Губатюк І. В. - Діалектика національних, регіональних і глобальних інтересів у процесі інвестиційної реструктуризації економіки України (2015)
Гражевська А. О. - Теоретико-методологічні новації інституціоналізму в дослідженні рентних відносин (2015)
Сідуняк О. В. - Методи оцінки ефективності державно-приватного партнерства: економічний та соціальний аспекти (2015)
Лопатинський Ю. М. - Сталий розвиток аграрного сектора національної економіки у контексті євроінтеграції (2015)
Шпикуляк О. Г. - Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій: теоретичний аспект (2015)
Пчелянська Г. О. - Агропродовольчий комплекс: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Осіпова Л. В. - Державне регулювання цін на продовольчі товари (2015)
Дериховська В. І. - Парадокс невідповідності між зростаючою кількістю випускників ВНЗ та незадоволеністю потреби національної економіки у спеціалістах з вищою освітою (2015)
Никифорак О. Я. - Формування стратегії управління запасами національної економіки (2015)
Крисанов Д. Ф. - Системи менеджменту якості та безпечності агрохарчової продукції в Україні: виклики і відповіді, Стешенко Л. Д., Водянка Л. Д. (2015)
Крупенна І. А. - Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу, Буднікевич І. М. (2015)
Луцяк В. В. - Особливості формування товарної стратегії підприємства, Стратійчук В. М. (2015)
Семирак О. С. - Механізм адаптивного планування розвитку автомобілебудування в Україні (2015)
Колосінський Є. Ю. - Теоретичні аспекти інноваційної діяльності в туристичній сфері України, Колосінська М. І. (2015)
Наденко І. С. - Роль маркетингу у сучасній інноваційній моделі розвитку регіону (2015)
Пепчук С. М. - Використання територіального маркетингу як засобу підвищення конкурентоздатності регіону (2015)
Оболенцева Л. В. - Сіті-маркетинг та його вплив на формування туристського іміджу території, Дуфала В. П. (2015)
Осіпова А. Ю. - Показники ефективності використання персоналу підприємств та їх моніторинг (2015)
Костинюк Н. М. - Інформаційне забезпечення як основний чинник інноваційного розвитку підприємства (2015)
Вавдійчик І. М. - Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами (2015)
Шилепницький П. І. - Особливості ефективності використання державно-приватного партнерства в регіонах (2015)
Шевченко О. В. - Стимулювання міжрегіонального співробітництва як основа нової регіональної політики в Україні (2015)
Антохов А. А. - Вплив науково-технічного прогресу на розвиток регіональної економіки в площині факторної множинності (2015)
Вардеванян В. А. - Кон’юнктурні коливання меблевого ринку та зміни в оцінках іміджу виробників-продавців меблів (2015)
Шевченко Н. В. - Структурна концепція аналізу системи продовольчого забезпечення регіону (2015)
Буряк П. Ю. - Стратегічні орієнтири гармонізації податкової політики України в контексті європейської інтеграції, Свірська Г. Г. (2015)
Савчук С. В. - Управління бюджетом: концептуальні засади становлення та розвитку (2015)
Роменська К. М. - Соціальна та економічна ефективність використання коштів місцевих бюджетів України (2015)
Легкоступ І. І. - Фінансова автономія місцевого самоврядування та необхідність її розширення в Україні, Зельонка С. В. (2015)
Дем’янюк А. В. - Удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах демократичних і ринкових трансформацій (2015)
Паньків Х. П. - Управління проблемними кредитами банків в Україні (2015)
Пономаренко Н. М. - Теоретичні аспекти обліку оборотних активів в інформаційній системі підприємства (2015)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішнього контролю кредиторської заборгованості на підприємстві, Боровська К. С. (2015)
Піскунова О. В. - Моделювання міжрегіональної конвергенції в Україні за рівнем споживання базових продуктів харчування, Осипова О. І. (2015)
Григорків В. С. - Моделювання процесів функціонування основного та допоміжного виробництв в еколого-економічних системах, Скращук Л. В. (2015)
Григорків В. С. - Моделювання фінансових потоків власників землі сільськогосподарського призначення з урахуванням впливу податків, Іщенко С. В. (2015)
Григорків М. В. - Односекторні моделі економічної динаміки з урахуванням процесів еколого-економічної взаємодії (2015)
Вінничук І. С. - Аналіз проекцій фазових траєкторій розв’язків моделі взаємодії тіньової та легальної економік (2015)
Ворвинець Б. М. - Напрямки модернізації інституційного середовища у сфері зайнятості (2015)
Титул, зміст (2017)
Семенов С. Г. - Метод управління доступом у комп’ютерній системі критичного застосування на базі мережі 4G, Ліпчанська О. В. (2017)
Клюшник І. А. - Дослідження можливості використання нейронних мереж при випробуваннях гідравлічних передач тепловозів (2017)
Трубчанінова К. А. - Дослідження значення величини середньої затримки пакета даних інформаційних потоків у мережах передачі даних, Ковтун І. В., Рубльов В. О., Cоболєвська Н. В. (2017)
Усик В. В. - Использование первых двух этапов акустической экспертизы помещений зрительных залов на примере драматического театра на 500 мест, Мягкий И. Г. (2017)
Тимофєєв С. С. - Особливості виникнення та розвитку контактних руйнувань головок рейок, Огульчанська Н. Р. (2017)
Ашмарина Т. І. - Вовлечение в оборот неиспользуемых селькохозяйственных земель, Сосенков О. В. (2017)
Ксьонжик І. В. - Формування видів корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі економіки України (2017)
Фролова В. Ю. - Актуальні проблеми діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні (2017)
Мазуренко О. В. - Людський капітал тваринництва: галузева специфіка (2017)
Олійник О. О. - Інтеграційні процеси у сільському господарстві: становлення, вибір форми, розвиток, Дем’яненко І. В. (2017)
Антошкін В. К. - Соціально-економічна безпека регіонів України: проблеми вимірювання та перспективи розвитку (2017)
Рунчева Н. В. - Організаційно-економічний механізм корпоративних відносин аграрного виробництва (2017)
Уманська Ю. М. - Формування конкурентної стратегії підприємств машинобудування (2017)
Чорний Б. С. - Соціально-економічна ефективність функціонування малих підприємств сільського зеленого туризму Чернівецької області (2017)
Антошкіна Л. І. - Чинники стандартизації вищої освіти в Україні (2017)
Мармуль Л. О. - Потенціал конкурентоспроможності підприємницької діяльності у галузі сільського зеленого туризму, Романюк І. А. (2017)
Буряк А. В. - Фінансовий механізм інтегрованих аграрних підприємств: теоретичний аспект (2017)
Пеньковський В. С. - Соціально-економічна ефективність господарств та підприємств сільського зеленого туризму у Херсонській області (2017)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, попередня частина: моніторинг людського розвитку), Сігайов А. О., Столярова В. В. (2017)
Комарова І. В. - Акцизне оподаткування в Україні у контексті європейських тенденцій (2017)
Артеменко Д. М. - Особливості визначення ринкової вартості прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення банком кредитних операцій з урахуванням розміру їх кредитного ризику (2017)
Юрченко Ю. Ю. - Інфраструктурне забезпечення дестинацій внутрішнього молодіжного туризму (2017)
Безкровний М. Ф. - Університетська система організації інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності (2017)
Голуб Н. А. - Облік відтворення земель сільськогосподарського призначення (2017)
Сліпченко Т. О. - Гносеологічні засади побудови механізму монетарного регулювання (2015)
Ковалюк Б. І. - Генезис концепції продовольчої безпеки (2015)
Шилепницький П. І. - Державна пріоритетність туризму як ключова детермінанта його глобальної конкурентоспроможності, Михайлина Д. Г. (2015)
Кривенко С. В. - Ключові засади та проблеми нормативно-правового регулювання системи управління твердими побутовими відходами в Україні (2015)
Кравець Р. А. - Прогнозування номінального та реального ВВП України як складова інформаційного забезпечення системи макроекономічного управління (2015)
Остапенко Т. В. - Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного АПК в умовах глобалізаційних викликів (2015)
Студінська Г. Я. - Аналіз підходів до вибору архітектури бренду (2015)
Грешко Р. І. - Шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Нікуліна В. Б. - Теоретичні аспекти формування агропромислових кластерів (2015)
Мажник Л. О. - Організація системи управління ризиками на підприємстві в сучасних умовах, Письмак В. О. (2015)
Фроленко О. М. - Інноваційний механізм реалізації стратегічного потенціалу підприємства автомобілебудування (2015)
Свидло Г. І. - Визначення методів управління витратами підприємства на базі різних підходів (2015)
Тимошенко О. В. - Ризик репутації у системі ризик-менеджменту банку (2015)
Буднікевич І. М. - Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону, Черданцева І. А., Тафій Н. Г. (2015)
Буднікевич І. М. - Концепція розвитку ринку юридичних послуг Чернівецької областії, Хохуляк О. О. (2015)
Никифорак В. А. - Соціальний діалог на територіальному рівні: регулювання та перспективи розвитку, Водянка Л. Д. (2015)
Антохов А. А. - Інноваційність бізнес середовища Карпатського регіону України в умовах формування технолого-сингулярних ознак (2015)
Венгер Є. І. - Інформаційні технології у промисловості як чинник трансформації територіальної організації господарства регіону (2015)
Антохова О. Ю. - Освітні детермінації стану ринку праці Чернівецької області (2015)
Грунтковський В. Ю. - Національні та регіональні особливості розвитку соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Кутузова М. М. - Проблеми формування та регулювання фондового ринку України (2015)
Бабух І. Б. - Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста, Гавриш I. I. (2015)
Підгайна Х. О. - Дослідження тенденцій на ринку кредитних ресурсів України (2015)
Циганкова О. Б. - Джерела ризиків платіжної системи та їх наслідки (2015)
Лукан О. М. - Документування обліку витрат маркетингової діяльності (2015)
Піскунова О. В. - Підвищення дієвості рішень з проблем розвитку малого підприємництва на підґрунті математичних моделей (2015)
Mozylowski P. - Unstable and complicated tax system as an external source of tax risk in the SME sector in Poland (2015)
Sandal Jan-Urban - In the footsteps of the early Joseph Alois Julius Schumpeter (2015)
Bakos Nadina Helen - Social entrepreneurship in the Scandinavian welfare state: challenges and possibilities (2015)
Васянович Г. П. - Роль педагога у формуванні безпечного освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2017)
Волкова Н. В. - Готовність до професійної діяльності як показник структурно-змістових і динамічних характеристик особистості майбутнього інженера-педагога у галузі харчових технологій (2017)
Волошин В. Д. - Методичні рекомендації щодо формування умінь застосування спеціальних засобів та зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки (2017)
Діденко О. В. - Особливості підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації (2017)
Задорожна О. І. - Зміст навчання майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності (2017)
Калаур С. М. - Формування професійно-правової компетентності студентів за кордоном, Турчин-Кукаріна І. В. (2017)
Карпенко Є. М. - Інформаційно-аналітичні уміння у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в початковій та дошкільній освіті: сучасний стан проблеми (2017)
Кондрашов Н. Н. - Принцип ролевой перспективы в преподавании английского языка как основа подготовки будущих специалистов к англоязычной коммуникации (2017)
Лук’янець А. В. - Основні критерії ефективності проектування змісту формування професійної культури майбутнього менеджера туризму (2017)
Матеюк О. П. - Практика використання інформаційних технологій у фаховій підготовці екологів, Дячук А. О. (2017)
Мельничук І. М. - Використання музейної педагогіки у фаховій підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін (2017)
Морозов С. М. - Сутність і зміст комунікативної культури офіцера (2017)
Морська Л. І. - Дискурсивна компетентність як складова професійно орієнтованої комунікативної культури майбутніх фахівців нефілологічного спрямування (2017)
Пантєлєєв К. В. - Методичні рекомендації щодо формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Пікон К. С. - Форми і методи підготовки медичних сестер у США в умовах ступеневої освіти (2017)
Предиткевич О. С. - Теоретичні основи формування готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Сокол М. О. - Історичні аспекти розвитку поняття "людина" у педагогічній думці ХІХ ст. (2017)
Солтик О. О. - Актуальна і потенційна надійність вчителя фізичної культури у часовому вимірі (2017)
Гудзь О. Є. - Методологічні підходи до формування механізму управління інноваційним потенціалом підприємств, Глушенкова А. А. (2017)
Стецюк П. А. - Управління ризиками фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств (2017)
Гусєва О. Ю. - Методологічні засади управління конвергентно-орієнтованим розвитком підприємств сфери зв’язку України, Гончаренко С. В. (2017)
Сьомкіна Т. В. - Теоретичні підходи до аналізу функціонування суб’єкта підприємницької діяльності (2017)
Сотниченко В. М. - Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі (2017)
Легомінова С. В. - Стійкість інноваційного розвитку підприємства з позицій холістичного підходу (2017)
Старинець О. Г. - Інфокомунікаційне забезпечення антикризового управління в телекомунікаційних підприємствах (2017)
Євтушенко Н. О. - Затребуванність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг (2017)
Халімон Т. М. - Умови та чинники конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2017)
Тимошенко А. О. - Фіскальна політика України: реалії сьогодення і потреби суспільства в умовах ведення бізнесу на міжнародних ринках (2017)
Ромащенко О. С. - Сучасні технології управління товарними запасами торговельного підприємства (2017)
Пісковець О. В. - Теоретичні аспекти формування економічного механізму ефективної діяльності підприємства (2017)
Сорока А. М. - Механізм прийняття інноваційних рішень: західний та східний досвід (2017)
Литвинова О. В. - Теоретичне підгрунття формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах, Пілігрім К. І. (2017)
Якубенко І. М. - Комунікаційний прорив в управлінні підприємством (2017)
Маковій В. В. - Роль інформаційних систем в діяльності телекомунікаційного підприємства (2017)
Захаренко Д. А. - Управління клієнтоорієнтованістю підприємства:методологічний вимір (2017)
Буднікевич І. М. - Організаційно-економічні аспекти впровадження програми формування системи муніципального маркетингу в місті Чернівцях (2012)
Герасимчук З. В. - Підходи до формування бренду міста, Драченко О. В. (2012)
Євдокименко В. К. - Досліджено особливості застосування маркетингових інструментів у формуванні конкурентних позицій міста, Черданцева І. Г. (2012)
Жаворонкова Г. В. - Маркетинговий менеджмент в забезпеченні технологічної безпеки регіону (2012)
Жаворонков В. О. - Маркетинг територій: інституціональний підхід, Соковніна Д. М. (2012)
Антошків О. Д. - Проблема використання інструментів комплексного інтернет-маркетингу в стратегії розвитку регіону (2012)
Микитин Т. М. - Маркетинг заповідних територій як стратегічний напрям розвитку природно-заповідного фонду (2012)
Антохов А. А. - Модель функціонування регіональних ринків праці та освітніх послуг у сфері вищої освіти (2012)
Антохова І. М. - Раціональність організації мережі навчальних закладів у контексті загальних цілей розвитку регіону (2012)
Венгер Є. І. - Трансформація територіальної організації господарства регіону в контексті теорії інформаційного суспільства (2012)
Гончар В. І. - Регіональний фармацевтичний ринок: сутність і структура (2012)
Ільїч Л. М. - Взаємодія ринків праці та освіти як чинник забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Кирилова Г. Ю. - Формування інноваційно-технологічних центрів, як ефективний напрям економічного розвитку регіонів (2012)
Нємцева І. А. - Дослідження впливу чинників мезосередовища на розвиток організаційної культури ВНЗ регіону (2012)
Поченчук Г. М. - Проблеми регіонального розвитку в рамках концепції сталого розвитку суспільства (2012)
Пашечко О. А. - Раціональне використання енергетичних ресурсів регіону у контексті енергозбереження (2012)
Черданцева І. Г. - Проблеми та перспективи функціонування роздрібних торговельних мереж на регіональному ринку, Клипач А. Я. (2012)
Щурик М. В. - Карпатский макрорегіон: найважливіші напрямки становлення в контексті сталого розвитку (2012)
Юхимюк І. М. - Вплив факторів на розвиток регіональної системи інновацій (2012)
Чубарь О. Г. - Особливості формування стратегічних цілей та пріоритетів розвитку економіки в стратегіях розвитку регіонів України (2012)
Романюк Н. В. - Ціновий моніторинг освітніх послуг ВНЗ м. Чернівців як інструмент реалізації конкурентної стратегії (2012)
Чорний Т. Я. - Основні тенденції розвитку регіональних ринків зовнішньої реклами (2012)
Михайлина Д. Г. - Концепція позиціонування ДІАЗ "Хотинська фортеця" на світовому ринку туристичних послуг, Кирилюк М. В. (2012)
Пасічна О. Ю. - Вплив лібералізації зовнішньої торгівлі на зайнятість в імпортоконкуруючих галузях України (2012)
Товарницька В. Є. - Економічне співробітництво у просторі Україна - Вишеградська група: сучасні виклики і перспективи (2012)
Марковська В. С. - Світовий ринок в розрізі сегменту видобутку сланцевого газу і роль України на ньому (2012)
Галушка З. І. - Структурно-функціональна модель соціальної системи: обґрунтування взаємозв'язку економічних і соціальних процесів, Соболев В. О. (2012)
Олексюк В. М. - Інновації як складова економічного розвитку держави (2012)
Погоріла І. І. - Стан та перспективи розвитку пенсійного страхування в Україні (2012)
Шкода М. С. - Теоретичний аналіз трактування поняття "проект розвитку" (2012)
Андрусяк Н. С. - Формування туристично-рекреаційних кластерів як маркетинговий підхід до посилення конкурентоспроможності підприємств (2012)
Баранник О. А. - Якість продукції як один із перспективних напрямів стратегічного розвитку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств швейної галузі (2012)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура управління як складова стратегії розвитку підприємства (2012)
Єрмошенко М. М. - Маркетингова інформаційна система як ефективний інструмент управління розвитком потенціалу суб'єктів господарювання в сучасних умовах, Ганущак-Єфіменко Л. М. (2012)
Ліпич О. А. - Особливості управління формуванням та розвитком інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Проданчук М. А. - Вибір стратегічних цілей та альтернатив у системі управління витратами підприємства (2012)
Руденко М. М. - Маркетинг як сучасний напрямок діяльності музеїв (2012)
Хохуляк О. О. - Комплекс маркетингу в сфері юридичних послуг (2012)
Кунтий Н. Я. - Рейдерство в системі загроз фінансовій безпеці вітчизняних підприємств (2012)
Копилов А. А. - Інвестиційна стратегія та розміщення державних заощаджень (2012)
Поважний О. С. - Стратегія забезпечення фінансової стійкості банківської системи: закордонний досвід, Філіпова Ю. О. (2012)
Саїнчук Н. В. - Сучасні тенденції іноземного інвестування в економіку України (2012)
Швець Н. Р. - Тенденції у фінансуванні діяльності апарату Президента України, Ткачук І. Я. (2012)
Ковальчук Т. М. - Еволюція парадигми методології економічного аналізу (2012)
Біляр А. І. - Концепція вартості підприємства та оцінка його власності за балансом (2012)
Касьяненко Т. В. - Місце обліково-аналітичної системи в управлінні підприємством (2012)
Кошкаров С. А. - Теоретичні основи внутрішньогосподарського оперативного обліку в системі менеджменту виробничих підприємств, Кошкаров В. С. (2012)
Холонюк О. Л. - Проблеми державного регулювання цін в аспекті зниження міжрегіональної цінової диференціації на споживчі товари (2012)
Зелінська А. М. - Механізми стимулювання розвитку агробіоенергетичного ринку України (2012)
Заволічна Т. Р. - Оцінка проведення земельної реформи в Україні через призму соціологічних досліджень (2012)
Кутикіна К. М. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств птахівництва (2012)
Козловський С. В. - Регіональні особливості формування ринку землі сільськогосподарського призначення (за матеріалами Вінницької області), Махначова Н. М. (2012)
Максакова Л. М. - Сучасне трактування ефективності сільськогосподарського виробництва (2012)
Митяй О. В. - Вплив економічних ризиків на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Рибалко С. В. - Передумови переходу сучасного землекористування аграрних підприємств на модель стійкого розвитку (2012)
Харабара В. М. - Формування вартості кредитів на споживчі потреби населення (2012)
Бондар А. С. - Органическое виноградарство как фактор повышения эффективности интенсификации деятельности предприятий отрасли (2012)
Бабець І. Г. - Теоретико-методичні підходи до оцінки економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва (2012)
Білоскурський Р. Р. - Моделювання балансових систем "витрати-випуск" з урахуванням переробки відповідного виробництва (2012)
Вінничук О. Ю. - Аналіз систем управліня бізнес-процесами для малого і середнього бізнесу (2012)
Зюков С. В. - Аналіз підходів до управління запасами підприємства (2012)
Ключенко А. В. - Модель оцінки територіальної соціо-еколого-економічної потреби відтворення природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону (2012)
Лук’янова В. В. - Порівняння методу нейронних мереж і методу декомпозиції часових рядів в прогнозуванні обсягів продажів торгівельного підприємства, Мацюк Н. О. (2012)
Очередько О. О. - Оцінка рівня інноваційного розвитку промислового підприємства (2012)
Райко Д. В. - Концептуальна модель формування бюджету в процесі інформаційної взаємодії в системі "споживач-підприємство-партнер" (2012)
Савко О. Я. - Аналіз підходів та методик визначення та прогнозування фінансового стану підприємства (2012)
Дубницький В. І. - Передумови піднесення конкурентоспроможності старопромислових регіонів на основі кластерної ідеології (2012)
Максимчук М. В. - Структурні зміни у промисловості регіону (2012)
Павлоцький В. Я. - Методика конкурентного аналізу регіональних туристичних ринків (2012)
Шпеник Т. К. - Вплив фактору сезонності на діяльність підприємств сільського (зеленого) туризму, метода розрахунку показників сезонності (2012)
Шромник А. - Потребительский этноцентризм и международный товарообмен, Волянин-Ярош Э. (2012)
Борисова А. О. - Трансформація картини світу іноземних студентів у процесі розвитку особистісних ресурсів міжкультурної адаптації (2015)
Варіна Г. Б. - Особливості дослідження когнітивного компонента рофесійної стійкості майбутнього практичного психолога процесі навчання у ВНЗ, Гузь Н. В. (2015)
Волошин В. Н. - Влияние морали и нравственности на развитиие психики в трудах И. А. Сикорского (2015)
Голубенко О. І. - Аварія на ЧАЕС як умова трансформації способу життя ліквідаторів (2015)
Григорьева С. В. - Исследование динамики привязанности в семьях, имеющих ребенка с церебральными проблемами (2015)
Джеджера О. В. - Поняття "ефективність" та його психологічний зміст (2015)
Дишкант О. В. - Індивідуально-психологічні особливості рятувальників з різними рівнями схильності до ризику (2015)
Каменська Н. Л. - Гендерні особливості інтелекту: від юності до зрілості, Кременчуцька М. К. (2015)
Карпінська О. М. - Пріоритетні цінності людей похилого віку, що навчаються (2015)
Корчакова Н. В. - Справедливість ресурсного обміну як лінія вікового генезу просоціальної поведінки (2015)
Курова А. В. - Задоволеність життям та суб’єктивне благополуччя особистості (2015)
Кушнир О. А. - Эмоциональная устойчивость в структуре профессиональной надёжности лётного состава и пути её совершенствования средствами теоретической подготовки (2015)
Либ И. И. - Сравнительное исследование субъектов, начинающих предпринимательскую деятельность, и успешных предпринимателей (2015)
Мосол Н. О. - Перинатальний період як особливий етап становлення особистості (2015)
Норчук Ю. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження особистісного та професійного становлення майбутніх військовослужбовців (2015)
Савченко О. В. - Стиль розв’язання проблемно-конфліктної ситуації як аспект аналізу життєвого шляху особистості (2015)
Ткаченко О. А. - Просторово-часова організація тексту навчальної ситуації як умова актуалізації діалогічної спрямованості учителя (2015)
Туркова Д. М. - Рефлексія модальних наративів майбутніми практичними психологами (2015)
Ушакова В. Р. - Стан материнської сфери в період очікування та народження дитини у жінок (2015)
Інформація для авторів (2015)
Третяк А. М. - Теоретичні поняття "землевпорядний процес", "землевпорядна процедура" та їх співвідношення, Дорош Й. М., Третяк Р. А. (2017)
Капінос Н. О. - Методологічні основи понятійного базису інституціонального забезпечення землеустрою та землевпорядкування на місцевому рівні (2017)
Євсюков Т. О. - Аналіз інвестиційної привабливості проектів редевелопменту промислових територій в місті Києві, Цвях О. М., Опенько І. А. (2017)
Кустовська О. В. - До питання формування землекористувань корпоративних структур сільськогосподарського виробництва, Новак М. В. (2017)
Гунько Л. А. - Проблеми державної реєстрації права оренди земельних ділянок, Колганова І. Г. (2017)
Новаковська І. О. - Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту, Скрипник Л. Р. (2017)
Аврамчук Б. О. - Продовольча криза як чинник майбутнього коригування вартості земель сільськогосподарського призначення (2017)
Ковальчук І. П. - Концептуальні засади атласного геоекологічного картографування різнорангових геопросторових об’єктів і систем (2017)
Шевченко О. В. - Теоретичні засади оцінки ефективності ґрунтоохоронних заходів на землях сільськогосподарського призначення (2017)
Барвінський А. В. - Регулювання дефляційної стійкості грунтового покриву поліських агроландшафтів (2017)
Бутенко Є. В. - Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території в Україні та США, Харитоненко Р. А. (2017)
Демиденко Л. Г. - Сучасні принципи управління природоохоронного землекористування: європейський досвід (2017)
Кірова М. О. - Оцінка впливу стану екологічної безпеки населення міста Києва на рівень захворюваності (2017)
Васюк К. М. - Гендерні особливості мотиваційної складової брехні (2015)
Великодна М. С. - Вплив вагітності психолога на подієвість психологічного консультування (2015)
Воропаєв Є. П. - Кольорова індексація ціннісних орієнтацій особистості: результати експериментального дослідження (2015)
Гаврилюк Р. И. - Концептуальное представление о моральном сознании личности (2015)
Железнякова Ю. В. - Необхідність корекції впливу негативного прояву почуття самотності на формування адиктивної поведінки підлітків (2015)
Жигалкіна Н. В. - Психологічні аспекти ставлення до здоров’я (2015)
Залановська Л. І. - Методологія дослідження компонентів міжетнічної толерантності (2015)
Зарицька В. В. - Особливості ставлення старшокласників до себе як особистості (2015)
Кобець О. В. - Моделювання процесу розвитку еколого-правової свідомості суб’єктів природоохоронної діяльності (2015)
Колот С. А. - Формирование рабочих страхов в организациях (2015)
Кононенко О. І. - Гендерні особливості проявів перфекціонізму особистості (2015)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості самоефективності працівників ОВС (2015)
Міщенко М. С. - Синдром емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів: результати емпіричного дослідження (2015)
Охромій Г. В. - Критерії підбору оптимальних індивідуальних навантажень до навчального процесу у школярів, Ноздрін С. В., Макарова Н. Ю., Аніскевич С. В. (2015)
Павлюк П. А. - Особливості зміненого стану свідомості в християнстві та окультно-містичних традиціях, Кириленко Е. А. (2015)
Попович І. С. - Соціальні очікування в людських взаєминах (2015)
Сагайдак А. Н. - Архетип внутреннего Оракула и Понтифекс-Я как ресурсы психологии глубинных трансформаций (2015)
Самара О. Є. - Адиктивна поведінка в умовах широкої доступності так званих "легальних наркотиків" (2015)
Сербін-Жердецька І. А. - Особливості ціннісної сфери працівників правоохоронних органів в структурі їх життєвих виборів (2015)
Ташматов В. А. - Психологічні аспекти персистентності як властивості особистості (2015)
Тесленко М. М. - Професійна компетентність як показник якості фахової підготовки майбутнього психолога (2015)
Ткалич М. Г. - Дослідження феноменів міжгрупової диференціації гендерних груп, Пятник О. Ю. (2015)
Тринчук О. Б. - Особливості мотиваційно-ціннісної структури особистості (2015)
Ткаченко Н. В. - Специфіка прояву мотиваційної сфери у студентів-психологів (2015)
Царькова О. В. - Етіологія неврозів у матерів, які виховують дітей з нейрофізіологічними вадами (2015)
Шаповалова В. С. - Дослідження взаємозв’язку страхів з особливостями самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності у студентів (2015)
Інформація для авторів (2015)
Алещенко В. І. - Психологічний потенціал особистості у військовій сфері: структура і зміст (2015)
Боднар О. В. - Літературний огляд досліджень психологічного статусу жінок при нормальному і патологічному перебігу вагітності. Частина перша (2015)
Волков Д. С. - Дослідження індивідуально-психологічних детермінант когнітивної продуктивності, Ноздрін С. В. (2015)
Дробот О. В. - Психосемантичний зміст мотивів управлінської діяльності в свідомості керівників (2015)
Заграй Л. Д. - Механізми засвоєння гендерних схем у підлітковому віці: соціально-конструктивістський погляд на проблему (2015)
Казанжи М. Й. - Індивідуально-психологічні передумови успішності фасилітації (2015)
Каргіна Н. В. - Феномен психологічного благополуччя: особливості діагностики (2015)
Киреева З. А. - Проявление рефлексии как компонента структуры самосознания в темпоральных репрезентациях (2015)
Кононенко О. І. - Співвідношення різних форм прояву перфекціонізму та когнітивних характеристик особистості (2015)
Кочарян О. С. - Особистісні особливості часто хворіючих дітей, Макаренко А. О., Пєхарєва А. С. (2015)
Кравченко Н. М. - Невротические явления в контексте личностного развития (2015)
Никоненко І. О. - Порівняльний аналіз копінг-стратегій лікарів-хірургів та інтернів хірургічного відділення (2015)
Сергеєва А. В. - Трансформаційне становлення інтегральної ідентичності особистості майбутнього психолога (2015)
Скориніна-Погребна О. В. - Життєві цінності в уявленнях абітурієнтів та їх батьків в сучасному українському суспільстві (2015)
Співак Л. М. - Динаміка розвитку національної самосвідомості юнацтва в умовах психологічного супроводу (2015)
Чаріті Д. Т. - Психологічні аспекти вивчення атопічного дерматиту у підлітків (2015)
Тирон О. М. - Психолого-педагогічні особливості процесу формування іншомовної компетентності майбутнього моряка (2015)
Тіунова А. О. - Основні види дестабілізації образу тіла в підлітків (2015)
Уварова С. Г. - Погляд на травму в контексті питання про передумови появи психічних наслідків суспільних криз (2015)
Ушакова Т. Ю. - Теоретичний аналіз мотиваційного компонента відповідальності (2015)
Чжао Синь - Индивидуально-психологические особенности родителей лиц с разным уровнем эмоциональной зрелости (2015)
Інформація для авторів (2015)
Артемчук О. Р. - Можливості використання мобільних додатків під час вивчення планіметрії в середній школі, Мороз М. П. (2017)
Бабченко Н. В. - Аналіз історичного становлення фізики як науки в Польщі (2017)
Bazurin V. M. - Practical-Oriented Approach In Field Of Physics Of Future Teachers Of Professional Education And Teachers Of Technologies (2017)
Бобрицька Г. С. - Прикладне застосування теорії графів у різних сферах життя суспільства та окремої особистості (2017)
Васильєва Л. В. - Методика розв’язання задачі групування багатомірних об’єктів за допомогою кластерного аналізу (2017)
Величко В. Є. - Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики, Федоренко О. Г. (2017)
Заторський Р. А. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у візуалізації вивчення математики, Дудка О. М., Власій О. О. (2017)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2017)
Задорожня Т. М - Реалізація міжпредметних зв’язків через систему прикладних задач, Красюк Ю. М. (2017)
Заїка О. В. - Різні види геометрії та особливості їх навчання (2017)
Ковальчук М. Б. - Змістові аспекти курсу вищої математики у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Корнійчук О. Е. - Візуалізація екстремальних значень лінійної форми (2017)
Кошук О. Б. - Проектування процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства (2017)
Кубанов Р. А. - Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей (2017)
Кубанова Т. В. - Профессионально-личностный портрет педагога высшей школы XXI века (2017)
Кузьменко А. В. - Огляд навчальних програм з інформатики для учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Ленчук І. Г. - Особливості створення комп’ютерних 3D моделей для навчального контенту хмарних LMS із стереометрії, Мосіюк О. О. (2017)
Мартинова А. В. - Експертна оцінка доцільності використання методики вивчення логарифмічної функції (2017)
Москалюк Н. В. - Педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів майбутніх учителів у процесі вивчення біологічних дисциплін (2017)
Нещерет О. С. - Організація індивідуальних освітніх траєкторії навчання в університеті (2017)
Повар С. В. - Варіантність викладу теми курсу загальної фізики "Постійний струм. Закон Ома" (2017)
Рашевський М. О. - Графові моделі в задачах теорії ймовірностей (2017)
Русіна Н. Г. - Аналіз навчальних планів підготовки землевпорядників Польщі: порівняльні аспекти (2017)
Семеніхіна О. В. - Принцип когнітивної візуалізації і його використання у навчанні математики, Друшляк М. Г. (2017)
Скалозуб В. В. - Методологічні аспекти опису стану квантових систем, Турінов А. М. (2017)
Скуратовський Р. В. - Ізопериметрична задача і критерії вписаності і описаності довільного опуклого многокутника в коло (2017)
Ткаченко І. А. - Інтеграція знань з циклу природничо-наукових дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (теоретичний аспект), Краснобокий Ю. М. (2017)
Ткаченко В. М. - Професійна компетентність вчителя фізики як особистісний ступінь сформованості його компетенцій, Черевань Є. О. (2017)
Ткачук Г. В. - Формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики в умовах реалізації міжпредметного підходу (2017)
Турінов А. М. - Використання комп’ютерного моделювання при розв’язанні квантовомеханічних задач, Галдіна О. М. (2017)
Черкашин С. В. - Формирование ключевых компетенций как одна из основных задач высшего образования Германии на этапе его коренного реформирования (2017)
Черняева С. В. - Платформа "MOOC" для активного обучения студентов элементарной математике, Володко И. М. (2017)
Чичкарев Е. А. - Автоматизация учета результатов научной работы сотрудников ВУЗа на базе системы управления контентом, Сергиенко А. В., Назаренко Н. В. (2017)
Шаров С. В. - Розробка інформаційної системи з навчально-виробничих практик, Філіпов І. К. (2017)
Шестакова Л. Г. - Использование компетентностно-ориентированных заданий в обучении математике, Горевских А. А. (2017)
Аджабі Ясін - Der Einfluss der Globalisierung auf die Interkulturelle Kommunikation, Застровський О. А. (2012)
Анан’єва О. С. - Квантифікатори в англійській мові крізь категорію означеності/неозначеності (2012)
Андрушенко О. Ю. - Порядок слів як засіб маркування інформаційної структури давньоанглійського простого речення (2012)
Арделян О. В. - Власні імена в лінгвістичному аспекті номінації (2012)
Arkhelyuk V. V. - Transfer of Literacy Translation Skills: Source Language to Target Language (2012)
Арцишевська А. Л. - Непрямі мовленнєві акти як складова "жіночого” мовлення (на матеріалі оповідання Юдори Уелті Whyiliveatthep. O.), Країло О. В. (2012)
Бабелюк О. А. - Стилістичні та композиційні маркери постмодерністської чуттєвості в американському оповіданні (2012)
Бадик О. П. - Особливості словотвору прикметників англійської фахової субмови ветеринарії (2012)
Байсан Д. В. - Деякі аспекти концептуального аналізу свободи у німецькій мові (2012)
Безугла Л. Р. - Застереження як гібридний мовленнєвий акт, Крупкіна Т. В. (2012)
Бєлих О. М. - Лeкcико-граматичні особливості наукових текстів із міжнародних відносин (на матеріалі німецької мови), Панкевич О. Й. (2012)
Бистров Я. В. - Метафорична модель Life is a Journey у фікціональному просторі роману Вільяма Бойда "Any Human Heart” (2012)
Білинська О. О. - Хронологічна структура іменникових протиставлень з різноетимологічними суфіксами від запозиченого дієслова (на матеріалі англійської мови) (2012)
Бірюков А. В. - Редагування перекладеного машиною тексту як інструмент для швидшого виготовлення перекладів (2012)
Бойко Я. - Семантична категоризація естетичної оцінки в поетичному тексті (на матеріалі лірики англійського романтизму) (2012)
Бойчук О. І. - Типи сполучуваності лексеми "Australian” у художньому дискурсі (2012)
Бондарчук О. Ю. - Імперативний модус концепту "ХІПІ” (на матеріалі німецької мови) (2012)
Бровченко І. В. - Метафоричне значення з позицій традиційної та когнітивної теорій (2012)
Будій З. І. - Концептуальна функція та семантичні особливості метафори в художньому дискурсі (на матеріалі книги Г. Д. Торо "Walden or Life in the Woods”) (2012)
Бурко О. В. - Лексико-семантичне поле "life” (2012)
Бялик В. Д. - Типологія лексичного квантора (2012)
Великорода В. Б. - Концептуальні характеристики евфемізмів військової сфери, Небелюк Л. Р. (2012)
Великорода В. Б. - Японські та китайські запозичення в сучасній англійській мові, Павлюк Т. В. (2012)
Великорода В. Б. - Засоби досягнення бажаного прагматичного впливу на адресата в рекламі жіночої косметики, Фединяк І. І. (2012)
Вовчанська С. І. - Структурні особливості номінативних одиниць сучасної німецької термінології маркетингу в лексикографії (2012)
Вольфовська О. О. - Ритм політичної промови як виразник риторичної майстерності мовця (2012)
Горлова Л. А. - Вербалізація концептів "ввічливість” і "пристойність” у публіцистичних текстах першої половини ХХ ст. (2012)
Гоян А. І. - Політичні фразеологізми сучасної німецької преси у світлі когнітивно зорієнтованих студій (2012)
Грицюк І. В. - Наукові розвідки до питання "поля” в лексикології, Полигач І. О. (2012)
Грошко Т. В. - Спільність та відмінність номінацій банківської справи у структурі номінативного ланцюжка (2012)
Губарєва О. С. - Засоби інтенсифікації формування білінгвізму та комунікативної компетенції перекладачів (2012)
Гурецька М. В. - Інтер’єктивне лексико-семантичне поле "роздратування” (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Гуцол А. М. - Образа як тактика реалізації агресивної стратегії у конфліктному сімейному дискурсі (2012)
Давидчук А. В. - Емпіричний компонент лексичного значення зо онімів у тлумачних словниках англійської мови (2012)
Декало О. О. - Мовна реалізація згоди та відмови в німецькомовному діловому дискурсі (2012)
Деркевич Н. А. - Невідокремлювані дієслівні префікси be- та ver- у діахронічному аспекті (2012)
Діяконович І. М. - Speech and an Individual (2012)
Дмітренко Н. Є. - Розвиток інформаційної компетенції вчителя іноземної мови (2012)
Драбовська В. А. - Мікроструктура сучасних американських навчальних тлумачних словників (2012)
Дуда О. І. - Основні способи термінотворення в англійській кредитно-банківській субмові (2012)
Євенчук О. Г. - Словотвірний потенціал концепту Familie в публіцистичному дискурсі (2012)
Єсипенко Н. Г. - Еволюція концепту "джентльменство” в англосаксонській культурі (2012)
Заграновська О. І. - Типи комунікативних невдач, пов’язані з уживанням мовленнєвих жанрів (на матеріалі англійського, українського та російського мовлення) (2012)
Задорожна І. П. - Оцінний компонент конотативного значення німецькомовних фразеологічних одиниць зі словниковою позначкою "розм.”, Пахолок І. А. (2012)
Закреницька Л. А. - Терміни-епоніми в християнсько-богословському дискурсі (2012)
Заслонкіна А. В. - Семантико-когнітивна організація тимічного фразеофонду сучасної англійської мови (2012)
Захарчук І. О. - NOT-дистрибуція в дискурсі Джефрі Чосера (2012)
Іваницька Н. Б. - Автосемантичні конституенти дієслівних систем української та англійської мов в аспекті зіставлення (2012)
Іванців О. В. - Комунікативні тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі корпоративного іміджмейкінгу (2012)
Каламбет Я. І. - Системна організація концептокорпусу Артурівського дискурсу (2012)
Кантемір С. О. - Багатозначне слово у дзеркалі прототипів (2012)
Капак Ю. М. - Фемінність у компаративних фразеологічних одиницях німецькомовного публіцистичного дискурсу (2012)
Кияк Т. Р. - Дискурс як чинник перекладу (2012)
Кінах Л. С. - Валентність і сполучуваність субстантивованого прикметника в сучасній німецькій мові (2012)
Ковалевська Т. І. - Евфонія та її види як засоби творення семантики висловлення й тексту (2012)
Ковбаско Ю. Г. - Синтаксична структура головного конституанта розділового запитання (2012)
Козолуп М. С. - Лінгво-стилістичні особливості реалізації темпоральної семантики в текстах англомовних Інтернет-новин (2012)
Колодій М. О. - Концепт у структурі лінгвокогнітивних досліджень (2012)
Костенюк В. М. - Категорії простору в сучасній лінгвістиці: основні підходи (2012)
Котова І. А. - Кінодискурс: еволюція об’єкта і підхід дослідження (2012)
Кривенок Ю. С. - Авторська передмова в метафоричній проекції: лінгвокогнітивний підхід (2012)
Криворучко Т. В. - Структурно-семантичні особливості конструкції "accusative and infinitive” (2012)
Крижановська В. П. - Типи невласне-прямої мови у німецькомовній новелі (2012)
Кудиба С. М. - Короткий історичний опис американської реклами (2012)
Кузів М. З. - Використання інтернету на занятті з іноземної мови (2012)
Кушнерик В. І. - Аналіз явищ фоносемантизму у лексемах германських та слов'янських мов (діахронічний аспект) (2012)
Кушнір О. В. - Німецькі економічні терміни-неологізми як проблема перекладу українською мовою (На матеріалі Базель-ІІ), Любчук Н. В. (2012)
Вихідні дані (2012)
Ал Фартуси Мустафа Асаад Муншид - Функциональныe резервы повышенияя технико-тактического мастерства баскетболистов, Сушко Р. (2015)
Банитараф Гхаитх Джаббар - Оценка функциональныx резервов выносливостии футболистов на зтапе специализированной базовой подготовки, Дьяченко А. (2015)
Безкоровайний Д. О. - Вплив статичних вправ на статичну силову витривалість 17-18-рiчних армспортсменів (2015)
Дейнеко А. Х. - Фізична підготовленість учнів п'ятих класів у традиційній системі фізичного виховання: стан, особливості, перспективи (2015)
Демчук С. - До питання рухової діяльності молодших школярів із депривацією слуху (2015)
Древел Халаф Садек - Совершенствование структуры годичного цикла спортивной тренировки с учетом динамики технико-тактической подготовленности футболистов Ирака, Дьяченко А. (2015)
Еделєв О. - Структура змагальної діяльності, як компонент удосконалення спеціальної витривалості бігунів на середні дистанції (2015)
Кашуба В. А. - К вопросу использования инновационныx технологий формирования здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания, Футорный С. М., Дудко М. В. (2015)
Киприч С. В. - Практические аспекты реализации периодизации спортивной тренировки боксёров с учётом новьіх тенденций развития вида спорта (2015)
Король С. А. - Ефективність застосування засобів спортивного орієнтування у фізичному вихованні студентів технічних спеціальностей (2015)
Кузнєцова О. Т. - Від здоров'язберігаючої до оздоровчої технології: необхідність уніфікації термінів, що використовуються в оздоровчій фізичній культурі (2015)
Певченко В. А. - Методика оцінки гемодинамічного забезпечення фізичного навантаження у студентів спеціальних медичних груп (2015)
Пюдовик Т. - Результаты исследования показателей общей физической подготовленности студентов специальности мікро-та наноэлектроника под воздействием занятий по авторской программе профессионально-прикладной физической подготовки (2015)
Макуц Т. Б. - Індивідуально-типологічні властивості тенісистів 14-15 років та їх вплив на ефективність тренувальної і змагальної діяльност (2015)
Мельник А. Ю. - Розробка методики для підвищення точності виконання силової подачі у стрибку в волейболі, Градусов В. О. (2015)
Мулик К. В. - Вплив спортивно-оздоровчого туризму та інших видів фізкультурно-спортивних занять на рівень здоров'я студентської молоді, Мулик В. В. (2015)
Перебійніс В. Б. - Інтерактивні методи впливу в підвищенні ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів (2015)
Півень О. Б. - Історичні аспекти та перспективи розвитку на сучасному етапі важкої атлетики в Україні, Джим В. Ю. (2015)
Пятницкая Д. В. - Пути совершенствования организации физического воспитания студенток 1-2 курсов средствами черлидинга (2015)
Саламаха О. Е. - Організація спортивного відбору в тхеквондо (2015)
Ши Лей - Стимуляция работоспособности квалифицированныx спортсменов в процессе предстартовой подготовки легкоатлетов-бегунов на 400 м, Виноградов В. (2015)
Волошин В. С. - К вопросу о свойствах денежных аналогов (2016)
Кленін О. В. - Формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком (2016)
Захаров С. В. - Оптимізація ремонтної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності великих корпоративних структур у промисловості, Верескун М. В. (2016)
Крилов Д. В. - Використання моделей реалізації інвестиційних проектів для розвитку організаційно-економічного механізму в практичній діяльності промислових підприємств (2016)
Андрушків Б. - Особливості вирішення реформаційних проблем - громадська оцінка процесів, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л., Шерстюк Р. (2016)
Полторацька О. В. - Інноваційна діяльність як фактор розвитку машинобудівних підприємств (2016)
Паршина Е. А. - Информационная модель экономического поведения предприятия при обеспечении конкурентоспособности продукции (2016)
Горошкова Л. А. - Інвестиційний клімат в автомобілебудівній галузі, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2016)
Дуб Б. С. - Стратегія інноваційного розвитку системи економічної безпеки агрохолдингу (2016)
Антонюк Д. А. - Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва, Мокій А. І., Антонюк К. І. (2016)
Горошкова Л. А. - Сучасний стан розвитку регіонального сільськогосподарського машинобудування в Україні, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2016)
Коюда В. О. - Організація підготовчих робіт для розробки управлінських рішень сучасного підприємства, Пасько М. І. (2016)
Латишева О. В. - Аналіз стану економічної складової сталого розвитку промислових підприємств України (2016)
Бородіна О. А. - Теоретичні аспекти стратегічного планування в умовах децентралізації (2016)
Близнюк Т. П. - Теория поколений в управлении персоналом (2016)
Костюнік О. В. - Щодо оцінки інвестиційної привабливості авіапідприємств (2016)
Зінченко О. А. - Удосконалення підходів до управління економічною безпекою промислового підприємства шляхом підвищення якості рекрутингу та розвитку персоналу, Зінченко Д. С. (2016)
Короленко С. М. - Аналіз сутності та стану державного боргу (2016)
Меліхов А. А. - Сутність та необхідність конкурентного розвитку промислових підприємств (2016)
Орлова О. М. - Удосконалення парадигми управління персоналом на засадах рольових моделей поведінки та взаємодії на підприємстві (2016)
Гусейнова Ш. - Реформирование системы высшего образования Азербайджанской Республики (2016)
Садыгова У. - Повышение эффективности социально-культурной деятельности посредством рационального использования ресурсов (2016)
Воротніков В. А. - Особливості управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції підприємств високотехнологічних галузей (2016)
Годжаева Э. - Стратегия борьбы с бедностью как приоритет сферы занятости (2016)
Лизунова О. М. - Стратегічне управління в системі забезпечення ефективності діяльності металургійного підприємства (2016)
Горошкова Л. А. - Інвестиції як фактор інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі України, Волков В. П., Шипенко В.В. (2016)
Пілецька С. Т. - Оцінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства, Лесик А. В. (2016)
Білоус-Сергєєва С. О. - Проблеми споживання програмного забезпечення в умовах глобалізації (2016)
Калініна С. П. - Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст, Давидюк Л. П. (2016)
Кучерова Г. Ю. - Розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні на основі матриці істотних питань (2016)
Андрющенко І. Є. - Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства (2016)
Завгородній К. В. - Обгрунтування концепції стратегічної програми розвитку логістичного аутсорсингу на регіональному рівні (2016)
Фархади П. О. - Направления регулирования конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции (2016)
Міщенко С. О. - Зарубіжний досвід державного стимулювання щодо створення нових робочих місць (2016)
Макаренко М. В. - Розвиток портової інфраструктури як основної складової логістичного потенціалу, Шайхатдінов А. З. (2016)
Колосок В. М. - Концепція управління промисловим персоналом інтегрованого корпоративного підприємства в кризових умовах, Цуркан М. Л. (2016)
Babayeva V. M. - Increase directions in commodity output production of small and medium-sized entrepreneurship (2016)
Ліпич Л. Г. - Організаційні засади створення та функціонування ефективних структур підтримки та розвитку інтрапренерства на машинобудівних підприємствах, Грудзевич Ю. І. (2016)
Кендюхов О. В. - Методи та критерії оцінки ефективності управління споживчим капіталом, Залізнюк В. П. (2016)
Більська О. В. - Теоретико-методологічні основи забезпеченя керованого соціального інновування в національній економіці (2016)
Ващенко В. В. - Дослідження понятійно-категоріального аппарату рекрутингу на промислових підприємствах (2016)
Малюков В. П. - Процедура безперервного управління бюджетом вертикально-інтегрованої компанії, Дідіченко О. С. (2016)
Шпитальов Г. Г. - Інженерні та оборонні споруди на Дніпрі періоду російсько-турецької війни 1736 - 1739 рр. (2016)
Красножон А. В. - Історична топографія фортеці та міста Аккерман у 1770 – 1793 рр. (2016)
Каюк С. М. - Карантинні установи як інституції, або фронтирне населення в нових державних умовах (2016)
Діанова Н. М. - Розвиток римо-католицької церкви в Одесі у ХІХ ст. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) (2016)
Сердюк Ж. О. - Українська мова як елемент виховання в Одеській Маріїнській жіночій гімназії у 1919 р. (2016)
Лізавенко Г. І. - Розвиток сценарної справи на Одеській кіностудії в першій половині 1920-х рр. (на основі біографій перших сценаристів) (2016)
Новікова Л. В. - "Хозарський слід" в історії козацтва: до питання про зміну уявлень на зламі епох (на основі джерел раннього модерного періоду) (2016)
Амеліна О. С. - Козацтво в роботі Шарля де Пейссонеля "Історичні та географічні спостереження за варварами, які мешкають на берегах Дунаю та Чорного моря" ("Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxin"), 1756 р. (2016)
Федорук Я. О. - Нове видання документів з історії козацтва кінця XVI – початку XVII століть |Рец. на: "Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги". – К., 2016. – 608 с.| (2016)
Бачинська О. А. - Круглий стіл "Османсько-українські взаємини в Північному Причорномор’ї: козацька доба". 21 - 22 квітня 2016 р. в Одесі (2016)
Наші автори (2016)
Титул, содержание (2017)
Зверяков М. И. - Глобализация и деиндустриализация: содержание, противоречия и способы их решения (2017)
Кораблин С. А. - Вашингтонский консенсус: тогда и теперь (2017)
Хуанг Сяоюн - Исследование путей развития "стратегии газюаня” (2017)
Киндзерский Ю. В. - Деиндустриализация и ее детерминанты в мире и в Украине (2017)
Плескач В. Л. - Проблемы развития электронной коммерции в Украине, Затонацкая Т. Г., Олексюк Л. В. (2017)
Притуляк Н. Н. - Оценка уровня развития национального человеческого капитала в Украине (2017)
Талант, вдохновение и стратегическое видение (2017)
Известный ученый-экономист, эффективный управленец, менеджер самого себя (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Ідрісов Б. - Методологічні проблеми системної підготовки студентів – майбутніх педагогів у контексті компетентнісного навчання (2017)
Пономарьов О. - Толерантність освітнього простору, Черемський М. (2017)
Руденко Л. - Формування світогляду майбутніх фахівців соціономічних професій: гносеологічний аспект (2017)
Ткаченко В. - Особистісно орієнтоване навчання майбутніх менеджерів основам масових комунікацій у процесі викладання дисципліни "Соціологія " (2017)
Слухенська Р. - Творчий потенціал особистості студента вищого медичного навчального закладу та фактори його активізації у процесі професійної підготовки (2017)
Покудіна Л. - Використання потенціалу міждисциплінарної інтеграції у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери (2017)
Тарасенко Н. - Еспериментальна перевірка педагогічних умов формування безпечного освітнього середовища ВВНЗ (2017)
Вінтюк Ю. - Критерії сформованості професійної компетентності майбутніх психологів (2017)
Козяр М. - Теоретичні засади формування готовності фахівців цивільного захисту до діяльності в екстремальних ситуаціях, Литвин А. (2017)
Повстин О. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності як педагогічна проблема (2017)
Ненько Ю. - Система підготовки професорсько-викладацького складу ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Костю С. - Психологічні аспекти процесу навчання обдарованих дітей у сучасній системі освіти, Химинець А. (2017)
Закалик Г. - Самооцінка студентів із проявами девіантної поведінки, Кобецька Д.-С., Франчук А. (2017)
Ivashkevych E. - Psycholinguistic Aspects of Book Narration: Perception of Sound and Color (2017)
Бутурлим Т. - Виховання у старшокласників неприйняття ґендерного насильства в сім’ї на прикладі аналізу ґендерних ситуацій ХІХ ст. (2017)
Маврін В. - Історичний контекст становлення вітчизняної педагогіки життєтворчості особистості впродовж ХVІ – початку ХХ ст. (2017)
Руденко Л. - Актуальне видання. Джерело розвитку особистості сучасного вчителя-словесника (відгук на монографію О. М. Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури") (2017)
Наші автори (2017)
Сухарлев В. А. - Слово о декане – наставнике студенчества (2014)
Кандыба В. Н. - Приоритетные задачи и альтернативные направления инновационного развития отечественной зооинженерной науки и технологий производства экологически безопасных, биологически полноценных продуктов животноводства на комплексах нового поколения (2014)
Маменко О. М. - Наукове супроводження інноваційних технологій розвитку тваринництва (2014)
Рубан Ю. Д. - Проектирование в скотоводстве и выбор оптимального решения в современных условиях (2014)
Антоненко С. Ф. - Відтворювальні якості та продуктивність корів-первісток залежно від інтенсивності вирощування від 4-х до 6-місячного віку, Іонов І. А., Маменко А. М. (2014)
Зубкова Ю. С. - Вплив ароматичної добавки "карамель-ваніль" на лабораторні показники крові свиней на відгодівлі (2014)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм мангану в годівлі ремонтних свинок (2014)
Бреславец П. И. - Откорм хрячков без кастрации, Походня Г. С., Файнов А. А., Ивченко А. Н. (2014)
Герасимов В. И. - Эффективность половой эксплуатации хряков-производителей в зависимости от ее интенсивности, Пронь Е. В., Хохлов А. М. (2014)
Черномиз Т. О. - Буковинський тип асканійських м’ясо-вовнових овець з кросбредною вовною – важливий резерв збільшення виробництва м’яса, Лесик О. Б., Похивка М. В., Коленчук М. М., Маковійчук С. Д. (2014)
Гавриляк В. В. - Білковий і ліпідний склад найдовшого м’яза спини молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну та сульфату натрію, Сидір Н. П., Параняк Н. М., Дружина О. С., Стапай П. В. (2014)
Гуменюк В. В. - Мале фермерське господарство – оптимальна форма розвитку вівчарства в Карпатах, Мерва А. О. (2014)
Заруба К. В. - Формування м’ясної продуктивності у молодняку овець цигайської породи (2014)
Феденко Є. П. - Якість м’яса ягнят порід і типів асканійської селекції при інтенсивній відгодівлі (2014)
Яковчук В. С. - Використання ягнятам пробіотику "субалін” у період підсису (2014)
Алієв Е. Б. - Техніко-технологічний модуль для переробки овечої вовни в утеплювальний матеріал, Лиходід В. В., Сухарльов В. О. (2014)
Горлова О. Д. - Ресурсоощадні технології, технологічні способи скорочення втрат у процесах відтворення, одержання, вирощування та відгодівлі ягнят, Яковчук В. С., Горлова Н. О., Горлов О. О. (2014)
Сметанкіна В. Г. - Молочна продуктивність і якісний склад молока овець різних порід (2014)
Бєлогурова В. І. - Особливості відтворювальної здатності вівцематок та динаміка роста молодняку різних порід, Ладиш І. О., Сметанкіна В. Г. (2014)
Помітун І. А. - Сокільська порода овець: походження, продуктивність, сучасний стан, Косова Н. О., Золотарьова С. А., Корх І. В., Рязанов П. О., Бойко Н. В. (2014)
Сухарлёв В. А. - Технологический модуль для сервисного обслуживания мелкого рогатого скота, Лиходед В. В., Яковлев К. И. (2014)
Сухарлев В. А. - Шерстная продуктивность овец украинской популяции романовской породы разных конституционально-продуктивных типов, Яковлев К. И., Гетманец О. М. (2014)
Луценко М. В. - Определение физического состояния и тренированности лошади на основании физиологических показателей, Петрушко Н. П. (2014)
Лемешева М. М. - Новые подходы к использованию ячменя в кормлении кур (2014)
Патрєва Л. С. - М'ясні якості перепелів при відгодівлі з використанням наносрібла, Гроза В. І. (2014)
Машкін М. І. - Сиропридатність молока в залежності від різних періодів утримання корів, Могутова В. Ф. (2014)
Прудніков В. Г. - Аналіз стабільності фаршу ліверних ковбас в залежності від кількості внесеної печінки, Попова В. О., Коломієць Ю. В. (2014)
Вакуленко І. С. - Стан та пріоритетні напрямки розвитку кролівництва в Україні, Данілова Т. М. (2014)
Тарасенко А. А. - Темпы роста чешуйчатого карпа (cyprinus carpio) при кормлении различными кормами, Гноевой И. В. (2014)
Шакула О. О. - Деякі фізико-хімічні і технологічні показники комбікормової сировини для непродуктивних тварин, Бідюк Д. О. (2014)
Єфремов Д. В. - Адресні премікси для вівцематок у зоні степу України, Гноєвий І. В. (2014)
Хохлов А. М. - Определение частоты гена в момент возникновения коротконогости у овец (2014)
Рубан Ю. Д. - Зооинженерия – новое направление в животноводческой специальности впервые в стране внедрены в ХЗВИ (2014)
Сухарлев В. А. - Зоономия – зоотехния – зооинженерия - (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (27 вересня 2017 р.) (2017)
Климчук О. Б. - Розвиток теорії гіпогенного карстогенезу: наукові та практичні застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 вересня 2017 р.) (2017)
Іщенко О. О. - Дизайн і фотоніка сучасних перетворювачів світлової енергії на основі поліметинових барвників (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 вересня 2017 р.) (2017)
Пирожков С. І. - Українське суспільство на шляху консолідації, Хамітов Н. В. (2017)
Дудник О. В. - Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф наукового космічного проекту "КОРОНАС-Фотон" (2017)
Петрушина Т. О. - Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів) (2017)
Уманець М. П. - Час не чекає (2017)
Борисенко О. А. - Видатний математик, просвітитель і організатор науки (до 150-річчя від дня народження академіка Д. М. Синцова) (2017)
Самойленко А. М. - Стефан Банах і математика у Львові в першій половині XX століття. До 125-річчя від дня народження, Банах Т. О., Притула Я. Г. (2017)
Бар’яхтар В. Г. - 30 років роботи в команді Патона (2017)
Комісаренко С. В. - Гармонія в науці і житті. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Е. В. Луговського (2017)
90-річчя академіка НАН України М. В. Стешенка (2017)
80-річчя академіка НАН України А. Г. Косторнова (2017)
75-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського (2017)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Русанова (2017)
Іванов С. В. - Унікальні сторінки історії становлення та розвитку кафедри технології цукристих речовин, Олянська С. П. (2014)
Хоменко М. Д. - Схема і обладнання мийного відділення цукрового заводу продуктивністю 6 000 тонн переробки буряків за добу (з використанням бурякомийки типу Ш1-ПМД-6), Сорокін А. І., Кухар В. М., Парахоня М. П., Ткачук В. М., Саповський В. Д. (2014)
Купчик Л. А. - Оцінка знебарвлюючої здатності деяких типів активованого вугілля густих напівпродуктів цукрового виробництва, Штангеєва Н. І., Молодницька О. М. (2014)
Рябчун П. М. - Реконструкція Саливонківського цукрового заводу з метою нарощування продуктивності, зменшення витрат палива у цукровому виробництві та підвищення якості цукру, Мелехова О. І., Кухар В. М., Чернявський О. П., Рогач Л. Г., Іващенко П. Г., Чернявська Л. І., Василенко С. М., Штангеєв К. О. (2014)
Ізволенський І. Є. - Особливості регулювання реактивної потужності в системах електропостачання цукрових заводів, Шестеренко В. Є. (2014)
Нагурський О. А. - Застосування відходів бурякоцукрового виробництва для виробництва екологічно безпечних капсульованих мінеральних добрив, Мальований М. С., Бунько В. Я. (2014)
Синельников Б. В. - Свеклосахарное производство: сто лет после Бобринского (2014)
Ніколаєва І. - Сучасні уявлення щодо ролі тромбоцитарних рецепторів у процесі формування тромбу, Галенова Т., Савчук О. (2015)
Харченко О. - Аналіз змін білкового профілю при хронічній інтоксикації для діагностування розвитку даного патологічного стану організму, Савчук О., Остапченко Л. (2015)
Лещенко І. - Параметри вуглеводного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій, Вірченко О., Гаділія О., Лазаренко Л., Фалалєєва Т. (2015)
Сінгаєвський Є. - До вивчення фауни павуків (arachnida, aranei) вологих вільшаників заплави р. Стугна (Київська область) (2015)
Щербакова Ю. - Перші відомості про гриби та грибоподібні організми природного заповідника "Древлянський", Джаган В. (2015)
Білушенко А. - Використання рукокрилими сховищ в умовах центрального лісостепу України (2015)
Маркова А. - Поведінкові акти чорного та співочого дроздів на місцях водопою, Серебряков В. (2015)
Плиска О. - Взаємозв'язок патологічного ожиріння і хронічної запальної реакції тонкої кишки, Добростан О., Лазоришинець В., Тивончук О., Таран Л. (2015)
Кондратюк Т. - Структурно-функціональна реорганізація диморфних чорних дріжджів Exophiala alcalophila під впливом рослинних ефірних олій, Калініченко А. (2015)
Яценко О. - Еритрометрія у вивчені адаптивних та реактивних станів спортсменів впродовж тренувального процесу (2015)
Лабунець Г. - Субстратна специфічність катепсину Н нетрансформованої тканини та тканини помірно диференційованої форми інфільтруючого дольового раку молочної залози (2015)
Дворщенко К. - Дія хондроїтину сульфату натрію на окисно-антиоксидантний баланс у сироватці крові щурів з каррагінан-індукованим запаленням задньої кінцівки, Ашпін М., Воєйков А., Короткий О. (2015)
Утєвська О. - Мінливість STR локусів Y-хромосоми в популяціях українців, Атраментова Л., Балановська О., Балановський О. (2015)
Лавриненко В. - Біологічний вплив алмазних наночасточок та технічного вугілля на структурно-функціональний стан нирок курячих ембріонів, Чайковський Ю., Дегтярьова Л. (2015)
Вовчук І. - Амінокислотний склад карбоксипептидази А незміненої та пухлинних тканин ендометрія та яєчників (2015)
Раєцька Я. - Рівень прозапальних та протизапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов моделювання лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня (2015)
Майстренко А. - Особливості кальцієвої сигналізації при ішемічному ураженні нервових тканин-нейронів гіппокампа, Войтенко Н. (2015)
Світіна Г. - Методи отримання мультипотентних стовбурових клітин плаценти у щурів, Гарманчук Л., Шаблій В. (2015)
Тугай А. - Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus versicolor, Тугай Т., Лукашов Д. (2015)
Воєйкова Д. - Склад білків гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння та його корекції, Степанова Л., Кондро М., Савчук О., Остапченко Л. (2015)
Свидинюк І. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва цукру, Лупєкіна О. Ю. (2014)
Кухар В. М. - Прогресивна технологічна схема мийного відділення із використанням сучасних процесів інтенсифікації та обладнання для відмивання цукрових буряків, Саповський В. Д., Хоменко М. Д., Сорокін А. І. (2014)
Пономаренко В. В. - Спосіб підвищення ефективності роботи сатураційних апаратів (2014)
Кос Т. С. - Метод визначення активності пічного вапна, Верченко Л. М. (2014)
Гусятинська Н. А. - Актуальні питання мікробіологічного контролю у виробництві цукру (2014)
25 років виробничої діяльності Устимівської філії ВП "Цукоренергосервіс" ПАТ "АК "САТЕР" (2014)
Іващенко Н. В. - Дослідження вологоутримувальної здатності сухого жому, Шутюк В. В., Буляндра О. Ф., Василенко С. М. (2014)
Олійник С. І. - Цукровий колер для лікеро-горілчаного виробництва (2014)
Cодержание (2015)
Ren H. X. - Spike Timing-Dependent Plasticity in the CA1 Pyramidal Neuron in a Modeled Hippocampal Circuit, Liu Sh. Q., Zhang X. C., Zeng Y. J. (2015)
Song M. Y. - Possible Role of Protein CPG15 in Hippocampal Mossy Fiber Sprouting under Conditions of Pentylenetetrazole Kindling, Tian F. F., Dang J., Huang W. J., Guo J. L. (2015)
Стуканева М. Е. - Экспрессия транскрипционного фактора Pax6 в доле лицевого нерва мозга карпа, Пущина Е. В. (2015)
Bahari Z. - Time Profile of nNOS Expression in the Spinal Dorsal Horn After L5 Spinal Root Transection in Rats, Manaheji H., Dargahi L., Daniali S., Norozian M., Meftahi G. H., Sadeghi M. (2015)
Hosseini S. B. - Inactivation of the nucl. Accumbens Core Exerts No Effect on Nicotine-Induced Conditioned Place Preference, Sahraei H., Mohammadi A., Hatef B., Meftahi G. H., Chalabi-Yani D., Alibeig H., Sadeghi-Gharajehdaghi S., Ranjabaran M. (2015)
Karan V. - Wavelet Transform-Based Classification of ElectroMyogram Signals Using an ANOVA Technique (2015)
Абрамович Т. І. - Координація активності м’язів плечового пояса та плеча людини в перебігу бімануальних синхронних двосуглобових рухів, Верещака І. В., Тальнов А. М., Горковенко А. В., Дорновський М., Костюков О. І. (2015)
Su Y. - Evaluation of Neonatal Brain Development Using Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI), Ma J., Du L. F., Xia J., Wu Y., Jia X., Cai Y. G., Li Y. H., Zhao J., Liu Q. (2015)
Galazka M. - Central Action of Botulinum Toxin Type A – is it Possible?, Soszynski D., Dmitruk K. (2015)
Šveljo O. - Cerebellar Nonmotor Functions – Approaches and Significance, Ćulić M. (2015)
Абрамец И. И. - Исследования нейрофизиологических и нейрохимических механизмов депрессивных состояний и поиски новых направлений их лечения, Евдокимов Д. В., Сидорова Ю. В. (2015)
Рефераты (2015)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Літопис: дати, події особитості (2017)
Кузьменко О. В. - Система покарання для неповнолітніх злочинців як проблема науки і правозастосовної практики (2017)
Муренко Е. Л. - Философы древности и средневековья о демократии (2017)
Лисенко І. В. - Правова культура студентської молоді в умовах становлення громадянського суспільства, Лисенко А. М. (2017)
Перевалова Л. В. - Україна у геополітичних проектах першої третини ХХ століття, Окладна М. Г. (2017)
Голованов Б. Д. - Идеология и её альтернативы в пространстве политической коммуникации (2017)
Бурега В. В. - Професійне самовизначення у вимірі соціально-адекватного управління, Скок Н. С. (2017)
Бірюкова М. В. - Особливості функціонування сучасного студентського самоврядування в Україні та країнах Європи (2017)
Маліков В. В. - Креативний простір молодих учених у сучасній культурній політиці України (2017)
Зуб А. В. - Концепція стратегії розвитку інформаційної безпеки учнівської молоді в Україні (2017)
Горлов А. С. - Физическая подготовка военнослужащих Украины и перспективы ее развития в контексте евроинтеграции (2017)
Борейко Н. Ю. - Дослідницька компетентність студентів спеціальності фізична культура і спорт, Азаренкова Л. Л. (2017)
Aleksandrova O. S. - Sufism influence on Western culture and philosophy (2017)
Владленова І. В. - Досвід Польщі з популяризації науки: Науковий центр Коперника у Варшаві (2017)
Городыская О. Н. - Свобода как форма бытия в современном мире (2017)
Бардин А. Н. - Синтетическое суждение в позитивисткой традиции (2017)
Borakovska M. O. - Superwoman as a transitional link in the understanding of corporality (Reflections on the discourse of modernity and postmodernity) (2017)
Шанідзе Н. О. - Витоки та історичний розвиток пенітенціарної ідеї в системі філософського знання (2017)
Бабкова Н. В. - Автоматизоване вилучення рекламних текстів з контенту, Колодна Л. М. (2017)
Угольнікова Н. С. - Особливості класифікації творів масової літератури, Чухненко М. В. (2017)
Краснокутська Н. С. - Корпоративна соціальна відповідальність як принцип свідомого капіталізму (2017)
Прохоренко О. B. - Морфологічний аналіз поняття "аутсорсинг" (2017)
Міщенко В. А. - Вдосконалення механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах, Шапран Є. М., Кубрак М. О., Миндра К. Г. (2017)
Другова О. С. - Тенденції формування системи контролінгу на підприємствах машинобудування України (2017)
Кубрак М. О. - Особливості формування системи контролінгу на промисловому підприємстві (2017)
НАШІ ВІТАННЯ (2017)
Пушанко М. М. - Підвищення ефективності роботи колонної дифузійної установки, Кухар В. М., Табурчак В. Г., Парахоня А. М. (2014)
Кравчук А. Ф. - Проблеми контролю рН в технології виробництва цукру (2014)
Прядко М. О. - Ефективність використання теплоти вторинних енергоресурсів (ВЕР) в теплових схемах цукрових заводів, Василенко С. М., Петренко В. П. (2014)
Балюта С. М. - Синтез субоптимальної системи керування двомасовою електромеханічною системою, Бурляй І. Ю., Копилова Л. О. (2014)
Купчик Л. А. - Дослідження характеристик целюлозних сорбентів для очищення цукрових розчинів, Штангеєва Н. І., Молодницька О. М. (2014)
Петренко В. П. - 50 років підготовки фахівців з автоматизації цукрового виробництва, Рябчук О. М., Бурлака В. І. (2014)
Мусієнко М. - Київський державний університет – Київський ордена Леніна державний університет імені Т. Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944 – 1959), Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. (2017)
Балан П. - Кліщі-церконіди (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України (2017)
Сушко C. - Чисельність та щільність мишоподібних гризунів у мозаїчному агроландшафті північно-західного Причорномор'я в 1961 – 2016 роках, Наконечний І. (2017)
Мартинюк В. - Мікроморфологічні особливості вузьколокального ендема Silene sytnikii (Caryophyllaceae) порівняно з близькими видами, Карпенко Н., Царенко О. (2017)
Kondratiuk T. - Microorganisms, perspective for biotechnology, medicine, environmental technologies, in the collection of microscopic fungi ESC "Institute of Biology and Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Akulenko T., Beregova T., Ostapchenko L. (2017)
Тесьолкіна Т. - Горобцеподібні птахи (Passeriformes) Терсько-Кумської низовини в часи останнього термального мінімуму (XVI – XVIII ст. н. е.), Горобець Л. (2017)
Корольова О. - Рід Sporormiella Ellis & Everh. в Україні (2017)
Корчевська В. - Моніторинг життєвості популяцій рідкісних рослин родини ORHIDACEAE у фітоценозах околиць с. Семиполки, Войцехівська О. (2017)
Маляренко В. - Ініціація калюсогенезу in vitro у представників родини Cactaceae, Голубенко А. (2017)
Кучерявенко О. - Конструювання імуноферментної тест-системи для виявлення МВК у рослинному матеріалі, Пиріг О., Бова Т., Тимошенко О., Будзанівська І. (2017)
Дворщенко К. - Дія хондроїтин сульфату на глутатіонову систему в сироватці крові при каррагінан-індукованому гострому запаленні, Ашпін М., Торгало Є., Тимошенко М., Остапченко Л. (2017)
Нужина Н. - Жаростійкість та посухостійкість деяких представників роду Rhododendron L., Кондратюк-Стоян В. (2017)
Храбко М. - Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2, Федорук Р., Кропивка С., Тесарівська У. (2017)
Чака О. - Вплив гіперкапнії на стійкість ло стресу та спонтанну рухову активність Drosophila melanogaster різних ліній, Плотнікова Л., Левашов М., Янко Р., Літовка І., Березовський В. (2017)
Шестак А. - Вплив бінаурального ритму 10 Гц на активність головного мозку та ефективність простої сенсомоторної реакції та реакції вибору в чоловіків та жінок, Філімонова Н. (2017)
Borysenko M. - Change of zooperiphyton communities by downstream of Kaniv Hydroelectric Power Plant in autumn period, Lukashov D. (2017)
Шевчик О. - До поширення Crataegus Ucrainica (Rosaceae) в заплаві р. Дніпро (о. Шелестів, Канівський природничий заповідник), Соломаха В. (2017)
Cодержание (2015)
Коченов А. В. - Биофизические процессы в гладкомышечной клетке детрузора мочевого пузыря при реабилитационной электростимуляции: модельное исследование, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Корогод С. М. (2015)
Кулик В. Б. - Амбівалентний вплив опіоїдів на Р2Х3-рецептори сенсорних нейронів щура в присутності антагоністів опіоїдних рецепторів, Чижмаков І. В., Волкова Т. М., Кришталь О. О. (2015)
Khachvankian D. K. - Responses of Cortical Extrastriate Area 21a Neurons Specialized in Motion Detection, Aslanian H. R., Harutiunian-Kozak B. A., Ghazaryan A. L., Kozak J. A. (2015)
Azimirad V. - Effects of Injection of Carbon Nanotubes on EEG and Results of a Behavioral Test in Rats, Hosseinpour M., Shahabi P., Alimohammadi M., Sadighi M., Hatami H. (2015)
Sarihi A. - Reversible Inactivation of the Dorsal Raphe Nucleus Increases Morphine-Induced Antinociception in Tolerated but not in Nontolerated Rats, Heshmatian B., Pahlevani P., Komaki A., Haghparast A. (2015)
Wang Ch. - Dopamine Responsiveness in the Nucl. Accumbens Shell and Parameters of the Heroin-Influenced Conditioned Place Preference in Rats, Chen H., Wang X., Zhang R., Hao W. (2015)
Bahadir A. - Effects of an Extract of Salvia miltiorrhiza on a Penicillin- Induced Epilepsy Model in Rats, Demir S., Orallar H., Beyazcicek E., Oner F. (2015)
Редька И. В. - Влияние ограничения зрительной афферентации на ритмическую организацию альфа-ЭЭГ-активности, Майоров О. Ю. (2015)
Li Q. - Improvement of Regional Cerebral Blood Flow after Stimulation of the Nucl. Fastigius in Cerebral Infarction Patients, Yang J. (2015)
Гура Е. В. - Роль серотонинергической системы в аналгезии, вызванной предварительным микроволновым облучением точки акупунктуры, при висцеральной боли у мышей, Багацкая Е. В. (2015)
Semerdjieva N. - F-Wave in the Upper Extremities of Patients with Primary Torsion Dystonia, Atanasova D., Hranov G., Milanov I. (2015)
Ibironke G. F. - Neurobehavioral Consequences of Chronic Lead Intoxication: Effects of Vitamin E Supplementation, Adu S. T. (2015)
Майстренко А. М. - Фактор, що індукується гіпоксією: патерни та дуалізм ефектів, Копач О. В., Скібо Г. Г. (2015)
Рефераты (2015)
К сведению авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
Сімахіна Г. О. - Характеристика вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва з позицій здорового харчування (2014)
Кравчук А. Ф. - Проблеми контролю рН в технології виробництва цукру (2014)
Міщук Р. Ц. - Гідрофільність сатураційного осаду вапняково-вуглекислотної очистки (2014)
Шкабара Є. І. - "Укргіпроцукор" - 70 років! (2014)
Вітаємо ювіляра: Євгену Івановичу Шкабарі - 60 років! (2014)
Петренко В. П. - Режими погіршеної тепловіддачі в плівкових випарних апаратах, Рябчук О. М., Бурлака В. І. (2014)
Поржезінський Ю. Г. - Сучасна водопідготовка ТЕЦ цукрового заводу (2014)
Безродний М. К. - Ефективність реконструкції хвостової частини парогенератора БКЗ-75/39-ГМА на ТЕЦ Оржицького цукрового заводу, Мокляк В. Ф., Павелко В. І. (2014)
Содержание (2017)
Бабієнко В. В. - Гігієнічна оцінка умов праці та обгрунтування системи збереження здоров’я водіїв маршрутних таксі, Гванцеладзе К. Р., Михайленко В. Л., Панов Б. В. (2017)
Евстафьев В. Н. - Изменение зоны ограничения застройки в процессе эксплуатации комплекса базовых станций в течение длительного времени, Скиба А. В., Гоженко С. А. (2017)
Дієв Є. В. - УОТ роботи зубних техніків на імплантологічному прийомі. Одиночні коронки, Дієва Т. В., Лабунець В. А., Обуховський В. Ю. (2017)
Zemlyakova T. D. - Dynamics of psychological microclimate indices in student groups of medical higher education institutions and their role in development of psychosomatic disorders in students, Antonova O. V. (2017)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна оцінка фізичних чинників виробничого середовища у різних галузях легкої промисловості Львівщини, Лотоцька-Дудик У. Б., Крупка Н. О. (2017)
Морозова Н. С. - Дезінфектологічні технології в рішенні проблеми біобезпеки, Рідний С. В., Коробкова І. В., Попов А. А., Карпенко А. Е. (2017)
Власик Л. І. - Шляхи реалізації в Україні ініціатив ВООЗ щодо профілактики неінфекційних захворювань, обумовлених забрудненням повітря, Власик Л. Й. (2017)
Капустинська О. А. - Гіпертонічна хвороба у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження Чорнобильської АЕС. Результати епідеміологічних досліджень, Бузунов В. О. (2017)
Чумаева Ю. В. - Принципы логистики в психологическом обеспечении работы промышленного предприятия, Голикова В. В., Огуленко А. П., Павлова Е. В., Шафран Л. М. (2017)
Панчук О. Ю. - Сучасні підходи до визначення ефективних шляхів застосування засобів психофізіологічної реабілітації та психогігієнічної корекції несприятливих змін з боку функціональних можливостей організму студентів на етапі навчання у закладі освіти, Сергета І. В. (2017)
Хорсева Н. И. - Воспроизведение заданных ритмов у детей и взрослых — пользователей мобильной связи, Григорьев П. Е., Аль-Курди О. Р., Ислямов Р. И., Максимова Н. А. (2017)
Білецька Е. М. - Гігієнічна характеристика есенціального компоненту продуктів харчування та харчової сировини промислового регіону, Калінічева В. В., Онул Н. М. (2017)
Безуб О. В. - Гигиеническая оценка экообусловленного воздействия свинца на организм жителей урбанизированных территорий в условиях гипокальциемии, Вальчук С. И. (2017)
Кравченко В. І. - Дослідження макро- та мікроелеменного забезпечення у мешканців північного регіону України, Лузанчук І. А., Андрусишина І. М. (2017)
Балабан С. В. - Изменения миокарда у работников железнодорожного транспорта, подвергающих-ся комбинированному действию производственного шума и вибрации, Панов Б. В. (2017)
Гоженко А. И. - Роль матриксной металлопротеиназы-9 в прогрессировании фибрилляции предсердий, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Кузнецова М. А., Арапу М. И. (2017)
Машуков А. А. - О некоторых интраоперационных тактических особенностях и технических трудностях в хирургии рака желудка (2017)
Мамедалиев Н. А. - Лечение острых респираторных вирусных инфекций человека поляризованным полихромати- ческим некогерентным светом, Дивоча В. А. (2017)
Домбровська Н. С. - Частота порушень вуглеводного обміну в різних групах учасників ліквідації наслідків аварії на чаес за даними клініко-епідеміологічного реєстру в динаміці післяаварійного періоду (2017)
Павлова Е. А. - Влияние антиоксидантной терапии на показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при ишемической болезни сердца (2017)
Почтарь В. Н. - Проницаемость слизистой полости рта при многоформной экссудативной эритеме, Деньга Э. М., Шнайдер С. А. (2017)
Стародубська О. О. - Ступінь неврологічного дефіциту при черепно-мозковій травмі та його корекція (2017)
Пам’яти Юрія Ілліча Кундієва (2017)
Cодержание (2015)
Nyporko A. Yu. - Three-Dimensional Reconstruction of a Full-Size GABAB Receptor, Naumenko A. M., Golius A., Tsymbaliuk O. V., Shapoval L. M., Davidovska T. L. (2015)
Стуканева М. Е. - Процессы пролиферации и апоптоза в мозжечке молоди тихоокеанского лосося после механического повреждения, Пущина Е. В. (2015)
Букия Н. Г. - Катехоламинергическая регуляция продукции гонадотропинов у самок крыс, Буцхрикидзе М. П., Сванидзе М. Дж. (2015)
Сметанин Б. Н. - Влияние дестабилизации восприятия зрительного окружения на поддержание вертикальной позы человеком на различных опорных поверхностях, Кожина Г. В., Попов А. К. (2015)
Zhang Q. - Effect of a Rho Kinase Inhibitor on Cognitive Impairment Induced by Chronic Cerebral Hypoperfusion in Rats, Zhang J. -J., Han Zh. -M. (2015)
Пурнынь Е. Э. - Возможности коррекции патологических морфофункциональных изменений сетчатки млекопитающих (2015)
Соловьев О. В. - Нейронные сети, ответственные за генетическую и онтогенетическую память: вероятные принципиальные различия (2015)
Рефераты (2015)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Уважаемые коллеги! (2017)
Мельник А. А. - Патогенез и потенциальная терапия аутосомно-доминантного поликистоза почек (2017)
Кушніренко С. В. - Цистатин С і хронічна хвороба нирок у дітей, Мордовець Є. М., Тихоненко Н. О., Маркотенко О. О. (2017)
Зограб’ян Р. О. - Визначення рівня субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові для діагностики хронічної реакції відторгнення ниркових алотрансплантатів, Шелест В. В., Кубашко А. В. (2017)
Pyszczuk B. - Main Nutritional Lithogenic Factors in Diets of Polish Patients with Kidney Stones, Ziółkowska A. (2017)
Від редколегії (2017)
Спітковський А. І. - Використання програми "SPROS" для прогнозування попиту на енергетичні ресурси, Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. (2017)
Кулик М. Н. - Фундаментальные свойства основных матричных форм в системах уравнений межотраслевого баланса (2017)
Макортецький М. М. - Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України із врахуванням екологічних обмежень, Перов М. О., Новицький І. Ю. (2017)
Кесова Л. А. - Повышение эффективности работы котла ТПП-210а при переменных нагрузках и разных технологиях пылеподачи на горелки по результатам исследований процесса жидкого шлакоудаления, Побировский Ю. Н., Меренгер П. П. (2017)
Іваненко Н. П. - Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України, Сас Д. П. (2017)
Шрайбер О. А. - Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу, Антонець І. В. (2017)
Світлої пам’яті Йосифа Степановича Мисака (2017)
Реферати (2017)
Інформація для авторів (2017)
Cодержание (2015)
Ju N. - Firing Patterns of Leech Heartbeat Interneurons under External Current Stimulation: a Model Study, Liu Sh. Q., Lu B., Jiang X. (2015)
Dong Yu. - Effects of Neurotrophin-3 Plasmids on Myocyte Apoptosis and Ca2+-ATPase Content in the Muscle After Nerve Injury in Rats, Zhao H., Yang L., Zhao Yi., Ma Ch., Zhang Ch. (2015)
Petrosyan T. R. - Effects of Bacterial Melanin on Neuronal Spike Activity in the Rat Sensorimotor Cortex, Gevorgyan O. V., Hovsepyan A. S., Ter-Markosyan A. S. (2015)
Колектив кафедри вірусології НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань" - Життєвий шлях учителя, або пам'яті Валерія Петровича Поліщука (2017)
Nejad G. G. - Abnormalities in the GABAergic Inhibitory System Leading to the Development of Spike-Wave Discharges in the Somatosensory Cortex of WAG/Rij Rats, Vastyanov R. S., Shahabi P., Alipoor M. R., Pakdel F. G. (2015)
Мусієнко М. - Київський ордена Леніна державний університет імені Т. Г. Шевченка – Київський ордена Леніна, ордена Жовтневої революції державний університет імені Т. Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1959 - 1988 рр.), Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. (2017)
Головченко І. В. - Просторова організація кореляційних зв’язків між амплітудами основних ритмів ЕЕГ у дітей в нормі та при центральних порушеннях рухової активності, Гайдай М. І. (2015)
Shevchenko M. - Genus Skeletocutis (Polyporaceae) in the Ukrainian Left Bank Forest Steppe, Dudka I. (2017)
Евстафьева Е. В. - Электрофизиологические показатели у спортсменов: связи с содержанием железа и меди в организме, Евстафьева И. А., Залата О. А., Перекотий Е. В., Тымченко С. Л., Чёрный С. В. (2015)
Кілочицька Н. - Кровосисні комарі (Diptera; Culicidae) Пирятинського району, Стеценко О. (2017)
Maisuradze L. M. - Daytime Sleepiness and Epilepsy: a Pilot Study, Zhizhiashvili L. V., Lomidze G. V., Kasradze S. V. (2015)
Андрусяк В. - Порівняльний ЕЕГ аналіз ефективності навчання при читанні тексту з паперових, електронних та аудіо книжок, Кравченко В. (2017)
Asalgoo S. - Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): Mechanisms and Possible Treatments, Jahromi G. P., Meftahi G. H., Sahraei H. (2015)
Tymchyshyn O. - Phylogenetic analysis of seed-transmitted isolate of Zucchini yellow mosaic virus, Kosenko I., Shevchenko T., Shevchenko O., Budzanivska I. (2017)
Wani A. L. - Gene-Environment Meshing: a Primordial Stepping Toward Behavioral Modulation, Ara A. (2015)
Терентьева Е. - Противомикробная активность и токсичность алкилтетрагидроизохинолинов, Сасмаков С., Азимов Ш., Виноградова В., Абдурахманов Д., Хашимова З., Саидов А. (2017)
Авторский указатель к т. 47 журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" за 2015 г. (2015)
Колосова О. - Модуляція Н-рефлексу камбало подібного м'язу людини, пов'язана зі стомленням, за умов гомосинаптичної пост активаційної депресії при парній стимуляції великогомілкового нерву (2017)
Содержание к т. 45 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology" за 2015 г. (2015)
Рефераты (2015)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Содержание (2017)
Лисенко В. Й. - Загальна концепція токсичного дисгомеостазу та критичного стану при хімічній травмі (2017)
Площенко Ю. О. - Роль та місце кардіопротекції з використанням сучасних інфузійних препаратів у періопераційному періоді, Клигуненко О. М. (2017)
Шатов Д. В. - Тромбоз протеза клапана сердца: современный подход к лечению, Захарьян Е. А. (2017)
Боєв С. С. - Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності, Доценко М. Я., Шехунова І. О., Герасименко Л. В. (2017)
Лисенко В. Й. - Порушення тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами (2017)
Голдовський Б. М. - Гіпертонічні кризи в популяції населення великого промислового міста України, Поталов С. О., Серіков К. В., Сідь Є. В., Філімонова І. В., Солонинка Г. Я. (2017)
Самура Б. Б. - Прогностическая роль циркулирующего N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида у пациентов после лечения множественной миеломы (2017)
Серіков К. В. - Зміни показників стрес-лімітуючої системи у хворих із геморагічним інсультом на стадіях розвитку загального адаптаційного синдрому під час проведення інтенсивної терапії (2017)
Завгородний А. А. - Элементы концепции fast-traсk в послеоперационном периоде лечения колоректального рака, Гриценко С. Н. (2017)
Лысенко В. И. - Особенности коррекции системной и церебральной гемодинамики при токсико-гипоксических энцефалопатиях (2017)
Лысенко В. И. - Истинная степень гемической гипоксии в определении тяжести отравления монооксидом углерода: клиническое наблюдение, Голянищев М. А., Карпенко Е. А., Карамушко И. В. (2017)
Криштафор А. А. - Когнитивные нарушения в остром периоде боевой травмы в сравнении с сочетанной травмой мирного времени, Усенко Л. В., Йовенко И. А., Криштафор Д. А., Черненко В. Г., Шайда О. А. (2017)
Сухова С. М. - Чинники, що асоціюються з відновленням функції правого шлуночка за даними 2D-спекл-трекінг-ехокардіографії, у хворих на гостру тромбоемболію легеневих артерій (2017)
Дацюк О. І. - Використання симуляційних технологій для формування компетентності клінічних ординаторів і аспірантів у проведенні серцево-легеневої реанімації, Очеретна О. Л., Бевз Г. В., Дацюк Л. В., Озимий В. А. (2017)
Cодержание (2016)
Коченов А. В. - Влияние соотношения метаботропного и ионотропного компонентов парасимпатического действия на возбудимость гладкомышечной клетки детрузора мочевого пузыря: модельное исследование, Корогод С. М. (2016)
Zhang J. H. - Stress-Induced Increases in the Levels of Caspases in the Prefrontal Cortex in a Rat Model of PTSD, Li M., Han F., Shi Yu X. (2016)
Habibian M. - Protective Effects of Regular Exercise Combined with Curcumin Supplementation Against Lead-Induced Cerebellar Oxidative Damage in an Animal Model, Moosavi S. J., Farzanegi P. (2016)
Омельченко А. Н. - Особенности функционирования церебральных нейронных сетей при движениях кисти и пальцев: фМРТ-исследование, Рожкова З. З. (2016)
Абрамович Т. І. - Особливості активності м’язів людини при виконанні циклічних бімануальних рухів з різною організацією циклів, Горковенко А. В., Верещака І. В., Тальнов А. М., Міщенко В. С., Костюков О. І. (2016)
Бондаренко (Рассомагіна) М. П. - ЕЕГ-активність у правшів та лівшів при моно- та бінокулярному сприйнятті вербальної емоційно забарвленої інформації, Бондаренко О. В., Кравченко В. І., Макарчук М. Ю. (2016)
Тихомиров А. О. - Гліальний фібрилярний кислий протеїн (ГФКП): до 45-річчя відкриття, Павлова О. С., Недзвецький В. С. (2016)
Ірина Архипівна Владимирова (1933–2015) (2016)
Володимир Олександрович Березін (1946–2016) (2016)
Рефераты (2016)
Пономаренко В. В. - Гідродинамічний активатор вапнякового молока (2013)
Глущенко М. С. - Розробка бази знань експертної системи для оптимального керування утфельними вакуум-апаратами періодичної дії, Проскурка Є. C. (2013)
Грушецький Р. І. - Дослідження очистки інулінвмісних екстрактів за допомогою активованого вугілля, Хомічак Л. М., Гриненко І. Г. (2013)
Олійник С. І. - Вплив цукру білого на стійкість лікеро-горілчаної продукції (2013)
140 років Саливонківському цукровому заводу: традиції, перевірені часом (2013)
Слива Ю. В. - Особливості впровадження системи екологічного менеджменту на бурякоцукрових підприємствах (2013)
Слива Ю. В. - Флагману з підготовки фахівців цукрової промисловості - 130 років (2013)
Рева Л. П. - Теоретична натуральна лужність: новий метод визначення для удосконалення технології очищення дифузійного соку, Грабовська О. В., Головіна О. В. (2013)
Ізволенський І. Є. - Компенсація реактивної потужності в комбінованих системах електропостачання цукрових заводів, Шестеренко В. Є. (2013)
Пономаренко В. В. - Спосіб деамонізації конденсатів та його здійснення (2013)
Слива Ю. В. - Вплив електрогідравлічного оброблення бурякової сировини на характер структурних змін клітин тканини, Попова І. В. (2013)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2013)
Сичевському Миколі Петровичу – 60 років! (2013)
Cодержание (2016)
Ye W. J. - Roles of Cell Compartments in the Variation of Firing Patterns Generated by Reduced Pacemaker Models of the Crustacean Stomatogastric Ganglion, Liu Sh. Q. (2016)
Xin L. - Stress State Evaluation by an Improved Support Vector Machine, Zetao Ch., Yunpeng Zh., Jiali X., Shuicai W., Yanjun Z. (2016)
Федоренко О. А. - Провідність каналів інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів ядерної оболонки нейронів Пуркін’є (2016)
Розова Е. В. - Структурно-функциональные изменения в митохондриях клеток ствола мозга у крысят, перенесших внутриутробную гипоксию, Похилько В. И., Сидоряк Н. Г., Дубовая М. Г. (2016)
Veisi M. - Analgesic Effects of the Aqueous Lemon Verbena Extract in Rats, Shahidi S., Komaki A., Sarihi A. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія білка нейрофіламентів у сенсомоторній корі щурів при мікроемболізації кровоносних судин: вплив імуномодуляції, Грабовий О. М. (2016)
Bernardes D. - Metabolic Alterations in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice: Effects of Prior Physical Exercise, Oliveira-Lima O. C., Vitarelli Da Silva T., Juliano M. A., Moreira Dos Santos D., Carvalho-Tavares J. (2016)
Maloletnev V. I. - Comparative Efficacy of Pharmacological Treatment of Absence Epilepsy with Typical and Deviating (Complex) EEG Patterns, Gugushvili M. L., Khachidze I. O. (2016)
Недзвецький В. С. - Інгібування реактивного гліозу в сітківці щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом під дією гідратованого C60-фулерену, Прищепа І. В., Тихомиров А. О., Байдаш Г. (2016)
Akbarfahimi N. - Assessment of the Saccular Function in Children with Spastic Cerebral Palsy, Hosseini S. A., Rassafiani M., Rezazadeh N., Tabatabai Ghomsheh F., Shahshahani S., Karimlou M. (2016)
Мороз В. М. - Вплив додаткового когнітивного навантаження на просторово-часові параметри ходьби у жінок різних вікових груп, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С., Кривов’яз С. О. (2016)
Рефераты (2016)
Грабовська О. В. - Кафедра технології цукру і підготовки води: минуле, сьогодення, майбутнє, Резніченко Ю. М. (2013)
Гриненко І. Г. - Желюючі властивості різних інулінів, Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. (2013)
Деменюк О. М. - Одержання харчових гідроколоїдів шляхом біоконверсії крохмалю у полі НВЧ, Грабовська О. В. (2013)
Слива Ю. В. - Аналіз суттєвих екологічних аспектів при виробництві цукру, Швець Т. Г. (2013)
Кухар В. Н. - Фильтрование сиропа с клеровкой – реальные шаги к повышению качества сахара, Чернявская Л. И. (2013)
Cодержание (2016)
Коченов А. В. - Биофизические процессы в гладкомышечной клетке детрузора мочевого пузыря при реабилитационной стимуляции парасимпатических эфферентов: модельное исследование, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Корогод С. М. (2016)
Мартинюк Н. Я. - Особливості блокування калієвих струмів у гангліозних клітинах сітківки щура тетраетиламонієм, Маслов В. Ю., Пурнинь О. Е., Федулова С. А., Веселовський М. С. (2016)
Сокуренко Л. М. - Влияние тиотриазолина и милдроната на культуру клеток нейробластомы при токсическом воздействии ртути хлорида, Чайковский Ю. Б. (2016)
Mirzaie M. - Neuroprotective and Antiapoptotic Potential of Trigonelline in a Striatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson’s Disease, Khalili M., Kiasalari Z., Roghani M. (2016)
Kesmati M. - Modulatory Effects of the Glucocorticoid and Opioid Systems on Anxiety-Related Behavior in Young and Mature Rats, Rezai M., Torabi M. (2016)
Cevik B. - Sympathetic Skin Response and Boston Questionnaire in Carpal Tunnel Syndrome, Kurt S., Aksoy D., Solmaz V. (2016)
Шкуропат А. В. - Зміни когерентності ритмів ЕЕГ у приглухуватих підлітків, пов’язані з когнітивним навантаженням (2016)
Кулик В. Б. - Механізми експресії та вивільнення ендогенних опіоїдів у периферичних тканинах, Волкова Т. М., Кришталь О. О. (2016)
Рефераты (2016)
Чукаєва І. К. - Аналіз факторів, які впливають на інноваційний розвиток систем забезпечення вуглеводнями (2014)
Колосок В. М. - Специфічні аспекти трансфертного ціноутворення: методичні засади аналізу контрольованих операцій підприємств холдингу, Угровата Ю. С. (2014)
Кузнецова С. А. - Облік та контроль доходів і витрат з урахуванням специфіки підприємств (2014)
Забарна Е. М. - Інновації в соціальній сфері організації: сутність, види, відмінні характеристики, Ваннік К. О. (2014)
Шмиголь Н. М. - Застосування теорії розпізнавання для аналізу та прогнозування доходів і фінансових результатів підприємств (2014)
Хлобистов Є. В. - Імплементація положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності (2014)
Ткаченко С. А. - Екстравагантний методологічний підхід до проектування і впровадження підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації (2014)
Іщенко С. В. - Методичні аспекти визначення рівня ефективності товарної політики промислового підприємства, Маслак О. І. (2014)
Олійник В. М. - Аналіз стану ринку перестрахування в Україні, Боженко А. С. (2014)
Хомич С. В. - Аналіз перспектив інноваційного розвитку економіки України на основі світового досвіду (2014)
Ясишена В. В. - Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів, Головай Н. М. (2014)
Данилюк Т. І. - Особливості інноваційної діяльності в сфері послуг (2014)
Цимбаленко Я. Ю. - Державне управління в сфері вищої освіти з прийняттям нового закону України "про віщу освіту” як складова частина економічної системи суспільства (2014)
Лапин А. В. - Повышение эффективности деятельности рекламного агентства за счет внедрения комплексной информационной системы, Кирнесенко Е. А., Парфёнов Д. Ю. (2014)
Рамський А. Ю. - Роль фінансових посередників у процесі мобілізації заощаджень домогосподарств та їх інвестування (2014)
Бабина О. Є. - Використання ковзного планування в управлінні грошовими потоками суднобудівного або судноремонтного підприємства, Пічка А. М. (2014)
Григор’єва О. В. - Економічні важелі впровадження енергоефективних проектів на підприємствах лісового господарства, Ноженко Т. С. (2014)
Іванюк Х. Ю. - Інформаційна система компетентнісної діагностики та підвищення рівня знань аудиторів, як засіб покращення конкурентоспроможності в умовах економічної нестабільності (2014)
Хвалінський С. О. - Компаративний аналіз надання державної допомоги суб’єктам господарювання в ЄС і Україні, Кобилянська Л. М., Осипчук М. Д. (2014)
Отченаш К. Г. - Державне регулювання та саморегулювання у фінансовому секторі, Фролова Т. О. (2014)
Качмар О. В. - Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві (2014)
Шаповалова В. О. - Аналіз дії фундаментальних факторів на динаміку ринку нерухомого майна України (2014)
Кунтий Н. Я. - Механізм "золотої акції" в системі фінансових інструментів обмеження надмірного впливу іноземного капіталу (2014)
Гоцуляк Л. В. - Інвестиційна політика розвинених країн в умовах становлення інноваційної економіки (2014)
Козаченко Р. П. - Трансформація соціально-економічної моделі розвитку України: параметри, умови і перспективи (2014)
Литовченко А. М. - Концептуальні основи вдосконалення організації інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інновацій у рослинництві (2014)
Аль-газу Али - Построение системы взаимозависимости понятий "затраты" и "расходы" при их отражении в учете и отчетности (2014)
Сініцин О. О. - Фінансовий леверидж в управлінні структурою капіталу (2014)
Гончарова В. Г. - Фінансово-економічний інструментарій організації обліку основних засобів підприємства (2014)
Костенко Г. П. - Застосування державно-приватного партнерства у фінансуванні розвитку установ соціальної сфери (2014)
Руда О. Л. - Застава як одна із форм забезпечення повернення банківських позичок (2014)
Бець М. Т. - Аналітичні аспекти екологічної оцінки ділової активності торговельного підприємства, Залуцький В. П. (2014)
Уварова І. С. - Структурні зрушення трудової міграції в країнах Північної Європи (2014)
Хлівний В. К. - Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні, Бобров С. Г. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Формування системи забезпечення матеріальними ресурсами регіональних птахівничих комплексів (2014)
Дерев’янко Т. О. - Методика оцінки інноваційного розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Машошина Т. В. - Актуальні проблеми економічної діяльності підприємств будівельної галузі (2014)
Ковалюк Б. І. - Фінансово-кредитні інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва (2014)
Коржилов Л. І. - Туризм в Україні. класифікація та види (2014)
Ропотан І. В. - Трансфертний механізм посилення регіональної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку України (2014)
Поліщук О. М. - Застосування моментно-вибіркового спостереження у вирішенні проблем паркування у місті (2014)
Чуль О. М. - Концепція розбудови міст в рамках розвитку креативної економіки: методологічний та практичний аспекти (2014)
Гайда Т. Ю. - Проблеми вимірювання ефективності систем інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств (2014)
Самофалова М. О. - Заробітна плата як один із чинників впливу на ризик плинності кадрів (2014)
Антощишина Н. І. - Сучасний погляд на систему управління персоналом в аспекті забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Малюкіна Д. О. (2014)
Калат Я. Я. - Основні виклики єврорегіональному співробітництву в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів у транскордонному просторі (2014)
Саприкіна Т. А. - Структурно-інституціональний аналіз як метод дослідження ефективності функціонування ринку електроенергії (2014)
Гаращенко Н. М. - Ланцюг формування цінності інформаційного продукту (2014)
Кубах Т. Г. - Аналіз наукових підходів до розкриття сутності економічної безпеки держави (2014)
Талавіра Є. В. - Сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації (2014)
Магута Р. М. - Структурні фінансові індикатори як основа оцінки тенденцій нестабільності (2014)
Заріцька В. М. - Інновації у освіті: процес організаційних перетворень (2014)
Кошовий Б-П. О. - Еволюція підходів до класифікації загроз економічній безпеці підприємств у контексті подолання загрози демотивації праці (2014)
Турко Д. О. - Підхід до визначення рівня високотехнологічності виробництва промислових підприємств та його впливу на фінансово-економічні показники діяльності (2014)
Михайлюк В. В. - Еволюція поняття фінансова безпека держави в глобальних умовах розвитку (2014)
Петухова В. О. - Особливості інтеграційних процесів між державами, що мають різні моделі економічного розвитку (на прикладі інтеграційного об’єднання нафта) (2014)
Савицька Н. Л. - Тенденції розвитку мережного ритейлу як драйвера глобальної економіки, Полевич К. В. (2014)
Бережний Я. В. - Інституційні передумови інформаційної асиметрії на внутрішньому ринку України (2014)
Шаманська О. І. - Система управління якістю як невід’ємна складова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Засанська С. В. - Тенденції виробництва продукції сільського господарства (2014)
Ліганенко І. В. - Маркетингова стратегія в управлінні розвитком підприємства за умови стратегічних змін (2014)
Пузирьова П. В. - Актуальні аспекти забезпечення технологічної конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах (2014)
Семененко В. В. - Управління біоенергетичним комплексом України в умовах необхідності забепечення енергетичної незалежності держави (2014)
Слатвінська Л. А. - Удосконалення функцій державного регулювання інвестування молокопродуктового підкомплексу (2014)
Башук Г. О. - Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності промислової продукції в Україні (2014)
Джинджоян В. В. - Системи управління підприємством на основі інформатизації управління, Сардак С. Е. (2014)
Кібальник Л. О. - Регіональні механізми адаптації до геоекономічних змін (2014)
Войт Д. С. - Вдосконалення маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості (2014)
Чорна Л. О. - Сучасна парадигма побудови ефективних організаційних структур управління підприємством (2014)
Миронова Ю. Ю. - Застосування методу "АВ-костінг" у системі управління загальновиробничими витратами підприємств машинобудування (2014)
Козлова А. І. - Інноваційна діяльність - запорука успішного функціонування економіки та безпеки України (2014)
Любонько Т. В. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком екологічного туризму (2014)
Орлова А. А. - Організація та здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості України (2014)
Cодержание (2016)
Dryn D. O. - Species-Related Differences in the Properties of Receptor-Operated TRPC4 Channels in Intestinal Myocytes of Rodents, Gryshchenko A. V., Bolton T. B., Zhu M. X., Zholos A. V. (2016)
Єгорова О. В. - Механізм позитивної модуляції струму через кальцієві канали Р-типу в нейронах Пуркін’є агоністом опіоїдних рецепторів, Фісюнов О. І., Максимюк О. П., Кришталь О. О. (2016)
Любич Л. Д. - Вплив супернатанта фетальних нейрогенних клітин на проліферативну активність у культурі клітин гліоми С6, Семенова В. М., Малишева Т. А., Стайно Л. П., Васлович В. В. (2016)
Кравенська Є. В. - Вплив циклоспорину А на життєздатність культивованих клітин гіпокампа при моделюванні хвороби Альцгеймера, Ганжа В. В., Яворська О. М., Лук’янець О. О. (2016)
Панова Т. И. - Уровень кетонемии как фактор, определяющий аддиктивное поведение алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2016)
Калиновский В. Е. - Влияние системного введения наночастиц и растворов солей золота и серебра на размеры ядер нейронов гипоталамуса самцов крыс, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинский Н. Э. (2016)
Zhu Yanzhen - Effects of a Cardiotonic Medicine Danshen Pills, on Cognitive Ability and Expression of PSD-95 in a Vascular Dementia Rat Model, Zeng Yanjun, He Caigu, Jiang Shu, Zhou Linying, Huang Yumei, Qiang Changhui, Jiang Yiyan (2016)
Ishikura T. - Relationship Between the Reaction Time and EEG Parameters During Judgments on the Correspondence of Delayed or Simultaneously Presented Images of Two Models (2016)
Коцан І. Я. - Показники когерентності ЕЕГ-ритмів у перебігу когнітивної активності як маркери креативності мислення: гендерна специфіка, Козачук Н. О., Кузнєцов І. П., Поручинський А. І. (2016)
Kostyukov A. I. - Theoretical Analysis of the Force and Position Synergies in Two-Joint Movements (2016)
Томяк Т. - Управление мощностью циклических движений и их мышечным обеспечением при гребле (исследование на симуляторах гребли), Горковенко А. В., Мищенко В. С., Корол А., Булински П., Верещака И. В., Тальнов А. Н., Василенко Д. А. (2016)
Padurariu M. - Concept of Suicide: Neurophysiological/Genetic Theories and Possible Oxytocin Relevance, Prepelita R., Ciobica A., Dobrin R., Timofte D., Stefanescu C., Chirita R. (2016)
Рефераты (2016)
Cодержание (2016)
Корогод С. М. - Температурная деактивация деполяризующего TRP-тока как механизм торможения нейронной активности при гипотермии: модельное исследование, Демяненко Л. Э. (2016)
Лунько О. В. - Вплив тубокурарину на катіонні канали великої провідності у внутрішній ядерній мембрані нейронів Пуркін’є мозочка щурів, Грушковська І. В., Лунько О. О., Марченко С. М. (2016)
Павлова А. С. - Зависимость показателей метаболизма витамина В1 и состояния астроглии в мозгу крыс от поступления данного витамина в организм, Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Тихомиров А. А., Пархоменко Ю. М. (2016)
Бабенко Н. А. - Влияние хронического нейрогенного стресса на поведение крыс и содержание сфинголипидов в мозгу и периферических тканях, Шеверева В. М., Гарькавенко В. В. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія судинного ендотеліального ростового фактора в корі мозку щурів при порушеннях кровопостачання та імунокорекції їх наслідків, Грабовий О. О., Грабовий О. М. (2016)
Nakhjiri E. - Prenatal Stress+Morphine and Postnatal Re-Exposure to Stress Alter Pentylentetrazol-Induced Epileptic Manifestations in Rats, Saboory E., Roshan-Milani Sh., Rasmi Y., Sayyadi H. (2016)
Kayacan Y. - Penicillin-Induced Epileptiform Ecog Activity in Gerbils: Effects of Physical Exercise and a Diospyros Kaki Extract, Bahadir A., Cetinkaya A., Orallar H., Cakir S., Beyazcicek E., Onal A. C., Yildirim A. (2016)
Khamnei S. - Gender Differences of the Mastication Patterns in Humans, Zamanlu M., Shakouri S. K., Oskoee S. S., Salarilak Sh., Houshyar Y., Salekzamani Y. (2016)
Грабовська С. В. - Тваринні моделі розладів аутистичного спектра та поведінкові методи їх дослідження, Салига Ю. Т. (2016)
Рефераты (2016)
Cодержание (2016)
Бабенко Н. А. - Нарушения баланса сфинголипидов в тканях и модификации поведения крыс под действием нейрогенного стресса: роль изменений активности сфингомиелиназ, Шеверева В. М., Гарькавенко В. В. (2016)
Литвинюк С. О. - Динаміка морфофункціональних змін нейроцитів поля CA3 гіпокампа щурів після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2016)
Назарчук І. А. - Особливості спектрального складу ЕЕГ у пацієнтів із цервікокраніалгіями та дорсалгіями різного генезу, Сухоруков В. І., Забродіна Л. П., Федосєєв С. В. (2016)
Левада О. А. - Параметры вызванного потенциала P300 при мягких нейрокогнитивных расстройствах различной этиологии, Чередниченко Н. В., Горбачёв С. В. (2016)
Bahadir A. - Gender Specificity of Genistein Treatment in Penicillin-Induced Epileptiform Activity in Rats, Demir S., Orallar H., Beyazcicek E., Cetinkaya A., Ankarali S., Ankarali H. (2016)
Пархоменко Ю. М. - Механизмы, обусловливающие высокую чувствительность нервных клеток к дефициту витамина B1, Павлова А. С., Меженская О. А. (2016)
Магура И. С. - Концепции академика Д. С. Воронцова (к 130-летию со дня рождения): прошлое, настоящее и будущее нейронаук в Украине, Богданова Н. А. (2016)
Рефераты (2016)
Авторский указатель к т. 48 журна ла "Neurophysiology / Нейрофизиология” за 2016 г. (2016)
Содержание к т. 48 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology" за 2016 г. (2016)
Dranitsina А. - Expression of Chga gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic Symbiter, Savko U., Dvorchshenko К., Ostapchenko L. (2013)
Tsyryuk O. - The changes in functioning of mucus barrier of stomach in conditions of long-term hypoacidity and their correction, Neporada K., Beregova T. (2013)
Babii N. - The prevalence of HIV-1 strains resistant to antiretroviral drugs among children receiving inefficient highly active antiretroviral therapy, Shcherbinska A. (2013)
Baidaliuk A. - Advanced approaches to identification of viruses infecting of wild herbaceous plants, Budzanivska I. (2013)
Berezhna D. - Identification of Marek's disease in poultry farms of Ukraine and establishment the forms of disease, Ivashchenko I. (2013)
Boyalska O. - Retrospective analysis influenza-induced morbidity in population of Zhytomyr region during 1999-2011, Kyrychuk I., Shpyta O., Boyko А. (2013)
Dunich A. - Heavy metals content in virus infected purple coneflower plants, Mishchenko L. (2013)
Fesenko A. - Mantaining the status of Ukraine as a polio-free territory (2013)
Tóbiás I - Tomato spotted wilt virus on pepper (Capscuin annuum L.) plants in Hungary, Csilléry G., Almási A., Csömör Zs., Salánki K., Palkovics L. (2013)
Ivashchenko O. - Efficiency of serological kits of different manufacturers in defection of antibodies against PRRVS circulation in Ukraine, Budzanivs'ka I., Ivashchenko I., Polishchuk V. (2013)
Korotyeyeva G. - Identification of viruses affecting gladiolus in Kyiv region (2013)
Leibenko L. - Phylogenetic analysis of B/Victoria-like influenza viruses isolated in 2008-2012 in Ukraine, Babii S., Radchenko L., Smutko O. (2013)
Mas O. - Systemic approach to studying viruses of bacteria from Antarctic soil biotopes, Andriychuk O., Polischuk V. (2013)
Skochko N. - Age related features water of electrolytes transport through the epithelium of rats colon and their correction with multiprobiotic "Symbiter© acidophilus" concentrated, Сherpak M., Torgalo E., Jankowski D. (2013)
Mudrak T. - Detection of some virus pathogens of cactus in Ukrainian botanical gardens, Korotyeyeva G., Kompanets T. (2013)
Stepanov S. - Ethanol effect on bioproductivity, photosynthesis and respiration of microalga Сhlamydomonas reinhardtii (2013)
Gadіlіya O. - The influence of low molecular weight organic compounds on antioxidant defense system of gastric mucosa under ethanol-induced gastric lesions in rats, M. Timoshеnko., Dvorschenko K., Ostapchenko L. (2013)
Gorobets L. - Vertebrates from the metholithic site Laspi VII (Crimea, Ukraine), Kovalchuk O., Rekovets L. (2013)
Peregudova A. - Detection of Arabis Mosaic and Tomato Aspermy Viruses infecting orchids of natural Ukrainian flora, Korotyeyeva G., Kompanets T., Polischuk V. (2013)
Postoenko О. - The influence of anthropogenic load and of the phytoviral infection on the synthesis of phenolic compounds, Kompanets Т. (2013)
Rud Yu. - Isolation of Infectious Pancreatic Necrosis Virus from wild-life rainbow trout Oncorhynchus mykiss in Western Ukraine, Maistrenko M., Buchatsky L. (2013)
Shamraіchuk V. - Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine, Shevchenko Т., Bysov A., AlDalayn Emad (2013)
Shchetynina G. - Phylogenetic analysis of Hosta virus X isolated in Ukraine, Pereboychuk O., Kharina A. (2013)
Shevchenko O. - Complementary results of luminescent and transmission electron microscopy provide striking evidence of heavy metal ions' effect on the formation of aggregates of Tobacco Mosaic Virus virions both in vitro and in vivo, Iutynska O. (2013)
Shydlovska О. - Bacteriophages from samples of Pulsatilla pratensis plants of natural flora of Ukraine, Kompanets T., Andriychuk О., Romashеv S. (2013)
Snihur H. - Diagnostics of seed-borne cereal viruses in agriecosystems of Ukraine, Shevchenko O. (2013)
Tsvygun V. - Occurrence of Cucumber Mosaic Virus in vegetable crops in Ukraine, Rudneva T., Tymchyshyn O. (2013)
Naumenko К. - Cytotoxicity and antiviral activity of novel fluoric compounds, Golovan А., Zagorognya S., Nesteroba N., Siryy S. Markitanov Yu., Tymoshenko. V., Shermolovytch Yu. (2013)
Zaika S. - Looking for killers: bacteriophages against phytopatogenic bacteria, Kharina A., Chaika D. (2013)
Zubyk Ju. - Adaptation of biotesting method for detection of PBCV-1 in water samples, Shevchenko T. (2013)
Virchenko O. - Effect of the multiprobiotic therapy on the hypothalamic-pituitary-adrenal system and cytokine profile under conditions of stress, Falalyeyeva T., Beregova T. (2013)
Kharchenko O. - The effect of acetic zinc on serum level and interleukin 1ß and 6 level in rats exposed to alcohol for 21 days, Kompanets I., Bogun L., Grebinik D. (2013)
Pilipenko S. - Motor activities of the rat stomach after long-term injection of omeprazole and omeprazole with multiprobiotic "Apibact", Kabanov O. (2013)
Bondarenko V. - Bioinformatical search for transcription factors binding sites in Mbl1 promoters of Rattus norvegicus, Obolenska M. (2013)
Содержание (2014)
Пархоменко Ю. М. - Обмен тиамина в нервных клетках и их жизнеспособность при действии этанола и ацетальдегида, Донченко Г. В., Чорный С. А., Янчий О. Р., Строкина А. А., Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Пилипчук С. Ю., Погорелая Н. Х. (2014)
Борисюк А. Л. - Зависимая от активности потенциация асинхронного компонента ГАМК-эргических синаптических токов в культивируемых нейронах гиппокампа, Степанюк А. Р., Довгань А. В., Белан П. В. (2014)
Бибиков Н. Г. - Зависимость вариабельности ответов нейронов полукружного торуса лягушки от параметров акустических стимулов (2014)
Zhang X. C. - Analysis of long-term depression in the Purkinje cell circuit (a model study), Liu Sh. Q., Ren H., Zeng Y. I., Zhan G. X. (2014)
Коканова Н. А. - Морфофункциональные и ультраструктурные последствия аппликации бета-амилоида на маутнеровские нейроны золотой рыбки, Михайлова Г. З., Штанчаев Р. Ш., Безгина Е. Н., Тирас Н. Р., Мошков Д. А. (2014)
Aslanian H. R. - Movement detection properties and structure of stationary receptive fields of single neurons in the cat extrastriate area 21a, Khachvankian D. K., Harutiunian-Kozak B. A., Tokhmakhyan G. G., Khachatrian T. S., Kozak J. A. (2014)
Лабахуа Т. Ш. - Влияние стимуляции безымянной субстанции и хвостатого ядра на постсинаптические реакции нейронов соматосенсорной коры кошки, активируемых раздражением ноцицепторов, Джанашиа Т. К., Гедеванишвили Г. И. (2014)
Jiang Z. - Functional changes in motor endplates of the target muscle after amputation of the C7 nerve root, Zhu Y., Xu L., Xu J. G., Gu Y. D. (2014)
Shenoy Sh. - Effect of prior instructions on preprogrammed reactions of trunk muscles in individuals with and without chronic low back pain, Balachander H., Sandhu J. S. (2014)
Li H. - Modeling of diabetes mellitus-related depression, Zuo Y. M., Lei Y. H., Xu R. J., Wang Y. (2014)
Белалов В. В. - Нейрофизиологический анализ восприятия речи у детей возрастом 2.5–3.5 года, воспитывающихся в семье и детском доме, Дягилева Ю. О., Павленко В. Б., Кочухова О. М. (2014)
An C. - Association between sleep characteristics and mild cognitive impairment in elderly people, Yu L., Wang L., Jin G., Song M., Zhu Q., Jia H., Liu K., Wang M., Wang X. (2014)
Ю. П. Лиманський (1930–2013) (2014)
Рефераты (2014)
Кожем’якіна С. М. - Процеси підвищення продуктивності праці в сільському господарстві, Патика Н. І. (2014)
Макаренко Ю. П. - Використання міжнародної електронної мережі міжбанківських розрахунків SWIFT (2014)
Чирва О. Г. - Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку харчових підприємств, як формування сприятливого інвестиційного клімату для капіталовкладень (2014)
Фадєєва І. Г. - Застосування зарубіжного досвіду планування витрат на видобування вуглеводнів для вітчизняних нафтогазовидобувних підприємств (2014)
Пашкевич М. С. - Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики, Лисунець К. П. (2014)
Мороз О. В. - Опортуністична діяльність в аграрному секторі України як конфліктоутворюючий фактор, Cемцов В. М., Кукель Г. С. (2014)
Забарна Е. М. - Стратегія розвитку інноваційної сфери підприємств регіону, Дімітрашко К. І. (2014)
Kutsekon L. O. - Strategic development of sugar beet subcomplex (2014)
Чорна Л. О. - Дослідження факторів покращення прибутковості машинобудівного підприємства, Чорна Н. Ю., Білоус К. В. (2014)
Касич А. О. - Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності, Яковенко Я. Ю. (2014)
Кушнір Т. М. - Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники (2014)
Котлярова В. Г. - Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства (2014)
Сушко Н. М. - Формування превентивної системи захисту прав споживачів фінансових послуг (2014)
Мурашко М. І. - Регіональні аспекти якості робочої сили (2014)
Забарна Ю. В. - Купівельна спроможність населення України як одна із запорук раціонального харчування (2014)
Богатирьов І. І. - Дивідендна компонента фінансової політики компанії (2014)
Пащенко О. В. - Ціноутворення на ринку молока і молочної продукції (2014)
Мельник А. М. - Еволюція економічної думки про оподаткування нерухомого майна (2014)
Ярова Ю. М. - Підприємницький потенціал сільських домогосподарств України, Прутська О. О. (2014)
Теницька Н. Б. - Теоретико-методологічні основи управління оборотним капіталом підприємств металургійного комплексу, Струць О. С. (2014)
Лисенко В. С. - Методичні засади розробки страхових продуктів з добровільного медичного страхування (2014)
Карпова І. В. - Феномен соціального капіталу: зміст та фактори нагромадження (2014)
Москвін Б. Ю. - Дослідження особливостей поведінки машинобудівних підприємств на вітчизняному ринку корпоративного контролю (2014)
Романчук С. В. - Фінансові інструменти стимулювання рециклінгу відходів цукрового виробництва (2014)
Сомик А. В. - Правила та тенденції реалізації сучасної процентної політики центральних банків (2014)
Мулик Я. І. - Формування системи обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств (2014)
Гогуля Л. В. - Розвиток організаційної культури в контексті життєвого циклу організації: поведінковий підхід (2014)
Синиця О. С. - Кластеризація в аграрній енергетиці як інструмент побудови самодостатніх та конкурентоспроможних агроформувань (2014)
Біляк Ю. В. - Корпоративний секретар – запорука уcпішної діяльності корпорації (2014)
Іваницька С. Б. - Регіональні проблеми працевлаштування молоді та шляхи їх вирішення (2014)
Гарбар В. В. - Стратегічні напрями сталого розвитку фермерських господарств (2014)
Мартинчик О. А. - Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Лебедева Н. А. - Проблемы проведения маркетинговых исследований в сфере международных транспортных услуг Украины и пути их решения (2014)
Піньковська Г. В. - Оцінка сучасного стану розвитку культурного середовища регіонів України (2014)
Письменна М. С. - Система державного фінансового контролю закупівель за державні кошти (2014)
Ходова Я. О. - Методичні питання оцінки ефективності управління фінансовим механізмом промислових підприємств у складі інтегрованого холдингу (2014)
Салітра Г. Р. - Вдосконалення управління оборотним капіталом підприємств Причорноморського району України (2014)
Сорокін О. Г. - Ідентифікація характеру та типу соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості (2014)
Кулакова С. Ю. - Особливості антикризового управління підприємством у сучасних умовах розвиту економіки, Мірошниченко А. С. (2014)
Молдавська О. В. - Деякі аспекти використання структурного аналізу в комплексній оцінці якості кредитних портфелів банків України (2014)
Новікова К. І. - Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України, Новікова Л. Ф. (2014)
Канцуров О. О. - Методологічні засади бухгалтерського обліку трансакційних витрат (2014)
Бистрякова Ю. І. - Інтеграція положень конвенцій Ріо: контекст упорядкування на регіональному рівні (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського