Марушко Ю. В. - Досвід застосування бронхолітину у клінічній практиці, Гищак Т. В. (2012)
Абатуров О. Є. - Неспецифічна профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Височина І. Л. (2012)
Буряк В. Н. - Функциональная активность эндотелия при острых респираторно-вирусных инфекциях у детей, Пошехонова Ю. В., Бабич В. Л., Сергиенко А. С., Скачкова Л. П. (2012)
Крамарьов С. О. - Підходи до терапії непродуктивного кашлю у дітей (2012)
Лапшин В. Ф. - Клиническое исследование эффективности и безопасности препарата "Tриметабол" в комплексном лечении детей с аллергическими заболеваниями, Уманец Т. Р. (2012)
Геппе Н. А. - Дискуссионные вопросы бронхиальной астмы у детей (2012)
Романкевич І. В. - Дослідження рівня гомоцистеїну та C677Т поліморфізму гена 5, 10-метилентетрагідрофолатредуктази у дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2012)
Боярська Л. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей та підлітків з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Іванова К. О., Кравець Л. В. (2012)
Лебец И. С. - Клинические особенности системной красной волчанки у детей на современном этапе, Толмачева С. Р., Шевченко Н. С. (2012)
Крамарев С. А. - Синдром холестаза при инфекционном мононуклеозе Эпштейна—Барр вирусной этиологии у детей; подходы к терапии, Выговская О. В., Шадрин В. О. (2012)
Корнева В. В. - Индивидуальные подходы в терапии ацетонемического синдрома у детей, Козачук В. Г., Курило Л. В., Боярская Е. А., Капичина М. А., Лищинская М. Р., Гляделова Н. П. (2012)
Корниенко Е. А. - Топические стероиды в лечении воспалительных заболеваний кишечника у детей, Ломакина Е. А., Залетова Н. К., Фадина С. А. (2012)
Гляделова Н. П. - Желчегонные препараты в практике детского врача, Корнева В. В. (2012)
Корнева В. В. - Роль витаминно-микроэлементного комплекса мультифорт детский в лечении хронических запоров у детей (2012)
Боднар Г. Б. - Клініко-діагностичні аспекти функціональних розладів товстої кишки у дітей різного віку (2012)
Шабан Н. I. - Особливості порушення кінетики й тонусу жовчних шляхів у дітей при дискінезії жовчовивідних шляхів, що розвинулася на фоні цукрового діабету першого типу (2012)
Пархоменко Л. К. - Якість життя та девіантні розлади харчової поведінки у дітей і підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Бузницька О. В. (2012)
Денисова М. Ф. - Особливості статевого розвитку дівчаток з хронічним гепатитом в, Диба М. Б. (2012)
Лобода А. М. - Вміст кортизолу у сироватці крові новонароджених із порушенням функції нирок на тлі асфіксії, Маркевич В. Е. (2012)
Богадельников И. В. - Можно ли инфекцию спрятать в карман?, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Смирнов Г. И., Черняева Е. С. (2012)
Кирилова Л. Г. - Синдром Шегрена-Ларссона: захворювання, що важко діагностується, чи раритетний синдром у нейропедіатрії?, Денисова М. Ф., Чернега Н. В., Лисиця В. В., Мірошников О. О., Галинська Т. П., Слєпова Л. Ф. (2012)
Воротняк Т. М. - Синдром Tітце у педіатричній практиці, Хільчевська В. С., Харманська І. Б. (2012)
Пипа Л. В. - Динаміка психоемоційного стану вихованців школи-інтернату в санаторії "Південнобережний" (м. Алупка), Пілюйко Н. В., Мурдид М. В., Добровольська Л. О., Астахова Ж. Ф., Лисиця Ю. М., Войт О. В. (2012)
К сведению авторов (2012)
Синдром Дауна: эволюция термина и общественного статуса (2012)
Памяти Маргариты Васильевны Ивановой (2012)
Бондар В. І. - Людина, яка знайшла себе (2010)
Базима Н. В. - Проблема соціальної взаємодії та спілкування у дітей з аутистичними проявами (2010)
Бегас Л. Д. - Особливості театралізованої діяльності у дітей старшого дошкільного віку із заїканням (2010)
Боряк О. В. - Інтонація та просодія: тотожність чи відмінність понять (2010)
Геращенко С. І. - Стан сформованості комунікативних умінь в учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю (2010)
Глоба О. П. - Шляхи реалізації державної підтримки проблем професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні (2010)
Голуб Н. М. - Пізнавальні завдання як засіб формування читацького інтересу в молодших школярів із ЗПР та дислексєю (2010)
Григор’єва І. О. - Система корекційно-виховної роботи з формування моральної самосвідомості у розумово відсталих підлітків (2010)
Гроза Е. П. - До проблеми забезпечення особистісного підходу в процесі виховання та навчання дітей з вадами слуху (2010)
Гроза Е. П. - Флері Віктор Іванович – основоположник теорії та практики сурдопедагогіки ( до 210-ої річниці з Дня народження ) (2010)
Дегтяренко Т. М. - Стратегія розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги як складова стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Дем’яненко Б. Т. - Сучасні тенденції розвитку спеціальної педагогіки та психології (2010)
Дідкова Л. М. - Періодизація наукової діяльності Р. Є. Левіної (2010)
Дуленчук Ю. А. - Стан сформованості комунікативних умінь у дошкільників з фонетико-фонематичними вадами мовлення в умовах двомовності (2010)
Єжова Т. Є. - Розвиток слухового сприймання в контексті соціальної реабілітації дітей зі зниженим слухом (2010)
Завальнюк О. О. - Ставлення вихователів дошкільних навчальних закладів до проблем інтегрованої та інклюзивної освіти (2010)
Зелінська К. О. - Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку (2010)
Золотарьова Т. В. - Горизонтальні зв’язки у системах "особистість" і "дефект" у дітей з психофізичними порушеннями (2010)
Карпішина Л. О. - Теоретичні аспекти проблеми формування звуко-складової сторони мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2010)
Картава Ю. А. - Історичний огляд виникнення та розвитку музично-ритмічного виховання дітей з особливими потребами (2010)
Ковригина Л. В. - Психолингвистические механизмы оценки несформированности предложно-падежных форм существительных с пространственным значением у дошкольников с общим недоразвитием речи (2010)
Колишкін О. В. - Розвиток мовлення учнів з розладами слуху у процесі рухової діяльності (2010)
Колодна Н. А. - Медико-соціальна реабілітація дітей з вадами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру (2010)
Конопляста С. Ю. - Сучасні дослідження психомовленнєвого розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2010)
Кот М. З. - Сурдопедагог з чистою совістю (2010)
Кравець Н. П. - Бібліотечно-бібліографічні знання та читацька діяльність розумово відсталих учнів (2010)
Кравчук Л. С. - Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів із ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів (2010)
Курбатова А. І. - Особливості формування синтаксичних структур у молодших школярів із нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення (2010)
Левчук Т. О. - Використання логоритміки у корекційно-відновлювальній роботі при динамічній афазії (2010)
Лепетченко М. В. - Експериментальне вивчення процесу творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки (2010)
Луцько К. В. - Закономірності формування механізмів сприймання та розуміння усного мовлення у осіб з вадами слуху (2010)
Ляшко В. В. - Про результати вивчення індивідуального способу трудової діяльності в учнів з недоліками інтелектуального розвитку (2010)
Марченко І. С. - Особливості логіко-граматичних структур дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Міхріна О. С. (2010)
Махукова Т. В. - Особливості дотеоретичних уявлень про значення фразеологізмів та їх представленість в імпресивному та експресивному словнику молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Медведок Л. Г. - Науково-педагогічні ідеї О. М. Щербини щодо впровадження інтегрованого навчання дітей з порушеннями зору (2010)
Найдьонова Г. О. - Основні підходи до вивчення проблеми шкільної дезадаптації (2010)
Орлов А. В. - Внесок К. Ф. Лейко в становлення тифлопсихології (2010)
Пахомова Н. Г. - Методичні основи модульної технології професійної підготовки майбутніх дефектологів (2010)
Поліщук О. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з обмеженнями життєдіяльності (2010)
Полулященко Ю. М. - Теоретичні аспекти технологізації соціально-педагогічної роботи (2010)
Прядко Л. О. - Особливості діяльності корекційного педагога реабілітаційного центру (2010)
Резвіна Л. І. - До проблеми інтеграції знань в процесі підготовки логопедів (2010)
Савицький А. М. - Корекційно-відновлювальна робота з попередження аграматизму у дітей з моторною афазією на резидуальній стадії реабілітації (2010)
Савінова Н. В. - Особливості формування граматичної будови мовлення у дітей у нормі та при патології мовленнєвого розвитку: психолінгвістичний аспект (2010)
Саранча І. Г. - Робота з сім’єю в процесі соціалізації випускників реабілітаційних центрів (2010)
Семенишена Т. О. - Питання вивчення мовленнєвої готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі (2010)
Семенцова О. М. - Корекційно-розвиваюча робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками у дітей ЗПР (2010)
Серпутько Г. П. - Історія створення та принципи формування скоропису шрифтом Брайля (2010)
Січкарчук Н. Д. - Науково-теоретичне обґрунтування методики формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2010)
Тарасун В. В. - Концепція становлення і розвитку особистості дитини переддошкільного віку з обмеженими можливостями здоров’я (2010)
Ткачук Н. В. - Використання комп’ютерних технологій в умовах навчання дітей з вадами слуху (2010)
Ткачук О. В. - Науково-теоретичний аналіз особливостей мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Товстоган В. С. - Обгрунтування актуальності впровадження компетентнісного підходу на уроках професійно-трудового навчання в допоміжній школі (2010)
Томіч Л. М. - Проектування моделі логопедичної роботи в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Федоренко І. В. - Особливості розробки нового курсу із споріднених дисциплін як елемента комп'ютерно-інформаційної підготовки студентів-дефектологів (2010)
Федоренко С. В. - Тифлопедагогічна проблематика в науково-методичних розробках українських учених (2010)
Хлопоніна Н .Є. - Народження дитини з психофізичними порушеннями розвитку як ненормативна сімейна криза (2010)
Чередніченко Н. В. - Психолінгвістичні та психолого-педагогічні передумови формування навички письма (2010)
Чорненька В. Д. - Деякі нейрофізіологічні механізми рухової функції організму (2010)
Швалюк Т. М. - Проблема формування складних синтаксичних конструкцій у дітей дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення в спеціальній літературі (2010)
Шевцов А. Г. - Моделювання процесу формування готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій, Дітковська Л. А. (2010)
Шеремет М. К. - Комп’ютерна система тестового контролю знань студентів, Качуровська О. Б. (2010)
Шеремет М. К. - Особливості мовленнєвого розвитку церебрально-органічного ґенезу, Коломієць Ю. В. (2010)
Афузова Г. В. - Підходи до розуміння проблеми шкільної дезадаптації в умовах інклюзивної освіти (2010)
Баль Н. Н. - Особенности эмоциональной сферы старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Климовских И. А. (2010)
Бистрова Ю. О. - Особливості корекційної роботи з формування норм соціальної поведінки у розумово відсталих підлітків (2010)
Болкун Т. А. - Чинники, що впливають на професійне самовизначення особистості (2010)
Гребенюк Т. М. - Особливості міжособистісних стосунків студентів-інвалідів по зору в групі інтегрованого типу (2010)
Коган О. В. - Комплексний підхід до профілактики виникнення девіантності у розумово відсталих підлітків (2010)
Кондратюк С. М. - Нейродинамічна характеристика як складова психомоторної активності студента (2010)
Кравченко А. І. - Розвиток психосоматичного самосприйняття підлітків із заїканням, Кривцова О. Я. (2010)
Кротенко В. І. - Основні положення проведення поглибленої оцінки психічного розвитку дитини як поетапної технології діяльності психолога (2010)
Круглик О. П. - Особливості міжособистісного спілкування студентів-сурдопедагогів у ВНЗ, Губар С. Ю. (2010)
Кузнецова М. С. - Роль уяви у засвоєнні географічного матеріалу дітьми з порушенням інтелектуального розвитку (2010)
Мартиненко І. В. - До проблеми порушень комунікації у дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Мухіна А. Ю. - Проблеми гендерної та статеворольової ідентичності в загальній та спеціальній психології (2010)
Новікова О. А. - Концептуальна модель вивчення просторового мислення в учнів молодшого шкільного віку (2010)
Олефір О. І. - Використання текстів різних жанрів на уроках читання з метою збагачення лексики молодших школярів із тяжкими мовленнєвими вадами (2010)
Омельченко І. М. - Передумови дослідження механізмів психологічного захисту в підлітків і юнаків із заїканням, Лисенко Л. В. (2010)
Романенко О. В. - Формування прогнозу в мовленнєвій діяльності дітей з церебральним паралічем (2010)
Руденко Л. М. - Клініко-психологічні аспекти класифікації розладів поведінки (2010)
Сєромаха Н. Є. - Психологічний аспект проблеми фрустраційної поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2010)
Супрун Д. М. - Когнітивна, емоційна та поведінкова складова у детермінації поняття "ставлення до здоров’я" (2010)
Шульженко Д. І. - Особливості корекційно-виховного процесу наступності між фахівцем та батьками аутичної дитини (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2015)
Москалець Т. З. - Стійкість озимих тритикале і пшениці м’якої проти Puccinia recondita Dietel & Holw., Ключевич М. М., Москалець В. В. (2015)
Афанасьева О. Г. - Стійкість сортозразків пшениці озимої проти збудника церкоспорельозу (2015)
Сміх В. М. - Бур’яни в посівах нуту (2015)
Бондаренко І. В. - Вплив абіотичних факторів на життєдіяльність шкідників запасів зерна (2015)
Клечковський Ю. Е. - Південноамериканська томатна міль: фітосанітарний моніторинг та захист томатів в умовах Одеської області, Черней Л. Б., Борзих О. І., Вовкотруб О. Н. (2015)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику капрового жука (Trogoderma granarium Ev.) (2015)
Гіптенко Н. М. - Вирощування розсади помідора у касетах для плівкових теплиць без обігріву (2015)
Могилюк Н. Т. - Забур’яненість виноградних насаджень (2015)
Яновський Ю. П. - Від Яновського Ю.П. для вашого яблуневого саду (2015)
Круть М. В. - Агро-2015 (2015)
Содержание (2015)
Мялица А. К. - Аванпроект реактивного учебно-тренировочного самолета для первоначального обучения, Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Еременко С. М., Соболев А. А. (2015)
Чумак А. С. - Метод интегрированного анализа массы фюзеляжа самолета для местных авиалиний во втором приближении (2015)
Гуменный А. М. - Компоновка пассажирского салона самолета ХАИ-90, Буйвал Л. Ю. (2015)
Таран И. О. - Формирование геометрии лопасти воздушного винта для самолета вертикального взлета и посадки, Рябков В. И. (2015)
Tsukanov R. U. - Airplane Flight Center-of-Gravity Position Calculation Algorithm. Adaptation Features for Different Fuel Feed Schemes (2015)
Сикульский В. Т. - Автоматизированный комплекс для правки и доводки монолитных панелей с контролем формы об водообразующей поверхности панели в процессе ее деформирования, Дмитренко Д. Ю., Трифонов О. В. (2015)
Шелковий О. М. - Логіко-лінгвістичне моделювання взаємозв'язку функціональних характеристик системи дрібносерійного виробництва з параметрами процесу складання, Клочко О. О., Шрон Л. Б., Скоркін А. О., Кондратюк О. Л. (2015)
Фролов Е. А. - Особенности операций комбинированной листовой пневмоударной штамповки эластичной средой, Ясько С. Г., Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Добротворский С. С. - Исследование оптимального угла наклона концевой сферической фрезы относительно обрабатываемых поверхностей деталей сложной формы с переменной жесткостью, Гасанов М. И., Басова Е. В., Головатый Р. В. (2015)
Лосева О. А. - Промышленная чистота машин и механизмов, Коростелева А. А., Лосев А. В. (2015)
Костюк Г. И. - Структура и работоспособность РИ из быстрорежущих сталей после действия ионизирующего излучения, Кантемир И. В., Бехзад Размджуи (2015)
Костюк Г. И. - Сравнение эффективности обработки режущим инструментом из спеченных наноструктурных гранул твердых сплавов и стандартных твердых сплавов с наноструктурным покрытием 0,18 HfN+0,82 ZrN, Евсеенкова А. В. (2015)
Костюк Г. И. - Экспериментальное исследование полей температур на плоских деталях при движении лазерного луча и образование наноструктур, Постельник Т. А. (2015)
Костюк Г. И. - О квантово-механическом подходе к определению возможности получения наноструктур при действии ионов, Мелкозерова О. М., Матвеев А. В. (2015)
Василевский Е. Т. - Влияние величины одностороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении, Семенцов В. Ф. (2015)
Назин В. И. - Амплитудно-частотные характеристики ротора на радиально-упорных гидростатодинамических подшипниках сдвоенного типа при различных значениях угла конусности (2015)
Фролов Е. А. - Исследование напряженного деформированного состояния базовых плит УСПС для сварочного производства металлоемких изделий, Кравченко С. И., Пирнат А. М., Бондарь О. В. (2015)
Денисова Т. В. - Интегральные преобразования Фурье на смешанном спектре и их применение к задачам теплопроводности, Проценко В. С. (2015)
Мовсесян Я. С. - Метод исследования показателей точности оценок положения опорных звезд CCD-кадров, Дашкова А. Н., Саваневич В. Е., Дихтяр Н. Ю., Погорелов А. В. (2015)
Добротворский С. С. - Исследование степени деформации многослойных пакетов при ударном нагружении полусферическим ударником с применением CAE систем, Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2015)
Барышева Е. С. - Влияние изменения геометрических параметров рабочего колеса на характеристики центробежной компрессорной ступени, Максимов Ю. П. (2015)
Фролов Е. А. - Экспериментальное исследование напряженного состояния в соединении базовых и корпусных деталей обратимой сборочно-сварочной оснастки, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Путренко В. В. - Геостатистичний інтелектуальний аналіз геохімічних даних (2015)
Мазорчук М. С. - Анализ практического применения метода "охвата данных" для оценки эффективности образовательного процесса, Добряк В. С., Емельянов П. С. (2015)
Гребеніков О. Г. - Шляхи підвищення якості підготовки авіаційного персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, Орловський М. М., Столярчук О. М. (2015)
К сведению авторов (2015)
Выходные данные (2015)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правові потреби та процес становлення поліції України (2017)
Лошицький М. В. - Теоретико-правові засади надання послуг працівниками поліції, Юнін О. С. (2017)
Грибан В. Г. - Охорона праці та соціальний захист поліцейських України (2017)
Каблуков А. О. - Шляхи підвищення якості заочного навчання у ВНЗ МВС України, Мирошниченко В. О., Страхова О. П. (2017)
Кобко Є. В. - Особливості кадрового менеджменту в поліції зарубіжних країн (2017)
Мислива О. О. - Новітні підходи до стрілецької підготовки у ВНЗ із спеціфичними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, Москалець А. П. (2017)
Береза Ю. М. - Поняття, сутність та зміст професійної підготовки працівників підрозділів поліції особливого призначення (2017)
Біліченко В. В. - Проблеми реалізації учасниками антитерористичної операції їх правових гарантій (2017)
Довгунь С. З. - Квінтесенція адміністративно-правового регулювання засад діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України (2017)
Поліщук А. О. - Окремі аспекти щодо визначення адміністративного примусу в діяльності Національної поліції (2017)
Кагадій М. І. - Зміст конституцій країн близького зарубіжжя (2017)
Кучук А. М. - Юридична техніка як засіб ефективності правових актів, Замковий Є. М. (2017)
Пайда Ю. Ю. - Теоретична концептуалізація прав людини і релігійної свободи (2017)
Сердюк І. А. - Відповідність приписів ст. 66 і ч. 1 ст. 68 Конституції України теорії реалізації норм права: аргументи за і проти (2017)
Талдикін О. В. - Поняття та класифікація квазідержав (2017)
Купрій В. М. - Поняття, що відображає процес прийняття конституції та внесення до неї змін: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2017)
Олійник В. М. - Громадський контроль за діяльністю органів судової влади: підходи до визначення поняття (2017)
Юнін О. С. - Стягнення заборгованості по аліментах та притягнення боржника до відповідальності за невиконання аліментних обов’язків: проблеми теорії та практики (2017)
Золотухіна Л. О. - Вихідна допомога: правова природа, проблеми чинного та перспективного правового регулювання (2017)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Спадковий договір як інститут спадкового права України (2017)
Савєльєва М. О. - Деякі аспекти поняття зобов’язання у цивільному праві, Бондаренко К. С. (2017)
Собакарь А. О. - Критерії ефективності адміністративно-деліктних норм, Ковалів М. В. (2017)
Золотоноша О. В. - Форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку регіону (2017)
Ільков В. В. - Сутністна характеристика джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Тищенкова І. О. - Окремі особливості адміністративних процедур надання електронних послуг в Україні (2017)
Чаплинська Ю. А. - Контроль щодо забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів публічного адміністрування (2017)
Колінько Ц. В. - Встановлений порядок управління як об’єкт адміністративно-правової охорони (2017)
Малихіна В. В. - Особливості адміністративно-процесуальної юрисдикції (2017)
Романов В. П. - Зарубіжний досвід правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння: перспективи запозичення для України (2017)
Вишня В. Б. - Типові слідчі ситуації для розслідування розкрадань вантажів в умовах використання мережі контролю вантажоперевезень на залізниці, Зеленіна О. В. (2017)
Пиріг І. В. - Тактичні прийоми огляду місця дорожньо-траспортної події, Андрієвська Л. О. (2017)
Шинкаренко І. Р. - Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підґрунтя (2017)
Ведмідський О. В. - Реформування Державної пенітенціарної служби України в контексті міжнародних стандартів поводження із засудженими (2017)
Вінцук В. В. - Прокурорський нагляд у оперативно-розшуковій діяльності: проблема доцільності, Стрельнік Т. О. (2017)
Завгородня Ю. С. - Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх осіб, Лонська Є. В. (2017)
Павлова Н. В. - Оцінка на предмет допустимості як доказів матеріалів фотозйомки, звуко- відеозапису події злочину (2017)
Сербін М. М. - Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів: характеристика та проблеми правового регулювання, Юнацький О. В. (2017)
Шеремет С. О. - Регіональний рівень запобігання злочинності органами місцевого самоврядування: проблеми дослідження (2017)
Шинкаренко І. І. - Проблеми удосконалення правового регулювання організації спостереження за особою, місцем та річчю під час кримінального провадження (2017)
Александрова А. Ю. - Суб’єкт складу ухилення від призову за мобілізацією (2017)
Боровинський С. Б. - Питання кваліфікації недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (2017)
Денисенко М. М. - Історичний розвиток системи нормативного регулювання негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Лазарева Д. В. - Процесуальна характеристика етапів проведення затримання уповноваженою службовою особою, Солдатенко О. А. (2017)
Медведєва І. М. - Поняття та кримінально-правова характеристика ухилення від призову на строкову військову службу (2017)
Мороз С. М. - Напрямки удосконалення законодавчого регулювання організації використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами (2017)
Тишлек Д. П. - Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій під час протидії економічним злочинам: проблеми теорії та практики (2017)
Рецензії (2017)
Кодекс академічної доброчесності молодого вченого (2017)
Вчені-ювіляри (2017)
Довідка про авторів (2017)
Abbasov Sabuhi M. - Does international law prohibit islamophobia? (2017)
Бородай І. С. - Еволюція методологічних підходів до регуляції статі в тваринництві (2017)
Кучер В. І. - Академік В. І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства, Глоба О. Ф. (2017)
Перегінчук Т. М. - Волонтерська діяльність і підтримка бійців АТО (2014 – 2017 рр.) засобами мистецтва та мережі Інтернету як складова української військової культури (2017)
Бей Н. О. - Еволюція науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Національному транспортному університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2017)
Кашперський В. Є. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка УААН Г. О. Богданова (1930 – 2009) (2017)
Коцур Р. В. - "Уманський" період науково-організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889 – 1973) (2017)
Кузнєцов П. В. - Внесок вчених України в становлення та розвиток азотної промисловості в ХХ ст. (2017)
Лук’янчук Л. В. - Академік М.М. Гришко (1901 – 1964) – голова Відділу сільськогосподарських наук Академії наук УРСР) (2017)
Орехівський В. Д. - Внесок I. Є. Овсінського (1856 – 1909) у становлення органічного землеробства на українських землях (2017)
Пильтяй О. М. - Картографування українських ґрунтів в 30-х роках ХХ століття: історичний аспект (2017)
Підкошаная О. М. - М. С. Стрілецький про можливі рішення транспортних перетинів широких водойм (2017)
Рогожа М. М. - Ретроспективний огляд біографії природодослідника М. І. Гавриленка з погляду відомостей про наукову діяльність. Частина 1 (2017)
Салата Г. В. - Академік Євген Оскарович Патон як представник науково-технічної школи професора Л. Д. Проскурякова (2017)
Соловей Г. М. - Історіографічний аналіз дослідження та впровадження протиерозійних заходів у Західному регіоні УРСР (1948 – 1990 рр.) (2017)
Тверитникова О. Є. - Становлення та розвиток в Україні напряму математичного моделювання енергетичних об’єктів і систем (друга половина ХХ ст.) (2017)
Юдіна К. Є. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача Петра Григоровича (2017)
Янін В. А. - Л. С. Лебедянський: останні роки життя та творча спадщина видатного конструктора локомотивів (2017)
Кепін Д. В. - Рецензія на монографію Маньковська Р. В. Музеї України у суспільно-історичних викликах XX – початку XXI століть : монографія ; наук. ред. член-кореспондент НАН України В.М. Даниленко. – Львів : Простір-М, 2016. – 408 с. (2017)
Лавриненку Юрію Олександровичу – 65 (2017)
Милостян Ю. Г. - Рукописне (факсимільне) "Почвоведение" (1899) з автографом М. М. Сибірцева з "Фонду видань, випущених у ХІХ ст. з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН" (2017)
Вергунов В. А. - Світлій пам’яті теоретика, практика, педагога – професора Любові Калинівні Тараненко (2017)
Большаков В. И. - Композиция топологических и фрактальных инвариантов при идентификации структуры, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2017)
Губенко С. И. - Превращения в неметаллических включениях при лазерном воздействии (2017)
Овчаренко В. І. - Морфологія поверхні композиційних електролітичних покриттів кобальт – графіт, Королянчук Д. Г. (2017)
Парусов Э. В. - О влиянии знакопеременного изгиба, совмещенного с растяжением, на изменение механических свойств бунтового проката, Сычков А. Б., Губенко С. И., Раздобреев В. Г., Паламарь Д. Г. (2017)
Юшкевич П. О. - Холодное моделирование циркуляционных потоков в конвертерной ванне при комбинированной продувке, Молчанов Л. С. (2017)
Лючков А. Д. - Влияние запасенной энергии копра на показатели испытания падающим грузом высоковязких трубных сталей, Вахрушева В. С., Пемов И. Ф., Майборода О. Ю., Иванова А. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Гасанов С. С. - Різноспрямовані впливи сектору державних корпорацій на стан державних фінансів в Україні (2017)
Ястремський О. І. - Невизначеність у схемі "витрати – випуск": порівняльний аналіз між країнами (2017)
Корнєєва Ю. В. - Практика допуску іноземних інвесторів до участі в капіталі державних компаній (2017)
Поліщук Н. В. - Іпотечне кредитування сільського господарства України (2017)
Головко В. О. - Публічно-приватне партнерство в інвестиційних проектах критичної інфраструктури України (2017)
Босенко О. С. - Монетарно-фіскальне регулювання як інструмент механізму забезпечення боргової стійкості в Україні (2017)
Табачок Ю. С. - Удосконалення механізму використання інструменту державного гарантування (2017)
Дьяченко Я. Я. - Розвиток організаційно-методичного забезпечення активізації інвестиційної діяльності в Україні, Колосов І. П. (2017)
Терещенко Г. М. - Проблеми та перспективи залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, Капленко О. І., Северіна Х. І. (2017)
Поснова Т. В. - Підвищення рівня життя населення в аспекті забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Іванишина Г. С. - Особливості діяльності казенних підприємств пробірного нагляду в Україні (2017)
Жадан О. В. - Внутрішній контроль за ефективністю видатків місцевих бюджетів (2017)
Шомникова А. В. - Зарубіжний досвід формування та функціонування інфраструктури ринку медичних послуг (2017)
Яковлєва-Носарь С. О. - Вплив посухи та засолення на проростання насіння й інтенсивність росту вегетативних органів проростків Petunia × Hybridа Vilm, Мозулевський В. I. (2017)
Костюченко Н. І. - Оцінка токсичності води річки Конка з використанням рослинних тест-систем, Коваленко А. О. (2017)
Маслова О. В. - Ґрунтово – водні екологічні мережі степової зони Придніпров’я, Налбат А. О. (2017)
Малько М. М. - Особливості показників зовнішнього дихання у людей юнацького віку нормостенічного та астенічного типів конституції, Ашифіна А. В. (2017)
Григорова Н. В. - Вплив діабету та стресу на стан панкреатичних острівців і гранулоцитів крові тварин, Головченко Т. Р., Макуха А. В. (2017)
Федотов Є. Р. - Вплив на клітинну ланку імунітету щурів спиртового комплексу біологічно активних речовин кореня малини, Тараскіна Т. В. (2017)
Генчева В. І. - Перспективність пошуку біологічно активних речовин серед похідних хіноліну та комп’ютерне прогнозування можливих видів біологічної активності, Пархоменко М. В. (2017)
Генчева В. І. - Вплив жирності сиру на показник його кислотності, Семенова А. Д. (2017)
Лашко Н. П. - Фізико-хімічні показники якості томатних кетчупів, Теплова Я. М. (2017)
Панасенко Т. В. - Показники якості яблучних соків за вмістом сухих речовин і вітаміну С, Маркелова Х. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Задорожна-Княгницька Л. - Самостійна робота як чинник підвищення ефективності деонтологічної підготовки керівників навчальних закладів на другому рівні вищої освіти (2017)
Захарченко Ю. - Педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців із маркетингу (2017)
Ненько Ю. - Модель системи професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Толочко С. - Науково-дослідний компонент науково- методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Удовиченко І. - Принципи та умови розроблення й використання методичного забезпечення вчителями старшої профільної школи (2017)
Шацька Н. - Особливості форм самоосвіти педагога в системі неперервної освіти (2017)
Динько В. - Інформатизація професійно-технічних нав¬чальних закладів як один із чинників їх розвитку та модернізації (2017)
Калінська О. - Упровадження освітніх інновацій як шлях до формування професіоналізму та педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2017)
Юденкова О. - Деякі аспекти формування єдиного освітньо-інформаційного середовища Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій (2017)
Нуржинська А. - Критерії та рівні сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності (2017)
Бронзенко Т. - Методика індивідуалізації творчої постаті В. Винниченка в уявленнях учнів старшої школи на уроках української літератури (2017)
Вовчаста Н. - Методика іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту (2017)
Мелешко Л. - Мовна гра як лінгводидактична проблема (2017)
Ковтонюк Г. - До питання формування інформатичної компетентності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін (2017)
Драшко О. - Ефективність інноваційних методик у підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Кудря О. - Науково-методичні аспекти формування національної самосвідомості в учнів у процесі трудового навчання (2017)
Сліпчишин Л. - До питання художньо-технічної творчості майбутніх робітників технічних професій (2017)
Джунь Й. - Рукопашний бій українських козаків як вид бойового мистецтва та особливості термінології школи козацьких єдиноборств, Корнійчук Я., Велінець П. (2017)
Криштанович С. - Процес формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Оксенюк І. - Значення факторів психологічної сумісності у взаємовідносинах між тренером та гравцями футбольної команди, Семенович С. (2017)
Бухальська С. - Значимість професійно зорієнтованого виховання у формуванні професійної компетентності студентів в освітньому процесі вищих медичних навчальних закладів (2017)
Халемендик Н. - Необхідність формування громадянської компетентності молоді - виклик сучасності (2017)
Калустьян О. - Методичні особливості організації музичних звукових одиниць у системі нормативних конструктивних положень (2017)
Бахмат О. М. - Формування урожайності зерна сої залежно від заходів адаптивної технології в умовах Лісостепу західного, Федорук І. В. (2017)
Безвіконний П. В. - Урожайність коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив в умовах Лісостепу західного, Тарасюк В. А. (2017)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив на врожай зерна кукурудзи з умістом тривалентного хрому в адаптивній технології вирощування (2017)
Вересенко О. М. - Використання гербіцидів та їх вплив на чисельність і розвиток бур’янів в посівах люпину білого, Левченко Т. М., Байдюк Т. О. (2017)
Гунчак М. В. - Агроекологічний ризик застосування пестицидів в яблуневих насадженнях в умовах південно-західного Лісостепу України (2017)
Гунчак Т. І. - Вплив строків сівби та заходів догляду за посівами на продуктивність сорго цукрового в умовах південно-західного Лісостепу України (2017)
Дрозд О. О. - Хімічний склад яблук сорту голден делішес, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору, Мельник О. В., Мельник І. О. (2017)
Калинка А. К. - Вплив різних рецептів раціонів на сухостійні корови та їх нащадків м'ясного комолого сименталу нової генерації в Карпатському регіоні Буковини, Михальченко С. А., Шпак Л. В., Казьмірук Л. В. (2017)
Ковальова С. П. - Сучасний радіологічний стан сільськогосподарських угідь Житомирського Полісся, Ільніцька О. В., Рубан І. М. (2017)
Ковтун К. П. - Вплив передпосівної обробки насіння бобового компонента на щільність пагонів люцерново-злакового агрофітоценозу, Сеник І. І., Сидорук Г. П., Сеник Р. І. (2017)
Коруняк О. П. - Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill: формування, вивчення та використаня зразків генофонду, Бурдига В. М., Рарок А. В., Рарок В. А. (2017)
Мулярчук О. І. - Вплив мінерального живлення на вихід біоетанолу з сорго цукрового, Кобернюк О. Т. (2017)
Овчарук О. В. - Обґрунтування строків сівби, глибини загортання насіння для управління продуційним процесом та врожайністю сортів квасолі в умовах правобережного Лісостепу України, Овчарук О. В., Степась А. В. (2017)
Приліпко Т. М. - Продуктивність і обмін речовин за використання різних селеновмісних добавок в раціоні бичків, Захарчук П. Б., Гончар В. І., Косташ В. Б. (2017)
Прус Л. І. - Збільшення площі листової поверхні сої як метод підвищення її продуктивності (2017)
Пую В. Л. - Господарська продуктивність рослин топінамбура сортів подільський 94 і Львівський (2017)
П'ясківський В. М. - Аналіз технологій виробництва перги, Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. (2017)
Ратошнюк В. І. - Особливості хімічного складу олії сучасних сортів люпину вузьколистого та перспективи використання її в різних сферах народного господарства (2017)
Рихлівський І. П. - Вплив скоростиглості гібридів кукурудзи на морфологічні показники і продуктивність в умовах НВЦ "Поділля”, Вахняк В. С., Бурдига В. М., Строяновський В. С. (2017)
Сендецький В. М. - Передпосівне оброблення насіння соняшнику регуляторами росту і його вплив на формування врожайності в умовах Лісостепу Західного (2017)
Слюсаренко В. С. - Особливості застосування удобрення та позакореневого підживлення в насадженнях зерняткових культур (2017)
Супрович Т. М. - Генетична подібність української чорно-рябої молочної та голштинських порід за геном Bоla-Drb 3.2, Супрович М. П., Копилов К. В., Колінчук Р. В. (2017)
Чинчик О. С. - Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах сортів сої при різних рівнях мінерального живлення (2017)
Шулько О. П. - Біохімічні показники м’яса молодняку кролів за різних доз сульфуру в раціоні (2017)
Яцева О. А. - Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від фонів живлення в умовах Придністров’я, Бучковський Д. В. (2017)
Azarang A. - Hereditary Properties between a Ring and its Maximal Subrings, Karamzadeh O. A. S., Namazi A. (2013)
Alomari M. W. - New Sharp Inequalities of Ostrowski Type and Generalized Trapezoid Type for the Riemann–Stieltjes Integrals and Applications (2013)
Іванчов М. І. - Обернена задача для двовимірного рівняння дифузії в області з вільною межею, Пабирівська Н. В. (2013)
Çanak І. - An Extended Tauberian Theorem for the weighted mean Method of Summability, Totur Ü. (2013)
Li Liang - On Restricted Projective Dimension of Complexes, Dejun Wu (2013)
Мазур И. П. - Теорема Скитовича-Дармуа для дискретных и компактных вполне несвязных абелевых групп (2013)
Nebiyev C. - On Supplement Submodules, Pancar A. (2013)
Плакса С. А. - О логарифмическом вычете моногенных функций в трехмерной гармонической алгебре с двумерным радикалом, Шпаковский В. С. (2013)
Полулях Є. О. - Дерева як множини рівня псевдогармонічних функцій на площині (2013)
Şenel M. T. - On the Behavior of Solutions of a Third-Order Nonlinear Dynamic Equation on Time Scales (2013)
Кириченко В. Ф. - О геометрии голоморфных торсообразующих векторных полей на почти эрмитовых многообразиях, Кузаконь В. М. (2013)
Mirzaie R. - On Typical Compact Submanifolds of the Euclidean Space (2013)
Поляков О. В - О наилучших (α;β)-приближениях постоянными выпуклых функций в интегральных метриках (2013)
Бендера І. М. - Внесення добрив через ротор комбінованого плуга, Василинич М. А. (2017)
Замойський С. М. - Вплив конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача на якість підготовки ґрунту, Замойська К. В. (2017)
Девін В. В. - Розрахунок просторових ферм від дії зовнішніх навантажень методом скінчених елементів, Ткачук В. С. (2017)
Єрмаков С. В. - Перспективи удосконалення конструкцій для садіння живців енергетичних культур (2017)
Іванишин В. В. - Ситуаційні стани, які виникають у проектах збирання зернових культур, Гуцол Т. Д., Комарніцький С. П. (2017)
Іванишин В. В. - Аналіз конструкцій жаток і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості використання при збиранні бобових культур та ріпаку, Іліяшик В. В., Дуганець В. I. (2017)
Савчук Ю. Ю. - Способи отримання білкових продуктів з рослинної сировини, Усатюк С. І. (2017)
Федірко П. П. - Моделювання і розрахунок реактора високого тиску в програмному комплексі пассат, Девін В. В., Ткачук В. С. (2017)
Федченко З. А. - Аналіз умов роботи та причини зношування отворів сепаруючих решіт в процесі експлуатації (2017)
Шейченко В. О. - Розрахунково-експериментальний метод обгрунтування коефіцієнта відділення зерна, Дудніков І. А., Кузьмич А. Я., Шевчук М. В., Яхін С. В. (2017)
Бєлко І. А. - Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах (2017)
Богачик П. П. - Розвиток підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах динамічної кон’юнктури (2017)
Волошин Р. В. - Методичні засади теоретико-ігрової формалізації трудових відносин в агропродовольчому секторі економіки (2017)
Гоголь І. А. - Нормативно-методичне регулювання процесу формування маркетингової стратегії в аграрних підприємствах (2017)
Годнюк І. В. - Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності, Семенишена Н. В. (2017)
Іванько А. В. - Моделювання суспільних результатів впровадження заходів держрегулювання для споживачів та виробників аграрного сектору (2017)
Коваль Н. В. - Соціально-економічний розвиток особистих селянських господарств (2017)
Колесніков А. П. - Оцінка рівня соціальної безпеки держави: порівняння підходів та перспективи розвитку, Зяйлик М. Ф. (2017)
Кукина Н. В. - Приоритетные направления повышения эффективности инвестиционно-инновационной деятельности предприятий (2017)
Лаврук В. В. - Техніко-технологічне переоснащення тваринництва (2017)
Лаврук О. В. - Мотиваційний механізм відродження і розвитку тваринництва (2017)
Михайлов М. Г. - Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Охріменко І. В. - Шляхи інвестування підприємства в умовах глобалізації (2017)
Сава А. П. - Обґрунтування процедурних особливостей методології оцінки розвитку сільських територій (2017)
Сидорук Б. О. - Cвітовий досвід збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі (2017)
Славіна Н. А. - Бенчмаркінг як інструмент маркетингової діяльності аграрного підприємства, Лаврук О. С. (2017)
Царук В. Ю. - Фінансова звітність підприємств в сучасних умовах господарювання: проблемні аспекти і перспективи розвитку (2017)
Рогова П. І. - Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського:стан і шляхи розвитку (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення (2010)
Вергунов В. А. - Іноземна сільськогосподарська книга у фондах наукових бібліотек: історико-бібліографічне дослідження для потреб трансферу інновацій (2010)
Ковальчук Г. І. - Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами (2010)
Маркарова Т. С. - Педагогическая библиотека как один из главных источников научно-информационного обеспечения современного образования (2010)
Дічек Н. П. - На шляху поширення надбань української педагогіки (2010)
Артемов Ю. І. - Концептуальна модель бібліотеки суспільства знань (2010)
Рева Л. Г. - Фонди слов’янських першо- і стародруків у вихованні високодуховної особистості (2010)
Прокопчук В. С. - Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Солонська Н. Г. - Основоположний принцип культурно-просвітницької діяльності національних бібліотек (2010)
Хемчян І. І. - Науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки десятиріччя (2010)
Заліток Л. М. - В. Сухомлинський про роль книжки у вихованні духовної особистості (2010)
Сошинська Я. Є. - Друковані та електронні ресурси: ступінь прихильності користувачів (2010)
Бондар Л. М. - Шляхи формування галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Плужнікова Н. С. (2010)
Плужнікова Н. С. - Комплектування фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського виданнями Національної академії педагогічних наук України, Шапошник Л. Л. (2010)
Самчук Л. І. - Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів (2010)
Жесткова А. А. - Стан та перспективи формування фонду документів іноземними мовами в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Бондаренко В. В. (2010)
Поперечна Л. А. - Стратегія управління інформаційними ресурсами бібліотек ВНЗ (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр.) (2010)
Роскина Т. И. - Повышение уровня информационного обеспечения школьных библиотек через создание корпоративных ресурсов, Картузов К. Н. (2010)
Горбенко Н. А. - Теоретичні аспекти дослідження вітчизняного педагогічного журналу (2010)
Саух В. М. - Региональная распределенная информационная система управления образовательными ресурсами (2010)
Лога Т. В. - Видання української діаспори як складова документного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Лога Т. В. - Колекція творів Януша Корчака та літератури про нього у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Сізінцева Н. М. (2010)
Білоус В. С. - Формування та використання електронних ресурсів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2010)
Грудініна Н. Д. - Традиційні та електронні засоби розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Коваленко С. Г. - Відображення стану інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через паспортизацію електронного каталогу (2010)
Зоріна Н. Є. - Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через аналітико-синтетичне опрацювання наукових збірників (2010)
Пономаренко Л. О. - Становлення та розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Коваленко І. Й. - Шляхи розвитку галузевої реферативної бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Савенкова Л. В. - Аналіз контенту веб-сайтів бібліотек педагогічних університетів України 2010 року (2010)
Печенежська О. А. - Задоволення інформаційних потреб користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через персональний та міжбібліотечний абонементи (2010)
Довгань О. В. - Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Мацібора Н. Г. - Особливості історико-бібліографічного дослідження книжкових і журнальних колекцій ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Стельмах Н. А. - Біобібліографічна серія "Академіки НАПН України" як важлива складова всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу (2010)
Заморіна Т. М. - Посібники наукової бібліографії як складова бібліографічних ресурсів України (2010)
Мозгова В. П. - Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх загальноосвітніх навчальних закладів: спроба компаративного аналізу (2010)
Бардашевська А. І. - Інноваційно-навчальні програми для шкільних бібліотек (2010)
Умаханова Б. М. - Библиотечно-информационное обслуживание в контексте поликультурного образования (2010)
Golasinski M. - Evaluation Fibrations and Path-Components of the Mapping Space M(Sn+k, Sn) for 8≤k≤13, Thiago de Melo (2013)
Голуб А. П. - Двовимірні узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій двох змінних, Чернецька Л. О. (2013)
Грод А. І. - Теорія розсіяння для 0-збурених PT-симетричних операторів, Кужель С. О. (2013)
Ibragimov G. - A Pursuit Problem in an Infinite System of Second-Order Differential Equations, Allahabi F., Kuchkarov A. (2013)
Liu J. - Global Weak Solutions for the Weakly Dissipative μ-Hunter–Saxton Equation (2013)
Luo Q.-M. - q-Apostol–Euler Polynomials and q-Alternating Sums (2013)
Rehman N. - On Lie Ideals and Generalized Jordan Left Derivations of Prime Rings, Ansari A. Z. (2013)
Uğuz S. - Special Warped-Like Product Manifolds with (Weak) G2 Holonomy (2013)
Майор Пилипович Тіман (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Bhardwaj V. K. - On the β-Dual of Banach-Space-Valued Difference Sequence Spaces, Gupta S. (2013)
Ганиходжаев Н. Н. - Неэргодические квадратичные операторы двуполой популяции, Жамилов У. У., Мухитдинов Р. Т. (2013)
Title (2017)
Content (2017)
Alkin A. - Phenomenology of charged-particle multiplicity distributions (2017)
Waheed M. O. - Description of the defor-mation properties of even-even 102–106Pd isotopes, Sharrad F. I. (2017)
Vasylenko D. O. - Destruction of nano-inhomogeneities of the surface of dielectrics using the optical near-field, Grygoruk V. I., Sydorenko V. S. (2017)
Bulavin V. I. - Diffusion and microscopic characteristics of singly charged ion transfer in extremely diluted aqueous solutions, V'yunyk I. M., Lazareva Ya. I. (2017)
Lesiuk A. I. - Orientational instability induced by the electric field in a cell of a nematic liquid crystal with negative dielectric anisotropy, Ledney M. F., Tarnavskyy O. S. (2017)
Pogosov V. V. - Size dependences of the energy parameters of charged metal clusters with a monovacancy, Reva V. I. (2017)
Neimash V. B. - Tin-induced crystallization of amorphous silicon under pulsed laser irradiation, Melnyk V., Fedorenko L. L., Shepelyavyi P. Ye., Strilchuk V. V., Nikolenko A. S., Isaiev M. V., Kuzmych A. G. (2017)
Islam M. I. - Design and analysis of single-mode PCF in optical communication covering E to L bands with ultra-high negative dispersion, Khatun M., Ahmed K., Asaduzzaman S., Paul B. K., Islam M. S., Chowdhury S., Sen S., Miah M. B. A., Bahar A. N. (2017)
Kosobutskyy P. - On the simulation of the mathematical expectation and variance of samples for gaussian-distributed random variables (2017)
Давиденко В. М. - Екологічні проблеми сьогодення (2014)
Добровольський В. В. - Науково-методичні принципи розробки довгострокових документів щодо сталого розвитку міста: принципи, етапи, мета й цілі (2014)
Бєліков О. Є. - Штучне освітлення рослин захищеного ґрунту, Кисличенко Є. О. (2014)
Кузьменко О. Б. - Розвиток експортно орієнтованого та екологічно збалансованого аграрного виробництва України (2014)
Панфілова А. В. - Вплив мінеральних добрив та способу обробітку ґрунту на елементи структури врожаю ячменю ярого (2014)
Качанова Т. В. - Формування густоти посівів вівса залежно від мінеральних добрив та сорту (2014)
Профатило А. І. - Сучасний земельний кадастр як механізм сталого розвитку економіки, Ворошилова Л. І. (2014)
Кравченко К. М. - Динаміка застосування органічних і мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області, Давидчук М. І., Кравченко О. В. (2014)
Кравченко К. М. - Ефективність підживлення зернових культур азотними мінеральними добривами як заходу покращення якості продукції, Давидчук М. І., Кравченко О. В. (2014)
Троїцький М. О. - Оцінка екологічного стану агроландшафтів Миколаївської області та шляхи його стабілізації (2014)
Давидчук М. І. - Вплив кальцієвмісних хімічних меліорантів на фізико-хімічні та агрохімічні властивості темно-каштанового вторинно осолонцьованого ґрунту, Кісорець П. Ф., Ганцевська Н. А. (2014)
Бульба І. О. - Забур’яненість посівів ріпаку ярого при зрошенні залежно від основного способу обробітку ґрунту в умовах Південного Степу України (2014)
Шахова Н. М. - Хвороби озимого зернового поля, Шаповалов А. І. (2014)
Федорович Г. Т. - Стан і перспективи вирощування екологічно чистого сорго в Миколаївській області (2014)
Андрійченко Л. В. - Оптимізація попередників для озимих зернових культур у сівозмінах короткої ротації Південного Степу України, Порудєєв В. О. (2014)
Федорович Г. Т. - Формування урожайності тритикале озимого залежно від попередника та строків сівби в умовах Степу України (2014)
Желязков О. І. - Реакція різних сортів пшениці озимої після ріпаку ярого на умови вирощування в Північному Степу України, Козечко В. І. (2014)
Троїцький М. О. - Вплив природних та антропогенних чинників на показники якості та забрудненості рослинницької продукції, Дмитрієва Л. А., Протченко Н. М. (2014)
Грабак Н. Х. - Техногенно забруднені землі та шляхи їх безпечного використання в агропромисловому виробництві, Будикіна Ю. І. (2014)
Чабан В. О. - Нові перспективи біологічного очищення стічних промислових відходів за допомогою ейхорнії товстоножкової (2014)
Мітрясова О. П. - Оцінка екологічного стану поверхневих водних ресурсів Миколаївської області, Селіванова А. М. (2014)
Воскобойнікова Н. О. - Аналіз громадської думк ищодо екологічного стану мікрорайону міста, Кострубський О. В., Щербина Ю. Р. (2014)
Нєпєін А. Ю. - Риючі оси (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae) Національного природного парку "Білобережжя Святослава", Дюмін А. С. (2014)
Патрушева Л. І. - Розробка атласу об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області (2014)
Яблонська Т. М. - Ефективність застосування ударно-хвильової терапії в реабілітації периартрозів різної локалізації, Зюзін В. О., Ахметчин О. Ж., Зюзін Д. В. (2014)
Зюзін В. О. - Вплив озону на функціональний стан шлунку та дванадцятипалої кишки, Яблонська Т. М., Маргоран А. А., Зюзін Д. В., Скобін О. Т. (2014)
Агошкова Т. А. - Аппроксимация в метрических пространствах периодических функций многих переменных кусочно-постоянными функциями (2013)
Голуб А. П. - Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде деяких рядів Гумберта, Чернецька Л. О. (2013)
Kolesnyk P. O. - Genera of the Torsion Free Polyhedra (2013)
Малишев П. В. - Апроксимація фінітними потенціалами, Ребенко О. Л. (2013)
Плотніков А. В. - Условия существования локального решения многозначного дифференциального уравнения с обобщенной производной, Скрипник Н. В. (2013)
Czernous W. - Method of Lines for Quasilinear Functional Differential Equations, Kamont Z. (2013)
Чмир О. Ю. - Розв’язність першої крайової задачі для рівняння теплопровідності з нелінійними джерелами і сильними степеневими особливостями (2013)
Юрій Стефанович Самойленко (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Jedynak R. - Approximation of Smooth Functions by Weighted Means of N-Point Padé Approximants, Gilewicz J. (2013)
Піддубний О. М. - Оцінки зростання вздовж радіуса похідних аналітичних функцій (2013)
Radchenko D. V. - Local Maxima of the Potential Energy on Spheres (2013)
Sarkar A. - Locally ϕ-Symmetric Generalized Sasakian-Space-Forms, Sen M. (2013)
Міжнародна математична конференція "Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування" з нагоди 75-річчя від дня народження академіка А. М. Самойленка (2013)
Барышовец П. П. - О бесконечных группах с дополняемыми неабелевыми подгруппами (2013)
Bondarenko I. - Schreier Graphs for a Self-Similar Action of the Heisenberg Group, Kravchenko R. (2013)
Zhigang Hu - Solvability for a Coupled System of Fractional Differential Equations with Periodic Boundary Conditions at Resonance, Wenbin Liu (2013)
Zhu Zhanmin - Almost MGP-Injective Rings (2013)
Зубрилин К. М. - О сохранении порядка уплощения индуцированным диффеоморфизмом (2013)
Перестюк М. О. - Про збереження інваріантного тора багаточастотних систем, Фекета П. В. (2013)
Sabbaghan M. - Codecomposition of a Transformation Semigroup, Ayatollah Zadeh Shirazi F., Hosseini A. (2013)
Самойленко В. Г. - Двофазові солітоноподібні розв’язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега–де Фріза зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. І. (2013)
Снітко Г. А. - Визначення молодшого коефіцієнта одновимірного параболічного рівняння в області з вільною межею (2013)
До 100-річчя від дня народження О. Ю. Ішлінського (2013)
Велесницкий В. Ф. - О конечных группах с перестановочными обобщенно субнормальными подгруппами, Семенчук В. Н. (2013)
Zengin F. Ö. - ON M-Projectively Flat LP-Sasakian Manifolds (2013)
Карчевська Л. І. - Про відкритість функторів k-нерозтягуючих та слабкоадитивних функціоналів (2013)
Мацак І. К. - Асимптотична поведінка лічильного процесу у схемі максимуму (2013)
He P. - Some Properties of Multivalent Functions Associated a Certain Operator, Zhang D. (2013)
Гадзало А. Я. - Теоретичні аспекти транскордонного співробітництва у сфері природокористування (2017)
Громова А. Є. Пивовар В. В. - Роль податкових нажходжень у формуванні доходної частини зведеного бюджету України (2017)
Коваленко О. В. - Профільна інноваційна діяльність наукових установ агропромислового напрямку щодо реалізації засад продовольчої безпеки держави, Копилова К. В., Вербицький С. Б. (2017)
Косач І. А. - Моделювання системи стратегічного управління інтеграційними процесами в АПК з використанням нейронних мереж (2017)
Миколайчук В. І. - Особливості впровадження Lean-технології в сільському господарстві (2017)
Морозова О. Г. - Вплив глобалізації на економічний розвиток світових регіонів, Якимчук Т. В. (2017)
Никитюк Ю. А. - Моделювання ризиків на ринку лікарської рослинної сировини (2017)
Подаков Є. С. - Теоретичні аспекти впливу податків на фінансову безпеку підприємств (2017)
Прищепо В. С. - Прикладні аспекти адаптації експортної діяльності підприємств України до умов ринку ЄС, Фомішина В. М. (2017)
Степанова І. В. - Особливості стратегії розвитку регіонів України на основі факторного підходу (2017)
Тарасюк А. В. - Оптимізація організаційних процесів як спосіб використання потенціалу підприємства, Елль М. П. (2017)
Бедратюк Л. П. - Диференціювання та тотожності для многочленів Кравчука (2013)
Вакарчук С. Б. - О наилучшей аппроксимации в среднем алгебраическими полиномами с весом и точных значениях поперечников классов функций, Швачко А. В. (2013)
Жук П. Ф. - Асимптотическая скорость сходимости двухслойного итерационного метода вариационного типа, Мусина А. А. (2013)
Jizhu Nan - On Invariants of Root Subgroups of Finite Classical Groups, Yufang Qin (2013)
Youyu Wang - Lyapunov-Type Inequalities for Quasilinear Systems with Antiperiodic Boundary Conditions, Yannan Li, Yongzhen Bai (2013)
Ломако Т. В. - Теорема замыкания и критерий компактности классов решений уравнений Бельтрами (2013)
Rahimi H. - Common Fixed-Point Theorems and c-distance in Ordered Cone Metric Spaces, Rad G. Soleimani (2013)
Романюк А. С. - Наилучшие билинейные приближения классов функций многих переменных, Романюк В. С. (2013)
Torabi H. - On Topological Fundamental Groups of Quotient Spaces, Pakdaman A., Mashayekhy B. (2013)
Ölmez Ö. - On Equivalent Cone Metric Spaces, Aytar S. (2013)
Хасанов Ю. Х. - Об абсолютной суммируемости рядов Фурье почти периодических функций (2013)
Алфавітний покажчик 65-го тому "Українського математичного журналу" (2013)
Яценко О. М. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України (2012)
Рогова П. І. - Стан і перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної науки та освіти в Україні в контексті інформатизації, Артемов Ю. І. (2012)
Торкунова Ю. В. - Информационно-аналитическое обеспечение инновационно-образовательной деятельности вуза: технология реализации (2012)
Дікунова О. А. - Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності вищого навчального закладу (2012)
Гетьман О. А. - Особенности использования информационно-аналитических систем в научной деятельности (2012)
Петренко Л. М. - Експлікація поняття "інформаційно-аналітична компетентність" (2012)
Карпенко О. В. - Аналітичне мислення бібліотечного фахівця у процесі формування вторинної інформації (2012)
Дорофеєва О. П. - Теоретико-методологічні засади укладання реферативних оглядів (2012)
Кириленко С. Е. - Архітектура та технологія наповнення реферативної бази даних "Україніка наукова" (2012)
Добровська С. В. - Напрями використання інтегрованої реферативної бази даних "Україніка наукова" (2012)
Балагура І. В. - Перспективи розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова" та реферативного журналу "Джерело" (2012)
Коваленко І. Й. - Реферативна інформація з питань педагогіки і психології у задоволенні інформаційних потреб освітян (2012)
Букшина Т. Ф. - Періодичні та продовжувані видання Інститутів післядипломної педагогічної освіти України: стан реферування (2008–2011 рр.) (2012)
Артемов Ю. І. - Аналіз структури педагогічних та освітніх інформаційних ресурсів в Інтернеті (2012)
Білоус В. С. - Гармонізація традиційних та новітніх інформаційних ресурсів – перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу (2012)
Вараксіна Н. В. - Створення галузевої наукової електронної бібліотеки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Зоріна Н. Є. - Аналітичне опрацювання статей iз наукових збірників і організація електронного каталогу на засадах кооперування діяльності (2012)
Мірошниченко В. Г. - Традиції європейського середньовічного досвіду бібліотечної справи в сучасній системі забезпечення освіти (2012)
Шефер М. В. - Эмпирическая педагогика против плагиат-скандалов и ее влияние на общество (2012)
Schaefer M. - Empirische Paedagogik contra Plagiatsaffaeren und Ihre Auswirkungen in der Gesellschaft (2012)
Цапенко А. М. - Электронные ресурсы и свободный доступ к информации (2012)
Шарамет К. О. - Захист інформації в сучасних бібліотеках (2012)
Мацібора Н. Г. - Зберігання бібліотечного фонду: традиційні та новітні підходи, Домбровська Л. В. (2012)
Сошинська Я. Є. - Середовище професійного спілкування: теорія і практика, Сошинська В. Є., Бояринова О. Є. (2012)
Зозуля С. М. - Формування термінологічної компетентності бібліотечних фахівців у контексті інноваційного розвитку галузевої освіти (2012)
Кормилець Ю. В. - Довідково-бібліографічне обслуговування засобами інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці сучасного вищого навчального закладу (2012)
Шкира О. І. - Поліфункціональний характер моделювання бібліотечного простору ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2012)
Чайка І. А. - Навчальний курс "Інформаційна культура студента" як чинник формування освітньо-розвивального середовища наукової бібліотеки педагогічного університету (2012)
Пономаренко Л. О. - Біобібліографічне видання про життя й діяльність М. І. Пирогова в інформаційно-бібліографічному забезпеченні Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського наукових педагогічних пошуків (2012)
Павленко Т. С. - Інформаційні потреби користувачів як важливий чинник формування інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Ніколаєнко Н. М. - Новий інформаційний ресурс для фахівців у галузі освіти: з досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії (2012)
Горбенко Н. А. - Фонд педагогічних журналів України (1947–2009): аналіз використання в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Кондратюк О. В. - Стан фондів документів іноземними мовами в освітянських бібліотеках України (2012)
Лога Т. В. - Колекції визначних діячів української діаспори Івана Боднарчука й Тараса Гунчака у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Фасоля А. М. - Модель дитячого читання у XXI столітті (2012)
Анисимов Н. В. - Краткий исторический экскурс возникновения и развития тестового контроля (2017)
Астейко С. Я. - Технолого-методические основы процесса точения фасонных поверхностей изделий из древесины на учебных занятиях по техническому труду, Сидло А. П. (2017)
Барановська Л. В. - Авіаційний ВНЗ: освітнє середовище університету як детермінанта якості професійної підготовки студентів (2017)
Бочарова О. А. - Суспільні функції університетів та концепції розвитку (2017)
Бродова О. В. - Особливості професійної адаптації майбутніх пілотів вищих льотних навчальних закладів як об’єкт наукового дослідження (2017)
Веретільник В. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу кафедр факультету підготовки керівних кадрів щодо розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки (2017)
Герасименко Г. В. - Компоненти фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі загальнотехнічної підготовки (2017)
Герасименко Л. С. - Мотивація до самоосвіти майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки (2017)
Діденко О. В. - Особливості змісту сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету, Залюбівська О. Б. (2017)
Задкова О. В. - Оптимізація процесу підготовки курсантів-пілотів до дій в проблемних ситуаціях професійної діяльності (2017)
Зеленська Л. М. - Діалогічність навчальної взаємодії у формуванні комунікативних умінь майбутніх авіаційних фахівців, Тимченко С. В. (2017)
Керницький О. М. - Тренінгові методи у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2017)
Лаврентьєва О. О. - Методологічні вміння майбутнього інженера-педагога: проблема сутності й генезису розвитку (2017)
Лавриненко С. О. - Проблема формування національної свідомості студентської молоді в умовах євроінтеграції (2017)
Личук А. В. - Мотиваційний компонент як показник успішності підготовки майбутніх авіадиспетчерів до професійної діалогічної взаємодії (2017)
Лодатко Є. О. - Що треба знати майбутньому організатору освітнього процесу про гуманістичні системи (2017)
Лопатюк О. В. - Рефлексія як об’єкт наукових досліджень (2017)
Мельник Ю. Б. - Запровадження педагогічної логістики у вищій школі, Пипенко І. С. (2017)
Микитишин А. А. - Психологічні особливості типу мислення студентів-програмістів як невід’ємна складова організації процесу професійної іншомовної комунікативної підготовки у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Молчанова О. М. - Застосування малюнкових арт-терапевтичних методик для професійного самовизначення студентів (2017)
Онипченко П. М. - Психолого-педагогічні аспекти організації тренажерної підготовки льотного складу на сучасному авіаційному тренажері, Полуйко О. М. (2017)
Плачинда Т. С. - Підготовка здобувачів наукового ступеня до педагогічної діяльності у ВНЗ (2017)
Пыжкова О. Н. - О возможностях реализации компетентностного подхода в преподавании математических дисциплин, Борковская И. М., Асмыкович И. К., Мозырска Д. (2017)
Романько І. І. - Удосконалення соціально-гуманітарної підготовки студентів у контексті євроінтеграції: міжнародний та вітчизняний досвід (2017)
Сас Н. М. - Характеристика сучасних тенденцій професійної підготовки (2017)
Силадій І. М. - Професійні компетенції педагога-менеджера в управлінні освітнім процесом, Маринець Н. В. (2017)
Смоликова Т. М. - Формирование культурной компетентности в условиях гуманизации и гуманитаризации технического образования (2017)
Стасевич К. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці авіаційних фахівців (2017)
Степанов С. П. - Критерії, показники й рівні сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Суркова К. В. - Структура інтерфейсу електронного засобу навчання з оперативного планування та контролю виконання польотів (2017)
Сущенко Р. В. - Психолого-педагогічні компоненти формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту (2017)
Темникова И. С. - Использование возможностей специального представления учебного материала в обучении высшей математике (на примере темы "Интегрирование по частям", "Числовые ряды") (2017)
Тимофєєва О. Я. - Особливості педагогічного експерименту з формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Токарь Є. Б. - Тестовий контроль з англійської мови в професійній підготовці майбутніх фахівців авіаційної галузі, Муравська С. М. (2017)
Топольницька Г. Ю. - Амбітність як важлива морально-психологічна якість у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Туровец Н. И. - Аксиологические приоритеты процесса самоактуализации личности будущего учителя (2017)
Урсол О. В. - Електронна освіта як інструмент розвитку інформаційного суспільства (2017)
Царенко О. М. - Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі (2017)
Царьова Л. В. - Комунікативна спрямованість підготовки авіаційного спеціаліста (2017)
Цибульський С. І. - Сучасні технології навчання у вищих військових навчальних закладах в контексті реформування вищої освіти України (2017)
Черкасов В. Ф. - Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності (2017)
Бондарь О. П. - Некоторые особенности профессиональной подготовки специалистов за рубежом, Семенюта М. Ф., Задорожна О. В., Ковалев Ю. Г., Якунина И. Л., Ковалева Е. С. (2017)
Игнатенко В. В. - Подготовка специалистов лесного комплекса Республики Беларусь на базе современных компьютерных технологий, Бавбель Е. И., Науменко А. И. (2017)
Когут С. Я. - Теорії педагогіки праці в контексті розвитку людського капіталу: досвід Польщі (2017)
Красножон В. О. - Основні вимоги до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США (2017)
Лісна-Міськів Н. Є. - Аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійної діяльності майбутніх медичних сестер-бакалаврів (2017)
Міхеєв О. І. - Державні питання щодо надійного соціального захисту українських моряків, Лопатюк С. П., Велигдан Н. В., Сердюк Г. В. (2017)
Пальоний А. С. - Досвід євроконтролю з впровадження дистанційного навчання авіадиспетчерів (2017)
Трегуб В. А. - Формирование политической культуры специалиста с высшим образованием в современном восточнославянском пространстве (2017)
Цураніч В. В. - Проблеми інтеграції України до європейської транспортної мережі (2017)
Чекина Е. В. - Социально-экономическая компетентность как инновационный компонент содержания пофессиональной подготовки специалистов образования в Республике Беларусь (2017)
Чорногор Н. О. - Зарубіжний досвід професійної підготовки у Франції для майбутніх менеджерів в контексті єдиного європейського освітнього простору (2017)
Айвазян Э. И. - Об одном способе нахождения множества (области) значений функции (2017)
Барило О. Г. - Удосконалення комунікативної компетентності керівника за рахунок застосування інноваційних методів навчання, Потеряйко С. П. (2017)
Білявець С. Я. - Особливості змістового компоненту методичної системи навчання майбутніх офіцерів прикордонників військово-спеціальних дисциплін (2017)
Бурматов И. В. - Дух логической культуры в экстремальной профессии – реализация профессиональной коммуникации молодёжи, Аксёнова В. И. (2017)
Danylyk S. - The role of information culture in the context of formation of future specialists’ professional competence (2017)
Дроздова І. П. - Міждисциплінарність і системність у змісті визначень технології навчання вищої школи як реалізація мети та завдань професійної підготовки фахівців (2017)
Концевая Г. М. - Виртуальные сетевые среды в профессиональном языковом образовании, Концевой М. П. (2017)
Кузьменко О. С. - Використання STEM-технологій у навчальному процесі з фізики в вищих навчальних закладах технічного профілю (2017)
Лопатюк С. П. - Про підготовку компетентних фахівців галузі водного транспорту, Федотов В. Г., Зорька О. В., Велигдан Н. В., Лупіна Т. О., Сєрова Т. О. (2017)
Півень М. І. - Шляхи інноватизації процесу конструювання професійно-освітнього простору майбутніх авіаційних фахівців, Півень В. В. (2017)
Пшенична О. О. - Особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків (2017)
Радул С. Г. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки фахівців (2017)
Редькин В. П. - Повышение эффективности подготовки учителя технологии на лабораборном практикуме по материаловедению, Стасилович Е. И. (2017)
Семитківська Т. О. - Екологічна освіта у професійній підготовки фахівців як концепція сталого розвитку, Ковпльов М. М. (2017)
Скловский И. З. - Культура и подготовка авиаспециалиста к нестандартным ситуаціям, Скловская Е. И. (2017)
Скляренко І. Ю. - Педагогічні умови застосування інноваційного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2017)
Сосницька Н. Л. - Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства, ГлікманС. В. (2017)
Сосницький О. В. - Проблема наукової класифікації Homo Sapience (2017)
Тищенко В. О. - Щодо перспективних методів навчання (2017)
Юрченко В. О. - Проблеми та перспективи підготовки фахівців з питань цивільного захисту (2017)
Герасимчук Т. В. - Зміст роботи студентів на заняттях з іноземної мови для формування професійної компетентності із застосуванням інтернет-технологій (2017)
Гриджук О. Є. - Самостійна робота з курсу "Українська мова професійного спрямування" в підготовці студентів лісотехнічних спеціальностей (2017)
Калініченко Л. В. - Засоби модернізації змісту професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів технічних закладів, Ломакіна М. Є. (2017)
Корєшкова С. П. - Деякі ефективні методики у викладанні професійної англійської мови у вищих навчальних закладах, Бондаренко В. Ф. (2017)
Коротка Н. В. - Особливості викладання ділової англійської мови у немовних ВНЗ, Підколесна Л. А. (2017)
Мельниченко Т. Є. - Использование видеоматериалов в учебном процессе, Маклякова В. Є. (2017)
Москаленко О. І. - Професійна комунікація авіаційних фахівців як об’єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження, Демченко І. В. (2017)
Teodorovych A. - English for specific purposes course module tests: any standard tasks? (2017)
Кукель А. А. - К вопросу о выборе средств профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей, Круталевич О. П. (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Загальні наукові підходи до розробки системи формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Пантєлєєв К. В. - Педагогічні умови формування культури здоров’язбереження в курсантів вищого навчального закладу прикордонного відомства України (2017)
Півень М. І. - Педагогічна інноватика в контексті формування психофізіологічної надійності курсантів-пілотів, Редозубов О. А. (2017)
Наші автори (2017)
Дереч В. Д. - Класифікація скінченних комутативних напівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є Δ-напівгрупою (2015)
Княгина В. Н. - О производной длине конечной группы с дополняемыми под- группами порядка p, Монахов В. С. (2015)
Pogorui A. О. - The First Passage Time and Estimation of the Number of Level-Crossings for a Telegraph Process, Rodriguez-Dagnino R. M., Kolomiets T. (2015)
Самойленко А. М. - Динамічна біфуркація багаточастотних коливань у швидкоповільній системі, Парасюк І. О., Репета Б. В. (2015)
Сердюк А. С. - Порядкові оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості, Степанюк Т. А. (2015)
Сирик С. В. - Оценки точности конечноэлементного метода Петрова – Галеркина при интегрировании одномерного стационарного уравнения конвекции-диффузии-реакции (2015)
Теймуров Р. А. - Оптимальное управление подвижными источниками для уравнения теплопроводности (2015)
Трохимчук Ю. Ю. - Две теоремы комплексного анализа (2015)
Phuong H. T. - On Fundamental Theorems for Holomorphic Curves on the Annuli, Thin N. V. (2015)
Самойленко А. М. - Моторний Віталій Павлович (до 75-річчя від дня народження), Бабенко В. Ф., Вакарчук С. Б., Великін В. Л., Давидов О. В., Кофанов В. О., Парфінович Н. В., Пасько А. М., Романюк А. С., Рубан В. І. (2015)
Faiziev V. A. - On Stability of the Cauchy Equation on Solvable Groups, Sahoo P. K. (2015)
Чирик И. К. - О факторизуемой группе c большими циклическими подгруппами в сомножителях (2015)
Ревура А. П. - Роль спіральної комп’ютерної томографії в діагностиці та плануванні лікування хворих на колоректальний рак з карциноматозом очеревини, Фецич Т. Г., Милян Ю. П. (2015)
Васильева И. М. - Состояние NO-синтазной окислительной системы и соединительной ткани у больных гастроканцерогенезом, Красносельский Н. В., Винник Ю. А., Жуков В. И., Поликарпова А. В. (2015)
Абдулаев Р. Я. - Эхографические показатели структурнофункционального состояния шейки матки здоровых женщин в зависимости от возраста и периода менструального цикла, Сибиханкулов А. Х., Грищенко О. В., Абдулаев Р. Я. (2015)
Абдулаев Р. Я. - Методические аспекты ультразвукового исследования шейных межпозвонковых дисков и позвоночного канала у детей старшего школьного возраста, Ибрагимова К. Н., Абдулаев Р. Я. (2015)
Жулкевич І. В. - Клініко-діагностична апробація методу віртуальної біопсії кісткової тканини у хворих на лімфому Годжкіна, Яворська Ю. В. (2015)
Мечев Д. С. - Тромбоэмболия легочной артерии: значение современных радиологических методов исследования, Грабовский Ю. В. (2015)
Васильєв Л. Я. - Вплив спеціальних методів лікування злоякісних пухлин на появу других пухлин у майбутньому, Радзішевська Є. Б., Кнігавко В. Г. (2015)
Сафонова И. Н. - Значение эхографических исследований после 22 недель гестации для диагностики фетальной патологии и прогнозирования перинатального результата при беременности низкого риска (2015)
Мечев Д. С. - Томотерапия — передовая технология дистанционной лучевой терапии, Красносельский Н. В., Сихарулидзе М. Г., Серегина Н. М., Гуменюк Е. В., Гуменюк Н. Б. (2015)
Вороньжев И. А. - Клинико-рентгенологическая характеристика рака левой половины толстой кишки и его осложнений, Крамной И. Е., Сергеев Д. В. (2015)
Хмызов С. А. - Дифференциальная клинико-рентгенологическая диагностика варусной эпиметафизарной деформации коленного сустава у детей, Шармазанова Е. П., Лысенко Н. С., Ершов Д. В. (2015)
Артамонова Н. О. - Інженер Ю. П. Тесленко-Приходько і розвиток рентгенології України (2015)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині" (16-17 червня 2015 року, м. Харків) (2015)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Перспективи розвитку реконструктивно-пластичної хірургії в онкології" (21-22 вересня 2015 року, м. Харків) (2015)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні" (28-29 квітня 2016 р., м. Харків) (2015)
До уваги авторів УРЖ (2015)
Освіта (2015)
Віктор Петрович Старенький (2015)
Галина Юліанівна Коваль (2015)
Покажчик авторів ХХІІІ тому УРЖ (2015)
Білокопитов Є. - Транзитивні відображення на топологічних просторах, Коляда С. Ф. (2013)
Грабова У. З. - Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур’є класів (ψ, β)-диференційовних функцій, Сердюк А. С. (2013)
Грушка Я. І. - Базові мінливі множини та математичне моделювання еволюції систем (2013)
Draganov B. R. - An Improved Jackson Inequality for the Best Trigonometric Approximation (2013)
Ий Сяолан - Конечные группы с системой SE-добавляемых подгрупп, Шеметкова О. Л. (2013)
Костенко А. В. - Численный метод решения гиперсингулярного интегрального уравнения второго рода (2013)
Protasov I. V. - Thin Subsets of Groups, Slobodyanyuk S. (2013)
Рязанов В. І. - О классах Орлича–Соболева и отображениях с ограниченным интегралом Дирихле, Салімов Р. Р., Севостьянов Є. О. (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Диференціальні рівняння з абсолютно нестійкими нульовими розв’язками (2013)
Трохимчук Ю. Ю. - Теорема о средних значениях (2013)
Шугайло Е. А. - Параллельные аффинные погружения Mn→Rn+2 с плоской связностью (2013)
Боденчук В. В. - Точні оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій. II, Сердюк А. С. (2015)
Братійчук М. С. - Метод потенціалу в граничних задачах для процесів з незалежними приростами (2015)
Власенко И. Ю. - Пример нейтрально неблуждающих точек внутренних отображений, не являющихся нейтрально рекуррентными (2015)
Герич М. С. - Про генератриси екстремумів та їх доповнень для майже напівнеперервних цілочислових пуассонівських процесів на ланцюгах Mаркова, Гусак Д. В. (2015)
Іванов О. В. - Про оцінку Уітла параметра спектральної щільності випадкового шуму в моделі нелінійної регресії, Приходько В. В. (2015)
Капустян В. Є. - Задача оптимального управления с полуопределенным критерием качества для параболо-гиперболических уравнений с нелокальными точечными краевыми условиями, Пишнограєв І. А. (2015)
Котова О. В. - Новое достаточное условие принадлежности алгебре абсолютно сходящихся интегралов Фурье и его применение к вопросам суммируемости двойных рядов Фурье, Тригуб Р. М. (2015)
Prusińska A. - p-Regularity Theory. Tangent Cone Description in the Singular Case, Tret’yakov A. (2015)
Fengquan Li - Some Regularity of Entropy Solutions for Nonlinear Parabolic Equations with Irregular Data (2015)
Khan M. S. - Existence of the Category DTC_2 (K) Equivalent to the Given Category KAC_2 (2015)
Kharazishvili A. B. - On Bijective Continuous Images of Absolute Null Sets (2015)
Шкапа В. В. - Апроксимативні характеристики класів L ψ β,p періодичних функцій у просторі L_q (2015)
Самойленко І. В. - Володимир Cеменович Королюк (до 90-річчя від дня народження), Коваленко І. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Братійчук М. С., Гусак Д. В., Самойленко А. М. (2015)
Кірієнко Д. О. - Стандарти вищої освіти в умовах ринкової економіки (2017)
Тарасенко І. О. - Методичні засади оцінювання економічного потенціалу ВНЗ в контексті управління економічною безпекою, Нефедова Т. М., Тарасенко О. С. (2017)
Герасимчук Н. А. - Економічна ефективність виробництва соняшнику та основні фактори її забезпечення в сільськогосподарських підприємствах, Мірзоєва Т. В. (2017)
Єршова О. О. - Сучасні індикатори впливу малого бізнесу на економічний, інноваційний та соціально-культурний розвиток держави (2017)
Паризький І. В. - Вплив інноваційності економіки на національну ідентичність в умовах глобалізації (2017)
Шевченко О. О. - Ресурсозберігаючий підхід щодо управління розвитком підприємницького потенціалу інтегрованих структур бізнесу (2017)
Гаджієва А. М. - Методичний підхід до обґрунтування виду портфеля проектів капітальних вкладень (2017)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Моделювання розвитку інноваційно-інвестиційних процесів як основи збалансування діяльності підприємств (2017)
Геселева Н. В. - Аналіз інвестиційного середовища в Україні, Гнідковська Т. І. (2017)
Гончаренко І. М. - Вектори розвитку процесу товарної інновації в підприємництві (2017)
Відомості про авторів (2017)
25-річчя кафедри історії України (2015)
Борисенко В. - Роль українського етносу в колонізації слобідських земель у ХVI – ХVІІ ст. та перетворення їх у Слобідську Україну: на фоні сучасної агресії Росії (2015)
Бідун Ю. - Обороноздатність Київської землі в першій половині XV – другій половині XVI ст. (2015)
Бірюк П. - Зовнішній протекторат над Верховськими землями в XIV ст. (2015)
Візер С. - Розвиток ідеї церковної унії на українських землях наприкінці ХІV – ХV ст. (2015)
Драпушко Н. - Діяльність проросійських політичних організацій АР Крим по відокремленню регіону від політичного і соціокультурного простору України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Жабуровська М. - Другий поділ ОУН: причини конфронтації (2015)
Жулканич Н. - Перші "Радянські" вибори на Закарпатті (вибори до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 р.), Міщанин В. (2015)
Іванова Л. - Еволюція концепції державного устрою в суспільно-політичній думці України ХVІІІ ст. (2015)
Іваненко А. - Переяславські "Статті" гетьмана Івана Брюховецького (2015)
Ільницький І. - Діяльність цивільних органів влади Галичини у роки першої російської окупації (серпень 1914 р. – червень 1915 р.) (2015)
Кирієнко О. - Московська духовна цензура та її контроль за виданнями у національних окраїнах Російської імперії (2015)
Маркевич О. - Особовий склад волинських губернаторів періоду правління Миколи І (2015)
Вєтров І. - Початок відродження чорної металургії України (1943 – 1944 рр.) (2015)
Войнаровський А. - Подільська земля в системі торгівельно-економічних зв’язків Польщі та Османського світу у XV – першій половині XVII ст. (2015)
Даниленко С. - Соціальна складова промислового податку в УСРР (початок 1920-х рр.) (2015)
Жиленкова І. - Українське селянство в системі експорту окремих продуктів землеробства і тваринництва на початку ХХ ст. (2015)
Мочернюк Я. - Правове регулювання іпотечного кредитування поміщиків Київської губернії у пореформений період (2015)
Падалка С. С. - Матеріальне забезпечення як чинник повсякдення селянства незалежної України (2015)
Савченко О. - Зв’язки Кримського ханства і українських земель у XVIII ст. (2015)
Сидорович О. - Укоопспілка в соціально-економічному житті УРСР у післявоєнний період (2015)
Шарпатий В. - Соціальний статус інвалідів війни в УСРР в 1920 – 1930-х рр. (2015)
Шелейко Т. - Відновлення та функціонування інфраструктури рухомого складу залізниць України 1943 – 1945 рр. (2015)
Падалка С. С. - Проблема корупційних зловживань чиновників місцевих цивільних і правових органів другої половини XIX ст. в теоретичній спадщині М. Драгоманова (2015)
Третьякова А. - Економічний аспект реформування українського суспільства у поглядах М. П. Драгоманова (2015)
Вергун С. - Жандармські поліційні управління залізниць в Україні: історія становлення кінологічної служби на початку ХХ ст. (2015)
Верес О. - Туристичне дозвілля київської молоді у 1960 – 1970-х рр. (2015)
Стоян Т. - Уніфікація інформаційного простору як аспект повсякденного життя українського радянського суспільства 1920 – 1930-х рр., Стоян П. (2015)
Біла О. - Освіта Волинської губернії у висвітленні регіональної періодики ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Главацький М. - Окупаційна влада та церква в генеральній області "Київ" (1941 – 1944 рр.): співпраця та протистояння, Дробот М. (2015)
Даниленко О. - Микола Ерстенюк – "персональний секретар" Миколи Скрипника (2015)
Двірна К. - Освіта в окупованому Києві (1941 – 1943 рр.), Демиденко А. (2015)
Коляда І. - Пергамент Йосип Яковлевич: сторінки біографії та громадсько-політичної діяльності (1868 – 1909 рр.) (2015)
Маковей Є. - Пантелеймон Куліш про роль церкви у розвитку слов’янських народів (2015)
Пасічник Н. - Актові промови викладачів фінансово-економічних дисциплін Харківського університету першої третини ХІХ ст. як форма науково-просвітницької діяльності (2015)
Телегуз І. - Організаційна трансформація освітньої системи в українських губерніях у першій третині ХІХ ст. (2015)
Токар Н. - Громадська діяльність та політичні погляди В. Доманицького (2015)
Чорний О. - Участь 66-ї гвардійської стрілецької дивізії у форсуванні Дніпра в жовтні 1943 року (2015)
Безверха В. - Вплив В. Г. Василевського на формування наукового світогляду В. Н. Златарски (2015)
Кудрик К. - Іноземна мова у підготовці кадрів для міжнародного туризму у вищих навчальних закладах України (2015)
Мордвінцев В. - Євразійство та неоєвразійство: витоки та розвиток ідеологічних концепцій РосіЇ ХХ – поч. ХХІ ст., Храпач Л. (2015)
Петраускас О. - Афроамериканці в США на початку ХХІ ст. (до 50-річчя рівності) (2015)
Бараннік А. - Історіографія соціально-економічного розвитку Нової Січі в працях вітчизняних істориків другої половини XVIII – XIX ст. (2015)
Богатирчук К. - Шкільна повсякденність в Україні 60 – 80-х років ХХ ст.: історіографічний огляд (2015)
Ковтуненко О. - Передумови утворення Речі Посполитої у висвітленні російської історіографії ХІХ ст. (2015)
Ріжняк Р. - Розвиток інформатизації наукових бібліотек у вищій школі України в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: історіографія проблеми (2015)
Ярмошик І. - Становище українських земель у світлі правових актів Люблінської унії 1569 р. (2015)
Коляда І. - Національна енциклопедистка – візитна картка держави: осмислення історичного досвіду та соціокультурного значення. (Рец. на кн.) : Борчук С. П. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження. – Івано-Франківськ, "Лілея-НВ", 2014. – 604 с. (2015)
Гончар Борис Михайлович (1945 - 2015). Пам'яті колеги (2015)
Відомості про авторів (2015)
До 80-річчя Іона Ізраїлевича Винокура (2010)
Гуцал В. А. - І. С. Винокур — дослідник старожитностей Волині і Поділля (2010)
Залізняк Л. Л. - Періодизація пізнього палеоліту України (2010)
Палієнко С. В. - Критерії історико-культурної атрибуції пізньопалеолітичних пам’яток Поділля та Волині (2010)
Овчинников Е. В. - "Кухонна" кераміка канівської групи Західного Трипілля (2010)
Охріменко Г. В. - Припонтійські етнокультурні впливи на території Західної Волині за доби бронзи, Скляренко Н. В. (2010)
Клочко В. І. - "Унетицькі" бронзи в Україні (2010)
Махортых С. В. - Снаряжение коня скифского времени в бассейне Ворсклы (по материалам некрополей Бельского городища) (2010)
Клочко Л. С. - Вбрання скіфських амазонок (2010)
Тиліщак В. С. - Інгумації Чернелево-Руського могильника черняхівської культури: особливості поховальних обрядів (2010)
Кияшко А. Г. - Поруйновані поховання в ареалі черняхівської культури (2010)
Вакуленко Л. В. - Знахідки римських монет у Прикарпатті та питання грошового обігу (2010)
Погоральський Я. В. - Побутові печі у житлах ІV — X ст. з Волино-Прикарпатського порубіжжя (2010)
Войнаровський В. М. - Вичинка шкіри: від домашнього заняття через громадське виробництво — до ремесла (на матеріалах ранньосередньовічних слов’янських поселень) (2010)
Терпиловський Р. В. - Сільське господарство мешканців поселення Олександрівка 1, Горбаненко С. А. (2010)
Володарець-Урбанович Я. В. - Пастирський гончарний посуд на слов’янських пам’ятках (2010)
Козловський А. О. - Розвиток забудови Верхнього Києва кінця Х — першої половини ХІІІ ст., Ієвлев М. М. (2010)
Ягодинська М. О. - До археологічної карти Західного Поділля (2010)
Степанчук В. М. - Артефакти і модифіковані кам’яні об’єкти Меджибожу: спостереження над матеріалами 2008 — 2009 рр. (2010)
Косаківський В. А. - Археологія Буші та її околиць, Рудь В. С. (2010)
Лысенко С. Д. - Новые памятники подгорцевской группы милоградской культуры на Киевщине (2010)
Фіалко О. Є. - Скіфський курганний могильник біля с. Зелене на Херсонщині (2010)
Гейко А. В. - Розкопки могильника черняхівської культури Шишаки у 2009 р. (2010)
Строцень Б. С. - Рукомиш ІІ — поселення і виробничий комплекс черняхівської культури (дослідження 2004 р.), Строцень М. Б. (2010)
Петраускас А. В. - Формування середньовічного Олевська за даними археологічних розвідок 2009 р., Коваль О. А., Петраускене А. О. (2010)
Ситий Ю. М. - Забудова північно-західної околиці Чернігівського Передгороддя (2010)
Мисько Ю. В. - Зведення кам’яних фортифікацій Хотинської цитаделі за археологічними даними (2010)
Берест Р. Я. - Середньовічні чернечі печерні пам’ ятки анахоретів Верхнього Подністер’я (2010)
Гарат К. - Мініатюрні споруди. Зауваження на тему наявності глиняних моделей будівель у неолітичну та енеолітичну добу на території Європи — інтерпретаційні напрямки (2010)
Лысенко С. С. - К вопросу об атрибутации ряда бронзовых украшений (2010)
Пуголовок Ю. О. - До питання про характер планування поселень роменської культури (2010)
Капустін К. М. - До питання про причини зміни топографії поселень Середнього Подніпров’я в середині ХІІІ — XV ст. (2010)
Строцень Л. Д. - Історія дослідження оборонних споруд на Тернопільщині (2010)
Хададова М. В. - Перші польові щоденники Б. О. Тимощука (1946 р.) (2010)
Кусьнєж Є. - Мечислав Людвік Потоцький (1810 — 1878) — охоронець старожитностей Східної Галичини, співавтор відкриття пам’ятника Світовитa з р. Збруч, автор першої монографії історичного міста Замостя (2010)
Отрощенко В. В. - З досвіду організації польових археологічних семінарів, Бровендер Ю. М. (2010)
Щербань О. В. - Життєпис Лідії Савівни Шульгіної за матеріалами слідчої справи (2010)
Наші автори (2010)
Список скорочень (2010)
Вихідні дані (2010)
Asboei A. K. - A New Characterization of PSL(2, q) for Some q, Amiri S. S. S., Iranmanesh A. (2015)
Babenko V. F. - On the Optimal Recovery of Integrals of Set-Valued Functions, Babenko V. V., Polishchuk M. V. (2015)
Богданский Ю. В. - Лапласиан по гауссовой мере и эргодическая теорема, Санжаревский Я. Ю. (2015)
Бойчук А. А. - Теория возмущений операторных уравнений в пространствах Фреше и Гильберта, Покутный А. А. (2015)
Волчков В. В. - Об одной задаче, связанной с проблемой Хелгасона о носителе, Волчков В. В., Савостьянова И. М. (2015)
Гончаренко М. В. - Усредненная модель диффузии в пористой среде с нелинейным поглощением на границе, Хилькова Л. А. (2015)
Deniz E. - Classes of Analytic Functions Defined by a Differential Operator Related to Conic Domains, Orhan H., Sokół J. (2015)
Lixin Mao - Relative Extensions of Modules and Homology Groups, Haiyan Zhu (2015)
Мозель В. А. - О C*-алгебре, порожденной оператором Бергмана, карлемановским сдвигом второго порядка и кусочно-непрерывными коэффициентами (2015)
Романюк В. С. - Кратный базис Хаара и его свойства (2015)
Скороходов Д. С. - О наилучшем линейном методе приближения классов Гельдера (2015)
Шлепаков О. Р. - Асимптотические представления решений одного класса нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка (2015)
Самойленко А. М. - Іван Олександрович Луковський (до 80-річчя від дня народження), Королюк В. С., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Шарковський О. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Кіт Г. С., Кушнір Р. М., Нікітін А. Г. (2015)
Зандарян В. А. - Вимоги до створення високопродуктивного молочного стада, Вєліканова В. С., Юхно В. О. (2013)
Чигринов Є. І. - Ефективність виробництва молока на основі інноваційних технологій при реконструкції ферм, Пономаренко О. В., Артеменко В. І. (2013)
Доротюк Е. М. - Оцінка бугаїв-плідників центрально-східного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи різних ліній за м’ясною продуктивністю нащадків, Гейда І. М. (2013)
Маменко О. М. - Конверсія обмінної енергії різних поживних речовин раціону в жирові депо організму у бичків на відгодівлі, Кожушко М. В. (2013)
Герасимов В. И. - Свиноводство Украины, Пронь Е. В., Данилова Т. Н., Хохлов А. М. (2013)
Герасимов В. И. - Эффективность выращивания свиней по разным технологиям, Пронь Е. В., Данилова Т. Н., Хохлов А. М. (2013)
Чалий О. І. - Показники якості м’яса свиней при годівлі з використанням об’ємистих кормів, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2013)
Каряка В. В. - Использование локальных и межзональных пород в промышленном свиноводстве, Хохлов А. М, Садовская Л. Н. (2013)
Бойко Н. В. - Продуктивність ярок, одержаних від матерів з різним виходом митої вовни, Корх І. В. (2013)
Сухарлев В. А. - Особенности гистологии кожи овец Романовской породы украинской популяции, Яковлев К. И., Кацы Г. Д. (2013)
Луценко М. В. - Значение типа высшей нервной деятельности для лошадей в нетрадиционных сферaх использования (2013)
Прудніков В. Г. - Вплив сезонних особливостей складу молока корів різних порід на сиропридатність, Тарасова Т. О., Лисенко Г. Л., Аль-Базі Мезхер Каміль (2013)
Прудніков В. Г. - Вплив нетрадиційних видів коптильної деревини на якість скумбрії гарячого копчення та її відповідність стандарту, Попова В. О., Леппа А. Л. (2013)
Рой Ю. С. - Порівняльна оцінка волосяного покрову корів абердин-ангуської та створюваної ангуської м'ясної порід в літній період року (2013)
Данілова Т. М. - Інтенсивне використання кролематок (2013)
Товстик В. Ф. - Гідробіологічна характеристика ставків Харківської області, Бородін Ю. М. (2013)
Тарасенко А. А. - Общие заболевания для карпа и веслоноса при содержании в поликультуре (2013)
Маменко О. М. - Відпочинок як складова поведінки риб, Портянник С. В. (2013)
Кандыба В. Н. - Актуальные проблемы нормированного кормления высокопродуктивных животных и методы их решения в промышленном скотоводстве Украины (2013)
Котляр О. С. - Вплив застосування різних форм купруму в годівлі ремонтних свинок на їх репродуктивні показники (2013)
Котляр О. С. - Біомаса вермикультури як джерело мікроелементів у годівлі свиней (2013)
Хохлов А. М. - Возрастные особенности размеров яичников и яйцеклеток у свиней крупной белой породы (2013)
Баранова Г. С. - Динаміка гормонів у крові молодняку свиней різних генотипів та їх зв'язок з продуктивністю, Коваленко Б. П. (2013)
Коновалова Н. І. - Ембріогенез гонад домашніх та диких селезнів, Жигалова О. Є., Бирка О. В. (2013)
Музыка А. А. - Обоснование комплексного биофизического и биологического воздействия на организм молодняка крупного рогатого скота (2013)
Ткач М. М. - Дослідження гострої токсичності гелю з бактеріофагом стафілококовим, Щербак О. В., Єрещенко О. А. (2013)
Карпуть В. А. - Продуктивные качества и резистентность телят в зависимости от живой массы при рождении (2013)
Маменко О. М. - Якість молока корів та його екологічна безпека, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2013)
Mamenko A. - Phytobiopreparations and adaptive premixes for animals in provinces contaminated by xenobiotics, Portjannik S., Goncharova L. (2013)
Маменко О. М. - Динаміка коефіцієнтів переходу важких металів з ґрунту в основні корми раціону корів, Хруцький С. С., Ємець З. В. (2013)
Хруцький С. С. - Зміни морфологічного і біохімічного складу крові корів за впливу екологічних чинників, Маменко О. М. (2013)
Вороняк В. В. - Экологический мониторинг источников водоснабжения животноводческих хозяйств Львовской области (2013)
Колісник П. В. - Природна резистентність та якість молозива корів при використанні комплексного металоглобуліну в умовах нормативного мікроклімату, Чорний М. В., Логачова Л. О. (2013)
Вороняк В. В. - Деякі гематологічні та біохімічні показники крові телят за різного ступеня забруднення радіацією, Чорний М. В. (2013)
Яковлев А. С. - Бездомные животные, Щербак Е. В. (2013)
Купіна З. П. - Мисливське господарство в Україні (2013)
Чалая О. С. - Особенности воздействия тяжелых металлов на организм молодняка свиней на откорме, Маменко О. М. (2013)
Лисенко А. Я. - Інновації базуються на знаннях історії, Піпенко М. А. Чумаченко І. П. (2013)
Купина З. П. - Организация бизнеса в современном свиноводстве (2013)
Кущ Л. Л. - Правові основи захисту права інтелектуальної власності (2013)
Югай К. Д. - Место физиологии в системе подготовки специалистов в отрасли животноводства, Бобрицкая О. Н., Антипин С. Л., Водопьянова Л.А. (2013)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні проекти та методи оцінювання їх економічної ефективності, Воронкова А. А. (2013)
Хохлов А. М. - Продовольственная безопасность и научное обеспечение развития сельскохозяйственного производства (2013)
Воронкова А. А. - Аграрний менеджмент в умовах трансформації аграрного сектору економіки, Куцина Л. В., Симоненко С. І. (2013)
Титул, Зміст (2012)
ДніпроГЕСу — 80 років. День народження — 10 жовтня 1932 року (2012)
Голубев Н. В. - Листая старые отчеты (2012)
Савченко Ю. В. - Анализ работы маслонапорных установок гидротурбин Днепровской ГЭС-1 в различных режимах (2012)
Лущенко В. Г. - Проблемы борьбы с моллюсками на гидроэлектростанциях, Савченко Ю. В. (2012)
Стефанишин Д. В. - Про один підхід до оцінки стану земляної греблі, що перебуває в постійній експлуатації, за даними регулярних п’єзометричних спостережень (2012)
Кириленко О. В. - Комплексний аналіз аварійних ситуацій генеруючого обладнання електростанцій, Федоренко Г. М., Кенсицький О. Г. (2012)
Гребеников В. В. - Исследование электрогенератора с постоянными магнитами для малой ветро- и гидроэнергетики, Шымчак П. П., Прыймак М. В. (2012)
Левицкий А. С. - Измеритель биений вала гідрогенератора с помехозащищенным трактом передачи сигнала (2012)
Титко А. И. - Тангенциальная неравномерность электромагнитных и тепловых характеристик в крайних пакетах турбогенератора при изменении загрузки, Федоренко Г. М., Лившиц А. Л., Кобзарь К. А. (2012)
Зозулин Ю. В. - Об оптимизации требований к режимам работы турбогенераторов при их реабилитации на энергоблоках ТЭС, ГЭС и АЭС, Кузьмин В. В., Лившиц А. Л., Шпатенко В. С. (2012)
Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року (2012)
Жук А. П. - Чергова, 44-а сесія міжнародної ради з великих eлектроенергетичних систем СIGRE-2012, Кудлай С. В., Приступчук О. А. (2012)
Памяти Сергея Петровича Капицы (2012)
Жарких В. - Проблема слушания/говорения в структуре человеческих взаимоотношени (в контексте философии прагматизма) (2017)
Афанасьев А. - Историческая память: идеология и наука, Василенко И. (2017)
Барановская О. - Основания моральных понятий в иррационалистической этике (2017)
Бородіна Н. - Шляхи розвитку критичного мислення (2017)
Городніченко А. - Інноваційні наукові методи та методики у туризмі, Рибка Н. (2017)
Ковалева Н. - Оdessa classics как конституант символического поля, Левченко В. (2017)
Личинаки А. - Архаические мотивы в современном искусстве: проблема оснований и методов исследования (2017)
Невзоров В. - Может ли быть наука источником морали (2017)
Уварова Т. - Ідентичність у проблемному полі культурології (2017)
Филиппов О. - Чипирование как метод контроля сознания человека (2017)
Уanushevych I. - Consciousness, language and problems of communication (2017)
Відомості про авторів (2017)
Від редакційної колегії (2015)
Бойко А. - Освіта: на все життя чи упродовж життя? (2015)
Оніпко В. - Практична підготовка майбутнього вчителя прородничих дисциплін до реалізації біотехнологічного профілю у вищій школі (2015)
Яланська С. - Формування та розвиток особистості: конструктивні й дескрутивні фактори (2015)
Курмишева Н. - Креативність як складова компетентності педагогічного працівника (2015)
Костюченко А. - Аналіз поняття "Міжкультурна компетентність учителя" (2015)
Стрельніков М. - Зарубіжний досвід підготовки магістрів спеціальності "Бізнес-адміністрування" (2015)
Погребняк В. - Пошуки педагогами Канади сутності демократичної громадянськості: від поінформованості до активної участі (2015)
Штефан Л. - Особливості навчання студентів у провідних країнах світу (2015)
Рибалко Л. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці майбутніх фахівців із физичної реабілітації (2015)
Стрельніков В. - Вітчизняні та зарубіжні теорії інтенсивного навчання дорослих (2015)
Хоменко А. - Суб'єкт-суб'єктивні відносини як основа реалізації сучасної парадигми вищої освіти в Україні (2015)
Дегтярьова Г. - Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога як засіб професійного самовдосконалення (2015)
Лебедик Л. - Європейський досвід реформування системи підготовки викладачів вищої школи (2015)
Зінченко Г. - Математична культура як інноваційна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2015)
Кравченко Д. - Андрагогічний вимір професійної підготовки сучасного вчителя історії (2015)
Ільченко О. - Благодійність жінок: Катерина Старжинська - сподвижниця національної освіти Лубенщини (1854-1932 рр.) (2015)
Фізеші О. - Тенденції розвитку початкової школи у Закарпатті (1939-1944 рр.) (2015)
Кравчук О. - Американська технологія навчаня грамоти: дискусія 1920-х років (2015)
Мокляк В. - Автономія університетів України в статуті 1804 р. (2015)
Петренко Л. - Формування ідеалу як мети виховання української молоді у спадщині Г. Ващенка (2015)
Кравченко І. - Погляди І. Франка на розвиток системи освіти в Україні, Лутфуллін В. (2015)
Никифоров А. - Просвітницька діяльність Никанора Онацького на Слобожанщині (1875-1937) (2015)
Кікто С. - Напрями просвітницько-виховної діяльності земств Полтавської губернії (2015)
Погрібняк О. - Передумови формування ідей морального фиховання у педагогічній спадщині Іоанна Максимовича (2015)
Ільченко О. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Упровадження основних положень закону України "Про вищу освіту" як засіб забезпечення європейського рівня діяльності вищої школи", Мокляк В. (2015)
Наші автори (2015)
Шановні автори! (2015)
Вихідні дані (2015)
Атмаджа Е. - Переклад фразеологізмів з компонентом-зоонімом з української мови на турецьку, Гоздаш Р. (2016)
Бродяк Д. А. - Аун Сан Су Чжи. Исторический портрет (2016)
Вертієнко Г. В. - Ka-mərəδa в мистецтві та ритуалі скіфів? (До семантики образу голови) (2016)
Маврина О. С. - Туркмены на юге Украины в конце XVIII – середине XIX вв. (По архивным источникам) (2016)
Марков Д. Е. - К вопросу о вассальной системе в Непале: статус буддийского княжества мустанг в составе индуистского королевства (2016)
Отрощенко І. В. - Питання повернення монгольських тувинців у політиці Тувинської Народної Республіки (2016)
Радівілов Д. А. - Мусульмани в системі державно-конфесійних відносин сучасної Росії: інституційно-правовий аспект (2016)
Туранли Ф. Ґ. - До проблеми дослідження османсько-турецьких рукописних документів з історії України (2016)
Туров И. В. - Сила воображения как фактор обоснования власти цадика в учении хасидов (2016)
Вісич С. Ю. - Валідація методик кількісного визначення ризатриптану в дослідженнях біоеквівалентності генериків за процедурою біовейвер, Доровський О. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М. (2017)
Волковой В. А. - Дослідження протизапальної та аналгетичної дії лікарської форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівної, Шахватова Н. М., Березнякова М. Є., Фоміна Г. П. (2017)
Коваленко Т. І. - Вроджена клітинна імунна відповідь у експериментальних тварин різного віку на тлі запалення і введення імунокоректорів (2017)
Сенюк І. В. - Вивчення послаблюючої активності різних субстанцій, одержаних з плодів сливи домашньої Prunus domestica, Башар Джабар Аль-Сахлані, Ленчик Л. В. (2017)
Кононенко Н. М. - Вивчення антигіперглікемічних властивостей екстракту імбиру на експериментальній моделі цукрового діабету 2 типу, викликаного дексаметазоном, Чікіткіна В. В., Сорокіна М. В. (2017)
Горошко О. М. - Вплив ліпофлавону на фібринолітичну активність у здорових щурів при тривалому введенні, Заморський І. І., Шпичак О. С., Богдан Н. С., Паламар А. О., Драчук В. М. (2017)
Петровська Л. С. - Порівняльне вивчення безпечності гелів для інтимної гігієни, Загайко А. Л., Галузінська Л. В. (2017)
Шебеко С. К. - Порівняльне експериментальне дослідження нефропротекторних властивостей похідних глюкозаміну у комбінації з кверцетином (2017)
Марчишин С. М. - Елементний склад квіток та листків хризантеми садової багаторічної (Сhrysanthemum × hortorum Bailey), Полонець О. В., Гарник М. С., Демидяк О. Л. (2017)
Маміна О. О. - Вивчення терміну зберігання амлодипіну у біологічному матеріалі при його гнильному розкладанні, Кабачний В. І., Томаровська Т. О. (2017)
Дорошенко О. Г. - Дослідження антимікробної активності збору діуретичного, Марчишин С. М., Ткачук Н. І. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Алешичев П. В. - Особенности построения идеализированной системы для динамического расчета волнового цепного привода исполнительного органа землеройной машины (2013)
Басс К. М. - Плоскостное и пространственное математическое моделирование движения карьерного автотранспорта, Плахотник В. В., Кривда В. В. (2013)
Будиков Л. Я. - Концепция метода расчета оптимальных тормозных характеристик механизмов передвижения грузоподъемных кранов, Зеленко А. В. (2013)
Верещака М. А. - Оптимізація обсягу та тривалості днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах (2013)
Гаврильченко О. А. - Анализ и развитие методов исследования динамики манипуляционных систем промышленных роботов, Дорохов Н. Ю. (2013)
Гаврильченко О. А. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния и основных показателей качества проката, применяемого для изготовления металлоконструкций кранов, при реализации процесса его правки, Конарев А. И. (2013)
Гавриш П. А. - Усталостные повреждения крановых металлоконструкций, Шепотько В. П., Мартыновская Е. В. (2013)
Гутаревич В. О. - Исследования поперечных колебаний монорельсового пути шахтной подвесной дороги (2013)
Ермакова С. А. - Анализ параметров и нагруженности опорного оборудования самоходных стреловых кранов (2013)
Зиборов К. А. - Влияние конструкции и материала выходных звеньев шахтных локомотивов на формирование момента сопротивления при нестационарном движении (2013)
Иваненко О. И. - Влияние изменения ветровой нагрузки на безопасную эксплуатацию портовых кранов, Дмитриев А. А., Крупко И. В. (2013)
Крупко В. Г. - Определение рациональных параметров жесткосной системы экскаватора со сниженными динамическими нагрузками, Дихтенко Р. Н. (2013)
Крупко В. Г. - Исследование напряженного состояния гусеничных звеньев экскаваторов – механических лопат, Койнаш В. А., Опенько С. Ю., Проць В. В. (2013)
Крупко В. Г. - Повышение технического уровня горнотранспортной техники – требование времени, Лавренко Ю. В. (2013)
Крупко И. В. - Сравнительная характеристика механизмов передвижения экскаваторов, Отченаш С. Ю. (2013)
Лубенец С. В. - Причины возникновения трещин в металлоконструкциях перегружателей (2013)
Периг А. В. - Малые колебания сферического маятника с равномерно вращающейся точкой подвеса, Стадник А. Н., Дериглазов А. И., Подлесный С. В. (2013)
Поликарпов Ю. В. - Движение четырехколесного крана на цилиндрических колесах "вперед" и "назад" в пределах рабочей зоны (2013)
Проців В. В. - Моделювання роботи системи автоматичного контролю юза та буксування на шахтному шарнірно-зчленованому локомотиві (2013)
Рагулин И. А. - Определение грузоподъёмности и группы классификации режима работы крана, обеспечивающие требуемую производительность и срок службы (2013)
Ракша С. В. - Анализ влияния подвижных масс подвесной канатной дороги на спектр собственных частот привода, Горячев Ю. К., Куропятник А. С. (2013)
Таран И. А. - Распределения потоков мощности в трансмиссии шахтого дизелевоза, работающей по схеме "дифференциал на выходе" (2013)
Федоряченко С. А. - Исследование поведения шахтной вагонетки в условиях динамического взаимодействия выходных звеньев ходовой части с рельсовым полотном (2013)
Швачунов А. С. - Повышение надежности полиспастной системы при обрыве каната, Дорохов Н. Ю. (2013)
Гах В. М. - Дробоструминна камера для обробки крупних металоконструкцій дробом, Удовіченко М. П. (2013)
Квашнін В. О. - Визначення енергетичних характеристик асинхронного двигуна з використанням його математичної моделі, Косенко В. А., Покинтелиця І. А. (2013)
Федоров М. М. - Особенности составления характеристических уравнений разветвленных электрических цепей, Ткаченко А. В., Шелехова О. Г. (2013)
Бережная Е. В. - Устройство сжатия сварочных роликов для электроконтактной наплавки, Чепель Ю. А., Кассов В. Д. (2013)
Семенов В. М. - Влияние легирующих элементов на склонность металла шва к образованию горячих трещин при электрошлаковой сварке, Кассов В. Д., Иванык А. В., Литвиненко С. Н. (2013)
Холмовой Ю. П. - Виртуальный регистратор кривых потенциометрического титрования в лабораторном практикуме, Авдеенко А. П. (2013)
Шевченко Н. Ю. - Разработка концептуальных подходов к автоматизации работы архива конструкторской документации на промышленном предприятии, Мартемьянова М. Ф. (2013)
Берсуцький А. Я. - Особливості формування структури людського капіталу промислового підприємства, Каменська О. О. (2013)
Болотина Е. В. - Социально-экономические проблемы интеграции Украины в ЕС и пути их разрешения, Рудюк И. В. (2013)
Бывшева Л. А. - Достижение предприятием конкурентных преимуществ на рынке инструментами стратегического менеджмента, Кондратенко О. А. (2013)
Гридасов В. М. - Инвестиционная деятельность страховых организаций в современных условиях (2013)
Жикаляк М. В. - Реформування системи державного регулювання гірничої промисловості України в частині прав власності на мінеральні ресурси (2013)
Коломієць В. М. - Управління конкурентоспроможністю персоналу шляхом застосування стратегій розвитку (2013)
Кулєшова Л. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент сталого розвитку підприємств (2013)
Михайличенко Н. М. - Контролінг як інструмент підвищення ефективності управління малими підприємствами (2013)
Саєнко О. В. - Інформаційно-методичне забезпечення при викладанні дисципліни "Економіка та планування виробництва" (2013)
Салій Т. М. - Теоретичні основи комплексного підходу до процесу вивчення економічних дисциплін студентами вищих навчальних закладів (2013)
Сокольнікова О. Є. - Проблеми ефективності систем управління якістю на підприємствах України, Момот О. І., Мирошниченко О. В. (2013)
Анотації (2013)
Автори (2013)
Скорочення (2013)
Вимоги до статей (2013)
Остання сторінка (2013)
Древаль Л. А. - Экспериментальное исследование энтальпии смешения жидких сплавов системы Co–Ni–Zr, Агравал П. Г., Косорукова Т. А., Турчанин М. А., Иванченко В. Г. (2013)
Древаль Л. А. - Экспериментальное исследование энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Fe–Zr, Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2013)
Трофимов А. В. - Выбор присадочного материала для подслоя при сварке меди М1 со сталью 12Х18Н10Т, Трембач И. А, . Трембач Б. А. (2013)
Жбанков Я. Г. - Исследование напряженного состояния заготовки при протяжке с неоднородным температурным полем комбинированными бойками, Швец А. А., Турчанин М. А. (2013)
Заблоцкий В. Н. - Компьютерное моделирование силового режима при высадке втулок с фланцем, Мартынов С. В., Гончарук К. В. (2013)
Клименко Г. П. - Совершенствование технологии и методов расчета процесса прокатки двухслойных порошковых лент, Грибков Э. П., Данилюк В. А. (2013)
Майборода В. С. - Микрогеометрия рабочей поверхности образцов на разных стадиях усталостного повреждения при их циклическом нагружении, Налимов Ю. С., Теслюк Н. Н., Майданюк С. В., Пливак А. А. (2013)
Семенов В. М. - Развитие методик расчета напряженно-деформированного состояния валковых узлов специализированных реверсивных станов холодной прокатки с приводом через опорные валки, Чуруканов А. С. (2013)
Сагайда П. И. - Информационная технология и программно-методический комплекс для моделирования сложных объектов проектирования с использованием нечетких когнитивных карт (2013)
Герас Е. О. - Диагностика оборудования ветроэнергетической установки FL-2500, Макшанцев В. Г. (2013)
Єнікєєв О. Ф. - Імітаційна модель девіацій миттєвої швидкості обертання колінчастого валу, Зателепіна С. Г., Суботін О. В. (2013)
Івченко Т. Г. - Аналіз можливостей підвищення продуктивності точіння сталей з урахуванням дії мастильно-охолоджуючих технологічних середовищ (2013)
Lovejkin V. S. - The crane’s vibrating systems controllable mechatronics’ devises with magnetorheological fluid; the nonlinear mathematical model of behavior and optimization of work regimes, Chovnjuk Y. V., Sachyk A. P. (2013)
Акимов В. И. - Децентрализованное хранение информации в распределенных компьютерных системах: обзор технологии DHT, Богданова Н. С., Винницкая Я. А. (2013)
Разживин А. В. - Математическое описание перераспределения мощности на электрической дуге (2013)
Човнюк Ю. В. - Дослідження динамічних процесів у робочих органах підйомних установок методами математичної фізики, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Шеремет А. И. - Синтез эквалайзерного регулятора тока для одноконтурной системы подчиненного регулирования (2013)
Болотіна Є.В. - Інституціональна структура та прискорення інституційного розвитку перехідної економіки України (2013)
Васюткіна Н. В. - Процес управління потенціалом розвитку в системі управління сталого розвитку підприємства (2013)
Верхоглядова Н. І. - Методичний підхід до забезпечення ефективності управління будівельним підприємством на засадах логістичної концепції, Іваницька Т. Є. (2013)
Гавриш О. М. - Податкові пільги як важелі регуляторної політики держави, Колупаєва І. В. (2013)
Головкова Л. С. - Оцінка ефективності управління будівельним підприємством за логістичним підходом (2013)
Гудковський С. Б. - Формування умов для ефективної роботи машинобудівних підприємств (2013)
Дятлова В. В. - Система технічного регулювання в Україні: етапи і механізми трансформації, Вознюк С. В. (2013)
Ісаншина Г. Ю. - Інноваційна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку (2013)
Кадикова І. М. - Інструментальні засоби виконання землеоціночних проектів із застосуванням методу капіталізації земельної ренти, Міроєвська К. В. (2013)
Мішура В. Б. - Капітал підприємства та шляхи його оптимізації, Володченко В. В. (2013)
Савельева В.С. - Управление сопротивлением изменениям на промышленном предприятии (2013)
Фоміченко І. П. - Система управління економічною безпекою підприємства, Баркова С. О. (2013)
Чирва О. Г. - Механізми регулювання конкурентоспроможності економічних систем України (2013)
Шевченко О. О. - Парадигма економічного розвитку в конкретно-історичних умовах сучасного світового господарства (2013)
Шимко Е. В. - Возможности оптимизации затрат на производство по корреляционным зависимостям, Подгора Е. А. (2013)
Шубная Е. В. - Современное состояние и стратегические направления инновационного развития Донецкого региона, Бывшева Л. А. (2013)
Шубная Е. В. - Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли, Пичаджи Я. К. (2013)
Анотації (2013)
Автори (2013)
Скорочення (2013)
Вимоги до статей (2013)
Остання сторінка (2013)
Титул, зміст (2017)
Шолойко Н. В. - Історичні передумови створення системи фармаконагляду у світі, Матвєєва О. В., Гайдук К. С. (2017)
Білоус М. В. - Логістичний аутсорсинг у фармації: теорія та практика, Шматенко О. П., Рижов О. А., Райкова Т. С., Дроздов Д. В. (2017)
Прилипко Н. А. - Протиепілептичні препарати: взаємодія, особливості застосування, Гриньків Я. О. (2017)
Лелека М. В. - Використання моделювання під час вивчення економічного навантаження захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції літнього населення у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Баула О. П. - Сучасні підходи до контролю елементних домішок у лікарських засобах рослинного походження, Деркач Т. М. (2017)
Луць В. В. - Обґрунтування оптимальних концентрацій активних фармацевтичних інгредієнтів у комбінованих м’яких лікарських формах для зовнішнього застосування антимікотичної дії, Количева Н. Л., Гладишев В. В., Лисянська А. П. (2017)
Щиковський О. Е. - Фармацевтична розробка з промисловим впровадженням генеричного лікарського засобу з важкорозчинною субстанцією – таблеток препарату Німодипін, Крутських Т. В. (2017)
Шостак Т. А. - Ідентифікація та кількісне визначення флавоноїдів комплексного густого екстракту трави звіробою та квіток нагідок, Калинюк Т. Г., Вронська Л. В. (2017)
Карбовський В. Л. - Гістологічне дослідження підгострої токсичності препарату ПЕГ-Філстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Попадинець О. Г. - Вивчення протизапальної активності та гострої токсичності екстрактів сосни звичайної, Грицик А. Р., Мандзій Т. П. (2017)
Бехта І. - Композиційно-мовлєннєві засоби екстеріоризації концепту Постмодерністський Персонаж у постмодерністському романі М. Аміса, Гураль О. (2011)
Гладкоскок Л. - Засоби об’єктивації концептів, Левицький В. (2011)
Єсипенко Н. - Концепт Common Sense в англомовній літературі XIX століття (2011)
Колесник О. - Міфологічні сценарії у вимірі лінгвосеміотики та фреймової семантики (2011)
Садовник-Чучвага Н. - Відображення родової концептосфери давньоанглійської героїчної поезії в номінаціях концептуальних сегментів життя та смерть (2011)
Турчин В. - Мовні засоби вираження основних концептуальних понять у поезії Г. Гейма, Турчин М. (2011)
Бехта І. - Парадигма англомовного постмодерністського художнього тексту (2011)
Бехта Т. - Фреймова когезія детективного тексту (2011)
Bekhta N. - Performativity as Analytical Category of Postmodern Narrative Text (2011)
Осовська І. - Різнорівневі прояви прецедентності в німецькомовному сімейному дискурсі (2011)
Морозова И. - Явление речевой мимикрии в английском художественном диалоге (2011)
Рогова Л. - Морфологічні особливості рекламного тексту (на основі текстів рекламних оголошень косметики) (2011)
Скібіцька Т. - Лексичні засоби реалізації комунікативного наміру адресанта ділового листа (2011)
Кійко С. - Омографи в сучасній німецькій мові (2011)
Дребет В. - Взаємовідношення семантичних і стилістичних ознак іменника в сучасних німецькомовних прозових творах (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського