Музиченко П. П. - Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів (2009)
Харитонов Є. О. - Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати, Харитонова О. І. (2009)
Усенко І. Б. - Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук (2009)
Бойко І. Й. - Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) (2009)
Долматова Н. І. - Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Крумаленко М. В. - Проблема правового становища етнорелігійних груп Великого князівства Литовського в сучасній історіографії (2009)
Кобилецький М. М. - Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського (2009)
Дзейко Ж. О. - Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському (2009)
Мандюк Т. С. - Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського (2009)
Вовк О. Й. - Джерельна база дослідження литовсько-руського права (2009)
Панова-Стрюк Н. В. - Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у XIX ст (2009)
Литвиненко Т. М. - Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Саленко В. І. - Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні (2009)
Тищенко Ю. В. - Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года (2009)
Семенова А. В. - Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців (2009)
Писаренко Л. М. - Статус української мови в правових документах періоду Великого князівства Литовського (2009)
Аракелян М. Р. - Еволюція інституту адвокатури на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Коробович А. - Судебная система на занятых Россией восточных землях Речи Посполитой (ХVIII-ХІХ вв.) (2009)
Сокальська О. В. - Коронне "Бсгийпшт" чи литовсько-руське "выведанье": досудове слідство на українських землях у XVI столітті (2009)
Петровський В. М. - Поліцейська функція у діяльності судових чиновників за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Журбелюк Г. В. - Регулювання проблем судоустрою Статутом Великого князівства Литовського 1588 р.: осучаснення досвіду (2009)
Резнік О. І. - Склад та компетенція підкоморських судів за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року (2009)
Філінюк І. Г. - Військове судочинство доби Великого князівства Литовського (2009)
Самохвалов В. П. - Проблеми дослідження інституту третейського суду Великого князівства Литовського, Вангородська Н. А. (2009)
Бедрій М. - Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр.) (2009)
Завальнюк В. В. - Судовий плюралізм: легалізована та делегалізована юстиція (2009)
Єфремова Н. В. - Інститут представництва (в політичному сенсі) в Статутах Великого князівства Литовського 1566 та 1588 рр (2009)
Волошкевич Г. А. - Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського (2009)
Ковальова С. Г. - Статути Великого князівства Литовського як етап еволюції законодавчих повноважень господаря (2009)
Бондарук Т. І. - Пани-рада як аристократичний елемент у системі органів влади Великого князівства Литовського (за працями О. О. Малиновського) (2009)
Петровська Н. В. - Закріпачення селянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Аніщук Н. В. - Правовий досвід Великого князівства Литовського у розв'язанні проблеми насильства щодо жінок у сім'ї (2009)
Киндюк Б. В. - Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года (2009)
Форманюк В. І. - Литовські статути як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні XVI-XVІІ ст (2009)
Бахуринська О. О. - Уставні земські грамоти як кримінально-правові джерела Литовського статуту 1529 року (2009)
Остапенко Т. О. - Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII — 80-х рр. ХУШ ст (2009)
Поперечна Н. В. - Опікунське право в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Майкут X. В. - Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Сенчук В. В. - Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському (2009)
Журавель М. В. - Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII — XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) (2009)
Єпур М. В. - Покарання за злочини проти держави за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Рязанов М. Ю. - Слов'янські засади норм Литовських статутів (2009)
Крижанівський А. Ф. - Сучасний правопорядок: контури теорії (2009)
Оборотов Ю. Н. - Ценностно-нормативные основания стабильного правопорядка (2009)
Анцупова Т. А. - Механизм правотворчества в рамках формирования правопорядка Совета Европы (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права в контексті становлення сучасного міжнародного правопорядку (2009)
Василенко А. М. - Розвиток етнічності в проявах багатокультурності в контексті правопорядку (досвід Канади) (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализация и устойчивость правопорядка (2009)
Мельничук О. С. - Аксиогерменевтический аспект правопорядка, Горобец К. В. (2009)
Сидоренко О. М. - Вплив релігійних норм на становлення правопорядку в Україні (2009)
Пасенюк О. М. - Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва (2009)
Геселев О. В. - Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення (2009)
Бехруз Х. - Классификации правовых систем: цивилизационный подход (2009)
Ківалова Т. С. - Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації (2009)
Рудик Ю. В. - Соціальні функції права у розумінні мислителів модерної доби (2009)
Матвеева Л. Г. - Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення законодавства (2009)
Латковська Т. А. - Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства (2009)
Мішина Н. В. - Територіальна самоорганізація населення в Україні та її організаційно-правові форми (2009)
Томчак Н. В. - Аспекти організаційно-управлінського забезпечення судової влади України (2009)
Пустовой B. С. - Категорії централізації та децентралізації державної влади в державознавстві (2009)
Джолос C. В. - Форма державного режиму етатистської держави (2009)
Микитин Ю. І. - Медіація як стадія кримінального процесу: за і проти (2009)
Москаленко Г. В. - Поняття та особливості етапів розслідування злочинів (2009)
Стефанчишена Т. М. - Роль ислама в формировании исламского деликтного права (2009)
Цимбал М. І. - Питання визначення суб'єкта незаконного використання спеціальних технічних заходів негласного отримання інформації (2009)
Бабін Б. В. - Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст (2009)
Ковбан А. В. - Поняття елементних складових механізму реалізації свободи людини на світогляд та віросповідання (2009)
Баркар О. А. - До питання про елементи криміналістичної характеристики розбоїв, що вчиняються на автомобільному транспорті (2009)
Томин С. В. - Допит підозрюваного та обвинуваченого за участю захисника: процесуальні та тактичні проблеми (2009)
Валевська О. А. - Організаційно-правові засади владної діяльності у сфері захисту ресурсів та довкілля Азово-Чорноморського басейну (2009)
Ніколаев О. А. - Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері міжнаціональних відносин: взаємозв'язок законопроектної роботи та правової доктрини (2009)
Нетудихатка О. Ю. - Судова експертиза материнської смерті під час вагітності (2009)
Третьяк Е. В. - Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності (2009)
Погібко О. І. - Правові аспекти комплектування військовослужбовцями контрактної служби військових формувань України (2009)
Лобода Ю. П. - Погляди Є. Ерліха та А. Кристера на звичаєве право як правову реальність: порівняльний аналіз (2009)
Маслова Я. І. - Контроль та нагляд у державному управлінні автомобільними дорогами (2009)
Поперечна H. В. - Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі (2009)
Караханян К. М. - Аукціонний продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації: питання правового регулювання (2009)
Кізлова О. С. - Класифікація цивільно-правових засобів забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (2009)
Зайвий Т. В. - Поняття та ознаки категорії "вид цивільного судочинства" (2009)
Царьова Л. К. - Емісія готівкових грошей в Україні: теоретичні основи та принципи (2009)
Лукашев О. А. - Гроші як системна категорія при побудові системи фінансового права (2009)
Поляков I. І. - Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: поняття й форми вираження (2009)
Крестовська Н. М. - Нове монографічне дослідження з історії держави і права України (2009)
Двойних К. Є. - Технології "п'ятого" покоління на Інтернет-сайті ОНЮА (2009)
Завальнюк B. В. - Антрополого-герменевтичний підхід до характеристики правової реальності: становлення концепцій (2009)
Івакін О. А. - Роль герменевтики М. Гайдеггера у розумінні предмета і методу філософії (2009)
Мамич М. В. - Проблеми юридичної герменевтики в працях Г.-Г. Гадамера (2009)
Удовіка Л. Г. - Інтегральна програма тлумачення права Р. Дворкіна (2009)
Дамірлі М. А. - Специфіка компаративістсько-правової герменевтики (2009)
Довгополова О. А. - Герменевтика новозавітних вимог в контексті концепції біблійного закону (за матеріалами "Короткого трактату про політичну владу" Дж. Понета) (2009)
Донченко О. П. - Свобода як категорія права (герменевтичний аспект) (2009)
Зуєва А. М. - Категорії "логічне" та "історичне" як елементи інтерпретаційної гіпотези праворозуміння: логіко-методологічний аналіз (2009)
Бірюков Р. М. - Теорія метафори, герменевтика та проблеми методології правової науки (2009)
Бойко Л. М. - Особливості застосування герменевтичного підходу у дослідженні правового менталітету (2009)
Карвацька C. Б. - Формування герменевтичної інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання (2009)
Фальковський А. О. - Різноманітність аксіологічних підходів у методології права (2009)
Кривцова І. С. - Можливості співробітництва герменевтичного та синергетичного підходів у пізнанні правових явищ (2009)
Макаренков О. Л. - Застосування герменевтичного методу в дослідженні феномена відкритості суспільства (2009)
Мельничук О. С. - Філософські основи осягнення аксіосфери права (2009)
Ромашкін С. В. - Ідеї історичної школи права в становленні юридичної герменевтики (2009)
Стовба О. В. - Що зветься герменевтикою права? Сенс і засади правової герменевтики (2009)
Шелестов К. О. - Праворозуміння та герменевтика (2009)
Сумарокова Л. М. - Дефінітивна норма та її герменевтичний аспект (2009)
Бабін Б. В. - Герменевтичний аналіз категорії "міжнародна програма" у контексті теорії міжнародного права (2009)
Бігун В. С. - Юридична герменевтика правосуддя (вибрані аспекти) (2009)
Гловюк І. В. - Концептуальні питання тлумачення поняття "правосуддя у кримінальних справах" (2009)
Джураєва О. О. - Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держави (2009)
Дудаш Т. І. - Розуміння та пояснення в юриспруденції та у правовому регулюванні (2009)
Дятленко Н. М. - До питання про тлумачення терміна "економічна конституція" в праві Німеччини (2009)
Капустіна Н. Б. - Проблема інтерпретації влади в комунікативній філософії (2009)
Картузов М. Ю. - Проблеми тлумачення норм господарсько-процесуального права про підвідомчість спорів (2009)
Ковбасюк C. В. - Сучасна інтерпретація поняття "інституціоналізація" (2009)
Козаченко О. В. - Герменевтичний вимір категорій кримінального закону (2009)
Крестовська Н. М. - Евристичні можливості герменевтики в ювенально-правових дослідженнях (2009)
Нємченко І. В. - Поняття "суверенітет" в англійській політичній думці першої половини XVII ст (2009)
Павлусів Н. М. - Відображення правової дійсності художньою літературою: напрямки філософсько-правової інтерпретації (2009)
Рабінович С. П. - Право на повагу до приватного життя у практиці Страсбурзького суду: інтерпретація з позицій герменевтики буття (2009)
Сатохіна Н. І. - Проблема розуміння у здійсненні права (2009)
Василенко М. Д. - Герменевтичний підхід до інноваційної діяльності: технологічні парки (2009)
Паляничко Д. Г. - Загальне поняття порнографії, її види та критерії визначення (2009)
Скакун О. Ф. - Метод інтерпретації правових ідей і правових норм: загальне й особливе (2009)
Подцерковний О. П. - Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень (2009)
Зелінська Н. А. - Природно-правова інтерпретація поняття "міжнародний злочин" (2009)
Бальжик І. А. - Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність (2009)
Бехруз Х. - Герменевтика в дослідженні Корану як фундаментального джерела ісламського права (2009)
Гончаров В. В. - До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм (2009)
Гудима Д. А. - Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу (2009)
Кобзар A. В. - Реорганізація і реструктуризація: цивільно-правова інтерпретація (2009)
Кожухар B. А. - Різноманіття смислів поняття "відновна відповідальність" (2009)
Лобода Ю. П. - Правова традиція українського народу: герменевтичний підхід (2009)
Мартинюк Е. І. - Свобода совісті: герменевтичний аспект, Никитченко О. Е. (2009)
Мішина Н. В. - Герменевтика у галузі конституційного права України (на матеріалах Інституту органів самоорганізації населення) (2009)
Нестеренко C. С. - До визначення поняття екстрадиції у міжнародному праві (2009)
Трач Н. С. - Лінгвістична експертиза правових документів: герменевтичний аспект (на прикладі тексту заповіту) (2009)
Юлинецкая Ю. В. - Лингвистические и экстралингвистические способы толкования международного договора (2009)
Чувакова Г. М. - Інтерпретація поняття "правова аномалія" (2009)
Василенко А. М. - Тлумачення міжетнічних взаємодій з позицій багатокультурності в Канаді: еволюція держави та права (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права (2009)
Смазнова I. С. - Соціокультурний аспект тероризму (2009)
Ткаченко А. В. - Энигма функционализма сравнительного правоведения (2009)
Раковська Ю. В. - Проблема торгівлі людьми у контексті прав людини (2009)
Додіна С. С. - Питання методики проведення релігієзнавчої експертизи (2009)
Езеров А. А. - Конфликтологическая экспертиза конституционного законодательства (2009)
Галицький І. В. - Генезис толерантності та її застосування в правовому середовищі (2009)
Артеменко І. А. - Правові основи міжнародного співробітництва України у сфері боротьби з корупцією (2009)
Сляднєва Г. О. - Співвідношення категорій інформації та комерційної таємниці (2009)
Лічак Д. В. - Проблеми визначення поняття "державна підтримка суб'єктів господарювання" (2009)
Ткаля О. В. - Правовий імунітет та суміжні правові категорії (2009)
Личко В. С. - Поняття та види правової допомоги (2009)
Іванченко О. М. - Норми національного та міжнародного права: колізії та взаємодія (2009)
Кругляк Ю. В. - Булгаковское "Собачье сердце" как литературный вызов государственной и правовой жизни советского общества (2009)
Муравська Ю. В. - Правова природа реорганізаційних договорів (2009)
Федоров В. А. - Державний борг як ознака сучасної держави (2009)
Поєдинок О. Р. - Законодавство України про біженців у світлі міжнародно-правових стандартів захисту: недоліки та шляхи вдосконалення (2009)
Дмитрик О. О. - Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права (2009)
Харитонов Є. О. - До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права) (2009)
Некіт К. Г. - Конструктивний траст як аналог інституту законного представництва: ідеї римського права та сучасне втілення (2009)
Гужва A. М. - Формули "quod interest", "qanti interest" у договорі найму за римським правом (2009)
Дихта H. М. - Поняття та характерні риси договору доручення за римським приватним правом (2009)
Цибульська О. Ю. - Правове становище відказоодержувачів за заповідальним відказом (2009)
Смілянець I. П. - Поява інституту переведення боргу або заміни боржника у зобов'язанні (2009)
Попсуєнко Л. О. - Формування правового статусу християнської церкви за римським імператорським законодавством (2009)
Харитонова О. І. - До визначення поняття права інтелектуальної власності (2009)
Вороніна Н. В. - Способи набуття та припинення права власності (2009)
Голубєва Н. Ю. - Свобода договору як принцип цивільного права (2009)
Деревнін B. С. - Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти (2009)
Клім С. І. - Значення судової практики як додаткового джерела цивільного права (2009)
Литовченко В. В. - Щодо обов'язку утримання житлового фонду: законодавство та судова практика (2009)
Лукавецька О. М. - Деякі зауваження щодо регулювання обміну житла за проектом ЖК України (2009)
Терещенко В. Ю. - Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва (2009)
Макода B. Є. - Об'єкти промислової власності в період глобалізації та розвитку інноваційного бізнесу (2009)
Кривенко Ю. В. - Види релігійних організацій (2009)
Чванкін C. А. - Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі (2009)
Черновалюк Ю. Ю. - Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України (2009)
Дербакова Ю. А. - Загальнотеоретичні аспекти захисту цивільних прав неповнолітніми (малолітніми) особами (2009)
Черногор Н. В. - Проблема строку прийняття та відмови від заповідального відказу (2009)
Вишняков О. К. - Характер та сучасні тенденції регулювання цивільних майнових відносин у Європейському Союзі (2009)
Ахмач Г. М. - Вплив цивільного права на регулювання договірних правовідносин членів сім'ї (2009)
Гареєв Є. Ш. - Проблеми захисту патентних прав за допомогою кримінально-правових способів (2009)
Аблятіпова Н. А. - Проблеми сурогатного материнства в Україні (2009)
Мінченко Р. М. - Правова активність особистості в умовах еволюції української державності (2009)
Кирилюк A. В. - Ліцензійний договір на використання літературних творів як вид авторського договору (2009)
Кузьменко Т. С. - Конвергенція складових компонентів бренда (2009)
Кулібаба B. С. - Щодо поняття бренда (2009)
Кулініч О. О. - Доменне ім'я як похідний засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб у мережі Інтернет (2009)
Мазуренко C. В. - Вільне відтворення бібліотеками об'єктів авторського права з ціллю навчання, науки та культури (2009)
Петренко В. С. - Деякі питання створення акціонерного товариства (2009)
Сидоренко М. В. - Деякі аспекти практичної реалізації положень Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (2009)
Симонян Ю. Ю. - Засновницький договір командитного товариства (2009)
Ульянова Г. О. - Контрольні повноваження організацій колективного управління (2009)
Денисенко К. В. - Право на дивіденди за Законом України "Про акціонерні товариства" (2009)
Заборовський В. В. - Загальні положення процедури конвертації акції (2009)
Синявська Я. С. - Підстави виникнення майнової відповідальності учасників повного товариства за його зобов'язаннями (2009)
Адамов А. С. - Історичні аспекти взаємного страхування (2009)
Адамова О. С. - Договір морського круїзу (2009)
Бабич І. Г. - Одностороннє розірвання договору (2009)
Березовський Р. С. - Право зворотної вимоги (регресу) за цивільним законодавством України (2009)
Булеца С. Б. - Договір про надання медичних послуг (2009)
Гончаренко B. О. - Вексель як вид боргового цінного паперу (2009)
Давидова І. В. - Види недійсних правочинів (2009)
Дрішлюк О. П. - Особливості розірвання договору як способу захисту цивільних прав та інтересів боржника (2009)
Єсіпова Л. О. - Цивільно-правові аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми фізичними особами (2009)
Кізлова О. С. - Специфіка договору застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2009)
Меденцев П. А. - Одностороння відмова від договору в контексті проблеми правових наслідків порушення зобов'язання (2009)
Чухрай Т. Р. - Міжнародно-правове та національне регулювання перевезення вантажу морським транспортом (2009)
Токарева В. О. - Страхування предметів мистецтва (2009)
Ткалич М. О. - Правова природа та особливості укладення контракту про спортивну діяльність (2009)
Абрамов Н. В. - Память об Илье Вениаминовиче Шерешевском (120 лет со дня рождения) (2009)
Вишняков О. К. - "Человек с "раньшего" времени..." (2009)
Самадурова В. В. - Шерешевський Ілля Веніамінович (2009)
Додин Е. В. - Воспоминания о И. В. Шерешевском (2009)
Стависький П. Р. - Шерешевский Илья Вениаминович (2009)
Завальнюк В. В. - Взаємодія суспільства і права: антропологічний вимір (2009)
Бігун В. С. - Правосуддя в цивільному судочинстві: обриси філософсько-правових особливостей здійснення (мета, предмет, право, суб'єкт, принципи) (2009)
Біла-Тіунова Л. Р. - Становлення та розвиток наукової думки щодо службової кар'єри в Російській імперії наприкінці XVIII — на початку XX ст (2009)
Подцерковний О. П. - Перспективи розвитку виключної компетенції господарських судів, Пироговський В. Т. (2009)
Бондик В. А. - Система захисту галузей економіки за законодавством про банкрутство (2009)
Середа Г. - Загальна характеристика забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства та роль прокурора в його здійсненні (2009)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судове рішення про поділ спільного майна подружжя як результат розгляду справи (2009)
Темченко О. В. - Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини (2009)
Ткаля О. В. - Особиста та колективна недоторканність як форма правового імунітету (2009)
Берлач Н. - Можливості участі України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку ринку органічного сільського господарства (2009)
Томчак Н. В. - Роль національних програм у сфері судової реформи в Україні (2009)
Василенко М. Д. - Пільги в оподаткуванні проектів технопарків як відображення спеціального режиму їх функціонування (2009)
Проць О. Є. - Правова свідомість молоді в Україні: особливості та види деформації (2009)
Джураєва О. О. - Правоохоронна діяльність у забезпеченні правопорядку в сучасній державі (2009)
Добровольська В. В. - Деякі питання валютного контролю у сфері господарювання (2009)
Козачук Д. А. - Особливості нагородних адміністративних процедур та напрями їх вдосконалення (2009)
Ульяновська О. В. - Сутність правової фікції (2009)
Іванченко О. М. - Проблема імплементації норм міжнародного права в національне кримінальне законодавство України (2009)
Погібко О. І. - Нормативно-правові питання розвитку системи забезпечення воєнної безпеки — складової національної безпеки і оборони України (2009)
Пацурківський П. С. - Пострадянська теорія бюджетного права: доробок, гідний викликам часу (2009)
Климнюк С. І. - Віхи становлення кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Ткачук Н. І., Романюк Л. Б. (2012)
Жулкевич І. В. - Здобутки і перспективи кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2007-2012 рр.), Галайчук І. Й., Дрижак В. І., Мороз Г. С. (2012)
Понятовський В. А. - Поширеність ентеровірусів у стічних водах (огляд літератури), Бобир В. В. (2012)
Марків І. М. - Антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії в умовах терапевтичного відділення міської лікарні (2012)
П'ятночка І. Т. - Порівняльне вивчення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз і рак легень, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2012)
Шманько В. В. - Стан місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічними колітами, Манащук Н. В. (2012)
Мирний Д. П. - Особливості структурно-функціонального стану лівого шлуночка серця у пацієнтів із гіпертонічною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2012)
Бабінець Л. С. - Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті, Шевчук Ю. В., Семенова І. В., Боровик І. О., Рябоконь С. С. (2012)
Шманько В. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи організму у хворих на хронічний панкреатит із патологією тканин пародонта, Чорній Н. В. (2012)
Слободян О. І. - Рання діагностика кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків, Берегуляк О. Ф. (2012)
Лобода В. Ф. - Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку, Миколенко А. З., Бутницький Ю. І., Орел О. С., Добровольська Л. І., Глушко К. Т. (2012)
Творко В. М. - Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту (2012)
Боровик І. О. - Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам'яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2012)
Вадзюк С. Н. - Стан вищої нервової діяльності у школярів молодших класів з йододефіцитом, Юрчишин О. М. (2012)
Дудар І. О. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів із хронічною хворобою нирок VД ст., яких лікують гемодіалізом, Гончар Ю. І., Буштинська О. В., Клим А. А., Абрагамович Х. Я., Савчук В. І. (2012)
Беденюк А. Д. - Характеристика локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2012)
Бігуняк В. В. - Біодеградуючі властивості ксенодермотрансплантата вторинного зрізу при пластиці в'ялогранулюючих ран, Ковальчук А. О., Романюк Т. В. (2012)
Герасимчук П. О. - Особливості морфологічних змін тканин ділянки рани у хворих із синдромом діабетичної стопи, Головата Т. К., Кісіль П. В., Павлишин А. В. (2012)
Демкович А. Є. - Вплив мікрофлори порожнини рота і неспецифічних чинників місцевого захисту на розвиток постекстракційних альвеолітів, Щерба В. В. (2012)
Чорненький М. В. - Клінічний перебіг хронічної венозної недостатності за системою оцінки тяжкості венозної патології у пацієнтів із рецидивом варикозної хвороби вен нижніх кінцівок (2012)
Задорожна Б. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при травматичній хворобі головного мозку (2012)
Риков С. О. - Ретроспективний аналіз та клінічна характеристика хворих на атрофії зорових нервів, Васюта В. А., Задояний Л. В. (2012)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті, Орел Ю. М. (2012)
Буртняк А. М. - Прогностична роль діастолічної дисфункції лівого шлуночка при гострій серцевій недостатності, Іркін О. І., Кушнір С. П. (2012)
Авдєєв О. В. - Зміни в тканинах пародонта молодих щурів за зміненої реактивності (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові, Герасимюк І. Є. (2012)
Цимбалюк В. І. - Мікро- та ультрамікроскопічна оцінка ефективності моделі ішемічного інсульту та його терапії автологічними стовбуровими мезенхімальними клітинами у щурів лінії Вістар, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Максим'юк В. В. - Окремі патогенетичні аспекти антипротеазного захисту при гострому панкреатиті (2012)
Даниленко І. А. - Порівняння різних методів оцінки життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Манжос О. П., Кащенко Л. Г., Антоненко О. М. (2012)
Глєбов О. М. - Стан артеріальної ланки судинної системи головного мозку за умов функціональної зміни мозкового кровообігу, Тананакіна Т. П., Якобсон О. О. (2012)
Гантімуров А. В. - Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті (2012)
Доцюк Л. Г. - Циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу в нефроні на тлі блокади центрального пейсмекера постійним світлом та зниження синтезу дофаміну в нирці, Бойчук Т. М., Кушнір І. Г., Кокощук Г. І. (2012)
Кузів І. Я. - Особливості структурної перебудови яєчників самок білих щурів з модельованим ожирінням та аліментарним виснаженням (2012)
Гнатюк М. С. - Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому, Доброродній А. В. (2012)
Полянський І. Ю. - Активність трипсину та a1-антитрипсину при гострому панкреатиті, Максим'юк В. В., Тарабанчук В. В., Бічер І. Г., Піжовський Є. С. (2012)
Василюк Н. В. - Заглотковий абсцес у пацієнта молодого віку, Оріщак Д. Т., Кіт Л. С., Герич О. М. (2012)
Цимбалюк В. І. - Сучасні науково-теоретичні концепти та методологія досліджень етіопатогенезу ішемічного інсульту, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Павлишин Г. А. - Сучасні уявлення про етіопатогенез ювенільного ревматоїдного артриту, Ковальчук Т. А. (2012)
Андрейчин С. М. - Клініко-патогенетичні засади хронічної серцевої недостатності, Голомша Т. О. (2012)
Фафула Р. В. - Вікові особливості Na+, K+-АТФазної активності лімфоцитів периферичної крові донорів та хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Личковська Н. Е., Єфремова У. П., Воробець З. Д., Калинський М. І. (2012)
Кравців В. В. - Серцеві прояви токсичного зоба в пацієнтів похилого і старечого віку, які проживають у регіоні йодного дефіциту, Шідловський О. В., Гулька Н. Я. (2012)
Кіхтяк О. П. - Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну у хворих із синдромом гіпотиреозу, Скрипник Н. В., Пасєчко Н. В. (2012)
Самогальська О. Є. - Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М., Мерецька І. В., Баб'як О. В. (2012)
Салтанова С. Д. - Діагностична ефективність неінвазивних методів визначення Helicobacter pylori при контролі ерадикації інфекції Helicobacter pylori у дітей (2012)
Юзвишина О. В. - Характер структурного ремоделювання сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця, Іванов В. П., Головко Л. Л. (2012)
Худойбердієв С. В. - Позалікарняна пневмонія у вагітних, Юсупова М. А., Юсупов А. Ш. (2012)
Заболотний Д. І. - Аспіринова тріада: гено-фенотипові особливості, Попович В. І., Островський М. М., Фіщук Р. М. (2012)
Солошенко В. В. - Особливості комбінованої травми в шахтарів при вибухах метано-вугільної суміші (2012)
Процайло М. Д. - Випадок патологічної перебудови проксимального кінця кісток гомілки у дитини (2012)
Хоперія В. Г. - Імуноцитохімічне дослідження тереоїдної пероксидази: застосування у цитологічній діагностиці вузлів щитоподібної залози в дітей (2012)
Величко В. І. - Фактори ризику виникнення ожиріння у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Габор Г. Г. - Особливості ураження печінки при різних клініко-морфологічних формах респіраторного дистрес-синдрому новонароджених, Орел Ю. М. (2012)
Ріга О. О. - Прогностична цінність клініко-інструментального обстеження новонароджених у критичних станах (2012)
Герасимюк І. Є. - Макроморфометрична характеристика органів травного тракту при експериментальному моделюванні гострої низької тонкокишкової непрохідності у щурів, Шкробот Л. В., Гойдало Т. Р. (2012)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації, Гаргула Т. І. (2012)
Левкін М. О. - Структурно-просторова перебудова артеріального русла привушної залози при експериментальній механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2012)
Литвинюк С. О. - Гістологічний стан гіпокампа при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С. (2012)
Марущак М. І. - Електронно-мікроскопічне дослідження легень щурів за умови гострого ураження легень у динаміці (2012)
Олещук О. М. - Оксид азоту та жовчовиділення (2012)
Островська Л. О. - Морфометрична характеристика динаміки ремоделювання судин органів травного тракту після усунення експериментального стенозу аорти у щурів (2012)
Свистун І. І. - Структурна реорганізація печінки білих щурів із модельованим тереотоксикозом (2012)
Стоян Н. О. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота (2012)
Фоміна К. О. - Порівняльна вікова динаміка маси та приросту маси щурів під довготривалим впливом антиоксидантного препарату "Тіотриазолін" та настойки ехінацеї пурпурової, Ющак М. В., Говда Р. В. (2012)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у вегетативній регуляції серця щурів з гіпотиреозом, Михайлюк В. М. (2012)
Погайдак О. Б. - Інноваційні аспекти організації природоохоронної діяльності в умовах обслуговуючих підприємств (2012)
Маслій С. М. - Клінічний "портрет" хворого з фібриляцією передсердь (2012)
Мисула І. Р. - Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із зниженою щільністю кісткової тканини, Бакалюк Т. Г., Вахновська Є. Є. (2012)
Ковальчук М. Т. - Біофізичні підходи до мікроскопічної діагностики демодикозу у хворих на розацеа (2012)
Пасєчко Н. В. - Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області, Ярема Н. І., Наумова Л. В. (2012)
Гощинський В. Б. - Структура післяопераційних ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок, Гаврилюк М. В., Гощинський П. В. (2012)
Панчишин Н. Я. - Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині, Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я. (2012)
Голяченко А. О. - Сучасна модель реабілітації в умовах санаторію (2012)
Заремба Є. Х. - Інтенсивність ліпопероксидації та активність ферментів системи антиоксидантного захисту в крові хворих із хронічною серцевою недостатністю при застосуванні озонотерапії, Кашаєва Г. Х., Заремба О. В., Бучак К. Х. (2012)
Гощинський В. Б. - Прогнозування ризику виникнення неспроможності кишкових анастомозів, Назарчук С. А., Гощинський П. В. (2012)
Коцюба О. І. - особливості впливу вальсартану і лізиноприлу на вегетативну та діастолічну дисфункцію у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Гребеник М. В., Ярема Н. І. (2012)
Іванова Л. А. - Показники спірографічного дослідження в дітей за різного ступеня тяжкості бронхіальної астми, Воротняк Т. М., Скращук Н. А. (2012)
Бабінець Л. С. - Параметри цитокінового статусу як маркер ефективності комплексного лікування хворих на поперековий остеохондроз із больовим синдромом, Надкевич А. Л. (2012)
Смачило І. В. - Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит, Гаврилюк М. Є., Боб А. О. (2012)
Салій З. В. - Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2012)
Мисула Ю. І. - Особливості терапії когнітивного дефіциту у хворих на параноїдну шизофренію (2012)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічні особливості та топографія сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця людини (2012)
Грищук М. І. - Вплив засобів захисту рослин на екосистему і людину (2012)
Семенюк Т. О. - Клапани серця: основні моменти їх розвитку, мікроскопічна будова та особливості кровопостачання (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об'єктивності семестрового тестування та об'єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з пропедевтики педіатрії, Сельський П. Р. (2012)
Бількевич Н. А. - Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії (2012)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і терапія серцевої недостатності, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова І. В. (2012)
Малик Ю. Ю. - Аномально розташовані струни лівого шлуночка серця як прояв сполучнотканинної дисплазії (2012)
П'ятночка І. Т. - Патоморфоз цитологічного складу крові у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., П'ятночка В. І. (2012)
Скрипник Н. В. - Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому (2012)
Боровик І. О. - Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гевко С. Р., Пастернак А. М., Бородюх І. І., Войтович Л. В. (2012)
Перцева Т. О. - Вплив небівололу та івабрадину в складі комплексної терапії на показники добового моніторування ЕКГ у пацієнтів з поєднанням ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Фесенко О. В. (2012)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни нирок при локальному та розлитому перитоніті (2012)
Авдєєв О. В. - Клінічна ефективність використання біотриту при лікуванні гінгівіту в юнаків (2012)
Нечай О. Р. - Неспецифічні адаптаційні реакції організму в працівників сірчаного виробництва, хворих на генералізований пародонтит, Бандрівський Ю. Л., Гнідь Р. М., Бандрівська Н. Н. (2012)
Лебідь О. І. - Стан тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла (2012)
Ішков М. О. - Спосіб лікування хронічного верхівкового періодонтиту з використанням препарату на поліетиленоксидній основі "Діоксизоль" (2012)
Левандовський Р. А. - Умовно-знімний протез на імплантатах при складній щелепно-лицевій патології (2012)
Лісяна Т. О. - Особливості мікроекології статевих шляхів у жінок з папіломавірусною інфекцією, Пономарьова І. Г., Доброчинська Л. І., Коблош Н. Д. (2012)
Борис О. М. - Динаміка гормонів сироватки периферичної крові залежно від схеми підготовки до оваріальної стимуляції кломіфен-цитратом у жінок із хронічною гіперандрогенною ановуляцією (2012)
Мисула І. Р. - Особливості перебігу пародонтиту в тварин з адреналіновою міокардіодистрофією, Суховолець І. О. (2012)
Велика А. Я. - Зміни показників тіобарбітурат-реакційних продуктів та продуктів окисно-модифікованих білків у нирках щурів за умов сольового навантаження на тлі сулемової нефропатії, Пішак В. П., Роговий Ю. Є., Мацьопа І. В. (2012)
Мерецький В. М. - Морфологічні порушення у структурах головного мозку на тлі експериментальної черепно-мозкової травми (2012)
Сатурська Г. С. - Негативні хронотропні реакції серця на ендогенний і екзогенний ацетилхолін у ранньому періоді при моделюванні дифузного кардіосклерозу (2012)
Шкробот Л. В. - Морфометрична характеристика перебудови судин тонкої кишки і селезінки при моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності в експерименті (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі, Герасимюк І. Є., Флекей Н. В. (2012)
Олещук О. М. - Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці, Шевчук О. О., Ніколаєва В. В. (2012)
Федорців О. Є. - Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини, Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М. (2012)
Тітова Н. С. - Дезадаптація серцево-судинної системи у дітей раннього віку на тлі постгіпоксичних уражень ЦНС, Самсоненко В. І., Дзікевич Л. О. (2012)
Левицький П. Р. - Вплив фотостимуляції на адаптаційні процеси у молодих осіб жіночої статі до фізичного навантаження з різним рівнем вегетативного гомеостазу (2012)
Починок Т. В. - Порушення ліпідного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Пономарева Г. В., Фік Л. О., Веселова Т. В. (2012)
Волошин М. А. - Внутрішньоутробна дія антигену як фактор, що сприяє розвитку алергічно-інфекційних захворювань у новонароджених, Матвєйшина Т. М. (2012)
Левенець С. О. - Вплив деяких медико-біологічних та соціальних чинників на результати лікування дівчаток-підлітків з вторинною аменореєю, Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А., Бондаренко В. А. (2012)
Павлишин Г. А. - Морфологічні зміни стінки сонної артерії при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків, Слободян О. І. (2012)
Одарчук І. В. - Особливості клінічного перебігу гострого пієлонефриту в дітей раннього віку (2012)
Шульгай О. М. - Застосування препарату "Мікразим" у лікуванні синдрому циклічного ацетонемічного блювання в дітей, Кабакова А. Б., Лобода В. Ф., Кінаш М. І. (2012)
Купріянова Л. С. - Морфологічні особливості будови яєчників плодів від матерів із фізіологічною вагітністю (2012)
Боярчук О. Р. - Імунокорегуюча терапія у дітей із хронічною ревматичною хворобою серця (2012)
Синенко О. А. - Медико-соціальні та біологічні чинники успішної лактації у жінок сільської місцевості Полтавської області, які міють дітей віком до двох років (2012)
Чайковська Г. С. - Клінічний та імунологічний стан здоров'я дітей, які проживають в районах з різним характером забруднення, Гнатейко О. З., Лук'яненко Н. С. (2012)
Федорців О. Є. - Медико-соціальні та екологічні проблеми дітей Тернопільської області, Голяк М. В., Корицький Г. І., Крупей В. Я. (2012)
Беш Л. В. - Аналіз динаміки структури сенсибілізації дитячого населення Львівської області до рослинного пилку, Новікевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2012)
Черненко Л. М. - Особливості перинатального анамнезу дітей із бронхолегеневою дисплазією (2012)
Сторожук І. В. - Ефективність використання L-карнітину в комплексній терапії ожиріння у дітей, Хромих К. В., Шаламай М. О., Анрікевич І. І., Однорогова Г. Г. (2012)
Сенаторова Г. С. - Медико-статистичний аналіз впливу соціально-біологічних факторів пренатального періоду на розвиток бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л., Галдіна І. М. (2012)
Верещагіна К. В. - Клініко-патогенетичні аспекти подагри, Бількевич Н. А., Бутвін І. М. (2012)
Васюта В. А. - Атрофії зорових нервів - нові підходи до класифікації (2012)
Зарудна О. І. - Лейкоцит та його роль у розвитку синдрому системної запальної відповіді (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об'єктивності комплексного семестрового тестового та об'єктивного структурованого клінічного іспитів із нервових хвороб як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря, Сельський П. Р. (2012)
Буртняк А. М. - Декомпенсація серцевої діяльності, фактори, що впливають на віддалені результати, Іркін О. І. (2012)
Корнага С. І. - Стан серцево-судинної системи хворих похилого віку в процесі хіміотерапії туберкульозу легень (2012)
Суслик Г. І. - Концентрація лептину та показники інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням, Сергієнко В. О., Урбанович А. М. (2012)
Копча В. С. - Досвід використання екстралакту у хворих на гострі кишкові інфекції вірусно-бактерійної етіології і хронічні захворювання травного каналу, асоційовані з дисбіозом кишечнику (2012)
Кавуля Е. В. - Особливості показників коагуляційного гемостазу хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з фібриляцією передсердь (2012)
Лепявко А. А. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень залежно від статі пацієнтів (2012)
Олійник Н. М. - Аналіз показників якості життя при терапії цирозу печінки (2012)
Рега Н. І. - Ефективність лікування тіотропіум бромідом хворих на резистентну до терапії бронхіальну астму (2012)
Юзвишина О. В. - Ураження коронарних судин у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і аортальним стенозом, спричиненим кальцинозом клапанів серця, Іванов В. П., Головко Л. Л. (2012)
Пінкевич О. Я. - Застосування L-аргініну аспартату в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2012)
Угляр Т. Ю. - Ендотеліальна дисфункція та ендогенна інтоксикація як критерій вибору методу хірургічного лікування хворих з обтураційною кишковою непрохідністю (2012)
Цимбалюк А. В. - Пластика опікових ран подрібненим субстратом кріоконсервованої аутологічної шкіри (2012)
Дуда К. М. - Стоматологічний прийом як фактор стресу для дітей дошкільного віку (2012)
Булик Р. Є. - Характеристика ефектів мелатоніну на стан гена ранньої функціональної активності c-Fos у суб'ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів (2012)
Герасимюк І. Є. - Макромікроскопічні та морфометричні особливості будови язика щурів у нормі, Федорович О. А. (2012)
Підручна С. Р. - Дослідження активності кардіоспецифічних маркерів за умов тяжкої та комбінованої травми (2012)
Мисула І. Р. - Імунологічні порушення та зміни пероксидного окиснення ліпідів у патогенезі пародонтиту при нормоергічному типі запалення, Цвинтарна І. Я. (2012)
Криницька І. Я. - Зміни газового складу артеріальної крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом, Кліщ І. М. (2012)
Рецензія на сучасний національний підручник "Пульмонологія та фтизіатрія" за редакцією Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького (2012)
Павлишин Г. А. - Особливості нітроксидергічних процесів при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2012)
Кінаш М. І. - Застосування препарату "Креон" в комплексній терапії ацетонемічного синдрому у дітей, Лобода В. Ф., Шульгай О. М. (2012)
Кузьміна І. Ю. - Гістологічні й гормональні особливості яєчників в експерименті при використанні в їжу ГМО-сої, Кузьміна О. О., Пасієшвілі Н. М. (2012)
Лобода В. Ф. - Актуальність паразитарних захворювань у дітей з патологією органів травлення, Глушко К. Т., Добровольська Л. І. (2012)
Синицька В. О. - Супровідна терапія ювенільного ревматоїдного артриту , Чубата О. Б., Юрик І. Е. (2012)
Федорців О. Є. - Вплив Омега-3-поліненасичених жирних кислот на імунний статус у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом, Ярема Н. М., Чубата О. Б. (2012)
Волянська Л. А. - Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Романюк Л. Б., Бурбела Е. І. (2012)
Косовська Т. М. - Клініко-психологічний статус у дітей з цукровим діабетом (2012)
Мазорчук Б. Ф. - Стан гідрації тканин у жінок із безпліддям при гіпотиреозі, Оксюта В. М. (2012)
Антонян М. І. - Профілактика та корекція ускладнень вагітності після використання допоміжних репродуктивних технологій, Щербіна І. М., Грищенко М. Г. (2012)
Іщак О. М. - Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на тлі дисплазії сполучної тканини (2012)
Лазуренко В. В. - Оцінка ризику трансформації клітинного пулу при неатиповій гіперплазії ендометрія, Муризіна І. Ю., Горбатовська Е. В. (2012)
Крицький І. О. - Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі кутор "Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня", Гощинський П. В., Боднарчук В. Л. (2012)
Левенець С. С. - Показники фізичного розвитку в дітей з бронхолегеневою патологією (2012)
Павлишин Г. А. - Епідеміологічна ситуація щодо надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей м. Тернополя, Левандовська К. В. (2012)
Федорців О. Є. - Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей, Левенець С. С., Косовська Т. М. (2012)
Чанишева Г. І. - Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації: зміст і значення (2010)
Сирота І. М. - Страховий (трудовий) стаж як головна умова пенсійного забезпечення у солідарній системі (2010)
Додіна Т. М. - До питання про реалізацію права на працю осіб із сімейними обов'язками (2010)
Харитонова Л. І. - Особливості пенсійного забезпечення працівників водного транспорту (2010)
Вишновецька С. В. - Системний підхід у дослідженні методологічних проблем загальної теорії трудового права: постановка проблеми (2010)
Сонін О. Є. - Способи захисту права на відпустку судом (2010)
Тарасенко B. С. - Інформаційні технології у трудових відносинах (2010)
Краснов Є. В. - Основні трудові права в актах ООН (2010)
Лаврів О. Я. - Принцип забезпечення належної винагороди за працю в трудовому законодавстві України (2010)
Клейменова C. М. - До питання про засоби забезпечення договірних зобов'язань, спрямованих на надання послуг (2010)
Потопахіна О. М. - Міжнародні стандарти захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Слюсар А. М. - Форми державного нагляду і контролю у сфері захисту трудових прав працівників (2010)
Дробот Ж. А. - Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника (2010)
Чанишев Р. І. - Інформація про персональні дані працівника та її захист (2010)
Волошина С. М. - Акти МОП про безпеку і гігієну праці та законодавство України (2010)
Больбот А. В. - Конституційно-правові засади соціального захисту в Україні та проблеми їх реалізації (2010)
Рудницька О. П. - Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права (2010)
Римар І. А. - Особливості правового статусу працівника і роботодавця як суб'єктів індивідуальних трудових відносин (2010)
Приміч Д. В. - Право на колективні переговори і укладання колективних договорів у міжнародних актах та законодавстві України (2010)
Тарасюк Т. М. - Закони як джерела права соціального захисту України (2010)
Пожаров Ю. В. - Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах (2010)
Шулипа М. Ю. - Дія актів трудового законодавства у часі за проектом Трудового кодексу України (2010)
Пожарова О. В. - Міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок (2010)
Каракаш И. И. - О правовом регулировании отношений собственности на природные объекты и их ресурсы (2010)
Черемнова А. І. - Водний фонд України як об'єкт правової охорони (2010)
Степська О. В. - Правове регулювання дарування та міни як угод із земельними ділянками (2010)
Платонова Є. О. - Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України (2010)
Харитонова Т. Є. - Зміни у земельному законодавстві щодо виникнення та оформлення прав на земельну ділянку (2010)
Годованюк A. Й. - До питання щодо визначення правового режиму земель в Україні (2010)
Юрескул B. О. - Вдосконалення правового регулювання роздільного збирання твердих побутових відходів (2010)
Чумаченко І. Є. - Організаційно-правові засади інспекторського реагування щодо використання та охорони водних об'єктів та їх ресурсів (2010)
Калишук Л. А. - Теоретико-правові аспекти захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі (2010)
Палій H. І. - Поняття та юридичні ознаки земель рекреаційного призначення (2010)
Погорєлова О. М. - Особливості використання земель водного фонду на орендних умовах (2010)
Сальман I. Ю. - Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі (2010)
Терлецька Л. М. - Відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам при самовільному зайнятті земельних ділянок (2010)
Фролова H. В. - Поняття водно-болотних угідь та їх класифікація (2010)
Караханян К. М. - Об'єкти та суб'єкти земельних аукціонів (2010)
Швець Є. І. - Порівняльний аналіз колізій у концесійному законодавстві України (2010)
Ріпенко A. І. - Правовий режим земель, зайнятих вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів (2010)
Недов И. Н. - Обеспечение экологических прав территориальных общин спецуполномоченными местных советов (2010)
Городецька I. А. - Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель як носій державно-владних функцій та повноважень (2010)
Завальнюк B. В. - Антропологічний вимір та проблеми взаємовідносин суспільства і права (2010)
Юлдашев О. X. - Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне реформування у сфері освіти) (2010)
Галицький І. В. - Типи толерантності в сучасному суспільстві (2010)
Арнаутова Л. П. - Методологія і методи в правовій спадщині О. В. Сурілова (2010)
Бірюков Р. М. - Правовий розвиток в умовах глобалізації (2010)
Авдюгін Р. Г. - Забезпечення прав людини в Україні: міжнародні та національні засоби забезпечення (2010)
Терзі О. О. - Інтеграційний процес: засади правового регулювання (2010)
Севостьянова Н. І. - Виконання рішень Європейського суду з прав людини як форма імплементаційних процесів (2010)
Бондик В. А. - Трансформація відносин власності та її правовий зв'язок з інститутом банкрутства (2010)
Дятленко Н. М. - Використання норм основного закону Німеччини для врегулювання господарської діяльності (2010)
Бачеріков О. В. - Доказування в адміністративних справах, пов'язаних з виборчим процесом (2010)
Закаленко О. В. - Право на позов в адміністративному судочинстві (2010)
Фоміч Г. В. - Щорічне оцінювання діяльності публічних службовців: організаційно-правовий аспект (2010)
Федоров В. А. - Підстави класифікації та види державного боргу (2010)
Солдатський В. В. - Інститут процесуальних строків у стадії кримінального судочинства (2010)
Кравчук В. М. - Місце і функціональне призначення прокуратури в системі державної влади (2010)
Крикливий Р. М. - Ризики в діяльності державного обвинувача потребують комплексного аналізу та оцінки (2010)
Погібко О. І. - Правові засади врегулювання військового співробітництва — складової оборонного курсу держави (2010)
Грушко М. В. - Поняття "військовополонений" в міжнародному гуманітарному праві (2010)
Антонюк Н. О. - Об'єктивні ознаки складу продовжуваного злочину, Ясеницький В. Є. (2010)
Іванченко О. М. - Теорія гармонізації монізму і дуалізму у співвідношенні норм національного та норм міжнародного права (2010)
Супруновський A. І. - Проблеми формування міграційної політики України (2010)
Личко В. С. - Суб'єкти одержання безоплатної правової допомоги в Україні (2010)
Клочков В. О. - Еволюція застосування програмних актів у праві України (2010)
Іваницький О. Ю. - Правовий статус Автономної Республіки Крим у сучасних реаліях державного управління (2010)
Кравчук В. М. - Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні (2010)
Сахарук І. С. - Перспективи розвитку національного законодавства щодо заборони дискримінації у сфері праці (2010)
Погребняк Н. М. - Роль науково-дослідницьких організацій та науково-педагогічних шкіл у системі вищої педагогічної освіти Великобританії (2010)
Дмитришин Ю. Л. - Організація міського самоврядування в місті Торунь на основі хелмінського права (2010)
Кравчук М. В. - Новаторське видання у сфері військового права (2010)
Харитонов Є. О. - Формування "права загальної справедливості" в англосаксонській системі права, Гейко М. О. (2010)
Ибраева A. С. - Проблемы реализации права на свободное перемещение в свете председательствования Казахстана в ОБСЕ в 2010 году: международный и национальный опыт, Нездемковский В. В. (2010)
Булеца С. Б. - Право особи на безпечне довкілля для життя та здоров'я (2010)
Гуйван П. Д. - Питання захисту приватних прав особи, що виникають з публічно-правових спорів. Темпоральні аспекти (2010)
Гринько С. Д. - Ідеологічне значення римського права (2010)
Кісель B. Й. - До питання про організаційно-правову форму юридичних осіб публічного права (2010)
Адамова О. С. - Поняття та джерела туристського права (2010)
Бабич И. Г. - Принцип справедливости в римском праве и в современном гражданском праве Украины (2010)
Матійко М. В. - Засоби реалізації інформаційної функції цивільного права (2010)
Некіт К. Г. - Давньоримські категорії "fides" і "aequitas" як підґрунтя фідуціарних правовідносин (2010)
Форманюк (Валентин) В. В. - Поняття та ознаки локальних норм (2010)
Давидова І. В. - До питання про правову природу недійсності правочину (2010)
Деревнін B. С. - Правовий статус структурних підрозділів товарної біржі (2010)
Капталан И. М. - Политическая партия как субъект гражданского права (2010)
Чванкін C. А. - Особливості правового статусу третіх осіб у цивільному процесі України (2010)
Голубєва Н. Ю. - Поняття та система принципів цивільного процесуального права (2010)
Макода В. Є. - Цивільно-правові аспекти систематизації та удосконалення законодавства у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності, Борисова К. С. (2010)
Кулініч О. О. - Правова охорона персонажу літературного твору як "юридично значимого" елемента твору (2010)
Гареєв Є. Ш. - Розвиток вітчизняного патентного законодавства в дорадянські часи (2010)
Романадзе Л. Д. - Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні (2010)
Ульянова Г. О. - Деякі питання співавторства (2010)
Кривенко Ю. В. - Право власності на землю релігійних організацій (2010)
Терещенко В. Ю. - Самочинне будівництво: цивілістичні підходи до визначення поняття (2010)
Василенко М. Д. - Створення національної інноваційної системи та її правове забезпечення (2010)
Кирилюк А. В. - Відповідальність за майнову шкоду, заподіяну невиконанням умов ліцензійного договору (2010)
Воронина Н. В. - Підстави та способи набуття права власності (2010)
Кузьменко Т. С. - Поняття, стуктурні компоненти та види бренда (2010)
Дербакова Ю. А. - Неповнолітні (малолітні) як суб'єкти авторських правовідносин (2010)
Сафончик О. І. - Деякі питання правового регулювання правовідносин "фактичного подружжя" щодо взаємного утримання (2010)
Глиняна К. М. - Порівняльно-правова характеристика режиму окремого проживання подружжя за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2010)
Гончаренко В. О. - Охорона спадкового майна (2010)
Черногор H. В. - Час відкриття спадщини за заповітом з умовою (2010)
Цибульська О. Ю. - Правовий режим заповідальних розпоряджень (заповідального відказу і покладення) за законодавством України, Росії та Франції (2010)
Нечипуренко О. М. - Укладання договору перевезення пасажирів таксомоторами: цивільно-правовий аналіз, Резніченко С. В. (2010)
Отраднова О. О. - Критерії протиправності та правомірності в деліктних зобов'язаннях (2010)
Шишка I. Р. - Зміст договору на маркетингові дослідження (2010)
Кізлова О. С. - Функції застави у цивільному праві (2010)
Ткалич М. О. - Проблемні аспекти укладення, виконання і розірвання трансферних контрактів за законодавством України (2010)
Балан Я. В. - До питання розірвання договору найму житла (2010)
Гужва А. М. - Роль і місце категорії інтересу у договірних зобов'язаннях (2010)
Лукавецька О. М. - Правове регулювання обміну житла: чинне законодавство та тенденції розвитку (2010)
Озернюк Г. В. - Історичні джерела рентних правовідносин (2010)
Березовський Р. С. - Співвідношення регресних зобов'язань та суброгації (2010)
Самойленко Г. В. - Реалізація права особи на свободу пересування у договорі перевезення пасажира (2010)
Єсіпова Л. О. - Піднайом жилого приміщення в державному та громадському житлових фондах за чинним законодавством України (2010)
Адамов А. С. - Взаємне страхування судновласників. Досвід європейських країн (2010)
Токарева B. О. - Договір страхування предметів мистецтва та культурних цінностей (2010)
Степанович Д. Г. - Договір обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2010)
Ківалова Т. С. - До питання про визначення підстав зміни договору найму житла, Омельчук О. С. (2010)
Смілянець І. П. - Переведення боргу за законодавством зарубіжних країн (2010)
Чухрай Т. - Правова природа договору фрахтування (чартеру) (2010)
Церковна О. В. - Щодо механізму реалізації функцій цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди (2010)
Клім С. І. - Деякі проблемні питання відшкодування моральної шкоди (2010)
Завальнюк В. В. - Предмет юридичної антропології та теорії держави і права: особливості взаємодії (2010)
Якубовська Н. О. - Взаємодія економічних та політичних суб'єктів у рамках міжнародного правого порядку: історичний погляд (2010)
Стратонов B. М. - Реформування кримінально-процесуального законодавства України у світлі євроінтеграційних процесів (2010)
Трофімова Л. В. - Фінансова звітність як засіб фінансового менеджменту (2010)
Джолос C. В. - Етатистська держава як цінність (2010)
Пироговський B. Т. - Уточнення виключної компетенції судів має сприяти вирішенню проблем підвідомчості справ (2010)
Пархета A. А. - Полеміка розуміння поняття правового прецеденту (2010)
Нечипоренко C. І. - Поняття адміністративної процедури проходження служби в органах прокуратури (2010)
Лещенко Д. С. - Співвідношення дефініцій "комунальні юридичні особи" та "муніципальні юридичні особи" (2010)
Форманюк (Вікторія) B. В. - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2010)
Димитрова М. В. - Органы адвокатского самоуправления в Федеративной Республике Германии (2010)
Мельниченко Н. О. - Конституційно-правові засади освітньої політики країн Скандинавії (2010)
Горбатенко О. В. - Основні ознаки правовідносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (2010)
Латковська Т. А. - Розвиток фінансово-правових відносин у сучасних умовах (2010)
Солдатенко О. В. - До питання кошторисно-бюджетного фінансування (2010)
Чанишева А. Р. - Речові та зобов'язальні іпотечні цивільні правовідносини (2010)
Габріадзе М. - Формування категорії зобов'язань, що виникають у зв'язку зі створенням загрози охоронюваним законом правам та інтересам у цивільному законодавстві (2010)
Додин Е. В. - Товарищ и учитель! (2010)
Завальнюк B. В. - Держава з позицій юридичної антропології (2010)
Нечипоренко C. І. - Проходження служби в органах прокуратури як різновид публічної служби (2010)
Дрьомін В. М. - Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту (2010)
Кізлова О. С. - Інститут застави в сучасних правових системах (2010)
Лукашев О. А. - До питання щодо організаційно-майнової природи фінансового правовідношення (2010)
Данілко Н. І. - Розмежування правосуб'ектності органів місцевого самоврядування різного рівня у земельних відносинах (2010)
Гасанова А. К. - Про зміст категорії "правовий конфлікт" у діяльності органів виконавчої влади (2010)
Званчук А. В. - Професійність і компетентність у правовій сфері: поняття та співвідношення (2010)
Калишук Л. А. - Щодо визначення понять "форми" та "способи" захисту екологічних прав громадян України (2010)
Клім С. І. - Природне та позитивне право: реальність чи ілюзорність аналогії? (2010)
Сакали М. Я. - Правова природа юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень (2010)
Чухрай Т. Р. - Визначення поняття "морська пригода" і його значення (2010)
Мінченко Р. М. - Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2010)
Андронов І. В. - Сутність та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами (2010)
Бігун В. С. - Здійснення правосуддя в цивільному судочинстві: про право, правосудність і розсуд (філософсько-правові аспекти) (2010)
Волкова H. В. - Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) (2010)
Стоянова Т. А. - Процесуально-правова природа справ про усиновлення (2010)
Ахмач Г. М. - Захист прав людини у цивільному судочинстві (2010)
Голубцова Е. А. - Особенности участия третьих лиц в семейно-правовых спорах (2010)
Зайвий Т. В. - Правова природа видів цивільного судочинства у юридичній літературі та законодавстві України: порівняльний аналіз (2010)
Іліопол І. М. - Порівняльний аспект принципів цивільного процесуального права інших держав (2010)
Ільїна Ю. П. - Визначення правового статусу нотаріуса у Російській Федерації (2010)
Казаков Ю. Ю. - Проблемы раскрытия информации, содержащей банковскую тайну (2010)
Можаровська К. В. - Юридична природа цивільного позову у кримінальному судочинстві (2010)
Неклеса Ю. В. - Цивільний процесуальний кодекс України: проблеми реалізації принципів змагальності й диспозитивності (2010)
Полтавчук Ю. О. - Шляхи вдосконалення цивільно-процесуального права України на основі досвіду США (2010)
Самборська Ю. В. - Правовий статус прокурора щодо справ про позбавлення батьківських прав (окремі аспекти) (2010)
Соломахіна О. М. - Дослідження процесуальних особливостей призначення і проведення судово-психіатричної експертизи (2010)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судові докази у справах щодо поділу спільного майна подружжя (2010)
Харитонов Є. О. - Деякі питання розмежування цивільних правовідносин інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин, Харитонова О. І. (2010)
Ківалова Т. С. - Особливості зобов'язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (2010)
Адамова О. С. - Співвідношення понять "послуга" і "обслуговування" у сфері туризму (2010)
Гареєв Є. Ш. - Поняття винаходу у законодавстві України: проблеми та недоліки (2010)
Гонгало Р. Ф. - Поняття та характерні риси суперфіцію за римським приватним правом (2010)
Матійко М. В. - Місце юридичних фактів у реалізації інформаційної функції цивільного права (2010)
Омельчук О. С. - Зміна договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача (2010)
Орзіх Ю. Г. - Виникнення зобов'язань за брокерським договором (2010)
Романадзе Л. Д. - Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань в Україні (2010)
Чванкін С. А. - Порядок визначення прізвища, імені та по батькові дитини (цивільно-правові, сімейно-правові та цивільно-процесуальні аспекти) (2010)
Адамов А. С. - Товариства взаємного страхування (2010)
Гаверська І. В. - Цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини та шляхи їх вирішення (2010)
Сергиенко B. В. - Правовое регулирование оказания бытовых услуг потребителю (2010)
Зудіхін О. В. - Захист права на участь у товаристві та отримання інформації про діяльність товариства суб'єктами корпоративних відносин за цивільним законодавством України (2010)
Касілова Д. Ю. - Володіння за набувальною давністю як особливий вид володіння (2010)
Карпов Р. В. - Особливості переходу прав за заставною (2010)
Михайлюк Г. О. - Історичні передумови виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг (2010)
Озернюк Г. В. - Порядок укладення рентних договорів (2010)
Сербова A. В. - Правовое регулирование поставки природного газа потребителю — гражданину (2010)
Токарева B. О. - Суб'єкти правовідносин страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату (2010)
Черногор Н. В. - Загальний та спеціальний строк для прийняття спадщини за цивільним законодавством України (2010)
Ківалов С. В. - Вплив міжнародного кримінального правосуддя на світовий правопорядок (2011)
Завальнюк В. В. - Еволюція антропологічних знань у правовому вимірі (2011)
Дрьомін В. М. - Механізми інтернаціоналізації злочинності, Зелінська Н. А. (2011)
Крижановський A. Ф. - Сучасний правовий порядок: контури теорії (2011)
Словська І. Є. - Принцип гласності у діяльності Верховної Ради України (2011)
Поляков І. - Роль соціологічного способу тлумачення при застосуванні розсуду в правоохоронній діяльності (2011)
Самсін І. Л. - Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз у методологічному контексті тлумачення (2011)
Григорьев B. А. - Субъектный состав участников конституционного судопроизводства в Украине: классификация, законодательное регулирование, правовое положение (2011)
Езеров А. А. - Конституционная безопасность с позиций конфликтологического подхода (2011)
Абакуменко Е. В. - Вопросы реализации принципа диспозитивности в праве (2011)
Балух Д. В. - Державна посада як об'єкт державного управління (2011)
Стець О. М. - Принципи управління державною службою в Україні (2011)
Гасанова А. К. - Етапи та стадії виникнення, становлення та функціонування адміністративної юстиції в Україні (2011)
Чанишева Г. І. - Особливості обчислення окремих видів строків у трудовому праві (2011)
Сирота І. М. - Система соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни за законодавством України (2011)
Краснов Є. В. - Основні трудові права у проекті Трудового кодексу України (2011)
Лагутіна І. В. - Моббінг на робочому місці: правовий аспект (2011)
Трюхан О. А. - Міжнародно-правові стандарти зайнятості населення та законодавство України (2011)
Вишновецька С. В. - Юридична техніка як складова методології науки трудового права (2011)
Потопахіна О. М. - Становлення та розвиток законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Шамшина І. І. - Місце та зміст юридичної відповідальності у структурі правового статусу роботодавця (2011)
Вапнярчук Н. М. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців (2011)
Рудницька О. П. - Поняття та класифікація гарантійних виплат (2011)
Дробот Ж. А. - Поняття пенсійного страхування (2011)
Сокол М. В. - Права та гарантії працівників у процесі проведення страйку за трудовим законодавством України та за законодавством зарубіжних держав (2011)
Стрельцова О. В. - Еволюція джерел права ЄС в галузі юстиції та правоохоронної діяльності (2011)
Римар І. А. - Особливості правового регулювання індивідуально-трудових відносин за участю іноземців (2011)
Приміч Д. В. - Порядок укладання колективних договорів за міжнародними актами та законодавством України (2011)
Сорочишин М. В. - Узгоджувальні процедури як одна з основних форм соціального діалогу (2011)
Лазор І. В. - Соціальне значення спеціальної дисциплінарної відповідальності та проблеми її правового регулювання (2011)
Форманюк В. В. - Поняття дисципліни праці: теоретичний аналіз (2011)
Кайтанський О. С. - Правове забезпечення працевлаштування молоді в Україні (2011)
Шишлюк М. О. - Проблеми правового регулювання житлового забезпечення військовослужбовців (2011)
Карплюк В. О. - До проблеми зайнятості літніх працівників (2011)
Тішко Д. А. - Міжнародно-правові стандарти регулювання праці моряків (2011)
Больбот А. В. - Міжнародно-правові акти про соціальне обслуговування та законодавство України (2011)
Зогий І. М. - Міжнародно-правові стандарти медичної допомоги та законодавство України (2011)
Андронова В. А. - Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин (2011)
Чанишев Р. І. - Міжнародні стандарти захисту персональних даних працівника і законодавство України (2011)
Пожарова О. В. - Особливості правового регулювання праці осіб із сімейними обов'язками (2011)
Пасечнік О. В. - Поняття і предмет колективного трудового спору за законодавством України, Республіки Білорусь та Російської Федерації (2011)
Жуган Р. - Дисциплінарна відповідальність суддів (2011)
Шулипа М. Ю. - Дія локальних нормативно-правових актів, що містять норми трудового права (2011)
Голобородько В. О. - Локальне правове регулювання технологічного процесу (2011)
Твердовський І. М. - Принцип заборони дискримінації в системі принципів правового регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Трубіцин Д. В. - Відсторонення працівника від роботи: історико-правовий огляд (2011)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за проектом Трудового кодексу України (2011)
Мельник П. В. - Вплив соціуму на ранню (первинну) профілактику ризиків професії (2011)
Андріїв В. В. - Щодо природи обов'язкових соціально-забезпечувальних страхових правовідносин (2011)
Андріїв В. М. - До питання захисту трудових прав працівників (2011)
Сауляк Ю. В. - Поняття та класифікація спорів з питань соціального забезпечення (2011)
Царюк М. 3. - Поняття та види робочого часу за проектом Трудового кодексу України (2011)
Додін Є. В. - Митна злочинність: поняття та структура (2011)
Прокопенко В. В. - Місце міжнародного митного права у системі міжнародного права (2011)
Федотов О. П. - Розробка та погодження технологічних схем з процедур пропуску та здійснення митного контролю на державному кордоні України: невизначена проблема (2011)
Додіна Є. Є. - Митне оформлення вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійних організацій в Україні (2011)
Карпенко Г. Л. - Деякі питання щодо аналізу проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" (2011)
Міщенко І. В. - Правові основи логістизації митних процедур в Україні (2011)
Давиденко Л. М. - Правові проблеми реєстрації морських суден під "зручними" прапорами (2011)
Дударь А. П. - Право контроля государства порта за соблюдением исполнения некоторых международных соглашений (Port State Control) (2011)
Звягінцева Д. С. - Аналіз заходів та форм видалення затонулого судна у контексті Найробійської конвенції від 18 травня 2007 р (2011)
Мінченко Р. М. - Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції (2011)
Труба В. І. - Про сумісність приватного і публічного інтересів у сімейному праві (2011)
Заморська Л. І. - Примусовість та соціальна нормативність як передумови формування нормативності права (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Зобов'язання держави розслідувати можливі расистські мотиви насильницьких дій в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2011)
Петренко В. С. - Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин (2011)
Аркуша Л. І. - Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності (2011)
Стась Е. П. - Проблеми окремих публічно-господарських обмежень у страховій діяльності (2011)
Валах В. В. - Спадкування фактичного подружжя за законом (2011)
Матійко М. В. - Цінність цивільно-правової інформації як важливий аспект дослідження інформаційної функції цивільного права (2011)
Романадзе Л. Д. - Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам (2011)
Масін В. М. - Особливості правового статусу агроторгових домів, створених у формі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2011)
Кужильна К. В. - Особливості відшкодування шкоди, завданої учасниками дорожнього руху (2011)
Власова Г. П. - Сутність та завдання спрощеного кримінального судочинства (2011)
Антонюк Н. О. - Критерії визначення вартості майна, яким заволоділа особа (2011)
Нестеренко С. С. - Щодо питання про кодифікацію права міжнародної відповідальності (2011)
Сидор В. Д. - Система земельного законодавства України: теоретичні аспекти (2011)
Свириденко В. М. - Про конфлікти у сфері оподаткування: теоретико-правовий аспект (2011)
Вакарюк Л. В. - Місце бюджетного права в системі фінансового права України (2011)
Хохуляк В. В. - Методологічні орієнтири науки фінансового права (2011)
Сухий Р. М. - Система органів, що здійснюють валютне регулювання в Україні (2011)
Федоров В. А. - Види державного боргу України (2011)
Машковська Л. В. - Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності (2011)
Калошина А. О. - Негативні наслідки демократичних змін щодо спрощення умов ведення господарської діяльності у деяких аспектах охорони навколишнього природного середовища (2011)
Орловська Н. А. - Деякі питання побудови кримінально-правових санкцій у контексті процесів криміналізації та пеналізації (2011)
Добровольський Олег. - Беззбиткові тиражі та зниження фінансових ризиків у книговиданні (2012)
Назаркевич Євгенія. - Художні засоби створення дизайну видань для дітей із використанням особливостей стерео і варіозображень, Осипова Тетяна. (2012)
Чернявский Георгий. - Фундаментальное культурологическое исследование (2012)
Глущенко Володимир. - У світлі сучасних підходів (2012)
Тур Оксана. - Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2012)
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек (2012)
Воскобойнікова-Гузєва Олена. - Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) (2012)
Трачук Людмила. - Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" (2012)
Бондарчук Оксана. - Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Тишевська-Шапошник Ольга. - Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання (2012)
Мішакіна Юлія. - Використання сервісів Web 2.0 та Web 3.0 у навчальному процесі (2012)
Шелестова Анна. - Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи (2012)
Політова Олена. - Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції (2012)
Лук'янченко О. - Зародження та розвиток шкільних бібліотек Луганщини в роки перших п'ятирічок (2012)
Бібліотека — в історичному просторі трьох епох (2012)
Веремчук Тетяна. - Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні (2012)
XXV Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: у дзеркалі цифр і фактів (2012)
Досвідом діляться газетярі та редактори світу (2012)
Книжкові горизонти (2012)
Погореловська Ірина. - Системі ISBN 40 років, системі ISMN — 20 (2012)
Гавриш Богдана. - Перспективи переходу видавничо-поліграфічної галузі на метричну систему одиниць, Гунько Степан., Ющик Олег. (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Кочупалова Віта. - Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика ''Літопис книг'' за 2010—2011 рр.), Клюшніченко Олена. (2012)
Геращенко Михайло. - Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня, Добровольська Людмила. (2012)
Соколов Віктор. - Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних та історико-біографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці (2012)
Бакуменко Лариса. - Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій (2012)
Філіпова Людмила. - Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів (2012)
Варенко Володимир. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх документознавців на прикладі дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" (2012)
Ковальчук Г. - Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) (2012)
Бондар Юрій. - Інформаційні війни на Стародавньому Сході (2012)
Зніщенко Микола. - Пізнаваймо бібліотечну Україну разом (2012)
Дубовик Олена. - Маємо що показати світові (за матеріалами ЗМІ) (2012)
Шляхом співробітництва і прогресу (2012)
Ківалов С. В. - Важливий етап реформи кримінальної юстиції: про нове кримінально-процесуальне законодавство України (2011)
Фесенко Л. І. - До питання щодо діяльності судових палат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011)
Завальнюк В. В. - Правова реальність в антропологічному вимірі (основні напрями дослідженнь) (2011)
Богданов В. С. - Ідея справедливості в соціальній політиці сучасної демократичної держави: політико-правовий вимір (2011)
Дрёмин B. Н. - Деинституционализация и криминализация власти как факторы делигитимации современного государства (2011)
Глубоченко C. М. - Функції світогляду у правозастосовчій діяльності: поняття та елементи (2011)
Яровенко Л. А. - Концепция "политики права" в российской философско-правовой мысли (2011)
Кравчук В. М. - Філософська площина осягнення правового простору (2011)
Аніщук Н. В. - Становлення понятійного апарату тендерного права у вітчизняній юриспруденції (2011)
Свиридюк Н. П. - Юридичні колізії як властивість законодавства перехідного періоду (2011)
Чистякова Ю. В. - Семіотичний підхід у порівняльно-правових дослідженнях: когнітивні можливості використання (2011)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх до XX століття (2011)
Храпенко О. О. - Поняття та зміст прокурорського нагляду у сфері захисту прав і свобод неповнолітніх (2011)
Галицький I. В. - Філософсько-правові аспекти толерантності (2011)
Козловская З.-О. Н. - Юридическая элита: специфика и критерии определения (2011)
Проць О. - Прояви правового нігілізму у студентської молоді в Україні (2011)
Димитрова М. В. - Поняття та сутність принципів адвокатського самоврядування (2011)
Атаманова Н. В. - Забезпечення правового порядку в Україні інституціями запорізького козацтва (2011)
Остапенко Т. О. - Застосування норм звичаєвого права як важливий чинник розвитку правової системи України-Гетьманщини у другій половині XVII — 80-х рр. XVIII ст (2011)
Тарасенко В. С. - Державна соціальна допомога як вид матеріального забезпечення дітей-інвалідів (2011)
Андронова В. А. - Юридичні факти у трудовому праві: поняття, ознаки та властивості (2011)
Кіндюк Б. В. - Радянське законодавство про колгоспні ліси (2011)
Федчун Н. О. - Щодо проблем визначення поняття "безпека мореплавства" в галузі захисту транспортної діяльності (2011)
Маслій І. В. - Детермінанти виникнення та функціонування тіньової економіки (2011)
Зелінська Н. А. - Морально-політичні фактори формування права притулку і інституту екстрадиції в міжнародному праві: історична ретроспектива (2011)
Нестеренко C. C. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю та права людини (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Стандарти доказування та презумпція дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини (2011)
Севостьянова H. І. - Право на індивідуальну заяву до Європейського суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність (2011)
Voloc A. - Harmonization of the Ukrainian législative base of organ transplantation with the législation of the European Union (2011)
Терзі О. О. - Проблема визначення місця інтеграційного права в системі права України: загальнотеоретичні основи (2011)
Цвігун Л. А. - Текстуалізм та інтенціоналізм — основні підходи в тлумаченні ісламського права (2011)
Словська I. Є. - Порядок формування і повноваження керівних органів парламенту: порівняльно-правова характеристика (2011)
Мишина Н. В. - Современный украинский конституционализм и биоэтика (2011)
Григорьев B. А. - Компаративистское исследование сущности и правовой природы конституционного судопроизводства в Украине (2011)
Стець О. М. - Цілі, завдання і функції управління державною службою в Україні (2011)
Білуга C. В. - Поняття і значення інституту підсудності (2011)
Аракелян М. М. - Особливості визначення та обчислення строку звернення до адміністративного суду (2011)
Топор І. В. - Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії (2011)
Заморська Л. І. - Нормативність як специфічна властивість актів судової влади (2011)
Свида О. Г. - Особливості реалізації окремих конституційних принципів судоустрою та судочинства в організації діяльності адміністративних судів (2011)
Хохуляк В. В. - Поняття в системі науки фінансового права (2011)
Харитонов Є. О. - Сім'я як концепт сімейного законодавства (2011)
Калітенко О. М. - Щодо необхідності розширення предмета шлюбного договору: постановка проблеми (2011)
Сафончик О. І. - Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин (2011)
Яніцька І. А. - Правовий статус патронату як форми сімейного виховання (2011)
Карпов Р. В. - Заставна як забезпечення іпотечних цінних паперів (2011)
Кривенко Ю. В. - Способи набуття права власності релігійними організаціями (2011)
Матійко М. В. - Аспекти впливу інформаційної функції цивільного права, що виділяються відповідно до етапів поведінки, яка становить об'єкт інформаційної функції цивільного права (2011)
Балан Я. В. - Реалізація права на житло шляхом укладення договору найму (оренди) (2011)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості примусового обміну житла (жилих приміщень) (2011)
Деревнін B. С. - Загальні засади визначення правосуб'єктності товарної біржі (2011)
Капталан И. М. - Деятельность политических партий как субъектов гражданского права (2011)
Островська Л. А. - Вплив правил про дисциплінарну відповідальність суддів на застосування норм цивільного процесуального права (2011)
Соколянський Д. В. - Забезпечення позову у цивільному процесуальному праві України (2011)
Неклеса Ю. В. - Еволюція принципів змагальності та диспозитивності у цивільному процесі України (2011)
Іліопол І. М. - Правова природа інституту апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції (2011)
Рубля О. - Аналогія закону та аналогія права в цивільному процесі України (2011)
Волкова Н. В. - Представництво в цивільному процесі: поняття, мета та завдання (2011)
Соломахіна О. М. - Загальні основи судово-експертної діяльності експертів, працюючих у державних експертних установах (2011)
Стоянова Т. А. - Визначення та місце стадії провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України (2011)
Ахмач Г. М. - Процесуальні особливості реалізації принципу змагальності на окремих стадіях цивільного процесу (2011)
Сидоренко М. В. - Суб'єктивні права, свободи та інтереси як об'єкт судового захисту (постановка проблеми) (2011)
Гуменний Р. В. - Торговельна марка та комерційне (фірмове) найменування як об'єкти інтелектуальної власності та їх правовий захист (2011)
Кирилюк А. В. - Організації колективного управління авторськими і суміжними правами як учасники відносин, які виникають щодо використання літературних творів (2011)
Ульянова Г. О. - Складні та складені твори як об'єкт правовідносин інтелектуальної власності (2011)
Кулініч О. О. - Умови надання правової охорони творам та окремим їх елементам (2011)
Саглаєва Н. О. - Конституційні основи права інтелектуальної власності України (2011)
Михайлюк Н. П. - Становление прономинальной подсистемы в современном английском языке (2011)
Наконечний Ю. В. - Мотиваційне поле морських торговельних портів (2011)
Машковська Л. В. - Проблеми погодження господарського та податкового законодавства у сфері некомерційного господарювання (2011)
Стась Е. П. - Господарсько-правове забезпечення страхування інвестиційних ризиків (2011)
Орехова І. С. - Поняття і сутність державного контролю у сфері господарської діяльності (2011)
Острівний І. М. - Питання правової регламентації видів господарської діяльності вищих навчальних закладів приватної форми власності (2011)
Попелюк В. П. - До питання повноважень правоохоронних органів з контролю у сфері господарювання (2011)
Злакоман І. М. - Особливості розмежування компетенції між загальними та господарськими судами України з вирішення інвестиційних спорів (2011)
Свириденко В. М. - Значення принципів права у регулюванні податкових відносин та розв'язанні податкових конфліктів (2011)
Бандоля Л. Г. - Історико-правовий аналіз запобігання ухиленню від відбування покарання у вигляді виправних робіт (2010)
Марисюк К. Б. - Система майнових покарань у проектах Кримінального кодексу Польщі 1916–1917 рр. (2010)
Віхляєв М. Ю. - Проблеми правового регулювання процедури створення професійних правничих громадських організацій в Україні (2010)
Волкова Н. В. - Про митний контроль та імпорт фармацевтичної продукції (2010)
Данелюк В. І. - Контроль за провадженням посередницької діяльності митного брокера (2010)
Довгополик А. А. - Кредитні спілки в механізмі адміністративно-правового регулювання: аналіз правових ознак (2010)
Ігонін В. К. - Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України (2010)
Ігонін Р. В. - До питання предмета адміністративного права (2010)
Ляшук Р. М. - Порядок дій прикордонників після застосування силових заходів (2010)
Озерський І. - Прокурорський нагляд за дотриманням прав та свобод людини і громадянина (юридично-психологічний аспект) (2010)
Павленко Є. Б. - Пріоритетні напрямки адаптації національного митного законодавства з профілактики порушень митних правил до міжнародних стандартів (2010)
Перепьолкін С. М. - Міжнародно-правове забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги з митних питань (2010)
Резнік І. М. - Характеристика переміщення через митний кордон як юридичного факту (2010)
Романенко В. В. - Контроль вивезення сільськогосподарської продукції у Митному прототипі ЄС як захід нетарифного регулювання (2010)
Самборська Ю. Л. - Правове регулювання формування системи митної служби України (2010)
Федотова І. О. - Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг митними органами України за принципом "єдине вікно”, "єдиний офіс” (2010)
Удод М. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб, Літус О. Г. (2010)
Shcherbyna V. I. - Social and legal basis for corruption infringement prevention in the Customs Service of Ukraine, Frolova N. V. (2010)
Зуєва О. А. - Застосування преюдиціальних фактів у господарському процесі (2010)
Латинін О. А. - Визначення поняття кредитора у справах про банкрутство (2010)
Мандичев Д. В. - Державні інспекції в Україні: адміністративно-правовий статус (2010)
Алфьоров С. М. - Погроза в кримінальному праві України: проблеми теорії та практики (2010)
Богатирьов І. Г. - Жертва злочину в місцях позбавлення волі, Моісеєв Є. М. (2010)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки (2010)
Зеленецкий В. С. - Инновационные принципы современной уголовно-процессуальной политики Украины (2010)
Пузирьов М. С. - Правове регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк (2010)
Сюр С. В. - Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими: порівняльний аналіз (2010)
Шкода С. А. - Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2010)
Антонов К. В. - Збільшення правоохоронних повноважень митних органів у контексті розвитку митного та оперативно-розшукового законодавства, Варава В. В. (2010)
Хоменко Н. А. - Мотивація і запобігання контрабанді (2010)
Любива Ю. В. - Міжнародне митне співробітництво – перспективний напрямок наукових досліджень (2010)
Ківалов С. В. - Право на звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом: проблеми теорії і правового регулювання (2011)
Завальнюк В. В. - Конфлікт і особа у світі, що змінюється: витоки антропологічного розуміння (2011)
Дрьомін B. М. - Концептуальні основи теорії інституціоналізації кримінальних практик як предмета інституціональної кримінології (2011)
Фесенко Л. І. - Правова природа роз'яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011)
Свида О. Г. - До питання щодо вдосконалення інституту присяги прокурорських працівників (2011)
Зелинская Н. А. - Морское пиратство как конвенционное преступление (2011)
Нестеренко C. С. - Кодифікація норм про відповідальність міжнародних організацій (2011)
Юлинецкая Ю. В. - Интерпретационный потенциал как дифференциальный признак международного нормативно-правового акта (2011)
Дрёмина-Волок Н. В. - Установление и осуществление уголовной юрисдикции как международно-правовое обязательство государства (2011)
Лещенко А. В. - Генезис філософсько-правових уявлень про правову поведінку (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Розуміння правового статусу суб'єктів бюджетних правовідносин в юридичній науці (2011)
Ягунов Д. В. - Чи можна продавати "право карати"? (філософсько-правовий аналіз феномена в'язничної приватизації) (2011)
Оцяця A. C. - Сутність та зміст охоронної функції кримінального права (2011)
Гуртовенко О. Л. - Щодо запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб (2011)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх з XX століття (2011)
Храпенко О. О. - Правові та організаційні проблеми реалізації прокурорського нагляду за дотриманням прав неповнолітніх, що перебувають у виховних колоніях (2011)
Маслій I. В. - Тіньова політика як прояв тіньової економіки (2011)
Ізовіта А. М. - Злочинність у сфері ринкового обігу земель як об'єкт кримінологічного вивчення (2011)
Марчук A. І. - "Тюремні відпустки" у кримінально-виконавчому законодавстві та пенітенціарній практиці України (2011)
Харитонов Є. О. - Одеська цивілістика XIX ст.: сукупність особистостей чи наукова школа (2011)
Басай О. В. - Принципи цивільного права в Давньому Римі (2011)
Орзіх Ю. Г. - До історії формування та розвитку римського нотаріату (2011)
Heiko M. O. - Reception of Roman Law in England (2011)
Бабич І. Г. - Визначення місця принципу справедливості в сучасній системі принципів права (2011)
Крисань Т. Є. - Класифікація збитків у цивільному праві України (2011)
Адамова О. С. - Співвідношення понять морського публічного й морського приватного права (2011)
Ахмач Г. М. - Касаційне оскарження як гарантія захисту прав людини (2011)
Давидова І. В. - Поняття та ознаки обману як підстави недійсності правочину (2011)
Комаров В. А. - Врегулювання відносин стосовно лікарських засобів в Україні (2011)
Молодецький Р. А. - Судове правозастосування як особливий вид правореалізації (в аспекті тлумачення договору) (2011)
Карпов Р. В. - Особливості використання заставних (2011)
Сєвєрова Є. С. - Проблемні питання визнання недійсними прилюдних торгів у судовому порядку (2011)
Сидоренко М. В. - Правова природа права на судовий захист (2011)
Бойчук Д. В. - Право особи на життя в системі особистих немайнових прав: проблеми теорії і практики (2011)
Вороніна Н. В. - До поняття знахідки як безхазяйної речі (2011)
Сафончик О. І. - Деякі питання розвитку законодавства з питань виникнення та припинення шлюбно-сімейних правовідносин (2011)
Шишка О. Р. - Соматичні права та перспективи розвитку їх в Україні (2011)
Адаховська Н. С. - Опіка над майном за цивільним законодавством України (2011)
Касілова Д. Ю. - Підстави виникнення і припинення володіння (2011)
Копилова Ж. В. - Житло як родове поняття одноквартирного житлового будинку громадян України (2011)
Цибульська О. Ю. - Правовідносини, що виникають внаслідок покладення на спадкоємця обов'язку вчинити дії для суспільно корисної мети (2011)
Черногор Н. В. - Визначення строків та термінів у спадковому праві України (2011)
Харитонова О. І. - Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності (2011)
Бааджи Н. П. - Піратство як порушення авторських та суміжних прав (2011)
Гареєв Є. Ш. - Опублікування як спосіб використання твору (2011)
Саглаєва Н. О. - Щодо проблеми системи принципів права інтелектуальної власності України (2011)
Латковська Т. А. - Фінансова політика держави у сфері банківської діяльності (2011)
Кирилюк А. В. - Динаміка зобов'язань за ліцензійним договором на використання літературних творів (2011)
Колісник A. С. - Специфіка використання ліцензійних угод ком'пютерного програмного забезпечення (2011)
Кривенко Ю. В. - Законодавство України про релігійні організації як юридичні особи (2011)
Кулібаба B. С. - Риси недобросовісної конкуренції за законодавством країн світу (2011)
Симонян Ю. Ю. - Ознаки та особливості відповідальності за правопорушення у сфері корпоративних відносин (2011)
Сляднєва Г. О. - Правове регулювання передачі комерційної таємниці у договорах комерційної концесії (2011)
Борейко О. М. - Перші кроки формування інституту банкрутства у цивільному праві (2011)
Зудіхін О. В. - Захист права на отримання прибутку та виплату дивідендів суб'єктів корпоративних відносин за цивільним законодавством України (2011)
Капталан І. М. - Поняття непідприемницьких товариств (2011)
Кетрарь А. А. - Поняття та ознаки об'єкта авторського права (2011)
Mykhailiuk G. - Civil liability of the banks in the sphere of non-traditional banking transactions and services (the experience of the United Kingdom) (2011)
Позова Д. Д. - Житлово-будівельний кооператив як кооператив споживчого типу (2011)
Сорвачов О. В. - Охорона промислових зразків (2011)
Ківалова Т. С. - Стан та перспективи розвитку досліджень інституту зобов'язань відшкодування шкоди у вітчизняному цивільному праві (2011)
Балан Я. В. - Права та обов'язки учасників договору найму (оренди) житла (2011)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості обміну жилих приміщень у будинках (квартирах), що належать громадянам (на праві приватної власності) (2011)
Голубєва Н. Ю. - Характеристика елементів зобов'язання (2011)
Жила О. В. - Проблема визначення елементів регресного зобов'язання (2011)
Кізлова О. С. - Іпотека рухомого майна — особливий вид застави (2011)
Омельчук О. С. - Деякі спірні питання зміни договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача (2011)
Смілянець І. П. - Деякі аспекти договору франчайзингу за законодавством України (2011)
Чанишева А. Р. - Предмет іпотеки за законодавством України (2011)
Бубіна А. І. - Деякі особливості відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2011)
Варавко А. Ю. - Цивільне правове регулювання порядку проведення конкурсів на право укладання договору (2011)
Головачов Я. В. - Цілі застосування суброгації у страхових правовідносинах (2011)
Карнаух Б. П. - Вина як умова деліктної відповідальності в країнах англо-американської правової сім'ї (2011)
Некіт К. Г. - Становлення інституту довірчого управління майном в Україні, Республіці Молдова та Російській Федерації (2011)
Подчаха Д. В. - Істотні умови іпотечного договору (2011)
Приходько A. А. - Особливості укладення договору про надання послуг аварійного комісара (2011)
Степанович Д. Г. - Послуга як об'єкт цивільних прав (2011)
Суха Ю. С. - До питання про систематизацію договорів у сфері професійного спорту (2011)
Токарева B. О. - Історичні аспекти страхування цивільної відповідальності (2011)
Чухрай Т. Р. - Страхування ризиків у товариствах взаємного страхування (2011)
Федотова І. О. - Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правового статусу суб’єктів митних правовідносин (2012)
Гаркуша В. В. - Форми адміністративно-правової діяльності працівників ДАІ щодо контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів (2012)
Іванов О. В. - Система органів виконавчої влади – суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі митної справи (2012)
Кривонос М. А. - Організація взаємодії митних органів щодо надання взаємної адміністративної допомоги з питань порушень митного законодавства (2012)
Кунєв Ю. Д. - Проблеми теорії та методології адміністративно-правової науки (2012)
Ліпинський В. В. - Щодо визначення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування в митних органах України (2012)
Мошинська О. В. - Спрощення зовнішньоекономічної діяльності засобами митного регулювання: нормативно-правова модель і перспективи розвитку, Мазур А. В. (2012)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання митних відносин в Україні: фінансово-правовий аспект (2012)
Романенко В. В. - Попередній документальний контроль: перспективи вдосконалення нормативно-правового забезпечення (2012)
Рудницька Ю. О. - Аналіз причин недобросовісної поведінки учасників адміністративного судочинства на прикладі податкових спорів та можливі шляхи її обмеження (2012)
Шевчук О. М. - Митна вартість лікарських засобів як захід митно-тарифного регулювання: правові аспекти (2012)
Валуєва Н. О. - Що таке строки в цивільному праві?, Совенко А. А. (2012)
Заскока К. О. - Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації, Стрижак І. В. (2012)
Тулянцева В. А. - Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів в Україні (2012)
Зуєв В. А. - Особливості митно-правового регулювання документального контролю переміщення відходів (2012)
Шуміло О. М. - Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під час переміщення товарів та природних об’єктів через митний кордон (2012)
Батраченко Т. С. - Відмежування ст. 1591 КК України від суміжного адміністративного проступку, передбаченого ст. 21215 КУпАП (2012)
Гмирко В. П. - Об’єктивізм як технологічна засада способу доказування в кримінальному процесі (2012)
Зинченко И. А. - Уголовно-процессуальная политика в контексте уголовной политики государства (2012)
Гемай С. О. - Складність і динамічність кримінально-процесуальних відносин, як один із елементів у дослідженні гіпотези норм кримінально-процесуального права (2012)
Макаренко Е. И. - Затримання підозрюваних у вчиненні злочинів: проблеми теорії, законодавства і практики його застосування в Україні (2012)
Одинцов О. В. - Рівні організованої злочинності: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти (2012)
Сокуренко О. М. - Окремі питання кваліфікації злісного ухилення від виконання робіт засудженим, що відбуває покарання у вигляді обмеження волі (2012)
Обшалов С. В. - Взаємодія оперативних працівників та слідчих під час проведення невідкладних слідчих дій (2012)
Корольов Ю. О. - Психологічні підходи до причин злочинної діяльності (2012)
Васильєва Л. О. - Класифікація банківських операцій: теоретичне та практичне значення (2012)
Шейко В. М. - Соціокультурологічні аспекти України в роки незалежності (2011)
Рудавіна І. Г. - Періодизація історіографії з історії театральних музеїв України (1923–1991) (2011)
Воронова Л. М. - З історії пам’яткоохоронної справи на Харківщині в другій половині ХХ ст. (2011)
Лиман С. І. - Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах професора Київського університету Олексія Івановича Ставровського (1811–1882 рр.) (2011)
Кочарян С. Г. - Релігійна діяльність харківських вірмен (1917–1938) (2011)
Щедрін А. Т. - Фантастикознавство як навчальна дисципліна: філософсько-культурологічні виміри (2011)
Гришин В. В. - Особливості формування єдиного інформаційного простору України на державному рівні (2011)
Назаровець С. А. - Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації (2011)
Балаклицький М. А. - Консерватори і медіа: протестантська критика нових ЗМК (2011)
Жукова В. П. - Еволюціонування наук безпечного існування професійно-діяльнісного середовища бібліотеки (2011)
Кузнецова М. М. - Комунікаційно-корпоративні ресурси з краєзнавства як результат діяльності бібліотечних об’єднань у регіоні (2011)
Кобєлєв О. М. - Особливості інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у суспільних підсистемах (2011)
Литвиненко Н. К. - Біобібліографічні покажчики в системі краєзнавчих бібліографічних посібників Донбасу: історико-комунікативний аспект (2011)
Коханова І. О. - Вплив чинників збереження на стан схоронності документних фондів (2011)
Смага О. В. - Форсайт-метод та інформаційний моніторинг: подібності й відмінності (2011)
Хащина Х.О. - Архівні ресурси органів державної влади в інформаційному суспільстві: термінологічний та типологічний аналіз (2011)
Васильченко М. М. - Концепція синергетики в дослідженні архіву як соціально-комунікаційної структури (2011)
Булах Т. Д. - Cутнісні ознаки радіореклами (2011)
Бакун О. В. - Вплив етичних та оцінних категорій на формування дискурсу української регіональної преси рекламного типу (2011)
Пелехата О. Г. - Розвиток стандартів електронного обміну даних у web-технологіях (2011)
Біличенко О. Л. - Теоретичні основи дослідження концепту "художня література" в системі соціокомунікаційного знання (2011)
Литвиненко О. О. - Особливості сучасного етапу еволюції мультимедійного середовища (2011)
Гавриш Н. Б. - Електронні ресурси Інтернету з фармацевтичної галузі: аналіз інформаційно-пошукових можливостей (2011)
Савченко А. А. - Постмодернізм як соціокультурне явище (2011)
Лесюк О. В. - Особливості інформаційних потреб фахівців митної галузі України (2011)
Снурнікова Ю. М. - Новини з перцем та бульбашками: інфотейнмент на сучасному українському інформаційному телебаченні (2011)
Коваленко І. П. - Правова культура як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2011)
Дмитренко Т. О. - Дослідження педагогічних об’єктів на підґрунті законів функціонування і розвитку (2011)
Мельник Ю. Б. - Моделювання соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров’я школярів (2011)
Ріхтер О. Є. - Педагогічні особливості викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей (2011)
Марченко О. Г. - Уточнення психолого-педагогічної сутності поняття "навчальна інформація" (2011)
Нагаєв В. М. - Управління якістю професійної підготовки кадрів аграрної сфери (2011)
Максимовська Н. О. - Сучасний стан дозвіллєвої сфери в Україні: соціально-педагогічний аспект (2011)
Гура В. В. - Питання фахової підготовки майбутніх учителів музики в умовах сьогодення (2011)
Завальнюк B. В. - Філософсько-антропологічні основи дослідження конфліктності світу в епоху глобалізації (2011)
Фесенко Л. І. - Функціонування Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у контексті реформування судової системи України (2011)
Аракелян М. Р. - Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної Української держави (2011)
Нечипоренко C. І. - Класифікація персоналу в органах прокуратури (2011)
Дремин В. Н. - Организованная преступность, терроризм и бизнес: международно-правовые и криминологические аспекты, Зелинская Н. А. (2011)
Загурський О. Б. - До питання про теоретичні проблеми державної правової політики у сфері боротьби зі злочинністю (2011)
Кузембаєв О. С. - Конституція України і джерела кримінального права України (2011)
Оцяця A. С. - Дефініція функції кримінального права (2011)
Дмитрук М. М. - Об'єкт кримінального проступку (2011)
Стойловський Р. В. - Соціальні та правові підстави криміналізації залишення в небезпеці (2011)
Сікан О. М. - Стан та перспективи кримінально-правової охорони сім'ї в законодавстві України (2011)
Брайловська А. І. - Діяння як ознака об'єктивної сторони злочину невиконання чи неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (2011)
Уманець Т. Ю. - Кримінально-правова відповідальність за злочинні діяння у сфері незаконного обігу наркотиків за законодавством Європейського Союзу (2011)
Гуртовенко О. Л. - Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв'язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні (2011)
Березовська Н. Л. - Досягнення цілей покарання неповнолітніх (2011)
Стрелковська Ю. О. - Маргінальність як чинник рецидивної злочинності (2011)
Мельничук Т. В. - Кримінологічна безпека: сутність та концептуальне обґрунтування (2011)
Ізовіта А. М. - Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються на земельному ринку (2011)
Ягунов Д. В. - Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? (філософсько-правовий аналіз) (2011)
Марчук А. І. - Особливості перекласифікації засуджених до позбавлення волі (соціально-правова характеристика) (2011)
Кльован Н. В. - Поняття і зміст кримінально-виконавчих і кримінологічних функцій режиму в місцях позбавлення волі (2011)
Василяка Д. К. - Проблемні питання визначення понять та термінів у кримінально-процесуальному законі України (2011)
Ковальчук С. О. - Правові презумпції у кримінальному процесі України: поняття, ознаки і система (2011)
Шилін Д. В. - Дія загальноправових преюдицій у кримінальному процесі (2011)
Шевчук В. П. - До питання про критерії класифікації порушень кримінально-процесуального закону (2011)
Волошина B. К. - Щодо змісту принципу вільної оцінки доказів у кримінальному процесі (2011)
Стоянов М. М. - Властивість належності доказів: поняття та зміст (2011)
Калужинський О. В. - Оцінка в діяльності судді в стадії попереднього розгляду кримінальної справи (2011)
Пшенічко C. О. - Категорія оскарження у кримінально-процесуальній доктрині: деякі проблеми визначення змісту (2011)
Кіцен Н. В. - Система загальних умов перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили: проблеми структурування (2011)
Пожар В. Г. - Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України (2011)
Динту B. А. - Обстановка злочину в структурі криміналістичної характеристики злочину (2011)
Москаленко Г. В. - Перелік типових слідчих ситуацій для кожного етапу розслідування (2011)
Томин C. В. - Особливості застосування оперативної закупки як засобу отримання інформації про злочини, пов'язані зі збутом наркотичних засобів (2011)
Плахотіна В. М. - Призначення й провадження деяких видів експертиз на початковому етапі розслідування хабарництва, вчиненого співробітниками правоохоронних органів (2011)
Мавед О. О. - Використання судово-медичної експертизи у розслідуванні злочинів у сфері охорони здоров'я (2011)
Ващук О. П. - Планирование расследования при разбойном нападении на инкассаторов (2011)
Афанасьева М. В. - Суб'єктивація та суб'єктивізм у виборчій інженерії (2011)
Мамедов H. - Анализ некоторых аспектов правового регулирования принципов формирования органов выборных властей (2011)
Гаврилюк Ю. О. - До проблеми забезпечення позову у справах щодо оскарження актів і дій Вищої ради юстиції (2011)
Григор'єв В. А. - Політико-правова природа Конституційного Суду в системі поділу влади (2011)
Езеров А. А. - Институт досрочного прекращения полномочий парламента: украинский опыт (2011)
Mishyna N. V. - Corporate social responsibility and educational and research institutions as one of the stakeholders (2011)
Харенко О. О. - Адміністративно-правовий статус центрального органу виконавчої влади: проблема змісту (2011)
Корнута Л. М. - Перспективи розвитку функцій державного управління економікою України (2011)
Топор I. В. - Процесуальний статус представника в адміністративному судочинстві (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського