Котова Н. В. - Оцінка інформованості та роль консультування при уточненні ВІЛ-статусу у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, Старець О. О. (2006)
Сервецький К. Л. - Частота фенотипів гаптоглобіну у хворих на вірусні гепатити, Напханюк В. К., Андронік А. В. (2006)
Татарчук О. М. - Імунна система у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Кудрявцева В. Є., Гаркава К. Г., Єгорова С. Ю., Демешкіна Л. В. (2006)
Шамік Е. В. - Клініко-морфологічні паралелі у жінок із високим ризиком інфікування при вагітності (2006)
Шаповалов В. П. - Патогенетичне значення цитокінів при особливостях перебігу специфічного запалення у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Роговий Ю. Є. (2006)
Беляков А. В. - Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеоперационном периоде, Селиваненко В. Т., Добруха А. В., Пустовойт П. И., Руденко М. В., Янак В. М. (2006)
Лонде О. В. - Оцінка вмісту депонованих катехоламінів, рівнів артеріального тиску і параметрів структури лівого шлуночка у чоловіків молодого віку (2006)
Платонова О. М. - Сучасні погляди на етіологію і патогенез бронхообструктивного синдрому в дітей і підлітків, Бабій І. Л., Величко В. І. (2006)
Процепко О. О. - Оперативне лікування генітального пролапсу (2006)
Реферати (2006)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2006)
Слово до читача (2017)
Мірошниченко П. В. - Концептосфера посттоталітарного українського радіомовлення (2017)
Толочко (Каралкіна) Н. В. - Специфіка програм телеканалу "Тиса-1" про національні меншини Закарпаття: проблемно-тематичний аспект (2017)
Ципердюк І. М. - Українська редакція радіо Бі-Бі-Сі: досвід впровадження професійних стандартів у вітчизняному медіапросторі (2017)
Загоруйко Н. А. - Журналістська діяльність Юрія Шереха крізь призму автобіографічних спогадів "Я – мене – мені... (і довкруги)" (2017)
Ульянова К. М. - Періодизація історії журналістики Луганського краю від зародження до сучасності (2017)
Сімашова А. І. - Досвід італійських телешкіл в аспекті здійснення освітньо-виховної функції телебачення (2017)
Гжегожевська (Чепурняк) Т. О. - Рецензії Дарії Віконської на художні твори та наукові праці: композиційний і стильовий аспекти (2017)
Яблонський М. Р. - "Нові Дні" і преса української діаспори (на матеріалі аналітичних публікацій Петра Волиняка початку 1960-х рр.) (2017)
Тарасюк В. Ю. - Публіцистика Івана Франка в контексті сучасних видів і форм викладання журналістських дисциплін (2017)
Lysenko A. - Advertising Language in the Modern Ukrainian Media Environment, Doroshenko S. (2017)
Ясір Хамза Салман Аль Худірі. - Креативні стратегії соціальної реклами на патріотичну тематику: український досвід (2017)
Сарміна Г. Л. - Медіаконвергенція як формування крос-медіа (2017)
Чабаненко М. В. - Фейсбук і агенційна журналістика в інтернеті (на прикладі новин сайта УНІАН) (2017)
Хворостина О. В. - Стратегії трансмедійного сторітелінгу у журналістиці (2017)
Ярошенко Р. В. - Сутність та функціонування партнерської співпраці у видавничому бізнесі (2017)
Лютий Т. В. - Постмодерні теорії та ідеологія (2017)
Гусєв В. І. - Тест А. Тюрінґа і "робот" Р. Декарта (2017)
Cватко Ю. І. - Фрагментарій "великої гри" для ХХІ століття: Фрагмент І "Гра про мігранта-аноніма" (2017)
Мінаков М. А. - Найголовніше та останній Бог: онтотеології Льва Шестова та Мартіна Гайдеґґера (2017)
Петруньок Н. І. - Знання як конструкт: до критики концепту "мовчазного знання" Майкла Полані (2017)
Бабенко Б. А. - Засадничі риси реалістичного томізму М. А. Кромпца (2017)
Козловський В. П. - Декілька спостережень щодо кантознавчих студій Івана Четверикова: європейський контекст (2017)
Пастушенко Л. А. - Релігійно-філософська публіцистика вихованця Київської духовної академії Євгена Капралова (2017)
Головащенко С. І. - Європейська контекстуалізація біблієзнавчих студій у Київській духовній академії: в пошуку ефективних стратегій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ткачук М. Л. - Видатні богослови Київської духовної академії: Михайло Скабалланович (за матеріалами архівних студій) (2017)
Юринець Я. І. - Випускник Київської духовної академії Сергій Грушевський: нарис біографії (2017)
Менжулін В. І. - Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2007)
Головенко М. Я. - Транспорт гідазепаму вздовж шлунково-кишкового тракту в умовах введення індуктора та інгібітора цитохрому р-450 і в комплексі з циклодекстрином, Овчаренко Н. В., Ліхота О. Б., Борисюк І. Ю. (2007)
Кресюн В. Й. - Динаміка фосфоліпідної компоненти печінки при галактозаміновому ураженні та застосуванні оксіетилідендифосфонатогерманатів, Годован В. В. (2007)
Доломатов С. И. - Влияние блокаторов ренин-ангиотензиновой системы на деятельность почек крыс, Шпак В. С. (2007)
Опришко В. І. - Можливості оптимізації застосування трамадолу в дитячому віці, Мамчур В. Й., Поета О. М. (2007)
Слєсарчук В. Ю. - Енерготропний ефект препаратів кверцетину при гострому порушенні мозкового кровотоку в експерименті (2007)
Соболев Р. В. - Ефективність циклів допоміжної репродуктивної технології при перенесенні кріоконсервованих ембріонів після передімплантаційної генетичної діагностики, Леонова О. Ю., Гавриченко О. В. (2007)
Запорожан В. М. - Ефективність корекції корвітином порушень гемодинаміки у вагітних із субклінічним гіпотиреозом, Геряк С. М. (2007)
Баранова І. В. - Вегетативна дисфункція у хворих на артеріальну гіпертензію та її корекція (2007)
Біловол О. М. - Тривалість перебігу й особливості метаболічного забезпечення про-, антиоксидантного захисту при поєднаних хронічних шлунково-кишкових захворюваннях і обструктивних захворюваннях легенів, Шкляр С. П. (2007)
Гнатейко О. З. - Перші результати організації масового скринінгу на вроджений гіпотиреоз у Західному регіоні України, Акопян Г. Р., Осадчук З. В., Шуварська В. І., Логуш С. Ю., Кіцера Н. І., Печеник С. О. (2007)
Гончарова О. А. - Обтяжений акушерський анамнез як фактор ризику цукрового діабету 2 типу у жінок сільського регіону, Ільїна І. М., Гавва О. В. (2007)
Лищенко В. Б. - Исследование факторов местной иммунологической реактивности в диагностике и оценке эффективности лечения у пациентов с хроническим дакриоциститом (2007)
Карнаух М. Г. - Токсиколого-гігієнічні аспекти впровадження нових гірничо-металургійних технологій, Альохіна Т. М., Гапон В. О., Крушевський В. Д. (2007)
Кожухова Н. Е. - Молекулярно-генетична ідентифікація мікотоксигенних фузаріїв, Захарова О. О., Сиволал Ю. М. (2007)
Бугайцов С. Г. - Клінічний випадок рецидивної десмопластичної фіброми вульви у пацієнтки 27 років, Марченко О. І., Рибін А. І., Михайленко О. В. (2007)
Вансович В. Є. - Ефективність комплексного лікування спайкової хвороби очеревини (2007)
Колоскова О. К. - Сучасні підходи до діагностики сепсису в дітей грудного віку, Іванова Л. А., Аль Абуд Мазен Хейро (2007)
Сервецький А. К. - Залежність реактивності організму віл-інфікованих від стадії та тривалості захворювання (2007)
Безруков Л. О. - Окисний стрес у новонароджених при критичних станах із розвитком тяжкої дихальної недостатності. Принципи патогенетичного лікування, Ященко Ю. Б., Буряк О. Г. (2007)
Аряев Н. Л. - С заботой о детях (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Надрага В. І. - Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики, Чвертко Л. А. (2016)
Ковальчук І. В. - Аналіз розвитку економіки України (2016)
Кошель А. О. - Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні (2016)
Лалакулич М. Ю. - Система управління якістю державного фінансового контролю (2016)
Квасова О. П. - Державне управління фінансово–економічною безпекою ресурсного потенціалу банків України (2016)
Чорний Р. С. - Сучасні тенденції розвитку інформаційної та кадрової складових інноваційного потенціалу агропромислового комплексу (2016)
Шморгун Л. - Організаційно–економічна модель управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств соціально–культурного сервісу, Мідляр А. (2016)
Геєць І. О. - Формування стратегії ДП "Антонов" на міжнародному ринку виробництва військової авіаційної техніки, Фарбота Г. Р. (2016)
Гуцуляк В. Р. - Інтеграційні процеси як напрям розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Вакуленко В. Л. - Основи державної політики модернізації аграрного сектору (2016)
Загній О. Г. - Сучасний стан та тенденції розвитку газотранспортної системи (ГТС) (2016)
Макаревич О. В. - Сучасні підходи тлумачення сутності інтелектуального капіталу підприємства (2016)
Луценко І. С. - Методологічні аспекти впровадження MRP/ERP–систем у ланцюгах поставок (2016)
Кольоса Л. Л. - Еколого–економічна ефективність використання земель сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Мамалига В. М. - Парадокси техніко–економічного обґрунтування вибору енергоефективного обладнання (на прикладі освітлювальних пристроїв), Горб І. Ю. (2016)
Мельников О. В. - Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України (2016)
Андрійчук В. Г. - Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу за критеріями "граничний продукт ресурсу – ціна ресурсу", Колесниченко Ю. Ю. (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Основні напрями інноваційного розвитку підприємництва в Україні (2016)
Гуштан Т. В. - Сутність управління асортиментом в діяльності торговельного підприємства (2016)
Дрок П. В. - Перспективи розвитку сучасної комп’ютерної графіки (2016)
Шаповал О. Ф. - Інформаційні технології маркетингових комунікацій на підприємстві, Савкова К. Г. (2016)
Гладинець Н. І. - Щодо інноваційних методів управління підприємствами туристичної індустрії (2016)
Фаріон Н. О. - Оцінка структури власності публічних акціонерних товариств в контексті захисту прав міноритарних акціонерів, Бугас В. В. (2016)
Проценко Я. В. - Управління фінансовою стабільністю підприємств готельного господарства в умовах кризи (2016)
Рамазанов В. А. - Реалізація процесу відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу в рамках виконання плану реструктуризації публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (2016)
Самофалов П. П. - Управління трансакційними витратами корпоративних структур (2016)
Ус Р. Л. - Іт-аудит – інструмент стратегічного управління організації, Нерсесян Г. С. (2016)
Чукаєва І. К. - Державна підтримка розвитку енергетичної інфраструктури (2016)
Галаченко О. О. - Маркетингові інструменти розвитку санаторно–курортних підприємств регіону (2016)
Кубіцький Ю. С. - Концепція квантової економіки у контексті оптимізації системи управління соціально-економічним розвитком села (2016)
Михайленко С. В. - Трансформація доходів місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації, Зінченко М. А. (2016)
Колодійчук А. В. - Теорії інформатизації як складова теоретичного підґрунтя процесів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Title (2017)
Original papers (2017)
Poluektov Yu. M. - Thermodynamics of the Fermi gas in a nanotube, Soroka A. A. (2017)
El-Dahshan E. A. - Empirical equation using GMDH methodology for the charged particles multiplicity distribution in hadronic positron-electron annihilation, El-Bakry S. Y. (2017)
Pankratov I. M. - Spectra analysis of runaway electron synchrotron for the recent east runaway experiment, Bochko V. Y. (2017)
Afanas’ev S. N. - Investigation of (γ,n) reactions in the channel of multiparticle photodisintegration of 12С and 16О nuclei (2017)
Kovtun G. P. - Influence of cold rolling to the texture parameter of pure hafnium and zirconium, Kovtun K. V., Malykhin D. G., Yurkova T. S., Rudycheva T. Yu. (2017)
Kirichenko V. G. - The formation of surface layers in Zr-Fe alloys under ion irradiation, Kobylnik V. A., Kovalenko T. A., Usatova O. A. (2017)
Bizyukov O. A. - Phase states of macroparticles in plasma with hot electrons at presence of ion beam, Chibisov O. D., Kutenko O. I. (2017)
Trusova V. - Molecular dynamics study of cytochrome c – lipid complexes, Gorbenko G., Tarabara U., Vus K., Ryzhova O. (2017)
Vus K. - Auramine o as potential amyloid marker: fluorescence and molecular docking studies, Tarabara U., Semenova K., Viter V., Nikitina O., Trusova V., Gorbenko G. (2017)
Svishch V. M. - Light aberration in optical anisotropic single-axis medium (2017)
Далакова Н. В. - Коэрцитивная сила системы ферромагнитных гранул половинного металла CrO2 с перколяционным характером проводимости, Беляев Е. Ю., Горелый В. А. (2017)
Гладких П. И. - Модернизация структуры фокусировки накопительного кольца НЕСТОР, Каламайко А. А., Карнаухов И. М. (2017)
Лаптев И. Н. - К вопросу о природе тетрагональности мартенсита, Пархоменко А. А. (2017)
Фролов О. О. - Обгрунтування технологічної узгодженості параметрів екскаваторно-автомобільного комплексу, Соколовська М. І., Хоменюк А. В. (2017)
Налисько Н. Н. - Определение безопасных расстояний при аварийных взрывах шахтной атмосферы с учетом места расположения источника воспламенения и характера горения (2017)
Шапурін О. В. - Розробка технологічних рішень для здолання опору по підошві перед першим рядом зарядів, Скачков А. А. (2017)
Яковишина Т. Ф. - Екологічне нормування поелементного забруднення ґрунту урбоекосистеми важкими металами за фоновою концентрацією (2017)
Жосан А. А. - Дуальне управління перевернутим маятником як "чорним ящиком", Федоренко О. Л. (2017)
Вусик О. О. - Аналіз стану і перспектив безвибухової розробки гірських порід виймально-навантажувальними комбайнами фрезерного типу, Пижик А. М. (2017)
Голишев О. М. - Емпірико-аналітичний метод розрахунку гравітаційної швидкості осідання твердих частинок, Деньгуб В. І., Коновалюк В. А. (2017)
Ширин А. Л. - Оперативно-производственное управление техническим состоянием транспортно-технологических схем горнорудных предприятий, Расцветаев В. А., Инюткин И. В. (2017)
Иорданов И. В. - Исследование движения боковых пород при действии динамических нагрузок, Чепига Д. А., Власенко Н. Н., Подкопаев С. В. (2017)
Герб П. І. - Ефективність використання відходів ГЗК, як заповнювача в бетонах, для підвищення тріщиностійкості при підсиленні залізобетонних балок, Валовой О. І. (2017)
Веснін А. В. - Моделювання процесу пересування екскаватора з чотирьохопорним крокуючим рушієм, Крупко І. В., Сегін В. В. (2017)
Кузьменко А. С. - Дослідження систем з запізнюваннями для подальшої компенсації їх впливу на замкнуті системи управління технологічними процесами, Барановська М. Л., Коломіц Г. В. (2017)
Кузьменко А. С. - Порівняння моделей тягового електроприводу змінного та постійного струму кар’єрного самоскиду, Коломіц Г. В. (2017)
Лапшин О. Є. - Епідеміологічний нагляд за ентеровірусними інфекціями на сучасному етапі в місті Кривому Розі, Черняєва Т. А., Вознікова О. А., Токар Т. Ю., Науменко С. В., Коток Л. І. (2017)
Максимов І. І. - Особливості визначення раціонального положення перевантажувального пункту у кар’єрі, Слободянюк Р. В. (2017)
Негрій Т. О. - Про вплив енергетичних витрат гірників на рівень виробничого травматизму, Негрій С. Г., Ріхерт С. В. (2017)
Пікільняк А. В. - Розробка системи розпізнавання графітових включень при аналізі мікроструктури чавуну (2017)
Тарасютин В. М. - Ресурсосберегающие технологии очистной выемки богатых железных руд на глубоких горизонтах шахт, Косенко А. В. (2017)
Здещиц В. М. - Поширення пружних хвиль в стержнях змінного перерізу, Здещиц А. В. (2017)
Римарчук Б. І. - Вибір технології вибуходоставки руди у камерних системах розробки, Міненко П. О., Грищенко Т. С., Грищенко М. А. (2017)
Хохрякова Д. О. - Нормування вібродинамічних випробувань сталевих ферм при проведенні технічних обстежень реконструйованих будівель, Колесніченко С. В., Денисов Є. В. (2017)
Роенко А. Н. - Разработка программного обеспечения и анализ влияния БВР на организацию проходческих работ, Харин С. А., Кнуренко В. Н. (2017)
Шишкина А. А. - Пористые бетоны на основе железосодержащих веществ, Хильченко А. П., Мельниченко Н. П. (2017)
Цариковский В. В. - Определение геометрических параметров систем этажного обрушения с учетом допустимых объемов взрываемых ВВ при отработке магнетитовых кварцитов шахты имени Орджоникидзе ПАО "ЦГОК", Цариковский Вал. В., Седунова Т. Т., Козариз В. Я., Мигуль А. Ф., Рубцов Д. А. (2017)
Стеценко А. І. - Необхідність створення комплексної системи автоматизації конвеєрної лінії, Єфіменко Л. І., Доценко І. О. (2017)
Толмачов С. Т. - Система безконтактного виміру моменту на валу електродвигунів в умовах експлуатації, Бурчак І. М. (2017)
Толмачов С. Т. - Оптимізація режимів роботи насосних установок головного водовідливу шахт за критерієм мінімуму вартості електроенергії, Ільченко О. В. (2017)
Валовой О. І. - Характеристики міцності та жорсткості балок армованих базальтовою арматурою, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2017)
Попруга Д. В. - Використання склопластикової композитної арматури в згинальних елементах виготовлених з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів, Валовой О. І. (2017)
Сістук В. О. - Підвищення пропускної здатності перехрестя магістральної та об'їзної вулиць з регульованим рухом, Богачевський А. О. (2017)
Zaikina D.P. - Study of current methods for identification and evaluation of occupational hazard at the mining industry enterprises (2017)
Антонік В. І. - Вплив відвалів та хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Криворіжжя на стан екології прилеглих територій, Петрухін А. В., Антонік І. П. (2017)
Мелешко Е. А. - Проблемы безопасности мобильных устройств, систем и приложений в OS ANDROID, Болотникова Е. С. (2017)
Тарасов В. П. - Обоснование закономерности коэффициента газодинамического сопротивления при движении газа в слое окомкованной аглошихты, Кривенко С. В. (2017)
Данилейко О. К. - Розробка програмних та апаратних засобів для керування кроковими двигунами, Кузьменко А. С., Коломіц Г. В., Коломіц О. К. (2017)
Барановська М. Л. - Аналіз теорій рівнів перенапруг при замиканні фази на землю та їх дослідження на фізичній моделі (2017)
Болотников А. В. - Анализ и систематизация методов оценки устойчивости бортов карьеров, Романенко А. А. (2017)
Корнієнко О. П. - Підвищення конкурентоспроможності морських портів України, Кошара К. А. (2017)
Турило А. М. - Взаємозв’язок і вплив процесів економічної трансформації і трансформації інтелектуальної власності на рівень інноваційності, фінансово-економічної безпеки і конкурентоспроможності корпорації, Корнух О. В. (2017)
Анотації (2017)
Азарян В. А. - Мобильный дробильно-сортировальный радиометрический комплекс как часть технологии управления качеством рудоподготовки карьера (2017)
Азарян А. А. - Pасширение функциональных возможностей лабораторных анализаторов пульповых продуктов магнетитовых руд, Кучер В. Г., Швець Д. В. (2017)
Пікільняк А. В. - Розробка засобів визначення адгезійної міцності покриттів на основі нечіткої логіки (2017)
Коверніченко Л. М. - Довговічність і визначення ступеня корозії залізобетону (2017)
Астахова Н. В. - Влияние железистых добавок на прочность бетона (2017)
Мацуй А. М. - Синтез квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора, Кондратець В. О. (2017)
Музика І. В. - Інформаційна система енергоменеджменту побутової техніки у системах типу "Інтелектуальний дім", Кузнєцов Д. І. (2017)
Рудь Ю. С. - Разработка метода формального описания структуры технологических систем, Белоножко В. Ю. (2017)
Кривенко Ю. Ю. - Моделирование разделения железорудного сырья в аппаратах седиментационного типа, Кривенко А. Ю. (2017)
Кушнерьов І. П. - Технологія відпрацювання потужних крутоспадних рудних покладів, Кривенко Ю. Ю. (2017)
Гулівець О. А. - Вплив характеристик вітрового потоку і параметрів ротора вітродвигуна на його енергетичні параметри, Олійник С. Ю., Ільченко Р. А. (2017)
Булах О. В. - Досвід використання тонкого грохочення в схемах переробки магнетитових кварцитів, Запорожець О. Ю. (2017)
Моркун В. С. - Принципи автоматизації формування нежорстких вимог до розкладу занять в університеті з боку викладачів, Бурнасов П. В., Бурнасова Т. П. (2017)
Вдовиченко И. Н. - Моделирование программных систем и процесса их разработки (2017)
Федоренко П. И. - Прогнозирование и многофакторная геометризация качественных показателей железорудных месторождений на основе эвристических методов, Переметчик А. В., Подойницына Т. А. (2017)
Коновалюк В. А. - Дослідження тепломасообміну в теплообмінниках з використанням прихованої теплоти кригоутворення (2017)
Губин Г. В. - Альтернативные методы обесцинкования металлургических шламов, Ткач В. В., Ярош Т. П., Губин Г. Г. (2017)
Бровко Д. В. - Обеспечение безопасности объектов поверхности шахт путем корректировки уровней надежности, Хворост В. В. (2017)
Тохтарь Ю. О. - Структура програми для предиктивної діагностики і кластеризації засобів автоматизації програмного та технічного забезпечення, Єфіменко Л. І., Доценко І. О. (2017)
Рудь Ю. С. - Интенсификация процесса агломерации шихты, содержащей концентраты железных руд, путем их намагничивания, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2017)
Швагер Н. Ю. - Огляд респіраторів, що використовують в гірничорудній галузі, Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В., Домнічев М. В., Нестеренко І. А. (2017)
Sistuk V. O. - Microscopic Simulation of Road Traffic Congestions at T- and X-intersections (2017)
Гірін В. С. - Аналіз сучасного стану безпеки та комфортності пасажирських автоперевезень в Україні, Гірін І. В. (2017)
Калініченко О. В. - Підвищення показників вилучення залізних руд при випуску обваленої рудної маси на контакті з твердіючим штучним масивом (2017)
Козакевич І. А. - Енергоефективні режими гальмування тягових асинхронних електроприводів, Осадчук Ю. Г., Аміров А. Л. (2017)
Кольсун В. А. - Режими сумісної роботи паралельного генератора та мережі обмеженої потужності, Козлов В. С. (2017)
Скачков А. А. - Аналітичне дослідження вибухового навантаження уступу (2017)
Чепурной В. И. - Снижение воздействия горных работ на окружающую территорию за счет применения в карьере элементов подземного способа разработки, Ященко Б. Е., Костянский А. Н. (2017)
Котов І. А. - Формально-лінгвістичний підхід до евристичних методів керування режимами електроенергетичних систем (2017)
Микитин О. В. - Автоматизована система інтелектуального керування транспортними потоками із застосуванням технології машинного зору, Тронь В. В. (2017)
Попов С. О. - Обгрунтування розробки методики ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2017)
Лапшин О. Є. - Визначення техніко-економічних параметрів зрошувальних систем для очищення повітря в гірничих виробках шахт, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2017)
Письменний С. В. - Визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі гірничої виробки з урахуванням техногенних сил (2017)
Шолох М. В. - Нормування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню підготовленості до видобування відкритим способом (2017)
Шаповалов В. А. - Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках (2017)
Чубенко В. А. - Дослідження об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому при валковій розливці сталі для виготовлення тонких смуг, Хіноцька А. А., Чубенко В. (2017)
Кондратець В. О. - Динамічна корекція розрідження пульпи та завантаження кульового млина при зміні крупності руди, Мацуй А. М. (2017)
Морозов Д. И. - Распределение мощностей индукторов в установках зонного нагрева ферромагнитных заготовок (2017)
Анотації (2017)
Амосова К. М. - Погіршення функції нирок при гострій декомпенсованій серцевій недостатності: зміна парадигм (2017)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: расширенный сравнительный анализ результатов 2016 года.Реперфузионный парадокс в Украине (2017)
Рокита О. І. - Лікування онкологічних захворювань і серцево­судинна токсичність. Точка зору Європейського товариства кардіологів.Частина ІІ, Руденко Ю. В. (2017)
Амосова К. М. - Погіршення функції нирок при гострій декомпенсованій серцевій недостатності: клінічна значущість з урахуванням зворотності і предиктори незворотності, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Руденко Ю. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Черняєва К. І. (2017)
Воронков Л. Г. - Виживаність упродовж 36 місяців та її предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Філатова О. Л., Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Бабич П. Н. (2017)
Паничкин Ю. В. - Разработка и биологическое апробирование нового спирального окклюдера для эндоваскулярного закрытия артериального протока из низкомодульного бета­циркониевого сплава, Скиба И. О., Захарова В. П., Бешляга В. М., Бешляга Е. В., Ружин Ю. А., Шиванюк В. Н., Погорелов М. В. (2017)
Целуйко В. И. - Гендерные особенности течения острого периода и долгосрочного прогноза больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А., Марцовенко И. М. (2017)
Амосова К. М. - Показники шлуночково­артеріальної взаємодії та центральної гемодинаміки у хворих із м’якою та помірною неускладненою артеріальною гіпертензією залежно від наявності діастолічної дисфункції лівого шлуночка та їх взаємозв’язок, Шишкіна Н. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю., Руденко Ю. В., Лазарєва К. П., Черняєва К. І. (2017)
Бойко О. І. - Синдром Бланда — Уайта — Гарланда: патоморфологічний аналіз рідкісного випадку, Дудаш П. Й., Куцір Х. В., Григорійчук В. І., Хариш О. В. (2017)
Залізна Ю. І. - Уперше діагностована фібриляція передсердь: перебіг, прогноз і ведення хворих, Жарінов О. Й. (2017)
Колесник М. Ю. - Неінвазивна діагностика ураження лівого передсердя: діагностичні можливості спекл­трекінг ехокардіографії(огляд літератури та власні спостереження), Соколова М. В. (2017)
Іванов В. П. - Патофізіологічна роль ренін­ангіотензин­альдостеронової системи в розвитку й підтриманні фібриляції передсердь. Блокатори ренін­ангіотензин­альдостеронової системи як перспективний напрям upstream­терапії, Данілевич Т. Д. (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Колонка редактора (2013)
Гончарук В. В. - Вода-всемирный буфер планеты и её имунная система (2013)
Мокиенко А. В. - Вода: к взаимосвязи гигиены и экологии (2013)
Амвросьева Т. В. - Проблема вирусной контаминации водныхобъектов в Республике Беларусь, Богуш З. Ф., Казинець О. Н., Поклонская Н. В., Гринкевич П. И., Хило А. Н. (2013)
Дроздова Е. В. - Результаты гигиенической оценки питьевых вод, потребляемых населением Республики Беларусь, по макро- и микроэлементному составу как основа разработки критериев физиологической полноценности питьевой воды, Щербинская И. П., Бурая В. В., Шевченко Н. В., Позин Е. В., Веремейчик Е. П., Докутович И. В., Жевняк И. В., Карпук Л. И. (2013)
Дятлов С. Е. - Трофический статус северо-западной части Чёрного моря, Гончаров А. Ю., Богатова Ю. И. (2013)
Загороднюк Ю. В. - Внутренняя коррозия трубопроводов - важная гигиеническая проблема и пути её решения, Никулин Н. И., Омельчук С. Т., Загороднюк К. Ю. (2013)
Кондратюк В. А. - Вплив монометілового ефіру діетиленгліколя на обмін білку в організмі білих щурів, Лотоцька О. В. (2013)
Луговськов О. Д. - Екологічна, географічна та санітарно-гігієнічна характеристика водопостачання Луганської області, Козікова О. А., Жила А. В., Руденко О. А., Головчанська С. Е. (2013)
Ніколенко С. І. - Динаміка кількісного представництва мікроорганізмів (ЗМЧ) у природних мінеральних водах різних типів, Нікіпелова О. М., Солодова Л. Б., Недолуженко Д. І., Хмєлєвська О. М., Кисилевська А. Ю. (2013)
Фриптуляк Г. - Сравнительная гигиеническая оценка качества питьевой воды из разных источников экосистемы реки Прут, Берник В. (2013)
Нікіпелова О. М. - Експерементальні фізіологічні та мікробіологічні дослідження мінеральних вод Закарпаття, Алексєєнко Н. О., Гуща С. Г., Ніколенко С. І., Хмєлєвська О. М., Солодова Л. Б. (2013)
Шайсултанов К. Ш. - Проблемы гигиенической безопасности хозяйственно-питевого водоснабжения сельских регионов Акмолинской области (2013)
Шибанов С. Э. - Проблемы водоснабжения курортов Крыма и пути их решения (2013)
Щербань М. Г. - Еколого-гігієнічні проблеми джерела питного водопостачання регіонів України і РФ ріки Сіверський Донець, Капустник В. А., М'ясоєдов В. В., Васенко О. Г., Шевченко О. О. (2013)
Ластков Д. О. - Оценка водоснабжения индустриального региона и улучшения качества питьевой воды (аналитический обзор), Козаков А. Г., Говта Л. А., Говта Н. В. (2013)
Мокиенко А. В. - Биопленки и низокомиальные инфекции: к оценке взаимосвязи, Пушкина В. А. (2013)
Петренко Н. Ф. - Побічні продукти знезараження питної води хімічними окислювачами (Огляд літературита власних досліджень) (2013)
Бадюк Н. С. - Влияние изменения климата на водоснабжение населения (Обзор литературы) (2013)
Наталии Федоровне Петренко - 60! (2013)
Колонка редактора (2013)
Гоженко А. И. - Превентивные механизмы регуляции водно-солевого обмена человека, Жигалина-Гриценюк М. С. (2013)
Лебедева Т. Л. - Перспективы совершенствования питьевого водоснабжения в Украине (2013)
Амвросьева Т. В. - Роль воды как природного резервуара энтеровирусных инфекций, Богуш З. Ф., Зуева В. Л. (2013)
Гончарук В. В. - Микромицеты в источниках водоснабжения и водопроводной воде, Руденко А. В., Савлук О. С., Сапрыкина М. Н. (2013)
Aragones J. - Application of permanganate for mangnese removal and disinfection by-product control: a case study, Vella P. (2013)
Лихачов С. А. - Вплив скиду стічної каналізаційної води в районі пляжу "Аркадія" на морське середовище, Карпенко Г. В., Канцева І. М., Дяченко Ю. В., Копа М. Р. (2013)
Ніколенко С. І. - Гігієнічна оцінка висіювання санітарно-показових мікроорганізмів з фасованих мінеральних вод України, Хмєлєвська О. М., Мокієнко А. В., Біциллі Г. К. (2013)
Петренко Н. Ф. - Доочищення водопровідної води для реалізації в пунктах розливу та при виробництві фасованих питних вод, Андрейцова А. І., Болотнікова Л. В. (2013)
Сон М. О. - Talorchestia deshayesii (audouin, 1826)-перспективный биоиндикатор в оценке качества морской среды прибрежных экосистем Чёрного моря, Кошелев А. В. (2013)
Петренко Н. Ф. - Гигиеническая оценка водоснабжения и водоотведения Ильичёвского порта, Голубятников Н. Н., Мокиенко А. В., Зварыч О. Б. (2013)
Амвросьева Т. В. - Лабораторный контроль за возбудителями вирусных инфекций с водным путем передачи (инструкция по алгоритму действий), Богуш З. Ф., Поклонская Н. В., Казинец О. Н. (2013)
Коцар О. М. - Біотехнології кондиціювання зворотних вод для технічних потреб на сонові використання біорегенератора OXYDOL, Загороднюк Ю. В., Федай І. М., Загороднюк К. Ю. (2013)
Добровольський Ю. Г. - Методика дослідження структурованості води за допомогою розрядно-оптичного пристрою і демонстрація можливості енерго-інформаційного впливу на неї оператора, Гоженко А. І., Бабелюк В. Є, Попович І. Л. (2013)
Анатолию Ивановичу Гоженко - 65 (2013)
Многолетний опыт научной, исследовательской, педагогической, общественной деятельности ученого и публициста И. М. Трахтенберга (2013)
Новости (2013)
Содержание (2013)
Колонка редактора (2013)
Гоженко А. И. - Физиологические основы гигиенического нормирования солевого состава питьевых режимов человека (сообщение первое), Лебедева Т. Л., Бадюк Н. С. (2013)
Лопатин C. А. - Гармонизация "водного" поведения как важного сегмента экологической культуры, Терентьев В. И. (2013)
Игнатов И. И. - Изотопный состав воды и долголетие, Мосин О. В. (2013)
Кондратюк В. А. - Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання, Лотоцька О. В., Крицька Г. А., Паничев В. О. (2013)
Tero Luukkonen - Wastewater disinfection with peracetic ACID: background information and experimental results (2013)
Bender T. - Evidence-based hydro- and balneotherapy in Hungary - a systematic review and meta-analysis, Balint G., Prohaszka Z., Geher P., Tefner I.K. (2013)
Csaba Gilbert - Harkany medicinal water (2013)
Коваленко О. О. - Вимоги до якості технологічної води, призначенної для приготування напоїв з чайної сировини у закладах ресторанного господарства, Вєтров Д. І. (2013)
Коваленко О. О. - Спосіб і режим опріснення природної мінеральної води, яка використовується для приготування напоїв для спортсменів, Коваленко І. В., Василів О. Б. (2013)
Корнілович Б. Ю. - Еколого-хімічні та гігієнічні аспекти захисту навколишнього середовища при видобутку та переробці уранових руд (огляд літератури), Кошик Ю. Й., Спасьонова Л. М., Тобілко В. Ю. (2013)
Мурашко О. В. - Вода, як провідний фактор передачі інфекції при холері, Алексеєнко В. В. (2013)
Корольова М. А. - Водне господарство Польщі (2013)
Колесников М. М. - Рецензия на монографию "Биоплёнки госпитальных экосистем: состояние проблемы и современные подходы к её решению" авторского коллектива под ред. А. В. Мокиенко, В. А. Пушкиной, А. И. Гоженко (2013)
Никитин Е. В. - Рецензия на монографию "Биоплёнки госпитальных экосистем: состояние проблемы и современные подходы к её решению" авторского коллектива под ред. А. В. Мокиенко, В. А. Пушкиной, А. И. Гоженко (2013)
Андрей Михайлович Сердюк - до 75-річчя від дня народження (2013)
Новости (2013)
Айсагалиев С. А. - О периодических решениях автономных систем (2017)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле для вырождающегося многомерного уравнения смешанного типа (2017)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений некоторых функциональных уравнений, Пелюх Г. П. (2017)
Василина Г. К. - Об оптимальной стабилизации интегрального многообразия, Тлеубергенов М. И. (2017)
Городнiй М. Ф. - Про обмеженi розв’язки рiзницевого рiвняння зi стрибком операторного коефiцiєнта, Гончар I. В. (2017)
Graef J. R. - Asymptotic behavior of solutions of a third order nonlinear differential equation, Remili M. (2017)
Журавлев В. Ф. - Слабовозмущенные интегральные уравнения Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах, Фомин Н. П. (2017)
Каратаєва Т. В. - Явно розв’язуванi моделi перерозподiлу конфлiктного простору, Кошманенко В. Д., Петренко С. M. (2017)
Лиманская Д. Е. - О поведении решений некоторых систем дифференциальных уравнений, частично разрешенных относительно производных, в случае полюса (2017)
Троценко Ю. В. - Колебания упругих оболочек вращения, частично заполненных идеальной жидкостью (2017)
Городецький В. В. - Про одне узагальнення задачi Кошi для сингулярних еволюцiйних рiвнянь параболiчного типу, Мартинюк О. В., Широковських А. О. (2016)
Евтухов В. М. - Асимптотика медленно меняющихся решений обыкновенных двучленных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью, Черникова А. Г. (2016)
Елишевич М. А. - Краевая задача для системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка с прямоугольными матрицами (2016)
Iвашкевич А. О. - Iснування оптимального керування для систем диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у нефiксованi моменти часу, Ковальчук Т. В. (2016)
Klyuchnyk R. - Bounded solutions to boundary-value hyperbolic problems, Kmit I. (2016)
Medved’ M. - Representation of solutions of systems of linear differential equations with multiple delays and linear parts given by nonpermutable matrices, Pospı́šil M. (2016)
Мисло Ю. М. - Асимптотично майже перiодичнi розв’язки рiвнянь iз запiзненням та нефiксованими моментами iмпульсної дiї, Ткаченко В. I. (2016)
Перегуда О. В. - Наближений синтез розподiленого оптимального керування для гiперболiчного рiвняння зi швидкоколивними коефiцiєнтами, Русiна А. В. (2016)
Перестюк М. М. - Про стiйкiсть тороїдального многовиду одного класу динамiчних систем, Перестюк Ю. М. (2016)
Чуйко С. М. - Автономная периодическая краевая задача для матричного дифференциального уравнения, Бойчук Ан. А. (2016)
Алфавiтний покажчик 19-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання” (2016)
Смирнов Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан економічного факультету (1951–2017) (2017)
Дучинська Н. І. - Фактори структурних змін національної економіки, Чайка Ю. М. (2017)
Паризький І. В. - Ефективність державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України на регіональному рівні (2017)
Лисяк Л. В. - Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Федишин І. Б. - Роль макроекономічних чинників у розвитку України. Їх аналіз та оцінка (2017)
Качула С. В. - Податки як інструмент реалізації соціальної функції держави в умовах макроекономічної нестабільності (2017)
Прялін М. А. - Дослідження динаміки заробітної плати і попиту на робочу силу в Дніпропетровському регіоні, Шахторіна А. С. (2017)
Заруцька О. П. - Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків (2017)
Пась Я. І. - Методи управління розвитком банківського бізнесу (2017)
Маліновська О. Я. - Роль резервного капіталу в кредитній спілці (2017)
Енгельс І. О. - Інноваційні енергозберігаючі технології як засіб підвищення економічної ефективності функціонування підприємств (2017)
Могилова А. Ю. - Формування товарного асортименту торгівельного підприємства, Гура К. К. (2017)
Дучинська Н. І. - Інтернет-маркетинг в Україні, Склема Г. В. (2017)
Бесчастна Д. О. - Аналіз ринку маркетингових комунікацій України, Шепель Т. О. (2017)
Іванов Р. В. - Якісно-кількісна оцінка складових бюджету домогосподарства (2017)
Єлісєва О. К. - Статистичний аналіз ринку первинної нерухомості України, Хомяк Д. К. (2017)
Черепанич С. М. - Перспективи розвитку страхування експортних кредитів у зовнішньоекономічній діяльності України (2017)
Заруцька О. П. - Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи, Синюк А. О. (2017)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Адыгезалова С. - Проблема человека в современной философии (2017)
Алєксєєва К. - Наративна самоідентифікація людини в постмодерному сьогоденні (2017)
Андрущенко Т. - Толерантність як аксіологічний принцип ненасильницьких дій у перехідних формах демократії (2017)
Буцикіна Є. - Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного українського мистецтва (2017)
Wachtel А. - On the phenomenological relation between intentionality and transcendent world (2017)
Горбань Р. - Розум як складова структури особи у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Гренишен А. - Декомунізація української гуманітаристики в релігійних питаннях (2017)
Ищенко Е. - Историческая ритмика общечеловеческих ценностей: социально-философский анализ (2017)
Іщук Н. - Літургія як здійснена койнонія (2017)
Кириченко М. - Формування ідеології інформаційного суспільства як фактор динамічного розвитку і безпеки сучасної України в ХХІ столітті (2017)
Бредун І. - Доля душі: Платон, Компанієць Л. (2017)
Меліхова Ю. - Етичні засади професійної діяльності судді (2017)
Найдьонов О. - Суперечливість впливу інтернет-технологій на процеси культуротворення (2017)
Попович В. - Національне питання в соціальному вченні православної церкви: аналіз сприйняття студентами духовних ВНЗ (2017)
Райхерт К. - Эрозия реальности в кинофильме Зака Снайдера "Запрещённый приём" (2017)
Рахім Амір Хуссейн - Духовна медицина Абу Бакра Ар-Разі: філософський аспект (2017)
Рашидов Заур Фиридун оглы - Проблема интуитивного познания в философии Б. Спинозы (2017)
Рижак Л. - Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства (2017)
Родян М. - "Познание совершается любовью" (к вопросу об особенностях познания П. Флоренского) (2017)
Соболєвський Я. - Ригористичні релігійні та філософські погляди американського мислителя Джона Вінтропа (2017)
Стеценко В. - До питання про взаємозв’язок змісту українського персоналізму та філософії релігії Олександра Кульчицького (2017)
Балацька О. - Сецесіонізм як фактор політичного насилля: сучасні тенденції (2017)
Біденко Ю. - Вплив громадянського суспільства на підвищення прозорості парламенту (2017)
Бусленко В. - Парламентська опозиція та уряди більшості в Польщі в 1997–2001 рр. (2017)
Герман Ю. - Безпекові пріоритети зовнішньої політики України щодо реалізації космічних проектів (2017)
Горло Н. - Генеза і розвиток іредентизму в контексті змін системи міжнародних відносин (2017)
Кияниця Л. - Міжнародна анархія та міжнародно-політична поведінка держав: до концептуалізації проблеми (2017)
Кірієнко О. - Структурні трансформації політичної реальності в умовах глоблізації та інформаційного суспільства: теоретико-методологічний аспект (2017)
Кравець А. - Біовлада як одне з центральних понять сучасної біополітики (2017)
Кривенко С. - Парадокси політичного дискурсу (2017)
Ларченко М. - Політичне представництво партій етнічних меншин: проблеми та перспективи (український та європейський досвід) (2017)
Олефір І. - Трансформація інформаційного суспільства: від теорій до глобального інформаційного середовища (2017)
Поліщук П. - Ядерна політика великобританії у постбіполярний період (1990–2010 рр.) (2017)
Русиняк А. - Виникнення неформальних інститутів в Україні як результат деінституалізації і деформалізації та специфіка їх впливу на формування політичного режиму (2017)
Угрин Л. - Постмодерністські інтерпретації політичної ідентичності (2017)
Чорняк З. - Роль Щорічного партійного з’їзду в організаційній структурі Лейбористської партії Сполученого королівства (2017)
Эльшад Мирбашир оглу - Характерные черты военного конфликта (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Рецензія на рукопис монографії "Уряди меншості в європейських парламентських демократіях" (2017)
Лимаренко Л. І. - Професійна підготовка майбутніх культурологів засобами театрального мистецтва (2017)
Шандрук С. І. - Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід (2017)
Abi M. - Plurilingualism and pluriculturalism in cefr, Üstünel E. (2017)
Szatan E. - Rytmika emila jaques-dalcroze’a – aspekty artystyczne i wychowawcze metody we współczesnym kształceniu muzycznym w polsce (2017)
Похиленко В. Ф. - Національно-патріотичні імперативи в системі виховання студентів кафедри хореографічних дисциплін та ансамблю "Пролісок" (2017)
Бєлікова В. В. - Сторінки розвитку музичної культури Криворіжжя (2017)
Бузова О. Д. - Синтез мистецтв у змісті фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2017)
Гарбузенко Л. В. - Активні методи підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в умовах інтенсифікації сучасного освітнього простору, Стрітьєвич Т. М. (2017)
Гунько Н. О. - Інноваційні аспекти вокально-методичної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2017)
Кириченко О. І. - Розвиток естетичного і художнього сприйняття архітектурного образу в студентів художньо-графічного відділення (2017)
Можайкіна Н. С. - Творча інтерпретація образу юродивого в опері "Борис Годунов" І. С. Козловським (2017)
Проворова Є. М. - Формування співацького та розмовного звукоутворення у процесі фахової підготовки вчителя (2017)
Чичук А. П. - Соціальний статус учителів у Сполучених Штатах Америки (2017)
Shevchenko L. M. - New management technology as a modernization factor of high professional education for future musicians (2017)
Бєлікова О. А. - Професійна компетентність вихователя у музичному вихованні дошкільників (2017)
Малежик Ю. М. - Розвиток художньо-конструктивних умінь у студентів образотворчих та педагогічних спеціальностей (2017)
Колоскова Ж. В. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування (2017)
Негребецька О. М. - Підготовка майбутніх учителів музики до виконавської діяльності (2017)
Prokopchuk O. I. - The use of mobile technologies in the process of future professionals of arts degree training (2017)
Пунгіна О. А. - Мистецько-педагогічна діяльність М. І. Жука у розвитку графічної південноукраїнської національної школи (2017)
Ройтенко Н. О. - Концептуальні засади педагогічного супроводу вокального розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Гайдай Л. В. - Мова, музика, освіта як складники національної культури, Поворозко Л. А. (2017)
Давидов В. М. - Зміст навчальної практики "пленер" у професійній підготовці педагога-художника (2017)
Дермельова Н. М. - Форми і методи музично-аналітичної діяльності майбутніх учителів музики, Пшеничних М. М. (2017)
Кулініч Л. О. - Формування фахового професіоналізму в сучасних умовах підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Папета О. В. - Особливості розвитку творчої манери Людмили Семикіної в період навчання в Київському художньому інституті (2017)
Саленко О. О. - Етапи формування творчого потенціалу майбутніх хореографів (2017)
Гусєва Л. Г. - Творчий метод К. Піскорського в контексті становлення мистецької освіти України (2017)
Касілов І. А. - Семіотичний підхід до інструментально-виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва (2017)
Косінська Н. Л. - Формування сценічного образу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської підготовки (2017)
Курило В. В. - Сучасний стан проблеми формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Маєвська А. С. - Особливості вокально-виконавського саморозвитку майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Михайлишин О. В. - Історія розвитку духових інструментів та виконавського мистецтва від витоків до кінця ХVI століття (2017)
Ярошевська Л. В. - Особливості формування музичних здібностей у диригенсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Ван Сюйе - Формування звукообразних уявлень молодших школярів на засадах аксіологічного підходу (2017)
Вей Сімін - Критерії та показники оцінювання темпо-ритмічних виконавських умінь майбутніх учителів музики (2017)
Врода Л. А. - Цінності українського фольклору в процесі створення етнокультурного виховного середовища (2017)
Гао Іюань - Гуманізація мистецької освіти як методологічне підґрунтя формування інноваційного потенціалу педагогів-музикантів (2017)
Коваль А. С. - Структура методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Кудрицький Д. Ю. - Історичний огляд фортепіанної нотної літератури для дорослих аматорів (2017)
Лань Сінь Дзюнь - Особливості фортепіанного навчання в КНР (2017)
Лі Лань - Специфіка художнього сприйняття підлітків (2017)
Lo Chao - Vocal training of future music teacher in the context of theory and practice of personification (2017)
Лян Хайє - Методологічний контекст вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музики із застосуванням проектних технологій (2017)
Надутенко О. Л. - Сучасні проблеми формування художньої культури школярів в системі мистецької освіти (2017)
Рахманова О. К. - Структура художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва (2017)
Сюй Цзяюй - Сутність етнокультурної підготовки студентів факультетів мистецтв до продуктивної роботи з школярами (2017)
Tan Siyao - The new vision of integration processes in the piano class (2017)
Тан Цземін - Методика співацького навчання майбутніх учителів музики на консолідаційних засадах (2017)
Ткаченко І. О. - Структура вищої хореографічної освіти в Німеччині на початку ХХІ століття (2017)
У Сінмей - Аксіологічний підхід у процесі підготовки магістрантів музичного мистецтва (2017)
Shevchenko A. S. - Scientific-methodological search in the sphere of jazz vocal: a comparative analysis (2017)
Хань Юйцень - Організаційні засади формування умінь художньо-творчої самоорганізації вчителя музичного мистецтва (2017)
Яо Ямін - Теоретико-педагогічні аспекти самоорганізації навчального простору майбутніх педагогів-музикантів (2017)
Makhinko I. O. - The specificity of the work of a future piano accompanist on chamber vocal repertoire in the solo singing class (2017)
Саксаганська К. Р. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва (в контесті проекту "Відкритий світ") (2017)
Грабовська І. Л. - Специфіка крос-культурної підготовки майбутніх фахівців художнього профілю у ПТНЗ (2017)
Похілько О. В. - Реалізація педагогічних поглядів Ю. Ступака у практиці вітчизняних навчальних закладів (2017)
Анотації (2017)
Лелюх М. І. - Синтез та дослідження антитрипаносомної активності нових 5-іліден-2-(1,3,4-тіадіазол-2-іл)імінотіазолідин-4-онів, Зіменковський Б. С., Демчук І. Л., Філіп Грельє, Лесик Р. Б. (2017)
Гельмбольд В. О. - Синтез октенідину гексафторо­силікату – нового потенційного карієс­профілактичного і антибактеріального агента, Анісімов В. Ю., Шишкін І. О. (2017)
Фролов Д. А. - Синтез та антимікробні властивості 5-(4-r-бензил)-2-тіазолі­ламідів 5-ари­ліденроданін-3-алканкарбо­нових кислот, Горішній В. Я., Бліндер О. О., Остап’юк Ю. В. , Матійчук В. С. (2017)
Федосов А. І. - Дослідження амінокислотного складу артишоку суцвіть (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток L-триптофану з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Мазур І. А., Борсук С. О., Портна О. О. (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі карбамазепіну з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Німенко Г. Р., Моряк З. Б. (2017)
Буткевич Т. А. - Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток сухого порошку біомаси flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П. (2017)
Качапут О. І. - Основні підходи до формуляції парентеральної суспензії на основі субстанції гідрокортизону ацетат у комбінації із місцевим анестетиком лідокаїну гідро хлоридом, Гуреєва С. М. (2017)
Левін М. Г. - Дослідження відмінностей оригінального та дженеричних препаратів, що містять бетаметазону дипропіонат і бетаметазону натрію фосфат, Брицун В. М., Гуменюк О. А., Шостак А. Р. , Кузнецова О. М., Терещенко О. М., Мелєшко Р. А., Останіна Н. В. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення основних етапів становлення та розвитку соціальної фармації у світі та в Україні, Кубарєва І. В., Сурікова І. О. (2017)
Гадяк І. В. - Асортиментна характеристика простато­протекторів, зареєстрованих в Україні, республіці Польща та республіці Білорусь, Громовик Б. П. (2017)
Колісник Т. Є. - Маркетингове Обґрунтування доцільності розробки нового лікарського препарату на рослинній основі для лікування цукрового діабету другого типу, Рубан О. А., Ольховська А. Б. (2017)
Громовик Б. П. - Сучасний стан законодавчого забезпечення саморегулювання господарської діяльності та перспективи саморегулювання і державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, Панькевич О. Б. (2017)
Кухтенко О. С. - Фармакоекономічна оцінка доступності лікарських засобів для лікування захворювань дихальних шляхів, Назаркіна В. М., Гладух Є. В. (2017)
Галій Л. В. - Впровадження дистанційної форми навчання у фармацевтичну освіту (на прикладі національного фармацевтичного університету), Серопян Т. М. (2017)
До ювілею видатного вченого Б. П. Громовика (2017)
Світлій пам’яті Сятині Михайла Луковича (2017)
Березовська I. В. - Усереднення в багаточастотних крайових задачах iз лiнiйно перетвореними аргументами (2013)
Gorain G. C. - Exponential stabilization of longitudinal vibrations of an inhomogeneous beam (2013)
Грод I. М. - Iснування обмежених розв’язкiв нелiнiйних рiзницевих рiвнянь у банаховому просторi (2013)
Елишевич М. А. - Задача Коши для системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка с прямоугольными матрицами (2013)
Yong Zhou - Classification and existence of nonoscillatory solutions of second-order neutral delay dynamic equations on time scales, Yonghong Lan (2013)
Karakoç F. - Oscillation of second order nonlinear impulsive difference equations with continuous variables (2013)
Клевцовський А. В. - Асимптотичне розвинення для розв’язку елiптичної крайової задачi в тонкiй каскаднiй областi, Мельник Т. А. (2013)
Нестеренко О. Б. - Модифiкований проекцiйно-iтеративний метод для слабконелiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь з параметрами (2013)
Стехун А. А. - Асимптотическое поведение решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка (2013)
Чуйко С. М. - Нелинейные нетеровы краевые задачи в критическом случае второго порядка, Бойчук Ан. А., Бойчук И. А. (2013)
Яковець В. П. - Асимптотичне розв’язання задачi Кошi для лiнiйної сингулярно збуреної системи у випадку кратного спектра головного оператора (2013)
Hussain K. A. - Calculation of the positive parity yrast bands of 190–198Hg nuclei, Mohsin M.K., Sharrad F. I. (2017)
Choudhury M. D. - Vibrational IR active frequencies of C36: an algebraic approach, Sen R., Sharma B. I. (2017)
Стащук В. С. - Оптичні властиво-сті і структура нанокомпозитів (Co41Fe39B20)x(SiO2)100–x, Кравець В. Г., Лисюк В. О., Полянська О. П., Стукаленко В. В., Ямпольський А. Л. (2017)
Махлайчук В. М. - Кінематична зсувна в’язкість рідких лужних металів (2017)
Франів А. В. - Пружні властивості та швидкість поширення звуку в твердих розчинах заміщення InxTl1–xI, Кашуба A. I., Бовгира О. В., Футей О. В. (2017)
Надутов В. М. - Термічна стабільність твердих розчинів, сформованих ультразвуковим розмелюванням порошкових сумішей Cu + Co і Cu + Fe, Перекос А. О., Мордюк Б. М., Войнаш В. З., Залуцький В. П., Кабанцев Т. Г. (2017)
Мельник П. В. - Вплив змін дефектних станів на властивості фотокатода Si–Gd–O, Находкін М. Г., Федорченко М. І. (2017)
Rasheed H. S. - New ZnO/Au/ZnO multilayer field effect transistor with extended gate as a sensing membrane, Ahmed Naser M., Matjafri M. Z. (2017)
Томчук П. М. - Інтегральні рівняння в загальній теорії поглинання і розсіяння світла металевими нанокластерами, Старков В. М., Бутенко Д. В. (2017)
Манойлов Е. Г. - Особливості приповерхневого шару при мономолекулярній ізотропній адсорбції: моделювання в рамках нерівноважної молекулярної динаміки, Кравченко С. О., Снопок Б. А. (2017)
Beckwith A. W. - Generalized heisenberg uncertainty principle in quantum geometrodynamics and general relativity, Moskaliuk S. S. (2017)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений одного дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2013)
Бойчук О. А. - Слабконелiнiйнi системи iнтегро-диференцiальних рiвнянь, Головацька I. А. (2013)
Zhang C. - Oscillation of fourth-order delay differential equations, Li T., Saker S. H. (2013)
Zengji Du - Existence of solutions for a class of fourth-order multipoint boundary-value problems on time scales, Zhengmin Fu, Lingju Kong (2013)
Капустян В. О. - Задача оптимального керування для рiвняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами, Капустян О. А., Мазур О. К. (2013)
Katriel G. - Existence of periodic solutions for the periodically forced SIR model (2013)
Лимарченко В. О. - Коливання трубопроводу з рiдиною при комбiнованому вiбрацiйному збуреннi (2013)
Lin Y. - Generation of grid multiscroll chaotic attractors using current conveyor, Wang C. H., Xu H. (2013)
Mamandi A. - Nonlinear vibration solution of an inclined Timoshenko beam under the action of a moving force with constant/non-constant velocity, Kargarnovin M. H., Farsi S. (2013)
Скрипник Н. В. - Усреднение многозначных интегральных уравнений (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Умови iснування майже перiодичних розв’язкiв нелiнiйних рiзницевих рiвнянь з дискретним аргументом (2013)
Страх О. П. - Лiнiйнi нетеровi крайовi задачi для iмпульсних динамiчних систем на часовiй шкалi (2013)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для одного класса многомерных гиперболо-эллиптических уравнений (2013)
Aruğaslan D. - Stability analysis of a predator-prey model with piecewise consnant argument of generalized type using Lyapunov functions, Özer A. (2013)
Бойчук О. А. - Крайовi задачi для систем iнтегро-диференцiальних рiвнянь, Головацька I. А. (2013)
Двирный А. И. - Теоремы о сведении в задаче об устойчивости критических положений равновесия дифференциальных уравнений с импульсным воздействием, Слынько В. И. (2013)
Караджов Ю. А. - Матричнi суперпотенцiали спецiального вигляду (2013)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости движения относительно двух мер систем с последействием при импульсных возмущениях (2013)
Неня О. I. - Дослiдження згасання розв’язкiв рiвняння Маккi – Гласса з iмпульсною дiєю (2013)
Панасенко Є. В. - Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь у банаховому просторi з необмеженим оператором у лiнiйнiй частинi, Покутний О. О. (2013)
Razminia A. - Unidirectional synchronization of two multiscroll chaotic systems using nonlinear control technique (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Рiзницевi рiвняння з абсолютно нестiйкими нульовими розв’язками (2013)
Стецюк О. Д. - Асимптотичний аналiз математичного сподiвання повної енергiї гармонiчного осцилятора зi зовнiшнiм збуренням процесом типу "дробовий шум” (2013)
Хорошун А. С. - Об абсолютной устойчивости неточных крупномасштабных сингулярно возмущенных систем (2013)
Алфавiтний покажчик 16-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2013)
Akça H. - Global asymptotic stability of Cohen – Grossberg neural networks of neutral type, Covachev V., Covacheva Z. (2014)
Асташова И. В. - О числе нулей осциллирующих решений уравнений третьего и четвертого порядков со степенной нелинейностью, Рогачев В. В. (2014)
Бойчук О. А. - Нетеровi крайовi задачi для систем лiнiйних iнтегро-динамiчних рiвнянь з виродженим ядром на часовiй шкалi, Страх О. П. (2014)
Гажева И. А. - О собственных колебаниях системы тонких слоев вращающейся идеальной жидкости (2014)
Kirichuka A. - Multiple solutions for nonlinear boundary-value problems of ODE (2014)
Копачевский Н. Д. - О равновесии и устойчивости капиллярной жидкости с несвязной свободной поверхностью в открытом сосуде, Ситшаева З. З. (2014)
Куликов Д. А. - Пространственно-неоднородные диссипативные структуры периодической краевой задачи для нелокального уравнения эрозии (2014)
Осипенко Г. С. - Нелинейная динамика взаимодействия национального дохода, ставки процента и уровня цен (2014)
Покутный А. А. - Представление решений краевых задач для уравнения Шредингера в гильбертовом пространстве (2014)
Sveikate N. - Quasilinearization for resonant boundary-value problems with mixed boundary conditions, Sadyrbaev F. (2014)
Тарасенко О. В. - Приближенное решение задачи оптимального управления для сингулярно возмущенной дифференциально-алгебраической системы (2014)
Чуйко С. М. - Нелинейная нетерова краевая задача в случае параметрического резонанса (2014)
Cherevko G. - Globalization as the factor of transborder cooperation (2016)
Губені Ю. - Вдосконалення бізнес-планування та підвищення його ефективності в сільськогосподарських підприємствах, Костецька І., Оліщук П., Коверко Ю. (2016)
Сєвідова І. - Сучасні трансформаційні процеси на сільськогосподарському ринку України (2016)
Дроздяк І. - Державне регулювання аграрної економіки як основа аграрної політики (2016)
Гнатишин Л. - Тенденції розвитку українського фермерства (2016)
Костирко І. - Оцінка енергетичного потенціалу рослинних відходів у сільському господарстві Львівської області, Сиротюк К. (2016)
Райтер Н. - Рівень спеціалізації сільськогосподарських підприємств Львівської області (2016)
Брух О. - Особливості дорадництва в Україні, Бернацька І., Мітюшкіна Х. (2016)
Ковалів В. - Сучасний стан і функціонування фермерських господарств Львівщини, Дудар Я. (2016)
Михалюк Н. - Економічний механізм розвитку приватних підприємств, Балаш Л., Войнича Л. (2016)
Більський І. - Використання елементів контролінгу в стратегії розвитку аграрного виробництва, Дудяк Р. (2016)
Василина О. - Прогностичні виміри фізичної економії і глобальні стратегії України, Нестерович А. (2016)
Пархуць М. - Сутність та місце креативного менеджменту в управлінні підприємством (2016)
Погорецький М. - Вплив інфраструктурного забезпечення на функціонування аграрного ринку (2016)
БатюкО. БатюкО. - Проблема прийняття управлінських рішень під час конфлікту (2016)
Вислободська Г. - Державне регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку виробничих сільськогосподарських послуг (2016)
Мілян Я. - Суть формування та чинники впливу на інвестиційну привабливість підприємств (2016)
Соловей Ю. - Малі сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської області: стан і перспективи розвитку (2016)
Гавука І. - Оцінка окупності витрат, спрямованих на розвиток зерно-виробництва в аграрних підприємствах (2016)
Желєзняк А. - Розвиток вітчизняного ринку молочної продукції в умовах євроінтеграції, Зарішняк І. (2016)
Іваницький І. - Оптимізація розвитку овочівництва, Пасічник Т. (2016)
Лещенко Л. - Напрями підвищення прибутковості виробництва овочевої продукції у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Колодій П. - Особливості розвитку сільського зеленого туризму в туристичній інфраструктурі регіону, Дума Ю., Кок З. (2016)
Корчинська О. - Формування інституційних чинників розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму (2016)
Дидів І. - Діяльність та розвиток агротуризму у Львівській та Івано-Франківській областях (2016)
СиротюкГ. СиротюкГ. - Становлення і розвиток соціально орієнтованого бухгалтерського обліку (2016)
Петришин Л. - Оптимізація обліку поточних біологічних активів у навчально-наукових дослідних господарствах, Андрушко Р., Хомка В., Лиса О. (2016)
Прокопишин О. - Формування інтегрованої звітності підприємства в умовах інституційних перетворень, Жидовська Н. (2016)
Агрес О. - Сучасний стан грошово-кредитної політики Національного банку України (2016)
Богач М. - Санаційна реструктуризація сільськогосподарських підприємств, Садура О. (2016)
Синявська Л. - Реформа спрощеної системи оподаткування, Вознюк А. (2016)
Колодій А. - Необхідність здійснення актуарних розрахунків у системі пенсійного страхування (2016)
Тибінка Г. - Державні заходи детінізації оплати праці в Україні (2016)
Дудяк Р. - Функціонування товарних бірж в Україні, Бугіль С. (2016)
Янишин Я. - Проблеми та перспективи розвитку ринку аграрної продукції в Україні (2016)
Липчук В. - Особливості формування персоналу оптових ринків сільськогосподарської продукції, Крупа О. (2016)
Янишин Я. - Маркетингові засоби підвищення конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції, Тимофіїв Т. (2016)
Дудяк Р. - Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, Шпак Л. (2016)
Босіока В. - Становлення земельних орендних відносин у процесі реформування аграрного виробництва (2016)
Ковалів В. - Сучасні тенденції в управлінні людським капіталом, Ковалів І., Магійович І. (2016)
Нестерович А. - Стратегічні напрями мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Назаркевич М. - Підтримання рівня життя сільського населення в умовах системної кризи (2016)
Федорович О. - Працевлаштування під час кризи, Отчич Н. (2016)
Вихідні дані (2016)
Алиев Ф. А. - Задачи оптимизации с периодическим краевым условием и граничным управлением в газлифтных скважинах, Исмаилов Н. А. (2014)
Benchohra M. - Global existence results for functional differential inclusions with delay, Medjadj I. (2014)
Бойчук О. А. - Лiнiйнi нетеровi крайовi задачi для динамiчних систем на часовiй шкалi, Страх О. П. (2014)
Zhengxin Wang - Periodic solutions of second-order neutral functional differential systems with time-varying operator and delays, Jinde Cao, Shiping Lu (2014)
Weibing Wang - A positive solution of singular impulsive differential equations with nonlinear boundary condition, Jianhua Shen (2014)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение решений нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, Талимончак М. А. (2014)
Каратаєва Т. В. - Модель динамiчної системи конфлiкту типу "вогонь – вода”, Кошманенко В. Д. (2014)
Koplatadze R. - Oscillation criteria for first-order linear difference equations with several delay arguments, Pinelas S. (2014)
Мартынюк А. А. - О периодическом движении и бифуркациях в трехмерных нелинейных системах, Никитина Н. В. (2014)
Чуйко С. М. - О приведении нетеровой краевой задачи к критическому случаю первого порядка, Чуйко Е. В., Бойчук И. А. (2014)
Киридон А. М. - Індоктринація радянськості: обрядово-святковий канон як маркер формування атеїзованого суспільства (1920-1930-і рр.) (2017)
Киридон П. В. - Особливості повсякдення представників правлячої номенклатури Української РСР повоєнного двадцятиріччя (2017)
Скрипник О. М. - Історія співпраці України з Європейським Союзом у рамках Європейської Політики Сусідства (2017)
Гордієнко В. В. - Естетика візантійського придворного церемоніалу через призму концепції потестарної імагології, Гордієнко Г. М. (2017)
Священко З. В. - Політика СРСР щодо Туреччини та Ірану після Другої світової війни (2017)
Троян С. С. - США в системі міжнародних відносин після 1991 року: концептуалізація проблеми (2017)
Герасимов Т. Ю. - Загострення квартирного питання в Києві в роки Першої світової війни (1914 – 1917 рр.) (2017)
Дудник О. В. - Вільно козачий рух в повітах Київської губернії (1917-1918 рр.), Дудник М. Г. (2017)
Зеркаль М. М. - Миколаївщина в 1932-1933 рр., репресії як одна з форм геноциду: мовою кримінальних справ (2017)
Кірчев В. Г. - З історії дитячих аматорських кіностудій та кіностудій системи профтехосвіти на Миколаївщині (2017)
Лісовська О. В. - Пам'яткоохоронна діяльність Василя Стефановича (2017)
Нижник С. В. - Внесок Уманської філії Сільськогосподарського наукового комітету України в розвиток вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи Уманщини (2017)
Тацієнко В. С. - Дозвілля православного парафіяльного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської єпархії) (2017)
Цубенко В. Л. - Місто Умань – штаб Києво-Подільського військового поселення кавалерії (1837–1857) (2017)
Чорномаз Б. Д. - Гурби і Уманщина (2017)
Горохівський П. І. - Використання матеріалів Уманського краєзнавчого музею у вивченні історії краю (2017)
Кривошея І. І. - Історія Уманщини на сторінках "Кіевской старины": проблематика та інформаційний потенціал публікацій, Кривошея І. І., Якименко Л. М. (2017)
Морозов А. Г. - Бачення ролі і значення сільськогосподарського кредиту у висвітленні дослідників 1920-х років (2017)
Рябчикова Н. І. - Краєзнавство на Миколаївщині в 40-50-і роки ХХ ст. (2017)
Асанова А. Т. - О многоточечной задаче для системы гиперболических уравнений со смешанной производной (2014)
Городецький В. В. - Задача Кошi для еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь зi змiнними символами, Мартинюк О. В., Петришин Р. I. (2014)
Денисенко Н. Л. - Про властивостi неперервних перiодичних розв’язкiв систем диференцiально-функцiональних рiвнянь iз малим параметром (2014)
Єрьомiна Т. О. - Дослiдження структури множини неперервних розв’язкiв систем лiнiйних рiзницево-функцiональних рiвнянь (2014)
Журавльов В. П. - Узагальнене обернення iнтегральних операторiв Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах (2014)
Огуленко А. П. - Усреднение задачи оптимального управления на временных шкалах, Кичмаренко О. Д. (2014)
Пафик С. П. - Асимптотика загального розв’язку лiнiйних сингулярно збурених систем диференцiальних рiвнянь вищих порядкiв з виродженнями у випадку кратного спектра граничної в’язки матриць, Яковець В. П. (2014)
Поварова О. А. - Про структуру множини неперервних розв’язкiв лiнiйних функцiонально-рiзницевих рiвнянь (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Майже перiодичнi розв’язки нелiнiйних дискретних систем, що можуть не бути майже перiодичними за Бохнером (2014)
Chvartatskyi O. - Additional reductions in the K-constrained modified KP hierarchy, Sydorenko Yu. (2014)
Будзар М. М. - Заміські маєтки українських інтелектуалів на теренах Лівобережної України у другій половині ХІХ століття (2016)
Діденко К. В. - Створення та діяльність Харківського Будинку вчених у 20-ті р. ХХ ст. (2016)
Киридон А. М. - Рух за церковне оновлення: українізація православних парафій (1917-1921 рр.) (2016)
Морозов А. Г. - Значення системи сільськогосподарського кредиту для підвищення товарності селянських господарств України у 1920-х рр, Компанієць О. В. (2016)
Романюк І. М. - Значення села Сестринівки в житті "дійсного батька нашої історії" Михайла Грушевського (2016)
Срібняк І. В. - "Люди с нерусской душой…": реакція полонених українців та євреїв на відвідини Александрою Романовою табору Фрайштадт на початку 1916 р. (2016)
Устенко А. А. - Посилення класової боротьби та нагнітання соціальної нетерпимості в УРСР у 1930-х рр (2016)
Андреєєв В. М. - Соціалістичні течії Західної Європи Нового часу в рецепції В. Петрова: марксистська методологія та особисте бачення (левелери, Гракх Бабеф) (2016)
Барвінок О. В. - Музейна справа на Уманщині в умовах лібералізації суспільного життя (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Горохівський П. І. - Слов’янські та давньоруські пам’ятки V‒IX ст. на території історичної Уманщини (2016)
Дудник О. В. - Статистика як джерело дослідження соціально-економічного розвитку Уманщини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Захарченко Р. С. - Уманський державний історичний архів: документ про його знищення 1941 року та обсяг втрат (2016)
Кривошея І. І. - Навчальні заклади Умані початку ХХ століття (на матеріалі спогадів Надії Суровцової), Якименко Л. М. (2016)
Кузнець Т. В. - Початкова освіта в Київській єпархії ХІХ століття: загальні зауваги, Янчук М. М. (2016)
Нікітін Ю. О. - Природоохоронна діяльність органів місцевого самоврядування у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.(на прикладі Чернігівської губернії) (2016)
Тацієнко В. С. - Сім’я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Ярцун Ю. О. - Дозвілля уманської шляхти у ХІХ ст. (2016)
Гордієнко В. В. - Проблема інвалідів війни у радянській дійсності: типи історіографічного дискурсу, Гордієнко Г. М. (2016)
Зеркаль М. М. - Усні та письмові свідчення тотального знищення мирного населення в роки Другої Світової Війни та голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині (2016)
Кривошея І. І. - Краєзнавчі матеріали Козелецької актової книги (1664 – 1765 рр.) (2016)
Лісовська О. В. - Історичне краєзнавство як засіб формування історичної пам’яті та духовності українського народу (2016)
Потильчак О. В. - Проблематика історії України другої половини XVІІ – початку XX століть у працях В. Й. Борисенка: витоки наукової школи (2016)
Священко З. В. - Діяльність Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії в оцінці представників громадськості та ліберальної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Скус О. В. - Історія конфесійних осередків Уманщини в 1793-1917 рр.: історіографія (ХІХ – початку ХХ ст.) (2016)
Троян С. С. - Національна пам’ять: базові міжнародні чинники конструювання (2016)
Городнiй М. Ф. - Iнтегровнi зi степенем p розв’язки операторно-диференцiального рiвняння, Сиротенко А. В. (2014)
Єрьомiна Т. О. - Неперервнi розв’язки систем лiнiйних рiзницево-функцiональних рiвнянь (2014)
Купрiянчик Л. В. - Робастна стабiлiзацiя нелiнiйних механiчних систем (2014)
Rong-Nian Wang - New results on periodic solutions to impulsive nonautonomous evolution equations with time delays, Peng-Xian Zhu (2014)
Самойленко А. М. - Побудова глобальних розв’язкiв рiвнянь iз частинними похiдними, якi мiстять вiдхилення по часу, Сергєєва Л. М. (2014)
Tadumadze T. - Variation formulas for solution of delay differential equations with mixed initial condition and delay perturbation (2014)
Tiryaki A. - Oscillation criteria for certain second-order superlinear differential equations, Oinarov R. (2014)
Tkachenko V. I. - Exponential dichotomy and existence of almost periodic solutions of impulsive differential equations (2014)
Xiang Gao - A new Hermite – Hadamard type inequality and an application to quasi-Einstein metrics (2014)
Алфавiтний покажчик 17-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2014)
Бецко I. В. - Про iснування неперервних розв’язкiв систем рiзницевих рiвнянь (2016)
Дауылбаев М. К. - Краевые задачи с начальными скачками для сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений, Мирзакулова А. Е. (2016)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка, Муса Джабер Абу эль-шаур (2016)
Єрьомiна Т. О. - Про неперервнi при t ∈ R розв’язки систем нелiнiйних функцiональних рiвнянь (2016)
Журавльов В. П. - Загальний вигляд узагальнено-оборотних операторiв у банахових просторах (2016)
Козлова Н. О. - Нетеровi крайовi задачi для iнтегральних рiвнянь, Ферук В. А. (2016)
Лаврова О. Є. - Умови iснування оптимального керування для деяких класiв диференцiальних рiвнянь на часових шкалах (2016)
Лимарченко О. С. - Перерозподiл енергiї мiж резервуаром i рiдиною з вiльною поверхнею при кутових рухах системи, Семенович К. О. (2016)
Özbekler A. - Wong's oscillation theorem for second-order delay differential equations, Zafer A. (2016)
Парасюк I. О. - Гiперболiчнi iнварiантнi тори швидко-повiльної системи, у якiй спостерiгається динамiчна бiфуркацiя багаточастотних коливань, Репета Б. В. (2016)
Рибак О. В. - Чутливiсть iндукованої системи на вiдрiзку (2016)
Svoboda Z. - Representation of solutions of linear differential systems of second-order with constant delays (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Майже перiодичнi розв’язки функцiональних рiвнянь (2016)
Пірен М. І. - Маніпулятивні впливи професійно-духовного лідерства та управлінської культури владної еліти – шлях до успішності реформ в Україні (2017)
Карпенко О. В. - Базові детермінанти формування сервісно-орієнтованої державної політики: контракціонізм та клієнтизм, Савченко Н. В. (2017)
Грабар Н. С. - Бюрократія як суспільно-політичний феномен: генезис теорії та можливості інтерпретації в сучасних державно-управлінських практиках (2017)
Шихненко Д. В. - Особливості та природа харизми в конституюванні інноваційного політичного лідерства (2017)
Зозуля В. О. - Демократичне врядування: сутність, основні концепції, підходи (2017)
Кравченко Р. А. - Правове забезпечення зниження ризику надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Україні: стан, проблеми, перспективи (2017)
Гута С. С. - Організаційно-правові засади державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками, в Україні на сучасному етапі (2017)
Обушна Н. І. - Передумови становлення та розвитку інституту публічного аудиту в Україні: об᾿єктивна необхідність та формалізація (2017)
Устименко О. В. - Реформування системи стратегічного керівництва обороною Республіки Польща: досвід для України (2017)
Галяс Н. М. - Теоретичні засади трансляції знань у системі місцевого самоврядування (2017)
Горбатюк С. Є. - Міжнародні міжурядові організації глобального типу у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Васільєв В. Т. - Система показників оцінювання ефективності державного управління у сфері міграційної політики в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Дубич К. В. - Сучасні світові тенденції та українські реалії молодіжного безробіття (2017)
Федоренко Т. А. - Міжнародні стандарти партисипаторної демократії як підґрунтя забезпечення участі громадськості в державному управлінні у сфері охорони здоров’я в Україні (2017)
Кланца А. І. - Корелятивні індикатори громадського здоров’я як умова національної безпеки сучасної держави (2017)
Соловйов С. Г. - Побудова довіри громадян до влади: модель соціальних сигналів (2017)
Саричев Ю. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління (2017)
Kadets V. - Statistical convergence cannot be generated by a single statistical measure (2016)
Ignatovich S. Yu. - Approximation of autonomous affine control systems in the sense of time optimality and algebraic approximation (2016)
Жоголева Н. В. - Идентификация характеристик осцилляторных сетей, Щербак В. Ф. (2016)
Stiepanova K. - Semi-classical analysis for proof extinction-property in finite time of solutions for parabolic equations with homogeneous main part and degenerate absorption potential (2016)
Борисов И. Д. - Неустойчивость Розенцвейга в двухслойной системе несмешивающихся намагничивающихся жидкостей, Поцелуев С. И. (2016)
Brysina I. V. - Approximation properties of generalized Fup-functions, Makarichev V. A. (2016)
Хилькова Л. А. - Усреднение уравнения диффузии в областях с мелкозернистой ганицей с нелинейным граничным условием типа Робена (2016)
Gordevskyy V. D. - Continual distribution with screw modes, Sazonova O. S. (2016)
Rabah R. - Коробов Валерий Иванович. К 75-летию со дня рождения, Nguyen Khoa Son, Борисенко А. А., Гандель Ю. В., Золотарев В. А., Игнатович С. Ю., Пастур Л. А., Пацегон Н. Ф., Приходько А. П., Рeзуненко А. В., Скляр Г. М., Хруслов Е. Я., Чуйко С. М. (2016)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2016)
Akuno E. A. - Childhood Culture and Arts Experiences as Education for Spiritual Security (2017)
Алфімов В. М. - Освітнє середовище ліцею як фактор безпеки обдарованих старшокласників (2017)
Антоненко Т. Л. - Ціннісно-смислова сфера особистості – фундаментальна основа її духовної безпеки (2017)
Базалук О. О. - Генезис теорий образования: линии Платона и Исократа (2017)
Baehr S. K. - Teaching Creativity to Children through the Performing Arts: Devising (2017)
Бех В. П. - Планетарна особистість у контексті концепції "Нової української школи" (2017)
Бех І. Д. - Довільна спонука як механізм оволодіння вихованцем духовною цінністю (2017)
Bindu K. - Intercultural Transformation of Spiritual Consciousness by the Practice of Indian Classical Percussion Music (2017)
Wagner E. - Artistic and Creative Development of a Personality in the Context of United Nations’ Sustainable Development Goals (2017)
Жученко Є. В. - Проектування процесу виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів (2017)
Завєтний С. О. - Духовність як чинник подолання технократизму, Нанка О. В., Пономарьов О. С. (2017)
Кафарський В. І. - Соціальний вимір духовності в педагогічній науці (2017)
Kwiatkowska-Tybulewicz B. - Meetings: contemporary Art as a Space of Discovering Another Man (2017)
Лучанінова О. П. - Моральні орієнтири виховної системи ВНЗ як запорука духовної безпеки студентів (2017)
Набок М. В. - Дитиноцентризм – стрижневий вектор розвитку загальної середньої освіти України початку 21-го століття (2017)
Олексюк О. М. - Педагогіка розуміння в духовному розвитку особистості засобами мистецва (2017)
Помиткін Е. О. - Духовний розвиток особистості як пріоритетне завдання освіти 21-го століття (2017)
Помиткіна Л. В. - Свідоме поєднання праці й відпочинку в житті особистості як умова духовної безпеки, Бессонов Б. В. (2017)
Пономарьова Г. Ф. - Змістові домінанти виховання як процес сходження особистості майбутнього педагога до духовно-моральних цінностей (2017)
Сайко Н. О. - Технологія коучингу у роботі соціального педагога (2017)
Samoraj M. - Education for Community Through Art, as the Significant Possibility, in Personality Development, in our Time (2017)
Sarti B. - Modern Electronic Media as a Risk of Spiritual Safety and Personal Development (2017)
Сватко Ю. І. - Духовна безпека особистості в епоху "пост-": її кордони i вороги (2017)
Sæbø A. B. - Process Drama for Creative Teaching to Foster Creative Competences and a Holistic Learning Outcome (2017)
Сироижко С. А. - Высший духовный потенциал "я" учителя и синергетика как гаранты духовной безопасности будущего (2017)
Тюріна Т. Г. - Бездуховність як чинник саморуйнування людини і суспільства (у контексті інформаційно-енергетичної парадигми) (2017)
Філіпчук Г. Г. - Духовна безпека: культуровідповідність нації (2017)
Francis L. J. - Spirituality and Empathy: a Study among Religiously Unaffiliated Adolescents within the UK, Lewis C. A., McKenna U. (2017)
Чурсін М. М. - Духовна безпека, духовна культура і концепція стійкого розвитку суспільства (2017)
Шевченко Г. П. - Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини (2017)
Adaryukova L. B. - Self-Educational Competence in the Context of Self-Education, Self-Studying and Independent Studying (Work) (2017)
Андреєва M. О. - Моральне виховання студентів у контексті формування інклюзивної компетентності сучасного педагога (2017)
Барвіна Н. О. - Театральна студентська студія як середовище для формування художньо-естетичних потреб у молоді (2017)
Безугла М. В. - Духовно-культурні цінності освіти і духовна безпека особистості (2017)
Блага О. Б. - Історіософія освіти в часи Козаччини (2017)
Bovt A. Y. - Aesthetic Education as a Key to Peace Building (2017)
Бодик О. П. - Підвищення професійної компетентності вчителя християнської етики: регіональний аспект, Рибалка Л. Д. (2017)
Бурцева Ю. О. - Роль сім’ї у формуванні духовно-моральної особистості (2017)
Бутенко Л. Л. - Технологізація та/або духовність: проблемне поле методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників (2017)
Вакуленко В. М. - Освіта як фактор духовної безпеки суспільства (2017)
Вербовський О. В. - Образ захисника вітчизни у мистецтві: історико-педагогічний аналіз (2017)
Грищенко Т. О. - Естетичне виховання в системі позаурочної виховної діяльності сучасного освітнього закладу (2017)
Дьоміна В. В. - Виховання духовних цінностей у майбутніх вчителів іноземної мови в контексті діалогу культур (2017)
Kabanets M. M. - Regional Approach to Studies of the Gifted (2017)
Kafarska O. B. - Historiosophy of Education in Ukraine: the Subject of Study (2017)
Кондрацька Л. А. - Антропологічна компетентність педагога-дослідника (2017)
Коновець С. В. - Духовно-естетичний вплив образотворчого мистецтва на формування зростаючої особистості (2017)
Локарєва Г. В. - Художньо-естетична інформація твору мистецтва в формуванні духовного світу особистості (2017)
Марцинишин Ю. Д. - Определение жизни как философской категории и некоторые практические рассуждения по роли кислотно-основного равновесия и окислительно-восстановительного потенциала на состояние внутренней среды (гомеостаза) живого организма, Костыгин В. А. (2017)
Мірошніченко В. І. - Духовно-моральне виховання як умова духовно-моральної безпеки особистості в сучасних умовах (2017)
Оганян М. В. - Правове виховання студентської молоді як чинник формування їх громадянськості (2017)
Осадча Н. О. - Криза сім’ї і дитяча самотність (2017)
Перевознюк В. В. - Історичні проблеми формування культурної особистості у сучасних умовах цивілізації (2017)
Рашидова С. С. - Формування художніх потреб у студентів педагогічних спеціальностей засобами художньої літератури як умова духовної безпеки особистості і суспільства (2017)
Сафонова И. А. - Гуманитарность как доминирующий принцип педагогического образования (2017)
Сбітнєва Л. М. - Особливості розвитку української музичної культури у другій половині ХХ століття (2017)
Світлічна О. О. - Сенс життя і щастя в контексті духовних цінностей учнівської молоді (2017)
Сідаш Н. С. - Формування духовності педагогічної свідомості у майбутніх викладачів вищої школи засобами англійської мови (2017)
Скирда А. Є. - Специфіка навчальних планів і програм для обдарованої молоді в Австралії (2017)
Соболь О. М. - Проблеми забезпечення національно-культурної безпеки емігрантів українського походження в США в умовах глобалізації суспільства (2017)
Солодка А. К. - Духовний контекст соціокультурної ідентичності особистості, Осіпцов А. В. (2017)
Степанченко О. А. - Потенціал української літератури – основа формування духовності учнів (2017)
Sultanova L. Yu. - The Development of Policultural Education in Western European Сountries (2017)
Тихий В. П. - Безпека людини – головний об’єкт національної безпеки України (2017)
Унгурян І. К. - Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи (2017)
Ушаков А. С. - Образ людини культури в системі світоглядних знань (2017)
Янковська І. М. - Мистецька освіта і естетичне виховання як складові художньої культури суб’єктів освіти (2017)
Ступник Н. И. - Tехнология разработки рудных месторождений открыто-подземным способом, Андреев Б. Н., Письменный С. В. (2012)
Сидоренко В. Д. - К вопросу повышения эффективности работы циклично-поточной технологии на Криворожских карьерах, Несмашный Е. А., Федин К.А. (2012)
Колосов В. А. - Методы учета фактических величин показателей извлечения руды (2012)
Тищенко С. В. - Зависимость процесса взрывного разрушения от физико-механических свойств горного массива, Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Малых Д. Ю. (2012)
Бурачек В. Г. - Підвищення точності візування пристроїв фотоелектричного зв’язку, Малік Т. М. (2012)
Мащенко В. А. - Прогнозування стійкості вертикальної свердловини великого діаметру при розробці алмазоносних родовищ корисних копалин, Рачковский В. П., Крайчук С. А. (2012)
Настич О. Б. - Прочность и долговечность железобетонных конструкций корпуса измельчения известняка Камыш-Бурунский ЖРК, Хворост В. В. (2012)
Єфіменко В. І. - Аналіз проблем та шляхів реконструкції житлових будівель перших масових серій, Сухан О. П., Паливода О.А. (2012)
Ефименко В. И. - Бионические подходы в конструировании стыков трубобетонных конструкций с центрифугированным ядром, Сухан А. П. (2012)
Слипич А. А. - Оптимальное проектирование стальних балок двотаврового сечения, Мовчан И. А. (2012)
Долгіх О. В. - Прогнозування деформацій денної поверхні за результатами обмеженої кількості циклів спостережень (2012)
Валовой О. І. - Міцність та жорсткість залізобетонних згинальних елементів з порушеним зчепленням арматури та бетону, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование процесса классификации железорудной пульпы в гидроциклоне с учетом ее физико-механических характеристик, Радионов В. М. (2012)
Федоренко С. А. - Концепция математического моделирования задачи оптимизации одноканальных двухпродуктовых транспортных потоков, Ткаличенко С. В., Жуков С. А. (2012)
Моркун Н. В. - Пространственно-временная декомпозиция нелинейных динамических структур с распределенными параметрами на основе иерархического метода главных компонент I-NPCA (2012)
Кушнерьов І. П. - Розробка похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин камерними системи, Кривенко Ю. Ю. (2012)
Тимченко Р. А. - Круглые фундаменты на подрабатываемых территориях, Богатынский А. В. (2012)
Лапшин А. Е. - Термодинамический анализ процесса смешивания воздуха с водой, Серебреников Э. В., Деньгуб В.И. (2012)
Чередніченко В. О. - Аналіз виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах ГЗК Кривбасу за період 2001-2011 рр. (2012)
Донсков Е. Г. - Доменная плавка под давлением, мифы и реальность, Лялюк В. П., Донсков А. Д., Кассим Д. А. (2012)
Ревенко А. В. - Исследование равновесия серы в горне доменной печи, Ревенко О. А. (2012)
Моркун В. С. - Повышение эффективности ультразвуковых методов контроля и диагностики для обеспечения безопасной эксплуатации строительных объектов, Погородецкий Н. С. (2012)
Лапшин О. Є. - Тепло - масообмін між водою шахтних водозбірників і повітрям, Немченко А. А., Коновалюк В. А., Лапшина Д.О. (2012)
Учитель А. Д - Особенности ударного взаимодействия негабаритных кусков транспортируемого материала в роторном агрегате для подготовки металлургического сырья, Малиновский Ю. А., Малиновская А. Ю. (2012)
Донсков Е. Г. - Эффективность использования интенсификаторов доменной плавки в предшествующие годы и на современном этапе, Лялюк В. П., Донсков А. Д., Кассим Д. А. (2012)
Лялюк В. П. - Исследование влияния содержания влаги в угольной шихте на качество доменного кокса, Ляхова И. А., Соколова В. П., Кассим Д. А. (2012)
Лялюк В. П. - Оценка стабильности прочности кокса по показателям М25 и М10 в зависимости от колеблемости качества угольной шихты, Соколова В. П., Ляхова И. А., Кассим Д. А. (2012)
Учитель А. Д. - Методы предотвращения смерзания углей при их транспортировке, Кормер М. В., Шмельцер Е. О. (2012)
Панченко А. Н. - Повышение стойкости колосников агломерационных машин, Гасик М. И., Оторвин П. И., Учитель А. Д., Лялюк В. П. (2012)
Чумаков В. П. - Технологічні особливості прокатки на блюмінгу (2012)
Плотников В. В. - Оценка эффективности подготовительных процессов железных руд к плавке, Марасанова О. В. (2012)
Самойлик В. Г. - Исследование влияния омасливания угольной поверхности на эффективность действия реагентов-пластификаторов (2012)
Назимко И. В. - Экспериментальная проверка производства энтропии в виде необратимых потоков сдвижений в натурных условиях (2012)
Гирин В. С. - Перспективы применения спектрального анализа для диагностирования технического состояния горнотранспортного оборудования, Гирин И. В., Потапенко В. В., Тупотенко В. В. (2012)
Сінолиций А. П. - Енергетичні характеристики установок з ударно-циклічними навантаженнями, Кольсун В. А., Сірманов Р. І. (2012)
Хорольський В. П. - Адаптивна система оцінки режимів роботи першої стадії збагачення руди на основі мережевих моделей Петрі, Хоцкіна В. Б. (2012)
Сокур М. І. - Підвищення ефективності роботи екскаваторно-автомобільного комплексу кар’єра шляхом обгрунтування оптимальних параметрів навантажувальних площадок, Кассов В. Д. (2012)
Бурнасов П. В. - Оптимальне управління ресурсами при складанні розкладу занять навчального закладу (2012)
Герасимова К. В. - Удосконалення методики виконання лабораторної роботи з оборотним фізичним маятником (2012)
Зубкевич В. Ю. - Векторное представление изменения вещественного состава переменной смеси (2012)
Бугай Л. А. - Проблемы повышения эксплуатационных свойств геликоидальных пар пневматических перфораторов и пути их решения (2012)
Харченко С. А. - Экспериментальная основа исследования новых силовых элементов шахтных сооружений, Паршин А. В., Гук А. Д., Гирин В. С., Жуков С. А. (2012)
Лапшин О. Є. - Дослідження ефективності пилогазоподавлення при проходці горизонтальних виробок, Андрейчиков М. В. (2012)
Артамонова Д. А. - Применение многооперационных станков для обработки цилиндров перфораторов, Нечаев В. П., Киселев В. Н., Кассир С. Г. (2012)
Рудь Ю. С. - Исследование движения автомобиля при пусковом, разгонном, установившемся и тормозном режимах, Радченко И. С., Неймирко С. И. (2012)
Громадский А. С. - Исследования вертикальных колебаний станка СБШ-250 с канатно-полиспастным меанизмом подачи бурового инструмента, Горбачов Ю. Г., Громадский В. А. (2012)
Момот В. Е. - Анализ влияния солнечных фотоэлектрических электростанций на режимы работы энергосистемы, Вишневский Н. В. (2012)
Сінолиций А. П. - Особливості ідентифікації енергетичних моделей споживачів електричної енергії, поєднаних у групу, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2012)
Жосан А. А. - Огляд та аналіз обладнання для дезінтеграції шматків твердих матеріалів як об’єктів керування, Ліпанчиков С. І. (2012)
Жосан А. А. - Нейрорегулятор чи дуальний регулятор?, Кірсань Є. С. (2012)
Пархоменко Р. А. - Повышение эффективности электроснабжения в шахтных сетях как один из путей повышения конкурентноспособности продукции (2012)
Аніськов О. В. - Особливості електропластичної прокатки мідної стрічки (2012)
Салоїд І. - Аналіз існуючих мов Web-програмування та особливості їх застосування при розробці сайтів для дистанційного навчання (2012)
Ефименко Л. И. - Оценка влияния отдельных нагрузок действующих на формирование металлоемкости става ленточного конвейера, Тиханский М. П. (2012)
Цвиркун С. Л. - Применение нечеткой логики для определения крупнокусковой руды (2012)
Чирва В. Н. - Динамическое обследование фундамента дробилки дробильно-перегрузочного узла на отм. -60 м ПАО "ИнГОК", Савченко А. А., Сухан А. П. (2012)
Роенко А. Н. - Исследование степени влияния различных факторов на темпы проходки выработок в глубоких шахтах, Коваленко В. В., Харин С. А. (2012)
Голышев А. М. - Распространение вредных газов в тупиковой горной выработке, Серебренников Э. В., Давыдов А. В., Пищикова Е. В. (2012)
Олейник Т. А. - Обоснование элементов топологии технологической схемы обогащения титаномагнетитовой руды коренного месторождения Украины, Михно С. В. (2012)
Олійник Т. А. - Розробка технології збагачення вогнетривкої сировини правдинського родовища, Скляр Л. В., Піскунова М. А. (2012)
Шапурін О. В. - Промислове впровадження диференційованого енергонасичення гірських порід при підриванні, Скачков А. А. (2012)
Суртаєв В. В. - Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним теплозахистом. Застосування поліуретану, поліурії, пінополіуретанових (PU) і поліізоціануратних (PІR) систем, напилюваних пінопластів, Кривенко О. Ю., Кривенко Ю. Ю. (2012)
Толмачев С. Т. - Интегральные уравнения для расчета квазистационарного электромагнитного поля в магнитнопроводящих средах, Ильченко А. В., Власенко В. А. (2012)
Валовой А. И. - Основные виды воздействий на здания и их последствия, Ворона В. Л. (2012)
Кондратець В. О. - Оптимізація параметрів стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини, Мацуй А. М. (2012)
Турило А. А. - Підвищення ефективності в управлінні промисловим підприємством з позиції стратегічного розвитку, Гушко С. В. (2012)
Боровий В. О. - Ще раз до точності визначення площ земельних ділянок, Бурачек В. Г., Нисторяк І. О. (2012)
Хорольський В. П. - Моніторинг зростання вартості публічного акціонерного товариства за рахунок впровадження комплексного проекту реструктуризації, Хорольська О. В., Довгаль І. Г. (2012)
Харин С. А. - Экономика Украины: анализ динамики развития и пути структурной трансформации, Коровина Е. В. (2012)
Захарченко І. С. - Визначення факторів впливу на економічну активність підприємства (2012)
Богачевська К. В. - Теоретичні підходи визначення поняття "диверсифікація підприємства" як економічної категорії (2012)
Мельникова И. Е. - Оптимизация процесса управления и усовершенствование нормирования труда руководителей (2012)
Романчук К. В. - Концепція визнання активів в обліковій національній практиці України: право власності чи контроль (2012)
Темченко О. А. - Обгрунтування доцільності переходу від відкритого до підземного способу розробки родовищ корисних копалин, Вусик О. О. (2012)
Турило А. М. - Оцінка фінансової безпеки підприємства на засадах маркетингового інструментарію, Капітула С. В., Патицька О. В. (2012)
Брадул О. М. - Особливості операцій з земельними ділянками в бюджетних установах та державних комерційних підприємствах, Тимко Є. В., Жидкова Н. П. (2012)
Рябикіна О. Г. - Розроблення стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінаті (2012)
Добровольский В. В. - К вопросу совершенствования организационной структуры управления горно-обогатительным комбинатом (2012)
Калініченко О. В. - Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємств гірничо-металургійного комплексу (2012)
Короткий В. Ю. - Політика міжнародних фінансових організацій щодо соціальної та екологічної відповідальності підприємств гірничовидобувної галузі (2012)
Анотації (2012)
Абросимова Т. Н. - Гармонизация отечественных нормативных документов с европейскими - одно из основных условий вступления В ЕС, Сокуренко В. П., Островский И. П., Фридман В. М. (2012)
Абросимова Т. Н. - Внедрение автоматизированной системы идентификации и прослеживаемости - важное направление повышения конкурентоспособности труб, Сокуренко В. П., Островский И. П., Фридман В. М. (2012)
Bilet V. V. - Boundedness of Lebesgue constants and interpolating Faber bases, Dovgoshey O. A., Prestin J. (2017)
Moklyachuk O. M. - Estimation of accuracy and reliability of models of φ-sub-Gaussian stochastic processes in С(T) spaces (2017)
Веригіна І. В. - Ефективність стратегій у моделях конфліктного перерозподілу ресурсного простору (2017)
Вірченко Н. О. - Основні властивості q-функцій, Овчаренко О. В. (2017)
Іванов О. В. - Поверхня максимумів спектральних щільностей AR(2)-процесів та її застосування в статистиці часових рядів, Карпова Н. М. (2017)
Іванов О. В. - Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів текстурованої поверхні, Маляр О. В. (2017)
Ільєнко А. Б. - Узагальнення задачі Реньї про паркування, Фатенко В. В. (2017)
Клесов О. І. - Посилений закон великих чисел для розв’язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь, Сіренька І. I., Тимошенко О. А. (2017)
Моравецька К. В. - Альтернативна конструкція поверхневих мір у скінченновимірних просторах та її узгодженість із класичним підходом (2017)
Куліш В. В. - Магнітні спін-хвильові властивості феромагнітних наносистем різної форми. Особливості врахування граничних умов при знаходженні спектра значень хвильового числа (2017)
Лук’янов П. В. - Розвиток аналітичних моделей компактних монопольних вихрових течій, Турик В. М. (2017)
Решетняк С. О. - Частотні залежності коефіцієнта відбиття обмінних спінових хвиль від одновимірного магнонного кристала зі складними інтерфейсами, Лисак О. В. (2017)
Автори номера (2017)
Бойчук О. А. - Слабкозбуренi iнтегральнi рiвняння, Козлова Н. О., Ферук В. А. (2016)
Витюк А. Н. - Существование решений краевой задачи для нелинейного дифференциального уравнения дробного порядка, Михайленко А. В. (2016)
Владова Е. С. - Асимптотическое поведение решений существенно нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка (2016)
Денисенко Н. Л. - Перiодичнi розв’язки систем диференцiально-функцiональних рiвнянь з параметром та їх властивостi (2016)
Dilna N. - On the unique solvability of a nonlinear nonlocal boundary-value problem for systems of second order functional differential equations (2016)
Король Ю. Ю. - Iснування iнварiантного тора виродженого лiнiйного розширення динамiчних систем (2016)
Лила Д. М. - Об одной численной реализации обобщенной модели мировой динамики и устойчивости развития, Мартынюк А. А. (2016)
Лимарченко О. С. - Особенности динамического поведения прямолинейного трубопровода при закритических скоростях течения жидкости, Тимохин А. П. (2016)
Панасенко Є. В. - Крайовi задачi для рiвняння Ляпунова у банаховому просторi, Покутний О. О. (2016)
Пелюх Г. П. - О структуре множества решений одного класса систем нелинейных дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа (2016)
Попов А. В. - Асимптотичнi розвинення власних функцiй та власних значень спектральної задачi Стєклова в тонких перфорованих областях з швидкозмiнною товщиною та рiзними граничними розмiрностями (2016)
Чуйко С. М. - Слабонелинейная матричная краевая задача в случае параметрического резонанса, Чуйко А. С., Сысоев Д. В. (2016)
Іванова Л. І. - Реалізація завдань формування життєвої компетентності молодшого школяра засобами кейс-технології (2017)
Плугіна А. П. - Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі початкової школи (2017)
Підлужна Г. В. - Компетентнісний підхід до розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках української мови (2017)
Сіранчук Н. М. - Принцип градуальності – методичний принцип формування лексичної компетентності учнів початкової школи (2017)
Ткачук О. С. - Сутність фонетико-орфоепічної компетентності молодших школярів (2017)
Коваленко О. М. - Шляхи оптимізації вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі (2017)
Приходько О. Ю. - Принципи інтеграції ключових компетентностей у концепції нової української школи (на матеріалі мовно-літературної освітньої галузі) (2017)
Семашкіна Г. М. - Проблеми формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку, Харечко Н. В. (2017)
Маліновська Н. В. - Педагогічні детермінанти мовленнєвої готовності дитини до навчання у школі (2017)
Лесняк Н. В. - Компетентнісний підхід у викладанні образотворчого мистецтва (2017)
Цепова І. В. - Формування комунікативної компетентності учнів першого класу засобом інтеграції видів мистецтв на уроках розвитку зв’язного мовлення (2017)
Ганжа М. В. - Педагогічні проблеми естетичного виховання: інтерактивний підхід їх вирішення (2017)
Каптур Г. А. - Формування морально-етичних цінностей молодших школярів у процесі вивчення української мови, Остапюк М. С. (2017)
Владимирова А. Л. - Естетичне виховання молодших школярів засобами національного пісенного фольклору як один із спектрів життєвих компетентностей (2017)
Суржук Т. Б. - Індивідуальний і диференційований підходи до формування навички читання першокласників (2017)
Артемова Ю. І. - Навчання перифразуванню як засобу розвитку комунікативної компетенції учнів (2017)
Бабій Н. Б. - Актуальність збереження соціокультурних традицій в руслі впровадження інновацій у початковій школі (2017)
Вітюк В. В. - Робота над словниковими словами у першому класі (2017)
Гамза А. В. - Формування у молодших школярів текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова (2017)
Янцур М. С. - Формування профорієнтаційної компетентності в учнів початкової школи (2017)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Формування змісту літературного читання в контексті викликів сьогодення (2017)
Бісовецька Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у початковій школі (2017)
Дмитрієва О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з країнознавства Англії та Сполучених Штатів Америки, Годунова Н. Б. (2017)
Дуброва А. С. - Освітньо-виховні можливості інформаційно-комп’ютерних технологій у навчанні і вихованні молоді (2017)
Матвієнко О. В. - Інноваційна діяльність в освіті як фактор підвищення її якості та ефективності (2017)
Федчук Л. І. - Компетентнісно зорієнтовані технології в структурі практичних занять з методики навчання української мови (2017)
Годунко Л. В. - Запровадження інноваційних методів навчання у рамках нової концепції викладання іноземних мов у початкових школах Словацької Республіки (2017)
Павленко А. С. - Формування та становлення особистості дитини через соціальні інститути спілкування (2017)
Гужанова Т. С. - Педагогічні умови своєчасного розвитку мовлення дитини в перші роки життя (2017)
Захарчук З. О. - Підготовка партитури навчального тексту до опрацювання її на уроках літературного читання з молодшими школярами (2017)
Кучма Т. В. - Особливості викладання іноземної мови у початкових класах (2017)
Козіцька О. А. - Особливості вивчення функціонування контамінованих складних конструкцій у сучасному мовознавстві, Тупальська Г. О. (2017)
Сенчило А. В. - Пізнавальна самостійність як складова розвитку критичного мислення молодших школярів (2017)
Шалівська Ю. В. - Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках читання (2017)
Шульжук Н. В. - Проблема сучасного підручника з української мови для учнів середньої та старшої школи (2017)
Златів Л. М. - Проблеми у викладанні української мови професійного спрямування в контексті сучасних підходів (2017)
Костолович Т. В. - Чинні підручники з сучасної української мови для вищої школи як засіб формування професійної комунікативної компетентності майбутніх вчителів (2017)
Грозан С. В. - Компетентнісна модель професійного розвитку майбутнього вчителя (2017)
Гетманчук Н. О. - Компетентнісно орієнтоване вивчення синтаксису у вищому навчальному закладі (2017)
Шевчук Т. Б. - Особливості формування лексичної компетенції майбутніх вчителів початкових класів (2017)
Іовхімчук Н. В. - Мовленнєво-комунікативна культура як складова іміджу майбутніх вчителів початкової школи (2017)
Дідур Н. А. - Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі психолого-педагогічної підготовки (2017)
Данилюк О. К. - Формування культури професійного спілкування майбутнього вчителя початкових класів у процесі вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Романюк С. З. - Інноваційні підходи до навчання лінгвістичних дисциплін майбутніх учителів початкової школи (2017)
Рудницька Н. Ю. - Підготовка майбутніх фахівців до застосування сучасних технологій математичної освіти у дошкільному навчальному закладі та початковій школі, Тарнавська Н. П. (2017)
Артемова О. І. - Психологічні та педагогічні креативні технології у професійній підготовці вчителя початкових класів (2017)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання сучасних новітніх цифрових технологій у творчій діяльності учнів (2017)
Онишків З. М. - Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів до впровадження освітніх інновацій у початковій школі (2017)
Степанова О. І. - Формування культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах реалізації компетентнісного підходу (2017)
Дубасенюк О. А. - Компетентнісний підхід як чинник професіоналізації вищої освіти (2017)
Кононко О. Л. - Емоційний профіль майбутнього педагога: суть, напрями та умови формування (2017)
Лук’яник Л. В. - Методичні основи роботи вчителя з використання інформаційних технологій у розробці електронних засобів навчального призначення для початкової школи (2017)
Антончук О. М. - Духовний аспект підготовки майбутніх учителів-словесників (2017)
Семенець С. П. - Особливості методичної підготовки майбутніх учителів математики в умовах реалізації концепції розвивального навчання (2017)
Вітвицька С. С. - Середовищний підхід у підготовці магістрів освіти до професійно-педагогічної діяльності (2017)
Мельничук Ю. Ю. - Використання інтерактивної дошки під час викладання філологічних дисциплін у виші (2017)
Чернюшок О. В. - Особливості розвитку креативної складової у підготовці майбутніх художників-педагогів на заняттях з композиції (2017)
Горобець І. А. - Цілі та зміст формування іншомовної компетенції у говорінні студентів мовних спеціальностей в умовах глобалізації суспільства (2017)
Процько Є. С. - Гендерна рівність при вивченні іноземних мов у середніх та вищих закладах освіти: аналіз сучасних вітчизняних досліджень (2017)
Бондарук Я. В. - Вплив соціальних мереж та Інтернет-ресурсів на вивчення англійської мови студентами-філологами (2017)
Грицай Н. Б. - Реалізація змісту професійної підготовки фахівців з біології у Рівненському державному гуманітарному університеті, Демчук В. В. (2017)
Романюк С. К. - Застосування тестування на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням у вищому навчальну закладі (2017)
Мартинюк А. П. - Навчання діловому письму іноземною мовою в магістратурі немовних вищих навчальних закладів, Губіна А. М. (2017)
Маковська Г. Я. - Міжкультурна складова підручників з іноземної мови для вищих навчальних закладів технічного спрямування, Пархоменко О. Т. (2017)
Тишко Н. М. - Типологія стратегій для формування професійно орієнтованої англомовної читацької компетентності майбутніх інженерів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вилкул Ю. Г. - Совершенствование методов планирования горных работ и проектирования карьеров, Близнюков В. Г., Луценко С. А., Баранов И. В., Близнюкова О. Ю. (2013)
Моркун В. С. - Экспертное обследование строительных объектов с использованием технологии ультразвуковой фазированной решетки, Подгородецкий Н. С. (2013)
Сінолиций А. П. - Практична реалізація прототипу пристрою автоматичної ідентифікації типу споживача електричної енергії, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2013)
Кузьменко А. С. - Модернізація і експлуатація стендів лабораторії "електричних машин", Коломіц Г. В. (2013)
Хоцкіна В. Б. - Автоматизація процесів керування технологічним комплексом збагачення залізних руд з використанням моделей мереж Петрі (2013)
Тімченко Р. О. - Розрахунок підпірних стін кутникового типу з порожнинами в складних інженерно-геологічних умовах, Настич О. Б., Хворост В. В. (2013)
Чумаков В. П. - Интенсификация режима обжатий при прокатке на блюминге, Трунова А. Э., Гринь Д. В. (2013)
Азарян В. А. - Обоснование применения мобильных дробильно-сортировочных радиометрических комплексов в условиях железорудных карьеров Кривбасса (2013)
Гриценко А. Н. - Планирование горных работ с использованием информации о каротаже взрывных скважин (2013)
Єфіменко Л. І. - Моделювання навантаження на опорні конструкції важких стрічкових конвеєрів, Тиханський М. П. (2013)
Жосан А. А. - Аналіз методів моделювання об'єктів з розподіленими параметрами, Кірсань Є. С. (2013)
Жосан А. А. - Огляд та аналіз способів математичного опису дезінтеграційного обладнання як об’єктів керування, Ліпанчиков С. І. (2013)
Кондратець В. О. - Обґрунтування системи комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи у кульових млинах з циркулюючим навантаженням, Сербул О. М. (2013)
Азарян А. А. - Технология передачи информации в системе автоматизированного контроля и управления качеством минерального сырья, Кайгородов Р. А. (2013)
Щекин В. П. - Способы повышения эффективности работы чашевого окомкователя, Кузьменко А. С. (2013)
Михайленко О. Ю. - Аналіз впливу ширини розвантажувальної щілини на споживання електричної енергії конусної дробарки, Щокін В. П, Федоренко П. Ю. (2013)
Харламенко В. Ю. - Удосконалення методів узгодженого керування швидкостями обтискних валків головної кліті на блюмінгу (2013)
Кондратець В. О. - Пошук оптимальних умов ідентифікації розрідження пульпи у завитковому живильнику інформаційними технологіями, Мацуй А. М. (2013)
Гнєушев В. О. - Вплив вологості високозольного торфу на ефективність пневматичної сепарації, Стадник О. С., Боблях С. Р. (2013)
Губин Г. В. - Инновации ждут применения, Мулявко В. И., Губин Г. Г. (2013)
Кочура Е. В. - Автоматизация раскрытия железной руды во вторых и третьих стадиях измельчения, Фарис Самир Расми Альхури (2013)
Кушнірук Н. В. - Аналітичний огляд теології збагачення окислених залізних руд у вітчизняній і зарубіжній практиці, Комогорцева В. В. (2013)
Луньов В. В. - Розробка методики ультразвукового контролю виливок з високоміцного чавуну з метою підвищення їх службових характеристик, Амельченко А. С., Васильєв В. В. (2013)
Silviu Marin Nan - Technologies to improve the quality CMM gas recovery technology of mine, Floarea Petrovan (2013)
Silviu Marin Nan - Modern devices for data and control aquisition used in the monitoring systems construction and design from underground facilities prone to explosives and toxicity, Adrian Bogdan Șimon, Dan Liviu Dandea (2013)
Паранюк Д. И. - Формирование модели геологической структуры на основе анализа параметров процесса бурения (2013)
Моркун Н. В. - Понижение размерности моделей нелинейных динамических структур при помощи методов на основе ядерных функций (2013)
Лобов В. Й. - Моделювання завантаження шихти між бункерами агломашини, Співак О. О. (2013)
Батраков Д. В. - Применение вибрационных питателей для выпуска руды в условиях железорудных шахт Криворожского бассейна (2013)
Младецкий И. К. - Требуемая точность контроля параметров технологии обогащения полезных ископаемых, Лысенко А. А, . Попова О. Г. (2013)
Ніколаєнко К. В. - Технологічні рішення збагачення бідних гематитових руд штату Оріса (Індія) для отримання з них кондиційного концентрату, Євтєхов В. Д., Філенко В. В., Ніколаєнко П. К. (2013)
Самойлик В.Г. - Исследование закономерностей образования коагуляционных структур в водоугольных суспензиях (2013)
Ширяев А. А. - Применение тонкого грохочения для повышения качества железорудного концентрата на обогатительной фабрике горнообогатительного комплекса "АрселорМиттал Кривой Рог", Нескоромный Е. Н., Мироненко А. И., Самохина С. А., Старых С. С. (2013)
Олейник Т. А. - Исследование влияния резиновых футеровочных плит на эффективность измельчения руды Северного ГОКа, Хмель И. В. (2013)
Олійник Т. А. - Особливості високогадієнтної магнітної сепарації окислених залізних руд Кривбасу, Левченко К. А., Гузема О. А. (2013)
Олійник Т. А. - До питання утворення флотаційного комплексу, Скляр Л. В., Чеховська Ю. В. (2013)
Артюхов А. В. - Управление транспортными потоками с учетом влияния параметров окружающей среды, Сердюк А. Ю. (2013)
Кононенко В. В. - Рішення нелінійних задач у гірничий промисловості з використанням сплайн-методів, Кононенко А. В. (2013)
Андреев Б. Н. Сергеева А. А. - Параметры и показатели эффективности комбинированной геотехнологии в Кривбассе (2013)
Нестеренко О. С. - Аналіз досвіду спорудження камерних виробок на гірничих підприємствах, Тарасенко А. В. (2013)
Борщевский С. В. - Создание математической модели нахождения максимального компонента состава пород по пластам, Прокопенко Е. В., Масло С. В., Глебко В. В. (2013)
Прокопенко Е. В. - Математическая модель формирования отвала с учетом развития горных работ (2013)
Поркуян О. В. - Моделювання процесу синтезу метанолу як об’єкта керування, Озорнін О. Ю. (2013)
Швидкий Н. И. - Исследование закономерностей движения заряженных пылевых частиц через систему электродов, создающих суперпозиционное электрическое поле в рабочем канале пылеуловителя (2013)
Городюк О. В. - Екологічна роль та мікроморфологічні особливості ґрунтоутворюючих процесів у деструктивних едафотопах степового Придніпров’я (біля штучного водоймища Андріївка) (2013)
Хорольський В. П. - Методологія і методи управління адаптацією інноваційних процесів на підприємствах групи "Метінвест", Хорольський К. Д. (2013)
Лапшин А. А. - Улучшение экологии в местах добычи и хранения железной руды (2013)
Хараджян Н. А. - Особливості розробки інтерактивних інтерфейсів у СКМ SAGE, Хараджян О. А. (2013)
Попруга Д. В. - Проблеми моніторингу технічного стану будівель і споруд, Валовой О. І. (2013)
Хорольський В. П. - Енергобезпека підприємств промисловості і в будівництві, Хорольський Д. В., Бабенко М. О. (2013)
Тімченко Р. О. - Використання порушених територій під об’єкти рекреаційних зон в містобудівному проектуванні, Крішко Д. А., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2013)
Роенко А. Н. - Строительство железнодорожных тоннелей в Западной Европе, Коваленко В. В., Харин С. А. (2013)
Шевченко В. М. - Применение метода горизонтального направленного бурения при строительстве инженерных коммуникаций в условиях плотной застройки города Кривого Рога, Белоусенко В. В., Черкасова Л. П., Бурлаченко Т. И., Якуш Н. Н. (2013)
Гненна О. В. - Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві (2013)
Часова Е. В. - Эколого-химическая характеристика и методы защиты окружающей среды от фенола, Ивчук В. В. (2013)
Шупов В. П. - Учет контактных электромагнитных помех при конструировании промышленных металлодетекторов, Шайда Р. П. (2013)
Синчук О. Н. - Анализ потребления электрической энергии участковыми понизительными подстанциями железорудных шахт, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А. (2013)
Александрова Т. В. - Математическая модель устройства роликового типа для захвата ленты наклонного конвейера при отказе его тормозной системы, Мелащенко В. А. (2013)
Зеленский А. С. - Построение кривых и поверхностей при решении горно-геометрических задач, Лысенко В. С. (2013)
Лесовой А. А. - Исследование ошибок внешних условий методами фотограмметрии (2013)
Лапшин О. Є. - Дослідження повітрообміну в камероподібних виробках з великими теплопритоками, Немченко А. А., Коновалюк В. А., Лапшина Д. О. (2013)
Рясний В. М. - Від теоретичних розрахунків - до приймальних державних випробувань та серійного виробництва монорейкового гірничорятувального підйомника, Євстратенко І. А. (2013)
Бережний М. М. - Аморфність та міцність сталі, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Мащишин С. О. (2013)
Сванидзе В. З. - Особенности выбора двигателя по мощности, Файнштейн В. Г. (2013)
Ярош Т. П. - Термодинамические особенности десульфурации пиритных огарков при их окусковании, Плотников В. В., Марасанова О. В. (2013)
Рязанцев А. А. - Способ профилирования зуборезного инструмента и устройство для контроля профиля (2013)
Романенко А. О. - Районування кар’єрного поля по фактору тріщинуватості з використанням GNSS – технологій (2013)
Николашин Ю. М. - Устойчивость откосов земляного полотна из отходов сухой магнитной сепарации железистых кварцитов, Корчагин Н. В. (2013)
Турило А. А. - Удосконалення сутності капіталізації підприємства, Гушко С. В. (2013)
Пижик М. М. - Дослідження впливу динаміки ціни товарної продукції на пріоритет видобування видів корисних копалин при комплексному освоєнні родовищ, Григор’єв Ю. І. (2013)
Грицина А. Е. - Cистематизация экономических показателей в нормах технологического проектирования дробильно-обогатительных фабрик, Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Самохина С. А., Нестерук Н. И. (2013)
Цвиркун С. Л. - Эффективность графической подготовки у студентов технической специальности, Цвиркун Л. А. (2013)
Криштопа І. І. - Метод стратегічного обліку та систематизація його елементів (2013)
Хорольський В. П. - Теоретичні основи управління якістю життя гірничо-металургійного кластеру, Бурлакова Ю. М. (2013)
Крутов Г. В. - Налог на добавочную стоимость в контексте государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, Максимчук А. Г. (2013)
Романенко А. В. - Перспективы развития карьера ОАО "ЮГОК", Гамалинский И. А., Гук А. Ю., Драгун Б. Т. (2013)
Гринів І. З. - Аналіз критеріїв відбору великих платників податків України для здійснення документальних перевірок (2013)
Світличний О. В. - Теоретико-правові засади місцевого економічного розвитку в Україні (2013)
Зінченко О. А. - Теоретико-методологічні підходи до удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства (2013)
Калиниченко В. А. - Концепция амортизационной политики горных предприятий на современном этапе, Калиниченко Е. В., Спивак Л. В. (2013)
Бабець Є. К. - Розробка оптимальної системи ціноутворення на залізорудну продукцію при організації біржової торгівлі в сучасних умовах ринку, Гребенюк С. Я. (2013)
Попов С. О. - Методические основы определения экономической эффективности использования систем программно-целевого управления в проектноориентированной деятельности подземных горнодобывающих предприятий, Петкун С. М. (2013)
Турило А. М. - Визначення сутності економічної категорії "Інноваційний потенціал персоналу підприємства", Адаменко М. В. (2013)
Аннотації (2013)
Бабец Е. К. - Основные направления разработки и совершенствования техники и технологии горного производства (80 лет по пути развития горной науки) (2013)
Ahmad B. - A coupled system of nonlocal fractional differential equations with coupled and uncoupled slit-strips integral boundary conditions, Ntouyas S. K. (2016)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений некоторых дифференциально-функциональных уравнений, Пелюх Г. П. (2016)
Бойцова И. А. - Асимптотически оптимальное управление в линейной по управлению задаче с быстрыми и медленными переменными (2016)
Бойчук О. A. - Нетерова iмпульсна задача з керуванням, Войтушенко Є. С., Шегда Л. М. (2016)
Жуматов С. С. - Частотные условия конвергентности систем управлений в окрестности программного многообразия (2016)
Кичмаренко О. Д. - Общая схема усреднения систем дискретных уравнений с переменным запаздыванием, Карпычева М. Л. (2016)
Клевчук I. I. - Бiфуркацiя автоколивань параболiчних систем iз аргументом, що запiзнюється, та малою дифузiєю (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Умови розв’язностi функцiональних рiвнянь iз диференцiйовним λ-iн’єктивним оператором (2016)
Станжицкий А. Н. - Существование и единственность решения задачи Коши для стохастического дифференциального уравнения реакции-диффузии нейтрального типа, Цуканова A. O. (2016)
Самойленко А. М. - Василь Юхимович Слюсарчук (до 70-рiччя вiд дня народження), Перестюк М. О., Бойчук О. А., Городнiй М. Ф., Парасюк I. О., Петришин Р. I., Ткаченко В. I., Трофiмчук С. I. (2016)
Kaliuzhna M. O. - Cocoon spinning behavior of Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967 (Hymenoptera, Braconidae: Aphidiinae) (2015)
Kovalyova I. M. - The catalogue of bats in the collection of the department of evolutionary morphology of vertebrates of І. І. Scmalhauzen institute of zoology NAS of Ukraine (2015)
Акуленко Н. М. - Особенности костно-мозгового кроветворения у наземных пойкилотермных позвоночных и "теория ниши" (2015)
Манило Л. Г. - Представители семейства Губановых (Labгidae, Peгcifoгmes) в водах Украины. Сообщение 1. Роды Labrus и Ctenolbrus (по материалам ихтиологической коллекции ННПМ НАН Украины) (2015)
Мовчан Ю. В. - Сучасний стан іхтіофауни басейну Нижнього Дніпра (фауністичний огляд), Романь А. М. (2015)
Некрасова О. Д. - Герпетофауна Полесского природного заповедника и его окрестностей (Украина) (2015)
Синявская И. А. - Изменчивость кранио­метрических признаков и формирование морфологического разнообразия в популяциях Microtus socialis (Rodentia, Cricetidae) на юге Украины, Песков В. Н., Емельянов И. Г. (2015)
Смірнов Н. А. - Поширення очеретяної ропухи — Bufo (Epidalea) calamita (Anura, Bufonidae) в Україні (2015)
Сурядная Н. Н. - Морфология хромосом триплоидных Pelophylax esculentus (Anura, Ranidae) Украины (2015)
Яниш Е. Ю. - Животные в погребальных ритуалах населения Верхнего Дона эпох неолита и энеолита, Смольянинов Р. В., Свиридов А. А. (2015)
Доценко И. Б. - Илья Сергеевич Даревский (1924 — 2009) к 90-летию со дня рождения (2015)
Ашиток Н. - Формування гуманістично-ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку на матеріалі дитячої літератури (2017)
Барабаш О. - Міжнародне співробітництво у становленні і розвитку екологічної освіти (2017)
Голубнича Л. - Партнерська взаємодія на заняттях з іноземної мови у немовному ВНЗ як одна з умов успішного навчання студентів (обмін досвідом) (2017)
Дудник Н. - Педагогічні ідеї Марії Монтессорі (2017)
Карпенко О. - Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України (2017)
Klimkowska K. - The value of pedagogical and psychological training as part of teacher education specialization as perceived by the students of applied linguistics (2017)
Ковальчук О. - Причини та передумови виникнення жіночого руху в Україні на прикладі жіночих товариств (друга половина 19-го – початок 20-го століття), Потапюк Л. (2017)
Kostka-Szymańska M. - Cognitive development of school children – operational thinking in the norm and pathology (2017)
Лаптінова Ю. - Процес навчання англійської мови у групах з різним рівнем мовленнєвої підготовки (2017)
Логвиненко Т. - Інноваційні технології підготовки фахівців соціальної сфери: досвід Скандинавських країн (2017)
Манжелій Н. - Становлення і розвиток навчально-виховних комплексів: ретроспективний аналіз, Вашак О. (2017)
Невмержицька О. - Реалізація аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі першої половини ХІХ ст. (2017)
Оршанський Л. - Проблеми та напрями модернізації вітчизняної вищої освіти, Івах С. (2017)
Палагута І. - Етапи організації педагогічної підтримки професійного розвитку майбутніх учителів у Великій Британії (2017)
Парфанович А. - Соціально-культурні детермінанти сімейного насильства та їх урахування у побудові стосунків молодої пари (2017)
Прокопів Л. - Особливості підтримки й функціонування малих шкіл Польщі (2017)
Ребуха Л. - Фундаменталізація вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників: антропологічний та гуманістичний підхід (2017)
Ревть А. - Освітні орієнтації дорослих людей (2017)
Rogozińska K. - Educational aspect of "Młoda Muzyka" periodical (1908 – 1919) (2017)
Sanecki G. - Earlier and present-day migratory movements of Polish people (2017)
Sławiński P. - Uwagi na marginesie zmian w ramach europejskiej strefy edukacji wyższej (2017)
Сліпенко В. - Особливості розвитку підприємницької компетентності школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід (2017)
Сосяк М. - Професійно-орієнтований дискурс і статусно-рольові відношення у контексті підготовки вчителя іноземних мов (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського