Call for papers SmartGridComm-2015 (2015)
Call for papers CSDM-2015 (2015)
Call for papers LASCAS-2015 (2015)
Call for papers ENERGYCON-2016 (2015)
Call for papers MELECON-2016 (2015)
Call for papers PICST-2015 (2015)
Call for papers Problems-2015 (2015)
Call for papers TCSET-2016 (2015)
Call for papers TELFOR-2015 (2015)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2015)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2015)
Федорова Д. - Безпечність сухих риборослинних напфівфабрикатів (2017)
Zhukova Ya. - Express method of quantitative determination of urea in milk, Petrov P., Klimenko L. (2017)
Гілевіч Ю. - Марковання одягу захисного за вимогами міжнародних стандартів, Озоліна Н., Кучма Є. (2017)
Палієнко О. - Оцінка морозостійкості керамічної плитки (2017)
Сидоренко О. - Споживні властивості жиру акули катран (Squalus acanthias), Боліла Н., Шаповал С. (2017)
Мотузка Ю. - Харчова та енергетична цінність продуктів для спеціальних медичних цілей (2017)
Lebskaya T. - Quality and safety of preserves from the Black Sea rapana meat, Pavluchenko Yu., Moisiienko O. (2017)
Сирохман І. - Вплив добавок-антиоксидантів на якість жирових начинок вафельних тортів, Бойдуник Р. (2017)
Кравченко М. - Структурно-механічні властивості бісквітного тіста з борошном "Здоров'я", Піддубний В., Романовська О. (2017)
Гніцевич В. - Кінетика ферментолізу лактози молочної сироватки, Чикун Н., Гончар Ю. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Graf H.-W. - Konsumismus aus gesellschaftlicher und individueller perspektive (2017)
Лабурцева О. - Ефективність маркетингової діяльності підприємства в умовах ризику (2017)
Корж М. - Ресурсоорієнтована модель управління маркетингом виробничого підприємства, Чуб І. (2017)
Лиса С. - Ринок логістичних послуг в Україні: динаміка, структура, перспективи (2017)
Ільченко Н. - Референтні моделі управління ланцюгами поставок підприємств торгівлі, Кочубей Д. (2017)
Белінська С. - Експортно-імпортний потенціал України в торгівлі замороженими овочами, Левицька С. (2017)
Чурсіна Л. - Економічна оцінка переробки стебел льону олійного в Україні, Головенко Т., Бартків Л. (2017)
Мережко Н. - Ринок кулькових ручок в Україні, Тернова А., Сіренко С. (2017)
Хахалєва І. - Ринкові перспективи фізіологічно функціональних напоїв (2017)
Паламар В. - Ринок натуральних шкір в Україні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Протасов А. А. - Характеристика экологического состояния водоема-охладителя АЭС на основе биоиндикационных показателей фитопланктона, Баринова С., Новоселова Т. Н. (2017)
Козийчук Э. Ш. - Фитомикробентос солоноватоводных заливов Килийской дельты Дуная, Щербак В. И. (2017)
Абрамюк И. И. - Плавательная способность молоди некоторых пресноводных рыб как показатель перехода к нектонной форме существования, Афанасьев С. А. (2017)
Громова Ю. Ф. - Зоопланктон гирлової ділянки р. Віти та його енергетичний баланс, Триліс В. В. (2017)
Богданов Б. Э. - Морфобиологическая характеристика сибирского пескаря Gobio cynocephalus верхнего течения р. Лены, Петухов С. Ю. (2017)
Конограй В. А. - Продукція вищих водних рослин Кременчуцького водосховища (2017)
Янович Д. О. - Хром у гідроекосистемах та його вплив на біоту водойм (огляд), Швець Т. М. (2017)
Рабченюк О. О. - Білково-нуклеїновий обмін в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза, Бияк В. Я., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2017)
Линник П. Н. - Содержание и распределение тяжелых металлов между растворенной и взвешенной формами в воде рек бассейна Тисы, Скоблей М. П., Жежеря В. А. (2017)
Памяти Александра Викторовича Топачевского (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Особенности структурной организации фито- и зоопланктона при экстремально высоком содержании неорганических соединений азота в воде, Крот Ю. Г., Леконцева Т. И., Подругина А. Б. (2017)
Афанасьев С. А. - Оценка влияния строительства малых ГЭС на водную фауну и экологическое состояние р. Белый Черемош. Международый подход, Долинский В. Л., Летицкая Е. Н., Голуб О. А., Марушевская E. Г. (2017)
Топтіков В. А. - Адаптивний потенціал рапани різного віку, статі та розмірів, Ковтун О. О., Алєксєєва Т. Г., Тоцький В. М. (2017)
Прокопчук Е. И. - Фитопланктон малых рек Тернопольской области и связь его количественных показателей с содержанием фосфора в воде, Мантурова О. В. (2017)
Зорина-Сахарова Е. Е. - Niphargus valachicus Dobreanu et Manolache (Amphipoda, Niphargidae) в Kилийской дельте Дуная (2017)
Ларионова Д. П. - Санитарно-гидробиологическая характеристика искусственного водотока мегаполиса по микрофитобентосу, Давыдов О. А. (2017)
Тропівська Г. Г. - Вплив абіотичних факторів на поширення фосфатмобілізувальних бактерій в Одеському регіоні північно-західної частини Чорного моря, Богатова Ю. І., Дятлов С. Є., Курдиш І. К. (2017)
Ольхович О. П. - Оцінка впливу інвазійного виду Pistia stratiotes (Araceae) на занурені макрофіти природних водойм України, Таран Н. Ю., Свєтлова Н. Б., Бацманова Л. М., Алексієнко М. В., Коваленко М. С. (2017)
Киричук Г. Є. - Особливості розподілу каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Музика Л. В. (2017)
Сисолятін С. В. - Вміст фракцій фосфоліпідів у органах і тканинах коропа за штучного вуглекислотного гіпобіозу, Хижняк С. В. (2017)
Шахман И. А. - Оценка экологического состояния и экологической надежности низовья р. Ингулец, Быстрянцева А. Н. (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Видовий склад та екологічна характеристика іхтіофауни малих річок урбанізованих територій, Медовник Д. В. (2017)
Громова Ю. Ф. - Пространственная неоднородность зоопланктона водных объектов техноэкосистемы Хмельницкой АЭС, Протасов А. А. (2017)
Клоченко П. Д. - Фитоэпифитон основного русла речного участка Каневского водохранилища, Шевченко Т. Ф., Таращук О. С. (2017)
Шелюк Ю. С. - Сравнительная оценка методов определения продукции фитопланктона водных объектов различной трофности и проточности (2017)
Марченко І. С. - Порівняльна характеристика зоопланктону Сасицького водосховища, Ляшенко А. В. (2017)
Марценюк В. М. - Фізіолого-біохімічні особливості пристосування окуня річкового та коропа звичайного до дії підвищеної температури води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Волкова Е. Н. - Некоторые аспекты формирования поглощенной дозы воздушно-водных растений, Беляев В. В., Пришляк С. П. (2017)
Законнова А. В. - Анализ связи температуры воды Рыбинского водохранилища с поступлением солнечной радиации, Литвинов А. С. (2017)
Лобода Н. С. - Гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману та шляхи їх вирішення, Гриб О. М. (2017)
Якушин В. М. - Гидрохимическая характеристика Киевского водохранилища на современном этапе его существования, Щербак В. И., Семенюк Н. Е., Линчук М. И. (2017)
Содержание (2017)
Корнейчук Н. Н. - Структурно-функциональная организация фитомикроперифитона трансграничной р. Ствиги, Киричук Г. Е. (2017)
Щербак В. І. - Оцінка впливу підвищених концентрацій сполук азоту на різноманіття фітопланктону ставів дендропарку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна), Кравцова О. В., Лінчук М. І. (2017)
Наумова Е. Ю. - Весенний зоопланктон пелагиали озера Байкал, Зайдыков И. Ю. (2017)
Романь А. М. - Новая находка морского судака Sander marinus (Pisces, Percidae) в Днепровско- Бугском лимане и краткие замечания по морфологии симпатрических представителей рода, Афанасьев С. А., Ткаченко П. В. (2017)
Ташпулатов Й. Ш. - Таксономический анализ альгофлоры Акдарьинского водохранилища (бассейн р. Зарафшан, Узбекистан) (2017)
Протасов А. А. - Некоторые пути применения и оптимизации подходов Водной Рамочной Директивы ЕС в связи с оценками экологического состояния техноэкосистем (2017)
Медведь В. А. - Рост пресноводных водорослей в условиях влияния растворенных органических соединений, Горбунова З. Н., Борисова Е. В. (2017)
Хижняк С. В. - Вміст жирних кислот у печінці та серці стерляді (Acipenser ruthenus) за гіпокси-гіперкапнічного впливу, Мідик С. В., Сисолятін С. В., Войціцький В. М. (2017)
Линник П. Н. - Цинк в природных поверхностных водах: содержание и формы нахождения, Жежеря В. А. (2017)
Ковтун В. В. - Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища, Дорофєєв О. А. (2015)
Некоз О. І. - Гідравлічний опір різального вузла вовчків, Осипенко В. І., Філімонова Н. В., Батраченко О. В. (2015)
Кіницький Я. Т. - Використання шатунних кривих для проектування двокривошипних важільних механізмів з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки, Головко О. В., Марченко М. В. (2015)
Соколова Г. М. - Прогнозування зносостійкості азотованих сталей методами геометрії багатовимірного простору (2015)
Лиуш Ю. Б. - Организация промышленного эксперимента по изучению влияния конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение тепловой энергии в камере (2015)
Щербань В. Ю. - Оптимізація процесу взаємодії нитки з напрямними з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей, Шолудько М. І., Колиско О. З., Калашник В. Ю. (2015)
Харжевський В. О. - Методика визначення особливих точок Чебишева для синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів (2015)
Ратушняк Г. С. - Визначення енергетичних складових моделі енергоефективного біореактора з використанням сонячної енергії, Кощеєв І. А. (2015)
Толбатов В. А. - Основні принципи організації захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління, Добророднов О. А., Толбатов А. В., В'юненко О. Б. (2015)
Щуцька Г. В. - Особливості організації експериментів з листовими матеріалами (2015)
Барабаш П. А. - Методика расчета и результаты исследования теплоотдачи потока природного газа в трубах с продольным оребрением, Трокоз Я. Е., Горин В. Я., Горин В. В. (2015)
Манзюк Е. А. - Підвищення працездатності ротаційних човникових комплектів на базі конструкційних рішень, Капустенський П. Г. (2015)
Галик І. С. - Сучасні напрямки формування асортименту нанотекстилю, Семак Б. Д. (2015)
Карван С. А. - Сучасний стан проблеми антистатичної обробки текстильних матеріалів, Ганзюк А. Я. (2015)
Галавська Л. Є. - Дослідження розтяжності та закручуваності подвійного неповного трикотажу (2015)
Ляліна Н. П. - Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель (2015)
Микитин О. З. - Особливості оцінювання відповідності безпечності м’яконабивних іграшок вимогам технічного регламенту (2015)
Пасечник М. В. - Влияние скорости сдвига на вязкость полимерных композиций при формировании покрытий на поверхности текстильного материала (2015)
Скідан О. В. - Формування моделі розмірних характеристик стоп дітей-школярів, Надопта Т. А., Пастух І. М. (2015)
Параска О. А. - Дослідження властивостей екологічно безпечних поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С. (2015)
Кущевський М. О. - Комплексне дослідження гідровідцентрового способу формування деталей головних уборів, Кошевко Ю. В. (2015)
Филинюк Н. А. - Моноиммитансные логические RLC-элементы, Лищинская Л. Б., Войцеховская Е. В., Стахов В. П. (2015)
Палагін В. В. - Моделювання процесів виявлення сигналів при адитивно-мультиплікативних асиметрично-ексцесних негаусових завадах (2015)
Красій А. В. - Нейромережний метод прогнозування характеристик та оцінювання успішності реалізації програмного проекту (2015)
Мельничук С. І. - Оптимізація алгоритму обчислення оцінок інформаційної ентропії випадкових сигналів для цифрових засобів обміну даними, Коропецька М. В., Мануляк І. З. (2015)
Дєєв К. С. - Аналіз метрик якості обслуговування в комп’ютерних мережах в залежності від характеристик IP взаємодії, Бойко Ю. В. (2015)
Бабій С. М. - Пристрій для діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода на базі контролера LOGO, Тимошенко О. Л. (2015)
Дубчак Л. О. - Засіб розподілу доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної системи (2015)
Васильків Н. М. - Нейронні мережі як засіб функціонального перетворення при обробленні сигналів термоелектричних перетворювачів (2015)
Тесля Ю. М. - Особливості обробки природомовного тексту будівельної тематики, Шабала Є. Є. (2015)
Корпань Я. В. - Аналіз методів та алгоритмів компресії-декомпресії цифрових відеоданих (2015)
Білинський Й. Й. - Математична модель засобу вимірювального контролю кількісного вмісту скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Стасюк М. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Визначення якості функціонування ділянки із зниженим опором ізоляції мережі оперативного постійного струму за допомогою нейро-нечіткого моделювання, Матвійчук В. А., Рубаненко О. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Дослідження показників надійності елегазових вимикачів, Ведміцький Ю. Г., Мисенко С. В. (2015)
Петрук В. Г. - Розвиток методу цифрової колориметрії біотканин та алгоритм опрацювання результатів, Кватернюк О. Є., Любчак Ю. С., Кватернюк С. М. (2015)
Мартинюк Т. Б. - Властивості матриці елементів дискримінантних функцій, Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Макаришкін Д. А. - Математична модель двотактного твердотілого модулятора, Пешкова І. О., Шимков О. C., Гладський Р. П. (2015)
Іванова В. В. - Дальність розпізнавання об’єктів тепловізором на піроелектричній матриці, Кияниця А. О., Колобродов С. В. (2015)
Лужанський В. І. - Дослідження впливу дисперсії та нелінійних ефектів на пропускну здатність волоконно-оптичних систем, Карпова Л. В., Степанов С. О. (2015)
Косенков В. Д. - Ограничение реакции якоря в машинах постоянного тока индукторного типа, Ивлев Д. А., Яковлев А. В. (2015)
Ігнатович А. О. - Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів (2015)
Любчик В. Р. - Аналіз і вдосконалення методів синхронізації телекомунікаційних систем, Стецюк В. І., Файфура І. В. (2015)
Хорольский В. П. - Принципи побудови самоорганізуючих систем управління електроспоживанням головних водовідливних установок шахт, Шпанько М. І. (2015)
Romanuke V. V. - MATLAB gpuarray method optimal use for square matrix product (2015)
Андрієвський Т. Г. - Гібридна війна як специфічний тип гібридного конфлікту (2016)
Безрук О. О. - Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни (2016)
Білоцерківська Н. Г. - Освіта як елемент політики м’якої сили: сучасні політичні реалії України (2016)
Вінникова Н. А. - До питання "дефіциту демократії" в Європі: практики громадянської партисипації і політичної репрезентації в ЄС (2016)
Воронянський О. В. - Евристичний потенціал структурно-демографічної теорії революції Голдстоуна (2016)
Гедікова Н. П. - Обґрунтування сутності поняття "громадянська активність" у сучасному науковому дискурсі (2016)
Головко І. В. - Особливості становлення інформаційного суспільства в умовах процесу демократизації (2016)
Денисенко І. Д. - Методологія політичних досліджень у сучасному науковому дискурсі: стратегії вдосконалення (2016)
Zaporozhchenko R. O. - "Empire" as a conceptual model of global governance (2016)
Калюжна Ю. І. - Еволюція легітимаційної політики в політичній системі сучасної України (2016)
Коломієць О. В. - Імперативи реформування ОБСЕ як чинник стабілізації системи європейської безпеки (2016)
Куц Г. М. - Політико-культурні аспекти формування колективної ідентичності в контексті сучасних польсько-українських відносин (2016)
Москальова Н. П. - Категорія "національна еліта" в сучасній вітчизняній науковій літературі, Лінецький Л. М. (2016)
Пелішенко В. О. - Базові форми існування та прояву корупційних дій та відносин: проблема систематизації, Пелішенко І. І. (2016)
Романюк О. І. - Дефектні демократії та квазідемократії: проблема концептуального розмежування (2016)
Руденко А. А. - Опозиція в умовах демократизації українського суспільства: особливості формування та перспективи розвитку (2016)
Савельєва Т. П. - Сучасні суспільні рухи: визначення теоретико-методологічних засад дослідження (2016)
Стрельнікова О. О. - Суспільно-правові умови функціонування соціального інституту доброчинної діяльності в сучасній Україні (2016)
Яцура К. Г. - Відкрита освіта як вектор державного розвитку пострадянської України (2016)
Содержание (2017)
Афанасьев С. А. - Влияние залпового сброса загрязненных вод на экосистему малой равнинной реки, Гулейкова Л. В., Летицкая Е. Н., Линник П. Н., Кипнис Л. С., Жежеря В. А., Белоус Е. П. (2017)
Семенюк Н. Е. - Гомеостаз фитоэпифитона днепровских водохранилищ (2017)
Рижинашвили А. Л. - Оценка обеспеченности первичной продукции в малом озере и его трофический статус, Максимова О. Б. (2017)
Дьяченко Т. Н. - Динамика макрофитов водоема-охладителя Чернобыльской АЭС до выведения его из эксплуатации, Каглян А. Е. (2017)
Крахмальный А. Ф. - Массовое развитие Palatinus apiculatus (Dinoflagellata) в озере Вербном (Киев, Украина) (2017)
Абрамюк И. И. - Структурная характеристика ихтиопланктона зарегулированной малой реки Киевского Полесья, Афанасьев С. А., Гупало Е. А. (2017)
Силаева А. А. - Характеристика группировок беспозвоночных бентоса и перифитона водоема-охладителя Чернобыльской АЭС перед выводом его из эксплуатации, Протасов А. А. (2017)
Кирпенко Н. И. - Сравнительный анализ содержания белков, углеводов и липидов в клетках зеленых микроводорослей, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2017)
Янович Д. А. - Пара-гидроксибензоаты (парабены) в водных экосистемах: риски для гидробиоценозов (обзор), Швец Т. М. (2017)
Цыбекмитова Г. Ц. - Проблемы гидробиологии и экологии техноэкосистем ТЭС и АЭС, Протасов А. А. (2017)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2017 г. (2017)
Стирський М. В. - Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах центральної та східної європи (2017)
Дюжев В. Г. - Организационно-экономические проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в сфере нетрадиционной возобновляемой энергетики Украины, Сусликов С. В., Большаков Д. В. (2017)
Босовська М. В. - Вплив виставкового бізнесу на економіку міста, Забалдіна Ю. Б., Дупляк Т. П., Ткаченко А. В. (2017)
Фурдичко Л. Є. - Фінансова децентралізація: формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни (2017)
Тульчинська С. О. - Загрози економічної безпеки малого підприємництва, Ткаченко Т. П., Гращенко М. В. (2017)
Мелещенко А. І. - Міжнародні особливості світового руху капіталу у докризовий (2007—2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації, Лазнева І. О. (2017)
Харченко Н. В. - Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах, Грушак О. О. (2017)
Демчишак Н. Б. - Фінансове регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України в умовах інтеграційних процесів, Дубик О. І. (2017)
Дзюбенко О. М. - Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу (2017)
Жук І. Л. - Глобальні орієнтири розвитку конкурентоспроможності робочої сили (2017)
Олійник Т. І. - Оптимізація виробничих систем — перехід до бережливого виробництва: теоретичний аспект становлення та розвитку вітчизняних підприємств, Копильченко К. І. (2017)
Прокопенко Ю. О. - Податкове стимулювання — запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами (2017)
Бублик Л. Я. - Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в Україні (2017)
Кульбач Ю. О. - Механізм управління вартістю підприємства (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Щодо дієвості та ефективності організації національної системи державного контролю (2017)
Тихончук Л. Х. - Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин (2017)
Гбур З. В. - Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті європейської інтеграції (2017)
Єфремов Д. П. - "Нова нормаль" китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики (2017)
Мешковський К. Е. - Доброчесність як нормоутворюючий принцип державного управління: уроки платона і аристотеля (2017)
Миколаєць І. В. - Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг (2017)
Чаплай І. В. - Система побудови індивідуального маркетингу для формування бренд-стратегії розвитку державно-громадянської комунікації в автоматичному режимі (2017)
Козак Т. М. - Досвід провідних країн світу в побудові дієвої пенсійної системи (2017)
Курганевич В. І. - Комплексний механізм реалізації політики державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки (2017)
Вичалківська Ю. С. - Залучення інституцій громадянського суспільства до здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю складових сектору безпеки і оборони України (2017)
Бойко Г. О. - Оцінка рівня динамічних навантажень металевих конструкцій кранів мостового типу (2017)
Жаріков Е. В. - Динамічне розміщення віртуальних машин на основі навчання з підкріпленням в хмарних центрах обробки даних, Коваль А. А., Терентьєв Р. А. (2017)
Жидков А. Б. - Прилад для магнітної діагностики втомних пошкоджень металоконструкцій (2017)
Критська Я. О. - Методологія розробки системи онлайн моніторингу поверхневих вод, Великжанін А. Ю., Скарга-Бандурова І. С., Суворін О. В. (2017)
Лифар В. О. - Методи оцінки рівнів SIL при розробці вимог до повноти функціональної безпеки електричних /електронних/ програмованих електронних систем, Лифар О. К., Рязанцев А. О., Герасименко К. Є. (2017)
Lyfar V. - Setting up the goals of research tasks in determining safety integrity levels of basic software and hardware complexes in process control systems, Ivanov V., Baturin O., Gerasymenko K. (2017)
Мачехин Ю. П. - Энтропийная оценка параметров охлаждённых частиц, Курской Ю. С., Замлелый А. Р. (2017)
Пашко В. М. - Подовження терміну зберігання м’яса та м’ясних продуктів з допомогою вуглекислого газу та окису вуглецю, Тютюнников С. В. (2017)
Петруняк М. В. - Технологія депресивної очистки вибою свердловини (2017)
Рязанцев О. І. - Проектування сховищ даних за допомогою UML, Барбарук В. М., Татарченко Г. О. (2017)
Сапронова С. Ю. - Розширений аналіз наукових досліджень опору руху залізничного транспорту і його впливу на ресурсозбереження, Ткаченко В. П., Малюк С. В., Фоміна Г. М. (2017)
Тютюнникова Г. С. - Дослідження засобів створення landing page та їх оптимізація для пошукових систем, Плешаков В .Є. (2017)
Уваров П. Є. - Методологічний підхід до оцінки організаційно-технологічної надійності проектів інвестиційно-будівельної діяльності, Татарченко Г. О., Білошицька Н. І., Білошицький М. В. (2017)
Дурняк Б. - Розробка алгоритму реалізації процесу прогнозування, Кляп М. (2015)
Дурняк Б. - Аналіз процесів негативного впливу на інформаційні системи управління фрагментами поліграфічних технологій, Майба Т. (2015)
Сікора Л. - Інформаційно – енергетична концепція створення вимірювальних систем на підставі ефекту ВКР – розсіювання фотонів, Лиса Н. (2015)
Стрепко І. - Розроблення моделі ієрархічної системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки, Федина Б., Стахів Р. (2015)
Луцків М. - Аналіз впливу варіації параметрів фарбодрукарської системи паралельної структури на точність передачі модульованих фарбових потоків, Гладченко М. (2015)
Верхола М. - Комп’ютерне визначення оптимальної кількості робочих циклів фарбодрукарської системи для попереднього заповнення її фарбою, Пановик У. (2015)
Ільницький Я. - Моделювання поширення захворювань із мультирезистентними збудниками, Гайдучок О., Ільницький Г. (2015)
Луцків М. - Модель нафарблення растрових елементів ромбічної форми, Курка П. (2015)
Тимченко О. - Аналіз методів формування растрових точок в системах додрукарської підготовки видань, Гавриш Б. (2015)
Білан В. - Цифрова модель аркушерізальної ротаційної машини з дводвигунним асинхронним електроприводом (2015)
Лупенко А. - Характеристики широтно-імпульсного регулювання потужності люмінесцентних ламп, Паламар М., Чайковський А. (2015)
Погребенник В. - Підвищення точності комп’ютерних систем для охорони важливих об’єктів, Паламар М., Політило Р., Мокрий В. (2015)
Дурняк Б. - Визначення залежності між засобами захисту та оцінками рівня безпеки даних в соціальних системах, Хомета Т. (2015)
Шевченко О. - Аналіз моделей захисту комп´ютерної мережі, Шаблій Н. (2015)
Климаш М. - Розробка методу балансування навантаження в SDN мережах на основі модифікованого протоколу STP, Бешлей М., Дещинський Ю., Панченко О. (2015)
Назаркевич М. - Математична модель формування муару на основі кратних періодичних решіток для захисту документів, Троян О. (2015)
Казьмірович О. - Стандарт CIP4/JDF – новий напрямок у модернізації інформаційно-керуючих пристроїв вітчизняного поліграфічного устаткування (2015)
Алєксєєва К. - Методи управління комерційними web-проектами за умов невизначеності (2015)
Топольницький П. - Теоретичні дослідження силових параметрів процесу обрізування книжкових блоків під час переміщення за коловою траєкторією, Ватуляк Ю. (2015)
Топольницький П. - Методика експериментальних досліджень утвореної "біжучої хвилі" під час обрізування книжково-журнальних блоків плоским різальним інструментом, Козар В. (2015)
Ковальський Б. - Аналіз особливостей нового стандарту для офсетного друку ISO 12647-2: 2013, Занько Н., Писанчин Н. (2015)
Огірко І. - Моделі геометричної оптики та лентикулярний друк, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л., Огірко O. (2015)
Abstracts (2015)
Ігнатова Ю. В. - Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів, Поліщук Є. А., Василишен Ю. В. (2017)
Фоміна О. В. - Концептуальні основи обліку венчурної діяльності (2017)
Малий І. Й. - Генеза публічного управління і адміністрування в Україні (2017)
Стоян О. Ю. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій (2017)
Карпук А. І. - Фінансово-інвестиційне забезпечення відтворення біорізноманіття: основні тенденції, проблеми та пріоритети, Несторяк Ю. Ю. (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку (2017)
Корнилюк Р. В. - Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики, Корнилюк А. В. (2017)
Панченко В. Г. - Неопротекціоністський потенціал монетарної політики (2017)
Рудич О. О. - Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства (2017)
Усик В. І. - Роль університету в секторній структурі економіки знань, Матусевич Т. В. (2017)
Макаренко Ю. П. - Управління активами та пасивами комерційного банку з метою підвищення ефективності їх використання, Хоруженко А. А. (2017)
Прокопець Л. В. - Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід, Губчак В. С. (2017)
Халатур С. М. - Фінансово кредитне забезпечення управління структурою активів банку, Пістунова М. Г. (2017)
Федірко Н. В. - Глобальні та національні виклики трансформації публічних фінансів в Україні, Сіренко Я. С. (2017)
Богданов Д. С. - Інфраструктурний розвиток сільських територій (2017)
Ляховець В. О. - Прогнозні сценарії економічного розвитку ринку яловичини (2017)
Горячківська І. В. - Регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави, Коваленко А. О. (2017)
Пухкал О. Г. - Публічна та державна політика: єдність та відмінності, Гомоляко О. В. (2017)
Гбур З. В. - Методи та принципи державного управління економічною безпекою (2017)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій (2017)
Кашпур Л. М. - Детінізація національної економіки України (2017)
Миколаєць І. В. - Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення (2017)
Вичалківська Ю. С. - Організаційно-правові механізми здійснення президентського контролю над сектором безпеки і оборони України (2017)
Андреєв В. М. - Проблеми реалізації селекції публічних службовців в Україні: методологічний аналіз (2017)
Образцова В. В. - Аналіз світових теоретичних підходів до врегулювання конфліктів у публічно-управлінських відносинах (2017)
Хребтов Є. О. - Система автоматичного контролю температури для електроконтактного відпалу дроту (2017)
Шликов В. В. - Система неінвазивного контролю температури біологічних об’єктів, Данілова В. А. (2017)
Моргун А. С. - Розв’язання задач параметричної оптимізації будівельних конструкцій в програмному комплексі ANSYS, Сорока М. М. (2017)
Кватернюк С. М. - Дослідження впливу ефекту локалізованого поглинання випромінювання у розсіювальних частинках на мультиспектральні вимірювання (2017)
Заюков І. В. - Вплив соціально-економічного статусу зайнятих громадян України на людський капітал здоров’я (2017)
Мокін О. Б. - Нові моделі аналізу процесів в двокаскадних трансформаторах струму, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В., Кривоніс О. М. (2017)
Кухарчук В. В. - Порівняння результатів прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів за різних материнських вейвлетів, Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г., Жук І. А., Биковський С. О. (2017)
Білик А. В. - Особливості експлуатації силових трансформаторів в гібридних електричних мережах, Кирик В. В. (2017)
Черемісін М. М. - Короткострокове прогнозування супутніх метеопараметрів ожеледеутворення на повітряних лініях на основі методу часових вікон, Савченко О. А., Середа А. І., Дюбко С. В. (2017)
Васько П. Ф. - Накопичення енергії відновлюваних джерел на основі морської гідроакумулювальної електростанції, Мороз А. В., Пазич С. Т. (2017)
Яндульський О. С. - Зменшення кількості спрацювань системи РПН трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О., Тимохін О. В. (2017)
Журахівський А. В. - Захист від наднапруг розімкненого вторинного кола трансформатора струму, Кенс Ю. А., Ференсович Р. Я., Дьяченко Н. Б. (2017)
Бовчалюк С. Я. - Перспективи побудови інтелектуальних мереж SMART GRID на базі ПЛІС-технологій, Тимчук С. О., Фурман І. О., Піскарьов О. М. (2017)
Бондаренко Є. А. - Удосконалення нормативної бази України з електробезпеки для персоналу електричних станцій та систем, Андрієнко Т. В., Залізняк І. Ю. (2017)
Михайлюк О. Б. - Перспективи використання асинхронних машин із суміщеними обмотками як генераторів для малих ГЕС (2017)
Теряєв В. І. - Безлюфтовий двоканальний електропривод, Стяжкін В. П., Гаврилюк С. І. (2017)
Толочко О. І. - Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами за використання оптимальних стратегій керування, Бовкунович В. С., Сопіга М. В. (2017)
Бомбик В. С. - Мікропроцесорний пристрій системи керування мережевими багаторівневим інвертором напруги з урахуванням обмеження струму намагнічування трансформатора (2017)
Herus O. F. - On the Cauchy theorem for hyperholomorphic functions of spatial variable (2017)
Gutlyanskii V. Y. - On quasiconformal maps and semi-linear equations in the plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2017)
Королюк Д. В. - Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв, Королюк В. С. (2017)
Логачёв А. В. - Теорема Анскомбе и умеренно большие уклонения для траекторий обобщенного процесса восстановления, Могульский А. А. (2017)
Mogilevskii V. I. - Pseudospectral functions of various dimensions for symmetric systems with the maximal deficiency index (2017)
Парфiнович Н. В. - Нерiвностi Колмогорова для норм похiдних Рiсса функцiй багатьох змiнних (2017)
Trofymenko O. D. - Convolution equations and mean value theorems for solutions of linear elliptic equations with constant coefficients in the complex plane (2017)
Выговская Л. В. - О проблеме В. Н. Дубинина для симметричных многосвязных областей (2017)
Науковому журналу Львівського національного аграрного університету "АГРАРНА ЕКОНОМІКА" – 10 років! (2017)
Гавука І. - Диференційовані методичні підходи до оцінки ефективності (2017)
Тофан І. - Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування (2017)
Наконечний Р. - До питання про методологічні пошуки в сучасній фізичній економії, Копитко А. (2017)
Петришин Л. - Використання загальнонаукових методів у дослідженні економічної поведінки сільськогосподарських підприємств (2017)
Chudec A. - The European Union policy of intervention in agriculture – experiences and perspective (2017)
Магійович І. - Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси, Більський І. (2017)
Войтович П. - Основні принципи антикризової політики та класифікація учасників ринку сільсько-господарської продукції у підсистеми числового порядку (2017)
Бернацька І. - Управління ревіталізацією туристичних об’єктів як інструментом залучення іноземних інвестицій, Брух О., Погорецький М. (2017)
Хірівський Р. - Формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад, Дудяк Р., Федів Р. (2017)
Черевко Г. - Стан, проблеми і перспективи фермерства в Україні (2017)
Гнатишин Л. - Інституційне середовище розвитку фермерських господарств, Прокопишин О. (2017)
Желєзняк А. - Управління витратами в механізмах підвищення ефективності молочного скотарства (2017)
Стойко Н. - Антропогенні чинники розвитку ерозійних процесів у Львівській області, Стадницька О. (2017)
Томашевський Ю. - Необхідність використання погодних індексів у страхуванні природно-кліматичних ризиків рослинництва в Україні (2017)
Бандерич В. - Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель (2017)
Shymans`ka E. - Globalization on the pork market (2017)
Янишин Я. - Вплив інвестицій на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств, Сторонський М., Лаврів І. (2017)
Мельник Л. - Науково-інноваційна складова економіки знань аграрної сфери України (2017)
Yanyshyn Ya. - Current life and perspectives Of economic faculty (2017)
Содержание (2012)
Наврозова Ю. А. - Аспекты качества обслуживания на контейнерных терміналах (2012)
Верещака Ю. А. - Методические основы оценки развития контейнерных терминалов Черноморско-Азовского бассейна (2012)
Сенько Е. В. - Формирование политики приоритетного развития национального судоходного комплекса (2012)
Минакова С. М. - Принципы разгосударствления и приватизации морских торговых портов Украины (2012)
Ильченко С. В. - Механизм построения эффективной железнодорожной транспортно-технологической системы в Украине (2012)
Чупир Е. Н. - Строительный потенциал железнодорожного транспорта – необходимость развития в целях обеспечения конкурентоспособности (2012)
Якименко Н. В. - Управління процесами забезпечення надійності залізничної техніки (2012)
Cударєв В. О. - Взаємозв’язок конкуренції і інтеграції в логістичному ланцюжку за участю морського порту (2012)
Каличева Н. Є. - Особливості формування та розвитку ресурсної бази колійного господарства (2012)
Москалюк Л. В. - К вопросу о прогнозировании значений показателей работы транспортных предприятий в условиях нелинейного моделирования, Давыдова В.И. (2012)
Потапова-Синько Н.Е. - Эффективность производства и перспективы его функционирования в условиях внедрения автоматизированных рабочих мест, Бобкова Н.В. (2012)
Тростянецкая Э. В. - Понятие стратегии в планировании деятельности предприятия (2012)
Малиновский Д. А. - Моделирование и анализ дуополии в конкурентной среде системы "промышленное предприятие – дистрибутивная сеть" (2012)
Тимощук М. П. - Штучна нейронна мережа ідентифікації максимальних значень даних: розв’язання задач прогнозування (2012)
Яцкевич І. В. - Особливості формування трансфертної ціни в альянсових відносинах галузі зв’язку (2012)
Кірдіна О. Г. - Стійкість та безпека соціально-економічного розвитку регіонів (2012)
Автори збірника (2012)
Барановський О. І. - Сутність i функціональне призначення фінансового сектору національної економіки (2017)
Другов О. О. - Трансформація іноземного капіталу в банківському секторі України (2017)
Вовчак О. Д. - Банківське регулювання i банківський нагляд як складові системи державного регулювання банківської діяльності, Бедненко В. М. (2017)
Cоловаров А. В. - Cутність боргової безпеки банківського сектору національної економіки (2017)
Уткіна О. В. - Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі (2017)
Тяжкороб І. В. - Передумови розвитку інвестиційного консалтингу на українському ринку фінансових послуг, Євтух Л. Б., Лежан М. М. (2017)
Новікова Т. В. - Інвестиційна привабливість України: основні проблеми і шляхи їх розв’язання, Гайдар І. І. (2017)
Пшик Б. І. - Антикризове управління у фінансовій діяльності банку: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Козьмук Н. І. - Класифікація ризиків банківського ритейлу і чинників, що на них впливають, Демченко А. М. (2017)
Боярко І. М. - Організація руху інформаційних потоків у праксеологічно-каталактичній моделі інформаційного забезпечення стратегічного управління (2017)
Кійко Ю. Т. - Модель оцінки ризику діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в банку в цілях планування (2017)
Циганчук Р. О. - Моделювання періодичних економічних процесів (2017)
Швець Н. Р. - Підвищення соціальної ефективності функціонування кредитних спілок України, Осадець О. М. (2017)
Гіптерс З. В. - Формування діловитості i творчості у фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Кліпа Ю. В. - Підвищення ефективності дистанційної освіти студентів: міжнародний i вітчизняний досвід (2017)
Базима Н. В. - Особливості розвитку вербальної памяті у дітей з мовленнєвими порушеннями, Семенова В. Д. (2015)
Барко В. В. - Значення наукової школи І. С. Моргуліса для розвитку вітчизняної тифлопедагогіки (2015)
Волошенюк К. С. - Взаємозв’язок технологій навчання з позакласною трудовою діяльністю як засіб соціалізації дітей із розумовими порушеннями (2015)
Гаврилова Н. С. - Історичний аналіз та перспективи розвитку професійно-трудової освіти дітей з порушеннями інтелекту в Україні, Константинів О. В. (2015)
Галущенко В. І. - Корекційна робота з формування просодочного компонента мовлення у дітей із ЗПР (2015)
Гладуш В. А. - До питання професійної самовизначенності розумово відсталих підлітків, Лепетченко М. В. (2015)
Глоба О. П. - Педагогічні умови забезпечення трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями (2015)
Глушенко К. О. - Особливості формування творчих здібностей у підлітків зі зниженим зором, Ращенко А. С. (2015)
Дмитрієва І. В. - Розвиток самостійності учнів спеціальної школи як фактору їхньої соціалізації, Одинченко Л. К. (2015)
Докучина Т. О. - Створення ситуації успіху на уроках трудового навчання у допоміжній школі (2015)
Долинний Ю. О. - Реабілітаційна робота з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Єжова Т.Є. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення права на працю випускників спеціальних шкіл для дітей з інтелектуальними порушеннями (історичний аспект) (2015)
Ісаєва О. В. - Розробка модели інклюзивного ресурсного центру на дніпропетровщіні, Філіппенко О. І. (2015)
Католик М. Є. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка у практиці роботи навчально-реабілітаційного центру (2015)
Коваль Н. І. - Громадське виховання сташокласників з порушеннями інтелекту на уроках професійно-трудового навчання (2015)
Колишкін О. В. - Особливості впровадження профорієнтаційної роботи в спеціальній школі (2015)
Косенко Ю. М. - Специфіка навчання історії розумово відсталих дітей у першій половині 70-Х років ХХ століття (2015)
Кравець Н. П. - Формування читацької діяльності як особистісного компоненту соціально-трудової адаптації розумово відсталих учнів (2015)
Левицький В. Е. - До питання про організацію профорієнтаційної роботи та професійно-трудового навчання у спеціальній школі для дітей з порушеним інтелектом (2015)
Лісова Л. І. - Особливості фізичної прцездатності дітей з вадами інтелекту у процесі навчання столярної справи (2015)
Любчич Н. В. - До проблеми спеціальної методики навчання української мови розумово відсталих учнів спеціальної школи (2015)
Ніколенко Л. М. - Роль трудового виховання у професійному становленні з інтелектуальними порушеннями (2015)
Омельянович І. М. - Особливості соціалізації підлітків-випускників з інтелектуальними порушеннями (2015)
Потапенко О. М. - Удосконалення мовлення дітей засобами логопедичного самомасажу (2015)
Приходько Т. П. - Готовності до вибору професії та професійної діяльності старшокласників допоміжної школи як компонент професійно-трудової соціалізації (2015)
Савінова Н. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній освіті (2015)
Супрун М. О. - До питання підготовки осіб з інтелектуальними порушеннями до санітарно-волонтерської діяльності, Гладченко І. В. (2015)
Татьянчикова І. В. - Проблема соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах сучасних соціально-економічних змін у суспільстві (2015)
Тороп К. С. - Модель соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру (2015)
Хованова О. А. - Модель професіной-трудової реабілітації учнів в практиці діяльності КЗ Богодухівський СНВК, Хирна Т. К. (2015)
Чеботарьова О. В. - Особливості соціалізації школярів із порушенями розумового розвитку засобами професійно-трудового навчання (2015)
Шевченко Н. П. - Соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями через трудову діяльність в умовах навчально-реабілітаційного центру (2015)
Шеремет М. К. - Проблема порушень голосу у осіб голосомовленнєвих професій, Ромась О. Ю. (2015)
Шум О. А. - Застосування сучасних корекційних технологій як запорука успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Аршава І. Ф. - Соціально-психологічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями засобами арт-терапії, Корнієнко В. В., Тороп К. С. (2015)
Горбенко С. Л. - Формування рольової поведінки як засіб соцалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2015)
Зелінська-Любченко К. О. - Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школірів із розумовою відсталістю (2015)
Іваненко А. С. - Формування уявлень про майбутню сім’ю як напрямок соціалізації розумово відсталих підлітків (2015)
Кірєєва Н. Б. - Сучас модель організації допомоги дітям з ускладненнями у розвитку з питань навчання та соціалізації, Браславець І. В. (2015)
Коваленко В. Є. - Психолого-педагогічне забезпечення професійно-трудової соціалізації розумово відсталих молодших школярів (2015)
Кравченко А. І. - Оптимізація психологічного стану дітей із легкою розумовою відсталістю засобами арттерапії (2015)
Лебідь С. В. - Пофесійно-трудове навчання як компенсаторний механізм соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями, Черепенько І. М. (2015)
Лисовская Т.В. - К вопросу о новом функциональном понятии "Лица с выраженными психофизическими нарушениями" (2015)
Малинович Л. М. - Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації осіб з інтелектуальними порушеннями до трудової діяльності (2015)
Малій Н. Ю. - Вплив сім’ї на професійне визначення осіб з розумовою відсталістю в процесі соціалізації (2015)
Мамічева О. В. - Теоретичні засади взаємозв’язку схильностей та професійної спрямованості учнів з інтелектуальними порушенями як засіб їх соціалізації (2015)
Мирян А. А. - Готовність освітнього простору вищих навчальних закладів до соціальної адаптації студентів з порушенями слуху (2015)
Пахомова Н. Г. - Інтеграція медико-психологічних і педагогічних знань в процесі корекційноїроботи, Пахомова В. А. (2015)
Проскурняк О. І. - Соціалізація учнів з інтелектуальними порушеннями: комунікативно-мовленнєвий аспект (2015)
Сербова О. В. - Проблема економічної соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями у психологічному вимірі (2015)
Сизко Г. І. - Засвоєння суспільного досвіду як умова ефективної соціалізації дітей із розумовою відсталістю (2015)
Склянська О. В. - Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання (2015)
Соколова Г. Б. - Психокорекція емоційних порушень у дітей з особливими потребами засобами ігротерапії (2015)
Супрун Д. М. - Методика викладання психології як навчальна дисципліна в контексті підготовки спеціальних психологів (2015)
Товстоган В. С. - Місце та роль здібностей в процесі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальних (2015)
Хохліна О. П. - Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2015)
Чобанян А. В. - Теоретичний аналіз підготовки майбутніх спеціальних психологів до здійснення психолого-педагогічного супроводу (2015)
Яковлева С. Д. - Важливість визначення психофізіологічних функцій та емоційних рекцій для організації навчального процесу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Козловський С. В. - Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку , Рудковський О. В., Козловський А. В. (2017)
Манцевич Ю. М. - Просторове планування як інструмент футурології (2017)
Антонюк Л. Л. - Провідна роль Китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики, Черкас Н. І. (2017)
Омельчук В. О. - Пропозиції щодо розробки нової стратегії житлової політики в Україні (2017)
Босовська М. В. - Теоретичні засади формування ресторанних мереж, Ведмідь Н. І., Косар О. В. (2017)
Малий І. Й. - Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності, Власенко М. М. (2017)
Радіонова І. Ф. - Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання, Мальковська Ю. Б. (2017)
Тютюник І. В. - Фінансова децентралізація в Україні: можливості та загрози для забезпечення сталого розвитку територіальних громад, Решетняк Я. В. (2017)
Тюха І. В. - Світові тенденції ринку безалкогольних напоїв, Савчук І. В. (2017)
Кустріч Л. О. - Моделювання оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Халатур С. М. - Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств, Бровко Л. І., Моруга Т. О. (2017)
Денисов О. Є. - Концептуальні засади науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації (2017)
Жукова Л. М. - Інституційне забезпечення системи державного регулювання економіки країн східної європи в умовах членства в єс (2017)
Мамед-заде Эмин Эльдар оглы - Механизм влияния инновационного менеджмента промышленных предприятий на финансовую устойчивость в условиях девальвации, Алиев Рамиль Магомедали оглы, Сейид-заде Миргасан Миргашимоглу, Гусейнов Джейхун Паша оглы (2017)
Мартиненко О. М. - Напрями забезпечення зайнятості молоді в розвинутих країнах (2017)
Эльшан Зохраб оглы Оруджов - Глобальная волатильность и финансовая стабильность (2017)
Щербань О. Д. - Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства, Насібова О. В., Сухоруков Р. В. (2017)
Красовська О. Ю. - Основні наукові підходи до визначення видів маркетингових активів підприємства (2017)
Карпенко О. О. - Європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморських регіонах, Переверзєва І. Ф. (2017)
Соболь І. Б. - Порівняльний аналіз ефективності діяльності персоналу в будівництві і промисловості України (2017)
Куйбіда С. В. - Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008—2017 роках (2017)
Reza Ali Soroudian - Exogenous and endogenous economic development patterns in "tractorsazi" company (tractor manufacturing) in iran (2017)
Крючкова Ж. В. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств: сутність та чинники впливу (2017)
Бублик Л. Я. - Сучасний стан споживчого ринку як передумова реалізації державної політики регулювання споживчого кредитування (2017)
Чукіна І. В. - Особливості та значимість механізму управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2017)
Башкирова О. М. - Художні моделі маскулінності в сучасному українському романі (2017)
Боговін О. В. - Дон Жуан або "Люцифер Маніхейської доктрини": контамінація антиномій у текстах драматичних творів (Леся Українка, Б. Шоу) (2017)
Васильєва К. П. - Сонети на дві рими Олекси Різниківа (збірка "Двострунне грало") (2017)
Волошук Л. В. - Cистема інтермедіальних відносин у повісті "Тіні забутих предків" М. М. Коцюбинського (2017)
Гальчук О. В. - Метаморфози образу кентавра в українській літературі високого модернізму (2017)
Гук О. В. - Парадигма ідентичностей в есеїстиці Є. Кононенко (2017)
Даниленко І. І. - Християнська парадигма розвитку сучасної української поезії (на прикладі поетичного збірника "На лузі Господньому") (2017)
Димовська А. К. - Феномен українського кордоцентризму в повісті Леся Гомона "Куточок серця" (2017)
Євмененко О. В. - Міфомагічний світогляд сучасного українського фентезі (2017)
Жиленко І. Р. - Остап Грицай і Олександр Купрін: орієнтальний дискурс у малій прозі міжвоєнного двадцятиріччя (2017)
Корівчак Л. Д. - Художня трансформація образу сонця в українській ліриці к. ХІХ – п. ХХ століття (2017)
Михилев А. Д. - Мировой контекст гоголевской концепции миссии писателя и искусства (2017)
Погребняк І. В. - Епістолярна рецепція інтелігенції кінця XIX – початку XX століть (2017)
Раковская Н. М. - Код критического текста как знаковая коммуникативная граница (2017)
Рождественська І. Є. - Прагматика передмов і післямов до польських перекладів творів Миколи Гоголя (2017)
Семчишин Д. В. - Народнопісенні розміри у поезії Миколи Вінграновського (2017)
Сенета М. І. - Христологічний вимір шевченкознавчих досліджень Ю. Бойка (2017)
Сіренко С. А. - Концепт смерті: когнітивно-антропологічна проекція (на матеріалі урізького тексту Галини Пагутяк) (2017)
Сподарець В. І. - Підйомне крило новели (метафоричний дискурс Анатолія Колісниченка) (2017)
Стороженко Л. Г. - Естетична платформа літературного об’єднання "Ланка"–МАРС: європейський вектор (2017)
Фокина С. А. - Концептуализация рыцарского статуса адресата стихотворения М. Цветаевой "Хочешь знать, как дни проходят...", Митева Е. М. (2017)
Цепкало Т. О. - Питання міфотворчості в рецепції літературознавчої науки (2017)
Шевченко Т. М. - Ризома як принцип композиційної організації збірки есе в сучасній українській літературі (2017)
Юрчук О. О. - "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет": Російська імперія в рецепції Тараса Шевченка (2017)
Андрусишин Б. І. - Модель нової релігійної політики у державно-церковних стосунках на приєднаних західно-українських землях (20-30-і рр. ХХ ст.), Бондаренко В. Д.. (2016)
Вронська Т. В. - Трансформація особливих правових режимів на українських землях У ХІХ – ХХ столітті, Пилипчук В. Г. (2016)
Деркачова Н. О. - Правові дослідження в працях М. Ф. Владимирського-Буданова (2016)
Guban R. - Inclusion of West-Ukrainian lands into the USSR in 1939 (historical and legal research), Semendiai A. (2016)
Sabadosh Т. - The value of А. Voloshyn`s state-legal views in conditions of military and political situation in Ukraine (2016)
Ярошенко М. О. - Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності, Шевчук З. Ю. (2016)
Білозьоров Є. В. - Емоційні стани у сфері здійснення юридичної діяльності (2016)
Кархут О. Я. - Принцип верховенства права у контексті євроінтеграції (2016)
Костицький В. В. - Про значення теоретичної спадщини Євгена Ерліха у розвитку сучасного праворозуміння (2016)
Пархоменко Н. М. - Впровадження європейських стандартів у соціальній сфері в Україні та їх реалізація (2016)
Стеценко С. Г. - Біоюриспруденція: поняття, принципи, значення (2016)
Токарчук О. В. - Теоретичні засади взаємодії держави і права в концепціях українських інтелектуалів у зарубіжжі (2016)
Опольська Н. М. - Генезис права на свободу творчості на території України (2016)
Пивовар І. В. - Джерельна база дослідженняправового статусу суддів судів загальної юрисдикції (2016)
Рішко М. І. - Проблеми і перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні (2016)
Морозова О. О. - Визначення масової комунікації як процесу "поширення інформації” (2016)
Стеценко В. Ю. - Реформування охорони здоров’я в Україні: правові питання (2016)
Макарова О. В. - Свобода панорами в Україні, Негієвич Є. А. (2016)
Шитий С. І. - Окремі питання оподаткування релігійних організацій в законодавстві України і Європейського союзу (2016)
Жмур Ю. М. - Характеристика кримінального права США (2016)
Кончаковська В. В. - Тероризм як злочинне явище: еволюція та заходи запобігання, Кравчук А. С. (2016)
Пєсцов Р. Г. - Характеристика недоторканості та невідповідальності, як складових елементів правового імунітету, Устинова І. П. (2016)
Купіна Л. Ф. - Поняття ефективності правових норм при регулюванні трудових відносин (2016)
Бучма О. В. - Історичні і філософські виміри українського державотворення та розуміння, пізнання і осмислення права, Токарчук О. В. (2016)
Наші автори (2016)
Бабяк Е. - Комплексный лингвистический подход к исследованию языковой личности (2017)
Вегеш А. - Характеристична та оцінна інформація літературно-художніх антропонімів у романі "Кров кажана" Василя Шкляра (2017)
Виноградов А. - Антропоцентрический фактор в параметризации каузированного перемещения: векторно-директивные глагольные префиксы. Статья вторая (2017)
Петріца Н. - Власні особові назви іншомовного походження у чеських писемних пам'ятках Х І- XIV століть (2017)
Русинко-Бомбик Л. - Роль українських лінгвістів-емігрантів Чехословаччини у виданні "Української загальної енциклопедії" (2017)
Скоплев А. - О видовом противопоставлении чешских акциональных субстантивов типа Nalévání – Nalití (2017)
Фрумкіна А. - Звучні тексти ЗМІ у фоностилістичному варіюванні (2017)
Шоля І. - Динаміка багатокомпонентних імен ужгородців у ХХ столітті (жіночі імена) (2017)
Яник О. - Образ людини у мовному просторі українських антропоморфних загадок (2017)
Смольницька О. - Міфологічний зміст ностальгійних мотивів у вибраній творчості Віри Вовк і Богдана Рубчака у порівнянні з іншими літературами (2017)
Сыта Я. - Хронотоп и готическая традиция в символистских романах Ф. Сологуба: между условностью и жизнеподобием (2017)
Демчик М. - Угорський король Матяш Корвін у фольклорній прозовій традиції українців Закарпаття, Офіцинський Р. (2017)
Тиховська О. - Етнопсихологічне підґрунтя зимового циклу календарної обрядовості Закарпаття (2017)
Скриннік Н. - Учитель літератури чи тьютор? (2017)
Демчик М. - Лицар науки. До ювілею І. М. Сенька, Бедзір Н. (2017)
Науковець, учитель, мудрець… Штрихи до портрета ювіляра Івана Сенька (2017)
Пам'яті Бориса Галаса (2017)
Слово до читача (2003)
Рудич Ф. - Політична наука в Україні: стан і перспективи (2003)
Михальченко М. - Українська регіональна цивілізація (2003)
Горенко О. - Державотворчий прагматизм у відкритому суспільстві (2003)
Шайгородський Ю. - Світоглядні системи: потреба синтезу (2003)
Головатий М. - Мистецтво здобувати владу (2003)
Василенко М. - Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку (2003)
Вишняк О. - Технологія та результати дослідження громадської думки (2003)
Юрженко Л. - Конструювання моделі соціальної держави, Шепіло Ю. (2003)
Перевезій В. - Відносини держави і церкви в контексті побудови громадянського суспільства (2003)
Палій Г. - Формування української політичної нації (2003)
Картунов О. - І спокій тільки сниться!, Маруховська О. (2003)
Орінчай Н. - Новий вимір співробітництва з Європейським Союзом (2003)
Шаблінський І. - Розуміння сили (2003)
Токаревський Г. - "Собаки пекла" повертаються (2003)
Кушніренко В. - Ісламське суспільство та його вестернізація (2003)
Книжкова полиця (2003)
Mahmood M. Al Ateya - On Bordering in Graham Greene’s Across the Bridge and Two Gentle People (2017)
Ганошенко Ю. А. - Замулене межиріччя: межа як конструент ідентичності в романі "Месопотамія" Сергія Жадана (2017)
Колесник Г. Л. - Феномен кордону/межі в романі Г. Д. Робертса "Шантарам" (2017)
Ісапчук Ю. В. - Інґеборґ Бахман та "Дім Австрія": долання кордонів у прозі авторки (2017)
Остапчук Т. П. - Літак і залізниця як засоби подолання кордонів у романах про українських емігрантів (2017)
Радзієвський В. А. - Сенси кордонів у новелістиці Леоніда Мосендза (2017)
Rewakowicz M. G. - Borderland poetic visions: Bohdan I. Antonych, Jerzy Harasymowicz and Janusz Szuber (2017)
Шарапа О. М. - "Гладкий простір" Львова крізь призму номадичної свідомості в малій прозі Юрка Іздрика (на матеріалі оповідань "Лови на лева", "Львів: секвенції психозу", "Levels of Lviv") (2017)
Шестопал О. Г. - "Платеро і я" Хуана Рамона Хіменеса: на віслючкові між небом і землею (2017)
Вороновська Д. І. - Література, музика, кіно: межі чи їх відсутність у поетичній творчості Олега Лишеги (2017)
Калитенко Т. М. - Перетин кордону як засіб конструювання множинних моделей світу в бароковій паломницькій літературі (2017)
Поліщук О. Л. - Межа між здоровим глуздом і ненавистю до іншого в романі Т. Антиповича "Помирана" (2017)
Пронкевич О. В. - "Писання понад кордонами" у "Мемуарах корови" Бернардо Ачаги (2017)
Руссова В. М. - Олітературнення гасла "Схід і Захід разом" Галиною Пагутяк (2017)
Стороженко Л. Г. - "Зустрічі і прощання" Г. Костюка: трагічна правда або поза межами радянщини (2017)
Шадріна Т. В. - Кордон і дім як онтологічні універсалії в українській канадській літературі (2017)
Шестопалова Т. П. - "...Не світ інший, а межі інші, і в цьому вся суть" (феноменологія одного епістолярного тревелогу Юрія Шевельова) (2017)
Яковенко І. В. - "Стіна пошани": на перетині політичного та поетичного (2017)
Башкирова О. М. - Межі "чоловічого" і "жіночого" в сучасній українській романістиці (2017)
Гайдаш А. В. - Репрезентації старіння як пограниччя у драматургії Едварда Олбі (2017)
Желновач А. О. - Художньо-естетична концепція МУРу vs ортодоксальні норми соцреалізму: ціннісний рубіж (на матеріалі драматургічної конференції МУРу) (2017)
Кропивко І. В. - Локальне картографування в українській і польській постмодерній прозі (2017)
Павлюк Х. Б. - Відображення тенденцій поезії повсякденності та нової суб’єктивності в текстах сучасної німецької жіночої лірики (2017)
Сільман К. В. - Есеїстика як перехідне жанрове утворення: теоретичний аспект (2017)
Стороха Б. В. - Кордон чужого і колоніальна дифузія (2017)
Філоненко О. Г. - "Faerie" – історії про подорож за межу (на матеріалі британської літератури) (2017)
Шаф О. В. - Трансгендерні смисли в українській ліриці: level zero (гендерно-психологічний ракурс) (2017)
Содержание (2017)
Ковалев Е. Т. - Сообщение главного редактора по материалам "EUROCOKE SUMMIT 2017" (2017)
Мірошниченко Д. В. - Температура займання вугілля. Зв'язок з показниками складу, будови та якості, Кафтан Ю. C., Десна Н. А., Назаров В. М., Ніколайчук Ю. В. (2017)
Шульга И. В. - Оценка расхода тепла на коксование после ремонта коксовых батарей, Журавский А. А., Федорова С. В., Шульга А. А., Довгань И. А., Копылов С. А. (2017)
Демчук Ю. Я. - Одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам’яновугільної смоли, Гунька В. М., Пиш’єв С. В., Братичак М. М. (2017)
Мартынова А. Ю. - Установление гигиенического норматива (пдкм.р.) флуорена в воздухе рабочей зоны, Голик Н. М., Красножененко Д. А., Сараева В. А. (2017)
Поздравляем (2017)
Содержание (2017)
Мірошниченко Д. В. - Температура займання вугілля. Bугільні суміші, Шульга І. В., Кафтан Ю. C., Десна Н. А., Ніколайчук Ю. В. (2017)
Квіцинський В. О. - Вплив пористої структури коксу на швидкість рекцій горіння. Стаціонарна модель, Кривошеєв С. І., Марущак С. В. (2017)
Пальваль И. Н. - Определение тиосульфата натрия в воздухе рабочей зоны, Мартынова А. Ю. (2017)
Дроздник И. Д. - Альтернативные источники получения энергоресурсов в мире и Украине Альтернативные источники получения энергоресурсов в мире и Украине, Борискина Н. И., Близнюк Т. И. (2017)
Борисенко А. Л. - Отходы и побочные продукты коксохимического производства. Классификация, нормирование и направления квалифицированного использования, Близнюкова М. И., Голик Н. М. (2017)
Шмалько В. М. - Техногенный графит, Зеленский О. И. (2017)
Поздравляем (2017)
Памятка для авторов (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Кsyonz І. М. - Development of PCR-test systems for species differentiation of Chlamidiosis agents in Felidae family and rodents order, Korniyenko M. V. (2017)
Ivleva O. V. - Epizootological study concerning associative (mixed) metapneumoviral infection with viral-bacterial microflora in private poultry farms, Nalyvaiko L. I. (2017)
Ponomarenko G. V. - Research of the influence of disinfectants on the rate of absorption of oxygen by cells of Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria, Kovalenko V. L., Ponomarenko O. V., Balackiy Yu. O. (2017)
Fedota O. M. - Bone mineral density in evaluation the productive traits and reproductive health of dairy cows, Babalian V. O., Mitiohlo L. V., Mazniakov S. M., Valilshchikov M. V., Tyzhnenko T. V., Ruban S. Yu. (2017)
Romanchenko M. A. - Application of nonmedicamentous biologically harmless electrotechnologies and their implementation for Varroosis control in honey bees, Kundenko M. P., Sanin Yu. K. (2017)
Danilova І. S. - Estimation of Mycobacteria resistance to disinfecting preparation, Zavgorodniy А. I. (2017)
Ушкаренко В. О. - Продуктивність промислових насаджень винограду після екстремальних умов зимівлі 2009-2010 років, Шевченко І. В., Минкін М. В. (2010)
Ушкаренко В. О. - Вирощування буряку столового для тривалого зберігання в умовах Півдня України, Петрова К. В., Новак О. Л. (2010)
Конопля М. І. - Ефективність застосування грамініцидів у посівах соняшника в Степу України, Курдюкова О. М., Мельник Н. О. (2010)
Базалій В. В. - Буркун білий дворічний на засолених каштанових грунтах Південного Степу України, Кононенко В. Г. (2010)
Гамаюнова В. В. - Вплив умов вирощування на врожайність сортів сої в південній зоні України, Казанок О. О. (2010)
Мармуль Л. О. - Напрями підвищення ефективності використання інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств Херсонської області, Пелих І. В. (2010)
Соколовська І. М. - Строки сівби та норми висіву озимого ячменю у Північному Степу України, Конопля М. І., Махмуд Моххамад Сулейман Аль-Бдур (2010)
Ревтьо О. Я. - Вплив елементів технології вирощування на забур’яненість посівів кукурудзи середньоранньої групи стиглості за умови зрошення на Півдні України (2010)
Піщан С. Г. - Фізіологічні та продуктивні якості молодих корів чорно-рябої породи на ранній стадії післяродового періоду, Литвищенко Л. О., Мартиненко А. В., Піщан І. С. (2010)
Войналович С. А. - Вплив середовища на плодючість качок, Сахацький Г. I. (2010)
Вовченко Б. О. - Вплив різної за структурою раціонів годівлі на кількісні і якісні показники вовни ярок, Свістула М. М., Скрепець В. І. (2010)
Білан А. В. - Вивчення токсиноутворюючих властивостей Fusarium moniliforme Sheldon ізольованого з зернових України, Царенко Т. М. (2010)
Приймак В. В. - Удосконалення інкубації качиних яєць кросу "Благоварський" (2010)
Туніковська Л. Г. - Якість м'яса свиней залежно від співвідношення констант росту (2010)
Папакіна Н. С. - Показники продуктивності селекційного ядра овець таврійського типу ВАТ "Червоний чабан" Каланчацького району Херсонської області, Масюткін А. М. (2010)
Галушко І. А. - Особливості екстер’єру та молочної продуктивності у корів голштинської породи зарубіжної і вітчизняної селекції (2010)
Калиниченко Г. І. - Формування відтворювальних якостей ремонтних свинок залежно від інтенсивності росту, Коваль О. А., Кислинська А. І. (2010)
Омельчук В. I. - Гематологiчнi i бiхiмiчнi показники кровi свиней при iнбридингу i аутбридингу пород дюрок i великоï бiлоï (2010)
Круковська О. В. - Організаційно-економічні аспекти ефективності надання ветеринарних послуг (2010)
Леонтьєв В. В. - Вплив генеалогічної належності свиноматок та кнурів-плідників української м’ясної породи на їх відтворювальні якості (2010)
Пересунько А. В. - Закономірності росту ремонтного молодняку птиці яєчних кросів (2010)
Михальська Л. П. - Показники білкового обміну у перепелів за різної кількості соняшникової макухи в раціоні, Царенко Т. М., Мельник А. В., Білан А. В. (2010)
Сморочинський О. М. - Удосконалення технологій виготовлення делікатесів з м'яса птиці, Оськін О. Б. (2010)
Балабанова І. О. - Характеристика мікрофлори молока та вплив її на технологію сирів, Горбонос Д. В. (2010)
Морозов В. В. - Формування якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи: стан, проблеми, перспективи, Братченко О. М., Козленко Є. В. (2010)
Коковіхін С. В. - Вплив режимів зрошення та фону живлення на параметри водоспоживання та продуктивність сортів твердої озимої пшениці в умовах Півдня України, Писаренко П. В., Грабовський П. В. (2010)
Бабушкіна Р. О. - Використання відсівань місцевих вапнякових родовищ для хімічної меліорації солонцевих ґрунтів, Колесніков В. В. (2010)
Колеснікова К. В. - Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель у СТОВ "Україна" та "Зарічне" Джанкойського району АР Крим (2010)
Морозов О. В. - Ефективність упровадження експрес-методів моделювання і прогнозування показників родючості ґрунтів, Пічура В. І. (2010)
Мармуль Л. О. - Логістичне забезпечення організаціїї збутової діяльності, Сакун А. Ж. (2010)
Колесник Ю. В. - Деякі особливості та тенденції розвитку сучасного світового ринку (2010)
Коваль С. В. - Професійна етика як невід'ємна складова обліково-аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки (2010)
Сухоруко О. В. - Оцінка боргової політики України та її вплив на стан державних фінансів, Новосьолова О. C. (2010)
Фомішина В. М. - Пріоритетні напрями сучасного соціально-економічного розвитку України (2010)
Мовчан Т. В. - Еколого-економічні проблеми землекористувань Одещини (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми контрольних повноважень вищих органів влади України (2010)
Орленко О. В. - Фінансовий механізм державної підтримки аграрного сектора України (2010)
Гапоненко Л. В. - Оцінка використання земельних ресурсів та проблеми відновлення порушених земель (2010)
Ушкаренко Ю. В. - Досвід розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у країнах з розвинутою ринковою економікою (2010)
Дєбров В. В. - Пріоритетні напрями державної підтримки фермерських господарств Херсонської області, Торська С. М. (2010)
Тарасюк Г. М. - Правові засади забезпечення якості та безпеки харчової продукції та їх місце в системі планування діяльності підприємств харчової промисловості (2010)
Стовба Т. А. - Проблеми та перспективи розвитку морського транспорту України (2010)
Коваленко О. Ю. - Методи стохастичного моделювання в економічному аналізі господарської діяльності підприємства (2010)
Захарченко Р. М. - Захист інтересів учасників корпоративних відносин при управлінні підприємством, Сидорук М. В., Сидорук В. В. (2010)
Мохненко А. С. - Методичні основи оцінки розвитку і функціонування фермерських господарств (2010)
Пристемський О. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств Херсонської області (2010)
Подаков Є. С. - Основні напрямки та перспективи сталого розвитку зернового ринку (2010)
Ненько С. К. - Підґрунтя економічної роботи на аграрних підприємствах (2010)
Жуйков С. Г. - Методичні аспекти процесу інвестиційного кредитування в банках (2010)
Ковальов С. О. - Стан та перспективи кредитування фермерських господарств кредитними спілками (2010)
Гергец А. І. - Когнітивне моделювання інвестиційної діяльності у сільському господарстві Запорізької області, Назарова О. П. (2010)
Якуша Я. В. - Екологічне оподаткування як інструмент державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу (2010)
Шерман М. І. - Визначення рівня знань студентів-екологів з дисципліни "Інформатика і системологія” засобами комп’ютерного тестування (2010)
Шерман М. І. - Використання ІКТ у навчальному процесі студентів-екологів, Степаненко Н. В. (2010)
Мирзоев Н. С. - Определение факторов внешной среды, действующие на организацию бизнеса в южном регионе Азербайджана (2010)
Кияновський О. М. - Особливості формування витиснювальної іонообмінної хроматограми (2010)
Титул, зміст (2017)
Плотніков О. В. - Радіоекологія гранітних родовищ західної частини Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита, Єфіменко В. В. (2017)
Кураєва І. В. - Закономірності розподілу важких металів у об’єктах навколишнього середовища урбанізованих територій України (на прикладі м. Молочанськ), Войтюк Ю. Ю., Самчук А. І., Ларіков А. Л., Кармазиненко С. П. (2017)
Осокіна Н. П. - Фактична захищеність підземних вод основних водоносних горизонтів Київської області і м. Київ від пестицидів (2017)
Язвинська М. В. - Комплексна еколого-геохімічна оцінка та моніторингові дослідження стану поверхневих відкладів Іршанської групи та Стремигородського родовищ титану (2017)
Компанець Г. С. - Геохімічні особливості розподілу і концентрації міді в породах різного літологічного типу та фаціальної належності нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Львівського палеозойського прогину, Шестаков О. Ю., Ковальчук М. С. (2017)
Суярко В. Г. - Геохімічні особливості ореольних вод основних типів гідротермального зруденіння Донецької складчастої споруди, Іщенко Л. В., Сердюкова О. О. (2017)
Крюченко Н. О. - Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат, Жовинський Е. Я., Папарига П. С., Жук О. А., Панаіт Е. В., Дмитренко К. Е. (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Закович М. М. - Релігійне розуміння співвідношення науки і релігії як діалог світоглядів (2017)
Титаренко В. В. - Проблема майбутнього в філософсько-релігієзнавчому дискурсі: методологічний аспект (2017)
Шевченко В. В. - Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання (2017)
Бодак В. А. - Моральний вибір як ціннісний вимір релігійної парадигми культури співіснування (2017)
Перегінець В. М. - Релігійна перебудова світу (2017)
Мудраков В. В. - Секуляризація як втілення футурологічних ідей Фрідріха Ніцше (2017)
Мудраков В. В. - Проект "Надлюдина" Фр. Ніцше як форма і спосіб секуляризованої етики (2017)
Стрєлкова Ю. О. - Специфіка "діалектико-теологічної рецепції" ідей практичної ортодоксії (2017)
Завідняк Б. Т. - "Deus semper maior" або теодицея Еріха Пшивари (2017)
Чорненко А. В. - Екуменізм в загальному праві Католицької Церкви (2017)
Арістова А. В. - Мартін Лютер: трагедія реформатора (2017)
Шепетяк О. Т. - Сиро-Яковитська і Коптська Церкви як виразники Східного християнства (2017)
Шепетяк О. М. - Гностичні секти і напрямки в минулому і сучасності (2017)
Запорожець В. А. - Феномен УАПЦ у незалежній Україні: теоретики-методологічні особливості релігієзнавчих досліджень (2017)
Трегуб Г. А. - "Читати знаки часу": вітчизняна баптистська теологія у світлі впливів суспільних трансформацій в Україні та російсько-української війни (2017)
Мокієнко М. М. - Еміграційні настрої в середовищі вітчизняних п'ятидесятників: історико-теологічний вимір (2017)
Соціальна концепція мусульман України (2017)
Видруки Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 2017 року (2017)
Монографія А. Колодного "Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників" - оцінки її рецензентів М. Ткачук, П. Мовчана, А. Єрмоленка та П. Яроцького (2017)
Монографія А. Арістової "Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси" (К., 2017) - рецензія Л. Филипович (2017)
Монографія "Функціональність релігії: український контекст" - рецензія С. Присухіна (2017)
Релігієзнавчий спомин. Професор Микола Закович (2017)
Релігієзнавчий спомин. Професор Валентин Вандишев (2017)
Автори часопису (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Назаровець М. А. - Інноваційні інструменти в украінськіий науковій комунікації (2017)
Рябічев В. Л. - Аудиторія українського сегмента Всесвітнього павутиння(початок 2017 року), Мороз Д. В. (2017)
Черемних І. В. - Дослідження контенту українського медіаринку (2017)
Плотнікова А. Д. - Спільність порядку денного українських телеканалів (2017)
Носова Б. М. - Комунікативна місія публіцистики і трансформаційні процеси ідентичності в публіцистиці І. Дзюби (2017)
Зигзаги долі, що привели до вершин науки (з нагоди 70-річчя з дня народження професора Волкова Костянтина Степановича) (2017)
До 70-річчя від дня народження професора Макара Богдана Григоровича (2017)
Професор Півторак Володимир Ізяславович (до 65-річчя з дня народження) (2017)
Шульгай А. Г. - Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Герасимюк Ілля Євгенович (до 60-річчя з дня народження), Чайковський Ю. Б., Білаш С. М., Проніна О. М. (2017)
Гончаров М. П. - Хірургічне лікування хворих на апендицит та особливості післяопераційного догляду за ними, Хоркава Б. А. (2017)
Аветіков Д. С. - Сучасні уявлення про умови, які обмежують вибір методу дентальної імплантації на верхній і нижній щелепах, Проніна О. М., Локес К. П., Буханченко О. П. (2017)
Гасымзаде Г. Ш. - Экстренная ультрасонография при травме (2017)
Гордієнко Л. П. - Вплив глутамату натрію на масу тіла та розвиток ожиріння (огляд літератури) (2017)
Дроздовська С. Б. - Участь довгих некодуючих РНК (lncRNA) у формуванні гіпертрофії міокарду при м’язовій діяльності, Поліщук А. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Каськова Л. Ф. - История совершенствования методов идентификации костных останков и изучения заболеваний, в том числе стоматологических, у древнего населения, Чуприна Л. Ф., Янко Н. В., Артемьев А. В., Артемьева Е. И. (2017)
Гранти Уряду? (2017)
Козакевич В. К. - Адаптовані суміші вітчизняного виробництва, збагачені олігосахаридами та нуклеотидами, у харчуванні дітей перших років життя (огляд), Зюзіна Л. С., Козакевич О. Б. (2017)
Події Особливо важливе за листопад 2017 (2017)
Котелевська Н. В. - Взаємозв’язок між карієсом зубів і пародонтитом у жителів України, Бойченко О. М., Зайцев А. В., Ніколішин А. К. (2017)
Черчілль про Троцького (2017)
Нефьодова О. О. - Влияние соединений кадмия и свинца на морфогенез внутренних органов в онтогенезе, Задесенец И. П., Гальперин А. И. (2017)
Вспоминая Мугабе (2017)
Треумова С. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності (огляд літератури), Петров Є. Є., Бурмак Ю. Г., Іваницька Т. А. (2017)
Джуренко Н. І. - Фітохімічні особливості представників роду Cotoneaster Medik, Паламарчук О. П., Четверня С. О., Гревцова Г. Т., Михайлова І. С. (2017)
Кратенко Р. І. - Біологічні ефекти 15-краун-5 при дії на стан мембран клітин щурів у підгострому експерименті (2017)
Гопко Н. В. - Епідеміологічні особливості лептоспірозу в Україні в умовах сьогодення (2017)
Севальнєв А. І. - Цільове планування заходів щодо зниження ризиків для здоров’я від впливу зважених твердих часток, Волкова Ю. В. (2017)
Шаравара Л. П. - Оцінка апостеріорного професійного ризику для працівників мартенівського цеху, Севальнєв А. І. (2017)
Артьомова Н. С. - Роль 4a4b поліморфізму гену eNOS у розвитку летальних наслідків при важких внутрішньо-шлуночкових крововиливах у передчасно народжених дітей, Ковальова О. М., Похилько В. І., Цвіренко С. М., Жук Л. А. (2017)
Берченко О. Г. - Формирование нехимической зависимости у крыс с тревожно-фобической формой эмоционального реагирования, Бевзюк Д. А., Левичева Н. А. (2017)
Воротинцев С. І. - Ефективність використання α2-агоністів в небаріатричній лапароскопічній хірургії у хворих з ожирінням (2017)
Горчакова Н. О. - Вплив селенвмісних засобів на рівень білків теплового шоку та показники тіол-дисульфідної системи в мозковій тканині щурів в умовах гострого порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В. (2017)
Дев’яткіна Т. О. - Стресорні механізми гострої крововтрати та їх фармакологічна корекція в експерименті, Важнича О. М., Власенко Н. О. (2017)
Дичко О. А. - Вплив комплексу розроблених фізичних вправ на корекцію порушеної клітинної реактивності організму у дітей із сколіозом у віці 15-17 років (2017)
Завгородний С. Н. - Опыт лечения больных с острым панкреатитом тяжелой степени, Рылов А. И., Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Ярешко Н. А. (2017)
Зайченко Г. В. - Вивчення місцево анестезуючої/аналгетичної дії ректального крему комбінованого складу, Стахорська М. О., Файзуллін О. В. (2017)
Івчук В. В. - Чутливість мікробної флори респіраторного тракту до антибактеріальних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології, Ковальчук Т. А., Левіна О. В. (2017)
Коровай С. В. - Особливості обміну катехоламінів у жінок з передчасними пологами у різні терміни гестації (2017)
Крижна С. І. - Дослідження впливу гелю "Імбирол" на показники ПОЛ та АОС слизової носу щурів при моделюванні травматичного риніту, Київська Ю. О., Тюпка Т. І., Козар В. В. (2017)
Куцак А. В. - Контроль стану дозової нагрузки на пацієнтів за рахунок медичного опромінення, Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Прожуган Т. О., Кривсун К. В. (2017)
Могильницька Л. А. - Концентрація васкулоендотеліального фактору росту в сироватці крові хворих з артеріальною гіпертензією, що супроводжується цукровим діабетом 2-го типу, ожирінням (2017)
Мохначов О. В. - Психологічні особливості хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця, порушеннями пуринового обміну та ожирінням (2017)
Нарожный С. В. - Влияние замораживания плаценты на антиоксидантное действие ее экстрактов по отношению к эритроцитам при окислительном стрессе, Нардид О. А., Розанова Е. Д., Покрышко С. В. (2017)
Некрасова Н. О. - Індикативна оцінка тканинної гіпоксії у хворих молодого віку зі спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю (2017)
Нікіфоров О. А. - Досвід ведення пацієнтів із гіперпролактинемією при підготовці до допоміжних репродуктивних технологій, Ломейко О. О., Авраменко Н. В. (2017)
Ошивалова О. О. - Передрак шкіри: клініко-епідеміологічні особливості (2017)
Павлов О. Д. - Реакція сполучної тканини на композит на основі полімолочної кислоти, гідроксиапатиту та трикальцій фосфату, Пастух В. В., Дедух Н. В. (2017)
Паленка О. Є. - Особливості клінічного перебігу гіпертензивної та атеросклеротичної енцефалопатії при ожирінні (2017)
Патерега Н. І. - Експериментальне вивчення протизапального ефекту апротиніну та флюктуруючих струмів, Шамлян О. В., Шевчук Л. П. (2017)
Підручна С. Р. - Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у лабораторних щурів різних вікових груп в умовах політравми, Степанова Г. М. (2017)
Поліник С. І. - Поліморфізм гена LSP1 у хворих жінок на рак молочної залози з України, Рибченко Л. А., Захарцева Л. М., Клименко С. В. (2017)
Прохач А. В. - Вплив нейтропенії на результати лікування хворих на рак грудної залози, Бондаренко І. М., Завізіон В. Ф. (2017)
Рзакулиева Лейла Муса кызы - Эхографические признаки плацентарной недостаточности у беременных с гельминтно-протозойной инвазией, Бабашова Фидан Махмуд кызы (2017)
Рябуха О. І. - Дослідження синтетичної діяльності фолікулярних тироцитів при прийманні неорганічного йоду в умовах аліментарного йододефіциту (2017)
Сергиенко А. Н. - Моделирование эмульгации силиконового масла при задней тампонаде сетчатки, Ткачук К. К., Сергиенко В. В. (2017)
Срібна В. О. - Розподіл однониткових розривів ДНК ядер ооцитів в умовах впливу антиоксиданта, блокатора ПАРП, субстрата NOS, блокатора iNOS, Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Блашків Т. В., Янчій Р. І. (2017)
Старченко Т. Г. - Застосування трьохкомпонентної антигіпертензивної терапії при гіпертонічній хворобі на тлі ожиріння, Пенькова М. Ю., Мисниченко О. В., Юшко К. О., Шкапо В. Л., Літвінова О. М. (2017)
Царев А. В. - Непреднамеренная гипотермия и объем кровопотери у пациентов с политравмой (2017)
Шаповалова А. А. - Принципы санаторно-курортной реабилитации детей в peмиcсии онкологических заболеваний с сопутствующей патологией нервной системы (2017)
Шутова О. В. - Оцінка ендогенних та екзогенних факторів ризику формування жовчнокам’яної хвороби в дитячому та підлітковому віці, Багацька Н. В. (2017)
Звягольська І. М. - Про наступність змін освітянського середовища кафедри мікробіології, вірусології та імунології в умовах компетентнісного підходу підготовки медичних фахівців (2017)
Зубко Л. Ю. - Порівняльний аналіз сонографічного і комп’ютерно-томографічного обстежень структур гепатобіліарної системи у осіб зрілого віку, Масна З. З. (2017)
Удод О. А. - Дослідження мікротвердості нанофотокомпозиційного матеріалу за різних умов твердіння, Бекузарова Х. І. (2017)
Гришко Р. В. - Антагоністична, літична та целюлазна активності бацил, виділених із ґрунту, Кириченко А. І., Соколова І. Є., Дрегваль О. А., Скляр Т. В. (2017)
Казмирчук А. А. - Біологічні властивості штамів умовно-патогенних мікроорганізмів, що виділені при дисбіозі шлунково-кишкового тракту, Голодок Л. П., Воронкова О. С. (2017)
Руденко А. Ю. - Біологічні особливості стафілококів, виділених з дихальних шляхів людини, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2017)
Ткаченко М. А. - Особливості чутливості до антимікотиків ізолятів Candida, що виділені від жінок з ураженнями статевих шляхів, Скляр Т. В. (2017)
Шелест Ю. В. - Спектр збудників уражень ранових поверхонь та їх чутливість до антибіотиків, Скляр Т. В. (2017)
Штиба Д. В. - Моніторинг кишкових вірусних інфекцій у Дніпропетровській області, Соколова І. Є., Бредихіна М. О. (2017)
Білецький Д. П. - Ультраструктурна характеристика привушної слинної залози щурів зрілого віку за умов впливу зневоднення організму та періоду подальшої реадаптації, Устянський О. О., Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Максимова О. С. (2017)
Гарасим Н. П. - Структурні зміни печінки щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Бішко-Москалюк О.І., Кулачковський О. Р., Луцик М. В., Санагурський Д. І. (2017)
Загоруйко Г. Е. - Возрастные изменения размеров и числа кардиомиоцитов, их ядер в процессе пренатального и раннего постнатального развития сердца крыс, Загоруйко Ю. В. (2017)
Лоза Є. О. - Особливості раннього етапу морфогенезу загоєння ран за умов цукрового діабету у залежності від способу фіксації країв рани, Марущак М. І. (2017)
Пелипенко Л. Б. - Топологічна характеристика інтерстиційного простору часточки підшлункової залози у віковому аспекті, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2017)
Туркевич М. О. - Естетична дерматологія, як сфера використання резорбуючих та перманентних імплантатів. Патоморфологічна оцінка ефективності, Туркевич О. Ю. (2017)
Яковенчук Н. М. - Морфологія суглобового хряща та субхондральної кістки після моделювання остеопорозу, Дєдух Н. В. (2017)
Акімова В. М. - Експресія маркерів активації та апоптозу на лімфоцитах периферичної крові при різних стадіях розвитку гнійно-запального процесу органів черевної порожнини, Лаповець Н. Є., Лаповець Л. Є. (2017)
Бєлорус А. І. - Рівень культури безпеки пацієнтів у неонатальних відділеннях України (результати соціологічного дослідження лікарів-неонатологів), Федосюк Р. М., Ковальова О. М., Лисак В. П. (2017)
Ахмедбейли П. А. - Повышение резистентности твердых тканей зубов при некариозных поражениях зубов (2017)
Дізік С. В. - Динаміка стану тканин пародонта, змін біохімічних маркерів ротової рідини і гормонального статусу у жінок з синдромом полікістозу яєчників під впливом лікувально-профілактичного комплексу, Романова Ю. Г., Волянська А. Г., Лунько Т. А. (2017)
Легенчук О. В. - Індивідуальні засоби для порожнини рота у дітей з гострими формами лейкемій, Мозгова О. М., Волкова С. В. (2017)
Лютіков О. - Вплив способу ізоляції робочого поля на успіх реставрації тимчасових молярів після пульпотомії: 12 місяців спостереження (2017)
Науменко К. Є. - Аналіз структури стоматологічної захворюваності у військовослужбовців Чернівецького гарнізону та потреби в стоматологічній допомозі, Бєліков О. Б. (2017)
Олекшій П. В. - Вплив дентальної імплантації та магнітотерапії на цитокіновий статус пацієнтів, Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Горицький В. М. (2017)
Плиска О. М. - Лікування періодонтитів постійних зубів з незакінченим формуванням кореня (2017)
Погребняк Г. В. - Аліментарні варіанти моделі хронічного пародонтита у самиць щурів (2017)
Расулова М. А. - Стоматологическая заболеваемость и показатели ротовой жидкости у психически больных, Алиева Э. Р., Гасанов В. М. (2017)
Савченко О. В. - Лазерні технології в ортодонтичній практиці – досягнення та перспективи (2017)
Удод О. А. - Стоматологічна захворюваність у хворих на цукровий діабет 1-го типу, Куліш А. С. (2017)
Ал-Хашими Садад Халаф Тамир - Суточная динамика кровяного давления у людей, страдающих артериальной гипертензией, Шейко В. И. (2017)
Босенко А. І. - Антиоксидантна активність аскорбінової кислоти як критерій адаптаційних можливостей учнів основної школи в процесі фізичного виховання, Філіпцова К. А., Гинжу М. М., Пертая О. В., Шавініна А. О. (2017)
Ніпот О. Є. - Вплив фенілгідразину на чутливість еритроцитів ссавців до гіпертонічного шоку, Єршова Н. А., Шапкіна О. О., Логінова О. О., Єршов С. С. (2017)
Орлик Н. А. - Міжсистемне забезпечення функціональних можливостей студенток 17–22 років впродовж оваріально-менструального циклу, Босенко А. І. (2017)
Соколенко В. Л. - Стрес-індуковані зміни показників ліпідного обміну та імунної системи у мешканців територій, забруднених радіонуклідами, Соколенко С. В. (2017)
Пам’яті професора Волошина Миколи Анатолійовича (2017)
Пам’яті професора Ярослава Івановича Федонюка (2017)
Носа Б. - Становлення туристично-рекреаційної галузі на території Закарпаття (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Безуглий А. - Проблеми житлово-комунальної сфери м. Вінниці за доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.), Герасимов Т. (2017)
Власюк С. - Реабілітація учасників визвольних змагань 1917–1920-х рр. (2017)
Стародубець Г. - Особливості загального стилю роботи і поведінки партійних посадовців західних областей України перших повоєнних років (2017)
Мартинчук І. - Альтернативні школи України: історія становлення і перспективи (2017)
Салагуб Л. - Становище Гетьманщини ХVІІІ ст. через призму поглядів радянських істориків (2017)
Радченко Н. - Кредитно-банківська система України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах сучасників (2017)
Бойко Н. - Зовнішня політика франкістської Іспанії у роки другої світової війни: історіографія питання (2017)
Чередниченко О. - Шевченко у франкомовному світі (2014)
Гнатенко В. - Шевченкіана Олександра Астаф'єва (2014)
Зимомря М. - Художній світ Тараса Шевченка в інтерпретаційній парадигмі: модель засвоєння німецькою мовою (2014)
Лановик М. - Образ Тараса Шевченка у поетичній візії Ігоря Калинця (2014)
Ткачук М. - Автодієгетичний наратор у ліриці Тараса Шевченка періоду заслання (2014)
Дубова І. - Художня своєрідність фольклоризму лірики Тараса Шевченка та Степана Руданського (2014)
Комінярська І. - "Гайдамаки" Т. Шевченка в інтерпретації Михайла Драгоманова (2014)
Ткачук М. - Цикл праць про Шевченка крізь оптику цілісного аналізу Василя Сімовича (2014)
Бистрова О. - Когезія та когерентність твору Тараса Шевченка "Заворожи мені, волхве" (2014)
Краснова Л. - Іманентний аналіз "N.N.". (така, як ти, колись лілея…) Тараса Шевченка (2014)
Курчій Д. - Напередодні 200-літнього ювілею Тараса Шевченка (2014)
Краснова Л. - Христоцентричні мотиви у творчості Тараса Шевченка (2014)
Луцишин І. - Екзистенційно-релігійна діалектика автора і героя в поезії Тараса Шевченка періоду заслання (2014)
Нагорний Я. - Концептуальні моделі інтимних взаємин Тараса Шевченка в дослідженні Павла Богацького (2014)
Tkachuk О. - Romantic discourse of "Haidamaki" poem by Т. Shevchenko (2014)
Пасічник О. - Негативний стереотип москаля в поемі "Катерина" Тараса Шевченка та повісті "Москалиця" Марії Матіос, Якимович В. (2014)
Працьовитий В. - Драма "Назар Стодоля" Тараса Шевченка – феноменальне явище української культури (2014)
Рожко В. - Український православний релігійний світогляд Тараса Шевченка в житті і творчості (2014)
Скуратко Т. - Імагологічний світ поем Івана Драча про Тараса Шевченка (2014)
Тарасова М. - Ідилічна візія України Тараса Шевченка (2014)
Сеник Л. - Тарас Шевченко: феномен генія (2014)
Ткачук М. - Наративна стратегія поеми "Катерина" Тараса Шевченка (2014)
Ткачук М. - Українські митці ХХ століття у силовому полі Тараса Шевченка (2014)
Троша Н. - Концепт української історії в "Щоденнику" Олександра Довженка (2014)
Астаф'єв О. - Перший польський твір про Івана Гонту (2014)
Грицковян Я. - Популяризатори Шевченка в Польщі (Повертаючись до теми "Шевченко і Якубець та Єнджеєвич") (2014)
Грицик Л. - Плюралістична парадигма грузинської шевченкознавчої компаративістики (2014)
Рокіцька Н. - Німецькомовна Шевченкіана (від Обріста до Єнсена) (2014)
Васильців Я. - Іспанська література на сторінках "літературно-наукового вістника” (2014)
Мельничайко В. - Емоційно-експресивні засоби синтаксису в поезії Тараса Шевченка періоду "Трьох літ", Криськів М. (2014)
Панцьо С. Є. - Мовні особливості назв осіб у поемах Т. Шевченка "Катерина" і "Гайдамаки", Лісняк Н. І. (2014)
Буда В. - Стилістична функція порівнянь у політичних поемах Тараса Шевченка періоду "Трьох літ" (2014)
Наливайко М. Я. - Ономастичний простір поезій Тараса Шевченка (2014)
Ткачук О. - Філософія та етика Тараса Шевченка в літературно-критичному дискурсі Володимира Винниченка (2014)
Винниченко В. - Філософія й етика Шевченка (Промова в 51 роковини смерті поета) (2014)
Зимомря М. - Креативне осмислення літературного процесу (Ковалів Ю. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початку ХХІ століть". ( Т. 1 – 2 ). – К.: Академвидав, 2013), Науменко Н. (2014)
Роман М. - Дискурс розкриття образів крізь призму парадигми часу й життя (Зимомря Микола. Час і життя. – Дрогобич: Посвіт, 2012.- 646 с.) (2014)
Зимомря М. - Сутність модернізму: спроба окреслення ліній європейської літератури порубіжжя століть (Галина Корбич. Захід, Польща, Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму: Вибрані аспекти рецепції. – Познань, 2010. – 334 с.), Науменко Н. (2014)
Слово до читачів (2017)
Сидоренко Н. - "Відродження душі народу": національно-патріотична проблематика української регіональної преси 1917 року (2017)
Павлюк І. - Інформаційна підтримка УНР західноукраїнською пресою (2017)
Зикун Н. - Cатирична публіцистика періоду Української революції: еволюція проблемно-тематичних домінант (2017)
Георгієвська В. - Активізація партійної преси національних меншин в Україні (1917–1919) (2017)
Садівничий В. - Спеціалізовані медичні видання, народжені Українською революцією 1917–1921 років (2017)
Кобинець А. - Від української ідеї – до української революції (2017)
Бойко А. - Тіні забутих часописів: революція й особистість (за матеріалами журналу "Христианская мысль", 1916–1917) (2017)
Сніцарчук Л. - Назар Гнатюк: "Бути журналістами в тяжкий для пресової праці час" (1917–1921) (2017)
Герасимчук Н. - Українська революція у публіцистиці М. Грушевського 1917–1918 років (2017)
Калантаєвська Г. - "А пресі… пресі теж смоленським шляхом іти доведеться" (радянська періодика і видавнича справа у "Щоденниках" Сергія Єфремова), Сипченко І. (2017)
Коваль Ю. - Світоглядні принципи та орієнтири Пилипа Капельгородського періоду Директорії (2017)
Семенко С. - Ідеологічні трансформації в публіцистичних виступах Юрія Косача про добу УНР (2017)
Попович Ю. - Суспільно-політичні публікації на сторінках чернівецької "Самостійної думки" (1931–1937) як джерело соборницьких ідей (2017)
Кліщ А. - Самостійницькі ідеї Симона Петлюри у публіцистичній візії Романа Рахманного (2017)
Гиріна Т. - Аудіоподкастинг як новітня форма поглиблення історичних знань українців (2017)
Школьна О. - Голос доби: Сергій Єфремов (2017)
Єршова О. Н. - Состояние антиоксидантной системы Rapana venosa (Valenciennes, 1846) при действии анионного детергента, Лавренюк Т. І., Тоцький В. М., Топтіков В. А., Ковтун О. А. (2017)
Герасим’юк В. П. - Мікроскопічні водорості бентосу степової річки Кучурган (північно-західне Причорномор’я), Герасим’юк Н. В. (2017)
Попова О. М. - Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду Одеського регіону для охорони екосистем та созофітів в контексті геоботанічного районування (2017)
Кудренко С. А. - Amphipoda макрозообентоса (Arthropoda, Crustacea) Григорьевского лимана (2017)
Саварiн О. О. - О находке куторы малой (Neomys anomalus, Cabrera, 1907) на территории станции по очистке сточных вод г. Береза (Брестская область), Молош А. М. (2017)
Стойловський В. П. - Гнездование сов (Strigiformes) в окрестностях г. Одессы, Маліношевський В. Г. (2017)
Сокол Д. В. - Прикріплення та реакції хемотаксису фітопатогена Rhizobium radiobacter у присутності Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних поверхонь, Мельникович Д. Б., Кононюк Ю. В., Ліманська Н. В., Галкін М. Б. (2017)
Ракуха А. В. - Вплив препаратів збагаченої та збідненої на тромбоцити плазми на метаболічний профіль моноцитів аутологічної периферичної крові людини in vitro, Голюк Є. Л., Пшеничний Т. Є., Маслова Т. С. (2017)
Возіанова Н. Г. - 150-річна історія ботанічного саду Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Крицька Т. В., Левчук Л. В., Чабан К. В., Осадча Л. П. (2017)
Коваленко С. Г. - Колекція О. Д. Нордманна як одна з фундацій гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD), Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. (2017)
Коваленко В. Н. - Клиническая фармакология как наука: роль в современной медицине, Кожухов С. Н. (2017)
Шумаков А. В. - Профилактика острого повреждения почек у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, перенесших чрескожное коронарное вмешательство: сравнение влияния розувастатина и аторвастатина (исследование "случай – контроль"), Пархоменко А. Н., Лутай Я. М., Степура А. А., Скаржевский А. А. (2017)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные особенности, взаимосвязь с факторами риска, Голикова И. П. (2017)
Іванюк Н. Б. - Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування або стентування (2017)
Журавлёва Л. В. - Значение каротидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны в прогнозировании атеросклеротического поражения венечных сосудов в зависимости от наличия сахарного диабета 2-го типа, Лопина Н. А. (2017)
Сичов О. С. - Предиктори якості життя в пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О. (2017)
Іванов В. П. - Зміни рівня N-кінцевого фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю залежно від показників якості життя, Савіцька Ю. В. (2017)
Несукай О. Г. - Зміни геометрії скорочення лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу з різною частотою скорочень серця, Гіреш Й. Й. (2017)
Целуйко В. Й. - Можливості 2D-спекл-трекінг ехокардіографії щодо діагностики дисфункції правого шлуночка у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії, Сухова С. М., Кіношенко К. Ю., Яковлева Л. М. (2017)
Коркушко О. В. - Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років, Чижова В. П., Антонюк-Щеглова І. А., Шатило В. Б., Журавльова Ю. Б. (2017)
Дроздова І. В. - Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби: підходи до аналізу й прогнозування, Бабець А. А., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2017)
Мурсалов М. М. - Эпидемиологические аспекты артериальной гипертензии у вынужденных переселенцев мужского пола в возрасте 20–59 лет, проживающих в г. Сумгаит (2017)
Бойко О. І. - Синдром звивистих вінцевих артерій у дитячому віці (2017)
Зербіно Д. Д. - Рецензія на книгу: Ю.Г. Кияк, О.Ю. Барнетт, В.І. Ковалишин, Г.Ю. Кияк "Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією" (2017)
До відома авторів (2017)
Gogaľová Z. - Herbal adaptogens and their potential antioxidant properties, Poráčová J., Sedlák V., Konečná M., Mydlárová Blaščáková M., Mirutenko V. (2017)
Hrabčáková M. - Lipid profile and anthropometric parameters of women with arterial hypertension from the region of Eastern Slovakia, Poráčová J., Mydlárová Blaščáková M., Sedlák V., Konečná M., Gogáľová Z., Majherová M., Kotosová J., Uhrínová L., Franková L. (2017)
Mydlárová Blaščáková M. - Ischemic stroke – the lipid profile in women from Slovakia, Malinovská Z., Partilová K., Sedlák V., Poráčová J., Martonová V., Majherová M., Blaščáková L., Konečná M., Gogaľová Z. (2017)
Sedlák V. - The comparison of the antioxidant and antimicrobial potential of Vitis vinifera L., Vaccinium vitis-idaea L. and Rosa canina L. fruit extracts, Chovancová N., Poráčová J., Mydlárová Blaščáková M., Gogaľová Z., Konečná M., Porubská J., Tkáčiková Ľ., Majherová M., Mirutenko V.S. (2017)
Sharga Boris M. - Fungal diseases of grapes in Uzhhorod and on surrounding lands (2017)
Квач Ю. - Паразити атерини піщаної, Atherina boyeri Risso, 1810 (Actinopterygii: Atherinidae), у північно- західній частині Чорного моря, Дробіняк О. (2017)
Романко В. О. - Особливості біології Ceratitis capitata Wiedemann, Дудинська А. Т. (2017)
Фаринець С. І. - Порівняльний морфоаналіз структур постабдомена самок тахін (Diptera, Tachinidae), які відкладають яйця під покриви та щілини тіла хазяїна (2017)
Дудинський Т. Т. - Аналіз зміни чисельності кліщів з родини Glycyphagidae Berlese, 1923 у гнізді карпатської медоносної бджоли (2017)
Попович Г. Б. - Ембріологічне дослідження деяких видів роду Spiraea L. (Rosaceae) (2017)
Чумак М. В. - Трофічна структура угруповань сапроксилобіонтних твердокрилих (Coleoptera) букових пралісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2017)
Горбань Д. Д. - Вивчення особливостей мікроциркуляції крові за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії (2017)
Кур’ята В. Г. - Особливості надходження і перерозподілу неструктурних вуглеводів та елементів живлення між органами рослин томатів за дії фолікуру, Кравець О. О. (2017)
Симочко Л. Ю. - Біоiндикація і біотестування ґрунтів – сучасні методичні підходи, Демʼянюк О. С., Симочко В. В. (2017)
Кривцова М. В. - Антибактеріальна дія ефірних олій на клінічні ізоляти збудників опуртоністичних інфекцій, Лівак О. Г., Балабанська Б. В., Марочка Н. А., Білак О. М., Ганич Т. Т. (2017)
Боднарюк Р. М. - Вплив забруднення нафтопродуктами на мікробіоценоз ґрунту та фітотоксичний ефект в умовах Ужгородського району Закарпаття, Вакерич М. М., Петросова В. І., Ніколайчук В. І., Гасинець Я. С. (2017)
Гасинець Я. С. - Дендрофлора скверу пл. Шандора Петефі м. Ужгорода та її сучасний стан, Бесеганич І. В., Кіш Р. Я., Сойма А. Д., Вакерич М. М. (2017)
Дармостук В. В. - Перші відомості про лишайники та ліхенофільні гриби національних природних парків "Нижньосульський" та "Пирятинський", Ходосовцева Ю. А., Ходосовцев О. Є. (2017)
Слепих А. А. - Плодоношение дуба черешчатого (Quercus robur L.) и формовое разнообразие желудей в природных и исскуственных дубравах юго-востока Украины, Коршиков І. І. (2017)
Дятлов С. Є. - Оценка токсичности и загрязнения донных отложений полигонов Северо-Западной части Черного моря тяжелыми металлами, Кошелев О. В., Запорожець С. О., Лук’янова О. О. (2017)
Kirikova T. A. - Seasonal dynamics and resources of aquatic invertebrates of Sivash as a forage base and key area for tundra waders, migrating along the afroeurasian flyways (2017)
Елланська Н. Е. - Мікробні угруповання та біологічна активність прикореневого ґрунту рослин Phlox paniculata L., Скрипка Г. І., Юношева О. П. (2017)
Левицький A. П. - Мукозо-адгезивные гели с кверцетином – эффективная лекарственная форма для коррекции метаболических нарушений, Maкaрeнкo O. А., Maйкoвa Г. В., Гладкій T. В. (2017)
Пилипенко Н. О. - Стан показників проникності біомембран у осіб, працюючих в умовах пилоутворюючих виробництв, Ніколенко Є. Я., Вовк К. В. (2017)
Коваленко С. Г. - Скарби гербарію ОНУ імені І. І. Мечникова (MSUD). ексикати з "Flora Rossica", Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. (2017)
Шмаков О. М. - Розвинення воєнного мистецтва: творчий аспект діяльності командного складу (2017)
Дробаха Г. А. - Підсистема підтримки прийняття рішень з організації матеріального забезпечення військових частин (підрозділів) повітряного командування за участі у повітряній операції, Гурін О. М. (2017)
Балан М. І. - Результати ранжирування чинників досягнення раптовості дій формувань Національної гвардії України у спеціальній операції із знешкодження незаконного збройного формування, Колянда В. В., Дробаха Г. А., Бaбков Ю. П. (2017)
Овчаренко В. В. - Воєнно-історичні дисципліни у вищих військових навчальних закладах України: проблеми та перспективи змін, Семенов С. С., Фалько С. А. (2017)
Лісіцин В. Е. - Модель моніторингу кризових ситуацій соціального характеру на базі використання геоінформаційних технологій, Бєлай С. В., Воробйов В. І., Воробйов С. О., Луговський І. С. (2017)
Кондратенко О. П. - Загальні підходи до створення гібридної автотехніки для Національної гвардії України (2017)
Олещенко А. І. - Результати аналізу використання супутникових радіонавігаційних засобів орієнтування та визначення координат об’єктів, Радіонов Г. О., Лиходій О. В., Воронін А. І. (2017)
Пасічник В. І. - Методика оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу військового підрозділу до виконання завдань за призначенням, Афанасенко В. С. (2017)
Про результати службово-бойової діяльності Національної гвардії України в серпні та вересні 2017 року (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Кириленко O. С. - Пізньотрипільське населення Київського Подніпров'я в 3600/3500-3300/3200 рр. до н.е. (2015)
Телегуз А. В. - Епоха верхнього палеоліту на території Білорусі в контексті початкового етапу етногенезу місцевих етнокультурних спільнот (2015)
Андрусяк Я. Я. - Становище православної церкви у північно-східних комітатах Угорського королівства в період правління Матяша Корвіна та династії Ягеллонів (друга пол. XV – поч. XVI ст.) (2015)
Кривошея І. І. - Основні службові обов'язки значного товариства військового Гетьманщини в XVII ст. (2015)
Сень Д. В. - "Извещал письменно на бунчюковых Семена Лизогуба да Андрея Горленка...": случай из истории казачьей старшины Гетманщины 1720-х гг., Швайба Н. И. (2015)
Барановський О. А. - Запорозьке гайдамацтво як концептуальна основа ідейно-політичного життя Нової Січі (2015)
Мільчев В. І. - "Аби очистити Вкраїну так, як і раніше було": універсали, маніфести та ордери як продукт і контрагенти гайдамаччини (2015)
Сакало О. Є. - Сімейні домогосподарства козаків Городиської сотні Лубенського полку другої половини XVIII ст.: типологія і структура (2015)
Якименко О. І. - Історико-демографічні аспекти домогосподарств північної Гетьманщини у другій половині XVIII ст. (на прикладі села Високе Стародубського полку) (2015)
Ковальова Ю. В. - Інститут шлюбу в українському селі кінця XIX – першої чверті XX ст. (2015)
Чирук С. В. - Народжуваність та смертність у лютеранській колонії Фрейденталь. XIX – поч. XX ст. (2015)
Замуруйцев О. В. - Особливості соціально-економічного розвитку німецькомовних поселень Південного регіону України в 50–80-х роках XIX століття (2015)
Казаков М. В. - Чорнобильське братство (кінець XVII – початок XX ст.) (2015)
Балицький О. Ю. - "Міський простір" бессарабських міст XIX століття (2015)
Барабаш Д. В. - З історії українського Просвітництва: інтелектуальне співтовариство "Попівська академія", Барабаш Н. О. (2015)
Доценко В. О. - Соціально-економічне становище єврейської громади українських земель Російської імперії у XIX столітті (2015)
Дружкова І. С. - Епізод з історії примусового виселення євреїв з Миколаєва у 1830-х рр.: спроба переселення до Ізмаїлу (2015)
Гербеєва І. М. - Діяльність єврейських поховальних братств у Херсонській губернії (2015)
Колесник О. В. - Друкарські установи Херсонської губернії XIX ст. в розвитку поліграфічної промисловості регіону (2015)
Крижанівський В. М. - Забезпечення канцелярськими засобами діловодної частини Єлисаветградської міської думи й управи в 1871–1917 рр. (2015)
Ліхачова О. Є. - Початковий етап служби О. І. Георгієвського у структурах міністерства народної просвіти Російської імперії (2015)
Петренко І. М. - Створення і функціонування в Полтаві початкового народного училища для єврейських дівчат (1896–1918 рр.) (2015)
Антощак М. М. - Гнєдінське ремісниче училище: відкриття та діяльність (2015)
Македон В. В. - Національно-культурні об'єднання народів Кавказу (вірменів та грузинів) у громадському та культурному розвитку Одеси кінця XIX – початку XX ст. (2015)
Обершт О. М. - Суспільно-політичні передумови появи російського націоналізму на території України в другій половині XIX ст. (2015)
Папенко Є. М. - Зародження чеських і польських сокільських організацій в Австро-Угорській імперії у другій половині XIX ст. та їхній вплив на створення українського "Соколу" (2015)
Сидорович Є. С. - Європейці в економічному житті Півдня України (на прикладі діяльності Р.О. Вассала та К.І. Пот'є) (2015)
Товстоляк Н. М. - М. В. Тарновський та його родина (2015)
Сергієнко Д. В. - Меценатське подвижництво Катерини Скаржинської (1852–1932) (2015)
Щур С. А. - Тероризм і суспільно-політична думка Наддніпрянської України наприкінці 70-х рр. XIX ст. (2015)
Безкровний Ю. О. - Володимир Винниченко як редактор журналу "Промінь" (1916–1917) (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - Становлення та діяльність Всеукраїнського товариства насінництва (1922–1928 рр.) (2015)
Крамар Ю. В. - Громадсько-культурне життя німців Волині у 1920–1930-х рр. (2015)
Ломака О. А. - Болгари серед українського населення Кіровоградщини (етнодемографічний аспект) (2015)
Мун Д. - Степи Північної Америки та Росії (2015)
Салата О. А. - Творчість української інтелігенції на сторінках окупованої періодики 1941–1942 років (2015)
Буренков В. М. - Михайло Всеволожський: реконструкція політичної біографії представника регіональної партійної еліти УРСР (2015)
Турченко Ф. Г. - Історична пам'ять і політика пам'яті на Запоріжжі (1991–2015 рр.). Ч. 2. (2015)
Грушева Т. В. - Християнський світ сучасної України: випробування війною (2015)
Березовська В. В. - Релігійні конфесії в Одеській області на сучасному етапі (2015)
Костюк Д. С. - Методологія вивчення громадянського суспільства: проблемні аспекти (2015)
Авхутська С. О. - Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І. С. Мазепи (2015)
Безверха В. М. - Формування життєвого та наукового світогляду В.Н. Златарски (2015)
Капарулін Ю. В. - Георгій Афанасьєв (1848–1925): нариси біографії і наукової творчості (2015)
Гедз В. А. - Діяльність бургомістра Леонтія Форостівського у працях українських істориків (2015)
Барков І. В. - Питання проституції на сторінках одеської періодики другої половини XIX – початку XX століть (2015)
Кузьменко А. В. - Розкриття проблематики досліджень кінця XVIII – першої половини XIX ст. з історії України в зарубіжній історіографії (2015)
Волкова О. Ю. - Основні напрямки пострадянських досліджень історії масонства на території українських губерній i чверті XIX століття (2015)
Лєбєдєва Ю. О. - Українські історики діаспори та їх внесок в історіографічні дослідження Руси-України (2015)
Зеленяк О. М. - "Махновщина" в радянській публіцистиці та історіографії 20-х – першої половини 50-х років XX ст. (2015)
Гудзь В. В. - Проблема демографічних наслідків Голодомору 1932–1933 рр. в Україні у сучасній світовій історіографії (2015)
Ухач В. З. - Організаційне оформлення та діяльність "Поліської Січі" Т. Бульби-Боровця у працях сучасних вітчизняних істориків (2015)
Шостак А. В. - Православні конфесії Півдня України у 1990-х рр.: історіографія проблеми (2015)
Шкода Н. А. - Український драматичний театр Наддніпрянщини як чинник національно-культурного відродження в другій половині ХIХ – на початку XX ст.: історіографічний огляд проблеми (2015)
Грищенко Т. Р. - Становлення та діяльність сільськогосподарського вченого комітету України: історіографічний огляд (2015)
Скороход О. В. - Радянська наука 20-х – першої половини 50-х рр. про українсько-сербські зв'язки ХVІІІ – початку XX ст. (2015)
Космина В. Г. - Формування історіографії першої хвилі української еміграції в Латинську Америку (2015)
Чернік С. Д. - Військове протистояння Австро-Угорщини та Сербії у 1914 році на сторінках газети "Одесский листок" (2015)
Казаков Г. І. - Зовнішня політика В. Вільсона (1914–1918 рр.): спроба історіографічного аналізу (2015)
Бакалець О. А. - Срібні акче Кримського ханства в складі монетних скарбів Поділля ХV – першої половини ХVІІ ст. (2015)
Філас В. М. - Візуальна репрезентація Олександрівська у творчій спадщині І. К. Айвазовського (2015)
Литовченко Н. І. - Історія монументально-декоративного оформлення зали пленумів Верховного суду України (2015)
Савченко І. В. - Сучасне нормативно-правове регулювання експертизи цінності документації в установах: формування, складові та напрямки розвитку (2015)
Бєлікова М. В. - Запровадження інноваційних технологій в музеях України (2015)
Дєдков М. В. - Леонід Георгійович Ісаков – директор двох вишів (2015)
Василенко В. М. - Костенко В.П. – видатний вітчизняний корабельній інженер, суднобудівник (2015)
Костенко А. І. - Роль В.Г. Гриневецького у становленні теоретичного машинобудування (2015)
Коробченко А. А. - Зміст та основні напрями діяльності товариства дослідників природи при Харківському університеті (1869–1930 рр.) В контексті розвитку природознавства в Україні (2015)
Махобей К. М. - Внесок академіка Генріха Осиповича Графтіо в гідроенергетичну науку (2015)
Мерко О. М. - Роль Кримської астрофізичної обсерваторії у розвитку космічних досліджень з вивчення Місяця, Щербіна А. Д. (2015)
Ріжняк Р. Я. - Історія розвитку апаратного забезпечення інформатизації класичних та економічних вишів України (друга половина XX – початок XXІ століття) (2015)
Стрелко О. Г. - Аналіз наукового доробку професора О.М. Фролова (1863–1939) в галузі експлуатації залізниць (2015)
Демченко Т. Ф. - М.А. Белелюбський (1845-1922) – основоположник будівництва металевих мостів, Демченко В. О. (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Арефьева Н. Г. - Концепт "душа" в славянской фразеологии (2014)
Барменкова О. П. - Сравнительные конструкции в произведениях И. Бабеля (2014)
Білоус Н. В. - Переклад термінологічних полісемантів у німецькомовних теологічних текстах українською мовою (2014)
Бражник Н. В. - Синтаксична побудова англомовних і україномовних блогів: зіставний аналіз (2014)
Гливінська Л. К. - Перцептивний фрагмент мовно-поетичної картини світу (на матеріалі творчості українських шістедесятників) (2014)
Гончарова З. В. - Языковая игра в условиях билингвизма (2014)
Григораш А. М. - Фразеологизмы античного происхождения в современной русскоязычной прессе Украины (2014)
Дишлева Г. В. - Особливості семантики та функціонування дієслів стану в англійській мові (2014)
Дмитренко О. П. - Контамінація як шлях до інноваційного розвитку фразеологічного фонду сучасної німецької мови (2014)
Довгань О. В. - Нелінійність смислу абсурдного тексту як складник його стилю (2014)
Емельянова Д. В. - Грамматическая омонимия английского слова sharp (2014)
Іващенко П. А. - Комунікативно-функціональна перспектива речення у публікаціях фінансово-економічних новин (на матеріалах інтернет-ресурсів Reuters та Український тиждень) (2014)
Карпа І. Б. - Конативна, оцінна та експресивна функції електронних текстів довідкового сервісу Yahoo!Answers (2014)
Ковальчук И. М. - Лексико-семантические особенности образного компонента в сравнениях заговоров против воров (2014)
Колесникова І. А. - Екстралінгвістична зумовленість професійної номінації (2014)
Кувшинова Н. М. - Немецкие лексические заимствования в русском языке XVII − XVIII вв. с сохранением их семантики в языке-источнике (2014)
Куранова С. І. - Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу (2014)
Куца О. В. - Латинські запозичення континентального періоду в давньоанглійській мові (2014)
Куцак Г. М. - Взаємозумовленість ономасіологічних структур у тексті (2014)
Кучера А. М. - Застосування методів структуралізму та складного цілого для аналізу архітектоніки англомовної авторської казки (2014)
Лешкова Н. В. - Прийменниково-відмінкова парадигма сучасної української мови (2014)
Лєпухова Н. І. - Відтворення категорії казковості у перекладі (на матеріалі україномовних перекладів німецьких романтичних казок В. Гауфа і Е. Т. А. Гофмана) (2014)
Нечипоренко М. Ю. - Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича "Московіада" та його перекладів англійською та польською мовами) (2014)
Новікова О. О. - Категорії обмеження як базова категорія людського мислення (2014)
Пастернак Т. А. - Реалізація принципу співробітництва у діловому дискурсі (на прикладі супровідних листів при прийомі на роботу) (2014)
Полякова Т. В. - Теоретичний аспект мовної картини світу як елемента національно-світоглядного самовираження українського народу (2014)
Полякова Т. М. - Культурно-бытовая традиция потомков украинского казачества (на материале русскоязычных произведений Г. Ф. Квитки-Основьяненко) (2014)
Родюк М. В. - Проблема частиномовного визначення дієприкметника у слов'янському і германському мовознавстві (2014)
Рудківський О. П. - Специфічні розрізнювальні ознаки фонем західногерманських мов (2014)
Садич Т. В. - Семантико-рольові характеристики заголовків англомовних та україномовних релігійно-політичних газетних інтернет-новин (2014)
Садовнікова Г. В. - Співвідношення понять "термін" та "мова професійної комунікації" (2014)
Семененко Г. М. - Кодифікація стандартного варіанту англійської мови в ранньоновоанглійський період: лексичний склад (2014)
Сергієнко К. П. - Ввічливість як етнокультурна категорія мовної свідомості англійців та українців (2014)
Ситникова Е. В. - Внутренний лексикон человека в психолингвистических исследованиях (2014)
Слива Т. В. - Меронимы в составе ассоциативно-семантических групп (2014)
Титаренко М. В. - Личные местоимения второго лица как средство выражения социального статуса (на материале русского языка) (2014)
Тішечкіна К. В. - Сільськогосподарські терміни в україномовних та англомовних словниках (2014)
Ткаченко Ю. В. - Суфіксація як засіб вираження градуального значення дієслів на словотвірному рівні (2014)
Троян-Степанюк А. А. - Синергетика в методологической системе анализа художественного текста (2014)
Чепурная Т. С. - Билингвизм в аспекте проблемы языковой личности (2014)
Чикиль М. Ю. - Экспликация одоративной, вкусовой и осязательной оценки в текстах детской литературы ХХ-ХХІ века (2014)
Чугаєва В. В. - Символічна парадигма архетипу вода в біблійному дискурсі (2014)
Шевченко М. Ю. - Засоби вираження перформативності дієслів say, tell, declare в англійській мові (2014)
Шпильківська О. В. - Явище синонімії в термінології фінансового права сучасної української мови (2014)
Шум О. В. - Особливості трансляції ідіостилю та стилю перекладача (на прикладі романів В. Барки, О. Гончара та І. Багряного) (2014)
Яковлева К. О. - Займенники другої особи у письмових свідченнях 1560-1760 років: статевий, віковий та соціальний параметри (2014)
Humbatova A. A. - English composite verbs in dictionaries (2014)
Титул, зміст (2013)
Базима Н. В. - Особливості невербальної та вербальної комунікації у дітей з аутизмом, Мороз О. В. (2013)
Базима Н. В. - До проблеми корекції аутистичних порушень дошкільників, Семенова В. Д. (2013)
Гаврилова Н. С. - Постановка голосних звуків мовлення -О- , -У- у дітей (2013)
Городянкина В. П. - Проблемы и поиск современных форм коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии (2013)
Зарицька А. В. - Проблема орофарингіальної недостатності у хворих з мозковим інсультом (2013)
Кондукова С. В. - Особенности сенсорных способностей старших дошкольников с ОНР, Шеремет М. К. (2013)
Кондратенко В. О. - Особливості мовленнєвого розвиткудітей дошкільного віку з дизартрією, Волошина Ю. А. (2013)
Конопляста С. Ю. - Розвиток сенсомоторного рівня мовленнєво-рухової організації у дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією, Галущенко В. І. (2013)
Літвінова О. В. - Ехолалія як феномен усного мовлення у дітей з аутизмом (2013)
Манько Н. В. - Вплив перинатальної енцефалопатії на домовленнєвий та ранній мовленнєвий розвиток дітей першого року життя (2013)
Марченко І. С. - Напрямки формування передумов мовленнєвого розвитку дітей першого року життя (2013)
Ховрина Ю. А. - Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя по формированию обобщающих понятий у детей с общим недоразвитием речи, Дроздова Н. В. (2013)
Чередніченко Н. В. - Діагностика лінгвістичних здібностей у молодших школярів із порушенням мовлення при опануванні ними фонетико-графічних умінь та навичок, Пелешенко О. С. (2013)
Шульженко Д. І. - Психолінгвістичні основи корекції мовлення дітей зі спектром аутистичних порушень, Шеремет М. К. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Миленька Г. Д. - "Dignus est intrare": специфіка акторського мистецтва у поглядах Бенуа-Констана Коклена (2017)
Сітенко Т. В. - "Польський чинник" у діяльності Київського оперного театру кінця ХІХ–початку ХХ ст. (2017)
Веселовська Г. Д. - Театр Миколи Садовського часів Директорії УНР (1919–1920 рр.) (2017)
Палій О. С. - Діяльність театру імені Марії Заньковецької під керівництвом Олександра Корольчука:мандрівна хроніка (1923–1924 рр.) (2017)
Чурпіта Т. М. - Трегубов: шлях до ГУЛАГу і табірна творчість (2017)
Фіалко В. О. - Проза Ф. Достоєвського на сцені українського театру: початок творчого пошуку (2017)
Юдов М. О. - Творчо-організаційні принципи діяльності Міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", Вічна А. В. (2017)
Погоріла М. С. - Постмодернізм у балетному театрі (2017)
Захарченко А. І. - Внутрішньо-особистісний конфлікт персонажа у контексті основного конфлікту п’єси (2017)
Пасічник А. Ю. - Функціонування одеських кінофабрик (1922-1923) (2017)
Мусієнко О. С. - Фріц Ланг: символіка архітектури (2017)
Наумова Л. М. - Фільм М. Шпиковського "Хліб". Тенденції і впливи (2017)
Безручко О. В. - Маловідомі сторінки життя і творчої діяльності Ю. Солнцевої на Київській кінофабриці (2017)
Погребняк Г. П. - Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві (2017)
Вержбицький Б. В. - Живописний базис в екранних технологіях, Прядко О. М. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського