Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – requirements for papers (2017)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – technical requirements for papers (2017)
Агафонова Н. В. - Проблемні питання початкових процедур і стадій конституційного реформаційного процесу (2016)
Губанова Т. О. - Управління в системі вищої освіти: концептуальні засади (2016)
Кравчук В. М. - Конституційно-правові основи статусу суддів за судовою реформою 1864 року (2016)
Марко Я. Р. - Правовий статус сурогатної матері (2016)
Петришина М. О. - Деякі аспекти реалізації актів суб’єктів місцевого самоврядування (2016)
Смазнова І. С. - Онтологічні засади феномену насильства (2016)
Тертишник В. М. - Мова і логіка закону (2016)
Розгон О. В. - Згода усиновлювачів та усиновлюваного: український та іноземний досвід (2016)
Рубан О. О. - Відшкодування фізичним особам моральної (немайнової) шкоди в Україні і зарубіжних країнах (2016)
Тупицька Є. О. - Авансування та попередня оплата як підстави виникнення кредитних правовідносин (2016)
Ходико Ю. Є. - Правова природа об’єкта спадкового правовідношення (2016)
Пунтус Д. А. - "Масове вивільнення працівників" як категорія трудового права (2016)
Соколова О. А. - Особливості оплати праці державних службовців за новим законом України "Про державну службу" (2016)
Лісова Т. В. - Відновлення земель: ефективність заходів (2016)
Глуховеря В. А. - Основні змістовні характеристики державної політики МВС України в правоохоронній сфері (2016)
Губанов О. О. - Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців України: проблеми правового регулювання (2016)
Дрозд О. Ю. - Види правових засобів регулювання проходження державної служби в Україні (2016)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правова система суб’єктів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Кіндрат П. В. - Параметри оцінювання ефективності інформаційного права (2016)
Корж І. Ф. - Основні критерії інформації – предмета інформаційної функції держави як безпекової (2016)
Лиськов М. О. - Розвиток лотерейної сфери у XIX – ХХ ст. (2016)
Негодченко В. О. - Механізм адміністративно-правового забезпечення інформації з обмеженим доступом в органах національної поліції України (2016)
Недов С. Л. - Засоби масової інформації як суб’єкт формування громадської думки про діяльність поліції (2016)
Пирожкова Ю. В. - Охоронна функція адміністративного права: історико-правовий вимір (2016)
Макарчук Р. В. - Визначення платника екологічного податку в разі передачі в оренду стаціонарного джерела забруднення (2016)
Шаренко М. С. - Правове регулювання транспортного податку в Україні (2016)
Дячкін М. О. - Суб’єкт злочину "масові заворушення" (2016)
Турчина О. С. - Становлення і розвиток здійснення громадського впливу на виправлення та ресоціалізацію засуджених (2016)
Шевченко О. Д. - Стан дослідження в науці проблем, що стосуються змісту права засуджених на освіту (2016)
Вапнярчук В. В. - Щодо концепцій недопустимості доказів (2016)
Ковальчук С. О. - Речові докази в кримінальному процесуальному законодавстві й доктрині кримінального процесу країн мусульманської правової системи (2016)
Курман О. В. - Відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом як предмет злочинного посягання (2016)
Шелякін О. С. - Обмеження, встановлені відносно підозрюваного, обвинуваченого під час застосування домашнього арешту (2016)
Бенч Н. В. - Застосування принципів кримінальної юстиції у праві Європейського союзу (2016)
Залізко О. М. - Cпортивний арбітражний суд – альтернативний спосіб вирішення спортивних спорів (2016)
Клименко К. П. - Міжнародне бюро громадської гігієни: процес утворення та ключові аспекти діяльності (1907 – 1946 рр.) (2016)
Кузьмін Е. Е. - Окремі аспекти правової кваліфікації випадків порушення внутрішнього порядку й виникнення обстановки внутрішньої напруженості (2016)
Тичина В. П. - Роль організації економічного співробітництва та розвитку в умовах глобілізації міжнародних економічних відносин (2016)
Бардашевич Я. В. - Взгляд общественности: утверждение правового статуса эмбриона человека, Лузгин И. И. (2016)
Салохин Н. П. - К вопросу продуктивности высшего образования в современной России (2016)
Задорожний Ю. А. - Арбітраж і медіація: традиції минулого й сучасного (2016)
Зайцева А. В. - Проблеми реалізації права громадян на доступ до культурних цінностей у контексті конституційної реформи (2016)
Щирба М. Ю. - Доступність охорони здоров’я (територіальний, професійний та інформаційний критерії) (2016)
Борсук Н. Я. - Правові засади методології управління об’єктами комунальної власності (2016)
Колісникова Г. В. - Право споживача на якісний товар: ретроспективний погляд і сучасні тенденції (2016)
Мельник Я. Я. - Судова політика та її інтеграційний процес як складова частина дії режиму цивільної процесуальної безпеки (2016)
Оцел В. Г. - Правова природа відчуження частки в товаристві з обмеженою відповідальністю (2016)
Пічко Р. С. - Правові аспекти страхування права інтелектуальної власності в Україні, Булат Є. А. (2016)
Самойлова Ю. Р. - Визнання незаконним рішення, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб як спосіб захисту цивільних прав та інтересів (2016)
Замрига А. В. - Теоретико-правова природа господарських договорів у національному та європейському праві (2016)
Коверзнев В. О. - Особливості організаційно-господарських відносин у кооперативних організаціях (2016)
Стадник И. В. - Статика и динамика механизма хозяйственно-правового регулирования (2016)
Васильківська В. В. - Деякі аспекти реформування державної служби в Україні (2016)
Заболотна Л. В. - Інституціональний вимір діяльності державних службовців дипломатичної служби (2016)
Карелін В. В. - Проблеми класифікації адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Кузнєцов Д. В. - Застосування скороченого провадження під час вирішення публічно-правових спорів (2016)
Культенко О. В. - Дослідження білінгвів і перспектива узагальнення використаних при цьому методик для аналізу інформаційної продукції (2016)
Михальський Ю. А. - Окремі питання методології та методів сучасного фінансового контролю (2016)
Мусієнко О. П. - Сучасний стан запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування України (2016)
Нікулін В. А. - Щодо деяких питань удосконалення законодавства України про зовнішню рекламу (адміністративно-правовий аспект) (2016)
Филь С. П. - Адміністративна відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності (2016)
Шишканов О. А. - Правові проблеми регулювання бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2016)
Гаркуша Ю. О. - Стан вивчення проблеми функціонування соціальних мереж у сучасній кримінології (2016)
Маркевич А. Р. - Кримінально-правова характеристика "закону" як ознаки об’єктивної сторони складу злочину "самоправство" (2016)
Поляков С. И. - Психолого-криминологическая характеристика личности боевика-террориста начала ХХ в.: реальность и политическая мифология, Хейлик В. В. (2016)
Филь Р. С. - Кримінально-правова охорона права промислової власності за законодавством України (2016)
Чекмарьова І. М. - Соціально-економічні передумови детермінації злочинності в прикордонному регіоні півдня України (2016)
Андрушко О. В. - Правова категорія "зловживання правом" у кримінальному судочинстві (2016)
Кривошеїна О. П. - Підходи до проведення почеркознавчого дослідження ієрогліфічних підписів (2016)
Латиш К. В. - Розслідування вандалізму: тактичні операції пошукового рівня (2016)
Лучко О. А. - Щодо кримінального процесуального імунітету (2016)
Шульган І. І. - Нові завдання прокуратури України в процесі становлення національного законодавства (2016)
Єлєазаров О. П. - Деякі питання кодифікації національного морського права (2016)
Попко Є. В. - Юридичний зміст "Brexit" та його перспективи для України (2016)
Морозюк С. М. - Суть механізму реалізації конституції та його співвідношення із суміжними механізмами (2016)
Наливайко Л. Р. - Принцип транспарентності влади: пострадянський та європейський досвід, Романов М. Ю. (2016)
Панькова Л. О. - Про питання взаємодії судів із засобами масової інформації (2016)
Тертишник В. М. - Принципи права та стратегія і практика судово-правової реформи (2016)
Хромей В. В. - Деякі питання реалізації молоддю конституційного права на працю (2016)
Кохан Г. Л. - Міжнародний досвід медіації в контексті проекту закону про медіацію в Україні (2016)
Мікуліна М. М. - Особисті немайнові права фізичної особи: українська історія формування (2016)
Новікова Н. А. - Поняття та ознаки свідка в цивільному процесі (2016)
Ходєєва Н. В. - Юридичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я (2016)
Яроцький В. Л. - Реалії та перспективи здійснення страхування правового титулу на вітчизняному ринку страхових поичслуг (2016)
Іванюта Н. В. - Теоретні питання дії джерел господарського права в часі (2016)
Коверзнев В. О. - Правова основа діяльності, структура й завдання міжнародного кооперативного альянсу (2016)
Дибань М. П. - Необґрунтована відмова в прийнятті на роботу як вияв дискримінації у сфері праці (2016)
Зіноватна І. В. - Правове регулювання юридичних гарантій для працівників на час виконання державних обов’язків (2016)
Ткаченко О. М. - Правові аспекти відновлення природних ресурсів: досвід країн Європейського Союзу та національне екологічне законодавство України (2016)
Бедний О. І. - Адміністративно-правові права й обов’язки службовців органів місцевого самоврядування (2016)
Галунько В. М. - Діяльність слідчих в умовах реформування (2016)
Глуховеря В. А. - Питання мети й завдань державної політики Міністерства внутрішніх справ України в сучасних умовах проведення реформ (2016)
Денисова А. В. - Діалектика й системний підхід як основа методології дослідження проблеми адміністративного нагляду органів виконавчої влади України (2016)
Карелін В. В. - Проблеми змісту сутності адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Лукомський А. О. - Проблематика адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення торговельних операцій у глобальній мережі інтернет, Рибіцький С. Б. (2016)
Мазурик С. В. - Інформаційна безпека органів прокуратури (2016)
Негодченко В. О. - Сутність інформації з обмеженим доступом в органах національної поліції України (2016)
Пирожкова Ю. В. - Виховна функція адміністративного права: сучасна переоцінка ціннісного змісту в контексті трансформації галузевого предмета (2016)
Хряпинський А. П. - Державна служба України з надзвичайних ситуацій як суб’єкт адміністративного процесу (2016)
Горностай А. В. - Деякі питання правового впливу на правомірну поведінку людини й регулювання її через систему вдосконалення норм про кримінальну відповідальність за замах на злочин (2016)
Шевченко Т. В. - Поняття та значення кримінологічної безпеки (2016)
Алєксєйчук В. І. - Криміналістична методика судового розгляду в кримінальному провадженні (місце в системі криміналістики) (2016)
Забарний М. М. - Зміни до кримінального процесуального кодексу україни: правова необхідність чи суб’єктивна доцільність (2016)
Затенацький Д. В. - Психологічна природа тактичних прийомів, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів (2016)
Латиш К. В. - Особливості окремих слідчих (розшукових) дій у ході проведення тактичної операції "радикал" під час розслідування вандалізму (2016)
Літвінов В. І. - Угоди у кримінальному судочинстві, Сачко О. В. (2016)
Семеногов В. В. - Генезис та сучасні погляди щодо поняття "протидія розслідуванню злочинів" (2016)
Єлєазаров О. П. - Деякі аспекти міжнародно-правової регламентації проведення морських наукових досліджень (2016)
Кольдрус І. В. - Щодо поняття імунітету вищих посадових осіб держав у міжнародному праві (2016)
Nehodchenko O. V. - Some problems of effective implementation of international law, Galaburda N. (2016)
Колпаков В. К. - Рецензія на монографію Фатхутдінова Василя Гайнуловича "Адміністративно-правове регулювання у сфері громадської безпеки в Україні" (2016)
Мосьондз С. О. - Рецензія на монографію Є. О. Легези "Теорія публічних послуг: Адміністративно-правова складова" (2016)
Торяник В. М. - Звернення до читачів (2016)
Івановський Д. В. - Ринок земель в Україні: проблеми законодавчого регулювання (2016)
Каткова Т. Г. - Особливості правових традицій Східної Азії (2016)
Кузенко У. І. - Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації: загальнотеоретичний аспект (2016)
Мандель Р. Я. - Дискримінація: поняття, ознаки (2016)
Соловйов О. В. - До питання про забезпечення соціально-економічних прав громадян у кризових умовах і роль у ньому державно-приватного партнерства (2016)
Хопта О. С. - Принципи судочинства: понятійний та нормативно-правовий аспекти (2016)
Гуйван П. Д. - Поновлення договору оренди землі в разі закінчення строку його дії: проблемні питання (2016)
Ківелюк Д. А. - Особливості визначення ціни в договорах про розповсюдження інтернет-реклами (2016)
Лежнєва Т. М. - Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України, Тітова І. В. (2016)
Мільман М. Д. - Загальнотеоретичні та правові аспекти інформації як об’єкта цивільних прав (2016)
Харківська П. Г. - Визнання права власності на предмет іпотеки: теоретичний та практичний аспект (2016)
Bilousov E. N. - As to the principles of economic security of Ukraine (formulation of the problem) (2016)
Захарченко А. М. - Щодо питання про умови договорів купівлі-продажу державного майна, які укладаються в процесі приватизації (2016)
Конопельцева О. О. - Юридична характеристика права на працю: поняття і зміст (2016)
Клєріні Г. В. - Про договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (2016)
Балабан С. М. - Інституціональний аспект публічного адміністрування сферою фізичної культури та спорту в Україні (2016)
Заболотна Л. В. - Перспективи вдосконалення діяльності державних службовців дипломатичної служби (2016)
Карпунцов В. В. - Функціональна природа прокуратури як правоохоронного органу: новітнє концептуальне праворозуміння (2016)
Легеза Ю. О. - Розгляд питання поняття "публічне адміністрування", Кулінич К. А. (2016)
Лелет С. М. - Проблеми побудови системи принципів адміністративно-правового регулювання управління в національній поліції України (2016)
Мельник Ю. С. - Напрями удосконалення роботи з посадовими особами, які плануються для призначення на керівні посади в ДФС (2016)
Нестеренко І. В. - Історіографія дослідження засад участі прокурора в адміністративному судочинстві в адміністративно-правовій доктрині та ґенеза закріплення їх у вітчизняному законодавстві (2016)
Терещук Ю. В. - Система адміністративно-правового забезпечення митної справи (2016)
Устименко О. С. - Сутність та специфіка професійної етики державного службовця (2016)
Чорна В. Г. - Особливості провадження за зверненням громадян, Красносельська Л. С. (2016)
Салій С. Л. - Класифікація та характеристика основних міжнародних фінансових організацій, з якими співпрацює Україна (2016)
Мокряк М. О. - Вплив засобів масової iнформації на формування суспільної думки, cтавлення до закону та злочинність (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі результати запобіжної діяльності прокуратури у сфері виконання покарань України (2016)
Ревтов О. В. - Ґенеза інституту відповідальності юридичних осіб у кримінальному праві зарубіжних країн (2016)
Сівак О. В. - Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (ст. 239-2 КК України): до проблеми об’єкта злочинного посягання (2016)
Трепак В. М. - Явище олігархії як чинник політичної корупції в Україні: кримінологічні аспекти (2016)
Доценко А. Ю. - Кримінальне провадження на підставі угод: теоретико-практичні аспекти участі прокурора (2016)
Ковальова Я. К. - Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення: теоретичні та практичні питання (2016)
Крайнікова О. В. - Суб’єкти реалізації функції підтримання обвинувачення в суді (2016)
Савкова К. С. - Окремі аспекти формування міжнародно-правових стандартів захисту прав особи у кримінальному процесі (2016)
Соколова Я. А. - Загальна характеристика особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики злочинів, віднесених до терористичної діяльності (2016)
Трофименко О.-А. С. - Дефініція, об’єкт, предмет, мета, завдання, принципи, ознаки та функції категорії "криміналістична версія" (2016)
Лошицький М. В. - Рецензія на монографію Фатхутдінова Василя Гайнуловича "Адміністративно-правове регулювання у сфері громадської безпеки в Україні" (2016)
Васильєв С. В. - Трудові відносини фармацевтичних працівників в українських землях Російської імперії в 2-ій половині ХІХ ст. (2017)
Гудзь Л. В. - Загальна характеристика механізму забезпечення виборчих прав громадян України (2017)
Завгородня Ю. С. - Сім’я звичаєвого права: загальна характеристика (2017)
Заєць А. С. - Самовиховання як форма та засіб правового виховання (2017)
Котуха О. С. - Правові аспекти реалізації державного суверенітету в умовах регіональної інтеграції, Гентош Р. Є. (2017)
Матвєєва Т. О. - Право стародавніх Афін (2017)
Олійник А. Ю. - Громадянські конституційні свободи особи у сфері новітніх технологій (2017)
Подковенко Т. О. - Антропологічні аспекти концепції Памфіла Юркевича (2017)
Хромей В. В. - Гарантії реалізації конституційного права на працю учасниками бойових дій (АТО) (2017)
Д’ячкова Н. А. - Здійснення права власності на житло, щодо якого встановлено опіку, Тучин Ф. А. (2017)
Лежнєва Т. М. - Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України, Тітова І. В. (2017)
Ребриш Б. Ю. - Застереження про публічний порядок та застосування іноземного законодавства у справах щодо захисту від недобросовісної конкуренції (2017)
Рябченко Ю. Ю. - До питання визначення верховенства права як основоположного принципу цивільного судочинства і співвідношення його з принципом законності (2017)
Старчук О. В. - До питання посвідчення нотаріусом конкубінатного договору (2017)
Чанишева А. Р. - Основні організаційні зобов’язання (2017)
Шаповал Л. І. - Обов’язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка (2017)
Григор’єва Х. А. - Правове забезпечення державної підтримки у сфері лізингу техніки та обладнання для АПК в Україні (2017)
Бориченко К. В. - Поняття та форми захисту права на соціальне забезпечення (2017)
Тарасенко В. С. - Окремі аспекти реалізації права на справедливий судовий розгляд справ у сфері соціального захисту (2017)
Чанишева Г. І. - Джерела колективного трудового права (2017)
Каракаш І. І. - Щодо правового регулювання відносин власності на атмосферне повітря (2017)
Курман Т. В. - Система заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: поняття, ознаки, зміст (2017)
Болокан І. В. - Адміністративно-правова норма: окремі питання формулювання дефініції (2017)
Головко В. В. - Нормативно-правове забезпечення відносин участі громадян в управлінні державними справами, віднесеними до компетенції органів законодавчої влади (2017)
Дембіцька С. Л. - Права і свободи громадян у контексті застосування органами державної влади адміністративного примусу (2017)
Зозуля І. В. - Правове забезпечення статусу суб’єктів виконавчого провадження у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів та установ (2017)
Ільков В. В. - Сутнісна характеристика джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2017)
Макушев П. В. - О некоторых аспектах исполнительного производства (2017)
Мироненко І. С. - Напрями та форми взаємодії в діяльності державної фіскальної служби України (2017)
Орловська І. Г. - Європейський досвід забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні (2017)
Прокопов С. О. - Інформаційно-технічна платформа інтерактивного комплексу з підготовки здобувачів вищої освіти та практичних працівників національної поліції в ДДУВС, Махницький О. В., Гавриш О. С. (2017)
Ростовська К. В. - Окремі питання участі громадскості у запобіганні корупції в Україні (2017)
Соболь Є. Ю. - Упорядкування правових основ захищеності інвалідів шляхом кодифікації (2017)
Надьон О. В. - Взаємодія й координація як форма забезпечення фінансової безпеки банків України (2017)
Бесчастний В. М. - Методи інформаційного забезпечення як інструментарій збору та обробки інформації про злочинність (2017)
Бондаренко О. С. - Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань: кримінально-правова характеристика (2017)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Взаємозв’язок кримінально-виконавчої та кримінально-правової політики України (2017)
Лень В. В. - Питання кваліфікації злочинів,предметом яких є державні нагороди (2017)
Лисодєд О. В. - Новий закон уніс нові корективи у правовий статус засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII) (2017)
Недов С. Л. - Поняття і принципи впровадження міжнародно-правових актів у кримінальне законодавство України (2017)
Багрій М. В. - До питання про використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2017)
Мамка Г. М. - Презумпція невинуватості в системі засад сучасного кримінального провадження (2017)
Марочкін О. І. - Щодо питання мотивування кримінальних процесуальних рішень (2017)
Рибалка О. В. - Участь приватного детектива (детективного агентства) у збиранні доказів стороною захисту (2017)
Васильченко О. П. - Деякі актуальні питання забезпечення принципу рівності прав національних меншин в Україні (2017)
Кобко-Одарий В. С. - Украинский правовой менталитет и его основные детерминанты (2017)
Кравець М. О. - Проблеми реалізації конституції в Україні (2017)
Кравчук К. Г. - Судова правотворчість у діяльності конституційного суду України: методологічні аспекти дослідження (2017)
Кузьменко Н. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних правовідносин: imperium vs dominium (2017)
Паламарчук В. А. - Характеристика основних видів правового режиму державної території (2017)
Слюсар К. С. - Права людини в мусульманському праві (2017)
Сорока О. С. - Співвідношення понять "сталий розвиток" і "право людини на розвиток" (2017)
Торгонська А. В. - Реформування органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Фаст О. О. - Поняття "право" і "закон" у філософсько-правовій думці європейського Середньовіччя (2017)
Чепель О. Д. - Децентралізаційні процеси в Україні та Латвії: порівняльне дослідження (2017)
Чепкаленко Д. О. - Розвиток інституту виконання судових рішень у ХV – першій половині ХІХ ст. (2017)
Керученко О. С. - Цивільно-правова характеристика договору про надання психологічних (психотерапевтичних) послуг (2017)
Лошак О. С. - Проблеми вирішення відводу судді в цивільному процесі України в суді першої інстанції (2017)
Самілик Л. О. - Впровадження інституту приватного виконавця в Україні: негативні та позитивні аспекти (2017)
Цибань А. А. - До питання співвідношення категорії "суб’єктивний цивільний обов’язок" та категорії "заборона" (2017)
Ченшова Н. В. - Відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Виникнення корпоративних прав на підставі договору андеррайтингу (2017)
Григорчук М. В. - Правові гарантії щодо об’єктивного та справедливого захисту господарським судом правта законних інтересів суб’єктів господарювання (2017)
Можайкіна О. С. - Правове регулювання орендних відносин під час здійснення підприємницької діяльності (2017)
Неуров А. О. - Мерчандайзинг як правова категорія (поняття та сутність) (2017)
Соколова О. А. - Умови оплати праці – істотні умови державної служби (2017)
Харитонова Л. І. - Правові аспекти запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні (2017)
Смолярчук Р. Ф. - Природа права власності українського народу на ліси (2017)
Артеменко О. В. - Кіберполіція України. Організація діяльності та перспективи розвитку (2017)
Белей Є. Н. - Деякі питання публічного правонаступництва органів державної влади (2017)
Биков І. О. - Деякі питання імплементації європейських митних стандартів до законодавства України (2017)
Богуславський В. В. - Форми адміністративно-правового регулювання інформаційного забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку (2017)
Братковський В. М. - Проблемні питання притягнення посадових осіб органів місцевого самоврядування (об’єднаних територіальних громад) до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (2017)
Галунько В. М. - Певні аспекти наукової організації праці слідчих національної поліції (2017)
Гладій О. В. - Суб’єкти публічного управління у сфері регулювання, використання та охорони техногенних родовищ (2017)
Губанов О. О. - Особливості кримінальної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС (2017)
Дубняк М. В. - Соціально-правова модель прийняття рішень у місцевому самоврядуванні (2017)
Запотоцька О. В. - Структура Національного банку України (2017)
Карпунцов В. В. - Окремі новели процесуального застосування компетенції прокурором під час судових проваджень щодо адміністративних (публічних) спорів у сучасному вимірі конституційної модернізації у сфері правосуддя (2017)
Ковальчук А. Ю. - Теоретико-правове переосмислення викликів, загроз та небезпек фінансово-економічній безпеці України у світлі сьогодення (2017)
Когут В. М. - Державні послуги в наданні електронної інформації учасникам провадження в справах про адміністративні правопорушення (2017)
Пунда О. О. - Адміністративно-правове регулювання застосування засобів біометричного контролю (2017)
Румянцев Ю. В. - Проблеми захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності (2017)
Шаталова Л. М. - Участь громадськості у нормотворчій діяльності Міністерства освіти і науки України (2017)
Ширшова В. М. - Пріоритетні напрямки реформування законодавства в сфері фармацевтичної діяльності в Україні (2017)
Шляхтич В. В. - Публічні грошові фонди: їх місце у фінансово-правових відносинах (2017)
Панова О. О. - Поняття іпотечного кредиту: теоретико-правовий аналіз (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Кримінально-виконавчий складник системи військової юстиції в Україні: постановка проблеми (2017)
Новосад Ю. О. - Про деякі змістовні елементи діяльності прокуратури як суб’єкта загальносоціального запобігання злочинам (2017)
Пивоваров В. В. - Корпоративний ракурс транснаціональної організованої торгівлі людьми (2017)
Пивоваров В. В. - До питання сучасного рецидивізму деструктивної спрямованості в Україні (2017)
Прижбило О. В. - Теоретичні підходи щодо визначення поняття імпульсивної злочинної поведінки (2017)
Сокальська О. В. - Становлення в’язничної системи Королівства Данія (XVIII – XX століття) (2017)
Соломенко Г. В. - Юридична кваліфікація діянь щодо ухилення від оподаткування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні: проблеми здійснення та шляхи їхнього вирішення (2017)
Черкашин С. В. - Особливості концентрації організованої злочинності в Україні (2017)
Безпала В. В. - Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону як підстава для скасування або зміни судового рішення (2017)
Білокінь Р. М. - Окремі аспекти правового регулювання накладення грошового стягнення в кримінальному процесі (2017)
Бойко О. П. - Повноваження слідчих та підрозділів карного розшуку під час здійснення взаємодії між ними до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань: окремі аспекти (2017)
Кіпер О. О. - Щодо вдосконалення механізму взаємодії слідчого з керівником органу досудового розслідування (2017)
Моргун С. О. - Суд присяжних в Україні: деякі проблеми діяльності (2017)
Сердюк В. П. - Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні України: процесуальні проблеми (2017)
Сольонова О. О. - Особливості підготовки до проведення допиту потерпілого (2017)
Харковець Ю. М. - Еволюція інституту судових рішень у кримінальному процесі України (2017)
Дьордяк О. В. - Загальна характеристика видів надання туристичних послуг та їх міжнародно-правове регулювання (2017)
Кравчук М. Ю. - Міжнародно-правові стандарти у сфері усиновлення як орієнтир для вдосконалення вітчизняного законодавства (2017)
Кучерук М. М. - Роль індивідуума в міжнародній системі протидії тероризму (2017)
Юсупов В. А. - Проблеми реалізації міжнародного та національного захисту матеріалів інтелектуальної власності та шляхи їхнього розвитку (2017)
Титул, зміст (2016)
Привітання з ювілеєм (2016)
Зайківський О. Б. - Охорона інтелектуальної власності як фактор забезпечення якості при розробці озброєння та військової техніки, Оністрат О. А. (2016)
Хоменко В. Л. - Шахові партії як об’єкт авторського права, Москаленко С. А., Кірін Р. С., Хоменко А. О. (2016)
Мацкевич О. О. - Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право (2016)
Коваленко Т. В. - Торговельна марка та авторське право (2016)
Штефан О. О. - Окремі аспекти прояву плагіату (2016)
Штефан А. С. - Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору (2016)
Прохоров-Лукін Г. В. - Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС (продовження статті) (2016)
Лузан А. В. - Проблеми правової охорони винаходів у європейському науково-технічному просто (2016)
Ревуцький С. Ф. - Розвиток процесів глобалізації в світовій економіці в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Титул, зміст (2016)
Зайківський О. Б. - Проблеми охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері, Оністрат О. А. (2016)
Якубівський І. Є. - Часткове передання майнових прав інтелектуальної власності (2016)
Штефан О. О. - Захист права інтелектуальної власності в умовах використання 3D-технологій (2016)
Троцька В. М. - Вільне використання творів з метою забезпечення функціонування державного механізму (2016)
Санченко О. І. - Поняття театральної постановки за законодавством України (2016)
Штефан А. С. - Формат телепередачі: сутність, зміст, правова охорона (2016)
Олефір А. О. - Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості (2016)
Чернюк В. І. - Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності (2016)
Андрощук Г. О. - Захист комерційної таємниці в США: економічний вплив і практика правозастосування (2016)
Данилюк А. І. - Поширення цивільної юрисдикції суду на справи, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Яковлєв А. І. - Конституційний процес в контексті європейської інтеграції України: правовий аспект (2016)
Волинець І. П. - Етико-правові аспекти застосування плацебо (2016)
Титул, зміст (2016)
Солощук М. Н. - Доля дисципліни "інтелектуальна власність" у часи змін, Шуба І. В. (2016)
Капіца Ю. М. - Єдиний європейський патент і нові можливості патентування в Європейському Союзі (2016)
Олефір А. О. - Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості (2016)
Работягова Л. І. - Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання (2016)
Зінич Л. В. - Деякі аспекти участі держави в договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності (2016)
Вахонєва Т. М. - Поняття та види договорів про створення й передачу об’єктів авторського права (2016)
Штефан А. С. - Допустимість доказів у цивільному судочинстві (2016)
Прохоров-Лукін Г. В. - Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС (2016)
Гумега О. В. - Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права (2016)
Петренко А. В. - Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення (2016)
Іващенко В. А. - Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960 – 1980-х рр. XX століття (2016)
Стефанчук М. О. - До питання історико-правового розвитку категорії "фізична особа" (2016)
Агафонова Н. В. - Питання розвитку конституційної реформи в сучасній Україні (2016)
Баїк О. І. - До питання термінологічного визначення "роялті" в законодавстві України (2016)
До відома авторів (2016)
Денисенко М. М. - Діагностичні критерії неврастенії з підвищеним ризиком аддиктивної поведінки (2017)
Вернигородський В. С. - Динаміка інвалідності хворих на гіпотиреоз у Тернопільській області за період 2013–2015 рр., Фетісова Н. М., Вернигородська М. В., Валентьєва Р. В., Мальченко О. В. (2017)
Голяченко А. О. - Деякі думки з приводу медичної реформи, Смірнова В. Л., Левченко О. В. (2017)
Колоденко О. В. - До питання організації програми реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда в Одеській області (2017)
Беляєва Н. М. - Сучасні аспекти медико-соціаль­ної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Банадига І. Ф., Майка А. С., Порохняк Л. Л., Ремез О. І., Даниленко Ю. А., Веремій Л. Г., Павліченко Г. В. (2017)
Сторожук Л. О. - Оцінка ефективності реабілітаційних заходів учасникам антитерористичної операції, які отримали черепно-мозкову травму, Довгалюк Т. В., Гриневич Ю. Ф., Веремій Л. Г. (2017)
Франчук В. В. - Місце, роль і значення лікарської професії в умовах сучасного українського суспільства (2017)
Сірант Г. О. - Стратегія проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом (2017)
Дорош Н. В. - Мобільні технології для моніторингу показників стану здоров’я, Ільканич К. І., Дорош О. І., Бойко І. Р. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ-інфекцією, Шевельова О. В., Волікова О. О., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А. (2017)
Романів М. П. - Синоптична характеристика факторів ризику виникнення раку тіла матки та раку яєчників, Михальчук В. М. (2017)
Андріюк Л. В. - Аналіз кореляційних залежностей діагностичних показників у хворих із геморагічним інсультом у пізній реабілітаційний період, Магулка І. В. (2017)
Кравченко В. В. - Характеристика діяльності амбулаторних закладів міста Києва за умов реформування системи охорони здоров’я (2017)
Мамедалієв Н. А. - Результати анкетного опитування населення міста Одеси з питань захворюваності на ГРВІ, Дівоча В. П. (2017)
Бакалюк Т. Г. - Шляхи реалізації реабілітаційних програм для пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом, Сірант Г. О., Жеворонко Н. Б., Снігур О. В., Мартинюк В. М., Фарина М. В., Вахновська Є. Є., Завіднюк Ю. В. (2017)
Дуве Х. В. - Роль функціональних наслідків для реабілітації пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив (2017)
Зайцев Д. В. - Об’ємний пневмопресинг у профілактиці віддалених наслідків посттравматичного стресового розладу (2017)
Лабінський П. А. - Реабілітація дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів в амбулаторних умовах, Няньковський С. Л. (2017)
Колісник П. Ф. - Моніторинг складу маси тіла як спосіб оцінки ефективності програм кардіореабілітації, Долинна О. В., Колісник С. П. (2017)
Колісник П. Ф. - Лікувальна фізична культура як засіб медичної реабілітації, Колісник С. П., Кравець Р. А., Лісков Я. П., Ціхомський А. М. (2017)
Мацко Н. В. - Ефективність лікування невропатії лицевого нерва методами рефлексотерапії і фізіотерапії, Андріюк Л. В. (2017)
Мисула І. Р. - Реабілітаційні технології у хворих на первинний гонартроз в похилому віці, Мартинюк В. І., Бакалюк Т. Г., Сірант Г. О., Вахновський В. В., Лоза О. Ю., Зятковська О. Я., Завіднюк Ю. В. (2017)
Попович Д. В. - Організація реабілітації хворих із остеохондрозом хребта, Коваль В. Б., Салайда І. М., Вайда О. В., Руцька А. В. (2017)
Попович Д. В. - Oцінка фізичної активності молоді м. Тернополя, Сопель О. М., Сопель О. В., Цибульська Л. С. (2017)
Роздільська О. М. - Фізичні фактори у відновному лікуванні пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи на різних етапах медичної реабілітації, Зінченко О. К. (2017)
Сокрут О. П. - Форми коморбідності при ревматоїдному артриті та їх корекція різними режимами магнітного поля, Синяченко О. В., Сокрут В. М., Алексєєва Л. А. (2017)
Худецький І. Ю. - Апарат оцінки кукси для протезування кінцівок, Антонова-Рафі Ю. В., Худецька Н. М., Пущина І. В. (2017)
Шаповалова Г. А. - Оцінка динаміки психосоматичного стану у дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням питного водолікування нативною мінеральною водою "Марія", Польщакова Т. В. (2017)
Вакуленко Д. В. - Застосування комплексної оцінки функціонального стану організму на основі аналізу артеріальної осцилограми в діяльності сімейного лікаря, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Лесів В. В. (2017)
Верцімага І. В. - Превентивна реабілітація осіб із міжхребцевою грижею грудного відділу хребта, Лисюк Я. Ю. (2017)
Габор М. Л. - Особливості метаболічних розладів та їх корекція під впливом гало­аерозольтерапії у дітей, які часто хворіють, та дітей з рецидивними бронхітами в позагострий період, Решетар Д. В., Попова В. І. (2017)
Гайсак М. О. - Дослідження динаміки глікемічного профілю хворих на цукровий діабет 2 типу під впливом реабілітаційного лікування в умовах санаторію "Поляна", Пілка О. Д., Куля Г. М., Дяків О. Б., Бочко І. М. (2017)
Гдиря О. В. - Реалізація програми раннього втручання для дітей віком від народження до 4 років на прикладі діяльності навчально-реабілітаційного центру "Джерело", Міщук Т. М. (2017)
Дичка Л. В. - Кількісна оцінка кислотонейтралізуючих та олужнюючих ефектів природних мінеральних вод, Голубка О. П. (2017)
Корильчук Н. І. - Реабілітація хворих із метаболічним синдромом (2017)
Кудик В. Г. - Значення немедикаментозних факторів у системі відновлювального лікування пацієнтів, які зазнали впливу психотравмуючих подій, Александрович Т. А., Копинець І. І., Малиновська В. Г., Попадинець Н. А. (2017)
Лемко І. С. - Особливості та перспективи санаторного етапу медичної реабілітації (2017)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на цитокіновий профіль дітей з рецидивним бронхітом, Лукащук С. В., Кополовець Т. І. (2017)
Ломейко С. М. - Залучення наукового потенціалу кафедр – запорука економічної стабільності, Федяєва С. І., Яцюк В. М. (2017)
Новакова Л. В. - Теоретичні основи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх реабілітологів в Україні, Назарук В. Л. (2017)
Решетар Д. В. - Відновлення синтезу стабільних метаболітів оксиду азоту в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в процесі галоаерозольтерапії, Габор М. Л. (2017)
Семенова С. В. - Застосування гомеопатичного лікування у хворих на хронічний холецистит (2017)
Чайковська Т. В. - Ефективність застосування природної мінеральної води у пацієнтів із коморбідною патологією та високим ризиком цукрового діабету, Ляхова О. Б., Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Гіттер Л. М. (2017)
Титул, зміст (2016)
Зайківський О. Б. - Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві, Оністрат О. А. (2016)
Вахонєва Т. М. - Елементи та порядок укладення авторського договору (2016)
Троцька В. М. - Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) (2016)
Коваль І. Ф. - Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності (2016)
Кашинцева О. Ю. - Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я: основні напрями (2016)
Капіца Ю. М. - Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні (2016)
Дмитренко В. В. - Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України (2016)
Штефан А. С. - Пародія на музичний твір з текстом в порядку вільного використання творів (2016)
Калаур І. Р. - Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Кашинцева О. Ю. - Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС (2016)
Armaza-Armaza E. J. - General review of the new object of patent law which correlates to the new biological weapon and relating to pharmacogenomics, Pysieva V. (2016)
Прохоров-Лукін Г. В. - Судова експертиза: поняття та види об’єктів інтелектуальної власності (2016)
Улітіна О. В. - Косплей і авторське право, Якуша Є. С. (2016)
Федорова Н. В. - Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат в США (2016)
Сенчук В. В. - До питання про охорону офіційних назв держав від недобросовісного використання (2016)
Сесицький Є. А. - Діяльність ВОІВ на сучасному етапі. Підтримка розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях і типове положення ВОІВ (2016)
Кадєтова О. В. - Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні (2016)
Постригань Т. Л. - Історія правового регулювання створення та діяльності технопарків в Україні на базі вищих навчальних закладів (2016)
Андреєв Д. В. - Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики (2016)
Семчик В. О. - Значення інтелектуальної власності у формуванні майна Укрзалізниці: цивільно-правові аспекти (2016)
Гумега О. В. - Вплив принципів цивільного права на правову охорону та захист прав інтелектуальної власності (2016)
Радзивілюк В. В. - Належність мирової угоди до процедур банкрутства (2016)
Кушнір І. М. - Щодо деяких особливостей оподаткування нематеріальних активів забудовників в Україні (2016)
Тематичний показчик статей за 2016 рік (2016)
Дубініна О. - Екранне втілення літературного хронотопу (2016)
Брайко О. - Нарис Г.Успенського "Випрямила" і новела В.Винниченка "Ланцюг": рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби (2016)
Василенко В. - Місто як травма, або три обличчя Києва: роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної (2016)
Сіробаба М. - Лірика М. Хвильового: злам автохтонної свідомості (2016)
Девдера К. - Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О.Лишеги як втілення архетипу самості (2016)
Кіраль С. - Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект (2016)
Трофимук М. - "Київська" тема у латиномовних творах XVI-XVIII ст.: (боротьба міфологем) (2016)
Стріха М. - Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті, Сабріє Т. (2016)
Палинський В. - Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" (2016)
Василишин О. - Письменник допомагає не втекти від себе, Фарина І. (2016)
Ковбасенко Ю. - "Пісня єднання..." спроба прогнозу (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Хархун В. - Антологія у проекті української літератури (2016)
Белімова Т. - Динаміка розвитку сучасної української літератури (2016)
Американські літературні студії в Україні. - Вип. 9 (2016)
Гаврилюк Н. - Сьомий міжнародний міждисциплінарний теоретичний симпозіум, Бербенець Л., Гундорова Т. (2016)
Сабат Г. - Літературно-мистецька Академія "Країна Франкіана" (2016)
Лапій М. - II Франкознавчий пленер (2016)
В. Ш. - Інтелектуальне свято в українському Подунав`ї (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Яременко В. - "... Подай любов, сердечний рай!" (Поняття гармонії у творчій спадщині Тараса Шевченка: сутність множинності) (2016)
Чик Д. - Мотив соціальної помсти у прозі Т. Шевченка та Е. Ґаскелл (2016)
Чамата Н. - Про сумнівні гіпотези в шевченкознавстві, Смілянська В. (2016)
Яремчук І. - Пам'яті Лесі Українки: меморіальна критика Миколи Голубця (2016)
Голубець М. - Леся Українка (В 15-ті роковини смерти: 1913 - 1928) (2016)
Карабович Т. - Мотиви вигнання в поетичній творчості Віри Вовк (2016)
Білецький Л. І. Історія української літератури. –Т. 1. – Народна поезія / Л.І. Білецький. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 380 с. (2016)
Білецький Л. І. Історія української літератури. Т. 2 / Л.І. Білецький: Вибрані статті і дослідження / упорядкув., передм. С.І. Хороба. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 384 с. (2016)
Пуніна О. - Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса (2016)
Нестеренко П. - Художні особливості книжкових обкладинок 1950 - 1960-х років (на прикладі колекції В. Перевальського) (2016)
Яструбецька Г. - Міф Сізіфа, або епістемологічна відвертість (романи "Книга забуття" й "Та сама курява дороги" В. Слапчука) (2016)
Голобородько Я. - Нобелівські лауреати & романні ейдоси Світлани Пиркало (2016)
Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / Упоряд. З. Лановик. – Тернопіль, 2016, 566 с. (2016)
Федорук О. - Які видання "Чорної ради" ми маємо? (Проблема відтворення тексту) (2016)
Мегела І.П. Література європейського середньовіччя. Курс лекцій / навчальний посібник. – К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2016. – 416 с. (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Шацька А. - Про перебування делегації українських культурних діячів у Санкт-Петербурзі (з листа Олени Пчілки) (2016)
Теплий І. - Романські літератури в рецепції Івана Франка (Я. Кравець "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка) (2016)
Боронь О. - Знову про важливість кожної літери у спадщині Шевченка (2016)
Сліпушко О. - Шевченківський березень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Приліпко І. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Сулима М. - Драматична доля академічного літературознавства (2016)
Бурлака Г. - Відділ рукописних фондів і текстології (2016)
Смілянська В. - Відділ шевченкознавства, Боронь О. (2016)
Сулима В. - Відділ давньої української літератури (2016)
Бондар М. - Відділ класичної української літератури (2016)
Головань Т. - Відділ української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу, Поліщук О. (2016)
Гундорова Т. - Відділ теорії літератури (2016)
Кучерявенко С. - Відділ світової літератури, Романова О. (2016)
Сиваченко Г. - Відділ компаративістики, Брайко О. (2016)
Штолько М. - Науково-інформаційний відділ (2016)
Нога Г. - Спеціалізована рада Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (2016)
Дзюба І. - Наш великий друг Мікулаш Неврлі (2016)
Мушинка М. - Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого (2016)
Жулинський М. - Бути творцем у культурі (Іванові Дзюбі - 85) (2016)
Дзюба І. - З передісторії шевченківської енциклопедії. Листи (2016)
Бурлака Г. - Fiction чи non-fiction? Історичні сюжети у літературній спадщині М. Грушевського (2016)
Ткаченко А. - "Несерйозний чоловік" (Про Григорія Сивоконя - у жанрі мемуаразмів) (2016)
Карпінчук Г. - Шевченкіана Сергія Гальченка (2016)
Смілянська В. - Воєнна проза Леоніда Смілянського: гримаси рецепції (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Селіверстова С. - Монографії співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2011-2016 рр.) (2016)
Стальна Т. - Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2015 р., Кикоть Н. (2016)
Шпиталь А. - Прощай, мольфаре Слова! (2016)
Дунай П. - Виставка О. Бургардта й П. Филиповича (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Костенко Н. - Про досвід міжнародного проекту "Слов'янська порівняльна метрика (на матеріалі публікації Люцилли Пщоловської в ж. "Слово і Час", 2009, №1)" (2016)
Пахаренко Василь. Шевченко як геній. Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльности поета: Монографія. – Черкаси:Брама-Україна, 2013. – 840 с. (2016)
Гребенюк Т. - Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій (2016)
Горболіс Л. - Яке воно - "Літо-АТО"? (2016)
Борисюк І. - Міфологічні мотиви й образи у збірці "Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук (2016)
Буґґардт О. Нові обрії в царині дослідження поетичного стилю (Принципи Е. Ельстера): репринтне вид. з перекладом укр. мовою /Освальд Буґґардт; вступне слово В.М. Перетца; пер. Т. Вірченко; наук. ред. Р. Козлов. – Кривий Ріг: Вид.: Р.А. Козлов, 2014. – 148 с. (2016)
Приліпко І. - Художня інтерпретація постаті Мельхіседека Значко-Яворського в українській літературі (2016)
Меркулов М. - Античні образи у творах українських письменників барокової доби (На матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) (2016)
Ковалець Л. - В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської... До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині (2016)
Калинчук А. - Василь Білозерський і Кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) (2016)
Жулинський М. - Український пастир культури й науки (2016)
Рачук М. - Рефрен по спіралі (2016)
Ткачук М. П. Художній світ творів Івана Франка. Навч. посіб. / Микола Ткачук. – Тернопіль: Астон, 2016. – 132 с. (2016)
Гаврилюк Н. - Поетичне суцвіття Слобожанщини (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Сулима М. - Місто письменниць (Улюра Г. Пострадянська жіноча проза як соціокультурний та естетичний проект (на матеріалі російської літератури). - К.: Ніка-Центр, 2015) (2016)
Жилін М. - Літературне інобуття думи (Цікавий С. А. Жанр думи в українській літературі: становлення, етапи розвитку, художня специфіка. Монографія. - Вінниця: ТОВ "Нілан-Лтд", 2015. - 240с.) (2016)
Жлуктенко Н. - Літературний скептицизм: докса і / або ностальгія (Мірошниченко Л. Я. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиції, поетика / Наук. редактор - Т. В. Михед. - Київ: Генеза, 2015. - 384 с.) (2016)
Астаф’єв О. - Лірична проза: автономія синтезу (Ганна Табакова. Архітектоніка і композиція ліричної прози. Монографія. - Бердянськ: ФОП Ткачук О. В., 2016. - 192 с.) (2016)
Рева-Лєвшакова Л. - Неореалізм як теоретична проблема (Сніжана Жигун. Лабіринти і горизонти українського неореалізму. - К.: "Бізнесполінраф", 2015. - 400 с.) (2016)
Заверталюк Н. - Конференція, присвячена Валер'яну Підмогильному, Олійник Н. (2016)
Леся Українка. Лісова пісня: драма-феєрія в 3-х діях / упоряд. польською мовою С. Романова, Т. Данилюк-Терещук / пер.з укр. Є. Літвінюка / ілюстр. З. Сойко. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т Лесі Українки, 2016. – 284 с. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Камінський В. Ф. - Науково-методичне забезпечення охорони земель сільськосподарського призначення як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу України, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2018)
Петриченко В. Ф. - Стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в умовах сучасних викликів, Корнійчук О. В. (2018)
Трускавецький Р. С. - Вплив глейових процесів на фосфатний стан ґрунтів, Зубковська В. В., Паламарь Н. Ю. (2018)
Гаврилюк М. М. - Вплив екологічних чинників на врожайність нових сортів пшениці озимої в умовах Південного Лісостепу, Каленич П. Є. (2018)
Тараріко Ю. О. - Обґрунтування розвитку льонарства на меліорованих землях Полісся, Мельничук А. О. (2018)
Чучвага В. І. - Патогенність популяції гриба Fusarium oxysporum (f. lini) на різних за стійкістю сортах льону-довгунцю в умовах північно-східної частини України, Йотка О. Ю., Кривошеєва Л. М., Верещагін І .В. (2018)
Седіло Г. М. - Уміст жирних кислот в еритроцитах крові корів до і після отелення та їх корекція, Дяченко О. Б. (2018)
Односум Г. В. - Вплив біологічно активних речовин рослинного походження порівняно з антибіотиками на бджіл за нозематозу, Сорока Н. М., Єфіменко Т. М. (2018)
Бардаков В. А. - Вивчення і використання генетичного потенціалу люпину кормового для створення ефективного вихідного селекційного матеріалу та високопродуктивних сортів (2018)
Перепелиця Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення вирощування біоенергетичних культур (2018)
Аристархова Е. О. - Біотестування хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на Сeriodaphnia affinis Lilljeborg та Аllium сера L. (2018)
Чехова І. В. - Аналіз цінових тенденцій на ринку олійних культур (2018)
Кісіль М. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України в стратегічній перспективі (2018)
Артем’єва К. С. - Наукові підходи до отримання рідких органо-мінеральних добрив (2018)
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН — платформа генерації та реалізації нових ідей для агропромислового виробництва (2018)
Черкез Є. А. - Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами, Медінець В. І., Газетов Є. І., Медінець С. В., Погребна О. О., Світличний С. В. (2017)
Ковальова Н. В. - Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр., Медінець В. І., Медінець С. В., Конарева О. П., Солтіс I. Є. (2017)
Lisnyak A. A. - Agro-ecological effect of the use of slowly solvable capsular mineral fertilizers in forestry and agricultural sector, Vilcek J., Torma S. (2017)
Тітенко Г. В. - Просторові особливості управління ТПВ в системі "місто-приміська зона", Широкоступ С. М. (2017)
Анісімов С. В. - Дослідження рекреаційного попиту і споживчих переваг рекреантів на заміських територіях (2017)
Багмет О. Б. - Вплив Дніпровського каскаду водосховищ на сучасний геоморфогенез прилеглих територій (2017)
Клєщ А. А. - Історія формування міського ландшафту Харкова: досвід та методичні особливості дослідження (2017)
Polivyanchuk A. P. - The concept of creating universal systems for the environmental certification of transport diesels based on mini- and microtunnels (2017)
Полив’янчук А. П. - Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів - мікротунелях, Каслін О. І., Смирний М. Ф., Строков О. П., Скурідіна О. О. (2017)
Баскакова Л. В. - Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище, Кравченко Н. Б., Сафонова О. О. (2017)
Гетманець О. М. - Модель побудови поля радіаційного фону, Іванова К. Ю., Пеліхатий М. М. (2017)
Буц Ю. В. - Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом, Крайнюк О. В., Барбашин В. В. (2017)
Кононенко Є. - Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є "добрий приклад"?) (2016)
Щукіна І. - "Голосні струни" Лесі Українки: музика в рядках і між ними (2016)
Скупейко Л. - Леся Українка і Т. Шевченко: колізії сприйняття (2016)
Романов С. - "Бути письменником повсякчас": Леся Українка та Олександр Олесь (2016)
Александрова М. - Дві версії біблійного сюжету "Дочка Ієфая": Михайло Старицький та Леся Українка (2016)
Григорчук Ю. - Художнє осмислення образу пророка і його місії у творчості Віри Вовк і Лесі Українки (2016)
Мазепа М. - Леся Українка в поетичній рецепції Володимира Лучука (2016)
Мегела І. - Ейдоси літературознавчого дискурсу (2016)
Іванишин П. - Таємниця чину, або Дещо про героїзм Івана Гонти (2016)
Ушкалов Л. - Від Сковороди - до Маркса, від Маркса - до Сковороди (2016)
Зимомря М. - Взаємодія творчих особистостей: Дмитро Чижевський та Едуард Вінтер (2016)
Шульгун М. - Ідентичність постмодерної людини: "Фланер" у сучасному травелозі та романі-подорожі (Патрік Модіано "Одного разу вночі", Ольга Токарчук "Бігуни") (2016)
Ткаченко А. - Кінодраматургія Івана Драча (2016)
Красножон К. - "Криниця для спраглих", Суховій А., Муравецька Я., Білоус В., Дияк Я., Кондратьєва С., Могильна Ю., Осипенко А., Ткаченко М., Гуменюк М. (2016)
Аболєшева А. - "Пропала грамота", Астапенко І., Дубина Т., Халіков Р. (2016)
Кіраль С. - Епістолярний жанр крізь призму інтимного дискурсу (2016)
Меленчук О. - Есеїстичне прочитання Кобилянської (2016)
Приліпко І. - Від імпресіонізму до постімпресіонізму: М. Коцюбинський та його літературна "школа" (2016)
Бондар М. - Ґрунтовні студії над українською поезією (2016)
Зміст журналу "слово і час" за 2016 рік (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Лімборський І. - Культурний трансфер філософської естетики Геґеля в українській літературно-критичній думці першої половини ХІХ ст. (2016)
Гальчук О. - Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину (2016)
Александрова Г. - Павло Филипович: "Порівняльні студії... поширюють наш обрій" (2016)
Поліщук В. - Іван Котляревський у студіях Павла Филиповича (2016)
Анісімова Н. - "Я написав книгу зневіри.": естетична концепція збірки "Папороть" як вираження творчої еволюції Василя Герасим'юка (2016)
Карабович Т. - Публікації Емми Андієвської на тлі Нью-Йоркської групи в еміграційному виданні "Слово" (1962-1996) (2016)
Павлюк І. - Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни (2016)
Левченко-Комісаренко Т. - Життєвий шлях і творчий доробок Антонія Радивиловського (2016)
Миненко Ю. - Штрихи до портрета автора "Ляменту міщан острозьких 1636 року" (2016)
Федута О. - Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ'яненка) (2016)
Іскорко-Гнатенко В. - Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2016)
Дроздовський Д. - Хвилями пам'яті Гусейнов Григорій. Повернення в Портленд: роман у щоденникахі листах. – Київ: Ярославів Вал, 2011. – 368 с. (2016)
Гнатюк М. - Не забути подякувати (2016)
Рязанцева Т. - Про документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Ковалець Л. - "Нема світа понад рідне": образ Буковини в художньому осягненні Юрія Федьковича. Пам'яті Миколи Івановича Юрійчука (2016)
Джиджора Є. - Структурні властивості символу у середньовічному літературному творі (2016)
Всесвіт. - 2015. - № 9 - 10 (2016)
Моренець В. - Ефект високої башти (2016)
Зорівчак Р. - Вільям Ричард Морфіл - перший україніст Великобританії (2016)
Овчаренко Н. - Художній спектр канадського постколоніалізму (2016)
Дмитренко М. - Українська фольклористика: акценти сьогодення (2016)
Іваннікова Л. - Міфологізація образу запорожця у фольклорі ХVІІІ - ХІХ ст.: від злочинця до характерника (2016)
Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в українській літературі ХІХ – ХХ століть : колективна монографія / За редакцією Петра Іванишина. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 272 с. (2016)
Савенко О. - Трансформація різдвяного сюжету в декламації Памва Беринди (2016)
Матвійчук У. - Перспективи інтерпретації літературних творів крізь призму музики (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : У 10 т. – К.: ВЦ "Академія”, 2013. – Т. 4 : У сподіванняхі трагічних зламах. – 2015. – 576 с. (2016)
Лучук І. - То все наробила війна... (Дзюба-Погребняк О. Перша світова війна влітературах південних слов’ян. – К.: Дух і Літера, 2014. – (Серія "Бібліотека спротиву, бібліотека надії"). – 496 с.) (2016)
Вертій О. - Грані духовного світу Івана Чендея (Кіраль Сидір. "…Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини ІванаЧендея. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 212 с.) (2016)
Даниліна О. - Текстовий світ української лірики (Деркачова О.С. Світ у тексті еволюція стильових систем в українській ліриці другої половини ХХ ст.: Монографія. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2013. – 300 с.) (2016)
Філатова О. - Масова література в центрі уваги: Міжнародна конференція в Миколаєві (2016)
Белімова Т. - Пам'яті Василя Стуса. "Народе мій, до тебе я ще верну..." (2016)
Лущій С. - Всеукраїнська наукова конференція "Слов'янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти" (2016)
Термінологічний семінар для дослідників літератури фентезі (2016)
Текстологічні читання, присвячені пам'яті М. Є. Сиваченка (2016)
Іванишин Петро. Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності : вибрані твори. – Львів: ЛА "Піраміда", 2015. – 564 с. (2016)
Юрій Лавріненко та Юрій Шерех: Листування 1945 – 1949. – Хроніка 2000: Український культурологічний альманах. – 2013. – Вип. 2 (96). –К., 2015. – (Українські Пропілеї). – 304 с. (2016)
Олена Дмитрівна Гнідан (2016)
Валентина Василівна Єрмак (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Генералюк Л. - Студії над Шевченком: інтердисциплінарні стратегії (2016)
Харчук Р. - Герої і події часів шведчини у поезії Т. Шевченка (2016)
Астаф’єв О. - Ян Янів про міфологему святого дерева у поезії Тараса Шевченка (2016)
Астапенко І. - Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру (2016)
Омельчук О. - Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер'яна Поліщука (2016)
Тарнашинська Л. - Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості (2016)
Всесвіт. - 2015. - № 11 - 12 (2016)
Джиджора Є. - Основні напрями символізації відтворюваного образа у середньовічному літературному творі (2016)
Савенко О. - Великодній парафраз у "Повісті минулих літ" (2016)
Улюра Г. Пострадянська жіноча проза як соціокультурний та естетичний проект (на матеріалі російської літератури). – К.:Ніка-Центр, 2015. – 608 с. (2016)
Бербенець Л. - Існування на межі: реальність і гіперреальність у романі "Аdidas" Зази Бурчуладзе (2016)
Буркут К. - Про деякі стилістичні особливості повісті Б. Бйорнсона "Сюнньове Сульбаккен" (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Баштова Н. - "Він найбільший між усіма нашими..." (Т. Осьмачка про В. Винниченка) (2016)
Осьмачка Т. В. - Винниченко на тлі сучасної української прози (2016)
Мицик Ю. - Незнаний лист Валер'яна Підмогильного, Тарасенко І. (2016)
Дунай П. - Лілія Черен, Марта та інші (2016)
Нарівська В. - Світанки і лабіринти філолога (2016)
Дмитренко М. - Вершинне досягнення Шевченкознавства (Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) та ін. – Т.1. – К., 2012. – 744 с.; т. 2, 2012. – 760 с.; т. 3, 2013. – 888 с.; т. 4, 2013. – 808 с.; т. 5, 2015. – 1040 с.; т. 6, 2015. – 1120 с.) (2016)
Кузьменко В. - Прозописьмо Михайла Слабошпицького у фокусі біографістики (Черниш А. Жанрово-стильові особливості роману-біографіїу творчості Михайла Слабошпицького: монографія. – Суми :ВВП "Мрія", 2015. – 172 с.) (2016)
Степанова А. - Перше дослідження сучасного турецького драматургічного дискурсу (Прушковська І. В. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії. – Київ: Український письменник, 2015. – 392 с.) (2016)
Брайко О. - Про історію тексту й тексти в історії (2016)
Лебідь-Гребенюк Є. - Презентація Шевченківської енциклопедії у Національному музеї Тараса Шевченка (2016)
Тетяна Лях. Творчість Марка Черемшини у контексті західноукраїнської новелістики: жанрово-стильові тенденції. – Ужгород: Видавництво "Ґражда", – 2015. – 200 с. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Ільницький М. - "Збентежений" талант: (штрихи до портрета Ярослава Цурковського) (2016)
Поліщук Я. - Павло Тичина в антиноміях літературного канону (2016)
Ільків А. - Інтимний епістолярій українських письменників другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (жанрові аспекти) (2016)
Білоус П. - Міф про "древнерусскую" літературу: термінологія та ідеологія (2016)
Дзюба Т. - Принцип фольклорно-етнографічної достовірності від Андрія Царинного до Пантелеймона Куліша (2016)
Щербак О. - Семантика образу жінки у "Слові о полку Ігоревім" (2016)
Маценка С. - Констеляція "Бетховен-Леверкюн" у романі "Доктор Фаустус" Томаса Манна (2016)
Шульгун М. - Карнавалізація і гра як стратегії оновлення травелогу у творі М. Гіголашвілі "Червоні дрижаки Тінгітани. Записки про Марокко" (2016)
Баран У. - Німецький історичний підлітковий роман (2016)
Піговська І. - "Гамлет" наш і польський (2016)
Ткаченко А. - У горнилі перекладу (із досвіду майстер-класу) (2016)
Стріха М. - Володимир Самійленко-перекладач: спроба деконструкції міфу (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Щукіна І. - Слово Євгена Сверстюка: з музейних звукозаписів (2016)
Дунай П. - Виставка Віри Вовк (2016)
Пелешенко Ю. - Світло і тіні українського середньовіччя (Білоус Петро. Українська середньовічна література: монографія. – Житомир: Видавець Євенок О.О., 2015. – 584 с.) (2016)
Брайко О. - Митці Розстріляного відродження - про час і про себе (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Касіяненко В. Х. - Дослідження електронної структури нанодротів ВТМ-Аu, Ахметов Б. С., Яремчук Ю. Є. (2017)
Шулькевич Т. В. - Математичний апарат інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів, Баклан І. В., Нестеренко О. В., Селін Ю. М. (2017)
Калиновский Я. А. - Исследование алгебраических и функциональных свойств обобщенных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С. (2017)
Ланде Д. В. - Наукометричний аналіз мереж термінів за публікаціями наукового колективу, Балагура І. В., Погорілий С. Д., Дубчак Н. А. (2017)
Молдавская А. В. - Методика предобработки данных в задаче секвенциального анализа, Рувинская В. М. (2017)
Анахов П. В. - Збільшення пропускної спроможності ділянки телекомунікаційної мережі за рахунок просторово-енергетичного мультиплексування (2017)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Визначення чутливості ідентифікаційної функції до зміни вхідних характеристик обробки зображень для розпізнавання суб’єктів у системах захисту інформації (2017)
Мезенцев А. В. - Анализ путей повышения быстродействия алгоритмов совмещения изображений в комбинированных корреляционно-экстремальных системах навигации летательных аппарато, Буточнов А. Н., Юзефович В. В. (2017)
Кузьмичов А. І. - Аналіз ризиків у мережевих моделях проектів засобами імітаційної оптимізації (2017)
Інформаційне повідомлення (2017)
Реферати (2017)
Петров В. В. - Технології створення оптичних носіїв для систем довготермінового зберігання даних, Крючин А. А., Шанойло С. М., Беляк Є. В., Мельник О. Г. (2017)
Грайворонская А. Н. - Элементы нелинейного анализа информационных потоков, Ландэ Д. В. (2017)
Романюк О. Н. - Анізотропна фільтрація з використанням текстурних карт вагових коефіцієнтів, Дудник О. О. (2017)
Путятин В. Г. - Радиофизическая модель отражающего объема тропосферы, Гуденко С. Ю., Заичко С. И., Корбан Д. В., Князь А. И. (2017)
Fu M. - Double layer back propagation neural network based on restricted Boltzmann machines for forecasting daily particulate matter 2.5, Wang Ch., Le Z., Manko D. (2017)
Прищепа С. В. - Технологія екстрагування нових подій за визначеною тематикою із соціальної мережі Twitter (2017)
Додонов А. Г. - О системном подходе при разработке и полигонных испытаниях бортовых автоматизированных корабельных комплексов обнаружения и целеуказания, Путятин В. Г. (2017)
Інформаційне повідомлення (2017)
Реферати (2017)
Кузнєцов Е. А. - Принципи демократичної меритократії професійної системи менеджменту (2017)
Садченко О. В. - Формування сучасних організаційних форм регіонального економічного розвитку України в умовах євроінтеграції, Прокоф'єва Г. С. (2017)
Якубовський С. О. - Нетрадиційні методи монетарної політики: теоретичні аспекти та практика застосування в ЄС та США, Алексеєвська Г. С. (2017)
Уперенко Н. А. - К проблематике сущности и влияния менталитета на систему социально-экономического развития общества (2017)
Побережець О. В. - Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища (2017)
Масленніков Є. І. - Методи управління ліквідністю торговельного підприємства (2017)
Мазур О. Є. - Системна декомпозиція регулювання роздрібної торгівлі (2017)
Voloshyna V. - Power motivation and power distance reduction theory (2017)
Нєнно І. М. - Передумови та чинники розвитку морської портової галузі України (2017)
Заєць М. А. - Криза управління банківською системою та її вплив на економічний стан в Україні (2017)
Орлова Н. В. - Роль економічної теорії у формуванні компетентнісної моделі підготовки менеджера (2017)
Андрейченко А. В. - Поєднання індивідуальних та командних професійних компетенцій у сучасному управлінні, Горбаченко С. А. (2017)
Рудінська О. В. - Проблеми інноваційного та інтеграційного реформування інтелектуального потенціалу в Україні, Познякова Д. О. (2017)
Борщ В. І. - Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України, Белякова В. В. (2017)
Столбуненко Н. М. - Інноваційно-інвестиційний розвиток як державна стратегія України, Новокрещенська М. Д. (2017)
Радченко О. П. - Перспективи та проблеми розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інтеграції з ЄС, Шавалюк О. І. (2017)
Церковна А. В. - Використання соціально-психологічних методів управління персоналом, Харламова В. В. (2017)
Жмай А. В. - Концепция бережливого производства как инновационная составляющая развития украинских предприятий (2017)
Давидович І. Д. - Вплив банківського кредиту на розвиток національної економіки України (2017)
Інформація для авторів (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Вплив психологічного консультування на ознаки девіантної та адиктивної поведінки фахівців екстремального профілю діяльності (2017)
Blozva P. I. - Activation of social cohesion as a factor for the development of youth political culture (2017)
Вавілова А. С. - Oсобливості перфекціонізму у дітей та підлітків з розладами емоційної сфери (2017)
Васютинський В. О. - Iмпліцитний зміст ставлення українців до війни на Донбасі (2017)
Демченко Я. А. - Проблема психокорекції соціальної відчуженості та дезадаптації учасників АТО (2017)
Іванченко О. С. - Особливості переживання провини-риси працівниками ДСНС України (2017)
Йованович М. І. - Психологічна компетентність як детермінанта ефективної професійної діяльності працівників Державної митної служби України (2017)
Карачинський О. А. - Технологія психологічного консультування комбатантів за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу (2017)
Kyrylenko T. S. - Peculiarities of verbal description of personal emotions by representatives of different ethnocultural communities, Bobrovytska A. A. (2017)
Кіраль А. Й. - Принципи побудови цілеспрямованого психологічного впливу на формування здатності підлітків до протистояння криміналізації (2017)
Коваленко А. Б. - Психологічне благополуччя військовослужбовців, що отримали поранення в зоні АТО, Вишнягова Ю. А. (2017)
Козицька І. В. - Pоль самооцінки особистості у виборі копінг-стратегії в стресових ситуаціях (2017)
Максимова Н. Ю. - Псохологічні складові ресоціалізайційного потенціалу сім’ї (2017)
Сиротовський Д. М. - Соціально-психологічні чинники трансформації організаційної культури підприємства (2017)
Соснюк О. П. - Психологічний аналіз типових проблемних ситуацій у системі професійної взаємодії управлінців, Остапенко І. В. (2017)
Траверсе Т. М. - Особливості формування гіпотези розв’язку політичної задачі (загальні положення) (2017)
Горго Ю. П. - Нові алгоритми аналізу серцевого ритму людини, Омельяненко Г. А. (2017)
Агарков А. В. - Застосування структурного опису зображень для вирішення задач інтелектуального аналізу відеопослідовностей (2017)
Березький О. М. - Класифікація гістологічних та цитологічних зображень на основі згорткових нейронних мереж, Піцун О. Й., Боднар А. Р., Долинюк Т. М. (2017)
Грицик В. В. - Основні оцінки якості зображення, які сьогодні використовуються при розв’язуванні проблеми автоматичної обробки образів (2017)
Кузнєцов В. О. - Розробка основних елементів інформаційної технології аналізу мімічних проявів для систем інтерактивного вивчення жестової мови (2017)
Сабельніков П. Ю. - Багаторівневе розшарування контурів об’єктів у бінарних зображеннях (2017)
Степаненко А. А. - Анализ и восстановление слабоконтрастных изображений методом нейросетевого синтеза в сравнении с методом линейного предсказания (2017)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення узагальненої задачі Діріхле теплообміну тіла, яке обертається (2017)
Ковалевський С. В. - Концепція реконфігурованого виробництва на базі мобільних інтелектуальних технологічних машин, Ковалевська О. С. (2017)
Селіванова А. В. - Моделювання підсистеми інтелектуального інструктора для комп’ютерного тренажера по навчанню сольфеджіо, Мітрофанова Н. Ф., Болтач С. В., Ліщенко О. М. (2017)
Табачишин Д. Р. - Експертне оцінювання "розумності міста" із застосуванням нечіткої логіки, Ленько В. С., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. (2017)
Шуть В. Н. - Роботизированный метрополитен щелевого типа "Кротовые норы" (2017)
Адоньєв Є. О. - Один із способів геометричної формалізації ситуацій окремого фактору, Верещага В. М. (2017)
Аушева Н. М. - Моделювання поверхонь на основі квазіконформної заміни параметра, Гурін А. Л. (2017)
Аушева Н. М. - Плоскі ізометричні сітки за дискретним рядом точок, Несвідоміна О. В. (2017)
Баришевський С. О. - Представление нечетких цепей Маркова в виде нечеткой переходной матрицы и нечеткого графа состояний (2017)
Вірченко С. Г. - Деякі аспекти комп’ютерного динамічного геометричного моделювання процесів фрезерування (2017)
Воронцов О. В. - Формування одновимірного дискретного геометричного образу суперпозиціями точкових множин на основі двох та одного заданих образів, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2017)
Гнатушенко В. В. - Построение мозаики спутниковых снимков LANDSAT 8 для онлайн визуализации, Серикова Е. Ю. (2017)
Гнатушенко В. В. - Розрахунок властивостей зображення для порівняння супутникових знімків високої просторової роздільної здатності, Шедловська Я. І. (2017)
Єремєєв В. С. - Фазові траєкторії в системі зв’язаних лінійних осциляторів, Кузьминов В. В., Шаров С. В. (2017)
Зданевич В. А. - Алгоритм трасування променів в світловій шахті у вигляді зрізаного прямого колового конуса, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2017)
Зданевич В. А. - Умови проходження променя крізь конічну світлову шахту після його багаторазового відбивання, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2017)
Карась І. В. - Оптимізація моделювання візуальних ефектів засобами плагіну TRAPCODE MIR, Савченко Л. М., Воронцова Д. В. (2017)
Колот О. Л. - Геометричне моделювання складних об’єктів на основі політочкових відображень відрізків прямих, Бадаєв Ю. І. (2017)
Комяк В. М. - Геометричне моделювання умов неперетинання еліпсів, Соболь О. М., Данилин О. М. (2017)
Куценко Л. М. - Геометрична модель установки требушет для запуску безпілотників типу літака, Сухарькова О. І. (2017)
Куценко Л. М. - Комп’ютерна реалізація моделі Пуансо обертання об'єкта з нерухомою точкою, Запольський Л. Л. (2017)
Кушнарьова Г. А. - Дослідження втоми бетону на вапняному піску, Маковкіна Т. С. (2017)
Несвідомін В. М. - MAPLE-модель руху частинки по шорсткій площині, яка здійснює поступальні коливання в просторі, Бабка В. М., Несвідомін А. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Інтерполяційна крива на основі суми однотипних функцій гіперболічного секанса, Грищенко І. Ю., Кремець Т. С. (2017)
Пилипака С. Ф. - Аналітичні умови утворення ізотропних ліній для побудови мінімальних поверхонь, Муквич М. М., Федорина Т. П. (2017)
Подкоритов А. М. - Основи формувань спряжених квазігвинтових поверхонь на базі параметричного кінематичного гвинта, Ісмаілова Н. П., Маковкіна Т.С. (2017)
Семків О. М. - Обчислення параметрів нехаотичних траєкторій коливань вантажу маятника з рухомим підвісом, Руденко С. Ю. (2017)
Спиринцев Д. В. - Особенности определения точек самопересечения в дискретном моделировании, Найдыш А. В., Балюба И. Г., Лебедев В. А. (2017)
Тулученко Г. Я. - Порівняльний аналіз обчислювальніх можливостей процедур оптимізації різних математичних процесорів на задачах розщеплення сумішей ймовірнісних розподілів, Старун Н. В., Маломуж Т. В. (2017)
Холковський Ю. Р. - Побудова геометричних моделей розподілення компонентів локальних забруднень із використанням дискретно-інтерполяційного методу та рівняння Кунса (2017)
Шевченко С. М. - Моделювання плоского фокусатора із фрагментів сім’ї співфокусних парабол (2017)
Вихідні дані (2017)
Головньова-Коппа О. О. - Просодичні особливості початкового етапу ділових переговорів в англійській і українській мовах (2017)
Голубовська І. О. - Універсальні та національно-специфічні константи мовної свідомості в дзеркалі паремій: лінгвокультурологічний підхід (2017)
Гридюшко О. О. - Лінгводискурсивні особливості німецького й українського адвокатського дискурсу (2017)
Кійко С. В. - Міжмовна омонімія з погляду різних лінгвістичних дисциплін (2017)
Лоскутова Н. М. - Синонімічні відносини у кінематографічній терміносистемі у французькій та українській мовах (2017)
Павлик Н. В. - Комплімент на етапі підтримки контакту (на матеріалі англійської й української мов) (2017)
Фокша Ю. А. - Контрастивные особенности эстетического концепта PERFECCIÓN/ДОСКОНАЛІСТЬ/VOLLKOMMENHEIT в испанской, украинской и немецкой лингвокультурах, Коваленко Н. А., Пальцева В. В., Тарасова А. М. (2017)
Шутова М. О. - Акціональна, ментальна і мовна проекція етнокультурних стереотипів англійців і українців (когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція фразеоформул) (2017)
Баклан І. М. - Стандартизація відтворення імпліцитних смислів у перекладі німецько-українських багатосторонніх міжнародних угод (2017)
Bobrovnyk S. M. - Peculiarities of international words translation (2017)
Гончаренко Е. П. - Сторінками MERRIAM-WEBSTER ON-LINE: російські слова-реалії в англійській мові, Кривошея А. В. (2017)
Качан Б. М. - Трансляторні методи відтворення пропріативів у німецькій фаховій мові дерматології, Остапчук О. Р., Бабій О. Р. (2017)
Kravtsova M. O. - Nonce words in the Ukrainian translation of the Shakespearean tragedy "King Lear" by Vasyl Barka (2017)
Кузенко Г. М. - Кінопереклад як особливий вид художнього перекладу (на матеріалі англійської мови) (2017)
Кучер З. І. - Літературні антропоніми як перекладацька проблема (на матеріалі повісті Ф. Дюрренматта "Грек шукає грекиню") (2017)
Ласка І. В. - Монтеск’є про переклад: метафоричні паралелі із живописом Мікеланджело і Рафаеля, Пархоменко О. М. (2017)
Лукіянчук Ю. О. - Багатолітерні військові абревіатури як скорочені форми багатокомпонентних військових термінів та їх переклад (з англійської мови на українську) (2017)
Немировська О. Ф. - Ономастичний простір роману О. Гончара "Твоя зоря" в аспектах перекладу (2017)
Оськина К. А. - Алгоритм автоматической генерации списка лемм и словоформ для предметной области фундаментального и прикладного речеведения (2017)
Плетенецька Ю. М. - Функціонування референтів білого та чорного кольору в індивідуальній картині світу Ч. Діккенса та їх україномовна репрезентація (2017)
Подкур І. В. - Соціолінгвістичний аспект дослідження перекладу англійських наукових текстів (2017)
Присяжнюк І. С. - Описовий переклад неологізмів у межах концептуальних сфер (на матеріалі англійської мови) (2017)
Приходько В. Б. - Інтерпретація та переклад художнього тексту: термінологічний аспект (2017)
Смольницька О. О. - Кольоративна символіка у феєрії Моріса Метерлінка "Синій птах": проблема адекватного перекладу назви (на матеріалі романських і германських мов) (2017)
Ткачівська М. Р. - Іншомовні вкраплення та їх відтворення в німецькомовних перекладах (2017)
Четверікова О. Р. - Лінгвістичні та перекладацькі відмінності термінів і абревіатур воєнної тематики (на матеріалі текстів англомовного сайту "Military Daily News") (2017)
Шепель Ю. О. - Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі Ф. М. Достоєвського "Брати Карамазови" (2017)
Бурлаченко Н. В. - Використання мультимедійних презентацій у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Kovalenko V. P. - Motivating students of non-linguistic specialities learning foreign languages (2017)
Kondrashova A. V. - Consequences of information explosion. The influence of new conditions on the foreign language teaching methods, Boiko I. V. (2017)
Кузьменко Ю. О. - Культурна та міжкультурна комунікація як провідний інструмент у вивченні іноземної мови студентами юридичних спеціальностей (2017)
Labinska B. I. - Ansätze und Prinzipien für das Erlernen der zweiten Fremdsprache (Deutsch nach Englisch) in den allgemeinbildenden Lehranstalten, Cherska Zh. B. (2017)
Maslova A. V. - The importance of teaching small talk to economy students (2017)
Мітіна О. М. - Проблема вивчення іноземної юридичної термінології у вищій школі (на матеріалі англомовних текстів про кіберзлочинність), Швелідзе Л. Д. (2017)
Наріжна Л. М. - Роль викладача в процесі організації самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей (2017)
Орлова Н. В. - Варіативні характеристики процесу викладання й вивчення іноземних мов: специфіка й орієнтація на дорослу аудиторію (2017)
Потапенко Л. В. - Взаємопов’язане навчання продуктивних і рецептивних видів мовленнєвої діяльності в іншомовній підготовці студентів економічних спеціальностей (2017)
Суханова Т. Є. - Розвиток шляхів і методів навчання мовної комунікації у викладанні російської мови як іноземної (2017)
Щербина С. М. - Використання навчально-методичних матеріалів англомовного Інтернет-сайту One Stop English на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах, Макухіна Т. В. (2017)
Наші автори (2017)
Барабаш Ю. - "Давидові псалми" Тараса Шевченка як поетичний "текст" (спроба структурно-семантичного підходу) (2016)
Боронь О. - "Художник" Тараса Шевченка і російські повісті 1830 - 1840-х років про образотворче мистецтво (2016)
Данилюк-Терещук Т. - Виставка, присвячена Євгену Сверстюку (2016)
Моренець В. - Ефект високої башти (2016)
Дубініна О. - Екранізація літературного твору як предмет компаративного дослідження (2016)
Брайко О. - Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда (2016)
Стріха М. - Специфіка тендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі): історико-біографічний та компаративний аспекти, Трош С. (2016)
Улюра Г. - Інша-з-Нас: двійництво-сестринство-суперництво в сучасній жіночій прозі (2016)
Голобородько Я. - Світлана Поваляєва. Вулканічна категорія Logos (2016)
Палинський В. - "Розпізнавання голосів" Василем Куйбідою (... і винятково мої візії) (2016)
Мишанич Я. - Мудрий дух Карпатських гір (до 80-річчя Миколи Мушинки) (2016)
Хуана Інес де ла Крус. Поезії / пер. з ісп. Сергія Борщевського. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2015. - 192 с. (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Кашуба М. - Свідчення епохи: "Учительне Євангеліє" Кирила Транквіліона Ставровецького та його сучасна україномовна версія (Транквіліон Ставровецький К. Учительне Євангеліє. - Львів: Свічадо, 2014. - 679 с.) (2016)
Сенета М. - До джерел національної ідентичності (Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: Монографія. - Дрогобич: Посвіт, 2015. - 208 с.) (2016)
Кіраль С. - Гуцульський світ української літератури першої третини XX ст. у критичній рецепції науковця (Викова Т. В. "Верховино, світку ти наш...": гуцульський текст української літератури першої третини XX століття". - К.: Четверта хвиля, 2015. - 424 с.) (2016)
Констанкевич І. - Наукова конференція "Творчість Є. О. Сверстюка в контексті української та світової літератури" (2016)
Фісак І. - "9-ті Короленківські читання" в Полтаві (2016)
"Мир через культуру" (2016)
Пчілка Олена. Український дитячий театр / Упорядкування, підготовка текстів, передмова, текстологічні коментарі Лариси Мірошниченко. - К.: Веселка, 2015. - 439 с. (2016)
Тіло як вистава: мистецькі проекції: (збірник наукових статей) / (гол. ред. М. Варикаша). - Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. - 192 с. (2016)
Мельничук Б. І. "Найкраща в нації дочка" (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури): лекції зі спецкурсу з додатком вибр. худ. творів про письменницю. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 200 с.; 12 с. іл. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Абрамов А. В. - Экспрессия белка C-FOS в гипоталамусе крыс при многодневном действии прерывистой гипоксической гипоксии, Шаменко В. А., Колесник Ю. М. (2017)
Абрамова Т. В. - Функциональное состояние β-клеток поджелудочной железы у крыс со спонтанной гипертензией (SHR) при экспериментальном диабете, Колесник Ю. М., Иваненко Т. В. (2017)
Аравицкий Е. О. - Особенности динамики клеточного состава морфофункциональных зон тимуса белых крыс в ответ на пренатальное гормональное воздействие (2017)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка безпечності картоплі при застосуванні фунгіцидів в системі хімічного захисту, Новохацька О. О., Омельчук С. А., Білоус С. В. (2017)
Гаврелюк С. В. - Влияние длительной симпатикотонии на структуру стенки брюшной аорты в эксперименте (2017)
Ганчев К. С. - Індуцибельна синтаза монооксиду азоту - її роль у формуванні постекстракційних ускладнень при експериментальному цукровому діабеті, Абрамов А. В. (2017)
Danukalo M. V. - Features of nitric oxide synthase isoforms expression in rat locus coeruleus neurons in experimental hypertension of various origins, Gancheva O. V., Melnikova O. V., Vorodeeva Yu. I. (2017)
Довбня Ю. М. - Морфометрична характеристика периацинарного та перипротокового мікроциркуляторного русла серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М. (2017)
Заморський І. І. - Морфологічні зміни нирок за умов їх гострого пошкодження на тлі введення церулоплазміну, Унгурян Т. М. (2017)
Знамеровский С. Г. - Исследование эффективности нового способа комплексного лечения экспериментального желчного перитонита, Савицкий И. В., Леник Р. Г., Белаш О. В., Григорьев П. Е. (2017)
Иоффе А. Ю. - Морфологические изменения слизистой желудка после установки внутрижелудочного баллона, Молнар И. М., Диброва Ю. А., Стеценко А. П., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Кривопустов Н. С. (2017)
Кобеняк М. М. - Репаративна регенерація тканин товстого кишечника в ранні терміни при зшиванні їх вікрилом та десмосіном після колотомії, Проніна О. М. (2017)
Коленченко О. О. - Cтан ліпідного обміну щурів за умов введення глутамату натрію, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Курик О. Г. (2017)
Кондратюк М. В. - Гігієнічне обґрунтування безпечності повітряного середовища при застосуванні комбінованого фунгіциду на основі пропіконазолу, солатенолу та ци-проконазолу на зернових колосових культурах, Благая А. В., Антоненко А. М. (2017)
Конопліцький В. С. - Морфологічні ознаки пілонідальної хвороби у дітей, Ольхомяк О. О., Урван О. Г., Шавлюк Р. В. (2017)
Любченко О. В. - Вплив препаратів антибактеріальної дії на показники мінералізації кісткової тканини альвеолярного відростка на тлі карієсогенного раціону у експериментальних тварин, Северин Л. В. (2017)
Петровський О. М. - Застосування "іонного вітру" для санації медичних приміщень, Соловйова Н. В. (2017)
Скотаренко Т. А. - Морфологічні зміни та характеристика морфометричних показників капсу-ли надниркової залози при корекції експериментального перитоніту введенням кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І., Єрьоміна Н. Ф. (2017)
Тіщенко С. В. - Порівняльний аналіз вмісту мозкового натрійуретичного пептиду та β-ендорфіну в аркуатному ядрі гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії різ-ного генезу, Ганчева О. В., Грекова Т. А. (2017)
Федотова М. І. - Особливості експресії ізоформ синтази оксиду азоту у міокарді лівого шлуночка щурів при артеріальній гіпертензії різного генезу, Ковальов М. М., Жулінський В. О., Каджарян Є. В. (2017)
Филенко Б. М. - Значення проапоптотичних та антиапоптотичних імуногістохімічних маркерів при високодиференційованому плоскоклітинному раку легень, Ройко Н. В., Проскурня С. А., Совгиря С. М., Винник Н. І. (2017)
Хитрик А. И. - Морфофункциональные особенности мочевого пузыря крыс в постнатальном онтогенезе (2017)
Щур М. Б - Електронно-мікроскопічне дослідження сітківки щурів за умов експериментального гіпер- та гіпотиреозу, Смолькова О. В., Струс Х. І., Ященко А. М. (2017)
Юрчишин О. І. - Дослідження впливу синергічних комбінацій еритроміцину і екстрактів лі-карських рослин флори Прикарпаття на динаміку росту культури Staphylococcus Aureus з індуцибельним фенотипом резистентності до макролідів, Куцик Р. В. (2017)
Яременко Л. М. - Експресія актину гладких міоцитів у сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Шепелєв С. Є., Грабовий О. М. (2017)
Андреєва Я. О. - Варіабельність серцевого ритму у осіб молодого віку з ожирінням аліментарно-конституціонального ґенезу, Мирний Д. П. (2017)
Безкоровайна І. М. - Оптична корекція простого міопічного астигматизму у пацієнтів до пресбіопічного віку з напруженою працею на близькій відстані, Наконечний Д. О. (2017)
Безсмертний Ю. О. - Соціально-гігієнічна характеристика інвалідності внаслідок розсіяного склерозу, Безсмертна Г. В., Сторожук Л. О., Гриневич Ю. Ф. (2017)
Дроник І. С. - Корекція перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Яворський О. Г. (2017)
Ємченко Я. О. - Доцільність застосування метформіну гідрохлориду в комплексному лікуванні хворих на псоріаз з супутнім метаболічним синдромом (2017)
Златкіна В. В. - Аналіз перебігу артеріальної гіпертензії на тлі вісцерального ожиріння в залежності від гендерної ознаки, Болокадзе Є. О., Рябуха В. В. (2017)
Іваницький І. В. - Особливості визначення показників еластичності тканини печінки за допо-могою зсувнохвильової еластографії у пацієнтів молодого віку в залежності від наявності стеатогепатозу та синдрому доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницька Т. А. (2017)
Ибадова Ш. Т. - Эхография в 3d-режиме как современный метод визуализации в диагностике генитального эндометриоза при хроническом тазовом болевом синдроме (2017)
Касинець С. С. - Медико-соціальні аспекти експертизи учасників бойових дій в Полтавській області, Голованова І. А., Паламарчук Д. В., Дорошенко О. О. (2017)
Катеренчук О. І. - Клінічна ефективність використання фітнес-браслетів в амбулаторних умовах пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю (2017)
Кирьян Е. А. - Особенности влияния генетических факторов на развитие кишечной патологии (2017)
Колосович І. В. - Вибір способу перитонізації кукси червоподібного відростка при апендектомії в умовах тифліту, Лебедєва К. О., Колосович А. І. (2017)
Лавриненко А. С. - Особенности диагностических и лечебных лапароскопических вмешательств у больных с закрытой травмой живота (2017)
Мандрика Я. А. - Особливості прооксидантно-антиоксидантного статусу у хворих на цукровий діабет, ускладнений ентеропатією, в динаміці патогенетичного лікування (2017)
Михальчук В. М. - Особливості дитячого травматизму в Кіровоградській області в аспекті загальноукраїнських тенденцій, Бондарь С. О. (2017)
Момот А. Д. - Диагностика и хирургическое лечение дисфункции сфинктера Одди, Чёрная И. А. (2017)
Павловський С. А. - Роль прозапальних цитокінів фнп-α, іл-6 і с-реактивного білка в патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки (2017)
Павловська М. О. - Синтропія соматичної патології перименопаузального періоду (2017)
Плужнікова Т. В. - Аналіз захворюваності на неврологічні хвороби серед населення Полтавської області за період 2007 – 2016 роки, Костріков А. В. (2017)
Радіонова Т. О. - Особливості перебігу захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на цукровий діабет 2 типу (2017)
Рибалка Я. В. - Результати аутодермопластики в комплексі з PRP-терапією при лікуванні хронічних ран (2017)
Рокутова М. К. - Ожиріння у пацієнтів з коморбідними станами: ставлення до факторів ризику, Тищенко І. В., Бондарева О. О., Дольник М. Ю. (2017)
Саричев Л. П. - Оптимізація консервативного лікування закритої травми нирки, Панасенко С. М. (2017)
Сорокіна О. Г. - Ефективність противірусної терапії у пацієнтів з різними генотипами інтерлейкіну-28 при хронічних формах Епштейна-Барр вірусної інфекції, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Стебловська І. С. - Результати екстракції катаракти за допомогою фемтосекундного лазера, Безкоровайна І. М. (2017)
Сулаєва О. М. - Взаємозв’язок поліморфізму TNF-α-308G/A з розвитком цукрового діабету 2 типу, Гончаров С. В., Свиридов М. В., Юзвенко Т. Ю., Ларін О. С. (2017)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з ускладненою травмою хребта, Котурбач І. І., Шерегій А. А., Шимон М. В., Пушкаш І. І. (2017)
Шумко Г. І. - Шляхи корекції окисної модифікації білків та протиоксидантної системи захисту в осіб, хворих на бронхіальну астму, Трефаненко І. В., Шупер В. О., Шумко М. І, Рева Т. В. (2017)
Щербак О. В. - Роль урсодезоксихолевої кислоти в оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця (2017)
Юшко К. О. - Рівні ангіотензину 1-7 при гіпертонічній хворобі з цукровим діабетом 2 типу (2017)
Антоненко М. Ю. - Генералізований пародонтит, асоційований з цукровим діабетом при недостатній забезпеченості вітаміном d3: оцінка імунологічних показників, Комісаренко Ю. І., Малий Д. Ю., Значкова О. А., Кленовська С. В. (2017)
Саркисян Е. Г. - Влияние твёрдых зубных отложений на поверхностную деминерализацию эмали, Ткаченко И. М. (2017)
Довженко А. В. - Рухомість верхніх фронтальних зубів під час ортодонтичного лікування за гендерною ознакою, Куроєдова В. Д. (2017)
Коваленко В. В. - Особливості використання різних видів пломбувальних матеріалів при лікуванні зубів з карієсом та підвищеною стертістю (2017)
Макєєв В. Ф. - Аналіз причин розвитку деформацій зубних рядів у підлітків та дорослих, Матвійчук О. Я., Чучмай І. Г., Чучмай О. І. (2017)
Шульженко А. Д. - Зміна показників місцевого імунітету ротової порожнини у жінок із бактеріальним вагінозом (2017)
Варданян А. О. - Складові професійної діяльності лікаря, Ефендієва С. М., Мелащенко М. П. (2017)
Винник Н. И. - Необходимость инновационных технологий в высших учебных заведениях (2017)
Назарян Р. С. - Теоретичні засади процесу формування комунікативної компетентності студентів-медиків, Хмиз Т. Г., Кузина В. В. (2017)
Цимбалюк В. І. - Сутність, специфіка, принципи та предмет дослідження медико-правової галузі сучасної біоюриспруденції, Торяник І. І., Ольховський В. О., Данильченко С. І., Бабіченко М. С., Бабіченко Р. І. (2017)
Андрущак М. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика завізних випадків малярії, Баланюк І. В., Бойко Ю. І., Зуб Л. І., Андрущак А. В. (2017)
Браїлко Н. М. - Досвід застосування адгезивної системи "Futurabond NR" у пацієнтів з клиноподібними дефектами зубів (2017)
Сокологорська-Никіна Ю. К. - Анкетування глухих дітей та підлітків для оцінки їх базових стоматологічних знань, Куроєдова В. Д. (2017)
Шевченко М. В. - Клінічний випадок ізольованого ураженням клапана легеневої артерії інфекційним ендокардитом, Яценко О. В., Федунців Л. С., Медведчук Г. Я. (2017)
Трефаненко І. В. - Проблема комплаенсу у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку, Гречко С. І., Шумко Г. І., Шупер В. О., Рева Т. В. (2017)
Нікіфоров А. Г. - Сучасні погляді на структурне забезпечення гемато-нейрального бар’єру спинномозкових вузлів, Старченко І. І., Черняк В. В. (2017)
Окрім І. І. - Онтологія вроджених вад скелету грудної клітки, Хмара Т. В., Смолен Ю. О. (2017)
Орел К. С. - Сравнительная характеристика моделей экспериментального остеоартроза, Савицкий И. В., Якимчук Н. В., Кузьменко И. А., Мястковская И. В. (2017)
Передерій Н. О. - Медико-біологічні основи паразитизму (2017)
Вдовичин І. Я. - Ідея циклічності в політико-правовій думці (Дж. Віко) (2016)
Гентош Р. Є. - Співвідношення диспозитивного метода правового регулювання та принципу диспозитивності (2016)
Граб С. О. - Періоди формування політико-правових поглядів В'ячеслава Липинського про державу і право (2016)
Котуха О. С. - Конституційні презумпції у сфері реалізації прав людини (2016)
Коцан-Олинець Ю. Я. - Характеристика тлумачення правових норм у правовій діяльності і регулюванні суспільних відносин (2016)
Санагурська Г. М. - Історична ретроспектива шлюбно-сімейного законодавства України (2016)
Фігель Ю. О. - Класифікація обмежень прав людини (2016)
Голинська М. І. - Становлення принципу верховенства права в Україні з використанням практики ЄС (2016)
Волинець Т. В. - Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою права комунальної власності (2016)
Ковальська М. Є. - Особливості трудових та господарських правових відносин (2016)
Рабінович А. В. - Цивільно- і господарсько-правова колізійність (2016)
Олашин М. М. - До питання об'єкта злочину, предбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України, Дуплеца Т. Я. (2016)
Скрекля Л. І. - Проблеми кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є жорстокість (2016)
Слупко В. М. - Щодо кримінологічного визначення поняття та ознак економічної злочинності, Кладько Н. Б. (2016)
Сосніна О. В. - Проблеми покарання за порушення недоторканності приватного життя (2016)
Cтецик Б. В. - Кримінально-правова характеристика діяння при здійсненні незаконної лікувальної діяльності (2016)
Федоров М. П. - Формування антикорупційної політики української держави (2016)
Федоров М. П. - Кіберзлочинність як результат глобалізації інформаційних процесів, Баран О. Р. (2016)
Скибіцький Б. А. - Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні (2016)
Щур Б. В. - Проблеми співвідношення кримінально-правової та криміналістичної класифікацій злочинів (2016)
Гладун З. С. - Професійні та службові права й обов'язки медичних працівників за законодавством України (2016)
Медвідь А. Б. - До питання процедурних змін внесених до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на зламі 80-тих-90-тих років ХХ століття (2016)
Музика Я. І. - Правова характеристика Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва (2016)
Мацько М. А. - Досудовий юрисдикційний та альтернативні неюрисдикційні способи вирішення трудових спорів і розбіжностей (2016)
Ратушна Б. П. - Доступність правосуддя у цивільному процесі України: економічний аспект (2016)
Чабан О. М. - Особливості іпотеки нерухомості, право користування якою мають діти (2016)
Сенюта І. - Рецензія на монографію Зіновія Степановича Гладуна "Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання охорони здоров'я населення в Україні" (2016)
Мовчанюк В. - Шевченкова ідея України і "Книги буття українського народу" М. Костомарова (2017)
Лебідь-Гребенюк Є. - Жанр щоденника у творчості П. Куліша і Т. Шевченка (2017)
Шумило Н. - Український модернізм початку XX ст.: питання поетики (2017)
Поліщук Я. - Пристрасть і мудрість Зузанни Ґінчанки (2017)
Бондар М. - Довкола Григорія Квітки-Основ'яненка: твори українських прозаїків 30-х — початку 40-х років XIX ст. (2017)
Меркулов М. - Тема мандрів у творчості Климентія Зиновієва і Григорія Сковороди (2017)
Муравецька Я. - Функціонування компонентів візуального в повісті Івана Нечуя-Левицького "Бурлачка" (2017)
Дроздовський Д. - Поет як трава: життєтексти Ігоря Павлюка (Малий ювілейний нарис) (2017)
Павлюк І. - Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір (2017)
Ткаченко А. - Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) (2017)
Іваннікова Л. - "Баба" на Січі: шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі Степової України (2017)
Мірошниченко Л. - Переклад Лесі Українки: непереборні підозри текстолога (2017)
Шпиталь А. - Новий лауреат Премії імені Олександра Білецького (2017)
Белімова Т. - Сучасна мала проза: комерційний аспект (2017)
Мориквас Н. - Медаль для письменника, або Спрага середовища (спогадальні рефлексії з оказії ювілею Віктора Палинського та одного літературного явища) (2017)
Набитович І. - Художній документалізм неевклідового простору (Олег Рарицький. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). - Київ: Смолоскип, 2016. - 488 с.) (2017)
Білоус П. - Приватний простір українського бароко (Соболь В. Українське бароко: тексти і контексти. - Варшава: WUW (Видавництво Варшавського університету), 2015. - 382 с.) (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Демін М. - Профессор Игорь Александрович Фомин – ученый градостроитель (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Вадимов В. - Парадигма культурологического развития теории и практики градостроительства в творческом наследии И. А. Фомина (2012)
Кащенко О. - І. О.Фомін - творчий лідер в ахітектурній освіті (2012)
Криворучко Ю. - Розмова з професором, доктором архітектури І. О.Фоміним про докторську дисертацію (Львів, 29.06.1999 р.) (2012)
Кушніренко М. - Слово про вчителя (2012)
Палеха Ю. - Пам’яті Ігоря Олександровича Фоміна (2012)
Посацький Б. - Спогади про Ігоря Олександровича Фоміна (2012)
Проскуряков В. - Мені пощастило в житті (2012)
Русанова І. - Незабутні зустрічі (2012)
Тимохин В. - 85 и 6: К годовщине рождения и смерти И. А. Фомина (2012)
Уренев В. - Вспоминая учителя и друга (2012)
Черкес Б. - "Мужество говорить". Штрихи к портрету Игоря Александровича Фомина (2012)
Палеха Ю. - Участь ДП УДНДІПМ "ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя у розробці генеральної схеми організації території республіки Казахстан - важливий досвід виконання містобудівної документації на загальнодержавному рівні (2012)
Демин Н. - Современные агломерации. Миф или реальность (2012)
Панченко Т. - Узгодження концептуальних положень різних стадій проектування споріднених містобудівних об’єктів (2012)
Тімохін В. - Перспективи і горизонти розвитку середовищного підходу (2012)
Підгрушний Г. - Методологічні проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку (2012)
Быстряков И. - Эстетическая парадигма управления урбанизированным пространством (2012)
Куцевич В. - Пропозиції щодо методики проектування громадських будівель і споруд (2012)
Книш В. - Нові вимоги щодо перспектив розвитку житлового фонду, комунальної сфери в плануванні міст за умов економічного зростання в Україні (2012)
Осиченко Г. - Врахування естетичного аспекту забудови при прийнятті містобудівних рішень (2012)
Шебек Н. - Принципи гармонізації давніх поселень України в контексті розвитку сучасного проектування архітектурного середовища (2012)
Петришин Г. - Річка як засіб інтеграції міста в європейській містобудівній практиці (2012)
Посацький Б. - Зарубіжний досвід територіальної організації зимових Олімпійських ігор на тлі реалізації національного проекту "Олімпійська надія 2022 в Україні, Ідак Ю. (2012)
Кащенко О. - Інноваційність енергоефективності в архітектурі та містобудуванні (2012)
Третяк Ю. - Проблеми формування територіальної мережі пенітенціарних закладів в Україні та їх типологічні особливості (2012)
Христюк М. - Вдосконалення класифікації вулично-дорожньої мережі в нормативній базі з містобудування (2012)
Гнесь Л. - Проблеми розпланування сельбищних територій сільських поселень в сучасних ринкових умовах (2012)
Поліщук Я. - ARS MASACRAE, або Про те, чи є поезія на війні (2016)
Галич О. - "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? (2016)
Гуменюк В. - Акторські інтерпретації літературної класики (Юрій Грищенко у виставах за творами українських авторів) (2016)
Астаф’єв О. - "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю (2016)
Маценка С. - Партитура роману: монографія.-Львів:ЛНУ Івана Франка,2014.-528 с. (2016)
Левчук Т. - Утопія/антиутопія в контексті жанрового прогнозування Лесі Українки (2016)
Ткаченко Т. - Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" (2016)
Жиліна М. - Метафорика і флористика: Біла акація в поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2016)
Василенко В. - Травми батьків - травми дітей, або Що зостається після пам'яті? Англомовна проза української діаспори (2016)
Голобородько Я. - Естакада Герти Мюллер (2016)
Вишневецька М. - Політика, кохання і магія: критична біографія України радянської (2016)
Єсипенко Д. - У пошуках справедливості: архівні свідчення про звільнення Бориса Грінченка Із Чернігівської губернської земської управи (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2016)
Державин В. М. У задзеркаллі художнього слова. Вибрані літературознавчі праці з історії української та зарубіжної літератури, теорії літератури, перекладознавства та мовознавства / Упорядник і автор вступного слова С. Хороб. – Видання третє, перероблене і доповнене. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 756 с. (2016)
Малиновський А. - Інтерсуб'єктивність художніх світів письменників-модерністів у сучасному компендіумі (2016)
Кузьменко В. - Вагомий здобуток у царині грінченкознавства Єсипенко Дмитро. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі” та "Під тихими вербами”: історія текстів і тексти в історії. – К.: Наукова думка, 2015. – 160 с. (2016)
Брайко О. - Конференція "Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження" (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Шебек Н. М. - Віктор Олександрович Тімохін (2016)
Бистряков І. К. - Рентні механізми децентралізованого управління природними активами, Кленовий Д. В. (2016)
Книш В. І. - Методика об’ємно-просторової організації багатоквартирного житла в динаміці проектування сучасних інтегрованих структур об’єктів нерухомості (2016)
Криворучко Н. І. - Екологічна регенерація урбанізованого середовища найкрупніших міст, Крівіцька А. С. (2016)
Куцевич В. В. - Питання формування містобудівних умов під час відтворення історичних сакральних будівель і споруд (2016)
Палеха Ю. М. - Методологічні підходи до планування колишніх промислових і військових територій: європейський досвід (2016)
Панченко Т. Ф. - Зарубіжна практика впровадження нових рекреаційних функцій на депресивних господарських територіях, Сторожук С. С. (2016)
Підгрушний Г. П. - Поліцентрична модель просторового розвитку України: проблеми та перспективи становлення (2016)
Проценко С. М. - Принципи та модель визначення понятійно-термінологічної системи еколандшафтів (2016)
Тімохін В. О. - Реабілітація "творчої ідеї міста" в суцільно урбанізованому середовищі (2016)
Шебек Н. М. - Genius loci і божественні пропорції Києва (2016)
Яценко В. О. - Еволюціонізм наукових досліджень розвитку та управління територій на регіональному рівні (2016)
Василенко Л. Г. - Творчі течії в архітектурі України (з історії 1920-х, початку 30-х років) (2016)
Василенко О. Б. - Екологічний фактор впливу світлових засобів на людину в архітектурі та містобудуванні (2016)
Дюжев С. А. - Деградація міського ландшафта як наслідок ігнорування та порушення засад планувального управління (2016)
Єгоров Ю. І. - Негативна архітектура та проблема простору "Софіївки" (2016)
Ковальський Л. - Проблеми реконструкції мережі дошкільних навчальних закладів в ущільненій житловій забудові, Ковальська Г., Саєнко Д. (2016)
Ладигіна І. В. - Реабілітація територій малого міста (на прикладі м. Вовчанська Харківської області) (2016)
Морозік А. С. - Напрямки модернізації військових містечок України (2016)
Орленко М. І. - Досвід відбудови зруйнованих об’єктів: способи підсилення основ і фундаментів (2016)
Щербаков Є. Ю. - Проблематика застосування геоінформаційних систем планування територій в землевпорядних вишукуваннях при реабілітації міських та заміських територій (2016)
Пантюхіна О. Ю. - Актуальні завдання та прийоми реабілітації міських прибережних озеленених територій (2016)
Шульга Г. - Визначення потенціалу природно-рекреаційних ресурсів гірських територій Українських Карпат (2016)
Палеха Ю. М. - Берлін (Berlin), Нечаєва Т. С. (2016)
Анотації (2016)
Вихідні дані (2016)
Бадкж М. І. - Основні проблеми організації медичного забезпечення миротворчих контингентів Збройних Сил України, Гутченко К. С., Микита О. О., Ковида Д. В. (2013)
Бадюк М. І. - Особливості організації надання медичної допомоги військовослужбовцям військових підрозділів в сучасних воєнних конфліктах, Ковида Д. В. (2013)
Бадюк М. І. - Основи підготовки медичної служби і організації лікувально-евакуаційних заходів у миротворчих підрозділах Збройних Сил України, Гутченко К. С., Ковида Д. В., Микита О. O. (2013)
Булах О. Ю. - Зарубіжний досвід розвитку системи управління медичним забезпеченням військ (сил) в сучасних умовах, Лівійський В. Г. (2013)
Шевчук Р. В. - Соціальний статус підлітків призовного віку та сімей, де вони виховувались, Хижняк М. І., Діденко Л. В. (2013)
Печиборщ В. П. - Проблеми медико-соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та пенсіонерів МО України (2013)
Мороз Г. З. - Медико-соціальні аспекти виконання вимог здорового способу життя військовослужбовцями, які несуть службу у спеціальних фортифікаційних спорудах, Бібік Т. А., Ткачук I. М. (2013)
Рущак Л. В. - Здоров'я як системна категорія соціального розвитку держави, Середа І. К., Рущак Д. О., Гулько В. М. (2013)
Павловська P. O. - Структура та основні показники діяльностІ Київського міського центру медико-соціальної експертизи, Чернявський В. А., Діденко Л. В., Голікова О. С. (2013)
Антушева Н. Ф. - Вивчення стану здоров'я та фізичного розвитку осіб рядового складу військового запасу на етапі проходження строкової військової служби в Збройних Силах України, Огороднійчук І. В., Гіщевська Л. С., Грушкевич В. В. (2013)
Трихліб В. I. - Витрати на проведення хіміопрофілактики та лікування хворих на малярію (2013)
Галушка A. M. - Соціологічна оцінка якості медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я Збройних Сил України, Ричка О. В., Серебряков О. М. (2013)
Бадюк М. І. - Системний аналіз у дослідженні формування єдиного медичного простору на особливий період, Жупан Б. Б. (2013)
Паламар Б. І. - Основні напрямки та завдання щодо підготовки київських міських клінічних лікарень до роботи в позаштатних ситуаціях мирного часу, Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2013)
Іванько О. М. - Обґрунтування технологічних рішень очищення стічних вод від військових об'єктів в сучасних умовах (2013)
Баркевич В. А. - Проблема забезпечення якості питної води при господарсько-питному водопостачанні військових містечок Збройних Сил України, Крушельницький О. Д., Іванько О. М. (2013)
Бідненко Л. І. - Фізіолого-гігієнічна характеристика харчування особового складу Повітряних Сил в наземних умовах, Устінова Л. А., Огороднійчук І. В., Рущак Л. В., Власенко О. М. (2013)
Хижняк М. І. - Дослідження впливу індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної підготовки на показники переключення уваги військових спеціалістів, Іващенко С. М., Власенко О. М., Якимець В. М. (2013)
Лобода Т. В. - Окремі аспекти еколого-гіпенічної характеристики навколишнього середовища досліджуваних промислових районів м. Києва, Якимець В. М. (2013)
Устінова Л. А. - Вивчення особливостей епідемічного процесу ВІЛ-інфекції серед цивільного населення України та військовослужбовців, Якимець В. М., Хижняк М. І., Огороднийчук І. В., Лугова Г. В., Борисова І. В., Левченко О. Є. (2013)
Яцун Є. В. - Перспективи застосування біодеградуючих сплавів на основі магнію в остеосинтезі (літературно-аналітичний огляд), Чорний В. М., Головаха М. Л. (2013)
Жовтоножко О. І. - Оцінка тяжкості пошкоджень у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Хоменко І. П. (2013)
Головаха М. Л. - Дослідження токсичної дії продуктів бюдеградації оригінального магнієвого сплаву в експерименті на щурах, Белєничев І. Ф., Чорний В. М., Яцун С. В. (2013)
Калина Р. А. - Оперативні доступи при лапароскопічній апендектомії, Іванько О. В. (2013)
Федорич П. В. - Одночасне виявлення хламідій і мікоплазм в урогенітальній системі і глотці (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр "Stimul": стратифікація ризику виникнення віддалених наслідків у пацієнтів, які перенесли Q-інфаркт міокарда та розробка "спрощеної" шкали прогнозування дворічної смертності, Осьодло Г. В. (2013)
Кондратюк В. М. - Питання вибору антибіотиків для лікування вентиляторасоційованої пневмонії, Олійник В. М., Гончаров О. Л., Кондратюк О. П., Бевз В. О. (2013)
Шматенко В. В. - Дослідження антимікробної активності мазі на основі офлоксацину та німесуліду (2013)
Кучмістова О. Ф. - Вивчення особливостей проведення фітореабілітацiї українських миротворчих контингентів, Шматенко В. В. (2013)
Притула Р. Л. - Фармакоекономічний аналіз як основа оптимізації медиаментозного забезпечення постраждалих з політравмою, Семенченко Г. Б., Скворцова О. В. (2013)
Шматенко О. П. - Завдання та перспективи розвитку охорони здоров'я та фармацевтичної служби України, Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., Страшний В. В., Пригула Л. Г. (2013)
Руденко В. В. - Клініко-економічне дослідження ефективності застосування різних груп ранозагоюючих засобів для місцевого лікування ран, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Черкащина Л. В. - Диференційна діагностика та оцінка рівня психосоціальної значимості соматоформних розладів у молодому віці, Дорошенко М. М., Трінька І. С., Дорошенко І. Г., Панченко М. С., Шкляр С. П. (2013)
Худецький І. Ю. - Оптимізацiя медико-технічних характеристик багатофункціональних термохірургічних апаратів для стоматології, Камалов Р. Х., Пономаренко В. О., Сухін І. А. (2013)
Гаддецька І. Д. - Психофізіологічне і психолого-психіатричне супроводження інформаційно-пошукових заходів внутрішньої розвідки. Повідомлення перше: оперативне впровадження, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С. (2013)
Галдецька І. Д. - Психофізіологічне і психолого-психіатричне супроводження інформаційно-пошукових заходів внутрішньої розвідки. повідомлення друге: джерела інформації, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С. (2013)
Галдецька І. Д. - Створення центру психолого-психіатричної і психофізіологічної експертизи - один з шляхів побудови єдиної системи психологічної безпеки і надійності особового складу Збройних Сил і правоохоронних структур Туркменістану, Золотарьова О. А., Какаджанов Т. А., Крупська О. О., Мадусаїнов Б. Р., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Цвігун А. В. (2013)
Торбін В. Ф. - Психологічний аспект наслідків аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Печиборщ В. П., Вороненко В. В. (2013)
Поляков Є. О. - Характеристика пенітенціарного населення України в контексті формування стану його здоров'я, Торбін В. Ф., Вороненко В. В. (2013)
Осьодло Г. В. - Вплив корекції вегетативної дисфункції на перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2013)
Селюк М. М. - Дія електромагнітних полів надвисокого діапазону на серцево-судинну систему (2013)
Жовнір І. I. - Рання нейрореабілітація після інсультних хворих (2013)
Руда Н. В. - Порівняльна оцінка впливу калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону та бемітилу на фізичну витривалість щурів, Драчук О. П., Степанюк Г. I. (2013)
Піщіков В. А. - Особливості управління якістю медичної допомоги в умовах багатопрофільного стаціонарного закладу, Грищенко В. М., Гандурська-Павленко О. П. (2013)
Котуза А. С. - Впровадження процесного підходу в діяльність закладу охорони здоров'я, Семенів I. П. (2013)
Мудрик Н. І. - Шляхи підвищення професіоналізму викладацького складу в Українській військово-медичній академії, Савицький В. Л. (2013)
Легкий М. - "Ім'я нове написане", або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка (2016)
Ільницький М. - Історія однієї фальсифікації (2016)
Ткаченко А. - Був цілим чоловіком; або ж двопівкульний Франко (2016)
Гнатюк М. - Франкова концепція національної літератури та її регіональних особливостей (2016)
Чамата Н. - Дослідження з поетики: вірш,жанр, композиція. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія”, 2016.– 500 с. (2016)
Нахлік Є. - Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським (2016)
Саєнко В. - Іван Франко і скандинавські літератури (2016)
Ван С. - Іван Франко і нова китайська література: психоаналітичний аспект (2016)
Пилипчук С. - Франкові оскарження "темного царства": lux in tenebris? (2016)
Нестеренко П. - Класик українського письменства в екслібрисі (2016)
Барабаш Ю. - Вулиця крокодилів / Невський проспект і поза ними: Бруно Шульц і Гоголь - зустріч на пограниччі (2016)
Пелешенко Ю. - Південнослов'янські та західні впливи в києворуському письменстві (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського