Снісаренко Л. Ю. - Проблеми правового забезпечення прозорості та конкурентності приватизаційного процесу в Україні, Прилуцька Т. В. (2015)
Левцов С. В. - Зарубіжний досвід організації надання рекреаційних послуг та його імплементація в Україні (2015)
Мещеряков В. В. - Сучасні підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання зі збереження та популяризації історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури (2015)
Мовчан П. П. - Теоретичні підходи щодо формування європейської ідентичності (2015)
Халавка Т. Б. - Теоретичні засади визначення моделі міжетнічної взаємодії національних меншин у прикордонних регіонах (2015)
Лук`янчук Р. В. - Державне управління кібернетичною безпекою: шляхи вдосконалення в сучасних умовах (2015)
Рудовська С. І. - Громадські ради нового формату:організаційно-правові зміни діяльності (2015)
Замараєв А. В. - Cутність поняття "людський потенціал" в контексті суспільного розвитку (2015)
Литвинчук І. Л. - Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності (2017)
Грабчук О. М. - Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України, Валуйський І. А. (2017)
Орлов П. А. - Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного социально-экономического развития стран (2017)
Єрмак С. О. - Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку (2017)
Віннікова О. С. - Синергічний ефект у державному податковому регулюванні (2017)
Бовсуновська Г. С. - Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни (2017)
Гринько Т. В. - Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва, Гвініашвілі Т. З. (2017)
Рудыка В. И. - Анализ и оценка рынка экспортируемой научно-технической продукции на примере отдельного предприятия, Тимонин А. М., Верещагина А. В. (2017)
Гавкалова Н. Л. - Концептуальні засади розроблення стратегії трансформації підприємства у стан системно досконалої бізнес-організації, Гагарінов О. В. (2017)
Максютенко І. Є. - Обґрунтування необхідності у впровадженні розроблення інноваційно-інвестиційного механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних засобів на авіаційному транспорті (2017)
Власенко Т. А. - Формування механізму стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін, Матюшенко Ю. В. (2017)
Почепцов Г. - Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революцій (2004)
Майборода О. - Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення (2004)
Хорошилов О. - Українська політична нація: сценарій конституювання (2004)
Татаренко Т. - Етнічні кордони і міжетнічна толерантність (2004)
Сіленко А. - Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства (2004)
Нахчеванли А. - Тенденції розвитку громадянського суспільства в Азербайджані (2004)
Анікін В. - Державна етнополітика та формування громадянського суспільства (2004)
Волинський А. - Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів (2004)
Шаблінський І. - "Агресія" і "насильство" - поняття не тотожні (2004)
Ганжуров Ю. - Парламентаризм як об’єкт електоральної комунікації (2004)
Шаян О. - Деякі аспекти встановлення урядового порядку денного (2004)
Романова О. - Релігійний фактор у політичному просторі США (2004)
Ткаченко І. - Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав (2004)
Кармазіна М. - Інститут президенства в Україні: стан і перспективи досліджень (2004)
Картунов О. - Політичний маркетинг і менеджмент, Маруховська О. (2004)
Пащенко В. - Громадянська освіта і визначення поняття "політика" (2004)
Іванов М. - Свій висновок підтверджую (2004)
Актуальні видання (2004)
Книжкова полиця (2004)
Вийшов у світ № 5(7) журналу "Соціальна психологія" (2004)
Гічан О. І. - До питання про вплив фізико-хімічних параметрів на частоту спонтанних електрохімічних коливань (2017)
Роїк Н. В. - Синтез та сорбційні властивості функціоналізованих МСМ-41 кремнеземів, Бєлякова Л. О., Трофимчук І. М., Дзязько M. O. (2017)
Халамейда С. В. - Вплив механохімічного модифікування на властивості порошків оксиду і оксигідроксиду олова(IV), Самсоненко М. M., Skubiszewska-Zięba J., Закутевський О. І., Кузнєцова Л. С. (2017)
Давыдова О. В. - Синтез наноструктурированных порошков иттрий-алюминиевого граната, активированного ионами церия, и их применение для формирования наполненных полимерных оптических композитов, Дробышевская Н. Е., Подденежный Е. Н., Бойко А. А., Борисенко Н. В. (2017)
Высоцкая В. А. - Стохастические броуновские моторы с малыми флуктуациями потенциальной энергии, Шапочкина И. В., Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М. (2017)
Колесник І. С. - Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом "layer-by-layer", Джоджик О. Я., Мукойда В. В., Коновалова В. В., Царик С. М., Бурбан А. Ф. (2017)
Onyshchenko V. F. - Effective minority carrier lifetime and distribution of steady-state excess minority carriers in macroporous silicon, Karachevtseva L. A. (2017)
Гігіберія В. А. - Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевих нанотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ, Булавін Л. А., Литвин О. С., Лебовка М. І. (2017)
Dolaberidze N. M. - Synthesis of LTA type zeolites from Georgian clinoptilolite, Tsitsishvili V. G., Mirdzveli N. A., Nijaradze N. O. (2017)
Моргунова Н. С. - Невербальний аспект педагогічного спілкування у контексті міжкультурної комунікації (2017)
Олішевич В. М. - Концептуальні проблеми впровадження компетентнісного підходу (2017)
Кабусь Н. Д. - Варіативні стратегії впровадження системи підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп (2017)
Моргунова С. О. - Педагогічні умови підготовки до соціальної взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування (2017)
Дем’янова В. Г. - Посібник з реферування як засіб навчання іноземних студентів професійно-орієнтованому спілкуванню (2017)
Калашнікова Л. М. - Усвідомленість знань школярів як психолого-педагогічна проблема, Петрова В. В. (2017)
Кісіль Л. М. - Методи навчання українського діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей (2017)
Маклакова А. В. - Суть проектувальної діяльності в аспекті підготовки техніків-технологів у коледжах (2017)
Семененко І. Є. - Компоненти результативних технологій мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ в умовах професійно-орієнтованого навчання (2017)
Свистак-Яроцька О. Л. - Теорія екологічної освіти: від елементарних знань про природу до складової освіти для сталого розвитку суспільства (2017)
Ткаченко Л. П. - Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у ХVII – ХVІІІ ст. (2017)
Хміль Н. А. - Мотиваційний критерій професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Шумський О. Л. - Закономірності та принципи організації лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Бугаєва В. Ю. - Гейміфікація як спосіб формування активної професійної поведінки майбутніх фахівців ІТ галузі (2017)
Зімакова Л. В. - Виховання комунікативно-мовленнєвих мотивів дошкільників (2017)
Олексієнко О. Г. - Дослідження ціннісних орієнтацій студентів технічного університету (2017)
Пильтяй О. М. - Уникнення помилок при виборі старшокласниками професії як проблема сьогодення (2017)
Барабаш Ю. Г. - Удосконалення іншомовної компетенції як важливої складової професійного розвитку особистості (2017)
Вересоцька Н. І. - Формування творчої особистості студентів технологічної освіти засобами мультимедійних технологій (2017)
Гаргін В. В. - Застосування методу проектів у процесі трудової підготовки учнів (2017)
Горденко С. І. - Організація цивільного захисту в закладах освіти (2017)
Дегтярьова Г. А. - Факторно-критеріальна модель як засіб самооцінювання вчителями філологічних дисциплін власного рівня ІК-компетентності (2017)
Долгопол О. О. - Професійний самоменджмент як компетенція лікаря (2017)
Каменська І. С. - Функціональна компетентність майбутнього інспектора з охорони праці, Бокшиц О. М. (2017)
Костіна В. В. - Філософські аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів (2017)
Масич В. В. - Роль творчості у професійній діяльності майбутнього інженера-педагога (2017)
Масич С. Ю. - Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога: суб’єктно- особистісний підхід (2017)
Небитова І. А. - Проблема професійного зростання майбутніх вчителів початкових класів (2017)
Осова О. О. - Інноваційний потенціал сучасного підручника з іноземної мови (2017)
Пасічніченко А. В. - Навчальна дисципліна "Психологія дитячої творчості" у системі професійної підготовки майбутнього вихователя навчального закладу (2017)
Рогова Т. В. - Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість (2017)
Бондаренко А. С. - Особливості діяльності харківського державного учительського інституту у післявоєнний період (2017)
Кальнік О. П. - Контроль навчальних досягнень студентів в класичних університетах ХІХ сторіччя (2017)
Кузьменко Ю. В. - Трансформації системи професійної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Лутаєва Т. В. - Проблема фізичного виховання особистості у науково-педагогічній спадщині науковців Слобожанщини (2017)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР в аудиторній діяльності у 50-ті роки ХХ століття (2017)
Сергієнко А. В. - Розвиток університетської юридичної науки у першій половині ХІХ століття (2017)
Царик О. М. - Роль самоосвіти у формуванні культури мовлення особистості в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. (2017)
Черкашин С. В. - Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Берназюк Я. О. - До питань масштабу поширення плагіату в Україні та шляхів його запобігання (2016)
Булеца С. Б. - Право внутрішньо переміщених осіб на медичну допомогу (2016)
Ленгер Я. І. - Виборчі права внутрішньо переміщених осіб в Україні: колізійні питання та можливі шляхи їх усунення (2016)
Бєлов Д. М. - Принципи правової держави: конституційно-правовий вимір, Сестренкова О. (2016)
Боняк В. О. - Поняття конституційно-правової норми та її роль у механізмі організації та функціонування органів охорони правопорядку України (2016)
Громовчук М. В. - Модель державно-церковних відносин у першій Чехословацькій Республіці (2016)
Зубро Т. П. - Территориальное становление Чехословацкого государства в 1918 году (2016)
Кравчук В. М. - Теоретико-методологічні проблеми наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі (2016)
Мішина Н. В. - Субсидіарність як принцип конституціоналізму (2016)
Скрипнюк О. В. - Децентралізація влади в Україні: питання теорії і практики в контексті європейського досвіду (2016)
Гараджаев Д. Я. - Методология сравнительных исследований органов конституционного правосудия (2016)
Заборовський В. В. - Особливості правового становища адвоката в конституційному судочинстві, Жежихова М. (2016)
Проскура Г. М. - Перспективи створення інституту інформаційного комісара в Україні (2016)
Россоха С. В. - Завдання правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку держави: окремі аспекти, Рогач І. (2016)
Совгиря О. В. - Припинення повноважень уряду в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Чапля О. В. - Щодо можливості впровадження нових організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні (2016)
Белікова А. О. - Право громадянина України на ефективний засіб захисту порушеного права (2016)
Бєлов Д. М. - Захист прав і свобод людини і громадянина органами системи міжнародної кримінальної юстиції (2016)
Верлос Н. В. - Конституційні засади рецепції міжнародних електоральних стандартів гендерного квотування у виборче законодавство в Україні (2016)
Громовчук М. В. - Конституційно-правове закріплення евтаназії в зарубіжних країнах (2016)
Фаловська І. М. - Ґенеза відображення принципу рівності в конституційних актах України (2016)
Волошин М. В. - Юридична оцінка правової позиції релігійних організацій у світлі конституційної реформи в Україні (2016)
Заборовський В. В. - Адвокатура як невід’ємний інститут громадянського суспільства на сучасному етапі становлення правової держави в Україні (2016)
Коцкулич В. В. - Місце судової гілки влади в конституційному механізмі розподілу влади (2016)
Сестренкова О. - Створення єдиного правового простору як мета сучасної компаративістики в галузі права (2016)
Звоздецька І. В. - Президент як суб’єкт парламентських процедур (2016)
Корольов Ю. О. - Правовий аналіз зарубіжного досвіду організації та діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Мироненко Т. Є. - Основні ознаки прокурорського нагляду в Україні (2016)
Хатнюк Н. С. - Модернізація правовідносин місцевого оподаткування в Україні в сучасних умовах (2016)
Bielov D. M. - Enforcement of the constitutional right of the individual to information in social networks (2017)
Братасюк М. Г. - Громадянське суспільство як суб’єкт захисту прав людини (2017)
Громовчук М. В. - Конституційна система захисту прав і свобод людини та громадянина: питання теорії (2017)
Заборовський В. В. - Чи порушує обов’язкове членство адвоката в Національній асоціації адвокатів України конституційне право громадянина на свободу об’єднань та принцип незалежності адвокатської діяльності? (2017)
Берназюк І. М. - Євроінтеграційні процеси в Україні та їх вплив на стратегію розвитку держави (2017)
Берназюк Я. О. - Форми участі інститутів громадянського суспільства у нормотворчому процесі (2017)
Голоднова Т. С. - Окремі питання правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України (2017)
Гриценко В. Г. - Щодо адміністративно-правового регулювання поняття правоохоронних органів (2017)
Джуган В. В. - Основні історичні етапи становлення фінансування політичних партій в Україні (2017)
Ємельянова А. Г. - Загальна характеристика форм реалізації права на участь в управлінні публічними справами (2017)
Миколенко В. А. - Реформування конституційно-правового статусу прокуратури на сучасному етапі: проблеми та перспективи (2017)
Налуцишин В. В. - Права людини як ціннісне підґрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку в епоху Нового часу (2017)
Пархоменко М. М. - Аналіз проблем соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб та їх вплив на розвиток міських громад (2017)
Чихірьов В. Л. - Правовий статус внутрішньо переміщених осіб (2017)
Кинів Б. Ю. - Наслідки введення євро у Словаччині: конституційно-правові аспекти (2017)
Купрій В. М. - Методологія дослідження процесу конституційної правотворчості (законодавчого конституційного процесу) (2017)
Заборовський В. В. - Місце і роль адвокатури у механізмі здійснення правосуддя в Україні (2017)
Колюх В. В. - До питання щодо функціонування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (2017)
Печевиста Л. П. - Ефективна судова влада як основа формування судового конституціоналізму в Україні (2017)
Здещиц В. М. - Волоконно-оптический сейсмограф с магнитной подвеской чувствительного элемента, Сидоренко В. Д., Повар С. В., Глебенко В. В. (2015)
Близнюков В. Г. - Совершенствование методов определения границ карьеров, Баранов И. В., Луценко С. А. (2015)
Голик В. И. - Современные способы эффективного подземного выщелачивания металлов, Комащенко В. И., Моркун В. С. (2015)
Костянский А. Н. - Прогнозирование коэффициента вскрыши как показателя для определения глубины карьера с учетом затрат на энергоносители, Ященко Б. Е. (2015)
Рыбальченко М. А. - Моделирование векторного управления асинхронным электродвигателем затвора весовой воронки системы шихтоподачи доменной печи, Головко В. И., Верховская А. А., Папанов Г. А. (2015)
Тронь В. В. - Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в умовах невизначеності характеристик об’єкта, Маєвський К. В. (2015)
Гущин Д. В. - Визначення енергетичних показників електроприводів установок вакуумної металізації рулонних матеріалів, Філіпп Ю. Б. (2015)
Кондратец В. А. - Технологические предпосылки и экспериментальная основа создания средств идентификации характеристик измельчаемой руды, Мацуй А. Н. (2015)
Калиниченко В. О. - Про питання зниження втрат руди на лежачому боці покладів, Тарасютин В. М., Письменний С. В., Шепель О. Л. (2015)
Shatokha V. I. - Higher engineering education for sustainable development, Petrenko A. L. (2015)
Пищикова Е. В. - Усовершенствование процедуры получения допуска для выполнения ремонтных работ на технологическом оборудовании с электроприводом, Янова Л. А., Куценко В. А. (2015)
Хворост В. В. - К вопросу повышения эффективности динамического расчета несущих конструкций пролетных строений транспортерных галерей при случайных колебаниях (2015)
Паламар А. Ю. - Аналіз методів прогнозування стійкості бортів кар’єрів та відвалів, Лауфер Д. Д. (2015)
Голышев А. М. - Особенности аэродинамической устойчивости аспирационных систем и способы ее повышения, Деньгуб Т. В. (2015)
Андрейчиков М. В. - Інноваційні розробки для підвищення ефективності сухого очищення повітря за допомогою ультразвуку (2015)
Евстратенко Л. И. - Влияние гранулометрического состава пористой среды аэродинамических зон обрушений Кривбасса на режимы фильтрации воздуха (2015)
Замицький О. В. - 3D-моделювання в теплоенергетиці, Шепеленко М. І. (2015)
Kiriyenko S. M. - Analysis of efficiency of biological treatment of domestic wastewater application at private locality near the southern mining and ore-dressing complex (2015)
Суртаєв В. В. - Розвиток галузі геотермальної енергетики в Україні, Осипчук В. С. (2015)
Шаповалов В. А. - Дослідження ізокінетичності руху потоку повітря в порожнині пилоприбирального насадка (2015)
Осадчук Ю. Г. - Анализ пульсаций электромагнитного момента двухфазного асинхронного двигателя, Козакевич И. А., Лисютенко И. Ю. (2015)
Громадский А. С. - Новая технология проведения подэтажных горизонтальных выработок, Римарчук Б. И., Горбачев Ю. Г., Кузьменко Д. И. (2015)
Filatov S. V. - Decrease of iron-ore transportation cost price by supersize trucks at the expense of rolling coefficient reduction, Zhukov S. A., Girin I. V., Filatov А. S. (2015)
Максимов М. М. - Формування еквівалентного струму асинхронного двигуна з модуляцією керуючої дії, Філіпп Ю. Б., Рибкін Р. О. (2015)
Швагер Н. Ю. - Сертифікація системи управління охороною праці як основа успішної політики в галузі охорони праці на підприємстві, Заікіна Д. П. (2015)
Губін Г. В. - До питання про переробку червоних шламів як комплексної залізовмісної техногенної сировини, Губін Г. Г., Ярош Т. П. (2015)
Шепель А. А. - Разработка энергосберегающих режимов процесса горячей прокатки широких полос (2015)
Драбчук А. М. - Потенціал залучення інформаційних технологій для підвищення надійності роботи конвеєрних систем, Калініченко Ю. П. (2015)
Шмельцер Е. О. - О влиянии качества подготовки угольных шихт на прочность и грансостав кокса, Лялюк В. П., Соколова В. П., Ляхова И. А., Кассим Д. А., Кормер М. В. (2015)
Барановская М. Л. - Анализ математических моделей распределительных сетей при ОЗЗ, Кузьменко А. С. (2015)
Нечаев В. П. - Анализ и оценка износа зубчатых передач рудоразмольных мельниц и разработка технологии повышения их срока службы, Рязанцев А. А. (2015)
Паршин А. В. - Исследование сопротивляемости элементов болтовых соединений хрупким разрушениям, Харченко С. А., Астахов В. И., Гирин И. В., Жуков С. А. (2015)
Тимошенко М. А. - Методи контролю якості руди в умовах гірничо-збагачувального комбінату (2015)
Котов І. А. - Інтелектуалізація програмних систем для формування ефективних груп розробників програмного забезпечення (2015)
Моркун В. С. - Розробка системи управління ресурсами вишу при складанні розкладу занять, Бурнасов П. В. (2015)
Рудь Ю. С. - О влиянии формы и структуры наночастиц магния на спектры поглощения света, Радченко И. С., Малиновская С. И., Белоножко В. Ю. (2015)
Моркун В. С. - Интерпретация косвенной информации для построения модели геологической структуры при автоматизации процесса управления бурением разведочных скважин, Тронь В. В., Паранюк Д. И. (2015)
Олійник Т. А. - Особливості процесу рудопідготовки на ПАТ "ПівнГЗК", Хмель І. В., Коржан І. А., Олійник М. О. (2015)
Шолох М. В. - Геофізичні спостереження за стійкістю гірських порід на кар’єрі № 1 ПАТ "ЦГЗК", Капуста В. В, Сергєєва А. А. (2015)
Анотації (2015)
Вилкул Ю. Г. - Оптимизация технологических параметров циклично-поточной технологии в глубоких карьерах, Слободянюк В. К., Максимов И. И. (2015)
Саженєв С. В. - Аналіз взаємодії зарядів за умов застосування різних схем монтажу вибухових мереж, Шапурін О. В., Швець Є. М. (2015)
Левицкий А. П. - Методы управляемого фракционирования взрываемой горной массы на карьерах (2015)
Кучерявенко І. А. - Високопродуктивна система підземної розробки магнетитових кварцитів із застосуванням самохідної гірничої техніки, Чухарєв С. М. (2015)
Тищенко С. В. - Временные параметры взаимодействия скважинных зарядов и энергетические характеристики процесса взрывного разрушения, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2015)
Калініченко О. В. - Удосконалення концепцій системного управління процесами підземних гірничих робіт з урахуванням впливу на них напружено-деформованого стану гірського масиву (2015)
Повар С. В. - Ентропiя, характеристичні функції та TS-діаграма термодинамічного процесу (конкретизація, унаочнення) (2015)
Малашевський М. А. - Оподаткування земельних ділянок майданчиків біля закладів громадського харчування на прикладі міста Києва (2015)
Поддубный Н. Н. - Разработка и экспериментальная оценка эффективности новых составов набрызг-бетона, Шашенко А. Н., Жуков С. А. (2015)
Білецький В. С. - Мікроскопія комплексів "вугілля-реагент", Сергєєв П. В. (2015)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження активного і пасивного сканування поверхні відкритих матеріальних потоків, Мацуй А. М. (2015)
Азарян В. А. - Исследование влияния качества рудопотока железорудного карьера на прибыль горнообогатительного комбината (2015)
Бровко Д. В. - Вероятностный подход при независимом многоступенчатом поступлении сигналов о дефектах элементов промышленных объектов на поверхности шахт, Хворост В. В. (2015)
Голик В. И. - Повышение полноты использования недр с учетом напряжений при комбинированной разработке месторождений, Комащенко В. И., Моркун В. С., Ляшенко В. И. (2015)
Жуков С. О. - Аналітична модель процесу пасирування блоків каменю шпуровими методами в субдинамічному режимі навантаження, Кальчук С. В. (2015)
Головко В. И. - Определение геометрических параметров доз шихтовых материалов с целью определения их секундных объемов, Рыбальченко М. А., Селегей А. Н. (2015)
Тронь В. В. - Оптимальне і модальне керування стадією збагачення технологічних різновидів залізорудної сировини, Гуляєва Ю. В. (2015)
Голышев А. А. - Определение оптимальных параметров работы бортового отсоса с передувкой (2015)
Трачук А. А. - Анализ способов обогащения кусковых гематитовых руд Кривбасса (2015)
Орловський В. М. - Термостійкі тампонажні матеріали (2015)
Булах О. В. - Тонке грохочення як перспективний метод підвищення ефективності збагачення магнетитових кварцитів, Хміль І. В., Булах О. О. (2015)
Олійник Т. А. - Розробка технології комплексного збагачення біотит-гранатових гнейсів Заваллівського родовища, Макачова А. І. (2015)
Шолох М. В. - Моделювання процесів формування якості руди і корисної копалини у рудній сировині рудного потоку (2015)
Стріха В. А. - Аналіз і удосконалення технологічних процесів й інформаційного супроводу видобування та зневоднювання паливного торфу, Жуков С. О., Наумова М. О. (2015)
Воротеляк Е. А. - Питання післяремонтної експлуатації глибокопазного асинхронного двигуна, Коломіц Г. В., Кузьменко А. С. (2015)
Артамонова Д. А. - Расчет линейных размерных цепей, нагруженных ударным импульсом, Дубровский С. С. (2015)
Файштейн В. Г. - Лабораторный стенд для улучшения практических навыков при подготовке специалистов в области электропривода, Пироженко А. В. (2015)
Рудь Ю. С. - Выбор параметров системы автоматической оптимизации влажности агломерационной шихты, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2015)
Кондратенко М. М. - Математична модель пускових режимів стрічкового конвеєра для аналізу стану роликоопор і барабанів (2015)
Герасимова К. В. - Дослідження впливу опору деформації на технологічні параметри процесу гарячої прокатки широких смуг, Ткаченко.Г. І., Шепель А. А., Самойлюк О. А. (2015)
Валовой О. І. - Корозійна стійкість бетонів на заповнювачах з відходів металургійної промисловості, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2015)
Валовой О. І. - Оцінка технічного стану протяжних кам’яних будівель в умовах сейсмонебез-печних територій, Охрімчук В. Л. (2015)
Рубан С. А. - Адаптивне прогнозуюче керування процесом термічної обробки обкотишів з оперативним оцінюванням параметрів процесу з використанням рекурсивного алгоритму найменших квадратів (2015)
Паливода О. А. - Дослідження сумісної роботи оболонки та ядра трубобетонних елементів зі зміцненим осердям, Жуков С. О. (2015)
Анотації (2015)
Шапурін О. В. - Досвід короткосповільненого підривання частин свердловинних зарядів в умовах кар’єрів ПАТ "ПівнГЗК", Гура В. В. (2016)
Ступник Н. И. - Обоснование параметров очистной камеры параболической формы при отработке железных руд в неустойчивых породах, Калиниченко В. А., Письменный С. В., Федько М. Б., Музыка И. О, Калиниченко Е. В. (2016)
Федоренко С. А. - Анализ технологического потенциала периодических колебаний производительности ЦПТ как резерва мультиструктурных грузопотоков, Жуков С. А., Навитний Ю. М., Ткаличенко С. В. (2016)
Близнюков В. Г. - Определение перспективных контуров карьеров разрабатывающих крутопадающие железорудные месторождения, Луценко С. А., Баранов И. В. (2016)
Філатов С. В. - Максимізація відповідності зовнішніх та внутрішніх факторів руху великовантажних кар’єрних автосамоскидів як метод оптимізації їх роботи, Гірін І. В., Жуков С. О., Гірін В. С. (2016)
Євдокименко М. Ф. - Моніторинг та прогноз стану атмосферного повітря під час проведення масових вибухів у залізорудних кар’єрах Кривбасу, Францев Є. В., Бондар М. В., Курінова М. К. (2016)
Бабець Є. К. - Інтелектуальна система ситуаційного управління енергоспоживанням дробарних фабрик, Хорольський В. П., Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2016)
Цариковский В. В. - Влияние параметров систем разработки и порядков отработки запасов на интенсивность колебаний земной поверхности при отбойке магнетитовых кварцитов шахты им. Орджоникидзе ПАО "ЦГОК", Седунова Т. Т., Цариковский Вал. В. (2016)
Куліковська О. Є. - Спосіб визначення лінійних елементів зйомки місцевості безпілотною моделлю, Атаманенко Ю. Ю., Намінат О. С. (2016)
Долгіх О. В. - Дослідження способів спостереження за деформаціями денної поверхні, підробленої гірничими роботами, Долгіх Л. В. (2016)
Шолох М. В. - Моделювання динамічних рядів прогнозування якісних показників руди і корисної копалини у рудній сировині (2016)
Настич О. Б. - Аналіз основних причин руйнування покрівельного килиму будівлі цеху підготовки рухомого складу швидкісного трамваю, Хоруженко І. В., Колюка Т. В. (2016)
Тімченко Р. О. - Визначення оптимальної моделі поверхні осідання в задачах розрахунку плитних фундаментів на підроблювальних територіях, Крішко Д. А., Богатинський А. В. (2016)
Рудь Ю. С. - Оценка механических характеристик горных пород на стадии проектирования горнодобывающего предприятия, Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2016)
Хруцкий А. А. - Прогрессивные методы восстановления деталей горных машин, Слатвинский М. М., Чумак Ю. И. (2016)
Моркун В. С. - Идентификация нейро-нечетких структур для системы адаптивного управления процессом бурения с идентификатором модели объекта, Тронь В. В., Паранюк Д. І. (2016)
Малашевський М. А. - Методика визначення наднормативних площ земельних ділянок промислових підприємств, Мельник Л. В. (2016)
Жуков С. О. - Обґрунтування параметрів бурових робіт при видобуванні блочного облицювального каменю статичними методами, Кальчук С. В., Шлапак В. О. (2016)
Швагер Н. Ю. - Аналіз професійної захворюваності на гірничовидобувних підприємствах Кривбасу, Заікіна Д. П. (2016)
Мацуй А. М. - Обґрунтування підходу математичного моделювання закономірностей розташування матеріалу вздовж піскового тіла спірального класифікатора (2016)
Пікільняк А. В. - Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок впровадження сучасних комп'ютерних технологій (2016)
Вольфсон П. М. - К вопросу о целесообразности применения системы подэтажного самообрушения на шахтах Кривбасса (2016)
Антоненко И. И. - Производство влагопрочной гофротары путем поверхностной обработки заготовок, Кучма А. И. (2016)
Повзун О. І. - Оптимальне кам’яновугільне в’яжуче, модифіковане відходами виробництва полістиролу для укріплення горілопородних основ автомобільних доріг, Подкопаєв С. В., Фролов О. В., Кононихін С. В., Глазунова М. А. (2016)
Голишев О. М. - Аналіз впливу санітарно-гігієнічних вимог на конструктивні характеристики систем повітряного опалення в умовах різних типів будівель, Голишев А. О., Михалків Д. В. (2016)
Вдовиченко И. Н. - Развитие схемы научной экспертизы (2016)
Кіяновський М. В. - Дослідження якості системи ТОіР обладнання ГЗК, Дубровський С. С. (2016)
Дрига В. В. - Исследование, разработка и промышленные испытания скважинного акустического глубиномера с применением алгоритма Герцеля (2016)
Миколенко А. В. - Аналіз систем автоматичного керування гідроциклоном на збагачувальній фабриці (2016)
Тиханський М. П - Управління тепловим процесом доменної печі на основі нечіткої логіки, Пулинець А. О. (2016)
Савицкий А. И. - Нечеткое управление гидроциклоном при неопределенных параметрах, Тимошенко М. А. (2016)
Лобова К. В. - Модель керування термічною обробкою котунів на конвеєрній випалювальній машині за методом зворотного якобіана (2016)
Нестеренко О. В. - Связывание частиц пыли мостиками жидкости при ее загущении, Швагер Н. Ю., Комиссаренко Т. А., Домничев Н. В., Нестеренко И. А. (2016)
Шаповалов В. А. - Оцінка виробничої безпеки та розробка проектно-технологічної документації при реконструкції будівель і споруд (2016)
Гурин А. А. - О подъеме пылегазового облака под метательным воздействием взрывчатых веществ, Деньгуб В. И., Деньгуб Т. В. (2016)
Лапшин О. Є. - Запобіжне пересувне кріплення для попередження травмування працюючих в гірничих виробках, Гацький А. К., Гацький І. А., Бондаренко Т. Г. (2016)
Валовой О. І. - Методика оцінки деформативності складених залізобетонних конструкцій з похилими тріщинами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Булах О. В. - Пошук рішень з підвищення ефективності збагачення окислених руд Кривбасу, Булах О. О. (2016)
Доценко І. О. - Інформаційні технології навчання - методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів (2016)
Чубенко В. А. - Дослідження ефективності суспензійної розливки рідкої сталі у ливарно-прокатні кліті для виготовлення тонких смуг, Хіноцька А. А., Чубенко В. (2016)
Анотації (2016)
Ступнік М. І. - Розробка та дослідження технології відпрацювання запасів блоків із застосуванням комбінованого високоінтенсивного випуску руди, Калініченко В. О., Калініченко О. В., Хівренко О. Я., Грищенко М. А., Теляпньов В. О. (2016)
Гура В. В. - Досвід оптимізації процесу ведення вибухових робіт в умовах кар’єрів Криворіжжя (2016)
Роенко А. Н. - Разработка модели оптимизации строительства глубоких горизонтов с использованием библиотеки SWING языка JAVA, Харин С. А. (2016)
Луценко С. А. - Определение объемов вскрышных работ при изменении производительности карьера по руде (2016)
Андреев Б. Н. - Совершенствование параметров буровзрывных работ при проходке горизонтальных выработок глубокими заходками на шахтах Криворожского басейна, Сергеев С. С. (2016)
Хлиповка Є. Г. - Проблематика міського кадастру територій на прикладі Криворізького регіону, Паламар А. Ю. (2016)
Шолох М. В. - Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин для геометризації балансових запасів, Сергєєва М. П. (2016)
Валовой О. І. - Дослідження роботи контактного шва при підсиленні залізобетонних конструкцій методом приклеювання, Герб П. І. (2016)
Малиновский Ю. А. - Некоторые аспекты деформационно волнового представления о природе трения и износа, Данилина Г. В., Дворецкий Д. Н., Малиновская С. И. (2016)
Николашин Ю. М. - Пути использования площадей остаточных открытых горных выработок, затопленных подземными водами, Кебал Я. В. (2016)
Жуков С. А. - Установление максимального эксплуатационного коэффициента вскрыши, как показателя для обоснования следующей очереди отработки действующего железорудного карьера, Костянский А. Н., Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2016)
Олейник Т. А. - Извлечение золотоносного концентрата при обогащении магнетитовых руд, Бережной Н. Н., Скляр Л. В., Кушнирук Н. В. (2016)
Сістук В. О. - Дослідження особливостей маневрування автотранспортних засобів з електромеханічною трансмісією у лабораторних умовах, Веснін А. В. (2016)
Андрейшина Н. Б. - Математичне забезпечення системи регіонального екологічного моніторингу, Піддубна О. О. (2016)
Подойницын И. П. - Анализ организационно-технических мероприятий экологической безопасности при открытой разработке месторождения полезных ископаемых (2016)
Гірін В. С. - Про перспективи доцільності використання екологічно чистих видів автомобільного пального в Україні, Гірін І. В. (2016)
Азарян А. А. - Исследование экспресс-анализа содержания общего железа в руде с использованием гамма-излучения, Гриценко А. Н. (2016)
Миколенко А. В. - Дослідження системи автоматичного керування гідроциклоном з використанням адаптивного регулятора зі схемою швидкісного градієнту (2016)
Мовчан О. Г. - Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения, Лосьев К. В. (2016)
Рудь Ю. С. - Автоматизация процесса выделения и загрузки материала "Постели" на колосниковую решетку агломерационной машины, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2016)
Швидкий М. І. - Про деякі особливості оцінки ризиків під час підземного видобутку залізних руд, Афанасьєв В. Д., Гненна О. В. (2016)
Купин А. И. - Распределенная система оптимального управления технологическими процессами обогатительного производства на основе динамической пространственно-временной модели, Моркун Н. В. (2016)
Азарян А. А. - Анализ методов измерения общей минерализации воды, Бавровский В. В. (2016)
Андрейчиков М. В. - Математическое моделирование процесса очистки газов в циклонном коллекторе (2016)
Швидкий М. І. - Засоби зниження шуму на територіях вентиляційних установок головного провітрювання шахт, Афанасьєв В. Д., Раченко Н. О., Страсбургер А. М. (2016)
Близнюкова О. Ю. - Влияние производительности карьера на объемы вскрышных работ (2016)
Веснін А. В. - Кінцево-елементний аналіз механізму старіння ізоляції обмотки тягового двигуна кар’єрного самоскида, Сістук В. О., Богачевський А. О. (2016)
Гурин А. А. - Биологическое закрепление пылящих поверхностей отработанных хвостохранилищ, Таран Н. А., Шевченко А. В. (2016)
Голик В. И. - Моделирование показателей технологии обрушения руд и пород под гибким перекрытием, Разоренов Ю. И., Комащенко В. И. (2016)
Несмашный Е. А. - Геомеханическое обоснование устойчивых параметров отвалов карьера №4 ПАО "ЦГОК", Ткаченко Г. И. Герасимова Е. В. (2016)
Скачков А. А. - Формування напруженого стану приконтурної зони уступу, Жуков С. О. (2016)
Тищенко С. В. - Формирование полей напряжений при взрыве скважинных зарядов ВВ в разрушаемом объеме горных пород, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2016)
Кардашук В. С. - Програмно-технічна реалізація системи автоматизованого керування процесом нанокаталітичного крекінгу вакуумного газойлю, К. Алахмад Улмоу (2016)
Єфіменко Л. І. - Задачі управління технологічними процесами в теплоенергетиці, Тиханський М. П., Персіанов П. О. (2016)
Замицький О. В. - Аналіз методів охолодження та утилізації тепла шахтних компресорних установок, Гладун Є. Р. (2016)
Хруцкий А. А. - Особенности компьютерного моделирования при проектировании горного оборудования, Чумак Ю. И., Вититнев Ю. И., Лифенцов А. С. (2016)
Замицький О. В. - Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря в шахтних компресорних установках, Лідер М. Ю. (2016)
Пономаренко Т. В. - Шляхи забезпечення економічної стійкості підприємства (2016)
Попов С. О. - Удосконалення системи оцінки економічної ефективності відбійки залізних руд в комп’ютерних системах моделювання і управління проектами масових вибухів, Максимова І. І., Єріна О. О. (2016)
Міщук Є. В. - Розробка процесно-орієнтованої структури управління на промислових підприємствах, Чала С. В. (2016)
Кадол Л. В. - Актуальні проблеми визначення вартості будівництва (2016)
Анотації (2016)
Пам’яті товариша (2016)
Нонік В. В. - Фінансовий потенціал як економічна категорія, Полчанов А. Ю. (2017)
Панченко В. Г. - Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики в контексті реалізації національних інтересів (2017)
Дяченко О. П. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України (2017)
Легомінова С. В. - Формування механізмів узгодженої інституційної інфраструктури з метою нівелювання інформаційної асиметрії (2017)
Тимошенко А. О. - Фінансова децентралізація — одна із складових модернізації фіскальної політики України (2017)
Мордань Є. Ю. - Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення, Гуща А. В. (2017)
Руденко М. В. - Інфляція знань у концепції сучасного підприємства, Криворучко В. О. (2017)
Шкіренко В. В. - Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі (2017)
Чекановський В. П. - Роль децентралізації фінансових ресурсів у системі модернізації бюджетної системи України (2017)
Куйбіда С. В. - Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України (2017)
Богуславський Є. І. - Концептуалізація невизначеності у сучасній економічній системі. вплив ефекту талеба на розвиток економіки України, Дорохов Є. В. (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Проблеми запобігання і протидії корупції в органах публічної влади, Бандура І. С. (2017)
Андрієнко М. В. - Стан і проблеми функціонування системи моніторингу довкілля у сфері реалізації державної екологічної політики, Шако В. С. (2017)
Мігус І. П. - Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку нбу, Карпова К. В., Коваль Я. С. (2017)
Черкаска В. В. - Роль держави на розвиток аграрного сектору та забезпечення соціальних відносин (2017)
Куташев І. В. - Місце держави в процесі інституціоналізації соціально-економічного розвитку суспільства (2017)
Вилгін Є. А. - Державницькі пріоритети інвестиційної діяльності в будівельному комплексі (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного регулювання ризиків банківської діяльності (2017)
Друк В. В. - Практичні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері (2017)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Методологічні засади формування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі (2017)
Шевченко М. М. - Система критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки, Бондар З. К., Житник О. М. (2017)
Турій О. В. - Стан дослідження взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі (2017)
Кучма Ю. В. - Чинники та умови інвестиційного розвитку будівельної галузі як об'єкту державного регулювання (2017)
Лучинська О. В. - Шляхи удосконалення державно-громадської взаємодії у сфері протидії віл/сніду в Україні (2017)
Зозуля В. О. - Функції демократичного врядування в умовах глобалізації (2017)
Istomin L. F. - The simulation model for analysis of dynamic market (2017)
Білоус Я. Ю. - Стратегічне планування розвитку територіальних громад: підходи та етапи (2017)
Вартанова О. В. - Змінення ментальних шаблонів соціуму як результат консцієнтальної війни (2017)
Галгаш Р. А. Івченко Ю. А. - Об’єктивні передумови розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств регіону (2017)
Галгаш Р. А. - Теоретичні засади формування інтелектуального капіталу для сталого розвитку регіону в умовах постконфліктної трансформації, Д’яченко Ю. Ю., Івченко Є. А. (2017)
Істомін Л. Ф. - Моделі аналізу та управління асортиментом торгового підприємства, Макаренко М. Б. (2017)
Костирко Л. А. - Методологічні засади формування фінансової стратегії сталого розвитку підприємств (2017)
Костирко Р. О. - Інтегрована корпоративна звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку підприємств, Прозоров Д. В. (2017)
Кудріна О. Ю. - Обгрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм функціонування промисловості у регіоні (2017)
Кукса І. М. - Системний аналіз стану та перспектив розвитку страхового ринку в Україні, Корольова Н. М. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Синергетичне обгрунтування соціально-економічного відторгнення відповідно механізмів самозабезпечення (2017)
Прус Н. В. - Особливості фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Розмислов О. М. - Інвестиційна привабливість експлуатації рухомого складу автотранспортних підприємств поза зоною їх працездатності, Розмислова К. О. (2017)
Саєнко О. О. - Державно-приватне партнерство як інструмент економічного розвитку регіонів (2017)
Саєнко П. О. - Організаційно-методичні рекомендації щодо проведення моніторингу реалізації стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (2017)
Середа О. О. - Формування стратегії фінансового регулювання розвитку підприємств (2017)
Сєрєбряк К. І. - Формування інформаційної інфраструктури об’єднаних територіальних громад в контексті економічного співробітництва (2017)
Тацій І. В. - Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на охорону праці (2017)
Тищенко В. В. - Канали впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на економіку (2017)
Тищенко О. І. - Напрями розвитку фінансової освіти в Україні (2017)
Тищенко О. - Фактори впливу на кредитний портфель банків у кризових умовах, Андрєєва Л.. (2017)
Тищенко О. І. - Формування ресурсної бази комерційними банками України: сучасний стан та перспективи, Гаркуша Н. С. (2017)
Тищенко О. І. - Зниження якості активів банку, Гнатенко А. С. (2017)
Хандій О. О. - Проблеми ринку праці східного регіону України та його сталий розвиток, Семененко І. М. (2017)
Чернодубова Е. В. - Ринкові методи управління процентним ризиком в банках України, Літвінова А. І. (2017)
Чернодубова Е. В. - Роль інвестиційної політики в забезпеченні прибутковості підприємств, Мартинов А. А. (2017)
Reshetnikova G. S. - The role of the national identity of the trademark: the mechanism of perception of the consumer (2017)
Simionescu M. - Brand loyalty and fashion marketing: a case study of Romanian youth, Strielkowski W. (2017)
Лєонов С. В. - Маркетинг держави на ринку запозичень як основа інноваційного розвитку економіки України, Антонов М. С. (2017)
Savytska N. L. - Segmentation of niche markets of meat and meat products (by the example of local market), Afanasieva O. P. (2017)
Артюхіна М. В. - Соціальний потенціал організації: сутність та управління інструментами SMM-маркетингу, Попова Г. В. (2017)
Жегус О. В. - Інтегрований підхід до організації продажу в роздрібній торгівлі (2017)
Gharehbiglo H. - Examining the factors effective on brand equity from potential and actual customer’s viewpoint, Seyed Mofid A., Siroosnezhad Charandabi E., Piroozinia H. (2017)
Kasztalska A. M. - Luxury goods and services: a comparative analysis between the markets of England and Poland (2017)
Безгин К. С. - Диагностика тенденций развития менеджмента процессов создания инновационных ценностей на предприятиях, Кульга А. А. (2017)
Васильєва Т. А. - Сучасні інновації у складанні і поданні корпоративної звітності, Макаренко І. О. (2017)
Kocziszky G. - Supporting the creation and installation of regional social innovations with knowledge engineering system, Veresné Somosi M. (2017)
Глухова С. В. - Імплементація комплексної системи оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, Кильницька Є. В. (2017)
Ivanová E. - Competitiveness and innovation performance of regions in Slovak Republic, Kordoš M. (2017)
Люльов О. В. - Модель Лотки-Вольтерри як інструмент аналізу стійкості інвестиційних та інноваційних процесів, Пімоненко Т. В. (2017)
Фесенко О. М. - Проблеми та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі, Ковальчук С. В., Нищик Р. А. (2017)
Швіндіна Г. О. - Інновації у розвитку стратегічного менеджменту: від конкуренції до коопетиції (2017)
Панас Я. В. - Модель упровадження контролінгу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств (2017)
Нездоймінов С. Г. - Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні, Андрєєва Н. М. (2017)
Гросул В. А. - Комплексне оцінювання адаптаційного потенціалу в системі адаптивного управління підприємств торгівлі, Круглова О. А., Рачкован О. Д. (2017)
Дубовик Т. В. - Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі, Бучацька І. О. (2017)
Ілляшенко С. М. - Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г. О. (2017)
Kosenko A. P. - Determination of lost profits of right holders against counterfeit goods, Tkachev M. M., Kobielieva T. A., Tkacheva N. P. (2017)
Мельник Т. М. - Проблеми залучення та використання міжнародних інвестицій в економіці України, Касянок К. Г. (2017)
Бойченко В. С. - Особливості організаційно-економічного забезпечення реформування управління розвитком старопромислового регіону (2017)
Gilani A. - Investigating the factors affecting the disclosure of intellectual capital in companies listed on the Thehran stock exchange, Safari Geraily M. (2017)
Кораблинова И. А. - Тенденции и особенности развития компаний в цифровую эпоху (2017)
Peker S. - Clustering in key G-7 stock market indices: an innovative approach, Aktan B., Tvaronavičienė M. (2017)
Revko A. M. - Social entrepreneurship as the main resource for the regional development (2017)
Мішеніна Н. В. - Розвиток механізмів державно-приватного партнерства у сфері природогосподарювання в умовах децентралізації, Ярова І. Є., Мішеніна Г. А. (2017)
Вітальне слово (2017)
Місінкевич Л. Л. - Державна репресивна політика на Поділлі в 30-х рр. ХХ століття (2017)
Харитонов Є. О. - "Інтернет-відносини" та "Інтернет-правовідносини": до визначення поняття і сутності, Харитонова О. І. (2017)
Стеньгач Н. О. - Розробка національної ідеї на рубежі ХІХ — ХХ ст. в Україні (2017)
Моткова О. Д. - Пряма дія норм Конституції України: матеріальний та процесуальний аспекти (2017)
Вартанян А. М. - Сравнительно-правовой анализ порядка передачи в доверительное управление имущества государственных служащих в Республике Беларусь и Украине (2017)
Великанова М. М. - Поняття та структурні елементи ризику: цивільно-правовий аспект (2017)
Місяць А. П. - Правова природа агентського договору (2017)
Трач О. М. - Окремі підстави обов’язкового зупинення провадження у цивільній справі (2017)
Чорна Ж. Л. - До питання про істотні умови ліцензійного договору (2017)
Гарієвська М. Б. - До питання обсягу дискреційних повноважень суду в цивільному процесі (2017)
Бєлова Ю. Д. - Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до Директиви 95/46/ЄС (2017)
Сидоренко С. І. - Теоретичні засади визначення поняття та юридичної сутності недійсності шлюбу у сімейному праві (2017)
Рєзнікова В. В. - Відповідальність учасників господарського процесу за зловживання правами та невиконання процесуальних обов’язків (2017)
Чудик-Білоусова Н. І. - Соціальне замовлення в системі надання соціальних послуг (2017)
Бурак В. Я. - Альтернативним способам вирішення трудових спорів необхідне законодавче забезпечення (2017)
Михайлова І. Ю. - Розвиток пенсійного законодавства в СРСР у післявоєнний період (2017)
Костяшкін І. О. - Окремі аспекти реалізації права власності на землю Українського народу (2017)
Misinkevych A. L. - Legal Regulation of Mine Reclamation on the Degraded, Damaged and Contaminated Lands in Ukraine and in the USA (2017)
Злий Я. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання зрошувальних та осушувальних земель (2017)
Муза О. В. - Система надання адміністративних послуг в Україні як нова якість ідеології взаємовідносин людини і держави (2017)
Когут О. В. - Проблемні питання Закону України "Про Національну поліцію" (2017)
Андрущенко О. Ю. - Окремі проблеми визначення поняття конфлікту інтересів в законодавстві України (2017)
Брич Л. П. - Право на вмотивоване судове рішення у кримінальному провадженні як складова права на справедливий суд в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2017)
Налуцишин В. В. - Суб’єкт злочинного діяння за законодавством окремих держав Європейського Союзу (2017)
Крушинський С. А. - Проблемні аспекти збирання та подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні (2017)
Самарин В. И. - Осуждение без вызова сторон: а как же принципы уголовного процесса? (2017)
Cтефанчук М. М. - Правова визначеність об’єкта прокурорського представництва: практичний аспект (2017)
Олійник У. М. - Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва (2017)
Виговський Л. А. - Реформація як чинник розширення сфер функціонування релігійного комплексу в соціумі (2017)
Вальчук А. М. - Проблема реалізації соціального забезпечення та його ідеї в києворуській традиції України (2017)
Олійник І. В. - Про вплив релігії на економічну поведінку селянства Правобережної України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2017)
Нагорна О. О. - Досвід юридичної школи Університету Маямі щодо організації магістерської програми з міжнародного арбітражу (2017)
Рембач О. О. - Формування міжкультурної компетентності майбутніх правознавців у процесі іншомовної підготовки (2017)
In memoriam (2017)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2017)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Єфименко Т. І. - Фіскальний простір i стабілізація державних фінансів (2017)
Козюк В. В. - Кредитування останньої інстанції та слабкі інститути: погляд з позиції теорії ігор (2017)
Міщенко В. І. - Світові тенденції монетизації економіки, Науменкова С. В., Льон І. М. (2017)
Мельник В. М. - Підвищення податкової прозорості для протидії агресивному податковому плануванню, Кощук Т. В. (2017)
Іванов С. М. - Актуальні питання реалізації програм фінансової допомоги ЄС в Україні , Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2017)
Олійник Я. В. - Інституціональні чинники запровадження нефінансової звітності (2017)
Гордієнко Г. М. - Юридичне врегулювання соціального захисту інвалідів Вітчизняної війни (1942-1948 рр.) (2016)
Діденко К. В. - Створення Одеського Будинку вчених 1922 р. (2016)
Коляструк О. А. - Повсякденність української інтелігенції у перше радянське десятиліття: політичний контекст (2016)
Кривошея І. І. - Військове товариство на останньому етапі існування Української козацької держави (друга половина XVІІІ ст.) (2016)
Кузнець Т. В. - Другокласні та церковно-учительські школи духовного відомства на початку ХХ століття (2016)
Салата О. О. - Ідеї української літературної еліти на сторінках окупаційної преси 1941-1943 років (2016)
Устенко А. А. - "Колишні люди" УСРР в умовах НЕПу (2016)
Чучалін О. П. - Вилучення церковних цінностей та церковно-монастирського майна в Україні (1921 – 1922 рр.) (2016)
Мельник І. В. - Євреї-вихрести серед дворян Російської імперії (2016)
Скрипник О. М. - Роль Сунь Ятсена в Синьхайській революції 1911 – 1912 рр (2016)
Сокирська В. В. - Уповноважений народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при уряді УСРР (2016)
Барвінок О. В. - Діяльність дворянських зібрань на Поділлі у другій третині ХІХ ст. (2016)
Дудник О. В. - Селянський рух на Уманщині в роки Української революції (1917-1920 рр.) (2016)
Кривошея І. І. - Змалювання повсякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.), Якименко Л. М. (2016)
Кукуруза А. В. - Cтановлення системи освіти в Умані XVIII – поч. XX століття (2016)
Лісовська О. В. - Георгій Семенович тереверко: мрія злетіти в небо (2016)
Нижник С. В. - Основні засади науково-організаційної діяльності та вплив В. Ф. Пересипкіна на розвиток Уманського сільськогосподарського інституту (2016)
Священко З. В. - Володіння В. Калиновського на Уманщині (2016)
Гордієнко В. В. - Історія емоцій у сучасній гуманітаристиці (2016)
Ярцун Ю. О. - Повсякденне життя шляхти Київської губернії в сучасній російській та польській історіографії (короткий огляд) (2016)
Возна З. О. - До питання про організацію проектних уроків у навчанні предметів освітньої галузі "Суспільствознавство" (2016)
Горохівський П. І. - Вивчення теми "Уманщина в період Другої світової війни" на уроках історії (2016)
Гаврилишина Н. А. - Регіональна енциклопедистика Полтавщини (2016)
Капштик М. В. - Постать Л. М. Симиренка в контексті розвитку регіональної енциклопедистки (2016)
Киридон А. М. - Десакралізація простору (1920-1930-і рр.): смислові та символічні засади (2016)
Кругляк Ю. О. - Кулонівська блокада та одноелектронний транзистор у рамках концепції "знизу – вгору" сучасної наноелектроніки та в традиційній концепції "згори – вниз", Стріха М. В. (2017)
Glushkov A. V. - New approach and microsystem technology of advanced non-linear analysis and modelling chaotic environmental radioactivity dynamics, Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Dubrovskaya Yu. V., Kuznetsova A. A., Khetselius O. Yu. (2017)
Лысюк И. А. - Одноэлементное приемное устройство для регистрации излучения суб-ТГц/ТГц диапазона на основе кремниевого полевого транзистора, Голенков А. Г., Духнин С. Е., Рева В. П., Шевчик-Шекера А. В., Сизов Ф. Ф. (2017)
Лепіх Я. І. - Формування характеристик пристроїв на пах методом селективної поляризації (2017)
Горічок І. В. - Технологічні аспекти отримання термоелектричного PbTe, Ліщинський І. М., Мудрий С. І., Оберемок О. С., Семко Т. О., Хацевич І. М., Матківський О. М., Матеїк Г. Д., Дзумедзей Р. О. (2017)
Bunyakova Yu. Ya. - New approach and microsystem technology of advanced analysis and forecasting the air pollutant concentration temporal dynamics in atmosphere of the industrial cities, Glushkov A. V., Khetselius O. Yu., Ignatenko A. V., Bykowszczenko N., Buyadzhi V. V. (2017)
Кочан О. - Теоретичні основи оцінки стану електродів термопар у процесі експлуатації (2017)
Рішення Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2017 / UkrMiCo'2017) (2017)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2017)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2017)
Оборотов Ю. - Наповнення правового простору (2017)
Мішина Н. - Систематизація виборчого законодавства України: проблеми й перспективи (2017)
Гончаренко О. - Мета і зміст державного контролю й нагляду в управлінському процесі (2017)
Глуховеря В. - Поняття і структура адміністративно-правового статусу Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Добровінський А. - Правові основи формування фінансової самостійності місцевого самоврядування (2017)
Ошкадеров І. - Деякі особливості розвитку прав людини в умовах еволюції держави (2017)
Гончарова Ю. - Від рівних прав до рівних можливостей (2017)
Чанишева Г. - Проект Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії: окремі питання (2017)
Полянський Ю. - Участь прокурора в діяльності Міжнародного кримінального суду, Свида О. (2017)
Василенко М. - Рейдерство в контексті нових змін до чинного законодавства України (2017)
Панасюк В. - Роль актів концептуального та програмного характеру в механізмі конституційно-правового забезпечення реалізації державної молодіжної політики в Україні (2017)
Ніколенко Л. - Інститут перегляду судових рішень в апеляційному провадженні в умовах реформування господарського судочинства (2017)
Слюсаренко С. - Податок на землю як засіб забезпечення оптимізації фінансового регулювання аграрної сфери (2017)
Марченко А. - Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів, Барко В. (2017)
Шевчук О. - Поняття суб’єктів державного контролю у сфері законного обігу наркотиків (2017)
Соловйов О. - Упровадження сучасного механізму оцінювання впливу господарського законодавства на конкуренцію – запорука підвищення щабля України в "Doing business” (2017)
Протопопова Я. - Особливості компенсації моральної шкоди внаслідок порушення конституційного права на оплату праці (2017)
Паніотов Є. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності Національного центрального бюро Інтерполу (2017)
Москалюк Ю. - Забезпечення застосування домашнього арешту як запобіжного заходу в кримінальному провадженні України (2017)
Міловська Н. - Одностороння відмова від виконання обов’язків за договором страхування як наслідок порушення страхових зобов’язань (2017)
Каракаш І. - Юридичні ознаки й особливості встановлення права власності на природно-соціальні об’єкти в природному середовищі (2017)
Ільков В. - Загальна характеристика судового прецеденту в адміністративному судочинстві (2017)
Хильченко А. - Кримінально-правові наслідки вчинення кримінального проступку (2017)
Болокан І. - Специфічність застосування як форми реалізації адміністративно-правових норм (2017)
Батечко А. - Перспективи формування міжнародних фінансових центрів в Україні (2017)
Ігнатова Н. - Транспортне право України в контексті змісту транспортної політики Європейського Союзу: регулювання господарських відносин (2017)
Черемнова А. - Щодо адаптації природно-заповідного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2017)
Губанов О. - Системний підхід під час реалізації адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері публічної служби (2017)
Уразовська О. - Правове регулювання спадкування права на земельну ділянку в Київській Русі (2017)
Бамбізов Є. - Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: напрями реалізації (2017)
Антонова Т. - Поняття, особливості, характерні риси відходів (2017)
Вітрова Д. - Щодо деяких питань удосконалення кримінального законодавства в боротьбі із сепаратизмом на території України (2017)
Волкова Л. - Щодо питання правоздатності державних акціонерних компаній: загальна чи спеціальна? (2017)
Плецький С. - Об’єкт кримінально-правової охорони за фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (2017)
Омелян В. - Класифікація адміністративного розсуду та його види в діяльності органів публічної адміністрації (2017)
Нижник Л. - Нормативно-правовий і доктринальний зміст поняття "кримінальне процесуальне провадження" (2017)
Мойсеєнко Г. - Функції оціночних понять в адміністративному судочинстві (2017)
Загородня Н. - Дія джерел господарського процесуального права в часі (2017)
Киреєва Н. - Деякі господарсько-правові аспекти захисту прав споживачів у сфері кредитування (2017)
Кириченко Д. - Депортація кримських татар у СРСР: історико-правовий аналіз (2017)
Шахназарян К. - Питання систематизації та класифікації прав на чужі речі за законодавством України (2017)
Гаврилов Ю. - До проблеми визначення суб’єктивних ознак бандитизму (2017)
Лисеюк А. - Проведення експертизи під час доказування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2017)
Воробйова Т. - Нормативне забезпечення використання та охорони громадських сіножатей і пасовищ (2017)
Ткаченко М. - Істотні умови договору довічного утримання (2017)
Рівчаченко С. - Система суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції в Україні (2017)
Головко О. - Річні Загальні збори Академії наук вищої освіти України (2017)
Єфремова Н. - Цікаве історико-правове дослідження (2017)
Короткий Т. - Пам’яті Наталії Анатоліївни Зелінської, Андрейченко С., Пашковський М. (2017)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2016 рік (2017)
Постоловський Р. М. - Вітальне слово (2016)
Виткалов С. В. - Вища школа і сучасні реалії України (2016)
Гладишев А. С. - Культурно-мистецька та містобудівна спадщина середньовічного м. Дубно у культурному просторі XXI сторіччя (2016)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарська культура в українському галицькому мудрослів’ї, згромадженому та поясненому І.Франком (2016)
Пилипенко І. Я. - Вплив реформ 1920–1930-х рр. на діяльність майстерні монументального живопису української академії мистецтва (2016)
др. Маріуш Шайда. - Природа і роль релігійної віри в перспективі психоаналізу і філософії Віктора Еміля Франкла (2016)
Лосик Г. І. - Типологія та художні особливості писанкарства Опілля та Бойківського Підгір’я кінця ХІХ–ХХ століття (2016)
Виткалов С. В. - Сучасні проблеми культурної сфери в контексті трансформаційних змін українського суспільства, Корольчук О. Л. (2016)
Мохнюк Р. С. - Громадянська культура як змістонаповнююча домінанта навчального процесу у системі андрагогіки (узагальнення досвіду Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) (2016)
Кондратчук В. В. - Культурологічний аспект національно-державних зрушень кінця 80 – початку 90-х років ХХ століття на Рівненщині (2016)
Бойко Л. П. - Ціннісна природа соціокультурного простору (2016)
Данник К. О. - Вірменська молодь у сучасному українському культурному просторі (2016)
Андреєва А. С. - Плекання українських традицій в культурно-дозвіллєвих проектах пластунів, Казначеєва Л. М. (2016)
Плюта О.П. - Українська кухня як феномен побутової культури: до історіографії питання (2016)
Шандренко О. М. - Архітектоніка: слово – поняття – термін, Козаченко В. В. (2016)
Тадля О. М. - Менеджмент шоу-бізнесу: сутність і основні напрями діяльності (2016)
Любченко О. М. - Мистецтво як засіб задоволення художніх потреб людини у вільний час (2016)
Горбатова Н. О. - Створення художнього образу у хореографічному мистецтві (2016)
Чернишевич Н. І. - Масове народне свято в соціокультурному процесі (2016)
Тюска В. Б. - Формування професійної культури майбутніх педагогів-організаторів дозвілля в умовах клубної діяльності (2016)
Чеплаков С. О. - Військово-патріотичне виховання української молоді в сучасних умовах, Костюк Л. К. (2016)
Гаврилюк Л. В. - Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у сучасній школі (на прикладі драматичного гуртка Сарненського навчально-виховного комплексу "Школа-Колегіум" ім. Т. Г. Шевченка), Казначеєва Л. М. (2016)
Кімстач Ю. Н. - Штрихи: ще один погляд на проблему (2016)
Вербицька П. В. - Сучасні вектори розвитку освіти й культури молоді (2016)
Галатюк М. Ю. - Розвиток спортивної культури студентської молоді засобами фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи (2016)
Дзюбишина Н. Б. - Виховний та освітній потенціал культури у духовному розвитку студентів ВНЗ (2016)
Герц І. І. - Роль зовнішньої техніки в процесі оволодіння сценічним мовленням, Нечаєнко Т. В. (2016)
Бєдакова С. В. - Празький період творчості Н.Нижанківського в контексті громадянського виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва (2016)
Свірідовська Л. М. - Громадянське виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва: за матеріалами української музичної класики (2016)
Тарчинська Ю. - Спільна музично-виконавська діяльність у наукових дослідженнях, Тарчинська І. (2016)
Тетюк М. Т. - Вибір сценічних жестів студентами класу академічного співу ВНЗ (2016)
Овсіюк Н. М. - Педагогічний репертуар у формуванні технічних та виконавських якостей співака, Даюк Ж. (2016)
Волошина Л. П. - Досвід видатних педагогів класичного танцю як основа сучасної хореографічної освіти (2016)
Просолович С. М. - Методика формування компетентнісного підходу при підготовці сучасних фахівців у Миколаївському муніципальному академічному коледжі (2016)
Уколова М. Ю. - Модельні агентства та школи і формування духовної культури сучасної молоді: на прикладі модельних шкіл "Панна" та "Artmodels" м. Рівне (2016)
Щербань А. Л. - Семантика орнаментації посуду неолітичної спільноти ямково-гребінцевої кераміки з території України (2016)
Дихнич Л. П. - Маскарадні костюми Чарльза Ворта як важливий елемент європейської моди другої половини ХIХ століття (2016)
Бійо В. В. - Французький придворний балет (2016)
Оленюк Д. В. - Німецька вокальна школа: Юліус Штокгаузен – видатний співак і педагог (2016)
Костюк Л. К. - Українське авангардне малярство як предмет досліджень у вітчизняній історіографії, Новачук А. С. (2016)
Кожеков О. В. - Дизайн у мистецтві (2016)
Оборська С. В. - Технології промислового дизайну у контексті декоративно-прикладного мистецтва (2016)
Бистрякова В. Н. - Розвиток дизайну в Україні, Осадча А. М., Гула Є. П. (2016)
Соловйов В. А. - Художній образ в мистецтві як феномен освоєння свідомістю людини навколишньої дійсності (2016)
Лобан Т. Й. - Хореографічний спадок Моріса Бежара в контексті сучасного мистецтва танцю (2016)
Помпа О. Д. - Чинники формування народних танців (2016)
Кравець А. А. - Українська школа жіночого балетного виконавства другої пол. ХХ століття: творча спадщина Алли Гавриленко (2016)
Яремчук О. В. - Сучасний розвиток українського музичного мистецтва: тенденції та подальші перспективи, Даниленко М. П. (2016)
Шмаленко О. І. - Фестиваль "Червона Рута": традиції одноіменного ансамблю (2016)
Михайлець В. В. - "Вона" як зразок рок-балади у творчості гурту "Плач Єремії" (2016)
Ігнатова Л. П. - Сучасна музична культура: тенденції розвитку (2016)
Цуп Ю. В. - Втілення співочого слова Кобзаря у вокальній музиці та тексти Т.Шевченка в Київській області (на Богуславщині) (2016)
Сташук О. А. - Пам’ятник Т.Шевченку як один з елементів культурно-мистецької спадщини м. Рівне (2016)
Шолудько Н. Г. - Музейний туризм: виклики сучасності (2016)
Янишевська Ю. О. - Тематичні напрями молодіжного туризму (2016)
Перець О. В. - Музей як культурний феномен: на прикладі діяльності Радивилівського районного історичного музею (2016)
Білінський М. М. - Шевченківські пам’ятки Черкащини як туристичний ресурс регіону (2016)
Адамчук К. Д. - Культурний потенціал національного історико-меморіального заповідника "Поле Берестецької битви" (2016)
Капінос Т. Е. - Пам’ятки Кременеччини в структурі культурної спадщини України (2016)
Карпова Л. О. - Лояльність гостей ресторану: до проблеми гостинності (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Мороз В. М. - Механізми психологічного захисту сучасних студентів та їх зміни напередодні екзаменаційних випробувань: психофізіологічні аспекти, Макаров С. Ю. (2017)
Милиця К. М. - Біла жирова тканина: чи існують її різновиди?, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С., Плітень О. М. (2017)
Мельник А. В. - Гендерний диморфізм рівня сірковмісних амінокислот в сироватці крові щурів (2017)
Цигикало О. В. - Особливості ембріогенезу дихальної системи людини, Ходоровська А. А. (2017)
Gunas I. V. - Features sizes of liver in healthy men with different somatotypes, Melnik М. P., Prokopenko S. V., Serebrennikova О. А., Glushak А. А. (2017)
Семенченко В. В. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу індивідуальних показників церебрального кровообігу в залежності від конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок мезоморфного соматотипу (2017)
Комнацька К. М. - Порівняльний аналіз впливу мелатоніну у різному діапазоні доз та деяких цитопротекторів на динаміку внутрішньоочного тиску у кролів в нормі та за умов контузії ока, Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А. (2017)
Лутковський Р. А. - Обґрунтування оптимального складу наномодифікованих поліпропіленових монониток з антимікробними властивостями для виготовлення сітчастих імплантатів та хірургічного шовного матеріалу, Резанова Н. М., Плаван В. П., Вільцанюк О. А. (2017)
Гнатюк М. С. - Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2017)
Бобир В. В. - Вплив сорбентів на тривалість виділення ентеровірусів з організму в умовах експериментального дисбіозу, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П., Назарчук О. А. (2017)
Нестерук С. В. - Морфологічні зміни рогівки при непроникаючій механічній травмі за умов корекції (2017)
Апихтіна О. Л. - Зміни біохімічних показників сироватки крові експериментальних тварин після експозиції хлоридом кадмію та наночастинками сульфіду кадмію різного розміру (2017)
Власенко Ок. В. - Нова методика оцінки провідності міокарда в експерименті, Чайковська О. В., Рокунець І. Л., Барзак Н. С., Власенко Ол. В. (2017)
Kyrychenko Yu. V. - Sexual features of thetime charts of the electrocardiogram in young people who are engaged and not engaged in sports, Sarafinyuk L. A., Lyshyshyn G. V., Ivanova Ye. I., Romanenko O. I. (2017)
Маркевич Б. О. - Дискримінантні моделі можливості виникнення первинної дисменореї у дівчат 14-18 років в залежності від особливостей розмірів тіла або сонографічних параметрів матки і яєчників та гормонального фону в різні фази менструального циклу (2017)
Назарчук О. А. - Клініко-імунологічне дослідження ефективності застосування антисептиків улікуванні інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації, Фаустова М. О. (2017)
Некрут Д. О. - Вплив гіполіпідемічних засобів на морфологічні зміни впечінці щурів за неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією, Заічко Н. В., Король А. П. (2017)
Даценко Г. В. - Особливості кореляцій показників церебрального кровообігу з конституціональними параметрами тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в товстій кишці після її резекції та впливу стресу (2017)
Коцюра О. О. - Комп'ютерно-томографічні розміри великих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків різних краніотипів (2017)
Лахтадир Т. В. - Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії лактопротеїну з сорбітолом (2017)
Марченко А. В. - Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат в залежності від особливостей одонтометричних та кефалометричних показників (2017)
Орловський В. О. - Особливості комп'ютерно-томографічних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків України з різною формою голови (2017)
Дмітрієв М. О. - Зв'язки лінійних показників верхньої щелепи з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м'яких тканин лиця у юнаків і дівчат (2017)
Бабич Л. В. - Регресійні моделі розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули в юнаків і дівчат різних краніотипів (2017)
Устименко О. С. - Регресійні моделі сонографічних параметрів нирок у чоловіків мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла (2017)
Васьків О. В. - Клінічна характеристика жінок з гестаційною гіпертензією (2017)
Гилюк О. Г. - Вікові особливості клінічного перебігу герпес вірусної інфекції у дітей, Булат Л. М. (2017)
Гур'єв С. О. - Стандартизація показників тяжкості пошкодження та стану постраждалих в залежності від терміну надання медичної допомоги в притрасових лікарнях на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, Нацевич Р. О., Палагнюк К. В. (2017)
Фіщенко В. О. - Результати оперативного лікування вертлюгових переломів стегна у пацієнтів старечого та похилого віку, Кириченко В. І., Леськів Б. Б., Кирищук І. Г. (2017)
Булавенко О. В. - Прогнозування ризику виникнення передчасних пологів у жінок із багатоплодовою вагітністю в популяційній когорті Вінницької області в залежності від вихідного стану здоров'я та перебігу вагітності, Вознюк А. В. (2017)
Дудник В. М. - Діагностичне значення вмісту протимікробного пептиду С-кінцевогоhCAP18 кателіцидину LL-37 у дітей, хворих на бронхіальну астму, Федчишен О. П. (2017)
Волошин С. П. - Способи поліпшення результатів лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій (2017)
Довгань А. О. - Особливості лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутніми соматопсихічними змінами, Константинович Т. В., Мостова О. П., Довгань О. В. (2017)
Гур'єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика білатеральних переломів стегна у постраждалих з політравмою, Танасієнко П. В., Василов В. В., Ковалишин І. В. (2017)
Кулешов О. В. - Особливості клінічного обстеження дітей з малими серцевими аномаліями (2017)
Булавенко О. В. - Прогнозування ризику переривання вагітності у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі, Мунтян О. А. (2017)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия и мелатонин у женщин в позднем репродуктивном возрасте и пременопаузе (2017)
Мазченко О. О. - Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу у вагітних з гіпертензивними розладами (2017)
Осовська Н. Ю. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки та вегетативної регуляції у молодих здорових осіб з нормальною геометрією серця та з концентричним ремоделюванням лівого шлуночка, Шеремета Б. В., Дацюк О. І., Хмелевська Т. А. (2017)
Діденко Д. В. - Безпечність проведення спірографії у пацієнтів з поєднанням стабільної ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень на основі результатів добового моніторування електрокардіограми, Распутіна Л. В. (2017)
Глушак А. А - Проблеми адаптації студентів першого курсу медичного університету до навчального навантаження (методичні підходи), . Меркулова Д. О., Антонець Т. І. (2017)
Матвійчук М. В. - Перспективи розвитку методики підготовки та відбору персоналу для виконання місій з аеромедичної евакуації критичних хворих в Збройних Силах України, Петрук С. О., Кондратюк В. М., Корольова Н. Д., Бектемірова Р. М. (2017)
Дощечкин В. В. - Трансвагинальная МГО-ультрасонография: новые возможности функциональной оценки маточных труб (2017)
Марковский В. Д. - Товажнянская В.Д. Статистический анализ перинатальных потерь в г. Харькове за период 2015-2016 гг., Сорокина И. В., Яковцова И. И., Сакал А. А., Зверева И. С. (2017)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна характеристика особливостей організації трудового процесу за основними стоматологічними спеціальностями в умовах використання новітніх технологій за даними хронометражних спостережень (2017)
Вовк Ю. М. - Клініко-морфологічне значення соматотипування тіла людини за В.М. Шевкуненком (2017)
Калашніков А. В. - Остеопороз та глюкокортикоїд-індукований остеопороз-медико-соціальна проблема, Кузів Є. Л. (2017)
Луцишин В. Г. - Фемороацетабулярний імпінджмент-синдром:чинники виникнення, принципи діагностики та лікування (огляд літературних джерел) (2017)
Маєвський О. Є. - Сучасні погляди на етіопатогенез, патоморфологічні особливості ревматоїдного артриту, актуальні підходи до діагностики та лікування ревматоїдного артриту, Король А. П., Гриценко А. С., Щербич Ю. В. (2017)
Мазченко В. Ф. - Проблема адаптації студентів-мігрантів до навчального процесу на кафедрах теоретичного профілю медичного університету, Шевченко В. М., Назарова О. С. (2017)
Малик В. Д. - Переломи проксимального відділу стегнової кістки: сучасна медико-соціальна проблема та шляхи її вирішення на теренах України (огляд літературних джерел) (2017)
Позур Т. П. - Одонтометричні показники і параметри зубної дуги в залежності від типів обличчя (огляд літератури) (2017)
Черепахіна Л. П. - Особливості діагностики та лікування позалікарняної пневмонії в амбулаторних умовах у дітей дошкільного віку (огляд літератури), Курець О. О. (2017)
Іванова С. А. - Дисбіоз та "синдром надлишкового бактеріального росту" (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції), Ігнащук О. В., Кириченко І. М. (2017)
Вітальне слово (2017)
Щепанський Е. В. - Програмно-цільовий метод державного регулювання розвитком туристично-рекреаційної сфери (2017)
Молдован Е. С. - Нормативно-правове забезпечення державного управління інформуванням та консультуванням громадян із питань державної митної справи та митних правил (2017)
Твердохліб О. С. - Дифамація в публічній сфері України та проблеми її подолання (2017)
Примуш Р. Б. - Гармонізація взаємодії у форматі "суб’єкт управління-об’єкт управління" в органах державної влади (2017)
Олуйко В. М. - Організація державної служби (аналіз світового досвіду) (2017)
Гаман Т. В. - Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців: ціннісний аспект (2017)
Дригуля Н. М. - Професіоналізація державних службовців в умовах євроінтеграції (2017)
Сіцінський А. С. - Пріоритетні напрями удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері, Сіцінський Н. А. (2017)
Савицький В. Т. - Доступ і обмеження доступу до інформації: забезпечена свобода і застережена небезпека (2017)
Шевчук І. В. - Сутність та специфічні ознаки корпоративного шантажу (грінмейлу) як "легальної" схеми рейдерського захоплення (2017)
Баюк М. І. - Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. (2017)
Мостіпака О. В. - Синергетичне управління соціально-економічною системою України в умовах турбулентності та хаосу (2017)
Корюгін А. В. - Особливості управління стратегічним розвитком підприємства (2017)
Малик О. В. - Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2017)
Рижа Т. В. - Вітчизняний досвід управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів (2017)
Плішка Т. П. - Сучасні умови праці науково-педагогічних працівників: соціальні, правові, фінансові та управлінські аспекти (2017)
Синчак В. П. - Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни, Ярмоленко Ю. Ю. (2017)
Бучковська Я. Г. - Фінансування освіти в Україні: стан і перспективи, Баранецька О. В. (2017)
Кудельський В. Е. - Фінансові можливості місцевих органів самоврядування після проведення децентралізації (2017)
Самарічева Т. А. - Податкове навантаження з ПДВ молокопереробних підприємств: розподіл та компенсаційний ефект (2017)
Кулинич Р. О. - Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України в міжнародному порівнянні (2017)
Кулинич О. І. - Побудова функціональних моделей економічних явищ — прикладне підтвердження можливостей методу статистичних рівнянь залежностей (2017)
Prydannykova Y. - Application of an Index Method for Assessment of Impact of Inflation on Expected Household Income (2017)
Фасолько Т. М. - Моделювання очікувань економічних агентів за умов подвійної дефіцитності та боргового фінансування національної економіки, Сем’янчук П. М. (2017)
Чайковська І. І. - Економіко-математичне моделювання у задачах управління знаннями підприємства (2017)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2017)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Иванов В. Н. - Состояние парка современных башенных кранов в Украине (2008)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в канатному барабані біля кілець жорсткості, Варченко І. С., Нестеренко В. В. (2008)
Фидровская Н. Н. - Срок службы подшипников крановых колес, Чернышенко А. В. (2008)
Смоляков С. Л. - Экспериментальная оценка коэффициента трения кабеля о шкив (2008)
Чернішенко А. В. - Особенности диагностики низкооборотных подшипников качения в буксах механизма передвижения мостовых кранов, Мельниченко А. А., Павлова А. А. (2008)
Оболенская Т. А. - Эксплуатационно-нагрузочный режим скребковых конвейеров, Лазаренко В. И., Попов Н. В. (2008)
Родионов Л. А. - Цилиндрическая оболочка под действием локальной нагрузки (2008)
Родионов Л. А. - Расчет оболочки барабана ленточных конвейеров, Титов А. М. (2008)
Мельниченко А. А. - К расчету оболочек барабанов ленточных конвейеров, Титов А. М., Белецкая И. В. (2008)
Драгун С. В. - Об упрощении математических моделей механических систем (2008)
Иванов В. Н. - Динамика наезда передвижных кранов на тупиковый упор, Исьемини И. И., Седов И. Б. (2008)
Нестеров А. П. - Упрощение многомассовых механических систем с упруго-вязкими связями, Осипова Т. Н. (2008)
Chao Xie - Novel CMAC neural network based robot intelligent control (2008)
Кондратюк О. Л. - Особливості динамічного моделювання формоутворювальних рухів при свердлінні глибоких отворів малого діаметра, Скоркіна В. О., Скоркін А. О. (2008)
Маршуба В. П. - Особенности поломок спиральных сверл при глубоком сверлении на агрегатных станках и автоматических линиях и методы их устранения, Чернякова О. В. (2008)
Коваленко И. В. - Разработка алгоритма прогнозирования эксплуатационной надежности индукционно-нагревательных установок, Вялкова Т. В. (2008)
Лузан С. О. - Розробка методології управління якістю поверхневих шарів деталей, які наносяться газополум’яним напилюванням, комбінованим з іншими технологіями (2008)
Малицкий И. Ф. - Индуктор с петлевой катушкой для одновременной разборки двух колес, Коваленко М. Ю. (2008)
Малицкий И. Ф. - Разборка соединений с гарантированным натягом методом давления масла с торца сопряжения, Конева В. Г. (2008)
Оболенская Т. А. - Методика аналогизации и ее применение к анализу сварочных процессов, Лазаренко В. И., Попов Н. В. (2008)
Рябчиков Н. Л. - Режимы охлаждения материалов на жидкоохлаждаемых валах в переходных режимах, Т. А. Оболенская Т. А., Страшко Т. И. (2008)
Святуха А. А. - Особенности тепловой сборки деталей неподвижных соединений подшипниковых узлов скольжения, Подоляк О. С. (2008)
Даценко Т. А. - Прогнозирование размеров с учетом закона изменения систематических факторов при производстве подъемно-транспортных машин, Смирнов И. П. (2008)
До уваги авторів (2008)
Сафранов Т. А. - Оценка эмиссии парниковых газов из мест захоронения тбо: критический анализ методик и адаптация к условиям Одесской области, Приходько В. Ю., Шанина Т. П. (2017)
Бунякова Ю. Я. - Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід (2017)
Юссеф Ель Хадрі - Режим швидкості вітру в Марокко на початку XXI століття, Хохлов В. М. (2017)
Івус Г. П. - Синоптичні процеси при утворенні низькотропосферних течійнад півднем України у тепле півріччя, Агайар Е. В., Семергей-Чумаченко А. Б., Дмитренко А. П. (2017)
Серга Е. М. - Многофакторная нелинейная регрессионная модель с обратными связями имитация региональных климатов (2017)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль, Овчарук В. А., Романчук М. Є. (2017)
Джам О. А. - Динаміка стану якості поверхневих вод басейну р. Західний Буг, Данилюк І. В. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Водний баланс Хаджибейського лиману у сучасний період, Козлов М. О. (2017)
Богатова Ю. И. - Качество водной среды Хаджибейского лимана летом 2016 года, Секундяк Л. Ю., Кирсанова Е. В. (2017)
Gerasymov O. I. - One exactly solvable model of chemically reactive system on 1d partially filled lattice (2017)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в математичном представлении. 4. Квантовая интерференция и дефазировка, Крыжановская Т. В. (2017)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в обобщенной модели транспорта электронов, Ременяк Л. В. (2017)
Синчук О. Н. - Оценка процессов потребления электрической энергии электроприемниками шахтных сетей в условиях неполноты информации, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А., Харитонов А. А. (2016)
Фащиленко В. Н. - Обоснование исследования электромеханических резонансных процессов в разрушении горного массива, Решетняк С. Н. (2016)
Степаненко В. П. - Повышение энергоэффективности и ресурсосбережения рудничного электровозного транспорта (2016)
Пироженко А. В. - Експериментальне обґрунтування основних вимог до засобів захисного вимикання контактних мереж електровозної відкатки залізорудних шахт від пожежонебезпечних дугових замикань, Пироженко Т. В., Петриченко А. А. (2016)
Евтушенко Л. Г. - Комбінована система керування асинхронним генератором з компенсацією реактивної потужності у вузлі електричної мережі, Бялобржеський О. В. (2016)
Берідзе Т. М. - Формування принципів і функцій стратегічного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством (2016)
Жуйков В. Я. - Особливості відбору енергії від вітрогенератора в перехідному режимі орієнтації на вектор вітрового потоку, Осипенко К. С. (2016)
Синчук И.О. - О перспективах повышения эффективности функционирования комплекса: "электроснабжение – электропотребление" подземных железорудных предприятий, Гузов Э.С., Винник М.А. (2016)
Розен В. П. - Порівняльний аналіз методів прогнозування споживання електроенергії виробничих систем, Демчик Я. М. (2016)
Синчук О. Н. - Моделирование электрических переходных процессов в элементах защиты широтно-импульсных преобразователей напряжения тяговых электротехнических комплексов постоянного тока, Черная В. О., Черный В. О., Пироженко А. В. (2016)
Сінчук О. М. - До можливостей розбудови систем електропостачання підприємств гірничо-видобувного комплексу з включенням в їх структуру вітроенергетичних комплексів, Бойко С. М., Юрченко М. М. (2016)
Кутін В. М. - Математична модель визначення роботоздатності ізоляції розподільних мереж постійного струму та її аналіз, Кутіна М. В. (2016)
Омельченко О. В. - До питання використання двофазних асинхронних двигунів в тягових електроприводах шахтних контактних електровозів, Удовенко О. О., Сіянко Р. В. (2016)
Кольсун В. А. - Аналіз та дослідження енергетичних характеристик перетворювача частоти стосовно мережі живлення фотоелектричної сонячної станції, Риженков Д. В., Макодзьоб В. М., Кулик О. М. (2016)
Ляшенко В. П. - Математична модель прокатки тонкої і надтонкої стрічки із тугоплавких і важкодеформованих металів, Аніськов О. В. (2016)
Синчук И. О. - О принципах минимально соударяемого и максимально точного управления перемещением вагонеток рудничных электровозосоставов, Сёмочкин А. Б., Федотов В. А. (2016)
Сёмочкин А. Б. - Анализ математических подходов для решения задачи точности позиционирования вагонеток рудничных электровозосоставов при погрузочно разгрузочных операциях, Федотов В. А., Сменова Л. В. (2016)
Кондратець В. О. - Метод автоматизованого керування подрібненням руди кульовим млином з оптимізацією динаміки розрідження пульпи, Мацуй А. М. (2016)
Савицкий А. И. - Моделирование системы автоматического управления энергетическими параметрами электроприводов клетей прокатных станов, Сёмочкин А. Б., Сёмочкина С. В. (2016)
Осадчук Ю. Г. - Порівняльний аналіз асинхронних, синхронних машин з постійними магнітами та вентильних реактивних двигунів для гібридних транспортних засобів, Козакевич І. А., Ільченко Р. А. (2016)
Козакевич І. А. - Система рекуперативного гальмування вентильним двигуном електромобіля (2016)
Козакевич І. А. - Система керування синхронним двигуном з постійними магнітами з використанням фільтру Калмана (2016)
Сьомочкін А. Б. - Застосування суперконденсаторів в гібридних системах, Шевчук В. В. (2016)
Філіпп Ю. Б. - Дослідження енергетичних показників тягової підстанції тролейбусів Кривого Рогу, Бєлоус А. В. (2016)
Сінчук І. О. - До питання підвищення енергоефективності видобутку залізної руди підземним способом, Самохіна А. С. (2016)
Синчук И. О. - Применение комбинированного привода в электровозах для повышения тяговых свойств, Самохина А. С. (2016)
Плєшков С. П. - Оптимальне керування параметрами режиму розподільчих електричних мереж з допомогою симетрокомпенсуючих пристроїв, Плєшков П. Г., Зінзура В. В. (2016)
Бабець Є. К. - Моделювання режимів роботи внутрішньомлинних навантажень кульових млинів багатостадійного процесу збагачення, Хорольський В. П., Хорольська Т. В. (2016)
Сінчук О. М. - Методологія оцінки та формування енергоефективних режимів споживання електроенергії на залізорудних підприємствах, Філіпп Ю. Б., Максимов М. М., Ялова А. М. (2016)
Касаткіна І. В. - Підвищення енергоефективності використання автосамоскидів у кар’єрі, Сидоренко А. М. (2016)
Синчук И. О. - Оценка направлений повышения энергоэффективности добычи железорудного сырья подземным способом, Касаткина И. В., Яловая А. Н., Юрченко Н. Н. (2016)
Касаткіна І. В. - Підвищення енергетичної ефективності тягового агрегату в кар’єрі, Гнутов І. В. (2016)
Пересунько И. И. - Увеличения напряжения участковых сетей как способ повышения качества электроэнергий для самоходной техники железорудных шахт (2016)
Батраков Д. В. - Аналіз режимів роботи вібраційної транспортуючої машини з метою підвищення ефективності випуску руди (2016)
Козлов В. С. - Оцінка потенціалу енергоефективності прокатного стану, Євменов А. Ю. (2016)
Онищенко В. В. - Дослідження впливу коливань напруги живлення на роботу електричного привода рудникового електровоза (2016)
Гузов Е. С. - Дослідження електромагнітних процесів в тяговому двигуні постійного струму з послідовною обмоткою збудження, Сінчук І. О., Кальмус Д. О. (2016)
Кальмус Д. О. - Дослідження граничних умов ефективного переходу тягового електроприводу рудникових електровозів з режиму тяги у режим гальмування, Грачов М. М. (2016)
Петриченко А. А. - Оценка электрических паметров изоляции распределительных сетей железорудных шахт Кривбасса в нинешних условиях их эксплуатации, Зиманков Р. В., Ликаренко А. Г. (2016)
Гузов Е. С. - Підвищення ефективності електричного гальмування тягових електроприводів рудникових електровозів, Сінчук І. О., Кальмус Д. О., Лагода М. І. (2016)
Кальмус Д. О. - Підвищення надійності роботи тягового електричного привода рудникового контактного електровоза засобами системи керування, Коваленко І. І. (2016)
Савицкий А. И. - Управление гидроциклоном второй стадии рудоизмельчения, Тимошенко М. А. (2016)
Моркун В. С. - Идентификация нелинейных объектов управления обогатительного производства на основе ядерного преобразования Вольтерра-Лагерра, Моркун Н. В., Тронь В. В. (2016)
Клименко Д. О. - Аналіз систем автоматичного керування процесом термічної обробки обкотишів на фабриці огрудкування (2016)
Охота К. А. - Адаптивна система керування продуктивністю насосної станції подачі води на збагачувальну фабрику (2016)
Лобов В. Й. - Синтез модального регулятора для процесу випалу обкотишів у конвеєрній печі фабрики огрудкування, Нескоромна М. В. (2016)
Жосан А. А. - Непараметрический регулятор нелинейных процессов (2016)
Азарян А. А. - Исследование влияния вещественного состава железистых кварцитов гока АрселорМиттал на их прочность, Цыбулевский Ю. Е., Кучер В. Г., Швец Д. В. (2016)
Кольсун В. А. - Создание и внедрение в курс изучения преобразовательной техники модуля "автономный инвертор напряжения", Ивашко А. А, Иутин И. А. (2016)
Синчук О. Н. - Моделирование переходных процессов в асинхронных двигателях тяговых электромеханических комплексов двоосных электровозов, Касаткина И. В., Сменова Л. В. (2016)
Антоненко А. О. - Особенности контроля состояния качества электроэнергии промышленных систем электроснабжения (2016)
Анотації (2016)
Привітання (2016)
ПАО "Электронмашина" (2016)
Приймак В. І. - Вплив тіньової економіки на добробут населення України, Голубник О. Р., Борщук Є. М. (2017)
Козловський С. В. - Моделювання та прогнозування рівня державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні на основі теорії нечіткої логіки, Мазур Г. Ф. (2017)
Антонова Л. В. - Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності, Левченко Н. М., Белінська С. М. (2017)
Миколайчук Н. С. - Шляхи відродження конкурентоспроможності текстильних підприємств України (2017)
Федоренко В. Г. - Інструменти професійного відбору претендентів на вакантні посади, Савенко О. О., Літвінчук Л. Й. (2017)
Котикова О. І. - Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції, Краснюк А. О., Кавецька В. С. (2017)
Польова О. Л. - Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України, Барда Л. В. (2017)
Гладких Д. М. - Ризики націоналізації "Приватбанку" та основні напрями їх мінімізації (2017)
Kirieieva E. - The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine (2017)
Тимошенко А. О. - Еволюція фіскальної політики України (2017)
Панченко В. Г. - Вплив еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн (2017)
Рязанова Н. О. - Економічні механізми розвитку відновлюваної енергетики (2017)
Ступень Н. М. - Оцінка впливу соціально-економічних чинників на ефективність курортно-рекреаційної галузі (2017)
П'ятницька Г. Т. - Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні, Найдюк В. С. (2017)
Мединська Н. В. - Просторове моделювання меж міста-курорту миргород та його санітарно-захисних зон, Красножон А. А. (2017)
Халатур С. М. - Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі на основі оптимізації банківських активів, Гармаш М. Є. (2017)
Пікалов Ю. В. - Теоретичні підходи до сутності і місця знань на підприємстві (2017)
Рябоконь М. В. - Систематизація форм науково-технологічного бізнесу (2017)
Куйбіда С. В. - Формування нових підходів до реалізації структурної перебудови економіки України (2017)
Мельников І. Ю. - Інституційне забезпечення трансформації державного регулювання фінансового ринку України (2017)
Бойчук А. Б. - Методичні аспекти розроблення типової інноваційної програми для забезпечення потреб інноваційного розвитку підприємств України (2017)
Ляшенко М. В. - До питання оцінки впливу тваринництва на забруднення атмосфери (2017)
Клименко О. В. - Транспортне запізнювання реакції ринків небанківських фінансових послуг на зміни показників економіки України (2017)
Ткачова Н. О. - Структурні компоненти міжетнічної толерантності особистості, Чирва Я. О. (2017)
Алієв Х. М. - Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки: теоретичний аспект (2017)
Богута В. М. - Використання навчально-творчих задач у процесі формування творчих здібностей учнів початкових класів (2017)
Гриценко Є. О. - Освітній медіапростір (2017)
Гришко О. І. - Поєднання традиційних та інноваційних методів організації навчального процесу: гендерний підхід, Клевака Л. П. (2017)
Жуков В. П. - Суть інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу (2017)
Кушнір С. П. - Особливості організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму (2017)
Томашевська А. Ю. - Навчальна автономія як основа самостійної роботи з іноземної мови студентів фармацевтичних спеціальностей у системі дистанційного навчання Moodle (2017)
Дубовик Ю. М. - Теоретичне обґрунтування технології підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи (2017)
Ісаєва О. С. - Значущість соціально-гуманітарної підготовки у медичних вишах (2017)
Кабанська О. С. - Реалізація організаційно-змістового етапу технології формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів у навчальній діяльності (2017)
Костіна В. В. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів (2017)
Лебедєва В. В. - Застосування документ-камери в професійній діяльності майбутнього вчителя (2017)
Матвієнко М. Є. - Саморозвиток та самовдосконалення студентів на практичному етапі профільної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-виховного середовища (2017)
Осова О. О. - Критеріальна база визначення сформованості інноваційної компетенції майбутніх учителів (2017)
Резван О. О. - Проблеми стратегічного менеджменту сучасного університету в аспекті кадрової політики (2017)
Бугаєць Н. А. - Проблема естетичного виховання в історико-педагогічному дискурсі (2017)
Говорун А. В. - Погляди П. Ф. Каптерева на формування моральної звички у дітей (2017)
Золотухіна С. Т. - Особливості організації та проведення практичних занять у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ ст., Пташний О. Д. (2017)
Кордубан М. В. - Форми діяльності гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття (2017)
Костіна Л. С. - Організаційна структура професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії: рівні реалізації (2017)
Лук’янченко О. М. - Педагогічний досвід музикантів-педагогів минулого в системі сучасної мистецької освіти (2017)
Лутаєва Т. В. - Внесок фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти у діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (2017)
Лущик Ю. М. - Застосування сучасних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії (2017)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація науково-дослідній діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 60-ті - 70-ті роки ХХ століття (2017)
Ткаченко Л. П. - Етапи розвитку риторики як навчальної дисципліни в України (2017)
Черкашин С. В. - Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини (2017)
Шумський О. Л. - Психологічні аспекти лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Вихідні дані (2017)
Ступник Н. И. - Перспективные технологические варианты дальнейшей отработки железорудных месторождений системами с массовым обрушением руды, Письменный С. В. (2012)
Порев В. Н. - Деякі оцінки моделі розповсюдження на основі клітинних автоматів (2012)
Григор’єв І. Є. - Теорія проектування гірничих об’єктів у сучасних умовах (2012)
Перегудов Ю. В. - Анализ геомеханических процессов и обеспечения безопасности совместной разработки месторождений в зоне возможного воронкообразования (2012)
Шапурін О. В. - Дослідження взаємозв'язків між властивостями гірських порід, їх енергонасичення при підриванні і кускуватістю у розвалі, Серебреніков В. М., Швець Є. М. (2012)
Кушнерьов І. П. - Удосконалення технології відпрацювання рудних покладів камерними системами на глибоких горизонтах, Кривенко Ю. Ю. (2012)
Тарасютін В. М. - Дослідження впливу умов глибоких горизонтів на підготовку та відпрацювання потужних залізорудних покладів, Рябець В. В., Долгий А. С. (2012)
Куліковська О. Є. - Дослідження процесу зсуву поверхні і стану об’єктів при підземній розробці родовища ПАТ "Євраз Суха Балка" (2012)
Несмашний Є. О. - Оцінка стійкості східного борта Глеєватського кар'єра №1 в зоні його підроблення підземними гірничими роботами, Ткаченко Г. І., Болотніков А. В. (2012)
Шолох М. В. - Методика побудови математичної моделі родовища залізистих кварцитів для геометризації його запасів, Топчій О. Л., Сергєєва М. П. (2012)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование загрязнения моря в случае сброса шахтных вод, Кириченко П. С. (2012)
Валовой М. О. - Технологія виготовлення, підсилення та випробування залізобетонних балок на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів (2012)
Тімченко Р. О. - Процес управління територіальним розвитком міста, Крішко Д. А., Пасічна Д. Ю., Піддубна Г. Ю., Барчук О. В., Чупріяновський М. О. (2012)
Тімченко Р. О. - Сучасні питання містобудівного проектування, Крішко Д. А., Думіч Б. А., Горобець Т. Ю., Кошевий О. О., Авдєєва А. О., Романюк А. С. (2012)
Паничаров Генчо - Вынужденные колебания трубопроводов каскадного сброса конденсата на ТЭС и методы их устранения, Мовчан О. Г. (2012)
Давыдов А. В. - Идентификация факторов риска травмирования работников в условиях подземной добычи железных руд, Голышев А. М., Пищикова Е. В. (2012)
Гурин А. А. - Закономерности электризации при пневмозаряжании скважин и шпуров гранулированными ВВ, Гурин Ю. А., Радченко И. С. (2012)
Лапшин А. А. - Математическое обоснование процессов кондиционирования рудничного воздуха в подземных камерах орошения (2012)
Пищикова О. В. - Освітленість і безпека життєдіяльності і праці людини, Сахно С. І., Янова Л. О. (2012)
Коновалюк В. А. - Підвищення ефективності роботи дефлекторів і фонарів, Немченко А. А, Коновалюк Є. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Рекомендації щодо зменшення пилового навантаження на працівників гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу шляхом заліснення відпрацьованих відвалів, Домнічев М. В., Нестеренко О. В., Назаренко В. Н. (2012)
Ефименко В. В. - Проблемы переработки горной массы на горно-обогатительных комбинатах Кривбасса (2012)
Бабаян И. Р. - Компьютерная модель зарождения и рассеивания пылегазового облака (ПГО) при массовых взрывах на карьерах (2012)
Малиновский Ю. А. - Некоторые особенности обоснования работоспособности и долговечности подшипников качения шахтных вагонеток, Вацуро И. В., Малиновская С. И. (2012)
Логінов О. А. - Побудова статичної моделі котла як об’єкта керування в САР температури теплоносія на виході котлової системи, Щокін В. П., Кваско М. З. (2012)
Жосан А. А. - Аналіз стану методів керування процесом термічної обробки матеріалів у технологічних установках, Кирсань Є. С. (2012)
Аніськов О. В. - Застосування параметричного керування вентильними перетворювачами, Харитонов О. О., Пархоменко Р. О. (2012)
Коваль М. В. - Обгрунтування періодів дослідження параметрів мережі (2012)
Замыцкий О. В. - Анализ методов утилизации тепла сжатого воздуха, Кривенко А. Ю., Хозина Е. О. (2012)
Лобов В. Й. - Розробка віртуального пристрою вимірювання вологості повітря у середовищі LabVIEW, Пастернаков Р. О. (2012)
Азарян А. В. - Обобщенный алгоритм принятия решений для управления первой стадией обогащения магнетитовых кварцитов (2012)
Квятковская Ю. П. - Использование газотурбинных и парогазовых технологий в энергетике Украины, Ридер А. А. (2012)
Осадчук Ю. Г. - Аналіз можливостей підтримання балансу часткових напруг в ланці постійного струму багаторівневого інвертора з фіксуючими діодами, Козакевич І. А., Кулик О. М. (2012)
Бережний М. М. - Розвиток теорії і методів моделювання процесів обробки металів тиском, Шепель А. А., Самойлюк О. А. (2012)
Бугай Л. А. - Влияние способа абразивной заточки бурового инструмента на его эксплуатационные характеристики (2012)
Артамонова Д. А. - Состояние вопроса и перспективы развития отечественных перфораторов ударно-поворотного действия, Нечаев В. П., Киселев В. Н., Кассир С. Г. (2012)
Гузь Б. А. - Повышение технического уровня и качества подземных горных машин при улучшении показателя шумобезопасности (2012)
Назаренко В. М. - Особливості використання системи управління проектом розроблення інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості шихти на кар’єрІ ЗГЗК, Шолох С. М. (2012)
Гузов Э. С. - Анализ электромагнитных процессов в двухфазной асинхронной машине тягового электропривода рудничного электровоза, Мельник О. Е., Омельченко А. В. (2012)
Суртаєв В. М. - Підвищення енергоефективності турбомеханізмів в енергоємних технологіях гірничо-металургійного комплексу, Суртаєв В. В., Осадчук Ю. Г., Батраков Д. В., Герасимчук О. В., Замицький О. В. (2012)
Толмачев С. Т. - Интегральные уравнения для расчета нестационарного электромагнитного поля, Ильченко А. В., Власенко В. А. (2012)
Сінолиций А. П. - Порівняльний аналіз класичного векторного та J-M керування, Козакевич І. А. (2012)
Ефименко Л. И. - Долговечность опорных конструкций ленточных конвейеров с регулируемым приводом, Тиханский М. П. (2012)
Бережний М. М. - Час перебування металу в осередку деформації та утворення нової поверхні, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Глінкін А. (2012)
Харламенко В. Ю. - Оптимальне стохастичне керування обтиснення металу на блюмінгу (2012)
Замицький О. В. - Модернізація системи автоматичного керування режимами роботи котла, Єфіменко І. І. (2012)
Олейник Т. А. - Особенности процессов рудоподготовки при использовании мельниц с резиновой футеровкой, Хмель И. В. (2012)
Олейник Т. А. - Особенности сухой магнитной сепарации коренных титансодержащих руд, Мулявко В. И., Михно С. В. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование воздействия радиационного давления высокоэнергетического ультразвука на поток пульпы, Гончаров С. А., Пикильняк А. В. (2012)
Маринич И. А. - Моделирование управления дробильно-измельчительным комплексом на базе нейрорегуляторов (2012)
Кузнєцов Д. І. - Аналіз вхідних параметрів для експертної системи моніторингу поточного стану електрообладнання, Купін А. І. (2012)
Булах О. В. - Вивчення умов подрібнення окислених залізистих кварцитів Скелеватського родовища, Булах О. О. (2012)
Шамрай Е. В. - Применение системы компьютерной математики Maxima при изучении численных методов и моделировании, Саитгареев Л. Н., Шаповалова Н. Н. (2012)
Азарян А. А. - Распределение атомарных единиц в вычислительных узлах GRID-системы, Чмыхало Ю.В., Кукушкин М.С. (2012)
Лапшин А. А. - Теоретическое обоснование воздушно-водоиспарительного охлаждения рудничной атмосферы, Серебреников Э. В., Лапшина Д. А. (2012)
Часова Э. В. - Экологические проблемы Кривбасса - состояние и перспективы, Ивчук В. В. (2012)
Кіщенко О. М. - Сучасні методи регулювання процесу кристализації ливарних сплавів, Ткач В. В. (2012)
Назимко И. В. - Физическое моделирование как метод проверки результатов термодинамического анализа необратимых сдвижений в окрестности зоны ПГД (2012)
Олейник Т. А. - Особенности динамики частиц твердой фазы пульпы в потоке исходного питания дешламатора, Кривенко А. Ю. (2012)
Цвиркун С. Л. - Предварительная магнитная сортировка кусковой железной руды - метод повышения энергоэффективности и ресурсосбережения горного производства (2012)
Тищенко С. В. - Механизм и условия формирования защитной зоны на границе разрушаемого горного массива, Еременко Г. И., Мартынюк М. В. (2012)
Аралкин А. С. - Оценка технического состояния, работоспособности и необходимости ремонта станка Skoda W200 в условиях ПАО "Констар", Перегудов С. В., Аралкина К. А. (2012)
Єжов В. В. - Стан виробничого травматизму, умов та безпеки праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України за 2011 р., Шатохіна Н. В. (2012)
Осадчук Ю. Г. - Моделирование влияния эксцентриситета ротора асинхронного электродвигателя на показатели переходных процессов при прямом включении в сеть, Сёмочкин А. Б., Федотов В. А., Касаткина И. В. (2012)
Кондратець В. О. - Теоретичне обґрунтування принципу автоматичного керування розрідженням пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора, Мацуй А. М. (2012)
Халимендик Ю. М. - Определение зависимости пучения почвы от высоты свода обрушения пород в горной выработке, Барышников А. С. (2012)
Паламар А. Ю. - Аналіз сучасних спеціалізованих програмних комплексів автоматизації камеральної обробки інженерно-геодезичних даних на підприємствах Кривбасу (2012)
Моркун В. С. - Адаптивная САУ гидроциклоном на основе модели разделения минералов в ультразвуковом поле, Радионов В. М. (2012)
Ковальчук В. А. - Визначення організаційних та ресурсно-технологічних факторів впливу на продуктивність кар’єрного автотранспорту, Оболонська І. В. (2012)
Максимова О. С. - Методика оцінки інвестиційних проектів гірничорудних підприємств (2012)
Романчук К. В. - Сутність власності: обліково-правовий вимір (2012)
Короленко С. М. - Основні напрями бюджетної політики України, Короленко Р. В. (2012)
Нусінова О. В. - Деякі аспекти оцінки безпеки розвитку підприємств (2012)
Максимов С. В. - Економічна оцінка доцільності використання відходів уранового виробництва та їх екологічна і соціальна значимість, Письменна О. Б. (2012)
Попов С. О. - Методологічні основи обґрунтування економічної доцільності залучення у видобуток забалансових запасів залізних руд на основі організаційно-економічного моделювання, Максимова І. І. (2012)
Ковтун М. В. - Вплив політики неолібералізму на ринок житла постсоціалістичних країн (2012)
Варава Л. М. - Організаційна культура як фактор підвищення ефективності роботи підприємства, Кравченко Г. В. (2012)
Рябикіна О. Г. - Методика інтегральної оцінки рівня техніко-технологічної бази гірничо-збагачувальних підприємств (2012)
Ртищев С. А. - Оцінка ефективності оптимізації структури випуску продукції промисловим підприємством, Бондарчук О. М., Ртищев Б. А. (2012)
Процун К. С. - Оцінка та аналіз ефективності використання державних ресурсів як елементи державного фінансового аудиту (2012)
Іщенко Л. Ф. - Аналіз складу та шляхи зниження собівартості на приладобудівних підприємствах, Спільна Н. П., Жаданова Ю. О. (2012)
Калініченко О.В. - Оцінка економічних наслідків геомеханічних ризиків, Калініченко В. О. (2012)
Коровіна О. В. - Удосконалення управління інноваціями для забезпечення стабільного розвитку підприємства (2012)
Ізмайлова О. О. - Облік створення і використання резерву на відновлення та поліпшення основних засобів гірничо-збагачувальних підприємств (2012)
Аннотації (2012)
Heger W. - Add-on gyroscope gyromax™ ak-2m - modern teсhnology of Germany main words: gyroscope adaptors, software, gyromax control, Sidorenko V., Kovtyn V. (2012)
Анасевич Я. М. - Вплив кверцетину та комплексу біоантиоксидантів "Тріовіт" на стан прооксидантно-антиоксидантної системи тонкої кишки щурів при запаленні на тлі гіпомелатонінемії, Цебржинський О. І. (2012)
Андрійчук А. В. - Гематологічні показники та прооксидативні маркери у крові кобил арабської чистокровної та великопольської порід, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М. (2012)
Андрійчук А. В. - Маркери оксидативного стресу у коней, що використовуються у виїздці в динаміці тренінгу, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Вартовник М. С. (2012)
Аркушина Г. Ф. - Структурний аналіз псамофітону урбанофлори Кіровограда (2012)
Аюбова Э. М. - Таксономическая и зоогеографическая структуры гнездовой орнитофауны северного Приазовья и роль искусственных лесов в ее формировании (2012)
Beschasniu S. - Endocrine and immune aspects of congenital sensorineural hearing loss in children aged 7-11 years, Gasiuk E. (2012)
Гребенюк Н. В. - Стан макрофагальної ланки імунітету дітей, народжених жінками, які в період вагітності проживали в екологічно несприятливих умовах (2012)
Дубініна-Пахуща Ю. Ю. - Сезонні переміщення та територіальні зв’язки жовтоногого мартина (Larus cachinnans pallas, 1811) з о. Довгий Молочного лиману (північно-західне Приазов’я) за результатами кільцювання (2012)
Ершова О. Н. - Действие спирулины на активность антиоксидантной системы в условиях стресса у белых крыс, Карпов Л. М., Каракис С. Г., Драгоева А. Г., Лавренюк Т. И., Павличенко О. Д., Капова А. Ю., Станев А.И. (2012)
Єлецька Т. О. - Зміна перетравності поживних речовин корму у корів залежно від рівня годівлі та способу згодовування раціону (2012)
Зимароєва А. А. - Зміни гніздової екології сойки (Garrulus glandarius) у зв’язку з її урбанізацією (на прикладі населених пунктів Житомирської області) (2012)
Іскра Р. Я. - Показники білкового обміну та імунного статусу в організмі щурів за дії цитрату нанохрому (2012)
Касіян О. П. - Кореляційний зв’язок між вмістом йоду у питній воді ендемічного регіону та титрами антитіл щитоподібної залози хворих на аутоімунний тиреоїдит (2012)
Кузьминська Н. Л. - Захисна дія препаратів спіруліни і вітамінного комплексу на вміст тромбоцитів крові щурів, підданих γ-опроміненню, Горделі О. О., Карпов Л. М. (2012)
Лановенко О. Г. - Динаміка чисельності населення півдня України як один із параметрів зміни генетико-демографічної структури популяцій (2012)
Макаров А. В. - Методика физической реабилитации пациенток после радикальной мастэктомии и оценка ее эффективности с помощью системы экспресс-анализа "Кардиоспектр", Шпак В. С., Сокур И. В. (2012)
Рибка К. М. - Конхіометрична характеристика черепашок Helix pomatia 3 різних типів біотопів малого Полісся та прилеглих територій (2012)
Редька І. В. - Формування електричної активності головного мозку на висхідному етапі онтогенезу (2012)
Саварин А. А. - Добавочные кости в черепе ежей (Erinaceidae): диагностический признак или проявление патогенеза?, Гасанов Н. А. (2012)
Тарасова О. О. - Ефективність застосування природних лікувальних факторів при хворобі Осгуда – Шлаттера у спортсменів, Козій Т. П., Гурова А. І. (2012)
Шешурак П. Н. - Пчёлы рода Xylocopa latreille, 1802 (Hymenoptera: Anthophoridae) в фондах музея зоологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (Черниговская область, Украина) (2012)
Домнічев М. - Унікальність системи хортингу в військово-патріотичному вихованні дітей у процесі навчання їх поводженні з вибухонебезпечними предметами, Нестеренко О. (2016)
Оржеховська В. - Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу (проект), Федорченко Т., Єрьоменко Е., Діхтяренко З., Мельник О. (2016)
Остапенко О. - Критерії, показники та рівні військовопатріотичної вихованості молодших підлітків у процесі занять хортингом (2016)
Радчук Н. - Українська народна пісня як засіб патріотичного та духовного виховання козачат-хортингістів (2016)
Шило О. - Військовий хортинг у системі національно-патріотичного виховання української молоді (2016)
Меднікова М. - Національна виховна система хортингу, як один із базових компонентів ідентифікації нації, Буданов Д. (2016)
Дзюбак C. - Довгоклинкова зброя: історичні традиції й практичне застосування в хортингу та в українському козацтві (2016)
Зубалій Н. - Моделі професійної підготовки психологів до надання допомоги хортингістам у складних соціально-психологічних ситуаціях (2016)
Недощак В. - Формування морально-вольових якостей в студентів у процесі занять хортингом (2016)
Петренко Б. - Передумови виникнення та розвитку Всеукраїнської громадської організації "Українська федерація хортингу" в м. Києві (2016)
Тимчик М. - Формування наполегливості в школярів 6–7 років засобами хортингу, Ерпей Ч. (2016)
Єрьоменко Е. - Вплив здоров’я на нетрадиційні біомеханічні показники серця спортсменів за результатами даних ехокардіографії, Чибісов В., Рейдерман Ю., Загороднюк Д., Діхтяренко З. (2016)
Пустолякова Л. - Використання загальнорозвиваючих вправ із елементами хортингу на заняттях фізичного виховання у вищих медичних навчальних закладах, Марков В. (2016)
Зубалій М. - Особливості розвитку сили та швидкості у хортингістів старших класів, Білоцерківець І. (2016)
Микитенко М. - Виховання та ресоціалізація неповнолітніх правопорушників (на прикладі хортингу) (2016)
Присяжнюк С. - Виховання мотивації фізичного вдосконалення студентства засобами оздоровчого хортингу, Краснов В. (2016)
Єрьоменко Е. - Потенційні можливості хортингу як засобу формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді (2016)
Литвиненко А. - Синергетичний підхід до аналізу змагальної діяльності в хортингу (2016)
Лях М. - Загартування як невід’ємна складова формування здорового способу життя учнів козацьких класів (спортсменів-хортингістів), Хоменко С. (2016)
Семигал О. - Становлення єдиних спортивних стандартів хортингу (2016)
Сичов С. - Удосконалення силових якостей хортингістів із низьким рівнем фізичної підготовленості (2016)
Хатько А. - Можливості використання хмарних обчислень у системі інформаційного забезпечення хортингу (2016)
Яременко В. - До питання технічної підготовки хортингістів у стійці на етапі попередньої базової підготовки, Колос М., Малинський І. (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до написання статті (2016)
Вихідні дані (2016)
Кузьменко С. Г. - Про деякі проблемні питання переходу до накопичувальної системи пенсійного забезпечення (2015)
Дума О. О. - Гарантії працівникам, які підлягають звільненню з ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, котрий раніше виконував цю роботу (2015)
Рябченко Ю. Ю. - Проблемні питання визначення складу суду у справах за позовами про захист прав невизначеного кола осіб (2015)
Ткачук О. С. - Фікції в цивільному процесі України: питання теорії та практики (2015)
Булат Є. А. - Правові аспекти подальшого розвитку інтелектуальної власності в Україні (2015)
Гелецька І. О. - Судове визнання батьківства: теорія та практика застосування правових норм (2015)
Казак О. А. - Представницька діяльність місцевих прокуратур щодо захисту законних інтересів держави в суді (2015)
Голенко В. Е. - Нормативний договір як провідний елемент формування нормативно-правової основи правового статусу генеруючих підприємств вітроенергетики (2015)
Рябенко О. В. - Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства (2015)
Данилюк М. Б. - Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів (2015)
Думич Х. М. - Перші кодифікаційні акти в галузі австрійського цивільно-процесуального права та їх застосування в Галичині (2015)
Хавронюк О. О. - Визнання права як спосіб захисту прав на бази даних (2015)
Фесенко Є. В. - Особливості спадкування майнових авторських прав (2015)
Булижин І. В. - Історичний розвиток неплатоспроможності та банкрутства: компаративний аналіз світового й українського досвіду (2015)
Одосій О. Ю. - Еволюція наукових підходів щодо визначення поняття "забезпечення позову" (2015)
Іванів Н. І. - Гроші як об’єкт цивільних правовідносин (2015)
Дем’яненко Ю. І. - Встановлення змісту істотної шкоди під час кваліфікації порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 Кримінального кодексу України) (2015)
Дика Є. О. - Щодо визначення та змісту поняття криміногенної ситуації: когнітивний аналіз (2015)
Кулакова Н. В. - Правовий захист культурної спадщини в країнах Східної Європи (2015)
Поліщук Г. С. - Запобігання доведенню до самогубства засуджених у виправних колоніях: віктимологічні аспекти, Тернавська А. А. (2015)
Сотула О. С. - Умисне вбивство, учинене з особливою жорстокістю: компаративістика і проблемні питання кваліфікації (2015)
Сиротюк О. В. - Кримінально-правове заохочення й депеналізація: дискурс у контексті кримінально-правової політики (2015)
Бєлєнький В. П. - Кіберзлочини за законодавством США (2015)
Супруненко Д. О. - Стан наукового дослідження й концептуальне визначення прокуратури України як суб’єкта запобігання і протидії злочинам (2015)
Білоус В. В. - Військовий облік військовозобов’язаних і призовників в умовах збройної агресії проти України: проблеми криміналістичної ідентифікації (2015)
Фунікова О. В. - Психічні процеси особистості як основа формування показань (2015)
Бобечко Н. Р. - Напрями вдосконалення правової регламентації повноважень суду апеляційної та касаційної інстанції в кримінальному провадженні (2015)
Аскеров С. С. - Особливості кримінального провадження щодо Генерального прокурора України та Генерального прокурора Російської Федерації (2015)
Фомін С. Б. - До питання щодо системи принципів оперативно-розшукової діяльності (2015)
Кицан Ю. І. - Реалізація засади змагальності сторін на стадії досудового розслідування (2015)
Бялковський Д. А. - Реалізація конституційних засад кримінального провадження на досудовому розслідуванні (2015)
Пахлеванзаде А. - Місце принципу розумності строку в системі загальних засад Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Гангур Н. В. - До проблемних питань виявлення злочинів, пов’язаних із плагіатом (2015)
Лазарева Д. В. - Співвідношення кримінальних процесуальних інститутів затримання уповноваженою службовою особою і тримання під вартою (2015)
Карпушин С. Ю. - Повторні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні (2015)
Мазурок О. Я. - Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів, пов’язаних із безвісним зникненням особи (2015)
Гошовська Ю. В. - Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2015)
Шевчук І. М. - Процедура ампаро як форма конституційного контролю в Мексиці (2015)
Фединець Р. В. - Тероризм як найнебезпечніший вияв конфліктності в системі міжнародних економічних відносин (2015)
Мішина Н. В. - Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні: теоретичні та прикладні проблеми (2015)
Арабаджи Н. Б. - Політична цінність правового порядку (2015)
Лук’янова Г. Ю. - Правове пізнання як основа праворозуміння (2015)
Опольська Н. М. - Становлення права на свободу творчості у Стародавній Греції (2015)
Ярунів М. І. - Аксіологічно-нормативне обґрунтування свободи волі людини (2015)
Сеньків О. М. - Нормативно-правове регулювання публічної звітності як форми громадського контролю: теоретико-правовий аналіз (2015)
Мальована Я. П. - Засоби правового та виховного впливу на неповнолітніх правопорушників на західноукраїнських землях (кінець XVIII – початок XX століття) (2015)
Гарасимів О. Ю. - Рішення Страсбурзького суду, в яких указано на недоліки національних законодавчих гарантій прав людини та стан їх виконання Україною (2015)
Мингела О. А. - Юридическая практика: правовое поведение и правосознание субъектов (2015)
Кожан В. В. - Теоретичні основи і практика законодавчого закріплення особистих прав людини (2015)
Гараджаев Д. Я. - К вопросу о правовом статусе конституционных судов (2015)
Чістоколяний Я. В. - Проблеми модернізації конституційної форми правління в Україні (2015)
Джафарова О. В. - Процедури дозвільної діяльності органів публічної адміністрації у сфері забезпечення громадської безпеки (2015)
Галіцина Н. В. - Інститут соціального партнерства: сутність, правові основи та перспективи розвитку в Україні (2015)
Коропатнік І. М. - Розвиток громадянського суспільства як детермінанта формування демократичної держави (2015)
Засунько С. С. - Сутність та підстави адміністративної відповідальності посадових осіб як суб’єків адміністративного правопорушення, Плаз О. М., Волосовський В. В. (2015)
Сарана С. В. - Перспективна структура Податкового кодексу України з огляду на податкові режими (2015)
Панова Н. С. - Нормативне регулювання окремих питань проходження публічної служби у країнах Європи (2015)
Дембіцька С. Л. - Теоретико-правова характеристика інституту адміністративної відповідальності (2015)
Пирожкова Ю. В. - Функції адміністративного права в розрізі аналізу функцій галузей публічного права (2015)
Фукс Н. А. - Правові засади фінансування діяльності національних вищих навчальних закладів в Україні, Уложенко В. М. (2015)
Святоцька В. О. - Забезпечення своєчасного допуску адвоката до підзахисного як найважливіша гарантія реалізації права на правову допомогу в кримінальному процесі (2015)
Квасневська Н. Д. - Історичний розвиток адміністративно-правових засад організації та функціонування судової системи України у новітній період (з 1917 р. до теп. часу) (2015)
Барін О. Р. - Принцип ефективності оподаткування в сучасній теорії і практиці оподаткування (2015)
Гаркуша А. Т. - Система принципів управління у сфері державної служби (2015)
Боровиков Г. М. - Актуальні питання адміністративного регулювання правовідносин, які виникають у сфері обігу коносаментів (2015)
Ганєв А. Е. - Особливості реалізації представницької функції прокуратури щодо захисту прав та інтересів громадян в адміністративних судах (2015)
Гончаров Є. С. - Зарубіжний досвід забезпечення безпеки правоохоронними органами у прикордонній сфері України та його застосування в державі (2015)
Задорожній О. В. - Організаційно-правові засади підвищення професійної кваліфікації державних службовців органів юстиції (2015)
Прекрасна О. І. - Поняття та види регулятивних адміністративно-правових відносин за участю Державної казначейської служби України (2015)
Токар Н. В. - Історія розвитку права на таємницю кореспонденції та причини його виникнення (2015)
Мілієнко О. А. - Зміст принципів гласності і відкритості: відмінності у законодавчому врегулюванні (2015)
Сербин Р. А. - Природа освітньо-культурної та духовно-релігійної форм благодійної діяльності (2015)
Глібко О. В. - До питання про принципи судового провадження у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Козленко В. Г. - Класифікація прав та обов’язків Національного антикорупційного бюро України (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського