Ткачівська М. - Прикметники форми в сучасній німецькій мові (2011)
Романова Н. - Семантична інтерпретація емотивних слів у "Das Buch der Sprichwörter” (2011)
Пеляк О. - Характеристика чоловічих імен німецьких поселенців Галичини (2011)
Кійко Ю. - Німецькі й українські кореспонденції в стилістичному аспекті (2011)
Zwjak L. - Ableitung als Wortbildungsart der Grenzpolizeilichen Lexik in der deutschen Sprache (2011)
Задорожна І. - Особливості функціонування фразеологізмів з компонентом-прикметником оцінки в художньому тексті (на матеріалі німецької мови) (2011)
Лопатюк О. - Способи вираження умовного зв’язку в сучасній німецькій мові (2011)
Боштан А. - Функціонально-семантичне поле атрибутивності в сучасній німецькій мові (2011)
Левицкий В. - Несколько замечаний об этимологическом анализе и этимологических словарях (2011)
Stachowski M. - Liberman and Levickij: Towards Comparative Etymological Lexicography of English and Germanic (2011)
Коломієць Л. - Колесник О. С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури: монографія. – Чернігів: РВВ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. – 312 с. (2011)
Яцюк І. - Кантемір Н. Р., Кантемір С. О. Zu gutem Deutsch: Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний курс німецької мови (для початківців). – Чернівці: Технодрук, 2010. – 364 с. (2011)
Левицкий В. - О когнитивной лингвистике и Нобелевских лауреатах (2011)
Реквієм (2012)
Світлій пам’яті В. В. Левицького (2.04.1938–6.09.2012), нашого учителя, європейського ученого, засновника Чернівецької квантитативної школи (2012)
Боштан А. - Сполучуваність атрибутів з іменниками в художньому стилі сучасної німецької мови (2012)
Буяр І. - Гендерні та лінгвокультурні особливості семантичної сполучуваності прикметників негативної оцінки в сучасній англійській мові (на матеріалі британських і американських романів) (2012)
Головацька Н. - Синонімічні ряди давньоанглійських сенсорних дієслів (2012)
Кійко С. - Омонімія в мовленні: типологія й інтерпретація (2012)
Материнська О. - Антропоморфна метафора в системі меронімів німецької мови (2012)
Гладкоскок Л. - Семантична структура ядерних прикметників у підгрупі "темний” (2012)
Гриш О. - Категоризація англійського нафтогазового термінологічного простору (2012)
Журкова О. - Лінгвокультурний підхід до вивчення конотативного значення фразеологічних одиниць (2012)
Манютіна О. - Когнітивно-прагматичні та гендерні характеристики евфемізмів у текстах "жіночого” журналу (2012)
Черська Ж. - Епідигматика прикметників лексико-семантичної групи зі значенням "егоїстичний” (2012)
Шкварчук С. - Мовленнєва реалізація ептонімів Й. В. Ґете: експліцитне vs. імпліцитне вживання (2012)
Грижак Л. - Специфіка мовного вираження модальних значень в американському політичному дискурсі (2012)
Долгополова Л. - Глагольные конструкции как средство выражения субъективной модальности в немецком языке (2012)
Дребет В. - Іменник у синтаксичних рамках з різними способами дієслова в сучасних німецькомовних прозових текстах (2012)
Мельник Ю. - Синкретизм у системі англійського гіпотаксису (2012)
Субота С. - Фонемна структура кореневої морфеми у сучасній англійській мові (2012)
Галицька У. - Когнітивна структура поняття відраза (2012)
Єсипенко Н. - Принципи структурування культурного концепту і текстова реалізація його компонентів (2012)
Жаботинська С. - Мовні знаки як конструкти (2012)
Колесник О. - Мовне моделювання світу в аспекті міфологічного семіозису (2012)
Кійко Ю. - Евідентність і епістемічна модальність у німецькому інформаційному дискурсі (2012)
Литвиненко Ю. - Реалізація принципу іконічності в блазонах (2012)
Осовська І. - Зовнішня структура концепту Familie як метахтону концептополя Familienbeziehungen (2012)
Попович Т. - Буквальна та метафорична дескрипція емоційного концепту страх (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2012)
Селіванова О. - Комунікативний вплив: дискусійні питання (2012)
Турчин В. - Логічна та лексична когезія у циклі оповідань А. Цвайга "Was der Mensch braucht" (2012)
Сторінками семасіології життя (2012)
Vasylenko O. - Development of transformational learning as a theory of adult education (2015)
Вихрущ А. В. - Педагогіка старості в контексті персонології (2015)
Ігнатович О. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку культури особистості як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності (2015)
Kamińska K. - Оd wyrafinowanej elegancji do szmateksu, czyli starość w obliczu mody (2015)
Кучерявий А. О. - Цільовий аспект інформаційного управління професійним розвитком фахівців (2015)
Литвиновський Є. Ю. - Моніторинг якості освіти дорослих на основі системи збалансованих показників, Талан І. С. (2015)
Luber D. - Kapitał społeczny seniorów w aspekcie wybranych obszarów ich aktywności (2015)
Сергеєва Л. М. - Конкурентоздатність фахівця як соціально-педагогічна категорія (2015)
Вовк М. П. - Досвід викладачів Київського університету у контексті розвитку української фольклористики (1902-1950 рр.) (2015)
Десятов Т. М. - Адаптивні системи освіти дорослих (2015)
Лічман Л. Ю. - Концепт життєзабезпечення у світлі ідеї ноогенеза П. Тейяр де Шардена: щодо питання про компетентнісно-орієнтовану педагогіку (2015)
Лутаєва Т. В. - Роль викладача у формуванні особистості майбутнього фахівця медико-фармацевтичної галузі: історико-педагогічний аспект (2015)
Самко А. М. - Передумови становлення та перспективи розвитку біографічного методу в історії педагогіки (2015)
Тимчук Л. І. - Система освіти дорослих в Україні (50-80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Товканець Г. В. - Університети третього віку в європейській освіті дорослих (2015)
Чугай О. Ю. - Професійна підготовка педагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США: досвід для України (2015)
Шарненкова Т. О. - Проблема самоосвіти та освіти дорослих у педагогічній спадщині М. І. Пирогова (2015)
Аніщенко О. В. - Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів у вищій школі в контексті цінностей освіти впродовж життя (2015)
Баніт О. В. - Корпоративні університети як одна з сучасних форм внутрішньофірмової підготовки персоналу (2015)
Буянов П. Г. - Використання ігор у професійній освіті дорослих (2015)
Войтовська О. М. - Андрагогічні принципи навчання педагогів у системі післядипломної освіти (2015)
Волярська О. С. - Науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів у післядипломній педагогічній освіті, Халемендик Ю. Є. (2015)
Гуменюк С. В. - Використання засобів інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури: педагогічний аспект (2015)
Закомірний І. М. - Основні аспекти організації екстернатної форми навчання у вечірній школі (2015)
Зінченко С. В. - Особливості спільної навчальної діяльності педагогів і дорослих учнів (2015)
Ліснічук Н. В. - Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Онищук Л. А. - Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (2015)
Патієвич О. В. - Психолінгвістичні та методичні засади навчання академічного письма студентів магістратури природничих спеціальностей (2015)
Романюк О. І. - Наукові підходи до розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2015)
Сігаєва Л. Є. - Професійний розвиток особистості вчителя в системі післядипломної освіти, Білобровко Т. І. (2015)
Тищенко С. І. - Інформаційні системи і технології в системі професійної освіти фахівця-аграрія (2015)
Маршавін Ю. М. - Теорія і практика професійної підготовки дорослих (рецензія на монографію: Волярська О. С. Професійна підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і методичні аспекти. – К.; Запоріжжя: ІПК ДСЗУ: Кругозір, 2015. – 479 с.) (2015)
Панасенко О. С. - Мінливість якісного складу органічної частини лучно-чорноземного ґрунту за різних систем удобрення, Усата Р. Ю. (2015)
Макаренко Н. А. - До питання екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів, Рудніцька Л. В. (2015)
Івасюк Ю. І. - Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин, Карпенко В. П., Грицаєнко З. М. (2015)
Буйний О. В. - Вплив 1-нафтилоцтової кислоти на формування фотосинтетичного апарату та врожайність помідорів, Кур’ята В. Г., Рогач В. В. (2015)
Вдовенко С. А. - Урожайність гібридів капусти брюссельської залежно від застосування біопрепаратів, Щиголь В. І. (2015)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка за післязбиральної обробки інгібітором етилену й імітації торгового обороту, Дрозд О. О. (2015)
Осокіна Н. М. - Технологічна оцінка зерна пшениці та тритикале для круп’яного виробництва, Костецька К. В. (2015)
Любич В. В. - Якість цілої крупи із зерна спельти залежно від індексу його лущіння та водно-теплової обробки, Полянецька І. О. (2015)
Токар А. Ю. - Зміна вмісту органічних кислот під час бродіння плодових сусел (2015)
Балабак О. А. - Удосконалення технології розмноження сортів фундука в умовах Правобережного Лісостепу України, Балабак А. В. (2015)
Самойленко Н. А. - Особенности плодоношения земляники ананасной в условиях Северного Причерноморья, Самойленко Т. Г., Буцик Р. Н. (2015)
Ибрагимов К. Х. - Некоторые пути решения актуальных проблем развития питомниководства в России (2015)
Івануса В. Я. - Вплив гібереліну на прояв апоміксису у черешні (2015)
Матвеева Р. Н. - Изменчивость двухлетних сибов и полусибов яблони разных сортов коллекции Вс. М. Крутовского, Буторова О. Ф., Попова Н. Н. (2015)
Сиплива Н. О. - Сучасний стан сортименту плодових та овочевих культур в Україні, Гненна М. О., Кулик М. І. (2015)
Rogalskyi S. V. - Influence of seeding time and density of plants on growth and productivity of the sunflower, Poltoretskyi S. P. (2015)
Карпенко В. П. - Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим, Мостов’як І. І., Притуляк Р. М. (2015)
Грицаєнко З. М. - Анатомо-морфологічні зміни в листках соняшника за комплексної дії гербіциду Фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Підан Л. Ф. (2015)
Рогач Т. І. - Вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на якість продукції Helianthus Annuus L. (2015)
Василевський О. Г. - Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду "Поділля" ВНАУ та їх вплив на грунтовий покрив, Матусяк М. В. (2015)
Karpenko V. P. - Introduction history of species and varieties of genus Iris L. in Ukraine against the background of global trends (2015)
Гринчак О. В. - Проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців агараних спеціальностей, Давлетханова О. Х., Марін Б. М. (2015)
Жалдак М. І. - Проблеми фундаменталізації змісту навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах (2015)
Горошко Ю. В. - Про нові послуги педагогічного програмного засобу Gran1 (2015)
Франчук В. М. - Захист даних. Соціальна інженерія (2015)
Біляй Ю. П. - Дистанційне навчання баз даних (2015)
Вишневецька В. П. - Зміст та структура понять "компетенція" та "компетентність". Види та структура компетентностей (2015)
Медведєв М. Г. - Моделювання деяких біохімічних процесів з використанням нелінійної регресії та інформаційних технологій, Листопад В. В., Мулява О. М. (2015)
Климчук С. О. - Завдання типу Drag and Drop в системі Moodle як засіб навчання студентів інформатичних спеціальностей (2015)
В’юн С. В. - Переваги та перспективи програми Intel "Навчання для майбутнього" в інформатизації освіти в Україні (2015)
Рафальська М. В. - Використання вільно поширювальних засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики в школі, Лященко Г. М. (2015)
Литвинова С. Г. - Методичні основи визначення ефективності хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Покришень Д. А. - Інформаційна система "Деканат ЗППО", Олексієнко С. О. (2015)
Кашина Г. С. - Розробка дистанційного практикуму в системі Moodle на прикладі дисципліни "Інтернет-технології", Степанюк О. О. (2015)
Ящик О. Б. - Система задач як засіб забезпечення розвитку системно-логічного мислення старшокласників в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації та основ програмування (2015)
Алексєєв О. М. - Формування інформатичних компетентностей під час навчання студентів педагогічних спеціальностей, Трофименко П. Є., Король О. М. (2015)
Клочко В. І. - Комп’ютерне моделювання у підготовці учителів математики (2015)
Вакалюк Т. А. - Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі (2015)
Нестерова О. Д. - Використання Wolfram Demonstrations Project у навчанні дискретної математики (2015)
Костюченко А. О. - Особливості створення педагогічних програмних засобів математичного спрямування (2015)
Медведєва М. О. - Застосування теорії графів у мережевому моделюванні з використанням інформаційних технологій в умовах особистісно орієнтованого навчання (2015)
Сивак О. А. - Вплив навчання інформатичних дисциплін на формування професійних компетентностей майбутніх документознавців (2015)
Загацька Н. О. - Застосування програмного засобу CrypTool 2 у підготовці фахівців з інформатики до вивчення класичних алгоритмів шифрування (2015)
Твердохліб І. А. - Навчання фізико-технічних дисциплін майбутніх вчителів інформатики з використанням комп’ютерного моделювання (2015)
Біляй І. М. - Дослідження залежності графіка функції розподілу ймовірностей від структури подій (2015)
Коневщинська О. Е. - Університетський веб-сайт як засіб інформаційно-комунікаційної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності (2015)
Горбачевська О. П. - Використання інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх викладачів філологічних спеціальностей (2015)
Содержание (2015)
Предисловие (2015)
Памяти В. В. Крапивиной (2015)
Список работ В. В. Крапивиной (2015)
Фототека. Валентина Крапивина и мы (2015)
Крапивина В. В. - Ольвия и сарматы (2015)
Крыжицкий С. Д. - Архитектурно-строительные остатки в береговом клифе Ольвии (1966 — 1968, 1970, 1972 гг.) (2015)
Буйских А. В. - О датировке бронзолитейной мастерской в южной части Ольвии (2015)
Пукліна О. О. - Скляні модіолуси з Ольвії (2015)
Котенко В. В. - Посуд Херсонеса Таврійського, знайдений в Ольвії (2015)
Braund D. - Olbia in the Roman empire: some observations on Neronian evidence (2015)
Николаев Н. И. - О датировке ольвийского декрета IosPE. I2. 34 в честь Никерата Папиева (2015)
Иванчик А. И. - О некоторых поддельных надписях Ольвии и Тиры (2015)
Папанова В. А. - Весовые гири из пригородных усадеб Ольвийской хоры V — IV вв. до н. э., Ляшко С. Н. (2015)
Ивченко А. В. - Подбойные погребения в дромосах земляных склепов некрополя Ольвии (2015)
Смирнов О. І. - Про дослідження некрополя Ольвії у 1901 році, Шевченко Т. М. (2015)
Снитко І. О. - До історії дослідження некрополів хори Ольвії VI — III ст. до н. е., Гребенников В. Б. (2015)
Каряка О. В. - До історії організації робіт Ольвійської археологічної експедиції у 1930 р. (2015)
Хомчик М. А. Качура М. В. - Лапідарій у Національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" НАН України (2015)
Крутилов В. В. - Керамические обжигательные печи Борисфена середины VI в. до н. э. (по материалам раскопок 2011 — 2013 гг.), Бондаренко Д. В. (2015)
Шейко І. М. - Світильники з вертикальними ручками-петлями з Ольвії та Борисфену (2015)
Хмелевский Д. Н. - Свинцовые изделия из материалов участка "T" Березанского поселения (2015)
Чистов Д. Е. - Новые данные о Березанском поселении классического периода, Ильина Ю. И. (2015)
Смирнов Л. И. - Погребения эпохи средневековья из раскопок участка "ГШ" на о. Березань в 2007 — 2012 гг. (2015)
Толстиков В. П. - О времени основания и архитектурной среде раннего Пантикапея по материалам новейших раскопок (2015)
Молев Е. А. - Святилище у восточной крепостной стены в боспорском городе Китее, Молева Н. В. (2015)
Винокуров Н. И. - Центральное помещение 4 ранней цитадели городища Артезиан в Крымском Приазовье (2015)
Масленников А. А. - Каменное ядро из Крымского Приазовья (2015)
Вахтина М. Ю. Столяренко П. Г. - Склеп № 4 эллинистического некрополя Порфмия (2015)
Скржинская М. В. - Развитие историографии в Боспорском царстве (2015)
Копылов В. П. - Надгробия из Елизаветовского историко-культурного комплекса (2015)
Новиченкова М. В. - Детали щита Scutum позднереспубликанского времени из святилища у перевала Гурзуфское Седло (2015)
Чехович А. Г. - Ремесленные вотивы двух зольников поселения Глубокой Пристани (2015)
Малюкевич А. В. - Молога — сакральный центр поздних скифов Буджака (2015)
Бруяко И. В. - Нестандартные комплексы в погребальном обряде населения городища Картал раннего железного века (2015)
Самойлова Т. Л. - Редкий расписной сосуд эллинистического времени из Тиры (2015)
Охотников С. Б. - Дельта Дуная и остров Змеиный в письменных и археологических источниках (2015)
Діденко С. В. - До питання про верхню хронологічну межу світлоглиняних вузькогорлих амфор типу Шелов D (2015)
Гаврилюк Н. А. - К истории экономики Ольвии — историография проблемы (2015)
Тункина И. В. - К биографии профессора Бориса Васильевича Варнеке: новые архивные материалы (2015)
Гаркуша Н. В. - Деятельность С. И. Гайдученко (к истории археологических исследований в Херсонской губернии) (2015)
Кузьміщев О. Г. - Е. Р. фон Штерн — дослідник античної археології Північного Причорномор’я (кін. XIX — поч. XX ст.) (2015)
Буйских С. Б. - Древние некрополи: нравственные аспекты исследования (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Передмова (2015)
Скорый С. А. - К 70-летию Отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины (2015)
Симоненко О. В. - Слово про Євгена Васильовича Черненка (2015)
Бабенко Л. И. - Об интерпретации изображений на щитках бронзовых перстней из Бельского городища (2015)
Бессонова С. С. - Шляхи сполучення в басейні Тясмину на початку доби заліза, Полтавець В. І. (2015)
Болтрик Ю. В. - Ще раз до питання про одноактність зведення скіфських курганів (2015)
Вертієнко Г. В. - "Хто серед безтілесних божеств найбільш озброєний?" (втілення Веретрагни за 14-м Яштом) (2015)
Зимовец Р. В. - Об одном условном полисемантическом образе в скифском искусстве звериного стиля (2015)
Каравайко Д. В. - Городища раннього залізного віку на Сеймі (2015)
Кравченко Е. А. - Вироби з каменю з поселення Уч-Баш (2015)
Ліфантій О. В. - Зображення птахів на довгих пластинах головних уборів (2015)
Махортых С. В. - Конское снаряжение раннескифского времени на юге Восточной Европы (2015)
Ольговский С. Я. - К интерпретации Большого Бельского городища (2015)
Полидович Ю. Б. - Меч из кургана Толстая Могила (2015)
Скорый С. А. - Бляшки-"козлы" с отрубленными головами (к ритуальной практике крымских горцев в эпоху раннего железа), Зимовец Р. В. (2015)
Фиалко Е. Е. - Погребальные комплексы скифских амазонок: хронологический аспект (2015)
Шелехань О. В. - Знахідки клинкової зброї ранньокелермеського часу з Українського Лісостепу (2015)
Бессонова С. С. - Находка браслетов суботовского типа у с. Закутинцы в Поросье (раскопки Е.Ф. Покровской в 1963 г.) (2015)
Гречко Д. С. - Исследования городища Джан-Баба в Северо-Западном Крыму (2015)
Дзнеладзе Е. С. - Бусы из могильника Красный Маяк как хроноиндикатор (2015)
Левченко Б. М. - Курганы раннескифского времени у с. Медвин в Поросье (по материалам раскопок 1984 — 1985 гг.), Левченко Н. Б., Гречко Д. С. (2015)
Панченко К. І. - Скіфське поховання в двокамерній катакомбі з грунтового могильника біля м. Світловодськ (2015)
Пеляшенко К. Ю. - Ритуальна посудина з розкопок городища скіфського часу біля с. Циркуни (2015)
Горбаненко С. А. - Палеоэтноботанические материалы Знаменского городища и зерновое хозяйство дьяковской культуры (2015)
Лошенков М. И. - Археоэтноботанические коллекции с памятников раннего железного века Беларуси (2015)
Маркова Е. В. - Остеологические материалы из раскопок городища Джан-Баба и поселения у с. Окуневка на Тарханкутском полуострове (2015)
Бокий Н. М. - Открытие Светловодского могильника, Могилов А. Д. (2015)
Кулатова І. М. - Більське городище в науковій і пам’яткоохоронній діяльності Полтавського Центру охорони та досліджень пам’яток археології, Супруненко О. Б. (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Титул, зміст (2012)
Урочистості з нагоди 80-річчя ДніпроГЕСу (2012)
Введение в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС и воздушной линии электропередачи Днестровская ГАЭС — БАР (2012)
Канівській ГЕС — 40 років (2012)
Гурин В. А. - Наукове супроводження коригування параметрів дамб верхньої водойми Дністровської ГАЕС під час будівництва, Рябенко О. А., Тимощук В. С., Чернобиль О. Є. (2012)
Федоренко Г. М. - Высокотеплопроводная изоляция с применением модифицирующих добавок и полимерных композицый, Пащенко Е. А., Савченко Д. А., Костюченко И. А. (2012)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ дисковых электрогенераторов для малой энергетики на основе ферритовых и ниодимовых магнитов, Гамалея Р. Р., Прыймак М. В., Шымчак П. П. (2012)
Грубой А. П. - Обеспечение работоспособности подпятника гидроагрегата при разгерметизации его гидравлической системы, Дьяков В. И., Кубанов В. Г., Шофул А. К., Салтовская Д. А., Рассовский В. Л., Федоренко Г. М. (2012)
Грубой А. П. - Автоматизация проектноAконструкторских работ, Дьяков В. И., Кубанов В. Г., Салтовская Д. А. (2012)
Грубой А. П. - Оценка качества изоляции обмоток статоров крупных электрических машин методом измерения частичных разрядов, Шофул А. К., Берченко Ю. Н., Логвинов В. П., Баранов И. В., Гугля Е. Д. (2012)
Арипхаджаев Н. Э. - Модернизация турбогенераторов ТГВA300 — научно-технические основы и опыт эксплуатации, Зозулин Ю. В., Кузьмин В. В., Лившиц А. Л (2012)
Бородаенко А. С. - О реконструкции 2-ой секции основной системы шин Каховской ГЭС (2012)
Кучерявая И. Н. - Современные изоляционные материалы для силовых кабелей: преимущества и возможности совершенствования (2012)
Рассовський В. Л. - Новітні проекти ПАТ "Укргідроенерго" в оновленій енергетичній стратегії, Литвиненко Ю. В., Кучер С. В. (2012)
Жук А. П. - Саяно-Шушенські уроки (2012)
Семенов А. Н. - 50-летие Министерства топлива и энергетики Украины (2012)
Карамушка О. М. - Мала гідроенергетика України. Стратегія та поточні проблеми розвитку. Погляд Асоціації "Укргідроенерго" (2012)
Нові можливості для енергетичної незалежності (2012)
Ресурсный потенциал развития нетрадиционных источников энергии в ХХI веке (2012)
Энциклопедический подарок энергетикам и электротехникам (2012)
Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" — 2012 (2012)
Лауреаты Нобелевской премии за 2012 год (2012)
Зміст журналу "Гідроенергетика України" за 2012 рік (2012)
Асоціації "Укргідроенерго" — 10 років! (2012)
Передмова (2015)
Кулаковська Л. В. - Первісне заселення Закарпаття, Усик В. І. (2015)
Вотякова О. Л. - Техніко-типологічний аналіз матеріалів шару ІІ стоянки Королево на Закарпатті (2015)
Кононенко О. М. - Крем’яні знаряддя верхньопа­леолітичної стоянки Радомишль І: типологічна специфіка та її інтерпретація (2015)
Пічкур Є. В. - Кременеві "скарби" трипільської культури (2015)
Іванченко Л. І. - Прикраси з розкопок літописного Возвягля (2015)
Шиянова Г. В. - Особливості консервації та реставрації археологічної кераміки (2015)
Територіально-адміністративний покажчик експозиції Археологічного музею ІА НАН України (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Титул, зміст (2013)
Статистична інформація за 2012 рік та за січень 2013 року (фактична) (2013)
Разгонюк Г. О. - Будівництво Дністровської ГЕС: крізь призму часу (2013)
Кирик В. В. - Методы и способы ограничения перенапряжений линий электропередачи, Самков А. В., Губатюк О. C. (2013)
Жук І. А. - Моделювання процесів в пристрої контролю ізоляції оперативного постійного струму (2013)
Бондаренко Ю. Н. - Искусственный водоем энергетического назначения, Павловский В. И. , Норенков В. И., Сук С. П., Фурман И. И. (2013)
Титко О. І. - Аксіальний магнітний потік в зубцях крайніх пакетів статора потужних гідрогенераторів, Урманов О. Б., Федоренко Г. М., Худяков А. В. (2013)
Вайнберг А. И. - Расчет прочности сталежелезобетонной обделки напорного туннеля с учетом работы бетона (2013)
Левицький А. C. - Визначення функції перетворення ємнісного сенсора контролю ступеня розпушення крайніх пакетів зубцевої зони осердя статора потужного генератора, Новік А. І. (2013)
Кучерявая И. Н. - Сверхвысоковольтные кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена (2013)
Ясененко І. М. - Підвищення надійності роботи електричних схем власних потреб Кременчуцької ГЕС (2013)
Мазуренко Л. I. - Асинхронні генератори піко- і мікро-ГЕС, Джура О. В., Диннік Л. М. (2013)
Кузьмин В. В. - Анализ нагрузочных режимов синхронных компенсаторов, Шевченко В. В. (2013)
Третьяк А. В. - Оределение ресурса стержней обмотки гидро- и турбогенераторов большой и средней мощности (2013)
45-ая Сессия Международного Совета по большим электрическим системам CIGRE (2013)
VI Міжнародна конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку гідроенергетики України" (2013)
Харьковский физико-технический институт — колыбель ядерной физики и ускорителей заряженных частиц в СССР. К 80-летию расщепления атомного ядра 1932-2012 гг. (2013)
Титул, зміст (2013)
"Турбоатом" и "Укргидроэнерго" работа на протяжении десятилетий (2013)
Поташник С. І. - Безпечна експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій України на сучасному етапі, Карамушка О. М. (2013)
Стефанишин Д. В. - Перспективи використання геоінформаційних технологій в завданнях забезпечення надійності й безпеки гідроенергетичних об’єктів, Корбутяк В. М., Трофимчук О. М. (2013)
Самойленко Є. Г. - Приннципово нова роторно-лопатева гідротурбіна (2013)
Нікіторович О. В. - Мала гідроенергетика та її розвиток в Україні, Житник В. Г. (2013)
Рябенко О. А. - Використання диференціальних рівнянь для описання вільної поверхні білякритичних гідравлічних режимів роботи ГЕС, ГАЕС, НС, Селезов І. Т. (2013)
Литвиненко Ю. В. - ПАТ "Укргідроенерго" в гідроенергетиці України: погляд у майбутнє, Кучер С. В., Субота В. Й., Вощинський К. В. (2013)
Вайнберг А. И. - Алгоритм определения вероятности потери прочности сталежелезобетонной обделки высоконапорного туннеля (2013)
Грубой А. П. - О влиянии экранирования нулевых выводов на магнитное поле и нагрев конструктивных элементов гідрогенератора-двигателя СВО 1255/255-40 УХЛ4, Шофул А. К. Битюцкий Н. Л., Берченко Ю. Н., Гугля Е. Д., Баранов И. В., Сергиенко С. Б. (2013)
Левицкий А. С. - Измерение относительной влажности и температуры точки росы охлаждающего воздуха в гидрогенераторе-двигателе Днестровской ГАЭС, Жук А. П., Сорокина Н. Л. (2013)
Бондаренко Ю. Н. - Цели и методы оценки технического состояния гидрогенераторов, отработавших расчетный ресурс, Кузьмин В. В., Шпатенко Т. В., Бондаренко Я. Ю., Шпатенко В. С. (2013)
Кучерявая И. Н. - Особенности воздействия частичных разрядов на высоковольтную изоляцию (2013)
Бородаенко А. С. - Холостые сбросы воды Каховской ГЭС (2013)
Кравченко О. П - Новые материалы и методы, используемые для предотвращения гололедообразования на воздушных ЛЭП (обзор), Кравченко С. A. (2013)
Павленко Т. П. - Математическая модель расчета энергии тормозного и рекомбинационного излучения эмиссионных электронов (2013)
Конференції, виставки, семінари (2013)
Передмова (2015)
Дяченко О. В. - Яку геометрію ми обираємо? (до проблеми оцінки розмірів кукутень-трипільських поселень) (2015)
Болтрик Ю. В. - Східне крило курганів Золотого Поясу Скіфії (географічний аспект) (2015)
Скорый С. А. - К вопросу о взаимоотношениях скифов и тавров в VII — IV вв. до н. э., Зимовец Р. В. (2015)
Фиалко Е. Е. - Амазонки во времени и пространстве (2015)
Полтавец В. И. - Торгово-военные пути скифского времени и "татарские дороги" на южном прикордонье Правобережной Лесостепи, Бессонова С. С. (2015)
Біляєва С. О. - Північне Причорномор’я у контактах цивілізацій (2015)
Білинський О. О. - Пам’ятки скіфського часу у верхів’ях Псла, Кабанов Д. О. (2015)
Петраускас А. В. - Археологічні пам'ятки поблизу с. Стремигород Житомирської обл. (2015)
Рудь В. С. - Картографування пам’яток трипільської культури Південно-Східної Вінниччини (2015)
Каряка А. В. - Система розмежування сільської території Ольвії Понтійської за даними дистанційного зондування (2015)
Шерстюк В. В. - Віртуальні археологічні розвідки (2015)
Болтрик Ю. В. - Северинівське городище скіфського часу: біогосподарський аспект досліджень, Горбаненко С. А., Кублій М. В., Сергеєва М. С., Яніш Є. Ю. (2015)
Мінаєва Н. І. - Гідролокаційне дослідження як ефективний метод виявлення та вивчення підводних археологічних об’єктів (2015)
Бузько О. В. - Авторство одного підпису: до історії наукового архіву Інституту археології НАН України (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Правила для авторів (2015)
Рогова П. І. - Формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи (2014)
Маркарова Т. С. - Научно-информационное обеспечение современной педагогической науки и системы образования (2014)
Татарчук Л. М. - Інтегрований галузевий інформаційний ресурс Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН: теоретичні та науково-практичні аспекти створення (2014)
Артемов Ю. І. - Інформаційний простір і бібліотечне середовище: термінологічний дискурс (2014)
Лобановська І. Г. - Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2014)
Заліток Л. М. - Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" як один із сегментів популяризації сухомлиністики (2014)
Пономаренко Л. О. - Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку (2014)
Вараксіна Н. В. - Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Хемчян І. І. - Вплив науково-методичної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на інноваційний розвиток освітянських бібліотек України (2014)
Мацібора Н. Г. - Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України (2014)
Лисиця Н. В. - Бібліографічна продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу, Стельмах Н. А. (2014)
Біла Л. О. - Інформаційні ресурси бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного й інженерно-педагогічного профілю за 2010–2012 роки) (2014)
Копилова А. В. - Бібліотеки обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Ніколаєнко Н. М. - Створення інформаційних ресурсів інженерно-педагогічного спрямування для забезпечення потреб користувачів: із досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії (2014)
Білоус В. С. - Електронна бібліотека – основа інтегрованої технологічної системи інформаційного поля та швидкого доступу до інформації (2014)
Кемпе В. Ю. - Повнота надходження підручників для загальноосвітніх навчальних закладів України 2010–2012 років видання до фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і перспективи (2014)
Файфер Н. В. - Іноземні видання ХVІІІ – поч. ХХ ст. у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та освітянських бібліотеках мережі, Дроншкевич О. В., Білоцерківець І. П. (2014)
Доркену А. М. - Колекція "Мініатюрних книг" у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2014)
Помчалова О. Г. - Заголовки індивідуальних авторів в авторитетних записах як засіб підвищення доступності інформації в електронному каталозі наукової бібліотеки (2014)
Зоріна Н. Є. - База даних авторитетного файла "Предметні заголовки" електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – важливий елемент інтеграції (2014)
Коваленко С. Г. - Зведена база даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2014)
Грудініна Н. Д. - Розширення інформаційного простору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Зарванська І. В. - Концептуальна каталогізація в організації доступу до знань (2014)
Огер Ю. М. - Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Ушакова Л. М. - Ретроспективна конверсія карткових каталогів і створення імідж-каталогу: технологічний підхід (2014)
Голиш Г. М. - Про деякі зауваження до першого випуску середніх таблиць ББК (2014)
Прохоренко О. М. - Сучасні технології обслуговування користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД, Павленко Т. С. (2014)
Кирій С. В. - Розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу через масову роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Шкира О. І. - Комфорт бібліотечного простору як запорука всебічного розвитку майбутнього фахівця (2014)
Баланюк Т. М. - Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2014)
Зотова В. А. - Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка в інформаційному просторі університету (2014)
Дікунова О. А. - Організаційна культура бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної діяльності (2014)
Слотюк Г. М. - Представлення краєзнавчої інформації на веб-сайтах бібліотек Вінниччини (2014)
Петрушенко О. Ю. - WEB 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителя, Петрушенко Ю. В. (2014)
Прокопчук В. С. - Інновації в діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кантлін С. О. (2014)
Гадомський В. С. - Інтернет-сервіси в роботі сучасної бібліотеки вищого навчального закладу (2014)
Клименко Т. Є. - Роль книги у функціонуванні бібліотечного сайта (на прикладі сайта бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка) (2014)
Хемчян І. І. - Науково-методичне забезпечення шкільних бібліотек України в умовах реформування системи національної освіти (2014)
Рубан А. І. - Дитяче читання: погляди вчених, педагогів, письменників із давніх часів до сьогодення (2014)
Марченко Н. П. - Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню (2014)
Спринчук Н. О. - Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів шляхом інтеграції елементів медіаосвіти в навчальний процес закладів післядипломної освіти (2014)
Чекан О. І. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до використання комп’ютерних технологій (2014)
Гриценко А. П. - Роль освітянських бібліотек під час формування у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси (2014)
Дитинник Л. В. - Підвищення компетентності майбутнього педагога бібліотечно-інформаційними засобами (2014)
Лобановська І. Г. - Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології, Зоріна Н. Є. (2014)
Копилова А. В. - Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010–2012 роках (2014)
Рубан А. І. - Дитина і книга: погляд крізь призму часу (2014)
Титул, зміст (2013)
Сирота И. Г. - Реализация проектов гидроэнергетики Украины (2013)
Лобановский Ю. И. - Автоколебания напорных систем гидроэлектростанций и Cаянская катастрофа (2013)
Рябов А. В. - Розрахунково-експериментальне дослідження вібраційного стану та параметрів пульсації рідини моделі поворотно-лопатевої гідротурбіни, Катасонов О. Ю., Бондаренко А. В., Трубаєв О. І., Водка О. О., Ульянов Ю. М. (2013)
Ландау Ю. А. - Народно-хозяйственное значение и безопасность гидротехнических сооружений ГЭС Днепровского каскада (2013)
Касьянюк Я. Л. - Нові технології в автоматизації Київської ГЕС (2013)
Капустинский А. С. - Ремонт полюса гидрогенератора-двигателя СВО 733/130-36 УХЛ4 Киевской ГАЭС (2013)
Тітко В. О. - Моделювання електромагнітних сигналів та експериментальне дослідження діагностики шихтованого магнітопроводу статора турбо- і гідрогенераторів (2013)
Гайденко Ю. А. - 3D-моделирование для определения тангенциальной неравномерности электрических потерь и нагрева в крайних пакетах турбогенератора, Вишневский Т. С. (2013)
Радионов А. В. - Магнитожидкостные герметизаторы и их применение в электроэнергетическом оборудовании, Подольцев А. Д., Вишняков В. Ф. (2013)
Монастирський З. Я. - Волоконнооптичні сенсори для регулювально-запірної арматури АЕС, Левицький А. С., Кромпляс Б. А. (2013)
Джура О. В. - Гідро-дизельна автономна енергосистема з асинхронними генераторами (2013)
Бондаренко Ю. Н. - Мировые тенденции решения проблемы повышения технико-экономических характеристик гидрогенераторов, Кузьмин В. В., Шпатенко Т. В., Бондаренко Я. Ю., Шпатенко В. С. (2013)
Кучерявый А. В. - Модернизация устройства измерения биений валов у генераторного и турбинного подшипников гидроагрегатов № 1— № 8 Днепродзержинской ГЭС (2013)
Осадчий С. Д. - Алгоритм расчета перелива воды через гребень или через верх ядра камерно-земляной плотины (2013)
Кононенко М. О. Мирошніченко В. М. - Проблеми безпеки функціонування ГЕС та гідротехнічних споруд від льодоутворень (кригоутворень), Поташник С. І. (2013)
Сунічук С. В. - Дослідження гідравлічних режимів роботи вузла з’єднання зрівнювального резервуара ГЕС із водоводами, Веремчук А. І. (2013)
Лутаєв В. В. - Стан теоретичних та експериментальних досліджень відсмоктувальних труб низьконапірних гідроелектростанцій (2013)
Яковлева О. М. - Побудова кривої спаду потоків із плавнозмінним нерівномірним усталеним рухом з використанням приведеного закону зміни модуля витрат, Рябенко О. А. (2013)
Рубан О. В. - Внедрение систем обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в Украине (2013)
Поздравляем с 70-летним юбилеем Валерия Михайловича Шубина (2013)
Днепродзержинской ГЭС — 50. Страницы истории строительства (2013)
Caswell E. - The speaking fragments: what Trypillia sherds can tell, Arbeiter S., Ovchinnikov E., Ponroy C., Chapman J. (2016)
Шелехань О. В. - Поховання скіфських воїнів із сокирами з любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції) (2016)
Буйских А. В. - Ионийские килики из Борисфена (2016)
Шевченко Т. М. - Елліністичні глиняні півфігури з Ольвії (2016)
Хамайко Н. В. - Кам’яні гральні фігурки з Шестовицького городища (2016)
Русяєва А. С. - Фрагмент графіто з новими іменами в Ольвії (2016)
Буйских А. В. - Золотые ювелирные изделия из Ольвии, Денисова А. А., Ивченко А. В. (2016)
Шейко І. М. - Світильники з березанських колекцій (матеріали розкопок В. В. Лапіна і С. М. Мазараті) (2016)
Крутилов В. В. - Находка ранней монеты Кизика в Ольвии, Буйских А. В. (2016)
Анохин В. А. - Золотые индикации монет из раскопок некрополя Херсонеса, Сон Н. А. (2016)
Сергєєва М. С. - Давньоруська косторізна майстерня біля с. Деріївка (2016)
Капустін К. М. - Скляні вироби Городська (за матеріалами досліджень 1940 — 1950-х рр.), Журухіна О. Ю. (2016)
Мельник О. О. - Натільні хрести з поховань Києва ХVІІ — ХVІІІ ст. (2016)
Блажевич Н. В. - Нові надходження до Наукових фондів ІА НАН України (розділ слов’янської, давньоруської та середньовічної археології, 2004 — 2015) (2016)
Горбаненко С. А. - Флотація й промивання як методи археологічних досліджень: реалії й перспективи (2016)
Борисюк-Дудкіна А. С - Реставрація та реконструкція протоми Афродіти з Ольвії, Шевченко Т. М. (2016)
Рудич Т. О. - Колекція антропологічних матеріалів з розкопок могильника давньоруської доби біля с. Лука (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Титул, зміст (2014)
Кенсицький О. Г. - Оптимізація системи охолодження та підвищення навантажувальної здатності гідрогенератора-двигуна Дністровської ГАЕС, Хвалін Д. І. (2014)
Левицкий А. С. - Измерение термодинамического прогиба турбогенератора, Федоренко Г. М. (2014)
Гребеников В. В. - Привод РПН на основе электродвигателя с цифровым управлением, Конторович Л. Н. (2014)
Гула В. О. - Особливості пуску гідроагрегатів Каховської ГЕС при втраті власних потреб (2014)
Кулик Т. Г. - Фільтраційний та температурний режим лівобережної земляної греблі філії "Кременчуцька ГЕС" ПАТ "Укргідроенерго" (2014)
Яцик А. В. - Минуле, сучасне, майбутнє водосховищ Дніпровського каскаду, Томільцева А. І. (2014)
Харченко Г. О. - Реконструкція енергетичного обладнання як спосіб підвищення ефективності експлуатації обладнання ГЕС (2014)
Бондаренко Ю. Н. - Новые основы конструирования и технического обслуживания шихтованных магнитопроводов гидрогенераторов и трансформаторов, Кузьмин В. В., Шпатенко Т. В., Бондаренко Я. Ю., Шпатенко В. С. (2014)
Сунічук С. В. - Визначення параметрів коливальних процесів в напірних водопровідних системах з пневматичними резервуарами чисельним методом, Веремчук А. І. (2014)
Савченко А. В. - Совместное использование волновой и ветровой энергии в единой энергоустановке (2014)
Кононенко Н. А. - Поиск инновационных источников энергии в гидросреде, Веклич В. В. (2014)
Хлапук М. М. - Науковий супровід ремонтних робіт на гідроенергетичних об’єктах із застосуванням сучасних інноваційних матеріалів, Шинкарук Л. А., Безусяк О. В., Ясінська Л. Р. (2014)
Солодкий О. Д. - Використання модульних водозабірно-очищувальних засобів на насосних станціях (2014)
Євреєнко Ю. П. - Раціональний режим роботи та експлуатація насосних станцій (2014)
Приступчук Е. А. - Создание и развитие института Национальных комитетов — весомый вклад во всеобщую историю CIGRE (2014)
Павшинский Ю. Я. - Энергоснабжение большого Сочи (страницы истории), Проскуркин А. И. (2014)
Титул, зміст (2017)
Kostenko V. - Automatization of individual anti-thermal protection of rescuers in the initial period of fire suppression, Kostenko T., Zemlianskiy O., Maiboroda A., Kutsenko S. (2017)
Karakurkchi A. - Application of oxide-metallic catalysts on valve metals for ecological catalysis, Sakhnenko M., Ved M., Galak A., Petrukhin S. (2017)
Martynov S. - A simulation study of surface water purifying through a polystyrene foam filter, Kunytskyi S., Orlova A. (2017)
Nikolsky V. - Thermal treatment of concentrated liquid toxic waste and automatic control of process efficiency, Oliynyk O., Shvachka A., Nachovny I. (2017)
Bezsonnyi V. - Examining the dynamics and modeling of oxygen regime of chervonooskil water reservoir, Tretyakov O., Khalmuradov B., Ponomarenko R. (2017)
Samoilenko N. - Implementation of the method of electrochemical destruction during disposal of pharmaceutical glass waste, Yermakovych I., Bairachnyi V., Baranova A. (2017)
Vysotskа О. - Modeling of a procedure for unmasking the foxes during activities on the elimination of biosafety threats related to rabies, Balym Y., Georgiyants M., Pecherska A., Nosov K., Bespalov Yu. (2017)
Бабилуа П. К. - Об интегральной квадратической мере расхождения двух ядерных оценок бернуллиевских функций регрессии, Надарая Э. А., Сохадзе Г. А. (2015)
Tsapko Yu. - Influence of dry mixtures in a coating on the effectiveness of wood protection from the action of a magnesium flame, Tsapko А. (2017)
Dragomir S. S. - New Inequalities for the p-Angular Distance in Normed Spaces with Applications (2015)
Konontcev S. - Treatment of recirculating water of industrial fish farms in phytoreactor with Lemnoideae, Sabliy L., Kozar M., Korenchuk N. (2017)
İşcan M. - On Four-Dimensional Paracomplex Structures with Norden Metrics, Özkan M. (2015)
Rybalova O. - Development of a procedure for assessing the environmental risk of the surface water status deterioration, Artemiev S. (2017)
Коломойцев Ю. С. - Неравенства для дробных производных тригонометрических полиномов в пространствах с интегральной метрикой (2015)
Abstract and References (2017)
Кузнецов В. А. - Интегральные инварианты Концевича для случайных траекторий (2015)
Soltanov K. N. - Global Existence and Long-Term Behavior of a Nonlinear Schrödinger-Type Equation (2015)
Kharibegashvili S. - On the Solvability of a Problem Nonlocal in Time for a Semilinear Multidimensional Wave Equation, Midodashvili B. (2015)
Хачатрян Х. А. - О разрешимости одного класса нелинейных интегральных уравнений на полуоси с некомпактным оператором типа Гаммерштейна – Стильтьеса, Петросян А. С. (2015)
Hong-Bing Qiu - Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss, Ji Luo, Jiajia Zhang (2015)
Зайонц Ю. - Про асимптотику деяких функцій Вейєрштрасса, Коренков Н. Е., Харкевич Ю. И. (2015)
Мохонько А. А. - О порядке роста решений линейных дифференциальных уравнений в окрестности точки ветвления, Мохонько А. З. (2015)
Березівська Л. Д. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти, Зозуля С. М., Лобановська І. Г., Хемчян І. І. (2016)
Зозуля С. М. - Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2016)
Матвійчук О. Є. - Бібліотечна педагогіка, або виховання книжкою (2016)
Страйгородська Л. І. - Сторінки історичної свідомості як підгрунтя сучасного національно-патріотичного виховання (2016)
Лобановська І. Г. - Корпоративні бібліотечні проекти – перспективна форма інтегрування інформаційних ресурсів (2016)
Бондар Л. М. - Особливості формування документного потоку неперіодичних видань у державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського (2016)
Бондарчук О. Б. - Навчальна книжка як засіб національної освіти (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Дроншкевич О. В. - Колекція "Видання XVII – початку XX ст. іноземними мовами": вивчення, збереження, популяризація (2016)
Дунаєва Л. М. - Зберігання бібліотечно-інформаційного ресурсу у вік цифрових технологій (2016)
Іващенко В. М. - Бібліотечно-інформаційний ресурс та джерело наукових досліджень (2016)
Ніколаєнко Я. М. - Міжнародний книгообмін в Україні: історична ретроспектива (2016)
Орищенко І. О. - Формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: харківський період (1869–1926 рр.) (2016)
Палійчук Р. І. - Педагогічний доробок С. І. Миропольського (1842–1907) та його значення для розвитку національної освіти (2016)
Міхно О. П. - Видавнича серія "Бібліофонд педагогічного музею" як спосіб популяризації книжкових музейних колекцій (2016)
Зоріна Н. Є. - Зведені бази даних як результат взаємодії освітянських бібліотек України на засадах кооперування, Коваленко С. Г. (2016)
Акульшина А. В. - Створення веб-сайту науково-технічної бібліотеки ВНЗ (2016)
Павленко Т. С. - Інформаційні потреби користувачів – орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності (2016)
Аксюто Е. В. - Информационно-библиотечное обслуживание сферы аграрного образования: опыт Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, Бабарико-Омельченко В. Б., Грек В. С. (2016)
Кемпе В. Ю. - Навчальна література з питань національно-патріотичного виховання у фонді галузевої книгозбірні (2016)
Селецький А. В. - Інформаційно-аналітична діяльність науково-педагогічної бібліотеки в умовах трансформації наук про освіту, психолого-педагогічної теорії і практики (2016)
Кропочева Н. М. - Краудсорсинг як інноваційний інструмент створення реферативної інформації: перспективи застосування (2016)
Демида Є. Ф. - Функціональні й пошукові можливості бази даних "Періодика" в системі інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2016)
Гроздова И. В. - Электронные коллекции информационных ресурсов библиотеки вуза (2016)
Вараксіна Н. В. - Упровадження мультимедійних технологій у діяльність педагогічних бібліотек, Шило О. А. (2016)
Лога Т. В. - Сучасний стан довідково-бібліографічного обслуговування в державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського (2016)
Титул, зміст (2017)
Sylchuk T. - Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread, Bilyk O., Kovbasa V., Zuiko V. (2017)
Dzyuba N. - Study into collagen hydrolyzate applicability as a structure forming agent, Bilenka I., Palvashova А., Zemlyakova E. (2017)
Korkach H. - Research intoeffect of the synbiotic complex on the quality of a fat filling for waffles (2017)
Kukhtyn M. - Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them, Berhilevych O., Kravcheniuk K., Shynkaruk O., Horiuk Y., Semaniuk N. (2017)
Paska M. - Determining the effect of lupin flour and inula on the flow of metabolic processes in the organism, Drachuk U., Masliіchuk O., Vovk V. (2017)
Barysheva Y. - A technology developed to produce hot fish marinades for a jellylike filling of prolonged storage, Glushkov O., Manoli T., Nikitchina T., Bezusov A. (2017)
Kravchenko M. - Study into effect of plant supplements on the quality indicators of gingerbread and similar spice-cakes, Yaroshenko N. (2017)
Merzlov S. - Optimization of technology for shredding the bee pollen, Lomova N., Narizhnyy S., Snezhko О., Voroshchuk V. (2017)
Tsykhanovska І. - Influence of the polyfunctional food supplement "Magnetofооd” on the quality of the wheat-rye bread "Kharkiv Rodnichok” in the storage process, Evlash V., Alexandrov A., Svidlo K., Gontar T. (2017)
Sukmanov V. - Research of extraction of biologically active substances from grape pomace by subcritical water, Ukrainets A., Zavyalov V., Marynin A. (2017)
Abstract and References (2017)
Blackmore D. L. - Integrability Analysis of a Two-Component Burgers-Type Hierarchy, Özçağ E., Prikarpatskii A. K., Soltanov K. N. (2015)
Goginava U. - Convergence of Multiple Fourier Series of Functions of Bounded Generalized Variation, Sahakian A. (2015)
Гольберг А. Л. - О радиусе инъективности обобщенных квазиизометрий в пространстве размерности больше двух, Севостьянов Е. А. (2015)
Дерев'янко Н. В. - Оптимальне керування гіперболічною системою напівлінійних рівнянь першого порядку з нескінченним горизонтом планування, Кирилич В. М. (2015)
Кофанов В. А. - Неравенства разных метрик для дифференцируемых периодических функций (2015)
Ponomarenko V. - Arithmetic of Semigroup Semirings (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Майже періодичні розв’язки нелінійних рівнянь, що можуть не бути майже періодичними за Бохнером (2015)
Cvetković A. S. - Positive Solutions of a Class of Operator Equations, Milovanović G. V., Stanić M. P. (2015)
Чернега П. П. - Теорема Леви для потока Aрратья (2015)
Волчков В. В. - O стирании особенностей функций с нулевыми интегралами по шарам на сфере, Савостьянова И. М. (2015)
Huang Shuliang - On Centralizing and Strong Commutativity Preserving Maps of Semiprime Rings, Gölbaşı Ö., Koç E. (2015)
Володимир Васильович Шарко (2015)
Безущак О. О. - Групи періодично визначених лінійних перетворень нескінченновимірного векторного простору , Сущанський В. І. (2015)
Bagewadi C. S. - Invariant Submanifolds of Trans-Sasakian Manifolds, Anitha B. S. (2015)
Butin F. - Branching Law for the Finite Subgroups of SL 4C and the Related Generalized Poincaré Polynomials (2015)
Двейрін М. З. - О связи скорости полиномиальной аппроксимации целой функции с ее порядком и типом (2015)
Ісарюк I. М. - Крайова задача з імпульсними умовами і виродженням для параболічних рівнянь, Пукальський І. Д. (2015)
Кулик В. Л. - Конструкції функцій Ляпунова в теорії регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі (2015)
Лангаршоев М. Р. - О наилучших линейных методах приближения и точных значениях поперечников некоторых классов аналитических функций в весовом пространстве Бергмана (2015)
Latif M. A. - On Some New Inequalities of Hermite–Hadamard Type for Functions Whose Derivatives in Absolute Value are s -Convex in the Second Sense (2015)
Полулях Е. А. - Графы Кронрода – Риба функций на некомпактных двумерных поверхностях. II (2015)
Хакимов Р. М. - Слабо периодические меры Гиббса для HC-модели для нормального делителя индекса четыре (2015)
Янченко С. Я. - Наближення функцій з ізотропних класів Нікольського – Бєсова у рівномірній та інтегральній метриках (2015)
Joseph J. - Some Remarks on Spectral Synthesis Sets, Muraleedharan T. K. (2015)
Трохимчук Ю. Ю. - Якобиан и свойство Дарбу (2015)
Білецький О. М. - Визначення головних феноменів самосвідомості особистості (2017)
Бутурлим Т. І. - Усвідомлення помилок художніх персонажів як шлях до самовдосконалення учнів (2017)
Дзюбинська М. Я. - Особливості структури внутрішньої картини здоров’я дітей хворих на епілепсію (2017)
Жовнер В. Ю. - Емпірична модель дослідження та особливості психодіагностики конкурентоспроможності особистості (2017)
Кашлюк Ю. І. - Психологічне здоров’я і психологічне благополуччя особистості як складові задоволеності життям (2017)
Коломієць Л. І. - Психологічний зміст і чинники самотності особистості, Григорук Є. В. (2017)
Коломієць Л. І. - Психологічні особливості самоактуалізації осіб юнацького віку з різним рівнем стресостійкості, Степова А. С. (2017)
Ларін Д. І. - Характеристика історико-психологічногопроцесу в контексті перебігу "відкритої психологічної кризи" у поглядах С. Л. Рубінштейна (2017)
Мельничук Т. І. - Сімейне виховання як один із чинників економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2017)
Михайленко Л. М. - Програма психологічного стимулювання самоактуалізації особистості майбутніх фахівців, Гніпель Д. І. (2017)
Сміла Н. В. - Досвід формування психологічної готовності майбутнього лікаря до професійної діяльності, Лазуренко О. О. (2017)
Петровська Т. В. - Соціально - психологічні складові іміджу тренера з футболу як суб’єкта спортивної діяльності, Малиновський А. І. (2017)
Приймук О. О. - Ефективність впливу комплексно-тренінгової програми на розвиток комунікативного компоненту майбутніх фахівців ресторанного бізнесу (2017)
Работа Т. О. - Здоров’я як системне поняття: критерії психологічного здоров’я (2017)
Рахімкулова А. С. - Кластеризація ризикової поведінки підлітків: аналіз результатів дослідження (2017)
Шульга Г. Б. - Психологічні особливості переживання екзистенціального страху смерті у юнацькому віці, Чухрій К. Л. (2017)
Ярош Н. С. - Роль рефлексії у процесі подолання стресу особистістю (2017)
Яковицька Л. С. - Регресивна модель чинників процесу самореалізації викладачів технічного університету (2017)
Асанова А. Т. - О корректной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями (2015)
Banakh T. O. - Scattered Subsets of Groups, Protasov I. V., Slobodianiuk S. V. (2015)
Bandaliyev R. A. - On a Two-Weight Criteria for Multidimensional Hardy Type Operator in p-Convex Banach Function Spaces and Some Application (2015)
Гіщак Т. І. - Про одну теорему єдиності для вагового простору Гарді (2015)
Gürbüz N. - Generalized Elastic Line Deformed on Non-null Surface by an External Field in the 3-Dimensional Semi-Euclidean Space E31, Gorgula V. I. (2015)
Eryılmaz İ. - A study of functional properties and multipliers spaces of group L(p, q)(G)-algebras, Duyar C. (2015)
Капустян О. В. - Наближений синтез розподіленого обмеженого керування в параболічній задачі зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами, Русіна А. В. (2015)
Плотников А. В. - Схема полного усреднения для нечетких дифференциальных включений на конечном промежутке (2015)
Полулях Е. А. - Графы Кронрода–Риба функций на некомпактных двумерных поверхностях. І (2015)
Сенашов В. И. - О силовских подгруппах некоторых групп Шункова (2015)
Сергиенко И. В. - Необходимые и достаточные условия существования взвешенного сингулярного разложения матриц с вырожденными весами, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2015)
Кузаконь В. М. - О голоморфности торсообразующих векторных полей на почти эрмитовых многообразиях (2015)
Правила для авторiв (2015)
Титул, зміст (2017)
Stelmashchuk A. - Modeling and quantitative analysis of connectivity and conductivity in random networks of nanotubes, Karbovnyk I., Klym H., Berezko O., Kostiv Yu., Lys R. (2017)
Kotok V. - Comparison of oxygen evolution parameters on different types of nickel hydroxide, Kovalenko V., Malyshev V. (2017)
Danchenko Yu. - Research into surface properties of disperse fillers based on plant raw materials, Andronov V., Kariev A., Lebedev V., Rybka E., Meleshchenko R., Yavorska D. (2017)
Kovalenko V. - Synthesis and characterisation of dye-intercalated nickel-aluminium layered-double hydroxide as a cosmetic pigment, Kotok V., Yeroshkina A., Zaychuk A. (2017)
Hryhoriev S. - Research into specifics of recycling the scale of nickel-molybdenum containing precision alloys by the method of hydrogen reduction, Petryshchev A., Kovalyov A., Shyshkanova G., Yamshinskij M., Fedorov G., Chumachenko Ya., Mizerna O., Goliev Ye., Shcherbyna O. (2017)
Plyasovskaya K. - Research into corrosion and electrocatalytic properties of the modified oxide films on tin, Vargalyuk V., Sknar I., Cheremysinova A., Sigunov O., Karakurkchi A. (2017)
Vlasova О. - A study of the influence of additives on the process of formation and corrosive properties of tripolyphosphate coatings on steel, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S., Sukhyy K. (2017)
Belozerov V. - The influence of the conditions of microplasma processing (microarc oxidation in anode-cathode regime) of aluminum alloys on their phase composition, Sobol O., Mahatilova A., Subbotina V., Tabaza Taha A., Al-Qawabeha Ubeidulla F., Al-Qawabah Safwan M. (2017)
Pavlenko А. - Design of the thermal insulation porous materials based on technogenic mineral fillers, Koshlak H. (2017)
Chulieieva O. - Effect of flame retardant fillers on the fire resistance and physical-mechanical properties of polymeric compositions (2017)
Abstract and References (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Психологічне консультування фахівців екстремального профілю на етапі адаптації до професійної діяльності (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Становлення як філософське та психологічне поняття (2017)
Былинская Н. В. - Представления об успешном человеке у людей разных профессий (2017)
Чернега Н. С. - Організація роботи та концептуальна модель дослідження психологічних компонентів іміджу університету (2017)
Гуртoвeнкo Н. В. - Критерії оцінки, показники та рівні психологічної готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації (2017)
Камінська О. В. - Роль рефлексії в процесі розвитку самосвідомості юнака (2017)
Предко Д. Є. - Релігійна віра як чинник подолання критичних життєвих ситуацій, Ларін Д. І. (2017)
Мул С. А. - Проблеми застосування поліграфологічних досліджень (2017)
Попелюшко Р. П. - Порівняльний аналіз дослідження стратегій поведінки у психотравмуючий ситуації як ресурсу для психологічної реабілітації особистості комбатанта (2017)
Савелюк Н. М. - Психологічні особливості метафоричного розуміння базових релігійних концептів суб’єктами з різними рівнями релігійної активності (2017)
Юрченко-Шеховцова Т. І. - Правосвідомість особистості: теоретичний аналіз (2017)
Жовнер В. Ю. - Загальна характеристика методологічних підходів дослідження конкурентоспроможності особистості (2017)
Вовк В. О. - Прагнення до самоактуалізації як інтегративний показник розвитку суб’єктної позиції сучасного студента (2017)
Arabidze D. - Integral Functionals of the Gasser–Muller Regression Function, Babilua P., Nadaraya E., Sokhadze G. A., Tkeshelashvili A. (2015)
Барышовец П. П. - Бесконечные группы с дополняемыми неабелевыми подгруппами (2015)
Behrouzi F. - The Stone–Čech Compactification of Groupoids (2015)
Ковтонюк Д. А. - К теории простых концов для пространственных отображений, Рязанов В. И. (2015)
Лиман Ф. Н. - O норме разложимых подгрупп в локально конечных группах, Лукашова Т. Д. (2015)
Ломако Т. В. - О граничном поведении регулярных решений вырожденных уравнений Бельтрами (2015)
Пилипенко А. Ю. - О предельном поведении возмущений в окрестности сингулярной точки последовательности марковских процессов, Приходько Ю. Е. (2015)
Нижник Л. П. - Дифференциальные уравнения с биустойчивой нелинейностью, Самойленко А. М. (2015)
Feng Qi - Hermite–Hadamard Type Integral Inequalities for Functions Whose First Derivatives are of Convexity, Tian-Yu Zhang, Bo-Yan Xi (2015)
Altin A. - The Energy of a Domain on the Surface (2015)
Зембік В. В. - Скручено-лагiднi алгебри є нодальними (2015)
Юрій Макарович Березанський (до 90-річчя від дня народження) (2015)
Гнып Е. В. - Фредгольмовые краевые задачи с параметром на пространствах Соболева, Кодлюк Т. И., Михайлец В. А. (2015)
Горбачук В. М. - Зображення групи лінійних операторів у банаховому просторі на множині цілих векторів її генератора, Горбачук М. Л. (2015)
Горюнов А. С. - Збіжність і апроксимація операторів Штурма–Ліувілля з потенціалами-розподілами (2015)
Ільків В. С. - Розв’язність нелокальної крайової задачі для системи диференціально-операторних рівнянь у шкалі просторів Соболєва та уточненій шкалі, Страп Н. І. (2015)
Konstantinov О. О. - Two-Term Differential Equations with Matrix Distributional Coefficients (2015)
Кузь А. М. - Задача з умовою, що містить інтегральний доданок, для параболо-гіперболiчного рівняння, Пташник Б. Й. (2015)
Лось В. М. - Мішані задачі для двовимірного рівняння теплопровідності в анізотропних просторах Хермандера (2015)
Молибога В. М. - Операторы Шредингера с матричными потенциалами-распределениями (2015)
Murach A. A. - Elliptic Boundary-Value Problems in the Sense of Lawruk on Sobolev and Hörmander Spaces, Chepurukhina I. S. (2015)
Солдатов В. О. - Про неперервність за параметром розв’язків крайових задач, тотальних щодо просторів C(n+r)|a,b| (2015)
Рабанович В. І. - Про розклади скалярного оператора в суму самоспряжених операторів зі скінченним спектром (2015)
Боденчук В. В. - Точні оцінки колмогоровських поперечників класів аналітичних функцій. I, Сердюк А. С. (2015)
Глова Т. Я. - Ефект Пелі для цілих рядів Діріхле, Філевич П. В. (2015)
Weijun Zhou - A Globally and R-Linearly Convergent Hybrid HS and PRP Method and its Inexact Version with Applications (2015)
Зелінський Ю. Б. - Розвиток комплексного аналізу та теорії потенціалу в Інституті математики НАН України протягом 1991 – 2013 рр. (2015)
Маслюченко В. К. - Властивості добутку Сідра, Маслюченко О. В., Мироник О. Д. (2015)
Nyamoradi N. - Solutions of the Quasilinear Elliptic Systems with Combined Critical Sobolev–Hardy Terms (2015)
Пачулиа Н. Л. - Об оценках сильных средних рядов Фурье (2015)
Потапенко І. В. - Сітка Лейко на поверхнях в евклідовому просторі E3 (2015)
Севостьянов Е. А. - Аналог теоремы Монтеля для отображений класса Соболева с конечным искажением (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Критерій існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням (2015)
Щедрик В. П. - Кільця Безу стабільного рангу 1,5 (2015)
Koşar B. - G-Supplemented Modules, Nebiyev C., Sökmez N. (2015)
Вимоги до авторських рукописів (2015)
Шаповалов В. О. - Інституційне середовище інвестиційного розвитку акціонерного сектора економіки України (2015)
Шталь Т. В. - Глобальне лідерство у сучасній світовій економіці, Козуб В. О., Колісник М. М. (2015)
Дейнека Т. А. - Техносоціальні та техноприродні суперечності розвитку суспільства в умовах інформаційної глобалізації (2015)
Строкань О. А. - Методологія індикативної оцінки відтворювальної діяльності регіону, Шулежко О. П. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Тенденції розвитку галузі машинобудування на cучасному етапі (2015)
Ємельянова Н. А. - Роль приватно-державного партнерства в інтеграції та транснаціоналізації економічних систем (2015)
Тєлєтов О. С. - Інноваційні маркетингові структури промислових підприємств України, Провозін М. В. (2015)
Колєчкіна Л. М. - Економіко-математична модель оптимізації ресторанного господарства, Рогова Н. В. (2015)
Макара О. В. - Концептуальна модель формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства на основі енергозбереження, Петринка В. Ю. (2015)
Шпак Н. О. - Регуляторне середовище функціонування малих машинобудівних підприємств, Кирилич Т. Ю. (2015)
Барибіна Я. О. - Компетентісний підхід до управління персоналом готельно-ресторанного бізнесу, Лисенко М. О. (2015)
Орел В. М. - Ефективність кластерного підходу в промисловому свинарстві (2015)
Ілляшенко О. В. - Інституційні передумови створення та функціонування системи економічної безпеки підприємства (2015)
Гусаковська Т. О. - Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства, Клочко Ю. О., Сікєтіна Н. Г. (2015)
Животенко В. О. - Оцінка рівня економічної безпеки у системі антикризового управління підприємством (2015)
Зозульов О. В. - Конкурентні переваги вітчизняних підприємств: маркетингові заходи щодо їх формування (2015)
Гавкалова Н. Л. - Мотивація персоналу аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних перетворень (2015)
Вагонова О. Г. - Методика оцінки ефективності інвестицій в утилізацію вугільних териконів, Волотковська Ю. О. (2015)
Лантух І. В. - Підприємництво як економічна дефініція (2015)
Козицкая Г. В. - Конверсия веб-сайта: теоретико-методический аспект, Куц Д. В. (2015)
Черняєв Т. Ю. - Складові методичного забезпечення оцінки ефективності функціонування індустріальних парків на сучасному етапі (2015)
Дмитриченко Л. И. - Мотивация труда: методология исследования, модели и механизмы реализации, Дмитриченко Л. A. (2015)
Шимановська-Діанич Л. М. - Забезпечувальні процеси системи управління якістю: прикладні основи моніторингу, Ханін І. Г., Рибалко-Рак Л. А., Гасюк Л. М. (2015)
Коваленко О. В. - Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України (2015)
Алекберов Р. Э. оглы - Развитие новых форм кооперации в АПК Азербайджана в современных условиях (2015)
Войнаш Л. Г. - Роль управлінського персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України (2015)
Yassir Ja. - The dimensions of the leadership (2015)
Гедз М. Й. - Методичні основи створення внутрішньофірмових стандартів аудиторської діяльності (2015)
Михайлова Н. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку страхового ринку України (2015)
Дуда М. О. - Уніфікація функцій інститутів спільного інвестування (2015)
Власенко Т. А. - Чинники формування синтезованого капіталу на регіональному рівні (2015)
Кулик В. А. - Облік і оподаткування операцій із електронними грошима в Україні (2015)
Передмова (2016)
Скорый С. А. - К 80-летию Бориса Николаевича Мозолевского (2016)
Бабенко Л. И. - Пан и сюжет пекторали — неслучайные совпадения? (2016)
Болтрик Ю. В. - Місце Бердянського кургану в системі поховальних пам’яток Скіфії (2016)
Гречко Д. С. - От Архаической Скифии к Классической (2016)
Гуляев В. И. - Мотив медведя в скифском зверином стиле (2016)
Дзнеладзе Е. С. - Египетский фаянс у поздних скифов Нижнего Днепра (2016)
Дударев С. Л. - Еще раз о кавказско-переднеазиатских истоках скифских "акинаков" (2016)
Зимовец Р. В. - О локальных особенностях бронзовых бутеролей в виде головы хищной птицы (2016)
Канторович А. Р. - Образ "лосекозла" в скифском зверином стиле в свете новых находок на территории Ставрополья и Прикубанья (2016)
Клочко В. І. - Про втульчасті сокири-кельти чорноліської культури (2016)
Клочко Л. С. - Декоративні елементи жіночого вбрання на землях Правобережної Скіфії (2016)
Крютченко А. О. - Захисні споруди Циркунівського городища (2016)
Левицкий О. Г. - "Гальштаттизация" Карпато-Днестровского региона: миграция населения или культурные влияния, Кашуба М. Т. (2016)
Махортых С. В. - Современное состояние изучения хронологии раннескифской культуры (2016)
Отрощенко В. В. - Геррос Мозолевського (2016)
Полтавець В. І. - Стратегічні території скіфського часу в середній течії Дніпра (2016)
Ромашко О. В. - "Утримувачі казанів" у системі соціальної структури скіфського суспільства (2016)
Симоненко О. В. - Вироби з Близького Сходу у сарматів Північного Причорномор’я (2016)
Фиалко Е. Е. - Скифские амазонки: лингвистический аспект (2016)
Шелехань О. В. - Клинкова зброя скіфського типу на теренах східноєвропейського Лісостепу (2016)
Бессонова С. С. - Бронзовая матрица скифского времени в пойме р. Трубеж (предварительная публикация), Зимовец Р. В., Скорый С. А. (2016)
Каравайко Д. В. - Об одной коллекции бронзовых вещей (2016)
Могилов О. Д. - Курган з кам’яним валом на Західному Поділлі, Гуцал А. Ф., Гуцал В. А. (2016)
Ольговський С. Я. - Нові знахідки форм для відливання скіфських наконечників стріл (2016)
Панченко К. І. - Поховання скіфського часу з ґрунтового могильника біля с. Заломи Кіровоградської області (2016)
Пеляшенко К. Ю. - Глиняная модель седла из раскопок Циркуновского городища (2016)
Симоненко А. В. - Находка модели седла на Циркуновском городище (комментарий к статье К. Ю. Пеляшенко) (2016)
Свистун Г. Е. - Знаменское городище скифского времени на Харьковщине, Квитковский В. И., Юшков Д. Ю. (2016)
Супруненко О. Б. - Ґрунтові некрополі лісостепового населення скіфської доби у Дніпровському Лівобережжі (2016)
Шрамко И. Б. - Колчанный набор из погребения конца VI в. до н. э. могильника Скоробор (2016)
Бузько О. В. - До історії написання М. І. Вязьмітіною праці "Искусство Скифии", Саєнко В. М. (2016)
Гаврилюк Н. А. - Пектораль из Толстой Могилы как источник для изучения экономики Степной Скифии. Историография вопроса (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Правила для авторів (2016)
Aghajani A. - Fixed Point Theorems for Multivalued Generalized Nonlinear Contractive Maps in Partial Metric Spaces, Allahyari R. (2014)
Афанасьева Е. С. - О граничном поведении одного класса отображений в метрических пространствах (2014)
Братійчук М. С. - Системи обслуговування з відновлюючим рівнем, Слівінська Д. (2014)
Vlasenko I. Yu. - Classification of the Regular Components of Two-Dimensional Inner Maps (2014)
Войтович В. А. - Оцінки наближень класів аналітичних функцій інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена (2014)
Guo J. - On Nearly ℳ-Supplemented Subgroups of Finite Groups, Zhang J., Miao L. (2014)
Левченко Д. А. - Неравенства типа Колмогорова для дробной производной на полуоси (2014)
Працьовитий М. В. - Розподіл випадкової величини, зображеної двійковим дробом із трьома надлишковими однаково розподіленими цифрами, Макарчук О. П. (2014)
Степанова Е. В. - Затухание решений параболических уравнений с двойной нелинейностью и вырождающимся абсорбционным потенциалом (2014)
Hatamleh R. - On Two-Dimensional Model Representations of One Class of Commuting Operators, Zolotarev V. A. (2014)
Асланова H. M. - Об обобщенном регуляризованном следе дифференциального оператора четвертого порядка с операторным коэффициентом, Байрамоглы M. (2014)
Somboonkulavudi C. - A Ring of Pythagorean Triples over Quadratic Fields, Harnchoowong A. (2014)
Tabatabaeifar T. - On Kropina Change for mth Root Finsler Metrics, Tayebi A., Peyghan E. (2014)
Вітаємо з ювілеєм! (2016)
Кононов И. Ф. - Идеи П. В. Копнина в контексте современных методологических проблем украинской социологии (2016)
Голиков А. С. - Норберт Элиас в знаниевом дизайне: возможности исследования социального (2016)
Калашнікова Л. В. - Аналітичне осмислення етапів інституціоналізацї соціології безпеки у сучасній західній соціологічній думці (2016)
Ніколенко В. В. - Чинники соціально-економічної модернізації суспільства: макросоціологічний підхід (2016)
Кислова О. Н. - Концепция дополненной реальности: от технологии к социологии, Николаевская А. М. (2016)
Мельников А. С. - Транссубъективный экзистенциализм Димитрия Гинева (2016)
Шатохін А. М. - Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина (2016)
Соболевська М. О. - Цей невизначений предмет дослідження, або спроба застосування методу-зборки в дослідженні результатів впровадження медіаосвіти у загальноосвітніх школах України (2016)
Козлова І. В. - Право на місто в сучасних українських реаліях: актори та шляхи реалізації (на прикладі м. Львова) (2016)
Гоманюк Н. А. - Таврия без тавричан: особенности региональной идентичности жителей северного причерноморья (2016)
Суровцева І. Ю. - Транспорт та просторова мобільність в реаліях лінії розмежування (2016)
Бойко Д. Н. - Символическое насилие как объект социологического исследования: категоризация и операционализация (2016)
Bielozerov K. Serokurov D. - Consumption: sociological-historical analysis and conceptualization (2016)
Десенко Д. С. - "Включение/исключение" в современном мире: основные интерпретации и тенденции развития (2016)
Рущенко І. П. - Конфлікти в зоні АТО: зміст і методика виміру (2016)
Мраморнова О. М. - Проблеми ветеранів антитерористичної операції на Cході Eкраїни, Харченко О. І. (2016)
Soroka Iu. - Hostility Towards Internal Displaced People: Researchers’ Contribution to its Formation (2016)
Щербакова І. В. - Публічна безпека та довіра до поліції: результати соціолого-кримінологічного дослідження громадської думки, Баранник О. Б., Сердюк О. О. (2016)
Сенюра О. В. - Мобільна поведінка мешканців Львова: типологія та динаміка, Коваліско Н. В. (2016)
Прохоренко Е. Я. - Социальная аномия как фактор криминализации общества (2016)
Усенков М. А. - Циркуляция политической элиты на примере Кабинета Министров Украины с 2005 по 2016 год (2016)
Куртсеитов Р. Д. - Вторая мировая война и крымские татары: военные заслуги, советские и современные мифы о коллаборации (2016)
Верховод Л. І. - Економічна поведінка в прифронтових зонах Донбасу за умов гібридної війни: методологія та методика дослідження (2016)
Міхно Н. К. - Особливості розвитку підприємництва в Дніпропетровському регіоні (2016)
Байдак Т. М. - Вимірювання споживчої лояльності: досвід соціологічного дослідження, Болотова В. О. (2016)
Лычковская О. Р. - Коммуникативная практика "поделиться информацией" как имманентный элемент современных социальных медиа (2016)
Шеломовська О. М. - Кіно на українських телеекранах: за результатами контент-аналізу програм телепередач (2016)
Петренко О. С. - Інтернет-комунікація як чинник трансформації суспільної свідомості в умовах гібридної війни в Україні (2016)
Астахова В. И. - Разработка новой образовательной политики как важнейшее условие модернизации современного образования (2016)
Сокурянська Л. Г. - Динаміка ціннісних орієнтацій студентської та шкільної молоді України: від цінностей радянських до європейських (2016)
Хижняк Л. М. - Етика та атрибут електронної освіти (2016)
Марченко А. М. - Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном, Сидоров М. В. С. (2016)
Артьомов П. М. - Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень, Пак І. B. (2016)
Lebid I. - Influence of Family’s Cultural Capital on Forming Students’ Understanding of Factors of Life Success, Orel V. (2016)
Гордієнко Н. М. - Особливості життєвих цінностей випускників інтернату та їхніх батьків (за результатами соціологічного дослідження) (2016)
Подольська Є. А. - Соціально-психологічна дезадаптація обдарованих дітей як фактор девіантної поведінки, Єременко Ю. В. (2016)
Стрельник О. О. - Материнство та соціальні зміни: структурно-трансформуючі практики піклування про дітей в сучасній Україні (2016)
Щербак И. - Восприятие событий на востоке Украины украинским и польским студенчеством (по материалам сравнительного исследования) (2016)
Свид А. А. - Ценностные ориентации украинских и польских студентов: сравнительная перспектива (2016)
Андрющенко А. - Пам’яті віри Леонідівни Арбєніної, Курирьова В., Мурадян О., Сокурянська Л., Сорока Ю., Черниш Н. (2016)
Передмова (2016)
Моця О. П. - "Ембріонний" етап формування давньоруських міст (2016)
Томашевський А. П. - Коростенщина в Овруцькій волості (2016)
Возний І. П. - Урбаністичні процеси на території Верхнього Попруття в Х ст. (2016)
Сытый Ю. Н. - Вопросы ранней истории Чернигова (2016)
Бібіков Д. В. - Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода, Івакін В. Г., Оленич А. М., Баранов В. І. (2016)
Прищепа Б. А. - Літописний Дубен і його сільська округа в Х — ХІІІ ст., Ткач В. В. (2016)
Студінський В. А. - Торгівля та фінанси міст України у ХІІІ — ХVІІ століттях (2016)
Тимошенко В. І. - Етапи функціонування Малинського замку, Коваленко С. В. (2016)
Панишко С. Д. - Матеріали до класифікації пізньосередньовічних укріплень традиції "Motte" на Волині (2016)
Ієвлев М. М. - Садиба другої половини ХІ — початку ХІІІ ст. на місці "Західного палацу" у "місті Володимира" в Києві, Козловський А. О., Крижановський В. О. (2016)
Петраускас А. В. - Розкопки древлянського городища VIII ст. в м. Малині, Хададова М. В. (2016)
Непомящих В. Ю. - Вивчення та датування культурних нашарувань Білгорода Київського (2016)
Павленко С. В. - Дослідження Малинського городища у 40-х роках ХХ століття (2016)
Демидко С. Ю. - Археологічні мікрорегіони "Ізяславля"-Ізяслава та "Ізяславля"-Городища (2016)
Тарабукін О. О. - Давньоруські старожитності Східної Волині у матеріалах досліджень та в експозиції археологічного відділу Волинського Центрального Науково-Дослідного музею (1919 — 1931 рр.) (2016)
Прищепа Б. А. - Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі Пастівник, Войтюк О. П., Горбаненко С. А. (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Ashyralyev A. - Well-Posedness of the Right-Hand Side Identification Problem for a Parabolic Equation, Erdogan A. S. (2014)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь із псевдобесселевими операторами зі змінними символами, Мартинюк О. В. (2014)
Drwiega T. - Topologically Mixing Maps and the Pseudoarc, Oprocha P. (2014)
Zhao T. - Weakly SS-Quasinormal Minimal Subgroups and the Nilpotency of a Finite Group, Zhang X. (2014)
Жучок А. В. - Напівретракції тріоїдів (2014)
Ісарюк I. М. - Про нелокальну параболічну задачу з виродженням, Пукальський І. Д. (2014)
Кофанов В. О. - Неравенства для непериодических сплайнов на действительной оси и их производных (2014)
Li-Meng Xia - Vertex Operator Representations of Type C_l, Naihong Hu (2014)
Миронюк В. В. - Наближення функцій багатьох змінних із класів B_(p,θ) (2014)
Моторная О. В. - Обобщенные константы Лебега и сходимость рядов Фурье–Якоби в пространствах L_(1,A,B), Моторный В. П. (2014)
Nikoufar I. - θ-Centralizers on Semiprime Banach *-algebras, Rassias Th. M. (2014)
Бурский В. П. - О третьей краевой задаче для неправильно эллиптического уравнения в круге, Лесина Е. В. (2014)
Забавський Б. В. - Чітка область Безу є кільцем елементарних дільників (2014)
Передмова (2017)
Кулаковська Л. В. - Технологія та сировина шару V стоянки Королево, Усик В. І. (2017)
Вотякова О. Л. - Типологічна специфіка та аналіз вторинної обробки знарядь шару ІІ стоянки Королево (2017)
Демиденко Ю. Э. - Эпи-ориньяк с сагайдакско-мураловскими микролитами на юге Восточной Европы и его европейские перспективы, Шкрдла П., Риос-Гараизар Ж. (2017)
Кононенко О. М. - Технологія розколювання кременю верхньопалеолітичної стоянки Радомишль І (2017)
Корохина А. В. - Технология производства древней керамики в археологии Восточной Европы: к современному состоянию проблемы (2017)
Гаскевич Д. Л. - Глинське І — неолітична пам’ятка на Південному Бузі (за матеріалами досліджень 1955 та 1957 рр.) (2017)
Буйських А. В. - Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена (2017)
Шейко І. М. - Глиняні вироби у формі людської стопи в сандалії з Ольвії (2017)
Сергєєва М. С. - Вироби з кістки та рогу з городища Іван-Гора (за колекціями Археологічного музею Інституту археології НАН України і Ржищівського археолого-краєзнавчого музею) (2017)
Івакін Г. Ю. - Матеріали науково-рятівних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ, Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Баранов В. І., Зоценко І. В., Чміль Л. В., Оленич А. М. (2017)
Івакін Г. Ю. - Землеробство мешканців давньоруського поселення у Феофанії (м. Київ): попереднє повідомлення, Горбаненко С. А., Баранов В. І., Бібіков Д. В., Зоценко І. В., Івакін В. Г. (2017)
Біляєва С. О. - Птахи у витворах середньовічного мистецтва Північного Причорномор’я, Гаврись Г. Г., Фіалко О. Є. (2017)
Демиденко Ю. Э. - Владислав Николаевич Гладилин — неформальный лидер исследований палеолита в Украине в 1970—1980-х гг. Памяти учителя и ученого (2017)
Лист В. Ч. Хвойки до Ф. К. Вовка (2017)
Листи Л. М. Славіна до М. Я. Рудинського (2017)
Листи П. П. Єфименка до І. Г. Шовкопляса (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Бугрій О. М. - Про існування слабких розв’язків мішаних задач для напівлінійних параболічних за Петровським систем зі змінними показниками нелінійності (2014)
Дереч В. Д. - Стабільні квазіпорядки на деяких переставних інверсних моноїдах (2014)
Drozd Yu. A. - Atoms in the p-localization of Stable Homotopy Category, Kolesnyk P. O. (2014)
Заболоцький М. В. - Логарифмічна похідна і кутова щільність нулів цілої функції нульового порядку, Мостова М. Р. (2014)
Масутова К. К. - Некоторые нуль-филиформные алгебры, Омиров Б. А. (2014)
Стасюк С. А. - Аппроксимативные характеристики аналогов классов Бесова с логарифмической гладкостью (2014)
Fucai Lin - Remainders of Semitopological Groups or Paratopological Groups, Chuan Liu, Li-Hong Xie. (2014)
Kharazishvili A. B. - On Countable Almost Invariant Partitions of G-Spaces (2014)
Холявка О. Т. - Гіперболічна варіаційна нерівність третього порядку зі змінним степенем нелінійності (2014)
Chandok S. - Common Fixed-Point Theorems for Nonlinear Weakly Contractive Mappings, Khan M. S., Abbas M. (2014)
Jianglong Wu - Weighted Estimates for Multilinear Commutators of Marcinkiewicz Integrals with Bounded Kernel, Qingguo Liu (2014)
Грод І. М. - Про зв’язок функції Ґріна з функціями Ляпунова в лінійних розширеннях динамічних систем, Кулик В. Л. (2014)
Жуматов С. С. - Асимптотическая устойчивость неявных дифференциальных систем в окрестности программного многообразия (2014)
Прокіп В. М. - Про розв’язність системи лінійних рівнянь над областю головних ідеалів (2014)
Saracoglu S. - Special Space Curves Characterized by det(α(3), α(4), α(5)) = 0, Yayli Y. (2014)
Абакуменко О. В. - Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів, Коваленко Л. О., Сіренко К. Ю. (2015)
Гришова І. Ю. - Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку підприємств, Щербата М. Ю., Гришов В. В. (2015)
Денисюк О. М. - Безробіття: стан, тенденції, загрози та шляхи його подолання в Україні (2015)
Дубницкий В. И. - Особенности экономико-математического моделирования выбора маркетинговых решений в условиях рынка, Комирная В. В. (2015)
Шкарлет С. М. - Побудова моделей структурного типу з метою ідентифікації вимірів інформаційного потенціалу (2015)
Жидок В. В. - Методика оцінювання ефективності маркетингової діяльності, Ткач Ю. М. (2015)
Лисенко І. В. - Роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні економічної безпеки України, Лисенко Н. В. (2015)
Петрицька О. С. - Економічний аналіз: перспективи розвитку (2015)
Попело О. В. - Конкурентоспроможність української економіки у міжнародних порівняннях (2015)
Varcholová T. - The new cluster politics for Central Europe, Dubovická L. (2015)
Вагонова О. Г. - Взаємодія підприємств гірничозбагачувального комплексу як чинник їх прибутку від операційної діяльності, Прокопенко В. І., Одинцова К. І. (2015)
Ільчук В. П. - Шляхи нарощування виробничого потенціалу транспортних підприємств, Хоменко І. О. (2015)
Лісовий А. В. - Теоретико-методологічні засади регулювання інноваційного розвитку рослинництва (2015)
Барабаш Н. С. - Алгоритмізація комплексного аналізу діяльності підприємства торгівлі за критеріями якості його менеджменту, Никонович М. О., Міщенко А. О. (2015)
Митяй О. В. - Інноваційна діяльність як складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємств АПК (2015)
Панюк Т. П. - Значення соціальної відповідальності бізнесу в управлінні персоналом переробних підприємств (2015)
Соломаха І. В. - Стан та тенденції розвитку овочевого ринку в Україні, Жабинська А. В. (2015)
Ющенко Н. Л. - Економіко-математичні моделі формування раціональної структури сільськогосподарських угідь (2015)
Лукомська О. І. - Сутнісна характеристика сільського зеленого туризму (2015)
Мужеляк М. М. - Особливості становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності на вітчизняних машинобудівних підприємствах (2015)
Штирхун Х. І. - Маркетингова підтримка стимулювання збуту органічної продукції в Україні (2015)
Пазюк В. Л. - Визначення ефективності винного бренда (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Роль кадрового менеджменту в механізмі судового адміністрування в умовах реформування судової системи України, Віктор Т. М. (2015)
Гавриленко Н. І. - Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку Чернігівського регіону, Моцак А. Ю. (2015)
Газуда Л. М. - Теорії інтеграційного розвитку територіальних економічних систем (2015)
Чемісов Б. Г. - Теоретичні аспекти розвитку продуктивних сил і регіональної економіки (2015)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Роль малого підприємництва у розвитку регіональних господарських систем (2015)
Шерстобитова А. А. - О поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Самарской области РФ (2015)
Oliychenko I. - Improved management of socio-economic development of the region, Ditkovska M. (2015)
Кравчук Г. В. - Особливості функціонування та розвитку ринку депозитів в Україні, Пустова О. О. (2015)
Савченко В. Ф. - Ризики венчурного інвестування як невід’ємна складова розвитку ринку, Шатирко Д. В. (2015)
Вдовенко Ю. С. - Фінансово-економічний компонент удосконалення адміністративно-територіального устрою України (2015)
Дубина М. В. - Дослідження змісту дефініції "фінансовий моніторинг" (2015)
Забаштанський М. М. - Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності, Забаштанська Т. В., Роговий А. В. (2015)
Панченко О. І. - Ринок страхових посередників в умовах макроекономічної нестабільності, Сорока А. В. (2015)
Лагодієнко Н. В. - Складові забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств (2015)
Малахова Ю. А. - Обґрунтування граничного значення коефіцієнта податкового навантаження на підприємствах вантажного автомобільного транспорту (2015)
Паляничко К. О. - Формування ресурсної бази комерційних банків (2015)
Руденко О. А. - Зміни в наукових засадах інвестиційного менеджменту – особливості ринкової трансформації України (2015)
Туров В. В. - Стан поточного рахунку платіжного балансу Казахстану в умовах фінансової нестабільності (2015)
Гуцалюк О. І. - Особливості оподаткування автотранспортних підприємств (2015)
Варічева Р. В. - Захист інформаційних даних управлінського обліку: організаційно-кадрова складова (2015)
Волот О. І. - Впровадження електронної податкової звітності в Україні: переваги та недоліки, Гордієнко А. М. (2015)
Лень В. С. - Экологическая деятельность в системе бухгалтерского учета, Коливешко А. М. (2015)
Ambarchian V. - IFRS adoption in different countries: comparative aspect (2015)
Корогод І. В. - Аналіз особливостей функціонування елементів інфраструктури підтримки підприємництва (2015)
Агошкова Т. А. - Теоремы вложения в метрических пространствах L_(ψ) (2014)
Климчук С. О. - Частота цифри у зображенні числа і його асимптотичне середнє значення цифр, Макарчук О. П., Працьовитий М. В. (2014)
Libardi A. K. M. - Functions and Vector Fields on C(CPⁿ)-Singular Manifolds, Sharko V. (2014)
Муранов Ю. В. - Группы препятствий к расщеплению вдоль односторонних подмногообразий, Хименес Р. (2014)
Процах Н. П. - Обернена задача для слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння з невідомою правою частиною (2014)
Романюк В. С. - Конструктивная характеристика классов Гельдера и M-членные приближения по кратному базису Хаара (2014)
Севостьянов Е. А. - О равностепенно непрерывных семействах отображений, не принимающих значения из переменного множества (2014)
Sekatskii S. K. - Generalized Bombieri–Lagarias’ Theorem and Generalized Li’s Criterion with its Arithmetic Interpretation (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Умови майже періодичності обмежених розв’язків не розв’язаних відносно похідної нелінійних диференціальних рівнянь (2014)
Sun H.-J. - Inequalities for Eigenvalues of a System of Higher-Order Differential Equations (2014)
Yang Liu - Infinitely Many Fast Homoclinic Solutions for Some Second-Order Nonautonomous Systems, Luo Liping, Luo Zhenguo (2014)
Зембік В. В. - Будова скінченновимірних нодальних алгебр (2014)
Kamal Ahmed A. M. - Nonexistence of nonzero derivations on some classes of zero-symmetric 3-prime near-rings, Al-Shaalan Khalid H. (2014)
Романів О. М. - Найбільший спільний дільник матриць, одна з яких має один відмінний від одиниці інваріантний множник, Щедрик В. П. (2014)
Правила для авторiв (2014)
Акишев Г. - Тригонометрические поперечники классов Никольского–Бесова в пространстве Лебега со смешанной нормой (2014)
Богданский Ю. В. - Задача Дирихле с лапласианом по мере на гильбертовом пространстве, Санжаревский Я. Ю. (2014)
Вакарчук С. Б. - Неравенства типа Джексона для специальных модулей непрерывности на всей вещественной оси и точные значения средних ν-поперечников классов функций в пространстве L2 (R) (2014)
Zhu Zhanmin. - I-n-Coherent Rings, I-n-Semihereditary Rings, and I-Regular Rings (2014)
Іванов О. В. - Асимптотичний розклад моментiв корелограмної оцiнки коварiацiйної функцiї випадкового шуму в нелiнiйнiй моделi регресії, Москвичова К. К. (2014)
Пагіря М. М. - Оцінка залишкового члена інтерполяційного ланцюгового C-дробу (2014)
Popovich R. - Sharpening of the Explicit Lower Bounds for the Order of Elements in Finite Field Extensions Based on Cyclotomic Polynomials (2014)
Tunç E. - Some Approximation Properties of Szasz–Mirakyan–Bernstein Operators of the Chlodovsky Type, Simsek E. (2014)
Чайченко С. О. - Приближения суммами Фурье на множествах Lψ Lp(∙) (2014)
Akhundov A. Ya. - Determination of the Coefficient of a Semilinear Parabolic Equation for a Boundary-Value Problem with Nonlinear Boundary Condition, Gasanova A. I. (2014)
Дільний В. М. - Про інваріантні підпростори у вагових просторах Гарді (2014)
Xu Y. - s-Conditionally Permutable Subgroups and p-Nilpotency of Finite Groups, Li X. H. (2014)
Бухун А. - Досвід громадянської освіти військово-службовців в арміях передових країн світу (2015)
Гнізділова О. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Івана Андрійовича Зязюна (2015)
Гриньова В. - Музикотерапія як складова здоров’язбережувальної технології виховання студентської молоді (2015)
Гриньова М. - Розвиток конкурентних переваг діяльності колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка засобами фінансового забезпечення (2015)
Грицай Н. - Методична підготовка майбутніх учителів біології в університетах Республіки Польща (2015)
Гриценко Л. - Формирование стереотипов психической активности в коллективах А. С. Макаренко (2015)
Дудка І. - Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності вищого навчального закладу (2015)
Дяченко-Богун М. - Основні компоненти здоров’язберігаючих технологій в освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Журавльова Л. - Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку, Кучеренко Т. (2015)
Зелюк В. - Профільна компетентнісно орієнтована освіта в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2015)
Ільченко О. - Роль княгині Єлизавети Воронцової в організації благодійності на півдні України (2015)
Ісаєнко Т. - Виховне середовище як фактор формування моральної культури особистості, Мартинюк В. (2015)
Іщенко В. - Готовність до професійного самовдосконалення студентів як фактор забезпечення високої якості освіти (2015)
Іщенко С. - Інтерактивні технології підготовки курсантів до виховної роботи з особовим складом (2015)
Коваль П. - Гуманістична спрямованість мистецтва у професійній підготовці майбутніх фахівців (2015)
Колос Ю. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті акмеологічної освіти, Пашко Л. (2015)
Кравченко Д. - Соціокультурні тенденції впровадження традиційних аспектів розвитку педагогічної майстерності вчителя історії в сучасному ВНЗ (2015)
Кращенко Ю. - Виховний потенціал системи студентського самоврядування (2015)
Куліш С. - Зародження науки в Харківському університеті (перша чверть ХІХ ст.) (2015)
Кундій Ж. - Становлення та розвиток педагогічних поглядів Миколи Скліфосовського (2015)
Кушнір В. - Проблема поєднання фундаментального і інноваційного при навчанні математики у вищих навчальних закладах (2015)
Марченко О. - Модель педагогічної системи формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю (2015)
Міненок А. - Формування інформаційно-дидактичного-середовища дисципліни "Методика навчально-освітньої галузі "Суспільствознавство"" (2015)
Назаренко Т. - Шкільна географія як засіб формування національно-патріотичної свідомості учнів (2015)
Нестеренко А. - Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців пожежної безпеки до проведення профілактичної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін, Покалюк В., Майборода А. (2015)
Овчаренко О. - До питання координації викладання біології на підготовчому відділенні та медичної біології на І курсі ВНМЗ, Криворучко Т. (2015)
Омельяненко О. - Виховання дисциплінованості як основи спортивного тренування учнів (2015)
Оніпко В. - Організація навчально-дослідницької діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки (2015)
Ордановська О. - Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання тестових технологій (2015)
Орлова Л. - Створення сприятливого освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2015)
Рідкозубова С. - Організація педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами-іноземцями вищих технічних навчальних закладів (2015)
Роганов М. - Технологічна культура в педагогічній освіті (2015)
Сопівник Р. - Розвиток ідей про виховання особистості в добу Нового часу (ХVІ ХІХ ст.), Пабат В. (2015)
Ткаченко А. - Пропедевтичний етап професійного становлення А. С. Макаренка (2015)
Ткаченко З. - Формування вокальних навичок майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу (2015)
Фефілова Т. - Використання сучасних інноваційних технологій у початковій школі, Саєнко Ю. (2015)
Хиллиг Г. - Как я открыл педагога Макаренко (2015)
Хоменко П. - Реалізація методики професійно-орієнтувальної природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у курсі "Біомеханіка" (2015)
Черчата Л. - Методична компетентність майбутнього вчителя-філолога: аспекти формування (2015)
Шевченко Ю. - Інтегративна технологія як засіб формування основ національної свідомості молодших школярів, Шляніна Ю. (2015)
Школяр С. - Аспекти підготовки фахівців до опрацювання та аналізу базових інформаційних потоків у ринковому середовищі (2015)
Яцинік А. - Самоменеджмент керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2015)
Маменко О. М. - Бондаренко Олександр Пилипович – наукова спадщина через століття (до 100-річчя від початку наукової діяльності та 130-річчя з дня народження), Герасимов В. І., Хохлов А. М., Чалий О. І., Рибалко В. П., Сагло О. Ф., Цибенко К. І., Помітун І. А. (2014)
Сиромятникова Н. А. - Сучасна молочна ферма на 20 корів (2014)
Підпала Т. В. - Зміна росту бугайців різних порід залежно від рівня продуктивності корів-матерів, Гребенюк Н. В. (2014)
Кандиба В. М. - Особливості і деякі закономірності формування амінокислотного складу м'яса бичків різних порід в онтогенезі, Войтенко Т. С., Михальченко С. А. (2014)
Вєліканова В.С. - Удосконалення стада української чорно-рябої молочної породи за основними показниками, Зандарян В.А., Юхно В.О. (2014)
Батир Р. Ю. - Кратність доїння та етологія корів (2014)
Левадняя А. В. - Эффективность использования хряков породы ландрас в товарном свиноводстве, Каряка В. В., Хохлов А. М., Герасимов В. И. (2014)
Рыбалко В. П. - Результаты породоиспытания основных генотипов свиней Украины при скрещивании, Герасимов В. И. (2014)
Данілова Т. М. - Багатоплідність свиноматок великої білої та ландрас порід при внутрішньопородній селекції, Герасімов В. І. (2014)
Церенюк О. М. - Співвідношення статей поросят в гніздах свиноматок великої білої породи, Чалий О. І. (2014)
Рыбалко В. П. - Не только увеличивать объемы, но и не снижать качество производимой свинины, Герасимов В. И. (2014)
Чалая О. С. - Практичні можливості поліпшення якості свинини в умовах забруднення біогеоценозів плюмбумом і кадмієм, Маменко О. М. (2014)
Жукорський О. М. - Інформаційна підтримка галузі cвинарства, Гетя А. А., Борисенко В. Г. (2014)
Іванов В. О. - Взаємозв'язок індексу інтенсивності формування та кальцій-фосфорного відношення у кнурців різних адаптаційних рівнів, Архангельска М. В., Вогнівенко Л. П., Пласкальний А. І. (2014)
Ткачов О. В. - Вплив санації препуціальної порожнини на контамінацію нативної сперми жеребців-плідників (2014)
Луценко М. В. - Динаміка клінічних показників крові коней різних напрямів використання під впливом фізичного навантаження, Петрушко М. П. (2014)
Оріщук О. С. - Особливості ліпідного складу тканин печінки та жовтка яєць курей-несучок, Микитюк В. В., Цап С. В. (2014)
Гончаренко А. Н. - Влияние треонина на продуктивность племенных кур и качество инкубационных яиц (2014)
Стріха Л. О. - Оцінка якісних показників сирокопчених ковбас, виготовлених різними способами, Цхвітава О. К., Костюк А. В. (2014)
Юхно В. М. - Використання озону при зберіганні м'яса та м'ясопродуктів (2014)
Булах С. В. - Деякі питання виробництва молока в підприємствах різних категорій (2014)
Болдырев Д. А. - Особенности применение антибиотиков в ихтиологии с учётом чувствительности возбудителей бактериальных инфекций гидробионтов, Болдырев А. Д., Гурина Л. М., Маменко А. М. (2014)
Тарасенко О. О. - Вирощування та годівля веслоноса в УЗВ в полікультурі з коропом та осетровими рибами (2014)
Микитюк В. В. - Особливості використання нетрадиційних високопротеїнових кормових продуктів у годівлі сільськогосподарських тварин, Бегма Н. А., Поротікова І. І. (2014)
Микитюк В. В. - Соняшниковий лецитин у складі комбікормів для молодняку гусей, Рубан Н. О. (2014)
Котляр О. С. - Борошно з біомаси вермикультури як джерело незамінних амінокислот в годівлі поросят-сисунів (2014)
Шакула О. О. - Визначення деяких фізико-хімічних показників паштетної маси для котів і кішок у стані спокою, Бідюк Д. О., Котенко Т. А. (2014)
Гогітідзе Н. А. - Ефективність використаня замінника цільного молока в годівлі теличок, Калиниченко О. О. (2014)
Косов М. О. - Технологія виробництва комбікормів в умовах невеликих господарств (2014)
Котляр О. С. - Вплив застосування різних форм мангану в годівлі ремонтних свинок на їх репродуктивні показники (2014)
Підпала Т. В. - Споріднене розведення в селекції молочної худоби, Хомик А. В. (2014)
Коваленко Б. П. - Оцінка ефективності промислового схрещування за вартістю свинини (2014)
Мартинюк І. М. - Теоретична та фактична динаміка фізико-хімічних показників середовищ і після розрідження ними сперми кнурів, Бугров О. Д., Шахова Ю. Ю. (2014)
Бугров А. Д. - Влияние степени разбавления спермы быков-производителей в различных средах на ее качество, Буланова Н. В., Савельева М. С. (2014)
Могутова В. Ф. - Гармонізація сучасного стану безпечності та якості молока і молочних продуктів (2014)
Юрченко В. В. - Використання базових принципів демекології при розробці заходів з охорони тваринного світу (2014)
Рубан Ю. Д. - Взаимосвязь биологического и технологического в зооинженерной специальности (2014)
Грицаєнко Л. В. - Зооінженерія і генезис винаходів машинного доїння, Грицаєнко В. І., Маменко О. М. (2014)
Лысенко А. Я. - К. Г. Телешек: реальный вклад ученого, Пипенко Н. А. (2014)
Купина З. П. - Организационные мероприятия принятия решений в условиях неопределенности (2014)
Купина З. П. - Организация статистической инвентаризации в лесном хозяйстве (2014)
Сиромятникова Н. А. - Відродження великотоварних підприємств з виробництва молока шляхом реконструкції ферми на 800 корів (2014)
Купина З. П. - Логическая роль закупки для развития и формирования экономики предприятия, Загоруйко О. Г. (2014)
Дергилев И. А. - Животноводство Смоленской губернии-области в XX столетии (2014)
Батир Ю. Г. - Тенденції та перспективи розвитку галузі тваринництва, Храпач К. Г. (2014)
Скрипник І. М. - Життя всеціло віддане науці, людям та улюбленій справі (до 80-річчя з дня народження Тарасенко Лідії Мусіївни), Непорада К. С., Петрушанко Т. О. (2017)
Білаш С. М. - Життя присвячене людям (до 80-річчя з дня народження Професора Л. М. Тарасенко), Проніна О. М., Коптев М. М., Пирог-Заказникова А. В., Боровик Р. П. (2017)
З нагоди ювілею Лесі Ростиславівни Матешук-Вацеби (2017)
Зайцев А. В. - Междисциплинарный аспект изучения кариеса, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2017)
Білаш С. М. - Морфологічне обґрунтування ролі стресу як фактора виникнення та розвитку захворювань, Проніна О. М., Коптев М. М., Пирог-Заказникова А. В., Білич А. М. (2017)
Зайченко Г. В. - Фармакологічне обгрунтування розробки нових лікарських препаратів на основі ресвератролу, Горчакова Н. О., Стрига О. А., Рубан О. І. (2017)
Зайченко Г. В. - Білки теплового шоку – нова ланка в механізмах дії лікарських засобів, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Нагорна О. О. (2017)
Катеренчук І. П. - Роль психосоціальних стресових факторів у розвитку серцево-судинної патології: можливості фазаграфії у попередженні їх негативного впливу, Файнзільберг Л. С., Катеренчук О. І., Вакуленко К. Є. (2017)
Мануша Ю. І. - Механізми впливу бетаргіну на клінічний стан, гомеостаз та гемодинаміку у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2017)
Нефьодова О. О. - Аналіз літературних даних щодо впливу важких металів на серцево-судинну систему, Кузнєцова О. В., Задесенець І. П., Гальперін О. І. (2017)
Пастухова В. А. - Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури), Зіневич Я. В., Бєлікова М. В. (2017)
Попович И. Ю. - Системное воспаление низкой интенсивности как причина и следствие воспалительно-дистрофических болезней пародонта, Расин М. С., Петрушанко Т. А. (2017)
Скрипник І. М. - Роль стресу в патогенезі пептичної виразки гастродуоденальної зони, Непорада К. С., Гопко О. Ф. (2017)
Треумова С. І. - Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу, Бурмак Ю. Г., Петров Є. Є., Трибрат Т. А., Шуть С. В. (2017)
Довгий Р. С. - Функціональний стан альвеолярних макрофагів та нейтрофілів кісткового мозку мишей різного віку, Сківка Л. М. (2017)
Алабедалькарим Н. М. - Влияние гипотермической инкубации аорты неонатальных поросят в консервирующих растворах на присутствие главного ксеногенного эпитопа Gal-?-1,3-Gal, Богуславский К. И., Коваленко И. Ф., Легач Е. И., Божок Г. А. (2017)
Безега М. І. - Комплексний підхід в лікуванні пацієнтів із гострим мастоїдитом (2017)
Борисенко В. В. - Порівняльна характеристика клінічних та соціальних показників у пацієнтів із запійними станами, Животовська Л. В., Боднар Л. А., Фисун Ю. О. (2017)
Боряк В. П. - Влияние лазаротерапии на показатели кажущейся вязкости крови при лечении больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочетании с метаболическим синдромом (2017)
Волковой В. А. - Вивчення протигіпоксичної дії лікарської форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівної, Шахватова Н. М., Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Карабут Л. В. (2017)
Гаврелюк С. В. - Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной ваготонии у лабораторных животных, Боярчук Е. Д. (2017)
Гавриш І. Т. - Вивчення компонентного складу та ферментативної активності простатичної рідини учасників АТО, Канюк С. М., Грубська Л. В. (2017)
Герич П. Р. - Клініко-функціональні особливості перебігу кардіо-респіраторної патології у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Григорьев С. В. - Использование спиноэпидуральной анестезии при расширенных флебэктомиях, Балдин И. А. (2017)
Дельва І. І. - Феномен патологічної втоми протягом першого року після інсультів: розповсюдженість, асоційовані фактори (2017)
Дельва М. Ю. - Підвищена денна сонливість в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоційовані фактори (2017)
Дубинська Г. М. - Особливості клініко-лабораторних характеристик хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Коваль Т. І., Сизова Л. М. (2017)
Дубівська С. С. - Формування напрямків корекції післяопераційної когнітивної дисфункції (2017)
Еременко Ю. Е. - Иммуноглобулиновый статус пациентов с хроническим полипозным риносинуситом (2017)
Знамеровский С. Г. - Динамика показателей общего белка и общего билирубина в условиях экспериментального перитонита, Савицкий И. В., Мястковская И. В., Леник Р. Г., Белаш О. В. (2017)
Ілащук Т. О. - Роль холтерівського моніторування електрокардіограми в діагностиці синкопальних станів, Окіпняк І. В., Федак І. П. (2017)
Ковальова О. М. - Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням, Ащеулова Т. В., Кисиленко К. В. (2017)
Козлова І. В. - Особливості поєднаного перебігу метаболічного синдрому та хронічної хвороби нирок: можливості ренопротекторного впливу (2017)
Костерин С. Б. - Минеральная плотность кости и уровень кальцитриола у больных остеохондрозом (2017)
Кривчун А. М. - Клінічний випадок хронічної аксонально-демієлінізуючої мієлополінейропатії у пацієнта з хворобою Лайма (2017)
Кулішов С. К. - Емоційний інтелект як передумова до первинної та вторинної профілактики ішемічної хвороби серця у жінок, Бублик О. О. (2017)
Куюн Л. О. - Особливості локального імунітету і функціональні характеристики імунокомпетентних клітин при експериментальному перитоніті, Брюзгіна Т. С. (2017)
Луценко Р. В. - Встановлення токсичності 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідроіндол-3-іліден)-ацетаміду (2017)
Люлько А. А. - Результаты инструментальных исследований у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи после хирургического лечения (2017)
Македонська І. В. - Кореляційна залежність клінічних та параклінічних показників у дітей з епілепсією, що народилися недоношеними з екстремально низькою вагою тіла (2017)
Мандрика Я. А. - Оцінка якості життя хворих на цукровий діабет ІІ типу з ентеропатією у динаміці санаторно-курортного лікування, Маслова Г. С., Скрипник І. М. (2017)
Марущак М. І. - Розвиток ендогенної інтоксикації у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету, Ліснянська Н. В., Пірус І. В., Мялюк О. П. (2017)
Місюра К. В. - Взаємозв’язок гормонального тиреоїдного дисбалансу, дискортизолемії з запаленням жирової тканини у осіб із різною масою тіла (2017)
Нетюхайло Л. Г. - Стан антиоксидантної системи легень при гострому емоційно-больовому стресі у щурів з різним типом реагування та його корекція глутапіроном, Сухомлин Т. А., Басараб Я. О. (2017)
Омельченко О. Є. - Особливості макрофагальної реакції жирової тканини на тлі сполученої дії висококалорійного харчування та іммобілізаційного стресу у щурів, Білець М. В. (2017)
Ошивалова О. О. - Пацієнт орієнтований підхід в лікуванні пухлин шкіри (2017)
Петрушанко Т. О. - Стрес-індуковані зміни мікробіому ясенної борозни залежно від гендерного фактору, Череда В. В., Лобань Г. А. (2017)
Поліник С. І. - Алельний поліморфізм гена TOX3/LOC643714 у хворих на рак молочної залози без впливу іонізуючого випромінювання в анамнезі, Рибченко Л. А., Захарцева Л. М., Клименко С. В. (2017)
Сергиенко В. В. - Приемы удаления силиконового масла из глаза (2017)
Слободяник Н. М. - Вплив меланіну на ферментативну активність підшлункової залози в умовах гострого стресу, Слободяник В. М., Непорада К. С., Берегова Т. В. (2017)
Соболева И. А. - Результаты исследования пульсоксиметрии при проведении офтальмологического мониторинга у детей с ретинопатией недоношенных, Борисенко Ю. Ю. (2017)
Стебловська І. С. - Макулярний набряк і особливості його перебігу після різних методик хірургічного лікування вікової катаракти (2017)
Сторожук О. Б. - Деякі показники хронічного запалення та рівень фібриногену у хворих з хронічною хворобою нирок V д ст., які отримують лікування методом програмного гемодіалізу, Селезньова I. Б., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Довгалюк Т. В. (2017)
Тарасенко К. В. - Корекція метаболічними засобами порушень обміну вуглеводів і ліпідів та акушерських ускладнень у вагітних жінок з ожирінням різного ступеня, Тарасенко Л. М. (2017)
Трибрат Т. А. - Зв’язок комплаєнсу з індивідуальними особливостями хворих, Шуть С. В., Шепітько В. В. (2017)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з використанням колагенового імплантату, Борн Є. Є., Сміщук В. В. (2017)
Філіппова О. Ю. - Динаміка показників обміну сполучної тканини у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту на тлі комплексного лікування (2017)
Царев А. В. - Метаболические сдвиги у пациентов в критическом состоянии с общим переохлаждением (2017)
Щербина Н. А. - Характеристика липидного обмена при беременности осложненной внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2017)
Аболихина Е. В. - Прогнозирование скорости развития коррозионных повреждений на крыльях самолетов из сплавов В93Т1 и Д16Т, Чернега С. М. (2017)
Бабій Л. О. - Особливості повзучості сталі 2,25 Cr-1Mo, деградованої за жорстких температурно-силових умов експлуатації (2017)
Барсуков В. З. - Дослідження електрофізичних характеристик композитів "ПВХ-вуглець" для захисту від електромагнітного випромінювання, Сеник І. В., Куриптя Я. А., Савченко Б. М. (2017)
Білошицький М. В. - Технологія отримання порошку міді з відходів промисловості, Татарченко Г. О., Білошицька Н. І., Уваров П. Є. (2017)
Василів Х. Б. - Трибологічна поведінка залізовуглецевих сплавів за впливу дифузійного і залишкового водню, Винар В. А., Широков В. В., Рацька Н. Б., Арендар Л. А., Хлопик О. П. (2017)
Вдовиченко В. О. - Структура оцінки ефективності міського громадського пасажирського транспорту з позицій сталого розвитку (2017)
Вишняков Л. Р. - О свойствах "вторичных" эпоксиполимеров с наполнителями из отходов углепластиков, Морозова В. М., Варченко В. Т., Мороз В. П., Тульженкова О. С., Сичкарь Т. Г. (2017)
Войтік Т. Г. - Левосторонние матричные уравнения с двумя треугольными неизвестными, Полєтаєв Г. С. (2017)
Гануліч Б. К. - Вплив покриття анодного типу на основі цинку та алюмінію на корозійно-втомну міцність сталі 28Х2МФБД (2017)
Гарост А. И. - Макро- и микросостав и структура экономнолегированных износостойких чугунов и особенности их изменения в процессе термической обработки (2017)
Гасан Ю. Г. - Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів, Дроздова О. В. (2017)
Гребенок Т. П. - Дослідження мікроструктури та випробування на біаксіальний вигин карбідної системи TiC-VC-Mo2C-NbC, Бродніковський Д. М., Іценко А. І., Ковальченко М. С. (2017)
Грудецький Р. Я. - Електронний журнал як засіб обліку навчальних занять і успішності студентів у ВНЗ (2017)
Грудецький Р. Я. - Методика оптимізації лінії зв'язку за допомогою моделювання в пакеті OPNET (2017)
Грудецький Р. Я. - Комп’ютерна модель розрахунку освітлення приміщень, Маркіна Л. М., Сомов Д. О. (2017)
Дмитріюк М. В. - Еволюція структури шарів тертя при зношуванні мідистого чавуну, Гусачук Д. А., Парфентьева І .О. (2017)
Дубок А. В. - Многослойные биокерамические покрытия как путь к повышению качества и срока службы эндопротезов тазобедренного сустава, Лашнева В. В., Шинкарук О. В. (2017)
Епіфанцева Т. А. - Влияние количества включений жесткой фазы вольфрамового сплава в составе композиционного материала на основе меди на формирование структуры неспеченных порошковых облицовок кумулятивных зарядов (2017)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості ефективного напилення шаруватих структур періодичним лазерними імпульсами, Опачко І. І., Хомяк Б. Я., Лазар В. Ф. (2017)
Zaytsev R. V. - Increasing of the effectiveness of the industrial silicon photo-electric transformers for the hybrid photo-power module, Kirichenko M. V., Zaytseva L. V., Veselova N. V. (2017)
Зайцев Р. В. - Розробка теплопровідного діелектричного контакту для сонячних елементів фотоенергетичної установки (2017)
Kaverinskiy V. V. - Simulation of volumetric austenite transformation, Trotsan A. I., Bagiluk G. A., Sukhenko Z. P. (2017)
Калюжний В. Л. - Аналіз схем холодного видавлювання вісесиметричних порожнистих виробів, Потятиник А. М. (2017)
Коваль І. В. - Дослідження характеру руйнування твердих сплавів на полікарбідній основі в умовах термоциклічних навантажень, Бодрова Л. Г., Крамар Г. М., Мариненко С. Ю., Ковальчук Я. О. (2017)
Крестьянполь О. А. - Вплив пакувальних композиційних матеріалів на харчові продукти (2017)
Кречковська Г. В. - Нерівномірність розподілу карбідів в структурі експлуатованої сталі 12Х1МФ з різних зон пароперепускного гину головного парогону ТЕС, Студент О. З., Свірська Л. М. (2017)
Кречковська Г. В. - Фрактодіагностика стану сталі 15Х1М1Ф після експлуатації на парогонах тес з урахування маневрового режиму роботи (2017)
Кудь І. В. - Особливості утворення силіцидів перехідних металів при механосинтезі, Васильківська М. А., Єременко Л. І., Лиходід Л. С., Уварова І. В., Зяткевич Н. С. (2017)
Лаптев А. В. - Композит Х20Н80–32,5% TiC, полученный из порошков методом ударного спекания, Толочин А. И., Евич Я. И., Окунь И. Ю., Мысливченко А. Н. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського