Scheludko I. - Achievements in training of future technology teachers: European experience (2015)
Baybakova O. - Peculiarities of cultural interaction in education: the US experience, Sidun L. (2015)
Nychkalo N. - Review on the monograph "educational problems of the present time" by Miroslaw J. Szymanski (2015)
Kовальчук В. - Виховання громадянської свідомості молоді у контексті освітніх реформ: досвід США (2015)
Шелудько І. - Досягнення підготовки майбутніх учителів технологій: досвід європейських країн (2015)
Байбакова О. - Особливості міжкультурної взаємодії в освітньому просторі США, Сідун Л. (2015)
Ничкало Н. - Рецензія на монографію "освітні проблеми сучасності" професора Мірослава Шиманьскі (2015)
Правила оформлення і подання рукописів(оновлені) (2015)
Звернення до керівництва держави щодо подолання кризової ситуації у сфері охорони земель (2017)
Гадзало Я. М. - Сучасні виклики модернізації аграрної політики України, Лузан Ю. Я. (2017)
Тараріко Ю. О. - Ґрунтозахисна ефективність міжгалузевої оптимізації агроекосистем, Величко В. А., Личук Г. І. (2017)
Петриченко В. Ф. - Вплив інокуляції та морфорегулятора на особливості росту рослин сої в умовах Лісостепу, Кобак С. Я., Чорна В. М. (2017)
Стегній Б. Т. - Ектопаразити як механічні і трансмісивні переносники інфекційних хвороб , Герілович А. П., Палій А. П., Машкей А. М., Сумакова Н. В. (2017)
Вожегова Р. А. - Створення та оцінка селекційного матеріалу люцерни з підвищеним рівнем азотфіксації, Тищенко О. Д. (2017)
Булгаков В. М. - Теорія відбивання бульб картоплі під час роботи спірального сепаратора, Адамчук В. В., Головач І. В., Смолінський С. В., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Фурдичко О. І. - Екологічні аспекти охорони фауни під час польових робіт, Новицький В. П. (2017)
Аристархова Е. О. - Визначення хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на Daphnia magna Straus та Тradescantia fluminensis Vellozо (2017)
Новаковський Л. Я. - Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель, Новаковська І. О. (2017)
Комар О. О. - Урожайність і якість коренеплодів пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин (2017)
Управління засоленими ґрунтами (2017)
М. В. Гладію — 65 (2017)
М. Я. Єфіменку — 75 (2017)
До 80-річчя від дня народження І. П. Масла (1937 – 2010) (2017)
Nychkalo N. - The "man–labour” system as the basis for interdisciplinarity of pedagogical science (2014)
Bidyuk N. - Master’s training as a part of young researcher’s professional development: British and Ukrainian experience (2014)
Lukianova L. - Professional activities of teacher-andragogue (foreign experience) (2014)
Sushentseva L. - Preparedness formation of the future vocational education teachers to occupational adaptation under conditions of globalization processes in society (2014)
Semenog O. - Professional training of future teacher in cross-cultural dialogue (2014)
Movchan L. - Development of plurilingual competencies through vocationally oriented language learning in Sweden (2014)
Krasilnikova H. - System of monitoring the quality of higher education in UK universities: experience for Ukraine (2014)
Skyba K. - Translators and interpreters certification in Australia, Canada, the USA and Ukraine: comparative analysis (2014)
Dolynskyi Y. - Peculiarities of formation the informative competence of future translators in EU universities (2014)
Korniienko V. - Comparative analysis of models of bachelors of arts’ professional training in applied linguistics at the universities of Ukraine and the USA (2014)
Protsko Y. - Requirements to the professional competence of English language teachers in Belgium (2014)
Kuchai T. - Aesthetic education of primary school pupils as an integral part of the national system of continuous art education in Japan (2014)
Nasilenko L. - Forming the future lawyers’ communicative competence: the experience of higher education in Ukraine and Germany (2014)
Proskurkina Ya. - Formation and development of the pre-professional training system of foreign medical applicants in Ukraine (historical and educational aspect) (2014)
Sushentsev A. - Advanced training of labour force: the USA experience (2014)
Mykhailiuk M. - Organizational and pedagogical fundamentals of professional training of future engineers in the field of nanoelectronics in UK universities (2014)
Бідюк Н. - Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та ураїнський досвід (2014)
Лук’янова Л. - Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) (2014)
Сушенцева Л. - Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до професійної адаптації в умовах глобалізаційних процесів у суспільстві (2014)
Семеног О. - Фахова підготовка майбутнього вчителя у вимірах крос-культурного діалогу (2014)
Красильникова Г. - Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України (2014)
Долинський Є. - Особливості формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів в університетах Європейського Союзу (2014)
Корнієнко В. - Порівняльний аналіз моделей професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах України та США (2014)
Процько Є. - Вимоги до професійної компетентності вчителів англійської мови у Бельгії (2014)
Насілєнко Л. - Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів: досвід вищої школи України і Німеччини (2014)
Проскуркіна Я. - Становлення і розвиток системи допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів медичного профілю в Україні (історико-педагогічний екскурс) (2014)
Сушенцев А. - Професійне вдосконалення виробничого персоналу: досвід США (2014)
Михайлюк М. - Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки в університетах Великої Британії (2014)
Вітання ювіляру (2014)
Рецензія доктора педагогічних наук, професора Гомонюк Олени Михайлівни на монографію Ольги Миколаївни Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури" (2014)
Правила оформлення та подання рукописів (2014)
Барановський О. І. - Зміст трансформаційних процесів в економічних системах (2017)
Пшик Б. І. - Забезпечення стійкості грошового обігу в Україні в контексті реалізації інструментів грошово-кредитної політики (2017)
Руденко М. В. - Теоретичні аспекти взаємодії фінансового і реального секторів економіки (2017)
Мороз М. О. - Стан формування системи забезпечення інвестиційної безпеки України (2017)
Хуторна М. Е. - Концептуалізація процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2017)
Хоружий С. Г. - Міжнародна практика нагляду за діяльністю фінансових (кредитних) кооперативів через механізми самоконтролю (2017)
Чібісова В. Ю. - Удосконалення інструментів регулювання ліквідності банків України (2017)
Мамедов С. Г. - Підвищення ефективності нагляду в контексті реструктуризації банків (2017)
Мельник С. С. - Типологія фінансового шахрайства в українських комерційних банках (2017)
Боярко І. М. - Концептуальна модель організації системи фінансового контролінгу на підприємстві, Гриценко Л. Л., Рябенков О. В. (2017)
Шубіна С. В. - Методика аналізу структури капіталу та її впливу на прибутковість підприємства (на прикладі ПАТ "САН ІнБев Україна"), Іщенко Т. І., Іщенко К. І., Мірошник О. Ю. (2017)
Рибалка Д. О. - Порівняння підходів філософії ощадливого виробництва і концепції системних обмежень як інструментів фінансового менеджменту (2017)
Поздняков Ю. В. - Значення досліджень методичної похибки методу дисконтування грошових потоків для розбудови інформаційної парадигми незалежної оцінки, Лапішко М. Л., Гохберг І. І. (2017)
Сословський В. Г. - Криптовалюти як система інвестиційних проектів, Косовський І. О. (2017)
Козоріз Г. Г. - Роль та місце соціального страхування в системі державних фінансів України (2017)
Wiatrowski Z. - Positive and disputable consequences of connecting science and education with labour market within new Polish reality (2014)
Sikora J. - Changes and threats to the employee development under social and economic conditions within global labour market (2014)
Leshchenko M. - Thomas Gordon’s communicative pedagogy in modern educational realities, Isaieva S. (2014)
Mukan N. - Theoretical analysis of Canadian lifelong education development, Barabash O., Busko M. (2014)
Petruk N. - Educational thought of Ukraine and Poland within renaissance culture: from the history of intellectual discourse of (2014)
Tretko V. - Conceptual ideas of masters’ professional training in international relations in Great Britain (2014)
Postryhach N. - Foreign approaches to determining the categories of teachers’ professionalization and professionalism in the system of continuing advanced training (2014)
Gritchenko I. - Formation of practical activity competence of future professionals in higher educational establishments of Ukraine and Germany (2014)
Guk S. - Interprofessional learning of physiotherapists under conditions of higher education in Great Britain (2014)
Velushchak M. - Case study method in business education in the USA (2014)
Levkovych Yu. - Theoretical analysis of the professional competence's formation and development in the light of Ukrainian and foreign scientists (in terms of the marketers’ professional skills and abilities) (2014)
Poperechna L. - Professional growth of primary school teacher during the inter-certification period in the system of continuous pedagogical education of the Russian Federation (2014)
Rudnitska K. - Professional training of economists in the USA (2014)
Лещенко М. - Kомунікативна педагогіка Томаса Гордона в сучасних освітніх реаліях, Ісаєва С. (2014)
Петрук Н. - Педагогічна думка України та Польщі у просторі ренесансної культури: з історії інтелектуального дискурсу XVI–XVII ст (2014)
Третько В. - Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії (2014)
Постригач Н. - Зарубіжні підходи до визначення категорій професіоналізації та професіоналізму учителя в системі неперервного підвищення кваліфікації (2014)
Гук С. - Міжпрофесійне навчання фахівців з фізичної реабілітації в умовах університетської освіти Великої Британії (2014)
Поперечна Л. - Професійний розвиток учителя початкових класів у міжатестаційний період у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації (2014)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені) (2014)
Глянько А. К. - Бобово-ризобиальный симбиоз: некоторые современные знания, Ищенко А. А., Филинова Н. В. (2017)
Колупаев Ю. Е. - Функционирование антиоксидантной системы растений при солевом стрессе, Карпец Ю. В., Ястреб Т. О. (2017)
Козеко Л. Є. - Синтез білка теплового шоку HSP70 і алкогольдегідрогенази у листках Arabidopsis thaliana і Sium sisaroideum у відповідь на затоплення ґрунту (2017)
Карпец Ю. В. - Роль ионов кальция и активных форм кислорода в индуцировании антиоксидантных ферментов и теплоустойчивости растительных клеток донором оксида азота (2017)
Косаківська І. В. - Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів, Войтенко Л. В., Яроцька К. М. (2017)
Ястреб Т. О. - Реакция устьичного аппарата растений арабидопсиса, дефектных по жасмонатному сигналингу, на действие абсцизовой кислоты и метилжасмоната, Колупаев Ю. Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А. П. (2017)
Косаківська І. В. - Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum spelta L., Бабенко Л. М., Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2017)
Якимчук Р. А. - Характер успадкування морфологічних ознак та елементів продуктивності у гібридів спельтоїдний хемомутант × пшениця м’яка озима (2017)
Олександр Петрович Дмитрієв (до 70-річчя від Дня народження) (2017)
Файт В. І. - Міжнародна наукова конференція "Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин", Волкова Н. Е., Молодченкова О. О., Колупаєв Ю. Є. (2017)
Пам’яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Rules for authors (2017)
Зміст вип. 1-2, 2017 (2017)
Лук’янова Л. Б. - Історико-теоретичні аспекти підготовки андрагогів у Польщі (2013)
Богів Е. І. - Діяльність народних університетів ФРН в істориічній ретроспективі (2013)
Велущак М. Я. - Історія та розвиток бізнес-освіти в США (2013)
Шийка О. І. - Особливості розвитку німецьких та австрійських університетів у XVIII столітті (2013)
Давиденко О. В. - Становлення та розвиток таємної організації вчителів у Польщі (1939-1944 рр.) (2013)
Литовченко І. М. - Історія зародження терміна "андрагогіка" як символу нової галузі освіти дорослих (2013)
Терьохіна Н. О. - Неформальна освіта дорослих у сучасному освітньому просторі (2013)
Бідюк Н. М. - Співпраця освітніх інституцій та громадських організацій щодо розвитку та підтримки освіти жінок у США (2013)
Сушенцева Л. Л. - Теоретичні засади професійної мобільності у працях зарубіжних учених (2013)
Кириченко В. І. - Когнітивний конструктивізм і рівень інтегрованості педагогічної системи навчальної дисципліни в контексті європейського досвіду, Скиба М. Є. (2013)
Авшенюк Н. М. - Сутнісні характеристики ступеневих програм вищої освіти у транснаціональному освітньому просторі (2013)
Ярова О. Б. - Тенденції оптимізації процесу навчання у початковій школі Євросоюзу (2013)
Білокопитов В. І. - Освітні програми Європейського Союзу для університетів та студентів (2013)
Лещенко М. П. - Освіта іммігрантів у Швеції: інтегративна політика, Бугасова Н. В. (2013)
Клочкова Т. І. - Суспільство ризику як чинник впливу на трансформацію менеджменту вищої освіти (2013)
Чистякова І. ‎А. - Особливості діяльності університетських мереж: Європейський контекст (2013)
Овчарук О. В. - Міжнародні стратегії запровадження освіти для демократичного громадянства у країнах Ради Європи (2013)
Десятов Т. М. - Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід (2013)
Чернякова Ж. Ю. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя в контексті інтернаціоналізації освітнього простору Великої Британії: компетентнісний підхід (2013)
Борсук К. М. - Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної компетентності сучасного перекладача (2013)
Жижко О. А. - Компетентнісний підхід у теорії і практиці підготовки фахівців для роботи з дорослими у Мексиці й Венесуелі (2013)
Сбруєв М. Г. - Матриця компетенцій адміністраторів наукових досліджень в американських університетах (2013)
Кудин В. О. - Гносеологические истоки современной педагогики (2013)
Тезікова С. В. - Сучасні тенденції у педагогічній освіті США (2013)
Wisniewska E. - Istota, geneza i funkcje studiow podyplomowych (2013)
Пазюра Н. В. - Роль педагогічного персоналу у професійному розвитку фахівців Японії в умовах внутрішньофірмової підготовки (2013)
Садовець О. В. - Професійний розвиток учителів, спрямований на підвищення рівня навчальної успішності учнів: досвід США (2013)
Самойлова Ю. Г. - Особливості професійного розвитку вчителів в умовах діяльності інноваційних шкільних мереж США (2013)
Ламанова Л. А. - Смысл и значение нормативной категории "педагогическая квалификация" через призму функций педагога (2013)
Котун К. В. - Використання педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії (2013)
Сахно М. В. - Професійна підготовка майбутніх викладачів у магістратурі університетів Великої Британії (2013)
Мовчан Л. Г. - Педагогічна підготовка вчителів іноземних мов країн Європейського Союзу в умовах мультилінгвізму (2013)
Пришляк О. Ю. - Удосконалення професійної підготовки педагогів України у контексті прогресивних ідей зарубіжного досвіду (2013)
Мукан Н. В. - Професійна підготовка бакалаврів за спеціальністю "Міжнародні відносини" в університетах Росії, США, України (2013)
Поліщук В. А. - Психолого-педагогічні аспекти реалізації зарубіжних підходів до професійної підготовки соціальних працівників (2013)
Каплун А. В. - Вплив сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання на підготовку кваліфікованих робітників у Польщі та Україні (2013)
Третько В. В. - Науково-дослідницька підготовка магістрів міжнародних відносин в університетах Великої Британії (2013)
Лопутько О. А. - Зарубіжний досвід застосування методу змішаного навчання в процесі вивчення англійської мови у ВНЗ (2013)
Пододіменко І. І. - Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців з комп’ютерних наук в університетах Японії (2013)
Проскуркіна Я. І. - Досвід підготовки іноземних студентів до навчання в медичних школах США (2013)
Гук С. В. - Кваліфікаційні напрями професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії (2013)
Торчинський М. М. - Особливості професійної підготовки фахівців з фольклористики: Україна та США, Волошина І. В. (2013)
Насілєнко Л. А. - Специфіка професійної підготовки майбутніх юристів в Україні та Німеччині (2013)
Титул, содержание (2014)
Tkach Ie. V. - Taxonomic Status of Neoechinorhynchus agilis (Acanthocephala, Neoechinorhynchidae), with a Description of Two New Species of the Genus from the Atlantic and Pacific Mullets (Teleostei, Mugilidae), Sarabeev V. L., Shvetsova L. S. (2014)
Aleksandrov B. - The First Finding of Bryozoan Pectinatella magnifica (Lophopodidae) in Lower Danube, Voloshkevich O., Kurakin A., Rybalko A., Gontar V. (2014)
Snegovaya N. Yu. - New Species of the Genus Rilaena (Opiliones, Phalangiidae) from the Mount Gyamish, Azerbaijan, Pkhakadze V. D. (2014)
Sergi T. A. - Latridius usovae, a New Species of the Minute Brown Scavenger Beetles (Coleoptera, Latridiidae) from Rovno Amber, Perkovsky E. E. (2014)
Varga A. - New Data on the Genus Dolichomitus (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in the Ukrainian Carpathians (2014)
Kopij G. - Avian Communities of a Mixed Mopane-Acacia Savanna in the Cuvelai Drainage System, North-Central Namibia, During the Dry and Wet Season (2014)
Tsvelykh A. N. - Song Repertoire and Comparative Analysis of Song Structure of Chaffinch, Frin-gilla coelebs (Fringillidae), from the Northeast of Balkan Region, Yablonovska-Grishchenko E. D. (2014)
Nazarenko V. Yu. - Epipharyngeal Morphology in Hyperini Larvae (Coleoptera, Curculionidae, Hyperinae) (2014)
Dolinskaya I. V. - Egg Morphology of Some Noctuidae (Lepidoptera) (2014)
Koziy M. S. - Morphofunctional Adaption of the Renal Tissue of Acipenser ruthenus (Actinopterygii, Acipenseriformes) Under Transformed Habitation Conditions (2014)
Pukhtayevych P. P. - Modified Method of Metaphase Plates Obtaining for Polypoid Fish Genera Carassius and Cobitis Karyotyping (Actinopterigii, Cypriniformes) (2014)
Gaponova Gaponova - The Seasonal Population Dynamics of the Cyclopoid Copepods (Cyclopoida, Cyclopidae) in Ponds of Kyiv Region (Ukraine), L. P. (2014)
Пасічник В. В. - До 20-річчя кафедри інформаційних систем та мереж, Литвин В. В. (2015)
Алєксєєва К. А. - Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2015)
Арзубов М. В. - Розширення для пошуку і видалення шкідливої чи непотрібної інформації в інтернет-браузері, Шаховська Н. Б. (2015)
Буров Є. В. - Програмні системи на базі онтологічних моделей задач, Пасічник В. В. (2015)
Верес О. М. - Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень (2015)
Висоцька В. А. - Аналітичні методи опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції (2015)
Гасько Р. В. - Інформаційна система аналізу психологічного стану особистості, Висоцька В. А., Чирун Л. Б. (2015)
Демчук А. Б. - Координація процесу тифлокоментування (2015)
Євланов М. В. - Моделі та методи синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи, Васильцова Н. В., Панфьорова І. Ю. (2015)
Камінський Р. М. - Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel, Бігун Г. В. (2015)
Кравець П. О. - Ігрова модель самоорганізації мультиагентних систем (2015)
Левус Є. В. - Аналіз ефективності аспектно-орієнтованої реалізації для забезпечення супроводу системи клієнт-серверної архітектури, Шалак М. І., Вітоль О. Я. (2015)
Литвин В. В. - Метод побудови інтелектуальних агентів на основі адаптивних онтологій, Гопяк М. Я., Оборська О. В., Вовнянка Р. В. (2015)
Литвиненко В. І. - Метод прогнозування гетероскедастичних процесів з використанням синтезованих поліноміальних нейронних мереж, Кожухівська О. А., Фефелов А. О. (2015)
Пасічник В. В. - Інформаційно-технологічний супровід особистісно-орієнтованого навчання як домінантна освітня тенденція, Шестакевич Т. В. (2015)
Тавров Д. Ю. - Забезпечення групової анонімності як задача пошуку потоку в мережі мінімальної вартості, Чертов О. Р. (2015)
Цмоць І. Г. - Синтез інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством, Скорохода О. В., Кісь Я. П. (2015)
Бісікало О. В. - Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту, Висоцька В. А. (2015)
Кульчицький І. М. - Концептуалізація понять "модель” та "моделювання” у наукових дослідженнях (2015)
Лозинська О. В. - Процеси інформаційної технології перекладу української жестової мови на основі граматично доповненої онтології (2015)
Чирун Л. Б. - Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних Web-ресурсів у межах регіону, Кучковський В. В., Висоцька В. А. (2015)
Андруник В. А. - Проект розроблення та впровадження системи електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2015)
Голощук Р. О. - Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес, Думанський Н. О. (2015)
Катренко А. В. - Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень, Пастернак О. В. (2015)
Кунанець Н. Е. - Соціокомунікаційна інженерія: об’єкт, предмет і методи дослідження, Пасічник В. В., Федонюк А. А. (2015)
Content "Information systems and networks” Bulletin. Information systems and networks (2015)
Абхари П. Б. - Теоретический анализ процесса выдавливания деталей с фланцем в закрытых матрицах (2017)
Броварець О. О. - Методика потрійної трилатерації визначення надточних координат місцезнаходження об’єкта (2017)
Воденникова О. С. - Оценка адекватности моделей прогнозирования коэффициентов трения композиционных материалов (2017)
Грибков Э. П. - Исследование процесса правки волнистости листов на листоправильных машинах, Гаврильченко Е. Ю. (2017)
Dmitriev D. O. - Using of the mechanism with parallel structures for lapping machining and new materials testing, Piven S. M., Fedorchuk D. D. (2017)
Клименко Л. П. - Відновлення поверхні тертя гільзи циліндра двз шляхом нарощування в присутності покриття-модифікатора Ti-TiO2-Cu2O, Андрєєв В. І., Случак О. І. (2017)
Копылов В. И. - Эффективность плазменных молибденовых покрытий на конструкционных материалах в условиях воздействия нагрузок и температур, Солодкий С. П., Селиверстов И. А. (2017)
Кузнецов Ю. Н. - Вызовы четвертой промышленной революции "Индустрия 4.0" перед учеными (2017)
Малахов А. В. - Моделирование процесса разрушения воздушных пузырей при заполнении замкнутых объемов, Палагин А. Н., Маслов И. З. (2017)
Нестеренко С. А - Универсальное антропоморфное захватное устройство для промышленного робота, Семенюк В. Ф., Кнюх А. Б., Садовец К. Л. (2017)
Носуленко В. І. - Вплив геометрії та розмірів електрода-інструмента на технологічні характеристики процесу розмірної обробки електричною дугою, Шмельов В. М., Юр’єв В. В. (2017)
Savkiv V. B. - Justification of the object of manipulation parameters influence on the optimal orientation and lifting characteristics of Bernoulli gripping device, Mykhailyshyn R. I., Mikhalishin M. S., Duchon F. (2017)
Свяцький В. В. - Підвищення продуктивності процесу глибокого свердління, Скрипник О. В. (2017)
Скрипник О. В. - Перспективні напрямки технологічного застосування гідратів двооксиду вуглецю, Свяцький В. В. (2017)
Тарган Д. В. - Вплив магнітно-абразивного оброблення на твердість та структуру матеріалу мітчиків із швидкорізальної сталі, Майборода В. С. (2017)
Бойко Г. А. - Вітчизняний та європейський досвід з переробки безнаркотичних конопель, Чурсіна Л. А., Кузьміна Т. О. (2017)
Валько М. І. - Перспективи плодоовочевої галузі в контексті запровадження міжнародних стандартів, Тіхосова Г. А., Стоянова О. В., Кулакович Г. О., Валько П. М. (2017)
Горач О. О. - Застосування технічного текстилю з льону олійногодля удосконалення дорожнього будівництва, Тулученко Н. В., Базик В. П., Князєв О. В. (2017)
Карманов В. В. - Анализ пылеулавливающего оборудования льнозаводов, Кузнецов С. И. (2017)
Ковалевський К. А. - Технологія виробництва натуральних харчових барвників, Мамай О. І., Валько М. І., Шанін О. Д., Кузьміна Т. О. (2017)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу КАМЕДЕЙ на реологічні властивості кетчупу, Чміленко Ю. В. (2017)
Литвиненко Н. М. - Дизайн колекції вечірніх суконь з формотворчими елементами сталагмітів (2017)
Малеев В. А. - Рыбные консервы: технологии, фальсификация, соответствие стандартам, Безпальченко В. М. (2017)
Сарібєкова Д. Г. - Розробка технології надання текстильним матеріалам спеціального призначення захисних властивостей, Куник О. М., Серветник Р. С., Сарібеков Г. С. (2017)
Семешко О. Я. - Вплив електроразрядної обробки на сорбційні властивості грубого вовняного волокна, Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2017)
Скропишева О. В. - Сучасні методи визначення амінокислот в харчових продуктах, Гнідець В. П., Лисенко В. А. (2017)
Слепчук І. - Дослідження впливу зшиваючих агентів на властивості поліуретанових полімерних плівок, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Куліш І. М. (2017)
Клещов Г. М. - Інтегрована інформаційно-вимірювальна система з автоматичним контролем виробництва деталей штампів, Братченко Г. Д. (2017)
Ляшенко А. В. - Застосування алгоритма на основі дескриптора текстури в розпізнаванні відеолапароскопічних зображень, Годлевський Л. С., Баязітов Д. М., Бузиновський А. Б. (2017)
Ляшенко Е. Н. - Онтологическая модель представления знаний в интеллектуальной системе управления процессами ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (2017)
Тіхосов А. С. - Розробка системи контролю вологості на базі мікрокомп'ютера raspberry PI B+, Цивільський Ф.М., Шерстюк В.Г. (2017)
Точилін С. Д. - Продуктивність restful та soap рнр web-сервісів при пошуку в даних postgresql (2017)
Адоньєв Є. О. - Особливості б-ліній, б-поверхонь, визначення, переваги та можливості застосування у композиційному методі геометричного моделювання, Верещага В. М. (2017)
Radetska S. V. - Preconditions of using information technologies in the english learning process for students of non-linguistic specialties (2017)
Mukan N. - The model of unification and the model of diversification of public school teachers’ continuing professional development in Great Britain, Canada and the USA, Myskiv I., Kravets S. (2016)
Savotina N. - The potential for development of Russian youth social activity (2016)
Winch J. - Does the students’ preferred pedagogy relate to their ethnicity: UK and Asian experience (2016)
Kurach M. - The development of future technology teachers’ artistic-projective abilities: foreign experience (2016)
Pavlyuk V. - Peculiarities in construction of future teachers’ professional training content in the system of multilevel pedagogical education in Canada, Ivanchyuk H. (2016)
Shumskyi O. - Modern approaches to foreign language teaching: world experience (2016)
Havrylenko K. - Development of formal agricultural education in Canada (based on the analysis of scientific periodicals of the 19th – early 20th centuries) (2016)
Demchenko I. - Forming of future teachers’ ICT-competence: Canadian experience (2016)
Komochkova O. - Linguistics undergraduate and postgraduate courses: experience of Lancaster University (UK) (2016)
Hizhynska T. - State education policy in the field of adult education in Germany (2016)
Курач М. - Розвиток творчих художньо-проектних здібностей майбутніх учителів технологій: зарубіжний досвід (2016)
Павлюк В. - Особливості конструювання змісту професійної підготовки майбутнього вчителя у системі багаторівневої педагогічної освіти в Канаді, Іванчук Г. (2016)
Гавриленко К. - Розвиток формальної аграрної освіти дорослих у Канаді (на аналізі періодичних джерел Канади у ХІХ – на початку ХХ століття) (2016)
Гіжинська Т. - Державна освітня політика Німеччини в галузі освіти дорослих (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Пасічник В. В. - До 20-річчя кафедри інформаційних систем та мереж, Кунанець Н. Е. (2015)
Астраханцев А. А. - Аналіз ефективності застосування вейвлет-перетворення в стенографічних системах передавання даних, Вовк О. О. (2015)
Басюк Т. М. - Забезпечення процесу візуалізації даних у середовищі відкритих систем (2015)
Василюк А. С. - Інтелектуальний аналіз структури даних та математичного забезпечення редактора формул алгоритмів (2015)
Годич О. В. - Фрактальні об’єкти як засіб уніформного проектування функцій інформаційних систем, Пасічник В. В., Прокопів Ю. О., Чайківський Н. Б. (2015)
Гринчишин Т. М. - Формування та цифрове опрацювання сигналів ув комп’ютерних системах з відкритими оптичними каналами (2015)
Грицик В. В. - Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі (2015)
Камінський Р. М. - Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів, Нич Л. Я., Шаховська Н. Б. (2015)
Козлов П. Ю. - Сучасні технології управління Web-ресурсами в інформаційній системі аналізу сервісу цифрової дистрибуції, Висоцька В. А., Чирун Л. Б. (2015)
Кучковський В. В. - Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону, Висоцька В. А., Нитребич С. З., Оливко Р. М. (2015)
Кушнірецька І. І. - Проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології mash-up, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2015)
Лур’є І. А. - Гібридизація алгоритму індуктивного кластер-аналізу з використанням оцінки щільності розподілу даних, Осипенко В. В., Литвиненко В. І., Таиф М. А., Корніловська Н. В. (2015)
Мельникова Н. І. - Особливості опрацювання медичної інформації для систем підтримки прийняття лікувальних рішень (2015)
Микіч Х. І. - Методи подання та опрацювання знань у системах зі ситуаційною обізнаністю, Буров Є. В. (2015)
Пасічник В. В. - Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів, Артеменко О. І., Попик І. В. (2015)
Пасічник В. В. - Інтелектуальна система "мобільний інформаційний асистент туриста”: функціональні та технологічні особливості, Савчук В. В. (2015)
Приймак М. В. - Моделі та інформаційні технології дослідження стохастично періодичних потоків, Маєвський О. В., Мацюк О. В., Шимчук Г. В. (2015)
Шаховська Н. Б. - Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2015)
Бігдай М. О. - Лексикографічна база даних на основі лексико-семантичних груп дієслів української мови (2015)
Литвин В. В. - Розроблення методів та засобів побудови інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів з використанням онтологічного підходу, Висоцька В. А., Досин Д. Г., Гірняк М. Г. (2015)
Лозицький О. А. - Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору (2015)
Назаркевич М. А. - Особливості розроблення інтерактивних електронних книг, Сторож О. В., Клюйник І. І. (2015)
Бойко Н. І. - Еволюція побудови архітектур інформаційних систем. Перспективи розвитку "хмарної” архітектури (2015)
Борис М. М. - Інтелектуальна система аналізу діяльності архітектурно-будівельної компанії, Шаховська Н. Б. (2015)
Захарія Л. М. - Алгебро-алгоритмічні підходи до опису предметних областей та синтезу програмних середовищ для них (2015)
Content "Information systems and networks” Bulletin. Information systems, networks and technology (2015)
Мацапура В. - П. Мериме как реципиент и интерпретатор творчества Н. Гоголя (2016)
Штейнбук Ф. - Конверґенція топосу насолоди у романах С. Поваляєвої "Замість крові" й Ф. Беґбеде "Романтичний егоїст" (2016)
Сидоренко О. - Співомовки Степана Руданського в жанровій парадигмі сміхової літератури (2016)
Ніколова О. - Псевдоморфні персонажі української бурлескно-травестійної літератури I половини XIX ст. в контексті європейської традиції (2016)
Тупахіна О. - Форми й засоби репрезентації вікторіанського метанаратива у літературному процесі порубіжжя ХХ–ХХІ сс. (2016)
Кобилко Н. - Інтерпретація міфологеми "Дорога" в українській химерній прозі, Кириленко Н. (2016)
Цепкало Т. - Міфологема місяця у творчості М. Йогансена та К. Гамсуна (2016)
Ніколенко К. - Форми інтертексту в п’єсі Б. Шоу "Пігмаліон" (2016)
Баландіна Н. - Слово ГАЗЕТА у словнику і в ментальному лексиконі (2016)
Лопата В. - Формально-граматичні типи двоскладних речень із бестіальними дієсловами неповної особової парадигми зі значенням видавання звуків (2016)
Зубець Н. - Традиційне і нове в мовотворчості Емми Андієвської – прозаїка, Калюжна А. (2016)
Тупиця О. - Функціонально-стилістичні особливості безеквівалентної лексики сучасної української мови у поетичному тексті (2016)
Тихоненко О. - Лінгводидактична спадщина є. К. Тимченка (до 150-річчя від дня народження видатного мовознавця) (2016)
Плющ М. - Особові співвідношення у світлі граматики, семантики і прагматики (2016)
Padalka O. - Modern guidelines for forming the international image of universities: foreign experience, Voronenko O., Humeniuk T. (2015)
Kovalchuk V. - Teaching staff advanced training in Russia, the Republic of Kazakhstan, the USA and Canada (2015)
Petruk N. - Ideas on moral and civil upbringing of personality in Italian and Ukrainian pedagogy during the Renaissance (2015)
Desyatov T. - Peculiarities of professional training standards development and implementation within competency-based approach: foreign experience (2015)
Pazyura N. - Development of teachers’ alternative certification in the USA (2015)
Mukan N. - Methodology of comparative analysis of public school teachers’ continuing professional development in Great Britain, Canada and the USA, Kravets S. (2015)
Zabolotna O. - Academic mobility projects management: challenges for Ukrainian professional education (2015)
Skyba K. - Key methodological aspects of translators’ training in Ukraine and in the USA (2015)
Bloshchynskyi I. - Peculiarities of US border guard officers’ training at the federal law enforcement training center using online campus (2015)
Lavrysh Yu. - Transformative learning as a factor of lifelong learning by the example of vocational education in Canada (2015)
Boichenko M. - Talent management programmes at British, American and Canadian universities: сomparative study (2015)
Bajpai Sh. - Mechatronics engineering education in India, Khare S. (2015)
Chychuk A. - The system of teacher education management in Great Britain (2015)
Romaniuk O. - European experience in teacher education and pedagogical mastery development (2015)
Zubekhina T. - Content of Bachelors’ in Tourism informative training in Ukrainian and Polish experience:comparative study (2015)
Zapotichna M. - Traditional education of aboriginal people in Canada: principles, methods and characteristic features (2015)
Komochkova O. - Undergraduate courses in linguistics at universities of Great Britain (2015)
Baranyuk V. - Experience of forming professional and communicative competency of future social workers in education systems of Western European countries (2015)
Shpychko I. - Foreign experience in forming social competency of future specialists in service sector (2015)
Падалка О. - Сучасні орієнтири формування міжнародного іміджу університетів: зарубіжний досвід, Вороненко О., Гуменюк Т. (2015)
Ковальчук В. - Підвищення кваліфікації вчителів у Росії, Республіці Казахстан, США й Канаді (2015)
Десятов Т. - Особливості розробки та реалізації стандартів професійної підготовки на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід (2015)
Блощинський І. - Особливості підготовки фахівців-прикордонників у федеральному правоохоронному навчальному центрі США на основі онлайн-кампусу (2015)
Чичук А. - Cистема управління педагогічною освітою у Великій Британії (2015)
Романюк О. - Європейський досвід педагогічної освіти і розвитку педагогічної майстерності (2015)
Шпичко І. - Зарубіжний досвід формування соціальної компетентності майбутнього фахівця сфери обслуговування (2015)
Wiatrowski Z. - Ukraina 2015 roku na drodze do lepszej i ludzkiej przyszłości (2015)
Правила оформлення і подання рукописів (2015)
Zhuravska N. - Global character of international labour migration: challenges and objectives for higher education in world context (2016)
Ogienko O. - Professional training of economists at Polish universities (2016)
Homoniuk O. - Peculiarities of future finance and economics specialists’ training in Western European countries and Ukraine, Pokudina L. (2016)
Ikonnikova M. - Organizational and content peculiarities of english teachers’ professional training in Canada (2016)
Akhtar Sh. - Control system education for mechanical engineering undergraduate curriculum in India, Iqbal S. M., Bajpai Sh. (2016)
Shumeiko Shumeiko - Content peculiarities of Master’s professional foreign language training in translation studies and interpretation at the universities of Slovakia (2016)
Manyuk L. - Future physicians’ professional communication skills training at US universities: structure and content (2016)
Bidyuk D. - Using web-based technologies and tools in future choreographers’ training: British experience (2016)
Yashchuk S. - Forming students’ professional legal competency: foreign experience (2016)
Shevchenko A. - The essence and structure of Masters’ of Public Administration core competencies in the USA (2016)
Sosnova M. - Guidelines for professional training of junior medical staff in the context of European experience (2016)
Glyanenko K. - Professional training of language teachers in the context of British experience (2016)
Maksymchuk I. - Forming pedagogical mastery of physical education teachers in the context of native and foreign scholars' views (2016)
Fasolya O. - The system of environmental education in the USA: normative and legal aspect (2016)
Журавська Н. - Глобальний характер міжнародної трудової міграції: виклики та завдання вищої освіти у світовому контексті (2016)
Огієнко О. - Професійна підготовка фахівців економічного профілю в університетах Польщі (2016)
Гомонюк О. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України, Покудіна Л. (2016)
Манюк Л. - Структура й зміст фахової комунікативної підготовки майбутніх лікарів в університетах США (2016)
Ящук С. - Формування професійно-правової компетентності студентів: зарубіжний досвід (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Момотюк Л. Є. - Принципи підготовки та подання фінансової звітності за МСФЗ: синтез теорії та практики, Шкуліпа Л. В. (2015)
Шевчук О. А. - Стан формування системи державного фінансового контролю в Україні (2015)
Старостенко Г. Г. - Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці, Козар В. В. (2015)
Мороз О. В. - Динаміка діяльності агрохолдингів у постреформеному сільськогосподарському виробництві, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2015)
Вініченко І. І. - Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Сорока Ю. О. (2015)
Жигірь А. А. - Формування кластерів, як світова тенденція, пошуку шляхів підвищення ефективності підприємницької діяльності (2015)
Ханин И. Г. - Теоретико-методологические основы информационной безопасности научно-технологического развития корпоративной экономики (2015)
Будько О. В. - Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства (2015)
Бабіченко В. В. - GR-менеджмент як складова корпоративної стратегії в інформаційній економіці (2015)
Андрющенко К. А. - Конкурентна стратегія функціонування інтелектуального капіталу на підприємстві (2015)
Гусєв Ю. В. - Поняття спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку (2015)
Кулінська А. В. - Особливості державного регламентування фондової політики України (2015)
Бірдус Л. В. - Економічні аспекти демографічної ситуації в Україні (2015)
Камбур О. Л. - Особливості стимулювання заходів з енергозбереження на державних та комунальних підприємствах, Костенок Я. О. (2015)
Радзівіло І. В. - Управління механізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства (2015)
Тимощук О. М. - Інформаційно-логістичні системи в сучасних транспортних технологіях, Мельник О. В. (2015)
Коробова Н. М. - Здобуття конкурентних переваг птахівничими підприємствами України в умовах глобалізації економіки (2015)
Шевченко І. Ю. - Регіональні особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні (2015)
Алдошина М. В. - Обгрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі, Брусільцева Г. М. (2015)
Риковська О. В. - Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції (2015)
Сіліна І. В. - Побудова процесу антикризового фінансового управління підприємством в умовах внутрішньої та зовнішньої нестабільності (2015)
Рябченко О. О. - Економічні рішення в умовах ризиків кліматичних змін, Герасименко Н. А. (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Cталий розвиток аграрного сектору економіки та його економічне забезпечення (2015)
Кіпа М. О. - Структурно-функціональна модель управління фінансовими ресурсами підприємства (2015)
Шутько Т. І. - Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств (2015)
Райнова Л. Б. - Реформування зарплатних податків: грузинський досвід та вітчизняні реалії (2015)
Фаріон Н. О. - Принципи корпоративного управління: міжнародний та вітчизняний досвід (2015)
Землячова О. А. - Організація страхування банківських ризиків (2015)
Чулаєвська М. Є. - Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до Угоди про асоціацію (2015)
Шульга Н. Д. - Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід (2015)
Остапенко О. Г. - Конституційно-правові засади формування та реалізації державної політики розвитку територіальної громади в Україні, Барановська Т. М. (2015)
Лашко А. О. - Дискурсивний аналіз як метод аналізу державної політики (2015)
Вострікова Н. В. - Сучасне організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні (2015)
Ясній П. В. - Методика експериментальних досліджень вимушених коливань підсилених циліндричних оболонок, Пиндус Ю. І., Гудь М. І. (2017)
Ковбашин В. І. - Дослідження технологій покращення фізико-механічних і хімічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію, Бочар І. Й. (2017)
Чигарьов В. В. - Властивості електрошлакової сталі, переплавленої за біфілярною схемою з використанням твердого старту, Власов А. Ф., Макаренко Н. О., Голуб Д. М., Гринь О. В., Пліс С. Г. (2017)
Кондратюк О. М. - Дослідження взаємодії частинки абразивного робочого середовища при вібраційній обробці з оброблюваною поверхнею деталі, Ляшук О. Л., Клендій В. М., Галан Ю. Я. (2017)
Каменєв С. В. - Модифікація пластин ланок приводних роликових ланцюгів, Тарова М. Ю., Фот А. П., Кривий П. Д. (2017)
Клендій В. М. - Теоретичні передумови зміцнення робочих поверхонь гвинтових робочих органів, Кучвара І. М., Чвартацький Р. І., Навроцька Т. Д., Дуда Б. П. (2017)
Марчук Р. М. - Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти, Комар Р. В., Дубиняк Т. С., Фльонц О. В., Диня В. І., Семенів І. І. (2017)
Довбуш Т. А. - Математична модель розвитку крайової тріщини при згині симетричних тонкостінних профілів, Хомик Н. І., Довбуш А. Д., Рубінець Н. А. (2017)
Абрамович А. О. - Нормування сигналів вихрострумових перетворювачів для коректного їх порівняння, Піддубний В. О. (2017)
Яненко О. П. - Автоматизована система для опромінення біологічно активних точок людського організму, Адаменко В. О., Шевченко К. Л., Кузь В. І. (2017)
Готинчан І. З. - Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра 2-го роду – Фур’є на полярній осі (2017)
Бачинський М. В. - Визначення інтенсивності неінтенсивного потоку світла після поширення через шарувате біологічне середовище, Стоянов Ю. М., Яворський Б. І. (2017)
Барило Г. І. - Методика аналізу похибок вимірювального перетворення імпедансної спектроскопії з активацією негармонічними сигналами, Голяка Р. Л., Вірт В. В., Везир Ф. Ф. (2017)
Чесановський І. І. - Представлення вузькосмугових радіосигналів із кутовою модуляцією в системах транкінгового радіозв’язку методом головних компонент, Левчунець Д. О. (2017)
Нотатки та видавничі сторінки (2017)
Гончаренко О. В. - Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва, Самілик Т. М. (2015)
Котляревський Я. В. - Ієрархічне впорядкування зовнішніх загроз як основа застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівного підприємства, Караїм М. М., Ратушняк Ю. В. (2015)
Омельчук В. О. - Динаміка доступності житла для громадян України у 2011—2014 роках (2015)
Шпак Л. О. - Аналіз зовнішнього середовища та структури туристично-рекреаційного комплексу України (2015)
Гайдуцький І. П. - Ідентифікація низьковуглецевості та інвестиційної привабливості національних економік (2015)
Белінська С. М. - Удосконалення процесу державного регулювання інвестиційної діяльності, Токар М. А. (2015)
Бороденко Т. М. - Особливості акцій корпоративних інвестиційних фондів: вітчизняний досвід (2015)
Пєтухова О. М. - Удосконалення вхідного контролю в системі якості машинобудівного підприємства, Хмара Н. О. (2015)
Зеркаль А. В. - Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури (2015)
Попова І. А. - Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального співробітництва, Сєрєбряк К. І. (2015)
Горбань В. Б. - Трансформація імперативних підходів до процесу планування в енергетичній сфері України (2015)
Дешевенко Л. П. - Економічна діяльність підприємств туристичної галузі (2015)
Рогозян Ю. С. - Угода про міжрегіональне співробітництво: основні принципи та розробка проекту, Плетньов М. В. (2015)
Гавриленко А. С. - Концептуальні засади регіонального ровзитку (2015)
Лаврук В. В. - Формування напряму економічної модернізації тваринництва в розвитку аграрного сектору національної економіки (2015)
Міщук Є. В. - Особливості формування організаційної структури управління на малому підприємстві, Чала С. В. (2015)
Лапін О. В. - Інноваційні системи формування фінансових ресурсів підприємств України, Кхаірі Мохаммед Амір (2015)
Котіна Г. М. - Альтернативні технології бюджетного забезпечення територіального розвитку: імплементація світового досвіду у вітчизняну практику, Степура М. М., Батюта А. Ю. (2015)
Гальперіна Л. П. - Фінансові чинники стратегій ТНК на глобальному ІТ-ринку, Лук'яненко Л. І., Яценко А. Ю. (2015)
Гаджиевa A. A. - Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике (2015)
Аллазов М. И. - Регулирование рынка ценных бумаг Азербайджана на современном этапе (2015)
Сітковська Н. Р. - Теоретичні аспекти утворення та розвитку кластерних структур в Україні (2015)
Танасієва М. М. - Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства (2015)
Серьогіна Н. В. - Фінансові аспекти розвитку державно-приватного партнерства у будівництві та реконструкції регіонального дорожнього господарства (2015)
Дерун А. М. - Фінансові результати діяльності великих, середніх і малих підприємств України (2015)
Могилат М. Г. - Оцінка інтенсивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств України (2015)
Холявка Л. Ю. - Процесно-аналітична модель удосконалення використання інтелектуального потенціалу підприємства (2015)
Коврегін В. В. - Державні механізми економічної підтримки інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України (2015)
Долот В. Д. - Економічні відносини охорони здоров'я як макроекономічна корпорація (до проблеми державного управління здоровоохоронною сферою) (2015)
Соколова О. М. - Механізми державного регулювання санаторно-курортної реабілітації поранених з вогнепальними переломами довгих трубчатих кісток (за матеріалами літературних джерел російських авторів) (2015)
Данишенко О. С. - Питання набуття міжкультурної компетентності: американський підхід (2015)
Відлер О. М. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення дотримання прав людини (2015)
Рудик Р. І. - Вітчизняна галузь хмелярства: проблеми та сподівання (2012)
Мельничук А. О. - Оптимальне вологозабезпечення — елемент технології вирощування пелюшко-вівсяної сумішки на зерно в умовах Полісся на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах, Кучер Г. А., Костюшко П. В. (2012)
Ковальов В. Б. - Економічна ефективність альтернативних органо-мінеральних систем удобрення у короткоротаційній сівозміні, Романчик Л. Д., Трембіцька О. І., Рибак В. В. (2012)
Міронова Н. Г. - Агроекологічні умови прибережної зони техногенних водойм Малого Полісся (2012)
Ворона Л. І. - Інтенсивна технологія вирощування пшениці озимої в умовах Полісся, Сторожук В. В., Майстер А. А. (2012)
Ратошнюк В. І. - Використання люпину вузьколистого на зернофураж в умовах Полісся України, Ратошнюк І. Ю. (2012)
Кочик Г. М. - Особливості формування забур’яненості ґрунту і посівів у регіоні Полісся України (2012)
Венгер О. О. - Технологічна оцінка перспективних номерів хмелю селекції Інституту сільського господарства Полісся (2012)
Чернуський В. В. - Відповідність схеми і результативність селекційної роботи стосовно принципів і методів добору в популяціях аутогамних і алогамних культур на прикладі гороху польового і жита озимого, Чернуська Т. А. (2012)
Колтунов В. А. - Фактори впливу на утворення нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Західного Полісся, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2012)
Мостовенко О. О. - Кореляційні взаємозв’язки продуктивності та якості насіння різних типів льону залежно від погодних умов, Семеній О. Г. (2012)
Милоста Г. М. - Влияние борного микроудобрения на продуктивность валерианы лекарственной (2012)
Штанько І. П. - Удосконалення схеми селекційного сортовивчення генотипів хмелю з використанням біотехнологічних методів їх розмноження, Михайліченко К. П., Дзядович О. Л. (2012)
Кормільцев Б. Ф. - Вплив складу середовища на регенерацію різних сортів хмелю у культурі in vitro, Козлик Т. І., Ратошнюк Н. П., Черненко О. В., Левчук В. П. (2012)
Стецюк О. П. - Альтернативні системи удобрення хмелю, Кириченко Л. П. (2012)
Венгер В. М. - Ефективність застосування нового акарициду Аполло, к.с. проти павутинного кліща на хмелю, Венгер О. В., Федорчук Н. А., Якубенко І. В., Данкевич Є. М. (2012)
Савченко Ю. І. - Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні різних силосів, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А., Гончарова К. В., Чорна Л. І. (2012)
Ємець З. В. - Вплив екологічних факторів на живі організми та безпечність продуктів харчування в умовах антропогенного тиску на агробіогеоценози, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2012)
Савчук І. М. - Продуктивні якості молодняку великої рогатої худоби при згодовуванні екструдованої пелюшки, Костанецька Ю. В. (2012)
Кивенко О. М. - Динаміка показників якості шкіри бугайців різних генотипів поліської м’ясної породи (2012)
Дутов О. І. - Моніторинг та аспекти мінімалізації екологістики радіонуклідів в агроекосистемах, Фещенко В. П. (2012)
Рідей Н. М. - Екологічна оцінка агроландшафтів та картування усередненої видової рясності природного біорізноманіття, Горбатенко А. А. (2012)
Савченко Ю. І. - Баланс цезію-137 в організмі бугайців при різних типах годівлі, Карпюк Н. А. (2012)
Борисюк Б. В. - Особливості накопичення рослинами кадмію та свинцю залежно від норм добрив, Журавель С. В., Залевський Р. А., Князєва О. П. (2012)
Приймачук Т. Ю. - Оцінка потенціалу особистих селянських господарств Житомирської області, Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А., Сітнікова Т. Ю. (2012)
Свірчевська О. В. - Динаміка накопичення ксантогумолу в процесі формування та дозрівання шишок в перспективних сортах хмелю, Гринюк Т. П. (2012)
Власенко О. О. - Особливості вирощування ріпаку озимого в агроекосистемах Полісся (2012)
Кошицька Н. А. - Зміни показників якості ріпакової олії при різних режимах зберігання (2012)
Венгер О. В. - Ефективність ґрунтового гербіциду Дуал Голд 960 ЕС, к.е. на хмільниках (2012)
Дем’янчук Л. С. - Вплив регуляторів росту рослин на динаміку показників вмісту міді в рослинах хмелю (2012)
Венгер В. В. - Ефективність застосування нового фунгіциду Ревус 250 SC, к.с. проти несправжньої борошнистої роси хмелю (2012)
Марцинівський М. В. - Особливості росту і розвитку суниць садових на дернових ґрунтах Полісся за різних систем удобрення (2012)
Аннотации (2012)
До відома авторів! (2012)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Церковні новини (2017)
Лозінський К. - Помічники св. імператора Юстиніана І Великого, прот. прот. (2017)
Феогност (Бодоряк) - Великий скит у XVII ст.: поширення Студійського та Єрусалимського уставів, ігум. ігум. (2017)
Капітула М. - Літургія Ранішосвячених Дарів на українській землі, прот. прот. (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у текстах богослужіння таїнства Священства (2017)
Gurevych R. - Blended learning and innovative technologies in training of future specialists in foreign higher education institutions, Kademiya M. (2017)
Vovk M. - Trends in folklore studies development in the research and education space at Ukrainian and foreign universities (2017)
Mozgovyi V. - The directional spectrum of pedagogical action in the context of foreign scholars’ views (2017)
Zhyzhko O. - The stimulation of students’ interest in the teaching by competency-based approach: Latin American perspective (2017)
Kankovsky I. - Comparative analysis of future cooks’ training in vocational institutions in Ukraine and abroad, Krasylnykova H., Drozich I. (2017)
Janicka-Panek T. - Selected international definitions about young students’ leisure time: theoretical and practical background in Poland (2017)
Androshchuk I. - Peculiarities of future technology teachers’ training in Poland and Great Britain, Androshchuk I. (2017)
Chychuk A. - Providing retraining and advancement training for primary/elementary school teachers at the state level in Great Britain and the USA (2017)
Lysak H. - The new approaches to organization of students’ individual work in foreign language learning in Ukraine and abroad, Martynyuk O. (2017)
Sshumskyi O. - The problem of linguistic self-education in world theory and practice (historical and pedagogical aspects (2017)
Tovkanets O. - Forming professional competency of education managers in Central European countries (2017)
Berladyn O. - The importance of British teaching experience (late 20th – early 21st century) for modern training of Ukrainian primary school teachers in rural areas (2017)
Nakonechna A. - The organization of future translators’ self-directed learning at US universities (2017)
Gryvkova O. - Implementation of gender studies results into teacher training in Germany: challenges and perspectives (2017)
Bokhonko Ye. - Foreign experience in training future engineering educators for modeling technological processes (2017)
Гуревич Р. - Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, Кадемія М. (2017)
Вовк М. - Тенденції розвитку фольклористики в науково-освітньому просторі університетів України і зарубіжжя (2017)
Мозговий В. - Динамічний спектр педагогічної дії у контексті поглядів зарубіжних дослідників (2017)
Каньковський І. - Порівняльний аналіз підготовки майбутніх кухарів у закладах професійної освіти України та за кордоном, Красильникова Г., Дрозіч І. (2017)
Андрощук І. - Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання в Польщі та Великій Британії, Андрощук І. (2017)
Товканець Г. - Формування професійної компетентності фахівців з освітнього менеджменту в центральноєвропейських країнах (2017)
Берладин О. - Вагомість ідей британського педагогічного досвіду кінця ХХ – початку ХХІ століття в модернізації професійної підготовки вчителів початкової школи сільської місцевості в Україні (2017)
Рецензія (2017)
Recenzja (2017)
Правила оформлення і подання рукописів (2017)
Дерік І. М. - До питання про типологічні лінгвістичні особливості дискурсу інтернет-повідомлень ділової тематики (на матеріалі англійської та української мов) (2015)
Куковська В. І. - Англомовна захисна промова адвоката крізь призму теорії мовленнєвих актів (2015)
Славінська М. С. - Впливові семантичні маркери соціальної та політичної реклами (2015)
Бигунова Н. А. - Интонационная дифференциация речевых актов положительной оценки (на материале англоязычного кинодискурса) (2015)
Громовая М. И. - Интернет-мем как лингвокультурема современного филологического анализа (2015)
Ладыженская С. Ю. - Вариативность вокализма в молодёжной речи (2015)
Музя Е. М. - Интонационные характеристики английской политической речи (2015)
Мюллер Ю. Э. - Портрет мигранта в русскоязычном сегменте Интернета (2015)
Олинчук В. В. - Лингвальные и экстралингвальные средства создания образа Шерлока Холмса в одноименном сериале (2015)
Чеснокова М. В. - Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий (2015)
Яковлева О. В. - Символическое значение зерна в контексте украинского и русского свадебного обряда (2015)
Pozharytska О. - Speaking like a good guy: speech carnivalisation algorithm (2015)
Білоус Ю. В. - Структурно-граматична організація фразеологічних одиниць із соматичним компонентом у німецькій мові (2015)
Мікрюкова К. О. - Семантика та стилістичні функції епітетів лексико-семантичного поля "місто"в художній прозі письменників-постмодерністів (2015)
Романенко В. О. - До питання історії появи у лінгвістиці термінів тендер, маскулінність, фемінність (2015)
Світлицька В. Р. - Характеристика продуктивності й регулярності словотвірних типів і підтипів дериватів в українських діалектах у порівнянні з літературною мовою (2015)
Семененко О. Ю. - Оператори-вимірники тематичної групи "Рухомі вмістища" із семантикою мультипліцитності в сучаному українському поетичному мовленні (2015)
Сорока Т. В. - Семантичні характеристики аксіономенів із середнім ступенем полісемії як ціннісно-зумовлених складників сучасної англійської етнолінгвокультури (2015)
Труба Г. М. - Взаємодія аспектуальності та становості в різноманітних дискурсах (2015)
Иванова В. П. - Семантические инноваты с процессуальным значением в русском и болгарском языках (2015)
Калугина Т. В. - Компоненты ономасиологического ряда, выражающего языковой смысл "цель" (2015)
Музыченко Ю. О. - Топонимы в произведениях А. С. Пушкина разных стилей о восстании под предводительством Е. Пугачёва (2015)
Мурадян И. В. - Функционирование русской антропонимной формулы в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2015)
Насакина С. В. - Эргонимы как компоненты рекламных текстов фармацевтических препаратов (2015)
Письмиченко В. Ю. - Идиолектная номинация лица в русском эпистолярном жанре (на материале писем А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова), Шумарина Т. Ф. (2015)
Степанов Е. Н. - Одесские шибболеты французского происхождения (2015)
Гороб'ввська Т. І. - Вивчення іноземними студентами українських драматичних творів та пісень (2015)
Плотницька С. В. - Використання психолінгвістичного підходу в навчанні іноземних мов студентів університету, Голубенко Л. М., Віт Н. П. (2015)
Попова О. В. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в педагогіці вищої школи (2015)
Філюк Л. М. - Українська ділова мова для іноземців: вивчення будівельної термінології (2015)
Колесник В. О. - Дослідження граматики українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу: А. О. Колесников. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка:|монографія| / Андрій Олександрович Колесников. — Ізмаїл: СМИЛ, 2015. — 676 с. (2015)
Степанов Е. Н. - Сопоставительная стилистика русского и украинского языков: монография / Басова Г. Д., Голосова Т. М., Лазебник Ю. С., Озерова Н. Г., Синица И. А., Стоян Л. М., Тупицкая А. Н.; отв. ред. Н. Г. Озерова. — Киев: ИД Дм. Вураго, 2014. — 384 с. (2015)
Титул, содержание (2017)
Ориховская К. Б. - Сравнительный анализ методов оценки изменчивости физиологических сигналов, Файнзильберг Л. С. (2017)
Житецкий Л. С. - Дискретное управление установившимися состояниями многосвязных систем на основе концепции псевдообращения, Соловчук К. Ю. (2017)
Баловсяк С. В. - Автоматическое определение уровня гауссовского шума на цифровых изображениях методом выделенных областей, Одайская Х. С. (2017)
Вовк М. И. - Информационное сопровождение исследований динамики восстановления движений после инсульта, Куцяк А. А., Лаута А. Д., Овчаренко М. А. (2017)
Швец А. В. - Модель поддержки принятия решения для прогнозирования степени восстановления военнослужащих в госпитальных условиях на основе психофизиологических данных, Ких А. Ю. (2017)
Вниманию авторов (2017)
Mukan N. - Constructivist approach in a paradigm of public school teachers’ professional development in Great Britain, Canada, the USA, Fuchyla O., Ihnatiuk H. (2017)
Pazyura N. - Foreign scholars’ theoretical approaches to using social networks as educational strategies (2017)
Movchan L. - The role of elective courses in students’ professional development: foreign experience, Zarishniak I. (2017)
Jankowska D. - Educating educators and teachers in Poland under conditions of neo-liberal culture of consumption (2017)
Milto L. - Historiographic aspects of studying the phenomenon of pedagogical mastery (analysis of Ukrainian and foreign scholars’ views) (2017)
Koval T. - Students’ literary theater as an educational innovation in the context of Ukrainian and foreign experience (2017)
Zakharchenko Yu. - Professional training of marketing specialists: foreign experience (2017)
Yakovchuk O. - Comparative analysis of Ukrainian and foreign scholars’ views on interpretation of such terms as competency, professional competency, professional competency of technicians in food technology (2017)
Korchynska N. - The role of gender policy in Turkish vet system (2017)
Feltsan I. - Development of adult education theory in Europe and in the context of Knowles’ study (2017)
Sheludko I. - The training of qualified specialists in the countries of the Black Sea region in the context of globalization education processes (2017)
Marynchenko Ye. - Innovative approaches to vocational education teachers’ training within the educational space of European countries (2017)
Oleskova H. - Dual education as the peculiarity of specialized training of nursing personnel in Germany (2017)
Коваль Т. - Студентський літературознавчий театр як освітня інновація у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду (2017)
Олеськова Г. - Дуальна освіта як особливість фахової підготовки сестринського персоналу Німеччини (2017)
Захарченко Ю. - Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців із маркетингу (2017)
Орлов В. - Рецензія на польсько-український науковий щорічник "Професійна і неперервна освіта" №1/2016, Варшава (2017)
Хомич Л. - Рецензія на польсько-український науковий щорічник "Професійна і неперервна освіта" №1/2016, Варшава (2017)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені відповідно до міжнародних вимог) (2017)
Sbruieva A. - Integration of educational and research constituents of the process of specialists’ professional training in the universities of developed countries (2015)
Nguyenvoges S. R. - Stories of transition from G. I. Joe, G. I. Jane & their classmates: using critical incident narratives to promote social integration in the first-year experience course at a community college (2015)
Kovalchuk V. - Teaching staff advanced training: European experience (2015)
Zhizhko O. - Postgraduate professional pedagogical education in Mexico (2015)
Pazyura N. - Pedagogical strategies for training future technicians in American aviation schools (2015)
Leshchenko M. - Philosophical and pedagogical principles of transnational higher education development, Avshenyuk N. (2015)
Lytovchenko I. - Origins and formation of corporate education in the USA (2015)
Komochkova O. - Strategies of higher education institutions development in Great Britain (2015)
Michalska A. - Health habits and their formation among today’s young people of school age in Poland (2015)
Sheludko I. - Experience in use of project method during technology lessons in secondary schools of the USA (2015)
Ковальчук В. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: європейський досвід (2015)
Жижко О. - Післядипломна професійно-педагогічна освіта у Мексиці (2015)
Лещенко М. - Філософсько-педагогічні засади розвитку транснаціональної вищої освіти, Авшенюк Н. (2015)
Шелудько І. - Досвід використання методу проектів на уроках "технологій" у загальноосвітніх навчальних закладах США (2015)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені) (2015)
Шустваль Н. Ф. - Липиды плазмы крови и гормональные изменения у больных коронарным атеросклерозом, Волобуева О. В., Лядова Т. И., Мищук Н. Е. (2017)
Починская М. В. - Классы пульсового артериального давления и параметры электрокардиостимуляции у пациентов на годовом этапе после имплантации, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Корж А. Н. - Новые возможности профилактики и лечения нарушений углеводного обмена: место и роль фитотерапии, Лаврова Е. В., Лобортас О. М., Панкова Е. А. (2017)
Сухонос Н. К. - Роль апоптоза при сочетанном течении хронического обструктивного заболевания легких и сахарного диабета 2-го типа (2017)
Сипало А. О. - Вплив сортиліну на вуглеводний обмін за умов коморбідності ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу (2017)
Тодуров І. М. - Регресія маси тіла хворих на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного шунтування у модифікації Hess - Marceau, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Савенко Г. Ю. (2017)
Бойко В. В. - Аналіз результатів лікування хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів, Савві С. О., Грома В. Г., Битяк С. Ю. (2017)
Хамзин И. З. - Современные методы гемостаза и овариальный резерв при органосохраняющих операциях на яичниках, Соломатина А. А., Тюменцева М. Ю., Братчикова О. В., Стрыгина В. А. (2017)
Козуб М. Н. - Методика реабилитации пациенток с прогрессирующей трубной беременностью после органосохраняющего оперативного лечения с применением противоспаечных барьеров (2017)
Стариков В. И. - Карцинома кожи Меркеля: особенности диагностики, клинического течения и лечения, Ходак А. С., Ходак В. П. (2017)
Михановский А. А. - Прогностическое значение молекулярно-биологических маркеров в опухоли больных раком яичников ІІІ-ІV стадии, Яковцова И. И., Харченко Ю. В., Слободянюк О. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В. (2017)
Прохач Н. Э. - Комбинированое применение химио- и иммунотерапии при лечении онкологических больных (обзор), Сорочан П. П., Насонова А. Н., Громакова И. А. (2017)
Григорова И. А. - Эффективность препарата кальциевой соли гопантеновой кислоты в лечении когнитивных нарушений при эпилепсии, Резниченко Е. К., Каширина А. В., Хохлов М. А. (2017)
Кулик О. В. - Патофізіологічні аспекти гострої черепно-мозкової травми як підґрунття для визначення можливостей відновлення функцій мозку (2017)
Некрасова Н. О. - Особливості клінічного перебігу спондилогенної вертебробазилярної недостатності в осіб молодого віку (2017)
Рустамов Н. М. - Кровнородственные браки и половозрастная структура в группе больных гипертиреоидизмом, Расулов Э. М. (2017)
Куцак А. В. - Вивчення рівнів і структури доз опромінення населення від природної радіації, Севальнєв А. І., Костенецький М. І. (2017)
Манжелий В. Г. - У истоков Института проблем криобиологии и криомедицины, Шраго М. И. (2017)
Бармак М. В. - Формування системи шляхів сполучення та створення поштової служби на території Правобережної України (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) (2007)
Богатчук С. С. - Боротьба українських залізничників за покращення економічного, соціального та політичного становища в кінці XIX - на поч. XX ст. (2007)
Брославський В. В. - Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні в кінці XVIII ст. (2007)
Войцехівський Ю. В. - Вчителі сільських шкіл: 1960 - перша половина 1980-х pp. (історична ретроспектива) (2007)
Гарбар Г. А. - Культура гостинності на матералі внутрішнього туризму Миколаївської області 70-х - початку 80-х pp. XX ст. (2007)
Гончарова Н. О. - Участь учнівської молоді у діяльності політичних партій в Україні на початку XX ст. (2007)
Горбатюк М. В. - Діяльність А. Ніковського на посаді міністра закордонних справ УНР в уряді В. Прокоповича (26 травня-14 жовтня 1920 р.) (2007)
Горьовий В. П. - Соціально-поселенська структура села (2007)
Григорчук П. С. - Трансформація внутрішньої торгівлі України в 1921-1925 pp., Тучинський В. А. (2007)
Денисюк А. В. - Переселення селян з перенаселених регіонів України до Сибіру у 20-х pp. XX ст. (2007)
Жулканич Н. М. - Напрями аграрного господарювання в областях українських Карпат (70-ті роки XX ст.) (2007)
Земзюліна Н. І. - Громадська позиція I. Франка через призму тендерних досліджень (2007)
Коляструк О. А. - Реалії повсякденного життя інтелігенції України на початку 1920-х рр. (2007)
Кондратюк О. В. - Значення спорідненості при звичаєво-правових поділах майна для українського селянина у XIX ст. (2007)
Корновенко С. В. - Денікінський, врангелівський проекти аграрної реформи та вітчизняний досвід вирішення земельного питання в Україні (1918-1920 pp.) (2007)
Кривошея О. В. - Еволюція духовних заповітів козацької старшини (2007)
Кутець Т. Н. - Єпископ Феодосій Олтаржевський в національно- духовному житті України кінця ХІХ-початку XX ст. (2007)
Лапшин С. А. - Компетенція та матеріальне забезпечення правління Гетьманського уряду (2007)
Легун Ю. В. - Надбання Собанськими земель у Брацлавському воєводстві у 1870-х pp.: обставини і особливості (2007)
Логінов О. В. - До історії української автономної православної церкви після смерті митрополита Алексія (Громадського) (2007)
Мазило І. В. - Матеріально-побутове становище робітників залізничного транспорту України (1943-1950-х pp.) (2007)
Мельников Д. О. - Молодіжний рух в Україні: етапи та проблеми розвитку (80-90-ті pp. XX ст.) (2007)
Мельничук О. А. - Реформування системи соціального страхування в Україні У 1930-х рр. (2007)
Нестеренко В. А. - Діяльність УКП(б) на правобережній Україні (2007)
Нізова Л. В. - Втягнення дрібного власника в радянську систему виробництва в Україні (початок 1930-х pp.) (2007)
Петренко В. І. - "Червоні валки" в системі хлібозаготівельних реквізицій в українському селі (2007)
Пойда О. А. - Постать Олекси Стороженка в епістолярії та спогадах (штрихи до портрета митця) (2007)
Поташнікова Г. В. - Управління та структура митних установ правобережної України (кінець XIX - початок XX ст.) (2007)
Потіха О. Б. - Степан Баран. Тернопільський період громадсько-політичної діяльності (1921 -1939 pp.) (2007)
Тучинський В. А. - Чисельність та національний склад населення Молдавської автономної соціалістичної республіки 1924-1940 рр., Григорчук П. С. (2007)
Хоменко Н. М. - Суспільно-політичні настрої студентства 1950-х рр. (2007)
Чорна Л. В. - Громадський рух 60-70-х pp. XIX ст. у контексті українського національного відродження (2007)
Чорнодід Л. В. - Формування кадрів наукової інтелігенції у 20-30-ті pp. XX ст. (деякі напрямки партійно-державної політики) (2007)
Шаповал В. В. - Роль молоді під час серпневих подій 1991 р. та розвиток українського молодіжного руху після розпаду Радянського Союзу (2007)
Щатковська І. С. - До питання історії становлення музичного слов'янознавства (2007)
Антонишин А. П. - Селянсько-повстанський рух на Поділлі (квітень-листопад 1918 р.) (2007)
Багас Л. М. - Вирішення проблеми біженців у Подільській губернії під час першої Світової війни (2007)
Барнасюк О. С. - Профспілки Вінниччини в роки голодомору 1932-1933 рр., Романюк І. М. (2007)
Батирєва І. М. - Висвітлення питань духовної культури Поділля у другій половині XIX - початку XX ст. на сторінках місцевих та центральних часописів (2007)
Божко Л. М. - Внесок Володимира Гериновича у вивчення етнографії Поділля (20-ті pp. XX ст.) (2007)
Василенко В. М. - Відображення у настроях подолян політики щодо утвердження радянської системи управління на початку 1920-х рр. (2007)
Вороліс М. Г. - Стан середньої освіти на Поділлі у 1891-1901 рр. (2007)
Жмуд Н. В. - Традиції молодіжних громад на Поділлі: етнопедагогічний аспект (поч. XX-1960-ті pp.) (2007)
Єсюнін С. М. - Розвиток промисловості у заштатних містах подільської губернії в другій половині XIX ст. (2007)
Косаківська Є. М. - Народний одяг в колекціях вінницьких музеїв (2007)
Красовський Я. Й. - Подільський селянин пореформеної доби в оцінці авторів "Подольских епархиальных ведомостей" (2007)
Кузьмінець Н. П. - Господарська політика місцевих органів влади Поділля в галузі промисловості і транспорту (1921-1925 pp.) (2007)
Лисий А. К. - Вінниця між лютим і жовтнем 1917 р. (2007)
Мазур В. М. - Етнографічні аспекти землеробства на Поділлі (друга половина ХІХ-ХХ ст.) (2007)
Місінкевич Л. Л. - Вклад партійно-державних структур Хмельниччини в реабілітацію жертв політичних репресій у 1950 рр. (2007)
Непийвода В. А. - Становище учительської інтелігенції Поділля на початку 1920-х рр. (2007)
Рекрут В. П. - Вінницький етап державотворчої діяльності Дмитра Марковича (1918-1919 pp.) (2007)
Романець Л. М. - Ідеологічний тиск на вчительство Вінниччини в повоєнні роки, Зінько Ю. А., Романюк І. М. (2007)
Соломонова Т. Р. - Доля бібліотек поміщицьких мастків Поділля за доби української революції (2007)
Стадник О. О. - Діяльність політичних партій у подільському селі на початку 1920-х рр. (2007)
Стецюк Т. В. - Ананій Волинець організатор повстанського антибільшовицького руху на Поділлі доби УНР (1919-1920 pp.) (2007)
Стрельбіцька Н. І. - До історії діяльності органів міського самоврядування міста Вінниці в XIX - на початку XX ст. (2007)
Трембіцький А. М. - Енциклопедична діяльність Володимира Січинського (2007)
Черкашина О. В. - Подільський митець Володимир Перепелюк як представник кобзарської культури України XX ст. (2007)
Юрченко В. О. - Вплив ярмарків та базарів на розвиток ремесл та прoмислів Поділля (друга половина XIX - початок XX ст.) (2007)
Ясинецька Л. В. - Історичний нарис "Село Борсков", як джерело вивчення традиційно-побутової культури старообрядців краю кінця XIX - початку XX ст. (2007)
Білоус С. В. - Національна політика тимчасового уряду Росії щодо Фінляндії (2007)
Войнаровський А. В. - Особливості становлення комуністичного режиму в Польщі (2007)
Годлевська В. Ю. - Демократизація Іспанії: розв 'язання національно- регіональної проблеми (2007)
Жукова О. О. - Проблеми пенсійного забезпечення у системі соціальної політики Великої Британії у 1997-2001 рр. (2007)
Кашка М. Ю. - Проблеми національного руху русинів в Австрійській імперії в 50-х pp. XIX ст. (2007)
Кравчук О. М. - Словаччина в економічній політиці уряду ЧСР (1918-1929 pp.) (2007)
Неприцький О. А. - Позиція лейбористської партії Великої Британії щодо європейського питання на виборах 1997 р. (2007)
Нерушева Л. Г. - Філософія історії Iбн Хальдуна (2007)
Поп Ю. І. - Словаччина і словаки в, новій Європі" Т.Г. Масарика (1918 p.), Кравчук О. М. (2007)
Разиграєв О. В. - Польська державна поліція Волинського воєводства в охороні східного кордону (2007)
Тростогон A. M. - Західноєвропейська абсолютна монархія: історіографія проблеми (2007)
Чорна Н. М. - Нормативно-правове забезпечення інтеграції Польщі у європейські та євроатлантичні структури (2007)
Антонішина Т. П. - Архівні джерела про україно-єврейські взаємовідносини на Поділлі у 1920 рр. (2007)
Гандзюк В. О. - Армія УНР на Поділлі у травні-липні 1919 p.: поразки та перемоги (за газетною періодикою 1919 р.) (2007)
Данілова І. Ю. - Взаємини радянської влади та протестантських релігійних організацій у післявоєнний період в українській та зарубіжній історіографії (1945-1955 pp.) (2007)
Дровозюк С. І. - Проблема "живої" людини в українській історичній думці ХХ-ХХІ ст. (2007)
Коннова М. В. - Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 pp. у зарубіжній історіографії (2007)
Красовськии Я. Й. - Документи державного архіву Вінницької області про пореформене селянство Поділля (2007)
Кривошея В. В. - Українська козацька старшина: стан та перспективи досліджень, Степанчук Ю. С. (2007)
Кузіна Б. С. - Плюси та мінуси одного історичного джерела і проблема наукової періодизації історії споживчої кооперації Поділля (2007)
Мазур І. В. - Радянські переписи населення 1920 pp.: програми, принципи та основні характеристики (2007)
Ніколаєць Ю. О. - Методи ідеологічної роботи партії в роки хрущовської "Відлиги" у висвітленні українських вчених (2007)
Очеретяний В. В. - Життєвий і творчий шлях Максима Антоновича Славинського (історіографія) (2007)
Подолян В. В. - Діяльність Й. Волошиновського по пропаганді ідей розвитку кооперації на сторінках часопису "Dziennik kijowski" ("Київський щоденник") (2007)
Рекрут В. П. - Вінницький етап державотворчої діяльності Дмитра Марковича (1918-1919 рр.) (2007)
Стельникович С. В. - Архівна джерельна база дослідження діяльності Поліської Січі (2007)
Стопчак М. В. - Повстанський рух в контексті військової політики Директорії УНР (історіографія проблеми) (2007)
Тарасов В. В. - Дослідження вітчизняною публіцистикою 1989-1991 pp. проблематики "українського питання" в європейській політиці передвоєних часів (2007)
Шаповал Л. І. - Дослідження сучасними українськими істориками основних етапів реалізації непу в аграрному секторі (2007)
Войнаровський А. В. - Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852-1923). Бібліографічний посібник. Укладач Т. Р. Соломонова. - Вінниця, 2006. - 352 с. (2007)
Завальнюк К. В. - В. П. Рекрут "З людьми і для людей..." (Дмитро Маркович в українському національно-визвольному Русі: кінець XIX - початок XX СТ.). - Вінниця: ПП Балюк, 2006.-408 с., Стецюк Т. В. (2007)
Лисий А. К. - Бушин М. І., Гуржій О. І., Товстопят Л. М. Ілля Шульга – історик України: нарис життя та діяльності. - Черкаси, 2006. - 252 с., Ткаченко А. Д. (2007)
Неприцький О. А. - Малиновська О. А. Україна, Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС. - К.: Бланк-Прес, 2004.- 171 с. (2007)
Поп Ю. І. - Реабілітовані історією: В 27 томах. Вінницька область/ Редакція тому: І. С. Гамрецький (голова), В. П. Лациба, С. Нешик та ін. - упорядники: В. П. Лациба (керівник), Білоконь, К. Д. Бухін, В. Ю. Васильєв, К. В. Завальнюк, Л. С. Калитко, П. М. Кравченко, І. Г. Паламар, Р. Ю. Подкур, O. K. Струкевич - Кн. 1. - Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 908 с. (2007)
Поп Ю. І. - Ян Млинарік. Доля бандерівців і трагедія греко-католицької церкви. - Прага, 2005. – 95 с.; An Mlynarik. Osud banderovcu a tragedie reckokatolicke cirkve. - Praha: Nakladateltoi ubri., 2005. – 95 S (2007)
Відомості про авторів (2007)
Бухаріна Л. М. - Чинники ефективного менеджменту енергозбереження на промислових підприємствах, Титарчук Д. І. (2017)
Веремєєнко О. О. - Синергетичний ефект як основний фактор інноваційного розвитку вітчизняних підприємств промисловості (2017)
Карпенко А. В. - Дослідження розвитку корпоративної культури сучасного промислового підприємства, Коляда Ю. Г. (2017)
Карпенко Н. М. - Напрями розвитку Запорізького аеропорту, Ямчук Г. М. (2017)
Мамич А. О. - Багаторівнева система підготовки кадрів на металургійному підприємстві, Богданов С. М. (2017)
Шмиголь Н. М. - Злиття та поглинання як різновид зовнішньоекономічної діяльності в контексті залучення прямих інвестицій, Павлюк Т. С. (2017)
Onyshchenko O. A. - The concept of public management for social enterprises in Ukraine (2017)
Шишкін В. О. - Пошук шляхів розвитку малого підприємництва в умовах політичної та фінансової нестабільності в Українi (2017)
Нurzhii N. M. - Integrated strategic segmentation as the element for forming the strategy of a trading enterprise (2017)
Богданов С. М. - Види змішаних вантажних перевезень: їх особливості, роль та перспективи розвитку в Україні, Андрієнко А. О. (2017)
Карамушко А. С. - Проблеми та потенційні шляхи розвитку водного транспорту України, Богданов С. М. (2017)
Карпова К. С. - Роль транспортування в логістичному ланцюгу (2017)
Омельченко О. О. - Роль логістики в регіональному розвитку (2017)
Россинська Л. В. - Вплив логістичних чинників на сучасне підприємство машинобудування (2017)
Сучков А. В. - Оптимізація управління запасами як базовий елемент логістичної стратегії промислового підприємства, Помогайко А. В. (2017)
Фєдосеев В. А. - Транспортна логістика на промисловому підприємстві: методологія та концепція використання, Шишкін В. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Устіннікова О. - Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК (2017)
Дніпренко В. - Розвиток типології видань засобами стандартизації (2017)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2017)
Сенченко М. - Сучасне дослідження проблем сталого розвитку інформаційної сфери України (2017)
Устіннікова О. - Сучасний погляд на бібліографічні ресурси України: зміни та доповнення (2017)
Селецький А. - Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики (з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (2017)
Шумілова А. - Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Сінельник К. (2017)
Зуб В. - Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення (2017)
Назустріч людям. Вітаємо зі славетним ювілеєм головного бібліотекаря відділу організаційної та науково-методичної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України Зінаїду Трохимівну Тиніну! (2017)
Назаровець М. - Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системі Google Академія (2017)
Онищук М. - Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв (2017)
Мусієнко Ю. - Засоби електронних комунікацій та їхнє використання в системі інформаційно-документного забезпечення релігійних організацій (2017)
Сенченко О. - Новий виклик людству ― гібридна війна (2017)
Біловус Л. - Україномовні періодичні видання США про культурну самопрезентацію української діаспори як способу збереження національної ідентичності (2017)
Плиса Г. - Конференція в Одесі, присвячена 100-річчю Книжкової палати України (2017)
Титул, зміст (2017)
Ярошенко Р. - Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу (2017)
Сищенко С. - Фундаментальна біобібліографія вченого (2017)
Ростовцев С. - Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України (2017)
Коржик Н. - Професійні компетенції бібліотекаря ХХІ століття (2017)
Рабаданова Л. - Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва (2017)
Білоус В. - Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір, Лазаренко Н., Коломієць А. (2017)
Прокопенко Л. - Особливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для підготовки магістрів (2017)
Копанєва В. - Становлення наукометрії як навчальної дисципліни (2017)
Сазонова Ю. - Зародження та формування київської спортивної преси (кінець ХІХ ст. — 1917 р.) (2017)
Іващенко В. - Проблемно-тематична спрямованість статей педагогічного часопису "Нова школа" (за 1918 рік) (2017)
Ходарєва Ю. - Дослідник за покликом душі: до ювілею Н. І. Капустіної (2017)
Рева Л. - Нев'янучої сили слово: князі Острозькі. Перше національне відродження України (2017)
Загуменна В. - Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі, Гранчак Т. (2017)
Корнієнко В. - Супровід наукових розробок реферативними ресурсами за кордоном (з елементами порівняльного аналізу) (2017)
Титул, зміст (2017)
Буряк С. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2017 року (2017)
Сафонова Т. - Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект (2017)
Зніщенко М. - Упровадження УДК — шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій, Соляник Л., Острікова Н. (2017)
Медведєва В. - Наукова бібліотека у забезпеченні доступу до наукових знань (2017)
Богданов Г. - Бібліотеки сучасних німецьких університетів та тенденції формування їхніх фондів (2017)
Назаровець С. - Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства (2017)
Шатрова М. - "Вісник Книжкової палати" — один із провідних часописів теоретичного книгознавства в Україні (2017)
Давидова І. - Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку (2017)
Палійчук Р. - Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця XIX — початку XX століття (2017)
Чередник Л. - Особливості діловодства XVIII—XIX століть: історико-лінгвістичний аналіз (2017)
Ракитянська В. - Хранитель пам'яті, дослідник, поет, патріот, Соляник А. (2017)
Кушнір О. - Публіцистика журналу "Дукля" як чинник формування критичного мислення словацьких українців (2017)
Krul’ R. - Model of a christian academic teacher in the education of tomorrow (2014)
Desiatov T. - Professionalisation as a modern global tendency in the development of higher pedagogical education in foreign countries and Ukraine (2014)
Semenog O. - The beauty of teachers'work in reflections of Ukrainian and Polish teachers (2014)
Polischuk V. - Innovative approach to the organization of future social workers' practical training: foreign experience, Slozanska H. (2014)
Avshenyuk N. - Teacher professional development as a scientific problem in comparative pedagogics, Kostina L. (2014)
Rudenko N. - Pedagogical analysis of higher educational standard of bachelor's professional education with specialization in taxes and taxation at the universities of Russian Federation (2014)
Folvarochnyi I. - Educational activity as a problem of adult education in the context of globalization (2014)
Babushko S. - Comparative analysis of legislative provision of adult education in the USA and Canada (case study: professional development of tourism employees) (2014)
Garapko V. - Using information and communication technologies in primary teacher training in the UK (2014)
Michalska A. - Pro-health education of youth in Poland (2014)
Fedorova Y. - Cultivation of special needs students' citizenship as the basis in the aspiration of Ukraine to European integration (2014)
Byndas O. - Professional training of foreign languages teachers in Austria (2014)
Pododimenko I. - Current requirements of the society to the professional training of specialists in information technology industry in Japan (2014)
Sushentsev A. - Professional development model for engineering industry staff in the USA (2014)
Sikaliuk A. - Situational methodology as multifaceted pedagogical tool of influence on the formation of socio-ethical values of future managers-economists in higher schools of Ukraine and Germany (2014)
Yankovych I. - Moral education technologies in pedagogical theory and practice of Poland and Ukraine (2014)
Yachmenyk M. - Media education of future native language teachers: experience of Germany and Ukraine (2014)
Vlasova V. - Organization of higher environmental education in universities of Ukraine and France: comparative pedagogical analysis (2014)
Krol R. - Chrzescuanski nauczyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra (2014)
Десятов Т. - Професіоналізація як сучасна глобальна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти в зарубіжних країнах та Україні (2014)
Семеног О. - Краса вчительської праці у рефлексіях українських і польських педагогів (2014)
Поліщук В. - Інноваційні підходи до організації практичної підготовки майбутніх соціальних працівників: зарубіжний досвід, Слозанська Г. (2014)
Авшенюк Н. - Професійний розвиток учителя як проблема порівняльної педагогіки, Костіна Л. (2014)
Руденко Н. - Педагогічний аналіз освітнього стандарту вищої професійної освіти бакалавра за профілем "Податки і оподаткування" в університетах Російської Федерації (2014)
Фольварочний І. - Просвітницька діяльність як проблема освіти дорослих у контексті глобалізації (2014)
Бабушко С. - Порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення освіти дорослих у США та Канаді (на прикладі професійного розвитку фахівців сфери туризму) (2014)
Федорова Є. - Культивування громадянськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до євроінтеграції (2014)
Биндас О. - Професійна підготовка вчителів іноземних мов в Австрії (2014)
Пододіменко І. - Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологій в Японії (2014)
Сушенцев А. - Модель професійного вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США (2014)
Сікалюк А. - Ситуативна методика як багатогранний педагогічний інструмент впливу на формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів-економістів у ВНЗ України та Німеччини (2014)
Янкович І. - Технології виховання у педагогічній теорії та практиці Польщі й України (2014)
Ячменик М. - Медіаосвіта майбутніх учителів рідної мови: досвід Німеччини й України (2014)
Власова В. - Організація вищої екологійчної освіти в університетах України і Франції: порівняльно-педагогічний аналіз (2014)
Ничкало Н. - "Сталий розвиток - науковий дебют 2013": нові результати (2014)
Правила оформлення і подання рукописів (2014)
Сістук В. О. - Удосконалення методики розрахунку норм витрат моторного мастила (2017)
Ревун М. П. - Методика розрахунку параметрів імпульсного опалення, Башлій С. В., Чижов C. Є., Курило Н. С. (2017)
Герасимов Ю. О. - Дослідження i розробка методики теплового розрахунку сушки розливних ковшів, Чижов С. Є., Башлій С. В., Матказіна Р. Р. (2017)
Ковязин А. С. - Обоснование толщины теплоизоляции внутренней трубы грунтового теплообменника (2017)
Мошенцев Ю. Л. - Формирование высокоэффективных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, Гогоренко А. А. (2017)
Минчев Д. С. - Использование расчетной сетки c переменным шагом по времени при синтезе рабочего процесса ДВС, Нагорный А. В. (2017)
Зеленина Е. А. - Напряжение и деформация плазменного покрытия при изгибе подложки, Лоскутов С. В., Ершов А. В., Мацюк С. Н. (2017)
Кабанник С. Н. - Учет систематических погрешностей измерения аэродинамической силы при изгибных колебаниях лопаточного профиля, Цимбалюк В. А., Зиньковский А. П. (2017)
Штефан Т. А. - Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при аксиальной симметрической деформации под действием сжимающих нагрузок, Засовенко А. В. (2017)
Двирник Я. В. - Влияние пылевой эрозии на газодинамические характеристики осевого компрессора ГТД, Павленко Д. В. (2017)
Миронов А. Н. - Моделирование процесса прокатки в двухниточной черновой группе клетей непрерывного мелкосортного стана, Егоров А. П., Потап О. Е., Тригуб И. Г. (2017)
Калініна Н. Є. - Ресурсозберігаюча технологія виготовлення кулебалонів з титанових сплавів, Грекова М. В., Калінін В. Т., Кашенкова А. В. (2017)
Качан А. Я. - Влияние химико-термической обработки на механические свойства зубчатых колес главных вертолетных редукторов, Кравцов В. В. (2017)
Березовский Е. К. - Определение характеристик демпфирования колебаний при обработке нежестких деталей, Уланов С. А., Матказина Р. Р. (2017)
Павленко Д. В. - Методология обработки давлением спеченных сплавов при изготовлении деталей газотурбинных двигателей (2017)
Березовский Е. К. - Влияние технологических методов упрочняющей обработки на долговечность образцов из титанового сплава ВТ6 (2017)
Маньков С. А. - Анализ статической и динамической прочности установки для проведения виброударного упрочнения поверхностного слоя изделия, Прибора Т. И. (2017)
Пухальская Г. В. - Исследование применения метода обработки шариками в магнитном поле для упрочнения сварных швов при ремонте лопаток вентилятора и компрессора из титановых сплавов, Петрик И. А., Селиверстов А. Г., Гликсон И. Л., Степанова Л. П. (2017)
Ольшанецкий В. Е. - Влияние технологических параметров процесса винтовой экструзии на структуру и свойства сложнолегированных титановых сплавов, Качан А. Я., Овчинников А. В., Джуган А. А. (2017)
Мозговой В. Ф. - Технология обработки резанием деталей гтд из полимерных композиционных материалов на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Панасенко В. А. (2017)
Ефанов В. С. - Эрозионная стойкость лопаток компрессора вертолетных ГТД с различными типами покрытий, Прокопенко А. Н., Овчинников А. В., Внуков Ю. Н. (2017)
Кравцов В. В. - Влияние шлифовальной операции на точность изготовления элементов зацепления зубчатых колес главных вертолетных редукторов (2017)
Данько К. А. - Моделирование течения газа внутри тракта двухкамерной горелки для сверхзвукового газопламенного напыления покрытий (2017)
Гайдук С. В. - Прогнозирование параметров структурной стабильности литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В. (2017)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства жаропрочного сплава cmsx-4PLUS для монокристаллических отливок, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Iванов В. Г. - Дослідження структури поршневих кілець з високоміцного чавуну після експлуатації у двотактному двигуні (2017)
Атановська-Маслюк О. Й. - М'ясна продуктивність асканійських чорноголових баранців (2017)
Гратило О. Д. - Сировинний конвеєр виробництва зелених, грубих, соковитих та концентрованих кормів, Смєнова Г. С., Столбуненко С. Г. (2017)
Жарук Л. В. - Щодо управляння якістю продукції вівчарства (2017)
Іовенко В. М. - Відносна пристосованість генотипів овець асканійської тонкорунної породи, Рукавнікова Г. І. (2017)
Іовенко В. М. - Особливості поліморфізму окремих QTL-генів овець південного регіону України, Скрепець К. В., Писаренко Н. Б., Харічев Д. С. (2017)
Леппа А. П. - Ефективність способів вирощування козенят зааненської породи в молочний період, Федяєв В. А. (2017)
Лесик О. Б. - Ефективність розведення овець буковинського типу асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною, Похивка М. В. (2017)
Маслюк А. М. - Оцінка молочних порід кіз за живою масою та висотою в холці (2017)
Могильницька С. В. - Фактори впливу на рівень молочної продуктивності вівцематок асканійської каракульської породи (2017)
Польська П. І. - Виведення асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною в історичному аспекті (2017)
Свістула М. М. - Ріст ягнят у період підсису за різного рівня протеїну у раціонах, Єфремов Д. В., Горб С. В., Столбуненко С. Г. (2017)
Тофан И. Н. - Характеристика продуктивности цигайских овец и их помесей с овцами породы бентхаймер, Люцканов П. И., Машнер О. А. (2017)
Яковчук В.С. - Технологія потокового виробництва молодої баранини, Горлова О. Д. (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Щодо перспектив розвитку галузі скотарства південного регіону України, Писаренко А. В. (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Вплив генетичних та паратипових факторів на живу масу молодняку південної м'ясної худоби, Писаренко А. В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Продуктивність та відтворювапльні якості тварин сірої української породи великої pогатої худоби асканійської селекції, Фурса Н. М. (2017)
Дудок А. Р. - Продуктивні якості молочних корів різної лінійної належності (2017)
Козырь В. С. - Усовершенствование методов оценки производителей молочного скота, Коваленко В. П., Геккиев А. Д. (2017)
Отченашко В. В. - Перетравність поживних речовин у телят-молочників за використання кормів із різним вмістом лізіну та метіоніну, Бучковська К. Д. (2017)
Перекрестова Г. В. - Відтворна функція первісток різних генотипів за промислової технології виробництва молока (2017)
Писаренко А. В. - Лінійна оцінка екстрер'єру корів-первісток південного типу української чорно-рябої молочної породи, Тараненко С. В., Дудок А. Р., Буюклу М. І. (2017)
Писаренко Н. Б. - Застосовування поліморфізму ЕАВ-локусу груп крові при роботі з родинами худоби української червоної молочної породи (2017)
Почукалін А. Є. - Сучасний стан та oцінка найбільш чисельних ліній у молочному скотарстві України, Різун О. В., Прийма С. В. (2017)
Прудніков В. Г. - Економічна ефективність вирощування телиць і реалізації на м'ясо вибракованих корів різних ліній знам'янського типу поліської м'ясної породи, Цуканова М. О., Кернасюк Ю. В. (2017)
Жукорський О М. - Забруднення грунтів викидами відпрацьованих мийних засобів для доїльно-молочного обладнання господарствами населення, Кривохижа Є. М. (2017)
Жукорський О. М. - Забруднювачі довкілля та їх використання для виробництва біогазу на молочних фермах, Болтик Н. П. (2017)
Dudka O. I. - Inbreeding in the herds of domestic breds of pigs (2017)
Дудка О. І. - Особливості динаміки росту і розвитку молодняку свиней різних генотипів, Карвацька І. М., Чічаєв О. М. (2017)
Скрепець К. В. - Імуногенетична характеристика асканійського типу української м'ясної породи свиней, Кириченко В. А. (2017)
Kuzminsky A. - Integrative approaches of native and foreign scholars to pedology in the context of views of the third millennium (2016)
Pazyura N. - Influence of sociocultural context on language learning in foreign countries (2016)
Mukan N. - The characteristics of the systems of continuing pedagogical education in Great Britain, Canada and the USA, Myskiv I., Kravets S. (2016)
Mukan N. - The analysis of content and operational components of public school teachers’ continuing professional development in Great Britain, Canada and the USA, Myskiv I., Khamulyak N. (2016)
Chychuk A. - Novice teachers’ infusion into pedagogical activity at American schools (2016)
Ikonnikova M. - Master program in foreign language education at New York University Steinhardt (UA) (2016)
Nagorna O. - Socio-pedagogical portrait of a Master’s degree student in international arbitration: experience of Great Britain (2016)
Sultanova L. - Origin and development of multicultural education in the USA (2016)
Zieba B. - Peculiarities of future social sphere specialists’ professional training in Poland (2016)
Bajpai Sh. - Electromagnetic education in India, Sajida Asif S., Adnan Akhtar S. (2016)
Zembytska M. - Mentoring as the core element of new teacher induction in the USA: policies and practices (2016)
Hnatiuk M. - Qualitative and quantitative changes of upper secondary education in Poland (2016)
Aliyev O. - Experience of future economists’ self-study organisation in foreign higher education institutions (2016)
Zasluzhena A. - The concept of English philologists’ training at Swiss universities (2016)
Sukhomudrenko Yu. - Implementation of multimedia technologies into the educational process in developed countries (2016)
Кузьмінський А. - Інтеграційні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до педологічної науки у контексті поглядів третього тисячоліття (2016)
Чичук А. - Входження вчителів-початківців у педагогічну діяльність у школах США (2016)
Султанова Л. - Виникнення та розвиток полікультурної освіти в США (2016)
Алієв О. - Досвід організації самостійної роботи майбутніх економістів у зарубіжних вищих навчальних закладах (2016)
Заслужена А. - Концепція підготовки фахівця з англійської філології в університетах Швейцарської Конфедерації (2016)
Сухомудренко Ю. - Впровадження мультимедійних технологій в освітній процес розвинених країн світу (2016)
Nyczkało N. - Pedagogika pracy w XXI wieku:głόwne kierunki i perspektywy rozwoju. Recenzja monografii Franciszka Szloska "Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych", Warszawa – 2015. – 321 s. (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Від відповідального редактора (2016)
Україна (2016)
Із історії української дипломатики (2016)
Данило Олівеберг де Грекані дипломат часів Хмельниччини (2016)
Богдан Хмельницький і Москва (2016)
Україна і Москва. З давної боротьби за власть (2016)
Іван Мазепа (2016)
Мазепа й українська фльота (2016)
Пилип Орлик (2016)
Українські гетьмани у Львові (2016)
Топоніміка старого Львова (2016)
Українська історіографія ХІХ–ХХ ст. (2016)
Історія України (2016)
Стенограма запису спогадів д-ра історичних наук, зав. відділу Інституту історії України АН УРСР у м. Львові проф. Крип’якевича Івана Петровича (2016)
Матеріали до історії церков Холмщини і Підляшшя (2016)
Ковальчук Г. І. - "Тимчасовий реєстр" I. П. Крип’якевича "Київські друки ХVІІ–ХVІІІ ст." (2016)
З минулого Шевченкової батьківщини (2016)
Тарас Шевченко на Волині (2016)
Шевченко-маляр (2016)
Bidyuk N. - Higher education globalization in the context of American guidelines (2016)
Шевченко – класик (2016)
Avshenyuk N. - Priority fields of teachers’ professional development in terms of open education worldwide (2016)
Шевченко–Хмельницький (2016)
Sotska G. - Forming future teachers’ aesthetic culture in foreign educational practice (2016)
Початки відродження (2016)
Semenog O. - Forming professional mobility in the process of future Master philologists’ training in Ukraine and abroad (2016)
Михайло Грушевський (2016)
Jankowska D. - New technologies as a tool for changing academic communities in the global context, Tanaś M. (2016)
До Історичної Секції і Археографічної Комісії Наукового Товариства ім. Шевченка (2016)
Ikonnikova M. - African studies as a part of philologists’ professional training in the USA (2016)
Рецензія на рукопис Я. Д. Ісаєвича "Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ–ХVІІІ ст." (2016)
Maksymchuk B. - Forming future specialists’ valeological competency: theoretical analysis of domestic and foreign scholars’ views (2016)
Листування Василя Кучабського та Івана Крип’якевича – відображення української консервативної традиції (2016)
Kredenets N. - Forming social partnership policy in vocational training of service sector specialists in Germany and Austria (2016)
Листи Михайла Марченка до Івана Крип’якевича (2016)
Yashchuk S. - Forming students’ professional legal competency in the context of European universities’ experience (2016)
З листування Омеляна Пріцака з Іваном Крип’якевичем (2016)
Сотська Г. - Формування естетичної культури майбутніх педагогів у зарубіжній освітній практиці (2016)
Наукові контакти М. Кордуби та І. Крип’якевича (на основі взаємного листування учених) (2016)
Семеног О. - Формування професійної мобільності у процесі магістерської підготовки майбутніх філологів в Україні та зарубіжжі (2016)
Мудра Н. П. - Кудерявці в житті академіка Івана Крип’якевича і його родини (2016)
Максимчук Б. - Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених (2016)
Крип’якевич-Цегельська Л. А. - Чоловіки роду Крип’якевичів (2016)
Креденець Н. - Формування політики соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії (2016)
Димид М. Д. - Крип’якевичі в Львівській Богословській Академії в XX столітті (2016)
Ящук С. - Формування професійно-правової компетентності студентів: європейський досвід (2016)
Крип’якевич-Цегельська Л. А. - Історія родинних поховань Крип’якевичів на Личаківському цвинтарі (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Крип’якевич-Лукомська Л. Л. - Мій батько Лев Крип’якевич (2016)
Крип’якевич-Лукомська Л. Л. - Іван Крип’якевич – мій стрийко (дядько) в родинних і в моїх споминах (2016)
Домбровський О. М. - Моя співпраця з Іваном Крип’якевичем у 1940–1941 рр. (2016)
Крип’якевич-Цегельська Л. А. - Спомин про обшук в помешканні Крип’якевичів (2016)
Ковалів Б. М. - Крип’якевичі – близькі сусіди, знайомі, приятелі. Спогади (2016)
Співак O. T. - Спогади ровесниці інституту (2016)
Крикун М. Г. - Мої пам’ятні зустрічі з академіком Іваном Крип’якевичем (2016)
Заболотна І. М. - Нове до формування світогляду І. П. Крип’якевича (за матеріалами його гімназійного щоденника та спогадів) (2016)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич і товариство "Академічна громада" (2016)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич і діяльність Крайового комітету охорони військових могил (2016)
Крип’якевич Р. І. - Участь Івана Крип’якевича в діяльності "Просвіти" (2016)
Заболотна І. М. - Початок співпраці І. П. Крип’якевича з М. С. Грушевським (2016)
Мороз І. М. - Археографічна діяльність І. П. Крип’якевича (2016)
Стасюк О. Й. - Іван Петрович Крип’якевич та Організація українських націоналістів (2016)
Заболотна І. М. - Роки німецької окупації на Західній Україні за спогадами І. П. Крип’якевича (2016)
Ковальчук Г. І. - "Київські" листи до І. П. Крип’якевича (осінь 1947 р.) (2016)
Заболотна І. М. - Історіографія вивчення життя та наукової спадщини І. П. Крип’якевича(станом на 2009 р.) (2016)
Войтович Л. В. - Ярослав Осмомисл: спроба портрета (2016)
Матях В. М. - "Шведська карта" у політичних комбінаціях Богдана Хмельницького (2016)
Шкраб’юк П. В. - Призабута муза Горишівського-Петренка (2016)
Стеблій Ф. І. - Шевченкіана Івана Крип’якевича (2016)
Стеблій Ф. І. - Шашкевичіана Івана Крип’якевича (2016)
Стеблій Ф. І. - Курс лекцій Івана Крип’якевича з української історіографії у Львівському таємному університеті (1920–1923 рр.) (2016)
Ісаєвич Я. Д. - Видатний історик Львова (2016)
Ісаєвич Я. Д. - Іван Крип’якевич (25.VІ.1886) (2016)
Ісаєвич Я. Д. - Архівознавство і джерелознавство в працях І. П. Крип’якевича (2016)
Литвин М. Р. - Іван Крип’якевич як історик, бібліофіл, громадсько-політичний діяч, Литвин Т. С. (2016)
Литвин Т. С. - Окремі матеріали про Івана Франка в архіві Івана Крип’якевича (2016)
Крип’якевич Р. І. - Крип’якевичівські пам’ятні місця на карті Львова (2016)
Крип’якевич Р. І. - Богдан Хмельницький, Іван Крип’якевич і Жовква (2016)
Крип’якевич Р. І. - Холмщина у спадщині Івана Крип’якевича (2016)
Гаврилюк Ю. І. - Іван Крип’якевич. Холмський (2016)
Руденко О. В. - Там, де мріє Холмська вежа... (2016)
Чебан М. М. - Співпраця Миколи Андрусяка з Іваном Крип’якевичем (2016)
Полянський О. А. - Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики), Труба Р. І. (2016)
Луцький О. І. - Іван Крип’якевич та Інститут суспільних наук АН УРСР: директорський період діяльності (2016)
Целуйко О. П. - Іван-Юліан Шпитковський та його курс лекцій з нумізматики (2016)
Дашкевич Я. Р. - У науковій лабораторії історика (2016)
Бутич І. Л. - Мої зустрічі з архівом Івана Петровича Крип’якевича (2016)
Федорук Я. О. - Архів Івана Крип’якевича (2016)
Ясіновський Ю. П. - Музичні матеріали у нарисах Івана Крип’якевича про Львів (2016)
Мацкевий Л. Г. - Зустрічі з Іваном Петровичем і Романом Івановичем Крип’якевичами (2016)
Мацкевий Л. Г. - Юліан Дорош – фотомистець, краєзнавець, людина, Романова Д. Я., Микитів Б. M. (2016)
Анотації (2016)
Рецензія. Сварник І. Архів Івана Крип’якевича: Інвентарний опис / |упоряд. Я. Федорук; наук. ред. І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський|. – Київ; Львів, 2005. – ХХХ, 252 с. (2016)
Рецензія. Богдан Якимович. Петро Богдан Іванович Крип’якевич. 1923–1980. Бібліографічний довідник / Міністерство освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка, Хімічний факультет / Уклад.: Є. Гладишевський, С. Пукас, Н. Лясковська, О. Романів, Ю. Луцишин; Наук. ред.: О. Бодак, Р. Гладишевський – Львів; Івано-Франківськ, 2005. – 124 с. (2016)
Хроніка (2016)
Бібліографічний покажчик друкованих праць І. Крип’якевича (2016)
Титул, зміст (2017)
Давидова Л. - Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівський досвід (2017)
Іванова М. - Інформація як об'єкт інтелектуальної власності в діяльності бібліотек (2017)
Головащук А. - Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічній інформації (2017)
Коваль Т. - Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек, Туровська Л. (2017)
Заклінська Ю. - Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд літератури (2017)
Коржик Н. - Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів (2017)
Макарова М. - Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів XXI століття (2017)
Шипота Г. - Концепт "комунікація" у системі бібліотекознавчих досліджень (2017)
Маркова В. - Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікацій (2017)
Якубова Т. - Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості (2017)
Перунін В. - Княгиня Ольга — засновниця державності Київської Русі — рік 947 (2017)
Козак С. - Журналістська, видавнича і громадсько-політична діяльність Олексія Коновала (за публікаціями часопису "Українські вісті") (2017)
Березюк Н. - Громадянський подвиг ученого-математика (2017)
Титул, зміст (2017)
Давидова Л. - Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівський досвід (2017)
Фіялка C. - Урахування психологічних особливостей дошкільнят під час підготовки мультимедійних інтерактивних дитячих видань, Наумчук В. (2017)
Зоріна Н. - Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору, Коваленко С. (2017)
Соколов В. - Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень (2017)
Зуб В. - Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення (2017)
Чічіпан Ю. - Особливості та перспективи інформатизації обласних архівів в інтернет-комунікаційному просторі (на прикладі архівів Полтавської області) (2017)
Гастинщиков В. - Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ (аналітичний огляд), Онищук М. (2017)
Кропочева Н. - Проблема національно-культурної ідентичності в літературі для дітей історичної тематики: інформаційно-змістовий аналіз (2017)
Ісаєнко Т. - Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності, Мартинюк В. (2017)
Якубова Т. - Польська періодика — джерело вивчення історії України (XV—XIX ст.), Лямець А. (2017)
Солонська Н. - Перше оповідання українською мовою в Канаді: до 120-річчя створення (2017)
Лясота Г. - Книга, що змінила хід історії: до 500-річчя руху Реформації в Європі (2017)
Сейдуманов Ж. - Библиотека — территория толерантности, Туякова С. (2017)
Петрова І. В. - Ренесансна концепція дозвілля за творами Петрарки (2017)
Smolina O. - "Daytime" and "night" cultures in P. Florensky and G. Florovsky’s concepts (2017)
Карпов В. В. - Імпортно-експортні операції на ринку культурних цінностей (2017)
Червякова О. В. - Мовне питання крізь призму механізму державного управління у сфері культури (2017)
Чечель О. М. - Ідеологічний компонент у системі державного управління розвитком сфери культури в Україні (2017)
Гафурова О. В. - Народні художні промисли в Україні: проблеми правового регулювання, Дейнега М. А. (2017)
Karpenko O. - Socio-cultural dimension and modern interpretation of the theory of a social agreement, Savchenko N. (2017)
Haidukevych K. - The specific features of dramaturgy of mass celebrations (2017)
Головач Н. М. - Трансформація культурної соціалізації сучасної молоді (2017)
Демчук Р. В. - Міфопоетика як культурний топос та культурологічний метоl (2017)
Denysyuk Zh. - Influence of the information and communication environment on the axiosphere of a society (2017)
Коваленко Є. Я. - Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту (2017)
Малоока Л. В. - Театралізоване масове свято як соціокультурний феномен (2017)
Reva T. - Moral values in the Ukrainian culture in V. Shynkaruk’s conception (2017)
Панченко С. А. - Релігійне паломництво до Києво-Печерської лаври: мемуарні джерела і періодика ХІХ ст. (2017)
Андросова Д. В. - Символістські й оркестрально-міметичні установки музичної творчості ХХ століття у проекції на піаністичне мистецтво (2017)
Shulgina V. - The concept of author's Art School International "Montessori Center": the European vector, Rosenko A. (2017)
Хоролець Л. І. - На сторожі Слова у виконавській практиці (2017)
Bezborodko O. - Innovative use of the damper pedal in the contemporary piano music (2017)
Kablova T. - Musical intention of Oswald Spengler (2017)
Kaznacheeva T. - Drama functions of a dance in the West-European opera (from J. Peri to Ch. V. Gluck) (2017)
Kravchenko A. - Interdisciplinary aspects of studying chamber art in the context of the culturological doctrine of contemporary musicolog (2017)
Кущ Є. В. - Музика у добу вірусної комунікації (Частина перша) (2017)
Oganezova-Grigorenko O. - Synaesthesia as a specific quality of professional algorithm of musical artist (2017)
Сулім Р. А. - Стильові й драматургічні особливості Концертино для гобоя та камерного оркестру Жанни Колодуб (2017)
Тормахова В. М. - До питання інтерпретації у рок-музиці (2017)
Хендрик О. Ю. - Поняття contemporary dance та композиції його хореографічного тексту (2017)
Самая Т. В. - Основні тенденції розвитку вокального мистецтва естради України: 60-70-ті роки ХХ століття (2017)
Гаврилюк Р. М. - Художні особливості декоративних тарелів у творчості майстрів Вижницького мистецького осередку (2017)
Vinichuk A. - The main directions of development of artistic technologies in theater and concert activity of modern society (2017)
Dolinskaya L. - Children's choir in respect of the aspect of ideas about the phenomenon of childhood (2017)
Єргієва К. І. - "Музичне повідомлення" піаніста як результат єдності внутрішнього і зовнішнього у процесі фортепіанної гри (2017)
Zotov D. - Mnemonic performing as a component of professional saxophonist thinking (2017)
Kadantseva N. - Female characters in Zaporozhets za Dunayem ("A Zaporozhian (Cossack) Beyond the Danube") by S. Hulak-Artemovsky and their fate in stage productions of Odessa musical theaters (2017)
Matuzko O. - Formation of the theatrical constructivism in Ukraine at the beginning of the XX century (through the example of Les Kurbas and Mark Tereschenko) (2017)
Ревенок Н. М. - Стильова еволюція українського класичного фарфору-фаянсу ХІХ – початку ХХ століття у практиці мистецтвознавчих експертних досліджень (2017)
Шалапа С. В. - Вплив спортивно-гімнастичного руху на мистецтво хореографії: початок ХХ століття (2017)
Шульгіна В. Д. - Рецензія на монографію О. В. Муравської "Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII–XX століть" (2017)
Личковах В. А. - Рецензія на монографію О. С. Афоніної "Коди культури і "подвійне кодування" в мистецтві" (2017)
Андрійчук П. - Слово і пісня – подвійна радість: духовна і душевна: рецензія на Методичні рекомендації С. Садовенко до збірки пісенних творів "Сяють весело зірки" на вірші Зої Ружин та музику Левка і Жанни Колодубів (2017)
Назар-Шевчук Л. - Запрошення до "Саду пісень Івана Карабиця": рецензія на монографію Л. Кияновської "Сад пісень Івана Карабиця" (2017)
Смолій В. А. - Історик, влада, суспільство (2017)
Муравський О. І. - Осмислюючи віхи державності та соборності України: до 60-річчя від дня народження Миколи Литвина, Хахула Л. І. (2017)
Великочий В. С. - Історія ЗУНР у науковій спадщині Миколи Литвина (спроба історіографічного нарису) (2017)
Скочиляс І. Я. - Особливості історіописання київського християнства. Радянські реалії, діаспорна інтеграція та українська реабілітація (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського