Криштанович О. - Засоби суб’єктивізації художнього мовлення як прийоми зображення образу автора у творчості Ю. Федьковича (2012)
Гаврилащук О. - Вияв гендерних особливостей світогляду адресанта при зверненні до об’єктів живої та неживої природи (2012)
Новікова Т. - До питання про класифікацію церковнослов’янізмів у сучасній українській мові (2012)
Струк І. - Інтродуктивні ремарки як організаційний елемент драматичного тексту (на матеріалі творів С. Воробкевича) (2012)
Мацьків Л. - Особливості описів у прозових творах Сидора Воробкевича (2012)
Кучурян Л. - Герменевтичний аналіз українсько-румунських автоперекладів Сидора Воробкевича (2012)
Кульбабська О. - "Коли епітет б’є стрілою у саму щонайглибшу суть…” (Епітет у предикаційній структурі простого речення), Галушка М. (2012)
Багрійчук Н. - Евфемізми як виразники імпліцитної інформації у художньому тексті (2012)
Перепічка І. - Конотація як засіб увиразнення жанру "докір” у художній прозі початку ХХІ століття (2012)
Шатілова Н. - Ідіостиль Сидора Воробкевича (2012)
Максименко С. Д. - Теорія вищої нервової діяльності І. П. Павлова (2017)
Абсалямова Л. М. - Pоль "тілесного я" у формуванні патернів харчової поведінки (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Особливості трансформації когнітивних та самоактуалізаційних процесів фахівців екстремального профілю діяльності після психологічного консультування (2017)
Блінов О. А. - Психологічний захист від бойового стресу в збройних силах провідних країн світу (2017)
Богданова Д. О. - Духовно-інтелектуальний зміст педагогічної дії (2017)
Больман С. Ю. - Дослідження індивідуально–типологічних особливостей почуття сорому (2017)
Ks. Stanisław Bukalski - Integracja i pomoc społeczna wobec migrantуw — zarys problemu na przykłdzie miasta Wrocławia (2017)
Гасюк М. Б. - Домінуючий психоемоційний стан матері дитини, хворої на епілепсію, Дзюбинська М. Я. (2017)
Гончаренко Н. В. - Психічне здоров’я в структурі професійно важливих утворень майбутніх провізорів (2017)
Гоцуляк Н. Є. - Theoretical and methodological analysis of subject–subject interaction in a higher educational institution, Славіна Н. С. (2017)
Гудима О. В. - Психологічні особливості формування моральних якостей у молодших школярів (2017)
Гура Т. В. - Системний підхід до організації підготовки майбутніх лідерів, Пономарьов О. С. (2017)
Данчук Ю. П. - Теоретичний та експериментальний підходи до вивчення психічної регуляції і саморегуляції, Чеканська О. А. (2017)
Жиляк Н. В. - Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань (2017)
Ivashkevych E. E. - Personal reliability of the narrator as a fundamental question of traditional narrative discourse from the point of view of psycholinguistics (2017)
Кириченко Т. В. - Особливості психологічних і психолінгвістичних характеристик комунікативно–мовленнєвої діяльності майбутніх учителів (2017)
Киричук О. О. - Фасилятивна детермінація психологічного благополуччя особистості: методологічне обґрунтування та теоретичне моделювання (2017)
Климанська Л. Д. - Психологічні особливості образу радянського минулого України в уявленнях сучасної студентської молоді, Кліманська М. Б. (2017)
Клименко І. В. - Проактивна копінг–поведінка у курсантів — майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу професійної підготовки (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Вплив ментальних моделей на розвиток інтелекту в період геронтогенезу (2017)
Кузнецова М. М. - Каузальные ориентации оптимистичных и пессимистичных студентов с разными уровнями учебной успеваемости (2017)
Лещенко О. В. - Програма формування психологічної готовності до професійної діяльності машиніста локомотива (2017)
Максименко К. С. - Воздействие социально–психологических факторов на психические и соматические расстройства (2017)
Манилов И. Ф. - О методах мультимодальной суггестивной психотерапии (2017)
Михальська С. А. - Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку (2017)
Onufriieva L. A. - Psychological principles of foreign–language communicative competence formation belonging to future specialists in socionomic professions (2017)
Панчук Н. П. - Ціннісні орієнтації як показник соціалізації студента в процесі професійної підготовки (2017)
Попова Г. В. - Когнітивний компонент профідентичності у студентів–психологів, Грінченко О. М. (2017)
Ренке С. О. - Психологічний аспект становлення професійного образу "Я" в майбутніх психологів (2017)
Савицька О. В. - Психологічний тренінг як засіб розвитку та психокорекції професійної свідомості студентів (2017)
Соломка Т. М. - Особистісне самоконструювання в контексті соціогуманітарних і філософських систем життєтворчості людини (2017)
Сухенко Я. В. - Індивідуальна освітня траєкторія: аналіз феномену у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях (2017)
Тавровецька Н. І. - Внутрішня та зовнішня орієнтація як вираження життєвої позиції людини (ретроспективний аналіз західних теорій) (2017)
Токарева Н. М. - Варіативність самопрезентації підлітків у сучасному інформаційному суспільстві (2017)
Хабірова Л. І. - Психологічні особливості формування творчої ініціативи підлітків у процесі навчання (2017)
Хілько С. О. - Психологічні кореляти формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів (2017)
Черкашин А. І. - Професійна зрілість поліцейських: теоретичний аспект (2017)
Бібліографія (2017)
Відомості про авторів (2017)
Про збірник (2017)
Содержание (2012)
Редькина А. В. - Синтез из титанаэросила мезопористых систем TiO2–SiO2 с нанесенным V2O5, их физико-химические и каталитические свойства. I. Гидротермальный синтез, кислотные и каталитические свойства Ti–MCM-41 в процессе дегидрирования пропана, Коновалова Н. Д., Хоменко К. Н., Белокопытов Ю. В. (2012)
Редькина А. В. - Синтез из титанаэросила мезопористых систем TiO2–SiO2 с нанесенным V2O5, их физико-химические и каталитические свойства. II. Получение катализатора VxOy/Н–Ti–MCM-41 и его свойства в процессе дегидрирования пропана в пропилен, Коновалова Н. Д., Хоменко К. Н., Оранская Е. И. (2012)
Шаповал Г. С. - Электрокаталитические реакции α-липоевой кислоты, Кругляк О. С., Мотронюк Т. И. (2012)
Брей В. В. - Этерификация уксусной и акриловой кислот гидроксиацетоном на сульфокислотном катализаторе Dowex DR-2030, Сонцев В. М. (2012)
Левицкая С. И. - Этанолиз рапсового масла на MgO–ZrO2-катализаторе с участием н-бутиламина, Шистка Д. В., Брей В. В. (2012)
Поп Г. С. - Емульсії та мікроемульсії, стабілізовані олеохімічними поверхнево-активними речовинами, Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю. (2012)
Рогальський С. П. - Антиоксидантні, антимікробні і трибологічні властивості йонної рідини 1-октил-3-метилімідазолій тетрафторборату, Каменєва Т. М., Льошина Л. Г., Булко О. В., Тарасюк О. П., Богомолов Ю. І., Кухар В. П. (2012)
Патриляк Л. К. - Вплив дезактивації зовнішньої поверхні цеоліту HY на перебіг реакції крекінгу кумолу, Волошина Ю. Г., Демиденко М. М., Манза І. А. (2012)
Волошина Ю. Г. - Оцінка коксових відкладень у цеолітних каталізаторах різної структури дериватографічним методом, Соломаха В. М., Коновалов С. В., Патриляк К. І., Патриляк Л. К., Охріменко М. В., Іваненко В. В. (2012)
Корж Р. В. - Каталітична газифікація водновугільної суспензії за надкритичного тиску, Бортишевський В. А., Бурдейний В. Г. (2012)
Корж Р. В. - Дослідження газифікації водновугільної суспензії в присутності інжектованих гідроксилів за умов 330–450 °С і 24 МПа, Бортишевський В. А., Бурдейний В. Г. (2012)
Шевченко Е. Б. - Особенности смесевых дизельних топлив, Данилов А. М. (2012)
Жизневський В. М. - Кінетичні закономірності окислювального дегідрування етилбензолу на Fe2BiMo2Ox-каталізаторі, Федевич Є. В., Цибух Р. Д., Федевич О. Є. (2012)
Хімач Н. Ю. - Наноструктуровані каталізатори, Полункін Є. В. (2012)
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України "Біомаса як паливна сировина" ("Біопалива") Розділ 2. Хімічні технології отримання біопалив та використання супутніх продуктів (2012)
Патриляк К. І. - Біодизельне паливо на основі етанолу та соняшникової олії, Патриляк Л. К., Охріменко М. В. (2012)
Поп Г. С. - Трансформація тригліцеридів і фосфатидів олій амінами: синтез, властивості, застосування, Бодачівська Л. Ю., Железний Л. В. (2012)
Каменських Д. С. - Сольові каталізатори і активована вода в процесі одержання фурфуролу, Кашковський В. І., Матяш Л. П. (2012)
Бортишевський В. А. - Гідротермальна конверсія біомаси у сировину для виробництва моторних палив, Корж Р. В. (2012)
Головко Л. В. - Гідроліз біомаси на твердих нанопоруватих гібридних каталізаторах на основі гетерополікислот, Ткаченко Т. В., Молодий Д. В., Поважний В. А., Мельничук О. В., Лисухо Т. В., Кухар В. П. (2012)
Брей В. В. - Переэтерификация рапсового масла этанолом на твердых кислотах и основаниях, Левицкая С. И., Шистка Д. В. (2012)
Стрелко В. В. - Синтез и исследование свойств кислотных катализаторов на основе активных углей в реакции переэтерификации растительных жиров, Федоришин А. С., Ставицкая С. С., Денисович В. А. (2012)
Баранцова А. В. - Синтез і дослідження функціоналізованих похідних олій різної природи як біопаливної сировини, розробка полімерних матеріалів на їх основі, Грищенко В. К., Бусько Н. А., Фальченко З. В., Шевченко В. В. (2012)
Коцеруба В. А. - Кінетика переестерифікації тригліцеридів соняшникової і ріпакової олій та курячого жиру спиртами у присутності їдкого натру, Левченко О. О., Чіхічін Д. Г., Камалов Г. Л. (2012)
Пилявський В. С. - Експлуатаційні властивості альтернативних моторних палив на основі оксигенатів, Гайдай О. О., Кирпач К. О., Полункін Є. В., Трошин П. А., Мараховський В. П. (2012)
27-ма наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії (тези) (2012)
Памяти доктора технических наук Степанова А. В. (2012)
Правила для авторов (2012)
Чернега Н. В. - Якість життя дітей, хворих на виразковий коліт, Денисова М. Ф., Музика Н. М., Букулова Н. Ю. (2017)
Бойчук В. Б. - Дослідження ролі інтестинальних гормонів та пепсиногенів у патогенезі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2017)
Ксенчин О. О. - Триканальний езофаго­гастро­рН­моніторинг: техніка, методика, клінічне застосування (2017)
Примак О. С. - Комп’ютерна томографія у хворих на запальні захворювання кишечника: чи доцільно її використання у рутинній практиці? (2017)
Швец О. В. - Ведение пациентов с функциональной диареей (2017)
Палій І. Г. - Синдром подразненого кишечника: актуальність проблеми та питання сучасної терапії згідно з Римськими критеріями IV перегляду, Заїка С. В. (2017)
Шипулин В. П. - Аутоиммунный гепатит: в поиске новых решений, Фадеенко Г. Д., Павловский Л. Л., Чернявский В. В., Неверовский А. В. (2017)
Соломенцева Т. А. - Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболические нарушения: что первично? (2017)
Губергриц Н. Б. - Наследственный панкреатит: обзор литературы и первый случай диагностики в Украине, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2017)
Сергиенко Е. И. - Хронические воспалительные заболевания кишечника и вирусные инфекции (2017)
Фадеенко Г. Д. - Диагностика неалкогольной жировой болезни печени: возможности и перспективы, Кушнир И. Э., Никифорова Я. В. (2017)
Чернова В. М. - Многофакторность патогенеза неалкогольной жировой болезни печени (2017)
Вдовиченко В. І. - Феномен Helicobacter pylori­негативної виразки та його місце в клінічній практиці, Швидкий Я. Б., Острогляд А. В. (2017)
Скрипник І. М. - 25­й об’єднаний Європейський гастроентерологічний тиждень(28 жовтня —1 листопада 2017 року, Барселона) (2017)
До уваги авторів (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Anatskyi R. V. - Methodical basis of training of cadets for the military applied heptathlon competitions, Kolomiitseva O. E., Cretu M., Potop V. (2017)
Kostiukevich V. M. - Programming of skilled football players training process in the second cycle of specially created training during the year, Stasiuk V. A., Shchepotina N. Yu., Dyachenko A. A. (2017)
Kozina Zh. L. - The teams’ formation in sport aerobics on the basis of application of multidimensional analysis methods, Shepelenko T. V., Cieślicka M., Prusik K., Muszkieta R., Osiptsov A. V., Kostiukevych V. M., Bazilyuk T. A., Sobko I. N., Ryepko O. A., Polishchuk S. B., Ilnickaya A. S. (2017)
Lebedinskiy V. Y. - Age dynamic of physical condition changes in pre-school age girls, schoolgirls and students, living in conditions of Eastern Siberia, Koipysheva E. A., Rybina L. D., Kudryavtsev M. D., Iermakov S. S., Osipov A. Yu., Sidorov L. K. (2017)
Mahdi Nabavinik - Special motor program in the experienced dart players: support from kinematic data, Hamidreza Taheri, Alireza Saberi Kakhki, Hamidreza Kobravi. (2017)
Nagovitsyn R. S. - The influence of special graduated weight load in Greco-Roman wrestling on the growth of students’ sports results, Volkov P. B., Miroshnichenko A. A., Tutolmin A. A., Senator S. Yu. (2017)
Popel’ S. L. - Functional systems of students’ organism depending on physical fitness to physical load, Pyatnychuk G. A., Pyatnichuk D. V., Maystruv V. V., Verboviy V. P., Zemskaya N. A., Kryzhanivskaya A. F., Chovgan R. Ya. (2017)
Shuba L. V. - Modernization of physical education of student youth, Shuba V. V. (2017)
Information for Authors (2017)
Костик В. - Рукописні фольклорні фіксації Осипа Роздольського в селі Лука над Дністром (2013)
Мальцев В. - Версифікаційні засоби ранніх поетичних творів Миколи Костомарова (за збіркою "Українські балади”) (2013)
Паладян К. - Різнометричні форми в румунській та українській силабо-тонічній версифікації 80-х–90-х років ХІХ століття (2013)
Любімова О. - Різнорозмірні силабічні форми у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття (2013)
Івончак П. - Поетичні форми Степана Руданського 50-х років ХІХ століття (2013)
Пазюк Р. - Версифікація Б. Лепкого 1910-1919 років (метрика та ритміка) (2013)
Штаєр І. - Версифікаційні особливості перекладів Івана Франка з Овідія (1913–1915 роки) (2013)
Руснак О. - Параметри форми віршованих творів Сильвестра Яричевського 1900-1909 років (строфіка і римування) (2013)
Зушман М. - Поезія в прозі в жанровому та ідейно-стильовому дискурсі малої прози Гната Хоткевича (2013)
Фіжделюк М. - Повість Гната Хоткевича "Авірон” і загальнокультурна традиція (2013)
Роман Л. - Epistula non еrubestit: вертикальний контекст сакральних образів у епістолярії Івана Франка (2013)
Васильченко-Каверіна Н. - Сутність естетичної природи мистецтва в епістолярії Василя Стуса та Віри Вовк (Селянської) (2013)
Телешман С. - Проза поета (повість Михайла Ткача "Хліб з добрих рук”) (2013)
Гуйванюк Н. - Багатовимірна реальність діалектного тексту, Руснак. Н. (2013)
Кульбабська О. - Ономасіологічне узгодження засобів предикації в простому реченні (2013)
Томусяк Л. - Синкретизм семантичних відношень у конструкціях з дуплексивами (2013)
Агафонова А. - Статус і роль відокремлених членів речення у творах Галини Тарасюк (2013)
Пацаранюк Ю. - Авторське іронічне світосприйняття та засоби його вираження у перекладах М. Лукаша (2013)
Шатілова Н. - Тематична репрезентація діалектних іменників в ідіостилі Сидора Воробкевича (2013)
Руснак Ю. - Буковинські обрядотерміни, пов’язаніі з приготуванням до весілля (2013)
Струк І. - Драматичний текст у ракурсі лінгвістичних досліджень (2013)
Тесліцька Г. - Синтагматичне членування речень із напівпредикативними ад’єктивними комплексами (2013)
Кучурян Л. - Варіантність відтворення синтаксичної структури гоголівського речення (на матеріалі паралельних перекладів українською мовою) (2013)
Цуркан М. - Фразеологізми як засіб стилізації розмовності (2013)
Борис Л. - Назви хлібних виробів у буковинських говірках (2013)
Мацьків Л. - Портретний опис у прозі Юрія Федьковича (2013)
Максим’юк Н. - Мовленнєві акти непрямої відмови в українському діалогічному дискурсі (2013)
Багрійчук Н. - Евфемізми як виразники імпліцитної інформації у художньому тексті (2013)
Гериш Н. - Анафоричні відношення моделі субстантив + прономінатив у синтаксичних конструкціях (2013)
Драпак О. - Дотична семантика активно вживаної у пострадянський період в українській мові лексики зі спільним фонетичним наповнення з відповідною лексикою англійської мови (2013)
Гуйванюк Н. - Наукова хроніка: відомості про кандидатські та докторські дисертації зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, захищені у спеціалізованій вченій раді К 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2011–2013 рр., Кульбабська О. (2013)
Гуйванюк Н. - "Лінгвістика у тлумаченнях і визначеннях”. Рец. на кн.: Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4-х т. (Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т. 1. – 402 с.; Т. 2. – 350 с.; Т. 3. – 426 с.; Т. 4. – 388 с.) (2013)
Ковалець Л. - Дві пісні на два голоси. Ніна Гуйванюк (Царук) – Ольга Царук (Опанасюк) у своїй поетичній та фольклористичній творчості: Голосом душі (Рец. на кн.: Царук Ніна. Душі моєї білий птах… : Поезії. (Чернівці: Букрек, 2012. – 136 с.)); В осяганні народних джерел (Рец. на кн.: З голосу мами: Фольклорний світ села Волиці / укладач Н. В. Гуйванюк (Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 352 с.)) (2013)
Бунчук Б. - Античність і український поетичний модернізм: віднаходження "точок” порозуміння (Рец. на монографію: Гальчук О. "... не минає літ!”. Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920–1930-х років (Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с.)), Кирилюк С. (2013)
Балтаева У. И. - О разрешимости краевых задач с непрерывными и обобщенными условиями склеивания для уравнения смешанного типа с нагруженным слагаемым (2017)
Гусейнов С. Т. - Гельдерова непрерывность и неравенство Харнака для решений равномерно вырождающегося на части области эллиптического уравнения, содержащего p-лапласиан (2017)
Іванчов М. І. - Обернена задача для рівняння теплопровідності у прямокутній області, Кінаш Н. Є. (2017)
Ковальов Ю. Г. - Точкові взаємодії на прямій і базиси Ріса з δ-функцій (2017)
Моторный В. П. - О точных константах в неравенствах Харди – Литтлвуда (2017)
Özkartepe P. - On the interference of the weight and boundary contour for algebraic polynomials in weighted Lebesgue spaces. II, Abdullayev F. G., Şimşek D. (2017)
Prykarpatskyi Ya. A. - The classical M. A. Buhl problem, its Pfeiffer – Sato solutions and the classical Lagrange – D’alambert principle for the integrable heavenly type nonlinear equations, Samoilenko A. M. (2017)
Тахиров Ж. О. - Задача со свободной границей для систем уравнений типа реакция-диффузия, Расулов М. С. (2017)
Totur Ü. - A Tauberian theorem for the power-series summability method, Çanak İ. (2017)
Копитко Б. І. - Микола Іванович Портенко (до 75-річчя від дня народження), Осипчук М. М., Дороговцев А. А. (2017)
Джумабаев Д. С. - Предельное с весом решение в сингулярной точке нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения и его свойство, Утешова Р. Е. (2017)
Алфавітний покажчик 69-го тому "Українського математичного журналу" (2017)
Гуз О. П. - Проблема територіальної варіативності сучасної французької мови (2017)
Дегтярьова Є. О. - Способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній інтрагомодієгетичній оповіді (2017)
Кравченко О. В. - Методологічні основи дослідження когнітивного дисонансу персонажів у сучасних французьких детективних романах (2017)
Кривенець І. В. - Своєрідність науково-фантастичного наративу у творчості Бернара Вербера (на матеріалі роману "Le Рapillion des étoiles") (2017)
Кульбіда Д. П. - Методологічні засади дослідження англіцизмів у сучасному іспанському туристичному дискурсі (2017)
Мартинюк О. М. - Фразеологічні одиниці з компонентами-назвами одягу та взуття (на матеріалі французької мови) (2017)
Пежинська О. М. - Лінгвокультурологічні аспекти французької антропоніміки (2017)
Писанова Т. В. - Реконструкция и оценка события в полисубъектной среде испанского новостного телевизионного дискурса (2017)
Станіслав О. В. - Особливості синтаксичної когезії в екзистенціалістському монолозі (на матеріалі повісті А. Камю "Сторонній") (2017)
Акастьолова О. Г. - Семантичні особливості мови сучасних ЗМІ (на матеріалі українських інтернет-видань) (2017)
Андрєєва Т. М. - Перифразовий портрет політичного діяча в українському інтернет-просторі (2017)
Арделян О. В. - Семантична класифікація фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі слов’янських мов) (2017)
Артеменко Г. С. - Концептуально-метонімійні моделі творення алогічних фразеологізмів української мови (2017)
Беценко Т. П. - Текстово-образні універсалії-закінчення як архітектонічні компоненти творів народного героїчного епосу: структура, семантика, поетика (на матеріалі текстів дум) (2017)
Бортун К. О. - Транспозиційні особливості імператива у сфері способово-темпоральних форм (на матеріалі української мови) (2017)
Гарбера І. В. - Репрезентація соматичного коду культури концепту "Людина" (на матеріалі фразеології східностепових українських говірок) (2017)
Глущенко В. А. - Історико-фонетичні дослідження О. О. Потебні в оцінці М. М. Соколова (2017)
Климентова О. В. - Медіареальність релігійної комунікації в Україні (2017)
Костич Л. М. - Речовинні прикметники як засіб категоризації світу в праслов’янській і давньоукраїнській мовах (2017)
Луковенко Т. О. - Тематичний розряд термінів на позначення гомеопатичної лікарської сировини (2017)
Магрицька І. В. - Вербальний компонент обряду комори у східнослобожанських говірках Луганщини (2017)
Майстренко С. В. - Використання мовних засобів маніпулятивного впливу в судовій промові (на матеріалі української мови) (2017)
Маслова Н. Е. - Нейронная сеть DOC2VEC в задаче автоматического определения тональности текстов социально-сетевого дискурса (на материале русского языка) (2017)
Мікрюкова К. О. - Дієслівні дистрибутивні моделі лексеми "місто" в художній прозі постмодерністів (на матеріалі української мови) (2017)
Привалова С. П. - Гуманістичні ідеї в романі "Людина біжить над прірвою" І. Багряного (2017)
Рибалка Я. І. - Когнітивний складник у формуванні комунікативної компетентності особистості (на матеріалі української мови), Степаненко О. К. (2017)
Сербина Т. Г. - Парцелляция в языке современных газет: структурно-грамматические особенности (на материале русскоязычных газет Украины), Чеберяк А. Н. (2017)
Серебрянська І. М. - Аксіологічні акценти освітніх номінацій СЕСІЯ, СТИПЕНДІЯ, ДИПЛОМ, ЗНАННЯ в мовній свідомості українського студентства (2017)
Смолянская А. И. - Ритм и его влияние на восприятие терапевтического текста (на материале русскоязычных Интернет-ресурсов) (2017)
Собецька Н. В. - Мовні стереотипи гендерної ідентичності (на матеріалі української мови) (2017)
Хвіщук О. В. - Нововолинські прізвища з неоднозначною словотвірною мотивацією (літери Б–Ж) (2017)
Ілюхін О. М. - Передумови становлення індонезійської мови (2017)
Kshanovsky O. Ch. - Bᾱbᾱ and other "strange" Persian kin words: areal approach (2017)
Мерзлюк Д. О. - Формування та розвиток системи аспектуальних показників у китайській мові (2017)
Цимбал С. В. - Концепти ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) та ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайських фразеологічних одиницях чен’юй крізь призму метафори (2017)
Шулькевич О. С. - Лінгвокультурна специфіка метафор у промовах турецьких політиків (2017)
Наші автори (2017)
Змiст (2013)
Бабенко В. Ф. - Рельефная аппроксимация некоторых классов гармонических функций, Левченко Д. А. (2013)
Бабенко В. Ф. - Оценки аппроксимации элементов гильбертова пространства, Савела С. В. (2013)
Вакарчук С. Б. - О наилучшем приближении в среднем с весом Чебышева–Эрмита алгебраическими полиномами на всей вещественной оси, Швачко А. В. (2013)
Войтович В. А. - Нерiвностi типу Лебега для сум Валле Пуссена та їх iнтерполяцiйних аналогiв на класах (ψ,β)-диференцiйовних функцiй, Мусiєнко А. П. (2013)
Гаєвський М. В. - Про нерiвнiсть Лебега на класах ψ-диференцiйовних функцiй, Задерей П. В. (2013)
Голуб А. П. - Побудова апроксимант Паде для деяких гiпергеометричних рядiв Аппеля за допомогою методу узагальнених моментних зображень, Чернецька Л. О. (2013)
Дерев’янко Н. В. - Оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв класiв BΩ(ρ,θ) перiодичних функцiй багатьох змiнних в просторi Lq (2013)
Дзюбенко Г. А. - Порядки комонотонного наближення перiодичних функцiй (2013)
Іващук Я. Г. - Оцiнки збiжностi алгоритму Ремезового типу для iнтерполяцiйних класiв (2013)
Клищук Б. А. - Об отображениях, сохраняющих гиперкомплексную выпуклость (2013)
Коваленко О. В. - Задача Колмогорова на классе кратно монотонных функций (2013)
Конограй А. Ф. - Оцiнки апроксимативних характеристик класiв BΩ(p,θ) перiодичних функцiй багатьох змiнних iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi, Федуник-Яремчук О. В. (2013)
Меремеля І. Ю. - Оцiнка змiшаної похiдної голоморфної функцiї в полiкрузi, Савчук М. В. (2013)
Миронюк В. В. - Наближення функцiй з iзотропних класiв BΩ(1,θ)(Rd) цiлими функцiями експоненцiального типу (2013)
Піддубний О. М. - Мажоранти в теоремi типу Гардi-Лiттлвуда для похiдних вищих порядкiв аналiтичних функцiй, Савчук В. В. (2013)
Радзиевская Е. И. - Об оценках сингулярных чисел интегрального оператора Гильберта-Шмидта через второй модуль непрерывности его ядра (2013)
Сердюк А. С. - Оцiнки знизу колмогоровських поперечникiв класiв iнтегралiв Пуассона, Боденчук В. В. (2013)
Сердюк А. С. - Оцiнки рiвномiрних наближень сумами Зигмунда на класах згорток перiодичних функцiй, Грабова У. З. (2013)
Сердюк А. С. - Наближення лiнiйними методами класiв (ψ,β)-диференцiйовних функцiй, Соколенко І. В. (2013)
Сердюк А. С. - Порядковi оцiнки найкращих наближень i наближень сумами Фур’є класiв нескiнченно диференцiйовних функцiй, Степанюк Т. А. (2013)
Товкач Р. В. - Про збiжнiсть в середньому рядiв Тейлора i Лорана (2013)
Чайченко С. О. - Рацiональнi наближення класiв згорток перiодичних функцiй (2013)
Шидліч А. Л. - Порядковi оцiнки для деяких апроксимативних характеристик (2013)
Янченко C. Я. - Оцiнки апроксимативних характеристик класiв функцiй Sr(p,θ)B(Rd) у рiвномiрнiй метрицi (2013)
Змiст (2013)
Березанський Ю. М. - Мирослав Львович Горбачук, Герасименко В. І., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Нижник Л. П., Рофе-Бекетов Ф. С., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я. (2013)
Березанський Ю. М. - Список наукових праць Мирослава Львовича Горбачука, Герасименко В. І., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Нижник Л. П., Рофе-Бекетов Ф. С., Самойленко А. М., Самойленко Ю. С., Хруслов Є. Я. (2013)
Аноп А. В. - Еліптичні крайові задачі в многозв'язній області в розширеній соболєвській шкалі (2013)
Боровченкова М. С. - Існування розв'язку задачі Коші для рівняння Енскоґа з дисипативним розсіянням (2013)
Gerasimenko V. I. - On the approaches to the derivation of the Boltzmann equation with hard sphere collisions (2013)
Городецький В. В. - Псевдодиференціальні оператори нескінченного порядку в зліченно нормованих просторах гладких функцій, Дрінь Я. М. (2013)
Горюнов А. С. - Сходимость двучленных дифференциальных операторов с обобщенными функциями в коэффициентах, Михайлец В. А. (2013)
Грод А. І. - Властивості матриць розсіяння для (PT)-симетричних операторів, Кужель С. О. (2013)
Грушка Я. І. - Алгебраїчні властивості тахіонних перетворень Лоренца (2013)
Заворотинский А. В. - О слабо эллиптических с параметром краевых задачах (2013)
Зінченко Т. М. - Про оцінки періодичних розв'язків еліптичних систем на прямій (2013)
Літовченко В. А. - Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного класу вироджених параболічних псевдодиференціальних рівнянь (2013)
Лось В. М. - Про гладкість розв'язків параболічних мішаних задач, Мурач О. О. (2013)
Мартинюк О. В. - Двоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання (2013)
Молибога В. Н. - Характеризация лакун в спектре оператора Хилла с потенциалом-распределением (2013)
Чеханова Г. А. - Непрерывность по параметру решений многоточечных краевых задач (2013)
Тугай Ю. І. - Дослідження впливу розосередженої генерації в розподільчих мережах на стійкість режимів локальних сегментів електричних систем, Козирський В. В., Приступа А. Л., Тютюнник Ф. О. (2017)
Бєльська Ю. І. - Інтелектуальна система управління "розумний дитячий садок" – шлях до енергозбереження та енергоефективності, Мороз О. М. (2017)
Тимчук С. О. - Дослідження впливу освітленості і температури оточуючого середовища на схемні втрати потужності в сонячних батареях, Шендрик С. О. (2017)
Гриб О. Г. - Формування задачі синтезу енергосистеми в умовах кібербезпеки, Швець С. В., Бортніков О. В. (2017)
Доценко С. І. - Теоретичне обгрунтування дидактичної багатовимірної технології моделювання знань, Савенко В. І. (2017)
Антипов Е. А. - Эксергетический анализ аккумулятора теплоты фазового перехода усовершенствованной конструкции с учетом данных экспериментальных исследований (2017)
Давиденко Л. В. - Принципи налаштування інструментів сигналізації в системі контролю енергоефективності виробничих об’єктів, Давиденко В. А., Коменда Н. В. (2017)
Дудніков С. М. - Обґрунтування методики побудови математичної моделі виробництва та перетворення енергії місцевими джерелами (2017)
Давиденко Н. В. - Формування кортежу визначальних змінних базового рівня електроспоживання насосної станції водопостачання (2017)
Трунова І. М. - Аналіз паливно-енергетичного балансу підприємства, Попов В. Г. (2017)
Стручаєв М. І. - Аналіз термодинамічних процесів у потоці повітря, Постол Ю. О. (2017)
Середа А. І. - Дослідження регульованого електроприводу в системах водопостачання тваринницьких комплексів, Дюбко С. В. (2017)
Попадченко С. А. - Сучасний оптовий ринок електричної енергії і механізми регулювання в ньому (2017)
Солдатенко В. П. - Система автоматичного керування роботою комбінованої електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії (2017)
Карпалюк І. Т. - Вплив розподіленої генерації на параметри енергосистеми, Карюк А. О., Ієрусалімова Т. С., Сєдова О. О. (2017)
Жарков В. Я. - Проблема інтегрування приватних сонячних електростанцій в розподільні електричні мережі, Жарков А. В. (2017)
Волинець В. І. - Класифікація електротехнічних комплексів вугільних шахт за допомогою кластерного аналізу, Грицюк Ю. В. (2017)
Федорчук С. О. - Моделювання гібридної системи генерації на відновлювальних джерелах енергії для аналізу енергопостачання споживачів, Немировський І. А. (2017)
Бовчалюк С. Я. - Безпечний ПЛІС-контролер паралельної дії, як інтелектуальне ядро SMART GRID, Тимчук С. О., Фурман И. А., Піскарьов О. М. (2017)
Фурман И. А. - Архитектура и принципы реализации аппаратуры сопряжения систем, связанных с безопасностью, Малиновский М. Л., Караман Д. Г. (2017)
Лисенко В. П. - Інтелектуальний мобільний робот для теплиць, Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2017)
Фурман И. А. - Моделирование двигателя постоянного тока независимого возбуждения с учетом нелинейностей, Абраменко И. Г., Бовчалюк С. Я. (2017)
Кривуля Г. Ф. - Автономна система моніторингу та контролю технічних об'єктів з використанням безпровідних сенсорних мереж, Власов В. А. (2017)
Білецька Є. С. - Формування математичної моделі визначення швидкостей виходу відчепів з гальмових позицій (2017)
Кошовий М. Д. - Волоконно-оптичний датчик тиску, Рожнова Т. Г., Кошова І. І. (2017)
Лисенко В. П. - Оптимізація витрат енергії в теплицях, Дудник А. О., Якименко І. Ю. (2017)
Кашкарьов А. О. - Перспективи автоматизованого аналізу наукових досліджень (2017)
Загуменная Е. В. - Методы повышения производительности вычислительних средств, Радченко С. С., Староверов Р. Н. (2017)
Кунденко М. П. - Електромагнітні технології в процесі кріоконсервації, Кравченко П. О., Кунденко О. М., Анне Енсен (2017)
Кунденко М. П. - Особливості керування процесом бактерицидної та інсектицидної обробки зернової продукції, Захаров Д. О. (2017)
Романченко М. А. - Аналітичні дослідження розподілу температурного поля у багатошаровій структурі електрообігрівної підлоги (2017)
Єгорова О. Ю. - Експерементальна установка з використанням світлодіодів для вирощування рослин за відсутності природного освітлення, Горох А. Ю. (2017)
Єгорова О. Ю. - 3-d моделювання в створенні достовірного поверхневого рослинного шару при проектуванні опромінювальних установок, Шинкаренко І. М., Саприка О. В. (2017)
Буданов П. Ф. - Метод фрактально-кластерного аналізу для виявлення порушень в роботі електроенергетичного обладнання енергооб’єктів, Бровко К. Ю. (2017)
Бородай І. І. - Енергетичні аспекти зменшення антропогенного навантаження в електроенергетичній галузі України (2017)
Бородай И. И. - Принципы построения дифференциальных резонаторных систем для измерения диэлектрической проницаемости газовой среды с этиленом (2017)
Устименко О. А. - Математична модель визначення температурних показників при проникненні оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл, Кунденко М. П. (2017)
Санін Ю. К. - Експериментальні дослідження льоткової приставки з опромінювальним модулем ультрафіолетового спектра (2017)
Федюшко А. Ю. - Определение параметров электромагнитного излучения для уничтожения микроорганизмов на поверхности яблок (2017)
Гуцол Т. Д. - Анализ схемных решений радиометрических приёмников (2017)
Речина О. М. - Апаратне забезпечення енергоощадної САУ опроміненням рослин у теплиці (2017)
Ковальчук І. М. - Застосування електроозонових технологій для спеціальної обробки у військах, Гутченко А. Г. (2017)
Назаренко І. П. - Теоретичні передумови приготування суміші компонентів біопального в ультразвуковому полі, Кушлик Р. Р. (2017)
Вихідні дані (2017)
Змiст (2013)
Бахтін О. К. - Тамразов Промарз Мелікович (до 80-річчя від дня народження), Зелінський Ю. Б., Лимарченко О. С., Плакса С. А., Трохимчук Ю. Ю. (2013)
Belaidi B. - Some properties of nonhomogeneous linear differential polynomials in unit disc (2013)
Dittmar B. - Sums of reciprocal eigenvalues in doubly connected domains (2013)
Favorov S. Ju. - On subharmonic functions in the unit ball growing near a part of the boundary, Radchenko L. D. (2013)
Fernandez Arias A. - Algebroid functions with essential singularities (2013)
Gauthier P. M. - Zero-free polynomial approximation on the union of two sets amply intersecting (2013)
Golberg A. - Equicontinuity of plane homeomorphisms with controlled p-module, Salimov R. (2013)
Grigiriev O. - Fractal operator in weighted Lp space, Nazarenko M. O. (2013)
Gutlyanskii V. Ya. - A variational method for solutions to the Beltrami equation, Lomako T. V., Ryazanov V. I. (2013)
Hataya Y. - Poiseuille flow with spherical paraboloid velocity, Ito M., Shiba M. (2013)
Karlovich Yu. I. - Boundary value problems with finite groups of Lipschitz shifts (2013)
Kisil V. V. - Boundedness of relative convolutions on nilpotent Lie groups (2013)
Klen R. - Subdomain geometry of hyperbolic type metrics, Li Y., Vuorinen M. (2013)
Krushkal S. L. - Bounds for holomorphic functionals on Teichmuller spaces and univalent functions (2013)
Kuhnau R. - An extremal decomposition of a rectangle (2013)
Lawrynowicz J. - A complex approximation method for differential equation systems describing a chain of interacting oscillations in crystals including spin waves, Niemczynowicz A. (2013)
Luna-Elizarraras M. E. - On some analogues of the Hilbert formulas on the unit sphere for solenoidal and irrotational vector fields, Perez-de la Rosa M. A., Shapiro M. (2013)
Martio O. - Solution classes for Riccati type equations (2013)
Miklyukov V. M. - Functions on anisotropic spaces: points of local extremum (2013)
Ornek B. N. - On the angular derivatives of certain class of holomorphic functions in the unit disc (2013)
Osipchuk T. M. - Analytical conditions of local linear convexity in the space Hnα,β (2013)
Plaksa S. A. - Integral theorems for monogenic functions in an infinite-dimensional space with a commutative multiplication (2013)
Prykarpatski A. K. - The discrete Schredinger type hierarchies of nonlinear dynamical system and their by-Hamiltonian integrability, Ozcag E., Zelinskii Yu. B. (2013)
Pukhtaievych R. P. - Monogenic functions in a three-dimensional harmonic semi-simple algebra (2013)
Riihentaus J. - Remarks on separately subharmonic functions (2013)
Shpakivskyi V. S. - Monogenic functions of double variable, Kuzmenko T. S. (2013)
Афанасьева Е. С. - Об одном классе отображений в метрических пространствах (2013)
Бахтин А. К. - Об одной проблеме В.Н.Дубинина, Денега И. В. (2013)
Боженко О. А. - Задача кратной интерполяции в классе целых функций нулевого порядка, Малютин К. Г. (2013)
Горяйнов В. В. - Эволюционные семейства конформных отображений с неподвижными точками (2013)
Грищук С. В. - Степенные ряды в краевой задаче для моногенных функций бигармонической переменной в круге (2013)
Денега И. В. - Об одной экстремальной задаче о частично налегающих областях (2013)
Долженко Е. П. - Модули непрерывности и производные конформных отображений (2013)
Зелинский Ю. Б. - Об отображениях, сохраняющих аффинность, Клищук Б. А., Ткачук М. В. (2013)
Константинов А. В. - Обобщенная задача Фарадея для резервуара, частично заполненного жидкостью, совершающего наклонные движения (2013)
Лимарченко О. С. - Колебания трубопровода с жидкостью при закритических скоростях течения жидкости, Тимохин А. П. (2013)
Охрименко C. А. - Экстремальные задачи на лучевых системах, Таргонский А. Л. (2013)
Покровский А. В. - О существовании и единственности полинома наилучшего приближения в среднем со знакочувствительным весом (2013)
Севостьянов Е. А. - О необходимом и достаточном условии равностепенной непрерывности одного семейства отображений (2013)
Семенович К. А. - Динамическое взаимодействие жидкости с резервуаром при угловых колебаниях, Лимарченко О. С. (2013)
Трохимчук Ю. Ю. - О множестве второй категории счетных уровней непрерывных отображений, Сафонов В. М. (2013)
Чеханова Г. - Непрерывность по параметру функций Грина многоточечных краевых задач (2013)
Шарко В. В. - Топологическая эквивалентность гармонических полиномов (2013)
В’юн В. Є. - Екстремальна задача про добуток внутрішніх радіусів поліциліндричних областей (2013)
Заболотний Я. В. - Задача про обчислення максимуму добутку внутріщніх радіусів неперетинних областей на комплексній площині (2013)
Карупу О. В. - Властивості інтегральних модулів гладкості конформних відображень однозв’язних областей (2013)
Шевчук І. О. - Локально однолисте наближення многочленами, Семікіна Ю. С., Жеребко Т. М. (2013)
Богдан І. А. - Роздуми про вплив ідеї солідарності на правове регулювання трудових відносин (2017)
Щербина В. І. - Доктрина виробничої солідарності (2017)
Вахонєва Т. М. - Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права (2017)
Вишновецька С. В. - Основні фактори, що складають загрозу безпеці працівника під час трудової діяльності (2017)
Kuzmenko G. - Social sense of principle of humanism in labour law of Ukraine (2017)
Коваленко Р. І. - Регулювання трудової функції в країнах Європи (2017)
Костюк В. Л. - Право на працю у контексті конвенції ООН про права осіб з інвалідністю: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання, Яцкевич І. І. (2017)
Мельник К. Ю. - Акт про призначення на посаду як основна підстава виникнення трудових правовідносин з державними службовцями (2017)
Mishchuk M. O. - Development trends of social partnership legal regulation in employment law of Ukraine (2017)
Погорєлова О. С. - Ідеї посилення гнучкості правового регулювання трудових відносин (2017)
Сахарук І. С. - Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці (2017)
Андріїв В. М. - Класифікація соціальних пільг (2017)
Іншин М. І. - Отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами: теоретико-правовий аспект (2017)
Кучма О. Л. - Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску (2017)
Сіньова Л. М. - Проблеми законодавчого забезпечення соціальних допомог в умовах євроінтеграції України (2017)
Тищенко О. В. - Реалізація права на гідне життя як основа соціальної політики Бельгії (2017)
Дибань М. П. - Окремі аспекти реалізації трудових прав працівників у сучасних умовах (2017)
Мельник М. Б. - Особливості сімейно-правового режиму управління майном дитини, яке набуте у власність припиненням аліментних зобов’язань (2017)
Тиха А. П. - Правове регулювання змін трудових функцій за трудовим договором (2017)
Дубенко Е. Г. - Паранеопластические синдромы в неврологической практике, Коваленко Л. И. (2017)
Негрич Т. І. - Аналіз коморбідних захворювань у хворих на розсіяний склероз, Гичка К. М. (2017)
Крижановский С. А. - Применение ингибиторов холинэстеразы у пациентов с болезнью Паркинсона с когнитивными нарушениями (клинико-нейрофизиологическое исследование), Шаленко О. В., Карасевич Н. В., Карабань И. Н. (2017)
Негрич Н. О. - Ser-Pro-Cys-пептид як біологічний маркер розсіяного склерозу та його активності (2017)
Пантелеєнко Л. В. - Можливості використання тіоктової кислоти в терапії ішемічного інсульту на тлі цукрового діабету, Бойченко Н. В., Пелешок С. Р. (2017)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки спастичності паретичної кінцівки щура на тлі травми спинного мозку, алотрансплантації тканини зрілої нюхової цибулини та фетального мозочка, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2017)
European Board Examination in Neurology. Variants of questions with answers (2017)
Препарат Окревус (окрелизумаб) для лечения рецидивирующей и первично-прогрессирующей форм рассеянного склероза представлен в Украине (2017)
Бачинская Н. Ю. - Конференция "Когнитивные нарушения в неврологии", посвященная Международному дню болезни Альцгеймера (21—22 сентября 2017 года, Киев), Холин В. А. (2017)
Довбонос Т. А. - Від наукового пошуку до практичного втілення (результати науково-практичної конференції) (2017)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи" (Київ, 12 — 13 жовтня 2017 року) (2017)
До уваги авторів (2017)
Возіанов С. О. - Електростимуляція в лікуванні хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репрінцева А. С. (2017)
Шеремет М. І. - Віддалені результати гемітиреоїдектомії та їх прогнозування у хворих на однобічний вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдиту, Шідловський В. О., Сидорчук Л. П., Шідловський О. В. (2017)
Бурак А. Є. - Особливості бактеріальної контамінації перитонеуму та кишки при різних стадіях гострої злукової тонко­кишкової непрохідності та її корекції (2017)
Десятерик В. І. - Роль лімфоцитів та імуноглобулінів класу G у прогнозуванні розвитку місцевих ускладнень гострого панкреатиту, Крикун М. С. (2017)
Колоденко О. В. - Клінічна ефективність у віддалений період відновлювального лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації хворих (2017)
Татарчук Л. В. - Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки (2017)
Шамсієв А. М. - Ультразвуковая диагностика аппендикулярных перитонитов у детей, Юсупов Ш. А., Давранов Б. Л. (2017)
Левицький А. Ф. - Phace синдром у дітей: поєднання сегментарних гемангіом обличчя і розщеплення груднини, Бензар І. М. (2017)
Вергун А. Р. - Ingrown nail, optimal clinical and morphological classifications: author’s views (own modification) and discussion (2017)
Дзюбановський І. Я. - Оптимізація діагностичної програми у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки, Бенедикт В. В. (2017)
Фіра Д. Б. - Діагностичні критерії прогнозування можливих ускладнень у хворих із хронічним калькульозним холециститом та супутньою патологією вен нижніх кінцівок (2017)
Смецков Д. О. - Післяопераційний рефлюксгастрит у хворих, оперованих із приводу перфоративної виразки, Гончарова Н. М., Явор­ська Т. П. (2017)
Лун Цзян - Клинические особенности применения высокочастотной электросварочной технологии и холодно-плазменной коагуляции при удалении внутричерепных кистозных менингиом, Кваша М. С., Мосійчук С. С. (2017)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих на хронічний панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією, Пилипчук В. І. (2017)
Терлецький І. Р. - Вплив цилостазолу на перебіг репаративних процесів у пацієнтів із діабетичними трофічними виразками нижніх кінцівок (2017)
Стець М. М. - Диференційований індивідуальний підхід до лікування ерозивно-виразкових кровотеч у хворих, що отримують програмний гемодіаліз, порівнянo з постійним амбулаторним перитонеальним діалізом при хронічній хворобі нирок 5 стадії, Скиба В. В., Собко А. О., Козлов В. В., Осадча О. І., Молнар І. М., Шинкарик Т. М. (2017)
Захараш М. П. - Сучасні методи хірургічного лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2017)
Лисюк Ю. С. - Псевдомембранозний коліт – практичні аспекти діагностики і лікування (короткий огляд літератури), Когут Л. М., Романчак Д. Л., Войтович О. В. (2017)
Троніна О. Ю. - Сучасні підходи до лікування гострої емпієми плеври (огляд літератури) (2017)
Дейкало І. М. - Спостереження апендикулярного параколярного абсцесу при інтраабдомінальній локалізації апендикса, Никитюк М. М., Привроцький В. М., Ліпський В. М. (2017)
Білянський Л. С. - Хірургічне лікування гігантської первинної ліпосаркоми великого сальника з розповсюдженим перитонеальним обсіменінням, Мірошниченко Є. Ю., Кальченко А. Д., Бутенко Д. І. (2017)
Процайло М. Д. - Рідкісний випадок остеоїд-остеоми, Дзюбановська Н. М. (2017)
Байбаков В. М. - Лапароскопічна корекція двосторонніх пахвинних гриж у дітей (2017)
Супрунець О. Л. - Клінічний випадок лейоміоми тонкої кишки, Супрунець Б. О., Буката В. В., Гуменний Р. І. (2017)
Змiст (2014)
Аноп А. В. - Еліптичні крайові задачі для систем диференціальних рівнянь у просторах узагальненої гладкості (2014)
Брук В. М. - Обобщенные резольвенты линейных отношений, порожденных интегральными уравнениями с операторными мерами (2014)
Городецький В. В. - Про розв'язність двоточкової за часом задачі для еволюційного рівняння з оператором диференціювання Гельфонда-Леонтьєва в просторах типу S', Мартинюк О. В. (2014)
Грушка Я. І. - Еволюційні розширення та аналоги операції об'єднання для базових мінливих множин (2014)
Зинченко Т. Н. - Эллиптические системы в расширенной соболевской шкале на замкнутом многообразии (2014)
Івасишен С. Д. - Фундаментальний розв'язок задачі Коші для одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами групи молодших членів, Пасічник Г. С. (2014)
Ільків В. С. - Про розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння в уточненій соболєвській шкалі, Страп Н. І. (2014)
Кириченко А. А. - Структура систем ортопроекторів, пов'язаних зі зліченними деревами, Самойленко Ю. С., Тимошкевич Л. М. (2014)
Кодлюк Т. И. - Матрицы Грина одномерных краевых задач с параметром в пространствах Соболева (2014)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами для рівнянь, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом, Пташник Б. Й. (2014)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз зіркового графа з нескінченними променями (2014)
Літовченко В. А. - Задача Коші для вироджених параболічних систем типу Колмогорова у вагових просторах Лебега, Васько О. Б. (2014)
Лось В. М. - Неоднорідні параболічні мішані задачі і простори узагальненої гладкості, Мурач О. О. (2014)
Михайлец В. А. - Некоторые классы фредгольмовых краевых задач на отрезке, Чеханова Г. А. (2014)
Молибога В. Н. - Об ограниченности решений уравнения Хилла с потенциалом-распределением (2014)
Чепурухіна І. С. - Про деякі класи еліптичних крайових задач у просторах узагальненої гладкості (2014)
Шкапа В. В. - Оцінки найкращих M-членних та ортогональних тригонометричних наближень функцій із класів LΨ(β,ρ) у рівномірній метриці (2014)
Нямцу А. - Аксиология традиционных структур в литературе (2014)
Кузнєцова О. - Аксіологія трансформації образу Марії Магдалини в українській літературі ХХ ст. (2014)
Лабай К. - Біблія у фаустівському контексті (2014)
Бойчук А. - Провідні інтертекстуальні параметри дитячої прози (трилогія М. Носова про Незнайка) (2014)
Івончак П. - Ямбічні форми у поезії Петра Гулака-Артемовського, Мальцев В. (2014)
Меленчук О. - Творчі взаємини М. Коцюбинського та С. Єфремова (на матеріалі листування) (2014)
Стеф’юк І. - Погляди Марка Черемшини на українське національне питання (2014)
Гуцуляк М. - Українська анонімна поезія середина ХVІІ ст. і російська силабіка цього періоду (2014)
Блохин Д. - Духовний світ Ольги Кобилянської та вплив німецької культури та літератури на її творчість (До 150-річчя від дня народження) (2014)
Попович О. - Ярослава Погребенник – дослідниця німецькомовної творчості Ольги Кобилянської (2014)
Ткачук М. - Наративний дискурс новел Ольги Кобилянської (2014)
Мельничук Я. - Ольга Кобилянська і сфера сакрального (2014)
Мандрицька Н. - Природа й цивілізація: варіанти Ольги Кобилянської (2014)
Гладун Д. - Стильовий синкретизм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть. Галерея мініатюр Ольги Кобилянської (2014)
Маркуляк Л. - Портрет як засіб психологічного зображення в новелі Ольги Кобилянської "Битва” (2014)
Чепурняк Т. - Осмислення природи в поезіях у прозі О. Кобилянської (2014)
Романиця О. - Ритмічні особливості прозової лірики О. Кобилянської "Акорди” (2014)
Вардеванян С. - Дихотомія "я / інший” у повісті О. Кобилянської "Земля” (2014)
Клімачова В. - Філософські рефлексії у трактуванні природи у творчості Ольги Кобилянської та Клима Поліщука (2014)
Біляцька В. - Психобіографізм як засіб пізнання життєпису Ольги Кобилянської в романі В. Врублевської "Шарітка з Рунгу”, Разгільдєєва А. (2014)
Кульбабська О. - Дослідження мовного світу Ольги Кобилянської в Чернівецькому університеті (50–70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Шабат-Савка С. - Комунікативна інтенція і теорія мовленнєвої діяльності: психолінгвістичний формат (2014)
Супрун Л. - Вісниківська рецепція польської мовної ментальності (2014)
Кантур К. - Сравнительно-исторический метод в русском языкознании 20-х–60-х гг. ХІХ в. (операциональный компонент) (2014)
Новікова Т. - Переклад абревіатур та інших скорочень: теоретичні аспекти (2014)
Корпало О. - Суб’єктні і безсуб’єктні безособові речення у польській та українській мовах (2014)
Казимирова І. - Мовна особистість Івана Огієнка – кодифікатора української лінгвістичної термінології (2014)
Скаб М. - Біблійні алюзії у збірці Богдана Мельничука "На ріках олешківських” (2014)
Кузь Г. - Кількісні та якісні аспекти укладання фразеологічного мінімуму (2014)
Артеменко Г. - Особливості концептуально-метафоричного моделювання алогічних фразеологізмів (2014)
Сивокозова В. - Лексикографування дієприкметника в словнику української мови у 20-ти томах (2014)
Воробець О. - Позиційна інтерпретація поширювачів у семантичній структурі речення (2014)
Романюк Т. - Об’єктивномодальні реалізації простого речення в мові творів О. Кобилянської (2014)
Томусяк Л. - Асоціативний світ Ольги Кобилянської (на матеріалі творів "Царівна” і "Людина”) (2014)
Рабанюк Л. - Односкладні дієслівні речення в поетичному тексті (на матеріалі поезії Ліни Костенко) (2014)
Личук М. - Природа синтаксичної фразеологізації і синтаксичної ідіоматизації та формування фразеосинтаксичного значення (2014)
Остапчук Я. - Семантичний потенціал номіналізації (2014)
Магас Н. - Семантична структура перформативних висловлювань з ментальними предикатами (2014)
Кучурян Л. - Транспозиційні кореляції прикметникових синтаксем у предикативних (вторинних) позиціях (2014)
Щербій Н. - Рефлексивні результативи в польській та українській мовах (2014)
Туранська В. - Засоби вираження категорії оцінки в мові історичного роману Ю. Мушкетика "На брата брат” (2014)
Руснак Н. - Мала проза О. Кобилянської як об’єкт лінгвістичного дослідження, Антофійчук І. (2014)
Кардащук О. - Семантичний простір лексеми "ліс” у творах Ольги Кобилянської (2014)
Заїць В. - Мовний образ лісу у творчості Ольги Кобилянської та Юрія Федьковича (2014)
Цуркан М. - Соціально-культурні параметри функціонально-обмеженої розмовної лексики в прозі письменників Буковини початку ХХІ століття (2014)
Руснак Н. - Весільна обрядова лексика у творах О. Кобилянської (на матеріалі повістей "Земля” та "В неділю рано зілля копала…”), Руснак Ю. (2014)
Шатілова Н. - Фольклоризми як маркери розмовності в мовостилі Ольги Кобилянської (на матеріалі повісті "В неділю рано зілля копала...”) (2014)
Чибор І. - Міфологічний код культури серед інших етнокультурних кодів (2014)
Борис Л. - Народна кулінарна номенклатура в повістях Ольги Кобилянської (на матеріалі повістей "Земля” та "В неділю рано зілля копала…”) (2014)
Червінська О. - Крок до переконливого оновлення сучасної української поетики (Рец. на монографію Світлани Маценки: Партитура роману (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 528 с.)) (2014)
Скаб М. - Нові виміри дослідження словосполучень (Рец. на монографію М. В. Балко: "Актуальні проблеми теорії словосполучення сучасної української мови” (Дніпропетровськ: Вид-во "Свідлер”, 2014. – 349 с.)) (2014)
Редьква Я. - Історична та сучасна українська ономастика (Рец. на збірник статей: Ганна Бучко, Дмитро Бучко. Історична та сучасна українська ономастика: Вибрані праці (Чернівці: "Букрек”, 2013. – 456 с.)), Колесник Н. (2014)
Скаб М. - Дмитро Бучко – зразок українця, вченого, учителя та сім’янина (Спогади учня) (2014)
Змiст (2014)
Боденчук В. В. - Оцiнки знизу колмогоровських поперечникiв класiв згорток з ядром Неймана (2014)
Вакарчук С. Б. - О наилучшем приближении "углом" в среднем на плоскости R2 c весом Чебышева–Эрмита, Швачко А. В. (2014)
Гаврилюк Н. М. - Апроксиманти Паде рядiв, пов’язаних з дробово–лiнiйними перетвореннями, Голуб А. П. (2014)
Гаєвський М. В. - Оцiнки групи вiдхилень ψ-диференцiйовних функцiй (2014)
Голуб А. П. - Двовимiрнi апроксиманти типу Паде для деяких аналiтичних функцiй двох змiнних, Веселовська Г. М. (2014)
Голуб А. П. - Побудова апроксимант Паде для деяких гiпергеометричних рядiв Лаурiчелли за допомогою методу узагальнених моментних зображень, Чернецька Л. О. (2014)
Грабова У. З. - Розв’язок задачi Колмогорова–Нiкольського для тригармонiйних iнтегралiв Пуассона на класах Cψ(β,∞), Кальчук І. В. (2014)
Дерев’янко Н. В. - Оцiнки лiнiйних поперечникiв класiв HΩp перiодичних функцiй багатьох змiнних у просторi Lq (2014)
Конограй А. Ф. - Оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв класiв BΩ(p,θ) перiодичних функцiй багатьох змiнних iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi, Федуник-Яремчук О. В. (2014)
Лебiдь В. О. - Спектральний аналiз двозiркового графа з нескiнченними променями (2014)
Маслюченко В. К. - Про рiвномiрне вiдхилення вiд простору неперервних функцiй, Мельник В. С. (2014)
Меремеля І. Ю. - Мажоранти залишкiв рядiв Тейлора обмежених голоморфних функцiй, Савчук В. В. (2014)
Радзиевская Е. И. - Теорема о среднем (2014)
Романюк А. С. - Оценки энтропийных чисел и ε-энтропии классов Никольского–Бесова периодических функций многих переменных (2014)
Савчук В. В. - Многочлени Фабера зi спiльни коренем (2014)
Стасюк С. А. - Наближення схiдчасто-гiперболiчними сумами Фур’є класiв MBω(1,θ)(ד) (2014)
Степанюк Т. А. - Оцiнки найкращих наближень та наближень сумами Фур’є класiв згорток перiодичних функцiй невеликої гладкостi в iнтегральних метриках (2014)
Чайченко С. О. - Теореми вкладення для множин LψLM i наближення сумами Фур’є (2014)
Шидліч А. Л. - Порядковi оцiнки функцiоналiв, у термiнах яких виражаються найкращi n-членнi наближення класiв Fψ(q,r) (2014)
Шкапа В. В. - Найкращi ортогональнi тригонометричнi наближення функцiй з класiв Lψ(β,1) (2014)
Янченко С. Я. - Порядковi оцiнки апроксимативних характеристик функцiй з узагальнених класiв мiшаної гладкостi типу Нiкольського–Бєсова (2014)
Змiст (2015)
Ашурова Е. Н. - Юрiй Макарович Березанський (до 90-рiччя з дня народження), Островський В. Л. (2015)
Ашурова Е. Н. - Про зображення "all but two” алгебр, Островський В. Л. (2015)
Бондаренко В. М. - Линейные идемпотентные операторы в конечномерных векторных пространствах, Тертичная Е. Н. (2015)
Вдовенко Т. І. - Сингулярнi рангу один несиметричнi збурення самоспряженого оператора, Дудкін М. Є. (2015)
Грушка Я. І. - Кiнематичнi мiнливi множини iз заданим унiверсальним перетворенням координат (2015)
Зембик В. В. - Зображувальний тип нодальних алгебр типу E (2015)
Лисенко С. В. - Централiзатори елементiв в алгебрах Лi диференцiювань полiв, Петравчук А. П., Степух В. В. (2015)
Островський В. Л. - Про iснування та побудову ортоскалярних наборiв пiдпросторiв, Якименко Д. Ю. (2015)
Попова Н. Д. - Про системи пiдпросторiв гiльбертового простору, що пов’язанi з унiциклiчним графом, Стрiлець О. В. (2015)
Рабанович В. І. - Про зв’язок мiж нормою суми ортопроекторiв на пiдпростори i нормою добутку ортопроекторiв на вiдповiднi ортогональнi доповнення (2015)
Змiст (2014)
Балабанов И. В. - Разработка упругого подвеса заданной жесткости, Балабанова Т. В. (2014)
Балабанов И. В. - Метод конечно-элементной аппроксимации для исследования дивергенции крыла самолета, Балабанова Т. В., Бондарь Ю. И. (2014)
Зінчук М. О. - Синхронiзацiя дискретних динамiчних систем за кроком дискретизацiї, Новицький В. В. (2014)
Коломiйчук О. П. - Особливостi побудови спостережника зниженого порядку для маЙже консервативних динамiчних систем (2014)
Константинов А. В. - Вынужденные нелинейные колебания жидкости в резервуаре параболической формы, Лимарченко О. С., Семенова И. Ю. (2014)
Мариношенко О. П. - Використання безпiлотного лiтального апарату для монiторингу джерел викиду шкiдливих речовин, Прохорчук О. В. (2014)
Новицкая А. Н. - Интегральные представления для гипергеометрической функции F8(4) (2014)
Пелюх Г. П. - Про лiнеарiзацiю одного класу систем нелiнiйних рiзнецевих рiвнянь в околi особливої точки, Акбергенов А. А. (2014)
Плахотник М. В. - Топологiчна спряженiсть кусково-лiнiйних унiмодальних вiдображень, Федоренко В. В. (2014)
Полiщук О. Б. - Пiдхiд до розв’язання сингулярних iнтегральних рiвнянь з вiд’ємним iндексом (2014)
Прохорчук О. В. - Особливостi створення локальної позицiйної системи для визначення мiсцеположення лiтального апарату, Мариношенко О. П., Студзiнська I. С. (2014)
Самойленко В. Г. - Унiмодальнi цикли неперервних вiдображень iнтервалу, Тищук Т. В., Федоренко В. В. (2014)
Самойленко Ю. I. - Асимптотичнi двофазовi солiтоноподiбнi розв’язки рiвняння Кортевега-де Фрiза зi змiнними коефiцiєнтами та малим параметром непарного степеня при старшiй похiднiй (2014)
Святовець I. Ф. - Модальний пiдхiд до задачi керування (2014)
Семенова І. Ю. - Дослiдження коливань рiдини з вiльною поверхнею в гiперболiчному резервуарi (2014)
Сосницький С. П. - Про стiйкiсть руху за Лагранжем в обмеженiй задачi трьох тiл (2014)
Тетерятник О. В. - Аналiтичний вираз оптимального керування для системи двох зв’язаних керованих майже консервативних осциляторiв (2014)
Яременко М. I. - Iснування розв’язкiв квазiлiнiйних систем диференцiальних рiвнянь елiптичного типу з вимiрними коефiцiєнтами (2014)
Shvets A. Yu. - Mathematical simulation of the influence of delay factors on the oscillations of non-ideal pendulum systems, Makaseyev А. М. (2014)
Іншин М. І. - Сутність та зміст права на працю: теоретико-правовий підхід (2017)
Костюк В. Л. - Пенсійне право в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект (2017)
Кучма О. Л. - Юридична відповідальність у теорії та конституції України (2017)
Міщук М. О. - Поняття та суттєві ознаки соціального партнерства у трудовомуправі України (2017)
Сахарук І. С. - Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" (2017)
Shcherbyna V. - Social ideology of labour law of Ukraine, Kuzmenko G. (2017)
Yatskevich I. - Tackling employment discrimination in ukraine: european standards and ukrainian law (2017)
Венедіктов С. В. - Загальна характеристика джерел трудового права Сполучених Штатів Америки (2017)
Гетьманцева Н. Д. - Трудова правосуб’єктність як складна юридична конструкція (2017)
Гришина Ю. М. - Проблеми правового статусу професійних спілок в сучасних умовах (2017)
Занфірова Т. А. - Свобода праці засуджених до обмеження чи позбавлення волі та осіб, які відбули покарання (2017)
Коваленко Р. І. - Досвід країн Європейського Союзу в регулюванні трудової функції працівника (2017)
Мельничук Н. О. - Зміст та правові наслідки випробування при прийнятті на роботу (2017)
Черноус С. М. - Проблеми правового регулювання додаткових вільних від роботи днів у проекті трудового кодексу України (2017)
Андріїв В. М. - Ефективність правових пільг (2017)
Малюга Л. Ю. - Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту (2017)
Мельник В. П. - Державний соціальний захист осіб з інвалідністю: науково-теоретичний контекст (2017)
Сіньова Л. М. - Всеукраїнська благодійна організація "турбота про літніх в Україні": історико-правові аспекти (2017)
Тищенко О. В. - Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції (2017)
Шумило М. М. - Функції пенсійної системи України (2017)
Бонтлаб В. А. - Право на справедливий суд в Україні: міжнародний та національний досвід (2017)
Вавженчук С. Я. - Межі захисту та превентивної охорони конституційно-трудових прав працівників профспілками (2017)
Артюх Ю. І. - Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців: порівняльний аспект (2017)
Вареник О. С. - Поняття та значення процедурних норм з припинення трудового договору (2017)
Денисевич А. Ю. - Відмежування атестації працівників від суміжних категорій (2017)
Дибань М. П. - Oсобливості реалізації принципу "in favorem" у трудових Правовідносинах (2017)
Мельник М. Б. - Особливості договірного режиму припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна (2017)
Тиха А. П. - Проблеми визначення і зміни змісту трудового договору (2017)
Змiст (2015)
Березанський Ю. М. - Леонід Павлович Нижник, Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Кочубей А. Н., Кужель С. О., Марченко В. О., Михайлець В. А., Самойленко А. М., Хруслов Є. Я. (2015)
Березанський Ю. М. - Список наукових праць Мирослава Львовича Горбачука, Горбачук В. І., Горбачук М. Л., Кочубей А. Н., Кужель С. О., Марченко В. О., Михайлець В. А., Самойленко А. М., Хруслов Є. Я. (2015)
Аноп А. В. - До теорії еліптичних крайових задач у просторах Хермандера, Мурач О. О. (2015)
Балюнов О. О. - Про коливність розв'язків лінійних динамічних рівнянь на часових шкалах (2015)
Волянська І. І. - Умови розв'язності триточкової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірному циліндрі, Ільків В. С. (2015)
Гнип Є. В. - Неперервність за параметром розв'язків некласичних багатоточкових крайових задач на просторах Соболєва, Кодлюк Т. І. (2015)
Горбачук В. М. - Про розв'язки диференціальних рівнянь у банаховому просторі на всій числовій осі (2015)
Горюнов А. С. - О многоинтервальных краевых задачах для дифференциальных уравнений с коэффициентами-распределениями (2015)
Грушка Я. І. - Еволюційні розширення кінематичних множин та універсальних кінематик (2015)
Івасишен С. Д. - Інтегральне зображення розв'язків одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами в групі молодших членів, Пасічник Г. С. (2015)
Літовченко В. А. - Граничні значення гладких розв'язків вироджених параболічних систем типу Колмогорова, Васько О. Б. (2015)
Лопушанський А. О. - Розв'язок задачі Коші зі значеннями в уточнених просторах беселевих потенціалів, Лопушанська Г. П. (2015)
Лось В. М. - Класичні розв'язки параболічної мішаної задачі і $2b$-анізотропні простори Хермандера (2015)
Молибога В. М. - Сингулярні збурення дробово-диференціальних операторів на колі (2015)
Нижник И. Л. - Инвариантные меры при отображении отрезка на себя, Нижник Л. П. (2015)
Пелехата О. Б. - Неперервність за параметром матриць Гріна багатоточкових крайових задач (2015)
Солдатов В. О. - Багатоточкові крайові задачі для систем диференціальних рівнянь вищих порядків (2015)
Чепурухіна І. С. - Еліптичні крайові задачі за Б. Лавруком у розширеній соболєвській шкалі (2015)
Змiст (2017)
Голуб А. П. - Узагальненi моментнi зображення та апроксимацiї типу Паде деяких багатовимiрних аналогiв рядiв Гумберта, Лисенко Л. О. (2017)
Кіфоренко Б. М. - Оптимальнi елiптичнi маневри космiчного апарату з сонячною електрореактивною рушiйною системою, Ткаченко Я. В., Васильєв I. Ю. (2017)
Коломiйчук О. П. - Адаптивна iдентифiкацiя керованої системи зi збуреною кососиметричною матрицею коефiцiєнтiв, Новицький В. В. (2017)
Кононов Ю. Н. - Влияние перегрузки на осесимметричные колебания круговой мембраны, расположенной на свободной поверхности жидкости в цилиндрическом резервуаре, Джуха Ю. А. (2017)
Константiнов О. В. - Модальне керування механiчною системою "резервуар – рiдина з вiльною поверхнею”, Новицький В. В. (2017)
Лимарченко О. С. - Поведiнка конструкцiй з рiдиною на маятниковому пiдвiсi при сейсмiчному збуреннi руху, Нефьодов О. О. (2017)
Лимарченко В. О. - Динамiка трубопроводу з рiдиною при повздовжньому обертаннi, Лимарченко О. С., Сапон М. М. (2017)
Луковський І. О. - Просторовий рух пружного резервуара, цiлком заповненого iдеальною нестисливою рiдиною (2017)
Мазко О. Г. - Динамiчнi регулятори у дискретних системах з керованими i спостережуваними виходами, Кусiй С. М. (2017)
Працьовитий М. В. - Розподiл значень однiєї сингулярної немонотонної функцiї канторiвського типу, Свинчук О. В. (2017)
Сатур О. Р. - Граничнi стани дискретних динамiчних систем з притягальною взаємодiєю (2017)
Солодун А. В. - Обобщённая нелинейная модальная модель третьего порядка малости колебаний жидкости в соосных конических резервуарах (2017)
Сосницький С. П. - Про деякi якiснi аспекти руху в елiптичнiй обмеженiй задачi трьох тiл (2017)
Троценко Ю. В. - Свободные колебания цилиндрической оболочки переменной толщины (2017)
Тугай Г. В. - Матрицi Якобi, асоцiйованi iз сингулярними несиметричними збуреннями (2017)
Raynovskyy I. A. - Damped resonant steady-state sloshing in an upright circular tank, Timokha A. N. (2017)
Timokha A. N. - Coupling of a swirl-type resonant sloshing and a mean rotational flow (2017)
Змiст (2017)
Аноп А. В. - Про локальні аж до межі області властивості гармонічних функцій, Мурач О. О. (2017)
Бокало М. М. - Мішана задача для інтегро-диференціальних еліптично-параболічних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності, Скіра І. В. (2017)
Бугрій О. М. - Нелокальна задача для нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності (2017)
Власик Г. М. - Колмогоровські поперечники класів LΨ (β,ρ) періодичних функцій у просторі Lq (2017)
Гембарський М. В. - Про наближення класів W1∞ сумами Пуассона, Грабова У. З., Кальчук І. В. (2017)
Горюнов А. С. - Оператори Штурма-Ліувілля з комплексними сингулярними коефіцієнтами (2017)
Зінченко Т. М. - Розширена cоболєвська шкала над векторними розшаруваннями (2017)
Искендеров Н. Ш. - Прямая и обратная задачи рассеяния для гиперболической системы шести уравнений первого порядка на полуоси, Джафарова Л. Н. (2017)
Касіренко Т. М. - Еліптичні за Лавруком задачі з крайовими операторами вищих порядків в уточненій соболєвській шкалі, Чепурухіна І. С. (2017)
Ковальчук І. Р. - Наближення класів (ψ,β)-диференційовних функцій поліномами Рогозинського (2017)
Конограй А. Ф. - Оцінки ентропійних чисел класів BΩ (ρ,θ) періодичних функцій багатьох змінних, Мусієнко А. П. (2017)
Лопушанський А. О. - Визначення правої частини рівняння дифузії з дробовими похідними, Лопушанська Г. П. (2017)
Маслюк Г. О. - Апроксимативні властивості багатоточкових крайових задач, тотальних щодо просторів C(n), Солдатов В. О. (2017)
Михайлець В. А. - Про апроксимацію функцій класу NBV|a,b|, Пелехата О. Б. (2017)
Нижник І. Л. - Аномальна дифузія в динамічних системах з відбиттям (2017)
Пожарська К. В. - Оцінки найкращих M-членних тригонометричних наближень класів Lψ (β,ρ) періодичних функцій багатьох змінних малої гладкості у просторі Lq (2017)
Солдатов В. О. - Критерій неперервності за параметром розв'язків багатоточкових крайових задач (2017)
Соліч К. В. - Білінійні наближення класів S(Ω (ρ,θ))B періодичних функцій багатьох змінних, Федуник-Яремчук О. В. (2017)
Товкач Р. В. - Оцінка відхилення функцій від їх сум Фур'є (2017)
Кліщук Б. А. - Зелінський Юрій Борисович: до 70-річчя від дня народження, Осіпчук Т. М., Ткачук М. В., Грищук С. В., Бахтін О. К. (2017)
Бахтин А. К. - Оценки внутренних радиусов для взаимно непересекающихся областей (2017)
Бахтин А. К. - Экстремальное разбиение комплексной плоскости с фиксированными полюсами, Бахтина Г. П., Денега И. В. (2017)
Билет В. В. - Оценки площади образа круга для классов Соболева, Клищук Б. А., Салимов Р. Р. (2017)
Bondarenko V. M. - Coefficients of transitiveness of P-critical posets, Styopochkina M. V. (2017)
Веремій М. А. - Швидкість збіжності групи φ-відхилень на класі аналітичних функцій Hψ∞, Гаєвський М. В. (2017)
Веселовська Г. М. - Раціональні апроксиманти типу Паде одного класу подвійних степеневих рядів, Голуб А. П. (2017)
Vyhivska L. V. - Some inequalities for inner radii of partially overlapping domains (2017)
Войтович В. А. - Наближення класів цілих функцій поліномами найкращого середньоквадратичного наближення (2017)
Волошин Г. А. - Умова Гаара і тригонометричні поліноми, Косован В. М., Маслюченко В. К. (2017)
Gerasimenko V. I. - On the description of quantum correlations by means of a one-particle density operator (2017)
Грищук С. В. - Одновимірність ядра системи інтегральних рівнянь Фредгольма для однорідної бігармонічної задачі (2017)
Дакхіл Х. К. - Про гладкі відображення постійної кратності (2017)
Denega I. V. - Separating transformation in a problem on extremal decomposition of the complex plane, Targonskii A. L. (2017)
Заболотний Я. В. - Оцінки максимума добутку внутрішніх радіусів взаємно неперетинних областей на C (2017)
Зелінський Ю. Б. - Варіації до задачі про "тінь" (2017)
Константiнов О. В. - Задача про параметричний резонанс у системі резервуар - рідина з вільною поверхнею, Лимарченко О. С. (2017)
Магда О. В. - Тривимірні алгебри Лі одного класу хвильових рівнянь (2017)
Plaksa S. A. - On differentiable and monogenic functions in a harmonic algebra (2017)
Сафонов В. М. - Про функції першого класу Бера з властивістю Дарбу (2017)
Сафонова О. В. - Про зліченнократні B-вимірні відображення (2017)
Сердюк А. С. - Апроксимація класів згорток періодичних функцій лінійними методами, побудованими на основі коефіцієнтів Фур'є-Лагранжа, Соколенко І. В. (2017)
Стефанчук М. В. - Узагальнено опуклі множини та їх застосування (2017)
Шпаковский В. С. - Гиперкомплексные функции и точные решения одного уравнения гидродинамики (2017)
Щехорський А. Й. - Контурно-тілесні властивості голоморфних функцій в опуклих областях багатовимірного комплексного простору, Герус О. Ф. (2017)
Змiст (2013)
Барняк М. Я. - Побудова розв’язкiв рiвняння Лапласа, якi задовольняють умову непротiкання на сегментi сфери (2013)
Барняк М. Я. - Визначення динамiчних характеристик капiлярної рiдини в рухомому цилiндрi при великих числах Бонда, Луковський І. О. (2013)
Барняк О. М. - Статика i динамiка капiлярноі рiдини в конiчнiй порожнинi непротiкання на сегментi сфери (2013)
Зінчук М. О. - Перетворення неперервних та дискретних моделей лiнiйних динамiчних систем, Новицький В. В. (2013)
Коломiйчук О. П. - Спостережники зниженого порядку для майже консервативних динамiчних систем (2013)
Луковський І. О. - Тензорне формулювання нелiнiйної крайової задачi про коливання iдеальної рiдини в нахилених цилiндричних резервуарах (2013)
Луковский И. А. - Вариационный метод исследования спектральной задачи о собственных колебаниях жидкости в соосных конических резервуарах, Солодун А. В. (2013)
Мазко О. Г. - Новi критерiї стiйкостi i локалiзацiї спектра лiнiйних систем (2013)
Мазко О. Г. - Стабiлiзацiя механiчних систем з невизначеними параметрами, Богданович Л. В. (2013)
Макаров В. Л. - Експериментально-аналiтичне дослiдження властивостей складових FD-методу при його застосуваннi до задач Штурма-Лiувiлля, Романюк Н. М., Лазурчак І. І. (2013)
Полiщук О. Б. - Iтерацiйний метод розв’язування задачi з обмеженнями для сингулярних iнтегральних рiвнянь (2013)
Сосницький С. П. - Про деякi особливостi симетричних рухiв у задачi трьох тiл (2013)
Тетерятник О. В. - Дослiдження двох зв’язаних керованих осциляторiв (2013)
Троценко Ю. В. - О колебаниях стержня с подвесным резервуаром при гармоническом возбуждении основания стержня (2013)
Троценко Ю. В. - К вариационному методу решения задачи сопряжения о свободных колебаниях цилиндрической оболочки (2013)
Троценко В. А. - Определение свободных колебаний жидкости в резервуарах сложной геометрии, Троценко Ю. В. (2013)
Шлепаков Л. М. - Селективне перехоплення динамiчних iнформативних повiдомлень у багатоканальнiй системi зв’язку (2013)
Chernova M. O. - Vibroequilibria of acoustically-levitating drops, Timokha A. N. (2013)
Chernova M. O. - Sloshing in a two-dimensional circular tank. Weakly-nonlinear modal equations, Timokha A. N. (2013)
Ovchynnykov D. V. - A complete weakly-nonlinear multimodal system for modeling the liquid sloshing dynamics in an upright annular cylindrical tank, Timokha A. N. (2013)
Самойленко А. М. - До 100-рiччя з дня народження академiка О .Ю. Iшлiнського, Луковський І. О., Стороженко В. О. (2013)
Афанасьева Е. C. - Асимптотическое поведение решений уравнения Бельтрами, Салимов Р. Р. (2015)
Бахтин А. К. - Разделяющее преобразование в задачах об экстремальном разбиении комплексной плоскости, Бахтина Г. П., Денега И. В. (2015)
Бахтіна Г. П. - Оцінки добутків внутрішніх радіусів областей в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини, В’юн В. Є., Дворак І. Я. (2015)
Бахтина Г. П. - Задачи об экстремальном разбиении для частично налегающих областей, Вьюн В. Е., Денега И. В. (2015)
Бахтин А. К. - Неравенства для внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей, Вьюн В. Е., Таргонский А. Л. (2015)
Bondarenko V. М. - On point-local deformations of minimal extensions of non-serial Dynkin diagrams, Chervyakov I. V., Pereguda Yu. M. (2015)
Бондаренко В. М. - Σ-функція числа параметрів для системи матричних зображень: початкові поняття та приклади, Зубарук О. В. (2015)
Власик Г. М. - Оцінки ортопроекційних поперечників класів Lβ, p Ψ періодичних функцій у просторі Lq (2015)
Волошин Г. А. - Про беровість простору нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. К., Маслюченко О. В. (2015)
Герус О. Ф. - Оцінка модуля неперервності межових значень кватерніонного інтеграла типу Коші (2015)
Golberg A. - Local behaviour of mappings defined by their distributional derivatives, Salimov R. (2015)
Gryshchuk S. V. - Effective conductivity of 2D ellipse-elliptical ring composite material (2015)
Засадко Т. - Групова класифікація рівнянь Шрьодінгера зі змінною масою (2015)
Заціха Я. В. - Про число піднапівгруп напівгруп малого порядку (2015)
Зелинский Ю. Б. - О многозначных нульмерных отображениях, Выговская И. Ю., Сафонова О. В. (2015)
Зелинский Ю. Б. - Инволюции и двукратные отображения, Доля Д. С. (2015)
Krushkal S. L. - On shape of Hilbertian embedding of universal Teichm"uller space (2015)
Кузьменко Т. С. - Степеневі ряди та ряди Лорана в алгебрі комплексних кватерніонів (2015)
Лісикевич В. А. - Про реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса найменших несерійних ч. в. множин (2015)
Магда О. В. - Симетрійні властивості одного класу рівнянь гіперболічного типу (2015)
Назаренко М. О. - Несиметрична фрактальна апроксимація функцій у просторі Lpα,β(I), Брязкало Т. А. (2015)
Плакса О. С. - Про стiйкiсть сингулярного iнтеграла Кошi вiдносно збурення кривої iнтегрування, Плакса В. С., Плакса С. А. (2015)
Пухтаєвич Р. П. - Iнтеграл типу Кошi по прямiй в тривимiрнiй гармонiчнiй алгебрi зодновимiрним радикалом, Плакса С. А. (2015)
Сафонов В. М. - Про нескінченні рівні неперервної функції (2015)
Стефанчук М. В. - Лінійно опуклі та спряжені функції в гіперкомплексному просторі, Ткачук М. В. (2015)
Таргонський А. Л. - Одна екстремальна задача для функціоналу другого типу у випадку частинно-неперетинних областей, Таргонська І. І. (2015)
Ткачук М. В. - Задача о тени для эллипсоида вращения, Осипчук Т. М. (2015)
Shpakivskyi V. S. - Monogenic functions in finite-dimensional commutative associative algebras (2015)
Dydak J. - Coverings and fundamental groups: a new approach (2013)
Golasinski M. - Cyclic and cocyclic maps and generalized Whitehead products, de Melo T. (2013)
Balcerzak B. - Derivatives of skew-symmetric and symmetric vector-valued tensors, Pierzchalski A. (2013)
Pavesic P. - Formal aspects of topological complexity (2013)
Goncalves D. L. - Fixed points on trivial surface bundles, Libardi A. K. M., Penteado D., Vieira J. P. (2013)
Blaszczyk Z. - Free A4-actions on products of spheres (2013)
Kubarski J. - Koszul complexes and Chevalley's theorems for Lie algebroids (2013)
Kiszkiel J. M. - The Lefschetz Theorem for multivalued maps (2013)
Buijs U. - Rational homotopy type of free and pointed mapping spaces between spheres, Murillo A. (2013)
Kuperberg K. - Periodicity generated by adding machines (2013)
Golasinski M. - Spheres over finite rings and their polynomial maps, Ruiz F. G. (2013)
Bauval A. - The Borsuk-Ulam Theorem for Double Coverings of Seifert Manifolds, Goncalves D. L., Hayat C., Zvengrowski P. (2013)
Ruszkowski S. - Time scale version of the Wazewski retract method (2013)
Biasi C. - Weak local Nash equilibrium - part II, Monis T. F. M. (2013)
Sharko V. - Semi-free R1 action and Bott map, Golcov D. (2013)
Змiст (2014)
Барняк М. Я. - Побудова математичної моделi руху в’язкої капiлярної рiдини в посудинi (2014)
Барняк М. Я. - Власнi симетричнi коливання в’язкої рiдини в посудинi, що має форму тiла обертання, Барняк О. М. (2014)
Барняк М. Я. - Визначення меж застосовностi рiзних фiзичних гiпотез динамiки iдеальної рiдини в рухомому цилiндричному резервуарi, Луковський І. О. (2014)
Боднар Д. І. - Багатовимiрне узагальнення овальної теореми для перiодичного гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду, Бубняк М. М. (2014)
Гаврилюк Н. М. - Сумiснi апроксимаії Паде деяких базисних гiпергеометричних рядiв, Голуб А. П. (2014)
Голуб А. П. - Двовимiрнi апроксиманти типу Паде для деяких спецiальних рядiв двох змiнних, Веселовська Г. М. (2014)
Грушковская В. В. - Приближенное решение краевой задачи для управляемых систем, удовлетворяющих ранговому условию, Зуев А. Л. (2014)
Жук П. Ф. - Область диференцiйовностi асимптотичної швидкостi збiжностi методу найшвидшого спуску (2014)
Зуев А. Л. - Стабилизация движения вращающегося тела с упругой пластиной, Новикова Ю. В. (2014)
Лила Д. М. - О неустойчивости вращающегося упругопластического ступенчатого кольцевого диска (2014)
Мазко О. Г. - Системи стабiлiзацiї з невизначеними коефiцiєнтами та динамiчним зворотним зв’язком, Купрiянчик Л. В. (2014)
Макаров В. Л. - Швидкодiючий алгоритм для моделювання динамiки розповсюдження викидiв в атмосферу вiд зосереджених джерел, Василик В. Б., Ситник Д. О. (2014)
Макаров В. Л. - Умови збiжностi та алгоритмiчнi аспекти програмної реалiзацiї FD-методу розв’язування задачi Кошi для нелiнiйного рiвняння Клейна-Гордона, Драгунов Д. В., Сембер Д. А. (2014)
Макаров В. Л. - FD-метод для задачi на власнi значення з кратними власними значеннями базової задачi, Романюк Н. М., Лазурчак І. І. (2014)
Ситник Д. О. - Ефективне використання попередньо обчислених даних у схемi iтеративної Sinc–апроксимацiї (2014)
Солодун А. В. - Нелинейные модальные модели третьего порядка малости, описывающие колебание жидкости в усеченных конических резервуарах (2014)
Стасюк С. А. - Приближение классов MBΩ(p,θ) в равномерной метрике суммами Валле Пуссена (2014)
Ткаченко Я. В. - Оптимизация перелетов космических аппаратов с электроракетными двигателями (2014)
Троценко Ю. В. - Об определении собственных колебаний тонкостенных незамкнутых в меридиональном направлении оболочек вращения (2014)
Троценко В. А. - Применение метода Ритца в сочетании с методом декомпозиции области для решения задачи о свободных колебаниях оболочек вращения, Троценко Ю. В. (2014)
Федуник-Яремчук О. В. - Наближення класiв BΩ(1,θ) перiодичних функцiй багатьох змiнних у просторi L∞ (2014)
Швец А. Ю. - Единство и разнообразие сценариев перехода к хаосу при колебаниях жидкости в цилиндрических баках, Сиренко В. А. (2014)
Шидліч А. Л. - Апроксимаційні характеристики дiагональних операторiв в просторах lp , Чайченко О. C. (2014)
Шкапа В. В. - Найкращi наближення аналогiв ядер Бернуллi та класiв (ψ,β)-диференцiйовних перiодичних функцiй (2014)
Шлепаков Л. М. - Напiвмарковськi моделi стратегiй пошуку з розпiзнаванням шуканих iнформативних повiдомлень (2014)
Lukovsky I. A. - Background of the multimodal method in the sloshing problem, Timokha A. N. (2014)
Timokha A. N. - The vortex-induced damping in the moonpool problem (2014)
Timokha A. N. - The sea-based gravity monotower: coupling external hydrodynamics, sloshing, soil, and structural vibrations. The multimodal modeling (2014)
Vasylyk V. B. - Exponentially convergent method for the final value problem for the first order differential equation in Banach space (2014)
Змiст (2014)
Білоколос Є. Д. - Дмитро Якович Петрина (до 80-річчя від для напродження), Герасименко В. І., Горбачук М. Л., Загородній А. Г., Нікітін А. Г., Ребенко О. Л., Самойленк А. М. (2014)
Barletti L. - Semi-classical hydrodynamics of a quantum Kane model for semiconductors, Borgioli G., Frosali G. (2014)
Belokolos E. D. - Mathematical problems of the almost-periodic solids (2014)
Gerasimenko V. I. - Mean field asymptotic behavior of quantum particles with correlations (2014)
Gorev V. N. - Investigation of nonequilibrium processes in the vicinity of hydrodynamic states, Sokolovsky A. I. (2014)
Gryschuk S. V. - Power series and conformal mappings in one boundary value problem for monogenic functions of the biharmonic variable (2014)
Kostrobij P. P. - Generalized kinetic equations for dense gases and liquids far from equilibrium in Renyi statistics, Viznozych O., Markiv B. B., Tokarchuk M. V. (2014)
Zagrebnov V. A. - The Bogoliubov c-number approximation for random boson systems (2014)
Бахтін О. К. - Про деякі нерівності в теорії неперетинних областей, Бахтіна Г. П., В’юн В. Є. (2014)
Болух В. А. - Розклад Бріджеса Федербуша для систем з посиленою надстійкою взаємодією (2014)
Гап’як І. В. - Кінетичні рівняння для систем пружних куль з початковими кореляціями (2014)
Гордевський В. Д. - Бімодальний розподіл з гвинтовими модами моделі для Бріана Піддіка, Гукалов О. О. (2014)
Грушка Я. І. - Тахонні відображення Лоренца та їх деякі властивості (2014)
Засадко Т. - Групова класифікація рівнянь Шродінгера зі змінною масою, Нікітін А. Г. (2014)
Коваленко В. М. - Скінчені та нескінчені арифметичні суми множин комплексних чисел (2014)
Ребенко О. Л. - Нескінченовимірний аналіз і статистична механіка, Болух В. А. (2014)
Самойленко Ю. І. - Існування в природі швидко спадних функцій та властивості розв’язків рівняння із частинними похідними першого порядку з квадратичною нелінійністю (2014)
Таргонський А. Л. - Одна екстремальна задача на (2n, 2m)-променевій системі точок (2014)
Федчун Ю. Ю. - Скейлінґові властивості нерівноважних станів активної м’якої речовини (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Tarariko O. H. - Long-term prediction of climate change impact on the productivity of grain crops in Ukraine using satellite data, Ilienko T. V., Kuchma T. L., Velychko V. A. (2017)
Fedoruk R. S. - Growth and development of the organism and immunophysiological indices of blood of male F2 rats, affected by different doses of nanogermanium citrate, Tesarivska U. І., Khrabko M. І., Tsap M. M. (2017)
Mergia Abera - Farmers’ preference for improved grasses and legume forage species in six mixed farming system districts of southern region of Ethiopia, Tekleyohannes Berhanu (2017)
Patyka V. P. - Physiological effect of citrate chelate nanoparticles on plants of wheat, Huliaieva H. B., Tokovenko I. P., Maksin V. I., Kaplunenko V. G. (2017)
Balashova H. S. - Methods of intensifying the tuberization process of potato seeds in vitro culture, Lavrynenko Yu. O., Vozhehova R. A., Kotov B. S. (2017)
Lymanska O. Yu. - PCR-screening of clinical blood samples the presence of BLV-, BIV-, BFV-infected animals in the farms of the eastern region of Ukraine, Kulyk I. O., Zlenko O. B., Rudova N. H., Horbatenko S. K., Gerilovych A. P. (2017)
Pankova S. M. - Efficiency of using the new domestic meat-egg hybrid for the production of food eggs in household farms, Katerinich O. O. (2017)
Minorova A. V. - Protein composition and technological properties of milk whey concentrates, Romanchuk I. O., Zhukova Ya. F., Krushelnytska N. L., Vezhlivtseva S. P. (2017)
Roik M. V. - Complex processing of Stevia rebaudiana bertroni, Kuznetsova I. V. (2017)
Adamchuk V. V. - Mathematical modelling of the movements of tractor working tools in controlled traffic farming, Bulgakov V. M., Holovach I. V., Kuvachov V. P. (2017)
Змiст (2015)
Луковський І. О. - Вiддiлу динамiки та стiйкостi багатовимiрних систем Iнституту математики НАН України — 50 рокiв, Мазко О. Г. (2015)
Барняк М. Я. - Координатнi функцiії для реалiзацiї проекцiйних методiв в задачах гiдродинамiки (2015)
Василик В. Б. - Експоненцiально збiжний метод для диференцiального рiвняння першого порядку в банаховому просторi з необмеженим оператором у нелокальнiй умовi, Макаров В. Л., Ситник Д. О. (2015)
Голуб А. П. - Про збiжнiсть апроксимант Паде q–аналога експоненти, Гаврилюк Н. М. (2015)
Іванов I. Л. - Пiдхiд до дослiдження стiйкостi iмпульсних систем з запiзненням (2015)
Кіфоренко Б. М. - Метод побудови оптимальних траєкторiй перельотiв в сильному центральному гравiтацiйному полi, Ткаченко Я. В. (2015)
Кононов Ю. М. - О колебании физического маятника с многослойной идеальной жидкостью (2015)
Мазко О. Г. - Задачi стабiлiзацiї i гасiння зовнiшнiх збурень у системах керування, Кусiй С. М. (2015)
Макаров В. Л. - Суперекспоненцiальна збiжнiсть FD-методу для спектральної задачi в банаховому просторi, Романюк Н. М. (2015)
Пагіря М. М. - Оберненi похiднi 2–го типу многочлена та рацiональної функцiї (2015)
Ситник Д. О. - Метод iтеративної апроксимацiї функцiй з використанням iнтерполянтiв у банахових просторах (2015)
Солодун А. В. - Анализ резонансных колебаний жидкости в срезанных конических баках (2015)
Сосницький С. П. - Про деякi особливостi руху в обмеженiй задачi трьох тiл (2015)
Ткаченко Я. В. - Оптимальнi перельоти мiж близькими круговими орбiтами з врахуванням тiнi (2015)
Троценко Ю. В. - Применение метода Ритца к расчету колебаний упругих оболочек вращения, частично заполненных жидкостью (2015)
Шлепаков Л. М. - Виявлення рухомого об’єкту, що перебуває у зонi пошуку протягом випадкових промiжкiв часу (2015)
Timokha A. N. - The Narimanov–Moiseev modal equations for sloshing in an annular tank (2015)
Timokha A. N. - The Bateman–Luke variational formalism for sloshing of an ideal incompressible liquid with rotational flows (2015)
Timokha A. N. - Natural sloshing frequencies and modes in an upright circular container with poles (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Havrylenko V. S. - The role of the biosphere reserve "Askania-Nova" in preserving the rare fauna of national and international importance, Dumenko V. P., Polishchuk I. K. (2017)
Lobchenko V. O. - Cytological features of pig oocytes in the process of spontaneous maturation (2017)
Kovalchuk N. S. - Miscanthus: genetic diversity and a method of ploidy variability identification using fluorescent cytophotometry, Roik M. V. (2017)
Iskra R. Ya. - Biological efficiency of citrates of microelements in animal breeding, Vlislo V. V., Fedoruk R. S. (2017)
Vishnevskaya O. V. - Alternative sources of vegetative mass for biofuels in Polissia zone (2017)
Miroshnychenko M. M. - Dynamics of CO2 emission from chernozems under agricultural use, Siabruk O. P. (2017)
Demydenko O. V. - Agrogenesis of regraded chernozem and the performance of grain crops under organic system of fertilization, Prybluda V. V., Zapasna Yu. M., Velychko V. A. (2017)
Zhukorsky O. M. - Ecological specificities of the interaction between animal breeding and climate changes, caused by greenhouse gas emissions, Nykyforuk O. V., Boltyk N. P. (2017)
Varchenko O. M. - Innovations of agro-food chains in Ukraine, Krysanov D. F., Shust O. A. (2017)
Змiст (2015)
Антонова Т. М. - Необхiднi умови збiжностi для одного класу двовимiрних неперервних дробiв з комплексними елементами, Сусь О. М. (2015)
Бахтин А. К. - Точные оценки произведений внутренних радиусов взаимно непересекающихся областей в комплексной плоскости, Дворак И. Я., Денега И. В. (2015)
Бодра В. I. - Наближення класiв ψ–диференцiйовних функцiй сумами Фур'є, Задерей П. В. (2015)
Бубняк М. М. - Ознаки збiжностi перiодичних гiллястих ланцюгових дробiв спецiльного вигляду (2015)
Вакарчук С. Б. - О наилучшем приближении "углом" аналитических в единичном бикруге функций, Вакарчук М. Б. (2015)
Веремiй М. А. - Про нерiвностi Лебега для сум Валле Пуссена на класах CψC, Задерей П. В. (2015)
Веселовська Г. М. - Апроксиманти типу Паде для деяких спецiальних рядiв двох змiнних, Голуб А. П. (2015)
Власик Г. М. - Ортопроекцiйнi поперечники класiв Lψβ, p перiодичних функцiй у просторi Lq (2015)
Войтович В. А. - Нерiвностi типу Лебега для iнтерполяцiйних аналогiв сум Валле Пуссена на множинах нескiнченно диференцiйовних функцiй, Мусiєнко В. А. (2015)
В’юн В. Є. - Екстремальне розбиття комплексної площини i нерiвностi для добуткiв внутрiшнiх радiусiв областей, Денега І. В., Таргонский А. Л. (2015)
Гаврилюк Н. М. - Апроксиманти Паде q–аналогiв експоненти та їх узагальнень, Голуб А. П. (2015)
Гаєвський М. В. - Оцiнки групи φ-вiдшилень аналiтичних функцiй, Задерей П. В. (2015)
Дерев’янко Н. В. - Лiнiйнi поперечники класiв SΩp,θB перiодичних функцiй багатьох змiнних, Черемшинська О. I. (2015)
Дзюбенко Г. А. - Обмеження порядку q-монотонного наближення перiодичних функцiй (2015)
Зелінський Ю. Б. - Задача о тени для семейства множеств (2015)
Конограй А. Ф. - Оцiнки ортопроекцiйних поперечникiв класiв BΩ∞,θ перiодичних функцiй багатьох змiнних iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi, Федуник О. В. (2015)
Меремеля І. Ю. - Екстемальна задача Поппея–Ландау–Саса для обмежених голоморфних функцiй в бiкрузi (2015)
Пагиря М. М. - Двi властивостi обернених похiдних Тiле (2015)
Романюк А. С. - Ентропiйнi числа i Колмогорiвськi поперечники класiв Нiкольського-Бєсова перiодичних функцiй двох змiнних у просторi L∞ (2015)
Романюк В. С. - Нелинейная апроксимация в пространствах кратных последовательностей (2015)
Савчук В. В. - Доповнення до теореми Ф. Вiнера про решето, Чайченко С. О. (2015)
Салiмов Р. Р. - Асимптотическое поведение классов Орлича-Соболева на бесконечности (2015)
Стефанчук М. В. - Множина мiри нуль, яка мiстить сфери довiльних радiусiв, Ткачук М. В. (2015)
Шевченко И. А. - О наилучших несиметричных L1-приближениях некоторых класов сверток обобщеными сплайнами (2015)
Шкапа В. В. - Грiдi–алгоритми на класах (ψ, β)-диференцiйовних перiодичних функцiй (2015)
Shpakivski V. S. - Integral theorems for monogenic functions in commutative algebras (2015)
Белей Л. - Cуржик: cоціолінгвістична перспектива (2017)
Вегеш А. - Особливості творення літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Маруся" (2017)
Виноградов А. - Категория каузативности в контрастивных исследованиях: глаголы перемещения (2017)
Галас А. - Фраземи та паремії з компонентами бог, божий у закарпатських говірках (2017)
Галас Б. - Словниковий доробок В. Лазаревського: стан і перспективи дальшого вивчення (2017)
Ґоца Е. - Назви обрядової їжі в українських карпатських говорах (2017)
Миголинець О. - Зі спостережень над лексикою весільного обряду: назви молодих в українських Закарпатських говірках (2017)
Пискач О. - Назви весільної обрядовості в діалектних словниках південно- західного наріччя (2017)
Русинко-Бомбик Л. - Празький період мовознавчої творчості Василя Сімовича (2017)
Сабадош І. - Микола Мельник і формування української наукової ботанічної термінології (2017)
Сугоняк В. - Двотижневик "Літературна неділя" (1941–1944) на хвилі дискусій про мовні пріоритети закарпатської інтелігенції (2017)
Харьківська О. - Суфіксальний словотвір іменників жіночого роду в українських говорах Закарпаття (2017)
Чаварга А. - Екстралінгвальні чинники розвитку української літературної мови на теренах історичного закарпаття у 20–40-х рр. ХХ ст. (2017)
Юсип-Якимович Ю. - Августин Волошин: становлення національно-мовної особистості (2017)
Балла Е. - Психологічний автопортрет ліричної героїні в поезії Ірини Жиленко (2017)
Кузьма О. - Ідея свободи в екзистенційному вимірі драми Лесі Українки "На руїнах" (2017)
Ференц Н. - Поезія Закарпаття періоду угорської окупації (1939–1944 рр.) (2017)
Вовченко Г. - Неорусинство як інструмент сепаратизму: Белей Любомир. "Русинський" сепаратизм: націєтворення in vitro. – К.: Темпора, 2017. – 390 с. (2017)
Лісун Т. - Не бійся знати (2017)
Філак І. - Рецензія на видання: Янош Пустаї. Буденний месія: поезії. – Ужгород, 2017. – 75 с. (2017)
Венжинович Н. - Професору Михайлові Сюську – 80 (2017)
Ференц Н. - Живе світла пам’ять (2017)
Шарко В. В. - Про топологічну еквівалентність псевдо-гармонічних функцій загального положення на площині, Полулях Є. О., Сорока Ю. Ю. (2015)
Власенко И. Ю. - О классах топологической сопряженности квадратичных однородных внутренних полиномиальных отображений, Гольцов Д. А. (2015)
Власенко И. Ю. - Примеры внутренних отображений цилиндра с нейтрально неблуждающими точками, не являющимися нейтрально рекуррентными, Рыбалкина Т. В. (2015)
Eftekharinasab K. - Transversality and Lipschitz-Fredholm maps (2015)
Кадубовський О. А. - Перерахування топологічно нееквівалентних гладких мінімальних функцій на замкнених поверхнях (2015)
Максименко С. І. - Топологічна стійкість функцій відносно усереднень за мірами з кусково постійними щільностями, Марункевич О. В. (2015)
Пришляк О. О. - Топологія потоків Морса з нерухомими точками на межі повного кренделя, Скочко Д. М. (2015)
Хмельницкий Н. А. - О цепной эквивалентности проективных скрещенных цепных комплексов (2015)
Фещенко Б. Г. - Деформації гладких функцій на 2-торі, у яких граф Кронрода-Ріба є деревом (2015)
Клименко О. М. - Програма для зведення матриці до нормальної форми Арнольда відносно гладких перетворень подібності, Блажко I. О., Кублицький Д. О., Скидан Д. О., Ящук С. М. (2015)
Нібур К. В. - Давні єврейські неканонічні тексти у пізній античності (2017)
Пастушук Г. О. - Загадка "фараонового серця”: біблійні роздуми про свободу людського вибору (2017)
Василишин І. В. - Особливості літургійного календаря у Типику отця Ісидора Дольницького (2017)
Рудейко В. П. - Вечірня з Літургією: нотатка до двох пастирських проблем (2017)
Гаврилик І. А. - Свята Макрина Молодша – учителька та наставниця великих каппадокійців (2017)
Петринко О. П. - Чи був Йоан Дамаскин cаваїтом? (2017)
МакҐакін Дж. А. - Традиції ненасильства і миру в ранньому та східному християнстві (2017)
Кіндій О. Ю. - Східнохристиянський внесок у богослов’я примирення: патристична і сучасна українська перспективи (2017)
Хортик О. З. - Сани і відзнаки в східному кодексі та УГКЦ (2017)
Димид М. Д. - Еклезіологічно-канонічний погляд на поняття "благодатности” та "канонічности” Церков (2017)
Завідняк Б. Т. - Бог релігійних мислителів – поетів (2017)
Гірник О. В. - "Перло многоцінноє" Кирила Транквіліона: богослов’я як феноменологія поетичного образу (2017)
Гірник О. В. - Рец. на: Михаил Эпштейн, Религия после атеизма. Новые возможности теологии (Идеи для мира). Москва: АСТ-пресс книга 2013, 415 с. (2017)
Димид М. Д. - Рец. на: О. Юрій Кміт. Добрий посів: Проповіді на свята цілого року. Київ: Родовід – Fine Art Hura Gallery 2015, 440 c. (2017)
Олійник А. Р. - Рец. на: Review of: David Rylaarsdam. John Chrysostom on Divine Pedagogy. The Coherence of His Theology and Preaching. Oxford: Oxford University Press 2014, 317 с. (2017)
Бойко Н. О. - Обгрунтування ефективного впливу енергозберігаючих технологій на економічну безпеку підприємств, Коротчин В. Ф. (2012)
Вербовська Л. С. - Кластерна стратегія як транскордонна ініціатива розвитку карпатського єврорегіону (2012)
Гаркин В. В. - О модели качества информационной системы и программного обеспечения (2012)
Губарєва І. О. - Прогнозування сталого економічного розвитку країни з використанням когнітивного моделювання, Огородня Є. М. (2012)
Гумбатова Сугра Ингилаб гызы - Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и анализ состояния внутреннего рынка (2012)
Дзеніс В. О. - Безпека банківської діяльності на основі оцінювання ризиків (2012)
Довбня С. Б. - Комплексний підхід до діагностики фінансово-економічної безпеки підприємства (2012)
Заднєпровська Г. І. - Регіональні аспекти фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2012)
Зайцева О. І. - Оцінка складових економічної безпеки підприємства як стимуляторів та дестимуляторів самоорганізації (2012)
Клебанова Т. С. - Нерівномірність регіонального розвитку як загроза економічній безпеці регіонів, Чаговець Л. О. (2012)
Кокорєва О. В. - Визначення інтегрального показника економічної безпеки туристичних підприємств (2012)
Корчагина Г. А. - Влияние культуры предприятия на экономическую безопасность (2012)
Корчевська Л. О. - Місце соціальної відповідальності у забезпеченні економічної безпеки підприємства, Жосан Г. В. (2012)
Кузенко Т. Б. - Використання інструментарію контролінгу в забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Полтініна О. П. (2012)
Лабунська С .В. - Підхід щодо формування показника інноваційної спроможності в загальній системі економічної безпеки підприємства (2012)
Літвінов О. С. - До питання визначення факторів енергетичної безпеки (2012)
Лотарєв А. Г. - Сучасний стан системи економічної безпеки м’ясопереробних підприємств (2012)
Мозгова Л. О. - Забезпечення економічної безпеки в системі корпоративного управління підприємства, Гронь О. В. (2012)
Осика А. С. - Формування інформаційно-аналітичних потоків в процесі оцінки економічної безпеки підприємства (2012)
Остапчук Д. О. - Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Отенко В. І. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в аспекті його корпоративної культури, Мозгова О. О. (2012)
Пилипенко А. А. - Концепція організації обліково-аналітичного забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємств та їх інтегрованих об’єднань, Пилипенко С. М. (2012)
Сабліна Н. В. - Сутність капіталу: еволюція теоретичних підходів, Лимар Д. О. (2012)
Стадник М. Є. - Екологічна безпека та основні її характеристики (2012)
Тимошенко А. В. - Роль та місце митних органів України в забезпеченні економічної безпеки держави (2012)
Хмеленко Г. Г. - Економічна безпека: діагностика фінансово-економічного стану в умовах змін на підприємстві, Хмеленко О. В. (2012)
Холодная Ю. Е. - Структурно-функциональное моделирование процесса привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, Рац О. М. (2012)
Хомин О. Й. - Вплив торгівлі наркотиками та психотропними засобами на стан демографічної безпеки (2012)
Штаєр О. М. - Обгрунтування пріоритетності загроз економічної безпеки банку (2012)
Змiст (2016)
Березанський Ю. М. - Самуїл Давидович Ейдельман, Горбачук М. Л., Івасишен С. Д., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Мурач О. О., Нижник Л. П. (2016)
Березанський Ю. М. - Список наукових праць Самуїла Давидовича Ейдельмана, Горбачук М. Л., Івасишен С. Д., Кочубей А. Н., Михайлець В. А., Мурач О. О., Нижник Л. П. (2016)
Eidelman Y. - Two-point boundary value problems for differential-operator equations, Yakubov Ya. (2016)
Гнип Є. В. - Фредгольмові крайові задачі з параметром на просторах Слободецького, Михайлець В. А. (2016)
Горбачук В. М. - Умови існування обмежених розв'язків диференціального рівняння у банаховому просторі на всій числовій осі (2016)
Горюнов А. С. - Про збіжність та апроксимацію розв'язків крайових задач для квазідиференціальних рівнянь (2016)
Івасишен С. Д. - Класичні фундаментальні розв'язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних, Мединський І. П. (2016)
Кузь А. М. - Задачі з інтегральними умовами за часовою змінною для лінійних еволюційних рівнянь та систем рівнянь. Метричний підхід до проблеми малих знаменників, Пташник Б. Й. (2016)
Літовченко В. А. - Граничні значення гладких розв'язків для параболічних систем типу Шилова, Довжицька І. М. (2016)
Лопушанська Г. П. - Обернена задача Коші для рівняння дробової дифузії з узагальненими функціями у правих частинах, Рапіта В. Р. (2016)
Лось В. М. - Про достатні умови класичності узагальнених розв'язків деяких мішаних параболічних задач (2016)
Молибога В. М. - Про кореневі функції дробового оператора Шредінгера з сингулярним потенціалом (2016)
Мурач О. О. - Критерій неперервності за параметром розв'язків крайових задач для систем диференціальних рівнянь вищих порядків, Солдатов В. О. (2016)
Нижник І. Л. - Періодичні розв'язки диференціальних рівнянь із розривною нелінійністю (2016)
Сердюк А. С. - Наближення класів (Ψ, β)-диференційовних функцій інтерполяційними тригонометричними поліномами, Соколенко І. В. (2016)
Швай К. В. - Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень узагальнених багатовимірних аналогів ядер Бернуллі та класів L Ψ β, 1 у просторі Lq (2016)
Змiст (2016)
Gerasimenko V. I. - On non-perturbative solution of quantum BBGKY hierarchy, Krechko V. V. (2016)
Аноп А. В. - Деякі напіводнорідні еліптичні крайові задачі у повній розширеній соболєвській шкалі, Мурач О. О. (2016)
Василенко Я. П. - Про використання ітераційного процесу Ньютона-Канторовича в апроксимаційно-ітеративному методі (2016)
Власик Г. М. - Оцінки норм узагальнених похідних ядер типу Діріхле з довільним вибором гармонік (2016)
Гнип Є. В. - Неперервність за параметром розв'язків некласичних багатоточкових крайових задач у просторах Слободецького (2016)
Гнип Є. В. - Про критерій неперервної залежності за параметром розв'язків тотальних крайових задач щодо просторів Соболєва, Михайлець В. А., Мурач О. О. (2016)
Грушка Я. І. - Про часозворотність тахіонових кінематик (2016)
Лось В. М. - Умови класичності розв'язків другої крайової задачі для параболічних рівнянь (2016)
Маслюк Г. О. - Багатоточкові крайові задачі з параметром для диференціальних рівнянь високого порядку на просторах Гельдера (2016)
Михайлець В. А. - Принципи локалізації для одновимірного оператора Шрьодінгера з потенціалом-розподілом, Новіков В. В. (2016)
Найко Д. А. - Про деякі апроксимаційні властивості q-параметричних многочленів Бернштейна (2016)
Нижник І. Л. - Біжучі обвальні хвилі в дифузійно-кінетичних ланцюгах (2016)
Пелехата О. Б. - Про збіжність розв'язків багатоточкових крайових задач (2016)
Рибак О. В. - Числа Ляпунова у напівгрупових системах (2016)
Солдатов В. О. - Багатоточкові крайові задачі для систем диференціальних рівнянь першого порядку у просторах Гельдера (2016)
Чепурухіна І. С. - Теореми типу Ліонса-Мадженеса для еліптичних за Лавруком крайових задач (2016)
Змiст (2016)
Луковський І. О. - Володимир Леонiдович Макаров (до 75-рiччя вiд днянародження), Гаврилюк I. О., Василик В. Б., Ситник Д. О. (2016)
Біленко В. І. - Наближення полiномами розв’язкiв алгебраїчно–нелiнiйних рiвнянь математичної фiзики, Божонок К. В., Дзядик С. Ю., Стеля О. Б. (2016)
Василик В. Б. - Паралельний чисельний алгоритм для абстрактного диференцiального рiвняння з умовою у кiнцевий момент часу, який базується на нелокальнiй регуляризацiї, Макаров В. Л., Ситник Д. О. (2016)
Веселовська Г. М. - Апроксимацiї типу Паде для деяких спецiальних рядiв двох змiнних (2016)
Грушковская В. В. - Оценка скорости убывания решений нелинейной системы с совпадающими частотами (2016)
Дзюбенко Г. А. - Кубiчний сплайн три-монотонного наближення (2016)
Діденко Ю. Ф. - Основнi спiввiдношення для розрахунку пружного поля в середовищi зi сферичними включеннями, Денисенко В. І. (2016)
Елишевич М. А. - Задачи вариационного исчисления с подвижными концами и производными высших порядков (2016)
Константинов А. В. - Динамика резервуара в форме тела вращения, частично заполненного жидкостью, присложном импульсном нагружении, Лимарченко О. С., Кинебас К. В., Паранькина О. Ю. (2016)
Мазко О. Г. - Робастна стабiлiзацiя та гасiння зовнiшнiх збурень у системах з керованими i спостережуваними виходами, Кусiй С. М. (2016)
Працьовитий М. В. - Про одне узагальнення системи функцiй Радемахера та Уолша, Маслова Ю. П. (2016)
Працьовитий М. В. - Найпростiшi функцiї, пов’язанi з оператором лiвостороннього зсуву елементiв ланцюгового зображення чисел, Чуйков А. С. (2016)
Новицький В. В. - Оптимальне керування лiнiйними майже консервативними системами, Зінчук М. О., Коломiйчук О. П., Тетерятник О. В. (2016)
Осауленко Р. Ю. - Група неперервних перетворень вiдрiзка |0;1|, якi зберiгають частоти цифр Q s–зображення числа (2016)
Слинько В. I. - Про стiйкiсть лiнiйних iмпульсних систем з перемиканнями, Кравчук С. В. (2016)
Солодун А. В. - О внутренних резонансах колебаний жидкости в подвижных соосных резервуарах конической формы (2016)
Ситник Д. О. - Нерiвномiрна Sinc—апроксимацiя (2016)
Сосницький С. П. - Про орбiтальну нестiйкiсть трикутних лагранжевих рухiв у задачi трьох тiл (2016)
Сосницький С. П. - Про осцилюючi симетричнi рухи у задачi трьох тiл (2016)
Чернецька Л. О. - Узагальненi моментнi зображення та апроксиманти типу Паде функцiй багатьох змiнних (2016)
Timokha A. N. - Resonant sloshing in a square-base tank due to an angular-and-horizontal periodic forcing (2016)
Shlepakov L. N. - Optimalsearch strategy of moving object in multichannel system (2016)
Shidlich A. L. - Nonlinear approximation of the classes F q,rof functionsof several variables in the integral metrics (2016)
Луковський І. О. - Про дослiдження з теорiї iнерцiальної навiгацiї iсумiжних питань в Iнститутi математики НАН України, Стороженко В. О. (2016)
Луковський І. О. - Формування нових iдей в галузi небесної механiки в Iнститутi математики НАН України (1920–1939), Пустовойтов М. О. (2016)
Мацук З. А. - Економічна природа та сутність торгівлі фінансовими активами (2017)
Васильченко З. М. - Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах, Демчишина Е. В. (2017)
Шолойко А. С. - Інфраструктура ринку перестрахування в Україні (2017)
Степанова А. А. - Ризик-менеджмент як важлива складова інноваційної діяльності підприємства, Рогоза Я. І. (2017)
Виноходова С. Г. - Маркетинг фінансових послуг: сучасні виклики і тренди (2017)
Кукурудз О. М. - Літературний product placement як метод впливу на цільову аудиторію страховика, Попова М. А., Тринчук В. В. (2017)
Балицька М. В. - Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії (2017)
Стрекаль О. О. - Інформаційне забезпечення ефективності державного фінансового контролю (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Stakhiv P. - 125-th Anniversary of Electrical Engineering Education and Science in Lviv Polytechnic (1891–2016), Rendzinyak S., Hoholyuk O. (2017)
Binkevych T. - Means of Lightning Protection of Overhead Power Transmission Lines with Isolated Neutral (2017)
Dyvak M. - Estimation Method for a Set of Solutions to Interval System of Linear Algebraic Equations with Optimized "Saturated Block” Selection Procedure, Oliynyk I. (2017)
Hoholyuk O. - Macromodelling as an Approach to Short-Term Load Forecasting of Electric Power System Objects, Kozak Y., Nakonechnyy T., Stakhiv P. (2017)
Karlashevych I. - Use of Cluster Analysis Method to Increase the EȀciency and Accuracy of Radar Data Processing, Pravda V. (2017)
Lezhniuk P. - Assessment of Balance Reliability in Local Elecrtic System with Alternative Renewable Sources of Energy, Komar V., Kravchuk S. (2017)
Malyar A. - Study of the Hamming Network EȀciency for the Sucker-Rod Oil Pumping Unit Status Identìcation, Andreishyn A., Kaluzhnyi B., Holovachk I. (2017)
Mandziy B. - Application of the Frequency Symbolic Method for the Analysis of a Quadrature Demodulator of a Telecommunication System, Сhaban K., Shapovalov Y., Bachyk D. (2017)
Mukha M. - Comparative Analysis of Technical and Economic Characteristics of Generator Sets on the Basis of Synchronous and Asynchronous Generators (2017)
Tkachuk V. - Switched Reluctance Motor for a Surface Lift Drive, Bilyakovskyy I., Kasha L. (2017)
Vasetsky Y. - Features of Distribution of Three-Dimensional Quasi-Stationary Electromagnetic Field in a System with Planar Interface Between Media, Mazurenko I., Dziuba K. (2017)
Preparation of Papers for CPEE IV (2017)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2017)
VII Call for papers SmartGridComm-2017 (2017)
Call for papers menacomm-2018 (2017)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2017)
Свідоцтво про реєстрацію (2017)
Филюк Г. М. - Держава – бізнес - суспільство: взаємодія у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України, Табахарнюк М. О. (2017)
Варналій З. С. - Фінансова безпека як основна передумова ефективного функціонування держави, Савілова О. В. (2017)
Демиденко Л. М. - Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва: протиріччя та перспективи, Демиденко В. І. (2017)
Альрашді А. - Фінансовий механізм залучення інвестицій: досвід ОАЕ (2017)
Тeрес Ю. С. - Аналіз макроекономічного стану України в контексті зростання рівня боргового навантаження (2017)
Софієнко А. П. - Етапи та особливості формування зовнішнього державного боргу України (2017)
Дикань В. Л . - Роль государства в создании условий возрождения промышленного потенциала Украины (2012)
Дикань В. В. - Реанімація економічного потенціалу підприємств машинобудування як ключовий чинник забезпечення економічного зростання України (2012)
Домбровський О. Г. - Креативний аспект постекономіки в просторово-часових вимірах сучасності (2012)
Дорошенко Г. О. - Можливості і обмеження застосування теорій конкуренції у визначенні конкурентоспроможності регіону (2012)
Дружиніна Ю. О. - Шляхи стратегічного розвитку інтегрованих структур бізнесу (2012)
Зверук Л. А. - Вплив кризових явищ на розвиток банківського сектору економіки України (2012)
Кірдіна О. Г. - Ефективне промислове виробництво як основа розвитку економіки України (2012)
Кузічкіна Н. І. - Особливості формування підсистеми індикаторів споживання (2012)
Лісовенко С. А. - Метод оцінки конкурентоспроможності промислових галузей (2012)
Пономарьова Т. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку сучасного ринку аудиторських послуг в Росії (2012)
Рогозянська А. М. - Методологія дослідження фінансизації економічного життя (2012)
Сухорукова Т. Г. - Теоретичні основи пулінга й перспективи його використання в Україні (2012)
Устенко М. О. - Організаційно-економічний механізм функціонування регіонального транспортно-логістичного центру (2012)
Фурсова В. А. - Проблемные активы: сущность и классификация, Зоря Ю. А. (2012)
Чала О. В. - Сутнісні аспекти інформаційної економіки (2012)
Широкова О. М. - Мультиплікативний ефект від діяльності залізничного транспорту, Челядінова Н. Г. (2012)
Бараш Ю. С. - Аналіз наукових підходів щодо обґрунтування економічної доцільності будівництва в Україні високошвидкісних магістралей, Момот А. В. (2012)
Галуненко Н. А. - Особливості розробки технологічних процесів роботи вантажних фронтів на основі проектування схем механізації вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті в сучасних умовах (2012)
Гриценко Н. В. - Комплексний огляд реформування залізничного транспорту України (2012)
Гудкова В. П. - Збалансування соціально-економічних зв’язків в системі транспортного обслуговування населення (2012)
Гулай О. С. - Особливості формування державного та місцевих бюджетів за рахунок доходів залізниць (2012)
Каличева Н. Є. - Шляхи оптимізації розподілу наявного парку колійної техніки вітчизняного колійного комплексу (2012)
Кондратюк М. В. - Шляхи удосконалення управління вантажними залізничними перевезеннями (2012)
Нескуба Т. В. - Удосконалення механізму реалізації стратегії реструктуризації структурних підрозділів залізничного транспорту в умовах його реформування (2012)
Приймук О. Р. - Роль ціноутворення для ефективного функціонування метрополітену (2012)
Токмакова І. В. - Принципи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень за рахунок кільцювання поїздів та підвищення швидкості руху (2012)
Чередниченко О. Ю. - Економічна доцільність відомчої системи охорони вантажів, громадського порядку на об’єкт транспортної інфраструктури України в сучасний період (2012)
Абрамова І. М. - Короткострокове прогнозування при бюджетуванні основних фінансових планів підприємства (2012)
Боровик Ю. Т. - Надійність систем управління виробництвом як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств (2012)
Геращенко І. О. - Інноваційні методи управління фінансовою стійкістю підприємства, Войтенко А. Ю. (2012)
Дем’яненко Т. І. - Механізм адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту (2012)
Дергоусова А. О. - Методичний підхід до визначення конкурентоспроможності залізничного туру (2012)
Диколенко О. Г. - Методичний підхід до аналізу фінансового стану залізниць з позицій управління ризиком (2012)
Єфіменко Т. І. - Соціалізаційні ознаки фінансової звітності підприємств залізничного комплексу, Петухова Т. О. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського