Скоморовський В. - Плоди Другого Ватиканського Собору в житті церкви у Радянському Союзі та після його розпаду (2013)
Кияк С. - Проблеми державно-конфесійних відносин, релігійної свободи та гідності людини в контексті Другого Ватиканського Собору (2013)
Павленко П. - Римо-Католицька Церква в контексті глобалізаційних процесів сучасності (енцикліка "Caritas in Veritate") (2013)
Бодак В. - Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського Собору, Филипович Л. (2013)
Арістова А. - Діалог Католицької Церкви з мусульманським світом: досягненняі проблеми (2013)
Бистрицька Е. - Еволюція унійної моделі католицько-православного діалогу в контексті Східної політики Святого престолу і Другий Ватиканський Собор (2013)
Бабій М. - Свобода релігії: принципи Другого Ватиканського Собору і сучасний їх вимір (2013)
Коберник Н. - Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції (2013)
Ковтун Н. - Воля і необхідність в інтерпретації Фоми Аквінського (2013)
Литвинов В. - Станіслав Оріховський (1513-1566): від unia universalis до repudium romae, Множинська Р. (2013)
Ковтун Ю. - Розуміння ролі Католицької Церкви у процесах державотворення у релігійному традиціоналізмі В. Липинського (2013)
Шкрібляк М. - "Золота доба" Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-релігійного середовища у першій половині XVII століття (2013)
Васіляускене А. - Монахи Василіяни в Литві: Історія крізь віки (2013)
Васіляускене А. - Анотація литовського тексту українською мовою (2013)
Шеретюк Р. - Інституціалізаційні трансформації Греко-Уніатської Церкви в контексті етноконфесійної політики російського самодержавства (1772-1795рр.) (2013)
Буравський О. - Римо-Католицька Церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан (2013)
Стоколос Н. - Етноконфесійні трансформації греко-католиків Закарпаття: проблеми адаптації й асиміляції (2013)
Булига І. - Римо-Католицька Церква в системі державно-конфесійних відносин на Волині (1944-1945 рр.) (2013)
Гура О. - Стан римо-католицьких громад в період форсованого антирелігійного наступу радянської держави (1950-ті – перша половина 1960-х рр.) (2013)
Савчук О. - Синтез соціального та національного елементів в "суспільній квестії" митрополита Андрея Шептицького, Скринник Н. (2013)
Безпалько У. - Унійна діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті Східної політики Ватикану (1901-1917 рр.) (2013)
Колодний А. - Другий Ватиканський Собор – митрополит Йосиф Сліпий – Український патріархат (2013)
Скубко Л. - Иосиф Сліпий як будівничий Української Греко-Католицької Церкви в діаспорі (2013)
Пахолок Р. - Світський фактор в богословській освіті Галичини першої половини XX століття (2013)
Великочий В. - Документальна спадщина ЗУНР як засіб поглиблення відносин між Ватиканом та Україною (2013)
Марціновська Д. - Творчий внесок Івана Павла II в розвиток соборної парадигми аджорнаменто (2013)
Вишковський П. - Перший декрет Другого Ватиканського Собору про роль церковних ЗМІ та його нинішнє застосування в Римсько-Католицькій Церкві в Україні (2013)
Керц О. - Римо-католицька періодика в національному медіапросторі України (2013)
Недавня О. - Особливість інституалізаційних процесів в українському греко-католицизмі в сучасних умовах (2013)
Майороші М. - Рецепція Другого Ватиканського Собору в Мукачівській греко-католицькій єпархії (2013)
Пивоварський О. - Втілення в життя ідей Другого Ватиканського Собору Римо-Католицькою Церквою на прикладі Києво-Житомирської дієцезії (2013)
Мороз В. - Церква і народовладдя: підхід УГКЦ до визначення критеріїв демократії (2013)
Геник Л. - Феномен Другого Ватиканського Собору і його вплив на чернецтво (2013)
Данилюк О. - Латинські чернечі ордени та згромадження в Україні: реалії і проект нової стадії їх взаємин (2013)
Кришмарел В. - Релігійна освіта в середніх загальноосвітніх закладах України: місце і вплив католицької складової (2013)
Мельничук М. - Аджорнаменто сакрального мистецтва католицизму в контексті філософського аналізу (2013)
Карась Г. - Музикознавча діяльність Мирона Федоріва на полі реформування церковного співу в контексті декретів Другого Ватиканського Собору (2013)
Клімук І. - Протиріччя між традиціоналізмом та реформізмом в контексті формування релігійної ідентичності (2013)
Гаврилюк Т. - Католицький антропологізм в контексті соціокультурних реалій України (2013)
Шугаєва Л. - Проблеми глобалізації в сучасній католицькій думці (2013)
Чорноморець Ю. - Енцикліка Бенедикта XVI "Caritas іп Veritate" — нове слово в соціальному вченні католицизму (2013)
Ворон О. - Соціальне служіння Римо-Католицької Церкви в Україні як складова її місіонерської діяльності (2013)
Пришляк М. - Проблеми пізнання природи як Божого творіння у документах Другого Ватиканського Собору (2013)
Шеремета В. - Екологічне вчення Бенедикта XVI в контексті сучасних викликів епохи (2013)
Вітюк І. - Соборний стимул для розвитку релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу (2013)
Сухачов С. - Ставлення до праці як християнського феномену у документах Другого Ватиканського Собору (2013)
Присухін С. - Феномен людської смерті у світлі вчення Другого Ватиканського Собору (християно-богословське бачення проблеми) (2013)
Міщук М. - Екуменізм в поглядах ієрархів Української Греко-Католицької Церкви (2013)
Марчишак А. - Православне "аджорнаменто": проблеми і перспективи (2013)
Герасимчук А. - Проблема діалогу між православ'ям та католицизмом у сучасних умовах, Бойко Б. (2013)
Гур'янова І. - Екзистенціал свободи в католицизмі та баптизмі, Гур'янов О. (2013)
Анотації (2013)
Автура колективної праці (2013)
XX років Українській Асоціації релігієзнавців (2013)
Бабій М. - Українська Асоціація релігієзнавців: двадцять років буття – здобутки і проблеми, Филипович Л. (2013)
Українській Асоціації релігієзнавців двадцять. Інтерв'ю Президента УАР професора А.Колодного (2013)
Релігієзнавча наука України в її докторському вияві (2013)
Основні книжково-журнальні видання академічних релігієзнавців 1993-2013 рр (2013)
Релігієзнавчі видруки 2011-п/п 2013 років (окрема вибірка) (2013)
Планові теми Відділення релігієзнавства 1991-2013 рр (2013)
Звіт Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ про роботу в 2012 році (2013)
План роботи Української Асоціації релігієзнавців на 2013-2014 рр (2013)
Релігієзнавчі конференції ІІ-ІV кварталів 2013 року (2013)
Недавня О. - В Координаційній раді з релігієзнавчих дисертацій (2013)
Релігійна мережа України 1992-2012 років (2013)
Колодний А. - Релігійна мережа України в її проблемах і перспективах (2013)
Саган О. - Державно-конфесійні відносини у їх практичному вияві в Україні (2013)
Бабій М. - Свобода совісті та свобода релігії: теоретичний і практичний виміри (2013)
Колодний А. - Проблеми релігійного життя нинішньої України (2013)
Климов В. - Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації" і зміни в характеристиці сучасного віруючого (2013)
Куліш Н. - Сучасний віруючий як об'єкт впливу міжконфесійних відносин в Україні (2013)
Климов В. - Концепція гуманітарного розвитку України до 2020 року: релігієзнавчі пропозиції до плану-проспекту (2013)
Колодний А. - Проблеми реституції і збереження історико-культурних цінностей (2013)
Колодний А. - Трансформації соціальних функцій релігії (2013)
Колодний А. - Міністр освіти І.Вакарчук нехтує релігієзнавство (2013)
Колодний А. - Релігієзнавчу науку в контекст релігієзнавчої освіти (2013)
Арістова А. - Внутріінституційні процеси в мусульманській уммі України, Колодний А., Шестопалець Д. (2013)
Колодний А. - Конфесійна природа караїмів і їх право на конфесійні будівлі, Саган О. (2013)
Колодний А. - Оцінка рукопису про "Епоху Майтреї" (2013)
Филипович Л. - Ювілейна конференція пам’яті Івана Огієнка – митрополита Іларіона (2013)
Рекомендації ювілейної Огієнківської конференції (2013)
Восьмі Річинські читання ухвалили (2013)
Наукова конференція до 1025-річчя Хрещення Київської Русі "Християнство в історичній долі українства". Проект (2013)
Колодний А. - Релігійна історія України в її датах, Недавня О., Яроцький П. (2013)
Ярмусь С. - Роль вісі духової орієнтації в християнізації українців (2013)
Саган О. - Київське християнство: церковна і просторово-часова ідентифікація (2013)
Колодний А. - Патріарх Кирило і Україна (2013)
Павленко П. - "Русский мир" патріарха Кирила: російсько-православний проект відродження "Святой Руси" (2013)
Здіорук С. - Міжцерковні відносини в Православ'ї України як експлікація українсько-російських етнополітичних колізій (2013)
Ісиченко І. - Про стан Українського Православ'я (2013)
Колодний А. - Хрещення Оскольдове і Володимирове – співставлення на канонічність (2013)
Джабаров Р. - Князь Володимир та іслам (2013)
Яроцький П. - "Болісний понтифікат" завершився. Яким же буде наступний? (2013)
Горкуша О. - Релігія, теологія і наука – коректність співвідношення і доречність взаємодоповнення (2013)
Филипович Л. - Релігійний фундаментаплізм в його християно-конфесійних виявах (2013)
Арістова А. - Природа мусульманського фундаменталізму (2013)
Титаренко В. - Філософсько-методологічні засади прогнозування релігійної ситуації (2013)
Згадаймо і вшануймо отця Івана Шевціва (2013)
Велика втрата українського релігієзнавства (2013)
Боднар С. - До Наталії Гаврілової Весна не прийшла (2013)
Пам'янемо своїх колег-релігієзнавців (2013)
Значимі історичні та життєві мислинки (2013)
Застереження редколегії до рукописів праць (2013)
Климов В. - Скептичне філософствування П.Гасенді як метод утвердження незалежності науки Нового часу (релігієзнавчий аспект) (2013)
Зеліско Л. - Філософсько-культурологічні виміри трансцендентного (2013)
Товбин К. - Постмодерн и Традиция (2013)
Сабодуха О. - Думки філософів і християнських авторів про Церкву як чинник формування почуття відповідальності за долю суспільства (2013)
Яркіна М. - Світоглядна складова трансформації символів (2013)
Гудима І. - Теологічна доктрина чуда та концепції вихідної номології світобудови (2013)
Пархоменко А. - Типології і значення релігійного містицизму (2013)
Маскевич О. - Значення християнських цінностей в утвердженні інституту сім'ї: православний контекст (2013)
Гаврилюк Т. - Проблема людини в протестантській теології ХХ століття (2013)
Мокієнко М. - Місійна еклезіологія у ранньому п'ятидесятництві (2013)
Шестопалець Д. - Репрезентація ісламу в публікаціях газети "Арраід" (2013)
Компанієць П. - Етимологічна реконструкція поняття "реінкарнація" (2013)
Мурашкін М. - Бог як стан божественної протоарійської (праукраїнської) цивілізації і сучасність (2013)
Коваль І. - Внесок Галицького єпископа Косми у становлення Вселенської Церкви в Україні у ХІІ столітті, Борисевич Л., Соловей А. (2013)
Новосад М. - Релігійна свідомість в контексті української народної традиції (2013)
Рудакевич О. - Релігійний чинник у ментально зорієнтованому українському освітньому просторі (2013)
Ямчук П. - Українська християнсько-консервативна традиція: відповіді вітчизняних мислителів минувшини на виклики ХХІ століття (2013)
Колодний А. - Українська Асоціація релігієзнавців як практично-діюча спільнота (2013)
Клемешин О. - Релігійна толерантність: філософсько-правовий аспект, Макушинська Г. (2013)
Карасьова С. - Религия и образование: к вопросу о курсах религиозной тематики в школе, Шкурова О. (2013)
Владиченко Л. - Актуальні питання державно-конфесійної сфери в контексті іудейських організацій України (2013)
Бабій М. - Міланський едикт – перше юридичне утвердження свободи релігії (до 1750 Міланського едикту) (2013)
Колодний А. - Міланському едикту 313 року нині 1700. Текст Міланського едикту в перекладі українською мовою (2013)
Портников В. - Вы же украинцы! (2013)
Поярков С. - Кесарю кесарево, а автослесарю автослесарево (2013)
Познер В. - Об оскорблении чувств верующих (2013)
Ткач М. - Сім "смертних" гріхів Владики Павла (2013)
Марусик Т. - Симптоми істинно православної недуги (2013)
Однороженко О. - Русь – Україна. Стара самоназва українського народу – Русь – по праву належить українцям (2013)
Інформативки і мислинки (2013)
Автори статей цього номеру (2013)
До відома авторів. Правила оформлення статей (2013)
Вербовицький Ю. В. - Нові металогідридні матеріали на основі сплавів R2–xMgxNi4 для хімічних джерел струму, Завалій І. Ю. (2016)
Дацишин О. П. - Коефіцієнти інтенсивності напружень для довільно розташованої дугової тріщини в круговому диску під час його обертання, Марченко Г. П., Рудавська І. А. (2016)
Гудрамович В. С. - Моделирование поведения плоскодеформируемых упругих сред с протяженными эллипсообразными и прямоугольными включениями, Гарт Э. Л., Струнин К. А. (2016)
Сулим Г. Т. - Термопружність анізотропних біматеріальних тіл із контактним термоопором межі поділу складників та тонкими включеннями, Пастернак Я. М., Томашівський М. М. (2016)
Дівеєв Б. М. - Визначення розсіяння енергії в шаруватих балках за вібраційного навантаження, Когут І. С. , Бутитер І. Б., Черчик Г. Т. (2016)
Дробенко Б. Д. - Розрахунок напружень у тонких пластинах, з’єднаних жорстко з циліндром, Калиняк Б. М., Кость Я. П., Мицик Б. Г. (2016)
Стащук М. Г. - Оцінювання розподілу водню біля тріщиноподібного дефекту (2016)
Ревенко В. П. - Визначення плоского напружено-деформованого стану пластин на основі тривимірної теорії пружності, Ревенко А. В. (2016)
Маланчук Н. І. - Фрикційне проковзування пружних тіл за наявності підповерхневого включення, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2016)
Харченко Є. В. - Вплив тривалої експлуатації газопроводу на циклічну тріщиностійкість сталі 17Г1С, Клиш С., Палюх В. М., Кунта О. Є., Ленковський Т. М. (2016)
Пашечко M. - Поверхневе зміцнення швидкорізальної сталі HS6-5-2 під час хіміко-термічної обробки, Юзвік Й., Дзєдзіц K., Каролюс M., Усидус I. (2016)
Погрелюк І. М. - Закономірності термодифузійного насичення азотом, суміщеного зі штатною термічною обробкою, титанового сплаву ВТ22, Федірко В. М., Лаврись С. М., Кравчишин Т. М. (2016)
Кирилів В. І. - Роботоздатність валкової сталі 60Х2М з поверхневою наноструктурою, Чайковський Б. П., Максимів О. В., Шалько А. В., Сидор П. Я. (2016)
Бойчишин Л. М. - Корозійна тривкість стрічкових та об’ємних аморфних сплавів на основі заліза, Кулик Ю. О., Герцик О. М., Котур Б. Я., Руденко О. Ю., Нізамеєв М. С. (2016)
Zvirko O. I. - Corrosion degradation of long-term operated gas pipeline elbow with macrodefect, Mytsyk A. B., Tsyrulnyk O. T., Gabetta G., Nykyforchyn H. M. (2016)
Мацько І. Й. - Інваріантний кореляційний аналіз вібрацій підшипника кочення з дефектами на зовнішньому та внутрішньому кільцях, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Шевчик В. Б. (2016)
Іваницький Я. Л. - Акустичні дослідження деформованого стану наводненої сталі 09Г2С, Мокрий О. М., Штаюра С. Т. (2016)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials” in 2016 (2016)
Authors’ index (2016)
Ігнатенко О. С. - Інвестиційне забезпечення розвитку агропромислового комплексу: теоретико-методичний аспект (2017)
Kucherenko S. Yu. - Assessment of ukraine’s regions competitiveness, Levaieva L. Yu. (2017)
Vereshchaka I. M. - The managementof joint-stock companies with the state share in Ukraine, Gorbatenko O. A. (2017)
Бойко О. М. - Особливості управління інноваційною діяльністю промислового підприємства (2017)
Демуз І. О. - Державний видавничий сектор України: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Козій Т. В. - Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні (2017)
Кучменко В. О. - Управління структурою оборотних активів на основі функціональної моделі оптимізації структури капіталу (2017)
Овсієнко А. М. - Місце державної підтримки у розвитку сільського господарства (2017)
Паламарчук О. М. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства (2017)
Різник В. В. - Базові процедури, методологія бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні діяльністю підприємства, Різник Н. А. (2017)
Сакаль О. В. - Екологічні обмеження і раціональні можливості сталого розвитку аграрного сектора України, Коваленко А. О. (2017)
Семененко О. Г. - Оцінка інноваційної діяльності промисловості україни (2017)
Sliusar S. T. - Current problems of the theory and practice of the organization of account and audit of compensation at the enterprise (2017)
Тринчук В. В. - Страховий плакат як різновид реклами (2017)
Lisetskyi A. S. - Analytical modeling of agricultural enterprises: external experience, Tirbakh L. V., Chaban G. V. (2017)
Yaremenko L. M. - Features management the debtor and creditor debt on enterprises of Ukraine, Makarchuk I. M. (2017)
Koval’ S. P. - Statistical overview of the labor market conjuncture in Ukrain (2017)
Жиленко К. М. - Основні аспекти трансформаційних перетворень сучасного міжнародного бізнесу (2017)
Захарченко В. І. - Пошук та впровадження нових форм і методів господарювання на основі розвитку внутрішнього підприємництва, Захарченко Н. В. (2017)
Kostyk Ye. P. - Regional trends of investment policy in the conditions of transformational processes and globalization changes in countries with market economies (2017)
Гріненко А. Ю. - Інститути соціально-політичної організації суспільства в умовах формування безпеки національної економіки (2017)
Шимченко Л. А. - Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін, Курок О. О. (2017)
Ватульов А. В. - Фінансова політика в системі державного регулювання економіки (2017)
Horodnichenko Yu. V. - Historical aspects of the development and formation of the Ukreinian stock market (2017)
Гребеник К. В. - Видатки бюджету як складова механізму соціально-економічної політики (2017)
Доброскок С. С. - Бюджетне забезпечення реалізації структурних реформ (2017)
Yevtushenko N. M. - Management of external debts of Ukraine with account of experience of different countries of the world, Malyshko V. V., Tsaruk A. Yu. (2017)
Железняк О. В. - Проблема впровадження європейських моделей фінансового забезпечення фондів соціального страхування (2017)
Іванишина Г. С. - Аналіз світового ринку дорогоцінних металів (2017)
Калмиков О. В. - Оцінка місця податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів (2017)
Кучер Г. В. - Міжнародні фінансово-кредитні інституції у фінансуванні суспільного розвитку України (2017)
Лук’яненко І. Г. - Вплив дисбалансів фондового ринку україни з урахуванням тіньових схем на економічний розвиток країни, Марковська М. Ю. (2017)
Matvienko I. L. - General public pension insurance in Ukraine's pension provisional system (2017)
Нікітішин А. О. - Сучасний механізм податкового регулювання соціального розвитку суспільства (2017)
Perchuk O. V. - Foreign experience of the implementation of systemic changes in the budget policy (2017)
Почтарьов С. О. - Обізнаність населення у сфері фінансового права (2017)
Сидорчук А. А. - Інвестиції як складова управління особистими фінансами (2017)
Тарасюк М. В. - Криптовалюта як альтернатива сучасним грошам, Бабін Д. О. (2017)
Yermoshenko A. M. - Gender budgeting as an integral part of public finance management, Yermoshenko L. V. (2017)
Волошин В. - Сучасні дискусії навколо взаємозв'язку онтології та епістемології: контекст філософії релігії (2013)
Климов В. - Модернізований філософський скептицизм у ХVІІ ст. як засіб утвердження ідей віротерпимості та свободи думки, творення науки Нового часу (релігієзнавчий аспект) (2013)
Компанієць Л. - "Колообіги" ідеї реінкарнації у вимірах Платонівських умоспоглядань (2013)
Ющишин О. - Особливості модерного пізнання та його просвітницькі обґрунтування (2013)
Марченко Я. - Неогуманістичне бачення "Людини Віри" в межах довідкової біографіки (на прикладі Августина Гіппонського) (2013)
Ортинський І. - Секуляризація, секуляризм, безбожність: богословське бачення проблеми. (2013)
Соловій Р. - Переосмислення есхатологічної парадигми у постмодерному протестантському богослов'ї (Б.Макларен і Р.Белл) (2013)
Лещинський А. - Конфлікт між Російським теософським товариством та Міжнародним центром Реріхів довкола "неканонічних" книг циклу "Агні-Йога" та його значення для реріхівського руху (2013)
Канах А. - Джіхадійський салафізм як нове явище у міжнародній політиці (2013)
Музичка І. - Перша згадка про мирян у листі Климента до коринтян (2013)
Борисова І. - Місія "слов'янських апостолів" Кирила і Мефодія в Енцикліці Папи Івана Павла ІІ "Slavoruv apostoli" (2013)
Козлов М. - Християнізація Києва: факти проти міфів (2013)
Яркіна М. - Символ свастики як концентрація цінностей: причини інверсії символу (2013)
Колодний А. - Іван Музичка в його служінні Церкві та Україні. (2013)
Руско Н. - Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Саган О. - Європейські підходи до розвитку державно-церковних відносин та їх вплив на реалії в Україні (друге десятиріччя ХХІ ст.) (2013)
Коваленко Ю. - Секуляризація як внутрішня проблема Церкви (2013)
Арістова А. - Сучасний дискурс дослідження релігійних конфліктів (2013)
Клімук І. - Міжконфесійні конфлікти та формування релігійної ідентичності: взаємозалежність та взаємовпливи (2013)
Владиченко Л. - Реституція колишньої релігійної власності в Україні: актуальний стан, проблеми та перспективи вирішення. (2013)
Пам'яті науковця-релігієзнавця, великого українця Арсена Гудими (2013)
Горкуша О. - Пам'яті знаного атеїстичного релігієзнавця Євграфа Дулумана (2013)
Іценко О. - Особливості церковно-державних відносин у богословсько-філософській концепції митрополита Алексія (Громадського) (2013)
Колодний А. - Володимир Олексюк – філософ-богослов з українською душею (до 100-річчя від дня народження і 20-річчя з року смерті) (2013)
Ковальчук І. - Досвід іконотворчості отця-доктора Дмитра Блажейовського (2013)
Ямчук П. - Слово на пошану світлої пам'яті Петра Мартьянова (2013)
Інформація про роботу Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ протягом 2013 року (2013)
Інформація Відділення релігієзнавства ІФ НАН України до звіту Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України за 2009-2013 роки (2013)
Інформаційний матеріал щодо Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ до додатку про проект Концепції розвитку НАН України на 2009-2013 роки (2013)
Діяльність Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (2013)
Значимі історичні та життєві мислинки (2013)
Автори статей цього числа часопису (2013)
До відома авторів. Правила оформлення статей (2013)
Kyvliuk O. P. - Reflection og the phenomenon of information pedagogy in the cotext of educational discourse (2017)
Яшанов С. М. - Теоретичні та методичні проблеми застосування вільно розповсюджуваного програмного забезпечення в інформатичній підготовці майбутнього вчителя, Яшанов М. С. (2017)
Kotovska O. V. - Complex methodology analysis of hypertext in computer discourse (2017)
Шевченко В. В. - Компетентності викладача, критерії ефективності як керівника: критерії ефективності (2017)
Федоренко І. В. - Особливості формування інформаційної компетентності у майбутніх спеціальних психологів, Федоренко М. І. (2017)
Луценко І. О. - Формування у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти дитиноцентрованої мотивації до професійної діяльності (2017)
Коржук О. С. - Осмислення феномену чуйного ставлення вихователя до дітей дошкільного віку у психолого-педагогічних дослідженнях (2017)
Нападій Н. В. - Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до батьків у процесі співпраці закладу дошкільної освіти з родинами (2017)
Мордоус І. О. - Комплексний підхід у підготовці вихователя дітей дошкільного віку з правом навчання іноземної мови (2017)
Пироженко П. В. - Основні напрями реформування загальної середньої освіти в Україні та Китаї (2017)
Куцепал C. В. - Особливості соціалізації особистості в топосі інформаційного суспільства (2017)
Nikitenko V. - Educational discourse of tourism business in the context of information society (2017)
Черниш Т. М. - Формування універсалій освітньо-гуманітарного дискурсу інформаційного суспільства: теоретико-методологічні виміри (2017)
Добродум О. В. - Конфесійна онлайн-освіта (православний сегмент) (2017)
Нежива О. М. - Національна ідея та освітня політика (2017)
Воронкова В. Г. - Формування нової концепції інноваційної освіти в умовах глобалізації, Кивлюк О. П. (2017)
Яценко О. Д. - Античний принцип пайдеї перед викликами сучасної соціокультури (2017)
Титул, зміст (2017)
Баюл К. В. - Разработка критериев выбора рациональной калибровки бандажей валковых прессов, Худяков А. Ю., Ващенко С. В., Солодкая Н. А. (2017)
Грод І. М. - Прогнозування чисельності окремих популяцій в одній екологічній зоні (2017)
Zelentsov D. G. - Software for design systems of fuzzy control and conducting fuzzy-multiple calculations, Naumenko N. Yu., Gorbonos P. A. (2017)
Малявский Н. И. - Моделирование эффекта реологической аномалии в водных растворах аминосиликатов, Журавлева О. И. (2017)
Муравьева И. Г. - Интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой, Тогобицкая Д. Н., Семенов Ю. С., Шумельчик Е. И., Белькова А. И., Белошапка Е. А. (2017)
Насонова С. С. - Вероятностные модели эксплуатационного состояния резервуарных конструкций, Куприна Л. А., Науменко Т. С. (2017)
Немчинов С. І. - Скінченно-елементне моделювання напружено-деформованого стану траверси гідравлічного преса (2017)
Олевский В. И. - Математическое моделирование сборки составной оболочки, Олевская Ю. Б., Шапка И. В. (2017)
Рахманов С. Р. - Моделирование колебаний стержня оправки стана холодной пильгерной прокатки труб (2017)
Стеблянко П. О. - Чисельне моделювання стану пружно-пластичних циліндричних тіл під дією високотемпературних навантажень, Дьомічев К. Е. (2017)
Сухой К. М. - Алгоритм расчета эксплуатационных характеристик адсорбционного аккумулятора тепловой энергии для системы децентрализованного отопления, Коломиец Е. В., Сухая И. В., Беляновская Е. А. (2017)
Терновая Е. В. - Влияние дисперсности материалов на амплитуду акустических сигналов рабочей зоны, Прядко Н. С. (2017)
Us S. A. - Location-allocation problems, Staninа O. D. (2017)
Холковський Ю. Р. - Дискретно-інтерполяційний метод моделювання багатопараметричних процесів, систем та середовищ (2017)
Швачич Г. Г. - Чисельно-аналітична концепція розв’язків прикладних задач на основі схем підвищеного порядку точності, Іващенко В. П., Іващенко О. В. (2017)
Шейкус А. Р. - Расчет характеристик парожидкостного питания при подвижном управлении процессами ректификации, Левчук И. Л., Тришкин В. Я. (2017)
Akbulut M. - Dynamic decreasing pricing method, Okuyan C. (2017)
Гусейнов Н. Э. - Проектирование и безопасность беспроводных локальных вычислительных сетей, Гашимов Р. Г. (2017)
Денисюк О. Р. - Применение генетических алгоритмов в задачах дискретной оптимизации корродирующих конструкций, Борзов С. А. (2017)
Дисковский А. А. - Моделирование свободных колебаний прямоугольной пластины c отверствием произвольной формы, Малая Ю. А. (2017)
Zelentsov D. G. - Decomposition method for solving systems of differential equations for the problems of modelling corrosion deformation processe, Liashenko O. A. (2017)
Іванова Є. О. - Інтелектуальна підсистема діагностування захворювань на основі аналізу крові, Коротка Л. І. (2017)
Косолап А. И. - Численная эффективность метода точной квадратичной регуляризации (2017)
Манукян А. А. - Исследование траектории распространения загрязнений от точечного источника в зависимости от характера ландшафта, Селивёрстова Т. В. (2017)
Мусаев В. Г. - Математическое моделирование динамических процессов в системах с распределенными параметрами (2017)
Петренко К. М. - Автоматизація процесу ідентифікації технологічних об’єктів управління, Манко Г. І. (2017)
Рахманов С. Р. - Анализ особенностей процесса винтовой прокатки труб с использованием информационных технологий, Гармашев Д. Ю., Степаненко А. Н., Донец Д. А. (2017)
Сухий К. М. - Алгоритм розрахунку об’єму адсорбційного теплового акумулятора для системи децентралізованого опалювання, Коломієць О. В., Прокопенко О. М., Гаврилко А. В., Бєляновська О. А. (2017)
Тітова О. В. - Параметрична ідентифікація моделей динаміки об’єктів регулювання, Мінакова Н. О., Шуть О. Ф., Гнатко О. М. (2017)
Ус С. А. - Алгоритм розв’язання однієї задачі оптимального розбиття множин з додатковими зв’язками, Станіна О. Д. (2017)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2016)
Баулін Ю. В. - Право і прогресивний поступ суспільства (2016)
Романюк Я. М. - Поняття та складові категорії "диспозитивність" у цивільному праві України (2016)
Сиренко В. Ф. - Почему социальную справедливость могут обеспечить только левые (2016)
Скрипнюк О. В. - Конституційна законність як базова складова забезпечення принципу законності в Україні, Кміта О. В. (2016)
Оніщенко Н. М. - Сучасне право: вимоги громадянського суспільства, виклики часу, потреби людини (2016)
Пархоменко Н. М. - Деструктивні чинники у правовому регулюванні (2016)
Орлюк О. П. - Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу (2016)
Чижмарь К. І. - Інститут нотаріату в системі органів юстиції та інших органів державної влади: окремі аспекти (2016)
Мяловицька Н. А. - Європейський досвід конституційного правосуддя (2016)
Шевченко А. Є. - Ціннісні детермінанти пізнання права як складова правового прогресу, Старостюк А. В. (2016)
Фатхутдінова О. В. - Правова держава як результат функціонування організаційної свідомості особистості (2016)
Нижник Н. Р. - Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права, Кармаліта М. В. (2016)
Ладиченко В. В. - Сутність, функції та соціальне призначення державної влади (2016)
Романенко Є. О. - Розроблення маркетингового механізму як стратегічного напряму вирішення правових проблем демократизації суспільства, Чаплай І. В. (2016)
Плавич В. П. - Архетипічні прафеномени права (2016)
Вишновецька С. В. - Оцінка ділових якостей працівника: правова характеристика та правові проблеми (2016)
Короєд С. О. - Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації господарсько-процесуальної форми захисту прав (2016)
Топчій В. В. - Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства та законодавства країн ЄС щодо злочинів у сфері оподаткування (2016)
Щербанюк О. В. - Самостійність і незалежність судової влади як умова конституційно-правового прогресу (2016)
Андрієвська О. В. - Про конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина в Україні (2016)
Антошкіна В. К. - Роль та значення мови права в процесі тлумачення (2016)
Барчук А. О. - Надзвичайні закони: причини прийняття та роль у забезпеченні правового прогресу (2016)
Бистрик Г. М. - Шведська модель соціальної держави: конституційно-правові витоки (2016)
Богініч О. Л. - Політико-правові умови забезпечення правового прогресу на сучасному етапі розвитку України (2016)
Бондаренко Б. Д. - Загальнотеоретичні закономірності як важливий аспект правового прогресу (2016)
Бондарук Т. І. - Цивілізаційний підхід у дослідженнях середньовічної історико-правової реальності (2016)
Булкат М. С. - До питання про співвідношення розвитку інституту судочинства та наукової доктрини судової влади (2016)
Варданян Л. Г. - Євгеніка: деякі питання правового регулювання (2016)
Васецький В. Ю. - Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя (2016)
Вінницький О. О. - Проблема висвітлення у сучасній історичній науці генези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. (2016)
Гетьман-П’ятковська І. А. - Правовий прогрес: від ідеї "верховенства права" до її реалізації в юридичній практиці (2016)
Головчук В. М. - Інтерпретація норми права в аспекті основних типів праворозуміння (2016)
Данич О. Ф. - Форми та методи здійснення соціальної функції держави: загальнотеоретичний аспект (2016)
Дідич Т. О. - Правоутворення як елемент правового прогресу: методологічні підходи наукового аналізу (2016)
Євграфова Є. П. - Деякі питання розвитку праворозуміння у контексті правового прогресу (2016)
Ємельяненко К. О. - Історичні особливості формування системи місцевого управління Республіки Казахстан в ХІ–ХХ ст. (2016)
Жуган Д. М. - Проблеми розуміння права на сучасному етапі трансформації суспільства (2016)
Іванченко О. П. - Сучасні тенденції розвитку права та процеси систематизації (2016)
Йора Д. С. - Морально-правова складова категорії "громадянська вихованість" (2016)
Капишін С. М. - Ідеї верховенства права (правозаконності) в умовах сьогодення (2016)
Клещенко Н. О. - Особливості правового механізму уніфікації права (2016)
Костенко О. Б. - Неос (νέος) права у світлі евристики божественного (2016)
Котенко М. В. - Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз (2016)
Львова О. Л. - Як проєвропейські новели українських законів зазіхають на інститут сім’ї (2016)
Макаренко Л. О. - Культурна ідентичність у сучасному суспільстві (2016)
Макеєва О. М. - Правова комунікація як складова прогресивного розвитку суспільства (2016)
Меленко А. В. - Право на охорону здоров’я: поняття та особливості (2016)
Мельник А. А. - Правова якість закону як аспект правового прогресу (2016)
Міма І. В. - Генезис розуміння сутності релігійно-правових традицій з позицій філософсько-правової думки (2016)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Взаємозв’язок законності та державної дисципліни в сучасних умовах розвитку держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Музика І. В. - Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права (2016)
Наставна Г. В. - Межі правового впливу як складова правового прогресу (антрополого-комунікативний аспект) (2016)
Николина К. В. - Правовий прогрес як форма правового життя (2016)
Николюк Д. А. - Екологічна функція держави: правові форми реалізації (2016)
Опольська Н. М. - Генезис права на свободу творчості в Стародавньому Римі (2016)
Пильгун Н. В. - Теоретико-правові аспекти співвідношення права на свободу пересування та право на вільний вибір місця проживання в Україні, Бузун О. О. (2016)
Свириденко Г. В. - Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки (2016)
Сунэгын С. О. - Мораль і моральність як складові державно-правового розвитку: вступ до проблеми (2016)
Тарахонич Т. І. - Правова політика як фактор впливу на процес правового регулювання (2016)
Теремцова Н. В. - Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки (2016)
Холоднюк С. З. - Cоціально-правова цінність людини в межах природно-правового типу праворозуміння (2016)
Худояр Л. В. - Акти державного управління козацької старшини в системі джерел права Гетьманщини ХVІІ–XVIII ст. (2016)
Червінська Н. В. - Правовий експеримент як важливий засіб підвищення ефективності законодавства (2016)
Антонов В. О. - Державна політика у сфері національної безпеки як гарантія забезпечення сталого розвитку української держави в сучасних умовах (2016)
Базов В. П. - Доктрина і практика судового нормоконтролю в Україні (2016)
Войтенко Т. В. - Проблемні питання зміни статі та одностатевого партнерства за сімейним законодавством України (2016)
Гамбаров Г. Д. - Функции норм актов мягкогоправа в международно-правовом механизме по борьбе с преступностью в финансовой сфере (2016)
Гончар Д. В. - Виконання нотаріусом своїх функцій як спосіб надання правової допомоги (2016)
Гринь О. Д. - До питання про змішану протиправність, що зумовлює кримінальну відповідальність, передбачену ст. 131 КК України (2016)
Грінь А. А. - Становлення інституту дискреційних повноважень органів виконавчої влади як індикатор розвитку правової системи (2016)
Данилюк А. І. - Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності та його значення для соціального прогресу українського суспільства (2016)
Донченко О. І. - Кримінально-правова охорона авторитету органів місцевого самоврядування в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Золотухіна О. М. - Вдосконалення функціонування нотаріату України в сучасних умовах правового розвитку (2016)
Костенко О. О. - Щодо відповідальності за поширення суспільно небезпечної дезінформації (дискусійні питання) (2016)
Костецька Т. А. - Сучасні тенденції розвитку і функціонування ЗМІ як інституту громадянського суспільства: правові аспекти (2016)
Кот О. О. - Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав (2016)
Котенко Т. В. - Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства: функціональний рівень (2016)
Кохановський В. О. - Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму (2016)
Кравчук Т. О. - Залучення спеціаліста і допит судового експерта з метою оцінки й роз’яснення експертного висновку (2016)
Купіна Л. Ф. - Поняття, причини та класифікація трудових спорів, Крилова Ю. І. (2016)
Лоюк І. А. - Світові тенденції розвитку процедур ліцензування банків (2016)
Луцький Р. П. - Позитивно-правові засади відбору, призначення та кар’єрного росту судді як прогресивний елемент забезпечення "якості правосуддя" в Україні (2016)
Любченко Я. П. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових спорів (2016)
Мироненко В. П. - Правові аспекти формування парламентської коаліції (2016)
Мурчін М. А. - Окремі проблеми імплементації норм міжнародного права у внутрішньодержавне право (2016)
Нерсесян А. І. - Баланс інтересів суспільства та власника патенту при здійсненні прав інтелектуальної власності на живу матерію (2016)
Нерсесян А. С. - Законодавчі засади кримінального процесуального правопорядку (2016)
Омельченко Н. Л. - Формування інститутів парламентського права у світлі модернізації Конституції України (2016)
Рой О. В. - Окремі проблеми оскарження правових актів у судах адміністративної юрисдикції (2016)
Святненко А. П. - Право на свободу мирних зібрань у державах – членах Європейського Союзу (2016)
Святоцька В. О. - Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження (2016)
Севрюкова І. Ф. - Деякі проблемні аспекти здійснення права власності на житло в Україні (2016)
Селезень П. О. - Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника в міжнародних податкових відносинах: основні виклики (2016)
Сердюк В. А. - Процесуальні гарантії прав людини при включенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (2016)
Сімутіна Я. В. - Сучасні виклики трудового права України в контексті євроінтеграції (2016)
Теремцова О. М. - Методологічні засади дослідження поняття злочину, скоєного медичним або фармацевтичним працівником при виконанні своїх обов’язків (2016)
Тернавська В. М. - Лобізм як метод формування правової політики держави (2016)
Тєлькінєна Т. Е. - Почесне громадянство міста як маркер нашої європейськості (Дніпро & Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін) (2016)
Хопта О. С. - Розвиток принципів права та принципів судочинства як передумова правового прогресу (2016)
Хорт І. В. - Конституційно-правове забезпечення діяльності поліції в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2016)
Чанишева А. Р. - Допоміжні майнові зобов’язання за цивільним правом України (2016)
Шуляк Д. О. - Досконалий правовий простір України як основа залучення іноземних інвестицій (2016)
Шумило М. М. - Процедурно-організаційні правовідносини щодо припинення пенсійних виплат (2016)
Юхта О. Г. - Сутнісні характеристики та застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (2016)
Tsaritelli O. M. - International standards in the field of personal rights and freedoms (2016)
Волинюк О. В. - Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи (2016)
Дяченко Н. Я. - Права людини як сутнісна характеристика демократичного розвитку держави (2016)
Звонков Є. Є. - Договір приєднання у цивільному праві України: теоретичні та практичні питання (2016)
Костенко А. О. - Право на доступ до інтернету: необхідність належного юридичного закріплення (2016)
Одинець О. О. - Ідеї Л. Гумпловича та правовий прогрес (2016)
Павлюков І. І. - Правові засоби, правова система і правовий прогрес: взаємодія і взаємозалежність (2016)
Страшинський Б. Р. - Теоретико-методологічні аспекти аналізу функціонального призначення права (2016)
Вітання (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2017)
Медовар Л. Б. - Концепция микрозаводов для выпуска продукции премиум качества электрошлаковым переплавом, Стовпченко А. П., Костецкий Ю. В. (2017)
Протоковилов И. В. - Физическое моделирование капельного переноса электродного металла при ЭШП с наложением импульсных магнитных полей, Порохонько В. Б. (2017)
Биктагиров Ф. К. - Физические свойства плавленого и агломерированного флюсов АНФ-6-1, Мищенко Д. Д., Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Веретильник А. В. (2017)
Ахонин С. В. - Структура и свойства титанового сплава ВТ19, полученного способом электронно-лучевой плавки, после термомеханической обработки, Северин А. Ю., Белоус В. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2017)
Демченков С. А. - Влияние старения реакционных многослойных Al/Ni фольг на скорость распространения фронта реакции СВС, Шишкин А. Е. (2017)
Костин В. А. - Особенности формирования структуры 3D изделия из стали S460M в аддитивной металлургической технологии, Григоренко Г. М. (2017)
Балицький О. І. - Металургійні методи підвищення водневої тривкості та тріщиностійкості жароміцного нікелевого сплаву, Іваськевич Л. М. (2017)
Григоренко С. Г. - Интерметаллиды титана. Особенности, свойства, применение (Обзор), Григоренко Г. М., Задорожнюк О. М. (2017)
9 Международная конференция молодых ученых "Сварка и родственные технологии. WRTYS-2017" (2017)
Исследование закономерностей формирования способом электронно- лучевого осаждения слоистых материалов функционального назначения (2017)
Создание нового высокопрочного титанового сплава и разработка оптимальных способов сварки (2017)
Дослідження структурних перетворень у зварних з’єднаннях високоміцних сталей та розробка математичної моделі (2017)
Памяти А. К. Цыкуленко (2017)
Титул, содержание (2017)
Медовар Л. Б. - Моделирование непрерывной разливки комбинированным процессом МНЛЗ + ЭШП, Стовпченко А. П., Сибирь А. В., Волченков Е. А., Педченко Е. А., Полишко А. А., Лебедь В. А. (2017)
Яковчук К. Ю. - Структура и свойства конденсационных градиентных термобарьерных металлокерамических покрытий со связующим слоем NiAl, легированным Y, Hf, Dy, Рудой Ю. Э., Микитчик А. В., Оноприенко Е. В. (2017)
Клочихин В. В. - Структура и свойства слитков, полученных электронно-лучевым переплавом кондиционных возвратных отходов жаропрочного сплава ЖС26-ВИ, Гречанюк Н. И., Смашнюк Ю. А., Гречанюк И. Н., Наумик В. В. (2017)
Костецкий Ю. В. - Рафинирование железоуглеродистых расплавов от меди методом сульфидирования (2017)
Квасницкая Ю. Г. - Применение усовершенствованой технологии для получения ориентированной структуры в высокоточных отливках из жаропрочного сплава, содержащего рений и тантал, Наривский А. В., Максюта И. И., Михнян Е. В. (2017)
Гайдук С. В. - Многокритериальная оптимизация состава литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава для получения лопаток методом направленной кристаллизации, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2017)
Международная конференция по лучевым технологиям (2017)
14 Международный симпозиум "Самораспространяющийся высокотемпературный синтез" (SHS-2017) (2017)
Мяльнице Георгию Филипповичу — 80 (2017)
Календарь выставок и конференций в 2018 г. (2017)
Давиденко В. - Лінгвістичний аспект фразеологічних одиниць з компонентами-соматизмами в англійській та українській мовах, Мельник С. (2017)
Кінаш Г. - Порівняльна характеристика лексем на позначення складників ткацького верстата у верховинській говірці середньозакарпатського говору південно-західного наріччя та споріднених мовах (2017)
Михальчук В. - Фонологічний аналіз мови за допомогою засобів новітніх можливостей науки (2017)
Сокур И. - Лексико-стилистические средства образности в научном тексте П. И. Житецкого "Очерк звуковой истории малорусского наречия" (2017)
Александренко В. - Пейзаж і портрет як структурні компоненти малої прози Дмитра Марковича (2017)
Анненкова Е. - "Такой слабый мотылек в огромном чужом мире!": Галина Кузнецова на маргинесах женской и литературной судьбы (2017)
Бикова Т. - Художнє моделювання образів євреїв у малій прозі Володимира Леонтовича (2017)
Блєдних Т. - Екзистенційний дискурс поезії Василя Стуса (2017)
Бураго Д. - Пророческое возвещение на берегах Невы и Сены. Мережковский и Гиппиус в дневниково-мемуарной литературе (2017)
Галак І. - Рибальські мотиви у творчості Федора Одрача (2017)
Григоренко І. - Основні теоретичні підходи до жанрово-стильової атрибуції приватних письменницьких листів (2017)
Ільїнська Н. - Інтертекст Дж. Д. Селінджера у прозі Любка Дереша (2017)
Кобелецька О. - Кодекс любові та його художня реалізація у романі Люко Дашвар "Молоко з кров'ю", Григор’єва С. (2017)
Ліпницька І. - Рецепція старовавилонського міфу в поемІ Івана Франка "Істар" (2017)
Мошноріз М. - Літературна урбаністика С. Черкасенка-лірика (міфопоетичний аспект) (2017)
Осьмак Н. - Міфологема вогню (жива ватра) в повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" (2017)
Погребенник В. - Кримськотатарські мотиви української літератури ХІХ – поч. ХХ ст.: особливості "олітературнення" іміджу народу-сусіда та міжнаціональних стосунків із ним (2017)
Сивець Т. - Когнітивні стратегії дослідження проповідницької літератури Київської Русі (на матеріалі "Слова в неделю по пасцѣ" Кирила Турівського) (2017)
Штейнбук Ф. - Конвергенція топосу ідентичності у сучасній світовій літературі (2017)
Янчицька К. - Експресіонізм як стильова домінанта у малій прозі М. Матієва-Мельника (2017)
Наші автори (2017)
Андрущенко В. П. - Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя (2017)
Глущенко В. А. - Встановлення причинових і системних зв’язків в українській і російській компаративістиці 20-х – 60-х рр. ХІХ ст., Тищенко К. А. (2017)
Дарчук Н. П. - Можливості семантичної розмітки корпусу української мови (КУМ) (2017)
Дарчук Н. П. - Паралельний корпус текстів ПарКУМ, Лангенбах М. О., Сорокін В. М., Ходаківська Я. В. (2017)
Деменчук О. В. - Моделі семантичної деривації ірраціональної лексики (2017)
Денисова С. П. - Регіональний етап становлення професійного перекладу на тлі розвитку міжнародних мов (2017)
Євланова О. О. - Метафора як тип трансформованих висловів у політичному дискурсі Вацлава Гавела та Вацлава Клауса (2017)
Іваненко С. М. - Стратегія "заяложення" гострих питань часу в полемічних творах Мартіна Лютера (2017)
Іваницька Н. Б. - Лінгвоперекладознавчі аспекти вторинного тексту, Іваницька Н. Л. (2017)
Иванова Л. П. - Французская литература и литераторы в восприятии русских писателей XIX века (2017)
Калинкин В. М. - Собственные имена в словарях типа "язык писателя" как проблема теоретической и практической лексикографии (2017)
Карлова В. О. - Діалектний склад давньоанглійської мови та її релікти в писемних пам’ятках і поетичних творах (2017)
Капранов Я. В. - Когнитивно-синергетические принципы конструирования словарной микроструктуры в этимологическом словаре (на материале A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language в 2 т.) (2017)
Корольова А. В. - Принципи розробки бази даних "лінгвоантропогенез": концепція, структура і зміст (2017)
Кравцова Ю. В. - Новые направления лингвистики ХХІ века: актуальные проблемы и перспективы развития (2017)
Леміш Н. Є. - Корпусна метарозмітка спеціальних текстів з лінгвоантропогенезу (2017)
Леута О. І. - Сучасні інтерпретації дієслівного предиката в структурі речення (2017)
Лихошерстова М. Ю. - Речення як важлива складова функціонально-семантичного поля темпоральності в українській і арабській мовах (2017)
Пахолок З. О. - Дебютне дослідження магічно-сакральних текстів М. В. Крушевського на східнослов’янському ґрунті (2017)
Позніхіренко Ю. І. - Критерії виявлення мотивації назв закладів харчування в українській та англійській мовах (2017)
Сєрякова І. І. - Семіотичний простір тілесності англомовного художнього дискурсу (2017)
Степанченко И. И. - О парадигматической связности текста с позиций функционализма (на материале стихотворения С. Есенина "Письмо матери") (2017)
Tyshchenko O. V. - Polish and english semantic derivation of handicraft terminology contrasted (a case study of interlingual translation equivalents of weaving terminology) (2017)
Толчеєва Т. С. - Прикладна методика творення артефактів фармацевтичного неймінгу (2017)
Shapa L. N. - Kernel (subordinating) models of verbal word-phrases in the texts "Radio-electronics", Kudinova T. I. (2017)
Швачко С. О. - Номінативні та комунікативні одиниці: процеси ущільнення і пролонгації (2017)
Шнуровська Л. В. - Інтонація модальності в англійському мовленні (2017)
Шутова М. О. - Етнокультурні стереотипні профілі портретного консерватизму англійців та збереження національної самобутності українців (2017)
Черхава О. О. - Реконструкція архетипної і стереотипної субмоделей теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2017)
Віткін Л. М. - Трансформація української інфраструктури якості (2017)
Володарський Є. Т. - Інтегральний показник для кількісної оцінки результативності системи управління якістю на прикладі машинобудівного підприємства, Аксьонова Л. І. (2017)
Кононовський О. О. - Особливості проведення оцінки ризиків під час вирощування овочів згідно з вимогами GLOBAL GAP версії 5, Слива Ю. В. (2017)
Микусь С. А. - Забезпечення функціональної стійкості телекомунікаційної системи на основі інтелектуалізованої технології підтримки прийняття рішень, Савченко В. А. (2017)
Кравченко О. С. - Системний підхід під час формування моделей в інформаційних системах і технологіях (2017)
Шульга В. А. - Контроль–моніторинг споруд. Термінологія та її недоліки (2017)
Зенкін М. А. - Дослідження метрологічного забезпечення альтернативних джерел енергії, Дзюба О. О. (2017)
Shlykov V. - Numerical model for heat transfer based on thermographic imaging of the heart, Danilova V., Maksymenko V. (2017)
Зенкін М. А. - Сучасні засоби вимірювання витрат природного газу, Коваленко А. Є. (2017)
Букрєєва о. С. - Проблеми технічного регулювання безпеки колісних транспортних засобів в Україні, Рибалко І. В. (2017)
Євтушенко Т. В. - Оцінення придатності підтверджувального методу визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у питній воді методом газової хромато-мас-спектрометрії після попереднього концентрування, Омельчун Ю. А., Сухенко В. Ю. (2017)
Чурсіна л. А. - Світовий ринок технічного текстилю, Горач О. О., Базик В. П. (2017)
Зенкін А. С. - Оцінення якості та безпечності кисломолочної продукції, Йосипенко А. М. (2017)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2017)
Сіренко В. Ф. - Криза в Україні – оцінки правих і лівих (2017)
Ющик О. І. - Цінність особистості в праві: методологічні питання критеріїв виміру (2017)
Оніщенко Н. М. - Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу (2017)
Іншин М. І. - Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності права на працю за трудовим законодавством України (2017)
Андрійко О. Ф. - Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян в Україні: теорія і практика (2017)
Кулинич П. Ф. - Громадянин і земля: право можливостей та можливості права (2017)
Пархоменко Н. М. - Людиноцетризм як сутність діяльності держави (2017)
Горбатенко В. П. - Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в Україні (2017)
Бойко І. Й. - Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр (2017)
Андрусишин Б. І. - Про революційні та юридичні основи відновлення української державності (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.), Токарчук О. В. (2017)
Бобровник С. В. - Конфліктогенність сфери реалізації суб’єктивних прав (2017)
Плавич В. П. - Природа людини через пізнання сутності права, або людиноцентризм у праві (2017)
Білак М. В. - Формування Конституційним Судом України правових стандартів людиноцентричної спрямованості (2017)
Мяловицька Н. А. - Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи (2017)
Батанов О. В. - Людиноцентризм у муніципальному праві: теоретичні та прикладні аспекти (2017)
Шевченко А. Є. - Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні, Гапоненко Л. В. (2017)
Рябченко О. П. - Щодо новелізації предмета адміністративного права: питання наукової дискусії (2017)
Короєд С. О. - Вплив соціальної спрямованості діяльності держави на реформування цивільного судочинства в Україні (2017)
Шумило М. М. - Пенсійне забезпечення на теренах Західної України у часи входження до складу Другої Речі Посполитої Польської 1918–1939 84 (2017)
Андрущакевич Ю. В. - Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини (2017)
Антошкіна В. К. - Гносеологічна природа тлумачення цивільно-правових норм (2017)
Барчук А. О. - Надзвичайні закони в системі законодавства України (2017)
Батанова Н. М. - Конституційно-правова відповідальність у контексті взаємодії держави та громадянського суспільства (2017)
Білозьоров Є. В. - Особливості емоційних станів у сфері здійснення юридичної діяльності (2017)
Бовкун Е. М. - Поняття "внутрішньо переміщена особа" в сучасному конституційному праві України (2017)
Богініч О. Л. - Дотримання природних прав людини як критерій суб’єктності правової держави: досвід України (2017)
Бойко О. В. - Наукова діяльність як конституційно-правова категорія (2017)
Бондаренко Б. Д. - Закономірності у праві як засіб відображення принципу верховенства прав людини: підходи до класифікації (2017)
Булкат М. С. - Принципи судової влади: характеристика поняття (2017)
Васецький В. Ю. - Права людини як сучасна тенденція розвитку демократичних держав (2017)
Ващенко А. М. - Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання (2017)
Гетьман-П’ятковська І. А. - Теоретико-прикладні аспекти проблеми гендерної нерівності в діяльності парламенту України (2017)
Дейнека К. О. - Поняття і сутність кодифікаційної техніки (2017)
Дідич Т. О. - Людина як суб’єкт правоутворення: комунікативно-інституційний підхід до аналізу (2017)
Кабанець О. С. - Ціннісно-правові аспекти демократії: актуальні питання сучасності (2017)
Капишін С. М. - До питання становлення правозаконності в Україні: історичний аспект (2017)
Карпічков В. О. - Історико-правова реальність як форма буття права у просторово-часовій площині (2017)
Кобан О. Г. - Діяльність виконавчої гілки влади як об’єкт соціалізації (2017)
Козаченко В. М. - Правова свідомість як джерело права у мусульманській правовій системі (2017)
Корнієнко В. С. - Методологічні засади дослідження правової експертизи в нормопроектній діяльності (2017)
Кравченко А. В. - Поняття та види суб’єктів права у сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Кужелєв О. М. - Правові послуги як чинник гарантування прав особистості (2017)
Луцький Р. П. - Людиноцентризм у позитивному праві (2017)
Львова О. Л. - Від радянського тоталітарного державоцентризму до людиноцентристського реформування правової системи України (2017)
Макаренко Л. О. - "Піраміда" цінностей у правовій культурі (2017)
Макеєва О. М. - Антропологічні засади правової комунікації (2017)
Малишев О. О. - Деякі людиноцентристські аспекти археологічного права: історія та сучасність (2017)
Мельник А. А. - Якість закону як передумова його досконалості (2017)
Міма І. В. - Об’єктивно-суб’єктивна необхідність втілення християнського-правових традицій у право (2017)
Музика І. В. - Людиноцентристський вимір правового світогляду представників українського ренесансного гуманізму (2017)
Наставна Г. В. - Роль антрополого-комінікативного підходу у пізнанні людиноцентризму в праві (2017)
Наставний Б. Е. - "Номографія" як мистецтво написання законів; практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама (2017)
Нестор Я. В. - Поняття і правова природа конституційних принципів здійснення судочинства (2017)
Николина К. В. - Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу організації державної влади (2017)
Новіцький В. В. - Судовий прецедент як джерело права в контексті захисту прав і свобод людини (2017)
Окунєв І. С. - Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект (2017)
Пащенко М. О. - Роль загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав людини (2017)
Подорожна Т. С. - Право людини на правопорядок (2017)
Пряміцин В. Ю. - Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні (2017)
Ромінський Є. В. - Пам’ятки права східнослов’янських протодержавних утворень V ст. – третьої чверті Х ст. (2017)
Середюк В. В. - Критика антропоцентричного підходу до розуміння відповідальності Гансом Йонасом (2017)
Сиротненко Р. О. - Принцип людиноцетризму в праві США: "право повинно бути вчасним" (2017)
Сігріянська В. О. - До питання про права людини: генезис тлумачень та уявлень (2017)
Сунєгін С. О. - Функції сучасної держави: питання аксіологічного осмислення (2017)
Старицька О. О. - Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права (2017)
Тарахонич Т. І. - Людиноцентризм у праві та у правовому регулюванні: реалії сьогодення (2017)
Худояр Л. В. - Людиноцентристський вимір концепції ідеальної держави Івана Вишенського (2017)
Чепульченко Т. О. - Права людини як цінність у сучасній державі (2017)
Шеляженко Ю. В. - Автономне значення верховенства права (2017)
Басова І. С. - Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект (2017)
Войтенко Т. В. - Втручання у право власності в контексті дотримання принципу пропорційності (2017)
Гончар Д. В. - Кваліфікована юридична допомога як чинник доступності правосуддя (2017)
Гумега О. В. - Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності через призму людиноцентризму (2017)
Гусарєва О. С. - Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації основних принципів людиноцентризму (2017)
Гусєв О. Ю. - Електронні докази у цивільному процесі України: термінологічний аспект (2017)
Кадєтова О. В. - Застосування людиноцентристських засад у процесі гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної власності з європейськими стандартами (2017)
Кирилюк В. А. - Імплементація міжнародних стандартів щодо забезпечення прав засуджених у діяльності органів та установ виконання покарань, Стеблинська О. С. (2017)
Костенко О. О. - Роль прав людини на інформацію у розвитку і функціонуванні інститутів громадянського суспільства (2017)
Коталейчук С. П. - Право на справедливий суд в Україні: міф чи реальність (2017)
Кравчук К. Г. - Правовий статус Конституційного Суду України та його місце в системі суб’єктів судової правотворчості (2017)
Кушнір І. М. - Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності в галузі будівництва (2017)
Любченко Я. П. - Арбітраж як елемент права на доступ до правосуддя (2017)
Мігалчан А.-Т. І. - Правове регулювання державного управління у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та Румунії: порівняльний аналіз (2017)
Нерсесян А. І. - Людський геном як об’єкт патентування у царині прав людини (2017)
Нерсесян А. С. - Процесуальні проблеми початку кримінального провадження (2017)
Пивовар І. В. - Баланс приватних і публічних інтересів у фінансових правовідносинах у сфері пенсійного страхування (2017)
Пономарьова Т. С. - Предмет договору оренди комерційної нерухомості: практичні аспекти (2017)
Пухтинський М. О. - Місцеве врядування: конституційно-правове визначення у системі публічної влади (2017)
Радченко О. М. - Пенсійне забезпечення військовослужбовців в Україні: виклики сучасності (2017)
Святненко А. П. - Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві (2017)
Сенчук В. В. - Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: правові підходи (2017)
Сімутіна Я. В. - Рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин (2017)
Сокальська О. В. - Дмитро Андрійович Дріль – російський Чезаре Ломброзо (2017)
Софінська І. Д. - Людиноцентризм у громадянстві (на підставі рішень Європейського суду з прав людини) (2017)
Терзі О. О. - Правове регулювання предиктивної медицини (2017)
Топчій В. В. - Аналіз міжнародно-правового захисту прав людини в Україні (2017)
Хопта С. Ф. - Внутрішнє переконання судді як основа ухвалення правосудних рішень (2017)
Хожабеков П. К. - Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане (2017)
Шкарупа К. В. - Міжнародно-правовий аспект виникнення і функціонування пенітенціарної служби та вплив на розвиток суспільних відносин деяких країн світу (2017)
Нагнибедюк А. В. - Судова доктрина верховенства права: український досвід у європейському контексті (2017)
Павлюков І. І. - Правові засоби в системі захисту прав людини (2017)
Сахненко О. М. - Тлумачення права: сутнісні підходи та виміри (2017)
Вихідні дані (2017)
Заболотний Я. В. - Знаходження максимуму добутку внутрiшнiх радiусiв взаємно неперетинних областей (2016)
Курдаченко Л. А. - Про деякi зв’язки мiж факторами канонiчних центральних рядiв в алгебрах Лейбнiца, Отал Х., Пипка О. О. (2016)
Скрипник В. І. - Кулонiвська плоcка перiодична динамiка однакових зарядiв у полi притягальних центрiв та постiйному магнiтному полi (2016)
Ємець О. О. - Полiномiальнi алгоритми розв’язування деяких задач побудови розкладiв приладу для заявок з очiкуванням, Леонова М. В. (2016)
Серебрякова С. В. - Застосування циклiчних систем обслуговування (2016)
Багно А. М. - О квазилэмбовских волнах в системе слой идеальной жидкости — сжимаемый упругий слой с начальными напряжениями (2016)
Папиров И. И. - Влияние вида деформации на акустическую эмиссию сплава магния, Стоев П. И., Пикалов А. И., Емлянинова Т. Г. (2016)
Мельниченко Т. А. - Вплив геотектонiчної активностi на обсяги газових видiлень у пiвнiчнiй частинi Чорного моря, Воробйов А. І., Гейхман А. М. (2016)
Наумко І. М. - Гази вугiльних родовищ: нове вирiшення проблеми синтезу–генезису метану, Павлюк М. І., Сворень Й. М., Зубик М. І. (2016)
Белякова Л. А. - Влияние привитого β-циклодекстрина на сорбционную активность силикагеля по отношению к ионам токсичных металлов, Беляков В. Н., Василюк С. Л., Швец А. Н. (2016)
Лысенко Л. Л. - Электрокинетическая очистка тонкодисперсных глинистых почв, загрязненных хлорорганическими соединениями, Мищук Н. А., Шен А. Э., Рында Е. Ф. (2016)
Хiмач Н. Ю. - Активацiя каталiзатора синтезу метанолу шляхом механiчної дiї, Полункін Є. В., Філоненко М. М., Мельникова С. Л. (2016)
Гулевский А. К. - Восстановление морфофункциональных свойств эритроцитов донорской крови человека после гипотермического хранения, Жаркова Е. Е. (2016)
Глушенков А. М. - Повна множина Н-зв’язаних гомоасоцiатiв 9-метилгуанiну за участю мутагенних таутомерiв: квантово-механiчне дослiдження, Говорун Д. М. (2016)
Спринчук Н. А. - Роль визначення мутацiї D112G в дiагностицi хворих на синдром бiологiчно неактивного гормону росту серед дiтей, що проживають на територiї України, Досенко В. Є. (2016)
Корнiлович Б. Ю. - Захист пiдземних вод вiд забруднення сполуками урану за допомогою проникних реакцiйних бар’єрiв, Кошик Ю. Й., Ковальчук І. А., Хлопась О. О., Бащак О. Є. (2016)
Горбачук В. М. - Структура розв’язкiв диференцiальних рiвнянь у банаховому просторi на нескiнченному iнтервалi (2016)
Ефимушкин А. С. - О задаче Римана–Гильберта для аналитических функций в круговых областях, Рязанов В. И. (2016)
Макаров В. Л. - Узагальнення дробу Тiле, Демків І. І. (2016)
Галкін О. А. - Афiнно-iнварiантнi глибиннi класифiкатори на основi методу k-найближчих сусiдiв (2016)
Ємець О. О. - Властивостi лiнiйних безумовних задач оптимiзацiї на розмiщеннях з iмовiрнiсною невизначенiстю, Барболіна Т. М. (2016)
Багно А. М. - О локализации квазилэмбовских волн в системе слой идеальной жидкости — упругий слой (2016)
Кубенко В. Д. - О взаимодействии сферического излучателя с вязкой сжимаемой жидкостью в цилиндрическом сосуде (2016)
Пойда А. В. - Особенности развития зернограничного проскальзывания в условиях проявления сверхпластичности в сплаве с бимодальной структурой, Завдовеев А. В., Пойда В. П., Брюховецкий В. В., Милая Д. Е. (2016)
Шевченко О. М. - Оптимiзацiя складу та термообробки литих бiосумiсних сплавiв Ti−18Nb−x Si, Кулак Л. Д., Дацкевич О. В., Кузьменко М. М., Хоменко Г. Є., Фірстов С. О. (2016)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон у крейдових вiдкладах Кримського континен-тального схилу (за матерiалами 37-го рейсу судна "Академiк Вернадський") (2016)
Присяжнюк В. А. - Моллюски подрода Planivallonia Schileyko, 1984 (Mollusca, Pulmonata) в неогеновых отложениях Украины, России и Казахстана (2016)
Божко Е. А. - Повышение несущей способности этанола как компонента альтернативного моторного топлива: эксперимент и молекулярное моделирование, Есилевский С. А., Чернявский Е. К., Шелудько Е. В., Пилявский В. С., Полункин Е. В., Богомолов Ю. И. (2016)
Стрижак О. В. - Пряме C-фосфорилювання 1-арил- та 1-гетарилiмiдазолiв хлорангiдридами фосфонових кислот, Комаров І. В., Корнiлов М. Ю., Хиля В. П. (2016)
Тітов Ю. О. - Сполуки Sr2Ln4Ti2Ta4O22 (Ln = La, Pr) з гетероблочною шаруватою перовськiтоподiбною структурою, Слободяник М. С., Чумак В. В. (2016)
Зинченко В. Д. - Индукция озоном адаптивного ответа эритроцитов барана на холодовой стресс, Головина К. Н., Горячая И. П., Воловельская Е. Л. (2016)
Горюнова И. И. - Влияние никеля на организацию актиновых филаментов в клетках корня Arabidopsis thaliana, Красиленко Ю. А., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Кузнєцов Е. А. - Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту (2016)
Турецкий О. А. - Процес формування трудового потенціалу постіндустріального суспільства (2016)
Масленніков Є. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління результатами діяльності підприємства, Побережець О. В. (2016)
Осипов В. І. - Дослідження категорії "ефективність" в системі соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Садченко Е. В. - Сущность и причины кризиса развития предприятия (2016)
Коваленко О. М. - Методичні підходи до створення підсистеми ризик-менеджменту в системі управління інтегрованою промисловою компанією, Станіславик О. В. (2016)
Плавич В. П. - Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) (2016)
Мазур Е. Е. - Кибернетико-синергетические императивы управления торговым предпринимательством (2016)
Дюков В. П. - Напрямки побудови ефективної системи управління знаннями в організаціях, Рибаков І. В., Штока Є. Т. (2016)
Shavalyuk O. I. - The effective process of transformation of Ukrainian economy, Popivniak R. B. (2016)
Андрейченко А. В. - Європейська політика сусідства: виклики для національної економіки України, Заєць М. А. (2016)
Грінченко Р. В. - Прояви циклічних коливань в економіці (2016)
Васильєв С. Г. - Віртуальна економіка: сутність, переваги, недоліки та напрями розвитку, Обнявко О. В., Онищенко О. А. (2016)
Слободянюк О. В. - Страхування як запорука відшкодування збитків при пошкодженні та втраті майна, Толкачева Г. В. (2016)
Курганська Е. І. - Казначейський менеджмент: теорія та практикa (2016)
Проценко Ю. М. - Проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів (2016)
Правила для авторів (2016)
Кузнєцов Е. А. - Соціокультурні та історичні умови становлення системи професійного менеджменту (2016)
Сафонов Ю. М. - Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, Мельник Ю. М. (2016)
Масленніков Є. І. - Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств, Чуйко О. Ю. (2016)
Басюркіна Н. Й. - Проблеми ефективного використання персоналу на підприємства України, Мартолога Л. Н. (2016)
Побережець О. В. - Оцінка методів планування результатів діяльності промислового підприємства (2016)
Столбуненко Н. М. - Особливості та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні на сучасному етапі, Іваніщева А. В. (2016)
Рудінська О. В. - Сучасна структура та ефективність методів менеджменту, Ленська Н. І. (2016)
Борщ В. І. - Особливості формування кадрової стратегії у банківських установах на сучасному етапі, Фещенко О. О. (2016)
Орлова Н. В. - Роль транснаціональних корпорацій в інноваційній діяльності України, Алібутаєв Е. Р. (2016)
Жмай А. В. - Проблемы ответственности и социальной ответственности в рамках науки управления и самоменеджмента на современном этапе, Мединский Д. В. (2016)
Правила для авторів (2016)
Пшук Н. Г. - Особливості клініко-психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру, Белов О. О., Кирилюк Н. П. (2017)
Денисенко М. М. - Аналіз кореляційного простору "копінги - адиктивна поведінка" у хворих на невротичні розлади (2017)
Заседа Ю. И. - Принципы срочной психологической адаптации при впервые диагностированной онкологической патологии (2017)
Ткаченко О. В. - Діабетична патоперсонологія: якості особистості та динаміка їх змін у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Коломієць С. І. - Організація комплексного медико-психологічного супроводу підлітків зі сколіозом (2017)
Яновська С. Я. - Патопсихологічні основи формування реагування на захворювання в осіб з ішемічним мозковим інсультом (2017)
Шелестова О. В. - Медико-психологічні чинники розладів військово-професійної адаптації військовослужбовців (2017)
Чугунов В. В. - Таргетная модель психологической адаптации детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, Дац В. В. (2017)
Пшук Н. Г. - Здатність до акцепції соціальної підтримки у пацієнтів із шизофренією та афективними розладами, Камінська А. О. (2017)
Кукуруза Г. В. - Раннє втручання як система фасилітації розвитку дитини з психомоторними порушеннями, Кравцова А. М. (2017)
Казаков О. А. - Порушення функціонування сімейних відносин у родинах, в яких один із батьків хворіє на параноїдну шизофренію, Боднар Л. А. (2017)
Мудренко І. Г. - Чинники суїцидальної поведінки хворих із деменцією (2017)
Корж А. В. - Сучасні питання переносимості нейролептиків та прихильності до терапії хворих на шизофренію (2017)
Стаханов К. О. - Дослідження основних порушень соціального функціонування пацієнтів із постшизофренічною депресією (2017)
Животовська Л. В. - Особистісні особливості пацієнтів із запійними формами алкогольної залежності, Борисенко В. В., Скрипніков А. М. (2017)
Храмцова В. В. - Некоторые аспекты нейропсихологической реабилитации больных в отдаленном периоде после перенесенного инсульта (2017)
Живілова Я. С. - Система поєднаної психотерапії та психофармакотерапії хворих з органічними ураженнями головного мозку в умовах лікарні із суворим наглядом (2017)
Петрюк А. П. - Профессор И. И. Кутько: персонифицированные нейронаучные приоритеты, Петрюк П. Т., Сосин И. К. (2017)
Крюкова І. О. - Обліково-аналітична підтримка ефективного управління земельними ресурсами аграрних бізнес-структур, Ніценко В. С. (2016)
Побережець О. В. - Методика контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств (2016)
Масленніков Є. І. - Явище невизначеності в інноваційній діяльності суб’єктів туристичної діяльності, Бєлєнкова А. С. (2016)
Столбуненко Н. М. - Інноваційна економіка України на шляху виходу з кризи (2016)
Рудінська О. В. - Критерії й оцінка ефективної діяльності управлінської команди в сучасному багатопрофільному підприємстві, Белякова В. В. (2016)
Borshch V. I. - The most important persons in the management science: literature review, Huz V. V. (2016)
Іваніщева А. В. - Сучасні напрямки розвитку логістичних технологій (2016)
Рибаков І. В. - Аналіз управлінських технологій в супермаркетах (2016)
Жмай А. В. - Сравнительная характеристика тестов для определения уровня эмоционального интеллекта (EQ) согласно теориям Холла и Люсина, Сорокова Т. Е. (2016)
Захарова М. Г. - Місце цінової стратегії в системі стратегічного управління підприємством (2016)
Правила для авторів (2016)
Кузнєцов Е. А. - Науково-методологічні проблеми розвитку процесу професіоналізації менеджменту в Україні (2017)
Plavich V. P. - Legal interpretation of legal norms and law enforcement (2017)
Козак Ю. Г. - Сутність та роль технопарків в інноваційному розвитку країни, Уханова І. О. (2017)
Чернявська Т. П. - Розвиток лідерського потенціалу менеджерів в умовах конкуренції (2017)
Грибинча А. - Инновации как составляющая национальной экономической безопасности (2017)
Захарченко В. І. - Формування стратегій диверсіфікації у розвитку промислового підприємства, Аль-Шаргі Ф. М. (2017)
Масленніков Є. І. - Забезпечення системи управління фінансовою стійкістю торгівельного підприємства (2017)
Побережець О. В. - Інструментальна підтримка системи управління результатами діяльності торгівельних підприємств (2017)
Меркулов М. М. - Напрями зміни конкурентних відносин у національній економіці після вступу України в ВТО, Сорока Л. М. (2017)
Мазур Е. Е. - Бифуркационный характер изменений в новейшей истории розничной торговли Украины (2017)
Столбуненко Н. Н. - Образование в Украине как залог развития национальной экономики (2017)
Орлова В. Н. - Особенности конкурентной структуры рынка масложировой промышленности, Олейникова Н. В. (2017)
Радченко О. П. - Конкурентоспроможність інновацій як сталий розвиток національної економіки України, Шавалюк О. І. (2017)
Кравченко О. М. - Розвиток регіонального маркетингу як засобу покращення якості життєдіяльності, Метіль Т. К. (2017)
Zakritov D. O. - Pharmacoeconomics as a tool to enhance efficiency of health services, Navneet Kaur (2017)
Жмай О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в країнах Азії (2017)
Інформація для авторів (2017)
Кузнєцов Е. А. - Впровадження механізму професіоналізації управлінської діяльності в Україні (2017)
Сафонов Ю. М. - Інструментальна підтримка побудови організаційної структури цільового науково-технологічного колективу, Мельник Ю. М. (2017)
Плавич В. П. - Імплементація норм і принципів сучасного міжнародного права у внутрішнє право (порівняльно-правові аспекти) (2017)
Масленніков Є. І. - Формування механізму управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства (2017)
Побережець О. В. - Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства (2017)
Мазур О. Є. - Методичний підхід до діагностики інституціональної складової торговельного підприємницького середовища (2017)
Nyenno I. M. - State marine policy regulation: risk management aspects (2017)
Заєць М. А. - Рівень освіти як основна парадигма сталого розвитку економіки, Кирилова В. А. (2017)
Orlova N. V. - Correlation of competitive market structure and innovative activity of oil and fat companies (2017)
Горбаченко С. А. - Проблеми адаптації українських портів до сучасних експортних потреб олійної промисловості, Ізмайлова А. Р. (2017)
Радченко О. П. - Особливості трансформації економіки України, Шавалюк О. І. (2017)
Рудінська О. В. - Теоретичні та аналітичні підходи щодо порівняння ринку нерухомості України та Польщі (2017)
Borshch V. I. - Enterprise resource planning in healthcare system, Sukhvitri J. (2017)
Гоголь М. М. - Вплив витрат управлінського обліку на функціонування інтегрованого бізнесу (2017)
Столбуненко Н. М. - Особливості та перспективи розвитку зернової логістики в Україні, Церковна А. В. (2017)
Жмай А. В. - Влияние корпоративной социальной ответственности на имидж предприятия (2017)
Інформація для авторів (2017)
Афанасьєв С. М. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації при гонартрозі, Майкова Т. В., Шумська Н. І. (2017)
Бала Т. М. - Рівень фізичної підготовленості школярів 10 – 11-х класів, Сванадзе А. С., Кузьменко І. О. (2017)
Без’язичний Б. І. - Комплексний педагогічний контроль у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ, Попова А. В., Худякова В. Б. (2017)
Бойченко С. - Специфічні критерії спритності футболістів різної кваліфікації, Залойло В., Гончарук А. (2017)
Бондаренко В. В. - Система професійного навчання працівників Національної поліції України (2017)
Гармаш А. Г. - Дослідження основних антропометричних та функціональних показників жінок першого зрілого віку, які займаються оздоровчим функціональним фітнесом на першому етапі експерименту (2017)
Гусаревич О. В. - Історична трансформація видів сучасного п’ятиборства на прикладі проведення олімпійських ігор 1992 – 2016 р.р. (2017)
Джим Е. С. - Особенности совершенствования тренировочного процесса квалифицированных спортсменок которые занимаются бодибилдингом в соревновательном периоде с учетом биологического цикла (2017)
Кашуба В. А. - Использование мультимедийных технологий в процессе физического воспитания различных групп населения, Маслова Е. В., Рычок Т. Н., Лопацкий С. В. (2017)
Мединський С. В. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту в США (на основі статистичних даних) (2017)
Николаенко В. В. - Сравнительный анализ организации детско-юношеских соревнований по футболу в Украине и странах западной Европы, Шевченко А. Ю., Булавинец В. А. (2017)
Павленко Д. Г. - Залежність спортивного результату від даних фізичного розвитку , морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості пауерліфтерів на етапі початкової підготовки, Першин О. І., Джим В. Ю. (2017)
Павлюк І. - Програми міжнародних організацій та гольф-клубів з розвитку інфраструктури полів (2017)
Перцухов А. А. - Фізична підготовленість футболістів 18 - 19 років (2017)
Пивень О. Б. - Особенности опредиления уровня физического развития и физической подготовленности у тяжелоатлетов 15 - 17 лет, Дорофеева Т. И. (2017)
Приступа Є. - Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу, Музика Ф. (2017)
Присяжнюк С. І. - Система управління фізичним вихованням у вищих навчальних закладах України, Єретик А. А. (2017)
Степанюк В. В. - Особенности игровой деятельности вратаря в футболе (2017)
Юденок В. - Оцінювання та педагогічний контроль фізичного розвитку рухових навичок учнів основної школи (2017)
Аветісян Є. О. - Застосування операційного числення для розрахунку нескладних схем змінного струму, Дятлов Ю. В., Шепета О. М. (2017)
Солоденко А. П. - Методичні підходи до вивчення властивостей інфразвукових хвиль на уроках фізики у 9 класі (2017)
Благодаренко Л. Ю. - Астрономічна освіта як підґрунтя наукових уявлень про всесвіт та його еволюцію (2017)
Бойчук В. М. - Вивчення фізики через дослідження наукового середовища, Стинська В. В., Паращук Т. О. (2017)
Вернидуб Р. М. - Моделі розробки освітніх програм дослідницького навчання для підготовки нового учителя фізики і математики (2017)
Галатюк Ю. М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до творчої професійної діяльності (2017)
Головко М. В. - Історико-методичні особливості формування змісту курсу загальної фізики вищої школи в Україні (XVII – початок XX ст.) (2017)
Гриб’юк О. О. - Впровадження stem-освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня "варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі" (2017)
Грищенко О. С. - М. М. Боголюбов – творець фізики сучасності, Пудченко С. А. (2017)
Корець М. С. - Фізичний експеримент при вивченні властивостей магнітного поля у загальноосвітній школі, Ткаченко О. К., Свищ Б. В., Степанчиков Д. А. (2017)
Кривонос О. М. - Дослідження звукових коливань та визначення швидкості звуку за допомогою ПК, Новицький С. В., Зіновчук А. В. (2017)
Падалка О. С. - Інноваційна модель розвитку вітчизняної освіти у контексті європейської інтеграції (2017)
Петруньок Т. Б. - Спецкурси у навчанні фізики студентів вищих будівельних навчальних закладів (2017)
Пудченко С. А. - Деякі нотатки наукової і педагогічної діяльності професора В. П. Дущенка (2017)
Сальник І. В. - Навчальний процес з фізики у вимірах синергетичного підходу (2017)
Слободянюк І. Ю. - Підвищення пізнавальної мотивації до вивчення фізики в класах гуманітарного профілю (2017)
Точиліна Т. М. - Методологічні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів при вивченні фізики у вищій технічній школі, Філіпенко І. І. (2017)
Чернявський В. В. - Особливості проектування і проведення практичних занять з фізики у навчанні майбутніх фахівців річкового та морського транспорту (2017)
Шерстюк С. О. - Формування в учнів мотивації до засвоєння технічних знань у процесі вивчення фізики (2017)
Ясінський А. М. - Інтегроване заняття як ефективний засіб формування професійних компетентностей студентів ВНЗ в процесі викладання фундаментальних дисциплін на прикладі підготовки фахівців економічного профілю, Лотюк Ю. Г., Антоневич О. Й., Антоневич Ю. А. (2017)
Hristova R. P. - An example of using computer animation in astronomy lessons (in secondary school) (2017)
Авраменко О. В. - Тестування у теорії границь в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, Білецька Ю. Г. (2017)
Ачкан В. В. - Шляхи формування готовності майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі вивчення методичних дисциплін (2017)
Грищук А. М. - Геометричне доведення перетворень Лоренца, Грищук В. В., Корнійчук П. П. (2017)
Караманова З. А. - Формування математичної компетентності студентів коледжів під час розв’язування задач (2017)
Мовчан С. М. - Технологічний підхід у проектному навчанні алгебри учнів основної школи (2017)
Новікова А. О. - Система задач з теми "Нерівності" як засіб реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу алгебри, Швець В. О. (2017)
Павлова Н. Хр. - Социальные сети в обучении математике (2017)
Розуменко А. О. - Узагальнення знань студентів при вивченні теми "Статистична оцінка параметрів розподілу" (2017)
Терепа А. В. - Місце і роль логічних задач у системі математичної підготовки вчителя початкової школи (2017)
Трайчев Т. Л. - Обучение формированию знаний о методах решения задач и умений их применения – необходимость в обучении математике (2017)
Школьний О. В. - Розв’язування типових тестових завдань під час підготовки до ЗНО з математики, Захарійченко Ю. О. (2017)
Harizanov Kr. V. - Interactive approaches for education through web - based methodological platform (2017)
Наши авторы (2017)
Аникеенко Л. В. - Методологические основы оздоровительных систем (2017)
Байрачний О. - Аналіз детермінант успішної професійної кар’єри тренера високої кваліфікації (на прикладі футболу) (2017)
Билоконь В. П. - Мотивация студентов на занятиях физической культурой и спортом при помощи соревновательно-игрового метода (2017)
Гагара В. - Вивчення ефективності дії нового комплексу методів фізичної реабілітації в лікуванні хворих на остеоартроз після ендопротезування колінного суглоба, Мирна А., Нікітенко А. (2017)
Галашко О. І. - Гирьовий спорт у фізичному вихованні студенів, Романів І. В., Демків А. С. (2017)
Ганчар А. - Мониторинг оценивания показателей формирования навыков плавания в результатах командного выступления сильнейших пловцов-студентов на XXIX Всемирной Универсиаде в Тайпэе-2017, Ганчар И. (2017)
Гуртова Т. В. - Верифікація параметрів функціонального стану студентів, хворих на ожиріння, під впливом занять аквафітнесом у спеціальних медичних групах ВНЗ, Цьовх Л. П., Куспиш О. В., Незгода С. П. (2017)
Дерека Т. Г. - Сучасний зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців фізичного виховання для України, Туманова В. М. (2017)
Зеніна І. В. - Розвиток рухових якостей і функціонального стану студенток засобами гімнастики, Гаврилова Н. М. (2017)
Іванюта Н. В. - Загальна характеристика функцій та ознак фізичної рекреації (2017)
Кашуба В. - Динаміка адаптаційних реакцій вегетативної нервової системи хворих на коксартроз при застосуванні засобів фізичної реабілітації, Афанасьєв С. (2017)
Кенсицька І. Л. - Характеристика показників фізичного стану студентської молоді (2017)
Кийко А. С. - Використання інтервального гіпоксичного тренування для розвитку витривалості на передзмагальному етапі підготовки альпіністів, Мулик В. В. (2017)
Людовик Т. В. - Cтруктурні компоненти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю, які спеціалізуються за напрямом мікро- та наноелектроніка, Безгребельна О. П., Пономарьов С. В., Коваль О. В. (2017)
Ляшенко В. М. - Біологічні ритми та їх значення в зміні працездатності при заняттях фізичною культурою та спортом, Портна І. Л., Гаврилова Н. Г. (2017)
Майструк М. І. - Вплив проведеної фізичної реабілітації на функціональний стан хворих на ХОЗЛ помірного ступеня тяжкості (2017)
Мулик В. В. - Контроль процесу підготовки та змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів класу "Б" в акробатичному рок-н-ролі, Луценко Ю. М. (2017)
Олійник М. О. - Параметри змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів різного амплуа (на матеріалах національного чемпіонату 2016 - 2017 рр.), Дорошенко Е. Ю. (2017)
Павленко І. О. - Застосування засобів оздоровчого фітнесу у фізичному вихованні старшокласників (2017)
Панкратов Н. С. - Методические принципы занятий оздоровительно-развивающей направленности (2017)
Пасічник В. М. - Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку, Пасічник В. Р. (2017)
Присяжнюк С. І. - Використання здоров՚язбережувальних технологій для зміцнення здоров՚я студентів ВНЗ ІТ-технологій, Канішевський С. М., Краснов В. П. (2017)
Пронтенко К. В. - Характеристика основних компонентів підготовленості курсантів у процесі навчання гирьовому спорту (2017)
Радзієвський В. П. - Оздоровчі види рухової діяльності студентів медичних вузів як складові навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (2017)
Рідковець Т. Г. - Оцінка ефективності програми реабілітації для фізично підготовлених осіб з есенціальною гіпертензією, Білий В. В. (2017)
Ріпак М. О. - Спосіб життя і стан здоров’я дорослих жінок (2017)
Розторгуй М. С. - Особливості підготовки спортсменів з інвалідністю у силових видах спорту (2017)
Сазанова І. О. - Огляд використання сучасних систем фітнесу в практиці фізичного виховання студенток медичних вищих навчальних закладів (2017)
Сутула В. О. - Взаємовідносини тренера і спортсмена як фактор підвищення ефективності тренувального процесу, Шутєєв В. В. (2017)
Толмачева С. Е. - Физические упражнения - основное средство физического воспитания, Кузьменко Н. В. (2017)
Храбра С. З. - Дерматогліфічні і психологічні особливості дітей з дитячим церебральним паралічем, Вакуленко Л. О., Барладин О. Р., Грушко В. С. (2017)
Хрипач А. Г. - Формування здоров'язберігаючих компетенцій у фізичному вихованні студентів ВНЗ, Король О. С., Павлось Р. М., Осінчук В. В. (2017)
Чередниченко М. А. - Современные подходы в подготовке спортсменов в мотокроссе на мотоциклах с коляской (2017)
Чопилко Т. - Эффективность технологии индивидуализации специальной физической подготовки арбитров высокой квалификации в футболе, Березка С. (2017)
Драч К. Д. - О решении обратной задачи Дидоны в классе выпуклых поверхностей вращения (2016)
Стефанчук М. В. - Екстремальнi елементи в гiперкомплексному просторi (2016)
Чуйко С. М. - Линейные нетеровы краевые задачи для вырожденных дифференциально-алгебраических систем с импульсным воздействием, Чуйко Е. В. (2016)
Timokha A. N. - The Bateman–Luke variational formalism in a sloshing with rotational flows (2016)
Кривонос Ю. Г. - Моделирование распространения сигнала в реальных системах с конечным интервалом и поглощением, Селезов И. Т. (2016)
Багно А. М. - О влиянии вязкой жидкости на квазилэмбовские волны в упругом слое, взаимодействующем с жидким слоем (2016)
Долінський А. А. - Дослiдження особливостей впливу методу дискретно-iмпульсного введення енергiї на процес утворення лiпiдних наноструктур, Авдєєва Л. Ю., Шаркова Н. О., Чуніхін О. Ю. (2016)
Закарян Д. А. - Модель квазигармонического приближения в теории псевдопотенциалов, Картузов В. В., Хачатрян А. В. (2016)
Гордиенко В. В. - Скоростные разрезы верхней мантии океанических желобов, Гордиенко Л. Я. (2016)
Шевченко О. Л. - Методика оцiнки бар’єрної стiйкостi водозборiв по вiдношенню до забруднюючих речовин (2016)
Крупская Т. В. - Свойства композитной системы на основе высокодисперсного кремнезема и рифампицина (2016)
Опейда Л. I. - Про особливостi початкової стадiї окиснення N-гiдроксифталiмiду перманганатом калiю, Попов А. Ф. (2016)
Тітов Ю. О. - Кристалiчна структура шаруватого нiобатоцирконату Sr6Nb4ZrO18, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Полубiнський В. В., Чумак В. В. (2016)
Гулевский А. К. - Эффект холодовой акклимации на криопреципитацию белков Tenebrio molitor в присутствии дегидратирующего агента полиэтиленгликоля, Третьяк Д. В., Релина Л. И., Никольченко А. Ю. (2016)
Міхєєв О. М. - Системнiсть механiзмiв радiогормезисних ефектiв у рослин, Овсяннiкова Л. Г., Войтенко Л. В., Жук В. В., Гродзинський Д. М. (2016)
Проценко О. В. - Оцiнка токсичностi та генотоксичностi квантових точок CdS, синтезованих за допомогою бiологiчних матриць, Дудка О. А., Козерецька І. А., Іномістова М. В., Борова М. М., Пірко Я. В., Толстанова Г. М., Остапченко Л. І., Ємець А. І. (2016)
Цибулін О. С. - Захисний ефект монохроматичного червоного свiтла LED вiд оксидативної дiї надвисокочастотного електромагнiтного випромiнювання, Якименко І. Л., Сидорик Є. П. (2016)
Аникеенко Л. В. - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки баскетболистов (2017)
Афанасьєв С. М. - Ефективність фізичної реабілітації при попереково-крижовому остеохондрозі, побудованої на підґрунті остеогенної концепції розвитку захворювання, Майкова Т. В. (2017)
Бала Т. М. - Дослідження рівня рухових здібностей дітей 5 – 6-ти років, Костюк А. В. (2017)
Березкіна О. О. - Мотивація до занять фізичною культурою і спортом студентів технічного вузу, Височина О. А. (2017)
Босько В. М. - Динаміка ефективності техніки плавання кролем на грудях та на спині дітей з наслідками ДЦП під впливом технології навчання плаванню (2017)
Випасняк І. П. - Характеристика фізичної підготовленості студентів з нормальною поставою та різним рівнем стану біогеометричного профілю, Шанковський А. З. (2017)
Гогоць В. Д. - Педагогічна діяльність як детермінанта професійного здоров’я педагога Вищої школи, Власенко Н. В. (2017)
Градусов В. О. - Дослідження міри витривалості та фізичної працездатності кваліфікованих баскетболістів в підготовчому періоді, Кузьминчук А. П. (2017)
Градусова Н. В. - Мотивація студентів до занять фітнесом в навчальному процесі з фізичного виховання, Кузьменко Н. В. (2017)
Гриб А. І. - Ставлення студентів творчих спеціальностей до процесу фізичного виховання у Вищій школі, Коритко З. І. (2017)
Дудорова Л. Ю. - Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму, Волошина О. В. (2017)
Иванюта Н. В. - Значение и задачи профессионально–прикладной физической подготовки (2017)
Кожанова О. С. - Особливості методики формування навичок пересування дітей молодших класів, Чекмарьова В. В., Цикоза Є. В. (2017)
Корюкаєв М. М. - Характеристика функціональних можливостей спортсменів-дзюдоїстів, Масалкін М. Г. (2017)
Крилов А. Г. - Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14 - 15 років (2017)
Лупало О. В. - Фізична культура як учбова дисципліна: сучасний підхід до підвищення якості її реалізації, Сосненко Є. П. (2017)
Майструк М.І. - Покращення якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Мартинов Ю. О. - Вплив спеціальних знань з боротьби самбо на тренувально-змагальну діяльність студентів-спортсменів (2017)
Масалкін М. Г. - Особливості розвитку фізичних якостей у борців-дзюдоїстів на початковому етапі тренувальної діяльності, Корюкаєв М. М. (2017)
Остапова О. О. - Складові професійно-прикладної фізичної культури випускника технічного вузу як предмет теоретичного дослідження, Остапов А. В., Гордієнко О. В. (2017)
Присяжнюк С. І. - Використання здоров՚язбережувальних технологій для зміцнення здоров՚я студентів ВНЗ ІТ-технологій, Канішевський С. М., Краснов В. П. (2017)
Приймаков А. А. - Активность и взаимосвязи мышц нижних конечностей при управлении циклическим движением в экстремальных условиях деятельности организма спортсменов, Ежи Ейдер, Мазурок Н. С., Коленков А. В. (2017)
Пруднікова М. С. - Аспекти культури здорового способу життя студентів (2017)
Радченко Л. О. - Культурно-освітня складова сучасного олімпійського руху: зміст та наповненість (2017)
Рідковець Т. Г. - Засоби фізичної реабілітації при есенціальній артеріальній гіпертензії, Білий В. В. (2017)
Ріпак М. О. - Ставлення дорослих жінок до занять фізичною культурою (2017)
Сапрун С. Т. - Методика формування технічної підготовленості дітей підліткового віку на секційних заняттях з волейболу, Корнієнко С. М. (2017)
Сиротинская Е. К. - Особенности использования физкультурно-оздоровительных технологий в процессе физического воспитания студентов вузов, Соболенко А. И. (2017)
Соболенко А. И. - Контроль и оценка основных элементов физической подготовленности студентов высших учебных заведений на начальном этапе обучения борьбе дзюдо, Сиротинская Е. К. (2017)
Стадник В. В. - Ефективність використання авторської програми у позаакадемічних формах занять фізичним вихованням студентів, Череповська О. А., Заліско О. К., Бражник О. Є. (2017)
Толмачева С. Є. - Вплив занять фітнесом на функціональне здоров’я студентів, Кузьменко Н. В. (2017)
Федоріщева А. В. - Аналіз стану здоров’я студенток 17 - 19 років (2017)
Храбра С. З. - Акцентуації характеру, основні потреби людини і їх значення в реабілітаційній роботі (гендерний аспект), Грушко В. С. (2017)
Юхно Ю. О. - Інформаційні технології у фізичній реабілітації, Хмельницька І. В. (2017)
Яковенко О. О. - Основи командоутворення у веслуванні академічному, Приходько П. М. (2017)
Білецька Б. Г. - Сакральний символізм у релігійному ритуалі (2015)
Богдановський І. В. - Зміна ціннісних орієнтацій: вплив глобалізації та опір традицій (2015)
Брилев Д. В. - Трансформация уммы в контексте майдана и военного конфликта на востоке Украины (2015)
Бублик К. М. - Концепт особистості в православній технології ХХІ століття (2015)
Горшков В. В. - Рух Бней Ноах як виклик християнству (2015)
Калениченко Т. А. - Контент-аналіз релігійного негативу майдану на прикладі прпоповідей О. Михайла Демида (2015)
Котлярова Т. О. - Основні напрями співпраці релігійних організацій з першими суспільними інститутами в сучасній Україні (2015)
Левченко Т. Г. - Аналіз концепту віри в українському релігієзнавстві: традиція та сучасність (2015)
Мороз Ю. А. - Національна традиція біблійних перекладів: релігієзнавча дифініція поняття (2015)
Муллокандова О. М. - Межрелігійні шлюби в контексті взаємодії етнічного та релігійного в іудейському сімейному праві (2015)
Пархоменко А. К. - Вчення майстра Екгарта про унівокацію як підстава дотримання принципової неможливості подолання двоприродності в ієрархічному типі містики (2015)
Чорноморець Ю. П. - Перспективи створення канонічної Помісної Церкви в Україні (2015)
Шкрібляк М. В. - Конфесіалізація церковно-релігійного життя українського народу в період раннього модерну та роль державного чинника в його толерантизації (2015)
Вячеславова О. А. - До питання про теоретичну модель фігуративних перетворень в образотворчому мистецтві: сететичний аналіз (2015)
Заяц Т. М. - Релігійно-історіософський мотив драматургії Лесі Українки (2015)
Спірідонова Н. В. - Неоуніверсалізм як модель реконструкції модерного філософування у ситуації постмодерну (2015)
Фоменко Л. К. - Феномен лікаря у філософії доби відродження: соціокультурний контекст (2015)
Янковський С. В. - Діалогічна модель соціокультурної реальності (на матеріалі трагедії Есхіла "Прометей прикутий") (2015)
Береза В. О. - Поняття демократії і демократизації суспільства в сучасному політичному дискурсі (2015)
Бойко С. М. - Філософськіоснови національної системи виховання в Україні (2015)
Будз В. П. - Анторпологічний, моральний та соціально-ідеологічний потенціал філософії у системі української освіти та науки, Гоян І. М. (2015)
Захаренко К. - Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки (2015)
Ібрагімов М. М. - Філософія спорту в контексті нових гуманітарно-наукових парадигм (2015)
Колотило В. В. - Специфіка співвідношення світогляду і картини світу в досвіді людини (2015)
Левченюк Є. В. - Соціальна значимість мас в епоху глобалізації (2015)
Назаренко М. С. - Вплив комунікації на формування соціальної взаємодії (2015)
Опанасюк Ю. І. - Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя (2015)
Панич О. О. - Роль і місце скептицизму в філософії Френсіса Герберта Бредлі: постановка питання (2015)
Романюк О. В. - Проблеми антропологізації філософської освіти у сучасній українській медичній вищій школі (2015)
Турчин М. Б. - Етико-екологічна проблематика у період постнеокласичної епохи становленняч наукового знання (2015)
Турчин М. Я. - Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля, Павлов Ю. В. (2015)
Алєксєєва Ю. А. - Взаємозв’язок віри і цінностей в просторі особистості (2017)
Бігун Н. І. - Феномен самодостатності особистості у класичній психології (2017)
Волошина В. В. - Специфіка розвитку ціннісних орієнтацій особистості підліткового віку, Бакка Ю. В. (2017)
Бігун Н. І. - Теоретичні засади дослідження почуття закоханості як психологічного феномена, Антонова А. А. (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Готовність керівної ланки органів і підрозділів МВС України до саморозвитку (2017)
Бондарчук О. Ю. - Специфіка становлення сором’язливості у дітей дошкільного віку (2017)
Булах І. С. - Витоки особистісного зростання людини (2017)
Бушуєва Т. В. - Зв’язок особистісних особливостей та копінг-стратегій жінок у період зрілості (2017)
Гладкевич М. І. - Основні наукові підходи вітчизняних психологів до вивчення феномена "життєві плани особистості" (2017)
Гріньова О. М. - Теоретичний аналіз проблеми механізмів проектування життєвого шляху особистістю юнацького віку (2017)
Дереча А. А. - Емпіричне дослідження рівня розвитку та якісної своєрідності вербальної та образної креативності школярів (2017)
Durkalevych I. - Znaczenie poczucia własnej skuteczności w zawodzie nauczyciela (польською мовою) (2017)
Кашпур Ю. М. - Психологічні аспекти феномена вірності (2017)
Коваленко О. Г. - Психологічне благополуччя літніх людей різної статі (2017)
Лохвицька Л. В. - Методичний арсенал дослідження моральної вихованості у дошкільників: доробок зарубіжних психологів сучасності (2017)
Лупійко Л. В. - Вплив народних традицій на розвиток особистості дошкільника (2017)
Марченко Е. Е. - Динамика самооценки детей в условиях перехода из четвертого в пятый класс (російською мовою) (2017)
Ольшевська Я. О. - Особистісно-професійна позиція викладачів у контексті інтеграції до європейського простору (2017)
Попович Е. М. - Особливості впливу психологічних умов на моральний розвиток учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Усачова Л. В. - Специфіка розвивальних психотехнік у роботі психолога- консультанта з дітьми дошкільного віку (2017)
Чорна І. М. - Методи соціальної роботи з девіантними підлітками з формування позитивного досвіду поведінкових норм, Чорний М. М. (2017)
Воронюк І. В. - Дослідження латентних особистісних конструктів уподобань до літератури й інформації у старшокласників як цільових об’єктів при креативному виборі способу впливу вчителем (2017)
Клочек Л. В. - Ціннісно-діалогічна парадигма розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2017)
Кравчук С. Л. - До проблеми дослідження духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки молоді у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту (2017)
Ляшенко О. А. - Розвиток рефлексивності як чинника становлення психологічної позиції рівності майбутніх викладачів (2017)
Співак Л. М. - Динаміка розвитку національної самосвідомості та національної самоідентичності студентської молоді після суспільно-політичних трансформацій, Піонтковська Д. В. (2017)
Улунова Г. Є. - Перцептивно-аналітичний аспект культури професійного спілкування державних службовців (2017)
Бойченко І. С. - Теоретико-методологічні основи професійної самоідентичності майбутніх психологів (2017)
Волошина В. В. - Аксіологічні аспекти вибору майбутнім психологом професійної спеціалізації в процесі підготовки у вищому навчальному закладі (2017)
Вольнова Л. М. - Проектні технології як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх психологів (2017)
Кононова М. М. - Формування професійного світогляду майбутніх психологів у процесі активного соціально-психологічного пізнання, Перетятько Л. Г. (2017)
Кузьменко В. У. - Діагностика індивідуально-психологічних особливостей розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб (2017)
Малихіна О. А. - Дослідження когнітивного компоненту в структурі самоповаги студентів (2017)
Санніков О. І. - Концепція прийняття рішень особистістю як теоретична модель діяльності професійного консультанта (2017)
Сватенкова Т. І. - Особливості роботи практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку в умовах тимчасової дитячої групи (2017)
Середюк В. В. - Психологічні аспекти інтегративної функції юридичної відповідальності у формуванні особистості (2017)
Чорна І. М. - Методи налагодження взаємин подружжя засобами сімейної психотерапії (2017)
Чорна І. М. - Теоретико-аналітичний огляд потенціалу застосування психотерапевтичного методу танцювальної терапії в роботі психолога (2017)
Титул, зміст (2017)
Семинар в ИЭС им. Е. О. Патона (по результатам участия в выставке "Schweissen & Schneiden 2017") (2017)
16-ый Международный промышленный форум - 2017 (2017)
Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "БІНЦЕЛЬ Україна ГмбХ" - 20 років тернистою дорогою до успіху! (2017)
Посещение опытного завода сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона (2017)
Гайдук С. В. - Автоматизированное проектирование состава технологичного жаропрочного сплава на никелевой основе для изготовления цельнолитых сопловых аппаратов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2017)
Domanski T. - Study of properties of welded joint using dantec's ISTRA 40 systems, Piekarska W., Kubiak M. (2017)
Ковальчук Д. В. - Новые возможности аддитивного производства с технологией xBeam 30 Metal Printing (Обзор), Мельник В. И., Мельник И. В., Тугай Б. А. (2017)
Брызгалин А. Г. - Применение сварки взрывом для создания триметаллических переходников криомодулей линейного коллайдера, Пекарь Е. Д., Шленский П. С., Ширков Г. Д., Будагов Ю. А., Сабиров Б. М. (2017)
Кусков Ю. М. - Торцевая электрошлаковая наплавка электродом большого сечения в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г., Жданов В. А. (2017)
Борц Б. В. - Совершенствование технологии изготовления длинномерных композиционных переходников сталь 20 - сталь 08Х18Н10Т методом горячей винтовой прокатки в вакууме, Неклюдов И. М., Рыбальченко Н. Д., Сытин В. И., Воробьев И. А. (2017)
Моравецкий С. И. - Повышение ударной вязкости металла комбинированных сварных соединений легированных бейнитных сталей, Царюк А. К., Вавилов А. В., Кантор А. Г. (2017)
Шелягин В. Д. - Разработки в области техники и технологии лазерной сварки, выполненные в ИЭс им. Е. О. Патона (Обзор), Лукашенко А. Г., Хаскин В. Ю., Бернацкий А. В., Сиора А. В., Лукашенко Д. А., Шуба И. В. (2017)
Календарь выставок и конференций в 2018 г. (2017)
Диссертации на соискание ученой степени (2017)
Календарь декабря (2017)
Программы профессиональной подготовки на 2018 г. (2017)
Лі Лань - Принцип співвідношення емоційного та раціонально-логічного в художньому сприйнятті (2017)
Ван Лу - Феномен художньо-естетичного світосприйняття та його особливості на сучасному етапі соціокультурного розвитку суспільства (2017)
Лі Ює - Наукові підходи у дослідженні та формуванні художньо-смислових уявлень студентів-піаністів у педагогічних університетах (2017)
Цяо Цжи - Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену (2017)
Лісунова Л. В. - Естетико-ментальні аспекти традиційної символіки української народної орнаментики у формуванні естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2017)
Мозгальова Н. Г. - Теоретичне обгрунтування творчої самореалізації студентів, Барановська І. Г. (2017)
Мельниченко Д. В. - Аспекти розвитку творчої активності студентів піаністів (2017)
Остапенко Н. І. - Формування методичної компетенції майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки (2017)
Ростовська І. О. - Теоретико-методологічні основи формування мотивації учіння гри на фортепіано у майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Сидоренко Т. Д. - Підбір музичного супроводу для постановки хореографічного номеру на уроках музичного інструменту (2017)
Лисіна Н. І. - Методи розвитку музичних уявлень в процесі виконавської діяльності студентів-піаністів, Войтун А. І. (2017)
Капустінський К. В. - Проблема розвитку творчого потенціалу в педагогічній практиці майбутніх учителів хореографії (2017)
Фурдак Т. Д. - Музичний освітній процес у системі інклюзивної освіти (2017)
Шевченко А. С. - Структура вокально-джазової культури виконавців (2017)
Ярошенко О. М. - Використання психотехнічних прийомів у процесі вивчення дисципліни "сольфеджіо" (2017)
Пухальський Т. Д. - Організація системи взаємозв’язків диригентсько-хорових дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики (2017)
Грінченко А. М. - Педагогічні умови формування музично-виконавського самоконтролю студентів у процесі навчання гри на фортепіано (2017)
Ван Сює - Педагогічна діагностика сформованості звукообразних уявлень молодших школярів у процесі фортепіанного навчання (2017)
Ван Цізі - Ретроспективний аналіз розвитку духового інструментального виконавства в Україні (2017)
Ван Цізі - Методика вдосконалення виконавського артистизму іноземних магістрантів – майбутніх викладачів вокалу (2017)
Ван Яюєци - Мистецька ерудиція як чинник розвитку поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики (2017)
Лань Сіньцзюнь - Принципи забезпечення наступності фортепіанного навчання студентів з КНР в системі музично-педагогічної освіти України (2017)
Ло Чао - Методичне забезпечення процесу вокальної підготовки майбутніх вчителів музики на основі технології персоніфікації (2017)
Мен Сіан - Організація художньо-комунікативного досвіду студента-вокаліста як педагогічна проблема (2017)
Лі Цзяці - Характеристика основних підходів та принципів до формування художньо-проектних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Бабіченко Н. О. - Методичні засади формування вокально-хорових компетенцій підлітків у позашкільних начальних закладах (2017)
Могілей І. В. - Народна музика як засіб формування національної свідомості учнів середніх класів на уроках музичного мистецтва (2017)
Лю Сянь - Компонентна модель методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано (2017)
Марцинів В. В. - Структурні компоненти творчих здібностей учнів шкіл мистецтв у навчальному процесі з використанням електронного музичного інструментарію (2017)
Шпіца Р. І. - Діагностика рівнів сформованості мистецьких знань учнів 7-8 класів (2017)
Гаврильчик Л. М. - Еміль Гілельс: музикант, людина, епоха. Біографічний нарис присвячується 100-річчю від дня народження Е.Гілельса (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк в просторі культурно-мистецької парадигми ХХ століття (становлення особистості) (2017)
Коваль О. В. - Педагогіка музичного мистецтва ХХІ століття: уроки М. Леонтовича (2017)
Козачук О. С. - Катерина Алоїзівна Зайцева: сторінки творчої біографії (2017)
Павленко О. М. - Джазова освіта у США: історико-педагогічний аспект (2017)
Лисіна Н. І. - Передумови становлення іспанської клавірної школи, Тітович В. І. (2017)
Наші автори (2017)
Коренева І. М. - Використання досвіду Європейського Союзу з екологічної безпеки в процесі підготовки майбутніх педагогів, Мельник О. С. (2017)
Загородня Л. П. - Використання європейського досвіду формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів як складника професійного іміджу (2017)
Бородієнко О. В. - Модель системи розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємства сфери зв’язку (2017)
Маринченко Є. О. - Інноваційні педагогічні технології в процесі підготовки майбутніх інженерів-викладачів, Ігнатенко Г. В. (2017)
Павлов Я. В. - Професійна підготовка майбутніх офіцерів військових формувань в Україні за міжнародними стандартами: погляд на проблему (2017)
Смолюк А. І. - Емпіричне дослідження ролі освітнього середовища педагогічного коледжу як чинника професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Непомняща Г. І. - Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формування математичних понять у молодших школярів (2017)
Вєтрова О. Д. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім’ї та школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку у вищих навчальних закладах (2017)
Гавриляк В. В. - Практика вирішення організаційних завдань кафедри як показник рівня її організаційної культури (2017)
Золотова С. Г. - Розвиток навичок іншомовної комунікації студентів та аспірантів, Міхно С. В. (2017)
Васенок Т. М. - Проектування як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів спецпредметів ПТНЗ, Шелудько І. В. (2017)
Максименко Л. О. - Проблема перекладацької стратегії в навчанні письмового двостороннього перекладу (2017)
Вишник О. О. - Шляхи оптимізації процесу формування навички усвідомленого читання в учнів початкових класів (2017)
Мозуль І. В. - Експериментальна методика підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в молодших школярів предметної природознавчої компетентності (2017)
Вишник О. О. - Соціокультурно спрямованe навчання української мови засобами рeгіонального краєзнавчого матeріалу (2017)
Данильченко І. Г. - Формування еколого-літературної компетентності в студентів у процесі вивчення дисципліни "Дитяча література" (2017)
Рожі І. Г. - Зміст та структура краєзнавчої компетентності майбутніх учителів географії (2017)
Лущевська Т. В. - Формування в учнів школи-інтернату готовності до професійного самовизначення в процесі виховної роботи, Зінченко В.П. (2017)
Мілютіна О. К. - Гендерні особливості в процесі міжкультурної комунікації, Кадикова Н. В., Падалка Н. О. (2017)
Гоголь Н. В. - Вивчення роману В. Нестайка "Тореадори з Васюківки" на уроках української літератури (2017)
Лозинська С. В. - Моральне виховання дошкільників засобом етичної бесіди за Василем Сухомлинським, Капусняк Л. В. (2017)
Тітаренко С. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку моторної сфери дітей раннього віку, Барсуковська М. В. (2017)
Курок О. І. - Підготовка майбутніх вихователів до організації і проведення піших переходів з дітьми дошкільного віку, Барсуковська Г. П. (2017)
Заїка О. Я. - Формування знань з музичного мистецтва як умова розвитку художньо-творчих здібностей у майбутніх педагогів (2017)
Шульга Л. М. - Педагогічні підходи до організації занять із малювання в ДНЗ: традиції та інновації (2017)
Таможська І. В. - Особливості відбору кандидатур на посади приват-доцентів у період 1863 - 1883 рр. в Університеті Св. Володимира (з досвіду історико-філологічного факультету) (2017)
Литовченко І. М. - Тенденції розвитку корпоративної освіти в сполучених штатах Америки (2017)
Лавриченко Н. М. - Феномен креативності: психолого-педагогічний погляд (2017)
Головко І. О. - Причини гальмування розвитку технічної освіти в Англії в ХІХ ст.: соціально-педагогічний аспект (2017)
Костецька М. В. - Основні тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європи та в Україні (кінець ХХ – початок ХХI ст.) (2017)
Сирова Ю. В. - Досвід організації методичної роботи в дошкільних навчальних закладах у 50-х роках ХХ століття (2017)
Горбунов О. В. - Етимологія та зміст поняття "бюджетний менеджмент" (2017)
Левченко О. М. - Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу регіонів в контексті формування інноваційно-інтегрованих структур, Ткачук О. В. (2017)
Гамалій В. Ф. - Дослідження маркетингової діяльності Національного олімпійського комітету України, Ковальов В. О., Ковальов С. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського