Стинська В. - Соціальна політика підтримки материнства й дитинства у Франції (2017)
Tychmanowicz A. - Personality traits and personal values in Polish students (2017)
Федорович А. - Форми підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні (початок ХХ ст.) (2017)
Hajkowska M. - Old age of home teachers in the Kingdom of Poland 1815 – 1915 (2017)
Чепіль М. - Міжнародний контекст інтеграції педагогів франкового університету в європейський освітній простір (2017)
Шевців З. - Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Janicka-Panek T. - Teaching learners with dyslexia in junior high school of Poland (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги (2017)
Peskov V. M. - Age and sexual variation of morphometric traits in Darevskia lindholmi, Szczerbak, 1962 (Sauria, Lacertidae, Darevskia), Syniavska I. O. (2016)
Tajkova S. Yu. - Bird remains from the excavations of late medieval HodosivkaRoslavske settlement (Kyiv region, Ukraine) (2016)
Yermolenko S. V. - Morphophysiological indices of internal organs of the dice snake Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae), Gagut A. M., Gasso V. Ya. (2016)
Акуленко Н. М. - Механизмы и сезонные особенности роста длинных трубчатых костей у половозрелых особей лягушки озерной (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1971)), Дзюбенко Н. В. (2016)
Доценко И. Б. - Особенности биологии и факторы расселения пapтeнoгeнeтических скальних ящеpиц poда Darevskia (Reptilia, Lacertidae), интpoдуцированных в Житoмиpской области Украины, Мельниченко Р. К., Демидова М. И. (2016)
Малюк А. Ю. - Онтогенетические аспекты формирования межвидовых различий по морфометрическим признакам между прыткой, Lacerta agilis Linnaeus, 1758, и зеленой, L. viridis (Laurenti, 1768), ящерицами (Lacertidae, Sauria, Reptilia) (2016)
Смірнов Н. А. - Каталог колекції бабок (Odonata) Природничого музею Чернівецького національного університету, Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б. (2016)
Сурядная Н. Н. - Распространение, морфологическая изменчивость и особенности биологии чесночниц (Amphibia, Anura, Pelobatidae) на юге Украины, Микитинец Г. И., Розанов Ю. М., Литвинчук С. Н. (2016)
Балашов І. О. - Надія Іванівна Іскова (1936 – 2002) до 80-річчя від дня народження, Корнюшин В. В., Король Е. М. (2016)
Акбергенов А. А. - Неперервнi розв’язки систем нелiнiйних рiзницевих рiвнянь, Пелюх Г. П. (2015)
Алдашев С. А. - Корректность задач Дирихле и Пуанкаре в цилиндрической области для вырождающихся многомерных гиперболических уравнений с оператором Геллерстедта (2015)
Бельский Д. В. - Исследование устойчивости в случае нейтрального линейного приближения (2015)
Владова Е. С. - Асимптотика решений дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью (2015)
Елишевич М. А. - Периодические решения системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка с прямоугольными периодическими матрицами (2015)
Замрiй I. В. - Сингулярнiсть iнверсора цифр Q₃-зображення дробової частини дiйсного числа, його фрактальнi та iнтегральнi властивостi, Працьовитий М. В. (2015)
Клевчук I. I. - Iснування злiченного числа циклiв у гiперболiчних системах диференцiальних рiвнянь з перетвореним аргументом (2015)
Пафик С. П. - Асимптотичний аналiз загального розв’язку лiнiйної сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь вищих порядкiв iз виродженнями, Яковець В. П. (2015)
Robatian D. - The fixed-point property under induced interval maps of continua (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Майже перiодичнi та перiодичнi розв’язки рiзницевих рiвнянь у метричному просторi (2015)
Троценко Ю. В. - Определение частот и форм собственных колебаний жидкости в составных резервуарах (2015)
Шарай Н. В. - Асимптотические представления решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка, Шинкаренко В. Н. (2015)
Інформація про авторів (2017)
Життя під сузір’ям науки (до 80-­річчя від дня народження академіка НАН України Віталія Скляренка) (2017)
Кожолянко Г. - Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія (2017)
Кожолянко О. - Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в 19-му столітті (2017)
Сергійчук В. - Шляхи формування української ідентичності і державності: автохтонне хліборобство та глибока духовність (2017)
Балушок В. - Особливості господарської діяльності севрюків (14–17 століття) (2017)
Каспяровіч Г. - Этнакультурная спадчына беларускага народа ў сучаснай культуры беларусаў (2017)
Отрошко Л. - Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині (2017)
Коцур Ю. - Народні ремесла та промисли Роменщини в 20–30­х роках 20-го століття (2017)
Віхрова Т. - Традиційно­побутова культура Білокуракинщини: локальний варіант слобожанської культури (перша половина 20-го століття) (2017)
Забудкова О. - Монополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці 19-го – на початку 20-го століття (2017)
Бідношия Ю. - Назва річки Інгул як пам’ятка мови та етнічної історії (2017)
Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами (2017)
Іваннікова Л. - Меморат, усне оповідання чи героїчний епос 20-го століття? (на перетині усної історії та фольклористики) (2017)
Summaries (2017)
Самойленко А. М. - Олександр Андрiйович Бойчук (до 65-рiччя вiд дня народження), Кiгурадзе I. Т., Луковський I. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Шарковський О. М., Дiблiк Й., Журавльов В. П., Медвeдь М., Парасюк I. О. (2015)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений систем нелинейных дифференциально-функциональных уравнений с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2015)
Вiра М. Б. - Про побудову асимптотики розв’язку багатоточкової крайової задачi для лiнiйної виродженої сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь (2015)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу рiвнянь з частинними похiдними нескiнченного порядку, Петришин Р. I., Тодорiко Т. С. (2015)
Городнiй М. Ф. - Iснування розв’язку задачi Неймана для рiвняння теплопровiдностi iз загальною стохастичною мiрою, Полюля Д. М. (2015)
Дрiнь Я. М. - Нелокальна задача для автономних квазiлiнiйних параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь з вiдхиленням аргументу, Петришин Р. I. (2015)
Задоянчук Н. В. - Про iснування сильного розв’язку для виродженої параболiчної нерiвностi з мiшаними крайовими умовами (2015)
Лось В. М. - Анiзотропнi простори Хермандера на бiчнiй поверхнi цилiндра (2015)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости относительно двух мер системы уравнений с дробными производными (2015)
Процах Н. П. - Обернена задача для слабконелiнiйного ультрапараболiчного рiвняння з трьома невiдомими функцiями рiзних аргументiв у правiй частинi (2015)
Feketa P. - Perturbation theorems for a multifrequency system with impulses, Perestyuk Yu. (2015)
Биков В. Ю. - Роль наукової школи академіка М. І. Жалдака в інформатизації середньої і вищої педагогічної освіти України, Спірін О. М., Рамський Ю. С., Франчук В. М., Франчук Н. П., Яцишин А. В. (2017)
Vaskivska H. O. - Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school, Kosianchuk S. V., Skyba H. M. (2017)
Пінчук О. П. - Синтетичне навчальне середовище – крок до нової освіти, Литвинова С. Г., Буров О. Ю. (2017)
Ріжняк Р. Я. - Аналіз забезпечення комп’ютерною технікою технічних університетів України протягом 1991–2011 років (2017)
Ковальчук В. І. - Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі, Воротникова І. П. (2017)
Коневщинська О. Е. - Проблема інтернет-мовлення старшокласників в електронних соціальних мережах (2017)
Мелешко Л. В. - Формування мовленнєвої компетентності учнів у процесі навчання української мови з використанням комп’ютерних ігор (2017)
Ayvaz U. - Use of facial emotion recognition in e-learning systems, Gürüler H., Devrim M. O. (2017)
Амеліна С. М. - Вивчення технологій створення електронних термінологічних баз у процесі професійної підготовки перекладачів, Тарасенко Р. О. (2017)
Болюбаш Н. М. - Педагогічне тестування в системі LMS Moodle (2017)
Величко В. Є. - Створення електронних навчальних курсів засобами вільного програмного забезпечення (2017)
Glazunova O. G. - Development of professional and soft skills of future IT specialists in cooperation with leading IT companies, Voloshyna T. V., Dorosh N. (2017)
Ivanova O. V. - The use of e-portfolio to develop English language learners' autonomy and independence (2017)
Иванова Е. А. - Критерии компетентности преподавателей при смешанном обучении студентов машиностроительных специальностей, Алексеев А. Н. (2017)
Книш І. В. - Технологічні аспекти становлення нової освітньої парадигми, Кочубей Н. В. (2017)
Кравець О. Є. - Використання технології проектування навчального матеріалу в процесі дистанційного навчання іноземної мови на нефілологічних факультетах, Свириденко І. М. (2017)
Krapchatova Y. A. - The use of computer testing for future interpreters’ self-assessment of English listening competence (2017)
Морзе Н. В. - Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний підхід, Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г. (2017)
Ніколаєнко С. М. - Використання Big Data в освітньому процесі сучасного університету, Шинкарук В. Д., Ковальчук В. І., Кочарян А. Б. (2017)
Plaskura P. - DerivWWW - web-based symbolic differentiation system (2017)
Подік І. І. - Сервіси Google у навчанні студентів покоління Z (2017)
Спірін О. М. - Критерії добору відкритих web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики, Вакалюк Т. А. (2017)
Шийка С. В. - Проблема оптимізації комп’ютерного тестового контролю навчальних досягнень студентів з української мови (за професійним спрямуванням) (2017)
Гаврілова Л. Г. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови початкової школи засобами ІКТ, Ябурова О. В., Ішутіна О. Є. (2017)
Коткова В. В. - Реалізація курсу змішаного навчання майбутніх учителів початкових класів (2017)
Лупаренко Л. А. - Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень (2017)
Самойленко А. М. - Iван Олександрович Луковський (до 80-рiччя вiд дня народження), Макаров В. Л., Перестюк М. О., Грiнченко В. Т., Кубенко В. Д., Бойчук О. А., Гаврилюк I. П., Тимоха О. М., Мазко О. Г. (2015)
Lukovsky I. A. - Multimodal method in sloshing, Timokha A. N. (2015)
Барняк М. Я. - Розв’язки рiвняння Лапласа, якi задовольняють умову непротiкання на сегментi сфери (2015)
Вовк И. В. - Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи, Гринченко В. Т., Малюга В. С. (2015)
Gavrilyuk I. P. - Superexponentially convergent algorithm for an abstract eigenvalue problem with applications to ODEs, Makarov V. L., Romaniuk N. M. (2015)
Грушковская В. В. - Двухточечная задача для систем, удовлетворяющих условию управляемости со скобками Ли второго порядка, Зуев А. Л. (2015)
Мазко А. Г. - Стабилизация по измеряемому выходу и оценка уровня гашения возмущений в системах управления, Кусий С. Н. (2015)
Селезов И. Т. - Распространение нелинейных поверхностных гравитационных волн на основе вырожденной по параметру дисперсии модели (2015)
Троценко В. А. - Неосесимметричные колебания оболочки вращения, частично заполненной жидкостью, Троценко Ю. В. (2015)
Chernova M. O. - Differential and variational formalism for an acoustically levitating drop, Lukovsky I. A., Timokha A. N. (2015)
Бойчук А. А. - Дихотомия на полуосях и ограниченные на всей оси решения линейных систем с запаздыванием, Журавлев В. Ф. (2015)
Войтушенко Є. С. - Слабконелiнiйнi iмпульснi задачi для вироджених диференцiальних систем (2015)
Hentosh O. Ye. - Bargmann type finite-dimensional reductions of the Lax integrable supersymmetric Boussinesq hierarchy and their integrability (2015)
Дворник А. В. - Про стiйкiсть розв’язкiв еволюцiйних рiвнянь з нефiксованими моментами iмпульсної дiї, Ткаченко В. I. (2015)
Джумабаев Д. С. - Об однозначной разрешимости краевой задачи для систем интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма с вырожденным ядром, Бакирова Э. А. (2015)
Domoshnitsky A. - On higher order generalized Emden – Fowler differential equations with delay argument, Koplatadze R. (2015)
Коробов В. И. - О робастной стабилизации одного класса нелинейных дискретных систем, Луценко А. В. (2015)
Краснопольская Т. С. - Крестовидные поверхностные волны между конечными цилиндрическими оболочками, Печук Е. Д. (2015)
Троценко Ю. В. - О построении координатных функций для метода Ритца при расчете неосесимметричных собственных колебаний оболочки вращения в форме купола (2015)
Алфавiтний покажчик 18-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2015)
Ахмеднабієв Р. М. - Твердіння цементних розчинів з золошлаками котлів з циркуляційним киплячим шаром, Ахмеднабієв Р. Р. (2017)
Плугін Д. А. - Електро- та віброізоляційні матеріали на залізниці. Можливості їх виготовлення в Україні, Савченко О. М., Палант О. В. (2017)
Левенко А. М. - Оценка напряженно-деформированного состояния массива грунта, загрязненного перуксусной кислотой (2017)
Резник В. Ю. - Удосконалення системи залізничних швидкісних перевезень в Україні на основі використання пасажирських транспортно-пересадочних комплексів (ХАБІВ) (2017)
Бойко В. Д. - Дослідження зносостійкості стрілочних переводів для умов експлуатації київського метрополітену, Молчанов В. М., Артюхович Т. Д. (2017)
Твердомед В. М. - Вплив конструктивного оформлення вузла рейкового скріплення на забезпечення поздовжньої стійкості безстикової колії, Карпінський С. Л., Сорока О. О. (2017)
Олійник О. А. - Особливості проектування і розрахунків симетричних стрілочних переводів для магістрального і промислового транспорту (2017)
Захаров Д. С. - Вплив коефіцієнта розсунення зерен щебеню розчином на міцність цементних бетонів при згині, Палант О. В., Толмачов С. М., Плугін Д. А., Моісєева П. Е. (2017)
Сулим А. О. - Аналіз питання застосування перспективних накопичувачів енергії на рухомому складі метрополітену (2017)
Клок Є. М. - Удосконалення інтермодальних перевезень в умовах узгодженої роботи залізничного та морського транспорту (2017)
Пушкарьова К. К. - Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих комплексною органо-кремнеземистою добавкою, Каверин К. О. (2017)
Пушкарьова К. К. - Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії, Савченко К. В. (2017)
Гамеляк І. П. - Математичні моделі властивостей високоміцних цементобетонів для дорожнього будівництва, Шургая А. Г., Якименко Я. М., Чиженко Н. П. (2017)
Суслов В. М. - Аналіз роботи корпорації "КРТ" з удосконалення проміжних рейкових скріплень типу КПП-5 (2017)
Стороженко Л. І. - Визначення переміщень вузлів просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції експериментальним шляхом, Гасій Г. М. (2017)
Супрун О. Д. - До питання впровадження джерел безперебійного живлення на тягових підстанціях при швидкісному русі, Семененко Ю. О., Ушаков О. В. (2017)
Lapenko О. - Calculation of compressed and bended steel reinforced concrete constructions the retained formwork, Skrebnieva D., Shevchenko O., Masud N. (2017)
Даренський О. М. - Експериментальне визначення жорсткостей прокладок скріплень ТРЕП і ТРЕП-Ш, Бєліков Е. А. (2017)
Розсоха О. В. - Модель оптимізації пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі при використанні рейкових автобусів, Шаповал Г. В., Боков А. В., Щербинін Р. О. (2017)
Петрикова Є. М. - Ефективні стінові системи для об'єктів залізничної інфраструктури, Михайлов О. В. (2017)
Мамонов К. А. - Визначення містобудівних факторів, які впливають на використання земель міст, Метешкін К. О., Грек М. О. (2017)
Шипулін В. Д. - Геоінформаційне забезпечення інтегральної оцінки просторових факторів земель мегаполіса, Штерндок Е. С. (2017)
Даренський О. М. - Формування просторової жорсткості рейкових опор при шпалах СБ-3-0 і скріпленнях КПП-5, Потапов Д. О., Кулік С. В. (2017)
Бугаєць Н. В. - Оцінка надійності протиугінних систем підрейкової основи з використанням математичного моделювання, Пліс П. В., Нікішин В. О. (2017)
Прохорченко Г. О. - Дослідження впливу величини резерву часу на надійність графіка руху швидкісних поїздів, Щербацька А. І., Ткачук М. М. (2017)
Прохорченко А. В. - Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах України в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів, Паламарчук В. В. (2017)
Масюк Г. Х. - Оцінка надійності залізобетонних балок, що зазнають дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень (2017)
Гапонова Л. В. - Напряженно-деформируемое состояние архитектурно-композиционного комплекса в форме ленты Мебиуса, Резник П. А., Калмыков О. А., Гребенчук С. С. (2017)
Головко Т. В. - Підвищення якості обслуговування пасажирів за рахунок впровадження швидкісного руху на залізничному напрямку, Кудрява В. В. (2017)
Титул, зміст (2008)
Філіпцова О. В. - Популяційно-генетичний аналіз акцентуацій (2008)
Макаренко О. В. - Особливості змін поведінки тварин під впливом ненаркотичних аналгетиків і селегіліну в умовах "дофамінової патології", Мамчур В. Й. (2008)
Маркова О. О. - Профілактика стресіндукованих порушень енергетичного обміну в печінці щурів, отриманих від опромінених попередників, Ульянов В. О. (2008)
Опришко В. І. - Вивчення аналгетичної активності комбінації трамадолу з нестероїдними протизапальними засобами (2008)
Шевченко А. Ю. - Гістологічні дослідження тканин, що оточують імплантовані керамічні матеріали до та після їх модифікації алмазовмісним шаром, Кліменкова Н. Т., Шевченко І. М., Прокопчук Є. О. (2008)
Антоненко К. О. - Рівень резистентності збудника туберкульозу до рифампіцину і можливість її генотипічного визначення (2008)
Безруков Л. О. - Показники лабільності бронхів за різного ступеня тяжкості бронхіальної астми в дітей шкільного віку, Колоскова О. К., Гарас М. Н. (2008)
Вельможко О. А. - Стан параметрів системи гемостазу у хворих на увеальну меланому, Метеліцина І. П., Кудинов С. О., Малецький А. П. (2008)
Павлов О. О. - Стан показників кисневого статусу у пацієнтів із гострою шлунково-кишковою кровотечею (2008)
Савченко Н. П. - Незалежні предиктори клінічної ефективності тіотріазоліну і триметазидину в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Галінська В. О., Лапа О. А. (2008)
Сон А. С. - Вивчення особливостей моторного дефіциту у хворих під час відновного періоду ішемічного інсульту, Мосенко С. В. (2008)
Чулак Л. Д. - Особливості перебігу протезних стоматитів при застосуванні різних базисних пластмас у хворих із метаболічним синдромом, Якименко Д. О. (2008)
Шкварковський І. В. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Ретроспективний аналіз симптоматики захворювання (2008)
Шкляр С. П. - Удосконалення клініко-імунологічної діагностики в осіб молодого віку, хворих на хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, поєднані з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2008)
Лищенко В. Б. - Способ формирования анастомоза между слезным мешком и слизистой носа при наружной дакриоцисториностомии (2008)
Поздняков С. В. - Актуальні питання післядипломної освіти медичних працівників: клінічні аспекти віл-інфекції, Ніколаєвська О. В., Недужко О. О. (2008)
Реферати (2008)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2008)
Бандурка Олександр Маркович (2017)
Кожемякін А. (2017)
Кузнєцов В. Ф. - Привітання Ювіляру (2017)
Московець В. І. - О. М. Бандурка: епізоди депутатської діяльності (2017)
Головко О. М. - До ювілею вчителя (2017)
Музичук О. М. - З ювілеєм вельмишановний Олександре Марковичу! (2017)
Кириченко(Чапала) О. Ю. - Вельмишановний Олександре Марковичу! (2017)
Фріс П. Л. - Вельмишановний Олександре Марковичу!, Савінова Н. А. (2017)
Ільков В. В. - Вельмишановний Олександре Марковичу! (2017)
Захария С. - Мировая юстиция Бессарабии: о соотношении Российского законодательства, местных законов и обычного(К. 60-х-70-е гг. 19-го в.), Боршевский А. (2017)
Сосна А. - Нормативные акты, регулирующие право на защиту в республике Молдова (2017)
Боршевский А. - Нормативные акты республики Молдова, регламентирующие правовой статус Приднестровья (2017)
Пащенко Д. А. - Режимні заходи радянської влади щодо мілітаризації держави та суспільства (1939-1941 рр.) (2017)
Єфіменко А. Г. - Суперечності проекту змін до Конституції України з питання депутатської недоторканості (2017)
Кудрявцева К. В. - Конституційні основи дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації в Україні (2017)
Сливінська А. В. - Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні: загальна характеристика та проблеми реалізації (2017)
Світличко Ю. О. - Адміністративно-правові засади реалізації інвестиційної регіональної політики (2017)
Єфремова І. О. - Функції та принципи відповідальності у сімейному праві (2017)
Ільков В. В. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело права у адміністративному судочинстві: загальні засади (2017)
Фелик В. І. - Структура інформаційно-аналітичного забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України (2017)
Кириченко(Чапала) О. Ю. - Сутність та види адміністративних корупційних правопорушень (2017)
Околович М. Є. - Проблеми використання правочинів при вирішені окремих містобудівних питань (2017)
Сірант О. Р. - Адміністративна юрисдикція-сучасні підходи до проблеми визначення (2017)
Фріс П. Л. - Моделювання у кримінально-правовій політиці, Савінова Н. А. (2017)
Рибалка Н. О. - Забезпечення національної безпеки України: деякі питання теорії (2017)
Петров В. В. - Деякі проблеми логістичного забезпечення кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни, Тарасенко А. В. (2017)
Налуцишин В. В. - Зародження філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв'язок з правовим порядком у стародавньому Китаї (2017)
Арсени И. - Особенности заключения, изменения и расторжения дистрибьюторского договора (2017)
Соломчак Х. Б. - Презумції як елемент процесуальної форми цивільного судочинства (2017)
Шаповалова К. С. - Гудвіл: визначення сутності, оцінка та проблеми судового захисту (2017)
Баула М. В. - Захист володіння: огляд основних концепцій (2017)
Бондаренко Б. О. - Окремі етико-правові проблеми клінічних досліджень лікарських засобів (2017)
Меліхова Ю. О. - Проблемні питання та шляхи реформування системи адвокатури в Україні (2017)
Хатнюк Н. С. - Правове регулювання податкових правовідносин: стан та перспективи удосконалення (2017)
Яцишін Є. О. - Податок на прибуток підприємств: недоліки та перспективи реформування (2017)
Опанасенко А. М. - Особливості державного устрою Ватикану та апостольського пристолу (2017)
Тадеєва М. І. - Роль гуманітарних наук у сучасній освітній парадигмі, Літвінчук А. Т. (2017)
Райковська Г. О. - Інноваційна концепція модернізації графічної підготовки у вищому технічному навчальному закладі (2017)
Крачунов Х. - Кар’єрна орієнтація та післядипломний розвиток студентів і випускників Технічного університету – Варна в умовах демографічної кризи (2017)
Лісова С. В. - Методологічні засади компетентнісного підходу у вищій освіті: світовий досвід (2017)
Кравець С. В. - Форми контролю знань студентів, їх переваги та недоліки (2017)
Кирикович В. Д. - Незалежне оцінювання знань здобувачів вищої освіти. Стан та перспективи впровадження в Національному університеті водного господарства та природокористування, Козяр В. О., Гіроль А. М. (2017)
Корнещук В. В. - Медіаосвіта як засіб формування медіакультури майбутніх фахівців (2017)
Кочубей А. В. - Особливості формування психологічної культури майбутніх фахівців, Милацька В. В. (2017)
Кондратюк О. М. - Шляхи підвищення творчої активності студентів (2017)
Джеджула О. М. - Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій, Нечепоренко М. А., Хомяківський Ю. Л. (2017)
Тадеєв П. О. - Модель підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період, Рощенюк А. М. (2017)
Сингаївський Д. В. - Дієвість позиційності вишу – запорука результативності його профорієнтаційної роботи, Фещук Ю. В., Герасименко О. А. (2017)
Ратинська І. О. - Методи навчання фахівців нового часу засобами інтерактивних технології у формуванні їхньої професійної компетентності, Козяр М. М. (2017)
Костриця Н. М. - Використання етнокультурних традицій під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2017)
Шульжук Н. В. - Комунікативно-прагматичні основи навчання української мови у вищій школі (2017)
Смілянець О. Г. - Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу (2017)
Кочубей А. В - Інноваційні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців, Стоцька В. А., Піддубюк М. В. (2017)
Хрипко Т. Є. - Вивчення стохастики при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах (2017)
Хмеляр І. М. - Управління вищим навчальним закладом на основі моніторингу, Подлевський С. В. (2017)
Головня В. Д. - Інтенсифікація розвитку конструкторсько-технологічних здібностей студентів засобами систем автоматизованого проектування (2017)
Стрілець В. М. - Удосконалення підготовки майбутніх фахівців технічного вищого навчального закладу основам технології машинобудування із застосуванням інформаційних технологій, Стрілець О. В., Похильчук І. О. (2017)
Гаєвський В. Р. - Інформаційно-комунікаційні технології у лабораторному практикумі з курсу загальної фізики, Лебедь О. О., Орленко В. Ф. (2017)
Буденкова Н. М. - Деякі аспекти гуманізації та гуманітарізації хімічних дисциплін при підготовці технічної інтелігенції, Мисіна О. І. (2017)
Вакуленко О. Л. - Формування і розвиток стратегій дистанційного вивчення іноземних мов у контексті модернізації освітньої системи України, Попович Р. Г., Тимощук І. О. (2017)
Амеліна С. М. - Комунікативна методика навчання німецькій мові професійного спрямування (2017)
Зінченко В. М. - Культура мовлення як складова педагогічної майстерності фахівців нефілологічного профілю, Степаненко О. К. (2017)
Осецька Н. Ф. - Особливості застосування методу "Co-teaching" у процесі викладання англійської мови для студентів технічних спеціальностей національного університету водного господарства та природокористування (2017)
Якубовська С. С. - Особливості супервізорської діяльності викладача вищого технічного навчального закладу (2017)
Гречановська О. В. - Роздуми щодо проблем формування конфліктологічної культури в студентів технічних вищих навчальних закладів (2017)
Лашко О. В. - До питань трансформації системи вищої технічної освіти. Довіра у процесі формування екологічного освітнього простору (2017)
Потапчук О. І. - Проблема професійної підготовки ІТ-фахівців в системі вищої освіти (2017)
Мігірін П. І. - Вивчення іноземної мови як складової частини гуманітарної освіти в умовах вищого технічного навчального закладу (2017)
Сидорчук Н. Л. - Зміст та структура рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників (2017)
Якимчук М. Ю. - Розвиток творчих здібностей майбутніх студентів на заняттях з української мови в сучасній вищій технічній школі (2017)
Шевчук Т. Є. - Роль гуманітарної підготовки у створенні освітнього середовища в технічному вищому навчальному закладі, Олексін Ю. П. (2017)
Оксентюк Н. В. - Розвиток рефлексії у студентів технічного вишу (2017)
Козяр М. М. - Створення та використання педагогічних програмних засобів з вивчення нарисної геометрії майбутніми фахівцями технічної галузі, Крівцов В. В., Тимощук О. C. (2017)
Сасюк З. К. - Методичні аспекти простановки розмірів на креслениках симетричних поверхонь деталей, Похильчук І. О. (2017)
Лебедь О. О. - Застосування методу аналогій у вивченні фізики в технічних вищих навчальних закладах, Кочергіна О. Д. (2017)
Серілко Л. С. - Використання мультимедійної програми "MACROMEDIA FLASH" при самостійному вивченні теоретичної механіки, Щурик В. О., Войтович Л. В. (2017)
Шостачук А. М. - Візуалізація етапів структурного аналізу плоских важільних механізмів у курсі "Теорія механізмів і машин", Шостачук Д. М. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Реалізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів спеціального навчального відділення у здоров’язбережувальному освітньому середовищі вищого технічного навчального закладу (2017)
Серілко Л. С. - Загальнопрофесійна підготовка майбутнього інженера в процесі вивчення теоретичної механіки, Пікула М. В. (2017)
Кочубей А. В. - Інтеграція гуманітарного та науково-технічного середовища вищого технічного навчального закладу як умова формування майбутнього фахівця інженерної галузі (2017)
Горбатюк Р. М. - Концептуальні засади компетентністного підходу у підготовці педагогічних фахівців (2017)
Гедзик А. М. - Оптимізація початкового етапу графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Цідило І. М. - Модель системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до вивчення та застосування онтологій комп’ютерних систем, Козіброда С. В. (2017)
Пригодій М. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів (2017)
Жерноклєєв І. В. - Формування готовності у майбутніх учителів технологій до професійної діяльності у контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Янцур М. С. - Професіологічна підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій (2017)
Войтко А. І. - Моделювання підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до проведення професійних проб з учнями 8 - 9 класів (2017)
Хоронжевський О. М. - Підготовка майбутніх вчителів технологій до формування основ гігієнічної культури в учнів основної школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Голіяд І. С. - Ключові компетенції педагога-коуча, Чернова Т. Ю. (2017)
Кочубей А. В. - Проблема розвитку синдрому "професійного вигорання" у сфері професій типу людина-людина, Небова Н. А. (2017)
Галашова О. Г. - Формування культури професійного мовлення студентів економічних спеціальностей у процесі навчання іноземної мови (2017)
Якубовська С. С. - Шляхи інтенсифікації творчої активності студентів технологічного коледжу, Лехновська О. Л., Савущик А. І. (2017)
Ястремська С. О. - Інноваційний освітній процес підготовки майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Сабадишин Р. О. - Сучасні підходи до організації та планування науково-методичної роботи в медичному коледжі, Щупак О. Ю. (2017)
Шостаківська Н. М. - Основа професійної компетентності майбутнього економіста – загальнонаукова компетенція (2017)
Волярська О. С. - Підготовка викладачів для освіти дорослого економічно активного населення в Україні (2017)
Грушева А. А. - Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у культурно-освітньому середовищі вищого навчального закладу, Пілевич О. А. (2017)
Дубчак В. М. - Алгоритмізація задач в процесі вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики, Новицька Л. І. (2017)
Дібрівна Е. І. - Використання професійно-орієнтованих та евристичних задач у курсі математики для фахівців аграрного профілю (2017)
Мельничук І. М. - Медичний коледж як освітнє середовище формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи, Козак Х. І. (2017)
Демянчук М. Р. - Формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців медсестринства у процесі вивчення фахових дисциплін у Рівненському базовому медичному коледжі (2017)
Любінська О. І. - Критерії сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у процесі професійної підготовки (2017)
Ричков П. А. - Проблеми збереження та реновації регіональної архітектурної спадщини у контексті міждисциплінарних зв’язків фахових предметів, Сергіюк І. М. (2017)
Козяр М. М. - Проблеми формування професійної компетентності майбутніх архітекторів у процесі фахової підготовки, Мельник С. В. (2017)
Каландирець Н. М. - Спецкурс як засіб формування підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2017)
Глінчук Ю. О. - Основні законодавчо-правові засади охорони праці вчителів та їх реалізація в сучасних умовах (2017)
Туровська Г. І. - Нові шляхи розвитку професійної освіти у підготовці фахівців з цивільної безпеки, Филипчук В. Л. (2017)
Давидович С. Н. - Аксіологічний аспект функціонування органів виконавчої влади (2017)
Кочубей А. В. - Роль комунікативної компетентності у професійній підготовці майбутніх правознавців під час роботи у юридичній клініці, Юхимець О. І. (2017)
Яцков М. В. - Місце коледжів у системі вищої професійної освіти України, Осадча Л. К. (2017)
Нищак І. Д. - Педагогічні умови ефективного навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх фахівців системи професійної освіти (2017)
Дрозіч І. А. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кухарів у професійно-технічних навчальних закладах (2017)
Дупак Н. В. - Зарубіжний досвід вдосконалення концепцій розробки стандартів професійної освіти (2017)
Сталовєрова Г. В. - Європейський досвід автономізації університетів: уроки для України (2017)
Сокаль В. А. - Особливості проведення профорієнтації у зарубіжних країнах (2017)
Журавська Н. С. - Управління навчальними закладами: зарубіжний досвід (2017)
Купчик Л. Є. - Досвід організації вивчення іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах Німеччини (2017)
Осіпчук Н. В. - Сучасний стан навчання іноземних мов у вітчизняних та зарубіжних вищих технічних навчальних закладах (2017)
Коверник Н. В. - Зарубіжний досвід підготовки фахівців у системі професійної освіти (2017)
Тадеєва М. І. - Використання досвіду реформування змісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки в шкільній іншомовній освіті України, Павлович Ю. П. (2017)
Тимощук Т. О. - Шляхи формування сучасної інтерпретації гімну студентської молоді "Gaudeamus", Тимощук І. О. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2017)
Заяви, звернення (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у богослужбових текстах хіротесій (2017)
Романчук Я. (протоієрей) - Вчення Ісуса Христа про шлюб і дівство (2017)
Колот С. (священик) - Свідчення ранньохристиянської пам’ятки "Вчення дванадцятьох апостолів" про незалежність місцевої Церкви (2017)
Нікітенко Н. М. - Образ священномученика Макарія в сакральному просторі Софії Київської (2017)
Попов Д. И. - Адаптивное обнаружение сигналов на фоне пассивных помех (2017)
Зинченко М. В. - Исследование спектральных характеристик рассеивающих МОМ-структур в нелинейной локации, Во Зуй Фук, Зиньковский Ю. Ф. (2017)
Войтко В. В. - Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу, Ільницький А. І. (2017)
Кононов С. П. - Метод визначення частоти свіп-генератора панорамного вимірювача частотних характеристик, Негур А. А. (2017)
Барило Г. І. - Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв, Голяка Р. Л., Прудиус І. Н., Фабіровський С. Є. (2017)
Павлов Л. Н. - Повышение точности дискретно-аналоговых асинхронных корреляторов (2017)
Шарпан О. Б. - Динаміка частотних залежностей параметрів електричного імпедансу людини в процесі сухого голодування, Мосійчук В. С. (2017)
Гаманенко О. І. - Комбіновані електроди в електроімпедансній томографії, Гусєва О. В. (2017)
Зінгер Я. Л. - Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот, Адаменко Ю. Ф., Адаменко В. О., Нелін Є. А. (2017)
Bandeliuk Bandeliuk - Engineering of nanostructured plasmonic substrates for use as SERS sensors, O. V., Kolobrodov Kolobrodov, V. H. (2017)
2014 p.: легка промисловість України (2014)
Ліга українських промисловців - виробників взуття, шкіргалантереї, хутряних виробів і шкіряних товарів (2014)
Підприємства галузі (2014)
Підприємства галузі (2014)
Галузевий ярмарок вакансій (2014)
Підприємства галузі (2014)
Савчук Н. Г. - Аналітичні методи оцінювання та прогнозування рівня якості швейних виробів, Іокст Н. В. (2014)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2014)
Про Китай (2014)
Діти - з небес (2014)
Нові технологіЇ: 3D принтер (2014)
Як спілкуватися з колегами (2014)
BAT "Хутрофірма"Тисмениця” (2014)
Партнери (2014)
Національний шкіряно-взуттєвий союз України (2014)
EXPO FUR 22-25 липня 2014 p. V Міжнародна спеціалізована виставка одягу з хутра і шкіри (2014)
Федіна М. О. - Аналіз чинників, що впливають на формування асортименту і підвищення попиту на дитяче взуття, Бабич А. І. (2014)
Габріель Шанель - легенда моди XX століття (2014)
Осипенко Н. І. - Конкурентоспроможність сульфатної целюлози для виготовлення паперу (2014)
Ващенко Ю. О. - Текстильні вироби для дітей з обмеженими можливостями (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
За межами офісу (2014)
Стильна особистість (2014)
Пальто - стильно й актуально (2014)
Як зробити еталонний гардероб? (2014)
Повільне життя (2014)
Як добрати окуляри (2014)
Анатолiй Михайлович Самойленко (до 75-рiччя вiд дня народження) (2013)
Бабенко С. В. - Устойчивость регулируемых систем с двумя исполнительными органами на временной шкале, Мартынюк А. А. (2013)
Wang R.-N. - Asymptotically periodic solutions to nonlocal Cauchy problems governed by compact evolution families, Xiang Q.-M., Zhou Y. (2013)
Дрiнь Я. М. - Задача Кошi для автономних квазiлiнiйних параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь з вiдхиленням аргументу, Петришин Р. I. (2013)
Капустян В. Е. - Параметрический оптимальный синтез для параболического уравнения с нелокальными краевыми условиями и полуопределенного функционала, Лазаренко И. С. (2013)
Koplatadze R. - Oscillation criteria for higher order nonlinear functional differential equations with advanced argument (2013)
Kulyk V. - Some methods of complement of weak regular linear extensions of dynamical systems to regular, Pa̧czko D. (2013)
Макаров В. Л. - Алгоритмiчнi аспекти програмної реалiзацiї FD-методу розв’язування нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона, Драгунов Д. В., Сембер Д. А. (2013)
Пелюх Г. П. - Перiодичнi розв’язки систем нелiнiйних функцiональних рiвнянь, Сивак О. А. (2013)
Перестюк М. О. - Застосування асимптотичних методiв до регулярно i сингулярно збурених диференцiально-рiзницевих рiвнянь, Клевчук I. I. (2013)
Плотников А. В. - Усреднение нечетких управляемых дифференциальных включений с терминальным критерием качества (2013)
Покутный А. А. - Периодические решения уравнения Хилла (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Умови майже перiодичностi обмежених розв’язкiв нелiнiйних рiзницевих рiвнянь з неперервним аргументом (2013)
Станжицький О. М. - Коефiцiєнтнi умови iснування оптимального керування для систем диференцiальних рiвнянь, Самойленко О. О. (2013)
Чуйко С. М. - О регуляризации линейной нетеровой краевой задачи с помощью вырожденного импульсного воздействия (2013)
Слабкий Г. О. - Аналіз результативності регіоналізації перинатальної допомоги жінкам в Україні, Габорець Ю. Ю., Дудіна О. О. (2016)
Теренда Н. О. - Впровадження методу стентування коронарних артерій в Україні (2016)
Кручаниця В. В. - Детермінанти зловживання алкоголем населенням Закарпаття (2016)
Голяченко А. О. - Українська людність вимирає, Смірнова В. Л., Левченко О. М. (2016)
Герасимюк М. І. - Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію (2016)
Савєльєва Н. М. - Роль мікроорганізмів, виділених із пародонтальних кишень, у патогенезі генера­лізованого пародонтиту в осіб з лямбліозною інвазією (2016)
Кошак Ю. Ф. - Діагностичний алгоритм та об’єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень (2016)
Slabkiy G. O. - On the issue of training of public health specialists, Shafranskiy V. V., Dudnyk S. V. (2016)
Січкоріз О.Є. - Роль медичного права, як навчальної дисципліни, на факультеті післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2016)
Алиев С. П. - Миграция населения и ее влияние на эпидемическую ситуацию по малярии в Республике Таджикистан, Сапарова Н. Х., Саидов Х. М. (2016)
Савицький В. Л. - Організація державної (цивільної) охорони здоров’я та освіти в Канаді, Клішевич Б. А., Гончаренко І. Ф. (2016)
Титул, зміст (2017)
Samofatova V. - Theoretical foundations of sustainable development of the agri-food sphere (2017)
Антонюк О. П. - Аналіз динаміки та структури експорту aгропродовольчої продукції, Антонюк П. О., Лисюк В. М. (2017)
Голодонюк О. М. - Маркетингові аспекти розвитку вітчизняного коньячного виробництва в умовах кризи, Бузинський В. О. (2017)
Нікішина О. В. - Відтворювальний методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованих товарних ринків (2017)
Дідух С. М. - Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel Holding S. A., MHP S. A.), Мініна В. О., Федорова Т. С. (2017)
Kuprina N. - Strategic management accounting as a tool to promote competitiveness and efficiency of the activity of the enterprise (2017)
Ліпова О. Л. - Вплив конкурентоспроможності персоналу на привабливість харчового бізнесу, Євтушок О. В. (2017)
Stasiukova K. - Competitiveness of Ukrainian food enterprises. Features of assessment (2017)
Stupnytska T. - The directions of management of the commodity debts receivable, Volodina O., Zhidkova K. (2017)
Тkachuk G. - Intraeconomic control of the operations with commodity-material values, Volodina O., Zhigovska A. (2017)
Melnyk Y. - Features of accounting for operational and financial leasing on enterprises, Luk’yanov A. (2017)
Ткачук Г. О. - Обліково-аналітичне забезпечення кадрової безпеки підприємства (2017)
Markova T. - Alternative energy in the system of economic ecological safety of the state (2017)
Литвинова О. Н. - Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги, Теренда Н. О., Панчишин Н. Я., Федчишин Н. Є., Смірнова В. Л., Петрашик Ю. М., Слободян Н. О. (2017)
Ковтун М. І. - Особливості професійної думки медичних сестер щодо стану та реформування системи офтальмологічної допомоги (2017)
Теренда Н. О. - Соціальний статус хворих на інфаркт міокарда та його вплив на вибір методики лікування і шляхи госпіталізації (2017)
Чепелевська Л. А. - Проблеми медико-демографічної ситуації та заходи з її покращення, Дзюба О. М. (2017)
Вадзюк С. Н. - Поширеність та прояви вестибулярної дисфункції в осіб юнацького віку, Шмата Р. М., Михалюк О. Л. (2017)
Грузєва Т. С. - Аналіз кадрового забезпечення та принципів підготовки фахівців для служби громадського здоров’я в Україні, Галієнко Л. І., Антонюк О. Я., Власенко С. В. (2017)
Закрутько Л. І. - Вивчення попиту щодо безперервної медичної освіти та професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я для підвищення їх професійної компетенції у наданні допомоги пацієнтам, Горбань А. Є., Філіппенкова Л. О., Мислицький О. В., Закрутько А. О., Колган Д. О. (2017)
Ціборовський О. М. - Рецензія на книгу Єрмілов В.С. Громадська медична допомога Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): популяризація та впровадження наукової медицини / В.С. Єрмілов. – Миколаїв: Видавець П.П. Ірина Гудим, 2014. – 594 с. (2017)
Титул, зміст (2007)
Гайдаєв Ю. О. - Актуальні питання рівня здоров'я і продовження середньої тривалості якісного життя населення України (2007)
Кіцера Н. І. - Епідеміологія злоякісних пухлин серед людей молодого віку у районах Тернопільської області та місті Тернополі за 1997-2004 рр., Гнатейко О. З., Шпарик Я. В., Бабанли Ш. Р., Гарбуз Ю. А. (2007)
Лебедюк М. М. - Сучасні погляди на клінічний перебіг і ускладнення інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей і підлітків, Баранівська Ю. О. (2007)
Філіпцова О. В. - Аналіз асоціацій короткозорості як маркера підвищеного академічного інтелекту в популяціях Східної України (2007)
Калініченко Ю. А. - Порушення обміну кальцію у щурів при експериментальному гепатохолециститі та його корекція, Амеліна Н. В., Арєф Мохамад, Макаренко О. А. (2007)
Левицький А. П. - Антиоксидантна і протизапальна дія інгібітора еластази при експериментальному пародонтиті, Макаренко О. А., Зеленіна Ю. В. (2007)
Маркова О. О. - Можливості фармакологічної корекції порушень енергетичного обміну в печінці щурів, отриманих від опромінених попередників, Напханюк В. К., Ульянов В. О. (2007)
Цісельський Ю. В. - Вплив фітопрепаратів на активність лужної фосфатази печінки і сироватки крові щурів із стрептозотоциновим діабетом (2007)
Годован В. В. - Стан системи антиоксидантного захисту клітини при галактозаміновому гепатиті та застосуванні похідних оксіетилідендифосфонатогерманатів (повідомлення 1), Кресюн В. Й. (2007)
Вансович В. Є. - Вікові особливості виникнення та перебігу спайкової хвороби очеревини (2007)
Горанський Ю. І. - Характеристика поліневритичних порушень при деяких хронічних екзогенних інтоксикаціях, Мосенко С. В. (2007)
Губіна Н. В. - Зміни кальцієвого обміну та вегетативної регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію (2007)
Іванова О. В. - Роль дослідження рецепторного статусу ендометріоїдних осередків у лікуванні хворих із зовнішнім ендометріозом, Самунжи К. П., Бубнов В. В., Олейник Г. М. (2007)
Лищенко В. Б. - Методика формирования костного окна при наружной дакриоцисториностомии (2007)
Міщенко В. П. - Обгрунтування комплексної терапії вагітних з інфекційними захворюваннями піхви, Читанава Т. З., Саркісов А. Р., Руденко І. В., Марічереда В. Г., Фаткуліна І. Ю. (2007)
Романова Ю. Г. - Вплив функціональної активності слинних залоз на адаптацію до знімних зубних протезів, Килименчук О. О. (2007)
Рязанов Д. Ю. - Функціональні та морфологічні зміни підшлункової залози при ускладненому хронічному панкреатиті, Гребенніков С. Е., Сіцінський С. А. (2007)
Струк В. Ф. - Концентрація α-туморнекротичного фактора у сироватці крові у вагітних з ускладненим перебігом вагітності, інфікованих парвовірусом В19 (2007)
Ткаченко Р. А. - Особенности функциональных возможностей факторов естественной резистентности у рожениц в условиях эпидуральной аналгезии, Осадчая О. И. (2007)
Хухліна О. С. - Особливості ліпідного спектра крові та інтенсивність ліпопероксидації як метаболічні передумови розвитку діабетичної гастропатії, Нечіпай Ж. А. (2007)
Ющенко Л. О. - Катехоламіндепонуюча функція еритроцитів у пацієнтів із функціональними диспепсіями на фоні вегетативних дисфункцій (2007)
Александров А. Л. - Современные подходы к диагностике доброкачественных опухолей яичников (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Град А. О. - Морфофункціональна будова нейром’язових з’єднань жувального м’яза щура в нормі (2017)
Косенко В. М. - Перспективність надання гігієністом зубним профілактичної стоматологічної допомоги населенню м. Житомира, Чепюк С. М. (2017)
Чорній А. В. - Індексна оцінка стану тканин пародонта в осіб із первинним гіпотиреозом, Шманько В. В. (2017)
Бандрівський Ю. Л. - Імунологічний статус пацієнтів із переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту, Бандрівська О. О., Дутко Х. О. (2017)
Гаврильців С. Т. - Вивчення оптичної щільності щелепових кісток у хворих із радикулярними кістами на тлі остеопорозу та без порушень мінерального обміну (2017)
Мокрик О. Я. - Оптимізація місцевого знеболювання м’яких тканин бокової ділянки обличчя шляхом застосування розроблених методик анестезій лицевих гілок поверхневого шийного нервового сплетення (2017)
Щербенко А. О. - Застосування оклюзійної шини в ортопедичному лікуванні підвищеної стертості зубів, Щербенко Є. О. (2017)
Лебідь О. І. - Особливості клінічних проявів ураження тканин пародонта у підлітків на тлі аліментарно-конституціонального ожиріння, Дуда К. М. (2017)
Лашкул З. В. - Аналіз нормативно-правової бази, що регламентує роботу психіатричної служби України, Бібик І. Г. (2017)
Дзюба О. М. - Щодо питання глобального тягаря хвороб в Україні, Пазинич Л. М., Ситенко О. Р., Кривенко Є. М. (2017)
Теренда Н. О. - Ліжковий фонд відділень серцево-судинної та рентгеноендо­васкулярної хірургії для надання невідкладної допомоги пацієнтам з інфарктом міокарда в Україні, А. Г. Шульгай (2017)
Окусок О. М. - Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від токсичного ураження печінки, Грищук Л. А., Малий Ю. М. (2017)
Ляхович Р. М. - Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі, Джус М. Я., Кіцак Я. М., Бадрах О. К., Савчук В. М., Новікова П. П. (2017)
Пшук Н. Г. - Концепти комунікативного ресурсу у хворих на рекурентний депресивний розлад та їх референтних родичів, Камінська А. О. (2017)
Корниенко С. М. - Гиперпластические процессы эндометрия у женщин в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде: что влияет на рецидивы (2017)
Кочін І. В. - Часово-просторовий аспект навчально-педагогічної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри цивільного захисту та медицини катастроф за 1967–2017 роки: розширення континууму (2017)
Марущак М. І. - Особливості зміни клімату у місті Тернопіль: чи відображають регіональні зміни глобальні процеси?, Криницька І. Я., Руденко О. В., Габор Г. Г. (2017)
Щербенко А. О. - Клінічне вимірювання індексів зносу зубів. Теоретичний огляд (2017)
Слабкий Г. О. - Проблеми кадрового забезпечення системи охорони здоров’я України (2017)
Жаховський В. О. - Роль та місце цивільних закладів охорони здоров’я в системі медичного забезпечення військ, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Мельник І. П., Ясінський В. П. (2017)
Габорець Ю. Ю. - Динаміка захворюваності дитячого населення України в регіональному аспекті та поширеності між ними хвороб, Дудіна О. О. (2017)
Дудник С. В. - Порівняльна характеристика і сучасні тенденції рівня дитячої смертності в Україні, державах Європейського регіону та країнах пострадянського простору (2017)
Romanova A. P. - Оn dynamic urban male population mortality in the Republic of Belarus at the turn of the 20th and the 21st centuries, Krasko O. V., Popov A. S. (2017)
Ціборовський О. М. - Детермінанти демографічної ситуації в Україні, Чепелевська Л. А. (2017)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Характеристика функціонально-організаційної системи подолання стигми та дискримінації по відношенню до людей, що живуть з ВІЛ (2017)
Клименко В. І. - Ресурсне забезпечення центрів первинної медико-санітарної допомоги та профілактика хвороб системи кровообігу, Кремсарь І. М., Коваленко А. В. (2017)
Лобас М. В. - Оцінка сільським населенням Черкаської області доступності та якості первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги (2017)
Ринда Ф. П. - До питання застосування профілактичних методів у практичній діяльності лікарів загальної практики – сімейних лікарів, Ситенко О. Р. (2017)
Слабкий Г. О. - Характеристика системи променевої діагностики в умовах реформування системи медичної допомоги на регіональному рівні, Качур О. Ю. (2017)
Грузєва Т. С. - Компетентнісний підхід до підготовки фахівців громадського здоров’я в Ягелонському університеті (2017)
Децик О. З. - Перспективні напрями удосконалення організації урологічної допомоги на регіональному рівні, Соломчак Д.Б. (2017)
Слабкий Г. О. - Епідеміологічний нагляд як основна функція громадського здоров’я, Миронюк І. С., Шафранський В.В. (2017)
Таралло В. Л. - Оздоровчі програми: стратегія дій, контроль їх ефективності (2017)
Фейса С. В. - Використання неінвазивних маркерів стеатозу та фіброзу в діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на предіабет та цукровий діабет другого типу, Чопей І. В. (2017)
Якубовська І. А. - Вплив комплексного лікування із застосуванням дієтотерапії на харчовий статус та функціональний стан жовчного міхура хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння, Матюха Л. Ф. (2017)
Ратанина О. М. - Термины, употребляемые в Международной стандартной классификации образования, Слабкий В. Г., Качала Л. А., Миронюк В. И. (2017)
До ювілею професора Івана Миколайовича Солоненка (2017)
Panasenko N. V. - Synthesis and antimicrobial activity hybrid systems with pyrazole, oxadiazole and thiophene rings (2017)
Мальцева В. Є. - Вплив свинцю на клітини кісткової та хрящової тканин (огляд літератури) (2017)
Войцеховський В. С. - Підхід до управління вантажопотоками на мережі авіаліній (2017)
Дмитриева Н. В. - Оценка технико-экономической эффективности технологических решений гидроизоляции зданий, Гострик А. Н. (2017)
Дмитриева Н. В. - О многокритериальном анализе технологических решений гидроизоляции известняка-ракушечника, Иванова Т. И., Гострик А. Н. (2017)
Кряжев П. В. - Перші португальські розвідувальні експедиції до берегів Бразилії після її відкриття ескадрою Педру Альвареша Кабрала (2017)
Рабчун О. С. - Навчальна література, видана Юзефом Завадським у типографії Віленського університету у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2017)
Артемчук М. Д. - Трансформація права протягом ХХ століття, від раціоналізованої моралі до постмодерного протестного індивідуалізму (2017)
Бурий А. Р. - Образи свободи у європейському кіномистецтві: екзистенційні мотиви. Частина І (2017)
Возняк С. В. - Категоріально-методологічні засади гайдеґґерівського розуміння онтологічної ситуації людини (2017)
Лігус М. В. - Поняття перформансу: соціально-філософський аспект (2017)
Тупчієнко М. Р. - Єдність особистості в православній державі і сучасній Європі (2017)
Андрійчук П. О. - Використання народних інструментів у сучасній українській музичній культурі (2017)
Врублевський В. А. - Диригентська інтерпретація концерту № 2 для віолончелі з оркестром Геннадія Ляшенка (2017)
Горбатова Н. О. - Становлення хореографічної освіти в Україні (кінець XIX – початок XX століття) (2017)
Єсипок В. М. - Сучасне кобзарство (2017)
Жилик Н. В. - Використання українського дитячого музичного фольклору для творчого розвитку дітей (2017)
Іваниш А. А. - Колективне музикування: до питання роботи з мішаною капелою бандуристів (2017)
Лопухова С. О. - Пошук нових форм викладання рисунку майбутнім дизайнерам (2017)
Пістунова Т. В. - Музична імпровізація як складова системи підготовки музикантів-інструменталістів у ВНЗ (2017)
Постой Г. Г. - Вплив складу джазового оркестру на специфіку виконавського репертуару ери свінгу (2017)
Смоляр О. В. - Твори монументально-декоративного мистецтва в дизайні інтер’єрів готелів Києва: до проблеми збереження мистецьких пам’яток 1960-1980-х років (2017)
Чучман В. М. - Композиторська творчість Євгена Вахняка (2017)
Школьна Т. С. - Пісенний фольклор Київщини у нотних виданнях (2017)
Юдов М. О. - Ігрова творчість та імпровізація як складова дидактики сценічного мовлення в системі підготовки артистів розмовного жанру, Раденко Ю. В. (2017)
Гуртoвeнкo Н. В. - Мoдeль фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутньoгo пeдaгoгa дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї (2017)
Єфремова О. В. - Взаємозв’язок рівня стресу і невротизації з порушенням сексуального життя (2017)
Ткачук Т. А. - Психологічні умови виховання почуття відповідальності у молодших школярів (2017)
Хуртенко О. В. - Теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку (2017)
Шкраб’юк В. С. - Профілактика емоційного вигорання як умова психологічного благополуччя працівників пенітенціарних закладів, Млиниська М. М. (2017)
Шувалов О. В. - Особливості розвитку уваги у осіб з синдромом Аспергера (2017)
Левицька А. А. - Сутність формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій (2017)
Кравченко О. П. - Використання моральних принципів в системі професійної соціальної роботи (2017)
Бугаевский К. А. - Изучение проявлений и уровня агрессивности и враждебности у девушек, занимающихся единоборствами и атлетическими видами спорта (2017)
Редько Т. М. - Моделювання рухової підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під час занять з аеробіки (2017)
Плюта О. П. - "Гастрономічна культура" і "національна кухня" як поняття гуманітарних досліджень їжі (2017)
Ткач А. А. - Образи та роль жінки у поховально-поминальній обрядовості українців (2017)
Бігун Р. С. - Інформаційні жанри висвітлення подій проведення антитерористичної операції у сучасних медіаресурсах України (2017)
Висоцька О. Л. - Психологізація образу персонажу в творах В. Вульф (на прикладі головного героя роману "Орландо") (2017)
Гупало О.-Х. С. - Образи природних стихій у романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" (2017)
Зубець Н. О. - Поезія Ліни Костенко для дітей к засіб втілення дитячої мовної картини світу (2017)
Карпенко С. Д. - Роль психологічної школи в українських казкознавчих студіях (2017)
Кравченко В. О. - Портрет доби у прозі Павла Вольвача (2017)
Крохмальна Г. І. - Загальнонаукові терміни у літературознавчому тексті (2017)
Ленок М. І. - "Хрещатик-плаза" Павла Вольвача як зразок постмодерністського роману в сучасній українській літературі (2017)
Лещенко А. В. - Анализ интеллективных триггеров напряженности (на материале криминальных рассказов А. Кристи) (2017)
Ніколайчук А. С. - Вивчення сурядності й підрядності в мовознавстві 70-х років ХХ століття – початку ХХІ століття, Жукова М. Ю. (2017)
Пелюстка М. И. - Поэтика психологизма анималистических образов в баснях Жан де Лафонтена (2017)
Петрина Х. В. - Лінгвопоетичний потенціал алюзійних одиниць у функції очуднення (на матеріалі текстів українського модерного художнього дискурсу) (2017)
Рибалка І. С. - Стереотипність жіночих образів у новелах В.С. Моема, Холманських В. В. (2017)
Смольницька О. О. - Бойовий ідеал: тяглість традиції та її переосмислення на прикладі вибраної лірики Заходу і Сходу від XVI-XVII століття до романтизму (2017)
Тараненко Л. І. - Специфіка перекладу емотивних конструкцій на позначення невдоволення (на матеріалі англомовної художньої прози), Горбачук О. І. (2017)
Хвіщук О. В. - Прізвища жителів міста Нововолинська Волинської області з суфіксом -ин / -ін(-їн) (2017)
Шабаль К. С. - Жанрова унікальність роману Юрія Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року" (2017)
Бацуровська І. В. - Особливості обчислення коефіцієнта компетентності експертної комісії (2017)
Білявець С. Я. - Тенденції професійної підготовки фахівців прикордонних відомств у провідних країнах Європи в ХХ-ХХІ століттях (2017)
Бреус О. Д. - Шляхи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів медичних коледжів у процесі викладання англійської мови (2017)
Вінтюк Ю. В. - Підготовка майбутніх фахових психологів: акмеологічий підхід (2017)
Волинець Ю. О. - Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога (2017)
Головатюк І. Г. - Теоретичні основи застосування арт-терапії у процесі професійної підготовки фахівців (2017)
Дяченко Н. О. - Сутність поняття "молодий викладач" (2017)
Жабенко О. В. - Особливості професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України (2017)
Козловський Ю. М. - Використання Компас-3D у професійній підготовці спеціаліста автотранспортного профілю, Носкова М. В., Пукало М. І. (2017)
Козловський Ю. М. - Аналіз функціональних можливостей САПР при підготовці молодших спеціалістів транспортної галузі, Носкова М. В., Пукало М. І. (2017)
Мельничук І. М. - Наукові підходи до формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у вивченні хіміко-біологічних дисциплін (2017)
Мицик Г. М. - Використання ІКТ логопедом в умовах сільської місцевості (2017)
Навольська Г. І. - Викладання математичних дисциплін у єзуїтських колегіях на українських землях (2017)
Нос Л. С. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителів початкової школи в країнах Європи (2017)
Пікон К. С. - Багаторівневість професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в США (2017)
Сваричевська А. П. - Структурно-функціональна модель формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних технологій (2017)
Сембрат А. Л. - Особистісно орієнтована технологія виховання: теоретичний аспект функціонування (2017)
Сердюк С. І. - Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах розвитку позитивного іміджу прикордонного відомства (2017)
Сіненко О. О. - Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу (2017)
Царик О. М. - Особливості розвитку культури писемного мовлення учнів другої половини ХХ століття (2017)
Чорнобрива Н. В. - Особливості організації й проведення виробничої практики майбутніх фельдшерів на засадах компетентнісного підходу (2017)
Шморгун І. В. - Метод проектів як найефективніша форма організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення англійської мови (2017)
Вовк Т. В. - Якісна середня екологічна освіта в умовах формування нової української школи (2017)
Мaлaш С. М. - Напрями вдосконалення взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади (2017)
Марова С. Ф. - Участь приватного сектору в капіталі державних установ охорони здоров’я, Вовк С. М. (2017)
Бедрій М. М. - Правовий звичай у сучасній правовій системі України (2017)
Веклич В. О. - Стосовно спроможності теорії Г. Кельзена при дослідженні публічної політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні (з урахуванням концептуальних зауважень В.В. Гладкого) (2017)
Деревнин В. С. - Завещательный отказ (легат) по законодательству Украины и некоторых европейских стран (2017)
Зінсу О. І. - Роль навіювання в формуванні правової (юридично значущої) поведінки особистості (2017)
Корнієнко О. О. - Правовий статус та гарантії діяльності громадськості як суб’єкта запобігання корупції (2017)
Міхальов В. О. - Проблеми класифікації біологічних прав людини у світлі досягнень в галузі біології і медицини (2017)
Отчак Н. Я. - Процесуальний порядок та умови зупинення кримінального провадження у суді першої інстанції, Маліцька Н. В. (2017)
Плукар В. В. - Слідчий суддя в Україні, Маліцька Н. В. (2017)
Терлецький Д. С. - Трансформація, інкорпорація та імплементація норм міжнародного права: теоретичний аналіз (2017)
Фелонюк Т. А. - Особливості французької моделі місцевого самоврядування: досвід для України (2017)
Хмельова І. Є. - Міжнародно-правове визнання Республіки Косово (2017)
Khalil Israfilzade - Advantages and disadvantages of drop-shipping (2017)
Воробйов Є. М. - Телемедичні технології на світовому ринку медичних послуг, Гапонова Е. О. (2017)
Гайдаржийська О. М. - Практичні основи аналізу та оцінки капіталу банку, Щепіна Т. Г., Отрошко В. П. (2017)
Гребеннікова А. А. - Створення власної справи молоддю, Сокуренко О. О. (2017)
Гросул В. А. - Методичний інструментарій групування підприємств ресторанного господарства, Калєнік К. В. (2017)
Дахнова О. Є. - Оцінка індикаторів фіскальної ефективності ПДВ в Україні, Білик М. Ю. (2017)
Кальченко М. М. - Макроекономічний підхід до розробки математичної моделі для підприємств сільськогосподарського призначення, Щербина О. В. (2017)
Оксенюк К. І. - Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційні кластери США як фактор зростання конкурентних переваг країни (2017)
Потапова Н. О. - Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління власним капіталом промислового підприємства, Брежнєва Н. К. (2017)
Radzievska S. O. - Regionalization and transnationalization in the formation of the global economy (2017)
Резніченко А. В. - Роль менеджера та ключові компетенції в будівництві як чинники формування організаційної структури інвестиційно-будівельного підприємства (2017)
Свистун Л. А. - Передумови реалізації в Україні енергоефективних проектів редевелопменту житлової нерухомості, Пилипенко І. В. (2017)
Сидорчук А. А. - Механізм формування та використання фінансових ресурсів державного соціального страхування (2017)
Sliusar S. T. - Assessing the level of organizational and economic system of suburban countryside development, Perchuk O. V. (2017)
Станіславський В. Г. - Стагфляція в Україні, як соціально-економічний феномен (2017)
Хлибова Т. О. - Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні, Черненок К. П. (2017)
Якименко-Терещенко Н. В. - Система економічної безпеки підприємства, Долгунін М. Є. (2017)
Чернуський В. В. - Напрямки селекції бобових культур для Полісся, Вишневська О. В., Чернуська Т. А., Іванюк О. Ю. (2017)
Іванюк С. В. - Адаптивність та селекційна цінність сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Цицюра Т. В., Семцов А. В., Темченко І. В., Вільгота М. В. (2017)
Кобизєва Л. Н. - Особливості прояву морфологічних ознак у зразків сої зерноукісного напряму використання, Безугла О. М., Тертишний О. В., Вус Н. О. (2017)
Вишневський С. П. - Сорт ріпаку озимого Гіпаніс, метод створення, та оцінка його при випробуванні (2017)
Григорчук Н. Ф. - Перспективні сорти сої селекції ІОК НААН з високою врожайністю та стійкістю до ураження збудниками хвороб, Шугурова Н. О. (2017)
Запрута О. А. - Наукові основи підвищення насіннєвої продуктивності та посівних якостей конюшини лучної в умовах Лісостепу України, Антонів С. Ф., Колісник С. І. (2017)
Гетман Н. Я. - Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І., Демидась Г. І., Квітко М. Г. (2017)
Чернецька С. Г. - Вегетативний ріст і розвиток горошку ярого сорту Єлизавета (2017)
Кабанець В. М. - Функціонування симбіозу "bradyrhizobium іароnicum-соя" і врожайність сої за впливу ризогуміну та фізіологічно активних речовин, Собко М. Г., Мурач О. М. (2017)
Кобак С. Я. - Ефективність застосування біологічних фунгіцидів у системі захисту сої, Сереветник О. В., Кушнір М. В., Савченко В. О. (2017)
Рудська Н. О. - Шкідливість люцернової товстоніжки (брухофагус) у посівах люцерни в Правобережному Лісостепу України (2017)
Поляков О. І. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та стимуляторів росту на ріст, розвиток, водоспоживання та врожайність сої, Нікітенко О. В. (2017)
Фурман О. В. - Густота стояння рослин сої та їх виживаність залежно від строків сівби та сорту (2017)
Корнійчук О. В. - Щільність ґрунту під пшеницею озимою в залежності від технології вирощування (2017)
Іващенко О. О. - Фізіологічні оптимуми бур’янів за умов змін клімату, Іващенко О. О., Найдьонов В. Г. (2017)
Гутянський Р. А. - Бакові суміші ґрунтових гербіцидів у посівах сої, Фесенко А. М., Панкова О. В., Безпалько В. В. (2017)
Задорожний В. С. - Застосування гербіцидів у посівах квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України, Карасевич В. В., Колодій С. В., Лехман О. В., Рудська Н. О. (2017)
Ткачук О. П. - Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур'янами в рік сівби за безпокривного вирощування (2017)
Крижанівський В. Г. - Забезпеченість ґрунту нітратним азотом за різних заходів основного обробітку (2017)
Векленко Ю. А. - Вплив способів сівби і просторового розміщення компонентів на продуктивність люцерно-злакових агрофітоценозів в умовах Лісостепу Правобережного, Ковтун К. П., Безвугляк Л. І. (2017)
Ящук В. А. - Вплив водних екстрактів з рослин лядвенцю рогатого та злакових трав на проростання насіння (2017)
Сеник І. І. - Урожайність бобово-злакової травосумішки залежно від форм азотних добрив та режимів використання (2017)
Кургак В. Г. - Формування різнотипних лучних травостоїв, їх удобрення та використання, Волошин В. М. (2017)
Панахид Г. Я. - Основні показники якості корму бобово-злакового сіяного травостою, Коник Г. С. (2017)
Кулик М. Ф. - Методика визначення сирої клітковини в кормах із застосуванням автоклавування, Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Виговська І. О., Гончар Л. О., Руденко Л. І. (2017)
Овсієнко А. І. - Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю, Безпалько А. В., Овсієнко С. М. (2017)
Заєць А. П. - Додержання технології машинного доїння корів - запорука високої молочної продуктивності, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2017)
Спринчук Н. А. - Ефективність перспективних варіантів інвестицій у кормовиробництві, Воронецька І. С., Корнійчук Г. В., Кравчук О. О. (2017)
Каменщук Б. Д. - Особливості маркетингу у виробництві органічної продукції в Україні (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2015)
Гіптенко Н. М. - Способи вирощування розсади та їх вплив на основні біохімічні показники плодів помідора (Lycopersium esculentum Mill.) (2015)
Яновський Ю. П. - Вплив метеорологічних чинників на біологію сірого брунькового довгоносика (Sciaphobus squalidus Gyll.) у розсаднику яблуні в Центральному Лісостепу України, Мордух О. П. (2015)
Правила для авторів (2015)
Дрозда В. Ф. - Трачі на смородині чорній. Видовий склад, шкідливість, контроль чисельності, Калініченко А. О. (2015)
Лісова Г. М. - Хвороби лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.), Голосна Л. М., Афанасьєва О. Г., Луцько Г. П. (2015)
Сігарьова Д. Д. - Нематодози тепличних квітково-декоративних рослин, Карплюк В. Г. (2015)
Пал Д. І. - Стійкість вітчизняних сортів хризантеми проти збудника білої іржі (Puccinia horiana Henn.), Пал О. Й. (2015)
Засідання ради науково-методичного центру з виконання програми наукових досліджень "Захист рослин та фітосанітарна безпека" (2015)
Титул, зміст (2015)
Клечковський Ю. Е. - Сучасне призначення бромистого метилу, Черней Л. Б., Ящук В. У., Нямцу Е. Ф. (2015)
Карелов А. В. - Алелі маркерів важливих генів стійкості у пшениці ярій м’якій (Triticum aestivum L.) української селекції, Козуб Н. О., Созінов І. О., Созінова О. І., Блюм Я. Б. (2015)
Дерев’янський В. П. - Біологічне живлення та захист сої, Ковальчук Н. В. (2015)
Соломійчук М. П. - Шкідливість гриба Polymyxa betae K. та вплив температури на його розвиток, Кирик М. М. (2015)
Гринчук К. В. - Вірус некротичного пожовтіння жилок буряку: ПЛР-діагностика та ідентифікація українського ізоляту, Антіпов І. О., Єрмолаєв М. В. (2015)
Ляшенко А. В. - Капуста білоголова — хімічний захист від основних шкідників у Центральному Лісостепу України, Федоренко В. П. (2015)
Чепернатий Є. В. - Суничний кліщ — особливості біології та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України (2015)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заяви, звернення (2017)
Ще одна громада УПЦ МП на Хмельниччині перейшлав УПЦ Київського Патріархату (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Лозінський К. (протоієрей) - Джерела та історіографія епохи св. Юстиніана І Великого (2017)
Драпалюк М. - Божественна Євхаристія як основа духовного життя і запорука спасіння, обоження (2017)
Ковальчук М. - Догматичні та віровчительні визначення як об’єктивні аргументи істинності християнства у світлі православної апологетики (2017)
Литвиненко О. - Московський вплив на Києво-Печерське друкарство (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2017)
Заяви, звернення (2017)
Церковні новини (2017)
Перехід парафій (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у Соборному посланні святого апостола Іуди (2017)
Капітула М. (протоієрей) - Особливості служіння літургії Ранішосвячених Дарів архієрейським чином (2017)
Рожко В. Є. - Нові штрихи до життя Петра Ратенського, митрополита Київського та Галицького, Московського (2017)
Ковальчук М. В. - Реалізація об’єктивних законів духовного життя як єдиний спосіб верифікації істинності християнських тверджень (2017)
Ілащук Т. - Використання інтерактивних методів навчання як засіб оптимізації вивчення питань електрокардіографії, Бобкович К. (2017)
Zvarych I. - Lecturers’ professional work assessment at the institutions of higher learning in Ukraine and the USA (2017)
Жигірь В. - Оцінювання професійної компетентності як результату навчання майбутніх учителів (2017)
Стець Г. - Структура професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Безкоровайна Л. - Розробка освітньо-інформаційного середовища у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства: теоретико-методологічний аспект (2017)
Борбич Н. - Виявлення педагогічних умов реалізації процесу формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів (2017)
Яковлєв В. - Роль екскурсій в природничо-науковій підготовці майбутніх офіцерів національної гвардії та фахівців служби цивільного захисту України, Зуб О., Алфімова Л., Таймасов Ю. (2017)
Огар А. - Концептосфера творів І. Франка для дітей (на матеріалі збірки казок "Коли ще звірі говорили") (2017)
Шелудько І. - Фахова підготовка педагогів професійного навчання в умовах інноваційних технологій як педагогічна проблема (2017)
Стахів Л. - Науково-методичний аналіз програм для початкової школи (2017)
Бойчук П. - Шляхи та форми впровадження здоров’язбережувальних технологій у роботі вчителів початкових класів (2017)
Степанов С. - Методичні рекомендації щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних умінь ідентифікації (2017)
Співак Я. - Пріоритетні напрями розвитку системи соціального захисту населення України (2017)
Піддячий В. - Сутність і зміст громадянської компетентності майбутнього педагога (2017)
Марчук С. - Психолого-педагогічні умови використання фізкультхвилинок у навчально-виховному процесі початкової школи, Чемерис І. (2017)
Денисенко Н. - Зміст формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури для потреб національної школи (2017)
Гук Л. - Інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання, Ільчишин Н. (2017)
Гончаренко-Закревська Н. - Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету (2017)
Виговська С. - Критеріальний підхід до визначення сформованості патріотизму студентської молоді, Трутень А. (2017)
Бородієнко О. - Критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2017)
Перепелюк І. - Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії у контексті наступності дошкільного закладу та початкової школи (2017)
Іздепська-Новіцька М. - Хорове товариство "Бережанський Боян": історико-краєзнавчий аспект (2017)
Стьопін М. - Деякі аспекти організації самостійної роботи студентів факультету іноземних мов МДУ з використанням системи управління навчанням Moodle (2017)
Журавська Л. - Музично-естетичне виховання українського дошкілля. Порівняльна характеристика освітніх топ-програм (2017)
Ragrina Z. - The content and structure of the future foreign medical specialists’ readiness for the professional communication (2017)
Пантєлєєв К. - Критерії, показники та рівні сформованості культури здоров’язбереження у майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Марценюк Н. - Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі (2017)
Жовнич О. - Дидактичні переваги і новітні тенденції застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті (2017)
Хить Р. - Історіографія розвитку підготовки вчителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах (II пол. XX – поч. XXI століття) (2017)
Школьна М. - До питання готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів (2017)
Гюнай Назим кызы Н. - Современная литература США в контексте "melting pot" и мультикультурализма (2017)
Ибрагимов М. - Факторы повышения эффективности государственного управления (2017)
Волошин С. - Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності вчителя початкової школи у спектрі використання музейної педагогіки (2017)
Назаровець С. - Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього, Кулик Є. (2017)
Шемаева Г. - Коеволюційні стратегії розвитку бібліотек (2017)
Шкаріна В. - Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (2017)
Ціборовська-Римарович І. - Бібліотека у "дзеркалі" стародруків: образ, джерела, факти (2017)
Островська О. - Військові бібліотеки на українських теренах: історія становлення та розвитку (2017)
Солоіденко Г. - Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: сторінки історії (2017)
Лобузіна К. - Видання, затребуване наукою і практикою (Рец. на кн.. : Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія / О. Ю. Мар’їна; Харк. Держ. акад. культури. – Харків, 2017. – 280 с.) (2017)
Стрішенець Н. - EURIG2017: Щорічна конференція та семінар Європейської групи RDA (2017)
Тертичка В. - Аналіз державної політики і політологія (2004)
Вашкевич В. - Історична пам’ять як функція історичної свідомості (2004)
Розумний М. - Суспільні ідеї та сучасні механізми комунікації (2004)
Кривошеїн В. - Ризик як атрибут політики (2004)
Котигоренко В. - Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні (2004)
Новохацький В. - Тенденції забезпечення громадського інтересу (2004)
Павленко І. - Ідеологія лівих партій та організацій в Україні (2004)
Пробийголова Н. - Особливості розвитку теорії політичної соціалізації (2004)
Лисенко В. - Чутки – активний засіб модифікації суспільної свідомості (2004)
Кіш Є. - Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції (2004)
Ніколаєв Є. - ЄЕП для України: зона вільної торгівлі чи митний союз? (2004)
Колодюк А. - Проблематика переходу до інформаційного суспільства (2004)
Ковальов П. - Взаємовідносини США з політичними структурами Євросоюзу (2004)
Картунов О. - Політичний маркетинг і менеджмент, Маруховська О. (2004)
Круглашов А. - Політичні та культурні взаємини країн-сусідів (2004)
На шляху до громадянського суспільства (2004)
Погорілко В. - Інститут президенства в Україні (2004)
Майборода О. - Причини етноконфліктів та можливості їх запобігання (2004)
Книжкова полиця (2004)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2004 року (2004)
Вийшов у світ № 6(8) журналу "Соціальна психологія" (2004)
Галич А. О. - Портретні метаморфози в романі Г. Пагутяк "Маґнат": місія двійництва (2015)
Галич О. А. - Ганна Барвінок у біографічному просторі (2015)
Дуркалевич В. В. - Від емоційного до культурного факту: травма втрати в епістолярії і творчості Івана Франка (2015)
Калініченко М. М. - Стратегія компромісу з масовою літературою у творчості Натаніеля Готорна (2015)
Ленська C. В. - Антитоталітарний дискурс у малій прозі Олени Звичайної (2015)
Рибалка І. С. - Комеморація як елемент сюжету роману У. Еко "Маятник Фуко" (2015)
Романенко Л. В. - "У вирі історії": образ Устима Кармалюка у сучасній україністиці (на матеріалі твору Б. Сушинського "Кармелюк: гнів і гордість України") (2015)
Олійник С. В. - Лексико-семантичні і граматичні трансформації частин мови при перекладі англомовного художнього дискурсу українською (2015)
Федорова Ю. Г. - Специфіка вживання фразеологічних одиниць з колоративним та соматичним компонентом (2015)
Хоменська І. В. - Функціонування репрезентантів концепту "Україна" у поетичному дискурсі Олекси Стефановича (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2015)
Якименко С. - Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно орієнтованої інтегрованої технології в ДНЗ та ЗОШ І ступеня (2017)
Ковальчук В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців на засадах модернізації початкової освіти (2017)
Рижиков В. - Теоретичні основи полікультурності освіти та її практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця (2017)
Білецька Л. - Використання комп’ютерних навчальних ігор в освітньому процесі як засіб навчання і формування інформаційної культури учнів початкової школи, Білецький Р. (2017)
Червонська Л. - Особливості створення дитячого сценічного костюма за мотивами українського народного одягу (2017)
Стахів Л. - Проблема наступності і перспективності дошкільного навчального закладу та початкової школи – шлях до особистісного творчого зростання дитини, Особа Т. (2017)
Попов Р. - Становлення проблеми розвитку автономності особистості в діяльності (2017)
Гринько В. - Моделювання уроку інформатики в умовах оновлення програм початкової школи, Королькова М. (2017)
Кліш П. - Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості, Хом’як А. (2017)
Cтасів Н. - Особливості формування елементів комп’ютерної грамотності учнів початкової школи, Стасів Н. (2017)
Кошелєв О. - Теоретико-методичнi основи розвитку алгоритмiчного мислення молодших школярiв, Пасічник Н. (2017)
Кутняк І. - Формування соціокультурних цінностей в освітньому процесі сучасної початкової школи (2017)
Жигайло О. - Підготовка вчителів початкової школи до використання квест-технологій на уроках математики (2017)
Надім’янова Т. - Самостійна освітня діяльність молодшого школяра як важлива передумова оволодіння знаннями (2017)
Силюга Л. - Особливості використання прийомів варіювання умови задачі у початковому курсі математики, Понзель І. (2017)
Ващенко О. - Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі, Романенко Л., Романенко К. (2017)
Шквир О. - Авторський курс "Методика проведення педагогічних досліджень у початковій школі" як засіб підготовки майбутніх учителів початкових класів (2017)
Бескорса О. - Інноваційні педагогічні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Баглай О. - Розвиток мотивації та пізнавального інтересу до міжкультурного спілкування майбутніх фахівців міжнародного туризму у професійній підготовці (2017)
Садова І. - Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в умовах сучасної початкової школи (2017)
Пернарівська Т. - Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування (2017)
Сидор М. - Освітні параметри творчості: до проблеми аналізу сучасного змісту навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі (2017)
Пристай Г. - Шляхи формування іншомовної комунікативної компетенції в початковій школі (2017)
Лалак Н. - Сучасний погляд на управління загальноосвітніми навчальними закладами, Фенчак Л. (2017)
Галян О. - Формування професійної компетентності педагога засобами навчальної дисципліни "педагогіка суб’єктності" (2017)
Гончаренко-Закревська Н. - Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991 – 2017 рр.) (2017)
Taymasov Y. - The pedagogical modeling during the training of professionals of the civil protection service (2017)
Мудрян В. - Суть фізичного виховання, його роль у формуванні гармонійно розвиненої особистості, Черненко С., Малахова Ж. (2017)
Бриль Ю. - Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України (2017)
Собчук-Ліва А. - Аналіз концептуальних підходів підготовки вчителя початкової школи (2017)
Радюк І. - Особливості організації науково-дослідної роботи в контексті формування готовності до самоосвіти майбутніх учителів початкової школи (2017)
Марко М. - Особливості та послідовність розробки ігрових технологій навчання учнів початкових класів (2017)
Грицюк С. - Модель розвитку рухових умінь і навичок молодших школярів у позакласній ігровій діяльності (2017)
Терещенко С. - Педагогічні умови та етапи формування креативної компетентності підлітків на інтегрованих уроках музики (2017)
Люльов О. В. - Детермінанти макроекономічної стабільності: аналіз міжнародних підходів та динаміка індикаторів в Україні (2016)
Кіріченко К. І. - Концепція переходу національної економіки України на модель стійкого зростання з урахуванням соціо-економіко-політичних взаємозв’язків (2016)
Tymchenko I. O. - Administrative-Territorial Reform as the Basis of the Decentralization in Ukraine: Implementation of Poland Experience (2016)
Коваленко Є. В. - Оцінювання стану управління корпоративною соціальною відповідальністю (2016)
Древаль О. Ю. - Методичні підходи до формування результатів навчання в системі вищої освіти, Павленко О. О. (2016)
Васильєва Т. А. - Методологічні засади та практичний інструментарій маркетингового дослідження конкурентної позиції промислових підприємств, Пересадько Г. О. (2016)
Dr. Vaibhav P. Birwatkar - The Complex Emotion of Commitment: Do Organizations Really Understand it? (2016)
Cоколов М. О. - Формування інструментарію оцінювання ефективності впровадження логістичного аутсорсингу, Колодка Я. В. (2016)
Байстрюченко Н. О. - Оцінювання ефективності діяльності підприємства сфери послуг, Макарова А. М. (2016)
Глівенко С. В. - Реактивація бізнес-еліти в умовах заміщення поколінь (2016)
Карачевцев Я. М. - Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України (2017)
Кудар К. В. - Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах (2017)
Бондаренко Н. О. - Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави (2017)
Ємець Л. О. - Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Кобко Є. В. - Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців (2017)
Комзюк А. Т. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання, Липій Є. А. (2017)
Крупнова Л. В. - Загальна характеристика категорії "адміністративні процедури виконавчого провадження" (2017)
Мандичев Д. В. - Місце Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів та Вищої Ради Правосуддя в організації роботи господарських судів (2017)
Проневич О. С. - Імплементація засад Європейської політики "Здоров’я-2020" як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України (2017)
Сокуренко В. В. - Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України (2017)
Шорський П. О. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи (2017)
Глобенко Г. І. - До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України (2017)
Морозова Я. О. - Науково-практичні підходи до змісту поняття "оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості" (2017)
Пеньков С. В. - Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації, Шендрик В. В. (2017)
Прокоп М. Р. - Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (2017)
Спірідонов М. О. - Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики) (2017)
Степанюк Р. Л. - Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності, Лапта С. П. (2017)
Фоміна Т. Г. - Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Чуприна Ю. Ю. - Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі (2017)
Світлична Ю. О. - Види іноземного інвестування (2017)
Барко В. І. - Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України, Барко В. В., Кирієнко Л. А. (2017)
Большакова А. М. - До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою, Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М. (2017)
Бондарчук М. Т. - Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності (2017)
Вагіна О. В. - Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень (2017)
Гончарова Г. О. - Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання (2017)
Євдокімова О. О. - Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця, Алексєєнко Н. В. (2017)
Клименко І. В. - Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки (2017)
Кожушко А. Р. - Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації (2017)
Мілорадова Н. Е. - Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях (2017)
Філоненко В. М. - Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості (2017)
Харченко С. В. - Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя, Доценко В. В. (2017)
Яцишин М. М. - Новий погляд на джерела – запорука успіху дослідника (рецензія на монографію Т. Е. Тєлькінєної) (2017)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Алексейчук Б. М. - Сравнительная характеристи-ка смешанных законов распределения погрешностей навигацион-ных измерений с обобщенным пуассоновским законом, Сикирин В. Е. (2017)
Бурмака И. А. - Способ аналитического расчета оптимального маневра расхождения пары судов изменением скоростей (2017)
Вагущенко Л. Л. - Поддержка определения эффективного двухэтапного плана расхождения с судами (2017)
Волков Е. Л. - Оперативный способ предупреждения столкновения судов с помощью области недопустимых параметров движения (2017)
Ворохобин И. И. - Определение эффективных координат судна при избыточных измерениях (2017)
Горб С. И. - Методическое обеспечение технологий автоматизации на базе программируемых контроллеров, Никольский В. В., Хнюнин С. Г., Шапо В. Ф. (2017)
Казак Ю. В. - Оценка векториальной погрешности поворота судна и минимизация ее величины, Северин В. В. (2017)
Калиниченко Г. Е. - Формирование области опасных курсов судов с учетом их динамических характеристик, Пасечнюк С. С. (2017)
Кулаков М. А. - Выбор оптимальных скоростей судов при внешнем управлении их процессом расхождения (2017)
Никольский В. В. - Выбор датчиков определения координат контейнера для компьютерной системы учета загрузки судна, Хнюнин С. Г., Накул Ю. А. (2017)
Нікольський В. В. - Використання п'єзоприводу для клапана подачі газу двохпаливного двигуна внутрішнього згоряння, Лисенко В. Є., Нікольський М. В. (2017)
Нікольський М. В. - Програмне забезпечення для визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин, Бережний К. Ю. (2017)
Пятаков Э. Н. - Формирование полной стратегии расхождения судов, Омельченко Т. Ю. (2017)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптичний датчик електростатичного поля, Цюпко Ю. М. (2017)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптичний датчик обертів роторного обладнання, Цюпко Ю. М. (2017)
Sandler A. K. - Automated lubrication system of guides to move heavy cargoes, Drozd E. V. (2017)
Рефераты (2017)
Романовський О. - Парадоксальна природа харизматичного лідерства, Пономарьов О. (2017)
Гура Т. - Ділова гра як спосіб формування лідерського потенціалу у студентів технічних університетів (2017)
Гончаренко Т. - Сутність поняття "професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів" (2017)
Денисюк І. - Шляхи покращення комунікативно-діяльнісної компетентності вчителя-словесника у системі суб’єкт-суб’єктних відносин, Ковтун Х. (2017)
Євтушенко Н. - Системний аналіз у методології порівняльного дослідження системи підвищення кваліфікації вчителів України (2017)
Панфілов Ю. - Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи, Фурманець Б. (2017)
Shapolova V. - Development of timbilding science in historical retrospectives, Kvasnyk O. (2017)
Широбоков Ю. - Психологічні умови колаборації військовополонених в зоні проведення антитерористичної операції (2017)
Мороз С. - Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип залучення персоналу (2017)
Титул, зміст (2017)
Корягін В. М. - Педагогічні основи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З. (2017)
Лопатьєв А. - Основні визначення і положення системного підходу, математичного моделювання та інформаційних технологій спортивної науки, Пітин М., Демічковський А. (2017)
Ivashchenko O. - Methodological Approaches to Pedagogical Control of Motor Readiness of Girls Aged 6-10 (2017)
Абдулхалікова Т. Г. - Моделювання процесу навчання фізичних вправ хлопців 5 - 7 класів (2017)
Приходько В. В. - Порівняльний аналіз показників розвитку координаційних здібностей школярів 5 - 7 класів (2017)
Любченко О. М. - Соціальна сутність дозвілля в античній Греції (2016)
Шеретюк Р. М. - Шкільний театр у контексті культурно-освітньої діяльності ордену піарів на Волині (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2016)
Вишневська Г. Г. - Традиційні обряди звичаєвого права у контексті збереження та популяризації історико-культурної спадщини України, Гаєвська Т. І. (2016)
Грінберг Л. Ф. - Культурологічна концепція П. О. Куліша (2016)
Дабло Л. Г. - Культурологічна складова наукового доробку в багатовекторній діяльності Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Богатікова О. В. - Громадська діяльність Г. Павлуцького як складова розбудови українського культурного простору кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Давва В. В. - Українська культура в умовах ідеологічної боротьби 1917-1920 років (2016)
Фарина О. В. - Культуротворчі рефлексії греко-католицького духовенства в історіософській парадигмі Східної Галичини 1921-1946 років (2016)
Холодинська С. М. - Концепція деструкції Михайля Семенка та трансгресивний досвід Жоржа Батая: потенціал паралельного аналізу (2016)
Кригіна О. В. - Метричні книги: вимоги та особливості ведення (2016)
Нікольченко Ю. М. - Берестецька битва 1651 року у наукових публікаціях документознавчого характеру в Україні: моніторинг інформаційного потоку (2016)
Лучанська В. В. - Культурогенез еволюції взаємовідносин людини й природи (2016)
Причепій Є. М. - Моделі космосу в орнаментах Подільських рушників, Причепій О. Є. (2016)
Кухаренко О. О. - Дослідження національної обрядовості за допомогою структури весільного циклу (2016)
Маркова О. М. - Музыкальная культурология как дисциплина музыкальной высшей школы (2016)
Бабушка Л. Д. - Ритуальна та ігрова домінанти в просторах свята й фестивації: культурологічний аспект (2016)
Волкова Г. В. - Ритуал як культурний феномен і основа освітньо-творчих акцій (2016)
Гайдукевич К. А. - Масове свято як соціокультурний феномен (2016)
Чернишевич Н. І. - Масове видовище: символічний зміст та форми (2016)
Морозова О. В. - Матеріалізація задуму культурно-мистецького проекту в умовах пітчингу, Морозова Т. П. (2016)
Карпова Л. О. - Комунікативний аспект міжнародної практики художньої культури (2016)
Личковах В. А. - Семіотика українського та польського авангарду (на прикладі творчості О.Богомазова і художників "Краківської групи") (2016)
Доброєр Н. В. - Код культури як механiзм самореалізації особистості (2016)
Дихнич Л. П. - Гендерне тло у сучасних дослідженнях моди, Костюченко О. В. (2016)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарська культура України: перспективи кампанологічних студій (2016)
Бабкін В. О. - Європейська стратегія у сфері культури (2016)
Лапська О. О. - Громадські організації і їх роль у реалізації завдань міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі України (2016)
Зараховський О. Є. - Друковані інформаційні джерела про туристичні об’єкти культурної спадщини Черкащини: аналіз та узагальнення (2016)
Булгакова Н. В. - Впровадження іноземного досвіду щодо організації залізничних круїзів в Україні (2016)
Грипич С. Н. - Книжкові пам’ятки ХІХ – поч. ХХІ ст. у фондах наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: напрями наукового розкриття, Семенюк Г. П. (2016)
Медведєва В. М. - Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв: тенденції формування і нові перспективи (2016)
Сабадаш Ю. С. - Наукові бібліотеки України: здобутки і проблеми (на прикладі наукової бібліотеки Маріупольського державного університету), Натяма С. В. (2016)
Дем’янюк М. Б. - Діяльність спілки християнських письменників України як втілення синергії гуманізму, етики та естетики (2016)
Виткалов В. Г. - Антологія як спосіб презентації книгознавчої школи, Виткалов С. В. (2016)
Крат В. І. - Недійсність договору: законодавче регулювання та види (2017)
Карнаух Б. П. - Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму (2017)
Цувіна Т. А. - Визнання та виконання рішень іноземних судів у цивільних справах у контексті практики Європейського суду з прав людини (2017)
Сакара Н. Ю. - Вплив фундаменталізації прав людини на становлення права на справедливий судовий розгляд (2017)
Hoffmann T. - Europeanisation of private law in Ukraine. Comparisons in the field of law of obligations (2017)
Тертишна Л. С. - Класифікація господарсько-правових засобів реалізації державної регіональної політики (2017)
Клімова С. М. - Недоліки юридичної техніки викладення окремих норм Бюджетного кодексу України (2017)
Уркевич В. Ю. - Про правове регулювання тваринництва в Україні (2017)
Кульчій І. М. - Публічно-приватне партнерство як спосіб забезпечення сталого розвитку сільських територій (2017)
Черкашина М. К. - Правова політика Європейського Союзу у сфері охорони та раціонального використання вод (2017)
Киричко В. М. - Проблема розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення заборон одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення (2017)
Radutniy O. E. - Criminal liability of the artificial intelligence (2017)
Рубащенко М. А. - Публічні заклики як наскрізний кримінально-правовий термін: постановка питання (2017)
Голіна В. В. - Об’єкт запобігання злочинності як фундаментальна кримінологічна проблема (2017)
Оболенцев В. Ф. - Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції (2017)
Kruessmann T. - Teaching anti-corruption in the Caucasus and black sea region(s) (2017)
Лазукова О. В. - Нормативне забезпечення та практика реалізації процесуального порядку надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (2017)
Левада О. В. - Класифікація правових обмежень як засобів регулювання суспільних відносин (2017)
Довгань Г. В. - Межі дії принципу верховенства права ЄС щодо конституції: Acquis Constitutionnel Конституційного Трибуналу Польщі (2017)
Усманов Ю. І. - Право на життя в умовах ситуацій насильства всередині держави, що не досягають рівня збройного конфлікту (2017)
Ajanwachuku M. A. - The Nigerian child’s rights act and rights of the disabled child: a necessity or surplusage? (2017)
Kuznetsova O. Y. - Education content issues: theoretical and practical aspects (2017)
Popova N. O. - English for law university students at the epoch of global cultural and professional communication, Petrova O. B. (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Muzyka P. - Human capital efficiency in initiative groups accepting internally displaced persons in the eastern and southern Ukraine, Filyak M. (2017)
Зомчак Л. - Моделювання й прогнозування виробництва м’яса та яєць в Україні за допомогою сезонної ARIMA-моделі, Умриш Г. (2017)
Копитова І. - Оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу: зміст і соціально-психологічні аспекти, Зелінська А. (2017)
Кучер А. - Ефективність органічного землекористування (2017)
Лега О. - Використання податкової інформації в розрахунках з бюджетом (2017)
Литвинчук І. - Рефреймінг моделей специфікації прав інтелектуальної власності в агробіоекономіці (інституціональний аналіз) (2017)
Осадчук Ю. - Ефективність державного регулювання системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації (2017)
Плотнікова М. - Становлення родових садиб як основа сільського розвитку в умовах децентралізації влади (2017)
Сумець О. - Агрологістика: необхідність і можливість розвитку (2017)
Чередніченко О. - Економічні аспекти виробництва та споживання м’яса та м’ясопродуктів (2017)
Пугачов М. - Рецензія на монографію Сумця О. М. "Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання" (2017)
До відома авторів (2017)
Терещук Г. - Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції нової української школи (2017)
Меняйло В. - Науково-інноваційна діяльність вищого навчального закладу: сутність та взаємодія складових (2017)
Кравець В. - Павло Блонський – засновник сексуальної педагогіки (2017)
Кожокар М. - Виховання студентської молоді в поліетнічних товариствах Чернівецького університету (1875 – 1914) (2017)
Сушик С. - Витоки європейської системи освіти: перші університети (2017)
Дем’янчук О. - Зміст і форми організації навчального процесу в гімназіях Буковини (друга половина ХІХ століття) (2017)
Лабінська Б. - Загальна характеристика навчальних планів з німецької мови для народних шкіл Буковини (друга половина XIX століття) (2017)
Зузяк Т. - Допрофесійна підготовка майбутніх учителів у чоловічих гімназіях Східного Поділля на початку XX століття (2017)
Даниленко О. - Психолінгвістичні особливості формування граматичної компетентності студентів у процесі навчання англійської мови після німецької (2017)
Серняк О. - Формування готовності студентів факультету іноземних мов до проходження педагогічної практики у школі (2017)
Білянська І. - Психолінгвістичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів засобами художніх аудіокниг (2017)
Шкабаріна М. - Модель розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Смолюк А. - Аналіз ефективності коректувальної програми формування компонентів професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Нечепоренко М. - Мотивація як ключовий фактор формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку (2017)
Шурин О. - Педагогічні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу при підготовці майбутніх учителів технологій (2017)
Фірсова І. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності: навчально-методичний аспект (2017)
Соловей М. - Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників: організаційно-педагогічні складові (2017)
Кравець С. - Компетентнісний підхід до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах (2017)
Бородієнко О. - Принципи розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2017)
Кодлюк І. - Англомовна компетентність в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в сучасних наукових дослідженнях (2017)
Петрова С. - Національно-патріотичне виховання і становлення особистості дитини-сироти (на прикладі дитячого будинку "Перлинка") (2017)
Остапенко Л. - Проблеми соціалізації школярів в умовах дитячого музичного колективу (2017)
Рибак Т. - Дидактичний потенціал виховання учнів засобами художнього слова в освітніх установах західної української діаспори (2017)
Гнатенко К. - Сприйняття та розуміння образу-персонажа молодшими школярами під час роботи над художнім твором (2017)
Трибулькевич К. - Становлення системи студентського самоврядування у 1980-ті роки (2017)
Інформація для авторів (2017)
Анісімов М. В. - Графічні знання як елемент технічного мислення учнів і студентів навчальних закладів (2017)
Дроздова І. П. - Взаємозв’язок видів мовленнєвої діяльності з формами роботи з текстом у навчанні української мови студентів-іноземців нефілологічного профілю (2017)
Кушнір В. А. - Дослідницька діяльність у фундаментальній професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Савченко Н. С. - Розвиток вищої освіти в Україні у ХІХ-ХХ столітті (2017)
Shandruk S. I. - Reforming of teacher education: adaptation of international experience (2017)
Білозуб Л. М. - До питання вивчення національного характеру та ментальності в українському музичному мистецтві (2017)
Воровка М. І. - Основні періоди розвитку теорії і практики формування гендерної культури студентства в Україні в 60-ті роки ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Habelko O. M. - The system of higher education in Canada (2017)
Гончаренко Ю. В. - Естетико-виховні можливості хореографічної діяльності в перші три десятиліття ХХ століття (2017)
Громко Т. В. - Сучасна інформаційно-технологічна підтримка вивчення української мови (за професійним спрямуванням) (2017)
Довгань Н. Ю. - Спортивно-орієнтована освіта у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи ВНЗ (2017)
Житеньова Л. В. - Гуманістичні ідеї в історії вітчизняної педагогіки (2017)
Захарова О. В. - Забезпечення ефективної професійної взаємодії засобами фізичної підготовки, Галімська І. І. (2017)
Kapitan T. A. - Game as means of active learning cognitive activity in English lessons (2017)
Кozii О. B. - Studying theoretic English grammar: key problems and the ways of their solution (based on the study of the noun) (2017)
Куркіна С. В. - Специфіка організації пізнавальної діяльності учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва (2017)
Лесіна Т. М. - Передшкільна освіта дітей: деякі аспекти професійної підготовки вихователя до стимулювання їхньої просоціальної активності (2017)
Lysenko L. O. - Developing the technologies of classroom activities: new technological and psychological challenges (2017)
Новаківська Л. В. - Проблеми викладання словесності як предмет обговорень педагогічних форумів (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2017)
Прищепа С. М. - Особливості проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Рагозіна В. В. - Декоративна діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку у ранньому і дошкільному віці (2017)
Рацул О. А. - Сучасні підходи використання інформаційних технологій майбутніми соціальними педагогами (2017)
Стрітьєвич Т. М. - Розвиток фахової компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Стрельченко Л. В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності магістрів в системі відкритої освіти великої Британії (2017)
Тимощук І. В. - Механізм формування гуманістичних цінностей на заняттях з іноземної мови (2017)
Царик О. М. - Основні аспекти формування культури писемного мовлення у східній Україні початку ХХ ст. (2017)
Chernionkov Y. O. - Participation in socially beneficial activity: a prerequisite for effective professional training of future foreign language teachers (2017)
Язловецька О. В. - Вальдорфська педагогіка як оздоровча виховна система (2017)
Бубін А. О. - Діяльність закладів суспільного дошкільного виховання на Волині (1946-1950 рр.): організаційно-методичний аспект (2017)
Дворецька Л. П. - До проблеми оцінювання якості тестових матеріалів, що уміщені в підручниках з алгебри та геометрії для учнів 7 класу (2017)
Zhukova O. M. - Methods of studying of grammar material for middle and higher classes pupils of secondary schools: taking into account the communicative approach (2017)
Кир’ян Т. І. - Система вищої медичної освіти в Україні в 1941–1991 рр. (2017)
Кондрашов М. М. - Навчання успіхом – стратегія управління підготовкою майбутніх викладачів юридичних навчальних закладів (2017)
Локарєва Ю. В. - Педагогічні умови професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Матрос О. О. - Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні (2017)
Нич О. Б. - Батьківська просвіта як соціокультурний феномен української діаспори США (2017)
Rozhkova N. G. - Reflexive and communicative approach in teaching English for professional purposes (2017)
Сокол М. О. - Компонентно-структурний аналіз понятійно-категорійного апарату педагогічної науки (2017)
Foka M. V. - Subtext as a method of suggestive influence (on the basis of Aristotle’s "Rhetoric") (2017)
Бабенко М. О. - Сутність середньої технічної освіти та її місце у загальній освітній системі: історико–педагогічний аспект (2017)
Власенко В. Ф. - Сутність і зміст поняття міжкультурного спілкування майбутніх менеджерів у професійній підготовці (2017)
Горіченко-Балема Л. В. - Вільне і свідоме дихання як один з методів подолання скутості під час гри на віолончелі (2017)
Кісіль Л. М. - Система вправ із навчання діалогічного мовлення студентів-іноземців основних факультетів ВТНЗ (2017)
Надутенко О. Л. - Формування художньої культури учнів музичної школи засобами інтеграції мистецтв (2017)
Пєнов В. В. - Соціокультурні та економічні передумови розвитку валеологічної освіти на півдні України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Сафронова Г. В. - Культура управління і управлінська культура як важливі чинники підготовки майбутніх юристів до самоосвітньої діяльності (2017)
Янушевська І. Б. - Проблеми вивчення професійно-орієнтованої мови іноземними студентами-нефілологами на початковому етапі навчання (2017)
Фурдак Т. Д. - Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва шкільним хоровим колективом (2017)
Бережок В. Ю. - Екологічна складова у програмі шкільного курсу хімії для учнів 9–11 класів (2017)
Ван Ч. - Педагогічні умови формування вокально-виконавського артистизму магістрантів музично-педагогічних навчальних закладів (2017)
Ван Ч. - Різновиди музичних ансамблів та дидактичні принципи підготовки студентів щодо залучення школярів до ансамблевого музикування на уроках музики і в позакласній роботі (2017)
Гамза А. В. - Застосування елементів описової функції дієслова у процесі формування текстотворчих умінь молодшими школярами (2017)
Горохова Г. І. - Допрофесійна інженерна підготовка: формування профорієнтаційної компетентності та свідомий професійний вибір (2017)
Денисюк І. С. - Розвиток художньої техніки виконавця в умовах сучасного музикування (2017)
Дубовий З. С. - Специфіка актуалізації самостійності майбутніх учителів музики у процесі дистанційного навчання (2017)
Лінь Х. - Методологічні засади формування фортепіанно–виконавської культури майбутніх учителів музики (2017)
Лю Ц. - Досвід формування в магістрантів–вокалістів готовності до інноваційно-фахової діяльності (2017)
Марцинів В. В. - Впровадження електронного музичного інструментарію в навчальний процес закладів мистецької освіти України (2017)
Теряєва Л. А. - Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування (2017)
Ушакова Ю. В. - Професійна мотивація та її роль у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін майбутніх диспетчерів з аеронавігаційного забезпечення, Невиніцин А. М. (2017)
Сидорець Т. В. - Закономірності поєднання інтелектуальної активності, творчої волі та піаністичної техніки виконавця в інтерпретації фортепіанної музики (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Бондаренко А. Ф. - Современное состояние проблематики социокультурных компетенций практикующего психолога, Федько С. Л. (2017)
Grzesiak-Witek D. - How much parents of pre-school children know about speech disorder prevention, based on researchї, Puk M. (2017)
Кривоконь Н. І. - Особливості наснаження як практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Седих К. В. - Індивідуальний еротичний код у роботі з подружньою парою, Зозуль Т. В. (2017)
Кочарян А. С. - Трансформация структуры семьи и системы ценностей : анализ случая казуистической навязчивости, Баринова Н. В. (2017)
Кочарян Г. С. - Расстройства оргазма: дефиниции и эпидемиология (2017)
Hovorun T. - Gender therapy as innovation in consulting of young married couple, Kikinezhdi O., Shulha I. (2017)
Палій В. С. - Психологічні особливості гендерної поведінки осіб раннього підліткового віку, Гранкіна А. О. (2017)
Кочарян А. С. - Гомосексуальность: анализ случая (2017)
Солдатенко В. Ф. - Україна 1918 року в транснаціональному контексті: історіографічний дискурс (2017)
Радько П. Г. - Християнсько–гуманістичні цінності та духовно–релігійна культура у політико–правовому досвіді українського державотворення XVII–XVIII століть, Аванесян Г. М., Басенко Р. О. (2017)
Бараннік А. М. - Візія запорозького козацтва польського історика Лешека Подгородецького (2017)
Малащук О. С. - Історичні аспекти розвитку виноградарства на півдні України наприкінці XVІІІ – початку XІX століть (2017)
Борчук С. М. - 10–томна "Енциклопедія історії України" – новий здобуток вітчизняної науки (2017)
Братусь І. В. - Історико–культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження дозакінчення Другої світової війни) (2017)
Шульга В. П. - Внесок професора М. А. Кравченка у становлення Центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (2017)
Животівська Д. М. - Видавнича діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХстоліття: дослідницькі студії (2017)
Котик Ю. В. - Відновлення оподаткування державних підприємств в УРСР у 1943–1945 рр. (2017)
Омельчук Н. В. - Фахова підготовка молоді в контексті освітньої політики Третього Рейху (на прикладі функціонування медичних навчальних закладів Рівного) (2017)
Старжець В. І. - Відновлення радянської системи шкільної освіти в західноукраїнському регіоні після війни (1944–1953 рр.) (2017)
Терещенко В. В. - Становлення апарату Уповноваженого Ради у справах Руської Православної церкви у Полтавській області (середина 1940–х – 1950–ті рр.) (2017)
Сорока Л. В. - Депортація українців з їх етнічних земель у 1947 р. (до 70–річчя акції "Вісла") (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) (2017)
Luchakivska I. - Education in context of the European integration process (2017)
Руденко С. Б. - "Українські патріоти" проти "німецьких лакеїв" у репрезентаціях та інтерпретаціях оновленої експозиції Музею Великої Вітчизняної війни у Києві в 1994 р. (2017)
Чепурда Г. М. - Історична ретроспектива формування концепції "Великого плану перетворення природи" (2017)
Власов В. І. - Хвилі міжнародної торгівлі та особливості її розвитку (2017)
Гай–Нижник П. П. - Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) (2017)
Гапеєва О. Л. - Інформаційна політика СНД та ОДКБ: історико–правовий аспект (2017)
Джошкунсу Н. Р. - О производстве и сбыте изделий из стекла в Азербайджане в ранние средние века (2017)
Кулиева Ф. - Орнаментальные мотивы керамики поселений Кюльтепе I и Кюльтепе II эпохи ранней бронзы (2017)
Гарькавченко К. - Арктична політика Китаю наприкінці 90–х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Ботіка Т. С. - Англійський джентльмен як джерело для вивчення історії Великої Британії (2017)
Опря І. А. - Боротьба за паству: сучасні тенденції релігійного життя Латинської Америки (2017)
Потапова О. Б. - Становлення та розвиток монетарної політики Європейського Союзу в другій половині ХХ ст.: історичний аспект, Самойленко Н. С. (2017)
Ільїна Г. В. - Концепт "візуального повороту": філософсько–методологічний аспект (2017)
Шавріна І. В. - Антропорелігійна дійсність як предмет філософського дискурсу (2017)
Нетецька Є. В. - Проблема символу в релігії (2017)
Лаврова Л. В. - Тілесно–рухова активність людини як філософське поняття (2017)
Шаповалова І. В. - Совість в моральних традиціях особистості і суспільства: соціально–філософський аналіз (2017)
Кадобний Т. Б. - Філософія єдності мови та мислення, їх роль в процесі пізнання і навчання (2017)
Борисова–Желєзнова К. О. - Природа людини в культурологічній концепції Кліффорда Гірца (2017)
Чжань Синь - Эволюция философско-мировоззренческих взглядов Ореста Новицкого (2017)
Бойко М. П. - Філософсько–методологічний аспект визрівання національної самосвідомості (2017)
Дроботенко М. О. - Фільм як філософія (2017)
Павлишин Л. Г. - Нігілізм: єдність песимістичного розчарування та віри у можливість подолання дисгармонії життя (2017)
Попова І. В. - Вплив аспектів філософії Аюрведи на сучасні концепції фармацевтичної і харчової промисловостей, Мазур Л. М. (2017)
Пряженцева К. В. - Нетривіальність діалогу в контексті умов його можливості (2017)
Райчинець А. В. - Гуманізм мусульманської теології Фетхуллаха Гюлена (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського