Aббасгулиев А. С. - Числовые характеристики случайных величин с нечеткими значениями, Набиев Р. И., Искендерова Т. Т., Ахмедова Н. Б. (2017)
Romanenko E. - Current trends, problems and prospects for the development of logistics in ukraine and the world (2017)
Агзамова и. А. - Оценка гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождения Сармич, Адилов А. А., Афзалова А. Х. (2017)
Дончевська Р. С. - Сенсорний аналіз майонезів столових вітчизняного та закордонного виробництва, Люта К. С. (2017)
Иванов В. Г. - Синтез сигналов рядами хаара в двоичной системе счисления (2017)
Петрушка І. М. - Інтенсифікація сорбційних процесів очищення стічних вод комплексними природними сорбентами, Мороз О. І., Мокрий В. І., Петрушка К. І. (2017)
Петухова Е. В. - Модернизация системы приточной вентиляции путем установки пароструйного подогревателя (2017)
Плосконос В. Г. - Аналіз стану систем картонно-паперового виробництва з мінімальним споживанням свіжої води (2017)
Стасевич С. П. - Багатосегментні моделі тіла людини для моделювання її теплового поля: короткий огляд, Казимира І. Я., Кузь О. Н. (2017)
Бабаханова С. Ш. - Об одном разложении по собственным функциям семейства дифференциальных операторов (2017)
Kolomiiets O. - Methodological settings in mass media text study as constructs of different nature (2017)
Скосарь В. Ю. - Неустойчивости и уникальные события на планете земля (2017)
Іваненко К. М. - Дослідження впливу крохмалю на властивості шоколаду при оздобленні кондитерських виробів за допомогою 3D-принтеру, Максименко О. С. (2017)
Гришко О. О. - Тенденції розвитку фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Міхайліна Т. В. - Правосвідомість у площині юснатуралізму (2017)
Від редакційної колегії (2015)
Верменич Я. - Від історичної географії до геоісторії: парадигми зближення (2015)
Дрбал А. - Тарас Шевченко: мандри та науки про Землю і Всесвіт, Радєй К. (2015)
Козубовський Г. - Про Буго-Прип'ятський шлях у середині XIV ст. (2015)
Пилипчук Я. - Завоювання батьківщини угорцями та їхні походи на Балкани (2015)
Пилипчук Я. - Історична географія володінь саамів у Середньовіччі (2015)
Смерека Б. - Кам'янецьке староство Львівської землі Руського воєвод ства вXVI-XVIII ст. (у світлі фіскальних джерел) (2015)
Хведченя С. - "Шлях із Варягів у Греки": з давніх-давен і до сьогодення (2015)
Авраменко А. - Досвід створення історичної карти Катеринославського козацького війська (2015)
Вітрянська А. - Географічні карти XVII-XVIIIст. у колекції Національного музею історії України (2015)
Ісаєв Д. - Історичні карти в геополітичному моделюванні (2015)
Марченко О. - Створення "Національного атласу України" як етап розвитку історико-географічних і картографічних знань в Інституті історії України НАН України (2015)
Падюка Н. - Українці на етнічних картах першої половини ХІХ ст. (2015)
Авраменко А. - Проблеми й методи історичної географії в новій монографії польського історика Яна-Вацлава Тишкевича (2015)
Перкун В. - Нове польське видання з історичної географії.Рец. на збірник статей:Studia geohistorica. Rocznik historycznogeograficzny / |red. nacz. Bogumil Szady|. - Warszawa: Fundacja Centrum GeoHistorii, 2013. - Nr 1. - 166 s. (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гаврилюк Н. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум. Пам'яті В. В. Крапівіної" (2016)
Агульніков С. - Городища позднего бронзового века в Буджакской степи (2016)
Горбенко К. - Основные аспекты материальной культуры городища Дикий Сад (2016)
Кайзер Э. - Дискуссионные проблемы изучения керамики у ранних кочевников Северного Причерноморья, Кашуба М., Гаврилюк Н., Кулькова М. (2016)
Копылов В. - К вопросу об отсутствии раннескифских памятников в зоне влияния Борисфениды и Ольвии, Русаков М. (2016)
Синика В. - Скифский курган № 1 группы "Водовод" на левобережье Нижнего Днестра, Тельнов Н. (2016)
Шелехань О. - Соціальна характеристика поховань мечників скіфського Лісостепу (2016)
Dupont P. - Cara Burun apud Orgame – the pottery assemblage of the Archaic period, Baralis A., Lungu V. (2016)
Чистов Д. - Архаические дома Березанского поселения: некоторые особенности жилого домостроительства (2016)
Васильчук А. - Амфорная тара из раскопок зольника позднеархаического времени на поселении Викторовка-І (по материалам работ 2013 - 2014 гг.), Бондаренко Д. (2016)
Braund D. - Philodemus on Olbia: Burebista, imperialism and philosophy (2016)
Белоусов А. - Некоторые особенности ольвийских заклятий на керамике в контексте греческих магических практик (2016)
Скржинська М. - Епіграфічні свідчення про ольвійських послів (2016)
Буйських А. - Лаконський імпорт і його імітації у Північно-Західному Причорномор’ї (2016)
Ивченко А. - Ранние земляные склепы некрополя Ольвии (2016)
Одрін О. - Агротехніка ольвійського рільництва. До постановки проблеми (2016)
Котенко В. - Херсонесько-ольвійські контакти за результатами аналізу столової кераміки елліністичного часу (2016)
Пуклина О. - Стеклянные полихромные сосуды из Ольвии (2016)
Хмелевский Д. - Свинцовые изделия из некрополя и пригорода Ольвии (возвышенность на западном склоне Заячьей балки) (2016)
Папанова В. - Костяные изделия из пригородных усадеб Ольвии, Ляшко С. (2016)
Матера М. - О родосских амфорах и клеймах из Танаиса (2016)
Самойлова Т. - Становление экономики античной Тиры в контексте развития связей с варварским миром (2016)
Смирнов О. - До дискусії про ідентифікацію античних могильників у місті Миколаєві (на прикладі могильника "Олександрівський" і "Старофлотські казарми") (2016)
Фидельский С. - О культе Кибелы в Нижнем Поднестровье (по материалам раскопок многослойного поселения Чобручи) (2016)
Никоненко Д. - Сіроглиняна кераміка пізньоскіфських городищ Нижнього Дніпра (2016)
Козленко Р. - К изучению взаимоотношений Ольвии, сарматов и Римской империи во второй половине I в. н.э. (2016)
Гребенников В. - Исследование черняховской культуры на Николаевщине (2016)
Диденко С. - Амфоры типа Форлимпополи в Северном Причерноморье (2016)
Савельев О. - Римские костяные тессеры из Тиры (2016)
Новиченкова М. - Детали римской бронзовой латерны из святилища у перевала Гурзуфское Седло (2016)
Гопкало О. - Про групу бронзових предметів з поховань культури Черняхів – Синтана-де-Муреш, Рудич Т. (2016)
Козак О. - Маркери окупаційного стресу серед носіїв культури Бабино. Освоєння водного простору (2016)
Виноградова О. - Населення скіфського часу за результатами вивчення поширення гіпоплазії емалі зубів (2016)
Гаркуша Н. - Личный фонд Б. В. Фармаковского в собрании Николаевского областного краеведческого музея (2016)
Гейко А. - Історія вивчення античної кераміки у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні (2016)
Шевченко Т. - До історії формування археологічної колекції НІАЗ "Ольвія" (2016)
Каряка О. - Створення наукової ради в Ольвійській експедиції (1927 - 1930 рр.) (2016)
Костенко А. - Антична колекція І. К. Суручана в археологічних фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею (2016)
Кузьмищев А. - Э. Р. фон Штерн и борьба с фальсификациями археологических материалов в конце XIX – начале XX века (2016)
Рижева Н. - Дослідження класичних старожитностей Нижнього Побужжя у ХІХ столітті: історіографія питання, Ласінська М. (2016)
Черкас Н. І. - Економічний вимір ефективності участі країн у глобальних ланцюгах вартості (2017)
Шматько Н. М. - Концептуальні засади підтримки стійкості функціонування великомасштабних економіко-виробничих систем (2017)
Берест М. М. - Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України, Дудка М. О. (2017)
Губарєва І. О. - Прогнозування індикаторів фінансової безпеки України, Середіна Г. В. (2017)
Лепейко Т. І. - Прогнозування сучасних ринкових тенденцій у контексті обґрунтування стратегії розвитку підприємства, Баланович А. М. (2017)
Чмутова І. М. - Ризик-орієнтований підхід до формування фінансової стратегії банку, Харитонова В. С. (2017)
Гуцалюк О. М. - Динамічне обґрунтування інтеграційної стратегії корпоративного розвитку (2017)
Уманець Т. В. - Інноваційний кадровий потенціал як основа наукової підтримки технологічного підприємництва, Дарієнко О. В. (2017)
Кратт О. А. - Чинники роботи в пенсійному віці, Кірнос І. О. (2017)
Курій Л. О. - Гендерна рівність як невід'ємна складова корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2017)
Усенко А. Ю. - "Малые" повреждения желчных протоков. диагностика и миниинвазивные методы коррекции, Ничитайло М. Ю., Огородник П. В., Литвин А. И., Дейниченко А. Г., Гоман А. В., Булик И. И., Загрийчук М. С., Резник М. В. (2017)
Дронов О. І. - Вплив ожиріння на перебіг та прогноз гострого панкреатиту, Ковальська І. О., Задорожна К. О., Горлач А. І. (2017)
Керничний В. В. - Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні з застосуванням локального низькочастотного магнітного поля у неоад’ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку прямої кишки, Суходоля А. І. (2017)
Гырхларова А. С. - Диагностика и оперативное лечение дивертикулов, Гаджиев С. А. (2017)
Мамедов Р. А. - Сравнение методов наложения билиарных анастомозов после пересадки правой доли печени от живого донора, Байрамов Н. Ю., Новрузов Н., Кайаальп Дж., Йылмаз С., Мамедова С. С. (2017)
Большак О. О. - Віддалені результати хірургічної корекції недостатності мітрального клапана внаслідок порушення цілісності хордально-папілярного апарату, Мнішенко В. І., Трембовецька О. М., Бешляга В. М., Леошко І. В., Попов В. В. (2017)
Синельников Ю. С. - Результаты модифицированной реверсивной пластики с использованием лоскута левой подключичной артерии у пациентов при коарктации аорты, Гасанов Э. Н., Мирзазаде Ф. А., Сойнов И. А. (2017)
Лебедєва Є. О. - Звивистість вінцевих артерій в діагностиці порушень коронарної гемодинаміки, Груша М. М., Фанта С. М. (2017)
Діденко С. М. - Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи (2017)
Загородній О. В. - Бальна оцінка тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальним ураженням стопи, при повторних операціях на нижніх кінцівках, Федоренко В. П., Щепітко О. С. (2017)
Бойко В. В. - Особенности применения рентгеноэндоваскулярных методов гемостаза и оценка его эффективности у больных при легочном кровотечении различной этиологии, Пономарева Е. В., Краснояружский А. Г., Минухин Д. В., Авдосьев Ю. В. (2017)
Севергин В. Е. - Эмболизация бронхиальных артерий как активатор фактора некроза опухоли, Шипулин П. П., Ткаченко А. И., Тронина Е. Ю., Голубенко М. Ю., Каланжова О. М., Степановичус Е. Н. (2017)
Ковальов О. П. - Хірургічне лікування зобу, Люлька О. М., Нємченко І. І., Ляховський В. І. (2017)
Андрющенко В. В. - Досвід хірургічного лікування протокового папіломатозу грудної залози та зв’язок ступеня проліферації з експресією альфа–рецепторів естрогену, Лукавенко І. М., Язиков О. В. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Обгрунтування застосування схем мультимодальної аналгезії для післяопераційного знеболення у дітей, Залецкий Б. В., Дмитрієва К. Ю. (2017)
Садриев О. Н. - Особенности диагностики и хирургического лечения больших и гигантских феохромоцитом, Гаибов А. Д., Калмыков Е. Л., Маризоева М. М., Кодиров А. Р., Бобджонова О. Б. (2017)
Захаренко Н. Ф. - Опыт применения синтетических протезов в хирургии пролапса женских половых органов, Косей Н. В., Педаченко Н. Ю. (2017)
Курінний І. М. - Рухова реабілітація хворих після операції з приводу післятравматичної контрактури ліктьового суглоба, О Страфун. С., Долгополов О. В., Герасименко А. С. (2017)
Колеснік О. О. - Зміни редокс-стану регенеруючої печінки під впливом електромагнітного опромінення, Бурлака А. А., Орел В. Е., Вовк А. В., Романов А. В. (2017)
Літвінова Н. Ю. - Експериментальна модель лікування хронічної критичної ішемії тканин нижньої кінцівки з використанням культури стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, Мішалов В. Г., Черняк В. А., Дубенко Д. Є., Ліходієвський В. В., Корсак А. В. Зубов, Д. О., Васильєв Р. Г. (2017)
Безручко М. В. - Лікування рецидивної кісти печінки великих розмірів у пацієнта за тяжкої серцевої недостатності, Лавренко А. В., Малик С. В., Осіпов О. С. (2017)
Title (2014)
Contents (2014)
Sadkoviy V. - Some Aspects of State Regulation of the Quality Development of the National Education System in Ukraine (2014)
Derega V. - Child Allowance in Ukraine as a Political Instrument: the Impact and Consequences (2014)
Lizakowska S. - The Optimization of State Social Standards in Current Social and Economic Conditions in Ukraine: to the Question of the Problem (2014)
Kartuzov K. - The Formation of State Policy in the Sphere of Libraries in the Soviet Union (2014)
Nikitenko S. - Special Aspects of Strategic Management of Physical Training and Sports Sphere Development in the Independent Ukraine (2014)
Glubochenko K. - The Conceptual Approach to the Notions Youth Employment and Unemployment in Ukraine, Donchenko T. (2014)
Walzenbach G. - Problem-Solving European Style? The Challenges and Opportunities of Multi-Level Governance in Ukraine (2014)
Yemelyanov V. - The Formation of the Global Sphere of Economic Activity in the Conditions of the Increasing Role of the Globalized Regions (2014)
Koval A. - Development of Information Support of the Government in Ukraine: Preconditions and Difficulties (2014)
Tymofyeyev S. - Considering Public Opinion While Implementation of the State Policy (2014)
Simak S. - Patterns for the Development of the Institute of State and Private Partnership in Ukraine (2014)
Pyvovarov K. - State Customs Control in the Context of Economic Safety of a State (2014)
Suvorov V. - Contradictions in the Functioning of Legal Mechanism of State Regulation in Land Relations in the Sphere of Urban Planning (2014)
Kyyda L. - The Adaptation of Customs Legislation to the International Standards of the Simplified Customs Control of Citizens When Crossing the Customs Border of Ukraine (2014)
Bondarchuk N. - Adaptation of Foreign Experience of State Policy of the Development of Regional Innovation Potential to the Conditions of Ukraine, Vasileva L. (2014)
Lazareva O. - Planning of Agricultural Land Utilization (2014)
Plekhanov D. - Conceptual Basis of State Regulation of Sustainable Development in Rural Areas (2014)
Shtyrov O. - Interaction Elements of Local Government at the Municipal Level: International Experience and National Characteristics (2014)
Ibragimova A. - Legal Regulation of Territories Belonging to the Community: Financial and Economic Aspects (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Romin A. - State Mechanisms of Management of Marketing Activities of Higher Educational Institutions (2015)
Kovrehin V. - Economic Security as a Category of Public Administration (2015)
Liakhovets O. - Public Provision of Institutional Reforms in the Course of Economic Modernization (2015)
Chychkalyuk T. - The Use of Natural and Recreational Areas for Tourism Development: European Experience (2015)
Yemelyanov V. - Genesis of Executive Power Reforming or What Hinders Ukraine to Conduct Reforms, Stoian O. (2015)
Beglytsia V. - Understanding Peculiarities of Political Corruption: State-Administrative Aspects (2015)
Diegtiar O. - Trends of Management by Objectives of Regional Social Sphere Development (2015)
Derega V. - Public Family Policy: the Theory and Problems of Realization (2015)
Hirzhev A. - Development of Local Self-Government Legislation Under the Conditions of Public Administration Reform (2015)
Kryshtanovych M. - Mechanisms of Radical Reform of Law Enforcement Agencies in Ukraine as the Main Requirement of Increasing the Efficiency of National Security (2015)
Yevdokimov V. - Perspectives of Formation of Mechanisms of Government Control of Electric Power Engineering in Ukraine (2015)
Dzhangozin M. - Geo-Economic and Institutional Factors of Ukrainian External Labour Migration (2015)
Mamontov M. - Tariff Regulation as an Instrument of Gradual Integration of Ukraine to the Internal Market of the European Union (2015)
Shvedun V. - Complex Analysis of Neighboring States’ Experience in Advertising Activity Public Administration (2015)
Biographical Note (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Schmidtke O. - Contemporary Regionalism as a New Form of Civic Nationalism in Europe? A Critical Evaluation of the Scottish Referendum on Independence (2015)
Ulida V. - The Research of Influence of State Regulation of Foreign Trade Activities in the Sphere of Electric Power Industry of Ukraine on Volumes of Electric Energy Export (2015)
Volchetsky R. - European Experience of State Regulation of Tourism Development and Models of its Implementation (2015)
Lazareva O. - The Development of the Process of Convergence in Agricultural Land Utilization (2015)
Derega V. - The Themes of Public Family Policy in Researches of Ukrainian Scientists (2015)
Lutsenko T. - State Mechanisms of Efficiency of Use of High School Science Personnel Potential (2015)
Bahlyk V. - Mechanisms of Educational Concepts Formation for Students of Higher Educational Establishments in Ukraine (2015)
Zubchyk O. - Qualified Higher Education: the Formation of Human Capital, the Increase of Competitiveness of State and Political Risks (2015)
Sushynskyi O. - Responsibility as Local Government Guarantee in Terms of Decentralization of State Power (2015)
Tytarenko T. - The Mechanism of State Regulation of Land Relations in Ukraine (2015)
Isaieva I. - Improvement and Identification of the Model of State Regulation and Control of Trunk Pipeline Systems of Ukraine (2015)
Nikitenko S. - Priority Tasks in Organization of National Physical Culture and Sports Management in Ukraine (2015)
Bondar H. - The Problems of Civil Servants’ Image Formation in Terms of Conflict Relations (2015)
Zamaraev A. - Management of Human Potential in Conditions of Civil Service Reform (2015)
Biographical Note (2015)
Нусінова О. В. - Доцільність прийняття рішення щодо підвищення рівня якості корпоративного управління, Адамовська В. С. (2014)
Макаренко М. В. - Формування інноваційної політики на регіональному рівні: стан та проблеми (2014)
Крейдич І. М. - Концепти реалізації механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств, Наконечна О. С. (2014)
Макогін З. Я. - Аналіз ефективності використання інвестиційних ресурсів регіонами України (2014)
Венгерова О. В. - Підходи до визначення інвестиційного потенціалу комерційних банків (2014)
Савицька О. М. - Розвиток міжнародного, науково-технічного, інвестиційного, інноваційного та еколого-економічного співробітництва України з Республікою Білорусь (2014)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми та перспективи державної інвестиційно-інноваційної політики (2014)
Кудрявець Є. В. - Формування інноваційного кластеру за участю іноземних інвесторів (2014)
Абакуменко О. В. - Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України, Лук'яшко П. О., Литовченко М. В. (2014)
Турило А. М. - Визначення сутності економічної категорії "людський капітал працівника підприємства", Короленко Р. В. (2014)
Штефан Л. Б. - Фінансові важелі держави щодо підвищення ділової активності та конкурентоспроможності продукції підприємств молокопереробної промисловості України, Сачок В. Л. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Використання системного підходу до оцінки ефективності стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства (2014)
Гончаренко О. В. - Розвиток агроінновацій: інституціонально-еволюційний аналіз (2014)
Капаруліна І. М. - Природа та моделі розвитку підприємства (2014)
Ромащенко К. М. - Ціноутворення на освітні послуги в державних вищих навчальних закладах, Ромащенко Т. І. (2014)
Станкевич І. В. - Особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій, Борисевич Є. Г. (2014)
Чевганова В. Я. - Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики України (2014)
Салига К. С. - Депозитна політика комерційних банків: проблеми реалізації та напрями вдосконалення, Ганзюк С. М., Притуляк Д. І. (2014)
Бурлака О. М. - Особливості та оцінка стратегічного економічного потенціалу аграрної галузі регіону (2014)
Петровська І. П. - Наукові підходи до визначення державної інноваційної політики в сучасних умовах (2014)
Джавадов Тарлан Фахраддин оглы - Национальная модель экономического развития — основа устойчивого роста Азербайджана (2014)
Циганенко О. В. - Застосування комплексної соціально-економічної оцінки території для розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міста (2014)
Загарій В. П. - Грошово-кредитна політика України у посткризовий період та її відповідність завданням досягнення фінансової безпеки держави (2014)
Сікорський Д. О. - Аналіз термінології в українському законодавстві, що регламентує діяльність в сфері інформатизації (2014)
Самофалова О. Ю. - Інституційне забезпечення правозахисної діяльності держави: український та європейський досвід (2014)
Хорольський К. Д. - Технологічно-інноваційна стратегія розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону (2014)
Груба Г. І. - Фінансовий механізм державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу (2014)
Васюк Н. О. - Україна — Європейський Союз: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Якимчук А. Ю. - Міжнародне співробітництво та кооперація як елемент управління збереженням біорізноманіття (2014)
Бутник О. О. - Основні підходи до формування стратегічних партнерств держави і бізнесу на регіональних ринках праці (2014)
Чечель О. М. - Держава та економіка: взаємозв'язок і взаємообумовленість (2014)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз військово-технічної політики як об'єкта державного управління (2014)
Черба В. М. - Напрями формування механізмів державно-приватного партнерства в сфері культури (2014)
Рудешко В. В. - Теоретико-методологічні засади здійснення казначейського контролю в Україні (2014)
Сірик В. В. - Повноваження органів виконавчої влади по звільненню з посад керівників державних комерційних підприємств (2014)
Федорченко В. В. - Удосконалення механізму формування державної політики підтримки розвитку малого підприємництва (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Υemelyanov V. - Legislative Framework for the First Election of Deputies of Village,Town and City Councils of United Territorial Communities and Vilage, Town and City Mayors in Ukraine, Ibrahimova A. (2016)
Ivashova L. - Methodology of Scientific Research and Systematic Approach: Mechanisms, Levers, Methods, and Tools, Bakardzhyjev R. (2016)
Karpenko S. - Professionalization in the Sphere of Public Administration in the Conditions of Globalization (2016)
Kozachenko T. - Legal Principles for Public Access to the Environmental Information and Public Participation in Making Management Decisions (2016)
Voloshin V. - Mechanisms of Public Administration of Information and Communication Activities of Public Authorities (2016)
Haydu O. - The Development of State Support of Cluster Processes in Ukraine’s Maritime Industry (2016)
Fertikova T. - Government Economic Regulation in Ukraine: Trends and Prospects (2016)
Kucher G. - Development of Social State in the Conditions of Transformational Economy (2016)
Emelyanova O. - The Improvement of State Regulation Mechanism of Regional Development During the Period of Economic Stagnation (2016)
Beglytsia V. - Corruption Risks for Interaction of Political Elite Institute with the Democratic Citizenship Institute in Ukraine (2016)
Nikitenko S. - Social Function of Physical Culture and Sports in Ukraine (2016)
Mosora L. - Priorities of State Migration Policy Implementation in Ukraine Based on the Analyses of Migration Processes (2016)
Derega V. - Protection of the Right to Life for the Unborn Child in International and Domestic Legislation and Appropriate Public Policy (2016)
Bagmet M. - On the Question of the Theoretical and Methodological Basics of Attracting Students to the EU-Ukraine Association Agreement Implementation, Kabaieva A. (2016)
Handziuk K. - Propaganda Tools of the State After the Unsuccessful Military Coup Attempt in Turkey (2016)
Vovk N. - Archival Resources of Ukraine and Poland in the Global Information Network (2016)
Biographicak Note (2016)
Богдан Н. М. - Методи та критерії оцінювання ризиків в туризмі, Воробйова С. О. (2017)
Герасименко А. Ю. - Фінансові комплаєнс–стратегії як універсальні моделі для стратегічного менеджменту у інших галузях бізнесу, Нерсесян Г. А. (2017)
Даллакян С. А. - Совершенствование системы регулирования внешней трудовой миграции в Республике Армения, Таранян И. А. (2017)
Коваленко Д. І. - Особливості формування фінансових ресурсів малих підприємств, Гриненко Т. О. (2017)
Коваленко Д. І. - Діагностика ліквідності та платоспроможності у системі антикризового управління, Гуминюк П. П. (2017)
Кухленко О. В. - Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах глобалізації економіки, Прокопів В. П. (2017)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку кредитних операцій в умовах становлення ринкових відносин, Чистоколова А. І. (2017)
Мельник А. О. - Особливості соціально-економічного розвитку підприємств, Медуниця Н. О. (2017)
Морська Т. В. - Інноваційний розвиток сільських територій як наслідок удосконалення транскордонних зв’язків (2017)
Пітюлич М. І. - Теоретичний аналіз ціни праці в контексті фундаментальних категорій ринку праці, Гоблик В. В. (2017)
Харчук О. Г. - Інструментарій визначення послідовності робіт, Іванець О. С. (2017)
Харчук О. Г. - Залізничні міжнародні транспортні коридори України та роль УДЦТС "Ліски" в їх розвитку, Кривенко О. М. (2017)
Харчук О. Г. - Розвиток реклами на транспортних засобах, Смирно І. М. (2017)
Шкірко О. І. - Проблеми обліку основних засобів і амортизації в Україні та закордоном, Доброва Я. Р., Збириновська Ю. С. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Ефективність організації фінансового менеджменту в банківській установі, Александрова А. О. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Методи оцінювання персоналу банківської установи, Сабадин М. О. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Менеджмент капіталу банку, Самойленко І. О. (2017)
Babaev V. - Business and economics education in Ukraine: key problems & strategic perspectives (on the example of O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv), Stadnyk G., Momot T. (2017)
Косяк А. П. - Облікова політика: поняття, принципи, елементи, формування комунальними підприємствами (2017)
Димченко О. В. - Ключові аспекти прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП "Харківводоканал"), Рудаченко О. О., Хайло Я. М., Бездітко О. С., Бородіна Є. О. (2017)
Колонтаєвський О. П. - Методи та принципи управління стратегічним маркетингом на підприємстві (2017)
Стешенко О. Д. - Оптимізація служби прийому та розміщення як метод підвищення якості послуг, Руделева Є. О. (2017)
Наумік - Гладка К. Г. - Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності, Вовк К. М. (2017)
Наумік - Гладка К. Г. - Нейропсихологічний підхід до розвитку менеджменту та маркетингу ділових комунікацій (2017)
Рибалка І. О. - Економічна ефективність технології захисту зелених насаджень від впливу омели білої (VISCUM ALBUM L.) (2017)
Євдокімов О. В. - Забезпечення сталого розвитку територіальних громад (2017)
Спіцина Н. В. - Консолідована фінансова звітність: деякі особливості складання та подання (2017)
Андренко О. А. - Механізм формування облікової політики банків, Мордовцев О. С. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Ivashchenko O. V. - The peculiarities of motor fitness’ classification, Iermakov S. S., Khudolii O. M. (2017)
Kolumbet A. N. - The control system for special preparedness of cyclists, Dudorova L. Y., Babina N. A., Bazulyuk T. A., Maximovich N. Y. (2017)
Korobeynikov G. V. - Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high qualification, Korobeynikova L. G., Romanyuk L. V., Dakal N. A., Danko G. V. (2017)
Lochbaum M. - Cardiovascular and Energy Requirements of Parents Watching Their Child Compete: A Pilot Mixed-Methods Investigation, Prosoli R., Barić R. (2017)
Petrenko N. V. - Analysis of the functional state of students in the process of healthy training exercises in different phases of the ovarian-menstrual cycle, Petrenko O. P., Romanova V. B., Ostapenko V. V. (2017)
Shepelenko T. V. - Factorial structure of aerobics athletes’ fitness, Kozina Zh. L., Cieślicka M., Prusik K., Muszkieta R., Sobko I. N., Ryepko O. A., Bazilyuk T. A., Polishchuk S. B., Osiptsov A. V. (2017)
Svystun J. D. - Hygienic aspects of physical education and health of schoolchildren, Trach V. M., Shavel Kh. E., Kukujuk J. M. (2017)
Vitomskyi V. V. - Restoration of ankle joint, quality of life dynamics and assessment of achilles tendon rupture consequences, Lazarіeva О. B., Ra’ad Abdul Hadi Mohammad Alalwan, Vitomska M. V. (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Abzalilov R. Y. - Adaptation of junior orienteers to loads, developing local-regional and special muscular endurance, Rybakov V. V., Isaev A. P., Erlikh V. V. (2017)
Bartnovskay L. A. - Individual health related applied activity in special health group girl-students’ way of life in the process of their studying, Kudryavtsev M. D., Kravchenko V. M., Osipov A. Yu., Baranovskaya L. A., Ignatova V. V. (2017)
Frolova L. S. - Retrospective analysis of junior female handball players’ priorities, Timofeev А. А., Petrenko Y. А., Atamas’ О. А., Grechukha S. V., Gun’ko P. N., Suprunovich V. A. (2017)
Vasilios F. Giovanis - The diagnosis and comparison of physical abilities of skiers and footballers, Panagiotis V. Vasileiou, Evangelos M. Bekris (2017)
Hasan Melki - Formative assessment: exploring tunisian cooperative teachers practices in physical education, Mohamed S. Bouzid, Aymen Haweni, Mourad Fadhloun, Meher Mrayeh, Nizar Souissi (2017)
Ivashchenko O. V. - Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness, Iermakov S. S., Khudolii O. M., Cretu M., Potop V. (2017)
Kolumbet A. N. - Bio-mechanical aspects of elite cyclists’ motor system adaptation in process of competition activity, Natroshvili S. G., Babyna T. G. (2017)
Popel’ S. L. - Special aspects of hemo-dynamic and reaction of erythrocytes in blood to standard physical load of different qualification female volleyball players, Tsap I. G., Yatciv Ya. N., Lapkovsky E. Yi., Synitsya A. V., Pyatnichuk D. V. (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Титул, зміст (2017)
Бондаренко С. А. - Антикризове регулювання експортно-імпортної діяльності українського виноробства, Руммо В. В., Нізяєва В. Р. (2017)
Kuprina N. - Activity of food industry enterprises of Odessa region: state and trends of development, Baraniuk Kh. (2017)
Melnyk Y. - The estimation of influence of out-of-balance intangible assets on the enterprise market value, Volodina O., Lantsman O. (2017)
Шалений В. А. - Оцінка рівня ризикованості діяльності підприємств хлібопекарської промисловості в довгостроковому періоді (2017)
Агеєва І. М. - Дослідження стратегій розвитку на підприємствах виноробної галузі, Агаркова О. В. (2017)
Дьяченко Ю. В. - Правове забезпечення конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств України на європейському ринку (2017)
Kalaman O. - The analysis of viticulture and winemaking problems in Ukraine management of the industry development, Zborshik D. (2017)
Колесник В. І. - Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Седікова І. О. - Управління професійно-кваліфікаційним розвитком працівників на підприємствах виноробної галузі (2017)
Nemchenko V. - Investment potential of Ukraine and the possibilities of its use, Nemchenko G. (2017)
Селіхов С. В. - Аналіз напрямків інноваційного розвитку підприємств виноробної галузі (2017)
Хрип’юк В. І. - Державне регулювання інноваційно-орієнтованого розвитку харчової промисловості України (2017)
Ощепков О. П. - Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України, Шкепу В. Ф. (2017)
Євтушевська О. О. - Особливості обліку собівартості продукції у виноробній галузі, Євсєєва К. В., Приймак В. О. (2017)
Stupnytska T. - The analysis of theoretical approaches concerning determination of monetarymeans according to the accounting standards, Volodina O., Martynovska O. (2017)
Іщенко М. І. - Оцінка фінансово-економічних результатів операційної діяльності підприємств-центрів витрат під час впровадження інвестиційного проекту (2014)
Крейдич І. М. - Парадигма інвестиційної політики розвитку промислових підприємств (2014)
Благоразумова О. В. - Державна економічна політика та інвестиційна привабливість сфери туризму (2014)
Двойних К. Є. - Інвестиції як системний чинник запобігання міжнародній злочинності та тероризму: етнологічний аспект (2014)
Коваленко О. В. - Ефективність впровадження інноваційної продукції на нішевих продовольчих ринках (2014)
Тимошенко О. В. - Оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Запша Г. М. - Теоретичні аспекти управління нерухомістю як об'єктом власності (2014)
Курбацька Л. М. - Дослідження конкурентних позицій підприємства на аграрному ринку, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В. (2014)
Гарбар Ж. В. - Особливості функціонування ринку державних запозичень (2014)
Книшенко Т. М. - Статистичний аналіз форм розподілу результативних показників банківської системи в залежності від обсягу та частки основних засобів та нематеріальних активів (2014)
Кузічкіна Н. І. - Особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною (2014)
Клименко К. В. - Особливості запровадження компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів в Україні (2014)
Хорішко К. С. - Аналіз стану та перспективи розвитку інвестиційної привабливості переробних підприємств харчової промисловості (2014)
Данчак Л. І. - Інноваційні віяння і особливості процесу фінансування формування житлового фонду у центральноєвропейських країнах (2014)
Доценко О. Ю. - Удосконалення організаційного механізму формування фінансових ресурсів регіонального інноваційного розвитку (2014)
Мордань Є. Ю. - Трактування сутності поняття "регулювання банківської системи" з урахуванням сучасних тенденцій наукової методології (2014)
Озерчук О. В. - Фіскальна ефективність прямих податків в Україні та фактори, що на неї вплинули, Райнова Л. Б. (2014)
Коршуневська Г. В. - Об'єктивні чинники гальмування розвитку житлово-комунального господарства України (2014)
Домбровська С. І. - Проблеми розвитку української економіки та фінансова реструктуризація промислового комплексу в Україні, Сиволап Т. Г. (2014)
Перепелюкова О. В. - Особливості визначення структури трудового потенціалу регіону (2014)
Царук А. Ю. - Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля (2014)
Масляєва О. О. - Особливості оцінки конкурентних переваг молокопереробних підприємств (2014)
Шматковська Т. О. - Розрахунки з покупцями і замовниками як фінансовий актив підприємства: економічна сутність, визначення та підходи до класифікації, Колодій С. В. (2014)
Нечай О. О. - Особливості конкурентоспроможності українських товарів, Мальцева Г. П. (2014)
Москаленко С. О. - Бюджетна політика держави як інструмент формування та розвитку соціогуманітарного простору України, Слюсарчук О. П. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Шляхи вдосконалення оборонно-промислової політики в інтересах забезпечення національної безпеки держави (2014)
Ренькас Т. І. - Аналіз реалізації програм з підтримки транскордонного співробітництва західних областей України Європейським Союзом (2014)
Береза О. Д. - Вплив корупційних проявів у сфері державного управління на інноваційний розвиток (2014)
Долінченко О. М. - Категорійно-понятійний апарат державного регулювання демографічних процесів (2014)
Вайсман В. Я. - Розвиток механізмів державного регулювання у сфері малого підприємництва в Україні (2014)
Буник Ю. О. - Управління зовнішнім державним боргом країн Європейського валютного союзу: досвід для України (2014)
Білоусенко П. - Із спостережень за формуванням словотвірної структури і семантики абстрактних найменувань (суфікс -чина/-щина) (2017)
Воробець О. - Функційні поширювачі речення: теоретичні засади (2017)
Гайда О. - Функціонування прийменника на в українській мові XVI–XVII століть (2017)
Гусля Л. - Метафоризація поетичних зворотів на позначення концепту monte/ berg/ гора: зіставно- типологічний аналіз (2017)
Ґрещук В. - Лісосплавна лексика в словнику "Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові", Ґрещук В. (2017)
Дядченко Г. - Стилістична парадигма соматизмів у загальномовному і поетичному словнику української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Іваночко К. - Наголос як маркер омонімічних відношень вербативів третього структурного класу південно-західних говорів української мови (2017)
Клименко Н. - Колокації, терміни та їхня прагматика в суспільно-політичних і науково-публіцистичних текстах (2017)
Кононенко В. - Процеси оновлення образотворення в сучасному українському художньому дискурсі (2017)
Котович В. - Ойконіми: роздуми про семантику (2017)
Купчинська З. - Стратиграфія ойконімів як джерело етнології (2017)
Лесюк М. - Говіркові елементи в творах Я. Ткачівського як засіб відтворення мовного колориту місцевості (2017)
Мацьків П. - Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект (2017)
Огар А. - Українська концептосфера: зіставний аспект (2017)
Патен І. - Символи у слов’янській фразеосистемі (на матеріалі української, російської та польської мов): лінгвокультурологічний аспект (2017)
Сирко І. - Авторський коментар у контексті інтимізації щоденникового дискурсу (2017)
Скварок О. - До питання про екстралінгвістичні чинники словотвірної детермінації (на матеріалі локативних і темпоральних іменників) (2017)
Сюта Г. - Текст як об’єкт пізнання і поняття теорії прецедентності (2017)
Федурко М. - Морфонологічні закономірності й морфонологічні аномалії в поетичному словнику П. Карманського (2017)
Федурко О. - Спірні питання функціонально-семантичної класифікації прислівників на - о (- е) // - ly (2017)
Філь Г. - Антонімічні відношення у сфері фразеології української мови (2017)
Цимбаліста Л. - Поєднання дієслова бути з пасивним дієприкметником у функції предиката в українській та німецькій мовах (2017)
Шевчук Т. - Функціонування та трансформація емотивної лексеми страх у сучасній українській мові (2017)
Яремко Я. - Франкова теорія сугестії: комунікативно-прагматичний аспект, Лужецька Н. (2017)
Білинська Х. - Антропологічні аспекти інтерпретації роману Едіт Вортон "Дім радості" (2017)
Кравченко Л. - Своєрідність ідіостилю Р. М. Рільке (2017)
Кульбабська О. - Поетонім ’рожа’ в психоментальному просторі Ольги Кобилянської (2017)
Куцик О. - Колір як засіб увиразнення концепту пейзаж (на матеріалі малої прози І. Буніна), Колечко М. (2017)
Петрина Х. - Лінгвокогнітивна проекція алюзійної іронії у художніх текстах українського модерного дискурсу (2017)
Сабат Г. - Духовно-національні аспекти "Cвятовечірньої казки" Івана Франка та різдвяної казки Володимира Винниченка "Дим" (2017)
Стецик М. - Поезія війни в лінгвостилістичному вимірі (2017)
Тупиця О. - Специфіка перекладу безеквівалентних лексичних одиниць поетичного тексту (2017)
Чобанюк М. - Сакральне мистецтво слова та сучасна наука про літературу (2017)
Ашиток Н. - Антропологічний аспект комунікативної підготовки дітей до школи (2017)
Гайдук С. - Актуальні аспекти формування соціокультурної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання англійської мови (2017)
Гірняк С. - Особливості формування соціокультурної компетентності в учнів 4 класу на уроках української мови (2017)
Калько Р. - Соціокультурний досвід як підґрунтя формування мовної особистості молодшого школяра в сучасному шкільному театрі (2017)
Кравченко-Дзондза О. - Формування мовної особистості вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки (2017)
Левенок І. - Соціокультурний аспект становлення вторинної мовної особистості іноземного студента-медика (2017)
Лужецька Л. - Комунікативно-діяльнісний підхід у становленні мовної особистості молодшого школяра (2017)
Луців С. - Оцінювання першокласників на уроках навчання грамоти в умовах впровадження нового змісту початкової освіти (2017)
Павлішак О. - Навчання іншомовного професійного дискурсу студентів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (2017)
Пономаренко Н. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики на заняттях з української мови (2017)
Семеног О. - Етнолінгводидактична культура учителя у праксеологічному вимірі (2017)
Цепова І. - Лінгвокраїнознавчий аспект розвитку мовно-мовленнєвої особистості першокласників у період навчання грамоти, Іванова Л. (2017)
Федурко М. - Соціокультурний компонент у професійно-комунікативній підготовці вчителя початкової школи, Кушнірчук М. (2017)
Реферати (2017)
Вихідні дані (2017)
Сырги А. В. - Проектирование торгово-выставочного центра в г. Йошкар-Ола (2017)
Гасумова Ф. Э. - Реконструкция и направление развития населённых пунктов Абшеронского экономического района (2017)
Дєгтяр О. А. - Міждисциплінарний підхід до розвитку методології і теорії публічного управління процесами забезпечення якості життя, Сагалович К. О. (2017)
Макаров А. С. - Возможности фармакологической коррекция гиперлипидемий в условиях воспаления, Никулин А. О. (2017)
Тронь Т. В. - Етапи розвитку професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США (2017)
Щербан Т. Д. - Художній образ у навчальній взаємодії, Щербан Г. В., Волошин Н. П. (2017)
Адилов А. А. - Оценка гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождения горючих сланцев Актау, Зокиров З. М. (2017)
Петрушка І. М. - Внутрішньодифузійні процеси сорбції забрудників з рідинних середовищ комплексними сорбентами, Мороз О. І., Мокрий В. І., Петрушка К. І. (2017)
Петухова Е. В. - Обзор и анализ причин снижения ресурсов трубопроводов тепловых сетей (2017)
Бакай М. Л. - Інноваційні методи організації системи обслуговування підприємств магістрального транспорту газу (2017)
Бойко С. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні, Кеба А. А. (2017)
Гавриленко Ю. О. - Партисипативний бюджет: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні, Загорійчук Т. М. (2017)
Голота В. В. - Система моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства (2017)
Голота В. В. - Конкурентна розвідка як елемент фінансово-економічної безпеки підприємства, Тимкован В. І. (2017)
Коніна М. О. - Страхування майна громадян: особливості та перспективи розвитку, Янковський В. А. (2017)
Старченко Г. В. - Оцінка організаційної структури підприємства в межах інноваційної інфраструктури, Стельмах А. С., Плєвако А. Г., Голоборода Т. В. (2017)
Тимкован В. І. - Теоретична сутність фінансової ефективності діяльності підприємства та методи її оцінювання, Голота В. В. (2017)
Ткачук В. О. - Сертифікація персоналу як компонента професійного розвитку працівників підприємства, Казанцева О. А. (2017)
Толок Г. А. - Оцінка конкурентоспроможності вегетаріанського закладу харчування на прикладі мережі вегетаріанських кафе "Eco-Buffet", Лагута о. М. (2017)
Хлыпалов В. М. - Прибыль как экономическая категория и объект управления, Гончарова Ю. Р. (2017)
Ченкова В. О. - Специфіка купівельного сприйняття молоді здійснення покупок в інтернет-магазинах (2017)
Гудзь О. Є. - Маркетингові аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства (2017)
Стецюк П. А. - Теоретичні та практичні аспекти організації планування фінансового потенціалу підприємств, Корнійчук Г. В. (2017)
Виноградова О. В. - Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу, Литвинова О. В., Пілігрім К. І. (2017)
Гусєва О. Ю. - Стан та структура машинобудівної галузі України в умовах глобальних економічних трансформацій, Яковчук А. М. (2017)
Лазоренко Л. В. - Методика визначення соціально-економічного ефекту діяльності підприємств зв’язку (2017)
Нестерчук Ю. В. - Концептуальні підходи до визначення ефективності маркетингового комунікаційного забезпечення інноваційних процесів підприємств, Аршевська М. В. (2017)
Варналій З. С. - Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств, Прокопенко Н. С., Тимошенко А. А., Куцик А. И. (2017)
Легомінова С. В. - Визначення довгострокових трендів розвитку високого конкурентного статусу підприємств на основі використання нематеріальних ресурсів (2017)
Євтушенко Н. О. - Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку (2017)
Вороненко І. В. - Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект, Тужик К. Л. (2017)
Воскобоєва О. В. - Моделювання асортиментної структури товарних запасів торговельного підприємства, Ромащенко О. С. (2017)
Старинець О. Г. - Методи діагностики банкрутства телекомунікаційних підприємств в системі антикризового управління (2017)
Глушенкова А. А. - Основні тенденції інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств України (2017)
Халімон Т. М. - Розвиток потенціалу конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2017)
Сотниченко В. М. - Стан розвитку телекомунікаційних підприємств України, Шмалій Л. В. (2017)
Сорока А. М. - Мережевий принцип організації франчайзингової системи для інтернет провайдерів в Україні (2017)
Стєкольщиков В. В. - Тенденції розвитку кон’юнктури у сфері інфокомунікацій, Дименко Р. А. (2017)
Згурська О. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі (2017)
Шморгун Ю. В. - Регіональні особливості проектного фінансування у підприємствах телекомунікацій (2017)
Гончаренко С. В. - Сутність конвергенції як соціально-економічного феномену процесу розвитку підприємств (2017)
Лобань О. О. - Державне регулювання корпоративних відносин в Україні (історичний аспект) (2017)
Мартиненко М. О. - Актуальність впровадження "хмарних" сервісів у навчальному процесі (2017)
Якубенко І. М. - Аgile-менеджмент, як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд (2017)
Степанюк З. А. - Огляд сучасних методів кількісної оцінки ризиків та впровадження інформаційних технологій в систему ризик-менеджменту (2017)
Маковій В. В. - Аналіз інформаційних каналів телекомунікаційних підприємств (2017)
Захаренко Д. С. - Клієнтоорієнтованість підприємства: сутнісні характеристики (2017)
Сазонова С. В. - Управління стратегічним розвитком телекомунікаційних підприємств у сучасних умовах (2017)
Афанасієв Р. В. - Правові підстави представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді після внесення змін до чинного законодавства, Волошин М. М. (2017)
Бакало В. О. - Торгівля людьми — сучасна проблема міжнародного права (2017)
Бейрами М. - Конституционные права и свободы в Азербайджанской Республике и Исламской Республике Иран: основные и общие принципы (2017)
Бугаєнко С. С. - Питання реформування ради безпеки ООН: пропозиції, проблеми та перспективи (2017)
Висоцька Х. О. - Держава як суб’єкт міжнародного публічного права (2017)
Губарь Є. А. - Закріплення та механізм захисту екологічних прав людини на міжнародному рівні (2017)
Деркач Д. М. - Проблеми гуманітарної інтервенції в міжнародному праві (2017)
Загребельна І. А. - Екстрадиція в міжнародному праві та практика її застосування (2017)
Курило О. С. - Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору (2017)
Мандзюк М. М. - Актуальні проблеми міжнародно-правового статусу біженців в контексті захисту прав людини (2017)
Мирали Д. - Место хищения путем растраты или присвоения чужого имущества среди других форм хищения (2017)
Миронець О. М. - Легалізація одностатевих шлюбів в Україні, Ярошенко Т. С., Яценко А. В. (2017)
Мурашко В. О. - Торгівля людьми: визначення об’єкту та місця серед інших злочинів (2017)
Ольховик І. І. - Евтаназія: реалізація права на смерть чи порушення права на життя (2017)
Пулик В. М. - Міжнародна правосуб’єктність фізичної особи (2017)
Раімов Р. І. - Поняття виконавчої влади (2017)
Степлюк К. В. - Роль та місце інституту міжнародно-правового визнання держав в сучасних міжнародних відносинах (2017)
Фараджпур А. - Понятие, особенности, объект и объективная сторона преступления мошенничества (2017)
Чижденко О. О. - Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища (2017)
Шокало О. С. - Перспективи незалежності Каталонії (2017)
Ярощук А. В. - Основні принципи захисту прав дитини (2017)
Андреев К. Н. - Интегралы движения уравнения Кортевега–де Фриза в классе решений типа ступеньки (2016)
Кузнецов В. А. - Предельное распределение взаимных углов обхода частиц в броуновском стохастическом потоке со старшим показателем Ляпунова, равным нулю (2016)
Москвичова К. К. - Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії (2016)
Ляшко С. И. - Грид и облачные технологии для моделирования движения намагниченного асимметричного тела во внешнем магнитном поле, Зуб С. И., Зуб С. С., Ляшко Н. И., Чернявский А. Ю. (2016)
Бабенко В. И. - К оценке критического давления замкнутой, строго выпуклой оболочки неканонической формы, Дунаевская М. Д. (2016)
Мартынюк А. А. - Динамический анализ множества траекторий на произведении выпуклых компактов, Чернецкая Л. Н., Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2016)
Поляков В. Л. - О моделировании регулируемого водного режима в колонке грунта (2016)
Безродный В. И. - Исследование пассивной модуляции добротности ИАГ:Nd лазера с затворами на основе окрашенных полиуретановых матриц, Негрийко А. М., Косянчук Л. Ф. (2016)
Наумко І. М. - Флюїдно-лікваційна гіпотеза походження самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації Західної Волині, Федоришин Ю. І., Бацевич Н. В. (2016)
Кендзера О. В. - Реологічні моделі ґрунтової товщі для сейсмічного мікрорайонування будівельних майданчиків, Рущицький Я. Я. (2016)
Осадчий В. И. - Моделирование бифуркаций статистических распределений концентраций азота аммонийного в Десне, Осадчая Н. Н., Ковальчук Л. А., Скриник О. Я. (2016)
Сирова Г. О. - Квантово-хімічні властивості диклофенаку, Чекман І. С., Левашова О. Л., Козуб С. М. (2016)
Шевченко В. В. - Гидроксилсодержащие протонные ионные жидкости с двумя типами основных центров, Гуменная М. А., Стрюцкий А. В., Трачевский В. В., Клименко Н. С., Королович В. Ф., Ледин П. А., Цукрук В. В. (2016)
Shevchenko I. V. - Influence of Geoelectric Field on Chemical Reactions on Earth (2016)
Жадько С. И. - Ацетилирование гистонов и активность антиоксидантных ферментов в клетках каллусной культуры Arabidopsis thalianа (2016)
Манойлов К. Ю. - Охарактеризування очищеного рекомбінантного протеїну CRM197 як інструмента дослідження дифтерійного токсину, Горбатюк O. Б., Усенко М. О., Шатурський О. Я., Борисова Т. О., Колибо Д. В. (2016)
Орел В. Е. - Магнітна тераностика карциноми легені Льюїс комплексом гадопентетату димеглуміну з доксорубіцином, Рихальський О. Ю., Головко Т. С., Ганіч О. В., Романов А. В., Орел І. В., Бурлака А. П., Лукін С. М., Венгер Є. Ф. (2016)
Інформація для авторів журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2016)
Макаренко М. В. - Забезпечення конкурентоспроможного розвитку регіонів на основі кластерної політики (2014)
Усков И. В. - Особенности трансформации рынка местных займов в Украине (2014)
Процюк Т. Б. - Організаційно-правові засади державного регулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в енергетиці (2014)
Рябенко А. Е. - Исследование экономической эффективности использования методики нахождения оптимальной структуры инвестирования денежных средств в банковские металлы (2014)
Морозова Г. С. - Лізинг як перспективне джерело фінансування необоротних активів підприємства (2014)
Лобов С. П. - Розробка ІТ-стратегії підприємства з використанням методології стратегічного аналізу (2014)
Вахнюк С. В. - Механізм стимулювання банківською системою України креативної активності суспільства (2014)
Іщенко М. І. - Шляхи вдосконалення оцінки результатів діяльності підприємств з урахуванням внутрішньої кредиторської заборгованості (2014)
Березянко Т. В. - Можливості управління фінансовою діяльністю в рамках федеративного устрою (краща практика ЄС: Федеративна Республіка Германія), Литвинець Л. Ф. (2014)
Запша Г. М. - Проблеми розвитку нерухомості виробничого призначення як об'єкту власності в сільському господарстві (2014)
Мельник Л. Л. - Наукові основи визначення змісту і структурної будови аграрного ринку (2014)
Запара Л. А. - Ефективність переходу до процесної моделі управління аграрним підприємством, Самілик Т. М. (2014)
Юрченко Н. Б. - Глобалізація ринку праці в аграрній сфері (2014)
Шишова О. Б. - Кластеризація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Дергоусова А. О. - Формування позитивного іміджу залізничних пасажирських перевезень (2014)
Космідайло І. В. - Оцінка тенденцій розвитку та функціонування машинобудівних підприємств (2014)
Миронюк В. А. - Трансакционные издержки как экономическая составляющая теории собственности, Каплюк Д. О. (2014)
Бусарєва Т. Г. - Тіньова економіка України: причини та шляхи її мінімізації (2014)
Васильєв В. О. - Концепція державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Бібен О. І. - Економічна ефективність інноваційної діяльності: методичний контекст (2014)
Колісник Г. М. - Оцінка економічного стану на основі трансформації сільськогосподарських землекористувань у Полтавській області (2014)
Бєлік В. Д. - Управління людським капіталом на підприємствах енергетичної сфери (2014)
Сокотенюк С. М. - Роль держави в забезпеченні економічної безпеки газорозподільних підприємств (2014)
Костюнік О. В. - Формування резерву сумнівної заборгованості, Павлюк К. П. (2014)
Петренко О. І. - Нові фінансові інструменти: особливості їх обігу на ринку України (2014)
Олійник Г. Ю. - Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку галузі залізничного транспорту по критерію стійкості (2014)
Ткаченко І. П. - Визначення основних аргументів та подолання дуалізму у процесі формування фінансово-економічного механізму розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Галкіна А. О., Самарський О. Ю. (2014)
Чевганова В. Я. - Методичні аспекти оцінювання інвестиційного клімату для забезпечення ефективного планування просторового розвитку регіонів України, Міняйленко І. В., Кривошей В. О. (2014)
Мезенцева Н. М. - Теоретичні аспекти управління соціально-економічного механізму при здійсненні контролю оплати праці, Моторіна Т. Г., Громова С. М. (2014)
Федоренко М. С. - Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (2014)
Сенічкіна О. Е. - Вплив ціннісних орієнтацій на обгрунтування підходів, щодо активізації інноваційної праці фахівців (2014)
Майданевич Ю. П. - Становлення і розвиток інтегрованих об'єднань в аграрній сфері України (2014)
Сімак С. В. - Інноваційні принципи реалізації державно-приватного партнерства на проектному рівні (2014)
Стоян О. Ю. - "Зелений тариф" — основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України (2014)
Трестер Ю. О. - До питання аналізу конвенції ООН про права дитини (2014)
Баранов Р. О. - Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом як складова державної політики національної безпеки (2014)
Gaidar I. V. - Modeling the coordination process in the enterprise project management system, Dubnitsky V. I. (2017)
Дубницький В. І. - Розподілена динамічна модель розвитку та виявлення проблемних ситуацій на підприємствах в рамках ситуаційного управління, Науменко Н. Ю., Овчаренко О. В. (2017)
Стрельченко І. І. - Використання нейронних мереж в задачах динамічної кластеризації економічних систем (2017)
Бегма П. О. - Підходи до оцінювання трудового потенціалу промислового підприємства (2017)
Дробот С. А. - Особливості та умови процесу забезпечення економічної безпеки регіону (2017)
Федулова С. О. - Фінансова децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів (2017)
Заруцька О. П. - Щодо окремих наслідків виведення з ринку вітчизняних банків (2017)
Куцинська М. В. - Обліково-економічні особливості здійснення кіновиробництва українськими суб’єктами господарювання (2017)
Garmider L. D. - Key factors of quality management of economic growth, Honchar L. A. (2017)
Доценко Г. Є. - Управління конкурентоспроможністю підприємства з врахуванням інноваційної складової (2017)
М’ячин В. Г. - Аналіз базових факторів, що стримують інноваційну активність вітчизняних промислових підприємств, Прялін М. А., Прудніков В. Ф., Яворська О. Б. (2017)
Petryk І. V. - Visualization and quantification of business processes in supply network in the current conditions of it space development (2017)
Пожуєва Т. О. - Управління експортним потенціалом підприємств машинодубування (2017)
Потьомкін Д. М. - Ефективний ринок готельних послуг – важлива складова соціально-економічного розвитку України (2017)
Прялін М. А. - Виявлення раціональних напрямів оновлення основних виробничих фондів механообробного виробництва (2017)
Рябцева О. Є. - Особливості інноваційної діяльності підприємств туристичного бізнесу (2017)
Ткаченко А. М. - Теоретичні аспекти управління технологічними процесами на підприємствах птахівництва (2017)
Чернишева О. М. - Моделювання показників оцінювання ефективності напрямів стратегічного розвитку промислових підприємств (2017)
Шевченко О. О. - Організаційно-правовий підмеханізм механізму управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти (2017)
Akbulut M. - Dynamic decreasing pricing method with social media effectiveness, Okuyan M. C. (2017)
Груздева Е. В. - Оценка влияния различных инструментов проекта "Water Harmony Eurasia-II", Федулова С. А., Смотраев Р. В. (2017)
Дзюба С. В. - Маркетинг відносин як ефективний засіб забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти, Рябцева О. Є. (2017)
Колесніков В. П. - Застосування інформаційних технологій в маркетингових процесах, Нестеренко І. О., Худомака М. А. (2017)
Куваєва Т. В. - Дослідження особливостей транзакційної форми маркетингової діяльності промислового підприємства в умовах нестійкого попиту (2017)
Савченко І. О. - Практичні засади застосування інструментів маркетингу в ринкових умовах, Бондаренко О. В., Ковальова М. О. (2017)
Ткаченко А. М. - Ефективність управління логістичним процесом діяльності підприємства, Колесников Є. В. (2017)
Козирський В. В. - Обґрунтування параметрів магнітної системи дугостаторного індукторного вітроелектричного генератора з кільцевим ротором, Трегуб М. І., Петренко А. В., Василенко О. С. (2017)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння ячменю, Синявський О. Ю. (2017)
Федорейко В. С. - Дослідження теплових викидів біотеплогенератора зернової сушки, Загородній Р. І., Іскерський І. С. (2017)
Чміль А. І. - Застосування електромагнітних технологій обробки в сільському господарстві, Лазарюк К. О. (2017)
Филиппов Р. А. - Универсальный опрыскиватель для плодовых питомников, Хорт Д. О. (2017)
Штепа В. М. - Концепція вдосконалення нормативної бази проектування систем водоочистки шляхом урахування дії нештатних ситуацій (2017)
Власенко Л. О. - Дослідження стану та властивостей технологічних об’єктів з використанням методів сучасної теорії керування. Частина 1. Проведення статистичних діагностичних заходів, Ладанюк А. П. (2017)
Голодний І. М. - Дослідження електромагнітних процесів трифазного асинхронного електропривода з тиристорним регулятором напруги, Синявський О. Ю., Санченко О. В. (2017)
Соколовська Н. І. - Створення системи обліку енергоресурсів в аспекті енергетичної безпеки держави і регіонів; деякі нормативно-правові аспекти (2017)
Дейнека С. М. - Використання методів математичного моделювання процесів роботи гідровисівного апарата (2017)
Корінчук Д. М. - Обґрунтування енерговитрат стадії подрібнення в технологіях виробництва біопалив (2017)
Маковецька С. В. - Функціональне моделювання організації та управління забезпечення сировиною цукрового заводу, Грибков С. В. (2017)
Червінський Л. С. - Обґрунтування ефективного світлодіодного освітлення у спорудах закритого ґрунту, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2017)
Святненко Р. С. - Дослідження обробки незбираного молока імпульсними електричними полями, Маринін А. І., Кочубей–Литвиненко О. В., Фурсік О. П. (2017)
Скрипник А. М. - Пропозиції щодо пошуку економічних місць розташування та величин потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах, які живляться від системного електропостачання, Кожан Д. П. (2017)
Антипов Є. О. - Дослідження параметрів структурно-фазових перетворень парафінів та їх сумішей з наночастинками металів оптичним методом, Насєка Ю. М. (2017)
Берлінець Ю. М. - Вплив силової дії електричного поля коронного розряду на показники сипкості насіння пшениці (2017)
Брагіда М. В. - Експериментальні дослідження режимів роботи зварювального трансформатора (2017)
Василенков В. Є. - Модернізація конструкції водонапірної башти з використанням нагрівальних кабелів (2017)
Момотюк В. В. - Дослідження енергоефективності функціонування електротехнологічного виробництва хлібобулочної продукції з використанням когенераційного обладнання (2017)
Мрачковський А. М. - Вплив окислів металів на ерозійну стійкість контактів електричних апаратів, Бурлака С. О. (2017)
Голодный И. М. - Исследование пуска электропривода насоса дождевальной установки с функцией ограничения потребляемой мощности, Торопов А. В. (2017)
Жильцов А. В. - Використання електротехнічного комплексу для отримання нано- і мікропорошків металів, Коробський В. В., Лапшин С. О., Олішевський В. В. (2017)
Квіцинський А. О. - Експериментальні дослідження процесу термічного ураження залізобетонних опор струмами однофазного замикання на землю, Шеліманова О. В., Сантоцький В. Г. (2017)
Nesvidomin A. V. - Maple-models of movement of parts on surface sphere (2017)
Пасічна О. О. - Оцінка здатності зелених нитчастих водоростей до очистки води від важких металів, Годлевська O. O. (2017)
Степахно И. В. - Статистический анализ для идентификации математической модели в прикладных задачах с целью экономии затрат, Гнучий Ю. Б., Дюженкова О. Ю. (2017)
Шостак С. В. - Эффективная диэлектрическая проницаемость дисперсных систем со случайно расположенными металлическими включениями, Шкода Н. Г. (2017)
Панталієнко Л. А. - Розрахунок областей зовнішньої та внутрішньої стійкості для параметричних систем (2017)
Криворот Т. Г. - Топологічна еквівалентність функцій двох змінних (2017)
Овчар Р. Ф. - Розв’язки слабозбурених крайових задач та умови їх виникнення (випадок k=-1) (2017)
Харченко В. В. - Теплоснабжение автономных объектов сельхозназначения в концепции распределенного энергоснабжения с использованием микросетей (2017)
Харченко В. В. - Система слежения за солнцем, Никитин Б. А., Тихонов П. В., Узаков Г. Н. (2017)
Бабаєв В. М. - Комплексна система управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Панов В. В., Хайло Я. М., Горох М. П. (2017)
Сухонос М. К. - Модель життєвого циклу проектів будівництва промислових об’єктів, Шеветовський В. В., Старостіна А. Ю. (2017)
Шпачук В. П. - Випробування об’єктів на вібраційну надійність на базі силових багатокоординатних систем з урахуванням ергономічних вимог, Дудко В. В. (2017)
Хворост М. В. - Удосконалення системи управління технічним станом рухомого складу метрополітену, Далека В. Х., Воронов Р. В. (2017)
Самчук Г. О. - Експериментальне обґрунтування раціональних значень часу обслуговування транспортних засобів у міських транспортно-пересадочних вузлах (2017)
Вдовиченко В. О. - Розподіл маршрутів між зупиночними пунктами транспортно-пересадочного терміналу міського громадського пасажирського транспорту (2017)
Кочина А. А. - Закономірності просторових характеристик маршрутного транспорту у внутрішньобласному сполученні (2017)
Гребінюк Д. Є. - Дослідження показників регулярності руху тролейбусів в місті Харкові, Кульбашна Н. І. (2017)
Доля К. В. - Застосування геоінформаційних систем в організації перевезень вантажів, Маківець Н. С. (2017)
Батракова А. Г. - Використання високоточного нівеліру при оцінюванні міцності дорожнього одягу (2017)
Ряпухін В. М. - Забезпечення потрібної точності вимірювання прецизійними нівелірами деформацій покриття (2017)
Дорожко Є. В. - Побудова цифрової моделі ситуації за результатами геодезичних вимірювань (2017)
Казаченко Л. М. - Моніторинг деградації ґрунтового покриву (2017)
Протасенко О. Ф. - Ергономічні аспекти екологічної безпеки, Івашура А. А. (2017)
Сарапіна М. В. - Еколого-токсикологічний ризик професійного захворювання пожежників внаслідок ліквідації пожеж на звалищах (2017)
Сошинський О. І. - Вплив формо-компонувальних рішень знімної кришки на функціональні властивості теплового сповіщувача ИП-105 (2017)
Мамонов К. А. - Проблеми раціонального землекористування в сучасних умовах розвитку України, Радзінська Ю. Б., Кондратюк С. В., Дуднік Г. Р., Клєткін Є. С., Кравченко Д. О. (2017)
Нестеренко С. Г. - Сучасний землеустрій та кадастр України: проблеми, перспективи та основні напрями, Радзінська Ю. Б., Сєдихов Є. Є., Тімофеєв І. Є., Тумаш Д. О., Шалагін В. В. (2017)
Денцій М. М. - Оцінка щільності міської забудови, Іленко М. О., Адаменко С. О., Халілов Абасгулу Ельшан огли (2017)
Доля К. В. - Щодо застосування гравітаційного моделювання в мережевому аналізі, Бойко Ю. Ю. (2017)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційне забезпечення пошуку перспективних місць розташування нових об’єктів житлової забудови, Сенчук Т. С., Морозов С. О. (2017)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційний аналіз систем мобільного зв’язку, Сенчук Т. С., Кононенко А. В. (2017)
Головатенко С. В. - Оптимізація режимів функціонування системи опалення житлового будинку, Новожилова М. В. (2017)
Дмитрієва О. О. - Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофованих водних об’єктах, Телюра Н. О., Хоренжая І. В. (2017)
Бараннік В. О. - Тривалість елементарних подій в структурі шуму дорожнього руху великого міста, Данова К. В., Попова Л. С., Решетченко А. І. (2017)
Рибалка І. О. - Щодо вдосконалення методики дослідження впливу омели білої (VISCUM ALBUM L.) На міцність гілок дерев (на прикладі тополі канадської, POPULUS DELTOIDES MOENCH.), Стольберг Ф. В. (2017)
Волков В. М. - Використання полімерних оболонок дренажних систем швидких фільтрів для доочищення, Епоян С. М., Карагяур А. С., Бабенко С. П. (2017)
Капцова Н. І. - Методика визначення втрат газу на компресорних станціях і при продуванні газопроводів, Слатова О. М. (2017)
Слатова О. М. - Визначення енергетично оптимальних режимів роботи поршневих газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях, Капцова Н. І. (2017)
Сідак В. С. - Дослідження впливу якості газу на стійкість роботи пілотних регуляторів тиску (2017)
Квартенко О. М. - Технологія та обладнання вузла стабілізаційної обробки агресивних підземних вод (2017)
Стольберг Ф. В. - Виявлення потреб у спорудах фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод у сільській місцевості України, Вергелес Ю. І., Герасименко Я. О., Задорожний К. М., Дмитренко Т. В., Хандогіна О. В. (2017)
Вергелес Ю. І. - Районування території України для впровадження фітотехнологій очищення стічних вод та захисту малих річок від забруднення, Герасименко Я. О., Задорожний К. М., Орлова Я. О., Хандогіна О. В. (2017)
Воскобійник Є. П. - Обстеження існуючих промислових об’єктів з метою їх реконструкції під торгівельно-офісні будівлі (2017)
Чупринін О. О. - Повзучість та довговічність залізобетонних циліндричних панелей, Середа Н. В. (2017)
Урдзік С. М. - Контроль геодезичних вимірювань при проведенні навчальної геодезичної практики (2017)
Мартинів О. О. - Принципи формоутворення будівель вищих навчальних закладів (2017)
Данилов С. М. - SMART архітектор – розширення ядра професії (2017)
Смілка В. А. - Організаційне забезпечення містобудівного моніторингу земель (2017)
Вергунова Н. С. - Концепції цифрового морфогенезу в архітектурі та дизайні (2017)
Орленко М. І. - Обстеження, консервація і реставрація поверхні каменю в обличкуванні пам’яток архітектури (2017)
Кібальник Л. О. - Геоекономічні аспекти інвестиційної діяльності ТНК (2014)
Васильєва С. І. - Вибір раціональних варіантів прийняття рішень щодо виробництва інноваційної продукції (2014)
Бунтова Н. В. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості готельного бізнесу України в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2014)
Балдинюк А. Г. - Розробка ефективного платіжного календаря для контролю інвестиційних потоків підприємства (2014)
Чорна Н. Ю. - Доцільність інвестицій в систему управління персоналом (2014)
Соломянюк Н. М. - Сучасні тенденції формування бюджету маркетингу на українських підприємствах (2014)
Семенчук А. О. - Стратегічні наміри забезпечення конкурентоспроможності підприємств України (2014)
Олійник Г. Ю. - Функціонально-галузевий методичний підхід до реструктуризації залізничного комплексу України (2014)
Самбурська Н. І. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на ремонт основних засобів підприємств водопостачання та водовідведення (2014)
Шаповалова И. М. - Зарубежный опыт реализации государственной регуляторной политики (2014)
Бирка М. І. - Врахування сучасних світових і регіональних тенденцій прямого іноземного інвестування в процесі залучення іноземного капіталу на підприємства України (2014)
Семененко Т. М. - Ймовірність неспроможності ТНК у глобальному середовищі (2014)
Копилюк О. І. - Аналіз і оцінка дохідності та прибутковості банків України, Ревич М. Я. (2014)
Кочетков В. М. - Оцінка сучасного стану та перспективи іноземного інвестування в промисловість України, Фук І. С. (2014)
Мешко Н. П. - Розвиток експортного потенціалу країн ЄС у сфері високотехнологічних послуг в координатах індексів глобальної конкуренції, Щитов Д. М. (2014)
Алиева Р. О. - Основные направления совершенствования налоговой системы в Азербайджанской Республике (2014)
Майданевич Ю. П. - Використання аутсорсингу як способу підвищення ефективності управління інтегрованими структурами (2014)
Гашеєва А. О. - Роль когнітивно-імітаційного моделювання в підвищенні конкурентоспроможності зернових підприємств (2014)
Ковтуненко В. М. - Ідентифікація сутності понять "результативність" і "ефективність" діяльності підприємства та методологія їх оцінки (2014)
Кулікова Н. Т. - Класифікація рахунків з метою формування управлінської звітності в умовах комп'ютеризованого обліку (2014)
Радін В. В. - Сучасний стан розвитку ринку євродоларів (2014)
Волянський П. Б. - Індекс безпеки як механізм управління функціонуванням лікувальних закладів в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Плеханов Д. О. - Формування механізму державного регулювання сталого сільськогосподарського землекористування (2014)
Бондарчук Н. В. - Державне регулювання розвитку сільських територій: іноземний досвід, Пугач А. М. (2014)
Андрієнко М. В. - Стан дослідження проблематики державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (друга половина ХХ століття) (2014)
Олійник В. В. - Інноваційний підхід до кадрового забезпечення державного управління у сфері післядипломної освіти (2014)
Євдокимова В. В. - Проблеми екологічної небезпеки в Україні (2014)
Баранов С. О. - Науково-теоретичні аспекти сутності детінізації національної економіки (2014)
Трестер Ю. О. - Філософські аспекти безпеки дитини (2014)
Добрівський Т. Г. - Соціальний проект як інструмент реалізації інноваційного та самоврядного потенціалу територіальної громади малого міста (на прикладі міста Боярки Київської області) (2014)
Кутьков В. П. - Вдосконалення державного управління інвестиційними процесами в регіоні: маркетинговий підхід (2014)
Нешик С. С. - Основні питання державної політики з питань охорони довкілля (2014)
Томашевська Т. В. - Особливості сучасного механізму формування політичної еліти в Україні (2014)
Лукин А. Е. - Дегазация Земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 4 (2017)
Вітаємо з ювілеєм Івана Івановича Дем’яненка (2017)
Дем’яненко І. І. - До проблеми структури й перспектив нафтогазоносності східної частини Дніпровсько-Донецької западини і західних околиць Донбасу (2017)
Лебідь В. П. - Про особливості пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву (2017)
Гошовський С. В. - Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 2, Сиротенко П. Т. (2017)
Лисенко О. А. - Розсипні родовища України. Стан освоєння та перспективи нарощування їхнього потенціалу (2017)
Богдасаров М. А. - Геолого-эволюционная концепция смологенеза, Рудько Г. И. (2017)
Зинчук Н. Н. - Литолого-минералогические особенности древних осадочных толщ в районах развития кимберлитового магматизма (2017)
Висоцький О. Б. - Паромівське й Видибірське родовища апатит-ільменітових руд, деякі особливості їхньої будови та рудоносності (2017)
Рой М. М. - Методика оброблення початкових кривих припливу та відновлення тиску для газових свердловин, Акульшин О. О. (2017)
Лисенко О. А. - IV Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми й перспективи розвитку геології: наука і виробництво", присвячений 60-річчю УкрДГРІ ("Геофорум-2017") (2017)
Волков С. В. - К теории граничного поведения отображений класса Соболева на римановых поверхностях, Рязанов В. И. (2016)
Кашпур О. Ф. - До деяких питань полiномiальної iнтерполяцiї в евклiдових просторах, Хлобистов В. В. (2016)
Мурач О. О. - Неперервнiсть за параметром розв’язкiв лiнiйних крайових задач у просторах Гельдера—Зiгмунда, Солдатов В. О. (2016)
Салимов Р. Р. - Экстремальная задача для площади образа круга, Клищук Б. А. (2016)
Кургаев А. Ф. - Интерпретатор универсальной машины Тьюринга, Григорьев С. Н. (2016)
Борисюк А. О. - Функція Гріна тривимірного конвективного рівняння Гельмгольца для не скінченної прямої труби (2016)
Глухов А. Ю. - Вісесиметричні хвилі в шаруватих композитних нестисливих матеріалах з початковими напруженнями при проковзуванні шарів (2016)
Гічан О. І. - Динамічні нестійкості на зарядженій границі: вплив масопереносу (2016)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон із келовейських відкладів району Канівських дислокацій (2016)
Осадчий В. И. - Стохастический процесс изменения концентраций азота аммонийного в Десне, Осадчая Н. Н., Ковальчук Л. А., Скриник О. Я. (2016)
Кублановский В. С. - Классический, безбарьерный и безактивационный разряд иминодиацетатных комплексов палладия(II), Никитенко В. Н. (2016)
Москвіна В. С. - Препаративний метод синтезу піразолілфеніл-(фенокси)-оцтових кислот, Шилін С. В., Хиля В. П. (2016)
Вівчарик М. М. - Комплексоутворення РНК з манітолом, його спектральні характеристики та біологічна активність, Ільченко О. О., Левченко С. М., Ткачук З. Ю. (2016)
Ovrutska I. I. - Water deficit induces changes in H+-ATPase activity and its gene expres sion in Zea mays L. roots, Bluma D. A. (2016)
Василенко І. В. - Магнітно-люмінесцентна нанокомпозитна система СoFe2O4@SiO2@Gd2O3 : Eu2O3 : синтез, характеризація, поглинання макрофагами, Яковенко А. В., Єфременко Д. С., Телегеєва П. Г., Дибков М. В., Телегеєв Г. Д. (2016)
Деремешко Л. А. - Знефторення бікарбонатних вод методами гальвано- й електрокоагуляції, Кучерук Д. Д., Балакіна М. М., Гончарук В. В. (2016)
Тітул (2017)
Івах Я. Є. - Проблеми раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Західного регіону України, Веклин О. Р. (2017)
Карпець К. М. - Флювіальна мережа водозбірного басейну як ландшафтно-геохімічна арена забруднення та самоочищення (2017)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинське Полісся), Зубкович І. В. (2017)
Медінець В. І. - Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані, Соловйов В. Г., Черкез Є. А., Фетісов Л. П., Медінець С. В., Світличний С. В., Ботнар М. Г. (2017)
Кравчук Г. О. - Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря (район дельти Дунаю), Кравчук О. П., Золоторьов Г. Г., Золоторьов М. Г. (2017)
Черкез Є. А. - Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами, Медінець В. І., Тюреміна В. Г., Праведний В. М. (2017)
Koval I. M. - Dendroclimotological research of scots pine in stand of the Left-bank Forest-steppe of Ukraine, Bräuning A., Melnik Е. E., Voronin V. O. (2017)
Кравченко Н. Б. - Природоохоронні заходи з оптимізації функціонування рекреаційної зони, Зеленська Є. І., Лукієнко М. В. (2017)
Тітенко Г. В. - "Зелені маршрути" у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова, Юрченко Ю. Д. (2017)
Анісімов С. В. - Територіальна та транспортна доступність заміських рекреаційних територій для літнього відпочинку (2017)
Сафранов Т. А. - Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами, Шаніна Т. П., Приходько В. Ю., Філатова О. А. (2017)
Michaeli E. - Environmental differences of land creation in time interval for determination of industrial influence on landscape, Solar V., Ivanova M., Vilcek J., Lisnyak A. (2017)
Боярин М. В. - Екологічній стан поверхневих вод басейну річки Стохід, Нетробчук І. М. (2017)
Федорова Г. В. - Использование биоиндикационного метода флуктуирующей асимметрии листа клена остролистного (Acer Platanoides L.) для оценки качества среды населенных пунктов, Шалоумов Ю. М. (2017)
Полив’янчук А. П. - Створення на базі мікротунелю універсальної системи динамічного контролю викидів дизельних твердих частинок, Каслін О. І., Смирний М. Ф., Строков О. П., Скурідіна О. О. (2017)
Polivyanchuk A. P. - Investigation of the influence of the disperse composition of diesel particulate matter on the efficiency of their rationing and neutralization by soot filters (2017)
Гетьман О. О. - Ефективна зайнятість як запорука безпеки ринку праці (2017)
Волкова Н. В. - Регулювання оплати праці як напрям забезпечення соціальної безпеки (2017)
Літовченко Б. В. - Людський вимір організації, Єдинак В. Ю. (2017)
Лисяк Л. В. - Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації, Сальникова Т. В. (2017)
Баранник Л. Б. - Рейтинги пенсійних систем, Алексєєва Л. О. (2017)
Крисоватий А. І. - Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил, Новосад І. В. (2017)
Заруцька О. П. - Структурно-функціональні характеристики банківської системи України та шляхи підвищення її ефективності, Згонік С. В., Косюга В. В. (2017)
Мещеряков А. А. - Теоретичні аспекти організації економіки банку (2017)
Стадник А. С. - Розвиток концепції мікропруденційного банківського регу-лювання в Україні на основі запровадження аналізу бізнес-моделей банків (2017)
Бабенко А. Г. - Державне регулювання в аграрному секторі України (2017)
Lopatynskyi Yu. M. - The imperatives of improving of the agrarian development regulating policy, Kindzerskyi V. V. (2017)
Меглей В. І. - Еколого-економічний розвиток аграрного сектора України: перспективи державного регулювання (2017)
Романченко Ю. О. - Облікова політика як елемент системи обліку та контролю в державному секторі (2017)
Жадько К. С. - Економетричне моделювання впливу архітектурних інновацій на обсяг чистого прибутку підприємства, Горященко Ю. Г. (2017)
Горб К. М. - Багаторівневий підхід до моделювання регіонального туристичного розвитку (2017)
Шаповал В. М. - Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області), Пашкевич М. С., Герасименко Т. В. (2017)
Романовська Н. І. - Механізми фінансування розвитку системи вищої освіти (2017)
Mianecka J. - Lehrerbildung in dem sich durch die reform verändernden schulsystem in Polen (2017)
Маршавін Ю. М. - Територіально-галузева структура зайнятості: таксономічний аналіз (2014)
Лоханова Н. О. - Облікова політика як інструмент управління економічною безпекою компанії (2014)
Покатаєва О. В. - Вплив податкової політики на соціально-економічний розвиток країни, Давидков С. О. (2014)
Жувагіна І. О. - Порівняльна характеристика методик оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства: теоретичні та прикладні аспекти, Обуховська Г. І. (2014)
Піддубна О. О. - Порівняльна характеристика методів рейтингового оцінювання фінансового стану торговельного підприємства, Іваннікова Н. А. (2014)
Князькова В. Я. - Проблеми реформування податкової системи України в умовах загострення кризових явищ (2014)
Марченко К. В. - Тенденції трансферу та злиття фінансових і капітальних активів ТНК в межах глобальної економіки (2014)
Муляр Т. С. - Формування територіально-галузевого хмелярського кластера (2014)
Назаренко О. В. - Науково-практичні аспекти відображення капітальних витрат на поліпшення сільськогосподарської земельної ділянки в собівартості отриманої продукції (2014)
Олійник Г. Ю. - Критерії і принципи управління реструктуризацією галузі залізничного транспорту (2014)
Сєргєєва В. В. - Шляхи вирішення проблеми низької конкурентоспроможності депресивних регіонів України (2014)
Терехов Є. М. - Економічні наслідки визначення геополітичного курсу України в системі координат Захід — Схід (2014)
Ткачук І. І. - Аналіз класичних моделей корпоративного управління (2014)
Швиданенко Г. О. - Модель управління інфраструктурою машинобудівного підприємства, Рикуніч А. Ю. (2014)
Нетесаний Ю. В. - Сучасний стан ринку злиття та поглинання України, Косюк К. М. (2014)
Христофорова І. В. - Перевірка якості аудиторських послуг в Україні та Європі: внутрішній та зовнішній аспект, Маслова Ю. О. (2014)
Толуб'як В. С. - Залучення міграційного капіталу до формування активів недержавних пенсійних фондів, Козак Г. І. (2014)
Селютіна А. С. - Переваги і недоліки емісії привілейованих акцій та їх інвестиційна привабливість: досвід зарубіжних країн та вітчизняні реалії (2014)
Далєвська Т. А. - Зарубіжний досвід організації підприємницької діяльності в системі фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Фетько С. В. - Проблемні аспекти інвестиційної діяльності в Україні як гальмуючий чинник економічного розвитку, Бошота Н. В. (2014)
Артюх Г. І. - Характеристика ризику країни та фактори, що на нього впливають (2014)
Плеханов Д. О. - Механізми фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників (2014)
Покатаєв П. С. - Організаційно-економічні аспекти сучасного стану місцевого самоврядування в Україні, Козаченко Ю. П. (2014)
Дракохруст Т. В. - Деякі аспекти інституційного розвитку державного управління в сучасній Україні (2014)
Сіцінська М. В. - Теоретичні основи розробки проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Контроль, координація й фінансування як функції державного управління післядипломною освітою (2014)
Бєлоусов А. В. - Методологічні аспекти удосконалення системи державного управління ризиками надзвичайних ситуацій (2014)
Коваленко А. В. - Експертна оцінка ефективності контрольної діяльності органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів (2014)
Ігнатенко О. П. - Інвестиційне значення побутових відходів у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Якимчук А. Ю. - Роль громадських організацій у збереженні біорізноманіття України (2014)
Алексейчук В. О. - Необхідність державного регулювання виробництва хлібобулочних виробів в Україні (2014)
Кулик О. Г. - Основні напрями державної підтримки суб'єктів малого бізнесу в сільському господарстві (2014)
Титул, зміст (2017)
Альошин Г. В. - Головні переваги сепарабельного програмування для багатовимірних задач (2017)
Аулін Д. О. - Розрахунковий комплекс оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій очищення систем дизеля та тепловоза, Каграманян А. О., Фалендиш А. П., Рудковський О. В. (2017)
Ананьева О. М. - Математическая модель смеси сигнала и многокомпонентной помехи на входе путевых устройств железнодорожной автоматики (2017)
Мазіашвілі А. Р. - Удосконалення методу ієрархічної інтерполяції на основі використання нейронних мереж, Корольова Н. А. (2017)
Супрун О. Д. - Дослідження електромагнітних перехідних процесів у частотно-керованому електроприводі перемикальних пристроїв трансформаторів тягових підстанцій, Семененко О. І., Панченко В. В., Семененко Ю. О. (2017)
Баранник В. В. - Метод восстановления сегментов видеокадра на основе реконструкции двумерного структурного представления трансформант в условиях сохранения целостности информации, Тарасенко Д. А., Королева Н. А. (2017)
Курдаченко Л. А. - Про деякi "мiнiмальнi" алгебри Лейбнiца, Субботін І. Я., Чупордя В. А. (2016)
Сердюк А. С. - Рівномірні наближення сумами Фур'є на класах згорток з узагальненими ядрами Пуассона, Степанюк Т. А. (2016)
Канарская И. С. - Оценки сложности алгоритмов реализации теоретико-множественных операций в табличных алгебрах (2016)
Литвин О. О. - Математична модель вектора прискорення за його слідами в сейсморозвідці (2016)
Сторожук Є. А. - Точнi розв’язки деяких задач статики для некругових цилiндричних оболонок з врахуванням деформацiй поперечного зсуву, Яцура А. В., Комарчук С. М., Піголь О. В. (2016)
Хорошун Л. П. - Моделирование производственно-рыночных процессов в двухсекторной макроэкономике при расширенном воспроизводстве, Панкратова Н. Д., Яхин С. Л. (2016)
Загородній А. Г. - Теорема Пойа і міграція та захоплення квантової частинки, Христофоров Л. М. (2016)
Коболев В. П. - Плюм-тектонический сценарий рифтинга и эволюции мегавпадины Черного моря (2016)
Лялько В. І. - Зміна параметрів опалювального періоду на території України в результаті глобального потепління, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2016)
Бей И. Н. - pH- и термочувствительные свойства гибридных систем на основе желатина и органомодифицированного SiO2, полученных золь-гель методом, Толстов А. Л., Лебедев Е. В. (2016)
Руденчик Т. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та стиролу з пролонгованим вивільненням левамізолу, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю., Кісельова Т. О. (2016)
Черевченко Т. М. - Скрининг антиоксидантных свойств экстрактов из листьев растений семейства Orchidaceae Juss, Иванников Р. В., Лагута И. В., Буюн Л. И., Ставинская О. Н., Дзюба О. И. (2016)
Заіменко Н. В. - Вплив анальциму та екзометаболітів гриба Penicillium roseopurpureum на стійкість томатів до фузаріозу, мікробіологічні та алелопатичні властивості ґрунту, Елланська Н. Е., Дідик Н. П., Павлюченко Н. А., Юношева О. П., Іваницька Б. О., Закрасов О. В., Росіцька Н. В. (2016)
Міхєєв О. М. - Гормезисний вплив УФ-С опромінення на пігментний комплекс і антиоксидантні ферменти клітин листків Pisum sativum L, Жук В. В., Овсянникова Л. Г., Гродзинський Д. М. (2016)
Лановенко І. І. - Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом, Березюк О. М. (2016)
Семінська О. О. - Очищення міських стічних вод мембранними методами, Кучерук Д. Д., Балакіна М. М., Гончарук В. В. (2016)
Титул, зміст (2017)
Yevseiev S. - Assessment of functional efficiency of a corporate scientific-educational network based on the comprehensive indicators of quality of service, Ponomarenko V., Rayevnyeva O. (2017)
Biloshchytskyi A. - A method to evaluate the scientific activity quality of HEIs based on a scientometric subjects presentation model, Myronov O., Reznik R., Kuchansky А., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S. (2017)
Furman I. - Development and study of technological visual programming of logic control problems, Allashev A., Piskarev A., Bovchaliuk S. (2017)
Eremenko Y. - Applying a neural tuner of the PI-controller parameters to control gas heating furnaces, Glushchenko A., Fomin A. (2017)
Kovela I. - Parametric synthesis of combined automatic regulating systems with digital PID-controllers, Ivaniuk О., Vlakh-Vyhrynovska G., Stakhiv R. (2017)
Savchenko V. - Assessment of performance of a distributed information system based on time profile, Matsko O., Vorobiova V., Kizyak Y., Duhanets V. (2017)
Pelevin L. - Developing a mathematical substantiation for the physical modelling of the soil-ripping equipment work process, Gorbatyuk Ie., Zaichenko S., Shalenko V. (2017)
Dovhopolyi Ya. - Development of the program for self-tuning a proportal-integral-differential controller with an additional controlling action, Manko G., Trishkin V., Shvachka A. (2017)
Abstract and References (2017)
Миронова Л. Г. - Обгрунтування моделі рейтингового оцінювання пайових інвестиційних фондів, Ковтун О. А. (2014)
Каховська О. В. - Структурні елементи економічної бази забезпечення соціальності в процесі суспільно-економічної трансформації України (2014)
Іванов С. В. - Податкові надходження місцевих бюджетів як основа фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, Брежнєва-Єрмоленко О. В., Канівець Я. В. (2014)
Осовська Г. В. - Управління трансформаційними процесами регулювання зайнятості населення, Волківська А. М. (2014)
Моташко Т. П. - Державне регулювання страхової діяльності: теоретичний аспект (2014)
Тінтулов Ю. В. - Поняття інвестицій, інвестиційних процесів й інвестиційного потенціалу у регіональній соціально-економічній системі (2014)
Коваль Л. М. - Джерела і напрями реалізації інвестиційної політики в сільському господарстві України (2014)
Левківська Л. М. - Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу, Кащук К. М. (2014)
Залізко В. Д. - Новітні технології у сільськогосподарському виробництві як фактор впливу на соціально-економічний стан сільських територій (2014)
Ткаченко В. С. - Проблеми державного управління екологізацією економіки: регіональний рівень, Ващук О. В. (2014)
Іщенко М. І. - Вдосконалення математичних залежностей результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням стадії циклу ділової активності (2014)
Скиба М. В. - Еволюція наукових поглядів зарубіжних вчених щодо сутності поняття "підприємець" (2014)
Кучумова І. Ю. - Реалізація системи контролінгу на підприємствах: теоретичний аспект (2014)
Ромащенко К. М. - Взаємозв'язок відносин власності та середнього класу в умовах трансформаційної економіки, Денисенко В. О. (2014)
Биба В. В. - Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи, Кулініч О. М. (2014)
Адаменко М. В. - Удосконалення управління фінансовими результатами комерційного банку із застосуванням системно-процесного підходу, Гобова О. О. (2014)
Коваленко Д. І. - Механізм фінансування енергоменеджменту на підприємстві та бюджетних установах, Андрющенко А. І. (2014)
Ярова А. Б. - Техніка адміністративної діяльності, Бурлаченко С. О. (2014)
Фурдичко Л. Є. - Трудова міграція: проблеми, фінансові аспекти та шляхи вирішення її скорочення в Україні, Юрків Х. В. (2014)
Пасічник Т. П. - Антимонопольне регулювання в Україні: аналіз та напрями вдосконалення (2014)
Соковець-Макатуха Т. В. - Особливості ринку орендного житла в країнах-членах ЄС: уроки для України (2014)
Буряк А. А. - Наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії "прямі іноземні інвестиції" на регіональному рівні (2014)
Басенко К. О. - Державно-приватне партнерство як перспективний інструмент реалізації інвестиційної політики в будівельній галузі (2014)
Севрук І. М. - Моделювання конфліктності взаємовідносин між постачальниками та торговельними мережами (2014)
Григораш О. М. - Франчайзинг як форма розвитку малого бізнесу в Україні (2014)
Букреєва Д. С. - Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструментарію механізму контроллінгу (2014)
Магута О. В. - Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства (2014)
Несправа М. В. - Релігійний фактор та його вплив на євроінтеграційні процеси в Україні (2014)
Олійник Г. Ю. - Державне регулювання інституціональними змінами галузі залізничного транспорту як складової національної економіки (2014)
Терент'єва А. В. - Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень у сфері цивільного захисту (2014)
Садковий В. П. - Механізми формування державної освітньої політики в напрямі впровадження європейських освітніх стандартів (2014)
Олійник В. В. - Післядипломна освіта як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва: державноуправлінський аспект (2014)
Коваленко Н. В. - Державне стимулювання реконструкції житлового фонду в ринковому суспільстві (2014)
Барило О. Г. - Модель визначення необхідного складу сил і засобів для реагування на надзвичайні ситуації, Потеряйко С. П., Тищенко В. О., Биков О. С. (2014)
Вайсман В. Я. - Стратегічний підхід до розвитку механізмів реалізації державно-приватного партнерства у сфері підприємництва в Україні (2014)
Титул, зміст (2017)
Musaev M. - Laser optoacoustic method for investigation of some physical parameters of oil and oil products, Abbasov I., Abdullaeva G. (2017)
Doroshenko E. - Calculation of sound power level of tandem axial fan, Tereshchenko Yu., Lastivka I., Tereshchenko Yu. (2017)
Pistun Ye. - Synthesizing the schemes of multifunctional measuring transduсers of the fluid parameters, Matiko H., Krykh H., Matiko F. (2017)
Vambol S. - Research into effect of electrochemical etching conditions on the morphology of porous gallium arsenide, Bogdanov I., Vambol V., Suchikova Y., Lopatina H., Tsybuliak N. (2017)
Brunetkin O. - Development of the method of approximate solution to the nonstationary problem on heat transfer through a flat wall, Maksymov M., Maksymova O., Zosymchuk A. (2017)
Royanov V. - Development of properties of spray flow and nature of pressure distribution in electric arc metalization, Zakharova I., Lavrova E. (2017)
Morkun V. - Investigation of the effect of characteristics of gas-containing suspensions on the parameters of the process of ultrasonic wave propagation, Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. (2017)
Popriadukhin V. - Analysis of the electromagnetic field of multilayered biological objects for their irradiation in a waveguide system, Popova I., Kosulina N., Cherenkov A., Chorna M. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Vasylkevych O. - Synergism of stable nitroxyl radicals and amines during the oxidation process of motor fuels and oils at increased temperatures, Kofanov O., Kofanova O., Tkachuk K. (2017)
Melnyk S. - Research into esterification of mixture of lower dicarboxylic acids by 2-ethylhexan-1-ol in the presence of p-toluensulfonic acid, Melnyk Yu., Nykulyshyn I., Shevchuk L. (2017)
Kostiv І. - Establishing optimal conditions for catalytic obtaining of allyl-1,3,4-trimethylcyclohex-3-encarboxylate, Dzeryn O., Malynovskyi Yu. (2017)
Kontsur A. - Investigation of copper adsorption on natural and microwave-treated bentonite, Sysa L., Petrova M. (2017)
Popovich A. - Development of mathematical model of methane oxidation on fibrous catalyst, Soloviev H., Orlyk V., Suvorin A. (2017)
Demchyshyna О. - Research into effect of propionic and acrylic acids on the electrodeposition of nickel, Vargalyuk V., Polonskyy V., Sknar I., Plyasovskaya K., Cheremysinova А., Sigunov O. (2017)
Shuryberko M. - Study of the sorption and desorption processes of sulfites on the anion-exchange redoxites, Homelia M., Shabliy T., Tsveniuk V. (2017)
Luhovskoi A. - Obtaining synthesis-gas by the stone coal steam conversion using technology of aerosol nanocatalysis, Glikin M., Kudryavtsev S., Glikina I. (2017)
Skіba М. - Plasma-chemical formation of silver nanodispersion in water solutions, Pivovarov О., Makarova А., Pasenko A., Khlopytskyi A., Vorobyova V. (2017)
Abstract and References (2017)
Токар В. В. - НДДКР-діяльність ТНК Європейського Союзу та промислових підприємств України в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Приходько В. П. - Зовнішньоекономічні відносини між США та ЄС у контексті укладання угоди про трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (2014)
Іщенко М. І. - Методичні підходи до планування ресурсних чинників на основі цільової функції фінансових результатів, Нусінов В. Я. (2014)
Бурова Т. А. - Організація обліку і аудиту основних податкових платежів в Україні, Волковицька О. М. (2014)
Чернелевська О. Л. - Монополізація економіки України як основна загроза для її конкурентоздатності (2014)
Семенова Л. Ю. - Зайнятість молоді як найважливіша складова державної молодіжної політики в Україні (2014)
Сотниченко Л. Л. - Інституційне забезпечення управління конкурентоспроможністю регіону на основі розвитку його інфраструктури (2014)
Пластун О. Л. - Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів, Пластун В. Л. (2014)
Скрипко Т. О. - Напрями удосконалення інституційного-правового забезпечення інвестиційно-інноваційної активності бізнесу (2014)
Замлинський В. А. - Інститути спільного інвестування та їх роль в інноваційному розвитку агропродовольчої сфери України (2014)
Лебеденко О. В. - Сучасний стан та перспективи інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки України (2014)
Тінтулов Ю. В. - Інструментарій формування політики інвестиційної діяльності корпорацій харчової промисловості на основі ранжування проектів (2014)
Ортіна Г. В. - Формування збалансованої стратегії реального сектору економіки на основі інноваційної моделі розвитку (2014)
Князь С. В. - Оцінювання ефективності системи управління екоінноваційною діяльністю підприємств, Комарницька Н. М. (2014)
Лопатинський Ю. М. - Інституційний розподіл органічних операторів в Україні, Кутаренко Н. Я. (2014)
Бондаренко О. С. - Компаративний аналіз моделей фінансового планування: переваги та недоліки (2014)
Безбородова Т. В. - Методики визначення банкрутства підприємства (2014)
Макаренко Ю. П. - Розвиток управління картковими платіжними системами в межах регулювання НБУ, Чехута А. С. (2014)
Тимощик Л. П. - Проблеми управління власністю на сучасному етапі (2014)
Кравчук Н. О. - Інвестиції у людський капітал як складову інтелектуального капіталу підприємства в умовах економіки знань (2014)
Пустоваров В. В. - Бюджетне регулювання відтворювальних процесів у національній економіці (2014)
Якушева О. В. - Теоретичні основи взаємозв'язку банківської конкуренції та фінансової стабільності (2014)
Кобернюк С. О. - Органічне свинарство в Україні: перешкоди і напрями розвитку (2014)
Коблик І. І. - Зарубіжний досвід здійснення державних запозичень та можливості його застосування в Україні (2014)
Грановський А. В. - Вплив мережі інтернет на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин (2014)
Бондаренко Д. С. - Аналіз інвестиційної привабливості авіаційної сфери України (2014)
Михайлов В. М. - Досвід Республіки Польща з організації проведення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (2014)
Сіцінська М. В. - Науково-теоретичні та правові основи розробки проекту концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Передумови удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою (2014)
Тимошенко О. В. - Закордонний досвід державного регулювання та підтримки малого та середнього підприємництва (2014)
Ткаченко Ю. В. - Стратегія формування інвестиційної привабливості національної економіки в умовах глобалізації (2014)
Мельник І. М. - Генеза наукових уявлень про права громадян на власність: історико-порівняльна характеристика (2014)
Ретинська К. С. - Інтелектуальний і трудовий потенціали у контексті державного управління (2014)
Romashchenko M. I. - State and ways of enhancing the water supply of the southern region of Ukraine by using the water resources of the Danube river, Shevchenko A. M., Lyutnytskyi S. M. (2017)
Ромащенко М. І. - Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай, Шевченко А. М., Лютницький С. М. (2017)
Власова О. В. - Оцінювання запасів прісної води півдня України, Шевченко А. М., Боженко Р. П. (2017)
Бабій П. О. - Промивка водосховищ на р. Рось як засіб поліпшення якості води, Вишневський В. І. (2017)
Яцик А. В. - Оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Гапа, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2017)
Шевчук С. А. - Сучасний стан озера Алмазне та заходи з його екологічного оздоровлення, Козицький О. М., Вишневський В. І. (2017)
Сизоненко Г. А. - Дослідження вартості спожитої електроенергії в системах водопостачання з підземних джерел при зміні коефіцієнта зонування і дії багатозонних тарифів (2017)
Тараріко Ю. О. - Оптимізація галузевої структури агроекосистем на меліорованих землях правобережного Полісся, Мельничук А. О., Лукашук В. П. (2017)
Чмель О. П. - Еколого-агрохімічні аспекти хімічної меліорації у сполученні із сидерацією на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся (2017)
Яцик М. В. - Досвід та перспективи вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях в умовах змін клімату, Воропай Г. В., Кіка С. М. (2017)
Коломієць С. С. - Екологічно збалансоване використання осушуваних торфовищ у меліоративному землеробстві, Пилипчук І. М. (2017)
Мозоль Н. В. - Регулювання водного режиму ґрунтів на масивах із локальним розвиненим мікрорельєфом (2017)
Дехтяр О. О. - Сучасний стан та досвід відновлення зрошення в Румунії, Брюзгіна Н. Д. (2017)
Забуга А. О. - Особливості та проблеми регулювання водного режиму ґрунтів на осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього використання (2017)
Турченюк В. О. - Еколого-економічне оцінювання проектів реконструкції рисових зрошувальних систем та їхньої загальної ефективності, Фроленкова Н. А., Тимейчук О. Ю., Рокочинський А. М. (2017)
Коваленко О. В. - Вплив рецептури на властивості самоущільнювального бетону, Юзюк О. Ю. (2017)
Петроченко В. І. - Методика визначення оптимальних розрахункових величин забезпеченості паводків на стадії проектування протипаводкових систем (2017)
Коваленко О. В. - Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд (2017)
Петроченко О. В. - Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок (2017)
Павлюк М. - Академік Григорій Назарович Доленко − корифей нафтогазової геології, великий організатор науки та справжній патріот України (до 100-річчя від дня народження), Назарчук З. (2017)
Азімов О. - Просторові закономірності розташування розривних порушень Північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними комп’ютерної обробки матеріалів дистанційних зйомок (2017)
Андрейчук М. - Уточнення геологічних моделей родовищ вуглеводнів шляхом детального розчленування продуктивних відкладів на прикладі Свидницького газового родовища, Дорохов М., Бодлак В., Токарська Г. (2017)
Бартошинська Є. - Оцінювання коксівних властивостей вугілля південно-західної частини Львівсько-Волинського басейну петрографічними методами, Шевчук О. (2017)
Бартащук О. - Геодинамічна еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецького палеорифту (2017)
Бацевич Н. - Про роль вуглеводнів у формуванні мідно-нафтогазоносного потенціалу породно-рудних комплексів Західної Волині, Наумко І., Федоришин Ю. (2017)
Бодлак В. - Покришки для покладів вуглеводнів у рифових фаціях верхньої юри Косівсько-Угерської підзони Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2017)
Бодлак П. - Перспективи відкриттів значних за розмірами та запасами родовищ вуглеводнів у Західному регіоні України, Бодлак В. (2017)
Братусь М. - Про тиски у процесах мінералогенезу в осадових верствах нафтогазоносних областей Альпійського складчастого поясу (за флюїдними включеннями у мінералах), Наумко І., Сворень Й. (2017)
Брик Д. - Геотехнологічний спосіб підземної газифікації вугілля для почергового отримання метану та синтез-газу, Гвоздевич О., Кульчицька-Жигайло Л., Подольський М. (2017)
Бучинська І. - Оцінка якісних показників вугілля пласта n8 Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну, Шевчук О., Круглова Р. (2017)
Бучинська І. - Оцінка викидонебезпечності пісковиків Любельського родовища Львівсько­Волинського басейну, Шевчук О., Яринич О. (2017)
Василенко О. - Соляно-здвигові структури – потенційні пастки вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині (2017)
Вергельська Н. - Роль тектонічного фактору у формуванні вугільно-вуглеводневих родовищ (2017)
Вислоцька О. - Нафтогазогеологічне районування Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2017)
Височанський І. - Науково-методичні аспекти пошуків пасток вуглеводнів несклепінного типу в Дніпровсько-Донецькій западині (2017)
Гаєвська Ю. - Акцесорні мінерали як індикатори умов утворення палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат, Гавришків Г. (2017)
Галамай А. - Вплив сульфат-редукції на фракціонування ізотопів сірки у придонних відкладах Верхньопечорського евапоритового басейну Передуралля, Менг Ф., Pei N., Шаніна С., Ігнатович О. (2017)
Галамай А. - Новий метод встановлення глибини давніх солеродних басейнів (за даними дослідження газово-рідких включень у галіті), Сидор Д., Любчак О., Менг Ф. (2017)
Гарасимчук В. - Гідрогеобаричні умови газоносності Львівського палеозойського прогину (2017)
Гафич І. - Літофаціальні особливості формування та структура порового простору покладів вуглеводнів Семиренківського газоконденсатного родовища (2017)
Герльовський Ю. - Визначення глибини утворення та умов формування вуглеводнів за співвідношенням ізомерів бутану Долинського нафтового родовища (2017)
Гнилко О. - Особливості будови Латорицько-Стрийської зсувної зони (Українські Карпати), Генералова Л., Дворжак О. (2017)
Гнилко С. - Форамініфери та особливості формування палеоцен-еоценових відкладів південного схилу Українських Карпат, Гнилко О. (2017)
Гнідець В. - Обстановки осадонагромадження базальних відкладів середнього девону Переддобрудзького прогину, Григорчук К., Кошіль Л., Яковенко М. (2017)
Григорчук К. - Динаміка катагенезу в контексті формування нафтогазових систем (2017)
Григорчук К. - Особливості літофізичної будови відкладів середнього майкопу Каркінітсько­Північнокримського прогину, Гнідець В., Кохан О. (2017)
Євдощук М. - Геодинаміка тектоногенних вторинних резервуарів, Кришталь А., Бондар Г. (2017)
Жикаляк М. - Оцінка вуглеводневого потенціалу Костянтинівсько-Торецької площі, Єрмоленко Г., Щербаков Р. (2017)
Жикаляк М. - Розвиток науково-практичних аспектів метану вугільних родовищ і шахт Донбасу, Лукінов В. (2017)
Зінчук І. - Методичні особливості визначення тисків мінералоутворення у системах складу Н2О-СО2-N2 за газовими включеннями гетерогенного походження (2017)
Ігнатишин В. - Геофізичний моніторинг Закарпатського Внутрішнього прогину, Ігнатишин М., Ігнатишин А. (2017)
Іщенко Л. - Умови формування бітумо-гідротермальних асоціацій в антиклінальних структурах Західно-Донецького грабену (2017)
Книш І. - Геохімічні аспекти порід вугленосної товщі та відвалів шахт Львівсько-Волинського басейну (2017)
Ковальчук Н. - Визначення критеріїв нафтогазоносності родовищ і структур Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв’язку з перспективністю пошуку нафтогазоносних об’єктів, Побігун І., Мойса Ю. (2017)
Колтун Ю. - Роль насувної тектоніки у формуванні Карпатської нафтогазової системи (2017)
Крупський Ю. - Нові уявлення про геологічну будову і перспективи нафтогазоносності Західного нафтогазоносного регіону (2017)
Кулянда М. - Умови формування юрських відкладів в межах Мармароського масиву та Пенінської зони, Лемішко О. (2017)
Куровець І. - Петрофізична характеристика карбонатних відкладів силуру Волино-Подільської плити, Лисак Ю., Чепусенко П. (2017)
Куровець І. - Розвиток методів польової та морської геотермічних зйомок в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України, Приходько О., Грицик І. (2017)
Куровець І. - Теоретико-експериментальні засади діагностики нетрадиційних покладів вуглеводнів за петрофізичними критеріями, Приходько О., Грицик І., Чепіль П. (2017)
Кутас Р. - Деякі зауваження з приводу глибинної будови та еволюції Східних (Українських) Карпат (2017)
Лазар Г. - Особливості поширення стронцію у вугіллі пласта v6 Львівсько-Волинського басейну (2017)
Лазарук Я. - До питання про формування тріщинних порід­колекторів на великих глибинах (2017)
Лукінов В. - Механізм формування газових скупчень у низькопористих колекторах складчастих структур під дією тріщиноутворення, Безручко К. (2017)
Маєвський Б. - Створення моделей пластових резервуарів локальних об’єктів з метою підвищення ефективності освоєння їх нафтогазових ресурсів, Здерка Т., Куровець С., Ярема А., Лозинський О., Венгер А. (2017)
Максимук С. - Нафтогазоперспективність Лазещинської площі зони Кросно Українських Карпат за даними комплексних (геофізичних і геохімічних) досліджень, Бодлак П., Йосипенко Т. (2017)
Максимук С. - Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів у межах Солотвинської площі Закарпатського прогину (за даними геофізичних і геохімічних досліджень), Дучук С. (2017)
Манюк М. - Оцінка перспектив нафтогазоносності пошукових об’єктів Передкарпатського прогину за комплексним аналізом інформативності їх геологічних ознак (2017)
Марчак М. - Встановлення залежності пористості від розміру уламкових зерен на прикладі вивчення пісковиків підводних виносів рік Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну (2017)
Марченко Р. - До питання про стратифікацію відкладів Сухівської світи за форамініферами (потік Бистрий) (2017)
Матрофайло М. - Промислова вугленосність глибоких горизонтів та напрямки освоєння Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (2017)
Медвідь Г. - Палеогідродинамічні реконструкції осадових товщ на прикладі кембрійського водоносного комплексу Львівського прогину (2017)
Медвідь Г. - Геохімічна зональність силурійського водоносного комплексу, Паньків Р., Кость М., Гарасимчук В., Телегуз О. (2017)
Мельничук Г. - Перспективність Волинського палеозойського підняття на сланцевий газ (2017)
Михайлів І. - Застосування імітаційного статистичного моделювання при підрахунку запасів нафти і газу (2017)
Мороз М. - Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід Зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу, Яремчук Я. (2017)
Мукан Т. - Еколого-геохімічна оцінка стану навколишнього геологічного середовища внаслідок впливу роботи Добротвірської теплоелектростанції (2017)
Назаревич А. - Особливості геодинаміки, сейсмотектоніки і сейсмічності та перспективні енергоресурси Карпатського регіону України, Назаревич Л. (2017)
Назаревич Л. - Сейсмічність Бориславcької зони, Ніщименко І., Назаревич А. (2017)
Накапелюх М. - Будова та кайнозойська еволюція Кримського складчасто-насувного поясу на основі балансування розрізів та кінематичного моделювання, Бельський В. (2017)
Накапелюх М. - Кайнозойська термальна історія, структурна еволюція та денудація акреційної призми Українських Карпат, Бубняк І., Бубняк А., Джонхеєр Р., Ратшбахер Л. (2017)
Наумко І. - Внесок академіка Григорія Назаровича Доленка у розвиток термобарогеохімії–мінералофлюїдології в Інституті геології і геохімії горючих копалин (2017)
Наумко І. - Леткі компоненти у верхній мантії землі (за даними вивчення флюїдних включень у діамантах і сферулах ендогенного походження), Бекеша С., Яценко І., Яценко Г., Сахно Б., Дручок Л. (2017)
Наумко І. - Андезити Вигорлат­Гутинського вулканічного пасма – можливі флюїдотриви пасток вуглеводнів, Бринський Т., Скакун Л. (2017)
Наумко І. - Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на "сланцевий" газ відкладах силуру Львівського палеозойського прогину, Куровець І., Зубик М., Сахно Б., Чепусенко П. (2017)
Наумко І. - Про передумови встановлення потенційної газоносності відпрацьованого вуглепородного масиву (за мінералогічними, літолого-петрографічними, петрофізичними і термобарогеохімічними показниками), Павлюк М., Побережський А., Куровець І. (2017)
Наумко І. - Ізотопний склад стронцію кальциту прожилково­вкрапленої мінералізації у перспективно нафтогазоносних відкладах північно­західної частини Кросненської зони Українських Карпат, Степанюк Л., Занкович Г., Висоцький О., Котвицька І. (2017)
Павлюк М. - Геотектонічна еволюція і нафтогазоносність території та акваторій України (2017)
Падляк В. - Особливості утворень мінералізації у Над'ямненському строкатоколірному горизонті (Скибовий покрив, Українські Карпати), Генералова Л., Степанов В. (2017)
Паньків Р. - Мікроструктурні особливості і генеза суцільної прихованокристалічної сірки Передкарпатських сірчаних родовищ (2017)
Петровський Д. - Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів у межах Самбірського покриву Українського Передкарпаття, Бодлак П., Дучук С. (2017)
Петруняк Г. - Розподіл органогенної речовини та вуглеводнів і метасоматичні перетворення в стратиграфічному розрізі Карпатської нафтогазоносної провінції (2017)
Побережський А. - Вивчення походження і розподіл вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І., Матрофайло М. (2017)
Попп І. - Літолого-фаціальні і літолого­геохімічні типи відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат, Шаповалов М. (2017)
Попп І. - Мінералогічний та геохімічний аспекти проблеми "сланцевого" газу, Шаповалов М., Мороз П. (2017)
Потапчук І. - Виявлення флюїдопровідних структур як джерел вуглеводнів методом геофізичної голографії потенціальних полів (на прикладі Овруцького геодинамічного вузла), Баньковський М., Гейхман А. (2017)
Радковець Н. - Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегменту Мезотетису (2017)
Ревер А. - Літологія та особливості осадонагромадження нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу Чорного моря (2017)
Різун Б. - Геодинамічні критерії нафтогазоносності Волино-Подільської нафтогазоносної області, Гривняк Г., Побігун І., Мойса Ю. (2017)
Різун Б. - Перспективи нафтогазоносності Волино-Поділля, Гривняк Г., Сенів О. (2017)
Савчак О. - Геохімічні аспекти процесів нафтогазонагромадження нафтогазоносних регіонів України (2017)
Савчук І. - Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Північноазовського прогину (2017)
Сворень Й. - Надра землі – природний фізико-хімічний реактор: природний вуглеводневий феномен (2017)
Семенюк М. - З історії страхування нафтової промисловості Прикарпаття, Козак М. (2017)
Сивий М. - Трансформація природних ландшафтних систем в нафтогазоносних регіонах, Іванов Є. (2017)
Сидор Д. - Особливості формування піротинової мінералізації в солях (за даними термобарогеохімічних досліджень) (2017)
Скакальська Л. - Методика виявлення водонафтогазоносних порід-колекторів у розрізах свердловин, Назаревич А. (2017)
Стародубець К. - Прогнозування родовищ вуглеводнів приповерхневим методом СТАГГД на території Юліївсько-Скворцівського полігону (2017)
Стебельська Г. - Закономірності розміщення покладів природних бітумів (2017)
Ступка О. - Геодинамічний аспект нафтоутворення (2017)
Суярко В. - Про вуглеводневі пастки неантиклінального типу у зонах глибинних геологічно закритих розломів (2017)
Суярко В. - Про структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів, Лисиченко Г., Загнітко В. (2017)
Темник І. - Ефективність виявлення газонафтоносних пластів і горизонтів Прикарпаття на основі методу термометричних досліджень свердловин (2017)
Харченко М. - Стан освоєння ресурсної бази вуглеводнів нафтогазоносних регіонів України, Вакарчук С., Пономаренко Л. (2017)
Хоха Ю. - Застосування програмного пакету OpenFOAM для моделювання процесу масотеплообміну в забої свердловини, Яковенко М. (2017)
Черемісська О. - Літологічна характеристика відкладів бурдигал-лангійського часу карпатського сегменту Паратетису, Ціж Н., Петруняк М. (2017)
Черемісський Ю. - Тектонічна діяльність в межах Передкарпатського прогину та її вплив на розподіл покладів вуглеводнів (2017)
Шехунова С. - Особливості ізотопного складу сірки порід Нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини, Стадніченко С., Сюмар Н., Алексєєнкова М. (2017)
Шкапенко В. - Екологічно безпечний метод руйнування нафти і нафтопродуктів, Лисиченко Г., Кадошніков В. (2017)
Шлапінський В. - Перспективи нафтогазоносності ділянки Верховина–Яблуниця (2017)
Шлапінський В. - Пенінська тектонічна одиниця Українських Карпат – типова покривна структура, Медведєв А., Тернавський М. (2017)
Готтих Р. - Нефтеобразующие флюиды в системе геофлюидов литосферы. Источники вещества и их идентификация, Писоцкий Б. (2017)
Грибик Я. - Текущие задачи нефтяной геологии Беларуси (2017)
Ларичев В. - О флюидодинамической обстановке в глубокопогруженных горизонтах Прикавказских краевых прогибов, Попков В. (2017)
Левашов С. - Результаты применения мобильных геофизических методов для оценки нефтегазоносности Причерноморского регионаУкраины, Самсонов А., Якимчук Н., Корчагин И., Божежа Д. (2017)
Левашов С. - Использование технологии частотно-резонансной обработки спутниковых снимков для поисков скоплений углеводородов в нетрадиционных коллекторах, Якимчук Н., Корчагин И., Божежа Д. (2017)
Левашов С. - Обнаружение и локализация вертикальных каналов миграции глубинных флюидов при поисках углеводородов в различных регионах, Якимчук Н., Корчагин И., Божежа Д. (2017)
Попков В. - Нефтегазоносность фундамента Скифско-Туранской платформы (2017)
Gavrilyk O. - Hydrogeochemical anomalies bromine as criteria of forecasting of hydrocarbon accumulations, Beketov O. M. (2017)
Ishchenko L. - Phytoremediation of cadmium by the terrestrial plants grown on kütahya Pb-Zn-Ag mining soils, Turkey, Potapenko A., Kusturova A., Suyarko V., Sasmaz A. (2017)
Kychka O. - Global petroleum potential of the basement reservoirs of sedimentary basins, Petrovskyy O., Fedchenko T., Shniukova K. (2017)
Sasmaz M. - Bioaccumulation of uranium and thorium by using lemna gibba and lemna minor in keban (elaziğ) Pb-Zn-Ag gallery water, Obek E., Akgul B., Sasmaz A. (2017)
Ачкасов І. А. - Ентропійні моделі оцінки рівня спостережуваності споживачів в електричних мережах при формуванні портфелів проектів зниження втрат (2017)
Бас Д. В. - Аналіз ризиків арт-проектів (2017)
Бугров О. В. - Управління проектами і ціноутворення у будівництві, Бугрова О. О. (2017)
Бушуєв Д. А. - Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекта, Русан Н. І. (2017)
Войтушенко А. А. - Розвиток креативного потенціалу колективу як фактор впливу на ефективну роботу підприємства, Бушуєв С. Д. (2017)
Гарбуз С. К. - Управління стейкхолдерами проектів підготовки інженерних фахівців для галузі суднобудування (2017)
Данченко О. Б. - Cучасні моделі та методи управління проектами, портфелями проектів та програмами, Лепський В. В. (2017)
Єгорченков О. В. - Методи контролю процесів створення та надання інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - "Трансформенна" модель організації процесу управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Івко А. В. - Аналіз проекту створення логістичних центрів будівельних компаній на основі технології віртуального офісу (2017)
Крамський С. О. - Застосування комплексної оцiнки ризик-орiєнтованих засобiв в управлiннi інноваційними IT-проектами (2017)
Тесля Ю. М. - Структура знань в мета-методології управління проектами, Хлевна Ю. Л. (2017)
Фесенко Т. Г. - Офіс гендерно-орієнтованого управління проектами: принципи моделювання (2017)
Кубявка М. Б. - Інформаційна технологія управління інформаційним супроводженням, Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. (2017)
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн - Роль використання інформаційних технологій в управлінні будівельними проектами, Новохацька Д. В. (2017)
Тімінський О. Г. - Моделі взаємовпливу проектної і операційної підсистем проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Гончаренко Т. А. - Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання рельєфу будівельного майданчика (2017)
Ізмайлова О. В. - Підвищення достовірності оцінок значущості критеріїв при визначенні ринкової вартості об’єктів нерухомості, Мельник І. М., Пида С. В., Красовська К. К. (2017)
Смілка В. А. - Метод оцінки ефективності встановлення меж розроблення детальних планів території (2017)
Міхайленко В. М. - Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель, Терентьєв О. О., Шабала Є. Є. (2017)
Шабала Є. Є. - Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій, Полторак О. Б. (2017)
Андрашко Ю. В. - Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів, Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Білощицька С. В., Лященко Т. О. (2017)
Колесніков О. Є. - Управління проектами у сфері освіти з використанням марковської моделі оцінки діяльності (2017)
Лукьянов Д. В. - Концепция создания корпоративных учебных центров для повышения квалификации и переподготовки кадров (2017)
Цюцюра М. І. - Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ-продукту (2017)
Зельцер Р. Я. - Система формалізації процесів організації будівництва, Дубінін Д. В. (2017)
Осипов С. О. - Передумови вдосконалення технологічних процесів реставрації кам'яної кладки пам'яток архітектури, Осипов О. Ф., Слись О. В. (2017)
Савйовський В. В. - Підсилення залізобетонних балочних конструкцій зовнішнім армуванням, Молодід О. С., Малець Н. О. (2017)
Скіданов В. М. - Підвищення надійності сервоприводів на базі синхронних двигунів з постійними магнітами, Іносов С. В., Самойленко М. І. (2017)
Пластун В. Л. - Особливості визначення цільових орієнтирів інституційних інвесторів, Пластун О. Л. (2014)
Федоренко В. Г. - Інвестування сфери охорони здоров'я України (2014)
Павлова Г. Є. - Удосконалення теоретичних засад технологічної модернізації аграрного сектору (2014)
Назаренко О. В. - Інвестиційне забезпечення агропромислового виробництва Сумського регіону, Гущин А. А. (2014)
Абакуменко О. В. - Private banking та wealth management: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Корнєєва М. В. (2014)
Вядрова І. М. - Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку, Волохата В. Є. (2014)
Семенча І. Є. - Система оцінки конкурентних переваг банку: аналіз нефінансових показників, Кузьменко І. О. (2014)
Шура Н. О. - Роль акціонерного капіталу в процесі управління корпорацією (2014)
Босовська М. В. - Передумови інтеграційної взаємодії туристичних підприємств (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського