Поперечна Г. А. - Характеристика морального стану дитини і її здатності до реалізації моральної свободи в філософії представників Київської духовної академії (2017)
Колотило В. В. - Конструктивність ідеологічного дискурсу (2017)
Погасій Л. П. - Специфіка інформаційної картини світу, генерованої засобами масової комунікації (2017)
Свищо Ю. Ю. - Витоки лібералізму як політичного світогляду (2017)
Остапчук Г. О. - Теоретико-філософське осмислення української національної ідеї у суспільно-духовному житті України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століття (2017)
Плахіна Т. С. - Ціннісно-антропологічний контекст розвитку дитинства (2017)
Облова Л. А. - Осмысление границ неприкаянности (идея мытарства Ф. М. Достоевского) (начало) (2017)
Чжан Сінь - Освіта як одна з основних комунікативних складових соціалізації особистості (2017)
Allahverdieva S. A. - The role of international transport corridors in ensuring sustainable development in Azerbaijan of the XXI century (2017)
İsmayılova Ü. T. - Şəki — Zagatalaiqtisadi rayonunda rekreasiya-turizm potensialindan istifadəninəhali məşqulluğuproblemlərinin həllinə təsiri istiqamətləri (2017)
Nabiyev A. A. - National geoinformation data bank of the Azerbaijan Republic, Gahramanova T. M., Gumbatova Sh. Yu., Jafarov N. J., Abasova N. A., Aktoprak I. F., Musayev R. A., Hasanaliyeva L. H. (2017)
Zeynalova M. Ə. - Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsinin ekocoğrafi istiqamətləri (2017)
Бабаханов А. Э. - Power Bi как инструмент для гис-анализа стихийных бедствий на территории Азербайджана (2017)
Зейналова М. А. - Вопросы охраны окружающей среды и экологии в условиях современного этапа, Тагиров Р. Т. (2017)
Нуриев Э. Б. - Роль маятниковой миграции населения в решении проблемы трудообеспечения города Баку в условиях развивающихся социально-экономических процессов, Умудова Р. И. (2017)
Tağıyeva T. M. - Gücü müəyyənləşdirən amillər (2017)
Tağıyeva T. M. - Abş tərəfindən Iraqin işğalinda lobbi qruplarinin rolu (2017)
Вергун А. Р. - Хірургічна оніхопатологія: нозологічні форми, деякі етіопатогенетичні аспекти особливостей комплексного лікування (2017)
Соколов К. О. - Питання синтезу структури та параметрів системи (підсистеми) інформаційної безпеки (2017)
Suwannarat K. - Problems and likelihoods of the application of e-learning for self-directed learning, Suwan-achariya Ch. (2017)
Данченко І. О. - Формування соціального інтелекту як складової особистісного компоненту соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Нестеренко О. Б. - Підвищення ефективності самостійної роботи студентів (2017)
Кобець О. С. - Оптимізація процесу приготування клітковинно-олійного напівфабрикату, Зінченко Т. В., Корецька І. Л., Доценко В. Ф. (2017)
Кутковий Б. Є. - Оптимізація API запитів до хмарних систем управління базами даних, Павич Н. Я. (2017)
Сохацький А. В. - Моделювання ланцюгових критичних ситуацій в щільному транспортному потоці, Романенко Є. М., Іванисенко І. С. (2017)
Стасевич С. П. - Огляд багатошарових теплових моделей тіла людини, Казимира І. Я., Кузь О. Н. (2017)
Abbasov A. M. - Syntactic- semantic comparison of common person sentence with non-personal and indefinite person sentences (2017)
Aliyev R. M. - Mother, school and textbook problems in abbas sahhat’s enlightener views (2017)
Семененко Л. Л. - Передкатегоризаційна основа політичної дійсності (2017)
Sakharna V. D. - Forecasting of directions and methods of providing financial and economic safety of new enterprise (2017)
Дендебера В. С. - Розвиток інтернет-трейдингу в Україні (2017)
Заболотний О. В. - Зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці підприємства (2017)
Кифяк О. В. - Маркетинг у cоціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг, Урда В. Д. (2017)
Лучникова Т. П. - Валютні операції як основа валютного ринку, Безбожна А. О. (2017)
Русіна Ю. О. - Удосконалення системи управління інформаційною безпекою на підприємстві, Острякова В. Ю. (2017)
Русіна Ю. О. - Удосконалення управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Уланова К. О. (2017)
Колінько О. О. - Особливості господарського договору у сфері господарювання, Верезумська В. В. (2017)
Макевнин А. И. - Практические особенности доказывания в суде апелляционной инстанции по гражданским делам (2017)
Mikhieieva O. - Life long perspective in development of a project manager (2016)
Азарова И. Б. - Государственное регулирование инвестиционно-строительных проектов: поиск эффективных инструментов (2016)
Ачкасов І. А. - Метод формування портфелю проектів зниження втрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням рівня спостережності (2016)
Бугров О. В. - Система контракту на управління будівництвом в контексті інтегрованого виконання проектів, Бугрова О. О. (2016)
Бурунсуз К. С. - Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля, Гончарова Н. О. (2016)
Бушуев Д. А. - Управление инновационными проектами и программами в условиях кризиса, Ярошенко Р. Ф. (2016)
Бушуєв С. Д. - Емоційний інтелект керівника проекту, Русан Н. І. (2016)
Водолазкіна К. О. - Аналіз сумісної професійної компетентності команди проекту (2016)
Єгорченкова Н. Ю. - Концепція планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства, Оберемок Н. В., Хлевна Ю. Л. (2016)
Кадыкова И. Н. - Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы, Ларина С. А., Чумаченко И. В. (2016)
Кошкін К. В. - Дослідження факторів ефективності проектів інтеграції у світовий освітній простір, Возний О. М., Нікітін П. В. (2016)
Крамскoй С. А. - Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики (2016)
Крап-Спісак Н. П. - Використання математичного методу для прогнозування кількості туристів в Україні (2016)
Крицький Д. М. - Бізнес-моделі в startup-проектах, Погудіна О. К., Болкун Ю. О. (2016)
Лазарева М. В. - Дослідження поведінки малих груп на когнітивних картах довіри (2016)
Молоканова В. М. - Інтеграція оптимізаційних методів формування портфелів проектів (2016)
Гайда А. Ю. - Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями, Фарионова Т. А., Ворона М. В. (2016)
Егорченков А. В. - Интеграция информационных систем приборостроительного предприятия (2016)
Тесля Ю. М. - Проектна і операційна підсистеми проектно-орієнтованого підприємства як об’єкти біадаптивного управління, Тімінський Тімінський, О. Г. (2016)
Ковальов С. М. - Вплив параметрів зовнішніх зусиль на форму дискретного каркасу поверхні, Ботвіновська С. І. (2016)
Полтораченко Н. І. - Задача нечіткої прив’язки споживачів до мереж різних категорій (2016)
Смілка В. А. - Територіальне районування для ведення містобудівного моніторингу (2016)
Терентьєв О. О. - Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель, Шабала Є. Є., Баліна О. І., Доля О. В. (2016)
Лізунов П. П. - Автоматичний аналіз подібностей схем та діаграм в електронних текстових документах, Білощицький А. О., Чала Л. Е., Білощицька С. В., Кучанський О. Ю., Удовенко С. Г. (2016)
Цюцюра М. І. - Методика проектування системи Менеджменту Якості Освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу, Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра Г. О. (2016)
Варналій З. С. - Зміцнення економічної безпеки України в контексті інституціональних деформацій (2011)
Ніколаєв В. П. - Відтворення житлового фонду як економічний процес, Ніколаєва Т. В. (2011)
Юринець В. Є. - Соціально-економічні процеси на межі динамічного хаосу, Синицький О. М., Гавука І. С. (2011)
Гриненко А. М. - Соціальний капітал: підходи до визначення і сучасного виміру (2011)
Латер Ю. С. - Відповідність структури виробництва України сучасним технологічним укладам, Зелик Г. Г. (2011)
Галушка З. І. - Методологічні аспекти вивчення структурного взаємозв’язку економічних і соціальних процесів, Соболєв В. О. (2011)
Городецька М. О. - Україна в умовах глобалізації (2011)
Дзюбэк И. Т. - Угрозы для безопастности киберпространства (2011)
Злотников А. Г. - Тенденции развития современной экономической науки (2011)
Олійник Н. Ю. - Реалізація компонентів навчальної діяльності старшокласників економічного профілю (2011)
Палехова В. А. - Економічна теорія та національна економіка: загальне та особливе (2011)
Радченко Л. П. - Інтелектуальний капітал як пріоритетна складова інноваційного розвитку національної економіки (2011)
Ревак І. О. - Загрози науково-технологічній безпеці України - першопричина стримування інноваційного розвитку вітчизняної економіки (2011)
Решетник Н. І. - Тенденції розвитку постіндустріального суспільства (2011)
Олійник О. В. - Золоті правила економічного зростання: нобелівський аспект, Щербіна В. К., Куфлєй М. М. (2011)
Деменікова Ю. В. - Використання математичних моделей для оптимального розв’язування економічних задач, Брежнєва-Єрмоленко О. В. (2011)
Свідер О. П. - Теоретичні аспекти прямого іноземного інвестування (2011)
Білоус Т. І. - Ґенеза макроекономічної стабільності в економічній теорії та роль держави в її забезпеченні (2011)
Двойнос А. Л. - Політичні ризики в економіці (2011)
Костючик О. В. - Проблеми ідентифікації сучасного типу економіки і суспільства та його представлення у наукових концепціях другої половини ХХ століття (2011)
Кондрат О. Б. - Роль "філософії господарства" с.м. булгакова в курсі "історія економіки та економічної думки" (2011)
Чарановська О. М. - Єдність соціальної держави та соціально відповідального бізнесу - основа соціального ринкового господарства (2011)
Городецький О. О. - Еволюція влади як фактор економічного розвитку (2011)
Пастух Ю. А. - Науково-методичні засади організації інформаційного забезпечення сільськогосподарського виробництва (2011)
Романовський О. О. - Розвиток підприємництва у ВНЗ (2011)
Пунько Б. М. - Теоретико-прикладна модель структурно-факторної організації господарської діяльності підприємства, Смолинець І. Б. (2011)
Шульський М. Г. - Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Львівщини (2011)
Крисанов Д. Ф. - Інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості України (2011)
Каньоса М. І. - Проблеми підвищення конкурентності вищого навчального закладу України, Каньоса А. М. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Особливості вимірювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства (2011)
Залізко В. Д. - Шляхи створення методологічного забезпечення стратегічного планування економічного розвитку сільських територій (2011)
Борщ А. Г. - Розвиток агрохолдингів та проблеми їх функціонування в аграрному секторі економіки України (2011)
Воєводзинська О. В. - Оцінка інноваційної чутливості цільового ринку підприємства: методологічний аспект (2011)
Гнатишин Л. Б. - Капітал у відтворенні виробничого потенціалу фермерських господарств (2011)
Дідківська Л. В. - Про роль Григорія Ґалаґана у формуванні вітчизняного підприємництва (2011)
Давіденко Н. М. - Удосконалення організаційної структури корпоративних підприємств АПК (2011)
Nowak D. - Causes of conflict in inter-organizational relations (2011)
Желєзняк А. М. - Економічні передумови розвитку ринку молока та молочної продукції Львівської області, Черевко В. Д., Хімка С. М. (2011)
Жнакіна Е. Г. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності України та шляхи її підвищення (2011)
Корженівська Н. Л. - Інтенсифікація виробництва зерна як напрямок підвищення економічної ефективності його виробництва (2011)
Коробка С. В. - Оптимізація кількості суб’єктів малого підприємництва в регіоні (2011)
Кухар Р. Б. - Управління якістю продукції та проблема ідентифікації тварин, Квачов В. П., Єлейко О. І. (2011)
Кудласевич О. М. - Вітчизняна традиція гуманістичного виміру підприємницької діяльності: ретроспективний аналіз (2011)
Левків Г. Я. - Проблеми соціально-економічного розвитку АПК України, Леськів Г. З., Барило В. М. (2011)
Мельник О. В. - Економічна сутність капіталу підприємства, Притуляк Н. М. (2011)
Пилипенко О. С. - Концепція розвитку системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств (2011)
Побоча К. П. - Проблеми формування позичкового капіталу вітчизняними підприємствами, Федорова І. О. (2011)
Сватюк О. Р. - Стратегія реалізації потенціалу підприємства, Ковальчук К., Козак О. Ю. (2011)
Скляр Є. В. - Вектори зовнішньоекономічної активності України в посткризовий період (2011)
Смоленюк П. С. - Взаємозв’язок фінансового стану підприємства та зовнішнього середовища (2011)
Солтис М. В. - Основні проблеми та перспективи розвитку малих підприємств в Україні (2011)
Стадник М. Є. - Еколого-економічні проблеми водокористування (2011)
Трішкіна Н. І. - Трансформаційні зміни в торговельному посередництві на ринку України (2011)
Ткачук В. В. - Розробка концепції розвитку процесу управління за рахунок впливу психологічних факторів (2011)
Франчук І. Б. - Функціонування підприємств апк на інноваційно-інвестиційній основі, Вовк М. В. (2011)
Фурса А. В. - Ринок цукробурякового виробництва АПК України (2011)
Шостак Л. В. - Зміна вартості підприємства під впливом корпоративного управління, Павлова С. В. (2011)
Бурковський А. П. - Методичні основи розробки програм підвищення конкурентоспроможності підприємств (2011)
Тітаренко О. М. - Соціальна відповідальність бізнесу: стратегія розвитку на Україні (2011)
Олійник О. С. - Використання виробничих потужностей підприємств спиртової галузі (2011)
Твердушка Т. Б. - Організаційно-економічні форми активізації інноваційної праці персоналу промислових підприємств (2011)
Польовий І. В. - Початкові умови для малого підприємництва в Україні та Польщі на початку 90-х років xx століття (порівняльний аналіз) (2011)
Pietrzak K. - The concept of entrepreneurship in literature (2011)
Висоцька А. О. - Економічна оцінка та напрямки розвитку ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Луганської області (2011)
Гіджеліцька О. С. - Ресурсний потенціал підприємства, його сутність, класифікація та вимірюваність (2011)
Глібко О. П. - Роль логістичного менеджменту в системі економічної діяльності підприємства (2011)
Грош Ю. М. - Еволюційні аспекти формування та розвитку механізму корпоративного управління (2011)
Головня Ю. І. - Інноваційно-кластерна політика розвитку регіонального АПК (2011)
Гофман М. О. - Оцінка факторів впливу на попит молокопродуктів (2011)
Гудзь Ю. Ф. - Імпорт харчових продуктів як загроза розвитку малих підприємств харчової промисловості у Волинській області (2011)
Дронова А. Ю. - Основні ризики на ринку нафтопродуктів в умовах трансформації економіки (2011)
Костіна О. М. - Інноваційні стратегії в системі антикризового управління підприємством (2011)
Колєснік О. М. - Формування сутності інвестицій та інвестиційного потенціалу в галузі тваринництва (2011)
Магас Н. В. - Елементи бенчмаркінгу в системі фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2011)
Мачтакова О. Г. - Основні напрями стратегічних змін на підприємствах олійно-жирової галузі України (2011)
Муртазіна Н. В. - Розвиток стратегічного управління в умовах трансформаційної економіки (2011)
Обертайло М. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток промислових підприємств Одеської області (2011)
Рарок О. В. - Роль малих підприємств у розвитку сільських територій (2011)
Шевчук Л. М. - Техніко-технологічне оновлення підприємств: необхідність та особливості його проведення (2011)
Янкоська Г. В. - Формування бренду оператор стільникового зв’язку (2011)
Бочуля С. В. - Ефективність використання робочого часу на підприємстві (2011)
Мних Є. В. - Актуальні питання розвитку методики аналізу державних фінансів, Пелешко Н. М. (2011)
Кондукова Е. В. - Податковий аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами, Лісовий А. В. (2011)
Алексєєва А. В. - Облік витрат діяльності підприємства за сегментами, Ігнатенко Т. В. (2011)
Амеліна О. В. - Критерії оцінки привабливості інвестиційних проектів (2011)
Андрейцева І. А. - Якість аудиторських послуг: теоретико-правовий аспект, Рибак О. П. (2011)
Веріга Г. В. - Вплив інфляції на оцінку основних засобів в обліку, Корабльова С. О. (2011)
Веренич О. Г. - Розкриття в управлінській звітності інформації про операційну діяльність мережі ресторанів, Коноваліхіна Т. О. (2011)
Винниченко Н. В. - Роль бюджетів розвитку в підвищенні інвестиційного забезпечення соціально-економічного зростання території (2011)
Височан О. С. - Основна та похідні суперечності обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, Грицак І. І. (2011)
Долженко І. І. - Бюджетний механізм регулювання розвитку сільського господарства (2011)
Драганова Т. П. - Порівняльний аналіз особливостей цінової динаміки у Хмельницькій області, Гавриш В. П., Гулько Л. Г. (2011)
Кондрашова Т. М. - Особливості обліку винагород працівникам: зарубіжний досвід (2011)
Мех Л. М. - Аналіз експортного потенціалу Чернігівської області, Шевченко О. С. (2011)
Огородник М. М. - Роль екологічного аудиту в умовах конкурентного середовища, Новак У. П. (2011)
Позднякова Л. О. - Впровадження зарубіжного досвіду виходу страхових ринків із кризи у вітчизняну практику (2011)
Семанюк В. З. - Концепція інтелектуальної системи обліку (2011)
Хомин І. П. - Фінансово-методологічні аспекти формування цін на аграрну продукцію, Кривий З. І. (2011)
Франчук В. І. - Вплив економічної безпеки банківських установ на економічну безпеку держави, Мельник С. І. (2011)
Шпачук В. В. - Управлінські причини сучасної кризи банківської системи України (2011)
Яременко Л. М. - Диверсифікація фінансових інвестицій як передумова формування оптимального інвестиційного портфеля (2011)
Шевчук О. А. - Державний фінансовий контроль в управлінні фінансами (2011)
Горностаєва В. М. - Підприємства роздрібної торгівлі: особливості ефективної організації внутрішньо господарського контролю, Алексеева Н. Ю. (2011)
Тарасова О. В. - Трансформація валютного та банківського регулювання як фактор стратегічних змін в економіці України (2011)
Перчук О. В. - Роль внутрішнього аудиту системи менеджменту якості (2011)
Гевелюк І. В. - Аналіз фінансового стану підприємства в контексті сучасних тенденцій розвитку економіки (2011)
Дитко Л. П. - Аналіз та оцінка стану і тенденцій заробітної плати в промисловості України (2011)
Єрмійчук Н. І. - Значення державного фінансового контролю в боротьбі з корупцією та фінансовим шахрайством (2011)
Корнєєва Т. І. - Економічна ефективність комплексної автоматизації управління витратами вугільних шахт (2011)
Костенко Г. П. - Вплив сезонності на фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів (2011)
Кузовенкова Н. М. - Модель управління кредитним ризиком на основі оптимального розподілу посівних площ сільськогосподарських культур (2011)
Мезіна О. Є. - Необхідність утворення та функціонування пулу перестрахування авіаційних ризиків в Україні (2011)
Параниця Н. В. - Роль фінансового сектору в сучасному соціально-економічному розвитку України (2011)
Пронь Н. О. - Поняття ініціаторів проведення інвентаризації (2011)
Полтавець Л. Л. - Інформаційне забезпечення статистичного спостереження енергетичних ресурсів (2011)
Стояновська О. А. - Механізм міжбюджетного перерозподілу (2011)
Сичова К. В. - Роль фінансових установ в системі недержавного пенсійного страхування України (2011)
Труфен А. О. - Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи (2011)
Шип В. Ю. - Проблемні питання визнання безнадійної дебіторської заборгованості (2011)
Чижишин О. І. - Проблеми приведення національної системи обліку інвестицій до М(С)БО (2011)
Шулюк Б. С. - Посилення дієвості державного фінансового контролю за виконанням бюджетних програм у сфері соціально-культурних послуг (2011)
Лісовий А. В. - Аналіз структури та динаміки доходів населення, Чуницька І. І. (2011)
Ящишина І. В. - Науковий потенціал Хмельниччини в умовах формування інноваційної економіки (2011)
Абакуменко О. В. - Оцінка результативності механізму забезпечення житлом молодих науковців, Коваленко Л. О., Лук'яшко П. О. (2011)
Гошко М. О. - Кадрова політика в аграрному секторі економіки, Голодняк Р. І., Панасюк С. О., Гошко Т. Д. (2011)
Калина А. В. - Мотивація праці та ii значення у формуванні соціально-трудових відносин (2011)
Ковтун О. В. - Людський капітал як фактор модернізації економіки України (2011)
Новальська Н. І. - Оцінка персоналу як складова мотивації трудової діяльності працівників закладів охорони здоров’я (2011)
Стрельбіцький П. А. - Діагностика регіональних тенденцій формування та розвитку трудових ресурсів, Михайлик А. Я. (2011)
Таірова Т. М. - Особливості смертельного травмування працівників в будівельній галузі (2011)
Хомин О. Й. - Вплив зайнятості населення на демографічну безпеку держави (2011)
Цвігун І. А. - Демографічні ризики та майбутнє України (2011)
Алексеєва К. А. - Проблеми становлення інтелектуального класу в умовах постіндустріального суспільства (2011)
Мозолюк Н. І. - Демографічна ситуація в україні як чинник впливу на соціальну безпеку (2011)
Рибчинський О. М. - Трудові правовідносини за проектом трудового кодексу України: загальні підстави припинення трудового договору, Субботіна О. О. (2011)
Олійник О. С. - Залучення трудових ресурсів до виробництва спирту, Ляховецька О. М. (2011)
Боднар О. А. - Залежність рівня життя сільського населення від соціально-економічного розвитку села в регіоні (2011)
Вишня Т. В. - Особливості формування трудових ресурсів в сільській місцевості (2011)
Горемикіна Ю. В. - Особливості законодавства у сфері надання соціальних послуг (2011)
Качан Г. М. - Розвиток неформальної зайнятості в Україні та її наслідки (2011)
Козак О. М. - Прогнозні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні (2011)
Лисак В. Ю. - Креативність як один з ключових активів людського капіталу (2011)
Лисюк Н. В. - Сучасні тенденції доходів сільського населення та їх вплив на формування і використання людського капіталу аграрної сфери (2011)
Музичук І. В. - Індекс розвитку людського потенціалу як індикатор ефективності соціальної орієнтації економіки (2011)
Шпак Л. І. - Концептуальні підходи до визначення сутності людського потенціалу в системі управління персоналом (2011)
Стрельбіцька О. П. - Економічна сутність механізму мотивації персоналу (2011)
Ареф'єва О. В. - Оцінка ресурсів підприємствами рекреаційного комплексу, Мазур О. О. (2011)
Смирнов І. Г. - Історико-архітектурний заповідник "кам’янець" як туристичне диво України: логістичний аспект (2011)
Белей С. І. - Природно-ресурсний потенціал як передумова розвитку сільських територій Буковини (2011)
Ковтуник І. І. - Вплив інвестицій на територіальну організацію (2011)
Костецький О. М. - Управління діяльністю агротуристичного підприємства з дотриманням умови екологічної рівноваги, Костецький О. О. (2011)
Кудла Н. Є. - Особливості формування туристичного продукту сільського туризму, Тофан І. М. (2011)
Шпарага Т. І. - Замкові комплекси України та їх використання в туризмі (2011)
Бортник Л. В. - Сучасний стан і проблеми розвитку готельного бізнесу м. Одеси (2011)
Годованюк А. В. - Канали збуту туристичних послуг (2011)
Вихідні дані (2011)
Антонюк В. П. - Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості) (2016)
Дейч М. Є. - Цінність праці та працівника в ідеології розвитку трудової сфери, Шастун А. Д. (2016)
Павлов К. В. - Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области), Степчук М. А., Пинкус Т. М. (2016)
Харазишвили Ю. М. - Стратегия "новой разумной индустриализации" городов промышленных регионов Украины, Якубовский Н. Н., Ляшенко В. И., Иванов С. В., Котов Е. В., Ляшенко А. Ю. (2016)
Хобта В. М. - Динаміка процесів економічного розвитку України, Кладченко І. С. (2016)
Берсуцька С. Я. - Особливості розвитку трудової мотивації персоналу промислового підприємства відповідно до стратегії, Каменська О. О. (2016)
Болотіна Є. В. - Інноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств, Волошина О. О., Шубна О. В. (2016)
Добыкина Е. К. - Интеллектуальный потенциал как приоритетный аспект стратегического развития компании (2016)
Єфременко В. В. - Проблеми соціально-економічного розвитку територій Донецької області, Гордієнко В. В. (2016)
Жуков С. А. - Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві: етапи моделювання та послідовність математично-розрахункового апарату (2016)
Кримова М. О. - Модернізація державної соціальної політики у сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці (2016)
Мельников А. Ю. - Использование метода дерева отказов для расчета показателей надежности персонального компьютера, Соломко Ю. А. (2016)
Михайличенко Н. М. - Досягнення балансу ліквідності та рентабельності - головне завдання фінансового контролінгу, Полянська Д. А. (2016)
Островецький В. І. - Державні фінанси України в умовах децентралізації: податкові надходження (2016)
Попова Г. Ю. - Управління ступенем ліквідності інвестиційних проектів на різних етапах їх реалізації (2016)
Венжега Р. В. - Атрибути економічних моделей індустріалізації та неоіндустріалізації (2016)
Ковчуга Л. І. - Проблеми активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах України (2016)
Латишева О. В. - Аналіз рівня сталого розвитку України у глобальному вимірі (2016)
Мельник Г. В. - Погляд на процес управління витратами підприємства з позицій еволюції концепції маркетингу (2016)
Трушкіна Н. В. - Стратегічні напрями вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств (2016)
Шевченко А. І. - Визначення рівня економічної безпеки України в галузі залізничного транспорту: екологічний та соціальний аспект (2016)
Анотації (2016)
Фролов В. С. - Стратегія переходу в умовах гібридної війни до нового формату стратегічного керівництва сектором безпеки і оборони України, Саганюк Ф. В. (2017)
Ткаченко А. Л. - Оцінка термінів впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних Силах України, Михайлов О. В., Педь М. О., Троцько Л. Г., Цимбал І. В. (2017)
Сурков О. О. - Формування інтегрованої системи управління ризиками як складової системи оборонного планування (2017)
Саганюк Ф.В. - Підходи щодо стратегічного планування розвитку спроможностей військ (сил) в секторі безпеки і оборони України, Павліковський А.К. (2017)
Ворович Б. О. - Проблемні питання щодо удосконалення системи оборонного планування в силах оборони України, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2017)
Дєнєжкін М. М. - Особливості оборонного планування у державах-членах НАТО, на основі спроможностей, Наливайко А. Д., Поляєв А. І. (2017)
Жупінський П. О. - Узгодження процесу оборонного планування на основі спроможностей з процесом середньострокового бюджетного планування, Вавілова Н. В. (2017)
Крикун П. М. - Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближення до процедур та стандартів НАТО, Павленко В. І., Кравчук В. В., Полякова О. В. (2017)
Ткачук П. С. - Підходи до побудови концепції екологічного моніторингу операційних зон регіонального збройного конфлікту при ведені службово-бойової діяльності прикордонних підрозділів на ділянці регіонального управління, Ворона Т. О. (2017)
Рогов П. Д. - Удосконалення морально-психологічного забезпечення як невід’ємна складова захисту військ (сил) та протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, Ткаченко В. А., Голубцов С. М. (2017)
Сніцаренко П. М. - Методологічний підхід до створення підсистеми виявлення та оцінки негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) як складової системи протидії такому впливу, Саричев Ю. О. (2017)
Кірпічніков Ю. А. - Аналіз поняття інтеграційної платформи та методів інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами, Андрощук О. В., Петрушен М. В. (2017)
Рибидайло А. А. - Особливості розроблення технічного регламенту щодо управління життєвим циклом інформаційних систем у воєнному відомстві, Турейчук А. М., Прокопенко А. С., Розумний О. Д. (2017)
Федорієнко В. А. - Особливості сучасної концептуальної архітектури ГІС платформи військового призначення, Головченко О. В., Васюхно С. І. (2017)
Загорка О. М. - Оцінка якості обґрунтування багато-критеріального рішення на операцію (бій) угруповання військ (сил), Корецький А. А., Павліковський А. К., Загорка І. О. (2017)
Горбенко А. Ю. - Аналіз досвіду створення та бойового застосування систем оперативного управління, Головченко О. В., Голобородько М. Ю. (2017)
Тимошенко Р. І. - Проблемні питання розроблення сценаріїв воєнних (бойових) дій в інтересах запобігання воєнним конфліктам, Федянович Д. Л., Шпура М. І., Андріянова Н. М. (2017)
Адаменко М. В. - Оцінювання оперативності функціонування системи артилерійської розвідки в інтересах вогневого ураження противника ракетними військами і артилерією, Ільяшов О. А. (2017)
Івашков Ю. Б. - Модель дій сил і засобів Державної прикордонної служби України в період ускладнення воєнно-політичної обстановки та загрозливий період (2017)
Рибидайло А. А. - Аналіз досвіду провідних країн світу щодо формування та використання кадрового резерву у збройних силах, Турейчук А. М., Прокопенко О. С. (2017)
Корендович В. С. - Застосування багатокритеріального аналізу для пріоритетного вибору (2017)
Хомчак Р. Б. - Педагогічні аспекти психологічної підготовки військовослужбовців в сучасних умовах, Бойко В. О. (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Шлапак В. П. - Використання представників роду Ulmus L. в озелененні та створенні ландшафтних композицій, Масловата С. А. (2017)
Іщук Г. П. - Природне поновлення дуба і граба під наметом насаджень та на зрубах на ДП "Корсунь-Шевченківське лісове господарство" (2017)
Божок В. О. - Декоративність та використання видів карій в озелененні міст (2017)
Вітер Р. М. - Вплив гусеничних трелювальних тракторів на стан підросту в гірських лісах Українських Карпат (2017)
Горошко В. В. - Формування троп мисливською фауною біля підгодівельних майданчиків мисливських господарств Лівобережного Лісостепу України (2017)
Гребеняк Г. В. - Охорона видів грибів Червоної книги України в Українських Карпатах (2017)
Карпин Н.І. - Діелектричні показники лип серцелистої та широколистої в умовах міста Львова, Заїка В.К. (2017)
Кислюк В. О. - Вегетативне розмноження калини звичайної (Viburnum opulus L.), Кислюк В.В., Гриник О.М., Гриник Г.Г. (2017)
Копій М. Л. - Особливості росту та розвитку лісостанів на порушених землях відвалів Новороздільського сірчаного кар'єру, Вицега Р. Р., Копій С. Л., Заїка В. К., Копій Л. І. (2017)
Літвіненко С. Г. - Підсумки інвентаризації зелених насаджень міста Чернівці, Виклюк М. І., Бляхарська Л. О. (2017)
Матусяк М. В. - Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини (2017)
Миколайко І. І. - Оцінювання посухостійкості Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України (2017)
Мороз В. В. - Природно-кліматичні зміни та екологічна роль лісових насаджень Хмельницької області, Шевчук Н. І. (2017)
Новицький В. П. - Екологічні особливості існування фазана звичайного (Phasianus colchicus L.) у сучасному Лісостепу України (2017)
Олійник О. О. - Непрямий морфогенез та регенераційна здатність тканин троянди ефіроолійної (2017)
Рибалка І. О. - Дослідження взаємозв'язку між чисельністю омели білої (Viscum album L.) та омелюха (Bombycilla garrula L.) у міському ландшафті, Вергелес Ю. І. (2017)
Ситник С. А. - Енергетичний потенціал робінієвих насаджень Північного Степу України (2017)
Скляренко А. В. - Таксаційні характеристики та життєвий стан деревних рослин санітарно-захисної зони ПАТ "Український графіт", Бессонова В. П. (2017)
Стратій Н. В. - Функціональне зонування НПП "Вижницький" та продуктивність лісів у розрізі зон (2017)
Харачко Т. І. - Сучасний стан міжвидової гібридизації роду Larix, Лісовий М. М. (2017)
Чипиляк Т. Ф. - Стан деревно-чагарникових насаджень територій обмеженого користування промислового району міста Кривий Ріг, Лещенюк О. М., Мазура М. Ю. (2017)
Шепелюк М. О. - Флуоресценція хлорофілу та її індукційні зміни в листках деревних рослин в умовах урбанізованого середовища міста Луцька, Ковалевський С. Б., Китаєв О. І. (2017)
Заіменко Н. В. - Вплив кремнієвмісних сумішей на міграцію радіонуклідів у системі ґрунт – рослина, Слюсаренко О. М., Юношева О. П. (2017)
Новожилова М. В. - Оцінювання рівня екологічної небезпеки об'єкта будівництва на стадії його проектування, Попов В. М. (2017)
Бєльська О. В. - Вплив лишайників на міграцію 137Сs в борових умовах Поліського природного заповідника, Матковська С. І. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Токсичний вплив газового конденсату на ґрунти, Сукач Ю. Г. (2017)
Гетьманчук А. І. - Регіональні зміни клімату як причина гострих всихань сосняків Волинського Полісся, Кичилюк О. В., Войтюк В. П., Бородавка В. О. (2017)
Москальчук Н. М. - Оцінювання вітроенергетичного потенціалу Карпатського регіону України, Приходько М. М. (2017)
Сабадаш В. В. - Сумісна сорбція катіонів купруму та хрому для очищення стічних вод, Гумницький Я. М., Миляник О. В., Романюк Л. М. (2017)
Черкіс Т. М. - Скринінг ефективності фунгіцидів для можливості їх подальшого застосування для захисту сіянців сосни, Мостепанюк А. А. (2017)
Пінчевська О. О. - Вплив вологи на фанеру, облицьовану з обох боків деревними зрізами, Скляр Д. М., Головач І. В., Чаусов М. Г. (2017)
Грабар И. Г. - Особенности реологического поведения древесины при фрезеровании, Фришев С. Г., Кульман С. Н. (2017)
Побережний Л. Я. - Оцінка потенційних ризиків гідратоутворення на викидних лініях свердловин, Грицанчук А. В. (2017)
Безкоровайний А. Г. - Напрями зменшення витрати деревини у виробництві клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Копинець З. П., Куцик А. С. (2017)
Лаврівський М. З. - Розвиток безпілотних літальних апаратів в Україні та світі для виконання завдань цивільного захисту, Гаврись А. П. (2017)
Лис С. С. - Аналіз експериментальних досліджень процесу газифікації низькосортних палив (2017)
Марченко Н. В. - Деякі експлуатаційні властивості низькоякісної деревини сосни звичайної, Новицький С. В., Іноземцев Г. Б., Несвідомін В. М. (2017)
Пилипчук М. І. - Підвищення стійкості проти спрацювання пилок шляхом загострення перервними абразивними кругами, Павлюк Р. В. (2017)
Проценко В. О. - Конструктивно-силові параметри профільної відцентрової запобіжної муфти з канатними елементами (2017)
Рокунь Р. О. - Основи технології пропарювання і сушіння дров (2017)
Сирко З. С. - Особенности износа направляющих подвижного стола форматно-раскроечных станков с цилиндрическими направляющими, Фришев С. Г., Сагаль С. З., Дьяконов В. К. (2017)
Станецький А. І. - Деформаційна поведінка трубних сталей у високомінералізованих ґрунтах (2017)
Федоровський В. В. - Пожежна небезпека процесів підготовки сировини підприємств олійно-жирового виробництва, Веселівський Р. Б. (2017)
Цапко Ю. В. - Дослідження процесу термодеструкції деревини за змінних значень кисню, Цапко О. Ю., Іноземцев Г. Б., Головач І. В. (2017)
Соколовський Я. І. - Розроблення автоматизованої системи моделювання та прогнозування фізичних процесів у камерах сушіння деревини, Сінкевич О. В., Криштапович В. І. (2017)
Цмоць І. Г. - Модель організації обміну та збереження даних у багаторівневих системах управління технологічними процесами, Теслюк Т. В., Машевська М. В., Теслюк В. М. (2017)
Чуб І. А. - Зниження рівня забруднення повітря викидами пожежі шляхом оптимального розміщення пожежонебезпечних об'єктів (2017)
Аль-Хазаали Хайдер Раад Надим - О динамических характеристиках и уплотнении почвы под воздействием кротователя, Ковбаса В. П. (2017)
Кравець О. Я. - Дослідження точності визначення площ на планах і картах (2017)
Порплиця Н. П. - Метод структурної ідентифікації моделей процесу бродіння у біогазових установках із застосуванням алгоритму бджолиної колонії, Гураль І. В., Дивак М. П. (2017)
Шуфнарович М. А. - Перспективи використання сучасних інформаційних технологій у самостійній роботі студентів вищих навчальних закладів (2017)
Крупа С. М. - Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації, Шаховська Н. Б. (2017)
Вихідні дані (2017)
Вовк Л. І. - Реалізація фахової спрямованості дисципліни "Фізика” для студентів-товарознавців, Мироненко Л. М. (2016)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Борис Лисянський та Андрій Желеховський – автори перших українських підручників з курсу загальної фізики (2016)
Закалюжний В. М. - Прикладна фізика та компетентнісно-орієнтований підхід у шкільній фізичній освіті (2016)
Ніколаєв О. М. - Організація педагогічного експерименту з упровадження методичних засад формування предметних компетентностей у майбутніх учителів фізики (2016)
Семенишена Р. В. - Формування наукового світогляду студентів вищих навчальних закладів у вивченні фізики (2016)
Семерня О. М. - Методична компетентність вчителя фізики: самоосвіта (2016)
Антонюк О. П. - Історична складова вивчення теми "Задачі на побудову” у вищій школі (2016)
Бишевець Н. Г. - Методика застосування електронного навчально-методичного комплексу на практичних заняттях з математичного програмування (2016)
Ванжа Н. В. - Методичне забезпечення самостійної роботи студентів під час навчання математичних дисциплін, Фомкіна О. Г. (2016)
Годованюк Т. Л. - Дистанційний курс навчання методики математики (2016)
Кліндухова В. М. - Класичні задачі умовної оптимізації та їх інтегративний характер у курсі вищої математики студентів економічних спеціальностей, Вяла Ю. Е. (2016)
Кугай Н. В. - Методологічні знання майбутнього вчителя математики з навчальної дисципліни "Диференціальні рівняння” (2016)
Парчук М. І. - Один з підходів до класифікації задач з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів фізичних спеціальностей (2016)
Сухойваненко Л. Ф. - Навчальна дисципліна "Елементарна математика”: історія і сучасність (2016)
Томащук О. П. - Використання методів проблемного навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, Репета В. К., Лещинський О. Л. (2016)
Наші автори (2016)
Головачко В. М. - Тенденції зростання заробітної плати, Максименко Д. В., Перевузник Т. М. (2017)
Солодка Н. В. - Концептуальний зміст обліку і внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій в корпоративному управлінні (2017)
Гацька Л. П. - "Зелені" перспективи фінансового розвитку (2017)
Захарін С. В. - Перспективи китайсько-українського співробітництва в контексті реалізації ініціативи "Один пояс — Один шлях", Левчук Н. І., Лі І. (2017)
Ігнатенко О. С. - Удосконалення механізму кредитування інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі (2017)
Коваленко Д. І. - Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності: теоретико-методичний аспект, Нехороших В. О. (2017)
Кириченко Д. І. - Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції на ринку ЄС: проблеми та перспективи, Чан-хі О. С. (2017)
Чан-хі О. С. - Формування механізму регулювання агропродовольчого ринку в сучасних умовах господарювання, Павловська К. О. (2017)
Бондарчук Л. В. - Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства, Булаєнко А. О. (2017)
Бочко О. Ю. - Інтеграція ризик-менеджменту та контролінгу логістичної діяльності підприємства, Русановська О. А. (2017)
Золковер А. О. - Формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства, Міхонік О. С. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності, Брижань К. О. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Особливості принципу партнерства як складової соціально-економічного розвитку підприємства, Лашенкова О. І. (2017)
Камінський О. Є. - Мікроекономічний аналіз парадигми хмарних обчислень (2017)
Черепанич С. М. - Страхування експортних кредитів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Yakimtsov V. V. - Historical aspects and causes of the synergy beginning as a science (2015)
Bryk G. V. - Theoretical and practical aspects of managerial reporting (2015)
Davydenko N. M. - Genesis of enterprise financial security (2015)
Usheva M. - Creativity, creations and innovations in the management of small and medium-sized business (2015)
Yaneva D. E. - The role of off-line and online strategies for successful product positioning, Zlateva D. A. (2015)
Yevtushenko N. O. - Ways to rational management of accounts receivable at enterprises (2015)
Zakharova D. S. - The optimization model of organic production in agricultural enterprises (2015)
Ohdanskiy K. M. - Evaluation of the effect of sector capital assets use efficiency on capital productivity ratio in Ukraine (2015)
Gaiduchok O. V. - Problem of identification parameters of energy-dependent economics (2015)
Illyashenko K. V. - Rich people are less receptive to tax and price changes: searching the evidence of the hypothesis, Illyashenko T. O., Kolomiiets U. V. (2015)
Klymenko L. V. - Foreign experience of regulating international trade transactions, Zborovska Y. L. (2015)
Korchun V. S. - The problem of economic stability and the independence of Latin America in the context of the increase of military equipment, Bokalo D. R. (2015)
Omelyanenko V. A. - Space technologies international transfer as an economic growth driver (2015)
Pylypchuk N. Yu. - Features of investment between Ukraine and Germany (2015)
Vytvytska U. Y. - General principles of application of the real options valuation in investment analysis (2015)
Novak I. M. - Scientific basis of investing agrarian sphere (2015)
Khvostina I. M. - Identification of the causes of risks under the conditions of innovative development of oil and gas companies, Pisak K. V. (2015)
Artemenko L. P. - The main problems faced Ukraine in case of low-carbon economy, Kliukvina M. S. (2015)
Lelyuk Yu. V. - Methods of employee rating in cultural institutions in rural areas (2015)
Simkiv L. Ye. - Regional development policies in Ukraine: realities and prospects, Loziak Yu. D. (2015)
Kyurova V. V. - Analysis of the customer satisfaction of the hotel products in Bulgaria, Yaneva D. E. (2015)
Prokopenko O. V. - Categories of risk and damage in context of innovative ecological-economic activity’s theoretical analysis, Petrushenko M. M., Shevchenko H. M. (2015)
Davydova I. O. - Theoretical and methodological analysis of employment management based on system approach (2015)
Prokopenko O. V. - Modelling of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system, Shkola V. Yu., Domashenko M. D., Troian M. Yu. (2015)
Бондаренко Т. Ю. - Системний підхід до поняття "контроль", Волков Д. П. (2017)
Лесик В. О. - Визначення домінант забезпечення фінансової стабільності банківської системи (2017)
Підхомний О. М. - Формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів (на прикладі Львівської області), Журба О. Ю. (2017)
Чан-хі О. С. - B2C в електронній комерції: європейський вектор України, Озембловський В. О. (2017)
Єфімцева Л. О. - Техніко-технологічний сервіс сільськогосподарських виробників та його місце в системі надання виробничих послуг (2017)
Зось-Кіор М. В. - Особливості управління ризиками в інноваційній діяльності для формування умов сталого розвитку, Швидка Ю. А. (2017)
Зось-Кіор М. В. - Особливості антикризового управління в умовах економічної нестабільності, Наголюк О. Є., Шульга Л. О. (2017)
Хомчук М. В. - Роль та місце логістичного аудиту в процесі формування логістичної стратегії підприємства оптової торгівлі (2017)
Гранат Л. В. - Брендинг підприємств інтернет-торгівлі: тенденції та передумови розвитку (2017)
Камінський О. Є. - Концептуальні підходи до побудови хмарних сервісів (2017)
Гарапко Е. В. - Розвиток малих міських поселень: нормативно-правовий аспект, Гоблик В. В. (2017)
Яценко І. В. - Петров О. М. – видатний ветеринарно-санітарний експерт, Дегтярьов М. О. (2017)
Свириденко Г. В. - Бібліографічний огляд підручника професора Харківського ветеринарного інституту О. М. Петрова "М’ясознавство з основами технології м’ясопродуктів" 1932 року видання (2017)
Бусол Л. В. - Науково-педагогічна діяльність відомого ветсанексперта Анатолія Михайловича Труша, Головко Н.П., Бондаревський М. М., Цивірко І. Л. (2017)
Цивірко І. Л. - Життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність Югай Ніни Опанасівни, Бусол Л. В., Головко Н. П. (2017)
Богатко Н. М. - Застосування методу мікроструктурного визначення бактерій у м’ясі забійних тварин та м’ясопродуктах, Щуревич Г. П., Сахнюк Н. І., Яценко І. В. (2017)
Богатко Н. М. - Критерії оцінки якості та безпечності м’ясних продуктів, Букалова Н. В., Богатко Л. М. (2017)
Богатко Н. М. - Загальні принципи щодо запровадження системи простежуваності у кормових та харчових ланцюгах (2017)
Бусол Л. В. - Вплив комплексу мікро- та макроелементів карбоксилатної форми нанотехнологічного виготовлення на ріст і відтворювальну здатність білих щурів (2017)
Бондаревський М. М. - Відповідність рисової крупи, що реалізується в роздрібній торгівлі, вимогам національного стандарту, Северин Р. В., Богатирьова А. М., Криворотько Р. О. (2017)
Букалова Н. В. - Аналізування показників безпеки та якості товарної ставкової риби за різного технологічного рівня вирощування, Богатко Н. М., Яценко І. В., Сердюков Я. К. (2017)
Гачак Ю. Р. - Ветеринарно-санітарна та технологічна оцінка сиркових мас із кріодобавкою "Гарбуз", Бінкевич В. Я., Гутий Б. В. (2017)
Гузеев Ю. В. - Качественные показатели Musculus longissimus, полученного от буйволов и крупного рогатого скота серой украинской породы, Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2017)
Касяненко О. І. - Ретроспективний аналіз частоти виділення Сampylobacter spp. із продукції птахівництва, Гладченко С. М., Безрук Р. В., Гніденко Т. Ю. (2017)
Кириченко В. М. - Динаміка живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону комплексом наномікроелементів в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи, Яценко І. В., Бусол Л. В. (2017)
Лоцкін І. М. - Вивчення поширення антибіотикорезистентності Staphylococcus spp. в об'єктах молочних ферм Харківської області (2017)
Михайлютенко С. М. - Ветеринарно-санітарна експертиза бичків родини Gobiidae за еустронгілідозу (2017)
Півень О. Т. - Вплив ехінококозу ларвального на ступінь свіжості свинини, Хімич М. С., Щеглюк С. В. (2017)
Ткачук С. А. - Оцінка якості м’яса курчат-бройлерів за хімічним складом після застосування препарату Даноксан-50, Палишнюк К. Ю. (2017)
Тютюн А. І. - Ветеринарно-санітарний контроль продуктів забою тварин на Житньому ринку м. Києва, Кос’янчук Н. І., Ромас О. І. (2017)
Фотіна Т. І. - Санітарно-мікробіологічні показники риби ураженої опісторхозом та режими її знезараження, Петров Р. В., Назаренко С. М., Фотін А. І. (2017)
Передера С. Б. - Визначення якості та безпеки яловичини при запаленні молочної залози, Передера Ж. О., Щербакова Н. С. (2017)
Яценко І. В. - Морфологія гепатопанкреасу равликів, як критеріїв оцінки якості і безпечності продукції, Данілова І. С., Жигалова О. Є., Бережна Н. В. (2017)
Яценко І. В. - Вітамінний і мінеральний склад м’яса курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та кормовою добавкою "Пробікс", Головко Н. П., Бусол Л. В., Цивірко І. Л. (2017)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни та деякі аспекти судововетеринарної діагностики отруєнння птахів діазиноном, Туманов В. В. (2017)
Яценко І. В. - Проблеми судової експертизи за утоплення тварин (огляд), Сердюков Я. К., Богатко Н. М. (2017)
Яценко І. В. - Експертний випадок дослідження фрагментів тіла лося європейського (Alces alcess l.) за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження щодо бракон’єрства, Головко Н. П., Кириченко В. М., Балинян Т. Є., Богатко Н. М., Букалова Н. В., Сердюков Я. К. (2017)
Яценко І. В. - Інформаційні технології для визначення віку і статі великої рогатої худоби за окремими кістками черепа у судововетеринарній експертизі, Абузнайд Карем Р. С., Головко Н. П., Кириченко В. М. (2017)
Довгій Ю. Ю. - Ефективнiсть введення в рацiон дiйних корiв концентрату Живина™ у комплексi зоогiгiєнiчних заходiв з годiвлi тварин, Фещенко Д. В., Маслак П. В., Іванов В. Ю., Кащук К. М. (2017)
Нечипоренко О. Л. - Ефективність застосування Шумерського срібла для передінкубаційної санації яєць, Фотіна Г. А., Коваленко І. В. (2017)
Кулак В. В. - Біохімічні показники крові та продуктивні якості кроленят при використанні пробіотика евіталія, Чорний М. В., Петренко А. М., Хмель М. М. (2017)
Гаркуша С. Є. - Мікроскопічні зміни у внутрішніх органах поросят за колібактеріозу, Медведева М. В. (2017)
Гаркуша С. Є. - Макроскопічні зміни у деяких внутрішніх органах поросят за ротавірусної інфекції, Олійник І. С. (2017)
Забарна І. В. - Мікроскопічні зміни у внутрішніх органах курчат-бройлерів за умов надходження фармазину і тилоциклінвету, Просяний С. Б. (2017)
Панікар І. І. - Патоморфологічні зміни в органах курей за експерементального зараження культурой E. coli, Скрипка М. В., Коломак І. О. (2017)
Ляхович Л. М. - Целіакія свиней: патогенез, клінічна та патологоанатомічна типізація, Костюк І. О. (2017)
Забудський С. М. - Проблеми патоморфологічної діагностики отруєння канарок кольорових кантаксантином (огляд) (2017)
Щетинський І. М. - Про лактоелімінацію великої рогатої худоби, хворої на латентну вено-оклюзійну хворобу, Захар’єв А. В., Ляхович Л. М., Ульяницька А. Ю., Мартєм’янова А. Є. (2017)
Бибен И. А. - Консервирование пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12 контактно-сорбционным методом, Зажарский В. В., Сосницкая А. А. (2017)
Петров Р. В. - Вивчення стійкості Aeromonas hydrophila до дії фізичних та хімічних факторів, Петрова Н. О. (2017)
Плис В. М. - Диференційна діагностика пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці (2017)
Пономаренко Г. В. - Епізоотологічні особливості дерматофітозів дрібних домашніх тварин у місті Харкові (2017)
Потрясаєва О. О. - Епізоотологічний моніторинг інфекційної бурсальної хвороби в птахівничих господарствах південно-східного регіону України (2017)
Романишина Т. О. - Особливості епізоотології та патогенезу за африканської чуми свиней, Бегас В. Л., Лахман А. Р. (2017)
Холодний В. В. - Діагностика та лікування отитів змішаної етіології у собак (2017)
Курман О. В. - Сучасне викладання ветеринарних дисциплін в Липковатівському аграрному коледжі, Скороходова І. Є. (2017)
Бусол Л. В. - Аналіз конкретних ситуацій – альтернативний метод навчання, Головко Н. П., Цивірко І. Л., Бондаревський М. М. (2017)
Лакида П. І. - Оцінювання якісних показників компонентів фітомаси грабових деревостанів НПП "Голосіївський", Дубровець Б. В. (2017)
Гревцова Г. Т. - Ґрунтопокривні рослини родів Cotoneaster Medik. i Spiraea L. колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, перспективні для культивування в Україні, Бонюк З. Г., Михайлова І. С. (2017)
Баюра О. М. - Біометричні показники плодів Fraxinus excelsior L. та його декоративних форм (2017)
Божок О. П. - Про перспективи вирощування горіха грецького на території України, Божок В. О. (2017)
Гавриленко Н. О. - Стан, особливості репродукції та методи культивування рослин "Червоної книги України" в дендропарку "Асканія-Нова" (2017)
Драган Н. В. - Структура і динаміка відпаду головних паркотвірних видів дерев у дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2017)
Калашнікова Л. В. - Таксономічна структура созофлори дендропарку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2017)
Клименко А. В. - Моніторинг стану благоустрою та озеленення міста Києва (2017)
Ковальська С. С. - Щільність деревини стовбурів сосни звичайної в умовах Південного Придніпровського Полісся (2017)
Мамчур В. В. - Система роду Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (2017)
Mukolaiko I. I. - Ontomorfohenesis Hippophae rhamnoides L. in conditions of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine (2017)
Мирончук К. В. - Методика оцінювання декоративних властивостей живоплотів (2017)
Рубцов А. Ф. - Сучасний стан колекції старого арборетуму дендропарку "Асканія-Нова", Михайлецька І. В. (2017)
Швець М. В. - Асоційовані з Enterobacter nimipressuralis бактерії у патології бактеріальної водянки Betula pendula Roth. (2017)
Шпак Н. П. - Особливості культивування насаджень дуба звичайного за участю береки лікарської в умовах Південного Поділля, Шлапак В. П., Леонтяк Г. П. (2017)
Шпарик Ю. С. - Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу, Вітер Р. М. (2017)
Юхименко Ю. С. - Представники родини Oleaceae Hoffmans. et Link у зелених насадженнях міста Кривий Ріг, Лаптєва О. В., Данильчук Н. М., Данильчук О. В. (2017)
Мороз О. І. - Аналіз перспектив аеробного очищення інфільтратів сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів, Мальований М. С., Жук В. М., Слюсар В. Т., Середа А. С., Мараховська С. Б., Стокалюк О. В., Чорномаз Н. Ю. (2017)
Дячок В. В. - Рідинно-екстракційне очищення стічних вод виробництва харчових олій, Мараховська А. О., Мараховська С. Б. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Фітотоксичність ґрунтів, забруднених дизельним паливом, Сукач Ю. Г., Сукач Р. Ю. (2017)
Герецун Г. М. - Оцінювання рівня екологічної небезпеки міського середовища, спричиненої техногенною трансформацією атмосферних опадів, Масікевич А. Ю. (2017)
Копій М. Л. - Порівняльна характеристика мікологічної структури техноземів сірчаних кар'єрів Львівщини, Оліферчук В. П., Копій Л. І (2017)
Ловинська В. М. - Вміст важких металів у хвої соснових культур на рекультивованих землях, Харитонов М. М., Зверковський В. М. (2017)
Паньків Н. Є. - Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток еко-готелів як інноваційної концепції гостинності, Гунько В. М. (2017)
Піндер В. Ф. - Рекультивація породних відвалів ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну, Попович В. В. (2017)
Сабадаш В. В. - Статика адсорбції важких металів природним цеолітом, Гумницький Я. М., Миляник О. В., Люта О. В. (2017)
Сорокіна С. І. - Біологічна активність виділень рослинної маси та ґрунту з-під виду гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.), Гнатюк Н. О. (2017)
Афтаназів І. С. - Резонансний електромагнітний віброкавітатор, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2017)
Абдулін М. З. - Структура течії у системі турбулізатор – нішова порожнина, Фіалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Бутовський Л. С., Тимощенко О. Б., Юрчук В. Л., Іваненко Г. В., Кліщ А. В. (2017)
Ільків М. М. - Дослідження міцності клейових з'єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброблення, Солонинка В. Р., Гуменюк Ж. Я., Губер Ю. М. (2017)
Купчик Р. М. - Використання залишків деревообробних виробництв у дизайні просторово-предметного середовища, Максимів Т. В. (2017)
Лис С. С. - Термічне перероблення низькосортних палив у газоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках (2017)
Луців Н. В. - Товарознавчі аспекти дослідження вітчизняного ринку керамічної плитки, Тис М. С. (2017)
Мельник Ю. Я. - Модифіковані клейові композиції на основі полівінілового спирту, Клим Ю. В., Шибанова А. М., Семенюк Н. Б., Скорохода Т. В. (2017)
Станецький А. І. - Вплив кислотності середовища на опір деформаціям тривало експлуатованих трубних сталей (2017)
Чудик І. І. - Перспективи застосування полімерних відходів для приготування полегшених тампонажних розчинів, Мельник О. Д., Кирчей О. І., Малишевська О. С. (2017)
Яремак І. І. - Розрахунок показників енергоефективності режимів роботи нафтоперекачувальної станції, обладнаної відцентровими насосами зі синхронним електроприводом, Костишин В. С., Костишин А. В. (2017)
Гудз Г. С. - Визначення закону статистичного розподілу дефектів автомобільних деталей класу "диски", Борис М. М., Коцюмбас О. Й. (2017)
Озарків І. М. - Методи розрахунку основних параметрів твердих дисперсних матеріалів (пилу, стружки), Сомар Г. В., Соколовський І. А., Кобринович М. С., Сомар Т. А., Данчівська О. Я. (2017)
Гусак О. М. - Інформаційна технологія підвищення інформативності цифрових зображень епіцентрів лісових пожеж (2017)
Криштапович В. І. - Реологічна модель обмеженої повзучості деревини, Соколовський Я. І. (2017)
Погребняк А. В. - Расчет параметров струеформирующей головки для водополимерной обработки материалов резанием (2017)
Цаволик Т. Г. - Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів, Яцків В. В. (2017)
Шлемкевич С. Л. - Пам'яті великого художника (2017)
Харачко Т. І. - Історичний екскурс та реалії сьогодення ботанічного саду Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Скольський І. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Карпусь О. - Змістові засади здоров’язбережувального виховання учнів у загальноосвітніх школах Фінляндії (2017)
Комочкова О. - Розвиток лінгвістики у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття у Великій Британії (2017)
Тарабан Ю. - Характеристика моделей релігійної освіти України та країн Європи (2017)
Biletska I. - Student multicultural education while mastering a foreign language (2017)
Гаврилюк О. - Психолого-педагогічні аспекти професійної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до художньої творчої діяльності (2017)
Дружченко Т. - Організація навчання англійського усного монологічного мовлення на засадах диференційованого підходу в умовах експерименту (2017)
Загребельна О. - Результати констатувального експерименту щодо визначення показників сформованості управлінської професійної культури майбутніх менеджерів освіти (2017)
Kravchenko H. - Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education, Annienkova I., Pochuieva O. (2017)
Lola Yu. - Training teaching as an instrument for increasing quality of education in conditions of eurointegration (2017)
Mirowska M. - Case management (zarządzanie przypadkiem) jako technologia przyszłości w szkole wyższej (2017)
Poliakova H. - Marketing-monitoring and social-psychological research in management of development of the educational environment of the higher education institution (2017)
Приймак С. - Фізична працездатність студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу (2017)
Семеног О. - Підготовка майбутніх учителів-словесників до позакласної діяльності з патріотичного виховання: лінгвоаксіологічний контекст (2017)
Сергієнко Т. - Підходи до навчання української мови як іноземної в медичних університетах (2017)
Дерев’янко О. - Принципи розвитку естетичного смаку у вихованні особистості дитини (2017)
Захарова В. - Роль сприймання художнього твору у процесі його реалізації (2017)
Kiełtyk- Zaborowska I. - The role of school trips in integrated education (2017)
Осьмук Н. - Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в українській науковій думці першої третини XX століття (2017)
Стасевський Ю. - Діяльність творчих студентських колективів у 50–60-х рр. ХХ століття (2017)
Шаргун Т. - Підготовка фахівців залізничного транспорту в Західній Україні за часів австро-угорської доби (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Черешнюк О. - Виховання ощадливості в системі економічного розвитку дошкільників як психолого-педагогічна проблема (2017)
Churichkanich I. - The prerequisites of the development of cognitive-graphics theory (2017)
Іванюк Г. - Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання в контексті розбудови нової української школи (2017)
Титул, зміст (2015)
Манойленко О. В. - Теоретичні аспекти визначення стійкості соціально-економічних систем, Сиром'ятникова О. В. (2015)
Исаева Н. И. - Прогнозирование как основа системы стратегического планирования социально-экономического развития страны, Ярошенко И. В. (2015)
Крупка М. І. - Методологічні засади дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки, Ревак І. О. (2015)
Посохов І. М. - Дослідження існуючих наукових підходів до визначення категорій "ризик", "управління" та "управління ризиками", Жадан Ю. В. (2015)
Ляшевская В. И. - Оценка долгосрочных стратегических возможностей повышения конкурентоспособности продукции Украины (2015)
Петренко К. В. - Особливості формування та розвитку світового ринку праці, Пігуль В. В. (2015)
Джауд А. К. - Сучасні аспекти дослідження питань компаративної оцінки ефективності організаційно-економічного механізму управління ресурсним потенціалом будівельних підприємств України та Іраку (2015)
Nwosu J. E. - Assessment of the Socio-Environmental Challenges of Oil and Gas Production in the Niger-Delta Region of Nigeria (2015)
Денисов К. В. - Децентралізація влади в Україні: адміністративні та бюджетні аспекти, національна безпека (2015)
Марченко В. М. - Форми державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Кульбака В. М. - Інфраструктурна перебудова економіки України в умовах фінансової та соціально-політичної кризи (2015)
Шипуліна Ю. С. - Вплив інноваційної культури на формування інноваційно-сприятливого середовища підприємства, Стеценко Т. О. (2015)
Illiashenko N. S. - The Main Tools of the State Support and Development of Innovation Activity in Ukraine, Riazantseva Y. M. (2015)
Лупак Р. Л. - Управління покращенням інвестиційного забезпечення підприємств, Польова І. М., Васильців В. Г. (2015)
Козирєва О. В. - Аналіз нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України, Гейман О. А. (2015)
Ярошенко І. В. - Проблемні питання соціально-економічного розвитку регіонів України та пропозиції щодо їх вирішення в контексті реформи децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2015)
Хомяк М. С. - Модель розвитку регіонів у вітчизняному фінансовому просторі (2015)
Загородня А. А. - Аналіз підходів у дослідженні тенденцій розвитку професійної економічної освіти (2015)
Бабинюк О. І. - Моделювання стабільного функціонування механізму попиту та пропозиції на ринку робочої сили в Україні (2015)
Іванов Р. В. - Узагальнена математична модель раціональної економічної поведінки (2015)
Мартиненко М. В. - Моделювання та прогнозування розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти (2015)
Сахно А. А. - Гнучкі мотиваційні зв’язки у машинобудівній діяльності підприємств Вінницької області (2015)
Будник В. А. - Оцінка ефективності функціонування підприємств міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства, Лерніченко К. В. (2015)
Фурсова Н. А. - Проблеми формування соціальної політики та забезпечення соціальної безпеки держави (2015)
Шевченко В. А. - Соціально-економічні засади фінансування вітчизняних підприємств сфери медичних послуг (2015)
Оксак А. О. - Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності (2015)
Саух І. В. - Ресурсний підхід як напрям стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ризиків діяльності та особливості страхового захисту підприємства, Семчук Ж. В., Костюк Н. Р. (2015)
Руденко І. В. - Аналіз раціональності формування матеріальних оборотних активів підприємства, Польова Т. В., Твердохліб К. О. (2015)
Возненко Н. І. - Теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму адаптивного управління логістичною системою підприємства (2015)
Поклонська Л. С. - Методичний підхід до визначення результатів господарювання підприємств для формування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного призначення (2015)
Вакуленко І. О. - Проблеми техніко-технологічної модернізації підприємств України в сучасних умовах (2015)
Грінченко В. О. - Фактори, що впливають на структуру капіталу корпоративних підприємств (2015)
Тарасова Т. О. - Методологічні засади моделювання архітектури підприємства в контексті онтогенезу життєвого циклу (2015)
Ткаченко С. А. - Роль і особливості методології моніторингу при створенні та функціонуванні територіально-виробничих систем (2015)
Назаренко І. М. - Бухгалтерський облік і звітність – інформаційна платформа управлінського процесу, Назаренко О. В. (2015)
Дубовая В. В. - Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у фінансовій звітності за міжнародними стандартами (2015)
Малахов В. А. - Дискусійні питання визначення методики аудиту витрат на українських підприємствах (2015)
Дунас Н. В. - Особливості формування системи управління проблемними активами банків в умовах економічної кризи (2015)
Мельник Л. М. - Сутність, природа та особливості формування бюджетного потенціалу на регіональному рівні, Дума В. Л. (2015)
Кузенко О. Л. - Фінансовий механізм фінансової безпеки підприємств машинобудування (2015)
Рекова Н. Ю. - Научно-методический подход к прогнозированию доходности акций с учетом инвестиционных рисков, Козлова В. А. (2015)
Шварц О. В. - Рейтингова система оцінки надійності комерційного банку (2015)
Корягін М. В. - Методика оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств, Плотніченко І. Б. (2015)
Чижов В. А. - Основні напрямки антикризового управління у сфері ІТ (2015)
Кобець С. П. - Методичний підхід до моделювання управлінських рішень в аспекті управління конкурентною стійкістю підприємств (2015)
Ступіна Ю. Ю. - Аналітичний інструментарій управління змінами на підприємствах машинобудування: організаційно-економічний аспект (2015)
Яценко Б. І. - Механізм інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств (2015)
Рахман М. С. - Маркетингове дослідження конкурентних переваг підприємства на ринку хімічних розчинників, Блюгерман Є. Д. (2015)
Присакар І. І. - Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу (2015)
Рачковский Э. А. - Обобщенная количественная оценка привлекательности рынка грузовых железнодорожных вагонов Пространства 1520, Шпак С. А. (2015)
Юрчак Е. В. - Маркетингові комунікації у формуванні брендів мереж підприємств ресторанного господарства (2015)
Маловичко С. В. - Рекламні стратегії виходу на ринок електронної торгівлі для персоніфікованих продуктів (2015)
Yukhnovskyi V. Yu. - Features of water regime of the main soil types in Kinburn sand arena, Pirohova P. V. (2017)
Шлапак В. П. - Аналіз просторового середовища ландшафтної архітектури скверу ім. І. Д. Черняховського у місті Умань та розроблення проекту його реконструкції, Єгоров Ю. І. (2017)
Шпарик Ю. С. - Природне відновлення букового (Fagus sylvatica l.) пралісу в умовах вологої чистої бучини, Яновська І. М. (2017)
Балабак О. А. - Економічне оцінювання вирощування саджанців фундука із зелених стеблових живців (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) (2017)
Варлащенко Л. Г. - Використання витких рослин для вертикального озеленення Уманського національного університету садівництва, Поліщук В. В., Величко Ю. А. (2017)
Гатальська Н. В. - Науково-методичні підходи оцінювання культурно-історичної цінності парків (2017)
Гордійчук А. В. - Деякі аспекти історії інтродукції представників родини Magnoliaceae Juss. на Волино-Поділлі, Черняк В. М., Цицюра Н. І. (2017)
Котляревська У. М. - Депонований вуглець та запас енергії у грубому деревному детриті вільхових лісів Українського Полісся, Білоус А. М. (2017)
Левандовська С. М. - Підсумки інтродукції культиварів Callistephus chinensis (L.) nees у Білоцерківському НАУ, Черняк В. М., Олешко О. Г. (2017)
Леснік О. М. - Особливості розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва (2017)
Лісовий М. М. - Особливості отримання асептичної культури Larix decidua Mill. в умовах in vitro (2017)
Мамчур В. В. - Підбір стерилізатора, введення в культуру та розмноження рослинного матеріалу виду Ailantus altissima (Mill.) swingle (2017)
Марченко А. Б. - Поширення і розвиток чорної плямистості листя троянд (Diplocarpon rosae F. A. Wolf) та заходи захисту від неї в умовах урбоекосистем України (2017)
Міндер В. В. - Система видового розкриття паркових пейзажів у яружно-балкових умовах складного рельєфу Києва, Сидоренко І. О. (2017)
Новицький В. П. - До проблем політико-правового забезпечення мисливського господарства України (2017)
Сегеда Ю. Ю. - Морфолого-фракційний склад і запаси лісової підстилки дубових насаджень у лісовому фонді державного підприємства "Смілянське лісове господарство" (2017)
Стратій Н. В. - Кількісні характеристики якісних показників дерев ялиці білої, бука лісового та ялини європейської у деревостанах НПП "Вижницький" (2017)
Суслова О. П. - Різноманіття та вікова структура деревних рослин у вуличних насадженнях міста Покровськ (2017)
Ковальчук О. П. - Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах територій, прилеглих до Добротвірської ТЕС, Снітинський В. В., Шкумбатюк Р. С. (2017)
Ковтун Т. І. - Аналіз динаміки показників видової різноманітності угруповань совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир (2017)
Копій М. Л. - Вплив сформованих рослинних угруповань на біорізноманіття ґрунтової біоти та вміст важких металів у межах Новороздільського сірчаного кар'єру, Копій Л. І. (2017)
Мазурак О. Т. - Екологічні аспекти та вирішення питань щодо утилізації органічних відходів, Мазурак А. В., Качмар Н. В., Лисак Г. А. (2017)
Савчук Л. В. - Деферизація природних вод методом глибокої аерації, Курилець O. Г., Васійчук В. О. (2017)
Побережний Л. Я. - Виникнення позаштатних ситуацій у шлейфах газових свердловин внаслідок гідратоутворення, Грицанчук А. В. (2017)
Залипка В. Д. - Аналіз конструктивних особливостей кермових механізмів військової автомобільної техніки з метою їх удосконалення, Рій В. Б., Тимко А. Ю. (2017)
Lys S. S. - Effect of wood fractional composition on gasification process, Mysak Yo. S., Kravets T. Yu. (2017)
Масюк А. С. - Полікапроамідні композити з підвищеними експлуатаційними характеристиками, Левицький В. Є. (2017)
Нагурський А. О. - Основні закономірності процесу модифікування бітумів гумовою крихтою, Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я., Кочубей В. В. (2017)
Погребняк А. В. - Исследовательско-промышленная апробация водо-полимерной гидрорежущей установки (2017)
Савчук М. В. - Визначення цитотоксичності новосинтезованих нанокомпозитів на основі сапонітів, Стародуб М. Ф. (2017)
Челядин В. Л. - Фізико-електрохімічне очищення стічних вод нафтогазового комплексу, Богославець М. М., Челядин Л. І., Петришак О. А. (2017)
Удовицький О. М. - Дослідження динамічних процесів під час транспортування ланцюговим транспортером, Солтис І. Ф. (2017)
Грицюк Ю. І. - Особливості визначення вимог до програмного забезпечення та проблеми їх аналізу, Лешкевич І. Ф. (2017)
Возна Н. Я. - Критерій структурної складності та оцінки розширеної хеммінгової віддалі для просторових об'єктів, Сидор А. І. (2017)
Семенишин Н. О. - Розв'язування двовимірної задачі теплопровідності рекурентною нейронною мережею Джордана (2017)
Шевчук Р. П. - Мобільна кіберфізична система для динамічного відображення інформації про об'єкти на цифровій карті місцевості, Мельник А. М. (2017)
Давидов М. В. - Використання людьми з вадами слуху сучасних інформаційних технологій, Лозинська О. В., Пасічник В. В. (2017)
Козак Т. С. - Методика розвитку творчого мислення майбутніх дизайнерів для підготовки до дипломного проектування (2017)
Малиновська О. Л. - Деякі історичні та теоретичні аспекти дистанційного навчання, Масон С. Р., Чаплик О. А. (2017)
Чаплик О. А. - Лексичні засоби зв'язку науково-технічних висловлювань та їх використання студентами лісотехнічного профілю, Масон С. Р., Коваль Л. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Зякун А. І. - Методологічні основи юридичної психології як науки, Дегтяр Р. О. (2017)
Швагер О. А. - Актуальні питання правового регулювання уникнення подвійного оподаткування в Україні (2017)
Солонар А. В. - Поняття та ознаки адміністративної послуги, Семенников С. В. (2017)
Солонар А. В. - Історія становлення і розвитку інституту поліцейського, Якименко А. Ю. (2017)
Старинський М. В. - Національний банк України в системі контролюючих органів України, Дибченко Я. П. (2017)
Старинський М. В. - Проблемні аспекти державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, Зайченко Ю. С. (2017)
Бондаренко О. С. - Кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, Супрун П. І. (2017)
Чегренець Н. В. - Криміналістична характеристика неправдивих показань та способи їх викриття (2017)
Маланчук П. М. - Криміналістична характеристика методики розслідувань серійних вбиств, Даценко О. І. (2017)
Маланчук П. М. - КРиміналістична характеристика хабарництва, Кандиба Ю. О. (2017)
Маланчук П. М. - Основні положення трасології в криміналістиці, Льон О. М. (2017)
Маланчук П. М. - Щодо поняття слідчих помилок та причин їх виникнення, Маслак О. В. (2017)
Маланчук П. М. - Особливості розслідування крадіжок, Молчанова А. П. (2017)
Маланчук П. М. - Висування і перевірка слідчих версій, Пось А. А. (2017)
Маланчук П. М. - Наукові положення ідентифікації людини за ознаками зовнішності, Соколенко Т. С. (2017)
Маланчук П. М. - Особливості криміналістичних версій, Сторчака М. В. (2017)
Маланчук П. М. - Актуальні питання розслідування безвісного зникнення особи, Тарасенко Д. І. (2017)
Маланчук П. М. - Криміналістична характеристика викрадення людини, Воронкова М. Ю. (2017)
Мирославський С. В. - Теоретичні та практичні проблеми укладання та виконання договору поставки в Україні, Шестаченко Д. С. (2017)
Пасічник А. В. - Окремі аспекти вдосконалення захисту прав кредиторів і позичальників у процесі ліквідації неплатоспроможних банків, Петренко К. Г. (2017)
Кібець В. О. - Комунікація судів з громадськістю (2017)
За год до юбилея (2017)
PET Technologies – element of success (2017)
Маркетологи информируют... (2017)
Ринок італійського обладнання (із щорічної доповіді ACIMGA) (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Кутники для захисту продукції (2017)
Кривошей В. М. - Мішки та контейнери з поліпропілену (види, властивості, технології, застосування) (2017)
Регей І. І. - Механізм приводу натискної плити у штанцювальному обладнанні (обґрунтування удосконалення) , Кузнецов В. О., Влах В. В. (2017)
Кавтарадзе Н. - Рентгеновский контроль упаковки Ishida (2017)
Гавенко С. Ф. - Сучасні технології захисту паковань від підробки (2017)
Смит А. - Маркировка: искусство гибкости (2017)
Ішчіменлер Е. - "Цифра" на гофрокартоні (2017)
Проект CEFLEX – проблеми та їх вирішення (2017)
Кривошей Н. В. - Відходи упаковки як вторинна сировина (2017)
Коваль Ю. А. - "Податок на упаковку": законодавчі ініціативи та міжнародна практика (2017)
Шредер В. Л. - Хронология развития упаковки (2017)
Гавва О. М. - Потенціал "Золотого каштана" (2017)
Стекло и упаковка из стекла (2017)
служба коротких повідомлень (2017)
жовті сторінки (2017)
Статті, надруковані в журналі "Упаковка" за 2017 р. (2017)
Веригіна І. В. - Порiвняння стратегiй пари опонентiв у задачi "захоплення" територiї (2016)
Гомилко А. М. - Классическая задача Дирихле для бигармонического уравнения в полуполосе с криволинейным торцом, Трофимчук А. Н. (2016)
Сыровацкий А. Н. - О поведении дискретного спектра при одномерном возмущении (2016)
Кнопова В. П. - Побудова процесу типу Левi за допомогою методу параметриксу, Кулик О. М. (2016)
Кузнєцов І. М. - Використання методу Монте-Карло для статистичної перевiрки асимптотичної нормальностi стацiонарного розподiлу кiлькостi вимог у системi GI/G/∞ у випадку великого завантаження (2016)
Камiнський А. О. - Визначення контактних напружень мiж берегами трiщини нормального вiдриву, Селiванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2016)
Никитина Н. В. - Связь топологии поля системы в вариациях с характером аттракторов (2016)
Гаврюшенко Д. А. - Змiщення макроскопiчних характеристик термодинамiчних систем пiд дiєю радiацiйного опромiнення, Тарадiй К. В. (2016)
Герасименко В. І. - Процеси народження та поширення кореляцiй в квантових системах багатьох частинок (2016)
Бошицька Н. В. - Взаємодiя компонентiв композицiйних систем гiдроксiапатит–базальтова луска з бiологiчними середовищами, Федоренко Ю. О., Проценко Л. С., Будиліна О. М., Каплуненко Н. В., Уварова І. В., Бошицький К. Ю., Лесин В. Г. (2016)
Шаталов Н. Н. - Радиальные и кольцевые дайки Украинского щита (2016)
Гончарук В. В. - Новые подходы к оценке обеззараживания питьевой воды, Сапрыкина М. Н., Болгова Е. С. (2016)
Каряка Н. С. - Тринiтрато-трис-дифенiлфосфорилбензамiд лантаноїди (III) як основа для створення люмiнофорних матерiалiв, Труш В. О., Смола С. С., Фадєєв Є. М., Одинець Є. В., Слива Т. Ю., Амiрханов В. М. (2016)
Ущапiвська Т. I. - Електропровiднi властивостi твердих розчинiв Na3−2xFe2−xNbx(PO4)3 (x=0÷1,5), Затовський І. В., Слободяник М. С., Кузьмін Р. М. (2016)
Гребнева Е. А. - Полимеразно-таутомерная модель механизма образования мишенных задерживающихся мутаций замены оснований при синтезе ДНК, содержащей цис-син циклобутановые тиминовые димеры (2016)
Gryshko V. M. - Role of antioxidants in the protection against the combined effect of Cd, Zn, and Ni in wheat, Artiushenko Т. А., Boldizs´ar A., Kocsy G. (2016)
Ніколаєнко Т. В. - Вплив на пухлиннi клiтини квантових точок сульфiду кадмiю, синтезованих з використанням рiзних бiологiчних систем, Нікуліна В. В., Петрук Н. А., Присяжнюк А. I., Скачкова О. В., Борова М. М., Пірко Я. В., Гарманчук Л. В., Толстанова Г. М., Ємець А. І. (2016)
Сімонов П. В. - Взаємодiя кон’югату наночастинок мiдi з цефтрiаксоном з бiлковим, лiпiдним та вуглеводним компонентами клiтинної оболонки бактерiй, Ковальова Д. О., Буско Т. О., Дмитренко О. П., Кулiш М. П., Заболотний М. А., Кузьменко М. О., Чекман І. С. (2016)
Колот А. М. - Глобальна соціальна нерівність доходів:природа,тенденції,наслідки, Герасименко О. О. (2017)
Данюк В. М. - Проблеми первинної виробничої адаптації молодих фахівців і напрями їх подолання, Чередник О. О. (2017)
Петюх В. М. - Мотиваційна спрямованість маркетологів, Курочка О. О. (2017)
Токар В. В. - Оцінка сучасного стану демографічної безпеки країн ЄС (2017)
Цимбалюк С. О. - Формування соціального пакета:досвід компанії "Метінвест Холдинг", Лебідь А. В. (2017)
Новіков В. М. - Модернізація професійно-технічної освіти як цільова функція розвитку ринку праці в Україні (2017)
Новікова О. Ф. - Управління людською свідомістю в сфері праці на засадах соціальної відповідальності, Шастун А. Д. (2017)
Жаворонкова Г. В. - Розвиток соціального діалогу як фактора формування людського капіталу в економіці знань, Мельник Л. Ю. (2017)
Михальченко Г. Г. - Заробітна плата як індикатор соціально-економічного зростання країни (2017)
Назарова Г. В. - Дослідження нормативно-правового забезпечення управління людськими ресурсами в Україні, Лаптєв В. І. (2017)
Захарова О. В. - Зміна підходів вищої школи до підготовки фахівців як вимога нової економіки (2017)
Савченко В. А. - Стимулювання роботодавців щодо розвитку персоналу організацій (2017)
Лопушняк Г. С. - Проблема бідності сільського населення України як складне соціально-економічне явище, Шандар А. М. (2017)
Червінська Л. П. - Тіньові доходи та нелегальна зайнятість: причини, наслідки, шляхи подолання (2017)
Кравчук О. І. - Оптимізація трудових відносин на основі активізації індивідуальних мотиваційних механізмів, Роговська А. А. (2017)
Кицак Т. Г. - Національна ідея як основа формування нової моделі економічного розвитку України в умовах системної трансформації та глобалізації, Коваленко І. Ф. (2017)
Котенко Т. М. - Рекреаційно-туристична діяльність як чинник активізації зайнятості населення в умовах децентралізації (2017)
Даниленко О. А. - Використання ключових показників діяльності (КРІ) в оцінці процесу управління персоналом організації (2017)
Смачило В. В. - Теоретичні засади структуризації кадрового потенціалу підприємства (2017)
Василик А. В. - Вплив нематеріального мотивування працівників на управління брендом роботодавця: світовий досвід і українські реалії, Ращенко А. Ю., Данилицька А. П. (2017)
Юрчик Г. М. - Пріоритети державної політики зайнятості у контексті подолання дефіциту гідної праці в Україні (2017)
Перегудова Т. В. - Індикатори ефективності інституту мінімальної заробітної плати (2017)
Щетініна Л. В. - Оцінювання залученості персоналу: значення, вимоги та практичні рекомендації, Яструбинська А. Є. (2017)
Якимова Н. С. - Підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці (2017)
Горемикіна Ю. В. - Соціальний захист в Україні: первинні та вторинні соціальні ризики людського розвитку (2017)
Кир’янова О. В. - Інтегративні підходи до оцінювання та розвитку управлінського персоналу в контексті стратегічних цілей організації, Дзюба Н. А. (2017)
Назаров Н. К. - Розвиток системи матеріального стимулювання трудової діяльності в контексті гідної праці, Степанова Е. Р. (2017)
Халіна В. Ю. - Детермінантний підхід до оцінювання рівня продуктивності праці на будівельному підприємстві (2017)
Шишкіна О. О. - Методичні засади оцінювання гідної праці підприємств, Полюхович А. М. (2017)
Гриненко А. М. - Соціальний капітал: сутність і генезис його трактування, Кирилюк В. В. (2017)
Рибчанська Х. В. - Принципи державного регулювання вищої освіти в Україні (2017)
Смалійчук Г. В. - Портрет сучасного транснаціонального іммігранта та підходи щодо його інтеграції (2017)
Гемма М. Д. - Удосконалення методологічних підходів щодо розрахунку вартості підготовки кваліфікованих працівників на виробництві (2017)
Икеагвуани Э. К. - Сущность социальной ответственности и ее значение для повышения конкурентоспособности предприятия (2017)
Абрамович І. О. - Інформаційні технології в системі чинників ефективної діяльності персоналу сучасної економічної системи (2017)
Базилюк Б. Г. - Світовий досвід соціального інвестування та можливості його адаптації в Україні (2017)
Вовк Р. - Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) та пошуки порозуміння з православними в контексті ідеї "візантиїзації" Греко-Католицької Церкви, Літвяк О. М. (2017)
Данилець Ю. В. - Життєвий шлях православного єпископа Нестора (Сидорука) (1904-1951) у світлі нових архівних документів (2017)
Куцов К. О. - Особливості політичних поглядів карпатоукраїнських студентів у Празі (1921-1930) (до питання про їх партійну самоідентифікацію) (2017)
Кузьма В. В. - Тенденції та особливості розвитку музейної справи в Підкарпатській Русі (20-30-ті роки ХХ ст.) (2017)
Міщанин В.В. - Радянсько-чехословацький договір про Закарпаття від 29 червня 1945 р. та його вплив на історичну долю краю (2017)
Ліхтей І. М. - Життя й подвижницька діяльність св. Анежки Чеської (1211-1282) (2017)
Сенич Ю. В. - Утвердження династії Люксембургів на чеському троні (початок XIV ст.) (2017)
Андрусяк Я. Я. - Оломоуцький мирний договір 1479 року та вплив його умов на політичний розвиток земель Чеської корони (2017)
Борис І. І. - Особливості діяльності провідних діячів словацької Реформації у XVI столітті (2017)
Зубанич Л. Л. - Формування та розвиток суспільної верстви дворянства у Північно-Східній Угорщині в XVI-XVII століттях (2017)
Сурнін В. Б. - Участь Російсько-Німецького добровольчого легіону у визвольній боротьбі європейських країн проти Наполеона в 1812-1815 рр. (2017)
Гожень Я. - Розвиток українського шкільництва в Другій Речі Посполитій та в Генеральному губернаторстві (2017)
Мишко С. А. - Становлення системи тестування у сфері освіти США в ХХ столітті (2017)
Шніцер І. О. - Три Празькі угоди як спроби вирішення словацького питання в Чехословацькій республіці (1945-1946 рр.) (2017)
Лавер О. Г. - Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) (2017)
Коцан В. В. - Звичаї та обряди, пов'язані з народженням дитини, в селах пониззя р. Уж (ХІХ-перша половина ХХ століть) (2017)
Цигак В. В. - Наукові дискусії навколо "Ілюстрованої хроніки" в контексті історіописання в Угорському королівстві за правління династії Анжу (XIV ст.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лакида П. І. - Лісівничо-таксаційна характеристика дубових деревостанів Придніпровського Правобережного лісостепу, Биченко В. Б. (2017)
Башуцька У. Б. - Нормування антропогенного навантаження на мисливську фауну в теорії та практиці у Баден-Вюртемберзі та Німеччині (2017)
Мамчур В. В. - Морозостійкість і зимостійкість Ailanthus altissima (Mill.) в умовах Правобережного лісостепу і степу України (2017)
Кокоць С. Ю. - Дослідження природно-виробничих аспектів гірської лісозаготівлі (на прикладі ДП "Славське лісове господарство"), Кудра В. С., Коржов В. Л. (2017)
Котляревська У. М. - Формування відпаду у вільховому молодняку в умовах Українського Полісся, Аврамчук О. О., Білоус В. М. (2017)
Леснік О. М. - Порівняння розроблених нормативів об'єму та розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва з наявними аналогами, Гірс О. А. (2017)
Миронюк В. В. - Узгодженість оцінок площі лісів за даними глобальної карти змін лісового покриву і мультиспектральних супутникових знімків, Білоус А. М. (2017)
Рум'янков Ю. О. - Аналіз паркового насадження "Дубинка" Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН україни (2017)
Скакун В. О. - Оцінювання декоративності видів і сортів роду Buddleja L. в умовах Правобережного лісостепу України (2017)
Яворовський П. П. - Формування кореневих систем рослин дуба звичайного в лісових культурах за різних способів лісовідновлення на Державному підприємстві "Смілянське лісове господарство", Сегеда Ю. Ю. (2017)
Новицький В. П. - Теоретико-правові засади підвищення екологічної ємності мисливських угідь в агроландшафтах України, Ландін В. П. (2017)
Панківський Ю. І. - Оцінювання впливу Бурштинської ТЕС на атмосферне повітря, Ошуркевич-Панківська О. Є., Осташук М. Б. (2017)
Засідко І. Б. - Дослідження цеоліту для очищення природних і стічних вод комунальних підприємств, Полутренко М. С., Мандрик О. М. (2017)
Юрас Ю. І. - Удосконалення методики розрахунку проектної місткості полігонів твердих побутових відходів з урахуванням туристичних потоків (2017)
Грабовська C. Л. - Видова різноманітність хижих кліщів-фітосеїд (Рarasitiformes, Рhytoseiidae) у рослинних насадженнях (2017)
Фіалко Н. М. - Експериментальні дослідження температурного режиму в зоні горіння пальників з ешелонованими решітками стабілізаторів полум'я, Бутовський Л. С., Меранова Н. О., Рокитько К. В., Грановська О. О., Ольховська Н. М., Швецова Л. Я. (2017)
Гуліда Е. М. - Забезпечення пожежного ризику в закритих приміщеннях деревообробних цехів (2017)
Чуйков А. С. - Моделирование процесса отверждения водно-дисперсионных и полиуретановых лакокрасочных материалов при терморадиационном нагреве, Прохорчик С. А. (2017)
Ельпитифоров Е. Н. - Сравнительная оценка содержания химических елементов Viscum album L. и Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann, Иваницкая Б. А., Малашук Е. В. (2017)
Карандашов О. Г. - Дослідження склопластикових труб з різною трансверсально-ізотропною структурою для різних умов експлуатації, Авраменко В. Л., Підгорна Л. П. (2017)
Коротунов С. Ю. - Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора, Коротунова О. В., Нарівський О. Е. (2017)
Палагин А. Н. - Метод устранения воздушных пробок внутри балластных танков (2017)
Побережний Л. Я. - Корозія тривало експлуатованих трубних сталей у середовищах хлоридного типу, Станецький А. І., Грицанчук А. В. (2017)
Побережний Л. Я. - Вплив розміру дефекту ізоляції на електрокорозію трубопроводів, Цих В. С. (2017)
Березький О. М. - Розроблення реляційної бази даних інтелектуальної системи автоматизованої мікроскопії, Піцун О. Й., Вербовий С. О., Дацко Т. В. (2017)
Фіалко Н. М. - Комп'ютерне моделювання процесів теплопереносу в мікрофакельних пальникових пристроях з термобар'єрними покриттями, Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Ганжа М. В., Юрчук В. Л., Швецова Л. А. (2017)
Дмитрусь М. І. - Розрахунок двовимірних стаціонарних температурних полів за наявності внутрішніх джерел тепла методом скінченних елементів, Карашецький В. П. (2017)
Дудар Є. Є. - Методика врахування геометрії бойових машин легкої категорії ваги для побудови тактичних діаграм, Шаталов О. Є., Васильєв А. Ю. (2017)
Люра О. П. - Дослідження та оптимізація характеристик компонентів мікроелектронного пристрою релейного захисту високовольтних ліній електропересилань, Возна Н. Я. (2017)
Мочурад Л. І. - Апостеріорний метод оцінювання похибки і розпаралелення обчислень для одного класу задач електронної оптики, Пукач П. Я. (2017)
Рожак П. І. - Застосування SRP-методу для локалізації джерела акустичного сигналу в одновимірній області, Семенишин Н. О. (2017)
Грицюк М. Ю. - Аналіз ризиків при управлінні проектами сталого розвитку туризму в карпатському регіоні україни, Грицюк Ю. І. (2017)
Малиновська О. Л. - "Іноземна мова за професійним спрямуванням" як інтегрована навчальна дисципліна в оволодінні іншомовною компетенцією з фаху, Масон С. Р. (2017)
Мельников С. В. - Модернізація методів організації та проведення практично-навчального процесу в системі освітніх закладів на прикладі "Шкільного зеленого господарства", Тимошенко О. П., Дем'яненко Л. В., Шевченко І. М. (2017)
Денис І. З. - Вплив релігійних переконань батьків на найменування дитини на опіллі (2017)
Волкова Н. В. - Преждевременное адренархе: этиология и клиническое значение, Солнцева А. В. (2017)
Пилипенко В. М. - Гормональні предиктори ожиріння при синдромі Прадера—Віллі: нові можливості в лікуванні дітей і підлітків (2017)
Заболотна І. Е. - Поширеність ожиріння та надлишкової маси тіла серед дітей і стан їхнього здоров’я, Ященко Ю. Б. (2017)
Шушляпіна О. В. - Особливості функціонального стану щитоподібної залози в дітей з ожирінням (2017)
Дынник В. А. - Особенности липидного спектра и отдельных липидных соотношений у подростков с аномальными маточными кровотечениями и различной массой тела, Щербина Н. А., Дынник А. А. (2017)
Михайлова Е. А. - Характеристика факторов, предрасполагающих к развитию психопатологии у детей с сахарным диабетом 1 типа, Будрейко Е. А., Мителев Д. А. (2017)
Зелінська Н. Б. - Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства Частина 1 (2017)
Будрейко О. А. - Вроджена дисфункція кори надниркових залоз (2017)
Будрейко О. А. - Що таке вроджений гіпотиреоз? (2017)
Будрейко О. А. - Ендокринне лікування транссексуальних осіб (2017)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2017)
Титул, зміст (2017)
Устименко О. М. - Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти (2017)
Огородник Н. Є. - Професійна ідентичність як фактор формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх моряків (2017)
Середа О. М. - Навчання майбутніх перекладачів перекладу текстів інструкцій німецькою мовою (комунікативно-функціональний підхід) (2017)
Ніколаєва С. Ю. - Компетентності, результати навчання та форми атестації доктора філософії зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" (2017)
Майєр Н. В. - Програма вибіркової навчальної дисципліни "Методика реалізації міжкультурної мовної освіти" для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська, іспанська, німецька, французька) (2017)
Дмітренко Н. Є. - Огляд колективної монографії "Problem-Based Learning in Teaching English as a Foreign Language: Theoretical and Practical Issues", Терещенко Л. Я. (2017)
Оліфер І. О. - Кейс "Organisation d’une soirée" для формування у студентів першого курсу лінгвосоціокультурної компетентності в говорінні (2017)
Черняк Ю. М. - Фрагмент практичного заняття з формування у студентів першого курсу франкомовної граматичної компетентності з використанням автентичного вірша (2017)
Кононенко А. В. - Фрагмент практичного заняття з нідерландської мови з формування у студентів першого курсу граматичної компетентності з використанням автентичного пісенного матеріалу (2017)
Сокових О. В. - Фрагмент практичного заняття з нідерландської мови з формування у студентів другого курсу компетентності в аудіюванні з використанням автентичних відеоматеріалів у процесі самостійної роботи (2017)
Григоріадіс Ю. І. - Фрагмент практичного заняття з англійської мови з розвитку вмінь монологічного мовлення студентів третього курсу з використанням колажу на гостру соціальну тематику, Устименко О. М. (2017)
Горго Ю. П. - До питання визначення впливу низькочастотних параметрів магнітного поля землі на біологічні об’єкти, Разумовський А. К. (2015)
Захарчук А. И. - Иксодовые клещи – переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний человека и животных, Кривчанская М. И., Громик О. А. (2015)
Богач І. В. - Автоматизація тестування web-сторінок за допомогою драйвера браузера Selenium WebDriver, Кравець А. Ю. (2015)
Довгалець С. М. - Моделювання оптичних структур методом кінцевих різниць у часовому просторі, Малишевський О. М. (2015)
Елисеева М. А. - Опыт и перспектива применения механоактивации в технологии производства бетонов (2015)
Канюк Г. И. - Модель энергосберегающего управления низкопотенциальным комплексом электростанций по оптимуму расхода циркводы, Мезеря А. Ю., Фокина А. Р., Бабенко И. А. (2015)
Суходуб І. О. - Енергетичне обстеження будівлі учбового призначення, Яценко О. І. (2015)
Філіппова М. В. - Вплив короткочасної ішемії на температуру ступней ніг та кольорову гаму їх зображення на екрані тепловізора, Терещенко М. Ф., Волошин О. П., Єкімов І. Д. (2015)
Черевична Н. І. - Дослідження взаємодії мікробного полісахариду ксампану з білками яйця, Шевченко О. Є., Віннікова В. О. (2015)
Черевко А. И. - Исследование компрессионных характеристик в сложных режимах нагружения при производстве цукатов, Маяк В. И., Ляшенко Б. В. (2015)
Шовкалюк М. М. - Енергетична ефективність пивоварного виробництва та математичне моделювання технологічного процесу, Голуб М. А., Шовкалюк Ю. В. (2015)
Міленко О. Г. - Вплив агроекологічних факторів на врожайність сої (2015)
Савчак Н. Г. - Вітряки і млини України: минуле і сьогодення (2015)
Антошкін В. К. - Вплив глобальних чинників на економічну безпеку регіонів та врахування їх в управлінні (2015)
Белей О. І. - Побудова оптимізаційної моделі постачання товарів в мережу супермаркетів "Сільпо", Тріль Г. М. (2015)
Білоус А. О. - Залучення світового досвіду до розвитку підприємств галузі транспортного машинобудування в Україні (2015)
Білоусов Є. Ю. - Принципи, напрями та механізми державної підтримки розвитку органічного землеробства в Україні (2015)
Бормотова М. В. - Узагальнення існуючих наукових підходів щодо визначення сутності фінансового ринку, Лаптій Г. В. (2015)
Ватаманюк О. С. - Оцінка податкової активності великих платників у формуванні доходів державного бюджету України (2015)
Гаваза Є. В. - Стратегічні напрями розвитку ринку органічної продукції в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Городецкая Т. Б. - Ликвидность и платежеспособность: общее и особенное, Маврова В. В. (2015)
Гринчук Ю. С. - Методологічні засади відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств: підходи, принципи, механізми, моделі (2015)
Дем’яненко І. В. - Фінансова політика українських страхових компаній, Майданюк К. С. (2015)
Ігнатенко М. М. - Динаміка та взаємоз’вязок капітальних інвестицій, прибутковості та рівнів соціальної відповідальності харчових підприємств України (2015)
Maksymykhin M. Ye. - Nondestructive magneto-optical laser thermometry, Parpiiev T. A. (2015)
Попенко В. И. - Статичный атом (2015)
Попенко В. И. - Дипольные взаимодействия и взаимодействия нуклонов (2015)
Попенко В. И. - Излучение электронов, Степанец Ю. А. (2015)
Чмовж В. В. - Аэродинамическое взаимодействие между велосипедами, двигающимися друг за другом, Васильченкова А. О., Петров Б. В. (2015)
Черлінка В. Р. - Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного моделювання просторового поширення ґрунтових відмін (2017)
Трускавецький Р. С. - Проблеми ідентифікації гідроморфних ґрунтів на осушених землях (2017)
Белоліпський В. О. - Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі, Лактіонова Т. М., Полулях М. М. (2017)
Позняк C. П. - Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів (Dystric Cambisols) Українських Карпат, Баранник А. В. (2017)
Чорний С. Г. - Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багатоспектрального супутникового сканування, Абрамов Д. А. (2017)
Смірнова К. Б. - Основні принципи оцінювання якості ґрунтів за вмістом важких металів для їх бонітування, Фатєєв А. І. (2017)
Трускавецький С. Р. - Прогресивний підхід до традиційних великомасштабних обстежень ґрунтів, Биндич Т. Ю. Вяткін К. В., Шерстюк О. І., Коляда Л. П. (2017)
Круглов О. В. - Оцінка просторових неоднорідностей рельєфу території на прикладі дослідної ділянки "Стукалова балка", Коляда В. П., Назарок П. Г., Ачасова А. O., Тімченко Д. О. (2017)
Задорожная Г. А. - Связь пространственной вариации твердости чернозема с экологической структурой растительного сообщества (2017)
Тихоненко Д. Г. - Пропозиції щодо майбутніх повторних великомасштабних обстежень ґрунтів України (2017)
Топольний Ф. П. - Про помилки минулого великомасштабного обстеження ґрунтів і їх недопущення в майбутньому (2017)
Канівець В. І. - Пропозиції щодо нового етапу великомасштабного обстеження і картування ґрунтів України (2017)
Носко Б. С. - До питання про формування фосфатного фонду ґрунтів (2017)
Балюк С. А. - Засади обстеження ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель, Носоненко О. А., Захарова М. А., Воротинцева Л. І., Дрозд О. М., Афанасьєв Ю. О., Тертишна Ю. І. (2017)
Журавель М. Ю. - Геохімічні особливості галогенних техноземів територій нафтогазових родовищ, Дрозд О. М., Дядін Д. В., Шеіна Т. В., Яременко В. В. (2017)
Журавель М. Ю. - Оцінка якості рекультивації ґрунтів у місцях розташування нафто- і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угруповань, Найдьонова О. Є, Яременко В. В. (2017)
Патика М. В. - Сучасні молекулярно-біологічні методи вивчення мікробного біому та метагеному ґрунтів аграрного використання, Колодяжний О. Ю., Борко Ю. П. (2017)
Лісневич Л. О. - Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О. Д Хоменка, Вергунов В. А. (2017)
Ашмаріна Т. І. - Етапи розвитку економіки природокористування (2017)
Ніфатова О. М. - Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти, Ващенко А. А. (2017)
Репілевська О. Ю. - Зародження і створення сільськогосподарського кооперативного руху на півдні України: минуле та сьогодення (2017)
Болотова О. О. - Науково­теоретичні засади організаційно­економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу (2017)
Лохман Н. В. - Інклюзивний характер ефекту інноваційної діяльності (2017)
Пилипенко К. А. - Вплив трудового потенціалу на економічну безпеку підприємств агросфери (2017)
Птащенко О. В. - Комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу (2017)
Птащенко О. В. - Інтернет­технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів, Мірошникова Є. Д., Христенко М. Ю. (2017)
Подаков Є. С. - Інвестиційно­інноваційна діяльність аграрних підприємств України як передумова підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку, Савченко М. В. (2017)
Сакун А. Ж. - Системний підхід до організації та управління виробничо­збутовою діяльністю підприємств промисловості, Пантюк І. П. (2017)
Сілецька Н. В. - Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку сучасного бізнесу (2017)
Скрипник С. В. - Методичні аспекти формування облікової інформації щодо витрат і калькулювання собівартості продукції у діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Фролова Г. І. - Умови підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю продукції підприємства (2017)
Шепель І. В. - Актуальні питання організації касових операцій та дотримання касової дисципліни на підприємстві (2017)
Олійник Т. І. - Соціально­економічні аспекти організації праці сільськогосподарського виробництва, Олійник Є. О. (2017)
Синенко О. О. - Фінансовий механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2017)
Степанова В. О. - Економічна сутність та теоретичні основи формування золотовалютних резервів, Вареник О. Ф. (2017)
Фаринович І. В. - Факторингові операції: класифікаційний підхід (2017)
Книшек О. О. - Обліково­інформаційне забезпечення аналізу та контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі фінансової та управлінської звітності (2017)
Козяр М. М. - Аналітичне визначення власних часток згинних коливань в рамі вібраційно-ножового робочого органу шнекороторного каналокопача, Зінь І. В., Серілко Л. С., Щурик В. О. (2017)
Мартиненко Г. Ю. - Можливості стандартних програмних засобів з урахування жорсткісних властивостей опор при розрахунках динаміки роторів турбомашин, Марусенко О. М. (2017)
Морачковский О. К. - Теория и практика построения управлений дискретных електро-механических систем, Беломытцев А. С., Дружинин Е. И. (2017)
Морачковский О. К. - Деформування складених індукторів із допоміжним екраном при магнітно-імпульсній обробці, Лавінський Д. В. (2017)
Ройзман В. П. - Моделювання роботи рідинного автобалансуючого пристрою. Суть явища пасивного автобалансування робота, Драч І. В. (2017)
Виноградов Б. В. - О резонансных крутильных колебаниях в приводе барабанной мельницы, Федин Д. А. (2017)
Гуліда Е. М. - Підвищення надійності пожежного відцентрового насосу ПН-40УВ, Паснак І. В., Васильєва О. Е. (2017)
Дмитрієв Д. О. - Методологія синтезу технологічного обладнання з МПС за критеріями точності, жорсткості та функціональності, Русанов С. А., Федорчук Д. Д. (2017)
Надутый В. П. - Зависимость эффективности классификации на валковом вибрационном классификаторе с гладкими валками от варьируемых параметров, Ягнюкова И. В., Ягнюков В. Ф., Сухарев В. В. (2017)
Науменко Ю. В. - Вплив ступеня заповнення обертової камери на автоколивання зернистого завантаження, Дейнека К. Ю. (2017)
Немчинов С. І. - Дослідження напружено-деформованого стану рами гідравлічного пресу поверхового (2017)
Полулях Д. А. - Распределение классов крупности при гидромеханическом грохочении рядового угля (2017)
Свєткіна О. Ю. - Застосування вібротехнології для інтенсифікації механохімічної активації та зневоднення вапняку, Франчук В. П., Богданов О. О., Лисицька С. М. (2017)
Франчук В. П. - Предпосылки использования виброщёковых дробилок в технологическом процессе разделки слитков ферросплавов, Федоскина Е. В., Кузбаков Ж. И. (2017)
Купчук І. М. - Компромісна оптимізація режимних параметрів процесу подрібнення зернової сировини при виробництві етилового спирту (2017)
Півень М. В. - Характеристики потоку сипкої суміші на віброрешеті (2017)
Твердохліб І. В. - Теоретичні дослідження стійкої роботи теркового пристрою (2017)
Франчук В. П. - Повышение эффективности работы вибротранспортёра сушильной установки, Федоскин В. А., Ерисов Н. Н., Корниленко К. И. (2017)
Яропуд В. М. - Теплоутилізатор для тваринницьких приміщень (2017)
Омельянов О. М. - Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах (2017)
Віднічук М. А. - Друга вища освіта в системі післядипломної освіти, Новоселецький М. Ю., Тищук В. І. (2015)
Терентьєва Н. О. - Тенденції розвитку університетської освіти: до питання класифікації (2015)
Мокрогуз О. П. - Медіаосвіта в системі післядипломної педагогічної освіти як відповідь на виклики часу (2015)
Мірошниченко О. А. - Правове регулювання системи державного управління післядипломної освіти в Україні: нові проекти та старі проблеми, Царюк С. В. (2015)
Проніков О. К. - Навчальні заклади Чернігова другої половини ХІХ століття як осередок духовності та культури (2015)
Гаркуша С. В. - Проблема здоров’язбереження в історії вітчизняної педагогічної науки (2015)
Лавріненко Л. І. - Мотиви національно-патріотичного виховання в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (2015)
Лисенко І. В. - Підготовка вчителів у педагогічних закладах Чернігівщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Сазонова О. В. - Поняття "національні цінності" як педагогічна проблема (2015)
Гузенков С. Г. - Інноваційний складник у діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, Сирцова О. М. (2015)
Карапузова Н. Д. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування логічного складника предметної математичної компетентності молодших школярів, Гібалова Н. В. (2015)
Коваль В. М. - Фактори впливу на підвищення мотивації до постійного професійного зростання вчителя англійської мови (2015)
Бойко М. І. - Діяльність британської ради щодо підвищення професійної компетенції вчителів англійської мови в межах післядипломної педагогічної освіти (2015)
Сергієнко А. А. - Реалізація обласних науково-методичних проектів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Завалевський Ю. І. - Роль Чернігівських педагогічних зустрічей у післядипломній освіті словесників, Гальонка О. А. (2015)
Матюшкіна Т. П. - Із досвіду роботи кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання із науково-методичного забезпечення предмета "Зарубіжна література" (1995-2015) (2015)
Баран Г. В. - "О Боже, без меж милосердя твоє!". Теоретичні засади вивчення мови віршованої молитви Олександра Олеся (2015)
Дорошенко Т. В. - Інтеграційні процеси в системі підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів (2015)
Молочко С. Р. - Культурологічний підхід до вивчення поезії М. Т. Рильського в старших класах (2015)
Лютко О. М. - Модель "навчання через досвід" як ефективна та перспективна форма навчання дорослих (2015)
Кудін С. Ф. - Перевірка ефективності моделі формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін (2015)
Мартинова Н. П. - Динаміка функціональних показників організму студенток ВНЗ під впливом експериментальної методики розвитку рухових якостей на заняттях з аеробіки (2015)
Іваненко Л. І. - Новаційні підходи до виховання милосердя як один з компонентів підвищення професійної компетенції вчителів у системі педагогічної освіти (2015)
Грамбовська Л. В. - Підвищення рівня професійної компетентності вчителів математики шляхом використання електронного навчального посібника (2015)
Євтушенко Н. В. - Критерії та рівні сформованості загальнокультурної компетентності вчителя математики (2015)
Оніщенко О. В. - Тренінг як інноваційна методика навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Оранюк Б. Ю. - Особливості розвитку підліткової агресії в мережевому спілкуванні (2015)
Покришень Д. А. - Відкриті онлайн курси як інноваційна форма навчання, Корнієць О. М. (2015)
Ракута В. М. - Інститут післядипломної педагогічної освіти як центр інноваційного розвитку та міжнародного співробітництва (2015)
Приходько В. М. - Андрагогічні аспекти психологічної підготовки науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Чепурна Г. Л. - Особливості прояву перфекціонізму вчителя (2015)
Анищенко О. О. - Медіабезпека українського педагога в умовах інформаційного суспільства (2015)
Журов В. В. - До питання особистісно діяльнісної моделі сучасного педагога, Бієнко Н. А. (2015)
Іванишина В. П. - Психологічні передумови використання проектної методики для формування іншомовної компетенції в говорінні в середній загальноосвітній школі (2015)
Бурковська З. Є. - Мовна та культурна складові іншомовної комунікативної компетентності особистості (2015)
Левицька-Сосімович І. О. - Формування культури спілкування майбутніх учителів технологій (2015)
Янкова Н. І. - Літні практики як складова підготовки гуманітаріїв нового покоління (2015)
Юда Л. А. - Проблеми впровадження гендерних підходів у систему післядипломної педагогічної освіти (2015)
Вихідні дані (2015)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение отображений на финслеровых пространствах (2016)
Гончаренко М. В. - Усредненная модель диффузии в локально периодической пористой среде с нелинейным поглощением на границе, Хилькова Л. А. (2016)
Лінчук Ю. С. - Про еквiвалентнiсть збурень оператора диференцiювання функцiями вiд оператора Помм’є (2016)
Галкін О. А. - Асимптотичнi властивостi Σ-класифiкатора для багатокласових задач розпiзнавання з неелiптичним розподiлом даних (2016)
Григоренко А. Я. - Напряженно-деформированное состояние прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины при различных граничных условиях, Яремченко Н. П., Яремченко С. Н. (2016)
Поляков В. Л. - Математическое моделирование водообмена между насыщенной и ненасыщенной зонами дренируемого грунта, Калугин Ю. И. (2016)
Хорошун Л. П. - Эффективные деформативные свойства волокнистых композитных материалов при физически нелинейном деформировании компонентов, Шикула Е. Н. (2016)
Булавiн Л. А. - Змiна ентропiї рiдинної системи пiд дiєю радiацiйного опромiнення, Гаврюшенко Д. А., Тарадiй К. В. (2016)
Горкавенко Т. В. - Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї, Плющай І. В., Макара В. А. (2016)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в понтических отложениях юга Украины (2016)
Кобзарь Я. Л. - Синтез фторированных в ядро бис(бензоксазиновых) мономеров с 1,4-тетрафторбензол или 4,4′-октафторбифенил диоксифенильными центральными фрагментами, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2016)
Савицкий Д. П. - Получение коллоидного раствора оксида графена из природного угля, Макаров А. С., Гончарук В. В. (2016)
Тітов Ю. О. - Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1−xSrxLa2In2O7, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В. (2016)
Лиманська Т. С. - Аналiз невпорядкованих дiлянок бiлка АIМР1/р43 мультисинтетазного комплексу людини методами бiоiнформатики, Нипорко О. Ю., Корнелюк О. І. (2016)
Франтійчук В. В. - Вмiст РБФК/О i активнiсть асимiляцiї СО2 в онтогенезi прапорцевого листка рiзних за продуктивнiстю сортiв озимої пшеницi, Ситник С. К., Стасик О. О., Міхно А. І. (2016)
Ястреб Т. О. - Низкомолекулярные протекторы в салицилатдефицитных растениях Arabidopsis thaliana при действии солевого стресса, Колупаев Ю. Е., Обозный А. И., Карпец Ю. В., Дмитриев А. П. (2016)
Лабудзинський Д. О. - Регуляторний ефект вiтамiну D3 на прозапальнi процеси в печiнцi мишей з експериментальним цукровим дiабетом, Кубайчук К. І., Шиманський І. О., Великий М. М. (2016)
Липська А. І. - Радiоекологiчнi дослiдження на мiсцях паливних радiоактивних випадiнь в Чорнобильськiй зонi вiдчуження, Желтоножський В. А., Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Кулiч Н. В., Чурюмов В. I. (2016)
Шайгородский Ю. Ж. - Політичне мислення як чинник регулювання політичного життя (2017)
Бортникова А. В. - Контемпоральний вимір дослідження органів міського самоврядування на Волині в умовах запровадження магдебурзького права (2017)
Коцан Р. И. - Сутність державних кордонів та їх місце у науковому дискурсі (2017)
Кушнарев И. В. - Методологічна основа сучасних політологічних досліджень політичної корупції (2017)
Мякушко Н. С. - Теоретичні засади дослідження соціальної політики в сучасних умовах (2017)
Головатый Н. Ф. - Інформаційна безпека сучасних суспільств в контексті глобалізаційних дестабілізуючих процесів, Голомша Н. Я. (2017)
Апончук И. А. - Знання та інформація як ключові ресурси політичної влади в сучасному суспільстві (2017)
Оснач А. М. - Особливості політики КНР із заохочення висококваліфікованої імміграції з використанням досвіду Сингапуру та Японії (2017)
Телешун Я. С. - Засоби масової інформації як інструмент боротьби фінансово-політичних груп: реалії України (2017)
Гапоненко В. А. - Суперечності інституціоналізації демократії в Україні (2017)
Левенец Е. Ю. - Вплив параконституційних практик на формування парламентських коаліцій в Україні (2017)
Палеха С. Ю. - Толерантність релігійного середовища як мета державної політики в галузі релігійного життя (2017)
Куницкий М. П. - Зовнішні детермінанти мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільства (2017)
Никогосян Т. А. - Специфіка політичних трансформацій на пострадянському просторі (2017)
Андрейченко А. В. - Європейський вибір як чинник модернізації українського суспільства (2017)
Левинская З. С. - Волонтерський рух як прояв громадянсько-політичної активності у кризовий період сучасної України: гендерний аспект (2017)
Шаповал К. И. - Проблемний контекст основного завдання політичної модернізації транзитної країни (2017)
Куц Г. М. - Рецензія на монографію Чальцевої Олени Михайлівни "Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика" (2017)
Наші автори (2017)
Горбачук М. Л. - Прямi й оберненi теореми теорiї наближень розв’язкiв диференцiальних рiвнянь у банаховому просторi, Горбачук В. М. (2016)
Грушка Я. І. - Про часонезворотнiсть унiверсальних кiнематик (2016)
Діксон М. Р. - Про будову груп, неабелевi пiдгрупи яких є серiйними, Курдаченко Л. А., Семко М. М. (2016)
Галкін О. А. - Дослiдження властивостей функцiй екстраполяцiйної глибини з використанням ядерних оцiнок щiльностi (2016)
Копець М. М. - Оптимiзацiя процесу осесиметричних коливань кругового кiльця (2016)
Бастун В. Н. - Моделирование эффекта Баушингера в ортотропных материалах с изотропно-кинематическим упрочнением в условиях изотермического и неизотермического нагружения, Подильчук И. Ю. (2016)
Городецька Н. С. - Трансформацiя спектра нерегулярного хвилювання на уступi, Щербак Т. М., Нікішов В. І. (2016)
Камiнський А. О. - Про пластичнi лiнiї розриву у кутовiй точцi кусково-однорiдного тiла, Кіпніс Л. А., Полiщук Т. В. (2016)
Гайдар Г. П. - Вплив iзовалентної домiшки Ge i термовiдпалiв на електрофiзичнi властивостi кристалiв кремнiю, Баранський П. І. (2016)
Григоренко Г. М. - Влияние наночастиц модификаторов на кинетику превращения в металле сварных швов высокопрочных низколегированных сталей, Костин В. А., Головко В. В., Жуков В. В. (2016)
Логвинов И. М. - Геоэлектрическая модель зон сочленения Скифской плиты с Восточно-Европейской платформой и Горным Крымом, Тарасов В. Н., Трегубенко В. Н. (2016)
Лукин А. Е. - О генезисе вторичных коллекторов нефти и газа на сверхбольших глубинах, Гафич И. П. (2016)
Казакова О. О. - Iндапамiд: квантово-хiмiчнi властивостi, Довгань Р. С., Сирова Г. О., Загородний М. І., Чекман І. С. (2016)
Ткаченко И. М. - Синтез 4,4′-бис(нонафторбифенил-4-оксифенил)-1,4-окситетрафторбензола и на его основе лестничного cпиробисиндансодержащего полиэфира, Кобзарь Я. Л., Кравченко В. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2016)
Толстов А. Л. - Получение и свойства серебросодержащих композитов на основе меламиноформальдегидного полимера, модифицированного олигодиизоцианатами различной структуры, Кобрина Л. В., Климчук Д. А., Матюшов В. Ф., Лебедев Е. В. (2016)
Акимов И. А. - Использование теории игр для выбора стратегии ограничения численности паразитического клеща Varroa destructor — возбудителя варрооза пчел, Корж А. П. (2016)
Гуда Б. Б. - Експресiя та активацiя протеїнкiнази Аkt/РКВ в нормальних тканинах, доброякiсних та високодиференцiйованих злоякiсних пухлинах щитоподiбної залози людини, Пушкарьов В. М., Журавель О. В., Пушкарьов В. В., Коваленко А. Є., Таращенко Ю.М., Тронько М. Д. (2016)
Бондар І. О. - Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст. (2016)
Христокін Г. В. - Філософські типи теології в традиції грецької патристики і Візантії (2016)
Корнійчук Ю. Ю. - Релігійна дипломатія: передумови становлення й теоретичні засади розвитку (2016)
Хрипко С. А. - Духовний спадок етнокультури українців: вірування, міфологічні образи, демонологія (2016)
Кирилова О. О. - Символ символістів як філософська основа кінотеорії (2016)
Шевчук К. - Матеріальний вимір творів електронного мистецтва (2016)
Осадча Л. В. - Клабінг як прояв горизонтальної комунікативної моделі у молодіжному середовищі (2016)
Балабушка В. А. - Соціалізація середньовічних європейських традицій архітектури Чернігова (2016)
Шевченко С. Л. - Екзистенціальна еклезіологія та екуменізм Мерольда Вестфаля як "apriori" сучасної релігійної етики (2016)
Ostapchuk G. - Existential motives of ukrainian philosophical culture and its harmony with european trends, Efimenko I. (2016)
Бойко І. І. - Трансформаційні вияви сучасних соціальних змін (2016)
Немчинов І. Г. - "Зміна віх" як стратегія інтерпретації травматичного досвіду (2016)
Свищо В. Ю. - Проблема художньої творчості у спадщині Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Павловський А. С. - Антропологізм міфологічної свідомості (2016)
Мілютенко А. В. - Апологія автора у сучасній філософський думці: історико-філософський аналіз (2016)
Шелудченко И. В. - "Несчастное сознание" как субъективация базового противоречия идеологической действительности (2016)
Кучмій О. В. - Сучасні ідеї та напрями розвитку історико-філософської науки в Україні (2016)
Гордєєва І. В. - Проблема гендерної рівності в модерну добу (2016)
Томюк Н. І. - Вплив ідей Німецького Просвітництва та Класичної філософії на становлення персоналізму Бордена Паркера Боуна (2016)
Плахіна Т. С. - Порівняння процесу соціалізації та адаптації звичайної дитини та дитини з інвалідністю: філософсько-антропологічний аспект (2016)
Розпутна М. В. - Значення університетських вчителів у формуванні поглядів Джона Дьюї на німецьку класичну філософію і політику (2016)
Опанасюк Ю. І. - Протестний дискурс освітнього неолібералізму (2016)
Силадій І. - Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства (2016)
Ігнатко В. - Особливості формування моделі "народної економіки" та економічні трансформації в Україні в епоху глобалізаційних змін (2016)
Захаренко К. - Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики (2016)
Линовицька А. - Освіта як система суб’єкт-суб’єктних відносин: відповідальність як основа свободи і творчості (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Grishyna O. I. - Prophylaxis of influenza in the eldery. Is there any alternative?, Babinets O. M., Menkus O. V., Kalchenko G. R. (2017)
Pohorila М. S. - Vitamin d3: research breakthroughs and therapeutic use, Martynov A. V., Romanova E. А., Igumnova N. І., Sidorenko Т. А., Yukhimenko V. І., Shcherbak O. M. (2017)
Kolyada T. І. - Disease-associated hla-dr polymorphism, clinical and immunological characteristics of multiple sclerosis patients in the northeastern region of Ukraine, Negreba T. V., Tupotilov O. V., Bilozorov O. P., Zelenska A. D., Kolyada O. M., Shvydka O. V., Belyavtseva O. I. (2017)
Manuilov A. M. - The analysis of the threat of reusing pet bottles for the storage of drinking water, Martynov A. V. (2017)
Shapovalov V. V. - Organizational and legal regulation procedure for circulation of extemporal medicines based on pharmaceutical law, Zbrozhek S. I., Shapovalova V. O., Shapovalov V. V. (2017)
Shevtsova O. V. - Microbiological parameters in patients with inflammatory complications after knee and hip joints endoprosthesis replacement and their diagnostic evaluation, Marushak O. P., Shapovalova O. V., Kuznetsova N. V. (2017)
Bomko T. V. - The study of some promising pharmaceutical compositions with urease inhibitory activity for the tuberculosis reactivation prevention, Martynov A. V., Nosalskaya T. N. (2017)
Manee Hans - The use of bacterial lysates in the complex treatment of patients with chronic decompensated tonsillitis, Sklyar N. I., Kalinichenko S. V., Markovich I. G. (2017)
Завалевський Ю. І. - Роль і значення етнокультурної складової професійної освіти для процесу самореалізації особистості (2017)
Зубченко Л. В. - Розвиток професійної компетентності вчителя фізичного виховання через систему творчих умінь (2017)
Кравчинська Т. С. - Показники та рівні професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у вимірі сучасного суспільства (2017)
Левченко Я. Е. - Проблема візуального відображення професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя з позиції діатропічного підходу (2017)
Лі Хан - Сутність і зміст творчої педагогічної позиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Рабецька Н. Л. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери як педагогічна проблема (2017)
Радомська А. М. - Етнокультурна позиція як поєднання особистісних якостей, актуальних з точки зору сучасної педагогічної освіти (2017)
Гопка О. М. - Навчання сольному співу як засіб формування творчого потенціалу учнівської молоді: історіографічні аспекти (2017)
Дудко Я. В. - Суб’єкти управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Ілініцька Н. С. - Зарубіжні наукові підходи до диференціації навчання (2017)
Козинець О. Д. - Прогнозування, моделювання і створення шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ ст. (2017)
Мамчур Н. С. - Виховний потенціал фольклору села Аполянка Уманського району Черкаської області (за матеріалами фольклорно-етнографічної експедиції) (2017)
Молчко У. Б. - Виховний потенціал хорових опрацювань стрілецьких пісень Нестора Нижанківського (2017)
Рудь О. М. - Організація навчально-виховного процесу в Лебединському повітовому училищі (2017)
Таможська І. В. - Заповнення викладацьких вакансій на кафедрах медичного факультету Новоросійського університету (початок ХХ століття) (2017)
Фізеші О. Й. - Трансформація змісту початкової освіти (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Чагайда О. О. - Стан розвитку морської освіти в Україні (60 - 70-ті роки ХХ століття) (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського