Arabidze D. - Integral Functionals of the Gasser–Muller Regression Function, Babilua P., Nadaraya E., Sokhadze G. A., Tkeshelashvili A. (2015)
Барышовец П. П. - Бесконечные группы с дополняемыми неабелевыми подгруппами (2015)
Behrouzi F. - The Stone–Čech Compactification of Groupoids (2015)
Ковтонюк Д. А. - К теории простых концов для пространственных отображений, Рязанов В. И. (2015)
Лиман Ф. Н. - O норме разложимых подгрупп в локально конечных группах, Лукашова Т. Д. (2015)
Ломако Т. В. - О граничном поведении регулярных решений вырожденных уравнений Бельтрами (2015)
Пилипенко А. Ю. - О предельном поведении возмущений в окрестности сингулярной точки последовательности марковских процессов, Приходько Ю. Е. (2015)
Нижник Л. П. - Дифференциальные уравнения с биустойчивой нелинейностью, Самойленко А. М. (2015)
Feng Qi - Hermite–Hadamard Type Integral Inequalities for Functions Whose First Derivatives are of Convexity, Tian-Yu Zhang, Bo-Yan Xi (2015)
Altin A. - The Energy of a Domain on the Surface (2015)
Зембік В. В. - Скручено-лагiднi алгебри є нодальними (2015)
Юрій Макарович Березанський (до 90-річчя від дня народження) (2015)
Гнып Е. В. - Фредгольмовые краевые задачи с параметром на пространствах Соболева, Кодлюк Т. И., Михайлец В. А. (2015)
Горбачук В. М. - Зображення групи лінійних операторів у банаховому просторі на множині цілих векторів її генератора, Горбачук М. Л. (2015)
Горюнов А. С. - Збіжність і апроксимація операторів Штурма–Ліувілля з потенціалами-розподілами (2015)
Ільків В. С. - Розв’язність нелокальної крайової задачі для системи диференціально-операторних рівнянь у шкалі просторів Соболєва та уточненій шкалі, Страп Н. І. (2015)
Konstantinov О. О. - Two-Term Differential Equations with Matrix Distributional Coefficients (2015)
Кузь А. М. - Задача з умовою, що містить інтегральний доданок, для параболо-гіперболiчного рівняння, Пташник Б. Й. (2015)
Лось В. М. - Мішані задачі для двовимірного рівняння теплопровідності в анізотропних просторах Хермандера (2015)
Молибога В. М. - Операторы Шредингера с матричными потенциалами-распределениями (2015)
Murach A. A. - Elliptic Boundary-Value Problems in the Sense of Lawruk on Sobolev and Hörmander Spaces, Chepurukhina I. S. (2015)
Солдатов В. О. - Про неперервність за параметром розв’язків крайових задач, тотальних щодо просторів C(n+r)|a,b| (2015)
Рабанович В. І. - Про розклади скалярного оператора в суму самоспряжених операторів зі скінченним спектром (2015)
Боденчук В. В. - Точні оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій. I, Сердюк А. С. (2015)
Глова Т. Я. - Ефект Пелі для цілих рядів Діріхле, Філевич П. В. (2015)
Weijun Zhou - A Globally and R-Linearly Convergent Hybrid HS and PRP Method and its Inexact Version with Applications (2015)
Зелінський Ю. Б. - Розвиток комплексного аналізу та теорії потенціалу в Інституті математики НАН України протягом 1991 – 2013 рр. (2015)
Маслюченко В. К. - Властивості добутку Сідра, Маслюченко О. В., Мироник О. Д. (2015)
Nyamoradi N. - Solutions of the Quasilinear Elliptic Systems with Combined Critical Sobolev–Hardy Terms (2015)
Пачулиа Н. Л. - Об оценках сильных средних рядов Фурье (2015)
Потапенко І. В. - Сітка Лейко на поверхнях в евклідовому просторі E3 (2015)
Севостьянов Е. А. - Аналог теоремы Монтеля для отображений класса Соболева с конечным искажением (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Критерій існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням (2015)
Щедрик В. П. - Кільця Безу стабільного рангу 1,5 (2015)
Koşar B. - G-Supplemented Modules, Nebiyev C., Sökmez N. (2015)
Вимоги до авторських рукописів (2015)
Шаповалов В. О. - Інституційне середовище інвестиційного розвитку акціонерного сектора економіки України (2015)
Шталь Т. В. - Глобальне лідерство у сучасній світовій економіці, Козуб В. О., Колісник М. М. (2015)
Дейнека Т. А. - Техносоціальні та техноприродні суперечності розвитку суспільства в умовах інформаційної глобалізації (2015)
Строкань О. А. - Методологія індикативної оцінки відтворювальної діяльності регіону, Шулежко О. П. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Тенденції розвитку галузі машинобудування на cучасному етапі (2015)
Ємельянова Н. А. - Роль приватно-державного партнерства в інтеграції та транснаціоналізації економічних систем (2015)
Тєлєтов О. С. - Інноваційні маркетингові структури промислових підприємств України, Провозін М. В. (2015)
Колєчкіна Л. М. - Економіко-математична модель оптимізації ресторанного господарства, Рогова Н. В. (2015)
Макара О. В. - Концептуальна модель формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства на основі енергозбереження, Петринка В. Ю. (2015)
Шпак Н. О. - Регуляторне середовище функціонування малих машинобудівних підприємств, Кирилич Т. Ю. (2015)
Барибіна Я. О. - Компетентісний підхід до управління персоналом готельно-ресторанного бізнесу, Лисенко М. О. (2015)
Орел В. М. - Ефективність кластерного підходу в промисловому свинарстві (2015)
Ілляшенко О. В. - Інституційні передумови створення та функціонування системи економічної безпеки підприємства (2015)
Гусаковська Т. О. - Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства, Клочко Ю. О., Сікєтіна Н. Г. (2015)
Животенко В. О. - Оцінка рівня економічної безпеки у системі антикризового управління підприємством (2015)
Зозульов О. В. - Конкурентні переваги вітчизняних підприємств: маркетингові заходи щодо їх формування (2015)
Гавкалова Н. Л. - Мотивація персоналу аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних перетворень (2015)
Вагонова О. Г. - Методика оцінки ефективності інвестицій в утилізацію вугільних териконів, Волотковська Ю. О. (2015)
Лантух І. В. - Підприємництво як економічна дефініція (2015)
Козицкая Г. В. - Конверсия веб-сайта: теоретико-методический аспект, Куц Д. В. (2015)
Черняєв Т. Ю. - Складові методичного забезпечення оцінки ефективності функціонування індустріальних парків на сучасному етапі (2015)
Дмитриченко Л. И. - Мотивация труда: методология исследования, модели и механизмы реализации, Дмитриченко Л. A. (2015)
Шимановська-Діанич Л. М. - Забезпечувальні процеси системи управління якістю: прикладні основи моніторингу, Ханін І. Г., Рибалко-Рак Л. А., Гасюк Л. М. (2015)
Коваленко О. В. - Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України (2015)
Алекберов Р. Э. оглы - Развитие новых форм кооперации в АПК Азербайджана в современных условиях (2015)
Войнаш Л. Г. - Роль управлінського персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України (2015)
Yassir Ja. - The dimensions of the leadership (2015)
Гедз М. Й. - Методичні основи створення внутрішньофірмових стандартів аудиторської діяльності (2015)
Михайлова Н. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку страхового ринку України (2015)
Дуда М. О. - Уніфікація функцій інститутів спільного інвестування (2015)
Власенко Т. А. - Чинники формування синтезованого капіталу на регіональному рівні (2015)
Кулик В. А. - Облік і оподаткування операцій із електронними грошима в Україні (2015)
Передмова (2016)
Скорый С. А. - К 80-летию Бориса Николаевича Мозолевского (2016)
Бабенко Л. И. - Пан и сюжет пекторали — неслучайные совпадения? (2016)
Болтрик Ю. В. - Місце Бердянського кургану в системі поховальних пам’яток Скіфії (2016)
Гречко Д. С. - От Архаической Скифии к Классической (2016)
Гуляев В. И. - Мотив медведя в скифском зверином стиле (2016)
Дзнеладзе Е. С. - Египетский фаянс у поздних скифов Нижнего Днепра (2016)
Дударев С. Л. - Еще раз о кавказско-переднеазиатских истоках скифских "акинаков" (2016)
Зимовец Р. В. - О локальных особенностях бронзовых бутеролей в виде головы хищной птицы (2016)
Канторович А. Р. - Образ "лосекозла" в скифском зверином стиле в свете новых находок на территории Ставрополья и Прикубанья (2016)
Клочко В. І. - Про втульчасті сокири-кельти чорноліської культури (2016)
Клочко Л. С. - Декоративні елементи жіночого вбрання на землях Правобережної Скіфії (2016)
Крютченко А. О. - Захисні споруди Циркунівського городища (2016)
Левицкий О. Г. - "Гальштаттизация" Карпато-Днестровского региона: миграция населения или культурные влияния, Кашуба М. Т. (2016)
Махортых С. В. - Современное состояние изучения хронологии раннескифской культуры (2016)
Отрощенко В. В. - Геррос Мозолевського (2016)
Полтавець В. І. - Стратегічні території скіфського часу в середній течії Дніпра (2016)
Ромашко О. В. - "Утримувачі казанів" у системі соціальної структури скіфського суспільства (2016)
Симоненко О. В. - Вироби з Близького Сходу у сарматів Північного Причорномор’я (2016)
Фиалко Е. Е. - Скифские амазонки: лингвистический аспект (2016)
Шелехань О. В. - Клинкова зброя скіфського типу на теренах східноєвропейського Лісостепу (2016)
Бессонова С. С. - Бронзовая матрица скифского времени в пойме р. Трубеж (предварительная публикация), Зимовец Р. В., Скорый С. А. (2016)
Каравайко Д. В. - Об одной коллекции бронзовых вещей (2016)
Могилов О. Д. - Курган з кам’яним валом на Західному Поділлі, Гуцал А. Ф., Гуцал В. А. (2016)
Ольговський С. Я. - Нові знахідки форм для відливання скіфських наконечників стріл (2016)
Панченко К. І. - Поховання скіфського часу з ґрунтового могильника біля с. Заломи Кіровоградської області (2016)
Пеляшенко К. Ю. - Глиняная модель седла из раскопок Циркуновского городища (2016)
Симоненко А. В. - Находка модели седла на Циркуновском городище (комментарий к статье К. Ю. Пеляшенко) (2016)
Свистун Г. Е. - Знаменское городище скифского времени на Харьковщине, Квитковский В. И., Юшков Д. Ю. (2016)
Супруненко О. Б. - Ґрунтові некрополі лісостепового населення скіфської доби у Дніпровському Лівобережжі (2016)
Шрамко И. Б. - Колчанный набор из погребения конца VI в. до н. э. могильника Скоробор (2016)
Бузько О. В. - До історії написання М. І. Вязьмітіною праці "Искусство Скифии", Саєнко В. М. (2016)
Гаврилюк Н. А. - Пектораль из Толстой Могилы как источник для изучения экономики Степной Скифии. Историография вопроса (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Правила для авторів (2016)
Aghajani A. - Fixed Point Theorems for Multivalued Generalized Nonlinear Contractive Maps in Partial Metric Spaces, Allahyari R. (2014)
Афанасьева Е. С. - О граничном поведении одного класса отображений в метрических пространствах (2014)
Братійчук М. С. - Системи обслуговування з відновлюючим рівнем, Слівінська Д. (2014)
Vlasenko I. Yu. - Classification of the Regular Components of Two-Dimensional Inner Maps (2014)
Войтович В. А. - Оцінки наближень класів аналітичних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена (2014)
Guo J. - On Nearly ℳ-Supplemented Subgroups of Finite Groups, Zhang J., Miao L. (2014)
Левченко Д. А. - Неравенства типа Колмогорова для дробной производной на полуоси (2014)
Працьовитий М. В. - Розподіл випадкової величини, зображеної двійковим дробом із трьома надлишковими однаково розподіленими цифрами, Макарчук О. П. (2014)
Степанова Е. В. - Затухание решений параболических уравнений с двойной нелинейностью и вырождающимся абсорбционным потенциалом (2014)
Hatamleh R. - On Two-Dimensional Model Representations of One Class of Commuting Operators, Zolotarev V. A. (2014)
Асланова H. M. - Об обобщенном регуляризованном следе дифференциального оператора четвертого порядка с операторным коэффициентом, Байрамоглы M. (2014)
Somboonkulavudi C. - A Ring of Pythagorean Triples over Quadratic Fields, Harnchoowong A. (2014)
Tabatabaeifar T. - On Kropina Change for mth Root Finsler Metrics, Tayebi A., Peyghan E. (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2016)
Кононов И. Ф. - Идеи П. В. Копнина в контексте современных методологических проблем украинской социологии (2016)
Голиков А. С. - Норберт Элиас в знаниевом дизайне: возможности исследования социального (2016)
Калашнікова Л. В. - Аналітичне осмислення етапів інституціоналізацї соціології безпеки у сучасній західній соціологічній думці (2016)
Ніколенко В. В. - Чинники соціально-економічної модернізації суспільства: макросоціологічний підхід (2016)
Кислова О. Н. - Концепция дополненной реальности: от технологии к социологии, Николаевская А. М. (2016)
Мельников А. С. - Транссубъективный экзистенциализм Димитрия Гинева (2016)
Шатохін А. М. - Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина (2016)
Соболевська М. О. - Цей невизначений предмет дослідження, або спроба застосування методу-зборки в дослідженні результатів впровадження медіаосвіти у загальноосвітніх школах України (2016)
Козлова І. В. - Право на місто в сучасних українських реаліях: актори та шляхи реалізації (на прикладі м. Львова) (2016)
Гоманюк Н. А. - Таврия без тавричан: особенности региональной идентичности жителей северного причерноморья (2016)
Суровцева І. Ю. - Транспорт та просторова мобільність в реаліях лінії розмежування (2016)
Бойко Д. Н. - Символическое насилие как объект социологического исследования: категоризация и операционализация (2016)
Bielozerov K. Serokurov D. - Consumption: sociological-historical analysis and conceptualization (2016)
Десенко Д. С. - "Включение/исключение" в современном мире: основные интерпретации и тенденции развития (2016)
Рущенко І. П. - Конфлікти в зоні АТО: зміст і методика виміру (2016)
Мраморнова О. М. - Проблеми ветеранів антитерористичної операції на Cході Eкраїни, Харченко О. І. (2016)
Soroka Iu. - Hostility Towards Internal Displaced People: Researchers’ Contribution to its Formation (2016)
Щербакова І. В. - Публічна безпека та довіра до поліції: результати соціолого-кримінологічного дослідження громадської думки, Баранник О. Б., Сердюк О. О. (2016)
Сенюра О. В. - Мобільна поведінка мешканців Львова: типологія та динаміка, Коваліско Н. В. (2016)
Прохоренко Е. Я. - Социальная аномия как фактор криминализации общества (2016)
Усенков М. А. - Циркуляция политической элиты на примере Кабинета Министров Украины с 2005 по 2016 год (2016)
Куртсеитов Р. Д. - Вторая мировая война и крымские татары: военные заслуги, советские и современные мифы о коллаборации (2016)
Верховод Л. І. - Економічна поведінка в прифронтових зонах Донбасу за умов гібридної війни: методологія та методика дослідження (2016)
Міхно Н. К. - Особливості розвитку підприємництва в Дніпропетровському регіоні (2016)
Байдак Т. М. - Вимірювання споживчої лояльності: досвід соціологічного дослідження, Болотова В. О. (2016)
Лычковская О. Р. - Коммуникативная практика "поделиться информацией" как имманентный элемент современных социальных медиа (2016)
Шеломовська О. М. - Кіно на українських телеекранах: за результатами контент-аналізу програм телепередач (2016)
Петренко О. С. - Інтернет-комунікація як чинник трансформації суспільної свідомості в умовах гібридної війни в Україні (2016)
Астахова В. И. - Разработка новой образовательной политики как важнейшее условие модернизации современного образования (2016)
Сокурянська Л. Г. - Динаміка ціннісних орієнтацій студентської та шкільної молоді України: від цінностей радянських до європейських (2016)
Хижняк Л. М. - Етика та атрибут електронної освіти (2016)
Марченко А. М. - Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном, Сидоров М. В. С. (2016)
Артьомов П. М. - Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень, Пак І. B. (2016)
Lebid I. - Influence of Family’s Cultural Capital on Forming Students’ Understanding of Factors of Life Success, Orel V. (2016)
Гордієнко Н. М. - Особливості життєвих цінностей випускників інтернату та їхніх батьків (за результатами соціологічного дослідження) (2016)
Подольська Є. А. - Соціально-психологічна дезадаптація обдарованих дітей як фактор девіантної поведінки, Єременко Ю. В. (2016)
Стрельник О. О. - Материнство та соціальні зміни: структурно-трансформуючі практики піклування про дітей в сучасній Україні (2016)
Щербак И. - Восприятие событий на востоке Украины украинским и польским студенчеством (по материалам сравнительного исследования) (2016)
Свид А. А. - Ценностные ориентации украинских и польских студентов: сравнительная перспектива (2016)
Андрющенко А. - Пам’яті віри Леонідівни Арбєніної, Курирьова В., Мурадян О., Сокурянська Л., Сорока Ю., Черниш Н. (2016)
Передмова (2016)
Моця О. П. - "Ембріонний" етап формування давньоруських міст (2016)
Томашевський А. П. - Коростенщина в Овруцькій волості (2016)
Возний І. П. - Урбаністичні процеси на території Верхнього Попруття в Х ст. (2016)
Сытый Ю. Н. - Вопросы ранней истории Чернигова (2016)
Бібіков Д. В. - Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода, Івакін В. Г., Оленич А. М., Баранов В. І. (2016)
Прищепа Б. А. - Літописний Дубен і його сільська округа в Х — ХІІІ ст., Ткач В. В. (2016)
Студінський В. А. - Торгівля та фінанси міст України у ХІІІ — ХVІІ століттях (2016)
Тимошенко В. І. - Етапи функціонування Малинського замку, Коваленко С. В. (2016)
Панишко С. Д. - Матеріали до класифікації пізньосередньовічних укріплень традиції "Motte" на Волині (2016)
Ієвлев М. М. - Садиба другої половини ХІ — початку ХІІІ ст. на місці "Західного палацу" у "місті Володимира" в Києві, Козловський А. О., Крижановський В. О. (2016)
Петраускас А. В. - Розкопки древлянського городища VIII ст. в м. Малині, Хададова М. В. (2016)
Непомящих В. Ю. - Вивчення та датування культурних нашарувань Білгорода Київського (2016)
Павленко С. В. - Дослідження Малинського городища у 40-х роках ХХ століття (2016)
Демидко С. Ю. - Археологічні мікрорегіони "Ізяславля"-Ізяслава та "Ізяславля"-Городища (2016)
Тарабукін О. О. - Давньоруські старожитності Східної Волині у матеріалах досліджень та в експозиції археологічного відділу Волинського Центрального Науково-Дослідного музею (1919 — 1931 рр.) (2016)
Прищепа Б. А. - Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі Пастівник, Войтюк О. П., Горбаненко С. А. (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Ashyralyev A. - Well-Posedness of the Right-Hand Side Identification Problem for a Parabolic Equation, Erdogan A. S. (2014)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами зі змінними символами, Мартинюк О. В. (2014)
Drwiega T. - Topologically Mixing Maps and the Pseudoarc, Oprocha P. (2014)
Zhao T. - Weakly SS-Quasinormal Minimal Subgroups and the Nilpotency of a Finite Group, Zhang X. (2014)
Жучок А. В. - Напівретракції тріоїдів (2014)
Ісарюк І. М. - Про нелокальну параболічну задачу з виродженням, Пукальський І. Д. (2014)
Кофанов В. О. - Неравенства для непериодических сплайнов на действительной оси и их производных (2014)
Li-Meng Xia - Vertex Operator Representations of Type C_l, Naihong Hu (2014)
Миронюк В. В. - Наближення функцій багатьох змінних із класів B_(p,θ) (2014)
Моторная О. В. - Обобщенные константы Лебега и сходимость рядов Фурье–Якоби в пространствах L_(1,A,B), Моторный В. П. (2014)
Nikoufar I. - θ-Centralizers on Semiprime Banach *-algebras, Rassias Th. M. (2014)
Бурский В. П. - О третьей краевой задаче для неправильно эллиптического уравнения в круге, Лесина Е. В. (2014)
Забавський Б. В. - Чітка область Безу є кільцем елементарних дільників (2014)
Передмова (2017)
Кулаковська Л. В. - Технологія та сировина шару V стоянки Королево, Усик В. І. (2017)
Вотякова О. Л. - Типологічна специфіка та аналіз вторинної обробки знарядь шару ІІ стоянки Королево (2017)
Демиденко Ю. Э. - Эпи-ориньяк с сагайдакско-мураловскими микролитами на юге Восточной Европы и его европейские перспективы, Шкрдла П., Риос-Гараизар Ж. (2017)
Кононенко О. М. - Технологія розколювання кременю верхньопалеолітичної стоянки Радомишль І (2017)
Корохина А. В. - Технология производства древней керамики в археологии Восточной Европы: к современному состоянию проблемы (2017)
Гаскевич Д. Л. - Глинське І — неолітична пам’ятка на Південному Бузі (за матеріалами досліджень 1955 та 1957 рр.) (2017)
Буйських А. В. - Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена (2017)
Шейко І. М. - Глиняні вироби у формі людської стопи в сандалії з Ольвії (2017)
Сергєєва М. С. - Вироби з кістки та рогу з городища Іван-Гора (за колекціями Археологічного музею Інституту археології НАН України і Ржищівського археолого-краєзнавчого музею) (2017)
Івакін Г. Ю. - Матеріали науково-рятівних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ, Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Баранов В. І., Зоценко І. В., Чміль Л. В., Оленич А. М. (2017)
Івакін Г. Ю. - Землеробство мешканців давньоруського поселення у Феофанії (м. Київ): попереднє повідомлення, Горбаненко С. А., Баранов В. І., Бібіков Д. В., Зоценко І. В., Івакін В. Г. (2017)
Біляєва С. О. - Птахи у витворах середньовічного мистецтва Північного Причорномор’я, Гаврись Г. Г., Фіалко О. Є. (2017)
Демиденко Ю. Э. - Владислав Николаевич Гладилин — неформальный лидер исследований палеолита в Украине в 1970—1980-х гг. Памяти учителя и ученого (2017)
Лист В. Ч. Хвойки до Ф. К. Вовка (2017)
Листи Л. М. Славіна до М. Я. Рудинського (2017)
Листи П. П. Єфименка до І. Г. Шовкопляса (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Бугрій О. М. - Про існування слабких розв’язків мішаних задач для напівлінійних параболічних за Петровським систем зі змінними показниками нелінійності (2014)
Дереч В. Д. - Стабільні квазіпорядки на деяких переставних інверсних моноїдах (2014)
Drozd Yu. A. - Atoms in the p-localization of Stable Homotopy Category, Kolesnyk P. O. (2014)
Заболоцький М. В. - Логарифмічна похідна і кутова щільність нулів цілої функції нульового порядку, Мостова М. Р. (2014)
Масутова К. К. - Некоторые нуль-филиформные алгебры, Омиров Б. А. (2014)
Стасюк С. А. - Аппроксимативные характеристики аналогов классов Бесова с логарифмической гладкостью (2014)
Fucai Lin - Remainders of Semitopological Groups or Paratopological Groups, Chuan Liu, Li-Hong Xie. (2014)
Kharazishvili A. B. - On Countable Almost Invariant Partitions of G-Spaces (2014)
Холявка О. Т. - Гіперболічна варіаційна нерівність третього порядку зі змінним степенем нелінійності (2014)
Chandok S. - Common Fixed-Point Theorems for Nonlinear Weakly Contractive Mappings, Khan M. S., Abbas M. (2014)
Jianglong Wu - Weighted Estimates for Multilinear Commutators of Marcinkiewicz Integrals with Bounded Kernel, Qingguo Liu (2014)
Грод І. М. - Про зв’язок функції Ґріна з функціями Ляпунова в лінійних розширеннях динамічних систем, Кулик В. Л. (2014)
Жуматов С. С. - Асимптотическая устойчивость неявных дифференциальных систем в окрестности программного многообразия (2014)
Прокіп В. М. - Про розв’язність системи лінійних рівнянь над областю головних ідеалів (2014)
Saracoglu S. - Special Space Curves Characterized by det(α(3), α(4), α(5)) = 0, Yayli Y. (2014)
Абакуменко О. В. - Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів, Коваленко Л. О., Сіренко К. Ю. (2015)
Гришова І. Ю. - Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку підприємств, Щербата М. Ю., Гришов В. В. (2015)
Денисюк О. М. - Безробіття: стан, тенденції, загрози та шляхи його подолання в Україні (2015)
Дубницкий В. И. - Особенности экономико-математического моделирования выбора маркетинговых решений в условиях рынка, Комирная В. В. (2015)
Шкарлет С. М. - Побудова моделей структурного типу з метою ідентифікації вимірів інформаційного потенціалу (2015)
Жидок В. В. - Методика оцінювання ефективності маркетингової діяльності, Ткач Ю. М. (2015)
Лисенко І. В. - Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні економічної безпеки України, Лисенко Н. В. (2015)
Петрицька О. С. - Економічний аналіз: перспективи розвитку (2015)
Попело О. В. - Конкурентоспроможність української економіки у міжнародних порівняннях (2015)
Varcholová T. - The new cluster politics for Central Europe, Dubovická L. (2015)
Вагонова О. Г. - Взаємодія підприємств гірничозбагачувального комплексу як чинник їх прибутку від операційної діяльності, Прокопенко В. І., Одинцова К. І. (2015)
Ільчук В. П. - Шляхи нарощування виробничого потенціалу транспортних підприємств, Хоменко І. О. (2015)
Лісовий А. В. - Теоретико-методологічні засади регулювання інноваційного розвитку рослинництва (2015)
Барабаш Н. С. - Алгоритмізація комплексного аналізу діяльності підприємства торгівлі за критеріями якості його менеджменту, Никонович М. О., Міщенко А. О. (2015)
Митяй О. В. - Інноваційна діяльність як складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємств АПК (2015)
Панюк Т. П. - Значення соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом переробних підприємств (2015)
Соломаха І. В. - Стан та тенденції розвитку овочевого ринку в Україні, Жабинська А. В. (2015)
Ющенко Н. Л. - Економіко-математичні моделі формування раціональної структури сільськогосподарських угідь (2015)
Лукомська О. І. - Сутнісна характеристика сільського зеленого туризму (2015)
Мужеляк М. М. - Особливості становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності на вітчизняних машинобудівних підприємствах (2015)
Штирхун Х. І. - Маркетингова підтримка стимулювання збуту органічної продукції в Україні (2015)
Пазюк В. Л. - Визначення ефективності винного бренда (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Роль кадрового менеджменту в механізмі судового адміністрування в умовах реформування судової системи України, Віктор Т. М. (2015)
Гавриленко Н. І. - Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку Чернігівського регіону, Моцак А. Ю. (2015)
Газуда Л. М. - Теорії інтеграційного розвитку територіальних економічних систем (2015)
Чемісов Б. Г. - Теоретичні аспекти розвитку продуктивних сил і регіональної економіки (2015)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Роль малого підприємництва у розвитку регіональних господарських систем (2015)
Шерстобитова А. А. - О поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Самарской области РФ (2015)
Oliychenko I. - Improved management of socio-economic development of the region, Ditkovska M. (2015)
Кравчук Г. В. - Особливості функціонування та розвитку ринку депозитів в Україні, Пустова О. О. (2015)
Савченко В. Ф. - Ризики венчурного інвестування як невід’ємна складова розвитку ринку, Шатирко Д. В. (2015)
Вдовенко Ю. С. - Фінансово-економічний компонент удосконалення адміністративно-територіального устрою України (2015)
Дубина М. В. - Дослідження змісту дефініції "фінансовий моніторинг" (2015)
Забаштанський М. М. - Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності, Забаштанська Т. В., Роговий А. В. (2015)
Панченко О. І. - Ринок страхових посередників в умовах макроекономічної нестабільності, Сорока А. В. (2015)
Лагодієнко Н. В. - Складові забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств (2015)
Малахова Ю. А. - Обґрунтування граничного значення коефіцієнта податкового навантаження на підприємствах вантажного автомобільного транспорту (2015)
Паляничко К. О. - Формування ресурсної бази комерційних банків (2015)
Руденко О. А. - Зміни в наукових засадах інвестиційного менеджменту – особливості ринкової трансформації України (2015)
Туров В. В. - Стан поточного рахунку платіжного балансу Казахстану в умовах фінансової нестабільності (2015)
Гуцалюк О. І. - Особливості оподаткування автотранспортних підприємств (2015)
Варічева Р. В. - Захист інформаційних даних управлінського обліку: організаційно-кадрова складова (2015)
Волот О. І. - Впровадження електронної податкової звітності в Україні: переваги та недоліки, Гордієнко А. М. (2015)
Лень В. С. - Экологическая деятельность в системе бухгалтерского учета, Коливешко А. М. (2015)
Ambarchian V. - IFRS adoption in different countries: comparative aspect (2015)
Корогод І. В. - Аналіз особливостей функціонування елементів інфраструктури підтримки підприємництва (2015)
Агошкова Т. А. - Теоремы вложения в метрических пространствах L_(ψ) (2014)
Климчук С. О. - Частота цифри у зображенні числа і його асимптотичне середнє значення цифр, Макарчук О. П., Працьовитий М. В. (2014)
Libardi A. K. M. - Functions and Vector Fields on C(CPⁿ)-Singular Manifolds, Sharko V. (2014)
Муранов Ю. В. - Группы препятствий к расщеплению вдоль односторонних подмногообразий, Хименес Р. (2014)
Процах Н. П. - Обернена задача для слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння з невідомою правою частиною (2014)
Романюк В. С. - Конструктивная характеристика классов Гельдера и M-членные приближения по кратному базису Хаара (2014)
Севостьянов Е. А. - О равностепенно непрерывных семействах отображений, не принимающих значения из переменного множества (2014)
Sekatskii S. K. - Generalized Bombieri–Lagarias’ Theorem and Generalized Li’s Criterion with its Arithmetic Interpretation (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Умови майже періодичності обмежених розв’язків не розв’язаних відносно похідної нелінійних диференціальних рівнянь (2014)
Sun H.-J. - Inequalities for Eigenvalues of a System of Higher-Order Differential Equations (2014)
Yang Liu - Infinitely Many Fast Homoclinic Solutions for Some Second-Order Nonautonomous Systems, Luo Liping, Luo Zhenguo (2014)
Зембік В. В. - Будова скінченновимірних нодальних алгебр (2014)
Kamal Ahmed A. M. - Nonexistence of nonzero derivations on some classes of zero-symmetric 3-prime near-rings, Al-Shaalan Khalid H. (2014)
Романів О. М. - Найбільший спільний дільник матриць, одна з яких має один відмінний від одиниці інваріантний множник, Щедрик В. П. (2014)
Правила для авторiв (2014)
Акишев Г. - Тригонометрические поперечники классов Никольского–Бесова в пространстве Лебега со смешанной нормой (2014)
Богданский Ю. В. - Задача Дирихле с лапласианом по мере на гильбертовом пространстве, Санжаревский Я. Ю. (2014)
Вакарчук С. Б. - Неравенства типа Джексона для специальных модулей непрерывности на всей вещественной оси и точные значения средних ν-поперечников классов функций в пространстве L2 (R) (2014)
Zhu Zhanmin. - I-n-Coherent Rings, I-n-Semihereditary Rings, and I-Regular Rings (2014)
Іванов О. В. - Асимптотичний розклад моментiв корелограмної оцiнки коварiацiйної функцiї випадкового шуму в нелiнiйнiй моделi регресії, Москвичова К. К. (2014)
Пагіря М. М. - Оцінка залишкового члена інтерполяційного ланцюгового C-дробу (2014)
Popovich R. - Sharpening of the Explicit Lower Bounds for the Order of Elements in Finite Field Extensions Based on Cyclotomic Polynomials (2014)
Tunç E. - Some Approximation Properties of Szasz–Mirakyan–Bernstein Operators of the Chlodovsky Type, Simsek E. (2014)
Чайченко С. О. - Приближения суммами Фурье на множествах Lψ Lp(∙) (2014)
Akhundov A. Ya. - Determination of the Coefficient of a Semilinear Parabolic Equation for a Boundary-Value Problem with Nonlinear Boundary Condition, Gasanova A. I. (2014)
Дільний В. М. - Про інваріантні підпростори у вагових просторах Гарді (2014)
Xu Y. - s-Conditionally Permutable Subgroups and p-Nilpotency of Finite Groups, Li X. H. (2014)
Бухун А. - Досвід громадянської освіти військово-службовців в арміях передових країн світу (2015)
Гнізділова О. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Івана Андрійовича Зязюна (2015)
Гриньова В. - Музикотерапія як складова здоров’язбережувальної технології виховання студентської молоді (2015)
Гриньова М. - Розвиток конкурентних переваг діяльності колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка засобами фінансового забезпечення (2015)
Грицай Н. - Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Республіки Польща (2015)
Гриценко Л. - Формирование стереотипов психической активности в коллективах А. С. Макаренко (2015)
Дудка І. - Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності вищого навчального закладу (2015)
Дяченко-Богун М. - Основні компоненти здоров’язберігаючих технологій в освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Журавльова Л. - Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку, Кучеренко Т. (2015)
Зелюк В. - Профільна компетентнісно орієнтована освіта в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2015)
Ільченко О. - Роль княгині Єлизавети Воронцової в організації благодійності на півдні України (2015)
Ісаєнко Т. - Виховне середовище як фактор формування моральної культури особистості, Мартинюк В. (2015)
Іщенко В. - Готовність до професійного самовдосконалення студентів як фактор забезпечення високої якості освіти (2015)
Іщенко С. - Інтерактивні технології підготовки курсантів до виховної роботи з особовим складом (2015)
Коваль П. - Гуманістична спрямованість мистецтва у професійній підготовці майбутніх фахівців (2015)
Колос Ю. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті акмеологічної освіти, Пашко Л. (2015)
Кравченко Д. - Соціокультурні тенденції впровадження традиційних аспектів розвитку педагогічної майстерності вчителя історії в сучасному ВНЗ (2015)
Кращенко Ю. - Виховний потенціал системи студентського самоврядування (2015)
Куліш С. - Зародження науки в Харківському університеті (перша чверть ХІХ ст.) (2015)
Кундій Ж. - Становлення та розвиток педагогічних поглядів Миколи Скліфосовського (2015)
Кушнір В. - Проблема поєднання фундаментального і інноваційного при навчанні математики у вищих навчальних закладах (2015)
Марченко О. - Модель педагогічної системи формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю (2015)
Міненок А. - Формування інформаційно-дидактичного-середовища дисципліни "Методика навчально-освітньої галузі "Суспільствознавство"" (2015)
Назаренко Т. - Шкільна географія як засіб формування національно-патріотичної свідомості учнів (2015)
Нестеренко А. - Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців пожежної безпеки до проведення профілактичної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін, Покалюк В., Майборода А. (2015)
Овчаренко О. - До питання координації викладання біології на підготовчому відділенні та медичної біології на І курсі ВНМЗ, Криворучко Т. (2015)
Омельяненко О. - Виховання дисциплінованості як основи спортивного тренування учнів (2015)
Оніпко В. - Організація навчально-дослідницької діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки (2015)
Ордановська О. - Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання тестових технологій (2015)
Орлова Л. - Створення сприятливого освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2015)
Рідкозубова С. - Організація педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами-іноземцями вищих технічних навчальних закладів (2015)
Роганов М. - Технологічна культура в педагогічній освіті (2015)
Сопівник Р. - Розвиток ідей про виховання особистості в добу Нового часу (ХVІ ХІХ ст.), Пабат В. (2015)
Ткаченко А. - Пропедевтичний етап професійного становлення А. С. Макаренка (2015)
Ткаченко З. - Формування вокальних навичок майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (2015)
Фефілова Т. - Використання сучасних інноваційних технологій у початковій школі, Саєнко Ю. (2015)
Хиллиг Г. - Как я открыл педагога Макаренко (2015)
Хоменко П. - Реалізація методики професійно-орієнтувальної природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у курсі "Біомеханіка" (2015)
Черчата Л. - Методична компетентність майбутнього вчителя-філолога: аспекти формування (2015)
Шевченко Ю. - Інтегративна технологія як засіб формування основ національної свідомості молодших школярів, Шляніна Ю. (2015)
Школяр С. - Аспекти підготовки фахівців до опрацювання та аналізу базових інформаційних потоків у ринковому середовищі (2015)
Яцинік А. - Самоменеджмент керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2015)
Маменко О. М. - Бондаренко Олександр Пилипович – наукова спадщина через століття (до 100-річчя від початку наукової діяльності та 130-річчя з дня народження), Герасимов В. І., Хохлов А. М., Чалий О. І., Рибалко В. П., Сагло О. Ф., Цибенко К. І., Помітун І. А. (2014)
Сиромятникова Н. А. - Сучасна молочна ферма на 20 корів (2014)
Підпала Т. В. - Зміна росту бугайців різних порід залежно від рівня продуктивності корів-матерів, Гребенюк Н. В. (2014)
Кандиба В. М. - Особливості і деякі закономірності формування амінокислотного складу м'яса бичків різних порід в онтогенезі, Войтенко Т. С., Михальченко С. А. (2014)
Вєліканова В.С. - Удосконалення стада української чорно-рябої молочної породи за основними показниками, Зандарян В.А., Юхно В.О. (2014)
Батир Р. Ю. - Кратність доїння та етологія корів (2014)
Левадняя А. В. - Эффективность использования хряков породы ландрас в товарном свиноводстве, Каряка В. В., Хохлов А. М., Герасимов В. И. (2014)
Рыбалко В. П. - Результаты породоиспытания основных генотипов свиней Украины при скрещивании, Герасимов В. И. (2014)
Данілова Т. М. - Багатоплідність свиноматок великої білої та ландрас порід при внутрішньопородній селекції, Герасімов В. І. (2014)
Церенюк О. М. - Співвідношення статей поросят в гніздах свиноматок великої білої породи, Чалий О. І. (2014)
Рыбалко В. П. - Не только увеличивать объемы, но и не снижать качество производимой свинины, Герасимов В. И. (2014)
Чалая О. С. - Практичні можливості поліпшення якості свинини в умовах забруднення біогеоценозів плюмбумом і кадмієм, Маменко О. М. (2014)
Жукорський О. М. - Інформаційна підтримка галузі cвинарства, Гетя А. А., Борисенко В. Г. (2014)
Іванов В. О. - Взаємозв'язок індексу інтенсивності формування та кальцій-фосфорного відношення у кнурців різних адаптаційних рівнів, Архангельска М. В., Вогнівенко Л. П., Пласкальний А. І. (2014)
Ткачов О. В. - Вплив санації препуціальної порожнини на контамінацію нативної сперми жеребців-плідників (2014)
Луценко М. В. - Динаміка клінічних показників крові коней різних напрямів використання під впливом фізичного навантаження, Петрушко М. П. (2014)
Оріщук О. С. - Особливості ліпідного складу тканин печінки та жовтка яєць курей-несучок, Микитюк В. В., Цап С. В. (2014)
Гончаренко А. Н. - Влияние треонина на продуктивность племенных кур и качество инкубационных яиц (2014)
Стріха Л. О. - Оцінка якісних показників сирокопчених ковбас, виготовлених різними способами, Цхвітава О. К., Костюк А. В. (2014)
Юхно В. М. - Використання озону при зберіганні м'яса та м'ясопродуктів (2014)
Булах С. В. - Деякі питання виробництва молока в підприємствах різних категорій (2014)
Болдырев Д. А. - Особенности применение антибиотиков в ихтиологии с учётом чувствительности возбудителей бактериальных инфекций гидробионтов, Болдырев А. Д., Гурина Л. М., Маменко А. М. (2014)
Тарасенко О. О. - Вирощування та годівля веслоноса в УЗВ в полікультурі з коропом та осетровими рибами (2014)
Микитюк В. В. - Особливості використання нетрадиційних високопротеїнових кормових продуктів у годівлі сільськогосподарських тварин, Бегма Н. А., Поротікова І. І. (2014)
Микитюк В. В. - Соняшниковий лецитин у складі комбікормів для молодняку гусей, Рубан Н. О. (2014)
Котляр О. С. - Борошно з біомаси вермикультури як джерело незамінних амінокислот в годівлі поросят-сисунів (2014)
Шакула О. О. - Визначення деяких фізико-хімічних показників паштетної маси для котів і кішок у стані спокою, Бідюк Д. О., Котенко Т. А. (2014)
Гогітідзе Н. А. - Ефективність використаня замінника цільного молока в годівлі теличок, Калиниченко О. О. (2014)
Косов М. О. - Технологія виробництва комбікормів в умовах невеликих господарств (2014)
Котляр О. С. - Вплив застосування різних форм мангану в годівлі ремонтних свинок на їх репродуктивні показники (2014)
Підпала Т. В. - Споріднене розведення в селекції молочної худоби, Хомик А. В. (2014)
Коваленко Б. П. - Оцінка ефективності промислового схрещування за вартістю свинини (2014)
Мартинюк І. М. - Теоретична та фактична динаміка фізико-хімічних показників середовищ і після розрідження ними сперми кнурів, Бугров О. Д., Шахова Ю. Ю. (2014)
Бугров А. Д. - Влияние степени разбавления спермы быков-производителей в различных средах на ее качество, Буланова Н. В., Савельева М. С. (2014)
Могутова В. Ф. - Гармонізація сучасного стану безпечності та якості молока і молочних продуктів (2014)
Юрченко В. В. - Використання базових принципів демекології при розробці заходів з охорони тваринного світу (2014)
Рубан Ю. Д. - Взаимосвязь биологического и технологического в зооинженерной специальности (2014)
Грицаєнко Л. В. - Зооінженерія і генезис винаходів машинного доїння, Грицаєнко В. І., Маменко О. М. (2014)
Лысенко А. Я. - К. Г. Телешек: реальный вклад ученого, Пипенко Н. А. (2014)
Купина З. П. - Организационные мероприятия принятия решений в условиях неопределенности (2014)
Купина З. П. - Организация статистической инвентаризации в лесном хозяйстве (2014)
Сиромятникова Н. А. - Відродження великотоварних підприємств з виробництва молока шляхом реконструкції ферми на 800 корів (2014)
Купина З. П. - Логическая роль закупки для развития и формирования экономики предприятия, Загоруйко О. Г. (2014)
Дергилев И. А. - Животноводство Смоленской губернии-области в XX столетии (2014)
Батир Ю. Г. - Тенденції та перспективи розвитку галузі тваринництва, Храпач К. Г. (2014)
Скрипник І. М. - Життя всеціло віддане науці, людям та улюбленій справі (до 80-річчя з дня народження Тарасенко Лідії Мусіївни), Непорада К. С., Петрушанко Т. О. (2017)
Білаш С. М. - Життя присвячене людям (до 80-річчя з дня народження Професора Л. М. Тарасенко), Проніна О. М., Коптев М. М., Пирог-Заказникова А. В., Боровик Р. П. (2017)
З нагоди ювілею Лесі Ростиславівни Матешук-Вацеби (2017)
Зайцев А. В. - Междисциплинарный аспект изучения кариеса, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2017)
Білаш С. М. - Морфологічне обґрунтування ролі стресу як фактора виникнення та розвитку захворювань, Проніна О. М., Коптев М. М., Пирог-Заказникова А. В., Білич А. М. (2017)
Зайченко Г. В. - Фармакологічне обгрунтування розробки нових лікарських препаратів на основі ресвератролу, Горчакова Н. О., Стрига О. А., Рубан О. І. (2017)
Зайченко Г. В. - Білки теплового шоку – нова ланка в механізмах дії лікарських засобів, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Нагорна О. О. (2017)
Катеренчук І. П. - Роль психосоціальних стресових факторів у розвитку серцево-судинної патології: можливості фазаграфії у попередженні їх негативного впливу, Файнзільберг Л. С., Катеренчук О. І., Вакуленко К. Є. (2017)
Мануша Ю. І. - Механізми впливу бетаргіну на клінічний стан, гомеостаз та гемодинаміку у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2017)
Нефьодова О. О. - Аналіз літературних даних щодо впливу важких металів на серцево-судинну систему, Кузнєцова О. В., Задесенець І. П., Гальперін О. І. (2017)
Пастухова В. А. - Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури), Зіневич Я. В., Бєлікова М. В. (2017)
Попович И. Ю. - Системное воспаление низкой интенсивности как причина и следствие воспалительно-дистрофических болезней пародонта, Расин М. С., Петрушанко Т. А. (2017)
Скрипник І. М. - Роль стресу в патогенезі пептичної виразки гастродуоденальної зони, Непорада К. С., Гопко О. Ф. (2017)
Треумова С. І. - Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу, Бурмак Ю. Г., Петров Є. Є., Трибрат Т. А., Шуть С. В. (2017)
Довгий Р. С. - Функціональний стан альвеолярних макрофагів та нейтрофілів кісткового мозку мишей різного віку, Сківка Л. М. (2017)
Алабедалькарим Н. М. - Влияние гипотермической инкубации аорты неонатальных поросят в консервирующих растворах на присутствие главного ксеногенного эпитопа Gal-?-1,3-Gal, Богуславский К. И., Коваленко И. Ф., Легач Е. И., Божок Г. А. (2017)
Безега М. І. - Комплексний підхід в лікуванні пацієнтів із гострим мастоїдитом (2017)
Борисенко В. В. - Порівняльна характеристика клінічних та соціальних показників у пацієнтів із запійними станами, Животовська Л. В., Боднар Л. А., Фисун Ю. О. (2017)
Боряк В. П. - Влияние лазаротерапии на показатели кажущейся вязкости крови при лечении больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с метаболическим синдромом (2017)
Волковой В. А. - Вивчення протигіпоксичної дії лікарської форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівної, Шахватова Н. М., Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Карабут Л. В. (2017)
Гаврелюк С. В. - Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной ваготонии у лабораторных животных, Боярчук Е. Д. (2017)
Гавриш І. Т. - Вивчення компонентного складу та ферментативної активності простатичної рідини учасників АТО, Канюк С. М., Грубська Л. В. (2017)
Герич П. Р. - Клініко-функціональні особливості перебігу кардіо-респіраторної патології у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Григорьев С. В. - Использование спиноэпидуральной анестезии при расширенных флебэктомиях, Балдин И. А. (2017)
Дельва І. І. - Феномен патологічної втоми протягом першого року після інсультів: розповсюдженість, асоційовані фактори (2017)
Дельва М. Ю. - Підвищена денна сонливість в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоційовані фактори (2017)
Дубинська Г. М. - Особливості клініко-лабораторних характеристик хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Коваль Т. І., Сизова Л. М. (2017)
Дубівська С. С. - Формування напрямків корекції післяопераційної когнітивної дисфункції (2017)
Еременко Ю. Е. - Иммуноглобулиновый статус пациентов с хроническим полипозным риносинуситом (2017)
Знамеровский С. Г. - Динамика показателей общего белка и общего билирубина в условиях экспериментального перитонита, Савицкий И. В., Мястковская И. В., Леник Р. Г., Белаш О. В. (2017)
Ілащук Т. О. - Роль холтерівського моніторування електрокардіограми в діагностиці синкопальних станів, Окіпняк І. В., Федак І. П. (2017)
Ковальова О. М. - Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням, Ащеулова Т. В., Кисиленко К. В. (2017)
Козлова І. В. - Особливості поєднаного перебігу метаболічного синдрому та хронічної хвороби нирок: можливості ренопротекторного впливу (2017)
Костерин С. Б. - Минеральная плотность кости и уровень кальцитриола у больных остеохондрозом (2017)
Кривчун А. М. - Клінічний випадок хронічної аксонально-демієлінізуючої мієлополінейропатії у пацієнта з хворобою Лайма (2017)
Кулішов С. К. - Емоційний інтелект як передумова до первинної та вторинної профілактики ішемічної хвороби серця у жінок, Бублик О. О. (2017)
Куюн Л. О. - Особливості локального імунітету і функціональні характеристики імунокомпетентних клітин при експериментальному перитоніті, Брюзгіна Т. С. (2017)
Луценко Р. В. - Встановлення токсичності 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідроіндол-3-іліден)-ацетаміду (2017)
Люлько А. А. - Результаты инструментальных исследований у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи после хирургического лечения (2017)
Македонська І. В. - Кореляційна залежність клінічних та параклінічних показників у дітей з епілепсією, що народилися недоношеними з екстремально низькою вагою тіла (2017)
Мандрика Я. А. - Оцінка якості життя хворих на цукровий діабет ІІ типу з ентеропатією у динаміці санаторно-курортного лікування, Маслова Г. С., Скрипник І. М. (2017)
Марущак М. І. - Розвиток ендогенної інтоксикації у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету, Ліснянська Н. В., Пірус І. В., Мялюк О. П. (2017)
Місюра К. В. - Взаємозв’язок гормонального тиреоїдного дисбалансу, дискортизолемії з запаленням жирової тканини у осіб із різною масою тіла (2017)
Нетюхайло Л. Г. - Стан антиоксидантної системи легень при гострому емоційно-больовому стресі у щурів з різним типом реагування та його корекція глутапіроном, Сухомлин Т. А., Басараб Я. О. (2017)
Омельченко О. Є. - Особливості макрофагальної реакції жирової тканини на тлі сполученої дії висококалорійного харчування та іммобілізаційного стресу у щурів, Білець М. В. (2017)
Ошивалова О. О. - Пацієнт орієнтований підхід в лікуванні пухлин шкіри (2017)
Петрушанко Т. О. - Стрес-індуковані зміни мікробіому ясенної борозни залежно від гендерного фактору, Череда В. В., Лобань Г. А. (2017)
Поліник С. І. - Алельний поліморфізм гена TOX3/LOC643714 у хворих на рак молочної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезі, Рибченко Л. А., Захарцева Л. М., Клименко С. В. (2017)
Сергиенко В. В. - Приемы удаления силиконового масла из глаза (2017)
Слободяник Н. М. - Вплив меланіну на ферментативну активність підшлункової залози в умовах гострого стресу, Слободяник В. М., Непорада К. С., Берегова Т. В. (2017)
Соболева И. А. - Результаты исследования пульсоксиметрии при проведении офтальмологического мониторинга у детей с ретинопатией недоношенных, Борисенко Ю. Ю. (2017)
Стебловська І. С. - Макулярний набряк і особливості його перебігу після різних методик хірургічного лікування вікової катаракти (2017)
Сторожук О. Б. - Деякі показники хронічного запалення та рівень фібриногену у хворих з хронічною хворобою нирок V д ст., які отримують лікування методом програмного гемодіалізу, Селезньова I. Б., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Довгалюк Т. В. (2017)
Тарасенко К. В. - Корекція метаболічними засобами порушень обміну вуглеводів і ліпідів та акушерських ускладнень у вагітних жінок з ожирінням різного ступеня, Тарасенко Л. М. (2017)
Трибрат Т. А. - Зв’язок комплаєнсу з індивідуальними особливостями хворих, Шуть С. В., Шепітько В. В. (2017)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з використанням колагенового імплантату, Борн Є. Є., Сміщук В. В. (2017)
Філіппова О. Ю. - Динаміка показників обміну сполучної тканини у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту на тлі комплексного лікування (2017)
Царев А. В. - Метаболические сдвиги у пациентов в критическом состоянии с общим переохлаждением (2017)
Щербина Н. А. - Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2017)
Аболихина Е. В. - Прогнозирование скорости развития коррозионных повреждений на крыльях самолетов из сплавов В93Т1 и Д16Т, Чернега С. М. (2017)
Бабій Л. О. - Особливості повзучості сталі 2,25 Cr-1Mo, деградованої за жорстких температурно-силових умов експлуатації (2017)
Барсуков В. З. - Дослідження електрофізичних характеристик композитів "ПВХ-вуглець" для захисту від електромагнітного випромінювання, Сеник І. В., Куриптя Я. А., Савченко Б. М. (2017)
Білошицький М. В. - Технологія отримання порошку міді з відходів промисловості, Татарченко Г. О., Білошицька Н. І., Уваров П. Є. (2017)
Василів Х. Б. - Трибологічна поведінка залізовуглецевих сплавів за впливу дифузійного і залишкового водню, Винар В. А., Широков В. В., Рацька Н. Б., Арендар Л. А., Хлопик О. П. (2017)
Вдовиченко В. О. - Структура оцінки ефективності міського громадського пасажирського транспорту з позицій сталого розвитку (2017)
Вишняков Л. Р. - О свойствах "вторичных" эпоксиполимеров с наполнителями из отходов углепластиков, Морозова В. М., Варченко В. Т., Мороз В. П., Тульженкова О. С., Сичкарь Т. Г. (2017)
Войтік Т. Г. - Левосторонние матричные уравнения с двумя треугольными неизвестными, Полєтаєв Г. С. (2017)
Гануліч Б. К. - Вплив покриття анодного типу на основі цинку та алюмінію на корозійно-втомну міцність сталі 28Х2МФБД (2017)
Гарост А. И. - Макро- и микросостав и структура экономнолегированных износостойких чугунов и особенности их изменения в процессе термической обработки (2017)
Гасан Ю. Г. - Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів, Дроздова О. В. (2017)
Гребенок Т. П. - Дослідження мікроструктури та випробування на біаксіальний вигин карбідної системи TiC-VC-Mo2C-NbC, Бродніковський Д. М., Іценко А. І., Ковальченко М. С. (2017)
Грудецький Р. Я. - Електронний журнал як засіб обліку навчальних занять і успішності студентів у ВНЗ (2017)
Грудецький Р. Я. - Методика оптимізації лінії зв'язку за допомогою моделювання в пакеті OPNET (2017)
Грудецький Р. Я. - Комп’ютерна модель розрахунку освітлення приміщень, Маркіна Л. М., Сомов Д. О. (2017)
Дмитріюк М. В. - Еволюція структури шарів тертя при зношуванні мідистого чавуну, Гусачук Д. А., Парфентьева І .О. (2017)
Дубок А. В. - Многослойные биокерамические покрытия как путь к повышению качества и срока службы эндопротезов тазобедренного сустава, Лашнева В. В., Шинкарук О. В. (2017)
Епіфанцева Т. А. - Влияние количества включений жесткой фазы вольфрамового сплава в составе композиционного материала на основе меди на формирование структуры неспеченных порошковых облицовок кумулятивных зарядов (2017)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості ефективного напилення шаруватих структур періодичним лазерними імпульсами, Опачко І. І., Хомяк Б. Я., Лазар В. Ф. (2017)
Zaytsev R. V. - Increasing of the effectiveness of the industrial silicon photo-electric transformers for the hybrid photo-power module, Kirichenko M. V., Zaytseva L. V., Veselova N. V. (2017)
Зайцев Р. В. - Розробка теплопровідного діелектричного контакту для сонячних елементів фотоенергетичної установки (2017)
Kaverinskiy V. V. - Simulation of volumetric austenite transformation, Trotsan A. I., Bagiluk G. A., Sukhenko Z. P. (2017)
Калюжний В. Л. - Аналіз схем холодного видавлювання вісесиметричних порожнистих виробів, Потятиник А. М. (2017)
Коваль І. В. - Дослідження характеру руйнування твердих сплавів на полікарбідній основі в умовах термоциклічних навантажень, Бодрова Л. Г., Крамар Г. М., Мариненко С. Ю., Ковальчук Я. О. (2017)
Крестьянполь О. А. - Вплив пакувальних композиційних матеріалів на харчові продукти (2017)
Кречковська Г. В. - Нерівномірність розподілу карбідів в структурі експлуатованої сталі 12Х1МФ з різних зон пароперепускного гину головного парогону ТЕС, Студент О. З., Свірська Л. М. (2017)
Кречковська Г. В. - Фрактодіагностика стану сталі 15Х1М1Ф після експлуатації на парогонах тес з урахування маневрового режиму роботи (2017)
Кудь І. В. - Особливості утворення силіцидів перехідних металів при механосинтезі, Васильківська М. А., Єременко Л. І., Лиходід Л. С., Уварова І. В., Зяткевич Н. С. (2017)
Лаптев А. В. - Композит Х20Н80–32,5% TiC, полученный из порошков методом ударного спекания, Толочин А. И., Евич Я. И., Окунь И. Ю., Мысливченко А. Н. (2017)
Марчук В. І. - До аналізу джерел та причин походження вібрацій в конічних роликопідшипниках, Марчук І. В., Олексин М. В., Ештеіві А. М. (2017)
Маткова А. В. - До проблеми оптимізації властивостей композиційних та керамічних матеріалів на основі ТіВ2 та перспективи подальших досліджень, Приходько Г. В. (2017)
Мачуляк В. В. - Мікролегування титаном, бором, молібденом та алюмінієм при мокрому підводному зварюванні низьковуглецевих сталей (2017)
Обертюх Р. Р. - Віброударні гідроімпульсні пристрої підвищеної швидкодії для динамічного деформаційного зміцнення поверхонь деталей машин з вбудованими генераторами імпульсів тиску, Слабкий А. В., Марущак М. В. (2017)
Олійник Н. О. - Фізико-хімічні характеристики модифікованих нанопорошків синтетичного алмазу, Петасюк Г. А., Ільницька Г. Д., Базалій Г. А., Пюра Г. Г., Циба М. М. (2017)
Павлиго Т. М. - Значення гармонізації міжнародних стандартів для порошкової металургії та твердих сплавів в Україні (2017)
Радзиевский В. А. - Технология предэксплутационной подготовки шарикоподшипников авиационного ГТД (2017)
Roik T. A. - Applying aluminium alloys grinding waste for manufacturing effective composite antifriction parts of printing equipment, Vitsiuk Iu. Iu., Khmiliarchuk O. I., Oliynyk V. G. (2017)
Рудь В. Д. - Дослідження температури різання при точінні спеченого пористого матеріалу ПЖР-3, Ткачук І. Є., Божко Т. Є. (2017)
Савяк М. П. - Особливості механосинтезу боридів в системах Та-В і V-B, Мельник О. Б., Васильківська М. А., Івченко В. І., Удовик О. О., Уварова І. В. (2017)
Сич О. Є. - Вплив добавки високодисперсного діоксиду кремнію на структуру та механічні характеристики гідроксиапатитної біокераміки, Товстоног Г. Б., Пінчук Н. Д., Безимянний Ю. Г., Козирацький Є. О., Комаров К. А., Євич Я. І., Уварова І. В. (2017)
Сосновский Л. А. - Исследование возможности утилизации порошковых отходов стали ШХ 15 при изготовлении двухслойных материалов с использованием пропитки, Власова О. В., Баглюк Г. А., Головкова М. И. (2017)
Сур’янінов М. Г. - Чисельна реалізація розв'язку завдання про вигин і крутіння систем з перехресними зв'язками, Чучмай О. М., Шиляєв О. С. (2017)
Сяський А. О. - Передача зосередженої сили до контуру кругового отвору нескінченної пластинки через розімкнене пружне ребро, Сорокова С. О. (2017)
Ткаченко С. Н. - Математическое моделирование скорости химической реакции для повышения эксплуатационных свойств деталей и инструмента сельскохозяйственного назначения методом СВС (2017)
Толочина А. В. - Влияние термомеханической обработки на свойства и структуру порошкового алюминида железа Fe–14Al, Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2017)
Уманский А. П. - Влияние состава материала, а также размера абразива на термоэрозионную стойкость композитов на основе интерметаллида NiAl, Полярус Е. Н., Кисиль В. М., Стельмах А. У., Евдокименко Ю. И. (2017)
Уманский А. П. - Формирование структурно-фазового состава композиционных материалов системы TiB2–(Fe–13 мас.% Мо), Стороженко М. С., Стельмах А. У., Костенко А. Д. (2017)
Хоменко О. І. - Особливості структуроутворення та властивості композиту Cu 50 % мас. Cr, отриманого методами рідкофазного спікання та гарячого штампування, Хоменко О. В., Баглюк Г. А. (2017)
Чернега С .М. - Структура комплексних боридних покриттів, сформовманих в різних фізико-хімічних умовах, Поляков І. А., Красовський М. О., Мазняк А. Г. (2017)
Четвержук Т. І. - До питання впливу якості поверхневого шару на експлуатаційні характеристики вузлів верстатів, Полінкевич Р. М., Зубовецька Н. Т. (2017)
Чигвинцева О. П. - Изучение трибологических свойств углепластика на основе фенилона, Рула И. В. (2017)
Чигиринець О. Е. - Формування протикорозійного покриття на поверхні сталі із парової фази силоксанів, Воробйова В. І., Скиба М. І. (2017)
Чигиринский В. В. - Моделирование процесса пластичного формоизменения полосы в условиях поперечного знакопеременного течения металла, Ленок А. А. (2017)
Широков О. В. - Деградаційний вплив деяких металевих розплавів та температури на фізико-механічні властивості безвуглецевих хромонікелевих сталей, Широков В. В., Шахбазов Я. О., Маїк В. З. (2017)
Глушкова Д. Б. - Исследование структурного состояния и механических свойств поверхностного слоя лопатки из стали 15Х11МФ, упрочненной токами высокой частоты, Гринченко Е. Д. (2017)
Липян Е. В. - Электроразрядная подготовка шихты для получения карбидотитановых твердых сплавов, Сизоненко О. Н. (2017)
Бабій Н. П. - Станіславівський спадок Дмитра Яблонського в архіві Зеновія Соколовського (2014)
Бойко О. В. - Прикладное искусствоведение в структуре деятельности галереи: проблемы, функции, задачи (2014)
Бондаренко Е. Н. - Клавирная токката: феномен жанра (2014)
Будник А. В. - Нестандартні види видовищних плакатів 1920–30-х рр. і способи їх донесення до глядача (2014)
Герман Є. С. - Українське кураторство першої половини 1990-х рр. та постать Олександра Ройтбурда (2014)
Колодко А. І. - Формування контенту альтернативної української та зарубіжної музики у 1990-х роках на каналі ICTV на прикладі програм "Територія-А" та "Хмарочос" (2014)
Кондратьева Т. С. - Основные этапы развития функциональной системы гармонии и ее место в анализе современной музыки (2014)
Королева М. М. - Фортепианный альбом в творчестве В. Золотухина (2014)
Лиманська О. В. - До питання витоків сакрального танцю (2014)
Рижова О. О. - Богослужбові тексти та текст и Святого Письма як джерело іконографії Лаврського іконопису XVIII століття (на прикладі ікон з іконостаса церкви Всіх Святих над Економічною брамою Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври) (2014)
Ткаченко В. М. - Мислення і стиль у гітарній музиці: аспекти взаємозв’язку (2014)
Філімонова А. С. - Творчість В. Орловського періоду навчання у Петербурзькій академії мистецтв (2014)
Хрисанфова Д. В. - Визуально-эстетические аспекты восприятия натюрморта. Визуальный код восприятия (2014)
Коваль Л. М. - Вплив різних видів LED-динаміки на формування проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища (2014)
Мажула О. В. - Особливост і проектування одягу для собак, Попова Т. І. (2014)
Малик Т. В. - Современные тенденции в использовании материалов и технологий в дизайне интерьерного текстиля (2014)
Павлов А. Є. - Графічний дизайн в субкультурі хіпстерів (2014)
Кобзар Ю. І. - Оздоблення одягу сучасної жінки елементами східного стилю, Попова Т. І. (2014)
Фролов І. В. - Особливості розробки бренду в умовах сучасної української fashion-індустрії, Колосніченко М. В., Пашкевич К. Л. (2014)
Цуркан К. С. - Творчо-методичні пріоритети кафедри художнього текстилю ЛНАМ у 1970–1980-х роках (2014)
Лядова Т. І. - Вивчення генотипів вірусу Епштейна-Барр у пацієнтів з різними формами інфекції (2017)
Пічкур Н. О. - Лізосомні хвороби накопичення в Україні, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2017)
Сорокіна О. Г. - Вивчення поширеності різних алелів інтерлейкіну-28 у пацієнтів з хронічними формами Епштейна-Барр вірусної інфекції, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Коптев М. М. - Упровадження результатів наукових досліджень співробітників кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії в навчальний процес (2017)
Король Д. М. - Узагальнення технічних дефектів тестових завдань для оцінки якості навчання cтудентів медичних вишів, Кіндій Д. Д., Тончева К. Д., Кіндій В. Д., Запорожченко І. В. (2017)
Лучків Н. Ю. - Диференційна діагностика мікропрепаратів при вивченні гістології, цитології та ембріології, Гевка О. І. (2017)
Ющенко П. Л. - Характеристика вітчизняного С-силіконового відбиткового матеріалу "Сіеласт К екстра", Янішен І. В., Король Д. М., Федотова О. Л., Погоріла А. В. (2017)
Воронкіна І. А. - Порівняльне вивчення ефективності виділення Clostridium difficile з досліджуваного матеріалу в експерименті з різними поживними середовищами, Дяченко В. Ф., Городницька Н. І., Кхедер С. С., Бирюкова С. В. (2017)
Гальчанська О. А. - Аналіз розповсюдження вірусу сказу, Воронкова О. С. (2017)
Сейма О. Є. - Дослідження мікрофлори урогенітального тракту жінок за допомогою методу ПЛР, Воронкова О. С. (2017)
Абдул-Оглы Л. В. - Анализ топографоанатомических соотношений сердца, Демьяненко И. А., Рутгайзер В. Г., Чернов А. И., Козловская А. А. (2017)
Беленичев И. Ф. - Морфофункциональные характеристики кардиомиоцитов при моделировании алкогольной кардиомиопатии у крыс: кардиопротективные эффекты метаболитотропных препаратов, Стеблюк В. С., Абрамов А. В. (2017)
Білецький Д. П. - Морфологічна характеристика привушної слинної залози у щурів старечого віку при порушенні водно-електролітного балансу організму (2017)
Вичалковська Н. В. - Особливості структури та пігментації раковини молюсків Cepaea vindobonensis ferussac, 1821 з чотирьох локальних популяцій Північного Причорномор’я, Кірсанов Д. А (2017)
Гільмутдінова М. Ш. - Гістологічна характеристика стану скелетних м’язів щурів на тлі моделювання нестачі мелатоніну в комбінації з різними видами стресових навантажень, Черно В. С (2017)
Гудзевич Л. С. - Показники зовнішнього дихання здорових підлітків м. Вінниці у залежності від особливостей соматотипу, Куц Б. О. (2017)
Довгаль Г. В. - Пренатальна динаміка кислих глікозаміногліканів в серці щурів в нормі та під впливом ацетату свинцю, Довгаль М. А., Романенко О. А., Руденко К. М. (2017)
Дуденко В. Г. - Особливості просторової топографії діафрагми чоловіків в сагітальній площині, Вдовіченко В. Ю., Курінний В. В., Коробка І. М. (2017)
Дука Р. В. - Морфологічні зміни серця та судин передньобокової стінки живота та брижі тонкої кишки при ожирінні, Кошарний В. В., Соболева Т. О., Багрін І. В. (2017)
Кривенко Л. С. - Експериментальне дослідження морфологічних змін тканин ротової порожнини при моделюванні атопічного процесу у тварин (2017)
Ларичева О. М. - Морфологiчнi особливостi легеневої тканини за умов карагiнан-індукованого плевриту та цілодобового освітлення, Черно В. С., Чеботар Л. Д. (2017)
Лобурець А. В. - Морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки лобової пазухи людини в нормі та при хронічному фронтиті (2017)
Любченко О. В. - Огляд остеопластичних матеріалів. Оцінка якісних характеристик остеопластичного матеріалу "біопласт-дент" (огляд літератури та результати власних морфологічних досліджень), Черненко В. М., Трейтяк І. В. (2017)
Мед В. В. - Особенности структурной организации терминальных отделов виллезного дерева плацент после экстракорпорального оплодотворения, Старченко И. И., Батура Н. А. (2017)
Мота О. М. - Вікові зміни мінеральної щільності кісткової тканини ХІІ грудного та І поперекового хребців у осіб Прикарпаття, Федитник С. Т. (2017)
Пальтов Е. В. - Патологічні зміни у шарах сітківки через вісім тижнів опіоїдного впливу в експерименті, Кривко Ю. Я. (2017)
Покотило В. Ю. - Морфологічні особливості міокарда та його гемомікроциркуляторного русла на світлооптичному рівні за умов перебігу експериментальної опіоїдної інтоксикації, Галюк У. М., Матешук-Вацеба Л. Р. (2017)
Пришляк А. М. - Морфологічне дослідження тканин щоки при впливі різних типів запальної реакції у щурів з експериментальним гастродуоденітом, Бондарчук В. І. (2017)
Рябуха О. І. - Ультраструктурні особливості синтетичної діяльності фолікулярних тироцитів при прийманні органічного йоду в умовах аліментарного йододефіциту (2017)
Скоробогатов А. Н. - Возрастные особенности роста и формообразования костей скелета после 60-дневного воздействия на организм паров эпихлоргидрина, Пастухова В. А. (2017)
Ступницька С. А. - Соматоскопічне обстеження як обов’язкова складова реабілітаційного обстеження дітей з патологією опорно-рухового апарату, Рябуха О. І. (2017)
Федонюк Л. Я. - Морфологічні особливості популяцій іксодових кліщів Тернопільської та суміжних областей Західної України, Подобівський С. С. (2017)
Холодкова О. Л. - Морфо-функціональний стан печінки щурів в динаміці моделювання токсичного гепатиту, Перепелюк М. М., Горчаг Д. М., Ромак О. І. (2017)
Холодкова О. Л. - Морфологічні особливості печінки та нирок статевозрілих та статевонезрілих щурів після модельованої черепно-мозкової травми, Прус Р. В. (2017)
Шаторна В. Ф. - Морфологічні особливості печінки та нирок статевозрілих та статевонезрілих щурів після модельованої черепно-мозкової травми, Гарець В. І., Колосова І. І., Кононова І. І., Слєсаренко О. Г. (2017)
Шепитько В. И. - Реакция тонкого кишечника на введение криоконсервированной плаценты при остром экспериментальном воспалении брюшины у крыс, Шепитько К. В. (2017)
Яковцова И. И. - Значение иммуноклеточной инфильтрации в туморогенезе и прогнозе рака предстательной железы, Ткаченко П. В., Ивахно И. В. (2017)
Даниленко Г. М. - Медико-соціальна характеристика навчальної діяльності учнів основної школи, Нестеренко В. Г. (2017)
Касинець С. С. - Медико-соціальні наслідки антитерористичної операції для Полтавської області та шляхи їх вирішення, Голованова І. А., Філатова В. Л. (2017)
Чемерис Н. М. - Вживання психоактивних речовин серед студентської молоді (результати анонімного опитування) (2017)
Шафранський В. В. - Результати соціологічного опитування організаторів охорони здоров’я та лікарів з питань впровадження системи громадського здоров’я в Україні, Слабкий Г. О. (2017)
Марюхніч Н. В. - Зміни зорових функцій та оптичних показників заломлюючої системи очей дівчат середнього шкільного віку під впливом реабілітаційного комплексу (2017)
Хапіцька О. П. - Взаємозв’язки реографічних показників гомілки з соматометричними характеристиками легкоатлетів мезоморфного соматотипу (2017)
Германчук С. М. - Зміни в альвеолярному паростку при гострій фазі модельованого цукрового діабету, Омельяненко О. А. (2017)
Давиденко В. Ю. - Зміни біохімічних показників ротової рідини у період адаптації до знімних пластинкових протезів, виготовлених із акрилових базисних пластмас, Нідзельський М. Я., Давиденко Г. М., Кузнецов В. В., Чикор В. П. (2017)
Дизик С. В. - Применение парафармацевтиков в профилактике заболеваний тканей пародонта у женщин c синдромом поликистоза яичников (2017)
Єрис Л. Б. - Естетична складова як важливий фактор процесу адаптації до знімних протезів, Тесленко О. І., Дворник В. М., Баля Г. М. (2017)
Литовченко І. Ю. - Роль психологічного тестування в прогнозуванні захворювань тканин пародонта, Петрушанко Т. О. (2017)
Назаренко З. Ю. - Клінічне обгрунтування використання препарату "Oral Blue" для лікування хронічного катарального гінгівіту, Ткаченко І. М., Марченко І. Я., Ляшенко Л. І., Браїлко Н. М. (2017)
Нідзельський М. Я. - Клініко-морфологічна характеристика ушкоджень міжзубних ясенних сосочків після зішліфування зубів під незнімні протези, Цветкова Н. В. (2017)
Ніколішина Е. В. - Стоматологічний статус пацієнтів хворих на аутоінфекційні стоматити, Іленко Н. М., Мошель Т. М., Бублій Т. Д. (2017)
Павленко О. В. - Оцінка безпечності видалення залишків фіксаційного цементу після процедури дебондингу непрямих реставрацій фронтальної групи зубів, Ступницька О. М., Чайковський І. Г., Чамата В. В. (2017)
Пюрик В. П. - Медикаментозний супровід хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня, Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2017)
Романова Ю. Г. - Оцінка віддаленої динаміки біохімічних та імунологічних маркерів ротової рідини у пацієнтів з хронічним герпетичним стоматитом, які потребують дентальної імплантації, Біда А. В. (2017)
Ткаченко І. М. - Дослідження мікроелементного складу емалі і дентину зубів при карієсі та підвищеній стертості, Коваленко В. В. (2017)
Турянська Н. І. - Розповсюдженість захворюваності твердих тканин зубів серед студентів (2017)
Шульженко А. Д. - Ефективність лікування хвороб пародонта у жінок із бактеріальним вагінозом, Крутікова Е. І., Петрушанко Т. О. (2017)
Дичко О. А. - Вплив реабілітаційних заходів на абсолютну і відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей 7-17 років із сколіозом (2017)
Мінгальов О. Г. - Аналіз функціонального стану сенсомоторної реакції та основних нервових процесів спортсменів ігрових видів спорту, Дрегваль І. В. (2017)
Асатурян А. С. - Символистская поэзия как источник стилевого новаторства К. Дебюсси (2014)
Жерздев А. В. - Струнно-щипковые инструменты в Библии: Ветхий Завет и Новый Завет (2014)
Зуб Г. А. - Некоторые проблемы интерпретации барочной музыки на примере оперы Г. Перселла "Дидона и Еней" (2014)
Ильенко М. М. - Понятие виртуозности в аспекте музыкального стиля (на примере феномена "трубач-виртуоз") (2014)
Логвінова О. О. - Театралізовані жанри та форми сучасної видовищної культури (2014)
Мимрик М. Р. - Деякі особливості темброво-виражального потенціалу саксофона у другій половині ХХ — початку ХХІ ст. (2014)
Помпеева А. Ю. - Эстетика и поэтика одноактной оперы, её основные разновидности (поджанры) (2014)
Снєдкова Л. А. - "Слобожанський стиль" народного ансамблево-інструментального музикування (2014)
Усенко Н. О. - Мистецька критика в контексті художнього життя Харкова (1945–1960-ті рр.) (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Міряння як один із чинників становлення видів мистецтва на теренах України (2014)
Чібалашвілі А. О. - Моделі концептуального синтезу в камерних творах сучасних українських композиторів (2014)
Чистякова Н. В. - Органология скрипки: мифы и факты о происхождении инструмента и скрипичного ансамбля (2014)
Шандренко О. М. - Стиль як презентативно-нормативний вимір комунікації моди (2014)
Шумакова С. Н. - Содержательные и структурно-процессуальные характеристики художественной деятельности харьковской творческой мастерской циркового искусства (2014)
Панфілова О. Г. - Комплекс Єзуїтського колегіуму в м. Кременці (2014)
Печеник О. Н. - Пассивное использование солнечной энергии для нагревания и охлаждения зданий, Печеник В. С. (2014)
Ремизова Е. И. - Монологічність канонічних систем. Теологічно-символічні канони середньовіччя (2014)
Бондаренко Б. К. - Головні характеристики бренду Audi та проектні засоби їх представлення у предметно-просторовому середовищі автосалонів (2014)
Даниленко Л. В. - Організаційні форми британського графічного дизайну другої половини ХХ століття: рекламні агенції (2014)
Хоменко М. А. - Особенности проектной графики школ промышленного дизайна Западной Европы и США (2014)
Александрова О. А. - Традиции православного пения в духовной музыке Г. Свиридова (2015)
Бондаренко М. В. - Своеобразие решения проблемы каденции в фортепианных концертах К. Сен-Санса (2015)
Ван Цзо - Украинский солоспив в эстрадной музыке 60–70-х годов ХХ века: к проблеме трансформации жанра (2015)
Горбатенко Л. П. - Значення ахроматичних кольорів у навчальному курсі "Кольорознавство" (2015)
Деркач Л. А. - Функционирование ролевого принципа при исполнении вокального цикла Владимира Птушкина "Забавные картинки" (2015)
Дорош Т. Л. - Акомпаніаторське мистецтво в підготовці майбутнього фахівця-музиканта (2015)
Легкун О. Г. - Польськомовна періодика 20–30-х років ХХ століття як об’єкт музичного джерелознавства Волині (2015)
Радомський М. Т. - Портретні зображення у вітражному мистецтві (2015)
Соболєва О. Д. - Формування вокально-виконавських якостей на заняттях вокалу (2015)
Ткаченко В. Н. - Специфика гитарного стиля Н. Кошкина (на примере сюиты "Игрушки Принца") (2015)
Туманов І. М. - Морфологічні основи формоутворення в мистецтві та їх значення для прояву явищ взаємодії, синтезу та симбіозу мистецтв (2015)
Тучинская Т. И. - О методах анализа электронной музыки (2015)
Углик И. Г. - Этнокультурный фактор в организации предметной среды культуры шляхты белорусских земель XVIII в. (2015)
Цуранова О. О. - Щодо питання мовно-стильових особливостей духовно-музичної творчості Л. Дичко (2015)
Вотинов М. А. - Пешеходные улицы и пешеходные зоны как объекты гуманизации городской среды (2015)
Габрель Т. М. - Матеріалізація піраміди Маслоу в архітектурі багатофункціонального комплексу в м. Львові (2015)
Махди Пур Ахмад - Закономерности исторического развития общественных пространств в городской среде (2015)
Ремизова Е. И. - Композиционные приемы советского авангарда (на примере площади им. Дзержинского в г. Харькове) (2015)
Смирнова О. В. - Приемы модульного формообразования инновационных жилых зданий (2015)
Сьомкін В. В. - Проблеми виставок і ярмарків в Україні в контексті дизайн-діяльності (2015)
Маркова И. В. - Инновационные технологии в дизайне тканей для интерьера (2015)
Юрченко І. А. - Структура геометричних фігур як основа формотворення в етнодизайні (2015)
Гейко C. М. - Проблематика іронії в нігілістичних поглядах Ф. Ніцше, Данилків О. В. (2015)
Матвієнко І. С. - Екзистенційне осмислення людини: бунт і людська природа у філософії А. Камю (2015)
Ляднева А. В. - Благодійність і проблема моральності у контексті філософських традицій (2015)
Самардак Д. В. - Категорія тотальності як методологічний принцип філософії Гегеля (2015)
Лук’янець В. С. - NBICS-технологічні революції: розширення обріїв культурного космосу (2015)
Кисельов М. М. - "Нові етики" у контексті постнекласичного етичного дискурсу (2015)
Гардашук Т. В. - Наноетика: великі виклики світу малих величин (2015)
Горбатюк Т. В. - Поняття "темної матерії" у сучасному науковому дискурсі (2015)
Самарський А. Ю. - Концепція технологічних укладів:філософсько-світоглядний аналіз (2015)
Блозва Л. М. - Віртуальна реальність, як соціогуманітарна технологія преображення природи людини (2015)
Мудрак В. І. - Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в Україні (2015)
Савицька І. М. - Філософські аспекти модернізації освіти в контексті традицій та інновацій (2015)
Сподін Л. А. - Проблема якості вищої освіти: філософський аспект (2015)
Супрун А. Г. - Інновації та творчість як основа змін освітньої парадигми, Новіцька К. В. (2015)
Радзієвський В. О. - До актуальних особливостей провідних резонансних субкультур (2015)
Сидоренко І. Г. - Інтеркультурне виховання як фактор соціалізації в полікультурному суспільстві (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Діалог культур України – Греції в контексті релігійних зв’язків у XVII–XVIII століттях (2015)
Ятченко В. Ф. - Екзистенційне підґрунтя суспільних викликів і трансформації соціальних груп солідарності, Олійник О. В. (2015)
Данилова Т. В. - Теорія цивілізацій як перспективний напрям розвитку сучасної гуманітарної науки (2015)
Yemets N. - Socialization of personality in the modern world, Mazur T. (2015)
Верменко А. Ю. - Світоглядно-мотиваційні аспекти соціальних проблем сучасного українського села (2015)
Бублик К. М. - Критичні погляди православної теології на католицьке вчення Filioque (2015)
Генсіцький Ю. Д. - Релігійні трансформації у сучасному інформаційному суспільстві, Шевченко Ю. М. (2015)
Бездрабко В. - Ще раз про архівний метод і наскільки він є архівним: нотатки на маргінесі студій колег (2017)
Невмержицька О. - Визначення категорії "цінність": до історіографії проблеми (2017)
Тельвак В. - Михайло Грушевський та польсько-український конфлікт у львівському університеті: спроба реконструкції (2017)
Владига О. - Михайло Грушевський як археограф (огляд джерел) (2017)
Бей Р. - Спиртова промисловість на українських землях в 20 – 30-ті роки ХХ ст. (2017)
Бабюк Л. - Проституція в радянській Україні як соціальне явище (1921 – 1927 рр.) (2017)
Козій О. - Громадсько-політична та наукова діяльність М. Стахіва: джерелознавчий огляд, Горбачик О. (2017)
Ільницький В. - Документ радянських органів держбезпеки про діяльність осередку нацистської СД (служби безпеки) в Дрогобичі (1941 – 1944 рр.), Галів М. (2017)
Галів М. - Німецьке початкове шкільництво на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944), Галів У. (2017)
Сеньків М. - Історіографія колективізації західноукраїнського села (1940 – поч. 50-Х рр. ХХ ст.) (2017)
Ільницький В. - Підрахунок чисельності проведених акцій у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2017)
Подобєд О. - Медичне обслуговування українських переміщених осіб повоєнної Західної Німеччини (2017)
Наконечний В. - Трагедія українців Закерзоння (акція "Вісла" на сторінках журналу "Лемківщина") (2017)
Носа Б. - Особливості розвитку туризму на Закарпатті в чехословацький період (1918 – 1938) (2017)
Бурлака К. - Проблеми та перспективи організації історичного туризму на Закарпатті (2017)
Колоднюк К. - Історія створення туристичних підприємств та їх сучасне бізнес-планування (2017)
Корсак Р. - Іcторія формування туристичної привабливості Закарпатської області (2017)
Романюк В. - Історія та перспективи використання природної та культурної спадщини українських Карпат у туризмі (2017)
Уліганенець М. - Історія та сучасні тенденції розвитку інфраструктури вітчизняного туризму (2017)
Урста А.-М. - Історія розвитку основних напрямів туризму в Україні: соціально-економічні аспекти (2017)
Гапеєва О. - Міжнародна інформаційна безпека – ключовий напрям діяльності шанхайської організації співробітництва: 2006 – 2017 рр. (2017)
Буцький П. - Особливості заліснення північно-західного Приазов’я (2017)
Литвин М. - Церковно-релігійний чинник українських визвольних змагань першої третини ХХ ст.: на прикладі життя та діяльності митрополита Андрея Шептицького (2017)
Ситник О. - Дмитро Донцов як чільний ідеолог українського визвольного руху першої половини ХХ століття (2017)
Ігнатюк О. - Душпастирська діяльність у легіоні УСС під час Першої світової війни (2017)
Футала В. - Ідеологія українського визвольного руху 1920 – 1950-х рр. в інтерпретаціях сучасних українських дослідників (2017)
Грибан Г. - Історія діяльності гімнастичного товариства "Сокіл" на Волині (2017)
Медвідь О. - Політична діяльність Дмитра Паліїва (2017)
Галів М. - Педагогічні візії теоретиків українського націоналізму 1930 – 1960-х рр., Оленич С. (2017)
Якимович Б. - Генерал "Тарас Чупринка" (Роман Шухевич): теорія і практика повстанської війни (2017)
Шляхтич Р. - Перші українські націоналісти на Криворіжжі. Криворізький рій Південної похідної групи ОУН(б) (2017)
Ісаюк О. - Роль керівника мережі взаємодопомоги в Аушвіці на прикладі Миколи Климишина і групи членів ОУН(б), ув’язнених в концтаборі Аушвіц (1942 – 1944 рр.) (2017)
Ухач В. - Українсько-польські взаємини 1942 – 1944 рр.: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) (2017)
Мороз В. - Василь Фединський-"Павук"-"Шрам" – діяч ОУН і УПА (2017)
Ільницький В. - Підрахунок чисельності проведених акцій у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2017)
Ханас В. - Участь Григорія Скоропада у національно-визвольному русі 1930 – 1940-х рр. (2017)
Чура В. - Боротьба КДБ УРСР проти українських закордонних націоналістичних структур на початку перебудови радянського суспільства, Чура О. (2017)
Чура В. - Ставлення КДБ до прихильників ОУН-УПА на території УРСР у середині 1980-х рр., Чура О. (2017)
Гаврилів І. - Український націоналізм – російський шовінізм: причини та наслідки протиборства (2017)
Іванишин П. - Національна революція в неоколоніальній країні: герменевтичне тлумачення на базі класично-націоналістичного досвіду (2017)
Луньо Є. - Народне оповідання "Роман Шухевич перебуває у секретній повстанській криївці": ідейно-художній аспект (2017)
Пастух Р. - Із героїчного підпілля – у безсмертя (про зв’язкову Романа Шухевича Ольгу Ільків) (2017)
Ємельянова М. - Специфіка мовного зображення художнього образу повстанця-селянина у новелах Григорія Косинки (2017)
Ковальчук В. - Накази та інструкції – головні різновиди директивно-розпорядчих документів УПА та післявоєнного збройного підпілля ОУН(б) (2017)
Ільницький В. - Невідомі документи до історії націоналістичного підпілля Дрогобича (1946 – 1947) (2017)
Попп Р. - Документ про порушення законності працівниками органів міліції НКВС, НКДБ і військовослужбовцями військ НКВС в Дрогобицькій області (2017)
Ільницький В. - Протистояння СБ ОУН і МДБ: спроба ввести у середовище підпілля агента Якова Козлова-"Яровий", "Богдан Богун" (2017)
Сеньків М. - Колективізація західноукраїнського села (1940 – поч. 50-х рр. ХХ ст.): джерелознавчі аспекти (2017)
Галів М. - Документи зі студентського життя Богдана Сташинського (1948 – 1951 рр.) (2017)
Деревінський В. - "Український вісник" як джерело вивчення діяльності ОУН та УПА (2017)
Bhargava S. - On Some Ramanujan Identities for the Ratios of Eta-Functions, Vasuki K. R., Rajanna K. R. (2014)
Василик В. Б. - Експоненціально збіжний метод для диференціального рівняння першого порядку в банаховому просторі з інтегральною нелокальною умовою, Макаров В. Л. (2014)
Gadjiev T. S. - On Removable Sets for Degenerated Elliptic Equations, Bayramova N. Q. (2014)
Горбачук М. Л. - Задачі, що ініціювали виникнення нескінченновимірного аналізу, та його розвиток в Україні (2014)
Джумабаєв Д. С. - Необходимые и достаточные условия разрешимости линейных краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма (2014)
Енгибарян Н. Б. - Об одном уравнении свертки теории фильтрации случайных процессов, Барсегян А. Г. (2014)
Кучмінська Х. Й. - Межові версії теореми Ворпіцького для двовимірних неперервних дробів (2014)
Миронюк В. В. - Тригонометричні наближення та колмогоровські поперечники анізотропних класів Бєсова періодичних функцій багатьох змінних (2014)
Prajapati J. C. - Fractional Calculus of a Unified Mittag-Leffler Function, Nathwani B. V. (2014)
Jianjun Liu - CLT-Groups with Hall S-Quasinormally Embedded Subgroups, Shirong Li. (2014)
Afrouzi G. A. - On a Class of Nonuniformly Nonlinear Systems with Dirichlet Boundary Conditionsъ , Naghizadeh Z., Chung N. T. (2014)
Голуб А. П. - Багатовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації типу Паде для функцій багатьох змінних, Чернецька Л. О. (2014)
Дмитришин Р. І. - Приєднані гіллясті ланцюгові дроби з двома нерівнозначними змінними (2014)
Кириченко А. А. - Структура систем ортопроекторів, пов’язаних зі зліченними деревами Кокстера, Самойленко Ю. С., Тимошкевич Л. М. (2014)
Лебідь В. О. - Спектральний аналіз деяких графів з нескінченними променями, Нижник Л. П. (2014)
Максименко С. И. - Гомотопические свойства пространств гладких функций на 2-торе, Фещенко Б. Г. (2014)
Nikmehr M. J. - Generalized Semicommutative and Skew Armendariz Ideals (2014)
Олейник Е. В. - Об интегрировании нелинейной системы дифференциальных уравнений (2014)
Seoudy T. M. - A Class of p-Valent Meromorphic Functions Defined by the Liu–Srivastava Operator, Aouf M. K. (2014)
Сердюк А. С. - Оцінки найкращих наближень класів нескінченно диференційовних функцій у рівномірній та інтегральних метриках, Степанюк Т. А. (2014)
Xue Boqing - A Note on Solymosi’s Sum-Product Estimate for Ordered Fields (2014)
Dae Heui Park - Note on Semialgebraically Proper Maps (2014)
Заворотинський А. В. - Об эллиптических краевых задачах с малым параметром и дополнительными функциями на границе области (2014)
Клименко О. М. - Голоморфне перетворення до мініверсальної деформації відносно *конгруентності існує не завжди (2014)
Мітін Д. Ю. - Суперфрактальна апроксимація функцій (2014)
Мохонько А. А. - Теорема Мальмквиста для решений дифференциальных уравнений в окрестности точки ветвления, Мохонько А. З. (2014)
Yanhua Wang - Yetter–Drinfel’d Hopf Algebras on Basic Cycle, Guohua Liu. (2014)
Данильченко Т. В. - Психологічна структура соціального благополуччя та неблагополуччя (2017)
Іванова Є. О. - Психологічні умови розвитку емоційного інтелекту підлітків (2017)
Klymenko I. V. - Theoretical and methodological basics for trainings on recognition of disinformation and methods of manipulative influence in media news (2017)
Кличковський С. О. - Теоретико-методологічний аналіз поняття "соціально-психологічний клімат" (2017)
Коваленко А. Б. - Зв’язок типу віктимності особистості з особливостями її cмисложиттєвих орієнтацій (на прикладі вимушених переселенців та військовослужбовців), Бондар О. В. (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Про проблему специфічних психологічних особливостей людини в період геронтогенезу (2017)
Курапов А. О. - Особливості зміни національних стереотипів українців та росіян у зв’язку із воєнними діями на сході України (2017)
Михальчук Г. О. - Особливості взаємозв’язку сучасного тероризму та засобів масової інформації: теоретичний аспект (2017)
Pakhol B. E. - Professional well-being: an overview of key concepts and scientific research of the phenomenon (2017)
Рогаль Н. І. - Дитячо-батьківські стосунки та санкції у вихованні дівчат-підлітків: проблеми взаємозв`язку, Романова Ю. В. (2017)
Синельников Р. Ю. - До проблеми розробки типів громадянської ідентичності української молоді (2017)
Соснюк О.П. - Психосемантичні особливості національної та громадянської ідентичності студентської молоді, Остапенко І. В. (2017)
Щербатюк Б. А. - Порівняльний аналіз цінностей у структурі почуття власної гідності, Стахмич О. В. (2017)
Юрчинська Г. К. - Волонтерська діяльність: суть і психологічні детермінанти, Круцюк О. В. (2017)
Antoniouk A. Vict. - Asymptotic Solutions of the Dirichlet Problem for the Heat Equation at a Characteristic Point, Kiselev O. M., Tarkhanov N. N. (2014)
Апаков Ю. П. - Краевая задача для вырождающегося уравнения высокого нечетного порядка, Иргашев B. Ю. (2014)
Волчков Вит. В. - Об одной задаче Минковского–Радона и ее обобщениях, Савостьянова И. М. (2014)
Jafarov S. Z. - Linear Methods for Summing Fourier Series and Approximation in Weighted Lebesgue Spaces with Variable Exponents (2014)
Jin-Dong Li - Notes on Uniqueness and Value Sharing of Meromorphic Functions Concerning Differential Polynomials (2014)
Lei Qiao. - Dirichlet Problems for Harmonic Functions in Half Spaces (2014)
Мазко О. Г. - Критерии устойчивости и локализация спектра матрицы в терминах функций следа (2014)
Парасюк І. О. - Квазіперіодичні екстремалі неавтономних лагранжевих систем на ріманових многовидах (2014)
Rybalkina T. V. - Topological Classification of Oriented Cycles of Linear Mappings, Sergeichuk V. V. (2014)
Алдашев С. А. - Корректность задач Дирихле и Пуанкаре в многомерной области для волнового уравнения (2014)
Безкрила С. І. - Про треті модулі неперервності, Нестеренко О. Н., Чайковський А. В. (2014)
Roy B. - On Weakly (μ, λ)-Open Functions (2014)
Тютянов В. Н. - Факторизации конечных групп r-разрешимыми подгруппами с заданными вложениями, Княгина В. Н. (2014)
Fošner A. - Remarks on Certain Identities with Derivations on Semiprime Rings, Baydar N., Strašek R. (2014)
Стрішенець О. - Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості, Павлов К. (2017)
Гринькевич О. - Глобальні чинники трансформації та конкурентоспроможності національних систем вищої освіти у XXI ст. (2017)
Пинда Ю. - Інституціональне забезпечення розвитку будівельного сектору економіки України (2017)
Янковська Л. - Застосування концепції лідерських якостей під час добору працівників комунальних підприємств, Рубльов В. (2017)
Ліпич Л. - Передумови ефективного мотивування працівників, Хілуха О., Кушнір М., Загоруйко В. (2017)
Лігоненко Л. - Теоретико-методологічні засади аналізу інновацій (2017)
Хілуха О. - Вплив корпоративної культури на ефективність функціонування організації та продуктивність праці її працівників, Левчук А., Максимчук А. (2017)
Чешук В. - Суть та значення економічної безпеки підприємств у новій економіці, Полінкевич О. (2017)
Полінкевич О. - Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, Лещук В. (2017)
Зеленко О. - Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2017)
Колосок А. - Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його соціальної безпеки, Коленда Н. (2017)
Павлов К. - Критерії пристосування факторів попиту та пропозиції на регіональних ринках житлової нерухомості (2017)
Карлін М. - "Зелені" фінанси: територіальний аспект використання (2017)
Щегельська М. - Аналіз прозорості структури власності комерційних банків в Україні (2017)
Фатенок-Ткачук А. - Теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів підприємства (2017)
Гадзевич О. - Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства, Матвійчук І. (2017)
Guliyev A. F. - The Mixed Boundary-Value Problem for Linear Second-Order Nondivergent Parabolic Equations with Discontinuous Coefficients, Ismayilova S. H. (2014)
Зуев А. Л. - Оценка множества достижимости в задаче о колебаниях пластины Кирхгофа, Новикова Ю. В. (2014)
T. Amouzegar Kalati - A Generalization of Lifting Modules (2014)
Копачевский Н. Д. - Полные интегро-дифференциальные уравнения Вольтерра второго порядка, неразрешенные относительно старшей производной, Сёмкина Е. В. (2014)
Ласурия Р. А. - Приближение функций на сфере линейными методами (2014)
Мартынюк А. А. - Анализ множества траекторий нечетких уравнений возмущенного движения, Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2014)
Nikmehr M. J. - Strongly Semicommutative Rings Relative to a Monoid (2014)
Савчук В. В. - Найкращі наближення ядра Коші на дійсній осі, Чайченко С. О. (2014)
Si Duc Quang - Big Picard Theorem for Meromorphic Mappings with Moving Hyperplanes in Pⁿ(C), Ha Huong Giang. (2014)
Скрипник Н. В. - Усреднение импульсных дифференциальных включений с нечеткой правой частью (2014)
Blahota I. - On the Dirichlet Kernels with Respect to Some Special Representative Product Systems (2014)
Мороз І. О. - Біблія як хрестоматійна економічна праця: аналіз її важливості для соціуму XXI століття (2017)
Вітько Д. О. - Аналіз міжнародної конкурентоспроможності української аграрної продукції (2017)
Орловська Ю. В. - Сучасна інноваційна політика провідних європейських країн: досвід для України, Морозова С. (2017)
Самойленко О. Г. - Аналіз митних платежів як одного з інструментів митної політики України, Васильєва В. Г. (2017)
Чала В. С. - Аналіз економічних перетворень Румунії та Швеції: вибір економічного курсу для України, Бандюкова А. А., Вотченко Р. І. (2017)
Котуранова Т. В. - Дослідження сучасних тенденцій впровадження інноваційних матеріалів у будівництво, Марчук Т. Є. (2017)
Сенів Б.Г. - Економічна сутність інновацій, Паранюк Я. Д. (2017)
Халатур С. М. - Концептуальні моделі аналізу галузі сільського господарства (2017)
Чупир О. М. - Провідні вітчизняні комплекси як необхідне підгрунтя для стійкого розвитку економіки України, Сичова О. Є., Руденко Т. В. (2017)
Кондратенко Д. В. - Європейський досвід страхування відповідальності аудиторів (2017)
Гончаров Ю. В. - Проблеми та перспективи організаційного розвитку енергетичних холдингів України (2017)
Майборода О. В. - Підходи щодо оптимізації структури капіталу підприємства, Майборода О. Є., Гнезділов Б. С. (2017)
Радіонова Н. Й. - Система аналітичного забезпечення управління виробничими затратами підприємства (2017)
Рудика В. І. - Фінансовий контролінг в системі менеджменту підприємства, Майборода О. В., Майборода О. Є., Москаленко Г. І. (2017)
Сагер Л. Ю. - Особливості комплексу маркетингу санаторно-курортної сфери (на прикладі санаторію "Токарі"), Сигида Л. О., Нагорний Є. І., Данилюк Ю. М. (2017)
Саранюк А. Ю. - Формування економічно обгрунтованого тарифу на основі управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики, Микитюк В. П. (2017)
Синиця Л. В. - Сучасні аспекти управління стратегічним розвитком підприємств (2017)
Харченко Ю. А. - Управління товарними запасами торговельного підприємства (2017)
Щербініна С. А. - Застосування методів прогнозування для аналізу діяльності підприємства, Климко О. Г. (2017)
Орловська Ю. В. - Зелене будівництво – шлях до стійкого розвитку урбоекосистем на основі досвіду ЄС, Яковишина Т. Ф. (2017)
Залознова Ю. С. - Корпоративна розробка шахтного поля: суть, особливості та механізм реалізації, Петрова І. П. (2017)
Лір В. Е. - Економічний потенціал деревообробної промисловості в контексті сталого розвитку України, Биконя О. С. (2017)
Шевцова Г. З. - Дослідження сучасних чинників розвитку хімічного виробництва в контексті неоіндустріалізації, Швець Н. В. (2017)
Заниздра М. Ю. - Потенциал развития "зеленого сектора" промышленности Украины (2017)
Зимовець В. В. - Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України, Шелудько Н. М. (2017)
Касич А. О. - Економічна самостійність регіоніву контексті активізації процесів модернізації (2017)
Новікова О. Ф. - Соціальний потенціал розвитку промисловості України: методологічні аспекти, чинники активізації, Логачова Л. М. (2017)
Мельникова М. В. - Форми участі промислових холдингів у соціально-економічному розвитку території, Косицький К. В. (2017)
Череватский Д. Ю. - Смарт промышленность в разных ракурсах (2017)
До 80-річчя академіка НАН України Амоші Олександра Івановича (2017)
Жук В. М. - Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика (2017)
Мельник С. І. - Державна система охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі: становлення та розвиток (2017)
Скрипник А. В. - Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки, Стариченко Є. М. (2017)
Спаський Г. В. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції (2017)
Мykhailov M. H. - Development of the material and technical base of agrarian enterprises (2017)
Stukach T. M. - International transportations in foreign trade of AIC products (2017)
Болдирєва Л. М. - Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки, Шеремет О. О. (2017)
Kovalchuk O. D. - "Cross compliance” as an institutional norm for ensuring of ecological agriculture in the European Union (2017)
Юрченко І. В. - Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу (2017)
Кропивко М. Ф. - Світлій пам’яті Володимира Васильовича Юрчишина (2017)
Зіновчук В. В. - Професор Г.М. Підлісецький – учений, патріот, особистість (2017)
Могилова М. М. - Видатна постать в агроекономічній науці (до 80-річчя від дня народження Гліба Макаровича Підлісецького) (2017)
Голубєв А. В. - Управлінські аспекти підвищення ефективності комерційної діяльності фермерських господарств (2017)
Соловей Д. Ю. - Про науково-практичну конференцію "Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів”, Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2017)
Зіновчук В. В. - Сільськогосподарська кооперація: проблеми та перспективи, Довженко В. А. (2017)
Кісіль Микола Іванович – ювіляр! (2017)
Скупому Володимиру Матвійовичу – 80 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Андреев А. Г. - Основные направления исследований ученых НТУ "ХПИ" в области механики, Назаренко С. А. (2015)
Автономова Л. В. - Особенности высокоскоростного деформирования тонкой пластины с высокопрочным покрытием, Бондарь C. В., Степук А. В., Хавин В. Л. (2015)
Breslavsky D. V. - Web-application for archiving of creep and long term strength data, Breslavska O. O., Khoroshun A. S. (2015)
Бреславський Д. В. - Пластичність та повзучість сталі 3 при кімнатній температурі, Конкін В. М., Мєтєльов В. О. (2015)
Бреславський Д. В. - Розрахунки повзучості при неперервному зростанні температури, Пащенко С. О., Татарінова О. А. (2015)
Воропай А. В. - Обратная задача при нестационарном деформировании прямоугольной пластины с дополнительной вязкоупругой опорой (2015)
Грищенко В. М. - Комп’ютерний підхід врівноваження швидкообертових валів трансмісійних машин, Бойков Р. В. (2015)
Данілов Д. В. - Напружено-деформований стан профільних з'єднань з натягом при технологічних і експлуатаційних навантаженнях, Андрєєв А. Г., Щепкін О. В. (2015)
Дария заде С. - Исследование напряженного состояния в упругой пластинке из композиционных материалов с бесконечным рядом одинаковых круговых отверстий (2015)
Івасів В. М. - Використання пружних елементів для реалізації параметрів проектного профілю свердловини, Рачкевич Р. В., Юрич А. Р., Юрич Л. Р. (2015)
Каиров В. А. - Влияние отверстий на собственные колебания конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек, Моргун С. А. (2015)
Ларін О. О. - Дослідження ресурсу напівпричепу автоцистерни при русі по дорогам із покриттям різної якості, Потопальська К. Є. (2015)
Лызько В. С. - Напряженно-деформированное состояние некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках в ПК ANSYS, Андреев А. Г. (2015)
Красніков С. В. - Моделювання та дослідження власних коливань продольно армованого елементу фундаменту (2015)
Мартиненко Г. Ю. - Особливості автоматизації параметричного моделювання динаміки роторів відцентрових компресорів за допомогою різних моделей, Марусенко О. М. (2015)
Мартиненко В. Г. - Методика експериментального дослідження в’язкопружних властивостей ортотропного матеріалу (2015)
Назаренко С. А. - Задачи оптимизации многокомпонентных тел неоднородной структуры (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Вихідні дані (2015)
Баранов М.И. - Расчетная оценка основных физико-технических характеристик плазмы в локальной зоне воздушного электрического взрыва металлического проводника под воздействием большого импульсного тока (2017)
Князев В.В. - Испытания устойчивости калькулятора к воздействию ЭМИ наносекундного диапазона, Иванов В.М., Танцура А.И. (2017)
Князев В.В. - Методика расчетной оценки пространственного распределения амплитудно-временных параметров электромагнитного импульса в полеобразующей системе полоскового типа, Мельник С.И., Шаламов С.П. (2017)
Кравченко В.И. - Возбуждение геликонов в полупроводниковых структурах в условиях воздействия ЭМИ, Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В.И. - Взаимодействие магнитоплазменных колебаний с источниками электромагнитного излучения, Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В.И. - Поверхностные плазменные волны на неоднородной границе полупроводника, Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2017)
Кускова Н.И. - Самораспространяющийся высокотемпературный синтез металлоуглеродных наноматериалов, Челпанов Д.И., Корзинова А.Н. (2017)
Немченко Ю. С. - Возможность проведения в НИПКИ "Молния" испытаний на молниестойкость по стандарту MIL-STD-461G (2017)
Петриченко С. В. - Вплив попередньої електророзрядної обробки біосировини на основні показники метаногенезу, Цолін П. Л., Сінчук А. В. (2017)
Петриченко С. В. - Обладнання та режими для електророзрядної обробки біомаси, Цолін П. Л., Сінчук А. В. (2017)
Руденко С. С. - Аналіз можливості застосування існуючих приладів зондування ґрунту в рамках діагностики стану заземлювального пристрою (2017)
Старков Н. В. - Экспериментальное исследование импульсной электрогидравлической калибровки листовых деталей из высокопрочной стали, Стрелковская Л. И. (2017)
Шутенко О. В. - Анализ особенностей газосодержания масел в бездефектных трансформаторах негерметичного исполнения (2017)
Гуменюк С. - Актуальність використання засобів інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Ємець О. - Використання педагогічних ситуацій у самостійній роботі майбутніх фахівців фізичної культури (2015)
Іванишин Ю. - Скейтбординг: історія виникнення та етапи становлення, Ковальчук Л., Мальона С. (2015)
Іванова Л. - Упровадження фізичного виховання в навчальні заклади України як передумова становлення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з учнями спеціальної медичної групи (2015)
Ніжевська Т. - Критерії, показники й рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до використання засобів артпедагогіки в професійній діяльності (2015)
Панченко Г. - Вектори вибору шляхів удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до здоров’язберігальної діяльності в початковій школі (2015)
Приходько Г. - Фізичне виховання учнів у навчальних закладах України в першій половині ХIХ ст (2015)
Скрипченко І. - Професійна готовність майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту до діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму (2015)
Чалій Л. - Оцінювання сформованості туристських умінь та навичок у майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Aleshina A. - The Formation of Posture of Pupils as an Actual Problem (2015)
Вільчковська А. - Ритмічна гімнастика під музику Альфреда й Марії Кнессів (2015)
Ляхова І. - Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії, Верховська М. (2015)
Темченко В. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Толчєва Г. - Критерії оцінювання рівня оволодіння студентами технікою дихальних вправ із хатха-йоги за європейською кредитною трансферною системою (2015)
Врублевский Е. - Анализ эффективности оздоровительных занятий с помощью биоимпедансометрии, Татарчук Ю., Асинкевич Р. (2015)
Кемінь О. - Оцінка рівня соматичного здоров’я учнів 9-х класів та факторів негативного впливу на нього (2015)
Козак А. - Вивчення особливостей сучасного процесу навчання на уроках із фізичної культури в дітей молодших класів (2015)
Марчик В. - Працездатність серцево-судинної системи студента протягом навчання у вищому навчальному закладі, Мінжоріна І., Переверзєва С. (2015)
Нестерова С. - Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами, Мірошніченко В., Мацейко І. (2015)
Нєворова О. - Аспекти спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку, Черній В., Нєворова Л. (2015)
Озарук В. - Стан сформованості мотивів учнів початкових класів до рухової активності, Презлята Г., Ковальчук Г., Ткачівська І. (2015)
Петрица П. - Значення самостійних занять фізичними вправами для студентів груп фізичної реабілітації (2015)
Семенова Н. - Рухова активність та психоемоційний стан студенток 15–17 років, Магльований А. (2015)
Тимченко Г. - Використання хронобіологічних паспортів як засобів оптимізації режиму дня студентів класичного університету під час планування режиму занять фізичною культурою, Жукова Л. (2015)
Фурман Ю. - Удосконалення фізичного стану жінок 30–36 років за показниками фізичної підготовленості за допомогою комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Сальникова С. (2015)
Валецький Ю. - Формування правильної постави в дітей дошкільного й шкільного віку на уроках фізичного виховання (2015)
Дьомкіна Т. - Експрес-вплив ендогенно-гіпоксичного дихання на показники артеріального тиску та спірографії студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Онищук В. (2015)
Ліпська О. - Оцінка повсякденної активності чоловіків із травмами сухожилків згиначів пальців кисті (2015)
Бур’яноватий О. - Вплив занять спеціального акробатичного спрямування на функціональний рівень прояву відтворення величини зусилля, що розвивається, юних бійців-багатоборців 6–8 років у групі початкової підготовки (2015)
Васильчук А. - Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу, Мосейчук Ю. (2015)
Заплатинська О. - Моделі ритмічної структури базових стрибків у художній гімнастиці, Петрина Р. (2015)
Лисенко О. - Фізіологічна реактивність та співвідношення "стимул-реакція" за умов фізичних навантажень різного характеру (2015)
Окунь Д. - Вплив експериментальної програми тренування на показники фізичної підготовленості юних веслярів-слаломістів (2015)
Первачук Р. - Дієвість програми спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих борців вільного стилю, Сибіль М., Чуєв А. (2015)
Саєнко В. - Біохімічний аналіз сечі пауерліфтерів високої кваліфікації на тренувальних заняттях та змаганнях, Дубовой О., Дубовой В. (2015)
Собко С. - Динаміка показників загальної фізичної підготовленості юних футболістів на етапі базової підготовки, Воропай С., Собко Н., Гавришко С. (2015)
Tyshchenko V. - Innovative Tests During Control Psychomotor Function by Qualified Handballers (2015)
Топол А. - Анализ уровня специальной подготовленности квалифицированных гимнасток в групповых упражнениях (2015)
Хомяк І. - Удосконалення швидкісно-силових характеристик ударів у боксерів високої та середньої кваліфікації (2015)
Вихідні дані (2015)
Андрєєва О. - Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації, Блігій О. (2015)
Вільчковський Е. - Фізичне виховання в школах Греції, Пасічник В. (2015)
Грибан Г. - Професійні відносини викладача фізичного виховання зі студентами під час формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей (2015)
Карпюк Р. - Стратегія підвищення якості вищої фізкультурної освіти (2015)
Кокарева С. - Вплив споживчих властивостей фізкультурно-оздоровчих послуг на мотивацію тих, хто займається регулярним оздоровчим тренуванням, Шеховцова К., Мілкіна О., Кокарев Б. (2015)
Кольцова О. - Анімаційна діяльність як засіб соціального виховання студентів факультету фізичного виховання та спорту (2015)
Ладика П. - Особливості застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін, Шандригось Г., Шандригось В. (2015)
Леськів-Бондарчук Г. - Спецкурс "Організація та проведення спортивно-оздоровчої роботи з людьми третього віку" як важливий компонент формування готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання (2015)
Маляренко І. - Історія та перспективи розвитку жіночого марафону, Ромаскевич Ю. (2015)
Огнистий А. - Фізична підготовленість та її місце в навчально-тренувальному процесі з гімнастики й у підготовці спортивного педагога, Єднак В., Власюк Р. (2015)
Остафійчук Я. - Валеологічні аспекти нормативно-правових документів щодо здоров’язберігальної діяльності серед різних верств населення, Презлята Г., Мицкан Б. (2015)
Сущенко Л. - Розвиток здібностей майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки (2015)
Winczewski Р. - Ocena zrуїnicowania rodzajуw kolumn жwiczebnych stosowanych w grach i zabawach ruchowych (2015)
Волков В. - Особливості формування рухових умінь і навичок у студентів спеціальної медичної групи (2015)
Дикий О. - Актуальні проблеми профільного навчання за спортивним напрямом старшокласників (2015)
Дубогай О. - Навчання учнів початкової школи в системі здоров’язбереження засобами освітньо-рухової методики (2015)
Кашуба А. - Проектування моделі формування спеціальних рухових умінь та навичок у майбутніх учителів фізичної культури засобами баскетболу (2015)
Темченко В. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Цюпак Ю. - Вплив управління та організаторської роботи тренера на підготовку спортсменів, Цюпак Т. (2015)
Альошина А. - Розвиток координаційних здібностей молодших школярів у процесі адаптивного фізичного виховання, Бичук І. (2015)
Андреєва Р. - Фізична працездатність студенток під впливом занять чирлідингом (2015)
Андрійчук О. - Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я студентів залежно від їхніх навчальних досягнень, Шевчук А., Самчук О., Хомич А. (2015)
Аннушак О. - Характеристика фізичного розвитку та функціонального стану дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною деформацією хребта І–ІІ ступенів (2015)
Багінська О. - Динаміка та особливості прояву силових якостей школярів різних вікових груп як суттєвого фактора в розвитку їхньої рухової функції (2015)
Банах В. - Загальна характеристика стану здоров’я студентів І–ІІ курсів, Довгань О., Дмитрук К. (2015)
Бондаренко С. - Особливості розвитку статичної витривалості та формування постави дітей 6–7 років у період адаптації до навчальних навантажень (2015)
Ващук Л. - Рівень фізичної активності дівчат старшого шкільного віку (2015)
Горпинич О. - Вплив засобів фізичного виховання на розвиток рівня мотивації щодо досягнення успіху в навчальній діяльності студентів вищого навчального закладу (2015)
Давыдов В. - Физическая подготовленность студенток специализированного высшего учебного заведения, выполняющих работу до утомления, Колесникова Н., Клочко Н. (2015)
Демчук С. - Особливості розвитку фізичних якостей у школярів із депривацією слуху (2015)
Касарда О. - Стан фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів (2015)
Круцевич Т. - Проблема гендеру у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді, Марченко О., Імас Т. (2015)
Кузнєцова О. - Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету, Зубрицький Б., Сініцина О. (2015)
Митчик О. - Фізична культура в здоровому способі життя студента, Кліш І., Панасюк О. (2015)
Пришва О. - Інтегральний спосіб оцінювання впливу фізичної активності та харчування на фізичний стан чоловіків (2015)
Розтока А. - Стан фізичної підготовленості учнів 5–6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Романчук С. - Технології самоосвіти в галузі фізичної підготовки та спорту командирів курсантських підрозділів вищих військових навчальних закладів (2015)
Рядова Л. - Динаміка розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор (2015)
Savchuk S. - Health and Structure of Morbidity College Students, Kovalchuk V. (2015)
Синиця Т. - Зміни фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку під впливом занять з оздоровчої аеробіки, Шестерова Л., Синиця С. (2015)
Смаль Я. - Сім’я як чинник залучення до народної фізичної культури дітей 5–6 років (2015)
Улыбина О. - Сравнительный анализ результатов анкетирования студенческой молодёжи России и Украины по проблемам физического воспитания (2015)
Футорний С. - Вплив занять оздоровчою ходьбою на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку, Калитка С., Мацкевич Н., Рода О., Михалевський В. (2015)
Хохла А. - Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді, Карпюк О., Базилевич О. (2015)
Цьось О. - Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я населення залежно від місця проживання, Андрійчук І. (2015)
Цьось А. - Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів, Бергєр Ю., Сабіров О. (2015)
Григус І. - Регенерація функціонального стану хворих на інтермітуючу бронхіальну астму (2015)
Майструк М. - Методичні аспекти проведення фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Атаманюк С. - Уровень физической подготовленности начинающих гребцов на этапе начальной подготовки в начале и в конце эксперимента, Римар Ю. (2015)
Бачинська Н. - Основні положення технології підготовки й тренувальних навантажень у парній акробатиці на етапах багаторічного вдосконалення (2015)
Валькевич О. - Удосконалення нападаючого удару в юних волейболістів, Кузнєцов В. (2015)
Гасанова С. - Особенности атакующих действий высококвалифицированных женщин-боксеров (2015)
Каковкина О. - Значение психологической подготовки в оптимизации спортивной деятельности у спортсменов-инвалидов, Родина Ю. (2015)
Кедровський Б. - Взаємозв’язок між фізичною та технічною підготовленістю юних борців, Шалар О., Іздебський І. (2015)
Ковальчук А. - Динаміка фізичної працездатності волейболісток та її взаємозв’язок із фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу, Куц О. (2015)
Козлова О. - Сучасна система змагань із легкої атлетики та її вплив на змагальну діяльність спортсменів високої кваліфікації (2015)
Кувалдіна О. - Варіативність результатів спеціальних ділянок як критерій успішності ралійного екіпажу в багатоетапних змаганнях, Рибак О., Рибак Л. (2015)
Райтер Р. - Основні напрями спеціальної фізичної підготовки в рукоборстві, Лесько О., Борик О. (2015)
Тайболина Л. - Сравнительный анализ показателей адаптационных изменений сердечной мышцы и уровня работоспособности у квалифицированных хоккеистов, Талатынник Е., Гатилова Г. (2015)
Турлюк В. - Тренувальні методи й вправи в структурі багаторічного тренувального процесу кваліфікованих бігунів на середні (2015)
Федецький А. - Вікова динаміка розвитку швидкісно-силових якостей у футболістів (2015)
Вихідні дані (2015)
Боднар І. - Специфічні принципи інтегративного фізичного виховання школярів (2015)
Дмитрук В. - Фізична освіта в педагогічній спадщині П. Ф. Лесгафта, Базюк В., Приступа Л. (2015)
Кондрацька Г. - Змістове наповнення процесу формування професійної культури майбутнього вчителя фізичної культури у вищих навчальних закладах, Чепелюк А. (2015)
Проніков О. - Підготовка вчителя фізичної культури. Досвід та перспектива (2015)
Ажиппо О. - Модель залучення дітей та молоді до фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності, Бондар А., Тихонова Н. (2015)
Бакіко І. - Стан та напрями використання фізичної культури й спорту в боротьбі зі шкідливими звичками серед молоді, Гребік О., Ковальчук В., Касарда О. (2015)
Бєлікова Н. - Оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами аеробних фітнес-програм (2015)
Войтович В. - Затребуваність ступеневих класифікованих пішохідних маршрутів туристичними групами учнівської та студентської молоді Волині (2015)
Завидівська Н. - Особливості проектування процесу здоров’язберігального навчання студентів на засадах фундаменталізації змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти (2015)
Захожа Н. - Фізична підготовленість студенток вищих навчальних закладів, Захожий В., Малімон О., Іщук О., Гаврилюк А. (2015)
Максименко Л. - До оцінки психосоматичного здоров’я старших дошкільників міської й сільської місцевостей (2015)
Маляр Н. - Порівняльний аналіз мотивів студентів 1-го та 2-го курсів вищого навчального закладу економічного профілю до відвідування занять із фізичного виховання (2015)
Мулик К. - Упровадження засобів міні-туризму в процес фізичної культури школярів початкових класів (2015)
Темченко В. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Андрійчук О. - Кількісний склад спеціальних медичних груп залежно від року навчання та спеціальності (серед студентів-медиків) (2015)
Гончар Г. - Фактори ризику та методи профілактики травм колінного суглоба, Безверхня Г. (2015)
Закаляк Н. - Застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта в умовах навчального процесу (2015)
Одинець Т. - Ефективність застосування особистісно орієнтованих програм фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом у корекції лімфостазу верхньої кінцівки, Бріскін Ю. (2015)
Цыганенко О. - Концептуальные подходы к организации оздоровительного питания в медицинском фитнесе, Першегуба Я., Склярова Н., Оксамытная Л., Домашенко Н. (2015)
Шуляк В. - Принципи реабілітації хворих на менінгіт (2015)
Бобровник В. - Вплив специфічних груп вправ різної переважної спрямованості на результативність кваліфікованих бігунів на середні дистанції, Тихоненко Я. (2015)
Карабуза М. - Вплив індивідуально орієнтованої програми підготовки на морфофункціональні показники спортсменок, які спеціалізуються на швидкісно-силових видах легкої атлетики (2015)
Кутек Т. - Електроміографія в процесі підготовки кваліфікованих спортсменок (2015)
Михалюк Є. - Порівняння інтегральних показників серцево-судинної, автономної нервової системи й фізичної працездатності між тхеквондистами та боксерами високого класу (2015)
Огірко І. - Математичне моделювання технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту (2015)
Романенко С. - Особливості процесу прийняття рішень під час розв’язання ігрових ситуацій у регбі (2015)
Супрунович В. - Оцінка індивідуальної підготовленості професійних футболістів (2015)
Толкунова І. - Особливості проявів ціннісних орієнтацій кваліфікованих спортсменів та їх вплив на успішність змагальної діяльності, Голець О. (2015)
Вихідні дані (2015)
Привітання (2017)
Сокуренко В. В. - Підготовка охоронців громадського порядку в Харкові: 100-річний досвід та сучасний стан (2017)
Греченко В. А. - Підготовка охоронців правопорядку в Харкові на початку 1920-х років до 100-річчя підготовки правоохоронців в Харкові (2017)
Бандурка О. М. - Становлення нової парадигми підготовки охоронців правопорядку в Харкові в перші роки незалежності України(1991-2001рр.)до 100-річчя підготовки правоохоронців в Харкові (2017)
Лощихін О. М. - Державна політика щодо національних меншин в Криму у 1930-1940-х роках та роль органів державної безпеки у її реалізації, Губань Р. В. (2017)
Ільницькій М. С. - Поняття принципів виробничого процесу (2017)
Ковальчук А. Ю. - Загрози особистої фінансово-економічної безпеки громадян (2017)
Шевченко В. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту військово-цивільних адміністрацій (2017)
Бадахов Ю. Н. - Організаціійні зміни органів державної безпеки СРСР під час другої світової війни (2017)
Якушина О. С. - Міжнародно-правове регулювання права на освіту (2017)
Світлична Ю. О. - Становлення нової культури управління в умовах інноваційного розвитку держави (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського