Ткаченко В. В. - Педагогічна діяльність Станіслава Павлюченка (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Шнуренко Т. В. - Деякі дослідження української традиційної сорочки (2017)
Гарбар М. В. - Містобудівна модель організації споруд для велосипедів в історичному міському середовищі на прикладі Контрактової площі (2017)
Іващенко А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні, Маценко А. А. (2017)
Дунаєва Л. М. - Теоретичні та методологічні підходи до дослідження співвідношення влади та самоврядування у сучасному політико-правовому просторі (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование ряда психологических показателей у спортсменок, занимающихся атлетизмом, Черепок А. А., Волох Н. Г. (2017)
Галан Я. П. - Педагогічні умови формування знань з олімпійської освіти у дитячих дошкільних навчальних закладах (2017)
Гета А. В. - Ефективність використання засобів плавання для підвищення емоційного стану студентів із міопією в умовах корекції (2017)
Нагорна Г. О. - Моніторинг та оцінювання в процесі соціального проектування (2017)
Чепелевський Ю. Л. - Вплив державного регулювання на розвиток містобудівної діяльності (2017)
Бондарчук В. О. - Переосмислення виконавської сутності майстра оперної сцени у проекції на творчі поступи Д.М. Гнатюка 70-х років (2017)
Безлуцька О. П. - Й. К. Пачоський як один із фундаторів фітосоціології (2017)
Візітів Ю. М. - Пластове життя у вирі воєнних реалій (за матеріалами журналу "Пластовий шлях") (2017)
Зінкевич Р. Д. - Українсько-польська-радянська війна 1920 року: С. Петлюра і Ю. Пілсудський (2017)
Логвинюк Т. В. - Великі винахідники України, які зробили величезний внесок в авіаційну та ракетно-космічну галузі (2017)
Макаревич А. С. - Вакфи як елемент соціальної політики в Османській імперії (2017)
Рєпін І. В. - Оперативне планування наступу військ Південно-Західного напряму Червоної армії у районі Харкова (квітень-травень 1942 року), Феденко О. В. (2017)
Токаленко П. О. - Події Першої російської революції у південній Україні на матеріалах Державного архіву Миколаївської області (2017)
Чорній Г. В. - Діяльність жіночих рад Львівщини в середині 1940-х – першій половині 1950-х років (2017)
Бурківська Л. Ю. - Науково-практичний журнал у контексті наукової комунікації (2017)
Вацеба І. В. - Удосконалення нормативно-технічної документації нафто- та газодобувної галузі (2017)
Григораш С. М. - Інформаційно-аналітична компетентність – ключовий складник компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (на прикладі дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність") (2017)
Демчина Л. І. - Сучасні тенденції галузевого інформаційного потоку нафтогазової тематики (2017)
Кліщ А. В. - Релігійна публіцистика Романа Рахманного: концептуальні засади (2017)
Лаба О. В. - Використання соціальних мереж у навчальному процесі (2017)
Мазіпчук І. Ю. - Естетично-розважальна функція на телебаченні: досвід зарубіжних телепроектів на українському медіа ринку (2017)
Чубрей А. В. - Особливості висвітлення театральної тематики на сторінках львівських видань для дітей 20–30-х років ХХ століття (на прикладі журналу "Світ Дитини" (1919–1939)) (2017)
Яремко З. М. - Взаємозв'язок діяльності засобів масової інформації та міжнародного тероризму в умовах інформатизації суспільства, Шерстка А.М. (2017)
Вінтюк Ю. В. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахових психологів (2017)
Івачевська О. В. - Основні репродуктивні мотиви молодих жінок в Україні (2017)
Ічанська О. М. - Особливості саморозкриття молодших підлітків у віртуальному та реальному спілкуванні (2017)
Коренєва Ю. П. - Психологічні особливості перебігу вагітності у пізньому репродуктивному віці: емпіричний ракурс (2017)
Король Л. В. - Причини формування нарцисичної особистості (2017)
Левицька І. М. - Вплив образу фізичного "Я" на самоставлення та розвиток особистості у ранньому юнацькому віці, Попіль М. І. (2017)
Мазай Л. Ю. - Соціально-психологічні стереотипи у ставленні до людей з інвалідністю (2017)
Турчин О. В. - Використання засобів невербального спілкування в процесі викладання іноземної мови (2017)
Шевченко О. М. - Психолого-культурологічні аспекти вживання ненормативної лексики у молодіжному середовищі, Талько О. Б. (2017)
Яновська Т. А. - Особливості розвитку психологічної готовності до професійної діяльності студентів (2017)
Ярослав Л. О. - Готовність студентів до суб'єкт-суб'єктної педагогічної взаємодії як основа конструктивного вирішення педагогічних конфліктів (2017)
Басюк И. В. - Эвфония в сказках Р. Киплинга, Буженко-Босая С. Н. (2017)
Гавриш І. П. - Постать М. Цуканової в оцінці критиків та літературознавців (2017)
Гаценко І. О. - Мовна картина світу в жанрі загадки (2017)
Гетман Ю. С. - В кругу Ф. Достоевского: Д.В. Аверкиев (2017)
Гургула О. Б. - Тексти науково-технічного стилю у перекладацькому аспекті, Мельник В. Д. (2017)
Довбня Л. Е. - Специфіка семантико-трансформаційних процесів в історії українських дієслів на позначення станів спокою, Главацька Л. І. (2017)
Doubenko O. Yu. - The genre of official-business letter in a comparative stylistic aspect (English-Ukrainian parallels) (2017)
Коца Р. О. - Складнонульсуфіксальні прикметники у давньоукраїнській мові (2017)
Мироненко О. В. - "Языкъ есть вм?ст? путь сознанія эстетическихъ и нравственныхъ идеаловъ" (епістолярна спадщина О. Потебні) (2017)
Новак Є. Г. - Категоризація символів у збірці "Хвала життю" Макса Ельскампа (2017)
Опрелянська А. О. - Андрогінність хатніх духів: специфіка ґендеру в образі хатника, домовика (2017)
Панасенко Є. О. - Місце особових займенників у контексті загального мовознавства (2017)
Pukaliak M. V. - Factors of students' successful learning grammar in the process of studying English, Soroka L. T. (2017)
Тєлкова О. В. - Національно-культурна специфіка іспанських фразеологічних одиниць з гастрономічним компонентом (2017)
Батрак Т. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів зарубіжної літератури до позанавчальної діяльності в школі (2017)
Безкоровайна Л. В. - Критерії ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Гатеж Н. В. - Особливості виховання естетичної культури учнів загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Горун Ю. М. - Професійно орієнтовані інтернет-ресурси та їхня класифікація (2017)
Гуменюк І. М. - Діалогічний дискурс у контексті сучасної лінгвістики та лінгводидактики, Клюс Л. Р. (2017)
Деренько В. М. - Літературна творчість Іллі Киріяка – найвище досягнення українського художнього слова в Канаді (2017)
Деяк М. Ю. - Основні фактори розвитку навичок ділового письма У студентів економістів при викладанні англійської мови із залученням інтерактивних методів (2017)
Іконнікова М. В. - Професійна підготовка філологів у контексті лінгвістичної глобалізації (2017)
Каблов А. В. - Ігрові інтерактивні методи як важливий інструмент формування професійної компетентності студентів з дисципліни "Інформатика", Любомирська О. О. (2017)
Козубовська І. В. - Медико-соціальна робота з дітьми групи ризику у Великій Британії, Булеза Б. Я. (2017)
Козубовський Р. В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактичної роботи з молоддю (2017)
Кравець Н. П. - Формування почуття патріотизму в розумово відсталих семикласників на уроках української літератури, Палагнюк О. І. (2017)
Кравець Н. П. - Сформованість технічної складової навички читання у розумово відсталих учнів третього класу, Продан М. М. (2017)
Кравчина Т. В. - Класифікація міжнародних іспитів та сертифікатів з англійської мови (2017)
Красюк Л. В. - Роль моделювання педагогічних ситуацій у професійній підготовці вчителя-класовода (2017)
Криштанович С. В. - Формування у майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту готовності до професійної діяльності (2017)
Куземко Л. В. - Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми (2017)
Лещенко Г. А. - До питання професійної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Lucenko W. І. - Nowoczesne tendencje wprowadzenia nauczania elektronicznego w uczelniach wyzszych, Bondarenko L. W., Lucenko O. W. (2017)
Молчанова В. В. - Метод проектів у професійно- педагогічній підготовці майбутніх учителів початкової школи: теоретичне обґрунтування етапів та різновидів (2017)
Осадча О. Я. - Історико-педагогічні концепти розвитку електронної освіти у контексті підготовки майбутніх педагогів (2017)
Палінчак В. М. - Сучасні підходи до професійної підготовки менеджерів в США (2017)
Повідайчик О. С. - Зарубіжний досвід науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2017)
Полюк В. С. - Структурна модель офіцера-прикордонника (2017)
Ратинська І. О. - Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності курсантів-операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, на базі коледжу (2017)
Романишин Ю. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології в інформаційному середовищі навчального процесу документознавців у технічному ВНЗ (2017)
Сай І. В. - Архаїчний період педагогіки: твори Гомера та Гесіода, як відображення ідей виховання у давньогрецькому суспільстві (2017)
Сайко Х. Я. - Особливості застосування гри в системі формування лексичної компетентності дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Шаблінська Ю.В. (2017)
Снігур О. М. - Використання комп’ютерних програм у філологічній освіті (2017)
Стахів М. О. - Соціокультурна мобільність як складова професійної компетентності педагога (2017)
Фролова О. О. - Реалізація підготовки майбутніх судноводіїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування (2017)
Фурдуй С. Б. - Компетентнісний підхід у вищій школі в Україні: розробка та впровадження ідей при підготовці фахівців соціономічної сфери (2017)
Ходаковская М. С. - Василий Сухомлинский – пробуждение весны в жизни ребенка (2017)
Цимбрило С. М. - Іноземна мова як невід’ємна складова формування професійної культури майбутніх інженерів (2017)
Черненко Г. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування громадянської компетентності в молодших школярів (2017)
Шаповал Л. В. - Дослідження семантики латинських назв рослин як важлива умова підготовки майбутнього вчителя біології (2017)
Шибецька В. В. - Особливості розвитку усного монологічного мовлення у розумово відсталих учнів 7-го класу на уроках літератури, Кравець Н. П. (2017)
Штохман Л. М. - Комунікативна складова у навчанні іноземної мови у ВНЗ (2017)
Валькова А. І. - Можливості здійснення громадського контролю на сучасному етапі розвитку України: огляд нормативно-правової бази (2017)
Матрос О. О. - Публічні лекції Івана Васильовича Лучицького як один із аспектів соціальної роботи в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Аганіна А. О. - Особливості правового регулювання оподаткування прибутку підприємств в контексті трансфертного ціноутворення (2017)
Бабич В. А. - Провадження у справах щодо продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім особам, Мостович Ю. С. (2017)
Бабич В. А. - Адміністративно-правове регулювання децентралізації місцевого самоврядування в Україні, Сидорчук В. О. (2017)
Davydenko L. M. - Challenges to international maritime law after annexation of Crimea (2017)
Добренька Н. В. - Проблеми на шляху реалізації права на працевлаштування особами з особливими потребами (2017)
Марченко В. Ю. - Електронне декларування майнового стану чиновників в країнах Європи через призму типів інформаційного суспільства (2017)
Панченко О. В. - Кодифікація екологічного законодавства: світовий досвід та українські перспективи, Проскура Т. Б. (2017)
Плюта О. А. - Вплив моди на категорію договору (2017)
Репецька М. О. - Правове забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі: проблемні аспекти (2017)
Соларьова Д. В. - Проблема визначення початкового моменту життя людини та її значення для кримінального та медичного законодавства (2017)
Тесленко В. М. - Взаємодія міжнародного й внутрішньодержавного права в аспекті українського законодавства (2017)
Шванська А. О. - Особливості правового статусу прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру, Горбій К. О. (2017)
Башук В. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку глобального ринку генетично модифікованих продуктів (2017)
Безус Р. М. - Особливості інвестиційного забезпечення розвитку органічного агровиробництва в Україні, Білоткач О. В. (2017)
Бикова О. В. - Оцінка ефективності кредитної політики банку, Марченко О. В. (2017)
Борейко П. С. - Аналітичне дослідження особливостей формування та реалізації комплексу маркетингових засобів підприємства на ринку бутильованої питної води, Герасимяк Н. В. (2017)
Васільєва Л. М. - Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва, Шатравко А. В. (2017)
Вірченко В. В. - Теоретичні основи управління ризиками підприємства при здійсненні транзакцій, Лобова О. М. (2017)
Временко Л. В. - Сучасний стан ринку автотранспортного страхування в Україні, Шаталов О. В. (2017)
Горда М. В. - Інтелектуальна міграція: проблеми та шляхи їх вирішення в Українi, Зелінська Г. О. (2017)
Городецька Т. Е. - Автоматичні механізми сучасної фіскальної політики України, Сендецький О. С. (2017)
Григораш Т. Ф. - Ефективність функціонування фондового ринку в Україні, Проценко К. В., Стовбун А. О. (2017)
Гринчишин Я. М. - Стан та перспективи розвитку страхового ринку України, Прокопюк А. В. (2017)
Гринюк Н. А. - Корпоративні підприємства: сутність та особливості (2017)
Гринь С. О. - Пасивні будинки – активний внесок в майбутнє планети, Ірклієнко Ю. С., Мананкова В. Л. (2017)
Грінченко О. В. - Сутність та складові механізму ефективного розвитку виробничих підприємств (2017)
Дахнова О. Є. - Застосування економіко-математичних методів для оптимізації бюджетних видатків на охорону здоров’я, Зайцева Ю. А. (2017)
Дєєва Н. Е. - Фондові механізми управління державними корпоративними правами в економіці України, Ярошевська О. В. (2017)
Дзівінська Ю. О. - Сучасний стан та перспективи оподаткування прибутку підприємств в Україні, Ярема Б. П. (2017)
Єршова Н. Ю. - Розвиток теоретико-методологічних основ стратегічного управлінського обліку з позицій різних концепцій та теорій фірми (2017)
Заволока Л. О. - Тенденції розвитку банкострахування в Україні, Вербицька К. С., Малоок І. А. (2017)
Іващенко М. В. - Актуальні питання сучасного стану та перспектив України на глобальних сировинних ринках (2017)
Карпова І. В. - Ринок землі в Україні як чинник розвитку іпотечного кредитування аграрного сектору економіки (2017)
Кафка С. М. - Капітал: бухгалтерський підхід (2017)
Кіщак І. Т. - Проблеми векторного розвитку України, Корнєва Н. О., Слюсаренко А. В. (2017)
Колоскова Г. М. - Управління товарообігом у роздрібній мережі за терміном придатності продукту, Дворнікова Г. О. (2017)
Коновалова О. О. - Шляхи підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства, Лук’янова В. А. (2017)
Коцкулич Т. Я. - Дослідження питань подальшої оцінки активів, визнання витрат та доходів у процесі здійснення дослідно-промислової розробки родовищ нафти і газу (2017)
Кравченко О. О. - Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття (2017)
Кривов’язюк І. В. - Концепт створення регіональних студій підприємницької майстерності (2017)
Кудрицька Ж. В. - Моделювання в управлінні відновлювальними процесами АПК (2017)
Кузьмінов С. В. - Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу, Пархуць Є. Д. (2017)
Бабіч О. В. - Обгрунтування використання безглютенового вівсяного борошна у приготуванні пісочного печива для людей хворих на целіакію, Шейна І. О. (2017)
Губар Ю. П. - Застосування геоінформаційних технологій для кадастру та оцінки нерухомості, Хавар Ю. С., Сай В. М., Винарчик Л. В. (2017)
Дмитриева Н. В. - Технико-экономическое обоснование применения термопрофиля ЛСТК как энергоэффективного конструктивно-технологического решения, Калачик С. А. (2017)
Доля К. В. - Моделирование транспортных корреспонденций, Бугаев И. С. (2017)
Kopytkov D. M. - Evaluation of urban passenger transportation operational efficiency in terms of socio-technical approach, Vdovichenko V. O. (2017)
Половинка Э. М. - Скоростные характеристики системы топливоподачи судового среднеоборотного дизеля на переменных режимах, Слободянюк Н. В. (2017)
Протасов С. Ю. - Побудова діагностичних моделей структур з активним опором (2017)
Соколова О. Є. - Перспективи запровадження "зелених технологій" на авіаційному транспорті України, Борець І. В., Шевченко Ю. В. (2017)
Трембус І. В. - Одержання солом'яної целюлози для хімічної переробки, Савченко С. С., Сиротюк С. В. (2017)
Трофимова Л. Е. - Методологические аспекты исследования процессов структурообразования композитов (2017)
Трубачев С. І. - Розрахунок багатошарових фотоелектричних модулів сонячних батарей, Колодежний В. А. (2017)
Чудик І. І. - Удосконалений підхід до проектування і вибору конструкції бурильної колони з врахуванням енергоефективності, Токарук В. В., Щуцький В. І. (2017)
Швед М. П. - Розплавлювач-гомогенізатор розплавів полімерів на базі дискового екструдера, Швед Д. М., Бояркін О. О. (2017)
Швед М. П. - Визначення довжини завантажувально- пластикувальної зони дискового екструдера при каскадній екструзії, Швед Д. М., Кеба О. В. (2017)
Курок О. О. - Формування професійної компетентності майбутніх економістів (2017)
Ливдар М. В. - Проблеми та напрями організації міжбюджетних відносин в контексті підтримки соціально- економічного розвитку регіонів, Макар О. П., Чубка О. М. (2017)
Лизунова О. М. - Управління енергетичною складовою металургійного підприємства (2017)
Ліганенко К. В. - Креативний підхід до проведення рекламної кампанії підприємства (2017)
Майборода О. Є. - Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства, Косарєва І. П., Каранда О. М. (2017)
Марченко О. В. - Фінансовий механізм факторингових операцій банку: аналіз ключових аспектів, Килипко К. Г. (2017)
Морозова Л. П. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні та шляхи їх подолання, Слободянюк В. Ю., Олійник Б. І. (2017)
Мурзабулатова О. В. - Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно- корпоративного партнерства в системі управління ДКП (2017)
Ніколаєва О. Г. - Трендовий та регресійний аналіз попиту на легкові автомобілі в Україні, Мощенський В. О. (2017)
Пенкіна Н. М. - Економічна ефективність виробництва пива та слабоалкогольних напоїв із додаванням рослинної сировини, Татар Л. В., Смольнякова Н. М., Татар О. С. (2017)
Сальникова Т. В. - Ринок землі: чи готова Україна до нього та які наслідки несе зняття мораторію, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2017)
Сапрун Г. Г. - Розробка моделі управління конкурентоспроможністю експортно-орієнтованих підприємств (2017)
Смачило Т. В. - Інтеррегіональні схеми сучасних міжнародних взаємодій: перспективи участі України, Олеха Д. І. (2017)
Смолінська С. Д. - Напрями розвитку підприємств України на інноваційній основі, Черевайко Б. А. (2017)
Солоділова К. В. - Сучасний стан кредитування в Україні, Шафранова О. В. (2017)
Табінський В. А. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Телятник В. М., Сімон А. П. (2017)
Тарасович Л. В. - Маркетингова політика сільськогосподарських підприємств як інструмент їх економічного зростання (2017)
Твердь О. В. - Проблеми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство та шляхи їх подолання (2017)
Тулуш Л. Д. - Оподаткування прибутку підприємств: практика застосування в Україні, Скітецька І.М. (2017)
Турчак В. В. - Формування стратегії міжнародної діяльності підприємства (2017)
Уланчук В. С. - Розвиток органічного виробництва в Україні, Жарун О. В., Соколюк С. Ю., Ткачук С. П. (2017)
Федоронько Н. І. - Особливості сучасного становища ринку послуг України, Ковальчук Н. О. (2017)
Худолій Ю. С. - Напрями модернізації нафтогазового комплексу України через управління цінними паперами, Василенко О. О. (2017)
Чеснокова Н. В. - Предпосылки оптимизации кадрового состава предприятия почтовой связи (2017)
Чуприна Л. В. - Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю, Шайтер М. А. (2017)
Юдіна С. В. - Особливості виконання економічних нормативів НБУ комерційними банками, Ганзюк С. М., Шкарупа К. А. (2017)
Юрій Е. О. - Діяльність системних банків України в кризових умовах, Шинкарюк О. О. (2017)
Антонець В. Ф. - Формування у майбутніх тренерів-викладачів професійної компетентності в психологічному забезпеченні підготовки спортсменів до змагань на початковому етапі багаторічного тренування (2017)
Багас О. П. - Вплив "зіркової хвороби" на досягнення результатів в командних видах спорту, Ковальчук Р. О. (2017)
Булаєвська О. В. - Підсумкові результати емпіричного дослідження взаємодії медичного персоналу в особливих та/або екстремальних ситуаціях невідкладної допомоги (2017)
Вальчук О. А. - Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності у навчально-виховному процесі, Дем’янюк К. Д., Вальчук В. М. (2017)
Волобуєва О. Ф. - Система моніторингу якості вищої прикордонної освіти: психологічний аспект (2017)
Грицина О. М. - Програма розвитку психічної стійкості керівників органів охорони державного кордону України (2017)
Журавльов В. В. - Особливості прийняття управлінських рішень керівниками органів охорони державного кордону: організаційно-психологічний аспект (2017)
Карпюк Ю. С. - Професійна компетентність психолога як основа розвитку його професіоналізму (2017)
Кошонько Г. А. - Особливості психологічного консультування сім’ї в кризовій ситуації розлучення (2017)
Матохнюк Л. О. - Охорона праці учасників освітнього процесу (2017)
Міщенко М. С. - Проблема міжособистісного конфлікту як інтерактивного аспекту спілкування у студентів (2017)
Потапчук Н. Д. - Результати емпіричного дослідження проблеми протидії чуткам в умовах надзвичайної ситуації (2017)
Радзивіл К. П. - Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі: обґрунтування та результати дослідження (2017)
Радзіковський С. А. - Проблеми досягнення інформаційно-психологічної переваги в збройних конфліктах, бойових діях, Середенко М. М. (2017)
Савчук З. С. - Вплив сучасної мультиплікації на психологічний стан і розвиток дитини, Яковліва О. П., Горбатюк О. О. (2017)
Сахнік О. В. - Гуманістична спрямованість професійної підготовки пенітенціарного персоналу зарубіжних країн (2017)
Урусова О. Г. - Програма формування психологічної готовності майбутнього медіатора до професійної діяльності (2017)
Шпортун О. М. - Програма регуляторно-рівневої гуморотерапії (2017)
Ятчук М. С. - Теоретичні аспекти проблеми формування психологічної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Панченко С. В. - Науково-навчальний полігон ІТ-Industry 4.0: стратегічні завдання підготовки IT-спеціалістів для галузі залізничного транспорту, Каргін А. О., Петренко Т. Г. (2017)
Капица М. И. - Определение системы диагностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов, Лагута В. В., Сердюк Т. Н. (2017)
Кулагін Д. О. - Дослідження векторної системи керування тяговою асинхронною електропередачею дизель-поїзда, Куланіна Є. В. (2017)
Князева Н. А. - Производительность протоколов многопутевой маршрутизации в беспроводных Ad-hoc сетях, Казак Ю. С. (2017)
Артеменко О. В. - Регулювання процесу обігріву системи охолодження дизеля тепловоза ЧМЕ3, Клецька О. В., Стовпяга М. С., Фалендиш А. П. (2017)
Трикоз Л. В. - Передумови інтелектуального управління змінами експлуатаційних властивостей будівельних об'єктів за допомогою автономних комп'ютерних систем, Плугін Ант. А., Чала Л. Е., Герасименко О. С., Конєв В. В. (2017)
Мурадян Л. А. - Сравнительный анализ одномерной и пространственной модели для мачт мобильной связи, Шапошник В. Ю. (2017)
Гринев В. Б. - Сравнительный анализ одномерной и пространственной модели для мачт мобильной связи, Яровой Ю. Н., Виноградов В. В., Левада В. А., Алешечкина Т. Н. (2017)
Лазарєв О. В. - Інтерактивні технології у викладанні безпеки руху, Ушаков М. В., Лазарєва Н. М. (2017)
Грибовский А. В. - Квазипериодическая последовательность резонаторов Фабри–Перо на основе плоских экранов конечной толщины с прямоугольными отверстиями (2017)
Бровенко А. В. - Численный алгоритм решения задачи дифракции электромагнитных волн на плоском слое с керровской нелинейностью, Мележик П. Н., Поединчук А. Е., Трощило А. С. (2017)
Швец А. В. - Предварительные результаты мониторинга нижней ионосферы на основе анализа твик-атмосфериков, Кривонос А. П. (2017)
Линкова А. М. - Восстановление интенсивности дождя путем решения интегрального уравнения рассеяния при двухчастотном зондировании (2017)
Нікитенко А. Л. - Товщинні залежності характеристик високочастотного магнітного гістерезису в моно-кристалічному барієвому гексафериті, Костенко В. І., Григорук В. І., Романюк В. Ф. (2017)
Колосов C. В. - Новый тип электронного прибора – гиротон на гофрированном резонаторе, Кураев А. А., Зайцева И. Е. (2017)
Овсяников В. В. - Анализ характеристик двухчастотных (трехчастотных) антенн с реактивными нагрузками (2017)
Дзюбенко М. И. - Газоразрядные лазеры терагерцевого диапазона, Каменев Ю. Е., Радионов В. П. (2017)
Хмель Н. В. - Оценка диэлектрической проницаемости и поверхностного натяжения органических и синтетических смазочно-охлаждающих жидкостей, Колесников В. Г. (2017)
Титул, зміст (2017)
Вринчану Н. О. - Роль ефлюксних систем у резистентності мікроорганізмів до антибіотиків (2017)
Добреля Н. В. - Ліпосоми: не тільки "ліпо-", Гула Н. С., Богатирьова О. В., Хромов О. С. (2017)
Дудікова Д. М. - Особливості ультраструктури Staphylococcus aureus за дії 4-(1-адамантил)фенокси-3-(N-бензил, N-метил,N-циклогексил)-2-пропанол хлориду, Войчук С. І., Вринчану Н. О. (2017)
Зайченко Г. В. - Лейкоцитарна реакція в білих щурів за умов моделювання хронічної анальної тріщини та лікування ректальним кремом комбінованого складу, Стахорська М. О., Файзуллін О. В. (2017)
Залыгина Е. В. - Исследование противоязвенной активности густого экстракта из незрелых плодов ореха грецкого на модели индометацин-индуцированной язвы желудка у крыс, Подплетняя Е. А. (2017)
Ісаєнко О. Ю. - Протимікробна активність продуктів метаболізму Saccharomyces boulardii відносно тест-культур стафілококів і коринебактерій, Книш О. В., Бабич Є. М., Зачепило С. В., Савінова О. М., Набойченко О. А. (2017)
Калапко О. М. - Порівняльне дослідження ефективностіN,N'-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду), діакамфу гідрохлориду та метформіну на моделі інсулінорезистентності, Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. (2017)
Кошова О. Ю. - Дослідження впливу капсул "Равісол®" на розвиток гіперліпідемії в щурів, викликаної Твіном-80, Гращенкова С. А., Штриголь С. Ю., Щербініна В. С., Трутаєв І. В., Юдкевич Т. К., Єрьомін О. П. (2017)
Маркина А. Ю. - Скрининговые исследования новых производных 2-оксоиндолина, Мищенко О. Я. (2017)
Трутаєв С. І. - Аналгетична дія субстанції зирилону на моделі болю з переважно центральним механізмом ноцицепції та її модуляція адренотропними препаратами, Штриголь С. Ю., Гращенкова С. А., Лебединець І. О. (2017)
Хмиль Д. А. - Эффективность сочетанного применения L-аргинина и ингибитора ядерного фактора kB для коррекции последствий окислительно-нитрозирующего стресса в коже крыс при избыточном поступлении в организм нитрата натрия, Костенко В. А. (2017)
Правила для авторів (2017)
To Authors (2017)
Abdulla Alrashdi - The real relationship between foreign direct investment and economic growth (2017)
Бабич М. М. - Забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства через короткі ланцюги постачання (2017)
Бачало І. Б. - Методологічні підходи до аналізу виводу товарів та послуг на нові ринки (2017)
Белова І. М. - Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях, Спільник І. В. (2017)
Біль М. М. - Політика людського розвитку та її реалізація в умовах високомобільного суспільства (2017)
Божкова В. В. - Роль поліграфічної реклами у просуванні продукції машинобудівних підприємств, Носонова Л. В. (2017)
Бурбела А. Л. - Державні витрати на охорону здоров’я в Україні (2017)
Витвицький Я. С. - Моделювання економічних показників видобування сланцевого газу, Лебега О. В. (2017)
Войчак Д. А. - Модернізація інфраструктури експорту агропродовольчої продукції України (2017)
Галькевич М. В. - Обгрунтування методики "оцінка за вартісними критеріями розвитку потенціалу конкурентоспроможності" для транспортних підприємств (2017)
Гладких Д. М. - Актуальні проблеми реалізації грошово-кредитної політики в Україні та основні напрями їх вирішення (2017)
Голіков С. С. - Перспективи розвитку податкової безпеки як складника фінансової безпеки України (2017)
Голюк В. Я. - Вплив монетарних і немонетарних факторів на динаміку ВВП України (2017)
Гранатуров В. М. - Зовнішньоекономічні ризики: проблеми аналізу, Лаврів В. В. (2017)
Гук О. В. - Взаємозалежність моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки (2017)
Давиденко І. В. - Сучасний стан реалізації круїзного потенціалу міста Одеси (2017)
Дейнега О. В. - Оцінювання впливу макросередовища на діяльність машинобудівних підприємств (2017)
Желуденко К. В. - Стратегічне управління в забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Жердецька Л. В. - Концептуальні засади системного ризику в банківській справі (2017)
Жукова Н. В. - Економічні інтереси сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави (2017)
Журило В. В. - Формування міжнародного туристичного бренду України на європейському ринку, Пригара О. Ю. (2017)
Засадний Б. А. - Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ (2017)
Ільїна А. О. - Роль держави в організації інституційних відносин на інвестиційному ринку (2017)
Кашлаков О. І. - Теоретико-методичні та прикладні аспекти дослідження стану розвитку малого підприємництва в Україні (2017)
Кишакевич Б. Ю. - Перспективи розвитку регіональних банків в Україні, Мажаров Д. В. (2017)
Климаш Н. І. - Науково-методичний інструментарій щодо оцінки ефективності податкової дерегуляції, Соловей К. В. (2017)
Ключник А. В. - Відмінні риси управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2017)
Комар Н. В. - Процес візової лібералізації між Україною та країнами ЄС (2017)
Кононова І. В. - Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем (2017)
Кононова І. В. - Методичні аспекти оцінки адаптивності соціально-економічної системи (2017)
Корецька О. В. - Особливості процесу управління бізнес-процесами підприємств портової діяльності (2017)
Корнєєва Ю. В. - Можливості ІРО для державних компаній (2017)
Кравченко М. В. - Складові управління процесом обліку основних засобів, Дроздова Ю. А. (2017)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу та формування стратегій його нарощування (галузевий аспект), Станасюк Н. С. (2017)
Курінєнко О. В. - Побудова трендів в трансформованих моделях діагностики банкрутства підприємства (2017)
Лаврук В. В. - Кормовиробництво як складник механізму економічної модернізації тваринництва (2017)
Ларікова Т. В. - Проблемні аспекти обліку фінансових результатів діяльності розпорядників бюджетних коштів (2017)
Лейбович А. В. - Модель управління людським потенціалом закладу освіти (на прикладі приватної школи), Череп А. В. (2017)
Mykhaylov Y. О. - Typification of rural areas in Ukraine by water resources potential, Danylenko I. Y., Lyutnitsky S. М. (2015)
Козицький О. М. - Наукові основи та нормативно - правові проблеми визначення меж прибережних захисних смуг, Шевчук С. А., Шевченко І. А. (2015)
Кулаківський С. В. - Доочищення та повторне використання стічних вод у сільських населених пунктах і на підприємствах АПК, Хоружий П. Д. (2015)
Стасюк С. Р. - Розрахунок установок для знезалізнення і зм’якшення підземних вод у системах сільськогосподарського водопостачання, Хомутецька Т. П., Хоружий П. Д. (2015)
Сидоренко О. О. - Екологічний стан поверхневих вод басейнів річок Давидівка та Боберка в межах Львівської області, Цвєтова О. В., Тураєва О. В. (2015)
Харланов Д. І. - Підготовка питної води з поверхневих джерел із використанням біореакторів і контактно-прояснювальних фільтрів, Хоружий П. Д. (2015)
Тараріко Ю. О. - Реалізація агроресурсного потенціалу культур на осушуваних землях Центрального Полісся, Дацько Л. В., Мельничук А. О. (2015)
Ромащенко М. І. - Стан і перспективи використання зрошуваних земель у басейні р. Ірпінь, Шевченко А. М., Забуга А. О. (2015)
Шатковський А. П. - Діагностика строків поливів просапних культур за концентрацією клітинного соку листя (2015)
Жовтоног О. І. - Нормування водопотреби у зрошенні сільськогосподарських культур з урахуванням сучасних умов водоземлекористування, Філіпенко Л. А., Деменкова Т. Ф., Амарі А. О., Бульба Я. О., Діденко Н. О., Салюк А. Ф. (2015)
Яцик М. В. - Методологічні основи підвищення водозабезпеченості меліоративних систем шляхом створення акумулюючих ємкостей, Воропай Г. В., Топольнік Т. І., Шушкевич Ю. А. (2015)
Шевченко А. М. - Розвиток методичних засад оцінювання стану засолених земель у межах зрошувальних систем за супутниковими даними, Власова О. В., Рябцев М. П. (2015)
Петроченко В. І. - Обгрунтування технологічних нормативів втрат води на зрошувальних каналах в умовах зменшення корисної витрати води в них, Петроченко О. В., Розгон В. А. (2015)
Поліщук К. В. - Ефективність застосування біопрепарату біогран за вирощування кукурудзи на зелену масу на осушуваних землях, Дибко А. І., Луцюк О. П. (2015)
Коваленко Р. Ю. - Порівняльний аналіз якості води для зрошення на окремих водних об’єктах басейну річки Дніпро, Умурзакова В. І. (2015)
Пінчук О. Л. - Температурний режим приземного шару повітря в блок-секції тепломеліоративної системи із рукавами-оболонками (2015)
Шевченко О. Л. - Регіональна оцінка впливу осушувальних систем на бар’єрну стійкість водозбірних басейнів до радіонуклідів, Чарний Д. В. (2015)
Жовтоног О. І. - Інформаційна система "Передпроектне техніко-економічне обґрунтування планів відновлення та розвитку зрошення на територіях", Поліщук В. В., Салюк А. Ф. (2015)
Бохон І. М. - Зміна технічного стану напірних комунікацій насосних станцій зрошувальних систем у процесі експлуатації (2015)
Вишневський В. І. - Зміни клімату та їх вплив на водність річок та умови сільськогосподарського виробництва, Шевчук С. А. (2015)
Рябцев М. П. - Зв'язок сонячної активності з періодами затоплення територій поверхневими водами (2015)
Цвєтова О. В. - Формування водного режиму в долині р. Прип’ять за умов антропогенного навантаження, Сидоренко О. О., Тураєва О. В., Демида І. А. (2015)
Бондар А. Є. - Оцінка впливу рівня зарегулювання на кількісні зміни річкового стоку (2015)
Коваленко О. В. - Вплив мікрокремнезему Elkem Microsilica на властивості цементно-піщаного розчину (2015)
Дехтяр О. О. - Дослідження адгезійних властивостей ремонтних композитів, Брюзгіна Н. Д. (2015)
Коваленко О. В. - Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на властивості цементно-піщаного розчину, Агеєв А. О. (2015)
Коваленко О. В. - Модифікуючі добавки - головний фактор підвищення фізико-механічних властивостей ремонтно-захисних сухих будівельних сумішей (2015)
Петроченко О. В. - Обґрунтування технологічних рішень підготовки і розподілу води в децентралізованих групових сільськогосподарських водопроводах (2015)
Литовченко И. Л. - Формирование системы управления маркетингом предприятия, основанной на принципах самоорганизации, Саенсус М. А. (2017)
Ліба Н. С. - Поліваріантність поняття "регіон", Ющик Л. В. (2017)
Лозінська Ж. П. - Діяльність міжнародних фінансових інститутів у сфері фінансування розвитку малих підприємств (2017)
Лукашова Л. В. - Способи спряння легалізації зайнятості населення в Україні (2017)
Максименко А. В. - Офшорні механізми в європейському оподаткуванні (2017)
Маргіта Н. О. - Оптимізація розміщення логістичного центру дистрибуційної компанії, Новодська Н. І. (2017)
Мархонос С. М. - Аналіз сучасного стану та фінансове забезпечення розвитку готельного господарства України, Турло Н. П. (2017)
Мендела І. Я. - Розвиток курортів Івано-Франківської області (2017)
Нестерова К. С. - Тенденції функціонування регіональних торговельних угод та їх вплив на баланс зовнішньої торгівлі між партнерами (2017)
Охріменко А. Г. - Мультисуб’єктність управління національною туристичною системою (2017)
Паризький І. В. - Стан організаційно-інфраструктурного забезпечення зміцнення інноваційно-технологічного потенціалу економіки (2017)
Перевозова І. В. - Логістична концепція виробничо-промислового підприємства, Сакун А. Ж. (2017)
Петренко І. П. - Фінансова підтримка проектів у сфері енергозбереження в Україні, Козловська О. Ю. (2017)
Петришин Л. П. - Міжрегіональні відмінності в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств (2017)
Погореленко Н. П. - Діагностика макроекономічних показників фінансової стабільності банківської системи України, Погореленко В. В. (2017)
Пристемський О. С. - Аналіз індикаторів фінансової безпеки розвитку сільського господарства (2017)
Продіус О. І. - Інклюзивні інновації в контексті соціальної відповідальності підприємства (2017)
Рак Г. В. - Організаційно-методичне забезпечення процедури зовнішнього контролю використання фінансових ресурсів бюджетних установ в Україні (2017)
Рибакова Т. О. - Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт фінансового регулювання (2017)
Рибачок С. А. - Формування оптимального податкового навантаження як основи виплати гідної заробітної плати працівникам підприємства, Макаренко С. М. (2017)
Рубежанська В. О. - Оцінка економічної активності населення в умовах функціонування національного ринку праці (2017)
Семенець Ю. О. - Інтернаціоналізація вищої освіти: у пошуку перспектив вдосконалення стратегії провідних українських ВНЗ (2017)
Сенишин О. С. - Організаційно-інституційні засади державного цільового програмування охорони природного довкілля в Україні, Сенишин М. С. (2017)
Сердюк Г. В. - Країни Північної Америки в рамках транстихоокеанського партнерства (2017)
Сєріков Д. О. - Визначення напрямів розвитку управлінської компетентності керівників (2017)
Соковніна Д. М. - Застосування інноваційних форм маркетингового менеджменту в діяльності садівничих підприємств України за умов євроінтеграції (2017)
Соловйова Н. В. - Облік виконання кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів (2017)
Сороківська О. А. - Реформа децентралізації в Україні та розвиток місцевого самоврядування, Мосій О. Б., Кужда Т. І. (2017)
Стеценко Б. С. - Євроінтеграційні засади розвитку фінансової інфраструктури в Україні (2017)
Турський І. В. - Економетричний підхід до кластеризації регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку (2017)
Філяк М. С. - Огляд соціально-економічних визначників базового рівня, придатного для оцінки розвитку поселень (2017)
Халатур С. М. - Концепція побудови управлінських моделей на засадах стратегії економічного розвитку сільського господарства (2017)
Хоча Н. В. - Основні підходи до вибору форми організації обліку на малому підприємстві (2017)
Ціжма О. А. - Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу в контексті реалізації максими соціальної справедливості (2017)
Ціщик Р. В. - Логістичні аспекти функціонування сектору домашніх господарств: торетичне обґрунтування та статистичні оцінки, Котис Н. В. (2017)
Чебан І. В. - Ринок біоенергії в Україні, Діброва А. Д. (2017)
Чугрій Н. А. - Роялті як інструмент залучення інвестицій в інноваційний розвиток аграрного підприємства (2017)
Шолойко А. С. - Сутнісна характеристика інфраструктури страхового ринку (2017)
Якубовська Н. В. - Розвиток інструментів маркетингу на ринку продукції скотарства в регіоні, Лук’яник М. М. (2017)
Завацька Н. Є. - Cутність системного підходудо проблеми ресоціалізації особистості в умовах динамічного соціокультурного простору (2013)
Афанасенко Л. А. - Аналіз соціально-психологічних детермінант розвитку професійної самоідентифікації майбутнього фахівця аграрного профілю (2013)
Аfonina І. Y. - Psychological aspects of professional and communicative tolerance of the future experts on international relations (2013)
Байдик В. В. - Особливості використання копінг-стратегій у працівників закладів освіти в умовах професійного стресу (2013)
Блинова О. Є. - Відкритість до спілкування педагога і старшокласника: діагностика і формування (2013)
Боделан М. И. - Взаимоотношения аутохронометрической функции и показателей ЭЭГ у интровертов/экстравертов левшей/правшей (2013)
Борисюк А. С. - Внутрішньоособистісні конфлікти у процесі соціалізації студентської молоді (2013)
Бохонкова Ю. О. - Вплив самооцінки особистості на її адаптацію до стресової ситуації (2013)
Боярин Л. В. - Причини проявів девіантної поведінки підлітків із сімей трудових мігрантів (2013)
Бугайова Н. М. - Особливості виховання та соціалізації дитини в неповних сім’ях (2013)
Garkavet’s N. S. - The Values System of the Person and the Problem of the Formation of Students’ Value-Sense Sphere (2013)
Герасименко М. М. - Особливості впливу гендерної ідентичності студентів на процес їхньої економічної соціалізації (2013)
Додонова О. А. - Психологічна сутність активності особистості у процесі навчання (2013)
Yerhakova J. G. - Psychological aspects of work with unadapted teenagers which are brought up in the boarding schools (2013)
Єрмаш Н. М. - Формування соціально-психологічних умов професіоналізації державних службовців (2013)
Завацька Н. Є. - Особливості диференціації соціальної підтримки та соціальної інтеграції за рівнем соціальної дезадаптації особистості, Гончарова К. А. (2013)
Зеленская В. Ю. - Психологические особенности развития самозащитных механизмов у подростков (2013)
Kaмінська О. В. - Психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя студентської молоді у шлюбі (2013)
Карпенко В. В. - Творчество и креативность как психологические феномены (2013)
Літвінова О. В. - Проблема збереження сімейних цінностей в умовах трансформаційних змін (2013)
Лосієвська О. Г. - Вплив смислового простіру та особистісного сенсу на розвиток комунікативних компетенцій у студентів (2013)
Мітічкіна О. О. - Специфіка емпіричного вивчення організаційної культури вищого навчального закладу (2013)
Мотрук Р. В. - Етнічна ідентичність як чинник професійного самовизначення особистості: досвід структурно-динамічного моделювання (2013)
Piletskaya L. S. - Professional personal mobility: Social and psychological aspects (2013)
Пономарьова Н. С. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до процесу ресоціалізації особистості та його стадійності (2013)
Sviatokha N. A. - Social and psychological aspects of management activities of supervisor of higher educational establishmenт (2013)
Tverdostup-Belchikova A. V. - Psychology of students youth professional image "I” formation (2013)
Tsareva K. S. - Social and Psychological Means of Overcoming Conflicts among Students (2013)
Халилов Г. - Случаи насилия при семейных взаимоотношениях и их влияние на развитие личности ребенка (2013)
Чайкіна С. В. - Особливості формування самооцінки молодших школярів (2013)
Чернікова А. О. - Особливості прояву сором’язливості та егоцентризму в юнацькому віці (2013)
Shugurova T. L. - Sociopsychological characteristics of students’ socialization in accordance with a dominant leisure type (2013)
Югов Е. А. - Развитие представлений о внутриличностном конфликте в психоанализе (2013)
Yaremchuk V. V. - Desocialization exposure as a factor of deviant behavior in adolescence (2013)
Вихідні дані (2013)
Рудич Ф. - Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року. Спроба політологічного аналізу (2005)
Павленко І. - Правовий статус опозиції. Досвід розвинутих демократій і українські перспективи (2005)
Богайчук В. - Політика і армія: проблеми взаємозв’язку (2005)
Фісун О. - Типологія політичних систем: основні підходи (2005)
Лойко Л. - Типологічне позиціювання національних організацій в інституціональній структурі громадянського суспільства (2005)
Сіленко А. - Соціально-політичні наслідки інформаційної революції (2005)
Голобуцький О. - Концепція електронного урядування і сучасні потреби України (2005)
Червонописький С. - "Афганська проблема" і політичний волюнтаризм (2005)
Нижник Н. - Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка?, Пашко Л. (2005)
Лисенко О. - Кабінет Міністрів України: становлення і функціонування (1990-1995 рр.) (2005)
Карнаух В. - Принципи організації публічно-владних відносин у місцевому самоврядуванні (2005)
Носков В. - Правосвідомість у соціаьно-політичному розвитку людини, Кальянов А., Єфросиніна О. (2005)
Дмитренко М. - Особливості сучасної української політичної культури: проблеми визначення (2005)
Шульга М. - Поняття геополітичного образу в сучасній російській геополітиці (2005)
Галушко К. - Системні чинники самовідновлення близькосхідного конфлікту (2005)
Бабієва А. - Політичне насилля: теоретичний аспект (2005)
Нагорняк М. - Томаш Гаррі Масарик про державотворчі процеси в Україні в першій половині ХХ століття (2005)
Задорожня Г. В. - Юридичні форми глави держави на території України (2014)
Леоненко Т. Є. - Морально-релігійні основи буддизму та їх вплив на формування правосвідомості (2014)
Шершун С. М. - Правові питання оцінки впливів на навколишнє середовище в транскордонному контексті (2014)
Горлов Є. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері господарювання (інформаційна складова) (2014)
Джавага А. В. - Валютні правовідносини за чинним законодавством України: поняття та особливості (2014)
Занфіров М. В. - Юридична природа податкових санкцій як виду фінансових санкцій (2014)
Коваль Д. А. - Правові засади організації податкового контролю: порівняльна характеристика (2014)
Мазурик Р. В. - Особливості запобігання бюджетним правопорушенням за чинним законодавством України (2014)
Новасардова І. В. - Оновлений погляд на систематизацію адміністративно-правових норм у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Сікорський О. П. - Тлумачення поняття адміністративної відповідальності та проблемні аспекти його врегулювання в період проведення адміністративної реформи в Україні (2014)
Шевченко А. Ю. - Моделі здійснення банківського нагляду в ЄС на національному рівні (2014)
Бабенко А. М. - Кримінологічне прогнозування як основа для планування запобігання злочинності в регіонах (2014)
Клименко А. О. - Застосування конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України (2014)
Крикушенко О. Г. - Вивчення сучасної кримінальної та "тюремної” субкультур продиктовано часом (2014)
Маньковський Л. К. - Призначення покарання неповнолітньому за наявності обставин, що його пом’якшують (ст. 69–1 КК України) (2014)
Павлов В. Г. - Правові основи діяльності персоналу сучасної кримінально-виконавчої системи України (2014)
Рябчинська О. П. - Класифікація видів покарань за обсягом та змістом правових обмежень, Заставська Л. П. (2014)
Хряпінський П. В. - Норми пом’якшення призначеного покарання в Кримінальному кодексі України (2014)
Бікулов Д. Т. - Реформування бюджетної системи як основа сталого розвитку держави (2014)
Ларіна Н. Б. - Взаємна відповідальність держави й суспільства в соціальній політиці як чинник демократичного розвитку (2014)
Боклаг В. А. - Проблеми державної земельної політики в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Галунько В. В. - Рецензія на монографію соболя Євгена Юрійовича "Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів” (2014)
Колпаков В. К. - Ґрунтовний виклад теоретичних і практичних аспектів правового регулювання розгляду виборчих спорів (2014)
До уваги авторів (2014)
Садовський М. М. - Окремі теоретичні питання тлумачення норм права (2014)
Стопченко М. І. - Голова парламенту України як самостійний суб’єкт конституційно-правових відносин (2014)
Апаров А. М. - Адміністративно-процесуальне право як комплексна галузь права (2014)
Армаш Н. О. - Ключові ідеї щодо формування статусу державного політичного діяча (2014)
Васильєва А. Г. - Можливість поведінки як невід’ємна ознака податкового обов’язку (2014)
Дамірчиєв М. А. - Податкове зобов’язання як сфера фінансової діяльності (на прикладі податкового законодавства Азербайджанської Республіки) (2014)
Джавага А. В. - Національний банк України як суб’єкт валютного регулювання та контролю (2014)
Єлєазаров О. П. - Сутність та розвиток безготівкових розрахунків в Україні (2014)
Кравець М. О. - Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушень митних правил, що посягають на порядок проходження в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю (2014)
Лукашева О. Е. - Конституційно-правове регулювання публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Мазурик Р. В. - Особливості формування нового фінансово-правового інституту бюджетної відповідальності (2014)
Макух О. В. - Публічні і приватні інтереси у фінансово-правовому регулюванні: проблеми визначення та співвідношення (2014)
Сірко Б. П. - Особливості порушення адміністративної справи органами прокуратури за фактом порушення митних правил (2014)
Шевченко А. Ю. - Вплив діяльності міжнародних установ на правове регулювання банківського нагляду в Європейському Союзі (2014)
Доробалюк О. П. - Ставлення засудженого, колишнього співробітника кримінально-виконавчої системи, до призначеного покарання та його відбування (2014)
Жуковська Г. Г. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми в Україні: переваги та недоліки (2014)
Павлов В. Г. - Класифікація заохочувальних норм як виду правових стимулів у кримінально-виконавчому праві (2014)
Рябчинська О. П. - Оцінювання ефективності покарання в процесі його виконання, відбування та в постпенальний період (2014)
Торбєєв М. О. - Окремі питання дослідження природи злочинів у сфері радіаційної безпеки (2014)
Шеремет О. С. - Запобігання злочинності співробітниками управління охорони здоров’я й відділу по фізичній культурі та спорту міської ради (2014)
Бікулов Д. Т. - Політико-економічна характеристика регіону (2014)
Боклаг В. А. - Державне управління земельними ресурсами адміністративно-територіальних одиниць на основі схем землеустрою (2014)
Ігнатова О. В. - Функціонально-проектний підхід до управління інноваційною діяльністю в органах державної служби України, Дегтяр А. О. (2014)
Кульгінський Є. А. - Публічне управління для здоров’я: досвід країн Європейського Союзу (2014)
Ларіна Н. Б. - Генезис сутності та основних теорій модернізації в науковому дискурсі (2014)
Захарченко Ю. В. - Світоглядні основи взаємодії церкви та держави у сфері медицини на сучасному етапі державно-церковних відносин України (2014)
Курінна Т. А. - Перспективи посилення механізмів подальшого фінансового контролю в аграрному секторі (2014)
Сторожев Р. І. - Резерв вищих керівних кадрів – один із механізмів формування позитивного іміджу державного управління (2014)
Заставська Л. П. - Законодавче забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення (2014)
Криволапчук В. О. - Загальні напрями зміни парадигми розвитку поліції ХХІ століття (європейський досвід) (2014)
V міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права” (2014)
Круглий стіл на тему: "Останні тенденції юридичної практики у вирішенні кредитних спорів в Україні” (2014)
До уваги авторів (2014)
Завацька Н. Є. - Визначення рівнів адаптаційного потенціалу осіб зрілого віку в процесі соціальної реадаптації (2013)
Азарова Л. Н. - Телесность в развитии гендерного самосознания будушего педагога (2013)
Афанасенко Л. А. - Аналітико-теоретичний аспект соціально-психологічних засобів оптимізації розвитку професійної самоідентифікації майбутнього фахівця сільськогосподарської галузі (2013)
Афоніна І. Ю. - Стратегії комунікативної поведінки в професійно значущих ситуаціях міжкультурного спілкування (2013)
Безсмертна В. В. - Специфіка та ключові методи соціального аудиту в сучасних умовах господарювання (2013)
Блискун О. О. - Систематизований аналіз теорій, конструктів та моделей агресії (частина 1) (2013)
Борисюк А. С. - Дослідження професійної спрямованості студентської молоді соціономічних професій (2013)
Боровська В. С. - Соціально-психологічні особливості впевненої поведінки особистості в умовах дії стресогенних чинників (2013)
Боярин Л. В. - Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі (2013)
Василега О. Ю. - Вступ до спеціальності: особливості реалізації діагностичної функції практичного психолога (на прикладі характеристики пріоритетних форм і методів діагностики дитячих страхів) (2013)
Vereina L. V. - Features of the psychological counseling and psychological correction on the problems of development of femininity at women (2013)
Волченко Л. П. - Особливості соціально-психологічної детермінації соціально-нормативної поведінки учнівської молоді (2013)
Гамага О. О. - Молодий керівник в організації: переваги та недоліки (2013)
Garkavet’s S. - The influence of political advertising on students preferences and their political choice, Zhadan O. Kushnarenko V. (2013)
Гарькавець С. О. - Паблік рилейшнз та імідж внз: соціально-психологічний аналіз поблеми (2013)
Додонова О. А. - Обґрунтування психологічної сутності поняття "мотиваційна активність особистості" (2013)
Єргакова Ю. Г. - Місце конфлікту у період формування особистості підлітка в умовах виховання в інтернатних установах (2013)
Завацька Н. Є. - Об’єктивні та суб’єктивні критерії оцінки ефективності процесу соціальної адаптації особистості, Дроговоз І. В. (2013)
Карамушка Л. М. - Вплив організаційного розвитку комерційних організацій на плинність персоналу, Ліплянська О. В. (2013)
Каюмова Р. Р. - Развитие и способы активации креативного мышления у менеджеров высшего и среднего звена (2013)
Кіян А. П. - Психологічні особливості структурних компонентів готовності до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками (2013)
Ковалева Ю. В. - Социально-психологические детерминанты просоциального поведения личности (2013)
Кононенко А. О. - Створення шкали для оцінки рівня самопрезентації викладачів соціогуманітарного профілю (2013)
Кононенко О. И. - Проблема перфекционизма личности в современной психологической науке (2013)
Kotilevskaya E. S. - Conditions and factors which have influence on the development of individual management style (2013)
Крупенко О. В. - Психолого-педагогічний аспект проведення занять із it-студентами (2013)
Магдисюк Л. І. - Теоретико-емпіричні межі поняття ейджизму у психології (2013)
Микитюк Н. М. - Соціально-психологічні та соціокультурні чинники формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2013)
Mitichkina О. А. - Specificity of organizational culture of university students and analysis of approaches to its forming (2013)
Назаревич В. В. - Анализ психологических характеристик гандикапной личности (2013)
Павлін Д. О. - Філософсько-психологічний аналіз феномену екзистенційної свободи (2013)
Підбуцька Н. В. - Індивідуально-характерологічні особливості студентів технічних та гуманітарних спеціальностей (2013)
Пілецька Л. С. - Професійна мобільність особистості: психологічний аспект аналізу (2013)
Посохова В. В. - Стилі он-лайн спілкування інтернет - користувачів в повсякденній мережній діяльності (2013)
Провоторова Н. В. - Емпіричне вивчення та формування системи професійної мотивації та самоідентифікації майбутніх представників соціономічних професій (2013)
Пчельникова Е. И. - Специфика оказания социально-психологической помощи людям, пережившим клиническую смерть (2013)
Самойлов О. А. - Характеристика соціально-психологічного аспекту безпеки особистості у студентській групі (2013)
Святоха Н. А. - Вплив управлінської культури керівника вищого навчального закладу на ефективність менеджменту (2013)
Сидоренко А. В. - Чинники, що обумовлюють готовність студентської молоді до сімейного життя (2013)
Сидоренко О. А. - Соціально-психологічний портрет випускників інтернатних закладів (2013)
Соловьев О. В. - О смене парадигмы в теоретической психологии: от субъективного отражения реальности к субъективным моделям объективного будущего (2013)
Ткач Т. В. - Методологічні засади психології професійного розвитку (2013)
Tretyachenko V. A. - Linear and nonlinear features of self-identity (2013)
Chaikina S. V. - The formation of child’s self-esteem in one-parent family (2013)
Черкашин А. І. - Методологічні підходи до формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України (2013)
Czernikova A. O. - Social and psychological factors increasing egocentrism in adolescence (2013)
Черних Л. А. - Характеристика професійної спрямованості старшокласників (2013)
Чхаідзе А. О. - Взаємозв’язок особистісної зрілості з мотивацією створення шлюбу (2013)
Шебанова В. І. - Психокорекція екстернальної харчової поведінки методом аутогенного тренування (2013)
Шевченко О. В. - Соціально-психологічні проблеми адаптації дорослих з вадами зору (2013)
Шкраб’юк В. С. - Відмова від материнства як психологічна проблема (2013)
Шугурова Т. Л. - Тренінг "оптимізація культурно-дозвіллєвої діяльності як чинника соціалізації студентської молоді": зміст та структура (2013)
Щербак Т. І. - Системний підхід як засіб вивчення особливостей образу я у період репрезентації інтелекту особистості (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2017)
Чернюк В. І. - Особливості умов праці особового складу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України, Соловйов О. І., Смоланов С. М., Пилипенко А. А., Никифорук О. І., Кудієвський Я. В., Апихтін К. О. (2017)
Басанець А. В. - Деформуючий остеоартроз як професійне захворювання працівників гірничодобувної промисловості: сучасний стан проблеми, Булавко М. М. (2017)
Кальниш В. В. - Профессиональная деятельность в экстремальных условиях среды: определение, классификация (2017)
Варивончик Д. В. - Умови праці та ризики виникнення офтальмологічної патології в підземних працівників вугільних шахт, Вітовська О. П., Благун І. В. (2017)
Шидловська Т. А. - Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2017)
Єрмакова О. В. - Клінічний випадок професійного синдрому Коліне­Каплана, Басанець А. В. (2017)
Apykhtina o. L. - Micro­ and macroelements content in rats’ liver and kidneys after exposure to cadmium sulfide nanoparticles and cadmium chloride, kozlov k. P. (2017)
Стасишин Р. О. - Експертні оцінки характеристик професійної діяльності електромонтерів оперативно­виїзних бригад у віковому аспекті (2017)
Орєхова О. В. - Професійні ризики здоров’ю працюючих як сучасна концепція медицини праці, Павленко О. І. (2017)
Басанець А. В. - Рецензія на монографію академіка НАМН України Д. Д. Зербіно "Екологічна патологія: проблема превентивної медицини. Концепція первинної профілактики" (2017)
Хроніка життя та діяльності Юрія Ілліча Кундієва.До 90­річчя від дня народження (2017)
Титул, содержание (2017)
Демченко В. Ф. - Действующие значения электродинамических характеристик процесса сварки неплавящимся электродом с импульсной модуляцией тока дуги, Бои У., Кривцун И. В., Шуба И. В. (2017)
Максимова С. В. - Припой без бора и кремния для пайки жаропрочного никелевого сплава, Воронов В. В., Ковальчук П. В. (2017)
Гайворонский А. А. - Повышение сопротивляемости хрупкому разрушению металла зоны термического влияния при наплавке железнодорожных колес, Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Шишкевич А. С., Ящук В. А., Клапатюк А. В. (2017)
Борисов Ю. С. - Исследование процесса получения структуры и свойств магнетронных нанослойных FeAl-покрытий, Кузнецов М. В., Ткаченко Б. Т., Волос А. В., Задоя В. Г., Капитанчук Л. М., Гудыменко А. И., Горбань В. Ф. (2017)
Лобанов Л. М. - Разработка технологии и оборудования для снижения остаточных напряжений и правки сварных конструкций с использованием электродинамической обработки, Пащин Н. А. (2017)
Качинский В. С. - Формирование соединений при сварке толстостенных труб из высокопрочных сталей дугой, управляемой магнитным полем, Кучук-Яценко С. И. (2017)
Рябцев И. А. - Оборудование и технология антикоррозионной электрошлаковой наплавки двумя лентами, Бабинец А. А., Коржик В. Н., Ситко А. И., Чжан Юйпэн. (2017)
Троицкий В. А. - Современные достижения в радиационном контроле (Обзор), Михайлов С. Р., Пастовенский Р. О. (2017)
Международная конференция "Роботизация и автоматизация сварочных процессов" (2017)
Встреча в ИЭС с руководством Украинско-Арабского Делового Совета (2017)
Титул, содержание (2017)
Дегтярев В. А. - Влияние соотношения динамических и статических напряжений на сопротивление сварных соединений низколегированных сталей хрупкому разрушению (2017)
Шелягин В. Д. - Исследование физических особенностей и технологических возможностей непрерывного оптического разряда, Бернацкий А. В., Хаскин В. Ю., Шуба И. В., Сиора А. В. (2017)
Ефременко Б. В. - Исследование формирования структуры износостойкого сплава при наплавке порошковой лентой ПЛ-АН-111, Белик А. Г., Чейлях Я. А., М. Бахрами Аламдарло. (2017)
Григоренко Г. М. - Особенности структуры плазменно-дуговых покрытий, полученных при использовании порошковых проволок со стальной оболочкой и наполнителем из B4C и нанопорошка ZrO2, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Коржик В. Н., Капитанчук Л. М. (2017)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры на свойства покрытий из механических смесей порошков Al2O3 и Al (или Ti), полученных методом многокамерного детонационного напыления, Тюрин Ю. Н., Колисниченко О. В., Бердникова Е. Н., Кушнарева О. С., Половецкий Е. В., Титков Е. П. (2017)
Борисов Ю. С. - Структура и свойства легированных порошков на основе интерметаллида Fe3Al для газотермического напыления, полученных методом механохимического синтеза, Борисова А. Л., Бурлаченко А. Н., Цымбалистая Т. В., Сендеровски Ц. (2017)
Жеманюк П. Д. - Результаты внедрения орбитальной сварки при изготовлении и ремонте тонкостенных трубопроводов, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л. (2017)
Рябцев И. А. - Классификация и характеристика дефектов наплавленных слоев по международному стандарту ISO 6520-1:2007, Розерт Р., Турык Е., Рябцев И. И. (2017)
Молтасов А. В. - Расчет радиуса перехода шва к основному металлу стыкового сварного соединения по нормируемым параметрам (2017)
Киричок В. В. - Інженерний підхід до визначення коефіцієнта інтенсивності напружень та параметрів росту осьової тріщини в кільцевому зварному шві трубопроводу, Тороп В. М. (2017)
Высокие технологии мирового уровня от RFA Robotics (2017)
Компания Fronius на крупнейшей международной выставке по сварке и резке "Schweissen & Schneiden 2017" — сварка в цифровом мире (2017)
Булах О. Ю. - Аналіз співвідношення окремих статистичних показників діяльності медичної служби військової та госпітальної ланок Збройних сил України, Халік С. В., Лопін Є. Б. (2013)
Голик Л. А. - Аналіз економічної діяльності клініки амбулаторної допомоги Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" в період з 2009 по 2012 рік, Бібік Т. А., Романюк Ю. А. (2013)
Дехтяр Л. С. - Чинники ризику серцево-судинних подій та оптимізація заходів вторинної профілактики у хворих з артеріальною гіпертензією у військових лікувальних закладах, Сидорова Н. М., Мороз Г. З., Антоненко Л. П. (2013)
Іващенко С. М. - Значення рівня розвитку фізичних якостей у осіб молодого віку для вирішення проблеми формування людського резерву для потреб Збройних Сил України (2013)
Казмірчук А. П. - Відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації. До 25-річчя від дня заснування, Кішко Р. М., Горошко В. Р. (2013)
Мороз Г. З. - Розроблення та впровадження індикаторів якості оцінки медичної допомоги військовослужбовцям з артеріальною гіпертензією, Бібік Т. А., Ткачук І. М. (2013)
Мороз Г. З. - Поширеність у військовослужбовців чинників ризику, пов’язаних зі способом життя, Ткачук І. М., Коваль С. Б., Ушко В. В. (2013)
Семенів І. П. - Основні напрями досліджень у галузі безпеки пацієнтів (огляд літератури), Котуза А. С., Отрошко А. А. (2013)
Спаська Г. О. - Підсумки виконання цільових відомчих програм з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії у 1999–2010 рр. , Мірошніченко Н. В., Кудренко М. В. (2013)
Базика Д. А. - Вплив щитовидної залози на формування і протікання дисгормональних захворювань і раку молочної залози, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г., Сафонов В. Є. (2013)
Бугай О. О. - Анестезія при радикальних втручаннях в торакальній хірургії. Досвід Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ", Комарова М. А., Онищенко А. К. (2013)
Жабоедов Г. Д. - Особенности эпидемиологии псевдоэксфолиативного синдрома у больных с возрастной катарактой в Украине, Петренко О. В., Жабоедов Д. Г., Третьяк В. В. (2013)
Жабоедов Г. Д. - Опыт лечения миопической макулопатии при близорукости высокой степени, Петренко О. В., Пархоменко О. Г., Ткачук М. А. (2013)
Константинова В. К. - Физиотерапевтические методики, используемые для лечения глазных болезне (2013)
Лакша А. М. - Хірургічна тактика лікування постраждалих з переломами дистального метаепіфізу кісток гомілки (огляд літератури), Ярмолюк Ю. О., Будник О. Д. (2013)
Лурин И. А. - Редкий клинический случай желудочно-кишечного кровотечения из лейомиомы тонкой кишки. Собственное наблюдение, Слободяник В. П., Хохлова В. В., Дужа Т. В., Слободенюк Л. Л. (2013)
Любченко М. М. - Випадок лікування гострого порушення мозкового кровообігу, ускладненого важкою дисфагією, Атаманчук І. М., Куниця С. М. (2013)
Мельник В. М. - Использование продленной искусственной вентиляции легких у хирургических больных. Итоги 2012 года, Бугай А. А., Комарова М. А. (2013)
Роговський В. М. - Ефективність лікування телеангіектазій вен нижніх кінцівок за допомогою діодного лазера, Борківець О. М., Яцун В. В., Гачківський В. В., Родінов О. С., Коваль Б. М. (2013)
Савка И. С. - Место хронического компартмент-синдрома в патогенезе стрессовых повреждений костей нижней конечности (2013)
Страфун С. С. - Патоморфологічне обґрунтування застосування операції Angalides при гангліонектомії кистьового суглоба, Лакша А. М., Григоровський В. В., Цівина С. А., Шипунов В. Г. (2013)
Тхоревський О. В. - Оптимізація періопераційного ведення хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою при хірургічному лікуванні колоректального раку (2013)
Федірко І. В. - Аналіз результатів малоінвазивних втручань у хворих з одонтогенни-ми запальними захворюваннями верхньощелепних пазух, Козловський С. М., Шмідт П. А. (2013)
Шевченко Р. С. - Фагоцитарна активність та загальноклінічні дослідження при гострій кишковій непрохідності пухлинного ґенезу, Мищан С. А. (2013)
Шудрак А. А. - Выбор метода хирургического лечения пациентов с хроническим геморроем в зависимости от стадии, Уманец Е. И., Нечай В. С., Оссовский А. В. (2013)
Юлдашев А. Х. - Причины кровотечения при лапароскопической холецистэктомии (2013)
Ярмолюк Ю. О. - Алгоритм етапного відновного лікування постраждалих із полісегментарними переломами довгих кісток нижніх кінцівок (2013)
Бондаренко Н. В. - Эпидемиологические особенности артериальной гипертензии у лиц молодого возраста в Украине и Одесском регионе (2013)
Голод А. Г. - Випадок успішної черезстравохідної електрокардіостимуляції, Москвічов М. О. (2013)
Гончаров К. А. - Пневмонія в організованих колективах (огляд літератури) (2013)
Кужко М. М. - Особенности локализации и течения туберкулёзного процесса у военнослужащих с сахарным диабетом, Линник Т. В., Гречанык Л. И. (2013)
Матвеєва С. Л. - Влияние селена на исходы химиотерапии у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких с тиреопатиями, Шевченко О. С., Гречанык Л. И., Гречанык Е. И. (2013)
Матяш В. І. - Характеристика компенсаторно-адаптивних механізмів залежно від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту, Ралець Н. В., Панасюк О. Л., Трихліб В. І. (2013)
Осьодло Г. В. - Коморбідний перебіг хронічного панкреатиту і гастроезофагеальної хвороби у військовослужбовців: епідеміологічні та терапевтичні аспекти (2013)
Попенко Н. В. - Биохимические маркеры диагностики и эффективности лечения остеопороз (2013)
Прокопчук С. Н. - Опыт применения ферментных препаратов при лечении функциональной диспепсии (2013)
Ралець Н. В. - Клінічна характеристика порушень вегетативної нервової системи у хворих на менінгоенцефаліт, Матяш В. І., Борщов С. П., Трихліб В. І. (2013)
Сапожніков А. Р. - Інсомнічні розлади у літніх людей з артеріальною гіпертензією, Бакун Т. В. (2013)
Сапожнікова О. В. - Особливості перебігу та лікування гіпомоторної дискінезії жовчовивідних шляхів у військовослужбовців строкової служби (2013)
Славушевич А. П. - Практичні аспекти застосування непрямого антикоагулянту варфарину у відділенні кардіології (2013)
Спасская А. А. - Изменения функционального состояния желудочков сердца у больных с реактивными артритами (2013)
Ткачов А. В. - Клініко-діагностичні особливості перебігу шийно-грудного больового синдрому при застосуванні в комплексному лікуванні методу підводного вертикального витягування, Суничук М. М., Лисак І. В., Веремеєнко Є. Л. (2013)
Трихлеб В. И. - Соотношение уровней температуры тела и паразитемии у больных малярией, Сморгунова В. Ф., Вишнягов А. Н., Дижа И. Н. (2013)
Федорич П. В. - Аналіз сексуальної поведінки сучасних молодих осіб з вищою освітою, Філіпішин В. П., Федорич Л. Я., Миколюк І. Г., Мехмет Бюлент Багчі (2013)
Чопорова О. І. - Патогенетичний вплив коморбідної патології печінки на ефективність антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз легень, Шевченко О. С., Гречаник Л. І. (2013)
Шамугія Б. К. - Застосування препарату Убіхінон композитум у хворих з серцевою недостатністю, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2013)
Шамугія Б. К. - Застосування препарату Коензим композитум у хворих з серцевою недостатністю, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2013)
Ярош Я. О. - Клініко-патогенетичне обґрунтування ураження окорушійних нервів при ідіопатичному полірадикулоневриті Гійена-Барре-Штроля (2013)
Бондарчук В. В. - Рівень антимюллерового гормону у жінок з ендометріомами яєчників перед оперативним лікуванням, Шевченко О. М. (2013)
Головко С. В. - HPS-фотоселективна вапоризація передміхурової залози (120 Вт) у пацієнтів із високим ризиком гострої затримки сечі: результати одно-річного спостереження, Савицький О. Ф. (2013)
Дяченко В. В. - Вплив силденафілу на толерантність до фізичного навантаження та показники ендотеліальної дисфункції у хворих із синдромом Ейзенменгера, Кричинська І. В., Пастушенко С. В. (2013)
Заруцький Я. Л. - Клінічний досвід застосування гемостатичного препарату "CELOX” в хірургії, Асланян С. А., Савка І. С., Сапа С. А. , Собко І. В., Горєлов С. В., Коваленко В. М., Сотников А. В., Купченко Я. В., Галиневський С. А. (2013)
Казмирчук А. П. - Ренокардиальный и кардиоренальный синдромы, Мясников Г. В. . Сидорова Л. Л. (2013)
Корж А. Н. - Динамика симптомов внебольничной пневмонии и качество жизни у больных с хронической сердечной недостаточностью и без нее при использовании разных режимов антибактериальной терапии, Березняков В. И. (2013)
Лурін І. А. - Оцінка ефективності ультразвукового кюретажу пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В., Мазур С. М., Попенко Г. О., Москаленко В. С. (2013)
Москвичьов М. О. - Трансрадіальний доступ при коронарній ангіографії: досвід початкового етапу освоєння методики, Гангал І. І. (2013)
Мясников Г. В. - Раннє ремоделювання лівого шлуночка серця в гострому періоді інфаркту міокарда з зубцем Q на електрокардіограмі, Левшова З. В. (2013)
Сотніков А. В. - Вибір методу аутодермопластики дефектів м’яких тканин, що утворюються внаслідок неклостридіальних флегмон таза, Лурін І. А., Сапа С. А. (2013)
Софієнко С. В. - Вплив бетаксололу на толерантність до фізичного навантаження у хворих з артеріальною гіпертензією (2013)
Францевич К. А. - Актуальність соноеластографії в алгоритмі променевої діагностики дифузної фіброзно-кістозної мастопатії (2013)
Цвигун Г. В. - Сравнительный клинико-МРТ анализ при болевом синдроме в нижней части спины, Хеда Н. И., Цыбенко Л. Д., Ткачев А. В., Кротова Л. Н. (2013)
Чобан В. І. - Діагностичне значення гепатосцинтіграфії в оцінці холединаміки у хворих на виразкову хворобу, Цвігун Г. В. (2013)
Ярош О.О. - Топіко-патогенетичне обґрунтування рубрифікації пірамідних рефлексів і ротових автоматизмів, Ткачев А.В., Ярош Я.О., Суничук М.М. (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2017)
Лагутін В. - Економічна політика держави та ефекти її реалізації (2017)
Федулова Л. - Інформаційно-технологічна інфраструктура рітейлу (2017)
Ніколаєць К. - Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Макаренко І. - STEEPLE-аналіз звітності зі сталого розвитку в Україні (2017)
Мазаракі А. - Детермінанти ревеню-менеджменту в готельному бізнесі, Бойко М., Кулик М. (2017)
Гуляєва Н. - Економічна безпека та стабільне функціонування підприємства, Вавдійчик І. (2017)
Федулова І. - Ідентифікація господарських ризиків (2017)
Головко Т. - Планування грошових потоків підприємства: нова парадигма (2017)
Бура В. - Системно важливі банки у розвитку економіки України (2017)
Салайчук О. - Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні (2017)
Уманців Г. - Облік об’єктів права інтелектуальної власності, Мартинів І. (2017)
Колупаєва І. - Податок на прибуток у стимулюванні інвестиційної активності підприємств, Непран А. (2017)
Левашов С. П. - Перспективы обнаружения промышленных скоплений газа в херсонской области по данным исследований мобильными прямопоисковыми методами, Самсонов А. И., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2017)
Лубков М. В. - Моделювання продуктивного тиску в неоднорідних нафтоносних пластах (2017)
Хачай О. А. - Определение поверхности иерархического пластического включения в слоисто-блоковой среде по данным акустического мониторинга, Хачай А. Ю., Хачай О. Ю. (2017)
Нагорний В. П. - Дослідження в’язкості рідини у процесі руху в плоскій тріщині за хвильового навантаження, Денисюк І. І., Юшицина Я. О. (2017)
Козловський Е. - Вплив магматичних порід Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма на час пробігу сейсмічних хвиль, Малицький Д., Парфенюк А., Грицай О., Тимощук В., Ярема І., Асташкіна О., Махніцький М. (2017)
Пігулевський П. Г. - Дослідження геоелектричними методами інженерно-геологічного стану Південно-Західного Кривбасу. Частина 4. Використання потенціальних полів при вивченні сучасної тектоніки, Свистун В. К., Кирилюк О. С. (2017)
Краковська С. В. - Загальна хмарність в Україні до середини ХХІ ст. за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей, Паламарчук Л. В., Білозерова А. К., Шпиталь Т. М. (2017)
Гебрин-Байди Л. В. - Визначення та оцінювання кількісних показників родючості ґрунтів методами дистанційного зондування Землі (2017)
79-та щорічна конференція Європейської асоціації геовчених та інженерів (12–15 червня 2017 р., Париж, Франція) (2017)
Страничка редактора (2014)
Павлов О. О. - Місце α2-агоністів у комплексі схеми знеболювання, Подрез Е. В. (2014)
Вінник Ю. О. - Етіопатогенез нирково-клітинного раку, Зеленський Р. О. (2014)
Вінник Ю. О. - Сучасні методики лікування нирково-клітинного раку, Зеленський Р. О. (2014)
Рудь О. А. - Профілактика постуральних змін гемодинаміки під час черезшкірної нефролітотрипсії при різних схемах загальної анестезії, Науменко О. В. (2014)
Айварджи А. А. - Декcмедетомидин как компонент анестезиологического обеспечения в хирургии лор-органов, Ковырев В. Н., Бородуля В. Л., Бондарь Н. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2014)
Дмитрієв Д. В. - Нутритивна підтримка в періопераційному періоді у дітей, Касперович Т. А. (2014)
Макаренко О. В. - Фармакоекономічна оцінка використання кардіологічного препарату Тіотриазолін® (2014)
Коркунда С. В. - Клинические результаты применения инъекционного имплантата гиалуроновой кислоты и сукцината натрия в комбустиологии, Григорьева Т. Г., Олейник Г.А. (2014)
Сериков К. В. - Диагностика и коррекция мультиорганных нарушений у критических пациентов с геморрагическим инсультом, Голдовский Б. М., Поталов С. А., Светлицкий А. А., Левкин О. А., Сидь Е. В. (2014)
Карпович Д. И. - Динамика ультраструктурных изменений миосимпластов скелетных мышц больных с критической ишемией нижних конечностей после реваскуляризации, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2014)
Засаднюк О. П. - Фактори ризику розвитку післяпологових гнійно-запальних ускладнень у жінок із рубцем на матці після операції кесарського розтину (2014)
Дацюк О. І. - Протективний вплив препарату L-аргініну гідрохлориду на гемодинаміку та ендотеліальну функцію в ранній фазі гострого панкреатиту (2014)
Пушкар М. Б. - Рівень глікемії як показник адекватності анестезії при аденотомії в дітей, Георгіянц М. А. (2014)
Мазуренко О. В. - Тактична медицина як основна складова екстреної медичної допомоги при проведенні антитерористичних операцій, Рощін Г. Г., Волошин В. О. (2014)
Страничка редактора (2012)
Лоскутов О. А. - Анестезиологическое обеспечение пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией, Шлапак И. П., Пархоменко А. Н., Иркин О. И., Тодуров Б. М., Пивоварова О. А. (2012)
Курсов С. В. - Острое отравление этанолом, Михневич К. Г., Кривобок В. И. (2012)
Косарев В. В. - Фармакотерапия ишемической болезни сердца: место статинов, Бабанов С. А. (2012)
Иркин О. И. - Применение бета­адреноблокаторов в периоперационном периоде (2012)
Richard P. Dutton - Щадящая анестезия (2012)
Чернишов В. І. - Рефлекторні ускладнення регіонарної анестезії (Несистематичний огляд) (2012)
Климович Л. В. - История и научное обоснование гирудотерапии (обзор литературы) (2012)
Тарабрин О. А. - Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза у больных миомой матки, Галич С. Р., Гавриченко Д. Г., Мазуренко А. И., Кирпичникова Е. П., Салех Е. Н., Лёшенко И. А. (2012)
Серветник А. Ф. - Комбинированная антибиотикотерапия хирургического сепсиса, Козаченко А. В., Нудьга А. Н., Ковалева Е. А. (2012)
Волкова Ю. В. - Клініко-­патогенетичні аспекти стану гемодинаміки й гемостазу при травматичній хворобі в геронтологічних хворих (2012)
Скибо Ю. Н. - Изучение патогенетических механизмов развития нарушений сердечно-­легочной гемодинамики при обширных резекциях легких в эксперименте (2012)
Царев А .В. - Декасан в профилактике и лечении вентилятор-­ассоциированной пневмонии у пациентов с политравмой (2012)
Костырной А. В. - Изучение эффективности клинического применения ингибитора протонной помпы Геердина с целью профилактики стресс-­язв желудочно-­кишечного тракта у больных с перитонитом, Воронков Д. Е., Каракурсаков Н. Э., Суляева О. А., Караманова Д. Н., Шестопалов Д. В. (2012)
Бабанов С. А. - Прогнозирование сердечно-­сосудистых осложнений при профессиональных заболеваниях легких, Глазистов А. В., Аверина О. М. (2012)
Бєлая І. Є. - Структурно-­функціональні зміни серця у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки (2012)
Целуйко В. И. - Высокий остаточный риск как фактор, влияющий на прогноз больных, перенесших инфаркт миокарда, Строкова С. А. (2012)
Черний В. И. - Применение нейропротекторов методом экстракорпоральной фармакотерапии в остром периоде ишемического инсульта, Колесников А. Н., Стасюк В. Н., Дергунов Д. В., Чернуцкий С. О. (2012)
Міщук В. Р. - Порівняльна характеристика ефективності каудальної епідуральної анестезії та блокади клубово-­підчеревного і клубово-­пахвинного нервів у дітей (2012)
Хуторська Л. А. - Порівняльний аналіз структури смертності хворих на цукровий діабет 1-­го та 2-­го типів (2012)
Черний В. И. - Стратегия двухэтапной нейропротекции при черепно-­мозговой травме и церебральном ишемическом инсульте, Андронова И. А., Черний Т. В., Городник Г. А. (2012)
Сайко О. В. - Випадки виявлення сторонніх тіл гортанної частини глотки та гортані у хворих із цереброваскулярною патологією, Гвоздович А. М., Гербіш Ю. О., Семчишин І. М. (2012)
Никонов В. В. - Влияние фактора времени на исход при активном инфекционном эндокардите на примере острейшей формы, Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Петков А. В. (2012)
Курочкин М. Ю. - Случай успешной терапии тяжелого синегнойного сепсиса у ребенка раннего возраста, Давыдова А. Г., Капуста В. Н., Пришутов Д. В., Комаров Д. Л., Капустин С. А., Хальзева М. И., Михайлов Б. В., Лятуринская О. В., Довбыш О. В. (2012)
Зенгер В. Г. - Инородные тела гортани и трахеи у детей (2012)
Рекомендации общества по проблемам трудных дыхательных путей (Великобритания) (2012)
Потейко П. И. - Туберкулез кожи, Крутько В. С., Шевченко О. С., Ходош Э. М. (2012)
Данилов А. Б. - Офисный синдром, Курганова Ю. М. (2012)
Симпозиум "Острая почечная недостаточность" (2012)
Title (2012)
Content (2012)
Babenko C. - On the combination of singular and hypersingular boundary integral equations for the Neumann boundary value problem for an elliptic equation with variable coefficients, Chapko R. (2012)
Bulatsyk O. - Rigorous vanishing solutions of a nonlinear hammerstein integral equation related to problems with free phase, Tupychak I., Topolyuk Y. (2012)
Dyyak I. - Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition, Savula Y., Styahar A. (2012)
Gnativ L. - Exact three-point difference scheme for second order nonlinear ordinary differential equations with boundary conditions of the third kind, Krol M., Kutniv M. (2012)
Horlatch V. - Formulation and well-posedness of the variational problem of viscous heat-conducting fluid acoustics, Klymenko I., Shynkarenko G. (2012)
Myleiko G. - Balancing principle for iterated Tikhonov method of severely ill-posed problems, Solodky S. (2012)
Rostamy D. - Streamline Diffusion Schemes for solving a nonlinear hyperbolic boundary value problem, Zabihi F. (2012)
Shakhno S. - Two-step method for solving nonlinear equations with nondifferentiable operator, Yarmola H. (2012)
Sharipov K. - On the recovery of continuous functions of two variables from noisy Fourier coefficients (2012)
Solodky S. - On accuracy of solving semidiscrete ill-posed problems in Sobolev spaces with v-methods, Volynets E. (2012)
Sybil Y. - The mixed Dirichlet-Neumann problem for the elliptic equation of the second order in domain with thin inclusion (2012)
Vasylyk V. - Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space (2012)
Титул, зміст (2014)
Іванченко Д. Ф. - Планування прибутку підприємств виноробства на основі моделі життєвого циклу (2014)
Касьянова В. А. - Аналіз та прогнозування обсягів випуску продукції харчової промисловості Одеської області, Гурська О. А., Гончарова О. М. (2014)
Агєєва І. Н. - Вдосконалення цінової стратегії на продукт цукрових підприємств, Юффа С. С. (2014)
Ангелов Г. В. - Духовний капітал сучасної організації, Козак К. Б., Тодорова С. М. (2014)
Гончарук А. Г. - Управління ефективністю діяльності підприємств виноробної галузі, Аслаханов І. А. (2014)
Заєць М. А. - Специфіка розвитку та управління підприємствами харчової галузі, Андрейченко А. В. (2014)
Миронюк Т. І. - Сучасні проблеми та методи оцінки конкурентоспроможності, Цьома В. І. (2014)
Монтик О. Н. - Розробка і реалізація товарної політики промислового підприємства (2014)
Потьомкін Л. М. - Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва (2014)
Антонюк О. П. - Аналіз тенденції виробництва та переробки насіння соняшнику в Україні (2014)
Басюркіна Н. Й. - Особливості розвитку зернового господарства України (2014)
Ліпанова О. А. - Національна споживча політика в контексті наближення до Європейських вимог (2014)
Нікішина О. В. - Концептуальні засади державного регулювання інтегрованого зернового ринку України (2014)
Піх М. З. - Безпека споживання продуктів в моделі стратегії розвитку держави (2014)
Редькін Д. О. - Агрегована оцінка динамічних характеристик посткризового аграрного виробництва (2014)
Слатвінська М. О. - Проблеми становлення органічного сільського господарства, Немченко Г. В. (2014)
Іванченков В. С. - Інноваційна модель розвитку та фактори сповільнення інноваційної діяльності (2014)
Каламан О. Б. - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості, Братковська О. О. (2014)
Непочатенко В. О. - Потоковий підхід дослідження інвестиційного забезпечення підприємств харчової промисловості (2014)
Славута О. Ю. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва курячого м’яса (2014)
Сафонова О. Д. - Сучасний стан страхового ринку України та основні проблеми його розвитку (2014)
Титул, зміст (2014)
Куликова О. - Активні методи навчання в підготовці фахівців книгознавчого профілю (2014)
Партико З. - Акцидентна продукція та її типологія (2014)
Воронка Г. - Формування реєстру загального перекладного словника (2014)
Стамбол І. - Шлях націєтворця: від небуття до уславлення (2014)
Добровольська В. - Комунікаційний підхід до вдосконалення системи керування документацією (2014)
Коваленко С. - Бібліографічна зведена база даних дисертацій — складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2014)
Зозуля С. - Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Бурківська Л. - Економічна тематика в українському регіональному медіапросторі, Романишин Ю. (2014)
Карпінчук Г. - Видання творів Тараса Шевченка у 1920—1960-х роках за редакцією Михайла Новицького (2014)
Свістельник І. - Особливості випуску медичних видань для галузі фізичної культури і спорту у 20—30-х роках ХХ століття (2014)
Кароєва (Соломонова) Т. - Українська лубочна книга як різновид масової літератури: книгознавчий погляд (2014)
Шумілова А. - Проблеми збереження фонду газетних видань 1917—1925 років Державного архіву друку (2014)
Дубова С. - Проблеми функціонування наукових співтовариств в умовах становлення глобального інформаційного суспільства (2014)
Маркова В. - Методологічні засади вивчення книжкової комунікації (2014)
Моісєєва Н. - Гуманістичний сенс філософії спілкування та її реалізації в комунікаційній практиці (2014)
Крайнікова Т. - Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень) (2014)
Бабійчук Л. О. - Вплив синтетичного антиоксиданта мексидолу на форму еритроцитів у дослідах in vitro, Важнича О. М., Савельєва О. В., Мокляк Є. В. (2010)
Баскевич О. В. - Морфофункціональні зміни фільтраційного бар’єру нирок дорослих щурів у ранні терміни після впливу загальної глибокої гіпотермії (2010)
Бєлочкіна І. В. - Молекулярно-масовий розподіл пептидів в екстрактах тканин R. Ridibunda після перебування в різних температурних умовах, Семенченко О. Ю., Михайлова І. П., Тининика Л. М., Сандомирський Б. П. (2010)
Гладких Д. П - Експериментальні аутоімунні захворювання щитоподібної залози – плацдарм оцінки терапевтичного потенціалу кріоконсервованих продуктів фетоплацентарного комплексу, Гольцев А. Н. (2010)
Глодан О. Я. - Особливості структурних змін в яєчку після тимчасового утримування сім’яного канатика у трималці (2010)
Гребеник І. М. - Ультраструктурна характеристика ксенотрансплантатів рогівки за різних умов зберігання, Волков К. С. (2010)
Єрмакова Н. Ю. - Вплив екстрактів тваринного походження на загоєння холодових ран, Шиндер А. В., Рошаль О. Д., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2010)
Ларичева О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс в легенях при моделюванні короткочасної гіпомелатонінемії (2010)
Літус В. І. - Вплив мікромеркуріалізму та протекторної терапії на структуру селезінки білих щурів (2010)
Пташник Г. І. - Вплив венозної гіпоксії на сперматогенез в експерименті (2010)
Сілкіна Ю. В. - Щодо міграційних та адгезійних характеристик клітин провідної системи серця людини (2010)
Соловйова Н. В. - Морфологічні та морфометричні зміни в сім’яниках щурів за умов тривалої дії на організм відпрацьованого моторного масла, Стецук Є. В. (2010)
Степаненко О. Ю. - Клітини пуркін’є в корі мозочка та їхній взаємозв’язок з капілярами у людей юнацького віку (2010)
Стецук О. О. - Морфофункціональний стан сітківки щурів при підшкірній трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного ретиніту (2010)
Твердохліб І. В. - Морфометрична оцінка стану строми міокарду щурів в умовах підгострої дії сиднокарба та у його сполученні з нейролептиками, Дроздов О. Л., Демченко О. М. (2010)
Цвєткова Я. А. - Морфологічні зміни в печінці щурів при хронічної інто-ксикації пестицидом амінної сіллю 2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти та корекція їх комплексом антиоксидантів, Костиленко Ю. П. (2010)
Цвях О. О. - Вплив стрессу на показники прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку щурів та їх корекція мелатоніном (2010)
Шерстюк О. А. - Стереоморфологічні особливості, що сприяють просуванню та виділенню секрету по вивідних протоках малих слинних залоз людини, Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О., Солдатов О. К. (2010)
Біловол А. М. - Активність антиоксидантної системи у хворих на псоріатичну хворобу (2010)
Гараев З. И. - Спеціальні клінічні методи дослідження при ортопедичному лікуванні дефектів зубного ряду, ускладнених пародонтитом, Алієв В. И. (2010)
Дембицький А. В. - Показання до збереження придатних для протезування поодиноко стоячих коренів та зубів (2010)
Іщенко В. В. - Захворюваність на злоякісні новоутворення порожни-ни рота в Полтавському регіоні (2010)
Капустник В. А. - Показники клітинного та гуморального імунітету у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі, Полякова Л. А. (2010)
Капустянська А. А. - Застосування препарату "кріоцелл – кріоекстракт плаценти" в комплексному лікуванні загострення подагричного артриту (2010)
Ковальова О. М. - Аналіз Взаємозв’язку між летальністю та матеріально-технічним забезпеченням відділень інтенсивної терапії новонароджених дитячих лікарень України (2010)
Кучерявченко В. В. - Гепатопротекція як структурний елемент інтенсивної терапії посттравматичного гепатиту (2010)
Насібуллін Б. А. - Особливості клітинного складу мазків із вмісту ротової порожнини у осіб з патологією лор-органів, Тагунова І. К. (2010)
Ніколішин А. К. - Зміни мікрофлори пародонтальних кишень в процесі комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Мошель Т. М., Ганчо О., Боброва Н. (2010)
Опарін А. Г. - Роль мелатоніну та гастріну у формуванні секреторно-рухо-вих розладів при гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з урахуванням психосоматичного статусу у студентів, Опарін О. А., Шаповалова О. Э. (2010)
Орленко В. Л. - Застосування нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні діабетичних артропатій (2010)
Потяженко М. М. - Ефективність макролідів в терапії інфекційно-залежних гострих та хронічних бронхообструктивних захворювань, Соколюк Н. Л., Шепітько К. В., Гаєвский С. О., Потяженко В. М. (2010)
Рудь В. О. - Психологічний статус підлітків з гострим гнійним лімфаденітом у доопераційному періоді, Гуржій О. В., Фисун О. Ю. (2010)
Хижняк А. А. - Вплив гострої крововтрати на баланс іонів головного моску в періопераційному періоді, Серебрякова Т. М., Ткачук О. Ю. (2010)
Шейко В. Д. - Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу, Дем’янюк Д. Г., Ляховський В. І., Крижановський О. А., Калюжка А. С. (2010)
Шиленко Д. Р. - Функціонально обґрунтоване протезування беззубих щелеп, Лифар П. К., Денисов О., Іванов Б. В. (2010)
Шиленко Д. Р. - Аналіз способів фіксації непрямих реставрацій, Лифар П., Косовский Р., Шиленко Р. (2010)
Шешукова О. В. - Сучасні погляди на роль імунологічного апарату періодонту в перебігу запального процесу, його характер та кінцеві наслідки, Шинкевич В. І., Кайдашев І. П. (2010)
Шейко В. Д. - Дидактичні засади викладання хірургічного розділу на передатестаційному циклі спеціалістів з медицини невідкладних станів, Панасенко С. І. (2010)
Авраменко А. О. - Виявлення гелікобактерної інфекції у хворих, які страждають нажовчнокам’яну хворобу, Короленко Р. М., Немировска Е. С. (2010)
Андруша А. Б. - Патогенетичні особливості перебігу хронічного коліту у хворих на гіпертонічну хворобу, Пасієшвілі Т. М., Паровіна Г. В. (2010)
Багрій В. М. - Ефективність лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2010)
Берегова Т. В. - Профілактика негативних наслідків тривалої гіпоацидності шлункового соку, Цирюк О. І., Кухарський В. М., Янковський Д. С. (2010)
Боброннікова Л. Р. - Вплив імунометаболічних порушень на перебіг хронічного холециститу у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Бойко Т. Й. - Хронічних запальних захворювань кишечнику (2010)
Вахненко А. В. - Інтоксикації у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу в динаміці лікування (2010)
Вірстюк Н. Г. - Ефективність комплексної терапії у хворих на стеатогепатит за наявності метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу, Сенютович Н. Р., Нейко В. Є. (2010)
Вороніна О. К. - Ультраструктурні зміни в слизовій оболонці товстого кишечника при введенні агоніста pparγ піоглітазону на тлі гіпергастринемії, Берегова Т. В., Дзержинський М. Е. (2010)
Гончарук Л. М. - Зміни інтенсивності плазмового фібринолізу та протеолізу та їх корекція при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, Федів О. І. (2010)
Гречанина Е. Я. - Эхографические характеристики больных с наследственными заболеваниями поджелудочной железы, Озерова Л. С., Здыбская Е. П., Гречанина Ю. Б., Васильева О. В. (2010)
Гуцаленко О. О. - Обтяження: поєднана патологія органів травлення та супутній дуоденогастральний рефлюкс (2010)
Дєльцова О. І. - Корекція морфо-функціонального стану печінки глутаргіном при пестицидній інтоксикації 2,4-д, Геращенко С. Б., Кулинич Г. Б. (2010)
Дворщенко К. О. - Мультипробіотику "апібакт®" на перекисне окиснення ліпідів у підшлунковій залозі щурів за умов тривалої гіпоацидності, Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2010)
Дерпак Ю. Ю. - Показники агрегації еритроцитів і тромбоцитів периферичної венозної крові у донорів крові (2010)
Дзвонковська В. В. - Ефективність лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним безкам'яним холециститом ліпіном, Макойда І. Я. (2010)
Ждан В. М. - Еффективність комбінації антацидів та н2-блокаторів гістаміна при лікуванні гастроезофагальної рефлюксної хвороби, Бабаніна М. Ю., Китура Е. М., Гурина Л. І., Ткаченко М. В. (2010)
Ждан В. М. - Корекція порушень гомеостазу у хворих на остеоартроз у поєднанні з метаболічним синдромом і атеросклерозом, Кайдашев І. П., Ткаченко М. В. (2010)
Журавльова Л. В. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії на тлі виразкової хвороби з урахуванням порушень мікроциркуляції, Александрова Н. К., Хворостінка В. М, Ільченко І. А. (2010)
Зак М. Ю. - Стан слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит після ерадікації h. Рylori, дворічне спостереження. (2010)
Іваннікова О. Є. - Порушення в тромбоцитарній ланці гемостазу у вагітних з хронічним гепатитом С (2010)
Карая О. В. - Проблеми остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб. Механізми його формування у хворих хронічним безкам’яним холециститом із супутньою гіпертонічною хворобою (2010)
Копчак Л. М. - Імуномодулюча дія мілдронату у хворих з гострим інфарктом міокарда (2010)
Котенко О. Г. - Трансплантация печени от живого родственного донора в Украине (2010)
Крючко Т. О. - Особливості перебігу гастроезофагальної рефлюксної хвороби у дитячому віці, Пєший М. М., Несіна І. М., Рум'янцева М. О. (2010)
Лавро З. Я. - Роль факторів ангіогенезу в розвитку виразкових кровотеч, Угрин О. М., Лаповець Л. Є. (2010)
Лобунец О. А. - Коррекция эндотелиальной дисфункции при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей нейроциркуляторной дистонией у студентов (2010)
Мандрика Л. Ю. - Функціональний стан печінки та особливості реґіонарного печінкового кровотоку у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Манько А. М. - Застосування мультипробіотика "симбітер® ацидофільний” для корекції патологічних змін в тканинах пародонта при тривалому введенні омепразолу, Непорада К. С. (2010)
Маркова О. О. - Профілактика стресіндукованих порушень функціональної активності ядер гепатоцитів (2010)
Марчук Ю. Ф. - Кореляційні особливості ліпідного спектру крові та жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит та цукровий діабет 2 типу, Федів О. І. (2010)
Мигович І. І. - Частота позастравохідних проявів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дебрецені К. О., Ніколайчук М. В. (2010)
Михалко Я. О. - Клініко-ендоскопічні особливості уражень стравоходу при метаболічному синдромі, Братасюк А. М., Маді Ю. І., Дебрецені К. О., Мигович І. І. (2010)
Міщук В. Г. - Ефективність тівортіну аспартату при цирозах печінки токсичної етіології, Боцюрко Ю. В., Маковецька Т. І. (2010)
Мороз Л. В. - Функціональні зміни стану печінки у хворих з синдромом імунодефіциту людини, Андросова О. С., Давидюк І. О. (2010)
Муренець Н. О. - Показники клітинного імунітету у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Орловский В. Ф., Прокопішек М. В., Орловський О. В. (2010)
Настрога Т. В. - Особливості виявів дуоденальної виразки залежно від психосоматичних співвідношень і ефективність диференційованої психотропної терапії, Казаков Ю. М., Настрога В. С., Петров Є. Є., Нікітіна І. В. (2010)
Оліник О. Ю. - Вплив цукрового діабету на якість життя у хворих з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, Федів О. І., Білоока І. О. (2010)
Опарин А. Г. - Механізми формування залізнодефіцитної анемії при гастроезофагальної рефлюксної хвороби, Опарин А. А., Лобунец О. А., Шаповалова О. Е. (2010)
Орловський В. Ф. - Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією helicobacter pylor, Кириченко Н. М. (2010)
Осьодло Г. В. - Про стан вегетативної нервової системи у військовослужбовців із різними варіантами ГЕРХ (2010)
Рихліцька К. В. - Особливості корекції порушень мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих на хронічну ішемічну хворобу кишечника, Руснак -Каушанська О. В., Бабина О. А. (2010)
Самогальська О. Є. - Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки, Лобанець Н. В. (2010)
Сірчак Є. С. - Визначення ендотеліальної дисфункції судин у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією та гепаторенальним синдромом ІІ типу, Футько Х. В., Русин В. І., Архій Е. Й. (2010)
Сірчак Є. С. - Дисбіотичні порушення при синдромі поздразненого товстого кишківника у хворих із патологією щитоподібної залози, Архій Е. Й., Коваль В. Ю., Москаль О. М., Брич Н. І. (2010)
Скрипник І. М. - Пантопразол як ефективний засіб профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на лейкемії, Маслова Г. С., Кудрявцев Є. Д., Гусаченко Ю. О., Філоненко І. А. (2010)
Сорочан О.В. - "Іберогаст" в лікуванні функціональних розладів травної системи (2010)
Сухомлин А. А. - Експериментальна корекція мультипробіотиком "симбітер® ацидофільний" оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії, Непорада К. С. (2010)
Омельченко О. Є. - Деполімеризуючий вплив гострого стресу на слизовий гель шлунка залежно від типологічних особливостей організму (2010)
Тарасенко Л. М. - Механізми розвитку ішемії слизової оболонки шлунка та її роль у патогенезі стресорних виразок шлунка, Омельченко О. Є. (2010)
Телекі Я. М. - Зміни показників фібринолітичної та протеолітичної активності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом у динаміці лікування (2010)
Ткаченко Л. А. - Ураження шлунково-кишкового тракту при остеоартрозі, Катеренчук І. П., Ярмола Т. І., Пустовойт Г. Л., Єрмалінський Ф. О. (2010)
Траверсе Г. М. - Профілактика дисбіотичних порушень у дітей раннього віку на фоні антибіотикотерапії, Цвіренко С. М., Ананевич О. І., Зюзіна Л. С. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Вплив проліновмісних пептидів pro-gly-pro та його метаболітів gly-pro та pro-gly на шлункову секрецію кислоти у щурів, Самоніна Г. Є., Берегова Т. В., Кучеренко М. І., Андрєєва Л. А. (2010)
Філіппова О. Ю. - Клінічні особливості стеатозу печінки у хворих з патологією жовчовивідних шляхів (2010)
Христич Т. М. - Показники с-реактивного білку у хворих на хронічний панкреатит, Гонцарюк Д. О., Телекі Я. М. (2010)
Хухліна О. С. - Зміни ліпідного спектру крові та жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит із супровідними ішемічною хворобою серця та гіпертонічною хворобою, Горбатюк І. Б., Антонів А. А. (2010)
Цубер В. Ю. - Вплив психоемоційного стресу на концентрацію окиснювально модифікованих білків та малонового діальдегіду в ротовій рідині молодих людей (2010)
Чабан Т. В. - Клінічна ефективність біфілакт екстра® у хворих на гострі кишкові захворювання, Майстренко О. М., Герасименко О. А., Совірда О. С., Бондаренко В. М. (2010)
Чабан Т. В. - Зміни вмісту адф в еритроцитах крові за умов хронічного перебігу вірусного гепатиту B, Совірда О. С., Герасименко О. А., Майстренко О. М., Ковальська Г. Ф. (2010)
Пелішенко А.Г. - Порівняльна характеристика різних методів діагностики хелікобатеріозу на курорті Моршин, Половинко Н.Ф., Баєв І.О. (2010)
Гомза Я. Ю. - Оцінка стану структур слухового аналізатора за Короткова-тентними слуховими викликаними потенціалами при контрлатеральній стимуляції у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2010)
Гуцаленко О. О. - Поліморбідність як міждисциплінарна проблема, Кострікова Кострікова, Ю. А., Сало Л. М., Манойло О. В., Фалько В. П. (2010)
Костюкова Н. І. - Зміни кісткової системи у хворих на множинну мієлому (2010)
Кудря І. П. - Стан цитокінового обміну в залежності від ремоделювання серця, циркадних хронотропно-інотропних, пресорних ритмів, аритмогенності міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Мизгіна Т. І. - Організація лікувального харчування дітей першого року життя, які мають високий ризик розвитку атопії (2010)
Пустовойт Г. Л. - Роль бактеріальної транслокації у патогенезі хронічного пієлонефриту, Кострікова Ю. А., Ярмола Т. І., Циганенко І. В., Овчаренко Л. К. (2010)
Рева О. А. - Якість життя хворих на туберкульоз при поєднанні з ВІЛ/СНІД-інфекцією, Бондаренко В. Г., Сабініна О. В. (2010)
Потяженко М. М. - Особливості лікування хворих на хронічні обструктивні зайво-рювання легень в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Соколюк Н. Л., Шепітько К. В., Гаєвський С. А., Потяженко В. М. (2010)
Сергієнко О. В. - Особливості гліколізу в еритроцитах активних донорів крові (2010)
Слободяник Н. М. - Особливості розвитку стресіндукованих ушкоджень підшлункової залози щурів в залежності від стресотійкості, Непорада К. С. (2010)
Усенко Л. В. - Динаміка змін шкіри після проведення відкритого та ендоскопічного фейсліфтингу з використанням перфторану у пацієнтів з супутньою патологією, Макарчук О. І. (2010)
Ярошевский А. А. - Динаміка психофізіологічного статусу пацієнтів, які страж-дають на церві кальні рефлекторні міотонічні синдроми під впливом комплексної не медикаментозної терапії (2010)
Шешукова О. В. - Особливості лікування періодонтитів тимчасових зубів (2010)
Власова Е. В. - Стереоморфологічна характеристика реактивних змін люмінальної поверхні ендотелію аорти кроликів при експериментальній фтористій інтоксикациї (2010)
Гетманюк І. Б - Ультраструктурні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі, Волков К. С. (2010)
Горлачова П. М. - Експериментальна ефективність глутаргіну для корекції ушкоджень рогівки ока, Непорада К. С., Насонов П. І. (2010)
Городницька Н. І. - Вивчення протективних властивостей альгінопротеїдного антигену p. Aeruginosa 66-16 (2010)
Дмитренко А. С. - Зміни ангіоархітектоніки литкового м’язу щура після дії загальної глибокої гіпотермії, Cаган О. В., Перцович В., Жураківський В. М. (2010)
Левицький В. А. - Морфофункціональні зміни гіпофізарно-гонадної системи при експериментальному цукровому діабеті, Жураківська О. Я., Якимів Ю. М., Петрі Р. Б. (2010)
Пастернак Ю. Б. - Вплив термічної травми м’яких тканин на рівень концентрації циркулюючих імунних комплексів та його корекція 2% засобом "кротозин” (2010)
Степанчук А. П. - Особливості конфігурації внутрішньопорожнинних утворів правого шлуночка серця людини (2010)
Торяник І. І. - Структурно-функціональні особливості судин головного мозку лінійних щурів у разі модельованого ішемічного інсульту, Колесник В. В. (2010)
Ухаль О. М. - Структурно-функціональні зрушення в тканинах сечового міхура при експериментальному хронічному простатиті, Костєв Ф. І., Ухаль М. І., Ульянов В. О., Горянова Н. О. (2010)
Фрич Н. І. - Оцінка цитогенетичної активності водно-етанольних екстрактів рослин родини ericaceae за допомогою кореневої меристеми allium cepa, Ковальчук Л. Є., Телюк П. М. (2010)
Шепітько В. І. - Морфофункціональна характеристика селезінки щура в нормі, Кацай В. В., Стецук Є. В. (2010)
Шнайдер С. А. - Особливості перебігу пародонтиту у щурів з різною активністю n-ацетилтрансферази, Ульянов В. О. (2010)
Якушко О. С. - Корегуюча дія трансплантації кріоконсервованої плаценти на перебіг гострого асептичного невриту зорового нерва щурів у віддалені терміни спостереження (2010)
Петрушов А. В. - Корекція мікроциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2010)
Селькіна А. Б. - Структурна характеристика слизової оболонки язика при експериментальному гострому асептичному стоматиті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2010)
Шамало С. М. - Регенерація периферійного нерва щурів за умов короткотривалого мікромеркуріалізму та фармакологічної корекції тіотриазоліном, Чайковський Ю. Б., Шпонька В. І. (2010)
Жураківський В. М. - Підходи до консервативного лікування гіперпластичних процесів матки у жінок репродуктивного віку, Дрінь Т. М. (2010)
Пікуль К. В. - Проблема сніду у дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К., Полторапавлов В. А. (2010)
Шиленко Д. Р. - Індивідуальний підбір штифтової системи залежно від клінічної ситуації, Шиленко Р. В., Кривда М., Рогов І. (2010)
Свінцицька Н. Л. - Труднощі, що виникають при викладанні дисципліни "анатомія людини" іноземним студентам, та шляхи їх вирішення, Солдатов О. К., Солдатова І. М. (2010)
Шепітько В. І. - Використання інноваційних освітніх технологій на кафедрі гістології, цитології та ембріології, Лисаченко О. Д., Єрошенко Г. А., Пирог-Заказ-нікова А. В., Білаш С. М., Єрьоміна Н., Стецук Є. В., Гасюк Н. В. (2010)
Шепітько В. І. - Роль тестового контролю в оцінюванні рівня знань студентів за умови кредитно-модульної системи, Єрошенко Г. А., Стецук Є. В. (2010)
Масловський Сергій Юрійович (2010)
Скрипніков Микола Сергійович (2010)
Вітаємо з ювілеєм! (2016)
Бакіров В. - Ціннісний вимір цивілізаційної трансформації суспільства (2016)
Головаха Є. - Українське суспільство: шляхи трансформації (2016)
Sokuryanska L. - Perspectives of Development of Ukraine's Situation in Perception of Ukrainian and Polish Students: the Factor Determinance (2016)
Лисеенко Е. - Возможности и проблемы теоретического и эмпирического исследования ментальности (2016)
Куклин В. - Богатство и социальное развитие наций, Сиренькая А. (2016)
Ромененко C. - Жизненные планы старшеклассников Одессы (по результатам мониторингового исследования (2016)
Голиков А. - Право как форма общественного сознания: знание, практики, доверие (2016)
Зубарєв О. - Бахтін про "дійсний світ життя": від соціології життєвого світу до естетики словесної творчості (2016)
Струченков О. - Динаміка бідності в Україні в 2005-2015 роках (2016)
Артьомов П. - Суспільно-політична активність навколофутбольних субкультур: особливості сприйняття в сучасному українському суспільстві (2016)
Щербак І. - Конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства (2016)
Lazhe O. - Formation Factors of Reproductive Practices of Young Families (2016)
Про проведення 3-го Конгресу Соціологічної асоціації України (2016)
Москаленко В. Ф. - Шестирічний досвід підготовки лікарів за кредитно-модульною системою: досягнення, проблеми, завдання, Яворовський О. Л., Остаток Л. I., Стеченко О. В. (2011)
Апихтіна О. Л. - Гетатопротекторна дія екстракту S. Coronata при свинцевій інтоксикації (експериментальне дослідження), Коцюруба А. В., Коркам Ю. П., Скибінська Т. Р. (2011)
Горчакова Н. О. - Залежність фармакологічного ефекту від навантаження наносфер со-полімером молочно- гліколевої кислоти, Макарчук С. Д., Чекмап І. С. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №5 та №6), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2011)
Черкасов Е. В. - Ультраструктура макрофагів і дендритних клітин тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів (2011)
Яременко Л. М. - Функціональна активність лімфоцитів при моделюванні судинних уражень головного мозку, Грабовий О. М. (2011)
Пузанова О. Г. - Доказовий підхід як методологічна основа прийняття рішень в охороні здоров’я (2011)
Рыков С. О. - Моніторинг та клінічний аудит якості хірургічних офтальмологічних послуг у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні "Центр мікрохірургії ока”, Черемухіна О. М. (2011)
Антоненко А. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового оксазолового гербіциду топрамезону, Коршун М. М. (2011)
Єфименко В. П. - Помилки в лікуванні ран щелепно-лицевої ділянки у дітей (2011)
Комісаренко Ю. І. - Особливості перебігу поєднаної ендокринної патології (2011)
Напреєнко О. К. - Комплексний підхід до лікування депресій при невротичних та соматоформних розладах, Бабич В. В., Ветров С. Д., Юнда Л. І., Поладко Г. О. (2011)
Нетяженко В. З. - Помірні когнітивні порушення: актуальність проблеми, визначення, особливості проявів при артеріальній гіпертензії, Плєнова О. М., Таранчук В. В. (2011)
Викула Т. Д. - Оцінка показників системного запалення та ліпідного обміну у хворих на ессенціальну гіпертензію у поєднанні з остеоартрозом, Бичков О. А. (2011)
Свінціцький А. С. - Алергічні реакції на цефалоспорини: особливості виникнення, перебігу, ведення хворих, Дорошенко А. М., Багрій А. П. (2011)
Свінціцький А. С. - Електрична нестабільність міокарду: вплив метаболітної терапії на тривалість та дисперсію інтервалу QT у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку, Сікорська Т. А. (2011)
Селюк М. М. - Порушення когнітивних функцій та сну у хворих на артеріальну гіпертензію, що працюють в умовах надмірного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти, Хайтович М. В., Потаскалова В. С. (2011)
Стеценко Н. Д. - Стрес-індуковані зрушення вмісту гормонів, вітамінів та біологічно активних амінів у плазмі крові спортсменів на тлі аеробного енергозабезпечення (2011)
Теплий В. В. - Оцінка впливу ліпосакції та абдомінопластики тулуба на кількість підшкірної та вісцеральної жирової тканини методом трьохвимірного моделювання (2011)
Філоненко М. М. - Залежність рівня особистішої тривожності від типу особистішої адаптації за теорією транзактного аналізу , Головань Г. О. (2011)
Якимов А. К. - Результати застосування методу фіксації капсульного мішка в хірургії підвивиху кришталика (2011)
Марушко O. В. - Обмін магнію у дітей та роль дефіциту магнію у клінічній практиці, Гищак Т. В., Злобинець А. С. (2011)
Ткаченко М. М. - Індетерміністичні ефекти опромінення: канцерогенні аспекти проблеми, Любарець Т. Ф. (2011)
Бондур В. В. - Науково-методичні основи викладання фармакології пероральних гіпоглікемічних засобів студентам медичного факультету (2011)
Дячук Д. Д. - Досвід та перспективи розвитку безперервної професійної освіти на прикладі державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” Державного управління справами, Ласиця Т. С. (2011)
Никуда Т. Д. - Європейський освітній курс з нефрології вперше в Україні, Мойсеєнко В. О. (2011)
Черкасов В. Г. - Наукова та культурно-просвітницька спадщина професора В.О.Беца, Бідна Л. П. (2011)
Жабоедов Г. Д. - К истории развития офтальмопластики в Украине, Петренко О. В. (2011)
Маланчук В. А. - Черепно-челюстно-лицевая травма в поэме "Илиада" Гомера, Киселева Е. Г., Рыбачук А. В. (2011)
Мельник В. В. - Медичний факультет Київського Державного Українського Університету та його роль у формуванні Інституту охорони здоров'я (За матеріалами Державного архіву міста Києва), Широбоков В. П., Яворовський О. П. (2011)
Свінціцький А. С. - Внесок школи професора А. П. Пелещука у розвиток вітчизняної терапевтичної науки, Дземан М. І. (2011)
Москаленко В. Ф. - Василь Іванович Мілько: захисник Вітчизни, учений, лікар, педагог, особистість (до 90-річчя від дня народження), Ткаченко М. М., Топчій Т. В. (2011)
Професор Бобрик І. І. (06.10.1925—14.06.2011) (2011)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне діагностування корозійних пошкоджень матеріалів (Огляд). Ч. 1. Виявлення електрохімічної корозії та корозійної втоми, Назарчук З. Т., Долінська І. Я., Ярема Р. Я., Селівончик Т. В. (2017)
Завалій І. Ю. - Синтез, структура та воденьсорбційні властивості субнітридів (Ti,Zr)4Ni2Nx, Вербовицький Ю. В., Березовець В. В., Штендер В. В., Печарський В. К., Лютий П. Я. (2017)
Слободян З. В. - Особливості контактної корозії алюмінію та міді у розчинах NaCl, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Яцюк Р. А., Зінь Я. І. (2017)
Байрачний Б. І. - Корозійна поведінка електродних матеріалів для отримання водню, Желавський C. Г., Майзеліс А. О., Вороніна О. В. (2017)
Герцик О. М. - Вплив легування на корозійну тривкість об’ємних аморфних сплавів на основі заліза, Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М., Переверзєва Т. Г., Решетняк О. В. (2017)
Герасименко Р. Ю. - Підвищення достовірності корозійного моніторингу маловуглецевої сталі у водогінній воді, Васильєв Г. С., Герасименко Ю. С. (2017)
Стечишин М. С. - Вплив іонного азотування сталей в тліючому розряді на структуру і властивості покривів, Мартинюк А. В., Білик Ю. М., Олександренко В. П., Стечишина Н. М. (2017)
Криштопа С. І. - Поверхневе зміцнення сталі 40Х електроіскровим легуванням, Петрина Д. Ю., Богатчук І. М., Прунько І. Б., Мельник В. М. (2017)
Студент М. М. - Фрикційна поведінка залізовуглецевих сплавів у парі із ПЕО шарами, синтезованими на сплаві Д16Т, Довгуник В. М., Посувайло В. М., Ковальчук І. В., Гвоздецький В. М. (2017)
Соколова Г. М. - Енергетичні аспекти моделювання азотування у тліючому розряді, Пастух І. М. (2017)
Сахненко М. Д. - Фізико-механічні властивості композиційних електрохімічних покривів і фольг на основі нікелю, армованих Al2O3, Ведь М. В., Овчаренко О. О. (2017)
Левицький В. Є. - Вплив полівінілхлориду на хімічну та термічну тривкість високонаповнених поліестерних композитів, Катрук Д. С., Кочубей В. В., Гуменецький Т. В., Білий Л. М., Масюк А. С. (2017)
Суберляк О. В. - Фізико-механічні властивості плівок на основі сумішей поліаміду з полівінілпіролідоном, Баран Н. М., Яцульчак Г. В. (2017)
Кіт Г. С. - Термопружний стан півпростору із закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї круговій області, Андрійчук Р. М. (2017)
Антоненко Н. М. - Плоска термопружна деформація пружно зчепленої з жорсткою півплощиною багатошарової плити (2017)
Rozumek D. - Influence of notch radius on fatigue crack propagation in beam specimens of 2017A-T4 alloy, Faszynka S. (2017)
Козак Л. Ю. - Дослідження нестійкості кристалічної ґратки на дискретних моделях (2017)
Титул, Зміст (2017)
Бондарєва М. - Спадковий нотаріальний процес та спадкові нотаріальні провадження (2017)
Буяджи Г. - Трасти в Італії та Швейцарії (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Критерії розумності строку процесу за європейською конвенцією та українські правозастосовні реалії (частина 2) (2017)
Панькевич Р. - Майнові права та інтереси держави і територіальних громад: цивільно-правові аспекти (2017)
Возняковська К. - Щодо проблем капіталізації банківських установ в умовах економіко-правових реформ в Україні (2017)
Деркач Е. - Щодо концептуальних засад кодифікації транспортного законодавства України (2017)
Подцерковний О. - Реформування порядку арешту суден за морськими вимогами (в контексті адаптації до положень Брюссельської конвенції 1952 року), Опанасенко О. (2017)
Новосельська І. - Кодифікація законодавства України із соціального забезпечення, Руше М. (2017)
Кірін Р. - Правовий режим корисних копалин місцевого значення: генеза, проблеми, перспективи (2017)
Блоха К. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту державного управління у сфері екології (2017)
Бодак О. - Місце альтернативних джерел енергії в системі об’єктів екологічного права України (2017)
Ємець Л. - Адміністративно-правові форми управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Різак М. - Практика країн Європейського Союзу та України у сфері судочинства щодо гарантування безпеки обігу та обробки персональних даних (2017)
Сокуренко О. - Презумпція невинуватості як елемент захисту прав особи в адміністративній діяльності (2017)
Пєшков В. - Врегулювання прав віруючих, відносин між державою та релігійними організаціями та актуальність цього питання в умовах АТО (2017)
Полозенко А. - Громадський контроль в організації виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аналіз (2017)
Браславський Р. - Трансформація підгалузі податкового права в самостійну галузь права (2017)
Дорошенко Д. - Компаративистское исследование правового регулирования налогового принуждения (2017)
Овсянніков Є. - Внутрішня будова стадії виконання бюджету за видатками та функції її елементів (2017)
Пащенко К. - Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют (2017)
Сіренко М. - Співвідношення податкового обліку та податкової звітності (2017)
Шинкар М. - Базельські рекомендації в контексті підвищення стабільності функціонування банківської системи як правові заходи попередження банкрутства банківських установ (2017)
Діордіца І. - Система забезпечення кібербезпеки: сутність та призначення (2017)
Кіндрат П. - Концепція оцінювання ефективності законодавства в інформаційній сфері (2017)
Міхайліна Т. - Системні якості правової реальності та місце в ній правосвідомості (2017)
Іскендеров Ф. - Дуалізм правового визначення ознак індивідуалізації покарання: компаративний аналіз (2017)
Олійник О. - Обставини, що обтяжують відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ч. 2 ст. 2391 КК України): теоретичний аспект (2017)
Турчина О. - Роль громадського впливу в запобіганні вчиненню постпенітенціарних рецидивів (2017)
Хильченко А. - Реалізація правил призначення покарання у судовій практиці (2017)
Капніст Г. - Віктимність інвестора як чинник фінансового шахрайства на первинному ринку житла: характеристика та шляхи зниження (2017)
Топорецька З. - Позапланові перевірки в кримінальному провадженні (за матеріалами судової практики 2017 року) (2017)
Іваниця А. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивств через необережність (2017)
Селезньов В. - Організація роботи сучасної прокуратури України – вимоги сьогодення, Курганський О. (2017)
Самойленко Є. - Особливості правового регулювання річкового судноплавства в епоху докласичного міжнародного права (2017)
Чернадчук В. Д. - Рецензія на монографію Бліхар М. М. "Фінансово-правова природа інвестиційних відносин" (2017)
Титул, Зміст (2017)
Буяджи Г. - Специфіка трастів у Японії та Китаї (2017)
Великанова М. - Співвідношення ризику з інтересом та правовідношенням (2017)
Верес І. - Поняття та ознаки електронних грошей (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського Суду з прав людини. Окремі практичні питання щодо чинників, які зумовлюють недотримання розумних строків розгляду справи (частина 3) (2017)
Карнаух В. - Деякі аспекти динаміки переддоговірних правовідносин (2017)
Кожевникова В. - Обмеження права чоловіка та жінки на укладення шлюбу без наміру створити сім’ю (2017)
Колосов Р. - Поняття та зміст корпоративних правовідносин: теоретико-правовий аспект (2017)
Мельник М. - Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно (2017)
Пасайлюк І. - Особливості участі іноземців та осіб без громадянства як сторін у цивільному процесі України (2017)
Ткаченко М. - Мирова угода як складова частина переговорного процесу: матеріальні та процесуальні основи (2017)
Тур О. - Особливості охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок делікту у сфері надання консультаційних послуг органами державної фіскальної служби (2017)
Цибань А. - Поняття та окремі види меж виконання суб’єктивного цивільного обов’язку (2017)
Бітюк П. - До питання про співвідношення добросовісності та свободи договору (2017)
Гончаренко О. - Співвідносний аналіз дерегулювання та саморегулювання господарської діяльності в Україні (2017)
Колесник Р. - Щодо порядку перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами (2017)
Кологойда О. - Дисциплінарна відповідальність аудиторів та аудиторських фірм (за матеріалами судової практики), Горяєва О. (2017)
Величко Л. - Світові тенденції експансії трудового права (2017)
Березіна Н. - Правове регулювання відносин у сфері користування мисливськими угіддями: окремі аспекти й особливості суб’єктного складу (2017)
Данилів С. - Порушення провадження в адміністративних справах щодо порушення присяги публічним службовцем (2017)
Денисюк І. - Суб’єкти екологічних адміністративних правопорушень: поняття та види (2017)
Діденко І. - Неопотизм, фаворитизм та кронізм як причини виникнення конфлікту інтересів (2017)
Капля О. - Забезпечення права на правову допомогу як принцип адміністративного судочинства України (2017)
Панова Г. - Адміністративно-правові відносини як критерій втручання адміністративного суду в розсуд субʼєкта публічної адміністрації (2017)
Пузирний В. - Принципи контролю в адміністративній діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України, Зливко С. (2017)
Сокуренко О. - Встановлення адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності (2017)
Ткаля О. - Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх (2017)
Циганов О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохорони (2017)
Швець Ю. - Зміст конституційного права особи на охорону здоров’я (2017)
Кравчук О. - Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (2017)
Петровський О. - Проблемні питання формування єдиного інформаційного простору правоохоронних органів (2017)
Безсусідня Ю. - Соціальна зумовленість криміналізації кібернетичних атак як суспільно небезпечного діяння проти національної безпеки України (2017)
Кушнір Я. - Порівняльний кримінально-правовий аналіз системи призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків України та Франції в умовах сучасності, Смирнова А. (2017)
Пузирьов М. - Фундаментальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Канаді: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Хуторянський О. - Деякі особливості кримінального законодавства зарубіжних країн про відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані: порівняльний аналіз (2017)
Велиев Э. - Противодействие даче взятки в Азербайджанской Республике на специально-криминологическом уровне: анализ проблемы и пути усовершенствования (2017)
Задорожко Ю. - Речові докази та документи у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення, пов’язані з наданням медичної допомоги (2017)
Лоскутова М. - Основні критерії визначення законності відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2017)
Бєляєва К. - Відтворюваність психологічного експерименту в досудовому розслідуванні як критерій об’єктивності його результату (2017)
Поляруш А. - Можливості деяких судових експертиз, що призначаються у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів (2017)
Шевелюк Л. - Вплив конституційно-правової реформи в Україні на адвокатуру (2017)
Важна К. - Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики (2017)
Майданик Р. А. - Рецензія на інавгуральну монографію (2017)
Валах Н. - Проблематика та поетика комедії Григорія Цеглинського "Торгівля жемчугами" (2014)
Кара Т. - Людмила Старицька-Черняхівська як історичний повістяр (2014)
Музичук В. - Співвідношення історичної та художньої правди у драмі Гната Хоткевича "Рогнідь" (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського