболь О. М. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вихідні дані (2016)
Берестяная А. Н. - Роль теломер в процессе клеточного старения, Гродзинский Д. М. (2012)
Ходаніцький В. К. - Вплив осіннього внесення амонійного азоту на показники структури врожаю озимої пшениці, Швартау В. В. (2012)
Сандецкая Н. В. - Содержание SH-групп в корнях озимой пшеницы в зависимости от условий минерального питания и обработки фунгицидом, Карлова А. Б, Богдан М. М. (2012)
Чечуй О. Ф. - Регуляція активності ізоцитратліази в насінні Glycine max L. при проростанні та вплив іонів кобальту на активність ферменту (2012)
Івануса В. - Ідентифікація біохімічних речовин плодів генофонду черешні Словаччини за допомогою FTIR спектрофотометра, Савіна О., Мальцев І., Бриндза Я. (2012)
Рошко В. Г. - Загальні реакції хортобіонтних членистоногих (Arthropoda) на хронічний електромагнітний стрес, Мателешко О. Ю., Рошко В. В. (2012)
Кушинська М. Є. - Розподіл комах-запилювачів рослин роду Gentiana L. за висотним градієнтом у високогір'ї Українських Карпат (2012)
Волошина Н. О. - Моніторинг паразитарного забруднення довкілля з використанням полімеразної ланцюгової реакції (2012)
Воткальчук К. А. - Аналіз раритетного фітогенофонду Вулканічних Карпат (2012)
Потоцька С. О. - Порівняльний аналіз дендрофлори зелених насаджень міста Чернігова (2012)
Садовська Н. П. - Вирощування цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) в однорічній культурі в умовах передгірної зони Закарпаття, Попович Г. Б., Боднар А. В. (2012)
Кендзьора Н. З. - Деякі морфофізіологічні аспекти біологічної продуктивності лісових культур в умовах свіжої грабово-соснової судіброви Розточчя, Заїка В. К. , Тереля І. П. (2012)
Четверня С. О. - Продуктивність ромашки лікарської Matricaria recutita L. в залежності від технології вирощування та забур’яненості посівів, Джуренко Н. І., Паламарчук О. П., Грахов В. П. (2012)
Сабадош В. І. - Рід Viola L. У флорі Закарпаття (2012)
Демьяненко С. А. - Современное состояние фауны булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) Луганской области Украины, Геряк Ю. Н. (2012)
Геряк Ю. М. - Нові та маловідомі види Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат (2012)
Гоблик К. М. - Таксономічне різноманіття і просторова диференціація населення колембол дубових лісів Закарпатської низовини, Капрусь І. Я. (2012)
Куртяк Ф. Ф. - Демекологічні особливості Natix tessellata (Laurenti, 1768) на теренах південнозахідного макросхилу Українських Карпат, Білинець І. В., Мокрані А. В. (2012)
Межжерин С. В. - Видовой состав, особенности генетической структуры и морфологическая изменчивость популяций речных раков Astacus Fabricius, 1775 Юго-Востока Украины, Костюк В. С., Жалай Е. И. (2012)
Дудинська А. Т. - Деякі особливості фауністичного розподілу акаридієвих кліщів в умовах Закарпаття (2012)
Башта А. -Т. В. - Експансія бобра європейського Castor fiber L. в регіоні Українських Карпат, Потіш Л. А. (2012)
Кузьмак І. П. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки, Кліщ І. М., Яремчук О. З. (2012)
Мельник С. А. - Характеристика координаційного відношення м’язів в осіб, які проживають на радіоактивно забрудненій території (2012)
Кордон Т. І. - Харчова алергія: етіологічні фактори, проблеми діагностики та роль у формуванні захворювань органів шлунково-кишкового тракту (2012)
Клімова О. М. - Оцінка дії низькомолекулярних пептидних препаратів на моделі хронічної інтоксикації тварин in vivo та in vitro в сироватці та в культурі лімфоцитів периферичної крові, Звягінцева О. В., Лавінська О. В. (2012)
Ястребова О. В - Фізико-хімічні властивості протеолітичного комплексу Bacillus sрp., Коробкова К. С. (2012)
Карбованець О.І. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення мікробіології та ефективність її використання (2012)
Симочко Л. Ю. - Інформаційні технології в екологічній освіті студентів вищих навчальних закладів, Демчинська М. І., Симочко В. В. (2012)
Денчиля-Сакаль Г. М. - Особливості акумуляції важких металів в рослинах Trifolium pratense L., Ніколайчук В. І., Колесник А. В., Вакерич М. М., Ткач О. П. (2012)
Башта А. Т. - Hypsugo savii Bonaparte, 1856 (Chiroptera: Vespertilionidae) – новий вид фауни рукокрилих Карпатського регіону (Україна) (2012)
Турис Е. В. - До питання інтродукції сосни кримської (Pinus pallasiana D. Don.) в лісові насадження Закарпатської області, Котурбач І. І. (2012)
Мірутенко В. С. - Морфологічна мінливість Arnica montana L. в популяціях Закарпаття (2012)
Мателешко О. Ю. - Нова знахідка красотіла пахучого – Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Carabidae) на Закарпатті (2012)
Товбич В. В. - Архітектор – художник – сценограф – математик – системщик – флористик – колористик – науковець – педагог – поет, Чередниченко П. П., Сисойлов М. В. (2008)
Бачинська О. В. - Феномен арки в ліванській архітектурі ХІХ – першій половині ХХ століття (2008)
Єременко Л. К. - Дезурбанізація: головний напрям містобудування майбутнього (2008)
Булах І. В. - Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі (2008)
Ладан Т. М. - Мозаїка, як засіб втілення поставангардної ідеї в дизайні та архітектурі (2008)
Левченко О. В. - Застосування експертно-системного підходу до адміністративно-територіального розподілу України (2008)
Торкаман А. - Организация пространства по традиции Фен Шуй (на примере торговых центров) (2008)
Мержиевская Н. Ю. - Памятники архитектуры и градостроительства в системе развития городов и существующий опыт приспособления (2008)
Стецюк І. І. - Концепція театралізованого простору, як метод поліпшення соціально-культурних умов в м. Києві, Швець Є. В. (2008)
Ушаков Г. Н. - Посилення інтеграції елементів у сучасній архітектурній композиції (2008)
Косаревська Р. О. - Англійська теорія "пейзажної релігії" та її вплив на нові тенденції в садово-парковому мистецтві Європи кінця XVIII — початку ХІХ ст. (2008)
Колодрубська О. І. - "Історія архітектури та містобудування" у контексті болонської системи освіти у львівському національному аграрному університеті (2008)
Ясінський М. М. - Український Народний Дім ім. Т. Шевченка в м. Рогатин (2008)
Ященко О. Ф. - Реконструйовані та добудовані храми Чернігівщини синодального періоду (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2008)
Шевцова Г. В. - Специфіка формування японської пагоди у світлі традицій буддизму та синто (2008)
Івашко Ю. В. - Зовнішні впливи в школах модерну України (2008)
Шемтоуб С. - Энергоактивные здания (2008)
Ясінський М. М. - Архітектор Роман Грицай і Український Народний Дім в м. Рогатин (2008)
Сисойлов М. В. - Земна демоекосистема: третя стадія глобального руйнування (або – третій вершник Апокаліпсиса) (2008)
Герасимчук М. В. - Декоративно-прикладна характеристика квартального простору (2008)
Бачинська Л. Г. - Можливості сучасного використання зеленого центру Києва (2008)
Онищенко В. М. - Тенденції містобудівного розвитку приморських територій (2008)
Онищенко В. М. - Зарубіжний досвід планувального регулювання розвитку приморських територій та міст (2008)
Осєтрін М. М. - Проблеми міста, які пов’язані з розвитком мережі метрополітену (на прикладі Києва), Омельчук М. П. (2008)
Осиченко Г. А. - Системна організація вертикальних домінант міста, Нестеровський Д. (2008)
Пантюхіна О. Ю. - Методичні підходи до прогнозування туристичних потоків (на прикладі м. Одеси) (2008)
Устінова І. І. - Фізичні паралелі екологічно безпечного розвитку (2008)
Пестрикова А. Г. - Особенности формирования архитектурно-пространственной композиции города с учётом визуальных связей (2008)
Шешукова С. В. - Соціальна структура та типологія відпочиваючих в умовах рекреаційних територій (2008)
Яровой В. А. - Гуманизация архитектурной среды промышленных ареалов крупных городов (2008)
Щурова В. А. - Класичні і сучасні засоби формування естетичного середовища (2008)
Побединська А. М. - Огляд законодавчої та нормативної документації в будівництві, що забезпечує створення безбар`єрного середовища для маломобільних груп населення (2008)
Богомолов А. Е. - Основные рекомендации по формированию генеральных планов яхтенных комплексов для черноморского побережья Украины (2008)
Гнесь І. П. - Проблеми формування соціального житла в Україні (2008)
Аттавна Б. - Вопросы формирования торгово-развлекательных комплексов (2008)
Димова К. К. - Болгарские монастыри (2008)
Коротун І. В. - Архітектурні особливості православних храмів Буковини (2008)
Кузьміна Г. В. - Питання забезпечення пожежної безпеки висотних будівель (2008)
Бачинська Л. Г. - Формування об'ємно-просторової композиції багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) з врахуванням вимог відеоекології, Козлова Н. В. (2008)
Ковальська Г. Л. - Містобудівні умови формування нового навчального комплексу українського державного університету економіки і фінансів (2008)
Самойлович В. В. - Напрямки стандартизації в сфері архітектурного опорядження будівель (2008)
Соловій Л. С. - Житло для бездомних в зарубіжній проектно-будівничій практиці (2008)
Супрунович Ю. О. - Еко-хауз або еко-хаос? Художній образ будівлі в умовах екологізації архітектури (2008)
Тишкевич О. П. - Початкові малокомплектні школи (2008)
Чирва Т. Л. - Рациональные стеновые конструкции для быстромонтируемых зданий, Гетун Г. В., Криштоп Б. Г. (2008)
Яблонська Г. Д. - Парадигма загальноекономічної ефективності архітектури (2008)
Хараборська Ю. О. - Системна оцінка функціонально-планувальної структури цілісних житлових утворень (2008)
Товбич В. В. - Апартаментне житло в структурі багатофункціональних ділових центрів та комплексів, Євсєєва Є. Ю. (2008)
Трошкіна О. А. - Представницька архітектура і ландшафтне середовище (2008)
Урсатій Х. В. - Нетрадиційне об’ємно-планувальне вирішення квартир у курсових проектах багатоквартирного житла (2008)
Юрчишин О. М. - Принципи формування сучасних закладів дошкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі (2008)
До відома авторів! (2008)
Азімов О. Т. - Створення узагальненої технологічної схеми перетворення, дешифрування і тематичної інтерпретації даних дистанційних знімань при вирішенні геологічних завдань (2011)
Анацький О. М. - Яружно-балочні системи басейну Дніпра в м. Київ (2011)
Бондар Ю. О. - Геологічні пам’ятки природи та критерії їхньої оцінки (2011)
Бочевар Р. О. - Формаційна належність і стадії рудоутворення ультрабазитових масивів Капітанівського рудного поля (2011)
Братишко А. В. - Ихтиофауна ташлыкской свиты (зеландий) у с. Лузановка (Черкасская область), Удовиченко Н. И. (2011)
Бублясь М. В. - Геологічна дія порових розчинів в умовах діагенезу осадових порід (2011)
Бучацька Г. М. - Екологічний стан водоносного горизонту у відкладах верхньої крейди Червоноградського гірничопромислового району (2011)
Волконский А. Г. - О генезисе углекислых (содовых) минеральных вод подтипов Боржоми и Поляна Квасова Украинских Карпат, Кирпач Ю. В. (2011)
Захарчук Ю. В. - Вплив розвитку процесів підтоплення на активізацію небезпечних геологічних процесів у межах забудованих територій, Сляднєв В. О. (2011)
Клименко Ю. В. - Нові дані до палеонтологічної характеристики сеноманських відкладів Канівських дислокацій (2011)
Клюшина Г. В. - Палеоседиментаційні умови формування олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (2011)
Костенко О. М. - Діорит-тоналіт-плагіогранітова формація Волинського мегаблока Українського щита (2011)
Кошлякова Т. О. - Зміни хімічного складу питних підземних вод м. Києва в процесі експлуатації (2011)
Кріль Т. В. - Зміни міцнісних та деформаційних показників ґрунтів при динамічних навантаженнях на забудованих територіях (2011)
Крохмаль О. І. - Роздільна здатність спорово-пилкового, малакологічного та мікротеріологічного методів при стратиграфічному розчленуванні плейстоценових відкладів (на прикладі розрізу Скала-Подільська) (2011)
Мар’яш І. М. - Систематичний склад сеноманського ориктоценозу північно-західної частини Волино-Поділля (на прикладі Милятинського кар’єру Рівненщини), Курепа Я. С. (2011)
Мельничук Г. В. - Геологічна будова та тектонічне районування домезозойських утворень верхів’я р. Прип’ять (аркуші М-34-VI, М-35-І) (2011)
Ognianik N. S. - Subsurface contamination with petroleum products is a threat to groundwater quality, Paramonova N. K., Shpak O. M. (2011)
Непша О. В. - Кімерійські відклади Білосарайської коси (Північне узбережжя Азовського моря) (2011)
Нікітіна А. О. - Стан вивчення та перспективи використання лікувальної грязі Чорного моря (2011)
Онанко Ю. А. - Ефекти анізотропії в складних напружено-деформаційних умовах порід-колекторів Волино-Подільської плити за результатами ультразвукових досліджень, Продайвода Г. Т., Вижва С. А., Онанко А. П., Шабатура О. В. (2011)
Поліщук А. М. - Геологічна будова північно-західної частини Волино-Подільської монокліналі за новими даними (2011)
Саприкін В. Ю. - Режим інфільтраційного живлення ґрунтових вод на ділянці чорнобильського "Рудого лісу", Бугай Д. О., Скальський О. С., Джепо С. П., Ван Меєр Н., Кубко Ю. І., Сімонуччі К. (2011)
Стадніченко С. М. - Літологічні особливості галогенної та теригенної червоноколірної формацій нижньої пермі південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (2011)
Сюмар Н. П. - Методика застосування геоінфораційних технологій для побудови та аналізу геологічних особливостей соленосних формацій галотектокінетичного типу (2011)
Фігура Л. А. - Типоморфні ознаки самородного золота з алювіальних відкладів південно-східної частини Українських Карпат (2011)
Шафранська Н. В. - Структурний рисунок Мічурінського родовища урану як індикатор кінематики Кіровоградської розломної зони Українського щита (2011)
Шевчук О. А. - Палеоекологічні та палеогеографічні умови на території Волино-Поділля в альбський час (за палінологічними даними) (2011)
Яценко О. В. - Геологічна будова фундаменту та докембрійського осадового чохла Подільського виступу (2011)
Гамор Ф. Д. - Про шляхи розв’язання екологічних проблем в карпатському регіоні (у контексті рішень Конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20: майбутнє, якого ми хочемо") (2013)
Берестяна А. М. - Особливості природного та радіаційно-індукованого старіння монокарпічних рослин (2013)
Петрина Л. Г. - Радіогенні зміни вмісту ДНК у селезінці за опромінення тварин (2013)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична оцінка рівня мутагенного забруднення грунту викидами Бурштинської ТЕС (2013)
Кравець Н. Я. - Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля (2013)
Корольов О. В. - Роль Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae) у регуляції чисельності твердокрилих ентомонекрокомплексу природних і штучних лісових екосистем степового Придніпров’я, Шульман М. В. (2013)
Скрипник М. Я. - Оселища рідкісних видів сапроксильних твердокрилих (Insecta, Coleoptera) у басейні ріки Уж (2013)
Дудинська А. Т. - Прикладні аспекти аналізу стану акарофауни та практичні рекомендації по запобіганню поширення і розмноження акаридієвих кліщів в синантропних умовах Закарпаття, Дудинський Т. Т. (2013)
Куртяк Ф. Ф. - Червоновуха прісноводна черепаха Trachemys scripta elegans (Wied 1839) (Reptilia; Testudines), як інвазивна загроза на Закарпатті, Куртяк М. Ф. (2013)
Шмелева А. А. - Веслоногие раки (Crustacea:Copepoda) низовья русла реки Черная и эстуарной зоны Севастопольской бухты, Щербань С. А., Щербатенко Л. С. (2013)
Гуштан Г. Г. - Таксономічна структура населення орібатид (Acari: Oribatida) лучних біотопів Закарпатської низовини, Капрусь І. Я., Рошко В. Г. (2013)
Геряк Ю. М. - До фауни Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Волинської області, Войтко П. Л. (2013)
Пригара О. В. - Екологічна структура флори Закарпатської рівнини (2013)
Межжерин С. В. - Генетическая структура поселения подберезовика обыкновенного Leccinum scabrum (Bull. Gray 1821) (Basidiomycota, Boletales) в условиях южного Полесья Украины, Межжерина Д. С., Межжерин И. С. (2013)
Sharga B.M. - Content of vitamins in Halobacterium halobium 353П ВКПМ В - 1739 and effect of its "purple membrane"- free lysate onto colony growth of bacteria, Nikolaychuk V.I., Maga I. M., Bandrovska I. K., Chekulaeva L. N. (2013)
Мутерко О. Ф. - Характеристика малопоширених видів гексаплоїдної та тетраплоїдної пшениці за нуль-алелями генів ZCCT-1, Балашова І. А., Сиволап Ю. М. (2013)
Демчинська М. І. - Розвиток когнітивної екологічної діяльності у студентів вищих навчальних закладів, Симочко Л. Ю. (2013)
Коваль Н. П. - Доповнення до поширення рідкісних і зникаючих видів комах в Ужанському НПП, Канарський Ю.В. (2013)
Мірутенко В. В. - Особливості статевої поведінки твердокрилих родини Malachiidae (Insecta, Coleoptera) (2013)
Тропіна В. Б. - Фінансові ресурси домогосподарств у структурі національного інвестиційного потенціалу (2016)
Георгіаді Н. Г. - Сучасний стан підприємницької активності в Україні (2016)
Ціхановська В. М. - Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації (2016)
Ясинська Н. А. - Інструменти дослідження ітерації фінансових криз, Івченкова О. Ю. (2016)
Дикань В. Л. - Методика экспресс-диагностики экономической безопасности предприятия железнодорожного транспорта, Воловельськая И. В. (2016)
Бутко М. П. - Управління операційними витратами в логістичній економічній системі підприємства, Величко Л. А. (2016)
Гончаренко В. В. - Використання кооперативних моделей єс на українському ринку, Шепетуха О. О. (2016)
Кукоба В. П. - Організація антикризового управління енергоефективністю підприємства (2016)
Лисица Н. М. - Коммуникативные стереотипы поведения как основа cоциального партнерства предприятия и потребителей (2016)
Кіндрацька Л. М. - Обліково-інформаційна база ухвалення управлінських рішень за кредитними операціями банків (2016)
Фесенко І. А. - Кредитне забезпечення відтворення основного капіталу підприємств малого та середнього бізнесу (2016)
Пашкевич М. С. - Сталий розвиток регіональних виробничих систем: моделювання та управління, Косолапов А. Ф. (2016)
Гончаренко О. В. - Інноваційні засади конкурентоспроможного розвитку агропромислового виробництва (2016)
Башук Г. О. - Методи підвищення ефективності використання персоналу комерційних банків і їх відділів (2016)
Шереметинська О. В. - Особливості проведення митного пост-аудиту в Україні, Кравець Ю. Т. (2016)
Довгаль О. В. - Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2016)
Грицуленко С. І. - Оцінка інноваційної діяльності як інструмент інноваційної політики господарської системи (2016)
Король Г. О. - Порівняльний аналіз методичних підходів до стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств, Распопова Ю. О., Ізвєкова І. М. (2016)
Колосок С. І. - Вплив економічних шоків на циклічність економіки України в умовах євроінтеграції (2016)
Самойленко Л. Б. - Вплив глобальних ланцюгів доданої вартості на українську індустрію інформаційних технологій (2016)
Бондаренко О. С. - Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання в легкій промисловості України (2016)
Жосан Г. В. - Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття "фрактальний аналіз ринку", Уваров В. М. (2016)
Го Ц. - К вопросу становления и развития корпоративного управления (2016)
Павлюк В. І. - Cутність та принципи побудови системи оцінки результативності превентивного антикризового управління підприємством (2016)
Бутенко О. І. - Похідні фінансові інструменти: суть, роль нбу у їх використанні банківською системою (2016)
Мороз Л. А. - Дослідження українського ринку горілчаної продукції та удосконалення маркетингової комунікаційної політики її регіональних виробників, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2016)
Мельник О. І. - Інтеграційні процеси як складова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки (2016)
Вацлавський О. І. - Теоретичний підхід визначення змісту бюджетного контролю (2016)
Сас О. О. - Система контролінгу, як чинник удосконалення управління у великотоварних агропромислових формуваннях (2016)
Ткаченко К. О. - Співробітництво роботодавців і підприємств з підготовки фахівців на основі їх рейтингової оцінки (2016)
Ковалів О. І. - Теоретико-методологічні засади реформування земельних відносин та розвитку сільських територій в Україні (2016)
Іваненко О. В. - Формування організаційних умов забезпечення енергоефективності на підприємстві (2016)
Бабіна Н. О. - Рейдерство як загроза економічній безпеці підприємства (2016)
Шелест Т. М. - Соціально-економічна ефективність взаємодії стейкхолдерів при підготовці моряків (2016)
Кириченко С. О. - Cтан та перешкоди на шляху розвитку соціальної інфраструктури, Парфенюк М. В. (2016)
Попова В. В. - Сучасна практика мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, Судакова О. І., Швец А. О., Ульянова М. В. (2016)
Iarotska M. I. - Marketing of museum: the rules of success (2016)
Пушкарчук І. М. - Механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості як основа фінансової стабілізації регіональної економіки (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика внутрішнього середовища підприємства в контексті вивчення сильних і слабких його сторін, Семчук Ж. В., Гарасим Л. С. (2016)
Помазун О. М. - Сучасні аспекти прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства (2016)
Сокол П. М. - Дослідження маркетингового комунікаційного ринку України для сільськогосподарських підприємств, Мартиросова К. В. (2016)
Кафтанова Н. М. - Кредитування інвестиційних проектів в Україні (2016)
Мачугіна М. В. - Аналіз валютної безпеки як складової фінансової безпеки України (2016)
Колесниченко В. Е. - Аналіз управління кредиторською заборгованістю (2016)
Уланенко О. І. - Порівняльна характеристика методів трансфертного ціноутворення (2016)
Мічинська О. Ю. - Кредитні ризики банків: проблеми управління (2016)
Григораш О. В. - Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів державної підтримки малого підприємництва з метою забезпечення доходів місцевих бюджетів (2016)
Сокотенюк С. М. - Особливості прийняття та застосування електронного адміністрування пдв в Україні, Кугій А. А. (2016)
Чебакова Т. О. - Основні проблеми визначення сутності організаційної культури підприємства (2016)
Собкова Н. Д. - Детермінанти розвитку державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2016)
Кайнара Д. О. - Роль торговельних бар’єрів у міжнародній діяльності підприємств (2016)
Черняк Г. М. - Механізм вибору стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств (2016)
Моргулець О. Б. - Концептуальні засади управління внз як суб’єктом ринку освітніх послуг (2016)
Сєрєбряк К. І. - Система забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг (2016)
Яріш О. В. - Структурно-функціональне моделювання діагностики неплатоспроможності підприємств (2016)
Стахів О. А. - Ефективність використання потенціалу сільськогосподарських підприємств, Адамчук Т. Л. (2016)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій оцінювання реального попиту на продукцію інноваційно-активних машинобудівних підприємств України (2016)
Заборовець К. Г. - Термінологія державного боргу як макроекономічна категорія , Жернов М. О. (2016)
Ащаулов В. В. - Інформаційні технології в системі моніторингу галузей національного господарства (2016)
Брановицький В. В. - Приватизація власності та зміна соціально-економічної структури суспільства (2016)
Павлова А. І. - Теоретичні засади формування початкового капіталу в малому бізнесі (2016)
Титул, содержание (2013)
Trach V. A. - On the Fauna of Gamasid Mites of the Genera Anystipalpus and Antennoseius (Mesostigmata, Ascidae) of the Eastern Ukraine (2013)
Матвеев А. С. - О находке нового для фауны Украины вида ящериц — Podarcis muralis (Sauria, Lacertidae), Соколов Л. В., Кукушкин О. В. (2013)
Kaliuzhna M. O. - Aphidiid Wasps (Hymenoptera, Aphidiidae) Parasitizing Aphids on Herbaceous Legumes (Fabaceae) in the Central Wood-and-Steppe Zone of Ukraine, Zubenko O. G. (2013)
Надольный А. А. - Первая находка Holocnemus pluchei (Aranei, Pholcidae) в Крыму (2013)
Gol’din P. E. - Miocene Toothed Whales (Cetacea, Odontoceti) from the Dniester Valley: The First Record of Miocene Sperm Whales (Physeteroidea) from the Eastern Europe, Marareskul V. A. (2013)
Zvychaynaya E. Y. - Mitochondrial DNA Polymorphism of the European Roe Deer, Capreolus capreolus (Artiodactyla, Cervidae), from the South-West of Ukraine, Volokh A. M., Kholodova M. V., Danilkin A. A. (2013)
Селифонова Ж. П. - Состояние таксоцена веслоногих раков (Copepoda) в Азовском море (2013)
Rusin M. - The Great Jerboa, Allactaga major (Rodentia, Dipodidae), in the Sandy Terraces of the Seversky Donets River in Ukraine (2013)
Dolinskaya I. V. - The Chorionic Sculpture in Eggs of Some Noctuidae (Lepidoptera), Ponomarenko M. G. (2013)
Протасов А. А. - О первых находках дрейссены Dreissena polymorpha (Bivalvia, Heterodonta) в системе Нарочанских озер (2013)
Yelnikov D. V. - Morphological Features of Cephalic Skeleton of the Adult Black Sea Turbot (Kalkan) Scophthalmus maximus var. maeotica (Pleuronectiformes, Scophthalmidae), Khanaychenko A. N. (2013)
Chiary H. R. - Molecular Characterization of Dactylogyroides tripathii (Monogenea, Dactylogyridae) Using Long Subunit rDNA from North East Region of India, Chaudhary A., Singh H. S. (2013)
Заметки (2013)
Shakarbaev U. A. - Changes in the Structure and Functions of Mollusc Organs under the Effect of Orientobilharzia turkestanica Larvae, Mingbaev A. S., Akramova F. D., Shakarboev E. B., Azimov D. A. (2013)
Ковальчук А. Н. - Видовой состав сравнительной ихтиологической коллекции отдела палеозоологии позвоночных ННПМ НАН Украины (2013)
Гураль Р. І. - Особливості накопичення іонів важких металів молюсками Planorbis planorbis (Gastropoda, Pulmonata) (2013)
Fateryga A. V. - On the Nest Structure in Two Species of the Genus Leptochilus (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) (2013)
Tsyba A. O. - A Record of Perccottus glenii (Pisces, Odontobutidae) in Khmelnitsky Region, Pekarik L., Dykyy I. (2013)
Nekrasova O. D. - Changes in the Nothern Border of the Home Range of the Dice Snake, Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae), in the Dnipro Basin (Ukraine), Gavris G. G., Kuybida V. V. (2013)
Санісло Я. П. - Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область), Будніков Г. Б. (2013)
Вайда П. В. - Роль води у формуванні та функціонуванні надмолекулярних структур у живих клітинах, Вайда Н. В., Іщенко Г. С. (2013)
Рязанова М. Є. - Мідь як важливий елемент для росту і розвитку рослин (2013)
Дворак К. П. - Перспективи використання бактерій з антагоністичними властивостями для обмеження розвитку бактеріальних хвороб цукрових буряків, Саблук В. Т, Буценко Л. М. (2013)
Мороз О. М. - Сірковідновлювальні бактерії озера Яворівське: деякі морфологічні, культуральні і фізіологічні особливості, Перетятко Т. Б., Клим І. Р., Борсукевич Б. М., Яворська Г. В., Кулачковський О. Р. (2013)
Петросова В. І. - Монозональні антиентеротоксичні сироватки до стафілококових екзотоксинів, Петросов К. О., Білкей М. В., Волошин Я. А. (2013)
Козиненко И. И. - Імуногенетичний аналіз дощових червів Aporrectodea caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae), Заводникова Н. С., Жалай Е. И. (2013)
Андрийчук Т. В. - Половая структура и характер полового диморфизма двух видов лужанок Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) и Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) в пределах Украины, Межжерин С. В. (2013)
Антонюк К. В. - Історія розвитку екоморфологічного аналізу в ентомологі, Годунько Р. Й. (2013)
Мартынов В. В. - Нові знахідки рідкісних і маловідомих видів булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Rhopalocera) на території України, Плющ И. Г. (2013)
Геряк Ю. М. - До фауни Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Українських Карпат (2013)
Кравець Н. Я. - Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля (2013)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) букових пралісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2013)
Очеретна К. В. - Твердокрилі дубових в умовах передгір’їв Українських Карпат (2013)
Сухомлін К. Б. - Особливості симуліїдофауни заходу України, Зінченко О. П. (2013)
Халаїм Є. В. - Совкоподібні лускокрилі (Lepidoptera, Noctuoidea) Дунайського біосферного заповідника Одеської області (2013)
Домніч А. В. - Зміна показників ґрунту під впливом високої щільності копитних в районі північного узбережжя Азовського моря, В’язовська А. Г. (2013)
Чумак М. В. - Угруповання жуків - коваликів (Coleoptera, Elateridae) природних букових лісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2013)
Тeрeк Й. - Чи потрібен Біосферний резерват в умовах низовини?, Бирчак Я. (2013)
Фрич Н. І. - Оптимізація викладання медичної біології студентам, що навчаються англійською мовою (2013)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати), Гасинець Я. С., Пущак В. І. (2013)
Когут Ю. О. - Історія вивчення макрозообентосу урбанізованого середовища західного регіону України, Годунько Р. Й. (2013)
Штимак К. В. - Знахідки фітосеїдних кліщів (Parasitiformes, Phytoseiidae) в Закарпатській області (2013)
Дячук О. В. - Конотативні мовленнєві акти в англомовній соціальній рекламі (2015)
Козяревич-Зозуля Л. В. - Фасцинативна іманентність політичного флірту: вербальний і невербальний аспекти (2015)
Быкова И. А. - Эквивалентность в когнитивном пространстве перевода, Нотина Е. А. (2015)
Матузкова Е. П. - Конституенты дискурса английской коллективной идентичности (2015)
Савченко А. В. - Виртуальное пространство фантастического произведения (2015)
Самойлова С. П. - К вопросу о технике факторного анализа (2015)
Селиванова Е. А. - Текстово-дискурсивные категории кроссворда как жанра энигматики (2015)
Шалёв А. С. - Энергетические характеристики речи радиобесед на морскую тематику (на материале украинского и английского языков) (2015)
Abramova Ie. U. - The English compliment: communicative strategies and tactics (2015)
Derik I. M. - Discourse interpretation in contemporary linguistic paradigm (2015)
Дихтяр Н. Д. - Інноваційні суфіксальні субстантивні деривати на позначення людини в поетичному ідіомовленні Михайла Стрельбицького (2015)
Козак Т. В. - Міфологічні, етимологічні та семантичні основи бінарної опозиції кольоропозначень 'чорний' / 'білий', Тупікова Т. В. (2015)
Мойсеєнко Н. Г. - Семантична співвіднесеність і особливості функціонування лексем some і any в сучасній англійській мові (2015)
Сізова Л. В. - Показники категорії означеності та неозначеності у сучасній англійській мові та їх відповідники у російській мові (2015)
Сорока Т. В. - Кількісна та якісна характеристика сем аксіономенів у сучасній англійській мові (2015)
Столяр М. Ю. - Лексична синонімія в українському молодіжному сленгу (на матеріалі сучасного художнього дискурсу) (2015)
Стоянова А. О. - Особливості синтаксису в текстах українських народних загадок (2015)
Везпалова Е. В. - Семантико-синтаксические особенности структурных частей английской альтернативной проповеди (2015)
Гринько О. С. - Интегрированность вербализованных концептов-архетипов air и earth: этимологический аспект (2015)
Мурадян И. В. - Особенности антропонимного пространства романа В. В. Набокова "Защита Лужина" (2015)
Скоробогатова Е. А. - Грамматический маркер аллюзии (на материале циклов Ахматовой "Северные элегии" и Быкова "Новые баллады") (2015)
Сыздыкбаев Н. А. - О некоторых трудностях перевода романа Ч. Айтматова "Когда падают горы (Вечная невеста)" на казахский и узбекский языки (2015)
Шумарина Т. Ф. - Эмоционально-экспрессивная лексика антропоцентрической направленности в русских говорах Одеcщины: социолингвистический аспект, Чулочникова А. С. (2015)
Авдонина М. Ю. - Преимущества информационных компьютерных технологий на занятиях по формированию социокультурной компетенции в курсе РКИ, Валеева Н. Г., Жабо Н. И., Никитин С. А. (2015)
Ковтун Т. В. - Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку как иностранному (падежный концентр): предложный падеж (2015)
Мэн Ся - Формирование синонимической компентенции при подготовке будущих переводчиков с китайского языка на русский (2015)
Рустемов О. Д. - Актуальные вопросы лингвокультурного анализа судебных книг Крымского Ханства XVII-XVIII в.в. (2015)
Степанов Е. Н. - Научные идеи и подвижническая деятельность В. И. Григоровича в развитии Одесской филологической школы (2015)
Цзя Юннин - Основные проблемы изучения русских глаголов движения в китайской аудитории (2015)
Алієв Ельчин Бахтияр огли - Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя, Лабатюк Ю. М. (2015)
Бойко В. Б. - Теоретичні дослідження процесу формування псевдозрідженого шару в гідро-пневматичному висівному апараті (2015)
Грицун А. В. - Деякі результати досліджень мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів, Бабин І. А., Грицун О. А. (2015)
Дудін В. Ю. - Обґрунтування параметрів малогабаритного подрібнювача коренеплодів (2015)
Павленко С. І. - Теоретичні дослідження процесу взаємодії лопаті робочого органу аератора з гноє-компостною сумішшю (2015)
Твердохліб І. В. - Результати експериментальних досліджень витирання насіння дисково-терковим пристроєм, Спірін А. В. (2015)
Теслюк Г. В. - Дослідження можливості використання плуга-букера для обробітку грунту в системі органічного землеробства (2015)
Борисюк Д.В. - Вимушені коливання силового агрегата трактора (2015)
Анісімов В. Ф. - Методи безрозбірного діагностування двигунів, Гунько І .В., Борисюк Д. В., Зіменко Д. В. (2015)
Калганков Є. В. - Теорія і практика гідроабразивно-втомного зноса деталей об`ємного гідропривода трансмісії, Кириленко О. І., Герінг І. А. (2015)
Бандура В. М. - Розвиток інфрачервоної техніки для обробки зерна, Кірієнко О. О. (2015)
Бандура В. М. - Підвищення ефективності сушіння насіння ріпаку із застосуванням електромагнітного випромінювання, Наконешнюк В. М. (2015)
Крижак С. В. - Обгрунтування та розробка сучасних процесів виробництва сирокопчених ковбас функціонального спрямування, Власенко В. В., Коляновська Л. М. (2015)
Семко Т. В. - Безпечність молока-сировини (2015)
Янович В. П. - Розробка вібраційного млина об`ємних коливань для виробництва високоактивних сумішей пероральних препаратів (2015)
Дерев’янко Д. А. - Вплив робочих елементів ковшового транспортера на травмування і якість насіння зернових культур, Мельник В. І., Дерев’янко О. Д. (2015)
Алієв Ельчин Бахтияр огли - Результати експериментальних досліджень конструктивно-технологічних параметрів установки для виготовлення пелет автоматизація технологічних процесів (2015)
Лежнюк П. Д. - Вплив РДЕ на втрати активної потужності в ЛЕС, Гунько І. О., Рубаненко О. О. (2015)
Рябошапка В. Б. - Розрахунок та порівняння кривих тепловиділення тракторного дизеля при роботі на дизельному паливі та біопаливі за допомогою нової математичної моделі (2015)
Ловейкін В. С. - Ефективне управління робочими процесами вивантажувальних пристроїв збиральних машин, Шимко Л. С. (2015)
Studenyak I. P. - Optical properties of X-ray irradiated Cu6PS5I-based thin films deposited by magnetron sputtering, Bendak A. V., Vizenko M. O., Izai V. Yu., Solomon A. M., Kúš P. (2017)
Цигика М. В. - Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного кристала Sn2P2S6 модифікoваного дифузією Cu, Когутич А. А., Стойка І. І., Грабар О. О. (2017)
Данилюк П. С. - Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів європію у скловидній та полікристалічній матрицях тетрабората літію, Гомонай О. І., Красилинець В. М., Пуга П. П., Пуга Г. Д., Биров М. М., Чичура І. І., Різак В. М. (2017)
Кондрат О. Б. - Структурні перетворення наношарів AsxS100-x: рентгенфотоелектронні та електронномікроскопічні дослідження, Голомб Р. М., Чік А., Токач В., Вереш М., Цуд Н., Міца В. М. (2017)
Блецкан Д. І. - Електронна структура і хімічний зв’язок суперіонного провідника Cu7GeS5I, Студеняк І. П., Вакульчак В. В., Блецкан М. М. (2017)
Кришеник В. М. - Активний вплив оптичних мод у плівкових хвилеводах на основі системи As-S (2017)
Біланич В. В. - Дослідження механічних властивостей суперіонних кристалів та плівок Cu6PS5Br(І) методом мікро- та наноіндентування, Бендак А. В., Ізай В. Ю., Скубенич К. В., Феделеш В. І., Lofaj F., Студеняк І. П., Біланич В. С., Різак В. М. (2017)
Рубіш В. М. - Вплив умов відпалу на структуру і властивості стекол (As2Se3)100-x(SbSI)x та композитів на їх основі, Гасинець С. М., Горіна О. В., Мар’ян В. М., Микайло О. А., Соломон А. М. (2017)
Шуста О. В. - Барична трансформація аномалій діелектричної проникності шаруватих кристалів CuСr0,5In0,5P2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С. (2017)
Лазур В. Ю. - Метод функцій Гріна в реакціях одноелектронної перезарядки, Алексій В. В., Мигалина С. І., Карбованець М. І. (2017)
Поп О. М. - Метод Монте-Карло в методі стандартних множин нуклідів для задач ядерного датування (2017)
Лазур В. Ю. - Врахування ефектів перерозсіяння електрона в реакції одноелектронної перезарядки, Алексій В. В., Мигалина С. І. (2017)
Шевера І. В. - Характеристики високострумового наносекундного розряду в повітрі над поверхнею розчину сульфату міді в дистильованій воді, Данило В. В., Гомокі З. Т., Миня О. Й., Шуаібов О. К., Чигінь В. І. (2017)
Малініна А. О. - Чисельне моделювання основних параметрів газорозрядної плазми на суміші парів дийодиду ртуті та аргону (2017)
Шафраньош І. І. - Люмінесценція молекул аденіну в газовій фазі під дією пучка електронів, Свида Ю. Ю., Шафраньош М. І., Маргітич М. О., Суховія М. І., Чаварга М. М., Маргітич Б. М., Бокоч Ю. В. (2017)
Єпішев В. П. - Багатоколірна фотометрія геостаціонарних об’єктів, Барна І. В., Кудак В. І., Періг В. М., Габдеєв М. М. (2017)
Кудак В. І. - Дослідження зміни періоду власного обертання супутника "Ajisai" на інтервалі 1986-2017 рр., Періг В. М., Найбауер І. Ф. (2017)
Єпішев В. П. - Дослідження поверхневих характеристик геостаціонарних супутників за даними колориметрії, Кудак В. І., Павлюк М. М., Періг В. М. (2017)
Мельник В. С. - Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання, Шевера І. В., Звенигородський В. В., Яцків М. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Адруг А. - Зображення чудотворних чернігівських ікон у графіці Чернігова та Новгорода-Сіверського другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століть (2015)
Ситий І. - Сигнет Олександра Македонського з музею ім. В. В. Тарновського (2015)
Лаєвський А. - Старшинський корпус Стародубського полку за доби гетьмана Івана Мазепи (2015)
Пиріг П. - Пилипа Орлика не покидала думка про вільну Україну (2015)
Бондар О. - Невідомий малюнок Любеча 1651 р., Волков М., Кондратьєв І. (2015)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові у кінці ХІХ ст. (2015)
Тимошик М. - Село Данина як центр благочинного округу (2015)
Руденок В. - Болдиногірські монастирі Чернігова, Новик Т. (2015)
Тригуб О. - Нові матеріали з історії Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря у другій половині XVIII ст. (2015)
Тарасенко О. - Джерела з історії Чернігівської єпархії (прибутково-видаткова книга Рихлівського Миколаївського монастиря) (2015)
Дятлов В. - Події Північної війни в Україні у донесеннях Георга Кайзерлінга (1708 – 1709 рр.) (2015)
Мицик Ю. - З польських рукописних збірників про Сіверщину останньої третини XVII ст. (2015)
Москаленко В. - Про газету "Громада" (2015)
Москальов Д. - Особливості російської антикварної практики другої половини XVIII – середини XIX ст. (2015)
Ігнатова Л. - Передумови та заходи по впровадженню указу від 9 листопада 1906 р. у Чернігівській та Полтавській губерніях (на матеріалах періодичної преси) (2015)
Чуткий А. - Праця О. О. Русова в Київському комерційному інституті (2015)
Іваницька С. - Постать Олександра Кониського у публіцистиці Сергія Єфремова 1900 – 1919 років (2015)
Каганова І. - Краєзнавчо-видавнича діяльність Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Короленка: сучасний стан та перспективи (2015)
Миронець Н. - Епістолярні джерела про становлення і початок діяльності видавництва "Дзвін" (1907–1916 роки) (2015)
Рамазанов Ш. - Новий погляд на події передвоєнного часу: дискусії у сучасній історичній науці (2015)
Стешиц О. - Взаємини партійно-державної номенклатури і суспільних мас в Українській РСР у 1965 – 1985 рр. (2015)
Боровик А. - І. Ф. Ройфман – директор Чернігівського педагогічного інституту (1933 – 1935 рр.) (2015)
Студьонова Л. - Чарівник, віртуоз (2015)
Матющенко Б. - Пригода букви (2015)
Демченко Т. - Могилянський М. Честь. Вбивство: Вибране / Михайло Могилянський; вст. ст. Т. Синьоок. – К.: ВЦ "Академія", 2015. – 208 с. – (Серія "In crudo") (2015)
Половець В. - Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування. Вінниця: Нілан – ЛТД, 2014. – 256 с. (2015)
Титул, зміст (2015)
Кривошея І. - Значне товариство військове Ніжинського полку на етапі переходу до сталих чинів неурядової старшини (кінець XVII – перша чверть XVIII ст.) (2015)
Пилипенко В. - "Великий кордон" Ф. Дж. Тернера та Запоріжжя (2015)
Адруг А. - Зображення українських міст у графіці ХVІІІ ст. (2015)
Тимошик М. - Усталена версія та прихована правда про радянську колективізацію: на матеріалах сіл тодішніх Носівського та Лосинівського районів (2015)
Травкіна О. - До історії повсякденності чернігівських ієрархів та про подорожі у сер. XVIII cт. (2015)
Салтан О. - Аналіз факту партизанської фальсифікації причин Корюківської трагедії 1943 року (2015)
Бойко Н. - Нововиявлена автобіографія Ю. С. Виноградського (2015)
Тимів І. - Турецькі й татарські набіги XV–XVII ст. на українські землі у наукових дослідженнях учених Прикарпаття (2015)
Петреченко І. - Адміністративно-територіальні перетворення останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. на теренах Північного Лівобережжя (2015)
Шара Л. - Положення 1892 р.: вплив губернатора та Губернського із земських і міських справ присутствія на процес формування й діяльність міського громадського управління (2015)
Діптан І. - Чинники і початок "Хмельниччини": візія Михайла Грушевського (2015)
Рахно К. - Гончар і відьомство в білоруській та українській міфологічній прозі (2015)
Боровик А. - Чернігівський учительський інститут напередодні війни за керівництва Г. І. Носка (2015)
Боровик М. - Контроль за організацією навчальної діяльності Чернігівського державного педагогічного інституту (2015)
Зайченко В. - Рід Березовських на Чернігівщині (2015)
Гагін В. - Буринщина: вплив зручності географічного положення на заселення краю та основні заняття поселенців (2015)
Мицик Ю. - Мемуари емігранта (2015)
Дмитрієнко М. - Системні зміни в українському суспільстві першої половини ХХ століття: структура джерельної бази дослідження: монографія. (Упоряд. Надія Миронець, Валентина Піскун). Ін-т укр. археограф. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. – К.: "МП Леся", 2015. – 263 с., відомості про авторів, – с. 247, список публікацій авторів (за темою дослідження) – с. 248-262, Іщенко Я. (2015)
Непомнящий А. - Зозуля С. Ю. Ніжин модерної доби: студії з історіографії, пам’яткознавства, персоналістики / С. Ю. Зозуля; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Північно-Східне регіональне відділення. – К. : Видавець Олег Філюк. – 344 c. ; іл., Каліновський В. (2015)
Клепак А. - Рахно Костянтин. Свистопляска і Ренкавка (Глиняні вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування національної ідентичності слов’янських народів): Монографія. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. – 488 с. (2015)
Павленко С. - Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII-XVIII ст. / Упорядники: Юрій Мицик, Інна Тарасенко. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2015. – 174 с. (2015)
Добровольський В. В. - Основні принципи теорії оцінки якості навколишнього середовища (2015)
Лазаревич Н. А. - Экология и биотехнология: на пути к социоприродной устойчивости (2015)
Хазан В. Б. - Академик В. И. Вернадский и парадигма устойчивого развития (2015)
Бутов В. М. - Енергетична ефективність вирощування цукрових буряків при краплинному зрошенні, Коцюрубенко Н. І. (2015)
Гамаюнова В. В. - Водоспоживання та продуктивність сортів сої залежно від факторів вирощування в південному степу України без поливу, Назарчук А. А. (2015)
Гамаюнова В. В. - Вплив способу поливу, режимів зрошення та живлення на водоспоживання і врожайність цибулі ріпчастої, Задорожній Ю. В. (2015)
Грабак Н. Х. - Адаптованість технологій вирощування рослин до ґрунтових та інших умов (2015)
Дробітько А. В. - Вплив інокулянтів INTЕX і ОПТІМАЙЗ на врожайність та якість сортів сої в умовах північного степу, Дробітько О. М., Данілов І. В. (2015)
Дудник А. В. - Оцінка стану популяцій деяких видів комах-шкідників в умовах Миколаївської області (2015)
Дудник А. В. - Екологічні чинники та стан популяцій клопа капустяного (Eurydema ventralis Kol.) на посівах ріпаку озимого в умовах Північного Степу України (2015)
Дудник А. В. - Динаміка популяцій п’явиці червоногрудої (Oulema melanopus L.) та контроль їх чисельності на посівах ячменю озимого в умовах Північного Степу України (2015)
Дудник А. В. - Видовий склад та екологічні особливості совок (Noctuidae) на посівах соняшнику в умовах Північного Степу України (2015)
Єремєєва С. П. - Урожайність картоплі залежно від системи удобрення при краплинному зрошенні, Савостяник О. С. (2015)
Качанова Т. В. - Удосконалена технологія вирощування вівса та її вплив на основні показники продуктивності культури (2015)
Коваленко O. А. - Застосування біопрепаратів для обробки насіннєвого матеріалу пшениці озимої, Ключник М. А., Чебаненко К. В. (2015)
Панфілова А. В. - Вплив способів основного обробітку ґрунту і мінеральних добрив на поживний режим ґрунту та формування врожаю ячменю ярого (2015)
Смірнова І. В. - Урожайність та якість сортів пшениці озимої залежно від мінерального живлення (2015)
Чабан В. О. - Енергозберігаюча технологія очистки стічних льяльних вод, Круглий Д. Г., Камаєв О. Ю. (2015)
Кісельов А. Ф. - Характеристика класів захворювань Чорнобильських контингентів у Миколаївській області в динаміці, Зюзін В. А., Руденко А. О., Пархоменко О. О. (2015)
Зюзін В. О. - Запальні захворювання суглобів як актуальна проблема сучасної реабілітації, Володка Н. А., Чижик Т. Г., Зюзін Д. В. (2015)
Зюзін В. А. - Озонотерапія в комплексній реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, Яблонська Т. М., Руденко Ю. Д., Зюзін Д. В. (2015)
Зюзін В. О. - Застосування сучасних медико-реабілітаційних заходів при серцево-судинних захворюваннях, Володка Н. А., Нечай О. О., Зюзін Д. В. (2015)
Яблонська Т. М. - Медико-біологічне обґрунтування застосування немедикаментозних методів відновлення морфо-функціонального стану шлунку при виразковій хворобі, Зюзін В. О., Авраменко А. О., Руденко Ю. Д., Зюзін Д. В., Маргорян А. А. (2015)
Мітрясова О. П. - Активні методи екологічного виховання молодших школярів за умов позашкільної освіти, Озерянська А. В. (2015)
Myronenko V. P. - Updating of the problem of use of colouring in design for people with disabilities and the main ergonomic principles in design of gyms, Volovnyk I. O. (2017)
Рыбальченко К. Т. - Принципы организации и сравнительный анализ отечественных и европейских велотреков, Смирнова О. В. (2017)
Фоменко О. О. - Формування архітектури сучасних кінноспортивних комплексів, Гонтар Д. С., Лисняк З. Ю. (2017)
Мироненко В. П. - Історичні передумови формування кінологічного спорту як аспекти соціального розвитку суспільства, Лисняк З. Ю. (2017)
Matvieiev V. - The influence of the landscape and vegetation on the psycho-physiological state of visually impaired people (2017)
Давидич Т. Ф. - Классика, классицизм и "неоклассицизмы". Периодичность и причины возрождений, Извеков А. Д. (2017)
Litovko V. S. - Use of interactive kinetic facades to generate energy and as a way of visual rehabilitation of the dipressive areas of the architectural environment (2017)
Чуб О. М. - Найбільш розповсюджені варіанти реконструкцій стадіонів з історичним надбанням (2017)
Мироненко В. П. - Формирование архитектурно-организационных моделей технопарка, Игнатенко М. Н. (2017)
Поломаний С.В. - Загальні методи дослідження ландшафтів перспективних житлових територій (2017)
Некрилова Г. С. - Процес рефункціоналізації як один із шляхів розвитку сучасного міста (2017)
Авербах М. Я. - Як приборкати рекламу в архітектурному просторі? Заочна полеміка з Адріаною Портеллою (2017)
Мироненко В. П. - Эргодизайнерские принципы формирования архитектурной среды дошкольного центра развития ребенка (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата), Нарожняя Е. Н. (2017)
Крейзер І. І. - Боротьба традиційного та авангардного напрямків архітектури соціалістичного житла 1920 - 1930-х років (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського