Лодатко Є. О. - Що треба знати майбутньому організатору освітнього процесу про гуманістичні системи (2017)
Лопатюк О. В. - Рефлексія як об’єкт наукових досліджень (2017)
Мельник Ю. Б. - Запровадження педагогічної логістики у вищій школі, Пипенко І. С. (2017)
Микитишин А. А. - Психологічні особливості типу мислення студентів-програмістів як невід’ємна складова організації процесу професійної іншомовної комунікативної підготовки у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Молчанова О. М. - Застосування малюнкових арт-терапевтичних методик для професійного самовизначення студентів (2017)
Онипченко П. М. - Психолого-педагогічні аспекти організації тренажерної підготовки льотного складу на сучасному авіаційному тренажері, Полуйко О. М. (2017)
Плачинда Т. С. - Підготовка здобувачів наукового ступеня до педагогічної діяльності у ВНЗ (2017)
Пыжкова О. Н. - О возможностях реализации компетентностного подхода в преподавании математических дисциплин, Борковская И. М., Асмыкович И. К., Мозырска Д. (2017)
Романько І. І. - Удосконалення соціально-гуманітарної підготовки студентів у контексті євроінтеграції: міжнародний та вітчизняний досвід (2017)
Сас Н. М. - Характеристика сучасних тенденцій професійної підготовки (2017)
Силадій І. М. - Професійні компетенції педагога-менеджера в управлінні освітнім процесом, Маринець Н. В. (2017)
Смоликова Т. М. - Формирование культурной компетентности в условиях гуманизации и гуманитаризации технического образования (2017)
Стасевич К. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці авіаційних фахівців (2017)
Степанов С. П. - Критерії, показники й рівні сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Суркова К. В. - Структура інтерфейсу електронного засобу навчання з оперативного планування та контролю виконання польотів (2017)
Сущенко Р. В. - Психолого-педагогічні компоненти формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту (2017)
Темникова И. С. - Использование возможностей специального представления учебного материала в обучении высшей математике (на примере темы "Интегрирование по частям", "Числовые ряды") (2017)
Тимофєєва О. Я. - Особливості педагогічного експерименту з формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Токарь Є. Б. - Тестовий контроль з англійської мови в професійній підготовці майбутніх фахівців авіаційної галузі, Муравська С. М. (2017)
Топольницька Г. Ю. - Амбітність як важлива морально-психологічна якість у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Туровец Н. И. - Аксиологические приоритеты процесса самоактуализации личности будущего учителя (2017)
Урсол О. В. - Електронна освіта як інструмент розвитку інформаційного суспільства (2017)
Царенко О. М. - Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі (2017)
Царьова Л. В. - Комунікативна спрямованість підготовки авіаційного спеціаліста (2017)
Цибульський С. І. - Сучасні технології навчання у вищих військових навчальних закладах в контексті реформування вищої освіти України (2017)
Черкасов В. Ф. - Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності (2017)
Бондарь О. П. - Некоторые особенности профессиональной подготовки специалистов за рубежом, Семенюта М. Ф., Задорожна О. В., Ковалев Ю. Г., Якунина И. Л., Ковалева Е. С. (2017)
Игнатенко В. В. - Подготовка специалистов лесного комплекса Республики Беларусь на базе современных компьютерных технологий, Бавбель Е. И., Науменко А. И. (2017)
Когут С. Я. - Теорії педагогіки праці в контексті розвитку людського капіталу: досвід Польщі (2017)
Красножон В. О. - Основні вимоги до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США (2017)
Лісна-Міськів Н. Є. - Аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів (2017)
Міхеєв О. І. - Державні питання щодо надійного соціального захисту українських моряків, Лопатюк С. П., Велигдан Н. В., Сердюк Г. В. (2017)
Пальоний А. С. - Досвід євроконтролю з впровадження дистанційного навчання авіадиспетчерів (2017)
Трегуб В. А. - Формирование политической культуры специалиста с высшим образованием в современном восточнославянском пространстве (2017)
Цураніч В. В. - Проблеми інтеграції України до європейської транспортної мережі (2017)
Чекина Е. В. - Социально-экономическая компетентность как инновационный компонент содержания пофессиональной подготовки специалистов образования в Республике Беларусь (2017)
Чорногор Н. О. - Зарубіжний досвід професійної підготовки у Франції для майбутніх менеджерів в контексті єдиного європейського освітнього простору (2017)
Айвазян Э. И. - Об одном способе нахождения множества (области) значений функции (2017)
Барило О. Г. - Удосконалення комунікативної компетентності керівника за рахунок застосування інноваційних методів навчання, Потеряйко С. П. (2017)
Білявець С. Я. - Особливості змістового компоненту методичної системи навчання майбутніх офіцерів прикордонників військово-спеціальних дисциплін (2017)
Бурматов И. В. - Дух логической культуры в экстремальной профессии – реализация профессиональной коммуникации молодёжи, Аксёнова В. И. (2017)
Danylyk S. - The role of information culture in the context of formation of future specialists’ professional competence (2017)
Дроздова І. П. - Міждисциплінарність і системність у змісті визначень технології навчання вищої школи як реалізація мети та завдань професійної підготовки фахівців (2017)
Концевая Г. М. - Виртуальные сетевые среды в профессиональном языковом образовании, Концевой М. П. (2017)
Кузьменко О. С. - Використання STEM-технологій у навчальному процесі з фізики в вищих навчальних закладах технічного профілю (2017)
Лопатюк С. П. - Про підготовку компетентних фахівців галузі водного транспорту, Федотов В. Г., Зорька О. В., Велигдан Н. В., Лупіна Т. О., Сєрова Т. О. (2017)
Півень М. І. - Шляхи інноватизації процесу конструювання професійно-освітнього простору майбутніх авіаційних фахівців, Півень В. В. (2017)
Пшенична О. О. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків (2017)
Радул С. Г. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки фахівців (2017)
Редькин В. П. - Повышение эффективности подготовки учителя технологии на лабораборном практикуме по материаловедению, Стасилович Е. И. (2017)
Семитківська Т. О. - Екологічна освіта у професійній підготовки фахівців як концепція сталого розвитку, Ковпльов М. М. (2017)
Скловский И. З. - Культура и подготовка авиаспециалиста к нестандартным ситуаціям, Скловская Е. И. (2017)
Скляренко І. Ю. - Педагогічні умови застосування інноваційного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2017)
Сосницька Н. Л. - Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства, ГлікманС. В. (2017)
Сосницький О. В. - Проблема наукової класифікації Homo Sapience (2017)
Тищенко В. О. - Щодо перспективних методів навчання (2017)
Юрченко В. О. - Проблеми та перспективи підготовки фахівців з питань цивільного захисту (2017)
Герасимчук Т. В. - Зміст роботи студентів на заняттях з іноземної мови для формування професійної компетентності із застосуванням інтернет-технологій (2017)
Гриджук О. Є. - Самостійна робота з курсу "Українська мова професійного спрямування" в підготовці студентів лісотехнічних спеціальностей (2017)
Калініченко Л. В. - Засоби модернізації змісту професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів технічних закладів, Ломакіна М. Є. (2017)
Корєшкова С. П. - Деякі ефективні методики у викладанні професійної англійської мови у вищих навчальних закладах, Бондаренко В. Ф. (2017)
Коротка Н. В. - Особливості викладання ділової англійської мови у немовних ВНЗ, Підколесна Л. А. (2017)
Мельниченко Т. Є. - Использование видеоматериалов в учебном процессе, Маклякова В. Є. (2017)
Москаленко О. І. - Професійна комунікація авіаційних фахівців як об’єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження, Демченко І. В. (2017)
Teodorovych A. - English for specific purposes course module tests: any standard tasks? (2017)
Кукель А. А. - К вопросу о выборе средств профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей, Круталевич О. П. (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Загальні наукові підходи до розробки системи формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Пантєлєєв К. В. - Педагогічні умови формування культури здоров’язбереження в курсантів вищого навчального закладу прикордонного відомства України (2017)
Півень М. І. - Педагогічна інноватика в контексті формування психофізіологічної надійності курсантів-пілотів, Редозубов О. А. (2017)
Наші автори (2017)
Дереч В. Д. - Класифікація скінченних комутативних напівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є Δ-напівгрупою (2015)
Княгина В. Н. - О производной длине конечной группы с дополняемыми под- группами порядка p, Монахов В. С. (2015)
Pogorui A. О. - The First Passage Time and Estimation of the Number of Level-Crossings for a Telegraph Process, Rodriguez-Dagnino R. M., Kolomiets T. (2015)
Самойленко А. М. - Динамічна біфуркація багаточастотних коливань у швидкоповільній системі, Парасюк І. О., Репета Б. В. (2015)
Сердюк А. С. - Порядкові оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості, Степанюк Т. А. (2015)
Сирик С. В. - Оценки точности конечноэлементного метода Петрова – Галеркина при интегрировании одномерного стационарного уравнения конвекции-диффузии-реакции (2015)
Теймуров Р. А. - Оптимальное управление подвижными источниками для уравнения теплопроводности (2015)
Трохимчук Ю. Ю. - Две теоремы комплексного анализа (2015)
Phuong H. T. - On Fundamental Theorems for Holomorphic Curves on the Annuli, Thin N. V. (2015)
Самойленко А. М. - Моторний Віталій Павлович (до 75-річчя від дня народження), Бабенко В. Ф., Вакарчук С. Б., Великін В. Л., Давидов О. В., Кофанов В. О., Парфінович Н. В., Пасько А. М., Романюк А. С., Рубан В. І. (2015)
Faiziev V. A. - On Stability of the Cauchy Equation on Solvable Groups, Sahoo P. K. (2015)
Чирик И. К. - О факторизуемой группе c большими циклическими подгруппами в сомножителях (2015)
Ревура А. П. - Роль спіральної комп’ютерної томографії в діагностиці та плануванні лікування хворих на колоректальний рак з карциноматозом очеревини, Фецич Т. Г., Милян Ю. П. (2015)
Васильева И. М. - Состояние NO-синтазной окислительной системы и соединительной ткани у больных гастроканцерогенезом, Красносельский Н. В., Винник Ю. А., Жуков В. И., Поликарпова А. В. (2015)
Абдулаев Р. Я. - Эхографические показатели структурнофункционального состояния шейки матки здоровых женщин в зависимости от возраста и периода менструального цикла, Сибиханкулов А. Х., Грищенко О. В., Абдулаев Р. Я. (2015)
Абдулаев Р. Я. - Методические аспекты ультразвукового исследования шейных межпозвонковых дисков и позвоночного канала у детей старшего школьного возраста, Ибрагимова К. Н., Абдулаев Р. Я. (2015)
Жулкевич І. В. - Клініко-діагностична апробація методу віртуальної біопсії кісткової тканини у хворих на лімфому Годжкіна, Яворська Ю. В. (2015)
Мечев Д. С. - Тромбоэмболия легочной артерии: значение современных радиологических методов исследования, Грабовский Ю. В. (2015)
Васильєв Л. Я. - Вплив спеціальних методів лікування злоякісних пухлин на появу других пухлин у майбутньому, Радзішевська Є. Б., Кнігавко В. Г. (2015)
Сафонова И. Н. - Значение эхографических исследований после 22 недель гестации для диагностики фетальной патологии и прогнозирования перинатального результата при беременности низкого риска (2015)
Мечев Д. С. - Томотерапия — передовая технология дистанционной лучевой терапии, Красносельский Н. В., Сихарулидзе М. Г., Серегина Н. М., Гуменюк Е. В., Гуменюк Н. Б. (2015)
Вороньжев И. А. - Клинико-рентгенологическая характеристика рака левой половины толстой кишки и его осложнений, Крамной И. Е., Сергеев Д. В. (2015)
Хмызов С. А. - Дифференциальная клинико-рентгенологическая диагностика варусной эпиметафизарной деформации коленного сустава у детей, Шармазанова Е. П., Лысенко Н. С., Ершов Д. В. (2015)
Артамонова Н. О. - Інженер Ю. П. Тесленко-Приходько і розвиток рентгенології України (2015)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині" (16-17 червня 2015 року, м. Харків) (2015)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Перспективи розвитку реконструктивно-пластичної хірургії в онкології" (21-22 вересня 2015 року, м. Харків) (2015)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні" (28-29 квітня 2016 р., м. Харків) (2015)
До уваги авторів УРЖ (2015)
Освіта (2015)
Віктор Петрович Старенький (2015)
Галина Юліанівна Коваль (2015)
Покажчик авторів ХХІІІ тому УРЖ (2015)
Білокопитов Є. - Транзитивні відображення на топологічних просторах, Коляда С. Ф. (2013)
Грабова У. З. - Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур’є класів (ψ, β)-диференційовних функцій, Сердюк А. С. (2013)
Грушка Я. І. - Базові мінливі множини та математичне моделювання еволюції систем (2013)
Draganov B. R. - An Improved Jackson Inequality for the Best Trigonometric Approximation (2013)
Ий Сяолан - Конечные группы с системой SE-добавляемых подгрупп, Шеметкова О. Л. (2013)
Костенко А. В. - Численный метод решения гиперсингулярного интегрального уравнения второго рода (2013)
Protasov I. V. - Thin Subsets of Groups, Slobodyanyuk S. (2013)
Рязанов В. І. - О классах Орлича–Соболева и отображениях с ограниченным интегралом Дирихле, Салімов Р. Р., Севостьянов Є. О. (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Диференціальні рівняння з абсолютно нестійкими нульовими розв’язками (2013)
Трохимчук Ю. Ю. - Теорема о средних значениях (2013)
Шугайло Е. А. - Параллельные аффинные погружения Mn→Rn+2 с плоской связностью (2013)
Боденчук В. В. - Точні оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій. II, Сердюк А. С. (2015)
Братійчук М. С. - Метод потенціалу в граничних задачах для процесів з незалежними приростами (2015)
Власенко И. Ю. - Пример нейтрально неблуждающих точек внутренних отображений, не являющихся нейтрально рекуррентными (2015)
Герич М. С. - Про генератриси екстремумів та їх доповнень для майже напівнеперервних цілочислових пуассонівських процесів на ланцюгах Mаркова, Гусак Д. В. (2015)
Іванов О. В. - Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії, Приходько В. В. (2015)
Капустян В. Є. - Задача оптимального управления с полуопределенным критерием качества для параболо-гиперболических уравнений с нелокальными точечными краевыми условиями, Пишнограєв І. А. (2015)
Котова О. В. - Новое достаточное условие принадлежности алгебре абсолютно сходящихся интегралов Фурье и его применение к вопросам суммируемости двойных рядов Фурье, Тригуб Р. М. (2015)
Prusińska A. - p-Regularity Theory. Tangent Cone Description in the Singular Case, Tret’yakov A. (2015)
Fengquan Li - Some Regularity of Entropy Solutions for Nonlinear Parabolic Equations with Irregular Data (2015)
Khan M. S. - Existence of the Category DTC_2 (K) Equivalent to the Given Category KAC_2 (2015)
Kharazishvili A. B. - On Bijective Continuous Images of Absolute Null Sets (2015)
Шкапа В. В. - Апроксимативні характеристики класів L ψ β,p періодичних функцій у просторі L_q (2015)
Самойленко І. В. - Володимир Cеменович Королюк (до 90-річчя від дня народження), Коваленко І. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Братійчук М. С., Гусак Д. В., Самойленко А. М. (2015)
Кірієнко Д. О. - Стандарти вищої освіти в умовах ринкової економіки (2017)
Тарасенко І. О. - Методичні засади оцінювання економічного потенціалу ВНЗ в контексті управління економічною безпекою, Нефедова Т. М., Тарасенко О. С. (2017)
Герасимчук Н. А. - Економічна ефективність виробництва соняшнику та основні фактори її забезпечення в сільськогосподарських підприємствах, Мірзоєва Т. В. (2017)
Єршова О. О. - Сучасні індикатори впливу малого бізнесу на економічний, інноваційний та соціально-культурний розвиток держави (2017)
Паризький І. В. - Вплив інноваційності економіки на національну ідентичність в умовах глобалізації (2017)
Шевченко О. О. - Ресурсозберігаючий підхід щодо управління розвитком підприємницького потенціалу інтегрованих структур бізнесу (2017)
Гаджієва А. М. - Методичний підхід до обґрунтування виду портфеля проектів капітальних вкладень (2017)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Моделювання розвитку інноваційно-інвестиційних процесів як основи збалансування діяльності підприємств (2017)
Геселева Н. В. - Аналіз інвестиційного середовища в Україні, Гнідковська Т. І. (2017)
Гончаренко І. М. - Вектори розвитку процесу товарної інновації в підприємництві (2017)
Відомості про авторів (2017)
25-річчя кафедри історії України (2015)
Борисенко В. - Роль українського етносу в колонізації слобідських земель у ХVI – ХVІІ ст. та перетворення їх у Слобідську Україну: на фоні сучасної агресії Росії (2015)
Бідун Ю. - Обороноздатність Київської землі в першій половині XV – другій половині XVI ст. (2015)
Бірюк П. - Зовнішній протекторат над Верховськими землями в XIV ст. (2015)
Візер С. - Розвиток ідеї церковної унії на українських землях наприкінці ХІV – ХV ст. (2015)
Драпушко Н. - Діяльність проросійських політичних організацій АР Крим по відокремленню регіону від політичного і соціокультурного простору України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Жабуровська М. - Другий поділ ОУН: причини конфронтації (2015)
Жулканич Н. - Перші "Радянські" вибори на Закарпатті (вибори до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 р.), Міщанин В. (2015)
Іванова Л. - Еволюція концепції державного устрою в суспільно-політичній думці України ХVІІІ ст. (2015)
Іваненко А. - Переяславські "Статті" гетьмана Івана Брюховецького (2015)
Ільницький І. - Діяльність цивільних органів влади Галичини у роки першої російської окупації (серпень 1914 р. – червень 1915 р.) (2015)
Кирієнко О. - Московська духовна цензура та її контроль за виданнями у національних окраїнах Російської імперії (2015)
Маркевич О. - Особовий склад волинських губернаторів періоду правління Миколи І (2015)
Вєтров І. - Початок відродження чорної металургії України (1943 – 1944 рр.) (2015)
Войнаровський А. - Подільська земля в системі торгівельно-економічних зв’язків Польщі та Османського світу у XV – першій половині XVII ст. (2015)
Даниленко С. - Соціальна складова промислового податку в УСРР (початок 1920-х рр.) (2015)
Жиленкова І. - Українське селянство в системі експорту окремих продуктів землеробства і тваринництва на початку ХХ ст. (2015)
Мочернюк Я. - Правове регулювання іпотечного кредитування поміщиків Київської губернії у пореформений період (2015)
Падалка С. С. - Матеріальне забезпечення як чинник повсякдення селянства незалежної України (2015)
Савченко О. - Зв’язки Кримського ханства і українських земель у XVIII ст. (2015)
Сидорович О. - Укоопспілка в соціально-економічному житті УРСР у післявоєнний період (2015)
Шарпатий В. - Соціальний статус інвалідів війни в УСРР в 1920 – 1930-х рр. (2015)
Шелейко Т. - Відновлення та функціонування інфраструктури рухомого складу залізниць України 1943 – 1945 рр. (2015)
Падалка С. С. - Проблема корупційних зловживань чиновників місцевих цивільних і правових органів другої половини XIX ст. в теоретичній спадщині М. Драгоманова (2015)
Третьякова А. - Економічний аспект реформування українського суспільства у поглядах М. П. Драгоманова (2015)
Вергун С. - Жандармські поліційні управління залізниць в Україні: історія становлення кінологічної служби на початку ХХ ст. (2015)
Верес О. - Туристичне дозвілля київської молоді у 1960 – 1970-х рр. (2015)
Стоян Т. - Уніфікація інформаційного простору як аспект повсякденного життя українського радянського суспільства 1920 – 1930-х рр., Стоян П. (2015)
Біла О. - Освіта Волинської губернії у висвітленні регіональної періодики ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Главацький М. - Окупаційна влада та церква в генеральній області "Київ" (1941 – 1944 рр.): співпраця та протистояння, Дробот М. (2015)
Даниленко О. - Микола Ерстенюк – "персональний секретар" Миколи Скрипника (2015)
Двірна К. - Освіта в окупованому Києві (1941 – 1943 рр.), Демиденко А. (2015)
Коляда І. - Пергамент Йосип Яковлевич: сторінки біографії та громадсько-політичної діяльності (1868 – 1909 рр.) (2015)
Маковей Є. - Пантелеймон Куліш про роль церкви у розвитку слов’янських народів (2015)
Пасічник Н. - Актові промови викладачів фінансово-економічних дисциплін Харківського університету першої третини ХІХ ст. як форма науково-просвітницької діяльності (2015)
Телегуз І. - Організаційна трансформація освітньої системи в українських губерніях у першій третині ХІХ ст. (2015)
Токар Н. - Громадська діяльність та політичні погляди В. Доманицького (2015)
Чорний О. - Участь 66-ї гвардійської стрілецької дивізії у форсуванні Дніпра в жовтні 1943 року (2015)
Безверха В. - Вплив В. Г. Василевського на формування наукового світогляду В. Н. Златарски (2015)
Кудрик К. - Іноземна мова у підготовці кадрів для міжнародного туризму у вищих навчальних закладах України (2015)
Мордвінцев В. - Євразійство та неоєвразійство: витоки та розвиток ідеологічних концепцій РосіЇ ХХ – поч. ХХІ ст., Храпач Л. (2015)
Петраускас О. - Афроамериканці в США на початку ХХІ ст. (до 50-річчя рівності) (2015)
Бараннік А. - Історіографія соціально-економічного розвитку Нової Січі в працях вітчизняних істориків другої половини XVIII – XIX ст. (2015)
Богатирчук К. - Шкільна повсякденність в Україні 60 – 80-х років ХХ ст.: історіографічний огляд (2015)
Ковтуненко О. - Передумови утворення Речі Посполитої у висвітленні російської історіографії ХІХ ст. (2015)
Ріжняк Р. - Розвиток інформатизації наукових бібліотек у вищій школі України в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: історіографія проблеми (2015)
Ярмошик І. - Становище українських земель у світлі правових актів Люблінської унії 1569 р. (2015)
Коляда І. - Національна енциклопедистка – візитна картка держави: осмислення історичного досвіду та соціокультурного значення. (Рец. на кн.) : Борчук С. П. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження. – Івано-Франківськ, "Лілея-НВ", 2014. – 604 с. (2015)
Гончар Борис Михайлович (1945 - 2015). Пам'яті колеги (2015)
Відомості про авторів (2015)
До 80-річчя Іона Ізраїлевича Винокура (2010)
Гуцал В. А. - І. С. Винокур — дослідник старожитностей Волині і Поділля (2010)
Залізняк Л. Л. - Періодизація пізнього палеоліту України (2010)
Палієнко С. В. - Критерії історико-культурної атрибуції пізньопалеолітичних пам’яток Поділля та Волині (2010)
Овчинников Е. В. - "Кухонна" кераміка канівської групи Західного Трипілля (2010)
Охріменко Г. В. - Припонтійські етнокультурні впливи на території Західної Волині за доби бронзи, Скляренко Н. В. (2010)
Клочко В. І. - "Унетицькі" бронзи в Україні (2010)
Махортых С. В. - Снаряжение коня скифского времени в бассейне Ворсклы (по материалам некрополей Бельского городища) (2010)
Клочко Л. С. - Вбрання скіфських амазонок (2010)
Тиліщак В. С. - Інгумації Чернелево-Руського могильника черняхівської культури: особливості поховальних обрядів (2010)
Кияшко А. Г. - Поруйновані поховання в ареалі черняхівської культури (2010)
Вакуленко Л. В. - Знахідки римських монет у Прикарпатті та питання грошового обігу (2010)
Погоральський Я. В. - Побутові печі у житлах ІV — X ст. з Волино-Прикарпатського порубіжжя (2010)
Войнаровський В. М. - Вичинка шкіри: від домашнього заняття через громадське виробництво — до ремесла (на матеріалах ранньосередньовічних слов’янських поселень) (2010)
Терпиловський Р. В. - Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка 1, Горбаненко С. А. (2010)
Володарець-Урбанович Я. В. - Пастирський гончарний посуд на слов’янських пам’ятках (2010)
Козловський А. О. - Розвиток забудови Верхнього Києва кінця Х — першої половини ХІІІ ст., Ієвлев М. М. (2010)
Ягодинська М. О. - До археологічної карти Західного Поділля (2010)
Степанчук В. М. - Артефакти і модифіковані кам’яні об’єкти Меджибожу: спостереження над матеріалами 2008 — 2009 рр. (2010)
Косаківський В. А. - Археологія Буші та її околиць, Рудь В. С. (2010)
Лысенко С. Д. - Новые памятники подгорцевской группы милоградской культуры на Киевщине (2010)
Фіалко О. Є. - Скіфський курганний могильник біля с. Зелене на Херсонщині (2010)
Гейко А. В. - Розкопки могильника черняхівської культури Шишаки у 2009 р. (2010)
Строцень Б. С. - Рукомиш ІІ — поселення і виробничий комплекс черняхівської культури (дослідження 2004 р.), Строцень М. Б. (2010)
Петраускас А. В. - Формування середньовічного Олевська за даними археологічних розвідок 2009 р., Коваль О. А., Петраускене А. О. (2010)
Ситий Ю. М. - Забудова північно-західної околиці Чернігівського Передгороддя (2010)
Мисько Ю. В. - Зведення кам’яних фортифікацій Хотинської цитаделі за археологічними даними (2010)
Берест Р. Я. - Середньовічні чернечі печерні пам’ ятки анахоретів Верхнього Подністер’я (2010)
Гарат К. - Мініатюрні споруди. Зауваження на тему наявності глиняних моделей будівель у неолітичну та енеолітичну добу на території Європи — інтерпретаційні напрямки (2010)
Лысенко С. С. - К вопросу об атрибутации ряда бронзовых украшений (2010)
Пуголовок Ю. О. - До питання про характер планування поселень роменської культури (2010)
Капустін К. М. - До питання про причини зміни топографії поселень Середнього Подніпров’я в середині ХІІІ — XV ст. (2010)
Строцень Л. Д. - Історія дослідження оборонних споруд на Тернопільщині (2010)
Хададова М. В. - Перші польові щоденники Б. О. Тимощука (1946 р.) (2010)
Кусьнєж Є. - Мечислав Людвік Потоцький (1810 — 1878) — охоронець старожитностей Східної Галичини, співавтор відкриття пам’ятника Світовитa з р. Збруч, автор першої монографії історичного міста Замостя (2010)
Отрощенко В. В. - З досвіду організації польових археологічних семінарів, Бровендер Ю. М. (2010)
Щербань О. В. - Життєпис Лідії Савівни Шульгіної за матеріалами слідчої справи (2010)
Наші автори (2010)
Список скорочень (2010)
Вихідні дані (2010)
Asboei A. K. - A New Characterization of PSL(2, q) for Some q, Amiri S. S. S., Iranmanesh A. (2015)
Babenko V. F. - On the Optimal Recovery of Integrals of Set-Valued Functions, Babenko V. V., Polishchuk M. V. (2015)
Богданский Ю. В. - Лапласиан по гауссовой мере и эргодическая теорема, Санжаревский Я. Ю. (2015)
Бойчук А. А. - Теория возмущений операторных уравнений в пространствах Фреше и Гильберта, Покутный А. А. (2015)
Волчков В. В. - Об одной задаче, связанной с проблемой Хелгасона о носителе, Волчков В. В., Савостьянова И. М. (2015)
Гончаренко М. В. - Усредненная модель диффузии в пористой среде с нелинейным поглощением на границе, Хилькова Л. А. (2015)
Deniz E. - Classes of Analytic Functions Defined by a Differential Operator Related to Conic Domains, Orhan H., Sokół J. (2015)
Lixin Mao - Relative Extensions of Modules and Homology Groups, Haiyan Zhu (2015)
Мозель В. А. - О C*-алгебре, порожденной оператором Бергмана, карлемановским сдвигом второго порядка и кусочно-непрерывными коэффициентами (2015)
Романюк В. С. - Кратный базис Хаара и его свойства (2015)
Скороходов Д. С. - О наилучшем линейном методе приближения классов Гельдера (2015)
Шлепаков О. Р. - Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка (2015)
Самойленко А. М. - Іван Олександрович Луковський (до 80-річчя від дня народження), Королюк В. С., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Шарковський О. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Кіт Г. С., Кушнір Р. М., Нікітін А. Г. (2015)
Зандарян В. А. - Вимоги до створення високопродуктивного молочного стада, Вєліканова В. С., Юхно В. О. (2013)
Чигринов Є. І. - Ефективність виробництва молока на основі інноваційних технологій при реконструкції ферм, Пономаренко О. В., Артеменко В. І. (2013)
Доротюк Е. М. - Оцінка бугаїв-плідників центрально-східного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи різних ліній за м’ясною продуктивністю нащадків, Гейда І. М. (2013)
Маменко О. М. - Конверсія обмінної енергії різних поживних речовин раціону в жирові депо організму у бичків на відгодівлі, Кожушко М. В. (2013)
Герасимов В. И. - Свиноводство Украины, Пронь Е. В., Данилова Т. Н., Хохлов А. М. (2013)
Герасимов В. И. - Эффективность выращивания свиней по разным технологиям, Пронь Е. В., Данилова Т. Н., Хохлов А. М. (2013)
Чалий О. І. - Показники якості м’яса свиней при годівлі з використанням об’ємистих кормів, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2013)
Каряка В. В. - Использование локальных и межзональных пород в промышленном свиноводстве, Хохлов А. М, Садовская Л. Н. (2013)
Бойко Н. В. - Продуктивність ярок, одержаних від матерів з різним виходом митої вовни, Корх І. В. (2013)
Сухарлев В. А. - Особенности гистологии кожи овец Романовской породы украинской популяции, Яковлев К. И., Кацы Г. Д. (2013)
Луценко М. В. - Значение типа высшей нервной деятельности для лошадей в нетрадиционных сферaх использования (2013)
Прудніков В. Г. - Вплив сезонних особливостей складу молока корів різних порід на сиропридатність, Тарасова Т. О., Лисенко Г. Л., Аль-Базі Мезхер Каміль (2013)
Прудніков В. Г. - Вплив нетрадиційних видів коптильної деревини на якість скумбрії гарячого копчення та її відповідність стандарту, Попова В. О., Леппа А. Л. (2013)
Рой Ю. С. - Порівняльна оцінка волосяного покрову корів абердин-ангуської та створюваної ангуської м'ясної порід в літній період року (2013)
Данілова Т. М. - Інтенсивне використання кролематок (2013)
Товстик В. Ф. - Гідробіологічна характеристика ставків Харківської області, Бородін Ю. М. (2013)
Тарасенко А. А. - Общие заболевания для карпа и веслоноса при содержании в поликультуре (2013)
Маменко О. М. - Відпочинок як складова поведінки риб, Портянник С. В. (2013)
Кандыба В. Н. - Актуальные проблемы нормированного кормления высокопродуктивных животных и методы их решения в промышленном скотоводстве Украины (2013)
Котляр О. С. - Вплив застосування різних форм купруму в годівлі ремонтних свинок на їх репродуктивні показники (2013)
Котляр О. С. - Біомаса вермикультури як джерело мікроелементів у годівлі свиней (2013)
Хохлов А. М. - Возрастные особенности размеров яичников и яйцеклеток у свиней крупной белой породы (2013)
Баранова Г. С. - Динаміка гормонів у крові молодняку свиней різних генотипів та їх зв'язок з продуктивністю, Коваленко Б. П. (2013)
Коновалова Н. І. - Ембріогенез гонад домашніх та диких селезнів, Жигалова О. Є., Бирка О. В. (2013)
Музыка А. А. - Обоснование комплексного биофизического и биологического воздействия на организм молодняка крупного рогатого скота (2013)
Ткач М. М. - Дослідження гострої токсичності гелю з бактеріофагом стафілококовим, Щербак О. В., Єрещенко О. А. (2013)
Карпуть В. А. - Продуктивные качества и резистентность телят в зависимости от живой массы при рождении (2013)
Маменко О. М. - Якість молока корів та його екологічна безпека, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2013)
Mamenko A. - Phytobiopreparations and adaptive premixes for animals in provinces contaminated by xenobiotics, Portjannik S., Goncharova L. (2013)
Маменко О. М. - Динаміка коефіцієнтів переходу важких металів з ґрунту в основні корми раціону корів, Хруцький С. С., Ємець З. В. (2013)
Хруцький С. С. - Зміни морфологічного і біохімічного складу крові корів за впливу екологічних чинників, Маменко О. М. (2013)
Вороняк В. В. - Экологический мониторинг источников водоснабжения животноводческих хозяйств Львовской области (2013)
Колісник П. В. - Природна резистентність та якість молозива корів при використанні комплексного металоглобуліну в умовах нормативного мікроклімату, Чорний М. В., Логачова Л. О. (2013)
Вороняк В. В. - Деякі гематологічні та біохімічні показники крові телят за різного ступеня забруднення радіацією, Чорний М. В. (2013)
Яковлев А. С. - Бездомные животные, Щербак Е. В. (2013)
Купіна З. П. - Мисливське господарство в Україні (2013)
Чалая О. С. - Особенности воздействия тяжелых металлов на организм молодняка свиней на откорме, Маменко О. М. (2013)
Лисенко А. Я. - Інновації базуються на знаннях історії, Піпенко М. А. Чумаченко І. П. (2013)
Купина З. П. - Организация бизнеса в современном свиноводстве (2013)
Кущ Л. Л. - Правові основи захисту права інтелектуальної власності (2013)
Югай К. Д. - Место физиологии в системе подготовки специалистов в отрасли животноводства, Бобрицкая О. Н., Антипин С. Л., Водопьянова Л.А. (2013)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні проекти та методи оцінювання їх економічної ефективності, Воронкова А. А. (2013)
Хохлов А. М. - Продовольственная безопасность и научное обеспечение развития сельскохозяйственного производства (2013)
Воронкова А. А. - Аграрний менеджмент в умовах трансформації аграрного сектору економіки, Куцина Л. В., Симоненко С. І. (2013)
Титул, Зміст (2012)
ДніпроГЕСу — 80 років. День народження — 10 жовтня 1932 року (2012)
Голубев Н. В. - Листая старые отчеты (2012)
Савченко Ю. В. - Анализ работы маслонапорных установок гидротурбин Днепровской ГЭС-1 в различных режимах (2012)
Лущенко В. Г. - Проблемы борьбы с моллюсками на гидроэлектростанциях, Савченко Ю. В. (2012)
Стефанишин Д. В. - Про один підхід до оцінки стану земляної греблі, що перебуває в постійній експлуатації, за даними регулярних п’єзометричних спостережень (2012)
Кириленко О. В. - Комплексний аналіз аварійних ситуацій генеруючого обладнання електростанцій, Федоренко Г. М., Кенсицький О. Г. (2012)
Гребеников В. В. - Исследование электрогенератора с постоянными магнитами для малой ветро- и гидроэнергетики, Шымчак П. П., Прыймак М. В. (2012)
Левицкий А. С. - Измеритель биений вала гідрогенератора с помехозащищенным трактом передачи сигнала (2012)
Титко А. И. - Тангенциальная неравномерность электромагнитных и тепловых характеристик в крайних пакетах турбогенератора при изменении загрузки, Федоренко Г. М., Лившиц А. Л., Кобзарь К. А. (2012)
Зозулин Ю. В. - Об оптимизации требований к режимам работы турбогенераторов при их реабилитации на энергоблоках ТЭС, ГЭС и АЭС, Кузьмин В. В., Лившиц А. Л., Шпатенко В. С. (2012)
Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року (2012)
Жук А. П. - Чергова, 44-а сесія міжнародної ради з великих eлектроенергетичних систем СIGRE-2012, Кудлай С. В., Приступчук О. А. (2012)
Памяти Сергея Петровича Капицы (2012)
Жарких В. - Проблема слушания/говорения в структуре человеческих взаимоотношени (в контексте философии прагматизма) (2017)
Афанасьев А. - Историческая память: идеология и наука, Василенко И. (2017)
Барановская О. - Основания моральных понятий в иррационалистической этике (2017)
Бородіна Н. - Шляхи розвитку критичного мислення (2017)
Городніченко А. - Інноваційні наукові методи та методики у туризмі, Рибка Н. (2017)
Ковалева Н. - Оdessa classics как конституант символического поля, Левченко В. (2017)
Личинаки А. - Архаические мотивы в современном искусстве: проблема оснований и методов исследования (2017)
Невзоров В. - Может ли быть наука источником морали (2017)
Уварова Т. - Ідентичність у проблемному полі культурології (2017)
Филиппов О. - Чипирование как метод контроля сознания человека (2017)
Уanushevych I. - Consciousness, language and problems of communication (2017)
Відомості про авторів (2017)
Від редакційної колегії (2015)
Бойко А. - Освіта: на все життя чи упродовж життя? (2015)
Оніпко В. - Практична підготовка майбутнього вчителя прородничих дисциплін до реалізації біотехнологічного профілю у вищій школі (2015)
Яланська С. - Формування та розвиток особистості: конструктивні й дескрутивні фактори (2015)
Курмишева Н. - Креативність як складова компетентності педагогічного працівника (2015)
Костюченко А. - Аналіз поняття "Міжкультурна компетентність учителя" (2015)
Стрельніков М. - Зарубіжний досвід підготовки магістрів спеціальності "Бізнес-адміністрування" (2015)
Погребняк В. - Пошуки педагогами Канади сутності демократичної громадянськості: від поінформованості до активної участі (2015)
Штефан Л. - Особливості навчання студентів у провідних країнах світу (2015)
Рибалко Л. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців із физичної реабілітації (2015)
Стрельніков В. - Вітчизняні та зарубіжні теорії інтенсивного навчання дорослих (2015)
Хоменко А. - Суб'єкт-суб'єктивні відносини як основа реалізації сучасної парадигми вищої освіти в Україні (2015)
Дегтярьова Г. - Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога як засіб професійного самовдосконалення (2015)
Лебедик Л. - Європейський досвід реформування системи підготовки викладачів вищої школи (2015)
Зінченко Г. - Математична культура як інноваційна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2015)
Кравченко Д. - Андрагогічний вимір професійної підготовки сучасного вчителя історії (2015)
Ільченко О. - Благодійність жінок: Катерина Старжинська - сподвижниця національної освіти Лубенщини (1854-1932 рр.) (2015)
Фізеші О. - Тенденції розвитку початкової школи у Закарпатті (1939-1944 рр.) (2015)
Кравчук О. - Американська технологія навчаня грамоти: дискусія 1920-х років (2015)
Мокляк В. - Автономія університетів України в статуті 1804 р. (2015)
Петренко Л. - Формування ідеалу як мети виховання української молоді у спадщині Г. Ващенка (2015)
Кравченко І. - Погляди І. Франка на розвиток системи освіти в Україні, Лутфуллін В. (2015)
Никифоров А. - Просвітницька діяльність Никанора Онацького на Слобожанщині (1875-1937) (2015)
Кікто С. - Напрями просвітницько-виховної діяльності земств Полтавської губернії (2015)
Погрібняк О. - Передумови формування ідей морального фиховання у педагогічній спадщині Іоанна Максимовича (2015)
Ільченко О. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Упровадження основних положень закону України "Про вищу освіту" як засіб забезпечення європейського рівня діяльності вищої школи", Мокляк В. (2015)
Наші автори (2015)
Шановні автори! (2015)
Вихідні дані (2015)
Атмаджа Е. - Переклад фразеологізмів з компонентом-зоонімом з української мови на турецьку, Гоздаш Р. (2016)
Бродяк Д. А. - Аун Сан Су Чжи. Исторический портрет (2016)
Вертієнко Г. В. - Ka-mərəδa в мистецтві та ритуалі скіфів? (До семантики образу голови) (2016)
Маврина О. С. - Туркмены на юге Украины в конце XVIII – середине XIX вв. (По архивным источникам) (2016)
Марков Д. Е. - К вопросу о вассальной системе в Непале: статус буддийского княжества мустанг в составе индуистского королевства (2016)
Отрощенко І. В. - Питання повернення монгольських тувинців у політиці Тувинської Народної Республіки (2016)
Радівілов Д. А. - Мусульмани в системі державно-конфесійних відносин сучасної Росії: інституційно-правовий аспект (2016)
Туранли Ф. Ґ. - До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України (2016)
Туров И. В. - Сила воображения как фактор обоснования власти цадика в учении хасидов (2016)
Вісич С. Ю. - Валідація методик кількісного визначення ризатриптану в дослідженнях біоеквівалентності генериків за процедурою біовейвер, Доровський О. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М. (2017)
Волковой В. А. - Дослідження протизапальної та аналгетичної дії лікарської форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівної, Шахватова Н. М., Березнякова М. Є., Фоміна Г. П. (2017)
Коваленко Т. І. - Вроджена клітинна імунна відповідь у експериментальних тварин різного віку на тлі запалення і введення імунокоректорів (2017)
Сенюк І. В. - Вивчення послаблюючої активності різних субстанцій, одержаних з плодів сливи домашньої Prunus domestica, Башар Джабар Аль-Сахлані, Ленчик Л. В. (2017)
Кононенко Н. М. - Вивчення антигіперглікемічних властивостей екстракту імбиру на експериментальній моделі цукрового діабету 2 типу, викликаного дексаметазоном, Чікіткіна В. В., Сорокіна М. В. (2017)
Горошко О. М. - Вплив ліпофлавону на фібринолітичну активність у здорових щурів при тривалому введенні, Заморський І. І., Шпичак О. С., Богдан Н. С., Паламар А. О., Драчук В. М. (2017)
Петровська Л. С. - Порівняльне вивчення безпечності гелів для інтимної гігієни, Загайко А. Л., Галузінська Л. В. (2017)
Шебеко С. К. - Порівняльне експериментальне дослідження нефропротекторних властивостей похідних глюкозаміну у комбінації з кверцетином (2017)
Марчишин С. М. - Елементний склад квіток та листків хризантеми садової багаторічної (Сhrysanthemum × hortorum Bailey), Полонець О. В., Гарник М. С., Демидяк О. Л. (2017)
Маміна О. О. - Вивчення терміну зберігання амлодипіну у біологічному матеріалі при його гнильному розкладанні, Кабачний В. І., Томаровська Т. О. (2017)
Дорошенко О. Г. - Дослідження антимікробної активності збору діуретичного, Марчишин С. М., Ткачук Н. І. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Алешичев П. В. - Особенности построения идеализированной системы для динамического расчета волнового цепного привода исполнительного органа землеройной машины (2013)
Басс К. М. - Плоскостное и пространственное математическое моделирование движения карьерного автотранспорта, Плахотник В. В., Кривда В. В. (2013)
Будиков Л. Я. - Концепция метода расчета оптимальных тормозных характеристик механизмов передвижения грузоподъемных кранов, Зеленко А. В. (2013)
Верещака М. А. - Оптимізація обсягу та тривалості днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах (2013)
Гаврильченко О. А. - Анализ и развитие методов исследования динамики манипуляционных систем промышленных роботов, Дорохов Н. Ю. (2013)
Гаврильченко О. А. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния и основных показателей качества проката, применяемого для изготовления металлоконструкций кранов, при реализации процесса его правки, Конарев А. И. (2013)
Гавриш П. А. - Усталостные повреждения крановых металлоконструкций, Шепотько В. П., Мартыновская Е. В. (2013)
Гутаревич В. О. - Исследования поперечных колебаний монорельсового пути шахтной подвесной дороги (2013)
Ермакова С. А. - Анализ параметров и нагруженности опорного оборудования самоходных стреловых кранов (2013)
Зиборов К. А. - Влияние конструкции и материала выходных звеньев шахтных локомотивов на формирование момента сопротивления при нестационарном движении (2013)
Иваненко О. И. - Влияние изменения ветровой нагрузки на безопасную эксплуатацию портовых кранов, Дмитриев А. А., Крупко И. В. (2013)
Крупко В. Г. - Определение рациональных параметров жесткосной системы экскаватора со сниженными динамическими нагрузками, Дихтенко Р. Н. (2013)
Крупко В. Г. - Исследование напряженного состояния гусеничных звеньев экскаваторов – механических лопат, Койнаш В. А., Опенько С. Ю., Проць В. В. (2013)
Крупко В. Г. - Повышение технического уровня горнотранспортной техники – требование времени, Лавренко Ю. В. (2013)
Крупко И. В. - Сравнительная характеристика механизмов передвижения экскаваторов, Отченаш С. Ю. (2013)
Лубенец С. В. - Причины возникновения трещин в металлоконструкциях перегружателей (2013)
Периг А. В. - Малые колебания сферического маятника с равномерно вращающейся точкой подвеса, Стадник А. Н., Дериглазов А. И., Подлесный С. В. (2013)
Поликарпов Ю. В. - Движение четырехколесного крана на цилиндрических колесах "вперед" и "назад" в пределах рабочей зоны (2013)
Проців В. В. - Моделювання роботи системи автоматичного контролю юза та буксування на шахтному шарнірно-зчленованому локомотиві (2013)
Рагулин И. А. - Определение грузоподъёмности и группы классификации режима работы крана, обеспечивающие требуемую производительность и срок службы (2013)
Ракша С. В. - Анализ влияния подвижных масс подвесной канатной дороги на спектр собственных частот привода, Горячев Ю. К., Куропятник А. С. (2013)
Таран И. А. - Распределения потоков мощности в трансмиссии шахтого дизелевоза, работающей по схеме "дифференциал на выходе" (2013)
Федоряченко С. А. - Исследование поведения шахтной вагонетки в условиях динамического взаимодействия выходных звеньев ходовой части с рельсовым полотном (2013)
Швачунов А. С. - Повышение надежности полиспастной системы при обрыве каната, Дорохов Н. Ю. (2013)
Гах В. М. - Дробоструминна камера для обробки крупних металоконструкцій дробом, Удовіченко М. П. (2013)
Квашнін В. О. - Визначення енергетичних характеристик асинхронного двигуна з використанням його математичної моделі, Косенко В. А., Покинтелиця І. А. (2013)
Федоров М. М. - Особенности составления характеристических уравнений разветвленных электрических цепей, Ткаченко А. В., Шелехова О. Г. (2013)
Бережная Е. В. - Устройство сжатия сварочных роликов для электроконтактной наплавки, Чепель Ю. А., Кассов В. Д. (2013)
Семенов В. М. - Влияние легирующих элементов на склонность металла шва к образованию горячих трещин при электрошлаковой сварке, Кассов В. Д., Иванык А. В., Литвиненко С. Н. (2013)
Холмовой Ю. П. - Виртуальный регистратор кривых потенциометрического титрования в лабораторном практикуме, Авдеенко А. П. (2013)
Шевченко Н. Ю. - Разработка концептуальных подходов к автоматизации работы архива конструкторской документации на промышленном предприятии, Мартемьянова М. Ф. (2013)
Берсуцький А. Я. - Особливості формування структури людського капіталу промислового підприємства, Каменська О. О. (2013)
Болотина Е. В. - Социально-экономические проблемы интеграции Украины в ЕС и пути их разрешения, Рудюк И. В. (2013)
Бывшева Л. А. - Достижение предприятием конкурентных преимуществ на рынке инструментами стратегического менеджмента, Кондратенко О. А. (2013)
Гридасов В. М. - Инвестиционная деятельность страховых организаций в современных условиях (2013)
Жикаляк М. В. - Реформування системи державного регулювання гірничої промисловості України в частині прав власності на мінеральні ресурси (2013)
Коломієць В. М. - Управління конкурентоспроможністю персоналу шляхом застосування стратегій розвитку (2013)
Кулєшова Л. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент сталого розвитку підприємств (2013)
Михайличенко Н. М. - Контролінг як інструмент підвищення ефективності управління малими підприємствами (2013)
Саєнко О. В. - Інформаційно-методичне забезпечення при викладанні дисципліни "Економіка та планування виробництва" (2013)
Салій Т. М. - Теоретичні основи комплексного підходу до процесу вивчення економічних дисциплін студентами вищих навчальних закладів (2013)
Сокольнікова О. Є. - Проблеми ефективності систем управління якістю на підприємствах України, Момот О. І., Мирошниченко О. В. (2013)
Анотації (2013)
Автори (2013)
Скорочення (2013)
Вимоги до статей (2013)
Остання сторінка (2013)
Древаль Л. А. - Экспериментальное исследование энтальпии смешения жидких сплавов системы Co–Ni–Zr, Агравал П. Г., Косорукова Т. А., Турчанин М. А., Иванченко В. Г. (2013)
Древаль Л. А. - Экспериментальное исследование энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Fe–Zr, Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2013)
Трофимов А. В. - Выбор присадочного материала для подслоя при сварке меди М1 со сталью 12Х18Н10Т, Трембач И. А, Трембач Б. А. (2013)
Жбанков Я. Г. - Исследование напряженного состояния заготовки при протяжке с неоднородным температурным полем комбинированными бойками, Швец А. А., Турчанин М. А. (2013)
Заблоцкий В. Н. - Компьютерное моделирование силового режима при высадке втулок с фланцем, Мартынов С. В., Гончарук К. В. (2013)
Клименко Г. П. - Совершенствование технологии и методов расчета процесса прокатки двухслойных порошковых лент, Грибков Э. П., Данилюк В. А. (2013)
Майборода В. С. - Микрогеометрия рабочей поверхности образцов на разных стадиях усталостного повреждения при их циклическом нагружении, Налимов Ю. С., Теслюк Н. Н., Майданюк С. В., Пливак А. А. (2013)
Семенов В. М. - Развитие методик расчета напряженно-деформированного состояния валковых узлов специализированных реверсивных станов холодной прокатки с приводом через опорные валки, Чуруканов А. С. (2013)
Сагайда П. И. - Информационная технология и программно-методический комплекс для моделирования сложных объектов проектирования с использованием нечетких когнитивных карт (2013)
Герас Е. О. - Диагностика оборудования ветроэнергетической установки FL-2500, Макшанцев В. Г. (2013)
Єнікєєв О. Ф. - Імітаційна модель девіацій миттєвої швидкості обертання колінчастого валу, Зателепіна С. Г., Суботін О. В. (2013)
Івченко Т. Г. - Аналіз можливостей підвищення продуктивності точіння сталей з урахуванням дії мастильно-охолоджуючих технологічних середовищ (2013)
Lovejkin V. S. - The crane’s vibrating systems controllable mechatronics’ devises with magnetorheological fluid; the nonlinear mathematical model of behavior and optimization of work regimes, Chovnjuk Y. V., Sachyk A. P. (2013)
Акимов В. И. - Децентрализованное хранение информации в распределенных компьютерных системах: обзор технологии DHT, Богданова Н. С., Винницкая Я. А. (2013)
Разживин А. В. - Математическое описание перераспределения мощности на электрической дуге (2013)
Човнюк Ю. В. - Дослідження динамічних процесів у робочих органах підйомних установок методами математичної фізики, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Шеремет А. И. - Синтез эквалайзерного регулятора тока для одноконтурной системы подчиненного регулирования (2013)
Болотіна Є.В. - Інституціональна структура та прискорення інституційного розвитку перехідної економіки України (2013)
Васюткіна Н. В. - Процес управління потенціалом розвитку в системі управління сталого розвитку підприємства (2013)
Верхоглядова Н. І. - Методичний підхід до забезпечення ефективності управління будівельним підприємством на засадах логістичної концепції, Іваницька Т. Є. (2013)
Гавриш О. М. - Податкові пільги як важелі регуляторної політики держави, Колупаєва І. В. (2013)
Головкова Л. С. - Оцінка ефективності управління будівельним підприємством за логістичним підходом (2013)
Гудковський С. Б. - Формування умов для ефективної роботи машинобудівних підприємств (2013)
Дятлова В. В. - Система технічного регулювання в Україні: етапи і механізми трансформації, Вознюк С. В. (2013)
Ісаншина Г. Ю. - Інноваційна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку (2013)
Кадикова І. М. - Інструментальні засоби виконання землеоціночних проектів із застосуванням методу капіталізації земельної ренти, Міроєвська К. В. (2013)
Мішура В. Б. - Капітал підприємства та шляхи його оптимізації, Володченко В. В. (2013)
Савельева В.С. - Управление сопротивлением изменениям на промышленном предприятии (2013)
Фоміченко І. П. - Система управління економічною безпекою підприємства, Баркова С. О. (2013)
Чирва О. Г. - Механізми регулювання конкурентоспроможності економічних систем України (2013)
Шевченко О. О. - Парадигма економічного розвитку в конкретно-історичних умовах сучасного світового господарства (2013)
Шимко Е. В. - Возможности оптимизации затрат на производство по корреляционным зависимостям, Подгора Е. А. (2013)
Шубная Е. В. - Современное состояние и стратегические направления инновационного развития Донецкого региона, Бывшева Л. А. (2013)
Шубная Е. В. - Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли, Пичаджи Я. К. (2013)
Анотації (2013)
Автори (2013)
Скорочення (2013)
Вимоги до статей (2013)
Остання сторінка (2013)
Титул, зміст (2017)
Шолойко Н. В. - Історичні передумови створення системи фармаконагляду у світі, Матвєєва О. В., Гайдук К. С. (2017)
Білоус М. В. - Логістичний аутсорсинг у фармації: теорія та практика, Шматенко О. П., Рижов О. А., Райкова Т. С., Дроздов Д. В. (2017)
Прилипко Н. А. - Протиепілептичні препарати: взаємодія, особливості застосування, Гриньків Я. О. (2017)
Лелека М. В. - Використання моделювання під час вивчення економічного навантаження захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції літнього населення у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Баула О. П. - Сучасні підходи до контролю елементних домішок у лікарських засобах рослинного походження, Деркач Т. М. (2017)
Луць В. В. - Обґрунтування оптимальних концентрацій активних фармацевтичних інгредієнтів у комбінованих м’яких лікарських формах для зовнішнього застосування антимікотичної дії, Количева Н. Л., Гладишев В. В., Лисянська А. П. (2017)
Щиковський О. Е. - Фармацевтична розробка з промисловим впровадженням генеричного лікарського засобу з важкорозчинною субстанцією – таблеток препарату Німодипін, Крутських Т. В. (2017)
Шостак Т. А. - Ідентифікація та кількісне визначення флавоноїдів комплексного густого екстракту трави звіробою та квіток нагідок, Калинюк Т. Г., Вронська Л. В. (2017)
Карбовський В. Л. - Гістологічне дослідження підгострої токсичності препарату ПЕГ-Філстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Попадинець О. Г. - Вивчення протизапальної активності та гострої токсичності екстрактів сосни звичайної, Грицик А. Р., Мандзій Т. П. (2017)
Бехта І. - Композиційно-мовлєннєві засоби екстеріоризації концепту Постмодерністський Персонаж у постмодерністському романі М. Аміса, Гураль О. (2011)
Гладкоскок Л. - Засоби об’єктивації концептів, Левицький В. (2011)
Єсипенко Н. - Концепт Common Sense в англомовній літературі XIX століття (2011)
Колесник О. - Міфологічні сценарії у вимірі лінгвосеміотики та фреймової семантики (2011)
Садовник-Чучвага Н. - Відображення родової концептосфери давньоанглійської героїчної поезії в номінаціях концептуальних сегментів життя та смерть (2011)
Турчин В. - Мовні засоби вираження основних концептуальних понять у поезії Г. Гейма, Турчин М. (2011)
Бехта І. - Парадигма англомовного постмодерністського художнього тексту (2011)
Бехта Т. - Фреймова когезія детективного тексту (2011)
Bekhta N. - Performativity as Analytical Category of Postmodern Narrative Text (2011)
Осовська І. - Різнорівневі прояви прецедентності в німецькомовному сімейному дискурсі (2011)
Морозова И. - Явление речевой мимикрии в английском художественном диалоге (2011)
Рогова Л. - Морфологічні особливості рекламного тексту (на основі текстів рекламних оголошень косметики) (2011)
Скібіцька Т. - Лексичні засоби реалізації комунікативного наміру адресанта ділового листа (2011)
Кійко С. - Омографи в сучасній німецькій мові (2011)
Дребет В. - Взаємовідношення семантичних і стилістичних ознак іменника в сучасних німецькомовних прозових творах (2011)
Ткачівська М. - Прикметники форми в сучасній німецькій мові (2011)
Романова Н. - Семантична інтерпретація емотивних слів у "Das Buch der Sprichwörter” (2011)
Пеляк О. - Характеристика чоловічих імен німецьких поселенців Галичини (2011)
Кійко Ю. - Німецькі й українські кореспонденції в стилістичному аспекті (2011)
Zwjak L. - Ableitung als Wortbildungsart der Grenzpolizeilichen Lexik in der deutschen Sprache (2011)
Задорожна І. - Особливості функціонування фразеологізмів з компонентом-прикметником оцінки в художньому тексті (на матеріалі німецької мови) (2011)
Лопатюк О. - Способи вираження умовного зв’язку в сучасній німецькій мові (2011)
Боштан А. - Функціонально-семантичне поле атрибутивності в сучасній німецькій мові (2011)
Левицкий В. - Несколько замечаний об этимологическом анализе и этимологических словарях (2011)
Stachowski M. - Liberman and Levickij: Towards Comparative Etymological Lexicography of English and Germanic (2011)
Коломієць Л. - Колесник О. С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури: монографія. – Чернігів: РВВ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. – 312 с. (2011)
Яцюк І. - Кантемір Н. Р., Кантемір С. О. Zu gutem Deutsch: Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний курс німецької мови (для початківців). – Чернівці: Технодрук, 2010. – 364 с. (2011)
Левицкий В. - О когнитивной лингвистике и Нобелевских лауреатах (2011)
Реквієм (2012)
Світлій пам’яті В. В. Левицького (2.04.1938–6.09.2012), нашого учителя, європейського ученого, засновника Чернівецької квантитативної школи (2012)
Боштан А. - Сполучуваність атрибутів з іменниками в художньому стилі сучасної німецької мови (2012)
Буяр І. - Гендерні та лінгвокультурні особливості семантичної сполучуваності прикметників негативної оцінки в сучасній англійській мові (на матеріалі британських і американських романів) (2012)
Головацька Н. - Синонімічні ряди давньоанглійських сенсорних дієслів (2012)
Кійко С. - Омонімія в мовленні: типологія й інтерпретація (2012)
Материнська О. - Антропоморфна метафора в системі меронімів німецької мови (2012)
Гладкоскок Л. - Семантична структура ядерних прикметників у підгрупі "темний” (2012)
Гриш О. - Категоризація англійського нафтогазового термінологічного простору (2012)
Журкова О. - Лінгвокультурний підхід до вивчення конотативного значення фразеологічних одиниць (2012)
Манютіна О. - Когнітивно-прагматичні та гендерні характеристики евфемізмів у текстах "жіночого” журналу (2012)
Черська Ж. - Епідигматика прикметників лексико-семантичної групи зі значенням "егоїстичний” (2012)
Шкварчук С. - Мовленнєва реалізація ептонімів Й. В. Ґете: експліцитне vs. імпліцитне вживання (2012)
Грижак Л. - Специфіка мовного вираження модальних значень в американському політичному дискурсі (2012)
Долгополова Л. - Глагольные конструкции как средство выражения субъективной модальности в немецком языке (2012)
Дребет В. - Іменник у синтаксичних рамках з різними способами дієслова в сучасних німецькомовних прозових текстах (2012)
Мельник Ю. - Синкретизм у системі англійського гіпотаксису (2012)
Субота С. - Фонемна структура кореневої морфеми у сучасній англійській мові (2012)
Галицька У. - Когнітивна структура поняття відраза (2012)
Єсипенко Н. - Принципи структурування культурного концепту і текстова реалізація його компонентів (2012)
Жаботинська С. - Мовні знаки як конструкти (2012)
Колесник О. - Мовне моделювання світу в аспекті міфологічного семіозису (2012)
Кійко Ю. - Евідентність і епістемічна модальність у німецькому інформаційному дискурсі (2012)
Литвиненко Ю. - Реалізація принципу іконічності в блазонах (2012)
Осовська І. - Зовнішня структура концепту Familie як метахтону концептополя Familienbeziehungen (2012)
Попович Т. - Буквальна та метафорична дескрипція емоційного концепту страх (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2012)
Селіванова О. - Комунікативний вплив: дискусійні питання (2012)
Турчин В. - Логічна та лексична когезія у циклі оповідань А. Цвайга "Was der Mensch braucht" (2012)
Сторінками семасіології життя (2012)
Vasylenko O. - Development of transformational learning as a theory of adult education (2015)
Вихрущ А. В. - Педагогіка старості в контексті персонології (2015)
Ігнатович О. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку культури особистості як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності (2015)
Kamińska K. - Оd wyrafinowanej elegancji do szmateksu, czyli starość w obliczu mody (2015)
Кучерявий А. О. - Цільовий аспект інформаційного управління професійним розвитком фахівців (2015)
Литвиновський Є. Ю. - Моніторинг якості освіти дорослих на основі системи збалансованих показників, Талан І. С. (2015)
Luber D. - Kapitał społeczny seniorów w aspekcie wybranych obszarów ich aktywności (2015)
Сергеєва Л. М. - Конкурентоздатність фахівця як соціально-педагогічна категорія (2015)
Вовк М. П. - Досвід викладачів Київського університету у контексті розвитку української фольклористики (1902-1950 рр.) (2015)
Десятов Т. М. - Адаптивні системи освіти дорослих (2015)
Лічман Л. Ю. - Концепт життєзабезпечення у світлі ідеї ноогенеза П. Тейяр де Шардена: щодо питання про компетентнісно-орієнтовану педагогіку (2015)
Лутаєва Т. В. - Роль викладача у формуванні особистості майбутнього фахівця медико-фармацевтичної галузі: історико-педагогічний аспект (2015)
Самко А. М. - Передумови становлення та перспективи розвитку біографічного методу в історії педагогіки (2015)
Тимчук Л. І. - Система освіти дорослих в Україні (50-80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Товканець Г. В. - Університети третього віку в європейській освіті дорослих (2015)
Чугай О. Ю. - Професійна підготовка педагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США: досвід для України (2015)
Шарненкова Т. О. - Проблема самоосвіти та освіти дорослих у педагогічній спадщині М. І. Пирогова (2015)
Аніщенко О. В. - Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів у вищій школі в контексті цінностей освіти впродовж життя (2015)
Баніт О. В. - Корпоративні університети як одна з сучасних форм внутрішньофірмової підготовки персоналу (2015)
Буянов П. Г. - Використання ігор у професійній освіті дорослих (2015)
Войтовська О. М. - Андрагогічні принципи навчання педагогів у системі післядипломної освіти (2015)
Волярська О. С. - Науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів у післядипломній педагогічній освіті, Халемендик Ю. Є. (2015)
Гуменюк С. В. - Використання засобів інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури: педагогічний аспект (2015)
Закомірний І. М. - Основні аспекти організації екстернатної форми навчання у вечірній школі (2015)
Зінченко С. В. - Особливості спільної навчальної діяльності педагогів і дорослих учнів (2015)
Ліснічук Н. В. - Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Онищук Л. А. - Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (2015)
Патієвич О. В. - Психолінгвістичні та методичні засади навчання академічного письма студентів магістратури природничих спеціальностей (2015)
Романюк О. І. - Наукові підходи до розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2015)
Сігаєва Л. Є. - Професійний розвиток особистості вчителя в системі післядипломної освіти, Білобровко Т. І. (2015)
Тищенко С. І. - Інформаційні системи і технології в системі професійної освіти фахівця-аграрія (2015)
Маршавін Ю. М. - Теорія і практика професійної підготовки дорослих (рецензія на монографію: Волярська О. С. Професійна підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і методичні аспекти. – К.; Запоріжжя: ІПК ДСЗУ: Кругозір, 2015. – 479 с.) (2015)
Панасенко О. С. - Мінливість якісного складу органічної частини лучно-чорноземного ґрунту за різних систем удобрення, Усата Р. Ю. (2015)
Макаренко Н. А. - До питання екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів, Рудніцька Л. В. (2015)
Івасюк Ю. І. - Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин, Карпенко В. П., Грицаєнко З. М. (2015)
Буйний О. В. - Вплив 1-нафтилоцтової кислоти на формування фотосинтетичного апарату та врожайність помідорів, Кур’ята В. Г., Рогач В. В. (2015)
Вдовенко С. А. - Урожайність гібридів капусти брюссельської залежно від застосування біопрепаратів, Щиголь В. І. (2015)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка за післязбиральної обробки інгібітором етилену й імітації торгового обороту, Дрозд О. О. (2015)
Осокіна Н. М. - Технологічна оцінка зерна пшениці та тритикале для круп’яного виробництва, Костецька К. В. (2015)
Любич В. В. - Якість цілої крупи із зерна спельти залежно від індексу його лущіння та водно-теплової обробки, Полянецька І. О. (2015)
Токар А. Ю. - Зміна вмісту органічних кислот під час бродіння плодових сусел (2015)
Балабак О. А. - Удосконалення технології розмноження сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України, Балабак А. В. (2015)
Самойленко Н. А. - Особенности плодоношения земляники ананасной в условиях Северного Причерноморья, Самойленко Т. Г., Буцик Р. Н. (2015)
Ибрагимов К. Х. - Некоторые пути решения актуальных проблем развития питомниководства в России (2015)
Івануса В. Я. - Вплив гібереліну на прояв апоміксису у черешні (2015)
Матвеева Р. Н. - Изменчивость двухлетних сибов и полусибов яблони разных сортов коллекции Вс. М. Крутовского, Буторова О. Ф., Попова Н. Н. (2015)
Сиплива Н. О. - Сучасний стан сортименту плодових та овочевих культур в Україні, Гненна М. О., Кулик М. І. (2015)
Rogalskyi S. V. - Influence of seeding time and density of plants on growth and productivity of the sunflower, Poltoretskyi S. P. (2015)
Карпенко В. П. - Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим, Мостов’як І. І., Притуляк Р. М. (2015)
Грицаєнко З. М. - Анатомо-морфологічні зміни в листках соняшника за комплексної дії гербіциду Фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Підан Л. Ф. (2015)
Рогач Т. І. - Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на якість продукції Helianthus Annuus L. (2015)
Василевський О. Г. - Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду "Поділля" ВНАУ та їх вплив на грунтовий покрив, Матусяк М. В. (2015)
Karpenko V. P. - Introduction history of species and varieties of genus Iris L. in Ukraine against the background of global trends (2015)
Гринчак О. В. - Проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців агараних спеціальностей, Давлетханова О. Х., Марін Б. М. (2015)
Жалдак М. І. - Проблеми фундаменталізації змісту навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах (2015)
Горошко Ю. В. - Про нові послуги педагогічного програмного засобу Gran1 (2015)
Франчук В. М. - Захист даних. Соціальна інженерія (2015)
Біляй Ю. П. - Дистанційне навчання баз даних (2015)
Вишневецька В. П. - Зміст та структура понять "компетенція" та "компетентність". Види та структура компетентностей (2015)
Медведєв М. Г. - Моделювання деяких біохімічних процесів з використанням нелінійної регресії та інформаційних технологій, Листопад В. В., Мулява О. М. (2015)
Климчук С. О. - Завдання типу Drag and Drop в системі Moodle як засіб навчання студентів інформатичних спеціальностей (2015)
В’юн С. В. - Переваги та перспективи програми Intel "Навчання для майбутнього" в інформатизації освіти в Україні (2015)
Рафальська М. В. - Використання вільно поширювальних засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики в школі, Лященко Г. М. (2015)
Литвинова С. Г. - Методичні основи визначення ефективності хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Покришень Д. А. - Інформаційна система "Деканат ЗППО", Олексієнко С. О. (2015)
Кашина Г. С. - Розробка дистанційного практикуму в системі Moodle на прикладі дисципліни "Інтернет-технології", Степанюк О. О. (2015)
Ящик О. Б. - Система задач як засіб забезпечення розвитку системно-логічного мислення старшокласників в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації та основ програмування (2015)
Алексєєв О. М. - Формування інформатичних компетентностей під час навчання студентів педагогічних спеціальностей, Трофименко П. Є., Король О. М. (2015)
Клочко В. І. - Комп’ютерне моделювання у підготовці учителів математики (2015)
Вакалюк Т. А. - Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі (2015)
Нестерова О. Д. - Використання Wolfram Demonstrations Project у навчанні дискретної математики (2015)
Костюченко А. О. - Особливості створення педагогічних програмних засобів математичного спрямування (2015)
Медведєва М. О. - Застосування теорії графів у мережевому моделюванні з використанням інформаційних технологій в умовах особистісно орієнтованого навчання (2015)
Сивак О. А. - Вплив навчання інформатичних дисциплін на формування професійних компетентностей майбутніх документознавців (2015)
Загацька Н. О. - Застосування програмного засобу CrypTool 2 у підготовці фахівців з інформатики до вивчення класичних алгоритмів шифрування (2015)
Твердохліб І. А. - Навчання фізико-технічних дисциплін майбутніх вчителів інформатики з використанням комп’ютерного моделювання (2015)
Біляй І. М. - Дослідження залежності графіка функції розподілу ймовірностей від структури подій (2015)
Коневщинська О. Е. - Університетський веб-сайт як засіб інформаційно-комунікаційної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності (2015)
Горбачевська О. П. - Використання інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх викладачів філологічних спеціальностей (2015)
Содержание (2015)
Предисловие (2015)
Памяти В. В. Крапивиной (2015)
Список работ В. В. Крапивиной (2015)
Фототека. Валентина Крапивина и мы (2015)
Крапивина В. В. - Ольвия и сарматы (2015)
Крыжицкий С. Д. - Архитектурно-строительные остатки в береговом клифе Ольвии (1966 — 1968, 1970, 1972 гг.) (2015)
Буйских А. В. - О датировке бронзолитейной мастерской в южной части Ольвии (2015)
Пукліна О. О. - Скляні модіолуси з Ольвії (2015)
Котенко В. В. - Посуд Херсонеса Таврійського, знайдений в Ольвії (2015)
Braund D. - Olbia in the Roman empire: some observations on Neronian evidence (2015)
Николаев Н. И. - О датировке ольвийского декрета IosPE. I2. 34 в честь Никерата Папиева (2015)
Иванчик А. И. - О некоторых поддельных надписях Ольвии и Тиры (2015)
Папанова В. А. - Весовые гири из пригородных усадеб Ольвийской хоры V — IV вв. до н. э., Ляшко С. Н. (2015)
Ивченко А. В. - Подбойные погребения в дромосах земляных склепов некрополя Ольвии (2015)
Смирнов О. І. - Про дослідження некрополя Ольвії у 1901 році, Шевченко Т. М. (2015)
Снитко І. О. - До історії дослідження некрополів хори Ольвії VI — III ст. до н. е., Гребенников В. Б. (2015)
Каряка О. В. - До історії організації робіт Ольвійської археологічної експедиції у 1930 р. (2015)
Хомчик М. А. Качура М. В. - Лапідарій у Національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" НАН України (2015)
Крутилов В. В. - Керамические обжигательные печи Борисфена середины VI в. до н. э. (по материалам раскопок 2011 — 2013 гг.), Бондаренко Д. В. (2015)
Шейко І. М. - Світильники з вертикальними ручками-петлями з Ольвії та Борисфену (2015)
Хмелевский Д. Н. - Свинцовые изделия из материалов участка "T" Березанского поселения (2015)
Чистов Д. Е. - Новые данные о Березанском поселении классического периода, Ильина Ю. И. (2015)
Смирнов Л. И. - Погребения эпохи средневековья из раскопок участка "ГШ" на о. Березань в 2007 — 2012 гг. (2015)
Толстиков В. П. - О времени основания и архитектурной среде раннего Пантикапея по материалам новейших раскопок (2015)
Молев Е. А. - Святилище у восточной крепостной стены в боспорском городе Китее, Молева Н. В. (2015)
Винокуров Н. И. - Центральное помещение 4 ранней цитадели городища Артезиан в Крымском Приазовье (2015)
Масленников А. А. - Каменное ядро из Крымского Приазовья (2015)
Вахтина М. Ю. Столяренко П. Г. - Склеп № 4 эллинистического некрополя Порфмия (2015)
Скржинская М. В. - Развитие историографии в Боспорском царстве (2015)
Копылов В. П. - Надгробия из Елизаветовского историко-культурного комплекса (2015)
Новиченкова М. В. - Детали щита Scutum позднереспубликанского времени из святилища у перевала Гурзуфское Седло (2015)
Чехович А. Г. - Ремесленные вотивы двух зольников поселения Глубокой Пристани (2015)
Малюкевич А. В. - Молога — сакральный центр поздних скифов Буджака (2015)
Бруяко И. В. - Нестандартные комплексы в погребальном обряде населения городища Картал раннего железного века (2015)
Самойлова Т. Л. - Редкий расписной сосуд эллинистического времени из Тиры (2015)
Охотников С. Б. - Дельта Дуная и остров Змеиный в письменных и археологических источниках (2015)
Діденко С. В. - До питання про верхню хронологічну межу світлоглиняних вузькогорлих амфор типу Шелов D (2015)
Гаврилюк Н. А. - К истории экономики Ольвии — историография проблемы (2015)
Тункина И. В. - К биографии профессора Бориса Васильевича Варнеке: новые архивные материалы (2015)
Гаркуша Н. В. - Деятельность С. И. Гайдученко (к истории археологических исследований в Херсонской губернии) (2015)
Кузьміщев О. Г. - Е. Р. фон Штерн — дослідник античної археології Північного Причорномор’я (кін. XIX — поч. XX ст.) (2015)
Буйских С. Б. - Древние некрополи: нравственные аспекты исследования (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Передмова (2015)
Скорый С. А. - К 70-летию Отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины (2015)
Симоненко О. В. - Слово про Євгена Васильовича Черненка (2015)
Бабенко Л. И. - Об интерпретации изображений на щитках бронзовых перстней из Бельского городища (2015)
Бессонова С. С. - Шляхи сполучення в басейні Тясмину на початку доби заліза, Полтавець В. І. (2015)
Болтрик Ю. В. - Ще раз до питання про одноактність зведення скіфських курганів (2015)
Вертієнко Г. В. - "Хто серед безтілесних божеств найбільш озброєний?" (втілення Веретрагни за 14-м Яштом) (2015)
Зимовец Р. В. - Об одном условном полисемантическом образе в скифском искусстве звериного стиля (2015)
Каравайко Д. В. - Городища раннього залізного віку на Сеймі (2015)
Кравченко Е. А. - Вироби з каменю з поселення Уч-Баш (2015)
Ліфантій О. В. - Зображення птахів на довгих пластинах головних уборів (2015)
Махортых С. В. - Конское снаряжение раннескифского времени на юге Восточной Европы (2015)
Ольговский С. Я. - К интерпретации Большого Бельского городища (2015)
Полидович Ю. Б. - Меч из кургана Толстая Могила (2015)
Скорый С. А. - Бляшки-"козлы" с отрубленными головами (к ритуальной практике крымских горцев в эпоху раннего железа), Зимовец Р. В. (2015)
Фиалко Е. Е. - Погребальные комплексы скифских амазонок: хронологический аспект (2015)
Шелехань О. В. - Знахідки клинкової зброї ранньокелермеського часу з Українського Лісостепу (2015)
Бессонова С. С. - Находка браслетов суботовского типа у с. Закутинцы в Поросье (раскопки Е.Ф. Покровской в 1963 г.) (2015)
Гречко Д. С. - Исследования городища Джан-Баба в Северо-Западном Крыму (2015)
Дзнеладзе Е. С. - Бусы из могильника Красный Маяк как хроноиндикатор (2015)
Левченко Б. М. - Курганы раннескифского времени у с. Медвин в Поросье (по материалам раскопок 1984 — 1985 гг.), Левченко Н. Б., Гречко Д. С. (2015)
Панченко К. І. - Скіфське поховання в двокамерній катакомбі з грунтового могильника біля м. Світловодськ (2015)
Пеляшенко К. Ю. - Ритуальна посудина з розкопок городища скіфського часу біля с. Циркуни (2015)
Горбаненко С. А. - Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культуры (2015)
Лошенков М. И. - Археоэтноботанические коллекции с памятников раннего железного века Беларуси (2015)
Маркова Е. В. - Остеологические материалы из раскопок городища Джан-Баба и поселения у с. Окуневка на Тарханкутском полуострове (2015)
Бокий Н. М. - Открытие Светловодского могильника, Могилов А. Д. (2015)
Кулатова І. М. - Більське городище в науковій і пам’яткоохоронній діяльності Полтавського Центру охорони та досліджень пам’яток археології, Супруненко О. Б. (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Титул, зміст (2012)
Урочистості з нагоди 80-річчя ДніпроГЕСу (2012)
Введение в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС и воздушной линии электропередачи Днестровская ГАЭС — БАР (2012)
Канівській ГЕС — 40 років (2012)
Гурин В. А. - Наукове супроводження коригування параметрів дамб верхньої водойми Дністровської ГАЕС під час будівництва, Рябенко О. А., Тимощук В. С., Чернобиль О. Є. (2012)
Федоренко Г. М. - Высокотеплопроводная изоляция с применением модифицирующих добавок и полимерных композицый, Пащенко Е. А., Савченко Д. А., Костюченко И. А. (2012)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ дисковых электрогенераторов для малой энергетики на основе ферритовых и ниодимовых магнитов, Гамалея Р. Р., Прыймак М. В., Шымчак П. П. (2012)
Грубой А. П. - Обеспечение работоспособности подпятника гидроагрегата при разгерметизации его гидравлической системы, Дьяков В. И., Кубанов В. Г., Шофул А. К., Салтовская Д. А., Рассовский В. Л., Федоренко Г. М. (2012)
Грубой А. П. - Автоматизация проектноAконструкторских работ, Дьяков В. И., Кубанов В. Г., Салтовская Д. А. (2012)
Грубой А. П. - Оценка качества изоляции обмоток статоров крупных электрических машин методом измерения частичных разрядов, Шофул А. К., Берченко Ю. Н., Логвинов В. П., Баранов И. В., Гугля Е. Д. (2012)
Арипхаджаев Н. Э. - Модернизация турбогенераторов ТГВA300 — научно-технические основы и опыт эксплуатации, Зозулин Ю. В., Кузьмин В. В., Лившиц А. Л (2012)
Бородаенко А. С. - О реконструкции 2-ой секции основной системы шин Каховской ГЭС (2012)
Кучерявая И. Н. - Современные изоляционные материалы для силовых кабелей: преимущества и возможности совершенствования (2012)
Рассовський В. Л. - Новітні проекти ПАТ "Укргідроенерго" в оновленій енергетичній стратегії, Литвиненко Ю. В., Кучер С. В. (2012)
Жук А. П. - Саяно-Шушенські уроки (2012)
Семенов А. Н. - 50-летие Министерства топлива и энергетики Украины (2012)
Карамушка О. М. - Мала гідроенергетика України. Стратегія та поточні проблеми розвитку. Погляд Асоціації "Укргідроенерго" (2012)
Нові можливості для енергетичної незалежності (2012)
Ресурсный потенциал развития нетрадиционных источников энергии в ХХI веке (2012)
Энциклопедический подарок энергетикам и электротехникам (2012)
Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" — 2012 (2012)
Лауреаты Нобелевской премии за 2012 год (2012)
Зміст журналу "Гідроенергетика України" за 2012 рік (2012)
Асоціації "Укргідроенерго" — 10 років! (2012)
Передмова (2015)
Кулаковська Л. В. - Первісне заселення Закарпаття, Усик В. І. (2015)
Вотякова О. Л. - Техніко-типологічний аналіз матеріалів шару ІІ стоянки Королево на Закарпатті (2015)
Кононенко О. М. - Крем’яні знаряддя верхньопа­леолітичної стоянки Радомишль І: типологічна специфіка та її інтерпретація (2015)
Пічкур Є. В. - Кременеві "скарби" трипільської культури (2015)
Іванченко Л. І. - Прикраси з розкопок літописного Возвягля (2015)
Шиянова Г. В. - Особливості консервації та реставрації археологічної кераміки (2015)
Територіально-адміністративний покажчик експозиції Археологічного музею ІА НАН України (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Титул, зміст (2013)
Статистична інформація за 2012 рік та за січень 2013 року (фактична) (2013)
Разгонюк Г. О. - Будівництво Дністровської ГЕС: крізь призму часу (2013)
Кирик В. В. - Методы и способы ограничения перенапряжений линий электропередачи, Самков А. В., Губатюк О. C. (2013)
Жук І. А. - Моделювання процесів в пристрої контролю ізоляції оперативного постійного струму (2013)
Бондаренко Ю. Н. - Искусственный водоем энергетического назначения, Павловский В. И. , Норенков В. И., Сук С. П., Фурман И. И. (2013)
Титко О. І. - Аксіальний магнітний потік в зубцях крайніх пакетів статора потужних гідрогенераторів, Урманов О. Б., Федоренко Г. М., Худяков А. В. (2013)
Вайнберг А. И. - Расчет прочности сталежелезобетонной обделки напорного туннеля с учетом работы бетона (2013)
Левицький А. C. - Визначення функції перетворення ємнісного сенсора контролю ступеня розпушення крайніх пакетів зубцевої зони осердя статора потужного генератора, Новік А. І. (2013)
Кучерявая И. Н. - Сверхвысоковольтные кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена (2013)
Ясененко І. М. - Підвищення надійності роботи електричних схем власних потреб Кременчуцької ГЕС (2013)
Мазуренко Л. I. - Асинхронні генератори піко- і мікро-ГЕС, Джура О. В., Диннік Л. М. (2013)
Кузьмин В. В. - Анализ нагрузочных режимов синхронных компенсаторов, Шевченко В. В. (2013)
Третьяк А. В. - Оределение ресурса стержней обмотки гидро- и турбогенераторов большой и средней мощности (2013)
45-ая Сессия Международного Совета по большим электрическим системам CIGRE (2013)
VI Міжнародна конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку гідроенергетики України" (2013)
Харьковский физико-технический институт — колыбель ядерной физики и ускорителей заряженных частиц в СССР. К 80-летию расщепления атомного ядра 1932-2012 гг. (2013)
Титул, зміст (2013)
"Турбоатом" и "Укргидроэнерго" работа на протяжении десятилетий (2013)
Поташник С. І. - Безпечна експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій України на сучасному етапі, Карамушка О. М. (2013)
Стефанишин Д. В. - Перспективи використання геоінформаційних технологій в завданнях забезпечення надійності й безпеки гідроенергетичних об’єктів, Корбутяк В. М., Трофимчук О. М. (2013)
Самойленко Є. Г. - Приннципово нова роторно-лопатева гідротурбіна (2013)
Нікіторович О. В. - Мала гідроенергетика та її розвиток в Україні, Житник В. Г. (2013)
Рябенко О. А. - Використання диференціальних рівнянь для описання вільної поверхні білякритичних гідравлічних режимів роботи ГЕС, ГАЕС, НС, Селезов І. Т. (2013)
Литвиненко Ю. В. - ПАТ "Укргідроенерго" в гідроенергетиці України: погляд у майбутнє, Кучер С. В., Субота В. Й., Вощинський К. В. (2013)
Вайнберг А. И. - Алгоритм определения вероятности потери прочности сталежелезобетонной обделки высоконапорного туннеля (2013)
Грубой А. П. - О влиянии экранирования нулевых выводов на магнитное поле и нагрев конструктивных элементов гідрогенератора-двигателя СВО 1255/255-40 УХЛ4, Шофул А. К. Битюцкий Н. Л., Берченко Ю. Н., Гугля Е. Д., Баранов И. В., Сергиенко С. Б. (2013)
Левицкий А. С. - Измерение относительной влажности и температуры точки росы охлаждающего воздуха в гидрогенераторе-двигателе Днестровской ГАЭС, Жук А. П., Сорокина Н. Л. (2013)
Бондаренко Ю. Н. - Цели и методы оценки технического состояния гидрогенераторов, отработавших расчетный ресурс, Кузьмин В. В., Шпатенко Т. В., Бондаренко Я. Ю., Шпатенко В. С. (2013)
Кучерявая И. Н. - Особенности воздействия частичных разрядов на высоковольтную изоляцию (2013)
Бородаенко А. С. - Холостые сбросы воды Каховской ГЭС (2013)
Кравченко О. П - Новые материалы и методы, используемые для предотвращения гололедообразования на воздушных ЛЭП (обзор), Кравченко С. A. (2013)
Павленко Т. П. - Математическая модель расчета энергии тормозного и рекомбинационного излучения эмиссионных электронов (2013)
Конференції, виставки, семінари (2013)
Передмова (2015)
Дяченко О. В. - Яку геометрію ми обираємо? (до проблеми оцінки розмірів кукутень-трипільських поселень) (2015)
Болтрик Ю. В. - Східне крило курганів Золотого Поясу Скіфії (географічний аспект) (2015)
Скорый С. А. - К вопросу о взаимоотношениях скифов и тавров в VII — IV вв. до н. э., Зимовец Р. В. (2015)
Фиалко Е. Е. - Амазонки во времени и пространстве (2015)
Полтавец В. И. - Торгово-военные пути скифского времени и "татарские дороги" на южном прикордонье Правобережной Лесостепи, Бессонова С. С. (2015)
Біляєва С. О. - Північне Причорномор’я у контактах цивілізацій (2015)
Білинський О. О. - Пам’ятки скіфського часу у верхів’ях Псла, Кабанов Д. О. (2015)
Петраускас А. В. - Археологічні пам'ятки поблизу с. Стремигород Житомирської обл. (2015)
Рудь В. С. - Картографування пам’яток трипільської культури Південно-Східної Вінниччини (2015)
Каряка А. В. - Система розмежування сільської території Ольвії Понтійської за даними дистанційного зондування (2015)
Шерстюк В. В. - Віртуальні археологічні розвідки (2015)
Болтрик Ю. В. - Северинівське городище скіфського часу: біогосподарський аспект досліджень, Горбаненко С. А., Кублій М. В., Сергеєва М. С., Яніш Є. Ю. (2015)
Мінаєва Н. І. - Гідролокаційне дослідження як ефективний метод виявлення та вивчення підводних археологічних об’єктів (2015)
Бузько О. В. - Авторство одного підпису: до історії наукового архіву Інституту археології НАН України (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Правила для авторів (2015)
Рогова П. І. - Формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи (2014)
Маркарова Т. С. - Научно-информационное обеспечение современной педагогической науки и системы образования (2014)
Татарчук Л. М. - Інтегрований галузевий інформаційний ресурс Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН: теоретичні та науково-практичні аспекти створення (2014)
Артемов Ю. І. - Інформаційний простір і бібліотечне середовище: термінологічний дискурс (2014)
Лобановська І. Г. - Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2014)
Заліток Л. М. - Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" як один із сегментів популяризації сухомлиністики (2014)
Пономаренко Л. О. - Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку (2014)
Вараксіна Н. В. - Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Хемчян І. І. - Вплив науково-методичної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на інноваційний розвиток освітянських бібліотек України (2014)
Мацібора Н. Г. - Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України (2014)
Лисиця Н. В. - Бібліографічна продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу, Стельмах Н. А. (2014)
Біла Л. О. - Інформаційні ресурси бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного й інженерно-педагогічного профілю за 2010–2012 роки) (2014)
Копилова А. В. - Бібліотеки обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Ніколаєнко Н. М. - Створення інформаційних ресурсів інженерно-педагогічного спрямування для забезпечення потреб користувачів: із досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії (2014)
Білоус В. С. - Електронна бібліотека – основа інтегрованої технологічної системи інформаційного поля та швидкого доступу до інформації (2014)
Кемпе В. Ю. - Повнота надходження підручників для загальноосвітніх навчальних закладів України 2010–2012 років видання до фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і перспективи (2014)
Файфер Н. В. - Іноземні видання ХVІІІ – поч. ХХ ст. у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та освітянських бібліотеках мережі, Дроншкевич О. В., Білоцерківець І. П. (2014)
Доркену А. М. - Колекція "Мініатюрних книг" у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2014)
Помчалова О. Г. - Заголовки індивідуальних авторів в авторитетних записах як засіб підвищення доступності інформації в електронному каталозі наукової бібліотеки (2014)
Зоріна Н. Є. - База даних авторитетного файла "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – важливий елемент інтеграції (2014)
Коваленко С. Г. - Зведена база даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2014)
Грудініна Н. Д. - Розширення інформаційного простору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Зарванська І. В. - Концептуальна каталогізація в організації доступу до знань (2014)
Огер Ю. М. - Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Ушакова Л. М. - Ретроспективна конверсія карткових каталогів і створення імідж-каталогу: технологічний підхід (2014)
Голиш Г. М. - Про деякі зауваження до першого випуску середніх таблиць ББК (2014)
Прохоренко О. М. - Сучасні технології обслуговування користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД, Павленко Т. С. (2014)
Кирій С. В. - Розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу через масову роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Шкира О. І. - Комфорт бібліотечного простору як запорука всебічного розвитку майбутнього фахівця (2014)
Баланюк Т. М. - Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2014)
Зотова В. А. - Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка в інформаційному просторі університету (2014)
Дікунова О. А. - Організаційна культура бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної діяльності (2014)
Слотюк Г. М. - Представлення краєзнавчої інформації на веб-сайтах бібліотек Вінниччини (2014)
Петрушенко О. Ю. - WEB 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителя, Петрушенко Ю. В. (2014)
Прокопчук В. С. - Інновації в діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кантлін С. О. (2014)
Гадомський В. С. - Інтернет-сервіси в роботі сучасної бібліотеки вищого навчального закладу (2014)
Клименко Т. Є. - Роль книги у функціонуванні бібліотечного сайта (на прикладі сайта бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка) (2014)
Хемчян І. І. - Науково-методичне забезпечення шкільних бібліотек України в умовах реформування системи національної освіти (2014)
Рубан А. І. - Дитяче читання: погляди вчених, педагогів, письменників із давніх часів до сьогодення (2014)
Марченко Н. П. - Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню (2014)
Спринчук Н. О. - Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів шляхом інтеграції елементів медіаосвіти в навчальний процес закладів післядипломної освіти (2014)
Чекан О. І. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до використання комп’ютерних технологій (2014)
Гриценко А. П. - Роль освітянських бібліотек під час формування у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси (2014)
Дитинник Л. В. - Підвищення компетентності майбутнього педагога бібліотечно-інформаційними засобами (2014)
Лобановська І. Г. - Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології, Зоріна Н. Є. (2014)
Копилова А. В. - Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010–2012 роках (2014)
Рубан А. І. - Дитина і книга: погляд крізь призму часу (2014)
Титул, зміст (2013)
Сирота И. Г. - Реализация проектов гидроэнергетики Украины (2013)
Лобановский Ю. И. - Автоколебания напорных систем гидроэлектростанций и Cаянская катастрофа (2013)
Рябов А. В. - Розрахунково-експериментальне дослідження вібраційного стану та параметрів пульсації рідини моделі поворотно-лопатевої гідротурбіни, Катасонов О. Ю., Бондаренко А. В., Трубаєв О. І., Водка О. О., Ульянов Ю. М. (2013)
Ландау Ю. А. - Народно-хозяйственное значение и безопасность гидротехнических сооружений ГЭС Днепровского каскада (2013)
Касьянюк Я. Л. - Нові технології в автоматизації Київської ГЕС (2013)
Капустинский А. С. - Ремонт полюса гидрогенератора-двигателя СВО 733/130-36 УХЛ4 Киевской ГАЭС (2013)
Тітко В. О. - Моделювання електромагнітних сигналів та експериментальне дослідження діагностики шихтованого магнітопроводу статора турбо- і гідрогенераторів (2013)
Гайденко Ю. А. - 3D-моделирование для определения тангенциальной неравномерности электрических потерь и нагрева в крайних пакетах турбогенератора, Вишневский Т. С. (2013)
Радионов А. В. - Магнитожидкостные герметизаторы и их применение в электроэнергетическом оборудовании, Подольцев А. Д., Вишняков В. Ф. (2013)
Монастирський З. Я. - Волоконнооптичні сенсори для регулювально-запірної арматури АЕС, Левицький А. С., Кромпляс Б. А. (2013)
Джура О. В. - Гідро-дизельна автономна енергосистема з асинхронними генераторами (2013)
Бондаренко Ю. Н. - Мировые тенденции решения проблемы повышения технико-экономических характеристик гидрогенераторов, Кузьмин В. В., Шпатенко Т. В., Бондаренко Я. Ю., Шпатенко В. С. (2013)
Кучерявый А. В. - Модернизация устройства измерения биений валов у генераторного и турбинного подшипников гидроагрегатов № 1— № 8 Днепродзержинской ГЭС (2013)
Осадчий С. Д. - Алгоритм расчета перелива воды через гребень или через верх ядра камерно-земляной плотины (2013)
Кононенко М. О. Мирошніченко В. М. - Проблеми безпеки функціонування ГЕС та гідротехнічних споруд від льодоутворень (кригоутворень), Поташник С. І. (2013)
Сунічук С. В. - Дослідження гідравлічних режимів роботи вузла з’єднання зрівнювального резервуара ГЕС із водоводами, Веремчук А. І. (2013)
Лутаєв В. В. - Стан теоретичних та експериментальних досліджень відсмоктувальних труб низьконапірних гідроелектростанцій (2013)
Яковлева О. М. - Побудова кривої спаду потоків із плавнозмінним нерівномірним усталеним рухом з використанням приведеного закону зміни модуля витрат, Рябенко О. А. (2013)
Рубан О. В. - Внедрение систем обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в Украине (2013)
Поздравляем с 70-летним юбилеем Валерия Михайловича Шубина (2013)
Днепродзержинской ГЭС — 50. Страницы истории строительства (2013)
Caswell E. - The speaking fragments: what Trypillia sherds can tell, Arbeiter S., Ovchinnikov E., Ponroy C., Chapman J. (2016)
Шелехань О. В. - Поховання скіфських воїнів із сокирами з любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції) (2016)
Буйских А. В. - Ионийские килики из Борисфена (2016)
Шевченко Т. М. - Елліністичні глиняні півфігури з Ольвії (2016)
Хамайко Н. В. - Кам’яні гральні фігурки з Шестовицького городища (2016)
Русяєва А. С. - Фрагмент графіто з новими іменами в Ольвії (2016)
Буйских А. В. - Золотые ювелирные изделия из Ольвии, Денисова А. А., Ивченко А. В. (2016)
Шейко І. М. - Світильники з березанських колекцій (матеріали розкопок В. В. Лапіна і С. М. Мазараті) (2016)
Крутилов В. В. - Находка ранней монеты Кизика в Ольвии, Буйских А. В. (2016)
Анохин В. А. - Золотые индикации монет из раскопок некрополя Херсонеса, Сон Н. А. (2016)
Сергєєва М. С. - Давньоруська косторізна майстерня біля с. Деріївка (2016)
Капустін К. М. - Скляні вироби Городська (за матеріалами досліджень 1940 — 1950-х рр.), Журухіна О. Ю. (2016)
Мельник О. О. - Натільні хрести з поховань Києва ХVІІ — ХVІІІ ст. (2016)
Блажевич Н. В. - Нові надходження до Наукових фондів ІА НАН України (розділ слов’янської, давньоруської та середньовічної археології, 2004 — 2015) (2016)
Горбаненко С. А. - Флотація й промивання як методи археологічних досліджень: реалії й перспективи (2016)
Борисюк-Дудкіна А. С - Реставрація та реконструкція протоми Афродіти з Ольвії, Шевченко Т. М. (2016)
Рудич Т. О. - Колекція антропологічних матеріалів з розкопок могильника давньоруської доби біля с. Лука (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Титул, зміст (2014)
Кенсицький О. Г. - Оптимізація системи охолодження та підвищення навантажувальної здатності гідрогенератора-двигуна Дністровської ГАЕС, Хвалін Д. І. (2014)
Левицкий А. С. - Измерение термодинамического прогиба турбогенератора, Федоренко Г. М. (2014)
Гребеников В. В. - Привод РПН на основе электродвигателя с цифровым управлением, Конторович Л. Н. (2014)
Гула В. О. - Особливості пуску гідроагрегатів Каховської ГЕС при втраті власних потреб (2014)
Кулик Т. Г. - Фільтраційний та температурний режим лівобережної земляної греблі філії "Кременчуцька ГЕС" ПАТ "Укргідроенерго" (2014)
Яцик А. В. - Минуле, сучасне, майбутнє водосховищ Дніпровського каскаду, Томільцева А. І. (2014)
Харченко Г. О. - Реконструкція енергетичного обладнання як спосіб підвищення ефективності експлуатації обладнання ГЕС (2014)
Бондаренко Ю. Н. - Новые основы конструирования и технического обслуживания шихтованных магнитопроводов гидрогенераторов и трансформаторов, Кузьмин В. В., Шпатенко Т. В., Бондаренко Я. Ю., Шпатенко В. С. (2014)
Сунічук С. В. - Визначення параметрів коливальних процесів в напірних водопровідних системах з пневматичними резервуарами чисельним методом, Веремчук А. І. (2014)
Савченко А. В. - Совместное использование волновой и ветровой энергии в единой энергоустановке (2014)
Кононенко Н. А. - Поиск инновационных источников энергии в гидросреде, Веклич В. В. (2014)
Хлапук М. М. - Науковий супровід ремонтних робіт на гідроенергетичних об’єктах із застосуванням сучасних інноваційних матеріалів, Шинкарук Л. А., Безусяк О. В., Ясінська Л. Р. (2014)
Солодкий О. Д. - Використання модульних водозабірно-очищувальних засобів на насосних станціях (2014)
Євреєнко Ю. П. - Раціональний режим роботи та експлуатація насосних станцій (2014)
Приступчук Е. А. - Создание и развитие института Национальных комитетов — весомый вклад во всеобщую историю CIGRE (2014)
Павшинский Ю. Я. - Энергоснабжение большого Сочи (страницы истории), Проскуркин А. И. (2014)
Титул, зміст (2017)
Kostenko V. - Automatization of individual anti-thermal protection of rescuers in the initial period of fire suppression, Kostenko T., Zemlianskiy O., Maiboroda A., Kutsenko S. (2017)
Karakurkchi A. - Application of oxide-metallic catalysts on valve metals for ecological catalysis, Sakhnenko M., Ved M., Galak A., Petrukhin S. (2017)
Martynov S. - A simulation study of surface water purifying through a polystyrene foam filter, Kunytskyi S., Orlova A. (2017)
Nikolsky V. - Thermal treatment of concentrated liquid toxic waste and automatic control of process efficiency, Oliynyk O., Shvachka A., Nachovny I. (2017)
Bezsonnyi V. - Examining the dynamics and modeling of oxygen regime of chervonooskil water reservoir, Tretyakov O., Khalmuradov B., Ponomarenko R. (2017)
Samoilenko N. - Implementation of the method of electrochemical destruction during disposal of pharmaceutical glass waste, Yermakovych I., Bairachnyi V., Baranova A. (2017)
Vysotskа О. - Modeling of a procedure for unmasking the foxes during activities on the elimination of biosafety threats related to rabies, Balym Y., Georgiyants M., Pecherska A., Nosov K., Bespalov Yu. (2017)
Бабилуа П. К. - Об интегральной квадратической мере расхождения двух ядерных оценок бернуллиевских функций регрессии, Надарая Э. А., Сохадзе Г. А. (2015)
Tsapko Yu. - Influence of dry mixtures in a coating on the effectiveness of wood protection from the action of a magnesium flame, Tsapko А. (2017)
Dragomir S. S. - New Inequalities for the p-Angular Distance in Normed Spaces with Applications (2015)
Konontcev S. - Treatment of recirculating water of industrial fish farms in phytoreactor with Lemnoideae, Sabliy L., Kozar M., Korenchuk N. (2017)
İşcan M. - On Four-Dimensional Paracomplex Structures with Norden Metrics, Özkan M. (2015)
Rybalova O. - Development of a procedure for assessing the environmental risk of the surface water status deterioration, Artemiev S. (2017)
Коломойцев Ю. С. - Неравенства для дробных производных тригонометрических полиномов в пространствах с интегральной метрикой (2015)
Abstract and References (2017)
Кузнецов В. А. - Интегральные инварианты Концевича для случайных траекторий (2015)
Soltanov K. N. - Global Existence and Long-Term Behavior of a Nonlinear Schrödinger-Type Equation (2015)
Kharibegashvili S. - On the Solvability of a Problem Nonlocal in Time for a Semilinear Multidimensional Wave Equation, Midodashvili B. (2015)
Хачатрян Х. А. - О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений на полуоси с некомпактным оператором типа Гаммерштейна – Стильтьеса, Петросян А. С. (2015)
Hong-Bing Qiu - Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss, Ji Luo, Jiajia Zhang (2015)
Зайонц Ю. - Про асимптотику деяких функцій Вейєрштрасса, Коренков Н. Е., Харкевич Ю. И. (2015)
Мохонько А. А. - О порядке роста решений линейных дифференциальных уравнений в окрестности точки ветвления, Мохонько А. З. (2015)
Березівська Л. Д. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти, Зозуля С. М., Лобановська І. Г., Хемчян І. І. (2016)
Зозуля С. М. - Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2016)
Матвійчук О. Є. - Бібліотечна педагогіка, або виховання книжкою (2016)
Страйгородська Л. І. - Сторінки історичної свідомості як підгрунтя сучасного національно-патріотичного виховання (2016)
Лобановська І. Г. - Корпоративні бібліотечні проекти – перспективна форма інтегрування інформаційних ресурсів (2016)
Бондар Л. М. - Особливості формування документного потоку неперіодичних видань у державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського (2016)
Бондарчук О. Б. - Навчальна книжка як засіб національної освіти (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Дроншкевич О. В. - Колекція "Видання XVII – початку XX ст. іноземними мовами": вивчення, збереження, популяризація (2016)
Дунаєва Л. М. - Зберігання бібліотечно-інформаційного ресурсу у вік цифрових технологій (2016)
Іващенко В. М. - Бібліотечно-інформаційний ресурс та джерело наукових досліджень (2016)
Ніколаєнко Я. М. - Міжнародний книгообмін в Україні: історична ретроспектива (2016)
Орищенко І. О. - Формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: харківський період (1869–1926 рр.) (2016)
Палійчук Р. І. - Педагогічний доробок С. І. Миропольського (1842–1907) та його значення для розвитку національної освіти (2016)
Міхно О. П. - Видавнича серія "Бібліофонд педагогічного музею" як спосіб популяризації книжкових музейних колекцій (2016)
Зоріна Н. Є. - Зведені бази даних як результат взаємодії освітянських бібліотек України на засадах кооперування, Коваленко С. Г. (2016)
Акульшина А. В. - Створення веб-сайту науково-технічної бібліотеки ВНЗ (2016)
Павленко Т. С. - Інформаційні потреби користувачів – орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності (2016)
Аксюто Е. В. - Информационно-библиотечное обслуживание сферы аграрного образования: опыт Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, Бабарико-Омельченко В. Б., Грек В. С. (2016)
Кемпе В. Ю. - Навчальна література з питань національно-патріотичного виховання у фонді галузевої книгозбірні (2016)
Селецький А. В. - Інформаційно-аналітична діяльність науково-педагогічної бібліотеки в умовах трансформації наук про освіту, психолого-педагогічної теорії і практики (2016)
Кропочева Н. М. - Краудсорсинг як інноваційний інструмент створення реферативної інформації: перспективи застосування (2016)
Демида Є. Ф. - Функціональні й пошукові можливості бази даних "Періодика" в системі інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2016)
Гроздова И. В. - Электронные коллекции информационных ресурсов библиотеки вуза (2016)
Вараксіна Н. В. - Упровадження мультимедійних технологій у діяльність педагогічних бібліотек, Шило О. А. (2016)
Лога Т. В. - Сучасний стан довідково-бібліографічного обслуговування в державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського (2016)
Титул, зміст (2017)
Sylchuk T. - Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread, Bilyk O., Kovbasa V., Zuiko V. (2017)
Dzyuba N. - Study into collagen hydrolyzate applicability as a structure forming agent, Bilenka I., Palvashova А., Zemlyakova E. (2017)
Korkach H. - Research intoeffect of the synbiotic complex on the quality of a fat filling for waffles (2017)
Kukhtyn M. - Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them, Berhilevych O., Kravcheniuk K., Shynkaruk O., Horiuk Y., Semaniuk N. (2017)
Paska M. - Determining the effect of lupin flour and inula on the flow of metabolic processes in the organism, Drachuk U., Masliіchuk O., Vovk V. (2017)
Barysheva Y. - A technology developed to produce hot fish marinades for a jellylike filling of prolonged storage, Glushkov O., Manoli T., Nikitchina T., Bezusov A. (2017)
Kravchenko M. - Study into effect of plant supplements on the quality indicators of gingerbread and similar spice-cakes, Yaroshenko N. (2017)
Merzlov S. - Optimization of technology for shredding the bee pollen, Lomova N., Narizhnyy S., Snezhko О., Voroshchuk V. (2017)
Tsykhanovska І. - Influence of the polyfunctional food supplement "Magnetofооd” on the quality of the wheat-rye bread "Kharkiv Rodnichok” in the storage process, Evlash V., Alexandrov A., Svidlo K., Gontar T. (2017)
Sukmanov V. - Research of extraction of biologically active substances from grape pomace by subcritical water, Ukrainets A., Zavyalov V., Marynin A. (2017)
Abstract and References (2017)
Blackmore D. L. - Integrability Analysis of a Two-Component Burgers-Type Hierarchy, Özçağ E., Prikarpatskii A. K., Soltanov K. N. (2015)
Goginava U. - Convergence of Multiple Fourier Series of Functions of Bounded Generalized Variation, Sahakian A. (2015)
Гольберг А. Л. - О радиусе инъективности обобщенных квазиизометрий в пространстве размерности больше двух, Севостьянов Е. А. (2015)
Дерев'янко Н. В. - Оптимальне керування гіперболічною системою напівлінійних рівнянь першого порядку з нескінченним горизонтом планування, Кирилич В. М. (2015)
Кофанов В. А. - Неравенства разных метрик для дифференцируемых периодических функций (2015)
Ponomarenko V. - Arithmetic of Semigroup Semirings (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Майже періодичні розв’язки нелінійних рівнянь, що можуть не бути майже періодичними за Бохнером (2015)
Cvetković A. S. - Positive Solutions of a Class of Operator Equations, Milovanović G. V., Stanić M. P. (2015)
Чернега П. П. - Теорема Леви для потока Aрратья (2015)
Волчков В. В. - O стирании особенностей функций с нулевыми интегралами по шарам на сфере, Савостьянова И. М. (2015)
Huang Shuliang - On Centralizing and Strong Commutativity Preserving Maps of Semiprime Rings, Gölbaşı Ö., Koç E. (2015)
Володимир Васильович Шарко (2015)
Безущак О. О. - Групи періодично визначених лінійних перетворень нескінченновимірного векторного простору , Сущанський В. І. (2015)
Bagewadi C. S. - Invariant Submanifolds of Trans-Sasakian Manifolds, Anitha B. S. (2015)
Butin F. - Branching Law for the Finite Subgroups of SL 4C and the Related Generalized Poincaré Polynomials (2015)
Двейрін М. З. - О связи скорости полиномиальной аппроксимации целой функции с ее порядком и типом (2015)
Ісарюк І. М. - Крайова задача з імпульсними умовами і виродженням для параболічних рівнянь, Пукальський І. Д. (2015)
Кулик В. Л. - Конструкції функцій Ляпунова в теорії регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі (2015)
Лангаршоев М. Р. - О наилучших линейных методах приближения и точных значениях поперечников некоторых классов аналитических функций в весовом пространстве Бергмана (2015)
Latif M. A. - On Some New Inequalities of Hermite–Hadamard Type for Functions Whose Derivatives in Absolute Value are s -Convex in the Second Sense (2015)
Полулях Е. А. - Графы Кронрода – Риба функций на некомпактных двумерных поверхностях. II (2015)
Хакимов Р. М. - Слабо периодические меры Гиббса для HC-модели для нормального делителя индекса четыре (2015)
Янченко С. Я. - Наближення функцій з ізотропних класів Нікольського – Бєсова у рівномірній та інтегральній метриках (2015)
Joseph J. - Some Remarks on Spectral Synthesis Sets, Muraleedharan T. K. (2015)
Трохимчук Ю. Ю. - Якобиан и свойство Дарбу (2015)
Білецький О. М. - Визначення головних феноменів самосвідомості особистості (2017)
Бутурлим Т. І. - Усвідомлення помилок художніх персонажів як шлях до самовдосконалення учнів (2017)
Дзюбинська М. Я. - Особливості структури внутрішньої картини здоров’я дітей хворих на епілепсію (2017)
Жовнер В. Ю. - Емпірична модель дослідження та особливості психодіагностики конкурентоспроможності особистості (2017)
Кашлюк Ю. І. - Психологічне здоров’я і психологічне благополуччя особистості як складові задоволеності життям (2017)
Коломієць Л. І. - Психологічний зміст і чинники самотності особистості, Григорук Є. В. (2017)
Коломієць Л. І. - Психологічні особливості самоактуалізації осіб юнацького віку з різним рівнем стресостійкості, Степова А. С. (2017)
Ларін Д. І. - Характеристика історико-психологічногопроцесу в контексті перебігу "відкритої психологічної кризи" у поглядах С. Л. Рубінштейна (2017)
Мельничук Т. І. - Сімейне виховання як один із чинників економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2017)
Михайленко Л. М. - Програма психологічного стимулювання самоактуалізації особистості майбутніх фахівців, Гніпель Д. І. (2017)
Сміла Н. В. - Досвід формування психологічної готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності, Лазуренко О. О. (2017)
Петровська Т. В. - Соціально - психологічні складові іміджу тренера з футболу як суб’єкта спортивної діяльності, Малиновський А. І. (2017)
Приймук О. О. - Ефективність впливу комплексно-тренінгової програми на розвиток комунікативного компоненту майбутніх фахівців ресторанного бізнесу (2017)
Работа Т. О. - Здоров’я як системне поняття: критерії психологічного здоров’я (2017)
Рахімкулова А. С. - Кластеризація ризикової поведінки підлітків: аналіз результатів дослідження (2017)
Шульга Г. Б. - Психологічні особливості переживання екзистенціального страху смерті у юнацькому віці, Чухрій К. Л. (2017)
Ярош Н. С. - Роль рефлексії у процесі подолання стресу особистістю (2017)
Яковицька Л. С. - Регресивна модель чинників процесу самореалізації викладачів технічного університету (2017)
Асанова А. Т. - О корректной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями (2015)
Banakh T. O. - Scattered Subsets of Groups, Protasov I. V., Slobodianiuk S. V. (2015)
Bandaliyev R. A. - On a Two-Weight Criteria for Multidimensional Hardy Type Operator in p-Convex Banach Function Spaces and Some Application (2015)
Гіщак Т. І. - Про одну теорему єдиності для вагового простору Гарді (2015)
Gürbüz N. - Generalized Elastic Line Deformed on Non-null Surface by an External Field in the 3-Dimensional Semi-Euclidean Space E31, Gorgula V. I. (2015)
Eryılmaz İ. - A study of functional properties and multipliers spaces of group L(p, q)(G)-algebras, Duyar C. (2015)
Капустян О. В. - Наближений синтез розподіленого обмеженого керування в параболічній задачі зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами, Русіна А. В. (2015)
Плотников А. В. - Схема полного усреднения для нечетких дифференциальных включений на конечном промежутке (2015)
Полулях Е. А. - Графы Кронрода–Риба функций на некомпактных двумерных поверхностях. І (2015)
Сенашов В. И. - О силовских подгруппах некоторых групп Шункова (2015)
Сергиенко И. В. - Необходимые и достаточные условия существования взвешенного сингулярного разложения матриц с вырожденными весами, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2015)
Кузаконь В. М. - О голоморфности торсообразующих векторных полей на почти эрмитовых многообразиях (2015)
Правила для авторiв (2015)
Титул, зміст (2017)
Stelmashchuk A. - Modeling and quantitative analysis of connectivity and conductivity in random networks of nanotubes, Karbovnyk I., Klym H., Berezko O., Kostiv Yu., Lys R. (2017)
Kotok V. - Comparison of oxygen evolution parameters on different types of nickel hydroxide, Kovalenko V., Malyshev V. (2017)
Danchenko Yu. - Research into surface properties of disperse fillers based on plant raw materials, Andronov V., Kariev A., Lebedev V., Rybka E., Meleshchenko R., Yavorska D. (2017)
Kovalenko V. - Synthesis and characterisation of dye-intercalated nickel-aluminium layered-double hydroxide as a cosmetic pigment, Kotok V., Yeroshkina A., Zaychuk A. (2017)
Hryhoriev S. - Research into specifics of recycling the scale of nickel-molybdenum containing precision alloys by the method of hydrogen reduction, Petryshchev A., Kovalyov A., Shyshkanova G., Yamshinskij M., Fedorov G., Chumachenko Ya., Mizerna O., Goliev Ye., Shcherbyna O. (2017)
Plyasovskaya K. - Research into corrosion and electrocatalytic properties of the modified oxide films on tin, Vargalyuk V., Sknar I., Cheremysinova A., Sigunov O., Karakurkchi A. (2017)
Vlasova О. - A study of the influence of additives on the process of formation and corrosive properties of tripolyphosphate coatings on steel, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S., Sukhyy K. (2017)
Belozerov V. - The influence of the conditions of microplasma processing (microarc oxidation in anode-cathode regime) of aluminum alloys on their phase composition, Sobol O., Mahatilova A., Subbotina V., Tabaza Taha A., Al-Qawabeha Ubeidulla F., Al-Qawabah Safwan M. (2017)
Pavlenko А. - Design of the thermal insulation porous materials based on technogenic mineral fillers, Koshlak H. (2017)
Chulieieva O. - Effect of flame retardant fillers on the fire resistance and physical-mechanical properties of polymeric compositions (2017)
Abstract and References (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Психологічне консультування фахівців екстремального профілю на етапі адаптації до професійної діяльності (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Становлення як філософське та психологічне поняття (2017)
Былинская Н. В. - Представления об успешном человеке у людей разных профессий (2017)
Чернега Н. С. - Організація роботи та концептуальна модель дослідження психологічних компонентів іміджу університету (2017)
Гуртoвeнкo Н. В. - Критерії оцінки, показники та рівні психологічної готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації (2017)
Камінська О. В. - Роль рефлексії в процесі розвитку самосвідомості юнака (2017)
Предко Д. Є. - Релігійна віра як чинник подолання критичних життєвих ситуацій, Ларін Д. І. (2017)
Мул С. А. - Проблеми застосування поліграфологічних досліджень (2017)
Попелюшко Р. П. - Порівняльний аналіз дослідження стратегій поведінки у психотравмуючий ситуації як ресурсу для психологічної реабілітації особистості комбатанта (2017)
Савелюк Н. М. - Психологічні особливості метафоричного розуміння базових релігійних концептів суб’єктами з різними рівнями релігійної активності (2017)
Юрченко-Шеховцова Т. І. - Правосвідомість особистості: теоретичний аналіз (2017)
Жовнер В. Ю. - Загальна характеристика методологічних підходів дослідження конкурентоспроможності особистості (2017)
Вовк В. О. - Прагнення до самоактуалізації як інтегративний показник розвитку суб’єктної позиції сучасного студента (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського