Почтарук Г. Я. - Реализация семантической структуры английского существительного SYSTEM в текстовом корпусе "Автоматизация теплоэнергетических процессов", Зайцева О. Ю., Хуторная А. А. (2017)
Прима В. В. - Особливості словникових дефініцій термінологічного поля "туризм" (на матеріалі англійської мови) (2017)
Просяннікова Я. М. - Створення тривимірного простору адресанта засобами індексальних художніх порівнянь (на матеріалі англомовних канадських поетичних творів) (2017)
Рубанець Т. В. - Семантичні моделі конверсії в англійській мові (на прикладі вербалізаціЇ N → V) (2017)
Сергієнко В. Л. - Теоретичні основи ідентифікації лінгвокультурних концептів PRIDE і NOBILITY в британській мовній картині світу (2017)
Sereda N. A. - Sprach - und Redebesonderheiten von morphologisch-stilistischen Mitteln in den Werken von Th. Thiemeyer (2017)
Сітко А. В. - Комунікативне навантаження риторичних запитань (на матеріалі англомовної художньої прози), Струк І. В. (2017)
Скриннік Ю. С. - Еколінгвістичні виміри зміни соціальних ролей мовців у англомовному побутовому дискурсі (2017)
Томнюк Л. М. - Номінативне поле концепту GEFÄNGNIS як сукупність мовних засобів його вербалізації (2017)
Фоменко Е. Г. - Вербализация контекста-текста-подтекста в "Двух щеголях" Джеймса Джойса (2017)
Чрділелі Т. В. - Мовні засоби вираження категорії оцінки в англомовному політичному дискурсі (2017)
Щербак О. М. - Вербалізація суспільних топосів у текстах німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект (2017)
Юровських К. А. - Методологічні засади соціокогнітивної парадигми дослідження комунікативного непорозуміння в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Наші автори (2017)
Паславська Н. О. - Кравецький цех у Львові та його ремісниче середовище (XVI – перша половина XVII ст.) (2016)
Смерека Б. В. - Золочівський комплекс у Львівській землі Руського воєводства: власники, територія і населення у XVI ст. (за даними фіскальних джерел) (2016)
Мальченко О. Є. - Зйомні порохові камери: морфологія і практичне використання (2016)
Пасічняк О. М. - Гайдамацьке "Разглашение" 1750 року (2016)
Аргатюк С. С. - Початок освоєння Очаківської області у 1789-1793 роках (2016)
Ганул А. М. - Майновий стан Івана Хорвата в Новій Сербії (2016)
Гузенко Ю. І. - Гибель капітану 2-го рангу І.Р. Остен-Сакена 20 травня 1788 р.: спроба реконструкції подій (2016)
Бірьова О. Ю. - Складові частини садибних ансамблів Слобожанщини (2016)
Волос О. В. - Соціально-економічна діяльність представників родини Ерделі (2016)
Тацієнко В. С. - Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині XIX ст. (2016)
Буравченко Р. В. - Еволюція розвитку технічного обладнання і технології виробництва цукроварень на території України під час переходу від мануфактурного до фабрично-заводського виробництва (сер. XIX ст.) (2016)
Герасименко О. В. - Еволюція земельної власності в Чернігівській губернії (1861–1914 рр.), Шевченко В. М. (2016)
Верховцева І. Г. - "Порадившись між собою, одноголосно приговорили": практика проведення сходів і становлення правосвідомості та самоврядування селян в Російській імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Мельник І. С. - Навчальний процес у повсякденному житті студентства України наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) (2016)
Нарадько А. В. - Благодійна діяльність як чинник розвитку вітчизняної науки другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Жванко Л. М. - Полонія Харкова XIX – початку XX століття на сторінках польськомовних біографічних словників (2016)
Гончарова Н. О. - Церковний аспект дворянської благодійності в Херсонській губернії (2016)
Михайлов О. І. - Формування позико-ощадних товариств на території Бессарабії (2016)
Прокоп Ю. В. - Єврейське купецтво Одеси у першій половині XIX ст.: походження та економічна діяльність (2016)
Замуруйцев О. В. - Аграрні відносини в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст., Жиряков О. Ю. (2016)
Щербак С. І. - Театральне мистецтво як вид інтелектуального дозвілля дворянства Харківщини у другій половині XIX – на початку XX ст. (2016)
Крижанівський В. М. - Микола Опанасович Пашковський (1856–1923): єлисаветградський освітянин та громадський діяч (2016)
Байдак М. С. - Жіночі образи з часу Великої війни у висвітленні та інтерпретації галицьких письменників (2016)
Шевченко А. В. - Громадсько-політичні погляди та діяльність В.І. Гошкевича (1860–1928) (2016)
Турченко Ф. Г. - Як створювалися перші підручники з історії України (2016)
Опацький І. Ю. - Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (за матеріалами щоденника П. Ф. Курінного) (2016)
Шаравара Т. О. - 1919-й рік у долі полковника Генштабу УНР Миколи Капустянського, або найскрутніші віхи життя (2016)
Твердовський А. Ю. - Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 2. (2016)
Глушко Ю. C. - Основні тенденції розвитку моди радянської України 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Ковальова Ю. В. - Сімейні історії Південноукраїнського регіону переломної доби (досвід інтерпретації селянських щоденників першої третини XX ст.) (2016)
Букрєєв Т. Б. - Досвід подолання дитячої безпритульності у другій половині 20-х років XX ст. на півдні України (за матеріалами Херсонщини) (2016)
Лукашів В. Я. - Радянський чинник в діяльності "Товариства ім. М. Качковського" у Західній Україні в міжвоєнний період (2016)
Дзира О. І. - Комуністичний рух українців в Канаді у міжвоєнний період (2016)
Тахтаулова М. Ю. - Класифікація адресних урбанонімів радянського Харкова за джерелами номінації (2016)
Новак-Голубєва Ю. В. - Молокани на Житомирщині у 1920-х рр.: характеристика в межах Волинського округу (2016)
Проценко В. В. - Діяльність освітянської профспілки у вищій школі в УСРР у 1920-х рр. (2016)
Єпик Л. І. - Методичне забезпечення діяльності курсів українознавства на Сумщині (поч. 20-х рр. XX ст.) (2016)
Романець Н. Р. - "Куркульська операція" 1937–1938 рр.: особливості проведення на Дніпропетровщині (2016)
Балицька А. В. - Відновлення діяльності київської фельдшерсько-акушерської школи після звільнення столиці від німецьких окупантів та у перші роки повоєнної відбудови (1944-1949 рр.) (2016)
Кравчук Л. В. - Функціонування медичних закладів Тернопільщини в процесі радянізації краю (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2016)
Худіш П. М. - Міжнародна реакція на приєднання Закарпаття до СРСР (1944–1945 рр.) (2016)
Терещенко Т. В. - Стан житлового будівництва в сільській місцевості у 1945–1950 рр. (на матеріалах центральних областей України) (2016)
Тєвікова О. В. - Ретроспективний аналіз шлюбно-сімейних відносин в Українському суспільстві періоду 50–60-х років XX ст. (2016)
Марчук О. А. - Зміни в організації навчально-виховної роботи вчителів у школах як наслідок реформування середньої освіти в Україні середини XX ст. (2016)
Павленко Ю. О. - Суспільно-політичне життя на Миколаївщині "застійної" доби (1965-1984 рр.) (2016)
Сидорович О. С. - Присутність споживчої кооперації в містах УРСР у повоєнний період (2016)
Журавльов Я. О. - Радянська торгівля та побутове обслуговування: відображення проблем галузі у листах громадян до ЦК КП України (1965-1985 рр.) (2016)
Паска Б. В. - "Репортаж із заповідника імені Берії" Валентина Мороза як виклик радянській тоталітарній системі (2016)
Алексєєв С. В. - Розвиток приватної торгівлі та внутрішнього ринку в пострадянській Україні (1991-2005 рр.) (2016)
Сапожников І. В. - (Рец.): Постернак В. Исмаил Гечиди : Монография / Валерий Постернак. – Харьков, 2015. – 208 с. (2016)
Жванко Л. М. - (Рец.): Громадські об'єднання Українського села наприкінці XIX – на початку XX ст.: становлення та діяльність (на матеріалах Лівобережжя). Монографія. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2015. – 574 с. (2016)
Бармак М. В. - (Рец.): Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху Українців Галичини (1848–1914 рр.). Монографія / Лілія Іванівна Шологон. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2015. – 460 с. (2016)
Криськов А. А. - (Рец.): Галатир В.В., Лозовий В.С. Місцеві органи державної влади Гетьманату в Правобережній Україні (квітень-грудень 1918 р.). Монографія / Віталій Вікторович Галатир, Віталій Станіславович Лозовий. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 380 с. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Булкат М. С. - До питання про основи класифікації функцій судової влади (теоретико-правовий аспект) (2016)
Винарчик О. П. - Кодифікація кримінального права у міжвоєнній Польській державі на початку ХХ століття (2016)
Головатий В. Я. - Міжнародна уніфікована судова практика: загальнотеоретичні питання (2016)
Джураєва О. О. - Економічна функція держави в умовах глобалізації: теоретико-правове дослідження (2016)
Дічко Г. О. - Розвиток медичного права на теренах України в період 1917 – 1990 років (2016)
Єрмакова Г. С. - Релігійний аспект політичної та правової інтеграції в Європі (2016)
Ісаков П. М. - Культурно-просвітницька, виховна робота з ув’язненими і засудженими до позбавлення волі в УСРР 1923 року, Польовий С. В. (2016)
Наливайко Л. Р. - Принцип політичної неупередженості в системі державної служби, Орєшкова А. Ф. (2016)
Раданович Н. М. - Роль Конституції України в механізмі національної імплементації міжнародних стандартів прав людини (2016)
Риндюк В. І. - Закон: до питання семантичного та термінологічного визначення (2016)
Сидоренко В. В. - Концептуальні аспекти моделювання правового регулювання суспільних відносин (2016)
Дешко Л. М. - Конституційне право кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини: критерії de minimis (2016)
Рустамзаде А. Х. - Некоторые проблемные аспекты субъектов конституционно-правовых отношений (2016)
Браславець Ю. Ю. - Правове регулювання договірних відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та надавачами житлово-комунальних послуг (2016)
Зубенко К. В. - Рухомі речі, на які поширено правовий режим нерухомості (за матеріалами судової практики) (2016)
Коваленко О. В. - Особливості застосування електронної форми договору (2016)
Мельник Я. Я. - Інститут доповіді судді-доповідача в цивільному судочинстві та процесуальна модель безпеки його форми (2016)
Півовар Д. П. - Випадки та розумність використання конструкції типового договору (2016)
Ваколюк С. М. - Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2016)
Коверзнев В. О. - Напрями державної підтримки кооперативної форми господарювання (2016)
Руденко М. П. - Змістовна характеристика внутрішньогосподарських відносин (2016)
Сергійчук В. В. - Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності як функція державного управління (2016)
Гаврилішин А. П. - Захист прав кредиторів у процедурах банкрутства, Філіпішина О. С. (2016)
Бурка А. В. - Накопичувальна система як індикатор ефективності пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Машков К. Є. - Преміювання як різновид заохочення працівників (2016)
Погребняк О. Ю. - Місце актів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права (2016)
Патлачук О. В. - Вплив релігійних доктрин на зміст природоохоронних нормативно-правових актів (2016)
Виноградов В. А. - Пропозиції з удосконалення механізму справляння податку на доходи фізичних осіб (2016)
Власенко О. Г. - Реформування надання адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання особи (2016)
Денисюк С. Ф. - Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції України: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Діденко С. В. - Правові аспекти поняття та класифікації зброї в Україні (2016)
Дутчак І. Д. - Теоретико-правові засади правового регулювання суспільних відносин у сфері публічної інформації (2016)
Зима О. Т. - Забезпечення лікарськими засобами орфанних хворих (2016)
Зубов О. С. - Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності в контексті проведення судової реформи (2016)
Кхасраві О. З. - Поняття та підстави внутрішніх переміщень населення (2016)
Мандюк О. О. - Поняття та підстави припинення дії індивідуальних адміністративних актів (2016)
Михальський Ю. А. - Емісійне право та цінні папери (фінансово-правовий аспект) (2016)
Нижник О. С. - Розвиток адміністративно-правового законодавства в частині реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти в умовах децентралізації (2016)
Олійник О. Д. - Оптимізація організаційної структури фіскальних органів України з урахуванням європейського досвіду, Колосовський Є. Ю. (2016)
Опанасенко О. О. - Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечення учасників Антитерористичної операції (2016)
Вступне слово (2015)
Вітання (2015)
Мельничук Л. - Центр румунських студій як важливий крок у розвитку україно-румунських відносин (2015)
Gribincea C. - Contributia managementului eficientei energetice asupra mediului, dezvoltarii durabile si securitatii energetice (2015)
Червенюк Ю. - Чорноморський вимір українсько-румунських відносин з перспективи сьогодення (2015)
Dimitrisina R. - The role of new public diplomacy in the interstate dialogue (2015)
Гавюк А. - Енергетична політика ЄС у Чорноморському регіоні, Сав’юк Д. (2015)
Блажевська Є. - Досвід регулювання біженства та політичного притулку ЄС: практичні аспекти для України (2015)
Chiosa I. - Relations between Moldova and the Russian Federation: historical overview (2015)
Годнюк Л. - Диспозиційний потенціал інформаційного ресурсу влади (2015)
Нечаєва-Юрійчук Н. - Придністров’я як фактор впливу на Республіку Молдову та Україну (2015)
Руссу Р. - Нацiональна безпека Молдови в контексті українського конфлікту (2015)
Басняк Ю. - Євроскептицизм як виклик сучасному трансатлантичному простору безпеки (2015)
Зорій Я. - Національні інтереси як важливий чинник відродження української нації (військово-політичний аспект) (2015)
Krauz A. - Surogatka to juz zawod, czy globalne spoleczne zapotrzebowanie, Olak A. (2015)
Friptu M. - Promovarea antreprenoriatului social in Republica Moldova pe baza experientei si a celor mai bune practici ale Romaniei (2015)
Leśniewski M. A. - Zarzadzanie talentami pracownikow w ksztaltowaniu konku-rencyjnosci miekkiej przedsiebiorstw (2015)
Dziekański P. - Konkurencyjnosci wojewodztwa swietokrzyskiego na tle pozostalych regionow polski – opis sytetyczny, Kelemen M. (2015)
Ярошенко А. - Сучасні тенденції регіональної співпраці у підготовці студентів до соціально-правового захисту населення, Панченко М. (2015)
Круглашов А. - Вивчення історії та політичного розвитку Румунії в ЧНУ: традиції та потенціал розвитку (2015)
Андрусишин Б. - Регіональний досвід навчання студентів захисту прав особи, Ковчина І. (2015)
Богатирець В. - Regional differences in Ukraine: search for unity (2015)
Гарагонич В. - Прикордонні регіони України та Румунії: реалії розвитку й перспективи транскордонного співробітництва, Гарагонич І. (2015)
Боднараш Г. - Електоральна вразливості урядових партій України та Румунії: порівняльний аналіз (2015)
Лаврук І. - Проблема електоральної невизначеності у ході передвиборчих кампаній (2015)
Степаненко Л. - Регіональні особливості підготовки психологів до роботи з маргінальними групами (2015)
Ярмистий М. - Політико-адміністративний напрям оптимізації інституціональної системи регулювання міграційної політики (2015)
Павлюк М. - Ініціативи депутатського корпусу Чернівецької обласної ради у період політичної кризи 2013-2014 рр. (2015)
Грушко О. - Євроінтеграційний курс України у контексті досвіду держав ЦСЄ: підходи до теми (2015)
Волянюк О. - Регіональні особливості політики і культури пам’яті: європейські тенденції та українські реалії (2015)
Лупул Т. - Методика прикладних компаративістських досліджень політичної влади у міських громадах (2015)
Киридон А. - Проблема європейської ідентичності в сучасному науковому дискурсі, Троян С. (2015)
Maniu Mircea T. - Contemporary exogenous effects on regional Identity. The relative relevance of the Romanian case (2015)
Simileanu V. - Multiculturalism la marea neagra (2015)
Проценко А. - Імміграція як об’єкт аналізу в сучасній науковій літературі (2015)
Федас В. - Етнокультурний простір українців Румунії (2015)
Бурдяк В. - Поєднання політики європеїзму та проблем національної ідентичності в сучасній Румунії (2015)
Осадца І. - Етнічна та культурна різноманітність країн ЦСЄ та її роль в євроінтеграції країни (на прикладі Румунії та Болгарії) (2015)
Цікул І. - Особливості поширення етнічних стереотипів в умовах культурного розмаїття Чернівецької області (2015)
Ротар Н. - Особливості формування європейської ідентичності в чернівецькій громаді (2015)
Катеринчук П. - Нові соціальні медіа як чинник формування політичної самоідентифікації (2015)
Добржанський С. - Румунський націоналізм на Буковині на початку ХХ ст. (2015)
Волощук Ю. - Союз українців Румунії та його роль у відстоюванні соціально-політичних прав української національної меншини (2015)
Бутирська І. - Членство Румунії в ЄС та її соціальні реформи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Орлова В. О. - Правові аспекти ефективного надання адміністративних послуг в Україні (2016)
Параниця С. П. - Проблемні питання правового регулювання фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції, Вергелес І. М. (2016)
Рибак К. А. - Органи публічної адміністрації як суб’єкти містобудівної діяльності: історичний аспект (2016)
Саєнко А. І. - Перспективи розвитку адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2016)
Сурілова О. О. - Управління використанням надр для будівництва наземних споруд і будівель та підземних споруд, не пов’язаним із видобутком корисних копалин (2016)
Федотов О. П. - Концепція запровадження "вільної практики" як засобу спрощення митних формальностей (2016)
Хомишин І. Ю. - Глобальні виклики в освіті (2016)
Цвіра Д. М. - Процесуальне значення принципів адміністративного судочинства під час вирішення податкових спорів (2016)
Цекалова Н. І. - Межі правового регулювання міграційного права (2016)
Чайка В. В. - Особливості застосування положень статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій (2016)
Щавінський В. Р. - Правові інтереси держави та їх характерні адміністративно-правові ознаки (2016)
Бондарєва К. В. - Фактори криміналізацї злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2016)
Вислоцька Т. Ю. - Про охорону таємниці в доктрині кримінального права (2016)
Кисельова М. С. - Ретроспективний аналіз кримінальної відповідальності осіб похилого віку (2016)
Кукіна З. О. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Досвід країн континентальної системи права (2016)
Левчук Є. М. - Про змістовні погляди щодо декриміналізації ст. 391 КК України (2016)
Лукашевич С. Ю. - Сучасні теорії індивідуальної злочинної поведінки, Бочарова К. А., Кападзе А. С. (2016)
Сторчак Н. А. - Регіональні тенденції злочинності неповнолітніх: за результатами досліджень у Миколаївській області (2016)
Федотова Г. В. - Концептуальні засади кримінального проступку (2016)
Федулова І. М. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (2016)
Білокінь Р. М. - Юридична підстава кримінальної процесуальної відповідальності (2016)
Грень Р. Р. - Незаконний обіг наркотичних засобів як об’єкт впливу оперативних підрозділів правоохоронних органів України (2016)
Грушевська М. І. - Поняття та загальна характеристика відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення (2016)
Комарова М. В. - Кримінальні процесуальні підстави проведення обшуку (2016)
Маринів В. І. - Деякі проблеми функціонування судів апеляційної інстанції щодо перегляду судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Мурзановська А. В. - Встановлення строку для ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження під час закінчення досудового розслідування: окремі питання правових наслідків (2016)
Омаров А. А. - Щодо деяких проблемних питань процедури передачі кримінальних проваджень за підслідністю (2016)
Остропілець В. Р. - Методи взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами (2016)
Сердюк В. П. - Інститут відеозапису в кримінальному провадженні України (2016)
Сердюк А. В. - Процесуальні аспекти проведення аудіо-, відеоконтролю особи як різновиду негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Сольонова О. О. - Оцінка показань потерпілого під час досудового розслідування (2016)
Степанов А. Б. - Прокурорський нагляд у кримінальному процесі: стан наукової розробки та резерви для подальших досліджень (2016)
Столітній А. В. - Порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Проблемні аспекти визначення розміру матеріальної шкоди, завданої злочином, Копил Я. В. (2016)
Шарнін А. В. - Мета, завдання та класифікація організації діяльності органів досудового розслідування МВС України (2016)
Шевченко А. А. - Про деякі питання розслідування вимагань, що вчиняються терористичними угрупованнями на тимчасово окупованій території України (2016)
Шульженко А. В. - Експертний висновок як доказ вини і невинуватості особи у кримінальному процесі (2016)
Лагнюк О. М. - Основні вимоги до кандидатів на посаду судді через призму внесення змін до Конституції України щодо правосуддя (2016)
Нестерчук Л. П. - Адвокатське самоврядування в Україні (2016)
Хмелевська Н. В. - Поняття правової допомоги як основи діяльності адвоката (2016)
Гутник В. В. - Процедура залучення захисника у порядку надання безоплатної допомоги у міжнародних кримінальних судах (2016)
Блавацька-Калінська О. М. - Розуміння злочину у доктрині соціологічної школи кримінального права (2016)
Багорка А. М. - Організаційно-методичні засади наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет" (2017)
Білоконь Г. А. - Розвиток процесу гуманізації системи вищої педагогічної освіти України у науковому доробку вчених (2017)
Вастьянов Р. С. - Проблемы и перспективы обучения иностранных студентов в медицинском университете, Савицкий И. В., Левченко Е. М., Дзыгал А. Ф. (2017)
Войтович О. П. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх екологів (2017)
Гончаренко Л. М. - Роль практичного навчання в підготовці майбутніх економістів (2017)
Жидєєва Л. І. - Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування": проблеми та перспективи їх вирішення, Андрієнко О. М. (2017)
Козяр М. М. - Підготовка екологів до професійної діяльності як педагогічна проблема, Купчак М. Я. (2017)
Михасик О. Д. - Професія бухгалтера в Україні: сучасні виклики та перспективи, Кітченко М. І. (2017)
Ненько Ю. П. - Підготовка фахівця як предмет психолого-педагогічного аналізу (2017)
Свиридюк В. В. - Теорія фракталів та її використання в педагогіці (2017)
Слозанська Г. І. - Роль фахівця із соціальної роботи в процесі реалізації методу організації громад (2017)
Шкабаріна М. А. - Педагогічні умови розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Шукаєва О. П. - Практико-орієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх провізорів (2017)
Волошина О. Б. - Методичні аспекти професійної підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапі, Ковальчук Л. І., Дукова О. Р., Лисий І. С. (2017)
Грубник В. В. - Оптимізація підготовки випускників медичних університетів до складання інтегрованого державного ліцензійного іспиту "Крок-2" з хірургічних хвороб, Кошель Ю. М., Ткаченко О. І., Міщенко В. В. (2017)
Дмитрієва Н. Б. - Оптимізація навчального процесу суб’єктів кафедри засобами веб-сайту, Крикляс В. Г., Парасочкіна В. В., Розуменко А. О. (2017)
Дрозіч І. А. - Технологія позиційного навчання як засіб формування технічної компетентності майбутніх кухарів (2017)
Ляшенко Р. О. - Взаємозв’язок розвитку професійного самовизначення та самоактуалізації особистості (2017)
Пустова О. О. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців як умова їх професійної спрямованості (2017)
Русалкіна Л. Г. - Особливості навчання майбутніх лікарів іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі (2017)
Смирнова І. М. - Технології розроблення тестових завдань майбутніми вчителями технологій у ВПНЗ (2017)
Стрельбицька С. М. - Інноваційні технології формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у ВНЗ (2017)
Тітова О. А. - Діагностика творчого потенціалу майбутнього агроінженера (2017)
Хмельникова Л. І. - Застосування модульної технології навчання студентів-провізорів хімічним дисциплінам, Подплетня О. А. (2017)
Чорна Т. В. - Роль навчальної екскурсії в активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні історії України (2017)
Юнова О. П. - Інноваційні технології формування професійної культури юриста (2017)
Андрощук І. В. - Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Кайдалова Л. Г. - Формування дослідницької компетентності магістрантів спеціальності "Науки про освіту", освітньої програми "Педагогіка вищої школи", Шварп Н. В., Савохіна М. В. (2017)
Кононенко Н. М. - Досвід викладання патоморфології зі секційним курсом для бакалаврів медицини у Національному фармацевтичному університеті, Соколова С. С., Чікіткіна В. В. (2017)
Содержание (2013)
Pop G. S. - The improvement of adhesion of the polymeric materials by modification of metallic surfaces with the high molecular surfactants, Mytrokhina L. L. (2013)
Polunkin Ye. V. - Antioxidant Properties of Nitrogen-containing Derivatives of Polysubstituted Fullerene C60, Kamenieva T. M., Zhyla R. S., Troshin P. A., Kyrpach K. O. (2013)
Брей В. В. - Селективная конверсия тетрагидрофурфурилового спирта в δ-валеролактон на Cu/ZnO–Al2O3-катализаторе, Варварин А. М., Прудиус С. В. (2013)
Брей В. В. - Сравнительное тестирование цеолитных катализаторов и кислотного оксида ZrO2–SiO2 в крекинге вакуумного газойля, Исмаилов Э. Г., Иньшина Е. И., Мамедова Т. М., Прудиус С. В. (2013)
Pop G. S. - Disperse systems based on vegetal phosphatides, Bodachivskyi Ju. S., Bilenka V. І. (2013)
Конюшенко В. П. - Антикорозійне покриття сталевих труб на основі вторинного поліетилентерефталату (2013)
Миронюк И. Е. - Электрокаталитическое моделирование самоорганизации серосодержащих аминокислот, Кругляк О. С., Шаповал Г. С. (2013)
Пилявский В. С. - О кинетической природе несущей способности маловязких жидкостей, Полункин Е. В., Каменева Т. М. (2013)
Капустина Е. В. - Каталитические свойства меркарбида, Киба С. А., Капустин А. Е. (2013)
Шаранда М. Е. - Водно-этанольный синтез уксусной кислоты на медь-оксидных катализаторах (2013)
28 наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (Київ, 28-29 березня 2013 р.) тези (2013)
Shkaraputa L. M. - Department of Chemical Technology and Research of BPCI NAS Ukraine. Intentions and Accomplishments (2013)
Patrylak Kazymyr Ivanovych. To 75 anniversary of the birth (2013)
Brei Volodymyr Viktorovych. To 60 anniversary of the birth (2013)
Shkaraputa L. M. - Sklyar Vladimir Tikhonovich. In Memory of an Extraordinary Scientist, Ischuk Yu. L. (2013)
Правила для авторов (2013)
Сидоров А. Н. - Гравитационная природа расширения Вселенной (2015)
Ходаковский А. В. - Экстремальное управление системой магнитной обработки топлива (2015)
Стецик В. В. - Розрахунок і аналіз кривих титрування кислотно-фосфатних сумішей та вибір оптимальних умов визначення їх складу (2015)
Штаєр Л. О. - Розташування гідропостів системиконтролю рівня паводкових вод "Flood_2015", Клапоущак О. І. (2015)
Башков В. М. - Особенности работы осевых вентиляторов при возникновении вращающего срыва. Устройства для расширения диапазона устойчивости работы вентиляторов, Бабаев А. А. (2015)
Волков В. А. - Анализ угроз и методов защиты облачных сервисов (2015)
Koloskov V. Yu. - Moving walkways application for emergency evacuation from aircraft, Bou Fakhr E. (2015)
Криворук В. М. - Дослідження впливу пряних овочів на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості пирогів пониженої енергетичної цінності, Данилюк Л. П. (2015)
Криворук В. М. - Фізико-хімічні і функціонально-технологічні властивості інуліну з топінамбуру, Каліннік К. А., Шульц М. О. (2015)
Куценко В. О. - Нетрадиційний газ Юзівського родовища: аспект ОВНС (на прикладі свердловини "Біляївська-400"), Мовчан Я. І., Науменко К. О., Савченко С. А. (2015)
Лавриков И. Н. - Разработка предложений по улучшению организации дорожного движения на перекрестке улиц "Пролетарская – Лермонтовская – Базарная" города Тамбова, Ивлев В. Ю., Косарев А. Б. (2015)
Люц В. А. - Оптичні властивості наночастинок стануму (IV) оксиду, отриманих CVD методом, Нагірняк С. В., Донцова Т. А. (2015)
Рогач А. О. - Алгоритм динамічної ідентифікації складних багатовимірних динамічних об’єктів в часовій області (2015)
Самойлик О. В. - Математичне моделювання електричного поля в металізованих одно- та багатошарових діелектричних структурах при радіаційної електризації (2015)
Solya V. P. - The principles of the organization of the grid computing in computer networks (2015)
Чуйко А. М. - Оцінка конкурентопридатності розроблених нових послуг бізнес-готелю "Prime House" в місті Києві, Чуйко М. М., Кобиф Н. Г. (2015)
Аблязова Е. З. - Організаційно-прикладні аспекти реалізації поетапного механізму оподаткування нерухомого майна (2015)
Абрамченко Н. А. - Податок на доходи фізичних осіб в системі децентралізації державного управління (2015)
Бабич А. С. - Ефективність встановлених ставок податку за одиницю забруднень в Україні і світі, Авраменко Н. Л. (2015)
Александрова А. О. - Напрями забезпечення ефективного управління оборотними активами на сільськогосподарських підприємствах, Масюк Ю. В. (2015)
Александрова Г. М. - Методи реструктуризації боргових зобов’язань, Савчина К. М. (2015)
Ангелко І. В. - Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці в умовах глобалізації, Лех Г. А. (2015)
Бабенко А. Г. - Обґрунтування вибору ефективної системи винагороди персоналу на сучасному підприємстві, Луценко І. А. (2015)
Бабчинська О. І. - Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою тайм-менеджмента, Вараниця В. С. (2015)
Барилович О. М. - Роль маркетингу у діяльності підприємств аграрної сфери, Касьян В. В. (2015)
Берьозкіна А. Ю. - Стратегічне управління розвитком персоналу організації, Ніколаєва К. М. (2015)
Боровик П. М. - Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку, Гузар Б. С., Лиса Н. В., Поліщук Д. В. (2015)
Бровко Л. І. - Етапи управління капіталом підприємства в умовах нестабільності, Капуш О. В. (2015)
Верзун А. А. - Банківське кредитування аграрного сектору: сучасний стан та перспективи розвитку, Гончаренко Л. В. (2015)
Волкова Н. В. - Порівняльний аналіз сучасних методів оцінки персоналу з позиції вітчизняних підприємств, Ковальчук І. В. (2015)
Воляк Л. Р. - Обліково-аналітичне відображення формування резервів майбутніх витрат і платежів на відновлення земельних ресурсів (2015)
Гальчинська Ю. М. - Особливості ціноутворення на побічну продукцію переробки цукрових буряків з урахуванням виробництва біоетанолу, Малак-Равліковська А. (2015)
Герасимчук Н. А. - Аналіз стану системи управління персоналом на підприємстві, Ічанська Л. В. (2015)
Гетало Н. С. - Визначення потенціалу енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства (2015)
Глєбова А. О. - Економічна діагностика як основа визначення передумов розвитку підприємства в умовах кризи, Абдуллаєва А. Ш. (2015)
Глєбова А. О. - Кадрова політика підприємства: особливості формування у сучасних соціально-економічних реаліях, Головко С. А. (2015)
Глєбова А. О. - Сутність та класифікація конкурентних переваг підприємства, що здійснює ЗЕД, Діхтяр В. В. (2015)
Григораш Т. Ф. - Інвестиційна привабливість України, Пашикян І. С., Соловйова А. Г. (2015)
Грицюк І. В. - Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції (2015)
Бойко А. І. - Встановлення середнього наробітку до відмови форсунки і середнього часу на відновлення фільтра і клапана, Савченко В. М., Крот В. В. (2017)
Броварець О. О. - Побудова штрафних функцій в задачах оптимізації динамічного управління якістю виконання технологічних операцій із використанням технічних систем оперативного моніторингу у рослинництві (2017)
Васильковська К. В. - Визначення універсальності пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2017)
Васильчук Н. В. - Огляд сучасних конструкцій жаток для збирання соняшника (2017)
Дідух В. Ф. - Дослідження технологій садіння картоплі, Тарасюк В. В, Ляшук В. М. (2017)
Дударєв І. М. - Моделювання процесу змішування сипких матеріалів у спіральному змішувачі (2017)
Дударєв І. М. - Обґрунтування конструкції та параметрів спірального змішувача сипких матеріалів, Хомич А. В., Герасимик-Чернова Т. П., Хомич Ю. А. (2017)
Захарчук О. В. - Шляхи покращення технологічного процесу заправки газобалонного трактора газовим паливом, Захарчук М. І. (2017)
Кірчук Р. В. - Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера, Поліщук М. М., Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М., Хвесик В. О. (2017)
Ковбаса В. П. - Динамика взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости для противофильтрационного экрана, Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали (2017)
Ковбаса В. П. - Кинематика взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости для противофильтрационного экрана, Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали (2017)
Лімонт А. С. - Статистичне оцінювання посівних якостей насіння і організація льонозбирального процесу (2017)
Налобіна О. О. - Дослідження причин втрат волокон в машині для первинної обробки льону, Горбовий А. Ю., Муравинець Ю. В. (2017)
Онюх Ю. М. - Застосування Північно-Європейської технології вирощування льону олійного (2017)
Панасюк С. Г. - Аналіз процесу роботи тарілок ректифікаційних колон, Калахан О. В. (2017)
Паславський В. Р. - Дослідження фізико-механічних властивостей олійних культур (2017)
Пустовіт С. В. - Результати досліджень на якість роботи комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту, Котков В. І., Ємець Б. В. (2017)
Пуць В. С. - Аналіз та багатокритеріальна оцінка дощувальних машин, Маркова О. В. (2017)
Сало В. М. - Нова конструкція чизельного глибокорозпушувача-удобрювача, Лещенко С. М., Шевченко О. І. (2017)
Сірко З. С. - Раціональні методи підходу до формування технологічних схем розпилювання круглих лісоматеріалів, Д'яконов В. К., Торчилевський Д. П. (2017)
Шведик М. С. - Визначення сил спричинених тиском зернового шару на насінину розміщену в комірчині висівного елемента (2017)
Шведик М. С. - Аналіз картоплесортувальних машин і обгрунтування вибору конструкції сепаратора для фермерських господарст та кутової швидкості його обертання, Бойчук Б. В., Теслюк В. В. (2017)
Шовкомуд О. В. - Дослідження впливу строків збирання та погодних умов на показники якості льоносировини, Селезньов Д. Е. (2017)
Шуляк М. Л. - Експериментальне підтвердження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату (2017)
Юхимчук С. Ф. - Визначення провертання стебел льону в рівчаках брального апарату, Дацюк Л. М., Сацюк В. В. (2017)
Ярош Я. Д. - Встановлення раціональних параметрів змішувача із дисковою форсункою для отримання дизельного біопалива (2017)
Аннотації (2017)
Бодак В. І. - Вибір раціонального способу добування сапропелю, Грабовець В. В., Бодак М. В. (2017)
Борисюк Д. В. - Віброакустичне діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів, Спірін А. В., Твердохліб І. В., Гунько І. В. (2017)
Бундза О. З. - Дослідження впливу форми зрізу стебла на якість процесу нанесення гербіциду (2017)
Васильчук Н. В. - Дослідження коефіцієнту тертя та зусилля зламу стебел соняшнику (2017)
Голотюк М. В. - Дослідження мехатронних систем в машинобудуванні (2017)
Ковбаса В. П. - О взаимодействии деформируемой ленты зажимного транспортера со стеблем, Спирин А. В., Цуркан О. В. (2017)
Кірчук Р. В. - Теоретичні передумови моделювання процесу сушіння дисперсних рослинних матеріалів (2017)
Лімонт А. С. - Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань, Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. (2017)
Налобіна О. О. - Системний аналіз експлуатаційної надійності автомобільного крана, Мартинюк В. Л., Пуць В. С. (2017)
Панасюк С. Г. - Моделювання процесу переміщення потоків у тарілчастій ректифікаційній колоні, Сай В. А., Калахан О. В. (2017)
Сацюк В. В. - Теоретичні дослідження подачі сипкого зв'язного матеріалу стрічковим транспортером, Голій О. В., Курдельчук Д. Л. (2017)
Федорчук-Мороз В. І. - Обгрунтування ефективних рішень з попередження ризику травмування в аграрному секторі (2017)
Цизь І. Є. - Аналіз способів добування та транспортування сапропелю, Хомич С. М., Цизь А. І., Голій О. В. (2017)
Шведик М. С. - Результати експериментальних досліджень з визначенння максимально-допустимої висоти установки конфузора над хлібостоєм, Бебко О. О., Теслюк В. В. (2017)
Шимко А. В. - Визначення раціональної частоти обертання ротору очисного пристрою, Серілко Л. С. (2017)
Аннотації (2017)
Содержание (2014)
Брей В. В. - Амідування δ-валеролактону на мідьвмісних каталізаторах, Варварін А. М., Прудіус С. В. (2014)
Inshina O. I. - Transetherification of methyl tert-butyl ether with ethanol over acidic ZrO2–SiO2 oxide and Dowex DR-2030 sulphoresin catalyst, Sharanda M. E., Brei V. V. (2014)
Кирпач К. А. - Углеродные наносферы в обрыве цепей окисления бензилового спирта, Каменева Т. М., Шелудько Е. В., Кременицкий В. В., Полункин Е. В., Жила Р. С. (2014)
Bodachivskyi Yu. S. - Synthesis and structure of sulfur-containing antifriction additives for lubricants, Pop G. S. (2014)
Кобижча Н. І. - Синтез 5-спіро-2,4,6-тригідроксипіримідинів. Конденсація циклічних похідних малонового естеру з карбамідом або його похідними, Головатюк В. М., Безуглий Ю. В., Кашковський В. І. (2014)
Патриляк К. И. - Особенности термодесорбции аммиака с поверхности цеолита NaY, Патриляк Л. К., Пертко А. П., Демиденко М. Н. (2014)
Grishchenko L. M. - Bromination of carbon fibers as a route to formation of active functional surface, Bezugla T. M., Vakaliuk A. V., Zaderko O. M., Mischanchuk О. V., Diyuk V. Ye. (2014)
Зубенко С. О. - Переестерифікація ріпакової олії бутанолом, Патриляк Л. К. (2014)
Кашковский В. И. - Новый высокоэффективный реагент для очистки водных систем разной природы, Войновский В. В. (2014)
Шкарапута Л. Н. - Процесс получения мази Теобона-дитиомикоцида как объект автоматического управления, Тищенко Л. А., Шевченко Л. А., Манойло А. М. (2014)
Gnativ Z. Ya. - Production of cooligomers from С9 fraction by two-stage thermal-catalytic method, Nykulyshyn І. Ye., Pikh Z. G., Voronchak Т. О., Rypka G. M. (2014)
Suprun O. O. - Cyclohexane oxidation in the presence of alcohol containing catalytic systems, Reutskiy V. V., Ivashchuk O. S., Mudriy S. O. (2014)
Левицька С. І. - Переацеталізація 1,1-діетоксіетану н-бутанолом на кислотних каталізаторах, Іньшина О. І., Брей В. В. (2014)
Федевич Є. В. - Кінетика окиснювальної дегідратації третбутанолу в метакролеїн на промотованому іонами магнію залізо–телур–молібден–окисидному каталізаторі, Жизневський В. М., Федевич О. Є. (2014)
Федоришин А. С. - Изучение каталитических свойств модифицированных углей в модельных реакциях синтеза и гидролиза сложных эфиров в качестве тестового метода нахождения эффективных катализаторов синтеза биодизельного топлива, Ставицкая С. С. (2014)
Діюк В. Є. - Галогенування та амінування поверхневого шару активованого вугілля, Гріщенко Л. М., Задерко О. М., Безугла Т. М., Місчанчук О. В. (2014)
XXІX наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) (2014)
Танчук Ю. В. - Мої півстоліття в хімії (2014)
Правила для авторов (2014)
Бернадська Н. - Родо-видовий поділ літератури в науковій спадщині П. Житецького (2012)
Буркова Е. - Принцип "шестовизации" в статьях Л. Шестова о литературе (2012)
Заровна І. - Концепція розвитку російської комедії Б. В. Варнеке в літературознавчому аспекті (2012)
Віват Г. - Теорія множин та теорія реляцій у проекції на інтертекст (2012)
Жигун С. - Масова література в оцінці письменників "Ланки" МАРС (2012)
Кара Т. - Тема як вияв авторської тенденційності (2012)
Кирилюк С. - Homo loquens і твір, що промовляє: проблема долання меж в українській прозі fin de siecle (2012)
Кривопишина А. - Автор читач: специфіка діалогу в сучасній масовій літературі (2012)
Раковская Н. - Гетерогенность авторского мира в критическом тексте (2012)
Соколянский М. - Книга новелл или роман? (о жанре "Конармии" Бабеля) (2012)
Сподарец Н. - Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Литературоведческий дискурс. Статья вторая (2012)
Нямцу А. - Трансформационная аксиология мотива бессмертия в литературном контексте (2012)
Чикур Л. - Трансформація фольклорних жанрів в українській малій прозі початку ХІХ століття (2012)
Мусий В. - Оппозиция "свое чужое" в рассказе Н. А. Дуровой "Серный ключ" (2012)
Малиновский А. - О границах идиллического в "Обыкновенной истории" И. А. Гончарова (2012)
Добробабина О. - Мотивный анализ повести Л. Н. Толстого "Отец Сергий" (2012)
Саєнко В. - Соловецька тема у науковій спадщині професора Кузякіної Н. Б. (2012)
Фокина С. - Зеркальность как код автокоммуникации в цикле М. Цветаевой "Марина" (2012)
Блідченко-Найко В. - Поезія "в прозі" М. Яцківа (2012)
Кривопишина К. - Специфіка діалогізму роману Василя Захарченка "Пий воду з криниці твоєї" (2012)
Лихачова О. - Природа великого конфлікту та антагонізмів у новелах Григора Тютюнника (2012)
Скорина Л. - Інтертекстуальність як форма міжкультурного діалогу (на матеріалі комедії Івана Микитенка "Соло на флейті" (2012)
Хомова О. - Художні можливості біографічної драми (на матеріалі "П'єс про великих" В. Герасимчука) (2012)
Шеховцова Т. - Мотивная триада "еда - любовь - смерть" в прозе К. Вагинова (2012)
Заїка Ю. - Концепція діалогу в художній спадщині Михайла Томчанія (2012)
Юзьків Г. - Сублімована семантика любовної лірики В. Симоненка (2012)
Томбулатова І. - Функції пейзажу в українській романістиці 20-30-х років ХХ століття (2012)
Рева Л. - Новий реалізм повісті "Деревня" І. Буніна (2012)
Генова Є. - Героїчний пафос і символіка в історичних віршованих романах Леоніда Горлача "Мамай" і "Мазепа" (2012)
Марчук К. - "Повість врем'яних літ": діалог із Біблією (2012)
Морева Т. - Человек и искусство в творчестве В. Ф. Одоевского и А. С. Пушкина (2012)
Левченко Г. - Лірика Лесі Українки й західноєвропейська середньовічна література: аспекти міжтекстового діалогу (2012)
Коробкова Н. - Алюзія як інтертекстуальний прийом ("Кіт у чоботях": етюд Миколи Хвильового та казка Шарля Перро) (2012)
Подлісецька О. - Особливості часу і простору в новелах О. Лишеги та В. Назаренка (2012)
Трухан О. - Діалогізм та полілогізм як засадничі принципи сприйняття "жанру голосів" у "романі-свідченні" С. Алексієвич "Чорнобиль: хроніка майбутнього" та романі Айрін Забитко "Невмите небо" (2012)
Блик О. - Образ шляхетного розбійника в повісті О. Сомова "Гайдамак": взаємодія романтичної традиції та українського фольклору (2012)
Черноіваненко Є. - Міф як інструмент тлумачення художнього слова (Рец.: монографія Драненко Г. Ф. Міф як форма сенсу та сенс форми. Міфокритичне прочитання творів Б.- М. Кольтеса: моногафія / Г. Ф. Драненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 440 с.) (2012)
Пащенко М. - Художнє узагальнення як логічний перехід "від певної конкретності до виразнішої конкретизації її сутності (Г. Вязовський)" (Рец.: Шляхова Н. М. Еволюція форм художнього узагальнення: навч. пос. / Н. М. Шляхова. - Вид. друге, доповн. - Одеса: Астропринт, 2011. - 152 с.) (2012)
Зарудняк О. - Концепція неореалізму на сучасному етапі розвитку літературознавчої думки (Рец.: Рева Л. В. "Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матералі української та російської літератури і критики): монографія / Рева Л. В. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. - 344 с.) (2012)
Наші автори (2012)
Титул, зміст (2017)
Безмилов М. - Відбір та багаторічна підготовка баскетболістів у різних країнах світу (2017)
Ван В. - Контроль спеціальної роботоздатності кваліфікованих веслувальників на байдарках і каное на дистанції 500 і 1000 м, Дяченко А. (2017)
Дрюков О. - Періодизація історії формування та розвитку спортивного фехтування в Україні (2017)
Когут І. - Сутність підготовки тренера для роботи зі спортсменами з інвалідністю, Маринич В., Чебанова К. (2017)
Кропивницька Т. - Сучасні підходи до організації міжнародних комплексних змагань, Краснянський К., Брикульський О. (2017)
Олешко В. - Аспекти планування тренувальних навантажень кваліфікованих спортсменок у різних важкоатлетичних центрах України у річному макроциклі, Слободенюк О., Мухамедьяров Н. (2017)
Ткачук М. - Сучасні підходи в корекції статури чоловіків першого зрілого віку засобами силового фітнесу, Сергієнко К. (2017)
Шльонська О. - Структура змагальної діяльності у волейболі на сучасному етапі розвитку гри, Хамуді М. Ф. К. (2017)
Андрєєва О. - Оцінка рівня рекреаційної культури студентської молоді, Садовський О. (2017)
Баннікова Р. - Перспективи застосування методу функціонального тренування при гострих порушеннях мозкового кровообігу в пізньому відновному періоді, Керестей В., Калінкін К. (2017)
Єракова Л. - Програмування фізкультурно-оздоровчих занять пілатесом для жінок першого періоду зрілого віку, Томіліна Ю. (2017)
Марченко О. - Ожиріння жінок другого зрілого віку – багатофакторне захворювання: версії, теорії, дискусії, Івановська О. (2017)
Маслова О. - Обґрунтування необхідності розробки інноваційних технологій для оптимізації процесу фізичного виховання дітей з вадами слуху, Гопей М. (2017)
Оріховська А. - Передумови впровадження програми фізичної рекреації в дозвіллєву діяльність студентської молоді з вадами слуху в умовах вищих навчальних закладів (2017)
Пангелова Н. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів сільських загальноосвітніх шкіл, Рубан В. (2017)
Дутчак М. - Життєтворчість як основний теоретико-методологічний концепту фізичній культурі і спорті, Ібрагімов М. (2017)
Сутула В. - Концептуальні положення узагальнюючої теорії фізичної культури (2017)
Ярмолюк О. - Концепція сталого розвитку й олімпійський рух, Бойко Д. (2017)
Улицкая Д. - "Суб-", "пре-", "пост-", "интер-", или как префиксальные формы "играют в театре" литературоведческого языка (2013)
Шляхова Н. - Філософсько-філологічна концепція тексту М. Бахтіна (2013)
Іванова О. - Мистецька взірцевість як категорія мислення і мовлення спеціалізованої літературно-мистецької преси (2013)
Раковская Н. - Стратегия чтения критического текста (некоторые аспекты проблемы) (2013)
Сподарец Н. - Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Литературоведческий дискурс. Статья третья (2013)
Мостова Л. - Орнаментальний стиль у контексті літописної спадщини, Порожнюк А. (2013)
Морева Т. - Жанровое своеобразие раннего творчества В. Ф. Одоевского (2013)
Малиновский А. - Парабола как форма жанрового синтеза в романе И. А. Гончарова "Обломов" (2013)
Добробабина О. - Повесть Л. Н. Толстого "Дьявол": мифологическая парадигма грехопадения (2013)
Подлісецька О. - Основні принципи новелістичної композиції у новелі Ольги Кобилянської "Природа" (2013)
Корнеева К. - Амбивалентность как форма выражения мистической целостностимироздания в лирике З. Гиппиус (2013)
Казанова О. - Новелізація повісті Івана Липи "Нові хрести" (2013)
Саєнко В. - Новелістика Юрія Липи: особливості поетики (2013)
Грицкевич М. - "…Мой читатель, друг и брат" (2013)
Бахтіарова Т. - Міфологема саду у творчості поетів-шістдесятників (2013)
Віват Г. - "Poesia doctus" Миколи Руденка (2013)
Чорна Т. - Психологізм роману П. Загребельного "Юлія, або Запрошення до самовбивства" (2013)
Білик Г. - Художні конструкти поетичного світу збірки "Мій хлопчик дощ" Віри Казидуб (2013)
Черкашина Т. - Історія оповідей про себе і своє життя: формування типологічних різновидів (2013)
Нечиталюк І. - Екзистенційна доктрина творчості Михайла Грушевського (2013)
Остапенко С. - Субьектно-речевая организация текстов литературнокритических портретов О. Мандельштама 1910-х гг.: фактор жанрообразования (2013)
Синявська Л. - Способи виявлення елементів "нової драми" Г. Ібсена в п’єсі Л. Старицької-Черняхівської "Крила" (2013)
Фокина С. - Коды русского авангарда в лирических циклах М. Цветаевой 1920-х годов (2013)
Горостоватова Ю. - Особливості авантюрно-пригодницького сюжету у детективних романах В. Винниченка "Лепрозорій", "Нова заповідь" (2013)
Лихачова О. - Типологічне зіставлення сюжету та концепції дійсності в структурі новелістичного етюду Гр. Тютюнника "Зав’язь" (2013)
Клеймьонова І. - Особливості літературних портретів Івана Савича (2013)
Малютіна Н. - Подорож у лабіринтах психології творчості письменника (Рец.: Михида С. Психопоетика українського модерну: Проблема реконструкції особистості письменника: (монографія) / Сергій Михида. - Кіровоград: Поліграф - Терція, 2012. - 352 с.) (2013)
Саєнко В. - Вибрані статті чи компендіум з історії новітньої і сучасної української літератури? Роздуми над новою книгою Нінель Заверталюк (Рец.: Заверталюк Н. І. "Неподільної краплі питома вага": Літературознавчі студії. Матеріали до лекцій з курсу "Українська література ХХ - поч. ХХІ століть": Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів та аспірантів / Нінель Заверталюк. - Дніпропетровськ: Пороги, 2011. - 235 с.) , П’ятковська Є. (2013)
Наші автори (2013)
Бєлаєва Я. В. - Колекція видів Begonia l. (Begoniaceae C. Agardh) у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка (2015)
Кривошея О. М. - Різноманіття діатомових водоростей р. Удай Національного природного парку "Пирятинський" (2015)
Нірода Т. М. - Вивчення грибів (макроміцетів) на стаціонарних пробних площадкав в Національному природному парку "Синевир" (2015)
Чернишова Т. М. - Каріотипи видів родини Limacidae (Gastropoda: Pulmonata) (2015)
Дудинська А. Т. - Особливості розподілу деяких представників родини Glycyphagidae Berlese, 1887 в синантропних умовах Закарпаття, Дудинський Т. Т. (2015)
Смаголь В. М. - Перспективи відновлення української метапопуляції зубра Bison bonasus L. (mammalia, artiodactyla) (2015)
Чепурна Н. П. - Амфібії та плазуни Квасовецького лісництва Національного природного парку "Синевир", Пархоменко О. В. (2015)
Назаренко В. Ю. - До пізнання фауни довгоносикоподібних жуків (Coleoptera, Curculionoidea) НПП "Синевир", Пархоменко О. В. (2015)
Іванова Т. С. - Гемаглютилювальна та фітотоксична активність Shizophyllum commune при глибинному культивуванні на сухарній крихті, Мегалінська Г. П. (2015)
Ніколаєва Н. В. - Жирнокислотний склад ліпідів пилку Corylus Avellana L. в умовах України та Словаччини, Гаркава К. Г., Брюзгіна Т. С. (2015)
Струтинська Н. А. - Нові потенційні активатори КАТФ каналів сарколемальних мембран (2015)
Ковтун М. Ф. - Природа і сутність людини (освіта і освіченість, науково-технічний прогрес, зростаюча залежність від техносфери, Степанюк Я. В. (2015)
Гетьман В. І. - Еколого-енергетична проблема та шляхи її вирішення (2015)
Стець Г. В. - Перспективи використання виду Toxocara canis в якості біоіндикатора паразитарного забруднення грунту в урбоекосистемі, Волошина Н. О. (2015)
Коваленко І. М. - Структура популяцій вегетативно-рухомих рослин в лісових екосистемах (2015)
Дербак М. Ю. - Діяльність національного природного парку "Синевир" як природно-заповідної установи (2015)
Довгаль Г. П. - Екологічні особливості функціонування агроекосистем України за впливу кліматичних чинників, Волошина Н. О. (2015)
Дудка А. І. - Сучасний стан вивчення екосистем природно-заповідних територій України, Волошина Н. О. (2015)
Тюх Ю. Ю. - Смарагдові об’єкти Національного природного парку "Синевир", Ярема Ю. М., Нанинець М. В. (2015)
Бабічин Ю. Ю. - Роль екологічної освіти у збереженні біологічного різноманіття Національного природного парку "Синевир" (2015)
Тюх Ю. Ю. - Особливості лісів та раритетних фітоценозів Національного природного парку "Синевир", Ярема Ю. М., Ярема М. Ю. (2015)
Ярема Ю. М. - Розширення території Національного природного парку "Синевир", Тюх Ю. Ю. (2015)
Падалко С. Ф. - Основоположники селекційної науки в галузі рослинництва в Україні, Бобик Л. В. (2015)
Зиман С. М. - Дендрологічна діяльність Є. М. Кондратюка (1914 – 1992), Івченко І. С., Рековець П. М. (2015)
Дух. О. І. - Науково-дослідницька діяльність Олександра Грановського (2015)
Кравець Н. Я. - Іван Григорович Верхратський – визначний природодослідник, педагог, громадський діяч (до 168-річчя від дня народження), Голіней Г. М. (2015)
Шевчик Л. О. - До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами, Кравець Н. Я. (2015)
Волошина Н. О. - Удосконалення фахової підготовки екологів в аспекті епідеміологічних проблем сучасності, Лазебна О. М., Калінін І. В. (2015)
Рижов О. А. - Методика структуризації та формалізації учбових медико-біологічних декларативних знань на основі когнітивних прототипів, Попов А. М., Васильчук Н. Г. (2015)
Мегалінська Г. П. - Алгоритм раціонального використання деяких ефірних олій у навчальному процесі, Вєдєнєєв В. Д., Шаулко В. В. (2015)
Наші автори (2015)
Шляхова Н. - Художній світ як естетична реальність (2014)
Іванова О. - Тілесність мистецтва слова в епоху тотальної інформаційності (2014)
Сподарец Н. - Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Литературоведческий дискурс. Статья четвертая (2014)
Кондратенко Н. - Художній текст як ігрова реальність (2014)
Подлісецька О. - Предметна послідовність як головна ознака художнього світу (до питання пізнавальної функції твору) (2014)
Буркова Е. - Принципы литературной критики Л. Шестова (2014)
Бондарук О. - Театральне життя у нарисах Ч. Діккенса і В. Г. Бєлінського (2014)
Грицкевич М. - Автор и читатель — многообразие диалога (2014)
Остапенко С. - Композиционно-содержательная организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама 1910-х гг. (2014)
Шевчук О. - До питання про дефініцію поняття "традиційний історичний персонаж" (2014)
Стеблина Н. - Способи подачі новин про літературу журналістами інформаційних агенств (УНІАН та РІА Новости) (2014)
Соколянский М. - О поэтике комедии Бернарда Шоу "Первая пьеса Фанни" (2014)
Шупта-В’язовська О. - Екзистенційні виміри зради в циклі "В казематі" Тараса Шевченка (2014)
Морева Т. - О циклизации в "Пестрых сказках" В. Ф. Одоевского (2014)
Фокина С. - Авторская символика в стихотворении М. Цветаевой "Лютня" (2014)
Добробабина О. - "Крейцерова соната" Л. Н. Толстого: парабола и евангельский текст (2014)
Нечиталюк І. - Онтологічна інтерпретація мотиву смерті у малій прозі кінця ХІХ — початку ХХ століття (2014)
Костенко Г. - Елементи оперетково-мелодраматичного стилю в українських драматичних жартах кінця ХІХ — початку ХХ століття (2014)
Тан Вэй - Политические мотивы в стихотворениях Тараса Шевченко (2014)
Саєнко В. - Родо-жанрові особливості книги Ірини Жиленко "Homo feriens", Пащенко К. (2014)
Шевченко Т. - Жанрові особливості книги І. Лучука "Сумніви сорокалітнього" (2014)
Ісаєнко Л. - Жанрова різноманітність лірики Станіслава Конака (2014)
Змінчак Н. - Засоби гумору і сатири у романі Валентина Тарнавського "Порожній п’єдестал" (2014)
Мегеря Т. - "Зимова казка" Леоніда Кононовича: особливості екзистенційного наративу (2014)
Саворовская А. - Романтический мотив встречи с двойником из зазеркалья в произведениях В. Я. Брюсова и А. В. Чаянова (2014)
Широкова В. - Поэтика имени в романе М. Кузмина "Путешествие сэра Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам" (2014)
Штельмухова Ю. - Чеховська тема в есеях В. Вулф (2014)
Тимченко Р. - Плутовская родословная латиноамериканского диктатора (Алехо Карпентьер — Франсиско де Кеведо) (2014)
Мусий В. - К вопросу о содержании категории "художественный мир" (2014)
Данильчук О. - Жанр роману кар’єри в американській та європейській літературі (2014)
Науменко В. - До Відня — за емоціями (2014)
Малютина Н. - В плену элегического переживания (Рец.: Силантьева В. В изломе времени. Стихи филолога: в двух книгах / Валентина Силантьева. - Одесса: Астропринт, 2011. - Кн. 1. - 144 с.; Кн. 2. - 128 с.) (2014)
Пащенко М. - Погляд зблизька або самопрезентація (Рец.: Автор - Твір - Читач: збірник наукових праць / ред. кол.: Є. М. Черноіваненко, Н. М. Шляхова, М. В. Пащенко. - Одеса: Астропринт, 2012. - 240 с.) (2014)
Шляхова Н. - Круглий стіл — 2013. Обговорення проблеми "Художній світ твору" (2014)
Малютіна Н. - Одеса в міжкультурному слов’янському просторі, Поліщук Я. (2014)
Раковська Н. - Славістика у контексті сучасного гуманітарного знання (2014)
Степанов Е. - XVI Международная научная конференция "Русистика и современность" (2014)
Наші автори (2014)
Копачевская Н. С. - Механохимическая активация молибденсодержащих систем, Халамейда С. В., Зажигалов В. А. (2015)
Махно С. М. - Електрофізичні властивості композитної мембрани на основі бактерійної целюлози та протонної іонної рідини, Чернявська Т. В., Шелудько Є. В., Кухаренко О. Є., Петрусь Л. В., Тарасюк О. П., Козировська Н. О., Рогальський С. П. (2015)
Шаранда М. Є. - Конверсія сорбіту в пропіленгліколь на Cu-вмісних оксидах, Левицька С. І., Брей В. В. (2015)
Божко О. О. - Кінетичні закономірності обриву ланцюгів окиснення бензилового спирту біс(саліцилальдимінатами) міді, Жила Р. С., Шелудько Є. В., Полункін Є. В. (2015)
Grishchenko L. M. - Plasma bromination as pre-treatment of carbon fiber for acid-base catalyst preparation, Bezugla T. M., Trachevskiy V. V., Vakaliuk A. V., Byeda O. A., Diyuk V. Ye. (2015)
Grishchenko L. M. - Functionalization of carbon fibres with Br- and S-containing groups, Bezugla T. M., Vakaliuk A. V., Radkevich V. Z., Byeda O. A., Diyuk V. E. (2015)
Grishchenko L. M. - Functionalization of carbon fibres with S-containing groups, Bezugla T. M., Vakaliuk A. V., Radkevich V. Z., Byeda O. A., Diyuk V. E. (2015)
Бодачівський Ю. С. - Вплив активаторів на сульфурування естерів вищих жирних кислот олій, Поп Г. С., Рогальський С. П. (2015)
Шкарапута Л. М. - Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини, Степаненко В. І., Сасинович Л. М., Доля М. М., Пшеничук Р. Ф., Тищенко Л. О., Даниленко В. В., Цехмістер Я. В., Яковишин Л. Г., Шевченко Л. А. (2015)
Миронюк И. Е. - Моделирование редокс-процессов при адсорбции тиолсодержащих аминокислот и кислорода на поверхности золотого катода, Кругляк О. С., Нестюк Н. В., Шаповал Г. С. (2015)
Коваль Л. І. - Новий метод оцінювання активності антиоксидантів (спосіб і субстрат), Дзюба В. І., Пехньо В. І. (2015)
Zheleznyi L. V. - Influence of hydro-carbon composition of basic petroleum oils on the oxidation of high temperature greases (2015)
Сыч Н. В. - Получение сульфированных катализаторов на основе косточкового сырья для гидролиза полисахаридов, Стрелко В. В., Купчик Л. А., Цыба Н. Н., Федоришин А. С. (2015)
Шаранда М. Є. - Отримання 2-етил-4-метил-1,3-діоксолану на твердих кислотних каталізаторах (2015)
Zubenko S. O. - Influence of free fatty acids and water on alkaline transesterification of rapeseed oil by n-butanol, Patrylak L. K. (2015)
Каменських Д. С. - Вибуховий автогідроліз пентозановмісної сировини, Ткаченко Т. В., Євдокименко В. О., Кашковський В. І. (2015)
XXХ scientific conference on bioorganic chemistry and petrochemistry of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry NAS of Ukraine (Kyiv, March 26–27, 2015) Conference abstracts (2015)
Конюшенко В. П. - Нанохімія. Особливості перебігу газо-рідинних реакцій в тонких плівках високократної піни (2015)
Поп Григорій Степанович. До 70-річчя від дня народження (2015)
Патриляк К.І. (16.12.1938 – 03.04.2015) (2015)
Світлої пам’яті педагога, колеги, видатного каталітика (2015)
Правила для авторов (2015)
Содержание (2017)
Ткаченко В. І. - Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця у практиці лікаря загальної практики, Гайова О. А. (2017)
Корж О. М. - Зростання разом у різноманітності: Європейська конференція з сімейної медицини WONCA EUROPE 2017 (2017)
Ткаченко В. І. - Участь Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти у ХХІІ конференції Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA та програмі з обміну досвідом у Чехії (2017)
Дуда О. К. - Сучасні можливості запобігання антибіотикорезистентності: бактеріофаги як антимікробні агенти, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Голуб А. П. (2017)
Рощін Г. Г. - Виклики сучасного світу: підготовка лікарів з медицини катастроф, Хіміон Л. В., Ватага В. В., Матюха Л. Ф., Іванов В. І., Назаренко І. І. (2017)
Видиборець С. В. - Клініко-лабораторна характеристика синдрому масивного цитолізу пухлин, Гайдукова С. М., Ременнік О. І., Андріяка А. О., Гартовська І. Р., Борисенко Є. О. (2017)
Ульріке Науман - Атестація (експертне оцінювання) лікарів у Великобританії, Майкл Харріс (2017)
Малащенко С. Г. - Безперервний професійний розвиток викладачів сімейної медицини – пріоритетне завдання системи охорони здоров’я Європи (За матеріалами тренінгового курсу "Leonardo EURACT. Рівень 1" у м. Салоніки, Греція, 25–27 травня 2017 року), Климась І. В. (2017)
Tkachenko V. I. - Information about the Institute of Family Medicine in Ukraine, Shekera O. G. (2017)
Хухліна О. С. - Ефективність вазонату та ентропу у лікуванні печінкової енцефалопатії у комплексній терапії хворих на токсичний гепатит, Антонів А. А., Дрозд В. Ю. (2017)
Кравченко В. В. - Основні аспекти організації та перспективи розвитку комунальних консультативно) діагностичних центрів за результатами соціологічного опитування лікарів (2017)
Боброва О. В. - Ефективність препарату Метамакс у лікуванні жінок з артеріальною гіпертензією, ускладненою дисциркуляторною енцефалопатією в клімактеричному періоді, Кожухарьова Н. А., Конопляник Л. І., Давидова І. В., Макаревський А. І. (2017)
Коваленко О. Є. - Синдром гіпотонії)гіперкінезії. Хорея чи хореєподібний синдром?, Валько Р. А. (2017)
Ременнік О. І. - Сучасні підходи до оптимізації профілактики ризику виникнення синдрому масивного цитолізу пухлини, Андріяка А.О., Гартовська І. Р., Борисенко Є. О., Видиборець С. В., Гайдукова С. М. (2017)
Науменко Л. Ю. - Сучасні підходи до визначення порушень життєдіяльності у практиці сімейного лікаря, Борисова І. С., Березовський В. М. (2017)
Грицко Р. Ю. - Роль лікарів-інфекціоністів у наданні медичної допомоги інфекційним хворим у лікувальних закладах первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні, Мартинюк І. І. (2017)
Возіанов С. О. - Роль біологічних онкомаркерів у диференційній діагностиці складних кіст нирок, Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І., Шмуліченко О. В. (2017)
Гурженко А. Ю. - Показники системи вільнорадикального окиснення у хворих на цукровий діабет після малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Юнд Р. - Растительный препарат BNO 1016 – безопасное и эффективное средство для лечения острого вирусного риносинусита, Мондиглер М., Штаммер Х., Стиерна П., Бахерт К. (2017)
Березняков И. Г. - Эффективность эрдостеина для лечения кашля у больных внебольничными пневмониями: результаты исследования МУКАСТАТ, Лебединская М. Н., Березняков В. И., Ломино И. Д. (2017)
Гавриленко Ю. В. - Клінічний досвід застосування Риногель-спрея ValeVita у дітей, хворих на гострий риносинусит (2017)
Філатова О. Л. - Порівняльна клінічна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Ляшенко А. В., Паращенюк Л. П., Ткач Н. А., Воронков Л. Г. (2017)
Чабанов П. В. - Діагностика та лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом (2017)
Палій І. Г. - Біль у животі: що необхідно знати сімейному лікарю, Заїка С. В. (2017)
Звягинцева Т. Д. - Билиарные дисфункции и методы современной терапии, Шаргород И. И. (2017)
Зінчук О. М. - Сучасні аспекти пероральної регідратації при гострих кишкових інфекціях, Зубач О. О., Адамович О. П. (2017)
Бабінець Л. С. - Протокольні та ад’ювантні можливості комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Захарчук У. М. (2017)
Волошина О. Б. - Сучасні рекомендації щодо діагностики та лікування захворювань артерій нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря (огляд літератури) (2017)
Кучер О. В. - Практична підготовка лікарів у системі післядипломної освіти, Гайдукова С. М., Мороз Г. І., Видиборець С. В. (2017)
Шупта-В’язовська О. - Феномен художнього та проблема його повноти (2015)
Сподарец Н. - Проблема авторского литературного сознания в современной филологической аналитике (2015)
Ковальчук Г. - Н. Б. Кузякіна як дослідник літератури: тематичні зацікавлення й методологічні орієнтації (2015)
Раковская Н. - Парадокс в критической системе Л. Шестова (2015)
Нечиталюк І. - Художньо-публіцистичний образ Одеси кінця ХІХ — початку ХХ століття (2015)
Грицкевич М. - Формирование представлений о читателе-адресате художественного творчества и некоторые способы актуализации читательского восприятия (2015)
Гжись Хенрик - Между фольклором и художественной литературой: Сорочьии Русалочьи сказки А. Н. Толстого (2015)
Мостова Л. - Жанр псалма в структурі "Повчання" Володимира Мономаха (2015)
Подлісецька О. - Ніцшеанські ідеї у контексті прози Лесі Українки (оповідання "Над морем") (2015)
Казанова О. - Проблема жанрового визначення малої прози В. Стефаника (2015)
Добробабіна О. - Повісті Л. М. Толстого 80—90-х років ХІХ ст. До проблеми "автор та герой" (2015)
Хмелевая М. - Феномен "странничество" в романе А. Ф. Вельтмана "Странник" (2015)
Пазюк Р. - Фоніка ранньої поетичної творчості Богдана Лепкого (2015)
Демьянова С. - Жанрові тенденції динаміки сюжетів і героїв у польських драматичних малюнках (образках) ХІХ — початку ХХ століття (2015)
Мусий В. - Экзистенциальный смысл мифопоэтической символики в романе Сильви Жермен "Взгляд Медузы" (2015)
Фокина С. - Литературные аллюзии в цикле сказок С. Козлова "О Ежике и его друзьях" (2015)
Бабаніна О. - Експериментальний роман "Золоті лисенята" Юліана Шпола: колір як метафора тексту (2015)
Борисенко Н. - Жанрові особливості роману "Солодка Даруся" М. Матіос (2015)
Саворовская А. - Художественное пространство повести А. В. Чаянова "Юлия, или Встречи под Новодевичьим": своеобразие усвоения романтической концепции синтеза искусств (2015)
Єщенко М. - Типажі абсурдистських героїв у новелістиці Тані Малярчук (2015)
Змінчак Н. - Мала проза Валентина Тарнавського: між традицією і новаторством (2015)
Бєлоконь-Пожарицька Н. - Людина-артист як вияв вагнеріансько-ніцшеанського синдрому в оповіданні І. Чендея "Цимбаланя" (2015)
Дорогань И. - Мария Башкирцева: проблема автомифологизации (2015)
Голубь Д. - Конспирологический сюжетный мотив в романе Ю. Семенова "Семнадцать мгновений весны" (2015)
Стас Т. - Джерела асоціативно-образного мислення І. І. Білика (2015)
Томбулатова І. - Герої романістики Ґео Шкурупія: "Переможці" й "Переможені", що мріють про смерть (2015)
Кореновская Л. - М. Лермонтов и Т. Шевченко: диалог судеб и творчества (2015)
Морева Т. - Фантастические повести В. Ф. Одоевского и О. Стороженко (мифомышление как проявление национального сознания) (2015)
Козачук Н. - Антиколоніальні мотиви у п’єсах "Воєнна любов" Олеся Бабія та "Дві сили" Франца Коковського (2015)
Костенко Г. - П’єса "Шантрапа" О. Саксаганського у виставі Д. Богомазова "Що їм Гекуба?" (2015)
Малютіна Н. - Від аналітики дискурсу до феномена мислення як культурного буття (Рец.: Астрахан Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія / Наталія Астрахан. - К.: Академвидав, 2014. - 432 с. - (Серія "Монограф")) (2015)
Пащенко М. - Ще раз про "вічну таїну слова…": Із досвіду наукової рецепції та інтерпретації (Рец.: Марко В. П. Аналіз художнього твору: (навч. посібник). - К.: Академвидав, 2013. - 280 с. - (Серія "Альма-мастер")) (2015)
Сарапин В. - "Відображення відображення". Жанр української літературної пародії (Рец.: Віннікова Н. М. Дискурс української літературної пародії / Наталія Віннікова. - К.: Наукова думка, 2014. - 432 с.) (2015)
Мізінкіна О. - Така незбагненна художність (Круглий стіл — 2014) (2015)
Наші автори (2015)
Bodachivskyi Iu. S. - Designing and characterization of aqueous microemulsions for metalworking operations, Pop G. S. (2016)
Багрий Е. И. - Нефтехимические аспекты проблемы активации и мягкой селективной функционализации насыщенных углеводородов (обзор), Патриляк Л. К. (2016)
Шаранда М. Є. - Конверсія лужного розчину гліцерину в лактат натрію на Cu/MgO-ZrO2 каталізаторі в проточному режимі, Милін А. М., Левицька С. І., Брей В. В. (2016)
Білокопитов Ю. В. - Пошук оксидних каталітичних систем для дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану, Сергучов Ю. А., Чернобаєв І. І., Спаська О. А., Гаєвська Т. А. (2016)
Sachuk O. V. - Mechanochemical activation influence of the ZnO/CeO2 compositions on their structural characteristics and photocatalytic activity in safranin T degradation process, Zazhigalov V. A., Fedorovska O. P., Kuznetsova L. S., Shcherbakov S. M. (2016)
Небесний Р. В. - Дослідження каталітичних властивостей оксидів вольфраму та ванадію у процесі одержання акрилової кислоти методом альдольної конденсації, Піх З. Г., Шпирка І. І., Завалій К. В., Лук’янчук А. В., Шатан А.-Б. В. (2016)
Волкова Л. К. - Кинетика реакций циклоалканов и алканов в растворах ванадий(V) – серная кислота, Мерзликина М. А. (2016)
Божко Е. А. - Металлокомплексы оснований Шиффа в качестве катализаторов обрыва цепей окисления. Кинетическое и квантово-химическое исследование, Качковский А. Д., Шелудько Е. В., Полункин Е. В., Жила Р. С., Пильо С. Г., Кондратюк К. М. (2016)
Melnichuk A. V. - The thermogravimetric analysis of nanoporous carbon materials used as effective catalyst carrier, Krimets G. V., Molodyi D. V., Povazhniy V. А., Golovko L. V. (2016)
Поп Г. С. - Синтез і властивості алканоламідів вищих жирних кислот високоерукової ріпакової олії, Бодачівський Ю. С., Сафронов О. І. (2016)
Волошина Ю. Г. - Селективація закоксуванням in situ цеоліту H-MFI як каталізатора диспропорціонування толуолу, Пертко О. П., Яковенко А. В., Коновалов С. В., Патриляк Л. К. (2016)
Шкарапута Л. Н. - Двухслойные ленты для ремонта локальных повреждений защитных покрытий трубопроводов, Митрохина Л. Л., Морозова И. П. (2016)
Конюшенко В. П. - Синергічні суміші основ Манніха з їх солями – ефективні інгібітори корозії нафтогазового устаткування, Бортишевський В. А., Корж Р. В. (2016)
Манчук Н. М. - Виробництво метил-трет-амілового етеру на основі фракції легкого бензину каталітичного крекінгу, Посадська О. В. (2016)
Зубенко С. О. - Переестерифікація соняшникової олії бутанолом, Патриляк Л. К., Яковенко А. В., Коновалов С. В. (2016)
XXХІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. (Київ, 31 березня-1 квітня 2016 р.) Тези (2016)
До 60-річчя професора В. С. Броварця (2016)
До 75-річчя професора Л. М. Шкарапути (2016)
Світлої пам’яті професора Юрія Лукича Іщука (2016)
Правила для авторов (2016)
Лімонт А. С. - Технологічні параметри формування рулону і його товарні якості при використанні на збиранні льнотрести прес-підбирачів, Климчук В. М. (2017)
Сайчук А. В. - Оценка структурной неоднородности в отливках корпусных деталей из серого чугуна (2017)
Рыбалко И. Н. - Определение толщины защитных оксидных пленок, формируемых при трении, Полянский А. С., Марченко Ю. А., Коломиец В. В. (2017)
Тарасенко В. Е. - Совершенствование методики теплотехнических и аэродинамических испытаний радиаторов и жидкостно-масляных теплообменников на основе интерактивного взаимодействия с серверами погоды и картографической информации, Жешко А. А. (2017)
Лебедєв С. А. - Нормативне і методичне забезпечення випробувань сільськогосподарських машин. Стан і перспективи, Коробко А. І., Козлов Ю. Ю. (2017)
Подригало Н. М. - Выбор рационального распределения передаточных чисел зубчатых пар трансмиссии колесной машины (2017)
Полянський О. С. - Підвищення паливної економічності колісних машин відключенням частини циліндрів двигуна, Молодан А. О., Власенко О. В. (2017)
Толочко Н. К. - Пространственная неоднородность распределения активности кавитации и неравномерность очистки поверхностей в ультразвуковой ванне, Челединов А. Н. (2017)
Бурлака О. О. - Підвищення енегроефективності деревообробних підприємств шляхом улаштування теплоізоляції на основі відходів виробництва (2017)
Калюжный О. Б. - Исследование структуры пористого материала методом графического компьютерного моделирования, Платков В. Я. (2017)
Горяинов А. Н. - Вхождение специальности "Транспортные технологии" в образовательное интернет-пространство логистической направленности (2017)
Дьяконов О. В. - Дослідження процесу формування паливних брикетів із кори дуба та визначення їх характеристик (2017)
Галич І. В. - До аналізу впливу коливань елементів машинно-тракторного агрегату на динамічні та експлуатаційні показники, Антощенков Р. В. (2017)
Карпенко О. В. - Колоїдні характеристики водних систем рамноліпідного біокомплексу штаму Pseudomonas sp. PS-17 з Tween-80 та їх перспективи для біотехнології, Волошинець В. А., Карпенко І. В., Покиньброда Т. Я., Семенюк І. В., Мідяна Г.Г. (2017)
Кравченко О. В. - Оцінка ефективності застосування завантажень при біотехнологічно інтенсифікованому процесі знезалізнення та демангації води на швидких фільтрах, Панченко О. С. (2017)
Наумчук Ю. А. - Оптимізація тестів життєздатності клітин для скринінгу гліопротекторних сполук у культурі первинних астроцитів головки зорового нерву щура, Максименко В. Б., Кая С. (2017)
Бардик Є. І. - Підвищення достовірності ідентифікації дефектів у силових трансформаторах електростанцій настроюванням параметрів нечіткої моделі, Костерєв М. В., Болотний М. П. (2017)
Ніколаєв С. С. - Залежність якості детектора облич на ознаках Хаара від варіативності навчальної вибірки, Тимошенко Ю. О., Матвіїв К. Ю. (2017)
Шлыков В. В. - Метод оценки скорости охлаждения и согревания сердца в условиях искусственного кровообращения, Данилова В. А. (2017)
Bondar B. M. - The study of 99mTc production using medical cyclotrons in Ukraine, Mikhnytsky I. B., Kmetyuk Ya. V. (2017)
Romanuke V. V. - Flexible solution of a 2-layer perceptron optimization by its size and training set smooth distortion ratio for classifying simple-structured objects (2017)
Ковальчук О. Г. - Отримання виливків із диференційованими властивостями поверхні, Ямшинський М. М., Федоров Г. Є. (2017)
Кочубей В. В. - Застосування зовнішніх електромагнітних дій при точковому контактному зварюванні деталей з інструментальної сталі Р6М5, Рижов Р. М., Сидоренко П. Ю. (2017)
Сабокар О. С. - Вплив геометричних параметрів і магнітних властивостей тонкостінних металів на процеси індукційного нагріву (2017)
Колобродов В. Г. - Вплив геометричних параметрів полегшення на деформацію робочої поверхні осесиметричних дзеркал, Поздняков Д. В., Тягур В. М. (2017)
Тимчик Г. С. - Модель структури активної поверхні абстрактного біотехнічного об’єкта, Скицюк В. І., Клочко Т. Р. (2017)
Скиба М. І. - Метод отримання нанодисперсій срібла під дією плазмового розряду за наявності водорозчинного полімеру, Півоваров О. А., Макарова А. К., Воробйова В. І. (2017)
Хованець Г. І. - Термомеханічні і деформаційні властивості композитів на основі системи диметакрилат–тетраетоксисилан, Макідо О. Ю., Медведевських Ю. Г. (2017)
Автори номера (2017)
Содержание (2017)
Життєвий і творчий шлях В. П. Кухаря (1942 – 2017) (2017)
Бодачівський Ю. С. - Синтез органосульфанів – поліфункціональних додатків до мастильних матеріалів, Поп Г. С. (2017)
Патриляк Л. К. - Мікроімпульсна ізомеризація лінійного гексану на нікельвмісних пентасилах, Крилова М. М., Яковенко А. В. (2017)
Пертко О. П. - Дезактивація каталізаторів на основі цеоліту Х з активною і модифікованою гексафторсилікатом амонію поверхнею у метилуванні толуолу, Волошина Ю. Г., Коновалов С. В., Патриляк Л. К. (2017)
Zubenko S. O. - Peculiarities of potassium butilate preparation as a catalyst for the transesterification process, Konovalov S. V., Patrylak L. K., Okhrimenko M. V. (2017)
Бондаренко Є. А. - Синтез глюкозидів на сульфокатіоніті КУ-2.8, Шаранда М. Є., Брей В. В. (2017)
Левицька С. І. - Дослідження ізомеризації глюкози у фруктозу на MgO-ZrO2 каталізаторі в проточному режимі (2017)
Шкарапута Л. Н. - Амидирование триацилглицеринов подсолнечного масла, Митрохина Л. Л., Морозова И. П. (2017)
Шкарапута Л. М. - Технологія мазі Теобону-дитіомікоциду з Гентаміцину сульфатом, Тищенко Л. О., Шевченко Л. А. (2017)
Березницький Я. О. - Скринінгова оцінка методом дериватографії вмісту нанорозмірних сферичних карбонових кластерів в продуктах високочастотного електророзрядного синтезу з газової сировини, Пилявський В. С., Полункін Є. В., Шелудько Є. В. (2017)
Кашковський В. І. - Очищення транспортних палив від сірковмісних сполук каталітично-адсорбційним методом (повідомлення 1), Кисельов В. П., Безуглий Ю. В., Вихрестюк М. І., Трачевський В. В., Мельник А. К. (2017)
Кашковський В. І. - Очищення транспортних палив від сірковмісних сполук каталітично-адсорбційним методом (повідомлення 2), Кисельов В. П., Безуглий Ю. В., Вихрестюк М. І., Трачевський В. В., Пінчук Т. І. (2017)
Сыч Н. В. - Получение и свойства сульфированных катализаторов на основе промышленного угля Aquacarb для гидролиза сахарозы, Котинская Л. И., Купчик Л. А., Викарчук В. М. (2017)
32 наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) (2017)
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Колодяжного (2017)
Одна любов – наука. Світлої пам’яті В.А. Бортишевського (2017)
Правила для авторів (2017)
Акулович Л. М. - Метод структурного синтеза при компьютерном проектировании технологических процессов изготовления деталей машин из металлопроката, Ермашкевич Д. Б. (2017)
Гончаренко А. А. - Особенности структурообразования при модифицировании восстановленного слоя наплавкой, Романюк С. П., Полянский А. С., Омельченко Л. В., Коломиец В. В. (2017)
Аулін В. В. - Методологічне обгрунтування дослідження та розв’язання проблеми надійності функціонування транспортних систем, Голуб Д. В., Гриньків А. В., Лисенко С. В. (2017)
Герасимов В. С. - Технологические уклады и оборачиваемость материальных ресурсов на этапах жизненного цикла сельскохозяйственной техники, Игнатов В. И., Буряков С. А., Миклуш В. П. (2017)
Степанов О. В. - Система курсової стійкості як фактор безпеки автотранспорту (2017)
Дунаев А. В. - Инновационные возможности в технической эксплуатации машинно-тракторного парка, Миклуш В. П. (2017)
Дубінін Є. О. - Метод оцінювання радіусів інерції колісних машин, Полянський О. С., Скорик М. О., Задорожня В. В. (2017)
Кухтов В. Г. - Прогнозування та оптимізація граничних та допустимих параметрів деталей варіаторів комбайнів, Лисенко С. В. (2017)
Тришевский О. И. - Определение минимально допустимых радиусов изгиба при профилировании, Митрофанов С. А. (2017)
Тарасов Ю. В. - Вдосконалення класифікації видів випробувань колісних машин (2017)
Мальцев Т. В. - Комплексная оценка остаточных напряжений в поршневых кольцах (2017)
Литовка С. В. - Обзор, классификация и применение фотосепараторов для очистки семян и зерна от примесей (2017)
Козенок А. С. - Особливості перевалки сільськогосподарських вантажів на складах агропромислових комплексів, Шмат В. П. (2017)
Шляхова Н. - Образність "безобразного" слова Шевченка в естетичній інтерпретації Михайлини Коцюбинської (2014)
Іванова О. - Маркетинг мистецтва. Виконує мистецька періодика (2014)
Кудрявцев М. - Драма ідей як художнє явище: національний та світовий контекст (2014)
Малиновский А. - Д. И. Чижевский о славянских литературах ХІХ века (2014)
Гуменна В. - Ерос і Танатос у контексті європейської літератури, Мельникова Р. (2014)
Панова Н. - Суїцидальні тенденції у громадянському, соціокультурному й літературному житті України кінця XIX початку XX ст. (2014)
Кучеренко Л. - Влив глобалізації на тематичний простір та стан сучасної документалістики (2014)
Крупеньова Т. - Функціонально-стилістичні особливості антропонімікону прозових творів сучасних українських письменників (2014)
Немировська О. - Образ природи у ранній поезії Т. Г. Шевченка (семантико-стилістичний аспект) (2014)
Казанова О. - Особливості сугестивної поетики у циклі "поезій в прозі" М. Коцюбинського "З глибин" (2014)
Ісаєнко Л. - Проблема інтертекстуальності в оповіданні Лесі Українки "Голосні струни" (2014)
Костенко Г. - Проблема авторського жанрового визначення п’єс Г. Квітки-Основ’яненка "Мертвець-шалун" та "Бой-жінка" (2014)
Морева Т. - Категория таинственного в творчестве В. Ф. Одоевского (2014)
Марко В. - Поема Павла Тичини "Похорон друга": продовження естетичної комунікації, Киян О. (2014)
Галич О. - Квазі-документальний роман А. Нотомб: специфіка жанру (2014)
Мусий В. - Рецепция русской классики в произведениях А. П. Потемкина (2014)
Томбулатова І. - Рецепція творчості Ґео Шкурупія сучасниками та літературознавцями нового часу (2014)
Подлісецька О. - "Сподівана несподіванка", або Неотрадиціоналістські виміри новелістики Василя Полтавчука (2014)
Остапенко С. - Композиционно-содержательная организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама "Заметки о Шенье" и "Борис Пастернак" (2014)
Галич А. - Портрети шістдесятників у мемуарному творі І. Жиленко "Homo feriens" (2014)
Фокина С. - Миф о Дидоне как смысловой центр концепта "горение" в одноименном лирическом послании И. Бродского (2014)
Бандура Т. - Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях В. Підмогильного "Добрий Бог", "Гайдамака" (2014)
Муту Г. - Концепт "творческая личность" в рассказе А. И. Куприна "Анафема" (2014)
Гурдуз К. - Традиції антивоєнного жанру в романі Сергія Пантюка "Війна і ми" (2014)
Димовська А. - Художні засоби вираження апокаліптичних мотивів у романі Леся Гоміна "Голгофа" (2014)
Широкова В. - Композиционный анализ романа М. Кузмина "Путешествие сэра Джона Фирфакса по Турции и другим примечательным странам" (2014)
Хижняк І. - Символіка поетичної збірки Марії Матіос "Жіночий аркан у саду нетерпіння" (2014)
Авксентьєва Г. - Поетикальні виміри роману В. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2014)
Олійниченко О. - Роль символів у художньому світі роману Ю. Мушкетика "На брата брат" (2014)
Поліщук О. - Альтернативне моделювання історії в романі В. Кожелянка "Дефіляда в Москві" (2014)
Смаглій І. - Герой — антигерой в поезії Світлани Йовенко: міфологічний дискурс (2014)
Корнеева К. - Образы человека и человечества в лирической системе Зинаиды Гиппиус (2014)
Бернадська Н. - Трансформація матриці любовного роману у Валер’яна Підмогильного і Дзюн’ітіро Танідзакі (2014)
Гуменний М. - Авторська свідомість А. Барбюса, Е. Ремарка та О. Гончара в моделюванні картини світу (2014)
Оренчак О. - Романи "Для домашнього огнища" Івана Франка та "Злочин і кара" Федора Достоєвського: типологічний дискурс (2014)
Мельникова К. - Філософія фаталізму в романах Т. Гарді "Тесс із роду д’Ербервіллів" і Панаса Мирного "Повія" (2014)
Колкутіна В. - Віталістична метафорика світла в поезіях Лесі Українки та Олени Теліги: компаративний аспект (2014)
Боєва Е. - Інтерпретація авторського ономастикону в літературному перекладі художнього тексту (на матеріалі фентезійних творів Дж. К. Ролінґ) (2014)
Горанська Т. - Шекспірівські мотиви у романі І. Франка "Основи суспільності" (2014)
Кулакевич Л. - Особливості інтерпретації мотиву драконоборства в п’єсі Є. Шварца "Дракон" і фільмі М. Захарова "Убити Дракона" (2014)
Лихачова О. - Імпресіоністичні візії в новелістиці Михайла Коцюбинського та Григорія Косинки (2014)
Адамович А. - Особливості відтворення історичних подій у романах М. Шолохова і М. Стельмаха (2014)
Пащенко М. - Проблематика художності в сучасних навчальних посібниках (Рецензія: 1. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 448 с.; 2. Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. Олександра Галича. - 3-тє вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - 448 с.; 3. Білоус П. В. Вступ до літературознавства: навч. посіб. / П. В. Білоус. - К.: ВЦ "Академія", 2011. - 336 с. - (Серія "Альма-матер"); 4. Білоус П. В. Теорія літератури: навч. посіб. / П. В. Білоус. - К.: Академвидав, 2013. - 328 с. - (Серія "Альма-мастер"); 5. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб. / (упоряд. тексту П. В. Іванишина). - К.: ВЦ "Академія", 2010. - 256 с. - (Серія "Альма-матер")) (2014)
Мізінкіна О. - Художній світ Василя Полтавчука, або Повернення до "людських гнізд" (Рец.: Полтавчук В. Іванові зяті: оповідання / Василь Полтавчук. - Одеса: Астропринт, 2013. - 200 с. (2014)
Наші автори (2014)
Дідур В. А. - Технологія фрикційного латунювання переривчастої поверхні золотника гідророзподільника, Мушкевич О. І. (2015)
Леженкін О. М. - Методика визначення допустимих значень конструктивних параметрів причіпної збиральної машини (2015)
Михайлов Е. В. - Моделирование процессов функционирования технических средств послеуборочной обработки зерна (2015)
Михайлов Є. В. - Аеродінамічні властивості складових олійної сировини соняшнику, Задосна Н. О. (2015)
Сало В. М. - Формалізація процесу глибокого рихлення ґрунту комбінованим чизельним знаряддям, Лещенко С. М. (2015)
Шацький В. В. - Зміни фізико-механічних властивостей зернових матеріалів в процесі теплової обробки, Дем'яненко Д. В., Чаплинський А. П. (2015)
Ломейко О. П. - Теоретичне дослідження використання технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва, Єфіменко Л. В. (2015)
Дереза О. О. - Вплив матеріалів вантажозахватних органів вантажопідйомних машин на їх динамічні характеристики, Дереза С. В. (2015)
Рубцов Н. А. - Исследование на наибольшее и наименьшее значение функций отклика качественных показателей работы экспериментальных решет при очистке очесанного вороха зерновых, Леженкин И. А. (2015)
Сорокіна С.В. - Дослідження впливу різних чинників на збереження декоративності зрізаних троянд, Акмен В.О., Летута Т.М., Стрикова Н.О. (2015)
Мілько Д. О. - Методика експериментальних досліджень барабанного дозатору із комірковою поверхнею (2015)
Чебанов А. Б. - Обгрунтування технологічних режимів пневмосепаратора рушанки рицини з пиловловлюючим пристроєм (2015)
Дьоміна Н. А. - Відбиваючі дифракційні гратки з гармонічним рельєфом, Морозов М. В. (2015)
Васильковська К. В. - Аналіз посівних властивостей насіння цукрових буряків після висіву пневмомеханічним висівним апаратом (2015)
Коломієць С. М. - Конструкційні пластмаси для зубчастих коліс (2015)
Богатирьов Д. В. - Аналітичне визначення енергоємності процесу роботи котка-подрібнювача рослинних решток (2015)
Антипов Є. О. - Обгрунтування нової конструкції акумулятора теплоти фазового переходу (2015)
Троханяк В. І. - Математичне моделювання теплообмінного апарата з шаховим та компактним розташуванням труб в трубному пучку, Горобець В. Г. (2015)
Масалабов В. М. - Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи двомашинного агрегату (2015)
Кістечок О. Д. - Аналіз шляхів зменшення енергетичних витрат на оранці (2015)
Задосна Н. О. - Передумови визначення параметрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна (2015)
Абрамова В. В. - Дослідження пневмомеханічного висівного апарата з додатковим диском (2015)
Демьяненко В. Я. - Особенности конструкции реверсивного привода дозирующего поршня пневмокормораздатчика, Чаплинский А. П., Демьяненко Д. В. (2015)
Головін С. В. - Оцінка економічної ефективності впровадження нової технології збирання рицини (2015)
Рубцов Н. А. - Теоретическое обоснование угла наклона сепарирующего рабочего органа для обработки очесанного вороха ерновых, Леженкин И. А. (2015)
Піскарьов О. М. - Визначення параметрів робочих органів систем обробки грунту (2015)
Піскарьов О. М. - Автоматизована система контролю та діагностики параметрів обробки грунту (2015)
Попова І. О. - Пристрій комбінованого захисту асинхронного електродвигуна від аварійних режимів, Нестерчук Д. М., Стьопін Ю. О. (2015)
Лобода О. І. - Синтез систем автоматичного керування з використанням методу імітаційного моделювання (2015)
Назаренко И. П. - Моделирование сквозных алгоритмов управления (2015)
Lysenko O. V. - Analysis of impact of wind turbine on electrical grid network, Nazarenko I. P. (2015)
Загуменная Е. В. - Модульное умножение чисел в непозиционной системе счисления класса вычетов в отрицательном числовом диапазоне (2015)
Вихідні дані (2015)
Ліхачова О. Є. - Особливості дослідження історичних джерел при вивченні інтелектуальної біографії О.І. Георгієвського (2016)
Сидорова О. М. - Шевченкознавчі студії Володимира Міяковського (2016)
Крот В. О. - Мемуари Євгена Чикаленка як джерело з історії українського суспільства часів Першої світової війни (2016)
Бежук О. М. - "Ти мені одинокий лишився": ґендерний епістолярій О. Левицької та Д. Басараба у період Великої війни (2016)
Романюк Н. Й. - Архівні джерела про господарську діяльність та сільське підприємництво у Київській, Подільській і Волинській губерніях (1861–1914 рр.) (2016)
Яковенко Г. Г. - Просопографічний аналіз діловодних джерел з історії домашньої освіти (1839–1857) (на прикладі Одеського навчального округу) (2016)
Мусіяченко О. С. - Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Шкода Н. А. - Історія українського драматичного театру Наддніпрянщини в контексті історії національно-культурного відродження в другій половині ХIХ – на початку XX ст.: джерелознавчий аналіз, Крилова А. М. (2016)
Панарін О. Є. - Старообрядницька міграція на сторінках єпархіальної періодичної преси (2016)
Орлов В. М. - Релігійний фактор в житті кримськотатарської мусульманської спільноти України XIX – першої половини XX століття: сучасна українська історіографія (2016)
Зеленяк О. М. - Міфологема "Гуляйполе – махновський край" в усних наративах мешканців Південної України (2016)
Гудзь В. В. - Початковий етап дослідження колективізації та "продовольчих труднощів" 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями (2016)
Матвійчук Н. В. - Вплив церкви на Українську громаду Америки у науковому доробку М. Куропася (2016)
Нефьодов Д. В. - Діаспорна історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30-ті рр. XX ст.): аналіз спогадів сучасників та політв'язнів (2016)
Рудюк А. В. - Теоретичні проблеми територіальної та муніципальної геральдики на сторінках віснику українського геральдичного товариства "Знак" (2016)
Священко З. В. - Аграрне питання в політичній діяльності С. Вітте в радянській історіографії (2016)
Васильчук В. М. - Особливості відображення вербування цивільного населення на примусову працю до Німеччини під час Другої світової війни у споминах селян Півдня України, Павленко М. І. (2016)
Борщик Я. В. - Спогади про Волинську трагедію: спроба верифікації джерел усної історії (2016)
Шологон Л. І. - Громадсько-політична періодика русофільського спрямування (1861–1914 рр.): джерелознавчий аспект (2016)
Скоков О. Д. - Верхній замок у м. Острозі в історіографії середини XIX – початку XXІ століття (2016)
Ріжняк Р. Я. - Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1990-2016 роки) (2016)
Ярова А. В. - Традиційне житло Чернігово-Сіверщини наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Воробєй О. В. - Верхній одяг як елемент народного вбрання в першій половині XX ст. (на матеріалах Поділля) (2016)
Олійник М. В. - Український народний одяг в міському повсякденні 1920–1940-х рр.: соціально-економічний аспект (на матеріалах м. Києва) (2016)
Триняк Л. В. - Ксаверій Мрочко як видатний дослідник традиційної культури Покуття (2016)
Гуменний В. Л. - Храм Марса Месника (Templum Martis Ultoris) та офіційна пропаганда східної політики Риму в епоху Августа (2016)
Мілютін С. Ю. - Проблема впливу ісламу на візантійське іконоборство (2016)
Ціватий В. Г. - У витоків італійської дипломатії доби відродження: політико-дипломатичний портрет Данте Аліг'єрі (1265–1321) (2016)
Кушнарьова М. Б. - Мистецькі професії та цеховий устрій італійського міста доби раннього Ренесансу (2016)
Макаревич А. С. - Значення імаретів в системі вакфу Османської імперії в XIV-XVII століттях (2016)
Яцків О. Я. - Внутрішній устрій монастирів Згромадження сестер святого Фелікса з Канталісійо (кінець XIX – початок XX ст.) (2016)
Дорофеев Д. В. - Ратификация конституции США в штате Виргиния: внешнеполитическая проблематика (2016)
Білоножко С. В. - Педді проти Джона Буля: стереотипи сприйняття ірландців в Великобританії XIX-XX ст., Ємельянова К. О. (2016)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля Російської імперії кінця XIX – початку XX ст.: оцінки радянської історіографії (друга половина 1930-х – 1980-ті рр.) (2016)
Савчук Г. В. - Томаш Масарик і конституційні процеси в Чехословаччині (2016)
Яковенко Ю. Л. - Сільськогосподарська концесія "Крупп-Манич" у СРСР (1920 – початку 1930-х років) (2016)
Орленко О. М. - Радянська податкова політика в роки непу в Ленінграді: висвітлення в писемних джерелах (2016)
Сергієнко Я. Ю. - Основні вектори зовнішньої політики Об'єднаної Німеччини за часів правління урядів Гельмута Коля та Герхарда Шредера: спроба порівняльного аналізу (2016)
Сулейманов Е. М. - Формування законодавчої бази "жорсткої моделі" міграційної політики Великобританії (друга половина XX століття) (2016)
Приймак В. П. - Прихід до влади в ФРН червоно-зеленої коаліції в 1998 році та перспективи вирішення соціальних проблем в східнонімецьких землях (2016)
Глазов Д. В. - Політика мультикультуралізму у ФРН: концепція "Leitkultur" (2016)
Марцинюк М. П. - Еміграційно-імміграційний баланс у формуванні нової імміграційної політики Португалії (історичні, законодавчі та інституційні зміни 1974-1986 років) (2016)
Мінасян Р. А. - ОДКБ: нова форма Організації Варшавського Договору у 1992–2015 рр.? (2016)
Добровольська А. Б. - Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги (2016)
Омельченко А. В. - Франція та терористична загроза в регіоні Сахелю на початку XXІ ст. (2016)
Потапова О. Б. - Досвід країн Південно-Східної Європи у транскордонному співробітництві (кінець XX – початок XXІ ст.), Самойленко Н. С. (2016)
Сободар О. О. - Проблема зростання впливу ультраправих партій в Нідерландах (кінець XX – початок XXІ ст.) (2016)
Кривоконь О. Г. - Історико-методологічні аспекти тракторобудування: постановка проблеми (2016)
Щебетюк Н. Б. - Організаційні і методичні аспекти планування науково-дослідної роботи ВУАСГН (1932) (2016)
Тверитникова О. Є. - Патентно-ліцензійна, раціоналізаторська та винахідницька діяльність інституту електродинаміки НАН України (1964–1991 рр.) (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Вплив академічного середовища КиївНДІТІ на становлення В.І. Тимофієнка як дослідника та енциклопедиста (1972–1984) (2016)
Пістоленко І. О. - Деякі аспекти створення та діяльності Полтавського музею авіації i космонавтики (2016)
Синягина Е. А. - Космологічні погляди Г.А. Гамова (2016)
Косенко Р. О. - Основні наукові здобутки і внесок А. Д. Гуменюка у розвиток селекції соняшнику в Україні (2016)
Стрелко О. Г. - Становлення та функціонування науково-дослідного центру шляхів сполучення Народного Комісаріату шляхів сполучення (1918–1920 рр.), Бердниченко Ю. А. (2016)
Апостол М. В. - Педагогічна діяльність академіка М. В. Зубця (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Бабич А. О. - Вплив інокуляції на урожайність сортів сої, Рудик О. В. (2015)
Корнійчук О. В. - Кукурудза в сучасних агроценозах правобережного Лісостепу України в умовах дефіциту вологи (2015)
Кондратенко М. І. - Формування адаптивності ознак зернової продуктивності колекційних зразків гороху посівного різних морфотипів в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Фостолович С. І. - Формування продуктивності сумішок однорічних кормових культур у проміжних посівах правобережного Лісостепу (2015)
Гетман Н. Я. - Продуктивність бобово-злакових сумішей однорічних культур залежно від погодних умов Лісостепу правобережного (2015)
Ковтун К. П. - Вплив бактеріальних препаратів на хімічний склад і якість корму одновидових посівів вівса, вики ярої, гороху кормового (пелюшки) та їх сумішок в умовах Лісостепу правобережного, Матіяш Н. О. (2015)
Ткачук О. П. - Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування (2015)
Чернецька С. Г. - Вплив норм висіву, способу сівби та доз мінеральних добрив на видовий склад суміші тритикале з горошком посівним (2015)
Демидась Г. І. - Формування листкової поверхні люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу та удобрення, Пророченко С. С. (2015)
Гетман Н. Я. - Вирощування тритикале озимого з горошком паннонським в проміжних посівах, Іскра О. В. (2015)
Чинчик О. С. - Вплив обробки насіння біопрепаратами на тривалість вегетаційного періоду та урожайність сортів гороху (2015)
Погоріла Л. Г. - Посівні якості насіння сої залежно від періоду його зберігання (2015)
Циганська О. І. - Вплив фону мінерального живлення та способів обробки мікродобривом на формування плодоелементів сортів сої в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Чорна В. М. - Особливості формування продуктивності сої в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Савченко В. О. - Ефективність бактеризації в посівах бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Колісник С. І. (2015)
Голодна А. В. - Особливості формування продуктивності люпином вузьколистим залежно від удобрення, Шляхтуров Д. С. (2015)
Кохан А. В. - Продуктивність чини посівної залежно від мінерального живлення та інокуляції насіння в умовах лівобережного Лісостепу, Самойленко О. А., Лень О. І., Олепір Р. В., Єремко Л. М. (2015)
Любич В. В. - Енергетична оцінка зерна пшениці спельти залежно від сорту, Полянецька І. О., Возіян В. В. (2015)
Протопіш І. Г. - Польова схожість насіння та виживання рослин пшениці озимої залежно від впливу факторів технології (2015)
Шевченко И. П. - Особенности агротехнологии возделывания пшеницы озимой в системе почвозащитного биологического земледелия Лесостепи, Коломиец Л. П., Повыдало В. Н. (2015)
Коновалов Д. В. - Вплив елементів агротехнологій на прискорене розмноження оригінального насіння нових високопродуктивних сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Гаврилюк М. М. (2015)
Панцирева Г. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на симбіотичну продуктивність люпину білого (2015)
Овсієнко І. А. - Формування зернової продуктивності сорго залежно від агротехнічних заходів (2015)
М'ялковський Р. О. - Біохімічні показники коренеплодів буряка столового за використання мікродобрив, Безвіконний П. В. (2015)
Задорожний В. С. - Способи контролювання бур’янів у посівах сої в правобережному Лісостепу України, Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В., Рудська Н. О., Лехман О. В. (2015)
Шикірява О. В. - Динаміка чисельності основних груп корисних ґрунтових мікроорганізмів в сучасних агроценозах правобережного Лісостепу України (2015)
Векленко Ю. А. - Вплив способів сівби та просторового розміщення компонентів на формування бінарних люцерно-злакових травостоїв в умовах Лісостепу правобережного, Ковтун К. П., Безвугляк Л. І. (2015)
Заєць А. П. - Виведення цінних родин – важливий резерв підвищення молочної продуктивності стада, Мандрик М. О., Бігас О. В., Дмитришин В. П. (2015)
Новаковська В. Ю. - Морфологічні та біохімічні показники крові свиней при введенні до складу раціону целюлазоамілолітичної кормової добавки (2015)
Килимнюк О. І. - Доступність заліза, цинку, марганцю і міді з ячмінно-кукурудзяних раціонів свиней та мінеральної добавки розробленої на основі солей хелатів (2015)
Мазуренко М. О. - Вплив згодовування преміксів інтермікс на якість свинини, Дацюк І. В. (2015)
Овсієнко М. А. - Порівняльна оцінка кормових добавок для відлучених поросят за умов їх годівлі комбікормом – престартером (2015)
Блюсюк С. М. - Ефективність використання кормового концентрату "Живина" при вирощуванні курчат-бройлерів, Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М., Харкавлюк В. Є. (2015)
Микитин М. С. - Рижійова макуха в раціонах курчат-бройлерів, Мельник У. М., Соловка Г. І. (2015)
Шевчук Т. В. - Ефективність і метаболічна дія часткової заміни м'ясних кормів іншими за походженням у раціонах червоних лисів (2015)
Задорожна І. С. - Дослідження портфелів інтелектуальної власності стосовно сортів та способів вирощування сої (2015)
Градов О. В. - Простое методическое приспособление для микроинъекторных манипуляций и измерений на электроморфологическом чипе при микроинтерферометрическом контроле интерфейсных и мембранных процессов на диапазоне толщин от 50 до 10000 ангстрем под разными углами, Насиров Ф. А., Скрынник А. А., Яблоков А. Г. (2017)
Avilova O. - Spleen morphometry under the impact of laproxides in experiment (2017)
Амбарова Н. О. - Селективне гістохімічне маркування структурних компонентів нирки щура в нормі та на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету з використанням лектину гриба молочника пергаментного (Lactarius Pergamenus Fr.), Луцик О. Д. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Аналіз ефективності використання вдосконаленого методу оцінки морфологічної стадії розвитку зуба за рентгенологічними ознаками (2017)
Ерохина В. В. - Ультрамикроскопические изменения паращитовидных желез крыс после иммуносупрессии, Авилова О. В. (2017)
Радченко В. А. - Критерии выбора оптимальных параметров экспериментального поясничного межпоперечного спондилодеза у кролей, Палкин А. В., Колесниченко В. А. (2017)
Савченко О. А. - Аналіз проліферативної активності та рівнів експресії діагностичних цитокератинів в епітеліальних пухлинах яєчників з різним потенціалом злоякісності, Шпонька І. С., Пославська О. В., Савченко П. В. (2017)
Тодуров И. М. - Рукавная резекция желудка в лечении больных с ожирением, Плегуца А. И., Перехрестенко А. В., Калашников А. А., Косюхно С. В. (2017)
Туманский В. А. - Патоморфологический анализ неблагоприятных последствий неалкгольного и алкогольного стеатогепатита, Фень С. В., Туманская Л. М. (2017)
Потоцкая O. Ю. - Cравнение и сопоставление израильской системы школьного образования и украинского высшего медицинского образования, Шевченко Е. Н. (2017)
Хріпков І. С. - Методичні підходи до викладання розділу "периферичні ендокринні залози" в лекційному курсі та на практичних заняттях з гістології (2017)
Марченко Д. Г. - Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Частина І: 1962-2000., Морозова С. Б., Петрук Н. С., Потоцька О. Ю., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шевченко К. М., Твердохліб І. В. (2017)
Петриченко В. Ф. - Вплив нульового обробітку ґрунту на його поживний режим та рівень урожаю насіння сої в правобережному Лісостепу України, Колісник С. І. , Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Дорошкевич Н. Ф. (2014)
Малієнко А. М. - Нульовий обробіток ґрунту – перспективи і шляхи його запровадження в Україні в світлі загальних закономірностей розвитку аграрних технологій, Гаврилов С. О. (2014)
Задорожний В. С. - Особливості формування бур’янових ценозів у беззмінних посівах кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту, Колодій С. В. (2014)
Кравчук В. І. - Прогнозування зменшення об’ємів викидів парникових газів за системного застосування технології No-till, Павлишин М. М., Гусар В. Г. (2014)
Дудченко В. М. - Щільність ґрунту за нульової технології обробітку (No-till), Кротінов О. П., Косолап М. П., Іванюк М. Ф. (2014)
Чабан В. І. - Поживний режим ґрунту при вирощуванні зернових культур за системи no-till в зоні Степу України (2014)
Яворов В. М. - No-till як альтернатива традиційній технології вирощування сільськогосподарських культур на чорноземах південно-західного Лісостепу, Макалюк В. В., Вахняк В. С., Пустова З. В., Хомовий М. М. (2014)
Кучер А. В. - Економічна ефективність застосування технології no-till під час вирощування озимої пшениці, Кучер Л. Ю. (2014)
Шевченко М. В. - Ефективність мінімальних технологій обробітку ґрунту при вирощуванні зернових культур у лівобережному Лісостепу (2014)
Гапоненко О. І. - Головні аспекти вирощування сільськогосподарських культур у технологіях мінімального обробітку ґрунту (2014)
Демиденко О. В. - Ризики під час переходу до мінімального обробітку та віддалені наслідки беззмінного його виконання на чорноземах типових Лісостепу лівобережного України (2014)
Вільний Р. П. - Зміни структури мікробних ценозів та мікробіологічної активності чорнозему типового під впливом різних способів обробітку ґрунту, Маклюк О. І. (2014)
Волощук О. - Насіннєва продуктивність й посівна якість насіння сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах західного Лісостепу, Волощук І., Глива В. (2014)
Андрейко Л. Є. - Урожайність зерна сортів пшениці ярої залежно від строків сівби і норм висіву насіння в умовах Передкарпаття (2014)
Мащак Я. І. - Ефективність всівання багаторічних бобових трав у не розроблену дернину, Кобиренко Ю. О. (2014)
Василенко М. Г. - Сучасний стан земель Київської області та заходи до його поліпшення, Зосімов В. Д., Андрійченко Г. В., Костюченко М. В. (2014)
Бабій С. І. - Кореляційні зв’язки між елементами продуктивності та екологічні параметри сортозразків ріпаку ярого, Гончар Т. М., Руда І. В., Юрчук С. С. (2014)
Антонів С. Ф. - Ефективність застосування нових видів добрив із рістрегулюючими та антистресовими ефектами на посівні та врожайні властивості насіння люцерни посівної, Колісник С. І., Запрута О. А., Фостолович С. І., Коновальчук В. В., Клочанюк А. В. (2014)
Маткевич В. Т. - Симбіотична продуктивність еспарцету за різних технологічних прийомів, Резніченко В. П. (2014)
Гетман Н. Я. - Біоенергетична ефективність вирощування однорічних кормових агроценозів на півдні України, Василенко Р. М., Степанова І. М. (2014)
Горенський В. М. - Оцінка кормової продуктивності колекційних сортозразків люцерни посівної (2014)
Маренюк О. Б. - Кореляційно-регресійний аналіз господарсько-цінних ознак сортозразків ячменю ярого (2014)
Самойленко О. А. - Вирощування ячменю озимого після гірчиці ярої та ячменю ярого в умовах Присивашшя (2014)
Кушнір М. В. - Формування симбіотичної продуктивності та урожайності сої в умовах Лісостепу правобережного (2014)
Коханюк Н. В. - Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності сої в F2 (2014)
Голодна А. В. - Показники елементів структури та врожайність люпину вузьколистого за вирощування з вівсом голозерним, Павленко В. Ю. (2014)
Голодна А. В. - Урожайність квасолі звичайної залежно від сорту, удобрення, норми висівання та обробляння насіння в північній частині Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин гірчака розлогого – Polygonum lapathifolium L. на індуковані термічні та механічні дис-стреси, Іващенко О. О. (2014)
Задорожний В. С. - Ефективність біопрепаратів у захисті посівів сої від шкідливих організмів, Карасевич В. В., Рудська Н. О., Колодій С. В. (2014)
Богословська М. С. - Ураженість хворобами колекційних сортозразків тритикале озимого в умовах лісостепу правобережного України, Лілик Т. В. (2014)
Лавренко Н. М. - Ефективність використання води посівами нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження (2014)
Бахмат М. І. - Вплив сорту на тривалість міжфазних періодів та урожайність коренеплодів буряків кормових в умовах західного Лісостепу України, Овчарук О. В. (2014)
Ковтун К. П. - Низьковитратні технологічні прийоми поверхневого поліпшення старосіяних травостоїв в умовах Лісостепу правобережного, Векленко Ю. А., Копайгородська Г. О. (2014)
Савчук О. І. - Формування продуктивності багаторічних трав на осушуваних мінеральних ґрунтах, Гуреля В. В., Дідківський М. П. (2014)
Рудська Н. О. - Контроль чисельності люцернової квіткової галиці та люцернової товстоніжки у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах центрального Лісостепу України (2014)
Кулик М. Ф. - Метод визначення генетично модифікованої сої, Кулик Я. М., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Виговська І. О. (2014)
Кулик М. Ф. - Експериментальне обґрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим та цілим вологим консервованим за використання в годівлі корів, Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. (2014)
Чорнолата Л. П. - Зміна кормової цінності пшеничних та житніх висівок під дією ферментів, Новаковська В. Ю. (2014)
Заєць А. П. - Взаємозв’язок молочної продуктивності корів основного стада симентальської породи з надоєм корів-первісток в провідних племінних господарствах Вінницької області, Мандрик М. О., Бігас О. В., Білик В. Л. (2014)
Задорожна І. С. - Підвищення рівня інноваційного потенціалу наукових розробок з кормовиробництва (2014)
Титул, зміст (2017)
Могилова М. М. - Об'єктивність оцінки сільськогосподарського майна в забезпеченні удосконалення економічних відносин (2017)
Прощаликіна А. М. - Зарубіжний досвід державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва та можливості його застосування в Україні, Дудник О. С. (2017)
Рудич О. О. - Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2017)
Грещук Г. І. - Організаційно-економічні засади розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві (2017)
Смага І. С. - Формування нормативної диференціальної земельної рентита рентного доходу при вирощуванні зернових культур (2017)
Gadzalo A. - The modern state of the environmental protection as result of the state regulation of the ecological policy of Ukraine (2017)
Радько В. І. - Організаційно-методичні підходи до оцінки конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі, Бідула П. П. (2017)
Тульчинська С. О. - Заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Кириченко С. О., Бут А. В. (2017)
Горошко К. О. - Річковий транспорт як вирішення проблем "зернової логістики", Аляб'єва О. М. (2017)
Демчишак Н. Б. - Інструменти фінансового регулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як чинника підвищення конкурентоспроможності економіки України, Черепаня І. Р. (2017)
Сєвідова І. О. - Деpжaвне pегулювaння гaлузевoгo pинку oвoчевoї пpoдукцiї (2017)
Красовська О. Ю. - Класифікація маркетингових активів підприємства (2017)
Чавичалов І. І. - Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства (2017)
Куракіна Ю. О. - Оцінка економічного ефекту від використання власних коштів підприємств регіону з урахуванням динаміки їх фінансового стану в контексті державного управління (2017)
Загорський В. С. - Внесок Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у модернізацію державного управління (1995 – 2015 рр.) (2015)
Колодій А. Ф. - Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності "публічне управління й адміністрування” (2015)
Новаченко Т. В. - Методологія визначення соціально-психологічної складової компетентності демократичного керівника, Петровський П. М. (2015)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти формування новітньої парадигми публічної влади на засадах прав людини (2015)
Матвіїшин Є. Г. - Правові аспекти розширення експортного потенціалу аграрного сектора України, Магац Т. М. (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Проблемний моніторинг реформування судової системи України, Гурська К. В. (2015)
Кіянка І. Б. - Вплив політичних партій на формування якісного державного управління та місцевого самоврядування після подій "Революції гідності” (2015)
Горбатюк С. Є. - Транскордонне співробітництво і соціогуманітарна безпека регіону: управлінський аспект (2015)
Криштанович М. Ф. - Роль та функції політичної реклами в системі державного управління (2015)
Оргієць О. М. - Формування інституційної пам’яті в органах державної влади Франції: досвід для України (2015)
Грабовський О. І. - Теоретичні основи соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції (2015)
Пак В. І. - Теоретичні основи міждержавного регіонального управління (2015)
Мідик О. М. - Використання міжнародного досвіду у здійсненні державної політики підтримки талановитої молоді в Україні (2015)
Жук Ю. М. - Поняття послуг у системі державного управління (2015)
Верещак В. М. - Державне регулювання накопичувального елементу пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції, Німеччини) (2015)
Рогуля А. О. - Європейський досвід функціонування системи цивільного захисту населення у забезпеченні національної безпеки (2015)
Сталенна Л. С. - Проведення регіональних реформ в Італії та Франції як метод протидії сепаратистським проявам (2015)
Жадан Є. В. - Зарубіжний досвід забезпечення соціальної безпеки міста (2015)
Колосовська І. І. - Формування ефективної моделі партнерства інститутів публічної влади та громадянського суспільства (2015)
Бухун Ю. В. - Роль держави у регулюванні інвестиційних процесів на підприємствах космічної галузі (2015)
Сташенко В. Ю. - Стратегічний аналіз використання земельних ресурсів регіону (2015)
Горблюк С. А. - Структурно-функціональна модель регіональної інноваційної системи (2015)
Бєлічкова Н. І. - Удосконалення механізмів державного сприяння розвитку конкурентоспроможності агропромислового комплексу в Україні в умовах європейської інтеграції (2015)
Федорук Є. І. - Реформування залізничного транспорту як механізм державної дерегуляції (2015)
Ричкіна Л. В. - Модель розвитку територіальної громади із застосуванням інструментів проектного менеджменту (на прикладі конкретних територіальних громад) (2015)
Попський А. В. - Організаційно-правове регулювання діяльності малих і середніх підприємств (2015)
Селіверстов Р. Г. - Кластерний аналіз як інструмент оцінювання професійних компетенцій державних службовців (2015)
Бритько А. М. - Запровадження механізмів боротьби з бюрократизмом як складова вдосконалення системи управління державною службою (2015)
Грайнер Є. В. - Окремі аспекти реформування державної служби на сучасному етапі державотворення в Україні (2015)
Багрім О. А. - Законодавче забезпечення державної кадрової політики у сфері державної служби України у контексті концепції сталого розвитку (2015)
Котковський В. Р. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2015)
Войновський М. М. - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у системі місцевого самоврядування (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Палєєва Ю. С. - Інститут подвійного громадянства: проблема на міжнародному рівні або допустимий інститут (2015)
Міщенко К. О. - Проблеми тлумачення терміна "національні меншини" за міжнародним правом (2015)
Словіковська М. О. - Щодо деяких правових аспектів Європейської інтеграції України: сьогодення (2015)
Шевченко Н. Т. - Принципи взаємодії права ЄС та національного права держав-члені (2015)
Шестакова Н. О. - Основні аспекти визначення поняття "біженець" в міжнародному праві (2015)
Заворотченко Т. М. - Деякі питання охорони виборчих прав громадян на виборах в Україні (2015)
Несинова С. В. - Нове покоління прав людини: сучасні проблеми класифікації, Князєва Ю. С. (2015)
Панькевич В. М. - Протидія розповсюдженню завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей суб’єктами виборчого процесу (2015)
Черненко А. П. - Окремі питання щодо принципу гласності в діяльності прокурату, Михайлов О. О. (2015)
Шкабаро В. М. - Територія як ключова ознака держави та її характеристики, Ященко В. М. (2015)
Грищенко І. М. - Історико-правовий аспект розвитку законодавства про захист честі, гідності та ділової репутації (2015)
Козаченко В. В. - Історія становлення інституту держави (2015)
Степаненко О. В. - Виборча система України: проблеми правового регулювання (2015)
Філіпенко А. В. - Конституційно-правові аспекти державного кордону України (2015)
Шаповал В. В. - Правовий аналіз положень Закону України "Про очищення влади" (2015)
Щербина Т. Г. - Історія становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (2015)
Пушкина Е. В. - Сравнительная характеристика возмещения морального вреда в Украине и зарубежных странах, Крикливець Ю. А. (2015)
Новосад А. С. - Способи захисту права власності громадян (2015)
Тодорошко Т. А. - Порядок обжалования действий или бездействия государственного исполнителя (2015)
Пилипчук Є. О. - Проблема дискримінації жінок у трудовій сфері (2015)
Рибак К. О. - Проблемні питання сурогатного материнства (2015)
Kyrychuk A. - Legal dimensions of international corporate social responsibility of multinational enterprises, Shevchuk O. (2015)
Богданова А. А. - Ефективність діяльності господарських судів України: поняття та критерії (2015)
Пономарьов В. Д. - Поняття недобросовісної конкуренції: питання визначення та характерні ознаки (2015)
Рудковська О. А. - Проблеми правового регулювання плану санації боржника (2015)
Солодовник Е. Е. - Виконання судових актів щодо забезпечення позову в господарському процесі (2015)
Туманова А. О. - Історія виникнення руху щодо захисту прав споживачів (2015)
Лучко С. В. - Соціальна робота із засудженими як напрям функціонування пенітенціарних систем зарубіжних краї (2015)
Самбор М. А. - Актуальні проблеми застосування адміністративної відповідальності до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за прийняття незаконних рішень чи вчинення незаконних дій (2015)
Іванова Т. М. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, Братусь А. В. (2015)
Abstracts (2015)
Печиборщ В. П. - Роль єдиного медичного простору в організації медичної допомоги під час проведення АТО та подолання наслідків надзвичайних ситуацій, Якимець В. М., Слабкий Г. О., Вороненко В. В., Якимець В. В. (2017)
Огнєв В. А. - Фактори ризику та їх роль у виникненні хронічного панкреатиту серед населення, Трегуб П. О. (2017)
Рогач І. М. - Динаміка показників захворюваності дітей 0–14 років на вроджені аномалії розвитку та обґрунтування доцільності регіоналізації перинатальної допомоги в Закарпатській області, Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І., Міцьо Т. В. (2017)
Миронюк В. І. - Характеристика показників захворюваності дорослого населення Закарпатської області на хвороби шкіри та підшкірної клітковини, аналіз показників поширеності вказаних хвороб (2017)
Глушко Л. В. - Вплив хронічного психоемоційного напруження на стан вазодилатаційного резерву у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Гринів О. І. (2017)
Дудіна О. О. - Медичні аспекти народжуваності (стан дітородної діяльності), Габорець Ю. Ю. (2017)
Дудник С. В. - Перспективні напрями досягнення ефективної державної політики у сфері охорони дитячого здоров’я та попередження дитячої смертності (2017)
Безрук В. В. - Ставлення керівників-організаторів охорони здоров’я щодо рівня та шляхів удосконалення організації надання нефрологічної допомоги на регіональному рівні, Шкробанець І. Д., Ященко Ю. Б., Безрук Т. О. (2017)
Огнєв В. А. - Оцінка якості життя дітей та підлітків з ожирінням, Помогайбо К. Г. (2017)
Кравченко В. В. - Експертна оцінка організаційних аспектів діяльності комунальних і приватних консультативно-діагностичних центрів м. Києва (2017)
Кручаниця В. В. - Характеристика розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Закарпатській області (2017)
Федосюк Р. М. - Обґрунтування моделі імплементації стратегічного плану дій з безпеки пацієнтів у службі анестезіології та інтенсивної терапії України (2017)
Короткий О. В. - Вивчення поінформованості лікаря первинної ланки відносно якості надання медичної допомоги, дослідження його комунікацій з іншими об’єктами сфери охорони здоров’я (за даними соціологічного дослідження) (2017)
Лобас М. В. - Стратегічні підходи до реформування системи охорони здоров’я сільському населенню Черкаської області (2017)
Скрип В. В. - Готовність та спроможність системи охорони здоров’я регіонального рівня до автономізації закладів охорони здоров’я (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Артьомова Н. С. - Фактори ризику та прогнозування летальних випадків у передчасно народжених дітей з важкими внутрішньошлуночковими крововиливами, Ковальова О. М. (2017)
Гасюк Н. В. - Некоторые особенности процессов дифференциации буккального эпителия в гендерном аспекте, Клитинская О. В., Радчук В. Б., Цуканов Д. В., Бородач В. А. (2017)
Клітинська О. В. - Визначення рівня мікробного ценозу ротової рідини у дітей різних етнічних груп, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду, Бородач В.О., Цуканов Д. В., Васько А. А., Шетеля В. В. (2017)
Мисула І. Р. - Сучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта, поєднаного з остеопорозом, Голяченко А. О., Мисула Ю. І., Голяченко О. А., Сидлярук Н. І. (2017)
Слабкий Г. О. - Характеристика впливу антиретровірусної терапії на розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Закарпатській області та забезпечення населення консультуванням і тестуванням на ВІЛ, Миронюк І. С., Білак–Лук’янчук В. Й. (2017)
Пам’яті професора Ніни Олександрівни Галічевої (2017)
Фролов М. О. - На пошану професора Федора Григоровича Турченка (2016)
Ющенко П. А. - Інститут влади князя на Русі в ІХ-ХІ ст. (2016)
Єльников М. В. - Городище "Кінські Води" у писемних джерелах XVII – XX ст. (2016)
Паславська Н. О. - Навчання ремеслу у Львові в ранньомодерний період: учні та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст. (2016)
Мацьков О. М. - Контакти І. Виговського з Кримським ханством у 1659-1664 рр.: причини, зміст, наслідки (2016)
Дідик С. С. - Розвиток сільського господарства на території Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.) (2016)
Маслійчук В. Л. - "Друга Малоросійська колегія" та освітні ініціативи 1765–1780 рр. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського