Мостовенко Н. А. - Сутність понять "проблемний кредит" та "проблемна кредитна заборгованість" у банківській діяльності, Коробчук Т. І. (2015)
Кондіус І. С. - Математичні методи оцінки банківської системи (2015)
Сущенко О. М. - Фіскальна роль та сервіс великих платників податків Італії, Пислиця А. В. (2015)
Ткаченко Н. В. - Страхування життя в Україні: оцінка стану та перспективи розвитку (2015)
Трусова Н. В. - Економічна сутність фінансового потенціалу як системи в управлінні фінансами підприємств (2015)
Амбарчян В. С. - Структура фінансової та бюджетної звітності ВНЗ: вітчизняні правила і зарубіжні стандарти складання та подання (2015)
Амбарчян М. С. - Фінансова звітність державних університетів України, Британії та США: аналітичний аспект (2015)
Baryshevsky I. - Modern forms of labor payment and motivation in agriculture, Kosir Y. (2015)
Замлинський В. А. - Інформаційне забезпечення процесів венчурного інвестування в Україні: обліково-оціночний аспект (2015)
Садовська І. Б. - Сутність інжинірингу та його вплив на розвиток управлінського обліку (2015)
Бурлуцька С. В. - Експортна детермінанта соціально-економічної пружності (2015)
Палійчук Є. С. - Аналіз стану соціальної інфраструктури Закарпатської області, Жуков С. А. (2015)
Почтовюк А. Б. - Кадрове забезпечення підприємства: маркетинговий підхід, Кратт О. А., Пряхіна К. А. (2015)
Чукаєва І. К. - Регіональна складова виробничої інфраструктури (2014)
Лоханова Н. О. - Застосування методу моделювання в управлінні трансакційними витратами як інструмент впливу на стан економічної стійкості підприємства (2014)
Бурова Т. А. - Наукові основи контролю в управлінні підприємством (2014)
Катан Л. І. - Фінансові ресурси підприємства та особливості їх формування, Сидоренко А. І. (2014)
Бараник З. П. - Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження, Романенко І. О. (2014)
Сафонов Ю. М. - Система будзаощаджень як шлях для вдосконалення житлового іпотечного кредитування в Україні (2014)
Якубів В. М. - Напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: тенденції, прогноз та оптимізація (2014)
Shvydanenko G. O. - Managing social infrsastructure, Rykunich A. Iu. (2014)
Вертель В. В. - Розвиток залізничної професійно-технічної освіти в Україні (2014)
Коноплянникова М. А. - Генезис ринкових умов розвитку управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг (2014)
Стоянова О. Є. - Саміт "Групи двадцяти": характеристика, найважливіші підсумки петербурзького форуму (2014)
Біда С. О. - Організаційно-методичний механізм впровадження управлінського обліку на вітчизняних підприємствах (2014)
Бойківська Г. М. - Організаційні аспекти покращення внутрішніх економічних відносин на плодоовочевих переробних підприємствах Вінницької області, Дончак Л. Г. (2014)
Скрипко Т. О. - Підвищення ефективності економіки за допомогою удосконалення інструментів державного регулювання інноваційної активності бізнесу (2014)
Пахомова І. Г. - Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України, Сірія Н. Т. (2014)
Конаков И. В. - Характеристика методов и моделей для диагностики кризисного состояния компаний, Смелянский Ю. Л., Белик В. Д. (2014)
Михайленко О. Г. - Роль державної фінансової підтримки у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства (2014)
Далєвська Т. А. - Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми та перспективи вирішення (2014)
Семенко С. С. - Характеристика методів управління підприємствами галузі телекомунікацій, Новикова І. В. (2014)
Комар І. С. - Види офшорних зон та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку (2014)
Рева Є. Р. - Сучасний стан державного бюджету України (2014)
Бесараб С. А. - Малые предприятия в металлургической отрасли: современные тенденции (2014)
Пластун В. Л. - Проблеми використання сучасних портфельних теорій в процесі управління портфелями цінних паперів, Пластун О. Л. (2014)
Нікітіна О. Б. - Проблеми розвитку російсько-українських економічних відносин на міжрегіональному рівні (2014)
Добрик Л. О. - Фінансова безпека банку як основа його стійкості, Запорожець Г. В. (2014)
Семенча І. Є. - Управління кредитним портфелем банку в сучасних економічних умовах в Україні: проблеми та шляхи їх подолання, Ткачова А. А. (2014)
Білецька І. М. - Економічний механізм екологічного регулювання, як передумова стійкого розвитку (2014)
Демидова М. М. - Негативні засоби мотивації та їх роль в стимулюванні роботи працівників сільськогосподарських підприємств (2014)
Крупка А. Я. - Державно-приватне партнерство в галузі культури і мистецтва: стан і перспективи розвитку (2014)
Лозовик Д. Б. - Національні тенденції розвитку ринку молока і молочних продуктів (2014)
Куришко Л. А. - Бухгалтерський облік розподілу фінансових результатів спільної діяльності (2014)
Терлецька Г. С. - Інформаційні технології на ринку послуг: проблеми, зміни, розвиток, Бабич О. В. (2014)
Шевченко В. О. - Стан і перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні (2014)
Князєва Т. В. - Розробка механізму управління екологічними проблемами при наявності або відсутності міжнародних угод (2014)
Лисенко Ж. П. - Фінансовий ринок України – стан, тренди та напрями розвитку (2014)
Гоменюк О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку світового та українського ринків яєць та яєчних продуктів, Круліковська Н. В. (2014)
Авласенко О. А. - Сучасні тенденції розвитку виноробства в Україні і її регіонах (2014)
Саприкіна Н. В. - Державно-приватне партнерство в економічній теорії та практиці (2014)
Бала В. В. - Іноземне інвестування в машинобудівній галузі, Харитон І. Ю. (2014)
Почтовюк А. Б. - Інструменти вдосконалення відносин в середовищі "індивід-держава-внз-роботодавець" (2014)
Микало О. І. - Матричний метод оцінювання доцільності застосування аутсорсингу промисловими підприємствами (2014)
Келічавий А. В. - Політика протекціонізму як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки країни (2014)
Кушнір Л. В. - Методика моделювання точки беззбитковості приміських пасажирських перевезень залізничним транспортом (2014)
Хопчан В. М. - Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2014)
Олексієнко Р. Ю. - Основи державного контролю та регулювання міжнародної торгівлі об’єктами фауни і флори в Україні, Влаєв К. О., Левенцов В. Д. (2014)
Постний А. В. - Дискусійні питання сутності та функцій недержавних пенсійних фондів (2014)
Ткачук А. В. - Актуальні проблеми міжнародної комунікаційної політики фірм на ринку України (2014)
Рядно О. А. - Економетричні моделі у дослідженні ринку праці в промислово-розвинутому регіоні, Кондрус Л. Л., Хрущ Я. В. (2014)
Лебеденко С. О. - Оцінка ефективності рекламної компанії (2014)
Довгалюк В. В. - Венчурний інвестор як агресор у вітчизняному бізнесі (2014)
Малишенко К. А. - Подієвий аналіз як інструмент інвестиційної політики (2014)
Іщенко М. І. - Аналіз зовнішнього середовища як складова стратегічного аналізу, Нусінов В. Я. (2014)
Бець М. Т. - Значення екологічних інновацій у формуванні конкурентної політики підприємств регіону, Косовська В. В. (2014)
Моісеєнко Ю. М. - Державна підтримка та стимулювання нанотехнологій в Україні (2014)
Савченко С. М. - Науково-методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2014)
Нагорна О. О. - Система технічного регулювання як складова інноваційного розвитку економіки України (2014)
Сагер Л. Ю. - Стратегічне планування діяльності промислових підприємств на прикладі ТОВ "Імпульс", Зарубіна В. В. (2014)
Зоря О. П. - Методика внутрішнього аудиту кредитних операцій ПАТ "ВТБ Банк", Шевченко Н. В. (2014)
Крот Л. М. - Фінансування виставкової діяльності земствами лівобережної України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Лех Т. А. - Цикличность развития человеческого капитала (2014)
Синюченко М. И. - Имеют ли деньги значение? (2014)
Шашкевич О. Л. - Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю, Машко А. І. (2014)
Максименко І. Я. - Особливості обліку необоротних активів бюджетних установ (2014)
Сенічкіна О. Е. - Активізація інноваційної праці фахівців у промисловості на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні (2014)
Касперович Ю. В. - Розвиток системи регулювання та контролю трансфертного ціноутворення в Україні (2014)
Босовська М. В. - Особливості інтеграційних процесів у туризмі (2014)
Ковальська К. В. - Особливості і тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні (2014)
Степанова О. В. - Стратегічні орієнтири розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я України (2014)
Ткаченко С. А. - Апогей інформаційного забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями (2014)
Кунін Е. Л. - Теоретичні аспекти функціонування та використання біржових інвестиційних фондів (ETF), як інструменту ефективного хеджування фінансових інвестицій (2014)
Сабов А.-М. І. - Економічні та організаційні методи удосконалення лізингу в оновленні основних засобів підприємств (2014)
Гончарук О. О. - Корпоративні облігації у механізмі фінансування діяльності підприємств (2014)
Сенів М. Т. - Особливості запровадження трансфертного ціноутворення в Україні (2014)
Багрій М. В. - Кластер – перспективний напрям розвитку туристично-рекраційного регіону (2014)
Понедільчук Т. В. - Інтелектуальний капітал: сутність та методи оцінки (2014)
Вакуленко Є. В. - Роль інформатизації в процесі сучасної фінансової експансії ТНК (2014)
Павлова Г. Є. - Напрями впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій в аграрному секторі національної економіки (2014)
Тернова І. А. - Особливості узгодження секторального та просторового розвитку регіонів (2014)
Корсакова О. С. - Класифікація видів територіально-виробничих структур регіону (2014)
Купчак В. Р. - Методология управления инновационным развитием энергосферы Украины на региональном уровне (2014)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Барига А. А. - Вплив якості стружки на вміст бурякової мезги у сирому соку, Полець Б. Б., Бжезінський С. С., Олейник Т. Т., Возняк Д. Д. (2017)
Сумінська Т. Т. - Меляса як сировина для виробництва етанолу і дріжджів. Здатність до бродіння, Гаєвник Б. Б., Волинська В. В. (2017)
Барига А. А. - Вплив параметрів окремих процесів станції очищення на правильну фільтрацію соків у цукроварінні, Полець Б. Б., Бжезінський С. С., Олейник Т. Т., Возняк Д. Д., Сохальська С. С. (2017)
Барига А. А. - Переваги заміни традиційного удобрення цукрових буряків залишками органічних відходів цукроваріння з біогазової станції, Полець Б. Б. (2017)
Кухар В. М. - Комплексна модернізація цукрових заводів, зменшення витрат палива і виробничих матеріалів (2017)
Анютина А. А. - Особенности структуры объектных словосочетаний в научно-технических текстах (2015)
Ахмад И. М. - Актуализация темпоральных семантических признаков в рефлексемах названий частей суток (2015)
Балабан О. О. - Історія метафоричних досліджень: від давнини до сучасності (2015)
Воєхевич А. І. - Мовні особливості кубинського варіанту іспанської мови (2015)
Галай Т. М. - Метафорична модель "геологічні об’єкти та процеси – це царство тварин” в англійській фаховій мові геології (2015)
Каліберда О. О. - Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників (2015)
Кізіль М. А. - Гносеологічні аспекти виокремлення та дослідження метатермінів і метатерміносистем у сучасній лінгвістиці та термінознавстві (2015)
Кудрявцева Н. С. - Специфічні мовнокультурні метафори часу в метафізичних концепціях філософії (2015)
Kudriavtseva N. S. - Cross-Linguistic Diversity in Representations of Space as an Ontological Category of Philosophy (2015)
Леміш Н. Є. - Реконструкція архетипних уявлень про каузальні домінанти з латинською основою у віддалено- та близькоспоріднених мовах (2015)
Моісєєва Н. О. - Структурно-морфологічні особливості та способи утворення німецьких контамінованих лексем (2015)
Mykhaylenko V. V. - On the Contrastive Semantics of the ‘Lawyer’ Lexeme (2015)
Орел І. І. - Структура семантики ФО з компонентом "Schwein” (на матеріалі німецької мови) (2015)
Подвойська О. В. - Німецькі запозичення у складі львівської ґвари (2015)
Поліщук С. С. - Лінгвістичні аспекти вивчення українських говорів на матеріалі сільськогосподарської лексики (2015)
Світлицька В. Р. - Особливості діалектного словотвору українських говорів Одещини (2015)
Сергєєва Г. А. - Адаптація англомовних правничих термінів у системі українського консонантизму (2015)
Сімонок В. П. - Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект (2015)
Скриль О. І. - Гумористичний ефект оказіоналізмів Огдена Неша (2015)
Фартушняк К. О. - Прізвища, мотивовані назвами кольорів (на матеріалі антропонімії Тростянецького району Вінницької області) (2015)
Хомік О. Є. - Структурно-семантичні та функціональні особливості українських апотропеїчних побажань (2015)
Башук Н. П. - Особливості функціонування прийменників у німецькій мові та їхній переклад українською мовою (2015)
Ікалюк Л. М. - Вплив міжкультурної комунікації на становлення інтер’єктивних одиниць в англійській мові (2015)
Ковбаско Ю. Г. - Парадигма категорій слів у сучасній англійській мові (2015)
Короткова С. В. - Семантические типы русских наречий в специальных текстах разного профиля (2015)
Найдьонова А. Ю. - Синтаксичні особливості німецьких коротких оповідань (2015)
Острецова И. В. - К вопросу о роли устойчивых глагольно-именных сочетаний в коммуникативной организации высказываний (2015)
Туришева О. O. - Таксономія частин мови: Арістарх Самофракійський vs. Dudengrammatik (2015)
Бутко С. Г. - Репрезентація рослинного світу в ономастиконі українських замовлянь (2015)
Куликовская Н. И. - Биологическая химия: от основ к практике (на материале гендерно маркированных фразеологических единиц немецкого языка) (2015)
Олійник Л. В. - Специфіка номінації в німецькому молодіжному слензі (2015)
Радецька С. В. - Мережна лінгвістика як нова галузь мовознавства (2015)
Цимбалиста О. А. - Номінативні аспекти усмішки в українських художніх текстах (2015)
Берестова А. А. - Типи прецедентних релігійних інтертекстем у романі Василя Базіва "Хрест” (2015)
Буць Ж. В. - Ідентифікація текстового концепту жіночність у сильних позиціях французької реалістичної прози ХХ століття (2015)
Vasylenko O. M. - The Use of Phraseological Units in British Newspapers, Berezovskaia Y. O. (2015)
Вільховченко Н. П. - Спеціальна лексика у складі стилістичних фігур в англомовному науково-фантастичному тексті (2015)
Волошук В. І. - Мовні засоби створення лапідарності в тексті стислого німецького оповідання (2015)
Головащенко Ю. С. - Семантичний простір і семантична структура художнього тексту (2015)
Гуменюк Н. Г. - Політичний дискурс Б. Обами: маніпулятивні технології (на матеріалі звернення до генеральної асамблеї ООН від 24.09.14 р.) (2015)
Дунаєвська О. В. - Інтердискурсивне втілення лексеми "godmother” як елемента номінатиного простору "Хрещення дитини” (2015)
Зозуля Н. В. - Потешки как средство развития языковой личности ребенка (2015)
Каратєєва Г. М. - Структурні особливості рекламного тексту (2015)
Ковбасюк Л. А. - Лінгвістика та літературознавство: здобутки та перспективи у сучасній німецькій германістиці (2015)
Козакова Л. О. - Фразеологічний аспект художнього наративу в малій прозі Олеся Гончара (2015)
Коловоротна Н. Д. - Кооперативні та конфронтаційні стратегії міжособистісного мовчання у новелістиці Григора Тютюнника (2015)
Осовська І. М. - Когнітивна карта як репрезентант концептосистеми дискурсу (2015)
Піндосова Т. С. - Алюзивні епітети в романах Д. Брауна (2015)
Романченко А. П. - Вставні компоненти як дискурсиви в науковому мовленні (2015)
Рудик М. К. - Дискурсивна стратегія як модель прагматичної мовленнєвої поведінки комунікантів (на матеріалі новел О. Генрі) (2015)
Савчук Р. І. - Виписування власного "я” як основна текстотвірна стратегія французької прози кінця ХХ століття (2015)
Сіденко Н. Г. - Прагматичний зміст мовленнєвої маніпуляції у масовій комунікації (на матеріалі англомовної "жовтої” преси) (2015)
Шуляк І. М. - Роль фонових знань у реалізації та інтерпретації непрямих мовленнєвих актів (2015)
Наші автори (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Шутюк В. В. - Теплообмін під час сушіння бурякового жому перегрітою парою, Василенко Т. П., Бут С. А. (2017)
Петренко В. П. - Особливості теплового розрахунку теплообмінних апаратів, що споживають розріджену пару хвостової частини випарної установки, Прядко М. О., Рябчук О. М., Мирошник М. М. (2017)
Яровий О. А. - Звіт фірми "Сахавтомат" за ремонтно-будівельний період 2016 року по цукровим заводам України та Росії (2017)
Балюта С. М. - Алгоритм визначення оптимальних рівнів напруги цехового трансформатора, Йовбак В. Д., Копилова Л. О. (2017)
Журбицький Ю. М. - Інтенсифікації процесу підготовки утфелю останньої кристалізації до центрифугування шляхом електронагріву, Бойко В. О., Мельник В. А., Прядко М. О., Хомічак Л. М., Калініченко М. Ф., Баcкевич С. П., Cуховій Т. А. (2017)
Полупан В. В. - Автоматизована система управління станції дефекосатурації з модулем координації, Сідлецький В. М. (2017)
Аршинец В. К. - Японская точность: рефрактометры, поляриметры, вискозиметры (2017)
Абабілова Н. М. - Переклад фразеологічних одиниць з соматичним компонентом як перекладацька проблема (2015)
Білас А. А. - Відтворення прагматичних особливостей розмовного компоненту сучасного французького художнього дискурсу (2015)
Возненко Н. В. - Особливості перекладу драматичних творів (2015)
Володина Т. С. - Процесс семантической деривации и его отражение в переводе лингвистических терминов (на материале немецкого и английского языка) (2015)
Гончаренко Л. О. - Дискусійні проблеми процесу перекладу (2015)
Данік Л. В. - Адекватність відтворення ідіостилю: кореляція стилів перекладача і автора при перекладі фразеологічного рівня тексту, Година-Арюпіна К. В. (2015)
Дуднік Г. С. - Оcобливості перекладу англійських компаративних фразеологізмів українською мовою (2015)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Архаизмы в "античной” поэзии Джона Китса: перевод и трансформации (2015)
Здражко А. Є. - Перекладацький доробок херсонського тлумача творів дитячої літератури А. Євси (2015)
Лалаян Н. С. - Антропоніми у німецькому перекладі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня” (2015)
Мазур О. В. - Критичний погляд на переклад як фах у системі української освіти (2015)
Марченкова І. Ю. - Неадекватність адекватних засобів перекладу (2015)
Муратова В. Ф. - Феномен ідіолекту та проблема його перекладу (2015)
Ніколащенко Ю. А. - Стилістичні особливості новели Георга Бюхнера "Ленц” та їх збереження в перекладі (2015)
Поворознюк Р. В. - Квалітативне спостереження в методології досліджень медичного перекладу (2015)
Свиридов О. Ф. - Особливості перекладу неологізмів соціокультурного середовища у романі Вільяма Гібсона "Нейромант” (2015)
Чепурна З. В. - Функціонування фразеологічних одиниць у німецькомовній періодиці в перекладацькому аспекті, Лисенко Г. Л. (2015)
Четова Н. Й. - Відтворення мовностилістичних особливостей "Енеїди" І. Котляревського в англомовних перекладах, Кохановська І. М. (2015)
Шеремета К. Ю. - Англомовний заголовок: перекладацький аспект (2015)
Богдан Ю. Б. - Використання аутентичних коміксів у навчанні німецькій мові (2015)
Бранецька М. С. - Особливості навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Вовк О. І. - Архітектура когніції: формування ментального тезаурусу суб’єктів пізнання (2015)
Голованова Н. П. - Использование информационных технологий при дистанционном обучении профессиональному иностранному языку (2015)
Голтвяниця Н. Ю. - Друга іноземна мова – допомога чи камінь спотикання?, Хавкіна О. М. (2015)
Голуб О. М. - Підвищення рівня загальнолінгвістичної компетенції студентів-філологів у курсі історії іноземної мови, Дубовик О. О. (2015)
Гончарова-Ильина Т. А. - К вопросу об особенностях обучения взрослых иностранному языку (2015)
Дем'яненко О. Є. - Полікультурний підхід до професійно-орієнтованого навчання в умовах глобалізації вищої освіти (2015)
Дубцова О. В. - Несформованість / незбіжність концептуальних структур онтологічних знань комунікантів як перешкода на шляху досягнення взаєморозуміння в межах навчального процесу (на матеріалі американського кінодискурсу) (2015)
Минаева И. Р. - Новые сетевые технологии при обучении иностранному языку в условиях глобализации (2015)
Михайлова І. В. - Рефлексивні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі (2015)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов (2015)
Приходько О. О. - Формування граматичної компетенції у процесі навчання англійської мови у технічному ВНЗ (2015)
Сав’юк А. М. - Використання змішаної форми навчання під час вивчення англійського словотворення у вищих навчальних закладах (2015)
Статкевич Е. К. - Формированиe навыков письменного общения в деловой сфере (2015)
Тоцька Н. Л. - Навчальний переклад як розвиток професійного мовлення студентів ВНЗ (2015)
Fomenko N. S. - Introducing Problem – Based Learning into ESP Context (2015)
Черноватий Л. М. - Проблеми контролю усного навчального перекладу з аркуша майбутніх філологів (2015)
Шевченко І. В. - Навчання діалогічного мовлення в умовах змішаної форми навчання на факультетах іноземних мов вищих навчальних закладів України (2015)
Шиян Т. В. - Міжкультурна комунікація у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням у вищому навчальному закладі (2015)
Якушенко И. А. - Применение учебных интернет-ресурсов при обучении иностранному языку студентов-менеджеров в техническом вузе (2015)
Наші автори (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Хомічак Л. Б. - Взаємовплив функціонування вапняно-газової печі і станції вапнокарбонізації на ефективність роботи заводу та екологію навколишнього середовища, Верченко Л. М., Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М. (2017)
Мельник В. А. - Досвід впровадження в виробництво високоефективного тепло- та масообмінного обладнання. Від теорії до впровадження, Бойко В. О., Прядко М. О., Наумчик С. А., Агарков М. М., Сікорський В. П., Кулич О. Г., Шостак В .П., Семенина О. С., Лоїк В. І., Скрипник Я. О., Григор’єв С. В. (2017)
Штангеєв В. О. - Модернізація технологічних схем кристалізаційних відділень цукрових заводів для підвищення ефективності їх роботи та стабілізації і покращення якості цукру, Міщук Р. Ц., Пісківець В. А. (2017)
Сідлецький В. М. - Використання тензорного аналізу в автоматизованій системі управління процесом дефекосатурації, Гладюк П. С. (2017)
Григоренко Н. О. - Очищення цукровмісного продукту із цукрового сорго з застосуванням вітчизняних реагентів, Штангеєва Н. І., Купчик Л. А. (2017)
Гусятинська Н. А. - Ефективність застосування методів озонування та адсорбційного очищення цеолітом при переробленні цукрових буряків, уражених слизистим бактеріозом, Нечипор Т. М. (2017)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2017)
Балюта С. М. - Система керування напругою з нечіткими регуляторами в системі електропостачання промислового підприємства, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2017)
Кишенько В. Д. - Синергетичне керування технологічним комплексом цукрового заводу, Сич М. А. (2017)
Ткаченко С. В. - Застосування гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані для підвищення ефекту очищення дифузійного соку, Хомічак Л. М., Вєрченко Л. М., Лопатько К. С., Шейко Т. М. (2017)
Люлька Д. М. - Комплексне обстеження дифузійних відділень цукрових заводів (2016)
Олішевський В. В. - Досвід використання нанокомпозиту алюмінію в умовах бурякоцукрового виробництва, Українець А. І., Лопатько К. Г., Пушанко Н. М., Бабко Є. М., Вільченко А. М., Костюченко В. В., Маринін А. І., Никитюк Т. В., Лапшин С. О. (2016)
Шутюк В. В. - Ентропійний метод аналізу енергетичної недосконалості сушильної установки: визначення відносних характеристик необоротності процесів, Василенко С. М., Самійленко С. М., Бут С. А. (2016)
Пономаренко В. В. - Струминні сульфітаційні установки: недоліки, шляхи їх усунення, експериментальне дослідження гідродинаміки, Бабко Є. М., Лементар С. Ю., Перекрест В. В. (2016)
Погорілий Т. М. - Моделювання процесу тепло-масообміну в нагрівній камері вакуум-апарата при масовій кристалізації сахарози (2016)
Олянська С. П. - Величина відкачки дифузійного соку і очікуваний вихід цукру, Корольова Я. С. (2016)
Люлька О. М. - Геометрія ріжучої кромки бурякорізальних ножів, як фактор отримання якісної стружки, Мирончук В. Г., Люлька Д. М. (2016)
Гусятинська Н. А. - Технологічні аспекти перероблення буряків, уражених слизистим бактеріозом, Нечипор Т. М. (2016)
Грабовська О. В. - Одержання пектину з овочевої сировини та дослідження його властивостей, Пастух Г. С., Штангеєва Н. І., Галатенко Т. О., Бабій А. М. (2016)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
День працівників харчової промисловості (2016)
Цукрова демократія (2016)
Хоменко О. І. - Перспективні промислові схеми гідравлічної подачі та очищення бурякової сировини, Пушанко Н. М. (2016)
Сидоренко Н. В. - Деміївка цукрова (2016)
Мошенський С. З. - Київська біржа як центр міжнародної торгівлі цукром (2016)
Чернявская Л. И. - Эффективность сахарного производства в зависимости от технологических качеств свеклы , Кухар В. Н., Чернявский А. П. (2016)
Грабовська О. В. - На шляху до наукової досконалості, Пушанко Н. М. (2013)
Стасіневич С. А. - Цукор як біржовий товар: світовий досвід та стан в Україні (2013)
Вєрченко Л. М. - Вапняне молоко в цукровому виробництві: уявне та дійсне, Хомічак Л. М., Ткаченко С. В., Сидоренко Н. В. (2013)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплоємність, ентальпія і ентропія кристалів моно- та дисахаридів, Форсюк А. В., Мокляк В. Ф. (2013)
Чайка Є. В. - Довговічність дифузійних апаратів типу КДА, Сухенко Ю. Г., Мануілов В. В., Бойко Ю. І. (2013)
Рациональная футеровка шахтной печи (2013)
Трохимчук О. А. - Современная автоматизация котельных установок (2013)
Жаров Д. С. - Комплексные системы автоматизации продуктовых отделений сахарных заводов, Дагаев А. Ю. (2013)
Ковальчук А. В. - Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, Дагаев А. Ю. (2013)
Кондрашов Д. О. - Алгоритмы стабилизации расходов и pH диффузионного сока АСУ станции дефекосатурации сахарного завода (2013)
Білокопитов В. - Проект "Тенденції європейської вищої освіти" як джерело інформації та поширення практичного досвіду на європейському освітньому просторі (2017)
Дацко О. - Участь Європейської асоціації університетів у формуванні освітньої політики регіону (2017)
Довгополова Г. - Досвід США в підготовці магістрів із педагогічної освіти, Степанець М. (2017)
Креденець Н. - Законодавчо-правові аспекти функціонування соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг Австрії та Німеччини (2017)
Сбруєва А. - Актуальні проблеми якості викладання у європейській вищій школі: аналіз пріоритетів освітньої політики ЄС (2017)
Чухно Л. - Створення сприятливих умов для розвитку елітної вищої технічної освіти в Німеччині, Чайковська О., Цар І. (2017)
Бондаренко Ю. - Корекція психомоторного розвитку дошкільників зі зниженим зором під час музичного виховання (2017)
Деньга Н. - Цілеспрямований розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у процесі методичної роботи педагогічного коледжу (2017)
Кожокар М. - Специфіка формування особистості в етнічних студентських товариствах Буковини австро-угорського та румунського періодів (2017)
Максимовська Н. - Система анімаційної соціально-педагогічної діяльності: інноваційний вимір (2017)
Нефедченко О. - Сократівська діалогічна евристика та її розвиток у зарубіжній і вітчизняній освіті (2017)
Парфілова С. - Інтерактивні технології в контрольно-оцінювальній діяльності вчителя початкових класів, Думенко І. (2017)
Приходько В. - Спорт вищих досягнень: від удосконалення системи підготовки спортсменів до потреби формування спортивної діяльності, Томенко О. (2017)
Рижанова А. - Соціокультурні технології та соціально-педагогічна діяльність в умовах інформаційного суспільства (2017)
Твердохліб Н. - Проблема креативності особистості в наукових дослідженнях (2017)
Титович А. - Психічний стан як характеристика психічної діяльності спортсмена, Востоцька І. (2017)
Ачкасова С. - Якість, моніторинг та періодичність перегляду освітніх програм у вищому навчальному закладі (2017)
Білова Н. - Модернізація мистецької освіти у вищій школі на засадах автономного навчання (2017)
Боднарюк Л. - Специфіка навчання української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійською мовою викладання (2017)
Гаврілова Л. - Структура мистецтвознавчої компетентності майбутніх учителів музики початкової школи, Орєхова В. (2017)
Дегтярьова Т. - Роль автентичних відеотекстів у процесі формування комунікативної компетенції студентів-іноземців, Скварча О. (2017)
Добровольська А. - Посібник як засіб організації й реалізації інтерактивного навчання майбутніх лікарів і провізорів (2017)
Лун Цюянь - Формування художньо-виконавської уваги студента-вокаліста: методичний аспект (2017)
Максименко Т. - Роль самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу (2017)
Міхеєнко О. - Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров'я людини як стратегічний чинник забезпечення здоров’я населення України (2017)
Проворова Є. - Праксеологічний контекст педагогічної дії майбутнього вчителя музики (2017)
Хижняк І. - Е-лінгвометодичний контент у системі підготовки вчителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності (2017)
Ши Шучао - Структурні компоненти професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів (2017)
Кривицька О. - Проблема нетерпимості в українському суспільстві: стан та перспективи подолання (2010)
Макаренко Н. - Регіональний вимір національної ідентичності: витоки й модерні виклики (південноукраїнський формат) (2010)
Лихач Ю. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення прав національних меншин в Україні (2010)
Харченко Л. - Етапи формування політико-управлінської еліти у посттрансформаційний період розвитку України (2010)
Панасюк Л. - До витоків білінгвізму в Україні: зміни мовного середовища під впливом міграційних процесів та міграційної політики (2010)
Беззуб’як М. - Етнічна деструктивність та громадянське суспільство (2010)
Кирюшко М. - Релігійно-політичні дослідження ісламу. Термінологічний дискурс (2010)
Маковська Д. - Теоретичні засади виділення суб’єктивних аспектів етнічного статусу як чинника регіональних етнополітичних конфліктів (2010)
Шаповал Ю. - Пам’ять про Голодомор 1932-1933 років в Україні: нові архівні відкриття, нові дискусії (2010)
Поліщук Ю. - Політика російського царизму щодо релігійного життя єврейських громад Правобережної України (кінець XVIII – початок XX століття) (2010)
Винник О. - Публічний простір Львова впродовж українсько-польської війни (1918-1919 рр.) (2010)
Яремчук В. - Польські політичні партії та українське питання в Галичині (кінець XIX – 1914 р.) (2010)
Погребинська І. - Минуле у сучасному: мультикультурні тенденції у країнах Східної Європи і Балтії першої чверті ХХ століття (2010)
Набок С. - Досягнення та перспективи розвитку вітчизняної біографістики. На матеріалах історії УАН / ВУАН 1920 – х років (2010)
Цепенда І. - Українсько-польські взаємини 40-50-х років ХХ ст. як складова економічної та гуманітарної політики СРСР (2010)
Нагорна Л. - Моральність у політиці як проблема дієздатності (2010)
Брожина В. - Радикальний ваххабізм як ідеологія релігійно-політичного екстремізму (2010)
Федоренко О. - Проблеми становлення геополітики як напряму політичної науки в умовах побудови незалежної української держави (2010)
Білошицький С. - Консервація соціальних статусів громадян як фактор діяльності систем прийняття політичних рішень у сучасних ліберальних демократіях (2010)
Кононенко С. - Етнонаціональні передумови великодержавного месіанства (2010)
Кондратенко Д. - Економічний націоналізм: політичні теорії (2010)
Кучеренко І. - Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності (2010)
Ляшенко Т. - Національна ідея в країнах Центральної Азії: особливості формування (2010)
Малько О. - Судова система як чинник формування інституту прав людини в Україні (2010)
Ковач Л. - Міжнаціональні відносини в Україні: стан. проблеми та шляхи гармонізації (2010)
Розумюк В. - Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньо політики (2010)
Черінько І. - Політика лейбористського уряду Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (на прикладі Туреччини та Балканських країн) (2010)
Полтавець С. - Біографія І. Полтавця-Остряниці: шлях від козака до гетьмана (2010)
Кулик В. - Означувальні рамки в новинних текстах українських мас-медій (2010)
Лісничук О. - Дискурс національних інтересів України як об’єкт політичного дослідження (2010)
Мандебура О. - Політична історія України: знакові події в дискурсі Українських ЗМІ (2010)
Дем’яненко Б. - Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) (2010)
Акайомова А. - Аналіз комунікаційної практики ЗМІ та державної влади (на прикладі Державної думи Російської Федерації) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Ярчук М. М. - Виробництво цукру в Україні в 2012 році та прогноз на 2013 рік (2013)
Барига А. А. - Застосування дезінфекційних засобів під час зберігання буряків у кагатах, Полець Б. Б., Чаповська Р. Б. (2013)
Скорик К. Д. - Контроль та покращення гранулометричного складу білого цукру, Штангеєв К. О. (2013)
Ладановський М. І. - Впровадження колонної дифузійної установки системи "BUCKAU-WOLF" на Жердєвському цукровому заводі, Верхола Л. А., Дедоль П. П., Совано Ж. Ж. (2013)
Кравчук А. Ф. - Выращивание свеклы, ее уборка и хранение в фермерских хозяйствах: зарубежный опыт (2013)
Slyvna O. V. - Graphic pegmatites in the evolution of the Azov block of the Ukrainian shield (2015)
Konchakivskyi I. S. - Special features of chlorites of the Vyshkovo ore field metasomatic rocks (Transcarpathia, Ukraine), Tsikhon S. I., Stepanov V. B., Serkiz R. Ya. (2015)
Haiovskyi O. V. - Activation periods of Kirovohrad protoplatform block (Ukrainian shield) and formation of diamond-bearing rocks (2015)
Gazaliyev A. M. - Geophysical research of areas with increased gas content of coal seams, Portnov V. S., Kamarov R. K., Maussymbayeva A. D., Yurov V. М. (2015)
Дичковський Р. О. - Встановлення кроку посадки порід при свердловинній підземній газифікації вугілля (2015)
Afanasiev V. Ya. - Mining-well drilling technologies as the most important direction for the development of shale oil recovery innovative methods, Ilyusha A. V., Linnik Yu. N., Linnik V. Yu. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Інформаційно-вимірювальний комплекс для дослідження траєкторій шпинделя на гідростатичних опорах, Сапон С. П., Космач О. П., Бойко С. В. (2015)
Саленко А. Ф. - Методы получения и обработки износостойких покрытий для буровых долот, Федотьев А. Н., Федотьева Л. П., Мана А. М. (2015)
Кондратенко О. М. - Математична модель ефективності роботи фільтра твердих частинок дизеля, Вамболь С. О., Строков О. П., Авраменко А. М. (2015)
Asan A. Ye. - Analysis of the performance of the removable diamond tools of new design, Budyukov Yu. Ye., Spirin V. I., Ibragimova Z. A. (2015)
Wang Lijun - Compound fault diagnosis of gearbox based on blind source separation and EEMD-SVD, Ma Xiao, Duan Zhichao, Yao Xinying, Wu Liping (2015)
Weiguo Zhao - GSVD/LDA-based RVM scheme for fault detection of broken rotor bars in induction motor, Liying Wang, Nan Wang (2015)
Skakalina O. V. - Applied aspects of utilization of the group method of data handling for short-term forecasting (2015)
Gongwen Xu - An image retrieval and semantic mapping method based on region of interest, Xiaomei Li, Jian Lei, Honglan Zhou (2015)
Yihua Lan - TSP problem solving method based on big-small ant colony algorithm, Yanwei Tian, Yan Tian, Jinjiang Liu, Xiao Jia (2015)
Heng Yang - A replacing strategy based least recently used algorithm in storage system (2015)
Xiaojun Yu - Dynamic multi-swarm PSO based on k-means clustering (2015)
Defa Hu - Combinational image enhancement method based on wavelet domain, Zhuang Wu (2015)
Pivnyak G. G. - Innovations and safety for coal mines in Ukraine, Shashenko A. N. (2015)
Сухий О. О. - Взаємозалежності споживання та людського капіталу в контексті ординалістської теорії поведінки споживача (2015)
Kyrych N. B. - The applied aspects of enterprise capability assessment, Kuzhda T. I. (2015)
Fedorov V. A. - Quality management of educational institutions in protecting students’ health: conceptual and structural-functional innovations, Tretyakova N. V. (2015)
Dvorakova L. - Implementation of sustainability principles into systems of business management – linking sustainability to business strategy, Vallisova L. (2015)
Василенко С. М. - Енергоекономічні фактори підвищення енергоефективності цукрової промисловості, Василенко Т. П., Штангеєв К. О., Сіднєва Ж. К. (2013)
Данилишин М. С. - Цукрозамінники і підсолоджувачі на ринку цукру України (2013)
Виговський В. Ю. - Технологічні показники очищених соків в способі з відокремлення осаду і ступінчастого зниження лужності на І та ІІ карбонізаціях, Петриченко І. Б., Резніченко Ю. М., Таран В. В. (2013)
3iнчук С. О. - Досвід впровадження нової системи автоматизації вакуум-апаратів з циркуляторами, Скобель Л. В., Коротка Р.С., Левчук Д.В. , Олiйник В. М., Кравчук А. Ф. (2013)
Кухар В. Н. - Лохвицкий сахарный завод: техническое перевооружение станции дефекосатурационной очистки диффузионного сока, Винюков Д. М., Козло М. С., Сластененко О. Н., Чернявская Л. И., Потельчак В. А., Дериведмидь В. А., Кириченко О. А. (2013)
Сиротюк Т. С. - Дозирующие насосы PCM в сахарной промышленности (2013)
Кизюн Г. А. - Исследование обезвоживания водно-спиртовых смесей различных концентраций в паровой фазе с использованием выбранных отечественных цеолитов, Мищенко А. С., Журавський И. Н., Кизюн Н. М., Дремлюга Е. В., Сосновская Е. В. (2013)
Синельников Б. В. - Стратегическое лидерство свеклосахарного производства в контексте тенденций и закономерностей развития цивилизации (2013)
Сімахіна Г. О. - Обґрунтування доцільності використання надземної частини буряків у виробництві оздоровчих харчових продуктів (2014)
Гусятинська Н. А. - Дослідження ефективності застосування дезінфекційного засобу "Жавель-Клейд" на Глобинському цукровому заводі, Тетеріна С. М., Бурда Л. М. (2014)
Павелко В. І. - Ефективність застосування вакуум-апаратів з підсиленою циркуляцією в теплотехнологічній схемі цукрового заводу (2014)
Стасіневич С. А. - Державне регулювання цін на ринку цукру в Україні (2014)
Борисюк П. Г. - Нові енергозберігаючі препарати для використання в сільськогосподарському виробництві, Мельник І. П. (2013)
Пушанко Н. М. - Проблеми покращення технологічної якості буряків, Хоменко О. І. (2013)
Іванов С. В. - Організація виробництва паливного етанолу в агропромисловому комплексі України, Шиян П. Л. (2013)
Петренко В. П. - Ефективність застосування плівкових випарних апаратів та розрахунок інтенсивності тепловіддачі до киплячих цукрових розчинів в них, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2013)
Павелко В. І. - Гідродинамічний спосіб підсилення циркуляції в утфельних вакуум-апаратах, Проценко Ю. О. (2013)
Грушецький Р. І. - Осадження інуліну етанолом та математичне обґрунтування процесу, Хомічак Л. М., Гриненко І. Г., Мірошник В. О. (2013)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Олянська С. П. - Використання флокулянтів як спосіб підвищення ефективності очищення дифузійного соку, Цирульнікова В. В. (2016)
Кравчук А. Ф. - Кристалоутворення в сучасній технології кристалізації цукру: проблеми і рішення (2016)
Сичевський М. П. - Полімерні плівки на основі полісахаридів, Грушецький Р. І. (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача за вільним рухом повітря у великому об’ємі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2016)
Кишенько В. Д. - Інтелектуальний аналіз в задачах прогнозування тенденцій розвитку технологічного комплексу цукрового заводу, Сич М. А. (2016)
Григоренко Н. О. - Шляхи пошуку розширення асортименту продукції цукрової галузі України, Штангеєв В. О., Хомічак Л. М., Гріненко І. Г. (2016)
Бордун І. М. - Новий спосіб утилізації бурякового жому, Пташник В. В., Садова М. М., Чаповська Р. Б. (2016)
Ловкис З. В. - Повышение эффективности сахарного производства за счет снижения потерь сахара при хранении корнеплодов сахарной свеклы с использованием биоцидного препарата КСД-2, Никулина О. К., Чернявская Л. И., Воронков А. П. (2016)
До 90-річчя від дня народження Петра Володимировича Полторака (2015)
Логвін В. М. - Рівняння швидкості адсорбції на основі механізму очищення соку карбонатом кальцію під час безперервної карбонізації, Мартинюк А. С., Виговський В. Ю., Резніченко Ю. М. (2015)
Кравчук А. Ф. - Дослідження безперервного контролю інфікованості сокостружкової суміші в дифузійних апаратах, Козло М. С. (2015)
Євтушенко О. В. - Підвищення безпеки праці на підприємствах цукрової промисловості України, Сірик А. О., Породько П. В. (2015)
Купчик Л.А. - Способи одержання сорбентів шляхом окиснення картопляного крохмалю, Ребенок Є.В., Штангеєва Н. І., Грабовська О. В. (2015)
Кухар В. Н. - Качество сахара и технологичность перерабатываемого сырья, Чернявский А. П., Чернявская Л. И. (2015)
Олейник С. И. - Качество сахарного сиропа для ликеро-водочного производства (2015)
Резніченко Ю. М. - Національний університет харчових технологій - лідер у підготовці висококваліфікованих фахівців для харчової галузі, Рева Л. П. (2015)
Ліпєц А. А. - Сучасні способи інтенсифікації процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки, Гусятинська Н. А. (2015)
Люлька О. М. - Геометричні характеристики бурякової стружки, як фактор ефективної роботи бурякорізок, Мирончук В. Г., Люлька Д. М. (2015)
Сабадаш Н. І. - Дослідження адсорбційного очищення високомальтозних сиропів активним вугіллям, Грабовська О. В. (2015)
Лотиш А. С. - Побічні продукти цукрового виробництва або як заробити на альтернативних видах продукції (2015)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру України в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Історичний нарис розвитку Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ (2017)
Пирог Т. - Вплив умов культивування продуцентів поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ Ac-5017 і Nocardia vaccinii IМВ В-7405 на синтез фітогормонів, Гаврилкіна Д., Леонова Н., Шевчук Т. (2017)
Швець В. В. - Вплив композицій поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу і тіосульфонатів на ростові показники пшениці озимої у модельних умовах посухи, Карпенко О. В., Новіков В. П., Лубенець В. І. (2017)
Asaulyuk T. - Creating environmentally friendly polymer coatings for textile packaging materials, Semeshko O., Saribyekova Yu. (2017)
Черно Н. К. - Отримання арабіногалактану з вітчизняної сировини та його характеристика, Гураль Л. С., Антіпіна О. О. (2017)
Данилкович А. Г. - Розробка маловідходних енергоощадних біотехнологій виробництва еластичних шкіряних матеріалів, Ліщук В. І. (2017)
Потапов В. О. - Теорія і техніка сушіння термолабільної сировини в установках змішаного енергопідводу, Якушенко Є. М. (2017)
Шевченко О. Ю. - Генерування енергетичних імпульсів у середовищах бродильних апаратів, Cоколенко А. І., Костюк В. С. (2017)
Деркач А. В. - Обгрунтування оптимальних параметрів валків для розкачування тіста, Лісовська Т. О., Стадник І. Я. (2017)
Бабанов І. Г. - Модель кінетики тепломасопереносу в процесі НВЧ-обробки харчової сировини, Потапов В. О., Прасол С. В., Шевченко А. О. (2017)
Мисюра Т. Г. - Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі, Зав’ялов В. Л., Лобок О. П., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2017)
Гавва О. М. - Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез функціональних модулів потоково-технологічних пакувальних систем, Кривопляс-Володіна Л. О., Деренівська А. В. (2017)
Юкало В. Г. - Отримання біоактивних казеїнових фосфопептидів з використанням різних розчинників, Сторож Л. А. (2017)
Євлаш В. В. - Розробка науково обґрунтованих технологій продукції підвищеної харчової цінності з використанням структуроутворювачів різного походження, Кузнецова Т. О., Артамонова М. В., Фощан А. Л., Отрошко Н. О., Пілюгіна І. С., Железняк З. В., Вовчинський І. С., Калугін О. М. (2017)
Захаров В. В. - Озонування рідин молочної промисловості, Змієвський Ю. Г., Білецька І. М., Мирончук В. Г. (2017)
Черевко О. І. - Визначення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на формування кольору фруктів за допомогою кольорових характеристик, Дубініна А. А., Михайлов В. М., Щербакова Т. В., Ленерт С. О. (2017)
Головко М. П. - Дослідження структурних і біохімічних змін при заморожуванні та зберіганні напівфабрикату з молюсків прісноводних, Головко Т. М., Геліх А. О. (2017)
Пасічний В. М. - Дослідження морфології поверхні і текстури фаршу варених ковбас, Полумбрик М. О., Полумбрик М. М., Литвяк В. В., Вишневський О. (2017)
Василенко З. В. - Влияние параметров гидролиза протопектина гранулированных выжимок яблок на выход и показатели качества получаемого пектина, Никулин В. И., Лазовикова Л. В. (2017)
Сухенко В. Ю. - Качество фаршей колбасных изделий и его изменение в процессе измельчения, Сухенко Ю. Г., Муштрук М. М., Васылив В. П., Бойко Ю. И. (2017)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Нові підходи до мікроелементного збагачення сухих концентратів із молочної сироватки, Чернюшок О. А. (2017)
Українець А. І. - Застосування безреагентно модифікованої води для підвищення ефективності харчового виробництва і поліпшення якості продукції, Большак Ю. В., Маринін А. І. (2017)
Притульська Н. В. - Науково-практичні підходи до розробки продуктів для нутрітивної підтримки поранених, постраждалих і хворих в екстремальних умовах бойових дій та на етапах медичної евакуації, Мотузка Ю. М., Гуліч М. П., Асланян С. А., Антюшко Д. П. (2017)
Єгоров Б. В. - Технологічні властивості зерна полби та спельти і перспективи їх використання для виробництва харчових продуктів, Жигунов Д. О., Мардар М. Р., Значек Р. Р., Жигунова Г. Д. (2017)
Іоргачова К. Г. - Підвищення та стабілізація якості борошняних кондитерських виробів завдяки використанню різних видів борошна, Макарова О. В., Хвостенко К. В., Котузаки О. М. (2017)
Носенко Т. Т. - Вплив попередньої ферментативної обробки ріпакової м’ятки на активність ліпази та показники якості олії, Черства А. О., Королюк Т. А. (2017)
Верхівкер Я. Г. - Методологія розробки сучасної нормативно-технологічної документації для виробництва харчової продукції з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Мирошніченко О. М., Альтман Е. І. (2017)
Ющенко Н. М. - Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст, Грабова Т. Л., Кузьмик У. Г., Пасічний В. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Мартинюк А. С. - Комплексні сполуки в очищенні соку карбонатом кальцію, Логвін В. М., Виговський В. Ю., Резніченко Ю. М. (2015)
Рева Л. П. - Оптимізація загальних витрат вапна на очищення дифузійного соку при додатковому використанні активованої кремнієвої кислоти та фільтроперліту, Шульга С. А. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Bплив довжини труби на тепловіддачу за різних режимів вимушеного руху рідини в трубах, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2015)
Іллінецькому цукровому заводу 140 років (2015)
Рева Л. П. - Технологічна оптимізація ІІ сатурації, Головіна О. В., Номировська Я. С., Береза Ю. Г. (2015)
Пирог Т. П. - Антимікробна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих A. calcoaceticus IМВ В-7241, R. erythropolis IМВ Ac-5017 і N. Vaccinii IМВ В-7405 на промислових відходах, Никитюк Л. В., Сидор І., Палійчук О. І., Петренко Н. В. (2017)
Арич М. І. - Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз, Шірінян Л. В. (2017)
Степанець О. І. - Динаміка і енергетична рекуперація в технологічних машинах, Пригодій Д. В., Ткачук Н. А. (2017)
Маяк О. А. - Дослідження впливу режимів сушіння вібраційної вакуумної сушарки на колориметричні показники рослинної сировини, Сардаров А. М. (2017)
Бабанов І. Г. - Дослідження з метою вдосконалення камери для теплового оброблення ковбасних виробів, Бабанова О. І., Беседа С. Д., Шевченко А. О. (2017)
Якимчук М. В. - Методологічні засади створення функціональних кластерів мехатронних модулів пакувального обладнання, Гавва О. М. (2017)
Українець А. І. - Інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз, Шиян П. Л., Булій Ю. В., Куц А. М. (2017)
Сукманов В. О. - Дослідження процесу екстрагування виннокислих сполук із виноградних вичавок субкритичною водою, Зав’ялов В. Л., Маринін А. І. (2017)
Шестеренко В. Є. - Оптимізація системи компенсації реактивної потужності цукрового заводу, Ізволенський І. Є. (2017)
Балюта С. М. - Системний аналіз і підходи до побудови автоматизованої системи керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства, Копилова Л. О., Литвин І. Ю. (2017)
Кузьмик У. Г. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у розроблених композиціях прянощів, Ющенко Н. М., Пасічний В. М., Миколів І. М. (2017)
Сімахіна Г. О. - Функціональні зміни в організмі людини в екстремальних умовах та їх біокорегування компонентами харчових продуктів, Науменко Н. В. (2017)
Суходольська Н. П. - Пошуки маркерів детектування фальсифікатів питних видів молока поєднанням аналітичних і хемометричних методів, Іщенко В. М., Кочубей-Литвиненко О. В. (2017)
Лісовська Т. О. - Вивчення можливості використання екструдованого кукурудзяного борошна в технології борошняних кондитерських виробів оздоровчого призначення, Деркач А. В., Стадник І. Я. (2017)
Шульга О. С. - Декстрини Шардингера як сировина для їстівних плівок і покриттів, Чорна А. І. (2017)
Божко Н. В. - Розробка рецептур варено-копчених ковбас з м’ясом качки мускусної, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Мороз О. О. (2017)
Пивоваров Є. П. - Наукові основи технологій харчової продукції лікувально-профілактичного призначення, одержаної шляхом акумуляції функціональних інгредієнтів, Неклеса О. П., Степанькова Г. В., Коротаєва Є. О., Тютюкова Д. О., Діхтярь А. М., Мряченко Н. В. (2017)
Гончaренко Т. Ю. - Дослідження ефективності різних способів підготовки рослинної сировини у рецептурі посічених нaпівфaбрикaтів, Топчій О. A., Кишенько І. І. (2017)
Павлюк Р. Ю. - Вплив механолізу на активацію важкорозчинних нанокомплексів гетерополісахаридів при розробці нанотехнологій рослинних добавок, Погарська В. В., Балабай К. С., Погарський О. С., Стуконоженко Т. А., Какадій Ю. П. (2017)
Білько М. В. - Обґрунтування методу шампанізації при виробництві сортових ігристих рожевих вин (2017)
Притульська Н. В. - Науково-практичні аспекти розроблення харчових продуктів для військовослужбовців, Карпенко П. О., Кравченко М. Ф., Гніцевич В. А., Федорова Д. В., Юдіна Т. І. (2017)
Іоргачова К. Г. - Фітоекстракти у вирішенні проблем і завдань хлібопечення, Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О., Соколова Н. Ю. (2017)
Жигунов Д. О. - Особливості використання голозерного вівса та голозерного ячменю при розробці нових високоякісних продуктів харчування на зерновій основі, Соц С. М., Кустов І. О. (2017)
Махинько В. М. - Номограф для визначення добової потреби людини в енергії та білку (2017)
Пешук Л. В. - Фізико-хімічні показники м’яса птиці механічного обвалювання, промитого різними органічними кислотами, Заболотня О. О., Іванова Т. М. (2017)
Фролова Н. Е. - Актуальність і шляхи перероблення вітчизняної ефіро-олійної сировини в харчові ароматизатори, Українець А. І., Силка І. М., Науменко К. А., Чепель Н. В. (2017)
Кузьмін О. В. - Встановлення релаксації у водно-спиртових системах у процесі електрохімічної активації питної води, Суйков С. Ю. (2017)
Білик О. А. - Розробка комплексних хлібо-пекарських поліпшувачів для хлібобулочних виробів подовженого терміну зберігання (2017)
До відома авторів (2017)
Іванов С. В. - Організація виробництва паливного етанолу в агропромисловому комплексі України, Шиян П. Л. (2013)
Мельничук В. П. - Використання мембранних процесів для дегідратації етанолу, Шиян П. Л., Щуцький І. В. (2013)
Кизюн Г. О. - Дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей різних концентрацій в паровій фазі з використанням вибраних вітчизняних цеолітів, Міщенко О. С., Журавський І. М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Сосновська О. В. (2013)
Пономаренко В. В. - Способи підвищення використання діоксиду вуглецю в апаратах першої та другої сатурації, Мирончук В. Г. (2013)
Петренко В. П. - Міжфазне тертя на поверхні пристінної плівки води та киплячих цукрових розчинів в режимі стікання по вертикальній поверхні, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2013)
Кравчук А. Ф. - Роль в’язкості в технологічних процесах виробництва цукру (2013)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплофізичні властивості цукрових розчинів як функції кількох параметрів, Форсюк А. В., Василенко С. М. (2013)
Малишев В. О. - Порівняльні дослідження способів попередження накипоутворення на поверхні нагріву випарних апаратів, Ліпєц А. А. (2013)
Резніченко Ю. М. - Покращення седиментаційно-фільтраційних показників осаду соку та підвищення ступеню видалення нецукрів за умов використання вапнокарбонізації дифузійного соку, Виговський В. Ю., Петриченко І. Б., Таран В. В., Чередніченко В. В. (2013)
Сімахіна Г. О. - Підвищення харчової цінності сухого бурякового жому механоактивуванням (2013)
Сабадаш Н. І. - Дослідження впливу ступеня розріджування крохмалю на кінетику зцукрювання гідролізатів до мальтози, Грабовська О. В. (2013)
Мельник О. Ю. - Дослідження властивостей екструдованих крохмалів (2013)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Скорик К. Д. - Теплотехнічні та технологічні резерви продуктового відділення, Штангеєв К. О. (2016)
Скорик К. Д. - Сучасні заходи щодо підвищення ефективності кристалізації цукру, Штангеєв К. О. (2016)
Пушанко М. М. - Пристрої для ефективного очищення ситової поверхні дифузійних установок, Кухар В. М., Парахоня А. М. (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплообмін за вільного руху повітря в обмеженому просторі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2016)
Сидорченко О. І. - Обґрунтування технологічних умов отримання розчинних порошків із топінамбура, Захарченко Т. М., Стельмах В. С. (2016)
Сторінки історії: презентація книжки "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (2016)
Гудошников С. М. - Обзор мировoго рынка сахара (2016)
Сторощук Б. Д. - Йозеф Алоїз Шумпетер і Чернівецький університет, Дячук М. П. (2011)
Білоцерківець В. В. - Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект (2011)
Науменкова С. В. - Еволюція теоретичних підходів до розкриття змісту та ролі фінансового посередництва, Перконос П. П. (2011)
Рожко О. Д. - Концептуальні основи формування і реалізації державної податкової політики (2011)
Третякова О. В. - Роль держави в соціалізації економіки: фінансовий аспект, Онопко М. О. (2011)
Свердан М. М. - Бюджетні видатки: механізм функціонування та характер реалізації в перерозподілі суспільних доходів (2011)
Коцабюк Р. Г. - Управління власним капіталом банку в Україні (2011)
Легкоступ І. І. - Фіскальна децентралізація та її необхідність в Україні (2011)
Жебчук Р. Л. - Результативність планування видаткової частини бюджету як основа ефективного бюджетного менеджменту (2011)
Бойко О. В. - Вплив макроекономічних чинників на функціонування та реформування пенсійної системи (2011)
Ткач С. В. - Особливості валютного курсоутворення в Україні (2011)
Кошкаров С. А. - Економічний аналіз основних ознак чинного кооперативного законодавства (2011)
Струлєв О. О. - Життєвий цикл об'єктів промислової нерухомості як товарів промислового ринку (2011)
Антохов А. А. - Аналіз надання та споживання освітніх послуг вищої освіти в Чернівецькій області, Клевчік Л. Л. (2011)
Карюк В. І. - Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств (2011)
Запухляк В. М. - Проблеми та перспективи розвитку соціально відповідального безнесу в Україні, Грунтковський В. Ю. (2011)
Бєлінський П. І. - Єфективність роботи підприємства на давальницькій сировині та фінансово-економічна безпека його діяльності, Загриновський М. В., Рубенок Т. М. (2011)
Шпак Л. І. - Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку і функціонування підприємств малого бізнесу в контексті оновлення української економіки (2011)
Кошкаров В. С. - Оптимізація інформаційного забезпечення переробного підприємства (2011)
Збродська О. В. - Чинники використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2011)
Каліна І. І. - Потенціал інформації галузі зв'язку в контексті конкурентного середовища, Шуляр Н. М. (2011)
Якобчук В. П. - Формування і розвиток агроінноваційних струтур в Україні: проблеми та перспективи, Кащук К. М. (2011)
Михайлина Д. Г. - Сучасні імперативи організаційної реструктуризації міжнародних корпорацій (2011)
Фищук І. М. - Українські компанії на міжнародних фондових ринках (2011)
Фреяк А. В. - Роль транскордонного співробітництва у регіональному розвитку та інтеграційних процесах (2011)
Товарницька В. Є. - Аналіз показників експорту та імпорту товарів як факторів формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації (2011)
Піскунова О. В. - Гнучкість малого підприємства та її моделювання (2011)
Вінничук О. Ю. - Системний підхід в автоматизації механізму управління підприємством (2011)
Щелкалин В. Н. - Метод "Гусеница"-SSA - АРПСС-СПОАРУГ и модель АРСПСС-СПОАРУГ для анализа и прогнозирования финансово-экономических временных рядов (2011)
Чухно А. А. - Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії (2011)
Осецький В. Л. - Еволюція й еволюціонізм у творчості Йозефа Шумпетера (2011)
Мандибура В. О. - Внесок Й. Шумпетера у формування теоретичних засад "венчурного капіталу" (2011)
Гражевська Н. І. - Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в контексті синенергетичної парадигми (2011)
Галушка З. І. - Деякі проблеми соціалізації сучасної економіки у світлі еволюційної теорії Й. Шумпетера (2011)
Нестеренко О. П. - Йозеф Шумпетер і австрійська традиція: аспекти взаємодії (2011)
Соболев В. О. - Розвиток теорії криз: узагальнення Й. Шумпетера та сучасні підходи (2011)
Нікіфоров П. О. - Бібліографія чернівецьких джерел творчості Й. А. Шумпетера, Сторощук Б. Д., Загородна А. М., Дячук М. П. (2011)
Михайлюк М. А. - Інноваційність економічної теорії та прагматизм технологічного розвитку (2011)
Єщенко П. С. - Шумпетеріанський вид активності - в економіку України, Арсеєнко А. Г. (2011)
Романовський О. О. - Архітектура та концепції моделі сучасного інноваційного підприємницького університету (2011)
Литвиненко С. Л. - Стратегія впровадження технології e-freight при організації авіаційного перевезення вантажів (2011)
Гурнак О. В. - Особливості та значимість фіскальної доктрини Й. А. Шумпетера (2011)
Пантелеев В. П. - Використання ідей Й. А. Шумпетера в сучасній теорії контролю (2011)
Вожжов А. П. - Використання коштів кредитно-грошової емісії Національного банку України для стимулювання економічного зростання, Черемісінова Д. В. (2011)
Хомин П. Я. - Капітал чи фонд: еволюція розуміння облікових категорій на тлі ідей Й. Шумпетера (2011)
Даниліна С. О. - Ірраціональна форма нагромадження капіталу (2011)
Румянцева Г. І. - Практика міжбюджетних відносин в Україні (2011)
Супрович Г. О. - Порівняльні характеристики деривативів і цінних паперів (2011)
Біттер О. А. - Йозеф Шумпетер, "Apple" та вітчизняне сільське господарство (2011)
Палюх М. С. - Аналіз причин кризового стану аграрного сектора України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера, Хомин І. П. (2011)
Губені Ю. Е. - Імператив аграрної складової виробничих програм: теоретичні погляди Й. А. Шумпетера та українська дійсність (2011)
Якобчук В. П. - Формування та розвиток агроінноваційних структур в Україні: проблеми та перспективи, Кащук К. М. (2011)
Тимофіїв С. В. - Інституціональні аспекти розвитку малого підприємництва в аграрній сфері (2011)
Поченчук Г. М. - Особливості посткризових економічних трансформацій: пріоритети для України (2011)
Тараненко І. В. - Системна методологія дослідження та динаміка сучасних глобалізаційних процесів (2011)
Вдовічен А. А. - Особливості глобалізаційних процесів і диспропорційності на світовому ринку (2011)
Гаврилюк О. В. - Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг, Білик Р. С. (2011)
Ляшенко О. І. - Динамічний підхід до моделювання багатоукладності економіки (2011)
Грицюк П. М. - Цикли зерновиробництва: аналіз і моделювання (2011)
Степаненко Б. В. - Модельна оцінка впливу елементів фінансового механізму на розвиток зеленого бізнесу в Європі (2011)
Верхола Л. А. - Сучасні системи ошпарювання бурякової стружки (2016)
Олянська С. П. - Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з використанням хімічних реагентів, Цирульнікова В. В. (2016)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2016)
Глущенко М. С. - Створення бази знань предметної області на основі онтологій для утфельних вакуум-апаратів періодичної дії, Проскурка Є. С. (2016)
Балюта С. М. - Методологічні основи управління споживанням електричної енергії промисловими підприємствами, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2016)
Євтушенко О. В. - Дослідження виробничого травматизму на підприємствах та організаціях цукрової промисловості України, Сірик А. О., Лукіянік О. П. (2016)
Кухар В. Н. - Эффективность удаления несахаров на станции дефекосатурационной очистки в зависимости от химического состава перерабатываемой свеклы различных зон свеклосеяния, Чернявский А. П., Сластененко О. Н., Рогач Л.Г., Чернявская Л. И., Рябчун П. М., Мелехова Е. И., Рудяков И. М., Бражникова А. Н., Черных Л. А. (2016)
Щурик М. В. - Соціально-економічні імперативи макрорегіону: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Ковальчук Н. П. - Макроекономічні нововведення та системні ризики: шляхи їх оптимізації (2012)
Сизоненко В. О. - Трансформація інноваційного розвитку України у посткризових умовах (2012)
Буднікевич І. М. - Формування стратегій муніципального розвитку: маркетинговий підхід (2012)
Кушнерик В. В. - Інформаційна економіка як сучасний шлях інноваційного розвитку країни (2012)
Марченко Т. В. - Підходи до визначення поняття інновацій на основі ідей И. А. Шумпетера (2012)
Сторощук Б. Д. - Механізми формування регіональної структури суспільного добробуту, Руцька Т. І. (2012)
Лопатинська А. Ю. - Концептуальні підходи до стратегічного планування (2012)
Рилєєв С. В. - Оборотні активи харчової промисловості Тернопільської області: склад, структура й оцінка якості фінансування, Юрій С. М. (2012)
Чабанюк О. А. - Характеристика нормативно-правової бази, що регулює облік виробничих запасів у сучасних умовах (2012)
Вдовічена О. Г. - Соціально-економічні суперечності на напрямки розвитку виставково-ярмаркового бізнесу в регіонах України (2012)
Луган О. І. - Аналіз теоретичних аспектів антикризового управління (2012)
Антохов А. А. - Оцінка перспектив антикризового банківського мененджменту в умовах ринку та кризи, Клевчік Л. Л. (2012)
Міщук І. С. - Особливості економічної оцінки природокористування в трансформаційній економіці (2012)
Іванова І. І. - Конкурентні стратегії нової економіки на прикладі ринку мобільних телефонів (2012)
Циганов С. А. - Закономірності інноваційного розвитку банківського сектору економіки, Циганова Н. В. (2012)
Савич В. І. - Іпотечне кредитування в інвестиційному розвитку України (2012)
Саінчук Н. В. - Монетарні напрямки подальшого вдосконалення кредитного ринку України (2012)
Якушик І. Д. - Модернізація грошово-кредитної політики як інструмент фінансово-економічної безпеки та економічного суверенітету України, Бузинар Б. А., Драган О. О., Сорока І. Й. (2012)
Кіндзерський В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування саморегулівних організацій на фондовому ринку України (2012)
Канцір І. А. - Моделі регулювання фінансового ринку України (2012)
Бак Н. А. - Прибуткові податки як інструмент держави (2012)
Нікіфоров П. О. - Теорія і практика муніципальних запозичень: спроба критичного аналізу та перспективи України, Бубух І. Б. (2012)
Жебчук Л. Л. - Необхідінсть державного регулювання первинних і вторинних доходів населення в умовах реформування системи державних фінансів в Україні, Жебчук Р. Л. (2012)
Собкова Н. Д. - Концепція управління бюджетними ризиками (2012)
Міжнародна науково-практична конференція цукровиків України присвячена пам'яті І.С. Гулого (2015)
Оптимізація енергоспоживання на цукрових заводах. Досвід компанії SIEMENS в експлуатації парових турбін SST-110 (2015)
Мельник В. А. - Досвід реалізації інтенсифікації теплообміну в підігрівниках цукрових заводів, Білевич А. О., Бойко В. О., Прядко М. О., Наумчик С. А., Корчемна О. М., Гладишко А. А., Коднєв В. В. (2015)
Петрушка І. М. - Очищення цукровмісних розчинів від барвних речовин природними сорбентами, Петрушка К. І. (2015)
Гриненко І. Г. - Одержання збагаченого цукру (2015)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2015)
Шестеренко В. Є. - Аналіз режимів напруги та засобів підвищення її в системах електропостачання цукрових заводів, Данько О. В. (2015)
Лисий О. В. - Вплив харчових інгредієнтів на реологічні властивості набухаючого крохмалю, Грабовська О. В. (2015)
Ершов А. И. - Автоматизация ТЭЦ сахарных заводов с использованием программируемых контроллеров (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Балюта С. М. - Управління напругою в системі електропостачання промислового підприємства, Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2016)
Кравчук А. Ф. - Теоретичні основи застосування НВЧ-випромінювання для визначення пересичення і доброякісності цукрових розчинів, Олійник В. В. , Лаунець В. Л. , Дунаєв Є. Г., Береславський В. М. (2016)
Сидорченко О. І. - Технологія отримання розчинного порошку із топінамбура та його фізико-хімічні властивості, Захарченко Т. М., Павлик В. В. (2016)
Кизюн Г. О. - Оцінка ефективності різних технологій біоетанолу з бражки, Міщенко О. С., Бей Р. В., Кизюн Н. М. (2016)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі і вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2016)
Красиловец И. Н. - Совокупная стоимость владения оборудованием как фактор снижения себестоимости выпускаемой продукции (2016)
Верхола Л. А. - Сучасні системи ошпарювання бурякової стружки (2015)
Олянська С. П. - Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з використанням хімічних реагентів, Цирульнікова В. В. (2015)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2015)
Глущенко М. С. - Створення бази знань предметної області на основі онтологій для утфельних вакуум-апаратів періодичної дії, Проскурка Є. С. (2015)
Балюта С. М. - Методологічні основи управління споживанням електричної енергії промисловими підприємствами, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2015)
Євтушенко О. В. - Дослідження виробничого травматизму на підприємствах та організаціях цукрової промисловості України, Сірик А. О., Лукіянік О. П. (2015)
Кухар В. Н. - Эффективность удаления несахаров на станции дефекосатурационной очистки в зависимости от химического состава перерабатываемой свеклы различных зон свеклосеяния, Чернявский А. П., Сластененко О. Н., Рогач Л.Г., Чернявская Л. И., Рябчун П. М., Мелехова Е. И., Рудяков И. М., Бражникова А. Н., Черных Л. А. (2015)
Щурик М. В. - Ноосферні засади збереження та відновлення природних ресурсів (2014)
Галушка З. І. - Гендерна нерівність в Україні: економічний аспект, Дучинська Н. І. (2014)
Чайка Ю. М. - Економічний розвиток у контексті системного та синергетичного підходів (2014)
Чорнодід І. С. - Конкурентна соціальна позиція країни (2014)
Антохов А. А. - Місце та значення України на світовому ринку праці (2014)
Бонарев В. В. - Концептуальна модель сфери відповідальності за виникненням трансакційних витрат (2014)
Лусте О. О. - Господарський менталітет як інституціональний чинник розвитку соціального капіталу (2014)
Давыдова Л. В. - Финансовый механизм функционирования органов местного самоуправления, Овчинникова О. П. (2014)
Антохова І. М. - Модернізація регіональної системи управління якістю життя населення (2014)
Сиваненко Г. П. - Стан та перспективи розвитку вітчизняної торгівлі в умовах глобалізації (2014)
Антохова О. Ю. - Модернізація економіки як фактор трансформаційних змін на регіональному ринку праці (2014)
Ружинська Н. О. - Аналіз економічних проблем управління у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Кайданник О. Б. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття державноприватного партнерства (2014)
Нікіфоров П. О. - Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій, Семенюк В. О. (2014)
Саінчук Н. В. - Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Шевченко О. С. - Реформування національної системи пенсійного страхування як основа соціальної безпеки України (2014)
Гладчук О. М. - Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні (2014)
Бабух І. Б. - Інструментарій фінансового забезпечення розвитку міст в Україні (2014)
Жебчук Л. Л. - Нерівність розподілу доходів у контексті перебудови існуючої моделі оподаткування в країні (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Циклічний підхід до управління конкурентним потенціалом підприємств споживчої кооперації, Барибіна Я. О. (2014)
Буднікевич І. М. - Формування конкурентних переваг ВНЗ: маркетинговий підхід, Романюк Н. В. (2014)
Корягін М. В. - Сутність грошових потоків підприємства, Чік М. Ю. (2014)
Поставна Л. П. - Управління ризикозахищеністю підприємств: аксіоматичні засади предметної сфери (2014)
Талалаєв В. О. - Аналіз і оцінка загроз у провесно-орієнтованих моделях управління безпекою підприємства, Тереховська В. І. (2014)
Таран-Лала О. М. - Умови функціонування систем відповідно до реалізації принципів і функцій управління (2014)
Колосок А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств сфери туризму (2014)
Боднар О. В. - Якість продукції як економічна категорія та об’єктивна необхідність її підвищення (2014)
Жалба І. О. - Маркетингові комунікації: теоретичні підходи та практичний аспект (2014)
Баранник О. А. - Організація процесу стратегічного маркетингового планування на вітчизняних підприємствах швейної галузі (2014)
Кулаковська А. С. - Роль відділу маркетингу у забезпеченні ефективної роботи підприємств хлібопекарської галузі України (2014)
Ковальчук Т. М. - Аналіз привабливості реальних інвестиційних проектів в умовах збитковості діяльності підприємства, Вергун А. І. (2014)
Михалків А. А. - Тара як об'єкт бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (2014)
Танасієва М. М. - Проблеми бухгалтерського обліку екологізації діяльності лісового господарства (2014)
Наші автори (2015)
Барабаш О. - Особливості розгортання навчання з педагогами на основі психологічної структури навчальної діяльності (2015)
Глинянюк Н. - Особистість у гуманістично орієнтованих психологічних дослідженнях (2015)
Мариновська О. - Концепція технологічного проектування інноваційного розвитку школи (2015)
Сабадуха В. - Концепція чотирьох рівнів розвитку діяльнісної здібності індивіда як філософсько-методологічна основа реформування школи й суспільного буття (2015)
Смолюк С. - Теоретичні засади формування розвивального освітнього середовища початкової школи України (2015)
Сулима Т. - Мобільність як компонент професійної компетентності майбутнього педагога (2015)
Тарасова О. - Творче мислення фахівця як передумова розвитку його професійної мобільності (2015)
Уліщенко В. - Інтерсуб'єктність як провідний принцип шкільної літературної освіти контексті стратегії сталого розвитку (2015)
Budnyk О. - National education of personality in the context of globalization (2015)
Paderno V. - Role of pedagogical conditions in the formation of professional identity of a future teacher (2015)
Sushentseva L. - The role of the integration of technical and fundamental, psychological and pedagogical knowledge in training of professionally mobile teacher of professional education (2015)
Антощук С. - Модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників заочно-дистанційною формою навчання (2015)
Войтків Г. - Миследіяльнісний аспект педагогічного процесу з фізики (2015)
Дмитришин О. - Навчально-дослідницька робота зі студентською молоддю у класичних університетах України. (Друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Дудка Т. - Роль інформаційно-аналітичної компетентності майбутнього менеджера в реалізації виставково-туристичного проекту (2015)
Коваль П. - Використання театральної драматургії у навчально-виховному процесі – запорука високоякісної професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Курляк І. - Деякі аспекти проблематики соціальної реадаптації засуджених осіб у Польщі (2015)
Нестеренко С. - "Треба берегти наші скарби. Вони належать народові – і більше нікому". (Формування етнокультурної компетентності старшокласників засобами громадянської лірики Василя Симоненка) (2015)
Трефяк Н. - Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення української літератури (2015)
Учитель І. - Формування фасилітаційної компетентності майбутнього педагога професійного навчання (2015)
Якібчук М. - Специфіка термінів нафтогазової галузі у структурі художнього тексту. (На матеріалі прозових творів Івана Франка) (2015)
Chorna М. - Significance of concept "culture" as the inseparable component of culturological approach in modern higher education in touris (2015)
Kotyk Т. - Conceptual approaches to teaching native language in primary school: goal (2015)
Formella Z. - Uzywanie i naduzywanie Internetu: badania wsrod mlodziezy szkolnej w Ivano-Frankivsku, Stulkivska M., Nicoli M. (2015)
"Я є прихильником побудови спільної Європи" (Інтерв'ю з професором Папського Салезіянського Університету Збіґнєвом Формеллою, Рим) (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Babin B. - Universal jurisdiction as a tool of Russian aggression in Ukraine, Pleshko E. (2015)
Vlasenko A. - Diversionary role of conflicts in eastern Ukraine and Georgia: war at Russian frontiers as source of presidential power (2015)
Vovk S. - International mechanisms for regulating civil wars: peacemaking efforts of the United Nations and other international organizations (2015)
Lutsenko O. - System of the international criminal justice: features of the international criminal courts and tribunals, their classification (2015)
Bakanova A. - Definition of "the new Eastern Europe”: the lands in–between (2015)
Бесчасна І. - Консолідація країн-експортерів газу в рамках форуму країн-експортерів газу: позиції ЄС та США (2015)
Яшна Н. - Міжнародно-правовий режим Арктики в умовах геополітичного суперництва країн у даному регіоні (2015)
Медведєва М. - Екоетичні та біоетичні стандарти в механізмі міжнародного захисту прав людини (2015)
Chumak K. - BRIC countries within foreign policy of the first Barack Obama administration (2015)
Савенкова В. - Поняття та система джерел права Європейського Союзу у контексті євроінтеграції банківського сектору України (2015)
Маслов Ю. - Принцип розподілу державно-владних повноважень у формуванні дієвих систем влади сучасних Європейських країн (2015)
Скрипнюк О. - Принцип народного суверенітету та його реалізація в умовах взаємодії держави і громадянського суспільства (2015)
Kovbasiuk S. - Ways of state power institutionalization in modern state (2015)
Бернюков А. - Право як один із основоположних законів буття (філософсько-теоретичний аналіз) (2015)
Форманюк В. - Інститут адвокатури в громадянському суспільстві (2015)
Гартман М. - Усний закон в системі єврейського права: його походження, суть та характер (2015)
Манжула А. - Поняття, значення та підстави взаємодії науково-дослідних установ в Україні (2015)
Boryslavska O. - Decentralization of power as a way of constitutionalism forming in Ukraine (2015)
Матвієнко А. - Правові засади об’єднання територіальних громад в Україні (2015)
Різник С. - Питання звуження змісту та обсягу соціальних прав і свобод людини і громадянина в правових позиціях Конституційного суду України (2015)
Манойло Дж. - Роль політичної опозиції в транзитивних країнах: приклад Центрально-Східної Європи (2015)
Павлов Д. - Організаційно-правові засади реформування системи цивільного захисту України у контексті зміни безпекової парадигми (2015)
Пилипенко О. - Розвиток громадських рухів в Україні: проблеми зростання соціального капіталу (2015)
Yagunov D. - Prison inspections in the light of further penitentiary reform in Ukraine (2015)
Kharenko O. - Problems in legal regulation of termination of print media (2015)
Рибачок В. - Нормативно-правова складова механізму передачі космічних об’єктів в іпотеку (2015)
Харитонова Т. - Права на чужі земельні ділянки у контексті обмежень та обтяжень права власності (2015)
Kryvoruсhko V. - Content of the energy supply contract (2015)
Чорноусько М. - Прокурорський нагляд і судовий контроль як засоби забезпечення законності досудового розслідування (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Zadorozhny O. - Russian aggression against Ukraine, the annexation of the Crimean peninsula and the 1994 Budapest memorandum (2015)
Sokur O. - European integration process of the twentieth century: key aspects of unity formation (2015)
Azawee Header-Adil - The European integration course of Turkey as a factor of its national security (2015)
Буравкова А. - Політика США щодо Китайської Народної Республіки в постбіполярний період (2015)
Громовенко К. - Правова природа приватних військових та охоронних підприємств (2015)
Averochkina T. - Lawful activity in an exclusive (marine) economic zone of Ukraine: the ways of improvement of legal regulation (2015)
Іванова А. - Характерні риси імплементації норм міжнародного трудового права в національне право (2015)
Андрейків А. - Роль звичаєвих норм у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Shcherbyna O. - The relationship of volitional, metalinguistic and argumentative functions of silence in legal argumentation (2015)
Бліхар М. - Фінансово-правова природа інвестиційної діяльності (2015)
Demida M. - Defining the role of judiciary in state and public life: history and present (the example of Ukraine and Japan) (2015)
Davydova N. - Legal regulation of relations in higher education in Ukraine: history and present (2015)
Чернишенко С. - Концепція мережево-центричної війни: теорія та історія (2015)
Клюєв К. - Теоретико-практичні підходи щодо управління конфліктним процесом (2015)
Вовк С. - Трансформація політичної системи в умовах громадянської війни (2015)
Топалова С. - Моніторингова та превентивна місія гуманітарної еліти як фактор безпеки держави (2015)
Гладій В. - Принцип субсидіарності як умова модернізації системи місцевого самоврядування сучасної України (2015)
Shepelenko O. - Strategic objectives of regional innovation policy and means of its implementation (2015)
Бровко О. - Виникнення та функціонування інституту префекта в європейських країнах на прикладі Польщі (досвід для України) (2015)
Барановська Т. - Вплив держави на розвиток адміністративно-територіальних одиниць базового рівня: зарубіжний досвід, Остапенко О. (2015)
Kornieiev V. - Features of presentation of political and legal reality in social communicational scientific discourse (2015)
Bilan N. - Social communications as a sociopolitical phenomenon in the European Union information sphere (2015)
Stotskyi V. - The modern political discourse of Ukrainian mass media and the constraints of its formation and further development (2015)
Babina V. - The communicative means for setting the connection between political actors and mass audience (2015)
Yagunov D. - Problems and perspectives of establishing prison inspections in Ukraine (2015)
Kovalko N. - Legal framework for implementation of infrastructure investment projects(on the example of public utilities sphere in Ukraine) (2015)
Fedotov O. - Transparent monitoring of the novel strategy for reforming customs authorities of the state fiscal service of Ukraine (2015)
Чорнолуцький Р. - Досвід Канади в нормопроектуванні та його роль і значення для України (2015)
Чередник Н. - Договори трансферу знань в діяльності дослідницького університету (2015)
Шевченко В. - Свобода волевиявлення контрагентів на вступ у договірні відносини у земельному праві (2015)
Горох О. - Система видів звільнення від покарання за українським законодавством кримінального блоку (2015)
Лоскутов Т. - Зв’язок між правовою регламентацією процесуальних строків та забезпеченням прав учасників кримінального провадження (2015)
Авдєєв О. - Використання переміщення під негласним контролем у протидії контрабанді фальсифікованих лікарських засобів в Україні (2015)
Khonin V. - Unchallenged novation and/or centuries behindhand establishment of the science of international canon law (review of the monograph: Anatoliy I. Dmitriev, "International Canon Law: Genesis, Development and Foundations of the Theory”) (2015)
Нікіфоров П. О. - Форми організації фінансової науки та фінансової практики: теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації (2014)
Талах В. І. - Структурне наповнення економічних циклів у контексті дослідження динаміки кризових процесів (2014)
Коломієць Т. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу (2014)
Вірченко В. В. - Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності (2014)
Миськів Г. В. - Сутність і структура внутрішнього механізму функціонування кредитного ринку (2014)
Бурдяк О. М. - Світові економічні кризи та їх наслідки (2014)
Шилепницький П. І. - Світова фінансова криза та її вплив на державно-приватне партнерство (2014)
Легкоступ І. І. - Торговельно-економічне співробітництво України з Європейським Союзом як фактор європейської інтеграції, Заяць О. А. (2014)
Мелих О. Ю. - Зовнішня заборгованість зарубіжних країн та України: сучасний стан і ризики зростання (2014)
Коблик І. І. - Сучасний стан боргової політики України (2014)
Огородник К. А. - Сучасні тенденції розвитку глобального маркетингу (2014)
Лопатинський Ю. М. - Рефлексо-стратегічний підхід розвитку регіонального ринку праці як стимулятора модернізації економіки, Антохова О. Ю. (2014)
Антохов А. А. - Напрямки державного сприяння формуванню конкурентоздатного трудового потенціалу в умовах трансформації економіки України (2014)
Ксьондз С. В. - Патентно-ліцензійне забезпечення технологічної політики України, Водянка Л. Д., Сенюк А. І. (2014)
Седляр М. О. - Модернізація національно-правової системи в контексті інноваційного розвитку економіки України (2014)
Олексюк В. М. - Дослідження енергетичного комплексу України в контексті глобальних стратегічних викликів (2014)
Ревуцька А. О. - Соціально-економічний розвиток сільських територій та вплив на них агрохолдингізації (2014)
Жебчук Р. Л. - Бюджетний потенціал: суть, структура та взаємозв’язок з бюджетним плануванням (2014)
Мікловда В. П. - Принципи менеджменту науково-кадрового потенціалу вищих навчальних закладів, Король М. М. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Роль і значення ресурсів у формуванні стратегічного потенціалу підприємств, Гончаров В. М. (2014)
Буднікевич І. М. - Застосування стратегічних підходів у діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг, Черданцева І. Г. (2014)
Партин Г. О. - Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності, Задерецька Р. І., Галечко І. Б. (2014)
Гуржій Н. М. - Управління логістичним потенціалом підприємства, Шрамко Я. І. (2014)
Євтух О. Т. - Фінансовий аналіз підприємства крізь призму маркетингу, Євтух О. О. (2014)
Васюткіна Н. В. - Механізм управління сталим розвитком підприємства (2014)
Долга Г. В. - Управління персоналом в організаціях малого бізнесу, Замятіна Н. В. (2014)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості використання самоменеджменту у діяльності сучасних вітчизняних менеджерів (2014)
Микитюк М. В. - Філософія тайм-менеджменту. Підвищення особистої ефективності, Білецький Б. Ф. (2014)
Марусяк Н. Л. - Визначення пріоритетних джерел формування оборотного капіталу промислових підприємств (2014)
Кобаль І. О. - Передумови виникнення та розвитку концепції управління вартістю (2014)
Радух Н. Б. - Практичні аспекти ефективного формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Івасечко У. В. - Тенденції розвитку, нормативно-правове забезпечення та облікове відображення соціального страхування у практиці вітчизняних підприємств (2014)
Крупенна І. А. - Чинники впливу на формування іміджу підприємства на ринку меблів (2014)
Ковальчук Т. М. - Філософський підхід до побудови системи аналітичного забезпечення прийняття рішень, Вергун А. І. (2014)
Вінничук О. Ю. - Дослідження економічного зростання в умовах сталого розвитку: нейромережевий підхід (2014)
Савко О. Я. - Особливості автоматизації аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Бабух І. Б. - Вплив інструментарію фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст Чернівецької області: економетричне моделювання (2014)
Pyrog O. V. - Structural changes in the model of national economy of Ukraine under an influence of informatization of society (2014)
Івашина О. Ф. - Проблема раціональності в "основному напрямі” економічної теорії (2014)
Царук Н. Г. - Удосконалення підходів до обліку витрат та калькулювання собівартості продукції овочівництва (2014)
Бірюк С. О. - Вітчизняні підприємства хімічної галузі на міжнародних ринках: проблеми реалізації експортних стратегій, Бірюк О. С. (2014)
Маслак О. І. - Визначення рівня конкурентної переваги машинобудівного підприємства на засадах забезпечення розвитку його економічного потенціалу, Квятковська Л. А., Безручко О. О. (2014)
Малишенко К. А. - Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи (2014)
Архірейська Н. В. - Аналіз підходів до оцінювання ефективності митної справи (2014)
Миськів Г. В. - Кредитні деривативи як новітні інструменти кредитного ринку (2014)
Савченко Р. О. - Об'єкти управлінського контролю (2014)
Бєлік В. Д. - Методичні підходи щодо реалізації процесу управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Пахомова І. Г. - Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України, Фатєєва Л. А. (2014)
Ковч В. В. - Задоволення потреб суспільства, як стратегічна функція держави в умовах формування інноваційної економіки (2014)
Білик О. І. - Перспективи реформування вітчизняної системи соціального страхування (2014)
Мочалина О. С. - Развитие инновационно-инвестиционного процесса как фактор реализации инновационного потенциала (2014)
Сомик А. В. - Прийняття рішень з монетарної політики: зарубіжний досвід та перспективи для України (2014)
Васюк Н. В. - Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства (2014)
Назарко С. О. - Гендерні аспекти регіонального ринку освітянських послуг (2014)
Кравченко О. А. - Трансформация финансов железнодорожного транспорта Украины (2014)
Довгалюк В. В. - Рейтинг інвестиційних фондів (2014)
Мордовцев О. С. - Основи формування індикативного плану адміністративного району (2014)
Рибачук Н. В. - Формування лояльності споживачів, як одного з основних чинників функціонування аптечної установи, Журко Т. О. (2014)
Шевченко Н. В. - Удосконалення інструментарію макропруденційного регулювання банківської інвестиційної діяльності (2014)
Мартинчик О. А. - Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Піонтковська Я. О. - Консолідація попиту на гроші та на кредит у процесі формування рівноваги грошово-кредитного ринку (2014)
Яремченко Л. М. - Оцінка механізму фінансової політики сприяння розвитку малого підприємництва в аграрній сфері України (2014)
Столярчук Н. М. - Удосконалення документального забезпечення інноваційної діяльності у науково-дослідних установах (2014)
Майстер А. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності державного сектору економіки та його оптимального розміру (2014)
Ус Г. О. - Моделювання процесів передачі знань в системі дистанційної освіти у вищих навчальних закладах (2014)
Кіркова Н. П. - Прогнозування основних тенденцій розвитку туристичної галузі України (2014)
Макаренко М. І. - Міжнародний фондовий ринок: особливості посткризового відновлення (2014)
Кібальник Л. О. - Природа та особливості поширення світових фінансових криз (2014)
Орликовський М. О. - Реформування системи адміністративного менеджменту в Україні, Трокоз Д. І. (2014)
Князевич А. О. - Формування інноваційної інфраструктури України на шляху до становлення суспільства, заснованого на знаннях (2014)
Калашник М. В. - Регіональний аспект структурних трансформацій економіки України під впливом П ІІ (2014)
Проданчук М. А. - Продукт бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень (2014)
Ткаченко С. А. - Консеквентна всебічна характеристика кількісного складу завдань підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації за основними її блоками і комплексами (2014)
Приказюк Н. В. - Діяльність НПФ як основних учасників недержавного пенсійного страхування в Україні, Юхименко В. М. (2014)
Пілявоз Т. М. - Механізм реалізації стратегії прискорення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування (2014)
Ніколаєва В. П. - Оцінка ефективності управління формуванням доходів з операційної діяльності підприємства (2014)
Криленко В. І. - Сучасні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору економіки (2014)
Арапова О. М. - Теоретичні аспекти формування та застосування стратегічного управління на підриємствах діючих на зовнішніх ринках, Смородінова А. С., Песчанська В. Г. (2014)
Паламарчук М. М. - Високоякісне насіння – важлива складова підвищення конкурентоспроможності вітчизняного зерна кукурудзи (2014)
Стефаненко-Шупик А. П. - Демотивуючі фактори впливу на темпи інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Кмитюк Т. Л. - Математичні методи та моделі встановлення матеріального заохочення викладачів за результатами інноваційної діяльності (2014)
Матієшин М. М. - Організація економічного аналізу процесу експлуатації основних засобів у будівельних підприємствах (2014)
Дмитрів В. І. - Cвітовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2014)
Ксьонова О. В. - Обсяг збуту як визначальний чинник у формуванні ціни реалізації продукції скотарства (2014)
Стоколяс В. С. - Ефективність транспортної логістики як складової логістичної системи (2014)
Бедратенко О. Г. - Мережевий підхід до аналізу системного ризику ліквідності банківського сектору: міжнародний досвід (2014)
Куценко В. І. - Диверсифікація галузей сільського господарства в Україні: можливості та загрози (2014)
Аль-Хураші А. Б. - Організація технополісів як ефективної інноваційної форми управління містом (2014)
Далєвська Т. А. - Економічний зміст фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин (2014)
Попович А. В. - Категоріально-цільовий підхід до визначення сутності реструктуризації та її позиціювання в процесах структурної перебудови підприємств (2014)
Бабич М. М. - Фінансова складова забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Ортіна Г. В. - Вплив тенденцій глобалізації на умови забезпечення антикризової стратегії (2014)
Богославська А. В. - Аналіз рівня землекористування заповідників та національних природних парків України (2014)
Потишняк О. М. - Механізм реалізації стратегії інноваційної діяльності інтегрованого аграрно-текстильного формування (2014)
Борматенко М. В. - Удосконалення управління підприємством шляхом розвитку інформаційно-комунікативних систем (2014)
Рехтета О. М. - Формування цілісної ефективної інноваційної системи в регіонах (2014)
Содержание (2015)
Гребеников А. Г. - Метод интегрированного проектирования и параметрического моделирования крыла пассажирского самолета, Гуменный А. М., Василевский Е. Т., Журавель С. В. (2015)
Алимпиев А. Н. - Модификация аванпроекта реактивного учебно-тренировочного самолета для первоначального обучения, Богуслаев В. А., Кривцов В. С., Мялица А. К., Сунцов И. П., Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Еременко С. М., Соболев А. А. (2015)
Двейрин А. З. - Систематизация и классификация типов грузовых люков самолетов транспортной категории по основным конструктивным признакам, Костюк В. А., Рабичев А. И., Балун А. В., Конышев Д. С. (2015)
Гребенников А. Г. - Анализ конструктивно-технологических особенностей хвостовых балок вертолетов транспортной категории, Орловский М. Н., Высочанская Ю. Ю. (2015)
Буй Х. Б - Анализ авиапарка компании Vietnam Airlines corporation и причин некоторых авиакатастроф её эксплуатационных самолетов, Рябков В. И. (2015)
Мураховская Е. А. - Влияние параметров самолета и окружающей среды на величину и положение "коридора выживания" при вероятностных критериях оценки эффективности самолета, Рыженко А. И., Рыбалка И. А., Цуканов Р. Ю. (2015)
Силаков А. И. - Формализация представления гидравлических сетей структурно-сложных технологических систем на основе элементной базы стандартных модулей, Шмелев А. С., Угрюмов М. Л., Стрелец В. Е. (2015)
Фролов Е. А. - Определение площади контакта при волочении с колебаниями инструмента, Кравченко С. И., Носенко О. Г., Бондарь О. В. (2015)
Кравченко С. И. - Разработка методики и определение величины смещения приварок в изделиях, свариваемых в переналаживаемой сборочно-сварочной оснастке, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Фролов Е. А. - К вопросу создания эффективного цехового оборудования для взрывной обработки металлов с использованием железобетонных конструкций с вынесенным рабочим армированием, Муравлев В. В. (2015)
Цегельник Е. В. - Перспективные направления применения лазерных технологий в авиационной промышленности (2015)
Фролов Е. А. - Определение оптимальных размеров базовых плит переналаживаемой оснастки для сварочно-сборочных операций, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Бычков А. С. - Основные виды и причины разрушения конструктивных элементов из алюминиевых сплавов отечественных воздушных судов транспортной категории, Игнатович С. Р., Моляр А. Г. (2015)
Семенцов В. Ф. - Влияние величины двухстороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении, Василевский Е. Т. (2015)
Капитанова Л. В. - Влияние перфорации тормозных дисков на их температуру в условиях взлета и посадки, Кальницкая К. А. (2015)
Шаабдиев С. Ш. - Анализ отказов и неисправностей бытового и аварийно-спасательного оборудования регионального пассажирского самолета Ан-140 на начальном этапе эксплуатации, Деркачевский И. В. (2015)
Сорокін А. І. - Про технічну досконалість оборотних систем гідротранспорту та миття буряків на цукрових заводах, Хоменко М. Д. (2015)
Назин В. И. - Анализ статических характеристик сдвоенных и втулочных гидростатодинамических подшипников при различных значениях геометрических параметров (2015)
Ткаченко С. В. - Перспективи застосування електрохімічно активованих розчинів у технологічному процесі цукрового виробництва, Шейко Т. В., Смоленський В. Б., Бірук О. В., Соколенко Н. О., Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. (2015)
Копычко В. В. - Деформирование открытой цилиндрической оболочки при согласованных обобщенных перемещениях угловых точек границы (2015)
Штангеєв К. О. - Теплотехнічні та технологічні резерви продуктового відділення, Скорик К. Д., Штангеєв В. О., Кухар В. М. (2015)
Фурманов А. А. - Повторное использование структур баз данных, Трубилко А. В. (2015)
Шерстюк Ю. В. - Повышение эффективности работы продуктового отделения сахзавода за счет модернизации вакуум-аппаратов, разработанных и изготовленных ПАО "Смеламаш", Ремех А. А., Котляренко В. Г., Штангеев В. О. (2015)
Стрелкина А. А. - Марковская модель процессов кибербезопасности информационных систем, Узун Д. Д. (2015)
Штангеєва Н. І. - Підвищення варіантності технологічної схеми продуктового відділення цукрового заводу, Грабовська О. В., Молодницька О. М., Купчик Л. А., Лужков О. М. (2015)
Середа В. А. - Измерительный комплекс для исследования рабочего процесса наземных пусковых устройств (2015)
Ершов А. И. - Микропроцессорные системы автоматизации технологических процессов на сахарных заводах с использованием программируемых контроллеров (2015)
Мигаль Г. В. - Управление безопасностью: психофизиологические аспекты (2015)
Бутенко О. С. - Метод прогнозирования динамики изменений породных отвалов на основе данных дистанционного зондирования Земли, Лунченко Д. Д., Мокрый В. И. (2015)
Красновольский В. В. - Вихревой след за летательным аппаратом, условия формирования и структура, Соляник П. Н. (2015)
Базилевич К. А. - Моделирование денежных потоков негосударственных пенсионных фондов (2015)
Меняйлов Е. С. - Обзор и анализ существующих модификаций генетических алгоритмов (2015)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма случайного поиска для минимизации стоимости проведения многофакторного эксперимента, Беляева А. А. (2015)
Красноруцкий А. А. - Исследование характеристик сервиса дистанционного предоставления видеоуслуг при управлении в кризисных ситуациях, Кулица О. С., Шульгин С. С. (2015)
Бучик С. С. - Методика експертного оцінювання функціональних профілів загроз державних інформаційних ресурсів (2015)
Баранник В. В. - Метод защиты видеоинформации в энергоэффективных телекоммуникационных системах, Комолов Д. И., Тарнополов Р. В. (2015)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2015)
Выходные данные (2015)
Любивий Я. В. - Вибір методології як проблема практичної соціальної філософії (2015)
Горохолінська І. - Толерантність чи духовний деструктивізм: до питання етико-релігійного і суспільно-правового статусу гомосексуалістів у Європі (2015)
Іщук Н. В. - Сучасний російський етатизм: концепти та наративи (2015)
Бейлин М. В. - Нанотехнологии в реальном и фантастическом технополе человеческого бытия (2015)
Семененко А. А. - Надбання та ризики сучасного українського культуротворення (2015)
Фадєєв В. Б. - Суспільство як категорія соціальних наук (2015)
Лактіонова А. В. - Нищівність фундаменталізму - традиційної стратегії обґрунтування знання (2015)
Туренко В. Э. - К вопросу о конечности дискурса любви: философский аспект (2015)
Федоренко В. В. - Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Павлов В. Л. - Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии) (2015)
Савельева М. Ю. - Шекспир в опыте феноменологической герменевтики Густава Шпета (2015)
Бибик А. Н. - Сакрализация слова как феномен мифологического сознания (2015)
Денисенко А. В. - Інша апологетика або якою має бути сучасний захист християнської віри сьогодні: коротка рефлексія над новими книжками з апологетики (2015)
Ємельяненко Г. Д. - Християнська православна етика в контексті філософсько-релігійного спадку екзистенціалістського мислення (2015)
Лещенко А. М. - Сакральне мистецтво як механізм формування мотивації вірянина (2015)
Остащук І. Б. - Католицька народна культура: пасійна паралітургія (2015)
Соловій Р. П. - Зародження й основні характеристики виникаючої церкви (2015)
Ткаченко Р. Ю. - (Не)возможный бог (не)возможного: критико-аналитическая рецензия на книгу Грегори Бойда "Бог возможного" (2015)
Цимбал О. Є. - Християнська етика у сучасному соціально-культурному просторі (2015)
Шкиль С. А. - Проявления идеологии либерального православия в РПЦ (2015)
Ібрагімов М. М. - Чи потрібна спортсмену і його тренеру філософія? (2015)
Калина М. С. - Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності (2015)
Попова О. Б. - Актуальні аспекти соціології спорту як соціально-культурного феномену (2015)
Тимошенко Ю. О. - "Філософія життя" в контексті танціювальної культури модерну (2015)
Чміль Г. П. - Рецензія на книгу, Корабльова Н. С. (2015)
Шилепницький П. І. - Державно-приватне партнерство з позицій теорії контрактів (2014)
Михальчишин Н. Л. - Державно-приватне партнерство як метод боротьби з неефективністю функціонування природної монополії (2014)
Гончар В. І. - Основи теорії формування і розвитку регіонального споживчого ринку (2014)
Копилова О. В. - Вплив глобалізації інфраструктури фондового ринку на розвиток інвестиційних фондів (2014)
Марченко Т. В. - Національна ідея України в формуванні нової системи зовнішніх відносин (2014)
Чичина О. А. - Аналіз взаємовпливу основних показників світового господарства та світового енергетичного ринку в умовах глобалізації (2014)
Коломієць О. О. - Оцінювання трудоресурсної безпеки України: методи і результати (2014)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення: реалії та перспективи (2014)
Крімер Б. О. - Ефективність пронаталістських змін в соціальній політиці України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Соціально-економічна сутність та фінансова самодостатність територіальних громад (2014)
Тендюк А. О. - Теоретико-методичнийй підхід до управління конкурентоспроможністю міста, Стрижеус Л. В. (2014)
Зірко О. В. - Тенденції зайнятості та безробіття населення Харківської області (2014)
Лащак В. В. - Ефективність застосування монетарних важелів впливу на споживчі ціни в Україні (2014)
Гуржій Н. М. - Концептуальний та еволюційний розвиток теорій лідерства, Жарік Є. А. (2014)
Чмутова І. М. - Сутність технології управління та її ключові ознаки (2014)
Донєва Н. М. - Концепція стратегічного управління розвитком регіонального туризму (2014)
Лилик М. Я. - Особливості використання нетрадиційних комунікацій у діяльності сучасних фірм, Черданцева І. Г. (2014)
Горинь Я. О. - Формування маркетингової конкурентної стратегії вищого навчального закладу, Горинь М. О. (2014)
Мартинюк О. С. - Модель інтегрованої системи менеджменту якості промислового підприємства (2014)
Рошило В. І. - Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення органів місцевої влади, Томнюк Т. Л. (2014)
Ткачук Н. М. - Економічна сутність та особливості здійснення місцевих запозичень (2014)
Сербина О. Г. - Теоретичні аспекти дослідження фінансових інновацій в сфері банківських послуг (2014)
Тимошенко О. В. - Моделювання інтегрального показника рейтингу страхових компаній України (2014)
Стенічева І. Б. - Банківські інвестиції для модернізації економіки України (2014)
Самко Н. Г. - Фінансова стабільність як чинник розвитку національної економіки (2014)
Циганкова О. Б. - Теоретичні аспекти та перспективи розвитку електронних грошей в Україні (2014)
Шеверя Я. В. - Концептуальна основа фінансової звітності в Україні (2014)
Яцко М. В. - Удосконалення класифікації користувачів фінансової звітності на основі розвитку їх інтересів (2014)
Пархоменко О. П. - Інформаційно-технічне забезпечення обліку на підприємстві, Рисак О. С. (2014)
Чередниченко М. І. - Системний аналіз операційних витрат підприємства як функція системи управління ними (2014)
Дерун І. А. - Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України (2014)
Терен Г. М. - Завдання аналізу ліквідності сільськогосподарських підприємств (2014)
Бенько І. Д. - Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку, Яцишин С. Р. (2014)
Sandal J. U. - The importance of innovation for democratic and economic development in Europe (2014)
Baranski J. - The principle of justice and the universality of the Polish social security system. Outline of the problem (2014)
Mozylowski P. - Nominal, effective and marginal tax rates of the households and enterprises in Poland, Baranski J. (2014)
Краус Н. М. - Дифузія інновацій та вплив на неї ризиків мислення (2014)
Грабовецький Б. Є. - Венчурні фонди: аналіз стану та прогнозування перспектив розвитку, Зянько В. В. (2014)
Дутчак А. В. - Владна концепція розподілу доходів (2014)
Запорожець Г. В. - Соціальні фактори розвитку аграрної сфери України, Кучер М. М. (2014)
Антохов А. А. - Державне регулювання ринку праці в інформаційній економіці (2014)
Костюк І. В. - Державне гарантування зайнятості населення України (2014)
Лащак В. В. - Аналіз системи захисту прав споживачів в Україні та вплив внутрішніх факторів на її ефективність, Лащак Т. В. (2014)
Удовиченко В. П. - Оплата праці як домінанта регіонального соціально-економічного розвитку (2014)
Яковлєва А. Ю. - Нові тенденції в туристичній індустрії. Вплив розвитку інформаційних технологій та глобалізації (2014)
Остапенко Т. В. - Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного АПК в умовах глобалізаційних викликів (2014)
Буднікевич І. М. - Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід, Крупенна І. А., Романюк Н. В. (2014)
Буднікевич І. М. - Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж, Черданцева І. Г. (2014)
Попело О. В. - Мотиваційні та стримуючі фактори інноваційного розвитку малого підприємництва (2014)
Білик Л. С. - Формування та реалізація механізму управління виробничими ризиками, Боднарук О. О., Ткаченко І. В. (2014)
Карлова О. А. - Стан і перспективи розвитку сучасного ринку юридичних послуг (на прикладі ринку США) (2014)
Кондратенко Н. О. - Побудова логістичної стратегії підприємств, Новікова М. М. (2014)
Романич І. Б. - Поштова логістика: менеджмент і адміністрування операційної діяльності (2014)
Гавриш І. І. - Трансформація структури ринку медичних послуг у сучасних умовах (2014)
Баранник О. А. - Маркетингова стратегія підприємства та її залежність від умов зовнішнього середовища, Клипач А. Я. (2014)
Ділай Н. Г. - Вітчизняний досвід функціонування холдингових структур у діяльності підприємств (2014)
Осадчук Ю. М. - Напрямки вдосконалення системи планування господарських систем у сучасних умовах господарювання (2014)
Гуня В. О. - Особливості формування власного капіталу, Дробот Ю. Г. (2014)
Базилевич В. М. - Оцінка рівня економічної безпеки підприємств АПК (2014)
Шевчук А. В. - Інноваційно-креативна, освітня та наукова метрополійні функції міста Львова: підходи до оцінки (2014)
Герасимчук З. В. - Аналіз ефективності процесів міжрегіональної взаємодії регіонів України, Клімович О. М. (2014)
Орел О. І. - Організаційні аспекти надання послуги по роздільному збору ресурсоцінних компонентів відходів у сільській місцевості (2014)
Бабух І. Б. - Методологія фінансових імперативів сталого розвитку міста (2014)
Жебчук Л. Л. - Удосконалення пільгового механізму системи оподаткування доходів населення (2014)
Жебчук Р. Л. - Необхідність оцінювання якості бюджетного планування в умовах реформування бюджетної системи України (2014)
Бондаренко Н. М. - Використання інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку на малих підприємствах, Зеленська К. І. (2014)
Біляр А. І. - Облікове забезпечення побудови похідних балансів, зорієнтованих на стратегію (2014)
Григорків В. С. - Моделі економіки з урахуванням ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Кибич Г. П. (2014)
Павленко І. І. - Формування моделі розвитку кадрового потенціалу державної служби статистики України за методом Борда, Гонтюк В. А. (2014)
Рудан В. Я. - Оптимізаційна модель грошово-кредитної політики України (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Перші українські цукроварні (2015)
До 100-річчя від дня народження видатного вченого Миколи Олександровича Архиповича (2015)
Гаєвнік Б. Б. - Дослідження впливу вибраних якісних параметрів коренеплодів цукрових буряків на вміст в них сахарози, Сумінська Т. Т. (2015)
Хоменко О. І. - Інтенсифікація очищення коренеплодів буряків шляхом перерозподілу енергетичних потоків, Пушанко Н. М. (2015)
Кос Т. С. - Метод визначення активності вапна у вапняному молоці, Верченко Л. М., Резніченко Ю. М. (2015)
Люлька О. М. - Силова взаємодія цукрових буряків з ножами у відцентрових бурякорізках, Мирончук В. Г., Нікольський М. Л., Люлька Д. М. (2015)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2015)
Лисак Т. І. - Біокаталіз некрохмальних полісахаридів після спиртової барди при виробництві біоетанолу із крохмалевмісної сировини, Олійнічук С. Т., Батог Ю. О., Коваль О. О. (2015)
Глущенко М. С. - Застосування системних підходів до управління цукровим заводом, Луцька Н. М. (2015)
Кухар В. Н. - Особенности фильтрования и обессахаривания суспензии сока І сатурации на пресс-фильтрах, Чернявский А. П., Малек Я. Я., Навратил З. З., Чернявская Л. И. (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Кравчук А. Ф. - Кінетика масового росту кристалів цукру: розвиток теорії і практики (2016)
Олянська С. П. - Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів, Цирульнікова В. В. (2016)
Салавор О. М. - Очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію, Семенова О. І., Ничик О. В., Тогачинська О. В. (2016)
Лотиш А. П. - Насоси для цукрової галузі. Досвід Франції (2016)
Верхола Л. А. - Інженерне забезпечення модернізації дифузійних установок (2015)
Логвін В. М. - Новий механізм очищення соку карбонатом кальцію, Мартинюк А. С. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Розчинність у воді моно- та дисахаридів, Василенко С. М., Іващенко Н. В. (2015)
Петренко В. П. - Моделювання теплогідродинамічних процесів в киплячих низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів, Рябчук О. М., Пилипенко О. Ю., Мирошник М. М. (2015)
Стрелко В. В. - Використання сульфованих вуглецевих протонних каталізаторів для інверсії сахарози, Купчик Л. А., Сич Н. В., Штангеєва Н. І., Молдницька О. М. (2015)
Олійник С. І. - Якість цукрового сиропу для лікеро-горілчаного виробництва (2015)
Гусятинська Н. А. - Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах цукрової галузі, Степанець І. Ф., Авдієнко С. О., Слободян О. П., Матиящук О. В. (2015)
Тихонюк А. В. - Особенности алгоритма работы прибора контроля цветности сахара, Ковальчук А. В., Дадеко Л. И., Чернявская Л. И., Хомичак Л. М. (2015)
З нагоди 85-річчя від дня народження академіка Гулого Івана Степановича (2015)
Ярчук М. М. - Висока кваліфікація кадрів – запорука конкурентоспроможності цукрової галузі, Калініченко М. Ф., Хоменко М. Д., Скорик К. Д., Штангеєв К. О., Сорокін А. І., Чупахіна В. П. (2015)
Ковальська М. М. - До питання застосування перекису водню при дезинфекції екстракційної суміші (2015)
Шандрович В. Т. - ANAMMOX процес – сучасний та дієвий метод очищення амонійних стоків цукрової промисловості від сполук азоту, Мальований М. С., Мальований А. М., Петрушка К. І. (2015)
Барига А. А. - Переривчаста аерація як спосіб інтенсифікації процесу усунення азоту в споруді для очищення стоків після цукроваріння, Полець Б. Б. (2015)
Ковальська М. М. - Вплив вибраних дезінфекційних препаратів, що застосовуються у процесі екстракції, на процес силосування жому (2015)
Єнджейчак Р. Р. - Цілі і завдання Інституту біотехнологій сільськогосподарської і харчової промисловості імені професора Вацлава Домбровського у Варшаві у змінних умовах фінансування науки у Польщі (2015)
Відділ цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості (2015)
Барига А. А. - Шляхи зменшення втрат цукру, які виникають в процесі його виробництва, Чаповська Р. Р. (2015)
Барига А. А. - Вплив удобрення плантації цукрових буряків відходами, що утворилися в процесі бродіння жому, на якість сировини і ґрунту, Полець Б. Б. (2015)
Гаєвнік Б. Б. - Вплив температурних змін під час зберігання коренеплодів цукрових буряків на їх технологічну якість, Сумінська Т. Т. (2015)
Чайка О. Г. - Аналіз нормативно-правової бази щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні та за її межами, Нагурський О. А., Стокалюк О. В., Чайка Ю. А. (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Кравчук А. Ф. - Кінетика масового росту кристалів цукру: розвиток теорії і практики (2016)
Павелко В. І. - Вплив конструктивних особливостей утфельних вакуум-апаратів з підсиленою циркуляцією на ефективність їх роботи (2016)
Проскурка Є. С. - Аналіз часових рядів при пошуку прецедентів для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу на основі експертної системи (2016)
Рева Л. П. - Оптимізація раціональних витрат кремнієвмісних реагентів та визначення найбільш ефективного способу їх застосування для додаткового очищення дифузійного соку та сиропу, Шульга С. А. (2016)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру України: попит та пропозиція, цінова ситуація (2016)
Лотиш А. П. - Насоси для цукрової галузі. Досвід Франції (2016)
Синельников Б. В. - Совершенствование ремонтной сферы как один из факторов восстановления лидерства свеклосахарного производства (2016)
Стасіневич С. А. - Аналітичний огляд ринку цукру, цінова ситуація на початку 2014 року (2014)
Запольська Н. М. - Прояв хвороб цукрових буряків у 2013 році та їх розвиток у 2014 році, Шендрик К. М. (2014)
Коваль О. О. - Зброджування цукровмісних продуктів цукрового виробництва в біоетанол, Олійнічук С. Т., Хомічак Л. М., Батог Ю. О., Лисак Т. І. (2014)
Мирончук В. Г. - Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування НУХТ – історія, сьогодення (2014)
Павелко В. І. - Розрахунок інтенсивності тепловіддачі до киплячих висококонцентрованих цукрових розчинів в утфельних вакуум-апаратах з підсиленою циркуляцією (2014)
Кравчук А. Ф. - Кристали цукру: особливості форми і росту кристалів (2014)
Ткаченко С. В. - Визначення швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском, Хомічак Л. М., Вєрченко Л. М. (2014)
Поржезінський Ю. Г. - Порушення циркуляції у випарних апаратах з природною циркуляцією цукрового заводу (2014)
Штангеєв К. О. - Енергозбереження на цукрових заводах України, Христинко В. І., Василенко Т. П., Василенко С. М. (2014)
Nitsenko V. - Аccounting and analytical information in the management system of a trading enterprise in Ukraine, Sharapa O., Burdeina N., Hanzhurenko I. (2017)
Svyatova O. V. - Тhe expansion of the internal market sugar consumption and increase sugar exports as a priority to improve the efficiency of Russia sugar beet subcomplex, Soloshienko R. V., Vydrina O. N. (2017)
Нестеренко С. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності будівельних підприємств (2017)
Горох О. В. - Шляхи удосконалення кредитування аграрних підприємств, Скоромна О. Ю., Міщенко В. С. (2017)
Горященко Ю. Г. - Стратегічні напрями розвитку інтелектуального капіталу сільськогосподарських підприємств, Дронова Т. С. (2017)
Греськів О. Б. - Теоретико-методологічні засади організаційним розвитком підприємств (2017)
Даниленко В. І. - Рекламна діяльність аграрних підприємств у контексті міжнародних економічних відносин, Калюжна Ю. П., Кошова Л. М. (2017)
Єфанов В. А. - Проблеми та перспективи логістики на українському ринку зерна (2017)
Макушок О. В. - Проблеми становлення та розвитку обслуговуючої кооперації в Україні, Приліпко С. М. (2017)
Мисник Т. Г. - Теоретико-методичні основи фінансової безпеки підприємств (2017)
Пономарьова М. С. - Удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в умовах зростання його конкурентостійкості, Фесенко А. С. (2017)
Торосов А. С. - Удосконалення фінансової системи лісової галузі, Зуєв Є. С., Харченко Ю. В. (2017)
Устік Т. В. - Порівняльна характеристика цілей розвитку тисячоліття (2000-2015) та порядку денного в сфері сталого розвитку на період до 2030 року (2016-2030) (2017)
Шелудько Р. М. - Цінова політика держави у аграрному секторі економіки, Шелудько Л. В. (2017)
Шовкун Л. В. - Вплив системи управління на ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Богачик П. П. - Шляхи підвищення ефективності збуту експортоорієнтованої продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємств (2017)
Нетяга С. І. - Сучасний підхід до планування у птахівництві. міжнародний досвід (2017)
Павлюк С. І. - Доходи та витрати населення сільських територій Миколаївської області (2017)
Карпенко В. В. - Потенційні можливості розвитку банківської системи України в аспекті удосконалення системи електронного адміністрування з податку на додану вартість (2017)
Кручиненко О. В. - Концептуальні основи маркетингового планування підприємства в галузі ветеринарної медицини (2017)
Назаренко О. В. - Стан та оцінка ефективності використання сільськогосподарських угідь в аграрному секторі економіки України (2017)
Терещенко І. О. - Методологія формування конкурентної стратегії молочного скотарства підприємства, Решетнікова О. В. (2017)
Гончаренко Н. Г. - Теоретико – методологічні питання визначення рівня продуктивності праці (2017)
Зайченко О. М. - Підходи до класифікації рекреаційних зон для процедури екологічного аудиту (2017)
Нікітченко Т. О. - Удосконалення методики оцінки результативності управління системними змінами сільськогосподарських підприємств (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського