Ткаченко О. - Шевченко і мови: ерудиція і творчість (2014)
Панченко В. - Шевченків слід у Вісбадені (2014)
Нахлік Є. - Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії (2014)
Баган О. - Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму (до проблеми "Митець і тоталітаризм") (2014)
Брайко О. - Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда (2014)
Венгринюк Х. - Творча доля Наталени Королевої як об'єкт маргінального (2014)
Денисова Т. - Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) (2014)
Шимчишин М. - Трансформації в осмисленні простору та їхні діалоги з геокритикою (2014)
Гнідець У. - Канон літератури для дітей та юнацтва (2014)
Корнійчук В. - Золоті пропорції поезії Івана Франка (2014)
Горошко І. - Розмова без слів: роль візуальних засобів невербальної комунікації у прозі Івана Франка з любовним сюжетом (2014)
Мельничук Я. - Ельпідефор Панчук - поціновувач Ольги Кобилянської (2014)
Бурлака Г. - Невідомий спогад про Михайла Грушевського (2014)
Шаф О. - Про радість руху і свободу пересувань: збірка поезій Олени Гусейнової "Відкритий райдер" (2014)
Микола Зимомря, Іван Зимомря, Руслана Жовтані. Відлуння. Світло поетичного світу Тараса Шевченка. – Ужгород; Дрогобич: Бреза, 2014. – 654 с. (2014)
Даниленко І. - Шевченкова лірика очима читача-філолога (Чамата Ніна. Лірика Тараса Шевченка. Аналізи й інтерпретації. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. – 294 с.) (2014)
Коваль-Фучило І. - Українська зозуля в науковому осмисленні (Пастух Н. Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – 224 с.) (2014)
Скупейко Л. - Міфопоетична образність Франка (К. І. Дронь. Міфологізм у прозі Івана Франка (імагологічний аспект). – К.: Наукова думка, 2013. – 241 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)) (2014)
Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / Національна академія наук України, ІнститутІвана Франка; наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Л., 2014. – 416 с. – (Серія "Літературознавчі обрії"; Вип. 19) (2014)
Маценка С. - Наукова конференція "In memoriam". На пошану пам'яті професора Нонни Копистянської, Левицька О. (2014)
Сокіл В. - Науковий тандем гуманістів або діалог літературознавців та істориків (2014)
Лучук Т. - Міжнародний семіотичний семінар в Яґеллонському університеті в Кракові (2014)
Аннотации опубликованных статей (2014)
Содержание (2015)
Каеткина Е. В. - Результаты лечения рефракционной амблиопии у детей, Чистякова С. В., Третьякова И. Г. (2015)
Коновалов М. Е. - Новый способ склерокорнеальной фиксации заднекамерных интраокулярных линз, Кожухов А. А., Зенина М. Л., Горенский А. А. (2015)
Дрожжина Г. И. - Новые возможности замещения липидного слоя слезной пленки, Тройченко Л. Ф. (2015)
Малюгин Б. Э. - Оценка влияния факоэмульсификации катаракты на уровень внутриглазного давления у пациентов с псевдоэксфолитативным синдромом, Агафонова В. В., Франковска-Герлак М. З., Чубарь B. C. (2015)
Коновалова Н. В. - Уровень интерферонов α и γ в крови больных увеитами с разной клинической характеристикой и и течением заболевания, Шайби Абдеррахим. (2015)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobakter pylory у лікуванні хворих на хронічну центральну серозну хоріоретинопатію, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2015)
Завгородня Н. Г. - Функціональний ефект непрямої реваскуляризації при лікуванні регматогенного відшарування сітківки, Дєдов А. В., Іванхненко О. М. (2015)
Левицкая Г. В. - Состояние цилиарного тела у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной цилиохориодальной отслойкой, Ковальчук А. Г., Пасечникова Н. В. (2015)
Коленко О. В. - Состояние области макулы у женщин при эклампсии и после родов, Сорокин Е. Л., Блошинская И. А., Помыткина Н. В., Коленко Л. Е. (2015)
Искандарова Ш. Т. - Инвалидность вследствие офтальмологических осложнений сахарного диабета и пути ее профилактики, Набиев A. M., Джамалова Ш. А., Махмудова С. М. (2015)
Боброва Н. Ф. - Интравитреальная химиотерапия ретинобластомы (пятилетний опыт), Сорочинская Т. А. (2015)
Величко Л. Н. - Миграционный фенотип лимфоцитов периферической крови и эффективность органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой (2015)
Пасечникова Н. В. - Защитное действие кверцетина и липоата на функциональные группы белков сетчатки при моделировании диабета, Мороз О. А. (2015)
Юревич В. Р. - Влияние гипертензии на процессы пероксидации в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальном диабете (2015)
Леус Н. Ф. - Особенности развития экспериментальной формы возрастной катаракты в условиях офтальмогипертензии, Альдахдух М. (2015)
Шамбра С. В. - Антиангиогенная терапия возрастной дегенерации макулы, Федченко С. А., Рябчун О. В., Блавацкая О. Н., Король А. Р. (2015)
Васюта В. А. - Клінічний випадок атрофії зорових нервів, пов'язаної з гіпертонічною хворобою, Задояний Л. В., Єгорова К. С., Братусь Н. М. (2015)
Памяти Думбровой Наталии Евгеньевны (2015)
Авшенюк Н. М. - Періодизація розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Бабійчук С. М. - Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження (2017)
Бистрова Б. В. - Модернізація освітньої програми "Кібербезпека": реалії та перспективи (2017)
Дружененко Р. С. - Система знань як результат функціонування методичної системи навчання: філософське осмислення пробеми (2017)
Кондур О. С. - Роль стратегічного освітнього менеджменту для розвитку вищого навчального закладу (2017)
Мочан Т. М. - Концептуальні засади превентивного виховання в умовах реформування сучасного суспільства (2017)
Orosová R. - Názory budúcich učiteľov na metódu mikrovyučovania, Petríková K., Starosta V. (2017)
Папп В. В. - Роль туризмології в системі професійних компетентнісних знань, Товканець Г. В., Лужанська Т. Ю. (2017)
Розлуцька Г. М. - Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.) (2017)
Сидоренко Н. В. - Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20- 30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів (2017)
Силадій І. М. - Демократична освіта в умовах євроінтеграції, Маринець Н. В. (2017)
Стойчик Т. І. - Сутність конкурентоздатності як соціально-економічного явища (2017)
Таможська І. В. - З досвіду відбору науково-педагогічних кадрів на юридичний факультет Новоросійського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Tymkiv N. - Interdisciplinary approach in professional training for future petroleum engineers (2017)
Фізеші О. Й. - Початкова школа Закарпаття в контексті освітнього законодавства радянського періоду (50-90 рр.) (2017)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2017)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу в контексті освітнього законодавства України (2017)
Човрій С. Ю. - Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини (2017)
Габовда А. М. - Освітньо-виховне середовище університету як чинник формування професійної культури майбутнього фахівця, Товканець Г. В. (2017)
Гіптерс З. В. - Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Заїка Л. А. - Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання (2017)
Карташова Л. А. - Відкритий електронний підручник: не далека перспектива, а сьогоднішня реальність (2017)
Качур М. М. - Проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до полікультурного виховання учнів, Поляк А. В. (2017)
Козарь О. П. - Системний підхід у методології підготовки студентів до наукової роботи, Майборода І. Е., Петрус Б. Б., Возняк Б. (2017)
Kuchta S. - EduScrum ako inovatívna vyučovacia metóda aplikovaná vo vyučovacom procese SOŠ podnikania v Prešove so zameraním na zlepšenie uplatnenia absolventa školy na trhu práce, Oršuľáková A., Benko J. (2017)
Молнар Т. І. - Фахове вдосконалення вчителя початкової школи шляхом самоосвітньої діяльності (2017)
Повідайчик О. С. - Методичні прийоми дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників (2017)
Попова А. С. - Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами в Україні (2017)
Приходько Ю. І. - Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері (2017)
Рибчук О. О. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2017)
Степанюк К. І. - Технологічно-проектувальні уміння магістрів початкової освіти: сутність, стан та напрями формування (2017)
Теличко Н. В. - Наукові підходи до організації полікультурної освіти майбутнього педагога (2017)
Бартош О. П. Козубовський Р. В. - Теорія і практика підготовки студентів до волонтерської роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки, Шандор Ф. Ф. (2017)
Vorozhbit-Gorbatyuk V. - Formation of the personality of the future teacher as a key condition for establishing the organization of constructive activity of children, Popovych O., Bretsko I. (2017)
Гаснюк В. В. - Етнокультурна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність і зміст, Горват В. В. (2017)
Добош О. М. - Зміст професійної підготовки магістрів спеціальності "Дошкільна освіта" до управлінської діяльності, Кобаль В. І. (2017)
Долинний Ю. О. - Стан підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Жамардій В. О. - Застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного фиховання: сутність і зміст базових понять (2017)
Кузьма-Качур М. І. - Нові підходи у формуванні природознавчої компетентності молодших школярів, Горват М. В. (2017)
Курило О. Й. - Педагогічні технології в контексті розвитку сучасної освіти, Моргун А. В., Розман І. І. (2017)
Лалак Н. В. - Особливості організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, Бурч І. М. (2017)
Марко М. М. - Педагогічні можливості навчально-ігрових технологій в освітньому процесі початкової школи (2017)
Михайлова К. В - Розвиток самостійності у дітей раннього віку як чинник формування активної життєвої позиції самодосконалої творчої особистості, Волошин Н. П. (2017)
Мільто Л. О. - Методологічні засади дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя (2017)
Приймак С. Г. - Морфофункціональне забезпечення фізичної працездатності студентів, що спеціалізуються у волейболі, біатлоні, боксі (2017)
Рего Г. І. - Полікультурне виховання та формування етнічної толерантності дітей в дошкільному навчально-виховному закладі (2017)
Томашевська М. О. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в системі "викладач – студент" у сучасному освітньому процесі ВНЗ (2017)
Барна Х. В. - Формування образної пам’яті засобом поезії у дітей молодшого дошкільного віку, Поллогі В. М. (2017)
Вімерт І. І. - Міждисциплінарні зв’язки у процесі вивчення основ філософських знань та української мови в умовах коледжу, Хома Т. В. (2017)
Гарапко В. І. - Способи використання qr-кодів у практичній підготовці вчителів іноземних мов, Шебак Н. І. (2017)
Hertsovska N. - Phraseological units in the sphere of business communication, Bihar K. (2017)
Лавренова М. В. - Соціальні комунікації: теоретичний аналіз (2017)
Мішак В. М. - Формування професійно спрямованої соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов на практичних заняттях з другої іноземної мови, Теличко Н. В. (2017)
Паук М. М. - Обмежувальні функції форм місцевого відмінка в українських прислів’я (2017)
Попович В. І. - Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці (2017)
Розман І. І. - Поняттєво-категорійний апарат педагогічної термінології (2017)
Рускуліс Л. В. - Інтелектуальні здібності майбутнього вчителя української мови як результат успішної навчально-професійної діяльності (2017)
Хома О. М. - Сучасний урок української мови в початковій школі (2017)
Бокша Н. І. - Досвід професійної орієнтації молоді на інженерні спеціальності в країнах Центрально-Східної Європи (2017)
Кобаль В. І. - Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття (2017)
Кобюк Ю. М. - Австралійська система кваліфікацій в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2017)
Лабінська О. М. - Екологічне виховання та освіта в Словацькій Республіці в контексті нормативно-правового забезпечення (2017)
Пазюра Н. В. - Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах (2017)
Папушина В. А. - Досвід формування естетичної культури у вищих навчальних закладах Польщі (2017)
Семініхина Н. М. - Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття (2017)
Теренко О. О. - Структурні особливості неформальної освіти дорослих у Австралії на початку ХХІ століття (2017)
Tovkanets O. - Pedagogical competence and professional readiness of education managers in European higher education (2017)
Шовш К. С. - Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції (2017)
Katalin P. - Transcarpathian Student Mobility towards Hungary in the Light of the International Preparatory Institute in Budapest (2017)
Корнієнко І. О. - Зміст життєвого простору у дихотомії "зовнішнє – внутрішнє" (2017)
Сенько Т. В. - Факторы, тормозящие развитие семейной психотерапии (2017)
Староста С. В. - Основні кореляти прийняття людиною власної старості, Корнієнко І. О. (2017)
Щербан Т. Д. - Рефлексія вчителя під час розв’язування навчальних задач (2017)
Мешко В. В. - Психологічні аспекти економічної соціалізації студентів, Корнієнко І. О. (2017)
Сабов І. І. - Вплив масової культури на соціальну поведінку та духовний світ молоді (2017)
Тягур Л. М. - Феномен перфекціонування в професійній діяльності викладача коледжу (2017)
Салига Т. - Микола Вінграновський: Прийди ж, гармоніє, в стривоженість мою (2013)
Ільницький М. - "...Про що природа прагне розказати" (Поезія Леоніда Талалая) (2013)
Печарський А. - Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація (2013)
Іщенко Є. - Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса (2013)
Федорук О. - Стаття Володимира Міяковського про генезу Шевченкового псевдоніма Кобзар Дармограй (2013)
Харчук Р. - Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс (2013)
Ісіченко І. - Сакральний простір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди (2013)
Білоус П. - Художній простір у "Повісті минулих літ" (2013)
Голобородько Я. - Маунтінбайк Олега Коцарева (2013)
Моклиця М. - Українська апологетика Данте (2013)
Мельничук Я. - "Піранья" від Володимира Вознюка (2013)
Кореновська Л. - Бриколаж як архітектоніка художнього тексту ("Любаска мого чоловіка" Надії Ковалик) (2013)
Скорина Людмила. Мистецтво складати пазли: статті, рецензії, есе. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2012. – 194 с. (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках (2013)
Гавдида Наталія. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: Монографія. – К.: Смолоскип, 2012. – 228 с. –(Серія "Українські студії") (2013)
Русанівський І. - Скорботна трагедія репресій (Пам'яті Макара Русанівського) (2013)
Михед П. - Про однониткову критику, або Для чого потрібні псевдоніми (2013)
Левицький В. - Подорож до "простору шовкового" (Ткаченко Ірина. Поезія і поетика степу в українській літературі: Монографія. – Кіровоград: Степова Еллада, 2011. – 360 с.) (2013)
Стембковська Г. - Міжнародний симпозіум "Сучасна американська драма: тенденції, постаті, тексти" (2013)
Рух опору в Україні: 1960 – 1990: Енциклопедичний довідник. – 2-ге вид. / Передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. – К.: Смолоскип, 2012. –896 с. + 64 с. іл. (2013)
Чорновіл В’ячеслав. Твори: У 10 т. – Т. 8: Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993 – грудень 1995) / Упоряд. В. Чорновіл. – К.: Смолоскип, 2012. – 1088 с.: іл. (2013)
Радишевський Ростислав. Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною // Київські полоністичні студії. Т. ХХІ / Відповід. ред.Р. П. Радишевський. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К", 2012. – 160 с. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Шановні автори та читачі журналу "Вісник Пенітенціарної асоціації України" (звернення голови ГО "Пенітенціарна асоціація України" Є.Ю. Бараша) (2017)
Мозоль Н. І. - Значення магдебурзького права для утвердження місцевого самоврядування на території України (2017)
Сокальська О. В. - Юліуш Бардах – історик права на перехресті епох і держав(до витоків родоводу вченого) (2017)
Іншин М. І. - Підстави звільнення зі служби в поліції (2017)
Горбач М. І. - Класифікація елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права (2017)
Діденко С. В. - Зміст адміністративно-правового забезпечення обігу та Застосування зброї в Україні (2017)
Єщук О. М. - Адміністративно-правова охорона здоров’я (2017)
Капля О. М. - Доступність судового захисту як принцип адміністративного судочинства України (2017)
Карабін Т. О. - Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи (2017)
Кічмаренко С. М. - Адміністративно-правові аспекти місця і ролі судової влади в механізмі держави (2017)
Колінько Ц. В. - Розвиток законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління в Україні: історико-правова експозиція (2017)
Куценко В. Д. - Завдання та функції державної судової адміністрації: адміністративно-правові аспекти (2017)
Михальський О. О. - Історико-правовий аналіз протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні (2017)
Вакулик О. О. - Забезпечення дотримання прав, свобод та інтересів осіб під час проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Грищук Г. М. - Реалізація інституту видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення в правозастосовній практиці (2017)
Калашник Н. С. - Співробітництво органів державної влади та інституцій громадянського суспільства: основний принцип роботи системи виконання покарань та пробації Данії (2017)
Knodel L. - Chaplaincy: notion, types, activities all over the world (2017)
Кріпак А. А. - Характеристика обставин, що виключають участь осіб як понятих у кримінальному провадженні (2017)
Кирилюк В. А. - Деякі питання залучення засуджених до позбавлення волі до праці та пропозиції щодо її оптимізації (2017)
Лазаренко Л. А. - Соціальна адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі (2017)
Микитась І. М. - Сутність заохочень та стягнень в процесі виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2017)
Рудницьких М. І. - Декриміналізація дій, передбачених статтею 391 кримінального кодексу України: за чи проти (2017)
Букач М.О. - Звільнення суб’єкта невиконання судового рішення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки: теоретико-прикладний аспект (2017)
Вакулік О. А. - Шляхи адаптації кримінального процесуального законодавства України до міжнародних стандартів (2017)
Гриза О. В. - Удосконалення застосування засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування (2017)
Маскалюк І. І. - Аудіо-, відеоконтроль особи як різновид втручання у приватне спілкування (2017)
Гуцалюк О. В. - Методи адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації у сфері забезпечення реформування судової влади (2017)
Миколенко В. А. - Функції та повноваження прокуратури України: проблеми посттоталітарного розвитку (2017)
Галик І. С. - Товарознавчі аспекти формування й оцінювання асортименту, якості та безпечності нанотекстилю, Семак Б. Д. (2016)
Попович Н. І. - Аналіз ринкового асортименту взуття для активного відпочинку у гідросередовищі, Беднарчук М. С., Шумський О. В., Товт С. В. (2016)
Доманцевич Н. І. - Проблеми та перспективи використання вторинних полімерних матеріалів, Яцишин Б. П., Микитів Н. С., Кріль М. М. (2016)
Гущак О. М. - Комплексне оцінювання екологічної безпечності пофарбованих рослинними барвниками вовняних платтяних тканин, Семак Б. Д. (2016)
Демченко В. О. - Формування споживчих властивостей вітчизняних зольних мікросфер (2016)
Затирка М. С. - Особливості споживчих властивостей зарубіжного взуття для військовослужбовців, Беднарчук М. С. (2016)
Індутний В. В. - Соціокультурне значення, загальна класифікація та споживча цінність дорогоцінних каменів, Пірковіч К. А., Черняк Л. В. (2016)
Гивлюд M. М. - Вплив захисного покриття на довговічність керамічної цегли, Найвер І. Л., Семенів Р. М. (2016)
Стефаник М. П. - Нові напрямки вдосконалення споживчих властивостей туристичного взуття (2016)
Шумський О. В. - Реалізація алгоритму розробки знаків для маркування трикотажного одягу, Попович Н. І. (2016)
Шунькіна О. В. - Вплив етапів переробки поліолефінів на формування властивостей полімерних труб із них (2016)
Сирохман І. В. - Напрями підвищення стабільності рослинних олій у технологічних процесах і під час зберігання (2016)
Лозова Т. М. - Антиоксидантні властивості інноваційних інгредієнтів для харчових продуктів (2016)
Белінська С. О. - Конкурентоспроможність швидкозамороженої капусти броколі, Левицька С. О., Камєнєва Н. В. (2016)
Решетило Л. І. - Можливості нагромадження рибофлавіну мутантами дріжджів Сandida quillermondii, Лебединець В. Т. (2016)
Бліщ Р. О. - Дослідження якості горілок на мінеральній воді, Петришин Н. З., Богославець Н. І., Максимів Т. М. (2016)
Лебединець В. Т. - Вплив морських водоростей на поліпшення мінерального складу овочевих консервів, Буряченко Л. Ю., Гірняк Л. І., Донцова І. В. (2016)
Лебединець В. Т. - Перспективи використання ягідних порошків у виробництві печива та бісквітів, Багрій Л. М., Ярошик У. І. (2016)
Хробатенко О. В. - Товарознавче оцінювання якості томатних соків, Міклашевська Ю. Б., Івченко Д. С. (2016)
Кагамлик С. Р. - Українська церковна еліта у захисті інтересів православної церкви в умовах російського централізму (друга половина XVII – початок XVIII СТ.) (2017)
Бортнікова А. В. - Концептуальний вимір інститутів місцевого самоврядування в зарубіжній суспільно-політичній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Житник Л. О. - Навчально-освітня діяльність старообрядців на території Чернігівської губернії та за її межами в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Ломако Л. І. - Розвиток учительських семінарій в українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття: оцінка сучасників процесу (2017)
Мельников Е. О. - Реформування Одеського військового округу у 70–ті роки ХІХ ст. (2017)
Дубчак Є. В. - Дослідження античної історії у працях вчених університету ім. Св. Володимира (2017)
Любич О. А. - Вільне козацтво (1917–1918 рр.) (2017)
Варгатюк С. В. - Переговори дипломатичних представників директорії УНР з командуванням Франко-грецького десанту на півдня України (2017)
Рубан В. В. - Дослідження настроїв та поведінки населення радянської України у 1920–1930–х рр.: тенденції сучасної вітчизняної історіографії (2017)
Ткаченко I. В. - До історії розвитку охорони здоров'я в Україні першої чверті ХХ ст., Сагач О. М. (2017)
Дворніцька Л. В. - Вплив повстанських пісень 1940–1950 рр. на формування національної самосвідомості молодого покоління (2017)
Шаповаленко Є. Ю. - Торгівельні та обмінні відносини в окупаційній повсякденності селян Чернігівщини у 1941–1943 рр. (2017)
Галицька–Дідух Т. В. - Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в західних областях УРСР 1944–1947 рр. (на прикладі Станіславської області) (2017)
Свинаренко Н. О. - Евакуація провідних закладів вищої освіти, науки та культури Харкова у роки Великої Вітчизняної війни: проблеми сучасної вітчизняної історіографії, Добрунова Л. Е. (2017)
Силка О. С. - Повсякденне життя мешканців дитячих будинків Центральної України та евакуйованих дітей в 1943–1945 роках (2017)
Довбня О. А. - Сучасна вітчизняна історіографія репресивної політики радянської держави щодо селянства УРСР у повоєнне десятиріччя (2017)
Салата Г. В. - Внесок професора Л. Д. Проскурякова та його науково-технічної школи у розвиток будівельної механіки (2017)
Лук’яненко О. В. - Его-документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько-радянської війни (ч.1) (2017)
Слотюк П. В. - Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова (2017)
Шевчук Л. В. - Європейська ідентичність України: геополітичний, історичний та ідеологічний аспекти (2017)
Чирков О. А. - Висвітлення етнокультурного розвитку населення української територіальної частини Європи у двох історичних атласах (2017)
Мірошниченко–Гусак Л. А. - Виставкова робота відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею (1989–2015 рр.) (2017)
Біловус Л. І. - Українські церкви у США в обороні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) (2017)
Дяків В. М. - Народна християнська релігійність у системі традиційної календарної обрядовості українців: аспекти дослідження (2017)
Ейдель Є. М. - "Спис страстей Христових" (Спис Лонгіна) із зібрання "The Feldman family museum" (2017)
Заєць О. В. - Бібліотека Києво-Софійського кафедрального собору: історія формування та сучасний стан (2017)
Заторський О. Н. - Малозрозумілі й рідковживані слова "Послання Мисаїла" та їхня етимологія (2017)
Кругляк Д. М. - Роль радянської номенклатури у переході від партійно-радянського до постсоціалістичного моноцентризму (2017)
Подобєд О. А. - Українське музичне життя у повоєнній Західній Німеччині (2017)
Ковальська Л. А. - Листування як історичне джерело особистого походження (2017)
Ніколаєва Н. Б. - Життєвий шлях лікаря та викладача Анохіна Олександра Костянтиновича (2017)
Рибачок О. М. - Діяльність ЮНЕСКО в галузі розвитку міжнародних проектів цифрової документальної спадщини (2017)
Парвин Керимзаде - Теоретические аспекты национального вопроса (2017)
Меджнунов Р. - Азербайджанская (тюркская) топонимика Тифлиса (2017)
Khalafova S. - Formation of lirary fund: idea, concept and development (2017)
Аллахвердиева Г. А. - Азербайджан в контексте Российско-Османских геополитических противоречий в первой половине XVIII века (2017)
Осмоловська О. Ю. - Грузія - США: багатостороннє співробітництво (1991–2012 рр.), Михайленко І. О. (2017)
Парахіна М. Б. - Історія формування української діаспори в Російській Федерації: економічні та соціально-політичні механізми виникнення та перспективи збереження (2017)
Попельнюк Б. - Наслідки кризи полісної системи в економіці Балканської Греції (2017)
Шевчук В. А. - Кадрова політика адвентиської церкви в добу ІІ Речі Посполитої (2017)
Ільчишин С. О. - Антипольська діяльність у навчальних закладах Східних воєводств у ІІ Речі Посполитій в 1934–1939 роках (2017)
Казакевич О. М. - Від загрози єдності до визнання цінності: політика Франції щодо мов корінних народів після 1789 року (2017)
Григорук Н. А. - Джордж Вашингтон і початок американської революції (2017)
Jafarli D. - The rise of the quranist movement in Egypt (19th to 20th ctnturies): a historical approach (2017)
Мальований О. О. - Соціально-економічні реформи в Бразилії в роки президенства Лули да Сілви (2003–2011 рр.), Старанчук К. В. (2017)
Зубов В. А. - Основные идеи Аврелия Августина о государстве, Кривега Л. Д. (2017)
Борисова–Желєзнова К. О. - Культура як фактор формування особистості в польових дослідженнях Рут Бенедикт (2017)
Вершина В. А. - Концепция карнавала М. М. Бахтина как объяснительная модель культурно-исторических трансформаций, Михайлюк О. В. (2017)
Хром’як Н. Л. - Теологічна онтологія Карла Барта (2017)
Гусейнов Ю. - Мировоззрение выдающегося молланасреддинца Адуррагима Ахвердиева (2017)
Степанов В. В. - Соціологічна футурологія Ентоні Гіденса: дослід з соціально-філософської ревізії, Новиченко І. (2017)
Кравченко С. С. - Умови формування соціально-філософського світогляду Олівера Венделла Холмса (2017)
Карпенко А. - Стратегічно-реляційна концепція держави Б. Джессопа (2017)
Санников С. В. - Мифологемы об антисакраментальных взглядах Яна Гуса на евхаристию (2017)
Максюта М. Є. - "Сродність" Григорія Сковороди і національний образ буття: до актуалізації гуманістичних ідей, Коломієць А. І. (2017)
Павлова Т. С. - Обов'язковість раціональної поведінки як розумної та соціально необхідної у німецькій класичній філософії (2017)
Дроботенко М. О. - "Перфоменс-філософія" ("Perfomance philosophy") як дидактичний проект перформативної філософії: німецький досвід (2017)
Вашкевич В. М. - Світоглядно-філософські основи науки і проблема демаркації (2017)
Діденко Л. В. - Філософія та наука: демаркаційні зауваги (2017)
Поліщук О. С. - Мова як цінність і засіб консолідації нації у процесі глобалізації, Поліщук О. В. (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія: нариси до проблеми "початку" (2017)
Тімченко О. П. - Феномен суб'єкта соціальної дії, Вімерт І. І., Яким О. М. (2017)
Дьяковська Г. О. - Наративний модус людського існування, Каширський М. І. (2017)
Хилько М. І. - Екологічна культура та дієві засоби її формування (2017)
Амиров Э. А. - Связь математики и философии на дискретно-структуральной плоскости мышления: дискретно-структуральная модель мира (2017)
Рашадат Г. Я. - Философия концепции устойчивого развития (2017)
Волинець А. А. - Ірраціоналізм та стахастичність як форми маніфестації хаосу в культурі нового часу (2017)
Андреєв О. В. - Роздуми про папський примат в перспективі діалогу з православними (2017)
Кришталь А. Б. - Світське та релігійне у трактуванні держави: секуляризація у західному світі (2017)
Мокієнко М. М. - Сучасні тенденції розвитку п'ятидесятицької місійної еклезіології (2017)
Несправа М. В. - Три сценарії розвитку ісламу в Європі (2017)
Подорожній Ю. А. - Суспільство солідарності в християнській соціальній концепції (2017)
Теліженко Л. В. - Цілісність людини древніх цивілізацій: постнекласичний підхід (2017)
Шевченко М. І. - Тенденції культурної динаміки в контексті суперечностей соціокультурних змін сучасності (2017)
Шніцер М. М. - Метафора як інструмент відображення соціальної дійсності (2017)
Богданова Н. Г. - Проблема самореалізації людини у сучасному інформаційному суспільстві (2017)
Холох О. І. - Процеси симуляції та симулякри в контексті новітніх війн: філософсько-антропологічне осмислення (2017)
Гірліна Н. Ю. - Феномен кіберсоціалізації в умовах медіакультурного простору (2017)
Драпушко Р. - Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигма в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація (2017)
Захаренко К. - Інформаційні впливи як джерела загострення інформаційної небезпеки (2017)
Концурак О. - Екологічна ситуація держави: парадокси теорії і практики (2017)
Красніцька Г. М. - Проблеми єдності нації в умовах глобалізації (2017)
Кулик О. В. - Цілі навчання філософії в США та Україні (2017)
Мартинова С. П. - Кризова свідомість: від особистої кризи до соціальної маргінальності (2017)
Мельник Ю. М. - Самореалізація як феномен, Шевченко Г. А. (2017)
Мовчан М. М. - Страхи в духовно-культурній традиції України (2017)
Оліфер О. Є. - Проблема поділу як ключовий аспект ідентичності особистості (2017)
Орищенко Н. О. - Простір репрезентації Прекрасної Дами: ігрова складова куртуазного культу (2017)
Sanotska N. - Posthumanism: genealogies, strategies, practices (2017)
Сластенко Е. Ф. - Философия медицины: формирование предметного поля, Ягодзинский С. Н. (2017)
Сосуновський В. С. - Проблемне поле соціального буття територіальної громади в сучасній Україні (2017)
Свистун В. В. - Музичний авангард: пошук нової виразності (2017)
Ткаченко К. О. - Професійна етика адвоката в роботі з корпораціями: ігри з законом - питання нормативності (2017)
Гриценкo М. В. - Забезпечення культури якості вищої освіти: зарубіжний досвід (2017)
Силадій І. - Поняття педагогічного дискурсу в сучасних наукових дослідженнях (2017)
Червона Л. М. - Принципи розвитку студентського самоврядування в університетах (2017)
Балагура О. О. - Вплив сучасної освіти на формування особистості в суспільстві постійних змін (2017)
Левкулич В. В. - Труднощі перекладу: до питання про соціокультурну зумовленість уявлень про справедливість (2017)
Гончаренко О. А. - Педагогіка вільного часу Львівсько-Варшавської школи (2017)
Додонов Д. Р. - Університети-переселенці: проблеми сьогодення та перспективи реінтеграції (2017)
Капустін С. - Поняття світогляду у світлі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу (2017)
Невмержицька Н. М. - Соціальні пріоритети студентської молоді в контексті професійного становлення (2017)
Опанасюк Ю. - Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти (2017)
Стасів Т. Г. - Особливості базової підготовки провізорів з дисципліни "Патентознавство" (2017)
Струк О. А. - Атестація та безперервна освіта провізорів (2017)
Щедрова Г. П. - Еволюція наукових підходів у межах політологічного аналізу міжнародних організацій (2017)
Явір В. А. - Етнополітична дезінтеграція: пошук характеристик у визначеннях суміжних наук (2017)
Опанасюк Т. А. - Інститут політичної опозиції в системі владних відносин, Невинна Г. Я. (2017)
Петров А. М. - Методологія дослідження кризових явищ суспільно-політичних модернізацій (2017)
Бадер А. В. - Чутки як компонент інформаційної складової сучасного збройного насилля (2017)
Гай–Нижник П. П. - Українсько-російські міждержавні взаємини за президенства В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого (2017)
Деревінський В. Ф. - Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій (2017)
Горюнова Є. О. - Проблема анексії Криму в зовнішньополітичній діяльності Європарламенту (2017)
Лепська Н. В. - Проблема концептуалізації простору в сучасному суспільно-політичному науковому дискурсі (2017)
Сакун А. В. - Політика інформаційного суспільства як політика скандалу, Кадлубович Т. І. (2017)
Карпяк О. М. - Політична адаптація особистості в умовах перехідного суспільства (2017)
Куницький М. П. - Особливості та тенденції мотивації поведінки політичного класу та суспільства у контексті демократизаційних змін в Україні (2017)
Вонсович О. С. - "Гра м'язами" між Північною Кореєю та Сполученими Штатами Америки: наслідки для міжнародної безпеки (2017)
Haydanka Ye. I. - Socio-Political Fragmentation and Peculiarities of Transboundary Cooperation of the Highest Self-goverment Body (on the examle of the Trnava Region of the Slovac Reublic), Martinkovich M. (2017)
Завада Я. І. - Ядерна програма Ірану в контексті ірано-ізраїльських відносин (2017)
Зейналова Ш. И. - Необходимость обновления механизма сотрудничества и интеграции между Азербайджаном и ЕС (2017)
Іщейкін К. Є. - Польський досвід впровадження бюджету участі (2017)
Польовий Т. Є. - Польсько-білоруські відносини на сучасному етапі: передумови і чинники зближення (2017)
Калитчак Р. Г. - Субнаціональний чинник у відносинах ЄС з третіми країнами: досвід Канади (2017)
Слюсаренко І. Ю. - Особливості політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору (2017)
Трофимов Е. А. - Формирование национальной идентичности в России и в Украине: политологический анализ (2017)
Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім - Роль Збройних Сил у формуванні безпекової й зовнішньої політики Турецької Республіки (2017)
Моторна Т. - "Кальник - столиця України ..." (2017)
Брижицька С. А. - Рецензія на збірник документів і матеріалів: історія Національної Академії Наук України. 1956–1960: Частина 1. Документи і матеріали / Редкол.: О. С. Онищенко (Голов. ред.) |та ін.|; Упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт |та ін.|. – Київ 2016. – 872 С.; Частина 2. Додатки / Редкол.: О. С. Онищенко (Голов. рред.) |та ін.|; Упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко, С. В. Старовойт |та ін.| – Київ, 2016. – 1064 С. (2017)
Носовский А. В. - Актуальные теплофизические проблемы управления ресурсом ядерных энергоблоков АЭС, Шараевский И. Г., Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2017)
Виговський О. В. - Вплив вологості та чистоти водню на надійність потужних електричних машин, Хвалін Д. І., Мистецький В. А. (2017)
Skorbun A. D. - Comparison of statistical properties of coolant temperature and neutron flux in a reactor PWR-1000, Stadnyk S. M., Kotelenets V. G., Arvaninov O. L., Drobetskii A. V. (2017)
Кучмагра О. А. - Аналіз експериментальної статистики інтервалів. Перевірка експоненціальності розподілу інтервалів, Скорбун А. Д., Августов В. В., Мазний І. А., Казимиров О. С. (2017)
Molitor N. - Challenges and Progress in improving Safety and Managing Radioactive Wastes at Chornobyl NPP and in the Chornobyl Exclusion Zone, Drace Z., Bugai D., Sizov A., Haneke K., Thierfeldt S., Nitzsche O., Shapiro Y. (2017)
Berkovskyy V. - Long-term programme of biophysical monitoring of the personnel involved in the construction of the new safe confinement, Bonchuk Iu., Ratia G., Tsygankov M., Vasylenko V., Sakhno V., Volkerniuk T., Gorbachov S. (2017)
Borysenko V. I. - Forecasting changes in the neutron-physical characteristics of fuel-containing materials, Goranchuk V. V., Sidoruk N. M. (2017)
Свєрчков С. Ф. - Перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему: актуальність рекомендованого курсу дій, Стельмах Д. А., Шумилова Л. Є. (2017)
Лагуненко А. С. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2015 - 2016 гг., Хан В. Е., Калиновский А. К., Краснов В. А., Кашпур В. А., Довыдьков С. А. (2017)
Garger E. K. - Assessment of aerosol radiation environment in short-range region of ChNPP during building of the new safe confinement, Shynkarenko V. K., Kashpur V. A., Skorjak G. G., Kalinovsky A. K. (2017)
Єгоров В. В. - Проблемні питання в дослідженні радіаційної обстановки під час реалізації проектів на об’єкті "Укриття" та шляхи вирішення їх, Павловський Л. І., Стоянов О. І., Федорченко Д. В. (2017)
Городецький Д. В. - Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових документів для забезпечення радіаційної безпеки під час перетворення об’єкта "Укриття", Деренговський В. В., Павловський Л. І. (2017)
Гаврюшенко Д. А. - Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії, Сисоєв В. М., Черевко К. В., Власенко Т. С. (2017)
Михайлов А. В. - Результаты уточнения динамики температуры подреакторной плиты и суммарного тепловыделения из зоны локализации ядерно-опасных скоплений в помещении 305/2 объекта "Укрытие" ЧАЭС, Дорошенко А. В. (2017)
Зимин Л. Б. - Ювілеї (2017)
Правила для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Romanovskiy O. - Pedagogical conditions of professional training for future programmer engineers, Goncharenko T. (2017)
Пономарьов О. - Системний підхід до розвитку професійного мислення, Квасник О. (2017)
Резнік С. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін, Хавіна І. (2017)
Підбуцька Н. - Психологічні аспекти становлення професіоналізму майбутнього фахівця: модель та структура (2017)
Зуєва Л. - Концептуальна цілісна синергетична модель психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Курбатов C. - Трансформація університету в контексті викликів ХХІ століття (2017)
Дольська О. - Питання метафори соціального простору в контекст руйнації метафізичного мислення (2017)
Михайличенко В. - Особистісний підхід у вивченні лідерства та його роль в процесі формування лідерського потенціалу студентів (2017)
Дєгтяр О. - Особливості та зміст основних етапів становлення компетентнісного підходу до управління персоналом, Непомнящий О. (2017)
Бондаренко В. - Дослідження змісту і структури лідерських якостей майбутніх психологів під час навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Титул, зміст (2017)
До 80-річчя Аркадія Омеляновича Тарнавського – багаторічного очільника аптечної служби Миколаївщини (2017)
Новини з міжнародного Конгресу International Diabetes Federation (2017)
Гадяк І. В. - Динаміка асортименту простатопротекторів у Державному формулярі лікарських засобів першого.дев’ятого випусків, Громовик Б. П. (2017)
Шматенко О. П. - Економічні аспекти фармакотерапії військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку, Рум’янцев Ю. В., Власенко О. М., Плєшкова О. В. (2017)
Піняжко О. Б. - Мультикритеріальний аналіз рішень для оцінювання технологій охорони здоров’я: наукове обґрунтування вибору критеріїв в Україні, Заліська О. М. (2017)
Тригубчак О. В. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин у разі розроблення складу саше з протизапальними властивостями, Гуреєва С. М., Юр.єва О. О., Гой А. М. (2017)
Дячок І. Л. - Дослідження хронічної токсичності комплексного фітополіекстракту седативної дії, Піняжко О. Р., Іванків О. Л. (2017)
Вринчану Н. О. - Антисептичні властивості похідного аміноадамантану, Макітрук В. Л., Шаламай А. С., Дронова М. Л., Дудікова Д. М., Суворова З. С., Шарова А. О. (2017)
Рудь А. М. - Гепатопротекторна активність похідних 1,2,4-триазол-3-тіону, які містять за С5-атомом вуглецю гідрокси(феніл)метильний замісник, Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С., Фролова Ю. С. (2017)
Рецензія на монографію члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора Чекмана Івана Сергійовича "Нанонаука: медико-біологічні основи" (2017)
Строєва В. О. - Застосування непараметричних методів до статистичного оцінювання вибіркових характеристик, Накопія М. (2016)
Горбунов А. Д. - Аналитическое исследование температурных полей и термических напряжений при нагреве простых тел одновременно конвекцией и излучением. Сообщение 1, Уклеина С. В. (2016)
Самохвалов С. Є. - Загальні системи відліку і визначення енергії в теорії гравітації (2016)
Дронов С. Г. - Керування наближеним розв'язком диференціальних рівнянь з розривними коефіцієнтами (2016)
Смолянский П. С. - Построение подсистемы АСУ "Страж" по обнаружению эволюционирующих пустот в условиях карьера, Козикова Т. П. (2016)
Трикіло А. І. - Розробка математичної моделі очистки фенольних стічних вод від смолистих речовин. Частина 2, Єлатонцев Д. О. (2016)
Романюк О. Д. - Оптимізація мас зубчастих коліс механічної передачі на етапі попереднього проектування (2016)
Волошин Р. В. - Алгоритм расчета плавления утяжеленного комбинированного алюмосодержащего раскислителя цилиндрической формы в защитной оболочке, Бабенко М. В., Жульковский О. А., Жульковская И. И., Дегтяренко Я. О. (2016)
Льдовская А. В. - Математическая модель оценки риска отказа подсистемы "человек " в системе "человек-машина-среда", Мещанинов С. К. (2016)
Ковязин А. С. - Обоснование соотношения площадей поперечного сечения грунтового теплообменника для геотермальной вентиляции (2016)
Олійник Л. О. - Про оптимізацію параметрів системи автоматизованого обліку навчальної діяльності студента, Кравець М. Ю. (2016)
Соколов А. Д. - Оптимізація режимних параметрів процесу різання зношених пневматичних шин, вибір оптимального матеріалу та геометричних параметрів ріжучого інструменту при визначених умовах, Коробочка О. М., Сасов О. О. (2016)
Косухіна О. С. - Математичне моделювання динамічних режимів роботи асинхронного двигуна з масивним феромагнітним ротором, Поляков Р. М., С'янов О. М. (2016)
Вернигора В. Д. - Розробка математичної моделі процесу мийки шламів абразивної обробки металів в миючому розчині (2016)
Шумейко О. О. - Використання спектральної інверсії для виявлення процесу руйнування гірських порід, Пікареня Д. С., Дмитрієнко Д. Б. (2016)
Олійник Л. О. - Математична модель розрахунку балансу комп'ютерних ігор жанру Tover Defense, Бажан С. М. (2016)
Сигарев Е. Н. - Компьютерное моделирование теплового состояния системы "гарнисаж-футеровка" с учетом неравномерности ее толщины, Сокол А. Н., Недбайло Н. Н. (2016)
Винничук А. Г. - Математичне моделювання втрат тиску в трубопроводах із розробленням програмного забезпечення, Гриш Я. І. (2016)
Клочко Н. Б. - Дослідження фізичної моделі процесу вимірювання об’єму газу турбінними лічильниками методом Монте-Карло, Чеховський С. А., Слабінога М. О. (2016)
Мещанінов С. К. - Дослідження надійності функціонування апаратури гемодіалізного лікування, Довгалюк Б. П., Купрацевич П. С., Прокопенко А. Ю., Іванов А. В. (2016)
Карімов І. К. - Математичне моделювання теплового стану будівельних конструкцій з використанням матеріалів з фазовими переходами, Долгополов І. С., Яценко О. Л., Тучин В. Т. (2016)
Солодка Н. О. - Проектування та розробка клієнт-серверного додатку на основі однорангових мереж, Ляшенко О. А. (2016)
Похвалитый А. А. - Моделирование выпуска расплава из конвертера с применением метода диаграмм связей, Сигарев Е. Н., Кулик А. Д., Полетаев В. П. (2016)
Стасевич Р. К. - Математическая модель парового тракта многотопливного котлоагрегата для утилизации метана угольной шахты (2016)
Мещанінов С. К. - Моделювання надійності функціонування електронної системи контролю вологості складських приміщень, Багрій В. В., Кампов О. В., Співак В. М. (2016)
Марченко С. В. - Электродинамическое моделирование фазированных антенных решеток с согласующей периодической структурой и диэлектрическим заполнением, Съянов А. М., Гнатюк М. А. (2016)
Abstracts (2016)
Шумейко А. А. - Использование метода главных компонент для кластеризации изображений лиц, Братута М. Ю. (2017)
Коротков В. С. - Построение асимптотически оптимального алгоритма расчетов эквидистантных ломаных (2017)
Красніков К. С. - Комп’ютерні технології швидкого обчислення математичних моделей (2017)
Сасов О. О. - Математичне моделювання формування сил різання при розрізанні автомобільних пневматичних шин навпіл, Коробочка О. М., Волосова Н. М. (2017)
Штода М. Н. - Моделирование формоизменения металла в вытяжных калибрах системы "овал-круг" (2017)
С'янов О. М. - Дослідження впливу частоти струму на опір індукційного реостату за допомогою розв’язку рівнянь поля в тривимірній постановці, Косухіна О. С., Поляков Р. М. (2017)
Бейгул О. А. - Моделирование получения жаростойких защитных покрытий в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Середа Д. Б. (2017)
Евсеева Н. А. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния реторт в процессе восстановления тетрахлорида титана, Мищенко В. Г., Багрийчук А. С. (2017)
Філоненко Н. Ю. - Моделювання розчинності металів X (Cr, Mn, Co, Ni, Cu) у фериті, Баскевич О. С. (2017)
Середа Б. П. - Оптимизация технологии получения многокомпонентных покрытий на основе титана в условиях СВС, Палехова И. В., Кругляк И. В. (2017)
Мацуй А. М. - Моделювання підходів подрібнення різнотипів руд конкретного родовища у кульових млинах замкненого циклу, Кондратець В. О. (2017)
Середа Б. П. - Моделирование кинетики образования интерметаллидных сплавов в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Кругляк И. В., Белоконь Ю. А., Белоконь К. В., Жеребцов А. А. (2017)
Коротков В. С. - Моделирование рабочей нагрузки на технологическую систему станка с ЧПУ (2017)
Криворучко А. М. - Математическая модель вибрационного стола для снятия остаточных напряжений в сварных трубах, Кадильников С. В. (2017)
Григоренко В. У. - Управління проектами як об’єкт програмно-математичного моделювання складних технічних систем, Кадильникова Т. М. (2017)
Дранишников Л. В. - Оцінка зовнішнього ризику за допомогою нечіткої логіки, Сугаль Є. О. (2017)
Григоренко В. У. - Математичне моделювання поточного стану проектів та практична реалізація моніторингових досліджень, Кадильникова Т. М., Кадильникова А. В. (2017)
Мазуркевич А. И. - Математическое моделирование процесса принятия решений с учетом уровня компетентности менеджера проекта, Григоренко В. У., Антоненко С. В. (2017)
Карімов І. К. - Моделювання в процесі прийняття рішення про придбання обладнання з врахуванням обмеження площі розміщення та розміру інвестицій, Карімов Г. І. (2017)
Abstracts (2017)
Клименко Н. І. - Правовий статус експертів у деяких країних Європи (2017)
Швед А. И. - Актуальные проблемы судебно-экспертных технологий в теории судебной экспертизы и практике судебно-экспертной деятельности (2017)
Курилін І. Р. - Криміналістичне забезпечення розслідування порушення авторського права і суміжних прав, Антощук А.О. (2017)
Пілюков Ю. О. - Формування поняття інформації у криміналістиці та судово-експертній діяльності (2017)
Антонюк П. Є. - Організаційно-тактичні аспекти примусового відбирання біологічних зразків у особи в кримінальному провадженні (2017)
Біленчук П. Д. - Правове і наукове забезпечення досліджень культурної спадщини, культурних цінностей і творів мистецтва, Шульга О. О. (2017)
Веретун Г. С. - Дактилоскопічна верифікація в системах контролю та управління доступом: проблемні питання, Чернонос Д. В. (2017)
Нізовцев Ю. Ю. - Щодо нормативно-правового регулювання у сфері протидії несанкціонованим втручанням у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем (2017)
Моргун Н. С. - Отримання зразків для експертизи як важлива передумова її проведення (2017)
Патик Л. Л. - Стан наукових досліджень, присвячених розслідуванню правопорушень, пов`язаних з підробленням документів, які посвідчують вищу освіту (2017)
Пясковський В. В. - Судово-експертне забезпечення розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх (2017)
Чечіль Ю. О. - Особливості застосування принципів і методів визначення вартості майна в умовах ретроспективи (на прикладі проведення судової оціночно-будівельної експертизи), Булгакова С. А., Тальянчук І. С. (2017)
Завдов`єва І. Г. - Судово-економічна експертиза у криміналістичному забезпеченні протидії корупції в бюджетній сфері (2017)
Коцюлим Х. М. - Онтологічні та гносеологічні корені виникнення помилок у сфері дактилоскопічних досліджень (2017)
Слабунов В. В. - Деякі аспекти взаємодії учасників дорожнього руху на нерегульованому пішохідному переході (2017)
Русова О. Л. - Методичні питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз рукописних записів, в основі яких лежить латинський алфавіт (2017)
Таран О. В. - Час учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, Войтович Я. В. (2017)
Бідняк Г. С. - Використання спеціальних медичних знань під час огляду пошкоджень одягу трупа на місці його виявлення, Пантелєєв К. М. (2017)
Аксьонов В. В. - До проблеми встановлення факту інсценування злочинів, Кожевніков В. В. (2017)
Водолазов А. В - Специализированные программные средства проведения дактилоскопических экспертиз: предпосылки и цели создания, функциональное наполнение, Ревинский В. В., Лысяный Ю. Ю. (2017)
Хох А. Н. - Автоматизированное рабочее место "DendroExp" как инструмент для рационализации проведения дендрохронологических экспертных исследований, Кузменков Д. Е. (2017)
Осипенко І. П. - Ідентифікація особи за ознаками зовнішності, Гарига-Грихно М. М. (2017)
Манько Є. С. - Історія розвитку, поняття та теоретичні основи ідентифікації особи за ознаками зовнішності (2017)
Воробей О. В. - Використання спеціальних знань і призначення окремих видів судових експертиз під час розслідування кримінаьних правопорушень, пов`язаних з діяльністю конвертаційних центрів (2017)
Водолазов А. В. - Специализированные программные средства проведения дактилоскопических экспертиз: методика использования, Ревинский В. В., Старовойтов А. М. (2017)
Домбровський І. В. - Валідація методу кількісного та якісного визначення ДНК з використанням набору реагентів Quantifiler Human для полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Повх А. С., Петричук С. В., Романчук С. М. (2017)
Куслій Ю. Ю. - Можливість проведення молекулярно-генетичного дослідження слідів рук після їх обробки ціанокрилатом, Бачара Д. Я. (2017)
Макєшина К. О. - Дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку (2017)
Лисак Г. С. - Імунологічне дослідження слідів пальців рук на дактилоскопічних плівках, Хобот В. В. (2017)
Чисников В. Н. - Доктор медицины профессор Э. Ф. Беллин – известный эксперт-криминалист конца XIX столетия (к 165-летию со дня рождения) (2017)
Юсупов В. В. - Наукова спадщина професора М. В. Салтевського (до 100-річчя з дня народження українського вченого-криміналіста) (2017)
Генералюк Л. - Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика (2013)
Астаф’єв О. - Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах ХХ століття (2013)
Кіраль С. - "...Образ чистого, святого... й такого рідного Максима": М. Богданович у літературознавчій рецепції та едиційній практиці Івана Денисюка (за матеріалами неопублікованого листування) (2013)
Галич О. - Леонід Большаков: портрет на тлі доби (2013)
Бетко І. - Містерія відчуження душі від тіла в українській постмодерній прозі (2013)
Гаврилюк Н. - Українська поезія: рецептивні проекції (2013)
Лущій С. - Зустріч зі словацькими вченими (2013)
Барчишина І. - Енжамбеман як засіб емфатизації епітетних структур у поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського (2013)
Нестелєєв М. - Літературність як теоретично-естетичний феномен (2013)
Бербенець Л. - Література як предмет масового споживання (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках, Брайко О. (2013)
Силантьєва В. - Обрії та шляхи сучасної української компаративістики (Літературна компаративістика. – Вип. ІІІ. – Ч. І, ІІ. – К.: ВД "Стилос", 2008.Літературна компаративістика. – Вип. ІV: Імагологічний аспектсучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. І, ІІ. –К.: ВД "Стилос", 2011) (2013)
Райбедюк Г. - Дволикий янус пізнього поетичного модернізму (Анісімова Н. На зламі культурних епох: Поезія покоління 80-х рр. ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму: Монографія. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2012. – 529 с.) (2013)
Назарук В. - Міжнародна конференція в Острозі (2013)
Голобородько Я. - Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Уперше на поштовій марці (2013)
Лідія Григорівна Голомб (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Голіна В. В. - Запобіжний потенціал Стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів, Шрамко С. С. (2017)
Шепетько С. А. - Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення координації та взаємодії у сфері боротьби з організованою злочинністю, Клименко О. А. (2017)
Половніков В. В. - Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Однолько І. В. - Взаємодія правоохоронних органів у сфры запобіганні кримінальним правопорушенням (2017)
Філіппов С. О. - Транскордонність: кримінологічний вимір (2017)
Новіков О. В. - Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній сфері, Симкіна А. Є. (2017)
Севрюков В. В. - Нормативно-правове регулювання інституту пробації в Україні, Петровська Л. О. (2017)
Лапкін А. В. - Роль прокурора на початковому етапі кримінального провадження (2017)
Шепітько М. В. - Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2017)
Артеменко О. М. - Типологія особи злочинця-військовослужбовця, який порушив порядок проходження військової служби (2017)
Бабешко А. О. - Міжнародно-правові стандарти поводження з неповнолітніми, які потрапили у сферу дії кримінального провадження (2017)
Бойко В. В. - Особливості кримінологічного дослідження тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України (2017)
Вичавка В. І. - Прогалини правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби України щодо боротьби з тероризмом (2017)
Гриненко І. О. - Класифікація злочинів залежно від повноти їх вчинення (2017)
Метельский І. Д. - Працівник правоохоронного органу як потерпілий від злочину (2017)
Сілко В. В. - Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину (2017)
Михалік О. І. - Віктимологічна характеристика фальшивомонетництва (2017)
Мокляк В. В. - Сучасний досвід США у сфері запобігання тероризму (2017)
Нікітіна А. О. - Строки в інституті судимості (2017)
Олійниченко В. В. - Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності за ухилинення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України (2017)
Топузян А. Р. - Моральність неповнолітніх як об’єкт кримінально-правової охорони (2017)
Перелік платних послуг,що можуть надаватись Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2017)
Вихідні дані (2017)
Клочек Г. - Кінорежисер Тарас Шевченко & Голлівуд (2013)
Боронь О. - Композиція повістей Тараса Шевченка (2013)
Гальченко Сергій. Скарби літературних архівів / Під редакцією М. Г. Жулинського. - К.: Апостол, 2012. - 448 с. (2013)
Тарнашинська Л. - Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників (2013)
Лущій С. - Юрій Лавріненко - співредактор "Української літературної газети" (2013)
Назарець В. - Жанрово-тематичні різновиди послання в українській адресованій ліриці ХІХ - ХХ століть (2013)
Штейнбук Ф. - Мазох - Єлінек: тілесно-міметична топологія кореляту сексуальності, або Літературно-збочена колізія складної простоти (2013)
Назарук В. - Феномен Остапа Лапського (2013)
Соболь В. - Читаючи Остапа Лапського (2013)
Шестопалова Т. - Листування Юрія Лавріненка з Юрієм Шерехом у 1945 - 1949 роках, Брайко О. (2013)
Пастух Б. - Психографія в шатах слова (2013)
Денисова Т. - Ще раз про трансгресію й Теннессі Вільямса (2013)
Овсієнко В. - "Іду за край...": карикатура на Стуса (2013)
Івашків В. - "Покутська трійця" в системному дослідженні (Піхманець Роман. Із покутської книги буття: Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича. - К.: Темпора, 2012. - 580 с. - Сер. "Бібліотека "ЛітАкценту") (2013)
Сулима М. - Розпізнавання генетичного коду української літератури (БілоусПетро. Літературна медієвістика. Вибрані студії у 3-х томах. - Т.1: Зародження української літератури. - Житомир: Рута, 2011. - 376 с.; Т.2: Художній світ давньої української літератури: Ізборник. - Житомир: Рута, 2012. - 428 с.; Т.3: Українська паломницька проза: Історія. Поетика. Постаті. - Житомир: Рута, 2012. - 392 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Автопортрети Тараса Шевченка (2013)
Селіверстова С. - До 115-річчя Володимира Сосюри (2013)
Шпиталь А. - Вручення Премії імені О. І. Білецького (2013)
Іванишин М. - Інтертекстуальність як літературознавча проблема (2013)
Всесвіт. - 2012. - № 11 - 12 (2013)
Меленчук О. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства: Монографія. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 240 с. (2013)
Шевченківська енциклопедія: У 6 т. - Т. 1: А-В / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2012 - 744 с.: (693) іл.; Т. 2: Г-З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2012 - 760 с.: (819) іл. (2013)
Кур'єр Кривбасу. - Листопад - грудень 2012. - № 276 - 277 (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Loboyko L. M. - Problem questions of the realization by the law-court of the appeal instance principles of the direct evidences investigation (2017)
Sheremet O. S. - Corruption in Local Government and its Prevention in Ukraine (2017)
Кузнецов В. В. - Удосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти державного діяча (2017)
Харченко В. Б. - Кримінально-правове забезпечення охорони власності Українського народу (2017)
Грищак С. В. - Проблеми ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС, Бабенко М. В. (2017)
Голіна В. В. - Участь громадськості в запобіганні та протидії злочинності в Україні, Шрамко С. С., Калініна А. В. (2017)
Батиргареєва В. С. - Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення (2017)
Головкін Б. М. - Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям (2017)
Мота А. Ф. - Взаємодія державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами в протидії нелегальній міграції (2017)
Шевчук В. М. - Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності (2017)
Нетеса Н. В. - Суспільні та приватні інтереси в кримінальному праві: до питання пошуку балансу (2017)
Медицький І. Б. - Політична злочинність: поняття, структура, наслідки для суспільства (2017)
Гальцова О. В. - Принцип поваги до прав і свобод людини в міжнародних стандартах з прав людини та поводження із засудженими (2017)
Богатирьов А. І. - Місця несвободи: поняття та сутність (2017)
Касапоглу С. О. - Щодо поняття і структури реалізації норм кримінального процесуального права (2017)
Дунаєва Т. Є. - Щодо доцільності правової регламентації кримінального проступку в законодавстві України (2017)
Павлюк Н. В. - Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Окремі питання нормативного регулювання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців залежно від зміни правового режиму в державі (2017)
Турлова Ю. А. - Соціально-рольова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини (2017)
Білецький А. В. - Громадський контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупції (2017)
Дзюба А. Ю. - Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах (2017)
Єрмолаєва-Задорожня С. В. - Перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів: поняття, різновіди та форми прояву (2017)
Середа К. О. - Кримінальний процесуальний примус у системі запобіжних заходів (2017)
Усатова Т. І. - Щодо особливостей детермінації злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом (2017)
Шепітько І. І. - Проблеми визначення обсягу доказів та порядок їх дослідження в судовому провадженні (2017)
Перелік платних послуг, що можуть надаватись науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2017)
Вихідні дані (2017)
Жулинський М. - Іменем Шевченка, в ім'я Шевченка (2013)
Гаджилова Г. - Семен Гулак-Артемовський: життєві і творчі колізії (2013)
Шевчук Т. - Сковородинівське коло: родовід Михайла Ковалинського (2013)
Трофимук М. - Еволюція естетичних та ідейних поглядів Іринея Фальковського на прикладі поезій раннього та пізнього періодів творчості (2013)
Овчаренко Н. - Альтернативно-історична модель жанру дистопії в канадській прозі (2013)
Дроздовський Д. - Сучасний британський роман після "9/ХІ": модель Іена Мак'юена (2013)
Бублейник Л.В. Слово в українській поезії: Навч. посіб. зі спецкурсу. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2012. – 288 с. (2013)
Токмань Г. - "Розрита" і "занедбана" могили: діалог Євгена Плужника з Тарасом Шевченком (2013)
Пуніна О. - "Лебедина зграя" Василя Земляка та "Вавилон ХХ" Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації (2013)
Камінчук О. - Семантика концепту любові в українській поезії кінця ХІХ початку ХХ ст.: світоглядно-оцінний аспект (2013)
Дмитрієнко М. - "Як мені хочеться, щоб ти був щасливий!" (Із листа Розалії Ліфшиць до Володимира Винниченка) (Володимир Винниченко – Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911–1918 роки) / Упорядкув., вступ, коментарі та прим. Надії Миронець. – Дрогобич: Коло, 2012. – 288 с., іл.), Іщенко Я. (2013)
Пастух Б. - У просторі відкритих фіналів (Хархун Валентина. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля": генерика, семіосфера, імагологія: Монографія. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 197 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко - художник (2013)
Барабаш М. - Франкознавчі заходи в Інституті Івана Франка (2013)
Костанкевич І.М., Сірук В.Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 328 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки") (2013)
Семенюк Лариса. Народна обрядова творчість Шацького поозер’я: Монографія. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 200 с. (2013)
Якубський Б.В. Творчий шлях Лесі Українки: Біографічні матеріали: Зб. ст. / Вст. ст. Л. Скупейка; упоряд та комент. А. Радько. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 471 с. (2013)
Ольга Анатоліївна Камінчук (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Tarasenko G. - Humanitarization of higher pedagogical education in the context of modernization of educational priorities in Ukraine (2017)
Соколова І. - Європейська модель запезпечення якості вищої освіти (2017)
Іванюк Г. - Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір (2017)
Калініченко Н. - Актуальні напрями підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Мельник Н. - Феномен "професійна компетентність" в українській та європейській педагогічній теорії (2017)
Іваницька О. - Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання, Панченко А., Панченко Г. (2017)
Тимчук Л. - Актуальність і перспективи професії "андрагог" в Україні (2017)
Голота Н. - Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку (2017)
Сугейко Л. - Інновації у мовній освіті молодших школярів, Мельничук Ю. (2017)
Співаковська Є. - Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів, Коткова В. (2017)
Бабаліч В. - Тенденції формування соціальної компетентності фахівців фізичного виховання та спорту (2017)
Дерека Т. - Формування мотивації у студентів спеціальності "фізичне виховання" до науково-дослідної роботи (2017)
Комісарик М. - Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників, Балаєва К. (2017)
Петрик Л. - Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа (2017)
Подчерняєва Н. - Інноваційний потенціал євроклубу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Валюк В. - Структурно-функціональна модель методичної системи навчання біохімії майбутніх учителів хімії та біології (2017)
Кошук О. - Фактори формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства (2017)
Марко М. - Аналіз педагогічних умов формування готовності студентів до застосування навчально-ігрових технологій у сучасному освітньому просторі (2017)
Козак Л. - Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції (2017)
Давидюк Н. - Компаративний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної освіти країн Східної Європи, Олійник М. (2017)
Лобода О. - Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2017)
Лабунець Ю. - Досвід Греції з підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови: сучасний вимір (2017)
Cоломаха А. - Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю "методика раннього навчання дітей іноземній мові": досвід Німеччини (2017)
Плужник І. - Шляхи формування іншомовної компетентності вчителів у вищих навчальних закладах Чехії та Польщі (2017)
Головатенко Т. - Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії (2017)
Перепелюк І. - Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини (2017)
Сяосін Ч. - Критерії, показники та рівні вихованості етнічної толерантності студентської молоді (2017)
Маєвська А. - Структурні компоненти вокально-виконавського розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях із постановки голосу (2017)
Рахманова О. - Музика і колір у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Іванов В. Ф. - Моніторинг політичних новин прайм-тайму провідних каналів українського телебачення (хвиля – вересень 2017 р.), Костенко Н. В. (2017)
Баран Е. О. - Стереотипи у медіапродуктах для дітей (2017)
Мірошниченко П. В. - Суржик як іманентна властивість звукового образу українського радіомовлення (2017)
Сарміна Г. Л. - Cучасні тенденції розвитку крос-медійної журналістики (2017)
Фісенко Т. В. - Пропаганда як складник гібридної війни (2017)
Яненко Я. В. - Комунікаційні особливості сучасної нативної реклами (2017)
Перехейда В. В. - Дискурсивні ролі комунікантів у внутрішньому туризмі: драматургічний аналіз (2017)
Туржанська В. Д. - Феномен емоційного інтелекту (EI) у формуванні постнекласичної онтологіїсоціальних комунікацій (2017)
Белецька А. В. - Структура сфери масових емоцій як компонента соціально-комунікаційного простору (2017)
Жулинський М. - Іменем Шевченка, в ім'я Шевченка (2013)
Мишанич Я. - Тіні з минулого (З архіву Олекси Мишанича) (2013)
Сулима М. - Подвижник української медієвістики (2013)
Ушкалов Л. - Мій незабутній учитель (2013)
Криса Б. - Наукова спільнота: процес творення (2013)
Воїнов С. - Мій учитель Олекса Мишанич (2013)
Дзюба І. - Світла постать (2013)
Григір Тютюнник. Бути письменником: щоденники, записники, листи /Передм., упорядкув. О. Неживого. – К.: Ярославів Вал, 2011. – 440 с. (2013)
Кандинська В. - Рецепція естетизму й дендизму в новелі Ольги Кобилянської "Valse melancolique" (2013)
Микола Зимомря. Час і життя: Художньо-документальні нариси. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 644 с. (2013)
Горбань А. - Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника (2013)
Якимович О. - Готичний театр Юрія Липи (2013)
Пастух Б. - Роман "Андрій Лаговський" Агатангела Кримського як "історія хвороби" (2013)
Кизилова В. - "Повість для дівчаток" у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів (2013)
Мушкудіані О. - Шевченко в оцінці Константине Гамсахурдіа (2013)
Кабкова О. - Живописний складник роману В. Набокова "Пнін" (2013)
"У мерехтінні найдорожчих лиць": Згадуючи Михайлину Коцюбинську / Упорядник і відповідальний редактор Е. Соловей. – К.: Дух і літера, 2012. – 576 с. (2013)
Васильчук М. - "Списувала, що мені старі ліси розказували...": Гуцульщина в поезії Марійки Підгірянки (2013)
Горбатюк В. - "Там, на рідній межі.". Володимир Свідзінський: дитинство в Моломолинцях (2013)
Цимбал Б. - Невідомий лист Миколи Аркаса до Василя Доманицького (2013)
Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20 – 30-ті роки ХХ століття): Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2012. –332 с. (2013)
Вертій О. - Слово до сучасників і нащадків (Хланта Іван. Юрій Бача: біобібліографічний покажчик. – Ужгород: ТДВ "Патент", 2012. – 168 с., іл.) (2013)
Шалак О. - Збірка українських народних голосінь (Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило (наук. ред. Л. Іваннікова); НАН України, ІМФЕім. М. Т. Рильського. – К., 2012. – 792 с. + компакт-диск) (2013)
Соболь В. - Неолатиністичні студії в Україні (Шевченко-Савчинська Л., Балашов К. Давня література: з полону стереотипів. – К.: Медієвіст, 2012. – 114 с.) (2013)
Григір Тютюнник. Нові дослідження і матеріали: Наук. зб. до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника / Упор. О. Неживого. – Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2012. – 388 с. (2013)
Чернюк С. - У тіні імперії (Юрчук О. У тіні імперії: українська література у світліпостколоніальної теорії: Монографія. – К.: ВЦ "Академія", 2013. –224 с. – (Серія "Монограф")) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Іконографія Тараса Шевченка (2013)
Левицький В. - Презентація "Шевченківської енциклопедії" (2013)
Бровко О. - Літературна Слобожанщина: карта і територія (2013)
Селіверстова С. - Не окремо взяте життя (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 1 - 2 (2013)
Кур'єр Кривбасу. - 2013. – Січень – лютий - березнь. - № 278 - 280 (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Бондар М. - Нестандартні смисли поетичного роздуму: жанр філософської медитації в ліриці Т. Шевченка (2013)
Таїни художнього тексту: Зб. наук. пр. – Донецьк: Вид- во ДНУ, 2012. – Вип. 14. – 152 с. (2013)
Боронь О. - Альбом офортів Т. Шевченка "Мальовнича Україна" у відгуках російської преси 1844 року (2013)
Тарахан-Береза З. П. "Заворожи мені, волхве…": Тарас Шевченко і Михайло Щепкін. – К.: Мистецтво, 2012. – 352 с., іл. (2013)
Бовсунівська Т. - Палінгенезис Емпедокла в художньому світі романтизму (2013)
Гурбанська А. - Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції) (2013)
Дзюба-Погребняк О. - Перша світова і українська література (2013)
Васьків М. - Емпірика, статистика й аналітика в "Кубані" Петра Лісового (2013)
Рарицький О. - Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби (2013)
Тімофєєв А. - Новаторство Павла Тичини в символічному наповненні образу блакиті (2013)
Кур'єр Кривбасу. - 2013. - Квітень - травень - червень. - № 281 - 282 - 283 (2013)
Жаркова Р. - Проекція автора в жіночому письмі, або Інтерпретація не-дитячої (не)казки "Метелик" Лесі Українки (2013)
Третяченко А. - Володимир Підпалий у контексті "тихої лірики" (2013)
Віталій Григорович Дончик / Авт. вступ. ст. П. Іванишин; укл. бібліогр. покаж. Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська. – К.: Академперіодика, 2012.– 104 с. (2013)
Букіна Н. - Типологія родинного прокляття та помсти в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк (2013)
Ференц Н. - "Душу тут свою виповідаю": Поезія Миколи Ільницького (2013)
Палинський В. - Чи цей світ лагідний? (2013)
Рева Л. - Тарас Шевченко у критиці: Іван Стешенко проти Сергія Єфремова (За архівними джерелами Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) (2013)
Михед П. - Про есе та есеїстів (Садикова Л. В. Русское эссе XX века. Художественное своеобразие. Динамика жанра. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 405 с.) (2013)
Пуніна О. - Per aspera ad astra (Наєнко М. К. Філологічний семінар – школа наших традицій. – К.: ВЦ "Просвіта", 2012. – 280 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко у бронзі та граніті (2013)
Левицький В. - Творчість Тараса Шевченка: діалог між дисциплінами та поколіннями (2013)
Боронь О. - Тридцять третя щорічна наукова шевченківська конференція в Нью-Йорку (2013)
Лущій С. - Всеукраїнська наукова конференція "Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження і сучасне прочитання" (2013)
Віталій Дончик. Неминуче й неминуще: Літературні досліди і хроніки. – К.: Наукова думка, 2012. – 863 с. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Чамата Н. - Вірш Тараса Шевченка "Муза" в контексті еволюції античного топосу (2013)
Зимомря М. - Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі, Зимомря І. (2013)
Юрчук О. - Українські письменники й колоніалізм: від крутійства до утопічного пророцтва (2013)
Мойсієнко А. - Народна загадка в системі авторських художніх текстів (2013)
Іванишин П. - Осмислення мистецтва у вісниківців та Ганса Зедльмаєра: герменевтичні паралелі (2013)
Гнатюк М. - Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики (2013)
Шалагінов Б. - Дитяча література: до питання історичної періодизації (2013)
Касян Л. - "Спогади і роздуми на фінішній прямій" Івана Дзюби в контексті автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесятників (2013)
Черниш А. - Україноцентричність героїв Михайла Слабошпицького як основа самореалізації (2013)
Савка М. - Екзистенційний дискурс творчості Катрі Гриневичевої (за збіркою оповідань "Непоборні") (2013)
Галич А. - Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова (2013)
Кравець Я. - Іван Франко: переклад драми В. Гюго "Торквемада" (2013)
Стріха М. - Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка, Альошина М. (2013)
Циховська Е. - Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності (2013)
Наєнко М. - Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст (2013)
О'Лір О. - Містичні лілеї для Ніли (2013)
Іванникова Л. - Застигла музика Всесвіту: "Зірнула Зірниця" Раїси Лиші (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Музеї Тараса Шевченка (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Грицик Л. - За полудень віку (2013)
Бернадська Н. - Філологічний семінар (2013)
Костенко Н. - Віршознавчий семінар (2013)
Костенко Н. - Літературна студія імені Максима Рильського, Яровий О. (2013)
Ткаченко А. - Студентські літературні альманахи, Яровий О. (2013)
Грицик Л. - Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією (2013)
Бернадська Н. - Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер'ян Підмогильний і Дзюн'ітіро Танідзакі) (2013)
Гнатюк М. - Текстологія - базова філологічна дисципліна (2013)
Ткаченко А. - Роман оман (текстологічний детектив з анекдотичними вкрапленнями й автопіаром) (2013)
Шаповал М. - Драма про Шевченка: інтермедійний ключ розуміння (2013)
Бігун О. - Мова як еманація святості: церковнослов'янізми Тараса Шевченка крізь призму семіозису (2013)
Український дольник: Колективна монографія / За ред. Н.В. Костенко; упор. О.М. Собачко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 423 с. (2013)
Андрійченко Н. - Архетипологія роману Василя Шкляра "Чорний ворон" (2013)
Астаф’єв О. - Міфологема Дунаю в українській літературі (на прикладі творів Володимира Каліки) (2013)
Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії, компаративістики і літ. творчості. – К.: Логос, 2012. – 312 с. (2013)
Костенко Н. - Авангардистський тип українського дольника (Дк3, Дк4): метрика й ритміка (2013)
Яровий О. - Духовні пунктири гоголівської аксіології (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Ушановано іменем Тараса Шевченка (2013)
Скакун І. - Новий промінь зору у світі романів Гончара (Микола Кодак. Поетика Олеся Гончара- романіста: Монографія. – Луцьк: ПВД Твердиня,2012. – 272 с.) (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Росовецький С. - "Слово о полку Ігоревім" у літературній інтерпретації Тараса Шевченка (2013)
Кирильчук О. - Територія уявного: репрезентація історичного минулого в польській та українській белетристиці кінця ХІХ століття (2013)
Брайко О. - "Злочин і кара" Ф. Достоєвського і "Заповіт батьків" В. Винниченка: стратегії перекодування класичного дискурсу (2013)
Пахаренко В. - Панміфічна модель світосприймання: спроба систематизації (2013)
Мочкодан І. - Мовностильовий вимір художньої моделі світу у прозі Богдана Нижанківського (2013)
Гуляр Т. - "Зміна оптики": "вірші у прозі" чи прозова лірика? (2013)
Скиба Т. - Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918) (2013)
Тарас Салига. …І той вогонь, що не згаса… Маланюкознавчі студії: Монографія / Передм. Г. Клочека та Я. Гарасима. – Ужгород: Ґражда,2013. – 448 с. – Серія "Люби своє" (2013)
Горболіс Л. - "...Здалеку кричу: я - українка!" (За романом Надії Мориквас "Де мій брат?") (2013)
Мірошниченко Н. - Українська драматургія посттоталітарного періоду в міфологічному контексті (2013)
Мужук Л. - Кіно й телебачення чи троянський кінь? (2013)
Астаф’єв О. - Творчість Сімони де Бовуар у дзеркалі екзистенціалізму (С. К. Криворучко. Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.) (2013)
Шутенко Ю. - "Час іде наді мною..." (Абліцов В.Г. Василь Голобородько. Листи… – К.: ТОВ "Бізнесполіграф", 2012. – 258 с.) (2013)
Кур'єр Кривбасу. — 2013. - Липень - серпень - вересень. - № 284 – 285 - 286 (2013)
Дубініна О. - Осмислювати Себе, пізнавати Іншого (Имагологические аспекты русской и зарубежных литератур: Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. О. Ю. Поляков. – Киров: ООО "Радуга-ПРЕСС", 2012. – 270 с.) (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Земляки, друзі, знайомі Т. Шевченка (2013)
Стецько Ярина. Французька та українська поезія першої половини ХХ ст. Семантико-стилістична типізація: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2013. – 228 с.: іл. (2013)
Чумаченко В. - Кубань - Україна: контакти й наукова співпраця (2013)
Диба А. - "Леся Українка і національна культура" (2013)
Корбич Г. - Компаративістична конференція в Познані (2013)
Волковинський О. - 7-і Волошинські читання (2013)
Большакова Т. Л. "Быль о Тарасе" Леонида Большакова: от замысла к книге. – Уфа: ИЦ Уфимского филиала Московскогогосударственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, 2013. – 200 с. (2013)
Зінаїда Пахолок, Ілона Несторук. Миколай Крушевський і Волинь: Каталог-довідник. – Луцьк: Волинянин, 2012. – 156 с. (2013)
Дроздовський Д. - "Померли всі слова...". На смерть Інфанти (2013)
Нонна Хомівна Копистянська (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Іваннікова Л. - Ритуал прощання зі світом на Запорожжі та поема Тараса Шевченка "Чернець" (2013)
До 95-річчя Національної академії наук України (2013)
Третяченко Т. - Патріарх української науки (2013)
Білецький О. - Академик М. Грушевский. Історія української літератури, т. VI, ч. 1 - 2, стор. 970 (2013)
Саєнко В. - З українсько-скандинавських літературних взаємин: О. Кобилянська і Є.-П. Якобсен (2013)
Брайко О. - Роман В. Винниченка "Заповіт батьків" у діалозі з російською реалістичною традицією й неонатуралістичним дискурсом (2013)
Генералюк Л. - Екфразис і гіпотипозис: проблеми диференціації (2013)
Білик Г. - Літературознавча діяльність професора Михайла Наєнка (2013)
Нарівська В. - "...Про літературу як феномен естетики" (2013)
Пастух Т. - Життя та доля в романістиці Євгена Пашковського (2013)
Давиденко І. - Multum in parvo: новела-притча "Біла дівчинка" А. Дністрового в контексті актуальних проблем сьогодення (2013)
Абрамович С. - Сповідальний час лірика в диспуті з епічним рухом історії: творчість Віталія Колодія (2013)
Смольницька О. - Імпресіонізм поезії Раїси Лиші: можливості українського верлібру (2013)
Лебединська Т. - Про одну судову справу (за "Судебным вестником" № 269 від 10 грудня 1867 р.), Сулима М. (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Літературні вподобання Тараса Шевченка (2013)
Міжнародній асоціації академій наук (МААН) - 20 років (2013)
Бербенець Л. - Література в колі медій (2013)
Довіна М. - "Хронологія радянської культури: константи й трансформації" (2013)
Наталя Микитівна Шумило (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Яцків Я. - Журналу "Слово і Час" - 75 років, Жулинський М., Дончик В., Барабаш Ю., Гриценко П., Гарасим Я., Перебийніс П., Панченко В., Поліщук В., Голобородько Я., Дмитренко М., Бондар М. (2013)
Вектори сучасного літературознавства (за матеріалами журналу "Слово і Час") (2013)
Скупейко Л. - "Слово і Час": історія і сучасність (2013)
Грицик Л. - Пошукові стратегії компаративістики (2013)
Бернадська Н. - Теоретико-літературні проблеми (2013)
Костенко Н. - Нотатки про українське віршознавство на сторінках журналу "Слово і Час" (2013)
Шаповал М. - Дослідження інтертекстуальності в журналі "Слово і Час" (2013)
Гнатюк М. - Текстологічна "п'ятирічка" "Слова і Часу" (2013)
Ткаченко А. - Публікації з теорії перекладу (2013)
Астаф’єв О. - Літературна критика на сторінках "Слова і Часу" (2013)
Яровий О. - Критика як жива думка: кілька слів про критичні матеріали журналу "Слово і Час" (2013)
Чамата Н. - Композиція ліричних творів Шевченка (сюжетно-тематичний рівень) (2013)
Ільницький М. - Своєрідність Шевченкового вірша: особливості інтерпретацій (2013)
Петренко А. Е. Идентификация Петренко (Петренко А. Е. Идентификация Петренко (Генеалого-биографическое исследование). – К.: Профі, 2012. – 192 с.) (2013)
Поліщук В. - Давнє письменство у студіях Василя Доманицького (2013)
Камінчук О. - Художні тенденції романтизму і просвітництва в поезії Бориса Грінченка (2013)
Александрова Г. - Борис Грінченко: рецепція "другорядних" українських письменників (2013)
Штейнбук Фелікс. Українська література у контексті тілесно-міметичного методу: Навчальний посібник. – Сімферополь:ВД "АРІАЛ", 2013. – 392 с. (2013)
Яструбецька Г. - Експресіоністичний вимір роману "Листя землі" Володимира Дрозда (2013)
Гальчук О. - Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичному прочитанні прецедентного тексту (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 7 - 8 (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Подорожі Тараса Шевченка в Україну (2013)
Боронь О. - Коментоване факсимільне видання "Гайдамаків" Т. Шевченка і монографічне прочитання поеми ("Гайдамаки": (Факсимільне вид. Історія книжки. Інтерпретація (У 3 кн.)). Гайдамаки. Поема Т. Шевченка. – СПб., 1841. – 131 с. (Факсимільне вид. – К.: Критика, 2013) Федорук О. Перше видання Шевченкових "Гайдамаків": Історія книжки. – К.: Критика, 2013. – 152 с. Грабович Г. Шевченкові "Гайдамаки": Поема і критика. – К.: Критика, 2013. – 360 с.) (2013)
Бербенець Л. - 12-а міжнародна конференція молодих учених (2013)
Соболь В. - 15-й міжнародний з'їзд славістів у Мінську (2013)
Овчаренко Н. - Новий нобелівський лауреат (2013)
Сеннікова Р. - Виставка графіки Юрія Галіцина (2013)
Оксана Гальчук. "…Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920 – 1930-х років: Монографія. –Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с. (2013)
Зміст журналу за 2013 р. (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Барабаш Ю. - Тарас Шевченко в європейському літературному полілозі (Передні міркування до теми) (2013)
Левицький В. - Вірш Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора...": особливості розгортання теми (2013)
Медицька М. С. Літературознавчі статті, спогади, матеріали. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 352 с. (2013)
Лущій С. - Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка (2013)
Печарський А. - У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка (2013)
Ребрик О. - Ритуально-міфологічна основа поезії Василя Голобородька (2013)
Мороз Л. - На високому злеті (2013)
Камінчук О. - Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: світоглядно-естетична парадигматика (2013)
Сироїд Д. - Агіографічний канон: проблеми рецепції (2013)
Тетяна Кобзар. Сценічна мова: Техніка мовлення: Навчальний посібник. – Черкаси: Вид. Ю. Чабаненко, 2013. – 402 с. (2013)
Дубініна О. - Страсті за Білосніжкою, або Про феномен інтермедіального коловороту (2013)
Володимир Державин. Вибране: У 2 кн. – Книга І; Книга ІІ / Упор. Хороб С. І. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 416 с. (2013)
Миронець Н. - Невідомі автографи Євгена Маланюка (2013)
Неживий О. - Лист Григора Тютюнника до редактора книжки "Крайнебо" (2013)
Голобородько Я. - Імпреза фемінності (Театр одного поета) (2013)
Іщенко Є. - Зустріч... (2013)
Дроздовський Д. - Дискусійні аспекти трансмедійної наратології: специфіка експлуатації драматургічного тексту Т. Вільямза у фільмі П. Альмодовара (2013)
Гнатюк М. - Під кутом нової інтегральної моделі дослідження (Тарнашинська Людмила. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття. – К.: Академперіодика, 2013. – 677 с.) (2013)
Білоус П. - Проповідницьке мистецтво Лазаря Барановича (Матушек О. Ю. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського Бароко: Монографія. – Харків: Майдан, 2013. – 360 с.) (2013)
Сквіра Н. - Новознайдений ніжинський список другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (Самойленко Г.В. Хроника написания второго тома "Мертвых душ" Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 161 с.; Самойленко Г.В. Нежинский список второго тома "Мертвых душ"Н. Гоголя. – Нежин: НГУ им. Н. Гоголя, 2012. – 360 с.) (2013)
Всесвіт. - 2013. - № 5 - 6 (2013)
Яременко О. - Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко мовами світу (2013)
Кириченко Світлана. Люди не зі страху. Українська сага: Спогади / Переднє сл. Юрія Бадзя. – К.: Смолоскип, 2013. – 920 с. (2013)
Барабаш М. - З когорти подвижників (2013)
Гогуля М. - Науковий семінар "Літературна спадщина Ніни Євгенівни Крутікової і сучасність" (2013)
Заверталюк Н. - Шоста всеукраїнська Гончарівська наукова конференція, Олійник Н. (2013)
Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія "Філологія. Соціальнікомунікації". – 2012. – Т. 25 (64). – №4 (3) (2013)
Ігор Качуровський (2013)
Аннотации опубликованных статей (2013)
Коваленко Є. І. - Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі (2017)
Аніщук А. М. - Використання діяльнісного підходу в підготовціфахівців дошкільної освіти (2017)
Бейгер Г. - Освіта як форма профілактики соціального відторгнення бездомних (2017)
Бугаєць Н. О. - Проблема міжпредметної інтеграції математики та інформатики у вищій освіті (2017)
Варга Н. І. - Проблема творчості вчителя в сучасній педагогічній науці (2017)
Гордієнко Т. В. - Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета "Я у світі" (2017)
Gutsalo E. U. - Social Contexts and Practical Aims of Learning Communication in the University (Scientific Analysis of the Poll Results within Academic Environment), Matyash O. I. (2017)
Дубровська Л. О. - Формування моральних якостей молодших школярів: теоретичний аспект, Дешко О. О. (2017)
Жданюк А. В. - Медіація як технологія запобігання конфліктам у професійній діяльності юристів (2017)
Карташинська Р. - Патологія родинного життя–насильство в сім’ї (2017)
Конончук Д. І. - Формування тимчасового колективу в оздоровчому таборі як соціальна необхідність виховної роботи з дітьми (2017)
Коропатник М. М. - Медійна та інформаційна грамотність – одна із важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа: виклики інформаційного суспільства (2017)
Новгородська Ю. Г. - Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника, Кравченко Л. І. (2017)
Скшидлевський П. - Персоналізм та інновації. Філософські коментарі щодо виховання та освіти (2017)
Люй Цзін. - Формування концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури в педагогічному дискурсі (2017)
Ревенчук В. В. - До проблеми формування у студентів музично-аналітичних умінь (2017)
Пашкевич А. - Соціотерапія як форма допомоги дітям із синдромом порушення активності та уваги (2017)
Солошич І. О. - Передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Шевчук М. О. - Проектна культура керівника: сутність поняття, Доліна І. В. (2017)
Шумська Л. Ю. - Теоретичне обґрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу (2017)
Білоусова Н. В. - Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках природознавства засобами нестандартних уроків, Ходосенко І. В., Долгорук О. П. (2017)
Дікун І. А. - Методика діагностування сформованості досвіду творчої діяльності майбутніх учителів музики (2017)
Житнухіна К. П. - Формування позитивної мотивації й виховання потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів (2017)
Конончук А. І. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери засобами дистанційного навчання в умовах ВНЗ (2017)
Конончук О. А. - Партнерська взаємодія вихователя і практичного психолога ДНЗ у профілактиці агресивної поведінки дітей дошкільного віку (2017)
Луців С. І. - Педагогічні методи формування соціокультурних цінностей учнів початкової школи на уроках української мови та літературного читання, Філь Г. О. (2017)
Матвієнко С. І. - Картина як засіб ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з культурою рідного краю (на прикладі картин Сергія Шишка), Горбачева А. Е. (2017)
Повідайчик О. С. - Управління процесом формування науково-дослідницьких умінь студентів у системі професійної підготовки (2017)
Турчин Т. М. - Інноваційна сутність видів і форм діяльності на уроках музики в початковій школі (2017)
Шевчук М. О. - Педагогічні умови управління процесом формування культури проектної діяльності старшокласників, Ткаченко А. О. (2017)
Ювковецька Ю. О. - Особливості перекладу термінів туристичної та ресторанно-готельної галузі в економічних текстах (2017)
Абрамович А. М. - Керована самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх фахівців іноземної філології, Чувакова Т. Г. (2017)
Дубовик С. М. - Підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування (2017)
Кононко О. Л. - Формування у майбутніх педагогів життєдайного світобачення (2017)
Лавриченко Н. М. - Методичний інструментарій підготовки вчителя іноземної мови (2017)
Бхіндер Н. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія (на основі аналізу нормативних документів 2004–2017 рр.) (2017)
Віннікова Л. Ф. - Особливості гуманізації медичної освіти в медичних школах Великої Британії в XX сторіччі (2017)
Дічек Н. П. - Українська педагогічна психологія і розроблення питань індивідуалізації навчання школярів у другій половині ХХ ст. (2017)
Сагач О. М. - Теоретичні та практичні аспекти підготовки до неперервної професійної освіти в історії вищої школи за кордоном (2017)
Самаріна С. І. - Історія становлення і розвитку логоритмічного виховання дітей (2017)
Тонконог І. В. - Підготовка до вчителювання у Полтавському інституті шляхетних дівчат (1818–1917 рр.) (2017)
Шевченко В. М. - Розвиток спеціальної освіти в країнах Європи та Україні (порівняльний аспект) (2017)
Шевченко С. М. - Відображення зовнішньої диференціації організації шкільної освіти на прикладі польських шкіл і шкіл 2–3 мовами навчання (1991–2010) (2017)
Наші автори (2017)
Правила подання рукописів (2017)
Акастьолова О. Г. - Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у детективних романах Андрія Кокотюхи, Майборода Н. Г. (2017)
Бобух Н. М. - Контрастиви в мовно-художній картині світу Григорія Коваля (2017)
Голікова Н. С. - Лінгвокультурний концепт "Київ" у художньому дискурсі П. Загребельного (2017)
Карікова Н. М. - Про боротьбу за культуру української мови на шпальтах "Літературної газети" наприкінці 50-х рр. ХХ ст (2017)
Кульбабська О. В. - Моделювання словесного портрета жінки засобами експресивного синтаксису (на матеріалі "Щоденника страченої" Марії Матіос (2017)
Сметана І.І. - Особливості мовного вираження мотиву самотності як концептуального складника художнього світу В. Свідзінського (2017)
Тараненко К. В. - Асиметричні антоніми в мовотворчості Жанни Куяви (2017)
Чорна О. Ю. - Лексичні опозиції в поетичному словнику Сергія Жадана (2017)
Шевченко Т. В. - Детермінантні члени речення в романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2017)
Булик-Верхола С. З. - Значення метафори в розвитку української музичної термінології, Теглівець Ю. В. (2017)
Вознюк Г. Л. - Процес фразеологізації як засіб творення фінансово-економічних термінів, Конівіцька Т. Я. (2017)
Городиловська Г. П. - Математичні терміни як засіб інтелектуалізації художнього мовлення Романа Іваничука (2017)
Євсєєва Г. П. - Українське народне житло: матеріали до "Словника будівельних термінів" (2017)
Куньч З. Й. - Особливості лексико-семантичного способу термінотворення (на матеріалі української електроенергетичної термінології), Харчук Л. В. (2017)
Ментинська І. Б. - Віддієслівні терміни-іменники в українській комп'ютерній термінології, Наконечна Г. В. (2017)
Муляр І. В. - Граматична структура назв меблів житлового приміщення (2017)
Баракатова Н. А. - Медійні перифрази як вияви прецедентних феноменів (2017)
Білоусова О. І. - Сполучники та сполучні слова як важливі компоненти законодавчого тексту (2017)
Ганжа С. А. - Функційно-стилістичне спрямування у вивченні фразеологізмів сучасної української мови (2017)
Гурко О. В. - Репрезентація ствердження в конфесійному стилі (2017)
Завалій С. Б. - Синтаксичні функції оксиморонних синтагм зі структурою речення в поетичному словнику (2017)
Зайцева В. В. - Метонімічні перенесення, що грунтуються на причиново-наслідкових відношеннях (за матеріалами українcькомовної газети) (2017)
Корольова В. В. - Драматургійний і усний розмовний діалоги: співвіднесення категорій (2017)
Литвин О. Г. - Експресивна лексика як засіб активізації уваги читача публіцистичних текстів (на матеріалі публікацій "Українського тижня"), Голубінка Н. І. (2017)
Островська Л. С. - Структурні моделі парцельованих конструкцій (2017)
Попова І. С. - Специфіка моделювання синтаксичного рівня структури мови (2017)
Шепель Ю. О. - Особливості семантики віддієслівних іменників української та російської мов (2017)
Бобух Н. М. - Функційно-семантичні параметри категорії ствердження в українській літературній мові (Рецензія на монографію "Категорія ствердження та її вираження в українській літературній мові" О. В. Гурко) (2017)
Пристайко Т. С. - Слово про меблі, що відривають від землі (Рецензія на "Словник назв меблів житлового приміщення" І. В. Муляр, І. С. Попова) (2017)
Антіпін С. Л. - Залежність між перетравністью органічних речовин і процесами біосинтезу микробіального білку в рубці, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Лонгус Н. І. (2017)
Бобрицька О. М. - Фізіологічне обгрунтування використання біорезонансного методу для визначення та корекції функціонального стану органів та систем (2017)
Бокотько Р. Р. - Рентгенденситометрія стегнових кісток білих щурів після введення мезенхімальних стовбурових клітин за експерементального гіпотиреозу, Мазуркевич А. Й., Харкевич Ю. О., Данілов В. Б. (2017)
Брошков М. М. - Деякі аспекти формування клітинної ланки імунітету у собак (2017)
Голушко О. Г. - Влияние замены ржаных отрубей трепелом на сохранность витаминов в премиксе, Надаринская М. А., Козинец А. И. (2017)
Данчук В. В. - Показники обміну холестеролу в організмі свиней за впливу нанохелатів та міцелярної форми токоферолу, Клюцук М. Р., Приступа Т. І., Данчук О. В., Савчук Л. Б. (2017)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад тканин організму медоносних бджіл і стільників за умов підгодівлі цитратами Ag та Cu, Ковальчук І. І. (2017)
Єфімов В. Г. - Вплив ретинолу ацетату на біохімічні показники крові свиноматок і отриманих від них поросят, Софонова Д. М. (2017)
Жукова І. О. - Підвищення резистентності свиней під впливом біологічно-активних речовин маклеї серцевидної і гречки посівної, Костюк І. О., Антіпін С. Л., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Зміни стану системи антиоксидантного захисту організму качок під впливом алкалоїдів маклеї серцевидної, Костюк І. О., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Динаміка фізіологічних показників собак за застосування кормової добавки "Біостим 40" та маклеї серцевидної, Собакар А. В., Кіптенко А. В. (2017)
Змія М. М. - Особливості хімічного складу і калорійності м'язової тканини бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2017)
Кладницька Л. В. - Цитоплазматичні та мембранні білки нейральних стовбурових клітин кота за різних пасажів культивування in vitro, Мазуркевич А. Й., Бездєнєжних Н. О., Чехун В. Ф., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В., Ковпак В. В., Данілов В. Б., Харкевич Ю. О. (2017)
Корнят С. Б. - Інтенсивність окисно-відновних процесів та виживання сперміїв кнурів за додавання в розріджені еякуляти наносукцинатів мікроелементів, Андрушко О. Б., Кузьміна Н. В., Боднар Ю. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д. (2017)
Леткевич В. И. - Племенная оценка маточного поголовья абердин-ангусского скота в условиях Припятского Полесья, Сидунов С. В., Лобан Р. В., Козырь А. А. (2017)
Ніщеменко М. П. - Вивчення вмісту окремих вітамінів в перепелиних яйцях та їх зміни за використання незамінних амінокислот разом з вітаміном Е, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Емельяненко А. А. (2017)
Пасніченко О. С. - Динаміка вмісту кальцію і фосфору в трубчастих кістках стилоподію качок кросу "Благоварський" у постнатальному періоді онтогенезу (2017)
Пащенко А. Г. - Мінеральний склад тканин медоносних бджіл та їх продукції за умови згодовування цукрового сиропу з цитратами Со та Ni у весняний період, Ковальчук І. І. (2017)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів загального білка у період роздоювання, Піхтірьова А. В. (2017)
Приходченко В. О. - Динаміка активності ферментів гліколізу в постнатальному онтогенезі бройлерів, Денисова О. М., Гладка Н. І., Бондаренко Т. А., Якименко Т. І. (2017)
Саулко В. В. - Вплив рівня окремих мікроелементів на показники обміну білка у корів різних біогеохімічних провінції та народжених від них телят, Мазуркевич А. Й. (2017)
Степченко Л. М. - Ефективність застосування біомаси вермикультури, що отримана з використанням гуміліду у годівлі молодняку фазану мисливського, Гейсун А. А., Галузіна Л. І. (2017)
Тесарівська У. І. - Динаміка маси тіла молодих щурів F2 за дії різних доз германію цитрату, Федорук Р. С., Храбко М. І., Мартиник С. Я., Юринець Т. В. (2017)
Тимошенко В. Н. - Влияние объёмно-планировочных и конструктивных решений на микроклимат животноводческих помещений в зимний период, Музыка А. А., Москалев А. А., Кирикович С. А., Шейграцова Л. Н., Шматко Н. ., Пучка М. П., Тимошенко М. В. (2017)
Трокоз В. О. - Динаміка кількості еозинофілів у свиней різних типів нервової системи в період утворення поствакцинального імунітету, Трокоз А. В., Данчук В. В. (2017)
Хомин М. М. - Вплив цитрату кобальту на біохімічні процеси в організмі корів у перші місяці лактації, Ковальчук І. І., Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2017)
Шейко Р. И. - Возрастные изменения показателей живой массы и массы внутренних органов у животных импортных пород, Янович Е. А., Батковская Т. В., Тимошенко Т. Н., Петухова М. А., Путик А. А. (2017)
Югай К. Д. - Місце фізіології в системі підготовки спеціалістів у галузі тваринництва, Бобрицька О. М., Водоп’янова Л. Д., Антіпін С. Л. (2017)
Маринюк М. О. - Вплив ліпосомальних препаратів на жирнокислотний склад ліпідів плазмалеми ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Цвіліховський В. І., Якимчук О. М. (2017)
Костюк О. С. - Час ізоволюмічного розслаблення міокарду як параметр оцінки діастоли у котів, Цвіліховський М. І., Маринюк М. О. (2017)
Митрофанов О. В. - Показники, що характеризують стан печінки, нирок та органів травлення за кетозу корів, Маслак Ю. В., Маценко О. В., Могільовський В. М., Щепетільніков Ю. О., Митрофанов О. О., Собакар А. В., Фурда І. В. (2017)
Анічин А. М. - Використання зворотнього П – подібного шва за лікування пупкових гриж у поросят, Кантемир О. В., Заїка П. О., Сегодин О. В., Цимерман О. О., Кочевенко А. С. (2017)
Сарбаш Д. В. - Отити у собак, їх етіологія та лікування, Синяговська К. А. (2017)
Слюсаренко Д. В. - Фіксація катетера за виконання епідуральної анестезії у собак та визначення ризику розвитку бактеріальної інфекції, Северин Р. В. (2017)
Vasetska A. I. - Сontraception of cats with the preperations based on megestrol acetate (2017)
Євтух Л. Г. - Експериментальне обґрунтування біопсії сім'яників, Калиновський Г. М. (2017)
Зінов’єв С.Г. - Якість спермопродукції кнурів за умов використання ферментованого корму, Біндюг О. А., Біндюг Д. О. (2017)
Іванченко М. М. - Тепловізорна діагностика патологій неонатального періоду та стану новонароджених поросят (2017)
Замазій А. А. - Родова діяльність самок та гіпоксія плода і новонароджених тварин, Камбур М. Д., Натяглий О. М. (2017)
Науменко С. В. - Біохімічні зміни в організмі самців при гонадодистрофії за умов хронічного нітратно-нітритного токсикозу, Кошевой В. І. (2017)
Онищенко О. В. - Термографія молочної залози корів дородового періоду за порушень прооксидантно-оксидантної системи (2017)
Островерхова І. О. - Профілактика гіпотрофії антенатального періоду у ягнят (2017)
Пастернак А. М. - Морфологічні особливості молочної залози корів за лактаційних маститів (2017)
Утицьких Т. О. - Обгрунтування вибору параметрів ультразвукового сканування при дослідженні яєчників корів (2017)
Федоренко С. Я. - Вплив препарату "Каплаэстрол+OV" на показники прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій (2017)
Гордієнко А. Д. - Біохімічні показники сироватки і печінки щурів при медикаментозному гепатиті та їх зміни за коригуючого впливу поліфенольного препарату альтан, Мажурна Н. В. (2017)
Гордієнко А. Д. - Гепатопротекторна дія ессенціалє за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном, Запорожець А. Д. (2017)
Корниенко В. И. - Изучение антиноципептивной и противовоспалительной активностей производных 7-(2-гидрокси-3-п-этоксифенокси-)пропил 8-аминозамещенных 3-метилксантинов, Пономаренко Н. Г., Ладогубец Е. В., Гаркуша И. В., Дученко Е. А., Пономаренко О. В. (2017)
Івлева О. В. - Вивчення асоційованого перебігу метапневмовірусної інфекції у сільськогосподарської птиці, Наливайко Л. І. (2017)
Алексєєва Н. В. - Індикація мікобактерій в біотопі ссавців і птиці зоологичних колекцій, Сосницький О. І., Шулешко О. О. (2017)
Белоконов И. И. - Биобезопасность и биозащита при сибирской язве, история и перспективы, Гринченко Д. Н. (2017)
Бибен И. А. - Биологическая роль Aerococcus viridans в биотопе - ротовая полость поросят, Сосницкий А. И., Зажарский В. В. (2017)
Гарагуля Г. І. - Методи оптимізації засвоєння великих обʼємів інформації в курсі "Ветеринарна вірусологія", Матковська С. Г. (2017)
Гармата Л. С. - Кількісний склад мікрофлори кишечника перепелів породи "Фараон" за дії стресу при включенні в раціон БАКД "Праймікс Біонорм-К" (2017)
Гринченко Д. Н. - Апитерапия при актиномикозе, Белоконов И. И. (2017)
Іванченко І. М. - Особливості діагностики стрептококозу телят та поросят в умовах приватних господарств Запорізької та Луганської областей, Гонтарь А. М., Стешенко І. І. (2017)
Панікар І. І. - Порівняльні аспекти аналізу відносної кількості та бактеріальної контамінації диких сизих голубів в м. Полтава та в м . Кременчук, Скрипка М. В., Коломак І. О. (2017)
Плис В. М. - Особливості клінічного прояву пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у різних видів птиці за хронічного перебігу (2017)
Пономаренко Г. В. - Епізоотологічний моніторинг збудників дерматофітозів дрібних домашніх тварин (2017)
Савенко М. М. - Епізоотологічні особливості перебігу сказу тварин в Харківській області, Труш А. М., Смолянінов В. К., Стешенко І. І., Штагер Г. Н., Труш М. А. (2017)
Головко В. А. - Эффективность аэрозольной вакцинации циплят против болезни Ньюкасла с учётом плазмоклеточной реакции в Гардеровой железе и накопления антигем-агглютининов в сыворотке крови, Смолянинов В. К., Северин Р. В., Смолянинова И. В. (2017)
Тітаренко О. В. - Моніторинг проведення антирабічних кампаній в умовах Кобеляцького району Полтавської області, Богословська А. І. (2017)
Яковлєв О. С. - Профілактичні заходи при небезпечних інфекціях диких тварин, Щербак Е. В., Костюк І. О. (2017)
Бирка В. І. - Еймеріозно-трихурозна інвазія овець (поширення, прояв та лікування), Мазанний О. В., Нікіфорова О. В. (2017)
Богач М. В. - Морфологічні зміни показників крові курей за гострого та хронічного перебігу давенеозу, Гладкіх В. Ю. (2017)
Мазанний О. В. - Ефективність препарату "Цифлур" за ктеноцефальозу та іксодідозу собак, Нікіфорова О. В., Лаптій О. П. Ситнік В. А. (2017)
Овчарук Н. П. - Діагностика і лікування демодекозу у собак, Ткаченко В. Ю., Кравчук О. О. (2017)
Пономаренко А. М. - Ефективність сучасних препаратів у боротьбі з вароозом бджіл, Пономаренко О. В., Гаврильєв А. В. (2017)
Богатко Н. М. - До питання визначення показників якості варених ковбасних виробів, Букалова Н. В., Сердюков Я. К., Яценко І. В. (2017)
Богатко Н. М. - Запровадження системи НАССР на рибопереробних та рибодобувних підприємствах України – забезпечення безпечності рибних продуктів, Полтавченко Т. В. (2017)
Бондаревский М. М. - Відповідність крупи гречаної, що реалізується в роздрібній торгівлі, вимогам національного стандарту, Яценко І. В., Северин Р. В., Богатирьова А. Н., Рютіна Л. Р. (2017)
Дегтярьов М. О. - Контрольні точки управління в системі НАССР при відгодівлі свиней у ФГ "Шубське" Богодухівського району Харківської області, Бондаревський Н. М., Кам'янський В. В., Рукас С. О., Рукас Ю. І. (2017)
Мазур Т. Г. - Аналіз доцільності зміни регламенту максимальних рівнів нітратів у деяких видах рослинницької продукції, Богатко Н. М. (2017)
Родіонова К. О. - Забезпечення мікробіологічної безпеки м’яса птиці в птахопереробній промисловості, Палій А. П. (2017)
Салата В. З. - Мікрофлора охолодженої і примороженої яловичини за холодильного зберігання, Кухтин М. Д. (2017)
Якубчак О. М. - Вплив надходження з кормом пестициду гамма-ГХЦГ до організму курчат-бройлерів на вміст амінокислот у м’язах, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2017)
Якубчак О. М. - Щодо накопичення пестициду гамма-ГХЦГ у м’язах і внутрішніх органах курчат-бройлерів за умов надходження його з кормом, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2017)
Гетманець О. М. - Застосування кластерного аналізу до завдань судововетеринарної експертизи (2017)
Мазовська С. В. - Визначення основних параметрів навколишнього середовища для утримання морських ссавців в умовах відкритої акваторії (2017)
Молодковець О. Ю. - Температурно-вологісний режим корівників за дії високих температур повітря примусового і добровільного доїння корів, Захаренко М. О. (2017)
Щербакова Н. С. - Моніторінг забруднення бенз(а)піреном води та снігу у Полтавській області, Передера Ж. О., Передера С. Б., Безгодько О. О. (2017)
Кот Т. Ф. - Макро- і мікроскопічні ознаки інволюції яйцепроводу свійської курки, Рудик С. К. (2017)
Лизогуб Л. Ю. - Порівняльний аналіз морфологічних змін бурси Фабріциуса у курчат при різних схемах антибактеріальної терапії (2017)
Стойков І. І. - Випадок успішного застосування аутологічних факторів росту на перебіг порушеного репаративного остеогенезу при переломі кісток передпліччя у кішки, Литвиненко Д. Ю., Малюк М. О. (2017)
Стояновський В. Г. - Морфофункціональна характеристика пейєрових бляшок кишечника різних видів молодняку птиці, Коломієць І. А., Гармата Л.С., Крог А.О. (2017)
Шналь О. І. - Порівняно-анатомічний аналіз кісток, що формують тазостегновий суглоб, в деяких видів птахів родини фазанових - Famila Phasianidae, Друзь Н. В. (2017)
Стояновський В. Г. - Науковий і життєвий шлях професора Дубовик І. А. – завідувача кафедри фізіології сільськогосподарських тварин Львівського ветеринарного інституту (1945–1947рр.) та її наукова діяльність у Харкові, Падура М. Ф., Головач П. І. (2017)
Якименко Т. И. - Женщины – лауреаты Нобелевской премии в области естествознания, Денисова О. Н., Жегунов Г. Ф., Гладкая Н. И., Приходченко В. А., Бондаренко Т. А. (2017)
Кібкало Д. В. - Клінічний випадок: інвагінація кишечника у цуценяти, ускладнена перитонітом, Красовський О. О., Кібкало О. А., Морозенко Д. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Євпак Н. - Рівень змагальної діяльності спортсменок-ватерполісток високого класу, Шкребтій Ю. (2016)
Лисенчук Г. - Уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств у юных футболистов разных игровых амплуа, Попов А. (2016)
Лей Ш. - Проблемы предстартовой подготовки квалифицированных легкоатлетов в беге на 400 м, Виноградов В. (2016)
Шинкарук О. - Cпортивний відбір і орієнтація підготовки спортсменів з урахуванням функціональної асиметрії: теоретичні передумови, Улан А. (2016)
Андрєєва О. - Рухова активність як складова рекреаційної культури студентів, Садовський О. (2016)
Баннікова Р. - Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку, Калінкін К., Магнушевський Ю. (2016)
Владимиров О. - Лікувальна дозована нордична ходьба як нова сучасна форма фізичної реабілітації вагітних, Владимирова Н., Андріяшек Ю. (2016)
Круцевич Т. - Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах, Трачук С., Нападій А. (2016)
Нейман А. - Формування ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури студентів педагогічних коледжів (2016)
Омельченко Т. - Індекс маси тіла як критерій донозологічної діагностики у профілактиці надмірної маси тіла студенток віком 18–22 років (2016)
Синиця Т. - Визначення провідних мотивів жінок першого періоду зрілого віку до відвідування занять з оздоровчої аеробіки (2016)
Шматова О. - Фізична реабілітація хворих із хронічними токсичними гепатитами на стаціонарному етапі лікування (2016)
Алвани А. - Изменения вегетативного баланса у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления (2016)
Довгодько I. - Підвищення ефективності функціонального забезпечення спеціальної витривалості під час передстартової підготовки у веслуванні академічному, Дяченко А. (2016)
Первачук Р. - Програма індивідуалізації тренувального процесу борців вільного стилю з урахуванням домінуючого типу енергозабезпечення (2016)
Высочина Н. - Психологическая подготовка дзюдоистов с тотальным и ограниченным отсутствием зрения с учетом психических свойств личности, Полевая-Сэкеряну Н., Глигор В. (2016)
Дьоміна А. - Сучасний стан жіночого спорту в країнах Північної Африки і Близького Сходу, роль жінок у розвитку міжнародного спортивного руху (2016)
Новий напрям у філософських і фізкультурно-спортивних наукових дослідженнях (рецензія на книгу М. М. Ібрагімова "Філософія спорту як новий антропологічний проект". – К.: Олімп. л-ра, 2014. – 296 с.) (2016)
Гриценко А. А. - Соціальна справедливість як складова архітектоніки безпечного економічного розвитку (2017)
Дембіцький С. С. - Принципи визначення критеріальних рівнів соціологічного тесту (2017)
Бень О. Т. - Особливості соціальної адаптації літніх людей у геріатричних установах України та Польщі, Бриндзак О. І. (2017)
Прохорова А. А. - Особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013–2014 рр. (2017)
Варга Н. І. - Інституціоналізація неформальних економічних практик у транзитивному суспільстві (2017)
Гордієнко Н. М. - Проблеми реформування інтернатних закладів з погляду педагогів (за даними соціологічного дослідження) (2017)
Нагорняк К. М. - Цінності самовираження у зв’язку з поведінкою людини: результати пошукового дослідження (2017)
Blyzniuk V. V. - Efficiency of using labor in integration coordinates: experience of neighboring countries (2017)
Шаповал Ю. І. - Традиційний банкінг в умовах industry 4.0: переваги та ризики нових технологій (2017)
Новосад К. Я. - Нові соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів в умовах переходу до постіндустріального суспільства (2017)
Пушкар О. І. - Методичний підхід до просування послуг на засадах економіки вражень (на прикладі послуг освітньої галузі), Курбатова Ю. Л. (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка суспільно-політичних настроїв: грудень 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Бондар Т. В. - Новорічні настрої та очікування: моніторинг громадської думки населення України, грудень 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Бондар Т. В. - Актуальні опитування осені 2017 р.: молодіжна політика, інклюзивна освіта, статеве життя, сексуальне насильство, Ніцполь С. І., Нестеренко Є. О. (2017)
Сокурянська Л. Г. - ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання" (підсумки роботи), Голіков О. С. (2017)
Шевченко С. Л. - Нотатки ХІ Міжнародних соціологічних читань пам’яті Наталії Паніної: "Українське суспільство: глобальні й локальні проекції" (2017)
ІХ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та VI Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального" (запрошення до участі) (2017)
Автори номера (2017)
Перелік публікацій, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2017 рік (2017)
Курлянд А. М. - Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок, Постан М. Я., Савельева И. В. (2013)
Мінакова С. М. - Фактори та принципи організації системи внутрішньогосподарських відносин у портовому господарстві України (2013)
Онешко С. В. - Актуальность управления затратами портового оператора в условиях реформирования портовой отрасли Украины (2013)
Холоденко А. М. - Транспортний чинник у системі міжнародної торгівлі (2013)
Борисевич Є. Г. - Особливості бренд-менеджменту в діяльності операторів та провайдерів послуг зв’язку, Станкевич І. В., Попазов В. В. (2013)
Стрельчук Є. М. - Мотиви та цілі диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства, Калугіна Н. А., Попазов В. В. (2013)
Кіш Г. В. - Методи стратегічного аналізу у розробці стратегії розвитку геотуризму (2013)
Пап В. В. - Факторний аналіз економічних процесів в умовах стратегічного управління, Кубіній Н. Ю. (2013)
Вагабзаде Н. М. - Функции управления коммерческим банком (2013)
Воронич К. М. - Соціальний вектор економічного розвитку малих форм господарювання в експертній оцінці сільських підприємців (2013)
Повідайчик М. М. - Особливості розробки виробничої програми лісопильного підприємства (2013)
Тардаскіна Т. М. - Конкурентоспроможність ВНЗ у процесі глобальних та болонських змін, Терешко Ю. В. (2013)
Summary (2013)
Автори (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського