Содержание (2017)
Віничук С. М. - Патогенез транзиторних ішемічних атак: проблема підтипів, Фартушна О. Є. (2017)
Карабань И. Н. - Применение эндотелийстабилизирующих препаратов (Капикор) в комплексной патогенетической терапии больных болезнью Паркинсона (клинико-экспериментальное исследование), Розова Е. В., Карасевич Н. В., Крижановский С. А., Гончар О. А., Древицкая Т. И., Чивликлий М. А., Мельник Н. А., Маньковская И. Н. (2017)
Пипа Л. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика мігрені та епізодичних синдромів, що можуть бути асоційовані з мігренню, у дітей у Хмельницькій області на основі ретроспективного дослідження, Свістільнік Р. В., Московко С. П., Руда В. І., Лисиця Ю. М. (2017)
Насібуллін Б. А. - Вплив сенсорної депривації на вегетативні показники та динаміку катехоламінів у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми (2017)
Шаленко О. В. - Влияние курсового приема Ривастигмина Орион на мнестические функции пациентов с когнитивным дефицитом, ассоциированным с болезнью Паркинсона, Крижановский С. А., Карабань И. Н. (2017)
Товажнянская Е. Л. - Препарат мельдоний у пациентов с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде, Лапшина И. А., Соловьева Е. Т. (2017)
Черній Т. В. - Нейрофізіологічні предиктори відношень "кровотік — метаболізм" за умов хронічної ішемії мозку, Андронова М. О., Черній В. І., Андронова І. А. (2017)
Головач І. Ю. - Кардіоваскулярна безпека як важливий критерій вибору нестероїдних протизапальних препаратів (2017)
Копчак О. О. - Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром: клініка, діагностика та лікування (2017)
Хасенова Г. П. - Алфлутоп® в практике врача (обзор литературы) (2017)
Кузнецов В. В. - ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии, Егорова М. С., Шульженко Д. В. (2017)
Пічкур Н. О. - Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе серед інших спадкових нервово-м’язових захворювань (літературний огляд, власні спостереження) (2017)
Коваленко О. Є. - Сучасні погляди на субстрат та механізми дії акупунктури, Чіжикова М. Є. (2017)
Черненко І. І. - Медико-соціальне значення та організація психологічної допомоги та соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей у сучасних умовах, Чухно І. А. (2017)
Новакович К. С. - Радіочастотні інтервенційні методи під контролем УЗД у лікуванні абдомінального гіпогастрального болю. Клінічний випадок, Павлов Б. Б. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бевз Г. М. - Особистісний та суспільний контекст опанування професією майбутніми психологами (2017)
Боковець О. І. - Основні парадигмальні позиції дослідження структурної організації інноваційного потенціалу особистості (2017)
Bondarchuk O. - Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services (2017)
Ivkin V. - Organizational culture of secondary educational institutions: staff’s’ assessment of real and desirable types of culture (2017)
Гальцева Т. О. - Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти (2017)
Дзюба Т. М. - Віртуальна агресія як результат інтернет-залежної поведінки підлітків (2017)
Крупельницька Л. Ф. - Здатність до генерування гумору: зв’язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології, Шпортун О.М. (2017)
Санніков О. І. - Від стилю прийняття рішень до стильових характеристик особистості: генеза уявлень (2017)
Сухенко Я. В. - Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу (2017)
Перегончук Н. В. - До проблеми соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах антитерористичної операції, Чумак Т. О. (2017)
Бірюк Л. - Ретроспектива формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки (2015)
Бутиріна М. - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до створення та використання навчальних презентацій, Лопата О. (2015)
Вовк Н. - Модель професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи (2015)
Дубова Н. - Формування готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основам дизайну в процесі проектування виробів (2015)
Комар О. - Проблема готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з молодшими школярами (2015)
Король В. - Методичні аспекти процесу підготовки вчителя технологій до формування в учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво, Кармазіна О., Шоробура Н. (2015)
Кулінка Ю. - Підготовка студентів до проведення віртуальних екскурсій на уроках трудового навчання (технології) (2015)
Курач М. - Художньо-проектна підготовка учителів технологій у контексті сучасних проблем трудового навчання (2015)
Марко М. - Когнітивний компонент структури математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Матяшова Д. - Природничо-наукова підготовка як складова сучасної професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2015)
Оршанський Л. - Професійний розвиток і формування професійного іміджу майбутнього вчителя технологій у навчально-професійній діяльності (2015)
Рогозіна О. - Підготовка майбутніх учителів технологій до використання дослідницької технології (2015)
Синіцька Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів математики до диференційованого навчання учнів шкіл сільської місцевості (2015)
Бєлікова М. - Дидактичні системи трудової політехнічної підготовки учнів (2015)
Даннік Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як іноваційний засіб фахової підготовки вчителя технологій (2015)
Дольме М. - Електронні освітні ресурси як складова електронного навчально-методичного комплексу в підготовці майбутніх учителів технологій (2015)
Жмуд О. - Формування технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі вивчення курсу "Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем" (2015)
Йовенко Л. - Героїчне як найвищий вияв досконалості особистості (2015)
Луп’як Д. - Інноваційні педагогічні технології у формуванні фахової компетентності майбутніх учителів трудового навчання (2015)
Марущак О. - Метод проектів у професійній підготовці майбутніх учителів технологій, Токарчук Я., Мотишена І. (2015)
Савицька О. - Роль профільного навчання в досягненні професійної успішності та кар’єрного зростання учнів (2015)
Савчук І. - Безпека життєдіяльності школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2015)
Слупіцька С. - Необхідність реалізації компетентнісного підходу в процесі організації педагогічної практики студентів коледжу (2015)
Хоменко Л. - Особливості викладання текстильного матеріалознавства на уроках технологій (2015)
Цибулько Г. - Теоретико-методологічний аналіз інноваційних методів навчання при вивченні предмета технології, Салогуб В. (2015)
Ящук О. - Формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики: проблеми та перспективи (2015)
Голуб О. - Психолого-педагогічні засади виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочний час (2015)
Зубчевська С. - Сутнісні характеристики загальнокультурної компетентності як якості особистості (2015)
Калабська В. - Героїчний епос – як чинник формування партіотизму молодших школярів (друга половини 19-го – початок 20-го століття) (2015)
Короленко В. - Основні підходи щодо рішення проблеми морального виховання дітей шкільного віку (2015)
Лопухівська А. - Особливості розвитку комунікативної компетентності учнів сільської школи у середовищі освітнього округу (2015)
Семенов А. - Відповідальність як особистісна лідерська якість молодшого школяра (2015)
Стельмашук Ж. - Проблема виховання свідомої дисципліни у педагогічній спадщині Е. І. Моносзона (2015)
Федорченко Т. - Формування просоціальної поведінки молодших школярів у контексті профілактики негативних проявів у поведінці (2015)
Штремель С. - Естетичне виховання дошкільників засобами музичного мистецтва (2015)
Яценко Т. - Профілактика наркоманії серед дітей підліткового віку (2015)
Гуцуляк Л. - Становлення й розвиток партнерства школи та сім’ї (2015)
Єжова Є. - Проблема забезпечення прав дітей у теорії та історії педагогіки (кінець 19-го – поч. 20-го ст.) (2015)
Капітова Т. - Проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів у системі вищої освіти США у період з кінця 18-го століття до початку 20-го століття (2015)
Кушнір В. - Шляхи реалізації ідеї профілізації шкільництва в період УНР (2015)
Процько Є. - Характерні особливості професійної педагогічної освіти Бельгії (2015)
Фещенко Г. - Краєзнавчий контекст змісту шкільної освіти (20−30-ті роки 20-го століття) (2015)
Хрипун Д. - Особливості шкільної дисципліни в педагогічній творчості (доктрині) В. Осиповського (2015)
Цибулько Л. - Отто Шейбнер та його внесок у розвиток трудової школи (2015)
Варава В. - До питання визначення понять дистанційної освіти (2015)
Виноградова О. - Організація діяльності бібліотеки для юнацтва: традиції та інновації (2015)
Манжула А. - Сучасний вчитель музики: стратегії пошуку освітніх Інтернет-ресурсів (2015)
Пріма Р. - Освітні можливості проектних технологій як форми контекстного навчання майбутнього професійно мобільного фахівця початкової освіти (2015)
Байша К. М. - Теоретична сутність оцінки інвестиційних проектів, Ковалев В. В., Фадеева К. С. (2016)
Белоус І. В. - Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Херсонської області України (2016)
Зоря П. С. - Методичні підходи до оцінювання ефективності господарської діяльності аграрних підприємств (2016)
Круковська О. В. - Теоретичний базис формування ринку ветеринарного обслуговування у тваринництві (2016)
Миронов В. В. - Економіко-правова та екологічна охорона земель в Україні: історія становлення та сучасний стан, Ткачук А. І. (2016)
Никитюк Ю. А. - Економічний аналіз ринку хмелю (Humulus lupulus L) в Україні за сучасних технологій вирощування та переробки, Бойко А. Л. (2016)
Новаковська І. О. - Методологічні аспекти формування землекористування у містах за видами економічної діяльності (2016)
Palyanychko N. I. - Financial and economic support of state land resources management (2016)
Петренко В. С. - Ефективність фінансового управління оборотним капіталом підприємств, Архіпова Т. А. (2016)
Подаков Є. С. - Актуальні проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Радванська Н. В. - Ризики і проблеми трансформації національних заощаджень в інвестиції (2016)
Саєнко В. Г. - Вхождение в рынок бизнеса восточных единоборств: проблемы маркетинга, менеджмента и движения новшества (2016)
Скрипник С. В. - Державні важелі впливу на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, Репілевська О. Ю. (2016)
Собченко А. М. - Особливості складання консолідованої фінансової звітності: міжнародний досвід та практика України (2016)
Танклевська Н. С. - Фінансовий інструментарій впливу на розвиток сільського господарства (2016)
Тарасюк А. В. - Маркетинг інновацій як передумова інноваційного розвитку українських підприємств, Шарап А. О. (2016)
Шепель І. В. - Розрахунки з бюджетом на сільськогосподарських підприємствах - суб’єктах спеціального режиму оподаткування: організаційні та методичні засади обліку (2016)
Відомості про авторів (2017)
Василенко Н. В. - Публічне управління: діловий протокол фахівця (2017)
Діденко Н. Г. - Актуальні проблеми розвитку професіоналізму фахівців у сфері публічного управління та адміністрування (2017)
Дмитренко Г. А. - Сучасні HR-стратегія і технології в державних органах, Морозова М. Е. (2017)
Максимчук В. В. - Роль інновацій у розвитку закладів професійної освіти та в управлінні ними (2017)
Мусієнко О. Г. - Регулювання ринку послуг вищої освіти України: проблеми та шляхи вирішення (2017)
Олійник В. В. - Формування системи державного маркетингу післядипломної освіти (2017)
Соломка А. В. - Проблема інноватики у контексті постнекласичної міждисциплінарної наукової парадигми, Соломка Т. М. (2017)
Супрун В. В. - Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації (2017)
Циган В. В. - Розвиток соціального партнерства в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі (2017)
Шульга Н. Д. - Основні напрями вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни (2017)
Пєвцов Г. В. - Підхід до визначення раціонального складу окремих сил та засобів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника на війська та населення, Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2017)
Демідов Б. О. - Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при його моніторингу з використанням інтегрованих багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення, Кучеренко Ю. Ф., Носик А. М. (2017)
Калкаманов С. А. - Особливості обтікання передньої частини фюзеляжу маневреного літака на великих кутах атаки (2017)
Farhadi R. M. - Robust control design and testing for an unmanned air vehicle, Kortunov V. I. (2017)
Nechitaylo S. - Radiation characteristics of the aperture antenna with two-layer conic radome, Sukharevsky O., Vasilets V. (2017)
Ланецький Б. М. - Особливості воєнно-наукового та науково-технічного супроводження робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет та напрями удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення цих робіт, Лук′янчук В. В., Лісовенко В. В., Теребуха І. М. (2017)
Бабій Ю. О. - Метод вторинної обробки радіолокаційної інформації при моніторингу рухомого об’єкту на сухопутному кордоні України (2017)
Кобзєв А. В. - Визначення місця розташування трикоординатних радіолокаційних станцій оглядового типу засобами повітряної радіотехнічної розвідки, Романенко В. В., Риб’як А. В., Мурзін М. В. (2017)
Лещенко С. П. - Використання інформації ADS-B в інтересах підвищення якості ведення радіолокаційної розвідки повітряного простору, Колесник О. М., Грицаєнко С. А., Бурковський С. І. (2017)
Волобуєв А. П. - Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення, яка застосовує шумоподібні сигнали з частотно-фазовою модуляцією псевдовипадковою послідовністю, Усачова О. А., Бухал Д. А. (2017)
Sotnikov A. - Impact of powerful electromagnetic radiation on radioelectronic means, Yasechko M., Tarshyn V. (2017)
Яковлев М. Ю. - Удосконалення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку, Сакович Л. М., Рижов Є. В., Аркушенко П. Л. (2017)
Катещенок А. В. - Визначення раціональних способів взаємодії сил безпеки й оборони під час прикриття важливих державних об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника, Неклонський І. М. (2017)
Поспєлов А. С. - Перша криза британських ядерних сил (стратегічної авіації) та "Пакт Нассау" (2017)
Бісик С. П. - Підхід до оцінки протимінної стійкості корпусів бойових броньованих машини з урахуванням зварних з’єднань (2017)
Литвин В. В. - Розробка методу розрахунку безпечних ділянок із вогневим потенціалом шляхом використання алгоритму рою часток, Угрин Д. І., Шевчук С. Ф., Іл’юк О. Д. (2017)
Nooh Taha Nasif - Model of automobile arterial traffic by GPS-sample electrode data (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Циганкова Т. - Маркетингові технології формування конкурентоспроможності експорту компаній, Іщенко А. (2017)
Мозговий О. - Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи, Павлюк О. (2017)
Гальперіна Л. - Глобальні тренди злиттів та поглинань в енергетичному секторі, Клен Ю. (2017)
Ільницький Д. - Управління якістю університетських компетенцій: від самооцінювання до міжнародних порівнянь (2017)
Федірко О. - Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах (2017)
Чугаєв О. - Сучасні детермінанти економічної сили країн (2017)
Радзієвська С. - Глобальні домінанти розвитку Китаю, Ус І., Покришка Д. (2017)
Соколова З. - Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік субсахарської Африки (2017)
Kadets V. - Plasticity of the unit ball of ℓ1, Zavarzina O. (2016)
Чуйко С. М. - О регуляризации линейных матричных уравнений (2016)
Ignatovich S. Yu. - Explicit solution of the time-optimal control problem for one nonlinear three-dimensional system (2016)
Макаров А. А. - Управляемость эволюционного дифференциального уравнения в частных производных (2016)
Игорь Дмитриевич Чуешов (некролог) (2016)
Дубовой Владимир Кириллович. К семидесятилетию со дня рождения (2016)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2016)
Гресь Н. Л. - Обліково-правові аспекти адміністрування військового збору (2017)
Костякова А. А. - Методи обліку витрат у рослинництві (2017)
Кузнецова С. О. - Оцінка облікової інформації для прийняття управлінських рішень (2017)
Кушніренко О. А. - Розрахунки за податками сільськогосподарських підприємств як об'єкт обліку і контролю (2017)
Макаренко А. С. - Діагностика стану облікового відображення лісокористування (2017)
Малишкін О. І. - Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні в рамках директив ЄС (2017)
Мельниченко І. В. - Функції, методи та принципи бухгалтерського обліку в посиленні економічної безпеки підприємства (2017)
Остапчук С. М. - Китайська модель обліку землекористування: уроки для України (2017)
Пославська Л. І. - Особливості розподілу непрямих витрат на підприємствах будівельної галузі, Ясишена В. В. (2017)
Шевчук В. О. - Методологічні проблеми обліку інтелектуальних благ в умовах становлення новітньої парадигми рахівництва (2017)
Голик М. М. - Підвищення довіри до банків як фактор антикризового управління у банківському секторі економіки України (2017)
Кожаліна Н. П. - Формування фінансів місцевих органів влади в контексті забезпечення фінансової безпеки держави (2017)
Кравчук І. С. - Сек'юритизація активів у європейському фінансовому просторі (2017)
Петруха Н. М. - Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС, Палійчук Т. В. (2017)
Стецько М. В. - Активізація ринку капіталів у фінансуванні реального сектору економіки (2017)
Трусова Н. В. - Мультиплікативні ефекти в системі адміністрування податків суб'єктів агробізнесу (2017)
Халімон Т. М. - Вплив фінансових чинників на підвищення конкурентоспроможності підприємства (2017)
Вакульчик О. М. - Розвиток аудиту зовнішньоекономічних операцій відповідно до динаміки сучасних процесів у сфері фінансового контролю, Фесенко В. В. (2017)
Петруха С. В. - Структурно-інституційні перетворення в аграрному секторі економіки України (2017)
Скорук О. П. - Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області (2017)
Тягло О. - Українська наука про політику. Спроба оцінки потенціалу (2004)
Степико М. - Українська політична нація: проблеми становлення (2004)
Горбатенко В. - "Аналіз майбутнього" та його роль в управлінні соціально-політичними процесами (2004)
Волинськиий А. - Стадії політичного процесу (2004)
Курілло В. - Про деякі базові засади латентології як науки (2004)
Юрченко І. - Феномен політичного лідерства (2004)
Бідзюра І. - Етапи і перспективи системних реформ в Україні (2004)
Рибачук М. - Історичні аспекти становлення виборчої системи України, Шкурат І. (2004)
Кочубей Л. - Методи соціально-психологічного впливу на електорат (2004)
Білоус О. - Соціоісторичний аспект релігійності людства (2004)
Рублюк О. - Перспективи реформування державно-церковних відносин (2004)
Юрженко Л. - Соціально-політичні конструктивні зміни як умова демократичного транзиту (2004)
Бова А. - Transparency International: індекс сприйняття корупції (2004)
Мойсієнко В. - Ліберальна концепція держави Максима Ковалевського (2004)
Кремень Т. - Еволюція поглядів на державний суверенітет (2004)
Кушніренко В. - Основні міжнародно-правові принципи шаріату (2004)
Актуальне видання (2004)
Книжкова полиця (2004)
Інформація (2004)
Вихідні дані (2017)
Балл Георгій Олексійович (2017)
Болтівець C. - Людяне безмежжя Георгія Балла (2017)
Самойлов O. - Невтрачене захоплення (2017)
Фурман А.В. - Народжений любити й довершувати (2017)
Балл Г. - Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології (2017)
Трач Р. - Гуманістична течія у психології (2017)
Гусельцева М. - Раціогуманістичний підхід Г.О. Балла: психологія свободи і творчого синтезу (2017)
М’ясоїд П. - Психологія та епістемологія (2017)
Завгородня О. - Інтегративно-екзистенційний підхід до розуміння особистості (2017)
Російчук Т. - Феноменологічне розуміння суб’єктивності та його значення для психології (2017)
Рибалка В. - Психологічна теорія особистості Г.О. Балла (2017)
Губенко О. - Типологізація особистості в контексті кризи суспільних реформ (2017)
Андрєєв О. - Етапи особистісного зростання (2017)
Фурман А.А. - Особистісний світ як онтофеноменальна дійсність (до категорійного аналізу Георгія Балла) (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані іноземними мовами (2017)
Вовк М. П. - Перспективи творчого використання прогресивних ідей художників-педагогів херсонщини в сучасній освітній практиці, Гуріч З. В. (2016)
Дрижак В. В. - До питання про рівні та ступені вищої освіти, а також їх відповідність рівню національної рамки кваліфікацій, Єрмак С. М. (2016)
Ільченко А. А. - Організація профілактичної роботи в сучасній медичній практиці (2016)
Карупу О. В. - Про деякі особливості викладання аналітичної геометрії англомовним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2016)
Киричок В. А. - Особливості застосування інтерактивних методів навчання у системі післядипломної медичної освіти (2016)
Коваленко С. В. - Проблеми впровадження інформаційних технологій у графічну підготовку майбутніх інженерів (2016)
Козерук Ю. В. - Використання інформаційних технологій в самостійній роботі на прикладі інтернет-енциклопедії "Вікіпедія", Дейнеко С. М., Черезов Ю. О., Козерук К. В. (2016)
Костащук О. І. - Феномен честі у психології (2016)
Лаппо І. М. - Забезпечення якості вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи вирішення (2016)
Ліпшиць Л. В. - Спецкурс як засіб формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів (2016)
Мітіна С. В. - Психологічна компетентність викладача навчального закладу медичного спрямування (2016)
Охріменко І. М. - Вимоги до електронних підручників і навчальних посібників для дистанційного навчання, Гетта В. Г. (2016)
Петришин О. В. - Особливості проектування моделі методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх лікарів (2016)
Подковко Х. В. - Інноваційні освітні технології у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах: перешкоди та перспективи впровадження (2016)
Приймак С. Г. - Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у боксі в залежності від вагових категорій (2016)
Рибалко П. Ф. - Особливості проведення секційних занять з юнаками-волейболістами 18-20 років, Матлаш В. А., Андрєєва І. А. (2016)
Самохвалова І. Ю. - Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток аграрного університету, які займаються волейболом, Мелюшкина В. В. (2016)
Смолікевич Н. Р. - Методика формування професійної комунікативної компетенції з іноземних мов (2016)
Соколенко Л. О. - Вибіркова навчальна дисципліна "Гармонія світу" як засіб гуманітаризації освіти (2016)
Топчій О. В. - Правова соціалізації особистості у призмі юридичної педагогіки (2016)
Третяк О. С. - Фактори, що впливають на ефективність адаптації першокурсників, Чебоненко С. О. (2016)
Троцький Р. С. - Сутність готовності до управлінської діяльності майбутніх курсантів у вищих навчальних закладах МВС України (2016)
Юрійчук Н. Д. - Тестовий контроль з української мови як засіб активізації навчальної діяльності студентів ВНЗ (2016)
Ярошенко О. М. - Пригадування музичної інтонації на психофізіологічних рівнях виконавських дій (2016)
Белан Т. Г. - Особливості професійної підготовки студентів-магістрантів до проходження педагогічної практики (2016)
Бивалькевич Л. М. - Законодавчо-правова база підготовки студентів педагогічного вищого навчального закладу до організації технічної творчості учнів (2016)
Вдовенко І. С. - Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності (2016)
Вертипорох Д. Я. - Використання сучасних інформаційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій (2016)
Виніченко І. В. - Дистанційне навчання в системі професійної підготовки майбутніх вчителів технологій, Гетта В. Г. (2016)
Горчинська К. В. - Особливості творчого розвитку майбутніх учителів технологій (2016)
Горчинський С. В. - Особливості формування професійної спрямованості майбутніх учителів технологій, Кузютин Д. В. (2016)
Дорошенко Т. В. - Об’єктивні передумови вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої роботи з молодшими школярами (2016)
Дрозденко В. М. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів до спілкування з підлітками, Дрозденко Н. М. (2016)
Єрмоленко А. О. - Значення педагогічної майстерності у фаховому становленні вчителя (2016)
Гутник В. М. - Застосування інноваційних технологій для розвитку графічних умінь у майбутніх вчителів технологій у процесі викладання технічних дисциплін, Ковбаса Ю. М. (2016)
Ващенко І. М. - Експериментальна перевірка педагогічних умов професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культур, Курнишев Ю. А. (2016)
Мінько Н. П. - Використання активних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів, Богдан Т. В. (2016)
Повечера І. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, Репа Р. П. (2016)
Пономаренко Д. С. - Про готовність майбутніх учителів технології до розвитку здібностей учнів, Полетай О. М. (2016)
Пригодій А. В. - Організація науково-дослідної роботи студентів на заняттях з дисципліни "Основи наукових досліджень" (2016)
Ребенок В. М. - Створення інноваційно-освітнього середовища в контексті професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Савицька І. М. - До питання формування лідерських якостей майбутніх учителів (2016)
Свириденко А. І. - Підготовка вчителя технологій до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності, Ховрич М. О. (2016)
Сила М. Ф. - Підготовка майбутніх учителів технологій до формування в учнів дослідницьких умінь, Джевага Г. В. (2016)
Харета М. С. - Дослідження розвиненості компонентів психологічної готовності майбутніх учителів технологій до професійної діяльностІ, Видра О. Г. (2016)
Бабійчук Т. В. - Повісті і романи Любові Василів-Базюк у позанавчальній роботі з української літератури в педагогічному коледжі (до питання національно-патріотичного виховання) (2016)
Бачинська М. В. - Культурний розвиток підростаючої особистості в педагогічній спадщині Н. Й. Волошиної (2016)
Білоус Н. В. - Реалізація міжпредметних зв’язків української літератури й історії в тестах зовнішнього незалежного оцінювання (2016)
Бондаренко Л. Г. - Специфіка викладання курсу "Літературна компаративістика" для студентів-філологів (2016)
Дятленко Т. І. - Про групові форми роботи на уроках літератури у методичній спадщині Н. Й. Волошиної (2016)
Гоголь Н. В. - Естетичне виховання учнів на уроках української літератури у науково-методичній спадщині Н. Й. Волошиної (2016)
Жила C. О. - Оцінка педагогічної спадщини ніли волошиної провідними методистами й словесниками України (2016)
Земка О. І. - Структурні компоненти моделі формування дослідницьких умінь у студентів-філологів (2016)
Ковбасенко Ю. І. - Поглиблене вивчення літератури і тести поглибленого рівня: освіта для еліти? (2016)
Лілік О. О. - Програмно-методичне забезпечення теоретико-літературних курсів у системі професійної підготовки майбутніх учителів української літератури (2016)
Логвіненко Н. М. - Викладання літератури як мистецтва слова: концептуальні позиції Н. Й. Волошиної і сьогодення (2016)
Молочко С. Р. - Вивчення української літератури у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Ніли Волошиної (2016)
Нежива Л. Л. - Методичні прийоми творчого читання різностильових художніх творів (2016)
Привалова С. П. - Сучасний літературознавчий аналіз художнього твору (2016)
Романишина Н. В. - Інтенсифікація процесу вивчення методики української літератури студентами педагогічних ВНЗ (2016)
Рускуліс Л. В. - Лекція за способом викладу навчального матеріалу в системі підготовки майбутнього вчителя української мови (2016)
Сазонова О. В. - Епістолярний стиль письма (теоретичні аспекти), Яковенко М. В. (2016)
Тригуб І. А. - Компаративний аналіз художнього твору на заняттях літературних курсів за вибором (2016)
Яценко Т. О. - Інформаційно-комунікаційні технології в системі шкільної літературної освіти: теоретико-методичний огляд (2016)
Аксюта О. Ю. - Вплив індивідуального стилю вчителя на навчальні досягнення учнів, Череда О. В. (2016)
Андрієнко А. В. - Гурткова робота – невід’ємна складова навчально-виховного процесу в сучасному ліцеї, Носовець Н. М. (2016)
Брик А. В. - Аналіз та оцінка впливу спеціальних засобів спрямованих на розвиток психомоторних якостей у школярів молодших класів на уроках з фізичної культури (2016)
Вдовенко О. І. - Структура і зміст педагогічних умов формування творчих здібностей майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості (2016)
Джевага Г. В. - Використання технологічних пристосувань на уроках трудового навчання у 6-му класі, Міньков Ю. М. (2016)
Дідух В. О. - Активні методи навчання у підготовці старшокласників за профілем "Водій категорії С", Клименко С. П. (2016)
Миколаєнко А. Є. - Патріотичне виховання старшокласників у взаємодії сім’ї і школи як об’єкт науково-теоретичного аналізу (2016)
Мінько Н. П. - Важливість використання ТЗН на уроках креслення, Смілик О. О. (2016)
Олексієнко О. Г. - Вплив ціннісніх орієнтацій на формування особистості сучасної молоді (2016)
Оранюк Б. Ю. - Розвиток основних характеристик (профілів) учасників мережевого спілкування (учні 5-8 класів) (2016)
Ребенок В. М. - Використання технічних засобів навчання учнями ПТНЗ на заняттях з кулінарії, Клімова О. М. (2016)
Павленко Т. В. - Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах, Павленко Е. Е. (2016)
Пискун О. М. - Різновиди об’ємної вишивки як джерело творчого натхнення, Кузнєцова Н. О. (2016)
Примак М. М. - Вплив занять туризмом на формування навичок здорового способу життя в системі позашкільної освіти (2016)
Федан Т. В. - Місце і роль гурткової роботи в освітньому процесі (2016)
Амеліна С. М. - Інновації у формуванні інформаційної компетентності перекладачів: досвід зарубіжних університетів, Тарасенко Р. О. (2016)
Бабенко М. О. - Історико-педагогічний досвід формування кадрової політики в середніх технічних навчальних закладах катеринославщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Зємбa Б. А. - Виховання підростаючого покоління в умовах сталого розвитку суспільства (2016)
Кащук М. Г. - До питання правового виховання молоді у світовій практиці (2016)
Лазоренко С. А. - Фізична культура народів, що населяли територію України дослов’янської доби, Чхайло М. Б., Балашов Д. І. (2016)
Мазуренко К. Ю. - Важливість впровадження в українську освіту релігійного предмету неконфесійного характеру (2016)
Максименко О. В. - Зміст дослідницької діяльності в стуктурі професіоналізації сучасного педагога (2016)
Марусечко І. П. - Ретроспектива становлення новаторської педагогіки в Україні (60–80 роки ХХ ст.) (2016)
Машкова І. М. - Методологічні орієнтири проблеми розвитку українознавчої освіти в двомовних і "рідних" школах сучасної Канади (2016)
Савченко Л. Л. - Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні умови підготовки майбутніх вихователів до патріотичного виховання дошкільників (1985 – 2012 рр.) (2016)
Солдатенко О. І. - Концепціії музичного виховання і навчання, які застосовуються в японії для розвитку музичних здібностей учнів (2016)
Філоненко О. С. - Аналіз процесу становлення та розвитку піонерських таборів у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття в Україні, Демченко Н.М. (2016)
Чубінська Н. Б. - Еволюція принципів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ століття) (2016)
Базалій В. В. - Характер формування продуктивності у сортів пшениці різного типу розвитку за різних умов вирощування, Бойчук І. В., Базалій Г. Г., Ларченко О. В., Бабенко Д. В. (2016)
Балашова Г. С. - Продуктивність картоплі на Півдні України залежно від умов зволоження та способів внесення добрив за краплинного зрошення, Юзюк С. М. (2016)
Васюта В. В. - Біоенергетична ефективність вирощуваня буряка столового за краплинного зрошення в Південному регіоні України (2016)
Вожегова Р. А. - Застосування добрив як запорука збереження родючості ґрунтів і стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва, Димов О. М. (2016)
Вожегова Р. А. - Інноваційні напрями розвитку зрошуваних меліорацій в умовах Південного Степу України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2016)
Герайзаде А. П. - Использование энергетического баланса фитоценоза в расчетах его водопотребления, Гюлалыев Ч. Г., Мамедов Н. А. (2016)
Гораш О. С. - Залежність продуктивного кущіння рослин ячменю ярого від впливу строків сівби та норм висіву насіння, Куфель А. В. (2016)
Демидась Г. І. - Формування ботанічного складу сумішок люцерни і злакових трав залежно від рівня удобрення та способу сівби, Демцюра Ю. В. (2016)
Єременко О. А. - Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику (Helianthus annuus L.) у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-Лайтнінг, Покопцева Л. А. (2016)
Капінос М. В. - Вплив регуляторів росту рослин і мікробних препаратів на проростання насіння та початковий ріст гороху посівного (Pisum sativum L.), Калитка В. В. (2016)
Коковіхін С. В. - Вплив густоти стояння рослин та удобрення на формування продуктивності гібридів соняшнику при вирощуванні в умовах Півдня України, Нестерчук В. В. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Урожайність насіння та економічна ефективність вирощування сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Півдня України, Влащук А. М., Шапарь Л. В. (2016)
Миколайко В. П. - Особливості формування насіння цикорію коренеплідного залежно від комплексу агротехнологічних заходів (2016)
Мунтян Л. В. - Економічна ефективність вирощування пшениці озимої різних сортів залежно від норм висіву насіння та удобрення в умовах рисових сівозмін (2016)
Нетіс І. Т. - Кореляційні зв'язки врожайності пшениці озимої і запасів вологи в грунті, в різні фази розвитку рослин (2016)
Рудік О. Л. - Сировинний потенціал льону олійного та перспективи його використання в медицині (2016)
Таланкова-Середа Т. Є. - Вплив наночастинок кремнію на ризогенез м’яти перцевої в умовах in vitro (2016)
Ушкаренко В. О. - Загальний вміст цукрів і сухої речовини в зерні кукурудзи цукрової на початку його молочно-воскової стиглості залежно від агротехнології, Лиховид П. В. (2016)
Чорна В. М. - Енергетична ефективність технології вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного (2016)
Шевель В. - Оцінка фотосинтетичної діяльності проса в умовах Південного Степу України (2016)
Ярчук И. И. - Ефективність застосування препаратів Антистрес та Марс-ELBi на посівах ячменю озимого, Маслійов С. В., Божко В. Ю., Позняк В. В., Кравченко К. А. (2016)
Завальнюк І. П. - Основні аспекти технологій виробництва м’якого сиру з козиного молока (2016)
Пелих В. Г. - Інтер’єрні показники свиней різних генотипів, Чернишов І. В., Левченко М. В., Ушакова С. В. (2016)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці гною до використання з отриманням поновлювальних джерел енергії при виробництві свинини, Осипенко Т. Л. (2016)
Ремізова Ю. О. - Використання великої білої породи свиней в умовах сучасних технологій (2016)
Усенко С. О. - Особливості динаміки естрадіолу-17β в крові свиней різної статі, віку та фізіологічного стану, Шостя А. М., Цибенко В. Г. (2016)
Федорук Н. М. - Вплив різних рівнів сирого протеїну в комбікормах на яєчну продуктивність самок страусів, Бомко В. С. (2016)
Фидря М. В. - Дослідження фізико-хімічних показників м’яса свиней різного рівня стрес резистентності (2016)
Бургаз М. І. - Оцінка рибопродуктивності Чорногірського ставка з метою створення спеціального товарного рибного господарства (2016)
Гейна К. М. - Характеристика морфологічних ознак та лінйного росту лина (Tinсa tinсa, Linnaeus, 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2016)
Дюдяева О. А. - Сучасні реалії органічного землеробства в Україні, Бреус Д. С., Петухов М. О. (2016)
Єгорова Т. М. - Особливості формування дисбалансу цинку у біогеохімічних ланцюгах агроландшафтів України, Сапсай Т. П. (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка ґрунту поблизу свинарських господарств різної потужності за допомогою біотестування, Бригас О. П., Ревка Т. О. (2016)
Макаренко Н. А. - Соціологічні дослідження екологічних проблем полігонів твердих побутових відходів, Будак О. О. (2016)
Мантурова О. В. - Фітопланктон окремих ділянок річки Нивки, Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2016)
Палапа Н. В. - Моніторинг екологічного стану сільських селітебних територій, Пронь Н. Б., Устименко О. В. (2016)
Плугатарьов В. А. - Оцінка дії гормональних препаратів різного походження у зв’язку з штучним відтворенням стерляді дніпровської популяції (2016)
Рідей Н. М. - Рекреаційний потенціал агросфери Прилуцького району Чернігівської області, Хітренко Т. Ф. (2016)
Славгородська Ю. В. - Сталий розвиток в контексті функціонування агропромислового комплексу України (2016)
Старко М. В. - Расчет удельного поступления загрязняющих веществ при выращивании товарной рыбы в садках на водоемах-охладителях (2016)
Сушко С. В. - Біокліматичний фон та динаміка чисельності мишоподібних гризунів у мозаїчному агроландшафті аридно-степової смуги Тилігуло-Бузького межиріччя, Христич Ю. О., Наконечний І. В. (2016)
Хорунжий І. В. - Динаміка видобутку водних біоресурсів в природних та штучних водоймах Херсонської області, Корнієнко В. О., Мухіна І. А. (2016)
Чебанова Ю. В. - Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок сільськогосподарського використання (2016)
Звіт про проведення 13-го науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю "Первинні імунодефіцити в практиці педіатрів та сімейних лікарів" у рамках Центрально-Східноєвропейської програми (2017)
Крамарьов С. О. - Білки, що зв'язують жирні кислоти (FABP), як маркери ураження шлунково-кишкового тракту при гострих нейроінфекціях у дітей, Марков А. І. (2017)
Усачова О. В. - Роль ентеровірусних інфекцій у розвитку екзантемних захворювань у дітей: клініко-епідеміологічні особливості, можливості медикаментозної корекції (2017)
Ошлянська О. А. - Деякі особливості місцевого клітинного імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Задорожна Т. Д., Пустовалова О. І., Вовк В. М. (2017)
Гляделова Н. П. - Витаминная недостаточность: нужна ли коррекция? (2017)
Квашніна Л. В. - Муколітична терапія у дитячому віці: можливості, ефективність, безпека (2017)
Бекетова Г. В. - Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота, Солдатова О. В. (2017)
Мітюряєва І. О. - Ефективність та безпека застосування Солі доктора Шюсслера №3 Феррум фосфорикум (DHU) у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей, Гнилоскуренко А. В., Демчук С. М., Краснякова М. Є. (2017)
Примож Кошир - Сравнительное исследование терапевтической эквивалентности исследуемой и стандартной фиксированной комбинации 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида в лечении боли в горле, связанной с инфекциями верхних дыхательных путей (2017)
Охотнікова О. М. - Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей дошкільного віку: можливості сучасної терапії коморбідних захворювань, Глогуш І. І. (2017)
Кондратьев В. О. - Клиническая эффективность пробиотиков в лечении атопического дерматита у детей, Ширикина М. В., Оболонская О. Ю. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Klebsiella pneumoniae. Часть 1, Никулина А. А. (2017)
Нечипуренко О. Н. - Астенический синдром в практике педиатра и семейного врача. Основные аспекты метаболической коррекции детей с вторичной иммунной дисфункцией (2017)
Шадрін О. Г. - Характеристика цитокінового профілю дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю, Гайдучик Г. А., Місник В. П., Дюкарева С. В., Ковальчук А. А., Басараба Н. М., Радушинська Т. Ю. (2017)
Сидоренко І. В. - Проблемні питання парентерального харчування у дітей з дуже малою массою тіла при народженні, Шунько Є. Є. (2017)
Шадрін О. Г. - Сучасні підходи до діагностики та лікування функціонального запору у дітей раннього віку (2017)
Дробова Н. М. - Клінічний випадок муковісцидозу із розвитком синдрому поліорганної недостатності у дитини, Яновська К. О., Пасічник О. В., Клименко В. А., Піонтковська О. В., Бевз С. І., Сіндєєва Н. Т. (2017)
Муквіч О. М. - Хвороба Кавасакі: особливості клінічної симптоматики та лікування, Мацкевич А. М., Бельська О. А., Людвік Т. А., Петренко Л. Б. (2017)
Бегляров Р. О. - Состояние системы глутатиона у детей с нефротической формой хронического гломерулонефрита (2017)
Боярская Л. Н. - Интерактивные методы обучения врачей-интернов — детских хирургов в Запорожском государственном медицинском университете, Корниенко Г. В., Дмитряков В. А. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Яценко І. В. - Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на прямокутні оптичні елементи точного приладобудування (2017)
Кириченко О. В. - Математичне моделювання процесу нагріву бічних поверхонь металевих корпусів піротехнічних виробів в умовах пострілу та польоту (2017)
Хара М. В. - Технологии обеспечения логистических процессов в транспортных системах предприятий (2017)
Ищенко А. А. - Анализ существующих способов защиты от коррозионных повреждений металлоконструкции машины непрерывного литья заготовок, Какарека Д. Л. (2017)
Самотугин С. С. - Исследование износостойкости упрочненных слоев градиентного строения на стальных изделиях, Гагарин В. А., Мазур В. А. (2017)
Лоза А. В. - Упрочнение литого корпуса чаши шлаковоза рёбрами жесткости, закрепленными сваркой, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2017)
Андилахай В. А. - Условия повышения производительности шлифования крупногабаритных деталей из труднообрабатываемых материалов (2017)
Иванов В. П. - Повышение работоспособности наплавленных крановых колес, Сергиенко Ю. В., Сорочан Е. Н. (2017)
Бочарова Е. А. - Повышение надежности резьбовых соединений вибрационного оборудования для производства бетонных изделий (2017)
Суглобов В. В. - Исследование видов и причин повреждений ленты в процессе эксплуатации ленточных конвейеров, Гринько П. А. (2017)
Самотугин С. С. - Технологические основы плазменного поверхностного модифицирования резьбонарезного инструмента, Христенко О. А. (2017)
Засельский В. И. - Исследование повреждений транспортирующего и перекачивающего оборудования горно-металлургического комплекса, Бейгул О. А. (2017)
Суглобов В. В. - Экспериментальные исследования центрирующей способности ленточных конвейеров, Гринько П. А. (2017)
Суглобов В. В. - Экспериментальные исследования ленточных конвейеров в производственных условиях, Гринько П. А. (2017)
Воропай В. С. - Анализ транспортно-технологического цикла перевозки агломерата (2017)
Новини України та світу (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Содержание (2017)
Титул, зміст (2017)
Ананченко К. - Індивідуалізація та вдосконалення підготовки юних борців вільного стилю, Ручка Є. (2017)
Безмилов М. - Програма підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Франції (2017)
Богуславська В. - Напрями застосування новітніх інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, Бріскін Ю. Пітин М. (2017)
Босько В. - Web-орієнтована інформаційна система "SwimCP" як один із сучасних засобів навчання техніки спортивних способів плавання дітей з наслідками ДЦП (2017)
Бріскін Ю. - Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю, Смирновський С., Пітин М. (2017)
Волков Л. - Структура та зміст навчального курсу "Теорія і методика дитячого та юнацького спорту" (2017)
Волков Л. - Вікові особливості формування структури загальної спортивної обдарованості хлопчиків на етапі початкової спортивної підготовки, Куценко О., Павлова Т. (2017)
Воропай С. - Підвищення вестибулярної стійкості бійців-багатоборців на етапі початкової підготовки, Бур’яноватий О. (2017)
Vrublevskiy E. - Dynamics of development of physical qualities for omc in female athletes, Kozhedub M., Sevdalev S. (2017)
Высочина Н. - Влияние волевых качеств личности на эффективность соревновательной деятельности в разных видах спорта (2017)
Демічковський А. - Проблема тактичної підготовки в багаторічній підготовці спортсменів із кульової стрільби (2017)
Долбишева Н. - Системні фактори підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту (2017)
Dolgova N. - Improvement of the method of training of junior-archers (2017)
Дух Т. - Особливості спортивного відбору юних легкоатлетів, Лемешко В., Степаненкова А. (2017)
Каковкіна О. - Порівняльна характеристика показників психічних станів спортсменів-паралімпійців, спортсменів-дефлімпійців та здорових спортсменів, Родіна Ю. (2017)
Kovalenko Y. - Possibility of application of interval hypoxic hypobaric training course for increasing cognitive reserve of athletes-boxers, Vrublevskiy E. (2017)
Коханець П. - Аналіз показників змагальної діяльності кваліфікованих футзалістів (2017)
Кощеєв О. - Передзмагальна підготовка в тхеквондо (Пумсе) (2017)
Лизогуб В. - Технологія відбору баскетболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей, Супрунович В., Пустовалов В., Гречуха С. (2017)
Мітова О. - Структура та зміст навчально-тренувального процесу дітей 6-7 років на першому році занять міні-баскетболом, Онищенко В. (2017)
Мищук Д. - Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями связующих игроков в современном волейболе, Бондарь Р. (2017)
Омельченко О. - Особливості вдосконалення фізичної підготовки веслярів легкої ваги у веслуванні академічному на етапі підготовки до вищих досягнень (2017)
Пикинер А. - Обоснование методики совершенствования процесса физической подготовки квалифицированных баскетболистов с нарушением слуха (2017)
Приходько В. - До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності (2017)
Savchenko V. - Analysis of competitive activity of young male athletes in taekwondo WTF, Lukina Y., Kovalenko Nina, Mikitchik O. (2017)
Савченко В. - Комплексне вдосконалення фізичної та техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату, Долбишева Н., Малойван Я. (2017)
Солодка О. - Вдосконалення техніки поштовху штанги кваліфікованих важкоатлеток у підготовчому періоді річного циклу (2017)
Степаненко В. - Аналіз сучасних підходів до формування індивідуального стилю діяльності спортсменів у спортивних іграх, Бублей О. (2017)
Степаненко Д. - Особливості виконання стартового розбігу спринтерами різної кваліфікації (2017)
Тимошенко Ю. - Становлення і розвиток спорту в Японії наприкінці XIX – першій третині XX ст. (2017)
Чекмарьова Н. - Вплив спадковості і середовища у фенотипічному прояві особливості конституції тіла людини в системі спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2017)
Гординська М. - Порівняльна характеристика історично створених моделей реабілітації, базованих на міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я, а також – на міжнародній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (2017)
Кашуба В. - Технологія корекції рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу, Чухловіна В. (2017)
Кашуба В. - Контроль состояния биогеометрического профиля осанки человека в процессе занятий физическими упражнениями, Носова Н., Коломиец Т., Козлов Ю. (2017)
Корогод Л. - Истоки формирования системы врачебного контроля в физической культуре в Украине 1920-30 гг. (на примере Екатеринославщины-Днепропетровщины) (2017)
Ланка Я. - Теоретико-практические аспекты использования упругих свойств сухожильно-мышечных структур человека в организации перемещающих движений в спорте, Гамалий В., Литвиненко Ю., Шевчук Е. (2017)
Луковськая О. - Гендерні особливості психоемоційного статусу спортсменів-інвалідів паралімпійських і дефлімпійських збірних команд України з ігрових видів спорту, Кришень В., Головачов М., Малойван Я., Овчаренко С. (2017)
Майкова Т. - Фізична реабілітація при остеоартриті колінних суглобів з позицій науково доказової практики (огляд), Афанасьєв С. (2017)
Майкова Т. - Вплив лікувальної гімнастики на індексні критерії тяжкості посттравматичного гонартроза, Самошкіна А. (2017)
Раад А. - Методичні основи побудови програми фізичної реабілітації пацієнтів після хірургічного лікування розривів ахіллового сухожилля, Вітомський В., Лазарєва О., Ніканоров О., Вітомська М. (2017)
Титул, зміст (2007)
Аналіз роботи легкої промисловості України в 2006 р. (2007)
Галузева профспілка (2007)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2007)
Панорама-2007 спеціалізованих виставок в Україні (2007)
Нова адреса "ЕКСТА" (2007)
За лаштунками виставкових заходів (2007)
"GERBER TECHNOLOGY". Нова серія XL (2007)
Створити умови для ефективного розвитку підприємств галузі (2007)
"DURKOPP ADLER". Устаткування + технологія (2007)
Золотоніській швейній фабриці — 60 років (2007)
Різновиди маркетингу та його розвиток (2007)
Разом із компанією "СаваТекс" здійсніть Ваші плани щодо трикотажу (2007)
На нас впливає Місяць (2007)
Пропонують виробники трикотажного полотна (2007)
"АСТЕРОЇД". Голки "Organ" — 70 років якості! (2007)
Щиро запрошуємо до участі в Конференції! (2007)
СП "Ультекс" (2007)
"Зорянка". Любов до людей й наполеглива праця — підґрунтя успіху (2007)
Кроки вдосконалення взаємозв’язків із Життям (2007)
Вітаємо з ювілеєм (2007)
Порівняння виробництва взуття у різних країнах (2007)
Мода: погляд у минуле (2007)
Модні риси матеріалів для сучасного взуття (2007)
Ліщук В. І. - Використання багатокритеріальної оптимізації для визначення оптимальної ділянки процесу зоління, Войиеховська Т. Г., Данилкович А. Г. (2007)
Український Тиждень Моди (2007)
NB POUSTOVIT (2007)
"ОТК-Сервіс" (2007)
Загальний закон моди (2007)
Огляд перспективних технологій обробки текстильних матеріалів (2007)
Жук О. С. - Сучасні технології в художньому оформленні тканин, Прохорова І. А., Михалойц В. П. (2007)
Пушаловська С. О. - Асортимент виробів та спорядження для собак, Коновал В. П., Омельченко Н. М. (2007)
Домбровський А. Г. - Новий напрямок вдосконалення структури пакування хрестового намотування, Домбровська А. Г. (2007)
Чурсіна Л. А. - Кореляційний аналіз визначення оптимальних режимів обробки за показниками якості трести, Шудрік І. В., Тіхосова Г. А. (2007)
Головченко Т. М. - Шляхи забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств з виробництва митої вовни, Норкіна О. М. (2007)
Корольова М. В. - Кінетичне формоутворення у дизайні трикотажного одягу (2007)
Ніколаєва Т. І. - Дослідження розвитку асоціативного підходу до проектування дитячого одягу* (2007)
"Легка промисловість" (2007)
Шунда Н. М. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: історія і сучасність, Лисий А. К. (2002)
Григорчук П. С. - Історичний факультет Вінницького педуніверситету: історія та сучасність, Зінько Ю. А. (2002)
Заєць І. І. - Світоглядні процеси в епоху трипільської культури на Поділлі (2002)
Криворучко О. І. - Місце релігійного чинника в політиці Б. Хмельницького (2002)
Струкевич О. К. - Орієнтації на підданство та службу інтересам вітчизни у політико-культурному комплексі еліти України-Гетьманщини (2002)
Кузнець Т. В. - Козацьке населення Уманщини: чисельність, національний та соціальний склад (2002)
Богатчук С. С. - Стан українських шляхів сполучення у першій половині ХІХ ст. (2002)
Мельничук О. Ф. - Губернська управа в системі адміністративного апарату на Поділлі у другій половині ХІХ ст. (2002)
Вороліс М. Г. - Освітній та культурний розвиток Поділля в ХІХ ст., Вороліс О. М. (2002)
Верещагіна О. Є. - Поляки Подільської губернії у ХІХ ст. (2002)
Рудавка С. І. - З історії заснування і розвитку Соснівського цукрового заводу (2002)
Тучинський В. А. - Особливості етнокультурного розвитку Молдавської національної меншини Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2002)
Соломонова Т. Р. - Видавнича діяльність Подільського земства 1904-1920 рр. (2002)
Лисенко М. О. - Крим в політиці гетьмана Павла Скоропадського (2002)
Мотенко Я. В. - "Куркульство" як активний учасник селянського руху в Харківській губернії (1917-1921 рр.) (2002)
Кузьмінець Н. П. - Двовладдя в Подільському селі у 20-ті роки ХХ століття (2002)
Петренко В. І. - Причини селянської війни проти більшовиків в Україні у 1920-1922 рр. (на матеріалах Поділля) (2002)
Сергійчук С. Л. - Функціонування революційного трибуналу на Поділлі у 1920-1923 рр. (2002)
Мельничук О. А. - Комнезами у кооперативному русі на Поділлі (2002)
Степанчук Ю. С. - Місце робітників у соціальній структурі населення поділля в період нової економічної політики (2002)
Лойко О. Г. - Ліквідація неписьменності на Вінниччині в період НЕПу (2002)
Мазур В. М. - Національна політика в Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Лойко О. О. - Релігійне життя на Поділлі в умовах НЕПу (2002)
Галамай О. - Православ’я на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Коляструк О. А. - До історії українського авангардного мистецтва (2002)
Дуднік О. Я. - Студентство як основна складова української політичної еміграції у 20-ті роки ХХ ст. (2002)
Плахотнюк С. С. - Крах політики українізації в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні (2002)
Воловик В. П. - В. Д. Отамановський – видатний історик України, організатор краєзнавчої роботи на Поділлі, Григорчук П. С. (2002)
Зуляк І. С. - Проблема існування української мови і культури у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) (2002)
Рабенчук О. П. - Робсельінспекція як засіб впливу на розвиток культури УСРР. Сфера радіомовлення (кінець 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2002)
Безуглий А. І. - Репресії серед працівників цукрової промисловості Вінниччини у 30-ті рр. ХХ ст., Гушинець Н. О. (2002)
Tрофим’як Б. Є. - Незламний Михайло Сорока – засновник українського сокільства в Празі (1926-1936 рр.), провідник нації в концтаборах (1940-1971 рр.) (2002)
Гальчак С. Д. - Сили національно-визвольного спрямування на теренах Поділля в період нацистської окупаціїї краю (2002)
Ніколаєць Ю. О. - Земельна реформа в умовах окупаційного режиму 1941-1944 рр. (2002)
Кононенко В. В. - Проведення грошової реформи 1947 р. на Вінниччині (2002)
Пилявец Ю. Г. - Укрупнение колхозов Украины (1949-1950 гг.): причины, ход, последствия (2002)
Ніколаєць К. М. - Міжнародні зв’язки української науки у 1950-х роках (2002)
Романюк І. М. - Проблеми шкільництва на селі в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. (2002)
Левчук К. І. - Неформальний рух в Україні (1986-1988 рр.) (2002)
Мельников Д. О. - Молодь в управлінні виробничими процесами (80 – поч. 90-х рр. ХХ ст.) (2002)
Мельничук Л. С. - Гончарні промисли Поділля у науковому доробку Є. Ю. Спаської (2002)
Конотопенко О. П. - Формування громадянського суспільства в Україні (2002)
Буртяк Г. Я. - Україна в системі сучасних міжнародних відносин (2002)
Круковська О. М. - Особливості розвитку раннього готичного мистецтва (2002)
Томулец В. - Роль бессарабской и украинской торговой буржуазии в приобщении Бессарабии к общероссийскому рынку (1812-1868 гг.) (2002)
Кучебо Т. М. - Шлюб та сім’я в радянському суспільстві: дискусії середини 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Алексієвець Л. М. - Польське питання на Паризькій мирній конференції. Визначення кордонів Польської держави (2002)
Войнаровський А. В. - Польща на шляху до тоталітаризму (1944-1945 рр.) (2002)
Несторович А. О. - Деякі аспекти встановлення польсько-радянських зв’язків у період десталінізації (2002)
Годлевська В. Ю. - Реставрація монархії як фактору консолідації та стабільності іспанського суспільства в період постфранкізму (1975-1982 рр.) (2002)
Неприцький О. A. - Європейський Союз та питання національної ідентичності й національного суверенітету Великобританії (90-ті рр. ХХ ст.) (2002)
Соломон К. - Становление многопартийной системы в Республике Молдова (2002)
Поп Ю. І. - Чехословацько-українські культурні зв’язки в контексті ідей слов’янської єдності в ХІХ - початку ХХ cт. на сторінках часопису "Slovansky prehled" (1950-1970 pp.) (2002)
Стопчак М. В. - Взаємини Директорії УНР з правою опозицією з деяких ключових проблем державотворення в період української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Історіографія проблеми (2002)
Дровозюк С. І. - Масовий релігійний рух в Україні у 20-х рр. ХХ ст. Історіографія проблеми (2002)
Тростогон А. М. - Перший радянський голодомор на Україні: історіографія проблеми (2002)
Коннова М. В. - Історіографія участі інтернаціональних бригад у громадянській війні в Іспанії 1936-1939 рр. (2002)
Мельничук І. П. - Звіти відділів дпу як джерело вивчення історії краю 20-х років ХХ ст. (2002)
Кравченко П. М. - Командири великого голоду: поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на північний Кавказ. 1932-1933 рр. /За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К., Генеза, 2001. – 399 с. (2002)
Зінько Ю. А. - О. Ф. Мельничук. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі в другій половині ХІХ століття. – Вінниця: Велес. - 2001. - 192 с., Калитко С. Л. (2002)
Калитко С. Л. - О. М. Завальнюк, С. В. Олійник. Українська Галицька армія на Поділлі. - Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова. - 2001.- 148 с. (2002)
Дудар В. В. - Феномен "історичної пам’яті" в суспільній свідомості, Дудар В. П. (2002)
Відомості про авторів (2002)
Титул, зміст (2017)
Безверхня Г. - Місце шкідливих звичок у способі життя студентів педагогічних спеціальностей, Ільченко С. (2017)
Боднар І. - Фізична підготовленість і психоемоційний стан школярів в умовах диференційованого фізичного виховання, Стефанишин М., Петришин Ю. (2017)
Борисова Ю. - Обґрунтування програми занять з фізичної культури для дітей 4-го та 5-го року життя з використанням елементів художньої Гімнастики, Гончар Л. (2017)
Vlasyuk E. - Prerequisites for the use of innovative technologies in physical education, Borisova Y. (2017)
Гакман А. - Фітнес-клуб як форма активізації життєвої позиції літньої людини (2017)
Демідова О. - Вплив занять фітнесом з використанням обладнання TRX на фізичний стан жінок першого зрілого віку, Лашина Ю. (2017)
Дутчак М. - Актуалізація дослідження проблеми оцінювання якості фітнес-послуг в Україні, Малкова Д. (2017)
Yelisieieva D. - The influence of independent classes of physical education on physical activeness of high school students (2017)
Кириченко Т. - Атлетизм у вузі: тренувальний і оздоровчо-коригувальний аспект, Пангелова Н. (2017)
Ковтун А. - Ефективність використання фітнес-програми "Kangoo Jumps" у фізичному вихованні студентів, Зеленська А. (2017)
Конакова О. - Вплив різних засобів фітнесу на розвиток фізичних якостей жінок другого зрілого віку (2017)
Корж Н. - Ефективність технології формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури в процесі самостійних занять (2017)
Корчагін М. - Залежність успішності професійної діяльності військовослужбовців-операторів від рівня психофізіологічних якостей, Курбакова С., Ольховий О. (2017)
Кравченко А. - Особливості формування професійно-мовленнєвої культури фахівців галузі фізичної культури і спорту (2017)
Красова І. - Зміст і спрямованість фізичного виховання дітей 6-10 років у школах зарубіжних країн (2017)
Кривчикова О. - Рухова діяльність як фактор збереження здоров’я людей похилого віку, Кузнецова Л., Заяць Л. (2017)
Кузнецов М. - Оцінка адаптаційних здібностей курсантів – потенційних кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій (ССО) (2017)
Мандюк А. - Рухова активність у культурі вільного часу учнів старшого шкільного віку (2017)
Москаленко Н. - Особенности организации методической подготовки студентов в системе физического воспитания различных вузов Приднепровского региона, Кошелева Е. (2017)
Москаленко Н. - Аналіз фізичної підготовленості студенток, Пічурін В. (2017)
Москаленко Н. - Програмно-нормативні засади фізичного виховання у країнах Європейського Союзу, Яковенко А. (2017)
Наконечна А. - Удосконалення фізичного стану жінок другого зрілого віку з використанням індивідуальних програм занять пілатесом різного цільового спрямування (2017)
Пангелов Б. - Мотиваційні аспекти туристичної діяльності людини (2017)
Пангелова Н. - Сутність поняття "гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку": духовні та фізичні компоненти (2017)
Пангелова Н. - Взаємозв’язки компонентів фізичного і психологічного стану в структурі особистості дітей молодшого дошкільного віку, Борисова О. (2017)
Пасічник В. - Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова та Львівської області (2017)
Перегінець М. - Здоров’яформуючі освітні технології в сучасній системі середньої освіти, Долженко Л. (2017)
Петрук А. - Вплив авторської програми на формування методичної підготовленості курсантів ВВНЗ у процесі фізичної підготовки, Воронцов О., Балдецький А., Смовж М. (2017)
Пивовар А. - Комплексний й розвиток моторики і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку (2017)
Пилипчак І. - Проблеми і напрями удосконалення фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ на етапі первинного навчання (2017)
Приймак М. - Пріоритетні види, типи і форми підвищення кваліфікації фітнес-тренерів, Смірнова В. (2017)
Рубан В. - Особливості педагогічних технологій оздоровлення школярів у процесі фізичного виховання (2017)
Сембрат С. - Організація та комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, Погребний В. (2017)
Сидорчук Т. - Використання засобів бойового фітнесу на заняттях з фізичного виховання зі студентками, Анастасьєва З. (2017)
Skidan A. - Physical conditions monitoring system for mature women in the process of health-improving shaping activities, Vrublevskiy E. (2017)
Сороколіт Н. - Впровадження варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури в учнів 8-х класів (2017)
Stepanova I. - Management of health and physical activity to prevent occupational hazards for employees in mineral processing plant environment (2017)
Табінська С. - Авторські концепти психолого-педагогічної підтримки навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з фізичної культури і спорту в умовах заочної форми навчання на засадах андрагогіки (2017)
Троценко В. - Значення туристсько-краєзнавчої діяльності у системі організації здорового способу життя школярів (2017)
Троценко Т. - Сучасні підходи до формування моральних якостей молодших школярів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності (2017)
Федоріщева А. - Ставлення студенток 17-19 років до занять фізичною культурою і спортом (2017)
Шиян О. - Оцінка стану фізичної підготовленості студентів вищого навчального закладу технічного профілю (2017)
Романчук С. - Адаптація призваних до військово-професійної діяльності офіцерів, Яворський А., Яворський Т., Лесько О., Бобко Ю. (2017)
Ситуація у Вітчизняній легкій промисловості (2014)
Щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС (2014)
XIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (2014)
XIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"(плакат) (2014)
ТОВ "Українське взуття" (2014)
ПАТ "Вовчанська взуттєва фабрика" (2014)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2014)
UKRAINIAN FASHION WEEK 14-19 березня 2014 p. (2014)
Михайлова Г. М. - Дослідження гігроскопічності целюлозних наповнювачів для постільних виробів, Домрєс Е. Є. (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
"Печерські каштани" (2014)
Партнери (2014)
Підприємства галузі (2014)
Партнери (2014)
Підприємства галузі (2014)
"Inblu" (2014)
Алегоричне поняття "Влада" у дитячих казках та мультфільмах (2014)
Як справити добре враження на роботодавця (2014)
Омельченко В. Д. - Удосконалення процесу проектування курток для екстремального туризму, Антихевич Т. П. (2014)
Істинна жінка на ім'я Одрі Хепберн (2014)
Борщевська Н. - Дослідження антропометричних і біомеханічних особливостей ступенів жінок-автомобілісток та проектування взуттєвого копила (2014)
ТОВ "Літма" (2014)
Як правильно витрачати свій енергоресурс (2014)
Як мати гарний вигляд у 30, 40, 50 років (2014)
7 базових речей, які мають бути у гардеробі кожної жінки (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
Школа майбуття (шок майбутнього) (2014)
Як залишатися молодим (2014)
Колосов А. М. - Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає свої негативні наслідки (2017)
Ляшенко В. І. - "Інноваційний ліфт" як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу, Підоричева І. Ю., Петрова І. П. (2017)
Попова Г. Ю. - Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків (2017)
Трушкіна Н. В. - Методичний підхід до вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції (2017)
Сериков А. В. - Финансы: холистический подход (2017)
Карпенко Ю. В. - Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації відносин у сфері туризму (2017)
Костюк Т. О. - Соціально-екологічна складова економічної безпеки сільського господарства (2017)
Гітіс Т. П. - Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до вітчизняних умов, Собчук А. Г. (2017)
Борисова С. Є. - Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи, Балашова О. В. (2017)
Островецький В. І. - Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов функціонування пенсійної системи України (2017)
Котлячков О. В. - Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, Остаев Г. Я., Марковина Е. В. (2017)
Чеботарьов Є. В. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні, Лисогор А. I. (2017)
Єлецьких С. Я. - Фінансова безпека підприємства в управлінні грошовими коштами, Петрищева К. Г. (2017)
Михайличенко Н. М. - Сучасний стан та динаміка розвитку фондового ринку України, Мірошниченко О. О. (2017)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій (2017)
Драчук Ю. З. - Сучасний університет як конкурентоспроможне підприємство, Сав’юк Л. О. (2017)
Мельников А. Ю. - Ведение статистики и анализ сделок в отделе трейдинга при помощи специализированного программного обеспечения собственной разработки, Бакай А. С. (2017)
Шевченко Н. Ю. - Управління технологічним процесом термообробки металу на основі моделювання його вхідних параметрів, Гузенко Д. В. (2017)
Болотіна Є. В. - Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція (2017)
Іванов С. В. - Модернізація України: сучасні погляди та можливості (2017)
Клековкин Л. И. - Влияние уровня самоорганизации работы фирмы на эффективность работы бережливого производства (2017)
Колтунович А. С. - Проблемы и предпосылки инновационно-технологической модернизации индустрии промышленного водопользования и жилищно-коммунального хозяйства (2017)
Шастун А. Д. - Концептуальні засади розвитку трудової сфери України на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації, Панькова О. В. (2017)
Жуков С.А. - Методологічний аналіз системи управління людським капіталом в умовах активізації інноваційної діяльності (2017)
Берсуцька С. Я. - Формування стратегічних бюджетів ефективного використання людського капіталу, Зайцев В. С. (2017)
Шимко О. В. - Новий підхід до зміни механізму преміювання фахівців і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності, Підгора Є. О. (2017)
Павлов К.В. - Экономическая эффективность интенсификации производства с учетом территориальных различий в трудообеспеченности (2017)
Репкин С. Б. - Институциональные основы функционирования рыночной модели в спорте Республики Беларусь (2017)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Яка зовнішньоекономічна політика потрібна Україні майбутнього (аналітичний огляд) (2017)
Селин В. С. - Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора К. В. Павлова "Этноменеджмент как составная часть этноэкономики" (издана в г. Ижевске в издательстве "Шелест" в 2017 году, 342 с.) (2017)
Директору Інституту економіки промисловості НАН України, Президенту Академії економічних наук України, академіку НАН України, першому головному редактору журналу "Економічний вісник Донбасу" – 80! (2017)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Видовий склад грибів роду Alternaria Nees на зерні пшениці озимої (2015)
Сергієнко В. Г. - Вплив обробки насіння на розвиток рослин та продуктивність сої, Миколаєвський В. П., Козаренко Д. О. (2015)
Молдован В. Г. - Забур’яненість агроценозів в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу, Квасніцька Л. С. (2015)
Шевага Г. М. - Ефект саліцилової кислоти на оздоровлення рослин картоплі, Бундук Ю. М., Гунчак В. М., Кирик М. М. (2015)
Клечковський Ю. Е. - Дрозофіла строкатокрила. Аналіз фітосанітарного ризику Drosophila suzukii Mats для України, оцінка фітосанітарного ризику, Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2015)
Заполовський С. А. - Амброзія полинолиста - динаміка поширення та екологічно безпечні методи контролю на території Житомирської області (2015)
Жеребко В. М. - Горошок зелений - вирощування та захист його посівів від шкідливих організмів (2015)
Гуляєва І. І. - Велика персикова попелиця - небезпечний шкідник персика та мигдалю, Попова Л. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Нова ера ефективності у захисті рослин (2015)
Відомості про авторів (2017)
Єрмоленко А. Б. - Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих (2017)
Карчмажик М. - Приобщение детей к искусству в современных школах Польши, Лопот-Джерва К. (2017)
Козійчук О. Г. - Освітній простір навчального закладу як ресурс професійного самовизначення учнівської молоді (2017)
Кононенко А. Г. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічному навчальному закладі (2017)
Купрієвич В. О. - Особливості мотивації професійного само-вдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Mirowska M. - Porównanie pojęć mentor, tutor, case manager w kontekście teorii i praktyki (2017)
Олійник В. В. - Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи (2017)
Панасюк Н. Л. - Експериментальна перевірка моделі управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Раус В. В. - Розвиток професійної компетентності учителів початкової школи у системі неформальної післядипломної освіти як невід’ємна складова освіти впродовж життя (2017)
Ружицький В. А. - Психолого-педагогічні засади розвитку професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2017)
Сергієнко В. П. - Організація тренінгів з підготовки вчителів інформатики до викладання курсів на вибір, Кашина Г. С. (2017)
Ситар І. В. - Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами на початку ХХІ століття (2017)
Удовиченко І. В. - Теоретичні засади організації методичної роботи вчителів профільних класів у контексті вимог нової української школи (2017)
Коробейнікова Т. - Етапи формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів (2015)
Коротяєв Б. - Структура наукового знання, навчальної книги та пізнавальної діяльності студента, Сарієнко В., Плахотській О. (2015)
Котова Н. - Специфіка педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Кравчук Н. - Змістове наповнення ключових понять проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Лалак Н. - Підготовка майбутніх учителів початкової школидо професійної діяльності в умовах полікультурного освітнього середовища (2015)
Пинзеник О. - Концептуальні засади розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової школи в сучасних умовах (2015)
Попович О. - Результати педагогічного експерименту щодо підготовки майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку (2015)
Савченко Н. - Професійний імідж учителя початкової школи як предмет психолого-педагогічних досліджень (2015)
Тараненко Ю. - Модель підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів (2015)
Шандрук С. - Основні підходи до підвищення кваліфікації американських учителів іноземної мови (2015)
Бутенко В. - Педагогічний потенціал ігрової діяльності як засобу формування здоров’язбережувальної компетентності дітей старшого дошкільного віку (2015)
Горват М. - Діагностика вихованості толерантності в учнів початкової школи (2015)
Гуцуляк Л. - Умови, що забезпечують ефективність співпраці школи з родинами учнів та місцевою громадою у навчально-виховному процесі початкової школи Сполучених Штатів Америки (2015)
Деркач Ю. - Особливості методів естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи під час вивчення іноземних мов (2015)
Коберник Г. - Індивідуалізація навчання молодших школярів в умовах розв’язування адаптованих навчальних завдань (2015)
Комар О. - Дистанційне навчання при викладанні курсу "Методика викладання освітньої галузі "математика"" на факультеті початкової освіти (2015)
Кузьма-Качур М. - Використання краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Лимарєва Ю. - Вивчення фізики як засіб формування свідомої особистості (2015)
Сяо Л. - Використання елементів театрального мистецтва як провідна умова формування виконавських навичок підлітків (2015)
Немцева Т. - Критерії, показники та методика діагностики рівня вихованості громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Ніконенко Т. - Теоретичний аспект впровадження технології контекстного навчання (2015)
Сарієнко В. - Логіко-структурний аналіз пізнавальних операцій при виконанні процедури опису в структурі процедурно-оперційного способу навчання (2015)
Степанова Т. - Використання загадок в розвитку виразності мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Сьома С. - Форми навчання обдарованої учнівської молоді в хіміко-біологічних відділеннях МАН: історичний аспект (2015)
Фенчак Л. - Методологічний аспект взаємозв’язку екологічної культури і культури здоров’ята їх вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти (2015)
Чугуннікова Л. - Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності майбутніх вчителів музики у процесі оволодіння сучасними методами навчання (2015)
Шевчук І. - Особливості формування в учнів початкової школи уміння розв’язувати задачі на рух (2015)
Шевчук Л. - Робота з інформацією у сільській школі: проблеми та перспективи (2015)
Щербак О. - Дистанційні технології навчання як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів (2015)
Ящук О. - Основні поняття логіко-математичного мислення особистості (2015)
Бирко Н. - Наукові підходи професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантної особистості (2015)
Гриценко І. - Педагогічні умови становлення духовно-моральної особистості студента в освітньому процесі (2015)
Короленко В. - Теоретичні основи морального формування дітей шкільного віку (2015)
Молнар Т. - Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір (2015)
Федорченко Т. - Причини негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного віку, які впливають на формування їх культури поведінки (2015)
Хрипун Д. - Формування особистості вчителя у педагогічних працях В. Осиповського (2015)
Андрущенко Н. - Особливості валеологічного виховання старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема (2015)
Григоренко В. - Особливості естетичного виховання старших дошкільників у процесі ознайомлення з декоративно-ужитковиммистецтвом: критерії і показники (2015)
Семенов А. - Практика виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор (2015)
Титунь О. - Дослідження мотиваційно-ціннісної складової готовності студентів до виховної роботи в початковій школі (2015)
Буценко А. - Кадрові проблеми організації фізичного виховання молоді Півдня України (кінець XIX – початок XX століть) (2015)
Опушко Н. - Система виховання в школах Поділля першої половині XIX ст. (2015)
Перфільєва М. - Освіта як інститут соціального виховання дітей та молоді з особливими потребами у Польщі (2015)
Перцов О. - Організація навчально-виховного процесу в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі (2015)
Прокопів Л. - Малокомплектна школа України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): історіографічний аспект (2015)
Стинська В. - Феномен "материнство" в історичній ретроспективі (2015)
Шайнер А. - Розбудова кооперативного шкільництва в Західній Україні крізь призму педагогічної діяльності К. Коберського (2015)
Біляковська О. - Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів (2015)
Ветров О. - Особливості розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Юнь Д. - Сучасні погляди на проблему формування музичної культури молодших школярів (2015)
Ковшар О. - Системно-цілісний підхід: детермінанта передшкільної освіти (2015)
Крупник З. - Стан сформованості відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації (2015)
Лабунець Ю. - Формування світогляду на засадах моралі сучасної генерації у контексті концепції виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Йолкіна (2015)
Марценюк М. - "Збереження і зміцнення здоров’я як соціально значуща проблема сучасності", Штих І. (2015)
Матвієнко О. - Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору (2015)
Мелешко В. - Організація освітнього процесу в сільській малочисельній школі на засадах технологічного підходу (2015)
Науменко С. - Моніторинг якості загальної середньої освіти: досвід зарубіжжя в Україні (2015)
Нікітіна О. - Інноваційні напрями розвитку змісту початкової освіти в Україні (2015)
Полякова Г. - Профільні літні школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2015)
Шевчук О. - Роль школи в соціалізації особистості (2015)
Петрушов В. М. - Онтологічна імплементація теоретико-філософської побудови інтегрального раціоналізму в парадигмальний простір трансверсального розуму (2017)
Роговський О. М. - Проблема свободи: між Заходом і Сходом (2017)
Матвієнко О. І. - Краса як феномен сприйняття і відображення світу (2017)
Єгупов М. В. - Світоглядно-методологічні роздоріжжя сучасного спорту (2017)
Погасій Л. П. - Феномен мови у дзеркалі світоглядних пріоритетів (2017)
Шапоренко В. Г. - Людина як носій духовного життя (2017)
Пасічник Л. В. - Педагогічна герменевтика художньої літератури (2017)
Єськова О. В. - Базисні принципи християнської етики (2017)
Левкулич В. В. - Сучасність у смисловому полі дискурсу справедливості (2017)
Білецька А. В. - Націотворчість в суспільно-державному розвитку та специфіка чинників етнічності і психоідентичності: контекст європейської традиції і українського патріотизму (2017)
Баюжева А. О. - Ментальне оснащення суспільного розвитку як світоглядний феномен (2017)
Шапаренко О. В. - Філософські підвалини формування громадянськості українців в сучасних умовах невизначеності (2017)
Триняк М. В. - Виклики мультикультуралізму: освітній аспект, Руденко С. О. (2017)
Михайліченко М. В. - Приватні вищі навчальні заклади: функціонування та управління у контексті демократизації (2017)
Качмар О. - Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання (2017)
Яшина О. М. - Художньо-естетична освіта і виховання як чинник особистісних цінностей (2017)
Кузьмінська Н. М. - О. А. Колесов: портрет на фоні сучасності (2017)
Гао Вейчжень - Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку (2017)
Малишева А. А. - Освітні концепції з підготовки молоді у методології професійної освіти (2017)
Чжань Сінь - Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти (2017)
Волошина Г. - Вправи як ефективний засіб засвоєння лінгводидактичних термінів і понять майбутніми учителями початкової школи, Роєнко Л. (2016)
Кравченко Л. - Технологія формування культури безпеки життєдіяльності студентів педагогічного вузу (2016)
Романюк А. - Вплив інформаційної культури на професійну діяльність майбутнього вчителя початкових класів, Матвійчук Л. (2016)
Гервас О. - Теоретичні та методологічні аспекти впровадження ергономіки у навчальну діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Деньга Н. - Аналіз(взаємоаналіз) та самоаналіз проведеного заняття як засоби розвитку професійної рефлексії педагога (2016)
Ковальчук Ю. - Формування сільськогосподарських вмінь в учнів сільських шкіл у процесі технологічної підготовки (2016)
Комар О. - Застосування інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до роботи з дітьми, які зазнали сімейного насильства (2016)
Рибалко Н. - Організація навчання іноземних мов учнівської молоді як історико-педагогічна проблема (2016)
Федорченко Т. - Особливості впровадження технологій формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Шаповал Л. - Формування та розвиток понять в учнів 6-х класів у процесі роботи з текстом підручника як важлива складова засвоєння біологічних знань (2016)
Семенов О. - Проблема формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у психолого-педагогічній теорії (2016)
Котлярчук Г. - Виховання в учнів основної школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури (2016)
Прищепа С. - Організація виховного процесу на засадах проектування виховної системи навчального закладу (2016)
Ревук Ю. - Соціальна суть виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2016)
Безлюдна В. - Професійне становлення майбутніх учителів іноземних мов в системі ступеневої освіти у 90-х рр. ХХ століття (2016)
Герасименко О. - Попечительські ради як орган державно-громадського управління навчальними закладами (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Гош В. - Особливості poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi у 90-х роках XX – початку ХХІ століття (2016)
Коблик В. - Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці: аналіз стану дослідження (2016)
Новаківська Л. - Погляди М. Пирогова на літературну бесіду як форму навчання словесності (середина ХІХ століття) (2016)
Окольнича Т. - Діяльність етнографів київського наукового осередку ХІХ століття у вивченні народно-педагогічних інституцій Поділля (2016)
Фещенко О. - Передумови виникнення та розвитку педагогічного явища "екзамени" в період другої половини ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. (2016)
Бобошко В. - Участь батьків, учителів і громадськості в управлінні шкільною освітою (на прикладі Великої Британії) (2016)
Лісова Н. - Соціальне партнерство як основа державно-громадського управління загальною середньою освітою (2016)
Oлeкcaндрeнкo К. - Пcиxoлoгiчнe oбгрунтувaння прийoмiв рeaлiзaцiї дидaктичниx принципiв cпiврoбiтництвa в прoцeci рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця (2016)
Четверикова Т. - Використання досвіду Республіки Польща у формуванні інформатичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи (2016)
Горобець В. Г. - Ексергетичний аналіз утилізатора теплоти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння когенераційних установок, Богдан Ю. О. (2017)
Лисенко В. П. - До питання керування виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2017)
Синявський О. Ю. - Дослідження іоноселективних електродів для вимірювання концентрації мінеральних елементів у живильному розчині, Савченко В. В. (2017)
Ободович О. М. - Нове тепломасообмінне обладнання для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод, Саблій Л. А., Сидоренко В. В., Коренчук М. С. (2017)
Zibalov D. - The method of using noise-like signals for information transmit via the cable power line (2017)
Голодний І. М. - Дослідження робочих характеристик трьохфазного асинхронного електропривода з тиристорним регулятором напруги, Синявський О. Ю., Санченко О.В. (2017)
Антипов Е. А. - Оценка эффективности работы аккумуляторов теплоты фазового перехода экспериментальным путем и методом эксергетического анализа (2017)
Червінський Л. С. - Щодо підвищення ефективності оптичних електротехногій в біотехнічних системах, Сторожук Л.О. (2017)
Фиалко Н. М. - Потери эксергетической мощности в теплоутилизационных системах с пластинчатыми теплоутилизаторами, Степанова А. И., Навродская Р. А. (2017)
Мірошник В. О. - Дослідження пастеризатора молока на імітаційній моделі, Лендєл Т. І. (2017)
Несвідомін А. В. - Рух частинки по горизонтальній площині, яка здійснює коливальні переміщення в просторі (2017)
Синявський О. Ю. - Оптимізація системи автоматичного керування подачею живильного розчину в теплицях, Савченко В. В. (2017)
Усенко С. М. - Дослідження дози обробки зернових в сильних електричних полях (2017)
Василенков В.Є. - Обґрунтування застосування пристроїв плавного пуску в електроприводах занурювальних насосів (2017)
Лобузіна К. - Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів, Галицька С., Орєшина Н. (2017)
Трачук Л. - Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів (2017)
Жабін А. - Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках (2017)
Дуднік О. - Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Лис М. - Белорусско-украинские литературные и научные контакты писателя-академика П. Ф. Глебки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Жук Т. - Отражение традиций белорусско-украинских литературных связей в рукописном и книжном наследии поэта Владимира Дубовки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Довнар Л. - Открытые вопросы белорусского книговедения в контексте транслятологического опыта (2017)
Вергунов В. - Інформаційно-бібліотечне супроводження наукового забезпечення агропромислового виробництва в Україні (До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України) (2017)
Єсипова В. - Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги (Рец. на кн: Гнатенко Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Kиїв, 2016. – 476 c.) (2017)
Добко Т. - Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України (Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 "Інформ., бібл. та архів. справа" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.) (2017)
Семінар "Роль та завдання бібліотек наукових установ у формуванні інформаційного простору та суспільства знань” (2017)
Сухомлинська О. - Майже ювілейне: до 10-річчя виходу першого номера (2015)
Антонець Н. - Радянська школа другої половини ХХ ст.як предмет дослідження авторів "Історико-педагогічного альманаху" (2015)
Сухомлинська О. - Толерантність як підхід до розгляду ідей В. О. Сухомлинського про дитину (2015)
Шелюх Г. - Внесок С. Миропольського у методичне забезпечення початкових шкіл духовного відомства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Чередняк Ю. - Внесок Бориса Мітюрова у дослідження педагогічних ідей Івана Франка (2015)
Литвин А. - Колегія Павла Галагана в житті та діяльності Андроника Степовича (1857–1935 рр.) (2015)
Панченко Є. - Історія плекання лідерів: початки скаутського руху у США (початок XX ст. – 20-і рр. ХХ ст.) (2015)
Березівська Л. - Історія зарубіжної шкільної освіти у сучасних підручниках з історії педагогіки (2015)
Янченко Т. - Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки ХХ ст.) (2015)
Міхно О. - Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940–1980-х років: джерелознавчий аспект (2015)
Тичина І. - Підготовка військових фахівців в Україні у ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2015)
Курило Л. - Ґенеза форм і методів навчання студентів у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Токуєва Н. - Розвиток загальноосвітніх інтернатних закладів сільської місцевості в Україні (40–50-і роки ХХ століття) (2015)
Бойко О. - Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) (2015)
Дічек Н. - Питання індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу у діяльності українського Науково-дослідного інституту дефектології (1948–1954 рр.) (2015)
Кравченко О. - Першоджерела до історії діяльності пролеткульту. Устав Всероссийского совета пролетарских культурно-просветительных организаций (Публікація Оксани Кравченко) (2015)
Ничипоренко И. - Несколько положений из моего педагогического катехизиса (Вступна стаття Оксани Шевчук) (2015)
Артемчук Л. М. - Проектування тестового екзамену для підсумкового оцінювання з вищої математики (аспект створення тестових завдань) (2017)
Бабіч О. В. - Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Буцик І. М. - Методологічні аспекти реалізації системного підходу у формуванні дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю (2017)
Васильківський І. П. - Порівняльний аналіз моделей емоційного інтелекту в психолого-педагогічній науці (2017)
Вишнівська Н. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання милосердя у молодших школярів (2017)
Viktorova L. V. - Modern concepts and strategies of foreign language teaching to adults in the process of non-formal education, Zakatei Y. V. (2017)
Viktorova L. - Education quality: problems and perspectives language teaching in the process of non-formal education, Ilyina M. (2017)
Ганоцька О. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи з підлітками девіантної поведінки (2017)
Гнєдкова О. О. - Експериментальна перевірка ефективності контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання (2017)
Гордійчук С. В. - Діяльність центру експертизи та моніторнигу якості освіти як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у медичному навчальному закладі (2017)
Димова А. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Євтух М. Б. - Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми, Яшник С. В. (2017)
Каландирець Н. М. - Проектна технологія навчання як засіб формування підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2017)
Каніболоцька Л. В. - Професійно-комунікативна підготовка майбутніх викладачів ВНЗ (2017)
Канішевська Л. В. - Реалізація попереджувально-профілактичної функції сучасними загальноосвітніми школами-інтернатами (2017)
Качмарчик С. Г. - Використання інтерактивних технологій у формуванні соціально-комунікативної компетентності студентів-менеджерів (2017)
Киричевська Л. П. - Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища (2017)
Кисленко Д. П. - Світовий досвід використання інформаційних технологій під час професійної підготовки майбутнього фахівця з охоронної діяльності (2017)
Климчук С. В. - Дослідницька компетентність соціальних працівників: сучасні підходи до визначення (2017)
Козубенко К. В. - Роль семінарських занять у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців із туристичного обслуговування (2017)
Ковальчук В. І. - Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2017)
Ковальчук В. І. - Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ, Огороднік В. Р. (2017)
Ковальчук Т. І. - Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi зacaди мeтoду iпoтepaпiї, Піддубняк К. О. (2017)
Кучай О. В. - Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору (2017)
Лемешко О. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Леоненко Н. В. - Науково-пошукова діяльність студентів в соціокультурному контексті, Слободян О. П. (2017)
Маврін В. В. - Філософсько-світоглядна основа педагогіки життєтворчості особистості (2017)
Максимчук В. С. - Загальна педагогізація українського суспільства – реальна необхідність і нагальна вимога нашого часу (2017)
Малінкіна В. Л. - Наукова сутність готовності майбутніх викладачів дизайну до професійного саморозвитку (2017)
Малков Д. Ю. Маслова Т. М. - Фотомистецтво у контексті соціокультурного виховання молоді (2017)
Манелюк А. В. - Фахова спеціалізація бакалаврів з комп’ютерних наук у Великій Британії (2017)
Міськевич Л. В. - Понятійно-категоріальний апарат формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до використання інноваційних технологій управління у професійній діяльності (2017)
Мурзіна О. А. - Результати експериментального дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (2017)
Наконечна О. В. - Професійна підготовка соціальних працівників / педагогів до превентивної роботи: змістовий аспект (2017)
Ржевський Г. М. - Дистанційна форма навчання в сучасних умовах: психолого-педагогічні особливості (2017)
Селищева І. А. - Роль і завдання історичної освіти у формуванні національного менталітету (2017)
Сірак І. П. - Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації (2017)
Сопівник Р. В. - Морально-етичні орієнтири професійної діяльності педагога аграрного вищого навчального закладу (2017)
Сопівник І. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими підлітками, що проживають у сільській місцевості, Фещук О. С. (2017)
Стискун С. В. - Досвід Франції в управлінні університетською освітою (2017)
Стойчик Т. І. - Конкурентоздатність фахівця професійного навчального закладу: проблеми і перспективи (2017)
Сук А. М. - Рівні сформованості санітарно-гігієнічної культури студентів агроекологічних коледжів (2017)
Теслюк В. М. - Експериментальне дослідження гyманістичної спрямованості майбутніх педагогів, Душкевич О. С. (2017)
Теслюк В. М. - Дослідження методики викладання лекційних занять із дисципліни " основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи ", Шамсутдінова К. В. (2017)
Чайка І. О. - Особливості соціальної роботи з дітьми-сиротами, які мають прояви девіантної поведінки (2017)
Cherednichenko H. A. - System of foreign language professional training of future food scientists and technologists in Ukraine (2017)
Шамне А. В. - Динаміка ціннісно-мотиваційної сфери в юнацькому віці, Гриценко Д. В. (2017)
Шелест Н. А. - Теоретичні аспекти проблеми готовності кураторів академічних груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді (2017)
Школьна М. С. - Ретроспективний аналіз проблеми виховання соціальної зрілості молоді (2017)
Bednarz M. - Zmiany ładu społeczno-politycznego pod koniec XX wieku i ich wpływ na funkcjonowanie demokracji (2017)
Piwonski Z. - Edukacja aksjologiczna drogą do moralnej jedności bez granic (2017)
Janicka T. - Part nauczanie uczniów z dysleksją w szkole gimnazjalnej- część praktyczna streszczen (2017)
Сайко Н. О. - Виховний потенціал чинників соціалізації особистості молодшого підлітка (2017)
Небесник І. І. - Розвиток художньої освіти на Закарпатті Доповідь на урочистому зібранні з нагоди ювілею (2017)
Небесник І. І. - Шимон Голлоші і традиції закарпатського пленерного живопису (2017)
Boros J. - Hollósy Simon és a nagybányaiak (2017)
Луценко І. В. - Творчо-педагогічні концепції Шимона Голлоші тячівського періоду (2017)
Коприва А. Т. - Художники Закарпаття у Нодьбані. Хроніка та персоналії (2017)
Ребрик Н. Й. - Мистецьке самовизначення Закарпаття. За працею Степана Гапака "Образотворче мистецтво на Закарпатті і Пряшівщині під час бувшої Чехословаччини" (2017)
Баяновська М. Р. - Виховна роль мистецтва: парадигма життєтворчості особистості (2017)
Корж-Радько Л. А. - Глюк Гаврило Мартинович. Секрети успіху (2017)
Молинь В. Д. - Євген Сагайдачний в історії українського мистецтва ХХ століття: штрихи до портрета (2017)
Дундяк І. М. - Мистецтвознавець Віктор Мельник в у контексті збереження церковного мистецтва Прикарпаття у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Параметричний дизайн: історія та особистості (2017)
Павко А. І. - Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса (2017)
Луковська О. І. - Парадигма емоційної образотворчості Антона Ковача (2017)
Ковач А. М. - Пленерний живопис як складова у творчості художників Закарпаття (2017)
Жаворонкова М. І. - Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток (2017)
Іваниш А. І. - Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду (2017)
Андрушко Л. М. - Вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини (2017)
Стеф’юк Р. Г. - Стилістичні особливості різьблених дерев’яних ручних хрестів Гуцульщини першої половини ХХ століття (2017)
Жеребецька О. М. - Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції та новаторство (2017)
Якимечко Л. М. - Композиційна типологія творів майстрині декоративного розпису Параски Хоми (2017)
Герій О. О. - Рослинні мотиви з плавними потовщеннями в декоративному різьбленні іконостасів XVII ст.: питання номінації та стильового визначення (2017)
Ямаш Ю. В. - Мотивації живописного циклу "З життя пнів" Івана Труша (2017)
Андрушек Д. І. - Цехове ремесло на Закарпатті ХV-ХІХ ст. та розвиток гончарної справи (2017)
Бердинських С. О. - Тривимірне моделювання як інструмент проектної графіки (2017)
Коновець С. В. - Арт-технології у розвитку креативності особистості (2017)
Ребрик Н. Й. - Літературна творчість В. Ґренджі-Донського як явище новітньої закарпатоукраїнської літератури (2017)
Руденко О. В. - Культурологічний аспект освітньої діяльності Савини Сидорович (2017)
Гарагонич В. В. - Від Климовиці до Парижа: міжнародний фактор у житті і творчості А. Ерделі, Гарагонич В. В. (2017)
Малець О. О. - Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького, Малець Н. Б. (2017)
Цимбалюк О. К. - Мистецький простір Осінніх салонів "Високий Замок" у Львові, Луговська О. І. (2017)
Дуда Н. М. - Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді (2017)
Баяновська М. Р. - Духовність як базис цілісності людського життя (2017)
Волощук А. В. - Традиції виховання та духовного розвитку особистості в мистецько-педагогічній системі художника-педагога Золтана Баконія (2017)
Лець О. Г. - Методика організації позааудиторної діяльності студентів засобами мистецтва (2017)
Костюк М. П. - Ефективні методи навчання у процесі викладання іноземних мов професійного спрямування (2017)
Іваньо Ю. Ю. - Підготовка учнів загальоосвітніх шкіл до вибору майбутньої професії (2017)
Ребрик Н. Й. - О. Степан Пап й умови його мистецтвознавчих звершень (2017)
Пап С. - Ікони й іконописання на Закарпатті (2017)
Гаврош О. І. - Виставковий простір Ужгорода: рух по горизонталі (2017)
Міськов І. О. - Історико-етнографічний нарис професора Михайла Тиводара (2017)
Вихідні дані (2017)
Баняс В. В. - Міф та оніризм у літературі романтизму, Баняс Н. Ю. (2017)
Бондарь Н. Ю. - Путь-лабиринт как разновидность архетипа дороги в английской литературе (2017)
Вакуленко К. Р. - Олекса Мишанич – медієвіст: спроба загальної характеристики (2017)
Варенікова О. В. - Ґенеза шевченкознавства в історії української літератури ХІХ – 1-ї третини ХХ століть (2017)
Висоцький А. А. - Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст (2017)
Гуртовая Я. В. - Особенности образа Н. В. Гоголя в воспоминаниях И. С. Тургенева (2017)
Дмитрук Л. І. - Поетика новелістики Олексія Кундзіча кінця 1920-х– початку 1930-х років (2017)
Корнільєва Л. М. - Естетика англійського романтизму в сучасному науковому осмисленні (2017)
Кулікова О. В. - Агіографічний мотив наслідування Христа i апостольства та його прояви в творчості Тараса Шевченка (2017)
Smolnytska O. O. - The reflection of Scandinavian and Celtic national archetypes in the context of the Ukrainian studies (by the translations of skaldic poetry and the Breton ballads) (2017)
Ступницкая Н. Н. - Иносказательные компоненты солженицынских произведений (2017)
Хачатурян К. Р. - Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного (2017)
Шевченко А. Г. - Лирика Э. Багрицкого в контексте жизнетворческого проекта поэта: основные итоги изучения (2017)
Щербина В. В. - Синестезия как особенность художественного мира Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2017)
Бураго Д. С. - Строительство "Башни из слоновой кости" среди зыбей революции. Волошинский Дом Поэта: жизнь в мифе и жизнь мифа (2017)
Цимбалюк В. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування учасників антитерористичної операції на сході україни з вогнепальними пораненнями спинного мозку та периферичних нервів із застосуванням електростимуляції, Троян О. І., Комарницький В. П. (2017)
Бадюл П. А. - Реконструкция обширных дефектов мягких тканей с использованием переднебокового перфорантного лоскута бедра, Слесаренко С. В. (2017)
Ратчик В. М. - Оценка эффективности баллонной пневмокардиодилатации в лечении больных с ахалазией кардии, Бабий А. М., Пролом Н. В., Тарабаров С. А., Ущина С. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Результати лікування хворих на цироз печінки із варикозно розширеними венами стравоходу та шлунка при виконанні азиго­портального роз’єднання (2017)
Бондарев Р. В. - Особенности санации брюшной полости бактериофагами у больных с острым деструктивным холециститом, Сопко А. И., Бурка А. А., Селиванова О. В., Селиванов С. С. (2017)
Жернов О. А. - Реконструкція молочних залоз після опіків з використанням об’єднаних розтягнутих клаптів з бічної поверхні грудної клітки на основі перфорантних судин, Трач Р. Я., Жернов А. О., Кітрі М., Стаскевич С. В. (2017)
Мишалов В. Г. - Качество жизни больных после лечения птоза передней брюшной стенки и выполнения симультанных операций при сочетанных хирургических заболеваниях органов брюшной полости, Бондарев Р. В., Маркулан Л. Ю., Кондакова Е. Ю., Балабан О. В. (2017)
Грубник В. В. - Комбинированные операции при лечении пахово­мошоночных грыж, Бугридзе З. Д., Воротынцева К. О. (2017)
Фелештинський Я. П. - Трансабдомінальна преперитонеальна алопластика з комбінованою фіксацією сітчастого імплантату у хворих з пахвинною грижею, Коханевич А. В. (2017)
Павляк А. Я. - Діагностичне значення і взаємозв’язок показників кількісного специфічного ЛАЛ­тесту та неспецифічних гематологічних і клінічних показників ендотоксикозу у хворих на поширений гнійний перитоніт (2017)
Аксьонов О. А. - Залежність хірургічної тактики при патологічних виділеннях з грудного соска від результатів ендоскопічної мамодуктоскопії, Білоненко Г. А., Аксьонова О. Г. (2017)
Кривопустов О. С. - Особливості клінічного перебігу загрозливого аборту у вагітних з різними варіантами алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону (2017)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз степлерної гемороїдектомії та трансанальної гемороїдальної деартеризації, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Гвоздяк М. М., Зуєнко В. В., Нваобі В. (2017)
Верещако Р. И. - Посттравматическая диафрагмальная грыжа, Сухин И. А., Пискорский А. А., А. Петров К. (2017)
Пархоменко К. Ю. - Случай успешного хирургического лечения пациента с острым мезентериальным тромбозом, Гончарова Н. Н., Супличенко М. В., Паюнов К. Е., Дроздова А. Г., Тимченко А. В. (2017)
Головач І. Ю. - Біосиміляри низькомолекулярних гепаринів: чому їх можна порівнювати з оригінальними біологічними засобами (2017)
Головко С. В. - Малоінвазивне лікування малих пухлин нирки: огляд лапароскопічної парціальної нефректомії, Савицький О. Ф. (2017)
Усенко А. Ю. - Факторы риска тромбоэмболических осложнений в абдоминальной хирургии, Сморжевский В. И., Сяо Ян (2017)
Виленский Ю. - Михаил Францевич Зиньковский. Жизнь и судьба в кардиохирургии детского возраста (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заява (2017)
Церковні новини (2017)
Мітулінський Т. Ю. - Брати Скаржанівські: сторінки життя духовенства (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Лозінський К. (протоієрей) - Адміністративна реформа Юстиніана І Великого (527 – 565) та її значення для подальшого розвитку Візантійської імперії (2017)
Колот С. (священик) - Вчення священномученика Климента Римського про устрій помісної Церкви (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у богослужінні таїнства Шлюбу (2017)
Небесник І. І. - Вітальне слово з нагоди ювілею академіка Миколи Мушинки (2017)
Приймич М. В. - Василь Скакандій у контексті Закарпатського образотворчого мистецтва (2017)
Ребрик Н. Й. - Семикнижжя Петра Скунця в інтерпретації Василя Скакандія. Незавершений проект (2017)
Сирохман М. В. - Незбагненна ясність буття. (2017)
Гаврош О. І. - Людмила Корж-Радько: творчий портрет з нагоди ювілею (2017)
Жулинський М. Г. - Український пастир культури і науки (2017)
Карась Г. В. - Микола Мушинка і українська музична культура (2017)
Атаменко А. Є. - Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрета академіка Миколи Мушинки (2017)
Бірчак І. І. - Штрихи до портрета молодого Миколи Мушинки (2017)
Шуркала Я. В. - Подарунок Миколи Мушинки Україна (2017)
Зимомря М. І. - Слово про Миколу Мушинку (2017)
Чорнопиский М. Г. - Академік Микола Мушинка на полі межової етнології (2017)
Шумицька Г. В. - Повернення імені Миколи Яська: Ще одна добра справа на конто академіка Мушинки (2017)
Медведь М. М. - Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак (2017)
Ребрик Н. Й. - Великий чин Миколи Мушинки (2017)
Кравченко Я. О. - Пряшівські зустрічі з Миколою Мушинкою. 1989 (2017)
Небесник І. І. - Педагогічна діяльність Золтана Баконія у контексті розвитку художньої освіти Закарпаття (2017)
Волощук А. В. - Життєвий шлях та мистецько-педагогічна спадщина Золтана Баконія. До 100-річчя від дня народження (2017)
Коновець С. В. - Вплив образотворчого мистецтва на самоствердженння зростаючої особистості (2017)
Безніченко М. І. - Вивчення творчої спадщини З. Баконія в процесі художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Ребрик Н. Й. - "Знаменита образотворча студія Золтана Баконія" у творчій долі Дмитра Кременя (2017)
Гаврош О. І. - Єлизавета Кремницька: та, яка залишилась за кадром (2017)
Орос І. В. - Естамп як навчальна дисципліна в системі художньої освіти (2017)
Ібо Ч. - Процеси інтеграції та особливості творчості пекінського скульптора Чен Венлінга (2017)
Шеретюк Р. М. - Ставлення Російської Православної Церкви до пам’яток сакрального мистецтва Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування 1839 р. (2017)
Бехта Н. С. - Зміст технічної та технологічної компоненти у підготовці фахівців за освітнім напрямком "Мистецтво" (2017)
Кузьма В. В. - Етапи становлення позашкільної освіти на Закарпатті (на прикладі діяльності Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді) (2017)
Філатьєва Т. В. - Використання ситуацій квазіпрофесійного характеру в процесі підготовки художників-педагогів (2017)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2017)
Твердохлібова Я. М. - Концепт-модель дидактичних засад художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Рубель І. С. - До питання використання інтегративної програми "Образотворча діяльність" в позашкільних навчальних закладах (2017)
Віщенко О. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо-професійних дисциплін (на прикладі "Композиції зачіски") (2017)
Софілканич М. І. - З. Баконій, А.Турак: нерозривність традицій художнього виховання школярів (2017)
Небесник І. - Віхи поступу та досягнень Закарпатської художньої освіти (2017)
Мушинка М. І. - Зв’язки Василя Касіяна із Закарпаттям та його дипломна робота (2017)
Приймич М. В. - Церковне малярство Йосипа Бокшая як відображення особливостей неоромантизму у мистецтві Закарпаття (2017)
Gnacek S. - Metal i szkło środkiem innowacyjnego wyrazu w architekturze (2017)
Купчинська Л. О. - Художники Закарпаття – студенти Віденської академії образотворчих мистецтв ХІХ ст. (2017)
Kasinec E. - The Kyiv Caves Monastery’s Royal Doors: Context, Function, and Displacement (2017)
Barnova D. - Výtvarné umenie Michaloviec ХХ st. (2017)
Гаврош О. І. - Перші виставки закарпатців у Києві та Москві: що залишилося за кадром (2017)
Колісник П. М. - Живописець Одарка Киселиця: сакральні імпульси у творах майстрині (2017)
Ґрешлик В. - Творчість Гната Рошковича (2017)
Кузьменко О. М. - Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження (2017)
Ходанич М. П. - Художній світ Петра Ходанича (2017)
Семчишин-Гузнер О. І. - Історія оновлення внутрішнього простору Катедрального собору Святого Воскресіння в Івано-Франківську (1897-1904) (2017)
Лець О. Г. - Патріотичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва (2017)
Гапак С. - Образотворче мистецтво на Закарпатті і Пряшівщині під час бувшої Чехословаччини (2017)
Міськов І. О. - Осягнення духовності (2017)
Ребрик Н. Й. - Микола Мушинка – почесний доктор пʼятьох університетів України (2017)
Вихідні дані (2017)
Андрощук Л. М. - Хореографічне відтворення образу України (з досвіду роботи з творчим студентським колективом) (2017)
Бермудес Д. В. - Особливості запровадження хореографічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2017)
Кісєль М. - Choreoterapia – polskie doświadczenia, konteksty i wyzwania (2017)
Ключко В. В. - Розвиток неперервної ритмічної освіти в Польщі (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Максименко А. І. - Базові елементи народно-сценічного танцю (2017)
Ніколаї Г. Ю. - Теоретичні основи формування інтеркультурної компетентності студентів-хореографів, Чжоу Цянь (2017)
Повалій Т. Л. - Неформальна хореографічна освіта в Республіці Польща (2017)
Мукменєва Р. І. - Педагогічно-мистецька діяльність Д. В. Андрусенка на Слобожанщині (1895-1965) (спогади свідків) (2017)
Степанова Г. О. - Історичні аспекти розвитку духової освіти (2017)
Терешко І. Г. - Регіональні особливості фольклорних хореографічних традицій історичної Уманщини (2017)
Теслева Ю. В. - Модернізація осередків післядипломної освіти музично-педагогічних кадрів у 60-ті – 90-ті роки ХХ століття (2017)
Ван Юе - Діагностика та умови формування методичної компетенції майбутніх учителів музики (2017)
Грінченко А. М. - Критерії та показники оцінювання музично-виконавського самоконтролю у майбутніх учителів музики (2017)
Жень Сінь Ян - Формування креативності майбутнього вчителя музики засобами триз-технологій (2017)
Лі Цзяці - Констатувальна діагностика рівня сформованості художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Лю Кешуан - Критеріальний апарат і рівневі характеристики сформованості умінь створення музично-образної драматургії майбутніми вчителя музичного мистецтва (2017)
Лун Цюянь - Художньо-виконавська увага майбутніх учителів музики: теоретичний аспект (2017)
Мінь Шаовей - Діагностика рівнів сформованості рефлексивних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Хуа Вей - Критеріальний апарат діагностування творчого потенціалу майбутніх учителів музики (2017)
Хуан Яцянь - Педагогічні умови творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Ду Ханьфен - Професійні та психолого-педагогічні вимоги до особистості диригента оркестру (2017)
Кудренко Д. О. - Трансформація форми у портретному живописі як засіб формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей (2017)
Мусьол М. - Aktualizacja wiedzy rodziców w zmieniającym się świecie mediów (2017)
Пань Сінюй - Проблема сприйняття музики в контексті формування аудіальної культури особистості (2017)
Садовський О. В. - Творчість – категорія безупинної динаміки в образотворчому мистецтві (2017)
Ши Шучао - Теоретичні засади формування вмінь професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів на заняттях із "Постановки голосу" (2017)
Гальчук О. В. - Антична топіка в сучасній українській поезії (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського