Вербицький С. Т. - Оцінка впливу буро-вибухових робіт на грунтові та бетонні споруди Дністровської ГЕС-1, Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Применение прижимных подпорных стен для укрепления оползневых склонов (на примере Батумского ботанического сада), Ткаченко Т. Н. (2015)
Оглобля А. И. - Проектирование сейсмостойких хвостохранилищ для горно-обогатительных комбинатов Украины, Кравчук И. Н., Раздайбеда С. Л. (2015)
Поклонський В. Г. - Вогнестійкість конструкцій дерев’яних каркасно-модульних багатоповерхових будинків, що зводяться в сейсмічних зонах інтенсивністю до 7-8 балів, Фесенко О. А., Байтала Х. З. (2015)
Брынзин Е. В. - Энергетические, экономические и экологические преимущества применения автоклавного газобетона при строительстве в сейсмических районах, Парута В. А. (2015)
Шеховцов И. В. - Натурное испытание безбалочного перекрытия с локальным усилением металлическими лентами в г. Одесса, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Немчинов Ю. І. - Підсумки десятої ювілейної всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України", Лєбедєва Л. І., Глазкова С. В. (2015)
Петриченко В. Ф. - Сучасні технології у рослинництві в історичному ракурсі і світлі євроінтеграційних викликів, Лихочвор В. В. (2017)
Балюк С. А. - Управління органічним вуглецем ґрунту в контексті продовольчої безпеки й змін клімату, Медведєв В. В., Кучер А. В., Соловей В. Б., Левін А. Я., Колмаз Ю. Т. (2017)
Кіщак О. А. - Технологічні аспекти вегетативного розмноження універсальної підщепи для зерняткових культур УУПРОЗ-6, Пелехата Н. П., Пелехатий В. М. (2017)
Лісовий М. М. - Молі-строкатки (Lepidoptera: Gracillariidae) — небезпечні фітофаги деревних і чагарникових рослин ботанічних садів та насаджень м. Києва, Сильчук О. І., Чумак П. Я., Ковальчук В. П. (2017)
Жукорський О. М. - Підвищення відтворної здатності свиноматок уельської породи, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2017)
Шарандак П. В. - Гепатоостеодистрофічний синдром у вівцематок Сходу України, Левченко В. І. (2017)
Бех Н. С. - Спосіб отримання асептичної культури імбиру in vitro, Коцар М. О., Роїк М. В. (2017)
Хвостик В. П. - Вплив "прилиття крові" півнів зарубіжних кросів на господарсько-корисні ознаки м’ясо-яєчних курей вітчизняної селекції, Терещенко О. В., Захарченко О. П., Бондаренко Ю. В. (2017)
Бельченко В. М. - Методи розроблення біоінженерних комплексів виробництва ентомокультур, Чернова І. С., Таргоня В. С. (2017)
Тарасов В. І. - Яружна денудація на улоговинних схилах (2017)
Аристархова Е. О. - Використання Allium cepa L. для оцінки токсичності питної води (2017)
Спаський Г. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств Закарпаття, Руснак М. М. (2017)
Чехова І. В. - Світовий ринок олійних культур і місце України в ньому (2017)
Пам’яті О. О. Собка (2017)
Пам’яті Л. К. Тараненко (2017)
Шляхов О. Б. - Анархісти та моряки торговельного флоту Азово-Чорноморського басейну на початку ХХ ст. (2017)
Тарасенко О. О. - До Становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В. Ф. Цих та О. І. Ставровський (2017)
Шалашна Н. М. - Уявлення Мелетія Смотрицького про державу в контексті процесу формування ранньомодерної української нації (2017)
Лисенко В. С. - Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського (2017)
Топольницька Ю. А. - Державна політика щодо зниження дитячої смертності в УРСР (1965 – 1985 рр.) (2017)
Кривошеїн В. В. - Дельфі як базова форсайт-технологія соціально-політичної ризикології (2017)
Попова О. А. - Классификационный анализ вынужденной внутренней миграции в Украине (2017)
Чайка І. Ю. - Волонтерство: сутність феномена та особливості його функціонування в сучасній Україні (2017)
Фоломєєв М. А. - Особливості включеності вищої школи України до системи електронного навчання, Яцура К. Г., Крижанівська В. І., Жовнір А. О., Тремполець Д. М. (2017)
Єрмакова Т. Г. - Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді (2017)
Аляев Г. Е. - Истина патриотизма или патриотизм истины? Размышления о П. Чаадаеве (2017)
Окороков В. Б. - Мышление в своей изначальности и возвратные механизмы европейского сознания (деструктивный опыт М. Хайдеггера по поиску первоистока европейского мышления) (2017)
Пронякин В. И. - Ч. С. Пирс и перспективы философской антропологии. Набросок методологической пропедевтики (2017)
Іванов Є. В. - Злочинність як наслідок дисбалансу функцій соціального управління: український досвід 1991-2016 рр. (2017)
Данилюк І. В. - Етимологія та сутнісні характеристики принципу субсидіарності (2017)
Агаркова А. І. - Концептуалізація феномену суїциду: аналіз основних підходів (2016)
Бочелюк В. Й. - Індивідуальні стилі управління керівника: до постановки проблеми, Вязовська О. В. (2016)
Боярин Л. В. - Сучасні підходи до формування стилю управління керівника освітньої галузі в системі післядипломної освіти, Завацька Н. Є. (2016)
Гомольська Л. П. - Вплив екологічності бренду на мотивацію споживчої поведінки студентської молоді (2016)
Завацька Н. Є. - Особистість в екстремальних умовах життя (особливості психотравмуючої ситуації) (2016)
Завацький В. Ю. - Змістовні характеристики життєвої антиципації особистості (2016)
Завацький Ю. А. - Особистісно-орієнтований підхід по психологічного супроводу соціальної мобільності особистості (2016)
Іванеко Ю. В. - Психологічна готовність особистості до навчання в умовах безперервної професійної освіти (2016)
Каширіна Є. В. - Засоби профілактики та подолання негативних наслідків професійної дезадаптації (на прикладі працівників соціономічного профілю), Панов М. С. (2016)
Лабезна Л. П. - Структура та види адаптивних копінг-стратегії поведінки особистості під час навчання у ВНЗ (2016)
Літвінова О. В. - Щодо результатів емпіричного дослідження показників ефективної управлінської діяльності менеджерів (2016)
Мазурик В. М. - Цілепокладання як основа для проектування життєвого шляху особистістю (2016)
Новицкая Л. В. - Особенности психологической коррекции в кризисных состояниях: социально-психологический аспект (2016)
Полякова В. І. - Ціннісні орієнтації педагогічних працівників як індикатор їх гендерної толерантності (2016)
Симовоник А. И. - Влияние психологических особенностей на эффективность деятельности работников общественных организаций, Артюхина Н. В. (2016)
Смирнова О. О. - Соціально-психологічні аспекти полікультурної компетентності студентів в освітньому середовищі (2016)
Федоров А. Ю. - Соціально-психологічні чинники інтраперсональних конфліктів в діяльності менеджерів соціономічної сфери (2016)
Фетісова К. А. - Мистецтво як предмет психологічного дослідження: художній образ та художній простір (2016)
Чубова І. І. - Складові індивідуальних стилів управлінської діяльності в річищі парадигми індивідуального шляху розвитку особистості керівників-освітян (2016)
Чуловський В. Е. - Структура соціально-психологічної компетентності особистості (2016)
Швайкін С. А. - Особливості самоставлення у хворих на бронхіальну астму (2016)
Вихідні дані (2016)
Гейко Є. В. - Соціально-психологічні особливості полісистемної цілісності особистості, Завацький Ю. А., Ковальова О. В. (2016)
Срібна О. В. - Соціально-психологічні особливості жіночності в сучасному соціумі, Жигаренко І. Є., Тоба М. В., Сербін Ю. В. (2016)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні аспекти саморозуміння особистості в професійному спілкуванні, Панов М. С., Шостя І. В., Катасанов О. М. (2016)
Завацька Н. Є. - Проблема подолання особистісних деструкцій в сучасному соціумі, Журба А. М., Федоров А. Ю., Гєтта О. М. (2016)
Завацький В. Ю. - До проблеми оцінки здатності особистості до антиципування в умовах соціальної адаптації під час суспільних трансформацій (2016)
Kashyrina Ye. V. - Social and psychological assistance of the individual in the presence of professional deformations (2016)
Лапа В. М. - Рівень сформованості комунікативної толерантності старшокласників в умовах інклюзивного навчання (2016)
Лаптева Н. Л. - Модель дослідження організаційної ідентичності особистості за допомогою змішаних методів (2016)
Мітічкіна О. О. - Професійне самовизначення особистості у сучасному глобальному світоустрої, Аксенченко К. Б., Шаповалов А. А. (2016)
Постовойтенко К. І. - Основні підходи до дослідження суб’єктивного благополуччя (2016)
Савчук О. А. - Основні психологічні теорії особистісного і професійного самовизначення (на прикладі фахівців соціальної сфери) (2016)
Сиротовський Д. М. - Історична перспектива та сучасні напрями дослідження соціальної мотивації (2016)
Смирнова О. О. - Структурно-функціональний аналіз адаптації студентів до навчання у полікультурному освітньому просторі вищого навчального закладу (2016)
Спицька Л. В. - Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у осіб зрілого віку (2016)
Ткаченко О. В. - Патогенетичні та психокінетичні особливості психічних проявів у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Уханова А. И. - Модерация родительским участием влияния стрессовых событий на параметры психического здоровья подростков (2016)
Черных Л. А. - Особенности адаптации к социуму слабослышащих детей дошкольного возраста (2016)
Чуловський В. Е. - Структура ціннісних орієнтацій особистості в юнацькому віці та їх вплив на формування соціальної компетентності (2016)
Варіна Г. Б. - Комунікативна компетентність як інтегративна складова професійної стійкості майбутнього психолога (2016)
Сітцева М. В. - Психологічні аспекти впливу мультиплікаційних образів на моральний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2016)
Вихідні дані (2016)
Мельник О. Я. - Алкенілімідазоли: методи синтезу та хімічні властивості, Чорноус В. О., Грозав А. М., Вовк М. В. (2017)
Яковенко І. Н. - Cинтез та вивчення вазоактивних властивостей нових 4-функціоналізованих 1,3-оксазолів, які містять у положенні 5 залишок N-метил-D-глюкаміну, Абдурахманова Е. Р., Головченко О. В., Жирнов В. В., Броварець В. С. (2017)
Lebed P. S. - Synthesis and some transformations of 5-isoxazolylsulfonyl chlorides, Tolmachov A. O., Zubchuk Yu. O., Boyko O. M., Vovk M. V. (2017)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості, антимікробна та протигрибкова активність іліденпохідних 2-|(5-(адамантан-1-іл)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо|ацетогідразидів (2017)
Салієва Л. М. - Синтез, протигрибкова та антибактеріальна активність N1-заміщених N2-(4,5-дигідро-1,3-тіазол-2-іл)гліцинамідів, Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2017)
До ювілею О. М. Пінчука (2017)
Правила оформлення статей (2014)
Баб’юк Д. П. - Ab initio розрахунок параметрів перехідних станів для системи Н2Сl, Корховіц Я. (2014)
Борук С. Д. - Вплив вібраційної обробки на фізико-хімічні властивості вугільного суспензійного палива, Запотічна Н. М., Приймак О. Д., Макаров А. С. (2014)
Борук С. Д. - Оптичне та рентгеноструктурне дослідження високодисперсних систем на основі телуриду кадмію створених шляхом електрохімічної диспергації, Дремлюженко К. С., Юрійчук І. М., Кладько В. П., Гудименко О. Й., Капуш О. А., Цалий В. З. (2014)
Братенко М. К. - Синтез 4-дифторометил-1H-піразол-3-карбонових кислот, Барус М. М., Бездудний А. В., Вовк М. В. (2014)
Букачук О. М. - Синтез і властивості нових онієвих похідних ізоксазолу, Баранова Л. Я. (2014)
Чобан А. Ф. - Окиснення диметилсульфоксиду лужними солями Гідроген пероксиду, Коваль М. І., Лявинець О. С. (2014)
Побережна І. В. - Сульфідування поверхні напівпровідників у надосновних середовищах, Дійчук В. В. (2014)
Дремлюженко С. Г. - Одержання однорідних кристалів Hg3In2Te6 та їх фізико-хімічні властивості, Захарук З. І., Раренко І. М., Склярчук В. М., Цалий В. З., Копач О. В., Ziółkowska D., Shyichuk A. (2014)
Єфтеньєва Р. І. - Антиоксидантні властивості похідних 3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-ону, Лявинець О. С., Малецька С. П. (2014)
Гречанюк В. Г. - Вплив швидкості руху середовища на корозійну стійкість конденсованих композиційних матеріалів Cu-Al, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації у воді, Чорновол В. О. (2014)
Іваніцька В. Г. - Формування полірованої поверхні CdTe та ZnхCd1-хTe розчинами KIO3 – KI – цитратна кислота, Дійчук Х. І. (2014)
Щербак Л. П. - Дефекти структури в кристалах Cd(Zn)Te, вирощених із розплаву, Захарук З. І., Копач О. В., Фочук П. М. (2014)
Стратійчук А. О. - Дослідження сорбції наночастинок CdTe на поверхні диоктаедричного смектиту, Вигнан Н. М., Кобітович О. М., Халавка Ю. Б. (2014)
Фочук П. М. - Вакансія кадмію як донорний точковий дефект у CdTe, Никонюк Є. С., Панчук О. Е., Солодін С. В. (2014)
Кобаса І. М. - Фотокаталітичне окиснення йодид іонів в присутності діоксиду титану, сенсибілізованого поліметиновими барвниками, Одосій Л. І., Гусяк Н. Б. (2014)
Кобаса І. М. - Гідроксилапатити лужноземельних елементів як перспективні електродно-активні речовини, Білокопита Г. М., Дійчук В. В. (2014)
Канак А. І. - Диференційно-термічний аналіз сплавів системи CdTe - Al (х(Al) = 2÷6 мол. %), Копач О. В., Фочук П. М. (2014)
Кобітович О. М. - Історичні аспекти відкриття спеціальності "Колоїдна хімія та нанохімія" в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Халавка Ю. Б. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Андрійчук Ю. М. - Вплив природи іона металу на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду, Лявинець О. С., Дука В. В. (2014)
Борук С. Д. - Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність міжчастинкової взаємодії у концентрованих дисперсних системах синтетичного алмазного порошку (2014)
Борук С. Д. - Напрями зменшення антропогенного навантаження на довкілля під час травлення металевих конструкцій, Водянка В. Р., Тевтуль Я. Ю., Вінклер І. А. (2014)
Чобан А. Ф. - Вплив диполярних негідроксильних розчинників на окиснення диметилсульфоксиду гідроген пероксидом за наявності Літій гідроксиду, Гривул І. І., Филипів М. В., Лявинець О. С. (2014)
Федорчук A. - Кристалографічні особливості розчинення та розподілу атомів Індію в монокристалах на основі CdTe чи Cd1-xZnxTe, Фочук П., Щербак Л. (2014)
Федоров А. О. - Дослідження комплексоутворення Мо(VI) органічними лігандами кінетичним методом, Борук С. Д., Буркут В. І. (2014)
Грігель В. А. - Залежність сенсорних властивостей наночастинок срібла від їхньої форми, Гончарук Д. О., Буркут В. І., Тинкевич О. О., Халавка Ю. Б. (2014)
Грозав А. М. - Синтез, протимікробна та протигрибкова активність (1,3-тіазол-2-іл)гідразонів 4-хлоро-1н-імідазол-5-карбальдегідів (2014)
Гусяк Н. Б. - Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками: спектральні й електрохімічні характеристики та фотокаталітична активність в реакції окиснення Калій йодиду (2014)
Клевчук О. Г. - Регулювання властивостями ультрадисперсних систем аеросилу, тальку та карбону, Мережко Н. В., Борук С. Д. (2014)
Кобаса І. М. - Фотокаталіз нанокомпозитами Bi2S3/CdS реакції окиснення йодид іонів, Одосій Л. І. (2014)
Никонюк Є. С. - Асоціативна дифузія домішки срібла в p-CdTe при низьких температурах, Фочук П. М., Захарук З. І., Ковалець М. О., Панчук О. Е. (2014)
Панасенко Н. В. - Синтез 2-(піразол-4-іл)-2,3-дигідро-4н-1,3-бензотіазин-4-онів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2014)
Тевтуль Я. Ю. - "Зелена" електрохімія – можливості і перспективи (2014)
Воробець М. М. - Вплив компонентів розчину для фінішної хімічної обробки на величину електродного потенціалу Si-пластин (2014)
Чорноус В. О. - Синтез і протимікробна активність нових 3-(імідазол-5-іл)-1-арил-2-пропен-1-онів і отриманих на їх основі 1н-піразолінів, Мельник О. Я., Куцик Р. В., Вовк М. В. (2014)
Кобаса І. М. - Зв’язок між фотокаталітичними, каталітичними, магнітними і електричними властивостями системи TiO2-WO3, Цимбалюк В. В., Панімарчук О. І. (2014)
Коров’янко О. О. - Виявлення впливу термодинамічних умов відпалу на дислокаційну структуру кристалів CdTe селективним травленням, Наконечний І. Й., Щербак Л. П., Фочук П. М. (2014)
Світовий В. М. - Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-AES), Жиляк І. Д. (2014)
Александрова О. В. - Анализ энергии Гиббса при образовании реальных зародышей кристаллов из расплавов (2014)
Содержание (2017)
Батушкін В. В. - Відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функції церебральних і підкоркових структур шляхом модуляції системи ГАМК у хворих з артеріальною гіпертензією, Лаврінчук І. О. (2017)
Nechytailo Yu. M. - Arterial hypertension and pulse pressure in school-age children, Kovtyuk N. I., Nechytailo D. Yu. (2017)
Міхєєва Т. М. - Особливості мікроциркуляції у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією, що поєднана з артеріальною гіпертензією, Нечитайло Д. Ю. (2017)
Сміян О. І. - Динаміка вмісту деяких мінералів у підлітків із патологією серцево-судинної системи на тлі хронічного тонзиліту, Мозгова Ю. А., Попов С. В., Горбась В. А., Сміянов В. А., Висоцький І. Ю., Долгова Н. О., Колеснікова М. В. (2017)
Слаба О. М. - Оцінювання впливу стадії фіброзу печінки на клінічний перебіг захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С, Мінько Л. Ю., Січкоріз Х. А., Кіселик І. О. (2017)
Повшенюк А. В. - Показники доплерографічного дослідження гемодинаміки arteria profunda linguae у хворих із поєднаною патологією слизової оболонки порожнини рота та ревматоїдним артритом, Комнацький Б. Ю., Кулигіна В. М., Беляєв Е. В. (2017)
Романова Ю. Г. - Результати клінічної апробації нового локального методу лікування в комплексній терапії запальних захворювань пародонта, Кравченко Л. С., Герасимова І. В., Давіденко О. М., Коваль С. М. (2017)
Doroshenko O. M. - Prediction of biomechanical complications in patients with implant supported fixed dental prostheses in different terms of functional loading, Sirenko O. F. (2017)
Никоненко А. О. - Тактика діагностики та лікування пацієнтів із двобічним ураженням надниркових залоз, що супроводжується синдромом первинного гіперальдостеронізму, Зубрик І. В., Подлужний О. О., Гайдаржі Є. І., Русанов І. В., Макаренков А. Л. (2017)
Дмитряков В. А. - Патогенетическое обоснование малоинвазивных методик в коррекции гетерохронии органов мочевыводящей системы, Свекатун В. Н., Стоян М. С., Корниенко Г. В., Полищук В. Д. (2017)
Шаповал С. Д. - Доцільність виконання операцій, що корегують деформацію стопи у хворих на цукровий діабет, Савон І. Л., Трибушний О. В., Бєлінська В. О., Максимова О. О. (2017)
Петрина В. О. - Ефективність терапії неспецифічного виразкового коліту з урахуванням способу введення лікарських засобів (2017)
Ніколаєва О. В. - Морфофункціональні характеристики ушкодження ендокринної частини підшлункової залози внаслідок дії незбалансованого харчування з надлишком поживних речовин на систему мати – плід, Ковальцова М. В., Сіренко В. А., Кучерявченко М. О., Сулхдост І. О. (2017)
Vorobii V. D. - Doppler assessment of uterine and intraovarian blood flow in patients with genital endometriosis (2017)
Гуньков С. В. - Гіперандрогенія при полікістозі яєчників, що пов’язана зі стресом, викликаним експонуванням марганцем і нікелем (2017)
Яковичук Н. Д. - Мікробіологічне обґрунтування формування та розвитку вульвовагінального кандидозу, Дейнека С. Є., Сидорчук Л. І., Сидорчук І. Й., Ротар Д. В., Попович В. Б. (2017)
Корниенко С. М. - Взаимосвязь мелатонина с качеством жизни и свойствами личности пациенток c патологией эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Pustovoyt М. М. - Psychosomatic regularities of psychotic disorders of women in involution (pathogenesis, clinics, psychodynamic psychotherapy) (2017)
Горбатюк О. Г. - Оптимізація лікування вегето-судинних і психоневрологічних порушень клімактеричного синдрому, Григоренко А. П., Шатковська А. С., Біньковська А. М., Онишко В. Ю., Герич О. Х. (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості соціального інтелекту референтних родичів пацієнтів, які хворіють на біполярний афективний розлад, Камінська А. О. (2017)
Shelestova L. P. - The state of bone and mineral metabolism in underweight pregnant women (2017)
Кресюн Н. В. - Обмін ліпідів при експериментальному цукровому діабеті та його корекція ніацин-оксіетилідендифосфонатогерманатом, Сон Г. О., Годован В. В., Годлевський Л. С. (2017)
Raznatovska O. M. - Features of endobronchial pathology among patients with chemoresistant tuberculosis of lungs depending on a case of the previous disease, Khlystun V. M. (2017)
Свіжак В. К. - Експрес-оцінювання антимікробної дії тіосемикарбазонів 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-карбальдегідів і деяких їхніх похідних, Дейнека С. Є., Чорноус В. О. (2017)
Danilchenko D. M. - Diuretic activity of 2-((4-amino-5-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetohydrazides, Safonov А. А. (2017)
Півторак К. В. - Особливості фармакотерапії неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих із надлишковою масою тіла та ожирінням (2017)
Котюжинская С. Г. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе сосудистых катастроф при сердечно-сосудистых заболеваниях, Уманский Д. А. (2017)
Журба А. М. - Зміст програми соціально-психологічної корекції особистісних деструкцій при тимчасовій втраті працездатності (2015)
Козьменко О. І. - Роль природи у формуванні національного характеру канадців (2015)
Ананова І. В. - Теоретичний огляд основних підходів до вивчення почуття провини (2015)
Бабатіна С. І. - Особливості побудови та змісту життєвої стратегії особистості юнацького віку (2015)
Білик Т. М. - Особливості мислення в контексті мовленнєвого іміджу (2015)
Білоус Р. М. - Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді, Охріменко В. О. (2015)
Бохонкова Ю. О. - Життєва ситуація як психологічний феномен: змістовна та структурна характеристика, Завацький В. Ю. (2015)
Бочелюк В. В. - Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз (2015)
Боярин Л. В. - Деякі аспекти феномена субʼєктивного благополуччя особистості та причин його виникнення, Завацький Ю. А. (2015)
Брюховецька О. В. - Рівні розвитку толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу – одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Вакуленко І. О. - Дефініції та компонентна структура батьківської компетентності у сім’ях, що мають дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Ващенко І. В. - Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії, Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є., Кравченко К. В. (2015)
Вірна Ж. П. - Емоційна зрілість психолога: тенденції і закономірності прояву в структурі професійної толерантності, Кандиба М. О. (2015)
Волченко Л. П. - Про деякі результати емпіричного дослідження соціальних уявлень старших школярів (2015)
Гарькавець С. О. - Студентська молодь та соціально-психологічні впливи у контексті інсталляції вимог трансформаційного суспільства (2015)
Гошовська Д. Т. - Психологічна реінтеграція особистості в умовах глобальних трансформацій: засадничі положення, Гошовський Я. О. (2015)
Грицюк І. М. - Особливості мотивації молодших школярів, які мають проблеми з поводження (2015)
Донець О. І. - Особливості сприйняття власного тіла у жінок в юнацькому віці (2015)
Дріга Т. Г. - Контент-аналіз поняття "Асертивність" (2015)
Дубовик М. О. - Батьківські стилі виховання та сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра (2015)
Завацька Н. Є. - Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення, Донець О. І., Журба А. М. (2015)
Завацька Н. Є. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах, Сербін Ю. В. (2015)
Ковалёва М. В. - Взаимосвязь временных децентраций с психологическими защитными механизмами (2015)
Кононенко О. І. - Диференціація видів перфекціонізму особистості (2015)
Крайлюк А. І. - Вибір шлюбного партнера: теоретичні аспекти (2015)
Кушнир Е. А. - Изучение особенностей женщин с осложнениями протекания беременности (2015)
Лемещенко О. Р. - Аналіз наукових підходів до вивчення феномену "батьківство” (2015)
Літвінова О. В. - Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища (2015)
Літвінова О. В. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом, Коробова А. О. (2015)
Магдисюк Л. І. - Розробка та апробація авторської методики дослідження психологічної готовності до виходу на пенсію (2015)
Мазяр О. В. - Особистісна проблематика учасників валютних торгів (2015)
Макогончук Є. С. - Психологічні особливості гандикапізму депривованих дітей (2015)
Михайлишин У. Б. - Вплив групових цінностей на становлення соціальної зрілості студентства (2015)
Мітічкіна О. О. - Проблема суб’єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом, Кочубєй І. В. (2015)
Мотрук Т. О. - Дослідження особливостей емоційних станів ігрозалежних юнаків (2015)
Нежинська О. О. - Особливості "Я-образу" керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Никоненко Л. В. - Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості (2015)
Овсянников М. В. - Методологические подходы к исследованиям аддиктивных расстройств у больных шизофренией (2015)
Пастух Л. В. - Аналіз ефективності психологічної програми розвитку сензитивності особистості практичних психологів системи освіти (2015)
Підбуцька Н. В. - Психологічні предиктори академічних досягнень майбутніх інженерів (2015)
Пілецька Л. С. - Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах шлюбу (2015)
Ружицька М. С. - Почуття когерентності як складова концепції салютогенезу (2015)
Савченко О. В. - Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості (2015)
Сахно С. В. - Особливості рефлексії засуджених жінок в умовах позбавлення волі (2015)
Сіпко Л. О. - Огляд соціально-психологічних проблем вимушених переселенців в сучасній Україні (2015)
Сірко Р. І. - Деякі аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі ДСНС України (2015)
Тавровецька Н. І. - Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості (2015)
Терещенко А. М. - Психологічні особливості оптимізму у фахівців соціономічних професій (2015)
Ткаченко Н. В. - Специфіка психологічної роботи з педагогічно занедбаними дітьми молодшого шкільного віку (2015)
Фінів О. Я. - Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом (2015)
Харченко В. Є. - Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Шамлян К. М. - Проблема волі як проблема самосуб’єктних відносин (2015)
Шебанова В. І. - Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) (2015)
Спицька Л. В. - Особистісні деструкції неповнолітніх як чинник делінквентної поведінки (2015)
Богучарова О. І. - Практика психологічного супроводження здоров’я як посилення суб’єктності особистості (2015)
Дубчак О. Б. - Розвиток психологічної компетентності учителів у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Zavatsky V. Yu. - Сriteria for an evaluating the process effectiveness of the social adaptation in the period of post-traumatic stress (2015)
Лучків В. З. - Онтогенетична динаміка асертивності в юнацькому віці (2015)
Свинаренко Ю. В. - Особливості нарцисичної регуляції особистості дівчат з різним типом прихильності до партнера (2015)
Федан О. В. - Особливості автентичності практичного психолога:теоретичний аналіз (2015)
Гришина Т. А. - Особистісні прояви екосвідомості та етапи формування екологічної спрямованості у контексті особистісних станів і властивостей особистості (2015)
Вихідні дані (2015)
Правила оформлення статей (2013)
Андрійчук Ю. М. - Вплив природи ліганда на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду, Лявинець О. С., Мерендел Д. Ю. (2013)
Баб’юк Д. П. - Нітратне забруднення колодязної води в Сокирянському районі, Бендерська О. М., Баб’юк О. Я., Тураш М. М. (2013)
Борук С. Д. - Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність процесів міжчастинкової взаємодії (2013)
Букачук О. М. - Синтез і біологічна активність фосфонієвих та амонієвих похідних карбонових кислот, Баранова Л. Я. (2013)
Чобан А. Ф. - Проблеми нормування антропогенного навантаження на природні водойми на прикладі очисних споруд м. Хотина та вод р. Дністер, Брояк І. В. (2013)
Фочук П. М. - Аномальний хід електропровідності кристалів на основі CdTe в ході тривалого ізотермічного відпалу, Наконечний І. Й., Ліньова Б. О., Панчук О. Е. (2013)
Гусяк Н. Б. - Вплив природи поліметинового барвника на фотокаталітичні властивості гетероструктур на основі діоксиду титану в реакції окиснення Калій йодиду, Кобаса І. М., Стефан Курек (2013)
Іваніцька В. Г. - Хімічна взаємодія CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами І2–НІ, Комінко Г. М. (2013)
Канак А. І. - Дослідження методом диференційно-термічного аналізу впливу тиску пари Cd на параметри топлення та кристалізації CdTe, Копач О. В., Левчук Є. В., Фочук П. М. (2013)
Капуш О. А. - Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування мікро- та нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах, Борук С. Д., Томашик В. М., Тріщук Л. І., Томашик З. Ф. (2013)
Кобаса І. М. - Сенсибілізація перхлоратом 2 - |5-(1,3-дифеніл-1,3-дигідро-2(н)-бензимідазол-2-іліден)пента-1,3-дієніл|-1,3 - дифеніл-3(н)-бензмідазолію-1 діоксиду титана, Гусяк Н. Б., Одосій Л. І. (2013)
Коров’янко О. - Особливості інкапсуляції гідрофобних нанокристалів золота та Плюмбум сульфіду у наносфери силіцій оксиду методом реверсної мікроемульсії, Ситник М., Кушнір В., Ярема М. (2013)
Томашик З. Ф. - Оптимізація складів травильних композицій Н2О2–HBr–оксалатна кислота для формування полірованої поверхні кристалів нелегованого та легованого ZnSe, Кравцова А. С., Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Галкін С. Н. (2013)
Лявинець О. С. - Вплив розчинників на гетерогенно-каталітичний розклад пероксиду бензоїлу за наявності Хром (III) оксиду, Чобан А. Ф., Марко Т. Б. (2013)
Міщенчук В. В. - Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів 1-го типу, Нечипорук В. В., Ткачук М. М., Дійчук В. В., Костюк Л. С. (2013)
Мотовиліна Я. М. - Колінеарна квантова динаміка трьохатомних систем за участю атомів Гідрогену, Хлору та Фтору, Баб’юк Д. П. (2013)
Свириденко В. Г. - Комплексоутворення Феруму з лимонною кислотою при аналізі біологічних об'єктів, Хаданович А. В., Суховєєв В. В. (2013)
Світовий В. М. - Порівняльна характеристика методів очищення гумусових речовин (2013)
Симчак Р. В. - Тетрафлуороборат 4-(фенілазо)фенілдіазонію в реакції тіоціанатоарилювання ненасичених сполук, Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Грищук Б. Д. (2013)
Тащук К. Г. - Синтез і бактерицидна активність тіосемікарбазонів піразол-4-карбальдегідів, Братенко М. К., Чорноус В. О. (2013)
Ткач В. В. - Математичний опис анодного переокиснення провідних полімерів гетероциклічних сполук у сильнокислому середовищі в гальваностатичному режимі, Ал. М. да Роша (2013)
Гвоздієвський Є. Є. - Хімічне полірування CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe І Cd1-xHgxTe водними розчинами HNO3–HI–тартратна кислота, Денисюк Р. О., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Гриців В. І. (2013)
Волощук А. Г. - Природні мінеральні сорбенти в харчових технологіях, Кобаса І. М., Богданюк М. П., Петрова Г. П. (2013)
Гловин Н. М. - Адсорбційне вилучення іонів цинку з води за допомогою природних глинистих мінералів (2013)
Лукашова Н. І. - Визначний український учений-хімік і талановитий педагог (до 100-річчя А. В. Домбровського), Лукашов С. М. (2013)
Правила оформлення статей (2015)
Грозав А. М. - Використання реакції купрокаталітичного циклоприєднання для отримання 4-заміщених 1-(імідазол-5-ілметил)-1,2,3-триазолів (2015)
Панасенко Н. В. - Синтез 4-піразолілбензо(f)хінолін-1-карбонових кислот та їх похідних (2015)
Братенко М. К. - Синтез і протимікробна дія нових 4-піразоловмісних 1,4-дигідропіридин-3,5-дикарбоксилатів і 3,4-дигідропіримідин-5-карбоксилатів, Барус М. М., Ротар Д. В., Вовк М. В. (2015)
Мельник О. Я. - Синтез, протимікробна та протигрибкова активність 4-(4-хлоро-5-імідазоліл)заміщених 2-аміно-4Н-хромен-3-карбонітрилів, Чорноус В. О., Яковичук Н. Д., Вовк М. В. (2015)
Борук С. Д. - Визначення седиментаційної стійкості концентрованих вугільних систем на органічних дисперсійних середовищах, Запотічна Н. М., Супильник Н. О., Макаров А. С. (2015)
Капуш О. А. - Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах і полімерних плівках, Борук С. Д., Томашик В. М., Тріщук Л. І., Томашик З. Ф., Будзуляк С. І., Демчина Л. А., Єрмаков В. М. (2015)
Кравченко М. Ф. - Порівняльний аналіз реологічних характеристик дисперсних систем на основі какао та керобу, Романовська О. Л., Борук С. Д. (2015)
Чобан А. Ф. - Окиснення диметилсульфоксиду пероксидом бензоїлу за наявності літій гідроксиду, Князєва О. В., Лявинець О. С. (2015)
Хаданович А. В. - Комплексообразование двухвалентных катионов с неорганическими лигандами в почвах, Суховеев В. В. (2015)
Купчик О. Ю. - Визначення бензойної та сорбінової кислот методом міцелярної тонкошарової хроматографії (2015)
Боднарук О. О. - Особливості синтезу та вирощування кристалів твердого розчину MnxHg1-xTe, Горбатюк І. М., Дремлюженко С. Г., Копач О. В., Раренко І. М., Юрійчук І. М., Галочкін О. В. (2015)
Шевченко В. С. - Оксидування поверхні Zn0,1Cd0,9Te, Іваніцька В. Г. (2015)
Скрипська О. В. - Синтез і антимікробна активність онієвих похідних 5-(4-бромацетилфеніл) фурфуролу, Єленіч О. В., Бліндер О. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д., Ягодинець П. І. (2015)
Копач О. В. - Динаміка структури розплавів на основі кадмій телуриду, Щербак Л. П., Фочук П. М. (2015)
Тинкевич О. О. - Визначення положень енергетичних рівнів дефектних станів в забороненій зоні НК CdTe методом ЦВА, Мурин Ю. С., Копач О. В., Коров’янко О. О., Халавка Ю. Б. (2015)
Тинкевич О. О. - Порівняння оптичних та фотокаталітичних властивостей нанокристалів кадмій телуриду, синтезованих за різними методиками, Дарійчук С., Дячук Н. П, Окрепка Г. М., Халавка Ю. Б. (2015)
Єфтеньєва Р. І. - Вплив деяких похідних 3,4-дигідропіримідин-2-ону на розклад гідропероксиду кумену, Кошова Я. І., Велігіна Є. В., Кушнір О. В., Вовк М. В., Лявинець О. С. (2015)
Левковець С. І. - Діаграма стану та кристалохімічні особливості структур сполук системи TlI-PbI2, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Парасюк О. В. (2015)
Содержание (2017)
Сиволап В. В. - Показники АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом, Жеманюк С. П. (2017)
Візір-Тронова О. В. - Кардіоваскулярні аспекти та стан вегетативного балансу у хворих на гiпертонiчну хворобу, що асоційована з дисліпідемією (2017)
Kadykova O. I. - The association of interleukin-6 gene with obesity in patients with coronary artery disease (2017)
Кулаєць Н. М. - Застосування β-адреноблокаторів у лікуванні хворих зі шлуночковими порушеннями ритму серця в ранньому та віддаленому постінфарктному періоді (2017)
Ковбаснюк Ю. В. - Гіперкоагулолабільність у хворих із фібриляцією передсердь і супутнім ожирінням: шлях до геморагій чи тромбоемболій?, Нетяженко В. З., Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М. (2017)
Drozdova I. V. - Features of vascular remodelling in the patients with arterial hypertension in a case of brain stroke (2017)
Єрмак О. С. - Терапевтична корекція анемії у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу препаратами заліза в комбінації з кверцетином, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Ринчак П. І., Титова Г. Ю. (2017)
Єрьоменко Г. В. - Вплив ожиріння та інсулінорезистентності на перебіг бронхіальної астми (2017)
Довгань А. О. - Вплив супутнього синдрому соматопсихічної дисфункції на якість життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень, Константинович Т. В., Мостовой Ю. М., Довгань О. В., Діденко Д. В. (2017)
Мироненко О. В. - Перспективи використання ОФВ6 як альтернативного показника оцінювання вентиляційної функції легень, Фесенко О. В., Дмитриченко В. В., Жулай К. В. (2017)
Станіславчук Л. М. - Вплив забруднювачів атмосферного повітря на частоту стенозуючого ларинготрахеїту та рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту в дітей (2017)
Lezhenko G. O. - The mathematical pathogenetic factors analysis of acute inflammatory diseases development of bronchopulmonary system among infants, Pashkova О. Ye., Shvets V. N., Kraynya H. V. (2017)
Raznatovska O. M. - Cytokine profile in children with newly diagnosed tuberculosis, Mironchuk Yu. V. (2017)
Мельник В. П. - Аналіз особливостей виявлення, діагностики та перебігу туберкульозу у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Хурса Т. Г., Якимова Я. О., Солонинка Г. Я. (2017)
Лашкул О. С. - Сравнительная оценка двух методов ведения периоперационного периода после лапароскопических операций на придатках матки, Луценко Н. С. (2017)
Шаповал О. С. - Особенности цитокинового типа регуляции иммунного ответа у женщин с эндометриоидными кистами яичников, Воронцова Л. Л. (2017)
Shelestova L. P. - Disorders of bone-mineral metabolism and their correction with women who have body weight deficiency at pregravid stage and during pregnancy (2017)
Півторак К. В. - Антропометричне дослідження хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2017)
Туманский В. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии MUC1, MUC2, MUC5AC, Cdx-2 и их значение в гиперпластических полипах и в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Коновчук В. М. - Реакція волюмо- та осморегуляторної функції нирок на інфузійне навантаження у хворих із дофамін-залежною компенсацією сепсис-індукованої гіпотензії, Андрущак А. В. (2017)
Koval V. M. - Study of specific pharmacological activity of standardized composition of bee product substances for treatment of urogenital system, Tykhonov O. I., Shpychak О. S. (2017)
Bezruk V. V. - Regional monitoring of the urinary tract infections etiological spectrum pathogens in the child population in Chernivtsi region: dynamic changes, age, gender, administrative and territorial characteristics, Bezruk T. О., Babiy O. R., Sokolnyk S. O., Sheremet M. I., Maksymyuk V. V., Godovanets O. I., Godovanets O. S., Kovtun A. I. (2017)
Фаустова M. O. - Етіологічна структура, біологічні властивості домінуючих збудників периімплантатного мукозиту, Назарчук О. А., Ананьєва M. M. (2017)
Матвійків Т. І. - Оцінювання ефективності лікування генералізованого пародонтиту на основі вивчення патологічної рухомості зубів методикою періотестометрії. Клінічний зріз (2017)
Тірон О. І. - Особливості гістоархітектоніки емалі постійних молярів людини на оклюзійній поверхні коронки та в місцях переходу її бокових поверхонь на вестибулярну та оральну, Бреус В. Є., Тодорова А. В. (2017)
Сампиев А. М. - Разработка состава и технологии детских стоматологических плёнок анестезирующего и противовоспалительного действия, Беспалова А. В., Никифорова Е. Б. (2017)
Kucherenko L. I. - Theoretical study of the possibility of glycin with thiotriazoline complexes formation, Khromyleva O. V., Mazur I. A., Shishkina S. V. (2017)
Sid’ Ye. V. - The role of cytokine gene polymorphism in the development of acute myocardial infarction (2017)
Машуков А. А. - Новый взгляд на молекулярно-генетические особенности рака желудка, Киркилевский С. И. (2017)
Правила оформлення статей (2013)
Бальон Я. Г. - Хімія на службі здоров’я людини. Короткий нарис розвитку хімії лікарських речовин, Ісак О. Д., Сімуров О. В. (2013)
Борук С. Д. - Кислотно-основна рівновага у водовугільних системах на основі стічних вод, Димитрюк Т. М. (2013)
Братенко М. К. - Синтез та протимікробна активність 3-арил-4-(4,5-дифенілімідазол-2-іл)піразолів, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Прокопенко В. М. - Синтези та перетворення 5-N- і 5-S-заміщених похідних 1,3-оксазол-4-карбонових кислот, Броварець В. С. (2013)
Гречанюк В. Г. - Корозієстійкі композиційні матеріали на основі міді й електронно-променеве обладнання для їх створення. (2013)
Кобаса І. М. - Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками як фотокаталізатори реакції відновлення метиленового блакитного, Кондратьєва І. В., Гусяк Н. Б. (2013)
Кобітович О. М. - Вплив лігносульфонатів на реологічні характеристики гідросуспензій на основі відходів вуглезбагачення, Савіцький Д. П. (2013)
Кондратьєва І. В. - Гетероструктури TiO2 і CdS з сенсибілізаторами-барвниками класу ціанінів: темнові й фотохімічні взаємодії, Кобаса І. М., Одосій Л. І., Панімарчук О. І. (2013)
Левчук Є. В - Вплив Алюмінію на властивості кристалів CdTe, Копач О. В, Канак А. І., Фочук П. М., Панчук О. Е. (2013)
Маланич Г. П. - Хіміко-механічне полірування монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe в травильних композиціях H2O2–HBr–етиленгліколь, Томашик З. Ф., Томашик В. М., Стратійчук І. Б., Сафрюк Н. В., Кладько В. П. (2013)
Сліпенюк О. Т. - Дослідження методом оптичної турбідиметрії флокуляційних процесів у водних суспензіях, Лявинець О. С., Сліпенюк Т. С., Кобітович О. М. (2013)
Тевтуль Я. Ю. - Деякі окисно-відновні процеси за участі олова і сполук Стануму, Борук І. І. (2013)
Цимбалюк В. В. - Адсорбція барвників на термічно модифікованих зразках базальтового туфу, Волощук А. Г., Кобаса І. М., Шпаргала Н. І. (2013)
Вержак Є. - Властивості кристалів CdTe:Br, Петращак С., Фочук П., Панчук О. (2013)
Воробець М. М. - Фотометричне визначення вмісту нітрит-іонів у харчових продуктах, Горобець І. В., Дійчук В. В., Сачко А. В. (2013)
Волощук Ю. В. - Кінетичні закономірності впливу комплексонів на процес утворення карбонатів, Михайловська Т. М., Лявинець О. С. (2013)
Вигнан Н. М. - Безвипромінювальний резонансний трансфер енергії від квантових точок Кадмій телуриду до наночастинок срібла у водному розчині, Копач О. В., Окрепка Г. М., Халавка Ю. Б. (2013)
До 100-річчя професора Андрія Володимировича Домбровського (біографічні відомості) (2013)
Правила оформлення статей (2015)
Лопушанська Олександра Іванівна (до 100-річчя з дня народження) (2015)
Мельник І. В. - Функціоналізація наночастинок магнетиту полісилоксановими шарами з аміно- та меркаптопропільними групами та їх сорбційні властивості (2015)
Стецьків А. О. - Синтез і дослідження кристалічної структури сполуки Ho6Co31-xLixSi18 (х=0.54), Павлюк В. В. (2015)
Чорноус В. О. - 5-(2-нітровініл)-4-хлоро-1H-імідазоли в реакціях приєднання та циклізації із S- та N-нуклеофілами, Мельник О. Я., Вовк М. В. (2015)
Старух Г. М. - Органо-неорганічні композити на основі Zn-Al шаруватих подвійних гідроксидів для вилучення катіонних барвників (2015)
Доскалюк Н. М. - Вплив опромінення на оптичні властивості квантових точок CdTe/CdS, упроваджених у полімерну матрицю, Халавка Ю. Б., Фочук П. М. (2015)
Тевтуль Я. Ю. - Утилізація компонентів електродів освітлювальних пристроїв (2015)
Воробець М. М. - Якісна оцінка соків для дитячого харчування органолептичним, хімічним і фізико-хімічними методами аналізу, Кобаса І. М., Фрунза І. І. (2015)
Бальон Я. Г. - Загальні принципи створення лікарських засобів. Вплив деяких елементів та основних функціональних груп на біологічну активність хімічних сполук, Сімуров О. В., Самсон О. Я., Ісак О. Д. (2015)
Кондратьєва І. В. - Оцінка якості та безпечності сухих молочних сумішей дитячого харчування, Антощук Т. О., Кобаса І. М. (2015)
Канак А. І. - Вирощування монокристалів CdTe, легованих Al, Фочук П. М. (2015)
Димитрюк Т. М. - Седиментація й агрегування частинок антрациту в аліфатичних нижчих спиртах, Савіцький Д. П., Макаров А. С. (2015)
Кліщенко Р. Є. - Електрокінетичні властивості поверхнево модифікованого антрациту, Лисенко Л. Л., Макаров А. С. (2015)
Борук С. Д. - Взаємозв’язок параметрів стану неводних висококонцентрованих вугільних суспензій, Тевтуль Я. Ю., Запотічна Н. М., Макаров А. С. (2015)
Баб’юк Д. П. - Квантово-хімічне дослідження структури та властивостей сафраніну Т, Скіп Б. В. (2015)
Борук С. Д. - Попередження забруднення поверхневих вод нафтою та продуктами її переробки, Капуш О. А., Кушнір А. І., Борук О. С. (2015)
Правила оформлення статей (2016)
Скіп Б. В. - Обробка даних циклічної вольтамперометрії методом головних компонент, як ефективний інструмент в електрохімії, Баб’юк Д. П., Кобітович О. М. (2016)
Чорноус В. О. - Синтез і протимікробна активність галогеновмісних імідазольних аналогів халконів і продуктів їх структурної модифікації, Мельник О. Я., Яковичук Н. Д., Мельник Д. О., Вовк М. В. (2016)
Філоненко С. М. - Дослідження каталітичної активності біметалевих нанокомпозитів паладію з перехідними металами в реакції відновлення 4-нітрофенолу, Халавка Ю. Б., Галаган Р. Л. (2016)
Кобаса І. М. - Сенсибілізація титан(IV) оксиду цвітер-іонним барвником у фотокаталітичному процесі окиснення йодид іонів, Кондратьєва І. В., Кропельницька Ю. В., Панімарчук О. І. (2016)
Маланич Г. П. - Напівпровідникові монокристали PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe: природа, технологія обробки та застосування (огляд) (2016)
Левковець С. І. - Фазові рівноваги у системі TlBr–TlI, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Карачун А. В., Парасюк О. В. (2016)
Сема О. В. - Електрохімічна поведінка Hg3In2Te6-електродів у розчинах електролітів (2016)
Фочук П. М. - Особливості електрофізичних властивостей нелегованих високоомних кристалів n-CdTe, Никонюк Є. С., Захарук З. І., Раренко Г. І., Дремлюженко С. Г. (2016)
Цалий В. З. - Проміжний порядок в аморфних сплавах системи In-Te, Дремлюженко С. Г., Фочук П. М. (2016)
Чобан А. Ф. - Кінетичні закономірності алкілювання натрій нітриту в подвійному розчиннику диметилсульфоксид – толуен, Лявинець О. С. (2016)
Кушнір О. В. - Синтез 4-арил-1,6-діалкіл-3,4-дигідро-1H-піроло(3,4-d)піримідин-2,5,7-трионів та їх бактерицидна активність, Гуменна А. В., Вовк М. В. (2016)
Панасенко Н. В. - Методи одержання та cинтетичний потенціал піразолілальдімінів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2016)
Солодін С. В. - Взаємна міграція інклюзій та дислокацій у Cd1-xZnxTe як наслідок післяростової термообробки монокристалів, Сандуляк М. А., Коров’янко О. О., Щербак Л. П., Фочук П. М. (2016)
Панасенко Н. В. - Синтез гібридних структур із піразольним, 1,2,4-оксадіазольним та тіофеновим циклами, Братенко М. К., Вовк М. В. (2016)
Каменщик А. В. - Однонуклеотидні поліморфізми RS11665469, RS724256, RS754505 гена NFATC1 та RS2229309 гена NFATC4 в дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2017)
Косовська Т. М. - Аномалад П’єра Робена в клінічній практиці педіатра, Чорномидз І. Б., Косовська В. О. (2017)
Строй О. А. - Корекція лактазної недостатності в дітей грудного віку з проявами алергії на харчові продукти, Сліпачук Л. В., Антошкіна А. М., Казакова Л. М. (2017)
Юсупов Ш. А. - Особенности рентгенологической семиотики при пневмонии у детей раннего возраста, Мардыева Г. М., Бахритдинов Б. Р. (2017)
Бойчук А. В. - Деякі аспекти впливу дисфункції щитоподібної залози на виникнення лейоміоми матки, Існюк Н. О. (2017)
Бойчук А. В. - Сучасні аспекти діагностики патологічних процесів шийки матки в жінок із ендокринним непліддям, Шадріна В. С., Сопель В. В., Худобяк В. О. (2017)
Громова А. М. - Состояние биоценоза влагалища беременных при антенатальной гибели плода, Дауи Мохамед Анвар , Ляховская Т. Ю., Кетова Е. Н. (2017)
Колеснік О. О. - Прогнозування ефективності лікування хворих на рак яєчників, Рибін А. І. (2017)
Корниенко С. М. - Лечение хронического эндометрита в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Маркін Л. Б. - Морфофункціональні особливості плаценти при переношеній вагітності, Ященко Л. М. (2017)
Нікітіна І. М. - Особливості Біоценозу та функціональної активності вагінального епітелію при місцевому лікуванні неспецифічного вагініту (2017)
Нітефор Л. В. - Клінічні особливості імуногістохімічної діагностики сарком та філоїдних пухлин грудної залози (2017)
Павловська О. М. - Особливості корекції генітоуринарного менопаузального синдрому в жінок, Павловська К. М., Лавриненко Г. Л., Краснова Ж. О. (2017)
Рожковська Н. М. - Лейкоцитарні індекси у прогнозуванні клінічних наслідків запальних процесів жіночих статевих органів, Ситник П. В., Голубенко М. Ю., Садовнича О. О. (2017)
Ткаліч В. В. - Спонтанний пневмоторакс під час вагітності. основні аспекти діагностики, тактики лікування пневмотораксу і ведення пологів, Гетьман В. Г., Соколов В. В., Мясніков Д. В., Неділя Ю. В., Галак В. І., Бабій Н. П., Ткаліч В. О., Біла В. В. (2017)
Чорненька Г. М. - Особливості екстрагенітальної соматичної патології та структурної трансформації ендометрія в жінок репродуктивного віку із первинним і вторинним непліддям, Корда І. В., Боднар Я. Я. (2017)
Makarchuk O. M. - Characteristics of reproductive potential in women with a disorder of menstrual function regularization in anamnesis taking into account body mass index, Dziombak V. B. (2017)
Подольський Вл. В. - Перекисне окислення ліпідів як прояв оксидативного стресу в організмі жінок із змінами репродуктивного здоров’я на тлі соматоформних захворювань із порушеннями вегетативного гомеостазу, Подольський В. В. (2017)
Правила оформлення статей (2016)
Блашко Н. М. - Кристалічна структура сполуки Tb3Ga1.67S7, Марчук О. В., Олексеюк І. Д., Федорчук А. О. (2016)
Борук С. Д. - Вплив гранулометричного складу дисперсної фази на фізико-хімічні характеристики висококонцентрованих вугільних суспензій, Дремлюженко К. С., Капуш О. А. (2016)
Воробець М. М. - Удосконалення методики гравіметричного визначення вмісту жиру у твердому сирі, Кобаса І. М., Головата К. Я. (2016)
Кондратьєва І. В. - Сенсибілізовані барвниками сонячні елементи на основі TiO2, Кобаса І. М., Кропельницька Ю. В. (2016)
Воробець М. М. - Ідентифікація сторонніх домішок-фальсифікаторів у пиві, Кобаса І. М., Третяк Д. І. (2016)
Замуруєва О. В. - Вплив компонентного складу на оптичні та електричні параметри кристалів Ag2In2Si(Ge)S(Se)6, Махновець Г. В., Парасюк О. В. (2016)
Іваніцька В. Г. - Хімічне полірування CdTe та його твердих розчинів травильними композиціями КІО3 – КІ – лактатна кислота, Тунь Є. І., Сняла Ю. Ю., Фочук П. М., Мар’янчук П. Д. (2016)
Коновалова С. О. - Синтез похідних N-карбамоїл-1,4-бензохінонмоноімінів, Авдєєнко А. П., Лисенко О. М. (2016)
Левковець С. І. - Взаємодія між бінарними галогенідами Талію та Меркурію, Фочук П. М., Федорчук А. О., Олексеюк І. Д., Піскач Л. В., Парасюк О. В. (2016)
Левковець С. І. - Фазові рівноваги у системі TlBr–PbBr2, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. (2016)
Левченко І. В. - Хімічне травлення поверхні InAs, InSb, GaAs та GaSb, Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Маланич Г. П., Кравецький М. Ю., Корчовий А. А. (2016)
Лисенко Л. Л. - Інтенсифікація зневоднення глинистих дисперсій за рахунок заряджених пористих домішок, Міщук Н. О., Несмеянова Т. А. (2016)
Махновець Г. В. - Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xGa1-xSnxSe2 (x=0,05; 0,1), Мирончук Г. Л., Парасюк О. В. (2016)
Мельничук Х. О. - Кристалічна структура сполук Dy3Co(Ni)0.5SiS7, Марчук О. В., Гулай Л. Д. (2016)
Стратійчук А. О. - Інгібування фотоокиснювальної деградації суспензії наночастинок СdTe, Чобан А. Ф., Кушнір О. В., Халавка Ю. Б. (2016)
Кобаса І. М. - Фотокаталітична активність гетероструктур TiO2 з поліметиновим барвником, Кондратьєва І. В., Панімарчук О. І. (2016)
Бадюк М. І. - Медико-соціологічне дослідження поінформованості лікарів загальної практики щодо діагностики та лікування психоемоційних розладів у військовослужбовців, які приймали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Гутченко К. С., Гутченко О. А., Ковида Д. В., Микита О. О., Губар А. М. (2014)
Булах О. Ю. - Аналіз показників використання ліжкового фонду лазаретів медичних пунктів частин та закладів Збройних Сил України за 2001–2012 рр. , Лопін Є. Б. , Халік С. В. (2014)
Голик Л. А. - Організація спеціалізованої хірургічної допомоги пораненим у збройних конфлікта, Шудрак А. А, Гибало Р. В., Стельмашенко В. І., Дрюк М. О. (2014)
Дячук Д. Д. - Підвищення прихильності до лікування хворих з артеріальною гіпертензією за результатами впровадження локального протоколу медичної допомоги, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2014)
Жупан Б. Б. - Особливості розвитку і становлення спеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям (2014)
Казмирчук А. П. - Патология внутренних органов при боевой травме. Реестр пострадавших с зоне проведения Антитеррористической операции, Мясников Г. В., Сидорова Н. Н., Сидорова Л. Л. (2014)
Майданюк В. П. - Роль і значення системи військової охорони здоров’я в збройних силах України, Завроцький О. І. (2014)
Мороз Г. З. - Оцінка поширеності чинників ризику серцево-судинних захворювань у лікарів, Ласиця Т. С., Гідзинська І. М., Римаренко П. В., Сімак І. М. (2014)
Мороз Г. З. - Підвищення поінформованості військових лікарів загальної практики з питань діагностики та лікування психопатологічних розладів, Партасюк Н. Ю., Коваль С. В., Ткачук І. М. (2014)
Базика Д. А. - Вивчення змін естрадіолу, прогестерону, пролактину і щитовидної залози при фіброзно-кистозній мастопатії та новоутвореннях молочної залози, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г., Сафонов В. Є., Кравченко К. В., Дудла Д. І. (2014)
Бібік Т. А. - Оптимізація комплексного лікування врослого нігтя у військовослужбовців в умовах амбулаторної хірургії, Маркевич С. В., Сидорук Д. П. (2014)
Бібік Т. А. - Вплив антиоксиданту пікногенолу на перебіг діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет в поєднанні з відкритокутовою глаукомою, Третяк В. В., Мехеда С. М. (2014)
Гамма М. О. - Особливості діагностики забію серця при тупій травмі грудної клітини, Телятников О. В. (2014)
Жупан Б. Б. - Выбор оптимального гипотензивного препарата для коррекции гемодинамики с целью нормализации внутриглазного давления в офтальмохирургии, Семенова И. Ф., Тхоревский А. В. (2014)
Зубков В. И. - Стабильность интраоперационной гемодинамики у больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца как фактор профилактики послеоперационных когнитивных расстройств, Тхоревский А. В., Тхоревский И. В. (2014)
Кішко Р. М. - Сучасні методи детоксикаційної терапії та їх використання у хворих з ендотоксемією при гострому панкреатиті, Остапчук К. В. (2014)
Литвиненко А. А. - Фиброзно-кистозная мастопатия у пациенток с изменениями уровня пролактина, Бугайцов С. Г., Сафонов В. Е, Кравченко К. В. (2014)
Лурін І. А. - Гістологічні та морфометричні характеристики кукси червоподібного відростка за різних методів його обробки, Гнатюк М. В., Сероштанова І. О., Оссовський О. В. (2014)
Мельник В. М. - Досвід використання гіпербаричної оксигенації в лікуванні мінно-вибухової травми, Ляшенко В. Г., Колосюк-Вихрова Т. В. (2014)
Поліщук В. М. - Пролонгована провідникова анестезія при вогнепальному пораненні верхньої кінцівки (2014)
Поліщук В. М. - Випадок гострого мезентеріального тромбозу, Грищенко Д. В., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шамрай-Сас А. В., Наболотний О. І. (2014)
Поліщук Л. М. - Зміни гемодинаміки при різних видах анестезіологічного забезпечення оперативних втручань з приводу аневризми черевного відділу аорти, Говенко А. В., Кішко Р. М. (2014)
Роговський В. М. - Досвід застосування антикоагулянтної терапії ривароксабаном в комплексному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, Яцун В. В., Борківець О. М., Олійник Ю. М., Родіонов О. С. (2014)
Розуменко В. Д. - Клінічні виходи оперативного лікування внутрішньомозкових пухлин півкуль великого мозку в осіб похилого та старечого віку, Яворський О. А. (2014)
Сивак В. Г. - Вертеброгенні больові синдроми у військовослужбовців, які приймали участь в АТО, Шевченко О. В. (2014)
Асаулюк И. К. - Идиопатические интерстициальные пневмонии (по материалам Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь"), Бибик Т. А., Пархотик Л. И., Сафонов В. Е., Цвигун Г. В. (2014)
Бандурка Н. М. - Патогенетичні механізми аритмій серця та способи підвищення ефективності і безпеки лікування (2014)
Гук Н. А. - Особливості перебігу гострих серозних менінгітів та менінгоенцефалітів герпетичної етіології у дорослих (2014)
Кириченко І. І. - Мікоплазмена негоспітальна пневмонія у поєднанні з герпесвірусною інфекцією у військовослужбовців, Панченко Л. О., Касєєв П. Л., Попова Н. Г., Короваєва І. В. (2014)
Кондратюк В. В. - Зміни клінічних показників у хворих на тропічну малярію на фоні застосування різних схем терапії (2014)
Куртсеитов Л. К. - Альтернативные методы лечения ожирения, Шевченко А. В, Гепко А. Л, Каплун В. Н. (2014)
Науменко Н. В. - Некоторые особенности течения острого коронарного синдрома у пациентов, находившихся на лечении в Главном военно-медицинском клиническом центре в 2008–2013 годах, Голод А. Г., Бойчак М. П., Асаулюк И. К. (2014)
Нетяженко Н. В. - Гендерні особливості перебігу та найближчих наслідків гострого коронарного синдрому з елевацією сегменту ST на електрокардіограмі за даними ретроспективного дослідження, Мальчевська Т. Й., Пленова О. М., Антонюк Ю. В., Олєйнікова Ю. О., Герула О. М. (2014)
Осьодло Г. В. - Позастравохідні прояви гастроезофагеальної хвороби: патогенетичні і терапевтичні аспекти, Радушинская М. В. (2014)
Пилипюк В. А. - Бойова терапевтична патологія. Захворювання серцево-судинної системи (2014)
Попенко Н. В. - Лабораторна діагностика захворювань органів дихання (2014)
Проненко Г. М. - Дотримання протоколів обстеження військовослужбовців із виявленими структурними змінами щитовидної залози, Сидорова Н. М., Воронко А. А., Антоненко Л. П. (2014)
Сидорова Н. Н. - Случай диссинергизма функции макро- и микрососудов у пациента с вторичной ренопаренхиматозной артериальной гипертензией, Казмирчук А. П., Колесник О. С., Антоненко Л. П. (2014)
Спаська Г. О. - Аналіз результатів лікування хворих з реактивними артритами у відділенні кардіоревматології Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у 1995–2012 рр. , Сапожніков А. Р. (2014)
Тещук В. Й. - До питання про вегетативні стани у клініці гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук Н. В., Добренко М. В., Гамма М. О. (2014)
Тещук В. Й. - Клінічні особливості післяреанімаційної хвороби у пацієнтів, які пере¬несли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П., Добренко М. В., Гамма М. О. (2014)
Трихліб В. І. - Маски краснухи в практиці лікаря-інфекціоніста, Третьяков В. В., Боклан Ю. О., Лисько В. І., Півник В. М. (2014)
Трихліб В. І. - Деякі питання стосовно лаймської хвороби, Сморгунова В. Ф, Коркач А. І. (2014)
Химчук О. М. - Особливості ліпідного профілю у хворих з дисфункцією щитовидної залози залежно від наявності атеросклеротичного ураження судин та лікування патології щитовидної залози, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2014)
Чернєв О. В. - Застосування натрію сукцинату та його вплив на психофункціональний стан військовослужбовців після фізичних навантажень (2014)
Юнацкая О. В. - Частота выявления иммунологических маркеров возбудителей парентеральных вирусных гепатитов среди различного контингента, Стась О. В., Костенко И. Г., Латышенко С. В. (2014)
Якубенко Ю. П. - Розповсюдженість гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і структура її стравохідних та позастравохідних проявів у хворих на негоспітальну пневмонію військовослужбовців, Осіїк І. М. (2014)
Якубенко Ю. П. - Післятравматичний стресовий розлад та його прояви в учасників військових конфліктів, Форманчук О. К., Родзоняк О. І. (2014)
Бондарчук В. В. - Гістероскопія в діагностиці та лікуванні гіперпластичних процесів ендометрію у жінок, Кузьмук Л. П. (2014)
Бур'янов О. А. - Принципи надання первинної хірургічної допомоги постраждалим з вогнепальними пораненнями кінцівок, Лакша А. М., Савка І. С., Ярмолюк Ю. О., Цівина С. А, Лакша А. А. (2014)
Бутрим А. И. - Возможности дополнительной локальной дозы при предоперационном облучении рака прямой кишки, Цвигун Г. В., Козак О. В., Гороть И. В., Ткаченко М. Н., Трембач А. М. (2014)
Возіанов С. О. - Застосування електрозварювального та термоструменевого методів при органозберігаючих операціях на нирках, Головко С. В., Гутверт Р. В. (2014)
Головко С. В. - Аналіз результатів лікування хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом фотоселективної вапоризації із застосуванням лазера "GreenLight" потужністю 120 Вт, Савицький О. Ф. (2014)
Головко С. В. - Методи ендоваскулярного гемостазу при кровотечі з нижніх сечовидільних шляхів, Собков Я. В., Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троіцький І. Л., Кулик О. І. (2014)
Колісник О. С. - Мікроальбумінурія: клінічне значення та способи корекції, Брей С. М. (2014)
Кривопишин В. М. - Селективна спинномозкова анестезія як варіант оптимізації реґіонарних методів знеболення, Мошківський В. М., Ремень І. І. (2014)
Кужко М. М. - Вплив моксифлоксацину в інтенсивну фазу протитуберкульозної терапії на характер залишкових змін у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Гречаник Л. І., Сапожніков А. Р., Аврамчук О. В. (2014)
Мокиенко А. В. - Биопленки госпитальных экосистем (2014)
Москвичьов Н. О. - Інформативність та значущість ехокардіографічного дослідження аорти при виконанні коронарних втручань правобічним трансрадіальним доступом, Гангал І. В., Софиенко С. В. (2014)
Мясников Г. В. - Плейотропные эффекты статинов в раннем периоде инфаркта міокарда с зубцом Q на электрокардиограмме, Левшова З. В., Сидорова Л. Л. (2014)
Слободяник В. П. - Досвід ендоскопічного стентування при лікуванні неоперабельного рака стравоходу, Чернєв В. М., Зосим В. А, Ткач К. Д., Куріленко А. П., Рагушин Д. А. (2014)
Собкова Ж. В. - Изучение микробного пейзажа внутрибольничных инфекций в отделениях реанимации и интенсивной терапии многопрофильного стационара. Роль дрожжеподобных грибов рода Candida, Рощенко Л. О., Коломиец В. Б., Францишко А. А., Латышенко С. В., Костенко И. Г. (2014)
Цвигун Г. В. - Сфера клинического применения мультиспиральной компьютерной томографии в оценке изменений венечного синуса у больных с хронической сердечной недостаточностью: результаты собственных исследований, Кротова Л. Н., Зима С. Г., Карпцова Ж. Е. (2014)
Чайковський І. А. - Порівняльний аналіз класичної та "морбідної" вибірок електрокардіограм в контексті епідеміологічного дослідження за допомогою телемедичної грід-технології, Вішневський В. В., Васильєв В. Є., Фролов Ю. А., Кизуб Л. А. (2014)
Шудрак А. А. - Лапароскопическая хирургия в лечении больных колоректальным раком, Уманец Е. И., Оссовский О. В., Нечай В. С., Биба А. П., Давидчук Д. С. (2014)
Ярмолюк Ю. О. - Оптимізація відновного лікування постраждалих з переломами довгих кісток нижніх кінцівок в регіональному реабілітаційному центрі (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Barna I. - Ethnic aspect of natural resource management of the Ternopil region during the, Barna S. (2017)
Шевчук С. - Концептуальні підходи до вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні (2017)
Коваль О. - Дослідження кліматичних умов Поділля наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Пилипюк А. - Фактори онтогенезу, типізація та закономірності просторового розподілу геліктитових утворень у системі гіпсових печер Атлантида-Киянка (2017)
Шіпка М. - Морфологічний аналіз річково-басейнової системи Полтви (2017)
Машіка Г. - Проблеми та перспективи комплексного розвитку господарського потенціалу Карпатського регіону (2017)
Бойко З. - Територіальна структура та регіональні особливості залізничного транспорту України (2017)
Афоніна О. - Міграційні процеси у Харківській регіональній системі розселення (2017)
Заставецький Т. - Міські поселення як центри нових територіальних громад у аграрному регіоні (2017)
Грушка В. - Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області (2017)
Зубик А. - Динаміка чисельності та етномовні процеси в українській діаспорі Російської Федерації за переписами населення 2002 та 2010 рр. (2017)
Козак Т. - Географія впливу політичних партій на формування органів місцевої влади і самоврядування (2017)
Філоненко І. - "Солодкі" музеї, як об̕єкти пізнавально-розважального туризму (2017)
Король О. - Регіональний аналіз розвитку туризму в Чернівецькій області (2017)
Паньків Н. - Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області (2017)
Царик П. - Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів Національного природного парку "Кременецькі гори" (2017)
Новицька С. - Врахування оцінки якості води при використанні водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній галузі (2017)
Козовий В. - Львів – місто історії та сентиментального туризму (2017)
Царик Л. - Антропогенні зміни екосистеми річкового басейну Джурина господарською діяльністю, Бакало О. (2017)
Олійник В. Д. - Приміська зона – місто: сфера впливу та інтересів (2017)
Мартинюк В. - Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник "Дібрівський") (2017)
Янковська Л. - Екоситуація у межах рівнинних територій Тернопільської області (відповідно до схеми еколого-географічного районування) (2017)
Назарук М. - Просторові зміни на території міста Львова в ХХІ столітті: переваги та ризики на шляху до сталого розвитку (2017)
Мельнійчук М. - Транскордонний біосферний резерват як форма поєднання природоохоронної та рекреаційної діяльності (на прикладі ТБР "Західне Полісся"), Судима В. П., Безсмертнюк Т. П., Токарчук Д. В. (2017)
Теорія природних територіальних систем у 4-х томах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лесняк В. - Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі (2017)
Karpchuk N. - European Union Security Policy: Historical Retrospection (2017)
Малиновська Н. - Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) (2017)
Найдич М. - Волонтерська діяльність як вектор молодіжної політики ЄС (2017)
Патлашинська І. - Особливості формування іміджу миротворця під впливом ЗМІ (2017)
Жуковська А. - Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія (2017)
Максимець В. - Маніпулятивні механізми впливу, ефективність їхнього застосування сучасними іноземними та українськими політичними лідерами, Орел М. (2017)
Митко А. - Специфіка формування нових політичних еліт в інформаційну епоху, Шуляк Н. (2017)
Пахольчук Я. - Безпека інформаційних систем організацій, Митко А. (2017)
Подвірна Н. - Комунікативна складова у відносинах між владою та суспільством (2017)
Дужич С. - Військово-технічне співробітництво між Україною та Російською Федерацією в період військово-політичної кризи на Сході України, Герасимук М. (2017)
Prokop M. - Stosowanie zasady trójpodziału władz na Ukrainie (2017)
Тихомирова Є. - Технології забезпечення транспарентності державної влади України, Столярук А. (2017)
Шевченко О. - Глобальні виклики сучасності: проблема класифікації та пріоритезації (2017)
Wojcieszak Ł. - Phenomenon of Estonian "shale revolution” (2017)
Наші автори (2017)
Привітання з нагоди 20-річчя Навчально-наукового інституту права від ректора Університету ДФС України П. В. Пашка (2017)
Привітання з нагоди 20-річчя Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України від директора В. В. Топчія (2017)
Привітання з нагоди 65-річчя з Дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України П. В. Цимбала (2017)
Привітання з нагоди Дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України В. В. Топчія (2017)
Історія розвитку Навчально-наукового інституту права (юридичного факультету) Університету ДФС України (2017)
Кафедра теорії права та держави (2017)
Кафедра кримінального процесу та криміналістики (2017)
Кафедра фінансового права (2017)
Кафедра цивільного права та процесу (2017)
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавство (2017)
Кафедра господарського права та процесу (2017)
Кафедра кримінального права та кримінології (2017)
Доценко В. О. - Вибір цивілізаційно-державницького напряму розвитку руськими князями в середині XIII ст., Сердюк В. О. (2017)
Шевченко А. Є. - Юридичні заходи органів внутрішніх справ УРСР щодо технічного стану автомототранспорту у 1944 - 1945 рр. (2017)
Єлісєєва І. О. - Проблеми застосування частини 2 статті 72 конституції України (2017)
Цимбал Т. Я. - Федералізм та сепаратизм в ісорії України (2017)
Пащенко Д. А. - Початок нацистської агресії та режимні заходи радянської влади в умовах воєнного стану (2017)
Чеховська І. В. - Сурогатне материнство: теоретико-правові підходи до розуміння сутності (2017)
Лаговська Н. В. - Нормативно-правове регулювання спадкування за заповітом в Україні (2017)
Боднарчук О. Г. - Нормативно-правове забезпечення у сфері екологічної безпеки, БоднарчукО. І. (2017)
Гаврилішин А. П. - Особливості призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство, Білько О. П. (2017)
Минюк О. Ю. - Зарубіжний досвід державного забезпечення діяльності арбітражних керуючих та шляхи його імплементації в Україні, Минюк Л. Д. (2017)
Обривкіна О. М. - Правове регулювання соціального забезпечення державних службовців (2017)
Касьяненко Л. М. - Процесуальна теорія фінансового права (2017)
Никитченко Н. В. - Реформування інституту публічної служби (господарсько-правовий підхід) (2017)
Вітюк Д. Л. - Конституційний принцип фінансування судової системи в Україні та його практична реалізація (2017)
Завидняк І. О. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності благодійних організацій в Україні (2017)
Линник Т. В. - Теоретико-правові аспекти визначення категорії міграції (2017)
Менів Л. Д. - Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав споживачів (2017)
Мілімко Л. В. - Правове регулювання вирішення земельних спорів органами державної влади та місцевого самоврядування (2017)
Субіна Т. В. - Теоретичні підходи до визначення змісту поняття інформація як елементу інформаційного суспільства (2017)
Яфонкін А. О. - Обіг неправдивої інформації у засобах масової комунікації в Україні (2017)
Данілов С. О. - Суб'єкти податкових правовідносин (2017)
Стародуб Д. М. - Перспективи запровадження загальнообов'язкового декларування доходів фізичних осіб в Україні (2017)
Топчій В. В. - Кримінальний проступок: вимога часу як правова необхідність чи політична забаганка (2017)
Дідківська Г. В. - Кримінологічне законодавче забезпечення протидії негативним факторам сімейних відносин (2017)
Джужа А. О. - Інтерпретація правових та віктимологічних ознак особи потерпілого (жертви) (2017)
Колос О. В. - Компаративний аналіз кримінального законодавства деяких зарубіжних країн про відповідальність за повторне вчинення злочину (2017)
Супрун Т. М. - Зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції (2017)
Бахін В. П. - Роль криміналістики в підготовці фахівців у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, Цимбал П. В. (2017)
Богатирьов І. Г. - Роль негласних слдічих (розшукових) дій у протидії організованій злочинності в Україні (2017)
Антонюк А. Б. - Особливості призначення судової експертизи на стадіях досудового розслідування та судового розгляду (2017)
Гарбовський Л. А. - Окремі аспекти відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України (2017)
Лазебний А. М. - Загальнотеоретичні аспекти використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2017)
Линник О. В. - Актуальність вступу України до міжнародних судово-експертних мереж, Омельчук Л. В. (2017)
Лящук О. М. - Взаємодія правоохоронних органів та ЗМІ в процесі міжнародного розшуку осіб, Яцик Т. П. (2017)
Сіренко О. В. - Особливості розслідування кіберзлочинів (2017)
Канфуі І. В. - Застосування арешту майна у кримінальному провадженні України: теорія та практика (2017)
Лопата О. А. - Міжнародне співробітництво експертної служби МВС України (2017)
Сандул В. О. - Криміналістична характеристика військових кримінальних правопорушень (2017)
Драган О. В. - Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів (2017)
Селезень П. О. - Інституційні механізми у сфері захисту прав людини та їхній вплив на розвиток податкових відносин (2017)
Яцишин Н. Г. - Регулювання прав національних меншин у міждержавних договорах: історія та сучасність (2017)
Рецензія на монографію доктора юридичних наук, професора Чорноус Ю. М. "Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів" (2017)
До авторів (2017)
Bondaruk V. - Factors to influence the formation of the US foreign policy during the presidency of Bill Clinton (2017)
Була С. - Співвідношення локальної демократії та вертикалі влади (2017)
Деделюк К. - Економічні та соціальні наслідки членства Польщі у Європейському Союзі, Герасимук М. (2017)
Михалюк Н. - Україна на шляху до європейської інтеграції: уроки з досвіду Польщі (2017)
Патійчук В. - Основні православні релігійно-паломницькі центри Італії, Лукашук О. (2017)
Терещук М. - Політика національного брендингу Чеської Республіки: інституціональні та програмні аспекти (2017)
Добржанська Л. - Соціальна відповідальність та інформаційна етика конкурентної розвідки в організаціях, Карпчук Н. (2017)
Митко А. - Особливості конкурентної розвідки та шпіонажу на підприємствах, Міщук Т. (2017)
Піпченко Н. - Поняттєво-категоріальні характеристики міжнародної Інтернет-комунікації як інструментарію зовнішньополітичної діяльності (2017)
Hrehorowicz A. - Idea budżetu partycypacyjnego, czyli o współzarządzaniu sferą publiczną na poziomie lokalnym (2017)
Ляшук М. - Особливості функціонування сфери обслуговування у транскордонному українсько-польському співробітництві (на прикладі Волинської області) (2017)
Ніколаєнко Н. - Люстрація в країнах Чорноморського регіону: порівняльний аналіз, Степаненко О. (2017)
Пікула М. - Брекзіт і перспективи формування європейської політичної свідомості в Україні (2017)
Samoilova O. - The process of British integration with European Union (2017)
Сталовєрова Г. - Особливості перемовин щодо членства Великобританії в ЄС (2017)
Wojcieszak Ł. - Znaczenie i perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa naftowego w kontekście realizacji rurociągu Brody-Adamowo (2017)
Тихомирова Є. - Міжнародна інформаційна безпека як складова міжнародної системи підтримання миру і стабільності (Рецензія) (2017)
Наші автори (2017)
Акімова Л. Н. - Теоретичні моделі психологічної безпеки особистості (2017)
Бабиянц К. А. - Психологические особенности этнической идентичности у подростков с различной культурно-конфессиональной принадлежностью, Талалаева Л. Б. (2017)
Бабій О. І. - Структура особистості, схильної до переживання особистісної безпеки/небезпеки (2017)
Борець Ю. В. - Соціальна компетентність як інтегральна характеристика розвитку особистості (2017)
Боярин Л. В. - Теоретичні засади формування ефективного стилю управлінської діяльності в системі освіти, Макогон В. К. (2017)
Волобуєв В. В. - Тривожні та депресивні прояви у постраждалих унаслідок техногенних аварій і катастроф у віддаленому періоді після застосування диференційованої психотерапії (2017)
Vyazovskaya O. V. - The role of self-assessment in professional development of representatives of socionic professions (2017)
Гарькавець С. О. - Конкурентна віктимність та її психологічні механізми (2017)
Дворніченко Л. Л. - Психологічні особливості креативності майбутніх психологів – консультантів (2017)
Железнякова Ю. В. - Адиктивна поведінка як наслідок суб’єктивного почуття самотності молодших підлітків (2017)
Карпенко А. П. - Феномен автентичності особистості працівників інженерно-технічних спеціальностей (2017)
Кім О. В. - Подолання травмуючих подій у дітей (2017)
Кіреєва З. О. - Особливості проектування життєвого шляху жінками, Мазурик В. М. (2017)
Кіреєва З. О. - Особливості психологічного благополуччя у індивідів з порушенням сердцево-судинної системи, Швайкін С. А. (2017)
Ковальчук А. А. - Феномен адаптованості як предмет наукового аналізу (2017)
Круцюк О. В. - Явище волонтерської діяльності в контексті наук людинознавства: підходи, концепції, теорії, моделі (2017)
Labezna L. P. - Substantive procedural bases for the implementation of the program for the formation of adaptive coping strategies for student youth (2017)
Лосієвська О. Г. - Теоретичні засади створення корекційно-розвивальної програми коммуникативних компетенцій професіоналізму у майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2017)
Маслов М. Н. - Об аутодеструктивных явлениях, механизмах, причинах и последствиях проявления деструктивной агрессии в актуальном социальном пространстве (2017)
Мітічкіна О. О. - Проблема кризи ідентичності у студентів та практика психологічної допомоги щодо її подолання (2017)
Мітічкіна О. О. - Основні напрямки дослідження професійного самовизначення у сучасній психології, Кочубєй І. В. (2017)
Мітічкіна О. О. - Соціально-психологічні проблеми професійного самовизначення особистості, Нікіфоров Н. В. (2017)
Мітічкіна О. О. - Соціально-психологічні чинники підліткової агресивності, Перепелиця О. А. (2017)
Myhaylyshyn U. B. - Analysis of modern approaches to the formation of the organizational culture of applicants for higher education, Zavatskyi V. Yu. (2017)
Новицкая Л. В. - Социально-психологические аспекты проблемы адаптации личности зрелого возраста в кризисные периоды жизни, Завацкая Н. Е. (2017)
Ovsyannikov M. V. - Analysis of approaches to the structure of self – consciousness in modern psychology (2017)
Piletska L. S. - Psychological resources of social and professional mobile identity through the prism of copy-behavior of the person, Zavatskyi Yu. A., Zhurba A. N. (2017)
Позднякова Е. А. - Кризис среднего возраста: анализ субъективных переживаний и стратегии преодоления (2017)
Сеник О. М. - Дослідження динаміки часової перспективи студентської молоді (на прикладі студентів м. Львова), Мандзик Т. М., Різник Р. М. (2017)
Tkacz Т. V. - Psychospołeczny aspekt czasu w źyciu człowieka (2017)
Тоба М. В. - До вивчення проблеми соціально-психологічної адаптації особистості у науковій літературі, Жигаренко І. Є., Боярин Л. В. (2017)
Траверсе Т. М. - Психологічні аспекти конфлікту як виду політичного протистояння (2017)
Fedorov A. Yu. - Socially-psychological features of organizational culture of managers of educational institutions (2017)
Чепрасова Э. М. - Психологические особенности реализации духовных ценностей у лиц с различным уровнем субъективного благополучия (2017)
Черних Л. А. - Соціальна адаптація дітей дошкільного віку з порушенням зору (2017)
Черних-Лупан К. О. - Особливості емоційно-вольової сфери дітей після перенесення тяжких соматичних захворювань (2017)
Chubova I. I. - Conceptual foundations of the program for the formation of individual styles in managerial activities of managers-еducators (2017)
Shilovа О. І. - Socio-psychological factors of the motivational activity of the individual and the formation of a social stereotype in her professional activities, Donets O. I. (2017)
Шорохов А. Г. - Исследование проблем психического и психологического здоровья в психологии, Шорохова О. И. (2017)
Шocтя I. В. - Сoцiaльнo-психoлoгiчнi oсoбливoстi рoзвитку кoмпетентнoстi у прoфесiйнoму спiлкувaннi (2017)
Вихідні дані (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (5 липня 2017 р.) (2017)
Павлюк М. І. - Геотектонічна еволюція і нафтогазоносний потенціал України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Халатов А. А. - Енергетична безпека України: чи є запас міцності? (2017)
Ванєєва О. О. - Класифікація диференціальних рівнянь за симетрійними властивостями (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Никифорук О. І. - Лібералізація ринку залізничних перевезень: світовий досвід та реалії України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Мелащенко А. О. - Розробка спеціалізованих комп’ютерних технологій електронних довірчих послуг (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Литвин В. М. - Українська революція 1917—1921 років і сучасність: незасвоєні уроки (2017)
Коваленко О. В. - Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України, Давидовський В. В., Вишневський І. М. (2017)
Діденко Ю. В. - Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами, Радченко А. І. (2017)
Слюсаренко Ю. В. - Життя в науці і для науки (до 70-річчя академіка НАН України М.Ф. Шульги) (2017)
80-річчя академіка НАН України В.В. Стрелка (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Г. Левченка (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Дмитрієва (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Т.О. Пріхни (2017)
Салюк М. А. - Рівень розвитку емоційного інтелекту як фактор попередження схильності до віктимної поведінки підлітків, Бучко А. О. (2017)
Артюхіна Н. В. - Розвиток життєтворчого потенціалу особистості юнацького віку (2017)
Бірон Б. В. - Вплив вдячності на переживання творчою особистістю стресових подій, Портянкіна К. О. (2017)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій особистості в аспекті прояву брехливості, Завацький Ю. А., Михайлишин У. Б., Жигаренко І. Є. (2017)
Вагіна О. В. - Міжнародний досвід використання поліграфних опитувань у поліції (2017)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи (2017)
Гарькавець С. О. - Соціально-психологічні особливості інформаційного супроводу політичних процесів в епоху панування соціальних мереж (2017)
Голентовська О. С. - Ціннісно-рольові параметри регуляції особистісного успіху в командній діяльності (2017)
Гомольська Л. П. - Афективна складова образу бренду та її вплив на лояльність споживчої поведінки студентської молоді (2017)
Завацький В. Ю. - Опанувальна поведінки та здатність до антиципування у молоді, Завацька Н. Є. (2017)
Зливков В. Л. - Прощення інших і прощення себе в контексті подолання особистістю кризових ситуацій, Лукомська С. О. (2017)
Іванеко Ю. В. - Психологічні особливості самоорганізації сучасного студента (2017)
Каргіна Н. В. - Аналіз взаємозв'язків між показниками життєстійкості особистості та переживанням психологічного благополуччя (2017)
Kashirina E. V. - Features of usage of copying strategies by workers of the socionic sphere in under stress (2017)
Компанович М. С. - Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків (2017)
Кулеша Н. П. - Модель оптимізації психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у внз (2017)
Мотрук Т. О. - Особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані (2017)
Симовоник А. И. - Роль сказки, как традиционной истории, в формировании жизненных сценариев личности: к постановке проблемы (2017)
Смирнова О. О. - До питання формування комунікативної культури студентів у полікультурному освітньому просторі ВНЗ (2017)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічні чинники адаптивної копінг-поведінки особистості в умовах cтресу, Лабезна Л. П. (2017)
Ульянова Т. Ю. - Особливості комунікативності особистості представників різних типів конфліктностії (2017)
Федан О. В. - Теоретичні підходи до проблеми саморозвитку особистості (2017)
Фетісова К. А. - Про деякі аспекти сприйняття відображеної сутності людини та покоління у продуктах їх діяльності (мистецьких творах) (2017)
Chulovsky V. E. - Intrapersonal conflicts during the socialization process of students (2017)
Шпортун О. М. - Результати апробації програми регуляторно-рівневої гуморотерапії (2017)
Вихідні дані (2017)
Bilohur V. - Philosophy of man as an object of social-philosophical reflexion (2017)
Воронкова В. Г. - Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності, Кивлюк О. П., Андрюкайтене Р. (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальна парадигма в епістемології раннього модерну (2017)
Кириченко М. О. - Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву (2017)
Кравченко С. С. - Соціокультурний контекст формування передумов філософії прагматизму в США (2017)
Кургузов А. О. - Соціальні мережі як сучасний інструмент процесу соціокультурної самоідентифікації особи (2017)
Мельник В. В. - Інформаціологія як науково-концептуально-праксеологічна парадигма розвитку глобальної інформаційної системи ХХІ століття (2017)
Nikitenko V. - Optimization of the development of tourism business in the conditions of information society (2017)
Олексин І. Я. - Тілесність як основа спортивної діяльності (2017)
Савченко С. В. - Трансформація глобального інформаційного суспільства в "суспільство знань" як фактор формування інтелектуального капіталу нації (2017)
Скворець В. О. - Формування ліній соціального розлому в українському суспільстві (2017)
Стариковська О. О. - Механізм функціонування громадської думки (2017)
Качмар О. В. - Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості (2017)
Кийков О. Ю. - Розвиток міжнародної освіти в епоху Відродження і Нового часу (2017)
Козинец Л. А. - Теоретические конструкты инновационного педагогического опыта (2017)
Пунченко О. П. - Характер науки и образования Евроазиатского региона в эпоху глобализации, Лазаревич А. А. (2017)
Соснін О. В. - Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки (2017)
Бойко О. В. - Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади, Воронкова В. Г., Фурсін О. О. (2017)
Олексенко Р. І. - Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної, Молодиченко В. В. (2017)
Авторська довідка (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Гейко Є. В. - Структура полісистемної цілісності особистості, Завацький Ю. А., Ковальова О. В., Шостя І. В., Шаповалов А. А. (2017)
Срібна О. В. - Структура усвідомлення власної жіночості студентками – майбутніми психологами, Жигаренко І. Є., Бохонкова Ю. О. (2017)
Абсалямова Л. М. - Психологічна допомога при розладах харчової поведінки (2017)
Барінова Л. Я. - Особливості долання особистістю проблемних ситуацій як передумови розвитку психологічної компетентності (2017)
Бірон Б. В. - Опитувальник внутрішньої мотивації. конфірматорний факторний аналіз української версії (2017)
Волченко Л. П. - Особливості формування конфліктологічної компетентності особистості в умовах сучасної школи (2017)
Гарькавець С. О. - Психологічна армалогія: визначення предмету дослідження та основних завдань (2017)
Завацька Н. Є. - До проблеми нормотврення в групах: соціально-психологічний аспект, Тоба М. В., Аксенченко К. Б., Федоров А. Ю., Катасанов О. М. (2017)
Каширіна Є. В. - Застосування адаптивних стратегій поведінки у професійній діяльності фахівців соціономічного профілю (2017)
Коваленко А. Б. - Соціально-психологічний аспект соціальної адаптації мігрантів, її стадії та стратегії, Безверха К. С. (2017)
Кривоногова О. В. - Особливості сімейного функціонування підлітків з залежністю від опіатів, Чернишова О. О. (2017)
Кулеша-Любінець М. М. - Психологічні особливості я-образу осіб середньої дорослості з ішемічною хворобою серця (2017)
Михайлишин У. Б. - Психологічні особливості впливу ціннісних орієнтацій на формування особистості в юнацькому віці, Завацький В. Ю., Гєтта О. М. (2017)
Пустовойт М. В. - Компоненти особистісної безпеки в структурі соціальної зрілості: дослідження ваги та значимості (2017)
Savchuk A. A. - Professional self-determination of a person in the context of modern scientific knowledge (2017)
Смирнова О. О. - Соціально-психологічні особливості комунікативної поведінки студентства в ситуаціях полікультурного спілкування (2017)
Spitska L. V. - Socio-psychological adaptation of the person of mature age in the crisis periods of her life (2017)
Чуловський В. Е. - Взаємозв`язок механізмів психологічного захисту та внутрішньоособистісних конфліктів юнаків (2017)
Черных Л. А. - Особенности социальной адаптации дошкольников с нарушениями речи (2017)
Депутатов В. О. - Захисні механізми психіки як об’єкт новітніх досліджень у англомовних виданнях (з 2000 року). Частина 1 (2017)
Іванова О. В. - Теоретичні основи визначення психолого-педагогічних умов розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці (2017)
Кириленко Т. С. - Специфіка взаємовпливу почуття сорому та самоставлення особистості, Больман С. Ю. (2017)
Туркова Д. М. - Вікова динаміка розвитку тілесного я (2017)
Царькова О. В. - Стрес педагога: виникнення, особливості, профілактика і корекція, Каткова Т. А. (2017)
Варіна Г. Б. - Концептуальні аспекти дослідження компонентів професійної стійкості як чинника ефективної розумової працездатності майбутнього практичного психолога, Шевченко С. В., Денисов І. Г. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бармак М. - Німецькі колоністи Київської, Волинської та Подільської губерній в системі господарських відносин українських земель ХІХ ст. (2015)
Москалюк М. - Тютюнова промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Шкільнюк Н. - Тенденції розвитку міської торгівлі Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Черемісін О. - Міські бюджети Півдня України в 1870–1917 рр. (2015)
Андріяка Г. - Фінансування медичних установ органами земського самоврядування Київської губернії упродовж 1904–1917 рр. (2015)
Жиленкова І. - Імпорт промислової продукції в Російську імперію напередодні Першої світової війни: український контекст (1911–1914) (2015)
Герасимов Т. - Справа компанії "Зінгер" на Правобережній Україні в період Першої світової війни (2015)
Лопатовський Ю. - Утворення інституту комісарів тимчасового уряду у Правобережній Україні (2015)
Нітченко А. - Руйнація вертикалі місцевого управління на Чернігівщині восени 1917 р. (2015)
Попов В. - Деформація предметного світу в повсякденному житті мешканців українських міст у 1917–1920 рр. (2015)
Янюк І. - Структура і організація управління парцеляційного товариства "Земля" у Львові (1907–1923 рр.) (2015)
Єрмакова В. - Особливості організації допомоги голодуючим дітям Поволжя в Подільській губернії у 1921–1923 рр. (2015)
Редька С. - Дискусія 1923 р. в партійній організації Харкова (2015)
Славік Ю. - Політична "зачистка" приєднаної частини Підкарпатської Русі (листопад 1938 – березень 1939 рр.) (2015)
Зуляк І. - Функціонування оперативно-агентурної мережі НКДБ на Закарпатті у 1945–1946 рр. (на основі архівних матеріалів) (2015)
Кіндрачук Н. - Чисельність та територіальне розміщення українців в УРСР У 60–70-х рр. ХХ ст. (2015)
Михайлов В. - Осередки товариства "Меморіал" на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2015)
Бобровнік Ю. - Історія становлення та розвитку Верховної Ради України (1990–2010 рр.) (2015)
Полякова Л. - Історичний погляд на конституційну реформу 2004 р.: етапи та наслідки (2015)
Дацків І. - Інформаційна політика України: проблеми взаємодії суспільства і влади, Ляшенко О. (2015)
Криськов А. - Капіталізація в аграрному секторі Правобережної України другої половини ХІХ ст., Грузін В. (2015)
Лапченко А. - Використання мінеральних речовин в селянських промислах на Харківщині в роки НЕП (2015)
Гілязетдінов Р. - Фінансове забезпечення аграрної галузі України у 20-х рр. ХХ ст. (на прикладі діяльності "Укрсільбанку") (2015)
Старка В. - Відображення повсякденного життя західноукраїнського селянства в умовах суспільно-політичних трансформацій 1939–1941 рр. в документальній спадщині Греко-католицької церкви (2015)
Єфимчук Н. - Особливості відбудови та умови діяльності сільських шкіл на Житомирщині в 1943–1950 рр. (2015)
Булах Т. - Внесок колгоспів у розбудову культурно-освітньої та соціально-побутової інфраструктури українського села доби "Відлиги" (2015)
Рошко К. - Етносоціальні зміни в селах Запорізького регіону у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (за даними переписів населення) (2015)
Капарулін Ю. - Георгій Афанасьєв (1848–1925): нариси біографії і наукової творчості (2015)
Кліш А. - Парламентська діяльність Анатоля Вахнянина (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Полич М. - Місце Лонгина Цегельського у політичному і державотворчому житті ЗУНР і УНР (2015)
Іваницький І. - Лонгин Цегельський. "Від легенд до правди": ключові проблеми (2015)
Зуляк М. - Антін Крушельницький – головний редактор "Нових шляхів" і "Критики" (2015)
Григорук Н. - Громадська діяльність Миколи Чубатого в еміграції (2015)
Батюк Т. - Наукова та публіцистична праця Мирона Кордуби в роки Другої світової війни (2015)
Кузьменко А. - Внесок Аполлона Скальковського у процес інституціоналізації досліджень з історії України (2015)
Гончаренко Л. - Німецький військово-морський флот у колоніальних планах Вільгельма ІІ (1896–1900 рр.), Личко С. (2015)
Лукач І. - Втілення принципів доктрини Джеймса Монро в "Дипломатії долара" США в Латинській Америці на початку ХХ ст. (2015)
Ковальська Г. - Допомога скаліченим воїнам Всеросійського земського союзу і Всеросійського союзу міст упродовж 1915–1916 рр. (2015)
Дацків І. - Міжнародне становище України на початку Української революції 1917–1921 рр. (2015)
Бульвінський А. - Сибірський сепаратизм: причини появи та сучасний стан (2015)
Нагірний М. - Хорватсько-сербська війна: уроки для України (2015)
Ціватий В. - Європа й Сполучені Штати Америки: інституційне становлення політико-дипломатичної системи та розвиток міждержавного партнерства у XVIII–XXI ст. (історична ретроспектива) (2015)
Терещенко Ю. - Мельничук І. А. Становлення і розвиток української політичної еліти (ІХ – середина ХVІІ ст.) / І. А. Мельничук. – Житомир: Видавництво "Рута", 2014. – 388 с. (2015)
Зуляк І. - Криськов А. А. Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / А. А. Криськов. – Тернопіль: ТОВ "Видавництво Астон", 2014. – 324 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Дехтярук О. М. - Про метод розв’язуючих функцій в ігрових задачах динаміки, Чикрій А. О. (2017)
Цибенко М. Ю. - Фазовий склад цементного клінкеру при використанні різновидів глинистої сировини, Дорогань Н. О., Черняк Л. П. (2017)
Бондарчук О. П. - Морфологобіологічні особливості насіння рослин видів роду Astragalus L. (Fabaceae) інтродукованих в національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Рахметов Д. Б. (2017)
Дичко О. А. - Вплив поетапного комплексу реабілітаційного фізичного виховання на абсолютну і відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей віком 7-10 років з патологією зору, Шаповалов С. О., Мельник І. М. (2017)
Марченко Д. Г. - Характеристика щільності упаковки міофибрил і якісних змін ультраструктури шлуночкового міокарда ембріона щурів протягом 14-18-ї доби пренатального онтогенезу у нормі та після дії алкоголю, Філімонова Л. А. (2017)
Сівко Г. І. - Дослідження вмісту біологічно активних речовин та седативні властивості Calendula officinalis, Швець І. О. (2017)
Корхова М. М. - Перспективи вирощування пшениці спельти на Півдні України, Льовкіна А. В. (2017)
Авер’янова Н. М. - Гібридна війна: російсько-українське протистояння (2017)
Бутко Ю. Л. - Філософія даосизму в контексті трансгресійних перетворень в сучасній Україні (2017)
Кравченко Т. О. - Технології, які змінюють суспільство. Суспільство, що трансформує етику (філософський аналіз) (2017)
Мацнєва Є. А. - Специфіка соціально-філософського аналізу білінгвізму як феномену соціальної дійсності (2017)
Степанов А. О. - Плюралізм змісту феномену самотності (2017)
Поручинська І. В. - Передумови впровадження "зеленої" логістики на автомобільному та залізничному транспорті Волинської області (2017)
Рехин Д. В. - Методы определения видимости в авиации (2017)
Сопочкіна О. В. - Формування предметної компетентності в позакласній роботі з географії, Покась Л. А. (2017)
Безруков Л. О. - Показники запалення та гіперреактивності дихальних шляхів у дітей, хворих на тяжку бронхіальну астму фізичної напруги, Гарас М. Н., Кухта О. Я., Климюк Х. І. (2017)
Буринюк-Глов’як Х. П. - Особливості атопічного статусу хворих на бронхіальну астму дітей шкільного віку залежно від маси тіла при народженні, Ортеменка Є. П. (2017)
Вівсянник В. В. - Деякі патогенетичні механізми ефективності застосування кардіоліну у хворих на ІХС з супутньою патологією ЦД, Піддубна А. А., Андрущишен О. В., Вінтоняк М. О., Проскурняк І. М., Галиш І. В. (2017)
Власова О. В. - Клінічно-анамнестичні особливості перебігу респіраторно-синтиціальної вірусної інфекції у новонароджених, які знаходилися на стаціонарному лікуванні ОДКЛ, Колюбакіна Л. В., Стефанчук Л. М., Мацей Т. Ю. (2017)
Ехалов В. В. - Оптимизация усвоения лекционного материала при обучении на циклах "неотложные состояния", Святенко Т. В., Хоботова Н. В., Хоботова В. К. (2017)
Клітинська О. В. - Сучасні теорії етіології та патогенезу бруксизму, Зорівчак Т. І. (2017)
Кривда Р. Г. - Дослідження експериментальних зразків сечі, висушених на марлі, за допомогою молекулярно-генетичних методів (2017)
Мельничук І. М. - Особливості формування деонтологічної компетентності у професійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи, Стасюк І. Л. (2017)
Піддубна А. А. - Механізми ефективності застосування просталаду у пацієнтів з діабетичною нефропатією, Вівсянник В. В., Кіпень Н. В., Cумарюк Б. М., Вінтоняк М. О., Бойко Л. Д. (2017)
Полстяной А. О. - Генетичні фактори розвитку гіперурикемії: літературний огляд (2017)
Корусь О. П. - Скульптор Полонського фарфорового заводу 1950-х років – Віталій Горолюк (2017)
Кошова Н. М. - Невідома картина художника Ф. Красицького з образотворчої колекції НМІУ, Форманюк Т.М. (2017)
Осаволюк І. В. - Театр як складова частина дозвілля молоді в туристичній індустрії, Іващенко А.В. (2017)
Ткаченко В. В. - Педагогічна діяльність Станіслава Павлюченка (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Шнуренко Т. В. - Деякі дослідження української традиційної сорочки (2017)
Гарбар М. В. - Містобудівна модель організації споруд для велосипедів в історичному міському середовищі на прикладі Контрактової площі (2017)
Іващенко А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні, Маценко А. А. (2017)
Дунаєва Л. М. - Теоретичні та методологічні підходи до дослідження співвідношення влади та самоврядування у сучасному політико-правовому просторі (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование ряда психологических показателей у спортсменок, занимающихся атлетизмом, Черепок А. А., Волох Н. Г. (2017)
Галан Я. П. - Педагогічні умови формування знань з олімпійської освіти у дитячих дошкільних навчальних закладах (2017)
Гета А. В. - Ефективність використання засобів плавання для підвищення емоційного стану студентів із міопією в умовах корекції (2017)
Нагорна Г. О. - Моніторинг та оцінювання в процесі соціального проектування (2017)
Чепелевський Ю. Л. - Вплив державного регулювання на розвиток містобудівної діяльності (2017)
Бондарчук В. О. - Переосмислення виконавської сутності майстра оперної сцени у проекції на творчі поступи Д.М. Гнатюка 70-х років (2017)
Безлуцька О. П. - Й. К. Пачоський як один із фундаторів фітосоціології (2017)
Візітів Ю. М. - Пластове життя у вирі воєнних реалій (за матеріалами журналу "Пластовий шлях") (2017)
Зінкевич Р. Д. - Українсько-польська-радянська війна 1920 року: С. Петлюра і Ю. Пілсудський (2017)
Логвинюк Т. В. - Великі винахідники України, які зробили величезний внесок в авіаційну та ракетно-космічну галузі (2017)
Макаревич А. С. - Вакфи як елемент соціальної політики в Османській імперії (2017)
Рєпін І. В. - Оперативне планування наступу військ Південно-Західного напряму Червоної армії у районі Харкова (квітень-травень 1942 року), Феденко О. В. (2017)
Токаленко П. О. - Події Першої російської революції у південній Україні на матеріалах Державного архіву Миколаївської області (2017)
Чорній Г. В. - Діяльність жіночих рад Львівщини в середині 1940-х – першій половині 1950-х років (2017)
Бурківська Л. Ю. - Науково-практичний журнал у контексті наукової комунікації (2017)
Вацеба І. В. - Удосконалення нормативно-технічної документації нафто- та газодобувної галузі (2017)
Григораш С. М. - Інформаційно-аналітична компетентність – ключовий складник компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (на прикладі дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність") (2017)
Демчина Л. І. - Сучасні тенденції галузевого інформаційного потоку нафтогазової тематики (2017)
Кліщ А. В. - Релігійна публіцистика Романа Рахманного: концептуальні засади (2017)
Лаба О. В. - Використання соціальних мереж у навчальному процесі (2017)
Мазіпчук І. Ю. - Естетично-розважальна функція на телебаченні: досвід зарубіжних телепроектів на українському медіа ринку (2017)
Чубрей А. В. - Особливості висвітлення театральної тематики на сторінках львівських видань для дітей 20–30-х років ХХ століття (на прикладі журналу "Світ Дитини" (1919–1939)) (2017)
Яремко З. М. - Взаємозв'язок діяльності засобів масової інформації та міжнародного тероризму в умовах інформатизації суспільства, Шерстка А.М. (2017)
Вінтюк Ю. В. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахових психологів (2017)
Івачевська О. В. - Основні репродуктивні мотиви молодих жінок в Україні (2017)
Ічанська О. М. - Особливості саморозкриття молодших підлітків у віртуальному та реальному спілкуванні (2017)
Коренєва Ю. П. - Психологічні особливості перебігу вагітності у пізньому репродуктивному віці: емпіричний ракурс (2017)
Король Л. В. - Причини формування нарцисичної особистості (2017)
Левицька І. М. - Вплив образу фізичного "Я" на самоставлення та розвиток особистості у ранньому юнацькому віці, Попіль М. І. (2017)
Мазай Л. Ю. - Соціально-психологічні стереотипи у ставленні до людей з інвалідністю (2017)
Турчин О. В. - Використання засобів невербального спілкування в процесі викладання іноземної мови (2017)
Шевченко О. М. - Психолого-культурологічні аспекти вживання ненормативної лексики у молодіжному середовищі, Талько О. Б. (2017)
Яновська Т. А. - Особливості розвитку психологічної готовності до професійної діяльності студентів (2017)
Ярослав Л. О. - Готовність студентів до суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії як основа конструктивного вирішення педагогічних конфліктів (2017)
Басюк И. В. - Эвфония в сказках Р. Киплинга, Буженко-Босая С. Н. (2017)
Гавриш І. П. - Постать М. Цуканової в оцінці критиків та літературознавців (2017)
Гаценко І. О. - Мовна картина світу в жанрі загадки (2017)
Гетман Ю. С. - В кругу Ф. Достоевского: Д.В. Аверкиев (2017)
Гургула О. Б. - Тексти науково-технічного стилю у перекладацькому аспекті, Мельник В. Д. (2017)
Довбня Л. Е. - Специфіка семантико-трансформаційних процесів в історії українських дієслів на позначення станів спокою, Главацька Л. І. (2017)
Doubenko O. Yu. - The genre of official-business letter in a comparative stylistic aspect (English-Ukrainian parallels) (2017)
Коца Р. О. - Складнонульсуфіксальні прикметники у давньоукраїнській мові (2017)
Мироненко О. В. - "Языкъ есть вм?ст? путь сознанія эстетическихъ и нравственныхъ идеаловъ" (епістолярна спадщина О. Потебні) (2017)
Новак Є. Г. - Категоризація символів у збірці "Хвала життю" Макса Ельскампа (2017)
Опрелянська А. О. - Андрогінність хатніх духів: специфіка ґендеру в образі хатника, домовика (2017)
Панасенко Є. О. - Місце особових займенників у контексті загального мовознавства (2017)
Pukaliak M. V. - Factors of students' successful learning grammar in the process of studying English, Soroka L. T. (2017)
Тєлкова О. В. - Національно-культурна специфіка іспанських фразеологічних одиниць з гастрономічним компонентом (2017)
Батрак Т. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів зарубіжної літератури до позанавчальної діяльності в школі (2017)
Безкоровайна Л. В. - Критерії ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Гатеж Н. В. - Особливості виховання естетичної культури учнів загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Горун Ю. М. - Професійно орієнтовані інтернет-ресурси та їхня класифікація (2017)
Гуменюк І. М. - Діалогічний дискурс у контексті сучасної лінгвістики та лінгводидактики, Клюс Л. Р. (2017)
Деренько В. М. - Літературна творчість Іллі Киріяка – найвище досягнення українського художнього слова в Канаді (2017)
Деяк М. Ю. - Основні фактори розвитку навичок ділового письма У студентів економістів при викладанні англійської мови із залученням інтерактивних методів (2017)
Іконнікова М. В. - Професійна підготовка філологів у контексті лінгвістичної глобалізації (2017)
Каблов А. В. - Ігрові інтерактивні методи як важливий інструмент формування професійної компетентності студентів з дисципліни "Інформатика", Любомирська О. О. (2017)
Козубовська І. В. - Медико-соціальна робота з дітьми групи ризику у Великій Британії, Булеза Б. Я. (2017)
Козубовський Р. В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактичної роботи з молоддю (2017)
Кравець Н. П. - Формування почуття патріотизму в розумово відсталих семикласників на уроках української літератури, Палагнюк О. І. (2017)
Кравець Н. П. - Сформованість технічної складової навички читання у розумово відсталих учнів третього класу, Продан М. М. (2017)
Кравчина Т. В. - Класифікація міжнародних іспитів та сертифікатів з англійської мови (2017)
Красюк Л. В. - Роль моделювання педагогічних ситуацій у професійній підготовці вчителя-класовода (2017)
Криштанович С. В. - Формування у майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту готовності до професійної діяльності (2017)
Куземко Л. В. - Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми (2017)
Лещенко Г. А. - До питання професійної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Lucenko W. І. - Nowoczesne tendencje wprowadzenia nauczania elektronicznego w uczelniach wyzszych, Bondarenko L. W., Lucenko O. W. (2017)
Молчанова В. В. - Метод проектів у професійно- педагогічній підготовці майбутніх учителів початкової школи: теоретичне обґрунтування етапів та різновидів (2017)
Осадча О. Я. - Історико-педагогічні концепти розвитку електронної освіти у контексті підготовки майбутніх педагогів (2017)
Палінчак В. М. - Сучасні підходи до професійної підготовки менеджерів в США (2017)
Повідайчик О. С. - Зарубіжний досвід науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2017)
Полюк В. С. - Структурна модель офіцера-прикордонника (2017)
Ратинська І. О. - Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності курсантів-операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, на базі коледжу (2017)
Романишин Ю. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології в інформаційному середовищі навчального процесу документознавців у технічному ВНЗ (2017)
Сай І. В. - Архаїчний період педагогіки: твори Гомера та Гесіода, як відображення ідей виховання у давньогрецькому суспільстві (2017)
Сайко Х. Я. - Особливості застосування гри в системі формування лексичної компетентності дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Шаблінська Ю.В. (2017)
Снігур О. М. - Використання комп’ютерних програм у філологічній освіті (2017)
Стахів М. О. - Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога (2017)
Фролова О. О. - Реалізація підготовки майбутніх судноводіїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування (2017)
Фурдуй С. Б. - Компетентнісний підхід у вищій школі в Україні: розробка та впровадження ідей при підготовці фахівців соціономічної сфери (2017)
Ходаковская М. С. - Василий Сухомлинский – пробуждение весны в жизни ребенка (2017)
Цимбрило С. М. - Іноземна мова як невід’ємна складова формування професійної культури майбутніх інженерів (2017)
Черненко Г. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування громадянської компетентності в молодших школярів (2017)
Шаповал Л. В. - Дослідження семантики латинських назв рослин як важлива умова підготовки майбутнього вчителя біології (2017)
Шибецька В. В. - Особливості розвитку усного монологічного мовлення у розумово відсталих учнів 7-го класу на уроках літератури, Кравець Н. П. (2017)
Штохман Л. М. - Комунікативна складова у навчанні іноземної мови у ВНЗ (2017)
Валькова А. І. - Можливості здійснення громадського контролю на сучасному етапі розвитку України: огляд нормативно-правової бази (2017)
Матрос О. О. - Публічні лекції Івана Васильовича Лучицького як один із аспектів соціальної роботи в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Аганіна А. О. - Особливості правового регулювання оподаткування прибутку підприємств в контексті трансфертного ціноутворення (2017)
Бабич В. А. - Провадження у справах щодо продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім особам, Мостович Ю. С. (2017)
Бабич В. А. - Адміністративно-правове регулювання децентралізації місцевого самоврядування в Україні, Сидорчук В. О. (2017)
Davydenko L. M. - Challenges to international maritime law after annexation of Crimea (2017)
Добренька Н. В. - Проблеми на шляху реалізації права на працевлаштування особами з особливими потребами (2017)
Марченко В. Ю. - Електронне декларування майнового стану чиновників в країнах Європи через призму типів інформаційного суспільства (2017)
Панченко О. В. - Кодифікація екологічного законодавства: світовий досвід та українські перспективи, Проскура Т. Б. (2017)
Плюта О. А. - Вплив моди на категорію договору (2017)
Репецька М. О. - Правове забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі: проблемні аспекти (2017)
Соларьова Д. В. - Проблема визначення початкового моменту життя людини та її значення для кримінального та медичного законодавства (2017)
Тесленко В. М. - Взаємодія міжнародного й внутрішньодержавного права в аспекті українського законодавства (2017)
Шванська А. О. - Особливості правового статусу прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру, Горбій К. О. (2017)
Башук В. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку глобального ринку генетично модифікованих продуктів (2017)
Безус Р. М. - Особливості інвестиційного забезпечення розвитку органічного агровиробництва в Україні, Білоткач О. В. (2017)
Бикова О. В. - Оцінка ефективності кредитної політики банку, Марченко О. В. (2017)
Борейко П. С. - Аналітичне дослідження особливостей формування та реалізації комплексу маркетингових засобів підприємства на ринку бутильованої питної води, Герасимяк Н. В. (2017)
Васільєва Л. М. - Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва, Шатравко А. В. (2017)
Вірченко В. В. - Теоретичні основи управління ризиками підприємства при здійсненні транзакцій, Лобова О. М. (2017)
Временко Л. В. - Сучасний стан ринку автотранспортного страхування в Україні, Шаталов О. В. (2017)
Горда М. В. - Інтелектуальна міграція: проблеми та шляхи їх вирішення в Українi, Зелінська Г. О. (2017)
Городецька Т. Е. - Автоматичні механізми сучасної фіскальної політики України, Сендецький О. С. (2017)
Григораш Т. Ф. - Ефективність функціонування фондового ринку в Україні, Проценко К. В., Стовбун А. О. (2017)
Гринчишин Я. М. - Стан та перспективи розвитку страхового ринку України, Прокопюк А. В. (2017)
Гринюк Н. А. - Корпоративні підприємства: сутність та особливості (2017)
Гринь С. О. - Пасивні будинки – активний внесок в майбутнє планети, Ірклієнко Ю. С., Мананкова В. Л. (2017)
Грінченко О. В. - Сутність та складові механізму ефективного розвитку виробничих підприємств (2017)
Дахнова О. Є. - Застосування економіко-математичних методів для оптимізації бюджетних видатків на охорону здоров’я, Зайцева Ю. А. (2017)
Дєєва Н. Е. - Фондові механізми управління державними корпоративними правами в економіці України, Ярошевська О. В. (2017)
Дзівінська Ю. О. - Сучасний стан та перспективи оподаткування прибутку підприємств в Україні, Ярема Б. П. (2017)
Єршова Н. Ю. - Розвиток теоретико-методологічних основ стратегічного управлінського обліку з позицій різних концепцій та теорій фірми (2017)
Заволока Л. О. - Тенденції розвитку банкострахування в Україні, Вербицька К. С., Малоок І. А. (2017)
Іващенко М. В. - Актуальні питання сучасного стану та перспектив України на глобальних сировинних ринках (2017)
Карпова І. В. - Ринок землі в Україні як чинник розвитку іпотечного кредитування аграрного сектору економіки (2017)
Кафка С. М. - Капітал: бухгалтерський підхід (2017)
Кіщак І. Т. - Проблеми векторного розвитку України, Корнєва Н. О., Слюсаренко А. В. (2017)
Колоскова Г. М. - Управління товарообігом у роздрібній мережі за терміном придатності продукту, Дворнікова Г. О. (2017)
Коновалова О. О. - Шляхи підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства, Лук’янова В. А. (2017)
Коцкулич Т. Я. - Дослідження питань подальшої оцінки активів, визнання витрат та доходів у процесі здійснення дослідно-промислової розробки родовищ нафти і газу (2017)
Кравченко О. О. - Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття (2017)
Кривов’язюк І. В. - Концепт створення регіональних студій підприємницької майстерності (2017)
Кудрицька Ж. В. - Моделювання в управлінні відновлювальними процесами АПК (2017)
Кузьмінов С. В. - Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу, Пархуць Є. Д. (2017)
Бабіч О. В. - Обгрунтування використання безглютенового вівсяного борошна у приготуванні пісочного печива для людей хворих на целіакію, Шейна І. О. (2017)
Губар Ю. П. - Застосування геоінформаційних технологій для кадастру та оцінки нерухомості, Хавар Ю. С., Сай В. М., Винарчик Л. В. (2017)
Дмитриева Н. В. - Технико-экономическое обоснование применения термопрофиля ЛСТК как энергоэффективного конструктивно-технологического решения, Калачик С. А. (2017)
Доля К. В. - Моделирование транспортных корреспонденций, Бугаев И. С. (2017)
Kopytkov D. M. - Evaluation of urban passenger transportation operational efficiency in terms of socio-technical approach, Vdovichenko V. O. (2017)
Половинка Э. М. - Скоростные характеристики системы топливоподачи судового среднеоборотного дизеля на переменных режимах, Слободянюк Н. В. (2017)
Протасов С. Ю. - Побудова діагностичних моделей структур з активним опором (2017)
Соколова О. Є. - Перспективи запровадження "зелених технологій" на авіаційному транспорті України, Борець І. В., Шевченко Ю. В. (2017)
Трембус І. В. - Одержання солом'яної целюлози для хімічної переробки, Савченко С. С., Сиротюк С. В. (2017)
Трофимова Л. Е. - Методологические аспекты исследования процессов структурообразования композитов (2017)
Трубачев С. І. - Розрахунок багатошарових фотоелектричних модулів сонячних батарей, Колодежний В. А. (2017)
Чудик І. І. - Удосконалений підхід до проектування і вибору конструкції бурильної колони з врахуванням енергоефективності, Токарук В. В., Щуцький В. І. (2017)
Швед М. П. - Розплавлювач-гомогенізатор розплавів полімерів на базі дискового екструдера, Швед Д. М., Бояркін О. О. (2017)
Швед М. П. - Визначення довжини завантажувально- пластикувальної зони дискового екструдера при каскадній екструзії, Швед Д. М., Кеба О. В. (2017)
Курок О. О. - Формування професійної компетентності майбутніх економістів (2017)
Ливдар М. В. - Проблеми та напрями організації міжбюджетних відносин в контексті підтримки соціально- економічного розвитку регіонів, Макар О. П., Чубка О. М. (2017)
Лизунова О. М. - Управління енергетичною складовою металургійного підприємства (2017)
Ліганенко К. В. - Креативний підхід до проведення рекламної кампанії підприємства (2017)
Майборода О. Є. - Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства, Косарєва І. П., Каранда О. М. (2017)
Марченко О. В. - Фінансовий механізм факторингових операцій банку: аналіз ключових аспектів, Килипко К. Г. (2017)
Морозова Л. П. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні та шляхи їх подолання, Слободянюк В. Ю., Олійник Б. І. (2017)
Мурзабулатова О. В. - Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно- корпоративного партнерства в системі управління ДКП (2017)
Ніколаєва О. Г. - Трендовий та регресійний аналіз попиту на легкові автомобілі в Україні, Мощенський В. О. (2017)
Пенкіна Н. М. - Економічна ефективність виробництва пива та слабоалкогольних напоїв із додаванням рослинної сировини, Татар Л. В., Смольнякова Н. М., Татар О. С. (2017)
Сальникова Т. В. - Ринок землі: чи готова Україна до нього та які наслідки несе зняття мораторію, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2017)
Сапрун Г. Г. - Розробка моделі управління конкурентоспроможністю експортно-орієнтованих підприємств (2017)
Смачило Т. В. - Інтеррегіональні схеми сучасних міжнародних взаємодій: перспективи участі України, Олеха Д. І. (2017)
Смолінська С. Д. - Напрями розвитку підприємств України на інноваційній основі, Черевайко Б. А. (2017)
Солоділова К. В. - Сучасний стан кредитування в Україні, Шафранова О. В. (2017)
Табінський В. А. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Телятник В. М., Сімон А. П. (2017)
Тарасович Л. В. - Маркетингова політика сільськогосподарських підприємств як інструмент їх економічного зростання (2017)
Твердь О. В. - Проблеми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство та шляхи їх подолання (2017)
Тулуш Л. Д. - Оподаткування прибутку підприємств: практика застосування в Україні, Скітецька І.М. (2017)
Турчак В. В. - Формування стратегії міжнародної діяльності підприємства (2017)
Уланчук В. С. - Розвиток органічного виробництва в Україні, Жарун О. В., Соколюк С. Ю., Ткачук С. П. (2017)
Федоронько Н. І. - Особливості сучасного становища ринку послуг України, Ковальчук Н. О. (2017)
Худолій Ю. С. - Напрями модернізації нафтогазового комплексу України через управління цінними паперами, Василенко О. О. (2017)
Чеснокова Н. В. - Предпосылки оптимизации кадрового состава предприятия почтовой связи (2017)
Чуприна Л. В. - Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю, Шайтер М. А. (2017)
Юдіна С. В. - Особливості виконання економічних нормативів НБУ комерційними банками, Ганзюк С. М., Шкарупа К. А. (2017)
Юрій Е. О. - Діяльність системних банків України в кризових умовах, Шинкарюк О. О. (2017)
Антонець В. Ф. - Формування у майбутніх тренерів-викладачів професійної компетентності в психологічному забезпеченні підготовки спортсменів до змагань на початковому етапі багаторічного тренування (2017)
Багас О. П. - Вплив "зіркової хвороби" на досягнення результатів в командних видах спорту, Ковальчук Р. О. (2017)
Булаєвська О. В. - Підсумкові результати емпіричного дослідження взаємодії медичного персоналу в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги (2017)
Вальчук О. А. - Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності у навчально-виховному процесі, Дем’янюк К. Д., Вальчук В. М. (2017)
Волобуєва О. Ф. - Система моніторингу якості вищої прикордонної освіти: психологічний аспект (2017)
Грицина О. М. - Програма розвитку психічної стійкості керівників органів охорони державного кордону України (2017)
Журавльов В. В. - Особливості прийняття управлінських рішень керівниками органів охорони державного кордону: організаційно-психологічний аспект (2017)
Карпюк Ю. С. - Професійна компетентність психолога як основа розвитку його професіоналізму (2017)
Кошонько Г. А. - Особливості психологічного консультування сім’ї в кризовій ситуації розлучення (2017)
Матохнюк Л. О. - Охорона праці учасників освітнього процесу (2017)
Міщенко М. С. - Проблема міжособистісного конфлікту як інтерактивного аспекту спілкування у студентів (2017)
Потапчук Н. Д. - Результати емпіричного дослідження проблеми протидії чуткам в умовах надзвичайної ситуації (2017)
Радзивіл К. П. - Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі: обґрунтування та результати дослідження (2017)
Радзіковський С. А. - Проблеми досягнення інформаційно-психологічної переваги в збройних конфліктах, бойових діях, Середенко М. М. (2017)
Савчук З. С. - Вплив сучасної мультиплікації на психологічний стан і розвиток дитини, Яковліва О. П., Горбатюк О. О. (2017)
Сахнік О. В. - Гуманістична спрямованість професійної підготовки пенітенціарного персоналу зарубіжних країн (2017)
Урусова О. Г. - Програма формування психологічної готовності майбутнього медіатора до професійної діяльності (2017)
Шпортун О. М. - Програма регуляторно-рівневої гуморотерапії (2017)
Ятчук М. С. - Теоретичні аспекти проблеми формування психологічної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Панченко С. В. - Науково-навчальний полігон ІТ-Industry 4.0: стратегічні завдання підготовки IT-спеціалістів для галузі залізничного транспорту, Каргін А. О., Петренко Т. Г. (2017)
Капица М. И. - Определение системы диагностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов, Лагута В. В., Сердюк Т. Н. (2017)
Кулагін Д. О. - Дослідження векторної системи керування тяговою асинхронною електропередачею дизель-поїзда, Куланіна Є. В. (2017)
Князева Н. А. - Производительность протоколов многопутевой маршрутизации в беспроводных Ad-hoc сетях, Казак Ю. С. (2017)
Артеменко О. В. - Регулювання процесу обігріву системи охолодження дизеля тепловоза ЧМЕ3, Клецька О. В., Стовпяга М. С., Фалендиш А. П. (2017)
Трикоз Л. В. - Передумови інтелектуального управління змінами експлуатаційних властивостей будівельних об'єктів за допомогою автономних комп'ютерних систем, Плугін Ант. А., Чала Л. Е., Герасименко О. С., Конєв В. В. (2017)
Мурадян Л. А. - Сравнительный анализ одномерной и пространственной модели для мачт мобильной связи, Шапошник В. Ю. (2017)
Гринев В. Б. - Сравнительный анализ одномерной и пространственной модели для мачт мобильной связи, Яровой Ю. Н., Виноградов В. В., Левада В. А., Алешечкина Т. Н. (2017)
Лазарєв О. В. - Інтерактивні технології у викладанні безпеки руху, Ушаков М. В., Лазарєва Н. М. (2017)
Грибовский А. В. - Квазипериодическая последовательность резонаторов Фабри–Перо на основе плоских экранов конечной толщины с прямоугольными отверстиями (2017)
Бровенко А. В. - Численный алгоритм решения задачи дифракции электромагнитных волн на плоском слое с керровской нелинейностью, Мележик П. Н., Поединчук А. Е., Трощило А. С. (2017)
Швец А. В. - Предварительные результаты мониторинга нижней ионосферы на основе анализа твик-атмосфериков, Кривонос А. П. (2017)
Линкова А. М. - Восстановление интенсивности дождя путем решения интегрального уравнения рассеяния при двухчастотном зондировании (2017)
Нікитенко А. Л. - Товщинні залежності характеристик високочастотного магнітного гістерезису в моно-кристалічному барієвому гексафериті, Костенко В. І., Григорук В. І., Романюк В. Ф. (2017)
Колосов C. В. - Новый тип электронного прибора – гиротон на гофрированном резонаторе, Кураев А. А., Зайцева И. Е. (2017)
Овсяников В. В. - Анализ характеристик двухчастотных (трехчастотных) антенн с реактивными нагрузками (2017)
Дзюбенко М. И. - Газоразрядные лазеры терагерцевого диапазона, Каменев Ю. Е., Радионов В. П. (2017)
Хмель Н. В. - Оценка диэлектрической проницаемости и поверхностного натяжения органических и синтетических смазочно-охлаждающих жидкостей, Колесников В. Г. (2017)
Титул, зміст (2017)
Вринчану Н. О. - Роль ефлюксних систем у резистентності мікроорганізмів до антибіотиків (2017)
Добреля Н. В. - Ліпосоми: не тільки "ліпо-", Гула Н. С., Богатирьова О. В., Хромов О. С. (2017)
Дудікова Д. М. - Особливості ультраструктури Staphylococcus aureus за дії 4-(1-адамантил)фенокси-3-(N-бензил, N-метил,N-циклогексил)-2-пропанол хлориду, Войчук С. І., Вринчану Н. О. (2017)
Зайченко Г. В. - Лейкоцитарна реакція в білих щурів за умов моделювання хронічної анальної тріщини та лікування ректальним кремом комбінованого складу, Стахорська М. О., Файзуллін О. В. (2017)
Залыгина Е. В. - Исследование противоязвенной активности густого экстракта из незрелых плодов ореха грецкого на модели индометацин-индуцированной язвы желудка у крыс, Подплетняя Е. А. (2017)
Ісаєнко О. Ю. - Протимікробна активність продуктів метаболізму Saccharomyces boulardii відносно тест-культур стафілококів і коринебактерій, Книш О. В., Бабич Є. М., Зачепило С. В., Савінова О. М., Набойченко О. А. (2017)
Калапко О. М. - Порівняльне дослідження ефективностіN,N'-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду), діакамфу гідрохлориду та метформіну на моделі інсулінорезистентності, Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. (2017)
Кошова О. Ю. - Дослідження впливу капсул "Равісол®" на розвиток гіперліпідемії в щурів, викликаної Твіном-80, Гращенкова С. А., Штриголь С. Ю., Щербініна В. С., Трутаєв І. В., Юдкевич Т. К., Єрьомін О. П. (2017)
Маркина А. Ю. - Скрининговые исследования новых производных 2-оксоиндолина, Мищенко О. Я. (2017)
Трутаєв С. І. - Аналгетична дія субстанції зирилону на моделі болю з переважно центральним механізмом ноцицепції та її модуляція адренотропними препаратами, Штриголь С. Ю., Гращенкова С. А., Лебединець І. О. (2017)
Хмиль Д. А. - Эффективность сочетанного применения L-аргинина и ингибитора ядерного фактора kB для коррекции последствий окислительно-нитрозирующего стресса в коже крыс при избыточном поступлении в организм нитрата натрия, Костенко В. А. (2017)
Правила для авторів (2017)
To Authors (2017)
Abdulla Alrashdi - The real relationship between foreign direct investment and economic growth (2017)
Бабич М. М. - Забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства через короткі ланцюги постачання (2017)
Бачало І. Б. - Методологічні підходи до аналізу виводу товарів та послуг на нові ринки (2017)
Белова І. М. - Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях, Спільник І. В. (2017)
Біль М. М. - Політика людського розвитку та її реалізація в умовах високомобільного суспільства (2017)
Божкова В. В. - Роль поліграфічної реклами у просуванні продукції машинобудівних підприємств, Носонова Л. В. (2017)
Бурбела А. Л. - Державні витрати на охорону здоров’я в Україні (2017)
Витвицький Я. С. - Моделювання економічних показників видобування сланцевого газу, Лебега О. В. (2017)
Войчак Д. А. - Модернізація інфраструктури експорту агропродовольчої продукції України (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського