Венгринюк Х. - Межа як складова бінарної опозиції центральне / маргінальне в новелі Ольги Кобилянської "За готар” та оповіданні Наталени Королевої "Подорожній” (2013)
Приймак І. - Неоромантичні тенденції Ольги Кобилянської у прозі Оксани Керч (2013)
Коженьовська-Бігун А. - Ольга Кобилянська як героїня драматургії ХХ століття (на матеріалі п’єс "Біла лілія” Ярослава Яроша і "Я утопилася в тобі” Світлани Новицької) (2013)
Меленчук О. - Ольга Кобилянська у науковій візії Івана Дзюби (2013)
Бабич Н. - Сакралізація мовної практики як спосіб морального оздоровлення суспільства (2013)
Фаріон І. - Статус руської (української) мови крізь призму правових документів ХІV–ХVІІ ст. (2013)
Трач Н. - Українська правнича термінологія в добу Центральної Ради, Директорії та Гетьманату (2013)
Новікова Т. - Вплив церковнослов’янської мови на різні функціональні стилі української мови (2013)
Федорюк М. - Конфесійність як критерій варіантності формул мовленнєвого етикету (2013)
Ковтун А. - Уявлення про жертву як джерело розвитку багатозначності лексеми Агнець (2013)
Шатілова Н. - Лексема Бог у мові творів Сидора Воробкевича (2013)
Кузь Г. - Вигукові фразеологізми в призмі язичницької та християнської моделей світу: прагматико-аксіологічний аспект (2013)
Гуцуляк Т. - Вплив біблійних образно-метафоричних одиниць на розвиток лексико-семантичної системи української мови (2013)
Рис-Вікерс У. - Метафоризація як процес когнітивно-мовного сприймання дійсності (на матеріалі польської мови) (2013)
Яремій Я. - Рецензія С. Смаль-Стоцького на "Російсько-український словник” М. Уманця і А. Спілки (2013)
Колесник Н. - Сакральний онімопростір української календарно-обрядової поезії (2013)
Максим’юк М. - Функціонування теонімів у постмодерністському тексті (на матеріалі романів В. Кожелянка "дефілядного” циклу) (2013)
Марченко Т. - Власна назва як засіб одухотворення в дискурсі літературної казки для дітей (на матеріалі творчості Всеволода Нестайка) (2013)
Рульова Н. - Сакральний елемент у найменуванні особи з обереговою мотивацією (2013)
Данілова А. - Концепт хрест у творах Івана Франка (2013)
Грималовський І. - Символи в українській духовній поезії ХVІІІ – поч. ХІХ ст. (2013)
Івасюта М. - Вербальні символи зі значенням "Життя” і "Смерть” у творах письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Туницька М. - Лексико-семантичне вираження концепту "природа” ("земля”) в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай” (2013)
Бичкова Т. - Профанні і сакральні ритуальні дії як відображення язичницького та християнського складників світогляду гуцулів (2013)
Борис Л. - Динаміка назв страв зимової календарної обрядовості у буковинському діалекті (2013)
Руснак Н. - Структура макротексту "Паска” (на матеріалі буковинських говірок) (2013)
Руснак Ю. - Назви сакральних весільних страв у буковинському діалекті (2013)
Вітрук Н. - Структурні особливості односкладних речень апеляції в текстах молитов та афіксів (2013)
Гаврилащук О. - Сакральне у гендерно маркованому зверненому мовленні в сучасній українській прозі (2013)
Гажук-Котик Л. - Особливості передання значення числа в Біблії та художній літературі (2013)
Даскалюк О. - Мовні засоби спонукання у текстах церковних проповідей (на прикладі проповідей О. Николая Вояковського) (2013)
Попович Н. - Підмет з кількісним значенням у біблійних переказах (2013)
Василевич Г. - Семантико-стилістичні особливості словотвірних антонімів-субстантивів у "Книзі Приповісток Соломонових” (2013)
Шабат-Савка С. - Вербалізація комунікативних інтенцій в епістолярному дискурсі Ольги Кобилянської (2013)
Криштанович О. - Мовленнєві прийоми організації тексту як складники образу автора у творчості Юрія Федьковича (2013)
Мацьків Л. - Сакральне і профанне в описових дискурсах українських письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Скаб М. - Підручник з церковнослов’янської мови української редакції (концепція та проблеми в її реалізації) (2013)
Бабич Н. - Ще один аргумент самодостатності української мови (Рец. на працю: Кочан І. М. Українська наукова лексика і міжнародні компоненти в термінології: навчальний посібник (К.: "Знання”, 2013. – 204 с.)) (2013)
Івасюта М. - Світ українських символів (Рец. на монографію: Кононенко В. І. Символи української мови (Київ – Івано-Франківськ: видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 440 с.)) (2013)
Протасова С. - Унікальне видання (Рец. на монографію: Український дольник: колективна монографія / за ред. Н. В. Костенко; упор. О. М. Собачко (К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 432 с.)) (2013)
Андрієнко В. О. - Дослідження розподілу електричних полів по поверхні елементів пам'яті, Паткевич О. І., Антонюк В. С., Бондаренко М. О. (2017)
Бейгул О.А. - Получение защитных жаростойких покрытий для деталей автомобильной техники, Середа Д.Б., Кругляк И.В., Шиллер А.Г., Токаев В.Н., Чернета О.А. (2017)
Григор’єва Н. С. - Методика розробки модульних технологічних процесів автоматичного складання виробів, Шабайкович В. А. (2017)
Джугурян Т. Г. - Вплив характеристик шліфувальних кругів на показники якості шліфованих поверхонь, Марчук І. В., Харчик М. М., Буць Б. П. (2017)
Заблоцький В. Ю. - Взаємозв’язок технологічних методів оброблення та зносостійкості функціональних поверхонь (2017)
Кайдик О. Л. - Застосування принципу відсутності надлишкового базування в з’єднанні деталей для аналізу технологічності їх конструкції, Терлецький Т. В. (2017)
Караченцев В. Є. - Перетворення та оцифровування електричних сигналів, Денисюк В. Ю. (2017)
Кленов О. С. - Условия эффективного применения высокоскоростной обработки с учетом ограничения по температурному фактору (2017)
Коробко А. І. - Новий підхід до формування метрологічного забезпечення випробувань (2017)
Лапченко Ю. С. - Особливості низькочастотного магнітного поля для магнітотерапії, Дубина П. В. (2017)
Лещенко О. І. - Аналіз проблем побудови розподіленої системи обліку інформації для медичних установ, Бондаренко Г. С., Пенязенко В. І., Лещенко К. О. (2017)
Марчук В. І. - Походження похибок в автоматизованих технологічних системах шліфування поверхонь обертання, Марчук І. В., Кузьмін І. О., Олексин М. В. (2017)
Мороз С. А. - До аналізу методів дослідження вимірювальних перетворювачів акустичної емісії, Петрук І. В., Петрук О. В. (2017)
Мороз С. А. - Особливості використання сигналів акустичної емісії для контролю та керування процесами обробки деталей, Петрук О. В., Петрук І. В. (2017)
Полянский В. И. - Расширение технологических возможностей повышения точности механической обработки отверстий (2017)
Рудько І. М. - Розроблення конструкції та обґрунтування параметрів інклінометра для вимірювання ухилів технічних елементів лісових доріг (2017)
Рябенков И. А. - Физические эффекты прерывистого шлифования (2017)
Сасов О. О. - Дослідження впливу матеріалу зношених пневматичних шин на процес формування сил при їх розрізанні. Створення адаптивної математичної моделі процесу різання шин, Соколов А. Д., Коробочка О. М. (2017)
Sereda B. - Obtaining wear-resistant coatings under self-propagating high-temperature synthesis (2017)
Середа Б. П. - Разработка и оптимизация ресурсосберегающей технологии поверхностного упрочнения углеродистых сталей титановым покрытием, Палехова И. В. (2017)
Симонюк В. П. - Тенденції розвитку та методи досягнення заданих метрологічних характеристик мікроелектронних давачів, Приступа С. О., Лінник О. П. (2017)
Терлецький Т. В. - Відновлення біохімічних запасів організму людини засобами фізіотерапії, Корольова А. Г. (2017)
Ткачук А. А. - Моделювання процесу взаємодії функціональних поверхонь плунжерних пар під час експлуатації, Кононенко А. С. (2017)
Удовицька Ю. А. - Вплив електронного опромінення на механічні та експлуатаційні властивості полімерів на основі епоксидної смоли, Луньов С. В., Кашицький В. П., Савчук П. П., Маслюк В. Т. (2017)
Чернета О. Г. - Аналіз механізмів зміцнення середнєвуглецевих сталей, Кубіч В. І., Скорняков Є. С. (2017)
Чернета О. Г. - Аналіз трансформацій мікроструктури поверхневого шару із сталі 45 в залежності від технологічних методів обробки, Сухомлін В. І., Коробочка О. М. (2017)
Шматко Д. З. - Статистична обробка та оцінка точності результатів вимірюваняя акустичних параметрів підшипників кочення, Авер`янов В. С., Слота І. О. (2017)
Шульга А. С. - Оцінка довговічності зі зношування опор кузова промислових транспортних засобів, Бейгул О. О., Шульга О. А. (2017)
Якимчук Н. М. - Методи імпутації даних в статистичному аналізі параметрів телекомунікаційних мереж, Селепина Й. Р., Євсюк М. М. (2017)
Лищенко Н. В. - Определение припуска на зубошлифование по его дискретным измерениям (2017)
Єрмоленко С. - "Неокраяне крило" мовотворчості Тараса Шевченка (2014)
Мовчанюк В. - Сугестивна магія Шевченкової поезії (2014)
Пелешенко Ю. - Болгарський вплив на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя (друга половина XIV - перша половина XVI ст.) (2014)
Білоус П. - Українське одописання часів Руїни (друга половина XVII - початок XVIII ст.) (2014)
Рарицький О. - Художньо-документальна проза як метажанр: проблема рецепції та інтерпретації, особливості вияву й функціонування (2014)
Циховська Е. - Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності (2014)
Волощук Є. - Чи можливо зібрати розкидане каміння? Генераційні констеляції в романі "Йов" Йозефа Рота (2014)
Краснова Л. - Бруно Шульц - критик. Стилістична інтенція ситуативно сформованої мови (2014)
Зварич В. - Життя у слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової) (2014)
Мороз Л. - "...Щоб душа не зачерствіла доостанку" (до 110-річчя від дня народження З. П. Мороза) (2014)
Осадчук В. - Кроки зростання (до 20-ої річниці створення кафедри української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка) (2014)
Голобородько Я. - Формула Гегеля і поезія "Місця Сили" (спостереження над естетичними інтенціями Павла Щириці) (2014)
Корбич Г. - "Dotyk nadziei. Доторк надії. Die berührung der hoffnung" (Zielona góra: Organon, 2014. – 85 c.: іл.) (2014)
Астаф’єв О. - Масова література: експерименти, іміджі, стереотипи (Олена Романенко. Семіосфера масової літератури: Текст – читач –епоха. – К.: Прив. вид. Якубець А. В., 2014. – 362 с.), Ткачук В. (2014)
Вертій О. - Уснословеснознавство Івана Франка: підсумки і перспективи (Святослав Пилипчук. Фольклористична концептосфера Івана Франка: Монографія. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. − 466 с.) (2014)
Вручення Премії імені Олександра Білецького (2014)
Тарнашинська Л. - Конференція в Оломоуці (2014)
Овчаренко Н. - Пам'ять про поета (2014)
Салій О. - Франкознавчий пленер в Інституті Івана Франка НАН України (2014)
Іван Денисович Бажинов (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Кривенко Н. В. - Особливості розвитку інтеграційних угрупувань (2017)
Мамонтова Н. А - Удосконалення механізму інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України (2017)
Радіонова О. М. - Сучасні форми організації роботи персоналу в івент сфері (2017)
Табанова А. І. - Міжнародний досвід як методологічна основа досягнення гендерного паритету в Україні (2017)
Bury A. - Local government investment expenditure in Poland’s voivodships: 2007–2013 financial perspective, Nowak M. M. (2017)
Войцещук А. Д. - Сучасні тенденції спільної зовнішньоторговельної політики ЄС у контексті захисту митного простору, Вірковська А. А. (2017)
Дем’янчук О. І. - Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Кізима Т. О. - Фінансове забезпечення розвитку культурно-мистецьких індустрій в Україні (2017)
Лободіна З. М. - Податок на доходи фізичних осіб як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток держави (2017)
Момот О. М. - Генезис транснаціонального банківського капіталу (2017)
Нікітішин А. О. - Еволюція оподаткування в напрямі соціального змісту (2017)
Пінь А. М. - Аналіз зовнішньої заборгованості країн "Великої сімки": виклики та перспективи (2017)
Примостка О. О. - Перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (2017)
Цистан І. В. - Використання інвестиційного потенціалу банків України в умовах глобалізації (2017)
Артюх О. В. - Державно-приватне партнерство у сфері оподаткування: критичний огляд сучасних підходів, Бєлінська О. В. (2017)
Левицька С. О. - Креативність у бухгалтерському обліку на етапах формування збалансованості соціально-економічного розвитку (2017)
Левицький В. - Вишневий садок для Джо Дассена: сприйняття творчості Тараса Шевченка в поезії покоління 1980-х років (2014)
Дроздовський Д.І. Між "демонічним" та "історіософським": Вільям Шекспір у рецептивних проекціях від МУРу до після-постмодерну: Монографія / Дмитро Ігорович Дроздовський. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 108 с. (2014)
Ільницький М. - Й. В. Ґете й І. Франко: антиномія природи і духу (2014)
Галета О. - Моєму поколінню пощастило (з нагоди 80-літнього ювілею професора Миколи Ільницького) (2014)
Лях Т. - "...Що робиться там, де людина не може бачити": метафізичний горизонт творчого мислення Михайла Коцюбинського (2014)
Мороз Л. - Жанр трагікомедії в українській класичній драматургії (2014)
Панченко В. - Микола Зеров у "сторозтерзаному" Києві (1917 - 1918) (із майбутньої книжки) (2014)
Щирі вітання з-понад Дунаю (2014)
Лущій С. - Роман Уласа Самчука "Марія": епістолярна історія видань та перекладів (2014)
Клименко Г. - Евристика й одкровення Елеонори Соловей (Соловей Е. Притча про поетів. – К.: Дух і Літера, 2014. – 280 с.) (2014)
Кореновська Л. - Онтологічно-аксіологічний вимір поезії Володимира Пішка (2014)
Демченко Тамара, Іваницька Світлана. Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907 – 1917 рр.) / Упорядкування,передмова, примітки. – Чернігів: Просвіта, 2014. – 144 с. (2014)
Сліпушко О. - Кафедра історії української літератури й шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування (2014)
Голобородько Я. - Моделі поведінкових практик ("Power Point" для Ігоря Нижника) (2014)
Неврлий М. - Яскрава зірка української поезії (2014)
Оляндер Л. - Методологія пізнання літературного твору (Астрахан Наталія. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання. – К.: Академвидав, 2014. – 432 с. – (Серія "Монограф")) (2014)
Дубініна О. - "Вічно лиш те, що єднає незримою ниттю душу і серце живих з темною душею могил" (Рязанцева Т. М. Стихія в системі: Європейська метафізична поезія XVII – першої половини ХХ століття. Мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика: Монографія / Наук. ред. Д.С. Наливайко. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 355 с.) (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Липень - серпень -вересень 2014. - № 296 – 297 - 298 (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Навальна М. І. - Нові вияви мовної економії в сучасних газетних текстах (2017)
Левченко Т. М. - Спостереження над мовними фактами в процесі вивчення сучасної української мови, Чубань Т. В. (2017)
Калужинська Ю. В. - Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам (2017)
Панченко Т. С. - Cловотвірний потенціал нових слів у мові Української преси початку ХХІ століття (2017)
Molotkina Y. O. - Semantic structure changes of borrowed english terms in ukrainian legal terminology (2017)
Єфименко О. М. - Диференціація словосполук в мовознавстві на тлі соціальної динаміки (2017)
Демуз І. О. - Здобутки та прорахунки державної видавничої програми "Українська книга": спроба наукового аналізу, Гордєєв Р. В. (2017)
Січкаренко Г. Г. - Гендерний підхід у соціогуманітарній освіті (2017)
Дрок П. В. - Роль інформаційних технологій у системі освіти (2017)
Маглам’ян К. А. - Професійний саморозвиток особистості за допомогою інформаційних технологій, Верещака І. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Імас Є. В. - Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" спеціальність 017 "фізична культура і спорт" спеціалізація "екологія спорту", Циганенко О. І., Футорний С. М. (2017)
Шахлина Л. Я.-Г. - Хроническое физическое перенапряжение системы иммунитета в состоянии перетренированности спортсмена, Футорный С. М., Калитка С. В. (2017)
Дроздовська С. Б. - Молекулярно-генетичні фактори розвитку гіпертрофії міокарда при інтенсивних фізичних навантаженнях (2017)
Федорчук С. В. - Психофизиологическое состояние спортсменов с разным уровнем личностной и ситуативной тревожности в сложнокоординационных видах спорта, Тукаев С. В., Лысенко Е. Н., Шинкарук О. А., Воронова В. И. (2017)
Пітенко С. А. - Аналіз тренувальних програм, розроблених з урахуванням будови тіла спортсменів, Лисенко О. М. (2017)
Цыганенко О. И. - Методологические подходы к проведению диетологической иммуномодуляции у спортсменов при воздействии напряженных физических нагрузок, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытна Л. Ф. (2017)
Путро Л. М. - Карбогидратная методика: особенности применения и значение в практике cпорта (2017)
Дорофєєва О. Є. - Адаптаційні резерви системи кровообігу залежно від рівня повсякденної рухової активності молоді, Коршак В. М., Яримбаш К. С. (2017)
Гагара В. Ф. - Оцінювання впливу занять з карате на показники фізичного здоров’я у дітей 8–10 років, Логвиненко В. В. (2017)
Тукаев С. В. - Индивидуально-психологические характеристики учащейся молодежи, занимающейся разными видами спорта, Долгова Е. Н., Вашека Т. В., Федорчук С. В., Лысенко Е. Н., Гаврилец Ю. Д., Зима И. Г., Ризун В. В., Колосова Е. В., Шинкарук О. А. (2017)
Аравіцька М. Г. - Динаміка якості життя хворих з ожирінням під впливом програми фізичної реабілітації, Лазарєва О. Б. (2017)
Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван - Відновлення функціональних показників нижньої кінцівки та якості життя після оперативного лікування розриву ахіллового сухожилка, Вітомський В. В., Джафар Тайсір Мохаммад Аль-Куран, Ніканоров О. К. (2017)
Аралова Н. І. - Інформаційні засоби для оптимізації процесу відновлення організму спортсменів (2017)
Русанов А. П. - Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації при артроскопічних оперативних втручаннях у хворих із ушкодженням передньої схрещеної зв’язки (2017)
Астаф’єв О. - Тарас Шевченко і Генрик Сенкевич: взяємопритягання романтиків (2014)
Демська-Будзуляк Л. - Роль та місце Тараса Шевченка в неокласичній концепції української літератури Миколи Зерова (2014)
Іноземці про українських політв’язнів: Спогади / Упорядник: О. Голуб; передм. Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2013. – 736 с. (2014)
Трофимук М. - Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI - XVIII ст. (2014)
Колошук Н. - "Ми бідні і страшенно глупі, але ми не "мізерні азіяти"...": українське і чуже у щоденнику Юрія Луцького (2014)
Вешелені О. - Між селепком і експедитором: два типи крутія в українській еміграційній літературі (2014)
Мельничук Б. - Володар у царстві літературознавства (100 років від дня народження професора Василя Лесина) (2014)
Аністратенко А. - Проблематика новелістики нового тисячоліття: "Чужий" - книга-мапа творчих задумів Василя Кожелянка та скарбниця сюжетних схем романної прози (2014)
Микола Ткачук. Суб’єктно-об’єктна структура української лірики ХIХ – ХХ століть: Монографія. – Тернопіль: Медобори, 2014. – 184 с. (2014)
Галич О. - "Усі кути Трикутника" В. Єшкілєва як квазібіографія Г. Сковороди (2014)
Лущій С. - "Чекаю Вашої прихильної відповіді": за рядками листування Юрія Лавріненка та Михайла Ореста (2014)
Мирослава Іванишин. Екзистенція української людини в прозі Валер’яна Підмогильного (на матеріалі роману "Невеличка драма"):Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 64 с. (2014)
Миронець Н. - Невідомий Сергій Кушніренко: нововиявлені твори та листи до Дмитра Донцова (2014)
Миронець Н. - Листи Сергія Кушніренка до Дмитра Донцова (1936 - 1939 роки), Сварник Г. (2014)
Шекспірівський дискурс / Гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – Вип. 3. – 278 с. (2014)
Петренко О. - Поет-романтик Михайло Петренко: у пошуках біографічної істини (2014)
Палинський В. - ...Інший Павлюк (про книжку поезії "Чоловіче ворожіння") (2014)
Голобородько Я. - Художній салон Анатолія Марущака (2014)
Боронь О. - Шевченківські наукові конференції у США (2014)
Дунай П. - Віднайдений талант (2014)
Златогорська Л. - "Олександр Рисак. Особистість. Творчість. Доля" (2014)
Дроздовський Д. - Українські літературні читання в Оксфордському університеті (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Квітень - травень - червень 2014. - № 293 – 294 - 295 (2014)
Роман Теодорович Гром'як (2014)
Микола Пилипович Кодак (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Титул, зміст (2016)
Orliuk O. - The role of legal science in the process of reforming intellectual property sphere in Ukraine: achievements, objectives, mission (2016)
Kashyntseva O. - Modern values of harmonization of human rights and intellectual property rights in health care (2016)
Androshchuk H. - Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty (2016)
Zerov K. - Problems of identification of a copyright infringer for works posted on the Internet (2016)
Shabalin A. - The court order proceedings of civil procedural law of Ukraine: scientific issues and practices (2016)
Chaban O. - Duty of confidentiality and duty of openness in health law of Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2016)
Kashkanova N. - The role of deontological norms in formation of legislation regulating the procedure of medical and biological research involving humans (2016)
Chomahashvili O. - Parliamentary hearings in Ukraine: the experience and prospects (2016)
Інформаційна довідка (2016)
Титул, зміст (2017)
Головатюк В. М. - Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції (2017)
Соловьев В. П. - Инноватика – сотрудничество науки, власти и бизнеса (2017)
Малицкий Б. А. - Кто и как должен оценивать научные результаты ученого (2017)
Мех О. А. - Трансформації академічної науки у ХХ столітті як передумови формування сучасної науково-технологічної сфери України (2017)
Булкин И. А. - Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть 1 (2017)
Костенко Л. И. - Библиометрика отечественной науки: возможности и ограничения прикладного использования web-системы Google Scholar, Симоненко Т. В., Грачев О. А., Рыбачук В. П. (2017)
Водолажський М. Л. - Інформаційно-аналітична та кваліметрична оцінка періодичних наукових видань, що пуб лікують результати досліджень з проблем педіатрії, шкільної та підліткової медицини, Кошман Т. В., Фоміна Т. В., Сидоренко Т. П. (2017)
Пасічник Н. О. - Комп’ютерне забезпечення інформатизації класичних університетів України (1991—2011), Ріжняк Р. Я. (2017)
Луговський О. Г. - З історії ракетно-космічної техніки в Україні в 50—60-х роках ХХ ст. (2017)
Проект створення республіканського відомства з використання глибинного тепла Землі (2017)
Хроніка наукового життя (2017)
"Він таки був справжнім і щирим християнином!" Інтерв'ю з автором книжки "Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко" професором Дмитром Степовиком (2014)
Степовик Д. - Віра Шевченка: деякі контроверсії (2014)
Скупейко Л. - Народність і народний характер як літературно-естетичні поняття в українській критиці 30 - 40-х років ХІХ ст. (2014)
Горболіс Л. - Кінематографічний арсенал "Камінного хреста" (2014)
Назарець В. - Типологія внутрішньотекстових адресатів ліричного твору (2014)
Забіяка І. - Елементи структуралізму в літературознавчій концепції Дмитра Чижевського (2014)
Луговик Микола. Млеко од овці пастиря Миколая: Поезії фігуральні. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 114 с.: іл. (2014)
Юрчук О. - Ресентимент чи бунт? (на прикладі образу Антея з "Оргії" Лесі Українки) (2014)
Винник Т. - Елегія Леоніда Талалая "Лиш до середини Дніпра": структура ліричного сюжету (2014)
Голобородько Я. - Цивілізація discoverism (дискусійні спостереження над романом Михайла Слабошпицького) (2014)
Гаврилюк Н. - Перехрестя української поезії (огляд збірок 2012 - 2013 рр.) (2014)
Палинський В. - Поезія як спосіб віднайдення дороги, або Розмови з Янголом (2014)
Неллі Корнієнко. Нелінійне театро(мистецтво)знавство:постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея: Монографія. – К.: Альтерпрес, 2013. – 264 с. (2014)
Неживий О. - Нові знахідки текстів Григора Тютюнника (2014)
Яременко В. - Дослідження феномену Тараса Шевченка (Пахаренко В. Шевченко як геній. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 840 с.) (2014)
Григорчук Ю. - Багатогранність аналітичного осягнення художнього буття (Хороб М. Б. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття (дослідження, статті, критичні етюди). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 428 с.) (2014)
Кикоть В. - Видання, присвячені українському перекладознавству (Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ; уклав Тарас Шмігер. – Львів, 2013. – 626 с. Тарас Шмігер. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – К.: Смолоскип, 2009. – 342 с.) (2014)
Бернадська Н. - Літературознавчий дискурс мовознавця (Пахолок З. О. Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний і мовленнєвий виміри: Монографія. — Луцьк: Вежа-Друк, 2013. — 684 с.) (2014)
Дроздовський Д. - 20-ий міжнародний конгрес із компаративістики (2014)
Поліщук О. - "Невловима таємниця поезії" Надії Гаврилюк (2014)
Миненко Ю. - Конференція в Острозі (2014)
Мушинка М. - Ушанування 200-річчя Т. Шевченка у Пряшеві (2014)
Заславець Г. - Казки як духовна спадщина українського народу (2014)
Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах сучасників. – К.: Дух і Літера, 2014. – 208 с. (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Бухгалтерська спільнота покликана змінити життя суспільства (2015)
Вавак Т. - Соціальний фінансовий аудит у вищих навчальних закладах (2015)
Вегера С. Г. - Минеральные ресурсы как элемент природного капитала в системе бухгалтерского учета и отчетности, Метла О. С. (2015)
Kuzminskyi Iu. A. - Innovativeness as the characteristic of intellectual capital in accounting, Voronova M. O. (2015)
Шайкан А. В. - Теоретичні аспекти обліку культурних цінностей (2015)
Жук В. В. - Проблемні питання розмежування понять "культурні цінності" та "культурна спадщина" для облікових процесів (2015)
Іванков В. М. - Управлінський облік інновацій за збалансованою системою показників (2015)
Канцуров О. О. - Нормативне забезпечення обліку та контролю за конфіскованими активами суб’єктів ЗЕД (2015)
Кузьмінський Б. Ю. - Контроль розпорядження конфіскованими активами суб’єктів міжнародної економічної діяльності (2015)
Oliinyk Y. V. - Institutional environment of accounting: ukrainian realities (2015)
Nikolenko L. A. - Application of international financial reporting standards – stipulation of improving the quality of enterprise management, Okhramovych O. R. (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Вечные ценности: верность и преданность в современном мире (2015)
Банадига Н. В. - Новели законодавства у сфері надання допомоги хворим на рідкісні захворювання в Україні, Рогальський І. О., Калинюк Н. М. (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина ІІ. Патогенез та клініка алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Карпушенко Ю. В., Ащеулов О. М., Няньковська О. С. (2015)
Жовнір В. А. - Вплив пренатальної діагностики на структуру неонатальних кардіохірургічних втручань, Федевич О. М., Куркевич А. К. (2015)
Овчаренко Л. С. - Бета-гемолитический стрептококк группы А: актуальная проблема современности и перспективы ее решения, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2015)
Дудник В. М. - Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейна—Геноха у дітей, Король Т. Г. (2015)
Кокоркин Д. Н. - Ирригационная терапия у детей и подростков с вазомоторными ринитами (2015)
Мельников О. Ф. - Экспериментальные и клинико-лабораторные исследования механизмов антиинфекционного действия препарата "Септолете Плюс", Кривохатская Л. Д., Пшеничкина В. Д., Тимченко М. Д., Василенко Т. Ю., Мурзина Э. А. (2015)
Єфімова С. В. - Симптом кашлю в практиці лікаря-педіатра: сучасні аспекти вибору муколітичної терапії , Мацюра О. І. (2015)
Сміян О. І. - Динаміка складу кишкової мікрофлори у хворих на гострий обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією, Плахута В. А., Мозгова Ю. А., Висоцький І. Ю. (2015)
Богмат Л. Ф. - Коморбидность при ревматических заболеваниях у подростков. Обзор литературы и собственные наблюдения, Шевченко Н. С., Демьяненко М. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Вміст N-термінального мозкового натрійуретичного пептиду і толерантність до фізичного навантаження у дітей із вторинними кардіоміопатіями та корекція виявлених змін препаратом "Агвантар", Гищак Т. В., Хоміч О. В. (2015)
Муквіч О. М. - Особливості наявності та концентрації токсичних речовин у локусі мальформації дітей з вродженими вадами серця та магістральних судин, Коваль О. П. (2015)
Кузнєцов С. В. - Ефективність застосування синбіотика "Лактіалє Малюк Формула" у хворих на гострі кишкові інфекції дітей, Жаркова Т. С., Ольховська О. М., Кучеренко О. О. (2015)
Марушко Р. В. - Застосування препарату "Біоспорин -Біофарма" для корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2015)
Леженко Г. О. - Місце синбіотичної терапії у корекції функціональних порушень жовчовивідних шляхів у дітей, Пашкова О. Є. (2015)
Шутова Е. В. - Оптимизация диагностики ранней стадии желчнокаменной болезни у детей, Белоусова О. Ю., Павленко Н. В. (2015)
Денисова М. Ф. - Бетаргин® в комплексном лечении ацетонемического синдрома у детей, Чернега Н. В., Музыка Н. Н. (2015)
Зімницька Т. В. - Особливості клінічного перебігу постінфекційного синдрому подразненного кишечника у дітей (2015)
Скрипникова Я. С. - Пробиотические штаммы Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011 в эволюции антибиотикоассоциированной диареи у детей с ожоговой травмой, Иванько О. Г., Пацера М. В., Пономаренко Е. В., Радутная Е. А. (2015)
Маменко М. Є. - Вплив порушень функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку, Шлєєнкова Г. О., Бєлих Н. А., Донцова К. М. (2015)
Мінченко Д. О. - Молекулярні основи розвитку ожиріння та його метаболічних ускладнень у дітей (2015)
Попова В. В. - Продукція діабетасоційованих аутоантитіл до острівцевих аутоантигенів (IAB2A, GADA, IAA) у дітей і підлітків на етапах еволюції цукрового діабету 1 типу як основа клініко-імунологічного алгоритму доклінічної діагностики захворювання (2015)
Мартинюк В. Ю. - Цитофлавін у комплексній терапії дітей раннього віку з перенесеним в пре-перинатальному періоді гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи, Майструк О. А., Надоненко О. М. (2015)
Пипа Л. В. - Соматоформні (психосоматичні) розлади у дітей. Актуальність проблеми в сучасній педіатричній практиці (частина І), Лисиця Ю. М., Свістільнік Р. В. (2015)
Материали науково-практичної конференції "Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей" 19–20 березня 2015 року м. Київ (2015)
Кремень В. Г. - Особистість в інформаційному суспільстві (2017)
Мартинець Л. А. - Професійний розвиток учителів у вітчизняній та світовій практиці (2017)
Трушковський К. Ю. - Кваліметричні особливості 12-бальної шкали оцінювання знань учнів/студентів (2017)
Оксьон В. І. - "Школа Володимира Лубенка" в Україні – організація та управління художньо-виховним процесом (2017)
Хижняк А. А. - Особливості адаптаційної сфери викладача фізичного виховання в динаміці професійного становлення (2017)
Прядко Ж. В. - Упровадження інноваційних технологій навчання на заняттях англійської мови (2017)
Чудакова В. П. - Зміст та особливості впровадження "індивідуальної" програми рефлексивно­інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чудакова) – як засобів формування інноваційності та конкурентоздатності особистості (2017)
Ющенко О. В. - Обереги своїми руками (2017)
Головніна Н. В. - Музичний супровід навчальних занять з фізичної культури (2017)
Федорова Н. Ф. - З досвіду підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії, Зубченко О. С. (2017)
Воронов С. С. - Таланти Дніпропетровщини (2017)
Жерліцин Н. С. - Науково-практичні конференції Інституту обдарованої дитини НАПН України в системі професійної підготовки вчителів до діяльності з обдарованими дітьми (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Іванишин П. - Герменевтика туги, радості й жаху в поезії Т. Шевченка (2014)
Щербак В. - Козацька Україна в поезії Т. Шевченка (2014)
Салига Т. - "…І став сонет здобутком революцій…" (сонетарій Євгена Маланюка і дещо навколо нього) (2014)
Павлюк І. - Українські письменники на сторінках періодичних видань Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1921 - 1939 рр.) (2014)
Нестелєєв М. - Нарис одного декадансу (особливості стилю Ореста Авдиковича в контексті доби) (2014)
Ткаченко В. - "Найперше - музика у слові!" Григорій Кочур в українському перекладному письменстві (2014)
Трофимук М. - Зображальні засоби літератури бароко (на матеріалі латиномовної спадщини) (2014)
Щербак О. - Особливості трактування особистості жінки в духовно-релігійному творі (Києво-Печерський патерик) (2014)
Лях Т. - Архетипові моделі в новелістиці Марка Черемшини (2014)
Білик Н. - "Епіграф долі": паратекстуальність роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Зарівна Т. - Приватний апокаліпсис: до і після (за романами "Трактат про лускання квасолі" Вєслава Мисливського та "Хутір" Андрія Кондратюка) (2014)
Васьків М. - Про дитячу літературу по-дорослому (В. В. Кизилова. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття: Монографія. – Луганськ: В-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. – 399 с.) (2014)
Левицький В. - Рима як засіб міжкультурного полілогу (Рагойша Вячаслаў. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга перакладной паэзіі. – Мінск: Кнігазбор,2013. – 296 с.) (2014)
Тхорук Р. - Експресіонізм в обмежувальних параметрах української літератури (Яструбецька Галина. Динаміка українського літературногоекспресіонізму: Монографія. – Луцьк: Твердиня, 2013. – 380 с.) (2014)
Козлик І. - 3-ті Султанівські читання. Актуальні проблеми у компаративних вимірах (2014)
Мукан А. - Святкування 200-річчя Кобзаря в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2014)
Всесвіт. - 2013. - № 11 - 12 (2014)
Журналу "Кур'єр Кривбасу" - 20 років! (2014)
Історія української культури: У 5 т., 9 кн. – К.: Наукова думка, 2001 – 2013. (2014)
Всесвіт. - 2014. - № 1 - 2 (2014)
Кабржыцкая Т. Дзве Радзімы – Україна і Беларусь – пад міратворчымі крыламі буслоў: нацыянальныя гісторыка-культурныя міфы,ідэйна-эстэтычныя пошукі ўкраїнскай і беларускай літаратур / Таццяна Кабржыцкая; прадм. М. Мушынскага, А. Лойкі; паслясл. М. Хмяльніцкага. – Мінск: Кнігазбор, 2011. – 448 с. (2014)
Кабржыцкая Т. В., Хмяльніцкі М. М., Дзюкава Э. Ю. Фальклор і літаратура: феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа / Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю. Дзюкава; пад рэд. Т. В. Кабржыцкай. – Мінск: Кнігазбор, 2011. – 184 с. (2014)
Кабржыцкая Т. В., Хмяльніцкі М. М., Дзюкава Э. Ю. Нарысы суседазнаўства: Украіна, Польшча ў прасторы і часе вачыма беларусаў: Знакавыя адметнасці міфалогіі, фальклору, культуры,нарадазнавчых канцэптаў мастацкага твора / Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю. Дзюкава; пад рэд. Т. В. Кабржыцкай. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – 220 с. (2014)
Мае браты, мае суседзі: творы пісьменнікаў блізкага замежжа: для сярэд. і ст. шк. узросту / Уклад., уступ. арт. Т. Кабржыцкай і В. Рагойшы. – Мінск: Маст. літ., 2008. – 2008. – 751 с. (Бібліятэка школьніка) (2014)
Історія української літератури: У 12 т. – К.: Наук. думка, 2013. – Т. 1. – Давня література (Х – перша половина XVI ст.). / НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол. В. Дончик (голова) (та ін.) : Передмова М. Жулинського. Наукові редактори: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 840 с. (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Хархун В. - "Нам треба голосу Тараса...": культ Кобзаря в радянській поезії (2014)
Яковина О. - Парадигма серця - буття - національна трансценденція в поезії Т. Шевченка (2014)
Слободян О. - Сучасне шевченкознавство: філософсько-антропологічна перспектива (2014)
Пошук іманентного сенсу (Із Юрієм Ковалівим розмову веде головний редактор журналу "Слово і Час" Лукаш Скупейко) (2014)
Грицик Л. - Українська рецепція "Витязя в тигровій шкурі" Руставелі: між М. Гулаком та О. Лотоцьким (2014)
Франко. Перезавантаження / Упорядники: Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич: Коло, 2013. – 276 с. (2014)
Брайко О. - Оповідання Л. Андреєва "Тьма" і роман В. Винниченка "Заповіт батьків": трансформація літературного досвіду в актуальному рецептивному полі (2014)
Штейнбук Ф. - Конвергенція топосу відсутності у творах сучасної світової літератури (2014)
Козлик І. - Методологічні параметри літературознавчих практик Нонни Копистянської (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Січень - лютий - березень 2014. - № 290 - 291 - 292 (2014)
Токмань Г. - Крізьчасові діалоги й монологи в поемі Івана Світличного "Курбас" (2014)
Рева Л. - "Вічний солдат" Платон Воронько: сторінки біографії (2014)
Габіббейлі І. - Тарас Шевченко й азербайджанська література, Арзуманли В. (2014)
Анісімова Н. - Спроба "розблокування" українського літературного експресіонізму (Яструбецька Г. І. Динаміка українського літературного експресіонізму: Монографія. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2013. – 380 с.) (2014)
Соболь В. - До 200-ліття Тараса Шевченка (Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції / Голов. ред. Г. Скрипник; упоряд. Р. Радишевський. – Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ; Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики. – К., 2012. – 568 с.) (2014)
Єрмашов Т. - Круглий стіл, присвячений 140-й річниці від дня народження М. Могилянського (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Жулинський М. - "Свою Україну любіть, любіть її..." (2014)
Панченко В. - Українська мрія Т. Шевченка (2014)
Барабаш Ю. - Ліричний дискурс гніву та каяття. Вірш Т. Шевченка "Чи то недоля та неволя...": спроба "повільного (пере)прочитання" (2014)
Даниленко І. - Шевченко проти "вінценосної громади": історія, аналіз та реінтерпретація поеми-циклу "Царі" (2014)
Смілянська В. - Читач-адресат поезії Шевченка (2014)
Чамата Н. - Жанр поетичного послання у творчості Шевченка (2014)
Бондар М. - "Знать, од Бога і голос той, і ті слова...": Пісня як жанр поетичної творчості Т. Шевченка (2014)
Мацько В. - Тарас Шевченко в новітній парадигмі наукового знання (2014)
Тарнашинська Л. - Шевченко як духовна призма: національна онтологія українського шістдесятництва (2014)
Скляренко Г. - Інтерпретація творчості Т. Шевченка в українському мистецтві ХХ століття (2014)
Костенко Н. - Строфіка Шевченка (2014)
Кочубей Ю. - Арабська література і Т. Шевченко (2014)
Мельниченко В. - Московські спалахи Шевченкового генія (2014)
Мушкетик Л. - 8-й Міжнародний конгрес україністів (2014)
Лубчак В. - Міжнародний семінар у Познані (2014)
Генералюк Л. "Святим дивом сяють храми Божі…" Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Вступ. сл. Мирослава Поповича; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Національний музейТараса Шевченка. – К.: Балтія-Друк, 2013. – 168 с. (2014)
Shevchenko T. Kobzar (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Хохліна О. П. - Особливості інтересів студентів залежно від виявів ознак фемінності–маскулінності, Строїч В. В. (2017)
Романенко О. В. - Особливості поведінки в конфліктних ситуаціях осіб із різним рівнем особистісної тривожності, Лукашенко М. Ю. (2017)
Павлишин О. В. - Взаємодія філософії, психології та семіотики в дослідженні поняття інтелекту (2017)
Духневич В. М. - Негативні психологічні наслідки політико-правової ситуації на Сході України: проблемне поле дослідження (2017)
Гончарова Н. І. - Конфлікт дискурсивних і стереотипних рішень у механізмі контрпродуктивної поведінки (2017)
Никоненко Л. В. - Стратегії отримання молоддю інформації політико-правового змісту в умовах воєнного конфлікту на Сході України (2017)
Цільмак О. М. - Складові управлінської компетентності керівника органу досудового розслідування Національної поліції України (2017)
Бондаренко В. В. - Модель психологічної готовності працівника підрозділу патрульної поліції до службової діяльності (2017)
Андросюк В. Г. - Феномен адаптації в контексті діяльності нової поліції України (2017)
Анатольєва О. І. - Соціально-психологічні умови оптимізації педагогічного спілкування (2017)
Галустян О. А. - Особливості формування стилю професійної діяльності поліцейських патрульної поліції, Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. (2017)
Левченко Н. О. - Інформаційно-психологічне забезпечення застосування дільничними офіцерами поліції індивідуально-профілактичних заходів (2017)
Литвин В. В. - Основні чинники професійної мотивації майбутнього патрульного поліцейського (2017)
Оверченко Д. Г. - Загальні положення переговорної діяльності поліцейських груп превентивної комунікації під час масових заходів (2017)
Дідковська-Бідюк М. В. - Профайлінг як метод профілактики протиправних дій (2017)
Лісун С. Л. - Довіра як основоположний принцип взаємодії Національної поліції України з населенням (2017)
Яроменок М. А. - Професійне вигорання як чинник психічного здоров’я прокурора (2017)
Шмерецький Є. Є. - Історичні передумови формування відповідальності за сексуальне насильство (2017)
Paklіna T. - Differential and Typological Peculiarities of Persons who Commit Delicts through Negligence (2017)
Lenska L. - The Robber Personality: Characteristics and Formation (2017)
До 70-річчя Костицького Михайла Васильовича (2017)
Ткачук І. Д. - 7 Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Філософські, методологічні та психологічні проблеми права" (2017)
Ялпачик В. Ф. - Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів при зберіганні зернової маси, Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Аналіз конструкцій гомогенізаторів молочної промисловості, Самойчук К. О., Івженко А. О., Левченко Л. В. (2016)
Чурсинов Ю. А. - Исследование процесса гранулирования-брикетирования кормовых смесей, Солоный Н. В., Аннамухаммедов Рахман (2016)
Паляничка Н. О. - Експериментальні дослідження впливу основних факторів на ступінь гомогенізації в імпульсному гомогенізаторі, Антонова Г. В. (2016)
Петриченко С. В. - Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів, Олексієнко В. О., Паляничка Н. О. (2016)
Стручаєв М. І. - Енергоефективне сушіння насіння гарбуза, Ялпачик В. Ф., Тарасенко В. Г. (2016)
Харитонова А. І. - Лінійна модель процесу пророщування зерен ячменю, Олексієнко В. О., Лісовий І. О. (2016)
Тищенко В. І. - Якість та технологічні властивості свинини, що надходить на переробні підприємства Сумської області, Божко Н. В. (2016)
Болгова Н. В. - Функціональні продукти харчування, Уханова І. М. (2016)
Гриньова Д. В. - Розробка рецептури сардельок із заміною м’яса курки на м’ясо перепела (2016)
Дейниченко Г. В. - Розробка пристрою для інтенсифікації процесу ультрафільтраційного концентрування рідких високомолекулярних полідисперсних систем, Мазняк З. О., Гузенко В. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В. (2016)
Губаль Л. М. - Удосконалення технології виробництва пельменів з використанням рослинних білків, Камсуліна Н. В. (2016)
Коляновська Л. М. - Розробка виробництва сирокопчених ковбас функціонального спрямування (2016)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання томатів впродовж зберігання, Бандуренко Г. М. (2016)
Семко Т. В. - Склад та вимоги до індустріального молока як сировини для виробництва сирів (2016)
Болгова Н. В. - Функціональні продукти харчування на основі молочної сироватки (2016)
Смагин Д. А. - Разработка методики прогнозного расчета продолжительности тепловой обработки кулинарных изделий, Смоляк А. А. (2016)
Акуленко С. В. - Повышение эффективности процесса куттерования, Желудков А. Л. (2016)
Харкевич В. Г. - Конструктивные решения и область применения аппаратов для измельчения хрупких и вязкопластичных пищевых материалов (2016)
Шофул І. І. - Обладнання для теплової обробки овочів без води та жирів (2016)
Юдіна Т. І. - Технологічні параметри і режими одержання пюре з кабачків із заданими функціонально-технологічними властивостями, Назаренко І. А. (2016)
Марцин Т. О. - Технологія приготування м’ясних страв з застосуванням сучасних способів теплової обробки (2016)
Медведєва А. О. - Інноваційна технологія десертів сорбет з використанням рідкого азоту, Андрухова О. С. (2016)
Ялпачик Ф. Ю. - Тенденції у розвитку конструкцій подрібнювачів кормів, Буденко С. Ф., Ялпачик О. В. (2016)
Васильєва О. О. - Дослідження впливу високого тиску на мікробіологічні показники якості пасти з айви (2016)
Горбенко О. А. - Результати досліджень механіко-технологічних властивостей насіння баштанних культур, Доценко Н. А., Кім Н. І. (2016)
Доценко Н. А. - Організаційні параметри системи менеджменту якості підприємства (2016)
Сердюк М. Є. - Вплив абіотичних факторів на розвиток фізіологічних розладів та мікробіологічних захворювань під час холодильного зберігання плодів яблуні, Байбєрова С. С. (2016)
Кочерга В. І. - Удосконалення рецептурного складу бісквітного напівфабрикату (2016)
Тагарева С. - Влияние вида дуба и района его произрастания в республике Болгария на технологическую характеристику древесины, Стоянов Н., Митев П., Кемилев С., Гинев М., Мельник И. (2016)
Дейниченко Г. В. - Конструкції струминних диспергаторів жирової фази молока, Самойчук К. О., Ковальов О. О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Технічне оснащення процесів виробництва пектинових концентратів, Гузенко В. В., Мельник О. Е., Перекрест В. В. (2016)
Постнов Г. М. - Дослідження процесу соління риби океанічного промислу за допомогою ультразвуку, Яковлєв О. В., Червоний В. М., Чеканов М. А. (2016)
Дейниченко Г. В. - Оптимізація рецептурного складу білково-вуглеводних напівфабрикатів, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2016)
Змєєва І. М. - Підвищення продуктивності та точності процесу розливу за умов оптимального поєднання технологічних факторів та конструктивних параметрів гідравлічного тракту (2016)
Мельник І. В. - Перспективи використання нетрадиційної рослинної сировини в рецептурах пива, Гнатовська Д. О. (2016)
Полудненко О. В. - Результати пошукового експерименту протитечійно-струминного змішування безалкогольних напоїв (2016)
Олексієнко В. О. - Дослідження механізмів гранулювання, Червоткіна О. О., Циб В. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Вступне слово Г. А. Кернеса (2017)
Від редакційної колегії (2017)
Шепітько В. Ю. - Цільове призначення криміналістичних знань і прагнення до європейських стандартів у протидії злочинності (2017)
Журавель В. А. - Тактичні завдання та механізм їх вирішення (2017)
Шевчук В. М. - Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних операцій у криміналістиці (2017)
Терехович В. Н. - Сущность криминалистической техники, Ниманде Э. В. (2017)
Дудніков А. Л. - Спосіб злочину у сфері економічної діяльності як системоутворюючий елемент криміналістичної характеристики (2017)
Ватраль А. В. - Засоби кримінально-процесуального пізнання (2017)
Білоус В. В. - Інноваційні підходи до фіксування грошей як речових доказів у кримінальному провадженні, Білоус О. П. (2017)
Фастовець В. А. - Проблеми правової регламентації використання спеціальних знань оперативними підрозділами Cлужби безпеки України (2017)
Булулуков О. Ю. - Алгоритми при прийнятті тактичних рішень (2017)
Чорний Г. О. - Сліди вибуху як складова криміналістичої характеристики типової картини злочинів терористичної спрямованості (2017)
Павлюк Н. В. - Боротьба з корупцією у сфері охорони здоров’я: засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів (2017)
Яремчук В. О. - Участь спеціаліста при плануванні розслідування злочину (2017)
Резнікова О. І. - Щодо криміналістичного розуміння злочинів корупційної спрямованості (2017)
Сабадаш І. В. - Проблеми виявлення обставин, що підлягають установленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної плати (2017)
Ivanović А. - Development and cooperation of forensic sciences in Europe: contemporary aspect (2017)
Щербаковський М. Г. - Інформація як підстава диференціації предмета та об’єктів судових експертиз (2017)
Джавадян А. С. - О дополнительной профессиональной подготовке по экспертным специальностям в Национальном бюро экспертиз, Восканян П. С. (2017)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - До питання взаємозалежності європейських інтеграційних процесів і тенденцій інтеграції спеціальних знань в Україні (2017)
Русецький А. А. - Про організацію судово-експертної діяльності: міжнародний аспект (2017)
Петрова І. А. - Формування особистості сучасного судового експерта, Снігерьов О. П. (2017)
Попович Є. М. - Незалежність і партнерство експертної установи як об’єктивна умова її функціонування (2017)
Андрєєва О. Б. - Стосовно науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності, Шарапова О. В. (2017)
М’ясоєдов В. В. - Гарантії правового та соціального захисту судових експертів, Дереча Л. М. (2017)
Свідерський О. О. - Поняття суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності в аспекті експертного забезпечення правосуддя (2017)
Лубенцов А. В. - Предмет і завдання судової автотехнічної експертизи (2017)
Карапетян М. Ж.. - Основные методические положения и особенности производства повторных почерковедческих экспертиз в Республике Армения (2017)
Зубова Н. О. - Основні способи виготовлення кліше печаток і штампів, Сомов В. В., Лошманова Г. В. (2017)
Чередніченко Д. К. - Способи підробки сучасних паспортних документів країн ЄС та ознаки їх виявлення, Ананьїн О. В. (2017)
Коломийцев А. В. - Определение баллистических характеристик и поражающих свойств патронов самодельного снаряжения калибра 7,62×39, Сапелкин В. В. (2017)
Кожевніков В. В. - Обрахування невизначеності вимірювань при проведенні балістичних досліджень (2017)
Сомов В. В. - Визначення типу гранатомета одноразового застосування за його складовими частинами та фрагментами реактивної гранати, виявленими на місці події (2017)
Peikštenytė D. - Interpretation of results and verbal statement of combined forensic examination in cigarette smuggling case, Vasiliauskienė D. (2017)
Руднєв В. А. - Криміналістичне дослідження напівсинтетичних моторних олив іноземного та вітчизняного виробництва, Клімчук А. Ф., Нардід л. В., Буй О. Д., Дзюбак Д. М. (2017)
Амбарян Г. А. - Мониторинг загрязнения почв некоторых регионов Республики Армения тяжелыми металлами, Сантросян А. В., Ишханян Ю. Р. (2017)
Хлесткова О. О. - Особливості криміналістичної оцінки в судово-ґрунтознавчій експертизі (2017)
Ріпенко А. І. - Дослідження щодо відповідності технічної документації зі встановлення (відновлення) меж земельних ділянок садибної забудови в містах: організаційно-правові аспекти, Колосюк А. А. (2017)
Русанов А. В. - Установление причин разрушения пакетов лопаток турбин при выполнении судебных экспертиз, Мартыненко Г. Ю., Аврамов К. В., Варлахов В. А., Мартыненко В. Г. (2017)
Ольхов В. С. - Обрання часу реакції на небезпеку водія, який керує автомобілем, що рухається з перевищенням установленого обмеження швидкості руху, Лубенцов А. В. (2017)
Хоробрих П. М. - Експертний підхід при дослідженні причин сходу трамваїв із рейкових колій (стрілочних переводів), Казаров А. О., Лабінцев В. О. (2017)
Харабуга Ю. С. - Особливості комп’ютерно-технічного дослідження інформації в пам’яті SIM, USIM та R-UIM-карт (2017)
Гусейнов Р. Н. - Алгоритм визначення категорії об’єкта господарської діяльності за техногенною небезпекою (2017)
Каплін Р. Б. - Оцінювання вартості акцій підприємств на сучасному етапі при проведенні судових експертиз, Аніщенко О. В. (2017)
Козуб С. О. - Щодо порядку визначення втрат активів банку та спричинення йому збитків при укладанні кредитних договорів (2017)
Губарева В. М. - Деякі особливості визначення вартості виробів із декоративного каміння як об’єктів судової товарознавчої експертизи (2017)
Оболєнцева-Красивська О. С. - Особливості встановлення вартості рослин певних видів при проведенні судово-товарознавчих експертиз (2017)
Михальський О. О. - Протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні: історико-правовий аспект (2017)
Калініченко М. М. - Досвід північноамериканських судових експертів щодо досліджень персонажів як об’єктів авторського права, Струк І. О. (2017)
Струк І. О. - Досвід північноамериканських фахівців щодо досліджень фотографічних творів як об’єктів авторського права, Калініченко М. М., Харабуга Ю. С. (2017)
Богданюк І. В. - Щодо судово-експертного дослідження змісту прийнятого командиром рішення (2017)
Чупрун В. Т. - Комплексність судово-експертних досліджень у воєнній сфері (2017)
Журавльова М. О. - Особливості дослідження моральної шкоди в кримінальному процесі (2017)
Яценко І. В. - Критерії віку та статі великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності за морфологічними особливостями черепа, Абузнайд К. Р. С., Богатко Н. М., Букалова Н. В., Сердюков Я. К., Балинян Т. Є., Буйкіна М. А. (2017)
Клюев О. М. - До 100-річчя видатного вченого-криміналіста Михайла Васильовича Салтевського (2017)
Шевчук В. М. - Вплив наукових ідей професора М. В. Салтевського на розвиток сучасної криміналістики та судової експертизи (2017)
Ольховский В. А. - Вклад заслуженного профессора Е. О. Мухина в развитие отечественной судебной медицины (к 250-летию со дня рождения), Бондаренко В. А. (2017)
Юсупов В. В. - Розвиток українських судово-медичних закладів у ХХ столітті (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Ароцкерівські читання", присвячена 90-річчю від дня народження Л. Ю. Ароцкера (Л. М. Дереча) (2017)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання судової експертизи" (О. Л. Кожельцева) (2017)
XІІІ International Conference "Сriminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice" (H.Malevski, G. Juodkaite-Granskiene, M. Shepitko) (2017)
"Круглий стіл" з нагоди 100-річчя від дня народження профессора М. В. Салтевського (М. В. Шепітько) (2017)
Урочисте відкриття меморіального комплексу на місці поховання професора М. В. Салтевського (В. В. Хоша) (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання судової експертизи та криміналістики", присвячена 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Салтевського (І. А. Петрова, Л. М. Дереча) (2017)
The VII International Scientific Conference "Аrchibald Reiss Days" (M. Shepitko) (2017)
Коновалова Віолетта Омелянівна (2017)
Бандурка Олександр Маркович (2017)
Пам’яті Олександра Олександровича Прокопенка (2017)
Пам’яті Сергія Михайловича Бобрицького (2017)
Пам’яті Ігоря Миколайовича Скорика (2017)
Тарасенко О. О. - Штрихи до творчого портрету Віталія Яковича Шульгіна (школа істориків університету св. Володимира) (2017)
Берест І. Р. - Аналіз львівської профспілкової преси поліграфістів на прикладі часописів "Czcionka” і "Przewodnik dla spraw drukarsko-litograficznych” (2017)
Матухно Ю. О. - Основні напрями оновлення свят після повалення царизму (на матеріалах Півдня України) (2017)
Мосієнко О. В. - Аналіз результативності австро-угорської та російської пропаганди на Південно-Західному фронті Першої світової війни (2017)
Нечітайло І. С. - Роль освіти у встановленні самоорганізаційного соціального порядку (2017)
Бірюкова Т. Ф. - Технології формування соціальної толерантності в Україні: соціологічний аналіз (2017)
Вашрова Н. В. - Соотечественники, проживающие в США, как референтная группа современных украинских мигрантов, Володько В. В. (2017)
Гніт Ю. М. - Академічний дискурс вивчення ідентичності в українській гуманітаристиці (2017)
Гоць А. А. - Прояви дискримінації на ринку праці України: соціологічний аналіз (2017)
Фітісова А. В. - До проблеми фундаментальної концептуалізації соціального зв’язку (2017)
Хижняк О. В. - Креативний потенціал викладачів вищої школи України (2017)
Химович О. С. - Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір сучасної трудової міграції (2017)
Новикова Д. М. - Бажання "бути щасливим" як дисциплінарна норма сучасності (2017)
Скляр А. В. - Альтруїстичні аспекти діяльної любові Володимира Соловйова (2017)
Форкош С. М. - Цивілізаційний смисл потенціалу сучасної культури (2017)
Максимець Б. В. - Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму (2017)
Сидоренко В. К. - Як подолати невідповідність між традиційними підходами до трудового навчання школярів і потребами суспільного розвитку (2010)
Авраменко О. Б. - Техніка та технологія як об’єктивна реальність сучасного суспільства (2010)
Абільтарова Е. Н. - Фахова підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці (2010)
Алік Н. - Організація професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання (2010)
Байдулін В. Б. - Створення стандартів нового покоління – актуальне завдання в сучасних умовах реформування освітньої галузі (2010)
Биковська О. В. - Реалізація позашкільної освіти в Україні і Польщі: порівняльний аналіз (2010)
Биковський Т. В. - До питання інформаційних технологій та інформаційних систем (2010)
Білевич С. В. - Практична спрямованість графічних задач з комп’ютерної графіки як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання, Кільдеров Д. Е. (2010)
Васенко В. В. - Графічна освіта у проектно-технологічної діяльності учнівської молоді в Україні у ХХ столітті (2010)
Вдовенко І. С. - Формування виробничої компетентності майбутніх учителів професійного навчання засобами проектування (2010)
Гедзик А. М. - Дидактичні принципи в професійно-графічній підготовці майбутнього вчителя креслення (2010)
Горбасенко С. - Удосконалення економічної складової підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Гуменюк Т. Б. - Моделювання в педагогічній діяльності (2010)
Джевага Г. В. - Проведення сільськогосподарських досліджень за проектно-технологічним підходом (2010)
Жерноклєєв І. В. - Політико-економічні і соціокультурні детермінанти підготовки майбутніх учителів технологій у північних країнах Європи і Україні (2010)
Каричковська С. П. - Зовнішні та внутрішні фактори впливу на процес підготовки майбутніх учителів англійської мови в університетах України та Польщі, Каричковський В. Д. (2010)
Карпюк Р. П. - Професійно-прикладана фізична підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів як важливий соціально-економічний чинник (2010)
Кільдерова Л. В. - Передумови розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності (2010)
Кириленко О. І. - Моніторинг навчальних досягнень студентів (2010)
Коваленко С. В. - Інформаційно-технологічний комплекс графічної підготовки студентів будівельних спеціальностей (2010)
Козяр М. М. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі графічної підготовки в сучасній освітній практиці технічних ВНЗ (2010)
Корець О. М. - Модель формування технічної компетентності вчителів технологій у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін (2010)
Кочубей А. В. - Народознавство в технічному ВНЗ в концепції гуманітаризації освіти (2010)
Кузьменко П. - Вивчення графічних дисциплін з використанням комп’ютерних технологій (2010)
Макаренко А. І. - Теоретичний аспект освітніх інтеграційних процесів (2010)
Макаренко Л. Л. - Загальнодидактичні принципи використання інформаційно-комунікаційних технологій в педагогічній діяльності (2010)
Марченко С. С. - Деякі аспекти навчання майбутніх учителів технологій комп’ютерному моделюванню та проектуванню (2010)
Матвісів Я. Я. - Модель розвитку економічної освіти школярів на уроках трудового навчання (2010)
Нижник О. В. - Формування метрологічних знань і вмінь у майбутніх учителів технологій (2010)
Носова І. О. - Методика використання опорних конспектів для активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання, Кондратенко Г. М. (2010)
Олефіренко Т. О. - Формування графічних понять на уроках креслення в учнів 8-9 класів (2010)
Онопрієнко В. П. - Маршрутами екологічних катастроф: удосконалення методики викладання екології в аграрному університеті (2010)
Оружа Л. В. - Розвиток дизайнерської освіти в світі (2010)
Петрушанко Н. М. - Формування інтересів учнів до професій побутового обслуговування в процесі допрофільної підготовки як педагогічна проблема (2010)
Поліщук Н. В. - Посібник "Технологічне обладнання харчової промисловості та його експлуатація” – необхідний засіб підготовки фахівців з технологічної освіти (2010)
Пригодій М. А. - Аналіз підготовки майбутніх учителів до реалізації технологічного профілю навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Радченко О. А. - Конструювання змісту і структури курсів за вибором профілю "Агровиробництво” (2010)
Ребенок В. М. - Процес розв’язання конструкторсько-технологічних задач на уроках трудового навчання (2010)
Савенко О. О. - Організація економічної підготовки учнів у позашкільному навчальному закладі (2010)
Селезень В. Д. - Дидактичні умови реалізації комплекту методичного забезпечення графічної підготовки учнів (2010)
Сергієнко В. П. - Основні напрямки оцінювання фахової підготовки майбутніх учителів інформатики, Малежик М. П. (2010)
Слабко В. М. - Роль і місце технічної компетентності у підготовці майбутнього викладача дизайну (2010)
Титаренко В. П. - Самостійна навчальна діяльність як домінанта сучасної системи підготовки спеціаліста (2010)
Титаренко О. О. - Педагогічні умови оптимізації активних форм і методів вивчення курсу "Сучасне сільськогосподарське виробництво” (2010)
Трофімчук В. М. - Психолого-педагогічні особливості формування художньо-конструкторських знань та умінь старшокласників у процесі трудової підготовки (2010)
Туріна О. А. - Здоровий спосіб життя – еталонна модель культурно-мистецького середовища (2010)
Філонич О. В. - Елементи творчості учнів старшої школи в конструюванні виробів (2010)
Ховрич М. О. - Деякі аспекти професійної орієнтації старшокласників на професії матеріального виробництва (2010)
Цина А. Ю. - Педагогічні технології реалізації психодинамічної концепції мотивації професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2010)
Шарапова Ю. В. - Рівні сформованості композиційної діяльності майбутніх учителів технології (2010)
Шиманович І. О. - Формування політехнічних знань і вмінь у майбутніх вчителів технологій в процесі вивчення дисциплін технологічного циклу та професійного навчання (2010)
Юрчук В. М. - Розвиток комунікативної культури на практичних заняттях майбутніх учителів технології у ВНЗ (2010)
Яковлєва В. А. - Інтелектуальний розвиток учнів засобами ручної художньої обробки матеріалів, Чумак А. С. (2010)
Яшанов С. М. - Концепція розвитку системи інформатичної підготовки майбутніх учителів технологічної освіти в умовах компетентнісного підходу (2010)
Віктор Галасюк: Повертаємо здоровий глузд та українські інтереси в економічну політику! (2017)
Антикризовий план розвитку економіки від РПЛ (2017)
Позбутись енергетичної залежності та розвинути економіку (2017)
Голян В. - Регулирование рынка нефтепродуктов в Украине: от либерализма к дирижизму (2017)
Галасюк В. - Маніпуляція рейтингом doing business чи реальні інвестиції, виробництво та експорт? (2017)
"Купуй українське, плати українцям!": виробники одноголосно "за" (2017)
Дмитренко Т. - Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів (2017)
Сундук А. - Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування (2017)
Шубалий О. - Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі (2017)
Несторяк Ю. - Біорізноманіття лісів: функціональні виміри та детермінанти нарощення (2017)
Асоціативна політекономія грудня (2017)
Автори – 2017 (2017)
Дяченко А. - Теоретичні основи дослідження державної міграційної політики: аналіз понятійно-категоріального апарату (2017)
Зозуля В. - Вплив глобалізації на демократичне врядування: теоретико-методологічні підходи (2017)
Козак В. - Модернізація системи публічної влади в процесі децентралізації: європейський досвід (2017)
Липовська Н. - Суспільні трансформації як складова державно-управлінських реформ: інституціональний вимір (2017)
Підбережник Н. - Зарубіжний досвід публічного управління етнополітичними процессами (2017)
Беззубко Л. - Основні державні механізми відновлення Донбасу, Беззубко Б. (2017)
Бобровська О. - Механізм системного управління процесами розвитку територій регіонів: концептуалізація конструювання і побудови (2017)
Глотов Б. - Європейські нормативно-правові засади державного регулювання етнонаціональної сфери та їх імплементація в українському законодавстві (2017)
Дунаєв І. - Механізми формування регіональної економічної політики в умовах "нової нормальності" (2017)
Лукашов О. - Механізми державного регулювання стратегічного розвитку регіону (2017)
Федорчак Ольга. - Інвестиційні ризики та інвестиційний потенціал України: державно-управлінський аспект (2017)
Ботвінов Р. - Публічна служба в Національній поліції України: нормативно-правова колізія (2017)
Витко Т. - Оцінювання результатів діяльності державних службовців в Україні (2017)
Карпа М. - Межі компетенції суб’єктів публічної служби: особливості визначення (2017)
Орлів М. - Розвиток вищої державної служби у Великобританії (2017)
Шаталова О. - Самооцінка посадових осіб місцевого самоврядування України у взаєминах у малих групах у контексті професійної адаптації (2017)
Письменний І. - Феномен суспільної самоорганізації в Україні в контексті подальшого розвитку місцевого самоврядування (2017)
Трещов М. - Ресурсне забезпечення місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади (2017)
Відомості про авторів (2017)
Нікоряк Н. - Архітектонічна специфіка кіносценарної форми (2015)
Паладян К. - Дольник у румунській та українській авангардистській поезії (2015)
Романиця О. - Художні особливості віршованих циклів Спиридона Черкасенка (2015)
Гуцуляк М. - Версифікаційні особливості "Ляменту про нещасну пригоду міщан острозьких...” (2015)
Штаєр І. - Розвідка Івана Франка "Гесіод і його твори” (аспект форми) (2015)
Ісапчук Ю. - Інґеборґ Бахман та слов’янський світ: точки перетину / дотику (2015)
Настенко О. - Поетичний звукопис І. Франка як літературознавча проблема (2015)
Комарніцька Л. - Інтерпретація традиційного матеріалу в контексті булгаківської традиції (на матеріалі роману В. Ручинського "Повернення Воланда, або Нова дияволіада”) (2015)
Кирилюк С. - Біографія автора й "біографія” персонажа: межі антропологічних "зіткнень” (2015)
Козачук Н. - Інтерпретація образу Мазепи у драмі Сидора Воробкевича "Кочубей і Мазепа” (2015)
Даниленко В. - Колоніалізм та екзистенційна криза особистості (2015)
Меленчук О. - Становлення мистецької шевченкіани на Буковині в кінці ХІХ – перших десятиріччях ХХ століття (2015)
Телешман С. - Природа в поезії М. Ткача (2015)
Фіжделюк М. - Літературознавчий дискурс прози Гната Хоткевича (2015)
Бабюк Н. - Топос Чернівців у прозі Ірини Вільде (2015)
Агафонова А. - Структурні та функціональні характеристики вставлених конструкцій у художньому тексті (на матеріалі творів Галини Тарасюк) (2015)
Бабич Н. - Ще один штрих до характеристики наукового ідіостилю академіка Василя Німчука (до 60-річчя початку наукової діяльності) (2015)
Ковтун А. - Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців (2015)
Максим’юк О. - Семантико-синтаксичні нерозкладні словосполучення з займенниковим компонентом (2015)
Максим’юк Н. - Невербальна репрезентація змісту висловлень зі значенням відмови (2015)
Маркуляк Л. - Напучування як семантичний різновид категорії адресатності в пасторальних листах Нового Завіту (2015)
Попович Н. - Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості в українській мові (на матеріалі творів І. Я. Франка) (2015)
Рабанюк Л. - Особливості художнього синтаксису поезії Віри Китайгородської (2015)
Романюк Т. - Мовна репрезентація повиннісної модальності простого речення в українській мові (2015)
Рульова Н. - Неофіційна ідентифікація особи (2015)
Чибор І. - Міфологічно-християнське кодування у фразеологічних одиницях української мови (2015)
Редьква Я. - Бінарні опозиційні composita на означення розмірно-просторових характеристик в історичній ойконімії Руського воєводства (на прикладі Галицької землі) (2015)
Панченко А. И. - Методика контроля точности изготовления элементов вытеснительных и распределительных систем планетарных гидромашин, Волошина А. А., Гуйва С. Д., Леус Г. В. (2016)
Андренко П. М. - Методика прогнозування надійності гідравлічних мереж, Цента Є. М., Свинаренко М. С. (2016)
Панченко А. І. - Обґрунтування початкових умов моделювання роботи гідрообертача планетарного типу працюючого у складі гідроагрегата, Волошина А. А., Костюк А. М., Вишневський В. М. (2016)
Сёмин Д. А. - Экспериментальные исследования рабочих характеристик вихрекамерных нагнетателей с двухсторонним всасыванием, Левашов А. Н., Левашов Я. Н., Роговой А. С. (2016)
Пастушенко С. И. - Анализ процесса сепарации очесанного вороха зерновых (2016)
Діордієв В. Т. - Апаратний спосіб оцінки впливу електричного поля на обробку насіння зернових аерозолем робочого розчину, Новіков Г. В. (2016)
Скляр О. Г. - Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом системного підходу, Болтянський Б. В., Гвоздєв О. В. (2016)
Волошина А. А. - Дослідження коронного генератора аероіонів, Лобода О. І. (2016)
Бренч А. А. - Куттерные ножи с режущей кромкой в виде ломаной линии, Груданов В. Я. (2016)
Дідур В. А. - Сучасна енергетика: стан, проблеми, перспективи розвитку, Лисенко О.В., Адамова С. В. (2016)
Тарасенко В. В. - Особливості проведення досліджень мікробіологічної забрудненості комбікорму з використанням методу газорозрядної візуалізації, Гомонець О. П. (2016)
Тарасенко В. В. - Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів, Болтянський Б. В., Дереза С. В. (2016)
Тарасенко В. В. - Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів, Сушко О. В. (2016)
Стефановський О. Б. - Вплив основних факторів на тривалості етапів згоряння однорідних робочих сумішей в автомобільних двигунах (2016)
Кушлик Р. Р. - Дослідження фізичних властивостей сумішевого біодизеля після обробки його в гомогенізаторі (2016)
Болтянський О. В. - Умови забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві, Болтянська Н. І. (2016)
Даниленко А. Л. - Оценка показателей качества и безопасности йод-полифруктозана методом хемилюминесцентного анализа, Козлов В. Н., Максютов Р. Р. (2016)
Стефановський О. Б. - Статистична залежність мiж кутами затримки займання i випередження впорскування палива у транспортних дизелiв (2016)
Милаева И. И. - Бесступенчатая гидрообъено-механическая трансмиссия тракторов (2016)
Гуйва С. Д. - Повышение экономичности и мощности бензинового двигателя (2016)
Милаева И. И. - Сравнение преимуществ и недостатков бензиновых и дизельных двигателей (2016)
Пеньов О. В. - Вибір матеріалу ріжучої частини лезового інструменту (2016)
Павленко С. І. - Обґрунтування механізованих комплексів для прискореного компостування на базі розкидачів органічних добрив (2016)
Колодій О. С. - Результати впровадження пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника, Кюрчев С. В., Кюрчева Л. М. (2016)
Верхоланцева В. А. - Особенности элеваторной промышленности (2016)
Дідур В. А. - Методика проектування електротехнологічного комплексу очищення рослинних олій, Назаренко І. П., Дідур В. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Боброва Н. Ф. - "Lag time" в диагностике ретинобластомы в Украине (клинические случаи), Сорочинская Т. А., Дембовецкая А. Н., Суходоева Л. А., Левицкий И. М., Трофимова Н. Б. (2014)
Сафроненкова И. А. - Возможности компьютернотомографического исследования для прогнозирования развития рецидивов злокачественных эпителиальных опухолей кожи век с прорастанием в передний отдел орбиты (2014)
Бойчук И. М. - Особенности поверхностной электромиографии горизонтальных прямых мышц у здоровых детей, Мазур В. П. (2014)
Суровая Е. И. - Состояние энзиматической системы крови у пациентов с миопией разной степени до и после ее медикаментозной коррекции, Бойчук И. М., Коломийчук С. Г. (2014)
Завгородня Н. Г. - Гемодинамічний ефект втручань непрямої реваскуляризуючої дії при лікуванні регматогенного відшарування сітківки, Дедов А. В., Гвахненко О. М. (2014)
Махер Альзин - Эффективность панмакулярной лазерной коагуляции диабетического отека макулы с наличием интраретинальных кист в зависимости от исходного морфофункционального состояния макулы, Уманец Н. Н., Розанова З. А. (2014)
Грубник Н. П. - Особенности морфологических изменений структуры сетчатки в зоне фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и их связь с остротой зрения после контузии глазного яблока, Красновид Т. А., Вит В. В. (2014)
Ульянова Н. А. - Прогнозирование развития фовеошизиса на основе анализа ОКТ-сканов сетчатки в области макулы Часть 11. Прогнозирование роста микрополостей в сетчатке при фовеошизисе, Шакун К. С. (2014)
Полякова С. И. - Определение степени подвижности глаза у больных эндокринной офтальмопатией методом автоматизированного анализа двухмерных изображений глазных яблок, Бушуева Н. Н., Каяли А., Романенко Д. В., Шишкина В. Г. (2014)
Назарчук Г. Г. - Ретроспективний аналіз етіологічної структури гнійно-запальних захворювань переднього відрізку ока, Салдан Ю. Й., Назарчук О. А. (2014)
Дрожжина Г. И. - Экспериментальные предпосылки для коррекции уровня глутатиона в ткани слизистой оболочки и слезной жидкости при остром конъюнктивите в условиях гипергликемии, Жмудь Т. И. (2014)
Гайдамака Т. Б. - Влияние эндотоксининдуцируемого кератита на восстановительный потенциал глутатиона в роговице у животных с экспериментальным синдромом сухого глаза, Рафалюк С. Я. (2014)
Мальцев Е. В. - Використання високочастотного електроструму при фіксуванні лімбально-конионктивального аутотрансплантата після видалення птеригіуму (експериментальне дослідження), Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2014)
Курильців Н. Б. - Особливості перебігу бактерійного ендофтальміту при використанні антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім в експерименті (2014)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения сетчатки кроликов после порогового воздействия лазерного излучения с длиной волны 532,577 и 810 нм, Молчанюк Н. И., Романова Т. А., Гавронская Н. М. (2014)
Жмурик Д. В. - Влияние тридцатидневной тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую активность сетчатки глаза кролика, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Милиенко М. В. (2014)
Мойсеєнко Н. М. - Структурні зміни краніальної частини зорового нерва при травматичному пошкодженні його орбітальної частини в експерименті, Жураківська О. Я., Леськів Г. М. (2014)
Боброва Н. Ф. - Ультраструктурные изменения прехрусталиковой мембраны и передней капсулы при увеальных катарактах у детей, Вит В. В., Думброва Н. Е., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В., Молчанюк Н. И., Нестерец Е. П. (2014)
Якименко С. А. - Диагностика, лечение и профилактика офтальмогипертензии и вторичной глаукомы при ожогах глаз и их последствиях, Костенко П. А. (2014)
Андреева Н. А. - Гармонизирующая цветомузыкальная терапия нарушения зрения, Лесничук Л. В. (2014)
Невская А. А. - Случай лечения больного с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Король А. Р. (2014)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення XIII з'їзду офтальмологів України, Науменко В. А. (2014)
Пам'яті Тамари Іванівни Коваленко (2014)
Содержание (2015)
Якименко С. А. - Состояние слезопродукции у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивы и роговицы после тяжелых ожогов, Амжад Альбин. (2015)
Гундорова Р. А. - Трансплантация амниотической мембраны как метод "реанимации" пораженных тканей при ожоговой травме глаз, Макаров П. В., Донцова Е. В., Катаев М. Г., Кугушева А. Э. (2015)
Завгородняя Н. Г. - Результаты факоэмульсификации катаракты с различной плотностью ядра в зависимости от состояния цинновых связок, Саржевский А. С. (2015)
Новицький М. І. - Вплив операції ендотрабекулоектомії на перебіг глаукомної оптичної нейропатії (2015)
Уманец М. М. - Бімануальна ендовітреальна резекція увеальної меланоми з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин (2015)
Грубник Н. П. - Система оценки степени тяжести структурных изменений фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и остроты зрения при контузии, Красновид Т. А., Вит В. В. (2015)
Чуднявцева Н. А. - Особенности офтальмогемодинамики у больных с тяжелой травмой глаза, осложненной цилиохориоидальной отслойкой, Родина Ю. Н., Храменко Н. И. (2015)
Бойчук И. М. - Содержание свободных и связанных белковых сульфидных и дисульфидных групп в слезной жидкости в зависимости от тяжести миопии у детей, Суровая Е. И., Коломийчук С. Г. (2015)
Бушуева Н. Н. - Отдаленные результаты ортокератологической терапии у пациентов с миопией, Малиева Е. В. (2015)
Мухина А. Ю. - Особенности зрительных функций у детей с врожденной миопией и с амблиопией при такой же степени рефракции, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2015)
Ульянова Н. А. - Экспрессия молекулярных маркеров ранней и поздней активации лимфоцитов и маркера аутоиммунного процесса у больных прогрессирующей миопией, Величко Л. Н., Богданова А. В. (2015)
Петруня A. M. - Влияние иммунотропных препаратов на показатели иммунитета у пациентов с сухой формой возрастной дегенерации макулы, Евсюкова О. А. (2015)
Величко Л.Н. - Изучение in vitro влияния препарата амиксин на уровень экспрессии маркеров активации лимфоцитов периферической крови у больных увеальной меланомой, Богданова А. В. (2015)
Мойсеєнко Н. М. - Нейропротекторна терапія компресійної травматичної оптичної нейропатії, зумовленої переломом кісток орбіти, Леськів Т. М. (2015)
Павлюченко К. П. - Эффективность применения цитофлавина и L-лизина эсцината в комплексном лечении передней ишемической нейропатии, Ещенко Е. И. (2015)
Задорожный О. С. - Визуализация структур цилиарного тела методом инфракрасной диафаноскопии с транспальпебральным освещением, Король А. Р., Кустрин Т. Б., Шамбра С. В., Невская А. А. (2015)
Рыков С. А. - Усовершенствованный способ фотографирования глазного дна для скрининга диабетической ретинопатии и макулопатии с использованием iPhone, Пархоменко О. Г., Пархоменко Е. Г. (2015)
Гриценко Я. А. - Усовершенствованный метод определения плотностных характеристик хрусталика у больных возрастной катарактой по данным ультразвукового В-сканирования, Дмитриев С. К., Ковальчук А. Г., Скипа М. И., Беликова В. Г., Батирева А. А., Пасечникова Н. В. (2015)
Дрожжина Г. И. - Влияние биологического покрытия роговицы криоконсервированной амниотической мембраной на особенности течения моделированного бактериального кератита, Середа Е. В., Гайдамака Т. Б., Вит В. В., Шаблий В. А., Лобынцева Г. С. (2015)
Бузник О. І. - Колагеновий еквівалент рогівки з вираженою системою постійної доставки протиінфекційного пептиду LL37, Пасечникова Н. В., Якименко С. А., Іслам М. М., Гріффіт М. (2015)
Мороз О. А. - Влияние кверцетина и липоата на ферменты гашения свободно-радикальных форм кислорода (супероксиддисмутазу и каталазу) при экспериментальном диабете (2015)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения ганглиозных и мюллеровских клеток сетчатки глаз крыс, вызванные метаноловой интоксикацией, Молчанюк Н. И. (2015)
Мальцев Э. В. - Моделирование диабетической ретинопатии (достижения и недостатки), Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2015)
Боброва Н. Ф. - Меланома цилиарного тела и радужки у ребенка 4-х лет, Вит В. В., Сорочинская Т. А., Бахмацкая Н. И. (2015)
Памяти профессора Людмилы Сергеевны Терентьевой (2015)
Харчук Р. - Вірш Т. Шевченка "Якби-то ти, Богдане п'яний": трасформація образу гетьмана (2014)
Ільницький М. - "Золота риза" й "біла габа" природи (варіації мотиву одного Шевченкового вірша) (2014)
Зарва В. - Просвітництво як феномен світової культури (2014)
Ісіченко І. - Креативні виміри мучеництва в "Читанні про Бориса і Гліба" прп. Нестора Літописця (2014)
Меркулов М. - Тема праці у творчості Климентія Зіновієва і Григорія Сковороди (2014)
Луговик М. - Зорова поезія: від футуризму Михайля Семенка до паліндромних братчиків літературного гурту "Геракліт" (2014)
Ковальова Т. - Творчість Миколи Куліша в контексті експресіоністської "драми крику" (2014)
Тарнашинська Л. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття. – К.: Академперіодика, 2013. –678 с., 4 с. іл. (2014)
Анісімова Н. - "Тут довго жити чи довго вмирати - усе одно...": художньо-філософське осмислення смерті в ліриці Тараса Федюка (2014)
Ачкан Л. - Художнє втілення архетипу землі в ліриці Наталки Білоцерківець (2014)
Кур'єр Кривбасу. - Жовтень - листопад - грудень 2013. - № 287 - 288 - 289 (2014)
Бахтаров А. - Мілітаризм як невід'ємний атрибут російської імперської свідомості (2014)
Дика Г. - До обставин публікації першого українського перекладу балади Роберта Бернза (2014)
Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова "Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия" / Упоряд., передмова, примітки, покажчик імен Г. А. Александрової. – Донецьк:ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 352 с. (2014)
Кіраль С. - З епістолярної спадщини професора Івана Денисюка (листи до Г. Кочура та В. Чабаненка) (2014)
Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Laurus,2011. – Т. IV. – 502 с.; іл. (2014)
Ковалець Л. - Слово, яке перелітає час: поезія Анатолія Качана (2014)
Палинський В. - "...Повінь підвалиною" (2014)
Стешенко І. М. Твори. Переклади. Вибране листування / Упорядник та автор біографічного нарису Г. В. Титаренко, післямоваГ. А. Александрової. – Полтава, 2013. – 628 с. (2014)
Волдан А. - Юрій Федькович: Історія розвитку творчої індивідуальності письменника (Ковалець Лідія. Юрій Федькович: Історія розвитку творчої індивідуальності письменника: Монографія. – К.: ВЦ "Академія", 2011. – 440 с. – (Серія "Монограф")) (2014)
Ушкалов Л. - "Повний" Сковорода, перекладений по-російському (Сковорода Григорій. Повне зібрання творів у 2-х т. – Т. 1. Трактати та діалоги / Пер. російською мовою Р. Кисельова під ред. С. Йосипенка. – К.: Богуславкнига, 2011. – 432 с. – кол. вклейка 16 с.; Т. 2. Проза. Поезія. Переклади. Листи. Різне / Пер. російською мовою Р. Кисельова, за участі М. Кашуби та Я. Стратій, під ред. С. Йосипенка. – К.: Богуславкнига, 2012. – 488 с. – Кол. вклейка 16 с.) (2014)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Спеціальні поштові штемпелі, присвячені Т. Шевченкові (2014)
Мельничук Я. - Міжнародна конференція, приурочена до 150-річчя Ольги Кобилянської (2014)
Трофименко Т. - "Преподобний Нестор Печерський в історії українського літописання й агіографії" (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Клочек Г. - "Жанр" аналізу окремого твору в шевченкознавстві: обґрунтування актуальності (2014)
Бернз Роберт. Вибране / Упоряд.: П. Кормило, Г. Дика. – К.: Богдана, 2010. – 296 с.: іл. – Укр., англ. (2014)
Голобородько Я. - Наративна архітектоніка Тараса Шевченка (партитура "голосів" поеми "Відьма") (2014)
Кіраль С. - Епістолярій як ідентифікація особистості (на матеріалі листів Івана Денисюка) (2014)
Марчак Т. - Ідейно-естетичні особливості поетичного доробку Василя Чумака (2014)
Дубініна В. - Поетичний світ Бориса Тенети (2014)
Терещенко С. - Засоби психодрами в романі Валерія Шевчука "Птахи з невидимого острова" (2014)
Бабенко М. - Категорія часу в сучасній філософській ліриці (2014)
Марко В. П. Аналіз художнього твору. – К.: Академвидав, 2013. – 280 с. (2014)
Сирцова О. - Візантійська апокаліптика та ідея руйнації пекла в українській апокрифічній традиції (2014)
Миненко Ю. - Гуманістичний пафос "Ляменту міщан острозьких 1636 року" (2014)
Мишанич Я. - Морська тематика в українському літописанні (2014)
Бурлака Г. - "Подорож на Ай-Петрі": у пошуках автора (2014)
Цимбал Б. - "Народні оповідання" Марка Вовчка: втрати, пошуки, знахідки (2014)
Ольшевський І. - Долаючи кордони: "Исповедь последнего волхва" Ігоря Павлюка (2014)
Кореновська Л. - Рядками й між рядками поезії Володимира Бондаренка (2014)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Зарубіжні філателістичні випуски (2014)
Пуніна О. - Панорама української літератури кінця ХХ століття (Констанкевич І. М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук. – Луцьк:Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 328 с. (Серія"Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки")) (2014)
Мельників Р. В. Літературні 1920-ті. Постаті (Нариси, образки, етюди). – Харків: Майдан, 2013. – 256 с. (2014)
Афанасьєва В. - Віршознавчий семінар (2014)
Блик О. - Наукова конференція в Бердянську (2014)
Трофименко Т. - Ювілей Харківського літературного музею (2014)
Леонід Кисельов. Над київськими зошитами. – К.: Ярославів Вал, 2013. – 720 с.: іл. (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Содержание (2016)
Ємець А. І. - Посилення агробактеріальної трансформації рослин за допомогою інгібіторів протеїнкіназ трифлюоперазину та геністеїну, Федорчук В. В., Блюм Я. Б. (2016)
Farsad A. - Genetic diversity of some iranian sweet cherry (Prunus avium) cultivars using microsatellite markers and morphological traits, Esna-Ashari M. (2016)
Чеботарь Г. А. - Плейотропные эффекты гиббереллин-чувствительных и нечувствительных генов короткостебельности мягкой пшеницы в условиях Причерноморья, Чеботарь С. В., Моцный И. И. (2016)
Srivastava N. - Effect of waterlogging stress on meiotic course, tetrad formation and pollen fertility of Sesbania pea, Kumar G. (2016)
Lykholat T. - Immunohistochemical and biochemical analysis of mammary gland tumours of different age patients, Lykholat O., Antonyuk S. (2016)
Somasundaram D. - Pixel sensible local band analysis in microscopic chromosome images using CSPA (2016)
Горюнова И. И. - Участие цитоскелета растений в реализации клеточных механизмов токсичности металлов, Красиленко Ю. А., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2016)
Datta A. K. - B chromosomes in angiosperm – a review, Mandal A., Das D., Gupta S., Saha A., Paul R., Sengupta S. (2016)
Волков Р. А. - Війна і світ Ервіна Чаргаффа (до 110 річниці із дня народження), Руденко С. С. (2016)
Титул, зміст (2017)
Шнюков Е. Ф. - Газогидраты Черного моря – потенциальный источник энергии (аналитический обзор), Коболев В. П. (2017)
Алиев А. А. - Золото в грязевых вулканах Азербайджана, Маслаков Н. А., Парышев А. А., Пермяков В. В. (2017)
Ломтев В. Л. - К строению трога Беллона (хребет Лорд-Хау, Тасманово море) (2017)
Иноземцев Ю. И. - Чаудинские отложения черноморского шельфа Болгарии, Димитров П. С., Луцив Я. К., Парышев А. А. (2017)
Гордиенко В. В. - Глубинный процесс и скорости Р-волн в верхней мантии переходных зон атлантического типа, Гордиенко Л. Я. (2017)
Верпаховская А. О. - Эффективность обработки данных морской сейсморазведки с применением конечно-разностной миграции (2017)
Гошовський С. В. - Ефект допплера як шлях отримання додаткової інформації та оцінки зміни швидкості в морському середовищі при газових просочуваннях з морського дна, Сиротенко П. Т. (2017)
Єсипович С. М. - Гіпотеза – концепція – теорія (2017)
Ломтев Владимир Леонидович (2017)
Лазаров И. Г. - Формирование и анализ сортовой структуры табака (Nicotiana tabacum L.) и табаководства в Болгарии (2017)
Демидов О. А. - Багатосередовищні випробування ячменю ярого за врожайністю та стабільністю, Гудзенко В. М., Сардак М. О., Іщенко В. А., Смульська І. В., Коляденко С. С. (2017)
Доронін В. А. - Особливості формування садивного матеріалу міскантусу гігантського залежно від елементів технології вирощування, Дрига В. В., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2017)
Олійник Т. М. - Вивчення потенціалу вихідного матеріалу картоплі для селекції на посухостійкість, Сідакова О. В., Захарчук Н. А., Симоненко Н. В. (2017)
Хоменко С. О. - Селекційні індекси сортів пшениці ярої, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Хоменко Т. М. (2017)
Волкова Н. Е. - Типування сортів сої культурної (Glycine max (L.) Merr.) за мікросателітним маркером Satt100 гена Е7 фотоперіодичної чутливості, Мізерна Н. А. (2017)
Ковалишина Г. М. - Джерела стійкості проти збудника бурої іржі та їх використання у процесі створення сортів пшениці м’якої, Дмитренко Ю. М. (2017)
Пикало С. В. - Перехресна стійкість клітинних ліній та рослин-регенерантів тритикале озимого до абіотичних стресових чинників, Дубровна О. В., Гринів С. М. (2017)
Вересенко О. М. - Особливості формування посівних якостей насіння люпину білого залежно від строків збирання, Левченко Т. М., Тимошенко О. О. (2017)
Кутовенко В. Б. - Морфологічні особливості та продуктивність сортів салату посівного листкового (Lactuca sativa L. var. secalina) голландської селекції в умовах північної частини Лісостепу України, Костенко Н. П., Литвин І. В. (2017)
Присяжнюк О. І. - Біохімічні показники насіння сочевиці залежно від елементів технології вирощування, Топчій О. В., Шевченко Т. В. (2017)
Топчій Т. В. - Формування продуктивності різних за стійкістю сортів пшениці озимої під впливом грибних хвороб, Сандецька Н. В. (2017)
Кабанець В. М. - Фітомеліоративні властивості рослин Cannabis sativa L. залежно від сортових особливостей культури, Михальська Л. М., Швартау В. В., Матус В. М. (2017)
Лещук Н. В. - Порівняльний аналіз статистичних програмних продуктів для кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення, Мажуга К. М., Орленко Н. С., Стариченко Є. М., Шкапенко Є. А. (2017)
Мельник С. І. - Особливості забезпечення потреби в насіннєвому матеріалі соргових культур, Гаврилюк М. М., Каражбей Г. М., Курочка Н. В., Дудка Т. В. (2017)
Содержание (2015)
Романенко Д. В. - Результаты хирургического лечения больных косоглазием на основе комплексного автоматизированного метода диагностики, Бушуева Н. Н., Духаер Ш., Пелипенко Е. В. (2015)
Усов В. Я. - Хірургічне лікування птеригіуму з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин для фіксації вільного лімбально-кон’юнктивального аутотрансплантата, Мальцев Э. В., Крицун Н. Ю. (2015)
Якименко С. А. - Состояние слезопродукции при конъюнктивально-роговичном рубцовом ксерозе глаза и возможности его лечения, Амжад А. (2015)
Путиенко А. А. - Результаты лечения гемофтальма после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Али Элхадж, Погорелый Д. Н. (2015)
Грубник Н. П. - Классификационный алгоритм определения степени тяжести структурных изменений фовеа при контузии глазного яблока по данным спектральной оптической когерентной томографии, Красновид Т. А., Вит В. В. (2015)
Астапенко О. О. - Особливості надання допомоги постраждалим з пошкодженнями орбіти, Маланчук В. О., Чепурний Ю. В., Логвиненко І. П. (2015)
Коновалова Н. В. - Клеточный и гуморальный иммунитет у больных с различной локализацией и клиническим течением, Шайби А. (2015)
Величко Л. Н. - Прогнозирование эффективности органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов, Малецкий А. П., Вит В. В., Богданова А. В. (2015)
Мороз О. А. - Возможность коррекции нарушений гликолитических процессов в сетчатке с помощью кверцетина и липоата при стрептозотоциновом диабете (2015)
Сердюк В. Н. - Возможность медикаментозной коррекции нейротропными препаратами нарушений в метаболическом цикле нейротоксического трансмиттера — глутамата в сетчатке при экспериментальной глаукоме (2015)
Михейцева И. Н. - Возможности и перспективы биофлавоноидов в лечении заболеваний глаз (2015)
Цыбульская Т. Е. - Современные возможности оптической коррекции и их влияние на прогрессирующую близорукость в детском возрасте (2015)
Якименко С. А. - Современные методы хирургической реабилитации пациентов с рубцовой деформацией или отсутствием конъюнк­тивальной полости при анофтальме, Костенко П. А.. (2015)
Памяти профессора Скрипниченко З. М. (2015)
Shevchuk S. Yе. - The effect of the pyrogenic factor on distinction pinus sylvestris L. on the fallow ecosystems (2017)
Бусел В. А. - Преобразование гнездового орнитокомплекса поймы Нижнего Днепра под влиянием антропогенных и природных факторов (2017)
Ибрагимова Р. Ш. - Сравнительный анализ гельминтофауны различных групп собак в Азербайджане, Рзаев Н. М. (2017)
Лебедєва Н. І. - Краніологічний профіль вовка звичайного canis lupus l., 1758 (canidae) південного сходу України, Домніч В. І., Замура А. С. (2017)
Chepiha A. M. - Analysis of physical-morphological indicators of eggs of different color in the shaoxing breed of ducks, Kostenko S. O., Korol P. V., Konoval O. M., Lu Lizhi, Bu Xingcheng, Huang Linlin, Huang Xuetao, Li Liumeng (2017)
Балацький В. В. - Активність гіпертрофічних сигнальних шляхів у серці регулюється α-е-катеніном, Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2017)
Єщенко Ю. В. - Зміни морфофункціонального стану та продуктивності гонад щурів під впливом важких металів, Бовт В. Д., Романова М. Д. (2017)
Задорожня В. Ю. - Особливості реакції серцево-судинної системи студентів із різним типом саморегуляції кровообігу, Гавриленко О. Ю. (2017)
Мізін В. В. - Взаємозв’язок між рівнем кортикостерону та дегідроепіандростерон-сульфантом у сироватці крові щурів різного віку та статі, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Муквич В. В. - Вікові зміни поведінкових реакцій самців та самок щурів у тесті "відкрите поле", Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Нєчаєва Я. О. - Рекомбінантні білки терапевтичного призначення: особливості отримання, вивчення безпечності та ефективності (літературний огляд), Грабчук С. М., Горшунов Ю. В., Мотроненко В. В., Галкін О. Ю. (2017)
Табурець О. В. - Вплив меланіну на морфофункціональний стан шкіри щурів з експериментальними ранами, Верещака В. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Федотов Є. Р. - Біохімічні та клінічні показники крові при гіпертонічній хворобі, Знак І. П. (2017)
Завгородній М. П. - Аналіз показників біологічної дії похідних хіноліну та пірроло|1,2-A|хіноліну методами хемоінформатики, Бражко О. O., Євлаш А. С., Абакумець Е. М., Борисенко Д. Р., Cтрельбицька С. О., Головань М. Є., Бражко О. А. (2017)
Поточилова В. В. - Облігатно-анаеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми при гострому некротичному панкреатиті, Войцеховський В. Г. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Борисюк І. В. - Свій / чужий простір у ліриці Ігоря Калинця (2017)
Вороновська Д. І. - Слово, що стало "міфом": спроба інтерпретації поезій Олега Лишеги (2017)
Зубрихіна О. О. - "Народні оповідання" Марка Вовчка в перекладі Івана Тургенєва: лінгвостилістичні аспекти (2017)
Косенко М. Я. - Міф про Орфея в поезії Мирослава Лаюка (на матеріалі збірки "Осоте!") (2017)
Лаюк М. М. - Модель історії в "карпатському тексті" В. Герасим’юка: історія роду як вісь світоустро (2017)
Пелешенко О. Ю. - Інтекст "ходіння до раю" в драмі Миколи Куліша "Народний Малахій" (2017)
Сопронюк Т. М. - Концепт божевілля в романах "Солодка Даруся" М. Матіос та "Житковські богині" К. Тучкової (2017)
Турчина Т. В. - Житійний жанр у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького (2017)
Чорногуз Я. Я. - Прихований кінематографізм: кіномистецтво 1920-х в інтертекстуальному дискурсі прози В. Домонтовича (2017)
Ніколайчук І. А. - Біографізм XX століття в контексті методу "нового історизму" (2017)
Орешко М. В. - Про що нам говорить голос молодого Ізраїлю (2017)
Пашко О. В. - До історії створення збірки перекладів В. Брюсова українською (1925) (2017)
Півень С. В. - Цикли "Відьмацька сага" Анджея Сапковського, "Пісня Льоду й Полум’я" Джорджа Мартіна та "Зворотний бік" Дари Корній як наративи надії (2017)
Польщак А. Л. - Психологізм у творчості Ф. Моріака (2017)
Рудич В. О. - Сіґрід Унсет та її головні романи (2017)
Толковець К. В. - Бестіарій "Фантастичні звірі і де їх шукати" Джоан Кетлін Ролінґ: зв’язок із традицією та особливості художнього світу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Birca A. P. - Employment by economic activities in the Republic of Moldova and the European Union, Mamaliga A. I. (2017)
Tytarenko L. M. - Transnationalization in the international economic relations system: tendencies of the development (2017)
Тимошенков І. В. - Трансакційні витрати оподаткування як складова міжнародної конкурентоспроможності країни, Нащекіна О. М. (2017)
Федулова Л. І. - Теоретичні конструкції креативної економіки (2017)
Шульга О. А. - Суперечності розвитку аграрного сектору сучасної України: специфіка та основні форми прояву (2017)
Marchenko O. S. - Legal support in the legal consulting system: meanings and forms (2017)
Уманців Ю. М. - Інституційна обумовленість економічних функцій держави, Кравчук О. О. (2017)
Губін К. Г. - Боротьба з незаконними та неринковими доходами як умова розвитку правової економіки в Україні (2017)
Левковець О. М. - Реформування сфери інтелектуальної власності в Україні: пошук оптимальної моделі (2017)
Задихайло Д. В. - Державний механізм макроекономічного впливу як цілісний об’єкт законодавчого забезпечення (2017)
Ostapenko Yu. I. - Reformation of mechanisms for economic and legal regulation of different branches and sectors of the national economy (2017)
Швидка Т. І. - Проблеми притягнення до господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері публічних торгів (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" українською мовою (2017)
Жулинський М. - Тарас Шевченко: "Подай душі убогій силу...". Україна і Казахстан у пошуках національної ідеї (2015)
Сулима М. - П’ятирічка Миколи Жулинського (2015)
Стальна Т. - Бібліографія М. Г. Жулинського за 2011 - 2015 pp., Ушакова Т. (2015)
Павлюк І. - Акровірш М. Г. Жулинському на його 75-ліття (2015)
Драч І. - М. Г. Жулинському. Епіграма (2015)
Яковича О. - Особа митця і творчий акт як метафізичні категорії. Контекст Тараса Шевченка (2015)
Іванишин П. - Тлумачення мистецтва "кінця віку" в теорії Макса Нордау (2015)
Шалагінов Б. - "MιµηϬις" - наслідування - мімесис”: поняття і термін у добу модерн (2015)
Тетеріна О. - Проблема автоперекладу в українській літературно-критичній думці XIX століття (до питання першовитоків) (2015)
Ільницький М. - "Мав у собі щось Сковородинського..." (Михайло Мухин) (2015)
Всесвіт. — 2015. — № 3 - 4 (2015)
Горболіс Л. - Партитура ритму у прозі Марка Черемшини (2015)
Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза XX століття українська візія: Монографія / Т. Ю. Черкашина; за наук. ред. О. А. Галича. - Харків: Факт, 2014. - 380 с. (2015)
Лімборський І. - Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку XXI ст. (2015)
Радченко С. - Традиції карнавальної культури у романі Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан" (2015)
Галич О. - "Остання із роду Болейн" Карен Харпер як квазі-біографія (2015)
Голобородько Я. - Матч Україна - Польща і фантастична феєрія футболу (2015)
Палинський В. - Любомир Медвідь: спогадування невідомого (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Рязанцева Т. - Міжнародна наукова конференція "Транскультурні коди літературного дискурсу" (2015)
Федорак Н. - Міжнародна наукова конференція "Кирило Транквіліон Ставровецький - проповідник слова Божого" (2015)
Лущій С. - Міжнародний науковий семінар "Краса і сила" спадщини Володимира Винниченка із сучасної перспективи" (2015)
Поліщук Я. - У пошуках означення війни (Михайло Слабошпицький. Велика війна. 2014... Україна: виклики, події, матеріали: Документально-публіцистичне видання. - К.: Ярославів Вал, 2015. - 320 с.) (2015)
Білоус П. - Латиномовний світ української літератури (Трофимук М. С. Латиномовна література України XV - XIX ст.: жанри, мотиви, ідеї. - Дрогобич: Коло, 2015. - 390 с.) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Содержание (2015)
Бойчук И. М. - Особенности биоэлектрических потенциалов наружных горизонтальных прямых мышц глаза при сходящемся и расходящемся содружественном неаккомодационном косоглазии, Мазур В. П. (2015)
Усов В. Я. - Клінічна ефективність методики хірургічного лікування птеригіуму з використанням високочастотного електрозварювання біологічних тканин для фіксації вільного лімбально-кон'юнктивального аутотрансплантата, Мальцев Е. В., Крицун Н. Ю. (2015)
Жабоедов Д. Г. - Фиксация интраокулярной линзы SL-907 CENTRIX DZ в окнах хрусталиковой сумки от переднего и заднего капсулорексиса (2015)
Коновалова Н. В. - Изменение уровней интерферонов а и у в крови больных увеитами в результате комплексного лечения с использованием циклоферона, электрофореза декаметоксина и микроволновой терапии, Шайби А. (2015)
Левицкая Г. В. - Динамика изменения цилиарного тела у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной цилиохориоидальной отслойкой, в результате предоперационного противовоспалительного лечения, Яссин А., Пасечникова Н. В. (2015)
Жабоедов Г. Д. - Способ оценки эффективности лечения травматических повреждений вспомогательного аппарата глазe, Петренко О. В. (2015)
Гриценко Я. А. - Усовершенствованная игла для факоэмульсификации ядер хрусталика с высокой степенью плотности, Дмитриев С. К., Пасечникова Н. В. (2015)
Мойсеєнко Н. М. - Морфофункціональні аспекти відновних процесів зорового нерва при травматичному ушкодженні під впливом високих доз кортикостероїдів (2015)
Мороз О. А. - Влияние кверцетина и липоата на систему глутатиона в сетчатке при моделировании диабета (2015)
Жмудь І. М. - Вивчення окисно-відновних потенціалів тіолової системи в рогівці при експериментальному кератиті на фоні розвитку діабету (2015)
Анатычук Л. И. - Оригинальное устройство и подходы к изучению распределения температуры в различных отделах глаза, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В. (2015)
Єгорова К. С. - Нейроофтальмологічні аспекти ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії, Задояний Л. В. (2015)
Панченко Н. В. - Динамика изменений базиса стекловидного тела при увейте, леченном адалимумабом, Храмова Т. А., Литвищенко А. Ю., Саркисян Г. С., Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н., Фрянцева М. В. (2015)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філатовські читання — 2015", присвяченої 140-річчю з дня народження академіка В. П. Філатова, Науменко В. О., Мирненко В. В., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю. (2015)
Памяти профессора Ватченко Аллы Алексеевны (2015)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження очищення головок коренеплодів буряків гнучкою очисною лопаттю, встановленою на привідному горизонтальному валу, Ігнатьєв Є. І. (2016)
Кувачов В. П. - Потенційні можливості баластування колісного трактора за умовою екофільності шини в залежності від тиску повітря в неї, Мітков В. Б., Аюбов А. М., Шульга О. В. (2016)
Мітков В. Б. - Урахування показника екологічних властивостей мобільного енергетичного засобу в методиці розрахунку його технологічного рівня, Кувачов В. П., Чорна Т. С., Сологуб С. В. (2016)
Кушнарев А. С. - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ, Чорна Т. С. (2016)
Голуб Г. А. - Моделювання траєкторії руху компосту після сходження з лопаті барабана під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Болтянський О. В. - Щодо оцінки потенційної можливості застосування ресурсозберігаючих технологій на підприємствах молочного скотарства, Болтянська Н. І. (2016)
Болтянська Н. І. - Система чинників ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві на підприємстві (2016)
Дереза О. О. - Обгрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату, Болтянський Б. В., Дереза С. В. (2016)
Болтянський Б. В. - Методологічна база обґрунтування технологічного процесу та обладнання для приготування комбікормів в умовах сільськогосподарських підприємств, Бакарджиєв Р. О., Гвоздєв О. В. (2016)
Дашивець Г. І. - Оцінка зносів робочих поверхонь з’єднання деталей турбокомпресора "вісь ротора – підшипник", Новік О. Ю., Паніна В. В. (2016)
Рудік О. Л. - Оцінка продуктивності посівів льону олійного залежно від технології його використання (2016)
Лебедев А. Т. - Управление мобильными машинными агрегатами как динамической системой, Артёмов Н. П., Шуляк М. Л., Аюбов А. М. (2016)
Маринін С. О. - Дослідження та обґрунтування параметрів машини для збирання цибулі ріпчастої в умовах півдня України (2016)
Нугис Э. Ю. - Семиосферные (знаковые) основы земледелия (2016)
Голованов Д. А. - Технология и комбинированное орудие основной обработки почвы для влагонакопления в засушливых районах западной сибири, Чекусов М. С., Кем А.А. (2016)
Кувачов В. П. - Визначення показника режиму повороткості ширококолійного агрозасобу для колійної системи землеробства (2016)
Петриченко Є. А. - Розроблення конструктивно-технологічної схеми агрегату для внутрішньоґрунтового мінерального удобрення з одночасною сівбою зернових культур (2016)
Буніна Л. М. - Обробка шламів стічних вод гальванічних підприємств методом кислотного твердіння (2016)
Сірий І. О. - Обгрунтування ефективного типу деформацій при здійсненні обробки грунту в умовах степової зони України (2016)
Михайлов Є. В. - Теоретичні дослідження руху сміттєвих частин олійної сировини соняшнику у повітряному потоці пневмосепаратора, Рубцов М. О., Задосна Н. О. (2016)
Михайлов Е. В. - Методические аспекты прогнозирования показателей качества функционирования зерноочистительных машин и агрегатов, Волик Б. А. (2016)
Стручаев Н. И. - Гелиоэлектрическое устройство с концентратором энергии, Стёпин Ю. А., Перова Н. П. (2016)
Троханяк В. І. - Дослідження процесу генерації 3d-сітки промислової теплиці методом кінцевих елементів в ansys meshing, Куляк Б. В. (2016)
Троханяк В. І. - Математичне моделювання процесів гідродинаміки і теплообміну системи охолодження в пташниках (2016)
Стрішенець О. - Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону, Ляшенко О. (2017)
Цимбалюк І. - Теоретичний аналіз сутності та складників дефініції "аграрна сфера", Риковська Л. (2017)
Стадницький Ю. - Напрями впливу чинника безпеки на просторову організацію економіки (2017)
Токарський Т. - Демографічні чинники в системі побудови соціальної держави (2017)
Баюра Д. - Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів (2017)
Ліпич Л. - Взаєможалежність ефективності діяльності підприємства та рівня довіри до працівника (2017)
Mokhniuk A. - Model of Functioning of Market of Forest Industrial Enterprises in the Conditions of Innovative Development, Volynets I. (2017)
Черчик Л. - Управління кадровою безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства (2017)
Kolosok A. - Definition of Startup Projects, Main Problems and Prospects of Development, Koniukh I. (2017)
Лялюк А. - Модель купівельної поведінки покупця як передумова маркетингової стратегії формування споживчої лояльності (2017)
Polinkevych O. - Polskie doświadczenie rozwoju przedsiębiorstw przez Kaizen (2017)
Pavlov K. - Regional Markets for Residential Real Estate: Budget Mechanisms for the Implementation of Antimonopoly Measures, Shevchenko I. (2017)
Карлін М. - Вплив кліматичних обмежень на фінанси підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Гаврилко П. - Напрями вдосконалення управління фінансовою діяльністю підприємств торгівлі, Лалакулич М., Гуштан Т. (2017)
Проць В. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад на прикладі Волинської області (2017)
Shmatkovska T. - Modern Information Technologies in the System of Financial and Economic Security of the Enterprise (2017)
Тоцька О. - ABC-аналіз бакалаврських освітніх програм Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2017)
Кулинич М. - Методичний інструментарій в аналітичній оцінці результативності, Ляшко Л. (2017)
Вихідні дані (2017)
Кузнєцов М. П. - Оцінка градієнтів генеруючої потужності вітроенергетичних установок, Лисенко О. В. (2017)
Кунденко М. П. - Математична модель впливу проникнення оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл, Прудка О. А. (2017)
Лисиченко М. Л. - Автоматизація електропривода медогонки з двигуном постійного струму, Хандола Ю. М., Середа А. І., Назаренко О. Ю. (2017)
Мороз О. М. - Забезпечення надійності та якості електроенергії шляхом заміни системноорієнтованого підходу на клієнтоорієнтований підхід, Друзь В. О. (2017)
Назаренко І. П. - Електричний фільтр для очищення олив, Коваль Д. М. (2017)
Островерхов М. Я. - Енергоефективна система регулювання напору відцентрового насосу, Бурик М. П. (2017)
Постолатий В. М. - Компактные управляемые самокомпенсирующиеся линии электропередачи переменного тока, Быкова Е. В. (2017)
Oleksandr Orel - Biotropic parameters of electromagnetic radiation for regeneration of animal injured bone tissue, Illya Vlasoy, Mykola Orel (2017)
Безотосний В.Ф. - До питання автоматизації й підвищення якості виробів кабельної промисловості та трансформаторобудування, Козлов В.В., Набокова О.В. (2017)
Борохов І. В. - Аналіз методів синтезу частот для можливого застосування в дистанційній рефлектометрії (2017)
Вовк О. Ю. - Експлуатаційний контроль функціонального стану осердя та механічної системи асинхронних електродвигунів, Квітка С. О., Квітка О. С. (2017)
Вороновский И. Б. - Моделирование износа прецизионных пар тнвд энергетического средства МТА (2017)
Диордиев А. А. - Общесистемнаяэффективность аграрных электротехнологических комплексов, Диордиев В. Т. (2017)
Жарков А. В. - когенераційні технології використання ВДЕ в АПК, Жарков В. Я. (2017)
Заболотний А. П. - Синтез структури мереж електропостачання підприємств апк, що містять вітроенергетичні установки (2017)
Квітка С. О. - Дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2017)
Корнус Т. М. - Система автоматизированного выбора силовых полупроводниковых приборов для преобразовательных установок, Логвин К. А., Добров Б. С., Закуцкая В. О. (2017)
Кулагін Д. О. - Класифікація дизель-генераторних електромеханічних систем по тяговим категоріям, Яценко Д. В., Яценко О. В. (2017)
Кулагін Д. О. - Способи оцінки втрат на вихрові струми у елементах конструкції силових трансформаторів, Волков М. А. (2017)
Курашкін С. Ф. - Параметри діагностування перетворення електричної енергії в асинхронному електродвигуні, Попова І. О. (2017)
Лобода О. І. - Нечеткі адаптивні ПІД-регулятори та методика їх налаштування (2017)
Лобода О. І. - Розподіл ЕМП поблизу газового розряду індукованого краплею трансформаторного масла, Залеський А. В. (2017)
Нестерчук Д. М. - Електромагнітний витратомір-лічильник для системи обліку теплової енергії (2017)
Пазій В. Г. - Аналіз проблем діагностики технічного стану та моніторингу режимів розподільних електричних мереж, Мірошник О. О. (2017)
Попова І. О. - ОБгрунтування електробезпеки режиму роботи асинхронного двигуна при об'єднанні нейтралей джерела живлення і обмотки статора, Курашкін С. Ф. (2017)
Попрядухин В. С. - Применение информационно-волновых излучений в ветеринарии и медицине в лечебных целях (2017)
Постнікова М. В. - Енергетичний моніторинг зерноочисно-сушильних пунктів (2017)
Сабо А. Г. - Імітаційне моделювання роботи енергоощадної сау опроміненням рослин, Речина О. М. (2017)
Савойський О. Ю. - Електрофізичний метод інтенсифікації процесу сушки фруктів, Яковлєв В. Ф. (2017)
Смоляров Г. А. - Розробка інформаційної технології моніторингу сигналів основних процесів функціонування газотурбінної електростанції, Толбатов А. В. (2017)
Стребков О. А. - Дослідження втрат активної потужності в асинхронному елетродвигуні у функції живлячої напруги (2017)
Стручаєв М. І. - Підвищення енергоефективності охолоджувача молока для малих ферм, Постол Ю. О. (2017)
Тимошенко Г. А. - Електрогенератор для низькообертової вітроустановки, Рясна О. В., Стриж В. О., Приходько М. С. (2017)
Чебанов А. Б. - Методика розрахунку електрозернової машини барабанного типу (2017)
Шандиба О. Б. - Підвищення енергоефективності тепломасообмінних процесів, Артюхова Н. О., Думанчук М. Ю., Річкаль Н. М. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Блок фільтрації електронно-акустичного пристрою визначення якісних ознак біооб’єктів, Стриж В. О., Борищик Н. М. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Електромобільний технічний засіб для обробки ґрунту присадибних ділянок, Приходько М. С. (2017)
Яковлєв В. Ф. - Похибки визначення координат внутрішніх пошкоджень біооб'єктів акустичним методом (2017)
Содержание (2015)
Тройченко Л. Ф. - Значение клинических и цитологических факторов в прогнозе эффективности лечения торпидных поражений, Дрожжина Г. И., Вит В. В., Филоненко В. В., Хоруженко А. И. (2015)
Lincoln Lavado Landeo - Diagnosis and Treatment of Acanthamoeba Keratitis (2015)
Пасечникова Н. В. - Применение "Кератоксеноимплантата" для лечебной и лечебно-тектонической кератопластики при тяжелых ожогах глаз и изъязвлениях роговицы различной этиологииe, Якименко С. А., Турчин Н. В., Бузник А. И., Костенко П. А. (2015)
Медведчук С. П. - Дворічні результати хірургічного лікування відкритокутової глаукоми з супутньою катарактою за допомогою імплантації пристрою для фільтрації внутрішньоочної рідини ­EX-PRESS (Alcon) в комбінації з факоемульсифікацією, Бездетко П. А., Пархоменко Г. Я. (2015)
Храменко Н. И. - Состояние гемодинамики глаза и активности вегетативной нервной системы при передних увеитах в разные периоды его течения (2015)
Коновалова Н. В. - Изменение уровней интерферонов ά и γ в крови больных увеитами в результате комплексного лечения с использованием циклоферона, электрофореза декаметоксина и микроволновой терапии, Шайби А. (2015)
Середа Е. В. - Влияние жизнеспособной криоконсервированной амниотической мембраны человека при ее фиксации к роговице шовным материалом на особенности течения моделированного бактериального кератита, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Вит В. В., Шаблий В. А., Лобынцева Г. С. (2015)
Бузник О. І. - Антивірусні властивості колагенового еквіваленту рогівки з впровадженою системою постійної доставки протиінфекційного пептиду LL37, Лі Ч.-Ж., Іслам М. М., Пасечникова Н. В., Гріффіт М.O.I. (2015)
Мороз О. А. - Стабилизирующее влияние кверцетина и липоата на энзиматическую антиоксидантную систему (глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу) в сетчатке при диабете в эксперименте (2015)
Жмурик Д. В. - Структурные изменения сетчатки глаза кроликов после 14-дневной тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями, Вит В. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2015)
Сидорова М. В. - Імунні механізми виникнення та клінічні особливості перебігу неінфекційного увеїту, Кондратюк В. Є., Бичкова Н. Г. (2015)
Шамбра С. В. - Эффективность Латанокса (латанапрост 0.005%) у пациентов с открытоугольной глаукомой, Король А. Р. (2015)
Пономарчук В. С. - Случай диагностики и лечения больного с глаукомой нормального давления, Коновалова Н. В., Храменко Н. И., Перетягин О. А., Иваницкая Е. В., Нарицына Н. И. (2015)
Содержание (2015)
Кочина М. Л. - Роль визуальной загрузки в процес се формирования зрительной системы детей и подростков, Яворский А. В., Евтушенко А. С. (2015)
Меджидова С. Р. - Роль комплексного иммуноферментного тестирования в диагностике увеитов на фоне герпетической инфекции (2015)
Величко Л. Н. - Иммуномодулирующие эффекты индукторов интерферона у больных увеальной меланомой в процес се комбинированного органосохраняющего лечения, Вит В. В., Малецкий А. П., Богданова А.В. (2015)
Гончарь Е. Н. - Толщина комплекса ганглионарных клеток сітчатки и нервных волокон в области макулы у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин (2015)
Левицкая Г. В. - Аминокислоты в стекловидном теле и витреальном содержимом у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной степенью пролиферативной ретинопатии (2015)
Бахритдинова Ф. А. - Влияние фотодинамической терапии на показатель эндогенной интоксикации, Нарзикулова К. И., Миррахимова С. Ш. (2015)
Юревич В. Р. - Влияние гипертензии на урівень продуктов перекисного окисления липидов в тканях переднего отдела глаза при экспериментальном диабете (2015)
Гайдамака Т. Б. - Влияние дефицита слезной жидкости на развитие ендотоксин-индуцируемого кератита, Рафалюк С. Я. (2015)
Мороз О. А. - Содержание высокотоксичных метаболитов в плазме крови и сетчатке экспериментальных животных со стрептозотоциновым диабетом при воздействии липоевой кислоты и кверцетина (2015)
Груша Я. О. - Современные методы устранения паралитического лагофтальма, Искусных Н. С. (2015)
Бездетко П. А. - Клинический случай побочных эффектов препарата топирамакс, Савельева А. Ю., Столярова Е. К. (2015)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України" (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2017)
Ісаков П. М. - Медико-санітарне забезпечення ув’язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 року: загальний стан справ (2017)
Калашник Н. С. - Перспективи наукових досліджень у сфері корекційної діяльності в контексті трансформаційних змін у світі (2017)
Кирилюк В. А. - Окремі теоретичні аспекти правореалізації у сфері кримінально-виконавчих відносин (2017)
Кревсун О. М. - Боротьба зі злочинністю – пріоритетна складова загальнодержавної політики України (2017)
Марченко В. В. - Модернізація механізму електронного урядування в органах виконавчої влади України (2017)
Муравйов К. В. - Поняття механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2017)
Сокальська О. В. - Міські та повітові місця ув’язнення на українських землях у другій половині XVI-XVII столітті (2017)
Сушков О. О. - Культура управлінської діяльності офіцера державної пенітенціарної служби України (2017)
Білик О. А. - Система принципів правового регулювання часткового безробіття (2017)
Бурлака О. С. - Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини (2017)
Кириченко Ю. І. - Актуальні питання вибору шляху стягнення заборгованості з солідарних боржників (2017)
Пивовар І. В. - Фінансові правовідносини в сфері функціонування державних позабюджетних соціальних фондів: поняття та ознаки (2017)
Пономарьова Т. С. - Договір про надання детективних послуг: проблеми правового регулювання (2017)
Бараш Є. Ю. - Кримінологічний аналіз процесів ресоціалізації засуджених до тривалих строків позбавлення волі в Україні (2017)
Бірюков П. В. - Застосування датчиків виявлення в оперативно-службовій діяльності пенітенціарних установ (2017)
Вакулік О. А. - Особливості кримінальної процесуальної регламентації вирішення питання про початок кримінального судочинства в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз (2017)
Дубівка І. В. - Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування щодо надання правової допомоги свідку (2017)
Дубчак Л. М. - Проблеми реалізації ресоціалізаційних програм щодо засуджених в умовах відбування покарання (2017)
Залялова І. М. - Кримінологічний портрет працівника підприємства, установи чи організації, що одержав неправомірну вигоду (2017)
Котирло О. О. - Основні аспекти аналізу кримінально-виконавчого законодавства в сфері управління органами та установами виконання покарань (2017)
Кріпак А. А. - Деякі особливості укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному процесі України через призму зарубіжного досвіду (2017)
Лазаренко Л. А. - Застосування реабілітаційного підходу під час виконання кримінальних покарань як умова успішного виправлення засуджених (2017)
Міщенко М. О. - Кримінологічна характеристика особи жінки, яка вчиняє контрабанду культурних цінностей (2017)
Стріха С. В. - Технології розвитку індивідуально-психологічних рис психолога пенітенціарних установ (2017)
Супрун М. О. - Каяття засудженого як запорука успіху його ресоціалізації: кримінологічна харакеристика, Митрофан(Божко) ієродиякон (2017)
Тимошенко Ю. П. - Історія розвитку інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі України (2017)
Чичуга М. М. - Профілактика деструктивних психічних станів працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань засобами тренінгу (2017)
Чурмантаєв П. С. - Національно-патріотичне виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної системи як складова кримінально-виконавчої політики України (2017)
Philip B. - What works and what is wanted in a new probation system? (2017)
Матвєєва Ю. О. - Особливості пробаційної роботи з неповнолітніми (зарубіжний досвід), Конопацька О. М. (2017)
Шкарупа К. В. - Історія виникнення пенітенціарної служби, досвід функціонування в країнах світу (2017)
Вихідні дані (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського