Білозубенко В. С. - Засади формування організаційної моделі міжнародної агенції маркетингових послуг, Корнєєв М. В. (2017)
Поляков М. В. - Особливості формування глобального інформаційного простору економіки знань та методологічні питання його дослідження (2017)
Солонська-Ситник Є. О. - Ініціативи світової фінансової спільноти щодо врегулювання суверенної боргової кризи (2017)
Фесенко В. В. - Метод порівняльної неконтрольованої ціни як інструмент обґрунтування трансфертних цін у зовнішньоекономічних операціях, Криворучко В. В. (2017)
Новіцька О. В. - Щодо інноваційного внеску вітчизняних підприємств в розвиток інтелектуальної економіки (2017)
Остап’юк Н. І. - Аналіз пропозиції та тенденцій розвитку ринку спортивно-оздоровчих послуг Івано-Франківської області в сегменті "Дитячий туризм" (2017)
Пилипенко Ю. І. - Стимулювання інноваційного розвитку машинобудування в системі пріоритетів промислової політики України (2017)
Рябоконь М. В. - Концептуалізація імперативів формування та позиціонування інжинірингових шкіл (2017)
Ястремський О. І. - Oцінка впливу якості інститутів на ВВП на особу (2017)
Бусько К. А. - Модель взаємозв’язку транспарентності та ризиків діяльності банків (2017)
Кремень В. М. - Оцінювання дотримання вимог фінансового нагляду у банківському секторі, Бричко М. М., Кремень О. І. (2017)
Цуркан І. М. - Розвиток ринку страхування життя в контексті забезпечення соціального захисту населення України, Добровольський А. О. (2017)
Грінченко Р. В. - Теоретичний базис адаптації діяльності підприємств (2017)
Лецер Ю. О. - Використання комплексної економіко-організаційної моделі для обґрунтування зміни бізнес-моделі ІТ-підприємства (2017)
Пікалов Ю. В. - Результативність систем наукових комунікацій на підприємстві (2017)
Пуліна Т. В. - Контролінг системи управління якістю машинобудівного підприємства, Маланіна Д. К. (2017)
Рябик Г. Є. Коновал Т. С. - Забезпечення розвитку підприємства шляхом впливу на складові – економічну безпеку та конкурентоспроможність (2017)
Сєріков А. В. - Обернені розрахунки в інформаційно-аналітичному забезпеченні бюджетування, що орієнтоване на результат, Криворучко Г. В (2017)
Орловська Ю. В. - Обґрунтування системи індикаторів для оцінки реалізації програм зеленого будівництва в старопромислових регіонах та їхнього впливу на суспільний добробут, Гончарова К. В., Мащенко С. О., Дригола К. В. (2017)
Ванкевич П. І. - Методика контролю теплового стану вузлів і агрегатів військової техніки стаціонарно вмонтованими діагностичними пристроями, Іваник Є. Г., Сікора О. В. (2017)
Врублевський І. Й. - Дослідження електромагнітного привода вібраційного транспортера у дорезонансному режимі (2017)
Дзюба А. О. - Обґрунтування силових характеристик модернізованої системи зчеплення спеціалізованого напівпричепа та тягача, Звонко А. А., Сокіл М. Б. (2017)
Захарченко Н. В. - Эффективность использования двухсимвольных ансамблей букв в системах с решающей обрабтной связью, Гордийчук В. В., Толкачев А. В., Голев Д. В. (2017)
Пелех М. П. - Вплив режимів високотемпературного окислення твердих сплавів WC-Co на їх експлуатаційну і пробивну здатність, Верхола І. І. (2017)
Ткачук П. П. - Часоімпульсний метод визначення параметрів траєкторії польоту індикаторних снарядів і мін та його застосування для коригування артилерійсько-мінометного вогню, Федор Б. С., Шабатура Ю. В., Федор В. Б. (2017)
Біляков В. І. - Технічні аспекти системного підходу до моделювання процесу управління військами, Бобров О. Г., Кураш Л. С., Федотов Д. О. (2017)
Ніконець І. І. - Фізико-механічні дослідження переваг белітового портландцементу для бетонів, необхідних для сучасних наземних і підземних військових споруд, Івасюк М. О., Мартинюк І. М., Стаднічук О. М. (2017)
Глова Т. Я. - Вогнестійкість спеціалізованої тари для зберігання боєприпасів (2017)
Колос Р. Л. - Організація виконання робіт з розмінування місцевості від вибухонебезпечних предметів, Фтемов Ю. О. (2017)
Ліщинська Х. І. - Моделювання динаміки елементів систем захисту від факторів ураження, Дзюба Л. Ф. (2017)
Чорний М. В. - Методика формування програми навчання водінню бойових машин на тренажерах імітаційним моделюванням (2017)
Агафонова А. М. - Лексичні особливості мовостилю Аркадія Любченка (2011)
Атаманчук В. П. - Вірші-портрети видатних діячів світової та вітчизняної культури у поезії М. Рильського 1930-х років (2011)
Бабій І. М. - Емоційно-експресивний потенціал лексичних неологізмів у художній картині М. Стельмаха (2011)
Бадик О. П. - Бесіда як лінгвістичний феномен: структурні, семантичні, функціональні аспекти (2011)
Бакун О. А. - Лексико-граматичні засоби вираження сегмента називного теми (на матеріалі газетних заголовків) (2011)
Билоусова Т. П. - Словный характер компонентов фразеологизма как основа фразеологической универбации (2011)
Бенкендорф Г. Д. - Теоретичні питання у зв’язку з термінологічними позначеннями понять мова тоталітаризму – мови тоталітарних партій, Кротік Н. Л. (2011)
Бечко Я. В. - Фразеотвірний потенціал лексико-семантичних варіантів дієслів на позначення високотемпературних процесів в англійській, німецькій та українській мовах (2011)
Бойко В. В. - Версифікаційні особливості збірки "Емаль” (2011)
Бойко Н. О. - Дегідронімні ойконіми Поділля на картах Г. де Боплана (2011)
Бородій І. Б. - Функціонування лексем на означення любові у романі І. Роздобудько "Зів’ялі квіти викидають” (2011)
Бутылов Н. В. - К проблеме языкового строительства на постсоветском пространстве (2011)
Валігура Г. А. - Формально-семантичні співвідношення в системі речень з ілокутивними предикатами (2011)
Василенко В. С. - Відантропонімні мікротопоніми Східного Поділля (2011)
Василькова Л. М. - Термінологія кримінального права як об’єкт юрислінгвістики в контексті міждисциплінарних досліджень (2011)
Васьків М. С. - Російська гуманітарна рецепція "Нотаток про Московію” З. Герберштейна як приклад антинаукового маніпулювання (2011)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологізми з компонентом білий в українській та російській мовах (2011)
Вишневська Г. Б. - Мовна концептуалізація образу злиднів у творчості Лесі Українки та Олександра Олеся (2011)
Вільчинська Т. П. - Концептуалізація простору у міфопоетичній картині світу В. Шевчука (2011)
Власюк В. В. - Експресія ольфакторних лексем у зображенні стосунків чоловіка та жінки, Попович А. С. (2011)
Галайбіда О. В. - Текстотвірна роль артиклів в англійській мові (2011)
Гармаш Л. В. - Эрос и Танатос в четвертой симфонии Андрея Белого "Кубок метелей” (2011)
Геращенко М. Б. - Лингвистическая терминология в сфере динамических процессов в лексике (2011)
Главацкая Е. И. - Номинации женщины-матери в русском и английском языках (2011)
Глушковецька Н. A. - Ранній епістолярій В. Стуса як віддзеркалення авторського світосприйняття (2011)
Головина Л. И. - Учёт влияния местных говоров в обучении родному языку младших школьников (2011)
Горголюк Н. Г. - Граматична ієрархія головних членів речення в біінфінітивних конструкціях із відношенням ототожнення (2011)
Горох Г. В. - Тропи і стилістичні фігури як стильова ознака поетичного мовлення Ліни Костенко (2011)
Грабовий П. М. - Зіставлення англійського та українського молодіжного сленгу в лінгвокультурологічному аспекті (2011)
Григораш А. М. - Место устойчивых сочетаний-перифраз географических объектов в системе современной фразеологии (на материале современной русскоязычной прессы Украины) (2011)
Гудима Н. В. - Функціонування іншомовізмів у мові бізнесменів (на матеріалі творів сучасних постмодерністів) (2011)
Гуйванюк Н. В. - Розмовне мовлення буковинців у церковних проповідях Сидора Воробкевича (2011)
Гурман Т. Л. - Функціонування дискурсивної метафори концепту Європа в американському медіа-тексті (2011)
Деременда Ю. М. - Метонімічна онімізація як засіб творення рекламної назви (2011)
Дзюбак Н. М. - Структурно-граматичні ознаки сучасних військових термінів (2011)
Дидковская В. Г. - Словарь как источник культурной информации (2011)
Діяконович І. М. - Intonation that distinguishes languages (2011)
Дочу А. Р. - Синонімічні процеси в орнітонімній лексиці англійської мови (2011)
Жаданов Ю. А. - Особенности поэтики Антиутопии к. ХХ – н. ХХІ в.в. (2011)
Жарікова Ю. В. - Статус румейської мови (2011)
Іващенко В. Л. - Типологізація енантіосемії в українській мові за критеріями "причина – наслідок”, "діахронія – синхронія”, "рівень мови” (2011)
Казимирова І. А. - Антропоцентричні концепції в сучасному українському когнітивно-дискурсивному термінознавстві (2011)
Казимір В. О. - Неологізми в сфері медицини як відображення динамічних процесів в лексиконі сучасної німецької мови (2011)
Канарська В. П. - Філософія буття у поезії Емми Андієвської (2011)
Кашуба З. С. - Оказіоналізми в поетичному мовленні Тамари Севернюк (2011)
Кашуба Н. В. - Характер семантичного суб’єкта як класифікаційна ознака предикатів дії (2011)
Кеба Т. В. - Особливості політичного дискурсу Маргарет Тетчер (2011)
Книш О. В. - Плеоназм як ознака індивідуального стилю Ю. Андруховича (2011)
Коваленко Б. О. - Службові слова та вигуки в західноподільських говірках, Коваленко Н. Д. (2011)
Козак Р. В. - Проблема співвідношення понять "експресивне” – "прагматичне” (2011)
Колеснікова І. Є. - Особливості фразеологічної мікросистеми на позначення егоїзму в українській та англійській мовах (2011)
Колкутіна В. В. - Рисорджиментальний досвід та національна ідея крізь призму романтичного світобачення Дмитра Донцова – літературного критика (2011)
Коляденко О. О. - Концептуалізація емоції страху (за матеріалами асоціативного експерименту) (2011)
Комар О. С. - Особливості вираження національного психотипу у спортивній лексиці та термінології (на прикладі спортивної гри "бейсбол”) (2011)
Кондратенко Н. В. - Синтаксис простого речення в художньому мовленні некласичної парадигми (2011)
Король С. П. - Назви засобів морського навігаційного обладнання в українській мові (2011)
Кравець С. В. - Лінгвокультурологія як відображення взаємовпливу культури та мови: перекладацький аспект (2011)
Крук А. А. - Компаративний аналіз концепту долі у творчості Т. Гарді та І. Франка (2011)
Кульбабська О. В. - Асоціативний простір порівняння (2011)
Кульбанська Р. В. - Les aspects cognitifs de la communication agent et multiagents (2011)
Куриленко О. Є. - Лінгвокраїнознавство як один з базових принципів сучасного викладання іспанської мови в середній загальноосвітній школі (2011)
Лавриненко С. Т. - Лінгвокультурологічна опозиція "злочин – покарання” в українських народних баладах (2011)
Лагодзинська Л. Ю. - Емпіричний концепт осягнення культури народу через оригінальну мову художнього твору (2011)
Лакомська І. В. - Мовна гра в газетних заголовках (2011)
Литвинникова О. И. - Глаголы-отсубстантивы в русскоязычных газетах современной Украины (2011)
Луговська І. Б. - Психолінгвітичний аспект сприймання та відтворення латинської фахової лексики (2011)
Ляшук Н. А. - Явище багатозначність у контексті суміжних явищ (2011)
Мазурик І. І. - Феміні образи в антивоєнних романах Л. Мнячка та О. Гончара (2011)
Маковська О. О. - Категоризація терміносистеми пластичної хірургії в англійській мовній картині світу (2011)
Максим’юк Н. В. - Комунікативні акти відмови: гендерний аспект (2011)
Мариненко І. О. - Прислівники в пресових заголовках: семантика і структура (2011)
Маркітантов Ю. О. - Поетичний текст і експресивно-стилістичне звучання фразеологізму (2011)
Маркітантова В. Ю. - Спонукальні інфінітивні речення (2011)
Марчак Т. А. - Буття людини у творчому і життєвому просторі А. Заливчого (2011)
Марчук Л. М. - Проблема умовності категорій градації (кількості та якості) (2011)
Матковська М. В. - Когнітивно-семантичні стратегії ефективності боротьби за владу в англомовному політичному дискурсі (2011)
Мацько В. П. - Поетичне мовлення Олександра Смотрича в аспекті художнього сприйняття (2011)
Мелінчук Н. В. - Особливості показу внутрішньоособистісного конфлікту в перекладі та мовою оригіналу (за романом Е. Т. А. Гофмана "Эліксир диявола”) (2011)
Мельничук І. М. - Німецькі типи в інтерпретації Ф. М. Достоєвського (2011)
Мєлєкєсцева Н. В. - Фазова диференціація предикатного значення наявності / відсутності (2011)
Миколайчук А. І. - The ghost: African myth in Toni Morrison’s Beloved (2011)
Мирошніченко І. М. - Образ ледаря та трудолюба у польських та українських фразеологізмах із соматичним компонентом (2011)
Мітягіна С. С. - Вплив роману Е. Войнич "Овід” на творчість молодих письменників першої половини ХХ століття (2011)
Мозолюк О. М. - Старослов’янізми в поетичному мовленні Тараса Шевченка (2011)
Морараш Г. В. - Фразеологічне багатство мови творів Євгенії Ярошинської (2011)
Мороз О. А. - "Україна”, "мова”, "народ” як мовно-естетичні знаки художнього світу Дмитра Павличка (2011)
Моштак О. В. - Специфіка функціонування пейоративної лексики в екстралінгвістичному середовищі (2011)
Навчук Г. В. - Національно-мовне виховання у процесі формування майбутнього медика, Навчук І. В. (2011)
Назаревская М. П. - Социокультурологический потенциал латыни в поликультурной парадигме современного образования (2011)
Назаренко О. М. - Типологія прецедентних газетних заголовків за походженням (2011)
Овчиннікова І. І. - Проблема системного опису дієслівного значення (2011)
Олійник О. В. - Своєрідність інтимної лірики Миколи Вінграновського (2011)
Олексій К. Б. - Лайлива лексика у прозових творах Юрія Андруховича: структурно-семантичний аналіз (2011)
Остапенко В. І. - Стилістичне функціонування лексико-тематичного поля "Landscape” ("Seascape”) в морських романах Дж. Конрада (2011)
Панчишина Т. А. - Когнітивно-прагматична структура висловлення ірреального бажання (2011)
Петровская С. С. - Структура и заголовки романа А. Белого "Петербург”. Статья 1 (2011)
Півньова Л. В. - Професійно-сленговий лексикон як джерело поповнення термінологічної лексики (на матеріалі лексики туризму) (2011)
Підручна З. Ф. - Деякі аспекти навчання аудіювання англійської розмовної мови (2011)
Піонтковська Т. О. - Міжмовні лакуни у мові та мовленні (2011)
Потапчук І. М. - Назви лісу за породою дерев у географічній номенклатурі західноподільських говірок (2011)
Починок Л. І. - Духовна опозиція Долорес – Донна Анна у драмі Лесі Українки "Камінний господар” (2011)
Прокоф’єв І. П. - Вірші-порівняння Олександра Олеся (2011)
Прохорова М. Е. - Категория репрезентантов цвета, характеризующих человека в сравнениях (2011)
Проценко Н. В. - Формування іншомовної компетенції студентів в аудіюванні (2011)
Пулатова Л. Й. - Обрядовий дискурс як джерело обрядових фразеономінацій (2011)
Пушкар О. О. - Електронний посібник як самостійний мультимедійний засіб віртуального навчального середовища (2011)
Розумяк Н. М. - Динаміка особового іменника Кам’янеччини кінця ХІХ та ХХ століття (2011)
Романенко Л. В. - Уснопоетична концепція постаті Устима Кармалюка (2011)
Романчук С. М. - Використання сленгу в мовленні сучасної молоді як проблема атракції (2011)
Руда О. Г. - Соціомовні стереотипи в міській білінгвальній комунікації (проблеми мовної стійкості та мовної толерантності) (2011)
Савенкова Л. Б. - Сквозная этнокультурная деталь в творчестве М. А. Шолохова (2011)
Саленкова Т. М. - Об’єктивація концепту fortschritt у німецькій мовній свідомості (2011)
Сахарова О. В. - Ксенологічні засади порушення "кооперації” в особистісно-орієнтованому дискурсі (2011)
Свистун Н. О. - Динаміка антропонімікону м. Тернополя ХІХ ст. (чоловічий український та польський іменники′) (2011)
Свідрук О. О. - Політична метафора у сучасних сатиричних творах (2011)
Семелюк Р. М. - Поетика деталі в малій прозі А. П. Чехова і Дж. Джойса (2011)
Ситник А. П. - The relevance of politeness and euphemisms as communicative strategies of indirectness in discourse, Ситник Н. В. (2011)
Сірант А. М. - Концептуальна дихотомія "гріх – спокута”: лінгво-філософський аспект (2011)
Соловская Е. В. - Отантропонимные дериваты как особый класс производной лексики (2011)
Стеванович Р. И. - Глаголы, отражающие творческий процесс в эвристике (на материале русского и английского языков) (2011)
Темченко Ю. М. - Сучасний український сленг як предмет наукового дослідження (2011)
Терсіна І. З. - Національно-культурна специфіка прикметникових словосполучень у текстах поттеріани (2011)
Тесліцька Г. І. - Категорія відносної модальності в реченнях, ускладнених напівпредикативними ад’єктивними комплексами (2011)
Титянін К. О. - Про можливість впливу масової свідомості на реалізм (2011)
Товкайло В. Т. - Самостійна робота студентів як одна з основних умов якісної підготовки фахівців-філологів, Товкайло С. Р. (2011)
Туровська Л. В. - Загальне термінознавство в Україні початку ХХІ століття (2011)
Федькова І. А. - Явище термінологізації та детермінологізації у межах української хореографічної лексики (2011)
Халіновська Л. А. - Проблема метафоризації української авіаційної лексики (2011)
Хоптяр А. О. - Французькі натуралістичні тенденції ХІХ ст. у перекладацькій рецепції Бориса Грінченка (2011)
Чернікова О. І. - Ідіокод звукових повторів та його універсальність в англійському та українському художньому мовленні (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкієна та їх українських перекладів) (2011)
Черников И. Н. - Жанровый потенциал "петербургского” текста в романе Д. С. Мережковского "Антихрист (Петр и Алексей)” (2011)
Чернобров Ю. А. - Українська синтаксична термінологія в західноукраїнських граматиках другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. (2011)
Чопик Я. М. - Неморфологізовані атрибути на тлі функціональної перехідності синтаксичних одиниць, Чопик М. П. (2011)
Шабат-Савка С. Т. - Комунікативна інтенція і теорія мовленнєвих актів: лінгвістично-філософський контекст (2011)
Шатілова Н. О. - Стилістичний потенціал загальномовних фразем в ідіостилі Сидора Воробкевича (2011)
Шеремета Н. П. - Перспективи формування мовленнєво-мовної компетенції учнів в умовах говіркового навкілля (2011)
Шипицына Г. М. - Влияние культуры на динамические процессы в лексике и фразеологии русского языка (2011)
Шутак Л. Б. - Мовна ситуація в Україні: становлення державної мови чи масовий білінгвізм (2011)
Яковлева Н. М. - Особливості художньої структури роману Джозефа Конрада "Лорд Джім” (2011)
Янишина Л. С. - Запозичення в англійській мові XIX століття (на матеріалі художніх творів) (2011)
Яценко Н. О. - Функціональностилістичне термінознавство в Україні початку XXI століття (2011)
Автори статей (2011)
Вихідні дані (2011)
Галик І. С. - Роль стандартизації у розвитку вітчизняного товарознавства, Семак Б. Д. (2016)
Доманцевич Н. І. - Товарознавча класифікація труб для різних інженерних систем, Шунькіна О. В. (2016)
Пелик Л. В. - Інноваційні геотекстильні матеріали вітчизняних та західноєвропейських виробників (2016)
Затирка М. С. - Напрями формування споживних властивостей взуття у провідних науково-дослідних установах світу, Беднарчук М. С. (2016)
Стефаник М. П. - Розробка вимог до споживних властивостей туристичного взуття, Попович Н. І. (2016)
Демидчук Л. Б. - Українська народна іграшка: минуле і сьогодення виробів народних промислів (2016)
Пушкар Г. О. - Наукові принципи класифікації і формування асортименту інтер’єрного текстилю (2016)
Сапожник Д. І. - Сучасні тенденції у дизайні та стильовому рішенні одягу молодіжного асортименту, Ніколайчук Л. Г., Терешкевич Н. А. (2016)
Химич Г. М. - Дослідження температурного впливу на процес формування вовняних тканин (2016)
Сирохман І. В. - Проблеми поліпшення споживних властивостей і стабілізації якості молочного жиру (2016)
Кравченко М. Ф. - Вплив борошна "Здоров'я" та порошку керобу на технологічні властивості пшеничного борошна, Романовська О. Л., Череп І. П. (2016)
Пересічний М. І. - Функціонально-технологічні властивості йодовмісної сировини та екстракту інактивованих дріжджів, Паламарек К. В. (2016)
Апач М. В. - Перспективи харчового використання рапани чорноморської (Rapana Venosa), Сидоренко О. В., Романенко О. В. (2016)
Колтунов В. А. - Фізичні, теплофізичні показники кукурудзи цукрової та інтенсивність зниження температури качанів при охолодженні та заморожуванні, Шаповал С. Л., Коваль А. В. (2016)
Чорна А. І. - Їстівні плівки – перспективний напрям паковання харчових продуктів, Арсеньєва Л. Ю., Шульга О. С. (2016)
Дейниченко Г. В. - Вивчення особливостей накопичення заліза у біофортифікованих томатних овочах, Юдічева О. П. (2016)
Ощипок І. М. - Розробка м’ясних виробів із застосуванням білковмісних рослинних добавок (2016)
Гавриляк М. Я. - Застосування сенсорного аналізу для м’яса свинини замороженої як основи експертного методу (2016)
Гірняк Л. І. - Гігієнічні аспекти використання барвників у харчових продуктах, Донцова І. В., Лебединець В. Т. (2016)
Петришин Н. З. - Перспективні збагачувальні добавки із зародків пшениці для кондитерських виробів, Бліщ Р. О. (2016)
Лебединець В. Т. - Розробка рецептури та технології виготовлення овочевих салатів підвищеної біологічної цінності, Буряченко Л. Ю. (2016)
Родак О. Я. - Оцінка антиоксидантних властивостей фруктових та овочевих добавок (2016)
Боліла Н. О. - Вплив морфометричних характеристик на споживні властивості чорноморської акули катран (2016)
Баля Л. В. - Аналіз харчової та енергетичної цінності сухих сніданків (2016)
Міневич Г. Я. - Органолептичні дослідження якості кави різних товаровиробників (2016)
Хлопко Т. В. - Поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів (2016)
Ємченко І. В. - Роль експертних досліджень у митній практиці України (2016)
Скоробогатий Я. П. - Соціальна відповідальність бізнесу як підґрунтя безпеки та охорони праці сучасних підприємств, Бужанська М. В. (2016)
Семенов А. О. - Знезараження води комбінованими методами – УФ-випромінювання в поєднанні з іншими технологіями, Кожушко Г. М., Дугніст Л. В., Баля Л. В., Саприка О. В. (2016)
Руденко Є. В. - Пріоритети розвитку аграрної біотехнології, Кунець В. В., Седюк І. Є., Мандигра М. С., Воловик Г. П. (2017)
Балюк С. А. - Охорона та відтворення ресурсного потенціалу ґрунтів в умовах змін клімату, Воротинцева Л. І., Захарова М. А., Дрозд О. М., Носоненко О. А. (2017)
Лінчевський А. А. - Ячмінь — джерело здорового способу життя сучасної людини (2017)
Тимчук В. М. - Генезис і перспективи фітосанітарного моніторингу в системі трансферу цілісних технологій, Петренкова В. П. (2017)
Грициняк І. І. - Рибницько-біологічна характеристика дволіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття, Гурбик В. В., Михайленко Н. Г. (2017)
Рябініна О. В. - Технологічний спосіб диференційованого за живою масою вирощування ремонтного молодняку індичок, Катеринич О. О. (2017)
Ткачова І. В. - Система селекції у конярстві (2017)
Кузьмишина Н. В. - Колекція самозапилених ліній кукурудзи за ознаками продуктивності, Рябчун В. К., Вакуленко С. М. (2017)
Адамчук В. В. - Теорія ударної взаємодії бульби картоплі за сепарації вороху, Булгаков В. М., Головач І. В., Смолінський С. В., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Ландін В. П. - Особливості виносу 137Сs зерновими та зернобобовими культурами в умовах Житомирського Полісся, Райчук Л. А., Швиденко І. К., Ткачук В. П., Гуреля В. В. (2017)
Каленська С. М. - Довговічність насіння олійних культур, Новицька Н. В., Степаненко Ю. П., Столярчук Т. А., Таран В. Г., Риженко А. С., Єременко О. А. (2017)
Ходаківська О. В. - Економічні проблеми відтворення родючості ґрунтів, Корчинська С. Г., Матвієнко А. П. (2017)
До 80-річчя від дня народження Л. Д. Юрчак (1937 – 2010) (2017)
Вступне слово редактора (2017)
Цзян Лун - Клініко-діагностичні та лікувально-профілактичні особливості синдрому асептичного менінгіту у хворих з кістозними менінгіомами головного мозку, Кваша М. С. (2017)
Цимбалюк В. І. - Чи є місце палідотомії у сучасному лікуванні хвороби Паркінсона?, Попов А. О., Костюк К. Р., Зінькевич Я. П. (2017)
Тесленко Д. С. - Особливості хірургії метастатичних уражень гіпофіза, Гук М. О., Мумлєв А. О., Яцик В. А., Оконський Д. І., Аксьонов Р. В. (2017)
Никифорак З. М. - Результати хірургічного лікування менінгіом параселярної локалізації (2017)
Чередниченко Ю. В. - Выбор оптимального инструментария при каротидном стентировании (2017)
Гончарук О. М. - Результати лікування хворих із супратенторіальними пухлинами мозку з інсультоподібним перебігом у ранній післяопераційний період, Обливач А. А., Фрейдман Я. Ю., Камінський А. О., Макеєва Т. І. (2017)
Литвак С. О. - Нейроофтальмологічні аспекти клінічних виявів артеріальних аневризм головного мозку, Єгорова К. С., Чебурахін В. В. (2017)
Буцко Є. С. - Випадок комбінованого хірургічного лікування нерозірваної гігантської мішкоподібної аневризми супракліноїдного відділу правої внутрішньої сонної артерії, Возняк О. М., Голяка А. Г., Майданик О. В. (2017)
Носенко Н. М. - Кардіологічна патологія у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу: особливості лікування та профілактика ускладнень, Щеглов Д. В., Мамонова М. Ю. (2017)
Привітання (2017)
Sviatenko L. K. - Structure and redox properties of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine (HMX) adsorbed on a silica surface. A DFT M05 computational study, Gorb L., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2017)
Токарь А. В. - Ефекти водневого зв’язування у структурному аналізі фенілону с-2: квантово-хімічна інтерпретація, Чигвинцева О. П. (2017)
Варгалюк В. Ф. - Квантово-химический анализ реакций образования комплексов Со2+, Борщевич А. О., Борщевич Л. В., Середюк В. А. (2017)
Варгалюк В. Ф. - Квантово-химический анализ процесса электровосстановления аквакомплексов Со2+, Борщевич А. О., Борщевич Л. В. (2017)
Shmychkova O. B. - The electrochemical oxidation of 4-nitroaniline and 4-nitrophenol on modified PbO2+-electrodes, Luk’yanenko T. V., Amadellia R., Velichenko A. B. (2017)
Shmychkova O. B. - The electrochemical oxidation of salicylic acid and its derivatives on modified PbO2+-electrodes, Luk’yanenko T. V., Amadellia R., Dmitrikova L. V., Velichenko A. B. (2017)
Заровна І. С. - Коректура, Пальчиков В. О. (2017)
Євтушенко С. К. - Шановні колеги! (2015)
Трінус К. Ф. - Кореляція запаморочень з артеріальною гіпертензією (2015)
Євтушенко С. К. - Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження, Єфіменко О. М. (2015)
Мищенко Т. С. - Билобил Интенс в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2015)
Муравський А. В. - Клініко-нейрофізіологічна характеристика боксерів із повторними черепно-мозковими травмами, Чеботарьова Л. Л., Солонович О. С. (2015)
Ортеменка Є. П. - Перинатальні фактори ризику гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених із нормальною та низькою до терміну гестації масою тіла (2015)
Яворський В. В. - Оцінка стану центральної гемодинаміки за допомогою методу добового моніторування артеріального тиску при розвитку гіпертензивної енцефалопатії у хворих похилого віку (2015)
Корнацький В. М. - Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією, Ревенько І. Л. (2015)
Черний Т. В. - Влияние дифференцированного терапевтического подхода на биоэлектрическую активность головного мозга у больных с болезнью Паркинсона и дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического и гипертонического генеза с паркинсоническим синдромом (2015)
Мищенко В. Н. - Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций (2015)
Виничук С. М. - Инверсия рефлекса Бабинского в зависимости от исходного положения нижней конечности и механизм ее возникновения (2015)
Бездетко Н. В. - Цитиколин: новое об известном (2015)
Смульская Н. Е. - Комплексная оценка влияния клинико-анамнестических и генетических факторов на риск развития инсультов у детей (2015)
Куприненко Н. В. - Влияние Церебролизина на клинические исходы черепно-мозговой травмы в зависимости от ее степени тяжести (2015)
Зинченко Е. К. - Адаптационный резерв организма больных с вегетативными нарушениями в структуре посттравматического и хронического воспалительного поражения центральной нервной системы на фоне снижения системного артериального давления (Аналитический обзор литературы. Часть III) (2015)
Андріюк Л. - Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у пацієнтів із перенесеним геморагічним інсультом у відновному періоді, Магулка І. (2015)
Бєляєв А. О. - Лікування мігрені з аурою методом транскраніальної магнітної стимуляції, Сон А. С. (2015)
Гелетка А. А. - Липидвысвобождающая способность нейтрофилов как признак активности атеросклеротического процесса у постинсультных больных (2015)
Григоров С. Н. - Клінічні та патогенетичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми, Григорова А. О., Куфтеріна Н. С., Новак А. С. (2015)
Григорова И. А. - Болевой синдром у лиц с нарушением глотания (2015)
Григорова І. А. - Клініко-діагностичні та лікувальні аспекти порушень дрібних артерій головного мозку (2015)
Грицюк Т. Д. - Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих із перенесеним ішемічним інсультом у динаміці патогенетичного лікування (2015)
Евтушенко С. К. - Классическая и парадоксальная эмболия в генезе инфаркта мозга, Евтушенко И. С. (2015)
Евтушенко С. К. - Атеросклеротическое поражение сонных артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца, Дюба Д. Ш., Марусиченко Е. А., Евтушевская А. Н., Марусиченко В. В. (2015)
Желіба Л. М. - Випадок використання стрічки kinesio tape при спастичній кривошиї, Фіщенко В. А., Московко С. П. (2015)
Ісайкова О. І. - Нівелювання депресивних проявів хронічної ішемії мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції, Сон А. С. (2015)
Ісайкова О. І. - Динаміка когнітивних функцій під впливом транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на хронічну ішемію мозку, Сон А. С. (2015)
Козелкин А. А. - Влияние комбинированной нейропротекторной терапии на течение и исход острого периода мозгового ишемического полушарного инсульта, Новикова Л. В. (2015)
Кошман С. К. - Особенности трансформации нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу в гипертоническую болезнь, Шпортько О. В. (2015)
Личко В. С. - Оцінка активності симпатоадреналової системи у хворих у гострому періоді інфаркту головного мозку, Малахов В. О. (2015)
Мар’єнко Л. Б. - Когнітивні розлади у пацієнтів з епілепсією та можливості їх корекції (2015)
Михалойко О. Я. - Зміни церебральної гемодинаміки за показниками ультразвукової допплерографії у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебробазилярному басейні (2015)
Московко С. П. - Оцінка зв’язку ступеня сонячної експозиції та ризику розвитку депресії та втоми при множинному склерозі в популяції Вінницької області, Малик С. Л., Костюченко А. В. (2015)
Оринчак Л. Б. - Ретроспективний аналіз перебігу розсіяного склерозу у жінок під час вагітності та у перші 3 місяці після пологів, Негрич Т. І. (2015)
Оринчак Л. Б. - Клінічні характеристики розсіяного склерозу у жінок залежно від народження дітей, Негрич Т. І. (2015)
Перова В. П. - Динаміка оцінок якості життя в процесі стаціонарного лікування пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому (2015)
Пітик М. І. - Рефрактерні форми епілепсії у дітей: пошуки раціональної протиепілептичної політерапії, Дельва Д. Ю., Пітик О. М. (2015)
Пітик М. І. - Застосування рефлексотерапії у системі реабілітації дітей із дитячим церебральним паралічем, Ліскевич І. І. (2015)
Пітик О. М. - Психологічні механізми формування непсихотичних психічних розладів у хворих на гіпертиреоз (2015)
Погорєлов О. В. - Значення стовбурової викликаної активності в діагностиці отокохлеарних синдромів при цереброваскулярній патології, Бараненко О. М., Пашковський В. І., Кальбус О. М., Петров О. С., Шайкевич Р. С., Василенко Л. В., Сорочан О. І., Погорєлова В. О. (2015)
Погорєлов О. В. - Використання прегабаліну при синдромі грушоподібного м’яза, Бараненко О. М., Петров О. С., Кальбус О. І., Березовська Л. В., Кривець Н. М. (2015)
Погорєлов О. В. - Залежність показників короткострокової пам’яті від ультрадіанних ритмів у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями, Бараненко О. М., Петров О. С., Юдіна Т. В., Соміло О. В., Шайкевич Р. С., Василенко Л. В., Сорочан О. І., Погорєлова С. А., Щирова О. М. (2015)
Поясник І. М. - Депресивний синдром у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (2015)
Резниченко Е. К. - Сравнительная эффективность флупиртина и толперизона в купировании эпизодической головной боли напряжения у молодых людей, Хохлов М. А., Каширина А. В. (2015)
Ростовцева М. С. - Аксональные и демиелинизирущие полинейропатии в структуре сахарного диабета и алкоголизма, Миронченко А. А. (2015)
Смоланка В. І. - Супратенторіальні каверноми головного мозку як етіологічний чинник епілепсії, Смоланка А. В. (2015)
Солодовнікова Ю. - Результати лікування хворих із субарахноїдальним крововиливом унаслідок розриву артеріальної аневризми залежно від церебрального вазоспазму, Сон А. (2015)
Тесленко О. А. - Эпидемиологические особенности цереброваскулярных заболеваний в Харьковской области, Тесленко Н. И. (2015)
Тихонова Л. В. - Факторы риска и причины развития мышечных судорог у людей преклонного возраста, Боярский А. А., Сухомлин Н. П. (2015)
Тихонова О. О. - Неврология хронических заболеваний носоглотки (2015)
Тучкина М. Ю. - Лечение девочек-подростков с неврологическими нарушениями на фоне гинекологической патологии (2015)
Хоменко М. А. - Эффективность применения препарата кортексин методом эндоназального электрофореза в лечении больных ишемическим инсультом, Резниченко Е. К. (2015)
Черенько Т. М. - Клініко-неврологічні співставлення атеротромботичного та кардіоемболічного інсульту залежно від ступеня артеріальної гіпертензії, Гелетюк Ю. Л. (2015)
Tarasova I. V. - Neuro-psychological development of children who have suffered from perinatal hypoxic damage of central nervous system, Kasyan S. M. (2015)
60 лет в клинической неврологии о научной, педагогической, врачебной и общественной деятельности заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата Государственной премии Украины, доктора медицинских наук, профессора Е. Г. Дубенко (2015)
Отзыв на монографию Цымбалюка В. И., Медведева В. В. "Спинной мозг. Элегия надежды". — Винница: Нова Книга, 2010. — 944 с. (2015)
Відгук на науково-практичний і методичний посібник "Шкали в загальній і дитячій неврології" за редакцією проф. С. К. Євтушенка. — К.: Видавець Заславський О. Ю., 2015. — 104 с. (2015)
Титаренко В. - Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності (2016)
Горкуша О. - Геополітичний україно-російський конфлікт: реакція українських церков, Филипович Л. (2016)
Яроцький П. - "Святий і Великий Собор" Православної Церкви (2016)
Солдатов О. - Два типи автокефалії – погляд із Константинополя (співвідношення практики надання автокефалії з традиційною доктриною Пентархії у сучасному православ’ї) (2016)
Присухін С. - Екуменічний діалог: проблематика й відповіді Івана Павла ІІ (з нагоди 15-тої річниці пастирського візиту папи в Україну) (2016)
Элбакян Е. - Трудиться и молиться (трудовая этика мормонов в учениях Президентов их Церкви) (2016)
Бортнікова О. - Релігійні та політичні організації як суб’єкти етнонаціонального процесу в Україні (2016)
Гольд О. - Влияние церквных институций США на украинскую религиозную ситуацию (2016)
Филипович Г. - Церква в діаспорі як чинник збереження історичної пам’яті українців (2016)
Мурашкін М. - Роль суб’єктивного фактору у явищах подібного містика і митця на сучасному етапі (онтологічний аспект "Стану Безсмертя") (2016)
Гаврилюк Т. - Християнство в антропологічній перспективі ХХІ ст. (2016)
Зінкевич Т. - Ідеї громадянської релігії у творчому спадку Миколи Костомарова (2016)
Шевченко С. - Екзистенціальна теорія Мерольда Вестфаля як розвиток ідей С. К’єркегора в добу Постмодерну (2016)
Горбань Р. - Персоналістична антропологія Чеслава Бортника (2016)
Ангелова А. - Концепція "духовного старіння" З. Шехтера-Шаломі (2016)
Горкуша О. - Експертний висновок на книгу М.А. Дорогого "Библейская философия. Краткий очерк по основным проблемам философии о происхождении природы, жизни, человека (Философия. Библия. Наука). Сравнительный обзор". (2016)
Туловецький Д. - Рецензія на книгу Януша Мар’янського "Лексікон соціології моральності" (Краків, 2015) (2016)
Саган О. - Експертний висновок щодо "Хартії мусульман України", Колодний А. (2016)
Колодний А. - Міркування щодо природи постаті Ісуса Христа для часопису "Світогляд" з аналізом статті академіка Білецького О. І. "Некоторые замечания по поводу атеистической литературы последних дней (1960 год)" (2016)
Короткий звіт про роботу Відділення релігієзнавства (2016 рік) (2016)
Автори статей часопису "Українське релігієзнавство" № 79 (2016)
Колодний А. - Актуальні проблеми української релігієзнавчої науки. До 25-тиліття Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (2015)
Горєвой Д. - Методологічні проблеми вивчення історії українського релігієзнавства (2015)
Панич О. - Науковий атеїзм як культурна система (2015)
Колодний А. - Релігія і Церква в баченні Івана Франка. До франківських ювілеїв 2016 року (2015)
Шевців І. - З'ява в Україні "з'єдиненої Церкви" і що вона дала українцям. До 420-річчя Берестейської унії (2015)
500-ліття протестантизму: пропозиції Відділення релігієзнавства щодо відзначення (2015)
Коваль А. - Справедливість та рівність як соціальні ідеї в текстах Нового Завіту (2015)
Мулик-Луцик Ю. - Україна – колиска християнського мислительства на Слов'янському Сході (2015)
Ковальчук І. - Розвиток української ікони впродовж ХІV–ХІХ століть (2015)
Ісаєнко М. - Християнська традиція державотворення та окремі константи інтерпретації Христового вчення (2015)
Буряк Н. - Сутність християнської догми Еріка Фромма (2015)
Присухін С. - Іван Павло ІІ про логіку діалогу між Католицькою Церквою та ісламом (2015)
Яроцький П. - Процес змирщення традиційних сакральних функцій релігійних організацій і "входження у світ" (2015)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Форми прояву індивідуальної релігійності та їх типологізація в контексті православ‘я (2015)
Kolodnyy A. - "Russian world" – theological doctrine and religious ideology that ruin the humanity, Fylypovych L. (2015)
Недавня О. - Церковний чинник в патріотичному вихованні українців: потенції, проблеми, перспективи (2015)
Калениченко Т. - Формування образу військових капеланів в Україні (2015)
Карпицький М. - Репресії проти немосковсько-православних християн на Донбасі (2015)
Татарчук М. - Забезпечення cвободи совісті, релігії та віросповідань в державах Євросоюзу і в Україні (2015)
Короткий план роботи Відділення релігієзнавства на 2016 року (2015)
Державні документи з питань експертизи релігійного життя (2015)
Релігійний чинник в гуманітарному житті України (2015)
Павленко П. - Християнська етика не для світської освіти (2015)
Саган О. - Православ'я України і національна безпека (2015)
Яроцький П. - Про зміст і богослужбове застосування літератури Свідків Єгови (2015)
Колодний А. - Богородична Церква не є сектою (2015)
Автори часопису № 76 "Українське релігієзнавство" (2015)
Куліш Н. - Проблема релігійної освіти і повнота забезпеченння свободи совісті в Україні (2014)
Клімук І. - Етапи формування релігійної ідентичності (2014)
Борейко Ю. - Первинна громада сучасного Українського православ'я як форма церковної соціальності (2014)
Тітовський І. - Проблема адаптації/зміни канонів та церковних традицій у православ'ї сучасної України (2014)
Колодний А. - УПЦ Московського Патріархату не засудила російський фашизм (2014)
Кобрин М. - Симбіоз окцидентальної та орієнтальної греко-католицьких груп як вияв ідентичності УГКЦ (2014)
Трегуб Г. - Протестантизм крізь призму концептуальних основ теорії диверсифікації (2014)
Шестопалець Д. - Теологічні позиції ДУМУ в контексті інституалізаційних процесів в ісламі в Україні (2014)
Колодний А. - Московський загарбник під опікою Московської Церкви (2014)
Горбань Р. - Тлумачення М.Бердяєвим основних питань християнської есхатології (2014)
Шепетяк О. - Драматичне богослов'я К. Барта, Г. У. фон Бальтазара та Р. Шваґера (2014)
Присухін С. - Проблема шлюбу в соціальному вченні Католицької Церкви (2014)
Стасюк Л. - Проекція гуманістично-реформаційної рецепції в протестантській ортодоксії (2014)
Компанієць Л. - В океані божественних інкарнацій, або "кола" еволюції А.Безант (2014)
План основних заходів Відділення релігієзнавства на 2014 рік (2014)
Таблиця стану релігійної мережі України 2013 року (2014)
Автори статей цього числа часопису (2014)
До відома авторів. Вимоги редакції УР щодо оформлення статей (2014)
Вітальне слово академіка Мирослава Поповича, директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (2015)
Привітальне слово Його Високопреосвященства Архієпископа Томаса Е. Ґалліксона, Апостольського Нунція (2015)
Звернення до учасників конференції Блаженнійшого Любомира кардинала Гузара (2015)
Саух П. - Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модернізму (2015)
Яроцький П. - Проблеми Церкви й світу в рефлексіях Папи Франциска (2015)
Бабій М. - Релігійний фактор і сучасний соціум у контексті змін соціальної парадигми Римо-католицької Церкви (2015)
Горкуша О. - Революція Гідності як об'єднуючий чинник українських конфесій і специфічний вияв екуменізму, Филипович Л. (2015)
Широкорадюк С. - Сучасні тенденції розвитку Римо-католицької Церкви на Сході України (2015)
Петрів О. - Сіль землі і світло для світу: профетична роль об'єднаної української релігійної спільноти в новітній історії України (2015)
Колодний А. - Християнство в його виявах і сьогочасних проблемах (за Іваном Ортинським) (2015)
Шепетяк О. - Антропологічна парадигма сучасного католицького богослов'я (2015)
Арістова А. - Християни як дискриміновані меншини в сучасному світі: нове повернення старої історії (2015)
Харьковщенко Є. - Софійність і філософізація богослов'я Київського християнства (2015)
Боднарюк Б. - Західні місіонери на теренах України в епоху Середньовіччя: релігійні, культурні, дипломатичні контакти (2015)
Сенів Д. - Устремління до єдності й усамостійнення Української християнської церкви (2015)
Шкрібляк М. - Вплив європейського потридентського гуманізму на формування ренесансного світогляду українців (2015)
Буравський О. - Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні на Білорусі в другій половині ХІХ ст, Власюк І. (2015)
Шеретюк Р. - Трансформація культової практики Греко-уніатської церкви на теренах Правобережної України напередодні її інкорпорації до складу російського православ'я (2015)
Стоколос Н. - Російсько-православне "очищення обрядів" Греко-уніатської церкви та його трагічні наслідки для русинів-українців Холмщини і Південного Підляшшя (2015)
Безпалько У. - Греко-католицька Церква в Східній Галичині на початку ХХ ст.: особливості духовно-культурної ідентичності крізь призму унійної діяльності Л. Федорова (2015)
Бистрицька Е. - Радянсько-ватиканське протистояння: конфлікт парадигми цінностей (2015)
Гура О. - Діяльність світських організацій католиків в УРСР наприкінці 1940-их – 1950-их рр (2015)
Стоцький Я. - Державна політика скасування мережі Римо-католицької церкви в Галицькому регіоні (1944–1964 рр.) (2015)
Дідух Т. - Особливості конфесійного життя Римо-католицької церкви в західних областях України у 1953–1958 рр (2015)
Задоянчук О. - Особливості адаптації сучасного православ'я до модернізаційних процесів в Україні (2015)
Сітарчук Р. - Деякі аспекти історії адвентизму на Полтавщині початку ХХ ст (2015)
Мишков В. - Особливості релігійної практики сучасного українського старообрядництва (2015)
Кришталь Ю. - Нетрадиційна релігійність в Україні у другій половині ХХ-початку ХХІ століття: проблема ідентифікації та класифікації (2015)
Филипович Г. - Церкви української діаспори в пошуках культурних кодів до нової генерації емігрантів з України (2015)
Павленко П. - Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст (2015)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Антропологічні виміри індивідуальної релігійності православного віруючого у реаліях сьогодення (2015)
Титаренко В. - Роль релігійного фактора у формуванні громадянського суспільства: український контекст (2015)
Гаврилюк Т. - Антропологічні акценти в енцикліці Папи Франциска "Lumen fidei" – "Світло віри" (2015)
Лавринович О. - Релігійні організації як чинник формування громадянського суспільства в Україні (2015)
Яроцька О. - Антропоцентризм і теоцентризм як різновекторні смисложиттєві парадигми сучасного буття Католицької церкви (сакрально-секулярна реверсія) (2015)
Волобуєва С. - Девіантні явища у церковному середовищі: становлення громадянського суспільства (2015)
Петришин Н. - Гідність людського життя в концепції Католицької церкви (2015)
Мороз В. - Вчення УГКЦ про вибори влади як шлях до суспільних змін (2015)
Присухін С. - Суспільний мир як цінність і принцип "культури життя" (у світлі праць св. Івана Павла ІІ) (2015)
Черенков М. - Украинские протестанты и католики: "дело Экмана" и "фактор Майдана" (2015)
Паращевін М. - Відмінності ціннісних орієнтацій православних і греко-католицьких віруючих України (дані соціологічних досліджень) (2015)
Бучма О. - Релігія, право, громадянське суспільство: рецепція в українських реаліях (2015)
Гудзенко-Александрук О. - Міфо-символічна інтерпретація духовної реальності у християнській традиції та моральне зростання особистості віруючого (2015)
Вільховий Ю. - Феномен "громадянська релігія" у верифікації української і світової наукової думки (2015)
Климов В. - Наука і релігія: деякі аспекти сучасного дискурсу про відносини традиційних опонентів (2015)
Докаш В. - Протестантський модернізм: історія, форми вияву в умовах глобалізації та інкультурації українського суспільства (2015)
Мельник О. - "Перший і третій Рим" в контексті ідеології "Русского мира" і верифікації сучасного Ватикану (2015)
Чувашова Д. - Уявлення про нечисту силу в православ'і і католицизмі (2015)
Шугаєва Л. - Особливості єретичних рухів в католицькій і православній традиціях (2015)
Булига І. - Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам'яті сучасного Волинського краю (2015)
Коваленко Ю. - Публічна теологія або богословствування в контексті суспільно-політичних процесів у сучасній Україні (2015)
Юраш А. - Другий Ватиканський Собор як виклик і спонука для розвитку богословсько-еклезіальних традицій християнського Сходу (2015)
Данилюк О. - Особливості євангелізаційно-місіонерської діяльності римо-католицьких чернечих орденів у Києво-Житомирській дієцезії (2015)
Недавня О. - Особливості сучасного перебігу інституалізаційних процесів у спільнотах богопосвяченого життя Української греко-католицької церкви (2015)
Гур'янова І. - Екзистенційні пошуки віруючих баптистів в умовах сучасних суспільних трансформацій (2015)
Тепленко М. - Влияние духовного наследия святого Бенедикта на формирование мировоззрения современного человека (2015)
Остащук І. - "Ефект Франциска" у церкві та поза нею (2015)
Іценко О. - Релігійно-філософські погляди митрополита Алексія (Громадського) на католицизм (2015)
Дем'яненко Ж. - Тлумачення тероризму в релігійному аспекті (2015)
Відомості про авторів (2015)
Батечко Н. Г. - Феномен якості вищої освіти в сучасному науковому дискурсі (2017)
Гончаренко-Закревська Н. В. - Інноваційні підходи щодо розвитку особистості і формування поведінки дитини в педагогічній спадщині С. Френе (2017)
Таможська І. В. - Життєпис та науково-педагогічна діяльність приват-доцента О. М. Грена (2017)
Літіченко О. Д. - Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у 50-х роках ХХ століття на сторінках педагогічної преси (2017)
Башкір О. І. - Місце педагогіки в системі педагогічної освіти України в історичному дискурсі XIX – початку XX ст. (2017)
Твердохліб Т. С. - Викладання гомілетики як педагогічно орієнтованої дисципліни в Київській духовній академії (1819–1869 рр.) (2017)
Горбань О. В. - Освітній потенціал православного віровчення про "живе" (2017)
Додонова В. І. - Релігійна раціоналізація та її значення для появи модерних освітніх інституцій (2017)
Попович А. С. - Теоретичні аспекти реалізації принципу історизму на заняттях зі стилістики української мови у вищій школі (2017)
Прошкін В. В. - Геометричні задачі на побудову як дієвий інструментарій формування навичок ХХІ століття, Астаф’єва М. М., Радченко С. С. (2017)
Васьківська Г. О. - Дидактичні аспекти реалізації міждисциплінарних зв'язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2017)
Кошіль О. П. - Освітнє середовище дошкільного навчального закладу: ґенеза та сутнісний зміст поняття (2017)
Музика О. О. - Ціннісно-мотиваційні аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів (2017)
Пищик О. В. - Сучасні погляди на систему управління педагогічним колективом в професійно-технічному навчальному закладі (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Культура міжнаціонального спілкування старшокласників: сутність поняття (2017)
Купрій Т. Г. - Імагологічні виміри "іншого/чужого" в студентському середовищі (на матеріалах емпіричної розвідки) (2017)
Бровко К. А. - Феномен корпоративної культури особистості в контексті освітологічних знань (2017)
Паламар С. П. - Проблема формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу (2017)
Козак Л. В. - Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід розвитку (2017)
Братко М. В. - Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти (2017)
Гришак С. М. - Стандарти гендерної рівності ради Європи як нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної освіти в пострадянських країнах (2017)
Загородня А. А. - Компаративний аналіз професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі (2017)
Кириченко О. С. - Критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів на основі 3D-моделювання (2017)
Трач Ю. В. - VR-технології як метод і засіб навчання (2017)
Bacurovska I. - Ways to integrate European massive open online courses in Ukraine`s University education (2017)
Бісмак О. В. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2017)
Дякуємо Богові за дар єдності Церкви (2017)
Вітання УГКЦ з нагоди 420-ліття Берестя (2017)
Колодний А. - 420-та річниця Берестейського Собору: суперечливість оцінок (2017)
Артикули Берестейської унії (за видруком їх проф. Ю. Муликом-Луциком та отцем Іваном Шевцівим) (2017)
Грамота Святої Унії (2017)
Великий А. - Берестейська унія у її Вселенськості (2017)
Гудзяк Б. - Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії (2017)
Іванишин В. - Берестейська унія в її передісторії і здобутках для українців (2017)
Мулик-Луцик Ю. - Берестейська унія в її передісторії і початках історії (2017)
Шевченко В. - Початок Берестейського унійного процесу у світлі сучасних богословських рефлексій щодо уніатизму (2017)
Шевців І. - Берестейська Унія – причини, наслідки, історична доля (2017)
Ортинський І. - Унія в її природі і наслідках (2017)
Музичка І. - Берестейська Унія – історична подія (2017)
Липинський В. - Мотиви заключення унії і співвідношення в Берестейському процесі консервативних і радикальних впливів (2017)
Сабат П. - Статус, богословське значення та актуальність літургійних ухвал Берестейської унії (2017)
Паславський І. - Берестейська унія в контексті першого українського національно-культурного відродження (2017)
Бистрицька Е. - Еволюція доктрини уніатизму в контексті Східної політики Ватикану кінця ХІХ - початку ХХІ ст. (2017)
Яроцький П. - Унія й "уніатизм": сучасний контент-аналіз (2017)
Димид М. - Помісність і Патріярхат: кілька споминів про партріярха Йосифа (2017)
Павленко П. - Патріарший статус УГКЦ як "розмінна монета" між Ватиканом і Москвою (станом на понтифікат папи Франциска) (2017)
Недавня О. - Плід Берестейської унії в контексті аксіологічних інтересів українців (2017)
Колодний А. - Патріархат – зневажений Заповіт Йосифа Сліпого (2017)
Павленко П. - Постмайданна Україна в тисках російсько-ватиканських відносин (або "Як нам ставитися до візиту на окуповані території апостольського нунція Клаудіо Гуджеротті?") (2017)
Автори статей часопису (2017)
Греко- і Римо-католицизм у видруках. Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України (2017)
Филипович Л. - Передслово. Релігія і освіта (2014)
Титаренко В. - Таких не забувають. Вона досягала поставлених цілей (2014)
Бистрицька Е. - Цю втрату ніким не заповниш (2014)
Мирошникова О. - Наталія в міжнародній команді релігієзнавців (рос.мова) (2014)
Гаврилюк Т. - Розуміння особистості в християнстві і сучасному молодіжному соціумі (2014)
Горкуша О. - У тенетах сучасності: методологічний диктат предмету дослідження Наталії Гаврілової (2014)
Черенков М. - Образование, религиозность и смысл:христианские перспективы изнутри кризиса. (2014)
Колодний А. - Релігієзнавча і релігійна освіта: предметне поле і співвідношення (2014)
Гаврілова Н. - Релігійна освіта в контексті засобів формування міжконфесійної злагоди (2014)
Стоцький Я. - Компаративістська тріада "держава-освіта-Церква" в Україні та деяких країнах Західної Європи (2014)
Филипович Л. - Духовна освіта в контексті становлення державно-церковних відносин (2014)
Мирошникова Е. - Право на свободу совести ирелигиозное образование. (2014)
Рудакевич О. - Поєднання релігійного та національного в українському освітньому просторі (2014)
Щербань М. - Богослов'я в освітянському та науковому просторі сучасної України: здобутки-втрати, реалії-перспективи (2014)
Присухін С. - Проблема релігійного виховання у світлі неотомізму Івана Павла ІІ (2014)
Мороз В. - Просвітницька роль духовенства згідно із вченням УГКЦ (2014)
Палінчак М. - Релігійна освіта: зарубіжна практика (2014)
Андреєва Л. - От Бога ли его Закон? Или как религиозное образование влияет на дехристинизацию массового сознания., Елбакян К. (2014)
Арістова А. - Мусульманські освітні заклади в Україні (2014)
Чуйко І. - Є.Олесницький і проблеми української освіти в Східній Галичині поч. ХХ століття (2014)
Гнидкa М. - Греко-східний релігійний фонд як фундатор освіти на Буковині (2014)
Луцан І. - Якісний поступ національної і богословської освіти на Буковині доби єпископа Євгена Гакмана (2014)
Освіта не має нехтувати релігієзнавством. Лист міністру І.Макарчуку (2014)
Релігієзнавча наука в контексті релігієзнавчої освіти. Лист Д.Табачнику (2014)
Автори статей і текстів (2014)
Contents (2017)
Bidyuk N. - Forming Communicative Competence of Future TESOL Teachers by Microteaching (Based on British Experience) (2017)
Desiatov T. - Comparative Pedagogical Studies on Models Of Education Systems Management in the EU and Ukraine (2017)
Tretko V. - Globalization of Nanoengineers’ Professional Training: Foreign Experience, Vashkurak Yu. (2017)
Homonyuk O. - Foreign Experience in Mastering Medical Professional Terminology by Foreign Students at Medical Universities, Avramenko N. (2017)
Soltyk O. - The Peculiarities of Physical Education Teachers’ Professional Training: Foreign Experience (2017)
Matsiuk L. - Future Teachers’ Legal Training in Belarus and Kazakhstan (2017)
Tymkiv N. - Interdisciplinarity in Petroleum Higher Education in the Context Of International Standards (2017)
Kyslenko D. - Using Information Technologies in Professional Training Of Future Security Specialists in the USA, Great Britain, Poland and Israel (2017)
Zorochkina T. - Legal Enforcement of Teacher Education in Great Britain (2017)
Boiarska-Khomenko A. - Adult Learning Development in Poland in the 20th Century (2017)
Dudikova L. - Tendencies of Future Doctors’ Ethical Competence Formation at Medical Universities in Europe and the USA (2017)
Sadovets O. - Modern Trends in Continuous Professional Development of Foreign Language Teachers (on the Basis of the British Council Research) (2017)
Duka O. - Some Countries’ Experience in Organizing Professional Training and Activity of Probation Officers (2017)
Bajpai Sh. - Renewable Energy Education in India, Kidwai N. R. (2017)
Bystrova B. - Сomparative Analysis of Curricula for Bachelor’s Degree in Cyber Security in the USA and Ukraine (2017)
Iliasova Yu. - Professional Training of Junior Medical Staff: European Experience (2017)
Samborska O. - Some Peculiarities in Training Future Masters in Technology Education in European Countries (2017)
Pavlenko M. - The Problem of Developing Professional Mobility of Teachers in the Works of Foreign Scholars (2017)
Chorna I. - Content of Future Economists’ Professional Mobility in Researches of Foreign Scientists (2017)
Perepelyuk I. - Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland (2017)
Cадовець О. - Сучасні тенденції неперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов (на основі дослідження Британської Ради) (2017)
Ілясова Ю. - Професійна підготовка молодших медичних спеціалістів: Європейський досвід (2017)
Ничкало н. - Рецензія на книгу "Etyczne i społeczne wymiary pracy" (2017)
Правила оформлення і подання рукописів (2017)
Мавров Г. І. - Біомедичні технології в стримуванні поширення ВІЛ та інших збудників інфекцій, що передаються статевим шляхом, Щербакова Ю. В., Ярошенко М. О. (2017)
Савоськина В. А. - Современная проблематика трихомониаза: эпидемиология, клиника, течение, диагностика и терапия (2017)
Цепколенко А. В. - Иммунная система и регенеративный потенциал кожи (2017)
Анфилова М. Р. - Роль цитокинового дисбаланса в персистенции уретральных симптомов у мужчин, прошедших стандартную антимикробную терапию по поводу негонококкового уретрита, вызванного C. trachomatis, U. urealyticum, M. genitalium (2017)
Горовенко Н. Г. - Аналіз рівня статевих гормонів у хворих на акне різного ступеня тяжкості з урахуванням впливу генетичних факторів, Петренко А. В., Россоха З. І. (2017)
Біловол А. М. - Клінічні особливості перебігу псоріазу, асоційованого з артеріальною гіпертензією, Ткаченко С. Г., Татузян Є. Г. (2017)
Добровольская А. В. - Дифференциальная диагностика хронических рецидивирующих дерматозов кожи лица (2017)
Лісняк А. П. - Сучасні підходи до ведення пацієнтів з симптомокомплексом постакне, Мурзіна Е. О. (2017)
Литус А. И. - Дерматологические аспекты качества жизни инфертильных женщин с акне, Заднипряная О. И. (2017)
Мавров Г. І. - Етіотропне лікування запальних захворювань сечостатевих органів, Борис О. М., Федорич П. В., Джораєва С. К. (2017)
Шелемба Е. И. - Качество жизни пациентов с мелазмой, Цепколенко В. А. (2017)
Литус А. И. - Оказание дерматологической помощи временно перемещенным лицам в Украине (2017)
Кутова В. В. - Характеристика стану, ресурсів лабораторій дерматовенерологічних закладів, які виконують комплекс стандартних серологічних реакцій на сифіліс, Волкославська В. М., Білоконь О. М. (2017)
Єлісеєва О. Ю. - Клініко-епідеміологічні особливості мікозів стоп у осіб, які перенесли соціальний стрес, Бардова К. О. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Опыт лечения вагинального кандидоза, Айзятулова Д. Р. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Терапевтическая тактика наружной терапии аллергодерматозов, Полях Я. А., Еременко А. А. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Онихомикозы и их лечение, Полях Я. А., Еременко А. А. (2017)
Белозоров А. П. - Сравнительный анализ результатов использования культурального метода и полимеразной цепной реакции для диагностики урогенитальной трихомонадной инфекции, Джораева С. К., Частий Т. В., Милютина Е. И., Гончаренко В. В., Соболь Н. В. (2017)
Бочарова В. В. - Порушення нейропептидної регуляції як чинники "ноцицептивного" та "імунного" парадоксів при хронічних дерматозах, Куц Л. В. (2017)
Веретельник К. О. - Оптимізація комплексної диференційованої терапії хворих на псоріаз із супутньою маласезійною інфекцією, Федотов В. П. (2017)
Волкославская В. Н. - Некоторые стороны деятельности дерматовенерологических учреждений Украины за период 2000–2016 гг. (2017)
Волкославская В. Н. - Чесотка в Украине. Организационные вопросы. Перспективы лечения, Овчаренко Л. И. (2017)
Гаєвська М. Ю. - Перспективи лікування хворих на псоріаз, Поклітар М. В., Гудима Р. Б., Ковалюк Д. О. (2017)
Губенко Т. В. - Корекція метаболічних порушень при терапії сифілісу, Унучко С. В., Осінська Т. В., Кутова В. В., Олійник О. І., Федорович Т. В. (2017)
Губенко Т. В. - Корекція імунного статусу у пацієнтів з M. genitalium, Унучко С. В., Осінська Т. В., Федорович Т. В., Олійник О. І. (2017)
Гулей Л. О. - Можливості дерматоскопії (2017)
Дащук А. М. - TOLL-подібні рецептори та їх роль у патогенезі псоріазу, Почерніна В. В. (2017)
Єгоров О. О. - Вплив папіломавірусної інфекції на перебіг вагітності,пологів, післяпологового періоду і стан новонароджених у жінок після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2017)
Иванова Н. Н. - Опыт использования липосомального препарата в комплексном лечении больных сифилисом, Бондаренко Г. М., Унучко С. В., Кутовая В. В., Левицкая Е. В. (2017)
Ковальова О. С. - Загальноклінічна характеристика хворих на псоріаз курців тютюну, Федотов В. П. (2017)
Кондакова Г. К. - Вплив препарату цефтріаксон на резистентність мембран еритроцитів, Солошенко Е. М., Левицька О. В., Семко Г. О. (2017)
Кравець К. І. - Порівняльна характеристика теледерматоскопічної та дерматоскопічної діагностики немеланомних раків шкіри, Сидоренко І. І., Богомолець О. В. (2017)
Кутасевич Я. Ф. - Вариабельность подхода к лечению подрывающего фолликулита, Бронова И. М. (2017)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення протистафілококової дії антибіотиків різних груп для таргетного застосування у хворих на атопічний дерматит, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Бабута А. Р. (2017)
Кутова В. В. - Оцінка ефективності обстеження хворих соматичних стаціонарів на сифіліс "швидкими тестами", Білоконь О. М., Нікітенко І. М., Осінська Т. В., Губенко Т. В. (2017)
Літвінов В. А. - Обгрунтування профілактики ускладнень глюкокортикостероїдної терапії у хворих на акантолітичну пухирчатку, Федотов В. П. (2017)
Колодний А. - Український релігієзнавець Арсен Гудима живе в його творчому доробку і в нашій пам'яті (2014)
Мавров Г. І. - Лікування запальних захворювань органів малого таза в жінок та придаткових статевих залоз у чоловіків, Федорич П. В., Джораєва С. К. (2017)
Яроцький П. - Тематична актуалізація релігієзнавчих досліджень в Україні (із врахуванням творчого доробку тернопільських релігієзнавців) (2014)
Мангушева В. Ю. - Особенности клинических проявлений микробной экземы в области нижних конечностей (2017)
Мазур П. - Внесок професора А.Гудими у відзнайдення і вивчення творчої спадщини Арсена Річинського (2014)
Нікітенко І. М. - Сучасні особливості захворюваності на прихований сифіліс, Бондаренко Г. М., Мужичук В. В., Кутова В. В., Безрученко О. А. (2017)
Недавня О. - Польові спостереження як незмінний інструмент релігієзнавчих досліджень (2014)
Олійник І. О. - Стан мікроциркуляторного русла шкіри при обмеженій, Ата М. А., Кордон Т. І. (2017)
Полянський Ф. - Релігієзнавчі студії на сторінках тернопільського журналу "Мандрівець" (2014)
ОлійникІ. О. - Оптимізація комплексної терапії хворих на тяжкі форми псоріазу, Маштакова І. О., Гаврилюк О. А. (2017)
Шмадило І. - Постать Арсена Річинського в сучасному українському релігієзнавстві (2014)
Ошивалова О. О. - Раціональний підхід в лікуванні епітеліальних пухлин шкіри (2017)
Колодний А. - Природа і визначення релігійного феномену (2014)
Попович Ю. А. - Триптофан та його метаболіти у хворих на атопічний дерматит, Федотов В. П. (2017)
Борейко Ю. - Повсякденні релігійні практики як складова соціальних взаємовідносин (2014)
Рощенюк Л. В. - Анализ мультифакториальной патологии у больных псориазом с учетом генотипов по полиморфным вариантам гена МТГФР, Рыжко П. П., Воронцов В. М., Тыжненко Т. В., Адмакина А. В., Федота А. М. (2017)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Релігійна духовність в її проблемно-концептуальному вимірі (2014)
Семко Г. О. - Стан глікокаліксу еритроцитів хворих із сенсибілізацією до лікарських засобів, Цимбал В. М., Єрещенко О. О. (2017)
Климов В. - Тлумачення характеру відношення віри й розуму, релігії і науки в українській духовній спадщині (2014)
Синах О. К. - Клініко-морфологічні особливості мікотичних уражень кистей і стоп, Федотов В. П. (2017)
Пивоварова Н. - Релігійність українців: тенденції десятиліття (2014)
Солошенко Э. Н. - Алгоритм терапии больных с псевдоаллергией к лекарственным средствам (2017)
Шестопалець Д. - Релігійність населення України через призму секуляризаційної парадигми (2014)
Солошенко Э. Н. - Оценка сенсибилизации к бытовым аллергенам с помощью микроволновой диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2017)
Клімук І. - Методологічні принципи дослідження релігійної ідентичності (2014)
Солошенко Э. Н. - Комплексная терапия распространенных дерматозов с отягощенным аллергологическим анамнезом, Стулий О. Н., Зюбан И. В., Пятикоп И. А. (2017)
Тітовський І. - Вплив розуміння християнами догматів Святої Трійці на формування суспільно-політичних відносин (2014)
Супрун К. Г. - Физиотерапевтические методы в комплексном лечении онихомикоза (2017)
Компанієць Л. - Історичні нитки ідеї реінкарнації (2014)
Федорич П .В. - Виявлення Trichomonas non vaginalis у сечостатевій системі хворих на інфекції, що передаються статевим шляхом. Пілотне дослідження (2017)
Бабій М. - Теоретики-методологічні і практичні проблеми дослідження інституалізаційних процесів в сучасних релігіях (2014)
Шуленіна О. В. - Сучасні аспекти контролю атопічного дерматиту та інфекційних ускладнень дерматозу (2017)
Бистрицька Е. - "Східна політика" Ватикану: методологічні і практичні особливості дослідження (2014)
Щербакова Ю. В. - Особливості стану місцевого імунітету пацієнтів з інфекціями, що передаються статевим шляхом (2017)
Мороз В. - Нормативний характер принципів соціальної доктрини Католицької Церкви: еволюційний характер становлення (2014)
Бондарчук В. - Послушенство папі Римському як ідентифікаційна ознака Уніатської Церкви: дискусія між Христофором Філаретом та Іпатієм Потієм (2014)
Штогрин І. - Історіографічна база дослідження україно-ватиканських відносин 1919-1921 рр (2014)
Стоцький Я. - Методологічні особливості дослідження полівекторної історії парафій, монастирів та єпархій УГКЦ (2014)
Дідух Т. - Становище католицьких конфесій в Україні у 1953-1964 рр.: історіографічний огляд. Проблеми (2014)
Павленко П. - "Русский мир" 2014 року: від "любові" патріарха Кирила до агресії Путіна (2014)
Горбань Р. - Деякі аспекти специфіки дослідницьких підходів до релігійно-філософського доробку Миколи Бердяєва (2014)
Трегуб Г. - Адвентисти сьомого дня реформованого руху: стан та особливості інституалізації в Україні (2014)
Гудима А. - Бібліографія А. М. Гудими (2014)
Автори статей цього числа часопису (2014)
Колодний А. - Українська Церква в баченні Івана Огієнка (митрополита Іларіона), Филипович Л. (2017)
Зінкевич Т. - Громадянська релігія у світлі порівняльного аналізу (2017)
Мурашкін М. - Бог в релігійному житті людини (2017)
Докаш В. - Релігія як комунікативний елемент в стратифікаційній системі суспільства (2017)
Горбань Р. - Свобода як складова структури особи у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Горкуша О. - Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: спонуки, умови, мета, суб’єкти, рівні порозуміння (2017)
Бергер П. - 500 років протестантизму (2017)
Понятовський Ф. - Реставрація та радикальна Реформація (2017)
Шевченко В. - Протестантизм: до причин постання та поширення на ранньому етапі його розвитку (2017)
Яроцький П. - Різноаспектний характер Європейської Реформації та особливості її сприйняття в Україні (2017)
Павленко П. - Євразійська ідеологія в протестантизмі України (2017)
Мєрєнков Г. - Реформація в Чернівцях. Асоціативний потенціал протестантського урбаноніма в культурно-релігійному контексті міста (2017)
Підлужна О. - П’ятидесятницька хамартіологія та вчення про спасіння людини в теології християн віри євангельської (2017)
Борноволоков О. - Установчий з’їзд Церков християн віри євангельської 1929 року: історико–релігієзнавчий аналіз (2017)
Черенков М. - Йосип Сліпий у його споминах (2017)
Завалій О. - Ген аграрно-хліборобської цивілізації території сучасної України як маркер релігійних вірувань (2017)
Волік Н. - Никита Будка – перший єпископ Рутенської Греко-Католицької Церкви в Канаді: процес обрання (2017)
Несправа М. - Теоретичне підґрунтя радикального салафізму (2017)
Колодный А. - Письмо грузинским православным "Украина имеет право на свою Украинскую Поместную Православную Церковь" (2017)
Автори статей І матеріалів УР 83 (2017)
Колодний А. - Актуальні проблеми і перспективи релігієзнавчої науки України. Думки до 25-річчя українського академічного релігієзнавства (2016)
Десятитомник "Історія релігії в Україні". Інформація (2016)
Колодний А. - Релігійний Феномен у змінах його складових: релігієзнавче бачення (2016)
Филипович Л. - Чи потрібна релігієзнавча експертиза (2016)
Аристова А. - Украина: за границами религиозной свободы (2016)
Горкуша О. - Світоглядна функція релігії та церковна ідентичність: виклики в сучасних координатах української дійстності (2016)
Филипович Л. - Релігійні ідентичності в Україні: постановка проблеми (2016)
Горохолінська І. - Ціннісні виклики сучасності: роздуми про морально належне та релігійну віру (2016)
Титаренко В. - Опыт и перспективы религиозных организаций в Украине: призма независимости (2016)
Волік Н. - П’ять декретів, які вплинули на процес становлення Греко-Католицької Церкви в Канаді (1890-1902 рр.) (2016)
Филипович Г. - Українська протестантська діаспора в пошуках своєї ідентичності (2016)
Дмитро Блажейовський про історію українців (2016)
Санніков С. - Історія та практика біблійного коментування у слов'янському контексті (1) (2016)
Ангелова А. - Релігійна геронтологія: напрямки та перспективи в реаліях старіючого суспільства (2016)
Шелер. М. - Релігія і філософія (2016)
Горбань Р. - Персоналістична еклезіологія Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Ємельяненко Г. - Специфіка філософського підгрунтя екзистенціалізованої теології Дж. Ваттімо (2016)
Шепетяк О. - Монотеїстичні тенденції в Єгипетській релігії додинастійного і раннього династійного періодів (2016)
Завалій О. - Природні культи території Дніпрово-Дунайського басейну в світлі сучасних досліджень (2016)
Автори статей часопису УР № 80 (2016)
Гнатовский А. В. - Преобразование поверхностных волн связанных диэлектрических волноводов в объемные при помощи дифракционных решеток, Провалов С. А. (2017)
Горобец А. Н. - Обработка монохромного изображения поверхности Земли для обнаружения строений (2017)
Овсяников В. В. - Антенны с управляемыми диаграммами направленности (2017)
Апостолов С. С. - Нормальная и аномальная дисперсия слабонелинейных локализованных мод в пластине слоистого сверхпроводника, Кадыгроб Д. В., Майзелис З. А., Николаенко А. А., Шматько А. А., Ямпольский В. А. (2017)
Купченко Л. Ф. - Динамическая спектральная фильтрация сигналов в оптико-электронных системах обнаружения объектов, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2017)
Чернишов Б. В. - Метод вимірювання концентрації нерівноважних носіїв заряду в напівпровіднику та їх часу життя за допомогою фотонного кристалу з дефектною модою, Головащенко Р. В., Деркач В. М., Тарапов С. І. (2017)
Лысенко А. В. - Влияние продольного магнитного поля на усиление волн в плазменно-пучковом супергетеродинном лазере на свободных электронах доплертронного типа, Алексеенко Г. А., Павлов А. В. (2017)
Ерёмка В. Д. - Терагерцевый клинооротрон с азимутальной гребенкой, Кураев А. А., Матвеенко В. В., Синицын А. К. (2017)
Nedukh S. V. - Identification of liquids in different containers using a microwave planar metamaterial, Polevoy S. Y., Tarapov S. I., Vakula A. S. (2017)
Вакула А. С. - Ферромагнитный резонанс в комплексе Fe3O4 наночастиц с органическими соединениями, Белоус А. Г., Калмыкова Т. В., Петрушенко С. И., Сухов В. Н., Тарапов С. И. (2017)
Брюзгинова Н. В. - Изменение электрокинетических показателей ядер клеток буккального эпителия под действием электромагнитных полей миллиметрового диапазона, Сиренко С. П., Фисун А. И., Белоус О. И. (2017)
Белоус Р. И. - Особенности перестройки волноводно-коаксиального резонатора на ТЕМ-колебаниях резонансным короткозамыкающим поршнем, Скуратовский И. Г., Хазов О. И., Шахова А. С. (2017)
Сергей Александрович Масалов (2017)
Александр Александрович Кураев (2017)
Авторський покажчик (2017)
Кошарская Л. В. - О проекте системы управления безопасностью судоходства в Украине, Махуренко Г. С., Постан М. Я., Крук Ю. Ю. (2017)
Щербина В. В. - Аналіз вантажообігу як основного фактору впливу на прибуток підприємств портової галузі, Бєю К. Ю. (2017)
Сочинський М. С. - Особливості оцінки майна у морських торговельних портах України, Швець І. С. (2017)
Гаврилова А. И. - Анализ влияния внешних условий на финансирование инвестиционных проектов, Махуренко Г. С., Чебанова Т. Е. (2017)
Постан М. Я. - Аналіз перспектив участі України у відродженні великого шовкового шляху, Федоркова М. А. (2017)
Яровая Н. В. - Конкурентоспособность предприятий туристической отрасли, Воркунова О. В., Степанова Н. С. (2017)
Гребенник Н. Г. - Сутність та особливості інвестування людських капітал крюїнгової компанії, Бабайцева О. К. (2017)
Наврозова Ю. О. - Сутність якості крюїнгової послуги, Свершок Л. О. (2017)
Матвієнко М. В. - Управління якістю послуг транспортно-логістичних компаній, Щербина В. В., Бондаренко В. І. (2017)
Вимоги до оформлення науковіх статей (2017)
Борейко Ю. - Структури повсякденності в конструюванні релігійної ідентичності (2015)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Індивідуальна релігійність віруючого у її предметному полі та об'єктивних виявах (2015)
Борисова О. - Від теологічної парадигми історичного процесу в космографії до створення основ соціальної антропології у філософії арабського середньовіччя: геніальний прорив і цивілізаційна зупинка (2015)
Шепетяк О. - Філософсько-світоглядні впливи на релігійні погляди Нового часу (2015)
Присухін С. - Проблеми християнської екологічної етики: аспекти їх дослідження в працях Івана Павла ІІ (2015)
Гудима І. - Пошуки основоположних принципів сучасної теології чуда католицьким кардиналом Вальтером Каспером (2015)
Шевченко С. - Специфіка інтерпретації Л. Шестовим екзистенціально-теологічних поглядів С.К'єркегора (2015)
Гаврилюк Т. - Протестантська антропологія: між секулярністю і постсекулярністю (2015)
Tulowiecki D. - Dialogue and the "culture of encounter" as the part to the peace in the modern world (in the light of Pope Francis course) (2015)
Яроцький П. - Ватикан і Європейський Союз: порозуміння на засаді утвердження людської гідності як трансцендентної цінності (2015)
Гусак П. - Етимологічна герменевтика як ключ до розуміння і датування тексту (на прикладі легенди про Сіма, Хама і Яфета: Бут. 9:18-27) (2015)
Шевченко Т. - Сутність релігійної ідентичності, її складові і конструювання (2015)
Гераськів С. - Релігійно-філософська складова сучасних українських бойових мистецтв (на прикладі Бойового Спасу) (2015)
Пивоварова Н. - Релігія і релігійність в системі цінностей і життєвих пріоритетів українців (2015)
Мурашкін М. - Українське як арійське, слов'янське, руське (2015)
Ковальчук Н. - Феномен святості преподобного Феодосія Печерського в контексті житія святих (2015)
Ковальчук І. - Галицькі маляри кінця ХІХ – першої третини ХХ століття – творці новітньої сторінки українського сакрального мистецтва (2015)
Буравський О. - Становище Римо-католицької Церкви на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст (2015)
Коваленко Ю. - Православно-богословське осмислення державно-церковних відносин в Україні в добу розвитку медіа та інформаційних технологій (2015)
Солдатов О. - Канонические структуры русской православной церкви заграницей в СССР в эпоху распада тоталитарной системы (1970–80-е гг.) (2015)
Колодний А. - Майдан як осереддя Української громадянської релігії (2015)
Широкорадюк С. - Боже, спаси Україну (2015)
Филипович Л. - "Майдан і Церква" – книга року, Горкуша О. (2015)
Панич О. - Вихід у світ книг "Майдан і Церква" і "Церква на Майдані" – значима подія в інтелектуальному світі (2015)
Филипович Л. - Книга Олексія Гордєєва "Церква на Майдані" – протестантський хронометраж Революції Гідності (2015)
Черенков М. - "Виникаюча теологія" для "виникаючої Церкви" (2015)
Видруки Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 2013-п/п 2015 років (2015)
Наукові праці Відділення релігієзнавства ІФ НАН України (2015)
Список авторів часопису УР 74–75 (2015)
До відома авторів статей бюлетеня (2015)
Banas M. - Pressure control in the hydraulic pump inlet channel using an electronic control unit, Antoniak P. (2014)
Петраков Ю. В. - Программирование операций врезного круглого шлифования на станках с ЧПУ (2014)
Равська Н. С. - Відхилення профілю зуба арочного колеса від евольвентного при формоутворенні торцевими різцевими головками, Воробйов С. П. (2014)
Ямшинський М. М. - Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей і розрахунок параметричних діаграм, Федоров Г. Є., Платонов Є. О., Радченко К. С. (2014)
Антонюк В. С. - Формування функціональних наноструктур на діелектричних поверхнях термічним випаровуванням у вакуумі, Храпатий С. В., Білокінь С. О., Андрієнко В. О. (2014)
Бабенко А. Є. - Вплив статичного і динамічного дисбалансу на коливання валу центрифуги з врахуванням гіроскопічних ефектів, Лавренко Я. І., Куренков М. М. (2014)
Конюхов О. С. - Розрахункова методика приведення циліндрових секцій рідинних ракет-носіїв до гладкооболонкових аналогів (2014)
Узунов А. В. - Трансформация задачи испытаний в экспериментальный стенд для ее решения (2014)
Чемерис О. М. - Коливання еліптичної пластинки (2014)
Калюжний В. Л. - Розрахунково-експериментальний аналіз відкритої роздачі трубчастих заготовок, Олександренко Я. С., Куліков І. П. (2014)
Лисюк Д. С. - Про ударне збурення коливальних процесів у важких машинах, Талімонова О. Ю., Трубачев С. І. (2014)
Можаровская Т. Н. - Долговечность конструкционных материалов с учетом влияния третьего инварианта девиатора напряжения в условиях длительного статического нагружения, Можаровский В. Н. (2014)
Семінський О. О. - Дослідження кінетики фільтрування волокнистих суспензій з волокон первинної і вторинної переробки, Жаркой Р. В., Семінська Н. В. (2014)
Bednarczyk S. - CycloidaL planetary transmission (2014)
Каиров А. С. - Повышение стойкостных характеристик режущего инструмента путем применения смазочно-охлаждающих технологических сред, Лимарь А. А., Анастасенко С. Н. (2014)
Дьомін Ю. В. - Комп’ютерне моделювання динаміки рейкових транспортних засобів, Заховайко О. П., Черняк Г. Ю., Шевчук П. А. (2014)
Луговський О. Ф. - Особливості процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі в камеру з надлишковим тиском, Ляшок А. В., Гришко І. А. (2014)
Калюжный А. В. - Анализ процесса формообразования отверстия коническим пуансоном в толстолистовых заготовках (2014)
Ткач П. М. - Виробна поверхня та верстатне зачеплення циліндричних прямозубих синусоїдальних передач (2014)
Бородій Ю. П. - Дослідження процесу зношування ножів для різання дроту (2014)
Сиротюк А. М. - Оцінювання міцності та ризику руйнування трубопроводу за дії воденьвмісних середовищ, Дмитрах І. М. (2014)
Шидловський М. С. - Вплив ушкоджень малогомілкової кістки на деформації нижньої кінцівки при зовнішніх навантаженнях, Літун Ю. М., Шпак Д. Ю. (2014)
Верба І. І. - Розширення технологічних можливостей верстатів при обробці складнопрофільних деталей (2014)
Даниленко О. В. - Аналіз впливу методик розрахунків на одержуваний результат (2014)
Молтасов А. В. - Исследование чистого изгиба полосы при больших деформациях на основании энергетического критерия пластичности, Мотрунич С. И. (2014)
Скібінський О. І. - Визначення умов існування спряженої огинаючої сімейства еквідистант до вкорочених епіциклоїд в циклоїдальній передачі внутрішнього зачеплення, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2014)
Коробко И. В. - Аналитическое описание уравновешивающей силы турбинного преобразователя расхода, Писарец А. В. (2014)
Ismailova N. P. - The automatic projecting of kvazivinyl surfaces with the use of kinematic parametric screw (2015)
Абрамов Д. В. - Предельные динамические показатели переднеприводных легковых автомобилей с учетом подъемной аэродинамической силы (2015)
Архіпов О. В. - Підготовка та апробація вдосконалених навчальних завдань з комп’ютерної графіки при роботі в пакеті Autodesk Inventor, Жиров Е. В. (2015)
Біліченко В. В. - Проект розвитку виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств в сучасних умовах господарювання, Романюк С. О. (2015)
Гречихін Л. І. - Ефективність роботи газотурбінних двигунів, Куць Н. Г. (2015)
Громко Л. С. - Математична модель "м’якої оптимізації” процесу вибору легкового автомобіля відповідно прийнятих критеріїв, Пустюльга С. І., Самчук В. П. (2015)
Гунько Ю. Л. - Підвищення ефективності роботи похилих дифузійних апаратів цукрового виробництва, Федорусь Ю. В., Парфенюк А. В. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Ефективність використання добавок водневмісного газу до повітряного заряду бензинових двигунів, Корпач А. О., Карев С. В., Філоненко О. Д., Шуба Є. В. (2015)
Дембіцький В. М. - Регулювання параметрів генератора під час рекуперативного гальмування (2015)
Єфімчук Г. В. - Вплив оброки шкурок кроля електроактивованою водою на пористу структуру дерми (2015)
Забродець І. П. - Дослідження пуску вібраційних машин з інерційним збудником з урахуванням пружної муфти, Силивонюк А. В., Ярошевич М. П. (2015)
Ковалев М. М. - Инновационные пути повышения эффективности работы делителей уборочных машин (2015)
Кожушко А. П. - Результати моделювання роботи колісного трактора з гідрооб’ємно-механічними трансмісіями, що працюють по схемі "диференціал на вході" (2015)
Кужель В. П. - Теоретичні основи оптимізації функціонування автомобільних систем адаптивного освітлення, Кашканов А. А., Кашканов В. А., Кукурудзяк Ю. Ю. (2015)
Павлова І. О. - Підвищення ефективності авторемонтного виробництва на основі застосування модульного принципу, Булік Ю. В. (2015)
Павлюк В. І. - Поперечні переміщення елементів задньої підвіски легкового автомобіля малого класу під час бокового крену (2015)
Переходько Ю. А. - Дослідження вакуумно-відсмоктуючого пристрою сушильно-ширильної лінії, Герасимчук О. П., Остапчук О. В., Ткачук О. Л. (2015)
Поляков В. М. - Аналіз розвитку конструкцій підвісок автомобіля, Мурований І. С., Разбойніков О. О. (2015)
Сай В. А. - Дослідження складу насіннєвого вороху льону олійного, Шпота Я. І. (2015)
Сахно В. П. - До визначення стійкості руху автопоїзда у гальмівному режимі із використанням комп’ютерної моделі, Прогній П. Б. (2015)
Сахно В. П. - Вплив навантаження на тягово-зчіпний пристрій на стійкість руху автопоїзда категорії М1 у перехідних режимах руху, Кузнєцов Р. М., Стельмащук В. В., Козачук Л. С. (2015)
Сахно В. П. - Вплив параметрів керуючого колісного модуля на показники стійкості руху автопоїзда категорії М1, Стельмащук В. В., Козачук Л. С. (2015)
Тараймович І. В. - Можливості розширення асортименту продуктів харчування за рахунок місцевої олійної сировини (2015)
Тараймович І. В. - Обґрунтування технології отримання однотипного короткого льняного волокна, Можар Р. В. (2015)
Брич В. - Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії, Федірко М., Франчук Л., Микитюк В. (2017)
Жуковська А. - Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні (2017)
Мельник В. - Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення, Погріщук О. (2017)
Кузнєцова А. - Розвиток методичних підходів щодо формування комплексної системи управління ризиками лізингових операцій в Україні, Левченко О. (2017)
Лошенюк О. - Вдосконалення концепції регулювання міжнародної трудової міграції в Україні (2017)
Омецінська І. - Проблемні аспекти ціноутворення у вітчизняних підприємствах, Починок Н. (2017)
Безверхий К. - Генезис інтегрованої звітності у світі (2017)
Крупка Я. - Про якісні характеристики фінансової звітності, Музика М. (2017)
Муравський В. - Автоматизація інвентаризації в комп’ютерно-комунікаційній формі обліку (2017)
Назарова І. - Сутність та структуризація власного капіталу для потреб обліку (2017)
Задорожний З. М. - Особливості діяльності підприємств нафтогазової промисловості та їх вплив на облік необоротних матеріальних активів, Кафка С. (2017)
Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір (2017)
Критика і бібліографія (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2017)
Герасимчук О. П. - Метод математичного планування експерименту для дослідження трибологічних властивостей сталі 45, Мисковець С. В., Шимчук С. П. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки водневмісного газу до повітряного заряду на показники двигуна з іскровим запалюванням, Говорун А. Г., Корпач А. О., Філоненко О. Д. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Уточнення методики розрахунку робочого процесу бензинового двигуна за роботи в режимі малих навантажень з добавкою водневмісного газу, Шуба Є. В. (2015)
Дацюк Л. М. - Параметри брання стебел льону бральним апаратом з довгим та коротким пасом, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2015)
Дударєв І. М. - Визначення енергетичних параметрів спірального сепаратора (2015)
Захарчук В. І. - Адаптування біодизельного палива до використання в автотракторній техніці, Ткачук В. В., Захарчук О. В., Цикун Ю. О. (2015)
Клец Д. М. - Моделирование процесса заноса колесных машин в тормозном режиме движения (2015)
Кравченко O. П. - Фактори що впливають на формування номенклатури та кількість запасних частин на підприємствах автомобільного транспорту (2015)
Кузнєцов Р. М. - Результати експериментальних досліджень автопоїзда категорії М1, Стельмащук В. В., Козачук Л. С. (2015)
Маяк М. М. - Оптимізація вибору рухомого складу для пасажирських автомобільних перевезень по магістральних вулицях м. Житомира, Мельничук С. В., Рафальський О. І. (2015)
Мельничук С. В. - Дослідження стійкості автомобіля з підвіскою на основі чотириланкового важільного механізму в середовищі SolidWorks, Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. (2015)
Новицкий А. В. - Оценка эффективности магниторельсовых систем шахтных локомотивов при использовании различных типов магнитных блоков, Литвин В. В. (2015)
Новікова О. О. - Обґрунтування вибору ефективного вантажного автомобіля для перевезень в міжнародному сполученні, Дерюгін О. В. (2015)
Павлюк В. І. - Використання клотоїд для апроксимації траєкторій руху автомобіля під час маневрування (2015)
Подригало М. А. - Оценка неопределенности измерения линейных ускорений, Артёмов Н. П., Клец Д. М. (2015)
Ройко О. Ю. - Алгоритм побудови BSP-дерева для невпорядкованої множини трикутників, Бурчак І. Н., Головачук І. П. (2015)
Самостян В. Р. - Сучасні програми геометричного моделювання об'єктів і керування їхньою формою при параметричному представленні (2015)
Сахно В. П. - До створення гібридних автопоїздів з покращеними енергетичними характеристиками, прохідністю, маневреністю і стійкістю руху, Поляков В. М., Тімков О. М., Шарай С. М., Лисенко О. С. (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки вібраційної машини з бігармонічними збудниками в пакеті Simulink, середовища MatLab (2015)
Таран И. А. - Разработка универсальной модели определения себестоимости перевозочного процесса пассажиров в городских условиях, Новицкий А. В., Литвин В. В. (2015)
Таран И. А. - Оптимизация параметров одноосных планетарных редукторов методами целочисленного программирования, Трубицин М. Н., Клименко И. Ю. (2015)
Фещук Ю. П. - Розкриття берегів тріщин ізотропної циліндричної оболонки, ослабленої чотирма рівновіддаленими тріщинами (2015)
Шраменко Н. Ю. - Автоматизація та інформаційні технології як основа ефективного функціонування вантажних термінальних комплексів (2015)
Gerasymenko G. V. - Gender-Responsive Adolescent Health аnd Well-being іn Ukraine (2017)
Слюсар Л. І. - Специфіка батьківства у сім’ях різних типів: проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації (2017)
Майданік І. П. - Оцінка потенціалу закордонних поїздок громадян України (на основі статистики діючих закордонних паспортів) (2017)
Заяць Т. А. - Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики (2017)
Yuryk Y. I. - The Possibilities оf Estimating Risk Events During Strategic Management оf Human Resources, Kuzmenko G. G. (2017)
Звонар В. П. - Smart-громада як соціально-економічний феномен (2017)
Карлін М. І. - Форми фінансового стимулювання екологічної відповідальності бізнесу, територіальних громад і громадян (2017)
Горемикіна Ю. В. - Особливості організації моніторингу соціальних послуг на місцевому рівні, Терещенко Г. І. (2017)
Полякова С. В. - Бідність літніх людей в Україні: основні тенденції та рекомендації до політики (2017)
Заяць В. С. - Заощадження домогосподарств України: аспекти інституційного захисту (2017)
Швець П. А. - Регіональна диференціація споживання послуг соціальної інфраструктури в Україні (2017)
Краєвська Г. О. - Мотивація проживання в сільських поселеннях України (2017)
Грішнова О. А. - Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи), Рісний О. П. (2017)
Реут А. Г. - Еволюція житлових умов під впливом соціальних змін (2017)
Zagorodniev I. A. - Analysis оf Social Infrastructure Expenditure аnd its Effect оn Social Function оf the State (2017)
Книжковий огляд (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Guidelines for Authors (eng.) (2017)
Апарцин А. С. - О поиске оптимальной стратегии развития электроэнергетической системы, Маркова Е. В., Сидлер И. В., Труфанов В. В. (2017)
Бейко І. В. - Методи оптимізації узагальнених динамічних моделей В. М. Глушкова, Щирба О. В. (2017)
Белецкий А. Я. - Уолша-подобные системы секвентных функций (2017)
Вакал Л. П. - Розв’язання перевизначеної системи трансцендентних рівнянь з використанням диференціальної еволюції, Вакал Є. С. (2017)
Верлань А. Ф. - Підхід до вибору опорних перерізів в інтерполяційному методі редукції моделей об’єктів із розподіленими параметрами, Махович О. І. (2017)
Verlan A. - On the Choice of Numerical Methods for Solving Dynamic Equations for Control Systems with Embedded Calculating Tools, Fedorchuk V. (2017)
Ганзя Р. С. - Модифікований метод обчислення порядку еліптичних кривих (2017)
Гибкіна Н. В. - Економетричний аналіз показників інфляції в Україні за даними 2000–2015 років, Сидоров М. В., Стороженко О. В. (2017)
Горбачук В. М. - Моделі поведінки фірм ринку природного газу, Морозов О. О., Неботов П. Г. (2017)
Іванюк В. А. - Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями, Дячук О. А., Понеділок В. В. (2017)
Карпець Е. П. - Загальний алгоритм визначення впливу економічних зрушень на базі балансних моделей, Кузьменко В. М. (2017)
Касянчук М. М. - Метод розширення набору модулів модифікованої досконалої форми системи залишкових класів, Якименко І. З., Івасьєв С. В., Маслияк Б. О. (2017)
Качко О. Г. - Оптимізація NTRU подібного алгоритму для несиметричного шифрування з "незручними параметрами", Макутоніна Л. В., Акользіна О. С. (2017)
Корнієнко Б. Я. - Аналіз математичних моделей процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі (2017)
Котух Є. В. - Асимптотичні оцінки універсального хешування за алгебричними кривими (2017)
Круліковський Б. Б. - Оптимізація структурних рішень комбінаційних суматорів згідно критеріїв мінімальної часової, апаратної та структурної складності, Возна Н. Я., Грига В. М., Давлетова А. Я. (2017)
Кудин А. М. - Блокчейн и криптовалюты на основании "доказательства точности" (2017)
Кузнецов О. О. - Кодові криптосистеми для постквантового застосування, Пушкарьов А. І., Горбенко Ю. І. (2017)
Лисицький К. Є. - Оптимізація перспективних алгоритмів симетричного блочного перетворення по критеріям швидкодії і стійкості (2017)
Маслова Н. О. - Застосування задачі розподілу ресурсів в системах захисту інформації (2017)
Мельникова О. А. - Підстановки для підвищення ефективності програмної реалізації алгоритмів, які використовують знаково-цифрові представлення, Маслєннікова А. О. (2017)
Мосенцова Л. В. - Численно-аналитический алгоритм интерпретации в задаче восстановления сигнала (2017)
Николайчук Л. М. - Інформаційні моделі оператора комп’ютеризованої системи як суб’єкта права, Вирховська А. Т. (2017)
Николайчук Я. М. - Методи міжбазисних перетворень багаторозрядних кодів теоретико-числових базисів Радемахера – Крестенсона, Волинський О. І., Гуменний П. В., Пастух Т. І. (2017)
Олексійчук А. М. - Системи лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами над скінченними кільцями, Ігнатенко С. М., Поремський М. В. (2017)
Олійник Г. В. - Модифікований ACO алгоритм побудови календарного плану виконання договорів, Грибков С. В. (2017)
Перекопський О. О. - Порівняльний аналіз доказу виконаної роботи та візантійської відмовостійкості (2017)
Першина Ю. І. - Метод відновлення 3D об’єкта з використанням поліноміальної інтерфлетації, Шилін О. В. (2017)
Пітух І. Р. - Система автоматизованого проектування інтерактивної взаємодії оператора комп’ютеризованого керування багатопараметричним об’єктом на основі образно-кластерної моделі, Процюк Г. Я., Процюк В. Р., Албанський І. Б. (2017)
Полуяненко Н. А. - Расчет числа образующих полиномов для регистров сдвига с нелинейной обратной связью с нелинейностью произвольного порядка (2017)
Пономар В. А. - Стан, методика та проміжні підсумки розробки проектів постквантових криптографічних примітивів (2017)
Потій О. В. - Аналіз вимог та моделей безпеки для постквантової криптографії, Ісірова К. В. (2017)
Ревенчук І. А. - Математична модель агрегації даних в соціальних медіа (2017)
Родінко М. Ю. - Малоресурсний симетричний блоковий шифр "Кипарис" — сутність та основні властивості (2017)
Сабадаш І. О. - Алгоритм опрацювання даних та компоненти спецпроцесора релейного захисту високовольтних ліній електропересилань, Люра О. П. (2017)
Сегін А. І. - Визначення оцінки сумарного кореляційного взаємовпливу періодичних процесів з багатократним повторенням та представленням в полярній системі координат (2017)
Солодуша С. В. - К идентификации ядер Вольтерры в нестационарных интегральных моделях динамических систем (2017)
Sterten J. - Regularized Methods of Noisy Signals Differentiation in Real Time, Furtat Yu. O. (2017)
Стеценко П. І. - Масштабні атаки на децентралізовані системи, що побудовані на однорангових пірингових мережах (2017)
Теліженко О. Б. - Структура групи точок кривої Едвардса, що не містить точок восьмого порядку (2017)
Трембач Р. Б. - Структура та системні характеристики спецпроцесорів визначення Хеммінгової віддалі реалізованих в різних теоретико-числових базисах, Трембач Б. Р., Сидор А. І., Возна Г. В. (2017)
Халімов Г. З. - Аналіз складності реалізацій криптосистем на групах (2017)
Шевчук Б. М. - Завадостійка передача захищених пакетів даних в інформаційно-ефективних радіомережах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Колодний А. - Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України (2016)
Борейко Ю. - Релігія в структурах та формах вияву повсякденності (2016)
Зінкевич Т. - Начала і сутність громадянської релігії (2016)
Присухін С. - Діалог релігії та науки: аспект дослідження в працях Івана Павла ІІ (2016)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Категорія любові як аксіологічний маркер індивідуальної релігійності православного віруючого (2016)
Релігієзнавець Ігор Козловський в лабетах промосковських сепаратистів (2016)
Колодний А. - Іван Франко про природу і функціональність релігії (2016)
Арістова А. - Міграційна карта в Європі: виклики для міжрелігійних відносин (2016)
Шкіль С. - Рецепція зустрічі патріарха Кирила та папи Франциска в інформаційному просторі РПЦ (2016)
Дерновий В. - Ситуація із відзначення в РФ тисячоліття так званої присутності "Русской Церкви" на Афоні, Яроцький П. (2016)
Панич О. - Інституалізація євангельського протестантизму в Україні (2016)
Мокієнко М. - Основні тенденції трансформації п’ятидесятницьких центрів у пострадянській Україні (2016)
Ємельяненко Г. - Екзистенціалістська складова протестантської теології П.Тілліха (2016)
Соловій Р. - Західний протестантизм в контексті постмодерну: богословські та соціологічні інтерпретації руху Виникаючих церков (2016)
Горкуша О. - Церква – активний учасник утвердження громадянського суспільства (Майдан 2013-2014 рр.), Филипович Л. (2016)
Колодний А. - Міжконфесійні відносини в реаліях сьогоднішньої України. Московсько-православні України – союзники агресора (2016)
Татарчук М. - Міжконфесійні відносини в реаліях сьогоденної України. Релігійні меншини на конфліктних територіяхкраїни (2016)
Центр Разумкова. Релігія і Церква в українському суспільстві (2016)
Шепетяк О. - Священне писання юдаїзму (2016)
Колодний А. - Вічне життя в релігієзнавчій пам’яті (2016)
Дацько І. - Вшануймо отця Івана Музичку! (2016)
Видруки Відділення релігієзнавства 2014-2015 років (2016)
Автори Бюлетеня № 77 (2016)
Бондаренко В. Д. - Кафедра культурології НПУ імені М. П. Драгоманова в історичному контексті України: постаті, події, факти (2015)
Басаурі Зюзіна А. М. - Науковий доробок І. Миговича з проблем іудаїзму та сюнізму в контексті розитку наукового атеїзму в УРСР (2015)
Богачевська І. В. - Методологічні аспекти лінгвістичного релігієзнавства (2015)
Владиченко Л. Д. - Нормотворчі ініціативи вищих органів державної влади України в контексті вдосконалення законодавства про свободу совісті та діяльність релігійних організацій (2015)
Гололобова К. О. - Давні арії та мораль в зороастризмі (2015)
Дудченко А. В. - Проблема співвідношення релігії і культури у сучасній православній теології на прикладі крнцепції Олександра Шмемана (2015)
Кожушко Т. В. - Соціальні ідеї миторполита Андрея Шептицького: спроба філософського аналізу (2015)
Левицька О. М. - Значення наукової спадщини М. І. Костомарова для розвитку української релігієзначої думки (2015)
Марчишак А. Р. - Суперечливість ролі Українських православних церков у суспільно-політичних трансформаціях 2013-2014 рр. (2015)
Ношин Я. І. - Контекст іудаїзму в філосовських поглядах Еманюеля Левінаса (2015)
Остащук І. Б. - Сучасне християнське мучеництво в парадигмі святості (2015)
Пальчик А. О. - Трансформація осмислення феномену чулда в католицькій апологетиці ХХ - поч. ХХІ ст. (2015)
Черенков М. Н. - "Революция достоинства" как предмет политической теологии (2015)
Шевченко С. Л. - Переоцінка Сьорена К'єркегора в екзистенціальній теології Говарда Слейта (2015)
Барна Н. В. - Комунікативна сфера дизайну в екологічному вимірі (2015)
Жолудєва Л. С. - Становлення культури важкої музики в Японії крізь призму акультураційних процесів (2015)
Здоровенко В. В. - Можливості сучасного мистецтва у з'ясуванні провідних мейнстримів "розколотго суспільства" (2015)
Пруденко Я. Д. - Ігрова сутність сучасного мистецтва. Апологія інтерактивності (2015)
Русаков С. С. - Інструменти цифрової культури: культорологічний погляд на іновації в освітній галузі, Пятковська Ю. В. (2015)
Усікова Л. С. - Естетичні транспозиції ісихазму в духовній православній музиці (2015)
Шевченко О. В. - Феномен інтертекстуальності письма як чинник формування естетичної свідомості суб'єкта (2015)
Яцик С. П. - Реїфікація суб'єктивності: феномен "власного Я" в межах технократичної цивілізації (2015)
Береза В. О. - Особистість: проблема об'єктивації духовних якостей у контексті соціалізації (2015)
Бондар С. С. - Діалектика творчості в соціально-філософських порглядах мислителів Києво-Могилянської академії в період барокової схоластики (2015)
Дідківський А. А. - Модернізація православної етики у творчості Петра Могили та Стефана Яворського (2015)
Карачевцева Л. М. - З'ясування поняття розщепленої суб'єктивності в контексті етичної філософії Еманюеля Левінаса (2015)
Кравченко П. А. - Філософії історії постнекласична методологія (2015)
Лимонченко В. В. - Мистическая религиозность как исток интуитивизма Н. Лосского (2015)
Немчинов И. Г. - Образ Александра Невского: от нарратива к мифу (2015)
Опанасюк Ю. І. - Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя (2015)
Остапчук Г. О. - Проблема самопізнання сучасного українця через призму філософії Сократа та Г. Сковороди, Кравченко К. Г. (2015)
Попова І. В. - Суперечності екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства (2015)
Троїцька О. М. - Діалгічні універсалії в антрополого-освітній рефлексії "українського Сократа" (2015)
Колодний А. - Релігія в її сутності і структурі (2016)
Горкуша О. - Суспільні запити на трансформації віро повчального елементу релігійної свідомості (2016)
Бучма О. - Емоційно-почуттєва складова релігійного феномену (2016)
Шевченко В. - Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання (2016)
Павленко П. - Модернізація в політизації релігії як інструмент інституційного її розширення й інтеграції в секулярному світі (2016)
Татaрчук М. - Меншина як форма організації релігійного буття (2016)
Кулагіна-Стадніченко Г. - Спосіб життя вірянина як складова релігійного комплексу (2016)
Филипович Л. - Трансформації функціональності релігії в сучасну добу: причини та наслідки (2016)
Виговський Л. - Світоглядно-сенсотворча функція релігії як системно- формуючий елемент структури її функцій (2016)
Арістова А. - Сутність та специфіка комунікативно-транслюючої функції релігії (2016)
Саган О. - Релігійний чинник в українському націє- та державотворенні методологічні оціночні підходи (2016)
Дерновий В. - Релігійні інституції України в контексті національної безпеки (2016)
Недавня О. - Релігійно-церковний чинник в контексті патріотичного виховання (2016)
Базик Д. - Рецепція та інтерпретація освітньо-просвітницької функції релігії в сучасному релігієзнавстві (2016)
Яроцький П. - Нова "євангелізація церкви і світу" в секулярному контексті (2016)
Титаренко В. - Функціональне значення релігійної ситуації як складно організованої системи (2016)
Видруки Відділення релігієзнавства з теми книги (2016)
Автори підрозділів праці (2016)
Contents (2017)
Kniaziev S. I. - Development of smart industry as an efficient way to implement the policy of neoindustrialization in the world (2017)
Madykh A. A. - Analysis of the world experience of economic and mathematical modeling of smart enterprises, Okhten O. O., Dasiv A. F. (2017)
Kravchenko O. O. - Analysis of the financial risks of the Ukrainian railway transport (2017)
Cherevatskyi D. Yu. - Industrial integrated structures as Robinson Crusoe economies, Atabyekov O. I. (2017)
Vishnevsky V. P. - World monetary centres at the stage of global financial instability: risks, challenges and perspectives, Shelud'ko N. M. (2017)
Petyuh V. M. - The professional personnel development provision as a component of the decent work concept, Schetinina L. V., Zinchenko O. M. (2017)
Кушнір Р. М. - Термопружний стан шаруватих термочутливих тіл обертання за квадратичної залежності коефіцієнтів теплопровідності, Процюк Ю. Б. (2010)
Божидарнік В. В. - Визначення напруженого стану біля крайових тріщин у пластині з отвором складної форми, Максимович О. В. (2010)
Стадник М. М. - Пружна задача для простору з включенням довільної жорсткості в умовах зсуву (2010)
Журавчак Л. М. - Нестаціонарне теплове поле в неоднорідних матеріалах з нелінійною поведінкою їх компонент, Забродська Н. В. (2010)
Гачкевич О. Р. - Механічна поведінка охолоджуваних тіл з урахуванням випромінення теплової енергії, Терлецький Р. Ф., Сосновий Ю. Р., Брухаль М. Б. (2010)
Шваб’юк В. І. - Уточнений розв’язок задачі С. П. Тимошенка для ортотропної балки на жорсткій основі, Пастернак Я. М., Ротко С. В. (2010)
Марченко Г. П. - Вплив залишкових напружень на коефіцієнти інтенсивності напружень для поверхневої тріщини в головці рейки (2010)
Силованюк В. П. - Зміцнення бетону в результаті заповнення пор та порожнин, Маруха В. І., Юхим Р. Я., Онищак Н. В. (2010)
Mirzamohammadi S. - Study of wear resistance and nanostructure of tertiary Al2O3/Y2O3/CNT pulsed electrodeposited Ni-based nanocomposite, Aliov M. K., Sabur A. R., Hassanzadeh-Tabrizi A. (2010)
Похмурський В. І. - Трібокорозія нержавних сталей (Огляд), Довгуник В. М. (2010)
Маринін В. Г. - Кавітаційна тривкість модифікованих поверхневих шарів легованих сталей (2010)
Марущак П. О. - Вплив термоциклічного напрацювання на деградацію властивостей теплотривкої сталі, Гладьо В. Б., Біщак Р. Т., Пилипенко А. П. (2010)
Краля В. О. - Пошкодження фретинг-корозією стальних вузлів механізації крила літака, Моляр О. Г., Трофімов В. А., Хімко А. М. (2010)
Скальський В. Р. - Оцінка зони термічного впливу за електронно-променевого зварювання пластин, Лясота І. М. (2010)
Bajic N. - Effect of welding regime and filler content on structure of microalloyed Nb/Ti steel weldments, Sijacki-Zeravcic V., Rakin M., Kovacevic K. (2010)
Джафаров В. А. - Аминотиокарбамидсодержащие полиэлектролиты как ингибиторы кислотной коррозии стали, Агаев Н. М., Алиева С. С., Наджафова А. А. (2010)
Слободян З. В. - Вплив поліакрилової кислоти на захисні властивості інгібітора КОРСОЛ, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2010)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2010)
Пічугін А. Т. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів" (2010)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2010)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2010)
Aidazade K. R. - On Methods of Controlling Optimization Software Packages with the Application of Parallel Computing, Guliyev S. Z. (2017)
Аралова А. А. - Ідентифікація термічного опору при відомому зміщенні для термопружного деформування складеного циліндра (2017)
Барболіна Т. М. - Комбінаторна оптимізація на розміщеннях: огляд останніх результатів (2017)
Березовский О. А. - Нулевой разрыв двойственности в квадратичных экстремальных задачах (2017)
Беспалов О. Ю. - Узагальнення леми Гаусса про характери пар елементів простого скінченного поля (2017)
Білоус М. В. - Об’єктна модель скінченного елементу в розв’язувачі Nadra-3D (2017)
Гладкий А. В. - Про моделювання та формування акустичних полів на основі хвильового рівняння типу Шредінгера, Гладка Ю. А. (2017)
Горбенко І. Д. - Моделі та методи синтезу криптографічних сигналів та їх оптимізація за критерієм часової складності, Замула О. А. (2017)
Гупал А. М. - Симметрия в ДНК. Симметричный код, Гупал Н. А. (2017)
Денисов С. В. - Модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств, Семёнов В. В. (2017)
Драгун В. В. - Метод знаходження розподілу повільності в шахтній сейсмічній томографії для випадку розривного пласта (2017)
Журбенко Н. Г. - Об одном семействе модификаций R-алгоритма (2017)
Ковальчук Л. В. - Оцінки практичної стійкості модифікацій нових стандартів блокового шифрування відносно цілочисельного різницевого криптоаналізу, Кучинська Н. В. (2017)
Козин И. В. - Фрагментарная модель и эволюционный алгоритм 2D упаковки объектов, Батовский С. Е., Сардак В. И. (2017)
Коломис О. М. - Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення первинної оцінки спектральної щільності (2017)
Кудін Г. І. - Оптимізація лінійної класифікації сигналів засобами збурення псевдообернених матриць (2017)
Лаптин Ю. П. - Использование конической регуляризации в задачах квадратичной оптимизации (2017)
Литвин О. М. - Метод сплайн-інтерлінації функції 4-х змінних при знаходженні найбільшого (найменшого) її значення в |0,1|4, Ярмош О. В., Чорна Т. І. (2017)
Луц Л. В. - Наближене інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації, Задірака В. К. (2017)
Малачівський П. С. - Алгоритм рівномірного наближення функцій багатьох змінних, Монцібович Б. Р., Пізюр Я. В., Малачівський Р. П. (2017)
Маринець В. В. - Про один підхід дослідження крайових задач для нелінійних рівнянь гіперболічного типу в області зі складною структурою краю, Питьовка О. Ю. (2017)
Михайлюк В. О. - Алгебраїчний підхід до реоптимізації задач комбінаторної оптимізації та суміжні питання оцінки складності обчислень (2017)
Нарєжній О. П. - Метод побудови алгоритму екстрактора на основі багатомодульного перетворення для перспективного квантового генератора випадкових чисел, Гріненко Т. О. (2017)
Недашковський М. О. - Розв'язування матричних поліноміальних рівнянь із векторними невідомими, Крошка Т. І. (2017)
Нечуйвітер О. П. - Оптимальне інтегрування двовимірних швидкоосцилюючих функцій загального вигляду, Кейта К. В. (2017)
Петренюк В. І. - Структура 28-ми 9-ти вершинних графів-обструкцій тора (2017)
Пичугина О. С. - Методы глобальной оптимизации на перестановочном многограннике в комбинаторных задачах на вершинно расположенных множествах, Яковлев С. В. (2017)
Попов О. В. - До розв’язування систем лінійних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури, Рудич О. В. (2017)
Савкіна М. Ю. - Алгоритм перевірки на коректність моделі сплайнової регресії (2017)
Сандраков Г. В. - Оптимізація параметрів масивів мікроголок (2017)
Semenova E. V. - Discrepancy Principle for Solving Periodic Integral Equations of the First Kind, Volynets E. A. (2017)
Семенова Н. В. - Оптимальність та коректність у векторних задачах дискретної оптимізації, Лебєдєва Т. Т., Сергієнко Т. І. (2017)
Семчишин Л. М. - Використання методу відсічених систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab (2017)
Сергієнко І. В. - Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень, Задірака В. К., Швідченко І. В. (2017)
Сидорук В. А. - Одновузловий гібридний алгоритм факторизації розріджених матриць (2017)
Скуратовський Р. В. - Факторизація цілого числа вигляду n = pq (2017)
Славік О. В. - Наближення функцій двох змінних за допомогою їх слідів на системі неперетинних смуг з криволінійними границями (2017)
Солодкий С. Г. - Про економічні стратегії розв’язування операторних рівнянь І роду, Милейко Г. Л. (2017)
Старков В. М. - Математичні моделі в задачі багатопучкової лазерної взаємодії, Базик І. Л. (2017)
Стецюк П. І. - Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі, Фесюк О. В. (2017)
Терешко Я. В. - Розміщення прямокутних об’єктів з критерієм рівноваги в обмежених кордонах з використанням фрагментарного та еволюційного алгоритмів (2017)
Тимофієва Н. К. - Про фрактальну структуру знакових комбінаторних просторів (2017)
Томанова І. С. - Про використання сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин жорстко защемленої круглої пластини (2017)
Хіміч О. М. - Про деякі способи підвищення точності комп’ютерних обчислень, Ніколаєвська О. А., Чистякова Т. В. (2017)
Чистяков О. В. - Гібридний алгоритм методу ітерацій на підпросторі для розв’язання задач стійкості конструкцій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вітальні слова (2013)
Вступ (2013)
Саух П. - Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей (2013)
Яроцький П. - Церква і світ після Другого Ватиканського Собору (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського