Author’s abstracts to articles (2017)
Попова І. - Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2017)
Олійник Н. - Кафедра української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Пасько І. (2017)
Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / Упоряд. В. Пилиповича, передм. Р. Радишевського. – Перемишль: Товариство "Український народний дім”, 2017. – 440 с. (2017)
Заверталюк Н. - Роль метафори в ранніх поемах Івана Драча (2017)
Шаф О. - "Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!": гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса (2017)
Тараненко А. - Своєрідність художнього вираження внутрішнього стану героя-дитини в українській прозі 1970—1980-х років (2017)
Кропивко І. - Сакральна географія постмодерної прози (на матеріалі української й польської літератур) (2017)
Городнюк Н. В. - Домонтович та В. Набоков крізь призму "окулярів": текст - інтертекст - метатекст (2017)
Тіпер І. - Специфіка інтертекстуальних та автоінтертекстуальних конструкцій у метаромані Г. Пагутяк (2017)
Овчаренко Н. - Візія "іншого" часу: канадська генераційна проза (2017)
Токмань Г. - Альбер Камю як літературний критик: діалог між художнім текстом і філософією (2017)
Шестопал О. - Художня репрезентація історичного дискурсу в романі "Авіньйонські панянки" Франсіско Умбраля (2017)
Гаврилюк Н. - "Крапка старого тексту": Домінік Арфіст і Євгенія Люба (2017)
Хмельовський О. - Одвічна філософія почуттів (Золотоноша Л. Лише з тобою. – Житомир: "Рута”, 2015. – 211 с.) (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Жулинський М. - Особливе чуття історика і глибинний патріотизм (Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Шевченко – святий національний прапор”. 200 історій і розповідей про двох українських геніїв. – Київ: Либідь, 2017. – 400 с.) (2017)
Брикун М. - Дзеркало нашого національного буття (Грабовський В. Привороття, або Блаженні пригоди злісного невдахи. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 286 с.) (2017)
Всесвіт. - 2017. - №1-2 (2017)
Любов Мірошниченко. Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк: монографія. – Кіровоград: Вид-во ПП "Поліум”, 2012. – 180 с. (2017)
Наталія Полохова. Своєрідність психологізму в художній прозі Є. Гуцала 70-х рр. ХХ ст.: монографія . – Кіровоград: Вид-во ПП "Поліум”, 2010. – 176 с. (2017)
Світлана Полякова. Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Харчука: монографія. – Кіровоград: Кіровогр. вид. корпор. п-во ДАК "Укрвидавполіграфія”, 2009. – 200 с. (2017)
Альона Тараненко. Проблеми художнього втілення дитячої психології в українській прозі 70–80-х років ХХ століття: (монографія): Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL”, 2016. – 235 с. (2017)
Ольга Шаф. Вінок сонетів у сучасній українській ліриці: навчальний посібник. – Київ: ВЦ "Просвіта”, 2015. – 232 с. (2017)
Ольга Шаф. Горизонти розуміння. Статті та роздуми про творчість Тараса Шевченка. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. – 80 с. (2017)
Ольга Шаф. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ – ХХІ століть: навч. посібник для студ. вищих нав ч. закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ: Просвіта, 2012. – 272 с. (2017)
Ольга Шаф. Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті: Монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во "Овсяніков Ю. С.”, 2008. – 171 с. (2017)
Таїни художнього тексту: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін.: Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – Вип. 18. – 203 с. (2017)
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро: Ліра, 2016. – Вип. 19. – 242 с. (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Смагін І. І. - Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід (2017)
Чумак О. В. - Механізм регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці (2017)
Бачинська Є. М. - Вектори змін методичної роботи в закладах загальної середньої освіти в контексті реформування освіти в Україні (2017)
Войтовська А. І. - Особливості інклюзивного туризму (2017)
Іщенко В. С. - Педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Безкоровайна Л. В. - Система профе сійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Колеснікова І. В. - Визначення критеріїв та показників рівня розвитку медіакультури вчителів у закладі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Дубровіна І. В. - Самоосвітня діяльність як складова професійного самовдосконалення вчителів музичного мистецтва (2017)
Гусак В. М. - Теоретичні підходи до розвитку професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній освіті (2017)
Андрійчук О. І. - Методичні умови тестової діагностики для оцінювання навчальних досягнень старшокласників з історії (2017)
Шахрай В. М. - Проблема формування в підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження (2017)
Сас О. О. - Розвиток образності мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої картини (2017)
Карпенко Є. М. - Модель формування інформаційно-аналітичних умінь у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в початковій та дошкільній освіті (2017)
Мірошник С. І. - Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури, Жуленко А. О. (2017)
Твердохліб Т. С. - Висвітлення питання розвитку педагогічної освіти в духовних семінаріях у вітчизняній духовній періодиці (60-ті роки ХІХ століття) (2017)
Козацька І. В. - Навчально-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя математики у другій половині ХХ ст. (2017)
Селятенко О. В. - Співвідношення теорії та практики в підготовці акушерського персоналу в навчальних закладах Херсонської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2017)
Антонова О. Р. - Конституційно-правові основи участі Президента України у регулюванні шлюбу і сім’ї (2017)
Миколаєнко Ю. І. - Правовідносини як основна форма механізму реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (2017)
Нескороджена Л. Л. - До питання визначення понять "електронний бізнес", "електронна комерція", "електронна торгівля" (2017)
Барабаш М. В. - Проблемні питання оформлення результатів підготовчого судового провадження в кримінальному процесі України (2017)
Караваєв В. С. - Можливості протидії російській агресії на рівні ООН (2017)
Мадзігон Н. В. - Міжнародне гуманітарне право як частина національного права (2017)
Пасічник Я. С. - Нормативне закріплення права на освіту в джерелах міжнародного права (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Концептуальні засади Ніццького договору та Хартії Європейського Союзу про основоположні права (2017)
Гнатьєва Т. М. - Механізм забезпечення комплементaрностi захисту економічних iнтересiв aгрaрного виробництва, Давидюк О. О. (2017)
Gryshova I. Yu. - The Еconomic Measurement of Convergence of Institutional Impact on the Sustainability of Development of Domestic Enterprises, Shestakovska T. L. (2017)
Левіна-Костюк М. О. - Екологічна безпека продуктів агропродовольчої сфери, Негоденко В. С. (2017)
Мандибура В. О. - Проблеми забезпечення адекватної економічної відповідальності бізнесу за порушення прав споживачів, Хижняк В. О. (2017)
Ніколюк О. В. - Особливості оподаткування малого бізнесу у контексті євроінтеграції, Нечипоренко Б. А. (2017)
Шомникова А. В. - Зарубіжний досвід організації та планування інфраструктури ринку медичних послуг (2017)
Батракова Т. І. - Особливості формування державного механізму управління екологічною безпекою аграрного виробництва, Федоркін Д. В. (2017)
Дяченко О. П. - Запобігання поширенню сучасних тенденцій розвитку тіньової економіки з позиції ефективного державного управління (2017)
Ляпін Д. В. - Проблеми та пріоритети розвитку регуляторної політики України (2017)
Мануілова К. В. - Ознаки децентралізації та централізації публічної влади: проблема вибору (2017)
Матвієнко Р. В. - Проблeми тa стрaтeгiчнi орiєнтири функцiонувaння фiнaнсово-крeдитного мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння розвитку aгрaрного виробництвa в Укрaїнi (2017)
Проців О. Р. - Вплив корупції на державне управління галуззю мисливського господарства Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Фурса С. Я. - Про міжнародне сімейне право фахово і компетентно (2017)
Копиця М. Д. - Роки трагічних випробувань (консерваторія 1948, 1949, 1952) (2016)
Савчук І. Б. - Борис Лятошинський і польська культура: типологічні особливості (2016)
Кулик В. В. - Борис Лятошинський: музика до театральних вистав "Навіки разом" і "Золота чума" (2016)
Назаренко В.І. - Композитор і педагог Микола Вілінський (1888-1956). Життя. Спогади. Роздуми, Вілінський Ю. С. (2016)
Берегова О. М. - Костянтин Данькевич. Парадокси творчої біографії (2016)
Таранченко О. Г. - Історія музики як усвідомлена відповідальність. Леніна Єфремова та Інна Комарова-Кримська (2016)
Антонюк В. Г. - Вокалісти Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського - дослідники феномену української вокальної школи (2016)
Пальцевич Ю. М. - Борис Лятошинський на конкурсі Чайковського (2016)
Шестеренко І. В. - Становлення і розквіт Віталія Кирейка - 1940-1960 рр. (2016)
Шиленко Л. А. - Оперна творчість Віталія Кирейка 1950-1960-х років у контексті історії Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (2016)
Литвиненко А. І. - Володимир Кабачок: лабіринтами професійної долі (2016)
Ігнатенко Є. В. - Діяльність Онисії Шреєр-Ткаченко у контексті українсько-польських культурних зв"язків (1960-ті - початок 1970-х років) (2016)
Жарков О. М. - "Вчення про музичну форму" Надії Горюхіної: актуальні питання сучасного аналізу (2016)
Самохвалов В. Я. - Незабутні колеги, друзі… (2016)
Гуркова О. М. - Інструментальний театр 1980-1990-х років у творчості Івана Карабиця і Кармелли Цепколенко: стильовий аспект (2016)
Флейчук Х. О. - Драматургічно-концептуальні домінанти опери Бориса Лятошинського "Золотий обруч" (постановка Львівського державного академічного театру опери і балету імені Івана Франка, 1970) (2016)
Бондарчук В. О. - Опера Бориса Лятошинського "Золотий обруч" у сценічній проекції Дмитра Гнатюка (2016)
Набокова Н. М. - Борис Лятошинський в проектах Культурно-інформаційного центру посольства України у Франції (2016)
Босакевич П. Б. - Ліричний універсум Валентина Біббіка та його втілення у творчості (2016)
Морщакова Н. О. - "Темброве" мислення Марини Денисенко: гра цитат, метафор і стилів у композиціях для фаготу (2016)
Гриценко О. Г. - Відчуття дуенде (Валерій Антонюк і його "Кантата в п"яти частинах для сопрано та симфонічного оркестру на вірші Федеріко Гарсія Лорки в українському перекладі Миколи Лукаша) (2016)
Ісіченко І. - Омани Сходу в паломницькій перспективі Мелетія Смотрицького (за матеріалами трактату "Apologia peregrinatiey do kraiow wschodnich", 1628) (2017)
Федорак Н. - "Пташиний базар" Григорія Сковороди (2017)
Приліпко І. - "...я є великим чоловіком до малих інтересів": напівзабута постать письменника і священика Олекси Бобикевича (2017)
Смілянська В. - Боронь Олександр. Під знаком Шевченка (шевченкознавство - чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) (2017)
Калинчук А. - Шевченкознавчі дослідження Миколи Сумцова 1912-1916 рр. (До 95-ліття із дня смерті українського вченого Миколи Сумцова (1854–1922)) (2017)
Лущій С. - Традиції "розстріляного відродження" в художній та літературознавчій практиці діаспори (2017)
Новик О. - Пригоди бурсаків: подорож через два століття (повісті В. Чапленка "Пиворіз" та В. Таля "Незвичайні пригоди бурсаків") (2017)
Логвиненко Ю. - Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка (2017)
Астапенко І. - Верлібр Емми Андієвської: формально-структурні та внутрішньо-змістові характеристики (2017)
Люднова А. - Метамова роману "UROBOROS" Олега Сича (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Царук А. - Струна над золотом снігів, або Межовий стан особистості в романі-медитації Ігоря Павлюка "Паломник" (Павлюк І. Паломник // Дзвін. – 2017. – №1. – С. 5–74) (2017)
Палинський В. - Олександр Гордон: поезоритмізовані міста (місця) (Гордон О. Міста і рими. – Харків: "Майдан”, 2016. – 144 с.) (2017)
XIV Міжнародна наукова конференція молодих учених (2017)
Жулинський М. - Перша монографія про кримськотатарську народну емігрантську пісню (Гуменюк О. Айтьір да агьларьім - Скажу та й заплачу. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця XVIII - XIX століть: монографія. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. – 374 с.) (2017)
Дроздовський Д. - Пам'ять культур: досвід посттоталітарного розриву (Pokolenie – Transformacja – Tożsamość. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko: Miscellanea posttotalitarna wratislaviensia 4/2016 ; redaktor naczelna prof. dr. hab. Agnieszka Matusiak. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – 180 s.) (2017)
Муравецька Я. - Віршознавчий семінар в Інституті літератури (2017)
Годік К. - Перші читання пам'яті Тамари Денисової (2017)
Ковалів Ю. - Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10 т. - Т. 5: У сподіваннях і трагічних зламах/ – 2017. – 544 с. (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Маркіна Т. Ю. - До 80-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Злотіна Олександра Зіновійовича (2017)
Кошелев В. А. - Орнитокомплексы тростниковых зарослей: структура, динамика, проблемы охраны (2017)
Кошелєв О. І. - Еколого-технологічні умови утримання перепелів на малому приватному підприємстві, Усков М. В. (2017)
Kratenko R. I. - Сrown-ether influence on rat antioxidant system in sub-acute experiment (2017)
Кульбачко Ю. Л. - Морфологічна мінливість представників педобіонтів-зоофагів на прикладі Сarabus granulatus Linnaeus, 1758 (Сoleoptera, Сarabidae) в умовах техногенного пресу, Дідур О. О. (2017)
Markina T.Yu. - The teoretical basis of homeostasis maintenance in artificial insect populations and control of their condition (2017)
Пучков О. В. - Эколого-фаунистический обзор жужелиц трибы Рterostichini (Сoleoptera, Сarabidae) парковых урбоценозов северной и восточной Украины, Николенко Н. Ю., Гаркуша И. А. (2017)
Рябцева Ю. С. - Конхологічні особливості черевоногих молюсків роду Viviparus в залежності від їх статі, Вичалковська Н. В. (2017)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження впливу лазерного випромінювання на рівень інтенсивності процесів антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів в умовах окислювального стресу, індукованого діоксидином, Яковлєва Л. В. (2017)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка впливу лазерного випромінювання на рівень інтенсивності процесів антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів в умовах окислювального стресу, індукованого циклофосфамідом, Яковлєва Л. В. (2017)
Гамуля Ю. Г. - Фітосозологічна оцінка флори перспективного ботанічного заказника місцевого значення "Западне" (Дворічанський район, Харківська область), Бітюцька В. В., Лосєва Н. Л. (2017)
Goncharenko Y. V. - Representatives of Rosaceae Juss landscaping of H. S. Skovoroda’s KNPU botanical garden, Denysova O. S., Malichenko E. T. (2017)
Петренко С. В. - Вивчення стану популяції щитника чоловічого Dryopteris filix – mas. (L.) Schott, 1834 в Луганській області, Демідова Н. В., Королецька Л. В. (2017)
Дерев’янко Т. О. - Біохімічні та імунологічні методи діагностики гепатиту В і С, Ликова І. О. (2017)
Комісова Т. Є. - Вплив різних рухових режимів на фізичну працездатність студентів впродовж навчального року, Коваленко Л. П., Мамотенко А. В. (2017)
Коц В. П. - Характеристика варіабельності серцевого ритму у молодих людей з різним рівнем рухової активності, Коц С. М. (2017)
Солошенко Е. М. - Стан мембран еритроцитів у хворих на лікарську хворобу, Узленкова Н. Є., Кондакова Г. К., Дунаєва А. Є, Ярмак Т. П., Шевченко З. М. (2017)
Trydub Yu.O. - Determination of fat-soluble vitamins concentrations in biological solutions by computer express-method, Svechnikova O. M. (2017)
Бєдункова О. О. - Фактори формування токсичності річкової гідроекосистеми у осінньо-зимовий меженний період, Конончук В. О. (2017)
Мельник В. Й. - Динаміка забруднення води річки Стир в межах Рівненської області, Толочик І. Л. (2017)
Сидоренко О. В. - Рішення питань охорони праці та захисту навколишнього середовища при використанні комплексної технології електрохімічного та термічного формування тонкошарових надпровідних структур Nb3GeXAl1-X з водно-неводних розчинів (2017)
Shikhaleyeva G. M. - Ecological and geochemical assesement of Kuyalnik estuary, Ennan A. A., Chursina O. D., Shikhaleyev I. I., Yurchenko Yu. Yu. (2017)
Кіраль С. - Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект (2017)
Радченко С. - Традиції карнавальної і нормативної культур у творчості М. Гоголя (на матеріалі циклів "Вечори на хуторі біля Диканьки" й "Петербурзькі повісті") (2017)
Поліщук Я. - Поезія Бориса Нечерди: невписуваність у літературний канон (2017)
Рева Л. Г. - Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров. Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа: Зб. наук. праць / Наук. ред. Заслужений працівник культури України, проф. Рева Н. М.; ред. колегія: Мокроусов А. І., Акічев Ш. М., Несвідоміна Н. В.; Відп. ред. – Мокроусов А. І. – Харків: Мачулін, 2016. – 144 с. (2017)
Брайко О. - Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала (2017)
Черкас О. - Своєрідність художньої деталі в повісті П. Загребельного "Гола душа" (2017)
Жулинський М. Г. Духовний будівничий України: Книга-альбом. – Київ: Мистецтво, 2016. – 320 с.: іл. – Текст, текстівки (2017)
Нестеренко П. - Медальйон на книжкових оправах ювілейних видань (2017)
Сиротинська Н. - Білі плями української культури, або Гімнографія й сакральна монодія як виклик імперській політиці (2017)
Прокоф'єв І. - Поезія Рубена Даріо (2017)
Бернадська Н. - 20-й філологічний семінар (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Голобородько Я. - Шельфи Боба Ділана (2017)
Палинський В. - "Саджав і ростив я дерева, як вірші" (кілька відлунь із нагоди книжки поезії Станіслава Бондаренка) (Бондаренко С. Ніж і ніжність. – Київ: Український письменник, 2016. – 220 с.) (2017)
Піхманець Р. В. Тарас Шевченко і Михайло Драгоманов: протилежні коди національно-екзистенціальних стратегій: Монографія. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 216 с. (2017)
Нарівська В. - Проблеми й ресурси інтермедіальності (Філологічні семінари. – Вип. 19. Інтермедіальність: теорія і практика. – Київ: Логос, 2016. – 232 с.) (2017)
Філоненко С. - Народження Афродіти з морської піни: література Американського Ренесансу та її популярні джерела (Калініченко М. М. Американський Ренесанс в контексті популярної культури Сполучених Штатів першої половини ХІХ століття : монографія. – Рівне: О. Зень, 2017. – 208 с.) (2017)
Яручик В. - Нью-Йоркська група з погляду міфопоетики (Тадей Карабович. Міфопоетика Нью-Йоркської групи. Монографія / відп. ред. Р. Радишевський. – Київ: Талком, 2017. – 461 с.) (2017)
Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2016 рік (підготували Тетяна Стальна, Наталя Кикоть) (2017)
Тарнашинська Л. - Конференція у Вроцлаві (2017)
Омельчук О. - Архів Михайла Рудницького (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Генералюк Л. - Фотосправа в житті Тараса Шевченка (2017)
Яременко В. - "Не для людей, тієї слави..." (скромність і творча самореалізація Тараса Шевченка) (2017)
Белімова Т. - Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера (2017)
Васильєв Є. - Жанрові модифікації містерії в сучасній драматургії (2017)
Антологія українського та китайського письменства: перекладацькі інновації у львівській "Alma mater" (до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм) "ALMA MATER” / за ред. Андрія Печарського, Сунь Кевеня. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 492 c. (2017)
Василенко В. - Оприявнюючи незриме, проговорюючи невимовне: категорія травми в об'єктиві сучасних досліджень (2017)
Маринчак В. - Інтенціональність літературного твору: ціннісний синтез у катастрофічному контексті (2017)
Бондар М. - Щоб сяйво рідного слова було далеко видно... (До 110-річчя Олекси Засенка) (2017)
Печарський А. - "Сойчине крило" І. Франка - "Лист незнайомки" С. Цвайґа: аналогії та психоаналітичні інтерпретації (2017)
Ван С. - "Дві Ольги" - "дві любові" Івана Франка: до проблеми психобіографічного методу аналізу (2017)
Лущій С. - Родинна хроніка Олекси Ізарського (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Костенко Н. - Поетична географія Людмили Скирди (2017)
Studia polsko-ukrainskie 3 3 / Universytet Warszawsky; Wydzial Lingwistyki Stosowanej; Pracowia Dziejow Polsko-Ukrainskich Stosunkow Literackich; Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze. – Warszawa, 2016 (2017)
Сулима В. - Ключі до таємниці світу (Ігор Ісіченко, архиєпископ. Війна барокових метафор. "Камінь” Петра Могили проти "підзорної труби” Касіяна Саковича. – Харків: Акта. – 2017. – 348 с.) (2017)
Деркачова О. - Хімія і література (Слоньовська О. Ефект амальгами (Міф України в літературі української діаспори 20–50-х років ХХ століття). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 584 с.) (2017)
Пам'яті Дмитра Затонського (Наталія Овчаренко, Микола Жулинський, Микола Бондар, Павло Михед, Тетяна Рязанцева) (2017)
Єсипенко Д. - Розмова про Колегу і про себе: семінар пам'яті Віктора Дудка (2017)
Віталій Григорович Дончик / Авт. вступ. ст. Д. І. Дроздовський; укл. бібліогр. покаж. Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська; перероб. та доповн. М. М. Дончик; НАН України, Ін-т літерат. ім. Т. Г. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ: Академперіодика, 2017. – 100 с., 11 с. іл. – (Біліограф. вчених України) (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Хархун В. - "Читати українську історію треба з бромом”: Винниченків образ української революції (2017)
Скупейко Л. - Мотив свободи-через-страждання у творчості Лесі Українки (психотипологія образів Прометея й Ісуса Христа) (2017)
Іванишин П. - Трактування характеру карпатського верховинця в поезії Петра Скунця: герменевтично-компаративні аспекти (2017)
Соколова А. - Етноментальні константи портрета поліщука в художньому просторі роману Володимира Лиса "Століття Якова” (2017)
Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. (Монографія). – Київ: Критика, 2017 (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Інститут джерелознавства НТШ-А; Інститут Критики; Український науковий інститут Гарвардського Університету). – 496 с. (2017)
Муравецька Я. - Стратегії зорового зображення в повісті Івана Нечуя-Левицького "Без пуття”: реалістичне і декадентське (2017)
Савенко О. - Апокрифічні конотації різдвяного сюжету (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Мацько В. - Листи до Олександра Смотрича, Нікітова І. (2017)
Пашук В. - Афористично-інтелектуально-естетичний "Альпінарій” Богдана Смоляка в літературно-сприйняттєвій локалізації (2017)
Гаврилюк Н. - Іскра ватри з верховин: Віра Вовк (2017)
Палинський В. - Ярослав Петришин: "То хто я?..” (Петришин Я. Інверсія ночі. – Львів: Каменяр, 2012; Петришин Я. Синдром чужого серця. – Львів: Піраміда, 2013) (2017)
"Гармония – абсолютна, а дисгармония – относительна”. Памяти М. М. Гиршмана. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – 184 с. (2017)
Михед П. - Про українське бароко (Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. – Warszawa, 2015. – 382 c.) (2017)
Поліщук Я. - Свобода як проблема (Лосик О. Феномен свободи і французький постмодернізм. – Львів, 2016. – 302 с. (Серія: Українознавча наукова бібліотека НТШ, ч. 46)) (2017)
Лишак Г. - Третій франкознавчий пленер Інституту Івана Франка НАН України на Гуцульщині (2017)
Сулима М. - Вшанування пам’яті Михайла Новицького (2017)
Матушек О. - "Від свободи творчості до свободи сприйняття” (2017)
Брайко О. - Конференція пам’яті Михайла Гіршмана (2017)
Юрій Федькович у спогадах сучасників / Упоряд., передм., примітки Лідії Ковалець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 312 с. (2017)
Віталій Григорович Дончик (2017)
Непоправна втрата (2017)
Жулинський М. - Неминущий Віталій Дончик (2017)
Дроздовський Д. - Науковець із "ферментом любові” (2017)
Ткаченко А. - Він умів... (2017)
Бондар М. - Бачив літературу як історичний процес (2017)
Зміст журналу "Слово і час” за 2017 рік (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Гаврилін В. О. - Формування мотивації на здоровий спосіб життя студентів - головне завдання викладача фізичного виховання, Мердов С. П., Миронов Ю. О. (2017)
Гайдук Н. О. - Педагогічні аспекти та умови формування професійного іміджу майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах, Подибайло О. Ю. (2017)
Довгань Н. Ю. - Виховні інваріанти розвитку особистості у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2017)
Зубченко Л. В. - Педагогічна творчість студентів через організацію науково-дослідної роботи (2017)
Леонтьєва І. В. Леонтьєв О. В. - Контроль успішності студентів інституту фізичного виховання і спорту в процесі вивчення дисципліни "Рухливі ігри з методикою викладання" (2017)
Ливацький О. В. - Гуманістичні засади фізичного виховання у вищому навчальному закладі (2017)
Омельченко А. О. - Спортивно-патріотичне виховання як один із пріоритетних напрямків виховання сучасної молоді (2017)
Отравенко О. В. - Інноваційні технології як засіб модернізації якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Отравенко О. В. - Підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять фізичною культурою та установки на здоровий спосіб життя, Шинкарьова О. Д. (2017)
Соколенко О. І. - Творчі педагогічні уміння як професійна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури (2017)
Фоменко О. В. - Методичні особливості навчання вправам фітнес-аеробіки студенток вищих навчальних закладів на позааудиторних заняттях з нетрадиційних видів гімнастики, Фоменко В. Х. (2017)
Чалий В. Ю. - Шляхи формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів педагогічного ВНЗ засобами квест-гри (2017)
Ярошенко П. В. - Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу, Гайдук Н. О. (2017)
Гордієнко П. Ю. - Розвиток рухових якостей учнів ліцею у процесі фізичного виховання засобами настільного тенісу (2017)
Каміл О. О. - Використання ігор у процесі удосконалення фізичних якостей школярів, Бурла О. М. (2017)
Крошка С. А. - Здоров’язберігаючий освітній простір – важливий сегмент роботи Лисичанського педагогічного коледжу, Борисенко Л. Л. (2017)
Полулященко Т. Л. - Психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання учнів основної школи у сучасних умовах навчання (2017)
Слюсарев В. Ф. - Методика навчання вправ з волейболу студентів 1 та 2 курсів на заняттях з фізичного виховання, Кисіль М. С. (2017)
Школа Е. Н. - Игровые виды двигательной активности как способ повышения мотивации ученической и студенческой молодежи на занятиях по физическому воспитанию, Бойченко А. В., Шалепа А. Г. (2017)
Щурова Н. В. - Показники фізичного здоров’я учнів сучасної старшої школи (2017)
Ярошенко П. В. - Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей дітей шкільного віку, Подибайло О. Ю. (2017)
Божков П. М. - Значення морфо-фізіологічних показників у відборі підлітків для занять циклічними видами спорту, Шинкарьов С. І. (2017)
Бурла A. О. - Удосконалення підготовки юних лижників-гонщиків та біатлоністів, Бурла О. М. (2017)
Галій С. М. - Чвертьсторічна історія пауерліфтингу Луганщини: підсумки та перспективи розвитку, Семененко Д. В. (2017)
Гончаренко В. І. - Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів у хокеї на траві у першому підготовчому періоді річного тренувального циклу (2017)
Лапицький В. О. - Вплив занять бодіфітнесом на стан фізичної підготовки жінок першого зрілого віку, Скрипка І. М. (2017)
Солоненко Є. В. - Ефективність використання спеціальної розминки та психорегулюючих засобів у стрільбі з лука, Січенікова Л. Ю., Ратов А.М. (2017)
Шинкарьов C. І. - Основи відбору й спортивної орієнтації борців в системі багаторічної підготовки (2017)
Бабич В. І. - Пошук інноваційних підходів щодо оцінювання знань майбутніх учителів в контексті формування соціального здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Карпенко М. І. - Мета та зміст формування культури здоров’я учнів у школі В. О. Сухомлинського (2017)
Ліцоєва Н. В. - Показники процесу фізичної рекреації, як фактор збереження здоров’я студентської молоді, Колчина О. Ю., Дрожжин В. Ю., Гуржий О. В. (2017)
Мороз Ю. М. - Становлення рекреаційної сфери (2017)
Очкалов А. Ф. - Методика проведения растяжек с помощью партнеров (2017)
Шинкарьова О. Д. - Теоретичні основи методики використання оздоровчого аквафітнесу, Отравенко О. В. (2017)
Бурка О. М. - Постановка проблеми підготовки реабілітологів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2017)
Мішура К. В. - Фізична реабілітація лордотичної постави при сколiозі, Савенко В. О. (2017)
Несчетна Л. М. - Порушення постави, як наслідок недостатнього споживання вітамінів та мікроелементів населенням України (2017)
Рибалко Л. М. - Основи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації на засадах компетентнісного підходу (2017)
Вихідні дані (2017)
Арнаутова Л. В. - Морфо-функціональні зміни ЦНС у дітей із загальним недорозвиненням промови (2017)
Гончар Г. Д. - Візуальні стратегії у логопедичній роботі з формування мовлення дітей з розладами аутичного спектра (2017)
Маматова З. Р. - Корекційно-компенсаторна спрямованість в розвитку рухової сфери у дітей із ЗПР 11 - 15 років (2017)
Начинова О. В. - Принципи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами в умовах інтегрованого навчання, Стадник О. Є. (2017)
Павлова Н. В. - Использование звуковых модуляций в нейрологопедической коррекции тяжелых нарушений речи у младших дошкольников (2017)
Самойлова І. В. - Сучасні умови професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-логопеда у вищій школі (2017)
Тарасова В. В. - Загальна характеристика процесу формування лексичної сторони мовлення у розумово відсталих дітей (2017)
Утьосова О. І. - Детермінанти виникнення труднощів у розумово відсталих дітей при засвоєнні математичних понять (2017)
Вдовиченко О. М. - Критерії і показники сформованості соціально-комунікативної культури студентів вищих медичних навчальних закладів у позааудиторній діяльності (2017)
Завгородня Є. Є. - Розвиток творчої активності майбутнього фахівця як пріоритетна складова професійного саморозвитку (2017)
Котєнєва І. С. - Про діагностику патріотичної вихованості студентської молоді (2017)
Котєнєва Ю. М. - Обґрунтування актуальності формування професійної кар’єри особистості у ВНЗ (2017)
Сєваст’янова О. А. - Проблеми соціалізації студентської молоді у ВНЗ України в межах Болонського процесу (2017)
Ярита І. І. - Особливості національно-патріотичного виховання студентів педколеджу при вивченні педагогічних дисциплін (2017)
Василенко О. М. - Теоретичні основи розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку (2017)
Гречишкіна І. А. - Проблема розвитку зв’язного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку в сучасному науковому дискурсі (2017)
Кравчишина О. О. - Професійно-орієнтовані технології підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах (2017)
Лобачова І. М. - Використання невербальних засобів комунікації під час навчання англійської мови молодших школярів (2017)
Павленко І. Г. - Реалізація методів громадянського виховання у початковій школі (2017)
Сіненко К. О. - Проблема формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів у науковій літературі (2017)
Цибулько Л. Г. - Творчість у структурі професійно-педагогічної культури майбутнього педагога дошкільної освіти (2017)
Шапаренко Х. А. - Особистісне самовдосконалення майбутнього педагога дошкільної освіти (2017)
Шевченко І. М. - Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку (2017)
Баранівська Б. О. - Формування музично-естетичної культури підлітків у дитячих музичних школах: теоретичні основи (2017)
Литвиненко О. Г. - Активність як спосіб ефективності взаємодії школярів (2017)
Пономарьова О. Ю. - Толерантність як складова формування громадянської компетентності старшокласників (2017)
Щурова Н. В. - Педагогічні аспекти здоров’язберігаючої діяльності ЗНЗ як домінантна умова зміцнення здоров’я підростаючого покоління (2017)
Белецкий А. А. - Исторические подходы к проблеме нормы и патологии (Древнейший период. Классическая еллинская епоха), Сарнацкая Л. В., Сарнацкий С. В. (2017)
Білецький О. А. - Педагогічно-просвітницька діяльність у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ваховський Л. Ц. - Ідея університету: ретроспективний аналіз і сучасні проблеми (2017)
Беседіна А. С. - Морфологічні зміни легень у осіб старечого віку (2017)
Веретенко І. М. - Збереження та зміцнення здоров’я учнів в загальноосвітніх навчальних закладах у період 1991 – 2005 роки (2017)
Валько О. О. - Структурні зміни лімфатичних вузлів білих щурів при двотижневому та чотиритижневому опіоїдному впливі, Головацький А. С., Небесна З. М., Волков К. С., Крамар С. Б. (2017)
Іванов Є. В. - Особливості процесу демократизації управління освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (2017)
Головацький А. С. - Закономірності змін щільності й активності малих та середніх лімфоцитів у дифузній лімфоїдній тканині та лімфоїдних передвузликах власної пластинки слизової оболонки різних частин шлунка немовлят та дітей грудного віку, Палапа В. Й., Кочмарь М. Ю., Гербут А. О., Гецко О. І. (2017)
Івченко Т. В. - Особливості і тенденції розвитку практики професійно-технічної освіти України в 40 - 50-ті роки ХХ століття (2017)
Крч Х. Л. - Визначення вмісту органічних кислот у сировині глухої кропиви білої флори українських Карпат, Симканич О. І., Гончаров О. В., Сірчак Є. С., Вайс В. В. (2017)
Кирилюк Ю. А. - Теорія фізичного виховання в Україні (друга половина ХХ століття) як предмет історико-педагогічного дослідження (2017)
Кривко Ю. Я. - Ультраструктурна перебудова стінки ободової кишки за хронічного впливу опіоїду (налбуфіну) в експерименті, Гресько Н. І. (2017)
Ковпак О. С. - Основні етапи розвитку заочної педагогічної освіти в Україні (50 – 80-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Вплив опіоїду на ультраструктурну організацію війкових відростків очного яблука в експерименті, Підвальна У. Є., Дмитрів Г. М., Кирик Х. А. (2017)
Оніщенко С. С. - Категорія "фізична освіта" в педагогічній спадщині П. Лесгафта (2017)
Ростока Л. М. - Диселементози як предмет вивчення біоелементології та донозологічні (преморбідні) стани організму людини, Сіткар А. Д., Лях О. І. (2017)
Шкуренко В. С. - Фразеологічна спадщина поетів Старобільщини (2017)
Татарчук Л. В. - Деякі особливості анатомічної будови малих кутніх зубів нижньощелепної зубної дуги, Головацький А. С., Ясіновський О. Б. (2017)
Вихідні дані (2017)
Торохтін О. М. - Принципи методології формування юкстареакційного гомеостазу – основа керованого лікування, Різак Г. В. (2017)
Жованик Н. В. - Особливості клінічного перебігу та функціональні зміни у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з залізодефіцитними станами, Товт-Коршинська М. І. (2017)
Лазорик М. І. - Оздоровчі аспекти видимих і прихованих проявів та ефектів молитов і літургій (2017)
Павловський С. А. - Адипонектин і прозапальні цитокіни у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2017)
Чернацька О. М. - Імуно-запальні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією (2017)
Коваль Г. М. - Діагностика і лікування ранніх гнійно-запальних параколостомічних ускладнень, Лозинський Ю. С., Леошик О. В., Павук Ф. М., Петричко О. І., Коваль Ондраш (2017)
Матвійчук О. Б. - Цитокіновий статус у хворих на третинний перитоніт (2017)
Попович Я. М. - Віддалені результати лікування венозних тромбозів нижніх кінцівок (2017)
Русин В. І. - Результати прямих та непрямих методів реваскуляризації при дистальних формах ураження артерій нижніх кінцівок, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Русин В. В., Лангазо О. В. (2017)
Маляр В. А. - Оптимізація системи лікувально-профілактичних заходів у жінок при невиношуванні вагітності, асоційованому з дисбіозом піхви, Федишин Т. В., Маляр Вол. В. (2017)
Маляр В. В. - Оцінка антинатального стану плода на тлі комплексної терапії хронічного помірного ідіопатичного маловоддя і багатоводдя (2017)
Павловська М. О. - Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок із супутньою патологією на фоні артеріальної гіпертензії (2017)
Горленко О. М. - Обстеження підліткового контингенту екологічно залежного гірського регіону, Пушкаш Л. Ю., Девіняк О. Т. (2017)
Марков А. В. - Характеристика остеогенної активності стовбурових клітин щелепо-лицевої ділянки з іншими фрагментами кісткової тканини людини (2017)
Потапчук А. М. - Порівняльне дослідження ефективності червоного діодного випромінювання (630±10 нм) та антибіотикотерапії в лікуванні хронічних локалізованих пародонтитів, Алмаші В. М. (2017)
Фера М. О. - Особливості виникнення пародонтиту у мешканців міста Ужгород віком від 18 до 24 років залежно від факторів ризику, Фера О. В., Костенко С. Б., Криванич В. М., Дячук К. Г., Мелкумян Т. С., Кухарчук Л. В., Сачук А. С., Переста М. В. (2017)
Рогач І. М. - Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень, Керецман А. О., Сіткар А. Д. (2017)
Рогач І. М. - Особливості надання стоматологічної допомоги в україні та в угорщині, Палко А. І., Ремез А-М. М., Качер Е. І. (2017)
Бокоч А. В. - Ретроспективний аналіз успішності різних видів реставрацій передніх зубів (2017)
Гарапко Т. В. - Зміни структурної організації тканин і органів внаслідок ожиріння (2017)
Дєльцова О. І. - Роль стовбурових клітин у ремієлінізації головного і спинного мозку, Геращенко С. Б., Чайковський Ю. Б. (2017)
Костенко С. Б. - Можливості використання клінічних симптомів ураження ротової порожнини та методів лабораторної діагностики зубів із метою встановлення факту наркотичної залежності, Бунь Ю. М., Форос А. І., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Вовчок Р. В. - Оптимальний варіант вибору фотосистеми для визначення естетичної картини в ортопедичній стоматології, Красіцький І. Г., Локота М. Є., Локота Ю. Є., Майор І. І., Маляр А. В., Чобей Д. І. (2017)
Костенко C. Б. - Порівняльна оцінка направленої тканинної регенерації в дентальній імплантації при використанні різних типів остеопластичних матеріалів, Маруха Р. Ю., Чобей А. С. (2017)
Поліщук І. П. - Досвід впровадження дистанційного навчання на кафедрі акушерства і гінекології іституту післядипломної освіти (2017)
Доктору медичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Ганич Оксані Миколаївні – 85 (2017)
Доктору медичних наук Киртич Людмилі Прокопівні – 75 (2017)
Торакально-хірургічному відділенню обласного клінічного територіального медичного об’єднання "фтизіатрія" – 55 (2017)
На перехрестях долі (2017)
До 120-річчя з дня народження. академік, професор Василенко Володимир Харитонович (1897–1987) (2017)
Пам’яті видатного українського морфолога, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Миколи Анатолійовича Волошина (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Sobechko I. - Thermodynamic Properties of Solubility of 2-Methyl-5-arylfuran-3-carboxylic Acids in Organic Solvents, Dibrivnyi V., Horak Y., Velychkivska N., Kochubei V., Obushak M. (2017)
Tokar A. - The Quantum-Chemical Modelling of Structure and Spectral Characteristics for Molecular Complexes in Pentaplast-Terlon System, Synchuk E., Chigvintseva O. (2017)
Amanov D. - Thermodynamic Analysis of Obtaining Ferroalloy from Silicon-Aluminum-Containing Silica Clay, Shevko V., Karatayeva G., Serzhanov G. (2017)
Imamaliyeva S. - Phase Relations in the Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9TbTe6 System, Gasanly T., Amiraslanov I., Babanly M. (2017)
Zuas O. - Measurement of SF6 Using GC-ECD: A Comparative Study on the Utilization of CO2-N2 Mixture and CH4-Ar Mixture as a Make-up Gas, Budiman H., Hamim N. (2017)
Ivashchuk O. - Catalytic Intensification of the Cyclohexane Oxidation (2017)
Torres M. G. - Validation of a Method to Quantify Platinum in Cisplatin by Inductively-Coupled Plasma, Torres C. M., Torres A. M., Munoz S. V., Talavera R. R., Ruiz-Baltazar A., Brostow W. (2017)
Sozanskyi M. - Synthesis and Properties of Mercury Selenide Films Deposited by Using Potassium Iodide as Complexing Agent, Stadnik V., Chaykivska R., Guminilovych R., Shapoval P., Yatchyshyn I. (2017)
Samaryk V. - Optical Properties of Hydrogels Filled with Dispersed Nanoparticles, Varvarenko S., Nosova N., Fihurka N., Musyanovych A., Landfester K., Popadyuk N., Voronov S. (2017)
Myshak V. - Modified Composites Based on Poly(ethylene-vinyl acetate) and Crumb Rubber, Seminog V., Grishchenko V., Barantsova A. (2017)
Sabadash V. - Kinetic Regularities of Copper Ions Adsorption by Natural Zeolite, Mylanyk O., Matsuska O., Gumnitsky J. (2017)
Tulaydan Y. - Treatment of High-Strength Wastewater from Ammonium and Phosphate Ions with the Obtaining of Struvite, Malovanyy M., Kochubei V., Sakalova H. (2017)
Symak D. - Investigation of Physical Dissolution of Benzoic Acid Polydisperse Mixture, Gumnitsky J., Atamaniuk V., Nagurskyy O. (2017)
Shevchuk L. - Vibrocavitation Decontamination of Brewing Yeast-Containing Wastewater, Aftanaziv I., Falyk T. (2017)
Lashko N. - Binding of Aromaforming Cryo- and Thermotropic Jellies of Gelatin and Starch, Derevianko N., Dudarieva G. (2017)
Pavliuk I. - Kinetics of Biologically Active Compound Extraction from Hops Strobiles Extraction Cake, Dyachok V., Novikov v., Ilkiv N. (2017)
Shulga O. - Differential Scanning Calorimetry Research of Biodegradable Films for Confectionery and Bakery Products, Chorna A., Kobylinskyi S. (2017)
Bondar O. - Biocorrosion of Metal Sewage Treatment Constructions and its Inhibition with Pyridinium Chlorides, Kurmakova I., Polevichenko S., Demchenko N. (2017)
Shapoval S. - Ecological and Energy Aspects of Using the Combined Solar Collectors for Low-Energy Houses, Shapoval P., Zhelykh V., Pona O., Spodyniuk N., Gulai B., Savchenko O., Myroniuk K. (2017)
Bratychak M. - Obtaining of Coumarone-Indene Resins Based on Light Fraction of Coal Tar. 1. Coumarone-Indene Resins with Carboxy Groups, Astakhova O., Shyshchak O., Namiesnik J., Ripak O., Pyshyev S. (2017)
Znak Z. - Investigation of Disposal oF Liquid Wastes from Olefin Production by Sodium Hypochlorite Solutions, Zin O. (2017)
Bratychak M. - New Textbook "Materials: Introduction and Applications" by Witold Brostow & Haley E. Hagg Lobland, John Wiley & Sons 2017, Shyshchak O. (2017)
Haponiuk J. - 5th International Conference on Polymer Processing and Characterization (ICPPC–2017) (2017)
Антоненко А. М. - Гігієнічна оцінка поведінки та обґрунтування орієнтовно безпечних рівнів впливу нових фунгіцидів індукторів мікросомального окислення флуксапіроксаду, пентіопіраду, ізопіразаму і седаксану в атмосферному повітрі (2017)
Paterega N. - Investigation of the influence of fluctuating currents and aprotinin on the inflammatory reaction of tissue basophiles in experimental conditions, Ogonovsky R., Mokryk O. (2017)
Боягина О. Д. - Сравнительная оценка МРТ-изображений сагиттального профиля мозолистого тела человека и соответствующих им анатомических препаратов, Костиленко Ю. П. (2017)
Бугаевский К. А. - Морфологические и антропометрические особенности студенток высокого роста с учётом их эволюционной конституции (2017)
Град А. О. - Морфологічна перебудова жувального м’яза у віддалені терміни перебігу цукрового діабету і типу, Жураківська О. Я. (2017)
Демкович А. Є. - Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту (2017)
Зінченко Т. І. - Еколого-гігієнічна оцінка персистентності пестицидів у ґрунті та прогнозування ризику забруднення підземних і поверхневих вод при їх застосуванні для захисту суниці, Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., Пельо І. М. (2017)
Костиренко О. П. - Морфологічні дослідження пришийкової ділянки зуба при гіперестезії, Бублій Т. Д., Котелевська Н. В. (2017)
Кузнецова Т. Ю. - Моделирование влияния водной среды на механизм взаимодействия молекул антиоксидантов со свободными радикалами кислорода, Соловйова Н. В. (2017)
Макаренко О. М. - Поведінкові та гістоструктурні особливості лактогенезу у щурів на тлі введення окситоцину (2017)
Рикало Н. А. - Визначення показників оксидативного стресу та антиоксидантної системи в сироватці крові щурів при гострому алкогольному гепатиті та за умов його медикаментозної корекції, Романенко І. В. (2017)
Сімонов П. В. - Порівняльна характеристика протимікробної активності кон’югату наноча-стинок міді з цефтріаксоном та композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметилгуанідину гідрохлоридом, Дорошенко А. І., Горчакова Н. О., Зайченко Г. В., Чекман І. С., Віжунов В. Л. (2017)
Ставніченко П. В. - Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової діючої речовини цифлуфенаміду, Антоненко А. М. (2017)
Цитовський М. Н. - Мікроструктура стінки аорти в нормі та на ранніх термінах стрептозотоци-ніндукованого цукрового діабету (2017)
Янко Р. В. - Влияние прерывистой нормобарической гипоксии на морфофункциональное состояние поджелудочной железы спонтанно-гипертензивных крыс, Плотникова Л. Н., Чака Е. Г. (2017)
Бичков М. А. - Гендерні та вікові особливості ендоскопічно позитивної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Савицький Я. М., Швидкий Я. Б., Яхницька М. М. (2017)
Virstyuk N. H. - Dapagliflozin utility in patients with diabetes mellitus type 2 and essential hypertensive disease, Ikwuka A. О., Losyuk L. V., Kobrynska О. Ya., Markiv H. D. (2017)
Гаман І. О. - Вплив антигіпертензивного лікування на гуморальні маркери субклінічного ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю (2017)
Глухова О. І. - Гігієнічна оцінка впливу чинників довкілля на здоров’я населення техно-генного регіону, Подрігало Л. В. (2017)
Григоренко Л. В. - Вплив питної води на розповсюдженість хвороб крові, органів кровотво-рення та анемії серед дитячого населення сільських таксонів Дніпропетровської області, Шевченко О. А. (2017)
Дельва М. Ю. - Тривожні розлади в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоці-йовані фактори (2017)
Дзісь І. Є. - Холестерол ліпопротеїнів високої щільності як чинник прогнозу в хворих на негоджкінські лімфоми й хронічну лімфоцитарну лейкемію та його зв’язок з системним запаленням і якістю життя, Томашевська О. Я., Дзісь Є. І., Томашевська Н. Я. (2017)
Дяків-Корейба Н. І. - Мікрофлора травного тракту при поєднанні жовчнокам’яної хвороби і цукрового діабету іі типу (2017)
Ерёменко Г. В. - Особенности иммунного статуса при бронхиальной астме, сочетанной с ожирением или в ассоциации с сахарным диабетом II типа (2017)
Жураківський В. М. - Клініко-морфологічна характеристика гіперпластичних процесів матки у жінок з ожирінням та ектрагенітальною патологією в динаміці комплекс-ного лікування (2017)
Зайцева М. М. - Вплив лікування з використанням телмісартану на метаболічні показники в залежності від генотипів поліморфного локусу A1166C гена рецептора ангіотензина II першого типа у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2017)
Ковтун М. І. - Методичний підхід до оцінювання стану системи надання офтальмологічної допомоги населенню України (2017)
Кравченко Б. С. - Особливості використання однопортової технології при виконанні холецистектомії у хворих на хронічний калькульозний холецистит, Клименко В. М., Захарчук О. В. (2017)
Кривенко Л. С. - Характеристика клітин букального епітелію дітей, хворих на атопічні захворювання, та їх стоматологічний статус (2017)
Курик О. Г. - Імуногістохімічна характеристика проліферативної активності епітелію слизової оболонки шлунку при хронічному атрофічному гастриті, Ткаченко Р. П., Губар О. С., Баздирєв В. В. (2017)
Маколінець К. В. - Біохімічні та імунологічні маркери сироватки крові у хворих на ранніх стадіях гонартрозу, Маколінець В. І., Морозенко Д. В., Глєбова К. В. (2017)
Павловський С. А. - Особливості комплексного діагностичного алгоритму у хворих на неалко-гольну жирову хворобу печінки (2017)
Павловський С. А. - Клінічні особливості соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит, Свінціцький А. С., Вірстюк Н. Г. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Гормональні взаємовідносини та патогенетичні ланки аутоімунного тиреоі-диту та остеоартрозу (2017)
Піонтковський В. К. - Вікові особливості метаболізму сполучної тканини у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта (2017)
Пузік С. Г. - Церебральні порушення при артеріальній гіпертензії. Чим допоможуть статини? (2017)
Хухліна О. С. - Клінічна ефективність s-аденозилметіоніну та мельдонію за коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та хронічної хвороби нирок і-іі стадій, Антонів А. А., Дудка І. В., Дудка Т. В., Ляхович О. Д. (2017)
Chympoі K. A. - Effect of distribution Pro197leu polymorphism of gluathione peroxidase-1 gene on the indices of the system of blood plasma fibrinolysis in patients with cirrhosis (2017)
Шупер В. О. - Оцінка рівня прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію похилого віку, Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Рева Т. В. (2017)
Щербань Т. Д. - Результати клінічного обстеження хворих на діабетичну нефропатію в ди-наміці лікування із застосуванням еплеренону, Топчій І. І., Семенових П. С., Гальчінська В. Ю. (2017)
Яакубі Ранда - Диференційовані показання та методика комплексної терапії хворих на вугрову хворобу з супутньою кандидозною інфекцією (2017)
Яценко О. В. - Показники варіабельності серцевого ритму при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Аликулиев Вугар Газанфар оглы - Структура аномалий челюстно-лицевой области у лиц призывного возраста, Ахмедов Эльчин Тайяр оглы (2017)
Безвушко Є. В. - Зміни рівнів інтерлейкінів 6, 8, 10 у ротовій рідині дітей, які проживають на територіях із різними рівнями забруднення, Лагода Л. С., Лаповець Л. Є. (2017)
Бочарова В. В. - Чинники хронізації ушкоджень губ і слизової оболонки рота при дерматозах, Лебедюк М. М., Куц Л. В., Бочаров В.А., Зубкова Л. П. (2017)
Варес Я. Е. - Порівняльна оцінка застосування елементів незнімної ортодонтичної техніки в лікуванні переломів альвеолярного відростка нижньої щелепи у пацієнтів дитячого віку, Чегринець Н. В., Медвідь Ю. О., Дидик Н. М. (2017)
Дмитренко М. І. - Оптимізація лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладне-ними скупченістю зубів, у змінному прикусі (2017)
Дутко Х. О. - Показники метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту (2017)
Макарова О. М. - Порівняльна характеристика типу росту щелеп у пацієнтів із зубощелепними аномаліями класів II1 та II2 за Енглем, Куроєдова В. Д., Галич Л. Б., Виженко Є. Є., Стасюк О. А. (2017)
Слюсарев И. Ю. - Профилактика ятрогенного повреждения лицевых нервов при выполнении подтяжки лица, Слюсарев Н. И. (2017)
Турянська Н. І. - Поширеність захворювань твердих тканин зубів у осіб молодого віку (2017)
Lysanets Yu. V. - Medical eponyms as a subject of controversies in the modern terminology studies, Havrylieva K. H. (2017)
Дівнич Т. Я. - Роль викладача в подальшій професійній спрямованості студентів-медиків, Вербовська Р. І. (2017)
Калиниченко Д. О. - Оцінка природного руху населення та дітородної активності (на прикладі Cумської області) (2017)
Ільницька О. М. - Самостійна робота студентів вищого медичного навчального закладу як основа навчально-пізнавальної діяльності та професійного росту майбутніх лікарів, Дівнич Т. Я. (2017)
Науменко Л. Ю. - Питання медико-соціальної реабілітації учасників АТО при посттравматич-ному стрессовому розладі, Борисова І. С., Березовський В. М. (2017)
Резніченко О. Г. - Маркетинг та менеджмент в системі охорони здоров’я на сучасному етапі та їх перспективи (2017)
Резніченко О. Г. - Медична допомога в Україні в аспекті прав пацієнтів (2017)
Корнацький В. М. - Молекулярно-генетичні механізми індивідуальної стресостійкості, Дорохіна А. М. (2017)
Кузьмінова Н. В. - Патогенетичні основи медикаментозної корекції показників метаболічного статусу у пацієнтів із коморбідною патологією: гіпертонічною хворобою та неалкогольною жировою хворобою печінки, Грібенюк О. В., Осовська Н. Ю., Шмалій В. І. (2017)
Моісєєва Н. В. - Токсокароз – сучасні аспекти проблеми, Капустянська А. А., Вахненко А. В., Рум’янцева М. О., Кулик Л. Г. (2017)
Моложавая О. С. - Взаимоотношения между мозгом и микрофлорой кишечника в условиях нормы и экспериментальной патологии, Ивахнюк Т. В., Макаренко А. Н., Брозь Р. Р. (2017)
Терещенко Т. В. - Стравохід Барретта: сучасний стан проблеми, Курик О. Г., Яковенко В. О. (2017)
Баранова И. П. - Эффективность применения ремаксола в лечении хронических заболеваний печени, Зыкова О. А., Никольская М. В., Костромина О. Ю. (2012)
Белова Ё. Г. - Оценка микробного пейзажа ротоглотки при инфекционном мононуклеозе - важный аспект для выбора рациональной тактики лечения, Кускова Т. К., Бессараб Т. П., Ерёмушкина Я. М., Борисова М. А. (2012)
Боброва І. А. - Стан Т-клітинного імунітету при гепатиті С з цитокін-iндукованими тиреоїдними ураженнями (2012)
Кадельщиков И. В. - Человеческая жизнь и инфекционные процессы, Крюгер Е. А., Смирнов Г. И., Бобрышева А. В., Внльцева Ю. В. (2012)
Богачик Н. А. - Удосконалення лікування хворих на харчові токсико-інфекції па сучасному етапі, Сидорчук А. С., Венгловская Я. В., Миндреску В. Б., Грубляк Л. В. (2012)
Буц О. Р. - Антитоксичний імунітет при дифтерії у дітей залежно від вакцинального статусу, Крамарев C. O., Свтушенко В. В., Виговська О. В., Колибо Д. В., Романюк С. I. (2012)
Выговская О. В. - Инфекционный мононуклеоз у детей: этиология, патогенез, иммуногенез, клиника, лечение, Крамарев С. А. (2012)
Виноград Н. О. - Синдромальні комплекси при геморагічній гарячці з нирковим синдромом, спричиненій хантавірусами серогрупи добрава, Буркало Т. В., Козак Л. П. (2012)
Виноград Н. О. - Природно осередкові трансмісивні рикетсіози на заході України, Василишин З. П., Скапьська Н. I. (2012)
Граматюк С. Н. - Патогенетическая роль и особенности ионного обмена у больных хроническим гепатитом С в зависимости от генотипа вируса, Мозговая Ю. А., Богданова И. В. (2012)
Даминов Т. А. - Ко-инфекция ВИЧ и вирусного гепатита С у детей, клини ко-биохимические и иммунологические аспекты, Туйчиев Л. Н., Худайкулова Г. К., Аладова Л. Ю. (2012)
Даминов Т. А. - Показатели физического развития у детей с ВИЧ-инфекцией в зависимости от стадии заболевания и степени иммуносупрессии, Туйчиев Л. Н., Худайкулова Г. К., Аладова Л. Ю. (2012)
Деєв В. В. - Вітряна віспа у дітей, Виговська О. В., Крамарев С. О., Весна В. М. (2012)
Дербак М. А. - Стан гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет у поєднанні з HCV-інфекцією (2012)
Дербак Я. С. - Зміни показників цитокінового статусу при дисьюзі кишки у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Дивоча В. А. - Клеточные компоненты, ассоциированные С вирусом гриппа, Кобрин Т. М., Гоженко А. И., Михальчук В. Н. (2012)
Дралова О. А. - Деякі клініко-лабораторні особливості токсокарозу у дітей Запорізької області, Усачова О. В. (2012)
Ерёмушкина Я. М. - Течение кори у взрослых в сложной эпидемической ситуации, Белова Е. Г., Кускова Т. К., Попова Л. С. (2012)
Заплутанов В. А. - Сравнительное изучение дезинтоксикационного действия растворов меглумина натрия сукцината и фумарата натрия у больных сальмонеллёзом, Оковитый С. В. (2012)
Засипка Л. Г. - Лабораторна діагностика вірусного гепатиту В у вагітних, аналіз та результати за період 2009-2011 рр. по Одеській області, Вегержинська Н. Д., Котлік Л. С., Садкова O. K., Чернявська С. С., Мельник О. Г. (2012)
Кириця Н. С. - Особливості психовегетативного статусу у дітей при інфекційному мононуклеозі Епштейна-барр вірусної етіології, Виговська О. В., Крамарєв С. О., Камінська Т. М., Головач О. В. (2012)
Ковальчук М. Т. - Оптимізація мікроскопічної діагностики лямбліозу методом поляризованої флуоресценції, Вавильєва Н. А., Шкільна М. І., Покришко О. В. (2012)
Кожокару А. А. - Профілактичні заходи серед військовослужбовців, задіяних до виконання миротворчих місій, Лугова Г. В., Савицький В. Л., Крушельницький А. Д., Ванько О. М., Устінова Л. А., Філіпенко Л. І., Нарожнов В. В. (2012)
Козак Н. Д. - Проблемні питання профілактики гострих кишкових інфекцій та протиепідемічного забезпечення біобезпеки харчування особового складу Збройних Сил України (2012)
Кондратюк В. В. - Зміни цитокінового профілю у хворих на тропічну малярію, Полукчи O. K., Трихліб В. I. (2012)
Крылова Е. В. - Острые кишечные инфекции стафилококковой этиологии у детей раннего возраста: клиническая характеристика, лечение, Ляховская Н. В., Дмитраченко Т. И. (2012)
Курбанов В. А. - Применение озонотерапии на ряду с общепринятыми методами лечения эпидемического паротита, Нагиев А. М. (2012)
Ляликов С. С. - Санация ротоглотки у часто болеющих детей с применением иммунокорректора, Романцов М. Г., Бедин П. Г., Ермак С. Ю., Янович Р. В. (2012)
Матвеева С. Л. - Влияние селенодефицита на функциональное состояние щитовидной железы и исходы химиотерапии у больных туберкулезом, Абдуллаев Р. Я., Филиппова О. Ю., Гречаник Л. И. (2012)
Мойсеева Г. В. - Огляд епідемічної ситуації по кору в Україні протягом останніх років, Задорожна В. І., Новик Л. В., Педенко М. В. (2012)
Мохов Е. М. - Особенности местного применения атравматичных гелевых повязок "Апполо" в лечения ожоговой раны, Борисов B. C., Жуков А. Е. (2012)
Нагиев A. M. - Роль латентного вирусоносительства онкогенных вирусов в развитии опухолей, Алиева У. М. (2012)
Надрага О. Б. - Порушення гідролізу вуглеводів і особливості місцевої імунної відповіді у дітей з гострими гастроентеритами, Поцілуйко Н. М. (2012)
Одинец Т. Н. - Особенности антиэндотоксинового иммунитета и эндогенной метаболической интоксикации при оки ротавирусной и ротавирусно-бактериальной этиологии, Каримов И. З., Шмойлов Д. К., Лось-Яценко Н. Г., Одинец А. А., Дядюра Е. Н., Шурыгин А. В. (2012)
Павліковська Т. М. - Захворюваність дирофіляріозом населення України в сучасних умовах, Сагач О. С., Ніколаєнко С. М. (2012)
Павловська М. О. - Випадок інфекційного мононуклеозу в 25-річної жінки, що перебігав з тромбоцитопенією, Чабан Т. В., Жураковська Н. О., Дунай О. О., Бокал І. І., Кутковець С. Л. (2012)
Панасюк Е. Л. - Арахoэнцефалит в практике инфекциониста, Говорова Д. В. (2012)
Пасічник В. Я. - Роль і місце громадських організацій в призупиненні ВІЛ-інфекції/СНІДу, Нагорна І. І., Пасічник І. В., Тверезовський В. М. (2012)
Пасічна І. О. - Вплив антибютикотерапії на надмірний бактеріальний ріст у тонкій кишці (2012)
Пронюк Х. О. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на ефективність противірусної терапії у пацієнтів з хронічним гепатитом С (2012)
Рожков Г. С. - Актуальні питання розробки та впровадження медико-організаційних заходів щодо медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Моргун С. О., Смірнов О. Г. (2012)
Руденко А. О. - Менінгоенцефаліт, асоційований з вірусом Епштейна-Барр і вісцеральною формою токсокарозу, Муравська Л. В., Сидорова Ж. П., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Кругліков П. В., Луценко В. Ю. (2012)
Семёнов В. М. - Эпидемиологические особенности менингококковой инфекции в Республике Беларусь, Зенькова С. К., Васильева М. А. (2012)
Семёнов В. М. - Клинико-эпидемиологические закономерности острых респираторных инфекций, обусловленные Clamidophila pneumoniae, в воинских коллективах, Редненко В. В., Логвиненко С. М. (2012)
Сидорчук А. С. - Стан мікропейзажу слизових оболонок носо- та рото-глотки при сезонному грипі типу А та можливості його корекції, Москаліок В. Д., Сидорчук Л. I. (2012)
Суханов Д. С. - Доклиническое и клиническое изучение гепатопротективного действия ремаксола и адеметионина при повреждении печени противотуберкулезными препаратами, Оковитый С. В. (2012)
Тарасюк О. О. - Характеристика зв'язку захворюваності дітей з рівнем циркуляції мікроорганізмів, Шишка Г. В., Ломницька В. Б., Прунько Т. Д., Малахов В. К., Сидор Л. М., Мота Б. С. (2012)
Тверезовський М. В. - Шигельоз не втрачає епідемічної значущості для організованих колективів, Федченко О. М., Федченко О. П., Чанцев В. O. (2012)
Третьяков В. В. - Вітряна віспа у дорослих: клінічний випадок реінфекції, Трихліб В. І., Дуда О. К. (2012)
Усачова О. В. - Деякі особливості перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку з цитомегалією, Пахольчук Т. М., Сіліна С. Л., Матвеева Т. Б., Берестова І. В., Штіблер А. В., Турлюн В. А. (2012)
Чабан Т. В. - Аналіз захворюваності на гнійні та серозні менінгіти за даними Одеської міської клінічної інфекційної лікарні, Усиченко К. М., Гедзул О. В., Мацюк В. Є., Титаренко В. В. (2012)
Чемич М. Д. - Вплив "Лакто" на клінічним перебіг, імунологічні та мікробіотичш зміни при гострих кишкових інфекціях, Полов'ян К. С. (2012)
Чумаченко Т. О. - Найпростіша модель розповсюдження інфекційної хвороби з множинними шляхами передачі на основі ситуаційного моделювання, Чумаченко Д. І., Макарова В. І., Коваленко О. С., Акопян Я. В. (2012)
Шевченко О. С. - Клінічні наслідки порушень внутрішньопечінкової гемодинаміки у хворих на туберкульоз легень, Чопорова О. І., Рогачевська Т. О. (2012)
Шевченко О. С. - Динаміка вмісту оксиду азоту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Бутов Д. О., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2012)
Шмойлов Д. К. - Особенности клинического течения, эндотоксикоза и антиэндотоксинового иммунитета при гриппе, Каримов И. З., Одинец Т. Н., Аршинов П. С., Козловский О. А., Дегтярева А. А. (2012)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Особливості захворювання, викликаного Salmonella typhi у пацієнтки з ВІЛ-інфекцісю (клінічний випадок), Шевченко О. П., Литвин К. Ю., Задорожня Л. О., Чорна Н. О. (2012)
Юхименко О. О. - Значення повторних епізодів гострих респіраторних вірусних інфекцій як причини рецидивуючого бронхо- обструктивного синдрому у дітей, Самарін Д. В. (2012)
Яценко О. Ф. - Прогностичні особливості епідемічної ситуації з ко-інфекції ТБ/ВІЛ по Дніпропетровській області, Авдоніна О. В., Райхерт І. П. (2012)
Абдуллаев А. М. - Проект квалификации ядерного топлива Украины (ПКЯТУ), Божко С. Г., Красноруцкий В. С., Латорре Р., Татаринов В. Р., Шумкова Н. Ю., Шепитчак А. В. (2017)
Ковбасенко Ю. П. - Аналіз досвіду США і України з використання методологічних та розрахункових підходів до обґрунтування ядерної безпеки систем поводження з ядерним паливом, Дудка О. О., Костюшко Я. В. (2017)
Авраменко А. А. - Исследование процессов теплообмена в модели активной зоны ядерного реактора с гелиевым теплоносителем, Ковецкая М. М., Дмитренко Н. П., Ковецкая Ю. Ю. (2017)
Kukhotskyi O. - Methodology for PSA Uncertainty Estimation and Application in Risk-Informed Decision-Making, Dybach O., Iešmantas T. (2017)
Гондлях О. В. - Розрахунковий аналіз термомеханічного стану герметизуючого сталевого облицювання захисних оболонок енергоблоків АЕС з реакторними установками ВВЕР-1000/В 320 в аварійних умовах, Крицький В. Б., Онопрієнко В. Ю., Чемерис А. О., Крицька Н. І. (2017)
Корчагін П. О. - Щодо перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, Ольховик Ю. О. (2017)
Кучмагра О. А. - Іонізаційна камера поділу як реперне джерело в аналізі потоків нейтронів, Мазний І. О., Одинокін Г. І., Садовніков А. С., Скорбун А. Д., Стадник С. М. (2017)
Харченко В. С. - Система послеаварийного мониторинга АЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов: модели надежности, Ястребенецкий М. А., Фесенко Г. В., Саченко А. А., Кочан В. В. (2017)
Резвик И. В. - Модернизация установок пожаротушения на АЭС Украины, Ефимова К. М., Поливода С. К., Иокст В. О. (2017)
Кузмяк І. Я. - Розвиток фізичного захисту радіоактивних відходів як крок до підтримання ядерної захищеності, Кравцов В. І. (2017)
Malynovska Yu. - Analysis of Terminology Used to Categorize Power Uprates of Nuclear Power Plants, Yesypenko Yu., Vlasenko K., Kovalchuk V., Bodrova I., Ved O. (2017)
Тематичний покажчик, 2017 (2017)
Авторський покажчик, 2017 (2017)
Шпилевський І. І. - 85 років на передових позиціях містобудування (2015)
Токар В. А. - Посвящается Белоконю Ю.М., директору института с 1993 по 2009 гг., Економов А. А. (2015)
Богорад О. Д. - Д.І.Богорад і Діпромісто. Життя між реальністю і мрією (2015)
Сєдак О. І. - Слово про Зодчого (2015)
Рапопорт А. Н. - Воспоминания о прошлом (2015)
Худяков Ю. Ф. - Годы профессиональной работы (2015)
Демин Н. М. - Гипроград (Діпромісто) 1930-2015 – флагман градостроительной науки и практики (2015)
Нудельман В. І. - Його величність "Діпромісто" (віват Гипроград!) (2015)
Палеха Ю. М. - Наукові дослідження в інституті "Діпромісто" (ретроспективний аналіз) (2015)
Зеркаль М. В. - Діпромісто: з величною історією до величних перспектив, Олещенко А. В., Сивак О. О. (2015)
Тімохін В. О. - Містобудування і урбанізація: містоустрій і містопристрій (2015)
Шебек Н. М. - Історія становлення і орієнтири розвитку навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд" (2015)
Вадимов В. М. - Розробка генеральних планів Полтави – традиції та новації (2015)
Ладигіна І. В. - Формування планувальної структури Харкова в провідних роботах "Діпромісто" (2015)
Яценко В. О. - Творчий початок великого успіху (2015)
Посацький Б. С. - Генеза і проблеми просторового розвитку Львова (на зламі ХХ – ХХІ ст.) (2015)
Русанова І. В. - Сучасні проблеми містобудівного проектування в Західному регіоні України, Дубина В. І., Склярова І. В. (2015)
Айлікова Г. В. - Досвід розроблення зонінгу в інституті "Діпромісто" (2015)
Кушниренко М. М. - Об издательской деятельности института "Гипроград" в 30-40-х годах (2015)
Куцевич В. В. - Творчість архітектора В.А.Куцевича у повоєнні роки (другої половини 40-х – початку 60-х років ХХ ст.) (2015)
Інесова Т. Ю. - Мой Гипроград (2015)
Тополянська І. Н. - Територіальне планування в роботах інституту "Діпромісто" (2015)
Палеха Ю. М. - Стокгольм, Петраковська О. С. (2015)
Ювілеї (2015)
Анотації (2015)
Вихідні дані (2015)
Вадімов В. М. - Синтагма планувальної та функціональної та функціональної організації міських територій (2014)
Дьомін М. М. - Містобудівний кадастр. Структурування і класифікація явищ та об'єктів містобудування, Сингаївська О. І. (2014)
Манцевич Ю. М. - Проблеми впровадження іноваційних підходів у сучасну законодавчу базу містобудівної діяльності, Макухін О. В. (2014)
Палеха Ю. М. - Типізація населених пунктів за особливостями внутрішньої функціонально-планувальної диференціації території (2014)
Петраковська О. С. - Територіальне планування на національному рівні в Німеччині, Toralph W. (2014)
Тімохін В. А. - Проблеми і шляхи становлення і розвитку функціоналізму в теорії містобудування (2014)
Шебек Н. М. - Еволюція підходів до функціонального використання міських територій (2014)
Дюжев С. А. - Планувально-ефективне використання територій як метрика гармонійної трансформації міського ландшафту (2014)
Ладигіна І. В. - Функціонально-планувальна трансформація найзначніших міст в умовах постіндустріального суспільства (на прикладі Великого Харкова), Ілляш А. М. (2014)
Посацький Б. С. - Урбаністичні концепції розвитку функції культури у значнішому місті (на прикладі Львова) (2014)
Русанова І. В. - Сучасні тенденції функціонально-планувальної організації міських територій, Сеньковська Я. Т. (2014)
Ричков П. А. - Функціональне використання територій німецьких поселень на Волині (ХІХ - перша третина ХХ ст.), Яцунова Н. А. (2014)
Черкасова Е. - Этапы формирования историко-культурного потенциала исторических городов Луганской области (2014)
Дідик В. В. - Проблеми формування та використання фрагментів третього зеленого кільця міста Львова (2014)
Ковальська Г. Л. - Властивості мережі навчально-виховних закладів як містобудівної системи, Смілка В. А. (2014)
Ковальський Л.М. - Мережа закладів позашкільної освіти в структурі міської забудови (на прикладі міста Дніпропетровська), Мерилова І. О. (2014)
Третяк Ю. В. - Композиційні прийоми удосконалення функціонально-планувальної та об'ємно-просторової організації ділянок міських пенітенціарних комплексів (2014)
Удовиченко О. С. - Формування та інноваційний розвиток єдиної системи промислових утворень міста Харкова (2014)
Панченко Т. Ф. - Нові концептуальні підході до функціонального зонування національних прирдних парків, Голуб А. А. (2014)
Анотації (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2017)
Бреннеман Л. - Выбор города-организатора Олимпийских игр современности (2017)
Круглик И. - Дистанционная педагогическая технология в сфере олимпийского образования студентов, Курамшин Ю. (2017)
Ермолова В. - Олимпийское образование в системе формирования гуманистических ценностей школьников, Щербашин Я. (2017)
Платонов В. - Теории адаптации и функциональных систем в развитии системы знаний в области подготовки спортсменов (2017)
Сушко Р. - Формирование теоретической модели развития баскетбола в Украине с учетом влияния факторов глобализации спорта высших достижений (2017)
Дмитриев А. - Витамин D: роль в спорте и спортивной медицине (обзор литературы), Калинчев А. (2017)
Чекман И. - Использование современных фармакологических технологий для поиска новых эргогенных средств в спорте: эмпирический анализ и реальный результат, Гунина Л. (2017)
Высочина Н. - Методология проведения психодиагностических исследований в олимпийском спорте (2017)
Фельдман В. - Форум "Олимпийский спорт: история и современность" (2017)
Ванько В. - Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу (2017)
Фольтович В. - Метод контент–аналізу текстової інформації інтернет-газети, Коробчинський М., Чирун Л., Висоцька В. (2017)
Sopruniuk A. - Measurement plannig of natural purification in artificial water reservoirs (2017)
Грицюк Ю. - Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні, Грицюк М. (2017)
Логойда М. - Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP (2017)
Назаркевич М. - Програма перетворення растрових контурних зображень на основі фрактальних сіток, Клюйник І. (2017)
Федасюк Д. - Методика розроблення структурно-автоматних моделей відмовостійких систем з альтернативними продовженнями випадкових процесів після процедур контролю, перемикання і відновлення, Волочій С. (2017)
Ковальчук А. - Модифікація алгоритму RSA з використанням побітових операцій у шифруванні-дешифруванні кольорових зображень, Цепак В., Шевчук А. (2017)
Ізонін І. - Дослідження та аналіз методів забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень на основі машинного навчання (2017)
Жолубак І. - Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF (dm) з великою основою, Глухов В. (2017)
Обельовська К. - Маршрутизація пакетів для автономних систем інтернету з врахуванням трьох критеріїв, Панчишин Р., Ліскевич О. (2017)
Дорошенко А. - Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління для енергетичних систем, Ткаченко Р., Цимбал Ю., Батюк Д. (2017)
Кочан О. - Експериментальне дослідження параметрів входу універсального блока збирання даних NI USB 6009, Рісна Л. (2017)
Boyko N. - Using captcha technology: pros and cons. ways to secure from spam-bots attacks, Stakhiv M. (2017)
Піцун О. - Адаптивний метод попередньої обробки гістологічних та цитологічних зображень (2017)
Пастернак І. - Принципи побудови геоінформаційної системи пошуку людей (2017)
Яковина В. - Огляд і аналіз моделей надійності програмного забезпечення, Мацелюх В. (2017)
О. Кузьмін - Імітаційна модель моніторингу навколишнього середовища безпровідною сенсорною мережею, Федека В. (2017)
Ковальчук А. - Рекурентні бінарні перетворення з елементами RSA і додаткове зашумлення під час шифрування/дешифрування зображень, Цмоць І., Гавриш Б. (2017)
Пелешко Д. - До питання про прискорений вибір значення коефіцієнта Кросинговера в задачах передискретизації зображень, Винокурова О., Рак Т., Ізонін І., Пелешко М., Михайлюк С. (2017)
Lenko V. - Knowledge representation models, Pasichnyk V., Shcherbyna Y. (2017)
Голембо В. - Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем, Бочкарьов О. (2017)
Чекурін В. - Математичне моделювання кінетики вирівнювання тиску газу в пористому шарі за малих збурень, Притула З. (2017)
Павлюк О. - Програмний комплекс для прогнозування основних характеристик надійності симетричних ієрархічних систем за допомогою штучних нейронних мереж (2017)
Горбатий І. - Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж (2017)
Теслюк Т. - Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону, Цмоць І., Опотяк Ю., Теслюк В. (2017)
Скакальська Л. - Алгоритми та програми обробки даних у прогнозуванні нафтогазоносності порід, Назаревич А., Струк Є. (2017)
Гасько Р. - Особливості контент-аналізу користувацької інтернет-діяльності для формування зрізу психологічного стану особистості, Висоцька В., Чирун Л. (2017)
Гриник Г. - Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат (2017)
Дубленич Р. - Побудова CI/CD процесу розроблення програмного забезпечення з використанням TЕamcity та GO CD, Струк Є. (2017)
Кут В. - Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами, Кунанець Н., Ковалюк Т. (2017)
Ковальчук А. - Побітові операції й елементи алгоритму RSA в шифруванні-дешифруванні кольорових зображень, Шевчук А., Цепак В. (2017)
Максимів О. - Зменшення кількості хибних викликів під час розв’язання задачі детектування полум’я у відеопотоці з використанням глибоких згорткових нейронних мереж, Рак Т., Пелешко Д. (2017)
Вавіленкова А. - Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом (2017)
Демчук І. - Застосування інформаційних технологій у визначенні транспортних кореспонденцій жителів міста (2017)
Процько І. - Розвиток алгоритму Вінограда перетворення Фур’є на базі твірного масиву, Рикмас Р. (2017)
Носенко C. - Метод побудови анімованих захисних елементів для друкованих та електронних відбитків, Оліярник Р., Назаркевич М. (2017)
Boyko N. - Сloud services and their selection algorithm (2017)
Бодянський Є. - Адаптивна матрична нейро-фаззі самоорганізовна мережа для кластеризації багатовимірних потоків даних, Винокурова О., Кобилін І., Мулеса П. (2017)
Титул, зміст (2017)
Цониас С. - Награды Спиридона Луиса, Анастасиу А. (2017)
Сушко Р. - Миграция в системе подготовки баскетболистов высшей квалификации (на материалах турниров Игр Олимпиад 1988 – 2016 гг.) (2017)
Безмылов Н. - Влияние "эффекта возраста" на отбор спортсменов и комплектование составов молодежных команд в игровых видах спорта (2017)
Гурова А. - Ускорение восстановления после травм верхних конечностей у квалифицированных боксеров с помощью кинезиотейпирования, Вертебная А. (2017)
Рыбина И. - Лабораторные маркеры адаптации организма биатлонистов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам, Ширковец Е., Нехвядович А. (2017)
Горская Г. - Мотивационный климат как психологический регулятор деятельности спортсменов: анализ зарубежных исследований (2017)
Петровская Т. - Социально-психологические составляющие функционального имиджа тренера по футболу, Малиновский А. (2017)
Ланка Я. - Теоретические и практические аспекты реализации биомеханических принципов организации перемещающих движений в спорте, Гамалий В. (2017)
Миа Э. - Современные тенденции в сфере информационно-коммуникационных технологий в олимпийском спонсорстве, Ярмолюк Е. (2017)
Павленко Ю. - Модель долгосрочного развития спортсменов в США, Андреев О. (2017)
Ермаков С. - Информационное обеспечение подготовки специалистов в области спорта в критериях качества научных публикаций (2017)
Титул, зміст (2017)
Соланеллас Ф. - Наследие Олимпийских игр 1992 г. в Барселоне, Кампс А. (2017)
Платонов В. - Основания для различий в методике тренировки мужчин и женщин (2017)
Козлова Е. - Динамическое равновесие как фактор повышения эффективности двигательных действий в спорте (на материале метания копья), Климашевский А. (2017)
Костюкевич В. - Тактические модели соревновательной деятельности в футболе (2017)
Ильютик А. - Взаимосвязь полиморфизмов генов с развитием физических качеств у спортсменов (на материале конькобежного спорта), Гилеп И. (2017)
Воронова В. - Влияние самооценки на игровую деятельность квалифицированных хоккеистов, Высочина Н., Михнов А. (2017)
Олешко В. - Биомеханические особенности техники толчка штанги у квалифицированных спортсменок, Иванов А., Солодкая О. (2017)
Бубка С. - Многогранный антураж в олимпийском спорте, Платонов В., Булатова М., Коваленко Н., Есентаев Т. (2017)
Верняев О. - Факторы, влияющие на результат соревновательной композиции на параллельных брусьях, Омельянчик-Зюркалова О., Салямин Ю., Добровольский Э. (2017)
Вадимов В. М. - К вопросу определения исследовательской проблемы отечественной урбанистики на основе инновационного подхода (2015)
Демин Н. М. - Районная планировка в Украине. Сорок лет спустя (2015)
Зеркаль М. В. - Довкілля як один з ключових предметів регіональних досліджень для цілей планування територій, Олещенко А. В. (2015)
Криворучко Ю. І. - Містобудівельні принципи інтеграції України до загальноєвропейського простору (на прикладі транспортних коридорів), Бобрун Н. В. (2015)
Палеха Ю. М. - Планувальний каркас України як основа забезпечення її сталого просторового розвитку (2015)
Панченко Т. Ф. - Зарубіжна практика територіальної організації рекреації на регіональному рівні, Звягінцева А. В. (2015)
Перегуда Є. В. - Розвиток системи регіонального управління та механізмів регіональної політики у роки незалежності України (2015)
Тімохін В. О. - Геометрія і мистецтво в регіональному плануванні і розплануванні (2015)
Шебек Н. М. - Перспективи формування і розвитку акваторіальних систем розселення в Україні, Чернятевич Н. Г. (2015)
Яценко В. О. - Містобудівні аспекти національної політики децентралізації та розвитку нового місцевого самоврядування в Україні (2015)
Дюжев С. А. - Місто як ландшафтний феномен розселення та його змістовно-масштабні виміри (2015)
Ковальський Л. М. - История формирования и современные проблемы развития сети кредитно-финансовых учреждений в Одесской области, Колесник О. В. (2015)
Куцевич В. В. - Функціонально-типологічні особливості формування громадських центрів малих міст України (2015)
Ладигіна І. В. - Структурно-планувальні аспекти формування "нової індустріалізації" в Харківській обласній системі розселення (2015)
Третяк Ю. В. - Основні засади й напрямки модернізації регіональної мережі пенінтеціарних комплексів (2015)
Удовиченко О. С. - Фактори впливу та стратегії інноваційного розвитку промислових територій міста Харкова (2015)
Устинова І. І. - Хвильова урбаністика – новий напрям містобудівної науки (2015)
Черкасова Е. Т. - Сохранение исторических ландшафтов усадебных дворцово-парковых ансамблей в системе природно-рекреационных территорий северо-восточного региона Украины (2015)
Яценко В. О. - Децентралізація, місцеве самоврядування, містобудівна діяльність – потреби та можливості, Шпилевський І.І. (2015)
Палеха Ю. М. - Будапешт, Підгрушний Г. П., Саламін Г. (2015)
Криворучко Ю. І. - У пошуках духу Сходу в західних завулках Кракова, Подхалянскі Б. К. (2015)
Вадимов В. М. - Памяти Фильварова Генриха Иосифовича (2015)
Анотації (2015)
Вихідні дані (2015)
Кузьмін О. Є. - Особливості стрес-менеджменту на вітчизняних підприємствах, Гончар М. Ф., Огерчук Ю. В. (2016)
Адамів М. Є. - Розвиток теоретико-методологічних засад інжинірингової діяльності на підприємствах, Куцин А. Р. (2016)
Батченко Л. В. - Теоретичні та прикладні засади реалізації толінгових операцій на вітчизняних підприємствах (2016)
Вербицька Г. Л. - Сутність ризику і причини його виникнення в умовах міжнародних економічних відносин (2016)
Мельник О. Г. - Розвиток теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах Європейської інтеграції, Адамів М. Є., Злотнік М. Л. (2016)
Пилипенко Л. М. - Суть та класифікація витрат основної діяльності логістичного підприємства, Князь С. В., Вінярська М. Р. (2016)
Руда Т. П. - Формування інформаційного забезпечення процесу управління витратами на підприємствах яєчного птахівництва, Свиноус І. В., Гаврик О. Ю. (2016)
Рябкова О. В. - Організаційний механізм моніторингу економічних показників результативності підприємств (2016)
Станасюк Н. С. - Методичний підхід до оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу (2016)
Телішевська О. Б. - Сутність та характеристика витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств (2016)
Тесак О. В. - Оцінювання ефективності заходів щодо зниження ризиків взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовищ (2016)
Хома І. Б. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання технологічного рівня машинобудівних підприємств, Біла Г. І. (2016)
Фещур Р. В. - Класифікація економічних об’єктів у багатовимірному ознаковому просторі, Кічор В. П., Копитко С. Б., Бабенко В. В. (2016)
Горбаль Н. І. - Особливості дитячого маркетингу, Гошовська О. В., Шелест В. Т. (2016)
Жежуха В. Й. - Сутнісна характеристика та основні принципи фандрайзингу, Стасів Н. В., Горячка О. О. (2016)
Мохняк В. С. - Фінансова звітність кредитних спілок (2016)
Мoroz М. - Using the multi-channel retailing by online shop – determinants of the development and barriers of the implementation (2016)
Лі А. К. - Щодо вдосконалення ринку прав інтелектуальної власності в Україні, Соловйов В. П. (2016)
Тиліпська Р. Б. - Етика бізнесу в умовах європейської інтеграції, Передало Х. С., Мукан О. В. (2016)
Фещур Р. В. - Інструменти оцінювання соціально-економічної взаємодії підприємств у бізнес-середовищі, Яворська Н. Р., Шишковський С. В., Яворський Р. Т. (2016)
Яремко І. Й. - Економічний інструментарій в управлінні процесами капіталізації підприємства, Шквір В. Д. (2016)
Віблий П. І. - Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності, Бондаренко Л. П., Ільчук П. Г. (2016)
Григор’єв О. Ю. - Проблеми введення мораторію на експорт лісу в Україні, Тодощук А. В., Іллейш Н. Б. (2016)
Когут І. В. - Інструменти управління проектами в стратегічному розвитку підприємства, Лебідь Т. В., Лучко Г. Й. (2016)
Турило А. М. - Фундаментальні передумови формування і забезпечення ефективної системи менеджменту підприємства на інноваційній основі, Турило А. А. (2016)
Шпак Н. О. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні, Литвин І. В., Томашевський М. Р. (2016)
Жук Л. В. - Матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень у вищих навчальних закладах (2016)
Салига Т. - "Нема на світі інших Батьківщин понад одну..." (Із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай-Галицької) (2017)
Тарнашинська Л. - Антропологічні практики повсякдення: людина як психологічна цілісність (До 80-річчя Євгена Гуцала) (2017)
Брайко О. - Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала (2017)
Дибовська О. - Оніричний хронотоп казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки "Панна квітів") (2017)
Крим, який ми любимо: Антологія / Упорядник Л. Тарнашинська. - Київ: Пульсари, 2016. - 600 с. (2017)
Федорук О. - Редакції роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада": сцена в пекарні (2017)
Сейтяг'яєв Н. - Новий рукопис "Історії Челебі Акая" (2017)
Соловій В. - П'ята всеукраїнська віршознавча конференція "Українська версифікація: питання історії та теорії" (2017)
Левчик Н. - Поезія Михайла Старицького: дискурс образної символіки (2017)
Шубравська О. - Комедійний жанр у драматургічній творчості Сидора Воробкевича (2017)
Нагорний Я. - Міжнародний науковий форум з нагоди 100-ліття академіка Мікулаша Неврлого (2017)
Голобородько Я. - Сексофонія Ельфріди Єлінек (2017)
Брега Л. - Про сни Токарчук і реальність Забужко (2017)
"Кордони, межі й помежів'я в літературі" (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Всесвіт. - 2016. - № 5-6 (2017)
Ковалець Л. - Роман Гром'як: життя infinite (Вертепи долі. Спогади про Романа Гром'яка / упоряд. З. Лановик, М. Лановик. - Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2016. - 565 с. (2017)
Пастух Б. - Повернення (Пуніна Ольга. Самітний геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет. - Київ: Академвидав, 2016. - 288 с. (2017)
Єсипенко Д. - Українська муза (Кирий П. М. Украинская муза: Переводы из классической антологии / науч. ред., сост., предисл. и коммент. В. К. Чумаченко. - Краснодар: Экоинвест, 2016. - 142 с.) (2017)
Андрущенко О. - Читач як чинник літературного процесу (Федута А. "Кто б ни был ты, о мой читатель..." Проблема читателя в литературе пушкинской эпохи. - Минск: Лимариус, 2015. - 400 с.) (2017)
Семінар у токійському університеті Дзьоті (2017)
Приліпко І. - Всеукраїнська конференція, присвячена Іванові Франку (2017)
Володимир Климчук (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Лішанський Є. Ю. - Микола Мефодійович Дьомін, Сингаївська О. І. (2016)
Тамара Федотівна Панченко (2016)
Демин Н. М. - Правовая реальность в сфере градостроительного регулирования (2016)
Куцевич В. В. - Соціально-гарантований рівень організації громадського обслуговування, Губов Б. М. (2016)
Манцевич Ю. М. - Концептуальні підходи до оновлення містобудівного законодавства (2016)
Палеха Ю. М. - Містобудівна документація у державах Європейського Союзу і в Україні: порівняльний аналіз, Олещенко А. В. (2016)
Панченко Т. Ф. - Удосконалення нормативної бази планування ландшафтно-рекреаційних територій (2016)
Тімохін В. О. - Проблеми і напрями розвитку нормативної бази у містобудуванні (2016)
Шебек Н. М. - Про засади реформування містобудівних нормативних документів України (2016)
Яценко В. О. - Ретроспектива "містобудівної норми" – інформаційна база розробки нормативної документації (2016)
Книш В. І. - Методика визначення та подолання дефіциту громадського простору в надущільненій багатоквартирній житловій забудові, Куровський Г. К. (2016)
Коротун І. - Шляхи оптимізації територіальних параметрів буферних зон об'єктів всесвітньої культурної спадщини при розробці генеральних планів міст (2016)
Криворучко Ю. І. - Досвід та тенденції формування сакральних місць та об’єктів у структурі міст та територій України (2016)
Ладигіна І. В. - Методика формування багатофункціональних комплексів у структурі "Великого міста", Ілляш А. М. (2016)
Морозік А. С. - Досвід США щодо формування архітектурно планувальної структури військових територіальних об’єктів (2016)
Удовиченко О. С. - Розділ "Виробнича територія" ДБН "Містобудування. Планування і забудова територій" (2016)
Вадімов В. М. - Барселона (2016)
Анотації (2016)
Вихідні дані (2016)
Білоус Б. Д. - Оптимальний алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором, Зелінський І. Д., Білоус Н. Б., Гинда М. Ю. (2017)
Білоус Б. Д. - Удосконалення структури принципової електричної схеми системи контролю та управління імпульсними електромагнітними полями у вертикальному, багаторівневому сепараторі, Зелінський І. Д., Кечур Д. І., Комлик О. С. (2017)
Корендій В. М. - Структурно-кінематичний синтез кривошипно-повзунного механізму крокування за заданою траєкторією руху опорної стопи (2017)
Онисько О. Р. - Про функціональну залежність величини половинного кута профілю замкової нарізі від величин переднього кута, кута нахилу та половинного кута профілю різальної кромки різця (2017)
Стефанович Т. О. - Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням, Щербовських С. В. (2017)
Бойко М. В. - Оптимізація конструкції пуансона технологічної оснастки штампу з метою підвищення його експлуатаційних характеристик, Велика О. Т., Лясковська С. Є. (2017)
Врублевський І. Й. - Вплив співвідношення між динамічним і статичним коефіцієнтами тертя на швидкість вібротранспортування при еліптичних коливаннях (2017)
Кулик В. В. - Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми (2017)
Новіцький Ю. Я. - Оптимізація параметрів демпфування автоколивань багаточастотної коливальної системи, Дмитерко П. Р. (2017)
Шахбазов Я. О. - Утворення залишкових напружень та їх залежність від технологічних параметрів процесу механічної обробки деталей, Широков В. В., Грінер І. М., Сторощук В. А. (2017)
Дейнека Р. М. - Магнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів (2017)
Кодра Ю. В. - Автоматизація контролю прецизійних циліндричних деталей, Завербний А. Р., Шенбор Ю. В. (2017)
Сліпчук А. М. - Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт, Яким Р. С. (2017)
Гінзбург М. - Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов (2017)
Кочан І. - Підручники з термінознавства кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Кримець О. - Багатозначність термінів як результат реінтеграції наукового знання (2017)
Дуцяк І. - Види дефініцій за вмістом інформації про відношення обсягів дефінійованого й суміжних понять (2017)
Коваль Р. - Проблеми перекладу термінології реабілітації, Тиравська О. (2017)
Партико З. - Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах (2017)
Зубков М. - Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 "Терміноло-гічна робота. Гармонізування понять і термінів", Микульчик Р., Мисак Р. (2017)
Хамар У. - Аналіз української термінології з галузі пізнавальної діяльності на позначення дій, подій і наслідків подій (2017)
Германович Г. - Медичні терміни зі соматичними компонентами псих(о)- в сучасній україн-ській мові (2017)
Куньч З. - Основні етапи становлення української електроенергетичної терміносис-теми, Харчук Л. (2017)
Ментинська І. - Віддієслівні прикметники в комп’ютерній термінології, Наконечна Г. (2017)
Микульчик Р. - До питання правопису фізичних епонімних термінів (2017)
Петрова Т. - Шляхи формування сучасної української фітомеліоративної термінології: термі-нологізування загальновживаної лексики й ретермінологізування лексики інших наук (2017)
Хирівська Г. - Терміни фармаекономіки та фармацевтичного термінознавства як тематичні групи фармацевтичної термінології (2017)
Южакова О. - Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики (2017)
Білоусова Р. - Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній укра-їнській мові (2017)
Наконечна Г. - Соматичні богословізми в системі українських народних ботаніч-них назв: соціолінгвістичний аспект, Вознюк Г. (2017)
Козелко І. - Граматична концепція Василя Сімовича (2017)
Чуєшкова О. - Синонімія в терміносистемі гендерної лінгвістики (2017)
Зубков М. - Наукові революції як змінювання світогляду (2017)
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРІЗВИЩ (2017)
Чибіряков В. К. - Обґрунтування точності геодезичних робіт у висотному будівництві, Старовєров В. С., Кравченко З. М. (2017)
Самойленко О. М. - Проблема відтворення еталонної горизонтальної оптичної осі під час повірки та калібрування геодезичних приладів, Адаменко О. В., Кукарека Б. П. (2017)
Кучер О. В. - Дослідження методики трансформування геодезичних, топографо-картографічних та кадастрових матеріалів у систему координат УСК-2000, Куриляк І. С., Старовєров В. С., Кошелюк Н. К. (2017)
Самойленко О. М. - Основні принципи створення та використання колійної системи координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ, Сикал С. А. (2017)
Исаев А. П. - Принципы измерения осадки статически неопределимых конструкций (на примере прямолинейного вертикального стержня), Шульц Р. В., Гуляев Ю. Ф., Стрилец В. С. (2017)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Ініціативи Eurosdr та Eurogeographics щодо використання сучасних методів збирання геопросторових даних для топографічного картографування (2017)
Гуцул Т. В. - Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України для потреб дорожньої галузі, Писаренок О. В. (2017)
Атаманенко Ю. Ю. - Оцінка точності визначення відстаней за результатами опрацювання аерофотознімків з БПЛА (2017)
Солом’янчук Л. Ю. - Аналіз використання даних дистанційного зондування землі в сільському господарстві (2017)
Гончерюк О. М. - Дослідження програмних засобів та моделей для автоматичного калібрування цифрових неметричних камер за площинними тестовими об’єктами (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Burak K. - Exploring the accuracy of lengths constructions when solving the engineering geodesy issues with RTN method, Lysko B. (2017)
Zabloтskyi F. - Monitoring of water vapor content by radio sounding data at the Kyiv aerological station and by GNSS observation data at the GLSV station, Gresko Ju., Palanytsa B. (2017)
Perij S. - Investigation of accuracy of methods of trigonometric levelling during the transmission of elevations over water surfaces, Pokotylo I., Korliatovych N. (2017)
Yankiv-Vitkovska L. - Constructing of regional model of ionosphere parameters, Dzhuman B. (2017)
Brodskiy N. - Using inverse filtering to increase the resolution IR images, Kondrato P., Oganesyan A., Tkachenko V. (2017)
Gebryn-Baydi L. - Application of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands (2017)
Ivanchuk O. - A study of fractal and metric properties of images based on measurements data of multiscale digital SEM images of a test object obtained, Tumska O. (2017)
Mielimąka R. - Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools, Sikora P. (2017)
Mendel V. - Application of mathematical morphology methods in terms of erosive processes research using aerial photography materials (2017)
Tokar O. - Application of satellite images for the estimation of forest inventory indices, Korol M., Havryliuk S., Cunjak A. (2017)
Chetverikov B. - Determination of location of the historical objects using photogrammetric methods and methods of non-destructive ground research, Bondar K., Homenko R., Dіdenko S., Sheyhet M. (2017)
Hubar Yu. - Using terrain laser scanning for determining real estate physical deterioration (2017)
Trehub M. - Concepts of rational land use, Trehub I. (2017)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2017)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2017)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – requirements for papers (2017)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – technical requirements for papers (2017)
Агафонова Н. В. - Проблемні питання початкових процедур і стадій конституційного реформаційного процесу (2016)
Губанова Т. О. - Управління в системі вищої освіти: концептуальні засади (2016)
Кравчук В. М. - Конституційно-правові основи статусу суддів за судовою реформою 1864 року (2016)
Марко Я. Р. - Правовий статус сурогатної матері (2016)
Петришина М. О. - Деякі аспекти реалізації актів суб’єктів місцевого самоврядування (2016)
Смазнова І. С. - Онтологічні засади феномену насильства (2016)
Тертишник В. М. - Мова і логіка закону (2016)
Розгон О. В. - Згода усиновлювачів та усиновлюваного: український та іноземний досвід (2016)
Рубан О. О. - Відшкодування фізичним особам моральної (немайнової) шкоди в Україні і зарубіжних країнах (2016)
Тупицька Є. О. - Авансування та попередня оплата як підстави виникнення кредитних правовідносин (2016)
Ходико Ю. Є. - Правова природа об’єкта спадкового правовідношення (2016)
Пунтус Д. А. - "Масове вивільнення працівників" як категорія трудового права (2016)
Соколова О. А. - Особливості оплати праці державних службовців за новим законом України "Про державну службу" (2016)
Лісова Т. В. - Відновлення земель: ефективність заходів (2016)
Глуховеря В. А. - Основні змістовні характеристики державної політики МВС України в правоохоронній сфері (2016)
Губанов О. О. - Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців України: проблеми правового регулювання (2016)
Дрозд О. Ю. - Види правових засобів регулювання проходження державної служби в Україні (2016)
Казанчук І. Д. - Адміністративно-правова система суб’єктів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Кіндрат П. В. - Параметри оцінювання ефективності інформаційного права (2016)
Корж І. Ф. - Основні критерії інформації – предмета інформаційної функції держави як безпекової (2016)
Лиськов М. О. - Розвиток лотерейної сфери у XIX – ХХ ст. (2016)
Негодченко В. О. - Механізм адміністративно-правового забезпечення інформації з обмеженим доступом в органах національної поліції України (2016)
Недов С. Л. - Засоби масової інформації як суб’єкт формування громадської думки про діяльність поліції (2016)
Пирожкова Ю. В. - Охоронна функція адміністративного права: історико-правовий вимір (2016)
Макарчук Р. В. - Визначення платника екологічного податку в разі передачі в оренду стаціонарного джерела забруднення (2016)
Шаренко М. С. - Правове регулювання транспортного податку в Україні (2016)
Дячкін М. О. - Суб’єкт злочину "масові заворушення" (2016)
Турчина О. С. - Становлення і розвиток здійснення громадського впливу на виправлення та ресоціалізацію засуджених (2016)
Шевченко О. Д. - Стан дослідження в науці проблем, що стосуються змісту права засуджених на освіту (2016)
Вапнярчук В. В. - Щодо концепцій недопустимості доказів (2016)
Ковальчук С. О. - Речові докази в кримінальному процесуальному законодавстві й доктрині кримінального процесу країн мусульманської правової системи (2016)
Курман О. В. - Відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом як предмет злочинного посягання (2016)
Шелякін О. С. - Обмеження, встановлені відносно підозрюваного, обвинуваченого під час застосування домашнього арешту (2016)
Бенч Н. В. - Застосування принципів кримінальної юстиції у праві Європейського союзу (2016)
Залізко О. М. - Cпортивний арбітражний суд – альтернативний спосіб вирішення спортивних спорів (2016)
Клименко К. П. - Міжнародне бюро громадської гігієни: процес утворення та ключові аспекти діяльності (1907 – 1946 рр.) (2016)
Кузьмін Е. Е. - Окремі аспекти правової кваліфікації випадків порушення внутрішнього порядку й виникнення обстановки внутрішньої напруженості (2016)
Тичина В. П. - Роль організації економічного співробітництва та розвитку в умовах глобілізації міжнародних економічних відносин (2016)
Бардашевич Я. В. - Взгляд общественности: утверждение правового статуса эмбриона человека, Лузгин И. И. (2016)
Салохин Н. П. - К вопросу продуктивности высшего образования в современной России (2016)
Задорожний Ю. А. - Арбітраж і медіація: традиції минулого й сучасного (2016)
Зайцева А. В. - Проблеми реалізації права громадян на доступ до культурних цінностей у контексті конституційної реформи (2016)
Щирба М. Ю. - Доступність охорони здоров’я (територіальний, професійний та інформаційний критерії) (2016)
Борсук Н. Я. - Правові засади методології управління об’єктами комунальної власності (2016)
Колісникова Г. В. - Право споживача на якісний товар: ретроспективний погляд і сучасні тенденції (2016)
Мельник Я. Я. - Судова політика та її інтеграційний процес як складова частина дії режиму цивільної процесуальної безпеки (2016)
Оцел В. Г. - Правова природа відчуження частки в товаристві з обмеженою відповідальністю (2016)
Пічко Р. С. - Правові аспекти страхування права інтелектуальної власності в Україні, Булат Є. А. (2016)
Самойлова Ю. Р. - Визнання незаконним рішення, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб як спосіб захисту цивільних прав та інтересів (2016)
Замрига А. В. - Теоретико-правова природа господарських договорів у національному та європейському праві (2016)
Коверзнев В. О. - Особливості організаційно-господарських відносин у кооперативних організаціях (2016)
Стадник И. В. - Статика и динамика механизма хозяйственно-правового регулирования (2016)
Васильківська В. В. - Деякі аспекти реформування державної служби в Україні (2016)
Заболотна Л. В. - Інституціональний вимір діяльності державних службовців дипломатичної служби (2016)
Карелін В. В. - Проблеми класифікації адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Кузнєцов Д. В. - Застосування скороченого провадження під час вирішення публічно-правових спорів (2016)
Культенко О. В. - Дослідження білінгвів і перспектива узагальнення використаних при цьому методик для аналізу інформаційної продукції (2016)
Михальський Ю. А. - Окремі питання методології та методів сучасного фінансового контролю (2016)
Мусієнко О. П. - Сучасний стан запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування України (2016)
Нікулін В. А. - Щодо деяких питань удосконалення законодавства України про зовнішню рекламу (адміністративно-правовий аспект) (2016)
Филь С. П. - Адміністративна відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності (2016)
Шишканов О. А. - Правові проблеми регулювання бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2016)
Гаркуша Ю. О. - Стан вивчення проблеми функціонування соціальних мереж у сучасній кримінології (2016)
Маркевич А. Р. - Кримінально-правова характеристика "закону" як ознаки об’єктивної сторони складу злочину "самоправство" (2016)
Поляков С. И. - Психолого-криминологическая характеристика личности боевика-террориста начала ХХ в.: реальность и политическая мифология, Хейлик В. В. (2016)
Филь Р. С. - Кримінально-правова охорона права промислової власності за законодавством України (2016)
Чекмарьова І. М. - Соціально-економічні передумови детермінації злочинності в прикордонному регіоні півдня України (2016)
Андрушко О. В. - Правова категорія "зловживання правом" у кримінальному судочинстві (2016)
Кривошеїна О. П. - Підходи до проведення почеркознавчого дослідження ієрогліфічних підписів (2016)
Латиш К. В. - Розслідування вандалізму: тактичні операції пошукового рівня (2016)
Лучко О. А. - Щодо кримінального процесуального імунітету (2016)
Шульган І. І. - Нові завдання прокуратури України в процесі становлення національного законодавства (2016)
Єлєазаров О. П. - Деякі питання кодифікації національного морського права (2016)
Попко Є. В. - Юридичний зміст "Brexit" та його перспективи для України (2016)
Морозюк С. М. - Суть механізму реалізації конституції та його співвідношення із суміжними механізмами (2016)
Наливайко Л. Р. - Принцип транспарентності влади: пострадянський та європейський досвід, Романов М. Ю. (2016)
Панькова Л. О. - Про питання взаємодії судів із засобами масової інформації (2016)
Тертишник В. М. - Принципи права та стратегія і практика судово-правової реформи (2016)
Хромей В. В. - Деякі питання реалізації молоддю конституційного права на працю (2016)
Кохан Г. Л. - Міжнародний досвід медіації в контексті проекту закону про медіацію в Україні (2016)
Мікуліна М. М. - Особисті немайнові права фізичної особи: українська історія формування (2016)
Новікова Н. А. - Поняття та ознаки свідка в цивільному процесі (2016)
Ходєєва Н. В. - Юридичні особи як суб’єкти права на інформацію про стан свого здоров’я (2016)
Яроцький В. Л. - Реалії та перспективи здійснення страхування правового титулу на вітчизняному ринку страхових поичслуг (2016)
Іванюта Н. В. - Теоретні питання дії джерел господарського права в часі (2016)
Коверзнев В. О. - Правова основа діяльності, структура й завдання міжнародного кооперативного альянсу (2016)
Дибань М. П. - Необґрунтована відмова в прийнятті на роботу як вияв дискримінації у сфері праці (2016)
Зіноватна І. В. - Правове регулювання юридичних гарантій для працівників на час виконання державних обов’язків (2016)
Ткаченко О. М. - Правові аспекти відновлення природних ресурсів: досвід країн Європейського Союзу та національне екологічне законодавство України (2016)
Бедний О. І. - Адміністративно-правові права й обов’язки службовців органів місцевого самоврядування (2016)
Галунько В. М. - Діяльність слідчих в умовах реформування (2016)
Глуховеря В. А. - Питання мети й завдань державної політики Міністерства внутрішніх справ України в сучасних умовах проведення реформ (2016)
Денисова А. В. - Діалектика й системний підхід як основа методології дослідження проблеми адміністративного нагляду органів виконавчої влади України (2016)
Карелін В. В. - Проблеми змісту сутності адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2016)
Лукомський А. О. - Проблематика адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення торговельних операцій у глобальній мережі інтернет, Рибіцький С. Б. (2016)
Мазурик С. В. - Інформаційна безпека органів прокуратури (2016)
Негодченко В. О. - Сутність інформації з обмеженим доступом в органах національної поліції України (2016)
Пирожкова Ю. В. - Виховна функція адміністративного права: сучасна переоцінка ціннісного змісту в контексті трансформації галузевого предмета (2016)
Хряпинський А. П. - Державна служба України з надзвичайних ситуацій як суб’єкт адміністративного процесу (2016)
Горностай А. В. - Деякі питання правового впливу на правомірну поведінку людини й регулювання її через систему вдосконалення норм про кримінальну відповідальність за замах на злочин (2016)
Шевченко Т. В. - Поняття та значення кримінологічної безпеки (2016)
Алєксєйчук В. І. - Криміналістична методика судового розгляду в кримінальному провадженні (місце в системі криміналістики) (2016)
Забарний М. М. - Зміни до кримінального процесуального кодексу україни: правова необхідність чи суб’єктивна доцільність (2016)
Затенацький Д. В. - Психологічна природа тактичних прийомів, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів (2016)
Латиш К. В. - Особливості окремих слідчих (розшукових) дій у ході проведення тактичної операції "радикал" під час розслідування вандалізму (2016)
Літвінов В. І. - Угоди у кримінальному судочинстві, Сачко О. В. (2016)
Семеногов В. В. - Генезис та сучасні погляди щодо поняття "протидія розслідуванню злочинів" (2016)
Єлєазаров О. П. - Деякі аспекти міжнародно-правової регламентації проведення морських наукових досліджень (2016)
Кольдрус І. В. - Щодо поняття імунітету вищих посадових осіб держав у міжнародному праві (2016)
Nehodchenko O. V. - Some problems of effective implementation of international law, Galaburda N. (2016)
Колпаков В. К. - Рецензія на монографію Фатхутдінова Василя Гайнуловича "Адміністративно-правове регулювання у сфері громадської безпеки в Україні" (2016)
Мосьондз С. О. - Рецензія на монографію Є. О. Легези "Теорія публічних послуг: Адміністративно-правова складова" (2016)
Торяник В. М. - Звернення до читачів (2016)
Івановський Д. В. - Ринок земель в Україні: проблеми законодавчого регулювання (2016)
Каткова Т. Г. - Особливості правових традицій Східної Азії (2016)
Кузенко У. І. - Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації: загальнотеоретичний аспект (2016)
Мандель Р. Я. - Дискримінація: поняття, ознаки (2016)
Соловйов О. В. - До питання про забезпечення соціально-економічних прав громадян у кризових умовах і роль у ньому державно-приватного партнерства (2016)
Хопта О. С. - Принципи судочинства: понятійний та нормативно-правовий аспекти (2016)
Гуйван П. Д. - Поновлення договору оренди землі в разі закінчення строку його дії: проблемні питання (2016)
Ківелюк Д. А. - Особливості визначення ціни в договорах про розповсюдження інтернет-реклами (2016)
Лежнєва Т. М. - Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України, Тітова І. В. (2016)
Мільман М. Д. - Загальнотеоретичні та правові аспекти інформації як об’єкта цивільних прав (2016)
Харківська П. Г. - Визнання права власності на предмет іпотеки: теоретичний та практичний аспект (2016)
Bilousov E. N. - As to the principles of economic security of Ukraine (formulation of the problem) (2016)
Захарченко А. М. - Щодо питання про умови договорів купівлі-продажу державного майна, які укладаються в процесі приватизації (2016)
Конопельцева О. О. - Юридична характеристика права на працю: поняття і зміст (2016)
Клєріні Г. В. - Про договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (2016)
Балабан С. М. - Інституціональний аспект публічного адміністрування сферою фізичної культури та спорту в Україні (2016)
Заболотна Л. В. - Перспективи вдосконалення діяльності державних службовців дипломатичної служби (2016)
Карпунцов В. В. - Функціональна природа прокуратури як правоохоронного органу: новітнє концептуальне праворозуміння (2016)
Легеза Ю. О. - Розгляд питання поняття "публічне адміністрування", Кулінич К. А. (2016)
Лелет С. М. - Проблеми побудови системи принципів адміністративно-правового регулювання управління в національній поліції України (2016)
Мельник Ю. С. - Напрями удосконалення роботи з посадовими особами, які плануються для призначення на керівні посади в ДФС (2016)
Нестеренко І. В. - Історіографія дослідження засад участі прокурора в адміністративному судочинстві в адміністративно-правовій доктрині та ґенеза закріплення їх у вітчизняному законодавстві (2016)
Терещук Ю. В. - Система адміністративно-правового забезпечення митної справи (2016)
Устименко О. С. - Сутність та специфіка професійної етики державного службовця (2016)
Чорна В. Г. - Особливості провадження за зверненням громадян, Красносельська Л. С. (2016)
Салій С. Л. - Класифікація та характеристика основних міжнародних фінансових організацій, з якими співпрацює Україна (2016)
Мокряк М. О. - Вплив засобів масової iнформації на формування суспільної думки, cтавлення до закону та злочинність (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі результати запобіжної діяльності прокуратури у сфері виконання покарань України (2016)
Ревтов О. В. - Ґенеза інституту відповідальності юридичних осіб у кримінальному праві зарубіжних країн (2016)
Сівак О. В. - Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (ст. 239-2 КК України): до проблеми об’єкта злочинного посягання (2016)
Трепак В. М. - Явище олігархії як чинник політичної корупції в Україні: кримінологічні аспекти (2016)
Доценко А. Ю. - Кримінальне провадження на підставі угод: теоретико-практичні аспекти участі прокурора (2016)
Ковальова Я. К. - Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення: теоретичні та практичні питання (2016)
Крайнікова О. В. - Суб’єкти реалізації функції підтримання обвинувачення в суді (2016)
Савкова К. С. - Окремі аспекти формування міжнародно-правових стандартів захисту прав особи у кримінальному процесі (2016)
Соколова Я. А. - Загальна характеристика особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики злочинів, віднесених до терористичної діяльності (2016)
Трофименко О.-А. С. - Дефініція, об’єкт, предмет, мета, завдання, принципи, ознаки та функції категорії "криміналістична версія" (2016)
Лошицький М. В. - Рецензія на монографію Фатхутдінова Василя Гайнуловича "Адміністративно-правове регулювання у сфері громадської безпеки в Україні" (2016)
Васильєв С. В. - Трудові відносини фармацевтичних працівників в українських землях Російської імперії в 2-ій половині ХІХ ст. (2017)
Гудзь Л. В. - Загальна характеристика механізму забезпечення виборчих прав громадян України (2017)
Завгородня Ю. С. - Сім’я звичаєвого права: загальна характеристика (2017)
Заєць А. С. - Самовиховання як форма та засіб правового виховання (2017)
Котуха О. С. - Правові аспекти реалізації державного суверенітету в умовах регіональної інтеграції, Гентош Р. Є. (2017)
Матвєєва Т. О. - Право стародавніх Афін (2017)
Олійник А. Ю. - Громадянські конституційні свободи особи у сфері новітніх технологій (2017)
Подковенко Т. О. - Антропологічні аспекти концепції Памфіла Юркевича (2017)
Хромей В. В. - Гарантії реалізації конституційного права на працю учасниками бойових дій (АТО) (2017)
Д’ячкова Н. А. - Здійснення права власності на житло, щодо якого встановлено опіку, Тучин Ф. А. (2017)
Лежнєва Т. М. - Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України, Тітова І. В. (2017)
Ребриш Б. Ю. - Застереження про публічний порядок та застосування іноземного законодавства у справах щодо захисту від недобросовісної конкуренції (2017)
Рябченко Ю. Ю. - До питання визначення верховенства права як основоположного принципу цивільного судочинства і співвідношення його з принципом законності (2017)
Старчук О. В. - До питання посвідчення нотаріусом конкубінатного договору (2017)
Чанишева А. Р. - Основні організаційні зобов’язання (2017)
Шаповал Л. І. - Обов’язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка (2017)
Григор’єва Х. А. - Правове забезпечення державної підтримки у сфері лізингу техніки та обладнання для АПК в Україні (2017)
Бориченко К. В. - Поняття та форми захисту права на соціальне забезпечення (2017)
Тарасенко В. С. - Окремі аспекти реалізації права на справедливий судовий розгляд справ у сфері соціального захисту (2017)
Чанишева Г. І. - Джерела колективного трудового права (2017)
Каракаш І. І. - Щодо правового регулювання відносин власності на атмосферне повітря (2017)
Курман Т. В. - Система заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: поняття, ознаки, зміст (2017)
Болокан І. В. - Адміністративно-правова норма: окремі питання формулювання дефініції (2017)
Головко В. В. - Нормативно-правове забезпечення відносин участі громадян в управлінні державними справами, віднесеними до компетенції органів законодавчої влади (2017)
Дембіцька С. Л. - Права і свободи громадян у контексті застосування органами державної влади адміністративного примусу (2017)
Зозуля І. В. - Правове забезпечення статусу суб’єктів виконавчого провадження у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів та установ (2017)
Ільков В. В. - Сутнісна характеристика джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2017)
Макушев П. В. - О некоторых аспектах исполнительного производства (2017)
Мироненко І. С. - Напрями та форми взаємодії в діяльності державної фіскальної служби України (2017)
Орловська І. Г. - Європейський досвід забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні (2017)
Прокопов С. О. - Інформаційно-технічна платформа інтерактивного комплексу з підготовки здобувачів вищої освіти та практичних працівників національної поліції в ДДУВС, Махницький О. В., Гавриш О. С. (2017)
Ростовська К. В. - Окремі питання участі громадскості у запобіганні корупції в Україні (2017)
Соболь Є. Ю. - Упорядкування правових основ захищеності інвалідів шляхом кодифікації (2017)
Надьон О. В. - Взаємодія й координація як форма забезпечення фінансової безпеки банків України (2017)
Бесчастний В. М. - Методи інформаційного забезпечення як інструментарій збору та обробки інформації про злочинність (2017)
Бондаренко О. С. - Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань: кримінально-правова характеристика (2017)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Взаємозв’язок кримінально-виконавчої та кримінально-правової політики України (2017)
Лень В. В. - Питання кваліфікації злочинів,предметом яких є державні нагороди (2017)
Лисодєд О. В. - Новий закон уніс нові корективи у правовий статус засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII) (2017)
Недов С. Л. - Поняття і принципи впровадження міжнародно-правових актів у кримінальне законодавство України (2017)
Багрій М. В. - До питання про використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2017)
Мамка Г. М. - Презумпція невинуватості в системі засад сучасного кримінального провадження (2017)
Марочкін О. І. - Щодо питання мотивування кримінальних процесуальних рішень (2017)
Рибалка О. В. - Участь приватного детектива (детективного агентства) у збиранні доказів стороною захисту (2017)
Васильченко О. П. - Деякі актуальні питання забезпечення принципу рівності прав національних меншин в Україні (2017)
Кобко-Одарий В. С. - Украинский правовой менталитет и его основные детерминанты (2017)
Кравець М. О. - Проблеми реалізації конституції в Україні (2017)
Кравчук К. Г. - Судова правотворчість у діяльності конституційного суду України: методологічні аспекти дослідження (2017)
Кузьменко Н. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних правовідносин: imperium vs dominium (2017)
Паламарчук В. А. - Характеристика основних видів правового режиму державної території (2017)
Слюсар К. С. - Права людини в мусульманському праві (2017)
Сорока О. С. - Співвідношення понять "сталий розвиток" і "право людини на розвиток" (2017)
Торгонська А. В. - Реформування органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Фаст О. О. - Поняття "право" і "закон" у філософсько-правовій думці європейського Середньовіччя (2017)
Чепель О. Д. - Децентралізаційні процеси в Україні та Латвії: порівняльне дослідження (2017)
Чепкаленко Д. О. - Розвиток інституту виконання судових рішень у ХV – першій половині ХІХ ст. (2017)
Керученко О. С. - Цивільно-правова характеристика договору про надання психологічних (психотерапевтичних) послуг (2017)
Лошак О. С. - Проблеми вирішення відводу судді в цивільному процесі України в суді першої інстанції (2017)
Самілик Л. О. - Впровадження інституту приватного виконавця в Україні: негативні та позитивні аспекти (2017)
Цибань А. А. - До питання співвідношення категорії "суб’єктивний цивільний обов’язок" та категорії "заборона" (2017)
Ченшова Н. В. - Відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2017)
Бутрин-Бока Н. С. - Виникнення корпоративних прав на підставі договору андеррайтингу (2017)
Григорчук М. В. - Правові гарантії щодо об’єктивного та справедливого захисту господарським судом правта законних інтересів суб’єктів господарювання (2017)
Можайкіна О. С. - Правове регулювання орендних відносин під час здійснення підприємницької діяльності (2017)
Неуров А. О. - Мерчандайзинг як правова категорія (поняття та сутність) (2017)
Соколова О. А. - Умови оплати праці – істотні умови державної служби (2017)
Харитонова Л. І. - Правові аспекти запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні (2017)
Смолярчук Р. Ф. - Природа права власності українського народу на ліси (2017)
Артеменко О. В. - Кіберполіція України. Організація діяльності та перспективи розвитку (2017)
Белей Є. Н. - Деякі питання публічного правонаступництва органів державної влади (2017)
Биков І. О. - Деякі питання імплементації європейських митних стандартів до законодавства України (2017)
Богуславський В. В. - Форми адміністративно-правового регулювання інформаційного забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку (2017)
Братковський В. М. - Проблемні питання притягнення посадових осіб органів місцевого самоврядування (об’єднаних територіальних громад) до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (2017)
Галунько В. М. - Певні аспекти наукової організації праці слідчих національної поліції (2017)
Гладій О. В. - Суб’єкти публічного управління у сфері регулювання, використання та охорони техногенних родовищ (2017)
Губанов О. О. - Особливості кримінальної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС (2017)
Дубняк М. В. - Соціально-правова модель прийняття рішень у місцевому самоврядуванні (2017)
Запотоцька О. В. - Структура Національного банку України (2017)
Карпунцов В. В. - Окремі новели процесуального застосування компетенції прокурором під час судових проваджень щодо адміністративних (публічних) спорів у сучасному вимірі конституційної модернізації у сфері правосуддя (2017)
Ковальчук А. Ю. - Теоретико-правове переосмислення викликів, загроз та небезпек фінансово-економічній безпеці України у світлі сьогодення (2017)
Когут В. М. - Державні послуги в наданні електронної інформації учасникам провадження в справах про адміністративні правопорушення (2017)
Пунда О. О. - Адміністративно-правове регулювання застосування засобів біометричного контролю (2017)
Румянцев Ю. В. - Проблеми захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності (2017)
Шаталова Л. М. - Участь громадськості у нормотворчій діяльності Міністерства освіти і науки України (2017)
Ширшова В. М. - Пріоритетні напрямки реформування законодавства в сфері фармацевтичної діяльності в Україні (2017)
Шляхтич В. В. - Публічні грошові фонди: їх місце у фінансово-правових відносинах (2017)
Панова О. О. - Поняття іпотечного кредиту: теоретико-правовий аналіз (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Кримінально-виконавчий складник системи військової юстиції в Україні: постановка проблеми (2017)
Новосад Ю. О. - Про деякі змістовні елементи діяльності прокуратури як суб’єкта загальносоціального запобігання злочинам (2017)
Пивоваров В. В. - Корпоративний ракурс транснаціональної організованої торгівлі людьми (2017)
Пивоваров В. В. - До питання сучасного рецидивізму деструктивної спрямованості в Україні (2017)
Прижбило О. В. - Теоретичні підходи щодо визначення поняття імпульсивної злочинної поведінки (2017)
Сокальська О. В. - Становлення в’язничної системи Королівства Данія (XVIII – XX століття) (2017)
Соломенко Г. В. - Юридична кваліфікація діянь щодо ухилення від оподаткування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні: проблеми здійснення та шляхи їхнього вирішення (2017)
Черкашин С. В. - Особливості концентрації організованої злочинності в Україні (2017)
Безпала В. В. - Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону як підстава для скасування або зміни судового рішення (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського