Вітковська І. М. - Соціальна відповідальність: теоретичні основи визначення та класифікації (2017)
Гераськіна О. С. - Теоретична модель девіантної поведінки в організацїї (2017)
Доманчук Д. С. - Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи (2017)
Согорін А. А. - Методологічний базис дослідження соціології реклами (2017)
Тащенко А. Ю. - Хто в культурі господар, або нестерпна легкість розгляду буття в концепціях центральної зони та ядра культури (2017)
Черкашина Т. О. - Норми та правила в повсякденній діяльності молодіжних організацій: експертна оцінка (2017)
Shaposhnikova I. V. - Development of youth social and cultural environment as the basis of students’ professional socialization (2017)
Дзюба Н. В. - Гендерна близькість та деякі електоральні стереотипи поведінки жінок під час виборів (2017)
Кухта М. П. - Соціальний потенціал старшого покоління як ресурс суспільного розвитку (2017)
Титул, зміст (2017)
Бондаренко Л. Б. - Метаболічний синдром: епігенетичні фактори (2017)
Шляховенко В. О. - Рибонуклеази – можливий новий напрям у розробці методів лікування пухлин, Орловський О. А., Самойленко О. А., Вербиненко А. В. (2017)
Беленичев И. Ф. - Нейропротекторная активность модуляторов тиол-дисульфидной системы в условиях моделирования глутаматной эксайтотоксичности in vitro, Литвиненко Е. С. (2017)
Кабачна І. В. - Дослідження аналептичної активності похідного сірко- та азотвмісних гетероциклів на моделі кетамінового наркозу, Дроговоз С. М., Кабачний В. І., Палагіна Н. Ю. (2017)
Криворучко Т. М. - Оцінка спектра антипаркінсонічної дії гліцину сумісно з амантадином у щурів за умов екстрапірамідних порушень (2017)
Ларіонов В. Б. - Молекулярний докінг бенздіазепінів – алостеричних модуляторів ГАМК-рецептора, Головенко М. Я. (2017)
Штриголь С. Ю. - Експериментальне обґрунтування доцільності використання фітопрепаратів у комбінованій фармакотерапії судомних станів, Цивунін В. В., Штриголь Д. В., Лебединець І. О., Койро О. О. (2017)
Бєлікова О. І. - Поєднаний вплив мелатоніну та метформіну гідрохлориду на біохімічні маркери синдрому інсулінорезистентності за умов експериментального гіпопінеалізму, Черно В. С., Костенко В. О. (2017)
Демченко С. А. - Гепатопротекторна активність похідних 5,6,7,8-тетрагідро-2,2a,8a- тріазациклопента |cd| азулену, Бобкова Л. С., Баглай О. Ю., Вороніна А. К., Демченко А. М. (2017)
Khromov A. - Inhibition of PKC-delta expression using siRNAs restores coronary dilation in rats with streptozotocin-induced diabetes, Dobrelya N., Strielkov I., Klymenko K., Novokhatska T., Dosenko V., Soloviev A. (2017)
Садогурська К. В. - Вивчення гіпоглікемічної активності нанохрому цитрату в тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу, Косуба Р. Б., Яремій І. М., Зеленюк В. Г. (2017)
Фіцнер О. А. - Квантово-фармакологічне дослідження антиоксидантних властивостей мелатоніну, Хайтович М. В. (2017)
Яцина О. І. - Зміни скоротливої діяльності гіперактивного сечового міхура щурів під впливом троспію хлориду, Паршиков О. В., Костєв Ф. І., Соловйов А. І. (2017)
Трутаєв С. І. - Результати дослідження специфічної токсичності таблеток "Долосан Форте®", Штриголь С. Ю., Кошова О. Ю., Лебединець І. О. (2017)
Katamadze D. Sh. - Investment environment of Georgia and ways of its development (2017)
Katamadze G. Sh. - Marketing development problems in Georgia (2017)
Месхидзе И. А. - Роль государства в процессе создания и функционирования бизнес-среды в Грузии, Джабнидзе Н. В. (2017)
Коган Н. Ю. - Первинний ринок землі: формування та сучасні реалії розвитку (2017)
Чорна Т. М. - Сучасні тенденції та напрямки розвитку авіабудування в Україні, Гожуловський С. С. (2017)
Гарматюк О. В. - Маркетингова політика комунікацій у фармації, Автомеєнко А. А. (2017)
Поворознюк І. М. - Зарубіжний досвід використання соціальних виплат найманим працівникам (2017)
Демченко Т. А. - Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його удосконалення на підприємстві, Чвертко Л. А. (2017)
Литвин О. В. - Транспортні засоби в системі туристичної індустрії, Кирилюк І. М. (2017)
Podzigun S. M. - Peculiarities to use the international experience for the development management of tourism industry in Ukraine, Korol I. V. (2017)
Слатвинская Л. А. - Экономический аспект рекреационной функции экскурсионной деятельности (2017)
Чирва Г. М. - Содержание и структура профессиональной компетентности менеджера туристической индустрии (2017)
Слатвінський М. А. - Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері (2017)
Стрембіцька Л. Л. - Сучасні тенденції ринку праці в аспекті загроз економічній безпеці України (2017)
Чирва О. Г. - Стратегія підвищення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери, Бовкун О. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Abstracts & References (2017)
Керівництво для авторів (2017)
Бабінець Л. С. - Актуальність вікового аспекту клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит, Шевченко Н. О. (2017)
Бензар І. М. - Cloves синдром: клінічні прояви та особливості хірургічного лікування (2017)
Возіанов С. О. - Тактика в діагностиці та лікуванні хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Порівняльна характеристика ефективності вільної та наноформи препарату бетаметазону при контактному нікелевому дерматиті, Шевчук О. О., Корда М. М. (2017)
Щерба В. В. - Показники кісткового метаболізму у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Криницька І. Я., Мачоган В. Р., Корда М. М. (2017)
Злепко С. М. - Інформаційна система для отримання та оброблення мікроскопічних зображень циркулюючих пухлинних клітин, Чернишова Т. А., Тимчик С. В., Кривоносов В. Є., Злепко О. С. (2017)
Ковальська М. Є. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у надниркових залозах при екзоґенному алергічному альвеоліті в умовах стресу (2017)
Колоденко О. В. - До моделі відновлювального лікування хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічної реваскуляризації міокарда на санаторному етапі (2017)
Копаниця О. М. - Активність супероксиддисмутази і каталази у стінці тонкої кишки, серці і печінці щурів при експериментальному застосуванні карагінану (2017)
Кострубська Т. М. - Динаміка cтруктурно-функціонального стану сонних артерій у чоловіків із гіпертонічною хворобою на тлі терапії комбінаціями лосартану і раміприлу з індапамідом упродовж шести місяців лікування залежно від рівня урикемії та форми артеріальної гіпертензії (2017)
Криськів О. І. - Протеоліз в умовах традиційного лікування і розвантажувально-дієтичної терапії, Кузів П. П., Бабінець Л. С. (2017)
Попович Д. В. - Реабілітація хворих на остеохондроз хребта, Коваль В. Б., Салайда І. М., Вайда О. В., Руцька А. В. (2017)
Рушай А. К. - Фонофорез у реабілітації пацієнтів з несправжніми суглобами великогомілкової кістки, Скиба В. В., Данькевич В. П., Бебих О. Р. (2017)
Сірант Г. О. - Нові підходи до призначення фізіотерапевтичних методів хворим на первинний гонартроз з коморбідною патологією, Бакалюк Т. Г. (2017)
Сірчак Є. С. - Стратифікація модифікуючих факторів ризику атеросклерозу у хворих на хронічний панкреатит, Опаленик С. М. (2017)
Татарчук Л. В. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур порожньої кишки при резекціях різних обʼємів печінки (2017)
Ткачук І. М. - Оцінка ефективності комплексного підходу до оптимізації лікування артеріальної гіпертензії у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2017)
Худецький І. Ю. - Апарат оцінки кукси для протезування кінцівок, Антонова-Рафі Ю. В., Худецька Н. М., Пущина І. В. (2017)
Яременко Л. М. - Експресія tau-білка в сенсомоторній корі при моделюванні транзиторної ішемії та імунокорекції, Шепелєв С. Є., Гарбовий О. М. (2017)
Грушко В. В. - Імунні та метаболічні порушення при регулярних та інтенсивних фізичних навантаженнях у спортсменів вищої професійної майстерності (2017)
Франчук В. В. - Особливості недоліків медичної допомоги, яку надають лікарі-терапевти (за матеріалами судово-слідчих справ), Франчук М. В. (2017)
Костенко С. Б. - Аналіз проблем та можливостей відтворення артикуляційних рухів щелепи у цифровому середовищі, Сливка М. М., Гончарук-Хомин М. Ю., Бунь Ю. М., Накашидзе Г. Н., Бокоч А. В. (2017)
Алексєєва О. Р. - Маніпуляція свідомістю як негативний чинник соціалізації студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни (2017)
Бутенко Л. Л. - Трансформація векторів розвитку педагогічної теорії та практики в умовах соціокультурного пограниччя: реалії сучасного Донбасу (2017)
Дуля А. В. - Функціонування сімей учасників антитерористичної операції, Веретенко Т. Г. (2017)
Литвинова Н. А. - Тренінг як ефективна форма групової роботи з молоддю групи ризику через застосування підходу "Не нашкодь!" (2017)
Мальцева О. І. - Роль дитячих громадських організацій під час гібридної війни (2017)
Отрощенко Н. Л. - Діагностика сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді Сходу України в умовах пропагандиської війни (2017)
Савченко С. В. - Розвиток теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни, Караман О. Л. (2017)
Федотова Т. В. - Підстави для надання психологічної допомоги в кризовій і посткризовій ситуації (2017)
Коношенко С. В. - Виховний потенціал дозвілля у соціально-педагогічній роботі з підлітками (2017)
Ларіонова Н. Б. - Сексуальний розвиток дитини як психолого-педагогічна проблема (2017)
Нагорний Ю. М. - Культурологічні аспекти процесу соціалізації сільських мешканців Слобожанщини (2017)
Олексюк Н. С. - Соціальне забезпечення особи як необхідна умова ефективності її соціальної реабілітації (2017)
Олійник В. О. - Психо-соціальна характеристика учнів основної школи, схильних до жорстокої поведінки (2017)
Сєчка С. В. - До проблеми соціалізації студентської молоді у громадських організаціях та об’єднаннях (2017)
Степаненко В. І. - Поняття та форми девіантної поведінки на базі гіперздібностей у дітей шкільного віку (2017)
Черних О. О. - Базові компетенції безпечної поведінки дітей в Інтернеті (2017)
Чуркіна В. Г. - Творча активність і духовний універсум особистості, Косенко К. О. (2017)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічна діяльність з соціалізації дітей вимушено переміщених сімей у нових соціокультурних умовах (2017)
Максимовська Н. О. - Анімаційна соціально-педагогічна діяльність у сфері соціальної роботи (2017)
Максимовський М. І. - Модель розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімації в сучасних соціально-культурних умовах (2017)
Олійник Г. М. - Соціокультурна анімація як важливий напрям соціальної роботи (2017)
Скорік Х. Є. - Соціально-педагогічна підтримка дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах: особистісно-орієнтований підхід (2017)
Сорока О. В. - Можливості комплексних арт-терапевтичних технологій у педагогічній реабілітації дітей з особливими потребами (2017)
Тадаєва А. В. - Профілактика кібертретирування серед підлітків у шкільному середовищі (2017)
Доннік М. С. - Сучасне дозвілля вихованців соціального гуртожитку для сиріт (2017)
Зубченко С. В. - Проблеми дітей, які виходять з-під опіки до самостійного життя, Тимошенко Н. Є. (2017)
Коношенко Н. А. - Специфіка соціалізаціїm дітей-сиріт, які виховуються в закладах інтернатного типу, Дудкіна Н. О. (2017)
Терновець О. М. - Дослідження соціального сирітства в історико-педагогічній ретроспективі (2017)
Архипова С. П. - Професійна компетентність соціальних працівників у системі роботи з різними категоріями соціально незахищених категорій дорослого населення, Смеречак Л. І. (2017)
Бєлоліпцева О. В. - Розвиток соціальної активності студентської молоді в умовах впровадження гендерночутливого підходу (2017)
Коношенко Н. А. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру, Свинобой А. В. (2017)
Маркова Н. В. - Формування гендерної культури студентів спеціальності "Соціальна "робота" протягом навчання у ВНЗ (2017)
Назмієв А. О. - Фасилітація як форма реалізації соціальної компетентності студентів ВНЗ (2017)
Слозанська Г. І. - Упровадження посади фахівця із надання соціальних послуг населенню в умовах об’єднаної територіальної громади: труднощі, що виникають (2017)
Трубавіна І. М. - Огляд сучасних досліджень з професійної педагогіки щодо підготовки фахівців до роботи з сім’єю (2017)
Юрків Я. І. - Профілактика синдрому "професійного вигорання" у соціальних працівників (2017)
Богашко А. Л. - Роль инновационной деятельности общества в процессе эволюции экономической системы мира (2017)
Кірдан О. П. - Формування ринку землі як складник ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості інтересів учасників аграрного ринку (2017)
Мельник В. В. - Визначення проблем запровадження та становлення державної інноваційної політики в Україні (2017)
Побережець Н. Б. - Проблеми державного регулювання на ринку продукції олійних культур України за сучасних умов (2017)
Білошкурська Н. В. - Маркетинговий аналіз стратегічної конкурентоспроможності вищих навчальних закладів регіону, Білошкурський М. В., Кравченко Р. О. (2017)
Harnyk O. A. - Innovative approaches to the formation of a labor motivation system at micro, meso- and macro levels (2017)
Бондарук Т. Г. - Формування системи пенсійного забезпечення, Бондарук І. С. (2017)
Вінницька О. А. - Принципи формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Бержанір І. А. (2017)
Дем’янишина О. А. - Фінансування організацій громадянського суспільства в Україні, Станіславчук Н. О. (2017)
Стойка В. О. - Окремі аспекти здійснення державного фінансового контролю в Україні, Стойка С. О., Баланова Т. В. (2017)
Погріщук Б. В. - Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу виробництва продукції рослинництва, Пилявець В. М. (2017)
Єгоров Ю. І. - Концепція просторового центризму та критерії туристичного бізнесу (2017)
Маринюк А. Ю. - Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців галузі гостинності на сучасному етапі (2017)
Штангеєва Н. І. - Сучасний стан та тенденції розвитку сільського "зеленого туризму" в Україні, Поворознюк І. М. (2017)
Гнилицька Л. В. - Управління корупційними ризиками: проблеми ідентифікації та оцінювання імовірності прояву (2017)
Відомості про авторів (2017)
Abstracts & References (2017)
Керівництво для авторів (2017)
Бадюк М. І. - Аналіз існуючого парку броньованих медичних машин провідних країн світу в контексті реалій сучасного реформування Збройних Сил України, Завроцький О. І., Ковида Д. В., Левченко Е. В., Губар А. М. (2014)
Бадюк М. І. - Вивчення особливостей динаміки та структури травматизму військовослужбовців Сухопутних військ Збройних Сил України, Губар А. М., Микита О. О. (2014)
Бадюк М. І. - Медико-соціальні аспекти виконання вимог здорового способу життя військовослужбовцями, які брали участь у миротворчих операціях, Гутченко К. С., Гутченко О. А. (2014)
Волянський О. М. - Організація медичної реабілітації військовослужбовців (Проблемні питання і шляхи їх вирішення) (2014)
Кіх А. Ю. - Досвід провідних країн Європи у медичній реабілітації поранених та хворих, Галушка А. М., Льовкін І. М. (2014)
Клівенко Ю. Ф. - До питання удосконалення лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в сучасних умовах, Ляшенко О. О., Галушка А. М. (2014)
Гуріна І. В. - Збалансована система показників як механізм управління розвитком закладів охорони здоров’я (2014)
Курічко О. М. - Медико-санітарні наслідки прикордонних збройних конфліктів та досвід організації медичного забезпечення (огляд літератури), Кальчук О. В., Мусенко О. Я. (2014)
Клівенко Ю. Ф. - Структурно-функціональна модель організації та управління військово-медичною службою на сучасному етапі, Семенів І. П., Галушка А. М. (2014)
Охонько О. В. - Організація лікувально-евакуаційного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України на сучасному етапі (2014)
Рудинська С. М. - Визначення напрямків удосконалення існуючої системи лікувально-профілактичного забезпечення Збройних Сил України, Бонюк Т. С. (2014)
Булах О. Ю. - Удосконалення змісту медичної допомоги пораненим і хворим на передових етапах медичної евакуації в сучасних умовах, Стриженко В. І. (2014)
Савицький В. Л. - Воєнно-медична доктрина України та її роль у формуванні системи медичного забезпечення військ, Жаховський В. О., Булах О. Ю., Лівінський В. Г., Власенко О. М. (2014)
Савицький В. Л. - Санітарно-гігієнічна та епідеміологічна оцінка ефективності удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами з харчовим шляхом передачі на полігонах під час військових навчань, Власенко О. М., Козак Н. Д., Трембачова Н. С. (2014)
Швец А. В. - Особенности применения психофизиологической компоненты в системе управления кадровыми ресурсами спецслужб США, Охонько А. В., Кузьменко М. Д., Лукьянчук И. А., Числицкая О. В., Василенко В. Г. (2014)
Депутат Ю. М. - Гігієнічна оцінка професійних ризиків праці військовослужбовців Збройних Сил України в умовах дії несприятливих чинників військової служби, Бєлов О. А., Гусак А. І., Гусак Н. М., Трембачова Н. С. (2014)
Бідненко Л. І. - Гігієна праці та зміни функціонального стану організму осіб, працюючих з приладами електронно-обчислювальної техніки, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Пельо І. М. (2014)
Гуценко І. В. - Вивчення загальних рівнів працевтрат військовослужбовців Збройних Сил за 2009 - 2013 роки (2014)
Левіт Й. Р. - Дослідження деяких особливостей вегетативної регуляції у військових зв’язківців, Ігнатьєва В. О., Озерянський А. А. (2014)
Числіцька О. В. - Теоретичний аналіз проблеми адаптації військовослужбовців до професійної діяльності в особливих умовах, Лук’янчук І. А., Туканов С. В. (2014)
Горішна О. В. - Захворюваність та особливості діагностики стану здоров‘я військових пенсіонерів, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Печиборщ В. П., Косянчук А. С. (2014)
Півник В. М. - Проблемні питання мпрофілактики крапельних інфекцій серед військовослужбовців та шляхи її удосконалення (2014)
Славутинька Т. О. - Вивчення організаційно-правових засад закладів охорони здоров’я як постачальників послуг, Салюта М. Ю. (2014)
Денисенко К. П. - Військово-епідеміологічне значення гострих кишкових інфекцій серед військовослужбовців офіцерського складу залежно від території дислокації військ, Устінова Л. А. (2014)
Капталан А. М. - Сучасні особливості стану здоров’я військовозабов’язаних мобілізаційного резерву рядового складу Збройних Сил України на етапах вступу на військову службу (за результатами приписки і призову), Косарчук В. В., Хижняк М. І., Якимець В. М., Шевчук Р. В., Шимко А. В. (2014)
Головаха М. Л. - Применение напряженной петли в хирургическом лечении переломов лодыжек с повреждением межберцового синдесмоза, Кожемяка М. А., Криворучко Е. А. (2014)
Хитрий Г. П. - Оцінка транспортабельності поранених під час медичної евакуації, Тхоревський О. В., Білецька Н. В. (2014)
Лакша А. М. - Оптимізація операційного лікування постраждалих з відкритими переломами довгих кісток (2014)
Поліщук Л. М. - Величина крововтрати та особливості інфузійної терапії при анестезіологічному забезпеченні операцій з приводу АЧВА, Говенко А. В., Роговський В. М., Кішко Р. М. (2014)
Горбулич А. В. - Причины эффективности различных методик при лечения ахалазии пищевода (2014)
Беленький В. А. - Особенности диагностики и хирургического лечения эхинококковых кист селезенки, Бородай В. А., Негодуйко В. В., Разбаков А. М. (2014)
Беленький В. А. - Особенности диагностики и лечения грыж живота с ущемлением червеобразного отростка, Бородай В. А., Негодуйко В. В. (2014)
Новіков В. М. - Особливості комплексного лікування хворих з патологією скронево-нижньощелепного суглобу окклюзійного ґенезу, Штефан А. В., Лихота А. М., Борисова І. В. (2014)
Лихота А. М. - Іммобілізація зубів під час комплексної терапії генералізованого пародонтиту, Коваленко В. В., Волошина В. М., Лихота І. А. (2014)
Чергава О. Ю. - Динаміка, структура і рівні працевтрат в результаті хвороб органів таравлення (з урахуванням хвороб порожнини рота) серед військовослужбовців Збройних Сил України за 2009 - 2013 роки, Якимець В. М. (2014)
Лихота А. М. - Сучасний погляд на покращення якості післядипломної освіти лікарів стоматологів-терапевтів в Україні, Заноздра Л. М. (2014)
Бушуєва І. В. - Дослідження ембріотоксичного впливу морфоліній 2-/5-(піридил-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо/ацетату на білих щурів у постнатальному періоді, Книш Є. Г., Панасенко О. І., Сирцов В. К. (2014)
Кучмістова О. Ф. - Аналіз доступних фітопрепаратів для лікування інфікованих ран та дерматитів, Кучмістов В. О., Шматенко В. В., Нарожнов В. В., Лур’є К. І. (2014)
Парченко В. В. - Антиоксидантна активність фуранпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіонів (2014)
Руденко В. В. - Теоретичне обгрнутування та визначення фрагменту норм постачання ранозагоюючих мазей для підрозділів військово-медичної служби на мирний ЧАС, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Застосування метода дерева рішень для оцінки логістичних ризиків в умовах фармацевтичної галузі (2014)
Світлична К. С. - Управління процесами фармацевтичного підприємства в умовах забезпечення якості лікарських засобів (2014)
Шматенко О. П. - Погляд на сучасний стан комплектно-табельного оснащення та перспективи його розвитку, Притула Р. Л., Бєлозьорова О. В., Савицький В. Л., Страшний В. В., Кожакару А. А., Лур’є К. І. (2014)
Шматенко О. П. - Маркетинговий аналіз психоаналептиків, які застосовуються для лікування потерпілих з черепно-мозковою травмою, Плєшкова О. В., Тахтаулова Н. О., Устінова Л. А., Осьодло Г. В. (2014)
Дроздова А. О. - Вивчення впливу технології виготовлення на антимікробну активність препарату, Давтян Л. Л., Бірюкова С. В., Притула Р. Л., Войда Ю. В. (2014)
Сафонов А. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 4-аміно-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Варинський Б. О. (2014)
Білоус М. В. - Необхідність удосконалення фармацевтичного забезпечення мирного населення в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного часу (2014)
Пругло Є. С. - Гіпоглікемічні властивості солей 2-(5-(тіофен-2-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот, Саліонов В. О., Самура Б. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Шукаєва О. П. - Тенденції розвитку та особливості біотехнологій виробництва генно-інженерного інсуліну людини (2014)
Січінава Р. М. - Алгоритм надання медичної допомоги пацієнтам з вуловими новоутвореннями щитоподібної залози, Ларін О. С., Черенько С. М., Горобейко М. Б. (2014)
Колоскова О. К. - Показники клітинної ланки імунітету у дітей, хворих на гострий фаринготонзиліт, за різного етіологічного чинника, Марусик У. І., Бєлашова О. В., Білейчук Р. Ю., Горбатюк І. Б. (2014)
Климанська Л. А. - Особливості клінічного перебігу коінфекції ВІЛ/туберкульоз у хворих зі значним порушенням імунного статусу (2014)
Федорич П. В. - Застосування препарату пропес у комплексному лікуванні деяких інфекції сечостатевої системи у хворих, що мають імунну недостатність і ступеню (2014)
Коваль С. Б. - Дослідження радіоіндукованих медичних наслідків аварії на ЧАЕС методом ретроспективного епідеміологічного аналізу (2014)
Рущак Л. В. - Організація медичної допомоги при здійсненні терактів шляхом застосування радіологічної і ядерної зброї, Мурашко В. О., Соколовська М. В., Пельо І. М. (2014)
Лопін Є. Б. - Аналіз використання ліжкового фонду військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України протягом 2010-2013 років, Булах О. Ю. (2014)
Салламі Мохамед Амін - Сучасні методи реєстрації скоротливої діяльності матки у багато народжуючих жінок, Майданник І. В., Гончаренко В. М. (2014)
Бенюк С. В. - Холестатичний гепатоз вагітних як фактор прогнозування жовчнокам’яної хвороби, Никонюк Т. Р. (2014)
Коваль М. М. - Особливості варіабельності артеріального тиску та серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з метаболічним синдромом, Федорова О. О., Золотухіна К. О., Ястремська М. С. (2014)
Бігдан О. А. - Дослідження протигрибкової активності фторфенілпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Щербина Р. О. - Дослідження протимікробної та протигрибкової активності в ряду s-похідних 3-(морфолінометилен)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-5-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Поліщук Н. М. (2014)
Мамедова Е. С. - Деякі особливості клінічного перебігу коінфекції ВІЛ та хронічного гепатиту С (2014)
Михайлусов Р. М. - Традиционные и современные раневые повязки при лечении длительно незаживающих ран (2014)
Канюра О. А. - Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей (за матеріалами аналізу звернень за ортодонтичною допомогою) (2014)
Швець А. В. - Психофізіологічні аспекти створення системи підтримки прийняття рішення про надійність діяльності військових зв’язківців, Лук’янчук І. А. (2014)
Канюра О. А - Удосконалення діяльності стоматологічних закладів на підставі розвитку їх корпоративної культури та іміджу (2014)
Калина Р. А. - SILS апендектомія при гострому апендициті, Іванько О. В. (2014)
Содержание (2016)
Isayenkov S. - Construction and applications of a mycorrhizal arbuscular specific CDNA library, Maathuis F. J. M. (2016)
Shazad M. - Identification of QTLs on chromosome 1B for grain quality traits in bread wheat (Triticum aestivum L.), Khan S. H., Khan A. S., Sajjad M., Rehman A., Khan A. I. (2016)
Ivaschuk B. V. - The homologous identification of the stem rust resistance genes Rpg5, Adf3 and RGA1 in the relatives of barley, Samofalova D. O., Pirko Ya. V., Fedak G., Blume Ya. B. (2016)
Kozeretska I. A. - A high frequency of heritable changes in natural populations of Drosophila melanogaster in Ukraine, Serga S. V., Kunda­Pron I., Protsenko O. V., Demydov S. V. (2016)
Коршиков І. І. - Генетична мінливість материнських рослин і зародків насіння популяцій сосни Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) у Криму, Калафат Л. О., Виноградова О. М., Подгорний Д. Ю. (2016)
Горохивец Н. А. - Наследование пигментации эпидермиса у семянок подсолнечника, Ведмедева Е. В. (2016)
Kumar G. - Induced cytomictic variations and syncyte formation during microsporogenesis in Phaseolus vulgaris L., Chaudhary N. (2016)
Булавин И. В. - Ориентациия цитоскелета в клетках эпидермы корней, образованных de novo на листовых эксплантах в условиях клиностатирования (2016)
Климишин Д. О. - Участь молекул (p)ppGpp у формуванні "строгої відповіді" у бактерій, а також біосинтезі антибіотиків і морфологічній диференціації у актиноміцетів, Стефанишин О. М., Федоренко В. О. (2016)
Корж В. - Илья Мечников: создатель теории фагоцитоза и пионер экспериментов in vivo, Брежестовский П. (2016)
Титул, зміст (2018)
Сінченко В. М. - Стратегія розвитку галузі буряківництва в Україні, Пиркін В. І. (2018)
Бондар В. С. - Лібералізація ринку цукру в країнах ЄС – як виклик цукровиробникам України (2018)
Корнєєва М. О. - Генетичний контроль схожості насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків, Вакуленко П. І., Андрєєва Л. С. (2018)
Балан В. М. - Прискорене розмноження гібридів цукрових буряків, Доронін В. А. (2018)
Дрига В. В. - Приживлюваність ризом міскантусу залежно від застосування абсорбенту за їх садіння (2018)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Цукрові буряки" в 2017 році (2018)
Андрієвська В. М. - Проект як засіб реалізації STEAM-освіти у початковій школі (2017)
Бартош О. П. - Соціальне забезпечення людей похилого віку в Угорщині, Баторі-Тарці З. І. (2017)
Басай Н. П. - Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов (2017)
Бенедисюк М. М. - Задачний підхід у фізиці як метод формування ключових компетентностей в учнів основної школи (2017)
Богоніс О. М. - Модель формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі (2017)
Бондарчук Н. Я. - Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення, Чернов В.Д. (2017)
Бородієнко О. В. - Розвиток мотиваційно-ціннісного та особистісного компонентів професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку: експериментальна перевірка результативності (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Арт-терапія: суть, можливості роботи з військовослужбовцями учасниками бойових дій (2017)
Бурак М. І. - Способи мінімізації впливу рейтерів на валідність та надійність оцінювання мовних масштабних стандартизованих тестів (2017)
Варга Н. І. - Дослідницька діяльність в процесі професійної підготовки сучасного вчителя (2017)
Вербівський Д. С. - Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки (2017)
Гіптерс З. В. - Економічна освіта дітей та молоді як чинник соціального захисту: історико-педагогічний аспект (2017)
Головатюк І. Г. - Арт-терапія у зарубіжній науковій традиції (2017)
Горобець С. М. - Створення дистанційного курсу як засіб розвитку ікт-компетентності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики (2017)
Гуменюк С. В. - Результати вихідного контролю формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Гура А. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін засобами ІКТ (2017)
Давидова Ж. В. - Інформаційна спрямованість підготовки менеджера зовнішньоекономічної діяльності у вищих навчальних закладах (2017)
Дзямко В. Й. - Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей, Месарош Л. В. (2017)
Добровольська К. В. - Професійна самосвідомість та конструювання образу професії у майбутніх лікарів, Мисловська С. К. (2017)
Долинний Ю. О. - Діти з обмеженими фізичними можливостями як об’єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи (2017)
Дудник О. М. - Методичний коментар до розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості (2017)
Дука Т. М. - Формування психічного благополуччя старших дошкільників у процесі рухової активності з використанням новітніх здоров’язбережувальних технологій (2017)
Желанова В. В. - Морально-вольові якості особистості як суттєва детермінанта формування "Навичок ХХІ століття" (2017)
Жиленко Р. В. - Досвід США у запровадженні системи приятелів у роботі з ветеранами, що страждають на ПТСР (2017)
Задорожна О. І. - Сутність поняття стратегічної компетентності в сучасній лінгводидактиці (2017)
Зобенько Н. А. - Педагогічні принципи профілактичної роботи з дезадаптованими дітьми (2017)
Калаур С. М. - Філософсько-методологічні засади організації освітньої підготовки майбутній фахівців соціономічних професій (2017)
Карнаух Л. П. - Психолого-педагогічні аспекти впливу сім’ї на соціалізацію дітей дошкільного віку (2017)
Карплюк С. О. - Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Кіш Н. В. - Аналіз психологічного підходу до формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів, Канюк О. Л. (2017)
Козубовська І. В. - Міжкультурна компетентність вчителя в багатонаціональній державі, Васьків С. Т. (2017)
Кокнова Т. А. - Досвід формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов в українському науковому просторі (2017)
Корінна Г. О. - Характеристика соціальних ролей та функцій соціального педагога (2017)
Криворучко А. В. - Підготовка майбутнього вчителя хімії до компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів (2017)
Криштанович С. В. - Педагогічні стандарти формування професійної компетентності спортивних менеджерів: зарубіжний досвід (2017)
Кульчицький В. Й. - Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект (2017)
Лещук Г. В. - Сутнісна характеристика професійної реабілітації людей з інвалідністю (2017)
Маляр Л. В. - Виховний потенціал підручників для народної школи Августина Волошина (2017)
Марфинець Н. В. - Проектні технології на уроках літератури рідного краю: теоретичний аспект (2017)
Мельникова О. М. - Г.Сковорода і В. Каразін: два погляди на проблему освіти (2017)
Мигалина З. І. - Полікультурна освіта дітей мігрантів в США (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Теоретико-методологічні проекції у дослідженні потенціалу культури здоров’я для успішної реалізації професійної діяльності майбутніми учителями фізичної культури (2017)
Мосіюк О. О. - Переваги використання GIT у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики (2017)
Нагорна О. О. - Поступ професійної освіти та підготовки арбітражних юристів у розрізі історичного розвитку міжнародного арбітражу: досвід зарубіжних країн (2017)
Опачко М. В. - Навчання студентів-майбутніх вчителів моделюванню дидактичної взаємодії (2017)
Павленко А.І. - Навчання мистецтву життєтворчості: становлення теоретичних основ (2017)
Пасічник О. О. - Дидактико-методологічні засади навчання студентів фахової термінологічної лексики у процесі професійної іншомовної підготовки, Школяр Н. В. (2017)
Підлипняк І. Ю. - Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: особливості освітньо-виховного процесу (2017)
Повідайчик О. С. - Вітчизняний досвід науково-дослідницької підготовки студентів у вищих навчальних закладах (2017)
Половенко Л. П. - Технології кібернетичної педагогіки та психоінформатики як ефективний інструмент управління якістю освіти (2017)
Попадич О. О. - Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі (2017)
Постригач Н. О. - Сучасні філософсько-педагогічні концепції розвитку педагогічної освіти в країнах південної Європи (2017)
Рабійчук С. О. - Історичний розвиток поняття :"цінності" (2017)
Райковська Г. О. - Особливості використання CAE-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії, Соловйов А. В. (2017)
Розман І. І. - Радянська педагогіка: біографічна парадигма другої половини 40-х − 80-тих рр. ХХ ст. (2017)
Рудніцька К. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах (2017)
Рюль В. О. - Мобільність та міграційні настрої студентської молоді на пограниччі (2017)
Сивохоп Е. М. - Особливості навчального процесу майбутніх фахівців галузі фізична культура і спорт, Маріонда І. І. (2017)
Смук О. Т. - Комплексна соціально-психологічна робота над продуктивним психічним развитком дітей-сиріт (2017)
Теличко Н. В. - Філософія полікультурної освіти майбутніх фахівців на засадах формування педагогічної майстерності, Габовда А. М. (2017)
Ткачов А. С. - Формування іншомовної компетентності в інтелектуально здібних учнів основної школи (2017)
Товканець Г. В. - Сучасні траєкторії розвитку педагогічної освіти (2017)
Товканець О. С. - Стратегічні завдання розвитку європейської професійної освіти на початку ХХІ століття (2017)
Федорова М. А. - Теоретичні основи формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дошкільників (2017)
Фізеші О. Й. - Навчально-методичне забезпечення змісту початкової освіти у школах Закарпаття (50-70 рр. ХХ ст.) (2017)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу: історіографія поняття (2017)
Шандор Ф. Ф. - Релігійність у світі: соціологічні виміри та прогнози (2017)
Шмельова Т. В. - Культура як об'єкт дослідження польської та української педагогіки (2017)
Шостачук А. М. - Геометричні моделі кінематичних пар в навчальній дисципліні "Теорія механізмів і машин" (2017)
Щербей У. В. - Початкова сільська освіта: реалії та перспективи розвитку (2017)
Вихідні дані (2017)
Барабаш Ю. - Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) (2015)
Тарас Шевченко. Кобзар. – Софія: Paradox, 2014. – 114 с. (2015)
Давиденко І. - "Літературні телепортації": Публій Овідій Назон як традиційний образ (2015)
Печарський А. - Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне (2015)
Сеник Л. - Василь Симоненко: архетип образу матері (2015)
Kobzar. Poetry of Taras Shevchenko in Ukrainian, English and French. Introduction by Andrew Gregorovich. – Toronto: Taras Shevchenko Museum, 2014. – 231 s. (2015)
Ткаченко А. - Василь Симоненко - текст, Ткаченко Д. (2015)
Ткачук Р. - Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури (2015)
Бойко Н. - Проза другої половини ХІХ ст. крізь призму національну (2015)
Білоус П. - Фрагмент про жінок у "Молінні" Данила Заточника, Щербак О. (2015)
Гунчик І. - Між релігією та магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених (2015)
Гаврилюк Н. - Пуантилізм, мінімалізм, etc... (огляд дебютних збірок) (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Заверталюк Н. - 3-та всеукраїнська наукова Загребельнівська конференція, Олійник Н. (2015)
Сайковська О. - Павел Вежінов у болгарській літературі (до 100-річчя від дня народження письменника) (2015)
Шпиталь А. - Вручення Премії ім. О. І. Білецького (2015)
Всесвіт. - 2014. - № 9 - 10 (2015)
Григорій Матвійович Сивокінь (2015)
Соловей Е. - Сверстюка дуже бракуватиме (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Бадюк М. І. - Обгрунтування функціонально-організаційної моделі системи превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів, Микита О. О., Гутченко К. С., Ковида Д. В. (2015)
Філіпішин В. П. - Застосування логістичних підходів у роботі лікувально-профілактичних закладів (2015)
Печиборщ О. В. - Особливості взаємодії цивільної та військової систем охорони здоров’я в процесі здійснення лікувально-евакуаційних заходів під час ведення антитерористичної операції (2015)
Кіх А. Ю. - Система медичної реабілітації в Збройних Силах України (2015)
Савицький В. Л. - Роль і місце державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України в системі медичного забезпечення військ (сил) у ході проведенні антитерористичної операції на Сході України, Власенко О. М., Козак Н. Д., Гуменюк К. Г. (2015)
Бідненко Л. І. - Гігієнічні вимоги до води, що використовується військами для господарсько-питного водопостачання в умовах їх польового розташування, Долінський М. А. (2015)
Денисенко К. П. - Вивчення захворюваності та госпіталізації внаслідок інфекційних хвороб різних категорій військовослужбовців Збройних Сил України, Устінова Л. А. (2015)
Капталан А. М. - Вчення захворюваності військовозобов’язаних та військовослужбовців Збройних Сил України хірургічною патологією, Нога Д. А., Клоченя І. І., Якимець В. В. , Савицький В. Л., Власенко О. М., Канюра О. А. (2015)
Карпенко О. І. - Порушення серцевого ритму у пацієнтів з інфарктом міокарда та цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Карпенко Ю. В. - Вивчення захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців офіцерського складу Збройних Сил України, Слаутинська Т. О., Салюта М. Ю. (2015)
Колос Л. А. - Епідеміологічний аналіз захворюваності на туберкульоз органів дихання серед контингентів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ та Міністерству оборони України, Сундєєв В. М., Іванько О. М., Філіпенко Л. І., Литовка С. Л., Бакуліна Г. В., Мойсей М. П. (2015)
Кіх А. Ю. - Аналіз нормативно-правових актів з питань реабілітації військовослужбовців та досвід її проведення в Україні, Ричка О. В. (2015)
Січінава Р. М. - Аналіз показників використання ліжкового фонду в залежності від клімато-географічних та медико-демографічних особливостей регіонів України (2015)
Чорна Л. М. - Вивчення динаміки та структури захворюваності на хвороби органів системи кровообігу військовослужбовців Збройних Сил України, Карпенко О. І., Савицький В. Л., Устінова Л. А. (2015)
Крушельницький О. Д. - Можливі епідемічні ризики на південному сході для законних збройних формувань України, Огороднійчук І. В., Дернова А. Д., Доброштан Д. І., Потапчук В. А. (2015)
Коваль О. В. - Ретроспективний аналіз медико-статистичних показників на розлади психіки та поведінки в Збройних Силах України, Галушка А. М., Борисова С. Л. (2015)
Хлебовська Л. М. - Використання інтегральних шкал для оцінки важкості стану нейрореанімаційних поранених при медичному сортуванні, Кондратюк В. М., Марченко О. В., Сулим Ю. Ф., Олійник В. М., Ліваковський С. С., Корсун А. В., Біговщиць С. В., Кондратюк О. П., Кобзина Л. В. (2015)
Бабляк О. Д. - Роль рентгенангіохірургічних методів в діагностиці та лікуванні пацієнтів з конотрункальними вадами серця та великими аорто-легеневими колатеральними артеріями (2015)
Лакша А. М. - Экспериментальная оценка деформационной надежности систем остеосинтеза конечностей (2015)
Головаха М. Л. - Лікування гонартрозу в сполученні з пошкодженням передньої хрестоподібної зв’язки, Орлянський Веніамін, Титарчук Р. В., Бабіч Ю. А., Баніт О. В., Твердовський А. О., Забелін І. М., Краспопоров С. М., Бенедетто Карл Петер (2015)
Петриченко О. В. - Ефективність комплексного підходу в корекції зубощелепних аномалій у дітей з мовними порушеннями (2015)
Новиков В. М. - Результаты использования окклюзионных шин в структуре комплексного лечения мышечно-суставного компонента дисфункции ВНЧС, Борисова И. В., Штефан А. В. (2015)
Лихота А. М. - Шляхи підвищення медико-гігієнічної активності осіб мобілізаційного резерву як стратегія покращення стоматологічного здоров’я, Борисова І. В., Мурланова Т. П. (2015)
Лихота К. М. - Переваги індивідуально виготовлених міофункціональних апаратів в лікуванні дистального прикусу, Канюра О. А. (2015)
Лихота А. М. - Особливості медичної реабілітації учасників бойових дій з вторинною адентією, Коваленко В. В., Лищишин М. З. (2015)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти небойової патології у мобілізованих військовослужбовців та учасників АТО, Трихліб В. І., Ткачук С. І., Гайда І. М., Майданюк В. П., Антоненко Л. П., Прокопчук С. М., Шевага І. М., Іванов С. О., Пода Н. В. (2015)
Дроздова А. О. - Вплив моностеарата гліцерина на висоту піни деяких поверхнево-активних речовин (2015)
Прийменко А. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та аналгетична дія амонійних солей 8-(гідроксиметил)-3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діону, Васильєв Д. А., Казунін М. С., Прийменко Б. О., Самура І. Б., Притула Р. Л. (2015)
Саліонов В. О. - Дослідження адаптогенної та тонізуючої дії похідного 5-тієніл-1,2,4-тріазол-ілтіо ацетатної кислоти, Березовський А. В., Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Парченко В. В. (2015)
Сафонов А. А. - Дослідження протимікробної та протигрибкової дії 2-((4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Камишний О. М. (2015)
Світлична К. С. - Методичні підходи до регламентації процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах, Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. (2015)
Тарасенко В. О. - Бар’єрні модифіковані лікарські плівки 6 перспективний напрямок при лікуванні запально-дистрофічних захворювань пародонту (Огляд літератури) (2015)
Білоус М. В. - Необхідність у подальшій інтеграції військової логістики, Рижов О. А., Шматенко О. П. (2015)
Шматенко О. П. - Щодо сучасної класифікації не стероїдних протизапальних засобів для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних Сил України (літогляд), Притула Р. Л., Бєлозьорова О. В., Страшний В. В. (2015)
Прийменко А. О. - Комп’ютерне прогнозування біологічної активності та взаємозв’язок між гострою токсичністю і діуретичною дією 3,8-; 3,7,8-заміщених 1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діону, Васильєв Д. А., Казунін М. С., Самура Б. А., Прийменко Б. О., Сирота П. С. (2015)
Корнієвський Ю. І. - Валеріана лікарська її історія, хімія та використання, Фурса М. С., Притула Р. Л., Корнієвська В. Г., Панченко С. В. (2015)
Варинський Б. О. - Дослідження характеристик утримування ряду гідразидів карбонових кислот і гідразинокарботіоамідів, вихідних речовин при синтезі субстанцій для виготовлення лікарськіх засобів методом верх-уф-есі-мс (2015)
Гаврецький А. І. - Використання напівжорстких іммобілізуючих розвантажувальних пов’язок у лікуванні нейропатичних виразок підошовних поверхонь стоп при синдромі діабетичної стопи, Воронко А. А., Таран Є. В., Замолотова К. О., Лісевич О. Т. (2015)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування ішемії нижніх кінцівок з синдромом діабетичної стопи, Паламарчук В. І., Нікішин О. Я., Гаврецький А. І., Кравець І. Н. (2015)
Іванов Д. А. - Психіатрична допомога військовослужбовцям з психічними розладами на етапах медичної евакуації, Ричка О. В., Галушка А. М., Льовкін І. М. (2015)
Рибак Є. В. - Професійні шкідливості в анестезіології та інтенсивній терапії, Марков Ю. І. (2015)
Рибак Є. В. - Додобова летальність пацієнтів з невідкладними станами у багатопрофільному стаціонарі, Паламар Б. І., Марков Ю. І. (2015)
Рудинський О. В. - Актуальні проблеми підготовки військово-медичних фахівців за посадами сержантського (старшинського) складу "санітарний інструктор” та "військовий фельдшер” для Збройних Сил України, Косинський О. Ю. (2015)
Король С. В. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у пізньому постінфарктному періоді ускладненому аневризмою серця при різних типах діастолічного трансмітрального кровотоку (2015)
Чергава О. Ю. - Концепція побудови експертноі системи діагностування стоматологічних захворювань військовослужбовців Збройних Сил України (2015)
Гончаренко В. М. - Клініко-статистична характеристика жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія (2015)
Чередніченко І. М. - До проблеми гігієнічної оцінки впливу компактних люмінесцентних ламп на організм людини (літературний огляд) (2015)
Хомяк І. В. - Алгоритм етапного хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту (2015)
Городенська К. - Транспозитори синтаксичної сфери: порівняльна характеристика (2017)
Німчук В. - Ще раз про "Русинськый язык" і збереження діалектного середовища (2017)
Соколова С. - Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування (2017)
Степаненко М. - Публіцистично-оцінний дискурс Закону України "Про засади державної мовної політики (2017)
Сюта Г. - Текст як об’єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики (2017)
Мялковська Л. - Філософія мовного образу європейського українця в прозі І. С. Нечуя-Левицького (2017)
Старко В. - Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u: стан та застосування (2017)
Марєєв Д. - Із спостережень над динамікою східнополіського діалекту: фонетика (2017)
Вербич С. - Назви, зниклі з ойконімного простору історичного Поділля: проблеми виявлення, систематизації, аналізу (2017)
Фурса В. - Лексико-семантична типологія дієслівного керування в українській літературній мові (2017)
Васецька О. - Парадигматичні відношення варіантності в синтаксичній термінології (2017)
Степаненко М. - Знакова праця в українській лексикографії. Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса. — К. : Либідь, 2016. — 656 с., Галаур С. (2017)
Ожоган В. - Нова типологія нечленованих синтаксичних одиниць. Личук М. І. Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 388 с. (2017)
Навальна М. - Нове дослідження про лексику української мови ХVI–XVII ст. Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови XVI—XVII ст. — К. : ТОВ "КММ", 2017. — 936 с. (2017)
Німчук В. - Статут Товариства шанувальників і захисників говорів української мови (2017)
Романюк Ю. - Міжнародна наукова школа-семінар у Києві (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Трапляється : часто чи зрідка? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Не перепровірять, а ще раз ретельно перевірять (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Підважувати авторитет — це підносити, вивищувати чи знижувати, підривати його? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Чи може українська пісня переживати свій ренесанс? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Шрі-Ланка чи Шри-Ланка? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Персона ґрата (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Конгрес і конґрес (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Націєцентричний, а не націоцентричний (2017)
Колібаба Л. - Мовна мозаїка. Позаяк — це як? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Барабаш Ю. - Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) (2015)
Кіраль С.С. "…Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини Івана Чендея: Монографія. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 212 с. (2015)
Брайко О. - Компаративні аспекти становлення експресіонізму в українській літературі: новели В. Винниченка і мала проза Л. Андреєва (2015)
Соловей О. - Пародійність роману Ґео Шкурупія "Міс Адрієна" (2015)
Григорчук Ю. - Риси інтелектуалізму в романі Віри Вовк "Паломник" (2015)
Мацько В. - Корелятивна модель "автор - буття" в літературно-художній практиці Ольги Мак (до сторіччя із дня народження письменниці) (2015)
Колінько О. - Новела рубежу ХІХ - ХХ ст.: традиції жанру чи руйнування канону? (2015)
Федорук О. - До історії тексту статті П. Куліша "Об отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к "Черной раде" (з додатком цензурних документів) (2015)
Мірошниченко Л. - "Ради Бога не забудь: Чий се романс..." (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Лущій С. - Про діяльність Юрія Лавріненка на радіо "Свобода" (Лавріненко Ю.А. Літературний світ: Передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 / Передмова, підгот. тексту та примітки В. О. Шевчука; худож. оформ. Д.В. Мазуренка. – К.: Твім інтер, 2013. – 784 с.: 24 с. іл.) (2015)
Маценка С. - Майбутнє минуле англійського модернізму (Бандровська Ольга. Модернізм між минулим і майбутнім:антропологічний дискурс англійського роману: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 444 с.) (2015)
Дроздовський Д. - Українська література "У сподіваннях і трагічних зламах" (Ковалів Ю. І. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.:Підручник: У 10 т. – Юрій Іванович Ковалів. – К.: ВЦ "Академія",2014. – Т. 3.: У сподіваннях і трагічних зламах. – 472 с.) (2015)
Омельчук О. - Про добу авангарду й довкола неї (Авангард и остальное. Сборник статей к 75-летию Александра Парниса / Редколлегия. – Москва: Три квадрата, 2013. – 800 с. + 64 с.) (2015)
Шпиталь А. - Ізгой системи (Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах сучасників. – К.:ДУХ І ЛІТЕРА. – 2014. – 208 с.) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Мельник В. І. - Теоретичні аспекти визначення сутності та ролі місцевих бюджетів, Зілінська А. С. (2017)
Корнієнко Н. М. - Розвиток стратегічного планування в системі бюджетного регулювання економічного розвитку (2017)
Гомон М. В. - Податкові стимули науково-технічного розвитку: світовий досвід (2017)
Колодізєв О. М. - Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки, Плескун І. В. (2017)
Гнедіна К. В. - Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків, Петраков Я. В., Ющенко Н. Л. (2017)
Грабчук О. М. - Поняття та архітектоніка глобального економічного простору (2017)
Гринько Т. В. - Закордонний досвід формування механізму управління розвитком комунальних підприємств, Чіненова Д. М. (2017)
Гвініашвілі Т. З. - Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності системи стратегічного планування на підприємствах металургійної галузі, Буцак Ю. О. (2017)
Рябик Г. Є. - Формування механізму диференціації оплати праці на підприємстві, Криштак Д. М. (2017)
Сабадаш Л. О. - Аналіз визначення поняття "криза" в сучасних економічних концепціях (2017)
Плєханова Т. Є. - Визначення сутності інноваційних ризиків (2017)
Сердюков К. Г. - Вдосконалення оцінки вартості акціонерного товариства за ринковим підходом, Алєйнікова Н. М. (2017)
Удовиченко Н. М. - Ключові аспекти ринкової рівноваги та соціального оптимуму партнерства у сфері стоматологічної допомоги населенню (2017)
Баланович А. М. - Механізм формування стратегії розвитку промислового підприємства (2017)
Пукало О. П. - Зарубіжний досвід розвитку та підтримки малого підприємництва та його використання в Україні (2017)
Коломієць В. М. - Використання людського капіталу національної економіки на ринку праці України (2017)
Михайличенко Д. Ю. - Как Саймон Кузнец начал свои университетские занятия? Часть 2 (2017)
Фесенко І. А. - Побудова та дослідження математичної моделі сталого економічного розвитку Луганської області, Фесенко М. С. (2017)
Жулинський М. - Апостольська місія Тараса Шевченка та ідеали слов’янської єдності (2015)
Харчук Р. - Проблема історичної пам’яті: коментар до Шевченкового образу Петра Конашевича-Сагайдачного (2015)
Боронь О. - Творчість Оноре де Бальзака і проза Тараса Шевченка (2015)
Левицький В. - Наснага та моторошність "іного краю": урбанізм у літературних творах Тараса Шевченка (2015)
Ожоган Л. - Тарас Шевченко в "Indtryk fra Rusland" Ґеорґа Брандеса (2015)
Нич Р. - Інноваційна гуманітаристика: текст як лабораторія. Традиції, гіпотези, пропозиції (переклад Людмили Бербенець) (2015)
Герасименко Н. - Жіноча література: чи справді "рожева"? (2015)
Пастух Б. - Про дві лінії розвитку сучасної української лірики (2015)
Матеріали круглого столу "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" (2015)
Сліпушко О. - Вступне слово (2015)
Чорноморець Ю. - Візантійські та візантологічні наративи. Чому і як потрібно їх деконструювати? (2015)
Білоус П. - Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі (2015)
Сулима В. - Давньоукраїнська проповідь як літературний жанр в контексті нової герменевтичної стратегії (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана (до 200-річного ювілею Тараса Шевченка) (2015)
Кузьменко В. - Творчість Михася Ткача в рецепції критиків і літературознавців (Творчий портрет Михася Ткача. Від любові до болю / Упоряд. В. Сапон. – Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 224 с.) (2015)
Александрова Г. - Шевченкова проза: зв’язки із західноєвропейським літературним процесом (Олександр Боронь. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури (рецепція та інтертекстуальні зв’язки). – К.: Критика, 2014. – 160 с., бібл. – (НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка)) (2015)
Бондар К. - Шевченко, сповнений загадок (Рева Л. Г. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк. Символ України: до 200-ліття від дня народження: Збірник наукових статей. – К.: Фенікс, 2014. – 112 с.) (2015)
Брайко О. - Презентація шевченківського тому "Історії української літератури" (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Рудинська С. М. - Надання медико-психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України та національної гвардії, постраждалим внаслідок дії психотравмуючих подій, Єфіменко Т. С., Шкаран Д. І., Фурдик В. Д. (2015)
Жупан Б. Б. - Медична допомога при ушкодженнях органу зору на етапах медичної евакуації (2015)
Єщенко О. І. - Комбінований вплив умов праці на розвиток втоми у операторів-радіотелеграфістів та особливості відновлення їх функціонального стану, Кальниш В. В., Єщенко В. І., Рущак Л. В. (2015)
Трінька І. С. - Особливості змін психофізіологічного стану у осіб, що приймають участь в бойових діях, Кальниш В. В., Мальцев О. В. (2015)
Кравчук В. В. - Сучасні проблеми медико-психологічної (психофізіологічної) реабілітації учасників антитерористичної операції (2015)
Крушельницький О. Д. - Методологія створення та застосування термінів, що забезпечують функціонування системи заходів протиепідемічного захисту, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Доброштан Д. І., Шмакова А. Д., Потапчук В. А. (2015)
Савицький В. Л. - Наукове обґрунтування системи профілактики бактеріологічного забруднення харчових продуктів під час проведення експерименту з організації харчування військовослужбовців ЗС України, Власенко О. М., Козак Н. Д. (2015)
Тхоревський O. В. - Досвід застосування внутрішньокістковоговведення лікарських препаратів на етапах медичної евакуації, Ремень І. І., Малієнко В. А. (2015)
Ухач Ю. Д. - Застосування шкали M-SAPS для планування передопераційної інтенсивної терапії у хворих із кишковою непрохідністю, Левченко Т. М. (2015)
Горошко В. Р. - Особливості лікувальної тактики та підготовки ран до реконструктивних оперативних втручань після вогнепальних пошкоджень, Хитрий Г. П. (2015)
Левченко Т. М. - Особливості проведення анестезіологічного забезпечення із застосуванням ларингеальної маски у хворих з травмами верхніх кінцівок, Очеретна Л. А., Ганюк В. М. (2015)
Остапчук К. В. - Роль використання еферентних методів детоксикації в інтенсивній терапії хворих на гострий панкреатит, Кішко Р. М. (2015)
Гаврецький А. І. - Основи лікування ускладнень синдромудіабетичної стопи іммобілізуючими розвантажувальними пов’язками з урахуванням комплексу біомеханічних порушень нижніх кінцівок (огляд літератури) (2015)
Заруцький Я. Л. - Аналіз ускладнень у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою в залежності від виду операції на селезінці, Коваленко В. М. (2015)
Флис П. С. - Особенности лечения дистального прикуса с верхнечелюстной макрогнатией в постоянном периоде прикуса, Омельчук Н. А., Канюра А. А., Омельчук Е. Н., Лихота А. Н., Цислюк В. П. (2015)
Заноздра Л. М. - Основні принципи лікування генералізованого пародонтита у хворих на гіпертонічну хворобу, Цислюк В. П. (2015)
Павленко О. В. - Антропометрична оцінка даних пацієнтів з трансверзальною аномалією прикусу у різних вікових групах, Закалата Т. Р., Костів В. П. (2015)
Гайова Л. В. - Ефективність лікування деструктивного туберкульозу ізоніазидом та піридоксин гідрохлоридом в різному режимі хіміотерапії в умовах експерименту (2015)
Желеховський О. А. - Ефективність цитопротектору-метаболіту при гострому пероральному отруєння засобами побутової хімії (2015)
Воронко А. А. - Особливості перебігу ІХС залежно від наявності цукрового діабету типу 2, Буженко А. І., Воронко О. А., Дмитрук Л. І. (2015)
Воронко А. А. - Особливості ендогенної інтоксикації при метаболічному синдромі, Буженко А. І., Воронко О. А., Єпішев Ю. П., Невмержицький С. О., Шевчук С. В., Дмитрук Л. І. (2015)
Ткаленко О. М. - Клініко-ендоскопічні особливості поєднаного перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та гастроезофагеально рефлюксної хвороби у військовослужбовців, Латишенко С. В., Саламащак Н. М. (2015)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в учасників антитерористичної операції, Радушинська М. В. (2015)
Трихлеб В. И. - Течение опоясывающего герпеса у пациентов с боевой хирургической травмой, Панасюк Е. Л., Матяш В. И., Березина Л. В. (2015)
Шевчук С. В. - Фізіологічна сутність аурікулярної рефлексотерапії: відображення чутливості на вушній раковині, Воронко А. А. (2015)
Скуратівська С. І. - Ергономічність первинних контурних упаковок таблетованих лікарських засобів, що застосовуються військовими під час воєнних конфліктів, Гладченко С. І. (2015)
Буткевич Т. А. - Гостра токсичність сухого порошку біомаси Flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П., Козіко Н. О., Тарасенко В. О. (2015)
Шматенко О. П. - Дослідження асортименту лікарських засобів у хірургічному лікуванні військовослужбовців з бойовою хірургічною травмою методом експертних оцінок, Бєлозьорова О. В. (2015)
Кучмістова О. Ф. - Деякі аспекти фармако-економічного дослідження ноотропу-нейропротектору, Кучмістов В. О. (2015)
Шматенко О. П. - Організація служби забезпечення якості компанії-ліцензіата з імпорту та оптової торгівлі лікарськими засобами, Трохимчук В’яч. В., Соломенний А. М. (2015)
Борисенко А. А. - Токсикологічне обґрунтування орієнтовного безпечного рівня впливу родентициду бромадіолону у повітрі робочої зони (2015)
Гончаренко Н. В. - Особливості дослідження психологічних чинників збереження психічного здоров’я військових лікарів – інтернів (2015)
Иванов Д. А. - Об особенностях военной психиатрии и смежных с ней дисциплин, Рычка О. В. (2015)
Лихота К. М. - Особливості динаміки показників оклюзійних співвідношень у процесі ортодонтичного лікування пацієнтів 13-17 років із сагітальними аномаліями прикусу (2015)
Левченко О. Є. - Варіанти практичного використання біологічної активності антоцианів (2015)
Максименко А. М. - Планування оптимізації роботи відділень променевої діагностики, Коврига Ю. М., Щит Н. М., Нарожнов В. В., Бондаренко Н. М., Бондаренко М. В. (2015)
Марков Ю. І. - Коморбідні (поліморбідні) стани асоційовані з алкогольною інтоксикацією. особливості клініки, діагностики, лікування на ранньому госпітальному етапі (огляд літератури), Фенько К. В. (2015)
Новохацька О. О. - Гігієнічна оцінка особливостей токсикодинаміки та небезпечності фунгіциду класу піримідинів – піриметанілу, Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Вавриневич Е. П., Білоус С. В. (2015)
Goncharenko V. - Specific features of hormonal panel of reproductive age women with the endometrium hyperplastic processes (2015)
Бельчиков И. А. - Доступность ранней диагностики онкологических заболеваний у детей на этапе оказания первичной медико-социальной помощи (2015)
Марченко О. М. - Основні механізми розвитку та клінічні аспекти травматичної енцефалопатії, що протікає на фоні метаболічного синдрома (2015)
Іващенко О. О. - Напрями збільшення виробництва продовольства в Україні, Рудник-Іващенко О. І. (2012)
Волкогон В. В. - Мікробіологічні аспекти відтворення родючості ґрунтів (2012)
Дубовий В. І. - Енергетична оцінка вирощування пшениці озимої в умовах фітотронно-тепличного комплексу (2012)
Мельник П. О. - Аналіз фітосанітарного ризику збудника ризоманії буряків, Даньков В. Я. (2012)
Кулик М. Ф. - Вплив вітамінно-мінеральних преміксів на молочну продуктивність і жирнокислотний склад молока корів, Тучик А. В., Обертюх Ю. В., Курнаєв О. М., Чорнолата Л. П., Пилипчук М. М. (2012)
Кучерявенко В. В. - Емульсійна інактивована вакцина проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби (2012)
Вдовиченко Ю. В. - Поліська м’ясна порода великої рогатої худоби та її знам’янський внутрішньопородний тип, Шпак Л. В. (2012)
Клестова З. С. - Хіміопрофілактика вірусних інфекцій, Зоз О. С., Бездітко Л. В., Мельниченко О. М., Марченко М. І., Ташута В. С. (2012)
Роїк М. В. - Щодо генетичної регуляції експресії забарвлення коренеплодів цукрових буряків (Beta vulgaris L.), Ковальчук Н. С., Яцева О. А., Малецький С. І. (2012)
Говоров О. Ф. - Обґрунтування потенційної енергоємності шарнірно закріпленого ножа різального апарата (2012)
Ромащенко М. І. - Потреба в дощувальній техніці для відновлення зрошення в Україні, Гринь Ю. І., Конаков Б. І., Бабіцький В. В. (2012)
Кузьменко А. С. - Підвищення родючості ґрунтів під виноградниками (2012)
Вербицький С. Б. - Значущість структурно-механічних показників консистенції м’ясних продуктів, Анісімова Л. В., Лизова В. Ю. (2012)
Славов В. П. - Коеволюційний принцип розвитку кормовиробництва, Коваленко О. В. (2012)
Сало І. А. - Страхування врожаю багаторічних насаджень (2012)
Васько Н. М. - Листковий індекс та врожайність картоплі in vitro за використання підживлень водорозчинними комплексними добривами (2012)
Гаврик С. С. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність сіяного злакового травостою (2012)
Лук’янець В. О. - Обґрунтування способу завантаження гвинтового брикетного преса, Субота С. В. (2012)
Братушка Р. В. - Вплив паратипних факторів на відтворну здатність корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2012)
Бредіхін О. О. - Удосконалення механізму відновлення сільськогосподарських земель (2012)
Климишена Р. І. - Залежність вмісту білка в зерні ячменю озимого від технологічних факторів (2012)
Липкань О. В. - Еколого-економічні проблеми раціонального використання та охорони земель агропідприємств Черкаської області (2012)
В. П. Романенку — 80 (2012)
М. О. Рябченку – 60 (2012)
Содержание (2014)
Романенко Т. Г. - Современная диагностика эндокринной патологии при беременности (клиническая лекция), Чайка О. И. (2014)
Campbell S. - "Мы более не можем не делать ничего для предотвращения преждевременных родов" (2014)
Терещенко А. В. - Результати діяльності перинатальних центрів в Україні, Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Дудіна О. О. (2014)
Рощина Г. Ф. - О законах женского здоровья (2014)
Pines A. - Качество жизни и роль гормональной терапии в период менопаузы, Sturdee D. W., MacLennan A. H. (2014)
Веропотвелян Н. П. - Альтернативные подходы к ведению замершей беременности: контраверсии хирургического и консервативного методов, Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В. (2014)
Рыбалка А. Н. - Опыт применения абдоминальной сакрокольпопексии как метода профилактики постгистерэктомического пролапса, Сулима А. Н., Митрофанова О. А. (2014)
Шлапак І. П. - Перший досвід застосування нового вітчизняного комбінованого колоїдно-гіпертонічного розчину в інтенсивній терапії геморагічного шоку, Жежер А. О., Галушко О. А. (2014)
Герман О. Ю. - Вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці: клінічний досвід, Голяновський О. В., Рубінштейн А. М. (2014)
Мамедова С. Ш. - Эхографические особенности непрервавшейся трубной беременности, Алиева Э. М., Мамедова А. Г., Байрамова Г. М., Байрамова Э. В. (2014)
Заболотнов В. А. - Атипическая лейомиома матки, Рыбалка А. Н., Миклин О. П., Косолапова Н. В., Супруненко Д. В. (2014)
Petrova G. A. - Cytokine balance peculiarities in pregnant women operated for the thyroid gland during pregnancy, Davydova Iu. V. (2014)
Бенєвський О. В. - Профілактика невиношування і залізодефіцитної анемії у вагітних з тиреотоксикозом (2014)
Падалко А. А. - Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у беременных, Жежер А. А., Мехедко В. В., Романюк Е. Ю. (2014)
Прилуцкий А. И. - Особенности лечения варикозной болезни и профилактики ее осложнений у беременных, Прилуцкая А. Б., Кущ В. Н. (2014)
Худиева Г. З. - Особенности фетоплацентарного кровотока у беременных с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей, Алиева Э. М., Мамедова А. Г., Байрамова Г. М., Гарашова М. А. (2014)
Полуянова О. М. - Вплив прегравідарної підготовки на перебіг вагінальних пологів у жінок з рубцем на матці (2014)
Макаренко М. В. - Эффективность внедрения стандартов ведения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом, Говсеев Д. А., Протас Р. В., Крушинская Е. Ю. (2014)
Скрипченко Н. Я. - Лікування невиношування у вагітних з лейоміомою матки із застосуванням натурального мікронізованого прогестерону, Тиха В. Г. (2014)
Луценко Н. С. - Сравнительный анализ инволюции матки у первородящих и повторнородящих в течение 48 часов после родов, Аль Сулиман Х. М., Потебня В. Ю., Мазур О. Д., Островский К. В., Соколовская И. С. (2014)
Джеломанова С. А. - Роль антифосфолипидных антител в развитии преэклампсии, Данькина И. А., Джеломанова Е. С. (2014)
Венцківський Б. М. - Особливості перебігу післяопераційного періоду у жінок залежно від методу абдомінального розродження, Вітренко Д. В. (2014)
Жуковская И. Г. - Оценка эффективности использования Фарматекса (бензалкония хлорида) у женщин с заболеваниями шейки матки после применения деструктивных методов лечения, Семенова М. В. (2014)
Трохимович О. В. - Особливості цитокінового статусу жінок із ранніми втратами вагітності (2014)
Кира Е. Ф. - Биоценоз и функциональная активность эпителия влагалища при местном лечении аэробного вагинита Полижинаксом и Тержинаном, Гайтукиева Р. А., Муслимова С. З., Артымук Н. В. (2014)
Доленко О. В. - Клинико-ультразвуковая характеристика и лечение дисфункции яичников у женщин репродуктивного возраста (2014)
Веропотвелян Н. П. - Клинические аспекты патогенеза аденомиоза и патогенетическая терапия, Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2014)
Гладчук І. З. - Порівняльний аналіз ефективності методів лікування жінок із синдромом полікістозних яєчників та гіперпролактинемією: ретроспективне дослідження, Семенюта О. М., Онищенко Ю. В. (2014)
Резніченко Г. І. - Застосування комбінації ципрофлоксацину та тинідазолу для лікування і профілактики гнійно-запальних ускладнень при малих гінекологічних оперативних втручаннях, Потебня В. Ю., Плотнікова В. М. (2014)
Довгань А. А. - Особенности клинической характеристики женщин с репродуктивными потерями в анамнезе (2014)
Оразов М. Р. - Проблемные аспекты цервикальной патологии у женщин с тазовым болевым синдромом при аденомиозе (2014)
Подольський Вл. В. - Стан мікроекології статевих шляхів у жінок зі змінами репродуктивного здоров’я при порушенні вегетативного гомеостазу, Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2014)
Решетняк О. В. - Комплексный подход к обследованию женщин с хронической урогенитальной патологией кандидозной этиологии (2014)
Борис Е. Н. - Оптимизация лечения хронической гиперандрогенной ановуляции у пациенток с эндокринным бесплодием на фоне синдрома поликистозных яичников, Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Прилуцкая А. Б. - Новые подходы к лечению хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкий А. И., Дзятко Ю. В. (2014)
Хурані І. Ф. - Оцінювання впливу електрозварювання біологічних тканин на частоту післяопераційних ускладнень у хворих із доброякісними пухлинами грудної залози (2014)
Захаренко О. С. - Функціональний стан щитоподібної залози у жінок із безпліддям при зовнішньому генітальному ендометріозі, Дикусаров В. В. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Діагностика і профілактика перинатальної патології при аномальній плацентації, Куріцина С. А., Урсакі Н. О. (2014)
Рубан Я. А. - Особливості перебігу неонатального періоду і ранньої адаптації новонароджених від породілей після використання допоміжних репродуктивних технологій (2014)
Мельник Ю. Н. - Комбинированный скрининг в І и ІІ триместре беременности (2014)
Данькина И. А. - Оценка эффективности азитромицина при лечении микст-инфекций у пациенток репродуктивного возраста, Джеломанова С. А., Данькина В. В. (2014)
Таран О. А. - Современные аспекты комбинированной терапии цервикальных неоплазий, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, Булавенко О. В. (2014)
Товстановская В. А. - Эволюционные особенности симбиоза неопластических процессов, индуцированных вирусом папилломы человека, и иммунной системы и возможность их супрессировать, Сахарова И. А., Крук О. Ю., Кущ В. Н. (2014)
Послеродовая депрессия: только в современном мире? (2014)
Содержание (2014)
Галич С. Р. - Дисменорея: патогенез, клиника, лечение (2014)
Проведение фармакотерапии в период беременности: опасность в квадрате или способ защитить будущее? (2014)
Stevenson John C. - Непрерывный пероральный прием ультранизких доз заместительной гормональной терапии 0,5 мг 17β-эстрадиола и 2,5 мг дидрогестерона для лечения вазомоторных симптомов: результаты двойного слепого контролируемого исследования, Durand G., Kahler E., Pertynski T. (2014)
Пирогова В. І. - Варикозна хвороба вен малого таза і синдром хронічного тазового болю – діагностично-лікувальні аспекти, Шурпяк С. О., Малачинська М. Й. (2014)
Геряк С. М. - Метаболічний синдром і вагітність: проблеми та шляхи вирішення, Швед М. І. (2014)
Хомяк Н. В. - Клинико-фармакологические особенности современных лекарственных форм микронизированного прогестерона, применяющихся во время беременности, Мамчур В. И., Хомяк Е. В. (2014)
Корчинська О. О. - Акушерські та перинатальні аспекти тазового передлежання плода: добре відомі факти і нові підходи до проблеми, Гульпе К. Ю., Волошина У. В. (2014)
Лубяная С. С. - Изучение репродуктивного здоровья у беременных с тиреоидными дисфункциями, Лисеенко Е. В. (2014)
Сюсюка В. Г. - Оцінка ефективності надання спеціалізованої медичної допомоги жіночому населенню, Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко Е. Г., Каптюх Д. А. (2014)
Астахов В. М. - Психологическое сопровождение беременных в современных условиях, Бацылева О. В., Пузь И. В. (2014)
Луценко Н. С. - Объективные критерии оценки течения послеродового периода (обзор литературы), Аль Сулиман Х. М. (2014)
Дубоссарська З. М. - Сучасні патогенетичні концепції виникнення психоендокринних порушень при автоімунному тиреоїдиті (огляд літератури), Дубоссарська Ю. О., Радченко В. В. (2014)
Макаренко М. В. - Применение аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 "Андро-Гин" в акушерско-гинекологической практике. Личный опыт, Говсеев Д. А., Дидух Т. Э. (2014)
Решетняк О. В. - Особенности микроэкологии полости рта у женщин с различными клиническими формами кандидозного стоматита, Лисяная Т. А., Пономарева И. Г. (2014)
Иоффе А. Ю. - Опыт выполнения однопортовых операций в гинекологии, Яроцкий Н. Е., Тарасюк Т. В., Стеценко А. П., Цюра Ю. П., Яроцкая И. В. (2014)
Яремчук Л. В. - Бальна оцінка спроможності шийки матки при вагітності за допомогою трансвагінальної ехографії (2014)
Руденко І. В. - Преконцепційна профілактика репродуктивних втрат мультифакторної природи, Міщенко В. П., Запорожченко М. Б., Колесникова В. В., Андреєв С. В. (2014)
Лялина Е. А. - Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений после органосохраняющих операций по поводу эктопической беременности, Лапочкина Н. П., Козина М. В. (2014)
Круть Ю. Я. - Передчасний розрив плодових оболонок при недоношеній вагітності, Пучков В. А., Любомирська К. С. (2014)
Меликова У. Ф. - Особенности течения беременности и родов, состояния плода и новорожденного у больных с эклампсией, Алиева Э. М., Асадова Ш. Ш., Керимова С. Н., Шадлинская С. В. (2014)
Садовой А. П. - Особенности течения беременности в зависимости от типа аномалии развития матки (2014)
Буткова О. І. - Результати ретроспективного аналізу перебігу періоду гестації та пологів при переношуванні вагітності, Жабченко І. А., Діденко Л. В., Коваленко Т. М. (2014)
Шпак І. В. - Концентрацiя гормонiв фетоплацентарного комплексу у сироватцi кровi пацієнток,інфікованих вірусом грипу А/Н1N1-Каліфорнія (2014)
Вакалюк Л. М. - Репродуктивний анамнез жінок, розроджених кесаревим розтином (2014)
Venckivskiy K. O. - Immunological changes in HIV-positive pregnant with associated herpes-infection, Zagorodnya O. S. (2014)
Тимошков М. В. - Возможности патогенетической биорегуляционной терапии при воспалительных заболеваниях органов малого таза, Рыбка Е. В. (2014)
Вуттке В. - Терапевтические возможности экстрактов из Авраамова дерева (Vitex Agnus castus) в гинекологической практике, Ярри Г., Зайдлова-Вуттке Д., Уварова Е. В., Девятченко Т. Ф., Гуменюк Е. Г., Погодин O. K., Левенец C. A. (2014)
Андреева Е. Н. - Влияние фолатсодержащих комбинированных оральных контрацептивов на уровень гомоцистеина у женщин с синдромом поликистозных яичников, Григорян Е. Н., Шереметьева Е. В. (2014)
Яшина О. Г. - Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції недостатності лютеїнової фази менструального циклу в жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз, Ласачко С. А. (2014)
Ласачко С. А. - Результати регресійного аналізу основних факторів ризику розвитку непухлинних уражень молочних залоз у жінок репродуктивного віку (2014)
Павлушенко С. Д. - Роль цитолитического вагиноза в возникновении рецидивов доброкачественной цервикальной патологии (2014)
Герасимова Т. В. - Коррекция дисбиоза половых путей у женщин репродуктивного возраста на фоне дисгормональных нарушений, Гопчук Е. Н. (2014)
Настрадіна Н. М. - Гінекологічне обстеження жінок з рецидивуючими фоновими захворюваннями шийки матки (2014)
Голяновский О. В. - Эффективность фармакотерапевтического действия индол-3-карбинола в составе препарата Квинол, Рощина Г. Ф. (2014)
Банира О. Б. - Аспекти застосування екстракту Tribulus Terrestris у лікуванні безплідності та статевих розладів, Нікітін О. Д. (2014)
Подольський В. В. - Особливості використання методів контрацепції у жінок фертильного віку, що перенесли медичний аборт (2014)
Питько В. А. - Сравнительная характеристика эффективности протоколов оплодотворения in vitro в зависимости от фармакологических составляющих проводимой контролируемой стимуляции яичников, Логинова О. А., Ткачев А. И., Колесникова А. А., Покозий Е. С. (2014)
Микитенко Д. О. - Прогноз отримання еуплоїдних ембріонів у програмах ДРТ із застосуванням ПГС, Лаврова К. В., Маслій Ю. В., Зукін В. Д. (2014)
Хурані І. Ф. - Застосування філграстиму в разі неоад’ювантної поліхіміотерапії раку грудної залози, Какарькін О. Я., Одарченко П. Я., Мацішевська І. В., Шнайдерман П. Ю., Шевня С. П., Ткачук Т. В. (2014)
Фитоэстрогены – подарок природы для женщин (2014)
Содержание (2014)
Пирогова В. И. - Селективные фитомолекулы® в комбинированной терапии доброкачественных дисгормональных пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы при дисфункции щитовидной железы, Шурпяк С. А. (2014)
Ведущие специалисты в сфере женского здоровья рассказали о лечении пациенток с репродуктивными расстройствами (2014)
Запорожан В. М. - Патогенетичне обґрунтування етіотропної профілактики гестаційних ускладнень у жінок, хворих на грип, Міщенко В. П., Шпак І. В., Руденко І. В. (2014)
Лисенко Т. П. - Діабетичні ангіопатії: актуальні аспекти патогенезу та діагностики (2014)
Міщенко В. П. - Медико-генетична діагностика спадкової схильності до невиношування вагітності, репродуктивних втрат, Руденко І. В., Запорожченко М. Б., Колесникова В. В., Андрєєв С. В. (2014)
Щербина Н. А. - Новые подходы к повышению эффективности диагностики и лечения эктопии шейки матки, Говсеев Д. А. (2014)
Шурпяк С. А. - Роль баланса микроэлементов и витаминов в обеспечении гестационного процесса, Жемела Н. И. (2014)
Егорова Я. А. - Тромбоцитопеническая пурпура при беременности (обзорная статья, клинический случай), Заболотнов В. А., Рыбалка А. Н. (2014)
Sukhin V. S. - Surgical treatment of uterine sarcoma patients. Review (2014)
Стуклов Н. И. - Изменение эритроцитарных показателей и роль пероральных препаратов железа у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения с анемией, Сарапова Е. В. (2014)
Пашаева Д. Б. - Особенности родоразрешения беременных с врожденными пороками матки, Алиева Е. М., Эфендиева А. Г., Алиева Н. Ш., Сафарова С. С. (2014)
Жук С. И. - Применение простагландинов в современной акушерско-гинекологической практике (2014)
Прудников П. М. - Сучасні клінічні аспекти аденоміозу (2014)
Банахевич Р. М. - Оптимізація оперативних втручань у жінок з постгістеректомічним пролапсом, Акімова К. Б., Єчин А. В., Парієнко К. О. (2014)
Грищенко О. В. - Пути снижения послеоперационной боли, Железняков А. Ю., Бобрицкая В. В. (2014)
Вовк И. Б. - Современный взгляд на роль и место спермицидных контрацептивов в сохранении здоровья женщин, Борисюк О. Ю., Новик Л. Н. (2014)
Корнацька А. Г. - Сучасні підходи до лікування синдрому виснаження яєчників, Чубей Г. В. (2014)
Серов В. Н. - Оценка опыта применения комбинированного растительного лекарственного препарата у беременных (многоцентровое ретроспективное наблюдательное исследование), Баранов И. И., Протопопова Н. В., Ткаченко Л. В., Кукарская И. И. (2014)
Анчева І. А. - Стан нітрергічних систем у вагітних, що страждають на залізодефіцитну анемію (2014)
Шаблий Т. П. - Опыт применения самоэлиминирующихся антагонистов у беременных с корригированной истмико-цервикальной недостаточностью (2014)
Сюсюка В. Г. - Оцінювання впливу психологічного стану жінок під час вагітності на рівень пролактину (2014)
Василишин В. Р. - Порівняльні аспекти багатоплідної вагітності без та після використання допоміжних репродуктивних технологій (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Шляхи зниження частоти виконання кесарева розтину у жінок з вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Гончарук Н. П. (2014)
Пирогова В. І. - Застосування гепатопротекторів у преконцепційній підготовці вагітних груп ризику з екстрагенітальною патологією, Шурпяк С. О., Сміх З. В. (2014)
Исламова А. О. - К вопросу о лечении нарушений менструального цикла у женщин репродуктивного возраста (2014)
Андрашко Ю. В. - Клінічні аспекти ефективності та безпечності лікування хворих із хронічним кандидозом статевих органів препаратом ітраконазолу (Ітракон, Фармак), Хаща І. І., Чечерська Т. І., Коваль Г. М. (2014)
Бойко В. І. - Диференційований підхід до реабілітації пацєнток після лапароскопічного лікування ендометріом, Колесникова Т. М. (2014)
Трушкевич О. О. - Стан оваріального резерву у жінок раннього репродуктивного віку, що не народжують, з ендометріомами яєчників, Мысенко О. Д., Довгань А. А., Степур А. А. (2014)
Лахно И. В. - Повышение эффективности методов индукции овуляции у женщин с поликистозом яичников (2014)
Гопчук Е. Н. - Применение комбинации ципрофлоксацина и тинидазола в терапии неспецифических воспалительных процессов половых органов (2014)
Веропотвелян П. Н. - Нарушение менструальной и репродуктивной функции у пациенток с ожирением, Веропотвелян Н. П., Полонец И. А., Цехмистренко И. С., Гужевская И. В. (2014)
Дынник В. А. - Особенности гормонального обеспечения аномальных маточных кровотечений в подростковом возрасте в современном социуме и негормональные методы их лечения, Щербина Н. А., Дынник А. А. (2014)
Бдюлева А. В. - Клинические особенности течения хронического гепатита С у беременных на фоне ВИЧ-инфекции (2014)
Качалина Т. С. - Хронический цервицит и ВПЧ-инфекция в репродуктивном возрасте. Пути снижения диагностической и лечебной агрессии, Шахова Н. М., Качалина О. В., Елисеева Д. Д. (2014)
Коган Б. Г. - Роль комбинированных антибактериальных средств в комплексном лечении воспалительных заболеваний женских половых органов смешанной этиологии, Гордеева Г. Д. (2014)
Макаренко М. В. - Оценка факторов эндотелиальной дисфункции при синдроме задержки роста плода (2014)
Веропотвелян П. Н. - Инфекционная патология у новорожденных, вызванная стрептококками группы В, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Нарытник Т. Т. (2014)
Дорошенко І. В. - Профілактика перинатальної патології у жінокіз захворюваннями печінки і травного тракту (2014)
Чорнописька Ю. Ф. - Особливості підготовки та проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій у жінок із безпліддям та надлишковою масою тіла (2014)
Бабичье дело (2014)
Білоус П. - Тип творчості в українській середньовічній літературі (2015)
Меркулов М. - Тема натури як Божого промислу у творчості Григорія Сковороди і Климентія Зіновієва (2015)
Токмань Г. - "Станція Ворожба" Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу (2015)
Лущій С. - Роман У. Самчука "Ost": фрагменти епістолярної дискусії (2015)
Всесвіт. - 2014. - № 11 - 12 (2015)
Просцевічус В. - Природа детективного оповідання (2015)
Гаврилюк Н. - Візуальний образ як текст (2015)
Брайко О. - Дискурс цитації: експресіоністична проза Л. Андреєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму (2015)
Соловій Х. - Психотип німфетки у творчості Віктора Петрова та Володимира Набокова (2015)
Панченко В. - Два епізоди із життя Миколи Зерова (до 125-річчя від дня народження неокласика) (2015)
Степаненко М. - Київські дні Анни Горенко (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Баган О. - "Перло многоціннеє" (Лексикон античної словесності / За ред.М. Борецького і В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – 688 с.) (2015)
Мейзерська Т. - Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика (Віннікова Н. М. Дискурс української літературної пародії. –К.: Наук. думка, 2014. – 431 с.) (2015)
Дроздовський Д. - Антропологічний дискурс англійського модерністського роману: синергетичне потрактування (Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману: Монографія) (2015)
Грицик Л. - Комунікаційні контексти літературних взаємин: грузинський варіант (Отар Баканідзе. Нащадок Прометея. – Тбілісі: Видавництво Тбіліського університету, 2014. – 355 с.) (2015)
Філоненко С. - "Маскарад душі" або щира сповідь? Нова студія про автобіографію в українській прозі ХХ століття (Констанкевич І. Українська проза першої половини ХХ століття: автобіографічний дискурс: Монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 420 с.) (2015)
Генералюк Л. - Український дитячий письменник на тлі епохи (Марченко Н. Володимир Рутківський: тексти долі: Біографічний нарис. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 432 с.) (2015)
Мировський О. - Творець національної пісні (2015)
Микола Зеров. Вибрані твори / Упоряд. Володимир Панченко. – К.: Смолоскип, 2015. – 880 с. – (Серія "Розстріляне відродження") (2015)
Елеонора Соловей. Біобібліографічний покажчик / Уклад. Е.С. Соловей, бібліогр. ред. Т. О. Патрушева; НаУКМА. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 56 с. (Серія "Вчені НаУКМА") (2015)
Фелікс Штейнбук. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,2014. – 248 с. (2015)
Кур’єр Кривбасу. - Січень - лютий - березень 2015. - № 302 – 303 - 304 (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Содержание (2018)
Вовк Р. В. - Электротранспорт и псевдощель в ВТСП соединениях системы 1-2-3 в условиях всестороннего сжатия, Соловьев А. Л. (2018)
Chishko K. A. - Thermodynamics of dilute 3He–4He solid solutions with hcp structure (2018)
Ремизов И. А. - Передача энергии в низкочастотную область турбулентного спектра гравитационных волн на поверхности сверхтекучего He II за счет четырехволновых процессов, Левченко А. А., Межов-Деглин Л. П. (2018)
Вальков В. В. - Иерархия низкоэнергетических моделей электронного строения купратных ВТСП: роль дальних спин-коррелированных перескоков, Мицкан В. А., Дзебисашвили Д. М., Барабанов А. Ф. (2018)
Блудов А. Н. - Антиферромагнитный резонанс в кристалле PrFe3(BO3)4, Пащенко В. А., Кобец М. И., Бедарев В. А., Меренков Д. Н., Гнатченко С. Л., Гудим И. А. (2018)
Долбин А. В. - Сорбция водорода кремнийоксидным аэрогелем при низких температурах, Хлыстюк М. В., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М., Марценюк В. Е., Веселова Н. В., Калюжный И. А., Сторожко А. В. (2018)
Кутько В. И. - ИК спектры отражения и поглощения в CsDy(MoO4)2 при кооперативном эффекте Яна–Теллера, Нестеренко Н. М., Зубенко Н. С., Попережай С. Н., Кутько К. В., Еременко А. В. (2018)
Князев Ю. В. - Электронная структура и оптические свойства соединений GdNi2Mnx, Лукоянов А. В., Кузьмин Ю. И., Гавико В. С. (2018)
Смілянська В. - Сучасна рецепція феномену Тараса Шевченка (неоміфологічний аспект) (2015)
Чамата Н. - Проблема циклізації в поетичній творчості Тараса Шевченка (2015)
Гальченко Сергій. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та Остапа Вишні. – К.: Наук. думка, 2014. – 687 с. (2015)
Кореновська Л. - Простір внутрішнього світобачення Світлани Антонишин (2015)
Починок Ю. - "Камо грядеши?": декілька слів про українську експериментальну поезію (2015)
Штейнбук Ф. - Епатажна онтологія в літературних текстах (2015)
Єщенко М. - Діалог у новелі абсурду (2015)
Радишевський Р. - Слово про Григорія Вервеса (2015)
Гарачковська О. - "Шершень" - перший український журнал політичної сатири в Російській імперії (2015)
Артамонов О. - "Доктор Серафікус" В. Домонтовича: осмислення епохи через призму біблійних символів (2015)
Казарін В. - Український контекст творчості Михайла Лермонтова (деякі методологічні аспекти), Новикова М. (2015)
Дьомова Н. - Блазенські пісні Меркуціо у драмі "Ромео і Джульєтта" В. Шекспіра: функції просодичних елементів та їх відтворення в українських перекладах (2015)
Яременко В. - Сам про себе (автобіографії Бориса Грінченка) (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Гнатюк М. - Річник "Теорія літератури: концепції, інтерпретації": досвід та перспективи (2015)
Денисова Тамара. Про літературу США. Вибрані твори українського американіста часів Незалежності. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. – 531 с. (2015)
Селіверстова С. - ...Ні, не буди Поета, Боже мій... (зустріч із Дмитром Павличком) (2015)
Левицький В. - Мистецтво прочитання класики (Нахлік Євген. "І мертвим, і живим, і ненарожденним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції / НАН України. Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – 471 с. – (Серія "Літературознавчі студії"; вип. 20)) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Легкий М. - Проза Івана Франка початку ХХ століття: проблема теодицеї (2015)
Куца Л. - Символічна реальність ліричного розповідача в поетичному циклі Івана Франка "Із книги Кааф" (2015)
Халюк Л. - Халюк Л. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості. – К., 2013. – 216 с. (2015)
Пелешенко Ю. - Мізогінний дискурс в українському середньовічному письменстві (2015)
Руда О. - Художні особливості поетичного циклу Лазаря Барановича "Snop męki Krola bolesci Iezusa Christusa (Tragsdią Wielkopiątkową wystawiony)" (2015)
Мельничук Я.Б. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів. – Чернівці: Букрек, 2014. – 232 с. (2015)
Гаврилюк Н. - Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії (2015)
Ковацька О. - Тубільний міф як сховок від колоніальної реальності у "Ностальгії" В. Шкляра (2015)
Кривенко О. - Архітектоніка замовляння як хронологічний маркер (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Мацько В. - Листи Ольги Мак до Віталія Мацька (2015)
Кирилюк С. - Декалог болю, або Що записано у книгу українського буття (Лазарук М. Посаг для приречених. Роман у новелах. – Львів: Апріорі, 2014. – 216 с.) (2015)
Василишин О. - Слово про книгу. Письменник поцілив у мисливців за маревом (Іван Корсак. Мисливці за маревом: Роман. – К.: Ярославів вал, 2014.), Фарина І. (2015)
Studia Ukrainica Posnaniensia / Prof. dr hab. Tetiana Kosmeda (redaktor naczelny), dr hab. prof. UAM Halina Korbicz (redaktor naukowy), dr Ryszard Kupidura (sekretarz). – Poznan, 2014. – Zeszyt II. – 324 c. (2015)
Жулинський М. - Слово, театр і доля Леся Танюка (Лесь Танюк. Щоденники без купюр. – Томи 1 - 36. – К.: Альтерпрес, 2003 – 2015.) (2015)
Вертій О. - У боротьбі за право бути людиною: історичний контекст і сучасність (Юрій Бача. Вибрані твори. − Ужгород: Мистецька лінія. − 2014. − Т. 3. – 548 с.) (2015)
Голобородько Я. - Акцентна графіка книжкового модуля (2015)
Лосієвський І. - Поет, воїн, патріот (Рева Л. Г. Платон Микитович Воронько. 1913 – 1988. До 100-ліття від дня народження: Монографія – К.: Альтерпрес, 2014. – 204 с.) (2015)
Бочко М. - Фольклор у теоретичному висвітленні (Дмитренко М. Українська фольклористика: проблеми методології. – К.: Паливода А. В.,2014. – 364 с.), Хланта І. (2015)
Книжка на всі часи (Тарас Шевченко. Кобзарь: стихотворения и поэмы Тараса Шевченко в новых переводах на русский язык / Т. Г. Шевченко; редактор-составитель В.Г. Крикуненко. – Черновцы: Букрек, 2014. – 584 с.: ил.) (2015)
Олександр Кониський. Тарас Шевченко - Грушівський: Хроніка його життя / Упоряд. В. Л. Смілянська. – К.: ТОВ "Видавництво "КЛІО",2014. – 672 с.: іл. (2015)
Тарас Шевченко. Лірика. Поезії та поеми / Упоряд., переклад і коментарі О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2013. – 608 с. (2015)
Тамара Наумівна Денисова (2015)
Селіверстова С. - Світ Слова - віддзеркалення у філателії (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Копилець І. А. - Особливості формування і вплив нагріву на структуру багатошарових композицій Sb/В4С з кристалічними шарами сурми, Кондратенко В. В. (2017)
Столбовий В. А. - Влияние толщины слоев многослойного покрытия TiN/MoN и глубины азотирования на структурные и механические характеристики стали 12Х18Н10Т (2017)
Турбін П. В. - Вплив прискорюючої дії напруги імпульсного ВЧ генератора на властивості нанокомпозитних нітридних покриттів (2017)
Джабуа З. - Оптические и механические свойства пленок TbSb, Туркадзе Н., Гигинеишвили А. (2017)
Гончаров А. А. - Анализ условий синтеза сверхтвердых пленок диборида тантала в магнетронных распылительных системах, Юнда А. Н., Зыков А. В., Фареник В. И., Шелест И. В., Буранич В. В. (2017)
Гранкін Д. В. - Генерація високоенергетичних електронів у металі під впливом теплових атомів водню і дейтерію із плазми, Бажин А. І., Гранкін В. П. (2017)
Азарєнков М. О. - Іонно-плазмові системи з комбінованими електричними і магнітними полями для мікро- і нанотехнологій, Дудін С. В., Зиков О. В., Фаренік В. І., Яковін С. Д. (2017)
Удовицкий В. Г. - Физические, химические и плазмо-химические методы функционализации и диспергирования углеродных нанотрубок для их применения в электронике, Слипченко Н. И., Кропотов А. Ю., Чичков Б. Н. (2017)
Казачкова Н. О. - Найкращі вчителі Європи зустрілися на освітньому фестивалі в Угорщині (2017)
Сосипатров М. В. - Первые (2017)
Фареник В. И. - Плазменный феномен физтеха (2017)
Правила оформлення рукописів (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Pogorelov Yu. G. - Conventional and unconventional impurity effects in superconductors, Loktev V. M. (2018)
Кондаурова Л. П. - Динамика плотности вихревых линий и процессы теплопередачи в сверхтекучем гелии (2018)
Гриценко И. А. - Нелинейные явления при колебаниях кварцевого камертона, погруженного в сверхтекучий гелий, Дубчак Т. А., Михайленко К. А., Соколов С. С., Шешин Г. А. (2018)
Бойко Ю. И. - Перераспределение ионов кислорода в монокристаллах YBa2Cu3O7–x, обусловленное внешним гидростатическим давлением, Богданов В. В., Вовк Р. В., Хаджай Г. Я., Савич С. В. (2018)
Джежеря Ю. И. - Магнитный резонанс межфазной границы в ферромагнитной пленке с модулированной анизотропией в условиях ориентационного фазового перехода, Азарх Д. П., Климук Е. С., Хребтов А. О. (2018)
Горностаева О. В. - Локальная магнитная анизотропия редкоземельных элементов в железосодержащих оксипниктидах RFeAsO (R = Сe, Nd, Sm), Ламонова К. В., Орел С. М., Пашкевич Ю. Г. (2018)
Шикин В. - Целочисленныe каналы в неоднородных неравновесных 2D системах (2018)
Ропакова И. Ю. - Особенности поглощения света низкоразмерным неупорядоченным молекулярным агрегатом, Звягин А. А. (2018)
Ковалев А. С. - Резонансные свойства доменных границ в низкоразмерных антиферромагнетиках (2018)
Лубенец С. В. - Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К), Русакова А. В., Фоменко Л. С., Москаленко В. А. (2018)
Астаф’єв О. - Творчість Тараса Шевченка з погляду слов’янофілів: Мар’ян Здзеховський (2015)
Вертій О. - У річищі ідейних протиборств: Тарас Шевченко в національній свідомості українців ХХ — ХХІ століть (2015)
Даниленко В. - Постколоніальний синдром в українській малій прозі 90-х років ХХ століття (2015)
Нестеренко П. - "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса (2015)
Голик Р. - Літературний та мемуарно-есеїстичний образ Львова: на перехресті традицій (2015)
Пелешенко Ю. - "Огузнама" та українська середньовічна література: генетичні зв’язки й типологічні збіги (2015)
Тарас Салига. ...Голос мій не відлюбиться... Вінграновськознавчі студії: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 352 с. (2015)
Біла А. - Концептологія автентичного в українському футуризмі: компаративний аспект (2015)
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX – поч. ХХІ ст.: підручник: у 10 т. У сподіваннях і трагічних зламах. – К.: ВЦ "Академія", 2014. – 472 с. (2015)
Павлюк І. - Тадей Карабович: між Богом і Бугом (2015)
Грабовський В. - Безсоння проти беззаконня (Нотатки на берегах тексту-у-часі Івана Ребрика "Перетривання" (Перетривання: Текст-у-часі. - Ужгород: Ґражда, 2014. - 504 с.)) (2015)
Палинський В. - Ностальгія за справжнім. Роман Яців: живопис, графіка (літературні інтерпретації) (2015)
Гуменюк В. - Художній світ роману Юзефа Ігнація Крашевського "Хата за селом" (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Скупейко Л. І. Апологія особистості: статті про Лесю Українку. – К.: Фенікс, 2015. – 240 с. (2015)
Кіраль С. - З історії видання чернігівських наукових збірників: за матеріалами архіву Катерини й Хоми Коцюбинських (2015)
Поліщук К. - Драматургічне мистецтво Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) у метапоетичному дискурсі (2015)
Костенко М. - Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2014 рік, Штолько М., Ушакова Т. (2015)
Слово про Василя Марка (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Авер’янов В. С. - Определение вредных веществ выхлопных газов автотранспорта методом хроматографии, Шматко Д. З., Скобельський Р. Є. (2017)
Баховський П. Ф. - Вимірювання електромагнітних випромінювань в системах мобільного зв`язку з метою забезпечення екогенної безпеки складних біологічних структур, Євсюк М. М., Лишук В. В. (2017)
Vakulenko V. - Definition of machinability material in process systems, Moroz A., Zayets S., Shevchenko V. (2017)
Вісин О. О. - Дослідження джерел виникнення шкідливих та небезпечних факторів в процесі функціонування технологічного обладнання приладо- та машинобудівного комплексу, Федорчук-Мороз В. І. (2017)
Вонсевич К. П. - Інформаційно-вимірювальна система міографу біонічного протезу кінцівки, Безуглий М. О., Гапонюк А. О. (2017)
Гевко І. Б. - Транспортно-технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів, Клендій В. М., Слободян Л. М. (2017)
Дахнюк О. П. - Структурна модель процесу формування показників якості спряжених функціональних поверхонь обертання на фінішних зміцнювально-викінчувальних операціях, Корольова А. Г. (2017)
Дмитрієв В. С. - Інжектуючі бар’єрні переходи на основі арсеніду галію для приладів нвч діапазону (2017)
Дмитрієв В. С. - Омічні контакти на основі срібла для нвч приладів (2017)
Заблоцький В. Ю. - Вплив вихідної мікротвердості на параметри шорсткості отримані під час токарного оброблення, Приступа С. О., Шимчук С. П. (2017)
Клендій В. М. - Обгрунтування параметрів секційних гнучких гвинтових робочих органів конвеєрів, Навроцька Т. Д. (2017)
Кленов О. С. - Определение параметров теплового процесса при шлифовании и лезвийной обработке (2017)
Коробко А. І. - Нормування показників при розробці нових методів випробувань (2017)
Криворучко Д. В. - Розробка 4х–координатного гоніометра для юстирування оптики транспортних засобів, Коротун М. М., Адамян М. А., Басов Б. С. (2017)
Кругляк И. В. - Получения многокомпонентных силицированных покрытий в режиме горения свс-систем, Середа Д. Б., Кругляк Д. О. (2017)
Lapchenko Y. - Physical grounds and methods of ultrasonic diagnostics, Dubyna P. (2017)
Ларшин В. П. - Исследование технологической системы зубошлифования, Лищенко Н. В. (2017)
Луців І. В. - Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конвеєрів, Гевко Ів. Б., Гудь В. З., Дубиняк Т. С. (2017)
Любачівський Р. О. - Синтез гвинтових транспортних механізмів з розширеними технологічними можливостями змішування, Марунич О. П. (2017)
Марчук В. І. - Спеціальні заходи узгодження, екранування та гальванічної розв’язки ліній зв’язку в локальних мережах, Караченцев В. Є. (2017)
Марчук І. В. - Керування температурою шліфування на безцентрово-шліфувальних операціях, Олексин М. В., Ештеівілі А. М. (2017)
Мельник С. А. - Аналіз сучасних технологій автоматизованих клініко-біохімічних досліджень (2017)
Мороз А. В. - 3d принтери в приладобудуванні, Заєць С. С. (2017)
Мороз С. А. - Акустична емісія як відображення мікродинамічних процесів під час шліфування, Петрук І. В., Петрук О. В. (2017)
Мороз С. А. - Особливості застосування сигналів акустичної емісії для інформаційно-діагностичного супроводу технологічних процесів, Петрук О. В., Петрук І. В. (2017)
Новиков Ф. В. - Роль режущего рельефа алмазного круга в повышении производительности алмазного шлифования и снижении относительного расхода алмаза, Полянский В. И. (2017)
Сасов О. О. - Отримання математичної моделі формування сил різання при розрізанні навпіл зношених автомобільних шин, Авер’янов В. С., Коржавін Ю. А., Соколов А. Д. (2017)
Струтинський В.Б. - Дослідження закономірностей повільного циркуляційного вихрового руху робочого середовища у вібробункері, Симонюк В.П., Денисюк В.Ю. (2017)
Рогатинський Р. М. - Генерування конструкцій гвинтових механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням, Гевко І. Б., Дячун А. Є., Вар’ян А. Р., Мельничук А. Л., Шуст І. М. (2017)
Рябенков И. А. - Закономерности снижения силовой и тепловой напряженности прерывистого шлифования (2017)
Ткачук А. А. - Теплова модель процесу поверхневого пластичного деформування сферичним індентором (2017)
Чернета О. Г. - Дослідження мікроструктури зношених деталей автомобілів із сталі 45 при відновлені і багатократній термічній обробці, Сухомлін В. І., Волощук Р. Г., Середа Б. П. (2017)
Шматко Д. З. - Отримання шумо-діагностичних параметрів підшипників кочення в залежності від застосування мастильних матеріалів у лабораторних умовах, Авер’янов В. С., Слота І. О. (2017)
Андрєєва І. А. - Інфекційний контроль в системі епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями, Македонський І. О., Власов О. О., Сердюк Р. О., Степанський Д. О. (2014)
Байдалка І. Д. - Бактеріальні захворювання ротової порожнини у дітей і підлітків (2014)
Березіна Л. В. - Вивчення клінічної ефективності екстракорпорального лазерного опромінення крові у хворих з нейроінфекціями (2014)
Білецька Г. В. - Регіональний моніторинг кліщових природно-вогнищевих інфекцій у західних областях України, Лозинський І. М., Бень І. І., Шульган А. М., Федорук В. І., Друль О. С. (2014)
Богадельников И. В. - Инфицирование, заражение и развитие инфекционной болезни, Крюгер Е. А., Мужецкая Н. И., Бобрышева А. В., Прокудина Л. И., Бездольная Т. Н. (2014)
Виговська О. В. - Мета-аналіз результатів клінічних досліджень ефективності зниження температури тіла і інтоксикаційного синдрому при Епштейна-барр вірусній та інших грерпесвірусних інфекціях у дітей, Крамарьов С. О., Гріневич А. І., Тонковід О. Б. (2014)
Виноград Н. О. - Медичні аспекти природно осередкових захворювань, Василишин З. П., Козак Л. П. (2014)
Виноград Н. О. - Клінічні та епідеміологічні особливості Ку-гарячки у людей на ендемічних територіях, Скальська Н. І. (2014)
Висотюк Л. О. - Ацетилцистеїн при респіраторній патології: можливості антиоксидантної терапії (огляд літератури), Тищенко В. В. (2014)
Власенко О. М. - Оцінка ефективності удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами з фекально-оральним механізмом передачі на полігонах, Козак Н. Д. (2014)
Возна Х. І. - Частота герпесвірусних опортуністичних інфекцій при ВІЛ-інфекції/СНІД (2014)
Волікова О. О. - Використання β2-мікроглобуліну та неоптерину для прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції, Шостакович-Корецька Л. Р., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Крячкова Л. В., Маргітіч І. М. (2014)
Воробьев А. Ф. - Опыт тестирования донорской крови на маркеры вирусных гемотрансмиссивных инфекций в Запорожской области, Знаменская Р. А., Басанская Л. В., Зеленухина Е. В., Ежова И. Н., Таранцова Т. Ф., Акчурина Л. С. (2014)
Воронко А. А. - Варіабельність метаболічного синдрому у військових пенсіонерів, Буженко А. І., Воронко О. А., Єпішев Ю. П., Невмержицький С. О., Лопатін С. А., Смаль А. П. (2014)
Гладка О. А. - Характеристика стану щепленості дорослого населення України, яке захворіло на дифтерію у 2000–2010 рр. , Сіренко І. С. (2014)
Головченко О. І. - Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики у хворих на неспецифічний виразковий коліт, Воронко А. А., Куц Т. В., Носова І. А., Латишенко С. В. (2014)
Голубовська О. А. - Динаміка змін при УЗД та ФГДС у хворих на HCV-асоційований цироз печінки залежно від його стадії, Корчинський М. Ч., Безродна О. В. (2014)
Джулай О. С. - Деякі особливості епідеміології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в ЛПЗ Черкащини, Сьомак М. О., Кіяниця В. В., Джулай О. О. (2014)
Жандарова Н. А. - Прогностические факторы спонтанного клиренса вируса гепатита С, Капустин Ю. Н. (2014)
Зінчук О. М. - Clostridium difficile-інфекція – новий виклик XXI сторіччя, Зубач О. О. (2014)
Іванова Л. А. - Особливості перебігу сальмонельозу у дітей на сучасному етапі, Гарас М. Н., Болтенков В. Л., Гук Л. І. (2014)
Кожокару А. А. - Роль державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України у антитерористичній операції на сході країни, Литовка С. Л., Рожков А. В., Ізюмнікова Т. Г., Іванько О. М. (2014)
Козько В. М. - Дослідження ролі простагландинів та поліненасичених жирних кислот у хворих на гепатит В та його наслідки, Винокурова О. М., Гаршанова Ю. В., Могиленець О. І. (2014)
Колеснікова І. П. - Основи процесу верифікації елімінації кору та краснухи в Європейському регіоні ВООЗ (2014)
Кондратюк Л. О. - Ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С з кріоглобулінемічним синдромом (2014)
Коцюбайло Л. П. - Клініко-лабораторна характеристика коронавірусної інфекції у дорослих (2014)
Крамарев С. А. - Вирусные энцефалиты у детей в современных условиях, Евтушенко В. В., Воронов А. А., Выговская О. В., Деев В. В., Мощич А. П. (2014)
Крамарьов С. О. - Ефективність пробіотичних препаратів при лікуванні ротавірусного гастроентериту у дітей, Євтушенко В. В., Корбут О. В., Дмитрієва О. А., Юхименко Г. Г., Буц О. Р., Євтушенко О. М., Виговська О. В. (2014)
Крамарев С. А. - Лейшманиоз у детей в Украине. клинический случай, Палатная Л. А., Выговская О. В., Шпак И. В., Мостовенко Р. В. , Марков А. И., Шашкина А. В., Надворская Ю. Е., Колинько Т. А. , Пилипенко О. С. (2014)
Лагода О. В. - Исследование активности протеолитических ферментов и их ингибиторов в ротовой жидкости здоровых людей и пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, Дивоча В. А. (2014)
Липковская И. В. - Применение протефлазида у беременных с ассоциированной токсоплазмозной, герпетической, цитомегаловирусной и Эпштейна-барр вирусной инфекцией, Маричереда В. Г., Головатюк И. Л., Головатюк Е. П. (2014)
Литвин К. Ю. - Оцінка діагностичної інформативності онкомаркера CA-19-9 при жовтяницях вірусного та пухлинного генезу (2014)
Литвиненко Н. Г. - Пневмококковый менингит у детей в современных условиях, Крамарев С. А., Дорошенко В. А., Закордонец Л. В. (2014)
Матвеева С. Л. - Эффективность селенита натрия в комплексном лечении туберкулеза у ВИЧ-позитивных пациентов при структурно-функциональных изменениях щитовидной железы (2014)
Мінухін В. В. - Вивчення мікробіоценозу носоглотки здорових людей та визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Титаренко В. В. (2014)
Мороз Г. З. - Актуальні питання підвищення якості лікування ішемічної хвороби серця у військовослужбовців, Воронко А. А., Тинчук І. О. (2014)
Москалюк В. Д. - Ступінь адаптаційного напруження та клітинної реактивності організму хворих на токсикоінфекцію (сальмонельоз), Голяр О. І., Рудан І. В., Кривецька С. В., Андрущак М. О. (2014)
Мохорт Г. А. - Етіологічна структура гнійних бактеріальних менінгітів в Україні, Колесніков М. М., Зубленко О. В., Глушкевич Т. Г. (2014)
Нартов П. В. - Біологічний метод діагностики бактеріальних менінгітів (2014)
Науменко О. М. - Застосування безлактозних сумішей в комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей, Незгода І. І. (2014)
Некрасова Л. С. - Стан лабораторної діагностики кору та краснухи в Україні у 2013 р. , Демчишина І. В., Куцева В. В., Приходько Є. Ф. (2014)
Панасюк Е. Л. - Сравнительная оценка уровней цитокинов в ликворе и крови пациентов с арахноэнцефалитом герпесвирусной этиологии, Матяш В. И., Ярош О. A., Карловский А. А. (2014)
Паничев В. О. - Окремі аспекти епідеміології лептоспірозу на території Тернопільської області в 2009–2013 роках, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Годована Н. І., Кулачковська І. В., Маціпура С. В. (2014)
Петрусевич Т. В. - Багаторічна динаміка захворюваності на гепатит В в Україні та м. Києві, Зубленко О. В. (2014)
Півник В. М. - Сучасні погляди щодо профілактики крапельних інфекцій серед військовослужбовців, як важливої складової механізму підтримання боєздатності військ, Трихліб В. І. (2014)
Романенко Т. А. - Вплив поліоксидонію на рівень імунітету проти дифтерії, Півник В. М., Трихліб В. І., Романенко Р. М., Талалаєнко О. К. (2014)
Руденко А. О. - Інтерферони α2b в лікуванні герпесвірусних уражень нервової системи, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Сидорова Ж. П., Луценко В. Ю. (2014)
Тарасюк О. О. - Захворюваність на менінгіти і грип та ГРВІ у Львівській області в 2008-2013 рр. , Мироненко Ю. Ф., Мота Б. Є., Зав'ялкін В. М., Звір В. І., Когут О. М., Пушкарьова О. В., Баворовська О. Я. (2014)
Тимчик В. В. - Оцінка стану колективного імунітету населення до вірусу кору та його вплив на захворюваність, Маркович В. П. (2014)
Ткаленко О. М. - Прихильність до лікування у військовослужбовців з артеріальною гіпертензією та коморбідними тривожними і депресивними розладами, Латишенко С. В. (2014)
Третьяков В. В. - Медико-географічна характеристика розташування та інфекційні ризики для українського миротворчого контингенту в Демократичній Республіці Конго, Грушкевич В. В. (2014)
Трихліб В. І. - Шкіряні прояви при хворобі Лайма, Півник В. М., Сморгунова В. Ф. (2014)
Усачова О. В. - Імунологічні особливості ураження дихальної системи на тлі токсокарозної інвазії у дітей Запорізької області, Дралова О. А. (2014)
Усачова О. В. - Клініко-серологічні особливості кишкового ієрсиніозу у дітей, що мешкають в Запорізькій області, Сіліна Є. А., Конакова О. В., Пахольчук Т. М., Гінзбург Р. М. (2014)
Хільчевська В. С. - Особливості перебігу Епштейна-Барр вірусного гепатиту у дітей, Шевчук Н. М., Парфьонова І. В. (2014)
Чорна Н. О. - Вірусний гепатит В: медичні і соціальні аспекти (2014)
Чумак А. А. - Ураженість вірусами родини Herpesviridae хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Носач О. В., Овсяннікова Л. М., Альохіна С. М., Плескач О. Я., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Шийко Т. О., Цюпа Л. П. (2014)
Шевчук С. В. - Нова методика позбавлення нікотинової залежності, Воронко О. А., Буженко А. І., Воронко А. А., Собецький В. В. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Особливості сучасного перебігу вітряної віспи, Ревенко Г. О., Будаєва І. В., Савіна Г. А., Люта Т. І. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Вплив антиретровірусной терапії на ефективність лікування хронічного вірусного гепатиту В на тлі ВІЛ-інфекції, Шевченко О. П., Ревенко Г. О., Чорна Н. А., Леонова О. О. (2014)
Штанюк Є. А. - Дослідження антибактеріальної активності водорозчинних мазей щодо стійких до фторхінолонів клінічних штамів E. coli та P. aeruginosa, Мінухін В. В., Ляпунов М. О., Безугла О. П., Головіна О. О., Головкіна О. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Бовсунівська Т. - Профетичні романи Юрія Щербака в контексті сучасної постапокаліптики (2015)
Кірячок М. - Апокаліптичне напруження як концептуальна основа образної системи роману Галини Пагутяк "Смітник Господа нашого" (2015)
Ісіченко І. - Поетична концепція збірки Кирила Транквіліона Ставровецького "Перло многоцѣнное" (2015)
Миненко Ю. - Зародження українського бароко у контексті контрреформаційних впливів у Речі Посполитій середини XVI століття (2015)
Матвеева О. - Категорія матеріальні цінності в контексті художньої моделі індивідуального буття (на матеріалі "Щоденника" (1911 - 1951) В. Винниченка) (2015)
Василенко В. - Художній світ новели "Мати" Григорія Косинки (2015)
Голобородько Я. - Техніка Модіано, або як вигравати мистецькі перегони (2015)
18-й філологічний семінар: постмодерн і жанрові стратегії (2015)
Наєнко М. - Жанри канонічні і... постмодерні (2015)
Бернадська Н. - Постмодернізм і "пам’ять жанру" (2015)
Німчук В. - До питання про походження пісні "Пливе кача по Тисині" (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Тарнашинська Л. - "Незагублений" Олександр Смотрич (2015)
Шерех Ю. - Листи до Олександра Смотрича (1946 - 1950 pp.) (2015)
Тарнашинська Л. - Юрій Лавріненко. Листи до Олександра Смотрича (1973 - 1980 pp.) (2015)
Пронкевич О. - Україна на прийомі у психоаналітика (Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: Статті та есеї. - К.: Грані -Т, 2013. - 548 с. ("De profundis")) (2015)
Астаф’ев О. - Шевченко і візантійська духовна традиція (Ольга Бігун. Byzantinum: pro et contra. Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка: Монографія. - Івано-Франківськ: Місто - НВ, 2014. - 412 с.) (2015)
Віктор Іванович Дудко (2015)
Брайко О. - Делакруа і ми: про користь соціальних мереж (з досвіду роботи) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Зорівчак Р. - Шевченкознавство англомовного світу (1876 - 2014) (2014)
Карпінчук Г. - Михайло Новицький - шевченкознавець (1920 - 1960-ті роки) (2014)
Даниленко С. - Апологетика сакрального ізоляціонізму у білоруській радянській поезії сталінської епохи (2014)
Констанкевич І. - Автобіографізм прози Олекси Слісаренка: ідентичність, ціннісна дезорієнтація і проблема бунту (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Жовтень - листопад - грудень 2014. - № 299 – 300 - 301 (2014)
Бовсунівська Т. - Роман-алегореза Олега Сича "Uroboros" (2014)
Отар Баканідзе. Нащадок Прометея. – Тбілісі, 2014. – 255 с. (2014)
Гнідець У. - Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном (2014)
Васьків М. - Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі (2014)
Пелешенко Ю. - Григорій Сковорода і Махтумкулі Фрагі (історико-типологічне зіставлення) (2014)
Сюй Л. - Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша (2014)
Мірошниченко Л. - Гімн України у дитячій п'єсі Олени Пчілки (2014)
Тарас Шевченко. Кобзар. – Тбілісі, 2014. – 264 с. (2014)
Кіраль С. - Михайло Коцюбинський у наукових, епістолярних та мемуарних текстах Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження видатного українського літературознавця й фольклориста) (2014)
Оржицький І. - Про поета Чеотченка, літератора Вадимовича, блукання інтернетрями та інші знані й незнані українцям речі (2014)
Лубчак В. - Актуальний Михайло Коцюбинський (2014)
Конончук Т. - Філологічна методологія як ретро- чи перспектива? (Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – К.: Логос, 2014. – Вип. 17. – 176 с.) (2014)
Наєнко М. - Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? (2014)
Свербілова Т. - Канон модерної драматургії у дзеркалі українсько-польських компаративних студій (Малютіна Н. П. Польська та українська модерна драма: перехрестя традицій: Монографія / Наталя Малютіна. – Одеса: Одеський національний університетімені І. І. Мечникова, 2013. – 186 с.) (2014)
Радишевський Р. - У жанрових вимірах лірики (Назарець В. М. Жанрові модифікації української адресованої лірики: Монографія / Віталій Миколайович Назарець; ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука". – Рівне: О. Зень, 2014. – 384 с.) (2014)
Боронь О. - Нове слово у шевченкознавстві (Дудко Віктор. Тарас Шевченко: джерелознавчі студії. – К.: Критика, 2014. – 416 с.) (2014)
Євген Нахлік. "І мертвим, і живим, і ненарожденним...", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутньогота власної екзистенції / Євген Нахлік; НАН України, Інститут Івана Франка. – Львів, 2014. – 471 с. (2014)
Зміст журналу "Слово і час" за 2014 рік (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Зорівчак Р. - Англомовна поетична шевченкіана (1868 - 2014): стислий огляд (2014)
Мельничук Б. - Художня шевченкіана української діаспори в Європі, Америці та Австралії (2014)
Тарнашинська Л. - Балансування між "риторичним раціоналізмом" і "естетичною правдою": ще один аспект шістдесятництва (2014)
Панченко В. - Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917 - 1918) (із майбутньої книжки) (2014)
Чертенко О. - А чи був хлопчик? "Покоління 1989 р." та єдина Німеччина (на прикладі "Покоління "ґольф" Флоріана Іллієса та "Дітей Зони" Яни Гензель) (2014)
Улюра Г. - Досвід свідчення та онтологія катастрофи: божевільні в сучасній російській жіночій прозі (2014)
Бурдастих М. - Трансформація готичної традиції в новелістиці В. Даниленка (2014)
Пуніна О. - Експресіоністичний метод Олеся Ульяненка: роман "Сталінка" (2014)
Астаф’єв О. - Поетика пригодницького роману (2014)
Всесвіт. – 2014. № - 5-6 (2014)
Русначенко А. - Знищення вітража Тараса Шевченка в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка: подія і навколо неї (2014)
Всесвіт. - 2014. - 7-8 (2014)
Афанасьєва В. - Дольник Василя Герасим'юка в контексті тенденцій вісімдесятництва (2014)
Андрій Кравченко. Майдан і українська національна ідея. – Тернопіль: Джура, 2014. – 108 с. (2014)
Галич О. - Шевченкознавчі студії Л. Большакова очима доньки й онука (Большакова Т. Л., Любичанковський С. В. Леонид Большаков:автопортрет на фоне эпохи. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012. – 460 с.) (2014)
Хархун В. - Англомовне винниченкознавство: монографія Миколи Сороки (Soroka Mykola. Faces of Displacement: The Writings of VolodymyrVynnychenko. McGill-Queen’s University Press, 248 p.) (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Артемова А. О. - К вопросу о дейктичности глагольной категории вида в белорусском языке (2017)
Денисова А. С. - Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) в українській, англійській та французькій мовах (2017)
Bohdan V. - Supra-sentence units from the standpoint of the theory of speech acts (2017)
Рула Н. В. - Зіставні речення як окремий різновид складносурядних конструкцій в сучасній українській мові (2017)
Крамар В. Б. - Актуальне членування речення у перекладі (на матеріалі прози Д. Лессинг) (2017)
Свищ Н. М. - Мова українського весілля як об’єкт етнолінгвістичної та лексикографічної інтерпретації (2017)
Комочкова О. О. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії (2017)
Урсані Н. М. - Життя школяра у художній рецепції мандрівних дяків у віршах-ораціях ХVІІІ століття (2017)
Табакова Г. І. - Реалізація мотиву спадкової хвороби в драмі натуралізму: від Генріка Ібсена до Лесі Українки (2017)
Школа І. В. - Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф та І. Вільде (2017)
Девдюк І. В. - Модерністський дискурс в англійській літературі перших десятиліть ХХ століття (2017)
Спивак И. Э. - Изучение творчества И. Бунина на уроках литературы в 11 классе в школах с русским языком обучения (2017)
Варданян М. В. - Національна архетипна образність у віршованих казках письменників української діаспори (2017)
Анісімова Н. П. - Пародокси Хроносу у поезії Тараса Федюка (2017)
Яровенко Т. С. - Творча еволюція Яра Славутича: синтез набутого і власного (2017)
Філоненко С. О. - Regency Love: Джейн Остін для iPhone та iPad (2017)
Сидоренко О. В. - Комізм барокової збірки Д. Братковського "Світ, розглянутий по частинах” (2017)
Звягіна Г. О. - Засоби творення комічного у художніх творах Григора Тютюнника (2017)
Динниченко Т. А. - Прийоми пародіювання в соті А. Жіда "Підвалини Ватикану” (2017)
Шабаль К. С. - Гротескний політичний бал-маскарад у романі "Мандрівки до Аберфайлю” Романа Іваничука (2017)
Вірченко Т. І. - Художні домінанти трагікомедій В. Діброви (2017)
Федько О. Ю. - Народна сміхова стихія у романі Леоніда Горлача "Мамай” (2017)
Рябченко М. М. - Елементи комічного в сучасній українській антиутопії (2017)
Ковтонюк Н. П. - Функції сміху в дискурсі Революції Гідності (2017)
Вещикова О. С. - "#КонотопЗемляЛегенд” Руслана Горового: стратегії творення комічного (2017)
Скорина Л. В. - Специфіка гоголівського інтертексту в сатиричній прозі Костя Гордієнка 20-х років ХХ ст. (2017)
Євтушенко С. О. - Постколоніальна політика в сатиричних романах Марини Гримич (2017)
Смольницька О. О. - Відтворення прийомів чорного гумору в українському перекладі: на прикладі вірша Джонатана Свіфта "Death and Daphne” (2017)
Панько О. І. - Гумор та гротеск у літературі для дітей як складові опису рецепції читача-дитини (на матеріалі казок Р. Дала "Сім’я Дурків” та "Чудодійні ліки Джорджа”) (2017)
Ляшенко О. А. - Особливості жіночої іронії/самоіронії у творчості С. Йовенко (гендерно-філософський аспект) (2017)
Борзенко О. І. - Невідомі речі з відомих текстів : рецензія на монографію Наталії Городнюк "Res incognita: семіотика речі у східнослов’янському модерністському романі першої половини ХХ століття” (Дніпро, 2017) (2017)
Вихідні дані (2017)
Абільтарова Е. Н. - Методика навчання інженерів-педагогів у галузі охорони праці з використанням комп’ютерних технологій (2010)
Андріяшин В. І. - Забезпечення наступності засобами міжпредметних зв’язків, Карачун Л. В. (2010)
Белан Т. Г. - Педагогічна практика як важлива складова професійного становлення майбутнього вчителя технологій (2010)
Білик Р. М. - Роль та місце курсу "Охорона праці в галузі” в системі професійної підготовки майбутніх вчителів технологій (2010)
Бондар Н. О. - Формування навички визначення головного виду на уроках креслення (2010)
Борисов В. В. - Організація практики в системі інформатичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Бурсук О. - Динаміка успішності у майбутніх фахівців залізничного транспорту з матеріалознавства (2010)
Вайнтрауб М. А. - Сучасні технології формування якісної підготовки майбутніх фахівців (2010)
Васильченко Г. Ю. - Забезпечення навчального процесу шляхом впровадження дидактичних комплексів при вивченні технічних дисциплін (2010)
Верхогляд О. О. - Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США: типи і особливості університетів і коледжів, Романовський О. О., Романовська Ю. Ю. (2010)
Гуменюк Т. Б. - Проектування як педагогічний феномен (2010)
Динько В. А. - Сучасні тенденції в підготовці конкурентоспроможного робітника для сфери автомобільного сервісу (2010)
Єгорова Ю. - Пояснювальні можливості теоретичних підходів до вивчення діяльнісного компонента громадянськості, Макаренко Л. (2010)
Жерноклєєв І. В. - Інтеграційні можливості шведської моделі професійної освіти школярів і підготовки вчителів для освітньої практики в Україні, Йоханссон С., Ліандер Х. (2010)
Карпюк Р. П. - Творчий потенціал як інтегративна особистісна властивість майбутнього фахівця з адаптивного фізичного виховання (2010)
Кільдеров Д. Е. - Теоретичний аналіз мислительної діяльності у процесі розв’язання графічних задач (2010)
Коберник О. М. - Еволюція систем трудового навчання (2010)
Корець М. С. - Педагогічні умови реалізації технологічного профільного навчання, Вдовченко В. В., Тарара А. М. (2010)
Кузьменко В. В. - Трудова підготовка на основі комплексної системи як основа цілісного уявлення школярів про світ (1920–1933 рр.) (2010)
Левченко Н. Г. - Сучасний стан сформованості фахових понять з кулінарії у майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Лук’яненко Г. І. - Від способів харчування до культури харчування (2010)
Малихін А. О. - Сутність та принципи методичної підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі "технологія” (2010)
Мачача Т. С. - Проблема формування сутності поняття "проектно-технологічна культура” (2010)
Махінов В. М. - Формування соціокультурної компетенції випускників ВНЗ у контексті болонської декларації (2010)
Олексюк-Казо Л. М. - Декоративно-прикладна творча діяльність в художньо-естетичному вихованні (2010)
Оршанський Л. В. - Діагностування рівня графічної компетентності студентів засобами педагогічного тестування, Нищак І. Д. (2010)
Подоляк В. О. - Педагогічна спадщина академіка Д. О. Тхоржевського як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів трудового навчання в галузі "технологія” (2010)
Пригодій А. В. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів технологій (2010)
Процко Х. В. - Визначення рівнів профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2010)
Рацлав В. В. - Дистанційне навчання: перспективи та проблеми (2010)
Романчук А. І. - Організація трудового профільного навчання старшокласників у загальноосвітній школі України в 70-80 роки ХХ ст. (2010)
Савенко І. В. - Особливості застосування інтегративного підходу в процесі вивчення навчальної дисципліни "матеріалознавство виробів з деревини” (2010)
Севастюк М. С. - Становлення суб’єктності майбутнього вчителя початкової школи як фактору формування його професійної компетентності (2010)
Савченко С. О. - Роль знань з металознавства у системі професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Сидорчук Л. А. - Інтегрований підхід до формування ергономічної культури майбутніх учителів технологій (2010)
Стешенко В. В. - Особливості організації профільного навчання учнів старших класів за технологічним спрямуванням (2010)
Титаренко В. П. - Теоретико-методологічні умови використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх учителів технологічної освіти (2010)
Ткачук С. І. - Психолого-педагогічні основи професійної готовності майбутніх учителів трудового навчання до формування технологічної культури учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Туріна О. А. - Класична скрипка в контексті тенденцій становлення європейського культурно-мистецького середовища (2010)
Фещук Ю. В. - Нові інформаційні технології в графічній підготовці майбутніх учителів технологій і креслення (2010)
Хищенко О. О. - Етапність формування трудових умінь та навичок майбутніх учителів технологій у навчальному процесі ВНЗ (2010)
Хоменко О. С. - Розвиток ключових можливостей в гуртковій роботі "В’язання іграшки” (2010)
Чумак А. С. - Формування стійкого інтересу в учнів до ручної художньої обробки матеріалів на уроках трудового навчання, Лістрова Г. П. (2010)
Шевченко В. В. - Роль інформаційних компетенцій та компетентностей у професійній діяльності майбутнього вчителя (2010)
Шкворець О. В. - Розвиток креативності як складова професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2010)
Юсупова М. Ф. - Методика проведення практичних занять з курсу "Нарисна геометрія” (2010)
Юрженко В. В. - Про деякі психофізіологічні аспекти позитивного впливу предметного поля освітньої галузі "Технологія” на розвиток учнів основної школи (5-9 класи) (2010)
Яшанов С. М. - Формування індивідуальної траєкторії розвитку інформатичної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання (2010)
Wojciech W. - Education changes in context developing information and communication technologies (ICT) (2010)
Тарангул І. - Переосмислення міфологічного образу Антігони в слов’янських літературах ХХ ст. (2013)
Гуцуляк М. - Українська анонімна поезія середини XVII ст. у порівнянні з польською (версифікаційний аспект) (2013)
Івончак П. - Поетичні форми Миколи Устияновича 40–50-х років ХІХ століття (2013)
Паладян К. - Силабо-тонічна поліметрія у румунській та українській літературах 1880–1899 років (2013)
Штаєр І. - Гекзаметр у рецепції Івана Франка (на матеріалі перекладів гімнів Гомера) (2013)
Бунчук Б. - Тонічні розміри у Лесі Українки (2013)
Пазюк Р. - Поетичні твори Богдана Лепкого з елементами сакрального (аспект форми) (2013)
Бойчук А. - Інтермедіальна функція екфразису в літературному тексті для дітей (трилогія М. Носова про Незнайка) (2013)
Вільчанська Ю. - Сакральне в дитячій рецепції як креативний чинник тексту "Літо Господнє” І. Шмельова (2013)
Остапович М. - Пасіонарність письменницької постаті у тоталітарному суспільстві: досвід Станіслава Дигата (2013)
Вардеванян С. - Взаємозамінність мотивів убивці й жертви в художніх дискурсах тоталітарного суспільства (2013)
Шелюх О. - С. Смаль-Стоцький та В. Сімович: спільність методології та спільність літературознавчої практики (2013)
Зушман М. - Стильовий синкретизм малої прози М. Коцюбинського як вияв духовного світу людини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Попович О. - Осип Маковей – дослідник та популяризатор життя і творчості Т. Г. Шевченка (2013)
Клімачова В. - Сакральність у творчості Клима Поліщука (2013)
Телешман С. - "Від Бога наша пісня, наша мова…” (за творчістю Михайла Ткача) (2013)
Аністратенко А. - Християнські та дохристиянські символьні структури у прозі Василя Кожелянка (2013)
Мельничук Б. - Осмислення постаті Ольги Кобилянської сучасною українською драматургією (2013)
Кирилюк С. - Людина у світі і світ у людині: антропологія Ольги Кобилянської (2013)
Мельничук Я. - Лінгвістичні аспекти текстологічної роботи із творами Ольги Кобилянської (2013)
Гоч С. - "Земля” Ольги Кобилянської: від "глибини” до "неба” (2013)
Ільків А. - Від свобідної орлиці до ніжної голубки: своєрідність епістолярних діалогів Ольги Кобилянської (2013)
Починок Л. - Проблема родини у творчості Ольги Кобилянської: морально-етичний та національний аспекти (2013)
Процик І. - Психологізм і символіка оповідань Ольги Кобилянської (2013)
Жаркова Р. - Ам-(фі/фо)-бія: пошуки саморепрезентаційного образу в жіночому стихійному письмі (на матеріалі повісті "Царівна”О. Кобилянської) (2013)
Левчук Ю. - Концепти "зрадник” та "в’язень” як жанрові домінанти творів О. Кобилянської та Лесі Українки (2013)
Лях Т. - Новели Ольги Кобилянської "Природа” та Марка Черемшини "Зарікайся мід-горівку пити!”: спроба типологічного зіставлення (2013)
Тодощук В. - "Карпатська людина” у творчості Ольги Кобилянської та Міхаїла Садовяну (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського