Сердюк І. О. - Статевий склад дитячого населення Гетьманщини за даними генерального опису 1765-1769 рр. (2016)
Черемісін О. В. - "Нова Україна": модернізаційні та урбаністичні процеси Півдня України в кінці XVIII – початку XX століть (2016)
Дегтярьов С. І. - Історія бюрократії Російської імперії ХVIII – першої половини XIX ст.: огляд сучасної російської історіографії (2016)
Мальченко О. Є. - Гармати Українського виробництва з альбому трофейної артилерії Ф. Я. Телотта початку XVIII ст. (2016)
Задунайський В. В. - Незвична військова служба кубанських козаків кінця XIX – початку XX ст. (на прикладі козака Захара Логвиновича Ніжинця) (2016)
Боярчук А. В. - Православне духовенство Волині: особливості формування (кінець ХVIII – перша половина XIX ст.) (2016)
Кліш А. Б. - Ставлення християнських суспільників до еміграційних процесів у Галичині наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Винарчук Т. В. - Росіяни та імперське панування в уявленнях українських селян наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Швидкий С. М. - Лікувальні замовляння в етномедицині населення Слобідської України XIX – початку XX ст. (2016)
Пасічник Н. О. - Розвиток фінансово-правової науки у Новоросійському університеті (1865–1907 рр.) (2016)
Романченко В. В. - Соціальні деструктивні тренди у реаліях міського простору півдня України другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Ковальова Ю. В. - Передшлюбні експертизи на Півдні України в кінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Красько О. І. - Межі приватного та публічного життя в мемуарах та усних спогадах вихованців Харківського університету другої половини XIX – другої половини XX ст. (2016)
Сандурська О. В. - Одеські маяки: історія створення та перспективи розвитку (2016)
Турченко Ф. Г. - Як створювалися перші підручники з історії України (2016)
Магась В. О. - Діяльність Братства самостійників у підросійській Україні у 1914 – лютому 1917 рр. (2016)
Слободян С. О. - Діяльність А. В. Луначарського на посаді наркома просвіти у перші роки радянської влади (2016)
Сніда Є. О. - Катеринославська єпархія Російської православної церкви в 1917–1919 рр.: проблеми соборноправності та українізації церковного життя (2016)
Ігнатуша О. М. - Джерела історичних реконструкцій державно-церковних відносин в Україні 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Лізавенко Г. І. - Зародження кінематографу в Одесі (2016)
Сахно О. В. - "Міг би працювати сто літ, коли б не заважали": О. Довженко і радянський кінематограф (2016)
Петрів Н. Я. - Видавничо-освітня діяльність євангельсько-баптистських громад на теренах Західної України у 20–30-х рр. XX ст. як складова місійної діяльності (2016)
Оліцький В. О. - Позазаконні методи отримання показів свідків у справах проти духовенства Сумщини у 1936–1938 рр. (2016)
Лукашів В. Я. - Проблемні аспекти взаємовідносин "Товариства ім. М. Качковського" з польською окупаційною владою (1919–1939 рр.) (2016)
Яворський А. А. - Політика керівництва Чехословаччини щодо Українських емігрантів та їх професійних об'єднань у 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Єпик Л. І. - Кадрове та матеріальне забезпечення курсів лікнепу на Сумщині у 20-і рр. XX ст. (2016)
Оніпко Т. В. - Взаємозв'язки Українських і закордонних кооператорів: досвід 1920-х років (2016)
Руда О. В. - Діяльність кураторії Львівського шкільного округу у 1921–1939 роках (2016)
Ігнатуша Г. О. - Громадсько-релігійна діяльність Олександра Воронина (1926–2013 рр.) як предмет історичного дослідження (2016)
Турчина Л. В. - Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження, Спудка І. М. (2016)
Твердовський А. Ю. - Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 3. (2016)
Шугальова І. М. - Запорізький будинок немовляти: конвеєр смерті в центрі індустріального міста (2016)
Мільчев В. І. - Між двох диктатур: першоджерела про витоки переселенської активності болгарського населення Таврії в роки Другої Світової Війни (2016)
Саламаха І. В. - Протестантські церкви України в роки Другої світової війни (2016)
Кравчук Л. В. - Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2016)
Кузовова Н. М. - Партійний архів Херсонського обкому КП(б)У – КПУ в 1944–1950-х рр. та створення радянської міфології (2016)
Кицак Б. В. - Стан медичної галузі на території Райхскомісаріату "Україна" у 1941–1943 рр. (за матеріалами окупаційної преси) (2016)
Ільницький В. І. - Участь іноземців у визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (друга половина 1940-х рр.) (2016)
Стасюк О. Й. - Особливості підготовки радянських виборчих кампаній у Західноукраїнських областях у повоєнний період (1946-1947 рр.) (2016)
Кульчицька О. В. - Україна в ООН на шляху формування незалежності (2016)
Кропивко О. М. - Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах сільськогосподарського профілю в першій половині 1950-х рр. (на прикладі голосіївських вузів м. Києва) (2016)
Богатирчук К. О. - Трудове профільне навчання учнівської молоді в Україні в 60-80-ті рр. XX ст. (2016)
Кіндрачук Н. М. - Боротьба радянської влади з ідеологією "Українського буржуазного націоналізму" в історичній науці УРСР протягом 70-х рр. XX ст. (2016)
Кононенко В. В. - Демографічні процеси серед єврейського населення Поділля у другій половині XX століття (2016)
Сидорович О. С. - Вирішення продовольчої проблеми в 1960–1980-х рр.: місце і роль споживчої кооперації УРСР (2016)
Турченко Г. Ф. - Історична наука і сучасна гібридна війна Росії проти України (2016)
Грушева Т. В. - Громадянська та національна ідентичність пізніх протестантів у сучасній Україні (2016)
Лановюк Л. П. - Тематичні села, як місця пам'яті та чинники політики пам'яті: еволюція зарубіжного і вітчизняного історичного досвіду (1990-2000-і роки) (2016)
Терно С. О. - Критичне мислення: динаміка та сфера застосування (2016)
Фролов М. О. - Українсько-чорногорські відносини: десятиріччя здобутків і подолання проблемних питань (2006-2016 рр.) (2016)
Мілютін С. Ю. - Армія в іконоборській політиці візантійських імператорів (2016)
Звягіна О. М. - Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр. (2016)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітичний концепт і модель дипломатії Шарля Моріса де Талейрана-Перігора (1754-1838): історико-інституціональний контекст (2016)
Левчук І. С. - Персоніфікація лідерства: життєві долі й громадсько-політична діяльність лідерів українських, польських та єврейських жіночих рухів у Другій Речі Посполитій (2016)
Мальшина К. В. - Роль словенської народної партії в укладенні Конкордату та Конкордатьска криза (1930-1937 pр.) (2016)
Козак О. В. - Етнічні меншини у трансформаційних процесах в центральній та Південно-Східній Європі (2016)
Руда В. В. - Історичний контекст інтеграційних процесів західноєвропейських країн в галузі зовнішньої політики та політики безпеки (2016)
Митрофаненко Ю. С. - (Рец.) Турченко Ф.Г. Україна - повернення історії: генеза сучасного підручника / Ф.Г. Турченко. – Київ : Генеза, 2016. – 104 с. (2016)
Цвілюк С. А. - (Рец.) Савченко В.А. Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903–1929 рр.: історичний аспект та політична практика / В.А. Савченко. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2017. – 410 с. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Турченко Ф. Г. - Світлина "Комбат": міф і реальність (науково-популярний нарис) (2017)
Пустовалов С. Ж. - Інтерпретація типів металевих ножів і їх розподіл за культурами епохи ранньої бронзи Степової України (2017)
Паславська Н. О. - Кравецький цех у Львові в кінці XIV – XVIII ст.: особливості правового статусу (2017)
Бойчук Я. А. - Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина XIX – початок XX ст.) (2017)
Рошко К. М. - Зміни етнічного складу населення на території Південної України (кінець XIX ст. – 1920-ті роки) (2017)
Качан Ю. В. - Селянська сім'я і волосне судочинство Півдня України кінця XIX – початку XX ст. (2017)
Романченко В. В. - Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку XX ст. (2017)
Мельничук І. А. - Історичний досвід "першої хвилі" Української сільськогосподарської кооперації середини XIX ст. В контексті сучасних проблем сільського виробника (2017)
Дорошок Н. А. - Земська статистика Чернігівської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база (2017)
Кохан О. О. - Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII – середині XIX ст. (2017)
Левицький В. O. - Розвиток галузей легкої промисловості на Наддніпрянській Україні в другій половині XIX – на початку XX століття (2017)
Войчун Ю. І. - Відносини чехів-колоністів з представниками місцевого населення на території Волинської губернії (2017)
Мясникова А. С. - Діяльність муніципальної влади Харкова у період Першої світової війни (2017)
Куцик Р. Р. - Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. (2017)
Герасимов Т. Ю. - Благодійництво як індикатор суспільних настроїв у містах Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2017)
Світич К. С. - Особливості праці сестер милосердя Всеросійського земського союзу в період Першої світової війни (2017)
Мельник Р. П. - Громадсько-політична діяльність братів Окуневських у житті Східної Галичини (1914-1920 рр.), Мельник В. М. (2017)
Костишин Е. І. - Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри, Шеремета О. М. (2017)
Тарасенко Л. Б. - Селянські промисли як одне з джерел стороннього заробітку селянства Донбасу в 20-і рр. XX ст. (2017)
Гуменний С. Л. - Основні категорії нелегальних мігрантів на українському відрізку радянсько-польського кордону в 20–30-х рр. XX століття (2017)
Лапченко А. С. - Аналіз участі сільського жіноцтва в промислах на Харківщині в роки НЕПу (2017)
Грушева Т. В. - Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст., Рябчевська А. Р., Сєдєнкова А. С. (2017)
Висовень О. І. - Подвійні стандарти тоталітарних режимів у релігійній сфері (кін. 1930-х – 1940-і рр.) (2017)
Славич Є. В. - Селянство Донбасу під час голоду 1930 р. (2017)
Доценко В. О. - Репресії проти учасників єврейського аграрного руху другої половини 1930-х рр. В Україні (2017)
Кицак Б. В. - Система охорони здоров'я на території генерального округу "Дніпропетровськ" (1941–1943 рр.) (2017)
Скіра Ю. Р. - Взаємовідносини монахів Святоуспенської Лаври Студійського Уставу з євреями села Унева напередодні Голокосту (2017)
Лукіянчук В. Ю. - Сінті та роми в умовах тоталітарного нацистського режиму (2017)
Чорній Г. В. - Ліквідація неписьменності та малописьменності у середовищі жіноцтва на території Львівської області в 1945 р. (2017)
Янюк І. Ф. - Відновлення функціонування парцеляційного товариства "Земля" після Першої світової війни (2017)
Титаренко О. Ю. - Відновлення та розвиток радіомовлення на донбасі в період повоєнної відбудови (1943–1953 рр.) (2017)
Буренков В. М. - Формування соціально-політичних зв'язків Л. Брежнєва в Україні (1930–1950-ті рр.) (2017)
Штейнле О. Ф. - "Чужі товариші": проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950–1980-ті рр.) (2017)
Сацький П. В. - Раціоналізація ресурсного забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського й Північно-Кримського каналів та господарське освоєння південних районів України і Криму (1950–1953 рр.) (2017)
Шуст Т. С. - Cтворення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення медицини Івано-Франківщини (Станіславщини) у 1945–1955 рр. (2017)
Стрільчук А. В. - Конструювання образу заходу у радянських жіночих журналах (1960–1980-ті рр.) (2017)
Жулканич Н. М. - Стан медичного обслуговування сільського населення Закарпаття (др. пол. 1940 – поч. 80-х рр.) (2017)
Михайлов В. В. - Політична діяльність крайових організацій НРУ на півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2017)
Сирцова О. М. - Допомога населення воїнам, членам їх сімей та постраждалим особам на Запоріжжі у 1914–1916 та 2014–2016 рр.: порівняльний аналіз (2017)
Смерека Б. В. - Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI-XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): реєстри поборового, поголовного, подимного і чопового податку (2017)
Петренко І. М. - Громадсько-просвітницька діяльність історика Віри Жук (1928–2008) (2017)
Білик Н. І. - Музей Богдана Лепкого в Бережанах як носій історичної пам'яті (2017)
Бездрабко В. В. - Документознавчі погляди Андрія Введенського (2017)
Чучалін О. П. - Київська єпархія в умовах наступу держави на Православну Церкву в Україні 1920–1930-х рр.: джерелознавчий аспект (2017)
Скороход О. В. - Роль народної та урядової колонізації Півдня України у дореформений час: історіографія (2017)
Носа Б. М. - Історія розвитку туризму на Закарпатті (кін. XIX – поч. XXІ ст.): короткий історіографічний огляд (2017)
Неклюдов Є. С. - Тіньова економіка в Україні у вітчизняній історіографії (2017)
Іваневич Л. А. - Народний стрій українців Буковинського Поділля: специфіка класифікації (2017)
Слободянюк М. В. - Періодизація процесу зародження та розвитку військової нарукавної емблематики (2017)
Сорока А. О. - Обставини і трактування смерті Мітрідата VI Евпатора: від джерел античної доби до "De Civitate Dei" Августина Блаженного (2017)
Козак О. В. - Праболгари в історії східноєвропейського середньовіччя: актуальні питання вивчення, Самойленко Н. І. (2017)
Мілютін С. Ю. - Ікона як феномен християнської теорії пізнання і візантійської естетики у доіконоборський період (2017)
Погребенник А. І. - Інквізиційні гоніння й репресії у Лангедоці в ХІІІ-ХІV ст. (2017)
Звягіна О. М. - Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр. (2017)
Ціватий В. Г. - У витоків формування зовнішньої політики і моделей французької, італійської та іспанської дипломатії доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): проблеми інституціонального розвитку (2017)
Ндуму Є. К. - Колоніальна політика Франції в Екваторіальній Африці (1839–1960 рр.): на прикладі Габону (2017)
Лагіш Р. С. - Особливості канонічно-правового статусу католицької церкви візантійсько-слов'янського обряду в східних воєводствах Польщі (1923–1937 рр.) (2017)
Марцинюк М. П. - Еволюція португальської імміграційної політики після вступу у Європейський Союз (1986–2006 роки) (2017)
Кавунник А. Л. - Принципи ініціативи європейського союзу "Східне партнерство" в контексті взаємодії з країнами-партнерами (2017)
Удовік В. В. - Українсько-японське співробітництво у сфері ядерної безпеки: основні напрямки та підсумки 30-річної співпраці (2017)
Грушицька І. Б. - Внесок одеських астрономів у реалізацію програми досліджень міжнародного геофізичного року (1957–1958) (2017)
Ляшуга І. Ю. - Становлення системи національної метрологічної служби України (2017)
Мініна І. С. - Київський період життя та наукової діяльності академіка С. М. Ямпольського (1965-1998 рр.) (2017)
Іваницька С. Г. - (Рец.) Василь Хижняков. Чернігівська старовина / підготов. до друку і вступ. ст. О.Б. Коваленка, А.Л. Курданова, О.Я. Рахна. – Чернігів: видавництво "Десна поліграф", 2016. – 352 с. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Houston M. - Partnership and collaboration in work-oriented learning in Higher Education, Krueger K., Osborne M. (2017)
Hruzd-Matuszczyk A. - Collaboration of parents and teachers – from theoretical assumptions to their practical implementation (the case of polish school abroad) (2017)
Sysoieva S. - Teacher educators: from "the hidden profession” to revealed profession, Sokolova I. (2017)
Holubek V. - The changing idea of Higher Education (2017)
Trotskо H. - Modernization of educational practices in pedagogical universities (2017)
Kulbashna Y. - Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching, Zakharova V. (2017)
Dereka T. - Professional training of physical education specialists: the historical aspect (end of the 19th – the beginning of the 20th century) (2017)
Hryshchuk Y. - Implementation of Educational Reforms during the 1990s in Poland: obstacles and conditions (2017)
Batechko N. - Higher education, quality of higher education, expert support and its assurance: the canonization of concepts (theoretical and methodological discourse) (2017)
Durdas A. - Contemporary development tendencies of Higher Education in France (2017)
Antony-Newman M. - Ukrainian university students in Canada: cultural capital and educational experiences (2017)
Nicas A. - Greek in Ukraine: results of work and prospects for the development of the Greek Philology and Translation Department at Mariupol State University, Macri E. (2017)
Bobrytska V. - Educational portal seen as a key component of informatization of contemporary tertiary education (2017)
Kosteva T. - The impact of modern pedagogical conditions on the information competence formation of social work graduate students, Faichuk E. (2017)
Proshkin V. - The modern trends in future foreign language teachers` training to ICT usage in their future career, Glushak O., Mazur N. (2017)
Ogrodzka-Mazur E. - Students training – future teachers of early school education for work in culturally diversified environment (2017)
Onishchuk I. - Foreign language education as a philosophical, social, psychological and pedagogical category (2017)
Zheyuan W. - Technology experimental implementation of intercultural education of students by music activities (2017)
Lukash B. - The role of father in child care in the rural family: provision of material needs (2017)
Содержание (2017)
Freiman Yu. A. - Isotopic and spin-nuclear effects in solid hydrogens, Crespo Ya. (2017)
Алиев В. М. - Флуктуационная проводимость в сверхпроводящем соединении Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2Cu3Oy, Рагимов Дж. А., Селим-заде Р. И., Дамирова С. З., Таиров Б. А. (2017)
Глущенко А. В. - Спектры коллективных возбуждений и низкочастотная асимптотика функций Грина вырожденных состояний в магнетиках со спином s = 1, Ковалевский М. Ю., Мацкевич В. Т. (2017)
Бушкова В. С. - Низкотемпературные магнитные свойства ферритов NiCrxFe2–xO4 (2017)
Алисултанов З. З. - Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях, Мусаев Г. М., Арсланбекова М. М. (2017)
Dolbin A. V. - Thermal expansion of organic superconductor κ-(D4-BEDT-TTF)2Cu(N(CN)2)Br. Isotopic effect, Khlistuck M. V., Eselson V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Konstantinov V. A., Nakazawa Y. (2017)
Шкоп А. Д. - Индуцированная взаимодействием щель в спектре электронов и киральные эффекты в металлических углеродных нанотрубках, Кулинич С. И., Парафило А. В., Криве И. В. (2017)
Солодовник А. А. - Структура криосплавов N2–CH4, Мисько-Крутик Н. С., Багацкий М. И. (2017)
Kurnosov V. - Phonon excitations in the quasi-one-dimensional Haldane phase of SrNi2V2O8, Gnezdilov V., Lemmens P., Pashkevich Yu., Bera A. K., Islam A. T. M. N., Lake B. (2017)
Васкивский Е. - Спектроскопические исследования процесса кластеризации молекул метанола, изолированного в азотной матрице, Дорошенко И., Чернолевская Е., Погорелов В., Пицевич Г. (2017)
Исаев Н. В. - Неустойчивая пластическая деформация ультрамелкозернистой меди при температуре 0,5 К, Григорова Т. В., Шумилин С. Э., Полищук С. С., Давиденко А. А. (2017)
Москаленко В. А. - Анизотропия предела текучести и структурных параметров нанокристаллического титана, полученного криодеформацией, Погрибная Ю. М., Смолянец Р. В., Брауде И. С. (2017)
Бондарь И. С. - Комби-криостат для рентгеновского дифрактометра, Пинегин В. И., Рябовол В. В., Сиренко В. А., Еременко В. В. (2017)
Покутний С. И. - Оптическое поглощение коллоидными квантовыми точками селенида кадмия в диэлектрической матрице (2017)
Руденко Э. М. - Взаимная конверсия синглетного и триплетного упорядочений в контактах синглетного сверхпроводника с ферромагнитным никелем, Краковный А. А., Короташ И. В., Белоголовский М. А. (2017)
Турченко Ф. Г. - Світлина "Комбат": міф і реальність (науково-популярний нарис) (2017)
Доценко В. О. - Цивілізаційно-державний вибір розвитку Північно-Східної Русі у другій половині ХІІІ ст. (2017)
Смерека Б. В. - Населення ліквідованих сіл на території Яворівського полігону (XVI – перша половина XX ст.) (2017)
Барсук Е. Е. - О православной историографической традиции на белорусских и украинских землях в XVII –XVIII вв. (2017)
Черкашина О. В. - Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-XIX ст.) (2017)
Малащук О. С. - Розвиток та становлення виноградарства на Півдні України в другій половині XІХ століття (2017)
Макарець С. В. - Стан розвитку тютюнової галузі Полтавської губернії у другій половині XIX – на початку XX ст. (2017)
Любич О. А. - Промислове виробництво та обробка шовку в козацьких та поміщицьких господарствах Чернігівської губернії в XIX ст. (2017)
Нікітенко А. І. - "Я розів'ю, я наведу її на розум!": шлюбні ідеали та стратегії у середовищі народолюбної інтелігенції наддніпрянської України другої половини XIX ст. (2017)
Щербак С. І. - Садибні художні колекції в дворянських родинах Харківщини у XIX – на початку XX ст. як вид інтелектуального дозвілля (2017)
Яковенко Г. Г. - Домашні вчителі в жіночій освіті м. Миколаєва (2017)
Ложешник О. С. - Повернення задунайських козаків в межі Російської імперії на початку XIX ст. (2017)
Романченко В. В. - Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку XX ст. (2017)
Колин А. И. - К истории отъезда Ивана Халиппы из Кишинева в Бердянск в 1910 г. Из переписки И. Халиппы с митрополитом Арсением (А. Стадницким), Стыкалин А. С. (2017)
Вільчинська Н. П. - Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств "Січ") (2017)
Білобровець О. М. - Суспільно-політичні впливи на орієнтацію польської суспільної думки в Україні у вирішенні національного питання (1914-1917 рр.) (2017)
Цепков Д. О. - Діяльність місцевих органів влади Харківської губернії у галузі українізації шкільної освіти (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2017)
Турченко Г. Ф. - Махновський рух і українська ідея (2017)
Попов В. Ж. - Між двох вогнів: міські обивателі в умовах бойових дій громадянської війни 1917-1920 рр. (2017)
Тютенко Р. В. - Офіцери і суспільно-політичні виклики на тлі революційних процесів в Україні в 1917 р. (2017)
Коцюк В. Д. - Політична діяльність "Просвіт" Правобережної України у 1917-1918 рр. (2017)
Білай Ю. В. - Державоохоронні органи білого руху та українські культурні організації на Півдні України (1918-1920 рр.) (2017)
Міронова І. С. - Службовці поштового зв'язку в українській революції 1917-1921 рр. (2017)
Шишко О. Г. - Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 р.: причини та наслідки (2017)
Матухно Ю. О. - Проблема класифікації радянських свят у перше пореволюційне десятиліття (2017)
Олійник М. П. - Реалізація соціальної політики більшовиків на Поділлі в роки НЕПу (2017)
Штейнле О. Ф. - Економічна модель сталінізму та "тінізація" радянського суспільства (2017)
Ігнатуша Г. О. - Громадський компонент творчості Олександра Воронина: реконструкція за матеріали родинної бібліотеки (2017)
Стельникович С. В. - "Між двох вогнів": настрої населення Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.) (2017)
Тішин О. В. - Особливості адміністративно-територіального устрою півдня України під німецьким цивільним управлінням (1941–1944 рр.) (2017)
Кязимова Г. Х. - Румунська окупаційна влада та населення Одеси: трансформація соціально-психологічних відносин 1941–1944 рр., Дзинглюк О. С. (2017)
Касьянова Н. М. - Політика переселення щодо українського селянства (1940–1960-ті рр.) (2017)
Мочкін С. А. - Пам'ятки сакральної архітектури Ровенської області наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років (2017)
Шелемей Т. В. - Громадсько-політична діяльність Михайла Гориня в 1961–1965 рр. (2017)
Таранець С. В. - Історичний досвід формування та застосування десантно-штурмових військ в СРСР (60–80-ті рр. XX ст.), Печорін О. М. (2017)
Тищенко Ю. А. - Сім'я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із сьогодення (2017)
Грушева Т. В. - Протестантська модель життєвого успіху через призму Української духовної традиції (2017)
Войтович Н. М. - Традиційна гостинність українців та її значення для розвитку туризму, Гримак О. Я. (2017)
Швидкий С. М. - Народна медицина як складник етнокультурної спадщини українців (2017)
Зінченко А. Л. - Дегуманізація соціяльних відносин і "гуманітарна" політика правлячих груп Донецького краю (2017)
Іващенко М. М. - Молодіжна преса регіонів України наприкінці XX – на початку XXІ ст.: статистичні показники та якісне наповнення (2017)
Маслак В. І. - Уявлення українського козацтва про південні та східні кордони українського світу XVI – початку XVIII століття: еволюція історіографічного образу (2017)
Скороход О. В. - Історія вивчення державної політики щодо включення півдня України до внутрішнього ринку Російської імперії дореформеної доби (2017)
Левчук О. В. - Дозвілля у повсякденному житті киян початку XX ст. (за матеріалами місцевих газет) (2017)
Нефьодов Д. В. - Історіографія робітництва УРСР повоєнного періоду: зародження та перші кроки дослідження проблеми (1946–1964 рр.) (2017)
Гаврилюк О. Н. - Збереження української культурної спадщини у міжвоєнній Польщі: джерельна база (2017)
Рогожа М. М. - Щоденники Василя Симоненка як джерело дослідження витоків українського шістдесятництва (2017)
Слободянюк М. А. - Деякі аспекти використання категоріально-понятійного апарату при вивченні історії руху опору в Україні (2017)
Мілютін С. Ю. - Антична й ранньохристиянська філософська спадщина як складник ідейної аргументації іконоборців та захисників ікон (2017)
Димидюк Д. А. - Процес формування армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – середині ХІ ст. (2017)
Ціватий В. Г. - Флорентійська школа дипломатії доби Середньовіччя: інституціональний і політико-гуманістичний портрет Джованні Боккаччо (1313–1375) (2017)
Чередніченко О. В. - Житлові умови в англійському місті XIV-XV ст. (2017)
Котляров П. М. - Філіп Меланхтон між гуманізмом і реформацією: проект реформи школи Нюрнберга та її пріоритети (2017)
Казакевич О. М. - Мовна асиміляція корінних народів Британських островів у XIX ст. (2017)
Потапова О. Б. - Роль концепції "чехословакізму" у формуванні чехословацької нації, Устименко А. С. (2017)
Михайлюк М. В. - Нацистський комплекс таборів "Треблінка": життя і смерть поруч (2017)
Гончаренко А. В. - Еволюція міжнародної політики США щодо В'єтнаму, 1961–1963 рр. (2017)
Буглай Н. М. - Польсько-російські відносини на початку XXІ століття (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Слабий О. Б. - Кількісна морфологія гіпертрофованого серця (2017)
Коломійцев В. І. - Аспекти сучасних методів діагностики холедохолітіазу, Лукавецький О. В., Терлецький O. M., Буфан M. M. (2017)
Хміль С. В. - Особливості перебігу вагітності у жінок групи високого ризику розвитку пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури), Франчук У. Я. (2017)
Кибар О. Д. - Тиреоидный статус у детей с внебольничной пневмонией, Павлишин Г. А. (2017)
Волошин О. С. - Оцінка характеру психомоторної активності та фізичного розвитку організму в осіб юнацького віку, Гуменюк Г. Б. (2017)
Йолтухівський М. В. - Дослідження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у старшокласників-кіберадиктів, Лойко Л. С., Сасовець А. О., Тисевич Т. В., Рисинець Т. П., Карлащук Р. В. (2017)
Окусок О. М. - Використання біохімічних маркерів та комп’ютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень, Грищук Л. А., Жулкевич І. В., Табас П. С. (2017)
Сірант Г. О. - Визначення ефективності застосування реабілітаційних програм відновного лікування у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом (2017)
Соломенчук Т. М. - Порівняльна клініко-анамнестична характеристика факторів ризику гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок в пери- та постменопаузальний періоди, Процько В. В., Восух О. В. (2017)
Шаповалова Г. А. - Характеристика психо­соматичного стану дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань в процесі комплексної реабілітації із диференційованим призначенням мінеральної води "Марія” (2017)
Швайко С. Є. - Вплив факторів довкілля на показники варіабельності серцевого ритму в підлітків, Дмитроца О. Р., Журавльов О. А., Захарчук О. О. (2017)
Vergun A. R. - Destructive complicated onychomycosis with nail incarnation: case series, complex surgical treatment (2017)
Процайло М. Д. - Сімейний випадок стенозуючого лігаментиту (2017)
Шамсиев А. М. - Компьютерно-томографическая семиотика хронического рецидивирующего гематогенного остеомиелита, Зайниев С. С. (2017)
Горбань Н. Е. - Полип и гиперплазия эндометрия – этиопатогенетические аспекты рационального подхода к проблеме (2017)
Хміль С. В. - Ефективність застосування прегравідарної підготовки у пацієнток із синдромом полікістозних яєчників в програмах допоміжних репродуктивних технологій при використанні протоколів контрольованої оваріальної стимуляції з антагоністами та тригером агоністом, Хміль М. С. (2017)
Возіанов С. О. - Роль тестування функцій спінальних центрів сечовипускання та дефекації у виборі методів лікування хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репрінцева А. С. (2017)
Марута Н. О. - Продромальний період психозу: клініко-психопатологічні та патопсихологічні закономірності формування, критерії діагностики і принципи профілактики, Білоус В. С. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Характеристика церебрального токсоплазмозу в пацієнтів з ВІЛ: ретроспективний аналіз 135 випадків у Дніпропетровському регіоні, Литвин К. Ю., Волікова О. О., Білоконь О. О., Мішкой І. П., Чикаренко З. О., Кушнєрова О. А., Галущенко С. А. (2017)
Кенс О. В. - Алельний поліморфізм С-260Т гена CD14 у дітей із повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, Гнатейко О. З., Макух Г. В., Лук’яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2017)
Павлишин Г. А. - Медико-статистична характеристика народжуваності та смертності дітей із низькою масою, Шульгай А.-М. А. (2017)
Савченко О. В. - Аналіз використання лазерного випромінювання в процесі ортодонтичного переміщення зубів та пропозиції щодо удосконалення технології (2017)
Гевкалюк Н. О. - Клінічна ефективність застосування фітопрепарату "Ресверазин” у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2017)
Нагірний Я. П. - Дослідження гуморальної ланки імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи різного психосоматичного типу особистості, Фесик В. Л. (2017)
Сидорак Х. Т. - Ефективність очищення системи кореневих каналів із різними протоколами іригації (2017)
Хабчук В. С. - Ефективність ранньої діагностики прихованих форм карієсу та моніторингу стоматологічного статусу дітей різних вікових груп, Рожко М. М., Олійник Р. П., Погорецька Х. В., Пацкань Л. О. (2017)
Бухтіарова Т. А. - Порівняльна токсикометрія гетерометалічних комплексів германію (IV) та 3d-металів на основі лимонної та винної, Лук’янчук В. Д., Сейфулліна І. Й., Кравець Д. С., Марцинко О. Е., Літвиненко Д. Ф., Козир В. А. (2017)
Ковальська М. Є. - Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі тварин за умов формування експериментального алергічного альвеоліту (2017)
Мельничук Ю. М. - Морфологічні особливості післяопераційних рубців шкіри при застосуванні комбінованої профілактики (експериментальне дослідження), Грицина І. В. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Топічне лікування контактного нікелевого дерматиту: потенціал наноінкапсульованої супероксиддисмутази, Шевчук О. О., Корда М. М. (2017)
Шульгай А. Г. - Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2017)
Федчишин М. П. - Токсична дія наночастинок оксиду марганцю за умов гострого експерименту, Корда М. М. (2017)
Яременко Л. М. - Експресії білка S-100 у корі великих півкуль при моделюванні ішемії за умов сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Гарбовий О. М., Шепелєв С. Є. (2017)
Маланчук Л. М. - Роль медичної сестри відділення реанімації та інтенсивної терапії в оцінці динаміки тяжкості стану хворих, прооперованих із приводу гострої і хронічної абдомінальної патології, Павляк І. С. (2017)
Азархов О. Ю. - Методи і засоби для комп’ютерного аналізу мікроскопічних зображень циркулюючих пухлинних клітин, Злепко С. М., Тимчик С. В., Чернишова Т. А., Данилков С. О. (2017)
Бензар І. М. - Клінічні особливості та способи лікування судинних аномалій у новонароджених (2017)
Ткачук І. М. - Розробка та оцінка впровадження інформаційного посібника "Здоров’я та профілактика серцево-судинних захворювань у військовослужбовців” (2017)
Рецензія на монографію "Лептоспіроз” / Н. А. Васильєва, М. А. Андрейчин. – Тернопіль : ТДМУ, "Укрмедкнига”, 2016. – 276 с. (2017)
Андріюк Л. В. - Внутрішнє застосування мінеральних вод у лікарській практиці, Яцюк В. М., Федяєва С. І. (2017)
Горчакова Н. О. - Головні властивості компонентів фітозбору для профілактики респіраторних захворювань (2017)
Хабарова А. В. - Динаміка клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі перенесенного інфекційного мононуклеозу при застосуванні сучасних імуномодуляторів у періоді медичної реабілітації, Соцька Я. А. (2017)
Андріюк Л. В. - Принципи харчування осіб похилого та старечого віку (огляд літератури), Яцюк В. М., Федяєва С. І. (2017)
Саханда І. В. - Характеристика чинників, які визначають потребу у високоефективних лікарських препаратах рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань, Косяченко К. Л., Негода Т. С. (2017)
Шиморова Ю.Є. - Дослідження леткої фракції коренеплодів пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.), Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю., Сущук Н. А. (2017)
Попова Я. В. - Дослідження фармакологічної дії ліофілізованого екстракту з трави осоту звичайного (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), Мазулін О. В., Лукіна І. А., Мазулін Г. В. (2017)
Кисличенко О. А. - Дослідження жирних кислот у сланях паргелії перли нової, Процька В. В., Журавель І. О. (2017)
Гарник Т. П. - Звіт за результатами проведення наукового конгресу з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я" (2017)
Волошин О. І. - Сучасні гепатопротекторно-жовчогінні фітопрепарати в комплексному лікуванні коморбідних уражень гепато-біліарної системи, Присяжнюк В. П. (2017)
Волошин О. І. - Особливості терапевтичної дії фітопрепарату "Гепанекс" при захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів, Доголіч О. І., Сенюк Б. П. (2017)
Разумний Р. В. - Використання фітопрепарату "Імупрет" у медичній реабілітації хворих зі стеатозом печінки після перенесеної негоспітальної пневмонії (2017)
Меньшова В. О. - Інтродуковані лікарські рослини на присадибних ділянках, Березіна В. І. (2017)
Мацко Н. В. - Лікувальна дія ароматів, Грабоус О. В. (2017)
Потоцька С. В. - Lobelia inflata. Випадки практичного застосування (2017)
Чекаліна Н. І. - Протизапальний вплив ресвератролу у хворих на ІХС та ІХС у сполученні з аутоімунним тиреоїдитом, Казаков Ю. М., Бурмак Ю. Г., Петров Є. Є., Шуть С. В., Трибрат Т. А. (2017)
Мацко Н. В. - Лікування невропатії лицевого нерву методами рефлексотерапії і фізіотерапії (2017)
Компанієць О. Л. - Вплив краніосакральної терапії на вегетативну нервову систему у пацієнтів з ознаками синдрому хронічної втоми і хворих на хронічну хворобу нирок V ступеня, Федоров С. М. (2017)
Семенова Л. О. - Рефлексотерапія Су Джок, її розвиток в Україні (2017)
Парахін А. І. - Альтернативна медицина у США, Самбір В. В., Антюхов Р. В., Новохатній В. А. (2017)
Мельник А. І. - Результати лабораторних досліджень впливу ефекту форми спіралі на біологічні об’єкти (2017)
Котляров Ю. Д. - Методы традиционной китайской медицины в практике современного врача (2017)
Валовень И. Е. - Гнев в традиционной китайской медицине и его влияние на организм (2017)
Глоба О. П. - Комплементарна реабілітологія: методи і форми професійного співробітництва різнопрофільних фахівців, Медков І. В., Залевський О. В., Вихованець Б. О. (2017)
Євтушенко Т. В. - Особливості викладання методів діагностики давньої та сучасної традиційної медицини студентами випускних курсів (2017)
Адегова Л. Я. - Керований стрес у рамках біологічної медицини (2017)
Черная Т. В. - Место альтернативной медицины и воспитания в современной детской психиатрии, Чуприков А. П., Семенова И. А. (2017)
Осипенко Е. Д. - Новые авторские методи ки диагностики и коррекции в астропсихологии для формирования позитивных жизненных ценностей человека (2017)
Соколенко А. Н. - Роль и место фунготерапии в оказании палеативной помощи пациентам (2017)
Семенова С. В. - Алгоритм здоров’я з позицій альтернативної медицини (2017)
Інформація про конференції (2017)
Валентон І. В. - Особливості формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів (2017)
Вербин Н. Б. - Результати експериментального дослідження розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки (2017)
Гомонюк О. М. - Етичні засади професійної діяльності педагога (2017)
Дем’янчук М. Р. - Організація виробничої практики у професійній підготовці майбутніх фельдшері (2017)
Дніпровська Т. В. - Педагогічні особливості використання інтерактивних методів навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням (2017)
Коваленко Л. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти (2017)
Кончович К. Т. - Структура готовності майбутніх учителів-філологів іноземної мови до педагогічного спілкування (2017)
Корольова Н. Ю. - Педагогічні аспекти моніторингу фізичного здоров’я студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Мельничук І. М. - Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у медичному ВНЗ (2017)
Мельничук С. Ю. - Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2017)
Москаленко О. І. - Особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців транспортної галузі (2017)
Окопна Я. В. - Технології професійно орієнтованого навчання говоріння й письма другою іноземною мовою майбутніх туризмознавців (2017)
Ратинська І. О. - Формування професійної компетентності та професійної мобільності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення в професійного коледжу на основі використання інформаційних технологій під час вивчення дисципліни "Економіка" (2017)
Ребуха Л. З. - Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи (2017)
Ринденко Н. М. - Досвід підготовки інструкторів у федеральному навчальному центрі правоохоронних органів США (2017)
Сердюк С. І. - Обґрунтування моделі формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Собко В. Г. - Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці шляхом використання ділових ігор (2017)
Солтик О. О. - Роль педагогічної практики у процесі формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури (2017)
Шеремет П. М. - Професійний імідж вчителів історії як чинник педагогічного впливу на формування історичної свідомості учнів (2017)
Шукатка О. В. - Системні основи міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2017)
Ястремська С. О. - Характеристика форм і засобів інформаційно-комунікаційної підтримки дистанційного освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Панасюк В. В. - Оцінювання концентрації напружень біля тонких пружних та в’язкопружних включень, Силованюк В. П. (2017)
Саврук М. П. - Періодична система близько розташованих отворів у пружній площині за антиплоскої деформації, Кваснюк О. І., Чорненький А. Б. (2017)
Сулим Г. Т. - Нелінійне деформування тонкого міжфазного включення, Піскозуб Й. З. (2017)
Кравець В. С. - Напружений стан плоского клиноподібного зразка з крайовою тріщиною за одновісного розтягу (2017)
Скальський В. Р. - Розподіл механічних напружень у бандажі за його обтискання на колісному центрі електровоза, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Канюк Ю. І. (2017)
Ревенко В. П. - Розрахунок осесиметричного напружено-деформованого стану двошарового циліндра під дією локальних навантажень (2017)
Долінська І. Я. - Розрахунок залишкового ресурсу диска ротора парової турбіни з урахуванням кількості зупинок обладнання (2017)
Огородніков В. А. - Енергетичний критерій надійності елементів конструкції транспортних засобів, Гречанюк М. С., Губанов А. В. (2017)
Топчевска К. - Вплив потужності тертя на температурні напруження під час одноразового гальмування (2017)
Панченко О. В. - Визначення довговічності залізобетонних мостових балок, підсилених композитними стрічками, Іваницький Я. Л., Кунь П. С., Журавський О. Д. (2017)
Захарова Л. М. - Моделювання незворотного деформування ґрунтів і масивів гірських порід методами теорії пружності (2017)
Цирульник О. Т. - Метод лабораторної деградації конструкційних сталей, Крет Н. В., Волошин В. А., Звірко О. І. (2017)
Осташ О. П. - Вплив режимів термообробки на витривалість пружин зі сталі 65Г, Чепіль Р. В., Маркашова Л. І., Грибовська В. І., Кулик В. В., Берднікова О. М. (2017)
Федірко В. М. - Термодифузійне насичення поверхні титанового сплаву ВТ22 з контрольованого кисеньазотовмісного газового середовища на стадії старіння, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г., Лаврись С. М., Кіндрачук М. В., Духота О. І., Тісов О. В., Загребельний В. В. (2017)
Гвоздецький В. М. - Вплив розміру краплини та швидкості потоку на структуру і властивості електродугових покривів, Сірак Я. Я., Задорожна Х. Р., Дем’янчук Я. М. (2017)
Korzekwa J. - Influence of nanoparticle’s size on microstructure of oxide coatings, Gądek-Moszczak A., Zubko M. (2017)
Винар В. А. - Оцінювання за електродним потенціалом механізму трибокорозії сплаву Д16Т, Похмурський В. І., Зінь І. М., Василів Х. Б., Хлопик О. П. (2017)
Стечишин М. С. - Корозійні та електрохімічні характеристики у кислих модельних середовищах поверхонь металів, азотованих у тліючому розряді, Стечишина Н. М., Курской В. С. (2017)
Берсірова О. Л. - Електрохімічний синтез наноструктурних електрокаталітичних покривів Fe–W, Білик С. В., Кублановський В. С. (2017)
Bouti S. - The structure and mechanochemical properties of solid lubricant MoS2 using vibration wave treatment, Antonova M. N., Hamouda K., Babichev A. P., Sayah T. (2017)
Никифорчин Г. М. - IV Літня школа з механіки руйнування Європейського товариства з цілісності конструкцій (2017)
Марущак П. О. - П’ята Міжнародна конференція "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (DMDP-2017) (2017)
Будьонний В. Ю. - Вплив способів основного обробітку на показник твердість ґрунту та урожайність квасолі (2017)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність ячменю ярого (2017)
Кохан А. В. - Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від систем удобрення та основного обробітку ґрунту в умовах лівобережного лісостепу, Лень О. І., Тоцький В. М. (2017)
Криштоп Є. А. - Сучасні наукові напрями у вирощуванні культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius l.), Ведмедева К. В. (2017)
Кудря С. І. - Вплив попередника пшениці озимою на вміст поживних речовин у ґрунті, Кудря Н. А., Звонар А. М. (2017)
Москалець Т. З. - Агроекологічні аспекти вивчення фотосинтетичної діяльності рослин тритикале озимого залежно від генотипу та умов довкілля, Гриник І. В., Москалець В. В. (2017)
Петренкова В. П. - Обмеження розвитку плісеневих грибів на зерні пшениці та ячменю за використання озоно-повітряних сумішей, Сокол Т. В., Боровська І. Ю., Ниска І. М., Таран Г. В., Пугач С. Г., Замуриєв О. О., Опалєв П. О. (2017)
Ткаліч Ю. І. - Хімічне контролювання бурянів у посівах пшениці озимої по стерньовому попереднику в степу, Цилюрик О. І., Пугач А. М., Козечко В. І. (2017)
Безуглий І. М. - Оцінка селекційного матеріалу гороху в конкурсному сортовипробуванні, Василенко А. О., Сокол Т. В., Шевченко Л. Н., Ільченко Н. К., Глянцев А. В. (2017)
Голік О. В. - Селекція пшениці полби звичайної ярої (Triticum dicoccum shrank.) макаронного напряму використання в інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, Діденко С. Ю., Реліна Л. І., Вечерська Л. А. (2017)
Горбачова С. М. - Вихідний матеріал для створення низькоплівчастих сортів проса з високими господарськими та споживчими властивостями, Горлачова О. В. Садовой О. О. (2017)
Компанець К. В. - Оцінка адаптивності сортів ячменю ярого за продуктивністю та її структурними елементами, Козаченко М. Р. (2017)
Кравченко Н. В. - Вплив опромінення ботанічного насіння картоплі гамма-променями на продуктивність першого бульбового покоління, Подгаєцький А. А., Падалка Ю. М. (2017)
Кучеренко Є. Ю. - Метод визначення стійкості сої до фузаріозу в контрольованих умовах та виділення генотипів з цінними господарськими ознаками, Петренкова В. П. (2017)
Ниска І. М. - Джерела стійкості ячменю ярого до біо- та абіотичних чинників, Петренкова В. П. (2017)
Харитоненко Н. С. - Прояв ефекту гетерозису вмісту токоферолів у гібридів F2 соняшнику, Кириченко В. В., Поздняков В. В., Анциферова О. В., Святченко С. І. (2017)
Шпак Т. М. - Новий ранньостиглий сорт рису Лазуріт (2017)
Гутянський Р. А. - Інокуляція, гербіцид, бур’яни та врожайність зернобобових культур (2017)
Вінюков О. О. - Сортові особливості накопичення важких металів зерновими колосовими культурами в промисловому регіоні, Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф. (2017)
Семенцова К. О. - Проблеми виготовлення стандартних зразків складу ґрунту (2017)
Сорокотяга Г. В. - Сортова специфіка мінерального живлення рослин сої (2017)
Носенко Ю. М. - Інструменти інтернет-маркетингу в маркетинговій діяльності наукових установ, Сінельник Л. М. (2017)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки зон трансферу сої на рівні областей України, Святченко С. І., Бондаренко Є. С. (2017)
Чернобай Л. М. - Економічне обґрунтування впровадження в агропромислове виробництво нових гібридів кукурудзи, Єгорова Н. Ю. (2017)
До уваги авторів (2017)
Дикань В. Л. - Європейська модель соціально орієнтованої економіки в реаліях України (2012)
Домбровський О. Г. - Модус "економічного простору" в архітектоніці геокону (2012)
Єрмоленко О. А. - Фінансовий моніторинг в Україні, Лисьонкова Н. М. (2012)
Зайцева І. Ю. - Проблеми і перспективи діяльності банків у сфері фінансового лізингу, Селюков І. Ю. (2012)
Зінченко О. А. - Проблеми та перспективи формування інформаційного забезпечення регіональних ринків, Цихмістро С. І. (2012)
Іщенко В. В. - Податкова складова фінансової безпеки держави (2012)
Карпенко О. О. - Аналіз підходів щодо ідентифікації кластерів (2012)
Кірдіна О. Г. - Організація виробничих систем в умовах формування інноваційної моделі економіки України (2012)
Кузніченко В. М. - Метод Z-перетворень у моделі фінансової взаємодії співвиконавців інвестиційного проекту, Лапшин В. І., Стеценко Т. В. (2012)
Меркулова Т. В. - Моделирование влияния финансовых рынков на оценку устойчивости коммерческого банка, Ковпак Э. А. (2012)
Мужилівський В. В. - Державно-приватне партнерство як засіб удосконалення обов’язкового страхування в Україні (2012)
Мягких І. М. - Проблеми формування інтегрованих бізнес-структур (ІБС) (2012)
Павловская И. Г. - Методологические подходы к развитию стратегического планирования в интегрированных корпоративных структурах (2012)
Толстова А. В. - Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни (2012)
Устенко М. О. - Сучасні тенденції розвитку світової логістичної системи (2012)
Фурсова В. А. - Аналіз фундаментальних підходів щодо визначення сутності сек'юритизації, Зінченко С. Г. (2012)
Дикань В. Л. - Аналіз сучасного стану розвитку обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті в Україні, Кондратенко Д. В. (2012)
Божок А. Р. - Алгоритм розрахунку витрат з використання інфраструктури залізничного транспорту (2012)
Бойко Д. І. - Трансформація фінансових відносин на залізничному транспорті в умовах реструктуризації галузі, Шинкарьова Н. Ю. (2012)
Булгакова Ю. В. - Принципи реформування деповської вагоноремонтної бази Укрзалізниці (2012)
Гарбар В. А. - Скорочення працівників у процесі реформування залізничного транспорту (2012)
Гулай О. С. - Удосконалення класифікації категорій пільгового контингенту на залізничному транспорті України (2012)
Дергоусова А. О. - Реалізація комплексних комерційних послуг на засадах пріоритетно-партнерського підходу (2012)
Дикань О. В. - Управління функціонуванням структурного підрозділу залізниці, Йолкін Д. Г., Канівцова В. Ю. (2012)
Єлагін Ю. В. - Основні умови ефективного реформування залізничного транспорту, Лебецька В. С. (2012)
Зоріна О. І. - Модель стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Іваненко А. В. - Напрямки розвитку ринку транспортних послуг в Україні (2012)
Калініченко Л. Л. - Трансформаційні процеси як контекст, який визначає соціально- економічну ефективність залізничної галузі (2012)
Каличева Н. Є. - Шляхи визначення економічного ефекту ремонту колії при підвищенні швидкостей руху на залізничному транспорті (2012)
Кирпиченко К. С. - Підвищення ефективності використання інфраструктури МТК №5 (2012)
Кондратюк М. В. - Визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України (2012)
Кравченко О. О. - Передумови використання сценарного підходу до фінансового планування і прогнозування на залізничному транспорті (2012)
Крысько С. Л. - Организация линейного грузопассажирского и круизного судоходства между портами Черного моря (2012)
Лимар Н. М. - Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту (2012)
Маркова І. В. - Економічна ефективність функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту, Лук’янова О. М. (2012)
Чередниченко О. Ю. - Реформування системи організації вантажних залізничних перевезень та використання вантажного рухомого складу "Укрзалізниці" в сучасних умовах (2012)
Чеховська М. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку системи залізничного транспорту України в умовах посилення глобалізації (2012)
Чупир О. М. - Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України (2012)
Широкова О. М. - Якість транспортного обслуговування в умовах структурних перетворень галузі (2012)
Бабина О. Є. - Аналіз конкурентного середовища транспортного підприємства: теоретико-методологічний підхід (2012)
Воловельськая И. В. - Механизм управления финансовыми рисками предприятий железнодорожного транспорта (2012)
Єрмоленко О. А. - Проблеми підготовки і проведення первинного публічного розміщення акцій українськими компаніями, Лисьонкова Н. М. (2012)
Єфименко Т. І. - Організація оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту, Пєтухова Т. О. (2012)
Журавель М. Ю. - Оцінка рівня силової безпеки підприємства: практичні аспекти, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2012)
Кануннікова В. М. - Сутність фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства, Полозова Т. В., Воскобойник О. М. (2012)
Коковіхіна О. О. - Фінансове моделювання як метод фінансового контролінгу на підприємствах залізничного транспорту, Семенюта А. В. (2012)
Корінь М. В. - Інноваційний шлях розвитку підприємств залізничного транспорту та промисловості України (2012)
Котов А. М. - Аналіз структурної динаміки прямих та непрямих витрат (2012)
Литвиненко А. О. - Обґрунтування стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства (2012)
Міщенко С. П. - Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Науменко М. О. - Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства, Плотніков О. С. (2012)
Піддубна Л. І. - Експортний потенціал підприємства: сутність і системні імперативи формування та розвитку, Шестакова О. А. (2012)
Посохов І. М. - Операційні ризики: управління та основні напрями зниження (2012)
Ткаченко Ю. В. - Шляхи швидкого розвитку інноваційних фірм, Алексєєв В. В. (2012)
Чебанова Н. В. - Стратегія розвитку соціально-економічного потенціалу підприємств залізничного транспорту, Українська Л. О. (2012)
Єфремов О. С. - Управління розробкою стратегії інноваційної діяльності підприємства з використанням показників оперативної діяльності (2012)
Кірдіна О. Г. - Гуманітарна складова державної інноваційної політики (2012)
Мискіна О. О. - Концепція удосконалення податкового регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо (2012)
Черноіванова Г. С. - Показники ефективності інноваційних проектів (2012)
Антипцева О. Ю. - Формування працедавцем цінності вакансії на основі маркетингового підходу (2012)
Колосок В. М. - Особливості стратегічного управління розвитком персоналу промислових інтегрованих структур, Алістаєва А. В. (2012)
Рудов Б. А. - Управління персоналом підприємства за рахунок "лідерського підходу" (2012)
Городецкая Т. Э. - Доходы населения в системе экономических отношений (2012)
Гузь Л. А. - Проблеми та переваги розвитку наукових засад дистанційної освіти (2012)
Компанієць В. В. - Соціально-економічний розвиток України: фактори кризи (системні порушення та стратегічні помилки реформування) (2012)
Сухорукова Т. Г. - Особенности регулирования безработицы на современном этапе развития экономики Украины, Аркатова А. (2012)
Якименко Н. В. - Державні механізми управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на основі формування промислово-транспортної системи України (2012)
Копилов C. А. - Основні напрями огієнкознавчих студій істориків в Україні (1990-і рр.), Завальнюк О. М. (2017)
Прокопчук В. С. - Огієнкознавчі дослідження професора О. М. Завальнюка (2017)
Слюсаренко В. В. - Іван Огієнко як духовний лідер та освітній діяч (2017)
Моздір В. В. - Духовний сикретизм культури подолян: погляд через призму світогляду Івана Огієнка (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2017)
Верстюк В. В. - Українсько-польські відносини за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова (2017)
Комарова О. О. - Особові документи представників родини Доманицьких у фонді 16 Державного архіву м. Києва (2017)
Чернов В. В. - Фонди Державного архіву Волинської області як джерело вивчення виборів до Державної думи Російської імперії (2017)
Лисенко О. Є. - Україна у двох світових війнах: проблеми воєнної антропології (2017)
Баглай В. В. - "Філософ історичної інформатики": штрихи до наукової біографії В.В. Підгаєцького (2017)
Яблонський В. В. - Дипломатичні відносини Стародавнього Єгипту за правління Тутмоса ІІІ з країнами Східного Середземномор’я та Близького Сходу (2017)
Омаров С. М. - Держава Чингізхана та Чингізидів в історії степових імперій середньовіччя: специфіка державної організації і дипломатична традиція монголів (2017)
Олійник С. В. - Зовнішньополітичні плани Російської імперії щодо польської інтелігенції Галичини: проблема реалізації (1914-1916) (2017)
Боровець І. І. - Між співпрацею та конфронтацією: чехословацька влада та словацькі автономісти у 1920-х рр. (2017)
Кравчук О. М. - Постать Т. Ґ. Масарика у висвітленні української радянської преси 1920-1930-х рр. (2017)
Головко О. Б. - Міжкнязівські війни в Південно-Західній Русі і поступове виникнення суверенних князівств-держав у Прикарпатті (80-ті роки ХІ – початок ХІІ ст.) (2017)
Балушок В. Г. - Ритуал вступу возного на посаду в ранньомодерній Україні (спроба інтерпретації) (2017)
Бородій А. І. - Земля та ментальні риси єврейського населення Правобережної України (2017)
Федьков О. М. - Організації РСДРП у північних повітах Чернігівщини та на Гомельщині в 1905-1907 рр.: від Поліського комітету до Спілки, Дубінський В. А. (2017)
Магась В. О. - Центри зародження всеросійського селянського союзу та періодизація його діяльності у Наддніпрянській Україні у 1905-1908 рр. (2017)
Циганюк М. А. - Позадумська діяльність депутатів І Державної Думи від українських губерній та відгуки про їхню роботу в краї (2017)
Копилова М. С. - Політико-правовий статус української меншини у другій Речі Посполитій (1918-1926 рр.) (2017)
Комарніцький О. Б. - Студентство педагогічних вишів Радянської України у 1920-1930-х рр.: соціальний склад (2017)
Олійник Ю. В. - Створення органів української адміністрації в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" в роки нацистської окупації (2017)
Вонсович Г. Б. - Концепт "держава" у політичній думці ОУН (2017)
Адамовський В. І. - Реабілітаційні процеси в Україні у 1953-1960 роках: нормативно-правова база (2017)
Савчук П. О. - Доля священика Григорія Солов'я (2017)
Маркевич О. В. - Формування системи поліцейських органів влади Волинської губернії (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) (2017)
Хоптяр Ю. А. - Розвиток шляхів сполучення Подільської губернії (друга половина ХІХ ст.) (2017)
Сербалюк Ю. В. - Діяльність церковнопарафіяльних попечительств Подільської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-історичний аспект (2017)
Стецюк В. Б. - Православні храми та духовенство військового відомства на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний та архітектурний аспекти (2017)
Лозовий В. С. - Діячі української соціал-демократичної спілки та хлібороби села Ольшаниця Васильківського повіту Київщини: до питання про вплив політичних партій населянство в епоху модернізації (2017)
Глушковецький А. Л. - Вибори до І Державної Думи у Кам’янці-Подільському (2017)
Кліщинський П. В. - Осередки політичних партій на Поділлі в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917) (2017)
Адамський В. Р. - Університетська тема на сторінках газети "Голос Подольской церкви" (2017)
Наші автори (2017)
Алькема В. Г. - Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств (2012)
Бурденко І. М. - Характеристика основних етапів становлення та розвитку ринку похідних фінансових інструментів України (2012)
Горошкова Л. А. - Моделювання впливу циклічності на економічну безпеку металургійної галузі (2012)
Кавун С. В. - Оцінка актуальності наукових досліджень та їх динаміки у сфері безпеки на світовому рівні, Зима О. Г., Воротинцев М. М. (2012)
Квак М. В. - Стратегічне планування відтворення національного багатства як резерву для реалізації цільових програм розвитку держави та забезпечення національної економічної безпеки (2012)
Клебанова Т. С. - Динамические модели индикаторов экономической безопасности государства, Сергиенко Е. А., Гурьянова Л. С. (2012)
Колодізєв О. М. - Дослідження сучасної проблематики розвитку та безпеки вітчизняного ринку пластикових карток, Григоренко В. М. (2012)
Корчевська Л. О. - Система принципів забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Котковський В. С. - Чинники забезпечення фінансової складової безпеки банківської діяльності, Орлов В. В. (2012)
Лаврова Ю. В. - Формування системи показників оцінки фінансової безпеки автотранспортного підприємства, Грознов І. Б. (2012)
Лаврова Ю. В. - Маркетингова складова в системі управління економічною безпекою підприємства, Кізіма К. О. (2012)
Лазаришина І. Д. - Джерела інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, Оренчин О. В. (2012)
Лукін В. О. - Місце обліку, економічного контролю та аналізу в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Маляревський Ю. Д. (2012)
Магас Н. В. - Зовнішні фактори формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2012)
Малютін О. К. - Оптимальний вектор розвитку національної економіки в контексті інвестиційної безпеки України (2012)
Миколайчук А. Б. - Методичний підхід до прогнозування рівня фінансової безпеки держави в системі моніторингу (2012)
Мішин О. Ю. - Сутність поняття "економічна безпека підприємства", Мішина С. В. (2012)
Москаленко Н. О. - Методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємства шляхом реструктуризації, Даниленко C. В. (2012)
Надьон Г. О. - Соціальне партнерство як складова фінансово-економічної безпеки підприємства, Ромахова О. О., Держак Н. О. (2012)
Овчаренко Є. І. - Вузькофункціональний підхід в управлінні економічною безпекою підприємства (2012)
Онищенко В. О. - Концептуально-методичні засади оцінки рівня економічної безпеки держави, Онищенко С. В., Мирошниченко В. В. (2012)
Отенко І. П. - Управління економічною безпекою підприємства за критерієм його адаптивності, ійник Т. В. (2012)
Петряєва З. Ф. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Петряєв О. О. (2012)
Поплавська Ж. В. - Безпека як стратегічний вимір, Ліманський А. М. (2012)
Скребець І. В. - Роль стратегічної безпеки для сучасного ефективного підприємства (2012)
Філиппова С. В. - Управління ризиком вартості підприємства, як невід’ємна складова системи економічної безпеки в умовах невизначеності, Нізяєва С. А. (2012)
Цвігун Т. В. - Основні підходи до організації процесу управління ризиками на підприємстві (2012)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Аналіз стану економічної безпеки машинобудівних підприємств, Ярошенко О. Ф. (2012)
Чмутова І. М. - Обґрунтування складу збалансованої системи показників для оцінки діяльності банку, Безродна О. С. (2012)
Шостак Л. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства, Помазун О. О. (2012)
Шпанковська Н. Г. - Особливості методичного підходу до внутрішнього аналізу економічної безпеки підприємства, Костанецький В. В., отенко Н. О. (2012)
Корній С. А. - Квантово-хімічний аналіз механізму деградації бінарних нанокластерів платини сірковмісними сполуками, Похмурський В. І., Червінська Н. Р. (2017)
Хома М. С. - Вплив сульфідів на водневу перенапругу та наводнювання сталі У8 у хлоридно-сірководневих середовищах, Головей С. А., Івашків В. Р., Василів Х. Б. (2017)
Чаусов М. Г. - Вплив динамічних незрівноважених процесів на механічні властивості та корозійну тривкість титанового сплаву, Марущак П. О., Пилипенко А. П., Хабурський Я. М. (2017)
Ожигов Л. С. - Коррозионные повреждения трубопроводов АЭС и проблемы их контроля, Митрофанов А. С., Добровольська И. Ю., Шрамченко С. В., Василенко Р. Л., Рыбальченко Н. Д., Крайнюк Є. А. (2017)
Левченко С. В. - Синергічні ефекти у сумішах поверхнево-активних речовин під час механічної обробки металів, Ледовських В. М. (2017)
Студент М. М. - Корозійна тривкість плазмо-електролітних шарів на сплавах та покривах системи Al–Cu–Mg за різної термообробки, Посувайло В. М., Веселівська Г. Г., Сірак Я. Я., Яцюк Р. А. (2017)
Погрелюк І. М. - Корозійна поведінка у фізіологічному розчині титанового сплаву ВТ6с після хіміко-термічної обробки, Федірко В. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В., Корольова Т. В. (2017)
Знак З. О. - Електрохімічні характеристики кислих розчинів відпрацьованих сольових хімічних джерел струму, Мерцало І. П., Буклів Р. Л. (2017)
Сиротюк А. М. - Експериментальне та аналітичне оцінювання наводнювання трубних сталей, Лещак Р. Л., Дорош М. І. (2017)
Каплун П. В. - Вплив водню на іонне азотування сталей (2017)
Стащук М. Г. - Вплив концентрації водню на напруження у суцільному металевому циліндрі (2017)
Хиль С. В. - Визначення періоду докритичного росту внутрішньої тріщини в головці рейки під експлуатаційними навантаженнями, Рудавський Д. В., Канюк Ю. І., Сас Н. Б. (2017)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту внутрішньої поверхневої корозійно-механічної тріщини в трубі нафтопроводу за турбулентного потоку нафти і гідроударів, Штойко І. П., Райтер О. К. (2017)
Іваницький Я. Л. - Вибір бази вимірювання переміщень для визначення деформацій методом оптико-цифрової кореляції зображень, Кунь П. С., Ленковський Т. М., Мольков Ю. В., Штаюра С. Т. (2017)
Коваленко В. І. - Тривкість вакуумно-дугових нітридоніобієвих покривів за дії абразиву та кавітації, Мартиненко Л. І., Маринін В. Г. (2017)
Conrath E. - Properties of a HFC-reinforced nickel-based superalloy in creep and oxidation at 1100°С, Berthod P. (2017)
Похмурська Г. В. - Вплив складу шихти порошкових дротів на структуру та властивості електродугових покривів, Головчук М. Я., Дзьоба Ю. В. (2017)
Немчук О. О. - Особливості діагностування технічного стану сталей портового перевантажувального обладнання (2017)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2017 (2017)
Authors’ index (2017)
Голубчак К. Т. - Містобудівні засади організації духовно-реколекційних центрів (2017)
Жданов А. А. - Напряженно-деформированное состояние цилиндрической металлической оболочки на кусочно-постоянном упругом основании при температурном климатическом воздействии (2017)
Заволока М. В. - Эффективная стержневая арматура для современного строительства, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2017)
Заврак Н. В. - Расчет неоднородных анизотропных прямоугольных оболочек с произвольным закреплением на контуре (2017)
Ковальчук С. Б. - Природна криволінійна циліндрична система координат для стержнів із плоскою віссю довільної форми, Горик О. В. (2017)
Козаченко Т. А. - Динамика вращений твердого тела, близких к псевдорегулярной прецессии (2017)
Пашинський В. А. - Можливості короткострокового прогнозування снігового навантаження, Юрченко О. І. (2017)
Семенюк С. Д. - Поверочный расчет изгибаемых железобетонных конструкций, усиленных набетонкой в сжатой зоне, при малоцикловом нагружении, Москалькова Ю. Г. (2017)
Філімоніхін Г. Б. - Визначення кліматичних навантажень за метеоданими при перевірочних розрахунках несучих конструкцій, Пашинський М. В. (2017)
Гоц В. І. - Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу, Ластівка О. В., Руденко І. І., Волинська Є. В. (2017)
Кропивницька Т. П. - Низькоемісійні багатокомпонентні цементи в технології будівельних розчинів, Іващишин Г. С., Семенів Р. М. (2017)
Мишутин А. В. - Факторы, влияющие на устойчивость асфальтобетонного покрытия к образованию колейности, Заволока М. В., Твердохлеб А. Л. (2017)
Мостовий С. М. - Дисперсноармований литий бетон на механоактивованому цементозольному в’яжучому, Барабаш І. В., Ксьоншкевич Л. М., Барабаш Т. І. (2017)
Пашинський В. А. - Оптимальні марки ніздрюватого бетону для стін цивільних будівель, Карпушин С. О. (2017)
Толмачов С. М. - Дослідження впливу повітроутягування на міцність дорожніх бетонів, Бєліченко О. А., Захаров Д. С. (2017)
Доронина М. А. - Функциональная модель технологического процесса лазерной резки, Яглицкий Ю. К. (2017)
Осадчий В. С. - Эколого-мелиоративный мониторинг орошаемых земель Нижне-Днестровской оросительной системы Беляевского района, Блажко А. П. (2017)
Возняк О. Т. - Термореновація системи кондиціювання повітря виробничих приміщень, Сухолова І. Є., Савченко О. О., Довбуш О. М. (2017)
Воинов А. П. - Анализ особенностей развития коммунальной теплоэнергетики Украины. Аспект энергосбережения, Димитрова Ж. В. (2017)
Грачёв И. А. - Неравномерность распределения воды сборно-распределительными системами (2017)
Гуляенко А. Б. - Дифференциальное распределение дисперсных масс в оборотных системах охлаждения с выпарными охладителями, Македон В. В., Шульга А. В. (2017)
Душкин С. С. - Моделирование технологических процессов очистки питьевой воды при использовании активированного раствора коагулянта, Шевченко Т. А., Душкин С. С. (2017)
Маковецкая Е. А. - Анализ подземных вод северных и центральных частей Одесской области и современные технологии их очистки, Дмитренко М. П. (2017)
Odud L. M. - Improvement of the clarifier with suspended sediment layer construction in water softening technological schemes (2017)
Петраш В. Д. - Влияние предварительного охлаждения отработанных газов на энергетическую эффективность термотрансформаторной системы теплоснабжения, Полунин Ю. Н., Ольшановский В. С. (2017)
Ткачук О. А. - Уточнені формули для розрахунків трубопроводів мереж водовідведення, Ярута Я. В. (2017)
Чмелев И. Ю. - Применение напорной флотации в водоподготовке, Исакиева О. Г., Сорокина В. Е. (2017)
Гладишев Д. Г. - Оцінювання деформованого стану будинків в межах ущільненої забудови у фіксованих інженерно-геологічних умовах, Гладишев Г. М., Гладишев Р. Д. (2017)
Дикань В. Л. - Інноваційний вектор забезпечення сталого розвитку економіки України (2012)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "фондова біржа" як основної ланки фондового ринку (2012)
Винников В. В. - Экономические предпосылки и региональные аспекты логистики в формировании логистических транспортно-распределительных систем, Кристиогло В. С. (2012)
Вовк А. А. - Сущность бухгалтерского и финансового учета, их общее и особенное, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2012)
Воловельськая И. В. - Проблемы риска в экономических и психологических науках (2012)
Гасім Салах - Україноафриканські відносини: після кризове відновлення та перспективи економічного партнерства (2012)
Гненний О. М. - Методичний підхід до оцінки майнових прав користування нерухомістю (2012)
Кірдіна О. Г. - Регіональний ринок транспортних послуг: проблеми функціонування та завдання регулювання (2012)
Кравченко О. О. - Методологічні аспекти формування інформаційної аналітичної бази при сценарному фінансовому плануванні і прогнозуванні (2012)
Мисько Н. В. - Еволюція становлення поняття "конкурентоспроможність промислової продукції" у вітчизняній економічній науці (2012)
Мінка В. Ф. - Підвищення точності методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок, Малофіенко Е. В. (2012)
Пархоменко И. Н. - Закономерности формирования производственной структуры глобальной судоходной индустрии (2012)
Полтініна О. П. - Забезпечення ефективності фінансової діяльності на основі контролінгу в системі забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва (2012)
Посохов І. М. - Аналіз існуючих підходів до класифікації ризиків (2012)
Фрасинюк Т. И. - Факторы и задачи морского администрирования в развитии украинского торгового флота (2012)
Дикань В. Л. - Аналіз енергетичної складової у прямих виробничих витратах на роботу тягового рухомого складу, Калабухіна М. Ю. (2012)
Андрєєва О. В. - Чинники ефективного інвестування залізниць в умовах динамізації циклів економічного розвитку (2012)
Блиндюк Р. В. - Розвиток інтелектуальних технологій управління на залізничному транспорті (2012)
Бойко О. В. - Транспортно-дорожній комплекс (ТДК) в інтеграційних процесах, Сич Є. М., Пащенко Ю. Є. (2012)
Булгакова Ю. В. - Причини неефективної роботи технічної бази для ремонту ватажних вагонів (2012)
Гудкова В. П. - Понятійно-категоріальний апарат сучасної теорії пасажироперевезень (2012)
Єрьоміна М. О. - Питання розвитку системи фінансової безпеки залізничного транспорту України, Поколодна О. В. (2012)
Зоріна О. І. - Механізм забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Зубенко В. О. - Стратегічне управління транзитним потенціалом України (2012)
Калініченко Л. Л. - Удосконалення мотиваційної системи на залізничному транспорті (2012)
Каличева Н. Є. - Обґрунтування доцільності удосконалення організаційної структури системи управління колійним господарством при запровадженні швидкісного руху на території України (2012)
Легкий С. А. - Визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2012)
Лисенко А. О. - Методичні засади формування та визначення витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (2012)
Маркова І. В. - Обґрунтування вибору складових організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту, Волохов В. А. (2012)
Мелентьев Д. Ю. - Единая система логистики городского пассажирского транспорта: основы построения (2012)
Назаренко І. Л. - Акціонування Укрзалізниці: доцільність врахування помилок ВАТ "РЖД" (2012)
Плугіна Ю. А. - Інвестування як основний інструмент управління інтелектуальним капіталом підприємств залізничного транспорту (2012)
Познякова О. В. - Складові собівартості пасажирських перевезень на основі організаційно- матричного методу (2012)
Примачева Н. Н. - Принципы формирования морской транспортной политики (2012)
Садловська І. П. - Особливості й інтегральна єдність поточного, перспективного та стратегічного розвитку транспортної інфраструктури національної економіки (2012)
Сенько Е. В. - Условия формирования кумулятивного эффекта торгового судоходства (2012)
Токмакова І. В. - Розвиток стратегічного партнерства на підприємствах залізничного транспорту в умовах впровадження швидкісного руху, Обруч Г. В. (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Дослідження впливу загального терміну поїздки пасажира на доходи транспортних компаній (2012)
Чеховська М. М. - Фінансово-економічні показники ефективності розвитку залізничного транспорту (2012)
Чорний В. В. - Ключова роль ціноутворення в реалізації відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Якименко Н. В. - Системно-структурний підхід до формування інституційного середовища залізничного транспорту (2012)
Янченко Н. В. - Оптимізація чисельності робітників Укрзалізниці за допомогою втілення адаптивного управління (2012)
Безугла Ю. Є. - Методичний підхід до оцінки ефективності фінансової реструктуризації підприємств залізничного транспортного машинобудування (2012)
Вовк А. А. - Сущность заемного основного капитала транспортных компаний и вопросы характеристики его размера, Вовк Ю. А. (2012)
Водолажська Т. О. - Сутність, зміст та співвідношення понять компетентністного підходу до оцінки працівників (2012)
Гладка О. І. - Обгрунтування факторів формування привабливості підприємства як роботодавця (2012)
Дем’яненко Т. І. - Адаптивне управління як процес формування конкурентоспроможності підприємства (2012)
Ємельянова К. С. - Таймшер як нова форма організації круїзного бізнесу (2012)
Єременко А. О. - Зовнішні та внутрішні загрози кадрової безпеки підприємства (2012)
Зайцева І. Ю. - Рейдерство в Україні та дослідження його впливу на фінансову безпеку підприємства (2012)
Колегаев И. М. - Эффективная конкурентоспособность операционной деятельности судоходных компаний (2012)
Компанієць В. В. - Вплив організаційної культури на розвиток підприємства, Польова В. В. (2012)
Корінь М. В. - Концепція створення логістично-інформаційно-інноваційно- маркетингового центру "ПРОМЗАЛІННОВАТИКА" (2012)
Литвиненко А. О. - Методика визначення стратегії управління інвестиційною привабливістю підприємства, Бусургіна М. А. (2012)
Міщенко С. П. - Інформаційна складова економічної безпеки підприємства (2012)
Наконечний Ю. В. - Засади адаптації систем розвитку персоналу портових підприємств до сучасних умов (2012)
Пересыпкина Н. А. - Комплексная оценка влияния факторов круизного туризма на ротацию транзитных портов (2012)
Піддубна Л. І. - Управлінські аспекти мобілізації інноваційного ресурсу конкурентоспроможності українських підприємств (2012)
Підопригора І. В. - Роль контролінгу в системі управління підприємствами залізничного транспорту (2012)
Полозова Т. В. - Особливості побудови системи фінансово-економічного моніторингу підприємства, Халіна В. М. (2012)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Сідоренко В. В. - Вплив показників трудового потенціалу на результати діяльності підприємства (2012)
Устенко М. О. - Методичні підходи до визначення процесу побудови логістичної системи промислових підприємств залізничного транспорту (2012)
Khaiminova Y. V. - External threats to economic security of enterprises of shipping business (2012)
Чупир О. М. - Розробка стратегії розвитку будівельного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2012)
Швець Л. В. - Резерви підвищення якості трудового потенціалу промислового підприємства (2012)
Широков М. А. - Інформаційне забезпечення управління витратами портового підприємства (2012)
Литовченко О. Ю. - Kонцептуальні основи механізму антикризового фінансового управління підприємством (2012)
Мілявський М. Ю. - Корпорації машинобудівельного комплексу як об’єкти корпоративного контролю (2012)
Примачев Н. Т. - Управление экономическими результатами морских транспортных предприятий (2012)
Озерська А. В. - Показники оцінки ефективності інноваційних проектів (2012)
Рогозянська А. М. - Фінансові інновації та зменшення невизначеності розвитку фінансових ринків (2012)
Королева Н. Н. - Понятие трудовых ресурсов как социально-экономической категории (2012)
Андрєєва Н. М. - Аналітичний інструментарій оцінки маркетингової політики у сфері ризик-менеджменту агропромислових підприємств України, Зіньковська Д. В. (2017)
Арафтеній А. М. - Проблема інституціонального забезпечення економічного розвитку територіальних громад в Україні (2017)
Береза І. В. - Стратегічні орієнтири розвитку підприємств транспортного будівництва в умовах трансформації галузі (2017)
Бондаренко С. А. - Маркетинговий аспект інноваційного розвитку виноробних підприємств (2017)
Булишева Д. В. - Інституційні аспекти трансформації відносин власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій України (2017)
Буркинский Б. В. - Національні цінності і інтереси України (методологічні і прикладні аспекти дослідження), Степанов В. Н. (2017)
Волчков О. Є. - Напрями розвитку альтернативного фондового ринку у підвищенні ринкової капіталізації вітчизняних підприємств (2017)
Горячук В. Ф. - Людський капітал - головна конкурентна перевага України: проблеми на шляху її реалізації (2017)
Єрмакова О. А. - Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики (2017)
Ільченко С. В. - Визначення конкурентоспроможності з урахуванням особливостей портової діяльності, Глушко Г. М. (2017)
Грималюк А. В. - Інвестиційна модель розвитку національної економіки в умовах невизначеності, Квач І. Я., Бойко О. В. (2017)
Кириленко О. М. - Ефективність спрощених методів експлуатації малодіяльних ліній та основних засобів транспорту, Міщенко М. І. (2017)
Коваль В. В. - Інноваційні пріоритети інтенсифікації розвитку ринків переробної промисловості, Колеснікова К. С., Бурлаченко Д. М. (2017)
Котлубай О. М. - Економіко-правові засади діяльності транспортно-експедиторських підприємств як агентів вантажовласника, Липинська О. А. (2017)
Кукош М. С. - Інституційні основи формування інвестиційного потеціалу регіону (2017)
Купінець Л. Є. - Якість грунтів в системі забезпечення агрогосподарського природокористування, Тютюнник Г. О. (2017)
Кухарчик В. Г. - Регіональна асиметрія ринку праці транспортного комплексу України (2017)
Кухарчик О. Г. - Створення мультимодального кластеру (2017)
Лайко О. І. - Теоретичні засади дослідження інноваційної діяльності консервного підприємства, Іванченков В. С., Струтинська І. В. (2017)
Лайко О. І. - Інституціональне забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату Українського Причорномор’я, Чехович З. В., Науменко Ж. Г. (2017)
Лисюк В. М. - Інтеграційні механізми в товарних ринках: концептуальна сутність та практична дія, Нікішина О. В., Зарудна О. П. (2017)
Мартинюк О. М. - Впровадження механізму екологізації інноваційної діяльності України: державний та регіональний вимір розвитку (2017)
Мартієнко А. І. - Інституалізація державного управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на природні ресурси, Хумарова Н. І. (2017)
Никола С. О. - Организационно-экономический механизм государственного стимулирования экологоориентированного бизнеса (2017)
Нічітайлова М. С. - Кадастри рекреаційно-туристичних ресурсів як інформаційна база удосконалення відносин власності на природні фактори виробництва (2017)
Нікішина О. В. - Концептуальний підхід до оцінки ефективності інтегрованого товарного ринку (2017)
Осипов В. М. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах зміни ринку, Паламарчук Н. С. (2017)
Осипов В. М. - Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаційного сектора України, Солдаткіна А. В. (2017)
Осипов В. Н. - Субрегіональні утворення як один з способів забезпечення міжмуніципального співробітництва у регіоні, Шевченко Д. І. (2017)
Познанська І. В. - Проблеми ефективного функціонування судноплавних компаній (2017)
Ремзіна Н. А. - Теоретичні основи функціонування постійних устроїв транспортних систем в Україні в умовах приватизації (2017)
Рябкова О. В. - Обгрунтування основних економічних показників результативності машинобудівних підприємств (2017)
Садченко Е. В. - Миграция как социально-экономический фактор устойчивого развития (2017)
Сараєва І. М. - Передумови розвитку технологічного підприємництва в Україні, Носова Н. І. (2017)
Тихонова І. М. - Методичні підходи до управління розвитком промислового підприємства на основі імплементації МСФЗ (2017)
Черчик А. О. - Чинники впливу на еколого-економічну безпеку підприємства (2017)
Жалдак М. І. - Інформатизація навчального процесу має сприяти поглибленню і розширенню бази знань – основи творчої діяльності майбутнього фахівця (2016)
Рамський Ю. С. - Основи нечіткої логіки – важливий компонент фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики, Твердохліб І. А. (2016)
Кузьміна Н. М. - Основні види аналізу задач оптимізації з комп’ютерною підтримкою (2016)
Підгорна Т. В. - Про безпечне особистісне інформаційне середовище учня (2016)
Струтинська О. В. - Зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів інформатики (на прикладі Нідерландів) (2016)
Біляй Ю. П. - Хмарні технології: віртуальні середовища програмування (2016)
Франчук В. М. - Використання хмарних сервісів у навчальному процесі, Галицький О. В. (2016)
Ніколаєв К. Д. - Самостійна робота вчителів у системі післядипломної освіти із застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисципліни "Стратегія сталого розвитку" (2016)
Вакуленко І. В. - Управління самостійною роботою студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Білоусова Л. І. - Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників: стан і проблеми, Пономарьова Н. О. (2016)
Мазурок Т. Л. - Особливості формування когнітивної складової ІКТ-компетентності майбутніх вчителів інформатики, Черних В. В. (2016)
Журавель К. І. - Методична система навчання теорії нечітких множин та нечіткої логіки студентів комп’ютерних спеціальностей (2016)
Кашина Г. С. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як основа післядипломної освіти вчителя (2016)
Маркова О. М. - Моделі використання хмарних технологій у підготовці ІТ-фахівців (2016)
Рафальська М. В. - Професійна підготовка вчителів математики до застосування засобів ІКТ у навчальному процесі, Лященко Г. М. (2016)
Єфименко В. В. - Компетентнісний підхід у процесі навчання комп’ютерної математики у педагогічному університеті (2016)
Вишневецька В. П. - Формування і розвиток інформатичних компетентностей студентів фізкультурного профілю (2016)
Жалдак А. В. - Комп’ютеризований аналіз функцій і рівнянь з параметрами (2016)
Коноваленко С. М. - Формування системи інформатичних компетентностей у студентів технологічних коледжів під час вивчення дисципліни "Комп’ютерна техніка та програмування" (2016)
Іщук А. А. - Використання комп’ютера в процесі навчання розв’язування деяких задач оптимізації (2016)
Сєйтвелієва С. Н. - Методичні аспекти навчання хмарних технологій майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Скриннік Н. В. - Можливості використання BOYD-технологій на уроках української літератури (2016)
Андрієвська В. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності майбутніх учителів (2016)
Ромашевська М. А. - Проблеми формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних коледжів (2016)
Жалдак М. І. - Пам'яті Андрія Вікторовича Пенькова, Морзе Н. В., Рамський Ю. С., Горошко Ю. В., Цибко Г. Ю., Вінниченко Є. Ф., Костюченко А. О. (2016)
Кравченко В. І. - Виклики і загрози Україні, її економіці та фінансам у першій третині xxi століття (2016)
Іщенко О. А. - Національний досвід реалізації транскордонних проектів (2016)
Яблочніков С. Л. - Стан та проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні, Євась Т. В., Жукова О. А. (2016)
Марченко В. М. - Взаємозв’язок понять потенціал підприємства, економічний, ресурсний та виробничий потенціали підприємства, Навроцький Н. О. (2016)
Николаева Л. Л. - Фрахтование как особый вид экономической деятельности, Липинская А. А. (2016)
Пашкевич М. С. - Моделі розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки, Лобата О. В. (2016)
Білоус Н. М. - Визначення корпоративних стратегій та доцільність використання факторингу у їх реалізації, Сазонець І. Л. (2016)
Круш П. В. - Реструктуризація як фактор підвищення ефективності діяльності пат "київхліб", Якименко Р. А. (2016)
Махначова Н. М. - Соціальна мобілізація та ресурсний потенціал громади (2016)
Шашина М. В. - Інформаційна складова економічної безпеки підприємства, Володін В. В. (2016)
Тюлєнєва Ю. В. - Розробка моделі залежності чистого процентного доходу банку від розміру залученої ресурсної бази від фізичних осіб, Савченко М. М. (2016)
Савич О. П. - Сучасні тенденції і перспективи розвитку глобального автомобільного ринку (2016)
Фатюха Н. Г. - Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення запорізької області, Чеберко Д. С. (2016)
Petrenko I. P. - The question of economic essence of debt securities (2016)
Козак О. А. - Перспективи трансформації особистих селянських господарств  у сімейні фермерські господарства, Дудник О. С. (2016)
Гарбера О. Є. - Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації (2016)
Демчишак Н. Б. - Теоретична конструкція та стратегічні основи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Фесенко В. В. - Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств як фактор економічної безпеки: пріоритети та проблемні питання, Бабенко Л. В. (2016)
Коваль С. Л. - Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств (2016)
Колеватова А. В. - Основні пріоритетні напрями та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2016)
Власюк Т. М. - Стан і тенденції трансформації вищої освіти України (2016)
Ковбатюк М. В. - Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств, Беник Н. Г. (2016)
Гусаковська Т. О. - Модель управління методичним забезпеченням системи ризикостійкості підприємства, Рибалко-Рак Л. А., Поставна Л. П. (2016)
Бугай Н. О. - Внутрішньогосподарський контроль як сегмент системи управління підприємством: сучасний стан та пріоритети розвитку (2016)
Стецюк Л. С. - Методичне забезпечення аналізу сільськогосподарських підприємств (2016)
Гаряга Л. О. - Управління кредитним портфелем у контексті реформування банківської системи України (2016)
Карюк В. І. - Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства (2016)
Сокіл О. Г. - Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях (2016)
Адамовська В. С. - Публічне управління та адміністрування в контексті державного та регіонального управління (2016)
Міщук Є. В. - Організація діяльності керівників публічних адміністрацій на сучасному етапі розвитку публічного управління в Україні (2016)
Панасюк В. М. - Вплив демографічного фактору на розвиток соціальної інфраструктури в Україні (2016)
Шолом А. С. - Формирование национальной институциональной базы внешней торговли в рамках присоединения и членства в вто, на примере Украины (2016)
Паламаренко Я. В. - Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення (2016)
Чернєв Є. В. - Державне регулювання як стимулюючий чинник розвитку венчурного інвестування (2016)
Диба В. А. - Вплив економічної кризи на страховий ринок України (2016)
Трофимчук О. А. - Витрати держави: міфи та об’єктивна необхідність (2016)
Неклеса А. І. - Сутнісна характеристика економічного зростання підприємства (2016)
Новіцька О. В. - Інтелектуалізація економіки як чинник інноваційного розвитку (2016)
Москаленко К. В. - Формування ефективної збутової політики підприємств олійно-жирової промисловості (2016)
Заяць Р. В. - Інформаційне забезпечення управління власністю в аграрних підприємствах (2016)
Рубейкін В. А. - Консолідація фінансової звітності: методика виконання процедур (2016)
Паньков О. Б. - Моделі економічного зростання як база дослідження інвестиційної діяльності підприємства (2016)
Алексєєнко О. А. - Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва підприємств м’ясопродуктового підкомплексу (2016)
Діордієв В. О. - Засади створення фінансового інноваційного хабу в Україні (2016)
Жваненко С. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як інструмент розвитку економіки курортно-рекреаційних систем (2016)
Патраманська Л. Ю. - Удосконалення підходів до оцінки ефективності внутрішнього контролю на підприємствах електронної комерції (2016)
Голобородько Т. В. - Використання міжнародних стандартів фінансової звітності у зарубіжних країнах (2016)
Редько М. В. - Перспективи створення кластерних об'єднань в Україні (2016)
Пастушенко А. І. - Управління якістю прибутку сільськогосподарських підприємств (2016)
Горай О. С. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій (2016)
Ху Ж. - Структурно-функціональна модель процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2017)
Сін Ч. - Педагогічні умови організації підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України (2017)
Кошіль О. - Структура готовності майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект (2017)
Грищук Ю. - Педагогічна конституція Європи: сутність та значення для євроінтеграції освіти в Україні (2017)
Козак Л. - Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції (2017)
Кристопчук Т. - Дослідження розвитку педагогічної освіти у Республіці Польща: концепція та науковий тезаурус (2017)
Закревська С. - Визнання неформальної освіти в Бельгії: теоретичні й практичні аспекти (2017)
Гордійчук С. - Забезпечення якості освітньої діяльності у вищому медичному навчальному закладі на основі процесного підходу (2017)
Батечко Н. - Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2017)
Лозова О. - Психосемантика лідерства у буденній свідомості студентів (2017)
Зуєва Л. - Організаційно-методичні засади тренінгу "Психолого-педагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигорання у професійній діяльності суддів" (2017)
Синекоп О. - Особистісно-діяльнісний підхід у англомовному диференційованому навчанні майбутніх ІТ-фахівців (2017)
Власюк О. - Навчально-виховний процес підготовки фахівців декоративно-прикладного мистецтва: теоретичний аналіз (2017)
Кифенко А. - Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу (2017)
Пшенична Н. - Обгрунтування доцільності вивчення дисципліни "Хімія" майбутніми вчителями технологій (2017)
Комісарик М. - Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників, Балаєва К. (2017)
Брушневська І. - Дослідження стану сформованості процесів пам’яті у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2017)
Титаренко І. - Феномен соціально-культурних чинників у функціонуванні системи освіти (2017)
Пищик О. - Взаємозв’язок професійної та комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Редько С. - Комунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Чуйко С. - Фoрмування екологічної компетенції майбутніх фахівців автомобільного транспорту (2017)
Chernykh О. - Teenager’s safe online behavior and the levelof key competencies development (2017)
Фінгерман О. - Гра як засіб навчального процесу розумово відсталих дошкільників (2017)
Содержание (2017)
Горпинченко И. И. - Решение проблемы преждевременной эякуляции в практике уролога, Спиридоненко В. В. (2017)
Гурженко Ю. М. - Ювілейна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю КЗОЗ "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала" "Урологія, андрологія, нефрологія – 2017" (2017)
Литвинець Є. А. - Динаміка рівня ендотеліну-1 і розвиток ускладнень у хворих на гострий епідидимоорхіт, Головко С. В., Валерко Д. О., Балабаник В. Р. (2017)
Кочарян Г. С. - Преодоление трудностей в достижении оргазма и психотерапия его расстройств (2017)
Горпинченко І. І. - Уденафіл для лікування еректильної дисфункції у чоловіків. Огляд літератури, Гурженко Ю. М. (2017)
Горпинченко І. І. - Корекція біохімічних показників еякуляту при застосуванні супозиторіїв Вітапрост Форте у чоловіків з хронічними запальними захворюваннями простатовезикулярного комплексу, ускладнених екскреторно%токсичною безплідністю, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2017)
Тучин Д. Ф. - Андрогенный дефицит у мужчин с сахарным диабетом 2-го типа, Бистрица Р. А. (2017)
Гурженко А. Ю. - Вивчення глікемічних профілів крові у хворих на цукровий діабет після малоінвазивного лікування уретеролітіазу (2017)
Ухаль М. И. - Первый опыт применения нового антибактериального уросептика Урофосцин® (фосфомицин) для лечения больных острым циститом (2017)
Зайцев В. І. - Еректильна дисфункція при хронічному простатиті – проблема чи міф? (2017)
Кочарян Г. С. - Биологическая терапия расстройств оргазма (2017)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість спрея Строндекс у пацієнтів з еректильною дисфункцією, Ситенко А. М. (2017)
Кочарян Г. С. - Формирование расстройств оргазма (2017)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки Тестостам у пацієнтів з еректильною дисфункцією, Ситенко А. М. (2017)
Сакало А. В. - Сексуальна дисфункція у хворих на герміногенні пухлини яєчка після лікування (2017)
Амдий Р. Э. - Опыт применения препарата Канефрон® Н при лечении острого неосложненного цистита у женщин, Аль-Шукри С. Х., Кузьмин И. В., Сорокин Н. В., Чаплицкий Е. А., Скворцов М. В., Алексеев А. С., Окунчаев А. Ш., Турбин А. А., Тимаева Г. Р. (2017)
Чабанов П. В. - Результати лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки за гіпотонічним типом з електроміографічним контролем (2017)
Бойко А. І. - Вибір методу та терміну дренування сечового міхура при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Шмуліченко О. В. (2017)
Мороз О. Л. - Доопераційні фактори ризику та післяопераційні ускладнення у хворих на єдину нирку після малоінвазивних оперативних втручань (2017)
Дехтяр Ю. М. - Застосування адаптивного біоуправління у діагностиці функціонального стану м’язів тазового дна при консервативному лікуванні гіперактивного сечового міхура, Костєв Ф. І., Кузнєцов Д. О. (2017)
Головко С. В. - Сальважна екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія після неефективної дистальної контактної лазерної літотрипсії, Савицький О. Ф. (2017)
Stroi А. А. - MicroRNA-508-3p Level in the Blood of Kidney Cancer Patients (2017)
Мицик Ю. О. - Роль мікроРНК-15а у діагностиці нирково-клітинного раку, Досенко В. Є., Борис Ю. Б., Древицька Т. І. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльний аналіз періопераційних клінічних даних та динаміки змін периферійної гемограми у хворих на локалізований рак передміхурової залози, що перенесли позадулонну та ендоскопічну радикальну простатектомію, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Лесовой В. Н. - Исследование эффективности многокомпонентного комплекса биологически активных веществ Андроферол в терапии мужского бесплодия, Аркатов А. В., Панасовский Н. Л. (2017)
Рецензия на книгу "Эрогенные стимулы и сексуальность" (2017)
Trubin A. A. - Scattering of Electromagnetic Waves on Different Dielectric Resonators of the Microwave Filters (2017)
Лю Чан - Ближнеполевой открытый коаксиальный сенсор. Оценка пространственной разрешающей способности измерительной апертуры, Зайченко О. Б., Панченко А. Ю., Слипченко Н. И. (2017)
Почерняєв В. М. - Модель пристрою управління та контролю мобільних радіотехнічних систем, Повхліб В. С., Зайченко В. В. (2017)
AL-Rawi Muhanned - Performance Analysis of OFDMA and SC-FDMA (2017)
Noskov V. Ya. - Signals Features from Distributed Targets of Autodyne SRR with Simultaneous Pulse Amplitude and Linear Frequency Modulations, Ignatkov K. A., Chupahin A. P., Vasiliev A. S., Fateev A. V., Smolskiy S. M. (2017)
Кицун П. Г. - Використання оптимальної просторової фільтрації методом спільної просторової моделі для класифікації сигналів ЕЕГ відповідно до виду мозкової активності (2017)
Dvornikov О. V. - The Effect of Gamma Rays on the Main Static Characteristics of SiGe Transistors, Dziatlau V. L., Prokopenko N. N., Tchekhovski V. А. (2017)
Нелін Є. А. - Сумiщенi електромагнiтнокристалiчнi неоднорiдностi, Зінгер Я. Л., Попсуй В.І. (2017)
Ляшук А. Н. - Гомоморфная двухэтапная фильтрация последовательности изображений при наличии коррелированного спекл-шума, Вишневый С. В., Жук С. Я. (2017)
Бичковський В. О. - Оцінювання якісних характеристик радіоелектронних систем в критичних режимах функціонування, Реутська Ю. Ю. (2017)
Клименко Н. Ф. - Словотворення в українському науковому стилі початку XXI ст. (2017)
Ґрещук В.В. - Концепція порівняльного дослідження словотвору слов’янських мов проф. Івана Ковалика (2017)
Карпіловська Є. А. - Концепція словотвору І. І. Ковалика в контексті сучасної слов’янської дериватології (2017)
Колоїз Ж. В. - Афористичні утворення як результат інтертекстуальної деривації (2017)
Кушлик О. П. - Синкретизм дериваційних значень як вияв динамічних процесів у словотвірній парадигмі (2017)
Марко І. В. - Системний характер морфемно-словотвірних ознак спеціальної лексики, вживаної в західноукраїнських виданнях офіційно-правових документів кінця ХІХ – початку ХХ ст., Ткач Л. О. (2017)
Гуцуляк Т. Є. - Вплив образної мотивації на структурно-семантичні особливості відіменникових прикметників української мови (2017)
Демешко І. М. - Cловотвірна морфонологія у вченні І. І. Ковалика та перспективи дослідження девербативів (2017)
Кислюк Л. П. - Вияв специфіки українського словотвору в нових похідних іменниках (2017)
Кузьма І. Т. - Морфологічна форма слова як об’єкт дериватології (до питання про словотворчу спроможність морфологічних форм сучасної української мови) (2017)
Мазурик Д. В. - Оказіональна деривація як засіб сучасного українського новотворення (2017)
Черкез І. Б. - Морфемно-словотвірні особливості мовних одиниць, зафіксованих в епістолярних текстах української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Ястремська Т. О. - Словотвірне гніздо: проблема множинної мотивації (2017)
Барчук В. М. - Засади категоріології в працях І. Ковалика (2017)
Глібчук Н. М. - Синкретична природа похідних інтер’єктивів у площині міжчастиномовної омонімії (2017)
Добосевич У. Б. - До питання про частиномовний статус модальника (2017)
Кадочнікова О. П. - Модифікації семантики фазовості в реченнях з дієслівними предикатами (2017)
Кобченко Н. В. - Реченнєва позиція ад’єктива в синтаксичних трійках структурної моделі S1+VF+ADJ1,5 (2017)
Кутня Г. В. - До питання комплективних семантико-синтаксичних відношень у підрядних словосполученнях (2017)
Petrova M. A. - Passive voice in contemporary research articles (exemplified by wastewater treatment articles) (2017)
Труш О. М. - Довжина та глибина складних багатокомпонентних речень із безсполучниковим зв’язком і багатокомбінованою підрядністю в науковому мовленні Івана Франка (2017)
Фарина Н. Г. - Асемантизовані засоби зв’язку в складних реченнях з підрядними об’єктної семантики (2017)
Онатій А. В. - Семантико-синтаксична організація займенниково-співвідносних речень несиметричної структури з корелятом ‘так’ (2017)
Мацьків П. В. - Фонетичні особливості апостольських імен в українських версіях Біблії (2017)
Асіїв Л. В. - Морфонологічні явища при творенні відойконімних прикметників в українській мові (2017)
Пілецький В. І. - Дискусійні питання української фонології в працях Івана Ковалика (2017)
Зюзькіна Г. М. - Словотвірна морфонологія іншомовних десубстантивів із суфіксом -н- та його похідними (2017)
Євсєєва Г. П. - Лексикографічні здобутки та втрати у термінознавстві будівельної галузі (2017)
Терлак З. М. - Лексема "кальварія" в текстах Івана Франка (2017)
Данилюк Н. О. - Особливості фонологічної та морфологічної адаптації мусульманської лексики в українській мові (2017)
Крижко О. А. - Поняття мотивації у сучасній лінгвістичній науці (словотвірний, номінативний, лінгвокогнітивний аспекти) (2017)
Пітель В. М. - Метафора в семантемах непохідних назв тварин (2017)
Процик І. Р. - "Стрілив переможні ворота і здобув таким чином гет-трік" футбольна лексика в малій прозі Івана Смолія (2017)
Кочан І. М. - Термінознавчі дослідження професора Івана Ковалика (2017)
Нелюба А. М. - Термінологія мовного законодавства: між минулим і майбутнім (2017)
Симоненко Л. О. - Історична тяглість розвитку української наукової термінології (2017)
Яремко Я. П. - Природа терміна у комунікативному контексті (2017)
Барвіцька Г. К. - Гіперо-гіпонімічні відношення в українській терміносистемі обліку й аудиту (2017)
Білоусова Р. З. - Бібліотечні терміни з компонентом -бібліо (2017)
Лесюк М. П. - Мовні орієнтації Андрія Чайковського (2017)
Висоцька Т. Й. - Сполучник же в українській мові XVI–XVII с. (2017)
Дидик-Меуш Г. М. - Сполучуваність слів в українській мові XVI–XVIIІ ст. спроба лексикографічного опису 2 (2017)
Заневич О. Є. - Відсуб’єктні зворотні дієслова деструктивної семантики в українській мові XVI –XVII ст. (2017)
Коца Р. О. - Складносуфіксальні прикметники з другим дієслівним компонентом у давньоукраїнській мов (2017)
Слободзяник О. З. - З історії староукраїнських географічних назв: об’єкти природного ландшафту за призначенням (2017)
Сокіл Б. М. - Мовна ситуація на території Східної Галичини під час Австро-Угорської монархії в оцінці Анатоля Вахнянина (2017)
Царалунга І. Б. - Дієслівна варіативність у староукраїнській мові XIV – XV ст. (на матеріалі писемних пам’яток конфесійного стилю) (2017)
Шпить О. Б. - Зворотний займенник в українській мові XVI – XVII століть: семантика і граматика (2017)
Штанденко У. М. - Історія становлення дієслівного форманта -ова- > -ува- в українській мові (2017)
Сербенська О. А. - Лінгвістика в системі цінностей Івана Франка (2017)
Білоус М. П. - Олександр Панейко (2017)
Брус М. П. - Історія фемінітивного словотвору від перших граматичних праць до словотвірних студій І. І. Ковалика (2017)
Горда О. М. - Виокремлення словотвірної категорії в галицьких шкільних граматиках української мови (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст) (2017)
Загороднова В. Ф. - Проблема формування мовної особистості в іншомовному середовищі: історичний аспект (2017)
Мацюк З. О. - Дієслівна категорія часу української мови як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії (2017)
Бондаренко В. М. - Робоча колекція пшениці м’якої ярої за стійкістю до шкідливих організмів, Падалка О. І., Бабушкіна Т. В. (2017)
Діденко С. Ю. - Створення ліній пшениці озимої м’якої з залученням генетичної плазми Thinopyrum intermedium, Реліна Л. І., Усова З. В, Вечерська Л. А., Богуславський Р. Л., Моцний І. І. (2017)
Гудзенко В. М. - Продуктивність та адаптивність зразків генофонду ячменю ярого в багаторічних випробуваннях у центральному лісостепу України, Васильківський С. П., Поліщук Т. П. (2017)
Компанець К. В. - Успадкування продуктивності та її структурних елементів у F1 гібридів ячменю ярого, Козаченко М. Р. (2017)
Кучеренко Є. Ю. - Колекційні зразки сої як джерела високої продуктивності для селекції (2017)
Дубчак О. В. - Біологічна і господарська оцінка нових зразків буряку (Beta vulgaris L.), Чепуренко О. В., Орлов С. Д. (2017)
Йотка О. Ю. - Ознакова колекція льону за стійкістю до фузаріозу та антракнозу – джерело вихідного матеріалу для селекції, Чучвага В. І., Кривошеєва Л. М. (2017)
Шахнович Н. Ф. - Оцінка господарсько-біологічних ознак колекційних зразків яблуні за початкового плодоношення в умовах Закарпаття, Мельничук О. А. (2017)
Барилко М. Г. - Формування ознакової колекції кострецю безостого за господарськими ознаками в умовах лівобережного лісостепу України, Марініч Л. Г. (2017)
В’ячеслав Гаврилович Вировець (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Харченко Ю. В. - Кір’ян Михайло Васильович (до 80-річчя від дня народження), Кір’ян В. М. (2017)
Демидов О. А. - Творець пшеничного колоса – Василь Миколайович Ремесло (до 110-річчя від дня народження), Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2017)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2017)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2017)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2017)
Правила для авторів (2017)
Осауленко О. Г. - Основні напрями стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, Пилипенко І. І., Карчев Я. Я. (2013)
Парфенцева Н. О. - Вплив соціально-економічного розвитку суспільства на основні методологічні засади статистичних класифікацій, Варнідіс А. В. (2013)
Цаль-Цалко Ю. С. - Статистична оцінка динаміки результатів від реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами України (2013)
Gerasymenko S. - The role of statistics in economic research, Chupryna O. (2013)
Герасименко С. С. - Статистичні оцінки бідності та соціальної нерівності в Україні, Чуприна О. О., Чуприн К. С. (2013)
Попова В. В. - Система кодування національних макросистем за типом економічного розвитку (2013)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка результатів щорічної динаміки показників соціально-економічного розвитку України, Кулинич Р. О. (2013)
Гринько Т. В. - Формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств (2013)
Єлісєєва О. К. - Економіко-статистична оцінка розвитку сфери послуг за регіонами України, Ситало Є. І. (2013)
Мороз Ю. Ю. - Статистичний аналіз формування виробничої собівартості молока на сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Пузанова Т. М. - Український ринок меду: стан та перспективи (2013)
Potapova M. Yu. - Statistical literacy: today's necessity (2013)
Голубова Г. В. - Стан та характеристика зовнішньої торгівлі України та окремих країн ЄС: економіко-статистичний аспект (2013)
Свистун-Золотаренко Л. О. - Статистичний аналіз ринку послуг вищої освіти в Україні, Плюшко Т. В. (2013)
Попов В. Ю. - Аномалії української економіки: баланс заощаджень та інвестицій (2013)
Лук’янець С. В. - Статистичний аналіз міжнародної трудової міграції (2013)
Єршова О. Л. - Аналіз тенденцій у статистичному вимірюванні побудови інформаційного суспільства в Україні та шляхи до стабілізації та зростання (2013)
Кобилинська Т. В. - Статистична оцінка викидів в атмосферу від пересувних джерел забруднення в сільськогосподарській галузі (2013)
Кремень О. І. - Моделювання поведінки загальновиробничих витрат в умовах кошторисного обліку підприємства нафтогазовидобувної промисловості, Зайцев М. М. (2013)
Задорожна Р. П. - Аналітична оцінка особливостей формування чистого кредитування / чистого запозичення України (2013)
Лазебник Ю. О. - Статистичний аналіз податкової складової доходів зведеного бюджету України (2013)
Пономарьова Т. В. - Актуальні питання реформування системи непрямого оподаткування в Україні (2013)
Саричев В. І. - Динаміка стану здоров’я нації та її вплив на управління людським розвитком в Україні (2013)
Бажан Л. І. - Методологічні аспекти оцінки ризиків формування фінансових ресурсів на потреби Збройних Сил України, Остапенко О. П. (2013)
Сіренко К. В. - Статистичний аналіз збалансованості зовнішньої торгівлі за видами економічної діяльності (2013)
Шишкін В. С. - Статистичний аналіз житлових умов населення України у 2000-2012 рр. (2013)
Лумпова Т. І. - Адаптація GSBPM-моделі для потреб державної статистики України (2013)
Полтавець Л. Л. - Завдання статистики енергетичних ресурсів (2013)
Ганюкова А. Ю. - Напрямки вивчення середньої освіти в Україні (2013)
Єрчик Н. Д. - Статистичне оцінювання структурних зрушень валової доданої вартості в Україні (2013)
Коваленко М. А. - Проблеми зайнятості населення на малих підприємствах в Україні (2013)
Кисельов К. Ю. - Статистичне вивчення обсягу та структури споживання продукції та послуг населенням України (2013)
Yerina I. V. - Statistical systems and standards of international trade in services (2013)
Пономаренко К. О. - Деякі аспекти законодавчої бази роздрібної торгівлі України (2013)
Корепанов Г. С. - Індексний аналіз ефективності залучення прямих іноземних інвестицій в регіони України (2013)
Єлісєєва Г. Ю. - Розвиток зеленої економіки як передумова конкурентоспроможності економіки України (2013)
Черненко Д. І. - Статистичне визначення факторів впливу на кон’юнктуру ринку лабораторних медичних послуг в Україні (2013)
Бабірад-Лазунін В. О. - Розвиток митної статистики України: історичний аспект (2013)
Гапоненко С. О. - Дослідження інноваційного потенціалу підприємствами телекомунікаційної галузі України (2013)
Васьків С. Ф. - Статистичний аналіз структури економіки транскордонних територій України і Польщі (2013)
Кірсенко Ю. В. - Серцево-судинна захворюваність населення України: реалії та перспективи (2013)
Максимова А. О. - Статистичний аналіз безробіття в Україні (2013)
Сільченко І. С. - Статистичний аналіз торгівлі в Інтернет-магазинах (2013)
Сумін Д. Ю. - Статистичний аналіз народжуваності в Україні (2013)
Ейсман О. М. - Вивчення структури доходів домогосподарств України у 2006-2012 рр. (2013)
Мартинова Є. Г. - Конкурентні переваги підприємств як фактор підвищення ефективності виробництв (2013)
Кравченко М. О. - Статистичний аналіз смертності населення України у 2007-2012 рр. (2013)
Саповська А. М. - Статистична оцінка рівня життя населення в Україні (2013)
Пустовойтова С. С. - Впровадження нових інформаційних технологій на ринку нерухомості України (2013)
Безпалько Ю. І. - Статистичний аналіз ринку нерухомого майна (2013)
Мухіна Л. М. - Ринок транспортних послуг України: реалії та перспективи (2013)
Олійник А. В. - Статистичний аналіз ринку споживчих товарів та послуг в Україні (2013)
Щербій І. О. - Статистичний аналіз освітніх послуг (2013)
Єршов П. С. - Статистичне дослідження українського сектору мережі Інтернет: проблеми та сьогодення (2013)
Вихідні дані (2013)
Афанасьева О. К. - Перспективы развития морских торговых портов Украины в рамках государственно-частного партнерства, Борсук Е. В. (2014)
Наврозова Ю. О. - Практичні аспекти управління якістю в морських портах (2014)
Мінакова С. М. - Фактори та принципи організації системи внутрігосподарських відносин у портовому господарстві України (2014)
Вертель В. В. - Организация единого информационного пространства перевозчиков (2014)
Польова В. В. - Забезпечення якісної підготовки кадрів залізничного транспорту за рахунок створення корпоративного університету Укрзалізниці (2014)
Охрущак К. О. - Процесний підхід як інструмент підвищення ефективності управління витратами підприємств сфери телекомунікацій (2014)
Яцкевич І. В. - Сфера зв’язку та інформатизації: стан розвитку, проблеми та перспективи, Шкурко К. І. (2014)
Станкевич І. В. - Типологізація систем ранжування вищих навчальних закладів: світовий досвід та міжнародні стандарти якості (2014)
Михайлюк І. І. - Нормативно-правова основа організації сільського туризму на базі особистого селянського господарства (2014)
Тростянецька Е. В. - Вплив організаційної культури на стратегічний розвиток підприємства (2014)
Корецька О. В. - Сучасні підходи до моделювання економічної безпеки підприємства (2014)
Максимчук Я. С. - Інвестиції як умова стратегічного розвитку національної економіки (2014)
Гребенник Н. Г. - Напрямки розвитку морського туризму в Одеському регіоні в межах морського кластеру, Петіна Г. С. (2014)
Summary (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до оформлення науковіх статей (2014)
Зайцев І. А. - Возможные стратегии реализации программы ВОЗ по элиминации гепатита С в Украине к 2030 году, Потій В. В., Кірієнко В. Т. (2017)
Кондро М. М. - Вплив мультипробіотика на склад білків гепатоцитів за умов глутаматіндукованого ожиріння, Воєйкова Д. О., Степанова Л. І. (2017)
Матвісів М. В. - Вертикальна передача вірусів гепатиту В та С у вагітних жінок інфікованих ВІЛ (2017)
Чемич М. Д. - Зміни рівнів антимітохондріальних антитіл у хворих на хронічний вірусний гепатит С у процесі лікування та їх взаємозв’язок з клініко-лабораторними та епідеміологічними даними, Лішневська А. Г. (2017)
Хухліна О. С. - Клінічний перебіг неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадії, Антонів А. А. (2017)
Ворожбит О. Б. - Поширеність та ступінь вираженості втоми у хворих на хронічний гепатит С та їх значення для вчасної діагностики (2017)
Зінчук О. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція і пленум Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, Іванченко Н. О. (2017)
Єжов Валентин Іванович – архітектор, науковець, педагог (2017)
Фомін Ігор Олександрович – класик містобудівної школи України (2017)
Бачинська О. В. - Греко-католики і їх храми (2017)
Бачинська Л. Г. - Функціонально-просторова інтеграція архітектури: об’єктно-середовищний підхід (2017)
Антощук Т. І. - Традиції українського національного романтизму в сучасному проектуванні (2017)
Бондарчук А. Є. - Особливості проектування вітчизняних та закордонних інноваційних та промислових інфраструктур (2017)
Васевич М. Л. - Архітектурно-художній синтез в роботах мисткинь радянського авангарду в контексті феміністичного дискурсу (2017)
Вергунова Н. С. - Историография вопроса трансдисциплинарных концепций симбиотической трансформации архитектуры и дизайна (2017)
Гавриленко І. В. - Образність в сучасній японській архітетурі (2017)
Долгова А. В. - Модернізація архітектурного образу залізничного комплексу, Пекер А. Й. (2017)
Дячок О. М. - Сакральні памятки містобудування і архітектури у процесі формування простору міста Кременця (2017)
Ботвіновська С. І. - Дослідження збіжності ітераційних процесів у нелінійних задачах СГМ (2017)
Авдєєва М. С. - Особливості формування архітектурних об’єктів на воді, Кравчук Г. В. (2017)
Велігоцька Ю. С. - Тенденції формування інтерактивних архітектурних об’єктів (2017)
Завгородня В. О. - Особливості дизайну інтер’єру адміністративних центрів обслуговування громадян з впровадженням технології "єдине вікно", Сафронова О. О. (2017)
Зенькович Н. Г. - Киевпроект. Время, пространство, архитектурa (2017)
Єременко Л. К. - Ланцюг прогресу: потреба — технологія — дизайн, Єременко А. О. (2017)
Касим Мохаммед Басим - Факторы, влияющие на рост авиаперевозок, Семка С. В. (2017)
Кисіль О. В. - Композиційний модуль аналітичного плагіну до ВІМ програм (2017)
Книш В. І. - Проектування та будівництво сучасних хмарочосів в контексті історичного розвитку галузі висотного будівництва, Кайтанюк А. А. (2017)
Лещенко Н. А. - Проблеми оновлення історичного міського середовища (2017)
Мещеряков В.М. - Основні вихідні дані, які послужили підставою для розробки проекту відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собора (2017)
Кравченко І. Л. - Образ в архітектурі дитячих позашкільних закладів, Васильченко Д. К. (2017)
Орленко М. І. - Причини, різновиди і характер аварійного стану склепінь та перекриттів та способи їх реставрації (2017)
Пилипчук О. Д. - Ємоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер’єр художньо-декоративних засобів (2017)
Полубок А. П. - Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв (2017)
Суліменко С. Ю. - Технологія комп’ютерного моделювання об’єктів дизайну за лініями обрису поверхонь обертання, Сазонов К. О., Анпілогова В. О., Левіна Ж. Г. (2017)
Шкляр С. П. - Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів, Линник І. Е. (2017)
Ковальський Л. М. - Навчальне архітектурне проектування на реальній основі, Хараборська Ю. О., Булкін М. М. (2017)
Цюпа М. С. - Класифікація архітектурних об’єктів з геральдичним декором (2017)
Яблонська Г. Д. - Актуализация проблемы взаимоотношения "человек-пространство". Теоретическо-философские основы, Коновалюк А. В. (2017)
Арзили А. Ю. - Влияние мифа на формирование гуманистического поведения человека в городской среде (2017)
Банах А. В. - Фактори взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем (2017)
Биваліна М. В. - Шумозахисні архітектурно-планувальні рішення й забудова (2017)
Габрель М. М. - Вступ до загальної теорії урбаністики, Нагірний П. Ю. (2017)
Голубчак К. Т. - Архітектурний потенціал погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття, Слєпцов О. С. (2017)
Дорошенко Ю. О. - Передумови регенерації центральної частини історичних міст України (на прикладі міста Старокостянтинів Хмельницької області), Мирошнікова К. Б. (2017)
Ганець С. В. - Чинники формування нового функційного призначення постпромислових територій (2017)
Єгоров Ю. І. - Концепція просторового центризму та критерії туристичного бізнесу (2017)
Ізуїта Д. П. - Теоретико-практичні передумови відновлення і розвитку оборонних споруд стародавніх укріпленьмалих історичних міст Західної України, Дорошенко Ю. О. (2017)
Козакова О. М. - Формування соціокультурних внутрішньоквартальних зон благоустрою, Кузьміна Г. В. (2017)
Колмаков Є. О. - Основні чинники формування архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України (2017)
Куцина І. А. - Структурно-методична схема дослідження пішохідного руху з врахуванням етапів містобудівної документації (2017)
Лукомська З. В. - Інтердисциплінарний підхід пошуку шляхів дослідження цінних історичних комплексів (2017)
Рубан Л. І. - Декоративні особливості феномену "води" для архітектурно-ландшафної практики сучасності: статика та динаміка рідини (2017)
Самойлович В. В. - Оцінка і вибір опоряджувальних матеріалів для реставрації фасадів пам’яток архітектури (2017)
Тригуб Р. М. - Проблеми та перспективи сучасного міста (на прикладі міст України) (2017)
Хараборська Ю. О. - Проблеми реновації на прикладі промислової зони "Теличка" в м. Київ, Явтушенко Г. С. (2017)
Шульга Г. М. - Імітаційні планувально-просторові моделі гірських рекреаційних територій (огляд) (2017)
Яценко В. О. - Класифікація територіальних громад за системністю функціонально-структурних елементів (2017)
Петруня О. М. - Автосервіс сучасності та майбутнього (2017)
Чернишев Д.О. - Iнформацiйна технологiя iнтегрування математичних моделей у геоiнформацiйнi системи еколого-інженерного захисту територій будівництва (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості архітектурно-планувальної організації медіатек, Шаргородська В. В. (2017)
Веріга Х. М. - Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат), Хараборська Ю. О. (2017)
Завада В. Т. - Дерев’яні каплиці: між язичництвом та християнством (2017)
Дорохова Н. В. - Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів, Хлюпін О. А. (2017)
Каземи Лари Голамали - Процесс архитектурного формирования технопарковых структур от функциональной схемы до генерального плана (2017)
Карбан А. А. - Фактори впливу та етапи формування навчальних комплексів на складному рельєфі (2017)
Крамаренко М. О. - Архітектурно-планувальні прийоми оптимізації цілорічного функціонування курортних готелів (2017)
Рочняк Ю. А. - Архітектурні прототипи пасажирських споруд залізниць (2017)
Обрізків А. В. - Поліфункціональні громадські будівлі центрів об’єднаних територіальних громад (2017)
Третяк Ю. В. - Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2017)
Мораді Пур Омід - Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості (2017)
Перегуда Є. В. - Взаємодія технічних рішень та політичних чинників в процесі спорудження та функціонування Ересуннського мосту, Гребенєва І. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського