Huseynov A. - Evaluation of tax system in Germany (2017)
Матвійчук Н. М. - Аутстафінг: стан та проблеми впровадження в Україні (2015)
Зоріна О. І. - Шляхи підвищення ефективності діяльності малодіяльних ділянок залізниць України, Мкртичьян О. М. (2017)
Герман Л. Т. - Ідентифікація країн за соціальними характеристиками глобального економічного розвитку (2015)
Мухсинова Л. Х. - Противодействие фаворитизму как фактору торможения современной российской экономики, Криволапов В. С. (2017)
Гаврик О. Ю. - Організаційні аспекти управління ризиками в сільськогосподарських підприємствах, Свиноус І. В. (2015)
Чорнобай А. В. - Економіко-правові засади оплати праці (2017)
Будько О. В. - Система об'єктів обліку в управлінні сталим розвитком підприємства (2015)
Друздєв О. В. - Slavia unita contra Slavia Ortodoxa: приклад Львівського успенського братства у XVIII ст. (2017)
Кузьмак О. І. - Особливості прийняття управлінських рішень в діяльності підприємств сфери послуг (2015)
Вакуленко Ю. В. - Переваги та труднощі ранньої діагностики розладів аутичного спектру (2017)
Фаринович І. В. - Оцінка доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств (2015)
Сергєєнкова О. П. - Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи (2017)
Піняга Н. О. - Ресурсний потенціaл та інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств (2015)
Дончевська Р. С. - Конкурентоспроможність зерна кукурудзи різних сортів, що використовується для виробництва харчових продуктів, Двірна Ю. О. (2017)
Хомяк М. С. - Інвестиційні механізми розвитку регіонів (2015)
Ценклер Н. І. - Конвергенція економіки Карпатського регіону в процесі адаптації до євроінтеграційної моделі розвитку (2015)
Гончаренко О. В. - Інституціоналізація агроінновацій: методологічний контекст (2015)
Артюшок К. А. - Еколого-економічні проблеми відносин власності на природні ресурси в умовах децентралізації (2015)
Шарий Г. І. - Земля як засіб виробництва – аспект доступності, Тимошевський В. В. (2015)
Скорик О. О. - Концептуальні основи механізму екологічного страхування (2015)
Нестерчук Є. В. - Формування органічного сектору в межах екологічної складової сталого розвитку агросфери (2015)
Сава А. П. - Соціальна відповідальність аграрного бізнесу в контексті збалансованого розвитку сільських територій (2015)
Шевчук І. Б. - Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України, Васьків О. М., Стадник Ю. А. (2015)
Гетьман О. О. - Побудова механізму соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, Косогор К. О. (2015)
Благун І. С. - Теоретичні основи рейтингового управління в регіональних економічних системах, Боднарук І. Л. (2015)
Радько В. І. - Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва продукції в молочному скотарстві, Микитюк Д. М. (2015)
Жовковська Т. Т. - Розвиток теорії споживання в контексті поведінки споживачів (2015)
Ільчук В. В. - Структурно-динамічні тенденції ринку картоплі (2015)
Кирилко Н. М. - Управління прийняттям рішення щодо участі у виставкових заходах підприємств легкої промисловості на базі застосування методу "Decision Tree" (2015)
Соловей І. С. - Сутність конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, Соловей І. М. (2015)
Левченко Н. М. - Вектори адаптації зарубіжного досвіду оцінки вартості нерухомості у вітчизняній практиці, Сівець Ю. О. (2015)
Свердан М. М. - Податок на багатство: доктрина і парадигма (2015)
Черкашина К. Ф. - Перспективи запровадження нових кредитних продуктів в Україні (2015)
Аврамчук Л. А. - Аналіз факторів впливу на кредитоспроможність аграрних підприємств, Зезуль І. М. (2015)
Пармакли Д. М. - Некоторые особенности расчета экономического эффекта от использования инноваций на предприятиях, Садурская Л. Д. (2015)
Максименко І. Я. - Особливості обліку нематеріальних активів бюджетних установ в умовах трансформації обліку до міжнародних стандартів (2015)
Очеретько Л. М. - Вектори уніфікації звітності з ПДФО та ЄСВ, Стратулат С. Ю. (2015)
Крапко О. М. - Аналіз розвитку неавіаційної діяльності аеропортів, Возбранна Н. А. (2015)
Шевченко І. В. - Застосування економіко-математичного моделювання для оптимізації взаємного функціонування суб’єктів цивільної авіації, Паламарчук Ю. А. (2015)
Щербан О. Я. - Розробка методики управління зовнішніми небезпеками туристичних підприємств (2015)
Реферати (2015)
Титул, зміст (2015)
Баланюк І. Ф. - Земельно-орендні відносини в сільському господарстві, Ткач О. В., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. (2015)
Буряк Р. І. - Вплив категорії "якість" на соціально-економічний розвиток суспільства (2015)
Лункіна Т. І. - Інноваційний розвиток України на засадах соціальної відповідальності (2015)
Митяй О. В. - Аналітична оцінка функціонування харчових підприємств як аспект конкурентоспроможності АПК України (2015)
Тягунова З. О. - Краудфандинг: світовий досвід та практика, Бондаренко В. М. (2015)
Чирак І. М. - Теоретичні проблеми неконвенціональної монетарної політики (2015)
Варламова М. Л. - Аналіз сучасного стану переробної галузі АПК України (2015)
Воронкова І. Ю. - Формування державно-приватного партнерства у кластерній взаємодії видавничо-поліграфічних підприємств України (2015)
Сатир Л. М. - Організаційно-економічні засади використання технічних засобів в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Осовська Г. В. - Управління інтелектуальною складовою інноваційного потенціалу при здійсненні технологічних інновацій на підприємствах харчової промисловості, Фещенко А. О. (2015)
Бечко П. К. - Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів аграрного виробництва, Голобородько Я. О. (2015)
Собко О. М. - Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства, Куц Л. Л. (2015)
Кінаш І. А. - Енергозбереження як чинник економічного розвитку підприємства (2015)
Семенова В. Г. - Управління комерціалізацією інтелектуальної власності підприємств (2015)
Литвинов А. І. - Концепція сталого розвитку як основа формування ефективного фінансово - економічного механізму сільськогосподарського підприємства (2015)
Полозова Т. В. - Модель просторової та часової діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі (2015)
Коцюрба О. Ю. - Концептуальні положення формування фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ (2015)
Копняк К. В. - Планування та реалізація стратегії управління персоналом у забезпеченні конкурентних переваг підприємства, Костунець Т. А. (2015)
Даниленко А. С. - Сучасні теоретико-концептуальні підходи до формулювання поняття "сільський регіон", Паска І. М. (2015)
Пархомець М. К. - Методичні засади та показники оцінки рівня конкурентоспроможності галузі зернового господарства регіону, Соловей І. С. (2015)
Kotko N. M. - Factors for realization of potential of program performance based impact on development of rural areas in context of decentralization and reformation of local governance (2015)
Хірівський Р. П. - Оцінка стану великотоварного виробництва у секторі АПК Львівської області (2015)
Горогоцька Н. І. - Оцінка здійснення диверсифікаційних процесів сільськогосподарськими підприємствами Івано-Франківської області (2015)
Давиденко В. М. - Оцінка екологічного стану земельних угідь Чернігівської області в умовах концентрації сільськогосподарського землекористування, Ходаківська О. В. (2015)
Ярова Б. М. - Перспективи застосування грошової оцінки сільськогосподарських угідь при оцінці ефективності використання земель державної власності (2015)
Гіренко Ю. О. - Історичний аспект розвитку хмелярства в Україні (2015)
Семикіна М. В. - Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці, Петіна О. М., Гончарова Н. В. (2015)
Дем’яненко Т. І. - Формування та управління трудовим потенціалом на вітчизняних підприємствах (2015)
Колесніков А. П. - Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України (2015)
Свиноус І. В. - Розвиток кооперативних зв’язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами, Ібатуллін М. І. (2015)
Студінська Г. Я. - Системність розвитку та просування бренда як умова його ефективності (2015)
Касян С. Я. - Методика економічної оцінки інвестування у сучасні енергозберігаючі технології підприємства, Гільорме Т. В. (2015)
Мороз С. Г. - Современные подходы к определению сущности понятия "конкурентоспособность" (2015)
Кнейслер О. В. - Медичне страхування у системі страхового захисту: сутність та проблеми ідентифікації, Шупа Л. З. (2015)
Бєлова І. В. - Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику (2015)
Діденко О. М. - Індикатори оцінки інтенсивності регулювання банківської діяльності в країні (2015)
Лобачева І. Ф. - Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах (2015)
Пуцентейло П. Р. - Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства (2015)
Перевозова І. В. - Системна парадигма контролінгу в контурах системи управління підприємством (2015)
Довбуш Н. Є. - Концептуальні основи бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу (2015)
Кирилюк Є. М. - Особливості ціноутворення на ринках інформаційних продуктів і послуг, Прощаликіна А. М. (2015)
Завгородня О. С. - Підвищення залученості користувачів у електронне навчання (2015)
Шульський М. Г. - Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності (2015)
Реферати (2015)
Ігнатенко О. П. - Державна політика щодо систем поверхневого водовідведення в Україні, Зузанська О. Ю. (2012)
Полевий В. І. - Вирішуємо завдання відведення дощових та талих вод в міських умовах (2012)
Конопля И. А. - Применение биодренажа для защиты от подтопления застроенной поймы в г. Харькове, Чебанов А. Ю. (2012)
Жук В. М. - Метод гідравлічного розрахунку ексфільтраційних траншей, Бошота В. В. (2012)
Жук В. М. - Гідрографи притоку дощових стічних вод з прямокутних в плані урбанізованих басейнів стоку для дощів постійної в часі інтенсивності, Матлай І. І. (2012)
Славінська О. С. - Про необхідність врахування впливу вібрації при проектуванні дренуючого шару дорожньої конструкції, Стьожка В. В., Строкач О. С. (2012)
Константінов Ю. М. - Підпертий гідравлічний стрибок у водобійному колодязі, Гіжа О. О. (2012)
Аргатенко Т. В. - Експериментальні дослідження коригування рh води бруситом, Іщенко О. О., Злобіна В. С. (2012)
Білицька Н. В. - Електрокоагуляційна установка з торцевим електродним блоком, Гетьман О. Г., Паламарчук О. Ю., Малько В. Ф. (2012)
Панова Е. В. - Систематизация техногенных воздействий и структурные особенности живой материи (2012)
Снеткова А. В. - Вплив амортизаційної політики підприємства на її інвестиційний потенціал (2017)
Цибульник М. О. - Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних пенсійних фондів в Україні (2017)
Солодка О. О. - Сегментаційний розріз біржового ринку опціонних контрактів України (2017)
Токар Я. І. - Фінансові важелі державної підтримки зайнятості на депресивних територіях, Гоблик В. В., Реслер М. В. (2017)
Suwan-achariya Ch. - Size and the reduction of transaction costs on educational measures, Latae K. (2017)
Богдан Н. М. - Детермінанти регіонального розвитку: баланс інтересів (2017)
Лупак Р. Л. - Пріоритети інституціональних змін в економіці України у контексті реалізації державної регіональної політики імпортозаміщення (2017)
Приходченко Т. А. - Механізм управління економікою регіону (2017)
Журибіда Н. Р. - Концептуальні підходи до розкриття суті та особливостей економічної безпеки банків (2017)
Красностанова Н. Е. - Особливості ціноутворення в сучасних умовах, Горголюк Я. Ю. (2017)
Безземельна Т. О. - Ефективність управління вітчизняними підприємствами: тенденції, напрями підвищення, проблеми оцінювання (2017)
Галькевич М. В. - Обґрунтування принципів забезпечення ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності на транспортних підприємствах (2017)
Зось-Кіор М. В. - Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в контексті формування умов стійкого розвитку, Співак С. І., Калита Є. О. (2017)
Коваленко О. В. - Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств (2017)
Семенець Ю. О. - Аналіз стану фінансування системи вищої освіти в Україні (2017)
Камінський О. Є. - Макроекономічний аналіз парадигми хмарних обчислень (2017)
Sargsyan L. - Impact of fdi on economic growth in the world and in Armenia (2017)
Sargsyan L. - Impact of fdi on the economy of Armenia, Harutyunyan H. (2017)
Саргсян Л. Н. - Анализ инвестиционной среды Армении, Джалалян К. В. (2017)
Рябуха В. П. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 4. Выбор количества, структуры и месторасположения компенсационных модулей в РЛС с плоской ФАР (2017)
Быков В. Н. - Метод активной защиты малоразмерных наземных объектов от пассивных радиометрических систем обнаружения, Быков С. Н., Колчигин Н. Н., Лотох Н. Г., Осиновый Г. Г. (2017)
Луценко В. И. - Характеристики акустических полей наземных и малоразмерных воздушных объектов акустической разведки, Луценко И. В., Мазуренко А. В., Соболяк А. В. (2017)
Левтеров А. А. - Использование эффекта акустической эмиссии при раннем обнаружении возгорания целлюлозосодержащих материалов объектовой подсистемой универсальной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в Украине, Тютюник В. В., Калугин В. Д., Ольховиков С. В. (2017)
Barylo G. I. - Parametric analysis of synchronous detector devices of impedance spectroscopy, Holyaka R. L., Virt V. V., Vezyr F. F. (2017)
Мірошниченко Н. С. - Медичне діагностування на основі нейромережних технологій, Перова Г. І. (2017)
Пенкин Ю. М. - Управление энергетическими характеристиками волноводных сочленений с диэлектрическим включением, Бердник С. Л., Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пшеничная С. В. (2017)
Некрасов Г. А. - Разработка универсального устройства "Aquauino" для автоматизации жизнеобеспечения аквариума, Романова И. И. (2017)
Kudrjavtsev D. P. - Three-phase 100W switching power supply unit (2017)
Дзюбенко М. И. - Газоразрядные HCN-лазеры терагерцевого диапазона, Каменев Ю. Е., Радионов В. П. (2017)
Гнатенко А. С. - Исследование свойств электроуправляемых фазовых пластинок для применения в лазерной технике, Мачехин Ю. П., Обозная В. П. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Драганчук В. - Архетип Мойсея у музичному дискурсі: національне в рефлексіях універсалізму Івана Франка (2016)
Маркова О. - Нумерологічний аспект понятійних зв’язків у дослідницькому апараті гуманітарної сфери знання (2016)
Андросова Д. - Феномен Гленна Гульда в піаністичному мистецтві ХХ століття (2016)
Волкова Г. - Ритуал як явище культури пoсtkульtурногo суспільства (2016)
Каплун Т. - Идеал мужской святости в древнекиевской агиографической и певческой традициях (на примере образов Антония и Феодосия Печерских) (2016)
Муравская О. - Феномен наполеоновского ампира и традиции музыкального театра Гаспаре Спонтини (2016)
Лысенко Н. - Жанрово-стилевые и духовно-смысловые аспекты хоровой кантаты в творчестве Николая Римского-Корсакова и Сергея Танеева (2016)
Москвічова Ю. - Джазовий фестиваль "Vinnytsia Jazzfest” у культурному житті Вінниччини кінця 20-го – початку 21-го століття: динаміка розвитку (2016)
П’ятницька-Позднякова І. - Взаємодія музичного та вербального типів мовлення: рівні аналізу (2016)
Плечелюк Г. - Інтерпретація форм архетипу переродження в українському музичному мистецтві (проекція теорії архетипів Карла Густава Юнґа) (2016)
Мирзоян Е. - Исполнительское искусство Марии Каллас в демонстрации "Нового совершенства” сопрано в вокальном творчестве 20-го века (2016)
Войтович О. - Формування тембру оркестрів у концертних залах (2016)
Ло Кунь - Навчальні посібники для саксофона у Китаї початку 21-го століття (2016)
Янь Чжихао - Прийоми імітації звучання національних інструментів у фортепіанних транскрипціях китайських композиторів (2016)
Голубінка Х. - "Земле моя” Богдани Фільц: особливості хорового письма (2016)
Зима Л. - Фортепіанний квінтет Франца Шуберта як ідеальне втілення феномену п’ятирічності в камерно-інструментальній музиці романтизму (2016)
Нагай Б. - Художній образ у творі мистецтва (2016)
Ван І. - Діяльність українських педагогів академічного співу в Китаї на початку 21-го століття (2016)
Чернецька Н. - Діяльність волинських бандуристів як фактор розвитку української культури в межах польської держави (20–30 роки 20-го століття) (2016)
Смоляк О. - Ігор Левенець – керівник самодіяльної народної хорової капели "Галичина” обласного методичного центру народної творчості Тернопільщини (2016)
Коменда О. - Універсальна особистість як феномен музичної культури: доба Ренесансу (2016)
Яромчук В. - Перспективи побутування академічного вокалу на початку XXI століття (2016)
Воскобойнікова Ю. - Науково-реставраційна та педагогічна діяльність українських регентів В’ячеслава Бойка, Ігоря Сахна ТА Протоієрея Димитрія Болгарського (2016)
Перцова Н. - Характерні риси хорової творчості Ганни Гаврилець (2016)
Шеремет В. - Інструментальний фольклор Херсонщини (з рукописів Віктора Кисіля) (2016)
Мельник М. - Церемонія в контексті сучасних концертних програм (2016)
Крипчук М. - Проблеми формування режисерського задуму сучасного естрадного номера (2016)
Смоляк П. - Театрознавчі публікації Петра Медведика у тернопільській періодиці 1980-х років (2016)
Верхова А. - Естрада як особлива форма шоу-мистецтва (2016)
Степаненко О. - Віденські газосховища ("Gasometer city”) як знакові об’єкти рефункціоналізації промислової архітектури (2016)
Гілязова Н. - Вітражні компоненти у формуванні інтер’єрів Івано-Франківщини початку XXІ століття: світильники (2016)
Ожога-Масловська А. - Японізм у мистецтві України кінця 20-го – початку 21-го століть: творчість Олексія Єсюніна (2016)
Маркович М. - Сучасні прилади для підсвічування об’єктів просторового середовища: типологія і характеристики, Вільгушинський Р., Кузів М. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Волк Н. В. - Система органів публічного управління фармацевтичною галуззю України (2017)
Світличний О. П. - Роль держави в управлінській діяльності у сфері поводження з побутовими відходами, Гаврилюк О. М. (2017)
Киценко О. П. - Принципи здійснення державної фінансової підтримки лісового господарства (2017)
Курило В. І. - Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Україні, Даниленко А. О. (2017)
Курило В. І. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу державної судової адміністрації України, Левченко Д. С. (2017)
Легенький М. І. - ПОняття та зміст правовідносин у сфері формування та реалізації державної освітньої політики (2017)
Свистович Р. С. - Суб’єкти публічної адміністрації: сучасний вимір (2017)
Шульга Є. В. - Особливості правосуб’єктності осіб в адміністративно-деліктних відносинах (2017)
Ярмоленко Ю. В. - Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері ветеринарної медицини (2017)
Калініченко Л. Ф. - Глава держави, парламент та виконавча влада як інститути контролю за реалізацією конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні (2017)
Елётнов В. И. - Установление антропологического типа и этнической общности человека при криминалистическом описании его внешнего облика (2017)
Севідов О. А. - Окремі особливості початкового етапу досудового розслідування порушень авторського права і суміжних прав, Скоробогатько В. Ю. (2017)
Карачевцев Я. М. - Щодо необхідності посилення відповідальності за випуск недоброякісної продукції (2017)
Філонов О. В. - Міжнародне співтовариство у боротьбі з тероризмом (2017)
Калакура В. Я. - Особливості колізійного та уніфікаційного регулювання укладення шлюбу, Береза В. В. (2017)
Содержание (2017)
Безрук В. М. - Обнаружение незанятых частотных каналов в когнитивных радиосетях, Иваненко С. А. (2017)
Безрук В. М. - Аналіз ініціативи альянсу ZigBee щодо створення універсальної мови dotdot для IоT, Власова В. О., Кривенко С. А. (2017)
Земляченко А. Н. - Прогнозирование параметров сжатия с потерями изображений с шумом, Абрамов С. К., Лукин В. В. (2017)
Баранник В. В. - Метод криптокомпрессионного представления изображений на основе двухкаскадного обобщенного позиционного кодирования в базисе по верхним границам, Сидченко С. А., Баранник Д. В. (2017)
Безрук В. М. - Анализ протоколов маршрутизации беспроводной сенсорно-актуаторной сети и метод их выбора, Власова В. А., Скорик Ю. В., Колтун Ю. Н., Костромицкий А. И. (2017)
Додух О. М. - Метод формування двокомпонентного коду для компактного представлення фрагмента зображення у телекомунікаційних системах, Хіменко В. В., Мачалін І. О., Тарасенко Д. А. (2017)
Мерсни А. - Нелинейная модель многопутевой многоадресной маршрутизации в телекоммуникационной сети, Ильяшенко А. Е. (2017)
Кколачов С. П. - Інфокомунікаційна система медичного забезпечення та екстреної евакуації поранених, Гуржій П. М., Масесов М. М., Гуржій І. А. (2017)
Поповская Е. О. - Функциональная модель управления в сетях пиринговой связи, Москалец Н. В. (2017)
Гаврилов Д. С. - Оценка быстродействия методов селективной обработки данных в пространственно-временной области, Фустий В. С., Поддубный Б. А., Дрозд К. А., Жуйков Д. Б. (2017)
Юдін О. К. - Ієрархічний класифікатор автоматизованих систем прикордонного відомства, Стрельбіцький М. А. (2017)
Красноруцкий А. А. - Проблемные аспекты дистанционного видеосервиса в условиях кризисной ситуации (2017)
Мінка Т. П. - Особливості паспортизації та реєстрації фізичних осіб у районах проведення антитерористичної операції (2016)
Буржинський В. А. - Основні положення інформатизації Міністерства внутрішніх справ України, Кіріленко Ф. О. (2016)
Долгополова М. М. - Окремі питання застосування спеціальних засобів підрозділами Національної поліції (2016)
Жбанчик А. В. - Напрями вдосконалення взаємодії Національної поліції та Національної гвардії України у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку (2016)
Богуславський В. В. - Організаційно-правові основи забезпечення особистої безпеки сил охорони правопорядку (2016)
Євтушенко І. В. - Організаційно-правові засади взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями під час врегулювання збройного конфлікту на території України (2016)
Кузьменко В. В. - Онтологія семіотико-математичних побудов Мухаммада Ібн Муси ал-Хорезмі (2016)
Собакарь А. О. - Розвиток законодавства про авіаційний транспорт в Україні: історико-правова експозиція (2016)
Головіна О. В. - Російська права ідеологія в Україні початку ХХ ст. як передумова сучасних політичних процесів (2016)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Жіноча початкова та середня освіта: правові основи функціонування на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Сердюк І. А. - Класифікація правових актів: аналіз існуючих та нові підходи (2016)
Талдикін О. В. - Адміністративно-поліцейський апарат на землях України в кінці XVIII століття (2016)
Чудновський О. В. - Правові засади забезпечення свободи слова в Україні (2016)
Гаркуша В. В. - Повноваження патрульної поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2016)
Мінаєва О. М. - Нормотворчі процедури у сфері оподаткування (2016)
Глуховеря О. В. - Поняття та зміст дисципліни в органах прокуратури України (2016)
Ємельянова О.О. - Сутність та призначення механізмів відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків (2016)
Золотоноша О. В. - Нормативно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки: історичний аспект (2016)
Лісняк В. І. - Встановлення податкових пільг як базова правова форма реалізації стимулюючої функції податку (2016)
Молчанов Р. Ю. - Новели законодавчого регулювання адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху (2016)
Скоров О. І. - Адміністративні акти МВС України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх місце в системі актів органів публічної адміністрації (2016)
Пиріг І. В. - Науково-технічні засоби отримання інформації на досудовому слідстві, Прокопов С. О. (2016)
Уваров В. Г. - Процесуальні гарантії прав і свобод людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій в контексті практики Європейського суду з прав людини (2016)
Шаблистий В. В. - Роль міжнародного кримінального права у забезпеченні безпеки людини (2016)
Юнін О. С. - Щодо реалізації прокурорського нагляду при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Дячкін О. П. - Множинність злочинів як критерій суспільної небезпечності (2016)
Єфімов В. В. - Економічна розвідка як механізм інформаційного забезпечення під час оперативного обслуговування об’єктів АПК України (2016)
Єфімов М. М. - Організаційно-тактичні особливості проведення слідчого експерименту при розслідуванні хуліганства (2016)
Іваниця А. В. - Організація і тактика проведення огляду місця події при розслідуванні вбивств через необережність (2016)
Каткова А. Г. - Деякі питання здійснення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану та у районі проведення антитерористичної операції (2016)
Коваленко А. В. - Кримінально-правова характеристика зловживання службовим становищем працівників Національної поліції (2016)
Лускатова Т. О. - Тактичні завдання слідчого експерименту при розслідуванні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, Лускатов О. В. (2016)
Людвік В. Д. - Кримінально-правова характеристика посягання на життя журналіста (2016)
Плетенець В. М. - Особливості встановлення психологічного контакту під час допиту (2016)
Філяніна Л.А. - Правові підстави екстрадиції відповідно до міжнародно-правових норм та національного законодавства України (2016)
Христов О.Л. - Особливості початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних із "рейдерськими" захватами підприємств (2016)
Бідняк Г.С. - Технічна експертиза документів при розслідуванні шахрайств (2016)
Замкова Я.В. - Обвинувальний акт як підстава підготовчого провадження в суді першої інстанції (2016)
Сорока І.В. - Обстановка як елемент криміналістичної характеристики крадіжок чужого майна громадян, вчинених неповнолітніми (2016)
Грибан В.Г. - Фізіологічні основи фізичної підготовки поліції (2016)
Довідка про авторів (2016)
Мінка Т. П. - Забезпечення режиму воєнного стану органами Національної поліції (2016)
Юнін О. С. - Теоретико-правові засади надання послуг працівниками поліції (2016)
Глуховеря В. А. - Актуальні проблеми правового регулювання статусу та повноважень підрозділів поліції особливого призначення (2016)
Кривенко О. В. - Особливості діяльності Національної гвардії України в умовах надзвичайного стану (2016)
Гарбузюк К. Г. - Становлення в Україні процесу відбору кандидатів на службу до Національної поліції (2016)
Пекарчук В. М. - Розподіл повноважень органів державної влади України у сфері культури етноменшин: основні тенденції 1990-2000-х років (2016)
Ганзицька Т. С. - Теоретико-прикладні проблеми взаємодії громадянського суспільства та держави (2016)
Кучук А. М. - Крайня необхідність у світлі європейських цінностей: теоретико-правовий аспект (2016)
Мислива О. О. - "Революція гідності" – новий крок до правової регламентації мирних зібрань в Україні (2016)
Орлова О. О. - Верховенство права як принцип правової держави (2016)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "правовий акт" (2016)
Степаненко К. В. - Механізм забезпечення прав людини та громадянина в Європейському Союзі (2016)
Талдикін О. В. - Наддержавна влада в умовах глобалізації (2016)
Мацюк А. Р. - Деякі проблеми змісту правовідносин дисциплінарної відповідальності за чинним та перспективним трудовим законодавством (2016)
Наливайко Л. Р. - "Законний інтерес" як категорія трудового права (2016)
Собакарь А. О. - Проблема вузького та широкого підходів до трудо-правового явища охорони праці (2016)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Українська жінка як суб’єкт шлюбно-сімейних правовідносин: історико-правова експозиція другої половини XIX − початку XX ст. (2016)
Савельєва М. О. - Шляхи удосконалення локального правового регулювання у сфері праці (2016)
Селецький О. В. - Окремі правові питання притягнення дипломатичних працівників до дисциплінарної відповідальності (2016)
Межевська Л. В. - Суб’єкти, що охоплюються поняттям "особи, які виконують функції держави" (2016)
Юрець О. І. - Становлення та розвиток законодавства щодо державної експертизи землевпорядної документації (2016)
Білінський Д. О. - Про доцільність визначення в законодавстві поняття "публічна фінансова система України" (2016)
Долгополова М. М. - Методи організації дорожнього руху як складова частина заходів з безпечного переміщення дорогами (2016)
Доненко В. В. - Новий вид стягнень в адміністративно-деліктному законодавстві України та проблеми його впровадження, Калугін Є. П. (2016)
Балабан С. М. - Сфера фізичної культури та спорту як об’єкт публічного адміністрування (2016)
Бондаренко М. О. - Поняття, сутність та межі податкового планування в Україні (2016)
Глуховеря О. В. - Деякі особливості реалізації своїх повноважень кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (2016)
Коротич І. І. - Окремі аспекти адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України (2016)
Пищида В. М. - Окремі питання визначення ознак та видів публічного майна як об’єкта публічно-правового спору (2016)
Пудрик Н. С. - Податкові процедури та їх місце при виконанні податкового обов’язку (2016)
Резворович К. Р. - Особливості контрольно-наглядової діяльності у сфері будівництва на сучасному етапі державотворення (2016)
Степанов В. С. - Особливості правового статусу платників акцизного податку, які виконують операції з давальницькою сировиною (2016)
Вишня В. Б. - Питання розробки та методики використання сучасних інформаційно-технічних засобів підрозділами Національної поліції України у боротьбі з викраданням вантажів на залізницях (2016)
Пиріг І. В. - Використання засобів експертної техніки в оперативно-розшуковій діяльності (2016)
Уваров В. Г. - Взаємодія співробітників оперативних підрозділів Національної поліції із спеціалістами під час проведення слідчих (розшукових) дій (2016)
Шинкаренко І. Р. - Генезис формування теорії оперативно-розшукової діяльності (2016)
Баб’як А. В. - Особливості організації здійснення контролю за вчиненням злочину як негласної слідчої (розшукової) дії (2016)
Байлов А. В. - Генезис кримінальної відповідальності за підміну дитини у вітчизняному законодавстві, Романчук І. О. (2016)
Ботнаренко І. А. - Слідча версія як передумова планування розслідування (2016)
Ведмідський О. В. - Проблеми визначення в судовій практиці критеріїв розмежування збуту і посередництва в придбанні наркотичних засобів (2016)
Завгородня Ю. С. - Сучасні методи індивідуальної профілактики злочинної поведінки дітей (2016)
Христова Ю. В. - Актуальні питання посереднього вчинення злочину (2016)
Шинкаренко І. О. - Соціально-психологічні детермінанти корупційної поведінки працівників поліції (2016)
Береза К. Ю. - Організаційно-тактичні особливості проведення допиту при розслідуванні злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом (2016)
Лютий В. В. - Проблемні питання слідчого огляду при розслідуванні незаконних заволодінь транспортними засобами, учинених організованими групами (2016)
Мельниченко С. П. - Криміналістичне забезпечення проведення обшуку при розслідуванні злочинів, учинених із використанням вогнепальної зброї (2016)
Нагорнюк-Данилюк О. О. - Проблемні аспекти прийняття рішення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному процесі України (2016)
Очеретяний М. А. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, вчиненого групою осіб (2016)
Сомарчук М. В. - Диференціація кримінальної відповідальності за вбивство, поєднане з іншими злочинами (2016)
Хмеленко В. В. - Нормативно-правове регулювання принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам (2016)
Грибан В. Г. - Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у студентської молоді, Хрипко Л. В., Мельников В. Л., Грибан М. В. (2016)
Каблуков А. О. - Інформаційні технології в реформі вищої освіти, Мирошниченко В. О. (2016)
Рецензії (2016)
Довідка про авторів (2016)
Goncharenko O. G. - The formation of the monitoring system of innovative staff activity (2017)
Кychko І. І. - Using the factors of labour productivity growth as a direction of decreasing the informal sector of economy (2017)
Zagirniak D. M. - Educational pragmatism divergence in the context of professional qualification conformity (2017)
Gonchar O. I. - Synergic approach in marketing potential management of the enterprise, Polishchuk I. I. (2017)
Knyaz S. V. - Technology of formation of enterprise export-import activity mechanisms, Heorhiadi N. H., Krasilych I. O. (2017)
Kosenko O. P. - The definition of industry park electrical products, Kobielieva T. O., Tkachova N. P. (2017)
Leonov Leonov - Methodological approach to design the organizational development evaluation system, S. V., Vasilyeva T. A., Shvindina H. O. (2017)
Sharko M. V. Zaitseva О. I. - Providing of innovative activity and economic development of enterprise in the conditions of external environment dynamic changes, Gusarina N. V. (2017)
Bokovets V. V. - Method and the methodology of forming an organizational and economic mechanism of corporation’s management, Zamkova N. L. (2017)
Harafonova O. I. - Distinctions and features of ISO 9001:2015 standard implementation in the context of social and strategic development of enterprises, Zhosan G. V., Yankovoi R. V. (2017)
Cherchyk L. N. - Models of social entrepreneurship, Kolenda N. V., Matviichuk N. M. (2017)
Bielialov T. E. - Assessment of the external environment for the purpose of financial planning of light industry (2017)
Zakharchenko O. V. - Assessment of waste formation and prospects of implementing environmentally friendly wasteless technologies in livestock industry (2017)
Shabatura T. S. - Model of economic development enterprise in the context of European integration, Kravchuk А. A., Hnatieva T. М. (2017)
Andriyiv N. M. - Valuation of the institutional supply of the development of the competative trading enterpreneurship in Ukraine (2017)
Khilukha O. A. - Corporate governance and the Ukrainian corporate enterprises development (2017)
Cherchyk A. O. - Essence and mechanism components of forest enterprises ecological and economic security provision (2017)
Kartseva V. V. - Сonceptual bases of financial controllin in the Ukrainian system of consumer cooperatives in the context of the inclusive development paradigm, Remnova L. M. (2017)
Seliverstova L. S. - The impact of the integration processes on the development of the approaches to managing corporate finance, Bondarenko O. S. (2017)
Tyshchenko V. F. - Methodical approach to the formation of the publicprivate partnership financial potential, Shigol F. A., Ostapenko V. M. (2017)
Ніколаєнко Ю. В. - Державне регулювання і фінансова безпека банківського сектору України: проблемні питання та шляхи вирішення (2017)
Biloshkurska N. V. - Influence of the security market condition on the collective investment development, Biloshkurskyi M. V., Chvertko L. A. (2017)
Ivanova L. B. - Tax policy as a regulation instrument of renewal of the debt's solvency, Margasova V. G., Peretiatko Y. M. (2017)
Tofan I. N. - Problems in administration of tax on real estate other than land in Ukraine, Ahres O. H., Shmatkovska T. O. (2017)
Shuliuk B. S. - Financing and organization of public procurement in Ukraine: problems and directions of solving (2017)
Puzyrnyi V. F. - Tax management of large taxpayers in the light of cooperation evolution with fiscal authorities (domestic and foreign experience) (2017)
Stoyanova-Koval S. S. - The strategic imperatives of institutional regulation of the investment processes in the food industry, Ghalycjkyj O. M., Nikoljuk O. V. (2017)
Strelnyk S. O. - Global entrepreneurship as an object of interdisciplinary researches (2017)
Kaidashev R. P. - Psychological types in the specifics of the court activity, Romanenko Y. A. (2017)
Parkhomenko-Kutsevil O. I. - Innovative approach to civil servants and local government officials training (2017)
Shandruk S. K. - Issue of formation of responsible attitude to health in modern youth, Krupnyk Z. I., Osetrova О. А. (2017)
Васильєв О. С. - Дослідження об’ємного ККД диференціального розчинонасоса залежно від конструкції клапанних вузлів, Васильєв Є. А., Рогозін І. А. (2017)
Вовченко В. П. - Визначення умов наповнення гідравлічного компенсатора поршневого розчинонасоса, Малюшицький О. В., Васильєв Є. А., Васильєв А. В. (2017)
Іванов В. В. - Оптимізація розкладу проектів зворотного інжинірингу стандартизованих виробів, Чумак Н. В. (2017)
Ильин Я. В. - Влияние среды замораживания на показатели времени жизни асфальтобетона (2017)
Лесик Д. А. - Визначення оптимальних режимів комбінованого лазерно-ультразвукового зміцнення інструментальної сталі Х12МФ, Джемелінський В. В., Мордюк Б. М., Прокопенко Г. І., Данилейко О. О. (2017)
Надутый В. П. - Экспериментальное определение зависимости водонасыщения измельченной горной массы от размеров кусков, Елисеев В. И., Луценко В. И., Костыря С. В. (2017)
Рубаненко О. Є. - Визначення дефектів трансформаторного обладнання з використанням частотних діагностичних параметрів, Лабзун М. П., Грищук М. О. (2017)
Чепурной А. Д. - Численные исследования грузового вагона, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Ткачук Н. А., Бондаренко М. А., Грабовский А. В., Лунев Е. А. (2017)
Шаповалова М. И. - Методы распознавания микроструктуры материала, Водка А. А. (2017)
Шовкун В. О. - Розробка імітаційної моделі вантажного вагона з метою отримання оцінки динамічних показників (2017)
Белоус Н. В. - Вычислительный метод определения постоянных проективного преобразования координат системы координат текущего кадра в систему координат базового, Красов А. И. (2017)
Bukaros V. M. - Automation of the control processes of the refrigeration units condensers, Onishchenko O. A., Naleva G. V., Bukaros A. Y. (2017)
Вавіленкова А. І. - Застосування темпоральної логіки при побудові формальних моделей електронних текстів (2017)
Вербицький Є. В. - Онтологічний аналіз біометричних даних, Ларін Д. А. (2017)
Егорова И. Н. - Исследование возможностей резервного копирования веб-сайтов, созданных на основе WordPress, Гладкая А. А. (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - Концептуальні основи побудови системи електронного управління інформаційними проектами (2017)
Зацерковний В. І. - Впровадження системи мотивації учасників проектного управління компанії з використанням MS Project Online, Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Латишева Т. В. (2017)
Кодола Г. М. - Побудова технологічної матриці варіантів лінійного розкрою, Рогоза Б. Є. (2017)
Костенко В. Л. - Информационная система измерения и контроля параметров воздушной среды, Кондратьев С. Б., Ядрова М. В., Попов Д. А. (2017)
Пелещишин А. М. - Формування інформаційного середовища у провідних вищих навчальних закладах України, Вовк Н. С. (2017)
Хоменко І. В. - Розробка концепції багатопараметричного та безперервного контролю і управління енергоспоживанням в електричних мережах, Омельченко І. О., Стасюк І. В. (2017)
Вецнер Ю. И. - Исследование процесса получения фосфата карбамида (2017)
Євлаш В. В. - Вплив ступіню подрібнення сланей водоростей вакаме на показники якості білково-мінеральних батончиків "Аlgae bar wakame", Акмен В. О., Нікітін С. В. (2017)
Кондратов С. А. - Компьютерное моделирование реактора для высокотемпературного адиабатического нитрования бензола, Красильникова А. А. (2017)
Палюх З. Ю. - Алкоголіз тригліцеридів етанолом у присутності солей двовалентних металів, Мельник Ю. Р., Мельник С. Р. (2017)
Попова Н. В. - Оптимізація компонентного складу начинки збагаченого сирка в білковій глазурі, Мисюра Т. Г., Ткаченко В. В. (2017)
Самойленко Н. М. - Фармацевтичні відходи зі скла та їх ресурсна база в Україні, Баранова А. О. (2017)
Сердюк М. Є. - Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід стандартної плодової продукції після холодильного зберігання, Байбєрова С. С., Гапріндашвілі Н. А., Сухаренко О. І. (2017)
Слащева А. В. - Дослідження антиоксидантної активності екстракту кореня селери (2017)
Вербицький Є. В. - Аналіз спектру напруги з двополярною модуляцією (2017)
Чеберячко Ю. И. - Математическая модель движение запыленных потоков воздуха в фильтре респиратора (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Толюпа С. В. - Пасивно-активний метод супроводження повітряних цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення, Самохвалов Ю. Я. (2017)
Еременко А. С. - Оптимизационная модель отказоустойчивой маршрутизации с билинейными условиями защиты пути, Тарики Н., Евдокименко М. А. (2017)
Лемешко А. В. - Разработка трехуровневого метода иерархической маршрутизации на основе принципа целевой координации, Невзорова Е. С. (2017)
Баранник В. В. - Сравнительная характеристика CDMA систем и систем с неравномерным распределением весовых коэффициентов. Вычисление выигрыша в объеме, Окладной Д. Е., Леках А. А., Медведев Д. О. (2017)
Твердохлеб В. В. - Методологическая база построения алгоритмов контроля битовой скорости видеопотока с обеспечением требуемых характеристик качества (2017)
Оксіюк О. Г. - Побудова математичної моделі визначення рівня захищеності операційних систем, Зерко А. Л., Кохановський О. І. (2017)
Тарнополов Р. В. - Метод повышения доступности видеопотока для информационных технологий закрытия информации (2017)
Беликова Т. В. - Методы выявления деструктивных суггестивных информационно-психологических операций в информационно-социальном пространстве (2017)
Худов В. Г. - Метод сегментування багатомасштабної послідовності зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження, Худов Г. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Мойсеєнко В. І. - Моделювання логічної підсистеми маршрутизації залізничної станції на основі функціональної ознаки, Каменєв О. Ю., Гаєвський В. В., Кравченко К. В. (2016)
Мiroshnyk M. A. - Signal flow graph models and alternative gain formula for multiprobe microwave multimeter, Zaichenko O. B., Butenko V. M. (2016)
Штомпель Н. А. - Адаптивное декодирование алгебраических сверточных кодов перемежения (2016)
Князева Н. А. - Метод обеспечения структурной живучести интеллектуальной надстройки, Зименко Л. Н. (2016)
Мазіашвілі А. Р. - Доцільність використання нейронних мереж для стиснення відеоданих (2016)
Даренский А. Н. - Численные исследования влияния параметров рельсовой колеи на боковой износ рельсов в кривых, Тулей Ю. Л., Потапов Д. А. (2016)
Фалендиш А. П. - Підвищення ефективності використання електричного рухомого складу в депо, Вихопень І. Р., Цапенко В. Ю., Шатайло Ф. О. (2016)
Даренський О. М. - Математична модель системи "екіпаж-колія" для умов метрополітену, Малішевська А. С. (2016)
Содержание (2017)
Віничук С. М. - Патогенез транзиторних ішемічних атак: проблема підтипів, Фартушна О. Є. (2017)
Карабань И. Н. - Применение эндотелийстабилизирующих препаратов (Капикор) в комплексной патогенетической терапии больных болезнью Паркинсона (клинико-экспериментальное исследование), Розова Е. В., Карасевич Н. В., Крижановский С. А., Гончар О. А., Древицкая Т. И., Чивликлий М. А., Мельник Н. А., Маньковская И. Н. (2017)
Пипа Л. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика мігрені та епізодичних синдромів, що можуть бути асоційовані з мігренню, у дітей у Хмельницькій області на основі ретроспективного дослідження, Свістільнік Р. В., Московко С. П., Руда В. І., Лисиця Ю. М. (2017)
Насібуллін Б. А. - Вплив сенсорної депривації на вегетативні показники та динаміку катехоламінів у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми (2017)
Шаленко О. В. - Влияние курсового приема Ривастигмина Орион на мнестические функции пациентов с когнитивным дефицитом, ассоциированным с болезнью Паркинсона, Крижановский С. А., Карабань И. Н. (2017)
Товажнянская Е. Л. - Препарат мельдоний у пациентов с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде, Лапшина И. А., Соловьева Е. Т. (2017)
Черній Т. В. - Нейрофізіологічні предиктори відношень "кровотік — метаболізм" за умов хронічної ішемії мозку, Андронова М. О., Черній В. І., Андронова І. А. (2017)
Головач І. Ю. - Кардіоваскулярна безпека як важливий критерій вибору нестероїдних протизапальних препаратів (2017)
Копчак О. О. - Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром: клініка, діагностика та лікування (2017)
Хасенова Г. П. - Алфлутоп® в практике врача (обзор литературы) (2017)
Кузнецов В. В. - ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии, Егорова М. С., Шульженко Д. В. (2017)
Пічкур Н. О. - Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе серед інших спадкових нервово-м’язових захворювань (літературний огляд, власні спостереження) (2017)
Коваленко О. Є. - Сучасні погляди на субстрат та механізми дії акупунктури, Чіжикова М. Є. (2017)
Черненко І. І. - Медико-соціальне значення та організація психологічної допомоги та соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей у сучасних умовах, Чухно І. А. (2017)
Новакович К. С. - Радіочастотні інтервенційні методи під контролем УЗД у лікуванні абдомінального гіпогастрального болю. Клінічний випадок, Павлов Б. Б. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бевз Г. М. - Особистісний та суспільний контекст опанування професією майбутніми психологами (2017)
Боковець О. І. - Основні парадигмальні позиції дослідження структурної організації інноваційного потенціалу особистості (2017)
Bondarchuk O. - Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services (2017)
Ivkin V. - Organizational culture of secondary educational institutions: staff’s’ assessment of real and desirable types of culture (2017)
Гальцева Т. О. - Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти (2017)
Дзюба Т. М. - Віртуальна агресія як результат інтернет-залежної поведінки підлітків (2017)
Крупельницька Л. Ф. - Здатність до генерування гумору: зв’язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології, Шпортун О.М. (2017)
Санніков О. І. - Від стилю прийняття рішень до стильових характеристик особистості: генеза уявлень (2017)
Сухенко Я. В. - Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу (2017)
Перегончук Н. В. - До проблеми соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах антитерористичної операції, Чумак Т. О. (2017)
Бірюк Л. - Ретроспектива формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки (2015)
Бутиріна М. - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до створення та використання навчальних презентацій, Лопата О. (2015)
Вовк Н. - Модель професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи (2015)
Дубова Н. - Формування готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основам дизайну в процесі проектування виробів (2015)
Комар О. - Проблема готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з молодшими школярами (2015)
Король В. - Методичні аспекти процесу підготовки вчителя технологій до формування в учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво, Кармазіна О., Шоробура Н. (2015)
Кулінка Ю. - Підготовка студентів до проведення віртуальних екскурсій на уроках трудового навчання (технології) (2015)
Курач М. - Художньо-проектна підготовка учителів технологій у контексті сучасних проблем трудового навчання (2015)
Марко М. - Когнітивний компонент структури математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Матяшова Д. - Природничо-наукова підготовка як складова сучасної професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2015)
Оршанський Л. - Професійний розвиток і формування професійного іміджу майбутнього вчителя технологій у навчально-професійній діяльності (2015)
Рогозіна О. - Підготовка майбутніх учителів технологій до використання дослідницької технології (2015)
Синіцька Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів математики до диференційованого навчання учнів шкіл сільської місцевості (2015)
Бєлікова М. - Дидактичні системи трудової політехнічної підготовки учнів (2015)
Даннік Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як іноваційний засіб фахової підготовки вчителя технологій (2015)
Дольме М. - Електронні освітні ресурси як складова електронного навчально-методичного комплексу в підготовці майбутніх учителів технологій (2015)
Жмуд О. - Формування технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі вивчення курсу "Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем" (2015)
Йовенко Л. - Героїчне як найвищий вияв досконалості особистості (2015)
Луп’як Д. - Інноваційні педагогічні технології у формуванні фахової компетентності майбутніх учителів трудового навчання (2015)
Марущак О. - Метод проектів у професійній підготовці майбутніх учителів технологій, Токарчук Я., Мотишена І. (2015)
Савицька О. - Роль профільного навчання в досягненні професійної успішності та кар’єрного зростання учнів (2015)
Савчук І. - Безпека життєдіяльності школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2015)
Слупіцька С. - Необхідність реалізації компетентнісного підходу в процесі організації педагогічної практики студентів коледжу (2015)
Хоменко Л. - Особливості викладання текстильного матеріалознавства на уроках технологій (2015)
Цибулько Г. - Теоретико-методологічний аналіз інноваційних методів навчання при вивченні предмета технології, Салогуб В. (2015)
Ящук О. - Формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики: проблеми та перспективи (2015)
Голуб О. - Психолого-педагогічні засади виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочний час (2015)
Зубчевська С. - Сутнісні характеристики загальнокультурної компетентності як якості особистості (2015)
Калабська В. - Героїчний епос – як чинник формування партіотизму молодших школярів (друга половини 19-го – початок 20-го століття) (2015)
Короленко В. - Основні підходи щодо рішення проблеми морального виховання дітей шкільного віку (2015)
Лопухівська А. - Особливості розвитку комунікативної компетентності учнів сільської школи у середовищі освітнього округу (2015)
Семенов А. - Відповідальність як особистісна лідерська якість молодшого школяра (2015)
Стельмашук Ж. - Проблема виховання свідомої дисципліни у педагогічній спадщині Е. І. Моносзона (2015)
Федорченко Т. - Формування просоціальної поведінки молодших школярів у контексті профілактики негативних проявів у поведінці (2015)
Штремель С. - Естетичне виховання дошкільників засобами музичного мистецтва (2015)
Яценко Т. - Профілактика наркоманії серед дітей підліткового віку (2015)
Гуцуляк Л. - Становлення й розвиток партнерства школи та сім’ї (2015)
Єжова Є. - Проблема забезпечення прав дітей у теорії та історії педагогіки (кінець 19-го – поч. 20-го ст.) (2015)
Капітова Т. - Проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів у системі вищої освіти США у період з кінця 18-го століття до початку 20-го століття (2015)
Кушнір В. - Шляхи реалізації ідеї профілізації шкільництва в період УНР (2015)
Процько Є. - Характерні особливості професійної педагогічної освіти Бельгії (2015)
Фещенко Г. - Краєзнавчий контекст змісту шкільної освіти (20−30-ті роки 20-го століття) (2015)
Хрипун Д. - Особливості шкільної дисципліни в педагогічній творчості (доктрині) В. Осиповського (2015)
Цибулько Л. - Отто Шейбнер та його внесок у розвиток трудової школи (2015)
Варава В. - До питання визначення понять дистанційної освіти (2015)
Виноградова О. - Організація діяльності бібліотеки для юнацтва: традиції та інновації (2015)
Манжула А. - Сучасний вчитель музики: стратегії пошуку освітніх Інтернет-ресурсів (2015)
Пріма Р. - Освітні можливості проектних технологій як форми контекстного навчання майбутнього професійно мобільного фахівця початкової освіти (2015)
Байша К. М. - Теоретична сутність оцінки інвестиційних проектів, Ковалев В. В., Фадеева К. С. (2016)
Белоус І. В. - Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Херсонської області України (2016)
Зоря П. С. - Методичні підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності аграрних підприємств (2016)
Круковська О. В. - Теоретичний базис формування ринку ветеринарного обслуговування у тваринництві (2016)
Миронов В. В. - Економіко-правова та екологічна охорона земель в Україні: історія становлення та сучасний стан, Ткачук А. І. (2016)
Никитюк Ю. А. - Економічний аналіз ринку хмелю (Humulus lupulus L) в Україні за сучасних технологій вирощування та переробки, Бойко А. Л. (2016)
Новаковська І. О. - Методологічні аспекти формування землекористування у містах за видами економічної діяльності (2016)
Palyanychko N. I. - Financial and economic support of state land resources management (2016)
Петренко В. С. - Ефективність фінансового управління оборотним капіталом підприємств, Архіпова Т. А. (2016)
Подаков Є. С. - Актуальні проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Радванська Н. В. - Ризики і проблеми трансформації національних заощаджень в інвестиції (2016)
Саєнко В. Г. - Вхождение в рынок бизнеса восточных единоборств: проблемы маркетинга, менеджмента и движения новшества (2016)
Скрипник С. В. - Державні важелі впливу на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Репілевська О. Ю. (2016)
Собченко А. М. - Особливості складання консолідованої фінансової звітності: міжнародний досвід та практика України (2016)
Танклевська Н. С. - Фінансовий інструментарій впливу на розвиток сільського господарства (2016)
Тарасюк А. В. - Маркетинг інновацій як передумова інноваційного розвитку українських підприємств, Шарап А. О. (2016)
Шепель І. В. - Розрахунки з бюджетом на сільськогосподарських підприємствах - суб’єктах спеціального режиму оподаткування: організаційні та методичні засади обліку (2016)
Відомості про авторів (2017)
Василенко Н. В. - Публічне управління: діловий протокол фахівця (2017)
Діденко Н. Г. - Актуальні проблеми розвитку професіоналізму фахівців у сфері публічного управління та адміністрування (2017)
Дмитренко Г. А. - Сучасні HR-стратегія і технології в державних органах, Морозова М. Е. (2017)
Максимчук В. В. - Роль інновацій у розвитку закладів професійної освіти та в управлінні ними (2017)
Мусієнко О. Г. - Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення (2017)
Олійник В. В. - Формування системи державного маркетингу післядипломної освіти (2017)
Соломка А. В. - Проблема інноватики у контексті постнекласичної міждисциплінарної наукової парадигми, Соломка Т. М. (2017)
Супрун В. В. - Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації (2017)
Циган В. В. - Розвиток соціального партнерства в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі (2017)
Шульга Н. Д. - Основні напрями вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни (2017)
Пєвцов Г. В. - Підхід до визначення раціонального складу окремих сил та засобів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника на війська та населення, Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2017)
Демідов Б. О. - Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при його моніторингу з використанням інтегрованих багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення, Кучеренко Ю. Ф., Носик А. М. (2017)
Калкаманов С. А. - Особливості обтікання передньої частини фюзеляжу маневреного літака на великих кутах атаки (2017)
Farhadi R. M. - Robust control design and testing for an unmanned air vehicle, Kortunov V. I. (2017)
Nechitaylo S. - Radiation characteristics of the aperture antenna with two-layer conic radome, Sukharevsky O., Vasilets V. (2017)
Ланецький Б. М. - Особливості воєнно-наукового та науково-технічного супроводження робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет та напрями удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення цих робіт, Лук′янчук В. В., Лісовенко В. В., Теребуха І. М. (2017)
Бабій Ю. О. - Метод вторинної обробки радіолокаційної інформації при моніторингу рухомого об’єкту на сухопутному кордоні України (2017)
Кобзєв А. В. - Визначення місця розташування трикоординатних радіолокаційних станцій оглядового типу засобами повітряної радіотехнічної розвідки, Романенко В. В., Риб’як А. В., Мурзін М. В. (2017)
Лещенко С. П. - Використання інформації ADS-B в інтересах підвищення якості ведення радіолокаційної розвідки повітряного простору, Колесник О. М., Грицаєнко С. А., Бурковський С. І. (2017)
Волобуєв А. П. - Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення, яка застосовує шумоподібні сигнали з частотно-фазовою модуляцією псевдовипадковою послідовністю, Усачова О. А., Бухал Д. А. (2017)
Sotnikov A. - Impact of powerful electromagnetic radiation on radioelectronic means, Yasechko M., Tarshyn V. (2017)
Яковлев М. Ю. - Удосконалення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку, Сакович Л. М., Рижов Є. В., Аркушенко П. Л. (2017)
Катещенок А. В. - Визначення раціональних способів взаємодії сил безпеки й оборони під час прикриття важливих державних об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника, Неклонський І. М. (2017)
Поспєлов А. С. - Перша криза британських ядерних сил (стратегічної авіації) та "Пакт Нассау" (2017)
Бісик С. П. - Підхід до оцінки протимінної стійкості корпусів бойових броньованих машини з урахуванням зварних з’єднань (2017)
Литвин В. В. - Розробка методу розрахунку безпечних ділянок із вогневим потенціалом шляхом використання алгоритму рою часток, Угрин Д. І., Шевчук С. Ф., Іл’юк О. Д. (2017)
Nooh Taha Nasif - Model of automobile arterial traffic by GPS-sample electrode data (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Циганкова Т. - Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній, Іщенко А. (2017)
Мозговий О. - Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи, Павлюк О. (2017)
Гальперіна Л. - Глобальні тренди злиттів та поглинань в енергетичному секторі, Клен Ю. (2017)
Ільницький Д. - Управління якістю університетських компетенцій: від самооцінювання до міжнародних порівнянь (2017)
Федірко О. - Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах (2017)
Чугаєв О. - Сучасні детермінанти економічної сили країн (2017)
Радзієвська С. - Глобальні домінанти розвитку Китаю, Ус І., Покришка Д. (2017)
Соколова З. - Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік субсахарської Африки (2017)
Kadets V. - Plasticity of the unit ball of ℓ1, Zavarzina O. (2016)
Чуйко С. М. - О регуляризации линейных матричных уравнений (2016)
Ignatovich S. Yu. - Explicit solution of the time-optimal control problem for one nonlinear three-dimensional system (2016)
Макаров А. А. - Управляемость эволюционного дифференциального уравнения в частных производных (2016)
Игорь Дмитриевич Чуешов (некролог) (2016)
Дубовой Владимир Кириллович. К семидесятилетию со дня рождения (2016)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2016)
Гресь Н. Л. - Обліково-правові аспекти адміністрування військового збору (2017)
Костякова А. А. - Методи обліку витрат у рослинництві (2017)
Кузнецова С. О. - Оцінка облікової інформації для прийняття управлінських рішень (2017)
Кушніренко О. А. - Розрахунки за податками сільськогосподарських підприємств як об'єкт обліку і контролю (2017)
Макаренко А. С. - Діагностика стану облікового відображення лісокористування (2017)
Малишкін О. І. - Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні в рамках директив ЄС (2017)
Мельниченко І. В. - Функції, методи та принципи бухгалтерського обліку в посиленні економічної безпеки підприємства (2017)
Остапчук С. М. - Китайська модель обліку землекористування: уроки для України (2017)
Пославська Л. І. - Особливості розподілу непрямих витрат на підприємствах будівельної галузі, Ясишена В. В. (2017)
Шевчук В. О. - Методологічні проблеми обліку інтелектуальних благ в умовах становлення новітньої парадигми рахівництва (2017)
Голик М. М. - Підвищення довіри до банків як фактор антикризового управління у банківському секторі економіки України (2017)
Кожаліна Н. П. - Формування фінансів місцевих органів влади в контексті забезпечення фінансової безпеки держави (2017)
Кравчук І. С. - Сек'юритизація активів у європейському фінансовому просторі (2017)
Петруха Н. М. - Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС, Палійчук Т. В. (2017)
Стецько М. В. - Активізація ринку капіталів у фінансуванні реального сектору економіки (2017)
Трусова Н. В. - Мультиплікативні ефекти в системі адміністрування податків суб'єктів агробізнесу (2017)
Халімон Т. М. - Вплив фінансових чинників на підвищення конкурентоспроможності підприємства (2017)
Вакульчик О. М. - Розвиток аудиту зовнішньоекономічних операцій відповідно до динаміки сучасних процесів у сфері фінансового контролю, Фесенко В. В. (2017)
Петруха С. В. - Структурно-інституційні перетворення в аграрному секторі економіки України (2017)
Скорук О. П. - Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області (2017)
Тягло О. - Українська наука про політику. Спроба оцінки потенціалу (2004)
Степико М. - Українська політична нація: проблеми становлення (2004)
Горбатенко В. - "Аналіз майбутнього" та його роль в управлінні соціально-політичними процесами (2004)
Волинськиий А. - Стадії політичного процесу (2004)
Курілло В. - Про деякі базові засади латентології як науки (2004)
Юрченко І. - Феномен політичного лідерства (2004)
Бідзюра І. - Етапи і перспективи системних реформ в Україні (2004)
Рибачук М. - Історичні аспекти становлення виборчої системи України, Шкурат І. (2004)
Кочубей Л. - Методи соціально-психологічного впливу на електорат (2004)
Білоус О. - Соціоісторичний аспект релігійності людства (2004)
Рублюк О. - Перспективи реформування державно-церковних відносин (2004)
Юрженко Л. - Соціально-політичні конструктивні зміни як умова демократичного транзиту (2004)
Бова А. - Transparency International: індекс сприйняття корупції (2004)
Мойсієнко В. - Ліберальна концепція держави Максима Ковалевського (2004)
Кремень Т. - Еволюція поглядів на державний суверенітет (2004)
Кушніренко В. - Основні міжнародно-правові принципи шаріату (2004)
Актуальне видання (2004)
Книжкова полиця (2004)
Інформація (2004)
Вихідні дані (2017)
Балл Георгій Олексійович (2017)
Болтівець C. - Людяне безмежжя Георгія Балла (2017)
Самойлов O. - Невтрачене захоплення (2017)
Фурман А.В. - Народжений любити й довершувати (2017)
Балл Г. - Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології (2017)
Трач Р. - Гуманістична течія у психології (2017)
Гусельцева М. - Раціогуманістичний підхід Г.О. Балла: психологія свободи і творчого синтезу (2017)
М’ясоїд П. - Психологія та епістемологія (2017)
Завгородня О. - Інтегративно-екзистенційний підхід до розуміння особистості (2017)
Російчук Т. - Феноменологічне розуміння суб’єктивності та його значення для психології (2017)
Рибалка В. - Психологічна теорія особистості Г.О. Балла (2017)
Губенко О. - Типологізація особистості в контексті кризи суспільних реформ (2017)
Андрєєв О. - Етапи особистісного зростання (2017)
Фурман А.А. - Особистісний світ як онтофеноменальна дійсність (до категорійного аналізу Георгія Балла) (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані іноземними мовами (2017)
Вовк М. П. - Перспективи творчого використання прогресивних ідей художників-педагогів херсонщини в сучасній освітній практиці, Гуріч З. В. (2016)
Дрижак В. В. - До питання про рівні та ступені вищої освіти, а також їх відповідність рівню національної рамки кваліфікацій, Єрмак С. М. (2016)
Ільченко А. А. - Організація профілактичної роботи в сучасній медичній практиці (2016)
Карупу О. В. - Про деякі особливості викладання аналітичної геометрії англомовним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2016)
Киричок В. А. - Особливості застосування інтерактивних методів навчання у системі післядипломної медичної освіти (2016)
Коваленко С. В. - Проблеми впровадження інформаційних технологій у графічну підготовку майбутніх інженерів (2016)
Козерук Ю. В. - Використання інформаційних технологій в самостійній роботі на прикладі інтернет-енциклопедії "Вікіпедія", Дейнеко С. М., Черезов Ю. О., Козерук К. В. (2016)
Костащук О. І. - Феномен честі у психології (2016)
Лаппо І. М. - Забезпечення якості вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи вирішення (2016)
Ліпшиць Л. В. - Спецкурс як засіб формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів (2016)
Мітіна С. В. - Психологічна компетентність викладача навчального закладу медичного спрямування (2016)
Охріменко І. М. - Вимоги до електронних підручників і навчальних посібників для дистанційного навчання, Гетта В. Г. (2016)
Петришин О. В. - Особливості проектування моделі методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх лікарів (2016)
Подковко Х. В. - Інноваційні освітні технології у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах: перешкоди та перспективи впровадження (2016)
Приймак С. Г. - Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у боксі в залежності від вагових категорій (2016)
Рибалко П. Ф. - Особливості проведення секційних занять з юнаками-волейболістами 18-20 років, Матлаш В. А., Андрєєва І. А. (2016)
Самохвалова І. Ю. - Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток аграрного університету, які займаються волейболом, Мелюшкина В. В. (2016)
Смолікевич Н. Р. - Методика формування професійної комунікативної компетенції з іноземних мов (2016)
Соколенко Л. О. - Вибіркова навчальна дисципліна "Гармонія світу" як засіб гуманітаризації освіти (2016)
Топчій О. В. - Правова соціалізації особистості у призмі юридичної педагогіки (2016)
Третяк О. С. - Фактори, що впливають на ефективність адаптації першокурсників, Чебоненко С. О. (2016)
Троцький Р. С. - Сутність готовності до управлінської діяльності майбутніх курсантів у вищих навчальних закладах МВС України (2016)
Юрійчук Н. Д. - Тестовий контроль з української мови як засіб активізації навчальної діяльності студентів ВНЗ (2016)
Ярошенко О. М. - Пригадування музичної інтонації на психофізіологічних рівнях виконавських дій (2016)
Белан Т. Г. - Особливості професійної підготовки студентів-магістрантів до проходження педагогічної практики (2016)
Бивалькевич Л. М. - Законодавчо-правова база підготовки студентів педагогічного вищого навчального закладу до організації технічної творчості учнів (2016)
Вдовенко І. С. - Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності (2016)
Вертипорох Д. Я. - Використання сучасних інформаційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій (2016)
Виніченко І. В. - Дистанційне навчання в системі професійної підготовки майбутніх вчителів технологій, Гетта В. Г. (2016)
Горчинська К. В. - Особливості творчого розвитку майбутніх учителів технологій (2016)
Горчинський С. В. - Особливості формування професійної спрямованості майбутніх учителів технологій, Кузютин Д. В. (2016)
Дорошенко Т. В. - Об’єктивні передумови вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої роботи з молодшими школярами (2016)
Дрозденко В. М. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів до спілкування з підлітками, Дрозденко Н. М. (2016)
Єрмоленко А. О. - Значення педагогічної майстерності у фаховому становленні вчителя (2016)
Гутник В. М. - Застосування інноваційних технологій для розвитку графічних умінь у майбутніх вчителів технологій у процесі викладання технічних дисциплін, Ковбаса Ю. М. (2016)
Ващенко І. М. - Експериментальна перевірка педагогічних умов професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культур, Курнишев Ю. А. (2016)
Мінько Н. П. - Використання активних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів, Богдан Т. В. (2016)
Повечера І. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, Репа Р. П. (2016)
Пономаренко Д. С. - Про готовність майбутніх учителів технології до розвитку здібностей учнів, Полетай О. М. (2016)
Пригодій А. В. - Організація науково-дослідної роботи студентів на заняттях з дисципліни "Основи наукових досліджень" (2016)
Ребенок В. М. - Створення інноваційно-освітнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Савицька І. М. - До питання формування лідерських якостей майбутніх учителів (2016)
Свириденко А. І. - Підготовка вчителя технологій до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності, Ховрич М. О. (2016)
Сила М. Ф. - Підготовка майбутніх учителів технологій до формування в учнів дослідницьких умінь, Джевага Г. В. (2016)
Харета М. С. - Дослідження розвиненості компонентів психологічної готовності майбутніх учителів технологій до професійної діяльностІ, Видра О. Г. (2016)
Бабійчук Т. В. - Повісті і романи Любові Василів-Базюк у позанавчальній роботі з української літератури в педагогічному коледжі (до питання національно-патріотичного виховання) (2016)
Бачинська М. В. - Культурний розвиток підростаючої особистості в педагогічній спадщині Н. Й. Волошиної (2016)
Білоус Н. В. - Реалізація міжпредметних зв’язків української літератури й історії в тестах зовнішнього незалежного оцінювання (2016)
Бондаренко Л. Г. - Специфіка викладання курсу "Літературна компаративістика" для студентів-філологів (2016)
Дятленко Т. І. - Про групові форми роботи на уроках літератури у методичній спадщині Н. Й. Волошиної (2016)
Гоголь Н. В. - Естетичне виховання учнів на уроках української літератури у науково-методичній спадщині Н. Й. Волошиної (2016)
Жила C. О. - Оцінка педагогічної спадщини ніли волошиної провідними методистами й словесниками України (2016)
Земка О. І. - Структурні компоненти моделі формування дослідницьких умінь у студентів-філологів (2016)
Ковбасенко Ю. І. - Поглиблене вивчення літератури і тести поглибленого рівня: освіта для еліти? (2016)
Лілік О. О. - Програмно-методичне забезпечення теоретико-літературних курсів у системі професійної підготовки майбутніх учителів української літератури (2016)
Логвіненко Н. М. - Викладання літератури як мистецтва слова: концептуальні позиції Н. Й. Волошиної і сьогодення (2016)
Молочко С. Р. - Вивчення української літератури у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Ніли Волошиної (2016)
Нежива Л. Л. - Методичні прийоми творчого читання різностильових художніх творів (2016)
Привалова С. П. - Сучасний літературознавчий аналіз художнього твору (2016)
Романишина Н. В. - Інтенсифікація процесу вивчення методики української літератури студентами педагогічних ВНЗ (2016)
Рускуліс Л. В. - Лекція за способом викладу навчального матеріалу в системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2016)
Сазонова О. В. - Епістолярний стиль письма (теоретичні аспекти), Яковенко М. В. (2016)
Тригуб І. А. - Компаративний аналіз художнього твору на заняттях літературних курсів за вибором (2016)
Яценко Т. О. - Інформаційно-комунікаційні технології в системі шкільної літературної освіти: теоретико-методичний огляд (2016)
Аксюта О. Ю. - Вплив індивідуального стилю вчителя на навчальні досягнення учнів, Череда О. В. (2016)
Андрієнко А. В. - Гурткова робота – невід’ємна складова навчально-виховного процесу в сучасному ліцеї, Носовець Н. М. (2016)
Брик А. В. - Аналіз та оцінка впливу спеціальних засобів спрямованих на розвиток психомоторних якостей у школярів молодших класів на уроках з фізичної культури (2016)
Вдовенко О. І. - Структура і зміст педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості (2016)
Джевага Г. В. - Використання технологічних пристосувань на уроках трудового навчання у 6-му класі, Міньков Ю. М. (2016)
Дідух В. О. - Активні методи навчання у підготовці старшокласників за профілем "Водій категорії С", Клименко С. П. (2016)
Миколаєнко А. Є. - Патріотичне виховання старшокласників у взаємодії сім’ї і школи як об’єкт науково-теоретичного аналізу (2016)
Мінько Н. П. - Важливість використання ТЗН на уроках креслення, Смілик О. О. (2016)
Олексієнко О. Г. - Вплив ціннісніх орієнтацій на формування особистості сучасної молоді (2016)
Оранюк Б. Ю. - Розвиток основних характеристик (профілів) учасників мережевого спілкування (учні 5-8 класів) (2016)
Ребенок В. М. - Використання технічних засобів навчання учнями ПТНЗ на заняттях з кулінарії, Клімова О. М. (2016)
Павленко Т. В. - Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах, Павленко Е. Е. (2016)
Пискун О. М. - Різновиди об’ємної вишивки як джерело творчого натхнення, Кузнєцова Н. О. (2016)
Примак М. М. - Вплив занять туризмом на формування навичок здорового способу життя в системі позашкільної освіти (2016)
Федан Т. В. - Місце і роль гурткової роботи в освітньому процесі (2016)
Амеліна С. М. - Інновації у формуванні інформаційної компетентності перекладачів: досвід зарубіжних університетів, Тарасенко Р. О. (2016)
Бабенко М. О. - Історико-педагогічний досвід формування кадрової політики в середніх технічних навчальних закладах катеринославщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Зємбa Б. А. - Виховання підростаючого покоління в умовах сталого розвитку суспільства (2016)
Кащук М. Г. - До питання правового виховання молоді у світовій практиці (2016)
Лазоренко С. А. - Фізична культура народів, що населяли територію України дослов’янської доби, Чхайло М. Б., Балашов Д. І. (2016)
Мазуренко К. Ю. - Важливість впровадження в українську освіту релігійного предмету неконфесійного характеру (2016)
Максименко О. В. - Зміст дослідницької діяльності в стуктурі професіоналізації сучасного педагога (2016)
Марусечко І. П. - Ретроспектива становлення новаторської педагогіки в Україні (60–80 роки ХХ ст.) (2016)
Машкова І. М. - Методологічні орієнтири проблеми розвитку українознавчої освіти в двомовних і "рідних" школах сучасної Канади (2016)
Савченко Л. Л. - Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні умови підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників (1985 – 2012 рр.) (2016)
Солдатенко О. І. - Концепціії музичного виховання і навчання, які застосовуються в японії для розвитку музичних здібностей учнів (2016)
Філоненко О. С. - Аналіз процесу становлення та розвитку піонерських таборів у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття в Україні, Демченко Н.М. (2016)
Чубінська Н. Б. - Еволюція принципів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ століття) (2016)
Базалій В. В. - Характер формування продуктивності у сортів пшениці різного типу розвитку за різних умов вирощування, Бойчук І. В., Базалій Г. Г., Ларченко О. В., Бабенко Д. В. (2016)
Балашова Г. С. - Продуктивність картоплі на Півдні України залежно від умов зволоження та способів внесення добрив за краплинного зрошення, Юзюк С. М. (2016)
Васюта В. В. - Біоенергетична ефективність вирощуваня буряка столового за краплинного зрошення в Південному регіоні України (2016)
Вожегова Р. А. - Застосування добрив як запорука збереження родючості ґрунтів і стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва, Димов О. М. (2016)
Вожегова Р. А. - Інноваційні напрями розвитку зрошуваних меліорацій в умовах Південного Степу України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2016)
Герайзаде А. П. - Использование энергетического баланса фитоценоза в расчетах его водопотребления, Гюлалыев Ч. Г., Мамедов Н. А. (2016)
Гораш О. С. - Залежність продуктивного кущіння рослин ячменю ярого від впливу строків сівби та норм висіву насіння, Куфель А. В. (2016)
Демидась Г. І. - Формування ботанічного складу сумішок люцерни і злакових трав залежно від рівня удобрення та способу сівби, Демцюра Ю. В. (2016)
Єременко О. А. - Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику (Helianthus annuus L.) у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-Лайтнінг, Покопцева Л. А. (2016)
Капінос М. В. - Вплив регуляторів росту рослин і мікробних препаратів на проростання насіння та початковий ріст гороху посівного (Pisum sativum L.), Калитка В. В. (2016)
Коковіхін С. В. - Вплив густоти стояння рослин та удобрення на формування продуктивності гібридів соняшнику при вирощуванні в умовах Півдня України, Нестерчук В. В. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Урожайність насіння та економічна ефективність вирощування сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Півдня України, Влащук А. М., Шапарь Л. В. (2016)
Миколайко В. П. - Особливості формування насіння цикорію коренеплідного залежно від комплексу агротехнологічних заходів (2016)
Мунтян Л. В. - Економічна ефективність вирощування пшениці озимої різних сортів залежно від норм висіву насіння та удобрення в умовах рисових сівозмін (2016)
Нетіс І. Т. - Кореляційні зв'язки врожайності пшениці озимої і запасів вологи в грунті, в різні фази розвитку рослин (2016)
Рудік О. Л. - Сировинний потенціал льону олійного та перспективи його використання в медицині (2016)
Таланкова-Середа Т. Є. - Вплив наночастинок кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitro (2016)
Ушкаренко В. О. - Загальний вміст цукрів і сухої речовини в зерні кукурудзи цукрової на початку його молочно-воскової стиглості залежно від агротехнології, Лиховид П. В. (2016)
Чорна В. М. - Енергетична ефективність технології вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного (2016)
Шевель В. - Оцінка фотосинтетичної діяльності проса в умовах Південного Степу України (2016)
Ярчук И. И. - Ефективність застосування препаратів Антистрес та Марс-ELBi на посівах ячменю озимого, Маслійов С. В., Божко В. Ю., Позняк В. В., Кравченко К. А. (2016)
Завальнюк І. П. - Основні аспекти технологій виробництва м’якого сиру з козиного молока (2016)
Пелих В. Г. - Інтер’єрні показники свиней різних генотипів, Чернишов І. В., Левченко М. В., Ушакова С. В. (2016)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці гною до використання з отриманням поновлювальних джерел енергії при виробництві свинини, Осипенко Т. Л. (2016)
Ремізова Ю. О. - Використання великої білої породи свиней в умовах сучасних технологій (2016)
Усенко С. О. - Особливості динаміки естрадіолу-17β в крові свиней різної статі, віку та фізіологічного стану, Шостя А. М., Цибенко В. Г. (2016)
Федорук Н. М. - Вплив різних рівнів сирого протеїну в комбікормах на яєчну продуктивність самок страусів, Бомко В. С. (2016)
Фидря М. В. - Дослідження фізико-хімічних показників м’яса свиней різного рівня стрес резистентності (2016)
Бургаз М. І. - Оцінка рибопродуктивності Чорногірського ставка з метою створення спеціального товарного рибного господарства (2016)
Гейна К. М. - Характеристика морфологічних ознак та лінйного росту лина (Tinсa tinсa, Linnaeus, 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2016)
Дюдяева О. А. - Сучасні реалії органічного землеробства в Україні, Бреус Д. С., Петухов М. О. (2016)
Єгорова Т. М. - Особливості формування дисбалансу цинку у біогеохімічних ланцюгах агроландшафтів України, Сапсай Т. П. (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка ґрунту поблизу свинарських господарств різної потужності за допомогою біотестування, Бригас О. П., Ревка Т. О. (2016)
Макаренко Н. А. - Соціологічні дослідження екологічних проблем полігонів твердих побутових відходів, Будак О. О. (2016)
Мантурова О. В. - Фітопланктон окремих ділянок річки Нивки, Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2016)
Палапа Н. В. - Моніторинг екологічного стану сільських селітебних територій, Пронь Н. Б., Устименко О. В. (2016)
Плугатарьов В. А. - Оцінка дії гормональних препаратів різного походження у зв’язку з штучним відтворенням стерляді дніпровської популяції (2016)
Рідей Н. М. - Рекреаційний потенціал агросфери Прилуцького району Чернігівської області, Хітренко Т. Ф. (2016)
Славгородська Ю. В. - Сталий розвиток в контексті функціонування агропромислового комплексу України (2016)
Старко М. В. - Расчет удельного поступления загрязняющих веществ при выращивании товарной рыбы в садках на водоемах-охладителях (2016)
Сушко С. В. - Біокліматичний фон та динаміка чисельності мишоподібних гризунів у мозаїчному агроландшафті аридно-степової смуги Тилігуло-Бузького межиріччя, Христич Ю. О., Наконечний І. В. (2016)
Хорунжий І. В. - Динаміка видобутку водних біоресурсів в природних та штучних водоймах Херсонської області, Корнієнко В. О., Мухіна І. А. (2016)
Чебанова Ю. В. - Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок сільськогосподарського використання (2016)
Звіт про проведення 13-го науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю "Первинні імунодефіцити в практиці педіатрів та сімейних лікарів" у рамках Центрально-Східноєвропейської програми (2017)
Крамарьов С. О. - Білки, що зв'язують жирні кислоти (FABP), як маркери ураження шлунково-кишкового тракту при гострих нейроінфекціях у дітей, Марков А. І. (2017)
Усачова О. В. - Роль ентеровірусних інфекцій у розвитку екзантемних захворювань у дітей: клініко-епідеміологічні особливості, можливості медикаментозної корекції (2017)
Ошлянська О. А. - Деякі особливості місцевого клітинного імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Задорожна Т. Д., Пустовалова О. І., Вовк В. М. (2017)
Гляделова Н. П. - Витаминная недостаточность: нужна ли коррекция? (2017)
Квашніна Л. В. - Муколітична терапія у дитячому віці: можливості, ефективність, безпека (2017)
Бекетова Г. В. - Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота, Солдатова О. В. (2017)
Мітюряєва І. О. - Ефективність та безпека застосування Солі доктора Шюсслера №3 Феррум фосфорикум (DHU) у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей, Гнилоскуренко А. В., Демчук С. М., Краснякова М. Є. (2017)
Примож Кошир - Сравнительное исследование терапевтической эквивалентности исследуемой и стандартной фиксированной комбинации 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида в лечении боли в горле, связанной с инфекциями верхних дыхательных путей (2017)
Охотнікова О. М. - Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей дошкільного віку: можливості сучасної терапії коморбідних захворювань, Глогуш І. І. (2017)
Кондратьев В. О. - Клиническая эффективность пробиотиков в лечении атопического дерматита у детей, Ширикина М. В., Оболонская О. Ю. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 1, Никулина А. А. (2017)
Нечипуренко О. Н. - Астенический синдром в практике педиатра и семейного врача. Основные аспекты метаболической коррекции детей с вторичной иммунной дисфункцией (2017)
Шадрін О. Г. - Характеристика цитокінового профілю дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю, Гайдучик Г. А., Місник В. П., Дюкарева С. В., Ковальчук А. А., Басараба Н. М., Радушинська Т. Ю. (2017)
Сидоренко І. В. - Проблемні питання парентерального харчування у дітей з дуже малою массою тіла при народженні, Шунько Є. Є. (2017)
Шадрін О. Г. - Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку (2017)
Дробова Н. М. - Клінічний випадок муковісцидозу із розвитком синдрому поліорганної недостатності у дитини, Яновська К. О., Пасічник О. В., Клименко В. А., Піонтковська О. В., Бевз С. І., Сіндєєва Н. Т. (2017)
Муквіч О. М. - Хвороба Кавасакі: особливості клінічної симптоматики та лікування, Мацкевич А. М., Бельська О. А., Людвік Т. А., Петренко Л. Б. (2017)
Бегляров Р. О. - Состояние системы глутатиона у детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита (2017)
Боярская Л. Н. - Интерактивные методы обучения врачей-интернов — детских хирургов в Запорожском государственном медицинском университете, Корниенко Г. В., Дмитряков В. А. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Яценко І. В. - Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на прямокутні оптичні елементи точного приладобудування (2017)
Кириченко О. В. - Математичне моделювання процесу нагріву бічних поверхонь металевих корпусів піротехнічних виробів в умовах пострілу та польоту (2017)
Хара М. В. - Технологии обеспечения логистических процессов в транспортных системах предприятий (2017)
Ищенко А. А. - Анализ существующих способов защиты от коррозионных повреждений металлоконструкции машины непрерывного литья заготовок, Какарека Д. Л. (2017)
Самотугин С. С. - Исследование износостойкости упрочненных слоев градиентного строения на стальных изделиях, Гагарин В. А., Мазур В. А. (2017)
Лоза А. В. - Упрочнение литого корпуса чаши шлаковоза рёбрами жесткости, закрепленными сваркой, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2017)
Андилахай В. А. - Условия повышения производительности шлифования крупногабаритных деталей из труднообрабатываемых материалов (2017)
Иванов В. П. - Повышение работоспособности наплавленных крановых колес, Сергиенко Ю. В., Сорочан Е. Н. (2017)
Бочарова Е. А. - Повышение надежности резьбовых соединений вибрационного оборудования для производства бетонных изделий (2017)
Суглобов В. В. - Исследование видов и причин повреждений ленты в процессе эксплуатации ленточных конвейеров, Гринько П. А. (2017)
Самотугин С. С. - Технологические основы плазменного поверхностного модифицирования резьбонарезного инструмента, Христенко О. А. (2017)
Засельский В. И. - Исследование повреждений транспортирующего и перекачивающего оборудования горно-металлургического комплекса, Бейгул О. А. (2017)
Суглобов В. В. - Экспериментальные исследования центрирующей способности ленточных конвейеров, Гринько П. А. (2017)
Суглобов В. В. - Экспериментальные исследования ленточных конвейеров в производственных условиях, Гринько П. А. (2017)
Воропай В. С. - Анализ транспортно-технологического цикла перевозки агломерата (2017)
Новини України та світу (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Содержание (2017)
Титул, зміст (2017)
Ананченко К. - Індивідуалізація та вдосконалення підготовки юних борців вільного стилю, Ручка Є. (2017)
Безмилов М. - Програма підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Франції (2017)
Богуславська В. - Напрями застосування новітніх інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, Бріскін Ю. Пітин М. (2017)
Босько В. - Web-орієнтована інформаційна система "SwimCP" як один із сучасних засобів навчання техніки спортивних способів плавання дітей з наслідками ДЦП (2017)
Бріскін Ю. - Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю, Смирновський С., Пітин М. (2017)
Волков Л. - Структура та зміст навчального курсу "Теорія і методика дитячого та юнацького спорту" (2017)
Волков Л. - Вікові особливості формування структури загальної спортивної обдарованості хлопчиків на етапі початкової спортивної підготовки, Куценко О., Павлова Т. (2017)
Воропай С. - Підвищення вестибулярної стійкості бійців-багатоборців на етапі початкової підготовки, Бур’яноватий О. (2017)
Vrublevskiy E. - Dynamics of development of physical qualities for omc in female athletes, Kozhedub M., Sevdalev S. (2017)
Высочина Н. - Влияние волевых качеств личности на эффективность соревновательной деятельности в разных видах спорта (2017)
Демічковський А. - Проблема тактичної підготовки в багаторічній підготовці спортсменів із кульової стрільби (2017)
Долбишева Н. - Системні фактори підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту (2017)
Dolgova N. - Improvement of the method of training of junior-archers (2017)
Дух Т. - Особливості спортивного відбору юних легкоатлетів, Лемешко В., Степаненкова А. (2017)
Каковкіна О. - Порівняльна характеристика показників психічних станів спортсменів-паралімпійців, спортсменів-дефлімпійців та здорових спортсменів, Родіна Ю. (2017)
Kovalenko Y. - Possibility of application of interval hypoxic hypobaric training course for increasing cognitive reserve of athletes-boxers, Vrublevskiy E. (2017)
Коханець П. - Аналіз показників змагальної діяльності кваліфікованих футзалістів (2017)
Кощеєв О. - Передзмагальна підготовка в тхеквондо (Пумсе) (2017)
Лизогуб В. - Технологія відбору баскетболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей, Супрунович В., Пустовалов В., Гречуха С. (2017)
Мітова О. - Структура та зміст навчально-тренувального процесу дітей 6-7 років на першому році занять міні-баскетболом, Онищенко В. (2017)
Мищук Д. - Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями связующих игроков в современном волейболе, Бондарь Р. (2017)
Омельченко О. - Особливості вдосконалення фізичної підготовки веслярів легкої ваги у веслуванні академічному на етапі підготовки до вищих досягнень (2017)
Пикинер А. - Обоснование методики совершенствования процесса физической подготовки квалифицированных баскетболистов с нарушением слуха (2017)
Приходько В. - До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності (2017)
Savchenko V. - Analysis of competitive activity of young male athletes in taekwondo WTF, Lukina Y., Kovalenko Nina, Mikitchik O. (2017)
Савченко В. - Комплексне вдосконалення фізичної та техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату, Долбишева Н., Малойван Я. (2017)
Солодка О. - Вдосконалення техніки поштовху штанги кваліфікованих важкоатлеток у підготовчому періоді річного циклу (2017)
Степаненко В. - Аналіз сучасних підходів до формування індивідуального стилю діяльності спортсменів у спортивних іграх, Бублей О. (2017)
Степаненко Д. - Особливості виконання стартового розбігу спринтерами різної кваліфікації (2017)
Тимошенко Ю. - Становлення і розвиток спорту в Японії наприкінці XIX – першій третині XX ст. (2017)
Чекмарьова Н. - Вплив спадковості і середовища у фенотипічному прояві особливості конституції тіла людини в системі спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2017)
Гординська М. - Порівняльна характеристика історично створених моделей реабілітації, базованих на міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я, а також – на міжнародній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (2017)
Кашуба В. - Технологія корекції рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу, Чухловіна В. (2017)
Кашуба В. - Контроль состояния биогеометрического профиля осанки человека в процессе занятий физическими упражнениями, Носова Н., Коломиец Т., Козлов Ю. (2017)
Корогод Л. - Истоки формирования системы врачебного контроля в физической культуре в Украине 1920-30 гг. (на примере Екатеринославщины-Днепропетровщины) (2017)
Ланка Я. - Теоретико-практические аспекты использования упругих свойств сухожильно-мышечных структур человека в организации перемещающих движений в спорте, Гамалий В., Литвиненко Ю., Шевчук Е. (2017)
Луковськая О. - Гендерні особливості психоемоційного статусу спортсменів-інвалідів паралімпійських і дефлімпійських збірних команд України з ігрових видів спорту, Кришень В., Головачов М., Малойван Я., Овчаренко С. (2017)
Майкова Т. - Фізична реабілітація при остеоартриті колінних суглобів з позицій науково доказової практики (огляд), Афанасьєв С. (2017)
Майкова Т. - Вплив лікувальної гімнастики на індексні критерії тяжкості посттравматичного гонартроза, Самошкіна А. (2017)
Раад А. - Методичні основи побудови програми фізичної реабілітації пацієнтів після хірургічного лікування розривів ахіллового сухожилля, Вітомський В., Лазарєва О., Ніканоров О., Вітомська М. (2017)
Титул, зміст (2007)
Аналіз роботи легкої промисловості України в 2006 р. (2007)
Галузева профспілка (2007)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2007)
Панорама-2007 спеціалізованих виставок в Україні (2007)
Нова адреса "ЕКСТА" (2007)
За лаштунками виставкових заходів (2007)
"GERBER TECHNOLOGY". Нова серія XL (2007)
Створити умови для ефективного розвитку підприємств галузі (2007)
"DURKOPP ADLER". Устаткування + технологія (2007)
Золотоніській швейній фабриці — 60 років (2007)
Різновиди маркетингу та його розвиток (2007)
Разом із компанією "СаваТекс" здійсніть Ваші плани щодо трикотажу (2007)
На нас впливає Місяць (2007)
Пропонують виробники трикотажного полотна (2007)
"АСТЕРОЇД". Голки "Organ" — 70 років якості! (2007)
Щиро запрошуємо до участі в Конференції! (2007)
СП "Ультекс" (2007)
"Зорянка". Любов до людей й наполеглива праця — підґрунтя успіху (2007)
Кроки вдосконалення взаємозв’язків із Життям (2007)
Вітаємо з ювілеєм (2007)
Порівняння виробництва взуття у різних країнах (2007)
Мода: погляд у минуле (2007)
Модні риси матеріалів для сучасного взуття (2007)
Ліщук В. І. - Використання багатокритеріальної оптимізації для визначення оптимальної ділянки процесу зоління, Войиеховська Т. Г., Данилкович А. Г. (2007)
Український Тиждень Моди (2007)
NB POUSTOVIT (2007)
"ОТК-Сервіс" (2007)
Загальний закон моди (2007)
Огляд перспективних технологій обробки текстильних матеріалів (2007)
Жук О. С. - Сучасні технології в художньому оформленні тканин, Прохорова І. А., Михалойц В. П. (2007)
Пушаловська С. О. - Асортимент виробів та спорядження для собак, Коновал В. П., Омельченко Н. М. (2007)
Домбровський А. Г. - Новий напрямок вдосконалення структури пакування хрестового намотування, Домбровська А. Г. (2007)
Чурсіна Л. А. - Кореляційний аналіз визначення оптимальних режимів обробки за показниками якості трести, Шудрік І. В., Тіхосова Г. А. (2007)
Головченко Т. М. - Шляхи забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств з виробництва митої вовни, Норкіна О. М. (2007)
Корольова М. В. - Кінетичне формоутворення у дизайні трикотажного одягу (2007)
Ніколаєва Т. І. - Дослідження розвитку асоціативного підходу до проектування дитячого одягу* (2007)
"Легка промисловість" (2007)
Шунда Н. М. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: історія і сучасність, Лисий А. К. (2002)
Григорчук П. С. - Історичний факультет Вінницького педуніверситету: історія та сучасність, Зінько Ю. А. (2002)
Заєць І. І. - Світоглядні процеси в епоху трипільської культури на Поділлі (2002)
Криворучко О. І. - Місце релігійного чинника в політиці Б. Хмельницького (2002)
Струкевич О. К. - Орієнтації на підданство та службу інтересам вітчизни у політико-культурному комплексі еліти України-Гетьманщини (2002)
Кузнець Т. В. - Козацьке населення Уманщини: чисельність, національний та соціальний склад (2002)
Богатчук С. С. - Стан українських шляхів сполучення у першій половині ХІХ ст. (2002)
Мельничук О. Ф. - Губернська управа в системі адміністративного апарату на Поділлі у другій половині ХІХ ст. (2002)
Вороліс М. Г. - Освітній та культурний розвиток Поділля в ХІХ ст., Вороліс О. М. (2002)
Верещагіна О. Є. - Поляки Подільської губернії у ХІХ ст. (2002)
Рудавка С. І. - З історії заснування і розвитку Соснівського цукрового заводу (2002)
Тучинський В. А. - Особливості етнокультурного розвитку Молдавської національної меншини Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2002)
Соломонова Т. Р. - Видавнича діяльність Подільського земства 1904-1920 рр. (2002)
Лисенко М. О. - Крим в політиці гетьмана Павла Скоропадського (2002)
Мотенко Я. В. - "Куркульство" як активний учасник селянського руху в Харківській губернії (1917-1921 рр.) (2002)
Кузьмінець Н. П. - Двовладдя в Подільському селі у 20-ті роки ХХ століття (2002)
Петренко В. І. - Причини селянської війни проти більшовиків в Україні у 1920-1922 рр. (на матеріалах Поділля) (2002)
Сергійчук С. Л. - Функціонування революційного трибуналу на Поділлі у 1920-1923 рр. (2002)
Мельничук О. А. - Комнезами у кооперативному русі на Поділлі (2002)
Степанчук Ю. С. - Місце робітників у соціальній структурі населення поділля в період нової економічної політики (2002)
Лойко О. Г. - Ліквідація неписьменності на Вінниччині в період НЕПу (2002)
Мазур В. М. - Національна політика в Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Лойко О. О. - Релігійне життя на Поділлі в умовах НЕПу (2002)
Галамай О. - Православ’я на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Коляструк О. А. - До історії українського авангардного мистецтва (2002)
Дуднік О. Я. - Студентство як основна складова української політичної еміграції у 20-ті роки ХХ ст. (2002)
Плахотнюк С. С. - Крах політики українізації в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні (2002)
Воловик В. П. - В. Д. Отамановський – видатний історик України, організатор краєзнавчої роботи на Поділлі, Григорчук П. С. (2002)
Зуляк І. С. - Проблема існування української мови і культури у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) (2002)
Рабенчук О. П. - Робсельінспекція як засіб впливу на розвиток культури УСРР. Сфера радіомовлення (кінець 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2002)
Безуглий А. І. - Репресії серед працівників цукрової промисловості Вінниччини у 30-ті рр. ХХ ст., Гушинець Н. О. (2002)
Tрофим’як Б. Є. - Незламний Михайло Сорока – засновник українського сокільства в Празі (1926-1936 рр.), провідник нації в концтаборах (1940-1971 рр.) (2002)
Гальчак С. Д. - Сили національно-визвольного спрямування на теренах Поділля в період нацистської окупаціїї краю (2002)
Ніколаєць Ю. О. - Земельна реформа в умовах окупаційного режиму 1941-1944 рр. (2002)
Кононенко В. В. - Проведення грошової реформи 1947 р. на Вінниччині (2002)
Пилявец Ю. Г. - Укрупнение колхозов Украины (1949-1950 гг.): причины, ход, последствия (2002)
Ніколаєць К. М. - Міжнародні зв’язки української науки у 1950-х роках (2002)
Романюк І. М. - Проблеми шкільництва на селі в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. (2002)
Левчук К. І. - Неформальний рух в Україні (1986-1988 рр.) (2002)
Мельников Д. О. - Молодь в управлінні виробничими процесами (80 – поч. 90-х рр. ХХ ст.) (2002)
Мельничук Л. С. - Гончарні промисли Поділля у науковому доробку Є. Ю. Спаської (2002)
Конотопенко О. П. - Формування громадянського суспільства в Україні (2002)
Буртяк Г. Я. - Україна в системі сучасних міжнародних відносин (2002)
Круковська О. М. - Особливості розвитку раннього готичного мистецтва (2002)
Томулец В. - Роль бессарабской и украинской торговой буржуазии в приобщении Бессарабии к общероссийскому рынку (1812-1868 гг.) (2002)
Кучебо Т. М. - Шлюб та сім’я в радянському суспільстві: дискусії середини 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Алексієвець Л. М. - Польське питання на Паризькій мирній конференції. Визначення кордонів Польської держави (2002)
Войнаровський А. В. - Польща на шляху до тоталітаризму (1944-1945 рр.) (2002)
Несторович А. О. - Деякі аспекти встановлення польсько-радянських зв’язків у період десталінізації (2002)
Годлевська В. Ю. - Реставрація монархії як фактору консолідації та стабільності іспанського суспільства в період постфранкізму (1975-1982 рр.) (2002)
Неприцький О. A. - Європейський Союз та питання національної ідентичності й національного суверенітету Великобританії (90-ті рр. ХХ ст.) (2002)
Соломон К. - Становление многопартийной системы в Республике Молдова (2002)
Поп Ю. І. - Чехословацько-українські культурні зв’язки в контексті ідей слов’янської єдності в ХІХ - початку ХХ cт. на сторінках часопису "Slovansky prehled" (1950-1970 pp.) (2002)
Стопчак М. В. - Взаємини Директорії УНР з правою опозицією з деяких ключових проблем державотворення в період української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Історіографія проблеми (2002)
Дровозюк С. І. - Масовий релігійний рух в Україні у 20-х рр. ХХ ст. Історіографія проблеми (2002)
Тростогон А. М. - Перший радянський голодомор на Україні: історіографія проблеми (2002)
Коннова М. В. - Історіографія участі інтернаціональних бригад у громадянській війні в Іспанії 1936-1939 рр. (2002)
Мельничук І. П. - Звіти відділів дпу як джерело вивчення історії краю 20-х років ХХ ст. (2002)
Кравченко П. М. - Командири великого голоду: поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на північний Кавказ. 1932-1933 рр. /За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К., Генеза, 2001. – 399 с. (2002)
Зінько Ю. А. - О. Ф. Мельничук. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі в другій половині ХІХ століття. – Вінниця: Велес. - 2001. - 192 с., Калитко С. Л. (2002)
Калитко С. Л. - О. М. Завальнюк, С. В. Олійник. Українська Галицька армія на Поділлі. - Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова. - 2001.- 148 с. (2002)
Дудар В. В. - Феномен "історичної пам’яті" в суспільній свідомості, Дудар В. П. (2002)
Відомості про авторів (2002)
Титул, зміст (2017)
Безверхня Г. - Місце шкідливих звичок у способі життя студентів педагогічних спеціальностей, Ільченко С. (2017)
Боднар І. - Фізична підготовленість і психоемоційний стан школярів в умовах диференційованого фізичного виховання, Стефанишин М., Петришин Ю. (2017)
Борисова Ю. - Обґрунтування програми занять з фізичної культури для дітей 4-го та 5-го року життя з використанням елементів художньої Гімнастики, Гончар Л. (2017)
Vlasyuk E. - Prerequisites for the use of innovative technologies in physical education, Borisova Y. (2017)
Гакман А. - Фітнес-клуб як форма активізації життєвої позиції літньої людини (2017)
Демідова О. - Вплив занять фітнесом з використанням обладнання TRX на фізичний стан жінок першого зрілого віку, Лашина Ю. (2017)
Дутчак М. - Актуалізація дослідження проблеми оцінювання якості фітнес-послуг в Україні, Малкова Д. (2017)
Yelisieieva D. - The influence of independent classes of physical education on physical activeness of high school students (2017)
Кириченко Т. - Атлетизм у вузі: тренувальний і оздоровчо-коригувальний аспект, Пангелова Н. (2017)
Ковтун А. - Ефективність використання фітнес-програми "Kangoo Jumps" у фізичному вихованні студентів, Зеленська А. (2017)
Конакова О. - Вплив різних засобів фітнесу на розвиток фізичних якостей жінок другого зрілого віку (2017)
Корж Н. - Ефективність технології формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури в процесі самостійних занять (2017)
Корчагін М. - Залежність успішності професійної діяльності військовослужбовців-операторів від рівня психофізіологічних якостей, Курбакова С., Ольховий О. (2017)
Кравченко А. - Особливості формування професійно-мовленнєвої культури фахівців галузі фізичної культури і спорту (2017)
Красова І. - Зміст і спрямованість фізичного виховання дітей 6-10 років у школах зарубіжних країн (2017)
Кривчикова О. - Рухова діяльність як фактор збереження здоров’я людей похилого віку, Кузнецова Л., Заяць Л. (2017)
Кузнецов М. - Оцінка адаптаційних здібностей курсантів – потенційних кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій (ССО) (2017)
Мандюк А. - Рухова активність у культурі вільного часу учнів старшого шкільного віку (2017)
Москаленко Н. - Особенности организации методической подготовки студентов в системе физического воспитания различных вузов Приднепровского региона, Кошелева Е. (2017)
Москаленко Н. - Аналіз фізичної підготовленості студенток, Пічурін В. (2017)
Москаленко Н. - Програмно-нормативні засади фізичного виховання у країнах Європейського Союзу, Яковенко А. (2017)
Наконечна А. - Удосконалення фізичного стану жінок другого зрілого віку з використанням індивідуальних програм занять пілатесом різного цільового спрямування (2017)
Пангелов Б. - Мотиваційні аспекти туристичної діяльності людини (2017)
Пангелова Н. - Сутність поняття "гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку": духовні та фізичні компоненти (2017)
Пангелова Н. - Взаємозв’язки компонентів фізичного і психологічного стану в структурі особистості дітей молодшого дошкільного віку, Борисова О. (2017)
Пасічник В. - Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова та Львівської області (2017)
Перегінець М. - Здоров’яформуючі освітні технології в сучасній системі середньої освіти, Долженко Л. (2017)
Петрук А. - Вплив авторської програми на формування методичної підготовленості курсантів ВВНЗ у процесі фізичної підготовки, Воронцов О., Балдецький А., Смовж М. (2017)
Пивовар А. - Комплексний й розвиток моторики і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку (2017)
Пилипчак І. - Проблеми і напрями удосконалення фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ на етапі первинного навчання (2017)
Приймак М. - Пріоритетні види, типи і форми підвищення кваліфікації фітнес-тренерів, Смірнова В. (2017)
Рубан В. - Особливості педагогічних технологій оздоровлення школярів у процесі фізичного виховання (2017)
Сембрат С. - Організація та комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, Погребний В. (2017)
Сидорчук Т. - Використання засобів бойового фітнесу на заняттях з фізичного виховання зі студентками, Анастасьєва З. (2017)
Skidan A. - Physical conditions monitoring system for mature women in the process of health-improving shaping activities, Vrublevskiy E. (2017)
Сороколіт Н. - Впровадження варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури в учнів 8-х класів (2017)
Stepanova I. - Management of health and physical activity to prevent occupational hazards for employees in mineral processing plant environment (2017)
Табінська С. - Авторські концепти психолого-педагогічної підтримки навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з фізичної культури і спорту в умовах заочної форми навчання на засадах андрагогіки (2017)
Троценко В. - Значення туристсько-краєзнавчої діяльності у системі організації здорового способу життя школярів (2017)
Троценко Т. - Сучасні підходи до формування моральних якостей молодших школярів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності (2017)
Федоріщева А. - Ставлення студенток 17-19 років до занять фізичною культурою і спортом (2017)
Шиян О. - Оцінка стану фізичної підготовленості студентів вищого навчального закладу технічного профілю (2017)
Романчук С. - Адаптація призваних до військово-професійної діяльності офіцерів, Яворський А., Яворський Т., Лесько О., Бобко Ю. (2017)
Ситуація у Вітчизняній легкій промисловості (2014)
Щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС (2014)
XIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (2014)
XIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"(плакат) (2014)
ТОВ "Українське взуття" (2014)
ПАТ "Вовчанська взуттєва фабрика" (2014)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2014)
UKRAINIAN FASHION WEEK 14-19 березня 2014 p. (2014)
Михайлова Г. М. - Дослідження гігроскопічності целюлозних наповнювачів для постільних виробів, Домрєс Е. Є. (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
"Печерські каштани" (2014)
Партнери (2014)
Підприємства галузі (2014)
Партнери (2014)
Підприємства галузі (2014)
"Inblu" (2014)
Алегоричне поняття "Влада" у дитячих казках та мультфільмах (2014)
Як справити добре враження на роботодавця (2014)
Омельченко В. Д. - Удосконалення процесу проектування курток для екстремального туризму, Антихевич Т. П. (2014)
Істинна жінка на ім'я Одрі Хепберн (2014)
Борщевська Н. - Дослідження антропометричних і біомеханічних особливостей ступенів жінок-автомобілісток та проектування взуттєвого копила (2014)
ТОВ "Літма" (2014)
Як правильно витрачати свій енергоресурс (2014)
Як мати гарний вигляд у 30, 40, 50 років (2014)
7 базових речей, які мають бути у гардеробі кожної жінки (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
Школа майбуття (шок майбутнього) (2014)
Як залишатися молодим (2014)
Колосов А. М. - Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає свої негативні наслідки (2017)
Ляшенко В. І. - "Інноваційний ліфт" як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу, Підоричева І. Ю., Петрова І. П. (2017)
Попова Г. Ю. - Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків (2017)
Трушкіна Н. В. - Методичний підхід до вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції (2017)
Сериков А. В. - Финансы: холистический подход (2017)
Карпенко Ю. В. - Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації відносин у сфері туризму (2017)
Костюк Т. О. - Соціально-екологічна складова економічної безпеки сільського господарства (2017)
Гітіс Т. П. - Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до вітчизняних умов, Собчук А. Г. (2017)
Борисова С. Є. - Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи, Балашова О. В. (2017)
Островецький В. І. - Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов функціонування пенсійної системи України (2017)
Котлячков О. В. - Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, Остаев Г. Я., Марковина Е. В. (2017)
Чеботарьов Є. В. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні, Лисогор А. I. (2017)
Єлецьких С. Я. - Фінансова безпека підприємства в управлінні грошовими коштами, Петрищева К. Г. (2017)
Михайличенко Н. М. - Сучасний стан та динаміка розвитку фондового ринку України, Мірошниченко О. О. (2017)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій (2017)
Драчук Ю. З. - Сучасний університет як конкурентоспроможне підприємство, Сав’юк Л. О. (2017)
Мельников А. Ю. - Ведение статистики и анализ сделок в отделе трейдинга при помощи специализированного программного обеспечения собственной разработки, Бакай А. С. (2017)
Шевченко Н. Ю. - Управління технологічним процесом термообробки металу на основі моделювання його вхідних параметрів, Гузенко Д. В. (2017)
Болотіна Є. В. - Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція (2017)
Іванов С. В. - Модернізація України: сучасні погляди та можливості (2017)
Клековкин Л. И. - Влияние уровня самоорганизации работы фирмы на эффективность работы бережливого производства (2017)
Колтунович А. С. - Проблемы и предпосылки инновационно-технологической модернизации индустрии промышленного водопользования и жилищно-коммунального хозяйства (2017)
Шастун А. Д. - Концептуальні засади розвитку трудової сфери України на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації, Панькова О. В. (2017)
Жуков С.А. - Методологічний аналіз системи управління людським капіталом в умовах активізації інноваційної діяльності (2017)
Берсуцька С. Я. - Формування стратегічних бюджетів ефективного використання людського капіталу, Зайцев В. С. (2017)
Шимко О. В. - Новий підхід до зміни механізму преміювання фахівців і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності, Підгора Є. О. (2017)
Павлов К.В. - Экономическая эффективность интенсификации производства с учетом территориальных различий в трудообеспеченности (2017)
Репкин С. Б. - Институциональные основы функционирования рыночной модели в спорте Республики Беларусь (2017)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Яка зовнішньоекономічна політика потрібна Україні майбутнього (аналітичний огляд) (2017)
Селин В. С. - Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора К. В. Павлова "Этноменеджмент как составная часть этноэкономики" (издана в г. Ижевске в издательстве "Шелест" в 2017 году, 342 с.) (2017)
Директору Інституту економіки промисловості НАН України, Президенту Академії економічних наук України, академіку НАН України, першому головному редактору журналу "Економічний вісник Донбасу" – 80! (2017)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Видовий склад грибів роду Alternaria Nees на зерні пшениці озимої (2015)
Сергієнко В. Г. - Вплив обробки насіння на розвиток рослин та продуктивність сої, Миколаєвський В. П., Козаренко Д. О. (2015)
Молдован В. Г. - Забур’яненість агроценозів в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу, Квасніцька Л. С. (2015)
Шевага Г. М. - Ефект саліцилової кислоти на оздоровлення рослин картоплі, Бундук Ю. М., Гунчак В. М., Кирик М. М. (2015)
Клечковський Ю. Е. - Дрозофіла строкатокрила. Аналіз фітосанітарного ризику Drosophila suzukii Mats для України, оцінка фітосанітарного ризику, Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2015)
Заполовський С. А. - Амброзія полинолиста - динаміка поширення та екологічно безпечні методи контролю на території Житомирської області (2015)
Жеребко В. М. - Горошок зелений - вирощування та захист його посівів від шкідливих організмів (2015)
Гуляєва І. І. - Велика персикова попелиця - небезпечний шкідник персика та мигдалю, Попова Л. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Нова ера ефективності у захисті рослин (2015)
Відомості про авторів (2017)
Єрмоленко А. Б. - Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих (2017)
Карчмажик М. - Приобщение детей к искусству в современных школах Польши, Лопот-Джерва К. (2017)
Козійчук О. Г. - Освітній простір навчального закладу як ресурс професійного самовизначення учнівської молоді (2017)
Кононенко А. Г. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічному навчальному закладі (2017)
Купрієвич В. О. - Особливості мотивації професійного само-вдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Mirowska M. - Porównanie pojęć mentor, tutor, case manager w kontekście teorii i praktyki (2017)
Олійник В. В. - Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи (2017)
Панасюк Н. Л. - Експериментальна перевірка моделі управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Раус В. В. - Розвиток професійної компетентності учителів початкової школи у системі неформальної післядипломної освіти як невід’ємна складова освіти впродовж життя (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського