Ярова Б. М. - Перерозподіл земельної ренти на користь суспільства як критерій ефективності використання земель державної власності (2015)
Проць Н. В. - Модель організації системи бюджетування (2015)
Круговий В. В. - Роль стратегічного планування на сучасному етапі розвитку: ознаки і завдання (2015)
Самофалов П. П. - Державне управління джерелами фінансування інноваційного розвитку акціонерних товариств в Україні (2015)
Гринів Ю. О. - Інноваційна активність малого підприємництва регіону: теоретичні аспекти (2015)
Давиденко Н. М. - Особливості фінансового забезпечення суб’єктів господарювання (2015)
Pavlenko I. - Vertical integration as effective form of Coal industry restructuring: strategic imperatives, Tymnhenko I. (2015)
Васильчак С. В. - Управління ресурсним потенціалом та ефективність його використання на державних підприємствах кримінально–виконавчої системи України, Жидяк О. Р., Стручок Н. М. (2015)
Заворотній Р. І. - Проблеми антикризового фінансового управління у вітчизняній нафтопереробці, Сігайов А. О. (2015)
Белошапка В. А. - Интеграция компетенционного подхода в украинские и международные программы МВА, Кулык Ю. Е. (2015)
Буднікевич І. М. - Маркетингове планування на підприємстві в умовах економічної кризи (2015)
Халіна О. В. - Інтегральна оцінка втрат від реалізації загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства, Штангрет А. М., Ратушняк Ю. В., Мельников О. В. (2015)
Ніколаєва Т. В. - Досвід стратегічного управління федеральним нерухомим майном: приклад США для України (2015)
Стрілок І. І. - Рейтингова оцінка суднобудівних–судноремонтних заводів (2015)
Труш Ю. Л. - Комплекс заходів для удосконалення системи управління якістю продукції, Левченко Ю. Г. (2015)
Бодюк А. В. - Вартісні аспекти надро–ресурсного виробництва (2015)
Моргулець О. Б. - Інформаційно–освітнє середовище у системі забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ, Грицаєнко Л. М. (2015)
Гунько Л. А. - Методологічні підходи до організації території сільськогосподарських підприємств в умовах нових земельних відносин, Глобенко О. В. (2015)
Костенок Я. О. - Особливості диверсифікації джерел енергозабезпечення економіки України (2015)
Захарченко С. В. - Ефективність бізнесу як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір (2015)
Григорців М. В. - Розвиток теорії та практики управління якістю у вітчизняних та зарубіжних країнах (2015)
Скопенко Н. С. - Визначення факторів ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості, Іванюта Т. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Предборський В. А. - Деформації адміністративно–владного ресурсу як причина тіньових процесів (2015)
Гунько Л. А. - Якість землевпорядних робіт як складовий елемент їх конкурентоспроможності, Куліш Н. Ю. (2015)
Короткевич О. В. - Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва (2015)
Мельник Н. О. - Відходи як невід’ємна частина екологічної безпеки країни (2015)
Ключка С. С. - Ідентифікація сутності фінансового контролю (2015)
Кустовська О. В. - До питання збереження довкілля і здоров’я людини, Торохтій І. І. (2015)
Шабранська Н. І. - Міжгалузевий аспект макроекономічного прогнозування (2015)
Плєшакова Н. А. - Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації (2015)
Гук О. В. - Сутність та концептуальні засади конкурентоспроможності країни в контексті сталого розвитку (2015)
Удод Н. М. - Особливості торговельної діяльності міжнародних компаній (2015)
Надрага В. І. - Концептуальні основи управління соціальними ризиками (2015)
Прохорчук С. В. - Інновації як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємств в умовах глобалізації (2015)
Білецький О. В. - Стратегічні засади формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці (2015)
Гавриш О. А. - Концептуальна модель інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств, Чайковський Є. О. (2015)
Дубовик Т. В. - Управління інтегрованими інтернет–маркетинговими комунікаціями підприємств, Ортинська В. В. (2015)
Лисенок О. В. - Удосконалення процесу управління портфелем цінних паперів банку (2015)
Андрусь О. І. - Обґрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення (2015)
Гринів Ю. О. - Роль конкуренції в забезпеченні інноваційного розвитку малого підприємництва регіону (2015)
Sokolova Z. - Mechanisms and instruments for realizing sustainable development strategy for African countries (2015)
Корень Н. В. - Концептуальні засади оцінки бюджетних ризиків (2015)
Білецька Н. В. - Сутність та класифікація чинників виробництва, роль їх продуктивності на макрорівні (2015)
Ковальов В. М. - Теоретичні настанови формування структури трудового потенціалу машинобудівних підприємств (2015)
Пильнов Д. О. - Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Теоретичні підходи до сталого розвитку та роль аграрного виробництва (2015)
Івохін Є. В. - Деякі методи ефективного розподілу рекламного бюджету, Навродський В. О., Науменко Ю. О. (2015)
Кузьменко Л. Г. - Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції (2015)
Поліщук О. М. - Організація системи паркування як основний напрям вдосконалення транспортної інфраструктури (2015)
Григорців М. В. - Ланцюги та стадії життєвого циклу якості продукції (2015)
Луняк І. В. - Регіональні нерівності в оплаті праці в Україні (2015)
Важинський Ф. А. - Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення (2015)
Гавриленко А. С. - Децентралізація влади: компаративістський аналіз зарубіжного досвіду, Костенок Я. О. (2015)
Колодійчук А. В. - Аналіз організаційної, морфологічної структури та функцій нових технологічних просторових форм виробництва у прикордонні (2015)
Маниліч М. І. - Регіональна політика в умовах бюджетної децентралізації, Кушлак О. І. (2015)
Дороніна О. А. - Формування парадигми сучасної кадрової політики як підґрунтя соціально–економічного зростання (2015)
Сіднєва Ж. К. - Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності, Рибачук–Ярова Т. В. (2015)
Пахомов С. Ю. - Взаємодія економіки і політики як фактор міжнародної конкурентоспроможності в контексті сучасного інституціоналізму (2015)
Лотоцький В. А. - Вибір форми та виду взаємодії авіакомпанії та банку на основі відповідності її завдань та можливостей (2015)
Вихідні дані (2015)
Obikhod H. - Financial Priorities of Ecological Safety Supporting (based on the principles of sustainable development), Omelchenko A. (2017)
Riashchenko V. - Modern Business Education Problems and Challenges, Koryuhina C. (2017)
Кубатко О. В. - Еколого-економічні флуктуації показників здоров’я населення (2017)
Бондар-Підгурська О. В. - Нанотехнології як основа реалізації парадигми розвитку національної економіки, Глєбова А. О., Хоменко І. І. (2017)
Chernysh I. - Innovational Technologies for the Travel Industry: Security and Sustainable Development, Hliebova A., Makhovka V. (2017)
Chichulin V. - Energy Security of the state: Comparative analysis and Improving the Regulatory frameworks for energy, resource efficiency of buildings in Ukraine and in the EU, Chichulina K. (2017)
Shary G. - Government regulation of land relations: circulation of agricultural land, Dubіschev V. (2017)
Sivitska S. - Identification of strategic priorities of investment into development of alternative energetics (2017)
Koryuhina C. - Developing Marketing Strategy for Ramada Encore Kiev, Sorokin O. (2017)
Pohorelov Yu. - Representation Problems of Transactional Costs in Enterprise Accounting, Kozachenko H., Bilousova A. (2017)
Chychkalo-Kondratska I. - Satellite navigation system marketing, Dobryanskaya V., Miroshnichenko V. (2017)
Smoliak V. - European vector of development of the insurance companies investment activity (2017)
Volkova N. - Analysis of bank payment cards market in Ukraine and prospects of its development, Gogolyeva K. (2017)
Vasylenko A. - Cryptocurrency Phenomenon in the International Monetary System (2017)
Dubova V. - Information Disclosure about Investment Property in the Financial Statements According to International Standards, Davydova I. (2017)
Savenko R. - Dynamic monitoring in anti-crisis management of state economic security (2017)
Варенко В. - Українська авіаційна термінологія: проблеми формування та функціонування, Добровольська Л. (2017)
Івануса О. - Маніфестація індивідуально-авторської картини світу в творчості американського письменника індіанського походження Скотта Момадея (2017)
Кульчицький В. - Функціонально орієнтований підхід до дослідження словотвірної моделі німецької мови (2017)
Ляшук Н. - Трансформація фольклорних стереотипів українців в українській класичній літературі (2017)
Носко І. - Семантична переорієнтація лексики якосновний метод творення англійських неологізмів (2017)
Ситар Г. - Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів) (2017)
Харицька С. - Робота зі словниковою статтею як початковий етап формування навичок анотування та реферування технічних текстів (2017)
Аврамова В. - Фактор національного стереотипу у створенні героя-детектива, Рибалка І. (2017)
Базова В. - Міфема лосося як носій сингулярності у контексті оповідання Шермана Алексі "Найкрутіший індіанець у світі" (2017)
Білякович Л. - Історичний жанр як теоретико-літературна проблема (2017)
Дячук С. - Особливості викладання літератури студентам спеціальності "видавнича справа та редагування" (2017)
Кот С. - Творчість Луїзи Ердрік у контексті діалогу американського літературного мейнстріму та індіанської літератури: транскультуральні виміри (2017)
Куницька І. - Експресіоністський роман вукраїнській літературі: проблема жанрової ідентифікації (на матеріалі романів В. Винниченка "Сонячна машина" та "Слово за тобою, Сталіне!") (2017)
Литвинська С. - Значення творчості Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі (60-і рр. ХХ ст.) (2017)
Сушко С. - Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно орієнтованого у романах "Тhe gravity’s rainbow" Т. Пінчона і "Тhe tunnel" В. Гасса (2017)
Федорів У. - Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів (2017)
Шимчишин М. - (Ре)візії афро-американської літератури крізь призму постісторизму (2017)
Штепенко О. - Автоінтерпретація модерністської спадщини в історичному романі-міфі О. Варламова "Уявний вовк" (2017)
Предборський В. А. - Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури (2015)
Чукаєва І. К. - Переваги та можливі шляхи їх реалізації щодо забезпечення розвитку нафтотранспортних систем України в частині виконання умов угоди з ЄС (2015)
Годованець О. В. - Фінансово–економічний механізм здійснення митного контролю (2015)
Загній О. Г. - Третій енергетичний пакет ЄС, його вплив на реформування газотранспортної системи України (2015)
Щава Р. П. - Фінансові та монетарні критерії конвергенції (2015)
Сергієнко О. М. - Концептуальні особливості прогнозування показників СНР за секторами економіки (2015)
Сіднєва Ж. К. - Актуальні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України, Кузьмінська Н. Ю. (2015)
Кошель А. О. - Перспективи розвитку системи оподаткування земель в Україні з використанням масової оцінки (2015)
Кустовська О. В. - Світова практика при побудові системи земельно–майнових відносин в Україні, Дарцова Ю. В. (2015)
Пириашвили Б. З. - Основные проблемы и приоритетные направления развития производственной инфраструктуры Украины , Чиркин Б. П. (2015)
Кондукоцова Н. В. - Структура моніторингу та оцінювання виконання державних програмних документів розвитку реального сектору економіки (2015)
Зарицька Н. С. - Зовнішньоторговельне співробітництво України і США та шляхи його вдосконалення (2015)
Корень Н. В. - Бюджетна безпека як складова економічної безпеки: сутністно–структурний аспект (2015)
Соханич Ф. Ф. - Механізм інтеграції України до світового ринку капіталу (2015)
Лисенок О. В. - Методичні засади оцінки соціально–економічної ефективності банківських установ (2015)
Гук О. В. - Взаємозв’язок показників і факторів конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Кардаков О. Ю. - Європейська система трансферу інтелектуальних продуктів: національна позиція (2015)
Калюжна Н. Г. - Інтеграційні пріоритети зовнішньої торгівлі України товарами: ретроспектива та тенденції розвитку (2015)
Денисюк О. М. - Формування локальної бази даних підсумкового внутрішньогосподарського обліку та контролю в системі управління підприємством (2015)
Ковальов В. М. - Наукові підходи до формування мотиваційного механізму машинобудівних підприємств (2015)
Васильчак С. В. - Стан та тенденції розвитку санаторно–курортного комплексу України, Стручок Н. М. (2015)
Гончаренко О. Г. - Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу виробничого комплексу кримінально–виконавчої системи України (2015)
Богатирьов І. І. - Генезис формування фінансового механізму корпорації (2015)
Циганюк А. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств (2015)
Андрусь О. І. - Обґрунтування організаційно–економічного механізму забезпечення ефективності підприємств аграрно–промислового коплексу України (2015)
Караїм М. М. - Управління економічною безпекою підприємства: методичні засади, Сухимлин Л. Є. (2015)
Бреус С. В. - Основні напрями запобігання банкрутства підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки, Бабаєва Т. А. (2015)
Амалян А. В. - Результати програм лояльності як об’єкт обліку (порівняльний аналіз вітчизняних та міжнародних стандартів обліку) (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Іноземний досвід державного регулювання аграрного виробництва (2015)
Ліщинський М. П. - Роль холдингових формувань в аграрному секторі економіки України (2015)
Харкавий М. О. - Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України (2015)
Лояк Л. М. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії в Івано–Франківській області (2015)
Панасенко Г. О. - Вплив страхування вкладів клієнтів на ресурсний потенціал банків (2015)
Крамаренко Р. М. - Механізми генерації конкурентоспроможності м. Києва (2015–2025) (2015)
Крамаренко О. А. - Концептуальні основи формування бюджетної політики місцевого рівня (2015)
Моргулець О. Б. - Методика оцінювання рівня автономії ВНЗ (2015)
Кубіцький Ю. С. - Основні напрями вдосконалення управління сільськими територіями (2015)
Сукач О. М. - Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2015)
Добренко О. О. - Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України (2015)
Бодюк А. В. - Двоїстість поняття праці і заробітної плати геологів (2015)
Попович О. В. - Види та особливості надання відпусток в Україні, Іванова А. М. (2015)
Шевченко К. М. - Забезпечення зацікавленості персоналу підприємств у ефективному використанні витрат на працю (2015)
Дрига С. Г. - Сучасні підходи до трактування сутності оборотних активів, Севрук Є. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Гаращук О. В. - Траєкторія формування здоров’язбережувального освітнього простору, Куценко В. І. (2016)
Riashchenko V. - Organizational-economic conditions for the development of youth tourism, Koryuhina C., Shamshina T. (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Інституціонально-методологічні основи управління регіональним туристичним продуктом (2016)
Shkarupa O. - Socio-economic transfor-mations of standards as a key factor to environmental modernization of the regional level (2016)
Сівіцька С. П. - Використання підвищення акцизного податку як фактора покращення рівня здорового способу життя у державі, Дахно О. М. (2016)
Романова Т. В. - Механізм формування структурної політики в умовах інтеграційних процесів (2016)
Білик P. P. - Інструментарій забезпечення інвестиційної безпеки регіону (на прикладі Чернівецької області) (2016)
Ptashchenko L. - Cost factors in value-oriented controlling (2016)
Chychkalo-Kondratska I. - Using of marketing communications in agricultural enterprise, Novytska I. (2016)
Матковський А. В. - Управління процесами формування, розподілу та використання прибутку підприємства в умовах структурних змін, Головко В. О. (2016)
Chichulina K. - Enterprise revenue management under modern conditions, Znaiko А. (2016)
Христенко О. В. - Особливості управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах, Свистун О. М. (2016)
Ivanytska S. - Theory Z application in human resourses management in modern technologies at enterprises, Komarova O., Ozerna N. (2016)
Онищенко С. В. - Теоретичні концепції формування бюджетної безпеки держави (2016)
Herasymenko R. A. - Methodological and methodical evaluation’s aspects of bank credit activity effectiveness, Herasymenko V. V. (2016)
Смєсова В. Л. - Експлікація економічних інтересів у другій половині XVIII ст. та їх трактування в економічній думці (2016)
Ryneyska L. - Present-day global economy: development trends, Pasko A.. (2016)
Dmytrenko А. - Рremiss formation methodology of accounting for joint activities companies in Ukraine, Yakubova О. (2016)
Komelina O. - Economic-mathematical modeling of the energy efficiency indicators of existing housing stock, Shcherbinina S., Serdyuk K. (2016)
Kharchenko Yu. - Improving of the informational systems of retail real estate rent accounting and management, Shapoval M. (2016)
Карпенко О. Г. - Засоби мистецтва як соціально-педагогічні чинники естетичного виховання у вищій школі, Ду Лян (2016)
Великий Я. Б. - Педагогічні умови громадянського виховання офіцерів служби порятунку: концептуальний підхід (2016)
Іванова Д. Г. - Сучасні орієнтири морально-духовного виховання учнівської молоді (2016)
Лю Сіньтін - Естетична культура студентської молоді: сучасні виміри і перспективи (2016)
Рідкоус О. В. - Витоки становлення сучасних гуманістичних парадигм виховання (2016)
Зеленська О. П. - Дидактичні ігри в процесі навчання загальноосвітніх дисциплін майбутніх бакалаврів-правознавців та бакалаврів правоохоронної сфери (2016)
Плахотник О. В. - Интерактивная стратегия высшего образования, Кондратюк А. Л. (2016)
Бабишена М. І. - Визначення ролі темпераменту як біологічно зумовленого чинника у процесі формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів (за методикою Г. Айзенка) (2016)
Барсук С. Л. - Формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності шляхом навчання комунікативних стратегій (2016)
Бобришева Н. М. - Поняття професійної компетентності майбутнього морського офіцера (2016)
Боднарюк Л. Л. - Формування професійно орієнтованого мовлення майбутніх лікарів-інокомунікантів (2016)
Verbiy I. V. - Language learning strategies for low-proficiency students (2016)
Вовчаста Н. Я. - Філософсько-методологічні аспекти іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту (2016)
Давиденко П. А. - Підготовка вчителя фізики до організації та проведення турнірів юних винахідників і раціоналізаторів (2016)
Давидова О. П. - Методологічні підходи до виховання лідерського стилю студентів (2016)
Делікатна Н. М. - Зміст конструктивно-проективних умінь у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Кудрявцева В. Ф. - Реалізація контекстного компоненту на комунікативних заняттях за структурою ППП (2016)
Litikova O. I. - Patterns interrupt in teaching esp for maritime cadets (2016)
Литвиненко І. Ю. - Реалізація компетентнісного підходу при навчанні автентичних англомовних текстів майбутніх судноводіїв (2016)
Лунгу Л. В. - Психолого-педагогічна сутність компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів (2016)
Ляшенко У. І. - Особливості ефективного впровадження компетентнісного підходу при навчанні англійської мови курсантів Морського коледжу Херсонської державної морської академії (2016)
Моїсеєв С. О. - Здобутки та проблеми сучасної системи післядипломної педагогічної освіти в Україні (2016)
Назаренко М. М. - Принципи та цілі технології комп’ютерного тестування граматичної компетенції студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю (2016)
Огородник Н. Є. - Інтегрований підхід як засіб формування англомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх моряків (2016)
Пенькова С. Д. - Формування мовленнєвої культури майбутніх вихователів ДНЗ у процесі вузівської підготовки (2016)
Петько Л. В. - Шляхи формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для студентів-дизайнерів в умовах університету (2016)
Snitovska O. Yo. - Implementing the lexical approach due to viewing authentic medical materials, Tsaryk H. M. (2016)
Солодовник А. О. - Проблема співвідношення понять "готовність", "підготовленість", "підготовка" у сучасній педагогічній науці (2016)
Співаковська Є. О. - Методичні рекомендації щодо реалізації програми саморозвитку в ході підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2016)
Stepanova I. S. - Esp teaching: traditions, innovations and challenges, Yakovets O. R. (2016)
Туркот Т. І. - Персоналізація як засіб розвитку самоосвітньої компетентності особистості в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Філончук З. В. - Методичні аспекти впровадження навчально-методичного комплексу для підготовки вчителів до викладання курсів фінансової грамотності (2016)
Frolova O. O. - Developing training course focused on future seafarers’ sociocultural communication in multinational crew (2016)
Ярема С. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з творчо обдарованими учнями під час виконання ними дипломних робіт (2016)
Кузьменко В. В. - Підготовка майбутнього педагога до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом у дошкільних навчальних закладах (2016)
Сергеєва Л. М. - Регіональний аспект державно-громадського управління професійним навчальним закладом, Кириченко М. О. (2016)
Звєкова В. К. - Менеджмент у сфері дозвілля під час роботи з дітьми в літній період (2016)
Корольова І. І. - Системний підхід у підготовці майбутніх менеджерів освітньої галузі (2016)
Боделан М. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці соціальних працівників до роботи на вулиці (2016)
Zhorova I. Y. - The main features of the technical education’s historical development in Europe, Anosova Y. P. (2016)
Калініченко Н. А. - Просвітницька діяльність М. Ф. Федоровського (2016)
Козловська І. М. - Розвиток інтеграції змісту трудового навчання в освітньому процесі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Слюсаренко Н. В. - Теоретические предпосылки становления и развития педагогического дизайна, Матросова I. Г. (2016)
Василевич А. В. - Середні професійно-технічні заклади Півдня України (1902-1917 рр.): історико-педагогічний аспект (2016)
Данилова О. І. - Передумови становлення професійно-технічної освіти в Південному регіоні України (2016)
Дереш В. С. - Публікації з проблем сімейного виховання у педагогічній періодиці другої половини ХХ століття (2016)
Ейвас Л. Ф. - Ретроспективний аналіз передумов і чинників розвитку вітчизняної системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Кохановська О. В. - Київські вищі жіночі курси як осередок розвитку природничо-математичної освіти дівчат ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Кравець Н. П. - Внесок І. Г. Єременка у становлення сучасної корекційної педагогіки (2016)
Султанова Н. В. - Генеза соціального виховання дітей в закладах освіти в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Заоборна М. - Асоціативний аспект художньої картини світу Бориса Харчука (2011-2012)
Скаб М. - Загальнонаціональне, регіональне та індивідуальне у зверненій мові Бориса Харчука (2011-2012)
Яремко Я. - Концепт політика в українському лінгвокультурному просторі (2011-2012)
Буда В. - Авторські перифрази як засіб тобразності у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2011-2012)
Процик І. - Мистецькі терміни в соціолекті українських футбольних фанатів (2011-2012)
Гудима Н. - Соціальна функція запозичень у зображенні мовного портрета інтелігента (на матеріалі української постмодерністської прози) (2011-2012)
Ткачівська М. - Радянізми у творах Ю. Андруховича та особливості їх перекладу німецькою мовою (2011-2012)
Андрусишин О. - Синонімія в українській астрономічній термінології (на матеріалі "Астрономічного енциклопедичного словника”) (2011-2012)
Петрушенко О. - Експресивна репрезентація механізмів метафоризації темпоральної лексеми вечір у поетичному словнику ІІ-ої половини ХХ століття (2011-2012)
Білецька О. - Особливості використання функціонально-смислового підходу в процесі формування іншомовної компетенції (2011-2012)
Колесник Н. - Топонімне поле як один з основних континуантів фольклоронімного простору (2011-2012)
Бачинська Г. - Найменш поширені словотвірні моделі прізвищ українців, переселених з Польщі на Тернопільщину (2011-2012)
Котович В. - Ойконіми Самбірщини: фонетичні та морфемно-словотвірні зміни (2011-2012)
Волянюк І. - Ойконімія Шумщини крізь призму століть (2011-2012)
Дика Л. - Хронологія ойконімів Вінничини з християнськими іменами в основах (2011-2012)
Панчук Г. - Особливості агентивної пасивної лексики в основах прізвищ Опілля та Розточчя, Марочкіна О. (2011-2012)
Хома Н. - Українські народні прислів’я та приказки із власноіменним компонентом (2011-2012)
Струганець Л. - Поняття "Мовна особистість" в українському мовознавстві (історіографічний аспект) (2011-2012)
Лісняк С. - Мовознавчі проблеми у листуванні Володимира Гнатюка (2011-2012)
Гапон Л. - Ярослав-Богдан Рудницький очима радянської критики (2011-2012)
Парасін Н. - Еталонна структуризація порівняльних конструкцій з колірним компонентом (2011-2012)
Яцук О. - Лінгвосемантичні особливості ідентифікаційної та ототожнювальної функцій напівпредикатних апозитивних одиниць в українських прозових текстах кінця ХХ-поч. ХХІ ст. (2011-2012)
Бучко Д. - Дослідження ойконімії Дрогобиччини (2011-2012)
Бучко Д. - Перший професійний словник польської ойконімії (2011-2012)
Відомості про авторів (2011-2012)
Вихідні дані (2011-2012)
Сотник І. М. - Сучасні напрями вдосконалення державної політики розвитку відновлювальної енергетики в Україні (2017)
Романова А. А. - Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії (2017)
Халатур С. М. - Концептуальні основи стратегії економічного розвитку сільського господарства у системі управління національним господарством (2017)
Погорелов Ю. С. - Розвиток підприємств санаторно-курортного комплексу України: особливості процесу, Білоусова А. Ю. (2017)
Комеліна О. В. - Регіональні важелі розвитку туристичного бізнесу (інноваційний аспект), Хассан І. Ш. (2017)
Voloshyna O. - State and Prospects of Investment in Poltava region, Hnatenko Ya., Havrylenko O. (2017)
Свічкарь В. А. - Світова фінансова система: проблеми та перспективи реформування (2017)
Козаченко Г. В. - Оцінювання інноваційної стратегії промислового підприємства, Шапран Є. М. (2017)
Свистун Л. А. - Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної економіки, Левкова Р. М. (2017)
Іваницька С. Б. - Аналіз структурних змін зайнятості населення Полтавської області та міста Полтава за видами економічної діяльності, Галайда Т. О. (2017)
Жук О. Б. - Теоретичні підходи до визначення дефініції "соціальна інфраструктура" як вагомої складової соціальної сфери (2017)
Корнилюк Р. В. - Вплив макрофінансової циклічності на діяльність українських агрохолдингів, Корнилюк А. В. (2017)
Гаращук О. В. - Інтернаціоналізація вищої освіти України – шлях до її входження в єдиний європейський освітній простір і підвищення якості освіти, Куценко В. І. (2016)
Бондар-Підгурська О. В. - Розробка структурної економетричної моделі управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки (2016)
Романова Т. В. - Інтегральні показники оцінювання структурних зрушень в економіці (2016)
Tytarenko L. - Alternative Energy Marketing Aspects in Ukraine, Butenko M. (2016)
Zaiats T. - Development of Innovative Employment is in the Regions of Ukraine, Kraevskaya G., Zaiats G. (2016)
Rzhepishevska V. - Structural Features of the Region’s Competitive Potential (2016)
Сергієнко А.В. - Пошук послідовних шаблонів в індексах якості стану техногенного регіонального виробництва (2016)
Чорна О. М. - Особливості сучасного етапу розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій та світової мережі інститутів інформаційного середовища, Литвинова А. В. (2016)
Chernysh I. - Theoretical basics of risk management enterprises engaged in foreign trade, Kulynych O. (2016)
Amelina I. - The Control in the Management System of Foreign Economic Activity, Semenets V. (2016)
Єремейчук М. А. - Конкурентоспроможність та конкурентні переваги ПАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" (2016)
Бакало Н. В. - Ефективність управління кадровою політикою підприємства, що здійснює зовнішньо-економічну діяльність, Струцька К. О. (2016)
Гринько О. В. - Особливості маркетингового менеджменту будівельних підприємств, Шанда А. О. (2016)
Христенко О. В. - Процес управління інноваційним розвитком на вітчизняних підприємствах, Кавтарадзе К. З. (2016)
Tesolkin A. - The optimal cost management research for advertising on the basis of dairy milk factory, Shaparenko L. (2016)
Zerniuk O. - Analysis and Evaluation of the Logistic Activity of an Enterprise, Pastukh A. (2016)
Skrylnyk I. - Mathematical Modelling Management of Economic Activities of Small Size Wood Processing Mill in Ukraine (2016)
Zhovnir N. - The problem of unemployment and the ways of its settlement under modern conditions, Halai V., Shefer A. (2016)
Предборський В. А. - Типи тіньового зростання та форми тіньової організації національної економіки (2015)
Корнєєв В. В. - Можливості удосконалення управління державними фінансами України в контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС, Хомутенко А. В. (2015)
Корень Н. В. - Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг (2015)
Демчак Р. Є. - Зарубіжний досвід децентралізації державного управління: аналіз та можливості застосування в Україні (2015)
Кошель А. О. - Системи оцінки нерухомого майна в зарубіжних країнах та використання їх досвіду в Україні (2015)
Лебеда Т. Б. - Сучасні підходи до системного дослідження проблеми впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні (2015)
Лондар О. С. - Можливості вдосконалення управління державними гарантіями в Україні (2015)
Кустовська О. В. - Використання радіоактивно забруднених земель: проблеми та шляхи поліпшення, Хапава Х. Ф. (2015)
Оліферук С. І. - Особливості адаптивного управління економікою (2015)
Заворотько О. В. - Стратегія монетарної політики економічного розвитку (2015)
Іванов Є. І. - Основні напрями адаптації зовнішньоторговельної політики України до сучасних умов функціонування глобального торговельного середовища (2015)
Буркальцева Д. Д. - Методологічні засади забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Корольова О. І. - Облік витрат інноваційної діяльності: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Стретович О. А. - Стан фінансування інноваційної діяльності в Україні (2015)
Кардаков О. Ю. - Генеза співробітництва України та ЄС в інтелектуальній сфері (2015)
Мусієнко В. Д. - Стратегічне управління інвестиційними ресурсами вітчизняних підприємств в умовах інноваційного розвитку, Руденко І. В. (2015)
Марченко В. М. - Фактори формування прибутку на підприємствах вугільної промисловості України, плетньова Ю. К. (2015)
Дрига С. Г. - Структура капіталу підприємств торгівлі та підходи до її оптимізації в сучасних умовах, Міщенко І. Д. (2015)
Котляревський Я. В. - Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, Халіна О. В. (2015)
Пириашвили Б. З. - Возможности использования газотранспортной системы Украины в условиях ассоциации с Европейским Сюзом, Чиркин Б. П. (2015)
Гужва І. Ю. - Торгові доми та експортно-кредитні агентства в системі державної політики просування експорту (2015)
Опанасенко В. М. - Чи існує економічна обґрунтованість легалізації азартних ігор на території України? (2015)
Лалакулич М. Ю. - Політика транспарентності як необхідна складова взаємодії у транскордонному просторі, Черторижський В. М. (2015)
Русіна Ю. О. - Управління фінансовою стійкістю підприємств, Гурець В. В. (2015)
Діденко Є. О. - Види конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства та особливості управління ними, Дідук О. А. (2015)
Стахурська С. А. - Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності на ринку, Ткачук С. В. (2015)
Ванг Тао - Развитие мясного скотоводства в условиях кризиса: состояние, проблемы и перспективы, Ли Зяангэ (2015)
Пекін А. Ю. - Вплив економічних злочинів на стан безпеки підприємств АПК (2015)
Левченко В. П. - Інформаційне забезпечення функціонування системи фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання, Корінна В. О. (2015)
Циганюк А. В. - Концептуальні засади ефективної політики агропродовольчої безпеки в Україні (2015)
Чаленко Н. В. - Теоретичні засади управління фінансово – економічною безпекою підприємства, Романюк І. Ю. (2015)
Федоряк Р. М. - Економіко-математичне моделювання оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної кризи, Тимченко О. П. (2015)
Бодюк А. В. - Проблеми морської геології економічного відтворення нафти і природного газу на українському шельфі Чорного і Азовського морів (2015)
Садюк А. В. - Обґрунтування потенційно конкурентних секторів діяльності підприємств залізничного транспорту (2015)
Баль А. В. - Формування оптимального товарного асортименту ТОВ "Профремпостач", Бугас В. В. (2015)
Кіпчарська Я. М. - Сутність корпоративної безпеки підприємства та її структура (2015)
Дідух В. В. - Науково-методичне забезпечення формування виду реінжинірингу бізнес-процесів управління на машинобудівних підприємствах (2015)
Ольшанська О. В. - Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України, Коценко К. Ф. (2015)
Тищенко О. П. - Оцінка соціально-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності (2015)
Шедяков В. Є. - Регіональні рівні управління: роль постсучасних тенденцій (2015)
Щукін Б. М. - Методичні засади прогнозування розвитку регіону, Шабранська Н. І. (2015)
Рудик В. К. - Особливості розвитку пенсійного менеджменту в сучасних умовах (2015)
Кривуша С. Г. - Сутність продуктивності праці у сфері послуг (2015)
Вихідні дані (2015)
Ptashchenko L. - Influence of Corruption on Ukraine’s Financial Security and National Economy, Shkliaruk A., Holozubova D. The (2017)
Кузняк Б. Я. - Економічна роль держави в інноваційній економіці (2017)
Бережна А. Ю. - Розвиток національного корпоративного управління в умовах глобалізації (2017)
Dobrianska V. - Investigation of "Cool" Brands Influence on the Domestic Customer Market, Miroshnychenko V., Huzevska L. (2017)
Маховка В. М. - Перспективи розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Полтавської області (2017)
Bolgar T. - Compliance-Collection as Modern Direction in Non-Performing Loans Reimbursement (2017)
Onyshchenko S. - The Problem of Use of Budget Funds at Regional and Local Levels, Sivitska S. (2017)
Kozachenko H. - Preconditions of accounting expenses for an enterprise development, Pohorelov Yu. (2017)
Dmytrenko А. - Problems of taxation of joint activities in the Ukraine under the conditions of automation (2017)
Шарий Г. І. - Методичне забезпечення формування та розвитку інституту ринку землі в Україні, Дубіщев В. П. (2017)
Білик Р. Р. - Методологічні засади формування та забезпечення конкуренто-спроможності регіону (2017)
Амеліна І. В. - Перспективи виходу українських підприємств на світові ринки через франчайзингові мережі, Семенець В. В. (2017)
Moltusov V. - The impact of integration processes on country’s economic development (By the example of Mexico before and after joining NAFTA), Berezhetska T.. (2017)
Pimonenko T. - EU Integration: Opportunities for Ukrainian enterpreneurs, Chortok Y., Liulov O. (2017)
Биба В. В. - Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України на міжнародних ринках (2017)
Муллер М. В. - Особливості формування інноваційного розвитку гастрономічного туризму Полтавської області (2017)
Абрамович І. А. - Тенденції розвитку глобального маркетингу на прикладі сучасного світового ринку золота (2017)
Вінська О. Й. - Гендерний розрив економічних можливостей в країнах європейського союзу, Токар В. В. (2017)
Грицишин А. Т. - Структура міжнародних резервів країнах центральної та східної Європи (2017)
Івашина С. Ю. - Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Астапова Є. Г. (2017)
Лизун М. В. - Валютні союзи: ретроспективні та сучасні форми, Ліщинський І. О. (2017)
Паризький І. В. - Зарубіжний досвід державного управління інноваційно технологічним розвитком економіки (2017)
Бодрова Д. В. - Інституціональні трансформації емерджентних економічних систем у процесі інклюзивного розвитку (2017)
Влащенко Н. М. - Соціальні інновації в індустрії гостинності: тенденції, закордонний досвід, вітчизняні реалії (2017)
Єременко Д. В. - Сучасні особливості ресурсного забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Маслак О. О. - Діагностика загроз інноваційного розвитку промисловості в умовах кластеризації національної економіки, Дорошкевич К. О., Вороновська М. М. (2017)
Панкратова О. М. - Інноваційна діяльність як інструмент зростання національної економіки (2017)
Богатирьова Є. М. - Генезис податкових реформ в Україні (2017)
Временко Л. В. - Соціальне і приватне страхування: загальні та специфічні риси (2017)
Ліндер Є. О. - Вплив кредитного ризику на прибутковість кредитно-депозитного портфелю банку, Ліндер Я. М. (2017)
Пастернак М. М. - Теоретичні засади аналізу фінансово-господарської діяльності платників податків органами ДФС України, Савченко А. М. (2017)
Венгерова О. В. - Формування системи внутрішнього маркетингу на підприємстві (2017)
Кобернюк С. О. - Шляхи удосконалення діяльності підприємств з виробництва продукції свинарства (2017)
Приходько Д.О. - Розробка заходів дієвої санації підприємств в Україні (2017)
Мрихіна О. Б. - Обґрунтування ролі та ключових детермінант трансферу технологій, розроблених у вищих навчальних закладах (2017)
Вовк М. С. - Інтегральний показник старопромислової орієнтаціїекономіки регіонів України, Мащенко С. О. (2017)
Христич Т. Н. - О механизмах, влияющих на формирование сердечной недостаточности при хронической обструктивной болезни легких, Кушнир Л. Д., Гонцарюк Д. А., Телеки Я. М., Багрий В. Н. (2017)
Аліфер О. О. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у віковому аспекті (2017)
Андрейчин С. М. - Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії, Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. (2017)
Бабінець Л. С. - Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози та дисбаланс системи прооксиданти–антиоксиданти при первинному остеоартрозі з коморбідними станами, Галабіцька І. М., Маєвська Т. Г. (2017)
Боднар Я. Я. - Лейоміосаркома матки (випадок із практики), Орел Ю. М., Крижан П. С., Боднар Л. П. (2017)
Бойчук А. В. - Якість життя жінок із ендометріозом та порушеннями функції щитоподібної залози, Курило О. Ю. (2017)
Герасимюк М. І. - Характер та особливості морфологічних змін у піднебінних мигдаликах у хворих на хронічний тонзиліт залежно від рівня апоптозу лімфоцитів, Яшан О. І. (2017)
Гладчук І. З. - Часові критерії безпечності виконання гістерорезектоскопічної міомектомії при одиночній субмукозній міомі матки, Чеханов Ю. О., Латій К. В. (2017)
Давидова Л. М. - Особливості морфогенезу язика щурів при порушенні водно-електролітного балансу організму, Ткач Г. Ф., Герман С. М., Буштрук А. М., Максимова О. С. (2017)
Діденко Д. В. - Особливості ремоделювання лівих та правих відділів серця пацієнтів із поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Индиаминов С. И. - Некоторые аспекты дефектов оказания хирургической помощи, Давранова А. Э. (2017)
Ільків О. П. - Вплив струмектомії на стан гемомікроциркуляторного русла яєчок щурів за даними електронної мікроскопії (2017)
Каменщик А. В. - Регіональні міграційні процеси та захворюваність на двостулковий аортальний клапан у дітей Запорізької області (2017)
Кастнерова М. - Поширеність синдрому вигорання (burn out syndrome) серед медсестер у лікарнях південної Чехії (South Bohemia region), Бабінець Л. С., Боровик І. О., Бабінець А. І. (2017)
Колоденко О. В. - Особливості психологічних розладів у хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда на різних етапах реабілітації (2017)
Костіцька І. О. - Актуальні питання ранньої діагностики діабетичного гастропарезу у практиці сімейного лікаря (2017)
Кузнецова Л. П. - Діагностика хронічного панкреатиту і функціональних порушень підшлункової залози при супутніх захворюваннях дванадцятипалої кишки, Решетілов Ю. І., Дмітрієва С. М., Богослав Т. В., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю., Бондарь М. В., Партеса А. А. (2017)
Ліснянська Н. В. - Стан тонкого кишечника у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету: патобіохімічні дані, Марущак М. І., Головатюк Л. М., Орел Ю. М. (2017)
Овчарук В. В. - Динаміка показників антиоксидантної системи та перекисного окиснення ліпідів у вагітних з дисфункцією плаценти під впливом комплексної терапії, Бойчук А. В., Хлібовська О. І. (2017)
Павлишин А. В. - Особливості впливу вакуумної терапії на динаміку клінічної картини ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика (2017)
Сичов О. С. - Вплив частоти серцевих скорочень на толерантність до фізичних навантажень у пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанного походження, Романюк П. Б., Срібна О. В., Гур’янов В. Г. (2017)
Скляров Є. Я. - Динаміка показників лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 при призначенні сартанів, статинів та урсодезоксихолевої кислоти у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом, Бочар О. М., Лаповець Л. Є. (2017)
Скочило О. В. - Порівняльна характеристика процесів остеорегенерації при застосуванні матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду (2017)
Слабий О. Б. - Морфофункціональна перебудова венозного русла передсердь легеневого серця (2017)
Теренда Н. О. - Хвороби системи кровообігу та соціально-екологічні фактори ризику, Слободян Н. О., Юріїв К. Є. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Структурні зміни шкіри при контактному нікелевому дерматиті за умов пригнічення iNOS, Корда М. М. (2017)
Ющак О. М. - Структурно-функціональна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу лабораторних щурів на ранній стадії моделювання гострого перитоніту, Волошин М. В., Луків О. А., Волошин В. Д., Ющак М. В. (2017)
Якубовська І. А. - Особливості порушень харчової поведінки та шляхи її нормалізації у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Ярема Н. І. - Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Хоміцька А. І., Савченко І. П., Радецька Л. В., Наумова Л. В., Коцюба О. І. (2017)
Головачова О. С. - Стратегічне партнерство України з міжнародними фінансовими організаціями: ризики та можливості (2017)
Гончаренко О. В. - Факторинг у міжнародній економічній діяльності України (2017)
Дугінець Г. В. - Вертикальні міжфірмові взаємодій в світовій економіці (2017)
Кудирко Л. П. - Підходи до оцінювання рівня інтегрованості країн у міжнародні коопераційні зв’язки, Самсонова Л. В. (2017)
Севрук І. М. - Роль міжнародних організацій в розвитку глобального мережевого ретейлу (2017)
Гурська І. С. - Функціонування та розвиток галузі скотарства в аграрних формуваннях Тернопільської області (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Система забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі (2017)
Котуранова Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку косметологічних послуг в Україні, Семенова О. О. (2017)
Куцай Н. С. - Cтан, проблеми та перспективи кадрового забезпечення інноваційного розвитку регіону (2017)
Панкова А. Ю. - Досвід регіональної політики ЕС: модель управління економікою регіону на основі промислових кластерів (2017)
Поповиченко И. В. - Управление рисками в строительстве: анализ состояния отрасли и видов рисков на примере Днепропетровской области, Ганжа А. В., Зражевский И. А. (2017)
Христенко Г. М. - Інноваційно-інвестиційні пріоритети розвитку зерновиробництва, Ярема Л. В. (2017)
Клапків Ю. М. - Визначники формування сприятливого середовища для сталого розвитку ринку страхових послуг (2017)
Разумова Г. В. - Дефіцит державного бюджету України та шляхи його зменшення, Колосова А. Р. (2017)
Євтушенко Н. О. - Ризик взаємодії: поняття, причини виникнення та класифікація (2017)
Задніпрянна Т. С. - Основи управління логістичною інфраструктурою готельного комплексу (2017)
Карачина Н. П. - Змістовність поняття "маркетингова стратегія підприємства" та особливості її розробки, Зозуля І. В. (2017)
Міронова Ю. В. - Економічна безпека підприємств: інтегральні підходи до оцінювання, Коломієць С. В., Пітик О. В. (2017)
Мисюк В. О. - Концептуальна модель внутрiшнього аудиту мiжнародниx xолдинговиx компанiй (2017)
Сигида Н. О. - Управління ланцюгами поставок: еволюція та перспективи розвитку (2017)
Смолич Д. В. - Cучасні тенденції ощадного виробництва та можливості їх застосування вітчизняними підприємствами (2017)
Черчата А. О. - Логістичні аспекти в управлінні проектами, Погоріла А. О. (2017)
Сірош А. В. - Cучасні теоретико-методологічні підходи щодо екологічного розвитку регіону (2017)
Предборський В. А. - Секторальні особливості сучасного реформування в аспекті детінізації (2015)
Зоріна О. А. - Проблеми аналізу фінансового стану підприємств України (2015)
Гончаренко О. Г. - Формування та ефективність використання основного капіталу виробничого комплексу ДКВС України (2015)
Сергієнко О. М. - Сучасна динаміка та проблеми використання валового внутрішнього продукту в Україні (2015)
Пенякова Г. Л. - Роль податку на прибуток підприємств у формуванні доходів бюджету (2015)
Репін І. І. - Методичні підходи до проведення реінжинірингу та оптимізації процесу надання адміністративних послуг, Дикова М. М., Лугіна М. О. (2015)
Парандій О. В. - Розрахунково–клірингова система ринку похідних фінансових інструментів (2015)
Діденко Є. О. - Управління економічною безпекою підприємства на основі формування стратегії його безпечного розвитку (2015)
Мельник О. В. - Оцінка точності прогнозного енергетичного балансу на 2013 рік, Дешко А. І., Слівак А. Є., Молчанова І. В. (2015)
Кардаков О. Ю. - Інтелектуалізація глобального економічного середовища: причини і наслідки (2015)
Шлапак А. В. - Стратегічний аналіз процесів диверсифікації банківської системи країн Південно–Східної Азії (2015)
Задорожня Л. А. - Тенденції розвитку системи оподаткування персональних доходів в Україні (2015)
Крещенко І. Л. - Посилення регулюючої ролі державного управління шляхом підвищення збалансованості бюджету та ефективності бюджетних витрат (2015)
Павленко В. П. - Розвиток державного замовлення як передумова підвищення ефективності національної економіки, Беспалова А. В. (2015)
Музиченко Т. О. - Аналітична оцінка системи показників результативності інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Ганущак–Єфіменко Л. М. - Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії, Кириллова Г. Ю. (2015)
Крилов Д. В. - Обґрунтування виокремлення класифікаційних ознак інвестиційних проектів у процесі їх реалізації на підприємствах (2015)
Рибак О. М. - Лізинг у відтворенні основних виробничих фондів у період кризових явищ, Рябошапка В. А. (2015)
Садловська І. П. - Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на виконання суб’єктами господарювання функцій з утримання автомобільних доріг (2015)
Біленький О. Ю. - Системоутворюючі фактори фінансового механізму корпорацій: світовий досвід, Богатирьов І. І. (2015)
Піскунова О. В. - Оптимізація посівних площ на основі імітаційного моделювання процесу зерновиробництва, Горкун О. О. (2015)
Рудченко О. Ю. - Аналіз фінансово–господарської діяльності господарських товариств, у статутному капіталі яких є частка держави, та виплати ними дивідендів, Омельянчик Н. І., Мудрак Н. В., Тютюн М. Ф. (2015)
Слободян Р. Р. - Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України, Варналій З. С. (2015)
Череп А. В. - Необхідність формування сприятливого бізнес–середовища в Україні, Павленко А. І. (2015)
Кулик Ю. Є. - Детермінанти професійного становлення менеджерів у міжнародному бізнесі (2015)
Климчук М. М. - Формування та реалізація організаційно–економічного апарату реінжинірингу в управлінні бізнес–процесами (2015)
Попович О. В. - Вибір методу оцінювання виробничих запасів в умовах постійно зростаючого рівня інфляційних процесів, Тиндик М. І. (2015)
Козак Д. А. - Вплив системи оподаткування на банківську діяльність (2015)
Попрозман Н. В. - Основні методологічні аспекти моделей стратегії розвитку агропромислового виробництва (2015)
П’янкова О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в умовах кризи – інструмент мінімізації нефінансових ризиків (2015)
Шуляренко С. М. - Застосування методології стратегічного управлінського обліку в системі контролінгу підприємств (2015)
Бодюк А. В. - Вартісно–ресурсні аспекти господарського використання урану (2015)
Величко О. В. - Теоретичні підходи до структуризації економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Гайдаржийська О. М. - Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її забезпечення, Грибінник Н. В., Зубова Я. В. (2015)
Мокринська З. В. - Проблеми креативного обліку, Арендар Л. М. (2015)
Кваша Т. К. - Оцінювання зеленого вектору розвитку сільського господарства (2015)
Білик О. А. - Сутність корпоративного управління (2015)
Семенчук І. А. - Суперечності та перспективи розвитку страхування цивільно–правової відповідальності власників автотранспортних засобів в умовах фінансової нестабільності (2015)
Комащенко Е. А. - Удосконалення системи енергоменеджменту на підприємстві, Федоряк Р. М. (2015)
Агєєв Д. О. - Окремі аспекти формалізації системи внутрішньої діагностики діяльності підприємств машинобудування (2015)
Сироватко М. С. - Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів підприємств малого бізнесу, Безпаленко О. В. (2015)
Циганюк А. В. - Основні напрями реалізації пріоритетів сталого розвитку задля забезпечення стійкості сільськогосподарських підприємств, Ткаченко Ю. В. (2015)
Kolumbet O. P. - Analysis of circulating tangible assets in the baking industry: scientific research trends (2015)
Піскунова О. В. - Статистичне забезпечення державної стратегії післякризового розвитку економіки України, Павленко В. П., Манцуров Д. І. (2015)
Саричев В. І. - Функціонування спортивної галузі як передумова людського розвитку в Україні (2015)
Крамаренко Р. М. - Механізми розвитку креативних систем українського мегаполіса (2015)
Сігайов А. О. - "Людський потенціал" та "людський капітал" як категорії механізму управління національним господарством, Шинкарюк О. В. (2015)
Лебеда Т. Б. - Сфера послуг і економічна динаміка в Україні (2015)
Бутко М. П. - Рецензія на монографію О. Г. Гончаренка "Формування і використання ресурсного потенціалу виробничого комплексу Державної кримінально–виконавчої служби України" (2015)
Вихідні дані (2015)
Переднє слово упорядників (2015)
Квайн В. - Дві догми емпіризму (2015)
Селарс В. - Деякі зауваги про Кантову теорію досвіду (2015)
Циба В. - Епістемологічний словник Селарса (2015)
Страуд Б. - Трансцендентальні арґументи (2015)
Мінаков М. - Подія первинного досвіду і філософія. Метатеорія досвіду в Канта і Квайна (2015)
Терлецький В. - Novum in veteri. Гінтіка про Евклідові витоки математичного методу Канта (2015)
Секундант C. - Эренфрид Вальтер фон Чирнгаус: "Medicina mentis" как первая философия и всеобщая наука (2015)
Шевцов С. - Собственность как проекция свободы и основание права в учении Канта (2015)
Ільїна A. - Деконструкційний поворот у трансцендентальному мисленні (2015)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Онтологические аспекты Просвещения-в-России (2015)
Лисий І. - Чому тільки аналітика? (2015)
Аквінський Т. - Диспутаційні питання про істину. Питання Х (Про ум). Артикул перший (Чи є ум, оскільки в нього вміщують образ Трійці, сутністю душі?) (2015)
Єременко О. - Право і безправ’я. Роздуми над книгою Олександра Литвинова "Право як феномен культури: спроба філософського осмислення" (Луганськ: Янтар, 2013, 800 с.) (2015)
Голубович І. - Творча еволюція гуманітарія у світі, що руйнується (стратегії історико-філософського дослідження), Довгополова О., Каменських О. (2015)
Реферати, Рефераты (2015)
Содержание (2012)
Національний цикл семінарів "Головні питання імунопрофілактики та лікування інфекційних та соматичних хвороб — 2012": підбиваємо підсумки (2012)
Бережной В. В. - Oптимизированный подход к искусственному вскармливанию детей первого года жизни, Козачук В. Г. (2012)
Каладзе Н. Н. - Pациональные пути терапии заболеваний, ассоциированных со слизистыми оболочками, Дудченко Л. Ш., Юрьева А. В. (2012)
Гищак Т. В. - Cтан обміну магнію у дітей шкільного віку на тлі соматичної патології, Марушко Ю. В. (2012)
Маркевич В. Е. - Bплив нейрометаболічної терапії на мікроелементне забезпечення недоношених новонароджених із перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС, Петрашенко В. О. (2012)
Нечипоренко Н. М. - Особливості фізичного розвитку дітей з перинатальним впливом материнської сифілітичної та ВІЛ-інфекції (2012)
Тарасова І. В. - Прогнозування розвитку ранньої анемії у новонароджених із перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС за умов мікроелементозу лікування риносинуситів у дітей: перевага полікомпонентних фітопрепаратів, Клименко Т. М., Маркевич В. Е. (2012)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування бронхолітину у клінічній практиці, Гищак Т. В. (2012)
Абатуров О. Є. - Неспецифічна профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Височина І. Л. (2012)
Буряк В. Н. - Функциональная активность эндотелия при острых респираторно-вирусных инфекциях у детей, Пошехонова Ю. В., Бабич В. Л., Сергиенко А. С., Скачкова Л. П. (2012)
Крамарьов С. О. - Підходи до терапії непродуктивного кашлю у дітей (2012)
Лапшин В. Ф. - Клиническое исследование эффективности и безопасности препарата "Tриметабол" в комплексном лечении детей с аллергическими заболеваниями, Уманец Т. Р. (2012)
Геппе Н. А. - Дискуссионные вопросы бронхиальной астмы у детей (2012)
Романкевич І. В. - Дослідження рівня гомоцистеїну та C677Т поліморфізму гена 5, 10-метилентетрагідрофолатредуктази у дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2012)
Боярська Л. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей та підлітків з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Іванова К. О., Кравець Л. В. (2012)
Лебец И. С. - Клинические особенности системной красной волчанки у детей на современном этапе, Толмачева С. Р., Шевченко Н. С. (2012)
Крамарев С. А. - Синдром холестаза при инфекционном мононуклеозе Эпштейна—Барр вирусной этиологии у детей; подходы к терапии, Выговская О. В., Шадрин В. О. (2012)
Корнева В. В. - Индивидуальные подходы в терапии ацетонемического синдрома у детей, Козачук В. Г., Курило Л. В., Боярская Е. А., Капичина М. А., Лищинская М. Р., Гляделова Н. П. (2012)
Корниенко Е. А. - Топические стероиды в лечении воспалительных заболеваний кишечника у детей, Ломакина Е. А., Залетова Н. К., Фадина С. А. (2012)
Гляделова Н. П. - Желчегонные препараты в практике детского врача, Корнева В. В. (2012)
Корнева В. В. - Роль витаминно-микроэлементного комплекса мультифорт детский в лечении хронических запоров у детей (2012)
Боднар Г. Б. - Клініко-діагностичні аспекти функціональних розладів товстої кишки у дітей різного віку (2012)
Шабан Н. I. - Особливості порушення кінетики й тонусу жовчних шляхів у дітей при дискінезії жовчовивідних шляхів, що розвинулася на фоні цукрового діабету першого типу (2012)
Пархоменко Л. К. - Якість життя та девіантні розлади харчової поведінки у дітей і підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Бузницька О. В. (2012)
Денисова М. Ф. - Особливості статевого розвитку дівчаток з хронічним гепатитом в, Диба М. Б. (2012)
Лобода А. М. - Вміст кортизолу у сироватці крові новонароджених із порушенням функції нирок на тлі асфіксії, Маркевич В. Е. (2012)
Богадельников И. В. - Можно ли инфекцию спрятать в карман?, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Смирнов Г. И., Черняева Е. С. (2012)
Кирилова Л. Г. - Синдром Шегрена-Ларссона: захворювання, що важко діагностується, чи раритетний синдром у нейропедіатрії?, Денисова М. Ф., Чернега Н. В., Лисиця В. В., Мірошников О. О., Галинська Т. П., Слєпова Л. Ф. (2012)
Воротняк Т. М. - Синдром Tітце у педіатричній практиці, Хільчевська В. С., Харманська І. Б. (2012)
Пипа Л. В. - Динаміка психоемоційного стану вихованців школи-інтернату в санаторії "Південнобережний" (м. Алупка), Пілюйко Н. В., Мурдид М. В., Добровольська Л. О., Астахова Ж. Ф., Лисиця Ю. М., Войт О. В. (2012)
К сведению авторов (2012)
Синдром Дауна: эволюция термина и общественного статуса (2012)
Памяти Маргариты Васильевны Ивановой (2012)
Бондар В. І. - Людина, яка знайшла себе (2010)
Базима Н. В. - Проблема соціальної взаємодії та спілкування у дітей з аутистичними проявами (2010)
Бегас Л. Д. - Особливості театралізованої діяльності у дітей старшого дошкільного віку із заїканням (2010)
Боряк О. В. - Інтонація та просодія: тотожність чи відмінність понять (2010)
Геращенко С. І. - Стан сформованості комунікативних умінь в учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю (2010)
Глоба О. П. - Шляхи реалізації державної підтримки проблем професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні (2010)
Голуб Н. М. - Пізнавальні завдання як засіб формування читацького інтересу в молодших школярів із ЗПР та дислексєю (2010)
Григор’єва І. О. - Система корекційно-виховної роботи з формування моральної самосвідомості у розумово відсталих підлітків (2010)
Гроза Е. П. - До проблеми забезпечення особистісного підходу в процесі виховання та навчання дітей з вадами слуху (2010)
Гроза Е. П. - Флері Віктор Іванович – основоположник теорії та практики сурдопедагогіки ( до 210-ої річниці з Дня народження ) (2010)
Дегтяренко Т. М. - Стратегія розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги як складова стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Дем’яненко Б. Т. - Сучасні тенденції розвитку спеціальної педагогіки та психології (2010)
Дідкова Л. М. - Періодизація наукової діяльності Р. Є. Левіної (2010)
Дуленчук Ю. А. - Стан сформованості комунікативних умінь у дошкільників з фонетико-фонематичними вадами мовлення в умовах двомовності (2010)
Єжова Т. Є. - Розвиток слухового сприймання в контексті соціальної реабілітації дітей зі зниженим слухом (2010)
Завальнюк О. О. - Ставлення вихователів дошкільних навчальних закладів до проблем інтегрованої та інклюзивної освіти (2010)
Зелінська К. О. - Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку (2010)
Золотарьова Т. В. - Горизонтальні зв’язки у системах "особистість" і "дефект" у дітей з психофізичними порушеннями (2010)
Карпішина Л. О. - Теоретичні аспекти проблеми формування звуко-складової сторони мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2010)
Картава Ю. А. - Історичний огляд виникнення та розвитку музично-ритмічного виховання дітей з особливими потребами (2010)
Ковригина Л. В. - Психолингвистические механизмы оценки несформированности предложно-падежных форм существительных с пространственным значением у дошкольников с общим недоразвитием речи (2010)
Колишкін О. В. - Розвиток мовлення учнів з розладами слуху у процесі рухової діяльності (2010)
Колодна Н. А. - Медико-соціальна реабілітація дітей з вадами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру (2010)
Конопляста С. Ю. - Сучасні дослідження психомовленнєвого розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2010)
Кот М. З. - Сурдопедагог з чистою совістю (2010)
Кравець Н. П. - Бібліотечно-бібліографічні знання та читацька діяльність розумово відсталих учнів (2010)
Кравчук Л. С. - Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів із ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів (2010)
Курбатова А. І. - Особливості формування синтаксичних структур у молодших школярів із нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення (2010)
Левчук Т. О. - Використання логоритміки у корекційно-відновлювальній роботі при динамічній афазії (2010)
Лепетченко М. В. - Експериментальне вивчення процесу творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки (2010)
Луцько К. В. - Закономірності формування механізмів сприймання та розуміння усного мовлення у осіб з вадами слуху (2010)
Ляшко В. В. - Про результати вивчення індивідуального способу трудової діяльності в учнів з недоліками інтелектуального розвитку (2010)
Марченко І. С. - Особливості логіко-граматичних структур дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Міхріна О. С. (2010)
Махукова Т. В. - Особливості дотеоретичних уявлень про значення фразеологізмів та їх представленість в імпресивному та експресивному словнику молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Медведок Л. Г. - Науково-педагогічні ідеї О. М. Щербини щодо впровадження інтегрованого навчання дітей з порушеннями зору (2010)
Найдьонова Г. О. - Основні підходи до вивчення проблеми шкільної дезадаптації (2010)
Орлов А. В. - Внесок К. Ф. Лейко в становлення тифлопсихології (2010)
Пахомова Н. Г. - Методичні основи модульної технології професійної підготовки майбутніх дефектологів (2010)
Поліщук О. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з обмеженнями життєдіяльності (2010)
Полулященко Ю. М. - Теоретичні аспекти технологізації соціально-педагогічної роботи (2010)
Прядко Л. О. - Особливості діяльності корекційного педагога реабілітаційного центру (2010)
Резвіна Л. І. - До проблеми інтеграції знань в процесі підготовки логопедів (2010)
Савицький А. М. - Корекційно-відновлювальна робота з попередження аграматизму у дітей з моторною афазією на резидуальній стадії реабілітації (2010)
Савінова Н. В. - Особливості формування граматичної будови мовлення у дітей у нормі та при патології мовленнєвого розвитку: психолінгвістичний аспект (2010)
Саранча І. Г. - Робота з сім’єю в процесі соціалізації випускників реабілітаційних центрів (2010)
Семенишена Т. О. - Питання вивчення мовленнєвої готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі (2010)
Семенцова О. М. - Корекційно-розвиваюча робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками у дітей ЗПР (2010)
Серпутько Г. П. - Історія створення та принципи формування скоропису шрифтом Брайля (2010)
Січкарчук Н. Д. - Науково-теоретичне обґрунтування методики формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2010)
Тарасун В. В. - Концепція становлення і розвитку особистості дитини переддошкільного віку з обмеженими можливостями здоров’я (2010)
Ткачук Н. В. - Використання комп’ютерних технологій в умовах навчання дітей з вадами слуху (2010)
Ткачук О. В. - Науково-теоретичний аналіз особливостей мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Товстоган В. С. - Обгрунтування актуальності впровадження компетентнісного підходу на уроках професійно-трудового навчання в допоміжній школі (2010)
Томіч Л. М. - Проектування моделі логопедичної роботи в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Федоренко І. В. - Особливості розробки нового курсу із споріднених дисциплін як елемента комп'ютерно-інформаційної підготовки студентів-дефектологів (2010)
Федоренко С. В. - Тифлопедагогічна проблематика в науково-методичних розробках українських учених (2010)
Хлопоніна Н .Є. - Народження дитини з психофізичними порушеннями розвитку як ненормативна сімейна криза (2010)
Чередніченко Н. В. - Психолінгвістичні та психолого-педагогічні передумови формування навички письма (2010)
Чорненька В. Д. - Деякі нейрофізіологічні механізми рухової функції організму (2010)
Швалюк Т. М. - Проблема формування складних синтаксичних конструкцій у дітей дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення в спеціальній літературі (2010)
Шевцов А. Г. - Моделювання процесу формування готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій, Дітковська Л. А. (2010)
Шеремет М. К. - Комп’ютерна система тестового контролю знань студентів, Качуровська О. Б. (2010)
Шеремет М. К. - Особливості мовленнєвого розвитку церебрально-органічного ґенезу, Коломієць Ю. В. (2010)
Афузова Г. В. - Підходи до розуміння проблеми шкільної дезадаптації в умовах інклюзивної освіти (2010)
Баль Н. Н. - Особенности эмоциональной сферы старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Климовских И. А. (2010)
Бистрова Ю. О. - Особливості корекційної роботи з формування норм соціальної поведінки у розумово відсталих підлітків (2010)
Болкун Т. А. - Чинники, що впливають на професійне самовизначення особистості (2010)
Гребенюк Т. М. - Особливості міжособистісних стосунків студентів-інвалідів по зору в групі інтегрованого типу (2010)
Коган О. В. - Комплексний підхід до профілактики виникнення девіантності у розумово відсталих підлітків (2010)
Кондратюк С. М. - Нейродинамічна характеристика як складова психомоторної активності студента (2010)
Кравченко А. І. - Розвиток психосоматичного самосприйняття підлітків із заїканням, Кривцова О. Я. (2010)
Кротенко В. І. - Основні положення проведення поглибленої оцінки психічного розвитку дитини як поетапної технології діяльності психолога (2010)
Круглик О. П. - Особливості міжособистісного спілкування студентів-сурдопедагогів у ВНЗ, Губар С. Ю. (2010)
Кузнецова М. С. - Роль уяви у засвоєнні географічного матеріалу дітьми з порушенням інтелектуального розвитку (2010)
Мартиненко І. В. - До проблеми порушень комунікації у дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Мухіна А. Ю. - Проблеми гендерної та статеворольової ідентичності в загальній та спеціальній психології (2010)
Новікова О. А. - Концептуальна модель вивчення просторового мислення в учнів молодшого шкільного віку (2010)
Олефір О. І. - Використання текстів різних жанрів на уроках читання з метою збагачення лексики молодших школярів із тяжкими мовленнєвими вадами (2010)
Омельченко І. М. - Передумови дослідження механізмів психологічного захисту в підлітків і юнаків із заїканням, Лисенко Л. В. (2010)
Романенко О. В. - Формування прогнозу в мовленнєвій діяльності дітей з церебральним паралічем (2010)
Руденко Л. М. - Клініко-психологічні аспекти класифікації розладів поведінки (2010)
Сєромаха Н. Є. - Психологічний аспект проблеми фрустраційної поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2010)
Супрун Д. М. - Когнітивна, емоційна та поведінкова складова у детермінації поняття "ставлення до здоров’я" (2010)
Шульженко Д. І. - Особливості корекційно-виховного процесу наступності між фахівцем та батьками аутичної дитини (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2015)
Москалець Т. З. - Стійкість озимих тритикале і пшениці м’якої проти Puccinia recondita Dietel & Holw., Ключевич М. М., Москалець В. В. (2015)
Афанасьева О. Г. - Стійкість сортозразків пшениці озимої проти збудника церкоспорельозу (2015)
Сміх В. М. - Бур’яни в посівах нуту (2015)
Бондаренко І. В. - Вплив абіотичних факторів на життєдіяльність шкідників запасів зерна (2015)
Клечковський Ю. Е. - Південноамериканська томатна міль: фітосанітарний моніторинг та захист томатів в умовах Одеської області, Черней Л. Б., Борзих О. І., Вовкотруб О. Н. (2015)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику капрового жука (Trogoderma granarium Ev.) (2015)
Гіптенко Н. М. - Вирощування розсади помідора у касетах для плівкових теплиць без обігріву (2015)
Могилюк Н. Т. - Забур’яненість виноградних насаджень (2015)
Яновський Ю. П. - Від Яновського Ю.П. для вашого яблуневого саду (2015)
Круть М. В. - Агро-2015 (2015)
Содержание (2015)
Мялица А. К. - Аванпроект реактивного учебно-тренировочного самолета для первоначального обучения, Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Еременко С. М., Соболев А. А. (2015)
Чумак А. С. - Метод интегрированного анализа массы фюзеляжа самолета для местных авиалиний во втором приближении (2015)
Гуменный А. М. - Компоновка пассажирского салона самолета ХАИ-90, Буйвал Л. Ю. (2015)
Таран И. О. - Формирование геометрии лопасти воздушного винта для самолета вертикального взлета и посадки, Рябков В. И. (2015)
Tsukanov R. U. - Airplane Flight Center-of-Gravity Position Calculation Algorithm. Adaptation Features for Different Fuel Feed Schemes (2015)
Сикульский В. Т. - Автоматизированный комплекс для правки и доводки монолитных панелей с контролем формы об водообразующей поверхности панели в процессе ее деформирования, Дмитренко Д. Ю., Трифонов О. В. (2015)
Шелковий О. М. - Логіко-лінгвістичне моделювання взаємозв'язку функціональних характеристик системи дрібносерійного виробництва з параметрами процесу складання, Клочко О. О., Шрон Л. Б., Скоркін А. О., Кондратюк О. Л. (2015)
Фролов Е. А. - Особенности операций комбинированной листовой пневмоударной штамповки эластичной средой, Ясько С. Г., Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Добротворский С. С. - Исследование оптимального угла наклона концевой сферической фрезы относительно обрабатываемых поверхностей деталей сложной формы с переменной жесткостью, Гасанов М. И., Басова Е. В., Головатый Р. В. (2015)
Лосева О. А. - Промышленная чистота машин и механизмов, Коростелева А. А., Лосев А. В. (2015)
Костюк Г. И. - Структура и работоспособность РИ из быстрорежущих сталей после действия ионизирующего излучения, Кантемир И. В., Бехзад Размджуи (2015)
Костюк Г. И. - Сравнение эффективности обработки режущим инструментом из спеченных наноструктурных гранул твердых сплавов и стандартных твердых сплавов с наноструктурным покрытием 0,18 HfN+0,82 ZrN, Евсеенкова А. В. (2015)
Костюк Г. И. - Экспериментальное исследование полей температур на плоских деталях при движении лазерного луча и образование наноструктур, Постельник Т. А. (2015)
Костюк Г. И. - О квантово-механическом подходе к определению возможности получения наноструктур при действии ионов, Мелкозерова О. М., Матвеев А. В. (2015)
Василевский Е. Т. - Влияние величины одностороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении, Семенцов В. Ф. (2015)
Назин В. И. - Амплитудно-частотные характеристики ротора на радиально-упорных гидростатодинамических подшипниках сдвоенного типа при различных значениях угла конусности (2015)
Фролов Е. А. - Исследование напряженного деформированного состояния базовых плит УСПС для сварочного производства металлоемких изделий, Кравченко С. И., Пирнат А. М., Бондарь О. В. (2015)
Денисова Т. В. - Интегральные преобразования Фурье на смешанном спектре и их применение к задачам теплопроводности, Проценко В. С. (2015)
Мовсесян Я. С. - Метод исследования показателей точности оценок положения опорных звезд CCD-кадров, Дашкова А. Н., Саваневич В. Е., Дихтяр Н. Ю., Погорелов А. В. (2015)
Добротворский С. С. - Исследование степени деформации многослойных пакетов при ударном нагружении полусферическим ударником с применением CAE систем, Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2015)
Барышева Е. С. - Влияние изменения геометрических параметров рабочего колеса на характеристики центробежной компрессорной ступени, Максимов Ю. П. (2015)
Фролов Е. А. - Экспериментальное исследование напряженного состояния в соединении базовых и корпусных деталей обратимой сборочно-сварочной оснастки, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Путренко В. В. - Геостатистичний інтелектуальний аналіз геохімічних даних (2015)
Мазорчук М. С. - Анализ практического применения метода "охвата данных" для оценки эффективности образовательного процесса, Добряк В. С., Емельянов П. С. (2015)
Гребеніков О. Г. - Шляхи підвищення якості підготовки авіаційного персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, Орловський М. М., Столярчук О. М. (2015)
К сведению авторов (2015)
Выходные данные (2015)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правові потреби та процес становлення поліції України (2017)
Лошицький М. В. - Теоретико-правові засади надання послуг працівниками поліції, Юнін О. С. (2017)
Грибан В. Г. - Охорона праці та соціальний захист поліцейських України (2017)
Каблуков А. О. - Шляхи підвищення якості заочного навчання у ВНЗ МВС України, Мирошниченко В. О., Страхова О. П. (2017)
Кобко Є. В. - Особливості кадрового менеджменту в поліції зарубіжних країн (2017)
Мислива О. О. - Новітні підходи до стрілецької підготовки у ВНЗ із спеціфичними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, Москалець А. П. (2017)
Береза Ю. М. - Поняття, сутність та зміст професійної підготовки працівників підрозділів поліції особливого призначення (2017)
Біліченко В. В. - Проблеми реалізації учасниками антитерористичної операції їх правових гарантій (2017)
Довгунь С. З. - Квінтесенція адміністративно-правового регулювання засад діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України (2017)
Поліщук А. О. - Окремі аспекти щодо визначення адміністративного примусу в діяльності Національної поліції (2017)
Кагадій М. І. - Зміст конституцій країн близького зарубіжжя (2017)
Кучук А. М. - Юридична техніка як засіб ефективності правових актів, Замковий Є. М. (2017)
Пайда Ю. Ю. - Теоретична концептуалізація прав людини і релігійної свободи (2017)
Сердюк І. А. - Відповідність приписів ст. 66 і ч. 1 ст. 68 Конституції України теорії реалізації норм права: аргументи за і проти (2017)
Талдикін О. В. - Поняття та класифікація квазідержав (2017)
Купрій В. М. - Поняття, що відображає процес прийняття конституції та внесення до неї змін: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2017)
Олійник В. М. - Громадський контроль за діяльністю органів судової влади: підходи до визначення поняття (2017)
Юнін О. С. - Стягнення заборгованості по аліментах та притягнення боржника до відповідальності за невиконання аліментних обов’язків: проблеми теорії та практики (2017)
Золотухіна Л. О. - Вихідна допомога: правова природа, проблеми чинного та перспективного правового регулювання (2017)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Спадковий договір як інститут спадкового права України (2017)
Савєльєва М. О. - Деякі аспекти поняття зобов’язання у цивільному праві, Бондаренко К. С. (2017)
Собакарь А. О. - Критерії ефективності адміністративно-деліктних норм, Ковалів М. В. (2017)
Золотоноша О. В. - Форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку регіону (2017)
Ільков В. В. - Сутністна характеристика джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Тищенкова І. О. - Окремі особливості адміністративних процедур надання електронних послуг в Україні (2017)
Чаплинська Ю. А. - Контроль щодо забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів публічного адміністрування (2017)
Колінько Ц. В. - Встановлений порядок управління як об’єкт адміністративно-правової охорони (2017)
Малихіна В. В. - Особливості адміністративно-процесуальної юрисдикції (2017)
Романов В. П. - Зарубіжний досвід правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння: перспективи запозичення для України (2017)
Вишня В. Б. - Типові слідчі ситуації для розслідування розкрадань вантажів в умовах використання мережі контролю вантажоперевезень на залізниці, Зеленіна О. В. (2017)
Пиріг І. В. - Тактичні прийоми огляду місця дорожньо-траспортної події, Андрієвська Л. О. (2017)
Шинкаренко І. Р. - Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підґрунтя (2017)
Ведмідський О. В. - Реформування Державної пенітенціарної служби України в контексті міжнародних стандартів поводження із засудженими (2017)
Вінцук В. В. - Прокурорський нагляд у оперативно-розшуковій діяльності: проблема доцільності, Стрельнік Т. О. (2017)
Завгородня Ю. С. - Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх осіб, Лонська Є. В. (2017)
Павлова Н. В. - Оцінка на предмет допустимості як доказів матеріалів фотозйомки, звуко- відеозапису події злочину (2017)
Сербін М. М. - Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів: характеристика та проблеми правового регулювання, Юнацький О. В. (2017)
Шеремет С. О. - Регіональний рівень запобігання злочинності органами місцевого самоврядування: проблеми дослідження (2017)
Шинкаренко І. І. - Проблеми удосконалення правового регулювання організації спостереження за особою, місцем та річчю під час кримінального провадження (2017)
Александрова А. Ю. - Суб’єкт складу ухилення від призову за мобілізацією (2017)
Боровинський С. Б. - Питання кваліфікації недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (2017)
Денисенко М. М. - Історичний розвиток системи нормативного регулювання негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Лазарева Д. В. - Процесуальна характеристика етапів проведення затримання уповноваженою службовою особою, Солдатенко О. А. (2017)
Медведєва І. М. - Поняття та кримінально-правова характеристика ухилення від призову на строкову військову службу (2017)
Мороз С. М. - Напрямки удосконалення законодавчого регулювання організації використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами (2017)
Тишлек Д. П. - Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій під час протидії економічним злочинам: проблеми теорії та практики (2017)
Рецензії (2017)
Кодекс академічної доброчесності молодого вченого (2017)
Вчені-ювіляри (2017)
Довідка про авторів (2017)
Abbasov Sabuhi M. - Does international law prohibit islamophobia? (2017)
Бородай І. С. - Еволюція методологічних підходів до регуляції статі в тваринництві (2017)
Кучер В. І. - Академік В. І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства, Глоба О. Ф. (2017)
Перегінчук Т. М. - Волонтерська діяльність і підтримка бійців АТО (2014 – 2017 рр.) засобами мистецтва та мережі Інтернету як складова української військової культури (2017)
Бей Н. О. - Еволюція науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Національному транспортному університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2017)
Кашперський В. Є. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка УААН Г. О. Богданова (1930 – 2009) (2017)
Коцур Р. В. - "Уманський" період науково-організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889 – 1973) (2017)
Кузнєцов П. В. - Внесок вчених України в становлення та розвиток азотної промисловості в ХХ ст. (2017)
Лук’янчук Л. В. - Академік М.М. Гришко (1901 – 1964) – голова Відділу сільськогосподарських наук Академії наук УРСР) (2017)
Орехівський В. Д. - Внесок I. Є. Овсінського (1856 – 1909) у становлення органічного землеробства на українських землях (2017)
Пильтяй О. М. - Картографування українських ґрунтів в 30-х роках ХХ століття: історичний аспект (2017)
Підкошаная О. М. - М. С. Стрілецький про можливі рішення транспортних перетинів широких водойм (2017)
Рогожа М. М. - Ретроспективний огляд біографії природодослідника М. І. Гавриленка з погляду відомостей про наукову діяльність. Частина 1 (2017)
Салата Г. В. - Академік Євген Оскарович Патон як представник науково-технічної школи професора Л. Д. Проскурякова (2017)
Соловей Г. М. - Історіографічний аналіз дослідження та впровадження протиерозійних заходів у Західному регіоні УРСР (1948 – 1990 рр.) (2017)
Тверитникова О. Є. - Становлення та розвиток в Україні напряму математичного моделювання енергетичних об’єктів і систем (друга половина ХХ ст.) (2017)
Юдіна К. Є. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача Петра Григоровича (2017)
Янін В. А. - Л. С. Лебедянський: останні роки життя та творча спадщина видатного конструктора локомотивів (2017)
Кепін Д. В. - Рецензія на монографію Маньковська Р. В. Музеї України у суспільно-історичних викликах XX – початку XXI століть : монографія ; наук. ред. член-кореспондент НАН України В.М. Даниленко. – Львів : Простір-М, 2016. – 408 с. (2017)
Лавриненку Юрію Олександровичу – 65 (2017)
Милостян Ю. Г. - Рукописне (факсимільне) "Почвоведение" (1899) з автографом М. М. Сибірцева з "Фонду видань, випущених у ХІХ ст. з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН" (2017)
Вергунов В. А. - Світлій пам’яті теоретика, практика, педагога – професора Любові Калинівні Тараненко (2017)
Большаков В. И. - Композиция топологических и фрактальных инвариантов при идентификации структуры, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2017)
Губенко С. И. - Превращения в неметаллических включениях при лазерном воздействии (2017)
Овчаренко В. І. - Морфологія поверхні композиційних електролітичних покриттів кобальт – графіт, Королянчук Д. Г. (2017)
Парусов Э. В. - О влиянии знакопеременного изгиба, совмещенного с растяжением, на изменение механических свойств бунтового проката, Сычков А. Б., Губенко С. И., Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. (2017)
Юшкевич П. О. - Холодное моделирование циркуляционных потоков в конвертерной ванне при комбинированной продувке, Молчанов Л. С. (2017)
Лючков А. Д. - Влияние запасенной энергии копра на показатели испытания падающим грузом высоковязких трубных сталей, Вахрушева В. С., Пемов И. Ф., Майборода О. Ю., Иванова А. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Гасанов С. С. - Різноспрямовані впливи сектору державних корпорацій на стан державних фінансів в Україні (2017)
Ястремський О. І. - Невизначеність у схемі "витрати – випуск": порівняльний аналіз між країнами (2017)
Корнєєва Ю. В. - Практика допуску іноземних інвесторів до участі в капіталі державних компаній (2017)
Поліщук Н. В. - Іпотечне кредитування сільського господарства України (2017)
Головко В. О. - Публічно-приватне партнерство в інвестиційних проектах критичної інфраструктури України (2017)
Босенко О. С. - Монетарно-фіскальне регулювання як інструмент механізму забезпечення боргової стійкості в Україні (2017)
Табачок Ю. С. - Удосконалення механізму використання інструменту державного гарантування (2017)
Дьяченко Я. Я. - Розвиток організаційно-методичного забезпечення активізації інвестиційної діяльності в Україні, Колосов І. П. (2017)
Терещенко Г. М. - Проблеми та перспективи залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, Капленко О. І., Северіна Х. І. (2017)
Поснова Т. В. - Підвищення рівня життя населення в аспекті забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Іванишина Г. С. - Особливості діяльності казенних підприємств пробірного нагляду в Україні (2017)
Жадан О. В. - Внутрішній контроль за ефективністю видатків місцевих бюджетів (2017)
Шомникова А. В. - Зарубіжний досвід формування та функціонування інфраструктури ринку медичних послуг (2017)
Яковлєва-Носарь С. О. - Вплив посухи та засолення на проростання насіння й інтенсивність росту вегетативних органів проростків Petunia × Hybridа Vilm, Мозулевський В. I. (2017)
Костюченко Н. І. - Оцінка токсичності води річки Конка з використанням рослинних тест-систем, Коваленко А. О. (2017)
Маслова О. В. - Ґрунтово – водні екологічні мережі степової зони Придніпров’я, Налбат А. О. (2017)
Малько М. М. - Особливості показників зовнішнього дихання у людей юнацького віку нормостенічного та астенічного типів конституції, Ашифіна А. В. (2017)
Григорова Н. В. - Вплив діабету та стресу на стан панкреатичних острівців і гранулоцитів крові тварин, Головченко Т. Р., Макуха А. В. (2017)
Федотов Є. Р. - Вплив на клітинну ланку імунітету щурів спиртового комплексу біологічно активних речовин кореня малини, Тараскіна Т. В. (2017)
Генчева В. І. - Перспективність пошуку біологічно активних речовин серед похідних хіноліну та комп’ютерне прогнозування можливих видів біологічної активності, Пархоменко М. В. (2017)
Генчева В. І. - Вплив жирності сиру на показник його кислотності, Семенова А. Д. (2017)
Лашко Н. П. - Фізико-хімічні показники якості томатних кетчупів, Теплова Я. М. (2017)
Панасенко Т. В. - Показники якості яблучних соків за вмістом сухих речовин і вітаміну С, Маркелова Х. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Задорожна-Княгницька Л. - Самостійна робота як чинник підвищення ефективності деонтологічної підготовки керівників навчальних закладів на другому рівні вищої освіти (2017)
Захарченко Ю. - Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців із маркетингу (2017)
Ненько Ю. - Модель системи професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Толочко С. - Науково-дослідний компонент науково- методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Удовиченко І. - Принципи та умови розроблення й використання методичного забезпечення вчителями старшої профільної школи (2017)
Шацька Н. - Особливості форм самоосвіти педагога в системі неперервної освіти (2017)
Динько В. - Інформатизація професійно-технічних нав¬чальних закладів як один із чинників їх розвитку та модернізації (2017)
Калінська О. - Упровадження освітніх інновацій як шлях до формування професіоналізму та педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2017)
Юденкова О. - Деякі аспекти формування єдиного освітньо-інформаційного середовища Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій (2017)
Нуржинська А. - Критерії та рівні сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності (2017)
Бронзенко Т. - Методика індивідуалізації творчої постаті В. Винниченка в уявленнях учнів старшої школи на уроках української літератури (2017)
Вовчаста Н. - Методика іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту (2017)
Мелешко Л. - Мовна гра як лінгводидактична проблема (2017)
Ковтонюк Г. - До питання формування інформатичної компетентності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін (2017)
Драшко О. - Ефективність інноваційних методик у підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Кудря О. - Науково-методичні аспекти формування національної самосвідомості в учнів у процесі трудового навчання (2017)
Сліпчишин Л. - До питання художньо-технічної творчості майбутніх робітників технічних професій (2017)
Джунь Й. - Рукопашний бій українських козаків як вид бойового мистецтва та особливості термінології школи козацьких єдиноборств, Корнійчук Я., Велінець П. (2017)
Криштанович С. - Процес формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Оксенюк І. - Значення факторів психологічної сумісності у взаємовідносинах між тренером та гравцями футбольної команди, Семенович С. (2017)
Бухальська С. - Значимість професійно зорієнтованого виховання у формуванні професійної компетентності студентів в освітньому процесі вищих медичних навчальних закладів (2017)
Халемендик Н. - Необхідність формування громадянської компетентності молоді - виклик сучасності (2017)
Калустьян О. - Методичні особливості організації музичних звукових одиниць у системі нормативних конструктивних положень (2017)
Бахмат О. М. - Формування урожайності зерна сої залежно від заходів адаптивної технології в умовах Лісостепу західного, Федорук І. В. (2017)
Безвіконний П. В. - Урожайність коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив в умовах Лісостепу західного, Тарасюк В. А. (2017)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив на врожай зерна кукурудзи з умістом тривалентного хрому в адаптивній технології вирощування (2017)
Вересенко О. М. - Використання гербіцидів та їх вплив на чисельність і розвиток бур’янів в посівах люпину білого, Левченко Т. М., Байдюк Т. О. (2017)
Гунчак М. В. - Агроекологічний ризик застосування пестицидів в яблуневих насадженнях в умовах південно-західного Лісостепу України (2017)
Гунчак Т. І. - Вплив строків сівби та заходів догляду за посівами на продуктивність сорго цукрового в умовах південно-західного Лісостепу України (2017)
Дрозд О. О. - Хімічний склад яблук сорту голден делішес, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору, Мельник О. В., Мельник І. О. (2017)
Калинка А. К. - Вплив різних рецептів раціонів на сухостійні корови та їх нащадків м'ясного комолого сименталу нової генерації в Карпатському регіоні Буковини, Михальченко С. А., Шпак Л. В., Казьмірук Л. В. (2017)
Ковальова С. П. - Сучасний радіологічний стан сільськогосподарських угідь Житомирського Полісся, Ільніцька О. В., Рубан І. М. (2017)
Ковтун К. П. - Вплив передпосівної обробки насіння бобового компонента на щільність пагонів люцерново-злакового агрофітоценозу, Сеник І. І., Сидорук Г. П., Сеник Р. І. (2017)
Коруняк О. П. - Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill: формування, вивчення та використаня зразків генофонду, Бурдига В. М., Рарок А. В., Рарок В. А. (2017)
Мулярчук О. І. - Вплив мінерального живлення на вихід біоетанолу з сорго цукрового, Кобернюк О. Т. (2017)
Овчарук О. В. - Обґрунтування строків сівби, глибини загортання насіння для управління продуційним процесом та врожайністю сортів квасолі в умовах правобережного Лісостепу України, Овчарук О. В., Степась А. В. (2017)
Приліпко Т. М. - Продуктивність і обмін речовин за використання різних селеновмісних добавок в раціоні бичків, Захарчук П. Б., Гончар В. І., Косташ В. Б. (2017)
Прус Л. І. - Збільшення площі листової поверхні сої як метод підвищення її продуктивності (2017)
Пую В. Л. - Господарська продуктивність рослин топінамбура сортів подільський 94 і Львівський (2017)
П'ясківський В. М. - Аналіз технологій виробництва перги, Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. (2017)
Ратошнюк В. І. - Особливості хімічного складу олії сучасних сортів люпину вузьколистого та перспективи використання її в різних сферах народного господарства (2017)
Рихлівський І. П. - Вплив скоростиглості гібридів кукурудзи на морфологічні показники і продуктивність в умовах НВЦ "Поділля”, Вахняк В. С., Бурдига В. М., Строяновський В. С. (2017)
Сендецький В. М. - Передпосівне оброблення насіння соняшнику регуляторами росту і його вплив на формування врожайності в умовах Лісостепу Західного (2017)
Слюсаренко В. С. - Особливості застосування удобрення та позакореневого підживлення в насадженнях зерняткових культур (2017)
Супрович Т. М. - Генетична подібність української чорно-рябої молочної та голштинських порід за геном Bоla-Drb 3.2, Супрович М. П., Копилов К. В., Колінчук Р. В. (2017)
Чинчик О. С. - Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах сортів сої при різних рівнях мінерального живлення (2017)
Шулько О. П. - Біохімічні показники м’яса молодняку кролів за різних доз сульфуру в раціоні (2017)
Яцева О. А. - Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від фонів живлення в умовах Придністров’я, Бучковський Д. В. (2017)
Azarang A. - Hereditary Properties between a Ring and its Maximal Subrings, Karamzadeh O. A. S., Namazi A. (2013)
Alomari M. W. - New Sharp Inequalities of Ostrowski Type and Generalized Trapezoid Type for the Riemann–Stieltjes Integrals and Applications (2013)
Іванчов М. І. - Обернена задача для двовимірного рівняння дифузії в області з вільною межею, Пабирівська Н. В. (2013)
Çanak І. - An Extended Tauberian Theorem for the weighted mean Method of Summability, Totur Ü. (2013)
Li Liang - On Restricted Projective Dimension of Complexes, Dejun Wu (2013)
Мазур И. П. - Теорема Скитовича-Дармуа для дискретных и компактных вполне несвязных абелевых групп (2013)
Nebiyev C. - On Supplement Submodules, Pancar A. (2013)
Плакса С. А. - О логарифмическом вычете моногенных функций в трехмерной гармонической алгебре с двумерным радикалом, Шпаковский В. С. (2013)
Полулях Є. О. - Дерева як множини рівня псевдогармонічних функцій на площині (2013)
Şenel M. T. - On the Behavior of Solutions of a Third-Order Nonlinear Dynamic Equation on Time Scales (2013)
Кириченко В. Ф. - О геометрии голоморфных торсообразующих векторных полей на почти эрмитовых многообразиях, Кузаконь В. М. (2013)
Mirzaie R. - On Typical Compact Submanifolds of the Euclidean Space (2013)
Поляков О. В - О наилучших (α;β)-приближениях постоянными выпуклых функций в интегральных метриках (2013)
Бендера І. М. - Внесення добрив через ротор комбінованого плуга, Василинич М. А. (2017)
Замойський С. М. - Вплив конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача на якість підготовки ґрунту, Замойська К. В. (2017)
Девін В. В. - Розрахунок просторових ферм від дії зовнішніх навантажень методом скінчених елементів, Ткачук В. С. (2017)
Єрмаков С. В. - Перспективи удосконалення конструкцій для садіння живців енергетичних культур (2017)
Іванишин В. В. - Ситуаційні стани, які виникають у проектах збирання зернових культур, Гуцол Т. Д., Комарніцький С. П. (2017)
Іванишин В. В. - Аналіз конструкцій жаток і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості використання при збиранні бобових культур та ріпаку, Іліяшик В. В., Дуганець В. I. (2017)
Савчук Ю. Ю. - Способи отримання білкових продуктів з рослинної сировини, Усатюк С. І. (2017)
Федірко П. П. - Моделювання і розрахунок реактора високого тиску в програмному комплексі пассат, Девін В. В., Ткачук В. С. (2017)
Федченко З. А. - Аналіз умов роботи та причини зношування отворів сепаруючих решіт в процесі експлуатації (2017)
Шейченко В. О. - Розрахунково-експериментальний метод обгрунтування коефіцієнта відділення зерна, Дудніков І. А., Кузьмич А. Я., Шевчук М. В., Яхін С. В. (2017)
Бєлко І. А. - Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах (2017)
Богачик П. П. - Розвиток підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах динамічної кон’юнктури (2017)
Волошин Р. В. - Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки (2017)
Гоголь І. А. - Нормативно-методичне регулювання процесу формування маркетингової стратегії в аграрних підприємствах (2017)
Годнюк І. В. - Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності, Семенишена Н. В. (2017)
Іванько А. В. - Моделювання суспільних результатів впровадження заходів держрегулювання для споживачів та виробників аграрного сектору (2017)
Коваль Н. В. - Соціально-економічний розвиток особистих селянських господарств (2017)
Колесніков А. П. - Оцінка рівня соціальної безпеки держави: порівняння підходів та перспективи розвитку, Зяйлик М. Ф. (2017)
Кукина Н. В. - Приоритетные направления повышения эффективности инвестиционно-инновационной деятельности предприятий (2017)
Лаврук В. В. - Техніко-технологічне переоснащення тваринництва (2017)
Лаврук О. В. - Мотиваційний механізм відродження і розвитку тваринництва (2017)
Михайлов М. Г. - Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Охріменко І. В. - Шляхи інвестування підприємства в умовах глобалізації (2017)
Сава А. П. - Обґрунтування процедурних особливостей методології оцінки розвитку сільських територій (2017)
Сидорук Б. О. - Cвітовий досвід збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі (2017)
Славіна Н. А. - Бенчмаркінг як інструмент маркетингової діяльності аграрного підприємства, Лаврук О. С. (2017)
Царук В. Ю. - Фінансова звітність підприємств в сучасних умовах господарювання: проблемні аспекти і перспективи розвитку (2017)
Рогова П. І. - Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського:стан і шляхи розвитку (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення (2010)
Вергунов В. А. - Іноземна сільськогосподарська книга у фондах наукових бібліотек: історико-бібліографічне дослідження для потреб трансферу інновацій (2010)
Ковальчук Г. І. - Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами (2010)
Маркарова Т. С. - Педагогическая библиотека как один из главных источников научно-информационного обеспечения современного образования (2010)
Дічек Н. П. - На шляху поширення надбань української педагогіки (2010)
Артемов Ю. І. - Концептуальна модель бібліотеки суспільства знань (2010)
Рева Л. Г. - Фонди слов’янських першо- і стародруків у вихованні високодуховної особистості (2010)
Прокопчук В. С. - Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Солонська Н. Г. - Основоположний принцип культурно-просвітницької діяльності національних бібліотек (2010)
Хемчян І. І. - Науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки десятиріччя (2010)
Заліток Л. М. - В. Сухомлинський про роль книжки у вихованні духовної особистості (2010)
Сошинська Я. Є. - Друковані та електронні ресурси: ступінь прихильності користувачів (2010)
Бондар Л. М. - Шляхи формування галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Плужнікова Н. С. (2010)
Плужнікова Н. С. - Комплектування фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського виданнями Національної академії педагогічних наук України, Шапошник Л. Л. (2010)
Самчук Л. І. - Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів (2010)
Жесткова А. А. - Стан та перспективи формування фонду документів іноземними мовами в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Бондаренко В. В. (2010)
Поперечна Л. А. - Стратегія управління інформаційними ресурсами бібліотек ВНЗ (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр.) (2010)
Роскина Т. И. - Повышение уровня информационного обеспечения школьных библиотек через создание корпоративных ресурсов, Картузов К. Н. (2010)
Горбенко Н. А. - Теоретичні аспекти дослідження вітчизняного педагогічного журналу (2010)
Саух В. М. - Региональная распределенная информационная система управления образовательными ресурсами (2010)
Лога Т. В. - Видання української діаспори як складова документного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Лога Т. В. - Колекція творів Януша Корчака та літератури про нього у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Сізінцева Н. М. (2010)
Білоус В. С. - Формування та використання електронних ресурсів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2010)
Грудініна Н. Д. - Традиційні та електронні засоби розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Коваленко С. Г. - Відображення стану інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через паспортизацію електронного каталогу (2010)
Зоріна Н. Є. - Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через аналітико-синтетичне опрацювання наукових збірників (2010)
Пономаренко Л. О. - Становлення та розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Коваленко І. Й. - Шляхи розвитку галузевої реферативної бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Савенкова Л. В. - Аналіз контенту веб-сайтів бібліотек педагогічних університетів України 2010 року (2010)
Печенежська О. А. - Задоволення інформаційних потреб користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через персональний та міжбібліотечний абонементи (2010)
Довгань О. В. - Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Мацібора Н. Г. - Особливості історико-бібліографічного дослідження книжкових і журнальних колекцій ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Стельмах Н. А. - Біобібліографічна серія "Академіки НАПН України" як важлива складова всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу (2010)
Заморіна Т. М. - Посібники наукової бібліографії як складова бібліографічних ресурсів України (2010)
Мозгова В. П. - Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх загальноосвітніх навчальних закладів: спроба компаративного аналізу (2010)
Бардашевська А. І. - Інноваційно-навчальні програми для шкільних бібліотек (2010)
Умаханова Б. М. - Библиотечно-информационное обслуживание в контексте поликультурного образования (2010)
Golasinski M. - Evaluation Fibrations and Path-Components of the Mapping Space M(Sn+k, Sn) for 8≤k≤13, Thiago de Melo (2013)
Голуб А. П. - Двовимірні узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій двох змінних, Чернецька Л. О. (2013)
Грод А. І. - Теорія розсіяння для 0-збурених PT-симетричних операторів, Кужель С. О. (2013)
Ibragimov G. - A Pursuit Problem in an Infinite System of Second-Order Differential Equations, Allahabi F., Kuchkarov A. (2013)
Liu J. - Global Weak Solutions for the Weakly Dissipative μ-Hunter–Saxton Equation (2013)
Luo Q.-M. - q-Apostol–Euler Polynomials and q-Alternating Sums (2013)
Rehman N. - On Lie Ideals and Generalized Jordan Left Derivations of Prime Rings, Ansari A. Z. (2013)
Uğuz S. - Special Warped-Like Product Manifolds with (Weak) G2 Holonomy (2013)
Майор Пилипович Тіман (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Bhardwaj V. K. - On the β-Dual of Banach-Space-Valued Difference Sequence Spaces, Gupta S. (2013)
Ганиходжаев Н. Н. - Неэргодические квадратичные операторы двуполой популяции, Жамилов У. У., Мухитдинов Р. Т. (2013)
Title (2017)
Content (2017)
Alkin A. - Phenomenology of charged-particle multiplicity distributions (2017)
Waheed M. O. - Description of the defor-mation properties of even-even 102–106Pd isotopes, Sharrad F. I. (2017)
Vasylenko D. O. - Destruction of nano-inhomogeneities of the surface of dielectrics using the optical near-field, Grygoruk V. I., Sydorenko V. S. (2017)
Bulavin V. I. - Diffusion and microscopic characteristics of singly charged ion transfer in extremely diluted aqueous solutions, V'yunyk I. M., Lazareva Ya. I. (2017)
Lesiuk A. I. - Orientational instability induced by the electric field in a cell of a nematic liquid crystal with negative dielectric anisotropy, Ledney M. F., Tarnavskyy O. S. (2017)
Pogosov V. V. - Size dependences of the energy parameters of charged metal clusters with a monovacancy, Reva V. I. (2017)
Neimash V. B. - Tin-induced crystallization of amorphous silicon under pulsed laser irradiation, Melnyk V., Fedorenko L. L., Shepelyavyi P. Ye., Strilchuk V. V., Nikolenko A. S., Isaiev M. V., Kuzmych A. G. (2017)
Islam M. I. - Design and analysis of single-mode PCF in optical communication covering E to L bands with ultra-high negative dispersion, Khatun M., Ahmed K., Asaduzzaman S., Paul B. K., Islam M. S., Chowdhury S., Sen S., Miah M. B. A., Bahar A. N. (2017)
Kosobutskyy P. - On the simulation of the mathematical expectation and variance of samples for gaussian-distributed random variables (2017)
Давиденко В. М. - Екологічні проблеми сьогодення (2014)
Добровольський В. В. - Науково-методичні принципи розробки довгострокових документів щодо сталого розвитку міста: принципи, етапи, мета й цілі (2014)
Бєліков О. Є. - Штучне освітлення рослин захищеного ґрунту, Кисличенко Є. О. (2014)
Кузьменко О. Б. - Розвиток експортно орієнтованого та екологічно збалансованого аграрного виробництва України (2014)
Панфілова А. В. - Вплив мінеральних добрив та способу обробітку ґрунту на елементи структури врожаю ячменю ярого (2014)
Качанова Т. В. - Формування густоти посівів вівса залежно від мінеральних добрив та сорту (2014)
Профатило А. І. - Сучасний земельний кадастр як механізм сталого розвитку економіки, Ворошилова Л. І. (2014)
Кравченко К. М. - Динаміка застосування органічних і мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області, Давидчук М. І., Кравченко О. В. (2014)
Кравченко К. М. - Ефективність підживлення зернових культур азотними мінеральними добривами як заходу покращення якості продукції, Давидчук М. І., Кравченко О. В. (2014)
Троїцький М. О. - Оцінка екологічного стану агроландшафтів Миколаївської області та шляхи його стабілізації (2014)
Давидчук М. І. - Вплив кальцієвмісних хімічних меліорантів на фізико-хімічні та агрохімічні властивості темно-каштанового вторинно осолонцьованого ґрунту, Кісорець П. Ф., Ганцевська Н. А. (2014)
Бульба І. О. - Забур’яненість посівів ріпаку ярого при зрошенні залежно від основного способу обробітку ґрунту в умовах Південного Степу України (2014)
Шахова Н. М. - Хвороби озимого зернового поля, Шаповалов А. І. (2014)
Федорович Г. Т. - Стан і перспективи вирощування екологічно чистого сорго в Миколаївській області (2014)
Андрійченко Л. В. - Оптимізація попередників для озимих зернових культур у сівозмінах короткої ротації Південного Степу України, Порудєєв В. О. (2014)
Федорович Г. Т. - Формування урожайності тритикале озимого залежно від попередника та строків сівби в умовах Степу України (2014)
Желязков О. І. - Реакція різних сортів пшениці озимої після ріпаку ярого на умови вирощування в Північному Степу України, Козечко В. І. (2014)
Троїцький М. О. - Вплив природних та антропогенних чинників на показники якості та забрудненості рослинницької продукції, Дмитрієва Л. А., Протченко Н. М. (2014)
Грабак Н. Х. - Техногенно забруднені землі та шляхи їх безпечного використання в агропромисловому виробництві, Будикіна Ю. І. (2014)
Чабан В. О. - Нові перспективи біологічного очищення стічних промислових відходів за допомогою ейхорнії товстоножкової (2014)
Мітрясова О. П. - Оцінка екологічного стану поверхневих водних ресурсів Миколаївської області, Селіванова А. М. (2014)
Воскобойнікова Н. О. - Аналіз громадської думк ищодо екологічного стану мікрорайону міста, Кострубський О. В., Щербина Ю. Р. (2014)
Нєпєін А. Ю. - Риючі оси (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae) Національного природного парку "Білобережжя Святослава", Дюмін А. С. (2014)
Патрушева Л. І. - Розробка атласу об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області (2014)
Яблонська Т. М. - Ефективність застосування ударно-хвильової терапії в реабілітації периартрозів різної локалізації, Зюзін В. О., Ахметчин О. Ж., Зюзін Д. В. (2014)
Зюзін В. О. - Вплив озону на функціональний стан шлунку та дванадцятипалої кишки, Яблонська Т. М., Маргоран А. А., Зюзін Д. В., Скобін О. Т. (2014)
Агошкова Т. А. - Аппроксимация в метрических пространствах периодических функций многих переменных кусочно-постоянными функциями (2013)
Голуб А. П. - Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде деяких рядів Гумберта, Чернецька Л. О. (2013)
Kolesnyk P. O. - Genera of the Torsion Free Polyhedra (2013)
Малишев П. В. - Апроксимація фінітними потенціалами, Ребенко О. Л. (2013)
Плотніков А. В. - Условия существования локального решения многозначного дифференциального уравнения с обобщенной производной, Скрипник Н. В. (2013)
Czernous W. - Method of Lines for Quasilinear Functional Differential Equations, Kamont Z. (2013)
Чмир О. Ю. - Розв’язність першої крайової задачі для рівняння теплопровідності з нелінійними джерелами і сильними степеневими особливостями (2013)
Юрій Стефанович Самойленко (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Jedynak R. - Approximation of Smooth Functions by Weighted Means of N-Point Padé Approximants, Gilewicz J. (2013)
Піддубний О. М. - Оцінки зростання вздовж радіуса похідних аналітичних функцій (2013)
Radchenko D. V. - Local Maxima of the Potential Energy on Spheres (2013)
Sarkar A. - Locally ϕ-Symmetric Generalized Sasakian-Space-Forms, Sen M. (2013)
Міжнародна математична конференція "Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування" з нагоди 75-річчя від дня народження академіка А. М. Самойленка (2013)
Барышовец П. П. - О бесконечных группах с дополняемыми неабелевыми подгруппами (2013)
Bondarenko I. - Schreier Graphs for a Self-Similar Action of the Heisenberg Group, Kravchenko R. (2013)
Zhigang Hu - Solvability for a Coupled System of Fractional Differential Equations with Periodic Boundary Conditions at Resonance, Wenbin Liu (2013)
Zhu Zhanmin - Almost MGP-Injective Rings (2013)
Зубрилин К. М. - О сохранении порядка уплощения индуцированным диффеоморфизмом (2013)
Перестюк М. О. - Про збереження інваріантного тора багаточастотних систем, Фекета П. В. (2013)
Sabbaghan M. - Codecomposition of a Transformation Semigroup, Ayatollah Zadeh Shirazi F., Hosseini A. (2013)
Самойленко В. Г. - Двофазові солітоноподібні розв’язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега–де Фріза зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. І. (2013)
Снітко Г. А. - Визначення молодшого коефіцієнта одновимірного параболічного рівняння в області з вільною межею (2013)
До 100-річчя від дня народження О. Ю. Ішлінського (2013)
Велесницкий В. Ф. - О конечных группах с перестановочными обобщенно субнормальными подгруппами, Семенчук В. Н. (2013)
Zengin F. Ö. - ON M-Projectively Flat LP-Sasakian Manifolds (2013)
Карчевська Л. І. - Про відкритість функторів k-нерозтягуючих та слабкоадитивних функціоналів (2013)
Мацак І. К. - Асимптотична поведінка лічильного процесу у схемі максимуму (2013)
He P. - Some Properties of Multivalent Functions Associated a Certain Operator, Zhang D. (2013)
Гадзало А. Я. - Теоретичні аспекти транскордонного співробітництва у сфері природокористування (2017)
Громова А. Є. Пивовар В. В. - Роль податкових нажходжень у формуванні доходної частини зведеного бюджету України (2017)
Коваленко О. В. - Профільна інноваційна діяльність наукових установ агропромислового напрямку щодо реалізації засад продовольчої безпеки держави, Копилова К. В., Вербицький С. Б. (2017)
Косач І. А. - Моделювання системи стратегічного управління інтеграційними процесами в АПК з використанням нейронних мереж (2017)
Миколайчук В. І. - Особливості впровадження Lean-технології в сільському господарстві (2017)
Морозова О. Г. - Вплив глобалізації на економічний розвиток світових регіонів, Якимчук Т. В. (2017)
Никитюк Ю. А. - Моделювання ризиків на ринку лікарської рослинної сировини (2017)
Подаков Є. С. - Теоретичні аспекти впливу податків на фінансову безпеку підприємств (2017)
Прищепо В. С. - Прикладні аспекти адаптації експортної діяльності підприємств України до умов ринку ЄС, Фомішина В. М. (2017)
Степанова І. В. - Особливості стратегії розвитку регіонів України на основі факторного підходу (2017)
Тарасюк А. В. - Оптимізація організаційних процесів як спосіб використання потенціалу підприємства, Елль М. П. (2017)
Бедратюк Л. П. - Диференціювання та тотожності для многочленів Кравчука (2013)
Вакарчук С. Б. - О наилучшей аппроксимации в среднем алгебраическими полиномами с весом и точных значениях поперечников классов функций, Швачко А. В. (2013)
Жук П. Ф. - Асимптотическая скорость сходимости двухслойного итерационного метода вариационного типа, Мусина А. А. (2013)
Jizhu Nan - On Invariants of Root Subgroups of Finite Classical Groups, Yufang Qin (2013)
Youyu Wang - Lyapunov-Type Inequalities for Quasilinear Systems with Antiperiodic Boundary Conditions, Yannan Li, Yongzhen Bai (2013)
Ломако Т. В. - Теорема замыкания и критерий компактности классов решений уравнений Бельтрами (2013)
Rahimi H. - Common Fixed-Point Theorems and c-distance in Ordered Cone Metric Spaces, Rad G. Soleimani (2013)
Романюк А. С. - Наилучшие билинейные приближения классов функций многих переменных, Романюк В. С. (2013)
Torabi H. - On Topological Fundamental Groups of Quotient Spaces, Pakdaman A., Mashayekhy B. (2013)
Ölmez Ö. - On Equivalent Cone Metric Spaces, Aytar S. (2013)
Хасанов Ю. Х. - Об абсолютной суммируемости рядов Фурье почти периодических функций (2013)
Алфавітний покажчик 65-го тому "Українського математичного журналу" (2013)
Яценко О. М. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України (2012)
Рогова П. І. - Стан і перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної науки та освіти в Україні в контексті інформатизації, Артемов Ю. І. (2012)
Торкунова Ю. В. - Информационно-аналитическое обеспечение инновационно-образовательной деятельности вуза: технология реализации (2012)
Дікунова О. А. - Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності вищого навчального закладу (2012)
Гетьман О. А. - Особенности использования информационно-аналитических систем в научной деятельности (2012)
Петренко Л. М. - Експлікація поняття "інформаційно-аналітична компетентність" (2012)
Карпенко О. В. - Аналітичне мислення бібліотечного фахівця у процесі формування вторинної інформації (2012)
Дорофеєва О. П. - Теоретико-методологічні засади укладання реферативних оглядів (2012)
Кириленко С. Е. - Архітектура та технологія наповнення реферативної бази даних "Україніка наукова" (2012)
Добровська С. В. - Напрями використання інтегрованої реферативної бази даних "Україніка наукова" (2012)
Балагура І. В. - Перспективи розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова" та реферативного журналу "Джерело" (2012)
Коваленко І. Й. - Реферативна інформація з питань педагогіки і психології у задоволенні інформаційних потреб освітян (2012)
Букшина Т. Ф. - Періодичні та продовжувані видання Інститутів післядипломної педагогічної освіти України: стан реферування (2008–2011 рр.) (2012)
Артемов Ю. І. - Аналіз структури педагогічних та освітніх інформаційних ресурсів в Інтернеті (2012)
Білоус В. С. - Гармонізація традиційних та новітніх інформаційних ресурсів – перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу (2012)
Вараксіна Н. В. - Створення галузевої наукової електронної бібліотеки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Зоріна Н. Є. - Аналітичне опрацювання статей iз наукових збірників і організація електронного каталогу на засадах кооперування діяльності (2012)
Мірошниченко В. Г. - Традиції європейського середньовічного досвіду бібліотечної справи в сучасній системі забезпечення освіти (2012)
Шефер М. В. - Эмпирическая педагогика против плагиат-скандалов и ее влияние на общество (2012)
Schaefer M. - Empirische Paedagogik contra Plagiatsaffaeren und Ihre Auswirkungen in der Gesellschaft (2012)
Цапенко А. М. - Электронные ресурсы и свободный доступ к информации (2012)
Шарамет К. О. - Захист інформації в сучасних бібліотеках (2012)
Мацібора Н. Г. - Зберігання бібліотечного фонду: традиційні та новітні підходи, Домбровська Л. В. (2012)
Сошинська Я. Є. - Середовище професійного спілкування: теорія і практика, Сошинська В. Є., Бояринова О. Є. (2012)
Зозуля С. М. - Формування термінологічної компетентності бібліотечних фахівців у контексті інноваційного розвитку галузевої освіти (2012)
Кормилець Ю. В. - Довідково-бібліографічне обслуговування засобами інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці сучасного вищого навчального закладу (2012)
Шкира О. І. - Поліфункціональний характер моделювання бібліотечного простору ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2012)
Чайка І. А. - Навчальний курс "Інформаційна культура студента" як чинник формування освітньо-розвивального середовища наукової бібліотеки педагогічного університету (2012)
Пономаренко Л. О. - Біобібліографічне видання про життя й діяльність М. І. Пирогова в інформаційно-бібліографічному забезпеченні Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського наукових педагогічних пошуків (2012)
Павленко Т. С. - Інформаційні потреби користувачів як важливий чинник формування інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Ніколаєнко Н. М. - Новий інформаційний ресурс для фахівців у галузі освіти: з досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії (2012)
Горбенко Н. А. - Фонд педагогічних журналів України (1947–2009): аналіз використання в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Кондратюк О. В. - Стан фондів документів іноземними мовами в освітянських бібліотеках України (2012)
Лога Т. В. - Колекції визначних діячів української діаспори Івана Боднарчука й Тараса Гунчака у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Фасоля А. М. - Модель дитячого читання у XXI столітті (2012)
Анисимов Н. В. - Краткий исторический экскурс возникновения и развития тестового контроля (2017)
Астейко С. Я. - Технолого-методические основы процесса точения фасонных поверхностей изделий из древесины на учебных занятиях по техническому труду, Сидло А. П. (2017)
Барановська Л. В. - Авіаційний ВНЗ: освітнє середовище університету як детермінанта якості професійної підготовки студентів (2017)
Бочарова О. А. - Суспільні функції університетів та концепції розвитку (2017)
Бродова О. В. - Особливості професійної адаптації майбутніх пілотів вищих льотних навчальних закладів як об’єкт наукового дослідження (2017)
Веретільник В. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу кафедр факультету підготовки керівних кадрів щодо розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки (2017)
Герасименко Г. В. - Компоненти фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі загальнотехнічної підготовки (2017)
Герасименко Л. С. - Мотивація до самоосвіти майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки (2017)
Діденко О. В. - Особливості змісту сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету, Залюбівська О. Б. (2017)
Задкова О. В. - Оптимізація процесу підготовки курсантів-пілотів до дій в проблемних ситуаціях професійної діяльності (2017)
Зеленська Л. М. - Діалогічність навчальної взаємодії у формуванні комунікативних умінь майбутніх авіаційних фахівців, Тимченко С. В. (2017)
Керницький О. М. - Тренінгові методи у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2017)
Лаврентьєва О. О. - Методологічні вміння майбутнього інженера-педагога: проблема сутності й генезису розвитку (2017)
Лавриненко С. О. - Проблема формування національної свідомості студентської молоді в умовах євроінтеграції (2017)
Личук А. В. - Мотиваційний компонент як показник успішності підготовки майбутніх авіадиспетчерів до професійної діалогічної взаємодії (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського