Омельченко М. С. - До проблеми попередження порушень поведінки учнів з вадами інтелекту (2016)
Омельянович І. М. - Розвиток просторового орієнтування в учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивної освіти (2016)
Пахомова Н. Г. - Інтегративна підготовка фахівця до роботи в умовах інклюзії, Пахомова В. А. (2016)
Переборщикова В. Ю. - Педагогічні технології, спрямовані на соціалізацію особистості дітей 4 – 12 років, Чернова Т. В. (2016)
Перегінець Н. І. - Особливості ранньої комплексної допомоги сім’ям з дітьми з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2016)
Пінчук Ю. В. - Організаційне забезпечення логопедичної роботи в умовах дитячої поліклініки (2016)
Позднякова О. Л. - Становлення дитини з психофізичними порушеннями як суб’єкта життєтворчості в умовах виховної системи санаторної школи-інтернату (2016)
Полторацький О. В. - Досягнення та проблеми соціалізації учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються інклюзивно в загальноосвітніх закладах за місцем проживання, та вихованців спеціальних закладів інтернатного типу (у тому числі – навчально-реабілітаційних центрів) за матеріалами Дніпропетровської області (2016)
Породько М. І. - До питання психомоторного розвитку дошкільників з аутистисчним спектром порушень (2016)
Потапенко О. М. - Використання логопедичний масажу в системі корекційної роботи логопеда, Галета З. А. (2016)
Почкун Ю. О. - Вивчення досвіду застосування новітніх корекційних освітніх технологій у роботі із аутичними дітьми (2016)
Рибченко Л. К. - Психологічні механізми створення педагогічних умов ефективної корекційної роботи з аутичними дітьми (2016)
Рібцун Ю. В. - До питання реалізації моделі корекційно-розвивальної роботи з подолання вад фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей (2016)
Ромась О. Ю. - Реабілітація голосової функції у хворих на рак гортані (2016)
Руденко Л. М. - Особливості дослідження слухової функції у дітей з РАС, Осадча Т. М., Хоменко О. М. (2016)
Савицький А. М. - Особливості розвитку мисленнєвих процесів у дітей восьмого року життя із синдромом Дауна при індивідуалізованому навчанні (2016)
Савінова Н. В. - Складові технологічного констукту системи диференційованої логокорекції (2016)
Свідерська М. М. - Розвиток імпресивного мовлення при нормальному онтогенезі та розладах спектру аутизму (2016)
Синьов В. М. - Інклюзивні проблеми дітей з аутистичним спектром порушень в загальноосвітній школі, Шульженко Д. І. (2016)
Сілявіна Ю. С. - Педагогічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями в системі інклюзивного навчання (2016)
Січкарчук Н. Д. - Загальна характеристика та особливості розвитку емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2016)
Скиба Т. Ю. - До проблеми формування знань географічного змісту у учнів з інтелектуальними порушеннями (2016)
Снісаренко О. І. - Психологічні та педагогічні особливості інтегрованих учнів із затримкою психічного розвитку (2016)
Тарасун В. В. - Напрями сучасних досліджень причин виникнення розладів аутичного спектра (2016)
Татьянчикова І. В. - Формування особистості дитини з порушеннями інтелектуального розвитку в процесі соціалізації (2016)
Тищенко В. В. - Класифікації порушень мовленнєвого розвитку: сучасний стан, протиріччя та шляхи їх усунення (2016)
Товстоган В. С. - Вивчення мотиваційної складової професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи (2016)
Тороп К. С. - Освітньо-інтеграційні можливості розумово відсталих учнів: проблеми та перспективи, Рейда К. В. (2016)
Утьосова О. І. - До проблеми диференційної діагностики розумової відсталості та аутизму (2016)
Федоренко С. В. - Народна іграшка як засіб корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору, Дашковська А. В. (2016)
Федорович Л. О. - Сучасні моделі та підходи до надання освітніх послуг дітям раннього віку з особливими потребами (2016)
Хандогина А. В. - Перспективы применения иппотерапии при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (2016)
Хворова Г. М. - Тренінг компетентного батьківства за методикою незавершених ситуацій у корекційних таборах та реабілітаційних закладах (2016)
Хоменко С. О. - Огляд діагностичних методик щодо з’ясування стану розвитку дітей раннього віку (2016)
Чеботарьова О. В. - Концептуальні засади змісту трудового навчання в спеціальній школі в сучасних умовах реформування освіти (2016)
Чепурна Л. Г. - Удосконалення змістового наповнення шкільних підручників для розумово відсталих учнів в Україні в період 1991-2005 р. (2016)
Чередніченко Н. В. - Особливості опанування основ фонетики та графіки молодшими школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку (2016)
Швалюк Т. М. - Проблема формування зв’язних висловлювань типу міркування у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення (2016)
Шеремет М. К. - Нейропсихологічний аспект готовності до шкільного навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення, Коломієць Ю. В. (2016)
Шишменцев І. М. - Шляхи підвищення професійної компетентності педагогів у процесі виховання культури людських взаємин розумово відсталих старшокласників (2016)
Яковенко А. О. - Стан сформованості семіотичної підсистеми як складової частини мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі (2016)
Яковлева С. Д. - Шляхи реалізації інклюзивного навчання дітей з ДЦП (2016)
Аршава І. Ф. - Особливості гармонізації "образу-я" підлітків з патологією опорно-рухового апарату, Корнієнко В. В. (2016)
Афузова Г. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвих функцій при розладах спектру аутизму, Логащук М. О. (2016)
Баташева Н. І. - Особливості емоційного розвитку соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку (2016)
Булах І. С. - Психотехнологія корекції афекту неадекватності та дезадаптованості у підлітків, Семенча Л. Г. (2016)
Войтко В. В. - Особистісний підхід науковців до характеристики затримки психічного розвитку (2016)
Чобанян А. В. - Діагностика підготовленості майбутніх спеціальних психологів до роботи з сім’єю (2016)
Шульженко Д. І. - Психологічна технологія підготовки майбутніх фахівців до проведення бінарних уроків в інклюзивному класі загальноосвітньої школи (2016)
Шульженко О. Є. - Показники емоційної стійкості студентів як компонента психологічної готовності до роботи з аутичними дітьми (2016)
Ярич О. Я. - Особливості вивчення вольових якостей в загальній психології та тифлопсихології (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ловінська Л. Г. - Концептуальні підходи до визначення державної послуги в законодавстві України (2017)
Сhange Management in Public Finance (2017)
Gasanov S. - Uncertainty in economics and the economy of uncertainty (2017)
Богдан І. В. - Методичні підходи до вимірювання досліджень і розробок згідно з міжнародними стандартами, Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. (2017)
Паєнтко Т. В. - Концептуальні засади фінансового контролінгу, Федосов В. М. (2017)
Іванов С. М. - Актуальні аспекти використання фінансового інструментарію Світового банку в Україні, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2017)
Петраков Я. В. - Моделі фінансування вищої освіти в Європі та світі (2017)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2017 році (2017)
Мандрищук Л. А. - У пошуках нового гуманізму. Карл Ясперс і сучасність (2017)
Блоха Я. Є. - Ідея політичної справедливості в античній філософії (на основі поглядів Платона та Арістотеля) (2017)
Кравченко П. А. - Iдентичність та національна історична освіта (2017)
Усанова Л. А. - Проблема ідентичності: між масовізацією та індивідуалізацією (2017)
Ямчук П. М. - Провідні морально-етичні концепти європейського досвіду державотворення в XX столітті: Войцех Ярузельський, Маргарет Тетчер (приклади до осмислення в державотворчій та суспільнотворчій стратегії сучасної України) (2017)
Усанов І. В. - Система і мережа: зміна технологій управління (2017)
Коршак Н. В. - Глобалізація та мультилінгвізм – сутнісні властивості сучасного освітнього поступу (2017)
Головіна Н. І. - Моральні проблеми сучасного суспільства і статус етики (2017)
Цебрій І. В. - Філософське підґрунтя роману Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" та його втілення в кінематографі ХХ століття (2017)
Бєлова І. Й. - Мистецтво спілкування соліста й акомпаніатора у вітчизняному виконавстві (2017)
Ангелова А. О. - Страждання старості як стимул для самовдосконалення (геронтософські аспекти буддизму) (2017)
Гуржи В. С. - Мобілізаційний потенціал релігійно-мотивованої риторики проекту "Русскій мір" під час подій, які відбулися в Донбасі в 2014 році (2017)
Шенгерій Л. М. - Г. В. Ляйбніц: від доведення логічних правил і схем до символічного числення логіки, Бойко Г. М. (2017)
Кравченко П. А. - Книговидавнича серія "Studies of humanism jesuits" у соціокультурному мейнстримі гуманізації: соціально-філософська рецепція (2017)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Компрессорная установка высокого давления для термогазового воздействия на нефтяной пласт, Кирик Г. В., Жарков П. Е., Салюк А. А., Блюсс Б. А., Шевченко В. Г. (2015)
Булат А. Ф. - Об одном методе представлении результатов математического моделирования движения ленты с грузом по роликоопорам конвейера, Кирия Р. В., Ларионов Н. Г. (2015)
Волошин А. И. - Уравнение теплового баланса энергии при контроле герметичности по методу фиксированных объемов, Пономаренко С. Н., Губенко Д. И. (2015)
Николаев А. В. - Пути повышения эффективности воздухоподготовки на горнодобывающих предприятиях (2015)
Пащенко П. С. - Определение зон скопления мета на шахте им. М. И. Калинина (2015)
Круковский А. П. - Изменение геомеханических параметров газонасыщенного углепородного массива при газодинамических явлениях, Круковская В. В. (2015)
Свистун В. К. - Петрофизическая характеристика формаций и групп Криворожского железорудного района, Пигулевский П. И., Кирилюк А. С. (2015)
Дякун И. Л. - Интенсификация процессов в кипящем слое при термической переработки твердого топлива (2015)
Козіна І. В. - Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища (2015)
Курносов С. А. - Исследование влияния способов сооружения бетонных околоштрековых полос на их прочностные и деформационные параметры, Осенний В. Я., Задерий В. В., Цикра А. А., Аверкин Д. И. (2015)
Бунько Т. В. - Об измерении дебита в дегазационных скважинах анемометром АПР-2 в режиме турбинного расходомера, Дудник М. Н. (2015)
Medvedeva O. A. - Technologies of man-made placers development during and after finishing of wastes storages exploitation (2015)
Маметова Л. Ф. - Процеси розчинення і регенерації мінералів в пісковиках вугільних родовищ (2015)
Мец Ю. С. - Разработка методов управления энергией взрыва на карьерах на основе динамической теории упругости, Антонов А. Ю., Левицкий А. П. (2015)
Кондрат О. Р. - Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ (2015)
Ильин С. Р. - Спектральный и деформационный анализ систем "сосуд - армировка" вертикальных стволов, Дубинин М. В. (2015)
Паращієнко І. М. - Обгрунтування параметрів засобів зниження шуму в формувальних цехах підприємств з виробництва залізобетонних виробів (2015)
Колесник І. О. - Забезпечення параметрів мікроклімату під час аварійних ситуацій в системах теплопостачання (2015)
Дичковський Р. О. - До питання керування гірським тиском при свердловинній підземній газифікації вугілля (2015)
Стадник Н. И. - Оптимизация работы очистного комбайна с частотно-регулируемым приводом резания, Ерёмин А. В., Тараш Е. В. (2015)
Голинько В. И. - Использование зарядки аэрозолей в поле коронного разряда для интенсификации процессов очистки от пыли аспирационных потоков, Пустовoй Д. С. (2015)
Слащев А. И. - Разработка фаззи-контроллера для анализа данных мониторинга состояния горных пород и выработок (2015)
Бунько Т. В. - Зниження екологічного ризику викидів шахтного метану в атмосферу під час функціювання шахтних вентиляційних і дегазаційних мереж, які реконфігуруються, Ященко І. О., Бокій О. Б., Жалілов О. Ш., Новіков Л. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Экспериментальные исследования характеристик сейсмозащитных опор, Дырда В. И., Лисица Н. И., Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Козуб Ю. Г., Лисица Н. Н. (2015)
Булат А. Ф. - Разработка и широкое промышленное внедрение вибрационных машин и комплексов выпуска и доставки урановых руд при подземной добыче, Дырда В. И., Пухальский В. Н., Лисица Н. И., Черний А. А., Заболотная Е. Ю. (2015)
Кобець А. С. - Визначення показників роботи дизеля при використанні біопалива, Улексін В. О., Мельниченко В. І., Яцук В. М. (2015)
Шевченко Г. А. - Резонансы виброударных систем, Шевченко В. Г., Шляхова М. А., Лебедь Г. Б. (2015)
Круковский А. П. - Изменение поля напряжений вокруг выработки с различными видами крепи при ее сохранении после прохода лавы (2015)
Круковская В. В. - Моделирование связанных процессов, происходящих в углепородном массиве при ведении горных работ (2015)
Кобец А. С. - Обобщённые математические модели в методах расчёта виброизоляции машин, Дырда В. И., Кобец А. Н., Толстенко А. В. (2015)
Volovyk I. A. - Indicators of sustainable development for agriculture (2015)
Дырда В. И. - Некоторые проблемы энергосбережения при разрушении минерального сырья в ударно-центробежных дробилках, Логинова А. А. (2015)
Козуб Ю. Г. - Нелинейное деформирование многослойных резинометаллических амортизаторов, Козуб Г. А. (2015)
Дырда В. И. - К расчёту массивных резинометаллических элементов при деформациях сжатия, Сокол С. П., Козуб Ю. Г., Твердохлеб Т. Е., Колбасин В. А. (2015)
Науменко М. О. - Бігова частина колісного рушія з аварійною опорою при статичному радіальному навантаженні системи "опора-шина-площина", Науменко О. П. (2015)
Курносов С. А. - Влияние жесткости околоштрековых полос на конвергенцию контура выемочного штрека и состояние вмещающего массива, Задерий В. В., Пилюгин В. И., Демиденко А. Г., Цикра А. А., Аверкин Д. И., Силищев А. Г. (2015)
Цикра А. А. - Обеспечение устойчивости подготовительных выработок на этапах их проведения и эксплуатации, Аверкин Д. И., Опрышко Ю. С., Задерий В. В. (2015)
Сокол С. П. - Исследование наполненных резин при деформациях простого сдвига, Дырда В. И. (2015)
Гребенюк С. Н. - Напряжённо-деформированное состояние резинового виброизолятора с композитными вставками (2015)
Губенко Д. И. - Исследование зависимости надежности шахтной пневматической сети от утечек сжатого воздуха (2015)
Дирда В. І. - До розрахунку гумової футерівки з урахуванням особливостей поведінки матеріалу, Калганков Є. В., Цаніді І. М., Черній О. А., Кириленко О. І. (2015)
Дорохов М. А. - Экспериментальные исследования реологии резин, Агальцов Г. Н., Новикова А. В., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Черний А. А., Луценко С. Н. (2015)
Коровин В. Ю. - Исследование и практическое использование гидрометаллургических методов извлечения скандия при комплексной переработке рудного сырья, Шестак Ю. Г., Погорелов Ю. Н. (2015)
Юречко В. З. - Моделирование напряженно-деформированного состояния эластомерной футеровки, Бова А. А., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Новикова А. В. (2015)
Васько В. М. - Расчёт эластомерной манжеты в условиях нелинейного деформирования, Гребенюк С. Н., Решевская Е. С., Дорохов М. А., Агальцов Г. Н. (2015)
Мареніченко В. В. - Математична модель дискового плуга, Лепеть Є. І. (2015)
Ракша С. В. - Анализ влияния расположения опор на нагруженность несущего каната подвесной канатной дороги, Горячев Ю. К., Овчаренко Ю. Н., Куропятник А. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Лукін О. Ю. - Про нові генетичні типи порід літосфери – найважливіші фактори формування колекторів нафти і газу (2016)
Shatalov N. N. - Tectonics of the ore deposits and Sorokinskaya graben-syncline of the Near-Azovian megablock of the Ukrainian Shield (2016)
Demyanenko I. I. - Polyfacticity of the problems non-productivity of Phanerozoic of the Dnieper-Donets depression, Bondar H. M., Demyanenko I. I. (2016)
Євдощук М. І. - Геологічні критерії прогнозування газоносності локальних техногенних об’єктів Львівсько-Волинського басейну, Лівенцева Г. А. (2016)
Иванова А. В. - Роль геотектонического режима в засолонении углей карбона Доно-Днепровского палеозойского прогиба (2016)
Зайцева Л. Б. - Петрографический состав углей как фактор генерации углеводородов (2016)
Vergelska N. V. - Gas-bearingness Middle Jurassic of coal-bearing arrays of Mountain Crimea (2016)
Полєтаєв В. І. - Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем карбону та пермі України (1993-2014 рр.), Бояріна Н. І., Вдовенко М. В., Єфіменко В. І., Немировська Т. І., Щоголєв О. К., Коваленко Г. Г. (2016)
Полетаев В. И. - О взаимоотношении геохронологических, хроностратиграфических и региональных подразделений и проблемы классификации последних, Рябоконь Т. С. (2016)
Жабіна Н. М. - Верхній титон тетичної провінції: зональність та кореляція за тинтинідами (2016)
Бардин А. А. - Стратиграфия и информационные технологии, Гончаров В. Е. (2016)
Тимурзиев А. И. - Современное состояние теории происхождения и практики поисков нефти: на пути к созданию научной теории прогнозирования и поисков глубинной нефти (2016)
Шаталов Н. Н. - Знаменитый геолог-нефтяник и тектонист академик Иван Михайлович Губкин (К 145-летию со дня рождения) (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геофизик и геолог-тектонист академик Серaфим Иванович Субботин (К 110-летию со дня рождения) (2016)
Правила підготовки оригіналу статті авторами (2016)
До відома авторів (2016)
Вдовічен А. А. - Диспропорції у зовнішньоторговельній діяльності України: тенденції та проблеми (2016)
Лошенюк О. В. - Сучасні тенденції міграційних потоків у світі (2016)
Janos Imre - Sme support & economic development in european cross border regions: possibility of application of european models in Ukraine (2016)
Катана А. В. - Комплексний підхід до формування платоспроможного попиту на продовольчому ринку регіону (2016)
Кифяк В. Ф. - Розвиток туризму у прикордонному регіоні та його сценарне прогнозування (2016)
Власова Т. Р. - Інформаційна нерівність у соціально-економічному розвитку (2016)
Колосінський Є. Ю. - Сучасні методи оцінки комерційної нерухомості в Україні, Колосінська М. І. (2016)
Люльов О. В. - Інвестиційно-інноваційні процеси підприємств як фактор управління стійкістю економіки України (2016)
Шевченко Г. М. - Концептуалізація рекреації в сучасних умовах розвитку національної економіки (2016)
Шупрудько Н. В. - Механізми державного регулювання у ресторанному господарстві (2016)
Яковенко В. С. - Соціальна інженерія в інтернет-просторі, Казеян Н. К. (2016)
Бозуленко О. Я. - Проблеми розміщення торговельних підприємств, Бозуленко О. Ю. (2016)
Грицюк Е. О. - Вплив рівня матеріально-технічної бази торговельного підприємства на його товарообіг (2016)
Кузьменко Н. В. - Особливості класифікації інвестицій в сільськогосподарські підприємства (2016)
Кифяк В. Ф. - Сучасні підходи та напрями удосконалення кадрової політики підприємства, Куцак О. (2016)
Пенюк В. О. - Проблеми та перспективи розвитку кадрового потенціалу на сучасних підприємствах (2016)
Романовська О. Л. - Удосконалення систем управління якістю у закладах готельного та ресторанного бізнесу країни, Данилюк І.П. (2016)
Струтинська Л. Т. - Cучасний стан розвитку ресторанного господарства чернівецької області (2016)
Чичун В. А. - Значення контролю як функції менеджменту в діяльності підприємств ресторанного господарства, Ревуцька Л. Я. (2016)
Вдовічена О. Г. - Соціальна орієнтація маркетингової діяльності підприємства як перспективний напрямок розвитку в умовах нестабільного ринку (2016)
Каткова Т. І. - Критеріальна база вибору маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Білоскурський Р. Р. - Понятійно-термінологічна основа вивчення еколого-економічного розвитку (2016)
Сохацька О. М. - Економічний розвиток країн європи: екологічний аспект, Микитюк М. В. (2016)
Шкабара Т. Л. - Перспективи екологічно орієнтованого товарного виробництва в Україні (2016)
Багрій К. Л. - Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи (2016)
Жадан О. В. - Фінансовий контроль надходжень до місцевих бюджетів (2016)
Ковалевич Д. А. - Управління місцевими фінансами та роль бюджету в їх функціонуванні (2016)
Слободянюк Н. О. - Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки, Чечета Є. О. (2016)
Маначинська Ю. А. - Бухгалтерський облік в банках та бюджетних установах: характерні особливості (2016)
Попова В. Д. - Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень: взаємозв’язок облікових та аналітичних процедур (2016)
Романчук А. Л. - Нефінансова (соціальна) звітність: сучасне розуміння та вітчизняна практика впровадження (2016)
Труфіна Ж. С. - Економічні аспекти оцінювання нерухомості (2016)
Адамова І. З. - Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень, Власова Т. Р. (2016)
Danilyan O. - Synergetic interpretation of society development: cyclicity and self-organization, Dzеban О. (2017)
Мануйлов Є. М. - Аксіологічний вимір інформаційної безпеки української держави, Калиновський Ю. Ю. (2017)
Кириченко М. О. - Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства (2017)
Прудникова О. В. - Антицінності віртуального простору: філософський аналіз (2017)
Мелякова Ю. В. - Віртуальна природа права крізь семантичний вимір належного і можливого (2017)
Мелякова Ю. В. - Деконструкція каліграми і правового поля (аналіз структурної динаміки) (2017)
Коваленко І. І. - Правосвідомість як джерело формування правових смислів (феноменологічний аспект), Лозова О. С. (2017)
Трофименко В. А. - Правовиховна діяльність як один з основних напрямів діяльності правоохоронної системи (2017)
Стасевська О. А. - "Mентальний простір" українського суспільства: філософсько-культурологічний дискурс (2017)
Качуров Е. В. - Онтологическая валентность философии права (2017)
Качурова С. В. - Логика современного религиозного сознания (2017)
Михайловський Р. А. - Aнтропологічний вимір феномену духовності: до проблеми концептуалізації (2017)
Наші автори (2017)
Іменний покажчик (2017)
Інформація для авторів (2017)
Малік М. Й. - Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств, Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. (2017)
Ступень М. Г. - Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання, Грещук Г. І. (2017)
Oliinyk O. V. - Cost management of oil products and services payment of the third organisations in wheat production, Makohon V. V., Horokh O. V., Skoromna O.Yu. (2017)
Чайка Т. О. - Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур, Яснолоб І. О. (2017)
Кононенко О. М. - Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона (2017)
Соколов М. О. - Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації, Михайлов А. М. (2017)
Збарська А. В. - Матеріально-технічне забезпечення сільських домогосподарств, Алєксєєва Ю. Ю. (2017)
Михайлов М. Г. - Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств (2017)
Забуранна Л. В. - Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні, Ярмоленко Ю. О. (2017)
Лисак М. А. - Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України, Шеремет О. О. (2017)
Хачатрян Л. Р. - Текущее состояние и перспективы развития аграрного сектора Республики Армения (2017)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Зміст журналу за 2017 рік (2017)
Титул, зміст (2017)
Danchenko Yu. - Research of the intramolecular interactions and structure in epoxyamine composites with dispersed oxides, Andronov V., Barabash E., Obigenko T., Rybka E., Meleshchenko R., Romin A. (2017)
Ishchenko A. - Tribotechnical research into friction surfaces based on polymeric composite materials, Radionenko A., Ischenko E. (2017)
Karakurkchi A. - Study into formation of cobalt-containing PEO-coatings on АK12М2МgN from a pyrophosphate electrolyte, Sakhnenko M., Ved M., Horokhivskyi A., Galak A. (2017)
Sukhenko Yu. - Analysis and choice of coatings for increasing the durability of parts of diffusion units of sugar plants, Miedviedieva N., Sukhenko V. (2017)
Hryhoriev S. - A study of environmentally safe obtaining of molybdenum-based alloying material by solid phase extraction, Petryshchev A., Krupey K., Andreev A., Katschan A., Stepanov D., Manidina Y., Ryzhkov V., Berenda N., Matiukhin A. (2017)
Morkun V. - High-energy ultrasound to improve the quality of purifying the particles of iron ore in the process of its enrichment, Gubin G., Oliіnyk T., Lotous V., Ravinskaia V., Tron V., Morkun N., Oliіnyk M. (2017)
Cheremysinova А. - Study of the anticorrosion effect of polymer phosphates on steel at elevated temperatures, Sknar I., Plyasovskaya K., Sverdlikovska O., Sigunov O., Demchyshyna О. (2017)
Chulieieva O. - Effect of fire retardant fillers on thermophysical properties of composite materials of ethylene-vinyl acetate copolymer (2017)
Abstract and References (2017)
Содержание (2011)
Науково-практичний семінар "Актуальні питання збереження репродуктивного здоров’я жінок в Україні". Сторінками доповідей (2011)
Актуальные вопросы практической гинекологии (2011)
Малоинвазивная хирургия в гинекологии: женщина имеет право остаться женщиной! (2011)
Інформаційне повідомлення з робочої наради президії Асоціації акушерів-гінекологів України (2011)
Dho G. - Микробиологическая характеристика Lactobacillus plantarum Р17630, содержащейся в пробиотическом препарате Гинолакт для интравагинального применения, Marchese F., Debbia E. A. (2011)
Повышение медицинской культуры пациенток – залог успешной работы врача (2011)
Образ жизни современной женщины как один из факторов, влияющих на репродуктивное здоровье (2011)
Подольский В. В. - Гиперактивный мочевой пузырь – проблема женского здоровья (пути коррекции в современных условиях), Подольский Вл. В. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Актуальные аспекты заболеваемости женщин – медицинских работников, Шелыгин А. С. (2011)
Загородня О. С. - Профілактика вагінального кандидозу після штучного переривання вагітності за допомогою препарату Ітракон®, Маркитанюк С. В. (2011)
Пирогова В. И. - Эффективность и безопасность нового орального контрацептива на основе эстрадиола (эстрадиола валерат / диеногест). Обзор клинических исследований, Семчишин Р. С. (2011)
Жабченко И. А. - Современные подходы к проблеме плацентарной недостаточности и задержке роста плода (Обзор литературных данных и результаты клинического исследования эффективности и переносимости препарата Глутаргин при плацентарной недостаточности у беременных, сопровождающейся синдромом внутриутробной задержки роста плода), Цыпкун А. Г., Жицкий А. М., Скрипченко Н. Я. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Беременность двойней – двойное требование к материнскому организму (обзор зарубежной литературы), Жук С. И., Мельник О. В. (2011)
Брюно де Линьер - Натуральный прогестерон и его особенности (2011)
Радзинский В. Е. - Предменструальный синдром и доброкачественные дисплазии грудных желез: реалии и перспективы, Ордиянц И. М. (2011)
Заключение Рабочей группы Российского общества акушеров-гинекологов по применению микронизированного прогестерона (Утрожестана) (2011)
Венцковская И. Б. - Онкопатология при беременности: опыт клинических наблюдений, Белая В. В., Витовский Я. М., Венцковский К. О. (2011)
Борис О. М. - Лікування бактеріального вагінозу та мікст-інфекцій у жінок з фоновими процесами в епітелії шийки матки, Суменко В. В., Камінський А. В., Гак І. О., Малишева І. В. (2011)
Ніколін Л. Б. - Ефективність і безпечність використання оригінального каберголіну у пацієнтів з високим ризиком розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників у циклах ДРТ, Яцишин Н. Г., Кукурудз С. М., Волошкевич Ю. П. (2011)
Лісіцина Н. В. - Ефективність поєднання фітопрепаратів у лікуванні дисгормональних доброякісних гіперплазій грудних залоз та супутніх депресивних розладів (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Ципролет – препарат выбора в лечении женщин с острым циститом, Гопчук Е. Н. (2011)
Бойко В. І. - Тактика ведення лактації в разі інтраамніального інфікування, Бабар Т. В. (2011)
Борис О. М. - Корекція виникнення післяопераційного парезу кишечнику, Шалько М. Н., Малишева І. В., Сорокіна І. В. (2011)
Венцківський Б. М. - ГРВІ у вагітних: особливості діагностики та перебігу, Камінський А. В. (2011)
Ковригина Е. С. - Современные методы диагностики железодефицитной анемии у беременных и критерии оценки эффективности ферротерапии, Казанец Е. Г., Карамян Н. А., Айвазова Д. Х., Лукьянова Е. Г., Панфилова Е. Л. (2011)
Подольський В. В. - Стан репродуктивного здоров’я вагітних, яким проведено хірургічне лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії до вагітності, Дербак А. В. (2011)
Куземенская М. Л. - Влияние лейомиомы матки различной локализации на акушерские и перинатальные последствия родоразрешения (2011)
Бойко В. І. - Кесарів розтин у жінок з метаболічним синдромом, Калашнік Н. В. (2011)
Гопчук Е. Н. - Эффективность лечебно-профилактического применения препарата Литон 1000 гель при хронической венозной недостаточности во время беременности (2011)
Грищенко О. В. - Преимущества антибактериальной терапии орнидазолом при оперативном родоразрешении пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод, Сторчак А. В., Шевченко О. И. (2011)
Игнатко И. В. - Опыт использования Актовегина при фетоплацентарной недостаточности у беременных группы высокого риска внутриутробного инфицирования плода, Октябрьская Е. А. (2011)
Могілевкіна І. О. - "Золотий стандарт": чи він дійсно золотий для оцінки величини післяпологової крововтрати під час вагінальних пологів, Качур О. Ю., Ілліна І. О., Шемякіна Н. М., Бабенко О. М. (2011)
Прищепа А. П. - Плацентарна дисфункція у вагітних з сифілітичною інфекцією (2011)
Борис О. М. - Сучасний підхід до лікування неускладнених інфекцій сечовивідної системи у вагітних, Суменко В. В., Онищик Л. М., Бондарук О. Я., Малишева І. В. (2011)
Яремко М. І. - Вагітність і пологи у жінок з ендометріозом в анамнезі (2011)
Шлапак И. М. - Перинатальные последствия повторного кесарева сечения (2011)
Садовий А. П. - Оптимізація прогнозування затримки розвитку плода при різних формах плацентарної дисфункції (2011)
Запорожан В. М. - Стан редокс-гомеостазу у хворих на зовнішній генітальний ендометріоз, Михайленко О. В. (2011)
Потапов В. А. - Клиническая оценка эффективности нестероидного противовоспалительного средства Ревмоксикам® в купировании болевого синдрома при первичной дисменорее (2011)
Подольський В. В. - Вплив тютюнопаління на репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку, Гульчій М. М. (2011)
Гопчук Е. Н. - Лечение и профилактика овуляторного синдрома у женщин на фоне терапии синдрома поликистозных яичников (2011)
Гасанова Н. Н. - Клинико-диагностические особенности постменопаузального остеопороза у женщин после оварио- и гистерэктомии, Алиева Э. М., Асадова Ш. Ш. (2011)
Сенчук А. Я. - Ефективність місцевого використання комбінованих препаратів для лікування вульвовагінітів у гінекологічній практиці, Доскоч І. О. (2011)
Ледин Д. С. - Влияние пероральной и вагинальной гормональной контрацепции на изменения микробиоценоза половых путей (2011)
Данькина И. А. - Использование монофазных оральных контрацептивов для купирования предменструального синдрома, Джеломанова С. А. (2011)
Потапов В. А. - Опыт использования гигиенического средства "Гинофит" в коррекции кислотности влагалища у женщин репродуктивного возраста с отрицательным посткоитальным тестом (2011)
Логутова Л. С. - Противорецидивный эффект различных антимикотических препаратов местного действия, Гаспарян Н. Д., Горенкова О. С., Кручинина Е. В., Алимова Н. Г. (2011)
Настрадіна Н. - Оптимізація лікування рецидивних фонових захворювань шийки матки (2011)
Cтраховецкий В. С. - Современные аспекты гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки (2011)
Бойко В. І. - Профілактика післяопераційних ускладнень у гінекологічних хворих старших вікових груп, Терехова Н. І. (2011)
Борис О. М. - Оптимізація тактики лікування хронічного вагінального кандидозу у жінок репродуктивного віку, Суменко В. В., Малишева І. В., Бондарук О. Я., Шалько М. Н. (2011)
Носенко Е. Н. - Дисменорм в лечении предменструального синдрома (дисфорического расстройства поздней лютеиновой фазы), Рутинская А. В. (2011)
Вихляева Е. М. - Возможности клинического применения антипрогестинов в акушерстве и гинекологии, Савельева И. С., Городничева Ж. А. (2011)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности генитального эндометриоза у пациенток с тиреоидной дисфункцией, Лысенко Б. М. (2011)
Запорожан В. М. - Роль функціонального генетичного поліморфізму у виникненні синдрому гіперстимуляції яєчників при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток з синдромом полікистозних яєчників, Дубініна В. Г., Борис О. М. (2011)
Рожковська Н. М. - Ефективність вторинної вакцинопрофілактики генітальної папіломавірусної інфекції: роль імунного статусу та перспективи вдосконалення методу, Стрельник О. І., Шевчук О. В. (2011)
Грищенко О. В. - Применение препарата Лавомакс для лечения папилломавирусной инфекции половых органов у женщин, Лахно И. В., Останина В. И., Овчаренко А. Т. (2011)
Тихомиров А. Л. - Комплексное лечение смешанных генитальных инфекций, Сарсания С. И. (2011)
Дубчак А. Е. - Цитомегаловирусная инфекция у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, Милевский А. В. (2011)
Рыбалка А. Н. - Особенности клинической картины при различных опухолевидных образованиях и опухолях яичников у девочек и подростков, Заболотнов В. А., Румянцева З. С., Егорова Я. А., Белялова Э. И., Казначеев Е. А., Хомуленко И. А. (2011)
Захарцева Л. М. - Гиперэкспрессия белка p16INK4a в эпителиальных клетках шейки матки и его значение в оценке риска формирования рака, Манжура Е. П., Вакуленко Г. В., Пекур Е. А., Пак Л. В. (2011)
Нікітін О. Д. - Етіопатогенетичні аспекти безплідного шлюбу, Жабицька Л. А. (2011)
Содержание (2013)
Зборовська О. В. - Мікробіологічна характеристика бактеріальних кератитів у пацієнтів Центральної поліклініки МВС України за 2010-2012 роки, Чорнобай М. О., Анікусько Г. Б. (2013)
Малиева Е. В. - Возрастные показатели диаметра роговицы у пациентов с разными видами миопии и у лиц с эмметропией и гиперметропией, Бушуева Н. Н. (2013)
Новицький І. Я. - Ефективність одномоментної операції ендотрабекулоектомії і факоемульсифікації катаракти, Новицький М. І. (2013)
Мирошник Д. М. - Возможности использования препаратов компании "World Medicine" в комлексном фармакологическом обеспечении катарактальной хирургии (2013)
Вит В. В. - Особенности экспрессии Р53, BCL-2, CD95 и ИПО-38 при злокачественных эпителиальных опухолях кожи век с агрессивным течением, Сафроненкова И. А. (2013)
Величко Л. Н. - Прогнозирование инвазии склеры увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов, Вит В. В., Малецкий А. П., Драгомирецкая Е. И. (2013)
Абдулхади Мохаммад - Особенности клинической характеристики глаз пациентов регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, Левицкая Г. В., Путиенко А. А. (2013)
Пономарчук В. С. - Изучение влияния интравитреального введения ранибизумаба на гемодинамику глаза у пациентов с диабетическим кистозным отеком макулы, Храменко Н. И., Розанова 3. А., Махер Альзин (2013)
Зборовська О. В. - Зміни загального імунного статусу при різних видах діабетичного макулярного набряку у хворих на цукровий діабет II типу, Прейс Н. І. (2013)
Бездетко П. А. - Оценка корреляции между прогрессированием диабетической ретинопатии и уровнем гликозилированного гемоглобина при его декомпенсации у больных сахарным диабетом II типа, Ильина Е. Н., Аджадж С. М. (2013)
Барінов Е. Ф. - Вплив екзогенного фосфокреатину на перебіг експериментальної контузійної травми рогівки, Голубов К. Е., Сулаева О. М. (2013)
Павлюченко К. П. - Влияние антагониста транспорта таурина — β-аланина на биохимические показатели в сетчатой оболочке животных с экспериментальным диабетом, Сорокина Е. В. (2013)
Уманец Н. Н. - Ультраструктурные изменения сосудистой оболочки и сетчатки кролика непосредственно после воздействия различных режимов высокочастотной электросварки биологических тканей, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2013)
Леус Н. Ф. - Биохимические механизмы антикатарактогенного действия препаратов с антиоксидантными свойствами, Коломийчук С. Г., Будайа Низар, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2013)
Чаланова Р. И. - Активность лактатдегидрогеназы и глюкоза —6-фосфатдегидрогеназы в крови при экспериментальном ожоге глаза в процессе применения внутривенных инфузий цитофлавина, Коломийчук С. Г., Мбарки Моез (2013)
Зборовська О. В. - Імунологічні особливості перебігу стафілококового ендофтальміту в експерименті з використанням антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім в комбінації з інтравітреальним введенням антибіотика, Курильців Н. Б. (2013)
Пасєчнікова Н. В. - Новітні принципи діагностики та лікування вікової дегенерації макули, Король А. Р., Задорожний О. С., Кустрин Т. Б., Насінник І. О. (2013)
Уманец Н. Н. - Случай интерфероногенной ретинопатии у больного вирусным гепатитом С, Лакиза А. В. (2013)
Терентьева Л. С. - Развитие отечественной лазерной микрохирургии в офтальмоонкологии (2013)
Отчет об участии во Международном медицинском конгрессе, Киев, 16-19 апреля 2013 (2013)
Пигулевский П. Г. - Неотектоника, геодинаміка и сейсмичность докембрийских щитов (на примеревосточной части Украинского щита) (2011)
Радзівіл В. Я. - Состояние изучености ранневендской базальтовой формации Волыни, основные направления ее палеовулканологических исследований (2011)
Радзівілл А. Я. - Обґрунтування різнопорядкової структурно-стратиграфічної та магматичної ритмічності вугленосних товщ великого Донбасу як прогнозно-пошукових (ознак) критеріїв комплексної оцінки вугільно-вуглеводневих покладів (2011)
Вергельська Н. В. - Можливі перспективи вивчення перетворення органічної речовини в напрямі торф – вугілля – антрацит (2011)
Константиненко Л. І. - Стратиграфія ордовику Придністров’я (2011)
Котляр О. Ю. - Стратиграфічна схема девонських відкладів Волино-Поділля. Крок до модернізації (2011)
Андрєєва-Григорович А. С. - Стратиграфія неогенових відкладів Українських Карпат та Передкарпаття, Ващенко В. О., Гнилко О. М., Трофимович Н. А. (2011)
Сябряй С. В. - Сравнительная характеристика углей из верхнеплиоценовых обложений Украины и Венгрии и условия их формирования, Іванова А. В., Зайцева Л. Б. (2011)
Шовкопляс В. М. - Голоценовий етап в геологічній історії України, Пашкевич Г. О., Христофорова Т. Ф. (2011)
Карпенко А. М. - Застосування системного-палеогеографічного підходу для уточнення стратиграфії верхньоміоцен-пліоценових континентальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини (2011)
Ашихміна Н. В. - Сутність і компонентна структура музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики (2017)
Богданович В. В. - Науково-педагогічне визначення етапів підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів (2017)
Ван Яюєци - Понятійний тезаурус проблеми формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики (2017)
Вергунова В. С. - Теоретико-методологічні основи формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва (2017)
Грисюк О. М. - Сучасний урок музичного мистецтва: проблеми та перспективи (2017)
Гусейнова Л. В. - Теоретична концептуалізація процесу формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності (2017)
Морозова О. О. - Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема (2017)
Паньків Л. І. - Методологічні засади формування художніх орієнтацій старшокласників в умовах позашкільної освіти (2017)
Проворова Є. М. - Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу (2017)
Рахманова О. К. - Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв (2017)
Руденко О. Ф. - Розвиток загальної музичної освіти: наступність і спадкоємність (2017)
Спіліоті О. В. - Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення (2017)
Горбенко С. С. - Забезпечення вчителем особистісно орієнтованого мистецького навчання і виховання учнів (2017)
Горожанкіна О. Ю. - Формування асоціативного мислення майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки, Риженко Н. В. (2017)
Ван Чжун - Специфіка і зміст підготовки студентів до керівництва ансамблевим музикуванням школярів (2017)
Ван Чень - Специфіка й структура виконавського артистизму майбутніх викладачів вокалу та педагогічні принципи його вдосконалення (2017)
Марцинів В. В. - Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами електронного музичного інструментарію (2017)
Мащенко А. І. - Аспекти зростання музично-естетичної компетентності учасників хорового колективу в школах мистецтв (2017)
Мішедченко В. В. - Теоретичне обґрунтування змісту та методики формування музично-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики (2017)
Пархоменко О. М. - Методичне забезпечення балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії (2017)
Ростовська Ю. О. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії (2017)
Хмелюк Я. В. - Музично-драматична діяльність як засіб формування творчої індивідуальності (2017)
Хоменко Л. В. - Структурні компоненти формування мотивації до музично-педагогічної діяльності в студентів педагогічних коледжів (2017)
Дворник Ю. Ф. - Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації освітнього простору (2017)
Дорошенко Т. В. - Принцип адаптації у формуванні готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійної самореалізації (2017)
Костенко Л. В. - Взаємодія навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Михаськова М. А. - Реалізація базових компетентностей у фаховій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Мінь Шаовей - Компонентна структура рефлексивних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Пухальський Т. Д. - Ефективна організація самостійної роботи студентів – важлива умова формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2017)
Ревенчук В. В. - Фортепіанна підготовка як складова професійного становлення майбутнього вчителя музики (2017)
Ростовська І. О. - Мотивація музично-виконавської діяльності як характеристика спрямованості особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Теряєва Л. А. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва (2017)
Хлєбік С. Р. - Формування естетичної компетентності у фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників (2017)
Шафарчук Т. Г. - Проблеми вокально-технічного розвитку майбутніх вчителів музики та шляхи їх подолання, Мен Ян (2017)
Біла Н. Л. - Основні напрямки репертуару навчальних оркестрів народних інструментів (на матеріалі оркестру НДУ імені Миколи Гоголя), Шумський М. О. (2017)
Коваль О. В. - Програми з музики кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті розвитку музичних здібностей: сучасний вимір (2017)
Ляшенко Т. В. - Традиції та інновації в системі музично-інструментальної підготовки (2017)
Остапенко Н. І. - Культурно-освітні передумови підготовки майбутніх учителів музики в Україні у другій половині ХХ ст. (2017)
Раструба Т. В. - Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Фомін В. І. - 90 років залісення пісків, Шевчук В. В., Тимощук І. В., Шейгас І. М. (2017)
Шевчук В. В. - Виноградарство та плодівництво на Нижньодніпровських пісках, Терлич В. Г. (2017)
Соломаха Н. Г. - До 125-річчя від дня заснування Велико-Анадольської дільниці Докучаєвської експедиції, Короткова Т. М. (2017)
Ткач В. П. - Великоанадольський лісовий масив: історія і сучасність, Кобець О. В., Бородавка В. О. (2017)
Жежкун A. М. - До історії розвитку лісової науки та господарства у Східному Поліссі України (2017)
Діденко М. М. - Склад порід і стан 12-річних дубових насаджень із різними варіантами догляду, Борисова В. Л. (2017)
Жуковський О. В. - Продуктивність соснових насаджень із різною густотою у Житомирському Поліссі, Зборовська О. В. (2017)
Кічура В. П. - Проблема продуктивності лісових насаджень колишніх колективних сільськогосподарських підприємств Закарпатської області, Кічура А. В. (2017)
Лук’янець В. А. - Стан соснових насаджень ДП "Городоцьке ЛГ" та ефективність використання ними лісорослинного потенціалу, Кобець О. В., Тарнопільська О. М., Румянцев М. Г. (2017)
Ткач В. П. - Дубові деревостани північного сходу України та особливості природного поновлення в них, Румянцев М. Г., Лук’янець В. А., Луначевський Л. С., Чигринець В. П., Самодай В. П. (2017)
Висоцька Н. Ю. - Методичний підхід до попереднього відбору кращих деревостанів тополі чорної за матеріалами лісовпорядкування (2017)
Грибович Є. С. - Оцінка стійкості та декоративності порід-інтродуцентів у лісових насадженнях державного підприємства "Лубенське лісове господарство", Пастернак В. П. (2017)
Олійник В. С. - Ґрунтозахисна роль лісів Горган і її зміни під впливом лісоексплуатації, Рак А. Ю. (2017)
Усцький І. М. - Вплив ґрунтових умов на стан соснових насаджень Нижньодніпров’я, Сірик А. А. (2017)
Чорнявська І. Р. - Вплив смугових захисних лісових насаджень Південної залізниці на розподіл снігового покриву (2017)
Бондарук Г. В. - Созологічна оцінка та режими охорони лісових природно-територіальних комплексів на прикладі урочища "Великий ліс", Бондарук М. А., Целіщев О. Г. (2017)
Борисенко О. І. - Оцінювання пожежної небезпеки насаджень ДП "Кремінське ЛМГ" засобами ГІС (2017)
Букша І. Ф. - Прогноз життєздатності сосни звичайної і дуба звичайного у разі зміни клімату в рівнинній частині України, Бондарук М. А., Целіщев О. Г., Пивовар Т. С., Букша М. І., Пастернак В. П. (2017)
Ворон В. П. - Постпірогенна динаміка радіального приросту в середньовіковому сосняку Рівненського Полісся, Коваль І. М., Ткач О. М., Сидоренко С. Г. (2017)
Ворон В. П. - Пірогенні зміни продуктивності сосняків зеленої зони м. Харків, Мельник Є. Є. (2017)
Краснов В. П. - Вміст 137Cs та 90Sr у продукції побічного користування в лісах Житомирської області (за даними 2017 р.), Косинський В. П., Струтинський О. В. (2017)
Ловинська В. М. - Щільність деревини та кори стовбурів сосни звичайної Північного Степу України, Лакида П. І. (2017)
Ситник С. А. - Природна щільність компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. в умовах Північного Степу України (2017)
Шевчук В. В. - Причини виникнення лісових пожеж у соснових насадженнях Херсонщини та їхні наслідки, Тимощук І. В. (2017)
Кошеляєва Я. В. - Радіальний приріст дерев берези повислої, уражених бактеріальною водянкою, в зеленій зоні м. Харкова, Коваль І. М. (2017)
Meshkova V. L. - Dynamics of European pine sawfly foci area in the stands of Low Dnieper region in 2010–2017, Nazarenko S. V., Kasych T. G. (2017)
Meshkova V. L. - Seasonal development of the pine sawyer beetle (Monochamus galloprovincialis) in the North-Eastern Steppe of Ukraine, Skrylnik Yu. Ye., Zinchenko O. V., Kochetova A. I. (2017)
Потіш Л. А. - Динаміка чисельності та стан ресурсів хутрових у Закарпатській області, Потіш А. Л. (2017)
Правила для авторів (2017)
Довідка рецензента (2017)
Сейдаметов С. В. - Влияние импульсной электромагнитной обработки на структурные перестройки сплава титана ВТ3-1, Лоскутов С. В. (2016)
Ковалюк З. Д. - Отримання активованого нанопористого вуглецевого матеріалу з органічної сировини рослинного походження для суперконденсаторів, Юрценюк С. П., Семенчук І. І. (2016)
Боледзюк В. Б. - Вплив лазерного опромінення на процес впровадження водню в шаруваті кристали GaSe, Ковалюк З. Д, Пирля М. М., Поцілуйко Р. Л. (2016)
Лисенков Е. А. - Теоретичний аналіз електропровідності полімерних нанокомпозитів на основі олігогліколів та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Першин Ю. П. - Структура, фазовый состав и модель роста аморфных многослойных рентгеновских зеркал W-Si, изготовленных методом магнетронного разпыливания, Девизенко А. Ю., Мамон В. В., Чумак В. С., Кондратенко В. В. (2016)
Салій Я. П. - Поверхневі наноструктури конденсату CdTe на склі та ситалі, Биліна І. С., Соколов О. Л. (2016)
Алимов Н. Э. - Изменение потенциальных барьеров низкоразмерных тонких плёнок p- CdTe в условиях внешних воздействий, Зайнолобиддинова С. М., Отажонов С. М., Халилов М. М., Юсупова Д. А., Якубова Ш. (2016)
Погребняк А. Д. - Структурно-фазовое состояние поверхности при высокодозной ионной имплантации титана в монокристаллы Cu, Джаруллах Аид Куссей (2016)
Васильев В. В. - Структура и свойства нитридных покрытий, осадженных из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы с использованием порошкового катода Cr0,5Al0,5, Лучанинов А. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е., Толмачева Г. Н., Прибытков Г. А., Коржова В. В. (2016)
Фареник В. И. - Rotating plasma (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Григоров О. В. - Теоретичне і експериментальне дослідження процесу пересування мостового крана з перекосом, Губський С. О., Турчин О. В., Вишневецький Г. В. (2017)
Григоров О. В. - Розв’язання задачі керування краном за допомогою методу функції керованості, Окунь А. О. Лось Є. О. (2017)
Григоров О. В. - Білінійні керовані системи в задачі керування краном, Окунь А. О., Лось Є. О. (2017)
Ісьєміні І. І. - Захисна система кранів мостового типу з магнітореологічними буферами (2017)
Ісьєміні І. І. - Визначення опору пересування крана під час його наїзду на тупикові упори (2017)
Ловейкін В. С. - Методика оптимізації режимів пуску ковшового елеватора за критерієм середньоквадратичного зусилля в тяговому органі, Ткачук Л. Б. (2017)
Подоляк О. С. - Математичне моделювання сумісного руху механізмів підйому, повороту і зміни вильоту крана ДЕК-251, Болибік М. О. (2017)
Фідровська Н. М. - Визначення зусиль в елементах каната при навивці його на барабан, Ломакін А. О., Садловська Т. В. (2017)
Фідровська Н. М. - Вплив кута відхилення на довговічність канату та блоків, Писарцов О. С., Водолажський В. П. (2017)
Хорошилов О. Н. - Обработка результатов измерений качества образцов из непрерывно литых заготовок деталей подъемно-транспортного машиностроения, Мельниченко А. А., Сегал Л. Л. (2017)
Сычев Ю. И. - Расчет колебаний поворотно-делительных столов агрегатированного оборудования при нагружении вертикальными силами (2017)
Ловейкін В. С. - Режимно-параметрична оптимізація технічних систем, Ромасевич Ю. О. (2017)
Осипова Т. Н. - Динамика подъемной установки с учетом упругости каната, Хорошилов О. Н., Писарцов А. С. (2017)
Осипова Т. Н. - Динамические усилия в канатах двухконцевого подъёмника, Хорошилов О. Н., Писарцов А. С. (2017)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в зоні сполучення лобовини і обичайки шахтного барабана, Лєсовицький К. Ю. (2017)
Фурсова Т. Н. - Улучшение равномерности распределения напряжений в многоопорных хвостовых соединениях рабочих лопаток паровых турбин (2017)
Petrenko A. - The effect of doping with boron and titanium on the phase composition and properties of chromium deposited metal (2017)
Багров В. А. - Влияние способа легирования на распределение упрочняющей фазы в наплавленных слоях (2017)
Гордєєв А. С. - Проект нормативного документа "призначення операційних припусків при механічній обробці" (2017)
Дерябкина Е. С. - Анализ основ упрочнения низколегированных сталей и выбор сварочных материалов для многодуговой сварки под флюсом труб из стали 17Г1С-У (2017)
Куприянов А. В. - Обеспечение качества сборки соединений топливной аппаратуры в условиях серийного производства путем комплектования с ранжированием размеров (2017)
Малицкий И. Ф. - Обеспечение качества сборки электронно-Лучевой, Смирнов И. П. (2017)
Резниченко Н. К. - Экспериментальные исследования технологий сборки и разборки сложнопрофильных соединений (2017)
Резніченко М. К. - Ресурсозберігаючі технології при індукційно-тепловому складанні нерухомих з’єднань (2017)
Романов С. В. - Особенности расчёта активного сопротивления нагрузки индукторов, предназначенных для разборки соединений с натягом (2017)
Скоркін А. О. - Система синтезу організаційно-технологічної структури дільниці збирання в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва (2017)
Скоркін А. О. - Прогнозування стійкісті заготовки завдяки механізму осаджування заготовки між плоскими шорсткими плитами, Кондратюк О. Л. (2017)
Яценко Л. О. - Вплив перетворень в репродукційному процесі на колірні характеристики оригінального зображення (2017)
До уваги авторів (2017)
Бурнос Е. Ю. - Тактика вопросно-ответного единства в диагностирующей стратегии устного медицинского дискурса, Пилипенко-Фрицак Н. А. (2017)
Ворона Н. О. - Українська медична термінологія: її походження, особливості та методи засвоєння студентами-іноземцями медичних ВНЗ України (2017)
Липовецька Є. Ю. - Теоретичні засади формування естетичної активності учнівської молоді (2017)
Падун Н. О. - Інтегроване навчання як міждисциплінарна проблема, Падун А. О. (2017)
Рожнова А. І. - Історіографія феномену толерантності в науковій літературі (2017)
Сагадіна О. Ю. - Консультативна профорієнтаційна освіта учнів старшої школи: сучасні підходи (2017)
Тестова І. Ю. - Проблема готовності дитини до школи, Білоусова Н. В. (2017)
Арнаута Н. В. - Організація самостійної роботи студентів аграрних вишів під час вивчення вищої математики (2017)
Барило О. А. - Особливості модернізації змісту і форм роботи з учителями початкової школи та вихователями ГПД і ДНЗ у навчально-виховному процесі післядипломної освіти (2017)
Бобро Л. В. - Характеристика рівнів сформованості в дітей 5–7 років уміння долати страх (2017)
Волкова Л. В. - Комунікативна спрямованість процесу вивчення іноземної мови (2017)
Гавій В. М. - Формування предметних компетентостей з біологіїї у профільній школі, Коваленко С. О., Приплавко С. О. (2017)
Голованенко Є. О. - Формування граматичних навичок у процесі освоєння української мови як іноземної на початковому етапі, Дунь Н. Л. (2017)
Долгорук О. П. - Використання асоціативного методу на уроках у початковій школі, Білоусова Н. В. (2017)
Дубровська Л. О. - Педагогічні умови використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у навчально-виховному процесі молодших школярів, Долматова М. П., Бойко М. В. (2017)
Дубровська Л. О. - Технологія інтерактивного уроку в початковій школі, Дубровський В. Л., Висовень А. С. (2017)
Дубровська Л. О. - Місце і роль дидактичних ігор у системі навчання молодших школярів, Дубровський В. Л., Долматова М. П., Єрмак К. В. (2017)
Дубровський В. Л. - Інтернет-середовище як засіб виховання особистості молодшого школяра, Новікова Я. В. (2017)
Конончук Д. І. - Роль виховного середовища дитячого оздоровчого табору у формуванні безпечної поведінки підлітків (2017)
Кузьменко П. І. - Фізкультурно-оздоровчі заняття зі студентами, які мають ризик захворювання або захворювання хребта – сколіоз (2017)
Мелешко Л. В. - Дидактична гра як засіб формування мовленнєвої компетентності учнів (2017)
Толочко С. В. - Інноваційні технології в методиці викладання української мови за професійним спрямуванням в аграрних вищих навчальних закладах, Хомич В. І. (2017)
Шевченко С. І. - Зв’язок між психічними особливостями молодших школярів та їх типами інтелекту у процесі вивчення іноземних мов, Халимон І. Й. (2017)
Шевчук М. О. - Деякі педагогічні умови розкриття творчого потенціалу молодших школярів у трудовому навчанні (2017)
Горпініч Т. І. - Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів вищих медичних навчальних закладів України (2017)
Новгородська Ю. Г. - Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів (2017)
Вилка Л. Я. - Українська мова як іноземна в Буковинському державному медичному університеті: з досвіду роботи (2017)
Гордієнко Т. В. - Суспільствознавство в початковій школі: історичний огляд (2017)
Михайленко О. В. - Вимоги до стажування у юридичних коледжах США (2017)
Романовський С. В. - Навчально-виховне об’єднання "Середня школа – вища технічна школа" – шлях до європейських стандартів освіти (на зразку системи роботи Київського ліцею "Інтелект") (2017)
Федорчук І. В. - Дослідницька діяльність студентів педагогічних спеціальностей у країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Aсланян С. А. - Програмоване хірургічне лікування постраждалих з пошкодженням органів живота: питання змісту і термінології (2012)
Бойко В. В. - Лечебно-диагностическая тактика при посттравматических внутриплевральных кровотечениях, Замятин П. Н., Хащина В. А., Замятин Д. П. (2012)
Бородай В. А. - Современные взгляды на диагностику и лечение больных с закрытыми разрывами диафрагмы, Беленький В. А. (2012)
Бурлука В. В. - Хірургічні методи гемостазу у постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза при політравмі в гострому періоді травматичної хвороби (2012)
Грубник Ю. В. - Повреждения прямой кишки у пациентов с сочетанной травмой, Кравченко А. И., Крыжановский В. В., Нетков A. Д., Фоменко В. А. (2012)
Гур'єв С. О. - Клініко-нозологічна та клініко - епідеміологічна структура постраждалих з травмою таза внаслідок ДТП, Максименко М. А. (2012)
Гур'єв С. О. - Клініко-епідеміологічні характеристики пошкоджень органів черевної порожнини у постраждалих з полісистемними пошкоджденнямі внаслідок ДТП та характеристика клінічних результативних ризиків, Чундак С. С. (2012)
Замятин П. Н. - Профилактика и комплексная терапия стресс-поражений желудочно-кишечного тракта у пострадавших с травматической болезнью, Хаджиев О. Ч., Куринной В. В., Крутько Е. Н., Мазепа А. Ю. (2012)
Заруцький Я. Л. - Прогнозування і аналіз виникнення інфекційних ускладнень при закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки, Денисенко В. М., Трутяк І. Р., Левківський Р. Г., Ярош Т. В. (2012)
Заруцький Я. Л. - Аналіз достовірності анатомічних шкал оцінки тяжкості політравм, Жовтоножко О. І. (2012)
Заруцький Я. Л. - Фізичні та механічні методи гемостазу при травматичному пошкодженні селезінки (огляд літератури), Коваленко B. М. (2012)
Ивахненко Д. С. - Роль внутричерепного давления в развитии вторичного повреждения головного мозга при тяжелой ЧМТ в разных возрастных группах (2012)
Крилюк В. О. - Аналіз летальності постраждалих з тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини на госпітальному етапі (2012)
Крилюк В. О. - Епідеміологічні особливості тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини (2012)
Міщенко В. В. - Торако-абдомінальна травма в практиці ургентного хірурга, Грубник В. В. (2012)
Сафонов В. Є. - Досвід лікування хворих з травмою грудної клітини, Гетьман В. Г., Кравченко К. В., Дудла Д. І. (2012)
Сипливый В. А. - Непосредственные результаты хирургического лечения больных с повреждением селезенки, Акименко А. В., Козаченко А. В., Гильборг Г. Р., Робак В. И. (2012)
Трутяк І. Р. - Етапні хірургічні операції та реінфузія крові у постраждалих з політравмою і гострою абдомінальною кровотечею (2012)
Флорикян А. К. - Наши взгляды на проблему закрытой травмы сердца при минно-взрывных ранениях, Полищук В. Т., Куринной B. В., Бородай А. Л., Беленький В. А., Новиков Н. А., Шипилов C. А. (2012)
Хоменко І. П. - Ентеральне харчування як профілактика гострих ерозивновиразкових ушкоджень шлунково-кишкового тракту у потерпілих з тяжкою політравмою (2012)
Якупов В. А. - Особливості хірургічного лікування при гострій травмі хребта та спинного мозку, Козлюк М. О., Гафійчук Ю. Г. (2012)
Бур'янов О. Л. - Особливості відновного лікування постраждалих з відкритими множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок, Лакша А. М., Ярмолюк Ю. О., Будник О. Д., Компанієць О. А., Лихота А. М. (2012)
Варус В. І. - Роль та місце сучасних методів металоостеосинтезу в системі відновного лікування постраждалих з множинними переломами довгих кісток, Рум'янцев Ю. В., Клішевич Б. А., Компанієць О. А., Власенко О. М., Лихота А. М., Ярмолюк Ю. О. (2012)
Калашніков A. В. - Біомеханічне обґрунтування хірургічного лікування надвиросткових переломів дистального відділу стегнової кістки, Тяжелое О. А., Лазаренко Ю. В. (2012)
Кукуруз Я. С. - Клінічний досвід оперативного лікування дистальних переломів кісток гомілки із застосуванням апаратів зовнішньої фіксації, Яловенко В. А., Беспаленко А. А., Клишевич Б. А. (2012)
Медзин B. І. - Досвід лікування епікондилітів плечової кістки із застосуванням екстракорпоральної ударно-хвильової терапії, Сенник В. Т., Лось Д. В., Нарепеха Р. А., Кучер А. Р., Савицький В. Л. (2012)
Пономаренко О. В. - Тактика хірургічного лікування ран тулуба та кінцівок, Перцов В. І., Гацак В. С., Юзефович В. А. (2012)
Савка И. С. - Комплексная диагностика травм коленного сустава, Бондаренко В. В., Цивина С. Л., Бондаренко Т. П., Савицкий В. Л., Будник А. Д. (2012)
Рощін Г. Г. - Характеристика вогнепальних поранень у локальних війнах сьогодення та особливості етапного лікування, Кукуруз Я. С. (2012)
Хорошун Э. Н. - Лечение больных с деформирующими артрозами крупных суставов в Военно-медицинском клиническом центре Крымского региона, Луданин А. Н., Савран Ю. Г. (2012)
Цівина С. А. - Диференціальнийпідхід до лікування пацієнтів зостеоартрозом великих суглобів, Варус В. І., Компанієць О. А., Бадюк М. I., Власенко О. М., Клішевич Б. А. (2012)
Верба А. В. - Мікробіологічний моніторинг гнійно-септичних ускладнень при ендопротезуванні суглобів та засоби їх профілактики, Жук П. М., Фомін О. О., Фоміна Н. С. (2012)
Гур'єв С. О. - Хірургічне лікування постравматичного остеоміеліту як інфекційного ускладнення політравми, Танасієнко П. В. (2012)
Даценко Б. М. - Нарушение трансформации коллагена в гнойной ране, препятствующее ее нормальной репарации, Kyмeневa E. B., Юрков Н. П., Кутепов С. Б. (2012)
Даценко Б. М. - Местная профилактика нагноения ран и принципы их лечения в фазе гнойного воспаления, Перцев И. М., Тамм Т. И., Белов С. Г., Чефранов А. В., Даценко А. Б., Хмызов Р. А. (2012)
Ловга В. І. - Накладання джгута при ампутаціях нижніх кінцівок у хворих з діабетичними гангренами при реііонарних анастезіях, Корзун О. І., Остаток В. Ю., Сенник В. Т. (2012)
Лосев А. А. - Лечение пиоторакса у детей, Самофалов Д. А., Мельниченко М. Г., Белестов И. С., Коссей А. В., Диланян И. Р., Качковский Ю. Е. (2012)
Лурін І. А. - Аналіз віддалених результатів хірургічного лікування хворих на анаеробні неклостридіальні флегмони таза з використанням сорбційно-антибактеріальної терапії, Сотников A. В., Сапа С. А. (2012)
Околець B. П. - Аналіз лікування хворих із діабетичною гангреною стопи, Герасименко О. С., Соломко О. О. (2012)
Околец В. П. - Хирургическое лечение некротических инфекций мягких тканей, Герасименко О. С., Соломко А. А., Овчинников Г. И. (2012)
Русин В. І. - Особливості лікування не відмежованого інфікованого ретроперитонеонекрозу, Філіп С. С. (2012)
Толстов Д. А. - Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, в лечении трофических язввенозной этиологии, Богдан В. Г., Кузьмин Ю. В. (2012)
Флорикян А. К. - Современные аспекты патогенеза и лечения распространенной гангрены и гангренозного абсцесса легких, Бижко В. С., Куринной В. В. (2012)
Бугай А. А. - Результаты клинического изучения влияния сложнозамещенных суклинатов аминокислот и дикарбоновых кислот и динамику показателей эндогенной интоксикации в комплексном лечении критических состояний, Плиш Б. А., Коршевнюк Д. А., Карпенко А. И. (2012)
Валуєва С. В. - Український реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST "Stimul": гендерно-вікові особливості стану коронарного русла, результати дворічного спостереження (2012)
Денисенко В. М. - Кондуктометричні можливості визначення крововтрати, Жовтоножко О. І., Шабельник П. В., Волошин М. В. (2012)
Мельник В. М. - Сучасні підходи до проведення адекватної комплексної антиоксидантної терапії в клініці інтенсивної терапії критичних станів (огляд літератури), Бугай О. О., Пліш Б. А., Затовський І. В. (2012)
Мельник В. М. - Актуальні питання замісної ниркової терапії при гострому пошкодженні нирок, Кішко P. M., Шевчук О. В. (2012)
Мельник В. М. - Випадок застосування парентерального харчування в комплексі лікування тяжкого розладу нутритивного статусу, Ложкін В. В., Шевченко В. Л. (2012)
Сацута С. В. - Диференційований підхід до інтенсивної респіраторної терапії при синдромі гострого пошкодження легенів у постраждалих з полі травмою, Бондарев Р. В. (2012)
Тарабрін О. О. - Порівняння ларингеальної маски другого покоління з інтубаційною трубкою при загальній анестезії з міорелаксантами та ШВЛ під час трансабдомінальної гістеректомії, Бобирь А. Л., Кушнір О. С. (2012)
Тымчишин Д. О. - Ранняя диагностика нарушений системы гемостаза с помошью лазерной корреляционной спектроскопии плазмы крови, Кутковец С. Л., Тымчишина О. О (2012)
Біла Н. Ф. - Профілактика одонтогенного гаймориту при лікуванні хронічного періодонтиту зубів верхньої щелепи, Бабов Є. Д., Кулібаба О. В. (2012)
Крячко А. Г. - Застосування препарату "Остеовіт" при дентальній імплантації (2012)
Крячко А. Г. - Профілактика післяопераційних ускладнень при дентальній імплантації (2012)
Крячко А. Г. - Стоматологический статус у пациентов с интраабдоминальной хирургической инфекцией (2012)
Лунгу В. І. - Незнімне протезування онкологічних хворих похилого віку після променевої терапії та часткових резекції щелеп з використанням імплантатів, Мазур В. П. (2012)
Мазур В. П. - Тактика врача при травме нижнечелюстного нерва детальным імплантатом, Лунгу В. И. (2012)
Мазур В. П. - Профилактика периимплантита при использовании формирователей десневой манжетки из фторопласта (клинико-лабораторное исследование), Муравьева И. В., Лунгу B. И. (2012)
Федірко І. В. - Сучасні підходи та хірургічні методи лікування хворих із поєднаною черепно-лицевою травмою, Козловській C. М., Пімідт П. А., Нестеренко О. М. (2012)
Васильєва І. Г. - Експресія генів Aggrecan-1 та COL II при аутотрансплантації хондробластів у міжхребцеві диски в експериментальній моделі остеохондрозу, Гафійчук Ю. Г., Шуба І. М. (2012)
Гербіш Ю. О. - До питання сторонніх тіл гортанної частини глотки та гортані, Семчишин І. М., Гвоздович А. М. (2012)
Дідковська Л. І. - Негативна комунікативна установка і характерологічні особливості осіб з набутими захворюваннями зору, Очеретна О. О. (2012)
Корик В. Е. - Прямая оксиметрия в экстренной хирургии, Клюйко Д. А., Жидков С. А., Мостович П. В. (2012)
Литвиненко О. О. - Фізична реабілітація жінок, хворих на рак молочної залози, із постмастектомічними ускладненнями, Бугайцов С. Г., Сафонов В. Є. (2012)
Мостовой С. О. - Экспериментальная оценка воздействия ненаркотического аналога психотропных препаратов суррогатного производства на костную ткань и мочевыделительную систему лабораторных белых крыс, Остапенко О. В. (2012)
Сушко Ю. І. - Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному панкреонекрозі у білих щурів, Гудима А. А., Олійник О. В. (2012)
Тещук В. Й. - Профілактика стресових виразок у пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом, Гамма М. О., Тещук В. В. (2012)
Тещук В. Й. - Тромбоемболії легеневих артерій за матеріалами клініко-анатомічних зіставлень у пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Гамма М. О., Тещук В. В. (2012)
Тульчинський Г. В. - Краніопластика з використанням біокераміки "Синтекість" (2012)
Фураев А. П. - Пункционный метод лечения острых гнойных риносинуситов с использованием NO-терапии (2012)
Налапко Ю. І. - Організаційна стратегія попередження інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги у відділеннях інтенсивної терапії (2012)
Дикая Э. А. - Клинико-иммунологическая характеристика и оптимизация лечения больных с обструктивними заболеваниями легких (2012)
Джулай Ю. В. - Передмова (2017)
Брюховецька О. В. - Між конформізмом і емансипацією: політичні імплікації візуального повороту в культурі і культурології (2017)
Демчук Р. В. - Метаморфози міфологічного (2017)
Задирака К. І. - Культурно-соціальні функції анонімних форумів (2017)
Єрмолаєва В. С. - Явище "шароварщини": пошук дефініції, Нікішенко Ю. І. (2017)
Собуцький М. А. - Серіальна продукція: питання референції (2017)
Danchenko M. - Ukrainian patriotic narrative in the XVIII century: transition from Ukrainian Baroque to Russian classicism (2017)
Капранов С. В. - Випускник Київської духовної академії Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки (2017)
Климчук О. Ю. - Рецепція психоаналізу у праці Є. А. Шевальова "Про паралогічне мислення" (2017)
Бондарчук В. О. - Феномен творчої особистості Д. Гнатюка (2017)
Кирилова О. О. - Володимир Винниченко: "кінодекадент у вишиванці" (культурна історія екранізацій – 1917–2014 рр.) (2017)
Корнєєва Т. О. - Репрезентація жіночого як травми в мистецьких практиках Луїзи Буржуа, Ханни Вілке, Лізи Морозової та Ані Зур (2017)
Павліченко Н. В. - Художній ринок як культурологічний та економічний феномен (2017)
Петрова О. М. - Світи мандрівного Андрія Блудова (2017)
Король Д. О. - Фетишизація мертвої голови як вмістилища концентрованої позатілесної духовної сутності (2017)
Самара О. С. - Обряди з рушником: аспекти комунікації у традиційній культурі українців (2017)
Відомості про авторів (2017)
Жаховський В. О. - Удосконалення організації медичного забезпечення війсь кових частин (з'єднань) Збройних Сил України на воєнний час (2012)
Жаховський В. О. - Наукове обґрунтування організації медичного забезпечення військових частин (з'єднань) Збройних Сил України на воєнний час, Галушка А. М., Булах О. Ю., Стриженко B. І. (2012)
Базунова Н. В. - До проблеми забезпечення інфузійними розчинами в польових умовах (2012)
Василевський М. Л. - До проблеми евакуації поранених військово-санітарними летючками на особливий період, Галушка A. М. (2012)
Галушка А. М. - Результати анкетування щодо визначення доцільної організації лікувально-евакуаційного забезпечення жінок-військовослужбовців на воєнний час, Мельничин М. Я. (2012)
Жидков C. А. - Организационные особенности оказания хирургической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, Трухан А. П. (2012)
Замковий А. Д. - Вплив апаратного плазмаферезу на стан здоров'я та пранездатність донорів – військовослужбовців (2012)
Кудрова І. А. - Особливості організації трансфузіологічної допомоги у військово-медичних закладах США, Добровольський В. М. (2012)
Марков Ю. І. - Забезпеченість лікарськими засобами машин швидкої медичної допомоги, Слабкий Г. О. (2012)
Мельничин М. Я. - Наукове обгрунтування удосконалення організації ліку вально-евакуаційного забезпечення поранених та хворих гінекологічного профілю, Галушка А. М., Ричка О. В. (2012)
Попович B. П. - Порівняльний аналіз асортименту гепатопротекторів у чотирьох випусках державного формуляра лікарських засобів (2012)
Богдан В. Г. - Трансплантация аутологичных мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани в хирургическом лечении пациентов с послеоперационными грыжами, Гаин Ю. М., Иванова Т. Е., Демидчик Ю. Е., Зафранская М. М. (2012)
Брунець О. В. - Особливості хірургічного лікування пацієнтів з патологієюорганів черевної порожнини і діастазом прямих м'язів живота, Сироїд О. М., Клецко Я. І., Яринич Ю. В. (2012)
Вансович В. Є. - Порівняльна ефективність застосування сітки "proceed" та політетрафлуороетиленової сітки з нітиноловим каркасом ("Rebound System") при виконанні інтраперитонеальної лапароскопічної пластики післяопераційних вентральних гриж, Осадчий Д. М., Лук'янчук О. В. (2012)
Васильев О. В. - Резекции и реконструкции магистральных сосудов в хирургическом лечении опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны, Белый В. Я., Шудрак А. А., Зелинский А. И., Палица Р. Я., Дорожинский В. И. (2012)
Грубник Ю. В. - Комплексное лечение больных с циррозом печени, осложненным кровотечением, Фоменко В. А., Грубник В. Ю., Крыжановский В. В., Московченко И. В. (2012)
Гюльмамедов П. Ф. - Функциональные результаты операций по созданию тазового толстокишечного резервуара у больных, перенесших резекцию прямой кишки по поводу рака, Шаповалов В. Ю., Баязитов Н. Р., Баязитов Д. Н. (2012)
Корик В. Е. - Влияние тяжести острого панкреатита на дыхательную активность кожи прежней брюшной стенки, Клюйко Д. А., Жидков С. А., Мостович П. В. (2012)
Лурін І. А. - Сучасні погляди на діагностику та лікування гострого апендициту (огляд літератури), Макаров Г. Г., Цема Є. В., Оссовський О. В. (2012)
Лурин И. А. - Опыт хирургического лечения больных с эхинококковыми кистами печени, Негодуйко В. В., Якуби Джума Гуль (2012)
Мельниченко М. Г. - Актуальні питання лікування дітей з апеццикулярним перитонітом, Антонюк В. В. (2012)
Мороз С. М. - Раннє ентеральне харчування при гострому панкреатиті, Слободяник В. П., Софієнко Г. І. (2012)
Ничитайло М. Е. - Билиодекомпрессивные транспапиллярные вмешательства при опухолях периампулярной зоны, Огородник П. В., Литвиненко А. Н., Дейниченко А. Г., Коломийцев В. И., Бойко О. Г. (2012)
Пастерначенко С. А. - Лечение паховых грыж в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона, Герасименко О. С., Тымчук О. Б., Енин Р. В. (2012)
Сироїд О. М. - Кардіальні і тромбоемболічні післяопераційні ускладнення у пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою (2012)
Тодуров І. М. - Фактори ризику та частота внутрішньочеревної гіпертензії у хворих з непрохідністю порожнистих органів шлунково-кишкового тракту, Білянський Л. С., Пономаренко О. М., Перехрестенко О. В., Петкау В. В. (2012)
Троицкий И. Л. - Опыт применения методики внутриартериальной химиоэм- болизации у больных с метастазами колоректального рака в печень в условиях ГВМКЦ (2000-2011 гг.), Гангал И. И. (2012)
Тутченко Н. И. - Абсцессы печени. Аспекты этиопатогенеза, диагностики и лечения, Светличный Э. В. (2012)
Шудрак А. Л. - Результата диференційованого підходу до хірургічного лікування хворих на хронічний геморой (2012)
Богдан І. С. - Досвід використання ендоскопічної вентрикулостомії в лікуванні оклюзійної гідроцефалії, Алєксєєв О. М., Іваник Р. Ю., Семенов О. Ф., Іванов С. В. (2012)
Бондарев Р. В. - Хирургическая тактика лапароскопических вмешательств при наличии бессимптомного спаечного процесса брюшной полости, Орехов А. А., Селиванов С. С. (2012)
Ганжий В. Е. - Использование SILS технологий в хирургическом лечении желчнокаменной болезни и доброкачественных опухолей яичников при синдроме поликистозных яичников с использованием генератора автоматической биологической сварки живых мягких тканей, Ганжий И. Ю. (2012)
Генелин С. А. - Видеолапароскопия в диагностике и лечении острого панкреатита, Вансович В. Е., Каштальян М. А., Мищенко Н. В., Шаповалов В. Ю., Енин Р. В., Кравченко А. И., Строганов П. В. (2012)
Грубнік В. В. - Новий ендоскопічний трансабдомінальний доступ до лівого наднирника, Бурлак О. С., Ільяшенко В. В. (2012)
Грубник В. В. - Новый метод лапароскопической пластики больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В. (2012)
Грубник В. В. - Спорные вопросы лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В. (2012)
Грубник Ю. В. - Лапароскопические операции у больных с закрытой травмойживота с повреждением печени, Плотников А. В., Фоменко В. А., Кравченко А. И., Московченко И. В. (2012)
Дронов О. І. - Двохетапна тактика лікування ускладнених форм жовчнокам'яної хвороби, Насташенко І. Л., Довбенко В. С., Довбенко О. В., Насташенко О. I. (2012)
Дронов О. І. - Ендоскопічне дренування жовчних проток, Насташенко Г. Л., Довбенко О. В., Насташенко О. І. (2012)
Дубинина В. Г. - Мини-инвазивное хирургическое лечение метастатических поражений печени, Четвериков С. Г., Машуков А. А., Максимовский В. Е. (2012)
Запорожченко Б. С. - Новая технология лапаролифтинга в хирургическом лечении острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста, Колодий В. В., Зубков О. Б., Муравьев П. Т., Шевченко В. Г. (2012)
Запорожченко Б. С. - Сравнительная эффективность эндолапароскопического лечения псевдокист поджелудочной железы по результатам отдаленного периода, Шевченко В. Г., Горбунов А. А., Корытная А. Ю., Колодий В. В., Муравьев П. Т. (2012)
Каштальян М. Л. - Хірургічне лікування ехінококозу печінкиз використанням лапароскопічної техніки, Пастерначенко С. О., Тимчук O. Б. (2012)
Каштальян М. А. - Возможности стационара короткого пребывания (хирургии одного дня) в абдоминальной хирургии, Сербул М. М., Майданюк В. П., Павлишин В. В. (2012)
Каштальян М. Л. - Адреналэктомия по поводу опухолей надпочечников, Тьшчук О. Б., Шаповалов В. Ю. (2012)
Каштальян М. А. - Порівняння лапароскопічної та відкритої апендектомії на підставі аналізу виконання 1000 лапароскоігічних апендектомій, Шаповалов В. Ю., Єнін Р. В. (2012)
Лурін I. А. - Перший досвід ендоскопічної корекції пухлини клацкіна, Слободяник В. П., Цема Є. В., Макаров Г. Г. (2012)
Майданюк В. П. - Профилактика тромбоэмболических осложнений лапароскопической холецистэктомии, Герасименко О. С., Павлишин В. В., Тимуш А. А. (2012)
Прикупенко М. В. - Современные методы гемостаза в технически сложных случаях лапароскопических холецистэктомии, Грубник В. В. (2012)
Сербул М. М. - Лапароскопические и комбинированные симультанные операции у ранее оперированных больных, Ильченко Ф. Н., Деркач Н. Н., Матвейчук В. К., Лавринец В. З. (2012)
Тамм Т. И. - Эффективность ретроградных эндоскопических вмешательств у больных с непроходимостью желчных путей, Даценко Б. М., Крамаренко К. А., Борисенко В. Б., Захарчук А. П., Непомнящий В. В., Мамонтов И. Н., Хамам Аббуд (2012)
Трач В. М. - Міні-інвазивне лікування пацієнтів із післяхолецистектомічним синдромом, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Клецко Я. І., Яринич Ю. В. (2012)
Шудрак А. А. - Лапароскопические технологии в лечении больных раком толстой кишки, Уманец Е. И., Оссовский О. В., Бондарук М. А., Нечай В. С., Биба А. П. (2012)
Асланян С. Л. - Симультанні операції на черевному відділі аорти та органах черевної порожнини (клінічні спостереження), Роговський В. М., Яиун В. В., Борківець О. М., Олійник Ю. М., Родіонов О. С. (2012)
Біжко В. С. - Порівняльна оцінка застосування мазі фіналгон та масажу для лікування судинних захворювань нижніх кінцівок, Волошин В. В., Полторацький М. Г. (2012)
Дубинина В. Г. - Сравнение эндовенозной лазерной коагуляции и традиционного стриппинга в лечении варикозной болезни нижних конечностей, Четвериков С. Г., Лукьянчук О. В., Чехлов М. В., Бобырь А. Л., Вододюк В. Ю. (2012)
Павчак Р. М. - Діагностика та лікування оклюзійно-стенотичних уpaжень гілок черевного відділу аорти, Сироїд М. В., Гурський Р. В., Войтановський І. М. (2012)
Сироїд М. В. - Залежність результатів реконструктивних операцій на сонних артеріях від обраної тактики, Войтановський І. М., Гаврилюк О. І., Гурський Р. В., Монашенко В. А., Титюк В. А., Малицький В. Є. (2012)
Арестова И. М. - Эндоскопическое хирургическое лечение субмукозной миомы матки, Кичигин О. В., Занько Ю. В. (2012)
Бондарчук В. В. - Вибір тактики лікування аденоміозу у жінок репродуктивного віку, Кузьмук Л. П. (2012)
Верба А. В. - Досвід застосування черезшкірної пункційної нефростомії у хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів, Стащук Р. П., Черноконь В. В., Москалюк О. В., Приймак В. М. (2012)
Возіанов С. О. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії в комплексі малоінвазивних лікувальних заходів при ускладненому уретеролітіазі, Головко С. В., Валерко Д. О. (2012)
Головко С. В. - Високопотужна (HPS, 120 W) лазерна вапоризація в порівнянні з трансуретральною резекцією простати при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Савицький О. Ф. (2012)
Головко С. В. - Перший досвід фотоселективної вапоризації простати із застосуванням "Зеленого лазера" високої потужності 120 Вт (HPS) в Україні, Савицький О. Ф. (2012)
Гріневич В. М. - Радіотермометрія та можливості її застосування в діагностиці урологічних захворювань, Гітов О. П., Булгаков В. І. (2012)
Євдокимова В. В. - Діагностична значимість оваріального антигену СА-125 як маркера ендометріоїдної кісти яєчника та аденоміозу матки (2012)
Заруцький Я. Л. - Порівняльний аналіз патоморфологічних змін стінки сечового міхура у постраждалих з політравмою, Собков Я. В., Савицький О. Ф., Лурін І. А., Форостяний П. П., Бондарук М. А. (2012)
Каштальян М. А. - Лапароскопічні технології в лікуванні аплазії піхви, Гладчук І. З., Каштальян М. М., Тимчук О. Б. (2012)
Кудлай Е. Н. - Новые технологии и малоинвазивная хирургия в гинекологии, Шкабой Н. А. (2012)
Макушин Д. Г. - Выбор хирургической тактики лечения экскреторной азооспермии при обструкции семявыносящих путей придатковой локализации (2012)
Макушин Д. Г. - Варианты заживления соустий при выполнении микро- хирургического инвагинационного вазоэпидидимоанастомоза (экспериментальное исследование), Полуэктов В. Л., Конев В. П. (2012)
Макушин Д. Г. - Опыт лимфотропного введения антибиотиков в комплексном лечении хронического простатита, Романовский К. В., Шутов В. Ю. (2012)
Поліщук М. Г. - Досвід виконання турп після лікування пенестером у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Бітнер В. А., Дурач М. І., Коцар С. М., Ганкоці К. К. (2012)
Поліщук М. Г. - Використання малоінвазивних методів в лікуванні ятрогенних стриктур сечоводу, Кльофа Т. Г. (2012)
Прохоренко Г. А. - Випадок складної неповної кишкової нориці внаслідок гінекологічної операції, Зурначян Г. Є. (2012)
Прохоренко Г. А. - Клинический случай лечения пациента с впервые выявленной стриктурой лоханочно-мочеточникового сегмента и камнем, выросшим сквозь стриктуру до 4 см длиной, Святивода Р. В., Еськов В. И. (2012)
Безгін К. С. - Оцінка комплексного трансакційного ефекту створення інновацій: закритий та відкритий режими (2017)
Іонін Є. Є. - Обліково-аналітичні засади стратегічного фінансового планування (2017)
Ахновська І. О. - Аналіз потенціалу освітнього ринку України (2017)
Біленко Д. В. - Системний підхід до управління грошовими потоками підприємства в умовах ризиків та невизначеності (2017)
Волкова Н. І. - Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах, Свірідова К. Д. (2017)
Гевлич І. Г. - Міжнародна регламентація вітчизняного екологічного аудиту, Моцаренко О. О. (2017)
Гевлич Л. Л. - Особливості підходів до визначення сутності поняття "поточні зобов’язання" та їх класифікації, Катранжи Л. І. (2017)
Герасименко В. В. - Відсоткові доходи по депозитам фізичних осіб в банках та їх оподаткування: світова і вітчизняна практика (2017)
Dobrovolskyy O. I. - Difference in the economic meaning of concepts "financial engineering" and "package sale" (2017)
Дутова Н. В. - Особливості внутрішнього контролю здійснення факторингових операцій у постачальників, Михайлова М. Д. (2017)
Karpova T. S. - Rating systems of assessment the financial position and regulation of banks financial activities (2017)
Козлов В. П. - Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні, Руденко Р. В. (2017)
Олійник Л. В. - Стратегічні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства (2017)
Матвійчук В. І. - Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави, Нешко Р. М. (2017)
Поліщук О. Т. - Сутнісні характеристики венчурного інвестування та його місце у розвитку національної економіки (2017)
Разборська О. О. - Внутрішній аудит оцінки якості прийняття управлінських рішень: поняття, призначення та роль в системі управління підприємством, Мошура Л. О. (2017)
Сидорова А. В. - Доходи та витрати населення: статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування, Коваленко А. О. (2017)
Строчихін Ю. Ф. - Статистичний аспект обгрунтування індикативного плану податкових надходжень, Гречка О. В. (2017)
Томчук В. В. - Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку (2017)
Юрчишена Л. В. - Макроекономічний аналіз і оцінка стану, тенденцій, проблем та перспектив розвитку системи електронного адміністрування ПДВ в Україні, Хом’якова Ю. С. (2017)
Наконечна А. С. - Домінанти кількісного виміру адаптації фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах циклічного розвитку економіки (2017)
Стражева В. В. - Страховий процес: поняття, елементи та необхідність впровадження (2017)
Iefremova O. - Small entrepreneurships state regulation and development support of the European Union members countries (2017)
Дейна А. Ю. - Теоретичні детермінанти забезпечення енерго-незалежності україни (2017)
Донін Є. О. - Політика управління оборотними активами сучасного підприємства (2017)
Лаврик С. С. - Тенденції тіньової економіки україни у розрізі схем і негативних факторів (2017)
Снісарчук І. В. - Фінансовий аспект управління маркетинговим потенціалом вищих навчальних закладів (2017)
Тарасенко Л. О. - Теоретичні аспекти конкуренції та монополії: сутність, особливості, наслідки (2017)
Прокопук Ю. С. - Вуглецедепонувальна здатність насадження Quercus robur L. парку "Феофанія", м. Київ (2017)
Коваленко О. А. - Географічна структура флори національного природного парку "Пирятинський" (2017)
Шапошнікова А. О. - Синфітосозологічні дослідження рослинності острова Джарилгач (2017)
Воробйов Є. О. - Нова асоціація ксеромезофільних дібров союзу Aceri tatarici–Quercion (клас Quercetea pubescentis) у басейні нижньої Сули, Смоляр Н. О., Смаглюк О. Ю., Соломаха І. В. (2017)
Шиндер О. І. - Поширення і стан популяцій Scopolia carniolica (Solanaceae) на Придніпровській височині, Неграш Ю. М. (2017)
Козир М. С. - Рідкісні рослинні угруповання заплавних лук м. Київ (2017)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби національного природного парку "Білобережжя Святослава", Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. А. (2017)
Яцюк І. І. - Дискоміцети Харківського Лісостепу (Україна): анотований список (2017)
Boiko M. F. - Recent literature of bryophytes in Ukraine (2011–2015), Virchenko V. M., Lobachevska O. V. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Експедиція з вивчення біотопів південних степів України, Дармостук В. В., Дідух Я. П., Бойко М. Ф. (2017)
Титул, содержание (2018)
Куликов Г. Т. - Затраты на содержание рабочей силы и ее стоимость: понятия, тенденции, показатели (2018)
Липчук В. В. - Концепция тойотизма: актуальность и особенности организации производственного процесса, ВойничаЯ Л. И. (2018)
Мудрак Р. П. - Агроинфляция и индекс потребительских цен на продовольственные товары: сравнительный анализ "Украина – ЕС", Лагодиенко В. В. (2018)
Степаненко А. В. - Теоретические аспекты экологической модернизации экономического развития, Омельченко А. А. (2018)
Сухина Е. Н. - Экосистемный подход к стоимостной оценке убытков от загрязнения окружающей природной среды (2018)
Мозговой О. Н. - Сущность и развитие доктрины исламских финансов, Субочев А. В., Юркевич О. Н. (2018)
Балтабеков М. Д. - Австралийский и международный опыт определения актива в методологии бухгалтерского учета (2018)
Основатель науки хозяйственного права (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Іншин М. І. - Службове сумісництво поліцейських (2016)
Розовский Б. Г. - Язык науки и "научный язык" (2016)
Арсентьева О. С. - Поняття та особливості принципів трудового права України (2016)
Буржинський В. А. - Аналіз сучасного стану та тенденції злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, Кіріленко Ф.О. (2016)
Вдовічен В. А. - Розмежування компетенції та засади взаємодії органів державної казначейської служби України та органів доходів і зборів в сфері виконання бюджетів за доходами (2016)
Загоруй І. С. - Міжнародні стандарти прав людини: до питання про визнання й закріплення соціально-економічних прав у міжнародній хартії прав людини (2016)
Луцюк П. С. - До визначення поняття трудо-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності (2016)
Капліна Г.А. - Роль принципів та норм міжнародного трудового права в сучасних євроінтеграційних умовах України (2016)
Кострицький В. В. - Кримінальна відповідальність за порушення таємниці голосування (2016)
Котова Л. В. - Диференціація трудової правосубєктності як підстава класифікації правового статусу працівника (2016)
Овчатова-Редько А. О. - Представництво в цивільному праві: поняття, види, реалізація (2016)
Петренко П. Д. - Політичні і адміністративні посади в структурі органів виконавчої влади в Україні: аналіз законодавства (2016)
Сіроха Д. І. - Особливості локальних нормативних актів у сфері праці (2016)
Сімонович Д. В. - Форми міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні (2016)
Татаренко Г. В. - Дискусійні питання кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з сепаратизмом (2016)
Білецький А. В. - Поняття громадськості як суб’єкта запобігання корупційній злочинності та правові засади її запобіжної діяльності (2016)
Боса Є. М. - Історія архівних установ Луганської області у 20-30-х рр. ХХ ст, Сергієнко Г. С. (2016)
Волкова О. В. - Проблеми захисту прав споживачів в європейському союзі, Татаренко Г. В. (2016)
Кравченко І. М. - Щодо питання удосконалення законодавства україни, що пов’язане із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2016)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Соціальне підприємство, як шлях до гарантованого конституційного права на працю для осіб з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Hnidenko V. I. - Concept of atypical employment in Europe (2016)
Гавришук О. М. - Військова дисципліна як правова категорія (2016)
Mieszkow K. S. - Przciwdzialanie i zwalczanie korupcji w Ukrainie: zmiany legislacyjne i wyzwania (2016)
Надутий А.В. - Територіальна цілісність як об’єкт національної безпеки України (2016)
Стороженко О.О. - Головні аспекти кримінально-правової характеристики тероризму (2016)
Чиркін А. С. - Фінансова основа функціонування органів місцевого самоврядування в Угорщині (2016)
Саско О. І. - Мотив злочину: кримінально-правове та кримінологічне значення (2016)
Агафонова Н. В. - Верховна Рада України як носій установчої влади і провідний суб’єкт конституційної реформи (2016)
Рецензія на монографію Хачатурова Е. Б. "Митне оформлення у суднобудуванні України (організаційно-правовий аспект)" (2016)
Андрощук І. П. - Активізація творчої художньо-технічної діяльності учнів засобами сучасних технологій (2017)
Андрощук І. В. - Зміст підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії як об’єкт проектування (2017)
Борщ М. В. - Підготовка майбутніх викладачів професійного навчання до використання інформаційних технологій у вищій школі (2017)
Вороніна Д. А. - Зміст та структура іншомовної комунікативної компетентності сучасних фахівців (2017)
Голіяд І. С. - Роль коучингової компетентності педагога у розкритті потенціалу суб’єкта освітнього процесу, Чернова Т. Ю. (2017)
Ігнатенко О. В. - Місце інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів, Ігнатенко Г. В. (2017)
Кітова О. А. - Трудова підготовка учнів протягом др. пол. ХХ ст. (2017)
Козлакова Г. О. - Проблеми системності у забезпеченні графічної підготовки майбутнього інженера-педагога (2017)
Козяр М. М. - Нариснa геометрія: досвід, проблеми, перспективи, Крівцов В. В. (2017)
Кулішов В. С. - Особливості застосування технології проектів при підготовці фахівців сфери торгівлі у професійних навчальних закладах України (2017)
Курач М. С. - Актуальні аспекти навчання художньому проектуванню майбутніх учителів технологій, Томашівський С. М. (2017)
Неговський І. В. - Використання електронних засобів навчання при викладанні фахових дисциплін у ВНЗ (2017)
Омельчук О. В. - Профільне навчання і професії майбутнього (2017)
Орлова Н. С. - Формування графічної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання на заняттях з конструювання одягу (2017)
Піддячий М. - Освіта і наука України: соціально-трудовий розвиток молоді (2017)
Пригодій М. А. - Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Райковська Г. О. - Впровадження геометричного моделювання в освітній галузі "Технології", Головня В. Д. (2017)
Ребенок В. М. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми викладачами професійної підготовки у навчальному процесі ВНЗ (2017)
Сасюк З. К. - Зображення і позначення елементів деталей на ескізах та робочих креслениках, Похильчук І. О. (2017)
Стешенко В. В. - Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності "014. Середня освіта" предметної спеціалізації 014.10 "Трудове навчання та технології"), Кільдеров Д. Е. (2017)
Трегуб О. Д. - Застосування інтернет-технологій у підготовці майбутніх учителів технологічного напрямку методами проблемного навчання (2017)
Фещук Ю. В. - Методичні підходи до виконання конкурсного завдання з геометричного моделювання засобами програми AutoCAD (2017)
Цина А. Ю. - Удосконалення професіоналізму вчителя технологій в контексті компетентнісного підходу (2017)
Яременко-Гасюк О. О. - Мультимедійне навчальне середовище у процесі вивчення іноземної мови в контексті системі освіти студентів техніко-технологічних спеціальностей (2017)
Наші автори (2017)
Сиваченко Г. - Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка "Сонячна машина" (2017)
Стецько Я. - Музикальність української та французької прози другої половини ХХ століття (на матеріалі творів О. Довженка, М. Вінграновського та А. Боско) (2017)
Кравець Я. - Чотири вергарнівські добірки поета Миколи Терещенка (1922, 1927, 1946, 1966) (2017)
Антофійчук В. - Сакральна парадигма ранньої поезії Дмитра Загула (2017)
Ісіченко І. - Конотаційна перспектива євангельського тексту в пасійних проповідях Антонія Радивиловського (2017)
Пелешенко О. - Ходіння до раю в контексті середньовічних утопій: до питання жанрової природи (2017)
Неживий О. - "І бажаю всіх благ": із життєпису Григорія і Григора Тютюнників (2017)
Герасименко Н. - "Блокпост": рядки, мов постріли (Гуменюк Б. Блокпост: Вірші. Новели. Публіцистика. – Київ: ВЦ "Академія”, 2016. – 336 с.) (2017)
Листи Климента Квітки до Олени Пчілки (2017)
Матейко Л. - Міжнародна конференція "Література та історія славістики" (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Глуханюк В. М. - Актуалізація та шляхи вирішення проблеми екологічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Гуревич Р. С. - Алгоритмізація пізнавальної діяльності студентів під час навчання нарисної геометрії і креслення у ВНЗ, Гаркушевський В. С., Цвілик С. Д. (2017)
Джеджула О. М. - Інноваційні технології графічної підготовки студентів в університетських інформаційних середовищах (2017)
Жерноклєєв І. В. - Інноваційний характер фахової підготовки північноєвропейських учителів технологій (2017)
Зікій Г. С. - Формування фахової компетентності педагогів професійного навчання (2017)
Кільдерова Л. В. - Професійно-орієнтований характертрудового виховання у процесі навчально-пізнавальної діяльності (2017)
Лозовий В. З. - Особловисті використання систем автоматизованого проектування у професійному навчанні (2017)
Марущак О. В. - Дизайн як змістовна основа формування у майбутнього вчителя технологій технологічної компетентності, Король В. П. (2017)
Медведенко І. С. - Добір та структурування інформаційного матеріалу для виробничого навчання у процесі підготовки педагогів ПТНЗ швейного профілю (2017)
Нижник О. В. - Стандартизований підхід до вивчення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки в навчальних закладах (2017)
Самборська О. В. - Основні принципи підготовки магістрів освіти за спеціальністю "Середня освіта (трудове навчання та технології)" до моніторингу навчальних досягнень студентів (2017)
Сидорчук Л. А. - Розвиток теорії і практики проектування систем "Людина – машина" (2017)
Соловей В. В. - Технологічна грамотність як основа професійної компетентності вчителя трудового навчання та технологій (2017)
Титаренко В. П. - Навчальний процес як фактор трудового виховання (2017)
Ткачук С. І. - Інформаційна компетентність як складова професійної підготовки сучасноговчителя трудового навчання (2017)
Томаш В. В. - Особливості впровадження веб-квест технології в навчально-виховний процес, Давидович В. О. (2017)
Цісарук В. Ю. - Організація самостійної роботи студентів за методикою "Перевернутий клас", Цісарук І. В. (2017)
Шаргун Т. О. - Історичний досвід забезпечення кадрового потенціалу у залізничній галузі в Украіні у ХІХ ст. (2017)
Шевченко В. В. - Роль та місце педагогічних програмних засобів у системі підготовки майбутніх учителів технологій, Маркусь І. С. (2017)
Шимкова І. В. - Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення технологій виробництва конструкційних матеріалів (2017)
Юрченко Н. С. - Сучасний стан гуманітарної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Якимович Т. Д. - Особливості дидактичних принципів професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців, Макогін О. В. (2017)
Наші автори (2017)
Козир А. - Акмеологічні тенденції розвитку мистецької освіти в сучасному вимірі (2017)
Воронова Н. - Історико-теоретичні аспекти професійної підготовки культурологів в Україні (2017)
Зайцева А. - Модель формування художньо-комунікативної культури майбутніх учителів музики: теоретичний аспект (2017)
Замороцька В. - Компоненти готовності майбутніх учителів музики до співпраці з учнями в освітньому процесі (2017)
Ліхіцька Л. - Інтегрований структурний комплекс мистецької інноваційної діяльності вчителів музичного мистецтва (2017)
Павлюк Н. - Основні принципи формування основ національної культури молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2017)
Котов В. - Підготовка фахівців із хореографії до роботи в загальноосвітніх школах (2017)
Гао Жоцзюнь - Творчо-проективний аспект формування здатності до самоконтролю студентів факультетів мистецтв (2017)
Руда Г. - Музично-ритмічні рухи як ефективний засіб розвитку музичних здібностей учнів початкової школи (2017)
Чжан Няньхуа - Діагностика художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Шень Цзіньге - Поетапна методика формування співацьких здібностей старшокласників у гуртковій роботі (2017)
Гаврілова Л. - Теоретичні аспекти визначення ефективності наукової діяльності майбутніх докторів філософії в галузі освіти, Макаренко А. (2017)
Сергієнко В. - Особливості підготовки професійно компетентних учителів у системі неперервної освіти, Ткаченко С. (2017)
Сипченко В. - Активні методи навчання як засіб формування мотивації навчальної діяльності студентів, Левченко А. (2017)
Бабійчук С. - Першопричини зародження наукової освіти в період становлення античної філософії (2017)
Ішутіна О. - Вивчення стану організації лінгвометодичного моніторингу у вишах України (2017)
Lobachova I. - The Ways of Forming Speech Competence of Prospective Primary School Teachers in the Ukrainian Language & Speech Culture Course (2017)
Побидайло Н. - Формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України (2017)
Помирча С. - Практичні аспекти формування правильності мовлення в майбутніх учителів початкової школи (2017)
Сиротенко В. - Моральність без моралізування: особливості розкриття морально-етичної проблематики в дитячих віршах Анатолія Костецького (2017)
Iaburova O. - Emotional Intelligence Strategies as the Ways of Improving English Speakers’ Performance in the process of Intercultural Communication (2017)
Гельжинська Т. - Моделювання процесу формування організаційної компетентності майбутніх педагогів трудового навчання під час неперервної професійної підготовки (2017)
Роздимаха Є. - Соціокультурне середовище неформального об’єднання молоді як соціально-педагогічна проблема (2017)
Хижняк І. - Курс "Історія початкової освіти в Україні" у фаховій підготовці майбутніх докторів філософії з початкової освіти (2017)
Бескорса О. - Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи (2017)
Вікторенко І. - Методика опрацювання молодшими школярами літературних текстів різних жанрів на уроках "Я у світі" (2017)
Федь І. - Становлення особистості дитини молодшого шкільного віку в грі (2017)
Хващевська О. - Застосування евристичних методів у навчанні молодших школярів (2017)
Дончик В. - Відліки (2017)
Дроздовський Д. - Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика (2017)
Сулима М. - "Понеділок Вівторок..." - "Чорний квадрат" Михайля Семенка (2017)
Бондар М. - Довкола Григорія Квітки-Основ'яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років ХІХ ст. (закінчення) (2017)
Василенко В. - Вихід із тіні, або "Імперський чоловік" - "колоніальна жінка" (2017)
Лущій С. - Романістика української діаспори 1940 - 1980-х років у контексті розвитку європейського та американського роману (2017)
Романов С. - Інтимна лірика Лесі Українки та Олександра Олеся крізь співмірність приватного досвіду і художньої реконструкції (2017)
Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Редактор І. Набитович. – Київ; Дрогобич: Посвіт, 2016. – 332 с. (2017)
Качак Т. - "Дівчачі тексти": фемінний дискурс у сучасній українській прозі для юних читачів (2017)
Щепна І. - "Голоси", "видіння і відлуння" постмеморі в поезії Ігоря Римарука (2017)
Омельчук Олеся. Літературні ідеали українського вістниківства (1922 - 1939): Монографія. – Київ: Смолоскип, 2011. – 336 c. (2017)
Бобинець С. - "Відчути себе українцем на ґенетичному рівні" (2017)
Вишневецька М. - Романтика і насильство made in UA (2017)
Палинський В. - Богдан Мельничук: дорогою життя (Мельничук Б. Остання дорога. – Тернопіль: "Крок”, 2016. – 173 с.) (2017)
Михед П. - Розвінчання Гоголя, або Поп-наука в дії (2017)
Ирина Бетко. "Души изменчивой приметы"... Избранные тексты украинской и русской классики в зеркале мифо-архетипического анализа. – Wydawnictvo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016. – 296 с. (2017)
Мовчан Р. - Українське літературне зарубіжжя: версії, роздуми і не тільки (Барабаш Ю. Я. Украинское литературное зарубежье: Лица. Судьбы. Тексты – Москва: ИМЛИ РАН, 2016. – 376 с.) (2017)
Білецький-Носенко П. Вибрані твори / підготувала до видання М. Добоні. – Київ : ФОП Москаленко О. М., 2016. – 66 с. (2017)
Михайлова Т. - Плагіат, недогляд чи "науковці мислять однаково"? (2017)
Приліпко І. - Шевченківські дні в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Antyptseva O. - State economic stimulation of work force development as a tool for regulation of the country population employment (2017)
Вербицький О. В. - Характеристика соціальної напруженості та децентралізації як об’єктів державного управління, Вавренюк С. А. (2017)
Гбур З. В. - Сутність рейдерства та його вплив на формування економічної безпеки держави (2017)
Євсюков О. П. - Науково-теоретичні засади визначення сутності та змісту безпеки держави (2017)
Майстро С. В. - Державне регулювання та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні, Батир Ю. Г. (2017)
Мельниченко О. А. - Методи та засоби публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки, Радькова О. С. (2017)
Овчар П. А. - Теоретичні основи державного регулювання автотранспортної діяльності (2017)
Polyakova O. S. - Problems of public administration in legal education coverage in the materials of conferences and periodicals of Ukraine (2017)
Помаза-Пономаренко А.Л. - Підходи до підвищення ефективності державного регулювання енергетичної безпеки регіонів України (2017)
Скориніна-Погрібна О. В. - Індивідуальні батьківські приписання чи заборони у молоді: їх структура і зміст, Волошина О. В. (2017)
Андронов В. А. - Процес та система ефективного управління питаннями державної екологічної безпеки Швеції, Горінова В. В. (2017)
Більовський М. О. - Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в різних країнах світу (2017)
Бондаренко А. І. - Вдосконалення механізмів державного регулювання технологій дистанційного банківського обслуговування (2017)
Husarov K. - Internal migration processes in USA: experience for Ukraine (2017)
Дєгтяр А. О. - Моделі формування промислової політики в умовах сучасної економіки, Філоненко С. В. (2017)
Дручек К. С. - Оцінка ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства у державному управлінні, Шведун В. О. (2017)
Івашина Л. П. - Класифікація механізмів публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Колєнов О. М. - Пріоритети реалізації й оцінювання державної політики у сфері екологічної безпеки (2017)
Лагутін В. С. - Механізми формування сучасної інноваційної політики держави (2017)
Маковій Ю. Г. - Геополітичні аспекти державного регулювання розвитку енергетичної безпеки (2017)
Манько С. Б. - Основні напрямки розвитку державного регулювання у сфері культури в Україні (2017)
Омаров А. Е. - Сучасний стан екологічної безпеки в Україні (2017)
Ортіна Г. В. - Стратегічні напрями державної політики щодо антикризової підтримки металургійної галузі України (2017)
Палюх В. В. - Механізми формування державної політики в галузі наукової діяльності (2017)
Сіренко Р. Р. - Державне управління системним розвитком сфери фізичної культури і масового спорту: програмно-цільовий підхід (2017)
Черкаска В. В. - Формування сучасних умов державного регулювання розвитку аграрного сектору України (2017)
Валенков В. Є. - Формування національної моделі соціальної політики України в умовах системних суспільних трансформацій (2017)
Вовк С. М. - Інституційна трансформація сучасних механізмів державного управління охороною здоров’я (2017)
Дєгтяр О. А. - Державна влада в політичній системі суспільства, Непомнящий О. М. (2017)
Кайда О. П. - Системні трансформації процесів формування та реалізації соціальної політики держави: змістовне наповнення та орієнтири (2017)
Парубчак І. О. - Роль засобів масової інформації у взаємодії органів публічної влади із суспільством на засадах відкритості та прозорості (2017)
Грень Л. М. - Проблематика розвитку професійно-технічної освіти України: державно-управлінський аспект (2017)
Калюжний В. С. - Механізми формування сучасної системи дистанційної освіти в Україні (2017)
Карпеко Н. М. - Механізми формування сучасних освітніх технологій (2017)
Кононенко О. Б. - Сучасний стан та тенденції розвитку державної освітньої політики в Україні (2017)
Мірошніченко Р. В. - Механізми формування екологічного виховання у вищих навчальних закладах України (2017)
Мороз С. А. - Рейтинг науково-педагогічних працівників, як складова системи державного управління якістю вищої освіти, Домбровська С. М., Мороз В. М. (2017)
Полторак С. Т. - Перспективні напрямки розвитку державного управління системою вищої військової освіти України (2017)
Postupna O. - Factors influencing the formation of the public administration system in education in Ukraine (2017)
Хмирова А. О. - Механізми організації виховного простору у вищих навчальних закладах України (2017)
Демент М. О. - Державноуправлінські аспекти і підходи до визначення взаємозв'язку сталого розвитку регіону й якості людського капіталу (2017)
Ковальчук В. Г. - Удосконалення вітчизняного досвіду з формування та реалізації регіональних стратегій розвитку (2017)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство в системі міжмуніципального співробітництва, Горлова А. О. (2017)
Ляшевська О. І. - Державне регулювання розвитку кластерів в Україні, Писклакова О. О. (2017)
Тарадуда Д. В. - Механізм управління якістю деконтамінації при ліквідації наслідків НС на потенційно небезпечних об’єктах (2017)
Удянський М. М. - Пpіopитeтні вeктopи діяльнocті opганів peгіoнальнoгo упpавління з питань запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій в Укpаїні, Приходько Р. В., Ященко О. А. (2017)
Федорчак В. В. - Наукові засади визначення ризику виникнення НС у системі державного управління (2017)
Барило О. Г. - Зарубіжний досвід створення інформаційно-аналітичної системи цивільного захисту (2017)
Кравців С. Я. - Основні фактори, що впливають на рівень інтегрального пожежного ризику, Соболь О. М. (2017)
Кулєшов М. М. - Щодо змісту та механізмів наглядової діяльності з питань пожежної і техногенної безпеки (2017)
Майстро С. В. - Особливості інституційного механізму державного управління системою цивільного захисту в різних країнах (2017)
Потеряйко С. П. - Проблемні питання щодо функціонування організаційного та структурного механізмів державного управління у сфері цивільного захисту (2017)
Abstract (2017)
Kutovа О. - H2O2 sensor based on MOSFET with active back-gate part of substrate, Dusheykо М., Оbuhovа Т., Maksimchuk N., Borodinovа Т., Тimofeev V. (2017)
Топольнікова Я. В. - Розробка амперометричної біосенсорної системи для одночасного вимірювання пірувату і лактату, Книжникова Д. В., Кучеренко І. С., Дзядевич С. В., Солдаткін О. О. (2017)
Stakhira Y. M. - Deformation modulation of electronic states in layered crystals (2017)
Khetselius O. Yu. - New approach and microsystem technology to modelling dynamics of atmosphere ventilation of industrial city and elements of the "Green-city” construction technology, Glushkov A. V., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Bondar O. I., Vaschenko V. N., Bykowszczenko N. (2017)
Glushkov A. V. - New balance approach to the modeling of macroturbulent atmospheric dynamics, spatial distribution of radionuclides in the global atmosphere, their environment impact after the nuclear accident at fukushima nuclear power plant, Romanova A. V., Buyadzhi V. V., Bakunina E. V., Khetselius O. Yu., Svinarenko A. A., Belodonov A. S. (2017)
Buyadzhi V. V. - A novel combined chaos-geometric and vibration blind source monitoring approach to damage analysis and detection of engineering structures (nuclear power plants) under varying environmental, operational conditions and emergency accidents, Glushkov A. V., Gurskaya M. Yu., Khetselius O. Yu., Ternovsky E. B., Mashkantsev A. A., Kirianov S. V. (2017)
Bunyakova Yu. Ya. - Analysis of the beryllium-7 activity concentration dynamics in the atmospheric environment time series after the Fukushima Daiichi nuclear power plants emergency, Ternovsky V. В., Dubrovskaya Yu. V., Ignatenko A. V., Svinarenko A. A., Vitavetskaya L. A. (2017)
Ternovsky V. B. - An advanced laser photoionization separation scheme for radioactive isotopes and products of atomic energetics: uranium and the transuranium elements, Glushkov A. V., Smirnov A. V., Kuznetsova A. A., Khetselius O. Yu., Buyadzhi V. V. (2017)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2017)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2017)
Генералюк Л. - Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (2017)
Токмань Г. - Дублінське повстання 1916 року: екзистенційні шляхи героїв роману Айріс Мердок "Червоне і зелене" (2017)
Кабкова О. - Ігрові перехрестя: роман Умберто Еко "Номер нуль" і новела Вільяма Тревора "Столик" (2017)
Вельмишановна Редакціє, вітання вам із зеленої Буковини! (2017)
Шалата М. - Митрополит Михайло Левицький і літературне життя Галичини періоду "Весни народів" (2017)
Набитович І. - Один із каменярів на гостинці Слова (2017)
Смілянська В. - Уроки майстра: до 100-річчя Юрія Івакіна (2017)
Чамата Н. - Його праці активізують дослідницьку думку (До сторіччя від дня народження Юрія Івакіна) (2017)
Єсипенко Д. - Йому було цікаво із Шевченком: до 100-річчя від дня народження Юрія Івакіна (2017)
Карпінчук Г. - Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку ХХ століття (2017)
Нестеренко П. - У вінок Каменяреві. Іван Франко у книжковій графіці (2017)
Іваннікова Л. - Пісня про повстання Мартина Пушкаря на маргінесах фольклористики і літературознавства (2017)
Гуменюк О. - Рекрутчина та еміграція в кримськотатарському фольклорному епосі (2017)
"Спасибі Вам за теплі батьківські слова" Листування Микити Годованця з Галиною Тарасюк (Вступна стаття, підготовка тексту та коментарі Василя Горбатюка) (2017)
Грабовський В. - Не плоть, а дух животворить! (2017)
Костенко Н. - Любовні і скорботні елегії Дмитра Кременя (Дмитро Кремінь. Скрипка з того берега. Лірика. - Миколаїв: Іліон, 2016. - 88 с.) (2017)
Ковальчук Г. - Танок Мельпомени перед обличчям смерті: Наталя Кузякіна про Соловецький театр 1923-1937 років (2017)
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори / редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) (та ін.). - Київ: Імекс-ЛТД, 2016. - 896 с. (іл.; кольор. вклейка) (2017)
Пастух Б. - Пошук як стан письма (М. Р. Стех. Есеїстика у пошуках джерел. Есеї. - Київ: Пенмен, 2016. - 743 с.) (2017)
Кеба О. - "Висока" і "популярна" література: вектори взаємодії на ґрунті Американського Ренесансу (Калініченко М. М. Американський Ренесанс в контексті популярної культури Сполучених Штатів першої половини ХІХ сторіччя. - Рівне: О. Зень, 2017. - 208 с.) (2017)
Саєнко Валентина. Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці. - Львів: ЛА "Піраміда", 2016. - 868 с. (2017)
Башкирова О. - Презентація поетичної збірки Надії Гаврилюк (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Концепція видання "Українська професійна освіта" (від редакційної колегії) (2017)
Олексенко Р. - Мовна ідентичність як засіб самовизначення та самоідентифікації в умовах посттоталітарного суспільства, Ситник Ю. (2017)
Kapustian I. - Retrospective analysis of Hans Christian Andersen’s works by scandinavian critics: social aspect, Hammer K. (2017)
Лещенко М. - Досвід організації неформальної мистецької освіти у світовому педагогічному просторі, Сулаєва Н. (2017)
Габрель М. - Професіоналізація в архітектурній освіті: проблеми підготовки архітекторів до професійної діяльності, Кайдановська О. (2017)
Степаненко М. - Ідея сільської опорної школи у громадському управлінні освітою, Шиян Н. (2017)
Сас Н. - Модель професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (2017)
Оніпко В. - Особливості підготовки майбутнього вчителя біології до реалізації біотехнологічного профілю в загальноосвітньому навчальному закладі (2017)
Корносенко О. - Інтеграційно-диференційований науковий підхід до професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів, Хоменко П. (2017)
Patalon М. - O możliwej zbieżności judaizmu i taoizmu w perspektywie rozwoju oświatowego i społecznego. Dialog wschodu z zachodem (2017)
Tytarenko V. - Work culture as a component of future labour teachers’ culture, Savenko I. (2017)
Вішнікіна Л. - Структура предметної географічної компетентності учнів (рекомендації для вчителів географії), Топузов О. (2017)
Ільченко О. - Інноваційність в освіті: пошуки й перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю (2017)
Гриценко Л. - Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Всеукраїнська науково-практична конференція (2017)
Кулик Є. - Педагогічні технології розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя (монографія В. І. Цини "Розвиток особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів: теоретико-методичний аспект") (2017)
Томенко О. - Підготовка майбутніх фітнес-тренерів для фізкультурно-оздоровчої галузі (монографія О. К. Корносенко "Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів: наукові основи і досвід") (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Колонка головного редактора (2017)
Bobrytska V. - Аxiological definiteness of the problem of forming the student’s health in the terms of modern university education (2017)
Nichugovska L. - Preparation of future teachers of mathematics for implementation in a school of academic line "entrepreneurship and financial literacy" at schools, Bevz V. (2017)
Золотухіна C. - Наукова школа професора В.І. Лозової як ефективна форма розвитку педагогічної науки, Гнізділова O. (2017)
Цина А. - Концептуальні засади реалізації особистісної спрямованості професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2017)
Семеновська Л. - Інтерактивне навчання як засіб професійної підготовки майбутніх педагогів (2017)
Volyk L. - Die Vater-Rollen in der modernen Familienkultur: Erziehungsdefizite (2017)
Kravchenko L. - Pedagogical model of informative competence of future socio-cultural managers, Yaremaka N. (2017)
Ткаченко A. - Професійні характеристики педагогічного персоналу трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського (2017)
Лебедик Л. - Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури у країнах Європи (2017)
Винничук Р. - Культурологічна парадигма професійного розвитку особистості: аксіологічний аспект (2017)
Kapustyan I. - Tolerance as a value competent of polycultural competent of the modern teacher of Humanite, Yalanska S. (2017)
Торічний O. - Громадянськість у контексті професійних компетентностей майбутніх офіцерів (2017)
Ніколенко О. - "Колективний творчий портрет" як засіб формування літературознавчих компетентностей майбутніх учителів-філологів, Капустян М. (2017)
Титаренко В. - IV Міжнародний конгрес "Етнодизайн: пошуки українського національного стилю. Полтава-Петриківка", присвячений 30-річчю спілки дизайнерів України (2017)
Оніпко В. - Методичні аспекти дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій(навчально-методичний посібник І.В. Савенка "Методика навчання вчителя технологій основ дизайну") (2017)
Антонович А. - Відгук на автореферат дисертації Срібної Ю. А. "Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до навчання основ дизайну учнів загальноосвітньої школи" (2017)
Рекомендації щодо оформлення статей (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Астаф’єв О. - Шевченкознавча концепція Дмитра Чижевського (2017)
Меленчук О. - Кирило Студинський - дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка (2017)
Сліпушко О. - Перша державно-літературна декларація Руси-України: до 980-ліття написання "Слова про Закон і Благодать" Іларіона (2017)
Турган О. - Агон життя і смерті у творчості М. Коцюбинського (2017)
Генералюк Л. - Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (2017)
Шалагінов Б. - "Гра в бісер": від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Г. Гессе (2017)
Білик Н. - Перспектива автоінтертекстуальності в романі М. Продановича "Еліша в країні Святих Коропів" (2017)
Лановик М. - Аксіологічні домінанти наукового світогляду професора Романа Гром'яка, Лановик З. (2017)
Василишин О. - Мій учитель і наставник: спогади про професора Романа Гром'яка (2017)
Хороб С. І. Збережені миті (Статті, портрети, інтерв'ю, огляди, рецензії). – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 416 с. (2017)
Брайко О. - Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг" крізь призму наратології (2017)
Демська-Будзуляк Л. - Неокласичний дискурс початку ХХ ст.: еволюція класичної традиції (2017)
Єндик Ростислав. Регіт Арідника. Жага: Гуцульська фольклорно-міфологічна проза / упорядкув. М. Б. Хороб, О. М. Залевська. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 404 с. (2017)
Палинський В. - Надія Мориквас та її "Корнелія" (2017)
Белімова Т. - Після ночі завжди приходить день (Султанли В. Полярна ніч. – Київ: Задруга, 2016. – 104 с.) (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Мицик Ю. - Літературна пам'ятка із книги Свято-Михайлівського Видубицького монастиря (2017)
Кирилюк С. - Рух тексту від "ins Blau" до "скрипу селянського воза": ранній Василь Стефаник крізь призму текстології (Єрмак В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. – Київ: Наукова думка. – 2016. – 149 с.) (2017)
Кіраль С. - Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника (Єрмак В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. – Київ: Наукова думка. – 2016. – 149 с.) (2017)
Руснак І. - Videre majus quiddam (Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 382 с.) (2017)
Пам'яті Бориса Олійника (2017)
Павлюк І. - Борис Олійник був безнадійним романтиком (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Скорина Л. - Присвята як маркер міжтекстових зв'язків (на матеріалі українського письменства 1920-х років) (2017)
Карабович Т. - Приватна молитва як метафора у творчості Богдана Бойчука на тлі літературного контексту (2017)
Деркачова О. - (Не)війна як маркер "свого" і "чужого" в новітній українській поезії (2017)
Гаврилюк Н. - Літературний псалом: Сергій Жадан (2017)
Ільницький М. - Поруч із ним ішли два велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош") (2017)
Салевич П. - Міфологічна семантика й локалізація "дебри Кисані" (2017)
Горболіс Л. - Про що танцює героїня "Дитячої груді у скрипці" (2017)
Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: "Тріада плюс”, 2016. – 344 с. (2017)
Кисельов Р. - Удаваний академізм: видання "Треносу" М. Смотрицького (Смотрицький Мелетій. Тренос, або Плач єдиної святої помісної апостольської Східної Церкви з поясненням догматів віри, початково з грецької на слов’янську, а тепер зі слов’янської на польську перекладений Теофілом Ортологом, тієї ж Святої Східної Церкви сином, у Вільні року Божого 1610 / пер. із старопол., словник та передмова Р. Радишевського. – Київ: Талком, 2015. – 557, (2) с.: іл. – (Пам’ятки Української Полемічної Літератури)) (2017)
Степчук Ю. - Жанрова палітра літературно-критичної творчості Михайлини Коцюбинської (2017)
Дрогомирецька Х. - Роман Салмана Рушді "Лють": психоаналітичне прочитання (2017)
Савенко О. - Трансформація великоднього сюжету в драмі "Розмышляннє о муць Христа, спасителя нашего" Й. Волковича (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2017)
Голобородько Я. - "Катехізис любові" Оксани Забужко (контроверсійні рефлексії) (2017)
Василишин О. - "Чужі вітри грудьми ламати мушу" (Тимчак М. Крила на вітрі: вибрані твори. – Рівне: Видавець О. Зень, 2016. – 160 с.), Фарина І. (2017)
Олена Володимирівна Дубініна (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Гончар М. Ф. - Загальні принципи формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Градобоєва Є. С. - Економіко-правове забезпечення підвищення якості надання житлово-комунальних послуг підприємствами міського господарства (2017)
Косицький К. В. - Шляхи реалізації концепції управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу (2017)
Ляхов Є. О. - Процес лідогенерації в сучасному маркетингу (2017)
Mohylevska O. - Modern IT-technologies for business: why bots and cloud storage, Korolyov D., Ustimenko N. (2017)
Телішевська О. Б. - Вітчизняний досвід формування та адміністрування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, Овчарук В. В., Будинський Р. З. (2017)
Трут О. О. - Ключові фактори формування результативності сучасних організацій (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Еволюція корпоративно-культурних основ управління організацією (2017)
Білоусова С. В. - Система державного управління річкового транспорту України, Аніщенко О. В. (2017)
Блистів О. М. - Складники інформаційно-комунікаційної культури керівника навчального закладу в контексті створення інформаційного середовища школи (2017)
Halynska Yu. - Scenarios of implementing the mechanism of collaborative alliances on the territories of natural resource extraction with risk factors (2017)
Гончаров Ю. В. - Перспективи співробітництва України з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Сальник О. М. (2017)
Диха М. В. - Україна в системі глобальної інституціалізації (2017)
Заєць С. В. - Динамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера (2017)
Кірган О. С. - Інтернет-трейдинг: поняття, види, його основні характеристики, Штанько О. I. (2017)
Кузьмін О. Є. - Стан діяльності ВНЗ та перспективи залучення інвестицій та інновацій, Яструбський М. Я., Кревс В. Є. (2017)
Мельникова М. В. - Інституційні аспекти розвитку сфери інформаційно-комунікаційних послуг міста, Богачов О. С. (2017)
Новаковська І. О. - Проблеми відведення та використання земель для потреб дорожнього господарства, Іщенко Н. Ф. (2017)
Опаленко А. М. - Аналіз теоретичних основ інвестиційного проектування (2017)
Резнік Н. П. - Оцінка фундаментальних факторів впливу на формування цін на сільськогосподарському ринку (2017)
Сідак І. В. - Віртуальна реальність і її економічні можливості (2017)
Слободяник А. М. - Форвардне ціноутворення на ф’ючерсних ринках, Могилевський Ю. В. (2017)
Tkachuk V. - Providing the food security of Ukraine, Yaremova M., Tarasovych L. (2017)
Токарський Т. Б. - Соціально-економічна безпека України (2017)
Viatkina T. - Terrorist acts and their impact on mass tourism economics, Filipovski A., Kovalevskyi B. (2017)
Опанасюк В. В. - Взаємозв’язок промислового та наукового виробництв в індустрії 4.0 на IT-ринку України (2017)
Жуйков Г. Є. - Практика стратегічного управління банком в умовах економічної нестабільності, Лагода Є.С. (2017)
Зайцев О. В. - Механізми регулювання ринкового прибутку суб’єктів господарювання, Могильний В.В. (2017)
Чеморда П. О. - Ісламський банкінг як альтернатива традиційним фінансовим установам в Україні (2017)
Шевченко М. В. - Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського